Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Function-VLOOKUP

VIEWS: 54 PAGES: 1

									Tr-êng ®.h.s.p huÕ
Khoa Tin học
3. Hàm Th.Dùng

Phương pháp Giá trị đem đi BảngCột dò dò để tham chiếu dò

VLOOKUP(TCSP02 Bang_diem 4 0)= TCSP02; TCSP02Bang_diem; 4;

Hàm dò tìm:

MSHS
TCSP05 TCSP07
Bang_diem

D1
6.7 7.8 5.4
7.3 8.3
2
Cột thứ 4

D2
4.8 6.4 9.2
6.8 5.9
3

D3
7.8 6.9 7.3
5.4 5.4 7.2
4

TCSP04
TCSP02 TCSP03
1


								
To top