NL Enqueteformulier Voorlopige Architectuur Kilometerheffing

Document Sample
NL Enqueteformulier Voorlopige Architectuur Kilometerheffing Powered By Docstoc
					                                        Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing
                               Naam organisatie:

Nr.   Uitganspunt / eis                              Uitleg & argumentatie                                                                        Evaluatie door uw organisatie
    Uitgangspunten ten aanzien van de definitie van de heffingsplichtige
1.1
    voertuigtypes
                                          Tegelijkertijd met de invoering van de kilometerheffing wordt op federaal niveau het Eurovignet afgeschaft. Het is niet toegestaan om een tolgeld zoals de
                                          kilometerheffing te combineren met een gebruiksrecht zoals het Eurovignet ten aanzien van éénzelfde voertuigcategorie op eenzelfde traject. De Gewesten
                                          zullen daarom afspraken moeten maken met de federale overheid om af te zien van de heffing van het Eurovignet.
                                          • De volgende randvoorwaarden gelden voor de kilometerheffing van vrachtwagens:
                                          - Doorrekenen van infrastructuurkosten in een infrastructuurheffing, op basis van de regels opgelegd door de Tolrichtlijn 2011/76, op alle wegen waarop tol
                                          zal geheven worden.

    De kilometerheffing is van toepassing op voertuigen voor goederenvervoer
1.1.1
    met een MTM (maximaal toegelaten massa) van 3,5 ton en meer         100% tussen de hoogste en de laagste klasse.

                                          - Doorrekenen van externe kosten voor luchtkwaliteit en geluidhinder in een externekostenheffing, op basis van de regels opgelegd door de Tolrichtlijn, o.a.
                                          Bijlage III bis. De externekostenheffing wordt in beginsel enkel op de niet-geconcedeerde wegen ingevoerd.


                                          • Het blijft toegelaten om andere regulerende heffingen toe te passen op alle wegen in stadsgebieden, met inbegrip van wegen van het trans-Europese
                                          netwerk door stedelijke gebieden met het oog op het tegengaan van tijd en plaatsgerelateerde congestie of op het tegengaan van milieuschade.
                                          Vrijstellingen van kilometerheffing worden in beginsel niet verleend. In abstracto blijven zij mogelijk voor uitzonderlijke gevallen, zoals bepaald in artikel 7.4
1.1.2  Vrijstellingen van kilometerheffing worden in beginsel niet verleend
                                          van de Tolrichtlijn. Zij moeten bovendien concreet en adequaat worden gemotiveerd.
1.1.3  Sociale correcties van het tarief zullen niet worden verstrekt       Het tarief zal niet variëren op basis van sociale omstandigheden van de nummerplaathouder.
1.2   Uitgangspunten ten aanzien van de geografische reikwijdte
                                          Met “uitgebreid Eurovignetwegennet” wordt verwezen naar het wegennet dat onder het huidige toepassingsgebied van het Eurovignet valt. De
                                          kilometerheffing omvat minstens deze wegen en maximaal het hele wegennet.
    De kilometerheffing zal worden berekend ten minste op het uitgebreid    Tarieven worden in de vorm van tariefzones gedigitaliseerd. Per weg of weggedeelte kan een tariefzone worden bepaald, ongeacht geografische locatie.
1.2.1                                        Elke zone kan een eigen tarief hebben. Afhankelijk van de gewenste mate van detail kunnen er vele honderden tot duizenden verschillende tariefzones
    Eurovignet wegennet
                                          worden vastgesteld. Deze zones dienen ook periodiek te zijn aan te passen. De eigenaar van het betreffende domein gaat over de vorm van de zones en de
                                          hoogte van de geldende tarieven en zal zich daarbij houden aan de door de SSP opgestelde standaarden waarin de definitie van een tariefzone is
                                          gespecificeerd.
                                          De kilometerheffing zal in juridische zin een grondslag kennen in gebiedsdekkende detectie waarbij het gehele grondgebied van de drie Gewesten in
                                          juridische zin binnen de reikwijdte van de heffing kan vallen. Dit vanwege de doelstellingen ten aanzien van het milieu alsmede ‘keep it simple’
    De kilometerheffing zal in juridische zin een grondslag kennen in
1.2.2                                        overwegingen ten aanzien van de robuustheid en beheersbaarheid van het systeem.
    gebiedsdekkende detectie
                                          Binnen deze scope is het, met de gebruikte techniek, mogelijk om eerst te opteren voor een selectief wegennet. Niettemin zullen van het begin af aan alle
                                          wegen onder de kilometerheffing vallen, maar zal voor de nog niet belaste wegen een nultarief worden vastgesteld.
1.3   Uitgangspunten ten aanzien van de juridische grondslag
    De kilometerheffing wordt ingevoerd als een oneigenlijke gewestbelasting op
1.3.1  het niet-geconcedeerde wegennet en als een retributie op het        Hiertoe is de medewerking van de federale overheid vereist.
    geconcedeerde wegennet (zogenaamd “gemengd model”)

                                          De kilometerheffing als oneigenlijke gewestbelasting is volgens het huidige (federale) wetboek van de inkomstenbelastingen principieel als beroepskost
    Bij de federale overheid zal een wetswijziging worden bepleit die in het  aftrekbaar, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Omtrent de aftrekbaarheid voor beroepsdoeleinden van de kilometerheffing
1.3.2  gemengd model in alle gevallen de aftrekbaarheid van de kilometerheffing  als retributie in de vennootschapsbelasting, kan enkel rechtszekerheid worden bekomen via een (federale) wetswijziging.
    als beroepskost moet garanderen                       De regels inzake aftrekbaarheid als beroepskost in de inkomstenbelastingen blijven ook na de invoering van de kilometerheffing tot de federale
                                          bevoegdheid behoren en kunnen door de federale overheid bij gewone wet worden gewijzigd.
1.4   Uitgangspunten ten aanzien van de planning
                                                Het politieke akkoord tot hervorming van de verkeersbelastingen, afgesloten tussen de drie Gewesten in januari 2011, bepaalt dat de kilometerheffing voor
                                                vrachtwagens en het wegenvignet voor lichte voertuigen op hetzelfde moment zullen worden ingevoerd. Op het ogenblik van het afsluiten van het akkoord
                                                ging men uit van een invoering in 2013.
                                                Bij het uitwerken van de globale planning van het project moet rekening gehouden worden met het vereiste dat de gewesten eerst bevoegd moeten zijn op
                                                grond van de (in werking getreden) bijzondere wet voordat ze beslissingen kunnen nemen in het aanbestedingstraject. De huidige inschatting is dat de
                                                gewesten deze bevoegdheid in juli 2013 zullen verwerven.
1.4.1   De kilometerheffing wordt in principe in 2016 ingevoerd
                                                In de periode voorafgaand aan de go-live datum worden toekomstige Gebruikers middels mediacampagnes, opgezet door de overheid, geïnformeerd en
                                                worden de zelf-installeerbare OBU’s verdeeld aan alle Belgische vrachtwagens en aan de buitenlandse Gebruikers die hierom verzoeken. Het systeem gaat
                                                in één keer ‘live’. Als de eerste vrachtwagens hun OBU’s hebben geïnstalleerd, zijn alle tarieven nog vastgesteld op het nultarief en kunnen grootschaliger
                                                end-to-end integratietests worden uitgevoerd.
                                                De SSP dient in haar aanbieding voorstellen te doen voor gelaagde testmethodieken en end-to-end tests leidend naar een eerste installatie van OBU’s zes
                                                maanden voor go-life en end-to-end tests uiterlijk twee maanden voor go-live.
1.5    Uitgangspunten ten aanzien van het tariferingsmodel

                                                Op grond van de Tolrichtlijn mag de hoogte van het tarief maximaal worden vastgesteld ter hoogte van de infrastructuurkosten van vrachtwagens en/of de
                                                externe kosten vanwege luchtkwaliteit en geluidhinder. De infrastructuurkosten werden berekend voor de drie Gewesten. Voor de externe kosten worden,
     De kilometerheffing zal worden berekend op basis van afgelegde afstand in
                                                voor zover van toepassing, de maxima uit de Richtlijn gehanteerd (berekende externe kosten voor Vlaanderen liggen hoger). In principe wordt elke
1.5.1   kilometers en zal afhankelijk zijn van tijdstip, locatie, rijrichting en statische
                                                verplaatsing geregistreerd en in rekening gebracht, waarbij tussentijdse afrondingen niet mogen worden toegepast.
     voertuigkenmerken
                                                Op basis van het tariferingsmodel op korte en langere termijn gelden de volgende systeemeisen:


     Het systeem moet tariefdifferentiatie in functie van tijd (spits/dal en
1.5.1.1                                            Deze modulering is potentieel positief voor het bestrijden van milieuhinder en congestie.
     dag/nacht) toelaten

                                                Het systeem moet borgen dat waar tariefzones met ongelijke tarieven elkaar kruisen (bijvoorbeeld bij ongelijkvloerse kruisingen), toch het juiste tarief in
1.5.1.2  Het systeem moet tariefdifferentiatie in functie van de locatie toelaten
                                                rekening wordt gebracht. Deze modulering is potentieel positief voor het bestrijden van milieuhinder en congestie.


1.5.1.3  Het systeem moet tariefmodulering in functie van de rijrichting toelaten       Deze modulering is potentieel positief voor het bestrijden van milieuhinder en congestie.     Het systeem moet tariefmodulering op basis van statische               Deze modulering is potentieel positief voor het bestrijden van milieuhinder, op de samenstelling van het vrachtwagenpark (vergroening). De modulering op
1.5.1.4  voertuigkenmerken toelaten (met name Euro-emissienorm en maximaal          maximaal toegestane massa betreft bovendien de impact op de infrastructuur. De statische voertuigkenmerken die gebruikt worden voor de
     toegestane massa)                                  tariefmodulering zijn controleerbaar door een vergelijk met de gegevens in het kentekenbewijs en vergen daarom geen specifieke handhavingsapparatuur.                                                Omwille van initiële testen maar ook omdat die tariefgebieden die nog niet belast zijn toch in het systeem te kunnen opnemen moet een nultarief voor een
1.5.1.5  Het systeem moet in staat zijn ook nultarieven te kunnen toelaten          tariefzone mogelijk zijn. De afhandeling van een nultariefgebied zal niet op de factuur mogen verschijnen, maar moet wel in de databases worden
                                                opgeslagen.                                            Hiermee dient rekening gehouden te worden met de robuustheid van het systeem, waarvoor een periode van een half jaar noodzakelijk wordt geacht voor
     Het systeem moet toelaten dat ieder half jaar een tariefwijziging kan worden
1.5.2                                         voorbereiding, ontwikkeling, testen en acceptatie van door OBU’s en/of proxy te downloaden digitale geo-objecten. Daarnaast komt het de transparantie
     doorgevoerd
                                            voor de Gebruiker ten goede om de tarieven niet te frequent aan te passen.

     Uitgangspunten ten aanzien van de te gebruiken techniek voor het
1.6
     vaststellen tarief in het kilometerheffingsysteem
                                              Voor de drie Gewesten is een GNSS systeem het meest aangewezen, vanwege de dichtheid van het wegennet, de vereiste dekking van het volledige
                                              wegennet en de flexibiliteit om wegen toe te voegen ter voorkoming van sluipverkeereffecten. Door deze benaderingswijze behoeven voor de
                                              registratiefunctie geen portalen en apparatuur langs de kant van de weg te worden geplaatst, maar wel apparatuur in het voertuig (de On-Board Unit).
                                              Daarnaast zullen natuurlijk wel ten behoeve van de handhavingsfunctie bepaalde apparatuur langs de weg geplaatst moeten worden.
                                              Zoals in paragraaf 1.2.2 aangegeven wordt niet uitgegaan van map-matching, maar van indeling van het intergewestelijk grondgebied in tariefzones met
                                              een te definieren mate van fijnmazigheid.
     Het systeem ter vaststelling van de kilometerheffing maakt gebruik van GNSS De GNSS gebaseerde afstand wordt bepaald door het sommeren van de verschillen van opeenvolgende positiebepalingen. Op die plekken waar
1.6.1   plaatsbepaling als middel voor het bepalen van locatie, tijdstip, rijrichting en noodzakelijk (tunnels, parallelwegen in verschillende zones) kunnen naar behoefte location augmentation beacons worden gebruikt. Voor startup
     verplaatsing                                   problemen (bijvoorbeeld time to first fix) zullen door de Service provider voorzieningen getroffen moeten worden door augmented GPS methodes.
                                              De SSP kan kiezen voor een ‘thin client’ oplossing. Dit betekent dat de OBU slechts verplaatsingsdata naar de proxy stuurt. Pas in de proxy wordt de
                                              verplaatsingsdata dan omgezet in kilometers per tariefgebied en wordt de data verrijkt met de bijbehorende tarieven. Dit heeft als belangrijk voordeel dat
                                              hierdoor de geodata niet in de OBU beheerd hoeft te worden waardoor OBU’s die langere tijd in het buitenland zijn verbleven geen update behoeven maar
                                              onmiddellijk in werking kunnen treden na binnenkomst in België. Tevens zullen maatregelen getroffen moeten worden om het actuele tarief in de OBU te
                                              kunnen tonen. Maar de SSP mag ook kiezen voor een ‘thick client’ en moet dan in zijn oplossing borgen dat het probleem van de halfjaarlijkse updates
                                              afdoende en betrouwbaar is opgelost.
                                            Voor de communicatie met handhavingsapparatuur zal gebruik gemaakt worden van de CEN 5,8 GHz DSRC standaard; dit is in lijn met EETS en RCI. Het
    Het systeem maakt gebruik van CEN 5,8 GHz DSRC als communicatiekanaal      communicatieprotocol tussen OBU en de handhavingsapparatuur is leverancier-specifiek. Bij toevoeging van (EETS) providers zal de handhavingsapparatuur
1.6.2                                          derhalve geschikt moeten worden gemaakt voor CEN278-gebaseerde communicatieprotocollen van betreffende Service provider. De SSP zal hiertoe
    tussen OBU’s en handhavingsapparatuur
                                            voorzieningen moeten treffen zodat zijn handhavingsapparatuur dusdanig kan worden aangepast dat ook met OBU’s van toekomstige Service Providers kan
                                            worden gecommuniceerd.
                                            De OBU dient draadloos en zonder tussenkomst van de Gebruiker te kunnen communiceren met de noodzakelijke functies van de Service provider zoals
                                            doorgifte van kilometerdeclaraties en updates van het tarief. Deze communicatie moet tweezijdig kunnen plaatsvinden (upload van de OBU en download
    Het systeem maakt gebruik van draadloze technologie ten behoeve van       naar de OBU). Het is aan de Service provider om een op de eisen passende technologie te selecteren, bijvoorbeeld (niet limitatief) cellulair
1.6.3
    communicatie tussen de OBU en de proxy (binnen de front-end)          (GSM/GPRS/UMTS), WiFi, WiMAX, DSRC.
                                            Er is een voorkeur voor een vorm van Mobiele telecommunicatie omdat deze oplossing de meeste verspreiding kent in het Belgische en buitenlandse
                                            gebied. De compatibiliteit met de toekomstige 4G dient bij de marktconsultatie nader onderzocht te worden.
                                            Elke Gebruiker kan een OBU verkrijgen bij een servicepunt. De gehele handeling van afhalen en installatie moet binnen een relatief korte tijd voltrokken
    De OBU is eenvoudig door ondeskundige Gebruikers te verkrijgen en te
1.6.4                                          kunnen worden. Onderdeel van de installatie is een voorziening die een latere verwijdering van de OBU uit het voertuig registreert en zichtbaar maakt voor
    installeren
                                            Gebruiker en handhaving. Voor de OBU zal een borg verlangd worden.

    Het systeem moet toelaten om in bepaalde zones een forfaitaire heffing te
1.6.5  doen wanneer een voertuig zich minstens X meter binnen die zone heeft
    verplaatst en dit met een maximum van Y forfaitaire heffingen per voertuig
    per etmaal
1.7   Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de markt in de kilometerheffing

                                            In de kilometerheffing is voorzien dat een private marktpartij participeert in de ontwikkeling, realisatie en uitvoering van de kilometerheffing. Er wordt
    De ontwikkeling, realisatie en uitvoering van het systeem voor
                                            gekozen voor een Single Service Provider (SSP) model, dat wil zeggen de Gewesten sluiten een DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)
1.7.1  kilometerheffing vindt plaats door één (Single) Service Provider, onder regie
                                            overeenkomst met één Service provider die instaat voor de financiering van de benodigde investeringen; die de producten en diensten die nodig zijn
    en toezicht van de Interregionale entiteit
                                            ontwikkelt, levert en die ook in staat voor facturatie, inning en afdracht aan de Gewesten en in voorkomend geval, aan de Concessiehouders.

                                            De Gewesten sluiten een DBFMO overeenkomst af met een private partij die instaat voor de financiering van de benodigde investeringen, de producten en
                                            diensten die nodig zijn ontwikkelt en levert, en die ook instaat voor facturatie, inning en afdracht aan de Gewesten en Concessiehouder(s).
                                            De SSP levert een end-to-end dienst aan de Gebruiker en de Gewesten. De integrale oplossing bestaat uit:
                                            • Het beschikbaar stellen van werkende OBU’s via verschillende kanalen (servicepunten in binnen- en buitenland, versturen per post);
                                            • Registratie, controle en verwerking in een back-office van door deze OBU’s verzonden verplaatsingsgegevens;
    De SSP wordt integraal aanbesteed als DBFMO en levert een ‘end-to-end’
                                            • Facturatie aan de Gebruiker en inning via Gegarandeerde betaalmethoden;
1.7.2  dienst aan de Gebruiker en fungeert als enige aanspreekpunt voor zowel de
                                            • Afdracht van de gefactureerde heffing aan de Gewesten en Concessiehouders;
    Gebruiker als de Gewesten en de Concessiehouder(s)
                                            • Aanleveren van gebruikersdata voor de uitvoering van de handhaving.
                                            Tevens voert de SSP de relevante ondersteunende processen (customer care) voor de registratie van Gebruikers, afhandeling van problemen met de
                                            werking van OBU’s, behandeling van vragen of klachten over facturatie, informatieverstrekking aan de weggebruikers over het systeem, … Ook naar de
                                            Gewesten toe verleent de SSP ondersteuning, bijvoorbeeld door gegevens ter beschikking te stellen voor de controle van de afdrachten en de naleving van
                                            de KPI’s, door medewerking te verlenen bij periodieke audits, ...


                                            Voor dit luik is er gekozen om de rol van de SSP te beperken tot de levering van data en beschikbaarstelling van de ”infrastructuur”. De uitvoering van
                                            handhavingstaken is een taak die wordt opgenomen door de Gewesten.
                                            De SSP levert en beheert een werkend geheel van handhavingsapparatuur. Dit geheel combineert de handhaving van zowel wegenvignet als
                                            kilometerheffing en bestaat uit:
                                            • Vaste wegkantapparatuur en verplaatsbare wegkantapparatuur;
    De SSP staat in voor de levering en het beheer van de
                                            • Communicatie en handhavingsapparatuur voor de mobiele handhavingsteams;
    handhavingsapparatuur, met inbegrip van het handhavingscentrum en de
1.7.3                                          • Voertuigen voor de handhavingsteams (dit is optioneel, elk Gewest bekijkt dit in functie van zijn noden);
    datacommunicatie tussen de onderdelen. Dit geheel combineert de
                                            • Een handhavingscentrum inclusief back office, specifiek uitgeruste werkplekken voor de medewerkers van de Gewesten en communicatieapparatuur;
    handhaving van zowel wegenvignet als kilometerheffing
                                            • Datatransmissie tussen deze verschillende componenten.
                                            Personeel van de SSP staat in voor opleiding en ondersteuning van het overheidspersoneel, het onderhoud van de apparatuur en het verhelpen van
                                            eventuele tekortkomingen (vb. niet correct herkenning van nummerplaten) met de bedoeling om de performance van het systeem te verbeteren.
                                            De Gewesten van hun kant zetten handhavingsteams in, bemannen het handhavingscentrum en voeren de eigenlijke handhaving uit (staande houden van
                                            voertuigen, opleggen van boetes, opstarten dwanginvordering, organiseren beroepsprocedure, …).
                                            Op grond van de Europese interoperabiliteitsregels ontstaat vanaf oktober 2012 een open markt waarin meerdere EETS providers de end-to-end dienst
                                            mogen leveren aan Gebruikers indien zij een overeenkomst op basis van een ‘EETS gebiedsverklaring’ zijn aangegaan met de Gewesten en – waar van
                                            toepassing – de Concessiehouders als ‘Toll Charger’. Zowel in de algemene architectuur van het systeem van kilometerheffing als in het contract met de SSP
                                            wordt met deze situatie rekening gehouden, door van een open marktmodel uit te gaan. Van bij de start van het project (go-live) kunnen de Gewesten ook
                                            beslissen om andere Service providers toe te laten die hun diensten willen aanbieden in de Gewestelijke toldomeinen, naar het voorbeeld van de Franse
                                            sociétées habilitées de télépéage (SHT). Het verschil met EETS providers is dat ze hun diensten niet noodzakelijk, ook niet binnen de 24 maanden die
1.7.4  Het stelsel van kilometerheffing wordt voorbereid op EETS
                                            daarvoor in de Interoperabiliteitsbeschikking zijn voorzien, in alle toldomeinen in de Europese unie aanbieden.
                                            De Gewesten en de Concessiehouders zullen als ‘Toll Charger’ in onderhandeling moeten treden met elke andere provider die wenst te opereren in het het
                                            respectievelijke Gewestelijke toldomein. In dat geval kan een situatie ontstaan van meerdere Service providers naast elkaar, en kunnen Gebruikers vrij hun
                                            Service provider kiezen. De gehanteerde architectuur (zie paragraaf 1.9.11) is met het ‘aan- en afritsbaarheidsprincipe’ voorbereid op deze situatie. In de
                                            overeenkomst met de SSP wordt hieraan aandacht besteed, alsmede aan de gevolgen voor het verdienmodel van de SSP en de open te stellen
                                            infrastructuur (zoals augmentation beacons) die door de SSP geleverd is.
                                            De kilometerheffing zal voor vrachtwagens ingevoerd worden, met dien verstande dat er bij de invoering ervan rekening gehouden zal worden met de
                                            mogelijke uitbreidbaarheid naar personenwagens. Dit wordt gerealiseerd door in de architectuur (zie 1.9.11) de mogelijkheid te scheppen om meerdere
                                            Service providers ‘aan te ritsen’ op de open interfaces. Ook wordt reeds gewerkt met een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Service provider en
                                            Gebruiker, waarmee wordt voorbereid op een open markt voor meerdere Service providers. De beoogde aanbesteding ter aanduiding van de SSP zal om
                                            budgettaire redenen in scope beperkt blijven tot het vrachtvervoer.
                                            Tevens zal de handhavingsapparatuur, zoals in 1.7.2 gedefinieerd, moeten zijn voorbereid op toekomstige Service providers voor zowel vracht- als
     Het stelsel van kilometerheffing wordt voorbereid op uitbreiding naar
1.7.5                                         personenvervoer.
     personenvervoer
                                            Om na te gaan of het systeem voldoende uitbreidbaar is naar lichte voertuigen zal de SSP meewerken aan 3 tests:
                                            een nauwkeurigheid plaatsbepalingstest – compleetheid: deze zal de compleetheid van de gemeten gegevens nagaan, gemeten in het totaal aantal
                                            afgelegde kilometer. Het resultaat moet inzicht geven in of de OBU bij gebruik met lichte voertuigen kan voldoen aan de gewenste nauwkeurigheid;
                                            een nauwkeurigheid plaatsbepalingstest- specifieke omgeving: deze test moet bepalen of er specifieke omgevingen zijn zoals tunnels, dichte hoogbouw
                                            enz., waarbij de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling een probleem kan opleveren;
                                            test gebruikersinterface: doel van deze test is het bepalen van welke eisen particuliere gebruikers stellen aan de gebruikersinterface van de OBU.

     De SSP geeft een opbrengstgarantie aan de Gewesten ter hoogte van een     Vanuit de PPS-aanbestedingsfilosofie op basis van een end-to-end Service provider is het wenselijk om een prestatieafspraak aan te gaan op basis van KPI’s.
1.7.6
     percentage van het totaal aan werkelijk verreden ‘kilometers maal tarief’   Zie paragraaf 1.13 voor uitwerking van deze eis.
                                            De aanbestedingsdocumenten dienen deze vereiste te bevatten, samen met details betreffende:
                                            • De mate waarin de SSP de mogelijkheid heeft om zijn klanten te kiezen;
                                            • De vrijheid die de SSP heeft om Gegarandeerde betaalmethoden (voorschot, krediet-of tankkaart) te vragen, afhankelijk van het risicoprofiel van de
                                            Gebruiker;
     Het volledige debiteurenrisico van de inning van de kilometerheffing voor   • De behandeling van gevallen waarin de Gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt en de SSP deze situatie (waarschuwing, betalingsherinnering, etc.)
1.7.7                                         correct geïdentificeerd en beheerd heeft;
     zijn klanten ligt bij de SSP
                                            • De behandeling van gevallen waarin de Gebruiker of het kredietkaart/brandstofkaart bedrijf failliet gaat.
                                            Uitgangspunt hierbij is dat de SSP verplicht wordt elke klant te aanvaarden die beschikt over een Gegarandeerde betaalmethode en de borg voor het
                                            gebruik van de OBU kan voldoen. De SSP draagt het volledige debiteurenrisico zolang de Gebruiker zijn verplichtingen nakomt. Zodra de SSP correct
                                            identificeert en meldt dat een klant zijn verplichtingen niet meer nakomt of in geval van fraude, eindigt de verantwoordelijkheid van de SSP voor de inning
                                            van de verschuldigde kilometerheffing voor deze klant.
                                            De SSP krijgt in de DBFMO-overeenkomst niet de verplichting opgelegd zijn systeem zodanig in te richten dat het aan het einde van de looptijd integraal aan
1.7.8  Het juridisch eigendom van de OBU berust bij de SSP              een andere Service provider overdraagbaar is. Van de SSP wordt verwacht dat hij alle OBU’s volledig economisch afschrijft over de levensduur van de
                                            DBFMO. Het geeft de nieuwe provider ook de kans efficiëntere OBU’s in te zetten, dan wanneer hij de oude OBU’s zou moeten overnemen.

     Aan de Service provider zullen eisen worden gesteld ten aanzien van zijn   Immers, bij beëindiging van het contract zullen gegevens en andere diensten van de Service provider moeten worden overgedragen aan de Gewesten dan
1.7.9  verplichtingen bij het beëindigen van het contract (voortijdig dan wel    wel aan de nieuwe Service provider. Hieronder vallen ondermeer zaken als overdracht van de gebruikersdatabase, een overgangsregeling voor gebruik van
     regulier)                                   de OBU’s, gebruik van de handhavingsapparatuur en de servicepunten. In het lastenboek en in de overeenkomst zullen hiertoe een aantal zaken worden
                                            geregeld.
     De SSP financiert de investeringen en exploitatie-uitgaven van door haar te
1.7.10
     leveren systeemcomponenten en diensten
                                            Er wordt gekozen voor een open marktmodel, waarbij andere Service providers dan de SSP, mits zij door de Gewesten worden erkend en de nodige – op de
                                            tolgebiedverklaringen gebaseerde – overeenkomsten kunnen aangaan en garanties kunnen stellen, hun diensten kunnen aanbieden in de toldomeinen die
                                            onder de kilometerheffing vallen. Hiermee wordt in de overeenkomst met de SSP rekening gehouden. Dit geldt zowel voor EETS providers als voor andere
                                            Service providers die, naar het voorbeeld van de Franse sociétées habilitées de télépéage (SHT), hun diensten niet in alle toldomeinen in de Europese Unie
                                            aanbieden.
                                            Het zijn in deze visie de Gewesten en de Concessiehouder(s) die – via de Interregionale entiteit – rechtstreeks contracteren met andere (EETS) providers,
                                            instaan voor de opvolging van de prestaties van alle Service providers en controle uitoefenen op de afdrachten.
                                            Er is in wezen, wat de reguliere inning betreft, geen verschil in benadering tussen de initiële Service provider (SSP) en andere Service providers. Aan de SSP
     De architectuur van het systeem voor kilometerheffing wordt dusdanig
                                            worden wel eisen opgelegd die niet opgelegd zullen worden aan andere providers vb. op het vlak van customer care en uitbouw van servicepunten.
     functioneel, technisch en juridisch vormgegeven dat de rol van Service
                                            Andere Service providers die aanritsen op het systeem moeten ervoor zorgen dat de OBU’s van hun klanten kunnen communiceren met de
1.7.11  provider ‘afritsbaar’ en ‘aanritsbaar’ is gedefinieerd zodat Gebruikers met
                                            handhavingsapparatuur. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat deze interface gebaseerd zal zijn op een open standaard en de SSP hiertoe voorzieningen zal
     OBU’s van andere Service providers binnen de Gewestelijke toldomeinen
                                            moeten treffen dat zijn handhavingsapparatuur dusdanig kan worden aangepast dat ook met OBU’s van toekomstige Service providers kan worden
     kunnen rijden, zonder fundamentele aanpassingen aan het systeem
                                            gecommuniceerd. De Interregionale entiteit staat in voor de erkenning en certificering van andere Service providers en hun OBU’s.
                                            Alle andere providers zullen van de Gewesten eenzelfde vergoeding ontvangen per kilometer waarvoor tol wordt afgedragen in de drie Gewesten. Op die
                                            manier wordt een vergoeding voorzien voor de meerkost die deze provider heeft om zijn klanten te bedienen in België. Het betreft enkel een vergoeding
                                            van de marginale kosten aangezien zijn overige kosten reeds gedekt worden door andere inkomstenbronnen.
                                            Een andere provider maakt in principe geen gebruik van de infrastructuur van de SSP. Hij kan voor bepaalde elementen een beroep doen op de SSP.
                                            Bijvoorbeeld wanneer hij gebruik wil maken van de OBU’s van de Service provider. In dat geval sluit hij een privaatrechtelijke overeenkomst met de SSP
                                            waarin de voorwaarden en een vergoeding worden afgesproken. De Gewesten zijn in deze overeenkomst geen partij en hoeven dan ook geen regeling uit te
                                            werken om dit te voorzien.

                                            De precieze looptijd kan tijdens de voorbereiding van de aanbesteding mogelijk nog worden bijgesteld en zal afgestemd worden op de levensduur van de
     De looptijd van het contract met de SSP is 12 jaar vanaf de go-live van het
1.7.12                                         belangrijkste investeringen in het contract. Op het moment dat de EETS formeel in werking treedt, zal een open markt kunnen ontstaan van EETS providers.
     systeem, met de mogelijkheid tot verlenging van 3*1 jaar.
                                            Dit kan juridische consequenties hebben voor de inhoud van het contract met de SSP. Zie ook paragraaf 1.7.11.

     De SSP is verantwoordelijk voor de integriteit, authenticiteit,        Een ondermaatse prestatie als gevolg van kwaadwillige inbreuk op het systeem zal gedekt worden door KPI’s, die bepalend zullen zijn voor de strafpunten
     onweerlegbaarheid en vertrouwelijkheid van de informatiestromen en      en boetes opgelopen door de SSP. Het maakt hierbij niet uit wat het oogpunt (financieel gewin, publiciteit) van de inbreuk was, of waar deze inbreuk
1.7.13
     –systemen ten behoeve van het kernproces en de essentiële           plaatsvond (in de OBU, in de back-office, etc.), maar het gaat hierbij om de consequenties van een succesvolle inbreuk die in financiële zin wordt uitgedrukt.
     ondersteunende processen                           Daarbij is het van belang dat de prestatiekortingen in lijn zijn met de financiële capaciteit van de SSP.

                                            Compliance met alle vigerende privacywetgeving moet op elk moment geborgd zijn. De schade verbonden met inkomstenverlies (al dan niet met
                                            terugwerkende kracht) als gevolg van aanpassingen of vervangingen van (onderdelen van) het systeem die voortvloeien uit negatieve gerechtelijke
                                            uitspraken na de oplevering, op basis van de wetgeving van kracht ten tijde van de oplevering, dienen bij de SSP te worden gelegd. De SSP zal de op grond
     De SSP is integraal verantwoordelijk voor compliance met alle vigerende    van de privacywetgeving voor de uitvoering van de opdracht vereiste aangiften moeten doen en toelatingen moeten verkrijgen en behouden, bijvoorbeeld
1.7.14
     privacywetgeving                               bij de Privacycommissie met betrekking tot de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens, of bij het bevoegde Sectoriaal Comité voor de toegang tot
                                            bepaalde databanken.
                                            Deze verplichtingen zullen in de aanbestedingsdocumenten worden opgenomen. Tevens zal aan de Gewesten een recht worden toegekend om op de
                                            naleving door de Service provider van de privacywetgeving toe te zien, en daartoe de medewerking van de Service provider te verkrijgen.

                                            De SSP mag, onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, diensten laten onderaannemen als dat voor zijn bedrijfsvoering gewenst of
     De SSP mag bepaalde diensten onderaannemingscontracteren, mits de
1.7.15                                         noodzakelijk is. Hij dient er dan voor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit te allen tijde geborgd is. Hij zal daartoe onderaannemers aanmelden bij de
     kwaliteit en continuïteit middels contractuele bepalingen is geborgd
                                            opdrachtgever en de betreffende bepalingen in de overeenkomsten ter goedkeuring aanbieden bij de opdrachtgever.

                                            De SSP stelt zo mogelijk real-time, maar minimaal elke 5 minuten, gebruiksgegevens, op zowel het Tolnetwerk als het overige wegennet, ontdaan van
     De SSP stelt verplaatsingsgegevens, ontdaan van privacygevoelige       privacygevoelige informatie, kosteloos beschikbaar aan de Gewesten ten behoeve van beleidsdoeleinden, verkeersmanagement, verkeersinformatie,
     informatie, kosteloos beschikbaar aan het Vlaamse Gewest voor Vlaamse     optimalisatie van verkeersmodellen, etc. De 5 minuten is gekozen om voldoende tijd te hebben om de juiste verkeersdata uit de gebruiksdata te kunnen
1.7.16
     informatie, het Waalse Gewest voor Waalse informatie en het Brusselse     extraheren en is anderzijds kort genoeg om effectief verkeersmanagement te kunnen verzorgen. Dit dient plaats te vinden ongeacht of er door de SSP
     Hoofdstedelijk Gewest voor BHG gerelateerde informatie            daadwerkelijk VAS diensten (zie 1.15) worden aangeboden aan Gebruikers. De gegevens dienen altijd strikt ontdaan van privacygevoelige informatie te zijn.
                                            Dat wil zeggen dat de gegevens niet herleidbaar kunnen zijn naar individuele personen.


                                         De SSP draagt zorg dat mogelijke gebruikers van het Belgische wegennet voldoende worden geïnformeerd over de plicht de kilometerheffing te betalen op
                                         het Tolnetwerk, alsmede de plicht over een werkende OBU te voeren op alle wegen in België. Dit omvat niet alleen het plaatsen van voldoende
     De SSP dient zorg te dragen dat Gebruikers voldoende worden geïnformeerd
1.7.17                                      informatieborden (in vier talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels) op alle toegangswegen naar België (benodigde vergunningen dienen door de SSP verzorgd
     over de plicht een werkende OBU in het voertuig te voeren
                                         te worden), maar ook gerichte campagnes op televisie, radio en andere media in de België omringende landen. De SSP dient voor de gerichte campagnes
                                         een budget op te nemen in zijn aanbieding. Evaluatiemethodieken zullen in de aanbestedingsdocumenten worden opgenomen.

     Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de Gebruikers in de
1.8
     kilometerheffing
     Alle voertuigen vallend onder de kilometerheffing dienen over een werkende Alle voertuigen rijdend op het Belgische wegennet dienen te beschikken over een werkende OBU met geldige overeenkomst en gekoppelde Gegarandeerde
1.8.1  OBU met geldige overeenkomst, inclusief de benodigde Gegarandeerde     betaalmethoden. Door deze keuze ontstaan hogere kosten i.v.m. het groter aantal benodigde OBU’s, maar ook voordelen voor beheersbaarheid van
     betaalmethoden, te beschikken, ongeacht of zij gebruik maken van het    ongewild misbruik en effectiviteit en efficiëntie van de handhaving.
     Tolnetwerk
                                          Alle Gebruikers kunnen tegen betaling van een borg en het overleggen van een Gegarandeerde betaalmethode een OBU verkrijgen. Er wordt dus geen
                                          onderscheid gemaakt tussen Belgische Gebruikers en buitenlandse Gebruikers. Beide soorten Gebruikers kunnen bij de SSP OBU’s bestellen of een OBU bij
     Alle heffingsplichtigen zijn verplicht gebruik te maken van het
1.8.2                                        een servicepunt verkrijgen. De OBU’s kunnen, indien verder gebruik niet noodzakelijk is, ook weer worden ingeleverd bij de servicepunten of via de post.
     kilometerheffing systeem
                                          Servicepunten zijn ingericht binnen België, maar ook op strategisch gekozen posities langs de grens van België zodat buitenlandse Gebruikers voor het
                                          binnengaan van België een OBU hebben kunnen verkrijgen.

     Gebruikers mogen worden verplicht gebruik te maken van Gegarandeerde    Gegarandeerde betaalmethoden zijn betaalmethoden waarbij de Service provider zich verzekerd weet dat de gereden kilometers geïnd kunnen worden
1.8.3
     betaalmethoden                               (kredietkaart, tankkaart, voorschot).
                                          Dit kan het geval zijn wanneer de kredietkaart niet meer geautoriseerd is door de kredietkaartmaatschappij of wanneer het saldo opgebruikt is. De
                                          Gebruiker dient direct geïnformeerd te worden met een melding op de OBU wanneer het minimale saldo bereikt is en de betaalmethoden niet meer
                                          voldoen. In dat geval moet de Gebruiker zich in verbinding stellen met de helpdesk waarvan hij instructies kan krijgen om naar het dichtstbijzijnd
     Gebruikers die geen gebruik (meer) (kunnen) maken van Gegarandeerde    servicepunt te rijden.
1.8.4
     betaalmethoden mogen geen gebruik meer maken van het Tolnetwerk      In geval van gebruik van een voorschot wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn saldo beneden een nader te bepalen waarde komt. Deze waarde is
                                          dusdanig bepaald dat de Gebruiker nog voldoende tijd heeft om zijn saldo aan te zuiveren.De OBU van een Gebruiker die onrechtmatig gebruik blijft maken
                                          van de weg (doordat hij ondanks de melding geen remediërende actie onderneemt) kan positiegegevens naar de back office uitsturen om de frauduleuze
                                          Gebruiker te identificeren en staande te houden.
                                          Een Gebruiker waarvan de OBU geen ‘goed’ status meer toont, dient zich onverwijld met de helpdesk in verbinding te stellen. Hij krijgt van de helpdesk dan
     Gebruikers met een defecte OBU dienen zich onverwijld met de helpdesk in
1.8.5                                        instructies om zich naar het dichtstbijzijnde servicepunt te begeven of kan van de helpdesk toestemming krijgen om zich tegen betaling van een forfaitair
     verbinding te stellen
                                          bedrag naar zijn eindbestemming te begeven.
1.9   Uitgangspunten ten aanzien van occasionele Gebruikers
                                          Het kilometerheffingsysteem kent geen verschillen tussen frequente en occasionele (buitenlandse) Gebruikers. Ten aanzien van occasionele Gebruikers zijn
                                          er wel een aantal aan het systeem te stellen eisen:
                                          • Op de buitenlandse toegangswegen naar België dienen genoeg servicepunten te zijn zodat Gebruikers nooit meer dan 10 kilometer of 10 minuten hoeven
                                          om te rijden om een OBU te verkrijgen
                                          • Op alle inkomende snelwegen vanuit de België omringende landen dient minstens één verkooppunt te worden ingericht waar een OBU kan worden
                                          verkregen.
                                          • Op de buitenlandse toegangswegen naar België dienen heffingsplichtigen geïnformeerd te worden over:
     Occasionele Gebruikers hebben op gelijke wijze toegang tot het
1.9.1                                        - de plicht om in België een OBU te hebben op het weggennet in scope
     kilometerheffing systeem als frequente Gebruikers
                                          - de dichtstbijzijnde locatie waar zij een OBU kunnen verkrijgen
                                          • Voordat een Gebruiker België verlaat dient de OBU de geregistreerde kilometers af te storten naar de back office
                                          • Na het verlaten van België dienen Gebruikers hun OBU te kunnen inleveren bij servicepunten waarbij ze nooit meer dan 10 kilometer of 10 minuten
                                          hoeven om te rijden.
                                          • Het inleveren van de OBU kan zowel bij een OBU servicepunt als per post.
                                          Occasionele Gebruikers, gelijk aan frequente Gebruikers, hoeven hun OBU niet in te leveren wanneer zij België verlaten. Zij kunnen hun OBU behouden
                                          voor een volgende keer dat zij België aandoen. De SSP mag transactiekosten rekenen bij het inleveren van een OBU. De borg zal worden terugbetaald bij
                                          inlevering.
                                          Een handhavingssysteem voor een autonoom tolsysteem moet aan eisen voldoen om voldoende bestendigheid te hebben tegen misbruik waardoor de
                                          ‘lek’, d.w.z. het aantal gebruikers dat erin slaagt zonder te betalen van het Tolnetwerk gebruik te maken, zo laag mogelijk is. Daarbij is het tevens zo dat
                                          een autonoom free-flow systeem nooit volledig dicht voor misbruik zal zijn en dat zonder voldoende handhaving ten minste 10% van de Gebruikers zal
1.10   Uitgangspunten ten aanzien van de handhaving                proberen misbruik van het systeem te maken . Daarom dient een handhavingssysteem voor een autonoom free-flow tolsysteem te steunen op een
                                          aantal pijlers:
                                          • voldoende grote gepercipieerde pakkans;
                                          • voldoende grote straf bij constatering van misbruik;
                                          • resulterende gepercipieerde winst door misbruik klein ten opzichte van de gepercipieerde straf.
                                          Een Gewest handhaaft enkel de inbreuken op zijn eigen decretale kader binnen zijn eigen grondgebied. Er zal tussen de drie Gewesten geen
     De verantwoordelijkheid voor de publieke handhavingstaken ligt bij ieder  grensoverschrijdende handhaving plaatsvinden. Een Gebruiker die een inbreuk pleegt in de drie Gewesten begaat in elk Gewest een afzonderlijke
1.10.1
     van de drie Gewesten                            overtreding die in dat Gewest het voorwerp van handhavingsacties kan zijn.
                                          In het samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten worden afspraken gemaakt over de te leveren minimale inspanningen inzake handhaving.

                                         De uitvoering van de handhaving vergt een gecoördineerd samenspel tussen alle belanghebbenden
                                         De belangrijkste stakeholders zijn:
                                         • Single Service Provider (SSP);
                                         • Gewestelijk handhavingsoverheid (REA);
                                         • Gewestelijk administratief sanctionerende overheid (RASA);
                                         • Gewestelijke handhavingsambtenaar (onderdeel van de REA)
                                         • FRSE(V) operator
     De uitvoering van de handhaving vergt een gecoördineerd samenspel tussen
1.10.2                                      • Personeel van het handhavingscentrum (onderdeel van de REA)
     alle belanghebbenden
                                         De SSP is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van de handhavingsapparatuur die de controles ondersteunt en waarlangs bewijsmateriaal ten
                                         behoeve van de vervolging van overtreders wordt gegenereerd. De detectie, vervolging en beboeting van mogelijke overtreders is de verantwoordelijkheid
                                         van de Gewestelijke handhavingsambtenaren (werkend binnen de REA’s en de RASA’s).
                                         Fysieke controles langs de weg zullen worden uitgevoerd door handhavings-ambtenaren van de REA’s. Voor de organisatie van de activiteiten ten behoeve
                                         van de mobiele handhaving zullen de Gewesten een specifieke afdeling uitrusten. Hoewel er verschil is tussen de specifieke apparatuur voor de handhaving
                                         van de kilometerheffing en het wegenvignet, zullen beide type handhavingsstations (delen van) beide heffingen kunnen handhaven.
                                         Het opleggen van administratieve sancties gebeurt door de RASA’s.
                                           De effectiviteit van de handhaving van de kilometerheffing wordt geoptimaliseerd door het inzetten van gerichte handhavingsmiddelen. Op het Tolnetwerk
                                           wordt de handhaving van het vignet gecombineerd met die van de kilometerheffing. Op het overige wegennet worden op strategisch gekozen vaste posities
     De geografische aanpak van de handhaving bestaat uit vaste en flexibele
1.10.3                                        camera’s geplaatst. Verder worden door middel van snel verplaatsbare camera-eenheden verrassingscontroles uitgevoerd. De mobiele teams worden
     stations en mobiele handhavingsteams
                                           voornamelijk ingezet om niet-betalers staande te houden (kilometerheffing en vignet). Om de dreiging van de handhaving te optimaliseren zijn dergelijke
                                           voertuigen duidelijk herkenbaar als handhavingsteams voor kilometerheffing en vignet.
     Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de Gewesten in de
1.11
     kilometerheffing

                                           De Gewesten zijn na de invoering van de kilometerheffing verantwoordelijk voor:
                                           • het gewestelijke regelgevende kader;
                                           • de sturing op strategisch en tactisch niveau;
                                           • het bepalen van de heffingsplichtige wegen en de wijziging daarvan;
                                           • het vaststellen van de tarieven en de wijziging daarvan;
                                           • het bepalen van eventuele vrijstellingen;
1.11.1  De kilometerheffing staat onder regie en toezicht van de Gewesten
                                           • de erkenning en/of toelating van andere (EETS) providers
                                           • de regie van en het toezicht op de overeenkomsten met de SSP en met eventuele andere (EETS) providers, met inbegrip van de realisatie van de KPI’s en
                                           de daarop gebaseerde vergoeding, waar van toepassing;
                                           • de communicatiestrategie ten aanzien van de kilometerheffing;
                                           • de opvolging van technische innovaties en eventuele ontwikkeling van VAS;
                                           • de handhaving: het opsporen van inbreuken, voorstellen van schikkingen, en opleggen en innen van eventuele boetes.

     De Gewesten kunnen Concessiehouders van (delen van) hun wegennet bij de
     werking van de kilometerheffing betrekken en Concessiehouders kunnen als De Gewesten zorgen voor de verankering van de daartoe vereiste bepalingen in hun decretaal kader en in de concessieovereenkomsten met de betrokken
1.11.2
     gevolg daarvan partij worden bij de DBFMO-overeenkomst met de SSP,    Concessiehouders.
     alsook bij overeenkomsten met andere (EETS) providers
                                           Het betreft in het bijzonder:
                                           • het overleg rond het algemeen regelgevende kader, en de sturing op strategisch en tactisch niveau;
                                           • het overleg rond de Gewestelijk te bepalen tarieven en het vastleggen van een bandbreedte daarvoor;
     De Gewesten zullen een samenwerkingsovereenkomst aangaan waarin zij     • de gezamenlijke aanbesteding van de SSP, en de regie van en het toezicht op de contractuele samenwerking;
     afspraken maken omtrent de materies die binnen de overheidsrol in de    • de erkenning en/of toelating van andere (EETS) providers op de Gewestelijke toldomeinen en het contractsbeheer ten aanzien van deze partijen;
1.11.3
     kilometerheffing vallen, en die voor de goede werking van het systeem    • het overleg rond en vastleggen van een gezamenlijke communicatiestrategie ten aanzien van de kilometerheffing;
     gezamenlijk geregeld en/of beheerd moeten worden              • het overleg rond technische innovaties en eventuele ontwikkeling van VAS;
                                           • het overleg rond de strategie inzake handhaving en de operationele coördinatie in het handhavingscentrum;
                                           • de oprichting van een Interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid waarbinnen een aantal van deze bevoegdheden en taken gezamenlijk zullen
                                           worden uitgeoefend.
                                           Voor aangelegenheden zoals overleg rond het regelgevend kader, de bandbreedte van de tarieven of de communicatiestrategie zou periodieke afstemming
     De Gewesten zullen een Interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid  via een overlegstructuur kunnen volstaan. Voor andere taken echter, zoals de regie van en het toezicht op de contractuele samenwerking met de SSP, en de
1.11.4  oprichten die belast wordt met de uitvoering van de gezamenlijk taken en  erkenning/toelating en opvolging van andere (EETS) providers is één aansturingskanaal, en dus een meer doorgedreven samenwerkingsstructuur met
     bevoegdheden                                permanente personeelsinzet nodig. Hiervoor wordt een Interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid opgericht. De overlegtaken worden daarin dan
                                           ook ondergebracht.
     De DBFMO-overeenkomst met de SSP zal gezamenlijk door de Interregionale Dit steunt op artikel 19 van de huidige wet overheidsopdrachten (en desgevallend, zodra dit in werking treedt, op het nieuwe artikel 38).
     entiteit enerzijds, en de Concessiehouders die de Gewesten van bij de start Door de Concessiehouders te betrekken bij de aanbesteding en de andere taken van de Interregionale entiteit wordt gekozen voor coherentie en efficiëntie.
1.11.5  bij de werking van de kilometerheffing betrekken anderzijds, worden     Een Service provider (zowel SSP als andere Service providers) worden erkend op het hele grondgebied en vervolgens opgevolg en aangestuurd via één
     aanbesteed en opgevolgd, waarbij de Interregionale entiteit de rol van   kanaal, zijnde de Interregionale entiteit.
     penhouder zal vervullen
     De Gewesten dienen zorg te dragen voor informatieborden die het naderen De Gewesten dienen zorg te dragen voor voldoende informatieborden binnen België die de Gebruiker duidelijk maken dat hij het Tolnetwerk oprijdt,
1.11.6
     van het Tolnetwerk aan de gebruiker duidelijk maken             dusdanig dat de Gebruiker niet het verweer kan voeren dat hij niet had kunnen weten dat betreffend Tolnetwerk heffingsplichtig was.
     Eisen aan het juridisch kader betreffende de basisrechtsverhoudingen
1.12
     tussen de betrokken actoren
                                            Het Gewestelijke systeem voor kilometerheffing sluit om beleidsmatige redenen zo nauw mogelijk aan bij, en is compatibel met, de te verwachten
                                            internationale marktontwikkelingen, in het bijzonder als gevolg van de Europese interoperabiliteitsregels (EETS). Dit leidt ertoe dat vanuit juridisch oogpunt
                                            het juridisch kader in het algemeen, en de basisrechtsverhoudingen tussen de actoren in het bijzonder, van bij aanvang zoveel als mogelijk op een open
                                            marktmodel, zoals dit op Europees vlak met EETS voor ogen staat, worden ge-ent. Dit werkt ook door in vormgeving van de rechtsverhoudingen met de SSP,
                                            ongeacht de vraag of hij zelf de EETS-dienst zal aanbieden.
                                            De kernelementen van het EETS-marktmodel zijn:
                                            • Een “end-to-end” systeem waarbij zowel Toll Chargers als Gebruikers in principe slechts één aanspreekpunt hebben: de Service provider.
                                            • Gebruikers zijn vrij hun Service provider te kiezen, en hebben met hem een privaatrechtelijke (contractuele) verhouding. De concrete invulling van deze
                                            verhouding kan per Service provider verschillen.
1.12.1  Het juridisch kader wordt op EETS gemodelleerd
                                            • Toll Chargers zijn verplicht om (erkende) Service providers op niet-discriminatoire basis toegang tot hun toldomein te verlenen, indien zij aan de
                                            voorwaarden van een vooraf door de Toll Charger te publiceren EETS-gebiedverklaring, en aan eventuele specifieke contractvoorwaarden, voldoen. Tussen
                                            Toll Chargers en Service providers wordt een overeenkomst gesloten.
                                            • Gebruikers kunnen via hun Service provider (en dus via één contracts- en facturatieproces) aan hun verplichtingen in alle EETS-toldomeinen voldoen. De
                                            betaling van het tolgeld door de Gebruiker aan zijn Service provider is bevrijdend ten aanzien van de betrokken Toll Chargers.
                                            Service providers nemen t.a.v. de Toll Chargers een verregaande verantwoordelijkheid voor de betaling van de tolgelden. Zij nemen als het ware ten
                                            aanzien van de Toll Chargers de betalingsverplichting voor hun Gebruikers over. Het debiteurenrisico voor Gebruikers ligt derhalve bij de Service provider.
                                            Toll Chargers kunnen hiertoe van Service providers een bankgarantie vragen ten belope van maximaal het gemiddelde maandelijkse toltransactiebedrag
                                            voor het betrokken tolgebied.
                                            De Gebruiker van een heffingsplichtig voertuig op het heffingsplichtige wegennet wordt wettelijk als heffingsplichtige aangeduid. De Gebruiker krijgt
                                            evenwel de wettelijke verplichting opgelegd om zich voor de voldoening van de heffing ten aanzien van de Toll Chargers van de respectieve wegenneten
                                            (Gewesten en – waar van toepassing – Concessiehouders) via een (wettelijk gereguleerde) overeenkomst regelmatig bij een Service provider aan te sluiten,
                                            op grond waarvan de Service provider voor hem ten aanzien van de Toll Chargers als schuldeiser van de heffing garant staat. Een Gebruiker heeft dus geen
                                            contract met een Toll Charger.
                                            De Gebruiker dient ook regelmatig bij een Service provider aangesloten te blijven, en moet dus te allen tijde in regel zijn en blijven met zijn wettelijke en
                                            contractuele verplichtingen, op straffe waarvan de Service provider de overeenkomst kan beëindigen en aan de Toll Chargers kan melden niet langer voor
                                            deze Gebruiker garant te staan. Deze wettelijke en (wettelijk gereguleerde) contractuele verplichtingen hebben onder meer betrekking op het beschikken
                                            over een functionerende OBU, het tijdig melden en vervangen van een defecte OBU, het voldoen aan zijn betaalverplichtingen ten aanzien van zijn Service
                                            provider (waaronder, ten aanzien van de SSP, het stellen van Gegarandeerde betaalmethoden zoals, bijvoorbeeld, het tijdig aanzuiveren van een
                                            voorschot), het zich onthouden van interferentie met de werking van de OBU e.d.
                                            Voor een Gebruiker die in regel is en blijft met zijn verplichtingen, bestaat de primaire rechtsverhouding met zijn Service provider. Hij blijft weliswaar
                                            formeel heffingsplichtige, maar heeft voorts geen contact met de Toll Chargers. Zijn betalingsverplichting ten aanzien van de Toll Chargers wordt door de
     De relatie Toll Chargers – Gebruiker: de Gebruiker wordt in de wet als
                                            Service provider overgenomen.
1.12.2  heffingsplichtige aangeduid, en krijgt tevens de verplichting opgelegd om
                                            Een Gebruiker die niet in regel is, ontbeert of verliest de rechtsgrond om zich op deze overname beroepen. Hij is als heffingsplichtige (opnieuw)
     zich voor de voldoening van de heffing bij een Service provider aan te sluiten
                                            rechtstreeks gehouden tot het voldoen van de heffing. Daar hij in overtreding is, stelt hij zich bloot aan het handhavingssysteem van de Gewesten.
                                            In de relatie tussen de Toll Chargers en de Gebruikers is er dus een belangrijk onderscheid tussen het reguliere inningsproces ten aanzien van reguliere
                                            Gebruikers, en de handhaving van overtreders.
                                            Het reguliere inningsproces verloopt voor de drie Gewesten, en – waar van toepassing – de Concessiehouders, volledig via de Service providers, en dit
                                            volgens het “end-to-end” model.
                                            De handhaving van overtreders, anderzijds, berust bij de Gewesten. Dit wordt wettelijk uitgewerkt via een duaal handhavingssysteem, bestaande in een
                                            hoofdzakelijk administratieve sanctieprocedure, van toepassing op alle inbreuken, en een eventuele strafprocedure voor een beperkt aantal inbreuken (bv.
                                            inbreuken begaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, of het opzettelijk hinderen van de handhavingsactiviteiten van de Gewestelijke
                                            ambtenaren).
                                            De Gewesten innen dus rechtstreeks de (forfaitair bepaalde) ontdoken heffing en eventuele administratieve boetes, zoals wettelijk omschreven, ten
                                            aanzien van de Gebruikers in overtreding die via de handhavingsapparatuur worden gedetecteerd en/of door de mobiele teams van de Gewesten worden
                                            staande gehouden. De rol van de SSP beperkt er zich in hoofdzaak toe de infrastructuur die deze handhavingsprocessen ondersteunt, ter beschikking te
                                            stellen.
                                            De relatie Service provider – Gebruiker is van privaatrechtelijke aard, binnen een duidelijk wettelijk omlijnd kader. De Gebruiker doet een beroep op de
                                            Service provider om hem van een OBU te voorzien, deze up to date te houden, de verplaatsingsgegevens te verzamelen, en de heffing voor zijn rekening te
                                            voldoen.
     De relatie Gebruiker – Service provider: de Gebruiker heeft met zijn Service De Service provider heeft een contractueel verhaal op de Gebruiker voor de verschuldigde kilometerheffing, en moet voor invordering daarvan de
1.12.3
     provider een (wettelijk gereguleerde) privaatrechtelijke overeenkomst     civielrechtelijke middelen gebruiken.
                                            De SSP zal, in tegenstelling tot eventuele andere (EETS) provider, een acceptatieplicht hebben t.a.v. alle Gebruikers, voor zover zij de wettelijk omschreven
                                            Gegarandeerde betaalmethoden kunnen voorleggen. De Service provider zal de klachten en betwistingen van zijn Gebruikers dienen te behandelen.
                                            Betwistingen tussen Service provider en hun Gebruikers behoren tot de bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken.
                                             De SSP, alsook andere (EETS) providers zijn er enerzijds toe gehouden een (wettelijk omkaderde) overeenkomst met de respectieve Toll Chargers aan te
                                             gaan om hun activiteiten op een toldomein uit te oefenen. Anderzijds worden alle Service providers in de wet zelf als (derde) betaler van de, op de door hun
                                             Gebruikers verreden kilometers gebaseerde, heffing aangeduid.
     De relatie Toll Chargers – Service provider: Toll Chargers sluiten met Service  De contractuele relatie verschilt echter naar gelang het om de SSP dan wel om andere Service providers gaat. Enerzijds zal enkel de SSP instaan voor het
     providers een (wettelijk omkaderde) overeenkomst, maar de Service        DBFMO-luik met betrekking tot de handhavingsinfrastructuur. Die infrastructuur komt evenwel in het reguliere inningsproces niet tussen. Anderzijds zal,
1.12.4                                          wat het reguliere inningsproces betreft, enkel de SSP een aantal specifieke verplichtingen hebben m.b.t. de (voor de Gebruiker) kosteloze
     providers worden in de wet tevens als (derde) betaler van de, op de door
     hun Gebruikers verreden kilometers gebaseerde, heffing aangeduid         terbeschikkingstelling van OBU’s op voldoende verdeelpunten, de acceptatieplicht ten aanzien van alle Gebruikers die de wettelijk omschreven
                                             Gegarandeerde betaalmethoden kunnen voorleggen, e.d. De SSP wordt hiervoor door de Toll Chargers afzonderlijk vergoed. Om die reden ook, wordt de
                                             SSP voor een bepaalde duurtijd aangeduid na een overheidsopdrachtenprocedure, daar andere (EETS) provider zich bij de Toll Chargers zullen aanbieden en
                                             met hen, indien zij aan de algemene voorwaarden van de tolgebiedverklaring en eventuele specifieke contractuele eisen voldoen, op niet-discriminerende
                                             basis zal worden gecontracteerd.
     Het juridisch kader voor de intergewestelijke invoering van de
     kilometerheffing volgens het gemengd model komt tot stand met de       Deze rechtsinstrumenten zijn: een bijzondere (en desgevallend een gewone) wet op federaal niveau, een decreet/ordonnantie in elk van de drie Gewesten
1.12.5  medewerking van de federale overheid en in samenwerking tussen de       en een intergewestelijk samenwerkingsakkoord tussen de drie Gewesten.
     Gewesten en – waar van toepassing – hun Concessiehouders. Dit alles krijgt
     in diverse rechtsinstrumenten zijn beslag.
1.13   Uitgangspunten ten aanzien van de bepaling van de KPI’s van de SSP
                                            Het bepalen van performance indicatoren in een free-flow GNSS-gebaseerd systeem vergt een benadering die gebaseerd is op het monitoren van
                                            deeltrajecten. Bijvoorbeeld door de afstand tussen specifieke punten op autosnelwegen vooraf te bepalen en te vergelijken met actuele registratiedata van
                                            grotere aantallen voertuigen op datzelfde traject kan een statistisch verantwoorde representatie van de registratienauwkeurigheid van het systeem worden
     KPI indicatoren geven inzicht in de effectiviteit van het systeem en de    verkregen.
1.13.1                                         De volgende indicatoren zullen worden bewaakt:
     processen van de SSP
                                            • Kwaliteit van de OBU registratie
                                            • Kwaliteit van de handhavingsapparatuur
                                            • Kwaliteit van de rapportage van niet-reglementaire voertuigen
                                            • Foutieve rapportage van niet-reglementaire voertuigen
1.14   Uitgangspunten ten aanzien van het verdienmodel van de SSP

                                            Er wordt gekozen voor het SSP model op basis van een DBFMO contractvorm, dat wil zeggen dat de SSP alle noodzakelijke investeringen financiert en een
                                            vergoeding krijgt op het moment dat de afgesproken prestatie wordt geleverd. De SSP zal een vergoeding ontvangen voor elk onderdeel van zijn opdracht:
                                            • Kilometerheffing: zie hierna.
                                            • Wegenvignet: zie architectuurnota wegenvignet.
                                            • Handhaving: beschikbaarheidsvergoeding voor het beheer van de infrastructuur.
                                            In de overeenkomst met de SSP wordt vastgelegd wat de eisen zijn aan capaciteit en service die hij aan Gebruikers moet bieden. Hij moet voldoende
                                            capaciteit opzetten zodat zowel Belgische en buitenlandse vrachtwagens tijdig over een OBU kunnen beschikken. Ook aan customer care (servicepunten,
                                            call center, …) worden capaciteits- en prestatieeisen gesteld.
                                            Het vergoedingsmodel van de SSP dient een weerspiegeling te zijn van zijn kostenstructuur (vast – variabel). Het aantal Gebruikers van de SSP zal evolueren
1.14.1  De SSP ontvangt een vergoeding gebaseerd op de geleverde prestatie      in functie van het aantal vrachtwagens op Belgische wegen en het aantal hiervan dat klant is bij een andere (EETS) provider.
                                            Volgende principes worden gehanteerd:
                                            • De SSP ontvangt een vergoeding die maandelijks wordt herzien in functie van het aantal actieve Gebruikers (aantal OBU’s dat data heeft afgestort in deze
                                            maand). Deze vergoeding is vooraf bepaald in het contract en houdt rekening met het aandeel aan vaste kosten in hoofde van de SSP;
                                            • De Gebruiker betaalt een beperkte vergoeding (handling fee) bij het inleveren van een OBU. Dit dekt de variabele kost van de SSP voor de handelingen
                                            die hiermee verband houden (nazicht OBU, afhandeling klantenadministratie, vrijgeven borg, …).
                                            De totale vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een specifieke formule en er wordt een systeem van bonus-malus uitgewerkt in functie van
                                            de vooropgestelde KPI’s.
                                            De werkelijk betaalde vergoeding is bijgevolg in functie van het volume en de kwaliteit van de geleverde prestaties. De SSP draagt het merendeel van de
                                            economische risico’s in de DBFMO overeenkomst.                                            Deze vaste componenten zullen de volgende kosten dekken: (i) de terugbetaling en de vergoeding van de schuldinstrumenten die gebruikt werden
                                            gedurende de bouwperiode en (ii) de vaste kosten geassocieerd met het projectbeheer en de exploitatie.
                                            Variabele elementen kunnen worden overwogen op basis van een beperkt aantal kostendrijvers, met als doel een automatische aanpassing van de
                                            vergoeding te bekomen. Variabele componenten zullen voorgesteld worden voor die kostenelementen die significant kunnen wijzigen na het ondertekenen
                                            van het contract of waarvoor geen betrouwbare inschatting kan gemaakt worden bij het ondertekenen van het contract. Opdat het gebruik van de
     De belangrijkste componenten van de vergoeding zullen niet afhankelijk zijn
1.14.2                                         geproduceerde OBU’s op het einde van de constructieperiode geoptimaliseerd zal worden, zal het contract trachten de SSP te stimuleren (i) OBU’s te
     van het volume aan prestaties
                                            (her)gebruiken die teruggebracht of nog niet gedistribueerd zijn en (ii) OBU’s te verkopen aan nieuwkomers in de Belgische elektronische tolheffingmarkt.
                                            Om ervoor te zorgen dat de kostenstructuur van de bieders voldoende flexibel is ten aanzien van veranderingen in het SSP marktaandeel als gevolg van de
                                            ontwikkeling van EETS in de Belgische markt, zullen offertes beoordeeld worden op basis van verschillende scenario’s van het SSP marktaandeel en
                                            verkeersassumpties. De aanbestedingsdocumenten zullen bepalen dat alle scenario’s mee in rekening genomen zullen worden bij de evaluatie van de
                                            offerte. Zo kunnen de bieders gestimuleerd worden om hun initiële vaste investeringen overeenkomstig te optimaliseren.


1.15   Opbrengsten uit Value Added Services (toegevoegde waardediensten)
                                            Of VAS diensten op korte termijn rendabel kunnen worden is op dit moment onzeker, aangezien VAS diensten in geen van de huidige tolsystemen tot
                                            significante opbrengsten hebben geleid. Het verbieden kan de business case van marktpartijen vernauwen en daarmee ook de biedingen. De SSP dient door
     Het is de SSP toegestaan VAS diensten te leveren over het platform en de   middel van een open architectuur zijn OBU-proxy combinatie geschikt te maken voor het leveren van eventuele VAS diensten en heeft tevens de
1.15.1
     infrastructuur                                verplichting om VAS diensten van de overheid of derden op zijn platform toe te laten en OBU’s te kunnen leveren die over voldoende displayfunctionaliteit
                                            beschikken om VAS effectief te kunnen aanbieden. Over de verdeling van de inkomsten uit de VAS diensten tussen SSP en overheid dienen per geval vooraf
                                            afspraken te worden gemaakt.
                                            Wel kunnen volledig geanonimiseerde verplaatsingsdata ter beschikking worden gesteld ten behoeve van verkeersmanagement. De Gebruiker beslist zelf of
     Gedetailleerde door de OBU geregistreerde verplaatsingsdata blijven
1.15.2                                         hij zijn verplaatsingsdata ten behoeve van VAS ter beschikking wil stellen. Als hij die data niet ter beschikking stelt kan het betekenen dat betreffende
     eigendom van de Gebruiker
                                            diensten niet aan hem geleverd worden.
     Het is de Service provider toegestaan VAS diensten te leveren over het     De Gebruiker beslist zelf of hij diensten wil afnemen en tevens of hij de bijbehorende verplaatsingsdata van zijn voertuig daarvoor wil afstaan. Deze
1.15.2.1 platform en de infrastructuur, mits uitdrukkelijke toestemming is gegeven   goedkeuring moet worden gegeven voordat de dienst begint en de data wordt afgestaan, en dient te worden opgenomen in de overeenkomst tussen de
     door de Gebruiker en binnen de vigerende wetgeving               SSP en de Gebruiker.
     Het is de Service provider toegestaan VAS diensten te leveren over het  De SSP dient het ontwerp van de OBU en de centrale apparatuur zo vorm te geven dat de VAS nooit de correcte werking van de kilometerheffingsfuncties
1.15.2.2 platform en de infrastructuur, mits de betrouwbare werking van de    kan beïnvloeden. Dit geldt voor de functionele werking, maar ook voor de beveiliging van de verwerkende systemen. Verder zal de SSP borgen dat elke VAS
     kilometerheffingsfunctie niet verstoord kan worden door de VAS dienst  applicatie van tevoren in het kilometerheffingsysteem volledig getest wordt om zeker te stellen dat er geen invloed is op de correcte werking van het
                                         kilometerheffingsysteem.
                                       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing
                              Naam organisatie:
Nr.   Uitganspunt / eis                             Uitleg & argumentatie                                                                   Evaluatie door uw organisatie

                                          Het kernproces is gedefinieerd als het registreren van een verreden kilometer tot en met inning en afdracht van alle verreden ‘kilometers maal tarief’,
                                          gebaseerd op GNSS plaatsbepaling.
                                          Zoals in paragraaf 1.7 beschreven zullen de Gewesten en de Concessiehouder(s) met de SSP een prestatie overeenkomen op basis van een functionele
                                          specificatie; de SSP ontvangt een periodieke vergoeding op basis van de werkelijk geleverde prestatie. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk gebruik te
                                          maken van de innovatieve kracht van de markt. De Interregionale entiteit zal, naast eisen aan organisatie en kwaliteitssysteem (zie 2.9) van de SSP,
2.1   Functionele eisen aan het kernproces van het kilometerheffing systeem   door middel van periodieke rapportering (zie 2.13) een KPI-meetsysteem op een aantal plaatsen in het proces de werkelijk gerealiseerde prestatie
                                          meten.
                                          De KPI’s van de SSP zullen worden gemeten zoals beschreven in het ‘Key Performance Indicators’ document. Ten aanzien van de functie van het proces
                                          ‘registratie’, wordt uitgegaan van de complete functie van OBU t/m proxy. De SSP mag binnen de eisen zelf kiezen op welke wijze hij hier invulling aan
                                          geeft. Er wordt in deze specificatie dus ook geen eisen gesteld ten aanzien van ‘thick’ of ‘thin’ client, maar slechts eisen aan de nauwkeurigheid en
                                          flexibiliteit van de totale functie.

                                          De betrouwbaarheid en continuïteit van registratie van een kilometerheffingsysteem is essentieel. De SSP dient hiervoor een systeem te ontwerpen dat met
    De betrouwbaarheid en continuïteit van registratie van een verreden    voldoende continuïteit en nauwkeurigheid de verreden kilometers registreert. Aspecten als nauwkeurigheid van de registratie, betrouwbaarheid van de
2.1.1                                       communicatie en beveiliging van de communicatie zijn hierbij essentieel. Desondanks zullen functionele eisen slechts gesteld worden op het operationeel
    kilometer is geborgd
                                          niveau van het proces registratie. De SSP is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bij voortduring presteren in overeenstemming met die functionele
                                          eisen.
    De betrouwbaarheid en continuïteit van aggregatie van de verreden
2.1.2                                       Zie paragraaf 2.1.1.
    kilometers is geborgd
    De betrouwbaarheid en continuïteit van verzending van een declaratie
2.1.3                                       Zie paragraaf 2.1.1.
    (OBU→proxy) is geborgd
    De betrouwbaarheid en continuïteit van de validatie en verrijking van de
2.1.4                                       Zie paragraaf 2.1.1.
    declaraties is geborgd

                                          Van alle Gebruikers wordt geëist dat ze Gegarandeerde betaalmethodenverschaffen aan de SSP. Daardoor zal de SSP ook minimaal één keer per dag de
                                          geregistreerde kilometers van betreffende Gebruiker innen. Dit vergt een systeem waarbij de geregistreerde kilometers door de OBU-proxy-combinatie
                                          frequent (enkele keren per uur) worden afgestort naar de facturatiefunctie, en tevens een borging dat de OBU ook inderdaad zijn data meerdere keren per
                                          uur naar de proxy af kan storten. Verder moet voorkomen worden dat Gebruikers zonder af te storten naar het buitenland vertrekken (waar de
    De betrouwbaarheid en continuïteit van de aangifte (Service        communicatie niet meer werkt) zodat er in de OBU-proxy-combinatie een functie wordt opgenomen waarbij opgeslagen data voor grenspassage naar de
2.1.5  provider→Gewesten), heffing en aanslag (Gewesten→Service provider) is   proxy is afgestort.
    geborgd                                  Verder zal ook dagelijks aangifte worden gedaan van alle geregistreerde kilometers.
                                          2.1.5.1 Over alle OBU-proxy-combinatie geregistreerde kilometers, moet binnen een periode van 1 dag aangifte worden gedaan
                                          2.1.5.2 In die gevallen dat er over een dag geen OBU-aangifte is ontvangen van een OBU dient de Service provider een ‘geen OBU-declaratie-ontvangen’-
                                          aangifte te doen
                                          2.1.5.3 De integriteit, vertrouwelijkheid en authenticiteit van elke (batch-)aangifte dient geborgd te zijn

                                          2.1.6.1 De lengte van een heffingsperiodiek is 1 dag
                                          2.1.6.2 De betaalplicht ontstaat per dag
                                          2.1.6.3 Een aanslag moet binnen een periode van 1 dag na dagtekening worden voldaan door Service provider
2.1.6  De betrouwbaarheid en continuïteit van afdragen is geborgd
                                          2.1.6.4 De betaling van de "aanslag" aan de Gewesten dient elektronisch plaats te vinden
                                          2.1.6.5 Alle betalingen van Gebruikers dienen op een separate bankrekening gestort te worden waarvan dan alleen overboekingen richting de Toll Chargers
                                          gedaan kunnen worden of door de Toll Chargers geautoriseerde terugbetalingen aan Gebruikers (vb. regularisatie van foutieve inning)
                                            2.1.7.1 De verschuldigde bedragen worden minstens eenmaal per dag van de Gegarandeerde betaalmethode van de Gebruiker geboekt
                                            2.1.7.2 De Gebruiker ontvangt eenmaal per maand een elektronische factuur van de in rekening gebrachte bedragen
                                            2.1.7.3 De Gebruiker kan tussentijds via een inlog op zijn account een overzicht krijgen van de tot die datum in rekening gebrachte bedragen en gereden
                                            trajecten en kilometers
                                            2.1.7.4 Het volledige bedrag aan kilometerheffing wordt expliciet op de factuur vermeld. Eventuele VAS wordt separaat vermeld. Eventuele BTW wordt
                                            separaat vermeld.
                                            2.1.7.5 De factuur kan, op aanvraag van de Gebruiker, op papier, per post worden verzonden naar het adres van de Gebruiker
                                            2.1.7.6 De inningsfunctie van het systeem maakt gebruik van Gegarandeerde betaalmethoden. Hiertoe behoren minimaal de volgende middelen:
2.1.7  De betrouwbaarheid en continuïteit van de facturatie en inning is geborgd
                                            • Kredietkaart en tankkaart.
                                            • (Europese) overschrijving, direct debit en cash (indien gebruik wordt gemaakt van een voorschot / ophogen saldo).
                                            2.1.7.7 De Service provider heeft de mogelijkheid om bij het ontbreken van Gegarandeerde betaalmethoden (bijvoorbeeld geen krediet op kredietkaart,
                                            uitputting van het voorschot) de dienstverlening stop te zetten
                                            De Gebruiker wordt via de OBU hierover gewaarschuwd en mag niet meer van het Tolnetwerk gebruik maken totdat een alternatieve betaalmethode is
                                            aangeboden. Tot die tijd kan betreffende Gebruiker op de blacklist worden gezet. De OBU van de Gebruiker die onrechtmatig gebruik blijft maken van de
                                            weg (doordat hij ondanks de melding geen remediërende actie onderneemt), kan positiegegevens naar de back office uitsturen om de frauduleuze
                                            gebruiker te identificeren en staande te houden.
    De Service provider is in staat ook achteraf aan te tonen dat zijn ontvangst,
                                            Doorgifte aan de Gewesten van een aangifte op gebruikerniveau is herleidbaar tot voor deze klant ontvangen brongegevens (afkomstig van de voor deze
2.1.8  verwerking en doorgifte van gegevens juist, volledig en tijdig heeft
                                            Gebruiker geregistreerde OBU). Dit is de zgn. ‘audit-trail’.
    plaatsgevonden
2.2   Functionele en technische eisen aan de OBU
                                            Door een display op de OBU of vergelijkbaar. De SSP dient er zorg voor te dragen dat het ter plekke geldende tarief alsmede de cumulatieve ritprijs sinds de
    De bestuurder kan eenvoudig en op veilige wijze kennis nemen van een
2.2.1                                          start van desbetreffende rit voor de Gebruiker duidelijk zichtbaar is middels een display op de OBU. Eventuele signalen mogen de bestuurder niet afleiden
    indicatie van het ter plaatse geldende tarief en de cumulatieve ritprijs
                                            van het verkeer.
                                            Het niet functioneren van de OBU of het niet meer beschikbaar zijn van Gegarandeerde betaalmethoden moet duidelijk middels audiovisuele signalen aan
                                            de Gebruiker kenbaar worden gemaakt.
                                            Een mogelijke implementatie is een groen-oranje-rood lampje met een geluidswaarschuwing. Het rode lampje betekent gedetecteerde fraude, technisch
    De bestuurder kan eenvoudig en op veilige wijze kennis nemen van het niet-   falen, en/of het ontbreken van Gegarandeerde betaalmethoden. In dit geval mag de Gebruiker alleen naar het volgende servicepunt rijden of hij moet zich
2.2.2
    correct functioneren van de OBU                         voor instructies in verbinding stellen met de helpdesk. Het oranje lampje kan gebruikt worden als waarschuwing wanneer het saldo van het voorschot
                                            onder een nader te bepalen grens is gekomen, maar nog niet uitgeput is. De helpdesk kan de Gebruiker toestaan om naar een bepaalde bestemming te
                                            rijden en daarvoor een forfaitair bedrag in rekening brengen indien, bijvoorbeeld ’s nachts, een servicepunt niet op voldoende korte afstand beschikbaar is.
                                            Eventuele signalen mogen de bestuurder niet afleiden van het verkeer.
    De OBU mag de werking van het voertuig en de verkeersveiligheid niet in het   De plaatsing van de OBU mag het zicht van de bestuurder op de weg niet dusdanig verstoren dat er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. De OBU
2.2.3
    geding brengen                                 mag de werking van het voertuig niet verstoren.
    Het ongeautoriseerd verwijderen van een in het voertuig geplaatste OBU
                                            Dit zal onderdeel zijn van het handhavingsconcept die door de SSP zal worden ontworpen. Voorkomen dient te worden dat Gebruikers de OBU verwijderen
2.2.4  dient eenvoudig detecteerbaar te zijn voor handhavingsfunctionarissen en
                                            en alleen dan terugplaatsen bij een handhavingspunt, zonder dat dit gedetecteerd kan worden.
    zichtbaar voor de Gebruiker
    Eenmaal verwijderd, dient na terugplaatsen van de OBU de
2.2.5  detecteerbaarheid van het ongeautoriseerd verwijderen niet teniet worden    Dit kan worden gerealiseerd door (elektronische) verzegeling of vergelijkbaar.
    gedaan
2.3   Juridisch eigendom van key interfaces 4 tot en met 6
    De interfaces 4 tot en met 6 zijn gebaseerd op open standaarden. Voor zover Zie figuur 1. Dit betreft ook alle relevante documentatie, handleidingen en dergelijke ten aanzien van deze objecten.
2.3.1  de SSP intellectueel eigendom bijdraagt of fysieke producten levert op deze De interfaces 1 tot en met 3 zijn niet open en daarom kan de SSP hier zijn eigen keuzes maken. Wel geldt dat eventueel IP ook bij deze interfaces dient te
    interfaces dienen deze worden vrijgegeven door SSP             worden vrijgegeven door de SSP.

    Het is de SSP niet toegestaan om additionele interfaces of technieken toe te
2.3.2
    passen die het af- en aanritsbaarheidsprincipe hinderen of onmogelijk maken
    Functionele eisen aan de rechtsbescherming van de Gebruikers ten aanzien
2.4
    het reguliere inningsproces
    De Service provider dient betwisting door de Gebruiker van de aanrekening
2.4.1                                        Deze betwisting kadert in de (wettelijk verankerde) contractuele rechtsverhouding tussen de Service provider en de Gebruiker.
    van de kilometerheffing in behandeling te nemen
    Betwisting door een Gebruiker ontslaat de Gebruiker niet van zijn
2.4.2  betaalverplichting jegens de Service provider, tenzij deze verplichting
    opgeschort wordt door de Service provider
    Betwisting door een Gebruiker ontslaat de Service provider niet van zijn
2.4.3  betaalverplichting jegens de Toll Chargers, tenzij deze verplichting door de
    Toll Chargers opgeschort wordt
    Bij blijvende betwisting tussen de Gebruiker en de Service provider zijn de Op interregionaal niveau zal tevens een ombudsfunctie naar het model van de gereguleerde sectoren worden georganiseerd. Het bestaan van dit kanaal,
2.4.4
    gewone hoven en rechtbanken bevoegd om van het geschil kennis te nemen staat evenwel de rechtsingang door Gebruikers niet in de weg.
2.5   Functionele eisen aan customer care
                                            De balie is in de eerste plaats gericht op logisieke afhandeling vb. afhalen van OBU en niet voor het afhandelen van betwistingen van aanrekeningen. Dit
    De Service provider beschikt over minimaal de volgende kanalen voor
2.5.1                                          dient schriftelijk (e-mail of post) of telefonisch te gebeuren. De SSP dient de mogelijkheid te bieden om telefoongesprekken van Gebruikers met de helpdesk
    customer care: website, telefoon, e-mail en balie
                                            op te nemen.
    Customer care beschikt over een functie waar Gebruikers de dienst kunnen
2.5.2                                          De Service provider moet hier de nodige garanties inbouwen voor de correcte registratie en aanpassingen van klantengegevens.
    aanvragen, wijzigen en opzeggen
2.5.3  Minimaal ondersteunde talen zijn Nederlands, Frans, Duits en Engels
     De customer care dient 24x7 beschikbaar te zijn via call center, e-mail,
2.5.4
     website en chat
     De customer care dient in alle omringende landen via een gratis
2.5.5
     telefoonnummer bereikbaar te zijn

                                           2.5.6.1 Customer care dient te voorzien in functionaliteit om de authenticiteit van de defectmelding met voldoende zekerheid vast te stellen
                                           De authenticiteit kan bijvoorbeeld worden vastgesteld door de combinatie van het nummer van de OBU en het nummer van het voertuigregistratiebewijs.
                                           2.5.6.2 Customer care voorziet in een verbinding met het OBU-register waar de status van elke OBU kan worden aangepast
     Onderdeel van het telefonisch selectiemenu van customer care en van de    2.5.6.3 Customer care kan in het OBU-register de status van OBU aanpassen naar defect gemeld door Gebruiker
2.5.6  website is een item waar Gebruikers een niet-functionerende OBU op 24/7   2.5.6.4 Elke defectmelding wordt gelogd en bevestigd aan de Gebruiker via een door de Gebruiker gekozen kanaal (email, persoonlijke portal)
     basis kunnen afmelden                            2.5.6.5 Elke defectmelding wordt door de Service provider terstond doorgegeven aan de handhavingsfunctie, inclusief de afgesproken oplossing van het
                                           defect
                                           Mogelijke oplossingen zijn het vervoegen bij het dichtstbijzijnde servicepunt, gebruik van een alternatief betalingsmiddel of het aanrekenen van een
                                           forfaitair bedrag tot de eindbestemming.

     De contactgegevens moeten duidelijk zichtbaar aangebracht zijn op alle
2.5.7
     correspondentie richting de klanten, als ook op de website en in e-mails
     De website dient te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines
2.5.8
     (WCAG) 2.0
     Telefonische wachttijd dient voor ten minste 90% van de contacten niet
2.5.9  meer dan 60 seconden te bedragen (‘average speed of answer’). Voor de
     10% hierbuiten dient de wachttijd nooit langer dan 120 seconden te
     bedragen
     Het percentage van telefonische contacten die geen verbinding krijgen dient
2.5.10  lager dan 0,5% te zijn, gemeten over het totaal aantal telefonische contacten
     per maand
     De website dient tussen 8u en 20u 99,5% van de tijd beschikbaar te zijn,
2.5.11
     daarbuiten gedurende 98% van de tijd, gemeten op maandbasis
2.5.12  Blokkeringen ten gevolge van overbelasting mogen niet voorkomen
     Voor telefonische contacten moet de ‘abandon rate’ minder zijn dan x% van
2.5.13  het totaal aantal telefonische contacten, ongeacht het percentage contacten Eerste 6 maanden: 8%, na 1 jaar: 5%, na 2 jaar: 3%.
     dat in de wachtstand is beland
     Elk contact – ongeacht via welk kanaal - dient geregistreerd te worden in een
2.5.14
     customer relationship management systeem
     De klant dient een zaaknummer toegewezen en gecommuniceerd te krijgen
2.5.15
     voor elke vraag of probleem
     In geval van e-mail contacten of een aanvraag via de website dient de
2.5.16  verzender een ontvangstbevestiging te krijgen, met daarin tevens een
     indicatie van de verwachte reactietijd
     Het aantal vragen of problemen dat middels een eerste contact wordt
2.5.17  opgelost (‘first call resolution’) dient x% of hoger te zijn. Dit geldt voor x is 60% in het 1e jaar, 70% in het 2e jaar en 80% in het 3e jaar.
     telefonische contacten en voor e-mail en post
     Telefonische contacten dienen in 80% van de contacten binnen 180
2.5.18
     seconden te zijn afgerond
     In geval van e-mailcontacten dient de klantvraag gemiddeld binnen 1
2.5.19  werkdag te zijn behandeld dan wel in behandeling te zijn genomen met
     corresponderende informatie naar de Gebruiker
     Voor de meest voorkomende vragen en problemen dienen call-scripts of
2.5.20  Intelligent Voice Response systemen beschikbaar te zijn, om de klant zo
     optimaal te helpen
                                            De kosten van de opvolging van klantentevredenheid zijn ten laste van de SSP. Op het einde van een telefonisch contact krijgen klanten de mogelijkheid om
                                            doorgeschakeld te worden en deel te nemen aan een (geautomatiseerd) onderzoek naar tevredenheid. Klanten die een contact hadden via mail, krijgen de
                                            nodige gegevens om naar een website te surfen en mee te werken aan een onderzoek naar klantentevredenheid. De SSP bouwt voldoende maatregelen in
     Na het afronden van de vraag of probleem van de Gebruiker, dient de klant om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen.
     gevraagd te worden of de vraag naar tevredenheid is afgerond. Op basis van Volgenden punten worden gemeten:
2.5.21                                         • Klantentevredenheid algemeen
     deze gegevens dient de klanttevredenheid maandelijks te worden
     geëvalueerd                                  • Klantvriendelijkheid
                                            • Kennis medewerkers
                                            • Snelheid en efficiëntie
                                            • Efficiëntie computer / telefoonsysteem
                                            • Gebruiksvriendelijkheid website, telefoonsysteem
     Het aantal klachten naar aanleiding van de customer care hulpverlening dient
2.5.22
     minder te zijn dan 1000 klachten per 100.000 geregistreerde contacten
    De customer care dient te monitoren welke bezettingsgraad benodigd is in
2.5.23 de tijd en hiermee rekening te houden bij het inroosteren van personeel. Dit  Dit geldt in het bijzonder voor het personeel wat ingezet wordt voor het beantwoorden van telefonische contacten en e-mails.
    geldt in het bijzonder voor het personeel wat ingezet wordt voor het
    beantwoorden van telefonische contacten en e-mails
    Beschikbaarheid en response tijden van call centers en computersystemen    De SSP werkt een governance en escalatie model uit zodat incidenten, kwaliteitsvragen en verbetervoorstellen op een snelle en efficiënte manier aangepakt
    dienen gemonitord te worden                          worden.
2.6  2.6 Functionele eisen aan handhaving
                                           Het handhavingsconcept zal dusdanig opgezet dat de perceptie ontstaat dat het ontlopen van de kilometerheffing, gemiddeld genomen, nooit lonend is.
                                           Met andere woorden, de gemiddelde gepercipieerde pakkans (GGP) in één rit, vermenigvuldigd met de sanctie (S), zou hoger moeten zijn dan de
                                           gemiddelde ritprijs (GRP). Ofwel: GGP * S > GRP. Hierbij is de definitie van GGP: H * C waarbij: H = kans om een handhavingspunt te passeren; C = factor
                                           gerelateerd aan communicatieve beïnvloeding gemiddeld gepercipieerde pakkans (uitingen in media).
                                           Voor een optimale keuze zijn daarom drie scenario’s gedefinieerd:
                                           Minimaal scenario waarbij slechts 50-60% van de transitritten wordt gecontroleerd.
    De handhavingsfunctie wordt dusdanig ingericht dat de gemiddeld        Medium scenario waarbij 95% van de transitritten wordt gecontroleerd.
2.6.1  gepercipieerde pakkans per rit (GGP) in combinatie met de sanctie (S)     Maximum scenario waarbij 100% van alle transitritten wordt gecontroleerd, plus een deel van de regionale ritten.
    zodanig is dat het plegen van fraude als niet lonend wordt ervaren      Van alle scenario’s zijn de jaarlijkse kosten van de handhaving doorgerekend en vergeleken met de corresponderende te verwachten verliezen door “lek”
                                           (niet geregistreerde ritten t.g.v. ontwijkgedrag van de Gebruikers). Uit de resultaten blijkt dat de totale som van lek door verlies en kosten van handhaving
                                           nauwelijks wijzigen en gefixeerd blijven rond de 50 miljoen per jaar. De beste keuze is derhalve het medium scenario vanwege de beste balans tussen
                                           kosten en verlies. Het minimum scenario is niet aan te bevelen omdat de lek van 3% ten gevolge van de beperkte controle zal neigen naar toename. Het
                                           maximum scenario vergt stevige investeringen op voorhand. Alles in aanmerking nemende
                                           lijkt het daarom het beste om met het medium scenario te beginnen en eventueel uit te breiden als uit de werkelijk cijfers blijkt dat misbruik toch groter
                                           wordt dan verwacht.
                                          Op alle wegen waar handhavingsstations zijn geplaatst worden passerende voertuigen geregistreerd. De bijbehorende kentekens worden automatisch
    Alle handhavingsstations op het Tolnetwerk en overige wegennet registreren herkend. Door vergelijk van deze kentekens met de handhavingsdatabases kan snel worden geconstateerd of het betreffende voertuig daadwerkelijk
2.6.2
    alle voertuigen                              geregistreerd is. Afhankelijk van de aard van de overtreding en/of betreffend voertuig al eerder geregistreerd is geweest, wordt nadere actie ondernomen
                                          die kan bestaan uit het sturen van een boete of schikking, dan wel op het gericht uitsturen van een mobiel team.                                           De SRSE zullen voornamelijk op snelwegen worden ingericht. De FRSE kunnen flexibel worden geplaatst naast of boven wegen (bijvoorbeeld bij bruggen) die
                                           behoren tot de kilometerheffing.
                                           Voor de handhaving van het vignet zullen een groot aantal additionele stations worden ingezet (SRSEV en FRSEV). De vignetstations die handhaven op
                                           wegen die onderdeel zijn van het kilometerheffing weggennet, zullen ook voor de handhaving van de kilometerheffing worden ingezet. Aangezien de
                                           vignetstations niet in staat zijn te communiceren met de OBU’s, worden deze alleen gebruikt voor het detecteren van vrachtwagens die niet zijn
    De handhaving maakt gebruik van vaste wegkantstations (SRSE), flexibele
2.6.3                                         geregistreerd en daarmee dus in overtreding zijn.
    wegkantstations (FRSE) en mobiele handhavingsteams (EMV)
                                           De flexibele handhavingsapparatuur wordt vervoerd door speciaal daarvoor uitgeruste voertuigen, bemand door een verantwoordelijke voor het vervoeren
                                           en installeren van flexibele handhavingsapparatuur. Deze functionarissen worden beschikbaar gesteld door de SSP. Het gebruik en plaatsing van de flexibele
                                           handhavingsapparatuur gebeurt onder regie van de Gewesten.
                                           Alle handhavingsapparatuur moet real-time kunnen communiceren. De mobiele handhavingsteams zullen ‘spot check’ controles uitvoeren op wegen
                                           behorende tot het kilometerheffing wegennet.


                                          De stationaire wegkantapparatuur (SRSE) voor de controle van de kilometerheffing wordt ingezet bij 3 stations in Brussel, 17 in Wallonië en 20 in
    De handhavingsapparatuur op de autosnelwegen registreert ten minste 95%
2.6.4                                        Vlaanderen. De portalen zijn dusdanig geplaatst dat de waarschijnlijkheid dat een transitreiziger op de autosnelwegen een handhavingslocatie passeert ten
    van de transitpassages
                                          minste 95% is.
                                          Voertuigen die door de vaste of flexibele wegkantapparatuur gedetecteerd zijn en in het handhavingscentrum geïdentificeerd zijn als overtreder, krijgen een
    Voertuigen die in overtreding zijn geweest worden opgenomen op een
2.6.5                                        administratieve sanctie toegestuurd en worden op de blacklist geplaatst. Deze vermelding op de blacklist wordt pas verwijderd als de betreffende sanctie is
    ‘blacklist’ totdat de betaling voor betreffende overtreding gedaan is
                                          betaald.
                                          De mobiele teams kunnen, afhankelijk van hun positie ten opzichte van de overtreder, een snelle opsporings en staandehouding van het betreffende
    Voertuigen op de blacklist die door de wegkantapparatuur gedetecteerd zijn,
2.6.6                                        voertuig uitvoeren. Hiertoe zullen in de voertuigen een shortlist van ‘blacklist-voertuigen’ die in de onmiddelijke nabijheid van het betreffende mobiele
    worden onmiddellijk doorgegeven aan de mobiele teams
                                          team gedetecteerd zijn, beschikbaar zijn.
    De handhavingsapparatuur voor het vignet wordt tevens gebruikt voor     Deze wegkantapparatuur, bestaande uit camera’s voor het wegenvignet, registreren tevens de kentekens van alle passerende vrachtwagens. Hiermee kan
2.6.7
    handhaving van de kilometerheffing                     gecontroleerd worden of een vrachtwagen geregistreerd is.
                                          Flexibele handhavingsstations worden ingericht om snel verplaatsbaar op strategische punten te kunnen worden ingezet. Door deze stations goed zichtbaar
    Flexibele handhavingsstations worden ingezet om de gepercipieerde pakkans en herkenbaar te maken wordt de gepercipieerde dreiging vergroot. Door ze vaak van positie te wisselen wordt een gevoel van onberekenbaarheid
2.6.8                                        gecreëerd, waardoor de gepercipieerde dreiging vergroot wordt en minder snel besloten wordt de heffing te ontduiken. De flexibele handhavingsstations
    te verhogen
                                          moeten minimaal elke 4 uur op een andere positie geplaatst kunnen worden. Voor een effectieve controle voor Brussel, Wallonië en Vlaanderen worden
                                          respectievelijk 3, 7 en 12 flexibele wegkantstations ingezet.
                                             De mobiele handhavingsteams hebben de mogelijkheid om kentekens van passerende voertuigen te lezen en in de database te controleren of voor het
                                             betreffende voertuig is geregistreerd en een correct functionerende OBU en account heeft.
                                             Handhavingsapparatuur heeft de functionaliteit om kentekens van passerende voertuigen te vergelijken met de databases en, van de in overtreding zijnde
     De mobiele handhavingsteams voeren visuele controles en staande        voertuigen, de betreffende kentekens en posities onmiddellijk door te geven aan relevante mobiele teams. Deze teams kunnen dan onmiddellijk actie
2.6.9                                          nemen en betreffende Gebruikers staande houden.
     houdingen uit
                                             Het aantal mobiele voertuigen zal voor Brussel, Wallonië en Vlaanderen respectievelijk 5, 13 en 22 bedragen. De centra van waaruit deze voertuigen
                                             opereren is geografisch verdeeld over de Gewesten: 1 in Brussel, 2 in Wallonië (Luik en Charleroi) en 5 in Vlaanderen (Aalst, Brugge, Antwerpen, Hasselt en
                                             Leuven).
                                             De mobiele teams worden ingezet voor de handhaving van zowel de kilometerheffing als het wegenvignet.
                                             Het handhavingscentrum wordt bemenst door personeel van de Gewesten vanwege de autorisatie om persoonsgebonden gegevens te mogen bewerken.
                                             Voor relatief eenvoudige en niet-privacygevoelige taken kan, indien daartoe de nodige toelatingen en erkenningen worden verkregen, personeel van de SSP
                                             worden ingezet. De SSP is verantwoordelijk voor het tijdig leveren van een bepaalde kwaliteit van herkende kentekens, inclusief het manueel herkennen
                                             van niet automatisch herkende kentekens. Voor de manuele herkenning kan het noodzakelijk zijn dat de SSP moet worden erkend als bewakingsagent.
                                             In de centrale worden de volgende taken verricht:
    Het handhavingscentrum verzorgt de afhandeling van gedetecteerde         Het verifiëren van de automatisch geconstateerde overtredingen door een bevoegd ambtenaar en het verzenden van de corresponderende boetes (aan
2.6.10 overtreders, het generen en onderhouden van de blacklist en het handmatig     binnen- en buitenlanders).
    herkennen van niet-herkende kentekens                       Het controleren of boetes betaald zijn.
                                             Het plaatsen van geconstateerde overtreders op de blacklist zolang de boete (nog) niet is betaald.
                                             Het verzenden van de blacklist naar de vaste en verplaatsbare wegkantstations en de mobiele eenheden.
                                             Het handmatig herkennen van niet automatisch herkende kentekens ten behoeve van het zelflerende ANPR systeem.
                                             In het handhavingscentrum zijn werkplekken ingericht die configureerbaar zijn voor de drie Gewesten. De drie Gewesten werken samen in de centrale,
                                             maar er is geen wederzijdse informatieoverdracht.

                                             Een overtreder heeft de keuze om een vrijwillige schikking te betalen. Dit bedrag zal variëren met de ernst van de inbreuk en minstens 500€ bedragen. Dit
     Het schikkingsbedrag voor het niet voldoen van de kilometerheffing is     bedrag strekt ertoe voldoende afschrikking te creëeren voor potentiele overtreders. De hoogte van het schikkingsbedrag is niet afwijkend van
2.6.11                                          schikkingsbedragen voor soortgelijke overtredingen in ons omringende landen waar kilometerheffing systemen werkzaam zijn. Na het opleggen van de
     minimaal 500 euro
                                             boete heeft een Gebruiker een maand de tijd om protest aan te tekenen. Indien hij weigert te schikken, riskeert hij een administratieve sanctie die tot twee
                                             keer het bedrag van de schikking bedraagt.
                                             Eenzelfde overtreding die binnen de 3 uur opnieuw wordt gedetecteerd geldt als een en dezelfde overtreding binnen dat Gewest. Deze 3 uren wordt
     Alle overtredingen die binnen 3 uur worden begaan door één Gebruiker /
2.6.12                                          aangehouden omdat een vrachtwagen binnen 3 uur zeker een Gewest kan doorkruisen, zelfs bij hevige verkeershinder. Wanneer een Gebruiker in
     voertuig / bestuurder zullen worden behandeld als één overtreding
                                             overtreding blijft, kan hij na drie uur worden bestraft voor een nieuwe overtreding.
2.7    Functionele eisen aan OBU beheer
                                             De OBU is fysiek verbonden aan het voertuig. De OBU moet gemakkelijk verwijderbaar zijn en is dus niet ‘vastgenageld’ aan het voertuig. Verwijdering van
                                             een OBU uit het voertuig moet tot een defectmelding leiden (rood lampje op de OBU, melding naar de back office, melding naar de handhaving via DSRC
2.7.1   De OBU is administratief gekoppeld aan de nummerplaat
                                             communicatie en zichtbaarheid voor de Gebruiker en handhavingsambtenaar). De OBU mag dus niet opnieuw in hetzelfde of een ander voertuig geplaatst
                                             kunnen worden. Hiertoe zal eerst de Service provider via één van zijn servicepunten de OBU moeten resetten.
    De Service provider hanteert een tariefsysteem dat kan omgaan met de       De gedefinieerde tariefstructuren in de OBU-proxy-combinatie moeten voldoende flexibel zijn om zowel de op dit moment beoogde tariefstructuren als
2.7.2
    gedefinieerde tariefstructuren                          toekomstige tariefstructuren te ondersteunen. De OBU moet voldoen aan ISO 17575.
    De SSP zal in overleg met de Gewesten eisen aan de definitie van
2.7.2.1 tariefgebieden opstellen om zeker te kunnen stellen dat aan de vereiste
    nauwkeurigheden en KPI’s kan worden voldaan.
    Van alle geregistreerde kilometers in een bepaalde tariefzone, moeten alle
2.7.2.2 geregistreerde kilometers gereden op meer dan x meter binnen de         Bovendien mag nooit een hogere tariefzone worden aangerekend dan de werkelijke tariefzone.
    buitengrenzen van die zone worden toegewezen aan die tariefzone.
2.7.2.3 De Service provider kan omgaan met minimaal 100 tariefcategorieën
    De Service provider kan omgaan met meerdere geo-objecten tot een
2.7.2.4
    maximum van 100.000 geo-objecten
    De Service provider moet de mogelijkheid bieden om één maal per zes
2.7.2.5 maanden aanpassingen door te voeren van tariefcategoriën/tariefzones/geo- Zie 1.5.2.
    objecten, testen, pre-loaden en activeren
     Alle nieuwe/gewijzigde elementen in het tariefsysteem dienen actief te zijn
2.7.2.6                                        Zie 1.5.2.
     op de ingangsdatum
     De Service provider beschikt over een OBU-register waarin het unieke ID van
2.7.3   elke OBU is gekoppeld aan alle noodzakelijke gegevens voor de werking van
     het systeem
     Het OBU-register voorziet in een functionaliteit om de status van de OBU aan
2.7.3.1
     te passen door geautoriseerde medewerkers van de Service providers
     Het OBU-register bevat een koppelvlak met alle relevante functies binnen de
2.7.3.2
     Service provider
2.8    Functionele en technische eisen aan registratie en installatie
                                             Tijdens het registratie- en initiatieproces wordt de OBU geinitialiseerd en geprogrammeerd via key interface 1 of 6. De Gebruiker dient bij de registratie een
    De SSP richt servicepunten in waarbij een Gebruiker zich kan registreren en   scan van de kentekenpapieren van het voertuig alsmede een geldige betaalmethode te overleggen. Voor de OBU zal een borg ter hoogte van de kostprijs
2.8.1
    een OBU kan verkrijgen                              van de OBU in rekening worden gebracht. Tijdens het registratieproces worden de registratiegegevens verstuurd naar de back office om eventueel op een
                                             later tijdstip gecontroleerd te worden.
    De SSP is verantwoordelijk voor het ontwerp van een installatieproces dat
2.8.2
    eenvoudig en begrijpelijk is en zo min mogelijk tijd kost voor een Gebruiker.
    De maximale reisafstand tussen een willekeurige plek op de snelweg in
                                             Dit is van belang in geval een OBU tijdens een rit in België defect raakt. De helpdesk kan in een dergelijk geval de Gebruiker instrueren naar het
2.8.3  België en het dichtstbijzijnde aan de snelweg gelegen OBU servicepunt is 30
                                             dichtstbijzijnde servicepunt te rijden. Er dient zich minimaal één servicepunt in Brussel te bevinden.
    kilometer
    De maximale extra reisafstand of reistijd om een OBU te verkrijgen bij een
2.8.4                                          Deze eis geldt 24/7.
    servicepunt vóór het binnengaan van België is 10 kilometer of 10 minuten
    De SSP is verantwoordelijk dat ieder servicepunt te allen tijde een voldoende
2.8.5
    voorraad aan OBU’s heeft om aanvragen te bedienen
    De tijd die een Gebruiker nodig heeft om een OBU te installeren is maximaal
2.8.6
    10 minuten
                                           De OBU moet gevoed kunnen worden via een sigarettenaansteker aansluiting en tevens over voldoende oplaadbare batterijvoeding beschikken zodat een
2.8.7  De OBU moet gevoed kunnen worden via een sigarettenaansteker aansluiting onderbreking van 24 uur van de vaste voeding niet leidt tot niet meer functioneren van de OBU tijdens de onderbreking en in geen geval invloed heeft op
                                           het functioneren van de OBU na de onderbreking.
    De installatie mag de garantie op het voertuig en overige voertuigonderdelen
2.8.8
    niet benadelen
2.9   Organisatorische eisen aan de SSP
                                             Zoals ISO 9001 of vergelijkbaar. De SSP moet niet alleen aantonen dat zij op het moment van acceptatie door de opdrachtgever aan de eisen voldoet, maar
    De kwaliteit van de interne beheersing van de SSP dient te voldoen aan een
2.9.1                                          zij moet ook kunnen aantonen dat zij haar interne organisatie zo heeft ingericht dat de verwachting is dat ze op elk moment gedurende de looptijd van het
    algemeen aanvaard kwaliteitsraamwerk
                                             contract hieraan blijft voldoen. Daarnaast is de SSP transparant en treft maatregelen zodat deze kwaliteit ook consistent kan worden geleverd.

                                         De kwaliteit van de interne beheersing dient te voldoen aan een algemeen aanvaard kwaliteitsraamwerk, waar nodig met certificatie en onder surveillance.
                                         De meest relevante raamwerken zijn ISO 20000 (IT Service Management) en ISO 27001 (IT Security Management) . Essentieel is in beide gevallen het
    De kwaliteit van de beheersing van de geautomatiseerde informatiesystemen vastleggen en afstemmen van RACI (responsible, accountable, consulted, informed) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.9.2  van de SSP dient te voldoen aan een algemeen aanvaard           Het voldoen aan ISO 20000 betekent niet dat een ISO 20000 certificaat noodzakelijk is, maar wel dat de SSP aantoonbaar voldoet aan de eisen zoals deze
    beheersingsraamwerk                            worden gesteld als ISO 20000 zou worden gehanteerd. Indien de SSP beschikt over een geïmplementeerd beheersingsraamwerk zal dit systeem worden
                                         getoetst op al die elementen die ISO 27001 vertegenwoordigt. De beoordeling van de kwaliteit van de beheersing van de geautomatiseerde
                                         informatiesystemen vindt plaats in de context van gestelde eisen.
    De Interregionale entiteit heeft te allen tijde het recht audits uit te voeren
2.9.3  waaraan de SSP kosteloos de nodige medewerking verleent voor 20 dagen
    per jaar
    De SSP toont aan te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving die van
2.9.4
    toepassing is op de uitvoering van haar taken
    De SSP draagt in geval van onderaanneming, outsourcing of soortgelijk de
                                            De SSP draagt de verantwoordelijkheid voor de integrale end-to-end dienst. Een toezichthouder moet de mogelijkheid hebben bij de onderaannemer,
2.9.5  volledige verantwoordelijkheid voor de diensten die door de onderaannemer
                                            outsourcingspartner of soortgelijk audits te kunnen (laten) uitvoeren, daar waar het (delen van) de kilometerheffing betreft of indirect beïnvloedt.
    worden uitgevoerd
    De SSP dient het voornemen om significante wijzigingen in de dienst of in het
2.9.6                                          Onder ‘significant’ wordt verstaan: zaken die de betrouwbaarheid en continuïteit van de dienst direct raken.
    leveringsproces door te voeren, tijdig te melden bij de Interregionale entiteit
    De SSP start niet met het verlenen van vernieuwde diensten, voordat testen
2.9.7  en analyses hebben aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. De
    rapportering van deze testen en analyses worden vooraf voorgelegd aan de
    Interregionale entiteit
    Bij discontinuïteit van de bedrijfsvoering van de SSP vervallen alle objecten,  Voor continuïteit in de operatie is het noodzakelijk om bij discontinuïteit van de bedrijfsvoering (faillissement of strategisch besluit moederorganisatie(s))
    systemen, intellectuele eigendommen en overige zaken die ten behoeve van     de inkomsten van de Gewesten en de Concessiehouders niet in gevaar te laten komen. Hiertoe dienen step-in-rights te worden vastgesteld in de
2.9.8  de operationele uitvoering van de kilometerheffing noodzakelijk zijn aan de   overeenkomst tussen de Gewesten/Concessiehouder(s) en SSP. Ook banken zullen bepaalde step-in-rights vereisen. Hiertoe zal een directe overeenkomst
    Gewesten en de Concessiehouders; alle kennis wordt ter beschikking gesteld    (direct agreement) worden afgesloten tussen de SSP, de financiers en de Gewesten/Concessiehouder(s). Op die manier is duidelijk welke stappen gezet
    aan de Gewesten en de Concessiehouders                      worden in geval van ernstige problemen bij de uitvoering van de DBFMO overeenkomst.
2.10  Financiële continuïteitseisen aan de SSP
                                           De (i) gevoeligheidsanalyses en de (ii) indicatieve onderaannemingscontracten en term sheets zullen gebruikt worden om respectievelijk een kwantitatieve
                                           en een kwalitatieve analyse uit te voeren.
                                           Gevoeligheidsanalyses zullen uitgevoerd worden (i) in een scenario dat geen rekening houdt met de bepalingen in de relevante
                                           onderaannemingscontracten en (ii) een scenario dat wel rekening houdt met de bepalingen in de relevante onderaannemingscontracten. Hiermee kan
    Tijdens het aanbestedingstraject zal de aanbestedende overheid zal erop
                                           beoordeeld worden of de limieten op vlak van de schulddekkingsgraad (default ratio) gerespecteerd kunnen worden door de projectvennootschap wanneer
    sturen om een voldoende financieel solide positie te bereiken voor de
                                           een aantal parameters veranderen. Deze aanpassingen kunnen de volgende omvatten:
2.10.1 projectvennootschap. Offertes zullen een reeks gevoeligheidsanalyses,
                                           • Maximale vertraging van de constructie;
    indicatieve onderaannermingscontracten en term sheets moeten bevatten,
                                           • Maximale stijging van de constructiekost;
    alsook een voorgestelde garantiestructuur
                                           • Maximale stijging van de exploitatie -, onderhouds - en vervangingskosten;
                                           • Maximale tijdspanne gedurende dewelke de maximale prestatiekorting van toepassing kan zijn.
                                           Minimale resultaten kunnen opgelegd worden voor sommige van deze testen. Bijvoorbeeld, een vertraging van de constructie van minimaal [6] maanden
                                           moet kunnen gedragen worden door de projectvennootschap zonder rekening te houden met de onderaannemingscontracten voor de constructie.

                                           De garantie zou een aantal risico’s dekken die nog niet gedekt zijn door de KPI’s, waaronder:
                                           • Het risico op niet-betaling door de Gebruikers
                                           • Het inningsrisico in geval van liquidatie/vervanging van de SSP
                                           • Slecht beheer van de fiscale stromen van de Gebruikers naar de Gewesten
                                           Om te verzekeren dat de belasting- en retributiestromen correct verlopen, zullen de Gewesten een garantieregeling ontwerpen, gebaseerd op de
                                           geïdentificeerde risico’s betreffende de belastingsinning en de weerhouden contractuele structuur van het project.
                                           Behoudens de finale bepaling van de scope van de KPI’s, is de verwachting dat de volgende risico’s niet gedekt zullen worden door een garantie van de
                                           moederorganisatie(s), maar eerder gekoppeld zullen worden aan KPI’s:
                                           • Foutieve berekening van de verschuldigde belasting: dit risico zal gedekt worden door de KPI’s die bepalend zullen zijn voor de strafpunten opgelopen
                                           door de SSP
                                           • Slecht beheer van klantgegevens – fouten in de facturatie: dit risico zal gedekt worden door de KPI’s die bepalend zullen zijn voor de strafpunten
                                           opgelopen door de SSP
                                           • Fouten of storingen in het informatiesysteem ontworpen om de Gebruikers te waarschuwen dat ze onvoldoende krediet hebben om het wegennet verder
    De DBFMO overeenkomst kan eisen dat de moedervennootschap(pen) van       te mogen gebruiken.
2.10.2 de SSP een specifieke garantie geven ten behoeve van de betaling van      Afgezien van een garantie van de moederorganisatie(s), zal de projectvennootschap direct of indirect via één van zijn onderaannemers voorzien in:
    gefactureerde belastingen                           • Gedurende constructie: een garantie voor te betalen schadevergoedingen in het geval van vertragingen;
                                           • Gedurende de eerste jaren van exploitatie: een garantie die mogelijke ontwerp- en constructiefouten dekt (de garantie zal terugkeren naar de SSP als
                                           geen van dergelijke gebreken zijn opgetreden gedurende de eerste jaren van exploitatie);
                                           • Gedurende de exploitatie: een garantie, 2 tot 3 jaar voor het einde van het contract, die de uit te voeren werken dekt met betrekking tot het finale
                                           onderhoud en de overdrachtsaudit, onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De audit zou als doel hebben te controleren of de uitrusting en systemen op het
                                           einde van het contract, de exploitatie voor een additionele 1 tot 2 jaar kunnen ondersteunen zonder grootschalige investeringen. De kosten van deze
                                           werken zullen worden verhoogd met 10% tot 20% als boete aan de SSP voor het niet correct onderhouden van het tolsysteem. Tenslotte zal het contract
                                           ook voorzien in een mechanisme om een efficiënte samenwerking en overdracht te verzekeren tussen de initiële SSP en de nieuwe service provider tijdens
                                           de laatste jaren van de exploitatie.
                                           Deze garanties zijn meestal first demand bankgaranties. Minimale bankratings moeten vastgelegd worden in het contract.
                                           Een garantie vanuit de Gewesten wordt niet voorzien. Het opzetten van een dergelijke garantie vereist in ieder geval een decretale regeling in elk van de
                                           Gewesten. De tijd die hiervoor nodig is zal in rekening genomen worden wanneer overwogen wordt dit instrument alsnog aan te wenden.
                                           Een garantie vanuit de Gewesten op de verplichtingen van de SSP is uitgesloten, tenzij:
2.11   Eisen aan de relatie tussen Gebruiker en de Service Provider         • Deze garantie beoordeeld wordt als noodzakelijk om de bankability van het project te verzekeren, of op zijn minst leidt tot significant lagere financiële
                                           Ten aanzien van de service provider worden hierover tevens afspraken gemaakt in de DBFMO overeenkomst met de Gewesten en – waar van toepassing –
    De overeenkomst tussen Gebruiker en Service Provider wordt wettelijk      de Concessiehouders.
2.11.1
    gereguleerd                                  Ten aanzien van de overeenkomst tussen buitenlandse (EETS) providers en hun Gebruikers is er minder ruimte voor regulerend optreden door de
                                           Gewesten. Deze Gebruikers hebben weliswaar vrij hun Service provider gekozen.
                                           Indien de OBU van de Gebruiker niet meer functioneert, mag hij geen gebruik meer maken van het Belgisch wegennet totdat hij zijn OBU heeft vervangen,
     De Gebruiker heeft binnen België te allen tijde de verplichting over een
2.11.2                                        anders dan het volgen van de instructies van de helpdesk. Zo kan de helpdesk hem instrueren niet op het Tolnetwerk te rijden maar wel hem toestaan
     functionerende OBU te beschikken
                                           totdat de OBU verwisseld is op het onderliggend wegennet te rijden
                                           De service provider is voor de duur van het contract integraal verantwoordelijk voor onderhoud van alle geïnstalleerde On Board Units, opdat goede
                                           werking duurzaam gewaarborgd is.
    De service provider mag geen kosten (materiaal, arbeidsloon) voor het     Dit betreft zowel het onderhouden als het draadloos updaten van de software (applicatiesoftware, operating system, instellingen), de tariefdata, de
2.11.3 herstel van niet-functionerende OBU’s in rekening brengen bij de Gebruiker   hardware (de fysieke OBU en de fysieke interfaces met het voertuig) als de beveiligingsmiddelen (zoals certificaten en cryptografische sleutelparen en
    tenzij aantoonbaar opzettelijke schade is toegebracht door de Gebruiker    eventuele fysieke dragers daarvan). Op het moment dat een OBU niet meer goed functioneert, dient de Gebruiker dit "24/7" te kunnen melden bij een
                                           centrale telefonische helpdesk van de service provider, waarna de OBU in een afgesproken termijn door de Gebruiker zal worden ingeleverd en vervangen
                                           (kosteloos voor de Gebruiker, tenzij aantoonbaar is dat er sprake is van doelbewuste sabotage).

    De gemiddelde extra inspanning voor een Gebruiker om één OBU te
2.11.4 vervangen mag niet meer bedragen dan 30 minuten inclusief tijd voor
    administratieve taken (defect melden) reistijd en vervangtijd ter plaatse

     De service provider mag een borg vragen aan de Gebruiker voor de geleverde
2.11.5
     apparatuur die niet hoger dan de kostprijs van de apparatuur
                                            Bij gebruik van een voorschot mag de service provider een minimaal voorschot op de betaling vragen aan de Gebruiker voor de kilometerheffing die niet
2.11.6 De SSP eist Gegarandeerde betaalmethoden                    hoger is dan naar verwachting 100 euro.
                                            Indien het saldo van de Gebruiker onder de 50 euro komt, dient de Gebruiker gewaarschuwd worden dat hij zijn gegarandeerde saldo moet verhogen.
    De service provider mag geen andere gronden hebben om Gebruikers te
2.11.7 weigeren dan weigering van de Gebruiker tot het gebruik van Gegarandeerde
    betaalmethoden.
2.12  Bepaling van de KPI’s

                                            Onder niet-relementaire voertuigen worden voertuigen verstaan die niet bij een Service provider zijn geregistreerd, voertuigen met een defecte OBU,
                                            voertuigen waarvan Gegarandeerde betaalmethoden ontbreken of fraudeurs, d.w.z. voertuigen waarvan het goed functioneren van de OBU opzettelijk
                                            wordt tegengegaan.
     Er worden 13 KPI’s gedefinieerd aangaande registratie, handhaving en     Het betreft de volgende KPI’s:
2.12.1
     rapportage van niet-reglementaire voertuigen                 • Kwaliteit van de OBU registratie: 1) nauwkeurigheid totale kilometerregistratie, 2) teveel geregistreerde kilometers, 3) te weinig geregistreerde kilometers
                                            • Kwaliteit van de handhavingsapparatuur: 4) prestatie van de detectie, 5) prestatie voertuigclassificatie, 6) prestatie ANPR, 7) prestatie DSRC link
                                            • Kwaliteit van de rapportage van niet-reglementaire voertuigen: 8) niet-geregistreerde voertuigen, 9) niet-functionerende OBU, 10) fraudeurs
                                            • Foutieve rapportage van niet-reglementaire voertuigen: 11) niet-geregistreerde voertuigen, 12) niet-functionerende OBU, 13) fraudeurs


     Voor het bepalen van de KPI’s geeft de service provider toegang tot de data
2.12.2
     in de back office aan de Gewesten middels een kijkfunctie in de database
    Eisen aan rapportering ten behoeve van vaststelling van de geleverde    De service provider rapporteert digitaal en volgens afgesproken format en kanaal maandelijks en cumulatief per jaar aan de Interregionale entiteit over
2.12
    prestatie                                  de afgesproken KPI’s prestatie-eisen (middels tabellen, grafieken, toelichting).
    Rapportering over KPI’s vindt plaats aan de Interregionale entiteit iedere
2.12.1
    maand binnen 20 werkdagen na afloop maand
    Indien het aannemelijk is dat gedefinieerde tolerantie op een KPI
2.12.2 overschreden gaat worden, dient de service provider hierover binnen 24 uur, Dus eerder dan het periodieke rapporteringsmoment.
    tussentijds te rapporteren
                                        Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing                                                                        Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing K
                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                             Na a m orga ni s a ti e:                                                                                                      Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Nr.   Uitganspunt / eis                                Uitleg & argumentatie                                                                      Evaluatie door uw organisatie
3.1   Functionele en technische eisen ten aanzien van de performance van het
                                             De methodiek om onderstaande KPI’s te bepalen staan beschreven in het ‘Key Performance Indicator’ document.
    systeem
                                             Op verschillende locaties en trajecten zullen gedurende nader te bepalen perioden de volgende KPI’s worden bepaald.
                                             3.1.1.1 Het totaal aantal geregistreerde kilometers op nader te bepalen trajecten van voertuigen met een correct werkende OBU, zal niet meer dan 2%
                                             afwijken van het werkelijk aantal gereden kilometers.
3.1.1  De performance van de kilometerregistratie is geborgd              3.1.1.2 Het aantal voertuigen met een correct werkende OBU waarvan de geregistreerde kilometers meer dan 1% naar boven afwijkt t.o.v. het werkelijk
                                             aantal gereden kilometers, moet minder zijn dan 0,1%
                                             3.1.1.3 Het aantal voertuigen met een correct werkende OBU waarvan de geregistreerde kilometers meer dan 2% naar beneden afwijkt t.o.v. het werkelijk
                                             aantal gereden kilometers, moet minder zijn dan 2%
                                             3.1.2.1 Van alle voertuigen die met DSRC gedetecteerd worden bij een handhavingsstation, moet minimaal 99% worden gedetecteerd door de andere functies
                                             van het station
                                             3.1.2.2 Van alle voertuigen die met DSRC gedetecteerd worden bij een handhavingsstation moet minimaal 80% correct worden geclassificeerd als een
                                             belastingplichtig voertuig
3.1.2                                          Deze eis is alleen geldig wanneer voertuigclassificatie wordt voorzien als één van de functionaliteiten van de handhavingsapparatuur.
    De performance van de functies van de handhavingsapparatuur is geborgd
                                             3.1.2.3 Van alle voertuigen die met DSRC gedetecteerd worden bij een handhavingsstation, moet minimaal 95-98% correct door de ANPR worden geïdentificeerd
                                             De eis aan het percentage correct gedetecteerde nummerplaten zal oplopen in de startjaren waarin het systeem operationeel is: 95% in het eerste jaar, 96% in
                                             het tweede jaar, 97% in het derde jaar en 98% in het vierde en alle volgende jaren.
                                             3.1.2.4 Van alle voertuigen die met ANPR zijn geïdentificeerd bij een handhavingsstation en waarvan deze passage in de BO is geregistreerd (door directe
                                             communicatie vanuit de OBU), moet minimaal 99,99% correct geïdentificeerd worden via de DSRC link
                                             3.1.3.1 Van alle gedetecteerde heffingsplichtige en niet bij de SSP geregistreerde voertuigen die een handhavingsstation passeren, moet minimaal 99% binnen 1
                                             uur aan het handhavingscentrum gerapporteerd zijn
                                             3.1.3.2 Van alle gedetecteerde en bij de SSP geregistreerde voertuigen die een handhavingsstation passeren en niet meer mogen rijden door ontbrekende
3.1.3  De performance van de rapportering van niet-reglementaire voertuigen is     betaalmethoden of een defecte OBU, moet minimaal 99% binnen 1 uur aan het handhavingscentrum gerapporteerd zijn.
    geborgd                                     3.1.3.3 Van alle gedetecteerde en frauderende voertuigen (OBU verwijderd / afgeschermd / verstoord) die een handhavingsstation passeren, moet minimaal
                                             99% binnen 1 uur aan het handhavingscentrum gerapporteerd zijn
                                             3.1.3.4 Van alle voertuigen gerapporteerd als ‘heffingsplichtig en niet geregistreerd’, is dit onterecht voor maximaal 1%
                                             3.1.3.5 Van alle voertuigen gerapporteerd als ‘niet-functionerende OBU’, is dit onterecht voor maximaal 1%
                                             3.1.3.6 Van alle voertuigen gerapporteerd als ‘frauderend’, is dit onterecht voor maximaal 10%
3.2
    Functionele en technische eisen ten aanzien van de OBU op operationeel niveau

3.2.1  De OBU moet voldoen aan de relevante voertuigrichtlijnen op het gebied van    • 2004/108/EG Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
    EMC en het zichtveld voor de bestuurder                     • 77/649/EEG Zichtveld van de bestuurder

                                             • 2002/95/EG Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (Restriction of Hazardous Substances Directive, RoHS)
3.2.2                                          • 2002/96/EG Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE)
    De OBU dient te voldoen aan de milieueisen
                                             3.2.2.1 De OBU dient te voldoen aan alle normen die worden vereist vanuit CE- en Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE)-richtlijnen
                                             3.2.2.2 De OBU dient voorzien te zijn van een unieke en goed leesbare identificatie. Deze identificatie dient tevens aangebracht te zijn op de behuizing

3.2.3  De architectuur dient te voldoen aan de architectuurstandaard ISO 17573

3.2.4  De OBE dient onder alle weers- en verkeersomstandigheden in Europa
    betrouwbaar te functioneren.
3.2.5  De OBE dient onder alle weers- en verkeersomstandigheden in Europa te
    functioneren volgens de nauwkeurigheidseisen
    De OBE dient onder alle weers- en verkeersomstandigheden van toepassing in
3.2.6
    Nederland correct te functioneren in samenwerking met de
    Handhavingsapparatuur
3.2.7
    De OBU dient geschikt te zijn voor alle heffingsplichtige voertuigen
3.2.8
    De OBE dient een minimale levensduur te hebben van 7 jaar
3.2.9
    De OBE dient een Mean Time Between Failure (MTBF) te hebben van 25 jaar
3.3   Eisen ten aanzien van de key interfaces 3 tot en met 6 (zie Figuur 1)
                                             3.3.1.1 De mens-machine interface mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen
                                             3.3.1.2 De mens-machine interface moet door alle bestuurders eenvoudig kunnen worden afgelezen, ook in geval van fysieke beperkingen zoals kleurenblindheid
3.3.1                                          3.3.1.3 De mens-machine interface moet ondersteuning bieden in de ondersteunde talen
    Eisen aan interface 3 (mens-machine interface)
                                             3.3.1.4 De mens-machine interface moet op duidelijke en ondubbelzinnige wijze aan de bestuurder aangeven of het apparaat functioneert
                                             3.3.1.5 De mens-machine interface moet op duidelijke en ondubbelzinnige wijze aan de bestuurder aangeven als het apparaat niet functioneert en de Gebruiker
                                             dus de OBU defect dient te melden bij de service provider
3.3.2                                          3.3.2.1 De OBU dient voorbereid te zijn op ‘location augmentation’ volgens standaard ISO/TS 13141:2010. In de praktijk loopt interface via dezelfde fysieke
    Eisen aan interface 4
                                             interface als interface 6.
3.3.3                                          3.3.3.1 Voor de gegevensuitwisseling over deze interface wordt gebruik gemaakt van de EN-ISO 12855:2012 standaard
    Eisen aan interface 5
                                             3.3.3.2 De communicatie dient integer, vertrouwelijk en onweerlegbaar door beide partijen te verlopen
                                             Deze interface is fysiek gecombineerd met interface 4. Echter op protocol- en applicatieniveau (laag 2 en 7) zijn er verschillen tussen deze interfaces.
                                             3.3.4.1 De handhavingsinterface moet voldoen aan de standaard CEN ISO/TS 12813:2009
3.3.4                                          3.3.4.2 De handhavingsapparatuur dient zich te authentiseren alvorens de OBU gegevens verstuurt over de interface
    Eisen aan interface 6
                                             3.3.4.3 De handhavingsinterface dient herconfigureerbaar te zijn
                                             De handhavingsinterface dient herconfigureerbaar te zijn zodat de OBU’s van toekomstige (EETS) providers met mogelijke afwijkende protocollen ook middels
                                             deze interface, op gelijke wijze als de OBU van de SSP, ondervraagd kan worden.
3.4   Functionele en technische eisen aan installatie en registratie op operationeel
                                             De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de vorm van het installatieproces wordt zoveel mogelijk aan de service provider toebedeeld.
    niveau
3.4.1  Alle activiteiten die plaatsvinden rondom inbouw dienen gelogd te worden en
    raadpleegbaar te zijn
3.4.2
    De installatietijd van de OBU, dient beperkt te zijn tot 10 minuten
3.4.3
    De tijd om een OBU te vervangen dient beperkt te zijn tot 10 minuten
3.4.4  De installatie mag de garantie op het voertuig en overige voertuigonderdelen
    niet beïnvloeden
3.4.5  Personalisatie-parameters worden geverifieerd (voor zover deze aanwezig zijn)
    bij het DIV-register
3.5   Functionele en technische eisen aan het kernproces op operationeel niveau

                                             3.5.1.1 De OBU dient Location Augmentation volgens standaard ISO/TS 13141:2010 te ondersteunen
3.5.1
    Registratie van een verreden kilometer                      3.5.1.2 Alle incidenten en foutmeldingen die plaatsvinden rondom de registratie dienen gelogd te worden en door een service point (key interface 1) of
                                             handhavingspunt (key interface 6) raadpleegbaar te zijn
                                             3.5.2.1 Alle incidenten en foutmeldingen die plaatsvinden rondom de aggregatie dienen gelogd te worden in de OBU en/of op de proxy en beiden dienen door de
3.5.2
    Aggregatie van de verreden ‘kilometers maal tarief’               service provider raadpleegbaar te zijn
                                             Het loggen op beide locaties vermindert de mogelijkheden tot fraude.

                                             3.5.3.1 Alle activiteiten die plaatsvinden rondom het verzenden van OBU gebruiksdata (in- en uitgaand) dienen gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn
                                             3.5.3.2 Alle registratiedata in geval van een ‘thick client’ dient in de OBU opgeslagen te blijven totdat de Gebruiker toestemming tot verwijdering heeft
3.5.3  Verzending van gebruiksdata (OBU→proxy)                     gegeven
                                             3.5.3.3 Alle registratiedata in geval van een ‘thick client’ dient toegankelijk te zijn voor de Gebruiker
                                             3.5.3.4 Alle activiteiten die plaatsvinden rondom het verzenden van OBU gebruiksdata (in- en uitgaand) dienen gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn

3.5.4
    Valideren en verrijken van ‘kilometers maal tarief’               3.5.4.1 Alle activiteiten die plaatsvinden rondom de validatie en verrijking dienen gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn
3.5.5  Aangifte (service provider→Gewesten), heffing en aanslag (Gewesten→service
                                             3.5.5.1 Alle activiteiten die plaatsvinden rondom een aangifte en aanslag (in- en uitgaand) dienen gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn
    provider)
                                             3.5.6.1 Alle activiteiten die plaatsvinden rondom een factuur en vordering (in- en uitgaand) dienen gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn.
                                             3.5.6.2 Alle activiteiten die plaatsvinden rondom een de inning van een factuur, in het bijzonder de activiteiten die ondernomen worden in het kader van
                                             dwanginvordering, dienen gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn.
                                             3.5.6.3 Iedere dag wordt het verbruik van de laatste volledige dag geïnd
                                             Afhankelijk van de overlegde Gegarandeerde betaalmethode betreft het een betaling door kredietkaartmaatschappij of een vermindering van het saldo (bij
3.5.6
    Facturatie, inning en dwanginvordering van ‘kilometers maal tarief’       voorschot).
                                             3.5.6.4 Meerdere keren per dag dient de SSP bij de creditcardmaatschappijen een lijst op te vragen van niet meer kredietwaarde creditcards
                                             3.5.6.5 Meerdere keren per dag dient de SSP te controleren of het saldi van de prepaid accounts toereikend zijn
                                             3.5.6.6 Er dient een foutmelding te worden verstuurd naar de OBU’s van Gebruikers zonder krediet of onvoldoende saldo
                                             3.5.6.7 De status van de betalingen door de creditcardmaatschappijen wordt één keer per dag gecontroleerd
                                             3.5.6.8 Een gedetailleerde factuur wordt één keer per maand gegenereerd en verstuurd aan de Gebruiker
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
 Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
   Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
            Enquêteformulier Voorlopige
                     Enquêteformulier Voorlopige
                              Enquêteformulier Voorlopige
lier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing
                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                               Enquêteformulier Voorlopige
                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige
  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
     Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
              Enquêteformulier Voorlopige
                       Enquêteformulier Voorlopige
                                Enquêteformulier Voorlopige
ormulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheff
                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                 Enquêteformulier Voorlopige
                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                  Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
     Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
       Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
                Enquêteformulier Voorlopige
                         Enquêteformulier Voorlopige
                                  Enquêteformulier Voorlopige
êteformulier Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilomete
                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                    Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                       Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Enquêteformulier Voorlopige
       Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:  Na a m orga ni s a ti e:
Enquêteformulier Voorlopige Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota Architectuurnota
          Enquêteformulier Voorlopige
                   Enquêteformulier Voorlopige
                           Enquêteformulier Voorlopige
Voorlopige Architectuurnota Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilometerheffing Kilom
                                    Enquêteformulier Voorlopige
                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                     Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                        Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                         Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                          Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                   Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                    Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                             Enquêteformulier Voorlopige            Enquêteformulier Voorlopige
                                                                                                                                                                                                              Enquêteformulier Voorlopige    Enquêteformulier Voorlopige