Tuyen tap truyen co tich hay nhat the gioi _Q1__569 by girlbanks

VIEWS: 345 PAGES: 44

									TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                              1
                        MUÅC LUÅC
    Ngûúâi thúå sùn.......................................................................................2

    6 con thiïn nga.....................................................................................6
    6 ngûúâi hêìu ........................................................................................11

    aã Grïten thöng minh...........................................................................20
    Anh chaâng àaánh tröëng ........................................................................23

    Anh vaâ em gaái ....................................................................................35
    Ba anh em..........................................................................................43
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                   2
                 NGÛÚÂI THÚÅ SÙN


    Ngaây xûa coá möåt võ Hoaâng tûã yïu vúå chûa cûúái tha thiïët. Möåt höm,
chaâng àang ngöìi bïn naâng rêët àöîi sung sûúáng thò nhêån àûúåc tin cha öëm sùæp chïët
muöën gùåp mùåt chaâng trû úác khi nhùæm mùæt. Chaâng liïìn baão ngúâi yïu:

   - Anh phaãi tûâ biïåt em ài ngay. Anh tùång em chiïëc nhêîn naây laâm kyã niïåm.
Mai sau anh lïn ngöi vua röìi, anh seä trúã laåi àoán em.

    Chaâng lïn ngûåa ra ài. Khi chaâng vïì gùåp vua cha thò vua öëm thêåp tûã nhêët
sinh sùæp chïët àïën núi. Vua cha phaán:http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                     3

    - Con yïu dêëu aå. Cha muöën nhòn mùåt con möåt lêìn cuöëi cuâng trûúác khi
chïët. Con phaãi hûáa vúái cha laâ sau khi cha chïët ài, con seä lêëy vúå theo yá muöën cuãa
cha.

   Röìi vua cho chaâng biïët tïn möåt naâng cöng chuáa maâ naâng phaãi lêëy laâm vúå.
Trong luác choaáng vaáng caã ngûúâi, Hoaâng tûã khöng suy nghô gò, chó thû a:

     - Thûa cha, con seä laâm theo nhû yá cha.
     Nhaâ vua, nhùæm mùæt tûâ trêìn.

    Hoaâng tûã lïn ngöi vua. Hïët thúâi gian tang lïî chaâng phaãi giûä lúâi hûáa vúái
cha cho ài hoãi naâng cöng chuáa êëy vaâ àûúåc naâng nhêån lúâi. Ngûúâi vúå cha cûúái
àêìu tiïn cuãa chaâng àûúåc tin àoá buöìn baä vò bõ phuå tònh öëm suyát chïët.

     Cha naâng liïìn hoãi naâng:

     - Con yïu dêëu, laâm sao con buöìn rêìu thïë? Con ûúác muöën gò, cha cuäng
cho.

     Naâng nghô möåt luác röìi noái:

    - Thûa cha, con mong ûúác coá múâi möåt thiïëu nûä tûâ mùåt muäi, hònh daáng,
voác ngûúâi àïìu giöëng con y hïåt.
     Vua cha noái:

     - Nïëu laâ àiïìu coá thïí laâm àúåc thò àiïìu úác cuãa con nhêët àõnh seä thaânh sûå
thêåt.

    Vua sai ngûúâi ài tòm trong khùæp nûúác kyâ cho àïën khi àúåc àuã mûúâi möåt
thiïëu nûä giöëng con gaái mònh y hïåt, tûâ mùåt muäi hònh daáng, àïën khöí ngúâi.

    Khi caác thiïëu nûä coá àïën trúác cöng chuáa, naâng cho may mûúâi hai böå quêìn
aáo ài sùn y hïåt nhau, cho mûúâi möåt cö mùåc vaâo, chñnh naâng cuäng mùåc möåt böå.
Sau àoá, naâng tûâ biïåt vua cha, cuâng hoå lïn ngûåa ài àïën triïìu àònh cuãa ngûúâi
chöìng chûa cûúái cuä maâ naâng àaä yïu tha thiïët.
    Naâng àïën hoãi xem nhaâ vua coá cêìn thúå sùn vaâ coá muöën mûúån caã mûúâi hai
ngûúâi khöng?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      4

   Vua nhòn naâng nhng khöng nhêån ra àûúåc. Vua thêëy hoå àeåp quaá nïn àöìng
yá mûúån caã. Thïë laâ hoå thaânh mûúâi hai ngûúâi thúå sùn cuãa nhaâ vua.

   Nhaâ vua vöën coá möåt con sû tûã. Àoá laâ con vêåt kyâ laå biïët hïët moåi àiïìu bñ
êín. Möåt buöíi töëi noá noái vúái nhaâ vua:
    - Bïå haå àinh ninh laâ coá mûúâi hai ngúâi thúå sùn phaãi khöng? Vua baão:

    - Àuáng, àoá laâ mûúâi hai ngûúâi thúå sùn.
    Sû tûã laåi noái tiïëp:

    - Bïå haå lêìm röìi, àoá laâ mûúâi hai thiïëu nûä àêëy.

    Vua àaáp:
    - Nhêët àõnh khöng àuáng. Ngûúâi laâm thïë naâo chûáng minh àûúåc viïåc êëy!

    Sû tûã àaáp:
   - öì dïî thöi, bïå haå chó viïåc raãi àöî vaâo phoâng thò biïët ngay. Àaân öng bûúác
maånh nïn khi giêîm lïn àöî thò khöng haåt naâo àöång àêåy, nhûng phuå nûä bûúác thò
thoùn thoùæt laåi hay xoay chên, haåt àöî seä lùn ài.

    Vua khen laâ kïë hay, cho rùæc haåt àöî.
   Nhûng coá ngûúâi hêìu nhaâ vua coá loâng töët àöëi vúái nhûäng ngûúâi thúå sùn,
nghe thêëy noái nhaâ vua nhêët àõnh thûã hoå, liïìu ài kïí cho biïët hïët vaâ baão:
    - Sû tûã noá muöën maách nhaâ vua rùçng caác ngûúâi laâ gaái caã àêëy.

    Cöng chuáa caãm ún baác ta röìi baão caác cö thiïëu nûä:
    - Caác em cöë sûác giêîm maånh lïn caác haåt àöî nheá.

    Saáng höm sau nhaâ vua truyïìn mûúâi hai ngûúâi thúå sùn àïën phoâng coá raãi
haåt àöî. Caác cö thiïëu nûä cöë giêîm thêåt maånh, bûúác ài cuãa hoå khoeã vaâ chùæc àïën nöîi
khöng möåt haåt àöî naâo lùn hoùåc chuyïín àöång, sau khi hoå ài khoãi, nhaâ vua baão sû
tûã:

    - Maây àaánh lûâa tao röìi, chuáng ài chùæc bûúác, àoá laâ àaân öng.
    Sû tûã àaáp:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      5

    - Vò biïët laâ bõ thûã thaách nïn hoå àaä gùæng ài cho chùæc bûúác. Bïå haå cûá àïí
mûúâi hai chiïëc guöìng keáo keáo súåi vaâo phoâng, hoå seä mûâng rúä vaâ xaán laåi ngay,
àaân öng thò khöng bao giúâ thïë.

     Nhaâ vua cho laâ kïë hay, beân sai àïí guöìng keáo súåi vaâo phoâng.
    Nhûng ngúâi hêìu vöën thêåt thaâ vúái nhûäng ngûúâi thúå sùn, àïën noái löå cho hoå
biïët hïët mûu kïë. Cöng chuáa baão riïng múâi möåt thiïëu nûä: "Caác em cöë nhõn àûâng
coá ngoá túái guöìng keáo súåi nheá". Saáng höm sau vua cho triïåu mûúâi hai ngûúâi thúå
sùn àïën, hoå vaâo phoâng khöng chuá yá gò àïën guöìng súåi.

     Vua laåi baão sû tûã:

   - Maây àaánh lûâa tao. àuáng laâ àaân öng röìi, vò chuáng khöng nhòn gò àïën
guöìng keáo súåi.

     Sû tûã àaáp:
     - Hoå biïët laâ bõ thûã thaách nïn cöë nhõn àêëy.

     Nhûng vua nhêët àõnh khöng tin sû tûã nûäa.

    Ngaây naâo mûúâi hai ngûúâi thúå sùn cuäng theo vua ài sùn, caâng ngaây vua
caâng yïu quñ hoå. Möåt höm trong khi hoå ài sùn, thò àûúåc tin vúå chûa cúái cuãa nhaâ
vua sùæp túái. Ngûúâi vúå chû a cûúái chñnh thûác nghe vêåy àêu khöí quaá. Tim bõ nhoái
lïn ngaä lùn xuöëng àêët bêët tónh nhên sûå.

    Vua tûúãng laâ ngúâi thúå sùn yïu quñ cuãa mònh bõ laâm sao vöåi chaåy laåi cûáu...
Vua laåi thaáo bao tay êëy thò thêëy chiïëc nhêîn mònh àaä tùång cho ngûúâi vúå chûa c-
ûúái thûá nhêët. Vua nhòn mùåt nhêån ra naâng. Loâng vua höìi höåp, vua hön naâng luác
naâng múã mùæt, vua baão:

     - Em laâ cuãa anh, anh laâ cuãa em. Thiïn haå khöng ai thay àöíi àûúåc àiïìu êëy.
   Vua phaái sûá giaã àïën gùåp ngûúâi vúå chûa cûúái kia xin naâng quay vïì nûúác vò
vua àaä coá vúå röìi. Ai àaä tòm thêëy chiïëc chòa khoaá cuä thò khöng cêìn àïën chiïëc múái
nûäa.

     Sau àoá hön lïî àûúåc cûã haânh. Sû tûã àûúåc tha töåi, vò quaã laâ noá noái àuáng sûå
thêåt.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    6

    Cêu truyïån ca ngúåi phêím chêët töët àeåp cuãa ngûúâi con gaái vaâ tònh yïu bêët
diïåt. Vúái tònh yïu chên chñnh, con ngûúâi luön tòm àûúåc haånh phuác daâi lêu.
                6 CON THIÏN NGA

    Ngaây xûa coá möåt öng vua ài sùn úã möåt khu rûâng lúán, vua àuöíi àuöíi theo
möåt con thuá hùng quaá nïn quên hêìu khöng ai theo kõp. Töëi àïën, vua àûáng lùång
nhòn quanh, thêëy mònh àaä bõ laåc àûúâng, khöng tòm àûúåc löëi ra. Böîng vua thêëy
coá möåt muå giaâ, àêìu lùæc lû ài túái: àoá laâ möåt muå phuâ thuyã. Vua baão muå:

    - Naây cuå, cuå coá thïí laâm ún chó cho töi löëi ra khoãi rûâng àûúåc khöng?
    Muå àaáp:

    - Têu bïå haå, àûúåc chûá. Caái àoá giaâ laâm àûúåc, nhûng vúái möåt àiïìu kiïån maâ
nïëu bïå haå khöng chêëp nhêån thò bïå haå khöng bao giúâ ra àûúåc khoãi rûâng naây vaâ seä
chïët àoái úã àêy.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                     7

    Vua hoãi:

    - Àiïìu kiïån gò húã cuå?

     - Giaâ coá möåt àûáa con gaái àeåp nhêët àúâi. Bïå haå chûa tûâng thêëy ai àeåp àïën
thïë àêu, thêåt xûáng àaáng laâm vúå vua. Nïëu bïå haå àöìng yá lêëy noá laâm hoaâng hêåu thò
giaâ seä chó àúâng cho bïå haå ra khoãi rûâng.

    Trong luác hoaãng súå, vua bùçng loâng ngay. Muå giaâ dêîn vua àïën ngöi nhaâ
nhoã cuãa muå. Con gaái muå ngöìi bïn lûãa. Cö àûáng dêåy ra àoán vua ngay, nhû àaä
sùén saâng chúâ vua àïën. Vua thêëy cö tuyïåt àeåp nhûng khöng thñch, nhòn cö, vua
caãm thêëy rúân rúån. Sau khi vua àùåt cö lïn mònh ngûåa thò muå chó àûúâng cho vua.
Vua vïì àïën cung àiïån laâm lïî cûúái.

    Nguyïn vua àaä lêëy vúå möåt lêìn vaâ hoaâng hêåu sinh àûúåc baãy con, saáu trai
möåt gaái, vua yïu quñ vö cuâng. Súå ngûúâi dò gheã àöëi vúái con mònh khöng töët maâ
coân coá thïí laâm khöí chuáng nûäa vua àûa chuáng àïën úã möåt toaâ lêu àaâi hiu quaånh
giûäa rûâng sêu. Lêu àaâi rêët kñn, àûúâng ài àïën khoá maâ tòm àûúåc, chñnh vua cuäng
khöng tòm ra àûúâng nïëu khöng àúåc möåt baâ laäo cho möåt quêån chó coá pheáp laå. Khi
vua neám quêån chó vïì phña trûúác, noá seä tûå gúä ra vaâ chó àûúâng cho vua. Nhaâ vua
luön luön ài thùm caác con yïu dêëu, nïn hoaâng hêåu àïí yá àïën sûå vùæng mùåt cuãa
vua, Muå dò gheã toâ moâ muöën biïët vua ài vaâo rûâng möåt mònh laâm gò. Muå beân cho
thõ vïå cuãa vua nhiïìu tiïìn, chuáng noái löå bñ mêåt cho muå biïët vaâ noái caã àïën cuöån
chó biïët àûa àûúâng.

    Muå bûát rûát khöng yïn têm, maäi cho àïën luác muå tòm ra àûúåc chöî vua àïí
cuöån chó. Muå beân may möåt söë aáo loát bùçng luåa trùæng vaâ khêu buâa vaâo vò muå hoåc
àûúåc ñt pheáp cuãa meå. Möåt höm, vua ruöíi ngûåa ài sùn vùæng, muå mang aáo ài theo
cuöån chó dêîn àûúâng vaâo rûâng. Boån treã thêëy tûâ xa coá boáng ngúâi àïën tûúãng laâ cha
yïu dêëu, vöåi vui mûâng chaåy laåi àoán. Muå beân tung truâm lïn möîi àûáa möåt caái aáo,
aáo vûâa àuång vaâo ngûúâi thò chuáng biïën ra thiïn nga bay vûúåt qua rûâng biïën mêët.
Muå húán húã vïì nhaâ, tû úãng laâ àaä trûâ àûúåc luä con chöìng. Nhûng muå khöng ngúâ laâ
coân cö con gaái khöng chaåy ra àoán cha cuâng caác anh.
    Möåt höm, vua àïën thùm caác con thò chó thêëy con gaái thöi. Vua hoãi:

    - Caác anh con àêu?

    Cö àaáp:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    8

    - Trúâi úi, cha yïu dêëu! Caác anh con ài mêët röìi, boã laåi mònh con.

    Röìi cö kïí cho vua nghe cö àûáng úã cûãa söí nhòn thêëy nhûäng gò, caác anh cö
hoáa thiïn nga bay qua rûâng thïë naâo, vaâ àûa cho vua xem nhûäng löng chim cö
nhùåt àûúåc úã ngoaâi sên. Vua rêët buöìn baä nhûng khöng ngúâ laâ hoaâng hêåu laâm viïåc
àöåc aác êëy. Vua súå cö gaái cuäng bõ mêët nöët nïn àõnh mang cö ài cuâng. Nhng cö súå
dò gheã nïn xin vua haäy àïí cö úã laåi toaâ lêu àaâi trong rûâng àïm êëy nûäa.

    Cö gaái àaáng thûúng nghô buång:

    - Mònh khöng thïí úã àêy lêu àûúåc nûäa, mònh phaãi tòm caác anh múái àûúåc.
    Àïm àïën, cö tröën vaâo rûâng. Cö ài suöët àïm höm êëy caã ngaây höm sau, maäi
àïën luác mïåt quaá khöng ài àúåc nûäa. Luác àoá, cö thêëy möåt chiïëc lïìu hoang. Cö b-
ûúác vaâo thò thêëy möåt cùn buöìng coá saáu chiïëc giûúâng nhoã. Nhng cö khöng daám
nùçm vaâo chiïëc naâo, maâ chui xuöëng nùçm úã gêìm giûúâng, àõnh nguã àïm àoá trïn
nïìn àêët rùæn.

    Nhûng túái luác mùåt trúâi sùæp lùån cö nghe coá tiïëng laâo xaâo vaâ thêëy saáu con
thiïn nga bay qua cûãa söí chui vaâo. Chuáng ngöìi xuöëng àêët, thöíi lêîn cho nhau,
cho bay hïët löng; böå löng thiïn nga truát ra nhû möåt chiïëc aáo loát. Cö gaái nhêån ra
caác anh mònh, mûâng lùæm, chui úã gêìm giûúâng ra. Caác anh tröng thêëy em cuäng
mûâng rúä chùèng keám. Nhûng vui chùèng àúåc bao lêu, caác anh baão em:

    - Em khöng úã àêy àûúåc àêu. Àêy laâ saâo huyïåt cuãa boån cûúáp, chuáng vïì
thêëy em seä giïët em mêët.

    Em hoãi:

    - Thïë caác anh coá caách naâo che chúã em khöng?

    Caác anh noái:
   - Khöng, vò möîi töëi, caác anh chó coá thïí truát böå löng thiïn nga, hiïån
nguyïn hònh ngûúâi trong möåt khùæc àöìng höì, sau àoá laåi phaãi biïën thaânh thiïn
nga.
    Em khoác hoãi:

    - Thïë khöng coá caách naâo giaãi thoaát caác anh aâ?

    Caác anh àaáp:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                       9

    - Khöng àûúåc àêu! Khoá lùæm. Trong saáu nùm, em khöng àûúåc noái àúåc cû-
úâi. Trong thúâi gian êëy, em phaãi may cho caác anh saáu chiïëc aáo loát nhoã bùçng hoa
thuyá cuác. Nïëu em noái nûãa lúâi laâ cöng toi hïët.

    Caác anh vûâa noái xong thò möåt khùæc àöìng höì àaä qua, caác anh laåi biïën
thaânh thiïn nga bay qua cûãa söí mêët.

     Cö gaái nhêët àõnh giaãi thoaát cho caác anh, duâ coá phaãi hy sinh tñnh maång. Cö
rúâi boã chiïëc lïìu hoang, vaâo giûäa rûâng, leo lïn cêy nguã àïm. Saáng höm sau, cö ài
haái hoa thuyá cuác vaâ bùæt àêìu khêu aáo. Cö chùèng noái nùng àûúåc vúái ai maâ cuäng
chùèng buöìn heá miïång cûúâi. Cö chó ngöìi möåt chöî chùm chuá laâm.
   Möåt thúâi gian àaä qua. Vua xûá êëy cuâng thúå sùn vaâo rûâng tòm thuá, àïën cêy
cö ngöìi. Hoå goåi cö:
    - Cö haäy xuöëng àêy vúái chuáng töi, chuáng töi khöng haåi gò cö àêu.

    Cö chó lùæc àêìu. Hoå hoãi döìn maäi, cö liïìn neám xuöëng cho hoå chiïëc dêy
chuyïìn àeo cöí bùçng vaâng, túãng laâm nhû thïë cho hoå yïn ài. Nhûng hoå vêîn khöng
chõu thöi, cö liïìn vûát chiïëc thùæt lûng cuãa cö xuöëng. Thêëy vêîn chûa öín cö vûát
thïm nõt bñt têët, röìi dêìn dêìn dêìn vûát têët caã caác thûá mùåc trïn ngûúâi coá thïí vûát à-
ûúåc, àïën nöîi cö chó coân chiïëc aáo loát.
   Nhûäng ngûúâi thúå sùn khöng vò thïë maâ chõu luâi. Hoå treâo lïn cêy, ùém cö
xuöëng àûa àïën trûúác mùåt vua.

    Vua hoãi:

    - Naâng laâ ai? Naâng ngöìi trïn cêy laâm gò?
    Cö khöng àaáp. Vua duâng àuã caác thûá tiïëng vua biïët maâ cö vêîn cêm nhû
hïën. Nhûng cö àeåp quaá khiïën loâng vua rung àöång. Vua yïu cö tha thiïët. Vua
khoaác aáo ngûåc cho cö, àùåt cö lïn kiïåu ngöìi trûúác mònh àûa vïì cung àiïån. Vua
cho cö mùåc quêìn aáo sang troång, cö àeåp löång lêîy nhû möåt ngaây nùæng àeåp, nhûng
cö vêîn khöng noái nûãa lúâi. Vua àûa cö laåi ngöìi úã baân ùn, cho ngöìi bïn mònh.
Daáng àiïåu nhu mò vaâ e lïå cuãa cö khiïën vua rêët haâi loâng.

    Vua noái:
    - Ta thiïët tha muöën lêëy cö naây, ta khöng lêëy möåt ai khaác trong thiïn haå
àêu.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                       10

    Mêëy höm sau, vua lêëy naâng.

    Vua coá möåt baâ meå gheã àöåc aác, khöng bùçng loâng vúái àaám cûúái naây, vaâ noái
xêëu hoaâng hêåu treã tuöíi. Baâ baão:

   - Khöng biïët caái con naây úã àêu ra maâ noá khöng noái nùng gò àûúåc. Noá
khöng xûáng àaáng laâm vúå vua.

    Hún möåt nùm sau, khi hoaâng hêåu sinh con àêìu loâng. Muå bùæt tröåm ài vaâ
lûâa khi naâng nguã böi maáu vaâo möìm naâng. Röìi muå têu vua laâ naâng ùn thõt ngûúâi.
Vua khöng tin, khöng àïí ai laâm haåi naâng. Luác naâo naâng cuäng ngöìi khêu aáo loát,
ngoaâi ra khöng àïí yá àïën caái gò khaác. Lêìn sau, naâng laåi sinh möåt àûáa con trai
khaáu khónh. Meå gheã quó quyïåt laåi lûâa vua nhû lêìn trûúác. Vua vêîn nhêët àõnh
khöng tin lúâi muå. Vua baão:
    - Naâng trong saåch vaâ töët buång, khöng thïí laâm viïåc êëy àêu. Nïëu naâng noái
àûúåc vaâ coá thïí tûå bïnh vûåc àúåc thò seä minh oan àûúåc.

    Nhûng àïën lêìn thûá ba, muå giaâ laåi ùn tröåm àûáa beá múái àeã vaâ laåi töë caáo
hoaâng hêåu. Naâng vêîn khöng noái nûãa lúâi àïí minh oan. Vua khöng laâm khaác àûúåc
phaãi àa naâng ra toaâ xûã. Naâng bõ kïët töåi chïët thiïu.

    Àaä àïën ngaây haânh hònh, cuäng laâ ngaây cuöëi cuâng cuãa thúâi gian saáu nùm
khöng àúåc noái, cûúâi, ngaây naâng seä giaãi thoaát àûúåc caác anh khoãi yïu thuêåt. Saáu
chiïëc aáo loát àaä khêu xong chó coân thiïëu caánh tay aáo chiïëc cuöëi cuâng. Khi naâng
                  â
bõ dêîn àïën àöëng cuãi, úã dûúái sùæp chêm lûãa, naâng nhòn quanh thò thêëy saáu con
thiïn nga bay trïn khöng laåi. Naâng caãm thêëy mònh sùæp àûúåc cûáu thoaát, loâng
mûâng khön xiïët.
    Thiïn nga bay raâo raâo túái chöî naâng, saâ xuöëng thêëp àïí naâng coá thïí neám aáo
loát lïn túái àûúåc. aáo vûâa àuång chim thò löng thiïn nga rúi xuöëng liïìn, caác anh
naâng hiïån lïn hònh ngûúâi àûáng trûúác naâng, vui veã, àeåp àeä. Chó coá ngûúâi em cuöëi
cuâng laâ chiïëc aáo coân thiïëu caánh tay traái vò vêåy úã lûng coân coá möåt caánh thiïn
nga. Anh em öm nhau hön tròu mïën; hoaâng hêåu àïën tòm vua, vua rêët àöîi ngaåc
nhiïn. Naâng noái:

    - Têu bïå haå, giúâ thiïëp múái àûúåc pheáp noái vaâ böåc löå laâ thiïëp àaä bõ oan.
    Naâng kïí laåi êm mu muå giaâ àaä lêëy tröåm ba àûáa con àem giêëu ài. Vua tòm
àûúåc con mûâng rúä lùæm, coân muå dò gheã cay nghiïåt kia phaãi àïìn töåi. Muå bõ troái

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    11

trïn àöëng lûãa vaâ bõ thiïu ra tro. Vua vaâ hoaâng hêåu cuâng saáu anh hûúãng haånh
phuác daâi lêu.

    Caác em vûâa àûúåc àoåc möåt trong nhûäng cêu chuyïån hay trong böå truyïån
cöí Grim. Truyïån ca ngúåi têëm loâng vaâng cuãa ngúâi con gaái biïët hy sinh têët caã àïí
cûáu caác anh mònh. Naâng rêët xûáng àaáng àúåc hûúãng haånh phuác lêu daâi.
                  6 NGÛÚÂI H ÊÌU

    Xûa coá möåt baâ hoaâng hêåu giaâ, vöën laâ möåt muå phuâ thuyã. Muå sinh àûúåc
möåt con gaái àeåp vaâo bêåc nhêët trïn àúâi. Nhng muå vöën chó tòm caách haåi ngûúâi nïn
muå vêîn baão: Ai àïën cêìu hön cuäng phaãi laâm möåt viïåc àaä, laâm àûúåc muå seä gaã con
gaái cho, maâ laâm khöng xong thò mêët maång. Àaä nhiïìu ngúâi chó vò mï nhan sùæc
phaãi liïìu thên nhûng laâm chùèng nöíi caác viïåc muå giao àaânh chõu quò göëi rúi àêìu.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    12

    Coá võ hoaâng tuã nghe àöìn vïì sùæc àeåp cuãa ngúâi con gaái êëy, têu vua cha:

    - Cha cho con ài cêìu hön thûã.

    Vua khuyïn hoaâng tûã:
    - Khöng khi naâo cha ûng àêu con aå. Con ài laâ ài vaâo coäi chïët àêëy!

    Hoaâng tûã öëm tûúng tû nùçm liïåt giûúâng suöët baãy nùm khöng thêìy thuöëc
naâo chûäa àûúåc. Vua thêëy àaä tuyïåt voång, buöìn lùæm, baão con:

    - Thöi thïë con cûá ài maâ cêìu may vêåy. Cha cuäng chùèng coân caách naâo khaác
àïí giuáp con nûäa.

    Hoaâng tûã nghe cha noái, àûáng dêåy ngay. Chaâng thêëy trong ngúâi laåi khoeã
vaâ húán húã lïn àúâng.

    Möåt höm chaâng àang phi ngûåa qua caánh àöìng hoang, böîng thêëy úã xa luâ
luâ möåt vêåt gò tûåa àöëng coã lúán. Laåi gêìn nhòn kyä, hoaá ra àêëy laâ buång möåt anh
chaâng àang nùçm daâi dúái àêët. Caái buång êëy bùçng quaã nuái con. Gaä beáo thêëy coá ng-
úâi phi ngûåa àïën vöåi àûáng lïn tha:

    - Nïëu nhû ngaâi cêìn ngûúâi, töi xin theo hêì u.

    Hoaâng tûã àaáp:
    - Cöìng kïình nhû ngûúi, ta biïët duâng laâm gò àêy?

    Gaä beáo noái:
    - Thûa, cha thêëm vaâo àêu, töi maâ phònh ngûúâi ra thêåt sûå, coân lúán gêëp ba
ngaân lêìn nûäa.

    Hoaâng tûã baão:

    - Nïëu quaã nhû thïë thò coá cú duâng àûúåc. Ngûúi ài vúái ta.

    Gaä beáo ài theo hoaâng tûã. Luác sau, laåi thêëy möåt ngûúâi nùçm daâi dûúái àêët
gheá tai saát mùåt coã. Hoaâng tûã hoãi:

    - Ngûúi laâm gò thïë?
    Ngûúâi êëy àaáp :


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    13

    - Töi àang lùæng nghe.

    - Nghe gò maâ chùm chuá thïë?

    - Nghe xem trïn thïë gian múái coá chuyïån gò xaãy ra. Chùèng coá gò loåt àûúåc
khoãi tai töi. Àïën tiïëng coã moåc töi cuäng nghe thêëy.

    Hoaâng tûã baão:

    - Thïë ngúi thûã noái xem, ngúi àaä nghe thêëy gò trong triïìu cuãa baâ hoaâng
hêåu giaâ coá cö con gaái àeåp nhêët àúâi êëy? Gaä àaáp:

    - Töi nghe coá tiïëng gûúm cheám soaân soaåt: hùèn coá keã àïën cêìu hön bõ chùåt
àêìu.

    Hoaâng tûã baão gaä:

    - Ài vúái ta, coá thïí ta cêìn àïën ngûúi.
    Ba ngûúâi cuâng ài. Luác sau, hoå thêëy nhû coá hai baân chên ai úã trûúác mùåt
hoå. Hoå thêëy caã bùæp chên nhûng khöng nhòn àûúåc suöët hïët. Hoå laåi ài möåt quaäng
àûúâng nûäa múái tröng thêëy thên ngûúâi, röìi ài maäi múái tröng thêëy àêìu. Hoaâng tûã
theát lïn:

    - Chao öi! Ngûúâi àêu maâ daâi quaá!
    Gaä ngûúâi daâi àaáp:

    - Naâo àaä thêëm vaâo àêu! Töi maâ vûún ra thêåt sûå thò coân daâi àïën gêëp ba
ngaân lêìn nûäa, cao hún quaã nuái cao nhêët thïë giúái. Nïëu ngûúâi cêìn hoãi töi, töi xin
theo hêìu. Hoaâng tûã baão gaä:
    - Ài vúái ta, coá thïí ta cêìn àïën ngûúi.

   Hoå ài möåt quaäng, thêëy coá ngûúâi hai mùæt bõt chùåt ngöìi bïn lïì àûúâng.
Hoaâng tûã hoãi:

    - Mùæt ngûúi hoãng hay sao maâ khöng daám nhòn ra aánh saáng thïë?
    Gaä àaáp:
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                       14

    - Khöng phaãi àêu! Töi khöng daám gúä khùn bõt mùæt chñnh laâ vò nhaän
quang maånh lùæm. Töi àaä nhòn vêåt gò, vêåt êëy ùæt nöí tung. Nïëu ngûúâi duâng àûúåc
töi, töi xin theo hêìu.

    Hoaâng tûã baão gaä:
    - Ài vúái ta, coá thïí ta cêìn àïën ngûúi.

   Hoå laåi ài vaâ thêëy möåt ngûúâi àang nùçm súãi giûäa nùæng maâ cûá run cêìm cêåp,
tay chên lêíy bêíy. Hoaâng tûã hoãi:

    - Trúâi àang noáng ngöåi ngaåt maâ sao ngúâi laåi reát àûúåc?
    Gaä àaáp:

    - Trúâi úi, cú thïí töi noá rêët laå. Ngûúâi ta caâng thêëy bûác thò töi caâng thêëy reát,
reát thêëu xûúng thêëu tuyã. Ngûúåc laåi trúâi caâng giaá thò töi caâng thêëy oi bûác. Töi
ngöìi giûäa àöìng bùçng maâ thêëy oi bûác khöng chõu nöíi. Luác ngöìi giûäa àöëng lûãa maâ
thêëy reát khöng chõu nöíi.

    Hoaâng tûã baão:

    - Thêåt laâ ngûúâi kyâ dõ! Ngûúi coá muöën theo ta thò ài vúái ta.

    Hoå laåi ài tiïëp vaâ gùåp möåt ngûúâi àang vûún cöí maâ doâm qua caác choãm nuái.
    Hoaâng tûã hoãi:

    - Ngûúi laâm gò maâ hùng thïë?
    Gaä baão:

    - Töi coá cùåp mùæt rêët saáng, nhòn thêëu moåi nuái cao, rûâng rêåm, àöìng ruöång,
luäng sêu, coá thïí thêëy khùæp caã thïë gian.

    Hoaâng tûã baão gaä:

    - Nïëu ngûúi thuêån thò ài vúái ta. Ta àang thiïëu ngûúâi coá taâi êëy.
    Hoaâng tûã àem saáu ngûúâi hêìu àïën thùèng thaânh àö, chöî muå hoaâng hêåu giaâ
ngûå trõ. Chaâng khöng àïí löå tung tñch, chó noái;
    - Nïëu ngûúâi àõnh gaã con gaái cho töi thò sai gò töi cuäng laâm.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                   15

    Muå phuâ thuyã thêëy chaâng àeåp trai, thïë maâ sa vaâo tay muå thò mûâng lùæm.
Muå baão:

    - Tao seä giao cho maây ba viïåc, laâm àûúåc caã thò ta gaã con cho.

    Chaâng hoãi:
    - Viïåc thûá nhêët laâ viïåc gò?

   - Trúác tao coá àaánh rúi xuöëng Höìng Haãi mêët möåt caái nhêîn, maây ài tòm vïì
cho tao.

    Hoaâng tûã leãn vïì baão saáu ngûúâi hêìu:

     - Viïåc thûá nhêët khöng dïî àêu, ta phaãi tòm möåt caái nhêîn rúi úã Höìng Haãi,
biïët laâm sao bêy giúâ?

    - Àïí töi xem noá chöî naâo? - Gaä mùæt saáng noái.
    Gaä ngoá möåt luác röìi noái:

    - Kia röìi! Noá bõ mùæc trïn möåt muäi àaá ngêìm.
    Gaä ngúâi daâi duöîi lûng noái:

    - Töi lêëy àûúåc ngay, chó tiïëc chûa nhòn thêëy.
    Gaä beáo heát:

    - Chó cêìn thïë thöi aâ?
    Gaä nùçm phuåc xuöëng, gheá miïång saát mùåt nûúác. Soáng biïín xö nhau vaâo
möåt hang ngêìm. Gaä uöëng möåt húi daâi caån saåch nûúác, coân trú àaáy biïín raáo khö
nhû baäi coã. Luác êëy, gaä ngûúâi daâi múái cuái xuöëng, gaä chó húi nghiïng mònh àaä
nhùåt àûúåc nhêîn. Hoaâng tûã cêìm nhêîn, mûâng lùæm, mang ngay vïì cho muå giaâ. Muå
kinh ngaåc quaá, kïu:

    - ûâ, àuáng caái nhêîn naây röìi!
    Viïåc thûá nhêët may mùæn àaä xong, nhng coân viïåc nûäa. Maây coá thêëy ba trùm
con boâ möång àang ùn coã úã ngoaâi baäi trûúác lêu àaâi khöng? Maây phaãi ùn àûúåc
bùçng hïët ba trùm con boâ êëy, phaãi ngöën caã da, löng, xûúng, sûâng. Dûúái hêìm coá
ba trùm thuâng rûúåu vang, maây cuäng phaãi nöëc cho bùçng caån. Khöng àûúåc àïí soát


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                   16

möåt súåi löng boâ, möåt gioåt rûúåu . Bùçng khöng, maây seä khöng coân àûúåc hoaân
maång.

    Hoaâng tûã hoãi:

    - Liïåu töi coá àûúåc múâi baån cuâng ùn khöng? Ùn uöëng thiïëu baån phoãng coân
thuá võ gò.

    Muå giaâ cûúâi nham hiïím:
    - Cho maây múâi möåt àûáa baån, nhng chó àûúåc möåt àûáa thöi.

    Hoaâng tûã ra tòm saáu ngûúâi hêìu vaâ baão gaä beáo:

    - Höm nay ngûúi laâ khaách cuãa ta, cûá viïåc ùn thêåt no nheá.
    Gaä beáo cùng buång ùn möåt luác hïët saåch àaân boâ ba trùm con, àïën súåi löng
cuäng khöng coân. Ùn xong gaä coân hoãi liïåu sau bûäa àiïím têm êëy coá gò nûäa khöng.
Gaä tu caån mêëy trùm thuâng rûúåu, chùèng cêìn roát ra cöëc, chùèng boã soát möåt gioåt.
    Bûäa ùn àaä xong, Hoaâng tûã vaâo baáo cho muå giaâ biïët.

    Muå kinh ngaåc lùæm, baão:

    - Chûa coá àûáa naâo laâm àûúåc thïë, nhûng coân viïåc nûäa.
    Muå nghô buång: "Àùçng naâo röìi maây cuäng mêët àêìu, thoaát khoãi tay ta sao
àûúåc".
    Muå heån:

     - Töëi nay, tao seä cho con gaái vaâo phoâng maây. Maây phaãi öm noá maâ ngöìi
suöët àïm, cêëm nguã. Àuáng nûãa àïm, tao seä àïën xem. Nïëu luác êëy maây buöng tay
ra röìi, tûác laâ maây thua cuöåc.

    Hoaâng tûã nghô thêìm: "Khoá gò viïåc naây, ta thûác àúåc". Nhng chaâng vêîn goåi
caác ngûúâi hêìu vaâo, noái cho hoå biïët vaâ baão:

   - Ai biïët mûu sêu cuãa noá thïë naâo! Cêín thêån vêîn hún, caác ngûúi haäy thûác
canh vaâ phaãi chuá yá, chúá àïí naâng ra khoãi phoâng.

   Töëi, muå giaâ àûa con laåi, giao têån tay hoaâng tûã. Gaä ngûúâi daâi vöåi nùçm
khoanh laåi thaânh möåt caái voâng quanh hai ngûúâi, coân gaä beáo àûáng caånh ngay trû-


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                       17

úác cûãa. Hoå tûúãng thïë laâ chùæc, khöng ai loåt vaâo nöíi. Hai ngûúâi ngöìi trong, cö gaái
chùèng noái möåt cêu nhûng nhúâ aánh trùng roåi chïëch qua cûãa söí soi toã khuön mùåt
cö nïn Hoaâng tûã vêîn thêëy àûúåc dung nhan tuyïåt vúâi êëy. Chaâng cûá ngùæm hoaâi,
yïu thûúng, mûâng rúä traân àêìy, khöng hïì thêëy moãi mùæt. Khoaãng múâi möåt giúâ
khuya, muå giaâ niïåm chuá cho moåi ngûúâi thiïëp ài, röìi muå hoaá pheáp cûúáp ngúâi con
gaái.

   Hoå thiïëp ài cho àïën têån múâi möåt giúâ böën lùm. Khi êëy yïu thuêåt hïët linh
nghiïåm moåi ngûúâi tónh dêåy. Hoaâng tûã kïu:

    - Vaå àïën núi röìi! Ta thua cuöåc röìi!
    Mêëy ngûúâi trung thaânh cuäng bùæt àêìu than thúã, böîng gaä thñnh tai baão:

    - Im naâo, àïí töi xem naâo!

    Gaä lùæng tai nghe möåt luác röìi baão:
    - Cö êëy àang ngöìi than thên trong möåt quaã nuái àaá, caách àêy ba trùm giúâ
ài böå. Cêåu ngûúâi daâi laâ ngúâi duy nhêët laâm nöíi viïåc naây: cêåu cûá duöîi daâi ngûúâi ra
thò chó cêìn bûúác dùm bûúác laâ àïën núi.
    Gaä ngûúâi daâi baão:

    - Àûúåc, nhûng cêåu mùæt sùæc phaãi ài vúái túá, ta seä cuâng doån quaã nuái êëy ài.

    Noái àoaån, gaä xöëc luön gaä bõt mùæt lïn vai vaâ chó trong nhaáy mùæt, cha kõp
trúã baân tay hai gaä àaä àûáng trûúác quaã nuái yïím buâa. Gaä ngûúâi daâi vöåi thaáo caái
khùn bõt mùæt gaä kia. Gaä kia múái trûâng mùæt, caã quaã nuái àaä nöí tan ra ngaân vaån
maãnh. Gaä ngûúâi daâi vöåi bïë böíng cö thiïëu nûä lïn vaâ chó trong nhaáy mùæt, gaä àaä vïì
àïën núi. Gaä laåi ài àoán nöët baån vïì, cuäng nhanh nh thïë. Trûúác khi àöìng höì àiïím
mûúâi hai tiïëng, hoå àaä ngöìi laåi caã úã àoá, tónh taáo vaâ húán húã.

    Àuáng nûãa àïm, muå giaâ roán reán bû úác laåi. Veã mùåt muå kiïu kyâ nhû muöën
baão: "Giúâ thò maây úã trong tay tao röìi".
   Muå cûá tûúãng con gaái vêîn coân ngöìi trong nuái caách àêy ba trùm dùåm. Ngúâ
àêu muå thêëy con vêîn ngöìi nguyïn trong tay hoaâng tûã. Muå kinh haäi quaá, kïu:

    - Thùçng naây thêåt cûâ hún ta!http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                     18

    Muå coân biïët noái sao nûäa, àaânh phaãi gaã con gaái cho Hoaâng tûã nhûng meå
kheä ró tai con:

    - Thêåt laâ nhuåc cho con, khöng kiïëm àûúåc têëm chöìng túng xûáng, àïí tûâ nay
cûá phaãi vêng theo möåt àûáa thûúâng dên.
    Ngûúâi con gaái bõ töín thúng loâng kiïu kyâ sinh cùm giêån, nghô caách baáo
thuâ.
     Saáng höm sau, naâng sai chúã ba trùm thûúác göî àïën röìi noái vúái hoaâng tûã:
"Mùåc dêìu ba viïåc àaä laâm xong, ta seä chó lêëy chaâng khi naâo coá keã daám ngöìi giûäa
àöëng göî chaáy maâ chõu àûúåc lûãa". Naâng nghô chùèng keã hêìu naâo chõu thiïu mònh
vò chuã àêu vaâ vò yïu naâng têët chaâng seä phaãi àñch thên ngöìi vaâo, thïë laâ naâng
thoaát. Saáu ngûúâi hêìu baân nhau: "Boån mònh ai cuäng àaä àûúåc möåt viïåc, chó coá cêåu
reát run chûa laâm gò, giúâ àïën lûúåt cêåu êëy". Hoå àaä khiïng gaä reát run lïn àöëng göî
röìi àöët lûãa. Lûãa chaáy suöët ba ngaây, caã àöëng göî êëy ra tro. Nhûng lûãa vûâa múái luåi
àaä thêëy ngûúâi reát run àûáng dêåy giûäa àöëng tro run rêíy nhû têìu laá maâ baão.

   - Àúâi töi chûa khi naâo thêëy reát nhû thïë naây, reát thïm tyá nûäa chùæc laâ chïët
coáng mêët!

    Ngûúâi con gaái àeåp khöng coân kïë naâo khaác, àaânh nhêån lúâi lêëy chaâng trai
laå mùåt. Nhûng luác hoå lïn xe ra nhaâ thúâ laâm lïî cûúái, muå giaâ laåi noái:

    - Tao khöng chõu àûúåc caái nhuåc naây!

    Muå sai binh tûúáng àuöíi theo, haå lïånh chuáng phaãi giïët saåch vaâ àem bùçng
àûúåc con gaái vïì cho muå. Khöng ngúâ gaä thñnh tai nghe àûúåc caã nhûäng lúâi dùån doâ
kñn àaáo êëy. Gaä hoãi gaä beáo:
    - Laâm thïë naâo àêy?

    Nhûng gaä naây àaä coá kïë röìi, gaä nhöí ngay nûúác biïín àaä uöëng khi trûúác,
múái nhöí vaâi baäi àaä thaânh caái höì lúán chùån àûúâng cöî xe. Àaám binh tûúáng cuãa muå
giaâ khöng sao tiïën àûúåc vaâ bõ chïët àuöëi rêët nhiïìu. Muå giaâ biïët tin laåi cho möåt
àöåi giaáp binh nûäa àuöíi theo. Nhûng gaä thñnh tai àaä kõp nghe thêëy tiïëng àöì binh
giaáp va nhau laách caách. Gaä giêåt caái khùn bõt mùæt gaä mùæt sùæc. Gaä naây múái chó húi
trûâng mùæt, quên thuâ àaä tan taânh nhû múá thuyã tinh vuån.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                   19

    Àoaân ngûúâi yïn chñ àaánh xe ài tiïëp. Khi cùåp vúå chöìng vaâo nhaâ thúâ laâm
pheáp cúái àaä xong, saáu ngúâi hêìu noái vúái chuã:

    - Giúâ Ngûúâi àaä toaåi nguyïån, khöng cêìn àïën chuáng töi nûäa. Chuáng töi xin
ài núi khaác tòm vêån höåi.
   úã trûúác cung àiïån cuãa hoaâng tûã, caách àöå möåt nûãa giúâ ài böå, coá möåt caái
thön nhoã. Luác hoå ài ngang àêëy, thêëy möåt ngûúâi àang chùn lúån ngoaâi thön.
Hoaâng tûã baão vúå:

    - Naâng coá biïët thêåt ta laâ ai khöng? Ta khöng phaãi laâ con vua àêu maâ chó
laâ con cuãa möåt ngûúâi chùn lúån. Ngûúâi chùn lúån kia chñnh laâ cha ta àêëy. Röìi àöi
ta cuäng seä phaãi giuáp cha möåt tay.

    Noái àoaån, chaâng xuöëng xe. Dùæt ngang vaâo quaán troå. Chaâng ró tai baão keã
hêìu trong quaán, àúåi àïm lêëy tröåm quêìn aáo sang troång cuãa hai ngûúâi ài. Saáng
höm sau, luác hai ngûúâi thûác dêåy, quêìn aáo mêët saåch chùèng coân gò mùåc. Muå chuã
cêìm vaâo cho naâng möåt caái aáo cuä vúái àöi têët àen cuäng àaä cuä. Muå coân laâm nhû
moán quaâ lúán lùæm, muå baão:
    - Khöng coá chöìng cö, töi chùèng cho cö tñ gò àêu!

    Naâng laåi caâng tin: "Àuáng chöìng mònh chó laâ anh chùn lúån". Naâng cuäng ài
chùn lúån vúái chöìng vaâ nghô buång: "Cuäng laâ àaáng àúâi mònh, cûá hay kiïu kyâ ngaåo
nghïî". Nhû thïë àûúåc taám höm, chên naâng àau nhûác quaá khöng thïí chõu àûúåc
nûäa.

    Khi êëy coá möåt ngûúâi àïën hoãi naâng coá biïët chöìng naâng laâ ai khöng. Naâng
àaáp:
   - Coá chûá! Laâ anh chaâng chùn lúån. Nhaâ töi vûâa ra xong, hònh nhû ài mua
dêy baán rúå gò àêëy.
    Nhûng mêëy ngúâi noå baão:

    - Laåi àùçng naây ài, chuáng töi seä àûa chõ àïën núi. Hoå dêîn naâng lïn cung
àiïån. Luác naâng vaâo àïën phoâng lúán thò chöìng naâng àaä úã àêëy, mònh khoaác hoaâng
baâo, nhûng naâng khöng nhêån ra. Maäi àïën luác chöìng baá cöí hön naâng múái biïët.
Chaâng baão:

    - Ta chõu khöí vò em àaä nhiïìu, nïn em cuäng cêìn chõu khöí vò ta.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    20

    Àaám cûúái àûúåc töí chûác ngay vaâ ngûúâi kïí chuyïån naây cuäng rêët muöën àïën
dûå.

    Cêu chuyïån àûa caác em qua nhiïìu tònh tiïët thêåt hêëp dêîn vaâ lyá thuá. "Quaã
quyát daây thò coá moáng tay nhoån", moåi pheáp thuêåt cuãa baâ Hoaâng Hêåu àöåc aác àaä bõ
saáu ngûúâi hêìu phaá coân Hoaâng Tûã àûúåc hûúãng haånh phuác troån veån.
             AÃ GRÏTEN TH ÖNG MINHhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      21

    Ngaây xûa coá möåt cö aã nêëu bïëp tïn laâ Grïten. aã thûúâng ài giaây goát àoã khi
daåo chúi, aã ngoá àöng ngoá têy, thñch chñ nghô buång mònh cuäng vaâo loaåi xinh àêëy
chûá . Vïì àïën nhaâ, aã cao hûáng uöëng nguåm rûúåu vang; aã nïëm têët caã nhûäng moán ùn
ngon nhêët aã àaä nêëu, nïëm àïën no nï. aã noái: "Ngûúâi nêëu bïëp laâ phaãi biïët moán ùn
mònh nêëu võ ra sao chûá!".

   Möåt höm öng chuã baão aã: "Grïten naây, töëi nay nhaâ coá khaách maây haäy thõt
hai con gaâ maái, maâ nêëu cho ngon nheá" - "Thûa öng, xin öng haäy àïí chaáu lo,
Grïten traã lúâi.

    aã giïët hai con gaâ maái, nhuáng nûúác söi, laâm löng, xiïn vaâo xiïn, àïën chiïìu
thò mang quay trïn lûãa. Gaâ vaâng dêìn vaâ àaä vaâng röåm àïìu maâ khaách vêîn chûa
àïën, Grïten tha vúái chuã: "Thûa öng, nïëu khaách chûa àïën thò chaáu phaãi nhêëc con
gaâ ra khoãi lûãa. Thêåt laâ àaáng tiïëc. Gaâ vûâa chñn túái, tñ nûäa ùn ngay thò ngoåt thêåt".
Chuã noái: "Thöi àïí tao chaåy ài goåi khaách ngay!"

    Chuã vûâa quay lûng ài thò Grïten nhêëc gaâ ra khoãi lûãa vaâ nghô: "Àûáng gêìn
lûãa maäi vûâa noáng vûâa khaát. Biïët bao giúâ khaách múái àïën? Trong khi chúâ, mònh
phaãi xuöëng hêìm uöëng nguåm rûúåu vang àaä". aã chaåy xuöëng hêìm, lêëy möåt caái voâ
rûúåu röìi noái: "Laåy chuáa phuâ höå cho con" röìi uöëng möåt húi daâi. "Rûúåu àaä chaãy laâ
chaãy maånh, aã noái, khoá maâ ngûâng àûúåc". aã laåi uöëng tiïëp möåt caách thoaãi maái. aã laåi
chaåy lïn bïëp, àùåt gaâ lïn lûãa, phïët bú vaâ vui veã quay caái xiïn. Gaâ quay thúm àiïëc
muäi. aã nghô buång haäy coân thiïëu caái gò àoá, phaãi nïëm xem sao. aã nhuáng ngoán tay
vaâo nû úác söët, liïëm vaâ noái: "öì! Nhûng con gaâ maái naây ngon tuyïåt! Khöng ùn
ngay thò thêåt laâ coá töåi, thêåt àaáng xêëu höí!".

     aã chaåy ra cûãa söí nhòn xem öng chuã vaâ khaách àaä vïì chûa. Nhûng aã chùèng
thêëy ai caã. aã laåi quay vïì vúái nhûäng con gaâ vaâ nghô: "Möåt caánh bõ chaáy, töët nhêët
laâ chùåt ài". aã chùåt caái caánh vaâ ùn ngon laânh. Ùn xong möåt caánh, aã tûå baão: "Mònh
phaãi chùåt nöët caái caánh kia ài, nïëu khöng öng chuã vïì thêëy coá gò thiïëu". aã xúi caã
caái caánh, röìi ra cûãa söí xem chuã vïì cha nhng khöng thêëy ai! Ai maâ biïët àûúåc öng
êëy chúåt nghô ra caái gò! khöng thêëy boån hoå trúã vïì, coá thïí laâ ài àêu àêëy.

    aã noái: "Naây Grïten aå, viïåc gò phaãi thùæc mùæc! Khi bùæt àêìu ùn con gaâ thò
haäy uöëng nûäa ài vaâ cheán nöët ài! Sau àoá thò seä yïn têm. Taåi sao laåi phñ cuãa giúâi
thïë!". aã laåi chaåy xuöëng hêìm, uöëng ra troâ, röìi laåi cheán nöët con gaâ möåt caách vui
veã.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      22

    Thïë laâ ùn hïët saåch möåt con gaâ. Chuã thò vêîn chûa vïì. Grïten liïëc nhòn con
gaâ thûá hai vaâ noái: "Phaãi cho con naây ài theo con kia thöi, khöng thïí taách chuáng
ra àûúåc. Àöëi xûã vúái con kia thïë naâo thò hùèn laâ àöëi xûã vúái con naây cuäng phaãi thïë.
Mònh cho laâ nïëu coá uöëng thïm möåt chuát, thò cuäng chùèng haåi gò". aã laåi phêën khúãi
uöëng, con gaâ thûá hai cuäng chaåy theo con thûá nhêët.

    Khi aã àang ùn ngon laânh thò öng chuã vïì - "Nhanh lïn, Grïten! Öng goåi to
khaách àïën ngay bêy giúâ àêëy" - "Thûa vêng, Grïten traã lúâi, xong ngay àêy aå".
Öng chuã àïën baân ùn xem sùæp xïëp àaä àuã chûa. Öng mang con dao àïí cùæt thõt ài
maâi.
   Àuáng luác àoá, khaách goä cûãa khe kheä, lõch sûå. Grïten ra cûãa, thêëy khaách thò
àûa ngoán tay lïn möi ra hiïåu vaâ noái: "Kheä chûá! Kheä chûá! Öng haäy mau chaåy
ngay ài! Nïëu chuã töi tröng thêëy öng thò nguy cho öng àêëy. Chuã töi múâi öng àïën
ùn nhûng cöët àïí xeão àöi tai öng àêëy. Öng coá nghe thêëy tiïëng maâi dao khöng?"

    Khaách nghe quaã laâ àuáng coá tiïëng maâi dao, vöåi ba chên böën cùèng chaåy
xuöëng cêìu thang. Grïten luác àoá cuäng vöåi chaåy lïn chöî öng chuã möìm loa meáp
daãi: "Öng úi, khaách cuãa öng sao maâ quñ hoaá thïë!" "Ö maây noái gò laå vêåy,
Grïten?" - "Öng ta cûúáp cuãa chaáu hai con gaâ àùåt trïn àôa röìi biïën ài" - "Tïå quaá!
Öng chuã noái, tiïëc reã hai con gaâ ngon - ñt ra thò öng ta cuäng phaãi àïí laåi möåt con
cho mònh chûá!".

    Öng goåi to múâi khaách trúã laåi, nhûng khaách giaã àoâ khöng nghe thêëy. Öng
liïìn chaåy theo khaách, dao haäy coân cêìm úã tay vaâ reáo: "Möåt thöi! Möåt thöi!" yá noái
laâ khaách ñt ra cuäng phaãi àïí laåi möåt con gaâ. Nhûng khaách laåi hiïíu laâ chuã àoâi möåt
caái tai, nïn chaåy lao nhû gioá, àïí mong giûä àûúåc caã hai tai nguyïn veån vïì nhaâ.
Cêu chuyïån àaä cho thêëy sûå khön kheáo cuãa ngûúâi úã vaâ gêy cûúâi cho ngûúâi àoåc.
Noái lïn quan hïå giûäa chuã vaâ túá - Öng chuã keám thöng minh thûúâng bõ ngûúâi úã
khön ngoan lûâa.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                     23
            ANH CHAÂNG À AÁNH TRÖËNG

     Möåt buöíi töëi, chaâng àaánh tröëng treã tuöíi ài möåt mònh giûäa caánh àöìng. Túái
bïn möåt caái höì, anh thêëy trïn búâ ba chiïëc aáo trùæng cuãa ai vûát àoá. Anh khen:
"Vaãi àeåp quaá!". Röìi nheát luön möåt chiïëc vaâo tuái. Vïì nhaâ, anh cuäng quïn khuêëy
mêët cêu chuyïån nhùåt àûúåc cuãa rúi. Anh lïn giûúâng nùçm, sùæp nguã chúåt nghe nhû
coá tiïëng ngûúâi goåi tïn mònh. Anh lùæng nghe thò quaã coá tiïëng goåi rêët kheä: "Anh
àaánh tröëng úi, anh àaánh tröëng úi, dêåy ài thöi". Àïm töëi quaá, anh khöng nhòn
thêëy roä ngûúâi nhûng anh thêëy roä möåt caái boáng cûá lú lûãng trûúác giûúâng anh nùçm.
    Anh hoãi:

    - Maây muöën gò?
    Tiïëng ngûúâi àaáp:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                       24

    - Traã laåi cho töi caái aáo, caái aáo anh àaä lêëy cuãa töi úã búâ höì töëi nay êëy.

    Anh àaánh tröëng noái:

    - Àûúåc, ta seä traã, song maây phaãi cho ta biïët maây laâ ai àaä.
    "Trúâi!", tiïëng ngûúâi àaáp. "Töi laâ con gaái möåt öng vua huâng cûúâng. Chùèng
may töi sa vaâo tay möåt muå phuâ thuyã vaâ bõ noá àêìy lïn ngoån nuái Thuyã tinh. Ngaây
naâo ba chõ em töi cuäng xuöëng höì tùæm. Höm nay vò mêët aáo, töi khöng vïì àûúåc
nûäa. Caác chõ àaä bay ài caã röìi, riïng töi phaãi úã laåi. Töi van anh, anh haäy traã laåi aáo
cho töi".

     Anh àaánh tröëng noái: "Cûá yïn chñ, cö beá àaáng thû úng úi, töi sùén loâng traã
laåi aáo cho cö".

    Anh ruát tuái lêëy aáo traã laåi cho ngûúâi àûáng trong boáng töëi. Ngûúâi con gaái
vöåi cêìn lêëy àõnh ài ngay.
    Anh goåi cö ta laåi:

    - Haäy khoan àaä, may ra töi coá thïí giuáp cö chùng?

     - Muöën giuáp töi thò chó coá caách laâ anh lïn ngoån nuái Thuyã tinh maâ cûá u töi
thoaát khoãi pheáp thuêåt cuãa muå phuâ thuyã. Nhûng anh lïn nuái laâm sao nöíi, duâ anh
coá loåt vaâo saát túái chên nuái, anh vêîn khöng thïí lïn àûúåc.

    Anh àaánh tröëng noái:
    - Töi thûúng cö vaâ töi khöng súå gò hïët. Nhûng töi khöng biïët àûúâng ài.

    Ngûúâi con gaái àaáp:
    - Àûúâng ài qua möåt khu rûâng lúán. Trong rûâng coá boån khöíng löì ùn thõt
ngûúâi, töi chó àúåc pheáp noái vúái anh thïë thöi. Noái xong cö gaái biïën mêët.
    Súám höm sau, trúâi vûâa raång saáng, anh àaánh tröëng lïn àûúâng, àeo tröëng ài
thùèng vaâo rûâng khöng chuát súå haäi. Ài àûúåc möåt laát maâ vêîn chûa thêëy tïn khöíng
löì naâo, anh nghô buång: "Phaãi àaánh thûác caái boån nguã trûa naây dêåy". Anh beân
xoay tröëng ra phña trûúác, khua vang möåt höìi, khiïën chim choác trïn cêy àïìu xao
xaác bay ài.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      25

   Chó möåt laát sau, thêëy möåt tïn khöíng löì nùçm nguã trong buåi coã nhoãm dêåy.
Hùæn àûáng cao lïnh khïnh nh möåt cêy thöng.

    Hùæn theát:

    - Thùçng nhoác kia, maây laâm gò maâ khua êìm lïn, laâm mêët giêëc nguã ngon.
    Anh àaáp:

    - Ta àaánh tröëng àïí chó àûúâng cho haâng vaån ngû úâi coân ài sau ta vaâ sùæp
keáo caã àïën àêy bêy giúâ.

    Tïn khöíng löì noái:

    - Ui chao, tao seä giêîm chïët boån maây nhû giêîm chïët àaân kiïën êëy.
    Anh àaánh tröëng tiïëp lúâi:

    - Maây tûúãng maây chöëng cûå nöíi hoå aâ? Maây cuái xuöëng àõnh chöåp möåt ng-
ûúâi thò ngûúâi àoá lêåp tûác nhaãy ài vaâ êín nêëp ngay. Nhûng àúåi luác maây ài nùçm,
nguã laåi röìi, tûâ khùæp caác búâ buåi, hoå múái keáo ra vaâ treâo lïn ngûúâi maây. Ngûúâi naâo
cuäng coá möåt cêy buáa sùæt giêëu trong thùæt lûng, hoå seä àêåp vúä soå maây ra.

    Tïn khöíng löì thêëy ngaâi ngaåi. Hùæn nghô buång: "Mònh maâ dêy vúái luä ranh
ma naây, keáo laåi bõ haåi. Soái vaâ gêëu, ta boáp cöí chïët túi ngay, nhûng caái àaám sêu
àêët naây thò khoá chúi àêy.

    Hùæn noái:
    - Nghe naây, thùçng nhoác, maây haäy cuát ài, ta hûáa tûâ nay vïì sau khöng àuång
àïën maây vaâ àöìng boån cuãa maây. Vaâ nïëu nhû maây muöën gò nûäa thò cûá noái, ta sùén
saâng laâm maây vui loâng.

    Anh àaánh tröëng noái:
    - Chên maây daâi, maây coá thïí chaåy nhanh hún tao, maây haäy àem ta lïn
ngoån nuái Thuyã tinh. Ta seä ra hiïåu cho ngûúâi cuãa ta ruát ài thò maây àûúåc yïn öín.

    Tïn khöíng löì noái:

    - Laåi àêy, giöëng sêu boå kia, leo lïn vai ta maâ ngöìi, ta seä àem maây lïn àoá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    26

    Tïn khöíng löì nhêëc anh lïn. Ngöìi yïn trïn àoá röìi, anh laåi bùæt àêìu khua
tröëng röån lïn möåt höìi. Tïn khöíng löì nghô buång: "Coá leä noá àang laâm hiïåu cho
boån kia ruát".

    Ài àúåc möåt quaäng thò gùåp möåt tïn khöíng löì nûäa. Hùæn nhêëc luön anh àaánh
tröëng khoãi vai tïn kia vaâ mùæc anh vaâo möåt khuy aáo. Anh àaánh tröëng vöåi baám
vaâo caái khuy, to bùçng caái chêåu saânh ngöìi chùæc úã àoá, ngoá nhòn xung quanh, coá veã
rêët thñch thuá. Laåi gùåp möåt tïn thûá ba, tïn naây löi anh ra khoãi caái löî khuy aáo vaâ
giùæt anh lïn vaânh muä cuãa hùæn. Anh àaánh tröëng ngöìi rêåp rònh trïn àoá, nhòn qua
caác ngoån cêy, thêëy tñt tùæp phña xa xanh biïëc coá möåt traái nuái. Anh nghô buång:
"Chùæc laâ ngoån nuái Thuyã tinh". Maâ cuäng àuáng thïë thêåt.

    Tïn khöíng löì chó ài coá vaâi bûúác nûäa laâ túái saát bïn chên nuái, hùæn àùåt anh
xuöëng àêët. Anh àaánh tröëng àoâi hùæn àûa luön anh lïn àónh nuái, song hùæn lùæc àêìu
noái lêím bêím cêu gò trong miïång röìi quay vaâo rûâng.

    Trûúác mùåt anh chaâng àaánh tröëng àaáng thûúng laâ möåt traái nuái cao ngêët,
àïën bùçng ba traái nuái thûúâng xïëp chöìng lïn nhau. Súân nuái laáng nhû gûúng,
khöng coân biïët treâo lïn bùçng caách naâo cho àûúåc. Anh cöëä treâo lïn nhûng vö hiïåu,
lêìn naâo cuäng bõ tuöåt. Anh nghô buång: "Ûúác gò luác naây mònh laâ chim". Nhûng -
ûúác suöng naâo àûúåc ñch gò, caânh vêîn khöng thêëy moåc. Giûäa luác anh àûáng ngêy
ra chûa biïët laâm gò böîng caách àêëy khöng xa lùæm coá hai ngûúâi àang caäi nhau rêët
hùng. Anh ài laåi phña hoå thò thêëy hoå àang tranh nhau möåt caái yïn ngûåa vûát trïn
mùåt àêët, ngûúâi naâo cuäng muöën lêëy caái yïn àoá.
    Anh noái:

    - Caác anh múái ngöëc laâm sao, ngûåa chùèng coá, giaânh giêåt nhau caái yïn àïí
laâm gò?

    Möåt ngûúâi àaáp:
    - Tranh nhau caái yïn àoá laâ coá lyá do, ai ngöìi lïn yïn muöën ài àêu cuäng à-
ûúåc. Duâ muöën àïën têån cuâng thïë giúái thò cuäng chó noái möåt cêu laâ seä túái ngay
trong nhaáy mùæt. Yïn vöën laâ cuãa chung chuáng töi, bûäa nay àïën lúåt töi cûúäi song
gaä nay laåi khöng chõu.
    Anh àaánh tröëng noái:

    - Àûúåc àïí töi phên xûã cho.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    27

     Anh ài möåt quaäng vaâ cùæm möåt caái gêåy trùæng xuöëng àêët. Àoaån anh quay
laåi baão:

    - Giúâ hai ngûúâi cûá nhùçm caái àñch kia maâ chaåy, ai àïën trûúác thò ngûúâi àoá
seä àúåc ngöìi trúác.
    Hai ngûúâi thò nhau chaåy, song hoå múái chaåy àûúåc vaâi bûúác thò anh àaánh
tröëng àaä nhaãy toát lïn yïn ngûåa. Anh ûúác àûúåc lïn ngoån nuái Thuyã tinh, tûác thò
chûa kõp trúã baân tay, anh àaä úã trïn àoá röìi.

    Trïn nuái coá möåt chöî àêët bùçng. úã àoá coá möåt ngöi nhaâ xêy bùçng àaá àaä cuä.
Trûúác cûãa coá möåt caái ao caá lúán, phña sau laâ rûâng rêåm. Anh chùèng thêëy ngûúâi
naâo, vêåt naâo caã. Khung caãnh yïn lùång, chó coá tiïëng gioá thöíi vi vu trïn ngoån cêy
vaâ mêy lûäng lúâ tröi qua saát ngay trïn àêìu.
    Anh bûúác túái goä cûãa. Goä àïën lêìn thûá ba thò thêëy möåt muå giaâ ra múã cûãa.
Mùåt muå àen xaåm, àöi mùæt àoã ngêìu. Muå mang möåt cùåp kñnh trïn caái söëng muäi
daâi thúân thúåt, ngoá anh trûâng trûâng vaâ hoãi anh muöën gò. Anh àaáp:

    - Cho töi vaâo ùn vaâ nguã nhúâ
    Muå giaâ noái:

    - Àûúåc, nïëu ngûúâi chõu laâm cho ta ba viïåc.
    Anh àaáp:

    - Àûúåc thöi, töi chùèng ngaåi viïåc gò hïët, duâ laâ viïåc nùång nhoåc.

    Muå giaâ cho anh vaâo, cho anh ùn vaâ töëi höm àoá xïëp cho anh möåt caái gi-
ûúâng rêët ïm.

   Súám höm sau, àúåi anh àaä nguã no mùæt röìi, muå múái ruát tûâng ngoán tay
khùèng khu cuãa muå ra möåt caái àïë khêu àûa cho anh vaâ baão:
    - Giúâ ngûúi ài laâm ài, ngúi haäy cêìm lêëy caái àï naây taát caån ao trûúác nhaâ
cho ta, heån àïën töëi phaãi xong, vaâ caá dúái núác àaä bùæt hïët lïn phaãi xïëp theo tûâng
giöëng caá vaâ tuyâ theo cúä lúán nhoã.

    Anh àaánh tröëng noái:
    - Thêåt laâ möåt viïåc hiïëm coá.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    28

    Nhûng anh vêîn cûá ra ao vaâ bùæt àêìu taát nûúác. Anh taát suöët saáng, nhûng vúái
möåt àï khêu beá teåo, sao taát caån nöíi möåt lûúång nûúác lúán nhû vêåy, duâ coá daâi àïën
ngaân nùm ài nûäa?

    Àïën giûäa tra, anh tûå nhuã:
    - Thïë laâ toi cöng, laâm cuäng nhû khöng laâm.

    Anh dûâng tay röìi xuöëng. Vûâa khi êëy, möåt ngûúâi con gaái tûâ trong nhaâ ài
ra, xaách möåt laân thûác ùn àûa cho anh vaâ hoãi:

    - Anh ngöìi thûâ ra àêëy tröng buöìn quaá, coá àiïìu gò thïë?
    Anh ngûúác nhòn thêëy ngûúâi con gaái thêåt laâ tuyïåt àeåp. Anh noái:

    - Chaâ, múái viïåc thûá nhêët àaä laâm chûa xong, khöng biïët röìi nhûäng viïåc
khaác seä ra thïë naâo? Töi ài tòm möåt naâng cöng chuáa úã àêu trong naây song khöng
thêëy; töi muöën ài nûäa àêy.

    Ngúâi con gaái baão :

    - Cûá úã àêy, töi seä giuáp anh laâm viïåc khoá khùn naây. Anh mïåt röìi, haäy taåm
ngaã àêìu vaâo loâng töi àêy maâ nguã. Luác naâo anh trúã dêåy, viïåc cuäng seä vûâa xong.

   Anh àaánh tröëng khöng àúåi múâi àïën lêìn thûá hai. Anh nhùæm mùæt thò ngúâi
con gaái xoay chiïëc nhêîn thêìm noái:

    - Nûúác lïn ài, caá ra ài.
    Tûác thò nûúác lïn húi nh súng trùæng vaâ cuâng mêy tröi ài. Caá quêîy lïn,
nhaãy caã lïn búâ nùçm caånh nhau xïëp theo loaåi vaâ theo cúä lúán nhoã.
    Àïën khi tónh dêåy, anh àaánh tröëng ngaåc nhiïn thêëy moåi viïåc àaä àêu vaâo
àêëy. Nhûng ngûúâi con gaái baão:
    - Coá möåt con caá khöng nùçm cuâng vúái àöìng loaåi cuãa noá, maâ laåi nùçm riïng
möåt mònh. Chiïìu töëi, muå giaâ àïën, thêëy moåi viïåc àaä xong nhû yá muå muöën, thïë
naâo muå cuäng hoãi: "Taåi sao coá möåt con caá naây?". Khi êëy anh haäy neám ngay con
caá vaâo mùåt muå maâ noái: "Àïí phêìn maây àêëy, con muå phuâ thuyã giaâ aå".
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                     29

    Chiïìu töëi, muå giaâ àïën. Muå vûâa dûát lúâi hoãi, anh àaánh tröëng neám ngay con
caá vaâo mùåt muå. Muå cûá lúâ ài nhû khöng coá viïåc gò xaãy ra, chùèng noái möåt cêu,
nhûng muå nhòn anh möåt caách rêët nham hiïím.

    Súám höm sau, muå baão:
    - Viïåc höm qua dïî quaá, ta phaãi giao cho maây möåt viïåc nùång hún. Bûäa
nay, maây phaá cho caã khu rûâng ngoaâi khi, phaãi böí cêy thaânh cuãi, böí xong phaãi
xïëp thaânh tûâ thúác möåt vaâ cuäng haån cho àïën chiïìu töëi phaãi xong.

     Muå àûa cho anh möåt cêy ròu, möåt con dao rûåa vúái hai con nïm. Nhng lúäi
ròu laåi bùçng chò, con dao vúái nïm àïìu bùçng sùæt têy. Anh vûâa bùæt tay vaâo viïåc, ròu
àaä bõ quùçn lúäi, rûåa vaâ nïm àïìu beåp ruám. Anh khöng coân biïët xoay xúã ra sao.

    Nhng àïën tra, ngúâi con gaái höm trúác laåi àem thûác ùn túái cho anh. Cö an
uãi anh:

   - Anh ngaã àêìu vaâo loâng töi maâ nguã ài, khi naâo anh tónh dêåy, moåi viïåc seä
xong caã.

   Ngûúâi con gaái laåi xoay chiïëc nhêîn thêìn. Trong nhaáy mùæt caã rûâng chuyïín
mònh rùng rùæc, röìi sêåp xuöëng, tûâng cêy göî cûá tûå taách ra thaânh cuãi, röìi nhûäng
thanh cuãi nhoã laåi tûå xïëp thaânh tûâng thûúác. Dûúâng nhû coá nhûäng ngûúâi khöíng löì
vö hònh naâo àaä laâm viïåc àoá.

    Luác anh thûác giêëc, ngúâi con gaái baão:
    - Anh thêëy khöng, göî àaä àúåc böí vaâ xïëp thaânh àöëng röìi. Chó coân möîi möåt
caânh. Chiïìu nay muå giaâ coá túái hoãi sao coân soát thò anh lêëy caânh cêy quêåt cho muå
möåt caái maâ baão: "Àïí phêìn cho maây àoá, muå phuâ thuyã aå".

    Muå giaâ àïën, muå noái:
    - Thêëy khöng viïåc thêåt laâ quaá dïî. Nhng coân caái caânh kia àïí cho ai àoá?

    Anh àaáp:
    - Àïí cho maây àoá, muå phuâ thuyã aå.

    Röìi anh quêët cho muå möåt roi. Nhûng muå vêîn cûá lúâ ài nhû khöng coá gò
xêíy ra. Muå chó cûúâi móa mai vaâ baão


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      30

    - Súám mai maây phaãi àem hïët göî chêët laåi thaânh möåt àöëng, nhoám lûãa àöët ài
cho ta.

    Trúâi vûâa saáng thò anh thûác giêëc vaâ bùæt àêìu di chuyïín göî. Nhûng chó coá
möåt mònh anh thò laâm sao chuyïín nöíi àûúåc caã möåt rûâng göî. Cöng viïåc cûá ò aåch
maäi. Nhng ngûúâi con gaái khöng boã anh trong luác khoá khùn. Buöíi tra, cö àem
thûác ùn àïën cho anh. Ùn xong, anh laåi ngaã àêìu vaâo loâng cö maâ nguã.

   Luác anh tónh dêåy thò caã àöëng göî àaä àoã rûåc lûãa, ngoån lûãa liïëm àïën têån trúâi
xanh. Ngûúâi con gaái noái:

    - Anh aå, laát nûäa con muå àïën, thïë naâo noá cuäng seä bùæt anh laâm nhiïìu thûá, noá
baão gò anh cûá nhêån, àûâng súå, noá khöng laâm gò àûúåc anh àêu. Anh maâ súå thò lûãa
seä bùæt vaâo ngûúâi anh vaâ thiïu anh ra tro tûác khùæc. Cuöëi cuâng, khi anh àaä laâm
xong moåi viïåc röìi, anh haäy öm luön caã con muå quùèng noá vaâo àöëng lûãa.

    Ngúâi con gaái ài àûúåc möåt luác thò muå giaâ roán reán túái. Muå kïu:
    - Chaâ, reát quaá, nhûng àöëng lûãa chaáy to cuäng laâm êëm àûúåc nùæm xûúng giaâ;
ta thêëy dïî chõu quaá. Nhûng coân khuác göî khöng chaáy kia kòa, maây haäy khuên ra
àêy cho ta. Maây laâm xong àûúåc nöët viïåc naây, ta cho maây tûå do muöën ài àêu thò
ài. Cûá nhanh nheån maâ bûúác vaâo ài.
    Anh àaánh tröëng khöng nghô ngúåi lêu, nhaãy luön vaâo giûäa àöëng lûãa, nhûng
lûãa khöng àuång gò àïën anh, cuäng khöng thiïu mêët möåt súåi toác cuãa anh. Anh
khuên khuác göî ra, àùåt xuöëng.

    Khuác göî vûâa chaåm mùåt àêët thò biïën thaânh ngûúâi con gaái àeåp àaä tûâng giuáp
anh qua bao khoá khùn. Thêëy quêìn aáo oáng aánh nhû vaâng cuãa naâng anh nhêån ngay
ra àoá laâ cöng chuáa.

    Nhng muå giaâ vêîn cúâi rêët thêm àöåc. Muå baão:
    - Maây tûúãng con beá êëy àaä úã trong tay maây röìi sao? Chûa àêu!

    Muå vûâa àõnh chaåy àïën chöî ngúâi con gaái àïí löi cö ta ài thò muå bõ anh dang
hai tay öm laåi, nêng böíng lïn vaâ neám vaâo giûäa àöëng lûãa àang nguân nguåt chaáy.
Lûãa cuöën lêëy muå, dúâng nhû lûãa cuäng lêëy laâm mûâng àûúåc kïët liïîu cuöåc àúâi möåt
muå phuâ thuyã.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      31

    Cöng chuáa ngûúác nhòn anh àaánh tröëng, thêëy anh àeåp trai, laåi nhúá àïën anh
àaä khöng tiïëc caã tñnh maång àïí cûáu mònh, naâng beân àa tay cho anh vaâ baão:

    - Chaâng àaä daám laâm têët caã vò thiïëp, thò thiïëp cuäng seä sùén saâng laâm têët caã
vò chaâng. Chó cêìn chaâng hûáa chung thuyã, thiïëp seä xin lêëy chaâng. Cuãa caãi khöng
thiïëu, riïng söë cuãa muå phuâ thuyã thu gom taåi àêy, cuäng thûâa àuã àöëi vúái chuáng ta.

    Cöng chuáa dêîn anh vaâo trong nhaâ, hoâm, rûúng àïìu àêìy ùæp cuãa. Hai ngûúâi
khöng lêëy vaâng, khöng lêëy baåc maâ chó lêëy chêu baáu. Hoå khöng muöën úã trïn nuái
Thuyã tinh lêu nûäa. Anh baão cöng chuáa:

    - Naâng haäy ngöìi gheá vaâo bïn yïn, chuáng ta seä bay xuöëng nhû chim.

    Naâng àaáp:
    - Thiïëp khöng ûa caái yïn ngûåa cuä kyä àoá, thiïëp chó cêìn xoay chiïëc nhêîn
thêìn naây cuãa thiïëp thò àöi ta úã nhaâ röìi.
    Anh àaánh tröëng noái:

    - Töët thöi, thïë thò naâng haäy ûúác cho chuáng ta àïën trûúác cöíng thaânh.

    Trong nhaáy mùæt, hai ngûúâi àaä úã àoá. Anh àaánh tröëng baão:

    - Anh muöën vïì qua nhaâ cho cha meå biïët tin àaä. Naâng cûá àúåi anh úã caánh
àöìng naây, anh seä trúã laåi ngay.

    Cöng chuáa àaáp:
    - Trúâi úi, thiïëp xin chaâng, chaâng haäy lûu yá, vïì nhaâ chaâng chúá coá hön cha
meå chaâng lïn maá bïn phaãi; nïëu khöng chaâng seä quïn hïët moåi viïåc coân thiïëp seä
cûá phaãi bú vú chúâ maäi úã caánh àöìng naây.

    - Ta quïn naâng sao àûúåc,
    Anh nùæm tay naâng hûáa seä trúã laåi ngay tûác khùæc.

    Luác anh vïì túái nhaâ, khöng ngûúâi naâo biïët anh vaâ anh àaä thay àöíi quaá
nhiïìu. Ba ngaây trïn nuái Thuyã tinh daâi bùçng ba nùm. Anh phaãi tûå giúái thiïåu, khi
àoá böë meå múái sung súáng öm chêìm lêëy anh. Quaá xuác àöång anh quïn bùéng mêët
lúâi ngûúâi con gaái àaä dùån, hön luön böë meå vaâo caã hai bïn maá. Sau khi anh hön
lïn maá bïn phaãi böë anh vaâ meå anh thò anh khöng coân nhúá gò àïën naâng cöng


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      32

chuáa nûäa. Anh döëc tuái lêëy ra möåt nùæm nhûäng haåt ngoåc lúán nhêët, àïí lïn mùåt baân.
Böë meå khöng biïët duâng cuãa caãi àoá vaâo viïåc gò. Öng cuå beân laâm möåt toaâ lêu àaâi
thêåt löång lêîy; chung quanh nhaâ naâo vûúân, naâo rûâng, naâo àöìng coã, nhû dinh cú
cuãa möåt öng hoaâng vêåy...Luác àaä xêy nhaâ xong, baâ cuå baão:
    - Meå àaä kiïëm cho con àûúåc möåt ngúâi con gaái röìi àêëy, ba höm nûäa seä laâm
lïî cûúái.

    Böë meå anh muöën sao, anh cuäng bùçng loâng hïët.

    Coân naâng cöng chuáa àaáng thûúng kia vêîn àûáng àúåi ngoaâi úã ngoaâi cöíng
thaânh. Maäi àïën töëi, naâng múái tûå nhuã: "Chùæc laâ chaâng àaä hön lïn maá bïn phaãi
cuãa cha meå chaâng nïn àaä quïn ta mêët röìi". Trong daå rêët buöìn naâng beân ûúác àúåc
möåt ngöi nhaâ nhoã heão laánh trong rûâng, naâng khöng muöën trúã vïì triïìu àònh vua
cha nûäa. Chiïìu naâo, naâng cuäng vaâo thaânh, ài qua trûúác cûãa nhaâ chaâng. Àöi khi
chaâng cuäng coá tröng thêëy naâng nhûng khöng nhêån ra àûúåc laâ ai. Sau naâng thêëy
thiïn haå baân taán: "Mai seä laâm lïî cûúái anh ta àêëy", naâng tûå nhuã: "mònh cûá cöë
xem, biïët àêu khöng chiïëm laåi àûúåc traái tim chaâng".

    Àúåi túái ngaây thûá nhêët cuãa lïî cûúái, naâng xoay chiïëc nhêîn vaâ ûúác: "Möåt
chiïëc aáo saáng nhû mùåt trúâi".Tûác thò caái aáo hiïån ngay ra trûúác mùåt naâng, rûåc rúä laå
thûúâng, nhû dïåt toaân bùçng aánh nùæng vêåy. Khi khaách khûáa àaä àïën àöng àuã caã,
naâng múái bûúác vaâo trong phoâng. Anh rêët ngaåc nhiïn vïì têëm aáo àeåp, nhêët laâ cö
dêu. Xûa nay cö dêu vöën chó mï quêìn aáo àeåp, vöåi tiïën laåi tiïën vïì phña ngûúâi
khaách laå, hoãi xem khaác coá muöën baán aáo chùng.

    Cöng chuáa àaáp:

   - Töi khöng lêëy tiïìn, chó cêìn àïm tên hön cho pheáp töi àûáng ngay taåi trúác
phoâng chuá rïí nguã, töi seä cho khöng chiïëc aáo.

    Cö dêu thñch aáo quaá àöìng yá ngay, nhûng sau àoá cö àaä tinh khön tröån
ngay ñt thuöëc nguã vaâo cöëc rûúåu cuãa chuá rïí, laâm chuá rïí nguã li bò. Àúåi luác àêu àêëy
yïn tônh caã, cöng chuáa múái àïën ngöìi trûúác cûãa phoâng nguã, kheä múã caánh cûãa goåi
voång vaâo trong:

    - Chaâng àaánh tröëng úi, chaâng àaánh tröëng úi, haäy nghe lúâi thiïëp.
    Chaâng quïn thiïëp röìi sao?


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                      33

    Trïn nuái Thuyã tinh, chaâng ngöìi bïn caånh thiïëp,

    Chöëng muå phuâ thuyã, thiïëp àaä baão vïå chaâng!

    Chaâng nùæm tay thiïëp, thïì thöët trùm nùm
    Chaâng àaánh tröëng úi, chaâng àaánh tröëng úi, haäy nghe lúâi thiïëp!

   Nhûng naâo coá ñch gò, anh àaánh tröëng vêîn khöng tónh giêëc. Raång höm sau,
cöng chuáa àaânh boã ài, khöng àûúåc gò caã.

    Töëi thûá hai, naâng cöng chuáa laåi xoay chiïëc nhêîn thêìn vaâ ûúác: "Möåt chiïëc
aáo bùçng baåc nhû aánh trùng". Thêëy naâng mùåc chiïëc aáo thanh lõch nhû aánh trùng
ài vaâo àaám lïî, cö dêu laåi nöíi loâng tham vaâ laåi àöìng yá cho naâng àûáng möåt àïm
nûäa trûúác cûãa phoâng nguã àïí àöíi lêëy chiïëc aáo. Àúåi àïën àïm khuya thanh vùæng
naâng laåi goåi:

    - Chaâng àaánh tröëng úi, chaâng àaánh tröëng úi, haäy nghe lúâi thiïëp.
    Chaâng quïn thiïëp röìi sao?

    Trïn nuái Thuyã tinh, chaâng ngöìi bïn caånh thiïëp,
    Chöëng muå phuâ thuyã, thiïëp àaä baão vïå chaâng!

    Chaâng nùæm tay thiïëp, thïì thöët trùm nùm

    Chaâng àaánh tröëng úi, chaâng àaánh tröëng úi, haäy nghe lúâi thiïëp!
     Nhng naâng khöng thïí àaánh thûác àûúåc chaâng àaánh tröëng àaä uöëng thuöëc
nguã. Súám höm sau, cöng chuáa laåi àaânh trúã vïì ngöi nhaâ nhoã trong rûâng, loâng
buöìn vö haån. Coá ngûúâi úã trong nhaâ nghe àûúåc tiïëng than cuãa naâng àïm trúác àaä
kïí laåi cho chuá rïí nghe. Hoå cuäng noái cho chaâng roä laâ vò chaâng àaä uöëng phaãi
thuöëc nguã trong rûúåu nïn khöng thïí nghe thêëy àûúåc nhûäng lúâi than àoá.
    Töëi ngaây thûá ba, cöng chuáa laåi xoay chiïëc nhêîn thêìn vaâ ûúác: "Möåt chiïëc
aáo lêëp laánh nhû sao". Thêëy naâng mùåc chiïëc aáo àoá vaâo dûå lïî, hai chiïëc aáo trûúác
àaä àeåp maâ coân thua xa, cö dêu rêët tûác töëi. Cö ta tûå nhuã: "Ta phaãi lêëy chiïëc aáo êëy
vaâ nhêët àõnh ta seä lêëy àûúåc". Cuäng nhû hai lêìn trûúác cöng chuáa laåi àöíi chiïëc aáo
àïí àûúåc pheáp qua möåt àïm úã trûúác cûãa phoâng chuá rïí. Nhûng lêìn naây chuá rïí
khöng uöëng cöëc rûúåu àûa trûúác khi ài nguã anh àïí rûúåu ra meá sau giûúâng nùçm.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                     34

Vaâ àïën luác trong nhaâ àaä yïn tônh àêu àêëy caã, anh nghe coá tiïëng coá tiïëng ngû úâi
dõu daâng goåi anh:

     - Chaâng àaánh tröëng úi, chaâng àaánh tröëng úi, haäy nghe lúâi thiïëp.

     Chaâng quïn thiïëp röìi sao?
     Trïn nuái Thuyã tinh, chaâng ngöìi bïn caånh thiïëp,

     Chöëng muå phuâ thuyã, thiïëp àaä baão vïå chaâng!

     Chaâng nùæm tay thiïëp, thïì thöët trùm nùm
     Chaâng àaánh tröëng úi, chaâng àaánh tröëng úi, haäy nghe lúâi thiïëp!

     Anh chúåt nhúá laåi têët caã moåi chuyïån. Anh kïu lïn:
    - Trúâi! Sao ta laåi coá thïí ùn úã böåi baåc nhû thïë nhó? Nhûng löîi chñnh laâ úã
caái hön, caái hön giûäa luác böëi röëi ta àaä àùåt lïn maá bïn phaãi cuãa cha meå ta, noá àaä
laâm cho ta u mï ài.

   Anh vuâng dêåy, dùæt tay cöng chuáa dêîn àïën trúác giûúâng nùçm cuãa böë meå.
Anh noái:

     - Àêy múái laâ cö dêu thêåt, nïëu nhû con lêëy ngûúâi kia thò con seä coá löîi vö
cuâng.

    Böë meå anh nghe roä àêìu àuöi cêu chuyïån cuäng bùçng loâng. Tûác thò trong
phoâng lúán àeân nïën laåi àûúåc thùæp saáng trûng, tiïëng keân laåi vang lïn, beâ baån, hoå
haâng àûúåc múâi ngay trúã laåi, àaám cûúái thêåt àûúåc töí chûác trong bêìu khöng khñ vui
veã, tûng bûâng.
    Cö dêu kia àûúåc giûä laåi mêëy chiïëc aáo àeåp coi nhû cuãa böìi thûúâng vaâ cö ta
cuäng haâi loâng.
    Caác em àúåc nghe möåt cêu chuyïån vïì cuöåc àúâi. Nhûäng ngûúâi hiïìn hêåu, töët
buång seä coá haånh phuác, coân nhûäng keã coá têm àõa xêëu xa seä bõ trûâng phaåt.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                   35
                 ANH VAÂ EM GAÁ I

    Möåt höm, anh dùæt em gaái ài thuã thó noái:

    Tûâ ngaây meå mêët, anh em mònh khöng coá luác naâo sung sûúáng nûäa. Meå gheã
haâng ngaây àaánh àêåp, xin caái gò thò thûúång cùèng chên haå cùèng tay àuöíi ài. Ùn thò
chó coá mêëy miïëng baánh mò àêìu thûâa àuöi theåo. Con cuán úã chên baân coân sûúáng
hún anh em mònh, thónh thoaãng noá coân àûúåc meå gheã vûát cho möåt miïëng ngon.
Laåy trúâi phuâ höå àïí meå chuáng mònh thêëy tònh caãnh naây! Thöi em aå, anh em mònh
haäy boã nhaâ ài ài.
    Hai anh em ài suöët hai ngaây qua àöìng ruöång baäi hoang. Trúâi àöí mûa, anh
baão em:

    Trúâi khoác cuâng vúái anh em mònh àêëy.

   Chiïìu töëi, hai anh em túái möåt khu rûâng to. Chuáng ài àûúâng xa, vûâa àoái
vûâa mïåt, chui vaâo höëc cêy nguã.

    Saáng höm sau, khi chuáng bûâng mùæt dêåy thò mùåt trúâi àaä lïn cao, nùæng
chiïëu vaâo trong höëc cêy. Anh noái:

    Em aå, anh khaát quaá. Hïî gùåp suöëi laâ anh uöëng ngay. Maâ nghe nh coá tiïëng
suöëi àêu àêy.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                     36

    Anh àûáng dêåy dùæt em ài tòm suöëi. Meå kïë vöën laâ möåt muå phuâ thuyã. Muå àaä
thêëy hai àûáa treã ra ài nïn muå roán reán bûúác theo. Muå phuâ pheáp vaâo têët caã caác
suöëi trong rûâng.

    Hai anh em thêëy möåt caái suöëi chaãy nhû thaác baåc xuöëng àaá. Anh muöën
uöëng, nhûng em nghe nh coá tiïëng rò raâo trong suöëi:

    Ai uöëng nûúác ta, seä hoaá ra coåp. Ai uöëng nûúác ta, seä hoaá ra coåp.
    Em baão anh:

    Em xin anh, anh chúá coá uöëng, keão laåi hoaá thaânh thuá dûä xeá xaác em mêët.
    Anh khaát àïën chaáy cöí, vêîn cöë nhõn khöng uöëng:

    Thöi àúåi àïën suöëi sau.

    Túái suöëi thûá hai, em nghe thêëy tiïëng rò raâo:
    Ai uöëng nûúác ta, seä thaânh choá soái. Ai uöëng nûúác ta, seä thaânh choá soái.

    Em laåi baão anh:
    Anh úi, em xin anh chúá coá uöëng, keão laåi hoaá thaânh choá soái ùn thõt em.

    Anh khöng uöëng, noái:
    Àïën suöëi sau, em muöën noái gò thò noái, thïë naâo anh cuäng phaãi uöëng, anh
khaát quaá röìi.
    Hai anh em àïën suöëi thûá ba thò em nghe thêëy tiïëng rò raâo:

   Ai uöëng nû úác ta seä hoáa thaânh con mang. Ai uöëng nûúác ta seä hoáa thaânh
con mang.

    Em baão:
   öëi anh úi, em xin anh, anh chúá coá uöëng keão laåi hoáa thaânh con mang boã
em maâ chaåy.
    Nhûng anh àaä quò göëi, cuái xuöëng uöëng nûúác suöëi. Möi vûâa dñnh núác thò
ngûúâi àaä hoaá thaânh con mang.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    37

    Em khoác than thûúng haåi cho anh. Con mang cuäng khoác loác vaâ ngöìi rêìu
rô bïn em. Maäi sau em múái noái:

   Anh mang thên mïën úi, anh mang cûá yïn têm, em seä khöng bao giúâ rúâi
anh mang ra àêu.
   Röìi em thaáo nõt vaâng ra buöåc cöí mang, laåi ài nhöí coái tïët möåt súåi dêy
mïìm, dùæt mang vaâo rûâng sêu.
    Ngûúâi vaâ vêåt ài maäi thò túái möåt cùn nhaâ nhoã. Em nhòn vaâo thêëy nhaâ boã
khöng, nghô buång úã laåi àêëy àûúåc. Em ài kiïëm rïu vaâ laá khö laâm àïåm cho
mang... Saáng saáng, em ài tòm cuã, quaã daåi vaâ haåt deã àïí ùn, lêëy coã non, àuát cho
mang ùn. Mang vui thñch nhaãy nhoát quanh em. Buöíi töëi, khi em mïåt, em göëi
àêìu vaâo lûng mang nguã möåt giêëc ngon laânh. Nïëu anh laåi biïën thaânh ngûúâi àúåc
thò cuöåc àúâi cuãa hai anh em thêåt sung súáng.

    Chuáng söëng quaånh hiu nhû vêåy möåt thúâi gian trong rûâng hoang. Möåt
höm, vua töí chûác möåt cuöåc sùn lúán trong rûâng. Tiïëng tuâ vaâ, tiïëng choá suãa, tiïëng
ngúâi ài sùn hoâ heát cûúâi àuâa vang trúâi. Mang nghe thêëy, muöën nhêåp cuöåc quaá ài
mêët. Mang baão em:

    Anh xin em, em haäy cho anh nhêåp cuöåc sùn. Anh khöng chõu àûúåc nûäa.
    Mang van xin maäi, em àaânh àïí cho ài.

    Em noái vúái mang:
    Nhûng thïë naâo chiïìu töëi anh cuäng phaãi vïì nheá. Em seä àoáng cûãa laåi àïí àïì
phoâng boån ài sùn àöåc aác. Anh vïì nhúá goä cûãa noái: "Em úi em, haäy múã cho anh
vaâo, àïí em nhêån ra anh. Nïëu anh khöng noái thò em khöng múã cûãa àêu nheá".

   Mang nhaãy ra ngoaâi trúâi rêët laâ thaãnh thúi vui thuá. Vua vaâ quêìn thêìn thêëy
con mang àeåp, àuöíi theo nhng khöng kõp. Luác tûúãng laâ bùæt àûúåc àïën núi thò
mang nhaãy voåt qua buåi cêy biïën mêët. Chiïìu töëi, mang vïì nhaâ goä cûãa noái:

    Em úi em, haäy múã cûãa cho anh vaâo.
    Cûãa múã, mang nhaãy vaâo, nùçm nghó suöët àïm trïn àïåm êëm. Saáng höm
sau, cuöåc sùn laåi bùæt àêìu, mang ta nghe tiïëng tuâ vaâ, tiïëng ngúâi ài sùn la hoâ, söët
ruöåt baão: "Em úi em, múã cûãa cho anh, thïë naâo anh cuäng phaãi ra múái àúåc".


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    38

   Em múã cûãa cho mang ra vaâ baão: "Nhûng àïën töëi anh phaãi vïì nheá, nhúá noái
cêu em dùån".

    Vua vaâ quêìn thêìn vûâa thêëy con mang àeo voâng vaâng thò àuöíi theo liïìn,
nhûng mang chaåy nhanh hún hoå. Hoå döìn mang suöët ngaây, àïën töëi thò vêy àûúåc
mang. Möåt ngúâi bùæn truáng chên mang khiïën mang bõ thûúng nheå, khêåp khiïîng
ài khöng àûúåc nhanh. Ngûúâi ài sùn theo doäi mang àïën têån cùn nhaâ nhoã vaâ nghe
thêëy mang goåi:

    Em úi em, haäy múã cûãa cho anh vaâo.

    Cûãa múã ra röìi àoáng laåi liïìn.

    Ngûúâi ài sùn nhúá kyä nhûäng àiïìu mùæt thêëy tai nghe, kïí laåi cho vua. Vua
phaán: "Ngaây mai laåi ài sùn".

    Em thêëy mang bõ thûúng súå lùæm. Em lau saåch maáu, àùæp laá, baão mang:
    Mang úi mang, mang ra nùçm nghó trïn nïåm ài cho khoãi.

    Nhûng vïët thûúng nheå nïn saáng höm sau mang khöng thêëy àau gò nûäa.
Thêëy úã bïn ngoaâi cuöåc sùn laåi nhöån nhõp, mang baão:

   Mang khöng nhõn àûúåc nûäa àêu, mang ài àêy. Khöng phaãi dïî maâ bùæt à-
ûúåc mang àêu!

    Em khoác loác baão:
   Lêìn naây thò hoå giïët chïët anh mêët, röìi em úã möåt mònh trong rûâng, chùèng ai
nghô àïën em nûäa. Khöng, em khöng àïí anh ra àêu.

    Mang àaáp:

     Thïë thò mang úã àêy cuäng àïën söët ruöåt maâ chïët. Hïî mang nghe tiïëng tuâ vaâ
laâ loâng laåi röån lïn.

    Em khöng biïët laâm thïë naâo, àaânh rêìu rêìu múã cûãa. Mang vui veã, nhaãy toát
vaâo rûâng.

    Vua tröng thêëy mang, ra lïånh cho caác ngûúâi ài sùn:

    Àuöíi noá cho àïën àïm, nhûng chúá àuång àïën noá.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                     39

    Mùåt trúâi vûâa lùån thò vua baão ngûúâi ài sùn àaä àïën baáo vua lêìn trûúác:

    Naâo ài, ngûúi haäy dêîn ta àïën cùn nhaâ nhoã trong rûâng.

    Túái cûãa, vua goä vaâ goåi:
    Em úi em, haäy múã cûãa cho anh vaâo.

    Cûãa múã, vua vaâo, thêëy möåt cö gaái àeåp tuyïåt trêìn. Cö súå quaá vò khöng
thêëy mang cuãa mònh maâ laåi thêëy möåt ngûúâi àöåi muä miïån vaâng. Vua nhòn cö rêët
dõu daâng, cêìm lêëy tay cö baão:

    Naâng coá muöën theo trêîm vïì cung laâm hoaâng hêåu khöng?

    Cö noái:
    Thiïëp xin vêng, nhng xin cho mang ài cuâng, thiïëp khöng boã mang àêu.

    Vua àaáp:
    Mang seä úã vúái naâng suöët àúâi vaâ seä khöng bao giúâ bõ thiïëu thöën gò.

    Giûäa luác êëy thò mang nhaãy vaâo. Em lêëy dêy buöåc mang, dùæt ra khoãi nhaâ.
    Vua àùåt em lïn ngûåa cuâng ngöìi àa vïì cung, laâm lïî cûúái rêët to. Em lïn
ngöi hoaâng hêåu, hai vúå chöìng hûúãng haånh phuác lêu daâi. Mang àûúåc chùm nom
sùn soác, tha höì nhaãy nhoát trong vûúân thûúång uyïín.

    Muå dò gheã aác nghiïåt àaä laâm cho hai anh em phaãi boã tröën, vêîn tûúãng laâ sau
àoá em bõ thuá rûâng ùn thõt vaâ anh thò bõ bùæn chïët. Khi muå àûúåc tin caã hai anh em
àïìu sung sûúáng thïë thò muå ghen tûác löìng löån. Muå laåi nghô caách haåi chuáng. Con
gaái muå xêëu nhû ma lem, chó coá àöåc möåt mùæt, dùçn vùåt muå:

    Söë con phaãi àûúåc laâm hoaâng hêåu cú!

    Muå an uãi con:

    Maây cûá yïn trñ. Tao seä khöng àïí lúä dõp àêu.
    Hoaâng hêåu àeã ra möåt àûáa con trai xinh àeåp, trong khi vua ài sùn vùæng.
Muå phuâ thuyã giaâ chó chúâ àúåi luác êëy. Noá hoaá pheáp biïën thaânh möåt ngûúâi hêìu gaái,
vaâo trong phoâng hoaâng hêåu noái:http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                   40

    Têu lïånh baâ, nûúác tùæm àaä sùén saâng, múâi lïånh baâ ài tùæm cho khoeã ngûúâi,
lïånh baâ ài ngay keão nûúác nguöåi.

     Con gaái muå àûáng sùén àoá. Hai meå con khiïng hoaâng hêåu mïåt laã vaâo buöìng
tùæm, khoaá cûãa laåi boã ài. Chuáng hun lûãa úã trong buöìng tùæm àïí cho baâ hoaâng hêåu
treã àeåp bõ chïët ngaåt.

    Muå giaâ laâm xong viïåc êëy liïìn àöåi muä cho con, àûa vaâo nùçm giûúâng
hoaâng hêåu. Muå hoaá pheáp cho con biïën thaânh hoaâng hêåu hònh daáng veã ngúâi y
hïåt, nhûng khöng sao chûäa àûúåc con mùæt hoãng cho con. Con muå àaânh nùçm
nghiïng vïì meá mùæt hoãng àïí vua khöng nhêån ra. Buöíi töëi, vua ài sùn vïì, nghe
noái hoaâng hêåu sinh con trai mûâng lùæm, àõnh túái giûúâng hoaâng hêåu thùm.

    Muå giaâ vöåi noái:
    - Chúá chúá, bïå haå chúá coá keáo reâm lïn. Hoaâng hêåu chûa nhòn aánh saáng àû-
úåc àêu, phaãi nghó ngúi àaä.

    Vua lui vïì, khöng biïët coá hoaâng hêåu giaã nùçm trong giû úâng.

    Àïën nûãa àïm, moåi ngûúâi àïìu nguã, ngûúâi baão mêîu möåt mònh thûác bïn nöi
Hoaâng tûã thêëy cûãa múã ra, hoaâng hêåu thêåt bûúác vaâo. Baâ bïë con úã nöi ra, cho con
buá. Röìi baâ giuä göëi cho con, àùåt con nùçm vaâ àùæp chùn cho con. Baâ cuäng khöng
quïn con mang, baâ ài túái goác phoâng noá nùçm vaâ vuöët lûng noá. Sau àoá, baâ lùèng
lùång ra. Höm sau, ngûúâi baão mêîu hoãi lñnh canh coá thêëy ai ban àïm vaâo cung
khöng. Lñnh canh àaáp:

    - Khöng, chuáng töi chùèng thêëy ai caã.

    Hoaâng hêåu àïën mêëy àïm nhû thïë maâ khöng bao giúâ noái möåt cêu gò. Ngû-
úâi baão mêîu nhòn thêëy baâ nhûng khöng daám noái húã cho ai biïët.

    Sau möåt thúâi gian, hoaâng hêåu bùæt àêìu noái trong àïm töëi:

    - Con ta ra sao? Mang cuãa ta ra sao? Ta coân àïën hai lêìn nûäa thöi.
   Ngûúâi baão mêîu khöng traã lúâi, nhûng khi hoaâng hêåu biïën ài, thò chõ tòm
vua kïí laåi hïët. Vua phaán:

    - Trúâi! Sao laåi coá chuyïån thïë nhó! Àïm nay ta seä thûác tröng con.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    41

    Àïën töëi, vua vaâo buöìng hoaâng tûã. Vaâo khoaãng nûãa àïm, hoaâng hêåu laåi
hiïån ra vaâ noái:

    - Con ta ra sao? Mang cuãa ta ra sao? Ta coân àïën möåt lêìn nûäa thöi.

   Röìi hoaâng hêåu chùm soác con nhû thûúâng lïå, trûúác khi biïën mêët. Vua
khöng daám lïn tiïëng, nhûng àïm sau laåi thûác. Hoaâng hêåu noái:

    - Con ta ra sao? Mang cuãa ta ra sao? Ta àïën lêìn naây laâ lêìn cuöëi cuâng.
    Vua khöng nhõn àûúåc nûäa, liïìn chaåy laåi noái:

    - Àuáng naâng laâ vúå yïu quñ cuãa ta röìi!

    Baâ traã lúâi:
    - Tha àuáng, em laâ vúå cuãa nhaâ vua.

     Vûâa luác àoá thò naâng söëng laåi, tûúi tùæn, höìng haâo, khoãe maånh. Naâng beân
kïí laåi cho vua nghe töåi aác cuãa muå phuâ thuyã àöåc aác vaâ con muå.

    Vua cho àem hai àûáa ra xûã. Chuáng bõ töåi chïët, aán xûã xong thò mang laåi
hiïån nguyïn hònh thaânh ngûúâi. Hai anh em cuâng nhau söëng sung sûúáng maäi àïën
khi chïët.

    Qua cêu chuyïån ta thêëy rùçng chên lyá luön thuöåc vïì nhûäng ngûúâi trung
hêåu. Bùçng tòm yïu cuãa mònh ngúâi em gaái àaä giaãi thoaát cho ngûúâi anh vaâ hoå
xûáng àaáng àûúåc hûúãng haånh phuác.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI  42
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                    43
                   BA ANH EM

     Möåt ngûúâi coá ba con trai, caã cú nghiïåp coá möåt caái nhaâ. Ngûúâi con naâo
cuäng muöën sau naây, khi böë mêët, nhaâ seä vïì mònh. Öng böë thò con naâo cuäng quñ,
thaânh ra rêët phên vên, khöng biïët tñnh sao cho caác con vûâa loâng. Baán nhaâ ài thò
coá tiïìn chia cho chuáng, nhûng laâ cuãa hûúng hoaã nïn öng khöng muöën baán. Sau
öng nghô àûúåc möåt kïë, baão caác con:

    - Chuáng maây haäy ài chu du thiïn haå, thûã gan thûã sûác möåt phen. Möîi àûáa
hoåc lêëy möåt nghïì. Àûáa naâo gioãi nhêët, böë cho caái nhaâ.

    Ba ngûúâi con lêëy laâm thñch lùæm. Ngûúâi con caã muöën trúã thaânh thúå àoáng
moáng ngûåa, ngúâi thûá hai muöën laâm thúå caåo, coân ngûúâi em uát muöën laâm thêìy
daåy voä. Ba anh em heån nhau ngay vïì, röìi chia tay ra ài.
    Caã ba ngûúâi àïìu gùåp àûúåc thêìy gioãi truyïìn cho biïët hïët bñ quyïët nhaâ
nghïì. Ngûúâi àoáng moáng ngûåa àûúåc laâm viïåc cho nhaâ vua vaâ nghô buång: "Phen
naây, chùæc nhaâ khöng thoaát khoãi tay mònh". Ngûúâi thúå caåo àúåc sûãa toác cho
nhûäng nhaâ quyïìn quñ nïn chùæc mêím laâ àûúåc nhaâ. Anh hoåc voä bõ àêëm nhiïìu
miïëng nhûng vêîn cùæn rùng chõu, nghô buång: "Nïëu súå bõ àêëm thò bao giúâ àûúåc
nhaâ?".

     Àïën heån, ba anh em trúã vïì nhaâ. Nhûng chùèng ai biïët laâm thïë naâo àïí thi
thöë taâi nghïå cuãa mònh, beân ngöìi baân vúái nhau. Àûúng luác êëy chúåt coá möåt chuá
thoã bùng qua caánh àöìng. Anh thúå caåo reo lïn: "May quaá, thêåt laâ vûâa àuáng dõp".
Anh liïìn cêìm àôa xaâ phoâng, àaánh boåt, àúåi thoã ta àïën gêìn, anh vûâa chaåy theo vûâa
queát xaâ phoâng, caåo rêu thoã maâ khöng hïì laâm thoã xêìy da chuát naâo.

   Ngúâi böë khen: "Khaá lùæm! Nïëu hai thùçng kia khöng laâm àúåc troâ gò hay
hún thïë thò cho maây caái nhaâ".

    Möåt laát sau coá möåt cöî xe ngûåa chaåy qua nhû bay.
    Anh àoáng moáng ngûåa noái: "Böë xem taâi con nheá!".http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                   44

    Anh liïìn chaåy àuöíi theo cöî xe, thaáo böën moáng sùæt cuãa möåt con ngûåa vaâ
thay luön böën moáng múái trong khi ngûåa vêîn phi àïìu.

    Ngúâi böë laåi khen: "Maây gioãi lùæm! Maây chùèng keám gò em maây. Khöng
biïët cho àûáa naâo caái nhaâ àêy!".
    Luác bêëy giúâ ngûúâi con uát múái noái:

    - Thûa böë, bêy giúâ àïën lûúåt con, böë cho con thûã taâi.
    Vûâa luác êëy trúâi bùæt àêìu mûa. Anh ta ruát ngay gûúm muáa kñn trïn àêìu,
ngûúâi khöng dñnh möåt gioåt nûúác naâo. Trúâi mûa ngaây caâng to, anh ta muáa caâng
hùng, aáo quêìn vêîn khö nhû àûáng núi kñn àaáo.

    Ngúâi böë ngaåc nhiïn quaá reo lïn:
    - Con thêåt laâ taâi nhêët! Thöi con àûúåc caái nhaâ röìi.

    Hai anh cuäng phuåc ngûúâi em uát lùæm vaâ àöìng yá vúái cha.
    Ba anh em rêët mûåc thûúng nhau nïn úã cuâng möåt nhaâ, möîi ngûúâi laâm
nghïì cuãa mònh. Hoå taâi kheáo nïn kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn. Hoå söëng sung sûúáng nhû
vêåy maäi cho àïën luác tuöíi giaâ, möåt ngûúâi öëm chïët, hai ngûúâi kia buöìn rêìu cuäng
chïët theo. Caã ba anh em vûâa kheáo vûâa gioãi, laåi vûâa quñ mïën lêîn nhau, àïìu àûúåc
chön chung möåt möå.

     Caác em àûúåc nghe möåt cêu chuyïån vïì cuöåc àúâi. Nhûäng ngûúâi hiïìn hêåu,
töët buång seä coá haånh phuác, coân nhûäng keã coá têm àõa xêëu xa seä bõ trûâng phaåt.
http://www.ebooks.vdcmedia.com

								
To top