PPT MR-dagen

Document Sample
PPT MR-dagen Powered By Docstoc
					Om mänskliga rättigheter
    Den allmänna förklaringen
    - ett levande dokument

•  centrala universella värderingar: icke-diskriminering,
  jämlikhet, rättvisa, universalitet

•  fortsatt relevans, pågående kamp
    De historiska milstolparna
1700-talets deklarationer:
• Amerikanska oavhängighetsförklaringen
• Franska deklarationen om mänskliga
  och medborgerliga rättigheter

Revolutionerna de gav upphov till:
• Amerikanska revolutionen
• Franska revolutionen

Påföljande revolutioner och uppror under
1800-talet och 1900-talet baserade på samma
grundidéer
      Amerikanska
  oavhängighetsförklaringen 1776
•  Individens odelbara och okränkbara
   rättigheter; rätten till liv, frihet och att
   sträva efter lycka

•  En nation: ”Dessa enade kolonier är
   och bör vara fria och självständiga
   stater!”

Amerikanska revolutionen 1763-1783
     Franska deklarationen om
    mänskliga och medborgerliga
       rättigheterna 1789
•  Individens odelbara och oförytterliga rättigheter

•  Rätten till frihet, egendom, säkerhet, och rätten att göra
   motstånd mot förtryck

•  Yttrandefrihet


  Franska revolutionen
   1789-1799
      Sammanfattningsvis
• 1700-talets deklarationer hävdade människans rätt till
 sitt liv, sin frihet och sin egendom och rätten att göra
 motstånd mot förtryck.

• skriftliga dokument

• regeringens makt var inte längre oinskränkt

• nationell angelägenhet
       1800-talets revolutioner

             Aktivism för mänskliga rättigheter förblev ett område för
             politiska och religiösa grupper och övertygelser.
Deras anspråk var främst
politiska INTE humanitära.
        1900-talets uppror

                Indien driver ut den
                brittiska kolonialmakten
Kampen för kvinnlig rösträtt
Rättegångar prövar
 krigsförbrytelser
     • Markerade slutet av
      andra världskriget

     • Nürnberg och Tokyo

     • Brott mot
      mänskligheten

     • Behov av internationella
      regler för mänskliga
      rättigheter
FN:s kommission för de
mänskliga rättigheterna

      • Inrättades 1946

      • Första ordföranden: Eleanor
       Roosevelt

      • Första uppdrag: ett förslag
       till den allmänna förklaringen

      •  Ersattes av MR-rådet 2006
  Den allmänna förklaringen om
  de mänskliga rättigheterna
• 1948 antar FN:s
 generalförsamling den
 allmänna förklaringen

• de odelbara och
 universella rättigheterna är
 grunden till frihet, rättvisa
 och fred i världen

• 30 artiklar; översatt till 360
 språk
            Olika rättigheter
Artikel 1: alla är födda fria och lika i värde
Artikel 2: icke-diskriminering
Artikel 3: rätt till liv och frihet
Artikel 4: slaveri
Artikel 5: tortyr
Artikel 6 – 12: likhet inför lagen
Artikel 13 och 14: rätten att förflytta sig och söka asyl.
Artikel 15: rätten till nationalitet
Artikel 16: rätt att gifta sig med vem man vill
Artikel 17 – 20: personliga friheter
Artikel 21: demokratiska rättigheter
Artikel 22 – 25 och 27: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Artikel 26: rätten till utbildning
         Vad är en
        mänsklig rättighet?
• mänskliga rättigheter gäller för alla och envar och de är
 universella

• ingen gradering – alla är viktiga, ömsesidigt samverkande och
 delar av samma helhet

• internationella regler mellan stater som utvecklats framförallt
 efter andra världskriget

• reglerar statens skyldigheter och individens rättigheter
     Deklarationens framsteg


•  Mänskliga rättigheter fick ett språk, uttryckt i 30
  artiklar.

•  Mänskliga rättigheter blev en internationell,
  universell, standard.


•  Källa av inspiration. Utgångspunkt för folkrättens
  utveckling.
       Kärnkonventionerna
• Medborgerliga och politiska rättigheter (1966)
• Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966)
• Avskaffande av rasism och etnisk diskriminering (1969)
• Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979)
• Avskaffande av tortyr (1984)
• Barnets rättigheter (1989)
• Migrantarbetares rättigheter (1990)
• Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006)
• Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)
    FN:s högkommissarie för
     mänskliga rättigheter

•  Wienkonferensen 1993
•  Samordning av FN:s MR-verksamhet
•  MR-kontoret, Palais Wilson, Genève
•  Navi Pillay 2008-
  Svenska FN-förbundets arbete
   med mänskliga rättigheter

•  Samordning av nätverket för mänskliga rättigheter
•  Parallellrapportering
•  Politisk påverkansarbete, media
•  Föreläsningar, seminarier, utbildningar
•  MR dagarna, Bokmässan, 10 december
•  Aktivitetspaket

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/25/2012
language:Swedish
pages:18