PSR-Senarai Semak SSR 2012 _kriteria_ by xiaopangnv

VIEWS: 26 PAGES: 78

									                                                                                                                                                                     DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran                    Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                                  Skor  Markah                        Penerangan
Sub Komponen                                        100.00    Tidak       Kurang
                                                                       Memuaskan       Baik      Cemerlang                                                          Penemuan Panel Penilai
                                                    Memuaskan     Memuaskan

A PENGURUSAN                                        50.00                                                 214  50.00
A1 Pengurusan Organisasi                                  12.00                                                  39  12.00
   C     A1.1 Perekayasaan Proses dan Prosedur Kerj a (PPPK)             2.00                                                   5   2.00
                                                                                                          Ruj uk Manual Perekayasaan Proses Dan Prosedur Kerj a Bagi Sektor Aw am

                                                                                                          PPPK merupakan satu perubahan asas pemikiran dan rekabentuk semula proses dan prosedur
                                                                                                          kerja secara radikal bagi meningkat kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan.
                                                                                                          Ia melibatkan perubahan budaya kerja di semua peringkat proses dan prosedur kerja bagi
                                                                                                          mencapai prestasi yang lebih tinggi dari aspek kos, kualiti, perkhidmatan dan masa.
              a.  Apakah   skop pelaksanaan   PPPK   berdasarkan  0.60    Melaksanakan   Melaksanakan    Melaksanakan   Melaksanakan   Melaksanakan   5   0.60  Dokumen yang perlu disediakan
                fungsi/perkhidmatan utama/teras strategik?              satu projek PPPK  lebih daripada     satu projek   satu projek   lebih daripada          i. Salinan pelan strategik agensi atau dokumen mengenai perkhidmatan/program utama/teras
                                                   bagi proses yang   satu projek     PPPK bagi    PPPK bagi     satu projek           strategik agensi;
                                                    melibatkan satu   PPPK bagi      proses yang   proses yang    PPPK bagi            ii. Minit Mesyuarat Focus Group BPR (FGBPR) mengikut agensi;
                                                    bahagian dan    proses yang     melibatkan   melibatkan satu   proses yang           iii. Kertas konsep atau kelulusan untuk menjalankan inisiatif PPPK; dan
                                                    memberi faedah  melibatkan satu   lebih daripada   bahagian dan   melibatkan satu          iv. Laporan pelaksanaan PPPK yang telah dibentang.
                                                      kepada     bahagian dan    satu bahagian    memberi    bahagian atau
          M                                           pelanggan     memberi      dan memberi   faedah kepada    lebih dan           Perkara yang disemak
                                                    dalaman sahaja  faedah kepada    faedah kepada    pelanggan     memberi            i.  PPPK melibatkan fungsi/perkhidmatan utama/teras strategik atau perkhidmatan sokongan;
                                                              pelanggan      pelanggan      luaran    faedah kepada           ii. Bilangan projek PPPK;
                                                              dalaman     dalaman sahaja             pelanggan            iii. Pematuhan kepada keputusan FGBPR (sekiranya berkenaan);
                                                               sahaja                         luaran            iv. Bahagian yang terlibat dalam inisiatif; dan
                                                                                                          v. Pelanggan dalaman/luaran.

              b.  Apakah mekanisme pemantauan dan pelaporan yang       0.40   Ada mekanisme   Ada mekanisme    Ada mekanisme   Ada mekanisme   Ada mekanisme   5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                digunakan ke atas PPPK yang telah dilaksanakan oleh           pemantauan     pemantauan     pemantauan    pemantauan    pemantauan           i. Minit mesyuarat Jawatankuasa Pemandu/Jawatankuasa Kecil yang ditubuhkan untuk
                agensi?                                secara ad hoc   dan pelaporan    secara berkala  dan pelaporan    khusus dan           memantau perancangan dan pelaksanaan; dan
                                                     tetapi tiada   secara ad hoc      tetapi    secara berkala   pelaporan           ii. Carta perbatuan inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan.
          M                                           pelaporan               pelaporan             secara berkala
                                                                       secara ad hoc                            Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Perancangan pemantauan yang dibuat melalui carta perbatuan; dan
                                                                                                          ii. Kekerapan pelaporan kepada Jawatankuasa Pemandu/Jawatankuasa Kecil.

              c.  Adakah penilaian keberkesanan PPPK dilaksanakan?      0.40   Penilaian belum   Penilaian      Penilaian     Penilaian     Penilaian    5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                                                    dilaksanakan     sedang       selesai    dilaksanakan    dilaksanakan          i. Carta perbatuan inisiatif yang menetapkan tempoh pelaksanaan penilaian;
                                                             dilaksanakan    dilaksanakan   secara berkala   secara berkala          ii. Laporan penilaian; dan
                                                                                         berserta dengan          iii. Minit mesyuarat di mana laporan penilaian dibentangkan.
                                                                                           tindakan
          M
                                                                                           susulan           Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Penilaian dirancang dan dilaksanakan;
                                                                                                          ii. Tindakan susulan yang diputuskan; dan
                                                                                                          iii. Tahap pelaksanaan tindakan susulan.

              d.  Adakah projek PPPK yang dilaksanakan menepati        0.40     Tiada      Menepati 1     Menepati 2    Menepati 3    Menepati 4    5   0.40  Elemen-elemen keberkesanan PPPK adalah:
                elemen-elemen keberkesanan yang ditetapkan?               Perubahan      elemen       elemen      elemen      atau lebih           a: Pengurangan masa proses
                                                             keberkesanan    keberkesanan   keberkesanan     elemen            b. Pengurangan bilangan aktiviti proses
                                                                                         keberkesanan           c. Pengurangan aktor/bilangan anggota dalam proses
                                                                                                          d. Peningkatan penggunaan online
                                                                                                          e. Penjimatan/penghapusan kos/caj/fi
                                                                                                          f. Pengurangan borang/dokumen
                                                                                                          g. Pindaan kepada perundangan/akta
          M                                                                                                h. Pengurangan aduan

                                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                          i. Laporan kepada Jawatankuasa Pemandu/Jawatankuasa Kecil.

                                                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Faedah-faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan PPPK.

              e.  Berapakah kerap promosi terhadap PPPK diadakan?       0.20      Tiada     Sekali dalam    Setiap 6 bulan  Setiap 4 bulan  Setiap 3 bulan   5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                                                              setahun                                        i. Salinan emel/memo/surat/print screen berkenaan promosi.
          M
                                                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Kekerapan hebahan tentang inisiatif-inisiatif PPPK.

        A1.2 Pembudayaan Organisasi Cemerlang                    5.00                                                  18   5.00
                                                                                                          Pegawai awam haruslah mempunyai komitmen, kesedaran inovasi dan bersedia menerima
                                                                                                          perubahan bagi membentuk budaya kerja cemerlang dalam organisasi.


                Program inovasi
              a.  Adakah agensi menubuhkan Unit Inovasi?           0.10      Tiada                 Dalam                Telah     5   0.10  Ruj uk Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU bertarikh 29 Januari 2010
                                                                       perancangan             ditubuhkan           Agensi perlu menubuhkan Unit Inovasi tanpa melibatkan sebarang tambahan perjawatan.
                                                                         untuk
                                                                        ditubuhkan                             Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                          i. Carta organisasi agensi; dan
          M                                                                                                ii. Minit mesyuarat atau dokumen lain yang menunjukkan penubuhan Unit Inovasi.

                                                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Kedudukan Unit Inovasi dalam carta organisasi agensi; dan
                                                                                                          ii. Tarikh Unit Inovasi ditubuhkan.
                                                                                                                                                                     Page 1  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                        DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran                    Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                                  Skor  Markah                        Penerangan
Sub Komponen                                      100.00    Tidak       Kurang
                                                                     Memuaskan       Baik       Cemerlang                                                               Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan     Memuaskan
             b.  Adakah  agensi  mempunyai   mekanisme  untuk   0.20     Tidak               Secara ad hoc                Secara     5   0.20  Ruj uk Panduan Peningkatan Budaya Inov asi Dalam Perkhidmatan Aw am bertarikh 29
                mendapatkan cadangan inovasi daripada warga agensi?                                                sistematik           Januari 2010
                                                                                                         Jabatan/Agensi perlu memastikan terdapat mekanisme untuk pengumpulan cadangan daripada
                                                                                                         warga organisasi yang boleh menghasilkan inovasi atau peningkatan proses kerja yang bernilai
                                                                                                         tinggi.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
         M
                                                                                                         i. Bukti mekanisme pengumpulan cadangan inovasi dalam bentuk laporan atau print screen
                                                                                                         sistem; dan
                                                                                                         ii. Laporan cadangan inovasi yang telah dikumpulkan.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Mekanisme pengumpulan cadangan inovasi oleh agensi.

             c.  Adakah agensi melaksanakan    program  Kumpulan   0.20      Tiada               Dilaksanakan              Dilaksanakan    5   0.20  Ruj uk Panduan Mengenai Kumpulan Inov atif dan Kreatif bertarikh 1 Nov ember 2009
                Inovatif dan Kreatif (KIK)?                                       secara ad hoc                secara            KIK merupakan mekanisme pengurusan yang berkesan untuk membina modal insan dalam
                                                                                         sistematik            Perkhidmatan Awam bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan agensi-agensi Kerajaan
                                                                                                         dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat.

                                                                                                         Strategi bagi melaksanakan KIK yang berkesan ialah:
                                                                                                         i. Mewujudkan struktur KIK;
                                                                                                         ii. Menyediakan latihan yang berkesan dan berterusan; dan
                                                                                                         iii. Memberi penghargaan dan pengiktirafan.
         M
                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Salinan struktur Jawatankuasa Pemandu KIK;
                                                                                                         ii. Senarai pasukan KIK yang telah ditubuhkan; dan
                                                                                                         iii. Laporan pelaksanaan KIK.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Projek-projek KIK yang telah dilaksanakan; dan
                                                                                                         ii. Struktur pemantauan yang diwujudkan.

         M    d.  Adakah agensi menganjurkan Hari Inovasi selaras     0.30   Tiada Program      Tidak    Menganjurkan    Menganjurkan    Menganjurkan    5   0.30  Ruj uk Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU dan Panduan Peningkatan Budaya Inov asi
                dengan Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam                    menganjurkan    Hari Inovasi    Hari Inovasi    Hari Inovasi           Dalam Perkhidmatan Aw am bertarikh 29 Januari 2010
                Perkhidmatan Awam?                                   sambutan Hari    dengan 2      dengan 3      dengan 4             Agensi perlu menganjurkan Hari Inovasi dengan cadangan pengisian berikut:
                                                            Inovasi tetapi   program      program       program             i. ucap tama Hari Inovasi oleh Ketua Jabatan atau pakar inovasi yang berpengalaman;
                                                           menganjurkan    pengisian     pengisian      pengisian            ii. pembentangan projek inovasi oleh individu atau kumpulan kerja inovasi;
                                                           program inovasi                                       iii. seminar inovasi;
                                                              lain                                         iv. ceramah/taklimat oleh pakar-pakar inovasi;
                                                                                                         v. pameran/showcase inovasi kepada warga, agensi sektor awam dan orang awam; dan
                                                                                                         vi. penyampaian insentif dan anugerah kepada warga organisasi.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Bukti-bukti penganjuran Hari Inovasi seperti buku program, gambar, flyers , risalah, brosur dan
                                                                                                         poster.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Bilangan program pengisian Hari Inovasi; dan
                                                                                                         ii. Jenis program pengisian yang dilaksanakan.

         O    e.  Berapakah bilangan inovasi yang telah dihasilkan oleh  0.60      Tiada     1 inovasi yang   2 inovasi yang   3 inovasi yang   4 inovasi yang   5   0.60  Kriteria pertimbangan calon Anugerah Inov asi Perdana Menteri:
                agensi?                                         memenuhi      memenuhi      memenuhi      memenuhi            1. Kreativiti (Unik dan pendekatan di luar kotak, kemampuan memenuhi keperluan semasa yang
                                                           kesemua kriteria  kesemua kriteria  kesemua kriteria  kesemua kriteria          menepati kehendak/senario baru atau menawarkan penyelesaian kreatif & mempunyai elemen
                                                           yang ditetapkan  yang ditetapkan  yang ditetapkan   yang ditetapkan          "mempermudahkan" dari segi kemampuannya menambahbaik keadaan semasa, mengurangkan
                                                                                                         kekangan dan jurang atau meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan)
                                                                                                         2. Keberkesanan (mendatangkan faedah yang nyata dilihat dari aspek capaian hasil yang
                                                                                                         segera, ketara, jelas dan diterima umum, meningkatkan tahap kepuasan kumpulan
                                                                                                         sasar/stakeholders dilihat dari aspek penerimaan atau peningkatan tahap penggunaan sesuatu
                                                                                                         inovasi & menghasilkan nilai baharu (value creation ) dilihat dari aspek penciptaan nilai awam
                                                                                                         (public value ) melalui pengenalan dasar, inisiatif, infrastruktur, teknologi dan perkhidmatan
                                                                                                         yang boleh memajukan kepentingan orang ramai & keupayaannya bertahan dan memberi
                                                                                                         faedah secara berterusan untuk jangka masa panjang)
                                                                                                         3. Signifikan (sejauh mana keberhasilan (outcome ) inovasi memenuhi objektif yang ditetapkan,
                                                                                                         mempunyai unsur penjimatan kos/sumber yang ketara/value for money dilihat dari segi
                                                                                                         pembiayaan/penggunaan sumber yang optimum serta menghasilkan pulangan yang maksimum
                                                                                                         bagi kumpulan sasar/stakeholders & kepentingan yang nyata diukur dari segi kemampuannya
                                                                                                         untuk menawarkan alternatif penyelesaian kepada isu semasa)
                                                                                                         4. Relevan (memenuhi agenda nasional dilihat dari aspek sejauh mana ia menyokong dasar,
                                                                                                         program atau tumpuan semasa Kerajaan, mengambil kira persekitaran semasa dilihat dari aspek
                                                                                                         keupayaan memenuhi ekspektasi, kehendak atau keadaan semasa & menyokong konsep
                                                                                                         pentadbiran awam yang seamless dilihat dari aspek tahap jaringan kerjasama dan perkongsian
                                                                                                         strategik dengan pelbagai pihak)
                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
         M    f.  Adakah agensi melapor hasil inovasi kepada MAMPU     0.20   Tidak dilaporkan           Melapor kepada             Melapor kepada   5   0.20  Ruj uk Panduan yang dihasilkan agensi; Inov asi Dalam Perkhidmatan Aw am bertarikh 29
                                                                                                         i. Senarai inovasi Peningkatan Budaya dan
                setiap 6 bulan?                          kepada MAMPU              MAMPU tetapi             MAMPU setiap            Januari 2010
                                                                    tidak menepati              6 bulan             Setiap jabatan/agensi yang berjaya menghasilkan inovasi yang memberi impak dan bernilai
                                                                    kekerapan yang                              tinggi hendaklah melaporkan setiap 6 bulan kepada MAMPU.
                                                                      ditetapkan
                                                                                                         Laporan hendaklah dikemukakan pada minggu pertama bulan Julai untuk inovasi yang
                                                                                                         dihasilkan bagi tempoh setengah tahun pertama dan pada minggu pertama bulan Januari
                                                                                                         tahun berikutnya untuk inovasi yang dihasilkan bagi tempoh setengah tahun kedua.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Laporan dan salinan surat mengenai inovasi agensi yang dihantar kepada MAMPU.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Tarikh surat/laporan dihantar kepada MAMPU; dan
                                                                                                         ii. Inovasi yang dilaporkan.

         M    g.  Apakah kaedah-kaedah yang dilaksanakan bagi       0.20      Tiada      1 kaedah      2 kaedah      3 kaedah      4 kaedah     5   0.20  Ruj uk Panduan Peningkatan Budaya Inov asi Dalam Perkhidmatan Aw am bertarikh 29
                mempromosikan hasil inovasi kepada kumpulan sasar                                                                 Januari 2010
                yang berkenaan?                                                                                  Jabatan/Agensi perlu mempromosikan hasil inov asi yang dilaksanakan dengan j ayanya
                                                                                                         kepada w arga organisasi, pelanggan dan stakeholders.

                                                                                                         Contoh promosi:
                                                                                                         Majlis Pelancaran, seminar, penceramah jemputan, laman web organisasi, laman web
                                                                                                         organisasi agensi kerajaan, emel kepada pelanggan, buletin, buletin online dan mesyuarat
                                                                                                         jaringan serantau

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Salinan minit mesyuarat/emel;
                                                                                                         ii. Atur cara program;
                                                                                                         iii. Buletin/risalah; dan
                                                                                                         iv. Print screen promosi.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Kaedah-kaedah promosi yang dilaksanakan; dan
                                                                                                         ii. Pelaksanaan mengikut kumpulan sasar yang dikenalpasti.
         M    h.  Berapakah peratus pelaksanaan Pelan Tindakan Inovasi   0.30     x<60%      60%≤x<70%     70%≤x<80%     80%≤x<90%       x≥90%      5   0.30  Ruj uk Panduan Peningkatan Budaya Inov asi Dalam Perkhidmatan Aw am bertarikh 29
                Organisasi berbanding perancangan?                                                                         Januari 2010
                                                                                                         Jabatan/Agensi perlu menyediakan Pelan Tindakan Inovasi yang mengandungi aktiviti-aktiviti
                                                                                                         pembudayaan inovasi secara terancang. Objektif bagi setiap aktiviti hendaklah ditetapkan
                                                                                                         secara jelas dengan jadual pelaksanaan yang khusus.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Salinan Pelan Tindakan Inovasi Organisasi.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Aktiviti-aktiviti yang ditetapkan; dan
                                                                                                         ii. Jadual pelaksanaan bagi aktiviti-aktiviti yang ditetapkan.

             i.  Berapakah amalan baik organisasi yang dicontohi oleh   0.40      Tiada      1 amalan      2 amalan      3 amalan      4 amalan     5   0.40  Amalan baik bermaksud amalan yang boleh dicontohi oleh agensi lain dalam meningkatkan
                organisasi lain?                                                                  atau lebih           penyampaian perkhidmatan.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Senarai amalan-amalan baik yang dicontohi oleh organisasi lain;
                                                                                                         ii. Bukti-bukti seperti surat penghargaan, surat pengesahan, laporan-laporan atau maklumat-
                                                                                                         maklumat lain mengenai amalan baik yang telah dicontohi; dan
         O                                                                                                iii. Agensi perlu menyediakan satu penerangan ringkas mengenai amalan baik tersebut, faedah
                                                                                                         yang diperolehi oleh pelanggan dan agensi serta maklumat perhubungan pegawai yang
                                                                                                         bertanggungjawab.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Amalan-amalan baik yang dirujuk oleh organisasi lain; dan
                                                                                                         ii. Faedah-faedah yang diperolehi oleh pelanggan agensi.

                MS ISO 9001:2008                                                                                  Ruj uk Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 dalam Sektor Aw am bertarikh 1 Januari
                                                                                                         2010.
                                                                                                         Selaras dengan pengeluaran MS ISO 9001:2008, semua pensijilan berasaskan MS ISO
                                                                                                         9001:2000 telah luput pada akhir tahun 2010. Oleh itu, agensi-agensi Sektor Awam Malaysia
                                                                                                         perlu mengambil tindakan berikut:
                                                                                                         i. agensi yang telah mendapat pensijilan MS ISO 9001:2000 dikehendaki beralih kepada
                                                                                                         pensijilan MS ISO 9001:2008 selewat-lewatnya pada akhir tahun 2010 bagi mengekalkan status
                                                                                                         pensijilan ISO; dan
                                                                                                         ii. agensi yang belum mendapat pensijilan MS ISO 9000:2000 dikehendaki untuk terus
                                                                                                         mendapatkan pensijilan mengikut standard MS ISO 9001:2008.

         M    j.  Apakah status pelaksanaan MS ISO 9001:2008?       0.20      Dalam       Dalam       Dalam     Telah diaudit     Telah      5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                                                  pelaksanaan     pelaksanaan    pelaksanaan   oleh (audit luar)  mendapat sijil           i. Minit-minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) mengenai pelaksanaan MS ISO
                                                  (penubuhan    (dokumentasi)   (audit dalam)     badan      MS ISO              9001:2008; dan
                                                    struktur                        pensijilan    9001:2008             ii. Sijil-sijil MS ISO 9001:2008.
                                                   mekanisme                        tetapi masih
                                                  pelaksanaan)                         belum                       Perkara yang disemak
                                                                               mendapat                      i. Bukti pelaksanaan MS ISO 9001:2008; dan
                                                                                pensijilan                     ii. Tempoh sah laku sijil.
                                                                                                                                                                        Page 2  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                   DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                 Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                              Skor  Markah                        Penerangan
Sub Komponen                                      100.00     Tidak    Kurang
                                                                   Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                              Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan    Memuaskan
             k.  Berapakah peratus proses-proses utama agensi yang     0.20   Proses Utama  Proses Utama   Proses Utama   Proses Utama    Menyeluruh    5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                telah dipersijilkan?                          (x<60%)   (60%≤x<70%)    (70%≤x<80%)   (80%≤x<90%)     (x≥90%)             i. Senarai semua proses utama agensi; dan
                                                                                                     ii. Proses utama yang telah dipersijilkan.
         M
                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Bilangan/Peratus proses-proses utama agensi yang telah dipersijilkan.


                Tindakan pemantapan dokumen Manual Prosedur Kerja                                                             Ruj uk Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bilangan 8 Tahun 1991: Panduan Mengenai
                (MPK) dan Fail Meja (FM)                                                                         Manual Prosedur Kerj a dan Fail Mej a


         M    l.  Adakah MPK sentiasa dikemas kini?             0.15     Tiada    Pengemaskinia   Pengemaskinia  Pengemaskinia   Pengemaskinia   5   0.15  Sekiranya agensi telah melaksanaan MS ISO 9001:2008 secara keseluruhan, dokumen Manual
                                                          n dirancang     n sedang   n telah selesai  n telah selesai          Kualiti boleh diterima sebagai alternatif kepada dokumen MPK.
                                                          dan belum    dilaksanakan   tetapi belum   dan diluluskan
                                                          dilaksanakan           diluluskan oleh   oleh Ketua           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                           Ketua Jabatan     Jabatan            i. Manual Prosedur Kerja; atau
                                                                                                     ii.Manual Kualiti; dan
                                                                                                     iii. Minit mesyuarat mengenai perancangan pengemaskinian MPK.

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Tarikh pengemaskinian MPK atau Manual Kualiti; dan
                                                                                                     ii. Tarikh kelulusan Ketua Jabatan terhadap MPK yang telah dikemas kini.

         M    m  Adakah FM sentiasa dikemas kini?             0.15    x < 60%   60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%     5   0.15  Dokumen yang perlu disediakan
             .                                                                                       i. Senarai nama pegawai agensi;
                                                                                                     ii. Sampel FM untuk pengesahan pengemaskinian. (Sampel untuk penyemakan FM ialah
                                                                                                     sebanyak 10%/minimum 30 sampel daripada jumlah warga organisasi. Pemilihan sampel akan
                                                                                                     dibuat secara rawak.);dan
                                                                                                     iii. Minit mesyuarat mengenai perancangan pengemaskinian FM.

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Pengemaskinian maklumat di dalam FM; dan
                                                                                                     ii.Tarikh kelulusan Ketua Jabatan terhadap FM yang telah dikemas kini.
                                                                                                     ii. Peratus FM yang dikemaskini berdasarkan sampel yang dinilai

                Pengiktirafan                                                                               Pengiktirafan yang dimaksudkan adalah pengiktirafan yang diterima atas nama Ketua Agensi
                                                                                                     berkenaan.

                                                                                                     *Sekiranya agensi telah mendapat pengiktirafan tertinggi (johan) berbentuk pertandingan di
                                                                                                     peringkat antarabangsa, agensi akan mendapat markah penuh bagi kriteria ini secara
                                                                                                     keseluruhannya.

                                                                                                     **Sekiranya agensi telah mendapat pengiktirafan bukan berbentuk pertandingan di peringkat
                                                                                                     antarabangsa, agensi akan akan mendapat markah penuh bagi kriteria ini secara keseluruhan.

                Bukan peringkat antarabangsa
             n.  Apakah   tahap/jenis  pengiktirafan   berbentuk   0.30     Tiada    Penyertaan     Saguhati    Tempat 2-3      Johan     5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                pertandingan   yang  diperoleh   di  peringkat                                                          i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar piala/trofi dan keratan
                Negeri/Kementerian?                                                                            akhbar.

         O                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Tahap pengiktirafan yang diperoleh;
                                                                                                     ii. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan
                                                                                                     iii. Tahun pengiktirafan diterima.

             o.  Apakah   tahap/jenis  pengiktirafan   berbentuk  0.40     Tiada    Penyertaan     Saguhati    Tempat 2-3      Johan     5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                pertandingan yang diperoleh di peringkat kebangsaan?                                                           i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar piala/trofi dan keratan
                                                                                                     akhbar.

         O                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Tahap pengiktirafan yang diperoleh;
                                                                                                     ii. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan
                                                                                                     iii. Tahun pengiktirafan diterima.

             p.  Adakah agensi menerima sebarang pengiktirafan bukan    0.20     Tiada                                 Ada      5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                berbentuk pertandingan?                                                                          i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar dan keratan akhbar.

         O                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan
                                                                                                     ii. Tahun pengiktirafan diterima.

                Peringkat antarabangsa
             q.  *Apakah tahap/jenis pengiktirafan bentuk pertandingan   0.50     Tiada    Penyertaan     Saguhati    Tempat 2-3      Johan     5   0.50  Dokumen yang perlu disediakan
                yang diperoleh di peringkat antarabangsa?                                                                 i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar piala/trofi dan keratan
                                                                                                     akhbar.

         O                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Tahap pengiktirafan yang diperoleh;
                                                                                                     ii. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan
                                                                                                     iii. Tahun pengiktirafan diterima.
                                                                                                                                                                   Page 3  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                  DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                 Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                            Skor  Markah                        Penerangan
Sub Komponen                                      100.00    Tidak     Kurang
                                                                  Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                              Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan   Memuaskan
             r  **Adakah agensi menerima sebarang    pengiktirafan  0.40    Tiada                                Ada     5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                bukan berbentuk pertandingan?                                                                     i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar dan keratan akhbar.

         O                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan
                                                                                                   ii. Tahun pengiktirafan diterima.

        A1.3 Hubungan Harmoni Maj ikan dan Anggota Organisasi           2.00                                             6   2.00
                                                                                                   Hubungan harmoni di antara pengurusan atasan dan warga organisasi dapat menjamin
                                                                                                   organisasi bergerak dengan sempurna, tersusun dan berkesan serta memberi impak kepada
                                                                                                   peningkatan produktiviti dan hasil organisasi.

                Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
             a.  Adakah MBJ dilaksanakan berpandukan ketetapan dalam    0.20   Belum tubuh  Telah tubuh     1-2 kali     3-4 kali   Mendapat sijil  5   0.20  Ruj uk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002: Maj lis Bersama Jabatan Di
                SPP Bil 3 Tahun 2002?                          MBJ    MBJ tetapi    mesyuarat MBJ  mesyuarat MBJ  penghargaan           Kementerian/Jabatan/Pihak Berkuasa Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan.
                                                          belum                      MBJ daripada           Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Jabatan Agensi Awam/Pihak Berkuasa Badan
                                                         bermesyuarat                      JPA             Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah memastikan penubuhan MBJ seperti mana
                                                                                                   diperuntukkan dalam pekeliling berkenaan.

                                                                                                   Sijil MBJ dianugerah kepada agensi yang memenuhi syarat:
                                                                                                   1. Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun;
                                                                                                   2. Keempat-empat mesyuarat dilaksanakan mengikut setiap suku tahun; dan
                                                                                                   3. Semua minit mesyuarat dikemukakan kepada JPA tidak lewat dari dua minggu selepas
                                                                                                   mesyuarat diadakan.
         M
                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Minit-minit mesyuarat MBJ; dan
                                                                                                   ii. Minit-minit mesyuarat MBJ yang dihantar kepada JPA.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Bukti mesyuarat MBJ diadakan mengikut tempoh yang ditetapkan;
                                                                                                   ii. Bukti laporan telah dihantar kepada JPA; dan
                                                                                                   iii. Tarikh sijil penghargaan dikeluarkan oleh JPA.


             b.  Berapakah peratus usul yang dibentangkan di dalam     0.30    x < 60%   60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                MBJ telah diambil tindakan susulan?                                                                  i. Minit mesyuarat MBJ terkini;
                                                                                                   ii. Senarai keputusan terhadap usul yang dibentangkan; dan
                                                                                                   iii. Keterangan mengenai usul-usul yang belum diselesaikan.
         O
                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Bukti tindakan-tindakan susulan yang diambil berdasarkan kepada keputusan mesyuarat MBJ;
                                                                                                   dan
                                                                                                   ii. Bilangan dan sebab usul tidak diselesaikan.

             c.  Berapakah bilangan program-program utama     yang  0.30    1 program   2 program     3 program    4 program   5 program   5   0.30  Contoh-contoh program hubungan harmoni majikan dan anggota organisasi: Hari Keluarga, Hari
                diadakan bagi mewujudkan hubungan harmoni?                                                              Sukan, Hari Perayaan, Majlis Makan Malam, aktiviti riadah, Kursus Kekitaan dan program esprit
                                                                                                   de corps yang lain.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Salinan dokumen seperti surat, memo, emel panggilan serta laporan pelaksanaan program-
         O
                                                                                                   program berkenaan.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Bilangan program yang telah dilaksanakan; dan
                                                                                                   ii. Penglibatan warga agensi.

                Kepuasan Pekerja                                                                           Kajian Kepuasan Pekerja agensi perlu dilaksanakan melalui kajian soal selidik
             d.  Berapakah peratus liputan Kajian Kepuasan Pekerja     0.30    x < 20%   20% ≤ x < 30%   30% ≤ x < 40%  40% ≤ x < 50%   x ≥ 50%    5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                yang dilaksanakan?                                                                          i. Salinan borang soal selidik yang diedarkan;
                                                                                                   ii. Tarikh edaran borang soal selidik; dan
                                                                                                   iii. Salinan laporan hasil pelaksanaan Kajian Kepuasan Pekerja.
         O
                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Peratus responden berbanding dengan bilangan warga agensi

         O    e.  Berapakah peratus pekerja    yang  berpuas  hati  0.50    x < 20%   20% ≤ x < 40%   40% ≤ x < 60%  60% ≤ x < 80%   x ≥ 80%    5   0.50  Dokumen yang perlu disediakan
                berdasarkan hasil kajian?                                                                       i. Laporan yang dibentangkan; dan
                                                                                                   ii. Minit mesyuarat mengenai pembentangan laporan.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Peratus responden yang berpuas hati berdasarkan       Kajian Kepuasan    Pekerja yang
                                                                                                   dilaksanakan.
                                                                                                                                                                  Page 4  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                             DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran                Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                           Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                     100.00    Tidak    Kurang
                                                                Memuaskan      Baik      Cemerlang                                                          Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan  Memuaskan
         O    f.  Berapakah peratus tindakan susulan yang dilaksanakan  0.40    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%    5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                berdasarkan keputusan pengurusan terhadap Kajian                                                          i. Minit/slaid pembentangan/laporan mesyuarat di mana hasil kajian kepuasan pekerja
                Kepuasan Pekerja?                                                                         dibentangkan;
                                                                                                 ii. Laporan maklum balas/tindakan penambahbaikan yang telah diambil berdasarkan keputusan
                                                                                                 mesyuarat; dan
                                                                                                 iii. Keterangan mengenai sebab-sebab tindakan susulan tidak diambil (jika ada).

                                                                                                 Perkara yang disemak
                                                                                                 i. Bilangan/Peratus tindakan susulan/penambahbaikan yang telah dilaksanakan berdasarkan
                                                                                                 keputusan mesyuarat.

   C     A1.4 Organisasi Pembelaj aran                      1.00                                            3   1.00
                                                                                                 Organisasi Pembelajaran adalah organisasi yang:
                                                                                                 i. Mempunyai suasana di mana angota-angotanya secara individu terdorong untuk belajar dan
                                                                                                 mengembangkan potensi penuh mereka;
                                                                                                 ii. Menjadikan strategi pengembangan sumber manusia sebagai kepentingan utama organisasi;
                                                                                                 dan
                                                                                                 iii. Berada dalam proses transformasi organisasi secara berterusan.

             a.  Adakah agensi merancang, melaksana dan memantau     0.30    Tiada     Ada     Merancang dan   Merancang,    Merancang,    5   0.30  Perancangan dan pelaksanaan program pembudayaan ilmu dilaksanakan secara berstruktur dan
                program pembudayaan ilmu?                           perancangan    melaksana   melaksana dan  melaksana dan          pemantauan program secara berkala.
                                                                         memantau     memantau
                                                                                   secara            Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                  sistematik           i. Minit-minit mesyuarat;
                                                                                                 ii. Surat perlantikan ahli jawatankuasa;
                                                                                                 iii. Program-program yang dirancang; dan
         O
                                                                                                 iv. Slaid pembentangan pelaksanaan program.

                                                                                                 Perkara yang disemak
                                                                                                 i. Mekanisme/jawatankuasa yang ditubuhkan bagi merancang/melaksana dan memantau
                                                                                                 program pembudayaan ilmu secara sistematik; dan
                                                                                                 ii. Terma rujukan mekanisme yang ditetapkan.

             b.  Berapakah bilangan program/aktiviti pembudayaan ilmu  0.30   1 program   2 program     3 program    4 program    5 program    5   0.30  Contoh program: knowledge sharing , meminjam buku dari perpustakaan, ulasan bahan bacaan,
                yang telah dilaksanakan?                                                                      bicara bersama penulis, karnival buku dan perpustakaan bergerak.

                                                                                                 Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                 i. Laporan pelaksanaan program; dan
                                                                                                 ii. Bukti-bukti pelaksanaan program.
         O
                                                                                                 Perkara yang disemak
                                                                                                 i. Program yang dilaksanakan;
                                                                                                 ii. Tarikh-tarikh program dilaksanakan; dan
                                                                                                 iii. Warga agensi yang terlibat.

             c.  Adakah penilaian keberkesanan terhadap   program-   0.40    Tiada     Ada     Merancang dan   Merancang,    Merancang,    5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                program pembudayaan ilmu dilaksanakan?                     perancangan    melaksana   melaksana dan   melaksana,           i. Minit-minit mesyuarat berkenaan;
                                                                         melapor    melapor & ada          ii. Keputusan mengenai kekerapan penilaian yang ditetapkan;
                                                                                  tindakan            iii. Laporan penilaian keberkesanan; dan
                                                                                  susulan            iv. Tindakan susulan yang diputuskan dan dilaksanakan.
         O
                                                                                                 Perkara yang disemak
                                                                                                 i. Hasil penilaian keberkesanan;
                                                                                                 ii. Forum di mana laporan penilaian dibentangkan; dan
                                                                                                 iii. Keputusan mesyuarat dan tindakan susulan yang diambil.

   C     A1.5 Pengurusan Risiko                         1.00                                            3   1.00
                                                                                                 Pelan pengurusan risiko hendaklah menjurus ke arah memastikan objektif strategik organisasi
                                                                                                 boleh dicapai sepertimana yang dirancangkan. Agensi perlu mewujudkan pelan pengurusan
                                                                                                 risiko yang khusus bagi perkara ini dengan:
                                                                                                 i. Menilai tahap risiko yang mungkin dihadapi oleh agensi.
                                                                                                 ii. Membangunkan pelan pengurusan risiko (Business Continuity Plan ).
                                                                                                 iii. Mewujudkan pelan komunikasi untuk menerangkan pelan pengurusan risiko.
                                                                                                 iv. Menilai keberkesanan pengurusan risiko.

             a.  Adakah agensi mempunyai Pelan Pengurusan Risiko?    0.40    Tiada   Pelan sedang   Pelan sedang   Pelan telah    Pelan yang   5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                                                       digubal dengan  digubal dengan  digubal dengan    lengkap           i. Pelan Pengurusan Risiko agensi.
                                                        1 komponen    2 komponen    3 komponen    merangkumi
                                                        telah siap    telah siap    telah siap     semua           Perkara yang disemak
         M                                                                        komponen telah          i. Pelan Pengurusan Risiko agensi hendaklah merangkumi komponen-komponen berikut;
                                                                                  siap digubal           (a) Pelan Tindak Balas Kecemasan/Emergency Response Plan (ERP);
                                                                                                  (b) Pelan Tindak Balas Bencana/Disaster Response Plan (DRP); dan
                                                                                                  (c) Pengurusan Komunikasi Krisis/Crisis Communication Plan (CCP).
                                                                                                                                                             Page 5  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                      DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran                    Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                                  Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                     100.00     Tidak       Kurang
                                                                     Memuaskan       Baik      Cemerlang                                                             Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan      Memuaskan
              b.  Apakah tahap pelaksanaan Pelan Pengurusan Risiko?   0.30   Belum kenal     Telah kenal     Telah kenal     Telah kenal    Telah kenal    5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                                                 pasti strategi/  pasti strategi/   pasti strategi/   pasti strategi/  pasti strategi/          i. Pelan Pengurusan Risiko Organisasi;
                                                  tindakan    tindakan tetapi    tindakan dan    tindakan, telah  tindakan, telah          ii. Tarikh ujian pelan; dan
                                                           belum diuji      telah diuji     diuji dan    diuji, disemak          iii. Perkara yang disemak semula dan ditambah baik.
                                                                              disemak semula    semula dan
         M                                                                               ditambah baik           Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Tahap pelaksanaan Pengurusan Risiko berdasarkan:
                                                                                                           (a) ujian pelan;
                                                                                                           (b) semakan semula pelan secara berkala; dan
                                                                                                           (c) penambahbaikan pelan.

              c.  Adakah agensi mempunyai mekanisme pemantauan      0.30     Tiada     Mempunyai       Mempunyai     Mempunyai     Mempunyai     5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                pengurusan risiko yang cekap?                   mekanisme    jawatankuasa     jawatankuasa   jawatankuasa,    jawatankuasa,           i. Pelan Pengurusan Risiko Organisasi;
                                                 diwujudkan                 dan      menyediakan     ada takwim,            ii. Takwim mesyuarat pengurusan risiko; dan
                                                                     menyediakan     takwim dan    melaksanakan            iii. Minit Mesyuarat Pengurusan Risiko.
                                                                      takwim     melaksanakan      mesyuarat
         M                                                                      mesyuarat      mengikut            Perkara yang disemak
                                                                               mengikut      takwim dan            i. Struktur tadbir urus;
                                                                                takwim     melaksanakan            ii. Perancangan mesyuarat; dan
                                                                                         keputusan            iii. Tindakan yang telah diambil terhadap keputusan mesyuarat.
                                                                                         mesyuarat
        A1.6 Pemantauan Keputusan Pengurusan                  1.00                                                    4   1.00
                                                                                                         Keputusan pengurusan bermaksud perkara-perkara yang telah diputuskan oleh pihak
                                                                                                         pengurusan, tindakan-tindakan yang perlu diambil dan pihak-pihak yang bertanggungjawab
                                                                                                         untuk melaksanakannya.
              a.  Adakah agensi menggunakan sistem pemantauan      0.30     Tiada                 Manual               Aplikasi ICT    5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                pelaksanaan keputusan/arahan penting stakeholders ?                                                                i. Maklumat mengenai sistem yang digunakan; dan
                                                                                                         ii. Kaedah pemantauan manual/ICT.
          O
                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Sistem pemantauan yang digunakan secara manual atau menggunakan aplikasi ICT seperti
                                                                                                         MyMeeting.

              b.  Adakah  agensi memantau  penggunaan  sistem    0.20     Tidak                 ad hoc                sistematik    5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                pemantauan pelaksanaan keputusan/arahan penting                                                                  i. Laporan pemantauan penggunaan sistem.
                stakeholders ?
          O                                                                                               Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Pemantauan perlu dilaksanakan secara berkala dan/atau dijadikan agenda tetap dalam
                                                                                                         mesyuarat pengurusan.

              c.  Apakah peratusan minit mesyuarat utama yang      0.20    x < 60%     60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%   80% ≤ x < 90%      x ≥ 90%     5   0.20  Ruj uk Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bil. 2 Tahun 1991:Panduan Pengurusan
                dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh                                                                Mesyuarat
                mesyuarat?                                                                                    Draf minit untuk kelulusan Pengerusi hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi jawatankuasa
                                                                                                         untuk mendapat persetujuan tidak lewat dari 3 hari bekerja selepas tarikh mesyuarat diadakan.
                                                                                                         Minit mesyuarat yang telah diluluskan oleh Pengerusi mesyuarat hendaklah diedarkan kepada
                                                                                                         ahli-ahli mesyuarat tidak lewat dari satu minggu selepas tarikh mesyuarat diadakan.
         M
                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Senarai mesyuarat-mesyuarat utama agensi; dan
                                                                                                         ii. Minit-minit mesyuarat.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Tarikh minit diedarkan berbanding tarikh mesyuarat diadakan.

              d.  Apakah peratusan minit mesyuarat utama yang      0.30    x < 60%     60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%   80% ≤ x < 90%      x ≥ 90%     5   0.30  Ucapan Ketua Setiausaha Negara dalam Maj lis Perj umpaan Ketua Setiausaha Negara
                dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh                                                                dengan Pegaw ai-Pegaw ai Tadbir Gred N41 (Kontrak) yang Mengisi Jaw atan Hakiki Pegaw ai
                mesyuarat                                                                                     Tadbir dan Diplomatik Gred M41 bertarikh 24 Julai 2007.
                                                                                                         "Kita perlu menerapkan budaya menjawab panggilan telefon dengan segera, menyediakan
                                                                                                         minit mesyuarat dalam tempoh 3 hari; memaklumkan keputusan mesyuarat pada hari yang
                                                                                                         sama atau selewat-lewatnya pada keesokan harinya."
         M
                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Senarai mesyuarat-mesyuarat utama agensi; dan
                                                                                                         ii. Minit-minit mesyuarat.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Tarikh minit diedarkan berbanding tarikh mesyuarat diadakan.

A2 Pengurusan Kew angan                                6.00                                                    23   6.00  Sekiranya laporan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan, Jabatan Audit Negara tahun
                                                                                                         sebelumnya merangkumi agensi berkenaan, markah penilaian kriteria Pengurusan Kewanagan
                                                                                                         akan ditetapkan berdasarkan penarafan bintang yang diperolehi oleh agensi berkenaan.

        A2.1 Tempoh Bayaran Bil                        0.80                                                    3   0.80
                                                                                                                                                                      Page 6  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                     Waj aran                   Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                             Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                    100.00     Tidak      Kurang
                                                                  Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                            Penemuan Panel Penilai
                                                Memuaskan     Memuaskan
         M    a.  Berapakah peratus pembayaran bil bagi perbelanjaan  0.30     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 95%   x ≥ 95%    5   0.30  Ruj uk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2006: Pindaan Ke Atas Arahan
                mengurus dan pembangunan yang telah dibuat dalam                                                           Perbendaharaan (AP) 103.
                tempoh 14 hari?                                                                            Ketua Jabatan atau Ketua Pejabat hendaklah memastikan bahawa bil dan tuntutan dibayar
                                                                                                   dengan segera tidak lewat daripada 14 hari dari tarikh ianya diterima. Bentuk-bentuk tuntutan
                                                                                                   adalah termasuk invois, borang perakuan bayaran (Borang Perakuan Bayaran Siri JKR 66) dan
                                                                                                   inden kerja sama ada di bawah Peruntukan Mengurus, Pembangunan, Tanggungan atau
                                                                                                   Amanah.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Laporan Prestasi Proses Pembayaran Sempurna (BV 343).

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Pembayaran bil sempurna dalam tempoh 14 hari.
         O    b.  Berapakah peratus pembayaran bil bagi perbelanjaan  0.30     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 95%   x ≥ 95%    5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                mengurus dan pembangunan yang telah dibuat dalam                                                           i. Laporan Prestasi Proses Pembayaran Sempurna (BV 343).
                tempoh 7 hari?
                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Pembayaran bil sempurna dalam tempoh 7 hari.

             c.  Berapakah peratus pembayaran bil bagi perbelanjaan  0.20     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 95%   x ≥ 95%    5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                mengurus dan pembangunan yang telah dibuat dalam                                                           i. Laporan Prestasi Proses Pembayaran Sempurna (BV 343).
                tempoh 3 hari?
         O
                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Pembayaran bil sempurna dalam tempoh 3 hari.

        A2.2 Mesyuarat Jaw atankuasa Pengurusan Kew angan Dan Akaun      0.70                                               4   0.70
         M   a. Berapakah bilangan mesyuarat JPKA diadakan?        0.20   Tiada mesyuarat  1 mesyuarat    2 mesyuarat   3 mesyuarat   4 mesyuarat   5   0.20  Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008: Penubuhan, Peranan Dan
                                                                                                   Tanggungj aw ab Jaw atankuasa Pengurusan Kew angan Dan Akaun Di Agensi Keraj aan
                                                                                                   Persekutuan.
                                                                                                   Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali selepas tamat
                                                                                                   tempoh sesuatu suku tahun.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Minit mesyuarat JPKA yang telah dilaksanakan mengikut takwim.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Bilangan mesyuarat JPKA yang telah dilaksanakan di agensi; dan
                                                                                                   ii.Tarikh-tarikh mesyuarat diadakan (sekurang-kurangnya tiga bulan sekali selepas tamat tempoh
                                                                                                   sesuatu suku tahun).

         M    b.  Adakah mesyuarat JPKA dipengerusikan oleh Ketua    0.10    Pegawai Lain                            Ketua Jabatan/  5   0.10  Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008: Penubuhan, Peranan Dan
                Jabatan/Timbalan Ketua Jabatan atau pegawai lain?                                           Timbalan            Tanggungj aw ab Jaw atankuasa Pengurusan Kew angan Dan Akaun Di Agensi Keraj aan
                                                                                  Ketua Jabatan          Persekutuan.
                                                                                                   Pengerusi JPKA adalah Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah dan pengerusi ganti adalah
                                                                                                   Timbalan Ketua Setiausaha/Timbalan Ketua Pengarah.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Minit mesyuarat JPKA yang telah dilaksanakan mengikut takwim.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Nama dan jawatan pengerusi setiap mesyuarat JPKA yang diadakan.

         M    c.  Berapakah bilangan laporan JPKA yang dikemukakan   0.20     Tiada      1 laporan     2 laporan    3 laporan    4 laporan    5   0.20  Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008: Penubuhan, Peranan Dan
                kepada KSU/Perbendaharaan?                                                                      Tanggungj aw ab Jaw atankuasa Pengurusan Kew angan Dan Akaun Di Agensi Keraj aan
                                                                                                   Persekutuan.
                                                                                                   Laporan JPKA perlu dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia seperti berikut:
                                                                                                   Suku Pertama - 15 Mei
                                                                                                   Suku Kedua - 15 Ogos
                                                                                                   Suku Ketiga - 15 November
                                                                                                   Suku Keempat - 1 Mac tahun berikutnya (Pindaan mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan
                                                                                                   Bil. 8 Tahun 2008)

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Salinan laporan JPKA yang dikemukakan kepada KSU/Perbendaharaan.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Tarikh laporan JPKA dihantar berbanding tarikh yang telah ditetapkan.
                                                                                                                                                                Page 7  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                      DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                    Waj aran                Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                    Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                   100.00     Tidak    Kurang
                                                              Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                               Memuaskan    Memuaskan
         M    d.  Adakah laporan suku tahun JPKA meliputi perkara-  0.20   Satu daripada         Dua daripada        Semua     5   0.20  Ruj uk Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 29 Disember 2009: Pindaan Format
                perkara yang ditetapkan?                    tiga elemen          tiga elemen       tiga elemen           Pelaporan bagi Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008 Mengenai Penubuhan,
                                                                                           Peranan dan Tanggungj aw ab Jaw atankuasa Pengurusan Kew angan dan Akaun (JPKA) di
                                                                                           Agensi Keraj aan Persekutuan.
                                                                                           Laporan JPKA agensi hendaklah meliputi ketiga-tiga perkara iaitu:
                                                                                           i. Pengurusan Bajet;
                                                                                           ii. Pengurusan Perakaunan; dan
                                                                                           iii. Pengurusan Perolehan.

                                                                                           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                           i. Salinan laporan JPKA yang dikemukakan kepada KSU/Perbendaharaan.

                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                           i. Laporan JPKA yang dihantar meliputi ketiga-tiga perkara iaitu:
                                                                                            (a) Pengurusan Bajet;
                                                                                            (b) Pengurusan Perakaunan; dan
                                                                                            (c) Pengurusan Perolehan.

        A2.3 Pengurusan Aset                        0.70                                        4   0.70
         M   a. Adakah mekanisme Pengurusan Aset diwujudkan?      0.10     Tidak                          Ya      5   0.10  Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih
                                                                                           Keraj aan.
                                                                                           Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah mewujudkan Unit Pengurusan Aset dan
                                                                                           menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) di Kementerian/Jabatan masing-
                                                                                           masing bagi memastikan pengurusan aset alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan
                                                                                           berkesan.

                                                                                           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                           i. Dokumen penubuhan Unit Pengurusan Aset;
                                                                                           ii. Surat pelantikan Pegawai Aset;
                                                                                           iii. Dokumen penubuhan JKPAK;
                                                                                           iv. Carta organisasi agensi.

                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                           i. Tarikh penubuhan Unit Pengurusan Aset;
                                                                                           ii. Tarikh penubuhan JKPAK; dan
                                                                                           iii. Kedudukan Unit Pengurusan Aset dalam carta organisasi agensi.

         M    b.  Adakah surat pelantikan dikeluarkan bagi:      0.20   Satu daripada         Dua daripada      > tiga daripada  5   0.20  Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih
                (i) Pegawai Aset di peringkat agensi/Pusat          empat elemen         empat elemen      empat elemen           Keraj aan.
                    Tanggungjawab (PTJ);                                                             Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik:
                (ii) Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke                                                    i. Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ);
                    atas aset;                                                                   ii. Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset;
                (iii) Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan                                                       iii. Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan
                   pelupusan aset; dan                                                               iv. Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset.
                (iv) Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes
                   kehilangan aset (jika ada)                                                           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                           i. Surat pelantikan Pegawai Aset;
                                                                                           ii. Surat pelantikan pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset;
                                                                                           iii. Dokumen penubuhan Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan
                                                                                           iv. Dokumen penubuhan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset (jika ada).

                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                           i. Tarikh surat/dokumen dikeluarkan;dan
                                                                                           ii. Nama-nama pegawai yang dilantik.

         M    c.  Adakah Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan   0.20   Satu daripada         Dua daripada        Semua     5   0.20  Ruj uk Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 12 Mac 2010: Laporan Tahunan Pengurusan
                yang dikemukakan kepada Perbendaharaan meliputi        tiga perkara         tiga perkara      tiga perkara.          Aset Keraj aan Tahun 2009.
                perkara-perkara yang ditetapkan?                                                           Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan hendaklah meliputi ketiga-tiga perkara iaitu:
                                                                                           i. Ringkasan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stok;
                                                                                           ii. Laporan Eksekutif; dan
                                                                                           iii. Kompilasi Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor.

                                                                                           Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan perlu dikemukakan kepada Perbendaharaan
                                                                                           sebelum 15 April tahun berikutnya.

                                                                                           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                           i. Ringkasan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stok;
                                                                                           ii. Laporan Eksekutif; dan
                                                                                           iii. Kompilasi Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor.

                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                           i. Tarikh dokumen dihantar ke Perbendaharaan.
                                                                                           ii. Laporan mengenai 3 perkara yang ditetapkan
                                                                                                                                                      Page 8  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                   DRAF              10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                  Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                               Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00     Tidak     Kurang
                                                                    Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                             Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan    Memuaskan
         M    d.  Adakah JKPAK dipengerusikan oleh Timbalan Ketua      0.20   JKPAK belum            Dipengerusikan          Dipengerusikan   5   0.20  Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih
                Jabatan atau pegawai lain?                      ditubuhkan             oleh Pegawai          oleh TKSU/TKP           Keraj aan.
                                                                      Lain                              Pekelliling menetapkan bahawa JKPAK hendaklah dipengerusikan sekurang-kurangnya oleh
                                                                                                      Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian/Timbalan Ketua Pengarah/Pengarah (Jabatan
                                                                                                      Persekutuan di Negeri).

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Minit mesyuarat JKPAK.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Nama dan jawatan pengerusi JKPAK.

        A2.4 Tindakan Ke Atas Laporan Audit                    0.80                                               2   0.80
         O   a. Adakah maklum balas kepada teguran audit diberikan      0.40    > 2 bulan            1 bulan <x ≤2            ≤ 1 bulan    5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
              dalam tempoh yang ditetapkan?                                         bulan                              i. Salinan laporan teguran audit; dan
                                                                                                      ii. Salinan laporan maklum balas terhadap teguran audit.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Tarikh maklum balas berbanding tarikh surat teguran audit.

         O    b.  Berapakah peratus penyelesaian teguran audit?       0.40     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%     5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Senarai teguran audit; dan
                                                                                                      ii. Senarai teguran audit yang diselesaikan.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Bilangan teguran audit yang diselesaikan berbanding jumlah teguran.

        A2.5 Pemeriksaan Mengej ut                         0.30                                               1   0.30
         M   a. Adakah pemeriksaan mengejut dijalankan secara berkala     0.30     Tiada              1 kali setahun          ≥ 2 kali setahun  5   0.30  Ruj uk Arahan Perbendaharaan (AP) 309.
              dan tidak kurang dari sekali dalam tempoh 6 bulan?            pemeriksaan                              mengikut            Ketua Jabatan hendaklah mengadakan pemeriksaan mengejut secara berkala dan tidak kurang
                                                   mengejut                                tempoh            dari sekali dalam tempoh enam bulan ke atas tiap-tiap peti besi, bilik kebal, peti wang tunai,
                                                                                      ditetapkan           laci atau bekas-bekas lain untuk menyimpan wang dalam jagaan seseorang pegawai dalam
                                                                                                      jabatannya yang diamanahkan dengan penyimpanan Wang Awam, setem atau barang-barang
                                                                                                      lain yang berharga.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Tarikh-tarikh pemeriksaan; dan
                                                                                                      ii. Catatan pemeriksa terhadap penemuan pemeriksaan.

        A2.6 Perolehan                               2.10                                               6   2.10
         O   a. Berapakah peratus perbelanjaan bagi perolehan         0.40     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%     5   0.40  Maklumat mengenai peruntukan dirujuk melalui Objek Am (OA) 20000 dan Objek Sebagai (OS)
              berbanding dengan peruntukan yang diluluskan?                                                                 35000. Perolehan merangkumi perkhidmatan ataupun barangan untuk kegunaan rasmi.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Maklumat bagi perolehan di bawah OA 20000 dan OS 35000; dan
                                                                                                      ii.Maklumat bagi perolehan di bawah Vot Pembangunan (jika ada).

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Perbelanjaan perolehan di bawah OA 20000;
                                                                                                      ii. Perbelanjaan perolehan di bawah OS 35000; dan
                                                                                                      iii. Perbelanjaan di bawah Vot Pembangunan.

         O    b.  Apakah tahap liputan kajian analisis prestasi pembekal?  0.40     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%     5   0.40  Ruj uk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Perolehan
                                                                                                      Keraj aan Secara Tender.
                                                                                                      Setiap set dokumen tender hendaklah sempurna serta mengandungi antara lain, prestasi/rekod
                                                                                                      pengalaman petender dalam bidang berkaitan yang dibekalkan/dilaksanakan kepada agensi.

                                                                                                      Ruj uk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009: Perubahan Had Nilai dan Tatacara
                                                                                                      Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga
                                                                                                      Asas-asas penilaian sebut harga termasuklah perkara-perkara seperti keupayaan/kemampuan
                                                                                                      penyebut harga seperti pengalaman kerja yang lepas, prestasi kerja/kontrak semasa, projek yang
                                                                                                      sedang dilaksanakan/dalam tangan.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Kajian analisis prestasi pembekal yang telah dibuat.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Tahap liputan kajian analisis prestasi pembekal yang dijalankan.

         M    c.  Apakah tahap liputan kajian pasaran yang dijalankan    0.30     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%     5   0.30  Ruj uk Arahan Perbendaharaan (AP) 169.1
                bagi menentukan harga yang ditawarkan adalah                                                                Adalah menjadi kewajipan setiap pegawai yang menguruskan perolehan membuat kajian
                munasabah?                                                                                 pasaran yang berpatutan supaya perolehan itu adalah yang paling sesuai dan menguntungkan.
                                                                                                      Kajian hendaklah mengambil kira aspek kualiti, harga, kegunaan, kos penyenggaraan dan faktor-
                                                                                                      faktor lain yang berkaitan.

                                                                                                      Ruj uk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007: Had Nilai Dan Syarat-Syarat
                                                                                                      Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan.
                                                                                                      Agensi hendaklah membuat kajian pasaran supaya harga bekalan atau perkhidmatan yang
                                                                                                      hendak diperolehi adalah berpatutan dan menguntungkan Kerajaan di samping memastikan
                                                                                                      perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu selaras dengan prinsip-prinsip perolehan.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Kajian pasaran yang telah dibuat.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Tahap liputan kajian pasaran yang dijalankan (dalam peratus).

         M    d.  Apakah tahap pemeriksaan terhadap aset yang telah     0.40     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%     5   0.40  Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih
                diterima sebelum tamat tempoh jaminan?                                                                   Keraj aan.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. KEW.PA-2 (Daftar Harta Modal); dan
                                                                                                      ii. KEW.PA- 3 (Daftar Inventori).

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Tarikh daftar harta modal;
                                                                                                      ii. Tempoh jaminan yang ditetapkan; dan
                                                                                                      iii. Tarikh Pemeriksaan.

                                                                                                      *pemeriksaan akan dibuat secara rawak

         M    e.  Adakah  maklumat  mengenai   urusan  perolehan  0.40   Tiada maklumat  1 maklumat/    2 maklumat/   3 maklumat/    Semua      5   0.40  Ruj uk Ucapan YAB Perdana Menteri Dalam Perhimpunan Bulanan Kementerian Kew angan
                dipaparkan di laman web/portal?                     dipaparkan    perkara      perkara     perkara    maklumat            Dan Perasmian Portal MyPROCUREMENT.
                                                            dipaparkan    dipaparkan    dipaparkan   dipaparkan            Peringatan daripada YAB Perdana Menteri agar semua Pegawai Pengawal memberi komitmen
                                                                                                      untuk memastikan semua maklumat berkaitan iklan dan keputusan tender Kementerian masing-
                                                                                                      masing sentiasa dikemas kini dan dimuat naik dalam laman web masing-masing. Maklumat
                                                                                                      yang dimuat naik mestilah tepat dan cepat (timely) bagi menjamin integriti data tersebut agar
                                                                                                      tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak memandangkan maklumat tersebut dipaparkan untuk
                                                                                                      pengetahuan umum.

                                                                                                      Ruj uk Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 4 Nov ember 2009: Peringatan Untuk
                                                                                                      Mempamerkan Keputusan Muktamad Tender/ Sebut Harga Di Dalam Laman Web/Papan
                                                                                                      Kenyataan Agensi.

                                                                                                      Maklumat yang perlu dipaparkan:
                                                                                                      i. Petender yang berjaya;
                                                                                                      ii. Nama Projek;
                                                                                                      iii. Kos Projek; dan
                                                                                                      iv. Tempoh pelaksanaan projek.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Salinan print screen maklumat urusan perolehan yang dipaparkan di laman web/portal.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Maklumat berkenaan yang dipaparkan.
         M    f.  Apakah peratus/tahap pelaksanaan ePerolehan?        0.20     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%     5   0.20  Ruj uk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2003 : Pelaksanaan Perolehan
                                                                                                      Keraj aan Melalui Sistem ePerolehan.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Salinan laporan daripada Syarikat Commerce.com.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Bilangan PTJ yang enabled berbanding PTJ yang aktif.

        A2.7 Prestasi Perbelanj aan                        0.40                                               2   0.40
         O   a. Apakah prestasi perbelanjaan Bajet Mengurus ?         0.20     x ≤ 60%    60% < x ≤ 70%   70% < x ≤ 80%  80% < x ≤ 95%    x > 95%     5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Laporan Perbelanjaan Bajet Mengurus.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Prestasi perbelanjaan (termasuk tanggungan) Bajet Mengurus berdasarkan tahun sebelum
                                                                                                      tarikh penilaian.

         O    b.  Apakah prestasi perbelanjaan Bajet Pembangunan?      0.20     x ≤ 60%    60% < x ≤ 70%   70% < x ≤ 80%  80% < x ≤ 95%    x > 95%     5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Laporan Perbelanjaan Bajet Pembangunan.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Prestasi perbelanjaan (termasuk tanggungan) Bajet Pembangunan sehingga tarikh penilaian
                                                                                                      berdasarkan unjuran perbelanjaan.

        A2.8 Inisiatif Mengurangkan Pembaziran                   0.20                                               1   0.20
                                                                                                                                                                   Page 9  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                       DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                     Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                                    Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                      100.00     Tidak       Kurang
                                                                       Memuaskan        Baik      Cemerlang                                                            Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan     Memuaskan
         M    a.  Adakah inisiatif-inisiatif memantapkan amalan belanja  0.20     Tiada                                       Ya      5   0.20  Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2008: Garis Panduan Bagi Perbelanj aan
                secara berhemat dilaksanakan?                                                                             Secara Berhemat, Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008: Langkah Untuk
                                                                                                           Mengurangkan Perbelanj aan Aw am, Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 15 Julai 2009:
                                                                                                           Pengurusan Kew angan Secara Berhemah dan Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 17
                                                                                                           Disember 2009: Pelaksanaan Amalan Perbelanj aan Secara Berhemat.
                                                                                                           Di antara perkara-perkara yang dikenal pasti di dalam pekeliling adalah:
                                                                                                           i. Langkah-langkah penjimatan terhadap Kawalan Perbelanjaan, Elaun Lebih Masa (kecuali
                                                                                                           dengan arahan bertulis sebelum kerja lebih masa dijalankan), Penjimatan Penggunaan Utiliti
                                                                                                           (Air, elektrik, alat perhubungan), Penganjuran Persidangan/Mesyuarat/Kursus (menggunakan
                                                                                                           premis sesuai dengan matlamat program, kos perbelanjaan pada tahap sederhana); dan
                                                                                                           ii. Pembekuan pewujudan jawatan baru kecuali jawatan kritikal, penstrukturan semula kecuali
                                                                                                           tanpa mewujudkan pewujudan jawatan baru, pengurangan elaun keraian bagi Ahli Pentadbiran
                                                                                                           dan lain-lain.

                                                                                                           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                           i. Laporan langkah-langkah amalan belanja berhemat yang dilaksanakan.

                                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                           i. Langkah-langkah amalan belanja berhemat yang dilaksanakan.

A3 Pengurusan Sumber Manusia                               12.00                                                     34  12.00
        A3.1 Dasar/Strategi Pengurusan Sumber Manusia               1.50                                                     3   1.50
         O   a. Adakah Pelan Strategik Sumber Manusia (PSSM) yang       0.50    Tiada Pelan     Ada Pelan    Pelan Strategik   Pelan Strategik  Pelan Strategik   5   0.50  Ruj uk Kerangka Hala Tuj u Strategik Pengurusan Sumber Manusia Perkhidmatan Aw am
               disediakan menepati ciri-ciri yang ditetapkan oleh JPA          Strategik    Strategik tetapi     Tidak        Tidak     Komprehensif           (KHTSPSM)
               sepertimana yang digariskan oleh panduan di dalam                     tidak mengikut    Komprehensif     Komprehensif      (Telah            Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia agensi perlu disesuaikan dengan Kerangka Hala
               Kerangka Hala Tuju Strategik Pengurusan Sumber                       teras dalam     (Ada 6 teras    (Ada 6 teras,   menggariskan           Tuju Strategik Pengurusan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam (KHTSPSM) yang dikeluarkan
               Manusia (KHTSPSM) Perkhidmatan Awam?                             KHTSPSM       tetapi tidak      analisis   kesemua teras,           oleh JPA. Pelan Strategik yang disediakan perlu mempunyai analisis strategik persekitaran
                                                                      menjalankan       strategik   bidang utama,           dalaman dan luaran sebelum menetapkan enam teras strategik dan seterusnya menetapkan
                                                                      analisis strategik   persekitaran   strategi, pelan          bidang utama, strategi, pelan tindakan dan KPI (Rujuk Rajah 4.4. KHTSPSM). 6 teras strategik
                                                                       persekitaran)    tetapi tiada   tindakan dan           yang digariskan adalah:
                                                                                pelan tindakan   KPI dan telah           i. menetap hala tuju strategik;
                                                                                  dan KPI)    menjalankan            ii. memasti kapasiti organisasi;
                                                                                            analisis            iii. mengurus pekerja berkualiti;
                                                                                          persekitaran)           iv. membangun kompetensi tenaga kerja;
                                                                                                           v. mengurus prestasi, pengiktirafan dan ganjaran; dan
                                                                                                           vi. membentuk budaya kerja berprestasi tinggi.

                                                                                                           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                           i. Salinan Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia agensi.

                                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                           i. Agensi telah melaksanakan analisis persekitaran dalaman dan luaran;
                                                                                                           ii. Telah menggariskan 6 teras strategik; dan
                                                                                                           iii. Telah mengenal pasti bidang utama, strategi, pelan tindakan dan impak.

          O    b.  Adakah strategi/program yang digariskan dalam PSSM    0.50    Tidak meliputi     Hanya        Meliputi      Meliputi       Meliputi   5   0.50  Dokumen yang perlu disediakan
                meliputi semua peringkat warga agensi?                mana-mana     melibatkan       Kumpulan      Kumpulan      keseluruhan           i. Salinan PSSM agensi
                                                   kumpulan      Kumpulan       Pengurusan     Pengurusan      warga dari
                                                    penjawat     Pengurusan      Atasan dan      Atasan,       Kumpulan            Perkara yang disemak
                                                            Atasan yang      pengurus      pengurus      Pengurusan           i. Pelan tindakan PSSM; dan
                                                            menetapkan     sumber manusia      sumber        Atasan,           ii. Kumpulan sasaran mengikut pelan tindakan.
                                                             hala tuju      sebagai pakar    manusia dan      pengurus
                                                                      rujuk dan rakan   Kumpulan P &       sumber
                                                                        strategik     P sahaja       manusia ,
                                                                                          Kumpulan P &
                                                                                             P dan
          O    c.  Adakah pelaksanaan program/aktiviti mengikut PSSM    0.50    Program/aktiviti  Program/aktiviti   Program/aktiviti  Program/aktiviti    kumpulan
                                                                                             Semua     5   0.50  Dokumen yang perlu disediakan
                yang telah disediakan oleh agensi?                 yang dijalankan  yang dijalankan   yang dijalankan   yang dijalankan  program/aktiviti          i. Salinan dokumen mengenai pelaksanaan program/aktiviti yang telah dilaksanakan mengikut
                                                   tidak mengikut  hanya mengikut    hanya mengikut    menyokong      menyokong            teras-teras yang digariskan dalam Pelan Strategik Sumber Manusia
                                                  teras-teras PSSM   1 – 2 teras     3 – 5 teras    kesemua teras   teras-teras yang
                                                     agensi     dalam PSSM      dalam PSSM      tetapi tidak    digariskan           Perkara yang disemak
                                                              agensi        agensi     dinyatakan KPI   dalam PSSM            i. Tahap pencapaian pelaksanaan program berdasarkan teras dan KPI yang ditetapkan.
                                                                                            agensi dan
                                                                                          dinyatakan KPI
        A3.2 Pengurusan Panel Pembangunan Sumber Manusia             3.60                                            dengan jelas   9   3.60
         M   a. Adakah PPSM membincangkan aspek-aspek sumber         0.40      Tiada      Meliputi 1     2 aspek sahaja     3 aspek      4 aspek dan   5   0.40  Ruj uk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002: Pelaksanaan Sistem Saraan
              manusia?                                           aspek                              lebih            Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Aw am Persekutuan.
                                                                                                           Aspek-aspek sumber manusia yang ditetapkan dibawah terma rujukan PPSM ialah:
                                                                                                           i. pengambilan
                                                                                                           ii. penempatan
                                                                                                           iii. pembangunan kerjaya
                                                                                                           iv. latihan
                                                                                                           v. pengiktirafan dan penghargaan

                                                                                                           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                           i. Minit Mesyuarat PPSM.

                                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                           i. Perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat PPSM.

          C      Pelan Operasi Latihan (POL)
                                                                                                                                                                       Page 10  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                   DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                   Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                                Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak       Kurang
                                                                     Memuaskan      Baik      Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan     Memuaskan
         M    b.  Adakah Analisis Keperluan Latihan (TNA) dijalankan     0.50    Tiada      Dilaksanakan    Dilaksanakan   Dilaksanakan   Dilaksanakan   5   0.50  Ruj uk kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2005: Pelaksanaan Pelan Latihan
                secara sistematik dan meliputi keseluruhan warga                   secara ad hoc    secara ad hoc     secara      secara           Sumber Manusia Sektor Aw am.
                organisasi?                                       dan hanya      dan hanya   sistematik dan  sistematik dan
                                                             meliputi      meliputi  hanya meliputi     meliputi           Dokumen yang perlu disediakan
                                                            kumpulan       kumpulan     kumpulan     kumpulan           i. Maklumat mengenai Analisis Keperluan Latihan (TNA) sepertimana yang ditetapkan dalam
                                                            sokongan    sokongan serta  sokongan serta    sokongan,           format Pelan Operasi Latihan. Contoh proses penyediaan TNA adalah seperti berikut:
                                                             sahaja    pengurusan dan    pengurusan   pengurusan dan          1. Kenal pasti masalah dalam prestasi pegawai/warga organisasi
                                                                      profesional  dan profesional   profesional          2. Menetapkan prioriti masalah dalam prestasi pegawai/warga organisasi berdasarkan sumber
                                                                                         serta           sedia ada.
                                                                                       pengurusan           3. Mengadakan analisis ke atas kompetensi dari segi kemahiran, pengetahuan dan sikap
                                                                                        tertinggi          pegawai/warga organisasi berbanding dengan spesifikasi/skop tugas.
                                                                                                       4. Menyediakan program latihan yang diperlukan.

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Kaedah analisis keperluan latihan yang digunakan:
                                                                                                       1. menyeluruh dari segi liputan warga organisasi
                                                                                                       2. sistematik (menggunakan kaedah yang digariskan)

         M    c.  Adakah pelaksanaan latihan mengikut     POL  yang   0.30     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%     x ≥ 90%    5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                ditetapkan? Nyatakan peratus pelaksanaan.                                                                   i. Salinan laporan pelaksanaan POL bagi tahun sebelumnya.

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Bilangan program latihan yang dilaksanakan berbanding jumlah program latihan di dalam
                                                                                                       POL.
         M    d.  Apakah peratus pematuhan terhadap arahan latihan 7     0.50     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%     x ≥ 90%    5   0.50  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Aw am Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia
                hari dalam setahun yang ditetapkan bagi setiap warga                                                             Sektor Aw am.
                organisasi?
                                                                                                       Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                       i. Laporan latihan warga organisasi yang dibentangkan.

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Senarai nama pegawai/warga organisasi yang telah menghadiri latihan sekurang-kurangnya 7
                                                                                                       hari dalam tahun berkenaan.

         M    e.  Adakah mekanisme pemantauan     pelaksanaan  POL   0.30   Tiada sebarang     Hanya     Hanya ada 2   Ada kesemua    Ada kesemua    5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                dilaksanakan secara komprehensif?                   mekanisme    mempunyai     mekanisme    mekanisme    mekanisme dan           i. Maklumat mengenai mekanisme/kaedah yang digunakan bagi pemantauan pelaksanaan
                                                   pemantauan   satu mekanisme            tetapi tidak   dilaksanakan           latihan seperti:
                                                   diwujudkan     sahaja.             dilaksanakan     secara            1.Jawatankuasa - Minit mesyuarat jawatankuasa berkenaan
                                                                               secara    komprehensif           2.Sistem perekodan kursus/ latihan - Buku perkhidmatan/log latihan
                                                                             komprehensif                    3.Sistem pengurusan latihan - HRMIS

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Minit mesyuarat - Perkara mengenai pelaksanaan POL yang dibincangkan;
                                                                                                       ii. Buku perkhidmatan/log latihan - Rekod mengenai kehadiran kursus oleh pegawai/warga
                                                                                                       organisasi; dan
                                                                                                       iii. HRMIS - Maklumat kehadiran kursus dalam modul latihan HRMIS.

                                                                                                       *komprehensif membawa maksud struktur pemantauan yang tetap dan berjadual

         M    f.  Adakah penilaian latihan dijalankan untuk menilai tahap  0.50     Tiada    Penilaian oleh   Penilaian oleh  Penilaian oleh  Penambahbaik    5   0.50  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Aw am Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia
                kompetensi kakitangan sebelum dan selepas menghadiri                   peserta     peserta dan    peserta dan   an hasil dari          Sektor Aw am.
                latihan?                                                  penyelia     penyelia     laporan
                                                                             beserta laporan                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                       i. Salinan laporan kursus oleh pegawai yang telah menghadiri kursus.
                                                                                                       ii. Laporan penilaian prestasi pegawai/warga organisasi yang mengikuti kursus oleh penyelia.
                                                                                                       iii. Peningkatan dalam prestasi pegawai yang dikenal pasti berdasarkan laporan
                                                                                                       pegawai/penyelia

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Faedah-faedah kursus yang telah meningkatkan prestasi pegawai/warga organisasi.
                                                                                                       ii. Cadangan/pandangan penyelia bagi meningkatkan kompetensi pegawai/warga organisasi.
                                                                                                       iii. Kursus-kursus lain yang dikenal pasti bagi meningkatkan tahap pencapaian matlamat
                                                                                                       organisasi.

         C       Mentoring
         M    g.  Adakah struktur dan program pementoran dilaksanakan    0.40     Tiada               Ad hoc              Sistematik    5   0.40  Ruj uk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2010: Panduan Pelaksanaan Pementoran
                secara sistematik?                                                                              Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Aw am.

                                                                                                       Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                       i. Laporan pelaksanaan bagi keseluruhan proses pementoran agensi;
                                                                                                       ii. Rekod sesi mentoring yang berkenaan;
                                                                                                       iii. Surat pelantikan Mentor-menti; dan
                                                                                                       iv. Buku log.

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Penubuhan struktur pementoran;
                                                                                                       ii. Program latihan pementoran kepada mentor dan menti;
                                                                                                       iii. Minit mesyuarat penyelarasan pementoran; dan
                                                                                                                                                                   Page 11  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                             Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                      100.00    Tidak    Kurang
                                                                  Memuaskan      Baik      Cemerlang                                                            Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan  Memuaskan
         M    h.  Apakah tahap liputan warga organisasi yang dikenal    0.30    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%     5   0.30  Ruj uk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2010: Panduan Pelaksanaan Pementoran
                pasti untuk terlibat dalam program pementoran?                                                              Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Aw am.

                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Maklumat senarai pegawai lantikan baru dalam tempoh percubaan;
                                                                                                    ii. Senarai pegawai yang baru dinaikkan pangkat dan masih dalam tempoh pemangkuan; dan
                                                                                                    iii. Senarai menti yang dipilih dan mentor yang terlibat.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Kategori dan senarai menti serta mentor yang terlibat.

         M    i.  Adakah  agensi  mengukur  tahap    keberkesanan  0.40    Tiada     Hanya     Penilaian oleh  Penilaian oleh   Penilaian     5   0.40  Ruj uk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2010: Panduan Pelaksanaan Pementoran
                pelaksanaan program pementoran?                         penilaian oleh   mentor dan    mentor dan    menyeluruh            Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Aw am.
                                                          menti       menti    menti beserta     dan
                                                                           pelaporan   penambahbaika            Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                   n hasil dari           i. Borang Penilaian Pementoran (Pre-Menti/Post-Mentor) - Lampiran B, SPP Bil. 8 Tahun 2010.
                                                                                    laporan             ii. Borang Penilaian Pementoran Berkala - Lampiran C, SPP Bil. 8 Tahun 2010.
                                                                                                    iii. Laporan Pementoran Peringkat Jabatan/Kementerian (dihantar ke JPA) - Lampiran D, SPP
                                                                                                    Bil. 8 Tahun 2010.

                                                                                                    Perkara yang disemak:
                                                                                                    i. Borang Lampiran B, C dan D, SPP Bil. 8 Tahun 2010; dan
                                                                                                    ii. Tahap keberkesanan program pementoran.

        A3.3 Pelan Penggantian                          1.30                                              3   1.30
         M   a. Adakah struktur Pelan Penggantian (Succession        0.50    Tiada             Pelaksanaan            Pelaksanaan    5   0.50  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2006: Panduan Mew uj udkan Search
              Planning ) bagi jawatan-jawatan strategik dilaksanakan                        secara ad hoc           secara sistematik          Committee dan Proses Pelaksanaan Pelan Penggantian (Succession Planning )
              seperti yang digariskan dalam pekeliling yang berkaitan?                                                          Pelan Penggantian boleh meliputi peringkat-peringkat pelaksanaan seperti berikut:
                                                                                                    i. Pengenalpastian (Demografi jabatan mengenai perjawatan, gred dan kekananan pegawai,
                                                                                                    hala tuju jabatan, keperluan kompetensi)
                                                                                                    ii. Penilaian (perbandingan kemahiran yang ada dan yang diperlukan)
                                                                                                    iii. Pembangunan (kenal pasti pegawai berprestasi tinggi/rendah serta pelan tindakan bagi
                                                                                                    pembangunan diri pegawai yang berpotensi)
                                                                                                    iv. Pelaksanaan Pelan Penggantian
                                                                                                    v. Kajian keberkesanan dan penambahbaikan

                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Pelan Penggantian;
                                                                                                    ii. Pembentukan jawatankuasa berkenaan; dan
                                                                                                    iii. Minit mesyuarat.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Jawatan-jawatan strategik yang dikenal pasti;
                                                                                                    ii. Program-program yang disediakan; dan
                                                                                                    iii. Struktur/Mekanisme untuk memantau pelaksanaan program-program berkenaan.

         M    b.  Adakah program-program pembangunan kepimpinan       0.40    Tiada      Ada      Dilaksanakan   Dilaksanakan   Dilaksanakan    5   0.40  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2006: Panduan Mew uj udkan Search
                (nurturing leadership skill programmes ) bagi jawatan-              perancangan    secara ad hoc     secara      secara             Committee dan Proses Pelaksanaan Pelan Penggantian (Succession Planning )
                jawatan strategik dilaksanakan?                         program tetapi            sistematik   sistematik dan           Dalam program pembangunan diri pegawai yang berpotensi, kementerian/agensi perlu
                                                          tidak                      menyeluruh             mengambil kira perkara-perkara berikut:
                                                        dilaksanakan                                      i. tahap pendidikan pegawai;
                                                                                                    ii. memberi latihan yang optima;
                                                                                                    iii. sistem mentor;
                                                                                                    iv. pusingan kerja; dan
                                                                                                    v. pengalaman kerja;

                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Minit mesyuarat; dan
                                                                                                    ii. Pelan program pembangunan.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Maklumat berkaitan program-program pembangunan kepimpinan yang dilaksanakan.

                                                                                                    * menyeluruh = kesemua jawatan strategik yang dikenal pasti


         M    c.  Adakah penilaian terhadap keberkesanan program-      0.40    Tiada     Ada      Dilaksanakan   Dilaksanakan   Dilaksanakan    5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                program   pembangunan     kepimpinan (nurturing             perancangan    secara ad hoc     secara      secara             i. Penilaian keseluruhan terhadap keberkesanan program-program yang dirancang; dan
                leadership skill programmes ) dilaksanakan?                   tetapi tidak             sistematik   sistematik dan           ii. Laporan penilaian yang dibentangkan.
                                                        dilaksanakan                     menyeluruh
                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Hasil penilaian program; dan
                                                                                                    ii. Liputan penilaian program terhadap jawatan-jawatan strategik yang dikenal pasti.

        A3.4 Pengiktirafan/Penghargaan                      1.00                                              3   1.00
                                                                                                                                                                Page 12  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                       DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                    Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                                  Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak        Kurang
                                                                      Memuaskan       Baik       Cemerlang                                                             Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan     Memuaskan
         O    a.  Adakah Dasar/Garis Panduan yang spesifik disediakan    0.40     Tiada         Ada     Ada Dasar/Garis     Ada      Ada Dasar/Garis  5   0.40  Garis Panduan/Dasar Program Pengiktirafan yang menyeluruh bermaksud meliputi program-
                oleh agensi berhubung pengiktirafan/penghargaan                      Dasar/Garis   Panduan yang    Dasar/Garis    Panduan yang           program pengiktirafan yang ditetapkan iaitu Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pengurniaan
                kepada warga agensi?                                  Panduan tetapi    menyeluruh   Panduan yang     menyeluruh           Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat dan jenis pengiktirafan lain.
                                                             skop terhad             menyeluruh     dan bersepadu
                                                                               tetapi tidak                     Dokumen yang perlu disediakan
                                                                               bersepadu                      i. Salinan Garis Panduan/Dasar Program Pengiktirafan/Penghargaan. Contoh: Garis
                                                                                                         Panduan/Dasar Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Garis Panduan Bagi Pencalonan
                                                                                                         Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat dan pengiktirafan-pengiktirafan lain.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Jenis-jenis pengiktirafan yang ditetapkan; dan
                                                                                                         ii. Pengiktirafan-pengiktirafan lain oleh agensi.

                                                                                                         *bersepadu = semua dasar dirangkumkan dalam satu dokumen
                                                                                                         *menyeluruh = meliputi semua program pengiktirafan

                Pelaksanaan
         O    b.  Adakah inisiatif diambil untuk memperakukan warga     0.40    Tiada inisiatif            Ada inisiatif             Ada inisiatif  5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                organisasi secara terancang bagi penerimaan Pingat/         untuk memberi             untuk memberi               secara            i. Minit mesyuarat berkaitan; dan
                Bintang?                               perakuan bagi             perakuan bagi             terancang untuk          ii. Salinan senarai pegawai yang diperakukan.
                                                   penerimaan              penerimaan                memberi
                                                  pingat/bintang            pingat/bintang             perakuan bagi          Perkara yang disemak
                                                                                         penerimaan           i. Pelaksanaan pengiktirafan bersifat proaktif tanpa perlu menunggu surat jemputan pencalonan.
                                                                                         pingat/bintang

         O    c.  Apakah   tahap  liputan  bagi  program-program  0.20     Unit atau               Bahagian                Agensi     5   0.20  Contoh-contoh program pengiktirafan lain: Program Personaliti Bulanan, Pekerja Contoh, Hari
                pengiktirafan lain yang dilaksanakan?                  Seksyen                                                  Jasamu Dikenang dan Anugerah untuk Olahragawan/Olahragawati Jabatan

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Salinan senarai personaliti/pekerja contoh;
                                                                                                         ii. Salinan nama pegawai-pegawai/warga organisasi yang akan/telah bersara wajib; dan
                                                                                                         iii. Salinan sijil penghargaan.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Liputan warga agensi bagi setiap program pengiktirafan lain yang diadakan.

        A3.5 Pengurusan Nilai Dan Etika                      2.90                                                   11   2.90
              Pelan Integriti Organisasi
         O   a. Adakah agensi menyediakan Pelan Integriti Organisasi      0.40     Tiada      Mempunyai    Pelan sedang    Pelan telah     Pelan telah   5   0.40  Ruj uk Pelan Integriti Nasional (PIN) yang dikeluarkan oleh Institut Integriti Malaysia (IIM) -
              (PIO)?                                           perancangan    disediakan     disediakan    disediakan dan          Bab 6, Perenggan 2
                                                            tetapi belum                        program-           Setiap komponen atau sektor perlu mempunyai dan melaksanakan strategi dan program integriti
                                                             disediakan                       program yang           masing-masing selaras dengan PIN. Strategi, program dan aktiviti perlu dinilai keberkesanan
                                                                                         disenaraikan          dan ditambahbaik dari masa ke semasa dalam usaha membudayakan integriti dalam jangka
                                                                                           telah            masa panjang.
                                                                                         dilaksanakan
                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Pelan Integriti Organisasi (PIO)

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Strategi dan pendekatan organisasi dalam melaksanakan program yang berkaitan; dan
                                                                                                         ii. Pelan tindakan.


         O    b.  Berapakah program di bawah PIO yang telah         0.30     Tiada      1 program     2 program     3 program      ≥ 4 program   5   0.30  Contoh-contoh program seperti dalam PIN:
                dilaksanakan?                                       setahun      setahun      setahun       setahun            i. Menggubal atau memperkemaskinikan pembentukan Kod Etika
                                                                                                         ii. Kempen Kesedaran Jenayah Rasuah, Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa;
                                                                                                         iii. Usaha Pemantapan Integriti dan Nilai Murni;
                                                                                                         iv. Program mempertingkatkan semangat ketaatan, kesetiaan, kekitaan dan semangat bekerja
                                                                                                         dalam kumpulan; dan
                                                                                                         v. Memantapkan saluran aduan dalaman dan saluran aduan awam.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Pelan tindakan/perancangan program integriti agensi; dan
                                                                                                         ii. Bukti-bukti penganjuran program integriti seperti buku program, poster, edaran risalah,
                                                                                                         gambar, keratan akhbar dan artikel agensi.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Program yang telah dilaksanakan.

         O    c.  Adakah agensi memantau pelaksanaan PIO?          0.20     Tiada     Ada mekanisme   Ada mekanisme   Ada mekanisme    Ada mekanisme   5   0.20  Pemantauan secara sistematik merujuk kepada pewujudan jawatankuasa pelaksana PIO yang
                                                   mekanisme     tetapi belum      dan      dan dipantau       dan            dipertanggungjawabkan untuk melaksana, memantau dan melaporkan kepada pengurusan
                                                   pemantauan      dipantau     pemantauan      secara     pemantauan           atasan mengenai tahap pelaksanaan PIO. Pemantauan secara berkala pula adalah mengikut
                                                                      secara ad hoc  sistematik tetapi     secara           penetapan yang digariskan dalam PIO agensi.
                                                                               tidak berkala   sistematik dan
                                                                                           berkala           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Minit mesyuarat;
                                                                                                         ii. Jawatankuasa pemantauan PIO, terma rujukan; dan
                                                                                                         iii. Laporan/slaid pembentangan.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Mekanisme pemantauan dan pelaporan; dan
                                                                                                         ii. Kekerapan pemantauan dan pelaporan.
                                                                                                                                                                       Page 13  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                    DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                   Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                                Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00     Tidak     Kurang
                                                                     Memuaskan      Baik      Cemerlang                                                            Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan    Memuaskan
         O    d.  Adakah agensi mengkaji semula pelaksanaan PIO?       0.20    Tiada kajian  Kajian telah    Kajian sedang   Kajian telah    Kajian telah   5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                                                    semula     dirancang     dilaksanakan   dilaksanakan   dilaksanakan           i. Laporan kajian semula PIO;
                                                           tetapi belum                      dan tindakan           ii. Minit mesyuarat, slaid pembentangan; dan
                                                           dilaksanakan                     susulan ke atas          iii. Laporan tindakan susulan hasil kajian semula PIO.
                                                                                       hasil kajian
                                                                                      telah diambil           Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Tarikh kajian semula PIO; dan
                                                                                                       iii. Tindakan susulan yang dilaksanakan hasil kajian semula PIO.

                Usaha-usaha meningkatkan keutuhan tadbir urus                                                                 Ruj uk Arahan Y.A.B Perdana Menteri No.1 Tahun 2009: Gerakan Pemantapan Keutuhan
                                                                                                       Sistem Pengurusan Pentadbiran Keraj aan Malaysia: Penubuhan Jaw atankuasa Keutuhan
                                                                                                       Tadbir Urus.
                                                                                                       Arahan ini bertujuan memperkukuhkan lagi struktur sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan
                                                                                                       Malaysia melalui penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) di peringkat
                                                                                                       persekutuan dan negeri berteraskan 7 terma rujukan:
                                                                                                       i. Dasar dan Perundangan;
                                                                                                       ii. Sistem dan Prosedur Kerja;
                                                                                                       iii. Nilai-Nilai Murni dan Kod Etika;
                                                                                                       iv. Pengurusan Pelanggan;
                                                                                                       v. Kawalan Dalaman;
                                                                                                       vi. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan; dan
                                                                                                       vii. Pengiktirafan dan Penghargaan.

         M    e.  Apakah kekerapan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus     0.20     Tiada     1 mesyuarat   2 kali mesyuarat    3 kali    3 kali mesyuarat  5   0.20  Semua Pengerusi JKTU dan Ketua Jabatan dikehendaki mengadakan mesyuarat masing-
                (JKTU) bersidang?                                                      mesyuarat   mengikut jadual          masing sekurang-kurangnya sekali dalam masa empat bulan dan perlu diadakan dalam bulan
                                                                                      yang ditetapkan          Januari, Mei dan September setiap tahun dan melaporkan status tindakan mereka kepada JKTU
                                                                                                       di peringkat yang lebih tinggi.

                                                                                                       Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                       i. Takwim mesyuarat JKTU; dan
                                                                                                       ii. Minit mesyuarat JKTU pada tahun penilaian

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Bilangan mesyuarat dan tarikh mesyuarat diadakan.

         M    f.  Berapakah bilangan laporan JKTU yang dikemukakan      0.20     Tiada     1 laporan     2 laporan     3 laporan    3 laporan dan   5   0.20  Peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi Persekutuan
                kepada SPRM/JKTU di peringkat lebih tinggi?                                                 mengikut tarikh          i. JKTU Jabatan atau Agensi Persekutuan di peringkat negeri dikehendaki mengemukakan
                                                                                      yang ditetapkan          laporan masing-masing kepada JKTU di peringkat Jabatan Persekutuan;
                                                                                                       ii. JKTU Jabatan Persekutuan dikehendaki mengemukakan laporan masing-masing kepada
                                                                                                       JKTU di peringkat kementerian; dan
                                                                                                       iii. JKTU Kementerian dikehendaki menyalurkan laporan jawatankuasa masing-masing setiap
                                                                                                       empat bulan sekali iaitu sebelum atau pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September
                                                                                                       kepada Penyelaras JKTU/ Urus Setia Bersama kepada Jawatankuasa Khas Mengenai Keutuhan
                                                                                                       Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK).

                                                                                                       Peringkat Kerajaan Negeri
                                                                                                       i. JKTU Jabatan Negeri (JKTUJN) dikehendaki mengemukakan laporan dan maklum balas
                                                                                                       masing-masing kepada Jawatankuasa Kerja Kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus Negeri
                                                                                                       (JKTUKN) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum tarikh mesyuarat JKTUKN.
                                                                                                       ii. JKTUKN dikehendaki menyalurkan laporan jawatankuasa masing-masing setiap empat bulan
                                                                                                       sekali iaitu sebelum atau pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September kepada
                                                                                                       Penyelaras JKTU/Urus Setia Bersama kepada JKKMKPK

                                                                                                       Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                       i. Surat/emel yang disertakan bersama penghantaran laporan JKTU; dan
                                                                                                       ii. Laporan JKTU yang dihantar ke SPRM/JKTU peringkat yang lebih tinggi

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Bilangan dan tarikh Laporan JKTU yang dihantar ke SPRM/JKTU peringkat yang lebih tinggi

         M    g.  Adakah Laporan  JKTU yang   dihantar kepada      0.20   Tidak mengikut   1-2 terma     3-4 terma     5-6 terma   7 terma rujukan   5   0.20  7 terma ruj ukan JKTU ialah:
                SPRM/peringkat yang lebih tinggi meliputi 7 terma           terma rujukan  rujukan sahaja   rujukan sahaja  rujukan sahaja                   i. Dasar dan Perundangan
                rujukan JKTU?                                                                                 ii. Sistem dan Prosedur Kerja
                                                                                                       iii. Nilai-nilai Murni dan Kod Etika
                                                                                                       iv. Pengurusan Pelanggan
                                                                                                       v. Kawalan Dalaman
                                                                                                       vi. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan
                                                                                                       vii. Pengiktirafan dan Penghargaan

                                                                                                       Dokumen yang disediakan
                                                                                                       i. Laporan JKTU yang dihantar kepada SPRM/peringkat yang lebih tinggi.

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Terma rujukan dalam laporan JKTU yang dihantar kepada SPRM/peringkat yang lebih tinggi.

                Pengurusan Audit Nilai
         M    h.  Apakah peratus Nilai Komposit yang diperoleh dari Audit  0.40     < 40%    40% ≤ x < 60%   60% ≤ x < 80%   80% ≤ x < 90%    ≥ 90%      5   0.40  Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) dikendalikan oleh JPA dan agensi boleh mendapat
                Nilai yang dijalankan?                                                                             akses kepada sistem ini untuk tujuan pelaksanaan penilaian Audit Nilai terhadap warga agensi.

                                                                                                       Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                       i. Laporan Audit Nilai.

                                                                                                       Perkara yang disemak
                                                                                                       i. Peratus nilai komposit yang diperoleh daripada Laporan Audit Nilai.
                                                                                                                                                                    Page 14  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                    DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                         Waj aran                Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                              Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                         100.00    Tidak    Kurang
                                                                    Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                              Penemuan Panel Penilai
                                                    Memuaskan  Memuaskan
                Pengurusan tatatertib                                                                            Bagi agensi yang tidak mempunyai kes-kes tatatertib, penilaian tidak dibuat (tiada unsur penalti)
         O    i.  Berapa  lamakah   tempoh   yang   diambil  bagi   0.30    > 6 bulan           4 bulan < x ≤ 6            4 bulan    5   0.30  Bagi kes-kes tatatertib biasa, tempoh 4 bulan adalah tempoh yang munasabah bagi
                penyelesaian kes-kes tatatertib biasa?                                    bulan                             menyelesaikan kes. (sekiranya agensi tidak menetapkan tempoh khusus bagi menyelesaikan kes)

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Laporan kes-kes tatatertib di agensi.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Senarai kes-kes tatatertib biasa di agensi; dan
                                                                                                      ii. Tempoh kes diselesaikan bermula dari prima facie diputuskan sehingga tarikh hukuman
                                                                                                      dijatuhkan.


         O    j.  Apakah peratus penyelesaian kes-kes tatatertib biasa      0.30    > 10%   7% < x  10%    3% < x ≤ 7%    0% < x ≤ 3%     0%      5   0.30  Bergantung kepada penetapan khusus agensi bagi tempoh penyelesaian kes-kes tatatertib di
                yang tertunggak pada tahun semasa?                                                                     agensi.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Senarai kes-kes tatatertib di agensi (berserta tarikh pelaporan dan status); dan
                                                                                                      ii. Dokumen/surat/senarai semak pengurusan kes-kes tatatertib di agensi yang menunjukkan
                                                                                                      tempoh masa penyelesaian kes.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Peratus kes-kes tatatertib yang masih tertunggak; dan
                                                                                                      ii. Sebab-sebab kes tatatertib tertunggak.

                Pengisytiharan harta
         M    k.  Apakah   peratus  warga    agensi  yang   telah  0.20    x < 60%   60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%   80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%    5   0.20  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002: Pemilikan dan Perisytiharan Harta oleh
                mengisytiharkan harta?                                                                           Pegaw ai Aw am.

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Laporan Kedudukan Perisytiharan Harta yang dihantar kepada JPA (Borang Lampiran H).

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Peratus warga agensi yang telah mengisytiharkan harta mengikut penetapan di dalam
                                                                                                      pekeliling berkenaan; dan
                                                                                                      ii. Semakan secara rawak terhadap Buku Perkhidmatan warga agensi.


        A3.6 Program Kaunseling                            0.90                                             3   0.90
         M   a. Adakah  agensi  mempunyai   mekanisme  untuk       0.20    Tiada                                Ada      5   0.20  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 1999: Panduan Mew uj udkan Perkhidmatan
              melaksanakan program kaunseling/rakan pembimbing?                                                               Kaunseling di Agensi Aw am
                                                                                                      Inisiatif menyediakan perkhidmatan kaunseling secara formal dan terancang perlu diambil oleh
                                                                                                      setiap Ketua Jabatan

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Senarai warga organisasi yang dilantik sebagai Pegawai Kaunseling bertauliah/rakan
                                                                                                      pembimbing; dan
                                                                                                      ii. Salinan surat pelantikan Pegawai Kaunseling/rakan pembimbing.

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Nama pegawai yang dilantik; dan
                                                                                                      ii. Butiran pelantikan Pegawai Kaunseling/rakan pembimbing.

         M    b.  Berapakah aktiviti/program kaunseling yang dilaksanakan    0.30    Tiada    1 program     2 program     3 program    Melebihi 3   5   0.30  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 1999: Panduan Mew uj udkan Perkhidmatan
                di agensi?                                                                program beserta          Kaunseling di Agensi Aw am
                                                                                      pelaporan           Bertanggungjawab melaporkan aktiviti kaunseling sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada
                                                                                                      Bahagian Perkhidmatan Psikologi, JPA

                                                                                                      Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                      i. Laporan aktiviti kaunseling yang dihantar sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Bahagian
                                                                                                      Perkhidmatan Psikologi JPA/pihak yang berkenaan; dan
                                                                                                      ii. Senarai aktiviti/program kaunseling yang telah dilaksanakan

                                                                                                      Contoh program kaunseling:
                                                                                                      - ceramah/syarahan;
                                                                                                      - bengkel;
                                                                                                      - sesi kaunseling yang diadakan;
                                                                                                      - seminar; dan
                                                                                                      - ujian psikologi (contoh: seperti Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)).

                                                                                                      Perkara yang disemak
                                                                                                      i. Senarai aktiviti kaunseling yang diadakan;
                                                                                                      ii. Maklumat mengenai pegawai-pegawai yang memerlukan perkhidmatan kaunseling;
                                                                                                      iii. Laporan pelaksanaan aktiviti kepada Bahagian Perkhidmatan Psikologi JPA/pihak yang
                                                                                                      berkenaan;
                                                                                                      iv. Rekod mengenai sesi kaunseling yang diadakan (dengan persetujuan kaunselor/rakan
                                                                                                      pembimbing); dan
                                                                                                      v. Kehadiran pegawai berkenaan dalam program yang diadakan (ceramah, seminar, bengkel).
                                                                                                                                                                    Page 15  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                               DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran                Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                            Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak    Kurang
                                                                  Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan  Memuaskan
          M    c.  Adakah aplikasi psikologi atau aplikasi psikometriks    0.40    Tiada            Sebahagian            Semua aspek    5   0.40  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun 2005-Panduan Aplikasi Psikologi Dalam
                digunakan dalam Pengurusan Sumber Manusia?                               aspek             pengurusan           Pengurusan Sumber Manusia Sektor Aw am
                                                                  pengurusan             sumber            Aspek-aspek sumber manusia seperti pengambilan, penempatan, pengurusan prestasi dan
                                                                 sumber manusia            manusia            kompetensi, pembangunan, pencegahan, kaunseling, pemulihan serta prapersaraan.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Maklumat dan hasil aplikasi psikologi terhadap aspek pengurusan sumber manusia berkenaan.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Aspek pengurusan sumber manusia; dan
                                                                                                   ii. Aplikasi psikologi/psikometriks yang digunakan.

        A3.7 Maklumat Sumber Manusia                        0.80                                            2   0.80
          M   a. Apakah tahap pengemaskinian maklumat dalam Buku        0.40    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%    5   0.40  Ruj uk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2008: Panduan Pengurusan Buku
              Perkhidmatan warga agensi?                                                                        Perkhidmatan
                                                                                                   Buku Perkhidmatan seseorang pegawai merekodkan maklumat peribadi dan perkhidmatan
                                                                                                   pegawai tersebut mulai tarikh dilantik sehingga perkhidmatannya berakhir, maka ia perlu
                                                                                                   diuruskan dengan baik, teratur dan sentiasa dikemas kini.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Senarai nama pegawai agensi;
                                                                                                   ii. Buku Perkhidmatan (dipilih secara rawak; sampel untuk penyemakan buku rekod perkhidmatan
                                                                                                   ialah sebanyak 10%/minimum 30 sampel daripada jumlah anggota agensi); dan
                                                                                                   iii. Fail peribadi pegawai yang dikenal pasti dalam sampel berkenaan.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Perbandingan rekod-rekod penting dalam fail peribadi pegawai dan Buku Perkhidmatan
                                                                                                   pegawai.
                                                                                                   ii. Tarikh akhir Buku Perkhidmatan pegawai dikemaskini.

          M    b.  Berapakah peratus maklumat sumber manusia dikemas     0.40    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    x ≥ 90%    5   0.40  Ruj uk:
                kini dalam HRMIS?                                                                           i. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2007: Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod
                                                                                                   Peribadi Aplikasi HRMIS; dan
                                                                                                   ii. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2005: Pelaksanaan HRMIS.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Laporan daripada JPA mengenai penggunaan modul HRMIS di peringkat agensi; dan
                                                                                                   ii. Laporan daripada JPA mengenai tahap pengemaskinian maklumat dalam modul-modul
                                                                                                   berkenaan.

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Modul HRMIS yang telah dilaksanakan dan dikemaskini di peringkat agensi; dan
                                                                                                   ii. Pencapaian agensi dalam mengemaskini maklumat yang diperlukan.

A4 Pengurusan Proj ek Pembangunan                             5.00                                            26   5.00  Kriteria ini terpakai untuk semua PSUK kecuali Kelantan, Selangor, Kedah dan Pulau Pinang
                                                                                                   (Sumber: ICU)
        A4.1 Perancangan Proj ek Pembangunan                    3.00                                            14   3.00
          M   a. Adakah mekanisme dan sistem perancangan yang          0.20    Tiada             Hanya             Jawatankuasa    5   0.20  Ruj uk Arahan No. 1, 2010 - Maj lis Tindakan Negara
               diwujudkan   bagi   merancang projek-projek             mekanisme           Jawatankuasa           selain daripada          JTPK adalah badan di peringkat kementerian yang bertanggungjawab memastikan keputusan
               pembangunan?                                              Tindakan            Jawatankuasa           MTN dan JKTN dilaksanakan. JTPK juga perlu menangani isu/masalah dasar dan strategi
                                                                  Pembangunan             Tindakan            pelaksanaan program/projek pembangunan di bawah Wawasan 2020 bagi kementerian masing-
                                                                                   Pembangunan           masing.
                                                                                                   Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sebulan sekali.

                                                                                                   Ruj uk Arahan No. 1, 2010 - Panduan Umum, Mesyuarat Maj lis/Jaw atankuasa, Para 8
                                                                                                   Jawatankuasa teknikal/khas boleh ditubuhkan oleh Pengerusi di bawah Arahan No. 1 bagi
                                                                                                   menyelesaikan sesuatu isu.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Dokumen penubuhan jawatankuasa/struktur untuk merancang projek pembangunan di agensi
                                                                                                   (selain Jawatankuasa Tindakan Pembangunan); dan
                                                                                                   ii. Minit Mesyuarat yang berkaitan

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Struktur jawatankuasa yang merancang projek-projek pembangunan di agensi; dan
                                                                                                   ii. Pelaksanaan jawatankuasa berkenaan.


          M    b.  Berapakah peratus project brief (ringkasan projek) yang  0.20    x < 70%  70% ≤ x < 80%   80% ≤ x < 90%   90% ≤ x <    x=100%     5   0.20  Ruj uk:
                disediakan bagi pelaksanaan projek pembangunan?                                     100%                     i. Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bil. 2 Tahun 1992: Garis Panduan Perancangan
                                                                                                   dan Penyediaan Proj ek Pembangunan; dan
                                                                                                   ii. Pekeliling UPE JPM Bil. 1/2009 : Garis Panduan Perancangan Dan Penyediaan Program
                                                                                                   Dan Proj ek Pembangunan.
                                                                                                   Ringkasan projek adalah laporan ringkas yang mengandungi penjelasan ringkas mengenai
                                                                                                   elemen-elemen projek, penilaian projek, dan penilaian awal mengenai kos dan faedah projek.

                                                                                                   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                   i. Project Brief yang disediakan oleh agensi pemilik (bukan agensi pelaksana).

                                                                                                   Perkara yang disemak
                                                                                                   i. Peratus project brief yang telah disediakan agensi pemilik.
                                                                                                                                                               Page 16  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                            DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran                Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                         Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                      100.00    Tidak    Kurang
                                                                 Memuaskan      Baik    Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan  Memuaskan
         M    c.  Berapakah peratus projek yang mempunyai penjadualan   0.20    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.20  Peratusan projek yang mempunyai penjadualan aktiviti di dalam SPP II menggambarkan
                aktiviti?                                                                            perancangan dan kesediaan pelaksanaan projek.

                                                                                                Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                i. Laporan Prestasi Pengemaskinian SPP II - Maklumat Aktiviti (disediakan oleh ICU JPM)

                                                                                                Perkara yang disemak
                                                                                                i. Peratus projek yang dikemaskini maklumat aktiviti di dalam SPP II.

         O    d.  Adakah alat-alat lain yang digunakan untuk memantau   0.20    Tiada                              Ada     5   0.20  Sebagai salah satu Best Practices dalam pengurusan projek, agensi boleh mengambil inisiatif
                pelaksanaan projek selain daripada aplikasi SPP II?                                                       untuk menggunakan alat-alat lain selain aplikasi SPP II bagi memantau pelaksanaan projek.

                                                                                                Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                i. Salinan-salinan laporan pemantauan yang menggunakan aplikasi seperti:
                                                                                                - Program Evaluation and Review Technique (PERT);
                                                                                                - Carta GANTT;
                                                                                                - Earned Value Analysis (EVA);
                                                                                                - Carta Aliran Kerja; dan
                                                                                                - Senarai Semak

                                                                                                Perkara yang disemak
                                                                                                i. Aplikasi lain yang digunakan selain daripada SPP II untuk pemantauan projek seperti:
                                                                                                - Program Evaluation and Review Technique (PERT);
                                                                                                - Carta GANTT;
                                                                                                - Earned Value Analysis (EVA);
                                                                                                - Carta Aliran Kerja; dan
                                                                                                - Senarai Semak


                Komunikasi berkesan melalui laporan kemajuan antara                                                       Komunikasi berkesan perlu diamalkan di antara agensi pelaksana dengan agensi bagi
                agensi pelaksana dengan agensi pemilik.                                                             memastikan penyampaian projek-projek pembangunan (delivery of projects ) menepati
                                                                                                perancangan.

         O    e.  Adakah laporan kemajuan bulanan dikemukakan oleh     0.20    Tiada              Ada              Ada dan    5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                juruperunding/agensi pelaksana kepada agensi?                                           disediakan          i. Laporan Kemajuan Bulanan yang disediakan oleh juruperunding.
                                                                                 setiap bulan
                                                                                                Perkara yang disemak
                                                                                                i. Laporan Kemajuan disediakan setiap bulan oleh juruperunding.

         O    f.  Berapakah peratus mesyuarat yang telah diadakan     0.20    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                berbanding jumlah mesyuarat yang dirancang?                                                           i. Takwim mesyuarat; dan
                                                                                                ii. Minit mesyuarat.

                                                                                                Perkara yang disemak
                                                                                                i. Kekerapan mesyuarat dilaksanakan seperti yang dirancang.


         M    g.  Adakah KSU/TKSU membuat lawatan tapak projek pada    0.30    Tidak                              Ya     5   0.30  Ruj uk Minit Mesyuarat Jemaah Menteri pada 25 Mac 2011
                setiap bulan (Lawatan Turun Padang)?                                                               Supaya diteruskan di bawah RMKe-10, aktiviti turun padang oleh Ahli-Ahli Jemaah Menteri
                                                                                                untuk melawat sekurang-kurangnya satu projek bermasalah setiap bulan. Ketua-ketua setiausaha
                                                                                                kementerian pula hendaklah turut turun padang melawat sekurang-kurangnya 3 projek
                                                                                                bermasalah pada setiap bulan. Lawatan-lawatan ini akan mendorong pihak-pihak yang terlibat
                                                                                                dengan pelaksanaan projek supaya memberi perhatian yang lebih serius kepada
                                                                                                pelaksanaannya.

                                                                                                Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                i. Laporan Lawatan KSU Kementerian.

                                                                                                Perkara yang disemak
                                                                                                i. Bilangan projek di bawah kementerian/agensi yang dibuat lawatan tapak oleh KSU/TKSU
                                                                                                setiap bulan berbanding KPI yang ditetapkan.
                Variation Order, Extension of Time  dan Liquidated                                                       Ruj uk Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan pelaksanaan V.O.,EOT dan LAD.
                Ascertained Damages                                                                       Kriteria ini tertakluk kepada kementerian dan agensi pusat yang berkenaan sahaja.

         M    h.  Berapakah peratus projek yang melibatkan Variation    0.20    > 80%   60% < x ≤ 80%   40% < x ≤ 60%  20% < x ≤ 40%   ≤ 20%     5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                Order (V.O)?                                                                           i. Salinan senarai projek yang mempunyai V.O. dan sebab V.O.

                                                                                                Perkara yang disemak
                                                                                                i. Bilangan/peratus projek yang mempunyai V.O. dan sebab V.O.

         M    i.  Berapakah peratus projek yang melibatkan Extension of  0.20    > 80%   60% < x ≤ 80%   40% < x ≤ 60%  20% < x ≤ 40%   ≤ 20%     5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                Time (EOT)?                                                                           i. Salinan senarai projek yang mempunyai EOT dan sebab kelulusan EOT.

                                                                                                Perkara yang disemak
                                                                                                i. Bilangan/peratus projek yang mempunyai EOT dan sebab sebab kelulusan EOT.

         M    j.  Berapakah peratus projek yang melibatkan Liquidated   0.20    > 80%   60% < x ≤ 80%   40% < x ≤ 60%  20% < x ≤ 40%   ≤ 20%     5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                Ascertained Damages (LAD)?                                                                    i. Salinan senarai projek yang dikenakan LAD.

                                                                                                Perkara yang disemak
                                                                                                i. Bilangan/peratus projek yang dikenakan LAD.

                Penilaian keberkesanan projek-projek pembangunan
                                                                                                                                                            Page 17  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                          DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                        Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                      100.00    Tidak    Kurang
                                                                 Memuaskan      Baik    Cemerlang                                                         Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan  Memuaskan
         M    k.  Adakah pengenalpastian projek-projek pembangunan     0.20    Tidak                             Ya    5   0.20  Ruj uk Arahan No. 1 2010 Maj lis Tindakan Negara - Panduan Umum, Agenda Mesyuarat, Para
                untuk dinilai keberkesanannya dilaksanakan berdasarkan                                                    3(i)
                ketetapan pekeliling berkaitan?                                                                Pembentangan laporan/kertas kerja berkenaan prestasi dan penilaian outcome program/projek
                                                                                               berkenaan.
                                                                                               Ruj uk Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2005 - Garis Panduan Penilaian Program
                                                                                               Pembangunan
                                                                                               Mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Mac 2005 menetapkan supaya kementerian/jabatan/agensi
                                                                                               dan pentadbiran negeri melaksanakan penilaian outcome program pembangunan. Pemilihan
                                                                                               program pembangunan yang akan dikaji adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut:
                                                                                               1. Mempunyai kepentingan nasional
                                                                                               2. Menjadi keutamaan kementerian
                                                                                               3. Memberi kesan kepada kumpulan sasar dalam jumlah yang besar.
                                                                                               4. Melibatkan kos yang tinggi.
                                                                                               5. Memberi kesan berganda. Senaraikan projek-projek yang telah dikenal pasti.

                                                                                               * Kriteria ini mengambil kira pelaksanaan penilaian outcome oleh agensi dan dibentangkan di
                                                                                               mesyuarat dalaman dan/atau kepada Jawatankuasa Kerja Penilaian Outcome (JKPO) , ICU
                                                                                               JPM.

                                                                                               Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                               i. Laporan/slaid pembentangan penilaian outcome oleh agensi.

                                                                                               Perkara yang disemak
                                                                                               i. Hasil penilaian yang disediakan dan dibentangkan; dan
                                                                                               iii. Pemilihan projek yang dilaksanakan penilaian outcome menepati ciri-ciri dalam Garis
                                                                                               Panduan Penilaian Program Pembangunan.

         M    l.  Berapakah peratus pencapaian penilaian    outcome   0.30    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x <90%  x ≥ 90%   5   0.30  Ruj uk Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2005 - Garis Panduan Penilaian Program
                terhadap projek yang dikenal pasti?                                                              Pembangunan - Mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Mac 2005 menetapkan supaya
                                                                                               kementerian/jabatan/agensi dan pentadbiran negeri melaksanakan penilaian outcome program
                                                                                               pembangunan.

                                                                                               Bagi menilai pencapaian outcome yang dilaksanakan oleh kementerian/jabatan/agensi, hasil
                                                                                               penilaian outcome bagi program/projek terpilih perlu dibentangkan kepada Jawatankuasa Kerja
                                                                                               Penilaian Outcome (JKPO). Berdasarkan penilaian JKPO, pencapaian outcome minimum bagi
                                                                                               sesebuah kementerian/jabatan/agensi hendaklah tidak kurang daripada 70% bagi menepati KPI
                                                                                               KSU.

                                                                                               Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                               i. Laporan Analisa Pencapaian Outcome Program/Projek Kementerian (disediakan oleh ICU
                                                                                               JPM)

                                                                                               Perkara yang disemak
                                                                                               i. Peratus Pencapaian Outcome Program/Projek Kementerian.

         M    m  Adakah hasil penilaian dibentangkan di mesyuarat-     0.20    Tiada                             Ada    5   0.20  Hasil-hasil penilaian dibentangkan dalam mesyuarat-mesyuarat utama agensi seperti JTPK
             .  mesyuarat utama agensi?
                                                                                               Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                               i. Salinan minit-minit mesyuarat yang berkaitan.

                                                                                               Perkara yang disemak
                                                                                               i. Kandungan minit mesyuarat yang menunjukkan hasil penilaian dibincangkan.

         M    n.  Adakah hasil penilaian digunakan dalam perancangan    0.20    Tiada                             Ada    5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                Rolling Plan RMKe-10?                                                                     i. Salinan minit mesyuarat yang berkaitan; dan
                                                                                               ii. Dokumen berkaitan perancangan Rolling Plan RMKe-10.

                                                                                               Perkara yang disemak
                                                                                               i. Senarai aspek-aspek penambahbaikan hasil penilaian projek dikenal pasti bagi tujuan
                                                                                               perancangan projek seterusnya.

        A4.2 Pemantauan Proj ek Pembangunan                    0.80                                         4   0.80
         M   a. Adakah mekanisme seperti Mesyuarat Jawatankuasa        0.10    Tidak                             Ya    5   0.10  Ruj uk Arahan No.1, 2010: Maj lis Tindakan Negara
              Tindakan   Pembangunan    Kementerian   dan                                                       Arahan ini bertujuan mewujudkan Majlis Tindakan Negara (MTN) bagi menggantikan Majlis
              Jawatankuasa Penyelamat Projek Sakit diwujudkan untuk                                                       Pembangunan Negara (MPN) sebagai jentera penyelarasan, pengawasan dan pengesanan
              menyelaras pelaksanaan projek?                                                                  pelaksanaan dasar dan program/projek Kerajaan untuk merealisasikan Dasar Wawasan Negara
                                                                                               (DWN) serta mencapai matlamat Wawasan 2020.

                                                                                               Ruj uk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2009: Peraturan Pelantikan Kontraktor
                                                                                               Penyiap Bagi Proj ek Sakit

                                                                                               Dokumen yang disediakan
                                                                                               i. Minit-minit mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian, Jawatankuasa
                                                                                               Penyelamat Projek Sakit atau mesyuarat lain.

                                                                                               Perkara yang disemak
                                                                                               i. Tarikh mesyuarat.

         M    b.  Adakah takwim Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan       0.10    Tidak                             Ya    5   0.10  Dokumen yang perlu disediakan
                Pembangunan Kementerian disediakan sebelum Januari                                                      i. Takwim mesyuarat (surat/emel/memo).
                setiap tahun dan diedarkan kepada semua ahli
                mesyuarat?                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                               i. Takwim dan tarikh takwim diedarkan.
                                                                                                                                                          Page 18  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                    DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                           Waj aran                   Skala Pemarkahan
         Kriteria              Sub-Kriteria                                                                Skor  Markah                        Penerangan
Sub Komponen                                          100.00     Tidak      Kurang
                                                                        Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                       Memuaskan    Memuaskan
           M    c.  Berapakah bilangan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan       0.30   Tiada Mesyuarat             Tidak            Dilaksanakan   5   0.30  Ruj uk Arahan No.1: Maj lis Tindakan Negara
                 Pembangunan Kementerian yang diadakan dalam                                  dilaksanakan          sebulan sekali          Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sebulan sekali.
                 setahun?                                                   secara bulanan           atau lebih
                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Minit-minit mesyuarat bagi tahun lepas perlu dikemukakan untuk semakan.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Bilangan dan tarikh mesyuarat.

           M    d.  Berapakah peratus projek sakit yang tiada aktiviti di tapak  0.30     x ≥ 80%    60% ≤ x < 80%   40% ≤ x < 60%  20% ≤ x < 40%   x < 20%    5   0.30  Projek sakit didefinisikan sebagai projek yang mana kemajuan pelaksanaannya telah mengalami
                 dalam tempoh 2 bulan atau lewat pelaksanaan sebanyak                                                              kelewatan melebihi dua (2) bulan atau 20% daripada tarikh atau jadual yang ditetapkan
                 20%?                                                                                      mengikut mana yang terdahulu dan kontraktor tidak berupaya memperbaiki prestasinya.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Minit mesyuarat dan laporan yang berkaitan

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Senarai projek sakit yang diselesaikan.

         A4.3 Penggunaan Sistem Pemantauan Proj ek                   1.20                                               8   1.20
           M    a.  Adakah maklumat SPPII digunakan secara langsung        0.10     Tidak                                 Ya      5   0.10  Dokumen yang perlu disediakan
                 dalam mesyuarat pemantauan projek?                                                                       i. Minit mesyuarat; dan
                                                                                                         ii. Kertas pembentangan.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Penggunaan maklumat SPP II yang dikemas kini dalam mesyuarat.

           M    b.  Berapakah peratus projek yang dilaksanakan mengikut      0.30     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.30  Dokumen yang disediakan
                 jadual (ikut jadual/dahulu jadual/siap sepenuhnya)?                                                              i. Laporan penggunaan SPP II.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Peratus projek yang dilaksanakan mengikut jadual.

           M    c.  Berapakah   peratus   pengemaskinian    maklumat    0.10     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.10  Dokumen yang perlu disediakan
                 kewangan?                                                                                   i. Laporan penggunaan SPP II.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Peratus pengemaskinian maklumat kewangan.

           M    d.  Berapakah peratus pengemaskinian maklumat aktiviti?      0.10     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.10  Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Laporan penggunaan SPP II.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Peratus pengemaskinian maklumat aktiviti.

           M    e.  Berapakah peratus pengemaskinian maklumat am?         0.10     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.10  Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Laporan penggunaan SPP II.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Peratus pengemaskinian maklumat am.

               f.  Berapakah peratus pengemaskinian maklumat Modul        0.20     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                 Penilaian Outcome ?                                                                              i. Laporan penggunaan SPP II.
           M
                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Peratus pengemaskinian maklumat Modul Penilaian Outcome.

           M    g.  Berapakah peratus kekerapan login ID untuk mengemas      0.20     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%   x ≥ 90%    5   0.20  Dokumen yang perlu disediakan
                 kini maklumat?                                                                                 i. Laporan kekerapan login ID.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Peratus kekerapan log-n ID berdasarkan laporan ICU.

           O    h.  Berapakah peratus kakitangan yang telah menghadiri       0.10     x < 60%    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%   80 ≤ x < 100    100%     5   0.10  Dokumen yang perlu disediakan
                 latihan yang berkaitan dengan penggunaan SPPII?                                                                i. Senarai pegawai yang menggunakan SPPII; dan
                                                                                                         ii. Salinan sijil kehadiran kursus.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Bilangan pegawai yang telah menghadiri kursus.

A5 Pengurusan ICT                                        10.00                                              82  10.00  Penilaian adalah berdasarkan Penilaian Inspektorat oleh Bahagian Pematuhan ICT, MAMPU.
         A5.1 Tadbir Urus ICT                               2.44                                              20   2.44
         5.1.1    Pelan Strategik ICT (ISP)                                                                             Ruj uk The Malaysian Public Sector ICT Strategic Plan (21 Ogos 2003) dan Pelan Strategik
                                                                                                         ICT Sektor Aw am 7 Ogos 2011
               a.  Adakah agensi telah menyediakan ISP dan masih         0.12     Tiada              Sebahagian            Menyeluruh    5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                 berkuatkuasa?                                                                                 (a) Salinan ISP Agensi & Tempoh ISP.
                                                                                                                                                                    Page 19  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                      DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran              Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                   Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak    Kurang
                                                                Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                          Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan  Memuaskan
             b.  Adakah projek-projek utama ICT dilaksanakan mengikut    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Projek Utama ICT adalah projek ICT yang mempunyai kos melebihi RM 500,000. Bagi agensi
                perancangan ISP agensi?                                                               yang tidak mempunyai projek ICT melebihi RM 500,000, projek ICT yang dianggap utama pada
                                                                                          tahun semasa boleh diambil kira.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 1.
                                                                                          (b) Salinan minit mesyuarat/dokumen berkaitan yang membuktikan tahap pelaksanaan projek
                                                                                          ISP (mengikut tahun semasa) dan perubahan di dalam modul/projek ICT yang telah dirancang
                                                                                          (sekiranya ada).

             c.  Adakah ISP agensi menyokong ISP Sektor Awam?        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Merujuk kepada 7 strategic responses ISP Sektor Awam yang terkandung dalam The Malaysian
                                                                                          Public Sector ICT Strategic Plan (August 2003).

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 2.

             d.  Adakah Kajian Semula ISP agensi telah diadakan?      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Kajian semula ISP hendaklah diadakan sekurang-kurangya pada pertengahan penggal ISP
                                                                                          tersebut.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan Laporan Kajian Semula ISP.
                                                                                          (b) Salinan draf ISP yang telah dikaji semula.

        5.1.2     Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) / Setara                                                      Meruj uk kepada Surat Pekeliling Am: Bil. 1/2009 - Garis Panduan Mengenai Tatacara
                                                                                          Memohon Kelulusan Teknikal Proj ek ICT Agensi Keraj aan [30 Apr 2009]

             e. Adakah Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) agensi        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12   Agensi bertanggungjawab memastikan penubuhan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di
               atau setara dengannya diwujudkan?                                                           semua peringkat pentadbiran iaitu Kementerian, Jabatan Persekutuan, Badan Berkanun
                                                                                          Persekutuan, Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri, Jabatan Negeri, Badan Berkanun
                                                                                          Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan;

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan minit mesyuarat JPICT / Setara.

             f.  Adakah keselamatan ICT dijadikan agenda tetap dalam    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Antara bidang tugas JPICT termasuklah merancang dan       menentukan langkah-langkah
                perbincangan jawatankuasa ini?                                                           keselamatan ICT.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan beberapa minit mesyuarat JPICT / Setara.

             g.  Adakah jawatankuasa ini melulus dan memantau        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Soalan yang lebih tertumpu kepada peranan JPICT di agensi tersebut. Ini adalah kerana antara
                kesemua projek ICT yang dilaksanakan di agensi?                                                   TOR JPICT adalah:
                                                                                          - Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT agensi.
                                                                                          - Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT agensi serta memahami keperluan,
                                                                                          masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT;
                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 3.
                                                                                          (b) Salinan minit mesyuarat JPICT / Setara berkaitan.

        5.1.3     Struktur, Peranan dan Tanggungjawab Organisasi ICT                                                 Meruj uk kepada Surat Arahan KSN: Surat Penamaan Ketua Pegaw ai Maklumat Sektor
                                                                                          Aw am [22 Mac 2000]
                                                                                          dan Pekeliling Am: Bil. 3/2000 - Rangka Dasar Keselamatan ICT Keraj aan [1 Okt 2000]

             h.  Adakah Ketua Pegawai Maklumat (CIO) telah dilantik di   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  CIO agensi hendaklah dari kalangan pengurusan atasan Gred 54 dan ke atas.
                kalangan pegawai pengurusan tertinggi agensi?
                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan surat pelantikan CIO.

             i.  Adakah CIO   yang  dilantik  dimaklumkan   kepada  0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                MAMPU?                                                                       (a) Salinan surat/memo/e-mel makluman CIO kepada MAMPU.

             j.  Adakah Pegawai   Keselamatan   Maklumat  (ICTSO)   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                dilantik?                                                                      (a) Salinan surat pelantikan ICTSO.

             k.  Adakah ICTSO   yang dilantik dimaklumkan kepada     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                MAMPU?                                                                       (a) Salinan surat/memo/e-mel makluman ICTSO kepada MAMPU.

        5.1.4     Pematuhan Dasar / Arahan Agensi                                                           Meruj uk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiv iti Keraj aan
                                                                                          Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007]

             l.  Adakah agensi telah mewujudkan Dasar Keselamatan      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                ICT (DKICT)?                                                                    (a) Salinan DKICT Agensi.

             m  Adakah DKICT dikuatkuasakan ke seluruh agensi?       0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
             .                                                                            (a) Salinan surat/minit penguatkuasaan DKICT Agensi

             n.  Adakah DKICT agensi disebarkan secara menyeluruh?     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan surat/memo/minit mesyuarat/e-mel penyebaran DKICT

             o.  Adakah dokumen DKICT yang telah dipinda mendapat      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                kelulusan pengurusan atasan?                                                            (a) Salinan minit-minit mesyuarat/memo/surat kelulusan berkaitan.
                                                                                                                                                      Page 20  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                      DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran              Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                   Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak    Kurang
                                                                Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                         Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan  Memuaskan
             p.  Adakah kajian semula DKICT telah dilaksanakan?       0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Laporan kajian semula DKICT.
                                                                                          (b) Minit-minit mesyuarat berkaitan.
                                                                                          (c) Salinan draf DKICT yang telah dikaji semula.

             q.  Adakah pembudayaan DKICT agensi dilaksanakan?        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Pembudayaan DKICT termasuk program kesedaran, edaran flyers, emel dan penguatkuasaan
                                                                                          berkenaan keselamatan ICT.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan dokumen program kesedaran/pembudayaan seperti buku program, bahan taklimat,
                                                                                          surat panggilan sesi penerangan DKICT dan senarai kehadiran peserta.

        5.1.5     Pasukan Tadbir Urus Pengurusan Projek                                                        Meruj uk kepada Surat Arahan KP MAMPU: Panduan Pelaksanaan Pengurusan Proj ek ICT
                                                                                          Sektor Aw am [5 Mac 2010]

             r.  Adakah Tadbir Urus pengurusan projek-projek utama di    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Struktur tadbir urus utama dalam pelaksanaan setiap projek ICT adalah pembentukan dua (2)
                peringkat agensi diwujudkan?                                                             jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Pemandu Projek dan Jawatankuasa Teknikal Projek serta satu
                                                                                          (1) Pasukan Projek.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan struktur tadbir urus pengurusan projek.
                                                                                          (b) Salinan minit-minit mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Projek dan Jawatankuasa Teknikal
                                                                                          Projek.

        5.1.6     Pasukan Tadbir Urus Laman Web/Portal Agensi                                                     Meruj uk kepada Surat Arahan KP MAMPU: Panduan Pelaksanaan Pengurusan Proj ek ICT
                                                                                          Sektor Aw am [5 Mac 2010]

             s.  Adakah Tadbir Urus laman web/portal di peringkat      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Sekiranya JK Induk tidak dapat diwujudkan, fungsi JK Induk hendaklah dijadikan agenda tetap
                agensi diwujudkan?                                                                  dalam mesyuarat pengurusan atasan. Jawatankuasa Kerja dan Teknikal hendaklah mempunyai
                                                                                          Pengerusi yang berbeza.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Carta Organisasi ketiga-tiga JK.
                                                                                          (b) Surat pelantikan ketiga-tiga JK (sekiranya ada).
                                                                                          (c) Minit mesyuarat ketiga-tiga JK yang menyatakan pelantikan JK tersebut.

             t.  Adakah keputusan mesyuarat ketiga-tiga jawatankuasa     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                dipantau?                                                                      (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 4.
                                                                                          (b) Salinan minit-minit mesyuarat JK berkenaan.


        A5.2 Pengurusan Proj ek ICT                         1.22                                   10   1.22
        5.2.1    Pelaksanaan Projek ICT Utama Agensi                                                           Meruj uk kepada Surat Arahan KP MAMPU: Panduan Pelaksanaan Pengurusan Proj ek ICT
                                                                                          Sektor Aw am [5 Mac 2010] dan Surat Arahan KP MAMPU: Garis Panduan Transisi Protokol
                                                                                          Internet v ersi 6 (IPV6) Sektor Aw am [4 Jan 2010]

             a.  Adakah peringkat-peringkat dalam pengurusan projek     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Peringkat-peringkat pengurusan projek adalah seperti berikut:
                ICT dipatuhi?                                                                    1. Penakrifan (Defining )
                                                                                          2. Perancangan (Planning )
                                                                                          3. Mesyuarat Kick-Off
                                                                                          4. Pengurusan dan Kawalan (Managing and Controlling )
                                                                                          5. Penamatan Projek (Project Closure )
                                                                                          6. Penyerahan Projek (Handing Over )

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan minit-minit mesyuarat berkaitan projek.
                                                                                          (b) Salinan dokumen berkaitan.

             b.  Adakah pelaksanaan awal projek mengambil kira        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                kekangan terhadap skop kerja, tempoh masa, sumber                                                  (a) Salinan laporan/minit mesyuarat berkaitan pemantauan projek.
                kewangan dan tenaga kerja?
             c.  Adakah   keperluan   keselamatan dikenal  pasti,   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Sistem ICT terdiri daripada perkakasan, infrastruktur rangkaian, perisian termasuk sistem
                dipersetujui dan didokumenkan terlebih dahulu semasa                                                 pengoperasian, aplikasi pengguna, produk off-the-shelf dan perkhidmatan. Keperluan
                fasa keperluan projek dikaji?                                                            keselamatan hendaklah dikenal pasti, dipersetujui dan didokumenkan terlebih dahulu semasa
                                                                                          fasa mengkaji keperluan projek sebelum pembangunan dan pelaksanaan sistem ICT.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan dokumen sistem dan/atau spesifikasi teknikal.

             d.  Adakah perolehan perkakasan atau     perisian  baru  0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                disesuaikan dengan teknologi IPV6?                                                          (a) Salinan dokumen tender/sebut harga/kontrak.

             e.  Adakah  penguatkuasaan  perjanjian  kontrak  ICT   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Elemen-elemen yang perlu dikuatkuasakan dalam sesebuah kontrak bagi memastikan
                dilaksanakan?                                                                    perkhidmatan luar atau pembekal dapat memenuhi keperluan projek ICT adalah seperti berikut:
                                                                                          (i) Tadbir Urus
                                                                                          (ii) Jadual pelaksanaan
                                                                                          (iii) Bon pelaksanaan
                                                                                          (iv) Denda lewat pembekalan dan perkhidmatan
                                                                                          (v) Tindakan tatatertib atau pembatalan pendaftaran kontraktor
                                                                                          (vi) Jaminan (Warranty)
                                                                                          (vii) Penamatan Kontrak

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan dokumen kontrak dan tempoh masa.
                                                                                                                                                      Page 21  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                      DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran              Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                  Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                      100.00    Tidak    Kurang
                                                               Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan  Memuaskan
             f.  Adakah kajian impak dilaksanakan?            0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Salinan laporan kajian impak.

        5.2.2     Pemantauan Pelaksanaan Projek ICT Utama Agensi                                                  Meruj uk kepada Surat Pekeliling Am: Bil 1/2009 - Garis Panduan Mengenai Tatacara
                                                                                         Memohon Kelulusan Teknikal Proj ek ICT Agensi Keraj aan [30 Apr 2009]

             g.  Adakah projek-projek ICT yang dirancang mendapat     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                kelulusan JPICT agensi ATAU yang setara dengannya?                                                (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 5.
                                                                                         (b) Salinan minit mesyuarat JPICT/JK Setara yang meluluskan semua projek ICT.
                                                                                         (c) Salinan surat kelulusan projek dari JPICT/Setara.

             h.  Adakah projek-projek ICT (tertakluk kepada Surat     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Kriteria ini hanya terpakai untuk agensi yang menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan.
                Pekeliling Am Bil. 1/2009) mendapat kelulusan JTICT                                                Projek ICT yang memerlukan kelulusan teknikal JTICT ialah:
                MAMPU?                                                                      1. Perolehan ICT yang melibatkan pembangunan sistem bernilai RM 500,000 atau lebih; dan
                                                                                         2. Perolehan ICT yang TIDAK melibatkan pembangunan sistem aplikasi bernilai RM 3 juta atau
                                                                                         lebih.

                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 5.
                                                                                         (b) Salinan minit mesyuarat JTICT yang meluluskan semua projek ICT.
                                                                                         (c) Salinan surat kelulusan projek dari JTICT.

             i.  Untuk projek ICT yang diluluskan oleh JTICT MAMPU,    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Kriteria ini hanya terpakai untuk agensi yang menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan.
                adakah Laporan Kemajuan Projek dikemukakan kepada
                JTICT MAMPU melalui JPICT agensi setiap 6 bulan dari                                               Dokumen yang perlu disediakan:
                tarikh kelulusan sehingga projek selesai?                                                     (a) Salinan surat beserta Laporan Kemajuan Projek yang telah dihantar ke MAMPU.

             j.  Adakah projek yang diluluskan oleh JPICT agensi     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Soalan hanya terpakai untuk JPICT Kementerian dan JPICT Negeri sahaj a
                dilaporkan kepada JTICT MAMPU empat (4) kali
                setahun?                                                                     JPICT Kementerian perlu melaporkan kepada JTICT empat (4) kali setahun, untuk perolehan
                                                                                         ICT yang diluluskan di peringkat JPICT Kementerian di mana had nilainya tidak memerlukan
                                                                                         kelulusan JTICT. Bagi SUK dan Jabatan Negeri, hendaklah mendapatkan kelulusan perolehan
                                                                                         ICT daripada JPICT Negeri. JPICT Negeri perlu melaporkan kepada JTICT empat (4) kali
                                                                                         setahun, untuk perolehan ICT yang diluluskan di peringkat JPICT Negeri;
                                                                                         Bagi Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan, hendaklah mengemukakan
                                                                                         laporan perolehan ICT kepada JPICT Negeri. JPICT Negeri perlu menyelaras dan
                                                                                         mengemukakan laporan perolehan ICT ini kepada JTICT untuk tujuan pemantauan sebanyak
                                                                                         empat (4) kali setahun.

                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 5.
                                                                                         (b) Salinan surat beserta Laporan Kemajuan Projek yang telah dihantar ke MAMPU.


        A5.3 Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem ICT               0.98                                   8   0.98
        5.3.1   Pembangunan Laman Web/Portal                                                             Meruj uk kepada Pekeliling Am: Bilangan 1/2006 - Pengurusan Laman Web/Portal Sektor
                                                                                         Aw am [6 Nov 2006] dan Surat Arahan KP MAMPU: Penggunaan Media Jaringan Sosial Di
                                                                                         Sektor Aw am [Tarikh : 19 Nov ember 2009]

             a.  Adakah laman web/portal yang dibangunkan memenuhi    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                kesemua ciri-ciri asas mandatori?                                                         (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 7.

             b.  Adakah   agensi   melaksanakan    tugas-tugas  0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Tugas penyenggaraan termasuk semakan terhadap broken links , paparan maklumat terkini dan
                penyenggaraan laman web?                                                             capaian laman web/portal sentiasa tersedia.

                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Salinan SOP penyenggaraan laman web/portal.

             c.  Adakah agensi menyediakan perkhidmatan online?      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Senaraikan perkhidmatan online yang disediakan.

             d.  Adakah agensi menyediakan kemudahan media aplikasi    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Social media is the use of web-based and mobile technologies to turn communication into an
                sosial untuk kegunaan warga organisasi dan pelanggan?                                               interactive dialogue. Social media can take on many different forms, including Internet forums,
                                                                                         weblogs, social blogs, microblogging, wikis, podcasts, photographs or pictures, video, rating
                                                                                         and social bookmarking.E.g: facebook, twitter and blog.

                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Senaraikan kemudahan media aplikasi sosial yang disediakan oleh agensi beserta URL.
                                                                                                                                                      Page 22  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                       DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran              Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                   Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak    Kurang
                                                                Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan  Memuaskan
             e.  Nyatakan hasil / kedudukan yang diperoleh     bagi   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Hasil/ kedudukan adalah berdasarkan penarafan keseluruhan laman web yang dilaksanakan oleh
                penarafan laman web dan portal Kementerian.                                                     MDEC.

                                                                                          Pada tahun 2010. sebanyak 1,145 Portal dan Laman Web Kerajaan Malaysia telah dinilai dari
                                                                                          April sehingga Jun 2010 oleh Multimedia Development Corporation (MDeC). Objektif penilaian
                                                                                          dan penarafan tersebut adalah:

                                                                                          1. Analyze the current performance of government websites/portals;
                                                                                          2. Compare them with their global best-in-class equivalents and explore citizens' perceptions;
                                                                                          dan
                                                                                          3. Suggest best practices to improve the e-Goverment offering.

                                                                                          Bagi agensi yang memperolehi 1 dan 2 bintang akan dikira sebagai tidak patuh, manakala bagi
                                                                                          agensi yang memperolehi 3 hingga 5 bintang dikira sebagai patuh.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan cabutan Laporan Penarafan MDEC.

        5.3.2     Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi                                                     Meruj uk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiv iti Keraj aan
                                                                                          Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007] dan Pekeliling Am: Bil 2/2002 - Penggunaan Data
                                                                                          Dictionary Sektor Aw am (DDSA) sebagai Standard di Agensi Keraj aan [2 Sept 2002]

             f.  Adakah prosedur untuk mengawal pemasangan perisian     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Prosedur untuk pemasangan perisian merangkumi:
                ke dalam sistem yang beroperasi diwujudkan?                                                     1. Pengujian perisian baru (termasuk patches, service packs dan pengemaskinian-
                                                                                          pengemaskinian lain) dalam persekitaran yang berasingan daripada persekitaran pembangunan
                                                                                          dan operasi.
                                                                                          2. Tidak melaksanakan pengemaskinian secara automatik.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan prosedur atau dokumen sokongan berkaitan.

             g.  Adakah  sistem  yang  dibangunkan   mempunyai    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                dokumentasi sistem yang lengkap?                                                           Salinan dokumentasi seperti berikut:
                                                                                          (a) Kajian keperluan sistem.
                                                                                          (b) Spesifikasi Sistem.
                                                                                          (c) Pelan Pengujian.
                                                                                          (d) Manual Pengguna.
                                                                                          (e) Sistem Dokumentasi Teknikal.

             h.  Adakah  agensi  menggunakan     DDSA   dalam   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                pembangunan aplikasi?                                                                (a) Salinan spesifikasi sistem (data dictionary ) bagi aplikasi yang dibangun menggunakan
                                                                                          DDSA.


        A5.4 Pengurusan dan Pentadbiran Info-Struktur ICT              2.07                                   17   2.07
        5.4.1    Pengurusan Aset ICT                                                                   Meruj uk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiv iti Keraj aan
                                                                                          Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007]

             a.  Adakah sistem inventori dikemas kini setiap kali berlaku  0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Senarai Aset ICT yang lengkap merangkumi Hardware, Software , Data/Maklumat dan
                perubahan dalam maklumat aset?                                                            Perkhidmatan. Format Senarai Inventori yang lengkap mengandungi jenis aset, format, lokasi,
                                                                                          maklumat backup, maklumat lesen dan nilai bisnes.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan senarai inventori aset ICT yang dikemaskini.

             b.  Adakah aset ICT yang dibawa keluar mendapat         0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                keizinan/kelulusan agensi terlebih dahulu?                                                      (a) Salinan borang keizinan atau dokumen sokongan lain untuk membawa keluar aset ICT.

        5.4.2     Kawalan Akses                                                                    Meruj uk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiv iti Keraj aan
                                                                                          Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007]

             c.  Adakah persekitaran pengkomputeran (non-fizikal) yang    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Sistem yang sensitif ialah sistem yang melibatkan maklumat terperingkat (Sulit/Rahsia/Rahsia
                khusus disediakan bagi sistem yang sensitif?                                                     Besar). Contohnya sistem eKabinet.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Senaraikan sistem yang sensitif dan klasifikasi pengguna yang dibenarkan.

        5.4.3     Penggunaan Internet                                                                 Meruj uk kepada Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am: Bil. 1/2003 - Garis Panduan
                                                                                          Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Keraj aan [28
                                                                                          Nov 2003]

             d.  Adakah bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Semua bahan yang akan dimuat naik ke Internet hendaklah disemak dan mendapat
                Internet dikawal?                                                                  pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Dokumen yang berkaitan kelulusan bertulis dari pegawai sebelum bahan dimuat naik.
                                                                                          (b) Salinan e-mel yang menunjukkan kelulusan sebelum dimuat naik.
                                                                                          (c) Salinan print screen dari Content Management System (CMS) .
                                                                                                                                                       Page 23  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                       DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran              Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                    Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak    Kurang
                                                                Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                          Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan  Memuaskan
             e.  Adakah mekanisme pemantauan     diwujudkan   untuk  0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Aktiviti terlarang ialah aktiviti yang melanggar tatacara penggunaan Internet seperti memuat
                memantau aktiviti terlarang?                                                             turun perisian berbentuk hiburan, video, permainan elektronik, melayari laman web pornografi,
                                                                                          perjudian, dsb.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Nyatakan mekanisme yang digunakan di agensi.
                                                                                          Contohnya web content filtering (Dansguardian/Bluecoat/Websense/Iprism)

        5.4.4     Penggunaan dan Pematuhan E-mel                                                            Meruj uk kepada Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am: Bil. 1/2003 - Garis Panduan
                                                                                          Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Keraj aan [28
                                                                                          Nov 2003], Surat Arahan KP MAMPU: Langkah-Langkah Mengenai Penggunaan Mel
                                                                                          Elektronik Di Agensi-agensi Keraj aan [1 Jun 2007] dan Surat Arahan Ketua Pengarah
                                                                                          MAMPU: Langkah-Langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-
                                                                                          agensi Keraj aan [23 Nov 2007]

             f.  Adakah kemudahan e-mel diberikan kepada semua        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Penilaian turut bergantung kepada polisi emel di agensi sekiranya ada.
                warga agensi?
                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan dasar/polisi e-mel agensi.
                                                                                          (b) Salinan daftar pengguna mengikut kategori.

             g.  Adakah agensi melarang perkongsian akaun e-mel?       0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan pernyataan dasar/polisi e-mel agensi yang melarang perkongsian akaun e-mel.

             h.  Adakah saiz maksimum bagi e-mel beserta lampiran      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                (attachment) yang keluar atau masuk dihadkan pada                                                  (a) Salinan dasar/polisi e-mel agensi.
                10MB?                                                                        (b) Salinan print screen konfigurasi pada server e-mel.

             i.  Adakah agensi melaksanakan program kesedaran,        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                tatacara dan pembudayaan penggunaan e-mel secara                                                   (a) Salinan dokumen berkaitan pelaksanaan program
                berkala?                                                                       pembudayaan di agensi.
                                                                                          (b) Salinan brosur/pamplet/poster/flyer/sticker / banner/bunting.

             j.  Adakah Pentadbir E-mel sentiasa memantau kestabilan     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                server (server health) 24 x 7 dan menguji capaian                                                  (a) Salinan pengujian capaian yang dilaksanakan;
                kepada sistem e-mel secara berkala?                                                         (b) Salinan laporan/senarai semak pemantauan oleh Pentadbir E-mel.

             k.  Adakah setiap akaun e-mel diberi ruang mailbox yang     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                mencukupi (sekurang-kurangnya 100MB)?                                                        (a) Salinan print screen konfigurasi pada server e-mel.

             l.  Adakah saiz mailbox   yang tidak mempunyai had      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                (unlimited) diberikan  kepada  pegawai peringkat                                                  (a) Salinan print screen konfigurasi pada server e-mel.
                pengurusan tertinggi?

        5.4.5     Pengurusan Rangkaian Komunikasi dan Operasi                                                     Meruj uk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiv iti Keraj aan
                                                                                          Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007]

             m  Adakah sebarang perubahan kepada kemudahan ICT       0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
             .  dan sistem dikawal?                                                                 (a) Salinan Change Request Form.

             n.  Adakah agensi mengasingkan     persekitaran  bagi   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                pembangunan, ujian dan operasi?                                                           (a) Senarai persekitaran untuk pembangunan, ujian dan operasi bagi aplikasi ICT.

             o.  Adakah perkhidmatan, laporan dan     rekod  yang   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                dikemukakan oleh kontraktor dipantau?                                                        (a) Dokumen berkaitan seperti laporan atau rekod yang telah dikemukakan oleh kontraktor dan
                                                                                          salinan minit mesyuarat.

             p.  Adakah agensi memantau, memperbaiki dan membuat       0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                unjuran keperluan kapasiti masa depan terhadap                                                    (a) Salinan pelan unjuran kapasiti berkaitan (storan/rangkaian/peralatan dan lain-lain).
                penggunaan sumber ICT?

             q.  Adakah Pentadbir Sistem ICT menyimpan jejak audit      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Ciri-ciri pengurusan jejak audit ialah mengandungi maklumat terperinci dan mempunyai
                selama sekurang-kurangnya dua (2) bulan di dalam                                                   laporan audit komprehensif mengenai aktiviti pengguna dan pentadbiran keselamatan.
                server?
                                                                                          Contoh maklumat log audit terperinci:
                                                                                          1. Identiti pengguna.
                                                                                          2. Transaksi spesifik atau program yang dilaksanakan.
                                                                                          3. Fungsi, maklumat dan sumber-sumber yang digunakan atau diubah.
                                                                                          4. Tarikh/masa akses.
                                                                                          5. Maklumat akses berjaya dan tidak berjaya.
                                                                                          6. Maklumat terperinci mengenai perubahan, status permintaan.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan dokumen jejak audit, contohnya syslog.


        A5.5 Pengurusan Keselamatan ICT                       3.29                                   27   3.29
        5.5.1    Keselamatan Fizikal dan Persekitaran                                                          Meruj uk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiv iti Keraj aan
                                                                                          Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007] dan Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU: Pengurusan
                                                                                          Kesinambungan Perkhidmatan Agensi Sektor Aw am [22 Januari 2010]
                                                                                                                                                       Page 24  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                       DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran              Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                   Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak    Kurang
                                                                Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan  Memuaskan
             a.  Adakah peralatan ICT, utiliti sokongan, kabel elektrik   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Contoh kemudahan ICT yang kritikal merangkumi pusat data, bilik server, bilik storan.
                dan telekomunikasi bagi kemudahan ICT yang kritikal
                dilindungi?                                                                     Dilindungi secara fizikal seperti:
                                                                                          1. Dilindungi daripada kawalan akses tanpa izin, kerosakan dan gangguan.
                                                                                          2. Mempunyai perimeter keselamatan yang ditetapkan, dengan halangan keselamatan dan
                                                                                          kawalan pintu masuk yang sesuai.
                                                                                          3. Dilindungi dari gangguan bekalan elektrik, gangguan-gangguan pintasan dan kerosakan.

                                                                                          Peralatan telekomunikasi terdiri daripada talian telefon, gentian optik, satelit dan gelombang
                                                                                          mikro.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Senarai Personel/Kontraktor yang diberikan akses fizikal.
                                                                                          (b) Salinan dokumen urusan keluar masuk personel/kontraktor.
                                                                                          (c) Maklumat tambahan berkaitan.

        5.5.2     Keselamatan Sumber Manusia                                                              Meruj uk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiv iti Keraj aan
                                                                                          Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007]

             b.  Adakah pekerja sementara/sambilan diawasi jika kerja itu  0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Pekerja sementara/sambilan adalah pekerja yang dilantik untuk tempoh kurang dari setahun,
                melibatkan akses pada kemudahan pemprosesan data?                                                  tidak termasuk kontraktor/pembekal. Contohnya: Pekerja Khidmat Singkat

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan borang kawalan berkaitan.
                                                                                          (b) Salinan senarai nama personel yang dibenarkan.

             c.  Adakah   peranan dan  tanggungjawab  terhadap    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Borang NDA bukan satu cara untuk memaklumkan kontraktor/pembekal mengenai keselamatan
                keselamatan   ICT agensi  dimaklumkan  kepada                                                 ICT. Borang yang tepat adalah Borang akuan pematuhan DKICT dimana agensi perlu
                kontraktor/pembekal?                                                                 memastikan kontraktor/pembekal memahami klausa berkaitan Pihak ketiga didalam DKICT.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan contoh borang akuan pematuhan DKICT.
                                                                                          (b) Salinan senarai program pembudayaan keselamatan ICT yang telah dilaksanakan.
                                                                                          (c) Salinan arahan/minit mesyuarat/peringatan yang berkaitan dengan keselamatan ICT.

             d.  Adakah agensi menguruskan kawalan akses terhadap      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Perubahan   kontraktor termasuk urusan berhenti, pertukaran peranan dan tanggungjawab
                perubahan kontraktor/pembekal (berhenti/tamat kontrak)?                                               kontraktor.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan senarai kontraktor yang berhenti/bertukar peranan.
                                                                                          (b) Salinan borang pemberhentian kawalan akses.
                                                                                          (c) Salinan senarai serahan peralatan ICT bagi kontraktor.

             e.  Adakah pihak kontraktor/pembekal atau pihak ketiga yang   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                mengendalikan maklumat menandatangani perjanjian                                                   (a) Salinan beberapa borang NDA.
                Non Disclosure Agreement (NDA)?

             f.  Adakah kontraktor/pembekal diawasi jika kerja itu      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                melibatkan akses pada kemudahan pemprosesan data?                                                  (a) Salinan borang kawalan berkaitan.
                                                                                          (b) Salinan senarai nama kontraktor/pembekal yang dibenarkan.
                                                                                          c) Rekod keluar masuk ke Pusat Data
             g.  Adakah semua aset ICT dikembalikan mengikut         0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Perubahan personel termasuk urusan keluar, berhenti, pertukaran peranan dan tanggungjawab
                peraturan dan/atau terma perkhidmatan yang ditetapkan                                                personel.
                bagi personel bertukar/berhenti/bersara?
                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan senarai personel yang keluar/berhenti/bertukar.
                                                                                          (b) Salinan borang pemberhentian kawalan akses.
                                                                                          (c) Salinan senarai serahan peralatan ICT bagi personel.
                                                                                          d) Nota Serah Tugas
        5.5.3     Keselamatan Maklumat                                                                 Meruj uk kepada Surat Pekeliling Am: Bil 6/2005 - Garis Panduan Penilaian Risiko
                                                                                          Keselamatan Maklumat Sektor Aw am [7 Nov 2005] dan Surat Arahan KP MAMPU -
                                                                                          Pelaksanaan Pensij ilan MS ISO/IEC 27001:2007 Dalam Sektor Aw am [24 Nov ember 2010 ]

             h.  Adakah agensi melaksanakan penilaian risiko sekurang-    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Penilaian risiko secara berkala (sekali setahun atau apabila berlaku perubahan)
                kurangnya sekali setahun atau apabila terdapat
                perubahan?                                                                      Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan pengesahan penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

             i.  Adakah agensi mengemukakan maklum balas hasil        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12
                penilaian risiko keselamatan maklumat kepada MAMPU?                                                 Peranan dan tanggungjawab Ketua Jabatan adalah mengemukakan maklum balas hasil
                                                                                          penilaian risiko keselamatan maklumat khususnya tarikh penilaian dilaksanakan dan tahap
                                                                                          penilaian risiko jabatan kepada Bahagian Pematuhan ICT, MAMPU.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan dokumen makluman (surat/e-mel) kepada MAMPU.
                                                                                                                                                       Page 25  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                    DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran              Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                  Skor  Markah                     Penerangan
Sub Komponen                                      100.00    Tidak    Kurang
                                                               Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                         Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan  Memuaskan
             j.  Adakah agensi mengambil tindakan susulan atau      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12
                langkah-langkah untuk mengurang atau mengawal risiko                                               Agensi hendaklah mengambil tindakan susulan atau langkah-langkah untuk mengurang atau
                maklumat berdasarkan kepada penemuan penilaian                                                  mengawal risiko maklumat berdasarkan kepada penemuan penilaian risiko
                risiko?
                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Salinan maklum balas tindakan pengukuhan yang telah diambil selaras dengan cadangan
                                                                                         MAMPU.

             k.  Adakah agensi melaksanakan pensijilan MS ISO 27001    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Pengurusan Sistem Keselamatan ICT yang berlandaskan standard antarabangsa. Sektor Awam
                ISMS?                                                                       yang merupakan sebahagian dari Prasarana Maklumat Kritikal Negara (Critical National
                                                                                         Information Infrastructure – CNII) perlu mendapatkan pensijilan MS ISO/IEC 27001:2007
                                                                                         Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat. Agensi Sektor Awam yang di luar golongan
                                                                                         Prasarana Maklumat
                                                                                         Kritikal Negara adalah juga digalakkan mendapatkan pensijilan.

                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Salinan minit mesyuarat yang bersetuju mengenai pelaksanaan ISMS seperti Mesyuarat
                                                                                         Pengurusan/Mesyuarat JK ISMS agensi;

        5.5.4     Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem                                                 Meruj uk kepada Surat Pekeliling Am: Bil. 3/2009 - Garis Panduan Penilaian Tahap
                ICT                                                                        Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Aw am [17 Nov 2010]
             l.  (Security Posture Assessment - SPA)penilaian SPA?
                Adakah agensi telah melaksanakan             0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Pelaksanaan SPA merangkumi 7 langkah seperti berikut:
                                                                                         1) Menubuhkan pasukan kerja Penilaian Tahap Keselamatan;
                                                                                         2) Semak Dasar keselamatan ICT;
                                                                                         3) Menilai Amalan Keselamatan Fizikal;
                                                                                         4) Melaksanakan Ujian Penembusan;
                                                                                         5) Menilai Keselamatan Rangkaian dan Hos;
                                                                                         6) Melaksanakan Analisis; dan
                                                                                         7) Menyediakan Laporan Pengukuhan.

                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Salinan laporan penilaian SPA.
                                                                                         (b) Salinan minit mesyuarat yang membincangkan keputusan penilaian SPA.

             m  Adakah agensi melaksanakan penilaian SPA sekurang-    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
             .  kurangnya sekali setahun?                                                             (a) Nyatakan tarikh pelaksanaan.
                                                                                         (b) Salinan laporan penilaian SPA.

             n.  Adakah agensi mengesan kelemahan sistem ICT melalui   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                SPA?                                                                       (a) Salinan laporan penilaian SPA.

             o.  Adakah agensi melaksanakan    tindakan pengukuhan   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                selepas pelaksanaan SPA?                                                             (a) Salinan dokumen/minit mesyuarat mengenai tindakan yang telah diambil.

             p.  Adakah agensi memantau keberkesanan kawalan       0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                pengukuhan selepas tindakan pengukuhan diambil?                                                  (a) Salinan beberapa minit mesyuarat yang membincangkan mengenai tindakan kawalan
                                                                                         pengukuhan.
                                                                                         (b) Salinan laporan yang disediakan berkaitan dengan tindakan kawalan pengukuhan.

        5.5.5     Pengurusan Insiden Keselamatan ICT                                                        Meruj uk kepada Pekeliling Am: Bil 1/2001 - Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan
                                                                                         Teknologi Maklumat dan Komunikasi [4 Apr 2001], Surat Pekeliling Am: Bil. 4/2006 -
                                                                                         Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT Sektor Aw am [9 Nov 2006] dan Surat
                                                                                         Arahan KP MAMPU: MAMPU.702-1/1/7 Jld. 3 (48)- Pengaktifan Fail Log Serv er Bagi Tuj uan
                                                                                         Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT Di Agensi-agensi Keraj aan [23 Mac
                                                                                         2010]

             q.  Adakah Pentadbir Sistem ICT memaklumkan kepada      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  soalan ini relevan sekiranya agensi mengalami sebarang insiden keselamatan ICT pada tahun
                Ketua Jabatan/CIO/ICTSO sekiranya mengalami insiden                                                semasa
                keselamatan ICT?
                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Salinan borang/surat/e-mel makluman.

             r.  Adakah insiden keselamatan ICT yang berlaku di agensi  0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12   Soalan ini tidak relevan sekiranya agensi TIDAK mengalami sebarang insiden keselamatan ICT
                dilaporkan kepada GCERT MAMPU?                                                          pada tahun semasa.

                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                         (a) Nyatakan mekanisme pelaporan insiden agensi.
                                                                                         (b) Salinan Borang IRH 1.0 Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT atau e-mel
                                                                                         berkaitan.

             s.  Adakah Pentadbir Sistem ICT mengurus dan menangani    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12   Soalan ini hanya relevan jika terdapat insiden pada tahun semasa.
                insiden yang berlaku dengan segera dan sistematik                                                 Dokumen yang perlu disediakan:
                sehingga keadaan kembali pulih?                                                          (a) Salinan borang Pelaporan Insiden Keselamatan ICT seperti Borang IRH 1.0 (Maklumat
                                                                                         Pengendalian Insiden Keselamatan ICT) dan Borang IRH 1.1 (Maklum Balas Tindakan Susulan
                                                                                         dari Pengendalian Insiden Keselamatan ICT) atau e-mel berkaitan.
                                                                                         (b) Salinan surat/e-mel makluman kepada GCERT MAMPU selepas tindakan diambil.
                                                                                                                                                    Page 26  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                      DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran              Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                  Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak    Kurang
                                                                Memuaskan    Baik  Cemerlang                                                          Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan  Memuaskan
              t.  Adakah panduan tindakan pengukuhan keselamatan ICT    0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12
                yang telah  dikeluarkan oleh  GCERT MAMPU                                                     Soalan ini tidak relevan sekiranya tiada panduan pengukuhan dikeluarkan oleh GCERT
                dilaksanakan?                                                                   MAMPU.
                                                                                          Panduan tindakan pengukuhan keselamatan ICT ialah seperti kata laluan yang kukuh, directory
                                                                                          listing dan enable log files .

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan e-mel maklum balas kepada GCERT MAMPU.
                                                                                          (b) Salinan dokumen yang menunjukkan tindakan pengukuhan yang dijalankan.
              u.  Adakah pasukan pengendali insiden (CERT) agensi      0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                ditubuhkan atau agensi menjadi ahli kepada CERT yang                                                (a) Salinan minit mesyuarat penubuhan CERT agensi.
                berkaitan?                                                                     (b) Salinan minit mesyuarat CERT yang dihadiri.

         5.5.6     Tindakan Pengukuhan Keselamatan ICT                                                        Meruj uk kepada Pekeliling Am: Bil. 3/2000 - Rangka Dasar Keselamatan ICT Keraj aan dan
                (Kriteria hanya untuk 176 agensi di bawah PRISMA)                                                 Serv ice Lev el Agreement (SLA) PRISMA

              v.  Adakah agensi mengambil tindakan pengukuhan        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Tindakan pengukuhan merangkumi notis amaran ancaman pencerobohan yang dikesan,
                sebagaimana yang dicadangkan oleh PRISMA?                                                     Laporan imbasan melalui portal keselamatan PRISMA, Penemuan ujian penembusan.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan e-mel kepada PRISMA mengenai tindakan pengukuhan yang telah diambil.

              w.  Adakah agensi mengambil tindakan segera (Kurang dari   0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                1 jam) ke atas cadangan yang dinyatakan di dalam notis                                               (a) Salinan e-mel komunikasi di antara agensi dengan PRISMA.
                insiden yang dikeluarkan oleh PRISMA?

              x.  Adakah agensi memaklumkan sebarang perubahan       0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Perubahan maklumat merangkumi perubahan personel, perubahan kepada infrastruktur atau
                maklumat yang merangkumi perubahan personel,                                                    aset dan tindakan yang boleh menjejaskan operasi PRISMA perlu dimaklumkan dalam tempoh
                perubahan kepada infrastruktur atau aset dan tindakan                                               1 hari.
                yang boleh menjejaskan operasi PRISMA dalam tempoh
                1 hari secara bertulis kepada MAMPU?                                                        Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan e-mel kepada PRISMA mengenai sebarang perubahan maklumat.
              y.  Adakah agensi melaporkan mengenai kerosakan atau     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Dokumen yang perlu disediakan:
                kegagalan peralatan PRISMA dalam tempoh 1 hari?                                                  (a) Salinan laporan kepada PRISMA.

         5.5.7     Tindakan Pengukuhan Keselamatan ICT                                                        Meruj uk kepada Pekeliling Am: Bil. 3/2000 - Rangka Dasar Keselamatan ICT Keraj aan
                (Kriteria hanya untuk agensi yang tidak di bawah
                PRISMA)
              z.  Adakah agensi melaksanakan pemantauan keselamatan     0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12  Pemantauan keselamatan rangkaian dengan mengesan secara proaktif dan reaktif ancaman
                rangkaian ICT?                                                                   pencerobohan.

                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                                                          (a) Salinan laporan pemantauan keselamatan rangkaian ICT;
                                                                                          (b) Salinan minit mesyuarat berkaitan.

              a  Adakah agensi mengambil tindakan pengukuhan        0.12    Tiada          Sebahagian       Menyeluruh  5   0.12
              a.  apabila mengesan sebarang ancaman daripada                                                     Dokumen yang perlu disediakan:
                pemantauan diatas?                                                                 (a) Salinan mengenai tindakan pengukuhan yang telah diambil.
                                                                                          (b) Salinan minit mesyuarat berkaitan.


A6 Pengurusan Rekod                                    5.00                                   10   5.00
        A6.1 Komitmen Agensi                            3.00                                   5   3.00
                                                                                          Pengurusan Rekod merupakan satu bidang pengurusan yang bertanggungjawab bagi
                                                                                          mengadakan kawalan secara efisyen dan sistematik ke atas pewujudan, penggunaan,
                                                                                          penyenggaraan dan pelupusan rekod. Kawalan ini termasuk penawanan bukti dan maklumat
                                                                                          mengenai aktiviti dan transaksi sesebuah organisasi (Malaysia Standard 2223-1:2009).

                                                                                          Ruj uk Akta Arkib Negara Malaysia 2003 (Akta 629) dan Pengurusan Rekod Keraj aan.

                                                                                          Fungsi Ketua Pengarah adalah merangkumi:
                                                                                          i. Seksyen 7 (a): memeriksa rekod yang dalam jagaan atau di bawah kawalan pejabat awam dan
                                                                                          memberi nasihat mengenai pewujudan, penyenggaraan, penyimpanan, penggunaan dan
                                                                                          pelupusan rekod;
                                                                                          ii. Seksyen 7 (e): memusnahkan atau selainnya melupuskan atau membenarkan pemusnahan
                                                                                          atau pelupusan rekod awam;
                                                                                          iii. Seksyen 7 (f): menasihati pejabat awam tentang penubuhan Pusat Rekod Agensi;
                                                                                          iv. Seksyen 7 (g): menasihati pejabat awam dalam perancangan, pelaksanaan dan penilian
                                                                                          program pengurusan rekod mereka;
                                                                                          v. Seksyen 7(h): menetapkan standard dan tatacara bagi pembaikan program pengurusan rekod;
                                                                                          vi. Seksyen 7 (i): menyediakan latihan dalam pengurusan rekod; dan
                                                                                          vii. Seksyen 7 (q): mengenalpasti dan membuat salinan rekod penting yang perlu bagi
                                                                                          keberterusan fungsi atau penyusunan semula sesuatu organisasi semasa dan selepas darurat dan
                                                                                          juga rekod yang perlu bagi perlindungan hak dan kepentingan organisasi itu dan orang
                                                                                          perseorangan yang secara langsung terjejas dengan kegiatan organisasi itu.
                                                                                                                                                      Page 27  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran                 Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                              Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                      100.00    Tidak     Kurang
                                                                  Memuaskan       Baik      Cemerlang                                                          Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan   Memuaskan
         O    a.  Adakah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan       0.60    Tiada   Ada dokumen     Ada Akta Arkib  Ada Akta Arkib  Ada Akta Arkib   5   0.60  Dokumen-dokumen ruj ukan:
                pengurusan rekod disediakan sebagai bahan rujukan di               rujukan tetapi   Negara dan 2   Negara dan 3   Negara dan > 3          i.Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629/ Enakmen Rekod dan Arkib Negeri Sabah 2007 (No. 7 Tahun
                agensi?                                    tiada Akta Arkib    dokumen      dokumen      dokumen            2007 / The Sarawak Government Gazette Part iii (29 October 2009);
                                                          Negara      rujukan      rujukan     rujukan lain           ii. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88);
                                                                    lain       lain                      iii. Arahan Keselamatan;
                                                                                                     iv. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan;
                                                                                                     v. Surat Pekeliling Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pejabat;
                                                                                                     vi. Surat Pekeliling Am Bil 1/1997 Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod Kerajaan;
                                                                                                     vii. Surat Pekeliling Am Bil 1/1970;
                                                                                                     viii.Malaysian Standard 2223-1: 2009 & 2223- 2: 2009; dan
                                                                                                     ix. Dasar/Peraturan/Arahan/Panduan disediakan oleh agensi sendiri.

                                                                                                     Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                     i. Dokumen-dokumen rujukan dalam bentuk hardcopy/softcopy .

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Dokumen rujukan yang disimpan dan dirujuk
                                                                                                       di jabatan/agensi kerajaan; dan
                                                                                                     ii. Dokumen ini digunakan sebagai rujukan untuk menyediakan dasar/ panduan/ garis panduan/
                                                                                                     arahan   pentadbiran pengurusan rekod untuk peringkat dalaman jabatan/agensi.


         M    b.  Adakah agensi mendapatkan khidmat nasihat        0.60    Tiada             Dilaksanakan             Dilaksanakan 2   5   0.60  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pej abat, (Bahagian
                Pengurusan Rekod Kerajaan dari Arkib Negara?                            satu kali              kali atau lebih          I: Pengurusan Am Pej abat) Khidmat Nasihat perenggan 1.22 (g)
                                                                 setahun                 setahun            Ketua Jabatan perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada Arkib Negara Malaysia mengenai
                                                                                                     Pengurusan Rekod Kerajaan.

                                                                                                     Ruj uk Dasar Pengurusan Rekod Keraj aan 2010, perkara 8.2.2
                                                                                                     Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan untuk mendapatkan khidmat kepakaran Arkib
                                                                                                     Negara Malaysia mengenai Pengurusan Rekod.

                                                                                                     Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                     i. Dokumen rasmi kepada Arkib Negara Malaysia untuk permohonan mengadakan khidmat
                                                                                                     nasihat di agensi; dan
                                                                                                     ii. Minit mesyuarat/slaid pembentangan/laporan berkenaan sesi khidmat nasihat pengurusan
                                                                                                     rekod.

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Perancangan agensi untuk mengadakan sesi khidmat nasihat mengenai pengurusan rekod
                                                                                                     dengan Arkib Negara Malaysia; dan
                                                                                                     ii. Tarikh khidmat nasihat oleh Arkib Negara Malaysia yang telah diadakan di agensi.
         M    c.  Adakah agensi telah melantik Pegawai Rekod Jabatan    0.60    Tiada     Melantik       Melantik     Melantik     Melantik    5   0.60  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Aw am Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pej abat
                (PRJ) mengikut gred yang ditetapkan dan memaklumkan                sekurang-      sekurang-     sekurang-     sekurang-           (Bahagian VIII: Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Aw am) 8.2 (d)
                kepada Arkib Negara Malaysia?                          kurangnya      kurangnya     kurangnya     kurangnya            Ketua Jabatan perlu melantik seorang Pegawai Rekod Jabatan sekurang-kurangnya gred 27
                                                         seorang       seorang      seorang      seorang            atau setaraf dengannya dan memaklumkan pelantikannya kepada Arkib Negara Malaysia.
                                                       Pegawai Rekod    Pegawai Rekod   Pegawai Rekod   Pegawai Rekod
                                                       Jabatan (bukan   Jabatan (bukan   Jabatan (Gred   Jabatan (Gred           Ruj uk Pekeliling Am Bil 1/1997 Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod Keraj aan Para 6.1
                                                        Gred 27 ke    Gred 27 ke atas)  27 ke atas) dan  27 ke atas) dan          Ketua Jabatan diminta melantik seorang Pegawai daripada salah satu jawatan yang
                                                        atas) tetapi       dan        tidak    memaklumkan            bertanggungjawab dalam hal pentadbiran untuk menjadi Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) bagi
                                                          tidak     memaklumkan    memaklumkan      kepada            jabatan/agensi masing-masing. Nama pegawai yang menjadi PRJ ini hendaklah dimaklumkan
                                                       memaklumkan     kepada Arkib    kepada Arkib   Arkib Negara           kepada Arkib Negara Malaysia dan pegawai ini bertanggungjawab dalam pengurusan rekod di
                                                        kepada Arkib      Negara       Negara     Malaysia            jabatannya.
                                                          Negara       Malaysia     Malaysia
                                                         Malaysia
                                                                                                     Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                     i. Surat Pencalonan agensi kepada Arkib Negara;
                                                                                                     ii. Surat pelantikan pegawai berkenaan di agensi;
                                                                                                     ii.i Dokumen rasmi pemakluman pegawai berkenaan kepada Arkib Negara Malaysia;
                                                                                                     iv. Sijil pelantikan; dan
                                                                                                     v. Senarai PRJ agensi daripada Arkib Negara Malaysia.

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Nama pegawai, gred, jawatan dan skop tugas dalam bidang pengurusan rekod; dan
                                                                                                     ii. Pemakluman pegawai kepada Arkib Negara Malaysia.

         M    d.  Adakah  agensi menyediakan    latihan  mengenai  0.60    Tiada   Agensi telah     Agensi telah   Agensi telah   Agensi telah   5   0.60  Ruj uk Dasar Pengurusan Rekod Keraj aan terbitan Arkib Negara Malaysia Bil. 7/2010
                Pengurusan Rekod?                                merancang      melaksanakan   melaksanakan   melaksanakan           perenggan 8.2.6
                                                       tetapi belum        latihan     latihan      latihan           Antara tanggungjawab Ketua Jabatan ialah menyediakan latihan kepada pegawai dan
                                                       melaksanakan       berkaitan    berkaitan     berkaitan           kakitangan yang bertanggungjawab dalam pengurusan rekod di jabatan/agensi.
                                                         latihan       Pengurusan    Pengurusan    Pengurusan
                                                        berkaitan     Rekod anjuran   Rekod anjuran   Rekod anjuran           Dokumen yang perlu disediakan
                                                        Pengurusan        luaran      luaran       luaran           i. Senarai latihan mengenai Pengurusan Rekod dalam Pelan Operasi Latihan agensi; dan
                                                         Rekod       (ANM/INTAN    (ANM/INTAN    (ANM/INTAN            ii. Senarai nama pegawai yang terlibat dan dikenal pasti untuk menghadiri latihan.
                                                                    dll) atau    dll) atau     dll) atau
                                                                    dalaman     dalaman      dalaman
                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                    (inisiatif    (inisiatif     (inisiatif
                                                                                                     i. Pelaksanaan Pelan Operasi Latihan mengenai pengurusan rekod di agensi;
                                                                  jabatan) satu  jabatan) 2 kali  jabatan) > 2
                                                                                                     ii. PRJ dan pegawai yang telah menghadiri latihan;
                                                                   kali setahun    setahun     kali setahun
                                                                                                     iii. Surat jemputan penceramah dari sektor awam/swasta;
                                                                                                     iv. Buku Program Latihan; dan
                                                                                                     v. • Sijil Kursus/Latihan
                                                                                                                                                                Page 28  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                       DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                  Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                                  Skor  Markah                        Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak        Kurang
                                                                    Memuaskan       Baik      Cemerlang                                                               Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan    Memuaskan
         M    e.  Adakah agensi menghantar salinan   laporan   rasmi  0.60    Tiada      Satu salinan    Satu salinan   Satu salinan    Satu salinan    5   0.60  Ruj uk Surat Pekeliling Am Bil. 1/1970 (dalam pindaan)               Laporan
                kepada Arkib Negara Malaysia?                             laporan rasmi   laporan rasmi  laporan rasmi    laporan rasmi           rasmi bercetak termasuk warta kerajaan, laporan, laporan tahunan, prosiding, buletin, jurnal,
                                                          dihantar dalam dihantar dalam dihantar dalam       dihantar dalam           buku, majalah, brosur, buku cenderamata, poster, poskad dan risalah. Manakala laporan rasmi
                                                          tempoh > satu   tempoh > satu   tempoh satu     tempoh satu            yang tidak bercetak termasuklah filem, sinematograf, mikroform, piring hitam, rakaman video
                                                          bulan selepas   bulan selepas   bulan selepas    bulan selepas           dan audio serta media elektronik lain yang diterbitkan.
                                                            laporan itu    laporan itu   laporan itu     laporan itu
                                                           diterbitkan (<  diterbitkan (50 - diterbitkan (50 -  diterbitkan (80 –          Dokumen yang perlu disediakan
                                                              50%        79%       79%        100%             i. Senarai laporan rasmi yang telah diterbitkan oleh agensi pada tahun penilaian; dan
                                                           berdasarkan    berdasarkan   berdasarkan     berdasarkan            ii. Salinan surat rasmi yang mengemukakan laporan rasmi kepada Arkib Negara Malaysia.
                                                             senarai )     senarai)     senarai)      senarai )
                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Tarikh laporan rasmi diterbitkan; dan
                                                                                                        ii. Tarikh salinan dihantar kepada Arkib Negara Malaysia.

        A6.2 Pelaksanaan Program dan Aktiv iti Pengurusan Rekod          1.20                                                  3   1.20
              Prosedur dan Amalan Registri                                                                            Surat dan dokumen lampiran yang diterima dan diwujudkan oleh jabatan dan agensi Kerajaan
                                                                                                        dalam menjalankan urusan rasminya hendaklah dikandungkan dalam satu fail yang didaftar
                                                                                                        menggunakan kulit fail yang ditetapkan. Penggunaan fail ini membolehkan maklumat yang
                                                                                                        terkandung di dalamnya dikawal dan dicapai dengan cepat dan tepat apabila diperlukan. Fail
                                                                                                        mesti diuruskan dengan sistematik mengikut piawaian dan prosedur pengurusan rekod yang
                                                                                                        ditetapkan oleh Arkib Negara Malaysia.

         M    a.  Adakah agensi menyediakan Rekod Daftar Surat        0.40   Tiada daftar           Maklumat tidak              Maklumat     5   0.40  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pej abat
                Masuk/Surat Keluar?                                            lengkap                lengkap             (Bahagian VI: Urusan Surat Keraj aan)
                                                                                       (manual atau            Perenggan 6.8
                                                                                        elektronik)           Pegawai yang bertanggungjawab menguruskan surat jabatan sahaja yang boleh membuka surat
                                                                                                        dan mendaftarkannya mengikut prosedur yang ditetapkan.

                                                                                                        Perenggan 6.11
                                                                                                        Pembantu Khas atau pegawai yang bertanggungjawab menguruskan surat jabatan hendaklah
                                                                                                        memastikan semua surat yang hendak dihantar keluar adalah salinan asal yang lengkap dengan
                                                                                                        tarikh dan nombor rujukan fail.

                                                                                                        Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                        i. Salinan buku daftar surat masuk;
                                                                                                        ii. Salinan buku daftar surat keluar (pos/despatch);
                                                                                                        iii. Print screen daftar surat masuk/keluar secara elektronik (sekiranya ada); dan
                                                                                                        iv. iv. Catatan dalam kertas minit berkaitan surat yang dikandungkan.

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Pengemaskinian rekod daftar surat masuk/keluar; dan
                                                                                                        ii. Pemerhatian penilai untuk sistem pengurusan rekod (sekiranya ada)

         M    b.  Adakah agensi mematuhi prosedur pengurusan fail      0.40   Mematuhi < 3  Mematuhi 3-4    tukar kepada -   Mematuhi 7-8    Mematuhi > 8    5   0.40  Ruj uk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pej abat (Bahagian
                seperti yang ditetapkan?                        prosedur   prosedur yang   Mematuhi 5-6    prosedur yang    prosedur yang           VII: Pengurusan Fail)
                                                           ditetapkan    prosedur yang    ditetapkan     ditetapkan
                                                                    ditetapkan                               Prosedur yang perlu dipatuhi:
                                                                                                        1. Pembukaan dan Pendaftaran Fail (tajuk dan nombor rujukan fail serta tarikh pembukaan fail
                                                                                                        perlu dicatatkan di atas kulit fail dan didaftarkan dalam Daftar Fail Jabatan.
                                                                                                        2. Skema pengkelasan dan pengkodan fail
                                                                                                        3. Penggunaan kulit fail yang ditetapkan
                                                                                                        4. Penggunaan kertas minit dan penyediaan minit
                                                                                                        5. Catatan nombor lampiran
                                                                                                        6. Penggunaan fail sementara yang betul
                                                                                                        7. Catatan pergerakan fail di kulit fail
                                                                                                        8. Catatan Simpanan Dalam Perhatian (SDP/KIV)
                                                                                                        9. Fail Timbul
                                                                                                        10.Penutupan fail mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

                                                                                                        Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                        i. Sampling Fail urusan am (house keeping/pentadbiran) di jabatan/agensi kerajaan (10
                                                                                                        fail–aktif dan 5 fail separa/tidak aktif); dan
                                                                                                        ii. Sampling Fail urusan fungsian (functional files/peranan jabatan/agensi) – (10 fail–aktif dan 5
                                                                                                        fail–separa/tidak aktif)

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Pengurusan fail mengikut prosedur yang telah ditetapkan
                                                                                                                                                                       Page 29  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                   DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran                  Skala Pemarkahan
         Kriteria              Sub-Kriteria                                                           Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                     100.00    Tidak     Kurang
                                                                   Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                               Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan   Memuaskan
          M    c.  Adakah Agensi mewujudkan Registri yang        0.40    Tiada    Mematuhi 1      Mematuhi 2   Mematuhi 3-4   Mematuhi > 4   5   0.40  Ruj uk Dasar Pengurusan Rekod Keraj aan, perenggan 8.1.3
                 bertanggungjawab ke atas rekod aktif jabatan?                  kriteria       kriteria    kriteria     kriteria            Registri jabatan/agensi adalah bertanggungjawab bagi pengendalian, penyimpanan dan
                                                                                                    pengawalan rekod aktif jabatan. Registri hendaklah dikendalikan oleh pegawai dan kakitangan
                                                                                                    yang bertanggungjawab menguruskan rekod jabatan.

                                                                                                    Kriteria:
                                                                                                    i. Ada ruang/bilik untuk pengurusan registri;
                                                                                                    ii. Kelengkapan dan peralatan yang sesuai;
                                                                                                    iii. Ada pegawai dan kakitangan yang mengurus rekod jabatan;
                                                                                                    iv. Sistem aplikasi registri secara manual (senarai fail, kad firasat/Indeks, Kad pergerakan fail);
                                                                                                    v. Sistem aplikasi registri berkomputer; dan
                                                                                                    vi. Fail terperingkat disimpan dalam kabinet berkunci yang berpalang, rak bergerak yang
                                                                                                    berkunci atau bilik kebal. Merujuk kepada Arahan Keselamatan, perkara Keselamatan Dokumen,
                                                                                                    Bahagian IV, Pernyimpanan Perkara-Perkara Terperingkat, para 58 (a) & (b).

                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Dokumen yang berkenaan mengenai pengurusan Registri (sekiranya ada).

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Pematuhan kriteria dalam menguruskan Registri.

         A6.3 Pelupusan Rekod                         0.80                                               2   0.80
                                                                                                    Pelupusan rekod bermaksud cara menguruskan pengasingan rekod untuk tujuan pemusnahan,
                                                                                                    pemindahan atau selainnya. Ia meliputi semua jenis dan format rekod termasuk rekod elektronik.

           O    a.  Adakah pelupusan rekod tidak aktif/tamat tindakan  0.40     Tidak    Pelupusan      Membuat     Membuat     Membuat     5   0.40  Ruj uk Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629), Seksyen 26(1)
                 dilaksanakan agensi?                      dilaksanakan  terakhir dibuat   pelupusan 3   pelupusan 2   pelupusan satu          Ketua Pengarah boleh membenarkan pelupusan mana-mana rekod awam atau kelas rekod
                                                          > 3 tahun     tahun sekali   tahun sekali  kali setahun           awam yang:
                                                                                                    a. oleh sebab bilangan, jenis atau bersifat rutin rekod itu, pada pendapatnya tidak memiliki apa-
                                                                                                    apa nilai kebangsaan atau sejarah yang kekal dan lama bertahan atau kedua-duanya;
                                                                                                    b. tidak dikehendaki bagi maksud rujukan dalam mana-mana pejabat awam selepas:
                                                                                                     i. tindakan ke atas rekod awam yang telah tamat;
                                                                                                      ii. habis tempoh yang dipersetujui antara Ketua Pengarah dengan ketua pentadbir penjawat
                                                                                                    awam itu; atau
                                                                                                    c. keadaan fizikalnya tidak mengizinkan pemeliharaannya yang berterusan.

                                                                                                    Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pej abat , Bahagian
                                                                                                    VIII       -        para       8.2       (c)       j
                                                                                                    Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab melaksanakan pelupusan rekod awam mengikut
                                                                                                    Peraturan Pelupusan Rekod Awam dan Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629).

                                                                                                    *Ketua Pengarah bererti Ketua Pengarah Arkib Negara.

                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Surat permohonan pelupusan kepada Arkib Negara Malaysia;
                                                                                                    ii. Borang-borang bagi pelupusan rekod awam 2008; dan
                                                                                                    iii. Surat kebenaran pelupusan dari Arkib Negara Malaysia

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Tarikh tamat tindakan;
                                                                                                    ii. Tarikh pelupusan; dan
                                                                                                    iii. Pegawai yang bertanggungjawab
          M    b.  Adakah agensi melaksanakan pemindahan rekod yang   0.40     Tidak             Melaksanakan           Melaksanakan   5   0.40  Pemindahan Rekod merupakan satu proses di mana rekod-rekod awam yang mempunyai nilai
                 bernilai kekal?                        dilaksanakan            pemindahan            pemindahan           kebangsaan atau sejarah dipindahkan dari sesebuah pejabat kerajaan ke Arkib Negara Malaysia
                                                                   rekod dalam            rekod dalam           untuk dipelihara bagi rujukan berterusan.
                                                                   tempoh > 3           tempoh 3 bulan
                                                                  bulan dengan             selepas           Ruj uk kepada Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629), Seksyen 28(1)
                                                                   syarat telah          mendapat surat          Rekod awam berikut yang dalam jagaan atau di bawah kawalan sesuatu pejabat awam
                                                                  mengemukakan            kebenaran           hendaklah dipindahkan oleh ketua pentadbir pejabat awam itu kepada jagaan dan kawalan
                                                                     surat            pelupusan dari          Arkib Negara Malaysia:
                                                                  penangguhan              ANM             a. mana-mana rekod awam yang telah ditamatkan bagi tempoh yang lebih daripada lima
                                                                   pemindahan                            tahun;
                                                                                                    b. mana-mana rekod yang dihasilkan secara elektronik; dan
                                                                                                    c. mana-mana rekod awam bukan semasa yang pada pendapat Ketua Pengarah mempunyai
                                                                                                    nilai kebangsaan atau sejarah yang kekal dan lama bertahan atau kedua-duanya.

                                                                                                    Ruj uk  kepada   Dasar  Pengurusan   Rekod  Keraj aan  2010,  perkara  8.1.6
                                                                                                    Rekod bernilai arkib/kekal yang telah tamat tindakan hendaklah dipindahkan segera ke Jabatan
                                                                                                    Arkib Negara bagi pengekalan memori institusi dan warisan Negara selaras dengan sekyen yang
                                                                                                    tersebut di atas.

                                                                                                    Rekod awam yang bernilai kekal hendaklah dipindahkan segera setelah mendapat surat
                                                                                                    kebenaran pelupusan daripada Arkib Negara Malaysia.

                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i.Borang Senarai Pemindahan Rekod Awam (Arkib 11/08).

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i.Tarikh terima/pengesahan pemindahan daripada Arkib Negara Malaysia.
B PERKHIDMATAN TERAS                                  25.00                                              14  25.00
B1 Pengurusan Strategik                                 4.00                                               4   4.00
         B1.1 Pelan Strategik                          4.00                                               4   4.00
                                                                                                                                                                   Page 30  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                           DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran                   Skala Pemarkahan
         Kriteria              Sub-Kriteria                                                                    Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                        100.00    Tidak       Kurang
                                                                       Memuaskan        Baik       Cemerlang                                                               Penemuan Panel Penilai
                                                    Memuaskan     Memuaskan
          M    a.  Adakah Pelan Strategik yang disediakan memenuhi 7     1.00     Tiada       Dalam        Ada Pelan      Ada Pelan      Ada Pelan     5   1.00  Ciri-ciri (7 ciri utama adalah seperti yang digariskan): visi, misi, moto, nilai teras, peranan,
                 ciri-ciri utama?                                     peringkat     Strategik dan    Strategik dan    Strategik dan           stakeholder , pelanggan, teras strategik, strategi, pelan tindakan, petunjuk prestasi dan sasaran
                                                             penyediaan     mempunyai 3-4    mempunyai 5-6    mempunyai 7            pencapaian.
                                                              dokumen       ciri-ciri yang   ciri-ciri yang   ciri-ciri yang
                                                                        ditetapkan     ditetapkan     ditetapkan            Dokumen yang perlu disediakan
                                                                       termasuk visi,   termasuk visi,                     i. Pelan Strategik Organisasi
                                                                        misi & teras    misi & teras
                                                                         strategik      strategik                      Perkara yang disemak
                                                                                                             i. 7 ciri mandatori:
                                                                                                              (a) visi;
                                                                                                              (b) misi;
                                                                                                              (c) teras strategik;
                                                                                                              (d) strategi;
                                                                                                              (e) pelan tindakan;
                                                                                                              (f) petunjuk prestasi; dan
                                                                                                              (g) sasaran pencapaian.

          M    b.  Adakah Pelan Strategik mempunyai tempoh-tempoh      1.00      Tiada       1 tahun       2 tahun       3 tahun      Lebih dari 3    5   1.00  Dokumen yang perlu disediakan
                 pelaksanaan tertentu?                                                                  tahun             i. Pelan Strategik Organisasi

                                                                                                             Perkara yang disemak
                                                                                                             ii. Tempoh pelaksanaan Pelan Strategik.

          M    c.  Apakah usaha hebahan program/aktiviti yang        1.00      Tiada     Kurang dari 2     2 - 3 usaha     4 - 5 usaha    6 dan lebih    5   1.00  Mekanisme merujuk kepada cara atau kaedah yang digunakan bagi membolehkan warga agensi
                 dilaksanakan bagi menerapkan kesedaran mengenai                    usaha hebahan      hebahan       hebahan     usaha hebahan            menyedari, memahami dan menghayati program/aktiviti yang dirancang di dalam Pelan
                 pelan strategik di kalangan warga agensi?                       program/ aktiviti  program/ aktiviti  program/ aktiviti  program/ aktiviti          Strategik. Contoh mekanisme yang digunakan adalah seperti Pelan Strategik diedarkan kepada
                                                             dari pelbagai    dari pelbagai    dari pelbagai    dari pelbagai           warga agensi, Pelan Strategik dimuat naik dalam laman web agensi dan sesi penerangan
                                                               saluran       saluran       saluran      saluran             kepada semua warga agensi.

                                                                                                             Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                             i. Minit mesyuarat/perbincangan, buku program taklimat/penerangan kepada warga, salinan
                                                                                                             print screen, brosur, pamphlet , buku atur cara dan sebagainya.

                                                                                                             Perkara yang disemak
                                                                                                             i. Jenis saluran dan bilangan usaha yang dilaksanakan untuk hebahan program/aktiviti Pelan
                                                                                                             Strategik.

          M    d.  Adakah Pelan Strategik ini telah dikaji semula seperti  1.00    Tiada kajian     Kajian     Kajian sedang    Kajian telah    Kajian telah    5   1.00  Agensi perlu mengkaji semula Pelan Strategik bagi mengambilkira senario/perubahan semasa
                 yang dijadualkan?                            semula    dirancang dan    dilaksanakan    dilaksanakan    dilaksanakan            yang memberi impak kepada program/aktiviti seperti yang digariskan seterusnya memastikan
                                                               belum                tetapi tiada    dan tindakan            Pelan Strategik mencapai objektifnya.
                                                             dilaksanakan                tindakan    susulan ke atas
                                                                                   susulan     hasil kajian           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                             diambil             i. Pelan Strategik (lama dan baharu);
                                                                                                             ii. Minit mesyuarat;
                                                                                                             iii. Laporan bengkel/lab (jika berkenaan);
                                                                                                             iv. Laporan kajian semula; dan
                                                                                                             v. Memo/Emel bagi memaklumkan perubahan Pelan Strategik kepada warga agensi.

                                                                                                             Perkara yang disemak
                                                                                                             i. Tindakan susulan yang perlu dilaksanakan; dan
                                                                                                             ii. Minit/Perbincangan tindakan yang telah diambil.

B2 Dasar/Program/Aktiv iti Utama                              21.00                                                     10  21.00
        B2.1 Penggubalan Dasar/Program/Aktiv iti Utama                5.00                                                     2   5.00
          C      Senaraikan dasar/program/aktiviti yang digubal oleh                                                                   Dokumen seperti SKT agensi boleh dikemukakan untuk menilai tahap       keberkesanan
                agensi selaras dengan perkhidmatan teras. Nyatakan                                                                    pelaksanaan program/aktiviti mengikut perkhidmatan teras yang telah ditetapkan. Selain itu,
                sama ada perancangan dasar/program/aktiviti tersebut                                                                   bagi agensi yang telah melaksanakan MS ISO 9001:2008, dokumen tambahan seperti Laporan
                merangkumi   proses  pengenalpastian  keperluan                                                                   Pencapaian Objektif Kualiti boleh dikemukakan sebagai dokumen supplementary untuk tujuan
                dasar/program/aktiviti, mendapatkan input daripada                                                                    pengesahan. Kedua-dua dokumen SKT dan Laporan Objektif Kualiti sebaiknya mempunyai KPI,
                stakeholders /pelanggan agensi.                                                                             penetapan sasaran serta penilaian pencapaian sebenar untuk tujuan pengukuran pencapaian.

           O    a.  Sejauh manakah penglibatan stakeholders /pelanggan    2.00      < 60%     60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%    80% ≤ x < 90%      ≥ 90%      5   2.00  Perancangan dasar/program/aktiviti tersebut merangkumi proses pengenalpastian keperluan
                 dalam penggubalan dasar/program dan aktiviti utama?         Dasar/ Program   Dasar/Program    Dasar/Program    Dasar/Program    Dasar/Program            dasar/program/aktiviti, mendapatkan input daripada stakeholders /pelanggan agensi seperti
                                                    melibatkan     melibatkan     melibatkan     melibatkan     melibatkan            NGO/pakar rujuk (jika berkenaan) dan berstruktur seperti bengkel, mesyuarat atau lain-lain lagi
                                                    stakeholders    stakeholders    stakeholders    stakeholders    stakeholders            (sesi dialog, lab , sesi brainstorming )
                                                    /pelanggan     /pelanggan     /pelanggan     /pelanggan     /pelanggan
                                                                                                             Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                             i. Senarai stakeholders dan pelanggan;
                                                                                                             ii. Senarai dasar/aktiviti utama; dan
                                                                                                             iii. Minit mesyuarat/catatan perbincangan/laporan.

                                                                                                             Perkara yang disemak
                                                                                                             i. Pihak yang terlibat dalam proses penggubalan seperti yang dicatat dalam
                                                                                                             minit/catatan/laporan.
           O    b.  Adakah dasar/program/aktiviti   utama  memfokuskan   3.00      < 60%     60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%    80% ≤ x < 90%      ≥ 90%      5   3.00  Dokumen yang perlu disediakan
                 kepada Misi atau KRA agensi?                     Dasar/Program   Dasar/Program    Dasar/Program    Dasar/Program    Dasar/Program            i. Pelan strategik;
                                                     digubal      digubal       digubal       digubal       digubal             ii. Laporan pencapaian Sasaran Kerja Tahunan;
                                                   berdasarkan Misi  berdasarkan     berdasarkan     berdasarkan     berdasarkan            iii. Punca kuasa/perundangan; dan
                                                     atau KRA    Misi atau KRA    Misi atau KRA    Misi atau KRA    Misi atau KRA            iv. Senarai program yang berkaitan dengan NKRA, NKEA, RMK, KPI agensi.

                                                                                                             Perkara yang disemak
                                                                                                             i. Dasar/Program/Aktiviti utama selaras dengan Misi/NKRA/NKEA/RMK/KPI agensi.

         B2.2 Pelaksanaan Dasar/Program/Aktiv iti Utama               9.00                                                     2   9.00
                                                                                                                                                                           Page 31  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                           DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                     Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                                    Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00    Tidak        Kurang
                                                                       Memuaskan       Baik      Cemerlang                                                               Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan      Memuaskan
         C      Penentuan    sasaran  terhadap   pelaksanaan
                Dasar/Program:
                Pencapaian KPI Menteri oleh PEMANDU – markah
                diambil dari penilaian PEMANDU
                Pencapaian KPI KSU oleh JPA – markah diambil dari
                penilaian JPA
                Sasaran dasar pelaksanaan program oleh agensi dan
                dinilai berdasarkan program yang dilaksanakan oleh
                agensi.

         O    a.  Adakah   dasar/program/aktiviti  utama  mempunyai   4.00      < 60%      60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%   80% ≤ x < 90%     ≥ 90%     5   4.00  Indikator output bermaksud hasil/keluaran mengikut setiap sasaran yang telah ditetapkan.
                indikator output dan outcome ?                    Dasar/Program    Dasar/Program    Dasar/Program   Dasar/Program   Dasar/Program
                                                   mempunyai      mempunyai      mempunyai     mempunyai     mempunyai            Indikator outcome bermaksud hasil      pelaksanaan  dasar/program/aktiviti  dalam  bentuk
                                                  indikator output  indikator output   indikator output  indikator output  indikator output          impak/kesan kepada kumpulan sasar.
                                                   dan outcome     dan outcome     dan outcome    dan outcome    dan outcome
                                                                                                           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                           i. Pelan Strategik organisasi; dan
                                                                                                           ii. Pelan tindakan program/aktiviti.

                                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                           i. Indikator output dalam peratus; dan
                                                                                                           ii. Indikator outcome .

         O    b.  Apakah    tahap     pencapaian    pelaksanaan  5.00      < 60%      60% ≤ x < 70%    70% < x ≤ 80%   80% ≤ x < 90%     ≥ 90%     5   5.00  Tahap pencapaian dasar/program/aktiviti bermaksud pencapaian seperti ditetapkan bagi
                dasar/program/aktiviti utama?                     Dasar/Program    Dasar/Program    Dasar/Program   Dasar/Program   Dasar/Program           tempoh tertentu.
                                                    mencapai      mencapai       mencapai      mencapai      mencapai
                                                  indikator output  indikator output   indikator output  indikator output  indikator output          Dokumen yang perlu disediakan:
                                                   dan outcome     dan outcome     dan outcome    dan outcome    dan outcome           i. Pelan Strategik organisasi;
                                                  yang ditetapkan   yang ditetapkan   yang ditetapkan  yang ditetapkan  yang ditetapkan          ii. Pelan tindakan program/aktiviti; dan
                                                                                                           iii. Laporan pencapaian output dan outcome bagi dasar/program/aktiviti utama.

                                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                           i. Pencapaian dalam peratus berdasarkan indikator bagi tempoh yang ditetapkan.


        B2.3 Pemantauan Dasar/Program/Aktiv iti Utama               3.00                                                     2   3.00
         C    Nyatakan mekanisme pemantauan yang diwujudkan                                                                       Pelaksanaan mekanisme yang diwujudkan didokumenkan untuk tujuan rujukan dan penilaian.
              seperti jawatankuasa/taskforce, sistem & prosedur,                                                                     Dokumen-dokumen tersebut merangkumi keputusan mesyuarat,laporan-laporan pemantauan,
              pelaporan mengikut perkhidmatan teras berikut:                                                                       serta pemantauan menggunakan ICT.

         O    a.  Adakah terdapat mekanisme pemantauan pelaksanaan      2.00      Tiada                Ada mekanisme             Ada mekanisme    5   2.00  Mekanisme pemantauan yang diintegrasikan merujuk kepada aplikasi yang digunakan bagi
                dasar/program/aktiviti utama?                                         pemantauan               pemantauan            memantau pelaksanaan semua dasar/program/aktiviti secara bersepadu.
                                                                                             dan
                                                                                          diintegrasikan          Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                           i. Minit mesyuarat; dan/atau
                                                                                                           ii. Print screen sistem.

                                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                           i. Sama ada mekanisme       pemantauan  dasar/program/aktiviti  utama   adalah  secara
                                                                                                           bersepadu/silo.

         O    b.  Adakah maklumat hasil mekanisme pemantauan         1.00      Tiada                Sebahagian               Menyeluruh    5   1.00  Dokumen yang perlu disediakan
                pelaksanaan dasar/program/aktiviti utama digunakan                                                                   i. Minit mesyuarat; dan
                untuk tindakan susulan/penambahbaikan?                                                                         ii. Laporan pemantauan.

                                                                                                           Perkara yang disemak
                                                                                                           i. Tindakan susulan diambil ke atas keputusan hasil pemantauan pelaksanaan.

        B2.4 Keberkesanan Dasar/Program/Aktiv iti Utama              4.00                                                     4   4.00
         C     Nyatakan sama ada terdapat usaha penambahbaikan ke
              atas  dasar/program yang   dilaksanakan untuk
              mempastikan pencapaian objektif atau tujuan yang
              ditetapkan.
              Kajian Semula                                                                                       Kajian semula = reviu/semakan semula untuk mengambil kira keperluan semasa/keutamaan
                                                                                                           yang ditetapkan

         O    a.  Adakah kajian semula dibuat terhadap            1.00      < 60%     60% ≤ x < 70%    70% < x ≤ 80%   80% ≤ x < 90%      ≥ 90%     5   1.00  Dokumen yang perlu disediakan
                dasar/program/aktiviti utama yang dilaksanakan?            Kajian semula   Kajian semula    Kajian semula   Kajian semula   Kajian semula           i. Minit mesyuarat; dan
                                                  dilakukan ke atas   dilakukan ke     dilakukan ke    dilakukan ke    dilakukan ke           ii. Laporan kajian semula berkenaan.
                                                   dasar/program/      atas         atas        atas        atas
                                                   aktiviti utama  dasar/program/    dasar/program/   dasar/program/   dasar/program/           Perkara yang disemak
                                                             aktiviti utama    aktiviti utama   aktiviti utama   aktiviti utama          i. Peratus dasar/program/aktiviti utama yang telah dilaksanakan penilaian.

         O    b.  Adakah tindakan susulan diambil terhadap kajian semula   1.00      Tiada                 Sebahagian              Menyeluruh    5   1.00  Dokumen yang perlu disediakan
                tersebut?                                                    berdasarkan              berdasarkan           i. Minit mesyuarat; dan
                                                                       kajian semula             kajian semula           ii. Laporan kajian semula.
                                                                          yang                 yang
                                                                       dilaksanakan.             dilaksanakan.           Perkara yang disemak
                                                                                                           i. Tindakan susulan yang telah diambil hasil penilaian dasar/program/aktiviti utama.

                Kajian Impak                                                                                      Kajian impak = perbandingan       pencapaian  objektif/sasaran  sebelum  dan   selepas
                                                                                                           dasar/program/aktiviti dilaksanakan
                                                                                                                                                                           Page 32  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                       DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                     Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                                 Skor  Markah                       Penerangan
Sub Komponen                                       100.00      Tidak       Kurang
                                                                       Memuaskan       Baik     Cemerlang                                                             Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan     Memuaskan
              c.  Adakah kajian impak dibuat terhadap            1.00      < 60%     60% ≤ x < 70%    70% < x ≤ 80%   80% ≤ x < 90%     ≥ 90%     5   1.00  Dokumen yang perlu disediakan
                dasar/program/aktiviti utama yang telah dikenal pasti?        Kajian impak    Kajian impak    Kajian impak   Kajian impak   Kajian impak           i. Minit mesyuarat;
                                                  dilakukan ke atas   dilakukan ke    dilakukan ke   dilakukan ke   dilakukan ke          ii. Senarai kajian impak yang dikenal pasti: dan
                                                   dasar/program/      atas        atas       atas       atas            ii. Laporan kajian impak berkenaan.
                                                   aktiviti utama  dasar/program/   dasar/program/  dasar/program/  dasar/program/
                                                             aktiviti utama   aktiviti utama  aktiviti utama  aktiviti utama          Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Peratus dasar/program/aktiviti utama yang telah dilaksanakan penilaian.

              d.  Adakah tindakan susulan diambil terhadap kajian impak   1.00      Tiada                Sebahagian             Menyeluruh    5   1.00  Dokumen yang perlu disediakan
                tersebut?                                                   berdasarkan            berdasarkan           i. Minit mesyuarat; dan
                                                                       kajian impak            kajian impak           ii. Laporan kajian impak.
                                                                         yang                yang
                                                                       dilaksanakan.           dilaksanakan.           Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Tindakan susulan yang telah diambil hasil penilaian dasar/program/aktiviti utama.


C PENGURUSAN PELANGGAN                                  25.00                                                  35  25.00
C1 Perancangan Pengurusan Pelanggan                            4.30                                                  10   4.30  Ruj uk Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bilangan 1 Tahun 2008 - Panduan
                                                                                                         Pengurusan Perhubungan Pelanggan

        C1.1 Strategi Tumpuan Pelanggan                      1.30                                                   3   1.30
          M   a. Adakah pernyataan khusus misi perkhidmatan pelanggan     0.30      Tiada                  Ada                Ada dan     5   0.30  Pihak pengurusan atasan organisasi perlu menetapkan misi perkhidmatan pelanggan dalam
                disediakan agensi?                                                                dihebahkan            bentuk satu pernyataan khusus dan menghebahkannya untuk pengetahuan umum supaya ia
                                                                                                         menjadi satu komitmen yang akan dihayati oleh semua pegawai dan kakitangan ke arah
                                                                                                         kecemerlangan perkhidmatan pelanggan organisasi

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Minit mesyuarat/dokumen lain yang mengandungi keputusan mengenai misi perkhidmatan
                                                                                                         pelanggan yang ditetapkan.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Penggunaan misi perkhidmatan pelanggan dalam dokumen rasmi seperti surat rasmi, slaid
                                                                                                         pembentangan, emel dan penerbitan rasmi.

         M    b.  Adakah maklumat profil pelanggan disediakan agensi?    0.50      Tiada                Sebahagian             Menyeluruh    5   0.50  Agensi perlu menyediakan maklumat profil pelanggan supaya keperluan dan ekspektasi
                                                                                                         pelanggan dapat ditentukan dengan tepat. Agensi perlu mengenal pasti kategori pelanggan
                                                                                                         masing-masing, maklumat seperti alamat surat menyurat/emel/nombor telefon, jenis-jenis
                                                                                                         perkhidmatan yang diperlukan dan ekspektasi pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan.
                                                                                                         Maklumat-maklumat ini boleh didapati melalui rekod-rekod urusan terdahulu.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Kategori pelanggan sepertimana yang dikenalpasti dalam Pelan Strategi Organisasi;
                                                                                                         ii. Dokumen yang mengandungi maklumat mengenai pelanggan dan keperluan yang dikenal
                                                                                                         pasti; dan
                                                                                                         iii. Perkhidmatan yang diperlukan mengikut kategori pelanggan.

                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Maklumat mengenai kategori pelanggan dan perkhidmatan yang dikenal pasti.

         M    c.  Adakah reka bentuk perkhidmatan yang ditawarkan      0.50      Tiada                Sebahagian             Menyeluruh    5   0.50  Perancangan perlu dibuat untuk mereka bentuk perkhidmatan mesra pelanggan yang
                bersesuaian dengan kehendak pelanggan?                                                                      bersesuaian dengan keperluan dan ekspektasi pelanggan yang terdiri daripada pelbagai
                                                                                                         kategori. Antara bentuk perkhidmatan yang boleh ditawarkan mengikut kesesuaian pelanggan
                                                                                                         termasuk:
                                                                                                         i. perkhidmatan yang lebih khusus untuk transaksi yang memerlukan pelanggan hadir sendiri
                                                                                                         semasa berurusan;
                                                                                                         ii. perkhidmatan berkelompok untuk jenis perkhidmatan yang boleh dilakukan oleh wakil atau
                                                                                                         syarikat yang dilantik oleh pelanggan;
                                                                                                         iii. perkhidmatan secara dalam talian, SMS, telefon, kios dan lain-lain bagi jenis perkhidmatan
                                                                                                         yang tidak memerlukan pelanggan hadir untuk sesuatu urusan;
                                                                                                         iv. perkhidmatan melalui kaedah pusat setempat (jika bersesuaian) supaya pelanggan tidak
                                                                                                         perlu hadir ke beberapa bahagian atau agensi semasa berurusan; dan
                                                                                                         v. perkhidmatan di luar waktu operasi biasa mengikut keperluan.

                                                                                                         Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                         i. Senarai perkhidmatan yang disediakan mengikut kategori pelanggan; dan
                                                                                                         ii. Strategi pelaksanaan perkhidmatan yang ditetapkan mengikut keperluan pelanggan.


                                                                                                         Perkara yang disemak
                                                                                                         i. Maklumat mengenai pelaksanaan perkhidmatan yang telah ditetapkan mengikut keperluan
                                                                                                         pelanggan; dan
                                                                                                         ii. Tahap liputan perkhidmatan terhadap kategori pelanggan yang dikenal pasti.
   C     C1.2 Piagam Pelanggan                           3.00                                                   7   3.00  Ruj uk Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bilangan 1 Tahun 2008 - Panduan
                                                                                                         Pengurusan Perhubungan Pelanggan
                                                                                                                                                                       Page 33  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                      DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran                    Skala Pemarkahan
        Kriteria              Sub-Kriteria                                                                   Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                        100.00    Tidak       Kurang
                                                                       Memuaskan       Baik      Cemerlang                                                            Penemuan Panel Penilai
                                                    Memuaskan     Memuaskan
         M    a.  Adakah penggubalan piagam pelanggan memenuhi ciri-      0.40     1 ciri       2 ciri        3 ciri      4 ciri      5 ciri     5   0.40  Ciri-ciri yang ditetapkan adalah:
                ciri yang ditetapkan di dalam PKPA Bil.1/2008?                                                                    i. Jelas - ringkas dan mudah difahami;
                                                                                                          ii. Kebolehpercayaan - ditetapkan mengikut kapasiti dan keupayaan agensi;
                                                                                                          iii. Praktikal - janji perkhidmatan yang sejajar dengan keupayaan;
                                                                                                          iv. Khusus - jaminan perkhidmatan yang mempunyai ketepatan dari segi masa, bilangan,
                                                                                                          tempat dan harga; dan
                                                                                                          v. Boleh Ditambah Baik - penambahbaikan dari semasa ke semasa mengikut keperluan
                                                                                                          pelanggan, persekitaran dan perubahan teknologi.

                                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                          i. Piagam pelanggan agensi.

                                                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Piagam pelanggan memenuhi ciri-ciri yang ditetapkan.

         M    b.  Adakah piagam dihebahkan kepada pelanggan?          0.30      Tidak                Dipamerkan             Dipamerkan    5   0.30  Piagam Pelanggan hendaklah dihebahkan untuk makluman pelanggan masing-masing.
                                                    dipamerkan              secara strategik          secara strategik          Hebahan boleh dilaksanakan menerusi bahan cetak dan bahan elektronik, serta dipamerkan
                                                                         di ruang               di ruang           sepanjang masa di tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. Risalah dan brosur piagam
                                                                       pejabat dan             pejabat dan           pelanggan boleh diedarkan di tempat pelanggan berurusan seperti di kaunter. Capaian piagam
                                                                        laman web              laman web            pelanggan hendaklah disediakan di laman utama portal atau laman web masing-masing.
                                                                      tetapi maklumat           serta maklumat
                                                                          tidak              diselaraskan           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                        diselaraskan                             i. Bukti-bukti promosi piagam pelanggan seperti bukti bergambar, print screen daripada laman
                                                                                                          web, risalah dan brosur.

                                                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Usaha-usaha promosi piagam pelanggan oleh agensi; dan
                                                                                                          ii. Perbandingan piagam pelanggan yang dipaparkan dalam bahan cetak dan bahan elektronik.

         M    c.  Adakah agensi mempunyai mekanisme pemantauan         0.40      Tiada                Memantau               Memantau     5   0.40  Pemantauan berterusan hendaklah dilaksanakan ke atas tahap kualiti penyampaian
                piagam pelanggan?                             pemantauan              pencapaian             pencapaian            perkhidmatan untuk memastikan janji-janji dalam piagam pelanggan sentiasa dipenuhi.
                                                     pencapaian               standard               standard
                                                   standard piagam            piagam secara            piagam melalui           Dokumen yang perlu disediakan
                                                                         ad hoc              mekanisme            i. Laporan-laporan pemantauan;
                                                                                         dalaman agensi           ii. Maklum balas daripada bahagian kepada urus setia; dan
                                                                                          dan sistem           iii. Print screen sistem yang digunakan (sekiranya ada).
                                                                                         maklum balas
                                                                                         yang berkesan           Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Piagam pelanggan dipantau mengikut tempoh masa dan sistem pemantauan yang
                                                                                                          diwujudkan.
         M    d.  Adakah agensi melaksanakan      tindakan  pemulihan  0.50   Tiada tindakan     Hanya     Semua tindakan    Sebahagian     Semua      5   0.50  Tindakan pemulihan hendaklah diambil terhadap perkhidmatan yang dinyatakan dalam piagam
                perkhidmatan (service recovery )?                              sebahagian    diambil secara    tindakan     tindakan            pelanggan tetapi tidak dapat dilaksanakan, dengan:
                                                               diambil       reaktif    diambil secara  diambil secara           i. mengenal pasti punca-punca masalah perkhidmatan dan mengatur langkah-langkah
                                                             tindakan dan              proaktif dan    proaktif            penyelesaian segera sebelum masalah menjadi lebih serius;
                                                             secara reaktif               reaktif                    ii. mengambil tindakan segera apabila berlakunya kelewatan atau kegagalan dalam
                                                                                                          menyampaikan perkhidmatan yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan; dan
                                                                                                          iii. menjelaskan kepada pelanggan jika sesuatu perkhidmatan tidak dapat memenuhi standard
                                                                                                          kualiti yang telah dijanjikan di dalam piagam sebelum pelanggan membuat aduan.

                                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                          i. Perancangan bagi memulihkan perkhidmatan yang mungkin tidak mencapai piagam
                                                                                                          pelanggan; dan
                                                                                                          ii. Laporan tindakan pemulihan perkhidmatan terhadap perkhidmatan yang tidak memenuhi
                                                                                                          piagam pelanggan.

                                                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Tindakan-tindakan yang dirancang dan telah diambil bagi memulihkan perkhidmatan
                                                                                                          berkenaan.

                Pencapaian Piagam Pelanggan
         O    e.  Apakah tahap pencapaian piagam pelanggan?          0.50     x < 60%    60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%   80% ≤ x <90%     x ≥ 90%     5   0.50  Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                          i. Laporan/pembentangan pencapaian piagam pelanggan agensi;

                                                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Peratus pencapaian piagam pelanggan agensi.

         M    f.  Adakah pencapaian piagam      pelanggan dipaparkan   0.50   Tidak dipaparkan            Sebahagian              Semua      5   0.50  Ruj uk Emel Arahan Ketua Pengarah MAMPU yang bertarikh 1 Disember 2009
                dalam laman web?                                                dipaparkan             pencapaian            Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan pada 4 Mei 2009 telah
                                                                                          piagam             memutuskan supaya semua Ketua Setiausaha Kementerian dan Setiausaha Kerajaan Negeri
                                                                                          pelanggan            memaparkan pencapaian Piagam Pelanggan di laman web masing-masing.
                                                                                         dipaparkan
                                                                                                          Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                          i. Print Screen paparan pencapaian piagam pelanggan dalam laman web.

                                                                                                          Perkara yang disemak
                                                                                                          i. Pencapaian piagam pelanggan dipaparkan dalam laman web agensi.
                                                                                                                                                                      Page 34  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                  DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                       Waj aran                   Skala Pemarkahan
         Kriteria             Sub-Kriteria                                                              Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                      100.00     Tidak      Kurang
                                                                    Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                            Penemuan Panel Penilai
                                                  Memuaskan    Memuaskan
          M    g.  Adakah piagam pelanggan dikaji semula dan ditambah   0.40     Tiada             Penambahbaika           Penambahbaik   5   0.40  Piagam pelanggan perlu dikaji semula untuk memastikan ia sentiasa relevan dalam senario
                 baik?                               penambahbaika           n secara ad hoc            an piagam           penyampaian perkhidmatan semasa selaras dengan ekspektasi pelanggan yang semakin
                                                     n                                pelanggan dan          meningkat, perubahan persekitaran dan perkembangan teknologi.
                                                                                     kajian semula          Kajian semula piagam pelanggan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh
                                                                                       sekurang-          12 bulan untuk memastikan ia sentiasa dikemas kini.
                                                                                      kurangnya
                                                                                      sekali dalam          Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                      tempoh 12           i. Laporan kajian semula piagam pelanggan;
                                                                                        bulan           ii. Minit mesyuarat pembentangan hasil kajian semula piagam pelanggan; dan
                                                                                                     iii. Piagam pelanggan yang asal dan piagam pelanggan yang telah ditambah baik.

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Tarikh kajian semula piagam pelanggan; dan
                                                                                                     ii. Penambahbaikan piagam pelanggan.

C2 Interaksi Dengan Pelanggan                              4.50                                               7   4.50
         C2.1 Usaha-usaha Delighting The Customers               4.50                                               7   4.50  Ruj uk Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bilangan 1 Tahun 2008 - Panduan
                                                                                                     Pengurusan Perhubungan Pelanggan

                                                                                                     *Sekiranya ada penilaian 3F (Fast, Facilitative & Friendly ) oleh MAMPU ke atas agensi
                                                                                                     berkenaan sebelum penilaian Penarafan Bintang dilaksanakan, hasil penilaian 3F tersebut akan
                                                                                                     digunakan untuk menilai kriteria ini.

                 Penyampaian perkhidmatan melebihi ekspektasi
                 pelanggan

          O    a.  Apakah usaha-usaha tambahan yang telah dilaksanakan   1.00    Usaha-usaha             Usaha-usaha            Usaha-usaha   5   1.00  Standard perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan seboleh-bolehnya hendaklah tinggi
                 melebihi ekspektasi pelanggan?                    hanya                hanya              memenuhi            nilainya sehingga melebihi ekspektasi pelanggan sejajar dengan pendekatan delighting the
                                                  memenuhi 1             memenuhi 2             kesemua 3           customer. Perkhidmatan pelanggan yang menjadi asas utama kepada pendekatan delighting
                                                   kategori              kategori              kategori           the customer adalah memenuhi ciri-ciri kualiti dalam tiga kategori iaitu fizikal, penyampaian
                                                                                                     dan emosi seperti berikut:
                                                                                                     i. Fizikal:
                                                                                                       (a) persekitaran yang kondusif; dan
                                                                                                       (b) kemudahan sokongan.
                                                                                                     ii. Penyampaian:
                                                                                                       (a) kebolehpercayaan;
                                                                                                       (b) responsif;
                                                                                                       (c) menepati masa;
                                                                                                       (d) ketepatan;
                                                                                                       (e) mudah diperoleh;
                                                                                                       (f) mudah difahami;
                                                                                                       (g) kompeten;
                                                                                                       (h) kredibiliti; dan
                                                                                                       (i) keselamatan.
                                                                                                     iii. Emosi:
                                                                                                       (a) mesra dan adil;
                                                                                                       (b) mendengar dan memahami (empati); dan
                                                                                                       (c) menghormati.

                                                                                                     Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                     i. Gambar/risalah/brosur atau lain-lain bukti usaha-usaha melebihi ekspektasi pelanggan.

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Usaha-usaha melebihi ekspektasi pelanggan yang telah dilaksanakan oleh agensi.
          O    b.  Apakah kaedah yang   digunakan  untuk  mengukur  0.50     Tiada             Kaedah manual           Menggunakan    5   0.50  Contoh-contoh kaedah untuk mengukur ekspektasi pelanggan termasuk analisis maklum balas
                 ekspektasi pelanggan?                       mekanisme             untuk mengukur           Aplikasi ICT          dan aduan pelanggan, teknik Voice of Customer , soal selidik, memanggil wakil pelanggan
                                                  pengukuran              ekspektasi                            sebagai panel untuk mendapatkan maklum balas, pemerhatian terhadap pelanggan dan
                                                   ekspektasi             pelanggan                             penandaarasan terhadap agensi yang mempunyai perkhidmatan pelanggan yang cemerlang.
                                                  pelanggan
                                                                                                     Contoh aplikasi ICT: sistem e-Rating

                                                                                                     Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                     i. Laporan-laporan yang disediakan hasil maklum balas daripada pelanggan mengenai
                                                                                                     ekspektasi pelanggan.

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Kaedah yang digunakan untuk mengukur ekspektasi pelanggan sama ada manual atau
                                                                                                     aplikasi ICT

                 Tahap layanan Pegawai Khidmat Pelanggan melalui
                 telefon
          M    c.  Berapakah tempoh masa diambil untuk menjawab      0.50      x < 60    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%  ≥ 90% dijawab   5   0.50  Panggilan melalui telefon hendaklah dijawab dalam tempoh 10 saat.
                 panggilan?                             dijawab dalam  dijawab dalam   dijawab dalam  dijawab dalam  dalam tempoh
                                                  tempoh 10 saat  tempoh 10 saat   tempoh 10 saat  tempoh 10 saat    10 saat           Panggilan akan dibuat oleh penilai MAMPU sebelum lawatan penilaian dilaksanakan, sekurang-
                                                                                                     kurangnya 10 panggilan dalam tempoh 3 hari. Kriteria ini disemak berdasarkan panggilan
                                                                                                     berkenaan.

                                                                                                     Perkara yang disemak
                                                                                                     i. Panggilan ke atas talian utama dijawab dalam tempoh 10 saat.
                                                                                                                                                                  Page 35  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran                   Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                             Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                     100.00     Tidak      Kurang
                                                                   Memuaskan      Baik     Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan    Memuaskan
          O    d.  Apakah tahap kualiti layanan yang diberikan pegawai  0.50     x < 60    60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%  80% ≤ x < 90%    ≥ 90%     5   0.50  Kualiti layanan perkhidmatan telefon dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan langkah-langkah
                yang menjawab panggilan?                     panggilan yang  panggilan yang   panggilan yang  panggilan yang  panggilan yang          berikut:
                                                 memenuhi ciri-  memenuhi ciri-   memenuhi ciri-  memenuhi ciri-  memenuhi ciri-          (a) memastikan kakitangan barisan hadapan yang bertugas sentiasa mesra, sopan dan berbudi
                                                  ciri yang    ciri yang     ciri yang    ciri yang    ciri yang           bahasa semasa melayani panggilan;
                                                  ditetapkan    ditetapkan     ditetapkan    ditetapkan    ditetapkan           (b) membekalkan maklumat yang tepat, lengkap dan terkini mengenai agensi masing-masing
                                                                                                    kepada kakitangan barisan hadapan yang bertugas;
                                                                                                    (c) memastikan panggilan pelanggan disambungkan kepada pegawai/kakitangan yang betul dan
                                                                                                    sesuai dengan perkhidmatan yang dipohon;
                                                                                                    (d) memaklumkan kepada     pelanggan terlebih   dahulu maklumat   seperti nama
                                                                                                    pegawai/kakitangan, bahagian, nombor sambungan dan lain-lain maklumat yang berkaitan
                                                                                                    sebelum sesuatu panggilan disambungkan;
                                                                                                    (e) memastikan pelanggan yang dalam giliran menunggu untuk mendapat perkhidmatan di
                                                                                                    sambungan yang sibuk dimaklumkan status panggilan setiap 20 saat sehingga panggilan
                                                                                                    mereka dilayani;
                                                                                                    (f) memastikan panggilan yang telah disambungkan kepada talian yang dikehendaki tetapi tidak
                                                                                                    berjawab, dikembalikan semula kepada petugas barisan hadapan; dan
                                                                                                    (g) membenarkan pelanggan meninggalkan pesanan apabila pegawai/kakitangan yang ingin
                                                                                                    dihubungi tidak berada di pejabat;
                                                                                                    Panggilan akan dibuat oleh penilai MAMPU sebelum lawatan penilaian dilaksanakan, sekurang-
                                                                                                    kurangnya 10 panggilan dalam tempoh 3 hari. Kriteria ini disemak berdasarkan panggilan
                                                                                                    berkenaan.
                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Tahap layanan panggilan ke atas saluran perkhidmatan utama akan mengambil kira perkara-
                                                                                                    perkara seperti berikut:
                                                                                                    (a) Suara yang ramah;
                                                                                                    (b) Sebutan yang jelas;
                                                                                                    (c) Bersedia membantu tanpa diminta;
                                                                                                    (d) Meminta maaf jika memerlukan pemanggil menunggu lama;
          O    e.  Apakah tahap perkhidmatan helpdesk yang diberikan?   0.50     Tidak               Memuaskan             Sangat     5   0.50  Perkhidmatan helpdesk merupakan perkhidmatan bantuan pelanggan yang ditawarkan melalui
                                                 Memuaskan                               Memuaskan            Unit Tetap Pengurusan Perhubungan Pelanggan. Ia bertanggungjawab untuk memastikan
                                                                                                    penyampaian perkhidmatan yang responsif, cekap dan berkesan dapat disediakan.
                                                                                                    Perkhidmatan helpdesk ini boleh diwujudkan sama ada dalam bentuk fizikal atau elektronik dan
                                                                                                    ia hendaklah dikendalikan oleh pegawai/kakitangan yang berkemahiran serta berpengetahuan
                                                                                                    dalam bidang perkhidmatan pelanggan. Di samping itu, pegawai/kakitangan perlu mempunyai
                                                                                                    pengetahuan mengenai fungsi dan peranan agensi masing-masing.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Tahap perkhidmatan helpdesk yang diberikan dinilai berdasarkan ciri-ciri berikut:
                                                                                                    (a) pegawai/kakitangan berkemahiran serta berpengetahuan dalam bidang perkhidmatan
                                                                                                    pelanggan; dan
                                                                                                    (b) pegawai/kakitangan mempunyai pengetahuan mengenai fungsi dan peranan agensi masing-
                                                                                                    masing.

          C      Pelaksanaan Pemantauan Secara Menyamar (Mystery                                                             Mystery Shopping adalah satu kaedah penilaian prestasi perkhidmatan berdasarkan perspektif
                Shopping)                                                                                pelanggan di mana satu kumpulan atau seorang individu dilantik sebagai pelanggan oleh
                                                                                                    agensi tertentu untuk mendapat perkhidmatan dari bahagian atau agensi di bawahnya atau
                                                                                                    agensi lain.
          O    f.  Apakah kekerapan agensi melaksanakan Pemantauan    1.00     Tiada              Secara ad hoc           Secara berkala  5   1.00  Penilaian secara berkala ke atas perkhidmatan hendaklah dibuat bagi memastikan keberkesanan
                Secara Menyamar (Mystery Shopping) ?                                                                  penyampaian perkhidmatan seperti mana yang ditetapkan dalam Piagam Pelanggan. Salah
                                                                                                    satu kaedah penilaian adalah melalui mystery shopping.

                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Laporan perancangan mystery shopping ; dan
                                                                                                    ii. Laporan pelaksanaan mystery shopping .

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Kekerapan agensi melaksanakan mystery shopping berdasarkan perancangan agensi.

          O    g.  Adakah penemuan hasil pemantauan diambil tindakan   0.50     Tidak              ada tindakan           ada tindakan   5   0.50  Data yang dikumpul oleh mystery shoppers akan dianalisis oleh agensi yang berkenaan.
                dan dipantau secara berterusan?                 dilaksanakan                                dan             Laporan penemuan hendaklah disediakan supaya usaha penambahbaikan dapat diambil.
                                                                                    pemantauan
                                                                                     susulan            Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Laporan penemuan mystery shopping ;
                                                                                                    ii. Minit mesyuarat/slaid pembentangan hasil penemuan mystery shopping ; dan
                                                                                                    iii. Laporan tindakan penambahbaikan hasil penemuan mystery shopping .

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Hasil penemuan mystery shopping diambil tindakan susulan; dan
                                                                                                    ii. Pemantauan secara berterusan terhadap penambahbaikan yang dilaksanakan.

C3 Prestasi Pengurusan Pelanggan                            14.00                                               16  14.00
         C3.1 Pengurusan Aduan                         4.00                                               10   4.00  Ruj uk:
                                                                                                    i. Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bilangan 1 Tahun 2008 - Panduan Pengurusan
                                                                                                    Perhubungan Pelanggan; dan
                                                                                                    ii. Ruj uk Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bilangan 1 Tahun 2009 - Penambahbaikan
                                                                                                    Pengurusan Aduan.
                                                                                                                                                                Page 36  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                   DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                      Waj aran                    Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                                 Skor  Markah                        Penerangan
Sub Komponen                                     100.00    Tidak       Kurang
                                                                     Memuaskan       Baik     Cemerlang                                                           Penemuan Panel Penilai
                                                 Memuaskan     Memuaskan
         M    a.  Adakah mekanisme pengurusan aduan diwujudkan?      0.40     Tiada                Ada tetapi tidak            Berpusat     5   0.40  Pengurusan aduan dan maklum balas pelanggan merupakan salah satu elemen penting untuk
                                                                      berpusat                              meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Pejabat Pengurusan Pelanggan merupakan
                                                                                                        struktur khas yang diwujudkan untuk mengendalikan hal ehwal pelanggan agensi. Ia bertujuan
                                                                                                        untuk memudahkan pelanggan yang berurusan bagi mendapat maklumat dan perkhidmatan
                                                                                                        yang cepat dan tepat. Pejabat Perkhidmatan Pelanggan hendaklah sentiasa memantau dan
                                                                                                        menganalisis maklum balas dan aduan pelanggan agensi masing-masing untuk mengetahui
                                                                                                        tahap kepuasan pelanggan dari semasa ke semasa supaya tindakan penambahbaikan
                                                                                                        berterusan dapat diambil.

                                                                                                        Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                        i. Struktur pengurusan aduan;
                                                                                                        ii. Carta alir pengurusan aduan; dan
                                                                                                        iii. Contoh-contoh laporan pengurusan aduan.

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Pengurusan aduan agensi dilaksanakan secara berpusat.
         M    b.  Siapakah pegawai yang dilantik sebagai Pengerusi    0.40    Pegawai Lain                                KSU/TKSU/KP/    5   0.40  Semua agensi Kerajaan hendaklah memberikan keutamaan ke atas pengurusan aduan dengan
                Jawatankuasa Aduan?                                                                TKP              melantik seorang pegawai pemantau bertaraf Timbalan Ketua Setiausaha/Timbalan Ketua
                                                                                                        Pengarah/Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri.

                                                                                                        Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                        i. Minit-minit mesyuarat jawatankuasa aduan.

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Pegawai yang dilantik sebagai pemantau pengurusan aduan

         M    c.  Adakah akuan terima dimaklumkan kepada pengadu     0.30     x < 60%    60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%     80% ≤ x <    100% akuan    5   0.30  Agensi perlu keluarkan surat akuan terima dalam tempoh satu hari bekerja setelah menerima
                dalam tempoh masa yang ditetapkan?                akuan terima ≤ 1  akuan terima ≤   akuan terima ≤   100% akuan    terima ≤ 1 hari          surat aduan awam ataupun yang dirujuk oleh Biro Pengaduan Awam.
                                                  hari bekerja   1 hari bekerja   1 hari bekerja  terima ≤ 1 hari    bekerja
                                                                                bekerja                     Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                        i. Rekod aduan yang diterima; dan
                                                                                                        ii. Rekod surat akuan terima yang dikeluarkan agensi.

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Agensi mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh sehari bekerja bagi semua aduan
                                                                                                        awam yang diterima.

         M    d.  Adakah status tindakan susulan/penyelesaian aduan    0.50      Tiada               Ada penetapan            Ada penetapan   5   0.50  Dokumen yang perlu disediakan
                dimaklumkan kepada pengadu dalam tempoh masa             penetapan              tempoh yang             tempoh yang           i. Minit mesyuarat/piagam yang menetapkan tempoh makluman status          tindakan
                yang ditetapkan?                          tempoh yang               khusus tetapi            khusus dan           susulan/penyelesaian aduan kepada pengadu; dan
                                                   khusus               tidak dipatuhi             dipatuhi            ii. Surat makluman status tindakan susulan/penyelesaian aduan kepada pelanggan.

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Tempoh yang telah ditetapkan; dan
                                                                                                        ii. Pematuhan tempoh yang telah ditetapkan.

         M    e.  Adakah aduan dibentangkan dan dibincangkan    di  0.40      Tiada                 Secara              Secara tetap   5   0.40  Pengaduan awam hendaklah dijadikan agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan di setiap
                dalam mesyuarat pengurusan utama?                                      ad hoc                               jabatan/agensi Kerajaan.

                                                                                                        Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                        i. salinan minit mesyuarat berkaitan; dan
                                                                                                        ii. laporan aduan yang dibentangkan.

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Aduan dibentang dan dibincang dalam mesyuarat utama secara tetap.

         O    f.  Berapakah peratus penyelesaian aduan?          0.50     x < 60%    60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%   80% ≤ x <90%     x ≥ 90%     5   0.50  Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                        i. Laporan penyelesaian aduan.

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Bilangan/peratus penyelesaian aduan bagi tahun penilaian mengikut tempoh yang
                                                                                                        ditetapkan.
         O    g.  Adakah maklum balas/jawapan kepada Surat Kepada     0.50     x < 60%    60% ≤ x < 70%    70% ≤ x < 80%   80% ≤ x <90%     x ≥ 90%     5   0.50  Maklum balas boleh dimuatnaik ke ruangan BERNAMA Online menggunakan template di
                Pengarang (SKP) yang dikemukakan kepada pihak                                                                  http://web6.bernama.com/bpa/admin/signin.php. Maklumat ini boleh dilayari di alamat:
                media:                                                                                     http://web6.bernama.com/bpa/index.php
                i. Disalinkan kepada BPA (UnitRnD@pcb.gov.my);
                ii. Dimuat naik ke laman web agensi; dan                                                                    Bagi agensi yang tidak mempunyai Unit Komunikasi Korporat jawapan disalurkan kepada
                iii. Dimuat naik ke ruangan BERNAMA Online .                                                                  Kementerian/ Ibu pejabat untuk disemak dan seterusnya dimaklumkan kepada BERNAMA
                                                                                                        online dan BPA.

                                                                                                        Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                        i. Rekod-rekod maklum balas yang disalinkan kepada BPA, dimuat naik ke laman web
                                                                                                        kementerian dan BERNAMA Online .

                                                                                                        Perkara yang disemak
                                                                                                        i. Bilangan SKP kepada media; dan
                                                                                                        ii. Maklum balas/jawapan kepada SKP yang disalinkan kepada BPA, dimuat naik ke laman web
                                                                                                        agensi dan BERNAMA Online.
                                                                                                                                                                   Page 37  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                               DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                        Waj aran                Skala Pemarkahan
        Kriteria             Sub-Kriteria                                                             Skor  Markah                      Penerangan
Sub Komponen                                        100.00    Tidak    Kurang
                                                                   Memuaskan       Baik    Cemerlang                                                          Penemuan Panel Penilai
                                                   Memuaskan  Memuaskan
         O    h.  Adakah agensi telah mengambil     inisiatif  untuk   0.40    Tiada                               Ada     5   0.40  Dokumen yang perlu disediakan
                mengelakkan aduan jenis berulang?                                                                    i. Rekod-rekod aduan yang diterima;
                                                                                                    ii. Carta alir yang menunjukkan mekanisme/ usaha penambahbaikan yang dilaksanakan bagi
                                                                                                    mengelakkan aduan jenis berulang; dan
                                                                                                    iii. Laporan/pembentangan/minit mesyuarat yang menunjukkan tindakan untuk mengelakkan
                                                                                                    aduan jenis berulang.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Agensi mempunyai mekanisme untuk mengelakkan aduan jenis berulang.

         O    i.  Adakah surat penghargaan dari BPA/agensi           0.30    Tiada                               Ada     5   0.30  Bagi aduan yang dapat diselesaikan oleh agensi dalam tempoh yang singkat melalui BPA, BPA
                Kerajaan/agensi swasta/orang awam diterima oleh                                                             akan memberikan surat penghargaan.
                agensi?
                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Salinan surat penghargaan.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Surat penghargaan dari BPA/agensi Kerajaan/agensi swasta/orang awam yang diterima oleh
                                                                                                    agensi.

         M    j.  Berapakah peratus Pegawai Khidmat Pelanggan yang       0.30    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%   80% ≤ x <90%   x ≥ 90%    5   0.30  Dokumen yang perlu disediakan
                telah menghadiri latihan yang berkaitan untuk                                                              i. Senarai Pegawai Khidmat Pelanggan; dan
                meningkatkan kompetensi?                                                                        ii. Senarai kursus yang dihadiri.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Peratus Pegawai Khidmat Pelanggan yang telah menghadiri latihan yang berkaitan untuk
                                                                                                    meningkatkan kompetensi.

        C3.2 Kepuasan Pelanggan                           10.00                                            6   10.00  Ruj uk Pekeliling Kemaj uan Pentadbiran Aw am Bilangan 1 Tahun 2008 - Panduan
                                                                                                    Pengurusan Perhubungan Pelanggan
                                                                                                    Penilaian secara berkala ke atas prestasi perkhidmatan utama hendaklah dibuat bagi
                                                                                                    memastikan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Antara kaedah penilaian prestasi yang
                                                                                                    boleh digunakan termasuk menjalankan kajian kepuasan pelanggan.

         M    a.  Adakah agensi membuat pengukuran kajian kepuasan       1.00    Tiada            Ada tetapi tidak          Ada dan     5   1.00  Kajian kepuasan pelanggan dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua kategori pelanggan
                pelanggan?                                              menyeluruh            menyeluruh           yang dikenal pasti. Secara umumnya (rule of thumb) untuk sampel kajian adalah 30% hingga
                                                                                                    40% daripada populasi pelanggan berkenaan

                                                                                                    Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Perancangan pelaksanaan pengukuran kajian kepuasan pelanggan; dan
                                                                                                    ii. Salinan hasil pelaksanaan kajian kepuasan pelanggan.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Kajian kepuasan pelanggan dilaksanakan bagi keseluruhan pelanggan yang dikenalpasti.

         O    b.  Apakah kekerapan pelaksanaan   pengukuran    kajian  1.50    Tiada            Tidak Berkala           Secara berkala  5   1.50  Dokumen yang perlu disediakan
                kepuasan pelanggan?                                                                           i. Minit mesyuarat yang menyatakan perancangan pelaksanaan kekerapan pengukuran kepuasan
                                                                                                    pelanggan; dan
                                                                                                    ii. Salinan hasil pelaksanaan kajian kepuasan pelanggan.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Kekerapan melaksanakan kajian kepuasan pelanggan mengikut perancangan.

         O    c.  Berapakah peratusan tahap kepuasan pelanggan?        3.00    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%   80% ≤ x <90%   x ≥ 90%    5   3.00  Dokumen yang perlu disediakan
                                                                                                    i. Salinan hasil pelaksanaan kajian kepuasan pelanggan; dan
                                                                                                    ii. Minit/slaid pembentangan/laporan mesyuarat di mana hasil kajian kepuasan pelanggan
                                                                                                    dibentang.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Peratusan tahap kepuasan pelanggan.

         O    d.  Adakah kajian kepuasan pelanggan dilaksanakan secara     1.50    Tiada             Sebahagian             Semua     5   1.50  Dokumen yang perlu disediakan
                menyeluruh terhadap perkhidmatan teras?                                perkhidmatan           perkhidmatan           i. Salinan hasil pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan; dan
                                                                     teras              teras            ii. Senarai perkhidmatan teras.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Kajian Kepuasan Pelanggan dilaksanakan bagi keseluruhan agensi dan meliputi kesemua
                                                                                                    perkhidmatan teras agensi.

         O    e.  Berapakah peratus usaha-usaha penambahbaikan yang      2.00    x < 60%  60% ≤ x < 70%   70% ≤ x < 80%   80% ≤ x <90%   x ≥ 90%    5   2.00  Dokumen yang perlu disediakan
                telah dilaksanakan hasil daripada kajian kepuasan                                                            i. Salinan hasil pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan;
                pelanggan?                                                                               ii. Minit/slaid pembentangan/laporan mesyuarat di mana hasil kajian kepuasan pelanggan
                                                                                                    dibentang; dan
                                                                                                    iii. Laporan maklum balas/tindakan penambahbaikan yang telah diambil berdasarkan keputusan
                                                                                                    mesyuarat.

                                                                                                    Perkara yang disemak
                                                                                                    i. Peratus usaha-usaha penambahbaikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kajian
                                                                                                    kepuasan pelanggan berdasarkan keputusan mesyuarat.
                                                                                                                                                               Page 38  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
                                                                                                                                                                   DRAF               10/25/20125:27 PM
 Komponen/                                         Waj aran              Skala Pemarkahan
         Kriteria             Sub-Kriteria                                                         Skor  Markah                         Penerangan
Sub Komponen                                        100.00    Tidak    Kurang
                                                                 Memuaskan     Baik    Cemerlang                                                                   Penemuan Panel Penilai
                                                    Memuaskan  Memuaskan
          O    f.  Adakah usaha diambil untuk mengadakan     Kajian    1.00    Tiada           Ada usaha           Kajian     5    1.00   Dokumen yang perlu disediakan
                 Kepuasan Pelanggan secara online ?                                tetapi belum         kepuasan             i. Print screen Kajian Kepuasan Pelanggan secara online.
                                                                 melaksanakan         pelanggan
                                                                 kajian kepuasan        dilaksanakan            Perkara yang disemak
                                                                  pelanggan         secara online            i. Kajian Kepuasan Pelanggan dilaksanakan secara online.
                                                                 secara online
C4 Promosi Perkhidmatan Pelanggan                              2.20                                        2    2.20
         C4.1 Usaha-usaha Promosi                          2.20                                        2    2.20
          O   a. Apakah  kaedah-kaedah  yang  digunakan      untuk  1.00    1 kaedah  2 kaedah    3 kaedah    4 kaedah   5 kaedah     5    1.00   Dokumen yang perlu disediakan
               penghebahan perkhidmatan/program agensi?                 hebahan   hebahan     hebahan    hebahan   hebahan              i. Kaedah-keadah yang digunakan untuk melaksanakan hebahan; dan
                                                                                                  ii. Bukti-bukti hebahan seperti gambar, flyers , risalah, brosur, print screen , poster, keratan akhbar
                                                                                                  dan bukti-bukti lain melalui media elektronik.

                                                                                                  Perkara yang disemak
                                                                                                  i. Bilangan kaedah yang digunakan untuk menghebahkan perkhidmatan/program agensi.

          O    b.  Adakah keberkesanan usaha-usaha promosi dinilai?      1.20    Tidak          Sebahagian          Semua usaha    5    1.20   Dokumen yang perlu disediakan
                                                                               promosi dinilai           i. Senarai promosi-promosi yang telah dilaksanakan oleh agensi;
                                                                                                  ii. Kaedah pengukuran keberkesanan yang ditetapkan;
                                                                                                  iii. Laporan seperti borang maklum balas atau sistem eRating ke atas aktiviti promosi dan
                                                                                                  penghebahan yang dijalankan; dan
                                                                                                  iv. Minit/slaid pembentangan/laporan mesyuarat di mana hasil keberkesanan dibentang.

                                                                                                  Perkara yang disemak
                                                                                                  i. Keberkesanan semua usaha-usaha promosi dinilai berdasarkan kaedah pengukuran yang
                                                                                                  ditetapkan.

   C=      11                                                                              263   100.00
   M=      110                                                                                 5 Bintang
   O=      69
                                                                                                                                                                   Page 39  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 40  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 41  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 42  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 43  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 44  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 45  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 46  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 47  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 48  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 49  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 50  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 51  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 52  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 53  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 54  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 55  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 56  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 57  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 58  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 59  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 60  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 61  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 62  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 63  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 64  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 65  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 66  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 67  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 68  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 69  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 70  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 71  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 72  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 73  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 74  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 75  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 76  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 77  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx
DRAF               10/25/20125:27 PM
Page 78  ac79eb3f-507e-4691-9ddb-68b065c6e7b4.xlsx

								
To top