20080229 by xiaopangnv

VIEWS: 1 PAGES: 59

									Elektronische gegevensuitwisseling:
opportuniteit voor hogere efficiëntie,
 maar bedreiging voor de privacy ?


           Frank Robben
           Administrateur-generaal
           Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
           Sint-Pieterssteenweg 375
           B-1040 Brussel
           E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.be
           Website KSZ: www.ksz.fgov.be
           Persoonlijke website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben
        Enkele opportuniteiten
  • elektronische toegang door zorgverleners tot de
   relevante gegevens bewaard in zorgdossiers bij andere
   zorgverleners/zorginstellingen

  • vereenvoudiging en informatisering van de
   administratieve formaliteiten van zorgverleners en
   zorginstellingen

  • elektronische zorgvoorschriften

  • codering en anonimisering van persoonsgegevens met
   het oog op beleids- en onderzoeksondersteuning

Frank Robben           2            29 februari 2008
Minimaal mededeelbare inhoud zorgdossier
  • afspraken over de minimale inhoud van een zorgdossier
   die elektronisch kan worden meegedeeld
    – informatie over patiënt
    – informatie over verstrekte zorgen
    – informatie over resultaten van verstrekte zorgen


  • geen monopolies of erkenning van softwareproducten

  • wel incentives voor zorgverleners/zorginstellingen om
   elektronische zorgdossiers met minimaal mededeelbare
   inhoud bij te houden en permanent elektronisch ter
   beschikking te stellen aan de toegangsgemachtigden

Frank Robben              3          29 februari 2008
Minimaal mededeelbare inhoud zorgdossier
  • geleidelijke permanente elektronische toegankelijkheid
   en beschikbaarheid van minimaal mededeelbare inhoud
   zorgdossiers voor de toegangsgemachtigden
    – hetzij bij de zorgverlener zelf
    – hetzij bij een door de zorgverlener gekozen onderaannemer
        •  zorginstelling
        •  samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners
        •  eHealth-platform
        •  …  • met de nodige back-up voorzieningen
Frank Robben                  4        29 februari 2008
        Vereenvoudiging formaliteiten
  • elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en
   zorginstellingen van de verzekerbaarheidstoestand in de
   ziekteverzekering en van andere relevante
   administratieve informatie over de patiënt

  • gecoördineerde en eenmalige inzameling, over de
   onderscheiden overheidsdiensten, overheidsniveaus en
   ziekenfondsen heen, van de informatie nodig voor
    – het bekomen van de toelating tot het verstrekken van bepaalde
     zorgen
    – beleids- en onderzoeksondersteuning
Frank Robben              5             29 februari 2008
        Elektronische zorgvoorschriften
  • gestandaardiseerde inhoud en elektronisch formaat van
   onderscheiden soorten zorgvoorschriften
  • methoden voor de aanmaak van juridisch geldige,
   elektronische zorgvoorschriften met een minimale
   administratieve last
    – binnen zorginstellingen
    – ambulant
  • methoden voor de elektronische uitwisseling van
   zorgvoorschriften
  • waarborg van de vrije keuze van de zorgverlener door
   de patiënt
  • incentives voor zorgverleners/zorginstellingen om
   elektronische zorgvoorschriften aan te maken en uit te
   wisselen

Frank Robben            6          29 februari 2008
        Codering en anonimisering
  • beroep op trusted third party belast met
    – het coderen en anonimiseren van informatie
    – het ter beschikking stellen van de gecodeerde of
     geanonimiseerde informatie aan de actoren in de
     gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers


  • controle op de conformiteit van de coderings- en
   anonimiseringsmethoden met de wetgeving inzake de
   bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het
   Sectoraal Comité

  • trusted third party doet zelf geen beleidsondersteuning of
   studies !!!

Frank Robben             7            29 februari 2008
                Privacy-aspecten
  • goed uitgewerkte reglementering inzake bescherming
   van de persoonlijke levenssfeer bevat basisprincipes
    – eerlijke en rechtmatige verwerking
    – doelbinding:
        • verwerking voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
         doeleinden
        • zowel bij verwerving van de gegevens als bij verdere verwerking
         (verenigbaarheid met initieel doeleinde)
    – evenredigheid: gegevens moeten, in functie van het doeleinde
     van de verwerking,
        • toereikend
        • ter zake dienend
        • en niet overmatig zijn
    – nauwkeurigheid
        • bijwerken
        • verbeteren
        • verwijderen


Frank Robben                   8                29 februari 2008
                 Privacy-aspecten
  • goed uitgewerkte reglementering inzake bescherming
   van de persoonlijke levenssfeer bevat basisprincipes
    – redelijke bewaarduur
    – informatieverstrekking
        • bij inzameling van gegevens bij de betrokkene
        • bij registratie/mededeling van gegevens
    – gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen,
     gebaseerd op een afweging tussen
        • stand van de techniek en kosten van de maatregelen
        • aard van de gegevens en potentiële risico’s
    – rechten van het data-subject
        •  informatie
        •  kennisname
        •  verbetering
        •  verwijdering
    – specifieke regelen voor de verwerking van gezondheids-
     gegevens

Frank Robben                   9          29 februari 2008
     Voorstel van concrete vormgeving
  • nood aan homogeen geheel van maatregelen over alle
   betrokken instanties heen: de zwakste schakel bepaalt
   de graad van veiligheid
    –   structureel: beveiligende effecten voortvloeiend uit het concept
    –   organisatorisch
    –   qua personeel
    –   juridisch
    –   technisch
    –   fysisch
  • informatieveiligheid en privacybescherming zou moeten
   worden opgenomen in het waardenkader van elke
   informatieverwerkende instantie en dus een
   dagdagelijkse bekommernis zijn van elkeen bij elke
   taakuitvoering, en vanaf de ontwerpfase in
   informatiesystemen worden ingebouwd
Frank Robben                 10              29 februari 2008
   Voorstel van structurele maatregelen
  • vermijden van onnodige centrale gegevensopslag
  • oprichting van het sectoraal comité sociale zekerheid en
   gezondheid in de schoot van de Commissie voor de
   Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL)
    – bestaande uit
        • vertegenwoordigers van de CBPL
        • onafhankelijke specialisten inzake sociale zekerheid resp. gezondheidszorg
         aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers
    – taken
        • verstrekken van machtigingen tot (elektronische) uitwisseling van
         persoonsgegevens inzake de gezondheid, buiten de gevallen waarin dit is
         toegelaten bij wet
        • vaststellen van organisatie en policies inzake informatieveiligheid bij de
         verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid
        • verstrekking van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid bij
         de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid
        • behandeling van klachten inzake inbreuken op informatieveiligheid bij de
         verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid

Frank Robben                   11                29 februari 2008
   Voorstel van structurele maatregelen
  • preventieve controle op de rechtmatigheid van de
   uitwisseling van persoonsgegevens door een instantie
   die onafhankelijk is van de betrokken partijen: eHealth-
   platform
  • informatieveiligheidsdienst bij elke betrokken organisatie
  • erkende, gespecialiseerde informatieveiligheids-
   dienst(en)
  • werkgroep inzake informatieveiligheid en
   privacybescherming in de gezondheidssector
Frank Robben           12           29 februari 2008
        Kader voor andere maatregelen
  • kader voor maatregelen op organisatorisch, technisch, fysisch en
   personeelsvlak: ISO-normenreeks 27000
    –   beveiligingsbeleid, stapsgewijze verfijnd via policies
    –   beveiligingsorganisatie
    –   classificatie en beheer van bedrijfsmiddelen
    –   beveiligingseisen t.a.v. personeel
    –   fysieke beveiliging van de omgeving (oa encryptie)
    –   beheer van communicatie- en bedieningsprocessen
    –   toegangsbeveiliging
    –   ontwikkeling en onderhoud van systemen
    –   bijzondere eisen bij de verwerking van persoonsgegevens
    –   continuïteitsmanagement
    –   interne en externe controle op de naleving
    –   communicatie t.a.v. de klanten en publieke opinie over het beleid en de
        maatregelen inzake informatieveiligheid en privacybescherming


Frank Robben                  13               29 februari 2008
          Doel eHealth-platform
  • hoe ?
    – aan de hand van een goed georganiseerde elektronische
     onderlinge dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle
     actoren in de gezondheidszorg
    – en met de nodige waarborgen op het vlak van de
     informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke
     levenssfeer
  • wat ?
    – optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de
     gezondheidszorgverstrekking
    – optimaliseren van de veiligheid van de patiënt
    – vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle
     actoren in de gezondheidszorg
    – degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

Frank Robben              14              29 februari 2008
   Wat het eHealth-platform niet beoogt
  • wijzigingen aanbrengen aan de inhoudelijke
   taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de
   gezondheidszorg
  • centraal opslaan van persoonsgegevens
  • monopoliseren van de elektronische dienstverlening aan
   de eindgebruikers
  • zelf uitvoeren van studies
  • zelf verstrekken van inhoudelijke beleidsondersteuning
   op het vlak van de gezondheidszorg
  • aangestuurd worden op basis van technologie eerder
   dan vanuit de doelstellingen vervat in de visie


Frank Robben          15           29 februari 2008
         Voorziene bouwstenen
  • samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische
   uitwisseling van informatie over de patiënten, de
   verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte
   zorgen, en van de elektronische zorgvoorschriften
   tussen alle actoren in de gezondheidszorg
    – netwerk
    – basisdiensten
    – ICT-gerelateerde functionele en technische normen,
     standaarden, specificaties en basisarchitectuur
  • ontsluitingskanalen aangepast aan de gebruikers
  • aangepast juridisch kader
  • het eHealth-platform als organisatie


Frank Robben             16            29 februari 2008
 Samenwerkingsplatform en -standaarden
  • gebruik van bestaande netwerkinfrastructuur (internet,
   extranet sociale zekerheid, FedMAN, …) met end-to-end
   encryptie van de inhoudelijke informatie (concept van
   virtuele private netwerken (VPN))
  • door het eHealth-platform aangeboden basisdiensten
    – gebruikers- en toegangsbeheer
    – orchestratie van processen
    – verwijzingsrepertorium
    – logging
    – codering en anonimisering
    – time stamping
    – portaalomgeving met o.a. een content management system en
     een zoekmotor
    – persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener
Frank Robben             17             29 februari 2008
 Samenwerkingsplatform en -standaarden
  • zoveel mogelijk uitwisseling aan de hand van
   gestructureerde elektronische berichten van toepassing
   tot toepassing
  • zoveel mogelijk uitwisseling op basis van open
   standaarden of, op zijn minst, open specificaties
Frank Robben          18           29 februari 2008
        Gebruikers- en toegangsbeheer
  • doel
    – waarborgen dat enkel toegangsgerechtigde
     zorgverleners/zorginstellingen toegang krijgen
    – tot die persoonsinformatie waartoe zij toegang mogen hebben
     overeenkomstig de wet of de machtigingen van het Sectoraal
     Comité
    – en m.b.t. de patiënten waarover zij de betrokken
     persoonsinformatie nodig hebben voor de zorgverstrekking
  • vereisten
    – beheer van toegangsautorisaties met aanduiding
        •  welke zorgverlener/zorginstelling/toepassing
        •  in welke hoedanigheid
        •  in welke situatie toegang mag hebben
        •  tot welke soorten gegevens
        •  m.b.t. welke patiënten
        •  over welke periode


Frank Robben                    19       29 februari 2008
        Gebruikers- en toegangsbeheer
  • vereisten
    – authentisering van de identiteit van de zorgverlener, bijvoorbeeld
     aan de hand van diens elektronische identiteitskaart
    – on-line verificatie van de hoedanigheid van de zorgverlener door
     een elektronische raadpleging van de authentieke
     gegevensbank(en) van zorgverleners
    – on-line verificatie van de mandaten van de gebruiker om op te
     treden namens een zorgverlener/ zorginstelling door een
     elektronische raadpleging van de authentieke gegevensbank(en)
     met de mandaten
    – authentisering van de identiteit van de patiënt aan de hand van
     diens elektronische identiteitskaart of SIS-kaart, behalve
        • indien er een vaste zorgrelatie geregistreerd is tussen de
         zorgverlener/zorginstelling en de patiënt (zie hoger, verwijzingsrepertorium)
        • in noodgevallen


Frank Robben                    20                 29 februari 2008
        Gebruikers- en toegangsbeheer
  • uitgewerkte organisatie
    – de autorisatie tot gebruik van een dienst met toegevoegde
     waarde wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst, indien
     nodig mits een machtiging door het Sectoraal Comité
    – de conformiteit van een concrete vraag om toegang met de
     toegangsautorisaties wordt preventief gevalideerd door de
     onafhankelijke instelling die het samenwerkingsplatform beheert
    – alle toegangen worden elektronisch gelogd op het niveau van de
     gebruiker om in geval van klachten achteraf te kunnen nagaan of
     de toegang rechtmatig was (enkel wie-wat-wanneer, geen
     inhoud)
    – de toegang tot de loggings is strikt beveiligd
Frank Robben              21             29 februari 2008
        Gebruikers- en toegangsbeheer
  • uitgewerkte organisatie
    – de authenticatie van de identiteit geschiedt in functie van het
     vereiste beveiligingsniveau door
        • de elektronische identiteitskaart
        • een gebruikersnummer, paswoord en burgertoken
        • een gebruikersnummer en paswoord
    – de verificatie van hoedanigheden en mandaten geschiedt door
     een toegang tot gevalideerde authentieke bronnen
    – het geheel is uitgebouwd via een generiek policy enforcement
     model
Frank Robben                 22           29 februari 2008
             Policy Enforcement Model
                             Actie
                              op
                            toepassing                     Actie
                           GEWEIGERD      Policy              op
                                                    toepassing
               Gebruiker                Toepassing          TOEGESTAAN     Toepassing
                            Actie       ( PEP)
                             op
                           toepassing   Beslissings  Beslissings
                                   aanvraag   antwoord
                                                          Informatie
                                                           Vraag /
                     Ophalen             Policy                  Antwoord
                     Policies
                                   Beslissing ( PDP)


                                            Informatie
                                             Vraag /
                                            Antwoord

      Autorisatie
       beheer    Policy Administratie                  Policy Informatie         Policy Informatie
                ( PAP)                         ( PIP)              ( PIP)
Beheerder
                 Policy                       Authentieke bron         Authentieke bron
                repository


 Frank Robben                              23                               29 februari 2008
        Policy Enforcement Point (PEP)
  • onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle
   beschikbare informatie inzake de gebruiker, de
   gevraagde actie, de resources en de omgeving
  • de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy
   Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing
   afdwingen
  • toegang verlenen tot de toepassing en relevante
   credentials meegeven
                  Actie
                  op
                toepassing                 Actie
                                       op
                GEWEIGERD     Policy         toepassing
         Gebruiker          Toepassing       TOEGESTAAN   Toepassing
                 Actie      (PEP )
                 op
               toepassing   Beslissings Beslissings
                       aanvraag  antwoord                          Policy
                       Beslissing (PDP )Frank Robben                        24                   29 februari 2008
        Policy Decision Point (PDP)
  • op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de
   passende autorisation policy opzoeken in de Policy
   Administration Point(s) (PAP)
  • de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie
   ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP)
  • de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable)
   nemen en doorsturen naar het PEP
                      Policy
                     Toepassing
                      (PEP )
                    Beslissings Beslissings
                     aanvraag antwoord
                                    Informatie
                                     Vraag /
              Ophalen      Policy          Antwoord
              Policies
                    Beslissing (PDP )

                             Informatie
                              Vraag /
                             Antwoord         Policy Administratie       Policy Informatie  Policy Informatie
            (PAP )             (PIP )        (PIP )Frank Robben                      25                 29 februari 2008
      Policy Administration Point (PAP)
  • omgeving voor het bewaren en beheren van de
   autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en)
   aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing
  • ter beschikking stellen van de autorisation policies aan
   het PDP

              Autorisatie           Ophalen
               beheer             Policies
                      PAP            PDP

        Beheerder
                      Policy
                     repository
Frank Robben                      26          29 februari 2008
        Policy Information Point (PIP)

  • ter beschikking stellen               Informatie
                              Vraag/
                              Antwoord
                   PDP
   aan het PDP van
   informatie voor het          Informatie
                      Vraag/
                      Antwoord
   beoordelen van de
   autorisation policies         PIP 1       PIP 2

   (authentieke bronnen met
   hoedanigheden,
   mandaten, …)
                   Authentieke bron  Authentieke bron
Frank Robben          27               29 februari 2008
                             Architectuur

        eHealth-platform                        Sociale sector                     Niet-sociale FOD’s
  USER                           USER         (KSZ)               USER          (Fedict)
                      APPLICATIONS                        APPLICATIONS                       APPLICATIONS
 Authen -  Authorisation                 Authen -   Authorisation                Authen -    Authorisation
 tication    PEP             WebApp    tication    PEP             WebApp   tication     PEP            WebApp
           Role                            Role                          Role
          Mapper
                        XYZ               Mapper
                                                     XYZ             Mapper
                                                                                  XYZ
                 Role                            Role                          Role
                 Mapper                           Mapper                         Mapper
                 DB                             DB                           DB       PDP        Role                  PDP         Role                   PDP      Role
                                                                                   PAP
                        PAP                            PAP             Role    Provider
        Role       Provider
                       ‘’Kephas’’
                                     Role       Provider
                                                    ‘’Kephas’’          Provider     DB     ‘’Kephas’’
       Provider       DB                  Provider       DB
 PIP     PIP       PIP              PIP     PIP       PIP               PIP      PIP     PIP
                                                            Attribute   Attribute   Attribute
Attribute  Attribute    Attribute          Attribute  Attribute    Attribute
                                                            Provider   Provider   Provider
Provider   Provider    Provider           Provider   Provider     Provider
                       Beheer                           Beheer      DB
                                                            Gerechts-     DB      DB      Beheer
 DB              DB              DB              DB
       RIZIV                           UMAF                      deurwaar-    XYZ      XYZ
Mandaten            XYZ       GAB    Mandaten            XYZ       GAB                            GAB
                                                             ders
 Frank Robben                                       28                             29 februari 2008
   Principe van "cirkels van vertrouwen"
  • doel
    – vermijden van onnodige centralisatie
    – vermijden van onnodige bedreigingen voor de bescherming van de
     persoonlijke levenssfeer
    – vermijden van meervoudige identieke controles en opslag van loggings
  • methode: taakverdeling tussen de bij elektronische dienstverlening
   betrokken instanties met duidelijke afspraken inzake
    – wie welke authenticaties, verificaties en controles verricht aan de hand
     van welke middelen en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is
    – hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van de verrichte
     authenticaties, verificaties en controles op een veilige wijze elektronisch
     worden uitgewisseld
    – wie welke loggings bijhoudt
    – hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op eigen initiatief van een
     controle-orgaan of n.a.v. klacht, een volledige tracing kan geschieden
     van welke natuurlijke persoon welke dienst of transactie m.b.t. welke
     burger of onderneming wanneer, via welk kanaal en voor welke
     doeleinden heeft gebruikt

Frank Robben                 29               29 februari 2008
          Verwijzingsrepertorium
  • inhoud
    – aanduiding, op vraag van de patiënt, geïdentificeerd aan de
     hand van zijn patiëntidentificatienummer, van de plaatsen waar
     welke soort elektronische informatie beschikbaar is over de
     patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte
     zorgen
    – enerzijds tabel met actuele vaste zorgrelaties tussen
     zorgverleners en hun patiënten, de aard van de relatie, en de
     begin- en einddatum van de relatie
    – anderzijds tabel met plaatsen waar buiten een vaste zorgrelatie
     elektronische informatie over de onderscheiden patiënten
     aanwezig is
    – eventueel via een getrapt systeem (algemeen
     verwijzingsrepertorium verwijst door naar specifieke
     verwijzingsrepertoria per groep van zorgverleners of per
     zorginstelling)
    – geen inhoudelijke informatie !!!

Frank Robben              30             29 februari 2008
         Verwijzingsrepertorium
  • functies
    – preventieve controle op de rechtmatigheid van de toegang tot
     informatie over een bepaalde patiënt
    – routering van vragen om informatie naar de plaatsen waar
     informatie over de betrokken patiënt beschikbaar is
    – mogelijkheid tot automatische mededeling van informatie aan
     bepaalde zorgverleners
Frank Robben              31             29 februari 2008
        Codering en anonimisering
  • eHealth-platform als trusted third party (TTP) belast met
    – het coderen en anonimiseren van informatie
    – het ter beschikking stellen van de gecodeerde of
     geanonimiseerde informatie aan de actoren in de
     gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers


  • controle op de conformiteit van de coderings- en
   anonimiseringsmethoden met de wetgeving inzake de
   bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het
   Sectoraal Comité

  • het eHealth-platform doet zelf geen beleids-
   ondersteuning of studies !!!

Frank Robben             32            29 februari 2008
 Ontsluitingskanalen aangepast aan gebruikers
  • verschillende devices
    –   (draagbare) PC
    –   PDA
    –   GSM
    –   …
  • voor elke doelgroep bij voorkeur georganiseerd door de
   bestaande dienstverleners aan die doelgroep (geen
   monopolie van het eHealth-platform !)
  • voor elke doelgroep minstens één gratis en algemeen
   toegankelijke toepassing voor de geïntegreerde
   ontsluiting van de informatie, residuair gebouwd door het
   eHealth-platform als webtoepassing indien nodig
  • zoveel mogelijk geïntegreerde ontsluiting van informatie
   die de gebruiker mag verkrijgen over informatiebronnen
   heen
Frank Robben           33           29 februari 2008
        Aangepast juridisch kader
  • instelling van het eHealth-platform als organisatie, met
   de bepaling van de juridische structuur, de opdrachten,
   de beheers- en overlegorganen en hun samenstelling

  • mogelijkheid resp. verplichting tot gebruik van het
   patiëntidentificatienummer

  • bewijskracht van elektronische voorschriften en
   elektronische gegevensuitwisselingen

  • aanpassing van specifieke regelgeving in functie van de
   uit te voeren projecten

Frank Robben           34            29 februari 2008
        eHealth-platform als organisatie
  • opdrachten
    – ontwikkelen van een visie en strategie inzake de veilige
     elektronische dienstverlening en gegevensuitwisseling in de
     gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de
     persoonlijke levenssfeer
    – vastleggen van ICT-gerelateerde, functionele en technische
     normen en standaarden voor elektronische dienstverlening en
     gegevens-uitwisseling in de gezondheidszorgsector
    – nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische
     patiëntendossiers voldoen aan deze normen en standaarden
    – concipiëren, ontwikkelen en beheren van een
     samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische
     gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie
     hoger)


Frank Robben             35             29 februari 2008
        eHealth-platform als organisatie
  • opdrachten
    – afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, de
     validatie, de opslag en de terbeschikkingstelling van gegevens
     die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van
     kwaliteitsnormen terzake
    – bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van
     programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en
     gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de
     bijhorende basisdiensten
    – coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van
     gegevensuitwisseling in het kader van elektronische
     patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften
    – optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het
     coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de
     gezondheid

Frank Robben              36             29 februari 2008
        eHealth-platform als organisatie
  • opdrachten
    – motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de
     visie en strategie
    – organiseren van de samenwerking met andere overheids-
     instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische
     dienstverlening
Frank Robben              37              29 februari 2008
        eHealth-platform als organisatie
  • organen
    – Beheerscomité
        • zorgverleners en zorginstellingen
        • Ordes van Geneesheren en Apothekers
        • ziekenfondsen
        • overheidsdiensten met bevoegdheden inzake gezondheidszorg: FOD
         Volksgezondheid, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, Federaal Kenniscentrum
         voor de Gezondheidszorg, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
         Gezondheidsproducten
        • vertegenwoordigers van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken,
         Informatisering en Begroting
        • met raadgevende stem, vertegenwoordigers van de Kruispuntbank van de
         Sociale Zekerheid
    – Overlegcomité met werkgroepen: alle relevante stakeholders
Frank Robben                  38                29 februari 2008
          Stand van zaken
  • bestaande eHealth-platform  • bestaande basisdiensten  • bestaande gevalideerde authentieke bronnen  • bestaande en in uitbouw zijnde diensten met
   toegevoegde waarde

Frank Robben          39         29 februari 2008
             Het eHealth-platform
                     Patiënten en
    PortaHealth           zorgverleners               Portaal SZ
        SVA
         SVA                                  SVA
                                            SVA
         SVA
         DTW                                  SVA
                                             DTW
            Site FOD SZ                 Site RIZIV
              SVA
               SVA    Portal    MyCareNet     SVA
                                     SVA
               SVA
               DTW   eHealth              SVA
                                     DTW
                             SVA
                             SVA
                              SVA
                              DTW

Gebruikers

  eHealth-
  platform         Platform met basisdiensten


    GAB       GAB      GAB       GAB     GAB      GAB
Leveranciers

 Frank Robben                  40                29 februari 2008
          Het eHealth-platform
  • basisdienst
    – een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het
     eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met
     toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en
     aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde


  • dienst met toegevoegde waarde (DTW)
    – een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten
     en/of van de zorgverleners
    – de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik-
     kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe
     gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het
     eHealth-platformFrank Robben              41             29 februari 2008
          Het eHealth-platform
  • gevalideerde authentieke bron (GAB)
    – een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform
     een beroep doet
    – de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de
     beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter
     beschikking gestelde informatie
Frank Robben              42             29 februari 2008
     Reeds beschikbare basisdiensten
  • netwerk, gebaseerd op bestaande infrastructuur
   (internet, Carenet, extranet sociale zekerheid, FedMAN,
   …)
  • portaalomgeving (https://www.behealth.be), met o.a.
    – content management system
    – zoekmotor
  • persoonlijke elektronische brievenbus voor elke
   zorgverlener
  • geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
  • orchestratie van processen
  • beheer van loggings
  • in ontwikkeling
    – codering en anonimisatie
    – time stamping
Frank Robben             43        29 februari 2008
Portaal
Portaal
     Gevalideerde authentieke bronnen
  • kadaster van de zorgverleners
    – beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
     Voedselketen en Leefmilieu
    – bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een
     zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn
     identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)
  • gegevensbank met de RIZIV-erkenningen
    – beheerder: RIZIV
    – bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een
     zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ
  • gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn
   om op te treden namens een zorginstelling
    – beheerder: RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen)
    – bevat informatie over welke personen geïdentificeerd aan de
     hand van hun INSZ gemandateerd zijn om namens een
     zorginstelling welke toepassingen te gebruiken
Frank Robben              46             29 februari 2008
     Diensten met toegevoegde waarde
  • in productie
    – invoer in en raadpleging van Kankerregister
    – Medattest


  • in test
    – elektronische geboorte-aangifte (eBirth)
    – facturatie derde betaler


  • in ontwikkeling
    – Medic-e
    – ondersteuning elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen
    – ondersteuning anonimisering en codering voor RIZIV en IMA


Frank Robben              47            29 februari 2008
   Invoer en raadpleging Kankerregister
  • aanbieder: Stichting Kankerregister

  • gebruikers: oncologen binnen zorginstellingen en laboratoria

  • functionaliteit: op een elektronische wijze informatie ingeven in het
   Kankerregister en toegang hebben tot de ingebrachte informatie

  • gebruikte basisdiensten:
    –   identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker (eID)
    –   verificatie van de hoedanigheid van arts met een RIZIV-erkenning
    –   elektronische brievenbus (publicatie van documenten)
    –   loggingFrank Robben                   48                29 februari 2008
                 Medattest
  • aanbieder: RIZIV

  • gebruikers: artsen, tandartsen, kinesisten, verplegers, logopedisten,
   orthopedisten, zorginstellingen en hun mandatarissen

  • functionaliteit: on-line bestellen van zorgvoorschriften

  • gebruikte basisdiensten
    – identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker
     (eID of gebruikersnummer-paswoord-burgertoken)
    – verificatie van de hoedanigheid van de gebruikers
    – verificatie van het mandaat
    – logging


Frank Robben                 49                29 februari 2008
        Elektronische geboorteaangifte
  • aanbieders: Fedict, Rijksregister en Kruispuntbank Sociale
   Zekerheid

  • gebruikers: artsen, vroedvrouwen en verplegers in ziekenhuizen

  • functionaliteit: elektronisch aangeven van de geboorte van een kind

  • gebruikte basisdiensten
    – portaal
    – identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker
     (eID of gebruikersnummer-paswoord-burgertoken)
    – verificatie van de hoedanigheid van de gebruikers
    – verificatie van het mandaat
    – logging

Frank Robben                 50                29 februari 2008
         Facturatie derde betaler
  • aanbieder: Nationaal Intermutualistisch College

  • gebruikers: verplegers, hun groeperingen en mandatarissen

  • functionaliteit: op een elektronische wijze de facturen derde betaler
   overmaken aan de ziekenfondsen

  • gebruikte basisdiensten
    – identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker
     (eID of gebruikersnummer-paswoord-burgertoken)
    – verificatie van de hoedanigheid van verpleger met een RIZIV-erkenning
    – verificatie van het mandaat
    – elektronische brievenbus (publicatie van documenten)
    – logging

Frank Robben               51              29 februari 2008
                 Medic-e
  • aanbieder: FOD Sociale Zekerheid

  • gebruikers: artsen die gehandicapten evalueren

  • functionaliteit: op een elektronische wijze de evaluatie van de
   gehandicapten inbrengen in het informatiesysteem van de FOD
   Sociale Zekerheid

  • gebruikte basisdiensten
    – identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker
     (eID of gebruikersnummer-paswoord-burgertoken)
    – verificatie van de hoedanigheid van arts met een RIZIV-erkenning
    – elektronische brievenbus (publicatie van documenten)
    – logging

Frank Robben                52               29 februari 2008
 Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen
  • onderzoek vereiste functionaliteiten
    – functionaliteiten vooraleer voorschrift kan verwerkt worden
        • authenticatie van de identiteit van de voorschrijver
        • verificatie van de hoedanigheid van de voorschrijver
        • systeem dat waarborgt dat het voorschrift niet meer onmerkbaar gewijzigd
         kan worden na de toepassing van de methoden voor het waarborgen van de
         integriteit en de elektronische datering
        • authenticatie van de identiteit, verificatie van de hoedanigheid van de
         voorschrijver, waarborgen van de integriteit en elektronische datering moet
         gebeuren voor elk individueel voorschift
        • de tijd nodig voor de authenticatie van de identiteit, de verificatie van de
         hoedanigheid en het waarborgen van de integriteit mag niet meer zijn dan ¼
         seconde per voorschrift
        • eenzelfde voorschrijver moet zonder overhead kunnen switchen tussen
         meerdere plaatsen van waaruit hij wil voorschrijven
        • locale validatie dat het voorschrift na het toepassen van de methode voor
         het waarborgen van de integriteit niet gewijzigd isFrank Robben                   53                 29 februari 2008
 Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen
  • onderzoek vereiste functionaliteiten
    – functionaliteiten terwijl voorschrift verwerkt wordt
        • de elektronische datering moet onmiddellijk na de toepassing voor de
         methode voor het waarborgen van de integriteit worden aangevraagd en
         geschieden binnen maximaal 30 seconden na de aanvraag
    – organisatorische vereisten
        • snelheid van vervanging van een authenticatiemiddel indien onbruikbaar
        • tracability van wie wanneer welke verwerking heeft verricht m.b.t. het
         aanmaken van het voorschrift (bijgehouden gedurende een vastgelegde
         periode)
        • tracability van de inhoud en het moment van elke aanvraag en verwerking
         van een aanvraag tot revocatie van een authenticatiemiddel
    – bijzonder aandachtspunt
        • er moet worden vermeden dat zorginstellingen met verschillende systemen
         voor authenticatie van de identiteit, verificatie van de hoedanigheid,
         waarborgen van de integriteit van documenten, elektronische datering, …
         worden geconfronteerd voor verschillende soorten van processen


Frank Robben                  54                29 februari 2008
 Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen
  • voorstel van oplossing
    – de authenticatie van de identiteit en de verificatie van de
     hoedanigheid geschiedt locaal en gebeurt minstens aan de hand
     van een user-id, een paswoord [en iets dat men bezit], op
     voorwaarde dat elke voorschrijver een document ondertekent
     dat alles wat qua identiteit en hoedanigheid wordt
     geauthentiseerd aan de hand van zijn user-id, zijn paswoord [en
     zijn element van bezit], onder zijn verantwoordelijkheid valt
    – de voorschriften worden gehasht
    – de hashingresultaten (dus niet het inhoudelijk voorschrift zelf !)
     worden door het eHealth-platform getimestamped
    – er worden duidelijke organisatorische regels inzake het beheer
     van de user-id’s, de paswoorden [en de elementen van bezit]
     neergelegd in een KB in uitvoering van artikel 21 van het KB nr.
     78, die worden gebaseerd op de resultaten van Elodis
    – een reglementering wordt uitgewerkt die de voorwaarden
     aangeeft waaronder naschriften mogelijk zijn

Frank Robben              55              29 februari 2008
   Nieuwe aanvragen om ondersteuning
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
   en Leefmilieu
    – herziening van de toepassing voor het verstrekken van een
     machtiging tot orgaandonatie (Orgadon)
    – informatie over therapeutische projecten
    – tracering van bloed
  • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
   Gezondheidsproducten
    – toepassing voor de ethische comités
  • consortium ePrescription (apothekers, artsen en
   ziekenfondsen)
    – elektronisch voorschift in de ambulante sector
  • Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid
    – VESTA: platform voor gegevensuitwisseling tussen het
     Agentschap en de door haar erkende diensten
Frank Robben              56            29 februari 2008
        Kritische succesfactoren
  • samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids-
   zorg, gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een
   centralisering van de taken
  • adequate maatregelen inzake informatieveiligheid en
   bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • vertrouwen van alle stakeholders inzake het behoud van
   de nodige autonomie en van de veiligheid van het
   systeem
  • eerst uitbouw uitwisselingsplatform en instelling
   benodigde organen (eHealth-platform als organisatie,
   samenwerkingsplatform, Sectoraal Comité, …), en
   daarna inhoudelijke uitwerking in de schoot van deze
   organen
  • quick wins in combinatie met een visie op lange termijn
  • wettelijk kader
Frank Robben          57          29 februari 2008
          Voor meer informatie

  • portaal eHealth-platform
    – https://www.behealth.be  • persoonlijke website Frank Robben
    – http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben
  • website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
    – http://www.ksz.fgov.beFrank Robben              58       29 februari 2008
D@nk u !

Vragen ?

								
To top