Docstoc

Maj 2012

Document Sample
Maj 2012 Powered By Docstoc
					                                                 Maj, 2012 r.
             INSTYTUT AFRYKAŃSKI - KRONIKI – NR 5 / 2012 (41)
             Fundacja Studiów Afrykańskich – Instytut Afrykański, KRS Nr 0000313315, Regon
             100574376, NIP 7282-709-781. Skrz. Poczt. 478, 90-950 Łódź, ul. Kilińskiego 177,
             90-353 Łódź, Tel. 698 854 777, Konto bank. – 33 1020 3378 0000 1102 0172 9474
             ______________________________________________________________________

             1. 27.03.br. Rada Ministrów przyjęła „Priorytety polskiej polityki zagranicznej, w
             tym strategię w ramach UE, na lata 2012-2016”, a 29.03.br. minister SZ przedstawił
             w Sejmie „Informację o założeniach polskiej polityki zaganicznej w 2012 r.” Te ważne
i kompleksowe dokumenty wraz z obowiązującą od 1.01.br. Ustawą o współpracy rozwojowej i wieloletnim
Programem tej współpracy na lata 2012-2015: Solidarność-Demokracja-Rozwój, stanowią bezprecedensowe w
warunkach polskich kompendium, pozwalające na rozwijanie w sposób w miarę usystematyzowany i
skoordynowany, międzynarodowej i wzajemnie korzystnej współpracy Polski z zagranicą i misji MSZ w myśl
hasła: Polsce-służyć, Europę-tworzyć, Świat-rozumieć. www.msz.gov.pl
Udane przewodnictwo Polski w Radzie UE oraz w Parlamencie Europejskim powinno sprzyjać pomyślnemu
wdrażaniu w życie wspomnianych wyżej dokumentów. Jak pisze dr Małgorzata Bonikowska w interesującym
artykule pt.; „Dylematy po prezydencji – jakie wnioski wyciągnąć?”, przewodnictwo to przypomniało Polsce,
że świat nie kończy się na Europie, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Najważniejszy jego rezultat to „poszerzenie
spojrzenia polskich elit na sprawy globalne i większe otwarcie na działania wynikajace z silniejszej pozycji
Polski w Unii Europejskiej”. Magazyn THINKTANK, wiosna 2012. www.mttp.pl

2. III Kongres Afrykanistów Polskich, Szczecin, 10-12 maj 2012 r., w 50. rocznicę badań ośrodka
szczecińskiego w Afryce; organizatorzy: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (PTAfr.) oraz Uniwersytet
Szczeciński (US), we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Miejsce: gmach Wydziału
Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej 71-79. W końcowej fazie prac jest pomnik prof. Jana
Czekanowskiego, upamiętniający początki Polskiej Afrykanistyki, 50-lecie Studium Afrykanistycznego na UW
oraz zainteresowań afrykanistycznych środowiska naukowego związanego ze Szczecinem. Autorem pomnika jest
rzeźbiarz Yousouf Derme z Burkina Faso. OrganizatorzyKongresu zwracają się z apelem do wszystkich, którym
Afryka jest blilska sercu o finansowe wsparcie tego bezprecedensowego przedsięwzięcia, na konto PTAfr. :
PKO BP S.A. XIV O/Warszawa – 76 1020 1156 0000 7802 0050 6345, z dopiskiem „pomnik”.
kongres_afr@yahoo.pl

3. Trwają przygotowania do planowanego na ostatni tydzień maja br. Krakowskiego Festiwalu Afrykańskiego.
W jego ramach, 29.05.br. (wtorek) w Auli Wystawowej Audytorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33) , odbędzie
się organizowana przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ (www.kssm.pl), całodniowa
konferencja naukowa pt.: „Afryka – kontynent zmarnowanych szans, czy nieograniczonych możliwości”?
Zakres tematyczny konferencji to: - kwestie państwowości afrykańskiej (dlaczego tak jest, jak jest, z punktu
widzenia historycznego, społecznego i gospodarczego; problem tzw. państw upadłych i próby ich odbudowy); -
jaki wpływ na obecną sytuację w Afryce ma ‘Zachód’; perspektywa historyczna (kolonializm, niewolnictwo),
gospodarcza (teorie wędki i ryby, kija i marchewki), kulturowa; rywalizacja polityczna i gospodarcza w Afryce
pomiędzy Chinami a USA; relacje UE z UA i państwami afrykańskimi; - zmiany wewnętrzne w Afryce: sukcesy
regionalnych organizacji miedzynarodowych w Afryce, ich wpływ na kształtowanie się ‘wspólnego głosu’
państw afrykańskich na arenie międzynarodowej; kwestie kobiet u wladzy w Afryce; ‘arabska wiosna’ w Afryce
Płn.; zmiany obyczajowe i religijne w Afryce (wzrost poziomu nauczania, spadek analfabetyzmu, poziom
afrykańskich szkół wyższych); - nadzieje, oczekiwania i szanse Afryki w XXI w.; prognozy, oczekiwania i
ewentualna przyszłość Afryki w kontekście poszczególnych państw; perspektywy ekonomiczne dla Afryki;
szanse jakie stwarza dla Afryki turystyka; - zagrożenia dla Afryki w XXI w.; choroby, epidemie, katastrofy
humanitarne; wojny domowe, konflikty etniczne i religijne, wojny o surowce naturalne; głód, analfabetyzm,
trybalizm, korupcja. Zapytania dot. spotkania prosimy kierować: tel. 698-564-358; email: natalia.hales@kssm.pl

4. W stolicy Ugandy, Kampali, 31.03.-5.04.br. miało miejsce 126. Zgromadznie Unii Międzyparlamentarnej
(IPU), pod hasłem „Parlamenty bliżej obywateli”. Wśród delegacji 159 państw, obecni byli także reprezentanci
Sejmu i Senatu RP. Do IPU należy też 9 członków stowarzyszonych, parlamenty regionalne, takie jak
Zgromadzenie Legislacyjne Afryki Wsch. (EALA) z siedzibą w Arusha (Tanzania). W br. (9.10.) Uganda
(nazwana przez W. Churchill’a „Perłą Afryki”) obchodzić będzie 50. rocznicę niepodległości. Małżonka króla
(Kabaka) Bugandy, największej grupy etnicznej Ugandy, podkreśliła znaczenie instytucji kulturalnych w
rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. „Wykorzystujmy kulturę jako instrument budowania
harmonii, pokoju, postępu i prosperity, raczej niż podziału. Bądźmy dumni z różnorodności naszej kultury,
ubogacającej każdego z nas w trwałej ludzkiej wspólnocie (Obuntu)”. Królestwo Bagandy liczy sobie ok. 800
lat, a skład i funkcje parlamentu królestwa nie mają odniesienia do partii politycznych(!). Marszałkiem
Parlamentu całej Ugandy jest kobieta, Rebecca A. Kadaga. secretariat@126-ipu.ug, 126.ipu@gmail.com

5. Wybrane publikacje, spotkania, projekty, w tym dot. Afryki:

- Wielkie brawa dla THINKTANK Ltd (ul. Mińska 25, 03-808 W-wa – www.mttp.pl) i Ambasady RP w Addis
Abebie (www.msz.gov.pl, www.poland.gov.pl) za przepiękne, bogato ilustrowane i udokumentowane,
modelowe, wszechstronne opracowanie w jęz. polskim i angielskim THINKTANK Dossier
Ethiopia_EU_Poland 2011 (str. 72, przygotowane z okazji polskiej prezydencji w Radzie UE), dot. historii i
perspektyw stosunków polsko-etiopskich, jak się okazuje siegających XVII w. Mimo odległości geograficznej,
kulturalnego dziedzictwa (Europa versus Afryka), różnych politycznych i ekonomicznych uwarunkowań (stabilna
europejska demokracja wolnego rynku versus kraj rozwijający się) i zróżnicowanego potencjału rozwoju,
obydwa kraje łączą duże możliwości wzajemnie korzystnej współpracy. Główne dziedziny: wymiana
gospodarcza, turystyka i projekty rozwojowe (w tym naukowe i inicjatywy badawcze). Odkrywając Etiopię,
Polacy zmieniają swe postrzeganie Afryki, nie tylko piękna przyrody i krajobrazu, ale również jej kultury.
Dwustronne stosunki będą w naturalny sposób stawać się coraz bardziej intensywne, ale byłoby lepiej gdyby ten
proces został bardziej wspomożony mądrą polityką rządu i inicjatywami ze strony społeczeństwa.

- W nr 21 (grudzień 2011 - marzec 2012) polsko-francuskiego periodyku „Gazeta Paryska”
(www.gazetaparyska.fr) zamieszczona jest interesująca recenzja Ireny Filus książek: „Afrykański polonez”
Cypriana Kosińskiego i „Łódzka fabryka marzeń – od afery do sukcesu” Michała Matysa (obydwie Oficyny
Wydawniczej RYTM). Pierwsza to sugestywny „barwny, od podszewki opis Afryki” przez dlugoletniego
dyrektora fabryki tworzyw sztucznych i spółki mieszkaniowo-budowlanej w Kinszasie, a jednocześnie trenera
narodowej drużyny siatkówki Zairu (obecnie DRK), który w ciągu blisko 30 lat „wtopił się w afrykański
krajobraz”, a druga to jakby kolejna historia Łodzi, ale przedstawiona w innym świetle niż ta ze słynnej „Ziemi
obiecanej” Władysława Reymonta, no i doprowadzona do dnia dzisiejszego, tj. do momentu kiedy łódzka
Manufaktura, czyli centrum kulturalno-handlowo-rozrywkowe, mieszczące się na terenie byłej fabryki
włókienniczej, uzyskało cenione w świecie wyróżnienie Urban Land Institute (Global Award 2007) za najlepszy i
najbardziej oryginalny obiekt urbanistyczny. Obie pozycje wydawnictwa RYTM łączy postać autora
„Afrykańskiego poloneza”, łodzianina, którego fenomen przyrody, kultury i hartu ducha Afryki niewątpliwie
zainspirował do pomysłu i, choć nie bez trudności, znalezienia odpowiedniego inwestora łódzkiej Manufaktury.

- Obchdzący swe 25-lecie, ONZ-owski „Africa Renewal Magazine” z kwietnia 2012
(www.un.org/en/africarenewal/vol26...) zawiera szereg interesujących artykułów, m.in. nt. zbliżającej się
czerwcowej Konferencji nt. Trwałego Rozwoju, Rio+20 - „Przyszłości jakiej chcemy”, i afrykańskich
priorytetów na to spotkanie, w tym poszerzenia dostępu do wody, żywności, energii i zatrudnienia.

- Wyjątkowo dużo nt. Afryki i Bliskiego Wsch. znaleźć można w kwietniowym 2012 polskim wydaniu „Le
Monde diplomatique”: - Syryjskie wyzwania dla arabskich rewolucji; - Zaślepienie liderow w Iraku i Syrii; -
Nowa beczka prochu w Sahelu; - U źródeł sukcesów sekty Boko Haram; - Madagaskar – kryzys ukryty.

6. Informacje różne:

- „W poszukiwaniu pojednania – z otwartymi dłońmi” to tytuł otwartej 11.04.br. w Sejmie wystawy poświęconej
Kard. Adamowi Kozłowieckiemu (1911-2007), jezuicie, b. więźniowi Dachau i słynnemu misjonarzowi,
pierwszemu biskupowi, a następnie arcybiskupowi Lusaki (Zambia). www.cardinalekozlowiecki.pl

      Redakcja Kronik IA zaprasza do dzielenia się uwagami i wspierania działalności Instytutu
           wojciech-jasinski@o2.pl, www.ia.org.pl, instytutafrykanski@ia.org.pl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:10/24/2012
language:Unknown
pages:2