Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ev_faillissement_versie180909

VIEWS: 5 PAGES: 1

									Modelverklaring ex artikel 4
Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
             Indien de Raad voor Rechtsbijstand naar aanleiding van een
             verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand beslist om een
             toevoeging af te geven, wordt daarbij een eigen bijdrage
             opgelegd waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen.
             Op grond van artikel 4 Bebr. is de raad bevoegd de in dat
             artikel genoemde rechtzoekenden onder bepaalde
             voorwaarden de laagste eigen bijdrage op te leggen.
             Door ondertekening van deze verklaring, verklaart de
             aanvrager aan deze voorwaarden te voldoen.

Eigen verklaring aanvrager in staat van
faillissement
Ondergetekende,
Achternaam
Voorletters
Voorvoegsel
Geboortedatum                       (dag / maand / jaar)
Sofi-nummer / BSN


Verklaart dat hij/zij:
              Ten tijde van de aanvraag om rechtsbijstand in staat van
              faillissement verkeert, krachtens een vonnis van de
              rechtbank te
             Datum van het              (dag / maand / jaar)
             vonnis:
en voorts verklaart hij/zij:
               Ermee bekend te zijn dat de persoonsgegevens worden
               gecontroleerd bij de Gemeentelijke Basisadministratie en
               dat de financiële gegevens worden gecontroleerd bij de
               belastingdienst;
               Ermee bekend te zijn dat de vermelde gegevens worden
               opgeslagen in de administratie van de Raad voor
               Rechtsbijstand;
               Ermee bekend te zijn dat het verstrekken van onjuiste
               gegevens kan leiden tot wijziging of intrekking van de
               toevoeging en tot strafvervolging;
               Dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt.


             Datum:
                          Handtekening:
               Bijlage: faillissementsbeschikking van de rechtbank

								
To top