MDL d840 - Voorbeeld Beheersovereenkomst-uitlenen personeelslid aan gebruiker

Document Sample
MDL d840 - Voorbeeld Beheersovereenkomst-uitlenen personeelslid aan gebruiker Powered By Docstoc
					Artikel xxx - Toegewezen personeel aan een gebruiker

§ 1. De gemeente kan personeel toewijzen aan het bedrijf. Dit dient te gebeuren overeenkomstig het
statuut van het gemeentepersoneel waarin de mobiliteitsregels van het gemeentepersoneel zijn
vervat.

De toewijzing van deze personeelsleden dient te gebeuren bij een voldoende gemotiveerde
beslissing. Uit deze motivatie dient duidelijk te blijken waarom de personeelsleden worden
toegewezen en waarom het bedrijf geen nieuwe personeelsleden aanneemt, maar behoefte heeft aan
personeelsleden van de gemeente.

De gemeente en het bedrijf stellen een document op dat door beide partijen wordt ondertekend en
waarin de voorwaarden van toewijzing zijn opgenomen. Dit document bevat minstens de bepalingen
die in onderhavig artikel zijn opgenomen. Verder bevat dit document alle praktische gegevens die
noodzakelijk zijn om de toewijzing van personeelsleden in goede banen te leiden.

§2. De personeelsleden worden voor onbepaa1de duur toegewezen aan het bedrijf. Zij kunnen ieder
moment worden teruggeroepen door de gemeente. De gemeente dient het bedrijf hiervan voldoende
lang op voorhand, zijnde 3 maanden, op de hoogte te stellen via een aangetekend schrijven. Het
bedrijf mag desgevallend vragen dat de gemeente voorziet in de vervanging van het teruggeroepen
personeelslid.

Omgekeerd mag het bedrijf toegewezen personeelsleden terugzenden naar de gemeente. Dit kan
echter enkel gebeuren na een beslissing van het directiecomité die voldoende gemotiveerd is zodat
blijkt waarom de personeelsleden worden teruggezonden. Ook deze terugzending dient voldoende
lang op voorhand, zijnde 3 maanden, per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de gemeente.
Van deze termijn zal enkel kunnen worden afgeweken indien er een reden aanwezig is die kan
worden bestempeld als een dringende reden overeenkomstig de wet op de arbeidsovereenkomsten
van 3 juli 1978 en die het personeelslid kan worden aangerekend. In dit geval zal de terugwijzing
gevolgen hebben vanaf de aangetekende in kennisstelling van de gemeente.

Worden toegewezen personeelsleden door één van de partijen ongemotiveerd of onterecht
teruggeroepen of teruggezonden, dan heeft de andere partij recht op de vergoeding van de door haar
geleden schade, indien zij deze schade kan bewijzen.

§3. De gemeente blijft de juridische alsook de feitelijke werkgever van de toegewezen
personeelsleden. Dit wil zeggen dat de gemeente bevoegd blijft om te beslissen over ontslag,
bevordering, etc…

Het bedrijf en haar leidinggevende kunnen wel instructies geven aan de toegewezen personeelsleden.
Deze instructies beperken zich tot de praktische werking van het bedrijf. Op geen enkele manier kan
het juridische noch het feitelijke gezag over de toegewezen personeelsleden berusten bij het bedrijf.

§4. Het volledige personeelsstatuut van de gemeente blijft van toepassing op de toegewezen
personeelsleden. Dit houdt onder meer in dat de arbeidsvoorwaarden en het loon met inbegrip van de
bijhorende elementen van deze personeelsleden dezelfde blijven. Zowel de gemeente als het bedrijf
dienen te waken over de respectering hiervan.

§5. Het loon van de toegewezen personeelsleden met inbegrip van de bijhorende elementen wordt
verder uitbetaald door de gemeente.        Het bedrijf ontvangt hiervoor geen factuur.    De
terbeschikkingstelling is gratis.

§6. De toewijzing van personeelsleden aan het bedrijf is slechts mogelijk voor zover het bedrijf het
personeelslid onder dezelfde voorwaarden had kunnen aanwerven als waaronder hij is aangeworven
door de gemeente.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:10/25/2012
language:Unknown
pages:1