NHUNG CAU CHUYEN NGU NGON HAY NHAT THE GIOI by girlbanks

VIEWS: 8,729 PAGES: 116

									NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                                1
                        Muåc luåc

Ngûåa àûåc ngûåa caái ....................................................................................5
Caáo vaâ sïëu.................................................................................................. 6
Khó con.......................................................................................................7
Soái vaâ soác ................................................................................................... 8
Àaåi baâng, caáo vaâ ngûúâi chùn cûâu.............................................................9
Hai chuá gaâ tröëng vaâ àaåi baâng ................................................................ 10
Àöi baån àûúâng ......................................................................................... 11
Chuöåt, gaâ tröëng vaâ meâo .......................................................................... 13
Gaâ rûâng vaâ caáo ........................................................................................ 15
Choá soái vaâ choá nhaâ .................................................................................. 17
Àùæm thuyïìn............................................................................................. 19
Con chuöåt phaát phò................................................................................. 20
Chuöåt vaâ ïëch............................................................................................ 21
ïëch, chuöåt vaâ diïìu hêu ........................................................................... 22
Chuöåt àöìng vaâ chuöåt nhaâ ....................................................................... 23
Biïín, söng vaâ suöëi ................................................................................... 24
Àaåi baâng vaâ caáo....................................................................................... 25
Meâo vaâ caáo ............................................................................................... 26
Khó vaâ caáo ................................................................................................ 27
Meâo àeo nhaåc ........................................................................................... 28
Sû tûã vaâ lûâa ............................................................................................. 29
Choá soái vaâ caáo.......................................................................................... 30
Caáo vaâ choá soái.......................................................................................... 31

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                                2

Baác mu-gñch vaâ niïìm haånh phuác........................................................... 32
Cö beá vaâ con ve ........................................................................................ 33
Rùæn núác vaâ nhñm..................................................................................... 34
Con quaå vaâ caái bònh ................................................................................ 35
Con chim con ........................................................................................... 36
Thùçng noái döëi .......................................................................................... 37
Sû tûã vaâ lûâa ............................................................................................. 38
Kiïën vaâ chim böì cêu ............................................................................... 39
Quaå vaâ àaân böì cêu.................................................................................. 40
Ruâa vaâ àaåi baâng ...................................................................................... 41
Lûâa vaâ ngûåa............................................................................................. 42
Sû tûã vaâ chuöåt ......................................................................................... 43
Muå àaân baâ vaâ con gaâ maái ....................................................................... 44
Gaâ maái vaâ nhûäng quaã trûáng vaâng......................................................... 45
Choá, gaâ tröëng vaâ caáo ............................................................................... 46
Chöìn höi................................................................................................... 47
Sû tûã, gêëu vaâ caáo..................................................................................... 48
Choá soái vaâ baâ cuå giaâ ................................................................................ 49
Chuöìn chuöìn vaâ kiïën .............................................................................. 50
ïëch vaâ sû tûã ............................................................................................. 51
Soái vaâ sïëu................................................................................................. 52
Nhûäng chõ laâm cöng vaâ con gaâ tröëng .................................................... 53
Húu böë vaâ hûúu con ................................................................................ 55
Con caáo vaâ chuâm nho.............................................................................. 56
Gaâ maái vaâ chim eán .................................................................................. 57
Lûâa àöåi löët sû tûã ...................................................................................... 58
Ngûúâi laâm vûúân vaâ caác con trai............................................................. 59
Caáo vaâ dï ................................................................................................. 60
Sïëu vaâ coâ .................................................................................................. 61
Ngûúâi àaánh caá vaâ con caá con.................................................................. 62
Thoã vaâ ïëch................................................................................................ 63
Ngûúâi cha vaâ caác con trai....................................................................... 64
Con caáo ..................................................................................................... 65
Muöîi vaâ sû tûã .......................................................................................... 66
Choá nhaâ vaâ choá soái .................................................................................. 67

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                               3

Lûâa rûâng vaâ lûâa nhaâ ............................................................................... 68
Ngûåa vaâ ngûúâi chuã .................................................................................. 69
Choá soái vaâ dï ........................................................................................... 70
Con húu.................................................................................................... 71
Hûúu vaâ ruöång nho ................................................................................. 72
Öng giaâ vaâ thêìn chïët .............................................................................. 73
Sû tûã vaâ caáo ............................................................................................. 74
Meâo vaâ luä chuöåt....................................................................................... 75
Quaå vaâ caáo ............................................................................................... 76
Hai ngûúâi baån.......................................................................................... 77
Baác mu-gñch vaâ thuãy thêìn ..................................................................... 78
Choá soái vaâ chuá cûâu non .......................................................................... 80
Sû tûã, choá soái vaâ caáo ............................................................................... 81
Sû tûã, lûâa vaâ caáo ..................................................................................... 83
Cêy sêåy vaâ cêy ö liu................................................................................ 84
Meâo vaâ cûâu............................................................................................... 85
Con thoã ..................................................................................................... 86
Thoã vaâ ruâa ............................................................................................... 87
Cun cuát meå vaâ àaân con ........................................................................... 88
Con cöng .................................................................................................. 90
Gêëu vaâ ong............................................................................................... 91
Ong mêåt vaâ ong àûåc................................................................................ 92
Cöng vaâ sïëu ............................................................................................. 93
Chim cun cuát vaâ ngûúâi sùn .................................................................... 94
Chim seã .................................................................................................... 95
Diïìu hêu vaâ chim böì cêu........................................................................ 96
Ngûúâi chuã vaâ baác laâm cöng .................................................................... 97
Caái bònh àêët vaâ caái êu gang................................................................... 98
Con dúi ...................................................................................................100
Laäo keo kiïåt ...........................................................................................101
Baác mu-gñch vaâ con choá ........................................................................102
Con choá àeo khuác gêåy ...........................................................................103
Baác chùn cûâu .........................................................................................104
Choá nùçm trïn àöìng coã khö ...................................................................105
Soái vaâ khuác xûúng.................................................................................106

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                              4

Con choá vaâ thùçng ùn tröåm....................................................................107
Soái vaâ ngûåa caái ......................................................................................108
Caáo vaâ soái...............................................................................................109
Hai con ïëch ............................................................................................110
Soái caái vaâ lúån .........................................................................................111
Boâ àûåc vaâ ïëch.........................................................................................112
Hoå nhaâ ïëch xin cho chuáng möåt öng vua..............................................113
Ngûúâi laái buön vaâ hai tïn ùn cùæp ........................................................115
Mùåt trúâi vaâ gioá .......................................................................................116
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              5
           Ngûåa àûåc ngûåa caái


   Ngûåa caái ngaây àïm khöng laâm luång gò hïët vaâ chó tha thêín trïn
caánh àöìng, coân ngûåa àûåc àïm àïm múái àúåc thaã ài ùn, ban ngaây phaãi
caây àêët. Thêëy vêåy ngûåa caái múái baão ngûåa àûåc:

   - Anh viïåc gò phaãi keáo caây ? Giaá töi úã àõa võ anh thò töi khöng coá
chõu. Chuã maâ lêëy roi quêåt töi, töi seä tung voá àaá laåi.

   Saáng ngaây höm sau ngûåa àûåc beân laâm theo lúâi ngûåa caái. Baác
nöng dên thêëy ngûåa àûåc trúã nïn ûúng búáng, beân àoáng ngûåa caái vaâo
vai caây.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              6
               Caáo vaâ sïëu


   Caáo múâi Sïëu àïën ùn bûäa trûa vaâ baây àôa canh ra. Vúái caái moã daâi
cuãa mòn h, sïëu chùèng ùn àûúåc chuát gò, thïë laâ Caáo möåt mònh cheán saåch.

   Sang ngaây höm sau Sïëu múâi Caáo àïën chúi vaâ doån bûäa ùn trong
möåt caái bònh cöí daâi. Caáo khöng sao thoâ àûúåc moäm vaâo bònh, coân Sïëu
vûún caái cöí daâi thoâ moã vaâo bònh vaâ möåt mònh ùn no.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               7
                Khó con


   Khó meå êëy coá hai khó con. Möåt con àûúåc khó meå yïu quyá, coân con
kia bõ gheát boã. Bûäa noå ngûúâi ta rúåt àuöíi khó meå. Khó meå chöåp lêëy àûáa
con yïu quyá vaâ boã chaåy cuâng vúái noá, àïí laåi àûáa con bõ gheát boã.

    Àûáa con bõ gheát boã lêín vaâo giûäa loâng rûâng rêåm, ngûúâi ta khöng
thêëy noá boã qua. Coân khó meå nhaãy lïn cêy, nhûng luöëng cuöëng thïë naâo
laåi va àêìu àûáa con yïu quyá vaâo caânh cêy, thïë laâ laâm cho noá chïët.

  Khi ngûúâi sùn boã ài, khó meå ài tòm àûáa con bõ gheát boã, nhûng
khöng tòm thêëy caã noá nûäa, thïë laâ khó meå coân laåi möåt thên möåt mònh.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              8
                Soái vaâ soác

   Soác nhaãy nhoát chuyïìn caânh thïë naâo ngaä truáng ngay vaâo choá soái
àang nguã. Choá soái choaâng dêåy toám àûúåc soác, àõnh ùn thõt. Soác beân
van xin:

   - Xin öng thaã chaáu ra.

   Soái traã lúâi:

   - Thöi àûúåc, ta seä thaã maây, coá àiïìu maây haäy noái cho ta hay, vò
sao hoå nhaâ soác chuáng maây luác naâo cuäng vui veã nhû vêåy. Ta thò luác
naâo cuäng buöìn ruä, coân chuáng maây thò luác naâo cuäng thêëy àuâa nghõch
nhaãy nhoát trïn taán cêy cao.

   Soác noái:

   - Öng cûá thaã chaáu lïn cêy àaä, trïn àoá chaáu seä noái cho öng roä,
chûá khöng chaáu súå öng quaá.

   Soái thaã Soác ra, thïë laâ Soác toát lïn cêy vaâ noái choä xuöëng:

   - Öng buöìn ruä laâ vò öng àöåc aác, caái àöåc aác noá boáp thùæt tim gan
öng laåi. Coân àùçng naây boån ta vui veã laâ vò boån ta hiïìn laânh vaâ chùèng
laâm àiïìu aác cho ai caã.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               9
     Àaåi baâng, caáo vaâ ngûúâi chùn cûâu


   Bêìy cûâu tha thêín ùn trïn àöìng. Möåt con àaåi baâng khöng hiïíu tûâ
àêu bay túái lao xuöëng quùæp möåt chuá cûâu mang ài. Quaå nhòn thêëy thïë
cuäng àêm theâm cheán thõt. Noá tûå baão:

   - Chùèng coá gò àùåc biïåt caã. ta cuäng laâm nhû vêåy, maâ coân hay hún
nûäa kia. Àaåi baâng laâ àûáa ngu, noá chöåp con cûâu non beá tñ, chûá ta laâ ta
choån con cûâu àûåc beáo nuác kia kòa.

   Quaå cùæm moáng vuöët vaâo àaám löng cûâu àûåc, muöën cuöîm ài nh-
ûng cuöîm sao nöíi. Maâ noá cuäng chõu khöng biïët laâm caách naâo gúä nöíi
moáng vuöët ra khoãi àaám löng cûâu. Ngúâi chùn cûâu ài túái gúä chên quaå ra
khoãi àaám löng cûâu, àaánh chïët quaå röìi neám ài.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             10
      Hai chuá gaâ tröëng vaâ àaåi baâng


    Hai chuá gaâ tröëng choåi nhau bïn àöëng phên. Möåt chuá sûác lûåc
khoeã hún, àaánh baåi chuá kia vaâ àuöíi noá ài khoãi àöëng phên. Caã luä gaâ
maái aâo àïën vêy quanh gaâ tröëng, khen ngúåi noá. Gaâ tröëng muöën à ûúåc
gaâ úã sên nhaâ khaác biïët vïì sûác lûåc vaâ vinh quanh cuãa noá. Anh chaâng
bay lïn noác cùn nhaâ chûáa àöì, vöî caánh vaâ lúán tiïëng:

   - Têët caã boån caác ngûúâi haäy tröng ta àêy, ta àaä àaánh baåi möåt gaâ
tröëng khaác ! Trïn thïë gian naây khöng möåt con gaâ tröëng naâo coá sûác lûåc
nhû ta.

   Anh chaâ n g chûa kõp haát hïët baâi, möåt gaä àaåi baâng àaä bay àïën
àaánh guåc, quùåp vaâo moáng vaâ mang vïì töí.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             11
                Àöi baån àûúâng


    Möåt giaâ möåt treã cuâng ài trïn àûúâng. Hai ngûúâi nhòn thêëy möåt
tuái tiïìn lùn loác giûäa àûúâng. Ngûúâi treã nhùåt lïn vaâ baão:

   - Thûúång àïë gúãi löåc cho töi àêy.

   Coân öng giaâ baão:

   - Chuáng ta cuâng hûúãng chûá.

   Ngûúâi treã caäi laåi:

   - Khöng, chuáng ta àêu coá cuâng thêëy, möåt mònh töi nhùåt lïn thöi.

   Öng giaâ chùèng noái gò thïm. Hai ngûúâi ài tiïëp möåt chuát nûäa.
Chúåt hoå nghe thêëy coá ngúâi cúäi ngûåa àuöíi theo sau, quaát thaáo:

   - Àûáa naâo ùn cùæp tuái tiïìn !

   Ngûúâi treã súå haäi noái:

   - Baác úi, khöng kheáo vò caái cuãa bùæt àûúåc cuãa chuáng ta maâ chuáng
ta khöën mêët.

   Öng giaâ liïìn baão:
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                12

   - Cuãa bùæt àûúåc cuãa anh chûá àêu phaãi cuãa chuáng ta, thïë thò anh
khöën chûá chuáng ta khöng khöën.

    Ngûúâi ta toám cöí ngûúâi treã vaâ giaãi vïì tónh xeát xûã, coân öng giaâ thò
trúã vïì nhaâ.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              13
         Chuöåt, gaâ tröëng vaâ meâo


   Chuöåt con ra khoãi töí daåo chúi. Noá tha thêín khùæp sên röìi laåi vïì
vúái meå:

   - Naây meå úi, con nhòn thêëy hai con thuá cú. Möåt con thuá dûä túån,
coân con kia hiïìn khö.

   Meå noá baão:

   - Con noái cho meå xem hai con thuá êëy ra laâm sao naâo.

   Chuöåt con tha:

   - Möåt con dûä túån, ài ài laåi laåi trïn sên thïë naây naây: Chên noá àen
thui, maâo noá àoã öëi, cùåp mùæt noá löìi ra, coân caái muäi noá khoùçm khoùçm.
Khi con ài ngang qua, noá haá höëc caái möìm ra, nhêëc möåt chên vaâ lïn
tiïëng quaát to àïën nöîi con súå quaá chùèng coân biïët chaåy ài àêu.

   - Àêëy laâ con gaâ tröëng - Chuöåt meå noái - Noá chùèng laâm haåi ai àêu,
àûâng súå noá. Thïë coân con thuá kia ?

   - Con thuá kia nùçm ngoaâi nùæng sûúãi êëm. Cöí noá trùæng, chên noá
xaám, mûúåt maâ: noá àûa lúäi liïëm caái ngûåc trùæng cuãa noá vaâ caái àuöi húi
ngoe nguêíy, nhòn theo con.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI  14

  Chuöåt meå baão:

  - Con ngöëc lùæm. Noá chñnh laâ meâo àêëy
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               15
             Gaâ rûâng vaâ caáo


   Gaâ rûâng àêåu trïn cêy. Caáo ài túái gêìn vaâ baão:

   - Chaâo anh baån gaâ rûâng beá boãng cuãa töi ! Vûâa nghe thêëy tiïëng
gaáy laãnh loát cuãa baån, töi liïìn tòm àïën thùm baån ngay.

   - Caám ún lúâi leä chên tònh cuãa chõ - Gaâ rûâng traã lúâi.

   Caáo giaã böå khöng nghe thêëy, noá noái tiïëp:

    - Anh baån noái gò thïë ? Töi khöng nghe thêëy gò. Anh baån gaâ rûâng
beá boãng cuãa töi, giaá baån xuöëng baäi coã naây maâ daåo chúi, chuyïån troâ vúái
töi, chûá úã trïn cêy töi chùèng nghe roä.

   Gaâ rûâng baão:

   - Töi súå xuöëng baäi coã. Hoå nhaâ chim muöng chuáng töi ài dúái mùåt
àêët nguy hiïím lùæm.

   - Hay baån súå töi ? - Caáo hoãi.

    - Khöng phaãi súå chõ, maâ töi súå laâ súå caác con thuá khaác - Gaâ rûâng
traã lúâi - Trïn àúâi coá àuã loaåi thuá khaác nhau.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             16

   - Khöng, anh baån gaâ rûâng beá boãng cuãa töi, vûâa coá lïånh ban böë
rùçng trïn khùæp mùåt àêët naây hoaâ bònh röìi.

   - Thïë thò töët - Gaâ rûâng noái - chûá khöng thò thêëy bêìy choá àang
chaåy kia, cûá theo lïå cuä thò chõ hùèn àaä phaãi chuöìn cho mau röìi, coân
bêy giúâ thò chõ chùèng phaãi lo súå gò nûäa.

   Caáo nghe noái àïën choá, vïính tai lïn vaâ àaä toan boã chaåy.

    - Chõ àõnh ài àêu thïë ? - Gaâ rûâng noái - Bêy giúâ lïånh àaä ban böë
röìi kia maâ, choá seä khöng àöång àïën chõ.

    - Nhûng ai maâ biïët àûúåc - Caáo noái - Coá thïí boån hoå chûa nghe gò
vïì lïånh êëy.

   Vaâ noá uâ teá chaåy.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               17
             Choá soái vaâ choá nhaâ


   Con soái gêìy àoái rònh moâ gêìn bïn laâng vaâ gùåp ngay möåt choá nhaâ
beáo mêåp. Soái hoãi noá:

     - Choá nhaâ naây, anh haäy cho töi biïët, caác anh lêëy caái ùn úã àêu ra
thïë ?

     - Con ngûúâi cho chuáng töi.

     - Chùæc laâ caác anh giuáp con ngúâi möåt cöng viïåc vêët vaã.

   Choá nhaâ noái: "Khöng, cöng viïåc cuãa chuáng töi àêu coá vêët vaã gò.
Nhiïåm vuå cuãa chuáng töi laâ àïm àïm canh giûä sên nhaâ thöi".

    - Thïë àêëy, chó coá vêåy thöi maâ c on ngûúâi cuäng nuöi caác anh - Choá
soái noái - Vêåy thò töi cuäng sùén saâng ài laâm cöng viïåc cuãa caác anh ngay,
chûá khöng hoå nhaâ soái chuáng töi khoá kiïëm caái ùn quaá.

   - Thïë thò ài laâm ài - Choá nhaâ baão - Chuã nhaâ cuäng seä cho caã anh
ùn uöëng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               18

    Soái mûâng rúä vaâ cuâng choá nhaâ àïën phuåc vuå con ngúâi. Soái àaä bûúác
vaâo túái cöíng nhaâ thò nom thêëy löng úã cöí cuãa choá nhaâ bõ vïët chaâ xaát.
Soái liïìn hoãi:

    - Choá nhaâ úi, vò sao chöî naây laåi thïë ?

    - Vêåy thöi - Choá nhaâ traã lúâi.

    - Nhûng vêåy thöi laâ thïë naâo ?

    - Vêåy thöi, vò caái xñch maâ. ban ngaây töi bõ xñch phaãi ngöìi möåt
chöî.

   - Thïë thò chaâo anh nheá - Choá soái baão - Töi chùèng àïën vúái ngûúâi
àêu. Thaâ töi khöng àûúåc beáo töët nhûng àûúåc söëng tûå do
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               19
               Àùæm thuyïìn


    Nhûäng ngûúâi àaánh caá ài trïn möåt con thuyïìn. Böîng trúâi nöíi
döng baäo. Nhûäng ngûúâi àaánh caá súå haäi. Hoå gaác caã cheâo laåi vaâ bùæt àêìu
cêìu khêën Thûúång àïë àïí thûúång àïë cûáu giuáp hoå. Con thuyïìn bõ tröi
giaåt trïn söng möîi luác möåt xa búâ. Bêëy giúâ möåt baác àaánh caá giaâ múái
baão:

   - Sao ta laåi gaác caã maái cheâo thïë nhó? Cûá viïåc cêìu khêín Thûúå n g
àïë, nhûng cuäng phaãi cheâo vaâo búâ chûá!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            20
           Con chuöåt phaát phò


   Chuöåt ta gùåm saân nhaâ, vaâ möåt caái khe húã hiïån ra. Chuöåt chui
qua khe húã vaâ tòm ra rêët nhiïìu thûác ùn. Laâ möåt con chuöåt tham lam
nïn chuöåt ùn nhiïìu quaá àïën mûác buång hùæn phònh lïn.

   Saáng ra, chuöåt tòm àûúâng trúã vïì öí nhûng caái buång àaä phònh to
àïën mûác chuöåt khöng sao laách qua à ûúåc khe húã.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             21
              Chuöåt vaâ ïëch


   Chuöåt àïën thùm ïëch. ïëch gùåp chuöåt trïn búâ vaâ múâi chuöåt vïì nhaâ
mònh dûúái nûúác. Chuöåt xuöëng theo nhûng sùåc nûúác vaâ vêët vaã lùæm múái
söëng soát maâ thoaát lïn búâ. Chuöåt tûå baão:

   - Khöng bao giúâ mònh coân àïën chúi ngûúâi laå nûäa.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              22
          ïëch, chuöåt vaâ diïìu hêu


   ïëch vaâ chuöåt caäi coå nhau. Àöi bïn ra möåt mö àêët àaánh nhau.
Diïìu hêu thêëy caã ïëch lêîn chuöåt àïìu q uïn khuêëy mêët noá, liïìn haå caánh
vaâ chöåp goån caã àöi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              23
         Chuöåt àöìng vaâ chuöåt nhaâ


   Möåt muå chuöåt nhaâ bïå vïå tûâ thaânh phöë ra thùm chuöåt àöìng.
Chuöåt àöìng söëng úã ngoaâi ruöång, nïn coá gò àem hïët ra thïët àaäi baâ
khaách : àöî vaâ luáa mò. Muå chuöåt bïå vïå chuyïån troâ :

   - Cö gêìy coâm vò ngheâo khöí, cö àïën chúi töi maâ xem chuáng töi
söëng ra sao.

   Vaâ chuöåt àöìng ài chúi. Khi ngúâi nhaâ ùn xong àaä boã ài, muå chuöåt
nhaâ bïå vïå liïìn dêîn khaách tûâ khe húã vaâo phoâng, vaâ caã hai leo lïn baân.
Chuöåt àöìng chûa bao giúâ thêëy àêìy àuã thûác ùn nhû vêåy. Noá múái baão:

   - Chõ noái àuáng thêåt, cuöåc söëng cuãa chuáng töi quaã laâ töìi. Röìi töi
cuäng phaãi chuyïín ra söëng úã thaânh phöë thöi.

   Thònh lònh, möåt ngûúâi b ûúác vaâo cûãa vaâ bùæt àêìu sùn bùæt chuöåt.
Chuã khaách nhaâ chuöåt phaãi vêët vaã múái chuöìn àûúåc vaâo khe húã.

    - Khöng, chuöåt àöìng laåi noái, - cuöåc söëng cuãa töi ngoaâi àöìng
ruöå n g sûúáng hún nhiïìu. Duâ rùçng moán ùn ngon ngoåt töi khöng coá,
nhûng töi laåi khöng phaãi súå haäi àïën nhûúâng naây.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             24
            Biïín, söng vaâ suöëi


   Möåt baác mu-gñch tranh luêån vúái möåt baác mu-gñch khaác laâ baác ta
coá thïë uöëng rêët nhiïìu nûúác. Baác ta noái :

   -Töi laâ töi coá thïí uöën g caån biïín.

   - Anh khöng uöëng nöíi.

   - Uöëng nöíi ? Cuöåc naâo ! Töi cuöåc möåt ngaân ruáp laâ töi uöëng caån
saåch àûúåc biïín.

   Saáng ra ngûoâi ta keáo àïën gùåp baác mu-gñch:

   -Thïë naâo, ài ra uöëng caån biïín hay nöåp àêy möåt ngaân ruáp ài!

   Baác mu -gñch traã lúâi :

    -Töi àaä nhêån uöëng caån biïín, töi seä uöëng caån. Nhûng töi khöng
nhêån uöëng têët caã caác con söng. Caác ngûoâi haäy chùån têët caã söng suöëi
laåi khöng cho nûúác chaãy vaâo biïín, bêëy giúâ töi seä uöëng caån biïín.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            25
            Àaåi baâng vaâ caáo


   Àaåi baâng chöåp àûúåc möåt caáo con vaâ àõnh mang ài. Caáo meå cêìu
xin àaåi baâng xoát thûúng noá. Àaåi baâng nghô buång: "Caáo coá thïí laâm gò
àûúåc ta? Töí cuãa ta úã cao tñt trïn cêy tuâng. Caáo khöng thïí vúái túái ta
àûúåc".

   Vaâ àaåi baâng bùæt caáo con mang ài. Caáo meå beân chaåy ra caánh
àöìng, lêëy möåt thanh cuãi àang chaáy cuãa ngûúâi ta vaâ tha vïì d ûúái göëc
cêy tuâng. Caáo meå àõnh àöët chaáy cêy tuâng; bêëy giúâ àaåi baâng phaãi lïn
tiïëng van xin tha thûá vaâ mang traã caáo con cho caáo meå.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               26
               Meâo vaâ caáo


   Meâo chuyïån troâ vúái caáo vaâ xem laâm caách naâo àïí traánh àûúåc luä
choá. Meâo baão:

   - Töi khöng súå choá, búãi vò töi coá möåt meåo traánh chuáng.

   Coân caáo noái:

   - Laâm sao coá möîi möåt meåo thöi maâ traánh àûúåc choá? Töi coá túái
baãy mûúi baãy maánh lúái vaâ baãy mûúi baãy caách àaánh lûâa kia.

    Trong luác àöi bïn troâ chuyïån, nhûäng ngûúâi thúå sùn úã àêu ài túái
vaâ möåt àaân choá aâo theo. Meâo chó coá möåt meåo: noá nhaãy phùæt lïn cêy,
thïë laâ àaân choá khöng bùæt àûúåc meâo; coân caáo giúã àuã caác ngoán maánh lúái
cuãa mònh ra nhûng cuäng khöng thoaát, àaân choá toám cöí àûúåc caáo.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               27
               Khó vaâ caáo


   Möåt bûäa muöng thuá bêìu khó lïn laâm ngûúâi cêìm àêìu. Caáo tòm
àïën khó vaâ th ûa:

    - Bêy giúâ öng laâ ngûúâi àûáng àêìu cuãa chuáng töi, töi muöën giuáp àúä
öng : töi tòm ra möåt kho cuãa trong rûâng ; ài theo töi, töi seä chó cho öng
thêëy.

    Khó ta mûâng rúä ài theo caáo. Caáo àûa khó túái möåt caái bêîy vaâ baão :

    - Àêy, úã àêy, öng tûå lêëy lêëy, coân töi khöng muöën àöång àïën trûúác
öng.

  Khó cho tay vaâo, thïë laâ bõ sêåp bêîy. Bêëy giúâ caáo chaåy ài goåi têët caã
muöng thuá àïën vaâ chó con khó cho têët caã moåi loaâi thêëy :

    - Caác ngûúâi nhòn xem, - caáo noái, - caác ngúâi àaä bêìu möåt keã nhû
thïë naâo lïn laâm ngûúâi àûáng àêìu ? Caác ngûúâi thêëy khöng, àêìu oác hùæn
ta coá gò àêu, hùæn bõ sêåp bêîy röìi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               28
              Meâo àeo nhaåc


   Vò meâo maâ cuöåc söëng hoå nhaâ chuöåt trúã nïn chêåt vêåt. Ngaây naâo
meâo cuäng cheán thõt khi thò hai, khi thò ba möëng chuöåt. Möåt bûäa hoå
nhaâ chuöåt tuå hoåp baân tñnh xem laâm caách naâo thoaát à ûúåc meâo.

   Baân ài tñnh laåi, khöng laâm sao nghô àûúåc meåo gò. Bêëy giúâ möåt
con chuöåt con múái lïn tiïëng :

   - Töi xin noái caách chuáng ta laâm thïë naâo àïí thoaát àûúåc meâo. Súã dô
chuáng ta bõ chïët laâ búãi vò chuáng ta khöng biïët khi naâo meâo àïën tòm
chuáng ta. Phaãi àeo nhaåc lïn cöí meâo cho phaát lïn thaânh tiïëng. Khi êëy
thò bêët cûá luác naâo meâo túái gêìn chuáng ta, chuáng ta àïìu seä nghe roä, thïë
laâ chuáng ta chuöìn kõp thúâi.

   - Àûúåc nhû vêåy töët àêëy - chuöåt giaâ noái - nhûng phaãi coá ai àeo à-
ûúåc nhaåc lïn cöí meâo. Cêåu nghô ra hay àêëy, nhûng nïëu cêåu maâ àeo à-
ûúåc nhaåc lïn cöí meâo thò khi êëy chuáng töi seä xin caám ún cêåu.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               29
               Sû tûã vaâ lûâa


   Möåt höm, s û tûã ài sùn vaâ àem lûâa ài theo. Sû tûã baão vúái lûâa:

   - Cêåu cûá vaâo rûâng, lûâa aå, coá bao húi sûác cêåu röëng lïn. Con thuá
naâo nghe thêëy tiïëng röëng êëy súå boã chaåy, töi seä toám goån hïët.

    Nghe sao laâm vêåy. Lûâa röëng lïn, caác con thuá chaåy taán loaån, thïë
laâ sû tûã toám bùæt chuáng. Sau cuöåc sùn bùæt, sû tûã baão lûâa:

   - Chaâ, töi khen ngúåi cêåu, cêåu röëng khaá lùæm.

   Thïë laâ tûâ àoá lûâa cûá röëng hoaâi, cûá chúâ àúåi hoaâi ngûúâi ta khen noá
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             30
             Choá soái vaâ caáo


   Choá soái chaåy tröën àaân choá nhaâ vaâ àõnh tröën vaâo raänh nûúác. Nh-
ûng trong raänh nûúác àaä coá caáo àang ngöìi àoá röìi. Caáo nhe rùng doåa soái
vaâ baão: "Ta khöng cho nhaâ anh vaâo àêy, àêy laâ chöî cuãa ta"

   Soái khöng tranh caäi chó baão:

    - Nïëu nhû àaân choá nhaâ khöng àuöíi gêìn túái thò ta àaä cho maây
biïët àêy laâ chöî cuãa ai coân bêy giúâ coá leä maây noái phaãi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                31
              Caáo vaâ choá soái


    Caáo bõ boå cheát cùæn. Noá nghô caách diïåt boå choá. Noá ra söng vaâ
quay lûng thoâ àuöi xuöëng nûúác. Boå cheát tûâ àuöi caáo nhaãy caã lïn lûng
caáo. Caáo bûúác caã hai chên sau xuöëng nûúác, boå nhaãy caã lïn lûng caáo,
nhaãy caã cöí, caã àêìu, caáo xuöëng nûúác rêët sêu, àïën mûác chó coân thêëy möîi
caái àêìu. Têët caã boå choá tuå têåp caã vïì moäm caáo. Khi êëy caáo lùån xuöëng nû-
úác. Boå choá nhaãy raáo lïn búâ, thïë laâ caáo lïn khoãi núác úã möåt chöî khaác.

    Choá soái nhòn thêëy moåi chuyïån vaâ rùæp têm laâm töët hún. Noá nhaãy
toát xuöëng söng, lùån thêåt sêu vaâ ngöìi lò trong loâng nûúác; noá nghô buång,
boå choá baám trïn ngûúâi noá chùæc chïët ngaåt. Soái ra khoãi nûúác, nhûng boå
choá baám trïn ngûúâi noá söëng laåi vaâ laåi cùæn noá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             32
     Baác mu-gñch vaâ niïìm haånh phuác


   Baác mu -gñch ra baäi cùæt coã nhûng laåi nùçm lùn ra nguã, coân Haånh
phuác ài daåo khùæp thïë gian. Haånh phuác ài àïën chöî baác mu-gñch liïìn
lïn tiïëng:

   - Àaáng ra laâm luång, anh ta laåi nguã thïë naây, röìi sau àoá khöng
thu hoaåch àuã coã khö khi thúâi tiïët nùæng, thò laåi traách ta - traách Haånh
phuác - vaâ than thúã : "Töi khöng coá haånh phuác".
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              33
             Cö beá vaâ con ve


   Cö beá bùæt à úåc chuá ve vaâ àõnh vùåt chên ve. Böë cö b eá liïìn baão:

   - Àêy chñnh laâ con ve maâ vêîn ca haát möîi saáng mai àêëy.

   Cö beá nhúá laåi nhûäng khuác haát cuãa ve sêìu beân thaã ra.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             34
            Rùæn nûúác vaâ nhñm


   Möåt lêìn nhñm àïën thùm rùæn nûúác vaâ baão:

   - Anh rùæ n nûúác úi, anh cho tö i vaâo töí cuãa anh úã ñt lêu.

   Rùæm nûúác cho nhñm vaâo. Coá àiïìu nhñm vaâo töí rùæn nûúác, con caái
rùæn nûúác khöng söëng nöíi vúáñ nhñm. Rùæn nûúác baão nhñm:

   - Töi cho anh vaâo nhaâ úã ñt lêu thöi, bêy giúâ thò anh ài ài, luä con
töi àuång phaãi löng nhoån cuãa anh chuáng àau àúán lùæm.

   Nhñm noái:

   - Ai àau thò cûá viïåc ài, coân úã àêy töi thêëy cuäng töët röìi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               35
           Con quaå vaâ caái bònh


    Con quaå muöën uöëng nûúác. Trïn sên nhoã coá möåt caái bònh àûång
nûúác. Nhûng nûúác trong bònh chó xêm xêëp dûúái àaáy. Quaå khöng sao
vúái túái àûúåc. Noá beân ài lêëy nhûäng viïn soãi thaã vaâo bònh cho àïën luác n-
ûúác trong bònh dêng lïn cao àïën mûác coá thïí uöëng à ûúåc.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            36
             Con chim con


   Möåt con chim con àêåu trïn caânh cêy, phña dûúái coá haåt thoác trïn
mùåt coã. Chim con tûå nhuã:

   - Ta phaãi möí ùn múái àûúåc

   Chim con saâ xuöëng möí haåt, thïë laâ mùæc phaãi lûúái.

   - Vò sao maâ ta khöën khöí thïë naây? Chim con noái - Boån diïìu hêu
sùn bùæt nhûäng con chim àang söëng, vêåy maâ chuáng cuäng chùèng viïåc gò,
coân mònh chó vò möåt haåt thoác nhoã beá maâ hïët àúâi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               37
              Thùçng noái döëi


   Möåt thùçng beá chùn cûâu vaâ, laâm nhû nhòn thêëy choá soái, lïn tiïëng
kïu cûáu:

   - Cûáu töi vúái, choá soái ! choá soái!

   Caác baác mu-gñch chaåy àïën vaâ thêëy laâ khöng coá chuyïån àoá.
Thùçng beá cûá laâm caái troâ nhû vêåy hai ba lêìn, röìi àïën luác xaãy ra chuyïån
choá soái àïën thêåt. Thùçng beá lïn tiïëng kïu la :

   - Öi laâng núác úi, choá soái !

   Caác baác mu-gñch nghô laâ thùçng beá laåi àaánh lûâa nhû moåi lêìn, hoå
chùèng àïën cûáu thùçng beá nûäa. Choá soái thêëy chùèng phaãi súå haäi gò, noá
tung hoaânh cùæn chïët caã àaân cûâu.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                38
               Sû tûã vaâ lûâa


   Möåt höm, s û tûã ài sùn vaâ àem lûâa ài theo. Sû tûã baão vúái lûâa:

   - Cêåu cûá vaâo rûâng, lûâa aå, coá bao húi sûác cêåu röëng lïn. Con thuá
naâo nghe thêëy tiïëng röëng êëy súå boã chaåy, töi seä toám goån hïët.

    Nghe sao laâm vêåy. Lûâa röëng lïn, caác con thuá chaåy taán loaån, thïë
laâ sû tûã toám bùæt chuáng. Sau cuöåc sùn bùæt, sû tûã baão lûâa:

   - Chaâ, töi khen ngúåi cêåu, cêåu röëng khaá lùæm.

   Thïë laâ tûâ àoá lûâa cûá röëng hoaâi, cûá chúâ àúåi hoaâi ngûúâi ta khen noá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               39
           Kiïën vaâ chim böì cêu


    Kiïën tòm xuöëng suöëi: noá khaát nûúác. Soáng nûúác traâo lïn cuöën
kiïën ài vaâ suyát nûäa dòm chïët noá. Böì cêu àang tha caânh cêy, chim
nhòn thêëy kiïën chïët àuöëi àïën núi, beân thaã caânh cêy xuöëng suöëi cho
kiïën. Kiïën boâ àûúåc lïn caânh cêy vaâ thoaát chïët. Vïì sau ngûúâi thúå sùn
chùng lûúái bùæt böì cêu maái vaâ sùæp chuåp lúái. Kiïën boâ àïën chöî ngûúâi thúå
sùn, àöët vaâo chên baác ta. Ngûúâi thúå sùn giêåt mònh àaánh rúi lû úái. Böì
cêu cêët caánh vaâ bay thoaát.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             40
           Quaå vaâ àaân böì cêu


    Quaå thêëy àaân böì cêu àûúåc nuöi ùn àêìy àuã, noá böi trùæng löng
mònh röìi bay vaâo chuöìng böì cêu. Àaân böì cêu thoaåt àêìu tû úãng noá cuäng
laâ böì cêu nhû moåi con khaác, thïë laâ cho noá vaâo chuöìng. Nhûng quaå
quïn khuêëy vaâ cêët tiïëng kïu theo löëi quaå. Bêëy giúâ hoå nhaâ böì cêu xuám
vaâo möí vaâ àuöíi noá ài. Quaå bay trúã vïì vúái hoå nhaâ quaå nhûng hoå nhaâ
quaå súå haäi noá búãi vò noá trùæng toaát vaâ cuäng àuöíi cöí noá ài.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             41
            Ruâa vaâ àaåi baâng


    Ruâa naâi xin àaåi baâng daåy cho noá biïët bay. Àaåi baâng khöng daåy
búãi vò ruâa khöng thïí bay àûúåc, nhûng ruâa cûá khêín khoaãn naâi maäi.
Àaåi baâng beân lêëy moáng quùåp ruâa bay lïn cao röìi thaã ra : ruâa rúi böåp
xuöëng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              42
              Lûâa vaâ ngûåa


   Ngûúâi noå coá möåt con lûâa vaâ möåt con ngûåa. Bûäa êëy ài à ûúâng, lûâa
noái vúái ngûåa:

   - Töi nùång quaá, töi khöng àuã sûác chúã têët caã, chõ mang àúä töi duâ
chó chuát ñt thöi.

  Ngûåa khöng nghe. Lûâa ngaä guåc xuöëng vò gùæng sûác quaá vaâ chïët.
Ngûúâi chuã beân chêët têët caã àöì àaåc tûâ lûng lûâa sang cho ngûåa, laåi coân
thïm caã böå da lûâa nûäa. Ngûåa bêëy giúâ múái rïn lïn:

    - Öi, caái thên khöën khöí cuãa töi múái bêët haånh laâm sao! Töi àaä
khöng muöën giuáp àúä noá duâ chó chuát ñt, thïë laâ bêy giúâ phaãi tha têët caã,
laåi coân thïm caã böå da lûâa.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             43
             Sû tûã vaâ chuöåt


    Sû tûã nguã. Chuöåt chaåy qua trïn ngúâi sû tûã. Sû tûã choaâng tónh
vaâ toám àûúåc chuöåt. Chuöåt lïn tiïëng van xin sû tûã tha noá ra. Chuöåt
noái:

   - Nïëu öng thaã chaáu ra, chaáu seä laâm àiïìu töët cho öng.

  Sû tûã bêåt cûúâi vò chuöåt nhùæt hûáa seä laâm àiïìu töët cho noá, nhûng
cuäng thaã chuöåt ra. Vïì sau nhûäng ngúâi thúå sùn toám àûúåc sû tûã vaâ lêëy
dêy troái sû tûã vaâo thên cêy. Chuöåt nhùæt nghe thêëy tiïëng sû tûã gêìm,
chaåy àïën cùæn àûát dêy thûâng vaâ baão:

   - Öng coá nhúá laâ khi êëy öng cûúâi, öng khöng nghô laâ chuöåt nhùæt
chaáu laåi coá thïí laâm cho öng àiïìu töët, coân bêy giúâ thò öng thêëy àêëy,
cuäng laâm àuúåc àiïìu töët chûá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            44
        Muå àaân baâ vaâ con gaâ maái


   Gaâ maái noå möîi ngaây àeã möåt trûáng. Muå chuã cuãa noá nghô laâ cho
gaâ ùn nhiïìu hún, noá seä àeã hai trûáng möåt ngaây. Muå laâm nhû vêåy. Nhû-
ng gaâ beáo uá ra vaâ hoaân toaân tõt àeã.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             45
     Gaâ maái vaâ nhûäng quaã trûáng vaâng


    Con gaâ maái cuãa ngúâi chuã noå àeã ra nhûäng quaã trûáng vaâng. Ngûúâi
chuã muöën coá ngay thêåt nhiïìu vaâng liïìn àem giïët con gaâ (anh ta nghô
laâ trong buång gaâ coá caã möåt cuåc vaâng to tûúáng) nhûng con gaâ cuäng laåi
chùèng khaác gò nhûäng con gaâ maái khaác.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                46
           Choá, gaâ tröëng vaâ caáo


   Choá nhaâ vaâ gaâ tröëng ruã nhau ài chu du. Töëi àïën gaâ tröëng lïn
nguã trïn cêy coân choá thu xïëp nùçm ngay dûúái göëc cêy àoá giûäa àaám rïî
cêy. Àïën giúâ àïën khùæc, gaâ tröëng cêët tiïëng gaáy. Nghe thêëy tiïëng gaâ
tröëng, caáo chaåy àïën vaâ àûáng dúái naâi xin gaâ tröëng xuöëng àêët vúái noá,
laâm nh noá muöën baây toã sûå kñnh troång àöëi vúái gaâ tröëng vò gioång gaáy
cuãa gaâ tröëng hay quaá. Gaâ tröëng beân àaáp :

   - Trûúác hïët cêìn àaánh thûác ngûúâi queát sên àaä, baác ta nùçm nguã
giûäa àaám rïî cêy. Cûá àïí baác ta queát doån cho àúä ûúát aát àaä, khi êëy töi seä
xuöëng.

   Caáo suåc ài tòm ngûúâi queát sên vaâ tòm àïën núi. Choá nhaâ lêåp tûác
chöìm dêåy cùæn chïët caáo.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              47
                Chöìn höi


    Chöìn höi tòm àïën ngûúâi thúå àöìng vaâ àûa lûúäi liïëm caái giuäa. Maáu
úã lûúäi chaãy ra nhûng chöìn höi laåi mûâng rúä liïëm tiïëp, noá nghô laâ maáu
tûâ sùæt chaãy ra, vò thïë maâ noá tûå laâm naát toaåc caã caái lûúäi cuãa noá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             48
            Sû tûã, gêëu vaâ caáo


    Sû tûã vaâ gêëu kiïëm àûúåc thõt. Gêëu khöng muöën nhûúâng, maâ sû
tûã thò khöng chõu nhõn. Hai con àaánh nhau maäi àïën mûác caã hai cuâng
àuöëi sûác vaâ nùçm daâi ra. Caáo nhòn thêëy thõt lùn loác úã giûäa gêëu vaâ sû
tûã, chöåp ngay lêëy vaâ chaåy biïën.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              49
           Choá soái vaâ baâ cuå giaâ


   Möåt con soái àoái ài tòm möìi. Àïën cuöëi laâng, soái nghe thêëy trong
cùn nhaâ göî möåt thùçng beá àang khoác vaâ baâ cuå giaâ baão noá:

   - Maây nñn ài, tao àem maây cho soái ùn thõt.

  Soái khöng ài tiïëp nûäa maâ nùçm àúåi ngúâi ta àem cho noá thùçng beá.
Àïm àïën, soái vêîn chúâ àúåi vaâ nghe thêëy baâ cuå giaâ laåi noái:

   - Àûâng khoác, beá úi! Baâ khöng mang chaáu cho soái àêu; soái maâ
àïën laâ ta seä giïët chïët noá.

   Soái nghô buång: "Roä laâ úã àêy ngúâi ta noái möåt àùçng laâm möåt neão".
Thïë laâ noá vöåi chuöìn khoãi laâng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI           50
          Chuöìn chuöìn vaâ kiïën


   Àïën muâa thu, luáa mò cuãa kiïën bõ êím ûúát, hoå nhaâ kiïën àem ra
phúi. Chuöìn chuöìn àoái àïën xin kiïën thûác ùn. Kiïën múái baão:

   - Sao muâa heâ anh khöng ài thu nhùåt thûác ùn?

   Chuöìn chuöìn àaáp:

   - Chùèng coá thò giúâ raãnh röîi, töi bêån haát.

   Hoå nhaâ kiïën bêåt cûúâi vaâ baão:

   - Nïëu nhû muâa heâ chúi búâi röìi thò muâa àöng nhaãy muáa ài
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                51
               ïëch vaâ sû tûã


   Nghe thêëy ïëch kïu to, s û tûã cho rùçng àoá laâ möåt con thuá lúán múái
gêìm à ûúåc nhû vêå y . Sû tûã àúåi möåt laát thò thêëy ïëch tûâ àêìm lêìy nhaãy ra.
Sû tûã beân lêëy chên àeâ beåp ïëch vaâ baão:

   - Ngûúâi chùèng ra ngûúâi, ngúåm chùèng ra ngúåm, vêåy maâ laâm mònh
hoaãng höìn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              52
                 Soái vaâ sïëu


    Choá soái hoác xûúng vaâ khöng sao khaåc ra àûúåc. Noá goåi sïëu àïën vaâ
baão:

   - Naây anh, cöí anh daâi anh haäy thoâ àêìu vaâo h oång töi keáo caái xû-
úng ra, töi seä thûúãng cho anh.

    Sïëu thoâ àêìu, keáo àûúå c caá i xûúng ra röìi noái:

    - Bêy giúâ àûa cho töi phêìn thûúãng chûá.

    Soái nghiïën rùng àaáp:

   - Tao khöng cùæn àûát àêìu maây khi àêìu maây nùçm giûäa hai haâm
rùng cuãa tao, maây thêëy phêìn thûúãng àoá vêîn coân ñt hay sao?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             53
   Nhûäng chõ laâm cöng vaâ con gaâ tröëng


   Muå chuã nhaâ àïm àïm àaánh thûác caác chõ laâm cöng vaâ hïî gaâ
tröëng lïn tiïëng gaáy laâ muå bùæt ngöìi vaâo laâm viïåc. Caác chõ laâm cöng
thêëy khöí beân quyïët àõnh giïët chïët gaâ tröëng àïí gaâ tröëng khöng àaánh
thûác muå chuã. Giïët chïët gaâ tröëng caác chõ laâm cöng caâng khöí súã hún :
muå chuã súå nguã quïn nïn dûång caác chõ laâm cöng dêåy caâng súám hún
nûäa.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               54
        Con choá vaâ caái boáng cuãa noá


   Möåt con choá, moäm ngoaåm thõt ài trïn têëm vaán bùæc qua suöëi. Noá
thêëy boáng noá d ûúái nûúác laåi nghô laâ dûúái êëy coá möåt con choá khaác cuäng
àang ngoaåm thõt, noá nhaã miïëng thõt vaâ lao xuöëng cûúáp miïëng thõt cuãa
con choá kia.; miïëng thõt kia chùèng thêëy àêu coân thõt cuãa noá thò bõ
soáng nûúác cuöën mêët.

   Thïë laâ choá ta trú khêëc chùèng àûúåc gò.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             55
          Hûúu böë vaâ hûúu con


   Möåt lêìn hûúu con noái vúái hûúu böë:

   - Böë úi, böë vûâa to lúán hún vûâa nhanh nheån hún, böë laåi coá cùåp
sûâng àöì söå àïí tûå vïå, taåi sao böë laåi súå choá?

   Hûúu böë bêåt cûúâi vaâ baão:

   - Con aå, con noái àuáng àêëy. Chó coá möåt àiïìu bêët haånh laâ: hïî cûá
nghe thêëy tiïëng choá suãa böë chùèng kõp suy nghô gò maâ àaä vöåi boã chaåy
ngay.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI           56
          Con caáo vaâ chuâm nho


   Caáo nhòn thêëy nhûäng chuâm nho chñn moång liïìn loay hoay tòm
caách cheán nhûäng chuâm nho êëy.

  Caáo loay hoay höìi lêu nhûng khöng vúái lêëy àûúåc. Àïí deåp nöíi bûåc
mònh, caáo beân noái:

   - Coân xanh lùæm!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            57
           Gaâ maái vaâ chim eán


    Gaâ maái tòm thêëy möåt lö trûáng rùæn beân nùçm êëp. Chim eán thêëy
thïë liïìn baão:

   - Thïë àêëy, àöì ngöëc! Nhaâ chõ êëp cho chuáng núã ra, nhûng àïën khi
chuáng lúán lïn, chuáng seä laâm haåi nhaâ chõ trûúác tiïn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              58
            Lûâa àöåi löët sû tûã


   Lûâa khoaác böå da sû tûã vaâo vaâ têët caã moåi ngûúâi, moåi con vêåt
khaác àïìu tûúãng àêëy laâ con sû tûã thêåt. Ngûúâi vaâ gia suác boã chaåy. Möåt
cún gioá thöíi túái. Böå da bõ tung ra, thïë laâ thêëy roä lûâa. Ngûúâi ta chaåy
àïën nïån cho lûâa möåt trêån nhûâ tûã.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               59
      Ngûúâi laâm vûúân vaâ caác con trai


   Ngûúâi laâm vûúân muöën daåy nghïì mònh cho caác con trai. Khi öng
sùæp qua àúâi, öng goåi hoå túái vaâ baão:

   - Thïë naây caác con nheá, khi naâo böë chïët, caác con haäy tòm kyä caái
vêåt giêëu trong vûúân tröìng nho.

   Caác con tûúãng rùçng úã àoá coá kho baáu nïn khi öng böë chïët, hoå ài
àaâo búái xúái löån têët caã àêët caã àêët caát úã àêëy lïn. Hoå khöng tòm thêëy gò
caã nhûng àêët úã khu vûúân nho à ûúåc xúái tröån rêët kyä nho ra quaá nhiïìu
gêëp böåi. Thïë laâ hoå trúã nïn giaâu coá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             60
               Caáo vaâ dï


   Dï khaát: noá lêìn xuöëng giïëng dûúái chên döëc uöëng no vaâ trúã nïn
nùång nïì. Noá leo ngûúåc döëc lïn nhûng khöng àûúåc. Thïë laâ noá röëng be
be. Caáo nhòn thêëy beân baão:

   - Thïë àêëy, àöì ngöëc! Nïëu nhû trñ oác trong àêìu mi cuäng nhiïìu nhû
böå rêu mi thò trûúác khi xuöëng döëc, mi phaãi nghô xem coá leo ngûúåc à-
ûúåc khöng?"
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                 61
                 Sïëu vaâ coâ


   Baác mu-gñch chùng lûúái bêîy sïëu vò sïëu àaä phaá ruöång gieo tröìng
cuãa baác ta. Bêìy sïëu bõ sa l ûúái, cuâng vúái möåt bêìy sïëu coá möåt chuá coâ. Coâ
beân noái vúái baác mu-gñch:

   - Baác thaã töi ra ài: töi khöng phaãi laâ sïëu maâ laâ coâ; hoå nhaâ coâ
chuáng töi laâ loaâi chim danh giaá nhêët, töi söëng úã nhaâ cuãa cha baác àêëy.
Maâ cûá tröng löng cuäng thêëy roä töi khöng phaãi laâ sïëu.

   Baác mu -gñch traã lúâi:

   - Ta bùæ t àûúåc mi cuâng vúái bêìy sïëu thò ta seä möí thõt mi cuâng vúái
chuáng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              62
       Ngûúâi àaánh caá vaâ con caá con


   Ngûúâi àaánh caá bùæt àûúåc möåt con caá con. Caá con beân noái:

    - Öng chaâi úi, öng haäy thaã töi xuöëng nûúác! Öng thêëy àêëy, töi beá
teåo, öng chùèng àûúåc lúåi löåc bao nhiïu úã töi. Öng thaã töi ra, röìi töi lúán
lïn, bêëy giúâ öng haäy bùæt, öng seä àûúåc lúåi nhiïìu hún.

   Ngûúâi àaánh caá traã lúâi:

   - Keã naâo chúâ àúåi möëi lúåi to hún maâ boã qua moán nhoã laâ àûáa ngu.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              63
               Thoã vaâ ïëch


   Möåt lêìn hoå nhaâ thoã gùåp nhau vaâ khoác than: "Chuáng ta chïët vò
con ngûúâi, vò luä choá, vò àaåi baâng, vò caác con thuá khaác nûäa. Thaâ chïët
quaách möåt lêìn cho röìi, hún laâ söëng maâ súå haäi vaâ khöí súã. Ta àêm àêìu
xuöëng nûúác tûå tûã ài!"

   Vaâ chuáng chaåy ra höì àïí tûå tûã. Thêëy àöång, luä ïëch nhaãy toäm
xuöëng nûúác. Möåt chuá thoã liïìn noái: "Caác baån úi! Ta haäy khoan tûå tûã,
cuöåc söëng ïëch nhaái hùèn coân töìi tïå hún cuãa chuáng ta: chuáng súå haäi caã
chuáng ta".
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            64
        Ngûúâi cha vaâ caác con trai


   Ngûúâi cha ra lïånh cho caác con phaãi söëng hoâa thuêån, nhûng
chuáng khöng nghe lúâi. Öng liïìn sai àem möåt caái chöíi sïí àïën vaâ baão:

   - Caác con beã ài!

   Luä con trai xoay súã thïë naâo ài nûäa cuäng khöng beã nöíi. Bêëy giúâ
ngûúâi cha thaáo rúâi chöíi ra vaâ baão beã tûâng ngoån möåt.

   Luä con dïî daâng beã hïët tûâng ngoån chöíi.

   Ngûúâi cha múái noái:

   - Caã caác con cuäng vêåy àêëy: nïëu nhû caác con söëng hoâa thuêån thò
khöng ai laâm gò nöíi caác con, bùçng khöng caác con caäi coå nhau, têët caã
riïng reä thò bêët cûá keã naâo cuäng dïî daâng laâm haåi caác con.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               65
                 Con caáo


    Caáo ta bõ sêåp bêîy, vêîy vuâng àûát àuöi röìi thoaát ra àûúåc. Noá beân
ngêîm nghô xem laâm thïë naâo che lêëp àûúåc nöîi nhuåc cuãa mònh. Noá cho
têët caã hoå nhaâ caáo àïën vaâ lïn tiïëng döî daânh chuáng chùåt àuöi caã ài. Noá
noái:

   - Caái àuöi hoaân toaân chùèng àïí laâm gò, ta chó keáo thïm nùång
phña sau maâ thöi.

   Möåt con caáo khaác beân lïn tiïëng:

   - Chaâ, nïëu chõ khöng cöåc àuöi thò hùèn chõ chùèng noái àiïìu êëy.

   Caáo cöåc àuöi nñn lùång vaâ boã ài.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              66
              Muöîi vaâ sû tûã


   Muöîi bay àïën bïn sû tûã vaâ baão:

   - Öng tûúãng laâ öng khoãe hún töi haã? Àêu coá phaãi nhû thïë kia
chûá! Sûác lûåc cuãa öng laâ caái quaái gò? Öng àa moáng vuöët ra caâo, àûa
rùng ra cùæn, caái àoá cuäng giöëng nhû àaân baâ ài àaánh nhau vúái mêëy muå
nhaâ quï êëy.Töi khoãe hún öng nhiïìu: nïëu öng muöën, ta ra àaánh nhau
chúi!

   Vaâ muöîi nöíi hiïåu vo vo, bùæt àêìu àöët vaâo hai maá, vaâo muäi sû tûã.
Sû tûã lêëy chên trúác àêåp vaâo mùåt mònh, moáng vuöët laâm toaåc hïët mùåt
noá, khùæp mùåt noá maáu me àêìm àòa, noá kiïåt dêìn sûác lûåc.

   Muöîi laåi nöíi hiïåu vo vo vui mûâng vaâ bay ài. Sau àoá muöîi sa vaâo
lúái maång nhïån vaâ nhïån bùæt àêìu huát maáu noá. Muöîi ta múái than thúã :

    - Ta thùæng àûúåc con thuá maånh nhû sû tûã, vêåy maâ nay chïët vò
caái con nhïån nhaäi nheáp naây.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               67
            Choá nhaâ vaâ choá soái


   Choá nhaâ nguã thiïëp úã sau sên nhaâ. Soái àoái chaåy túái vaâ àõnh ùn
thõt choá. Choá liïìn baão:

   - Soái! Öng haäy khoan ùn thõt töi, bêy giúâ töi gêìy goâ, chó coá xûúng
boåc da. Cûá àïí möåt thúâi gian, chuã nhaâ sùæp coá àaám cûúái töi coá thûâa thûác
ùn, töi seä beáo ra, bêëy giúâ ùn thõt töi hay hún.

   Soái tin lúâi beân boã ài. Lêìn sau noá laåi túái vaâ thêëy choá nùçm trïn
maái nhaâ. Soái lïn tiïëng hoãi:

   - Thïë naâo, xong àaám c ûúái röìi chûá?

   Choá liïìn traã lúâi:

   - Thïë naây, anh soái aå: nïëu lêìn sau àïën maâ bùæt gùåp töi nguã tr ûúác
sên, thò àûâng coá àúåi àaám cûúái nûäa
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             68
          Lûâa rûâng vaâ lûâa nhaâ


   Lûâa rûâng thêëy lûâa nhaâ beân khen ngúåi noá:

   - Lûâa nhaâ mêåp laâm sao, thûác ùn lûâa nhaâ múái ngon ngoåt laâm sao.

   Sau àoá, khi ngûúâi ta chêët àöì lïn lûng lûâa nhaâ, röìi duâng gêåy
thuác lûâa nhaâ thò lûâa rûâng beân noái:

   - Khöng, ngûúâi anh em aå, bêy giúâ thò töi khöng ghen nûäa, cuöåc
söëng maâ anh àûúåc hûúãng phaãi traã giaá nhû thïë naâo röìi
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                69
            Ngûåa vaâ ngûúâi chuã


   Baác laâm vûúân coá möåt con ngûåa. Ngûåa phaãi laâm lu ång nhiïìu maâ
thûác ùn thò ñt. Thïë laâ ngûåa ta lïn tiïëng cêìu khêín thûúång àïë sao cho
noá àûúåc chuyïín sang tay möåt öng chuã khaác. Moåi chuyïån xaãy ra nhû yá.

   Ngûúâi laâm vûúân baán ngûåa cho möåt ngûúâi thúå göëm. Ngûåa ta
mûâng rúä, nhûng cöng viïåc úã chöî ngûúâi thúå göëm coân nhiïìu hún úã chöî
cuä. Ngûåa laåi than thúã vïì söë kiïëp cuãa mònh vaâ cêìu khêín àûúåc chuyïín
sang tay möåt öng chuã khaá hún. Vaâ viïåc naây cuäng thaânh. Ngûúâi thúå
göëm baán ngûåa cho ngûúâi thúå da. Vûâa nhòn thêëy trong sên nhaâ ngûúâi
thúå da nhûäng böå da ngûåa, ngûåa ta liïìn röëng lïn :

   - Öi, caái àúâi töi thêåt laâ khöën khöí ! Giaá cûá úã laåi vúái nhûäng ngûúâi
chuã cuä coá phaãi hún khöng : bêy giúâ thò roä laâ ngûúâi ta baán töi khöng
phaãi àïí ài laâm luång maâ laâ àïí löåt da
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              70
              Choá soái vaâ dï


    Choá soái nhòn thêëy dï ùn coã trïn nuái àaá vaâ noá khöng thïí lêìn àïën
chöî êëy àûúåc, noá beân baão dï:

   - Giaá cö xuöëng naây coá phaãi hún khöng? úã àêy àêët bùçng phùèng
hún, coã cho cö ùn cuäng ngon ngoåt hún nhiïìu!

   Nhûng dï traã lúâi ngay:

    - Soái úi! Anh goåi töi xuöëng àêu coá phaãi vò thïë, anh naâo coá nghô
vïì caái ùn cuãa töi, maâ anh lo cho caái ùn cho chñnh mònh àêëy chûá
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               71
                Con hûúu


    Hûúu ài àïën búâ suöëi uöëng nûúác, nhòn thêëy boáng mònh dûúái nûúác,
lêëy laâm thñch thuá vò cùåp sûâng cuãa mònh : cùåp sûâng múái àöì söå, múái
nhiïìu nhaánh laâm sao, nhûng nhòn xuöëng chên thò noá laåi buöng lúâi :

   - Chó coá àiïìu böën chên ta xêëu xñ, yïëu úát quaá.

   Böîng möåt con sû tûã nhaãy ra vaâ chöìm àïën vöì hûúu. Hûúu vuåt
phoáng ài trïn caánh àöìng quang àaäng. Noá chaåy thoaát, nhûng khi chaåy
vaâo rûâng, noá laåi vûúáng mùæc cùåp sûâng vaâo caânh cêy, thïë laâ s û tûã chöåp
àûúåc noá. Àïën luác sùæp hïët àúâi, hûúu múái noái :

   - Thïë àêëy, mònh thêåt ngu ngöëc! Vïì nhûäng ngûúâi coá thïí cûáu
mònh thò mònh nghô laâ hoå töìi, yïëu úát coân nhûäng keã laâm mònh mêët àúâi
thò mònh laåi tûâng thñch thuá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            72
           Hûúu vaâ ruöång nho


   Hûúu nêëp trong ruöång nho tröën nhûäng ngûúâi ài sùn. Khi nhûäng
ngûúâi ài sùn àaä ài qua, h ûúu bùæt àêìu quay ra ùn laá nho. Nhûäng ngûúâi
ài sùn nhêån thêëy laá nho rung àöång beân àoaán:

   - Khöng hiïíu coá phaãi coá thuá úã d úái laá cêy àêy khöng?

   Hoå nöí suáng v aâ bùæn hûúu bõ thûúng. Trûúác khi nhùæm mùæt chïët,
hûúu noái:

   - Àaáng kiïëp cho töi vò töi muöën ùn laá, chñnh nhûäng caânh laá àaä
cûáu töi
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            73
          Öng giaâ vaâ thêìn chïët


   Möåt lêìn öng giaâ àùén xong cuãi vaâ mang vïì. Phaãi mang ài xa, öng
cuå kiïåt sûác, àùåt boá cuãi xuöëng röìi noái:

   - Chaâ, giaá thêìn chïët cûá àïën ngay ài coá phaãi hún khöng!

   Thêìn chïët àïën vaâ baão:

   - Ta àêy, laäo cêìn gò naâo?

   Öng giaâ súå haäi baão:

   - Nhêëc höå boá cuãi lïn cho laäo.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               74
               Sû tûã vaâ caáo


   Vò giaâ laäo, sû tûã khöng ài sùn àûúåc beân nghô caách söëng bùçng m-
ûu meåo: noá vaâo trong hang, nùçm lùn ra vaâ giaã vúâ öëm. Caác con thuá keáo
àïën thùm sû tûã, thïë laâ sû tûã cheán thõt nhûäng con naâo vaâo hang noá.
Caáo hiïíu roä sûå tònh, àûáng bïn cûãa hang maâ lïn tiïëng:

   - Sûác khoãe cuãa ngaâi ra sao, kñnh th ûa ngaâi sû tûã?"

   Sû tûã traã lúâi:

   - Töìi lùæm. Maâ sao cö khöng vaâo hang thïë nhó?

   Caáo beân àaáp:

   - Töi khöng vaâo laâ búãi vò theo caác dêëu vïët chên töi thêëy roä laâ vaâo
rêët nhiïìu maâ ra thò khöng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             75
            Meâo vaâ luä chuöåt


   úã möåt nhaâ kia sinh söi naãy núã khaá nhiïìu chuöåt. Meâo tòm àïën
cùn nhaâ êëy vaâ bùæt àêìu àuöíi bùæt. Luä chuöåt thêëy cöng viïåc cuãa chuáng
hoãng beát beân baão nhau:

   - Caác baån chuöåt úi, tûâ nay chuáng ta seä khöng rúâi trêìn nhaâ nûäa,
meâo khöng thïí moâ lïn tòm chuáng ta úã àêy àûúåc.

   Tûâ khi luä chuöåt khöng xuöëng àêët nûäa, meâo liïìn nghô xem laâm
thïë naâo lûâa àûúåc chuáng. Meâo àûa möåt chên tr ûúác baám lêëy trêìn nhaâ,
treo lú lûãng vaâ giaã vúâ chïët. Möåt con chuöåt ngoá nhòn meâo, liïìn noái
ngay:

   - Khöng, ngûúâi anh em aå! Duâ ngûúâi anh em coá thaânh caái bao taãi
thò töi cuäng chùèng túái gêìn àêu
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             76
              Quaå vaâ caáo


   Quaå kiïëm àûúåc möåt miïëng thõt, vïì àêåu trïn cêy. Caáo ta theâm
thõt, mon men àïën gêìn àaánh tiïëng:

   - Chaâ, anh quaå, nhòn ngùæm anh, cûá bùçng vaâo voác daáng vúái veã
àeåp cuãa anh thò chó coá anh laâm vua múái phaãi! Maâ anh hùèn phaãi laâ
vua nïëu nhû anh coá thïm caái gioång töët nûäa.

   Quaå liïìn haá möìm vaâ lêëy hïët gên sûác gaâo toaáng lïn. Miïëng thõt
rúi xuöëng, caáo chöåp ngay lêëy vaâ baão:

   - Chaâ anh quaå, phaãi chi anh coân coá thïm trñ khön nûäa, thò hùèn
laâ anh seä laâm vua.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               77
              Hai ngûúâi baån


    Hai ngûúâi baån cuâng ài qua rûâng, chúåt möåt con gêëu úã àêu xöí ra.
Möåt ngúâi boã chaåy, leo toát lïn cêy tröën kyä, coân ngûúâi kia úã laåi trïn àû-
úâng. Anh ta chùèng biïët laâm gò nûäa, àaânh ngaä lùn ra àêët vaâ giaã vúâ
chïët. Gêëu ài àïën bïn anh à a moäm àaánh húi: anh ta quaã thûåc àaä tùæt
thúã. Gêëu ngûãi mùåt anh ta, cho rùçng àoá chó laâ caái xaác beân boã ài. Khi
gêëu àaä ài khuêët, anh kia tûâ trïn cêy tuåt xuöëng vaâ cûúâi:

   - Thïë naâo, anh ta noái, gêëu ró tai cêåu àiïìu gò àoá?

   - aâ, noá baão vúái mònh rùçng nhûäng ngûúâi xêëu laâ nhûäng keã chaåy boã
baån trong hiïím ngheâo.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             78
          Baác mu-gñch vaâ thuãy thêìn


    Baác mu -gñch àaánh rúi caái ròu xuöëng söng; baác ta àau khöí ngöìi
trïn búâ khoác. Thuãy thêìn nghe thêëy, àöång loâng thûúng baác mu-gñch
lêëy tûâ dûúái söng àûa lïn cho baác ta möåt chiïëc ròu bùçng vaâng vaâ hoãi :

     - Ròu cuãa anh àêy haã?

     Baác mu -gñch traã lúâi :

     - Khöng, khöng phaãi cuãa töi.

     Thuãy thêìn mang lïn cho baác chiïëc ròu khaác bùçng baåc.

     Baác mu -gñch laåi noái ngay :

     - Khöng phaãi ròu cuãa töi.

     Khi êëy thuãy thêìn múái àûa lïn chiïëc ròu thêåt. Baác mu -gñch beân
noái :

     - Àêy chñnh laâ ròu cuãa töi.

   Thuãy thêìn tùång cho baác mu-gñch caã ba chiïëc ròu vò loâng thaânh
thûåc cuãa baác ta.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             79

    Vïì nhaâ, baác mu-gñch àem ròu ra khoe baån beâ vaâ kïí laåi chuyïån
àaä xaãy ra vúái baác. Thïë laâ coá möåt anh mu-gñch khaác beân àõnh cuäng laâm
nhû vêåy : anh ta ài ra söng, cöë yá neám chiïëc ròu cuãa mònh xuöëng n ûúác,
ngöìi xuöëng bïn búâ vaâ cêët tiïëng khoác.

   Thuãy thêìn àûa lïn chiïëc ròu bùçng vaâng vaâ hoãi:

   - Ròu cuãa anh àêy haã?

   Anh chaâng mu -gñch mûâng rúä kïu lïn:

   - Cuãa töi, cuãa töi!

   Thuãy thêìn khöng cho anh chiïëc ròu bùçng vaâng maâ caã chiïëc ròu
cuãa chñnh anh ta cuäng khöng à ûúåc traã laåi vò sûå giaã döëi cuãa anh ta
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             80
          Choá soái vaâ chuá cûâu non


   Choá soái nhòn thêëy möåt chuá cûâu non uöëng nûúác bïn söng. Choá soái
muöën ùn thõt cûâu non, thïë laâ noá liïìn hoaånh hoåe cûâu. Noá noái :

   - Maây laâm àuåc nûúác cuãa tao, khöng cho tao uöëng.

   Chuá cûâu con caäi laåi :

   - Öng soái úi! Chaáu laâm sao coá thïí laâm àuåc nûúác cuãa öng? Búãi vò
chaáu àûáng úã cuöëi doâng nûúác, hún nûäa laåi chó chuám miïång uöëng n ûúác
bùçng àêìu möi maâ thöi.

   Nhûng soái laåi noái :

   - Àûúåc, thïë taåi sao muâa heâ nùm ngoaái maây chûãi böë tao?

   Cûâu non àaáp :

   - Thûa öng soái, nhûng heâ nùm ngoaái meå chaáu coân chûa àeã chaáu.

   Soái nöíi caáu noái aát :

   - Khöng cêìn lyá sûå vúái maây.Tao àang àoái buång àêy, vò thïë maâ tao
ùn thõt maây

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               81
           Sû tûã, choá soái vaâ caáo


   Con s û tûã giaâ öëm nùçm trong hang. Têët caã moåi con thuá àïìu àïën
thùm võ chuáa, chó coá caáo laâ chûa. Thïë laâ choá soái vui mûâng à ûúåc dõp
àùåt àiïìu cho caáo tr úác mùåt sû tûã. Soái noái:

   - Muå ta chùèng coi ngaâi vaâo àêu, muå khöng àïën thùm chuáa lêëy
möåt bêån.

   Vûâa luác àoá thò caáo chaåy àïën. Noá nghe thêëy àiïìu soái noái, liïìn
nghô buång : "Àúåi àêëy, soái aå, ta seä traã thuâ maây".

   Sû tûã quaát mùæng caáo, caáo liïìn thûa :

    - Xin chuáa àûâng vöåi xûã töåi keã bêìy töi xin cho keã bêìy töi àûúåc noái
möåt lúâi. Keã bêìy töi khöng àïën àêy à ûúåc laâ búãi vò khöng coân coá luác naâo.
Maâ khöng coá luác naâo laâ búãi vò keã bêìy töi phaãi chaåy khùæp thïë gian ài
hoãi thuöëc cho chuáa. Maäi bêy giúâ múái tòm ra, thïë laâ vöåi chaåy àïën àêy
ngay.

   Sû tûã beân hoãi :

   - Thuöëc gò kia?


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             82

    - Daå thûa thuöëc thïë naây aå : nïëu löåt da möåt con soái àang söëng,
röìi chuáa khoaác böå da êëm aáp cuãa noá vaâo...

   Sû tûã cùng böå da soái ra, caáo bêåt cûúâi vaâ baão :

   - Thïë àêëy ngûúâi anh em aå : khöng nïn xui chuáa laâm àiïìu aác, maâ
phaãi xui laâm àiïìu laânh kia
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              83
             Sû tûã, lûâa vaâ caáo


    Sû tûã, lûâa vaâ caáo ra ài kiïëm möìi. Chuáng toám bùæt àûúåc nhiïìu
thuá. S û tûã ra lïånh cho lûâa phaãi chia phêìn. Lûâa chia àïìu ra ba phêìn
vaâ baão:

   - Thöi, bêy giúâ xin nhêån phêìn cho!

   Sû tûã tûác giêån ùn thõt lûâa vaâ ra lïånh cho caáo phaãi chia laåi phêìn.
Caáo thu têët caã laåi möåt àöëng, phêìn mònh thò àïí laåi chuát xñu. Sû tûã xem
qua röìi baão:

   - Heâm, khaá lùæm! Ai àaä daåy ngûúi chia phêìn kheáo thïë haã?

   Caáo traã lúâi :

   - Thïë chuyïån gò àaä xaãy ra vúái lûâa aå?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            84
           Cêy sêåy vaâ cêy ö liu


   Cêy ö liu vaâ cêy sêåy tranh caäi nhau xem ai chùæc hún vaâ rùæn
hún. Cêy ö liu cûúâi cêy sêåy vò gùåp bêët cûá cún gioá naâo sêåy cuäng cong
xuöëng. Sêåy lùång thinh. Döng baäo chúåt nöíi lïn. Sêåy nghiïng ngaä, lay
àöång, uöën raåp xuöëng têån mùåt àêët röìi vêîn coân nguyïn veån. Ö liu chôa
caânh nhaánh ra chöëng àúä gioá, thïë laâ gaäy guåc.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               85
               Meâo vaâ cûâu


    Ngaây xûãa ngaây xûa, möåt baác mu-gñch coá con meâo vaâ con cûâu.
Khi baác ài laâm vïì, meâo chaåy ra àoán, liïëm tay, nhaãy lïn lûng, coå ngûúâi
vaâo baác. Baác vuöët ve meâo, cho ùn baánh. Thêëy vêåy cûâu cuäng muöën àû-
úå c ngûúâi ta êu yïëm vuöët ve vaâ cho noá ùn baánh. Baác mu-gñch tûâ ngoaâi
ruöång trúã vïì, cûâu vöåi chaåy ra àoán baác, liïëm tay, coå vaâo chên baác. Baác
mu-gñch thêëy nûåc cûúâi, vaâ baác xem xem seä coân chuyïån gò tiïëp theo
nûäa. Cûâu ài quanh ra phña sau, rûúán mònh nhaãy lïn l ng baác mu-gñch.
Noá xö baác mu-gñch ngaä giuái ngaä giuåi. Con trai baác mu-gñch thêëy cûâu
xö öng böí ngaä, liïìn chöåp lêëy roi quêåt cho cûâu möåt trêån nïn thên.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI                86
                 Con thoã


    Thoã chaåy tröën bêìy choá vaâ tröën vaâo rûâng sêu. Trong rûâng thoã
thêëy thoaãi maái, nhng àaä traãi qua biïët bao nhiïu nöîi súå haäi nïn thoã
coân muöën tröën kyä hún nûäa. Thoã ài tòm núi rêåm raåp hún, vaâ chui vaâo
buåi rêåm úã khe caån, thïë naâo laåi àuång ngay phaãi soái úã àêëy. Soái chöåp à úåc
thoã. Thoã nghô buång: " Roä àuáng laâ àaä gùåp may chúá coá ài tòm caái may
khaác. Mònh muöën ài êín tröën kyä hún, thïë laâ toi maång".
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               87
               Thoã vaâ ruâa


   Thoã vaâ ruâa tranh caäi nhau xem ai chaåy nhanh hún. Hai àûáa thi
chaåy àoaån àûúâng möåt veácxta. Thoã lêåp tûác vûúåt lïn trûúác ruâa, àïën mûác
chùèng coân thêëy ruâa àêu. Thoã beân nghô buång: " Mònh ài àêu maâ vöåi?
Ngöìi nghó àaä". Thoã ngöìi xuöëng nghó vaâ nguã thiïëp ài. Con ruâa cûá maãi
miïët boâ vaâ khi thoã thûác dêåy thò ruâa àaä boâ hïët àoaån à ûúâng möåt vecxta.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               88
          Cun cuát meå vaâ àaân con


    Cun cuát meå êëp núã àûúåc möåt àaân con trong ruöång kiïìu maåch vaâ
thêëp thoãm lo súå ngaây möåt ngaây hai ngûúâi chuã ruöång àïën gùåt luáa. Bûäa
êëy cun cuát meå bay ài kiïëm möìi vaâ dùån luä con phaãi lùæng nghe röìi vïì
noái laåi cho meå biïët ngûúâi àaä noái nhûäng gò. Chiïìu töëi cun cuát meå bay
vïì, luä con beân thûa:

    - Khöën röìi meå úi, ngûúâ i chuã vúái anh con trai àïën, öng ta baão
"kiïìu maåch chñn röìi. Con àïën caác baác haâng xoám, baån beâ, nhúâ hoå àïën
gùåt giuáp kiïìu maåch". Khöën röìi, meå úi, meå chuyïín chöî cho chuáng con
ài chûá khöng saáng súám mai laâ haâng xoám hoå àïën gùåt luáa mêët.

   Cun cuát meå nghe xong liïìn noái :

   - Khöng sao caã, caác con, coân lêu hoå múái gùåt kiïìu maåch, caác con
cûá yïn têm ngöìi àêëy.

   Vaâ saáng súám mai cun cuát meå laåi bay ài, dùån caác con nghe xem
ngûúâi chuã seä baão gò. Khi cun cuát meå bay trúã vïì, luä con th ûa vúái meå :

   - Thïë naây naây, meå úi, ngûúâi chuã laåi àïën, àúåi maäi baån beâ vaâ haâng
xoám chùèng ai àïën caã. Öng ta múái baão con trai : " Con haäy àïën ngay


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               89

chöî caác anh em trai, anh em rïí, anh em nuöi, noái vúái hoå laâ böë sai àïën
baão ngaây mai nhêët thiïët phaãi gùåt kiïìu maåch".

   - Caác con àûâng súå caác con aå ngaây mai hoå cuäng seä chùèng gùåt àêu,
- cun cuát meå noái.

   Khi trúã vïì, cun cuát meå hoãi :

   - Thïë naâo ?

   - Ngûúâi chuã laåi àïën vúái anh con trai, laåi àúåi chúâ ngûúâi nhaâ.

    Chùèng coá ai àïën. Öng ta múái baão anh con : "Thöi, con aå, roä laâ
chùèng húi sûác àêu maâ tröng àúåi. Kiïìu maåch chñn röìi. Con haäy sûãa
haái, súám mai tûå chuáng ta àïën maâ gùåt thöi".

   - Caác con aå, - cun cuát meå noái - nïëu nhû chñnh ngûúâi ta tûå bùæt tay
vaâo cöng viïåc chûá khöng tröng àúåi úã nhûäng ngûúâi khaác thò ngûúâi ta seä
laâm. Phaãi thu xïëp ài khoãi àêy thöi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              90
                Con cöng


   Loaâi chim hoåp nhau laåi bêìu ra vua. Con cöng xoâe to caái àuöi c uãa
mònh vaâ tûå àïì cûã mònh laâm vua. Têët caã loaâi chim vò veã àeåp cuãa noá àaä
choån noá laâm vua. aác laâ beân noái:

   - Anh cöng naây, anh haäy noái cho boån chuáng töi biïët: khi anh lïn
laâm vua, anh seä che chúã cho chuáng töi khoãi luä diïìu hêu nhû thïë naâo
nïëu chuáng rúåt àuöíi chuáng töi?

   Cöng khöng biïët traã lúâi ra sao, thïë laâ têët caã loaâi chim suy nghô
xem liïåu cöng coá laâ öng vua töët cuãa chuáng khöng? Vaâ chuáng khöng
choån cöng laâm vua nûäa, maâ choån àaåi baâng
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI  91
               Gêëu vaâ ong


   Gêëu tòm àïën töí ong

   Thoâ tay vaâo vöëc mêåt

   Caã àaân ong bay lïn

   Muäi gêëu thi nhau àöët

   Gêëu ruá lïn: "Muäi úi!"

   Boã töí ong chaåy miïët.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             92
           Ong mêåt vaâ ong àûåc


   Muâa heâ vuâa túái, luä ong àûåc liïìn tranh caäi vúái ong mêåt xem ai
àûúåc ùn mêåt. Ong mêåt múâi ong voâ veä àïën phên xûã. Ong voâ veä hoãi :

   "Caác ngûúâi haäy phên ra àöi - ong mêåt vaâo möåt töí, ong àûåc vaâo töí
kia. Qua möåt tuêìn lïî töi seä thêëy roä ai laâm mêåt nhiïìu hún vaâ gioãi
hún".

   Luä ong àûåc caäi ngay : "Chuáng töi khöng àöìng yá. Baác phên xûã
ngay bêy giúâ ài".

   Ong voâ veä liïìn noái : "Bêy giúâ thò töi seä phên xûã ngay. Luä ong
àûåc khöng àöìng yá laâ búãi vò caác ngûúâi khöng laâm mêåt, maâ chó thñch
ngöën cuãa ngûúâi khaác. Caác chõ ong mêåt, haäy àuöíi ngay chuáng ài".

   Vaâ ong mêåt àaä triïåt hïët luä ong àûåc
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             93
              Cöng vaâ sïëu


    Sïëu tranh caäi vúái cöng xem ai trong hai àûáa oai vïå hún. Cöng
noái:

    - Töi laâ con chim àeåp nhêët, àuöi cuãa noá coá àuã moåi mêìu sùæc rûåc
rúä, coân anh xaám ngùæt, xêëu xñ.

    Sïëu laåi noái:

   - Nhûng töi àaä bay lïn têån trúâi, coân anh chó tha thêín trïn caái
sên àêìy phên
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI           94
       Chim cun cuát vaâ ngûúâi sùn


   Chim cun cuát sa lûúái cuãa ngúâi sùn beân lïn tiïëng van xin ngûúâi
sùn thaã n oá ra:

   - Öng cûá thaã töi ra - noá noái - töi xin hêìu haå öng. Töi seä nhûã
nhûäng con cun cuát khaác vaâo lûúái cho öng.

   - Hûâm, cun cuát úi - ngûúâi sùn noái - bònh thúâng ta cuäng chùèng
thaã maây ra, coân bêy giúâ laåi caâng khöng. Ta seä vùån cöí maây vò maây
muöën phaãn laåi àöìng loaåi
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             95
                Chim seã


    Seã thêëy con ngûúâi ài gieo haåt lanh. Noá liïìn bay túái hoå nhaâ chim
ruã rï :

   - Haäy mau bay àïën möí haåt ài. Lanh moåc lïn, con ngûúâi seä xe
chó, àan lúái, sùn bùæt têët caã chuáng ta.

   Hoå nhaâ chim khöng nghe, thïë laâ seã khöng thïí möí hïët haåt lanh.

    Lanh núã hoa, seã goåi hoå nhaâ chim ài róa lanh. Hoå nhaâ chim laåi
khöng nghe seã. Lanh chñn. Lêìn thûá ba seã ài kïu goåi hoå nhaâ chim. Vaâ
lêìn thûá ba hoå nhaâ chim vêîn khöng nghe noá. Bêëy giúâ seã giêån hoå nhaâ
chim, boã chuáng vaâ bay àïën söëng bïn caånh chöî úã cuãa ngûúâi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              96
         Diïìu hêu vaâ chim böì cêu


    Diïìu hêu rûúåt àuöíi, rûúåt àuöíi maäi àaân böì cêu nhûng chùèng bùæt
nöíi con naâo. Noá beân tñnh chuyïån lûâa böì cêu. Noá bay gêìn àïën chuöìng
böì cêu, àêåu lïn cêy vaâ lïn tiïëng noái vúái bêìy böì cêu rùçng noá muöën hêìu
haå böì cêu. Noá noái :

   - Töi chùèng coá viïåc gò laâm, maâ töi yïu mïën caác baån. Caác baån haäy
cho töi àïën úã vúái caác baån, tön töi laâm vua, nhûng töi seä laâ àêìy túá cuãa
caác baån. Töi seä khöng xuác phaåm caác baån vaâ khöng àïí cho keã naâo xuác
phaåm àïën caác baån.

    Böì cêu bùçng loâng. Khi diïìu hêu àaä vaâo àûúåc núi úã cuãa böì cêu, noá
laåi noái khaác : Ta laâ vua cuãa caác ngûúâi, vaâ vò thïë caác ngûúâi phaãi nghe
ta. Viïåc thûá nhêët laâ möîi ngaây ta cêìn ùn thõt möåt con böì cêu.

   Vaâ möîi ngaây noá laåi giïët haåi möåt chim böì cêu. Böì cêu tónh ngöå,
bùæt àêìu suy nghô xem phaãi laâm thïë naâo, khöën nöîi muöån mêët röìi.

    Àaáng ra tuyïåt nhiïn khöng nïn cho noá vaâo - chuáng noái - coân bêy
giúâ thò khöng coân caách gò nûäa
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               97
         Ngûúâi chuã vaâ baác laâm cöng


   Ngûúâi àïën dûå àaám cûúái khaá àöng. Öng haâng xoám goåi baác laâm
cöng àïën vaâ baão :

     - Naây, anh ài xem xem coá bao nhiïu ngûúâi àïën dûå àaám cûúái bïn
êë y .

    Baác laâm cöng ra ài. Baác àïí bïn ngûúäng cûãa möåt khuác göî vaâ ngöìi
lïn búâ tûúâng àúåi khaách khûáa ra khoãi nhaâ. Hoå bùæt àêìu ra vïì. Ai ài ra
cuäng vêëp phaãi khuác göî vùng lïn chûãi vaâ laåi ài tiïëp. Chó coá möåt baâ laäo
vêëp phaãi khuác göî, liïìn quay laåi àêíy khuác göî sang bïn. Baác laâm cöng
trúã vïì gùåp ngûúâi chuã. Ngûúâi chuã hoãi :

     - úã bïn êëy coá nhiïìu ngûúâi khöng?

     Baác laâm cöng traã lúâi :

     - Chó coá möîi möåt ngûúâi, maâ laåi laâ baâ laäo.

     - Taåi sao vêåy?

   - Búãi vò töi àïí khuác göî bïn thïìm nhaâ, têët caã àïìu vêëp phaãi, nh-
ûng chùèng ai buöìn deåp ài. Thïë thò luä cûâu cuäng laâm nhû vêåy. Nhûng

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              98

möåt baâ laäo àaä deåp khuác göî sang bïn àïí ngûúâi khaác khoãi vêëp ngaä. Chó
coá con ngûúâi múái laâm nhû vêåy. Möåt mònh baâ laäo laâ ngûúâi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI          99
       Caái bònh àêët vaâ caái êu gang


  Bònh àêët caäi nhau vúái êu gang. Bònh àêët doåa seä àêåp êu gang.
           â
Nhûng êu gang traã lú i:

   - Àùçng naâo cuäng vêåy, anh àêåp töi hay töi àêåp anh, thò khöng
phaãi töi maâ laâ anh seä vúä toaác
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              100
                 Con dúi


    Ngaâ y xûã a ngaâ y xûa, àaä lêu lùæm röìi, xaãy ra möåt cuöåc chiïën tranh
lúán giûäa loaâi thuá vaâ loaâi chim. Dúi khöng tham gia vaâo bïn naây cuäng
nhû bïn kia vaâ cûá ngöìi chúâ xem bïn naâo thùæng.

    Thoaåt àêìu chim aáp àaão thuá, bêëy giúâ dúi liïìn ài vúái loaâi chim,
bay cuâng vúái chim vaâ tûå goåi mònh laâ chim nhûng sau àoá khi loaâi thuá
bùæt àêìu giaânh phêìn thùæng, dúi liïìn chuyïín sang phña thuá. Noá phö vúái
loaâi thuá böå rùng, böën chên, böå vuá cuãa mònh, vaâ cam àoan noá laâ thuá,
noá yïu quyá loaâi thuá. Cuöëi cuâng loaâi chim vêîn cûá thùæng, khi êëy dúi laåi
tòm sang phña chim, nhng loaâi chim àaä xua àuöíi noá ài.

   Vaâ dúi cuäng khöng coân coá thïí ài theo loaâi thuá, vò thïë tûâ àoá dúi
lêín söëng úã caác hêìm nhaâ, höëc cêy, chó àïën luác trúâi chêåp choaång múái
bay ra, chùèng daám theo loaâi thuá, cuäng chùèng daám theo loaâi chim.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI               101
               Laäo keo kiïåt


    Möåt laäo keo kiïåt thu goáp tiïìn laåi, àem chön xuöëng àêët vaâ ngaây
ngaây leán ra ngoá xem. Anh laâm cöng cuãa laäo rònh biïët, àïm àïën ra àaâo
lïn vaâ ùn tröåm mêët söë tiïìn êëy. Laäo keo kiïåt ra xem höåp tiïìn chön
giêëu, vúä leä laâ khöng coân nûäa thïë laâ laäo oâa khoác. Ngûúâi haâng xoám thêëy
thïë beân baão:

   - Öng khoác gò kia chûá? Thò öng coá duâng tiïìn laâm gò àêu? Vêåy
öng cûá ra maâ nhòn caái höë chön tiïìn êëy - noá vêîn y nguyïn nhû cuä maâ.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI           102
         Baác mu-gñch vaâ con choá


    Con choá ngaä xuöëng giïëng. Baác mu-gñch keáo choá lïn, nhûng choá
laåi cùæn tay baác. Baác mu-gñch beân quùèng con choá vaâ baão:

   - Mùåc thêy mùåc xaác maây, möåt khi maây cùæn tao vò caái chuyïån tao
muöën cûáu maây.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             103
          Con choá àeo khuác gêåy


   Choá giúã troâ vöì gaâ. Ngúâi chuã beân buöåc möåt khuác gêåy lïn cöí noá.
Choá ta ài khùæp caác sên nhaâ khoe khuác gêåy cuãa mònh vaâ noái:

   - Chuáng maây xem, öng chuã yïu quyá tao thïë chûá, laâm cho tao
khaác hùèn vúái nhûäng con choá khaác
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              104
              Baác chùn cûâu


   Baác chùn cûâu bõ mêët möåt con cûâu caái. Baác ta ài tòm, ài tòm maäi
maâ chùèng thêëy àêu. Baác lïn tiïëng cêìu khêín vaâ hûáa seä àöët möåt cêy
nïën giaá múâi xu nïëu tòm ra keã tröåm.

    Sang ngaây höm sau, baác chùn cûâu ài vaâo rûâng vaâ gùåp möåt bêìy
soái. Chuáng àang ùn nöët con cûâu caái cuãa baác. Baác chùn cûâu nhòn thêëy
luä tröåm röìi. Nhûng àïën khi bêìy soái lao vaâo baác ta, baác ta laåi lïn tiïëng
cêìu khêín vaâ hûáa seä àöët cêy nïën giaá möåt à öìng nïëu baác ta thoaát à ûúåc
bêìy soái.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI           105
        Choá nùçm trïn àöìng coã khö


   Choá nùçm trïn àöìng coã khö trong kho chûáa. Boâ caái theâm coã, noá
mon men túái kho chûáa, thoâ àêìu vaâo vaâ chó kõp ngoaåm möåt duám coã
khö, choá ta àaä gêìm gûâ v aâ chöìm túái. Boâ caái boã ài vaâ baão:

   - Thaâ laâ noá ùn, àùçng naây ùn thò khöng ùn, maâ cho ngûúâi khaác
cuäng chùèng cho.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI           106
           Soái vaâ khuác xûúng


    Con soái àang ngoaåm khuác xûúng. Mêëy con choá con xöng vaâo soái.
Soái coá thïí cùæn chïët caã luä choá con, nhûng khöng muöën ngoaác moäm ra
àïí khoãi àaánh rúi mêët khuác xûúng, nïn soái boã chaåy khoãi luä choá con.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            107
        Con choá vaâ thùçng ùn tröåm


   Àïm höm tïn tröåm moâ àïën sên nhaâ. Choá àaánh húi thêëy tröåm,
lïn tiïëng suãa. Tïn tröåm lêëy ra möåt miïëng baánh mò vaâ neám cho choá
ùn. Choá khöng ngoaåm baánh, xöng vaâo tröåm vaâ cùæn chên tröåm.

   - Sao maây laåi cùæn tao? Tao àaä cho maây baánh kia maâ? - tröåm noái.

   - Töi cùæn anh búãi vò khi anh chûa cho töi baánh, töi coân chûa biïët
anh laâ ngûúâi töët hay àûáa àöåc aác, coân bêy giúâ thò töi biïët chùæc chùæn
anh laâ ngûúâi xêëu, möåt khi anh àõnh mua chuöåc töi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            108
             Soái vaâ ngûåa caái


   Soái muöën bùæt ngûåa con. Noá àïën gêìn àaân ngûåa, noái:

   - Vò sao con ngûåa con úã àêy khêåp khiïîng chên ? Hay caác ngûúâi
khöng biïët chûäa chaåy? Hoå nhaâ soái chuáng töi coá möåt thûá thuöëc nïn
chùèng bao giúâ queâ chên hïët.

   Möåt con ngûåa caái liïìn noái:

   - Thïë thò chûäa cho töi caái chên sau bïn phaãi, khöng hiïíu sao
àau àau trong moáng êëy.

   Soái àïën gêìn ngûåa caái, vaâ khi noá vûâa ài voâng ra phña sau ngûåa,
ngûåa caái àaá hêåu cho soái möåt cuá laâm gaäy hïët rùng soái.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             109
               Caáo vaâ soái


   Caáo thêëy soái maâi rùng, liïìn hoãi:

   - Anh maâi rùng laâm gò thïë? Coá ai àêu maâ àaánh nhau?

   Soái traã lúâi:

  - Phaãi maâi giuäa rùng khi cha phaãi àaánh nhau, àïën khi àaánh
nhau thò chùèng coân luác naâo maâ maâi giuäa nûäa.

   Hûúu vaâ ngûåa

    Hûúu lêëy sûâng huác ngûåa vaâ àuöíi ngûåa ra khoãi caánh à öìng. Ngûåa
vïì vúái ngûúâi, xin ngûúâi che chúã. Ngûúâi baão vïå ngûåa, àuöíi hûúu ài song
laåi àoáng haâm thiïëc, yïn cûúng lïn ngûåa. Khi húu bõ àuöíi ài, ngûåa beân
thûa:

   - Xin caám ún ngûúâi, bêy giúâ xin ngûúâi thaã töi ra.

   Nhûng ngûúâ i baão:

   - Khöng, bêy giúâ thò ta biïët roä laâ mi seä cêìn cho ta röìi.

   Vaâ ngûúâi khöng thaã ngûåa ài.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              110
               Hai con ïëch


   Noáng nûåc laâm khö caån hïët moåi ao höì, àêìm lêìy. Hai chuá ïëch ruã
nhau ài tòm nûúác. Chuáng nhaãy toát lïn thaânh giïëng vaâ ngöìi suy nghô
xem coá nïn nhaãy xuöëng khöng. ïëch treã noái:

   - Phaãi nhaãy xuöëng, dûúái àoá coá nhiïìu nûúác vaâ úã d úái àoá thò khöng
coân ai quêëy rêìy ta nûäa.

   Nhûng ïëch traã lúâi:

   - Khöng, nûúác thò nhiïìu àêëy, nhûng nïëu nûúác giïëng caån thò laâm
sao maâ nhaãy lïn khoãi àêëy à ûúåc.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              111
              Soái caái vaâ lúån


   Möåt con soái caái xin lúån cho vaâo nguã troå. Lúån cho soái vaâo. Soái caái
àeã möåt bêìy soái con. Lúån àoâi laåi chöî cuãa mònh.

   - Chñnh chõ thêëy àêëy, soái con coân nhoã caã, chõ thû thaã cho ñt lêu -
soái meå noái.

   Lúån nghô: " Ta àúåi ñt lêu vêåy!"

   Muâa heâ qua, lúån laåi àoâi chöî. Soái meå traã lúâi:

   - Cûá thûã àöång vaâo boån ta ài. Boån ta coá nhûäng saáu, boån ta seä xeá
xaác maây.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI             112
              Boâ àûåc vaâ ïëch


   Boâ àûåc ài ra höì nûúác noá gùåp luä ïëch con vaâ giêîm phaãi möåt con,
nhûäng con khaác nhaãy toäm caã xuöëng nûúác. Möåt chuá ïëch con trúã vïì nhaâ
vúái meå kïí laåi :

   - Öi, meå úi, con nhòn thêëy möåt con thuá khiïëp quaá, súå úi laâ súå.

   - Sao to lúán hún meå aâ? - meå ïëch hoãi.

   - To lúán hún nhiïìu.

   ïëch meå phònh ngûúâi lïn vaâ noái :

   - Sao bêy giúâ vêîn cûá to lúán hún meå àûúåc sao?

   - To lúán hún.

   ïëch meå caâng phònh to nûäa.

   - Coân bêy giúâ to lúán hún meå khöng?

   - To lúán hún. Cho duâ meå coá nöí buång ra cuäng khöng phònh à ûúåc
bùçng boâ àêu.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI    113

   ïëch meå phònh to hïët sûác vaâ nöí buång thêåt
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              114
  Hoå nhaâ ïëch xin cho chuáng möåt öng vua


   Hoå nhaâ ïëch caäi coå nhau vaâ chùèng coá ai àïí phên xûã. Chuáng beân
cêìu xin thûúång àïë cho möåt öng vua. Böîng caânh cêy khö bïn höì gaäy vaâ
rúi xuöëng nûúác. Chuáng thöët lïn, chaåy taán loaån : "Vua cuãa chuáng ta
àêy röìi".

   Caânh cêy cùæm xuöëng buân cûá nùçm nguyïn nhû thïë. Hoå nhaâ ïëch
daån dô ra, bùæt àêìu búi àïën v aâ nhaãy lïn baám vaâo. Caânh cêy vêîn nùçm
yïn. Hoå nhaâ ïëch thêëy öng vua nêìy hiïìn laânh, khöng xeát xûã chuáng,
chuáng laåi naâi xin vua khaác. Möåt con diïåc bay qua vaâ àêåu xuöëng höì.
Hoå nhaâ ïëch mûâng rúä nhao nhao lïn :

   - Àêy múái quaã laâ öng vua thûåc sûå, öng vua söëng. Vua naây seä xeát
xûã àêu ra àêëy.

   Chó àïën khi diïåc bùæt àêìu sùn bùæt hïët chuá ïëch noå àïën chuá ïëch kia
cheán thõt bêëy giúâ hoå nhaâ ïëch múái tiïëc öng vua hiïìn laânh tr ûúác àêy.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI            115
     Ngûúâi laái buön vaâ hai tïn ùn cùæp


    Coá hai ngûúâi vaâo cûãa hiïåu mua khùn quaâng. Ngûúâi laái buön
quay ài àïí lêëy haâng, khi quay laåi thò thêëy mêët möåt têëm khùn. Ngûúâi
laái buön giûä hoå laåi, baão:

   - Trong hai ngûúâi coá möåt ngûúâi àaä lêëy cuãa töi möåt têëm khùn.

   Möåt ngûúâi thïì thöët laâ trong ngûúâi khöng coá têëm khùn êëy coân
ngûúâi kia thïì thöët laâ anh ta khöng hïì lêëy têëm khùn. Ngûúâi laái buön
noái:

   - Vêåy laâ hai anh àïìu laâ keã cùæp.

   Baác àoaán möåt trong hai tïn lêëy têëm khùn vaâ chuyïín cho tïn
kia, beân khaám tïn àaä thïì laâ noá khöng hïì lêëy têëm khùn, Tòm thêëy têëm
khùn trong ngûúâi noá, baác liïìn giaãi caã hai tïn lïn quan
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI              116
             Mùåt trúâi vaâ gioá


    Mùåt trúâi vaâ gioá tranh caäi nhau xem ai löåt àûúåc quêìn aáo cuãa con
ngûúâi trúác. Gioá nöíi lïn thöíi tung aáo con ngûúâi. Noá hêët àûúåc muä vaâ múã
phanh àûúåc aáo, nhûng con ngûúâi liïìn àöåi muä sêu hún vaâ kheáp vaåt aáo
laåi. Vêåy laâ gioá khöng löåt nöíi quêìn aáo con ngûúâi. Mùåt trúâi ra tay. Noá
vûâa thiïu àöët lïn, con ngûúâi vöåi múã phanh aáo, hêët muä ài,. Mùåt trúâi
thiïu àöët thïm nûäa, thïë laâ con ngûúâi löåt hïët caã aáo xöëng ra.
  -
http://www.ebooks.vdcmedia.com

								
To top