Schoolgids_NTC_PO_NTC_VO by xiaopangnv

VIEWS: 4 PAGES: 26

									 SCHOOLGIDS 2012-2013

 STICHTING NEDERLANDS
   ONDERWIJS
     OP ISAINTERNATIONAL SCHOOL OF
     ARUBA


         Aruba, juni 2012
Inhoud
International School of Aruba ............................................................ 4
  Mission statement ....................................................................... 4
  ISA Belief Statements ................................................................. 4
  Organizational Chart ................................................................... 5
Voorwoord ......................................................................................... 6
De School ......................................................................................... 6
  Ontstaansgeschiedenis ............................................................... 6
  Inspectie door de USA ................................................................ 7
  Curriculum................................................................................... 7
  Personeel .................................................................................... 7
  Rooster ....................................................................................... 7
  Situering en Voorzieningen ........................................................ 8
  Schoolgrootte .............................................................................. 8
  Directie ........................................................................................ 8
  Guidance Counselor (decaan)..................................................... 8
  Studieprogramma’s ..................................................................... 9
Het Nederlandse Onderwijs op ISA ................................................... 9
  Richtingen ................................................................................... 9
  Docenten Nederlands................................................................ 10
  Interne coordinator op ISA ....................................................... 11
  International School of Aruba en NOB....................................... 11
Aanmelding nieuwe leerlingen......................................................... 12
Lesbeschrijving ............................................................................... 12
Gebruikte methodes ........................................................................ 14
  Toetsing .................................................................................... 15
  De toetskalender ....................................................................... 15
  Huiswerk ................................................................................... 15
  Scores en rapporten .................................................................. 15
  Evaluatie – halfjaarlijkse proefwerken (semester examinations) 15
  Evaluatie – halfjaarlijkse cijfers.................................................. 16
  Klassenroosters ........................................................................ 16
  Aanwezigheid ............................................................................ 16
  Landsexamen mavo/havo/vwo .................................................. 16
Zorg voor Leerlingen ....................................................................... 18
  Hulp na schooltijd ...................................................................... 18
  Speciale hulp ............................................................................ 19
  Verzameling van cijfers en gegevens bij het beoordelen ........... 19
  Schoolrapporten voor Nederlandse leerlingen........................... 20


                         2
 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het
 voortgezet onderwijs in Nederland ............................................ 20
De ouders en de International School of Aruba............ ................ 1
 Het belang van de betrokkenheid van de ouders ...................... 21
 Parent Teacher Conferences .................................................... 22
 Medewerking van de ouders ..................................................... 23
 Ouderactiviteiten ....................................................................... 23
 Correcte communicatiekanalen op ISA ..................................... 23
 Klachtenprocedure .................................................................... 24

 Resultaten ................................................................................. 25
 Adressen ................................................................................... 26
                       3
International School of Aruba

Adres:    Wayaca 238A
       Aruba
Tel.     (297) 583 5040
Fax     (297) 583 6020
Email:    info@isaruba.com
Website:   www.isaruba.com

Mission statement

The mission of International School of Aruba is to motivate and
prepare students to achieve their academic and personal best within
a U.S. accredited, English language, college/university preparatory
program that embraces diversity while encouraging leadership,
character, and community service.

ISA Belief Statements

We believe...

    In the dignity and intrinsic worth of all individuals.
    Honesty, trust and respect are fundamental to all relationships.
    A safe, nurturing environment is essential for learning.
    Setting high expectations challenges everyone to reach higher
    levels of achievement.
    Developing skills including critical thinking, collaboration, and
    problem solving are essential to be successful in an ever
    changing world.
    Individuals are responsible and accountable for their choices
    and actions, as they relate to themselves, others and the
    environment.
    Developing an understanding, appreciation and respect for
    diversity are vital in a global community
    A partnership amongst school, family and community is
    essential to foster further development and learning.
    Learning is a continual process and life long activity.                  4
Organizational Chart                    BOARD OF THE
                    FOUNDATION
                    Head of School
      MANAGEMENT TEAM
                              Division
        Head of School              Coordinators
        Business Manager              ES / MS / HS
          Principal
                   FACULTY AND STAFF
                 5
Voorwoord

Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders die kinderen hebben die
Nederlands volgen aan de ISA. Deze gids wil naast organisatorische
ook praktische informatie meegeven:

     Wie zijn we?
     Wat is ons doel?
     Waar staan we voor?
     Wat biedt het programma Nederlands op ISA?

Op de International School of Aruba wordt, naast het Amerikaanse
programma, dagonderwijs Nederlands georganiseerd vanaf
Montessori K1 tot en met grade 12.
Het is een unieke, uitdagende en stimulerende omgeving waarin
Nederlands wordt gegeven in een internationale dimensie.

De school is aangesloten bij de Stichting NOB (Nederlands
Onderwijs in het Buitenland). Daarmee krijgt ze vanuit Nederland
ondersteuning (waaronder subsidie) en houdt zij zich aan de
algemene kerndoelen voor Nederlands taalonderwijs zoals
vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs.


De School

Ontstaansgeschiedenis
De eerste Engelse school op Aruba werd geopend in Seroe Colorado
in september 1929. Deze was eigendom van de Lago Oil en
Transport Co, Ltd. teneinde onderwijs te verzorgen voor de kinderen
van expats. Tijdens de jaren ‘60 opende de school ook haar deuren
voor de inwoners van het eiland. Toen de olieraffinaderij sloot in
1985, vormden ouders van de achtergebleven studenten de
International School of Aruba (ISA), een niet-winstgevende
organisatie om de continuïteit van het onderwijs in het Engels op het
eiland te garanderen. In maart 2004 onderging ISA bestuurlijk een
grote verandering. De ‘Board of Directors’ gaf het beheer van ISA

                 6
aan de ISS (International Schools Services). ISS bekostigde het
nieuwe schoolgebouw in de overeenkomst.

In het schooljaar 2005-2006 verhuisde de International School of
Aruba naar een centraler gelegen lokatie op het eiland, Wayaca
Residence. Zo kon ze zich beter richten op potentiële leerlingen over
het hele eiland en bevindt ze zich ook dichter bij Oranjestad. De
school hoopt met de nieuwe lokatie en betere faciliteiten een groter
aantal leerlingen te kunnen aantrekken.

Inspectie door de USA
De school wordt gecontroleerd door de “Southern Association of
Colleges and Schools” (SACS) en werd volledig doorgelicht in mei
2011. De International School is daarnaast lid van het NOB, de Tri-
Association (de Associatie van Amerikaanse scholen in Centraal-
Amerika, Colombia, de Caraïben en Mexico), en de “Association for
the Advancement of International Education” (AAIE).
De school wordt ook bijgestaan door het U.S. State Department.

Curriculum
Het curriculum dat wordt gevolgd is dat van een school die leerlingen
voorbereidt om naar een Amerikaanse universiteit te gaan. De
instructietaal is Engels. De school biedt een Montessoriprogramma
aan, alsook een Elementary School (grade 1-5), een Middle School
(grade 6-8) en een High School (9-12).

Personeel
In totaal geven ongeveer 25 leerkrachten les uit verschillende landen.
De diversiteit reflecteert de openheid waarvoor de school staat.
Zeventig procent van de leerkrachten heeft een master’s degree.

Rooster
De International School dag vangt aan (maandag tot en met vrijdag)
om 7:45 en de dag eindigt om 2:50.
Leerlingen worden dagelijks per bus vervoerd van hun huisadres
naar school en vice versa. De leerlingen worden geacht op tijd bij de
bus te verschijnen. Er worden ook naschoolse activiteiten
georganiseerd en dan kunnen leerlingen met de late bus naar huis.
                 7
Situering en Voorzieningen
De International School of Aruba ligt in het midden van het eiland
Aruba. De school kijkt uit op de Hooiberg, centraal gelegen op het
eiland. Enkele jaren geleden verhuisde de school van De
infrastructuur is dus nieuw. De ISA is voorzien van alle faciliteiten. In
alle lokalen is er airconditioning. Daarnaast zijn er twee ICT-ruimtes,
een geautomatiseerde bibliotheek, een multiple purpose room (MPR),
een overdekte sportzaal met een voetbal- en softbalveld, enz,…

Schoolgrootte
Het aantal leerlingen op de International School schommelt vaak door
externe factoren. De ISA telt in het schooljaar 2011-2012 ongeveer
190 leerlingen waarvan de helft Nederlands volgt.

Directie
Het hoofd van de ISA en de voorzitter van de stichting Nederlands
Onderwijs op ISA is mevrouw Sarah Putnam. Zij wordt bijgestaan
door een Principal, mevrouw Francesca Mulazzi. Iedere maand
komen zij samen om met de NOB-commissie te vergaderen en het
Nederlandse taalprogramma te bespreken.

Guidance Counselor (decaan)
ISA heeft een Counselor. Deze persoon besteedt een gedeelte van
zijn tijd aan leerlingbegeleiding. De meeste van deze tijd wordt
besteed aan schooladvies, toekomstplannen, en persoonlijke
begeleiding van leerlingen.

Bovendien worden elke week de studenten van de Middle en High
School besproken door hun leerkrachten en de Counselor. Een
intern report wordt per email gestuurd aan alle betrokken
leerkrachten. Ook heeft de Counselor bijeenkomsten met de
studenten van de Middle en High Schools. Aan de Middle School
studenten worden lessen studievaardigheden gegeven. High School
studenten worden begeleid bij het kiezen van een studie in de
Verenigde Staten, Nederland of elders in de wereld. De studenten
worden ook gestimuleerd om deel te nemen aan de SAT’s
(Standardized Achievement Tests).
                  8
Studieprogramma’s
Het curriculum bereidt leerlingen voor om naar een Amerikaanse
universiteit te gaan. De instructietaal is Engels. Toetsprogramma’s
omvatten de IOWA Test of Basic Skills (ITBS), PSAT, SAT en
Advanced Placement (AP) examens. AP lessen worden gegeven in
Engelse Literatuur, Engelse taal, Spaanse taal, Wereldgeschiedenis,
Wiskunde en Kunst.
De meerderheid van de afgestudeerden gaat naar universiteiten in
Noord-Amerika. Het schooljaar loopt van augustus tot juni.
Nederlands en Spaanse taallessen worden aangeboden van
beginners- tot moedertaalniveau. Nederlandse Cito, mavo, havo en
vwo examens worden afgenomen.


Het Nederlandse Onderwijs op ISA

Richtingen
De International School of Aruba is er trots op dat zij Nederlands kan
aanbieden op drie verschillende niveaus.

Richting 1.
Is gericht op directe aansluiting op onderwijs in Nederland en moet
een terugkeer in het Nederlandse onderwijs garanderen. Binnen deze
richting wordt gewerkt aan de kerndoelen van de Nederlandse taal
(opgesteld door het ministerie van Onderwijs) en de tussendoelen,
zoals geformuleerd ondermeer in de verschillende
onderwijsmethodes voor de verschillende groepen.

Richting 2.
Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal,
met het oog op terugkeer naar Nederland. Bij deze leerlingen wordt
doorgaans met een van de ouders Nederlands gesproken en de taal
van de andere ouder valt vaak samen met de dagschooltaal, of is
papiamento. Deze taal zal de dominante taal zijn binnen het gezin.

Richting 3.
Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal. Het
leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze                  9
leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die thuis geen
Nederlands spreken en de taal ook nog niet of nauwelijks beheersen.

De Nederlandse afdeling streeft ernaar dat de lessen Nederlandse
taal en cultuur een integraal deel vormen van de opleiding die de
leerlingen volgen op de International School. Het programma en de
studievaardigheden dragen bij aan de totale ontwikkeling van het
kind. De lessen Nederlandse cultuur beogen het instandhouden en
versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om
een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. Om dit
doel te bereiken krijgen de leerlingen in de Middle en High School
120 uur les per schooljaar.

Het Nederlandse programma is geïntegreerd in het dagprogramma.

Wij leiden leerlingen in de Richting 1 categorie op voor het
landsexamen mavo, havo en vwo.
Het landsexamen mavo is vergelijkbaar met vmbo-T. Het examen
wordt niet afgenomen op ISA, maar op het Examenbureau van
Aruba. Hiervoor is een aanmeldingsprocedure vereist. Deze
aanmeldingsprocedure wordt begeleid door de docent.

De internationale leerlingen komen uit verschillende landen, zoals de
USA, Venezuela en andere Spaans-sprekende landen. De meeste
Richting 3 kinderen vinden het leuk om Nederlands te leren naast
Spaans, een andere taal die op ISA wordt gegeven.

Op de International School worden de verschillende culturen
gerespecteerd en gevierd.
Er zijn enkele Nederlandse thema’s die jaarlijks worden uitgewerkt
door een extra activiteit te organiseren. Dit zijn thema’s zoals de
Kinderboekenweek, Kerstmis, Sinterklaas en Koninginnedag.

Docenten Nederlands
De Nederlandse lessen worden verzorgd door enthousiaste,
gekwalificeerde docenten.
                 10
Als een leerkracht absent is op ISA wordt een vervanger gezocht om
de lessen van de leerkracht over te nemen. Dit geldt ook voor de
Nederlandse lessen. Het is belangrijk dat het onderwijs doorgang
vindt. Voor een vervanger zijn lesplannen aanwezig.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, krijgen
de docenten eens in de twee jaar een drie-daagse cursus
aangeboden, die verzorgd wordt door de Stichting NOB. Extra
bijscholing wordt gedurende het jaar gegeven door de International
School op trainingsdagen met als onderwerpen “Integratie van
Technologie”, “Curriculum Mappen Strategie” , enz. Ieder jaar wordt
bijscholing gegeven.

Voor het komende schooljaar heeft de Nederlandse afdeling zich de
volgende doelen gesteld:
   Voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit
   Documenteren en bijhouden van niveaus
   Lesmateriaal en toetsen blijven vernieuwen
   De banden met NOB in Nederland nauwer aanhalen
   De ouders meer informatie geven over de Nederlandse taal en
   het curriculum
   Het verbeterplan aanpassen
   De leerkrachten blijven sturen naar de bijscholing van de NOB

Interne coördinator op ISA
De interne coördinatie tussen de Nederlandse leerkrachten, de
administratie en de stichting NOB wordt verzorgd door een van de
Nederlandse leerkrachten. Hij/zij is verantwoordelijk voor de
coordinatie van de zorg voor de studenten en het assisteren van de
Nederlandse leerkrachten op ISA. Hij/zij coördineert ook het jaarlijkse
aanpassen van de Schoolgids en het Verbeterplan.

International School of Aruba en NOB
De International School of Aruba kan rekenen op de logistieke en
financiële steun van het NOB. De International School of Aruba kan
rekenen op mevr. Vivienne Teunissen als secretaris, mevr. Ineke
Jobse als penningmeester van de NOB-commissie; mevrouw
Vivienne Theunissen vertegenwoordigt de ouders. De voorzitter is het
schoolhoofd, mevrouw Sarah Putnam.


                 11
De leerkrachten kunnen altijd met vragen per mail bij het NOB
terecht.


Aanmelding nieuwe leerlingen

Na de aanmelding vullen de ouders een ‘Admissions Application’ en
andere formulieren zoals een ISA ‘Medical Information Form’ in.
Tijdens en na dit gesprek wordt er door de Dean of Academics
informatie ingewonnen over de studieresultaten van de leerling over
de laatste drie jaren. Daarna volgt er een test voor studenten die van
een school komen waar Engels geen instructietaal was, een school
die niet geaccrediteerd is in de USA en voor studenten die niet vlot
Engels spreken, lezen en schrijven. Nadat de leerling is toegelaten
wordt hij of zij in de juiste klas geplaatst.

Leerlingen hebben altijd de optie om Nederlands te kiezen. Als een
nieuwe leerling Nederlands heeft gekozen neemt een leerkracht
Nederlands een gestandaardiseerd intakeformulier van het NOB door
met de ouders en/of de leerling. Er wordt getoetst op de
(Nederlandse) achtergrond en kennis. Dit document wordt
opgeborgen in het persoonlijk dossier op school.


Lesbeschrijving

Er worden dagelijks verschillende lesmethodes gehanteerd.
Gedifferentieerd lesgeven is belangrijk en wordt geregeld gebruikt om
het lesmateriaal aan te bieden

Op ISA wordt sinds het schooljaar 2008-2009 gebruik gemaakt van
de internet gebaseerde curriculum management methode, Atlas
Rubicon. Het is een (Amerikaans) programma waarmee elke
leerkracht een overzicht maakt van de te behandelen leerstof in een
bepaalde klas. Dit werkinstrument wordt geleidelijk aan opgebouwd in
de loop van dit schooljaar en het wordt aangepast in de loop van de
tijd. Het geeft inzicht in de doelstellingen, de didactische aanpak, de
differentiatie en de verschillende vaardigheden. Dit systeem

                 12
garandeert de continuïteit van de lessen Nederlands als bijvoorbeeld
een leerkracht vervangen wordt.. Dit programma zal de kwaliteit van
de lessen zeker verhogen en mogelijke overlappingen vermijden.

Op verschillende vlakken wordt er gedifferentieerd. We streven
ernaar aan de volgende punten bijzondere aandacht te besteden:
   Voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit
   Rekening houden met de onderwijsontwikkelingen in Nederland
   Bevorderen van een actieve leerhouding van leerlingen
   Aanbrengen van denk- en leer strategieën
   Uitbreiden van computergebruik

De leerlingen die Nederlands volgen in de Elementary en Middle
School worden ingedeeld in de groep ‘natives’ of ‘non-natives’. Zo
kunnen lessen op hetzelfde tijdstip plaatsvinden door twee of drie
leerkrachten parallel te laten lesgeven. In de Elementary groepen
worden gevarieerde activiteiten gedaan zoals zingen, spelletjes,
verhaaltjes, gedichten en Nederlandse dvd’s, aangeboden op het
niveau van de leerlingen.
                 13
Gebruikte methodes

Grade     Methode       Methode
        nederlandstaligen  anderstaligen
        (native)       (non-native)
Montessori   Schatkist      Eigen materiaal
Grade 1-2   Taalactief nr. 4   Mondeling
                  Nederlands-nieuw,
                  cursus 1.
Grade 3    Taalactief nr. 5   Mondeling
                  Nederlands-nieuw,
                  cursus 2.
Grade 4    Taalactief groep 6  Mondeling
        Woordspel 6     Nederlands-nieuw,
                  cursus 2.
Grade 5    Taalactief groep 7  Mondeling
        Woordspel 7     Nederlands-nieuw,
                  cursus 2.
Grade 6-7   Taalactief 7- 8   Zeg ‘t eens
Grade 8    Mavo: Nieuw Neder-  Zeg ‘t eens.
        lands (2008-2009)  Zebra nr. 1
        Havo/vwo: Op Nieuw
        Niveau (2008-2009)
Grade 9    Mavo: Nieuw Neder-  Zeg ’t eens.
        lands (2008-2009)  Zebra nr. 2
        Havo/vwo: Op Nieuw
        Niveau (2008-2009)
Grade 10    Op Niveau, met    Zeg ‘t eens.
        werkboeken      Zebra nr. 2
Grade 11    Op Niveau, met    Zeg ‘t eens.
        werkboeken      Zebra nr. 3
Grade 12    Op Niveau, met    Zeg ‘t eens.
        werkboeken      Zebra nr. 3
             14
Toetsing
De beginsituatie van de leerling is het uitgangspunt om te
constateren of er werkelijk vooruitgang in het leerproces heeft
plaatsgevonden.
Zodra er door middel van een intaketest een beginsituatie is bepaald,
worden Cito en Vas-toetsen gebruikt om vooruitgang te meten. Een
individueel plan van aanpak zal worden gemaakt naar aanleiding van
de toetsresultaten en individuele behoeften.

Methodegebonden toetsen:
Voor de korte termijnevaluatie gebruiken de leerkrachten
methodegebonden toetsen. De resultaten van deze toetsen worden
in de klassenadministratie verwerkt.. Deze toetsen zijn dezelfde als
de toetsen die in Nederland worden afgenomen.

De toetskalender
De toetskalender voor 2011-2012 is vastgesteld. Het zal op de
website worden geplaatst, en zal in het begin van het schooljaar aan
de leerlingen worden uitgedeeld.

Huiswerk
Leerlingen krijgen huiswerk mee. Daardoor leren ze zelfstandig taken
tot een goed eind te brengen. Als huiswerk wordt geen nieuwe
leerstof aangeboden; dit moet eerder gezien worden als een extra
uitdieping van verworven theorie. Leerlingen moeten deadlines
respecteren en hun taak binnen de tijdslimiet volbrengen.


Scores en rapporten
Het doel van evalueren is aan de leerlingen en ouders communiceren
in hoeverre de leerling de leerstof beheerst. Door middel van gerichte
observatie en toetsing stellen we vast hoe de leerling zich ontwikkelt .


Evaluatie – halfjaarlijkse proefwerken (semester examinations)
Halfjaarlijkse proefwerken worden elk jaar gegeven aan het eind van
het tweede en vierde kwartaal. Het cijfer van dit proefwerk zal voor
niet meer dan 20% deel uitmaken van het totale halfjaarcijfer.
Leerlingen worden geacht aan het proefwerk deel te nemen op de
officieel aangegeven tijd.


                  15
 Evaluatie – halfjaarlijkse cijfers
 Een “half credit” wordt verdiend per half jaar voor het succesvol
 volgen van de lessen.
 De halfjaarlijkse resultaten worden als volgt gewogen:

1st 2nd  Semester Semester   3rd 4th Semester    Semester
Qtr. Qtr.  Exam   Grade    Qtr. Qtr. Exam      Grade
40% 40%   20%   Q1+Q2+SE=Avg 40% 40% 20%        Q3+Q4+SE=Avg.
           .

 Klassenroosters
 Zowel in de elementary klassen als in de middle and high school
 krijgen leerlingen gemiddeld 170 minuten per week les in het vak
 Nederlands. Naast deze lessen worden de leerlingen geacht
 huiswerk te maken.

 Aanwezigheid
 Net zoals in Nederland worden leerlingen van ISA ook geacht
 aanwezig te zijn op schooldagen. De school houdt een absentielijst
 bij zodat men een goed overzicht heeft van gemiste lessen. Absentie
 wordt ook vermeld op de rapporten. De leerkrachten Nederlands
 houden ook een lijst bij van gemiste lessen en zullen studenten
 vragen om deze in te halen.

 In de High School is deelname aan de lessen een voorwaarde voor
 het behalen van “credits”. Deze worden dus behaald door het actief
 deelnemen aan de lessen en alles daaromheen. De school rekent
 daarom op de medewerking van de ouders om absentie van hun
 kind(eren) tot het uiterste te beperken.

 Landsexamen mavo/havo/vwo
 Leerlingen worden ook voorbereid op het Landsexamen van Aruba
 voor mavo, havo of vwo. Dit wordt georganiseerd door het
 Examenbureau, gelegen in de Belgiëstraat 2 in Oranjestad, Aruba.
 Dit gebeurt door het stipt volgen van een stappenplan.

   1. In september verschijnt in de krant de aankondiging van het
    Landsexamen. Ouders of leerlingen worden dan verzocht om                  16
   formulieren op te halen om zich op te geven voor het
   desbetreffende examen.
 2. Wie mag deelnemen aan het examen, is ook strikt bepaald. De
   kandidaat moet per 1 april 2012 een leeftijd bereikt hebben van:
    Voor mavo: 17 jaar of ouder
    Voor havo: 18 jaar of ouder
    Voor vwo: 19 jaar of ouder

Echter, dit is niet van toepassing op de leerlingen van ISA. De
leerkrachten Nederlands hebben niet de bevoegdheid om examens
af te nemen. Door een speciaal verzoek heeft de school bereikt dat
leerlingen van ISA wel kunnen deelnemen. De meeste van onze
leerlingen hebben ook deze leeftijden niet, maar zij kunnen
dispensatie aanvragen. Dit gebeurt per formele brief aan de Minister
van Onderwijs. Een kopie van deze brief moet ook bij het
aanvraagformulier van de leerling worden gevoegd.

 3. Leerlingen moeten de volgende documenten verzamelen:
    Het aanvraagformulier invullen, eventueel ook dispensatie
    aanvragen
    Via de bank Awg 110 betalen om te kunnen deelnemen (de
    kwitantie wordt aan het formulier gehecht)
    Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand (Awg 5)
    Bewijs van de school dat de student is ingeschreven bij de
    International School of Aruba
    Vooraf het papieren certificaat betalen (Awg 5)

De leerlingen en/of ouders moeten steeds telefonisch bereikbaar zijn.
Deze documenten worden gescreend om de student al dan niet
toestemming te geven voor deelname.

 4. De leerling heeft zich in de loop van de jaren degelijk kunnen
   voorbereiden op dit examen onder begeleiding van de
   leerkracht Nederlands.
   Belangrijk is dat zij het volgende voorbereiden:
     Voor Mavo: literatuurlijst bestaande uit zes boeken (twee
      Caraïbische, vier Nederlandse) en twee mondelinge
      presentaties over een cultureel, sociaal of politiek
      onderwerp.


                 17
     Voor havo: literatuurlijst bestaande uit 12 boeken (vier
     Caraïbische, acht Nederlandse)
     Voor vwo: literatuurlijst bestaande uit 16 boeken.
   Deze lijsten moeten in drievoud voor 31 januari ingeleverd zijn
   om te kunnen deelnemen aan het examen.

 5. Het mondeling examen vindt plaats eind maart/begin april. Het
   schriftelijk examen vindt plaats in de maand mei.


Zorg voor Leerlingen

Verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen hangen samen met
verschillen in competentie, sociaal-emotionele ontwikkeling en
sociaal-culturele achtergrond. De leerkrachten proberen dan ook een
optimale leeropbrengst bij alle leerlingen mogelijk te maken door
adaptief onderwijs te verschaffen, en door zo veel mogelijk te
differentiëren. Dat vraagt om een goed en transparant systeem op
school waarbij de leerling centraal staat.

Elke week worden de leerlingen van MS en HS geëvalueerd. Door
het lesrooster zijn de leerkrachten Nederlands niet in staat deze
besprekingen bij te wonen, maar het verslag wordt conscientieus elke
week doorgestuurd per mail. Opmerkingen over leerlingen kunnen
aan het sectiehoofd worden doorgegeven om besproken te worden.
Zo blijven alle leerkrachten steeds op de hoogte van eventuele
probleem- en zorgleerlingen. Ook kunnen de leerkrachten
Nederlands steeds eventuele problemen melden aan de
verantwoordelijke leerkracht.

Hulp na schooltijd
Alle leerkrachten zijn na school beschikbaar tot 3:30. Als een leerling
hulp nodig heeft moet zij/hij een afspraak maken met de leerkracht.
Zwakke leerlingen die onder de 70% scoren of die extra aandacht
nodig hebben, moeten nablijven. Alle leerkrachten blijven een
middag per week na om specifieke hulp te bieden tot de late bus
vertrekt.
                 18
Speciale hulp
Speciale hulp wordt aangeboden aan leerlingen met de volgende
leerproblemen: ( lichte) leermoeilijkheden; degenen die nog Engels
aan het leren zijn, of degenen die de lesmethodes van ISA nog niet
kunnen behappen. Speciale hulp kan geboden worden in de vorm
van extra lessen, een aangepast leerschema, aanpassingen in de
klas, of naschoolse lessen. De periode en het type hulp zal
gebaseerd worden op overleg met de schooladministratie, leerkracht
en de ouders en is afhankelijk van behoefte en vorderingen die de
leerling maakt, alsook van de mogelijkheden en het beschikbare
personeel.

Verzameling van cijfers en gegevens bij het beoordelen
Van elke leerling wordt een leerlingdossier aangemaakt. Dit gebeurt
deels digitaal, deels in mappen waar de gemaakte niet-
methodegebonden toetsen worden bijgehouden . Ook verzamelt de
leerkracht gegevens d.m.v. observaties (bijvoorbeeld het
intakeformulier van het NOB).
Door toetsen en observaties houdt de leerkracht de vorderingen van
de leerlingen bij.

Teneinde de vorderingen van een leerling in Elementary School te
volgen en vast te leggen, maken we gebruik van het Cito
volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Op geregelde tijden worden
onderdelen getoetst. De leerkrachten maken gebruik van deze
gegevens om te bepalen of een leerling de gewenste leerdoelen
heeft gehaald. In dit dossier zijn gegevens verzameld over toetsen,
observaties, gegevens over gesprekken met ouders,
handelingsplannen en rapporten van de laatste jaren. Het
studentendossier is alleen toegankelijk voor de leerkracht, decaan en
het schoolhoofd. Ouders kunnen altijd informatie opvragen.
Als de leerling naar een andere school gaat, krijgt hij/zij een
onderwijskundig rapport mee.


Naast de methodegebonden toetsen en kleine proefwerken, worden
ook voortgangsrapporten en kwartaalrapporten uitgereikt.
Boekverslagen en presentaties worden eveneens beoordeeld.
                 19
Schoolrapporten voor Nederlandse leerlingen
Leerkrachten rapporteren digitaal over iedere leerling. Gegevens over
speciale meldingen, plannen van aanpak en rapportresultaten
worden hierin bijgehouden. De leerkrachten houden nauw contact
met de Principal over de voortgang van de leerlingen. De dossiers
van de leerlingen worden bijgehouden in het Nederlands en in het
Engels. Alle benodigde documenten zijn gecentraliseerd. Ouders
kunnen het dossier van hun kind inkijken gedurende een vergadering
met de leerkracht.

 - Extra NOB intakeformulier voor nieuwe leerlingen
Een goed toelatingsbeleid schept duidelijkheid bij ouders. Al bij de
eerste kennismaking moet helder zijn op welke NTC-richtingen de
school zich richt en wat ouders van het NTC-onderwijs kunnen
verwachten. Het nieuwe intakeformulier van Stichting NOB helpt
daarbij. Het draagt bij aan een duidelijk beeld, zowel bij de leerling,
de ouders als de leerkracht.

- Bespreken van leervorderingen
Op PTC’s (parent teacher conferences=oudermiddagen) worden het
welbevinden en de leervorderingen van de leerlingen besproken.
De school gebruikt tussen-rapporten (progress report cards) en
kwartaalrapporten (report cards). Alle gegevens staan digitaal
opgeslagen.
Ouders worden uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te
bespreken.
Mochten ouders er behoefte aan hebben om een gesprek met de
leerkracht te hebben dan zijn ze altijd welkom op onze school.

De begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voortgezet
onderwijs in Nederland
Wanneer het zover is dat de leerlingen beginnen met het bepalen van
hun schoolkeuze kunnen ze altijd terecht bij de klassenleraar of de
Dean of Academics. De klassenleraar houdt dan samen met de
ouders een schoolkeuzegesprek en/of een individueel keuzegesprek.
Het merendeel echter van de leerlingen op ISA en op de
Nederlandse school kiest ervoor om verder te studeren in de USA.
Een aantal leerlingen kiest voor Nederland. Ze stuiten op weinig tot
geen problemen t.a.v. hun aansluiting met Nederlandse en Belgische.
Universiteiten.


                  20
De ouders en The International School of Aruba

Het belang van de betrokkenheid van de ouders
Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een “Student &
Parent Handbook”. Een overeenkomst genaamd “A Partnership for
Success” bevindt zich aan het eind van deze Handleiding. Deze
overeenkomst moet getekend en geretourneerd worden aan het ISA
kantoor. Hierin staat de volgende tekst:

“Wij zijn ervan overtuigd dat het in het belang van ISA en onze
leerlingen is als we samenwerken in de vorm van een driehoek:
leerlingen, ouders en school. Op de International School verwachten
wij van de ouders dat zij ons helpen bij het opleiden van onze
leerlingen. De eerste stap hierbij is dat de ouders en de leerlingen
deze Handleiding lezen, de inhoud begrijpen, en beloven zich te
houden aan het beleid, de regels en aanwijzingen hierin opgenomen.
De ouders en leerlingen doen deze belofte door het tekenen van de
bevestiging en overeenkomst onderaan deze bladzijde.”

Wij geven ouders ook de volgende suggesties om van de schooltijd
van hun kinderen een succes te maken:
   Zorg ervoor dat uw kind iedere dag op tijd op school komt;
   Zorg dat uw kind iedere dag een schoon uniform aan heeft;
   Zorg ervoor dat uw kind iedere nacht voldoende slaap krijgt;
   Zorg voor schoolbehoeften en vervang deze indien nodig;
   HELP uw kind met huiswerk. MAAK HET HUISWERK VAN UW
   KIND NIET! Geef hem/haar eerst een kans om het te maken,
   en bied dan pas uw hulp aan;
   Zorg voor een rustige plaats waar uw kind zijn/haar huiswerk
   kan maken, en spreek een vaste tijd af waarop iedere dag het
   huiswerk wordt gemaakt;
   Zorg dat er in uw huis naslagwerken, leesboeken en
   woordenboeken zijn.
   Als u zich zorgen maakt over de vooruitgang op school van uw
   kind, neem dan eerst contact op met de leerkracht en daarna
   met de dekaan of hoofd van de school, indien nodig;
   Lees dit Handboek met uw kind en zorg ervoor dat de inhoud
   begrepen is, vooral de gedeeltes over kleding, het bijwonen van


                 21
   de lessen, eerlijkheid en het juiste gebruik van de computers en
   het internet.

Mochten ouders informatie missen dan worden ze aangeraden om
nadere informatie, mondelinge of schriftelijke, op te vragen bij de
school.

De leerkrachten Nederlands pleiten er bij de ouders voor om hun
kind(eren) te stimuleren thuis Nederlands te (blijven) spreken als dit
de moedertaal is. Door wederzijds begrip en respect blijft een goede
communicatie gehandhaafd, waarden die de school met iedereen wil
delen.

Parent Teacher Conferences
Informatie over de school naar de ouders toe:
De ISA verzorgt twee keer per jaar Parent Teacher Conferences.
Hierbij worden alle ouders uitgenodigd om met de klassenleraar te
spreken.
Ouders kunnen daarbij altijd telefonisch contact met de leerkracht
opnemen om zaken betreffende hun kind te bespreken. Wanneer de
leerkracht zelf contact met de ouders zou willen opnemen om iets
dringends te bespreken zal hij/zij dit zeker doen.

Één keer per jaar, aan het begin van het jaar, wordt er een Open
House gehouden waarbij ouders geϊnformeerd worden over de
gehele gang van zaken binnen ISA en krijgen de ouders de
mogelijkheid om naar alle leraren en lokalen te gaan.

Tussen de vier rapporten door worden er Mid Quarter Reports
gestuurd naar de ouders om hen op de hoogte te stellen van de
vorderingen van hun kind.

Medewerking van de ouders
De ISA kent een PTO (Parent Teacher Organisation). Zij houden zich
bezig met het organiseren van activiteiten voor de gehele school en
voor de ouders (Halloween, Gala, Bingo etc.). De directeur van de
school voert regelmatig overleg met de PTO. De PTO richt zich op
de hele ISA, dus ook op de Nederlandse afdeling.
Aan de PTO wordt jaarlijks een uitgebreide uitleg gegeven over het
vak Nederlands in P.O. en V.O.


                 22
Ouderactiviteiten
Vooral bij de viering van Sinterklaas en Koninginnedag zijn veel
ouders bereid om een handje te helpen. Ze vinden het zeker ook leuk
omdat het zo typisch Nederlands is en het een redelijk kleine, knusse
groep betreft.

Correcte communicatiekanalen op ISA
Leerkrachten en leiding van de International School hebben het beste
voor met uw kind/eren. Als zich een probleem voordoet, zullen wij
onze uiterste best doen het op te lossen.. We staan altijd open voor
het bespreken van het schoolbeleid en algemene schoolzaken,
alsook voor de vorderingen van individuele leerlingen.

Als er een probleem is met een van de eigen kinderen, moet er in
eerste instantie contact gelegd worden met de betrokken leerkracht.
De ouders maken een afspraak met de leerkracht
van hun kind door middel van een telefoontje naar de school.

Problemen die niet kunnen worden opgelost door middel van een
gesprek met de betrokken leerkracht/en, of vragen van algemenere
aard over het reilen en zeilen van de school en de programma’s
kunnen worden besproken met het schoolhoofd of de dekaan.
Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt.

Klachtenprocedure
De International School of Aruba heeft haar eigen klachtenregeling,
waarvan de procedure gevolgd wordt door de Stichting NOB op ISA.
Echter, de Nederlandse inspectie eist dat de Stichting NOB op ISA
tevens aangesloten is bij de Landelijke Klachtencommissie van de
VBS (Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene
grondslag). De VBS is een samenwerkingspartner van de Stichting
NOB.

Culturele activiteiten in de Nederlandse les
Elk jaar wordt op school Sinterklaas en Koninginnedag gevierd.
Samen met de leerlingen worden projecten opgezet waarbij gewerkt
wordt aan deze onderwerpen.
                 23
Begin november vindt ook de Kinderboekenweek plaats. Dan wordt
een schrijver op school uitgenodigd om met de leerlingen creatief met
kinderboeken te werken

  Activiteitenverslag 2011 - 2012

  Alle materialen werden bekeken en nieuwe materialen werden
  besteld). Dossierkasten werden geinstalleerd voor
  leerlingenengegevens. Alle leerlingen hebben hun eigen map.
  Het niveau van leerlingen werd geëvalueerd en aanpassingen
  werden gemaakt. Sommige niveaus werden aangepast om
  beter aan te sluiten bij kennis en achtergrond.
  Lesplannen werden gemaakt
  Een toetskalender werd gemaakt voor de Nederlandse afdeling.
  Voor leerlingen met speciale behoeften werd extra Nederlands
  gegeven
  Voor havo 4/5 en vwo 4/5/6/ werd literatuur geïntroduceerd. De
  periodes van de Middeleeuwen, Renaissance, Verlichting en
  Romantiek werden dit jaar geïntroduceerd.
  Literaire werken van de periode voor 1880 werden besteld en
  ontvangen.
  Het leerlingvolgsysteem wordt gebruikt.
  Allle ouders hebben het examenprogramma ontvangen voor
  havo/vwo, en er werd een informatieavond gehouden over de
  examens.
  Alle ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld als
  hun kinderen achter raken met schoolwerk.
  Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de Schoolgids, en
  het curriculum voor Nederlands.
  Er is een vaste wekelijkse vergadering met de Nederlandse
  leerkrachten om alles te bespreken (leerlingen, curriculum,
  resultaten, verbeterplan, cijfers, enz.)
  Het NOB comité vergadert maandelijks.
  De school heeft een PR persoon aangesteld die voor de Open
  Dagen advertenties in de media heeft geplaatst in het
  Nederlands.
  Culturele activiteiten: International Day, Kinderboekenweek,
  bezoek aan het parlement van Aruba, Sinterklaas,
  Koninginnedag.

                 24
Resultaten
De inspecteur zal onze school in september 2012 bezoeken.
Gedurende dit bezoek zal hij de kwaliteit van het onderwijs en de
resultaten van de leerlingen onderzoeken. De inspecteur doet dit
door te meten of onze school aan de gestelde normen voldoet. Voor
ons als NTC locatie is het ook een graadmeter voor het onderwijs dat
in Nederland wordt gegeven. Ouders die het inspectierapport willen
lezen kunnen een kopie aanvragen via www.onderwijsinspectie.nl of
recente informatie vinden op de website van de school.
                 25
Adressen

Stichting Nederlands Onderwijs op ISA
International School of Aruba
Wayaca 238A
Aruba
Dutch Caribbean
Tel. (297) 5835040
Fax (297) 5836020
Email: info@isaruba.com

Schoolhoofd: Sarah Putnam
Principal: Francesca Mulazzi

Secretaris:Vivienne Teunissen
Penningmeester: Ineke Jobse
Vrijwillige ouder: Jurgen van Schaijk
Vrijwillige ouder: Maura Brown

Het secretariaat van het stichtingsbestuur is tevens gevestigd op
bovenstaand adres.


Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)
Parkweg 20A
2271 AJ Voorburg
Tel. 0031 70386 66 46
Fax 0031703873154
Email: StichtingNOB@stichtingnob.nl
Website: www.stichtingnob.nl

Inspectie van het Onderwijs
Afdeling Buitenland
Postbus 88
Postbus 7447
4800 GK Breda
Tel. 0031 88 669 60 00
Fax 0031 88 669 60 50
                 26

								
To top