Docstoc

politisk nyt

Document Sample
politisk nyt Powered By Docstoc
					Arbejdsretsseminar 29. maj
      2012
     Axelborg
  Nye regler på arbejdsretsområdet
•  Lov om ændring af lov om Arbejdsretten og faglige voldgifter – lov nr. 343 af
  17. april 2012
  Adgang til at øge antallet af suppleanter i Arbejdsretten


•  Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister – lov nr. 377
  af 28. april 2012
  Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og
  personer, som er omfattet af forskerskatteordningen, og indberetning til indkomstregisteret m.v.

•  Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet - lov nr. xxx af xxyy
  2012 (Revision)
  Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.

•  Lov om ændring af lov om barseludligning - lov nr. xxx af xxyy 2012
  (Revision)
  Fællesopkrævning af bidrag til Barsel.dk, ophævelse af lovfastsatte satser for refusionsstørrelse,
  refusionsperioden og bidrag, indførelse af klageadgang m.v.)
       Andre ting i støbeskeen
• Ole Andersen, C-499/08
-  EU-Domstolens afgørelse af 12. oktober 2010
-  Nedsættelse af arbejdsgruppe under Implementeringsudvalget• Vikarlovforslag
• Udvalg om modvirkning af social dumping
    Præjudicielle sager ved EU-
        Domstolen
• Hvornår afgiver den danske regering skriftligt
 indlæg i en præjudiciel sag ved EU-Domstolen?
-  Danske sager
-  Sager, hvis afgørelse kan have betydning for dansk lovgivning
-  Sager, hvis afgørelse kan have betydning for den danske model


• Præjudicielle sager på det arbejdsretlige område
-  Verserende sager, hvor der er afgivet indlæg (efter maj 2011)
-  Afgjorte sager, hvor der er afgivet indlæg (efter maj 2011)
 Aktuelle præjudcielle sager på det
    arbejdsretlige område
• Ring og Werge, forenede sager C-335/11
 og 337/11 (forskelsbehandling og
 handicap)
• Kristensen, C-476/11 (forskelsbehandling
 og alder)
• Toftgaard, C-546/11 (forskelsbehandling
 og alder)
   Ring og Werge, forenede sager C-335/11 og
    337/11 (forskelsbehandling og handicap)

•  Opsigelse af to lønmodtagere med henholdsvis en piskesmældsskade og
  en ryglidelse og slidgigt med forkortet varsel under henvisning til 120-dages
  reglen i funktionærloven

•  Hvad skal EU-Domstolen tage stilling til
-  handicapbegrebet i beskæftigelsesdirektivets forstand
-  om nedsat arbejdstid kan være en tilpasningsforpligtelse i direktivets forstand
-  om beskæftigelsesdirektivets beskyttelse af personer med handicap hindrer anvendelse af 120-
  dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2, når fraværet skyldes følger af personens handicap


•  Dansk indlæg i sagen ved EU-Domstolen (24. oktober 2011)
-  Der gælder ikke en særlig beskyttelse af handicappede i forbindelse med en arbejdsgivers
  anvendelse af 120-dages regelen i funktionærlovens § 5, stk. 2
-  Nedsat arbejdstid kan være en mulig tilpasningsforpligtelse, men der vil være tale om en konkret
  vurdering af relevans. Arbejdsgiveren må i den sammenhæng have en meget bred skønsmargin.

•  Mundtlig forhandling den 4. oktober 2012
         Kristensen, C-476/11
•  Kvinde, som var ansat som kundeservicemedarbejder, fik efter den
  relevante overenskomst på baggrund af sin alder indbetalt et lavere
  pensionsbidrag fra sin arbejdsgiver end sine ældre kollegaer.

•  EU-Domstolen skal tage stilling til rækkevidden af beskæftigelsesdirektivets
  artikel 6, stk. 2 (erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger). Og dermed
  om aldersgraduerede pensionsordninger strider mod forbuddet mod
  aldersdiskrimination

•  Dansk indlæg ved EU-Domstolen (13. januar 2012)
-  Artikel 6, stk. 2, giver adgang til at undtage erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger fra
  direktivets forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Den i sagen omhandlede
  pensionsordning er en erhvervstilknyttet social sikringsordning.
-  Under alle omstændigheder er den aldersgraduerede pensionsordning ikke i strid med direktivet,
  da aldersgraduerende er objektivt og rimeligt begrundet samt proportional, jf. direktivets artikel 6,
  stk. 1 ( berettiget ulige behandling på grund af alder, når der er et legitimt beskæftigelses-,
  arbejdsmarkeds- eller erhvervsuddannelsespolitisk mål)

-  Mundtlig forhandling forventes efteråret 2012
          Toftgaard, C-546/11
•  En tjenestemand blev som 65-årig afskediget som følge af nedlæggelsen af
  hans stilling i forbindelse med nedlæggelsen af statsamterne/oprettelsen af
  statsforvaltningerne. Som følge af sin alder fik han ikke rådighedsløn i
  forbindelse med sin fratræden, men tjenestemands- og folkepension.

•  EU-Domstolen skal tage stilling til
-  om rådighedslønsordningen er omfattet af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2
  (erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger)
-  om reglen om bortfald af retten til rådighedsløn ved de fyldte 65 år kan falde ind under direktivets
  artikel 6, stk. 1.

•  Dansk indlæg ved EU-Domstolen (14. februar 2012)
-  Rådighedslønsordningen er en erhvervstilknyttet social sikringsordning og dermed omfattet af
  undtagelsen i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2.
-  Rådighedslønsordningen er under alle omstændigheder ikke i strid med direktivet, da ordningen
  er objektivt og rimeligt begrundet samt proportional, jf. direktivets artikel 6, stk. 1 ( berettiget ulige
  behandling på grund af alder, når der er et legitimt beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- eller
  erhvervsuddannelsespolitisk mål)
-  Mundtlig forhandling forventes efteråret 2012
Afgjorte præjudicielle sager på det
    arbejdsretlige område
• Neidel, C-337/10 (Udbetaling af
 feriepenge)
• KHS AG, C-214/10 (akkumulation af
 overført ferie)
              Neidel, C-337/10
•  Bortfald af retten til at få udbetalt feriepenge for ikke afholdt ferie i forbindelse med
  overgang til pension.
•  En tysk tjenestemand, som ikke kunne afholde sin optjente ferie på grund af
  langvarig sygdom, og som herefter overgik til pension, krævede at få udbetalt
  feriepenge for de ikke afholdte dage.
•  Tjenestemanden henviste i den forbindelse til, at ikke afholdt ferie i henhold til
  arbejdstidsdirektivet skal udbetales ved fratræden.

•  EU-Domstolen skulle bl.a. tage stilling til
-  om artikel 7 i arbejdstidsdirektivet omfatter videregående krav på ferie i henhold til lov, overenskomst eller
  individuel aftale end de 4 ugers årlig betalt ferie, som direktivet foreskriver.

•  Dansk skriftligt indlæg ved EU-Domstolen (19. oktober 2010)
-  Arbejdstidsdirektivet er et minimumsdirektiv, og er derfor ikke til hinder for, at medlemslandene kan have
  videregående rettigheder, uden at disse omfattes af direktivets regler.

-  EU-Domstolens dom af 3. maj 2012
-  Med henvisning til C-282/10 Dominguez (afsagt 24. januar 2012) er arbejdstidsdirektivet ikke til hinder for, at
  medlemslandene kan have regler om, at retten til udbetalingen for ikke afholdt ferie ved fratræden ikke omfatter
  yderligere ferie end de 4 uger, som direktivet foreskriver.
            KHS AG, C-214/10
•  Medlemslandenes ret til at begrænse akkumulation af overført ferie i tilfælde af
  sygdom.

•  En tysk lønmodtager, som var syg igennem en længere årrække frem til sin
  fratræden, krævede at få feriepenge for ikke afholdt ferie udbetalt.

•  EU-Domstolen skulle tage stilling til
-  om artikel 7 i arbejdstidsdirektivet er til hinder for, at medlemslandene kan begrænse den tid, hvori arbejdstageren
  skal holde den årlige betalte ferie, også når arbejdstageren har været uarbejdsdygtig i en længere årrække.


•  Dansk indlæg ved EU-Domstolen (20. september 2010)
-  Medlemslandene må være overladt et vidt skøn til at fastlægge en sådan begrænsning, og hensynet til
  arbejdstagerens sundhed og sikkerhed, som er direktivets formål, tilsiger ikke, at arbejdstageren ubegrænset skal
  kunne akkumulere ferie.

•  Domstolens dom af 22. november 2011
•  Dommen fastslår, at medlemsstaterne enten ved lov eller overenskomst kan begrænse overførsel
  af ferie i tilfælde, hvor lønmodtageren er syg over flere ferieår, så længe der er en
  overførselsperiode på mere end 15 måneder.
        Tak
• Tak for opmærksomheden

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/25/2012
language:Danish
pages:12