Tedarik Zinciri Stratejisi by pptfiles

VIEWS: 57 PAGES: 44

									Tedarik Zinciri
 Performansı:
Stratejik Uyum
       Rekabetçi Strateji
Bir işletmenin rekabetçi stratejisi, rakipleri karşısında
ürün ve hizmetleriyle karşılamayı hedeflediği müşteri
ihtiyaçlarını (önceliklerini) tanımlar.
•Wal-Mart: düşük fiyat, uygun kalite, ürün çeşidi,
ürünün bulunabilirliği
•McMaster-Carr: müşteri açısından kolaylık, ürünün
bulunabilirliği, tepkisellik (responsiveness)
•Dell: makul maliyet, müşteriye özel ürün, çeşit ve
hız
•Gateway: Fiyat, hızlı tepki süresi,ürün seçiminde
      Rekabetçi Strateji
Bir işletmenin rekabetçi stratejisi müşterilerinin
önceliklerine dayalı olarak belirlenir.
Rekabetçi strateji bir veya birkaç Pazar bölümünü
hedefler ve bu Pazar bölümündeki müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler
sağlamaya çalışır.
Bir İşletmede Değer Zinciri

Finans, Muhasebe, Bilgi Teknolojisi, İnsan Kaynakları
 Yeni     Pazarlama
 ürün      Ve      İşlemler   Dağıtım  Hizmet
 geliştirme   Satış
    Çekirdek Süreçler veya Fonksiyonlar
• Yeni ürün geliştirme: ürüne ilişkin spesifikasyonlar belirlenir.
• Pazarlama ve satış: ürün ve hizmetlerin karşılayacağı müşteri
 önceliklerini ilan ederek talep yaratır. Ayrıca, yeni ürün
 geliştirme sürecine müşteriye ilişkin bilgi sağlar.
• İşlemler: girdileri çıktıya dönüştürmek suretiyle ürünü yaratır.
• Dağıtım: Ürünü müşteriye, ya da müşteriyi ürüne taşır.
• Hizmet: satış sırasında ya da sonrasında müşteri isteklerine
 tepki verir.
 Finans, muhasebe, bilgi teknolojisi ve insan kaynakları
 değer zincirinin işleyişini destekler ve kolaylaştırır.
     Fonksiyonel Stratejiler
Herbir sürecin veya fonksiyonun özellikle neyi iyi
yapmaya çalışacağıyla ilgili stratejilerdir.


Birbirleriyle yakından ilişkili olmaları nedeniyle
birbirleriyle uyumlu ve birbirlerini destekler nitelikte
olmalıdırlar. Ayrıca tüm fonksiyonel stratejiler
işletmenin rekabetçi stratejik hedefine ulaşmasına
yardımcı olmalıdırlar.
• Ürün Geliştirme Stratejisi: İşletmenin
 geliştirmeye çalışacağı yeni ürün portföyünü ve
 ürün geliştirmede iç-dış kaynak kullanım tercihini
 belirler.
• Pazarlama ve Satış Stratejisi: Pazarın ne
 şekilde bölüneceğini ve ürünün ne şekilde
 konumlandırılacağını, fiyatlandırılacağını ve
 promosyonunun nasıl yapılacağını belirler
• Tedarik Zinciri Stratejisi:
  Hammadde temin biçimini belirler.
  Malzemenin işletmeye taşınma biçimini belirler.
  Ürünün üretimi veya hizmetin sağlanma biçimini belirler.
  Ürünün müşteriye dağıtım biçimini belirler.
  Ürünün dağıtım sonrası sunulan hizmet biçimini belirler.
  Tüm bu süreçlerin işletme içinde mi gerçekleştirileceğini,
  yoksa dış kaynaktan mı temin edileceğini belirler.
  İşletme içinde iyi yapılması gereken süreçlerin yanısıra dış
  kaynaktan temin edilenleri ve herbir tedarik zinciri üyesinin
  rolünü de tanımlamalıdır. (Cisco)
Tedarik zinciri stratejisi, ister işletme içinde
gerçekleştirilsin, isterse dış kaynaktan temin
edilsin, işlemler, dağıtım ve hizmet
fonksiyonlarının özellikle neyi iyi yapmaları
gerektiğini belirler.
• Tedarik Zinciri Stratejisi
• Tedarik zincirinin genel yapısını belirtir
   Dell’in doğrudan satış stratejisi,
   Gateway”in PC’lerinin satışında aracılar kullanmaya
   başlaması
   Cisco’nun fason üretici kullanması
   “tedarikçi stratejisi”ni, “işlemler stratejisi”ni ve
   “lojistik stratejisi”ni içerir.
• Stoklara, dağıtıma, tesislere ve bilgi akışlarına ilişkin
 tasarım kararlarını da içerir.
   Amazon’un bazı ürünleri stoklamak amacıyla depolar
   açması, diğer ürünlerin temininde ise distribütorlerden
   yararlanmaya devam etmesi
   Toyota’nın büyük pazarlarının herbirinde üretim
   tesisleri açma kararı
İşletme başarısının sağlanabilmesi için işletmenin
rekabetçi stratejisi ile tedarik zinciri stratejisi
uyumlu olmalıdır.
Stratejik uyumun sağlanabilmesi için rekabetçi
strateji ile tedarik zinciri stratejisinin hedefleri
uyumlu olmalıdır.
İşletmenin rekabetçi stratejisinin karşılamayı
amaçladığı müşteri öncelikleri ile tedarik zinciri
stratejisinin oluşturmayı amaçladığı tedarik zinciri
yetenekleri arasında tutarlılık olmalıdır.
Bir işletmenin değer zincirindeki tüm süreçlerin ve
fonksiyonların işletmenin başarısında katkıları, ya
da başarısızlığında payları vardır. Bunlardan
hiçbiri zincirin başarısını tek başına sağlayamaz,
ancak, bunlardan herhangi birindeki başarısızlık
tüm zincirin başarısızlığına neden olabilir.
Başarı için gerekli koşullar:
• İşletmenin rekabetçi stratejisi ile tüm fonksiyonel
    stratejileri uyumlu olmalıdır. Fonksiyonel
    stratejilerden herbiri diğerlerini
    desteklemelidir.
•İşletmenin farklı fonksiyonları, stratejilerini
   başarıyla yürütebilmek için süreçlerini ve
   kaynaklarını uygun şekilde yapılandırmış
   olmalıdırlar.
•Tedarik zincirinin tasarımı ile zincirdeki herbir
   aşamanın rolü tedarik zinciri stratejisini
   destekleyecek şekilde uyumlu hale getirilmiş
Değişik Senaryolar:
• Pazarlama--- çeşitli ürünlerin hızlı teslimini vurgularken
• Dağıtım------ en düşük maliyetli nakliyeyi
   gerçekleştirmek istiyor.


•Perakendeci– yüksek çeşit sunma, düşük stok
   düzeyleri hedeflerken tedarikçilerini ve
   taşıyıcılarını tepkiselliklerine göre değil, düşük
   maliyet esasına göre seçiyor.
Olası Başarısızlık Nedenleri:
•Stratejik uyumun olmaması
•Tedarik zinciri tasarımının, zincir içinde
   oluşturulan süreçlerin ve zincirde kullanılan
   kaynakların arzulanan stratejik uyumu
   destekleyecek yetenekleri sunamaması
          Dell’in rekabetçi stratejisi:
          makul bir fiyattan müşterilerin özel
          isteklerini karşılayan geniş çeşit sunmak


Çeşidi sınırlandırmak, ölçek            Çok çeşitli ürün üretebilme
ekonomisinden yararlanmak              yeteneğine sahip, esnek ve
suretiyle düşük maliyetli PC            tepkisel bir tedarik zinciri
üretme yeteneğine sahip               (verimli zincirle
verimli bir tedarik zinciri             kıyaslandığında maliyeti
                          yüksek)
Dell
• Yeni ürün geliştirme stratejisi:
müşteriye özel ürünler üretilmesini sağlayacak
montajı kolay ve hızlı ortak platformlar ve ürünlerde
ortak parça kullanımı
• Tepkisel olma özelliği taşıyan tedarikçileri ve
taşıyıcıları sayesinde düşük stok düzeyleriyle
müşteri isteklerine hızlı tepki verebilme yeteneği
(taşıyıcının Dell’den teslim aldığı bir PC ile
Sony’den teslim aldığı bir monitörün nakliyesini
birleştirebilme yeteneği Dell’in stokta Sony
monitörü bulundurmasını gereksiz kılıyor)
Stratejik uyumun sağlanabilmesi için bir işletmenin
  tedarik zinciri yeteneklerinin, hedeflenen müşteri
  gruplarının (pazar bölümlerinin) istek ve
  beklentilerini karşılama yeteneğini
  desteklediğinden emin olunmalıdır.
Stratejik uyum sağlama sürecinin aşamaları:
1. Müşteri beklentilerinin ve tedarik zincirinde
  karşılaşılan belirsizliklerin anlaşılması
2. Tedarik zinciri yeteneklerinin anlaşılması (zincir
  neyi mükemmel yapacak şekilde tasarlanmıştır?)
3. Stratejik uyuma ulaşılması


Tedarik zincirinin özellikle başarılı olduğu boyut ile
  müşteri beklentileri arasında bir uyumsuzluk
  olması durumunda, işletme:
1. Ya tedarik zincirini rekabetçi stratejiyi
   destekleyecek şekilde yeniden yapılandırmalı,
  ya da
2. Rekabetçi stratejisini değiştirmelidir.
  1. Müşteri beklentileri ve tedarik zincirinde
       karşılaşılan belirsizlikler

Değişik Pazar bölümlerinde müşteri talebi çeşitli
 boyutlarda farklılaşır. Bu boyutlar:
Parti büyüklüğü
Tepki süresi
İhtiyaç duyulan ürün çeşidi             Örtük
Arzulanan hizmet düzeyi               Talep
Ürünün fiyatı                    Belirsizliği
Üründe aranan yenilik düzeyi

Amaç: bu boyutları birleştirerek tedarik zincirinin neyi
 iyi yapması gerektiğini belirleyen tek bir ölçü
 geliştirmek
Örtük talep belirsizliği: talebin, tedarik zincirinin
karşılamayı hedeflediği kısmına ilişkin belirsizlik
Örtük talep belirsizliğini yükselten müşteri
beklentileri:
• acil siparişler
• hizmet düzeyinin yükselmesi,
• ihtiyaç duyulan miktar aralığının büyümesi,
• sipariş karşılama süresinin kısalması,
• ihtiyaç duyulan ürün çeşidinin artması,
• ürünün temin edilebileceği kanal sayısının artması,
• inovasyon hızının artması.
  Müşteri Beklentilerinin Örtük Talep
   Belirsizliği Üzerindeki Etkileri
Müşteri Beklentileri      Örtük talep belirsizliğinin
                yükselmesine neden olur,
                çünkü …
Miktar aralığının genişlemesi  Geniş miktar aralığı talepte daha
                fazla değişkenlik anlamına gelir
Temin süresinin kısalması    Siparişlere tepki süresi kısalır

Arzulanan ürün çeşidinin    Ürün başına talep dikkate
artması             alınmalıdır
Kanal sayısının artması     Toplam talep daha fazla kanala
                dağılmış durumdadır
Inovasyon hızının artması    Yeni ürünler daha belirsiz talebe
                sahiptir
Arzulanan hizmet düzeyinin   İşletme şimdi daha fazla
yükselmesi           dalgalanma gösteren taleple
                uğraşmak zorundadır.
  Örtük Talep Belirsizliği ile Diğer
  Özellikler Arasındaki Korelasyon
          Örtük talep     Örtük talep
          belirsizliği düşük  belirsizliği yüksek
          (tuz)        (cep bilgisayarı)
Kar marjı         Düşük        Yüksek

Tahmin hatası      Düşük        Yüksek

Stoksuz kalma      Düşük        Yüksek
oranı
Mevsim sonu        Yok         Var
indirim ihtiyacı
Arzda Belirsizliği Arttıran Arz Kaynağının
Yetkinlikleriyle İlgili Faktörler
• Öngörülemeyen ve düşük kaliteli ürün oranları
• Sık makine arızaları
• Kötü kalite
• Sınırlı arz kapasitesi
• Esnek olmayan arz kapasitesi
• Gelişen üretim süreçleri
• Yeni ürünler
    Örtük Talep Belirsizliği Düzeyleri
         (arz ve talep)
 Öngörülebilir                     Büyük ölçüde
 arz ve talep Öngörülebilir arz ve belirsiz talep   belirsiz arz ve
        veya                  talep
        belirsiz arz ve öngörülebilir talep
        veya
        bir miktar belirsiz arz ve talep
          Mevcut bir otomobil
Süpermarkette   modeli           Yeni bir iletişim aygıtı
 satılan tuz
2. Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması

Tedarik zincirinin tepkiselliğini artıran yetenekler:
• Geniş talep miktarı aralıklarına cevap verebilmek
• Kısa teslim sürelerini karşılayabilmek
• Geniş ürün çeşidi sağlayabilmek
• İleri derecede inovasyona dayalı ürünler oluşturabilmek
• Yüksek hizmet düzeylerini karşılamak
• Arz belirsizliğiyle başedebilmek
  2. Tedarik Zinciri Yeteneklerinin
       Anlaşılması

• Tepkiselliğin bir maliyeti vardır
• Tedarik zinciri verimliliği: ürünü üreterek
 müşteriye teslim etme maliyetiyle ters
 orantılıdır
• Tepkiselliğin artması, maliyetlerin
 yükselmesine, bu da verimliliğin düşmesine
 neden olur.
 Maliyet-Tepkisellik Sınırı

Tepkisellik


 Yüksek

          Belli bir tepkisellik düzeyine
          ilişkin olası en düşük
          maliyeti gösterir.
 Düşük
                     Maliyet
     Yüksek      Düşük
                 Tepkisellik
Çok verimli
           Bir miktar verimli

                      Bir miktar tepkisel
                                   İleri derecede
                                   tepkisel


Entegre çelik     Elektrikli mutfak   Otomotiv üretimi:   Perakendeci: ürün
üretim tesisi: az   aletleri: Üretim    Birkaç haftada çok  çeşidini hızlı bir
çeşit veya düşük   süresi birkaç     çeşitli ürün teslim  şekilde (örneğin
esneklikte haftalar  haftayı bulan stoka  edebilme       günün saatleri
ya da aylar      üretim                    itibarıyla)
önceden                              değiştirebilme.
planlanmış üretim
     3. Stratejik Uyumun Sağlanması
Tedarik zincirinin başarılı olduğu boyutun müşteri
 beklentileriyle uyumlu olduğundan emin olunmalıdır.


Tedarik zinciri tepkiselliğinin örtük belirsizlikle tutarlı bir ilişki
 içinde olduğundan emin olunmalıdır.


• Yüksek örtük belirsizlikle karşı karşıya kalan bir tedarik
 zinciri için yüksek tepkisellik hedeflenmelidir.
• Düşük örtük belirsizlikle karşı karşı karşıya kalan bir
 tedarik zinciri için verimlilik hedeflenmelidir.
 Tepkisel tedarik
 zinciri
                              STRATEJİK
                              UYUM
                              BÖLGESİ
 Verimli tedarik
 zinciri
           Belirli talep         Belirsiz talep

Yüksek performans düzeyine ulaşmak için işletmeler rekabetçi stratejilerini ve
tedarik zinciri stratejilerini Stratejik Uyum Bölgesine kaydırmalıdırlar.
Uygun tepkisellik düzeyinin sağlanması için
tedarik zincirinin değişik aşamalarına ilişkin roller
belirlenmelidir.
Arzulanan tepkisellik düzeyine ulaşmak için herbir
aşamaya farklı düzeyde tepkisellik ve verimlilik
rolü yüklenebilir.
Tedarik zinciri belli bir tepkisellik düzeyine, zincirin
her aşamasının rolünü düzenlemek suretiyle
ulaşabilir. Rollerin en iyi kombinasyonu herbir
aşamada mevcut verimlilik ve esneklik düzeyine
bağlıdır.
Tedarik Zinciri Üyelerinin Üstlendikleri Farklı Roller
                        Kastedilen belirsizliğin
                        önemli bir kısmı tedarikçi
                        tarafından karşılanır, ve
    Tedarikçi çok
                        tepkiselliği çok yüksek
    verimli olmalıdır
                        olmalıdır.

                                    Tedarik
    Tedarikçi      Üretici       Perakendeci       Zinciri 1
  Tedarik Zincirinin Kastedilen Belirsizlik Derecesi


                                    Tedarik
    Tedarikçi      Üretici       Perakendeci       zinciri II

              Kastedilen belirsizliğin
                            Perakendeci çok
              önemli bir kısmı üretici
                            verimli olmalıdır
              tarafından karşılanır, ve
              tepkiselliği çok yüksek
              olmalıdır.
Tam bir stratejik uyum için:
• İşletmenin tüm fonksiyonları rekabetçi stratejiyi
    destekleyen tutarlı stratejiler
    uygulamalıdırlar.
•Tedarik zinciri tasarımı ve işletmedeki tüm
   fonksiyonel stratejiler tedarik zincirinin
   tepkisellik düzeyini desteklemelidir
• Tedarik zinciri içindeki tüm alt stratejiler- üretim,
    stok, satınalma, taşıma gibi- tedarik
zincirinin tepkisellik düzeyiyle tutarlı olmalıdır.
Tepkisellik ölçeğinde farklı konumlarda bulunan
işletmeler, tepkiselliklerini destekleyecek farklı
tedarik zinciri tasarımlarına ve farklı fonksiyonel
stratejilere sahip olmalıdırlar.
Verimli ve Tepkisel Tedarik Zincirlerinin
      Karşılaştırılması-1
         Verimli Tedarik     Tepkisel Tedarik
         Zinciri         Zinciri
 Temel hedef  Talebin en düşük    Talebe hızlı cevap
         maliyetle karşılanması verilmesi


 Ürün Tasarım  Minimum maliyetle    Ürün farklılaştırmayı
 Stratejisi   performansın       geciktirmek için
         maksimizasyonu      ertelemeye izin
                     verecek modülerlik

 Fiyatlama   Fiyatın müşteri çekici  Fiyatın müşteri çekici
 Stratejisi   temel unsur olması    temel unsur olmaması
         nedeniyle düşük     nedeniyle yüksek
         marjlar         marjlar
Verimli ve Tepkisel Tedarik Zincirlerinin
      Karşılaştırılması-2
           Tepkisel       Tepkisel Tedarik
                      Zinciri

 Üretim Stratejisi  Yüksek kapasite    Talep/arz belirsizliğine
           kullanımıyla düşük  karşı kapasite
           maliyetler      esnekliği ve kapasite
                      tamponu


 Stok Stratejisi   Maliyetleri      Talep-arz belirsizliğine
           düşürebilmek için   karşı tampon stoklar
           stokların
           minimizasyonu
 Temin süresi    Kısaltılmalı, ancak  Maliyetleri çok yüksek
 stratejisi     maliyetlere      olsa bile kesinlikle
           katlanılarak değil  kısaltılmalı
Verimli ve Tepkisel Tedarik Zincirlerinin
      Karşılaştırılması-3
            Verimli Tedarik    Tepkisel Tedarik
            Zinciri        Zinciri
 Tedarikçi Stratejisi Maliyet ve kalite    Hız, esneklik,
            esasına göre seçilmeli güvenilirlik ve kalite
                        esasına göre seçilmeli
ÖNEMLİ SONUÇLAR:
•Her zaman doğru olan tek bir tedarik zinciri
   stratejisi yoktur.
•Belli bir rekabetçi strateji için doğru bir tedarik
    zinciri stratejisi vardır.
  Stratejik Uyumu Etkileyen Diğer
        Hususlar
1. Birden fazla ürün ve müşteri grubu
2. Ürün yaşam seyri
3. Küreselleşme ve zaman içinde rekabette
  meydana gelen değişiklikler
1. Birden fazla ürün ve müşteri grubu
 İşletmenin ürün, müşteri grupları ve tedarik
 kaynakları portfoyü çerçevesinde verimlilik ile
 tepkiselliği dengeleyen tedarik zincirlerinin
 tasarlanması
Verimlilik ile tepkiselliği dengeleme yolları:
• Herbir ürün veya müşteri grubu için bağımsız bir
 tedarik zinciri kurulması.
• Tedarik zincirinin herbir ürünün gereklerini
 karşılayacak şekilde düzenlenmesi (zincirin bazı
 halkalarının başka ürünlerle paylaşılması, diğer
 halkalar için ürüne özel işlemler oluşturulması)
            2. Ürün Yaşam Seyri
       Stratejik uyumun sürdürülmesi için, ürün yaşam
       seyrinin farklı aşamalarına doğru ilerledikçe
       (talep ve arz özellikleri değiştikçe) tedarik zinciri
       stratejisi de değiştirilmelidir.
satışlar .
   Tepkisel tedarik zincirinden verimli tedarik zincirine
     Sunuş    Büyüme Olgunluk   Düşüş     Zaman
Tepkisel tedarik
zinciri
                    STRATEJİK
                    UYUM
                    BÖLGESİ
Verimli tedarik
zinciri


          Ürünün     Ürün sunumu
          olgunlaşması
Küreselleşme ve zaman içinde rekabette meydana
        gelen değişiklikler
 • Ürün çeşidinin artması
 • Yığın kişiselleştirme
 • Küresel işlemler
• Günümüzde rekabet işletmeler arasında
   olmaktan çıkmış, tedarik zincirleri arasında
   gerçekleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla artık
   stratejik uyum işletmeler arası kapsamda
   ele alınmalıdır. Bir işletmenin tedarik
   zincirindeki ortakları işletmenin başarısı
   üzerinde belirleyici role ve etkiye sahiptir.
• İşletmeler arası kapsamda stratejik uyum,
    işletmenin tüm faaliyetlerini tedarik
    zincirinin bütünü çerçevesinde
    değerlendirmesini gerektirir. Bu geniş
    kapsam tedarik zincirinin tüm aşamaları
    arasında paylaşılacak geliri de artırır.

								
To top