tuyen tap truyen ngan cac tac gia noi tieng_714 by girlbanks

VIEWS: 171 PAGES: 105

									TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG                             1
                      Muåc luåc

Chõ dêu.......................................................................................................2
Ngaây Tïët vïì thùm quï..............................................................................9
Vuâng biïín thùèm ...................................................................................... 28
Con ruöìi ................................................................................................... 50
Trùng muöån ............................................................................................. 57
Quasimodo............................................................................................... 64
Doâng email chúâ àúåi ................................................................................. 79
Gioá thiïn àûúâng....................................................................................... 84
Caái thùæt lûng ........................................................................................... 97
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              2
                 Chõ dêu
                                 Hoaâng Tuêën

   "Chõ àaä mêët - chuá vïì ngay". Sau chuyïën ài cöng taác úã thaânh phöë
Höì Chñ Minh vïì, bûác àiïån cuãa öng anh trai nhû möåt cuá seát laâm töi
baâng hoaâng.

    Laâ con trai uát trong möåt gia àònh àöng anh em, sûå ra ài maäi
maäi cuãa nhûäng ngûúâi trïn laâ leä tûå nhiïn. Nhûng caái tin vïì ngûúâi chõ
dêu caã mêët ài laâ àiïìu töi khöng bao giúâ ngúâ túái. Khöng ai coá thïí quen
àûúåc vúái sûå vùæng boáng cuãa nhûäng ngûúâi thên yïu. Vúái töi, tûâ khi coân
thuúã êëu thú, chõ laâ ngûúâi chõ gaái, ngûúâi meå, laâ cö tiïn dõu hiïìn vúái
nhûäng khaã nùng vö biïn, laâ ngûúâi khöng thïí vùæng boáng trong cuöåc
àúâi...

    Töi vöåi vaä lïn chiïëc xe súám nhêët vïì quï. Chiïëc xe khaách ò aåch àöî
taåi chúå huyïån, töi quêìy quaã xaách tuái, thaã böå trïn con àûúâng vïì laâng.
Quï töi ngheâo, nùçm ven söng Höìng, laåi laâ vuâng àêët giûäa, möîi lêìn ài
chúå phaãi dêåy tûâ túâ múâ súám. Töi böìi höìi àïëm tûâng bûúác chên. Nhúá àïën
ngaây naâo vêîn hay theo chõ ài chúå. Meå töi baão: "Maây theo chõ laâm gò
cho quêín chên?". Töi thò cûá nhoäng nheäo àoâi theo. Coân chõ thò cûng
chiïìu töi nhêët nhaâ, sùén saâng àaáp ûáng nhûäng àoâi hoãi rêët treã con cuãa
töi. Chõ gaánh trïn vai möåt gaánh khoai nùång maâ vêîn ài nheå nhaâng,
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG               3

miïång nhai trêìu boãm beãm. ÚÃ quï töi, caác cö gaái àaä coá chöìng röìi àïìu
ùn trêìu. Coá lêìn ài chúå súám, töi gaâ gêåt, leäo àeäo chaåy theo chõ. Túái luác
töi moãi chên theo khöng kõp, chõ coäng töi trïn vai vaâ töi thò ngaã àêìu
trïn búâ vai chõ, nguã ngon laânh cho túái chúå.

   Sau naây lúán lïn, duâ àaä ài doåc ngang àêët nûúác, möîi khi bûúác
chên trïn con àûúâng àï vïì laâng, loâng töi vêîn höëi haã, gêëp gaáp, tûúãng
nhû mònh beá laåi. Vúái töi, laâng quï gùæn boá vúái nhûäng kyã niïåm thuúã êëu
thú, gùæn boá vúái hònh aãnh chõ. Ngûúâi phuå nûä maãnh mai luön nhai trêìu
tûúi roái, coá sûác maånh deão dai àïën kyâ laå vaâ têëm loâng möåc maåc thúm
thaão nhû khoai, sùæn. Ñt ai thêëy ngûúâi phuå nûä têìn taão êëy ngúi tay tûâ
saáng cho àïën töëi khuya. Khöng, töi khöng tin. Nhûäng ngûúâi nhû chõ
khöng thïí mêët. Chó chuát nûäa thöi khi vïì àïën nhaâ, töi seä gùåp laåi chõ
àûáng úã àêìu ngoä vúái cêu hoãi muön thuúã: "Chuá àaä vïì àêëy û".

    Cêu hoãi quen thuöåc thay cho lúâi chaâo cuãa chõ khöng toã ra vöìn
vaä, khöng khaách saáo nhûng êm àiïåu cuãa gioång noái bao giúâ cuäng laâm
khoáe mùæt töi cay cay. Töi biïët, tûâ trong nhaâ chõ àaä nhòn thêëy töi tûâ
xa, chõ ra àoán töi úã cöíng àïí toã nöîi vui mûâng bùçng möåt cêu hoãi rêët möåc
maåc. "Khoai luöåc vaâ mêåt o ng phêìn chuá trong chaån êëy". Lêìn naâo cuäng
vêåy chûa cêìn hoãi thùm, chõ àaä coá möåt thûá gò àoá phêìn töi. Khoai lang
laâ àùåc saãn vuâng quï töi, cuã lúán, voã àoã au, khoai luöåc lïn, beã ra búã toäi,
haåt lêëm têëm mõn maâng nhyá haåt phuâ sa, ùn vaâo ngon ngoåt nhyá têëm
loâng thúm thaão cuãa ngûúâi dên quï. Tuy àaä àûúåc nïëm nhiïìu moán cao
lûúng myä võ úã àúâi nhûng bao giúâ töi cuäng ùn khöng biïët chaán moán
khoai lang chêëm mêåt ong chõ daânh phêìn töi.

    Vúái chõ, töi luön luön vêîn laâ àûáa em beá boãng ngaây naâo. "Ùn xong
ài tùæm ài, quêìn aáo àïí àêëy chõ giùåt cho". Cêu noái êëy sao giöëng cuãa meå
töi thïë. Meå töi vaâ chõ, hai ngûúâi phuå nûä gùæn boá vúái nhau, giöëng nhau
kyâ laå.

   Cêy àa àêìu laâng nhû möåt giaâ laâng vúái böå rêu tu a tuãa quanh
thên àaä chúâ àoán töi tûâ àùçng xa. Boáng àa maát rúåp möåt khoaãng àêët
röång lúán, chöìm ra caã nhûäng thûãa ruöång múái cêëy. Cêy àa cöí kñnh
khiïën möîi lêìn töi ài qua phaãi dûâng laåi möåt phuát nhû àïí truát hïët buåi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              4

trêìn trûúác khi trúã laåi laâ àûáa con cuãa dên laâng. "Chuá àaä vïì àêëy û?"
Tiïëng gioá thoaãng qua nhû tiïëng chõ khiïën lûng töi úán laånh. Ngöi möå
cuãa ai nùçm kia maâ coân nguyïn mêìu àêët, voâng hoa chûa kõp heáo.
Khöng leä chõ töi nùçm àêëy û? Khöng, töi khöng tin, chó ñt phuát nûäa vïì
àïën nhaâ chõ seä àoán töi úã cöíng nhû nhûäng ngaây naâo. Töi têåp tïînh bûúác
loâng thêìm mong bûác àiïån kia chó laâ sûå lêìm lêîn.

    "Chuá vïì àêëy û?". Loâng töi run lïn, chên töi muöën khuåy xuöëng
khi àoán töi khöng phaãi laâ chõ maâ laâ anh trai. Nhû möåt sûå vö tònh anh
lùåp laåi cêu hoãi cuãa chõ möîi khi töi vïì. Hay giúâ àêy anh thay chõ thïí
hiïån tònh caãm möåc maåc vúái àûáa em trai? Töåi nghiïåp, múái àoá maâ anh
töi àaä giaâ xoåp, lûng coâng xuöëng, àöi mùæt ngú ngaác nhû gaâ laåc meå. Anh
vêîn chûa quïn vúái sûå thiïëu vùæng boáng hònh chõ.

   Anh nùæm lêëy tay töi, maái toác baåc trùæng rung rung "Chõ mêët röìi
em úi, khöí anh quaá".                     ***   Ngaây êëy, töi coân nhoã xñu, töi ngaåc nhiïn thêëy höm êëy nhaâ töi ai
cuäng bêån röån, vui veã, töi nhoäng nheäo baám theo anh trai, khuön mùåt
tûúi roái trong böå quên phuåc múái. Mêëy höm trûúác nghe anh noái sùæp
vaâo nam chiïën àêëu, meå àaä khoác suöët. Vêåy maâ, sao höm nay caã nhaâ
vui thïë?

    Anh cûúâi dñ tay vaâo traán töi: "Em sùæp coá chõ dêu". Töi nhùn mùåt.
Töi khöng thñch chõ dêu. Trong yá nghô töi, hònh aãnh muå dò gheã àöåc aác,
ngûúâi con dêu nanh noåc trong caác cêu chuyïån kïí coân vûúng vêën. Vaã
laåi khöng coá chõ dêu thò töi àaä coá khöëi anh chõ röìi. Khaác vúái t rñ tûúãng
tûúång cuãa töi. Chõ dêu töi nhû möåt cö beá múái trûúãng thaânh. Dûúâng
nhû chõ múái boã chúi chuyïìn, chúi ö ùn quan àïí ài lêëy chöìng. Ngaây êëy
anh töi 22, coân chõ töi 18 tuöíi, ngay ngaây àêìu chõ àaä laâ caái cúá àïí


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG                5

chuáng töi trïu troåc . Buöíi saáng àêìu tiïn úã nhaâ chöìng, tûâ trong buöìng
bûúác ra, nhòn thêëy ba meå töi ngöìi úã baân uöëng nyáúác, chõ nhanh nhaãu:

   "Chaáu chaâo hai baác, hai baác múái sang chúi aå". Röìi sûåc nhúá ra,
chõ mùæc cúä chaåy vuåt vaâo bïëp. Ba töi thò cûúâi, coân meå töi thò lùæc àêìu:
"Con gaái gò maâ vö yá", chó coá vêåy maâ chõ ngöìi dûúái bïëp khoác suöët. Sau
àoá ba ngaây, anh töi ài biïìn biïåt. Trong nhaâ, ba töi laâ ngûúâi hay bïnh
vûåc chõ nhêët. Coân meå töi thò vêîn hay xeát neát nhûäng ngaây àêìu nhû
nhûäng baâ meå chöìng nhaâ quï.

    Töi ngöìi xuöëng bêåc cûãa, loâng thöín thûác. Múái àêëy maâ àaä hún 30
nùm, chõ gùæn boá vúái gia àònh töi, àöìng cam cöång khöí. Quï töi àöìng àêët
ñt, gùåt àûúåc àêëu thoác phaãi àöíi caã àêëu möì höi. Ba meå töi ngaâ y caâ n g giaâ
yïëu, àöng con. Chõ laâ lao àöång chñnh, suöët ngaây quêìn quêåt ngoaâi
àöìng. Chiïìu vïì laåi tuái buåi viïåc nhaâ. Riïng viïåc queát doån vaâ chùm soác
luä em chöìng laâ chuáng töi cuäng khiïën chõ mïåt nhoaâi. Chuáng töi sùæp
haâng chúâ chõ döåi tûâng gaáo nûúác, tùæm cho tûâng àûáa, döî daânh luác ài
nguã, luác giaânh ùn.

    Túái bûäa cúm, saáu àûáa tuöíi ùn tuöíi lúán cûá raâo raâo nhû tùçm ùn
röîi. Chõ ngöìi úã àêìu nöìi xúái cúm, chuáng töi cûá nhêëm nhaáy nhau, thi
nhau ùn cho thêåt nhanh àïí chòa baát cho chõ xúái. Àïën khi chuáng töi àaä
ùn no thò chõ chûa xong möåt baát vaâ nöìi cúm àaä caån àaáy. Coá lêìn töi
phaát hiïån trong tuái aáo chõ coá möåt cuåc coäm chaáy. Töi doåa chõ seä meát
meå. Chõ àaä öm lêëy töi vaâ... khoác. Sau naây töi múái hiïíu, möîi bûäa cúm
chõ chó kõp ùn xong möåt baát thò caã nhaâ àaä ùn xong, khöng daám ngöìi
àïën cuöëi bûäa, chõ phaãi cêët coäm chaáy vaâo tuái àïí ùn dêìn.

   Töi cuäng coá biïët àêu rùçng bao àïm, chõ khoác êm thêìm trong
caãnh chöìng xa vùæng, chõu nhûäng lúâi traách moác, nhûäng quan hïå hoå
haâng phûác taåp. Con dêu trûúãng hoå, vúái laâng xoám àoá laâ möåt "chûác
danh" chó coá traách nhiïåm nùång nïì. Tûâ giöî chaåp, àònh àaám cho àïën
chùm soác gia àònh nhaâ chöìng, moåi viïåc àïìu do tay chõ lo liïåu vúái möåt
sûå hy sinh êm thêìm vö búâ bïën. Chuáng töi lúán lïn, dûång vúå, gaã chöìng,
cuäng coá chõ. Cha meå töi giaâ yïëu mêët ài cuäng chõ lo toan. Dûúâng nhû
nhûäng biïën cöë lúán lao trong gia àònh töi, nhûäng luác khoá khùn nhêët,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              6

bao giúâ chõ cuäng laâ ngûúâi àûáng ra àûúng àêìu vúái möåt thaái àöå tûå tin,
bònh thaãn. Coi nhû àoá laâ traách nhiïåm chñnh cuãa chõ. Trong bûác tranh
toaân caãnh cuãa gia àònh töi nïëu khöng coá chõ, chùæc hùèn bûác tranh êëy
seä múâ nhaåt lùæm.

    Möåt lêìn, höìi cha töi àaä mêët, töi vïì thùm quï giûäa luác laâng töi
àang mêët muâa. Meå töi àaä hún 70 tuöíi. Thêëy töi vïì, chõ mûâng rúä möí
möåt con gaâ, möåt con gaâ duy nhêët coân àang àeã. Mêm cúm chó coá ba
ngûúâi, nöìi cúm phña trïn àöån toaân laâ khoai. Chõ xúái hai baát cúm cho
töi vaâ meå, giaânh cho mònh toaân khoai. Töi ngaåc nhiïn: "Caác chaáu àêu
hïët röìi?" "Öi chuáng noá ùn no ài hoåc hïët röìi". Khi chõ ài xuöëng bïëp, meå
töi múái noái: "Töåi nghiïåp con meå caã. Suöët möåt thaáng nay coá bûäa naâo
nïn mêm, nïn baát àêu. Caã nhaâ chó coá möîi mònh meå laâ àûúåc ùn cúm,
coân meå con noá toaân ùn khoai, ùn ngö. Meå baão noá: "Raáng maâ ùn uöëng
coá sûác khoãe coân nuöi con. Meå giaâ röìi, ùn uöëng thïë naâo cuäng àûúåc, chïët
cuäng chaã sao. Noá baão : Baâ chó noái linh tinh. Baâ coân söëng ngaây naâo,
chuáng con coân nhúâ ngaây êëy. Noá noái vêåy, chûá meå coá giuáp gò àûúåc cho
noá nûäa àêu...". Noái röìi baâ khoác. Miïëng cúm ngheån àùæng trong cöí töi.
Töi àaä nghe chuyïån xûa coá ngûúâi con dêu cùæt thõt mònh nuöi meå
chöìng. Nhûng àoá chó laâ truyïìn thuyïët. Coân chõ dêu töi...

   Khi meå töi sùæp mêët, con chaáu vïì àöng àuã caã. Chuáng töi xuám
quanh giûúâng, chúâ xem baâ coá tröëi trùn àiïìu gò. Meå töi nhòn qua con
chaáu möåt lûúåt röìi hoãi: "Meå caã àêu?". Àúåi cho chõ têët taã tûâ dûúái bïëp
chaåy lïn, baâ múái noái: "Caác con phaãi thûúng yïu nhau, nghe lúâi chõ caã.
Noá thay meå". Röìi baâ xoâe baân tay nhùn nheo ra baão chõ: "Con nhöí möåt
miïëng nûúác boåt vaâo tay meå ài, meå àúä nhúá con". Möåt gioåt nûúác mùæt lùn
trïn thaái dûúng, röìi meå töi nhùæm mùæt.

   Cho duâ ba töi trûúác kia hay traách meå töi xeát neát con dêu nhûng
cho àïën luác chïët baâ vêîn laâ ngûúâi thûúng chõ nhêët. Phaãi chùng sûå àöìng
caãm phêån laâm dêu cuãa ngûúâi phuå nûä suöët àúâi hy sinh vò chöìng con
khiïën baâ hiïíu vaâ thûúng chõ nhûng khöng noái ra?

   - "Chõ chuá bõ u aác tñnh, àau coá ba ngaây röìi mêët!".


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG               7

    Töëi àoá dûúái aánh àeân hiu hùæt, anh töi kïí, khuön mùåt cuãa öng àaåi
taá giaâ suöët bao nùm vaâo söëng ra chïët vêîn chûa hïët nöîi baâng hoaâng
trûúác sûå ra ài maäi maäi cuãa vúå.

   - Töi nghô laåi maâ ên hêån quaá chuá aå. Suöët hún ba mûúi nùm töi
chó quen vúái sûå hy sinh êm thêìm cuãa cö êëy. Túái luác chõ chuá àau töi
vêîn chuã quan búãi trong yá thûác töi, chûa bao giúâ nghô rùçng cö êëy coá thïí
öëm. Cho túái luác bïånh viïån hoå traã vïì, töi múái cuöëng lïn, chaã biïët laâm gò
nûäa. Trûúác luác mêët cö êëy tónh taáo lùæm goåi töi ra giûúâng baão: "Mònh
nùçm xuöëng àêy vúái em, coá chuyïån naây, em muöën noái vúái mònh".

    Töi chiïìu yá nùçm xuöëng caånh cö êëy. Vúå chöìng giaâ, con caái lúán hïët
röìi, coân êu yïëm gò nûäa. Nhûng cö êëy cûá öm chùåt lêëy töi höìi lêu röìi noái:
"Mònh aâ, suöët chûâng êëy nùm laâ vúå chöìng, mònh coá giêån em àiïìu gò
khöng?". Töi lùæc àêìu maâ trong loâng chó muöën khoác thêåt to. Laâm sao
töi coá thïí giêån cö êëy trong khi cö êëy àaä thay töi gaánh vaác moåi viïåc lúán
nhoã trong nhaâ tûâng êëy nùm. "Em khöng qua khoãi àûúåc àêu. Em chó
ên hêån khöng chùm soác àûúåc mònh luác tuöíi giaâ. Em coá mong ûúác cuöëi
cuâng naây, nhûng noái ra mònh àûâng cûúâi em nheá".

    Thïì coá trúâi àêët, luác êëy töi sùén saâng laâm bêët cûá viïåc gò àïí àaáp
ûáng àûúåc mong ûúác cuöëi cuâng cuãa cö êëy... Töi àaä vaâo söëng, ra chïët, àaä
coá quyïìn cao chûác troång, àaä ra nhiïìu mïånh lïånh... laâm sao laåi khöng
thûåc hiïån àûúåc ûúác nguyïån cuöëi cuâng cuãa vúå? Vêåy maâ töi àaä xuåm
xuöëng, tûúãng nhû chïët giêëc khi nghe cö êëy noái: "Em chûa bao giúâ
àûúåc nghe mònh noái "Anh yïu em" caã". "Nhûng luác naâo töi cuäng yïu
mònh. Töi coá àiïìu gò khöng phaãi vúái mònh àêu?". Töi lùæp bùæp. "Em
biïët mònh thûúng em, moåi ngûúâi thûúng em. Trûúác kia coân treã, mònh
ài biïìn biïåt, àïën khi vïì thò àaä giaâ röìi. Nhûng em vêîn muöën nghe möåt
lêìn mònh noái cêu êëy".

   Noái röìi cö êëy ngûúång nguâng aáp mùåt vaâo vai töi khoác. Coân töi, töi
khöng thïí khoác àûúåc nûäa. Loâng töi tï taái àau àúán. Töi lêëy chõ chuá
chûa kõp yïu àûúng, chó vaâi lêìn biïët mùåt. Àang úã trong quên nguä laåi
chiïën tranh aác liïåt. Trûúác khi ài nam gia àònh baão lêëy vúå cho cha meå
yïn têm. Mònh höìi êëy coân treã thêëy noái lêëy vúå cuäng thinh thñch. Thêëy

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              8

cö êëy cuäng hay hay con mùæt. Thïë laâ cûúái. Vïì söëng vúái nhau múái naãy
sinh tònh caãm, múái yïu thûúng.

    Nhûng töi ài suöët nùm, suöët thaáng, möîi lêìn vïì pheáp vúå chöìng
laåi thêëy ngûúång nguâng nhû lêìn àêìu múái gùåp. Àïën khi vúå chöìng múái
quen húi, beán tiïëng thò laåi hïët pheáp. Khi vïì hûu àûúåc úã gêìn nhau thò
àaä thaânh baâ, thaânh öng röìi. Coân êu yïëm, anh em nhû luác treã thïë naâo
àûúåc nûäa. Vaã laåi töi quen taác phong quên sûå röìi cûá nghô vúå chöìng
söëng coá nhên, coá nghôa laâ àuã. Cêìn gò lúâi noái. Töi àaä laâm chñnh trõ
trong quên àöåi ba mûúi nùm trúâi, àaä laâm àïën c hûác àaåi taá, tûúãng àaä
hiïíu vïì con ngûúâi. Vêåy maâ cuöëi cuâng vêîn chó laâ möåt laäo giaâ àêìu troåc,
chaã hiïíu gò vïì phuå nûä, vïì vúå mònh caã.

   Hún ba mûúi nùm chõ chuá moân moãi chúâ chöìng, vêët vaã hy sinh
êm thêìm chó mong ûúác nghe möåt cêu dõu daâng khen ngúåi cuãa chöìng.
Vaâ suöët àïm àoá töi cûá öm lêëy cö êëy maâ thò thêìm maäi cêu: "Anh yïu
em". Lêìn àêìu tiïn trong àúâi töi múái noái àûúåc cêu êëy vaâ cuäng laâ lêìn
àêìu tiïn töi múái hiïíu thïë naâo laâ tònh yïu, tònh chöìng vúå.

    Töi cûá öm lêëy cö êëy maâ kïí lan man. Nhûäng àiïìu maâ leä ra töi
phaãi noái ra ba mûúi nùm trûúác. Saáng ra töi múái nhêån thêëy thên thïí
cö êëy àaä cûáng laånh, àöi möi phaãng phêët möåt nuå cûúâi, baân tay nùæm
chùåt chiïëc lûúåc àaä moân veåt. Chiïëc lûúåc laâm bùçng xaác maáy bay töi tùång
cö êëy ngaây cûúái. Vaâ àêëy cuäng laâ moán quaâ duy nhêët trong àúâi töi tùång
vúå...

    Anh töi khoác, nûúác mùæt raân ruåa trïn khuön mùåt heáo hùæt, maái
toác baåc trùæng rung bêìn bêåt. Khöng coá gò khöí naäo hún trûúác caãnh möåt
öng giaâ khoác vúå. Khoác khi hiïíu ra giaá trõ thûåc cuãa tònh yïu, khi noá
khöng coân nûäa. Khoác cho nöîi ên hêån xoát xa trûúác nhûäng löîi lêìm maâ
maäi maäi khöng lêëy laåi àûúåc.

   Töi lêåp cêåp thùæp neán nhang trïn baân thúâ chõ, àûáng tûåa lûng vaâo
tûúâng. Nhûng àêu phaãi chó mònh anh töi coá löîi. Sûå xa caách, cuöåc
chiïën tranh àaä cuöën huát têm trñ con ngûúâi. Noá bùæt buöåc ngûúâi ta phaãi
döìn neán tònh caãm caá nhên, taåm gaác möåt bïn nhûäng mong ûúác àúâi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            9

thûúâng. Cuöåc chiïën tranh àaä laâm bao ngûúâi ngaä xuöëng, àïí laåi bao nöîi
àau vaâ cuöåc chiïën êëy cuäng taåo nïn biïët bao nhûäng anh huâng. Nhûng
phña sau nhûäng anh huâng êëy laâ nhûäng ngûúâi phuå nûä nhû chõ dêu töi.
Hoå yïu thûúng, moân moãi tröng chúâ, hy sinh têët caã. Hoå khöng cêìn àïën
nhûäng têëm huên chûúng, nhûäng chûác võ maâ chó ûúác ao möåt cêu noái
dõu daâng cuãa ngûúâi chöìng...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              10
          Ngaây Tïët vïì thùm quï
                                 Nguyïîn Khaãi

    Höm êëy laâ ngaây 29 Tïët, nhûäng ngaây cuöëi chaåp u aám, buöët giaá vaâ
buöìn teã. Töi tûâ bïën àoâ qua àï ài tùæt ruöång xiïn cheáo möåt àûúâng thùèng
àïën têån àêìu laâng. Böët Chi Àiïìn caách laâng nùm mûúi thûúác. Ngaây töi
ài böët múái xêy xong, coá böën lö -cöët chòm, möåt lö-cöët nöíi cao ba böën
têìng, tr ïn moãm bùæc möåt khêíu àaåi liïn, bêy giúâ coã moåc xung quanh
böët xanh um, dêy theáp gai gúä dúä cuöån laåi tûâng àöëng nhúán nhoã, têìng
trïn cuâng cuãa lö-cöët nöíi saåt ài àêu mêët, tûúâng chùçng chõt vïët àaån.

   Cêy gaåo cöíng laâng àaä àêy röìi, nhûng roä laâ khöng phaãi cêy gaåo
ngaây xûa maâ boáng cêy che töëi caã mêëy khoaãnh ruöång, trêu boâ buöåc
dûúái göëc àen kñn, muâa àònh àaám thò kïët nuå, cuöëi xuên hoa núã àoã rûåc
nhû àöët lûãa, bêy giúâ caác caânh cuãa noá àaä bõ ai tiïån cuåt, chó coân trú laåi
möåt caái thên choåc thùèng, truâi truäi. Laâng töi rêët nhoã, chó coá hún trùm
noác nhaâ, phong caãnh chùèng coá gò àaáng àïí yá, nhên dên chó coân haänh
diïån úã ngöi àònh Caã vaâ lai lõch cuãa öng Thaânh hoaâng. Tuåc truyïìn,
taám öng Thaânh hoaâng úã vuâng naây laâ taám anh em do möåt meå àeã ra.

    Öng Thaânh hoaâng laâng töi laâ anh Caã. Trong àaám rûúác, long
àònh öng Caã ài àêìu, cao nhêët, àeåp nhêët. Trong laâng khöng coá nhaâ naâo
coá àïën nùm mêîu ruöång, nhûng moåi ngûúâi àïìu tûå haâo: tuy ngheâo kiïët
nhûng vêîn laâ nïìn anh. Nhûäng tay àêìu boâ àêìu biïëu say rûúåu ài caâ

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              11

khõa àaánh nhau vúái ngûúâi thön baån phêìn nhiïìu hoå àïìu nhûúâng caã.
Nhûng caái àiïìu àaáng tûå haâo nhêët cuãa dên laâng bêy giúâ cuäng khöng
coân nûäa.

    Ngöi àònh Caã tiïìu tuåy khöng khaác gò möåt tuáp lïìu raách, hai àêìu
höìi àònh bõ àaåi baác phaá tung, maái ngoái troác nham nhúã nhû ngûúâi
àaánh vêíy caá. Vaâo trong laâng caãnh tûúång caâng chaán ngaán hún, chó
thêëy nhûäng tûúâng àêët xïëp ngöín ngang, nhûäng tuáp raå co keáo, tranh
giaânh nhau, nhûäng buåi tre múái nhuá phúâ phaåc vaâ tûâ khöëi höîn àöån êëy
xöng lïn muâi êím ûúát, höi möëc. Àïën chöî reä vïì ngoä nhaâ töi coá möåt chõ to
beáo, khùn vuöng che gêìn kñn mùåt, tûâ àaám ruöång cêëy cêìn bûúác lïn ài
trûúác töi vaâi bûúác. Tröng daáng ngûúâi töi nhêån ngay ra chõ Vûúân. Töi
mûâng quaá bûúác nhanh àïën ngang chõ kheä hoãi:

     - Chõ vêîn khoãe!

     Chõ dûâng laåi nhòn töi thoaáng möåt caái röìi traã lúâi:

     - Caác anh vïì chúi. Caãm ún anh töi vêîn khoãe.

   Röìi chõ cùæp röí cêìn bûúác ngoùæt ài. Biïët laâ chûa nhêån àûúåc ra töi,
töi vûâa cûúâi vûâa goåi laåi:

     - Chõ Vûúân úi, töi àêy maâ!

     Lêåp tûác chõ quay phùæt laåi, nhòn töi möåt lêìn nûäa röìi kïu lïn:

   - Anh Cu phaãi khöng?... Thïë maâ khöng noái ngay, cûá ngúä laâ öng
khaách naâo.

     Töi nhòn chõ:

     - Tröng töi laå lùæm aâ. Chõ thò vêîn nhû xûa.

     Chõ Vûúân cûá àûáng ngùæm töi tûâ àêìu àïën chên, miïång tuãm tóm
cûúâi:
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             12

   - Cao lúán quaá. Thoaáng tröng khöng thïí naâo nhêån ra. Múái ngaây
naâo nhó... aâ, àïí töi goåi öng Kinh cho öng êëy mûâng.

   Thïë laâ chõ cùæp caã röí cêìn, quêìn vêîn àïí xùæn àïën beån, chên àêìy
buân, chaåy vaâo ngoä nhaâ töi, reáo êìm ô:

   - öëi öng Kinh úi! Anh Cu vïì kia kòa. Ra maâ nhêån mùåt öng em!...

   Ngaây töi ài böå àöåi chó coá uãy ban xaä biïët, coân àïën anh töi cuäng
khöng hay (thêìy u töi mêët súám, tûâ ngaây beá töi vêîn úã vúái anh). Nùm êëy
chõ Vûúân laâ thön àöåi phoá du kñch. Chõ cho quêìn aáo cuãa töi vaâo caái
thuáng khaão àöåi lïn àêìu ài qua böët, coân töi tay cêìm thuöíng, lûng àeo
gioã nhû ngûúâi ài àaâo chuöåt ài tùæt ruöång àoán àûúâng. Khi chia tay, chõ
nùæm lêëy tay töi dùån: "Nhúá àïën thuâ laâng maâ giïët cho nhiïìu Têy nheá!".

   Höm nay laåi gùåp chõ vaâ töi tûå xeát khöng àïën nöîi höí theån vúái lúâi
dùån cuãa chõ nùm xûa. Anh töi àûúng phaát raâo úã ngoä, nghe noái em vïì
vûát caã dao, chaåy ra àoán. Thêëy töi, anh öm chêìm ngay lêëy, vûâa khoác,
vûâa noái:

   - Chuá Cu vïì àêëy aâ. Anh tûúãng chuá laåi ài maäi àêu röìi... Sao
chùèng chõu thû tûâ gò cho nhaâ biïët caã.

    Töi nhòn laåi anh töi, sao anh coá thïí giaâ àïën thïë. Ngaây töi ài anh
cao lúán hún nhiïìu, tñnh laåi nghiïm nïn töi caâng thêëy mònh beá boãng,
treã con. Bêy giúâ rêu anh moåc söìm soaâm, ngûúâi choùæt laåi, àûáng chó coá
àïën tai töi, mùåc caái aáo böng raách, quêìn öëng thêëp öëng cao tröng caâng
tiïìu tuåy. Anh thêëy töi to lúán, àônh àaåc khaác xûa nïn cûá luêín quêín ài
bïn caånh, noái ài noái laåi:

   - Chuá, chuá khoãe chûá. Thêåt khöng ngúâ Tïët naây chuá laåi vïì.

   Baâ chõ dêu ài chúå vùæng, caác chaáu àûáa ài cêëy, àûáa ài hoåc. Hai
anh em vûâa noái vúái nhau àûúåc vaâi cêu chuyïån thò ngûúâi keáo vaâo àaä
àêìy nhaâ, vûâa hoå haâng, vûâa haâng xoám laáng giïìng nghe tin töi vïì nïn
chaåy laåi xem mùåt. Töi lêëy úã trong ba-lö ra möåt goái keåo, möåt bao thuöëc
laá, múâi tûâng ngûúâi, treã con thò ùn keåo, caác cuå, caác öng huát thuöëc, coân

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              13

caác baâ, caác chõ cûá muãm móm cûúâi: "Gúám, anh Cu bêy giúâ giaâu nhó.
Mua quaâ àaäi khùæp laâng". Moåi ngûúâi àïìu khen töi to lúán, trùæng treão,
àeåp trai hún ngaây úã nhaâ, vaâ hoãi töi àaä xêy dûång gia àònh úã àêu chûa,
coá àõnh cûúái vúå úã laâng khöng àïí coân liïåu manh möëi, chõ Vûúân luác êëy
múái noái thêåt:

   - Ngaây anh ài tröng ngûúâi cûá beá choùæt, töi cûá chùæc mêím thïë naâo
cuäng phaãi vïì löån. Nùm êëy anh múái mûúâi baãy nhó?... Ai ngúâ...

   Töi noái:

   - Nhúâ coá chõ khuyïën khñch töi, laåi mang giuáp quêìn aáo nïn nay
töi múái trúã thaânh ngûúâi böå àöåi. Ún chõ töi vêîn nhúá.

   Chõ vêîn cûúâi to nhû xûa:

   - Ai daám nhêån ún cuãa anh. Bêy giúâ anh laâ anh huâng quên àöåi,
ài àêy ài àoá ngûúâi ta hoãi quï anh úã àêu thò traã lúâi quï töi úã laâng Chi
Àiïìn, huyïån Nam Saách, nhû thïë cuäng àuã maát mùåt chuáng töi röìi.
Trong khi noái chuyïån töi àïí yá úã goác cûãa coá möåt chõ tröng rêët quen
mùåt, nhòn vaâi ba lêìn thò nhêån ngay ra laâ caái Miïìu, con öng anh hoå.

    Ngaây trûúác, töi vúái noá vêîn ài cùæt coã trêu vúái nhau, noá múái mûúâi
böën tuöíi maâ cao hún töi caái choãm àêìu, nhûng chó àûúåc caái lûng daâi
coân laâm ùn àïën àuïính àoaãng. Coá höm gaánh coã vïì, àûúâng mûa trún,
noá cûá bêëm chên xuöëng àêët khöng daám bûúác, röìi khoác hu hu. Töi tûác
mònh mùæng noá: "Ngûúâi cûá àuöîn nhû con caá rö àûåc, gaánh coá gaánh coã
maâ cuäng khoác, maây thò röìi choá noá lêëy". Röìi töi san möåt nûãa gaánh coã
cuãa noá sang töi. Bêy giúâ noá laåi coá veã thêëp hún trûúác, ngûúâi beáo àoã mêåp
maåp, tröng àeåp gaái vaâ goån gheä, laåi thêëy noá bïë möåt thùçng beá chûâng lïn
hai, lïn ba tuöíi. Töi hoãi noá:

   - Caái Miïìu àêëy hûã?

   Noá noái nhû döîi:

   - Giúâ chuá múái nhêån ra chaáu àêëy aâ. Sao choáng quïn thïë.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG           14

   Töi chöëng chïë:

   - Quïn àêu maâ quïn... Maây bïë con ai thïë?

   Noá toeát miïång cûúâi. Töi gùæt:

   - Cûúâi caái gò. Con ai àêëy?

   Noá ngoaãnh mùåt ài, lêëy tay che mùåt, tiïëng cûúâi caâng to.

   Anh töi baão töi:

   - Con noá àêëy. Con lïn ba röìi. Roä chuá vúái chaáu.

   Luác êëy noá cuäng àùåt thùçng beá xuöëng, àun vaâo giûäa noái:

   - Vaâo vúái öng, öng àêëy, vaâo öng cho keåo.

   Töi àûa cho àûáa beá möåt caái keåo, àõnh bïë noá, nhûng noá quay
ngoùæt ra öm lêëy cöí meå àu lïn, röìi quay laåi nhòn töi lêëm leát:

   - Anh böå àöåi, anh böå àöåi cho keåo...

   Miïìu öm lêëy con phaát vaâo àñt:

   - Laáo, öng maây àêëy... ra laåy öng ài. Laåy öng... aå... Chaáu laâ con
meå Miïìu chaáu àêëy aå...

   Moåi ngûúâi cûúâi êìm lïn. Böîng voâng ngûúâi ngöìi úã heâ giaän ra
nhûúâng löëi cho möåt öng cuå toác baåc phú bûúác vaâo. Töi nhòn lïn: kòa chuá
töi. Töi àûáng dêåy àúä lêëy chuá.

   - Laåy chuá, chuá sang chúi.

   Chuá töi nùm nay phaãi hún taám mûúi tuöíi. Trûúác ngaây tuy töi
laâm ùn úã nhaâ anh, nhûng àïm àïm laåi vaác chiïëu sang nhaâ chuá nguã.
Chuá thûúng töi möì cöi böë meå, laåi laâm ùn vêët vaã nïn rêët chiïìu. Chuá
chó coá möåt ngûúâi con trai ra laâm trûúãng thön àûúåc hai nùm thò bõ àõch
bùæt àem dòm chïët úã ngay caái giïëng xoám trïn. Thùçng Thêm laâ chaáu nöåi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            15

nhûng laåi phaãi ài úã cho ngûúâi laâng khaác, àïm àïën chó coá hai chuá chaáu
töi nguã úã nhaâ.

   Chuá nùçm gaác chên lïn töi kïí chuyïån laâm ùn chaán röìi laåi lêíy
kiïìu, haát chêìu vùn cho nghe. Ngûúâi chuá rêët lùæm rêån, àïm rêån boâ
sang töi àöët cûá ngoay ngoaáy, gaäi àïën phaát gheã, nhûng khöng àïm naâo
töi khöng moâ sang àêëy nguã àïí àûúåc chuá uã êëp, an uãi. Chuá nhòn töi rêët
lêu, mùæt nhêëp nhaáy, röìi àûa tay lïn quïåt nûúác mùæt, maäi múái noái àûúåc:
Tao tûúãng maây boã laâng röìi àêëy. Maây gheát chuáng tao lùæm phaãi khöng?
Cûá ài biïìn biïåt nhû ngûúâi giêån döîi caái gò...

   Thêëy chuá khoác, töi cuäng ûáa nûúác mùæt. Chuá laåi lêím bêím:

   - Sao cuäng may tao coân söëng àïí àûúåc tröng thêëy maây.

   Röìi chuá hoãi töi:

   - Bêy giúâ maây àöíi tïn laâ Àûác Song phaãi khöng. Song hay laâ
Sang. Tao thêëy aãnh chuåp anh huâng Àùång Àûác Song thò àuáng laâ maây.
Anh töi àúä lúâi:

  - Chuá noá àêëy aå. Höìi úã nhaâ chuá êëy cuäng àaä àöíi laâ Song röìi nhûng
khöng ai goåi.

   Tïn töi ngaây beá laâ Sang, song vò truâng tïn vúái con chaáu nïn
ngûúâi laâng cûá goåi töi laâ anh Cu. Sau anh töi phaãi àöíi tïn töi laâ Song.
Ra böå àöåi töi múái thïm chûä Àûác àïåm giûäa: Àûác Song.

   Caái Miïìu àûáng úã ngoaâi noái choä vaâ o :

   - Chöëc nûäa chuá Song ra maâ xem aãnh chuá treo úã phoâng thöng tin
êëy. Àeåp, àeåp laâ... tha höì maâ àùæt vúå.

   Töi phaãi lûúâm noá möåt caái noá múái chõu ngöìi thuåp xuöëng nhûng
vêîn cûúâi ruác rñch.

                     ***


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            16

    Bûäa cúm trûa 29 àaä coá muâi võ Tïët. Dûa neán, haânh neán, thõt gaâ
luöåc. Ùn xong töi sûãa soaån àõnh lïn àònh gùåp uãy ban thò coá tiïëng noái
tûâ ngoaâi cöíng:

   - Chuá Song coân úã nhaâ khöng?

    Töi ngoá ra thêëy thùçng Thêm bïë con ài vaâo sên. Thêëy töi noá chaåy
vöåi lïn heâ, cêìm lêëy tay töi lùæc lùæc:

   - Öi, chuá hún tuöíi chaáu maâ chuá coân treã quaá, chaáu hoáa giaâ hún
chuá röìi.

   Töi nhòn laåi quaã noá biïën àöíi nhiïìu quaá. Ngaây trûúác noá vaâo loaåi
àeåp trai cuãa laâng, coá böå ngûåc núã vaâ hai caánh tay rùæn chùæc. Nhiïìu cö
mï noá cûá ài mua thuöëc laâo biïëu noá huát. Thaânh thûã noá laâ tay nghiïån
nùång, tiïìn khöng mêët möåt xu maâ vêîn coá thuöëc huát quanh nùm. Nay
noá giaâ hún töi thêåt, toác lúâm súâm, goâ maá nhö lïn xanh nhúåt, mùæt truäng
sêu lúâ àúâ.

   Noái chuyïån àûúåc möåt laát, tûå nhiïn noá baão töi:

   - Caái Cuán con noá lêëy chöìng röìi chuá aå.

   Töi cûúâi:

   - Múái lêëy aâ?

   - Lêëy nhau cuäng àûúåc hún ba nùm röìi, àaä gêìn coá ba con.

   Töi cheáp miïång.

   - Nhanh nhó.

   Thêm nhòn töi, röìi hùæn noái húi buöìn buöìn:

   - Kïí ra ngaây con gaái cö êëy cuäng àeåp thêåt, chaáu àaä àõnh ûúám hoãi
àaám êëy àêëy, nhûng... sau nghô laâ cuãa chuá nïn chaáu laåi thöi.

   Töi àoã mùåt:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              17

   - Ai baão maây thïë, baån chùn trêu thöi, chûá àaä coá tònh yá gò àêu.

   Thêm caâng coá veã tiïëc reã:

    - Chaáu cuäng nghô nhû vêåy, vò tûâ ngaây chuá ài chùèng gûãi vïì cho cö
êëy laá thû naâo caã. Nïëu coá vêën àïì gò thò ñt ra cuäng phaãi coá hûáa heån vúái
nhau chûá... thöi viïåc noá cuäng àaä qua röìi.

    Thêm bïë con cuâng lïn àònh vúái töi. úã àònh coá lúáp hoåc ngùæ n ngaâ y
cuãa caác caán böå trong toaân xaä, göìm nhûäng ngûúâi bõ xûã trñ oan vûâa àûúåc
traã laåi tûå do vaâ anh chõ em cöët caán trong caãi caách. Töi vûâa bûúác vaâo
sên àònh thò öng Húåp thoaáng tröng thêëy töi. Öng ngûâng noái chuyïån
röìi chaåy ra:

   - Chuá Song, chuá àaä vïì chúi àêëy û?

    Tröng öng vêîn nhû xûa, caái muä nöìi raách úã choãm àïí loâi caã toác,
möåt mùæt bõ keáo maâng trùæng, coân möåt mùæt rêët tinh nhanh, haâm rùng
trïn vaâng kheâ aám khoái thuöëc laâo, húi nhö ra, khi cûúâi rêët àöå lûúång vaâ
hiïìn laânh. Öng nùæm tay töi hoãi:

   - Chuá àûúåc vïì chúi bao nhiïu höm?

   Khi biïët töi àûúåc vïì pheáp coá möåt tuêìn, öng chùåc lûúäi:

    - Kïí ra xa nhaâ nùm saáu nùm vïì chúi àûúåc coá möåt tuêìn thò cuäng
coân ñt. Nhûng nhiïåm vuå quên àöåi thò...

   Röìi öng löi töi vaâo trong àònh, moåi ngûúâi xön xao lïn: "Kòa anh
Cu, nghe tin vïì tûâ saáng kia maâ". "Tröng chûäng chaåc nhó". Öng Húåp
tûúi cûúâi àun töi ra phña trûúác giúái thiïåu:

    - Töi xin giúái thiïåu möåt ngûúâi cuãa laâng ta, möåt ngûúâi laâm vinh
dûå cho quï hûúng ta laâ àöìng chñ Àùång Àûác Song, Anh huâng quên
àöåi... Àöìng chñ...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              18

    Öng chûa noái hïët moåi ngûúâi àïìu àûáng dêåy vöî tay hoan hö. Töi
liïëc nhòn thoang thoaáng toaân laâ nhûäng caán böå cuä cuãa xaä, coá thïm ñt
ngûúâi múái, chùæc laâ anh em cöët caán. Öng ra hiïåu im lùång, röìi noái tiïëp:

   - Àöìng chñ Song laâ anh huâng Àiïån Biïn Phuã, nghôa laâ coá rêët
nhiïìu chuyïån vïì Àiïån Biïn. Töi àïì nghõ höm naâo Tïët ra xaä seä töí chûác
cho àöìng chñ Song noái chuyïån vúái baâ con trûúác khi vïì àún võ.

   Sau öng dùæt töi xuöëng nhaâ dûúái noái chuyïån. Töi moác tuái lêëy bao
thuöëc laá àïí trïn baân. Öng nheo mùæt, boác thuöëc laá cûúâi:

   - Àöå naây cuäng huát thuöëc laá kia aâ?

   - Khöng, ngaây Tïët thò mua vïì vaâi bao huát cho vui.

   - Thïë naâo, chuá coân nhúá nhûäng chuyïån höìi coân khaáng chiïën
khöng. Töi vêîn nhúá ún chuá àêëy nheá. Lùæm luác nghô laåi thêëy mònh coân
söëng àûúåc àïën bêy giúâ kïí cuäng gioãi thêåt.

    Nhên vui chuyïån öng nhùæc laåi thúâi kyâ hoaåt àöång cuä. Höìi êëy öng
laâ bñ thû cuãa chi böå Àaãng úã xaä, nhiïìu ngaây öng àïën nùçm ngay trong
buöìng nhaâ anh töi àïí nùæm tònh hònh lñnh böët. Nhûäng ngaây êëy, töi cûá
chùn trêu luêín quêín bïn ngoaâi, àïën bûäa cúm laåi àûa cúm vaâo, coá
àöång laâm hiïåu baáo. Coá höm öng moát àaái quaá liïìn àuåc möåt löî nhoã úã
vaách sau cho nûúác tiïíu thöng ra, ai ngúâ nûúác chaãy xuöëng nïìn nhaâ
khöng thêëm ngay maâ laåi keáo thaânh möåt àûúâng thùèng chaåy ra vûúân.
Töi chúåt àïën thêëy thïë vöåi vaâng lêëy tro àöí lï n röìi queát ài, vûâa xong thò
boån lñnh böët suåc túái. Sau biïët chuyïån öng Húåp cûá khen maäi: "Thùæng
Song noá beá maâ laåi tinh khön hún mònh, suyát nûäa thò chïët caã luä".
Chuyïån cuä chaán, öng cho biïët tònh hònh sûãa sai cuãa xaä, bêy giúâ öng
laåi vïì nhêån nhiïåm vuå bñ thû Àaãng nhû cuä, kyâ vûâa qua öng cuäng bõ xûã
trñ oan, ài tuâ mêët mêëy thaáng. Luác chia tay öng dùån töi:

    Höm naâo chuá laåi àùçng nhaâ ùn bûäa cúm rau muöëi vúái vúå chöìng
töi, töi seä cho chuá biïët thïm tònh hònh cuãa xaä nhaâ. Töi chùæc chuá seä
goáp àûúåc nhiïìu yá kiïën hay.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              19

     Töi húi ngûúång nghõu:

     - Töi thò coân coá yá kiïën gò.

     Öng trúån mùæt:

    - Xûa chuá khaác, bêy giúâ chuá khaác. Chuá tûúãng hïî ài böå àöåi laâ
khöng coá traách nhiïåm gò vïì phong traâo cuãa xaä nûäa aâ. Nhúá höm naâo
laåi chúi nhaá...                      ***   Saáng höm sau töi dêåy súám ài thùm nhaâ baâ dò em ruöåt u töi úã
xoám traåi. Baâ coá hai con trai laâ thùçng Cúán vaâ thùçng Cúãn, möåt ài böå àöåi,
möåt vaâo du kñch, caã hai àïìu àaä hy sinh. Bêy giúâ baâ chó coân möåt ngûúâi
con gaái, nhûng vêîn úã riïng vò àûáa con rïí ùn úã vúái meå vúå chùèng ra gò.
Ngaây töi coân úã nhaâ baâ thûúng töi nhû con àeã, vêîn cûá baão xuöëng úã dûúái
êëy nhûng anh töi khöng bùçng loâng. Möîi lêìn ài chúå baán àûúåc möåt moán
haâng gò, baâ laåi reä vaâo gùåp töi, cúãi vaåt aáo khi cho möåt àöìng, khi cho vaâi
àöìng. Baâ àang xay thoác, caái vaáy mùåc vaá chùçng vaá àuåp, hai öëng chên
gêìy choùæt khö khoãng. Töi roán reán ài àïën àûáng saát àùçng sau, kheä noái:

     - Dò àûa con xay àúä cho naâo.

     Baâ giêåt mònh quay laåi thêëy töi ngú ra möåt laát röìi vûâa chûãi vûâa
khoác:

   - Cha böë maây, maây ài böå àöåi maâ khöng theâm noái vúái dò àïën möåt
tiïëng. Maây vïì bao giúâ thïë haã con... Vaâo trong naây.

   Baâ cêìm tay töi nùæn boáp, röìi laåi súâ mùåt töi, nùæn àuâi töi, nûúác mùæt
cûá giaân giuåa.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             20

   - Bêy giúâ tao chó coân coá maây, thùçng Cúán, thùçng Cúãn noá boã tao noá
ài, maây maâ baåc nûäa thò tao biïët úã vúái ai.

   Töi an uãi dò:

   - Con coi dò cuäng nhû u con, bêy giúâ con vïì laâ vui röìi sao dò laåi
khoác cho noá thïm buöìn ra.

    Dò töi chuâi nûúác mùæt, hoãi töi vïì chúi àûúåc bao lêu, vaâ muöën giûä
töi úã dûúái naây ùn Tïët. Dò àem naãi chuöëi vûâa dêëm chñn ra baão töi ùn
röìi noái:

   - Naây, caái Cuán con noá lêëy chöìng röìi. Àïën hoaâi, con beá vûâa àeåp
ngûúâi laåi àeåp nïët.

   Töi theån quaá nïn noái coá veã khöng cêìn:

   - Cö êëy lêëy chöìng mùåc cö êëy chûá.

   Dò phaát vaâo lûng töi:

   - Quên baåc, noá àïí yá maây tûâ ngaây coân beá kia àêëy. Noá àúåi tin maây
maäi thónh thoaãng laåi àïën tao hoãi doâ. Tao thûúng noá quaá nïn cûá noái
döëi noá laâ ngûúâi trong xaä ài dên cöng ra ngoaâi êëy vêîn gùåp maây vaâ maây
vêîn nhùæn tin vïì. Maäi nùm noå múái chõu ài lêëy ngûúâi khaác. Con beá àïën
ngoan.

    Töi cúãi aáo ra xay nöët thuáng thoác coân laåi, baâ chaåy ài àêu möåt laát
vïì baão töi ngûâng tay röìi moác tuái àûa töi túâ giêëy nùm nghòn coân múái.

   - Con cêìm lêëy maâ tiïu. Dò ngheâo cuäng chùèng coá gò...

   Töi biïët dò tûúãng töi ài böå àöåi thò tuáng thiïëu nhû höìi coân khaáng
chiïën nïn giêåt taåm tiïìn cuãa ai àêy. Töi àûa laåi vaâ noái:

   - Con khöng tuáng àêu, dò cêìm lêëy maâ mua vaãi, mua thuöëc. Con
tröng dò gêìy lùæm.

   Baâ giêån döîi:
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG               21

   - Hay maây chï ñt, dò ngheâo, dò chó coá thïë thöi con aå.

    Röìi baâ múã khuy tuái aáo trïn cuãa tö i, nheát túâ giêëy baåc vaâo. Coâ keâo
maäi töi àaânh phaãi nhêån, nhûng àõnh buång rùçng höm naâo ài töi seä gûãi
laåi cho anh töi cêìm xuöëng traã baâ.

   Khi töi trúã ra àïën àêìu ao coá giöìng möåt rùång taáo thò thêëy möåt
ngûúâi àaân baâ, mùåt bêìu bêìu, buång chûãa, bïë con ài laåi. Àuáng laâ caái Cuán
con!. Cö ta daáng chûâng cuäng àaä tröng thêëy töi nïn kheä keáo noán xuöëng
che mùåt. Hai àûáa chó caách nhau coá vaâi bûúác, töi àaä àõnh bûúác cheáo
chên neá ngûúâi vaâo möåt bïn raâo ài thùèng, nhûng coá möåt caái gò bùæt töi
phaãi dûâng laåi. Cuán con thêëy töi àûáng chúâ, caâng luyánh quyánh.

   Töi ài saát laåi, hoãi:

   - Cö Cuán coân nhúá töi khöng? Song àêy maâ.

    Luác êëy Cuán múái boã noán ra ngûúång nghõu nhòn töi nhûng khöng
noái gò. Àûáa con thêëy n gûúâi laå nhïåch möìm ra mïëu röìi uáp mùåt vaâo vai
meå. Meå noá àûa mùæt nhòn xuöëng àêët röìi cuäng mïëu maáo nöët. Töi àõnh
nùæm tay cö ta dùæt vaâo nhaâ dò töi noái chuyïån möåt luác, nhûng ngûúâi chõ
gaái ài sau cuäng vûâa túái, chaâo töi röìi giuåc em: "Thöi dò xin pheáp anh êëy
maâ ài, muöån röìi àêëy". Cuán laåi àöåi noán, cuái àêìu xuöëng, bïë con theo chõ.

    Töi ngoaái nhòn laåi àúåi cho hai ngûúâi ài khuêët búâ ao múái quay vïì.
Töi thêëy cêìn phaãi kïí laåi möåt chuát vïì möëi tònh baån beâ giûäa töi vaâ Cuán
con. Cuán laâ ngûúâi con gaái àêìu tiïn àïën vúái töi vaâ chiïëm möåt võ trñ
quan troång trong nhûäng kyã niïåm cuãa töi vïì quï hûúng. Nùm êëy, töi
mûúâi saáu tuöíi vaâ Cuán con mûúâi lùm. Töi vaâ noá tuy cuâng laâng nhûng úã
hai xoám caách nhau khaá xa. Noá àïí yá töi vaâ mïën töi trûúác khi töi biïët
àïën noá. Lêìn àêìu hai àûáa thêåt sûå quen nhau laâ do möåt cuöåc àaánh tam
cuác tay ba úã ngoaâi àöìng: töi, Cuán con vaâ thùçng em hoå. Töi chúi baâi rêët
thêëp, vaã laåi vöën cuäng khöng û a nhûng vò höm àoá laåi àûúåc thöng luön
mêëy vaán nïn àaä bùæt àêìu ham. Möåt vaán töi kïët àöi phaáo àiïìu. Cuán con
nhòn baâi töi ngêìn ngûâ möåt luác röìi duái hai cêy baâi coân laåi vaâo têån dûúái
lúáp baâi chui.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              22

    Töi cûúâi reá lïn:

    - A tûúáng, tûúáng ài óa!

   Thùçng em töi húi nghi nïn löi hai con baâi chui ra lêåt xem: ai
ngúâ laåi laâ àöi tõnh vaâng. Tõnh vaâng phaãi chui phaáo àiïìu? Thò ra noá
muöën ngöìi àaánh baâi lêu vúái töi nïn cûá giaã vúâ thua àïí töi hùng maáu,
khöng choáng chaán. Thùçng em hoå töi rêët laáu, noá cûá nhòn con beá choâng
choåc röìi cûúâi:

    - Ï, àaánh baâi hay nhó... Tao biïët thûâa röìi...

    Töi chó thêëy Cuán con àoã mùåt lïn nhòn ài chöî khaác.

    Hai àûáa chuáng töi chùn hai con trêu. Tûâ ngaây quen nhau töi cûá
cûúäi trêu ra àöìng laåi nhúâ Cuán chùn höå, coân töi ài àaánh bêîy chim, àúm
caá, àaâo öí chuöåt àïën buöíi múái vïì. Thûúâng thûúâng Cuán cûá buöåc hai àêìu
thûâng cuãa hai con trêu laåi, cho chuáng noá ài vúái nhau. Möåt chiïìu töi ài
chúi vïì, tòm trêu laåi thêëy trêu buöåc dñu àöi cúãi maäi khöng àûúåc, trúâi
thò sùæp coá cún giöng. Töi giêån quaá quaát tûúáng lïn:

    - úái Cuán, Cuán úi... ài àêu röìi!

    Cuán con úã àêu chaåy laåi, cûúâi cûúâi. Töi trúån mùæt gùæt:

   - Sao khöng chùn riïng laåi buöåc thûâng laåi vúái nhau laâm ngûúâi ta
thaáo maäi khöng àûúåc.

    Noá nhòn töi gûúâm gûúâm.

    - Ngûúâi ta àaä chùn höå cho maâ ài chúi laåi coân laâm böå. Gùæt gùæt caái
gò...

    Töi caâng tûác:

   - Tûâ nay khöng khiïën chùn höå nûäa. Thaáo thûâng ra. Noá cuäng
gùng:

    - Sai ai àêëy, muöën vïì trûúác thò thaáo lêëy.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             23

    Töi thaáo maäi khöng àûúåc liïìn nùæm lêëy lûúäi liïìm noá cêìm úã tay
giùçng lêëy, röìi möåt chên dêån àêìu thûâng, möåt tay keáo thûâng cùng ra
cûáa àûát àöi. Khi töi cûúäi trêu vïì quay laåi nhòn thêëy noá àûúng àûa vaåt
aáo lau nûúác mùæt. Höm sau töi gùåp noá vò ngûúång quaá nïn laåi laâm ra veã
giêån, mùåt hêìm hêìm khöng noái. Noá àïën bïn töi, laâm laânh trûúác:

   - Coá ài àêu thò ài ài àïí trêu töi chùn cho.

   Töi khoá traã lúâi quaá nïn cûá lùång im.

   Noá laåi noái:

    - Höm qua töi cuäng àõnh giùçng liïìm laåi nhûng vò anh cêìm àùçng
lûúäi súå anh àûát tay nïn töi phaãi buöng ra. Vò caái thûâng maâ u töi chûãi
töi caã möåt buöíi töëi àêëy.

    Ngaây beá töi ùn mùåc rêët raách rûúái, toác cûá àïí búâm che kñn caã gaáy,
caã tai. Ngöìi chúi vúái nhau, Cuán cûá thuã thó baão töi:

   - Sao khöng caåo àêìu ài, àïí thïë ngûáa chïët.

   Töi àoã mùåt:

   - Nhûng khöng coá tiïìn.

   Noá gùång hoãi:

   - Cêìn bao nhiïu?

   Töi laãng ra:

   - Khöng cêìn.

   Coá buöíi noá coân mang kim chó vaâ muån ài vaá aáo cho töi, bùæt caã
rêån. Töi boá coã vaâo loaåi àeåp nhêët laâng, boá vöìng lïn nhû quaã traám, löåi
nûúác khöng tuöåt. Nhûäng àûáa mûúâi möåt, mûúâi hai tuöíi múái ài cùæt coã
lêìn àêìu, thñch laâm àoãm àïìu àïën van vó töi àöíi cöng cùæt lêëy cöng boá.
Buöíi naâo ài c ùæt coã töi àïìu boá cho Cuán möåt gaánh àeåp nhêët, àïën nöîi noá


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              24

phaãi baão töi: "Boá àeåp vûâa thöi, àïí luác vïì dúä ra àúä tiïëc". Ài àêu hai àûáa
cuäng lñu rñu bïn nhau.

    Múái àêìu töi khöng àïí yá àïën Cuán lùæm, coi noá cuäng nhû nhûäng
àûáa treã khaác, sau thêëy noá sùn soác töi, an uãi töi, khiïën töi cuäng búát tuãi
vò thên phêån möì cöi nïn töi cuäng trúã laåi mïën noá. Höm naâo noá úã nhaâ laâ
töi thêëy nhû thiïëu, tröëng caái gò, ngûúâi cûá ngú ngaác suöët buöíi, khöng
thiïët chúi búâi vúái ai khaác. Moåi khi chuáng töi vêîn cûúäi trêu saánh àöi,
nhûng sau töi cûá muöën àïí noá ài trûúác, hoùåc töi vûúåt lïn trûúác, vaâ khi
thêëy ngûúâi khaác nhòn hai àûáa thò mùåt töi àoã lïn, luáng tuáng.

    Nùm sau töi ài böå àöåi cuäng khöng kõp gùåp Cuán àïí dùån doâ. Tûâ
bêëy àïën nay nhûäng luác nùçm röîi töi laåi nghô àïën ngûúâi baån gaái beá nhoã,
luác êëy trong ngûúâi vûâa buöìn buöìn, vûâa thûúng nhúá laåi húi thöín thûác,
vaâ tûå nhiïn töi nghô àïën ngaây töi vïì nhaâ, gùåp laåi noá, hai àûáa chùæc coân
thên nhau hún xûa.

   Bêy giúâ nghe Thêm vaâ dò töi noái chuyïån laåi thò ra noá àaä yïu töi
tûâ ngaây êëy, yïu töi trûúác khi töi kõp biïët rùçng mònh cuäng àaä... yïu noá.
Töi àaä yïu noá thêåt û? Töi chûa hïì noái vúái noá möåt cêu naâo hoâ heån, yïu
àûúng. Töi cuäng chûa bao giúâ nghô rùçng Cuán seä laâ vúå töi. Nhûng töi
vêîn nhúá, vêîn thûúng vaâ bêy giúâ thò töi thêëy bêng khuêng, höëi tiïëc
nhû vûâa àïí mêët möåt caái gò rêët quyá.

   Töëi 30 Tïët. Chó coân mêëy giúâ nûäa laâ bûúác sang möåt nùm múái vúái
nhûäng cöng viïåc vaâ ûúác voång múái. Suöët laâng saáng rûåc aánh lûãa. Trai,
gaái àöët àuöëc goåi nhau ài xem cheâo cuãa xaä úã àònh trïn. Nhaâ naâo cuäng
bùæc thuâng úã giûäa sên nêëu baánh, nûúác söi baánh kïu luåc cuåc, lûãa luâa
vaâo caác thúá göî nöí àöm àöëp. Tïët nùm nay laâ Tïët vui nhêët cuãa laâng.
Taám, chñn nùm khaáng chiïën böët kïì àêìu laâng, töëi àïën huát thuöëc cuäng
phaãi vaâo trong buöìng kñn, ngaây Tïët àïìu luöåc baánh chûng ban ngaây,
maâ luöåc baánh ngaây thò coân gò laâ hûúng võ ngaây Tïët.

    Nhaâ öng anh töi töëi höm êëy trúã thaânh möåt caái cêu laåc böå, nhûäng
ngûúâi ài nhúâ sên àõnh tùæt ruöång sang àònh trïn xem cheâo àïìu dûâng
laåi chúi. Ngûúâi ngöìi trïn giûúâng, ngûúâi ngöìi dûúái àêët, phaãi giaãi caã

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             25

chiïëu ra àêìu heâ. May trúâi àïm êëy laåi àeåp, êm êëm nhû cuöëi thu. Öng
anh töi àaä caåo rêu, huái toác, mùåc böå quêìn aáo nêu múái, tröng saáng suãa,
vui veã hún höm qua nhiïìu. Noái chuyïån möåt laát öng sai con mang àaân
bêìu ra àaánh. Cuäng vò tiïëng àaân bêìu maâ anh töi lêëy àûúåc vúå. Nguyïn
ngaây trûúác anh töi úã trong phûúâng cheâo cuãa xaä, thûúâng hay sang caác
xaä baån diïîn nhûäng ngaây àònh àaám àêìu xuên.

    Möåt nùm phûúâng cheâo úã troå nhaâ öng trûúãng baå, öng ta coá ngûúâi
con gaái uát, traåc trïn àöi mûúi, laâm ruöång, buön baán àïìu àaãm, nhûng
chó àûúåc coá tiïëng àaân maâ ngûúâi con gaái öng trûúãng baå nhêët àõnh xin
ài theo, duâ böë meå chûãi mùæng, àe doåa thïë naâo cuäng mùåc. Öng chuá àaánh
àaân tranh, möåt ngûúâi anh hoå thöíi tiïu, ban nhaåc gia àònh chúi caác baâi
lûu thuãy, bònh baán, kim tiïìn... Moåi ngûúâi laåi àïì nghõ töi haát. Töi haát
hoãng vöën khöng ra gò, nhûng sau khi haát baâi Giaãi phoáng Àiïån Biïn
moåi ngûúâi nùæc noãm khen gioång töi êëm laâm töi xêëu höí quaá. Coá tiïëng àïì
nghõ cö Tyå haát cheâo. Têët caã quay vïì phña möåt cö beá vöî tay rêìm rêìm.
Caái Tyå cuäng khöng beá lùæm, àïën tuöíi mûúâi baãy, mûúâi taám röìi. Chõ caái
Tyå laâ Teåo xûa cuäng úã trong phûúâng cheâo cuãa xaä. Thûúâng Teåo haát vaâ
anh töi àïåm nhõ.

   Gioång cuãa Teåo rêët trûúâng, tiïëng vang, khi vaâo laåi ngoåt, hún nûäa
laâ ngûúâi coá nhan sùæc nïn thanh niïn laâng nhiïìu anh muöën ngêëp
ngheá. Ngaây êëy noá rêët mï töi, vaâ meå noá cuäng bùçng loâng gaã noá cho töi,
nhûng töi laåi nghô noá laâ àûáa con haát, khöng àûáng àùæn, quen ngay
lûng, lêëy vïì laåi hêìu noá nhoåc nïn cûá thoaái thaác. Tyå àeåp hún chõ, gioång
haát coân coá phêìn trong treão, quyïën ruä hún. Tyå haát möåt àoaån cheâo
trong tñch Trûúng Viïn. Moåi ngûúâi laåi àïì nghõ haát laåi lêìn nûäa. Haát
xong, noá nhòn töi tuãm tóm cûúâi: "Em haát hai baâi maâ anh Song khöng
cho em gaái gò aâ?". Caái Miïìu ngöìi caånh töi thûâa luác khöng ai àïí yá gheá
saát vaâo tai töi noái nhoã: "Chuá xem con mùæt noá coá sùæc khöng?".

    Töi biïët tñnh con beá naây hay choåc gheåo nïn gaåt ài, nhûng noá cûá
baám nhùçng lêëy: "Chaáu baão thêåt àêëy, noá baão vúái chaáu laâ nïëu chuá hoãi
noá thò noá nhêët àõnh bùçng loâng lêëy chuá". Töi hoãi laåi: "Nïëu tao bùçng
loâng thò maây thêëy thïë naâo?". Noá toeát miïång cûúâi: "Cuäng phaãi bùçng
loâng chûá, nhûng noá lao àöång keám lùæm, coân lûúâi hún con chõ noá nhiïìu
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             26

àûúng coá nguyïån voång xin ài vùn cöng àêëy. Chuá giúái thiïåu cho noá ài
vúái".

   Caã nhaâ thûác cho àïën luác giao thûâa. Trïn àònh coá tiïëng chiïng vaâ
tiïëng tröëng àaánh thò thuâm, cung coong. Trúâi húi saáng vò lûãa úã caác
nhaâ, úã doåc àûúâng hùæt lïn. Tûâ noác caác maái nhaâ múâ múâ bay lïn nhûäng
maãng súåi trùæng rêët xöëp vaâ nheå, khoái hûúng hay sûúng àïm. Anh töi
lêëy vöi ra veä böën goác sên böën caái cung lúán, coá böën muäi tïn chôa ra
ngoaâi trûâ ma quyã. úã giûäa veä möåt caái voâng troân laâ coát thoác, chung
quanh veä caây, bûâa, cuöëc, hy voång nùm túái thoác luáa àêìy nhaâ, no êëm
quanh nùm.

    Anh thöng tin cuãa thön àaä treâo lïn caái choâi cuöëi xoám baáo tin
giao thûâa, àoåc thû chuác tïët cuãa Höì Chuã tõch, cuãa uãy ban Huyïån vaâ Xaä
gûãi túái nhên dên. Sau àoá tiïëng àöång nheå dêìn, lùæng ài röìi im hùèn. Caác
caánh cûãa kheáp laåi, aánh saáng thu troân möåt khoaãng trïn baân thúâ coá
nhûäng súåi khoái nhang uöën eáo bay qua. Nhòn ra ngoaâi trúâi àen thùm
thùèm vaâ mûa xuên bùæt àêìu rêy lêët phêët.                     ***    Chiïìu möìng böën Tïët, töi tûâ giaä gia àònh, quï hûúng lïn àûúâng
vïì àún võ. Luác nhêëc ba lö lïn thêëy nùång gêëp àöi luác thûúâng, múã ra
khöng hiïíu ai àaä xïëp lïn trïn lúáp quêìn aáo hai caái baánh chûng, möåt
nûãa caái gioâ naåc, möåt àôa cheâ kho goái laá chuöëi. Töi àïí caã laåi chó mang
ài coá möåt caái baánh. Chöìng caái Miïìu cûá àoâi khoaác ba lö cho töi àïën têån
bïën àoâ, anh töi cuäng ài theo tiïîn chên. Vúå chöìng Thêm tûâ sau caãi
caách àïën nay vêîn laâm nghïì chúã àoâ ngang úã söng, höm nay àïën phiïn
vúå chöìng noá. Chöìng àûúng ngöìi ùn cúm bïn kia búâ, thêëy boáng töi boã
cúm, cheâo vöåi sang. Töi xuöëng àoâ, àoâ cheâo xa anh töi vêîn coân àûáng
trïn búâ vêîy. Gêìn aáp búâ thò Thêm hoãi töi:

   - Chuá àõnh ra taâu mêëy giúâ?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             27

   - Taâu baãy giúâ.

   - Chïët, giúâ múái coá nùm giúâ, coân súám chaán. Àïí chaáu chúã chuá ài
chúi trïn söng möåt laát.

  Töi bùçng loâng àïí ba lö vaâo trong khoang, ngöìi möåt àêìu thuyïìn,
Thêm ngöìi möåt àêìu thuyïìn. Noá nhòn töi cûúâi:

   - Thïë laâ chuá noái döëi chaáu àêëy nhaá!

   Töi cuäng cûúâi:

   - Bêån khaác vïì pheáp lêu hún thò múái coá thò giúâ lo liïåu chûá. Caác cö
laâng ta cuäng khöng dïî tñnh lùæm àêu.

    Maái cheâo àêåp xuöëng nûúác bò boäm, nûúác ngoaåm hai bïn maån
thuyïìn choaâm choaåp. Con thuyïìn lúâ lûäng khi úã giûäa doâng, khi men
theo phña bïn àï döëc thùèng, àêët lúã xuöëng àen nêu. Xa xa nhûäng cuåm
tre àûáng cö àöåc, xoäa sûúåi, buöìn baä. Khi thuyïìn àïën chöî ngoùåt söng thò
úã nhûäng maãng beâ neáp mònh dûúái chên àï àaä coá nhûäng àöëm lûãa le loái
saáng.

   Thêm kheä noái:

   - Àïí chaáu chúã chuá lïn bïën trïn thò ài gêìn àûúåc möåt quaäng
àûúâng.

    Phña laâng àaä khuêët hùèn, nhûng töi vêîn àùm àùæm nhòn theo. Töi
ài àaä nhiïìu núi, àoáng quên laåi úã nhiïìu chöî, phong caãnh àeåp àeä hún
àêy nhiïìu, nhên dên coi töi nhû ngûúâi laâng vaâ cuäng coá nhûäng ngûúâi
yïu töi tha thiïët nhûng sao sûác quyïën ruä, nhúá thûúng vêîn khöng
maänh liïåt, day dûát bùçng maãnh àêët cöåi cùçn naây.

    Laâng maåc bõ taân phaá nhûng maãnh àêët quï hûúng vêîn àuã sûác
nuöi söëng töi nhû ngaây xûa nïëu töi coá ngaây trúã vïì. úã miïëng àêët êëy
thaáng giïng töi ài àöët baäi àaâo öí chuöåt, thaáng taám nûúác lïn àaánh dêåm,
uáp caá, àúm teáp, dêëm caá rö, thaáng chñn, thaáng mûúâi ài moác con da dûúái
vïå söng. úã miïëng àêët êëy nhûäng ngaây phiïn chúå dò töi laåi mua cho vaâi
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              28

caái baánh rúåm, àïm nùçm vúái chuá, chuá gaác chên lïn töi maâ lêíy Kiïìu,
ngêm thú, nhûäng töëi liïn hoan xaä nghe caái Tyå haát cheâo vaâ àöi luác laåi
àûúåc ngöìi noái chuyïån vúái Cuán con nhùæc laåi nhûäng kyã niïåm àeåp àeä höìi
thú êëu.

    Khung caãnh chung quanh töi bùæt àêìu múâ dêìn röìi trùæng xoáa,
sûúng xuöëng daây àùåc àïën khöng coân tröng roä caái gò nûäa. Phaãng phêët
trong khöng khñ coá thûá muâi quen thuöåc, khöng hùèn laâ muâi nhang
ngaây Tïët, cuäng khöng phaãi laâ thûá muâi naâo khaác coá thïí goåi tïn àûúåc,
noá man maác, coá leä àaä lêu lùæm töi m úái laåi caãm thêëy noá. Thöi, töi nhúá ra
röìi... àoá laâ thûá muâi võ àùåc biïåt, muâi võ cuãa quï hûúng...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            29
             Vuâng biïín thùèm
                              Trêìn Quöëc Huêën

   Vúå Phaái gêìn àêy hay phaân naân vïì chöìng mònh. "Chaâng Ngöëc",
ngay tûâ ngaây coân yïu nhau, chõ àaä thûúâng goåi anh nhû thïë. Nhûng
thúâi gian êëy, khi maâu sùæc höìng haâo laäng maång cuãa quan hïå yïu
àûúng chûa ngaã sang maâu nûúác dûa cuãa hiïån thûåc vúå chöìng, thò àoá laâ
caách goåi êu yïëm, thêåm chñ coá phêìn tûå haâo. Coân bêy giúâ... chõ goåi anh
möåt caách nghiïm nghõ hún: "Àöì dúã húi!"

   - Caái gò? - Lêìn àêìu nghe, Phaái hoãi laåi, hiïìn laânh nhû ngûúâi nghe
chûa thuãng.

   - Dúã húi!

    Möåt caái gò gêìn giöëng nhû laâ cûúâi. Muãm móm, bêng quú. Thoaåt
nhòn vö haåi. Nhûng nïëu cûá chùm chuá vaâo noá, thò noá laåi coá haåi. Trûúác
hïët laâ àaáng ngúâ. Mùæt nhòn àùm àùm vaâo möåt àiïím vö hònh, Phaái rêët
hay muãm móm nhû vêåy.

   Hiïëm coá ngûúâi vúå naâo laåi chiïìu chöìng nhû vúå Phaái. Chõ laâ con
gaái àöåc nhêët cuãa möåt gia àònh khaá giaã, coá tiïåm buön úã phöë Haâng Àaâo.
Chõ àaä möåt thúâi laâ vêån àöång viïn búi löåi, laâ haåt nhên vùn nghïå úã
trûúâng cêëp ba. Möåt vöën tri thûác phaãi chùng. Möåt nhan sùæc phaãi
chùng. Lêëy Phaái, ra ùn riïng, nhûng cö con gaái vêîn chung vöën vúái baâ

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             30

meå úã tiïåm haâng. Baâ meå giaâ yïëu àaä húi lêîn, nïn vúå Phaái gêìn nhû toaân
quyïìn cai quaãn viïåc buön baán.

   Coá nghôa laâ vïì mùåt cúm aáo, Phaái khöng phaãi lo lùæng, phaãi bo bñu
àïën baåc mùåt nhû söë àöng baån beâ cuâng tuöíi.

    Cöng viïåc cuãa Phaái noái chung dïî chõu, vaâ nhaân, nïëu muöën
nhaân. Möåt cú quan nghiïn cûáu maâ saãn phêím thûúâng laâ trûâu tûúång
khöng àoâi hoãi phaãi taám giúâ vaâng ngoåc, khöng phaãi ngaây naâo cuäng cêìn
àïën ngöìi úã baân giêëy. Àïën nöîi nïëu nhû thûúâng xuyïn anh coá mùåt àuáng
giúâ úã cú quan, thò àöìng sûå seä nhòn anh nhû möåt thùçng raách viïåc, hoùåc
laâ àang coá caái mûu gò.

    Leä ra, coá thïí laâm viïåc úã nhaâ, ñt nhêët laâ àoåc. Nhûng kiïíu nhaâ
nhû vúå chöìng Phaái àang cû nguå roä raâng khöng phaãi laâ caái nhaâ duâng
àïí nghiïn cûáu. Têët caã sinh khñ cuãa cùn nhaâ àïìu döìn lïn phña mùåt
àûúâng, núi coá tuã kñnh haâng hoaá sùåc súä, choaáng gêìn hïët löëi ra vaâo,
Phêìn coân laåi, noá giöëng nhû möåt caái hang. Bïì röång ngoát ngeát hai meát
rûúäi, vaâ daâi, sêu thùm thùèm. Vaâ töëi êm êm.

   - Thêåt àuáng hïåt möåt caái quan taâi!

   Coá lêìn Phaái nùçm duöîi daâi, ngûãa mùåt lïn trêìn nhaâ, lêím bêím
nhû thïë. Vúå Phaái bûåc mònh, mùæng:

   - Ú hay, öng dúã húi, chó àûúåc caái gúã miïång. Àêìu t haáng maâ ùn noái
cûá nhû ma aám, khöng cho ai laâm ùn gò nûäa húã giúâi?

    Thïë nïn ngaây naâo Phaái cuäng ài. Vúå Phaái röìi cuäng biïët laâ Phaái
khöng àïën núi laâm viïåc. Song theo chöî chõ hiïíu, cöng viïåc cuãa chöìng
àoâi hoãi sûå nghiïìn ngêîm triïìn miïn. Àaä laâ nghô ngúåi thò khöng nhêët
thiïët phaãi ngöìi möåt chöî, phaãi coá ghïë dûåa, coá baân.

    Chõ vêîn mua quaâ saáng cho anh àïìu àùån. Vaâ cuäng rêët àïìu àùån
nheát tiïìn vaâo tuái aáo àaä laâ uãi sùén cho anh tûâ töëi höm trûúác. Àïí chiïìu
vïì, khi giùåt aáo cho anh, nïëu thêëy vêîn coân tiïìn trong tuái, thò chõ giêån:

   - Anh chùèng chõu ùn uöëng böìi böí gò caã, ngûúâi cûá nhû con vaåc êëy.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            31

    Kïí cuäng khoá cho Phaái. Möåt ngûúâi khöng hïì bõ thiïëu chêët, thò
chùèng mêëy khi thêëy àoái, thêëy khaát. Nûãa cöëc bia àaä àoã mùåt, àaä
chuïënh choaáng, thuöëc khöng huát bao giúâ thò laâm sao tiïu hïët àûúåc
chöî tiïìn saáng saáng vúå nheát vaâo tuái, bùæt phaãi tiïu.

   Phaái buöåc phaãi nghô ra caách tiïu tiïìn haâng ngaây.

    Anh thûúâng rònh rònh chöåp lêëy möåt öng baån naâo àoá, ruã vaâo
cùng-tin, hay taåt vaâo möåt haâng phúã. Thñch nhêët laâ vúá àûúåc öng naâo
biïët uöëng rûúåu, bia. Thûúâng nhûäng öng hay bõ àoái, laåi laâ nhûäng öng
uöëng àûúåc rûúåu, bia. Thïë laâ möåt cöng àöi viïåc, vûâa cûáu àûúåc baån, vûâa
cûáu àûúåc mònh, laåi vui veã. Vui cho baån luác êëy, vui caã cho mònh, khi vïì
nhaâ phaãi thay aáo.

   Nhûng caái caách êëy khöng àûúåc bïìn. Caán böå cuâng cú quan vúái
nhau, trñ thûác vúái nhau, tuáng thò tuáng, nhûng maâ nhiïìu tûå troång.
Anh bao töi möåt lêìn, thò lêìn sau, töi cuäng phaãi kiïëm cúá àïí bao laåi
anh, duâ möåt nûãa. Lùåp laåi àöi ba lêìn cûúâi vui vúái anh àêëy, tri kyã vúái
anh àïën mêëy, cuäng vêîn cûá chaånh loâng. Coá caái gò khöng öín trong têm
lyá ngûúâi àûúåc múâi tiïu duâng, ngûúâi ùn theo. Phaái cuäng nhêån ra àiïìu
àoá. Anh vöën àaä tûâng laâ ngûúâi nhaåy caãm.

   Phaãi tòm caách khaác, Phaái chúi xöí söí vúái Nhaâ nûúác.

   Möåt hònh thûác húåp lyá vaâ laânh maånh. Vaâ àuáng theo muåc àñch "xöí
söë kiïën thiïët". Phaái chûa truáng söë bao giúâ. Thïë nhûng, phaâm caái
ngûúâi ñt truáng vùåt, laåi khöng cay cuá, khöng höìi höåp quaá, thò ùæt truáng
to.

    Phaái truáng giaãi nhêët. Mua veá vu vú, chùèng mûu tñnh gò, lûäng
thûäng ra baãng thöng baáo àêìu phöë, húâ hûäng ruát veá ra, àoå. Thïë laâ
truáng. Song Phaái khöng nhaãy lïn, cuäng khöng hïì heá cho ai biïët àïën
caái vêån may àoã moång cuãa mònh.

   Vúái ngûúâi ta, àuáng laâ möåt gia saãn. Noá seä laâm thay àöíi cuåc diïån
kinh tïë, thêåm chñ, coá khaã nùng caãi taåo nhûän g möëi quan hïå phûác taåp.
Phaái biïët àiïìu àoá.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              32

    Àaä lêu úã cú quan anh, coá cùåp vúå chöìng chùèng biïët vò sao sinh luåc
àuåc, hêìm hêìm laâm àún xin ly dõ. Giêëy túâ xong xuöi, hai bïn àaä kyá
kïët, êën àõnh ngaây trònh toaâ, thò àaánh nhoùçng möåt caái, anh chöìng
truáng caái xöí söë giaãi nhò. Ngaây àoá giaãi chûa to. Chó laâ caái xe àaåp thöëng
nhêët, vúái vaâi meát vaãi ngoaåi. Thïë nhûng taác duång cuãa giaãi laåi vûúåt quaá
khuön khöí maâ ngaây caã nhûäng ngûúâi nghô ra caái troâ xöí söë úã thïë gian
nay cuäng khöng daám lûúâng. Giaãi àaä vûún túái möåt giaá trõ nhên àaåo,
vûâa sêu sùæc, vûâa cuå thïí: cùåp vúå chöìng ruát àún ly dõ. Àûáa con vêîn coân
nguyïn caã böë, lêîn meå.

   Thïë nïn, caái giaãi nhêët naây seä rêët cêìn cho ai àoá. Phaái nghiïìn
ngêîm mêët möåt ngaây, hai àïm. Anh ài àïën möåt quyïët àõnh phaãi noái laâ
cao thûúång, àïën baãn thên anh cuäng thêëy caãm àöång. Trong söë baån beâ
thên thiïët, anh choån loåc ra lêëy möåt ngûúâi coá hoaân caãnh neo tuáng
nhêët. Caái khoá laâ choån lê ëy möåt ngûúâi, chó àûúåc pheáp lêëy möåt ngûúâi.

   Phaái coá caách choån riïng cuãa Phaái.                     ***   Möåt àúâi ngûúâi, coá rêët nhiïìu cú höåi àïí khai lyá lõch: ài hoåc, vaâo
Àöåi, vaâo Àoaân, chuyïín cú quan, lêëy vúå v.v. ... Àêëy laâ chûa kïí túái
nhûäng dõp phaãi khai cho con àïí noá vaâo àúâi - nhû böë mònh àaä tûâng
khai höå mònh ngaây trûúác, àïí mònh vaâo àúâi.

    Giaá coá thûác dêåy nûãa àïm, mùæt nhùæm mùæt múã, Phaái vêîn coá thïí
ngay lêåp tûác, àoåc thuöåc loâng têët caã caác khoaãn muåc, caác chi tiïët lyá lõch
mònh. Chùèng haån: öng nöåi sinh nùm 1892, ba vúå. Cuäng coá dñnh tyá
"khöë xanh", nhûng chó têåp "ùæc ï", ñt ngaây, laåi trûúác caách maång, röìi sau
coá laâm cú súã nöåi thaânh cho ta ...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             33

   Duy coá caái muåc (thûúâng laâ sau cuâng) vïì quan hïå xaä höåi thò Phaái
húi êëp uáng. Söëng àïën giaâ nûãa àúâi, coá hoãi àïën ai laâ baån, laåi laâ baån
thên, vêîn phaãi lêím nhêím nghô, khoá maâ khai ngay ra àûúåc.

   Hoaá ra àaä lêu quaá, Phaái chûa coá dõp laâm lyá lõch. Vêåy luác naây cûá
laâm nhû mònh àûúåc dõp khai ài, thïë naâo cuäng tòm ra àûúåc möåt ngûúâi.

   Nhûng quaái laå, baån beâ gêìn gùåt nhêët bêy giúâ hiïån lïn cûá chêåp
chúân nhû ti vi bõ nhiïîu nùång. Ngûúâi coá tiïëng thò mêët hònh. Thùçng
àûúåc hònh thò meáo tiïëng. Laåi coá thùçng chó thêëy hiïån lïn möîi caái lûng.
Trûúâng húåp naây nhiïìu, lûng lïn rêët nhiïìu.

   Baån beâ möîi tuöíi möîi khaác. Chó coá thûa vùæng ài, chûá khöng thïí
àöng vui lïn. Àïën luác maâ ngûúâi ta gùåp gúä nhau theo lõch cöng taác,
theo nhûäng thuác baách khe khùæt vaâ buöìn baä cuãa kïë saách sinh nhai, thò
nhu cêìu tònh caãm böîng trúã nïn vu vú, phuâ phiïëm quaá. Ai chûá àöëi vúái
Phaái rêët röîi thúâi giúâ naây. Phaái biïët lùæm. Phoáng xe hùm hùm húã húã
àeán nhaâ baån, bûâng bûâng bao nhiïu laâ têm traång, vêåy maâ túái núi, laåi
gùåp ngay phaãi böå mùåt àùm àùm, möåt cêu hoãi nguöåi ngùæt: "Coá viïåc gò
khöng ?" thò quaá bùçng döåi gaáo nûúác àaá vaâo àêìu nhau!

    Thïë thöi, baån beâ vêîn coá thïí nhúá àïën nhau, vêîn nhêån ra nhau
àûúåc, nhûng gùåp nhau laâ viïåc khöng phaãi thêåt cêìn. Coân àêìu nhûäng
nöîi niïìm bêng quú, möåt chuát phaãi loâng boáng gioá cuäng àuã laâm caái cúá;
àïí thêu àïm hai thùçng con trai gaác chên lïn nhau maâ raåo rûåc, maâ böìi
höìi? ...Röìi nhûäng lêìn söëng chïët coá nhau ...Sao? Caái gò nhó? "Söëng chïët
coá nhau?" Loâng Phaái chúåt thoaáng lïn möåt tia chúáp. Giêy laát, Phaái gùåp
laåi caái caãm giaác vûâa quùån thùæt, vûâa nheå böîng khi coá möåt traái bom nöí
rêët gêìn mònh ...

   Nghõ! Phaãi röìi, Trêìn Hûäu Nghõ - thùçng baån úã chung möåt cùn
hêìm vúái Phaái, àaä tûâng xöëc Phaái àêìy maáu me lïn àöi vai gêìy guöåc cuãa
mònh, loaång choaång vûúåt nùm cêy söë vïì túái traåm quên y trung àoaân,
vûâa suåc giêìy loaåt soaåt trong caát, vûâa thuát thñt khoác nhû möåt àûáa treã.

   Vúå Phaái coá lêìn toâ moâ ngùæm nghña caái theã thûúng binh cuãa Phaái,
êu yïëm noái vúái chöìng:
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              34

   - Nhòn ùn, chùèng ai nghô laâ anh àaä coá thúâi laâm lñnh, laåi laâ lñnh
daåi baác cú àêëy!

   Khöng hiïíu sao cêu noái vui cuãa vúå Phaái laåi chen ngang trong oác
anh àuáng khoaãnh khùæc naây - khoaãnh khùæc vuåt nhúá vïì möåt thùçng baån,
theo àuáng nghôa söëng chïët coá nhau, úã möåt thúâi chûa phaãi àaä laâ xa.

   Sau lêìn bõ dêåp thûúng êëy, Phaái chuyïín vïì hêåu phûúng, vaâ ra
quên, trúã vïì trûúâng àaåi hoåc. Röìi ra cöng taác. Cûá thïë, diïîn ra tuêìn tûå
möåt loaåt nhûäng cöng viïåc lúán, nhoã cuãa möåt àúâi ngûúâi. Moåi sûå ài àïën
öín àõnh, tûâ tûâ, suön seã.

   Maäi sau naây, trong möåt höåi nghõ khoa hoåc chuyïn ngaânh, rêët
bêët ngúâ, Phaái gùåp Nhõ - möåt Trêìn Hûäu Nghõ vúái tû caách phoáng viïn
baáo chñ.

    Phaái mûäng rúä quaá àöîi vaâ ngaåc nhiïn. Mûâng rúä vò cuöåc höåi ngöå
ngoaâi tûúãng tûúång. Ngaåc nhiïn vò Nghõ khöng thay àöíi mêëy: vêîn àöi
vai gaây guöåc, cùåp mùæt truäng sêu vaâ caái veã ruåt reâ, coá phêìn tiïìu tuyå
khöng àaáng coá úã möåt nhaâ baáo (Nhûäng nhaâ baáo Phaái àaä gùåp, hoå chûäng
chaåc, tûå tin, vaâ giöëng nhû möåt thuyã thuã laäo luyïån, àöëi vúái hoå, trïn àúâi
chùèng coá gò àaáng ngaåc nhiïn caã).

    Hoå gùåp nhau vöåi vaâng úã giúâ giaãi lao, ngoaâi haânh lang. Phaái àõnh
buång tan höåi nghõ, seä ruã Nghõ ài chúi vúái mònh. Nhûng rêët laå, Nghõ
àaä lêín mêët tûâ luác naâo. Sau naây Phaái múái biïët: Nghõ biïën mêët, cuâng
vúái khaá nhiïìu àaåi biïíu, khi àaä nhêån xong tiïìn ùn trûa.

   Phaái coá bõ hêîng. Nhûng khöng giêån baån. Búãi caái ngûúâi mang ún
khöng thïí giêån caái ngûúâi àaä cûáu söëng mònh, khi anh ta lùång leä tröën
khoãi möåt cuöåc thuâ tiïëp. Vaã laåi, Phaái coá heån hoâ gò àêu. Anh chó kõp hoãi
àõa chó cuãa Nghõ àïí àïën thùm thöi.

    Àõa chó Nghõ, àïën höm nay, Phaái coân nhúá mang maáng. Chùæc tòm
àûúåc thöi. Àiïìu naây múái quan troång: Nghõ àaä coá vúå vaâ hònh nhû múái
"vúä kïë hoaåch" ra thïm möåt àûáa con thûá ba. Àúâi söëng vò thïë chùæc chùæn
laâ gieo neo àêëy.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             35

    .... Phaái cêín thêån xïëp mêëy caái veá xöí söë (trong àoá coá veá truáng
giaãi) vaâo tuái. Nhêím laåi söë nhaâ cuãa Nghõ. Anh phaác nhanh möåt
phûúng aán haânh àöång. Seä thïë naây: anh àïën nhaâ Nghõ, tuyïn böë rùçng,
nhên dõp vúå chöìng cêåu sinh thïm àûúåc àûáa con trai, cûá cho laâ vúä kïë
hoaåch ài, thò vêîn cûá phaãi chuác mûâng. Rûúåu, túá khöng biïët uöëng,vêåy túá
seä tùång öng cöng dên múái toanh naây vaâi "xï ry" xöí söë.

   Nghõ chùæc seä ngaåc nhiïn vaâ móm cûúâi. Phaái seä duå thïm: cûá coi
nhû ta thûã xem vêån may cuãa thùçng beá túái àêu. Cêìm lêëy vaâ ài àoå ài,
hònh nhû hoå àaä quay röìi àêëy.

   Chaâ, tuyïåt. Phaái àaåp nöí xe maáy, lêng lêng nhû àaä uöëng hùèn
möåt cöëc bia vaâng oáng, suãi boåt, ngùæm giaá caái men say chùèng dïî coá cuãa
loâng hyã xaã.

   êëy thïë maâ ngay sau àoá, kïë hoaåch nhên aái cuãa Phaái àaä bõ tiïu
huyã. Vò möåt nguyïn nhên, möåt keä húã rêët vúá vêín, maâ maäi àïën bêy giúâ
Phaái vêîn coân ngú ngaác.

   Möåt buöíi chiïìu, Phaái vïì nhaâ, vúå anh lêåp tûác xöng ra, löi phùæt
anh vaâo sau caánh tuã, öm chùåt lêëy àêìu anh, heát toaáng lïn:

   - Truáng röìi, mònh úi, truáng röìi, giaãi nhêët nheá!

    Anh cöë gùæng gúä toác ra khoãi caái nhêîn mùåt ngoåc úã ngoán tay vúå,
chïët àiïëng vò àau, vaâ baãi hoaãi caã ngûúâi. Chõ vúå vêîn chûa thöi höín hïín:

   - Gúám, cuäng chùèng ai nhû mònh, mua veá röìi coân nhúâ ngûúâi ài àoå
höå. Anh Nghõ vûâa múái gheá vaâo àêy, àûa veá ra, em múái biïët. Thêåt,
nhên baão nhû thêìn baão, biïët ngay laâ thïë naâo nùm nay vúå chöìng mònh
cuäng coá löåc! ... Maâ anh laâm sao thïë, khöng tin haã? öëi giúâi úi ...

   Phaái dûåa hùèn àêìu vaâo caánh cûãa tuã, mùåt daåi ra nhû phaãi gioá.

   Khöng, Phaái tin thò tin lêu röìi. Anh truáng söë. Nhûng hiïíu thò
àïën giúâ anh vêîn chûa hiïíu.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             36

   Àïm êëy, vúå gùång. Phaái buöìn bûåc noái trùæng ra caái dûå àõnh khöng
thaânh cuãa mònh. Vúå Phaái lùång thinh, chùèng noái nùng gò, chó nùçm húi
nhñch ra xa chöìng möåt chuát, vaâ len leán nhòn tröåm anh vaâi lêìn.

    "Dúã húi"! Àêëy caái tïn chñnh maâ vúå Phaái àùåt cho chöìng. Coân baån
beâ laåi àùåt cho anh caái tïn khaác, ñt sûác khaái quaát hún, nhûng cuäng
àuáng: "Phaái maãi chúi".

    úã vóa heâ, caånh cöíng cú quan Phaái, möåt daåo coá öng giaâ àïën ngöìi
baán rùæn. Baân tay àen àuáa, sêìn suâi nhû tay quyã cuãa öng laäo nùm húâ
hûäng caái àuöi cuãa böå nguä xaâ. Nùm con rùæn, nùm maâu loang löí, haá
miïång, theâ lûúäi phò phò, loùçng ngoùçng trïn mùåt àêët. Ngûúâi hoãi, ngûúâi
xem thò nhiïìu, nhûng hònh nhû chùèng coá ngûúâi mua. Chuã yïëu laâ treã
con. Chuáng xuám thaânh möåt voâng röån g, thónh thoaãng laåi aâ lïn, daåt ra
khi coá möåt chuá rùæn ngoác àêìu trûúân vïì phña êëy. Phaái cuäng ngöìi tûâ àêìu
vúái àaám khaác khöng cêìn biïët àïën thúâi gian laâ gò naây. Mùæt anh cuäng
long lanh lïn, ngûúâi anh cung nhêëp nhöím, xï dõch theo caái voâng troân
treã con xung quanh àaám rùæn.

   Röìi àïën treã con cuäng phaát chaán caái troâ xem rùæn rïët. Nùæng àaä
gay gùæt. Caái voâng ngûúâi thûa moãng dêìn. Röìi vaän hùèn. Quaá Ngoå, dûúái
boáng cêy troân nhoã cuãa cêy cúm nguöåi, chó coân laåi coá Phaái vaâ öng chuã
rùæn. Nhûäng con rùæn, chùæc cuäng thêëm mïåt, lúâ àúâ nhû say. Öng laäo
cuäng gaâ gêåt. Duy coá Phaái, àêìu göëi quaá tai, vêîn ngöìi chùm chuá, xem.

    Baån beâ Phaái àïën chúi nhaâ, coá lêìnvui chuyïån taã laåi caãnh xem rùæn
naâ y cho vúå anh nghe. Chõ vúå cûúâi khanh khaách:

    - Öi daâo, àaä ùn thua gò. Lúán àêìu röìi maâ maãi chúi lùæm caác anh aå.
Coá lêìn ...

   Vaâ thïë laâ chõ cöng böë thïm nhûäng tû liïåu vïì öng chöìng quyá baáu
cuãa mònh, vúái möåt thaái àöå hoaân toaân vö tû, hoaân toaân vö tû, hïåt nhû
möåt baâ meå sung sûúáng kïí vïì nhûäng chuyïån nghõch ngúåm quaá àaáng
cuãa àûáa con cûng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             37

   ...Möåt lêìn, thêåt haän hûäu, Phaái tûå dûng vïì nhaâ vaâo buöíi trûa. Vúå
Phaái mûâng lùæm, chõ baão anh: - Em àaä mua ñt gioâ söëng. Bêy giúâ anh
chõu khoá chaåy ra chúå, mua lêëy múá caãi cuác vïì, em nêëu canh, anh ùn
cho maát ruöåt.

   Phaái lùèng lùång ài. Nûãa tiïëng sau, anh quay vïì, ngêín ngú:

   - Rau gò nhó?

   - Khöí töi chûa? Canh söi suâng suåc tûâ taám àúâi ... Caãi cuác! Àaä dùån
anh àûát lûúäi ra laâ caãi cuác!

   Phaái àûáng gaäi tai, ngêìn ngûâ. Chõ vúå söët ruöåt: -Thöi, anh ngöìi
tröng haâng, àïí em chaåy uâ ra mua cho.

   Anh caán böå nghiïn cûáu giaäy naãy:

   - Khöng tröng haâng! Àïí töi mua!

   Röìi anh dùæt xe maáy ra (nhaâ chó caách chúå chûa àêìy trùm meát).
Vûâa ài, anh vûâa bêím bêím: "Caãi cuác, laâ caãi cuác, laâ ...".

   Vúå Phaái àaä ngúâ ngúå, nhûng luác êëy coá khaách àïën mùåc caã mua
chiïëc àöìng höì àiïån tûã, nïn chõ khöng noái gò.

   Vaâ chõ àaä phaãi lêëy laâm tiïëc vò àaä khöng noái gò.

   Maäi àïën sêím töëi, Phaái múái lûäng thûäng vïì. Trïn ghi àöng xe maáy
treo tooâng teng múái, caãi xoong àaä heáo ruä rûúåi.

   - Thïë coá chaán khöng cú chûá! - Chõ kïët luêån.

   Vaâi öng baån ngheâo tuáng oaâ lïn cûúâi. Coá àiïìu tiïëng cûúâi àaä
khöng coân höìn nhiïn nûäa. Búãi hoå cûúâi trong möåt thoaáng liïn hïå
chùèng vui veã gò vúái gia caãnh traái ngûúåc cuãa baãn thên mònh - nhûäng
öng vöën rêët gioãi phên biïåt caãi cuác vúái caãi xoong...

   Khuön mùåt mõn maâng cuãa vúå Phaái höìng lïn nhû bùæt lûãa, àöi
mùæt nhòn chöìng, nöìng naân vaâ yá tûá. Möåt ngûúâi vúå cuãa nhûäng gò hiïån
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG                38

hûäu, göìm coá öng chöìng laâm khoa hoåc, coá àûáa con giai buå bêîm nhû
hònh veä trïn höåp sûäa nûúác ngoaâi, vaâ tiïåm haâng baán buön khöng thua
löî.

   Trong khi àoá, caái anh chöìng àûúåc dû luêån ngêìm coi laâ "chuöåt xa
chônh gaåo" kia, chó ngöìi muãm móm. Maâ maát laåi nhòn ài àêu àêu.

   Thûåc ra, chó mònh Phaái biïët rùçng mònh chùèng dúã húi.

   Vaâ thïm möåt ngûúâi nûäa biïët roä úã caái buöíi chiïìu ài mua caãi cuác
êëy, Phaái khöng phaãi maãi chúi nhû thûúâng ngaây.

   Söë laâ anh àaä gùåp laåi Nghõ tûâ sau lêìn Nghõ àûa traã laåi vúå chöìng
anh caái giaãi nhêët xöí söë.

   Nghõ cuäng úã chúå xa, cuäng mua rau caãi, nhûng laâ loaåi caãi trùæng
cuãa mêåu dõch, möåt boá to, buöåc chùåt cheä úã sau xe àaåp, Nghõ phùng
phùng keáo Phaái vaâo möåt quaán nûúác vùæng khaách. Anh goåi hai cheán
rûúåu, hai goái laåc rang, vaâ hai àiïëu Söng Cêìu. Nghõ coá veã nhû àaä quïn
hùèn caái chuyïån xöí söë kia ài röìi. Nöîi hùng say nguân nguåt cuãa Nghõ
àang daânh cho möåt àïì taâi khaác:

    - Öng aå, trong khi úã bïn Na Uy coá möåt baâ Kristansand naâo àoá
hoan thaânh baãn luêån aán phoá tiïën sô vïì raán thõt, vúái böën nghòn miïëng
"cöët leát" thñ nghiïåm, thò úã àêy ...ta nïn ài chúå - Nghõ uöëng caån rêët
nhanh cheán rûúåu, mùt muäi loang loaáng - Öng biïët khöng, ài chúå coá
caái hay, rêët hay cuãa noá. Naây, nheá, úã chúå, rêët nhiïìu lêìn, töi gùåp vaâ àïí yá
túái möåt ngûúâi phuå nûä, chùæc laâ möåt ngûúâi vúå, möåt ngûúâi meå trong möåt
gia àònh naâo àoá. Vò àùçng trûúác ghi àöng xe àaåp laâ caái cùåp löìng cúm,
àùçng sau laâ caái ghïë mêëy nhoã. Möåt khuön mùåt phaãi noái laâ khaá àeåp,
nïëu nhû khöng phaãi luác naâo cuäng xanh xao möåt nöîi lo toan. Àaä bao
lêìn chõ ta dûâng laåi trûúác haâng thõt, röìi ài, lêëm leát vaâ têìn ngêìn. Àoaån
naây thò chùæc öng cuäng àûúåc xem trïn phim röìi? Coá, cöng nhêån, coá
thêåt, nhûng chûa hay. Noá múái dûâng laåi úã tñnh chêët phiïëm chó... Baâ
cho xin hai cheán nûäa! (Nghõ àang hùng, nïn khöng àeã yá túái cheán rûúåu
cuãa Phaái coân nguyïn).


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             39

   - Lûúäi naây bao nhiïu haã baác? úã voâng lûúån cuöëi cuâng, ngûúâi thiïëu
phuå dûâng hùèn laåi hoãi baâ haâng thõt.

   - Ba mûúi, chõ lêëy caã nheá, saáu laång àêëy! Baâ haâng thõt miïång noái,
tay böëc caã múá lûúäi lúån boã nghiïën lïn cên. Thiïëu phuå böëi röëi, thêåm chñ,
húi hoaãng.

   - êëy khöng ... baâ cho chaáu ...nûãa caái.

   - Caái gò cú? - baâ haâng thõt nghïëch cùçm, hoãi laåi.

   Ngûúâi thiïëu phuå töåi nghiïåp nhùæc laåi, gioång coá yïëu ài.

   - Baâ laâm ún ...cùæt ra, cên cho chaáu nûãa caái thöi.

   Chuã haâng neám con dao xuöëng phaãn, quay phùæt ài:

   - Khöng aå, àêy khöng baán nûãa caái lûúäi chõ aå, raách viïåc.

   ...Nguåm rûúåu àêìu tiïn Phaái cöë nuöët maâ cûá vûúáng ngang cöí. Möåt
võ gò àêëy lúâm lúåm, noáng rûåc, xöåc lïn têån oác.

   - Chuyïå n chûa xong - Nghõ gêåt guâ, tiïëp tuåc - thiïëu phuå àaä vaâo
thïë àêm lao, àêy laâ caái thïë àöëi vúái muå baán haâng thõt, nhûng biïët àêu
miïëng lûúäi êëy, baãn thên noá àöëi vúái chõ rêët cêìn, con öëm, hay laâ chöìn g
öëm chùèng haån.

   - Vêng, thò baâ baán cho möåt caái vêåy!

    Muå haâng thõt cên rêët nhanh. Chõ traã tiïìn muå. Vaâ muå traã laåi
tiïìn thûâa, húi vuâng vùçng. Chõ nhêîn nhuåc boã caái lûúäi vaâo trong cùåp
löìng, cêìm tiïìn, dùæt xe ài.

   Chúåt chõ dûâng laåi, lêím nhêím àïëm söë tiïìn thûâa, vaâ ài tiïëp. Àûúåc
vaâi bûúác, chõ laåi dûâng. Röìi öng biïët khöng, chõ êëy quay ngoùæt trúã laåi
trûúác mùåt muå haâng thõt:

   - Vûâa röìi baâ traã thûâa cho töi ba mûúi àöìng, gûãi laåi baâ.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             40

    Thïë naâo, àûúåc àêëy chûá? Lïn "vêën àïì" àêëy chûá? Àúâi söëng khoá
khùn vaâ nhên caách con ngûúâi. Thñch thêåt nhó, sinh àöång quaá. Töi seä
viïët, caái naây phaãi viïët.

   Phaái cûúâi, gûúång gaåo. Chuyïån quaã laâ dïî hiïíu, dïî tin, nhûng noá
laâm sao êëy. Àaä àaânh laâ coá thêåt, maâ vêîn coá caái gò giöëng nhû võ rûúåu bõ
roát nhêìm vao chai àûång nûúác mùæm. Cuå thïí laâm sao, thò Phaái chõu
chûa cùæt nghôa nöíi. Cuäng nhû Phaái chûa thïí hiïíu möåt öng Nghõ vûâa
khaãng khaái traã laåi möåt gia saãn, vûâa eáp mònh ài dûå höåi nghõ cöët chó lêëy
àûúåc tñ tiïìn ùn trûa. Song coá àiïìu roä raâng laâ luác naây, Phaái nhêån ra
möåt Nghõ khaác.

   Khöng phaãi möåt anh nhaâ baáo Nghõ ruåt reâ, choån goác khuêët cuãa
phoâng hoåp àïí ngöìi, khöng phaãi möåt anh chöìng ñt noái, aãm àaåm trong
gia àònh neo tuáng cuãa mònh. Khöng, àêy laâ möåt Nghõ khaác, vaâ hònh
nhû thïë múái laâ Nghõ thêåt - möåt anh binh nhaát Trêìn Hûäu Nghõ gêìy goâ,
vûâa loaång choaång vaác thùçng baån trïn lûng, vûúåt qua nùm cêy söë caát
boãng, vûâa thuát thñt khoác nhû möåt àûáa treã...

   Nghõ khöng àïí yá àïën thaái àöå cuãa Phaái. Ngûúâi àang söëng vúái yá àöì
nghïå thuêåt coá caái may laâ hoå biïët têåp trung caãm hûáng.

   - Naây! Nghõ àang lêím bêím möåt mònh, böîng ngêíng phùæt lïn, àêåp
maånh tay vaâo àuâi Phaái - Öng aå, thiïëu phuå êëy nom rêët giöëng möåt
ngûúâi ...ûâ, nhiïìu neát, giöëng lùæm. Àuáng röìi, gùåp öng töi múái nhúá ra.

   Phaái toâ moâ nhòn Nghõ àang tuãm tóm, nûãa ranh ma, nûãa bñ êín.

   - Ngaân...!Gioång Nghõ ngên lïn.

   - Sao?

   - Giöëng hïåt Ngaân! Rêët giöëng. Chó coá àiïìu Ngaân khoeã hún, treã
hún nhiïìu, têët nhiïn.

   Phaái lùång ngûúâi möåt thoaáng. Anh lùæp bùæp nhûäng lúâi maâ chñnh
anh cuäng khöng hiïíu:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             41

   - Ngaân naâo?...Giöëng thïë naâo àûúåc...

   - Ú, coân Ngaân naâo? Quïn röìi haã? "Con ngûúâi laâ giöëng hay quïn",
cêu êëy mònh àoåc úã àêu nhó - Nghõ cûúâi cûúâi, röìi trêìm ngêm - Vêåy maâ
sau khi öng ài röìi, cö êëy vêîn túái hoãi öng hai lêìn. Hònh nhû coân tòm
àïën caã traåm quên y trung àoaân àêëy.

    Hai ngûúâi baån cuä coân ngöìi thïm luác lêu n ûäa, àuã thúâi gian àïí múá
caãi xoong Phaái mua nhêìm cho vúå heáo dêìn ài. Coá àiïìu, Phaái chó ngöìi
im, chùèng noái chùèng rùçng. Coân Nghõ, cuäng àïën luác anh phaãi chuá yá
àïën ngûúâi àöëi thoaåi, nhêån ra thaái àöå húi khaác cuãa Phaái khi nhùæc túái
Ngaân, anh laãng ra, bùçng caách tiïëp tuåc triïín khai caác yá tûúãng nghïå
thuêåt cuãa mònh cêu chuyïån vïì con chim Haãi êu naâo àoá...

    - "Caác nhaâ àöång vêåt hoåc ngaåc nhiïn khi thêëy nhiïìu loaâi chim
söëng thoaãi maái trong löìng taåi caác vûúân baách thuá. Nhûng chim haãi êu
laåi chïët rêët nhanh. Coá ngûúâi cho rùçng taåi löìng chêåt heåp, haãi êu chïët
vò buöìn nhúá àaåi dûúng bao la. Thûåc ra nöîi buöìn vaâ sûå chêåt heåp cuãa
löìng khöng phaãi laâ nguyïn nhên chñnh, lyá do àún giaãn laâ chim bõ
thiïëu muöëi biïín. Chó cêìn thïm muöëi vaâo thûác ùn laâ chim haãi êu söëng
vui veã ngay...". Àêëy, öng thêëy thïë naâo? Lïn vêën àïì chûá. Chó laâ möåt
àoaån ngùæn vaâi àöët ngoán tay, töi tònh cúâ àoåc àûúåc trïn baáo nheá. Chaâ,
chaâ gioãi, "chó cêìn thïm ñt muöëi vaâo thûác ùn" laâ àaä àaánh àöí bao nhiïu
cêu thú, bao nhiïu cêu chuyïån tûúãng tûúång ba hoa vïì naâo laâ khaát
voång tûå do, naâo laâ loâng thûúng nhúá thûúng biïín röång...àuáng khöng?

   Phaái mïåt thêåt sûå. Àuáng hún laâ Phaái caãm thêëy mònh mêët
phûúng hûúáng, anh bõ röëi tinh lïn búãi nhûäng yá tûúãng vûâa taãn maån,
vûâa coá veã thêm thuyá àïën khoá hiïíu cuãa Nghõ.

   Khaác hùèn vúái moåi lêìn, lêìn naây chñnh "Phaái maãi chúi" laåi àûáng
lïn, giuåc baån ra vïì.

   Khi chia tay, anh chó roán reán hoãi Nghõ coá möåt cêu:

   -Thïë...àaä coá lêìn naâo...öng trúã laåi núi àoá chûa?


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             42

   Gioá bùæt àêìu thoãi tûâ luác maãnh trùng meáo xïåch, àoã noåc nhö lïn
trïn nhûäng noác nhaâ maâu xaám. Àïën khi coá möåt daãi mêy nhû laân khoái
àen vûúáng ngang maãnh trùng muöån êëy, thò gioá cöìn lïn maånh hún.

   Phaái trúã dêåy. Anh àaä giaã vúâ nguã túái têån luác cö vúå anh nguã thêåt.

    Thoäng chên xuöëng àêët, anh ngöìi trïn giûúâng, bêìn thêìn nghe
tiïëng tñch tùæc thaãn nhiïn cuãa chiïëc àöìng höì quaã lùæc Nhêåt. Trong loâng
anh, àuáng laâ coá àiïìu gò àoá, cûá loay hoay, thêëp thoãm, raát khoá goåi tïn,
nhûng sao quaá nön nao. Chó biïët laâ àiïìu àoá khiïën Phaái rêët súå vúå mònh
thûác dêåy luác naây. (Tûâ khi biïët chuyïån Phaái àõnh cho baån caái giaãi nhêët
xöí söë, chõ hay theo doäi anh lùæm). Cö êëy àang nguã ngon, toác xoaâ lïn göëi
trùæng, caái miïång coân chuát son höìng, húi heá múã. Khöng gian quaánh laåi
muâi nûúác hoa Phaáp, muâi xaâ phoâng Camay, muâi quêìn aáo ngoaåi, muâi
deáp "töng" Thaái Lan, muâi...Rêët nhiïìu muâi, töíng húåp caác thûá muâi cuãa
tiïåm haâng.

    Gioá coá chiïìu maånh hún nûäa, cûá tûâng àúåt aâo lïn, röìi lùång
tùæt...Tiïëng soáng, àuáng laâ tiïëng soáng. Ngaåo nghïî, daâo daåt, daâo daåt
tûâng höìi. Giöëng nhû nhûäng àïm söëng b ïn biïín, khi thöíi tùæt ngoån àeân
phoâng khöng, tiïëng soáng döåi lïn roä hún.

    ...Núi êëy laâ vuâng biïín thùèm. Ngûúâi ta goåi thïë, vò khaác hùèn
nhûäng baäi biïín nghó maát coá bïì sau thoai thoaãi, úã àêy chó cêìn nhaâo
ngûúâi xuöëng laâ nûúác àaä ngaåp àêìu. Ngay caã caát cuäng khöng giöëng nhû
baäi caát tùæm, ngûúâi ta goåi laâ caát bay, vò noá khöng ïm mõn, maâ túi xöëp,
quêën chùåt lêëy chên ngûúâi.

   Àún võ phaáo búâ biïín cuãa Phaái vaâ Nghõ di chuyïín àïën àêëy luác xïë
chiïìu.

    Hoå ài voâng qua möåt caái laâng nhoã, loi thoi nhûäng noác nhaâ trïn
caát. Thoaåt àêìu, nhòn möåt loaåt nhûäng maái nhaâ lúåp tranh mêy coân múái,
Phaái húi ngaåc nhiïn, àïën khi nhòn kyä vaâo nhûäng chên cöåt chaáy seám,
anh múái hiïíu: ngûúâi dên úã trong têìm bom, têìm phaáo naây àaä dûång laåi
nhûäng tuáp nhaâ cuãa hoå khöng biïët bao nhiïu lêìn.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             43

   Tiïëng möåt con bï goåi meå, loang doåc con ngoâi àang ngaã dêìn sang
maâu tñm sêîm. Tiïëng khoác cuãa möåt àûáa treã ngaân ngaåt voång lïn tûâ dûúái
hêìm, vaâ muâi khoái bïëp cay êím khiïën nhûäng ngûúâi lñnh treã àang öìn aâo,
böîng chöëc lùång thinh.

   - Naây con....con úi....

   Phaái húi giêåt mònh búãi coá tiïëng ai goåi. Trong boáng chiïìu nhêåp
nhoaång, dûúái buåi treã heáo xú ài vò gioá laâo, möåt baâ meå nhoã beá bûúác ra,
nùæm kheä lêëy khuyãu tay anh. Phaái dûâng laåi.

   - Caác con coá àoái khöng?

   Nhûäng ngûúâi lñnh treã mùng öì lïn cûúâi. Hoå nhanh nhaãu traã lúâi
thay Phaái:

   - Böå àöåi phaãi ùn no múái vaác àûúåc nùång, khöng àoái àêu meå úi.

   Baâ meå vêîn nñu lêëy tay Phaái, àïën luác êëy anh múái nhêån ra maái
toác meå àaä baåc xú vaâ àöi mùæt meå àaä húi múâ àuåc:

   - Con úi, sao con laåi giöëng thùçng caã nhaâ meå thïë...thùçng cu Sún
núá, noá ài saáu nùm röìi maâ noã thêëy tin vïì.

    Àïën àêy thò nhûäng ngûúâi lñnh khöng cûúâi nûäa. Hoå lùång leä ài
tiïëp, baâ meå lùæc lùæc tay Phaái, khêín khoaãn:

   - Àúåi meå lêëy cho caái naây...khöng, àúåi meå...

   Boáng baâ meå mêët huát trong cùn hêìm chûä A nûãa nöíi nûãa chòm,
nguïåch ngoaåc trïn mùåt caát.

   Phaái àûáng chön chên trong lú áp caát noáng búái nùæng hun caã ngaây,
loâng böîng tï daåi.

   ...Ngaây ra ài, àïën khi anh mùåc caái aáo vaâo ngûúâi, buöåc xong nuát
dêy giaây cuöëi cuâng, ngêíng lïn thò meå anh àaä laãng vaâo goác buöìng. Baâhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             44

àûáng xiïu veåo bïn caånh caái hoâm göî cuä a nh àïí laåi, khoác vuång khöng
thaânh tiïëng. Cöë gùæng lùæm anh múái noái àûúåc vaâi cêu vúái meå:

   - Meå khöng àûúåc ra bïën xe vúái con àêu...Àïí àïën luác con vïì, meå
hùéng ra àoán. Thöi con ài àêy...

   Ngûúâi meå böëi röëi, cuöëng lïn nhû coá löîi, àöi baân tay nhùn nheo
chuâi vöåi lïn mùæt.

   - Thò àúåi meå chuát con, meå thöi khöng khoác nûäa àêu.

   Baâ meå têët taã chui lïn cûãa hêìm, chaåy àïën bïn Phaái giuái vaâo tay
anh vaâi cuã khoai lang:

   - Con ùn, röìi chia cho anh em.

    Phaái nhêån vöëc khoai, nhûäng cuã khoai voã àoã tña vaâ dñnh vaâi haåt
caát chó nhónh hún ngaân tay caái, coân dêm dêëp noáng. Anh chó biïët cuái
xuöëng saát baâ meå, noái vöåi vaâng:

   - Meå úi, xong viïåc, con quay laåi vúái meå...

   Maái toác baåc thûa thúát cuãa baâ meå gêåt gêåt, röìi baâ àêíy kheä vaâo
lûng anh.

   Khû khû öm vöëc khoai vaâo saát buång, Phaái thêåp thoäm chaåy gùçn
theo àöìng àöåi.

    Àún võ phaáo phaãi huy àöång túái lûåc lûúång dên quên àõa phûúng,
búãi túái trûúác khi trúâi saáng, hoå buöåc phaãi hoaân thaânh möåt khöëi lûúång
viïåc quaá lúán: keáo phaáo vaâo trêån àõa, cuãng cöë hêìm haâo, nguyå trang vaâ
böë trñ thïm trêån àõa giaã.

   Hoå xuám laåi keáo phaáo vûúåt qua daãi caát lêëp laánh, li ti nhûäng àöëm
lên tinh maâ soáng liïn tuåc daâo lïn, àïí laåi trïn búâ. Khöng coá tiïëng hoâ dö
vang döåi. Hoå cêìn giûä bñ mêåt àöëi vúái nhûäng vuâng phuå cêån, Chó cùn cûá
vaâo nhõp thúã cuãa nhau àïí cöång lûåc.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             45

   Trong boáng àïm huyïìn bñ, thùm thùèm cuãa miïìn duyïn haãi,
Phaái nhêån ra ngûúâi àûáng úã trûúác anh laâ möåt cö gaái. Nhúâ muâi laá bûúãi
thoaãng ra tûâ maái toác àen daây, êím ûúát, nhúâ búâ vai mïìm vaâ khöng hiïíu
sao laåi maát laånh, maâ möîi àúåt ghò dêy keáo, anh cöë tònh aáp nheå möåt bïn
maá noáng rûåc cuãa mònh vaâo.

   Súåi dêy keáo cûá kheä truâng xuöëng, röìi laåi cùng lïn theo nhõp thúã
cuãa haâng chuåc löìng ngûåc treã trung. Àïm chuêín bõ cho trêån àaánh taáo
baåo, quyïët liïåt êëy laâ möåt àïm kyâ laå àöëi vúái Phaái. Khöng coá chiïën
tranh, khöng coá caái im lùång rúân rúån trûúác giúâ nöí suáng. Têët caã chó coân
laâ muâi laá bûúãi, laâ caãm giaác ngêy ngêët maát laånh bïn maá cuãa chaâng
trai hai mûúi tuöíi lêìn àêìu vuång tröåm chaåm àïën búâ vai möåt cö gaái laå.

    Vaâo luác súåi dêy chuâng xuöëng, Phaái lêëy húi thêåt daâi vaâ liïìu lônh
àùåt baân tay mònh chúám lïn baân tay cö gaái dên quên. Thïë nhûng möåt
pheáp laå àaä xêíy ra, khi súåi dêy cùng lïn thò baân tay Phaái àaä nùçm dûúái
baân tay cö gaái. Vaâ baân tay noáng rûåc êëy xiïët maånh tay anh, cuâng vúái
súåi dêy, cuâng vúái tiïëng cûúâi khe kheä, cuâng vúái khuön mùåt ngoaãnh laåi
vaâ àöi mùæt long lanh saáng möåt caách khöng ngúâ, trong boáng töëi. Chaâng
phaáo thuã nhû mï ài, nhû àûúåc cêët khoãi mùåt àêët trong hûúng toác vaâ
húi thúã trinh baåch thêåt gêìn...

   - Anh tïn chi?

   - Phaái, coân em?

   - Ngaân.

   - Ngên aâ?

   - Khöng, Ngaân.

    Àuáng vaâo luác êëy, khêíu phaáo àaä túái võ trñ. Nhûäng tiïëng hö gùçn.
Tiïëng möåt cö gaái naâo àoá kheä kïu lïn vò giêîm phaãi maãnh bom sùæc caånh
lêîn trong caát.

   - Anh biïët tòm em úã àêu? - Chaâng trai hoãi nhanh trong húi thúã
cöë ghòm neán.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             46

   - Tòm em laâm chi?

   Phaái ngheån lúâi. Coã hoång anh thoùæt khö se laåi. Anh khöng biïët
caách traã lúâi cêu hoãi naây. Khoaãng im lùång laâ cuãa riïng hai ngûúâi, vò
thïë Phaái caãm thêëy bêët lûåc khöí súã... Sùæp phaãi xa nhau röìi. Cö gaái hònh
nhû cuäng nhêån thêëy àiïìu àoá.

   - Em úã ngay àêy thöi, anh coá nhòn thêëy öí trûåc chiïën kia khöng?

   Theo hûúáng nhòn cuãa cö, Phaái chó thêëy nhûäng haâng dûúng sêîm
maâu, viïìn quanh noá laâ daãi caát, múâ saáng.

   - Coá thêëy! Anh traã lúâi vöåi vaä, loâng noáng boãng möåt yá muöën laâ
àûúåc nùæm lêëy baân tay cö gaái möåt lêìn nûäa.

   - Khêíu àöåi ba! Têåp húåp!

   Nhûäng bûúác chên phêìm phêåp chaåy tïn caát.

   - Mai anh sang!

   Cö gaái chó kõp nghe thêëy thïë, trûúác khi anh biïën vaâo boáng töëi.

   - Mai-anh-sang! Gúám nhó. Cûá nhû laâ giai laâng naây heån vúi gaái
laâng bïn êëy!

   Nghõ gaác chên lïn Phaái noái vaâ cûúâi rung caã caát xuöëng mùåt, khi
caã hai àaä nùçm trong hêìm traánh phaáo.

   Nhûng àoá laâ lúâi heån trong chiïën tranh. Trêån àaánh xaãy ra súám
hún hoå tûúãng.

    Taãng saáng höm sau, hai chiïìc taâu chiïën Myä àaä luâ luâ dêîn xaác
vaâo têìm phaáo. Trûúác luác loaåt daån àêìu tiïn gêìm lïn, Phaái coân kõp nhòn
sang phña uå suáng phoâng khöng cuãa Ngaân.

   Àïí àïën têån àïm nay, Phaái cöìn caâo nhû ngûúâi löîi heån. Àúâi mònh
cho àïën luác naây, vêîn nhû coá ngûúâi naâo àoá luön cêìn tay maâ löi ài. Àaä
coá khi naâo mònh tûå ài lêëy chûa nhó?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              47

   Nïëu böîng nhiïn thêëy thïm ùn möåt moán gò, Phaái thûâa sûác àïí coá
caái maâ ùn. Chó cêìn suåc tay vaâo tuái, löi ra caái vñ cuãa mònh. Nhûng nïëu
nhû cêìn ài àïën núi êëy, liïåu coá quaá sûác? Àûúâng xaá, taâu xe phiïìn nhiïîu
quaá chùng?

   Ài ài, duâ chó möåt lêìn, ài lêëy möåt mònh.

   Vuâng biïín thùèm. Daãi caát vaâ nhûäng con soáng mïìm àen t hêîm, lêëp
laánh vuån lên tinh.

   Giaá nhû àûúåc ngöìi laåi, duâ chó möåt lêìn, úã búâ caát àoá, àuáng caái núái
àïm naâo boån anh chuyïín phaáo, núi maâ Ngaân àaä trúã laåi tòm anh. Bûúác
chên trêìn suåc trong caát bay. Vaåt aáo sêîm nêu. Muâi laá bûúãi vaâ búâ vai
maát laånh...

   ...Khöng, coá leä vêîn coân nhûäng dêëu vïët, duâ uå suáng phoâng khöng
vaâ trêån àõa phaáo ngaây êëy àïën nay chùæc chùæn khöng coân. Vaâ Ngaân,
chùæc hùèn àaä chöìng con, àang maãi miïët vúái nhûäng cöng viïåc khaác, lo
toan khaác, hoùåc àaä ài túái möåt núi naâo àoá xa röìi...

    Thïë nhûng, buåi tre xú xaác vaâ baâ meå gêìy nhoã, vúái maái toác thûa
baåc ngaây àoá coá coân khöng? Àûáa con trai rêët giöëng Phaái cuãa meå liïåu àaä
trúã vïì? Nhû thïí tûå an uãi, Phaái cûá àinh ninh laâ baâ meå vêîn coân. Baâ vêîn
coân úã nguyïn àoá, àúåi anh "xong viïåc" thò quay laåi. Nhanh lïn, àïí àûúåc
thêåp thoäm chaåy trïn caát, àïën trûúác tuáp nhaâ nhoã, àùåt tay lïn têëm cûãa
liïëp goåi to lïn möåt cêu: "Meå úi, con àaä vïì, meå coân nhêån ra con khöng?"

   - Ú kòa! Anh Phaái!

    Vúå Phaái thûác dêåy, thaãng thöët kïu lïn. Kïí cuäng súå thêåt, àang
àïm höm, choaâng múã mùæt böîng thêëy öng chöìng ngöìi sûâng sûäng, lêím
baâ lêím bêím nhû nhêåp àöìng, khiïëp quaá. Ngûúâi vúå ngöìi hùèn dêåy, súâ tay
lïn traán chöìng:

   - Anh laân sao thïë?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             48

   - Laâm sao laâ laâm sao? - Phaái gùæt. Röìi khöng biïët nghô ngúåi thïë
naâo, anh vúái tay tùæt nöët ngoån àeân nguã xanh dõu, lùång leä trûúân vaâo
maân.

   Tinh mú, vúå Phaái thûác giêëc lêìn nûäa, vaâ hoaãng höët: Phaái àaä biïën
mêët tûâ luác naâo.

   Khöng bao giúâ anh êëy laåi ài àêu vaâo giúâ naây - yá nghô êëy rïn lïn
trong àêìu ngûúâi vúå...Caánh cûãa tuã kheáp khöng kñn, loâi ra caái quai ba lö
con coác. Vúå Phaái vûâa khoác, vûâa cuöëng lïn, luåc loåi tuã: chùèng mêët thûá
gò. Chó khuyïët coá chiïëc aáo böå àöåi úã trong ba lö giúã ra khöng buöåc laåi.

   Àïën saáng hùèn, chõ phaát hiïån thiïëu thïm caái quêìn "tuyát xi" pha
len anh êëy àang mùåc dúã...

    Hai ngaây sau, Nghõ àïën nhaâ Phaái. Anh àõnh gùåp Phaái, trònh
laâng caái chuyïån vûâa viïët xong àïm qua. Anh hùm húã, thoaáng höìi höåp,
têåp giêëy àaánh maáy nùçng nùång trïn tay. Têm traång rêët laå, maän
nguyïån vaâ bêng khuêng, nhû baâ meå vûâa qua lêìn sinh haå.

   Vúá àûúåc öng baån chiïën àêëu cuãa chöìng trûúác àêy, laåi laâ nhaâ baáo,
vúå Phaái lêëy laâm mûâng lùæm. Chõ kïí hïët nguöìn cún vúái Nghõ, röìi suåt sõt:

   -... Anh êëy gêìn àêy khaác tñnh lùæm. Em cûá lo anh êëy laâm sao. Coá
baâ baån laâm baác sô thêìn kinh, em döî ngon döî ngoåt cho anh êëy àïën àïí
ngûúâi ta xem giuáp, dûát khoaát khöng! Thïë röìi àuâng àuâng boã ài àïm
höm thïë naây...(chõ khoác to hùèn)...naâo coá phaãi khöí súã gò àêu cho cam!...

   Cêu cuöëi cuâng laâm Nghõ lùång ngûúâi. Phaãi, naâo coá khöí súã gò àêu.

   - Khi ài, noá ùn mùåc thïë naâo? - Nghõ hoãi nhû gùæt.

   -Thò àêëy aå, aånh êëy luåc ba lö, lêëy ra caái aáo böå àöåi cuä...

   Nghõ chúåt "aâ" lïn möåt tiïëng kheä. Thêm têm anh àaä bùæt àêìu am
aám hiïíu ra Phaái ài àêu röìi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             49

    ...Caái chuát muöëi thïm vaâo thûác ùn cho chim haãi êu úã vûúân baách
thuá coá yá nghôa gò trong chuyïån naây nhó? Vö nghôa. Thïë maâ laåi àõnh
daám vêån vaâo, àõnh nhên caách hoaá lïn cú àêëy. Àoá laâ muöëi cho chim.
Coân muöëi cho ngûúâi? Con chim laâ con chim, coân con ngûúâi laâ con
ngûúâi chûá. Cûá cuái gùçm mùåt xuöëng vúái nhau laâ tri kyã vuån, thò cuäng chó
àïën nhûäng triïët lyá vuån. Chua chaát boáng gioá chó töí khuêëy àuåc lïn
nhûäng yá nghô buöìn. Nhûäng têm huyïët vö tònh thaânh ra sûå àêìu àöåc.
Laâm cho ngûúâi ta vui vaâ hùng lïn bao giúâ chùèng khoá hún laâ xui ngûúâi
ta ruä xuöëng khoác. Trong múá boâng bong mònh huyïn thuyïn vúái Phaái
buöíi chiïìu àoá, hoaá ra Phaái chùèng nghe caái quaái gò. Chó duy nhêët möåt
àiïìu...Nghõ nhoang nhoaáng nhúá àïën cêu maâ anh ta ngêåp ngûâng hoãi
laåi luác chia tay úã quaán nûúác...

   Vaâ Nghõ thúâ thêîn nheát têåp baãn thaão cuãa mònh vaâo tuái xaách nhû
nheát möåt múá rau.

   Vúå Phaái chùm chuá theo doäi Nghõ, chõ hiïíu caái tiïëng Nghõ "aâ" lïn
luác naäy theo caách hiïíu cuãa mònh:

   - Anh laâm úã toaâ baáo, vêåy nhúâ anh àùng höå cho caái tin...

   - Tin gò?

   - Tin "Tòm ngûúâi nhaâ bõ laåc" êëy aå.

   Vúå Phaái mau mùæn àûa luön cho Nghõ caái mêîu àaä thaão sùén:

    "Anh Phuâng Troång Phaái, 38 tuöíi, ngûúâi têìm thûúác, coá nöët ruöìi
to úã cùçm. Khi ài, tay coá àeo nhêîn, mùåc quêìn tuyát xi maâu taân thuöëc,
aáo böå àöåi cuä...ai gùåp, xin dêîn giuáp vïì nhaâ söë...Chuáng töi xin chõu moåi
phñ töín vaâ xin hêåu taå".

   - Vêîn thiïëu - Nghõ cùæn rùng, cöë ghòm nöîi buöìn giêån quùån lïn tûâ
gan ruöåt - phaãi noái roä laâ bõ têm thêìn, ngûúâi ta múái àùng!

   - Vêng, àuáng röìi, cuäng àûúåc aå!http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG           50

   Nghõ raä rúâi, buöng thoäng möåt cêu vaâo huâa rêët vu vú, miïîn àïí coá
thïí ra vïì:

   - Caái thùçng, àuáng laâ "àûúåc voi àoâi tiïn!"

   - Tiïn naâo?

   Vúå Phaái hoãi laåi ngay. Trong mùæt chõ múâ ài möåt nöîi lo êu, ngú
ngaác àïën thaânh thêåt.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            51
                 Con ruöìi
                             Nguyïîn Nhêåt AÁnh

   Con ruöìi nhoã, nhoã xñu, vêåy maâ caái nhoã xñu àoá àöi khi laåi laâ
nguyïn nhên cuãa nhûäng viïåc taây àònh. Rêët coá thïí hai vúå chöìng àêm
àún ra toâa ly dõ nhau chó búãi möåt con ruöìi. Ai maâ lûúâng trûúác àûúåc
nhûäng viïåc thêìn kyâ àoá!

    Töi öëm. Àiïìu àoá vêîn thónh thoaãng xaãy ra cho nhûäng ngûúâi khoãe
maånh. Vaâ vúå töi pha cho töi möåt ly sûäa. Töi nöëc möåt húi caån àïën nûãa
ly vaâ phaát hiïån ra trong ly coá möåt con ruöìi. Con ruöìi àen bêåp bïình
trong ly sûäa trùæng, "àeåp" kinh khuãng!

   Thïë laâ moåi chuyïån bùæt àêìu.

    Töi vöën rêët kyå ruöìi, cuäng nhû giaán, chuöåt, noái chung laâ kyå têët
thaãy caác thûá dú bêín àoá. Töi àang nùçm maâ nghe tiïëng chuöåt boâ söåt
soaåt trong bïëp laâ töi khöng taâi naâo nhùæm mùæt àûúåc. Thïë naâo töi cuäng
vuâng dêåy luâng suåc, àuöíi àaánh cho kyâ àûúåc. Bùçng khöng, thò cûá goåi laâ
thûác trùæng àïm.

   Vêåy maâ bêy giúâ, möåt trong nhûäng thûá töi súå nhêët laåi nhaãy toát
vaâo ly sûäa töi àang uöëng, vaâ àaä uöëng, noái trùæng ra laâ nhaãy toát vaâo
möìm töi. Biïët àêu ngoaâi con ruöìi chïët tiïåt trong ly kia, töi laåi chùèng
àaä nuöët möåt con khaác vaâo buång. Múái nghô àïën àoá, töi àaä phaát nön.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            52

   Thêëy töi khaåc nhöí luön möìm, vúå töi bûúác laåi, lo lùæng hoãi:

   - Sao vêåy anh?

   Töi hêët àêìu vïì phña ly sûäa àùåt trïn baân:

   - Coá ngûúâi chïët tröi kia kòa!

   Vúå töi cêìm ly sûäa lïn:

   - Chïët röìi! úã àêu ra vêåy caâ?

   - Coân úã àêu ra nûäa? – Töi nhêëm nhùèng – Chûá khöng phaãi em
nhùåt con ruöìi boã vaâo ly cho anh aâ?

   Vúå töi nhùn mùåt:

   - Anh àûâng coá noái oan cho em! Chùæc laâ noá múái sa vaâo!

   - Hûá, múái sa hay sa tûâ höìi naâo, coá trúâi maâ biïët?

   Vò töi àang öëm nïn vúå töi khöng muöën caäi coå, cö ta nhêån löîi:

   - Chùæc laâ do em bêët cêín. Thöi àïí em pha cho anh ly khaác.

   Töi vêîn chûa nguöi giêån:

   - Em coá pha ly khaác thò anh cuäng àaä nuöët con ruöìi vaâo buång röìi.

   Vúå töi tröë mùæt:

   - Noá coân trong ly kia maâ!

   - Nhûng maâ coá túái hai con lêån. Anh uöëng möåt con röìi.

   - Anh thêëy sao anh coân uöëng?

   - Ai maâ thêëy!

   - Khöng thêëy sao anh biïët coá hai con?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             53

   Töi tùåc lûúäi:

    - Sao laåi khöng biïët? Uöëng vö khoãi cöí hoång, nghe noá cöåm cöåm laâ
biïët liïìn.

   Vúå töi baán tñn baán nghi. Nhûng vò töi àang öëm, möåt lêìn nûäa cö
ta sùén saâng nhêån khuyïët àiïím:

   - Thöi, löîi laâ do em bêët cêín! Àïí em...

   Töi laâ töi chuáa gheát caái kiïíu nhêån löîi dïî daâng nhû vêåy. Do àoá,
töi noáng naãy cùæt ngang:

   - Hûâ, bêët cêín, bêët cêín! Sao maâ em cûá bêët cêín caã àúâi vêåy?

   Vúå töi giêåt mònh:

   - Anh baão sao? Em laâm gò maâ anh goåi laâ bêët cêín caã àúâi?

   - Chûá khöng phaãi sao?

   - Khöng phaãi!

   AÂ, laåi coân bûúáng bónh! Töi nheo mùæt:

   - Chûá höm trûúác ai uãi chaáy caái quêìn cuãa anh?

   - Thò coá laâm phaãi coá sai soát chûá! Anh gioãi sao anh chùèng uãi lêëy
maâ cûá àuân cho em?

   - AÁi chaâ chaâ, cö noái vúái chöìng cö bùçng caái gioång nhû thïë haã? Cö
noái vúái ngûúâi öëm nhû thïë haã? Cö baão töi lûúâi chaãy thêy chûá gò? Cö so
saánh töi vúái khuác göî phaãi khöng? AÁi chaâ chaâ...

   Thêëy töi kïët töåi ghï quaá, vúå töi hoang mang:

   - Em àêu coá noái vêåy!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              54

   - Khöng noái thò cuäng nhû noái! Cö tûúãng cö gioãi lùæm phoãng? Thïë
thaáng vûâa röìi ai laâm chaáy möåt luác hai caái boáng àeân, thaáng trûúác nûäa
ai phúi quêìn aáo bõ àaánh cùæp maâ khöng hay? Cö traã lúâi xem!

   Vúå töi nhuán vai:

   - Anh löi nhûäng chuyïån cöí tñch êëy ra laâm gò? Hûâ, anh laâm nhû
anh khöng bêët cêín bao giúâ vêåy? Anh coá muöën töi kïí ra khöng? Thaáng
trûúác ai múã voâi n ûúác quïn tùæt àïí cho nûúác chaãy ngêåp nhaâ? Anh hay
töi? Röìi trûúác àoá nûäa, ai laâm mêët chòa khoáa tuã, phaãi caåy tuã ra múái lêëy
àûúåc àöì àaåc?

   Töi khoaác tay:

   - Nhûng àoá laâ chuyïån nhoã nhùåt! Coân cö, nùm ngoaái cö lêëy mêëy
ngaân baåc cho b aån beâ mûúån bõ noá gaåt mêët, sao cö khöng kïí luön ra?

   - Chûá coân anh, sao anh khöng kïí chyïån anh ài coi boáng àaá bõ
mêët xe àaåp? Röìi nùm ngoaái, ai nhêåu xón bõ löåt mêët àöìng höì?

    Cûá nhû thïë, nhû coá ma quyã xui khiïën, hai vúå chöìng thi nhau löi
tuöåt nhûäng chuyïån àúâi xûãa àúâi xûa cuãa nhau ra vaâ thay nhau lïn aán
àöëi phûúng, khöng laâm sao dûâng laåi àûúåc. Töi quïn phùæt laâ töi àang
öëm. Vúå töi cuäng vêåy. Chuáng töi maãi mï vêån duång trñ nhúá vaâo viïåc
luâng suåc nhûäng khuyïët àiïím tûâng tûâng lúáp lúáp cuãa nhau. Vaâ thêåt laå
luâng, coá nhûäng chuyïån tûúãng àaä chòm lêëp tûâ lêu dûúái lúáp buåi thúâi
gian, tûúãng khöng taâi naâo nhúá nöíi, thïë maâ bêy giúâ chuáng laåi hiïån vïì
roä möìn möåt vaâ chen nhau tuön ra cûãa miïång. Tûâ viïåc töi nguã quïn
tùæt ra-dö àïën viïåc vúå töi mua phaãi caá ûún, tûâ viïåc töi boã ài chúi ba
ngaây liïìn khöng vïì nhaâ àïën viïåc vúå töi ài dûå sinh nhêåt baån àïën mûúâi
hai giúâ khuya, v.v.. vaâ v.v.... chuáng töi thùèng tay quêåy àuåc ngêìu quaá
khûá cuãa nhau vaâ veä lïn trûúác mùåt mònh möåt bûác tranh khuãng khiïëp
vïì àöëi tûúång.

   Trúâi úi! Thïë maâ trûúác nay töi vêîn söëng chung vúái con ngûúâi tïå
haåi àoá! Thêåt chùèng thïí tûúãng tûúång nöíi! Töi cay àùæng nhuã thêìm vaâ


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             55

buâng dêåy quyïët têm phaá vúä cuöåc söëng àen töëi àoá. Töi àêåp tay xuöëng
baân, kïët thuác cuöåc tranh caäi:

   - Thöi, tra khaão haânh haå nhau thïë àuã röìi! Toám laåi laâ töi hiïíu
rùçng töi khöng thïí söëng chung vúái cö àûúåc nûäa. Töi ngaán túái têån cöí
röìi!

   Vúå töi laånh luâng:

   - Tuây anh!

   Cêu àaáp cöåc löëc cuãa vúå khöng khaác gò dêìu àöí vaâo lûãa. Töi
nghiïën rùng:

   - Àûúåc röìi! Cö chúâ àêëy! Töi laâm àún xin ly hön ngay bêy giúâ.

   Töi lêåp tûác ngöìi vaâo baân vaâ bùæt àêìu viïët àún. Ngoâi buát chaåy
nhoaáng nhoaâng trïn giêëy vúái töëc àöå 100 km/giúâ.

    Viïët vaâ kyá tïn mònh xong, töi àêíy túâ àún àïën trûúác mùåt vúå. Cö
ta cêìm buát kyá reåt möåt caái, thêåm chñ khöng theâm liïëc qua xem túâ àún
viïët nhûäng gò.

   Thïë laâ xong! Töi tùåc lûúäi vaâ thúã ra, khöng hiïíu laâ thúã phaâo hay
thúã daâi. Cuöåc àúâi cûá nhû xi-nï-ma, nhûng biïët laâm thïë naâo àûúåc?

   Kyá tïn xong, vúå töi àûáng lïn vaâ cêìm lêëy ly sûäa.

   - Cö àõnh laâm gò àêëy?

   - Àem àöí ài chûá laâm gò?

    - Khöng àûúåc, àïí ly sûäa àêëy cho töi! Töi phaãi vúát con ruöìi ra, goái
laåi, àem àïën toâa aán laâm bùçng cúá.

   Àùåt ly sûäa xuöëng baân, vúå töi lùèng lùång ài vaâo phoâng nguã, àoáng
sêåp cûãa laåi. Trong khi àoá, töi huâng huåc lêëy muöîng vúát con ruöìi ra.http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            56

    Töi ngùæm con ruöìi nùçm beåp dñ trïn àêìu muöîng vaâ coá caãm giaác laâ
laå. Töi àûa con ruöìi lïn saát mùæt, lêëy tay khaãy nheå vaâ àiïëng höìn nhêån
ra àoá laâ möåt mêíu laá traâ.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             57
               Trùng muöån
                                 Phan Thanh

   Ngûúâi y taá phoâng trûåc bïånh viïån huyïån rï cêy buát bi trïn trang
söí ghi tïn bïånh nhên, röìi gioáng giaã goåi:

    - Quaách Thõ Bêìu, lônh thuöëc.

    Töi rúâi haâng ghïë bùng ngoaâi hiïn chêåt chöî ngöìi, têåp tïînh túái bïn
baân.

    - Cö laâ con gaái baác Bêìu aâ?

   Àaám ngûúâi ngöìi chúâ trong phoâng vaâ caã ngoaâi heâ àïìu hûúáng caái
nhòn toâ moâ vïì phña töi, tiïëng xò xaâo nöíi lïn, laâm töi böëi röëi:

    - Daå khöng... em laâ Bñ, lïn àêy tröng nom chõ em tûâ chiïìu höm
qua.

   Caái ngûúâi ngöìi sau baân kia thûâa biïët, do vö têm àaä àêíy töi vaâo
tònh huöëng khoá xûã. Nhûng röìi cuäng khöng vò thïë maâ con ngûúâi vö
têm vö tñnh chuyïín thaái àöå. Dêîu sao töi cuäng khöng traách chõ. Cuäng
chaã daám traách ai, chó thûúng thên.

   Töi söëng vêåy maäi àaä quen. úã àêy, úã chúå, hoùåc bêët cûá núi naâo
cuäng àïìu thïë caã. Trûúác mùåt thò chaã sao. Hïî töi quay ài laâ moåi ngûúâi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              58

xuám vaâo baân taán. Cuäng chó taåi gûúng mùåt vaâ àöi chên töi maâ ra hïët.
Cêu noái bêng quú cuãa moåi ngûúâi, töi cûá thêëy nhû àaá neám sau lûng.
Thêåt trúá trïu. Mùåt thò àeåp, coân àöi chên laåi kheâo. Hùèn nhû baâ muå
nùån cho töi gûúng mùåt sêìn suâi xêëu xñ àïí húåp vúái àöi chên taân têåt coá
phaãi hay biïët bao nhiïu. Cho töi àûúåc an phêån möåt bïì, töi seä phaãi biïët
mònh, kòm búát loâng ham muöën, tûå nguyïån traánh sang bïn àïí nhûúâng
bûúác cho têët caã...

   Ngaây beá, möîi bêån böë töi bïë tùæm cho úã cêìu ao, vûâa vúát nûúác kyâ coå,
böë töi vûâa khen: "Con gaái riïåu cuãa böë àêy..." töi thñch chñ khanh
khaách cûúâi, àu maånh ngûúâi trïn caánh tay böë, laâm mùåt nûúác vúä ra
tûâng voâng tûâng voâng, chaåm vaâo chuâm hoa suáng nöíi lïình bïình, chaåm
vaâo vaåt beâo têy töët xanh nhû rûâng, röìi lùån mêët. Nhûng cuäng coá höm
öng noái vúái töi nhû àang noái chuyïån vúái ai: "Àûúâng laâng laâ àûúâng
chung. Àûúâng àúâi múái laâ àûúâng riïng cuãa con, con gaái aå. Phêån con gaái
mai sau lùæm nöîi nhoåc nhùçn chûá chaã chúi àêu..."

   Böë töi laå luâng thêåt. Öng göëc gaác nöng dên. Song khöng thuöåc
haâng laäo nöng thuêìn phaác. Meå töi kïí rùçng möåt daåo öng àaä boã nhaâ, boã
vúå con gêìn nùm nùm, ài laâm chên àêåp àaá. Khi öng vïì múái sinh töi.
Luác àoá gia caãnh vêîn coân khöën khoá. Moán taâi saãn lúán nhêët öng mang vïì
gia àònh chñnh laâ con ngûúâi töi vaâ caách noái nùng yá võ nhû nhûäng cêu
haát àöìng dao rúi vaäi àoá àêy.

    Do àêu maâ öng tiïn àoaán àûúåc quaäng àúâi töi chûa ài túái? Khöng
taâi naâo giaãi thñch nöíi. May ra chó böë töi múái coá cêu traã lúâi. Nhûng öng
àaä mêët súám, trûúác caã khi töi bõ mùæc bïånh quai bõ, sinh biïën chûáng.
Thïë laåi hoáa hay. Trong mùæt öng, töi maäi maäi laâ àûáa con ngoan, xinh
xùæn, laânh lùån. Töi luön nghô vêåy, mong laâm sao vui vong linh böë töi
àang ngaây àïm ài mêy vïì gioá.

   Tûâ nùm baãy tuöíi, töi àaä phaãi mang àöi chên taân têåt. Hai nöîi
buöìn lúán liïn tiïëp êåp xuöëng àêìu meå töi laâm sûác lûåc vaâ yá chñ cuãa meå
hoaân toaân suy suåp. Meå quêín quanh trïn nhaâ, dûúái bïëp vêåt vúâ nhû caái
boáng. Kiïëm miïëng cúm, manh aáo nuöi caã nhaâ luác naây tröng hïët vaâo
tay ngûúâi chõ caã, chõ Bêìu. Bêìu thûúâng daânh cúm khöng àöån phêìn töi,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             59

cho töi bao lúâi daåy baão, cho töi tònh thûúng, cho töi nhiïìu thûá... Trúâi
phuá cho chõ laâ ngûúâi àaân baâ nhúán nhao, coá sûác lûåc, coá àûác haånh, hiïëu
thaão, quyá con, chiïìu chöìng.

    Chõ lêëy chöìng caách nhaâ möåt con söng. Tuy chõ xa nhaâ, moåi viïåc
vêîn nhû coá sûå sùæp àùåt cuãa chõ. Tûâ vûúân tûúåc, àöìng aáng, cho chñ múá
rau, con lúån, con gaâ. Caách möåt àöi ngaây chõ laåi vïì, khi coá chöìng ài
cuâng, khi thò chõ vïì möåt mònh. Luác àaä coá möåt, hai chaáu beá röìi, bïn
nhaâ chöìng bêån bõu, chõ qua nhaâ coá phêìn thûa hún. Hai chõ gaái trïn
töi, chõ Chanh, chõ Bûúãi, vaâ töi luön kñnh troång chõ. Chõ noái àiïìu gò,
lêåp tûác chuáng töi cûá rùm rùæp. Chñnh chõ ngaây chûa lêëy chöìng àaä thu
xïëp cho töi laâm nghïì dïåt chiïëu. Ngúä rùçng chõ yïu quyá töi, súå töi buöìn
nïn àaä tòm möåt viïåc laâm húåp hoaân caãnh cho àúâi vui lïn. Deâ àêu möåt
caái go dïåt àaä laâm baån vúái töi trong suöët àúâi ngûúâi.                     ***   Trûa höm êëy, töi ngöìi choå coái ngoaâi bêåc thïìm, hoáng tai vaâo
trong nhaâ nghe meå töi vaâ chõ Bêìu noái chuyïån. Gioång meå trêìm trêìm.
Thûúâng meå ñt noái. Hay meå töi cöë tònh laâm ra tûúi tónh àïí chõ khoãi suy
nghô. Meå töi quyá troång chõ hïët nheä. Àaä coá mêëy ngûúâi con gaái bûúác
chên vïì nhaâ chöìng gêìn hai chuåc nùm vêîn lo toan, quaán xuyïën viïåc
nhaâ àúä àêìn meå àeã nhû chõ Bêìu töi! Chõ öëm àêån êëy ngûúâi vaâng buãng.

   Böën thaáng trúâi, ra viïån, caã nhaâ chùm bùém phuåc sûác cho da deã
nom àúä xanh. Cuäng nhúâ kinh tïë nhaâ bïn êëy dû dêåt, chûá rúi vaâo caãnh
neo àún khöën khoá thò coá maâ nùçm chúâ chïët. Caã mêëy chõ em trong nhaâ,
chó coá mònh chõ giöëng böë töi nhêët. Tûâ neát mùåt húi to, thö, röång raäi,
àïën daáng ài, daáng àûáng. Tñnh chõ vöën xúãi lúãi, mau mùæn, sao vïì nhaâ
höm nay chõ im tiïëng thïë. Hay laâ coá chuyïån gò? Bao nhiïu nùm chaã
khi naâo thêëy gia àònh vúå chöìng anh chõ xö xaát. Quaá nûãa àúâi ngûúâi röìi,
con caái lúán ngöåc, caã hai anh chõ vêîn xûng hö "mònh mònh, em em" cûá
nhû vúå chöìng múái cûúái. Tuy vêåy, nhòn vaâo cung caách cuãa chõ ngaây
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            60

höm nay, töi daám chùæc phaãi coá chuyïån. Möåt lêìn, ngaây chõ vêîn àang
nùçm viïån, meå noái vúái ba chõ em töi, gioång coá bïì nuöëi tiïëc:

   - Thïë laâ meå Bêìu noá khöng coân sinh núã àûúåc nûäa...

   Chõ Bêìu töi coá böën con, têët caã laâ gaái: Hay vò sinh toaân con gaái
maâ bïn anh chõ àêm luåc àuåc. Töi dûâng tay nghe thêåt chùm chuá.
Trong nhaâ ùæng lùång luác lêu, röìi tiïëng meå töi chêìm chêåm:

   - Cuäng vò vêåy, ngaây xûa böë maây múái boã ài mêëy nùm giúâi...

   - Àiïìu meå noái c on nghô àaä lêu lùæm.

   - Thïë vúå chöìng maây baân baåc kyä chûa?

    - Chuáng con àaä thöëng nhêët vúái nhau röìi. Phêìn con... Noái thûåc
vúái meå, con khöng muöën cuãa naã trong nhaâ chaåy sang tay ngûúâi haâng
xûá...

   - Àiïìu naây thò meå biïët, vò meå àeã ra maây... Nhûng meå vêîn
thûúng noá uát ñt, laåi phêån heân...

    Töi nghe roä gioång meå töi ngheån laåi. Röìi khaác hùèn moåi bêån, ngay
luác êëy, chõ Bêìu têët taã ra vïì, àïí laåi biïëu meå töi rêët nhiïìu quaâ.

   Nhên luác nhaâ vùæng ngûúâi, meå goåi töi v aâo, nhòn töi chùçm chùçm,
röìi múái ûúám lúâi:

   - Meå Bêìu noá muöën àoán con vïì bïn êëy tröng nom cûãa nhaâ cho noá.
Con nghô thïë naâo?

   Töi vö tû hoãi laåi:

   - Anh chõ êëy muöën con sang tröng nhaâ höå, lêu khöng haã meå?

   - Bao lêu, êëy laâ úã con... Con sang bïn êëy sinh cho chöìng noá möåt
thùçng con giai... Röìi con muöën gò àûúåc nêëy.

   - ÖËi...

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             61

   Töi suyát ngaä ngûãa vò quaá bêët ngúâ. Chõ Bêìu xin meå cho töi vïì
laâm leä anh Quaâng, chöìng chõ û? Tûå dûng tay töi rúâi nùæm coái àang
cêìm. Sao laåi thïë? Trong àúâi töi àaä dïåt haâng trùm, thêåm chñ haâng
nghòn laá chiïëu traãi giûúâng haånh phuác cho caác àöi trai gaái söëng bïn
nhau. Trong khi baãn thên töi chûa möåt lêìn nghô mònh seä lêëy chöìng.

    Baãy taám nùm trûúác, höìi àoá töi múái hùm hai tuöíi, caái tuöíi àêìy
mú möång xa xöi. Àûúåc biïët túâ baáo noå múã muåc kïët baån. Töi àaä gûãi vaâi
doâng thöí löå têm tònh cuâng bûác aãnh mêìu chuåp nûãa ngûúâi, ngöìi
nghiïng, möi àoã moång, mùåt tûúi tùæn, raång rúä. Sau àêëy, töi thêëp thoãm
àúåi chúâ. Vaâ töi nghiïåm ra sûå àúåi chúâ cuäng laâ möåt niïìm vui, möåt haånh
phuác. Con ngûúâi ta söëng maâ laåi khöng coá gò àïí nhúá mong, àïí chúâ àúåi
thò thêåt buöìn teã... Trong àêìu töi luön coá yá nghô laá thû cuãa mònh àang
bay lûúån àêu àoá vúái nhûäng lúâi leä mong kïët baån. Chó kïët baån thöi, chùæc
chùæn baáo àùng, vaâ ngûúâi baån chûa quen naâo àêëy seä àoán nhêån...

    Coá àiïìu húi buöìn, thûåc traång àaä ài quaá mûác töi mú tûúãng. Möåt
buöíi chiïìu giöëng nhû bao buöíi chiïìu bònh thûúâng khaác, t öi àang ngöìi
dêåp go dïåt chiïëu, hai thanh niïn laå mùåt dùæt hai chiïëc xe àaåp Mifa
múái vaâo têån sên tòm töi...

   Hoáa ra trong cuöåc söëng, caái xa vúâi, khöng thûåc, àöi khi lúán hún,
cêìn thiïët hún caái coá thûåc. Giaá töi cûá bùçng an söëng vúái thïë giúái thûåc
cuãa riïng mònh hùèn têm tû àûúåc thaãnh thúi maát meã. Àûâng ai hoãi töi
thïm nûäa. Sûå thêåt bao giúâ cuäng laâ sûå thêåt. Töi ngöìi ruä ra nhû con
chim gêîy caánh, khöng àuã can àaãm àûáng lïn tiïëp khaách. Cuöëi cuâng thò
hai ngûúâi con trai laå úã huyïån bïn cuäng biïët tònh traång thêåt cuãa töi.
Hoå lõch sûå chaâo tûâ biïåt vaâ khöng bao giúâ coân quay trúã laåi...

    Tûâ àêëy túái nay töi khöng muöën nghô gò ngoaâi go dïåt chiïëu, cuäng
khöng muöën nhòn caái gò xa hún ngoaâi búâ raâo búâ dêåu nhaâ töi. Vò röët
cuöåc röìi ai cuäng phaãi söëng bùçng chñnh caái mònh àang söëng. Khöng thïí
khaác. Àiïìu cêìn quan têm hiïån taåi thuöåc vïì phña chõ töi. Chõ àaä thay
meå nuöi nêëng daåy döî töi. Cuäng chñnh chõ laâ ngûúâi àaä tiïëp maáu cûáu
söëng töi trong trêån öëm múái caách àêy gêìn möåt nùm.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              62

   Daåo êëy bïn chên bïånh têåt cuãa töi tûå dûng phuâ to nhû caái loå.
Àûa cêëp cûáu bïånh viïån tuyïën trïn, vaâ phaãi möí. Caác thêìy thuöëc chuêín
àoaán chên töi do di chûáng cùn bïånh cuä taái phaát. úã nhaâ, chó coá chõ Bêìu
àuã àiïìu kiïån tiïëp maáu cho töi. Phêìn chõ húåp nhoám maáu, phêìn chõ cao
to, sûác lûåc. Hiïån trong söë maáu àang nuöi cú thïí töi, coá möåt phêìn maáu
cuãa chõ. Caã thúâi gian töi nùçm chûäa bïånh, anh Quaâng, chöìng chõ daânh
cho töi sûå chùm soác àùåc biïåt. Anh àaä tûâng nêng giêëc, bïë ùém töi. Thò
töi vêîn coi anh nhû anh trai mònh, chûá coá gò àêu. Giúâ ngöìi nhúá laåi, töi
thêëy noáng rêm ran khùæp ngûúâi...                     ***    Meå töi úã laåi, chó coá chõ Chanh, chõ Bûúãi, dùm ngûúâi hoå haâng,
cuâng mêëy àûáa baån gaái thên thiïët àûa töi sang söng. Tûâ trong nhaâ
bûúác xuöëng sên, töi ngoaái nhòn, àaä thêëy meå lïn giûúâng, keáo chùn àùæp.
Chiïìu lêëm têëm mûa, trúâi se laånh, nhaâ vùæng veã quaá. Ra ài lêëy chöìng,
töi cûá nghô mònh àang rúi vaâo quaäng àúâi khöng thûåc, têm traång böìng
bïình nhû say. Maái nhaâ lúåp laá mña tûâng che nùæng che mûa cho töi
ngêìn êëy nùm, giúâ böîng caách xa; meá àêìu höìi nhaâ, mêëy buöìng chuöëi
tiïu quaã lúán vêåp vaåp, xanh ngùæt; àaân gaâ lang thang búái giun bùæt dïë
goác cêìu ao...

    Vêåy laâ àaä möåt lêìn töi àûúåc thêëy mêm cöî cûúái mònh, giûäa chiïìu
thu, nguöåi ngùæt. Àaám cûúái khöng daân nhaåc, khöng phoâng hoa. Chó coá
loâng lúån bûng lïn tûâng röí vaâ rûúåu ngang chaãy thò thuâm...

   Khi ùn uöëng xong, moåi ngûúâi ra vïì, coân trú laåi möåt mònh, töi
böîng thêëy lo súå. Röìi töi lêëy laåi can àaãm. Àaám con chõ Bêìu xûa nay
vêîn quyá mïën dò Bñ, giúâ hùèn cuäng vêåy thöi. Dûúâng nhû chuáng nhêån
thûác àûúåc rùçng töi laâ chöî ruöåt thõt v úái meå chuáng, rùçng töi àïën úã khöng
phaãi àïí cûúáp ài nhûäng gò maâ chuáng àang coá trong tay. Mêëy viïåc nöìi
niïu, baát àôa àaä àêu vaâo àêëy, caác chaáu, chuáng àïìu ài nguã. Töi chuêín
bõ möåt ñt viïåc riïng cuãa mònh. Möåt ngaây yïn aã sùæp qua ài.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             63

    Viïåc riïng cuãa töi taåi núi úã múái chûa coá gò nhiïìu. Töi ngöìi xuöëng
cêìu ao, tùæm, giùåt... Sau coân ài ra, ài vaâo chaán chï. Röìi voâng laåi cêìu ao
rûãa raáy, cûá möåt mònh, cuâng cêy àeân nhoã. Chùæc àaä khuya lùæm. Töi
thêëm mïåt vò höm nay ài laåi quaá nhiïìu. ÚÃ vúái meå, chêåp naây töi àaä
àûúåc giêëc nguã ngon. Thïë nhûng bêy giúâ töi khöng hïì buöìn nguã, do
àêìu oác quaá cùng thùèng. Taåi cûãa buöìng cuãa töi vaâ anh Quaâng - böå
caánh cûãa bùçng göî xoan múái àoáng - cuäng coá cêy àeân dêìu khïu bêëc cao,
rêët saáng, soi roä ngûúâi àaân baâ ngöìi khêu aáo ngay trïn ngûúäng cûãa. Àoá
laâ chõ Bêìu.

   Chõ àem thuáng khêu ngöìi chùæn löëi ngay tûâ luác nhaâ bùæt àêìu yïn
ùæng. Töi biïët. Nhûng töi khöng hiïíu vò sao chõ ngöìi úã àêëy lêu àïën vêåy.
Töi chó coân caách quêín quanh meá nhaâ ngang, khöng daám bûúác chên
vaâo buöìng. Hùèn anh Quaâng àang nùçm trïn chiïëc giûúâng maân múái
trong buöìng cuäng thûâa hiïíu rùçng töi khöng thïí. Khi gaâ gaáy canh möåt,
chõ vêîn ngöìi khêu...

    Gaâ gaáy canh hai, chõ khïu cao bêëc àeân... Canh ba, chõ ngöìi lùång
leä, tay buöng xuöi. Töi nhòn kyä vaâo quêìng saáng núi cûãa buöìng, thêëy
chõ xoåm ài nhanh quaá. Möåt ngûúâi sûác lûåc laâ thïë quay ài quay laåi àaä
sùæp thaânh baâ giaâ. Röìi cuöëi cuâng töi cuäng nhêån ra, chõ àang cöë sûác
ngöìi canh gaác ngöi àïìn... Töi cuái gêåp ngûúâi, truát húi thúã maånh. Chõ
ruöåt töi àêëy, àöìng thúâi cuäng coá thïí vñ chõ nhû ngûúâi meå thûá hai cuãa
töi. Chõ laâ ngûúâi töi coá phêån sûå maäi maäi phaãi kñnh troång.

   Töi lùèng lùång xaách tuái quêìn aáo ra ngoä, têåp tïînh vïì meá bïën àoâ.
Phaãi luác lêu nûäa trúâi múái saáng. AÁnh trùng vaâng voåt lêëp loá ngoån tre.
Trùng muöån. Sao maäi giúâ múái thêëy trùng lïn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             64
               Quasimodo
                                Ngö Thõ YÁ Nhi

   Ngay tûâ ngaây àêìu tiïn khi töi khùn goái àïën nöng trûúâng nhêån
cöng taác, möëi quan hïå cuãa hoå àaä trúã nïn cùng thùèng tûâ lêu. Hai ngûúâi
cuâng laâ kyä sû nöng nghiïåp: Möåt trûúãng phoâng kïë hoaåch saãn xuêët vaâ
möåt laâ phoá phoâng.

    Chiïìu höm àoá töi àûúåc dûå buöíi thaão luêån cho möåt àïì taâi seä àûa
vïì súã baáo caáo. Long, àaåi diïån cho nöng trûúâng trònh baây xong vêën àïì
ngûâng laåi chúâ nghe yá kiïën àoáng goáp. Khaãi, trûúãng phoâng, ngöìi taåi chöî
buöng möåt cêu goån loãn: "Húi nùång phêìn trònh diïîn". Vöën khöng khön
kheáo trong ûáng xûã töi àaä quay ngûúâi laåi ngaåc nhiïn ngú ngaác nhòn
anh ta. Khöng biïët Long coá nghe lúâi bònh phêím êëy khöng nhûng töi
thêëy anh thaãn nhiïn xïëp xêëp taâi liïåu röìi ngûãng lïn: "Xin caác baån
àoáng goáp thïm yá kiïën cuå thïí".

   Hoå laâ hai mùåt àöëi lêåp. Nhòn vaâo ngûúâi ta thêëy ngay àiïìu àoá.
Long, voác daáng thû sinh, dong doãng cao, toác húát ngùæn, cùåp kñnh cêån
möåt àöå rûúäi taåo thïm neát trñ thûác cho khuön mùåt vöën saáng suãa thöng
minh. aáo quêìn thùèng nïëp tûúm têët, noái nùng bùåt thiïåp hoâa nhaä vaâ vui
veã, anh chiïëm hêìu hïët caãm tònh cuãa àöìng nghiïåp vaâ cû dên trong
vuâng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            65

   Khaãi laåi coá veã dïình daâng cuåc mõch khöng chuá yá mêëy àïën caách
ùn mùåc. Möåt vïët seåo daâi tûâ thaái dûúng àïën miïång laâm khuön mùåt anh
luác naâo cuäng nhùn nhuám laåi ngay caã luác anh cûúâi. Maâ anh thò rêët ñt
khi cûúâi. Nghe àêu vïët seåo laâ kïët quaã möåt lêìn anh àuöíi bùæt tuåi tröåm
caâ phï vaâ bõ cheám traã. Möåt söë ngûúâi xêëu miïång bôu möi: "Tröåm cûúáp úã
àêu. Hïî cûá rûúåu vaâo laâ ai laäo ta cuäng nhòn ra tröåm cûúáp".

    Kïí cuäng àuáng. Khuyïët àiïím cuãa anh laâ rûúåu mùåc duâ anh khöng
uöëng thûúâng xuyïn vaâ chó uöëng möåt mònh. Buâ laåi, vïì khaã nùng
chuyïn mön thò anh laåi tuyïåt vúâi. Vúái möåt dêëu hiïåu bêët thûúâng trïn
chiïëc laá caâ-phï anh coá thïí àõnh ngay cêy mùæc bïånh gò vaâ àïì ngay ra
hûúáng khùæc phuåc. Caái vöën liïëng tri thûác naây àaä giuáp baâ con khöng ñt
trong kyä thuêåt gieo tröìng. Ngûúâi ta laåi xuyát xoa: "Laäo êëy thïë maâ àûúåc
viïåc. Khöng, anh chûa giaâ àïí goåi bùçng "laäo". Tuöíi àúâi ngoát ngheát böën
mûúi, nhûng neát khùæc khöí cûá taân nhêîn hùçn lïn khuön mùåt saåm àen
dêìu daäi.

   Anh àïën nöng trûúâng lêu lùæm röìi, vaâ hùèn chiïëc ghïë trûúãng
phoâng hoaân toaân xûáng àaáng vúái cöng sûác anh àoáng goáp. Long àïën àêy
chûa àêìy ba nùm, keám Khaãi chûâng nùm baãy tuöíi. Laâ möåt thanh niïn
cêìn mêîn, mêîu mûåc vaâ coá veã lyá tûúãng. Ngûúâi ta baão hai ngûúâi cùng
thùèng vò ngêëm ngêìm tranh nhau chiïëc ghïë phoá giaám àöëc sùæp sûãa boã
tröëng. Öng phoá giaám àöëc hiïån taåi chuêín bõ chuyïín cöng taác vïì thaânh
phöë vò thúâi haån phuåc vuå vuâng sêu vuâng xa àaä hïët tûâ lêu.

   Thûåc hû thïë naâo töi cuäng chùèng mêëy quan têm vò coá gò dñnh dêëp
àïën töi àêu. Töi àïën nöng trûúâng àêìy haáo hûác say mï cuãa tuöíi treã.
Caái gò cuäng quyïën ruä töi. Tûâ mêìu xanh baåt ngaân cêy laá, chiïëc cêìu göî
chïnh vïnh cho àïën mêìu àêët àoã nhêìy nhuåa sau möîi trêån mûa rûâng.

   Ngaây àêìu tiïn bûúác vaâo vûúân ûúm gùåp luác nhûäng cêy caâ-phï
giöëng àang vaâo giai àoaån bung laá soâ, töi ngêín ngûúâi trûúác mêìu xanh
mûúåt maâ rûúâi rûúåi. Nhûäng chiïëc laá àêìy àùån xoâe ra traãi thaãm nguát
ngaân trûúác mùæt töi. Chuá giaám àöëc cûúâi: "úã àêy chaáu laâ nûä, chaáu laâ
"vöën quyá" cuãa nöng trûúâng". Maâ quaã coá vêåy. Töi biïët mònh àûúåc cûng,
àûúåc àöëi xûã nheå nhaâng trong moåi viïåc. Cöng viïåc cuãa töi laâ lo möåt söë

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              66

giêëy túâ söí saách coân tham gia vaâo saãn xuêët chó vúái tû caách hoåc hoãi. Mùåc
duâ vêåy töi vêîn thñch lùn lûng vaâo cöng viïåc nhû moåi ngûúâi vaâ haänh
diïån khi thêëy mònh cuäng thûåc sûå lêëm laáp nhû ai.

   Buöíi saáng, töi thñch lïn àöìi thêåt súám khi mùåt trúâi vûâa loá daång
vaâ nhûäng chiïëc laá caâ-phï coân ûúát àêîm sûúng àïm, khñ laånh coân truâm
lêëy nuái àöìi truâng àiïåp, tiïëng chim trong veo giûäa àaám laá baåt ngaân.
Möåt hai bûäa sau töi khaám phaá ra Long cuäng cuâng thoái quen nhû töi.

    Chûa ai yïu rûâng nhû anh, vaâ cuäng chûa ai nhû anh laâ möåt
loâng söëng chïët vúái cöng viïåc. Caâ-phï àang rúát giaá thï thaãm nhûng
anh vêîn nêng niu tûâng göëc, tûâng caânh. Anh veä ra möåt tûúng lai saán
laån àêìy tin tûúãng. Niïìm àam mï àoá àaä tiïëp sûác cho töi vaâ hai anh em
àaä coá nhûäng buöíi daåo chúi àêìy thuá võ. Long úã nhaâ têåp thïí vò coân àöåc
thên. Àuáng ra thò anh baão vúái töi laâ anh àaä coá vúå chûa cûúái úã quï
nhaâ. Anh chõ yïu nhau àaä taám chñn nùm trúâi röìi . Chó chúâ anh öín
àõnh cuöåc söëng xong laâ cûúái. Chõ laâ giaáo viïn. Töi cûúâi: "Thò anh cûá
àûa chõ lïn àêy laâ cuöåc söëng öín àõnh ngay lêåp tûác. úã àêu coá treã con laâ
úã àoá cêìn chõ maâ". Anh húi cuái àêìu gioång buöìn buöìn: "Cuöåc àúâi àêu coá
àún giaãn nhû em nghô".

    Maâ cuöåc àúâi khöng àún giaãn thêåt. Chó sau vaâi thaáng àïën nöng
trûúâng, ngûúâi ta bùæt àêìu baân ra taán vaâo chuyïån töi vúái Long. Töi cûúâi
tónh bú trûúác nhûäng lúâi àaâm tiïëu. Xem ra töi cuäng húåp vúái Long thêåt.
Töi maãi mï cuâng anh bïn nhûäng lñp caâ-phï xanh mûúát trong vûúân
ûúm. Töi theo anh tûâ saáng à ïën töëi nhûäng khi nöng trûúâng múã lúáp têåp
huêën kyä thuêåt nöng nghiïåp cho baâ con trong xaä. Töi chia seã cuâng anh
nhûäng gò àaä hoåc trong trûúâng, àaä àoåc trong saách. Chñnh tay Long àaä
taåo dûång nïn möåt phoâng àoåc saách khang trang cho nöng trûúâng. Möåt
chiïëc kïå daâi coá kñnh xïëp àïìu àùån vö söë saách baáo chuyïn mön vaâ tranh
aãnh, vaâi chiïëc baân, chiïëc ghïë thö sú nhûng saåch seä, ngùn nùæp. Àêy laâ
chöî anh vaâ töi thñch vaâo khi nhaân röîi.

    Trong cêu chuyïån cuãa hai anh em thónh thoaãng anh laåi kïí töi
nghe vïì chõ, vïì maãnh vûúân con nhaâ chõ núi coá cêy öíi traái chñn tuyïåt
vúâi cuöën huát tuöíi thú anh. Àaä coá lêìn thùçng beá Long chui haâng raâo haái

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              67

tröåm bõ bùæt quaã tang, bõ doåa troái vaâo göëc cêy cho kiïën cùæn súå quaá vûâa
laåy vûâa khoác. Töi cûúâi ngêët: "Vêåy luác êëy chõ úã àêu?" úã àêu? Anh cuäng
khöng biïët nûäa, chó biïët bêy giúâ anh thêëy möåt phêìn àúâi anh àaä gùæn
liïìn vúái chõ. Töi thoaáng nghe àöi chuát ngêåm nguâi khi nghô vïì möëi tònh
chung thuãy cuãa anh. Giaá maâ töi cuäng coá möåt tònh yïu êëm aáp àïën nhû
vêåy. Giaá töi coá möåt núi àïí àùåt troån traái tim mònh.

    Töi nhúá daåo múái àïën, àïm naâo cuäng nùçm khoác vò nhúá nhaâ. Chõ
Hoâa, y sô àaä goåi töi vïì úã chung vúái meå con chõ. Ngöi nhaâ nhoã vaách vaán
nùçm chïnh vïnh bïn sûúân àöìi vúái giaân mûúáp vaâng hoa cho töi caãm
giaác ïm àïìm êëm aáp. Laáng giïìng chuáng töi laâ Khaãi, öng trûúãng phoâng
cuãa töi.

    Töi gêìn guäi Long bao nhiïu thò laåi neá traánh Khaãi bêëy nhiïu. Töi
súå caái nhòn khùæc nghiïåt cuãa anh. Töi coân nhúá buöíi àêìu tiïn ngú ngaác
theo àöåi saãn xuêët ài tröìng múái caâ-phï. Cêìm bêìu àêët trong tay töi run
run raåch lúáp bao bïn ngoaâi. Nhûng àûúâng raåch vûâa bung ra thò y nhû
rùçng àêët trong bêìu bïí theo laâm àûát caã rïî con. Möì höi àêìm àòa trïn
traán. Sau lûng töi laâ caái nhòn phaán xeát cuãa öng trûúãng phoâng. Töi
cêìm bêìu àêët thûá hai mñm möi röìi laåi bêët lûåc nhòn nhûäng vuån àêët vúä
trong tay mònh lêìn nûäa. Töi hiïíu cú cêëu vêåt lyá cuãa àêët trong bêìu cêy
khöng giöëng nhû cú cêëu maâ trûúâng bùæt buöåc. Lyá thuyïët vaâ thûåc tïë!
Quay ngûúâi laåi, töi bùæt gùåp caái nhòn cuãa Khaãi. Anh chùèng noái chùèng
rùçng lêëy möåt bêìu cêy àùåt vaâo höë tröìng, lêëp àêët luöìn dao raåch bêìu, keáo
bao ra khoãi bêìu röìi neám àêët xung quanh taåo phêìn thoaáng úã cöí rïî.
Khöng möåt lúâi. Têët caã thao taác nhanh vaâ goån. Àoá laâ caách "daåy döî" cuãa
anh. Xong viïåc anh phuãi tay quay lûng khinh khónh cûá y nhû töi laâ
thûá boã ài vêåy. Töi êëm ûác àïën ûáa nûúác mùæt. ûâ, thò töi keám coãi, thò töi
vuång vïì. Nhûng coá thïë thò anh múái laâ àaân anh, laâ sïëp cuãa töi chûá.
Phaãi cho töi thúâi gian hoåc hoãi chûá. Töi àêu phaãi àûáa chêy lûúâi vö
traách nhiïåm...

    êëy vêåy maâ coá lúâi ong tiïëng ve cho rùçng Khaãi coá gò... àùåc biïåt àöëi
vúái töi. Nïëu nhû khi nghe tin àöìn töi vúái Long töi bònh tônh móm cûúâi
thò caái tin vïì Khaãi laâm töi trúån troân mùæt kinh ngaåc röìi öm lêëy chõ Hoâa
cûúâi phaá lïn. Caái nöng trûúâng vúái möåt nhuám nhên viïn naây àiïn hïët
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             68

röìi. Hay taåi buöìn teã quaá phaãi thïu dïåt chuyïån naây chuyïån noå cho
cuöåc àúâi thïm mêìu meâ sinh àöång. Chùèng leä hïî chuyïån gò coá dñnh dêëp
àïën Long laâ y nhû rùçng chuyïån êëy phaãi dêy vaâo "laäo" Khaãi hay sao.
Nhûng duâ hû c êëu thïë naâo thò cuäng phaãi coá chuát gò laâm cú súã chûá. Thûã
nhòn maâ xem. Töi daám àaánh cuöåc ai coá thïí chó cho töi möåt chuát xñu
tònh caãm naâo trïn khuön mùåt lêìm lò khùæc nghiïåt àoá. Coân töi, töi súå
anh ta nhû ngaây xûa súå öng ngaáo öåp. Coân nhúá möåt lêìn theo àöåi saãn
xuêët tröìng mêëy noåc tiïu, gioá maáy thïë naâo töi ngêët xóu nùçm vêåt ra àêët.
Ngûúâi ta lay goåi caách naâo töi cuäng khöng tónh. Khaãi quaát lïn:
"Khiïng cö êëy vïì". Tiïëng theát êëy àaánh àöång caái gò trong töi khöng biïët
maâ töi giêåt bùæn caã ngûúâi múã mùæt ra lêåp tûác...

    Tiïëng kïu gaâo vaâ tiïëng àêëm cûãa rêìm rêìm laâm töi khûång laåi.
Nhaâ Khaãi àêy röìi. Thïë laâ chõ Têm laåi lïn cún. Kïí cuäng töåi nghiïåp.
Anh söëng vúái ngûúâi vúå luác àiïn luác tónh nïn nhaâ cûãa nhïëch nhaác, cúm
nûúác thêët thûúâng bûäa coá bûäa khöng. Nghe àêu sau möåt tai naån giao
thöng chõ êëy khöng thïí trúã laåi cuöåc söëng bònh thûúâng àûúåc nûäa. Ngûúâi
ta laåi àöìn rùçng ngaây trûúác gia àònh chõ êëy giaâu, giaâu lùæm. "Laäo Khaãi
xûa kia söëng àïë vûúng cuäng laâ nhúâ àöìng tiïìn nhaâ vúå. Bêy giúâ thò... coá
ùn coá chõu chúá. úã caái xoá xónh naây, nïëu töëi ngaây chó quan têm àïën
nhûäng tin àöìn thò cuäng àïën àiïn röìi chïët.

    Töi chùèng hïì coá yá muöën tòm hiïíu thûåc hû. Coá àiïìu thêëy hoå söëng
khöí súã quaá. Hai vúå chöìng vúái möåt thùçng con hoåc lúáp hai. Maâ nhû thïë
cuäng goåi laâ vúå chöìng û? Lêu lêu chõ êëy lïn cún, lêu lêu anh say tuyá
luyá. Hoå baám vaâo nhau àïí àaây àoåa vaâ haânh haå lêîn nhau. Töi reä vaâo
nhaâ anh. Cûãa àoáng im óm. Bïn heâ nhaâ thùçng Tñ xoaãi tay thiïm thiïëp
nguã. Mêëy con ruöìi bay voâng quanh röìi àêåu xuöëng khuön mùåt lêëm
lem. Nùæng àaä lan vaâo thïìm löî chöî trïn chiïëc aáo öë vaâng nhaâu naát.
Chiïëc cùåp saách vûát kïë bïn, trang vúã xöí ra möåt múá hònh mêìu bay tung
toáe. Töi gom tûâng têëm hònh xïëp laåi, thûá hònh khuyïën maäi ngûúâi ta boã
keâm trong thuâng Mi lo. Möåt daåo vïì thùm nhaâ, tiïån tay töi mang lïn
cho thùçng beá. Thïë maâ noá thñch lùæm, suöët ngaây ngùæm nghña rñu rñt
khoe vúái baån beâ. Töi lay vai noá:

   - Tñ.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            69

   Thùçng beá moãi mïåt nhûúáng mùæt nhòn töi.

   - Ba àêu?

   Noá lùæc àêìu.

   - Con ùn chûa?

   Noá laåi lùæc àêìu. Töi chaåy vöåi vïì nhaâ. Meå con chõ Hoâa ài vùæng.
Àêíy cûãa gian bïëp, töi kiïëm àûúåc möåt caái khùn ûúát, cheán cúm nguöåi
vúái miïëng caá kho. Töi lau mùåt cho Tñ, döî noá ùn. Thùçng beá vaâ miïëng
cúm nûúác mùæt traâo ra nhû suöëi. Töi nghe mùæt mònh cuäng cay xeâ. Möåt
boáng ngûúâi loaång choaång bûúác vaâo. Khaãi àûa cùåp mùæt àoã ngêìu nhòn
thùçng beá röìi laåi nhòn töi. Anh chùèng noái chùèng rùçng bûúác thùèng lïn
thïìm. Töi êëm ûác:

   - Anh Khaãi!

   Anh quay laåi tûåa lûng vaâo tûúâng khöng noái. Töi nghe caái gò cûá
ngheån ngang cöí:

   - Thùçng beá àoái. Coân anh... ?

   Tiïëng cûúâi gùçn laâm töi im bùåt:

    - Traách nhiïåm vúái böín phêån chúá gò. Gioång àiïåu àaåo àûác vúái lyá
tûúãng hoåc àûúåc cuãa thùçng Long phaãi khöng? Naây, múã con mùæt ra nheá,
núi naâo coân quyïìn lûåc, coân tham voång thò núi àoá laâm choá gò coá chöî cho
lyá tûúãng vúái tònh yïu.

   Töi töëi tùm mùåt muäi. Quay ngûúâi töi bûúác thùèng ra ngoä nhû
chaåy tröën. Cöí töi ngheån laåi, möi töi khö se, töi chùèng biïët mònh ài
àêu, laâm gò. Khi tónh ngûúâi laåi töi böîng thêëy mònh àang úã cú quan vaâ
suyát chuát nûäa àuång phaãi chuá giaám àöëc. Nuå cûúâi trïn möi tùæt biïën,
chuá nghiïm gioång:

   - Coá chuyïån gò vêåy, chaáu?


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              70

   Nûúác mùæt chûåc ûáa ra, töi cùæn möi ngheån gioång:

   - Chuá laâ giaám àöëc, chuá laâ quyïìn lûåc, vêåy chuá coá lyá tûúãng khöng?

   Chuá Têën thúã ra nhû truát àûúåc gaánh nùång röìi núã möåt nuå cûúâi
nheå nhoäm:

   - Naâo, chuá chaáu mònh àïën àùçng kia ngöìi möåt chuát. Laåi àuång
phaãi cêåu Khaãi röìi phaãi khöng?

    Trïn bùng ghïë thö sú cuãa nöng trûúâng, dûúái taán cêy rêm maát
töi êëm ûác truát hïët têët caã nhûäng gò töi nghô vïì öng trûúãng phoâng cuãa
töi, möåt con ngûúâi khöng coá traái tim vúái baån beâ, vúái àöìng nghiïåp vaâ caã
gia àònh. Cûá coi caách anh cû xûã vúái vúå con anh thò roä. Chuá Têën khöng
noái gò, ngöìi thûâ ngûúâi lêu lùæm röìi chêåm raäi bùæt àêìu:

    - Khaãi laâ baån thên cuãa em trai chuá. Chuá nhêån anh ta vaâo laâm
viïåc...

   Töi lùång ngûúâi ài khi nghe cêu chuyïån àúâi anh. Quaã laâ vúå anh
giaâu, giaâu thêåt. Nhûng anh chõ cûúái nhau àûúåc vaâi nùm thò quyïët
àõnh ly hön. Thùçng Tñ daåo àoá coân goåi laâ thùçng Tino múái troân möåt tuöíi.
Àún gûãi ài caã hai cuâng kyá. Nhûng àuâng möåt caái àaåi gia àònh chõ Têm
mùæc naån lúán. Hoå phaãi ra toâa vò töåi danh lûâa àaão. Ngûúâi nheå nhêët
cuäng phaãi gaánh nùm nùm tuâ.

    Vöën quen ùn trùæng mùåc trún gùåp luác tai biïën chùèng biïët tûåa vaâo
àêu chõ chaåy böí àïën tòm anh möåt àïm mûa gioá. Anh gaåt ài, cûúng
quyïët giûä vûäng lêåp trûúâng vaâ àêíy chõ ra khoãi nhaâ. Quaá tuyïåt voång
trïn àûúâng vïì chõ àêm phaãi möåt chiïëc xe àang phoáng túái. Tai naån xaãy
ra, chõ trúã thaânh ngûúâi taân phïë. Anh lùèng lùång àïën toâa xin ruát laåi àún
röìi dùæt dñu vúå con xin lïn nöng trûúâng laâm viïåc hêìu nhû cùæt àûát moåi
möëi quan hïå cuä. Chuá Têën ngûâng noái, àùåt maái toác àiïím sûúng giûäa àöi
baân tay chai thö. Möåt laát chuá ngûãng lïn nhòn töi:

   - Chaáu aå, àöi khi chuá nghô hoå raâng buöåc vúái nhau khöng hùèn laâ
vò tònh nghôa maâ laâ möåt caái gò gêìn nhû loâng nhên àaåo.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             71

    Tûâ daåo àoá töi khöng coân aác caãm vúái Khaãi nûäa mùåc duâ vêîn traánh
caái nhòn cuãa anh möîi khi tiïëp xuác. Quaã laâ vúái cuöåc àúâi naây töi coân non
daåi quaá. Thò nhûäng troâ ngúá ngêín cuãa töi àaä chùèng laâm cho ngûúâi ta
khoá chõu bûåc mònh àoá sao. Àêu phaãi chó cêìn nhiïåt tònh laâ àuã. Töi
khöng biïët lûúång sûác mònh. Vúái cöng viïåc töi lao vaâo khöng àùæn ào
suy tñnh àïí röìi phaãi boã dúã nûãa chûâng vò khöng kham nöíi.

   Sau lêìn ngêët xóu vò "say nùæng" nhû lúâi chõ Hoâa chêín àoaán töi
nùçm mêët hai ngaây röìi sau àoá nhêån àûúåc nhûäng caái nhòn vûâa chïë giïîu
vûâa khe khùæt. Dûúái mùæt moåi ngûúâi töi laâ con beá noái chuyïån trïn mêy
vaâ chó gioãi lùng xùng. Giúâ àêy nhòn laåi múái thêëy ngûúâi giuáp töi nhiïìu
nhêët laâ Khaãi. Anh cau coá gùæt goãng khe khùæt vúái töi nhûng êm thêìm
choån lûåa giao cho töi nhûäng cöng viïåc phuâ húåp nhêët. Töi àaä chûáng
minh àûúåc khaã nùng vaâ hiïåu quaã cöng viïåc mònh laâm.

    Töi àaä tûå àùåt mònh vaâo guöìng maáy anh àiïìu haânh luác naâo
khöng biïët. Bêy giúâ töi hiïíu mònh àaä chõu ún anh. Vaâ chó múái àêy thöi
khi bùng qua con suöëi töi bõ suåt chên vò chiïëc cêìu vaán cheo leo. Chiïëc
cêìu gheáp bùçng nhûäng thanh göî muåc naát. Coá möåt thanh àaä gaäy ngang.
Nhûäng khi ài cuâng Long àïën chöî naây bao giúâ anh cuäng àûa tay ra cho
töi võn. Lêìn naây vò bêët cêín... Thïë nhûng saáng höm sau cuâng nhau lïn
àöìi töi vaâ Long àaä ngêín ngûúâi dûâng laåi trûúác möåt thanh göî múái àûúåc
thay vaâo. Thanh göî coân tûúi roái bùæc ngang vûäng vaâng kiïu haänh. Töi
run run àùåt baân chên mònh lïn maâ khöng daám bûúác qua. Long àanh
mùåt laåi cûúâi gùçn khinh bó:

   - Quasimodo!

   Êm thanh neám ra hùçn hoåc nhû möåt nhaát cheám khö khöëc. Töi
chûa bao giúâ nhòn thêëy veã mùåt Long nhû luác êëy. Caái gò vêåy? Chùèng leä
Long ghen? Töi biïët anh muöën aám chó ai. Coá leä naâo laåi thïë. ûâ thò cûá
cho laäo Khaãi xêëu xñ, cuåc mõch, cêm lùång nhû Quasimodo, thùçng guâ
keáo chuöng úã nhaâ thúâ Àûác Baâ, thò töi, töi cuäng chùèng coá gò thñch thuá
àïí àûúåc vñ von vúái naâng Esmeáralda, möåt cö gaái Bö-hï-miïng xinh àeåp
nhûng ngêy thú àïën mûác khúâ khaåo. Thïë nhûng mêìu àoã tûúi cuãa
thanh göî múái vêîn laâm töi bêng khuêng suöët buöíi. Chiïìu höm àoá, vaâ

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             72

thónh thoaãng caã nhûäng buöíi chiïìu sau töi vêîn leán ra suöëi möåt mònh
ngöìi trïn chiïëc cêìu göî ngoá möng lung tr úâi àêët...

   Long àaä trúã laåi nöng trûúâng sau möåt chuyïën ài pheáp daâi ngaây.
Trûúác khi ài anh buöìn buöìn baão töi laâ vïì thu xïëp viïåc nhaâ. Töi cuái
àêìu khöng àaáp. Thò thöi, viïåc gò àïën phaãi àïën. Anh vïì àoán chõ lïn
àêy. Nhûäng ngaây thaáng xa Long töi thêëm thña nöîi buöìn. Coá leä töi àaä
khöng ào lûúâng trûúác mûác àöå tònh caãm daânh cho anh. Maâ caã anh
cuäng vêåy.

    Daåo sau naây chuáng töi laâm viïåc bïn nhau khöng coân tûå nhiïn
nhû trûúác. Caã hai nhû cöë kòm haäm möåt àiïìu gò cûá chûåc buâng lïn.
Nhûäng lêìn nhû thïë caã anh lêîn töi àïìu tòm caách lêín traánh. Lêìn naây
anh trúã laåi nöng trûúâng lêìm luäi vaâ nhïëch nhaác. Anh nùçm vuâi suöët
buöíi chiïìu röìi cûá thïë cêm lùång buöìn rêìu suöët caã höm sau. Töi deâ dùåt
hoãi thùm thò àûúåc biïët chõ khöng chõu lïn àêy. Chõ khöng thïí chön
vuâi cuöåc àúâi mònh núi xa xöi heão laánh thïë naây àûúåc. Taám chñn nùm
trúâi àúåi chúâ cuãa chõ phaãi àûúåc àïìn buâ bùçng möåt núi öín àõnh taåi thaânh
phöë coá àêìy àuã tiïån nghi baão àaãm möåt cuöåc söëng thaãnh thúi àêìy àuã.
Vaâ anh, anh khöng thoãa maän nöíi nhu cêìu cuãa chõ.

    Coá leä anh bêët taâi thêåt khi khöng chen chên nöíi vúái àúâi nhûng
thêåt sûå caái thaânh phöë hoa lïå kia khöng coá gò cuöën huát hêëp dêîn nöíi
anh. Cuöåc àúâi anh laâ úã àêy, laâ vûúân caâ-phï xanh um, nhûäng noåc tiïu
quêën quñt, nhûäng rêîy bùæp mûúåt maâ. Coá leä anh vaâ töi cuâng gùåp nhau úã
àiïím naây, caái maâ Khaãi giïîu cúåt goåi laâ lyá tûúãng. Töi cuái àêìu nghe anh
noái röìi lùång leä boã ài búãi nöîi buöìn cuãa anh töi khöng coá quyïìn chia seã.

   Àïm nay bïn bïëp lûãa trong goác vûúân töëi om töi ngöìi möåt mònh
vúái múá cuãi khö. Töi nhêån vúái chõ Hoâa canh thuâng bùæp luöåc àïí àûúåc
möåt mònh tûå do vúái nöîi àau àúán lùång thêìm. Töi khöng thïí chõu nöíi
khi nhòn anh àau khöí. Chùèng thaâ töi àau. Ngöìi boá göëi töi ngùæm ngoån
lûãa bêåp buâng nghe nûúác mùæt ûáa ra trïn reâm mi noáng höíi. Hai höm röìi
töi àau loâng nhòn Long àöët hïët àiïëu thuöëc naây sang àiïëu thuöëc khaác.
Chõ khöng coá úã àêy àïí chûáng kiïën caãnh naây. Chó coá töi, töi taái tï vêåt
vaä.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            73

    Vaâ röìi anh öëm. Nöîi buöìn quêåt ngaä anh dïî daâng choáng vaánh. Töëi
nay anh boã cúm, nùçm möåt mònh trong cùn höå àöåc thên löi thöi nhïëch
nhaác. Töi oaán traách ngûúâi phuå nûä xa laå àoá. Taåi sao chõ núä boã anh möåt
mònh núi heo huát naây. Nhûäng khi vui buöìn, nhûäng khi öëm àau anh
cêìn àûúåc seã chia, àûúåc chùm soác. Anh cêìn, cêìn biïët bao nhiïu. Nhû
thïë thò chõ àêu coá yïu anh. Chõ chó nghô àïën mònh chõ thöi. Nûúác mùæt
àaä chaãy thaânh doâng ûúát maá. Töi cùæn chùåt möi. Töi oaán traách cuöåc àúâi
naây. Taåi sao ngûúâi ta laåi phaãi raâng buöåc mònh vaâo chûä thuãy chung vö
lyá nhû thïë. Hai con ngûúâi khöng thïí hiïíu àûúåc nhau nhû hai tinh cêìu
xa xöi laånh leäo.

   - Naây cö nhoã...

   Töi ngûãng nhòn lïn. Khaãi àaä bûúác vaâo vûúân àûáng sau lûng töi tûå
bao giúâ:

   - Cho töi gûãi nhúâ mêëy cuã khoai naây nheá. Àïm laånh thïë naây maâ
coá khoai nûúáng thò phaãi biïët.

    Töi khöng traã lúâi anh súå gioång ngheån ài vò nûúác mùæt. Anh tûå
nhiïn ngöìi xuöëng, duâng möåt thanh cuãi khö cúâi bïëp lûãa röìi vuâi cuã
khoai lúán xuöëng lúáp than höìng. Tro bïëp bay lïn laâm töi khoá chõu. Anh
gaác laåi mêëy thanh cuãi nuöi bïëp lûãa, vêîn khöng ngûãng àêìu nhòn lïn:

   - Mai coá lïn àöìi súám thò nhùæn vúái thùçng Long...

   - Anh êëy öëm.

   - aá aâ... gay go nhó!

   - ...

   - öëm maâ laåi buöìn, maâ laåi coá möåt mònh...

    Caái gioång nhêín nha cuãa anh laâm töi phaát bûåc. Anh vêîn khöng
theâm ngûãng lïn tiïëp tuåc gaác thanh cuãi naây qua thanh cuãi khaác mùåc
duâ lûãa àaä rûåc lïn thaânh ngoån:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG           74

     - Àaä baão àem vúå lïn àêy...

     - Chõ êëy khöng theâm lïn.

     - Chaâ thïë thò töåi nghiïåp nhó! Chùèng ai chùm soác, chùèng ai cúm
nûúác.

     Töi cùæn chùåt möi röìi bêåt ra tiïëng khoác:

     - Töëi nay anh êëy boã ùn, anh êëy söët.

    Khaãi thöi khöng loay hoay vúái bïëp lûãa nûäa. Anh chöëng möåt
thanh cuãi xuöëng nïìn àêët êím. Àïm laånh vaâ sao àêìy trúâi. Boáng töëi
truâm lïn khu vûúân nhoã. Töi khöng nhòn thêëy khuön mùåt anh chó thêëy
caái voác daáng dïình daâng c uãa anh hiïån hûäu bïn mònh. Töi nghe loâng
mònh dõu ài. Sûå cö àún nhû coá möåt núi êín mònh cho búát laånh. Muâi
khoai nûúáng bùæt àêìu thúm dêåy lïn trong gioá. Khaãi trêìm gioång àïìu
àïìu chêåm raäi:

   - Söët vaâ boã ùn... boã ùn vaâ söët... Röìi thò em muöën àûúåc tûå tay
mònh lau möì höi trïn traán anh ta, àûúåc nêëu cho anh ta möåt tö chaáo
noáng, phaãi khöng? Nhûng em khöng daám laâm, em khöng coá quyïìn
laâm, vaâ em khoác.

     Töi ngûãng phùæt àêìu dêåy:

    - Em àuã kiïu haänh àïí khöng laâm möåt ngûúâi ài chiïëm àoaåt
nhûng em cuäng thûâa kiïu haänh àïí nhêån nhûäng gò ngûúâi khaác quùng
boã ài nïëu tûå em tòm thêëy úã àoá nhûäng àiïìu àaáng trên troång.

     Khaãi gêåt guâ:

   - úã... Kïí ra thò caái kiïu haänh cuãa em noá cuäng to, nhêíy? Maâ naây,
cö nhoã...

   - Anh àûâng goåi töi laâ cö nhoã. Anh khöng thêëy khoá nghe khi goåi
möåt cö gaái hai mûúi hai tuöíi àêìu laâ cö nhoã aâ?


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              75

   Khaãi nhöím ngûúâi dêåy neám thanh cuãi khö trong tay ra xa. Bïëp
lûãa chúåt buâng lïn soi vaâo mùåt anh. Vïët seåo nhùn nhuám laåi vûâa khùæ c
nghiïåt vûâa dûä túån:

    - Vïì chuyïn mön thùçng Long coân phaãi hoåc nhiïìu nûäa múái àuã
sûác mon men lïn ngöìi ghïë naây ghïë noå cuäng nhû cö phaãi múã mùæt ra
maâ hoåc nhiïìu nûäa múái àuã sûác bûúác vaâo àúâi. Baão cho maâ biïët, hai mûúi
hai tuöíi àúâi cöång vúái caái múá lyá tûúãng rúãm cuãa cö khi àuång vaâo thûåc tïë
seä naát nhûâ ra nhû caám.

                     ***

    Töi chaåy bùng qua chiïëc cêìu ngang suöëi, bùng qua con àûúâng
moân luáp xuáp coã tranh röìi chaåy men theo con àûúâng chöëng chaáy quanh
vûúân ûúm àêìy buåi àoã, cuöëi cuâng khoaãng sên àêìy nùæng hiïån ra trûúác
mùæt töi choái chang tröëng traãi. Töi tiïëp tuåc chaåy vïì cùn phoâng nhoã coá
caái cûãa sún xanh àùçng kia. Cùn phoâng trûåc chú vú nùçm giûäa nùæng,
böën bûác tûúâng xûa kia khöng biïët sún mêìu gò maâ giúâ bï bïët lêëm lem
möåt mêìu àêët àoã. Àùåt chên vaâo maái hiïn töi gùåp chõ Hoâa àaåp xe ngang
qua. Chõ ngûâng laåi:

   - Chaåy ài àêu dûä vêåy em?

   Töi tûåa lûng vaâo caánh cûãa thúã döëc:

   - Coá möåt nhoám àöìng baâo dên töåc, coá leä hoå àang àöët rêîy sau kia,
gêìn vûúân ûúm lùæm. Em súå.

   Chõ chó tay vaâo phoâng:

   - Baáo cho öng Khaãi ài.

   Töi àêëm cûãa nhûng khöng coá tiïëng traã lúâi. Cûãa chöët bïn trong.
Töi vûâa àêëm vûâa goåi vêîn khöng ai lïn tiïëng. Töi nhòn vaâo khung cûãa
söí múã röång. Khaãi àang nguã. Möåt cuöën saách uáp lïn ngûåc ngay ngùæn
phêåp phöìng theo nhõp thúã. Töi tiïëp tuåc vûâa àêåp cûãa rêìm rêìm vûâa goåi.
Anh ta khöng hïì nhuác nhñch. Töi nùæm tay vaâo chùæn song vûâa uêët ûác
vûâa tuyïåt voång. Caã caái vûúân ûúm laâm bùçng göî, maái che vaâ xung
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            76

quanh bao phuã toaân bùçng nhûäng têëm tranh khö rêët dïî bùæt lûãa. Bêy
giúâ àang laâ muâa khö. Chó cêìn möåt taân lûãa bay vaâo...

    Chuá Têën vêîn thûúâng nhùæc àïën trêån hoãa hoaån caách àêy gêìn
chuåc nùm. Toaân böå vûúân ûúm vúái hai trùm ngaân cêy giöëng chaáy ruåi
do taân lûãa àöët rêîy cuãa àöìng baâo vaâo ban àïm. Khöng àûúåc thïë naây thò
nguy mêët. Töi àêëm cûãa lêìn nûäa, dûä döåi hún nhûng trong kia khuön
mùåt anh ta vêîn bêët àöång, thaãn nhiïn àïën laå kyâ. Anh ta àang say hay
àaä chïët. Töi nhòn ra sên, khoaãng sên chó choái chang möåt mêìu nùæng
lûãa. Böîng töi nhêån ra phña bïn kia phoâng àoåc saách vêîn múã. Nhû thïë
coá nghôa laâ Long àang úã àoá. Mûâng nhû bùæt àûúåc cuãa, töi chaåy bùng
qua sên. Chên vêëp phaãi caái gò àoá laâm töi suyát teá vaâo buåi böng trang
trûúác hiïn. Töi baám àûúåc vaâo chiïëc cöåt göî kïë bïn vaâ gûúång laåi. Phuát
giêy choáng vaánh àoá àuã àïí töi thêëy bïn trong khöng phaãi chó mònh
Long. Möåt ngûúâi con gaái khaác àang q uay lûng vïì phña töi, vai aáo hoa
xanh nghiïng xuöëng. Long àùåt tay lïn vai ngûúâi con gaái:

   - Thöi, em vïì ài keão trïî xe. Vïì thay anh lo cho ba maá vaâ gùæng
chúâ anh.

   - Ba maá giaâ röìi. Ruöång vûúân khöng coá. úã àêu thò cuäng laâm thuï
cho ngûúâi ta. Sao anh khöng àûa gia àònh lïn àêy. Ba maá cêìn nûúng
tûåa vaâo anh.

   Gioång Long gùæt goãng:

   - Chuyïån nhaâ anh àïí anh tñnh.

   - Vêng, thò chuyïån nhaâ anh nhûng coân em, coân chuyïån hai àûáa.
Em sùén loâng chúâ àúåi nhû àaä tûâng chúâ àúåi nhûng giúâ àêy em khöng
biïët mònh phaãi chúâ àúåi caái gò. Mònh cûúái nhau röìi em seä theo anh. úã
àêu coá treã con thò úã àoá coá trûúâng cho em daåy. Haäy cho em àûúåc gêìn
anh, cho em àûúåc cuâng anh chia seã vui buöìn, cho em àûúåc chùm soác
anh nhûäng khi anh mïåt moãi öëm àau...

   Chiïëc cöåt göî töi àang baám vaâo nhû coá lûãa àöët vaâ töi nhû loaâi boâ
saát khöng chõu nöíi sûác noáng khuãng khiïëp àoá àaânh buöng mònh rúi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             77

xuöëng. Töi ngaä duái vaâo buåi böng trang trûúác mùåt. Coá tiïëng ngûúâi kïu,
tiïëng chõ Hoâa tûâ àêu laãnh loát: "Chïët röìi, laåi bõ say nùæng".

    Suöët àïm töi nùçm uáp mùåt vaâo tûúâng nghô hoaâi àïën ngûúâi phuå
nûä maâ töi khöng thêëy mùåt, ngûúâi phuå nûä coá vaåt aáo hoa xanh dõu daâng
vúái búâ vai thuön mïìm maåi. Khi nùçm trong traåm xaá nhùæm nghiïìn àöi
mùæt töi caãm thêëy coá möåt baân tay maát rûúåi àùåt lïn traán mònh, ngoán
tay thanh saåch, mõn vaâ thúm nhû möåt viïn phêën trùæng. Töi khöng
daám nhòn chõ. Khi chõ ài röìi töi heá mùæt nhòn theo vaåt aáo xanh liïu
xiïu trong mêìu nùæng chiïìu àaä xïë. Nûúác mùæt laåi traâo ra.

   Buöíi saáng töi àïën phoâng giaám àöëc àúåi trûúác haânh lang vò chuá
Têën àang bêån. Laåi chuyïån chiïìu höm qua. Chuá goåi Khaãi laâ "àöìng
chñ". Töi biïët chuá giêån lùæm röìi. Gioång chuá àanh laåi laånh luâng: "Töi
khöng thïí chêëp nhêån möåt trûúãng phoâng naát rûúåu". Töi cùæn möi quay
ngûúâi tûåa mònh vaâo lan can. Khöng, töi biïët chiïìu qua Khaãi khöng hïì
say. Töi daám àoaán chùæc àiïìu àoá.

   Cuöën saách ngay ngùæn nùçm trïn ngûåc anh, möåt cuöën saách vïì kyä
thuêåt chiïët caânh. Khi say khöng bao giúâ anh àoåc saách. Àuång àïën
chuyïn mön anh tónh taáo àïën laå thûúâng. Nïëu vúái Long àoåc saách laâ
möåt nghi thûác, vaâo phoâng àoåc ngöìi ngay ngùæn trûúác trang saách múã
röång lêåt tûâng trang thò Khaãi àoåc bêët cûá luác naâo, bêët cûá úã àêu maâ chó
àaåo sau naây töi múái khaám phaá ra niïìm àam mï kyâ laå àoá. Giúâ àêy, cún
thõnh nöå àang truát xuöëng ngûúâi anh vaâ anh cêm lùång. Taåi sao thïë?

    Anh khöng múã cûãa cho töi, kiïn quyïët khöng múã àïí chñnh töi
phaãi tûå mònh múã caánh cûãa thûá hai, caánh cûãa àûa töi vaâo sûå thêåt. Vaâ
töi hiïíu töi coân phaãi can àaãm tûå mònh àêíy ra nhiïìu caánh cûãa nhû thïë
àïí bûúác vaâo cuöåc àúâi àêìy bêët trùæc naây. Möåt cún gioá súám luâa qua laâm
töi ruâng mònh. Sau möåt àïm mêët nguã ngûúâi töi nheå böîng. Töi biïët sûác
mònh coân yïëu lùæm nhûng loâng töi bùæt àêìu bònh tônh laåi. Coá tiïëng múã
cûãa. Khaãi bûúác ra dûâng laåi trûúác töi. Töi nhòn anh, haå tia nhòn xuöëng
vaâ cuái àêìu. Möåt giêy yïn lùång. Anh trêìm gioång.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             78

   - Anh biïët, caái xêëu khöng thïí quêåt ngaä nöíi em nhûng em cuäng
nïn cêín thêån vúái nhûäng gò em cho laâ töët àeåp.

   Töi ngûúác àöi mùæt nhoâa lïå nhòn anh, nhòn maái toác xú cûáng, nhòn
mêìu da chaáy àen vaâ cöë thu vaâo tiïìm thûác vïët seåo khùæc nghiïåt hùçn
trïn maá, vïët seåo maâ töi tûâng neá traánh vò súå haäi. Möåt caái gò bêåt ra tûâ
àaáy loâng töi:

   - Anh...

   - Thöi, em úã laåi.

    Khaãi xoay ngûúâi quay goát. Voác daáng lïnh khïnh dïình daâng cuãa
anh khuêët vaâo àaám laá xanh àïí laåi cho töi möåt daäy haânh lang ngúåp
gioá...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              79
           Doâng email chúâ àúåi
                                   Thu Giang

    Möåt buöíi saáng ngaây chuã nhêåt khi öng baâ nöåi coân chûa tónh giêëc
thò noá àaä roán reán trúã dêåy dùæt con Pön mon men ra cöíng vaâ phoáng v oåt
ra vóa heâ. Möåt ngûúâi möåt cuán con tha höì tung tùng nhaãy nhoát cûúâi
àuâa vaâ suãa gêy gêy êm vang goác phöë. Àang trong khi vui veã êëy chúåt
coá tiïëng noái trêìm trêìm vang lïn : “Naây cö nhoã, em àûâng nhaãy chên
saáo nûäa àûúåc khöng ? Töi nhòn thêëy buöìn cûúâi lùæm nïn chùèng laâm
àûúåc gò caã”.

   Noá thöi nhaãy nhoát, quay ngoùæt laåi phña ngûúâi êëy. Àoá laâ möåt anh
thanh niïn àang ngöìi úã dûúái göëc cêy sêëu giaâ caånh àoá. Anh noái xong
nhòn noá móm cûúâi thên thiïån. Noá khöng hïì caãm thêëy giêån vò bõ ngûúâi
laå phaá àaám, chó thêëy húi xêëu höí möåt chuát thöi. Àang àõnh phoáng vuát
ài kiïíu boã chaåy thò anh vêîy vêîy tay goåi noá laåi. Húi ruåt reâ möåt chuát röìi
noá cuäng quyïët àõnh tiïën laåi gêìn. Con Pön leäo àeäo theo sau veã caáu
kónh. Noá hoãi : ”Anh laâm gò maâ ngöìi úã àêy súám vêåy aå?”.

   Chó vaâo maân hònh cuãa chiïëc maáy vi tñnh xaách tay àang àùåt trïn
àuâi anh baão : ”Töi àang doâ tòm söë liïåu nhûäng cö nhoã àaä khiïën töi
khöng laâm àûúåc viïåc”. Noá gêåt gêåt àêìu veã àöìng tònh : ”Vêng, con cuán
con naây öìn quaá!?”. Anh nghe noá noái phaát phò cûúâi vaâ nhòn vaâo caái
traán dö bûúáng bónh cuãa noá, maái toác teám tú mïìm, caái quêìn jean baåc

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             80

thuång vaâ caã caái aáo phöng àoã choát röång thuâng thònh nûäa - tûå nhiïn
anh thêëy mònh quñ cö nhoã naây. Khöng theâm àïí yá àïën chuyïån anh
àang quan saát mònh, noá àiïìm nhiïn ngöìi xuöëng caånh anh, àûa mùæt
ngoá vaâo maân hònh. ÚÃ àoá toaân laâ chûä vúái ba hònh aãnh àeåp àêìy múái laå.
Noá xuyát xoa khen röìi buöåt miïång àoåc lïn vaâi chûä tiïëng Anh vaâ lêím
nhêím dõch ra tiïëng Viïåt.

    Anh ngaåc nhiïn thöët lïn : "Chaâ, nhoã gioãi quaá ta! Em hoåc lúáp
mêëy röìi?”. Noá nhòn anh vaâ hai baân tay ra, veã ngöå ngônh : "Lúáp mûúâi
troân trónh!”. Anh thêëy vui vui : ”Chuyïn ngûä phaãi khöng?”. Noá lùæc
àêìu :”khöng phaãi!”. Anh khùèng àõnh :”Vêåy chùæc nhoã toaân àûáng àêìu
lúáp?”. Khöng traã lúâi, noá chó kheä gêåt àêìu nheå, röìi khöng àïí anh hoãi, noá
chó ngay vaâo maân hònh : ”Anh lêëy söë liïåu cuãa nûúác ngoaâi naây àïí laâm
gò aå?”. “AÂ, àïí viïët baáo caáo thûåc têåp êëy maâ!”. Noá lêím nhêím àoåc thïm
vaâi tûâ nûäa röìi noái veã chùèng ùn nhêåp gò vúái cêu hoãi trûúác: "Anh khöng
phaãi laâ ngûúâi úã àêy!” – “ÛÂ, sao nhoã biïët!”. Noá cûúâi àêìy tûå tin :”Tröng
anh laå, em quen mùåt têët caã moåi ngûúâi úã phöë!”. Anh chùåt lûúäi: ” Ghï
nhó! Vêåy chùæc ham ài chúi röìi!”. Noá thanh minh : ”Khöng, nöåI hay baão
em ngoan, chó möîi töåi...”

   Chûa noái hïët cêu thò bêët ngúâ con Pön àang nùçm daâi dûúái chên
noá nhoãm dêåy suãa êìm ô – baâ nöåi noá tûâ trong nhaâ múã cöíng bûúác ra goåi :
”Khoai, con coá vïì nhaâ ngay khöng àêëy?” Noá lñu rñu : "Coá aå" röìi chaâo
anh vaâ chaåy vuåt ài.

   Buöíi saáng ngaây höm sau, àang trïn àûúâng ài tûâ núi úã troå ra chöî
thûåc têåp, khi ngang qua chöî cêy sêëu giaâ bêët ngúâ anh thanh niïn
nhêån ra cö nhoã höm qua. Lêìn naây vêîn laâ caái quêìn jean thuång nhûng
aáo khöng coân laâ maâu àoã choát röång rinh maâ thay vaâo laâ aáo phöng soåc
xanh goån gaâng thanh nhaä. Anh bûúác nhanh vaâ hûúáng phña àoá. Ngay
tûâ xa cö nhoã àaä öm con cuán trïn tay nhòn anh móm cûúâi veã chúâ àúåi.

    Anh bûúác laåi gêìn hún :”Chaâo cö nhoã! Em laâ Khoai lang hay
Khoai têy vêåy?” Cö nhoã cûúâi beän leän : ”Tïn em khöng phaãi vêåy! Taåi
nöåi thñch ùn khoai nïn hay goåi thïë, chùæc laâ khoai lang àêëy!”. Noá traã
lúâi anh xong röìi ruåt reâ : “Giúâ anh coá bêån khöng aå?”. Thêëy veã nghiïm

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             81

trang cuãa noá anh thöi àuâa, nhòn àöìng höì xong anh baão ; “Coân dû 30
phuát nûäa. Sao, coá chuyïån gò vêåy?”. Noá têìn ngêìn trong giêy laát xong
àïì nghõ : “Anh cho em xem laåi caái höm qua úã maáy coá àûúåc khöng?”.

   Lêìn naây anh thûåc sûå ngaåc nhiïn : “Em thñch thêåt sao?”. Noá gêåt
gêåt àêìu liïìn mêëy caái. Thêëy thïë, khöng ngêìn ngaåi, anh keáo noá laåi saát
vóa heâ vaâ ngöìi xuöëng. Vûâa múã maáy ra anh vûâa hoãi :”Nhaâ em khöng coá
maáy phaãi khöng?” – “ÚÃ nhaâ khöng coá nhûng úã trûúâng thò coá. Tuy vêåy
boån em chó àûúåc hoåc soaån thaão trïn Word thöi, dïî eâng nïn chaán
lùæm!”. “Vêåy haã?”. Anh hoãi laåi tay vêîn êën con chuöåt àïí múã caác chûúng
trònh.

   Noá nhòn nhû daán mùæt vaâo maân hònh röìi hoãi laåi cho chùæc chùæn :
“Maáy anh coá nöëi maång àêëy chûá?”. Anh gêåt àêìu : “Em thñch haã?” –
“Vêng!” – “Thò àêy!” Anh noái xong, àûa maáy sang cho noá. Kheä hñt möåt
húi thêåt sêu, noá àûa tay ruát deáp ra kï xuöëng àêët ngöìi vaâ duöîi thùèng
chên ra. Khi àaä yïn võ, möåt tay noá àùåt lïn baân phñm, tay kia cêìm
chuöåt, bùçng veã haáo hûác, noá suyåt cho con Pön nùçm xuöëng saát caånh röìi
quay sang anh “duå khõ” veã àêìy thên mêåt : “Naâo, anh daåy em caách sûã
duång ài!”.

    Thaânh phöë cuãa noá laâ möåt thaânh phöë nhoã nhûng laåi àeåp vaâ yïn
tônh. ÚÃ àêy àûúâng saá nùçm im lòm trong vùæng lùång búãi ngûúâi dên vöën
hiïìn hoâa, chó thñch ài xe àaåp. Noá tûå haâo giaãi thñch cho anh nghe àiïìu
àoá vaâ àûa anh ài khùæp moåi núi àïí tham quan. Bùæt àêìu laâ tûâ bïn taã
con söng Àaâo men theo àoâ doåc àïí ài sang laâng hoa.

    Tûâ laâng hoa laåi rong ruöíi trïn möåt con àûúâng àêët nhoã àïí hûúáng
ra cêìu treo trúã vïì thaânh phöë. Coá nhûäng buöíi saáng tinh sûúng noá hay
treâo cöíng tröën öng baâ cuâng anh hûúáng vïì phña ga àïí nghe tiïëng taâu
tûâ Nam uâa túái. Khi tiïëng xònh xõch cuãa con taâu dêìn xa khuêët noá laåi
dêîn anh ài vïì khu phöë Dïåt - úã núi àoá, tiïëng coâi têìm baáo hiïåu giúâ laâm
àaä thûåc sûå vaâo ca. Àêu àoá trong khu phöë vêîn coân möåt vaâi nhaâ laâm
thïm nghïì dïåt thuã cöng àïí tiïëng thoi àûa laách caách vang lïn àêìy röån
raä. Trong nhûäng lêìn ài àoá, noá say sûa giaãng giaãi têån tònh cho anh vïì
nhûäng neát àeåp cöí sú vaâ bònh dõ núi noá àûúåc sinh ra, lúán lïn. Coân anh

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              82

sau nhûäng giúâ ài àiïìu tra, lêëy söë liïåu, naåp vaâo maáy, xûã lyá vaâ viïët baáo
caáo, khi raãnh röîi anh nhû thûúâng mong àûúåc gùåp cö nhoã nhiïìu hún.

    Chó hún coá hai tuêìn kïí tûâ ngaây hai anh em laâm quen vúái nhau,
anh thanh niïn chúåt thêëy mònh àaä hiïíu vaâ àaä yïu thaânh phöë nhoã naây
àïën tha thiïët. Vúái anh laâ nhû thïë, coân vúái noá, ngoaâi nhûäng luác thñch
thuá àûúåc ài chúi bïn anh, àûúåc nghe anh kïí vaâ àûúåc kïí anh nghe moåi
chuyïån thò noá coân coá thïm möåt niïìm vui, möåt niïìm say mï khaác àoá
laâ: àûúåc lang thang trïn maång. Haâng loaåt nhûäng trang Web vïì kinh
tïë, chñnh trõ, xaä höåi, khoa hoåc kyä thuêåt àûúåc noá lêìn lûúåt múã ra, têåp
toång àoåc vaâ têåp toång khai thaác.

   Trong khi noá cùæm cuái vaâ nhûäng thöng tin trïn maång êëy thò anh
hay ngöìi bïn òm lòm vaâ chúâ àúåi, àïí traã lúâi nhûäng cêu hoãi maâ noá
thûúâng àûa ra - êëy chñnh laâ nhûäng cêu hoãI khi thò lùæt leáo thöng minh
àïën kyâ laå, khi thò vui vú treã con àïën buöìn cûúâi.

   Gêìn hai thaáng thûåc têåp úã thaânh phöë àaä nhanh choáng tröi qua.
Noá nhanh àïën ngúä ngaâng khi möåt saáng kia anh bêët ngúâ baão : “Naây
nhoã, mai anh phaãi vïì röìI! Em úã laåi hoåc cho gioãi nheá! Nhúá àûâng ài chúi
nhiïìu hiïíu khöng?”. Noá nhòn anh noái xong lúâi chia tay êëy, kheä gêåt
àêìu vaâ phoáng vuåt ài. Noá khöng muöën àïí anh thêëy laâ noá àang buöìn.

   Möåt tuêìn sau àoá coá möåt nhên viïn bûu àiïån àöåt ngöåt àïën goåi
cöíng nhaâ noá vaâ chuyïín cho noá möåt phong thû. Öng baâ nöåi nhòn nhau
phêëp phoãng : “Chùæc laâ cha meå cuãa con Khoai tûâ bïn kia gúãi vïì?”. Chuá
bûu àiïån cêìm phong thû vaâ àoåc to lïn tïn ngûúâi gûãi. Noá ngúä ngaâng
àïën sûäng súâ khi nhêån ra àoá chñnh laâ anh. Anh chùèng viïët gò nhiïìu,
chó ghi cho noá möåt doâng àõa chó email cuâng möåt lúâi dùån : “Phaãi hoåc
cho thêåt gioãi! Bao giúâ thêëy coá àuã tûå tin múái àûúåc gûãi thû cho anh!”.

    Cuöåc söëng vêîn chaãy tröi nhû thúâi gian vöën chûa khi naâo biïët
dûâng laåi. Noá àaä àûúåc ba meå tûâ nûúác ngoaâi gûãi tiïìn vïì mua cho möåt
daân vi tñnh. Nïëu nhû cêy sêëu giaâ bïn vóa heâ – núi àaä tûâng chûáng kiïën
lêìn àêìu noá àûúåc gùåp anh – nay vêîn coân àang im lòm àûáng àoá duâ àaä
traãi qua bao muâa thay laá, àêm chöìi, ra hoa, kïët quaã àïí röìi àïm àïm

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             83

tûâng quaã chñn möåt cûá laác àaác ruång rúi vaâ loâng phöë vùæng; Thò noá - möåc
con nhoác lúáp 10 ngaây xûa cuäng àaä dêìn theo thúâi gian maâ lúán lïn àïí
röìi möåt ngaây kia khi caái giêëy baáo àöî thuã khoa vaâo khoa Cöng nghïå
thöng tin trûúâng ÀHTH àûúåc àûa túái, noá múái ngúä ngaâng nhêån ra:
mònh àaä 18 tuöíi. Trûúác höm nhêåp trûúâng möåt ngaây noá dûúâng nhû trúã
trùn vaâ mong nhúá vïì àiïìu gò nhiïìu lùæm! Cûá bêìn thêìn daåo quanh göë c
sêëu, bêìn thêìn tòm vïì möåt vaâi núi chöëng thuúã trûúác àaä vö tònh cuâng
anh ài qua.

   Khi vïì àûúåc àïën nhaâ cuäng àaä gêìn nûãa àïm. Khe kheä öm con
Pön vaâo phoâng noá luåc tòm úã dûúái têån sêy trong àaáy tuã möåt doâng àõa
chó email àaä coá muâi êím möëc. Day dûát maäi röìi cuöëi cuâng noá cuäng quyïët
àõnh ài vïì phña baân hoåc vaâ bêåt maáy lïn. Laách caách goä cho chñnh xaác
tûâng doâng àõa chó trûúác röìi noá ngêåp ngûâng goä bûác thû vúái àaåi yá rùçng:

    “Em àaä chõu khoá hoåc têåp nhû lúâi anh dùån, duâ thêëy mònh chûa
gioãi lùæm nhûng cuäng coá khaá àuã tûå tin àïí ngaây mai bûúác vaâo ngöi
trûúâng múái!”. Khi thû vûâa àûúåc êën àuáp vaâo “Send” àïí gûãi ài, noá chûa
vöåi tùæt maáy ngay maâ boã ra thu doån àöì àaåc. Chó möåt loaáng sau quay
laåi, theo thoái quen, noá kiïím tra höåp thû trûúác khi ài nguã, röìi noá böîng
nhû run lïn khi cêu chaâo quen thuöåc tûâ àêu àoá hiïån ra : “Chaâo cö
nhoã!”.

   Àêëy chñnh laâ anh! “Anh xin chuác mûâng thuã khoa nheá! Anh àaä
tûâng chúâ àúåi àïën möåt ngaây àûúåc nhòn thêëy höì sú xin thi tuyïín cuãa
nhoã úã Vùn phoâng khoa vaâ quaã laâ anh àaä khöng bõ phuå. Kïí tûâ ngaây
mai nhoã lïn àêy nhêåp hoåc, úã trïn lúáp nhoã phaãi goåi anh bùçng thêìy àêëy
hiïíu khöng?”. Noá ngaåc nhiïn àïën khöng tûúãng tûúång nöíi - cûá ngöìi bïn
ghïë, mùæt daán vaâo maân hònh, àoåc ài àoåc laåi àïën thuöåc loâng tûâng cêu
chûä.

   Khi àoá chûâng nhû àïm àaä vïì quaá khuya baâ nöåi coá veã lo lùæng söët
ruöåt khi phoâng noá àiïån vêîn coân le loái saáng - Nöåi laåch caåch goä cûã a
phoâng hoãi nheå : “Àûâng höìi höåp quaá Khoai úi! Nguã ài con, àïí saáng mai
ra taâu súám!”. Noá bêët giaác “daå” ran kiïíu vui veã àïën khöng ngúâ röìi lao


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG           84

ra öm choaâng lêëy nöåi – Noá kheä thuã thó : “Ngaây mai con ài, nöåi úã nhaâ
àûâng lo nhiïìu cho con nöåi nheá!”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            85
             Gioá thiïn àûúâng
                              Trêìn Thuây Mai

    Lêìn àêìu tiïn àïën lúáp khiïu vuä úã nhaâ töi, Hiïëu coân maãnh deã nhû
cêy tre non. Khi töi cêìm tay Hiïëu chó nhûäng bûúác ài àêìu tiïn, hùæn goåi
töi laâ "Sû Mi". Töi baão: "Vêåy thò tûâ nay Mi laâ "sû phuå cuãa Hiïëu àoá
nghe". Hiïëu cûúâi, khoe chiïëc rùng meã rêët dïî thûúng: "Vêng, xin sû
phuå chó baão cho àöì àïå.

   Trong lúáp naây töi phaãi daåy àïën nùm saáu anh chaâng, anh naâo
cuäng deão möìm. Àöi khi töi thêìm traách ba. Leä ra ba khöng nïn phoá
mùåc moåi chuyïån cho töi nhû thïë, leä ra ba phaãi àûáng daåy mêëy öng con
trai to xaác naây àïí àúä cho con gaái mûúâi taám tuöíi cuãa ba. Coá luác bûåc
mònh töi baão: "Ba coá nghe mêëy chûä "con gaái rûúåu" khöng? Rûúåu coá
àem chön kñn thò múái ngon". Ba töi lûâng khûâng: "Rûúåu töët khöng súå
bay húi". Mùæt ba töi nhû nhòn xa xöi, àûúåm buöìn.

   Tûå nhiïn töi thûúng ba. Laåi lùèng lùång gaánh vaác hïët moåi àiïìu, àïí
ba lùång thêìm trong coäi riïng.

   Nhûäng bùng nhaåc àïí têåp trong lúáp dïìu do ba töi choån. Nhaåc
vasle vúái Le beau Danube bleu cuãa Strauss, Thu vaâng cuãa Cung
Tiïën, behop vúái Love is blue, tango vúái Vuä nûä thên gêìy, Le Paloma.
Hiïëu baão töi: "Mi biïët vò sao lúáp nhaâ em ñt ngûúâi hoåc khöng? taåi nhaå c
chaán quaá". Töi ûác: "Nhaåc thïë naây maâ coân chï. Toaân nhûäng baâi bêët
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             86

tûã". "Nghe cöí lùæm". "Vêåy Hiïëu túái àêy laâm chi?". "Nhaåc sêìu lùæm
nhûng cö giaáo thò dïî thûúng". Töi mñm möi, khöng theâm àaáp. Yïu ai
yïu troån möåt àúâi, gioång Khaánh Ly dòu dùåt vang lïn theo tiïëng nhaåc.
Chûâng nghe giai àiïåu quen thuöåc, ba töi ngöìi lùång, mùæt nhòn nhû soi
vaâo quaá khûá. Hiïëu nhaáy mùæt, haát nhaåi theo: Yïu ai, yïu chó vaâi giúâ.
Töi nhùn mùåt khöng noái gò, thûâa luác Hiïëu bûúác sai töi giaã vúâ lúä chên
àaåp cho hùæn möåt caái àau àiïëng.

    Caã doâng hoå töi, trûâ töi ra, ai cuäng coá àöi mùæt àeåp maâ buöìn. Mùæt
ba töi cuäng thïë, luác naâo cuäng u êín àêìy kyã niïåm. Ngaây xûa, ba töi
cuäng tûâng coá möåt möëi tònh lúán. Ngûúâi con gaái êëy tïn laâ Lyá Thanh
Thuáy, dên chúi ngaây êëy thûúâng goåi laâ Thanh Thuáy Taâu. Àoá laâ böng
hoa nöíi nhêët trong vuä trûúâng Àaâ Nùéng. Têët nhiïn trong mùæt öng baâ
nöåi töi, möåt ngûúâi con gaái nhû thïë khöng thïí naâo bûúác vaâo möåt gia
àònh thïë gia voång töåc tuy àaä sa suát vïì tiïìn cuãa nhûng chûa hïì àaánh
mêët nïì nïëp gia phong.

    Àaám cûúái cuãa ba töi, cho àïën giúâ nhûäng ngûúâi baån thên vêîn coân
nhúá. Möåt àïm trûúác Giaáng sinh, ba töi vaâ mêëy ngûúâi baån àïën vuä
trûúâng, àem theo möåt boá hoa vaâ möåt chiïëc baánh cûúái. Vaâo cuöëi àïm,
vuä trûúâng vùæng ngûúâi, àöi tònh nhên vûâa cêìm tay ài theo nhaåc Oui
devant Dieu vûâa xuöëng tûâng bêåc cêìu thang dêîn àïën phoâng riïng. Àeân
tùæt, tûâng ngoån, tùæt ngêëm, têët caã chòm trong boáng àïm. Röìi nhûäng
ngoån nïën àûúåc thùæp saáng dêìn, tûâng ngoån möåt vaâ Thanh Thuáy Taâu
thêëy ngûúâi yïu àang nùæm tay mònh, löìng vaâo ngoán tay möåt chiïëc
nhêîn cûúái. Naâng bêåt khoác vò haånh phuác... Tûâ àoá chaâng sô quan úã laåi
vúái Thanh Thuáy Taâu, khöng vïì nhaâ cha meå. Thanh Thuáy Taâu khöng
tiïëp nhûäng khaách chúi giaâu coá nûäa, vaâ àaáp laåi, chaâng trai hai saáu tuöíi
nöíi tiïëng khiïu vuä gioãi cuäng tûå nguyïån khöng bao giúâ nhaãy vúái ai
ngoaâi ngûúâi vúå yïu cuãa mònh.

    Thanh Thuáy Taâu vïì sau àaä phaãn böåi cha töi, àuáng nhû lúâi tiïn
àoaán cuãa baâ nöåi töi ngaây trûúác. Naâng quaá àeåp vaâ quaá mong manh, maâ
nhûäng nùm thaáng daâi ba töi úã trong traåi caãi taåo laâ möåt thûã thaách quaá
lúán. Cha töi trúã vïì vaâo tuöíi ba mûúi hai, caãm thêëy huåt hêîng tûâ moåi
phña, nhêån ra nhûäng kyä nùng cuãa nghïì lñnh khöng giuáp ñch gò àûúåc
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             87

cuöåc söëng trûúác mùæt. Öng lêëy vúå, sinh con, bõ buöåc phaãi nghô túái mûu
sinh, vaâ khöng ngúâ caái taâi khiïu vuä, trûúác àêy laâ thuá vui, nay laåi laâ
sinh kïë. Cuöåc àúâi nghiïåt ngaä àaä khöng cho öng giûä àuáng lúâi ûúác
nguyïån: khöng nhaãy vúái ai ngoaâi Thanh Thuáy Taâu. Nhûng tûâ àoá, vuä
àiïåu vúái öng khöng coân laâ niïìm say mï nûäa, noá chó coân laâ viïåc kiïëm
söëng nhoåc nhùçn. Coá veã nhû öng àaä chúâ tûâ rêët lêu ngaây töi mûúâi taám
tuöíi; àïí trao laåi cho con gaái caái gaánh nùång vui veã naây.                     ***    Hiïëu baão töi: "Sû Mi úi, ngûúâi nhaãy nhû caá búi trong nûúác. Mi
têåp khiïu vuä mêëy nùm röìi Töi khöng nhúá nöíi àaä têåp bao lêu. Múái lúán
lïn, coá trñ nhúá laâ àaä nùæm tay ba ài hïët caác fan promenade. "Höìi Mi
bùæt àêìu têåp vúái ba, möîi lêìn nhaãy phaãi àoáng cûãa laåi. Ba noái höìi àêëy
uöëng caâ phï buöíi saáng coân phï bònh, noái gò àïën khiïu vuä. Caác hoåc
viïn ài hoåc phaãi goái theo giaây, hïët giúâ laåi phaãi ài deáp vïì nhaâ". Hiïëu
hoãi: "Mûúâi mêëy nùm úã àêy Mi thêëy hoåc viïn naâo ûa yá nhêët?". Töi cûúâi,
lùæc àêìu. Nïëu nhû thêåt loâng àûúåc noái yá mònh, töi seä noái: "Hiïëu".
Nhûng maâ ngûúång lùæm, nïëu àïí cho y biïët rùçng ngûúâi àêìu tiïn maâ töi
thêëy thuá võ nhaãy cuâng, chñnh laâ y.

    Khöng phaãi y nhaãy gioãi, nhiïìu ngûúâi thuöåc vaâ biïët nhiïìu fan
hún y, nhûng y nhaãy rêët coá höìn, y say àùæm vúái vuä àiïåu, khöng phaãi
chó nhaãy bùçng hai chên maâ coân bùçng caã toác, mùæt, miïång cûúâi vaâ niïìm
vui söi nöíi toaát ra tûâ thên thïí. Töi daåy y phêìn kyä thuêåt, coân chñnh y
bùçng nùng khiïëu trúâi cho àaä daåy töi rùçng àöång taác vuä chùèng laâ gò caã
nïëu khöng thêëm àêîm niïìm haånh phuác, khöng gúåi cho ngûúâi ta caãm
giaác vïì khaát voång söëng, khaát voång tònh yïu. Vò tûå aái nghïì nghiïåp, têët
nhiïn khöng bao giúâ töi chõu thuá nhêån vúái y àiïìu àoá.

   Ba töi xem chûâng khöng coá caãm tònh vúái Hiïëu. "Caái àêìu reä giûäa
tröng khoá thûúng." Töi nhòn Hiïëu, nhûng laåi thêëy àêìu toác hai maái rêët


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG              88

húåp vúái veã mùåt laäng tûã. Ba töi, möåt thúâi àaä tûâng bêët chêëp têët caã, thïë
maâ bêy giúâ vêîn khöng thïí vûúåt qua mêët phên xï xñch cuãa àûúâng ngöi.

    Töi noái vúái ba: "Con nghô caái quan troång laâ caái bïn trong àêìu
toác". Ba töi nhuán vai: "E rùçng trong êëy chùèng coá caâi gò ngoaâi nhûäng
cêu taán tónh saáo röîng. Bao giúâ cuäng thïë, khi yïu con gaái trúã nïn bao
daån, coân con trai thò hoaá ra nhuát nhaát. Nhûäng thùçng miïång tña lia laâ
trong buång khöng coá gò". Töi nao nuáng. Höm sau Hiïëu túái. Töi ài slow
vúái y. "Mi coá aáo múái phaãi khöng?". "Àeåp khöng?". "Rûåc rúä y nhû
Claudia Schiffer".

    Y vûâa nhaãy vûâa nhòn töi nhû ngùæm möåt con nhên sû tûâ Ai Cêåp
túái. Nuå cûúâi rùng meã thûúâng ngaây rêët rïî thûúng, tûå nhiïn höm nay
laâm töi súå. Nhû thïí tûå vïå, töi bêët giaác dñ ngoán tay vaâo traán Hiïëu: "Deão
vûâa thöi. Caái mùåt naây àïíu lùæm nghe chûa". Nghe chûä àïíu, Hiïëu
khûång laåi, àöåt ngöåt ngûâng nhaãy boã vïì ghïë ngöìi. Töi biïët mònh lúä lúâi.
Tûâ àoá, Hiïëu khöng àïën nûäa. Thaãng hoùåc coá àïën cuäng khöng múâi töi
nhaãy. Töi böëi röëi, ên hêån, nhûng sûå àaä röìi. Mùåt muäi naâo noái lúâi xin
löîi. trong nûãa thaáng, töi suåt kyá, gêìy xuöëng tröng thêëy. Soi gûúng, töi
tûå an uãi: "Caâng hay, gêìy caâng coá daáng".

    Trûúác Giaáng sinh, Hiïëu àïën gùåp töi: "Vuä trûúâng coá gûãi veá nhaãy
cho lúáp mòn khöng?". "Coá". "Cho Hiïëu xin möåt cùåp veá". Töi lùèng lùång
múã höåc àûa cùåp veá cho Hiïëu. Hiï ëu caãm ún röìi vïì, khöng chaâo. Ba töi
baão: "Giaáng sinh nùm nay lúáp mònh ài chúi úã saân Ngoåc Anh, Nguyïîn
Huïå hay Ngö Quyïìn?". Töi têìn ngêìn nghô ngúåi. Ba töi noái: "Ba seä
nhaãy vúái :on möåt baãn valse tuyïåt vúâi, nhû Giaáng sinh moåi nùm". T öi
im lùång. Chuát gò àoá nhû chaán naãn. Chuát gò àoá nhû ngheån ngaâo. Töi
mûúâi taám tuöíi, noáng loâng chúâ àúåi möåt àiïìu gò múái, khöng phaãi nhû
moåi nùm...

   Àïm Giaáng sinh, ba töi ài vúái caã lúáp. Töi úã nhaâ. Töi súå, súå möåt
àiïìu gò khöng roä. Súå gùåp Hiïëu ài vúái ai àoá, trïn saân nhaãy. Möåt ngûúâi
naâo quan troång vúái Hiïëu àïën thïë, khiïën Hiïëu phaãi giaânh veá trûúác caã
mûúâi ngaây trúâi? Y seä nhaãy vúái ai àoá, bùçng caã thên mònh, caã toác, mùæt
vaâ nuå cûúâi "Sû Mi, úã nhaâ möåt mònh haã?" Chúåt Hiïëu hiïån ra sau lûng

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             89

töi, maãnh deã vaâ dïî thûúng, saåch seä hún hùèn moåi ngaây, tröng tûúm têët
y nhû möåt goái quaâ Giaáng sinh.

   Töi duåi mùæt, tûúãng mònh àang nùçm mú.

   Luác àoá laâ mûúâi möåt giúâ khuya, chuöng nhaâ thúâ àöí. Vaâ Hiïëu, vaâ
töi vaâ àïm thaánh vö cuâng.

  "Ài vúái Hiïëu. "Ài àêu?". Hiïëu ruát trong tuái ra cêåp veá coân y
nguyïn. "Sû Mi dúã quaá, khöng biïët vò sao maâ Hiïëu xin cùåp veá naây aâ?".

    Töi nhòn y, loâng muöën lao vaâo y maâ cêëu maâ xeá, "Àöì mùæc dõch, àöì
chïët toi, àöì àuâa dai, àöì mêët daåy, laâm ngûúâi ta chïët ài àûúåc". Nhûng leä
naâo con gaái maâ tuön ra nhûäng lúâi ruãa saã nhû thïë Cho nïn töi àaânh
lùång nhòn Hiïëu nhû thïí möåt ngûúâi con gaái dõu hiïìn vaâ ñt lúâi nhêët trïn
àúâi naây.

   Hiïëu cûúâi cûúâi, nuå cûúâi rùng meã maâ lêu nay töi quaá nhúá. "Sû
Mi, muöën chûãi ruãa gò thò chûãi to lïn ài, Hiïëu sùén saâng nghe àêy". Töi
ngêåm böì hoân laâm ngoåt: "Thöng minh lùæm, chûa noái àaä hiïíu röìi". Hiïëu
chúã töi ài. Böîng nhiïn töi súå. "Súå gò?". "Súå ngûúâi ta thêëy Hiïëu ài vúái
Mi". "Mùåc kïå thiïn haå". Töi khöng mùåc kïå àûúåc. Giúâ naây maâ àïën vuä
trûúâng, ba töi seä nhòn töi nhû thïë naâo àêy, bïn caånh chaâng trai deão
möìm maâ öng luön caãnh giaác. Hiïëu baão: "Duâ sao, àïm Giaáng sinh
cuäng khöng cho Mi ngöìi nhaâ àêu".

    Hai àûáa qua cêìu Múái, lïn döëc Bïën Ngûå. Quaán caâ phï Daä Thaão
àïm nay lung linh aánh nïën vaâ tiïëng nhaåc, tröng nhû möåt thïë giúái
huyïìn thoaåi. Töi run chên, nhû cö beá Loå lem bûúác vaâo lêu àaâi cuã a
hoaâng tûâ. Hiïëu dêîn töi lïn lêìu. Möåt bònh hoa höìng xanh nùçm trïn
chiïëc giaá göî núi lûng chûâng cêìu thang. "Mi thñch khöng?". Khöng àúåi
töi traã lúâi, Hiïëu nhanh tay nhoán ngay möåt böng hoa laå. Töi xanh mùæt:
"Súå quaá. Ngûúâi ta noái chïët". Hiïëu cûúâi: "Àöì thoã àïë".

    Bïn khung cûãa söí röång múã, trúâi àen nhû nhung laác àaác sao. Bïn
dûúái laâ coã xanh, laá xanh vaâ nhûäng tia nûúác lêëp laánh. Hiïëu khuêëy caâ
phï sûäa cho töi. "Sao Mi thûâ ngûúâi ra nhû thïë?". Töi khöng noái àêy laâ

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             90

lêìn àêìu tiïn töi ài vúái möåt ngûúâi con trai vaâo quaán caâ phï. Vûâa lo súå,
vûâa caãm thêëy thñch thñch, höìi höåp, nhû thïí ài vaâo möåt cuöåc phiïu lûu,
möåt thïë giúái khaác. Möåt ngöi sao bay vuåt ngang, rúi qua bêìu trúâi. Hiïëu
kïu: "Mi úi, nhanh lïn, haäy ûúác möåt àiïìu gò ài". Töi ûúác thêìm möåt
àiïìu nhûng khi Hiïëu hoãi, töi khöng noái. Möåt àiïìu ûúác thêìm kñn, coá
thïí möåt ngaây kia seä noái ra, nhûng khöng phaãi bêy giúâ...

   Tûâ nùm êëy, töi múái hiïíu thïë naâo laâ àïm Giaáng sinh.

   Khöng biïët ba töi seä nghô sao, nïëu biïët möîi tuêìn töi vêîn gùåp
Hiïëu vaâi lêìn úã quaán caâ phï Daä Thaão. Cuäng trûúác khung cûãa söí mïnh
möng àoá khöng coá nhûäng ngöi sao, nhûng coá trúâi chiïìu vaâ coá nhûäng
böng Hoaâng Hêåu laác àaác höìng. Hiïëu hoãi: "Mi huát thuöëc khöng?". "Súå
lùæm". "Caái gò cuäng súå. Thûã cho biïët". Töi phaãi huát thûã vò Hiïëu àûa
àiïëu Ngûåa Trùæng têån miïång. Töi sùåc. Khöng thêëy ngon laânh gò,
nhûng caãm thêëy mònh ngêìu ngêìu.

    Ngûúâi Hiïëu tröng cûáng coãi, lêëc cêëc vêåy maâ khi ngöìi bïn töi laåi
rêët dõu daâng. Tûâ nhoã, töi àaä thiïëu sûå dõu daâng chùm soác. Anh chõ
khöng coá, meå töi quaá chêët phaác vö tû. Hiïëu thò khaác, tïë nhõ vaâ kiïn
nhêîn. Coá höm töi àïën trïî gêìn nûãa giúâ, Hiïëu vêîn chúâ trûúác quaán, ngöìi
trïn xe, dûúái mûa. Thêëy töi àïën, mùåt Hiïëu saáng lïn vúái nuå cûúâi àïën laâ
dïî thûúng. "Ngöìi àöìng trûúác quaán thïë naây, khöng súå ngûúâi ta doâm
ngoá aâ?". "Viïåc gò àïën ai àêu maâ súå. Chó súå Mi khöng daám ài vaâo quaán
möåt mònh".

   Gioá àöng laånh, Hiïëu vêîn àoâi múã röång cûãa söí cho Hiïëu nhòn trúâi.
"Hiïëu coá phaãi laâ quyã sûá khöng? Chùèng bao giúâ nghe Hiïëu mïåt, Hiïëu
laånh, Hiïëu bêån viïåc". Hiïëu cûúâi: "Hiïëu mï caái quaán naây vò noá àêìy gioá.
Nhêët laâ tûâ khi Mi túái àêy. Mi àûâng daåi mùåc aáo êëm kñn mñt laâm gò.
Möîi nùm mònh àêu cêìn coá hai muâa heâ". Töi nghe lúâi Hiïëu, mùåc phong
phanh ngöìi trûúác cûãa söí mïnh möng, nghe mûa. Dêìn dêìn töi hiïíu
muâa àöng, yïu muâa àöng, biïët thïë naâo laâ veã deåp cuãa gioá, cuãa giaá buöët
vaâ húi êëm khi úã bïn nhau.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             91

   Hiïëu ñt túái nhaâ töi, àún giaãn vò thêëy ba töi khöng thñch. Töi baão
Hiïëu: "Nïëu nghô túái Mi thò sûãa àêìu toác laåi". Hiïëu bûúáng: "Toác laâ cuãa
Hiïëu. Hiïëu reä ngöi trïn àêìu Hiïëu. Khi naâo Hiïëu reä ngöi trïn àêìu
ngûúâi khaác, ngûúâi ta múái coá quyïìn coá yá kiïën". "Nhûng Mi khöng thñch
caái àûúâng ngöi êëy", töi vúâ baão thïë. "Sao Mi cûá muöën Hiïëu trúã thaânh
con ngûúâi khaác".

   Trong suöët muâa àöng töi khöng coân caãm thêëy laånh, khöng thêëy
nhûäng giúâ daåy khiïu vuä laâ mïåt moãi, khöng thêëy nhûäng buöíi hoåc
luyïån thi ban àïm laâ chaán chûúâng, khöng thêëy nöîi lo, nöîi cùng thùèng
khi meå töi noái tiïìn hïët, em cêìn mua saách vúã, ba cêìn uöëng thuöëc... Caã
cuöåc söëng àang khoá nhoåc trúã nïn nheå nhaâng. Quaán caâ phï thaânh àõa
chó thûá hai cuãa töi, àïën nöîi hïî töi vaâ Hiïëu àïën ngûúâi ta khöng àúåi goåi,
doån ra thûác uöëng quen thuöåc: hai ly caâ phï vaâ hai àiïëu Ngûåa Trùæng.

    Möåt höm trúâi mûa, xe Hiïëu chaåy nhanh vùng buân àêìy gêëu quêìn
Jean cuãa töi. Àïën quaán, Hiïëu àoâi lau cho töi nhûng töi ngûúång, chaåy
vaâo toilet tûå vêîy nûúác chuâi möåt mònh. Tiïëng nhûäng ngûúâi phuåc vuå noái
caånh àoá voång vaâo, hoå noái tûå nhiïn vò khöng tröng thêëy töi: "Möåt caâ
phï àaá möåt sûäa tûúi phaãi khöng"'. "Khöng phaãi. Cu cêåu naây coá hai
"maái", möåt maái toác xoäa múái uöëng sûäa tûúi, con beá naây toác demi
chuyïn uöëng caâ phï sûäa. Coi chûâng dûa lêìm".

    Töi laånh gaáy. Trúã laåi baân, töi cöë nhêëm nhaáp hïët ly. Hiïëu rêët
tinh yá, vùån hoãi maäi. Töi baão: "Mi mïåt. Bùæt àêìu caãm thêëy gioá laånh thêåt
röìi". "Mi noái döëi". Noái vêåy chûá Hiïëu cuäng múã caái aáo Jacket ra uã lïn
vai töi. Töi cöë gùæng ngöìi nhûng ngöìi khöng vûäng. Hiïëu xöëc töi lïn, bïë
xuöëng cêìu thang. Töi mïåt laã nhûng cuäng biïët xêëu höí. Hiïëu döî daânh:
"Nùçm yïn cho khoãe, Hiïëu àem Mi vïì nhaâ. Thûúng Mi lùæm, àöåi Mi lïn
àêìu ài khùæp phöë cuäng chùèng sao".

    Töëi êëy töi khöng àûáng dêåy nöíi nûäa, àaânh phoá mùåc moåi chuyïån
cho ba töi. Goåi àiïån vïì nhaâ Hiïëu. Khöng coá Hiïëu. Töi àûáng dêåy mùåc
aáo. Ba töi lo ngaåi "Con ài àêu?". Töi lùæc àêìu, ài nhû ngûúâi khuâng. Töi
laâ con cuãa ba töi, caái tñnh bêët chêëp nùçm sùén trong maáu töi. Töi phaãi
nhòn vaâo sûå thûåc, duâ sûå thûåc êëy nhû thïë naâo. Xe cuãa Hiïëu àang úã

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             92

trûúác quaán caâ phï. Vaâ Hiïëu ngöìi àoá vúái möåt cö gaái toác daâi traåc tuöíi
töi, khöng phaãi trûúác cûãa söí maâ khuêët sau möåt caánh cûãa. Coá leä Hiïëu
khöng bao giúâ nghô rùçng töi laåi coá can àaãm möåt mònh ài vaâo quaán. Töi
ngöìi vaâo baân bïn caånh.

   Ngûúâi ta bûng cho töi caâ phï sûäa nhû moåi lêìn. Sûäa ngoåt khöng
laâm giaãm nöíi võ àùæng. Hiïëu sang baân töi "Mi ài àêu vêåy?". "Ài àïí
nhòn. Àïí thêëy con ngûúâi khöng àún giaãn". Noái röìi töi àûáng dêåy, ra vïì.
Ba töi noái àuáng, nhûng khöí thay, chó coá lúâi daåy cuãa cuöåc àúâi múái àuã
sûác thuyïët phuåc àöëi vúái àûáa con bûúáng bónh nhû töi.                     ***    Cö beá toác xoäa ngöìi trûúác mùåt töi, tröng veã mùåt cö xinh xùæn vaâ
hiïìn. Cö tûâ chöëi chöî ngöìi trûúác khung cûãa söí. "Súå gioá lùæm. Em thñch
caái quaán naây vò noá coá nhûäng goác êëm". Chuáng töi ngöìi vaâo möåt chöî kñn
sau chêåu thuãy truác. "Em biïët chõ laâ Mi, daåy khiïu vuä úã àûúâng Phûúång
Bay. Noái thûåc, em khöng ngúâ lêu nay Hiïëu vêîn ài nhaãy. Em àaä baão
hiïëu em biïët Hiïëu nhaãy rêët àeåp nhûng Hiïëu phaãi tön troång ngûúâi yïu
cuãa Hiïëu laâ möåt ngûúâi khöng biïët nhaãy". "Thïë Hiïëu baão sao?". "Hiïëu
àaä hûáa vúái em laâ khöng bao giúâ khiïu vuä nûäa". Töi lùång leä khöng noái
gò, tûå mònh goåi möåt àiïëu Ngûåa Trùæng vaâ... huát.

    Chùæc luác êëy töi tröng giöëng möåt con quaái vêåt lùæm. Nhûng ñt
nhêët khöng noái àûúåc, thò töi cuäng phaãi laâm möåt caái gò àoá, duâ laâ möåt
àiïìu gò thêåt quaái àaãn. Cö gaái têm sûå: "Chõ biïët khöng, em vaâ Hiïëu
yïu nhau àaä ba nùm nay. Höìi àêìu ba em khöng cho, bùæt em nhêët
trong phoâng riïng trïn lêìu. Nhúá em quaá, Hiïëu dûång xe treâo cöåt àiïån
maâ lïn thùm em. Ba em chuåp àûúåc dong Hiïëu xuöëng têìng dûúái múã
cûãa tö ëng ra.

  Hiïëu vïì nhaâ xong laåi quay laåi, treâo cöåt lïn lêìn nûäa. Lêìn naây ba
em khöng theâm múã cûãa maâ baão: "Maây treâo lïn àûúâng naâo thò cuát

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             93

xuöëng àûúâng êëy". Hiïëu treâo cöåt xuöëng ài xe vïì. Laåi ài böå àïën... saáng
mai ba em lïn, thêëy chuáng em vûâa cùæn haåt dûa vûâa noái chuyïån ngoaâi
lan can, ba em baão: "Ba keo meâo cùæn cöí, tao thua chuáng maây. Maây
noái ba meå maây àïën lo maâ rûúác con gaái tao vïì". Töi hoãi: "Röìi sau àoá thò
sao?'. "Hiïëu lui túái nhaâ em àaä hai nùm. Ba meå em xem nhû con.
Saáng, trûa, chiïìu Hiïëu àïìu gheá, thûúâng thûúâng ùn cúm úã nhaâ em. Em
khöng thïí àoaán laâ Hiïëu coá thúâi gian vúá vêín àêu khaác".

    ÛÂ, con gaái thêåt khúâ, ai cuäng thïë. Möåt ngaây coá àïën hai mûúi böën
giúâ. Duâ coá gheá saáng, trûa, chiïìu, cuâng lùæm chó mûúâi tiïëng àöìng höì.
Chó cêìn möåt ngaây möåt giúâ, chaâng trai àuã taåo nïn möåt huyïìn thoaåi
phiïu lûu múái. Vaâ möåt trong nhûäng huyïìn thoaåi phiïu lûu êëy laâ töi...
Töi ngheån nhû nuöët phaãi mêåt àùæng. Daä Thaão úi, ta seä khöng bao giúâ
coân àïën àêy. Tûâ biïåt khung cûãa söí mïnh möng vaâ gioá. Vaâ nhûäng baãn
nhaåc maâ Hiïëu thñch. Giúâ àêy töi hiïíu vò sao Hiïëu khöng thñch nghe
nhaåc tiïìn chiïën. Trong àoá khöng coá caách yïu, caách nghô cuãa Hiïëu.
Thöi àûâng nghô àïën Hiïëu, àûâng nghô nûäa...

   Töi bûúác ài, ngang qua goác cêìu thang, núi Hiïëu àaä lêëy tröåm
böng höìng xanh cho töi. Bêy giúâ úã àêy chó àún àöåc möåt böng cuác tñm.
Tiïëng haát Cêím Vên maänh liïåt maâ ngheån ngaâo: Coân tröng mong chi
cún mú phuâ du theo gioá mêy bay xa thêåt xa. Haäy thöi àam mï vêën
vûúng buöìn thûúng, nöîi àau trong àúâi seä qua...

    Buöíi töëi, töi ra àûáng lúáp, daåy àiïåu bebop cho caác hoåc viïn múái.
Möåt vuä àiïåu vui nhöån vaâ laã lûúát. Töi nhaãy, töi cûúâi. Chuyïån àaä qua,
xin haäy qua... Töi cöë gùæng ùn nhiïìu. Meå töi baão rêët vö tû: "Con naây
thêët tònh maâ khöng öëm, laåi mêåp lïn múái quaái!".                     ***   Lêu lùæm, Hiïëu múái àïën nhaâ töi. Tröng Hiïëu gêìy vaâ xanh, giöëng
cêy tre non hún bao giúâ hïët. Töi hêìu nhû khöng nhêån ra hùæn. Hùæn

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            94

khöng cûúâi vaâ noái nùng deão queåo. Nhûng cuäng khöng nhuát nhaát.
Hiïëu im lùång vaâ dûä döåi, ngöìi möåt mònh trïn ghïë nhòn töi. Mùæt Hiïëu
cûá thiïu àöët vaâ töi cûá cöë laâm cho loâng mònh trúã nïn bùng giaá. Khöng
biïët trong cuöåc chiïën tranh im lùång naây, ai lò hún? Lûâa trong mùæt
Hiïëu tan trûúác hay taãng bùng trong loâng töi raä trûúác? Töi giêëu nöîi
àau bùçng veã àiïìm nhiïn, nhûng laâm sao giêëu àûúåc con mùæt sùæc saão
cuãa ba töi.

    Ba töi baão: "Can àaãm lïn con. Coân àau àúán laâ coân coá thïí tha
thûá. Maâ tha thûá laâ seä tiïëp tuåc àau thïm nûäa". "Con mùæt Hiïëu nhòn
con, khöng phaãi laâ con mùæt cuãa keã lûâa döëi". "Con àûâng aão tûúãng. Sûå
thïí daä quaá roä raâng maâ con coân nguåy biïån cho noá nûäa û? Ngaây trûúác
khi tûâ traåi caãi taåo trúã vïì biïët àûúåc Thanh Thuáy lûâa döëi ba, ba nhêët
àõnh cùæt àûát duâ cö êëy quyâ xuöëng àêët van laåy hïët lúâi. Vúái ba, tònh yïu
laâ sûå chên thaânh tuyïåt àöëi sûå thuãy chung nhû nhêët, trûúác sau khöng
thay àöíi". Töi nghô thêìm: "Meå con vúái ba luác naâo cuäng chung thuãy,
nhûng coá phaãi tònh yïu khöng?".

   Hiïëu àïën àïìu àùån möîi töëi, khöng nhaãy, khöng cûúâi. Töi khöng
traách moác, khöng nùång lúâi, khöng cau mùåt, xem nhû cuöåc phiïu lûu
vûâa qua chó laâ möåt giêëc mú. Dêìn dêìn böîng töi thuá võ vúái nhûäng cuöåc
gùåp lùång leä àoá: giöëng nhû möåt baãn nhaåc khöng lúâi, ïm dõu vaâ sêu vö
têån.

    Cuöëi thaáng, caã lúáp ài chúi Ngoåc Anh, Hiïëu cuäng coá mùåt. Hiïëu cûá
ngöìi, khöng nhaãy vúái ai. Böîng nhiïn nhû ma xui, töi bûúác ra vaâ quay
laåi vêîy tay: "Hiïëu". Gioång ra veã möåt cö giaáo àêìy uy quyïìn, maâ thûåc ra
laâ möåt keã àêìu haâng. Hiïëu saáng trûng mùåt maây, lêu lùæm múái nhòn
thêëy nuå cûúâi rùng meã. Töi vaâ Hiïëu cuâng bûúác trïn saân nhaãy, töi haånh
phuác tûâ àêìu àïën chên, quïn caã viïåc trûúác àêy möåt giúâ Hiïëu ài àïën
àêu, ùn cúm nhaâ ai, laâm gò...

   Hiïëu chó nhòn töi, bao nhiïu lúâi leä bay ài àêu hïët. Maäi sau múái
àûa ngoán tay caái lïn möi töi: "Mi cùæn ài. Cùæn möåt caái cho àau, cho
àaáng àúâi Hiïëu". Töi bêët giaác ûáa nûúác mùæt khöng cêìm àûúåc: "Cùæn möåt
caái maâ àuã sao, Hiïëu úi!". "Hiïëu biïët töåi röìi. Nhûng ai baão höìi àoá Mi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             95

noái Hiïëu àïíu laâm chi. Noái ngûúâi ta àïíu thò ngûúâi ta àïíu cho biïët
mùåt". Töi noái: "Ên traã, oaán traã. Mi cuäng biïët töåi röìi. Tûâ nay khoãi núå
nhaû". Bêët giaác Hiïëu àûa töi xoay troân nhû möåt cún löëc. "Giúâ thò Hiïëu
khöng cho Mi hïët núå àêu, Hiïëu seä ài theo Mi àïën cuâng trúâi cuöëi àêët".

   AÂ aâ, laåi coân thïë nûäa chûá. Töi àêu coân dïî tin nhû töi ngaây xûa.
"Vêåy mêëy caái cöåt àiïån ai seä treâo àêy". Hiïëu trûâng mùæt nhòn töi: "Àoá laâ
quaá khûá, möåt quaá khûá àang chúâ chêëm hïët. Luác àoá Hiïëu àaä söëng hïët
mònh, vaâ giúâ àêy Hiïëu cuäng söëng hïët mònh".

    Hiïëu noái röìi nùæm chùåt tay töi, loâng baân tay Hiïëu toãa húi êëm nhû
lûãa. Böîng nhiïn töi muöën oâa khoác. "Röìi mai àêy, Mi cuäng seä laâ quaá
khûá sao?". "Khöng ai noái trûúác àûúåc tûúng lai. Hiïëu khöng noái chuyïån
tûúng lai, chó biïët bêy giúâ". Hiïëu noái röìi nheå nhaâng öm töi trong tay,
vaâ nhûäng àöëm saáng àeân muön maâu, vaâ nhaåc valse, vaâ töi laâ cö beá Loå
lem trong vuä höåi cuãa hoaâng tûã...

   Khi töi trúã vïì, ba khöng noái gò, chó nhòn. Àöi mùæt àeåp cuãa öng,
duâ qua bao thúâi gian, vêîn sêu thùèm vaâ àêìy dô vaäng. "Con biïët ba seä
traách con. Nhûng con...". Töi muöën noái: Nhûng con haånh phuác quaá.
Con khöng cêìm loâng àûúåc. Ba töi laånh luâng: "Chó vò khöng chõu nöíi
àau àúán, nïn naån nhên khöng àûáng vûäng, phaãi dûåa vaâo c hñnh tïn saát
thuã. Coá biïët àêu nhû thïë laâ seä bõ giïët chïët lêìn thûá hai". Töi ngheån:
"Hiïëu khöng phaãi ngûúâi nhû vêåy". Böîng ba töi khöng giêëu àûúåc sûå
phêîn nöå: "Con muöën laâm keã cûúáp àoaåt sao? Thùçng Hiïëu àïën àêy ba
seä àuöíi. Noá phaãn böåi möåt àûáa con gaái, nay laåi àõnh lûâa döëi möåt dûáa
con gaái khaác".

   Töi khoác. Hiïëu baão töi: "Àöì ngöëc nghïëch. Khöng ai súã hûäu àûúåc
ai trïn dúâi naây, thò laâm gò coá chuyïån cûúáp àoaåt úã àêy". "Nhûng moåi
ngûúâi baão thïë". "Moåi ngûúâi coá söëng giuâm cuöåc àúâi mònh khöng?". "Moåi
ngûúâi khöng tin Hiïëu". "Hiïëu khöng cêìn. Moåi ngûúâi khöng hiïíu rùçng
ngûúâi ta coá thïí cöë gùæng hoåc, cöë gùæng laâm, nhûng khöng ai coá thïí cöë
gùæng yïu. Ngûúâi ta chó coá thïí yïu caái ngûúâi maâ nhùæm mùæt mònh vêîn
thêëy. Hiïëu cûá nhùæm mùæt laâ thêëy Mi. Mi tin khöng".


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            96

    Töi tin Hiïëu. Búãi vò chó coá loâng tin múái giuáp töi söëng. Nhû cêu
noái cuãa Knshna Murti: "Àoá laâ aánh chúáp loeá lïn trong khoaãnh khùæc, ai
thêëy laâ thêëy, ai khöng thêëy laâ khöng thêëy, khöng thïí noái cho ngûúâi
khaác". Cuöåc àúâi nhû doâng söng, ai noái trûúác àûúåc noá seä qua nhûäng
ghïình thaác naâo. Nhûng höm nay, doâng söng àang tröi qua nhûäng búâ
coã mõn maâng, àang in boáng trúâi xanh mêy trùæng. Leä naâo súå thaác
ghïình maâ söng khöng daám chaãy?

   Nùm nay, Giaáng sinh.

   Trúâi khö laånh. Töi nhòn ra cûãa söí phoâng mònh. Ba töi baão:
"Àûâng buöìn, töëi nay ài vúái caã lúáp àïën Ngoåc Anh. Ba seä nhaãy vúái con
möåt baãn valse tuyïåt vúâi, nhû ngaây trûúác." Töi im lùång, khöng noái.
Nûúác mùæt thêåp thoâ trïn mi. Theâm ài möåt baãn Blue Christmas trong
tay Hiïëu. Theâm ngöìi caånh Hiïëu sau khung cûãa mïnh möng trong caâ
phï cuãa Daä Thaão, chia vúái Hiïëu möåt cún gioá. Theâm cuâng ài möåt xe vúái
Hiïëu trïn c on àûúâng daâi, Hiïëu thónh thoaãng vûâa cûúâi vûâa ngoån dêìu
ra sau khiïën nhûäng súåi toác cûáng àêm vaâo maá töi...

    "Sao ngöìi thûâ ra thïë, mau lïn con gaái". Ba töi nhùæc. Biïët ba cöë
tònh khöng cho töi coá thúâi gian àïí nghô túái chuyïån riïng tû, töi àûáng
dêåy mùåc aáo, ài giaây. Múã cûãa, húi laånh taåt vaâo, töi khöng cêìm loâng
àûúåc, kïu lïn: "Nhúá quaá!". "Nhúá gò?". Ba töi hoãi. "Nhúá gioá!". Àïí traánh
caái cau maây cuãa ba, töi vöåi soi mònh lêìn choát trûúác khi ra ài. Böîng töi
nhòn ra trong gûúng, àöi mùæt töi giúâ naây mïnh möng vaâ buöìn, giöëng
hïåt mùæt ba töi...

   Vaâ töi chúåt hiïíu, mònh àaä lúán. Àaä trúã thaânh möåt ai àoá khaác
mònh nùm xûa. Àaä biïët thïë naâo laâ yïu thûúng vaâ chõu àûång. Àöi mùæt
naây, nöîi buöìn naây, Hiïëu àaä àïí laåi cho töi...

   Saân nhaãy àïm Noel tûng bûâng rûåc rúä vúái nhûäng ngoån nïën muön
maâu. Tûâng àöi, tûâng àöi trai gaái bïn nhau hên hoan... Ba töi baão:
"Naâo, ra saân nhaãy vúái ba". Nhûng töi ngöìi yïn, giûäa tiïëng nhaåc valse
nhû nhûäng cún xoaáy dõu daâng. Thêëy töi bêët àöång, ba töi cuäng khöng
eáp. Giúâ lêu, öng baão: "Thöi, con aå. Àïën tuöíi naây, ba múái nhêån ra:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG             97

Trong tònh yïu haånh phuác thêåt ngoåt ngaâo, maâ khöí àau cuäng àêìy thi
võ. Chó coá sûå tröëng röîng chaán chûúâng cuãa k eã khöng yïu múái thûåc sûå laâ
khuãng khiïëp".

    Noái röìi öng doäi mùæt nhòn xa xöi vïì phña trûúác. Böîng nhiïn töi se
loâng. Thûúng ba. Thûúng töi. Vaâ chúåt töi hiïíu vò sao maäi maäi ba töi
khöng quïn àûúåc Thanh Thuáy Taâu, möåt con ngûúâi phaãn böåi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG           98
              Caái thùæt lûng
                             Lï Thõ Thu Thuyã

   Truyïån laânh maâ hoaá laâm ngûúâi ta buöìn vò thêëy àúâi möåt ngûúâi
choáng vaánh quaá, nhêët laâ àúâi ngûúâi àaân baâ.Chaã àûúåc mêëy giêëc mú àaä
thöi mú möång, chaã àûúåc mêëy cuöåc yïu àaä laånh lûãa loâng... Maâ thöi,
söëng vúái bêëy nhiïu caái lùåt vùåt êëy vêîn àaáng söëng cho vui vêåy.

   Dung thêët tònh lêìn thûá nhêët, àïën nhaâ khoác vúái chõ Hoaân, chan
chûáa. Khöí thên caái göëi nhaâ chõ vûâa giùåt! Chõ Hoaân toác êëm tay daâi,
nheâ nheå öm Dung baão: "Khöng phaãi mònh khöng àaáng yïu àêu em,
nhûng taåi àaân öng, hoå choáng chaán...".

    Bùéng ài mêëy thaáng, laåi thêëy Dung hai mùæt nhoeâ nhoeåt àûáng
trûúác nhaâ chõ Hoaân. Lêìn naây laâ chuyïån nùm roä mûúâi: Caái chöî xe maâ
Dung hay ngöìi àaä coá àûáa khaác gheá möng, "hai tay noá laåi öm cûáng caái
thùæt lûng em tùång sinh nhêåt anh êëy nùm ngoaái múái àiïn chûá"... Chõ
Hoaân laåi cho Dung lêìn naây, cuäng laâ möåt cêu tûúng tûå: "Khöng phaãi
mònh khöng àaáng nhúá àêu em, nhûng àaân öng..., hoå nhanh quïn
lùæm...".                     ***


http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            99   Khöng roä coá phaãi nhúâ taâi an uãi cuãa chõ Hoaân vúái chó mêëy cêu
chung chung àoá hay khöng maâ sau àoá quaã thêëy Dung gûúång laåi àûúåc
rêët nhanh. Qua kyâ 2 nùm thûá ba vêîn thêëy àûáng trong töëp 5 sinh
viïn coá àiïím töíng kïët àêìu khoa, thûâa tiïu chuêín àûúåc laâm luêån vùn.
Vêåy maâ àuâng möåt caái, naâng tuyïn böë lêëy chöìng, thi töët nghiïåp cuäng
chêëp, chaã luêån vùn luêån veo gò nûäa, chó töí töën baåc mêët thúâi giúâ.

    Möåt anh chaâng vûâa "tùm" àûúåc àuáng mêëy thaáng qua àûáa baån,
hún Dung túái têån 9 tuöíi, ngûúâi troân vïnh, mùåt laåi moãng deåt. Àûúåc
möîi caái mùæt laâ nom coân hiïìn hiïìn nhûng nhòn kyä laåi tröng vûâa cay
nghiïåt vûâa bao dung, chaã biïët thïë naâo. Thêëy baão laâ coá nghïì nghiïåp
ngon, quï "Ba Vò coá con boâ vaâng" nhûng gia àònh àaä chuyïín caã lïn
àêy röìi, nhaâ coá hai öng anh trai ài Àûác, thûâa sûác lo cho böë meå.

    "Thuöëc khöng nghiïån, bia khöng, caâ phï caâ phaáo khöng, chaã
nghiïån gò caã, ngoaâi em... - Dung hêët toác, veã maän nguyïån - Em giúâ chó
cêìn coá möåt ngûúâi nhû thïë thöi, thïë thöi cuäng àûúåc röìi chõ nhó? Chûá
caã àúâi phaãi chaåy theo mêëy thùçng haâo hoa, chaã biïët noá caã theâm choáng
chaán luác naâo, mïåt lùæm! AÂ maâ anh Khanh baão bao giúâ vïì nûúác haã chõ?
Giuåc anh êëy vïì nhanh nhanh ài chõ, con gaái coá thò...". Chõ Hoaân cûúâi
tïnh tïnh, muön nùm cuäng laâ caái veã kñn nhû bûng êëy: "Lo gò em! Cúm
chûa ùn gaåo coân àïí àêëy!".

   Gaåo àaä khöng hïì àïí àêëy! Anh Khanh àaä vïì nûúác nhûng khöng
phaãi vò chõ Hoaân. Dung cuâng chöìng höm àoá tònh cúâ gheá qua thùm chõ
Hoaân, thêëy chõ àûáng phùng phùæc úã giûäa nhaâ maâ tûúãng nhû chõ coá thïí
sùæm vai... Tûâ Haãi àaåt hún bêët kyâ ai. "Khöng phaãi mònh àaáng bõ boã rúi
àêu chõ, nhûng àaân öng, hoå... lûúâi mang nùång lùæm!" - Caái cêu khöng
daám noái ra àoá, àïm vïì Dung cho vaâo nhêåt kyá, röìi quay ra ngùæm
chöìng nguã. Caái mùåt moãng tûâ àöå coá húi vúå nhû àaä àêìy lïn àûúåc àöi
chuát nhû phöìng töm gùåp múä!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG           100

   Röìi Dung vui veã coá bêìu vaâ sinh con. Cuäng lo lùæm, ngûúâi ngúåm
tûå dûng cûá xöí hïët caã ra, beáo quaá! Röìi thò con caái, bêån bõu. Röìi Dung
quïn chõ Hoaân. Quïn mêët àúâi chõ Hoaân.                     ***    Chõ Hoaân rúâi thaânh phöë trûúác àöå Dung sinh con. Saát giúâ múái
biïët Hoaân ài, Dung giêån lùæm! Ai laåi ngûúâi nhû chõ Hoaân maâ laåi tún
túán nûúng theo möåt tay chaán vúå kia chûá! Vaâo trong àêëy dïî tûúãng coá
thïí àûúåc yïn vúái vúå con ngûúâi ta chùæc? "Àaä àaânh hoå ly thên, nhûng
taåi sao khöng li dõ, lyá do? Phaãi biïët chùæc laâ mònh coá àûúåc an toaân
khöng àaä chûá, chuyïån caã àúâi ngûúâi"... "Gò maâ àïën nöîi caã àúâi ngûúâi!
Chõ giúâ chó coân nûãa àúâi nûäa thöi! Nûãa àúâi tiïu nhanh lùæm! Maâ khöng
tiïu cuäng hïët, daåi gò khöng tiïu haã em?" - Chõ Hoaân rêët hay coá caái
kiïíu cûúâi hêët, cûúâi quùèng bûâa ra àêëy, nhû chùèng thiïët cûúâi. Dung
luác àoá àang mang bêìu, caãm thêëy trong ngûúâi dïî muãi loâng, ngúä tûúãng
nhû coá thïí... nhûúâng chöìng àûúåc cho chõ Hoaân.

    Thïë maâ bêy giúâ àêy khi Dung àaä yïn phêån röìi thò Dung laåi boã
quïn chõ Hoaân. Vaâ seä coân nïëu nhû chöìng Dung trong bûäa cúm mûâng
àêìy tuöíi con höm kia khöng dûng deâ dùåt nhùæc túái: "Em lêu nay
khöng goåi àiïån xem chõ êëy söëng thïë naâo? Àaân baâ gioãi giang maâ long
àong nhû thïë kïí cuäng töåi! Tuêìn túái anh coá viïåc úã Saâi Goân, hay mònh
chuêín bõ chuát gò gheá thùm chõ êëy...". Baån "mùåt moãng" chaã hiïíu sao
laåi rêët hay àaánh giaá cao chõ Hoaân, ngaây tûâ höm àêìu tiïn ngoá mùåt, veã
nhû chaã cêìn biïët chõ Hoaân chêëm àiïím mònh nhû thïë naâo, vui thïë...
Vêåy maâ sao caánh àaân öng noái chung laåi coá veã nhû khöng mêëy nheå
tay trong vuå chêëm àiïím cho Hoaân kia chûá! Töåi nghiïåp Hoaân gioãi
giang sùæc saão quaá chûâng!                     ***

http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG           101   Dung chuêín bõ cho chöìng möåt goái quaâ roä to trong àoá chûáa gêìn
nhû àuã caã mêëy thûá quaâ khö maâ chõ Hoaân mï nhêët úã Haâ Nöåi, aãnh cuãa
hai meå con Dung, aãnh hai chõ em höìi hoåc chung trûúâng àaåi hoåc... vaâ
quyïët àõnh khöng goåi àiïån baáo trûúác àïí ngûúâi nhêån àûúåc bêët ngúâ.

   Caái söë àiïån thoaåi cuãa chõ Hoaân, thûåc ra giúâ àêy Dung vêîn nhúá.
Coá àiïìu, tûâ àöå cú quan cùæt chïë àöå àûúâng daâi, quaã tònh cuäng khöng
tiïån goåi. Nhúá baån thò cuäng chaã nhúá àïën mûác phaãi reä vaâo bûu àiïån.
Maâ vïì nhaâ bêy giúâ thò... àuáng thêåt, chõ chaâng chó ûa àùæm àuöëi vúái con
thöi. Dung yïu con lùæm, mùåt àêìy chûá khöng hïì moãng nhû mùåt böë. Maá
chaáu nguã maâ cûá nhû laâm caái göëi höìng ûãng theo. Mùæt chaáu khi múã laåi
nom ngúâi ngúâi.

   Àiïìu chùèng ngúâ àûúåc laâ hai ngaây sau àaä thêëy chöìng Dung goåi
ra baão: Khöng liïn hïå àûúåc vúái chõ Hoaân àêu, "phu nhên" qua Myä
àõnh cû röìi, thêëy baão giúâ laåi theo möåt öng ngoaåi quöëc naâo, mïåt thïë!

   Giúâ thò xûã thïë naâo àêy caái tuái quaâ...

   Caái dêy àiïån thoaåi nhaâ Dung nhû quùæn laåi. Deâ àêu chó cêìn boã
quïn nhau möåt chuát trong àúâi laâ ngûúâi ta coá thïí laåc nhau lùng lùæc
àïën thïë sao? Cûá nhêët thiïët phaãi phiïu lûu maäi sao chõ Hoaân? Sao
khöng thïí cuäng laâ möåt sûå lûåa choån àún giaãn nhû cuãa em maâ röìi bònh
lùång söëng, khöng àûúåc thò nhiïìu nhûng cuäng chùèng phaãi lo mêët gò?
Nhû thïë laâ àuã röìi maâ! Àaân baâ chó cêìn thïë thöi!                     ***   Chùèng àuã àûúåc, hònh nhû...

   Àïm Noel vùæng chöìng, Dung öm con qua nhaâ baâ nöåi röìi tûå dûng
hûáng chñ goåi àiïån ruã àûáa baån cuä muöån chöìng ài chúi. Chùèng may noá
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG           102

àöìng yá, thïë laâ phaãi ra àûúâng. Nhûng ài thò cuäng vui, hai àûáa trúã laåi
mêëy vaåt quaán ngheâo thúâi sinh viïn. Vui möåt nöîi laâ têët thaãy hêìu nhû
vêîn coân nguyïn hïët caã, laå thïë! Chó coá nhûäng chuyïån cuä laâ àaä khaác,
buöìn ghï... Baån Dung kïí: Caái "Thùæt Lûng" ngaây trûúác cuãa Dung, giúâ
hoaá ra laåi chuyïín vïì cuâng cú quan vúái noá. "Chuyïån riïng thêëy baão
cuäng vêîn chûa coá gò, laâm mêëy àûáa con nñt trong cú quan tao mûâng
rêëp rónh. Trong àoá coá möåt em xinh lùæm nhaá con sïëp, treã mùng, treã
nhû con nñt, tröng caái maá muöën cùæn úi laâ cùæn, gò maâ caái "Thùæt Lûng"
cuãa maây chaã chïët. Tao àöì rùçng...".

   Dung chùèng hïì muöën nghe con baån êëy "àöì" thïm caái gò. Chó
böîng dûng muöën gùåp laåi quaá, caái "Thùæt Lûng" ngaây xûa cuãa mònh.

    Xûa Dung coá böì àeåp nhêët khoa, hai ngûúâi àeåp àöi àïën nöîi öm
nhau ài trong trûúâng coá hùèn möåt giaân caác em úã khoaá sau nhòn xuöëng
chó troã. Xûa böì Dung mùåt àêìy vaâ êëm, khiïën Dung möîi lêìn àûúåc aáp
vaâo maá àêëy laâ laâ cûá nhû cuâng luác nghe thêëy hoa núã vaâ lûãa chaáy, nhû
àang àûúåc dûåa göëi. Nhúá quaá trúâi caái àïm Noel thúâi naâo cuãa nùm thûá
nhêët, caái nhòn êëy múái goåi laâ laâm tan nhau chûá! Röìi Noel nùm hai,
nùm ba... nùm naâo cuäng ngêåp traân haånh phuác, ài, ài maäi, àïën àêu àoá
têån cuâng! Tònh yïu laâ nhûäng mùæt xñch Noel nöëi daâi, phaãi vêåy?... Caái
thùæt lûng da Dung liïìu mua tùång hùæn möåt nùm trûúác khi chia tay laâ
ài nguyïn caã möåt kyâ hoåc böíng loaåi möåt cuãa Dung àêëy, thïë maâ... Öi
sao maâ àïën têån höm nay Dung múái chúåt nhúá ra laâ mònh àaä tûâng yïu
"caái Thùæt Lûng" êëy àïën thïë chûá, maâ mònh cuäng giêån "caái Thùæt Lûng"
êëy àïën vêåy chûá. Caái con beá öm thùæt lûng cuãa hùæn, Dung cuäng àaä
tröng thêëy. Roä raâng laâ con beá êëy xêëu maâ, quaá xêëu... "Maây muöën gùåp
laåi Thùæt Lûng khöng? Tranh thuã luác chöìng ài vùæng nheá! Chiïìu mai
tan têìm vúâ àûáng úã cöíng cú quan àúåi tao, thïí naâo hai àûáa cuäng gùåp
àûúåc nhau. Maây daåo naây xinh lùæm (gaái möåt con!), phaãi àïí noá gùåp laåi
möåt lêìn cho noá tiïëc, cho noá khöng mï àûúåc ai nûäa thò thöi!".

   Dung vïì soi gûúng, thêëy mònh luác naây xinh thêåt, xinh ra bao
nhiïu so vúái thúâi sinh viïn. Ngûúâi trong Saâi Goân hai höm nûäa ra...Laåi
phaãi söëng tiïëp vúái nhau thöi, chûá biïët laâm thïë naâo... Khöng biïët laâm
thïë naâo caã! Nhûng chó xin chöìng àûúåc möåt buöíi àïën chöî coá caái cú quan
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG            103

êëy thöi. Khöng phaãi àûáng trûúác cöíng maâ laâ ra tûâ möåt caái quaán àöëi
diïån. Vaâ thò cuäng phaãi trang àiïím thêåt kyä möåt chuát, duâ cuäng àaä xaác
àõnh roä raâng laâ nhêët quyïët khöng àïí bõ... phaát giaác àêu maâ!

   Thïë maâ Dung chúâ, naát caã giúâ tan têìm, tan caã ba cöëc nûúác vaâ hai
àôa haåt dûa, vêîn tõnh khöng thêëy möåt boáng quen naâo, trûâ... con baån
êëy!                     ***    Muöån, Dung qua baâ nöåi àoán con, tiïån miïång hoãi meå chöìng xem
chöìng mònh coá goåi àiïån ra khöng thò baâ cuå baão laâ coá. "Thêëy noái cöng
viïåc öín röìi, coá khi ra súám àûúåc möåt ngaây àêëy! Noá mûâng lùæm! Töåi
nghiïåp caái thùçng, àaân öng con trai giúâ ài àêu rúâi àûúåc vúå ra laâ lo
kiïëm böì kiïëm bõch, àêy laåi chó biïët nhúá vúå nhúá con...".

   Dung múã cûãa xong thò tha con vaâo giûúâng, vuåc àêìu vaâo göëi, röìi
chùèng biïët thïë naâo maâ thêëy chõ chaâng laåi traâo nûúác mùæt y nhû thuúã
àûáng trûúác nhaâ chõ Hoaân, laå quaá! Sao têån àïën giúâ, tûå dûng laåi coân,
vêîn thïë, hû ghï...

    Àiïån thoaåi nhaâ Dung lêu lùæm múái reo khuya. Nhûng khöng
phaãi chöìng Dung maâ laâ con baån luác chiïìu: "Trïu maây möåt chuát cho
vui thöi! Thûã xem chöìng con röìi thò lêåp trûúâng tû tûúãng àaä vûäng vaâng
chûa. Ai deâ vûäng thêåt! Baáo haåi chiïìu nay tao ra khoãi cöíng cú quan cûá
phaãi nhòn túái nhòn lui maäi. Thöi thò maây söëng àûúåc vêåy laâ khoeã röìi,
chûá àa mang caã nghô nhû tao, quaá lùæm chó töí muöån maâng...". "Thïë...
thêåt ra... laâ khöng coá chuyïån Thùæt Lûng vïì laâm cuâng cú quan maây
thêåt aâ? Thêåt haã?". "Coá thò vêîn coá! Nhûng tay àêëy maát söë lùæm, vûâa vïì
chöî tao chûa àûúåc bao lêu maâ àaä àûúåc sïëp tao cûã ài hoåc suêët hai nùm
úã Myä nheá!...".http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG          104

   ÚÃ Myä? Cuäng úã Myä aâ? Thïë coá gùåp chõ Hoaân khöng, hai ngûúâi êëy,
gùåp khöng nhó, hoå biïët nhau maâ. Nhûng àêët ngûúâi ta röång thïë, laâm
sao? Chó cêìu mong sao khi gùåp nhau, hoå àûâng nhùæc àïën tïn Dung...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN CAÁC TAÁC GIAÃ NÖÍI TIÏËNG  105
http://www.ebooks.vdcmedia.com

								
To top