standrechtenkermissen2012 nieuw by xiaopangnv

VIEWS: 3 PAGES: 4

									  UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
  DE GEMEENTERAAD
  Zitting van 19 december 2011             Pagina 1/4


  Aanwezig
  De h. G. Vandesompele (voorzitter)
  De h. C. Vereecke (burgemeester)
  De hh. F. Benoit, E. Lemey, J. Deylgat, R. Bouckaert en mevr. A. Messelier (schepenen),
  De h. G. Veldeman (voorzitter ocmw - toegevoegd schepen),
  De hh. A. Vandenbogaerde, F. Watteeuw, E. Handsame, E. Vancoppenolle, F. Ramon, J. Schietgat, mevr. F.
  Decock, de hh. J. Deprez, B. Vandenbulcke, mevr. A. Vandenbussche, de h. R. De Vriendt en mevr. N. Piepers
  (raadsleden),
  Mevr. V. Vanhoutte (secretaris)

  Verontschuldigd
  Mevr. C. Decorte, mevr. M. Decanniere en de h. A. Dewaele (raadsleden)


  Voorwerp Gemeentebelasting – te hernieuwen belasting - belasting op de
       standplaatsen n.a.v. kermissen (foren)


  DE RAAD,

  In openbare zitting vergaderd;

  Gelet op artikel 162 van de grondwet;

  Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

  Gelet op artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling voor het
  Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten, en latere wijzigingen;

  Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
  geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij Decreet van 28
  mei 2010;

  Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2007, houdende de goedkeuring van
  de aanpassing van het gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van
  standplaatsen op het openbaar domein naar aanleiding van kermissen;

  Overwegende dat het gebruik van de marktpleinen en van plaatsen van de openbare
  wegenis, die voor het opstellen van foorkramen gebruikt worden, zekere kosten van
  toezicht en schoonmaak vergen, dat het billijk is deze kosten op de gebruikers te verhalen
  bij middel van een plaatsrecht;

  Overwegende dat het noodzakelijk is het evenwicht te behouden tussen de ontvangsten en
  de uitgaven van de gemeente;

  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
1
  BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

  Artikel 1
  Voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 zal een belasting worden
  geheven op standplaatsen naar aanleiding van kermissen (foren).

  Artikel 2
  Het tarief van de belasting op de standplaatsen naar aanleiding van kermissen wordt
  vastgesteld per attractie en per lopende meter volgens hieronder vermelde lijst :

  Kuurne - Ommegang 15 augustus
  - Rupsmolen : 8 EUR/lm
  - Auto-scooter : 12 EUR/lm
  - Automatische spelen : 13 EUR/lm
  - Schietkraam : 9 EUR/lm
  - Kindermolen : 9 EUR/lm
  - Visspel: 7 EUR/lm
  - Ballenspel Bingo : 7 EUR/lm
  - Animal game : 7 EUR/lm
  - Gebakkraam : 9 EUR/lm

  Kuurne Kermis (1 zondag van oktober) - Marktplein
  - Rupsmolen : 23 EUR/lm
  - Auto-scooter : 33 EUR/lm
  - Automatische spelen : 38 EUR/lm
  - Schietkraam : 25 EUR/lm
  - Kindermolen : 25 EUR/lm
  - Visspel en handdraaimolen : 19 EUR/lm
  - Gebakkraam : 15 EUR/lm
  - Ballenspel-Bingo : 18 EUR/lm
  - Basketspel : 18 EUR/lm
  - Aladin : 18 EUR/lm
  - Basketbal drop-shot : 18 EUR/lm
  - Touwtje Trek : 18 EUR/lm

  Kuurne Kermis - Tramstatie
  - Visspel : 15 EUR/lm
  - Gebakkraam : 18 EUR/lm
  - Schietkraam : 15 EUR/lm
  - Kindermolen : 15 EUR/lm
  - Prikballon : 13 EUR/lm

  Kuurne Kermis - Parking Vlaskouter
  - Bidule : 20 EUR/lm
  - Mini-scooter : 13 EUR/lm
  - Apenspel : 13 EUR/lm
  - Spookhuis : 13 EUR/lm

  De gedeelten van een meter worden als een gehele meter aangerekend.

  Het tarief van de standplaats wordt verhoogd met :
   o 6,20 EUR per dag voor terbeschikkingstelling van elektriciteit tot een vermogen van
     6 kVA
   o 3,72 EUR per dag voor terbeschikkingstelling van elektriciteit tot een vermogen van
     3 kVA
   o 1,86 EUR per dag voor terbeschikkingstelling van elektriciteit tot een vermogen van
     1,5 kVA2
  Artikel 3
  De rechten vermeld in artikel 2 zijn als volgt betaalbaar :

  Voorafgaandelijk te betalen door overschrijving op rekeningnummer IBAN op
  BE39 0910 0023 1819 van gemeentebestuur Kuurne uiterlijk één maand voor de kermis
  (foor).

  Betalingen voor de ommegang van augustus 2012 : uiterlijk 15 juli 2012
  Betalingen voor de oktoberkermis 2012 : uiterlijk 1 september 2012.

  Geen belasting kan worden teruggevorderd wegens het niet innemen van een vaste
  standplaats of het niet gebruiken van elektriciteitsvoorzieningen of wegens de gedeeltelijke
  inname van de voorziene plaats of het verminderd gebruik van de elektriciteitsvoorziening.

  Bij gebrek aan tijdige overschrijving zoals onder art. 3 vermeld, wordt de betaling geïnd op
  de eerste kermisdag van het desbetreffende trimester in handen van de daartoe
  aangestelde beambte en dit tegen afgifte van een ticket of ontvangstbewijs.

  Het bewijs van betaling moet bij iedere uitnodiging worden getoond.
  Als bewijs van betaling geldt een origineel rekeninguittreksel waarop het bedrag van de
  rekening van de belastingplichtige is gecrediteerd ten voordele van de rekening van het
  gemeentebestuur of de kwitantie van de daartoe aangestelde beambte van het
  gemeentebestuur.

  Artikel 4
  Bij gebreke aan betaling zoals vermeld in art. 3 of bij onregelmatige inname van de
  standplaats kan de standplaats worden geweigerd.
  De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
  betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

  Artikel 5
  De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
  burgemeester en schepenen. Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden dient
  dit uitdrukkelijk te worden vermeld in het bezwaarschrift.
  Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden
  gemotiveerd.
  Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden
  vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
  waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
  Voor contantbelastingen: de indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een
  termijn van 3 maanden vanaf de datum van de contante inning.
  Wanneer het bezwaar echter het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het
  nochtans geldig worden ingediend zolang de Gouverneur de dienstjaarrekening van het
  jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd.
  Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is
  aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
  een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
  vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.

  Artikel 6
  Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII
  (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
  (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7
  tot 9 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
  moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist ; strafbepalingen) van het
  Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
  uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
  toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.


3
  Artikel 7
  Deze beslissing wordt bekendgemaakt door aanplakking en door vermelding op de website
  van de gemeente “www.kuurne.be”.

  Artikel 8
  Deze beslissing wordt onderworpen aan administratief toezicht.  Aldus beslist in bovenvermelde zitting.

  De Secretaris,                          De Voorzitter van de Raad,
  (get.) V. Vanhoutte                       (get.) G. Vandesompele

  Voor eensluidend afschrift:

  De Secretaris                          De Burgemeester
  V. VANHOUTTE                           C. VEREECKE
4

								
To top