Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ban thao mot doi_341 by girlbanks

VIEWS: 24 PAGES: 26

									BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                                                     1
                             MUÅC LUÅC
Thú tùång vúå .............................................................................................................2
Hoân voång phu..........................................................................................................6
Huyïìn thoaåi .............................................................................................................7
Àöi mùæt ngûúâi Sún Têy ...........................................................................................9
Taãn maån trong àïm...............................................................................................10
Àïm Tiïìn Giang....................................................................................................12
Àoåc laåi thú Àûúâng .................................................................................................13
Trïn dêëu haâi xûa ...................................................................................................15
Àïí nhúá luác Trêm xa...............................................................................................17
Seä .........................................................................................................................18
adam,eve ..............................................................................................................19
Thaáng hoa lïn àûúâng............................................................................................21
Voång ngön àïm Noel ............................................................................................22
Caám ún nhaâ vùn Ngö Têët Töë ................................................................................24
Thûúång kinh haânh .................................................................................................25
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                    2
       Thú tùång vúå


      Khöng phaãi vúå öng Trêìn Tïë Xûúng
      nhaâ thú coá hai baân tay trùæng
      coá baäi xa thên coâ caánh moãng
      tiïëng eo seâo nhû soáng dêåy trïn söng      Khöng phaãi vúå nhaâ thú àïí hiïíu nöîi loâng
      cuãa öng quan nûãa àúâi ùn lûúng vúå
      nûãa àúâi leo leát ngoån àeân xanh
      ngûúâi tûå thùæp trïn nêëm möì yïn nghó

      Chiïìu lang thang trïn bïën Võ Hoaâng
      àïí biïët thoái àúâi ùn úã baåc
      chuát sûúng nùæng luöìn trong giaá reát
      coã cêy buöìn vöåi kheáp quanh thên

      Baâ söëng maäi trong àúâi thú Tuá Xûúng
      giûäa thúâi buöíi coá nhiïìu öng phöîng
      àïm cö àún lùång ài tûâng tiïëng tröëng
      gioá àöng taân nghe laånh rñt trïn thang

      Khöng laâm thú nhû Höì Xuên Hûúng
      àïí böi vöi lïn àêìu luä troåc
      têëc vùn chûúng chön vuâi ba têëc àêët
      gioá thûúng Baâ nhû theát buöíi chiïìu nay

      Khöng khöí àau nhû Höì Xuên Hûúng
      keã nöíi loaån giûäa tro taân cuãa kiïëp
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                    3      keã àûáng giûäa hai haâng nûúác mùæt
      àoáng nhûäng àinh daâi chan chaát trïn thên

      Khöng phaãi vúå nhaâ thú àêët Tiïn Àiïìn
      hiïíu vò sao àúâi öng khaánh têån
      giûäa chiïìu vaâng maâ voá cêu Kim Troång
      chaâng buâ nhòn laâm hoãng möåt tònh yïu

      Khöng phaãi vúå nhaâ thú Nguyïîn Du
      àïí chia seã lyá do Kiïìu bõ baán
      giûäa nhaâ thú vaâ bïì dêìy taác phêím
      nöîi buöìn phuã kñn nhûäng trang khöng

      Laâ vúå nhaâ thú àïí nhêån cuâng ngûúâi
      tiïëng thúã daâi nhûäng àúâi sau than traách
      biïín gaâo lïn khi Kiïìu ra lêìu Ngûng Bñch
      thên thïí ngûúâi tan naát nhûäng àoân roi      Laâ vúå nhaâ thú àïí hiïíu tiïëng àaân
      tiïëng cuöåc söëng rúi trïn vaâng trïn àaá
      tiïëng hûúng bay vaâ loâng hoa lùång leä
      tiïëng loâng ngûúâi bõ xeá luác sang àöng

      Tiïëng mûúâi nùm gûãi laåi trùm nùm
      ngûúâi ra ài tiïëp lúâi dêu bïí
      aáo vêîn xanh trïn thên ngûúâi kyä nûä
      àúâi vêîn buöìn trïn voá ngûúâi Lêm Truy

      Ba trùm nùm nûúác söng coân nöíi soáng
      mùåt ngûúâi thu vêîn nhuöëm quan san
      caánh höìng gieo trïn àúâi ngûúâi chïët àûáng
      thi sô buöìn maáu àoång trong tim
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                     4
      Khöng phaãi vúå nhaâ-thú-cuãa-nhiïìu-thúâi-àaåi
      àöët àuöëc cho chöìng viïët Caáo Bònh Ngö
      möåt traái tim möåt thanh gûúm múã nûúác
      möåt maái àêìu gûãi laåi àêët Àöng Àö

      Lúä theo chöìng mûúâi nùm chên àêët
      àûa chaâng vïì nghó maát Cön Sún
      Haâi coã àeåp chên ài àuãng àónh
      aáo böì quen cêåt vêån xïnh xang

      Khöng laâm thú nhû Baâ Huyïån Thanh Quan
      qua àeâo Ngang thûúng nhûäng àúâi laác àaác
      khoái lam toãa ngêåp ngûâng trïn maái bïëp
      ngûåa qua àeâo ngaåi reát lom khom

      Möîi taãng àaá rïu phong Thaânh Nöåi
      coân in hònh ngûúâi con gaái Thùng Long
      àïm àïm buöìn xoäa toác giûäa cung trung
      höìn cöë quêån möåt vêìng trùng vûúng giaã

      Khöng phaãi vúå öng Phan Saâo Nam
      Hûúng Caãng - Hoaânh Tên - Tokyo - Bïën Ngûå
      maâ àaåi dûúng trong loâng ngûúâi xûá Nghïå
      vaáy quai cöìng cuöëc àêët thay trêu

      Àûúâng thiïn lyá ài lêìn túái Huïë
      moân goát giêìy suöët ba mûúi nùm
      thùm thùèm chiïìu trïn bïën söng Hûúng
      nûúác trong vùæt giûäa àöi búâ àaá dûång

      Khöng phaãi vúå öng-àöì-cuãa-vuä-àònh-liïn
      nghe tiïëng laá àaâo rúi trïn giêëy
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                           5      laá vêîn rúi, laá coân rúi maäi
      khi boáng chiïìu thúâi àaåi àaä ra ài

      Ngûúâi ra ài coá bao giúâ trúã laåi
      loâng thuyïìn khöng chúã nöíi loâng söng
      dêy àaân cuä trïn tay ngûúâi tiïëp nöëi
      giûäa loâng àúâi vêîn gaãy khuác vö thanh

      Khöng phaãi baâ Böì Taát Quan Êm
      mùæt vêîn kheáp ngaân nùm khöng múã
      cuöåc trêìn thïë àêu cuäng laâ dêu bïí
      ngûúâi ruâng mònh e gioá buöíi taân nùm

      Laâ tûúång Xi-Va trong cöí viïån Chaâm
      ngûúâi àaân baâ trong Lïå Chi viïn
      uáp xuöëng àúâi töi aán tru di tam töåc
      àûúâng gûúm ngoåt ngaâo ài rêët sùæc

      Laâ gioåt àùæng trong höìn töi tñ taách
      tiïëng ngûåa thöì loác coác trong àïm
      kinh Saáng thïë àoåc thaânh lúâi huãy diïåt
      laâ aãnh möåt ngûúâi töi yïu suöët trùm nùm


                             Tên An 01 - 1990
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                          6
                  Hoân voång phu


                  Cûá ài maâ giûä nûúác non
            nghòn truâng thùm thùèm bon bon ngûåa höìng
                àúâi trai cêåt ngûåa thanh gûúm
            möåt ngaây boã laåi chiïën trûúâng nheå khöng
               giêån chaâng yïu ngûåa hún em
             giêån chaâng hoáa àaá nïn Hoân Voång Phu
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                         7
    Huyïìn thoaåi

                            tùång Kim Tuêën
      1. Chûã vaâ Dung

      Chûã úã truöìng dûúái goát Tiïn Dung
      huyïìn thoaåi lúán vïì ngûúâi hiïëu tûã
      nûãa manh khöë tùång cha vïì dûúái möå
      chaâng möåt mònh lêëy caát che thên

      Caãm loâng chaâng Dung trúã thaânh Dung
      rûâng truát laá cho ngûúâi loäa thïí
      nhûäng loâng söng loâng biïín loâng hoa
      loâng thuyïìn phiïu baåt baäi söng xa
      nhûäng hûúng thúm trùm miïìn àoaân tuå

      thuãa êëy loaâi ngûúâi chûa biïët vöî tay
      vaâ tònh yïu cuäng khöng cêìn àïën vaãi
      tònh yïu chó cêìn möåt baân tay
      àûa nhau túái àïën búâ vö voång

      2. Lan Anh

      Chaáu Lan Anh mai naây túái lúáp
      huyïìn thoaåi ngûúâi vêîn àeåp nhû tranh
      thên thïí ngûúâi ta coá böën phêìn:
      àêìu, mònh, chên tay vaâ haånh phuác
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                      8      àúâi rêët vui vaâ luä treã sú sinh
      khoác vò súå mêët quyïìn laâm ngûúâi trung thûåc

      3. Khêët thûåc

      Ngûúâi mùåc aáo vaâng ài khêët thûåc
      chia khöí àau vúái nhûäng ngûúâi ngheâo
      thûåc phêím trêìn gian dêng ngûúâi thoaát tuåc
      àöi mùæt ngûúâi àûång nûúác töi cho

      Ngûúâi xuöëng toác hùèn vò àúâi khöí lùæm
      caãm thûúng ngûúâi bõ keåt giûäa nhên sinh
      thêëy trïn möi mõt múâ khoaãng tröëng
      nuå hön naây xin gûãi tùång ni cö

      4. Lyá ngûåa ö

      Àïm mõt muâng con ngûåa rúát dêy cûúng
      tiïëng sùæt - àaá hoáa thaânh àiïåu lyá
      boã laåi sau lûng thaânh quaách cuä
      lïå lûng troâng tön nûä lïn yïn

      Ta gûãi phu nhên loâng ngûúäng möå
      trùm nùm möåt àiïåu lyá theo chöìng
      naâng ài trong coäi àúâi dêu bïí
      möåt mònh möåt ngûåa-rúát-dêy-cûúng
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                         9
               Àöi mùæt ngûúâi Sún Têy
                1. Àïm buöìn gheá bïën Cö Tö
               nghe höìn ma cuä àoåc thú Taãn Àaâ
                ngûúâi tûâ trong möång bûúác ra
              haåc vaâng vöî caánh nhû laâ vêîn say
               Àûúâng thi tûâ buöíi vùæng ngûúâi
            lêìu khöng baäi vùæng àïm daâi taånh khöng
                 trúâi cao àêët röång vö cuâng
            thûúng ngûúâi àïën chïët vêîn khöng coá nhaâ

              2. Nùm xûa Têy Tiïën trêåp truâng
              nùm nay coân laåi möåt mònh anh ài
               nhaâ thú ra chöën biïn thuây
              öng giaâ lùång leä ài vïì àêët sêu
               nhúá ngûúâi àónh nuái gioá reo
             chiïìu xanh thùm thùèm trïn àeâo hû khöng
               gêìm lïn, söng Maä gêìm lïn
              ai ài vïì àêët maâ khöng àöåc haânh
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                     10
    Taãn maån trong àïm      nhûäng öng giaâ xûa khoe nhau bêìy toác trùæng
      xñ gaåt àûúåc thúâi gian
      trong cuöåc chaåy àua vaâo vônh viïîn
      nhûäng öng giaâ àúâi nay àïí toác daâi
      thñch laâm loaâi khaác giöëng.
      Xin àûúåc nguåy trang loaâi toác ngùæn
      trong cuöåc chaåy àua cuâng thúâi gian
      khoá khùn maâ túái àñch

      Nhaâ sû tuång kinh ngoùçn ngoeâo nhû kïí khöí
      thûúång àïë giaâ nua vaâ chuöåt chuâ
      trong nhûäng àïm nùçm nghe mêët giêëc
      khöng ai thaãnh thúi nhû Lyá Baåch
      coá möåt àúâi bön ba. Vaâ Àöî Phuã
      chïët nhû mú trïn con thuyïìn raách

      Caái chïët lêìm trong möåt cún say
      coá vêìng trùng soi trïn mùåt nûúác
      trùng chó saáng nhûäng búâ xa tùæp
      khi moåi ngûúâi khöng thêëy mùåt vêìng trùng

      Khöng phaãi àïm maâ chó laâ
      mùåt khaác cuãa ngaây
      sêåp xuöëng em laân mi kheáp
      xuöëng àúâi ta nhûäng cún mú nhoâe nhaåt
      àïm: chuát haånh phuác nhoã nhoi
      cuäng hoaâi cöng tòm kiïëm.
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                   11      Trïn nhûäng bûúác àaä ài
      bao nhiïu bûúác voâng quanh chöî heån

      ai lúä heån möåt ngûúâi con gaái
      khi lúán lïn seä laâm vùn chûúng
      röìi xa biïìn biïåt khöng vïì laåi
      chúâ ngûúâi hû aão nhûäng trang khöng

      Chuát tònh yïu trong tim ngûúâi sû nûä
      leo leát trùm nùm ngoån nïën höìng
      àïm àïm sau nhûäng giúâ tuång kinh
      trong yïn lùång thûúng ngûúâi beâo giaåt
      Ni cö úi nïëu coá ngûúâi phaãi khoác
      nûúác mùæt naây xin àûúåc rúát thay ai

      Nguã ài con trúâi sùæp hïët àïm röìi
      giûúâng röång maâ sao con trúã giêëc
      àúâi cuäng röång coá àêu laâ trang saách
      böën bïì vuöng khöng àuã bûúác chên ngûúâi
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                         12
       Àïm Tiïìn Giang      Myä Tho, vïì trong àïm mûa bay
      búâ söng cuä ngöìi ùn con caá loác
      coång rau thúm nöìng trong àïm baát ngaát
      àïm vö cuâng àïm rêët thûåc laâ àïm

      Ly nïëp nghiïng dêìn vaâ àeân phuåt tùæt
      cêy dûâa àöí ngûúåc boáng trïn söng
      töi àöí vaâo töi boáng hiu hùæt
      cuöåc àúâi hiu hùæt àöí trong töi

      Khöng nhúá àûúâng ra khoãi cún say
      gheá vaâo chúå nùçm daâi trïn thúát thõt
      chúåt böën voá con ngûåa höìng kheáp neáp
      súå bõ bùm thaânh nhiïìu khuác àïm nay


                            Myä Tho 02-11-90
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                    13
    Àoåc laåi thú Àûúâng      Têìm Dûúng gian àêìu daå töëng khaách
      àúâi vö cuâng ta thiïëu àêët àûa nhau
      chiïìu lang thang trïn biïín Vuäng Taâu
      chuát mûa bay cho ngûúâi ûúát aáo
      loâng ta àêëy khi khöng nöíi baäo
      soáng triïìu dêng nïn tiïëng tyâ baâ haânh
      maâ phuâ thuãy êm thanh
      dõch thaânh phan huy võnh

      Luåc baát dõch thaânh thêët ngön
      mûúâi lùm nùm thï lûúng höìn bêët tuyïåt
      Nguyïîn Du dõch thaânh Lyá Baåch
      tònh hoang mang thaânh tûá hoang mang

      Vaâ möåt àiïìu em àaä dõch thaânh anh
      khi traái tim em trao cho ngûúâi khaác
      möîi khoaãng khöng dõch thaânh bêët diïåt
      maâ moåi ngûúâi khöng àoåc cho nhau

      Nûúác mùæt vûúng gia nhû nûúác mùæt àaân baâ
      Baåch Cû Dõ dõch thaânh bêët tûã
      phaãi mêëy trùm nùm khi gùåp Taãn Àaâ
      höìn quñ phi múái dõch thaânh caái chïët
      thûúng möåt tònh yïu giûäa voâng oan nghiïåt

      Vaâ moåi àiïìu dõch thaânh chêëm hïët
      khi Taãn Àaâ cúäi haåc bay ài
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                     14
      Mang ra chiïën trûúâng nûãa vêìng trùng
      gûãi laåi ngûúâi nûãa thanh kiïëm baåc
      trùng thiïëu phuå muön àúâi trùng khuyïët
      ngûåa chaâng vïì coân chiïëc yïn khöng

      Àïm qua àoâ chúåt thêëy trùng soi
      ngöìi thu lu súå mònh chïët àuöëi
      àúâi nheå hêîng súå mònh dïî rúi
      vaâo möåt núi naâo nhû mùæt em chùèng haån

      Coá gò nhiïìu trong nhûäng Àûúâng thi êëy
      chuát thiïn nhiïn mang dêëu con ngûúâi
      tiïëng chuöng chuâa trong àïm buöìn rûúâi rûúåi
      gioång ngên daâi xa maäi mêëy trùm nùm
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                    15
       Trïn dêëu haâi xûa
      Ngûúâi seä vïì chuyïën taâu àïm
      àïm cho thêëy caánh buöìm maâu trùæng
      àïm cho thêëy khöng coá gò trïn bïën
      haånh phuác bao giúâ cuäng rûåc saáng vïì àïm

      Coá thïí ngûúâi trïn xe àoâ
      keáo daâi thïm phuát giêy mong àúåi
      xe moãng manh laâm sao chúã nöíi
      haânh lyá ngûúâi goái caã höìn töi

      Ngûúâi seä vïì trïn möåt sên ga
      cho töi àïën nùçm bïn àûúâng sùæt
      chúâ àoaân taâu ruá coâi ài qua
      àïí laåi àïm nhûäng buåi höìng raát buöët

      Ngûúâi seä vïì theo phêën hûúng bay
      thên gaái co ro trïn goát guöëc
      trïn dêëu haâi coân sêu trong kyá ûác
      trïn doâng söng chaãy ngûúåc trong töi

      Ngûúâi haäy vïì trïn bûúác chên töi
      bûúác chên möåt àúâi ûa chaåy nhaãy
      nhûäng vò sao trïn bêìu trúâi nhêëp nhaáy
      khöng coá gò buöìn chó thêëy khöng vui
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                   16      Seä àúåi ngûúâi trïn möåt búâ söng
      giûäa àöi búâ laâ doâng nûúác chaãy
      chiïëc àeân chaâi giûäa trúâi sao rúi vaäi
      àïm nay vïì coá lûúái àûúåc höìn töi
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                  17
    Àïí nhúá luác Trêm xa      Hònh nhû töi vûâa tiïîn möåt ngûúâi
      coá àiïìu gò mêët ài trong töi
      luác qua àeâo töi nhuã mònh nhû thïë
      lïå coá baâo moân nuái cuäng khöng nguöi

      Mêëy giúâ trûa nay ngûúâi lïn phi cú
      ngûúâi mùåc aáo hoa lêìn àêìu gùåp gúä
      hay aáo höìng nhû chiïìu höm qua
      möåt buöíi chiïìu mêy àuân trùæng xoáa
      cho töi giaâ trong möåt coäi vö tû

      Töi tiïîn ngûúâi àïí biïët keã ài xa
      àaä mang theo höìn ngûúâi úã laåi
      sao ngûúâi khöng ài bùçng sên ga
      coá aánh àeân cho mùæt töi vaâng uáa
      àúâi buöìn tïnh sao ngûúâi khöng ài ngûåa
      cho töi nghe loác coác trïn àûúâng

      Töi khöng muöën ngûúâi duâng phi cú
      búãi àöi mùæt laâm sao ngoá thêëy
      Töi khöng muöën ngûúâi duâng phi cú
      tònh chó àeåp trong möåt baân tay vêîy

      Coá ngûúâi ài sao chiïìu khöng mûa
      coá ngûúâi ài sao chiïìu khöng nùæng
      rêët laäng maån sao töi khöng buöìn
      chó hònh nhû coá nhiïìu àau àúán
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                  18
    Seä ...      Seä khöng àûa em qua bïën àoâ
      söng nûúác coá mêëy khi àuáng heån
      cún reát dûä muâa àöng êåp àïën
      laånh caã hai ngûúâi, ài vaâ tiïîn

      Vaâ möåt chöî ngöìi seä rêët vö danh
      möåt chöî thêëy caã mûa lêîn nùæng
      thêëy roä caã hai àêìu cuöåc söëng
      vò thêåt tònh cuäng moãng nhû sûúng

      Seä coá thïí khöng nhiïìu u aám
      nhúâ nöîi buöìn rûåc saáng trong anh
      àïí chiïìu vïì xêy xêím hoaâng hön
      àúåi chiïëc boáng cuãa ngaây sêåp xuöëng
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                  19
    adam,eve      giûäa muön loaâi ngêy daåi vö danh
      anh beã ài möåt nhaánh xûúng sûúân
      muöëi cuãa àêët, em thaânh ngûúâi nûä
      thaânh böng höìng biïët núã trong anh

      Suöëi ngêy thú chûa chaãy thaânh doâng
      con caá naâo biïët löåi trïn söng
      em biïët yïu khi thaânh ngûúâi nûä
      khi ngaây chûa biïët àöí thaânh àïm

      Adam úi, em thaánh thiïån vö ngêìn
      lûãa tim em böëc cao voâi voåi
      haäy cho em nghe tiïëng loaâi ngûúâi
      baãn nhaåc àêìu tiïn trïn traái àêët

      Àïm laâ àïm rêët àöîi dõu daâng
      àïm thaánh thiïån ngaây chûa thûác giêëc
      con suöëi trong múã àûúâng ài thûá nhêët
      em vö tònh ài laåc trong anh

      Vaâ em mú, em mú thaânh bêët tûã
      thaânh böng höìng biïët núã trong anh
      haäy àûa em tröën khoãi àõa àaâng
      coá traái cêëm vaâ möëi sêìu vaån cöí

      Eve úi, tònh-yïu-úã-ngoaâi-caái-chïët
      àang trúã thaânh quen thuöåc taân phai
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                 20      khi tûâ anh traái àêët coá hai ngûúâi
      söng suöëi àaä êm thêìm chaãy ngûúåc

      Sûå bêët tûã taân phai cay àùæng nhêët
      anh thêëy cêìn phaãi chïët, eve
      con söng bònh yïn chïët giûäa àöi búâ
      con caá búi àïí tûå trêìm trong nûúác

      Vaâ thaãn nhiïn nhû àiïìu vö nghôa
      haäy theo anh ra khoãi àõa àaâng
      Jeáhovah thaânh con söë leã
      thaânh nöîi sêìu vaån cöí trong anh
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                   21
    Thaáng hoa lïn àûúâng      Nhûäng súám mai höìng àaä rêët thúm
      àaä vïì trong laånh nhûäng laân hûúng
      vaâ xûa vïì laåi theo höìi ûác
      ïm aái nhû laâ möåt vïët thûúng

      Hoa lïn àûúâng laâm cho rêët thúm
      Möåt vuâng röång lúán cuãa khöng gian
      thúm lêy àïën caã höìn töi nûäa
      möåt coäi höìn àêìy nhûäng tröëng khöng

      Thaáng hoa lïn àûúâng treã nhêët trong nùm
      ngûúâi vïì hû aão bûác chên dung
      ngûúâi mùåc aáo hoa ài guöëc möåc
      ta dòu nhau ài haái möång xa têìm

      Hoa lïn àûúâng hoa àïí hûúng trïn cêy
      ngûúâi ra ài ngoaái nhòn trúã laåi
      khöng chiïìu naâo daâi nhû chiïìu nay
      chiïëc boáng ngaây chêåp chúân khöng túái

      Hoa àaä vïì vaâ töi vêîn àúåi
      töi àaä thaânh túâ lõch cuöëi trùm nùm
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                    22
    Voång ngön àïm Noel      Em loay hoay tòm diïm nhoám lûãa
      cho töi giaáng sinh vaâo giûäa àúâi em
      mang chên dung cuãa Chuáa haâi àöìng
      töi choån em laâm cêy thêåp tûå

      Àïm cuãa ngaân nùm khöng raáo lïå
      daâi hún têët caã moåi àïm daâi
      nhûäng chuyïån tònh kïí maäi khöng vúi
      coá mùåt trúâi soi trïn bùng giaá

      Lang thang trong àïm daâi thöëng khöí
      nhên loaåi têåt nguyïìn kiïëm chöî dung thên
      baân tay naâo nöíi nhûäng àûúâng vên
      àïí cuöåc àúâi chó toaân möång aão

      Chuáa giaáng sinh ài tòm bêët tûã
      töi tòm em, hònh aãnh möåt con ngûúâi
      em àaä xêy thaânh àaá trong töi
      niïìm hoan laåc vaâ sêìu chêët ngêët

      Àoaãn khuác Noel vêåt vúâ chêåp choaång
      caã loaâi ngûúâi höët hoaãng kiïëm chên dung
      vöåi vaä con taâu raä ra tûâng maãnh
      laâ hïët àûúâng vïì laåi bïn em

      Tûâ àêëy chuáng ta chia lòa àöi ngaã
      töi tröën trong töi thaânh con gêëu nguã àöng
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                     23      töi haát lïn àoaãn khuác giaáng sinh buöìn
      em coá thêëy lúâi töi khöng thaânh tiïëng

      Chuáa àaä chïët àûúåc loaâi ngûúâi phong thaánh
      töi súå töi quïn tiïëng loaâi ngûúâi
      khi cûåa mònh thûác dêåy trong töi
      nhên loaåi têåt nguyïìn boã ài hïët caã

      Àïm Noel bêåp buâng aánh lûãa
      töi dòu töi trong tiïëng phuác êm buöìn
      keã têåt nguyïìn ài kiïëm chên dung
      möåt nûãa töi úã trong em xa laå
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                   24
    Caám ún nhaâ vùn Ngö Têët Töë
      Töi hiïíu vò sao cuå thaânh nhaâ vùn
      quùèng buát löng ài viïët Tùæt Àeân
      àeân tùæt röìi àïm trúã nïn àen
      nhòn rêët roä bïn kia búâ cuöåc söëng
      giûäa ngaây àïm coá möåt àûúâng biïn
      vaâ taác phêím nhû lúâi phuã àõnh

      Caám ún cuå, nhaâ vùn Ngö Têët Töë
      àeân tùæt röìi thêëy trïn lûng trïn cöí
      trïn cuöåc söëng moân ngûúâi dên Àöng Xaá
      nhûäng cuöåc àúâi caát lúã ven söng
      thêëy ngûúâi àaân baâ baán con baán choá
      boån dûúái ngûúâi baán reã lûúng têm

      Trïn sûå àoái ngheâo cuãa nhûäng àöi chên
      töi àaä thêëy no troân luä àóa
      Nùm mûúi nùm sau khi cuå tùæt àeân
      àaä thêëy thïm nhiïìu aánh àiïån
      àiïån ài sêu trong hang cuâng ngoä heãm
      àiïån chan hoâa trïn giêëy trùæng nhaâ vùn
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                   25
    Thûúång kinh haânh      Öm chiïëc noáp thûúång kinh thùm keã chúå
      mùåt khúâ trên ngú ngaác giûäa kinh thaânh
      núi phöë nhaâ day mùåt ngoá nhau trên
      nhû chaâng rïí ngoá trên baân thúâ nhaâ vúå
      ta chön chên trïn loâng ûûúâng xúá rúá
      giûäa kinh thaânh àêìy nñch nhûäng phu nhên
      maâ àêët trúâi cuäng nöíi cún ghen
      hoå vêîn àeåp nhû höìi ta biïåt tñch
      con chim húân chim bay àöi caánh xïëp
      con caá si tònh con caá lêåt trïn söng
      tiïëng phu nhên nhû tiïëng nûúác vïì àöìng
      àïí laåi ruöång maâu phuâ sa êëm aáp

      Loâng ta àêëy khi khöng thaânh àûác Phêåt
      thaânh Chuáa Trúâi trong buöíi khai thiïn
      hoa coã sú sinh trïn nïìn àaá baåc
      maâ vaãi söì chûa phuã hïët thiïn nhiïn.
      Vaãi söì úi, àûâng phuã thiïn nhiïn
      quyá phu nhên àêu muöën thaânh êín sô
      Kiïën ngaäi bêët vi vö doäng giaã
      vaã cuöåc trêìn àêu thiïëu chöî dung thên
      loâng ta àêëy tu àaä troân nûãa kiïëp
      nûãa doâng trong doâng àuåc xin dêng

      Nhaâ cûãa thõ thaânh khöng coá tïn riïng
      hoå goåi nhau bùçng vaâi con söë
      dên keã chúå thñch xêy nhiïìu chúå
BAÃN THAÃO MÖÅT ÀÚÂI                    26      chúå baán trúâi, baán chim baán choá
      baán thaânh hiïìn vùn chûúng chûä nghôa
      coá chúå baán ngûúâi hoå cuäng baán ta luön.
      Nhúá ngaây xûa coá möåt phu nhên
      mua ta vïì búãi vò ta coá söë
      naâng thöët ra trong chiïëc böì àûång luáa
      xa thõ thaânh cho khoãi rong chúi
      thoái hû heân thõ dên dïî gêy thaânh dõch
      nûúác chaãy huï tröi luác naâo chùèng biïët
      chó nhûäng hoaâng hön phuã xuöëng ïm àïìm
      ta lêëy thú traãi öí loát phu nhên
      àöì vö duång chùèng theâm cho àoåc

      Cuöåc thïë nhaá nhem dïî àêu tòm haånh phuác
      dên thõ thaânh khöng thïí biïët nhû ta
      nhòn laåi cöë tri dùm maái àêìu àaä baåc
      mùåt giaâ khùçng khöng dïî nhêån ra nhau
      nhûäng daám lom khom àang doâ tûâng bûúác
      trïn àûúâng àúâi trún tuöåt göì ghïì
      àúâi lùn ài trïn nhûäng voâng xe
      àïí laåi àûúâng vïët hùçn nghiïåt ngaä

      Gaä khúâ trên lai kinh thùm keã chúå
      khöng khi naâo rúâi chiïëc noáp trïn tay
      rûúåu giang höì àaä caån hïët àïm nay
      hùæn boã ài röìi theo möåt cún say
      theo tiïëng goåi cuãa chiïëc böì àûång luáa
      coân laåi chiïëc bêìu khöng cuãa riïng ai
      tùång caác phu nhên vö vaân khaã kñnh

								
To top