Docstoc

Slovenská obchodná inpekcia.rtf

Document Sample
Slovenská obchodná inpekcia.rtf Powered By Docstoc
					            Slovenská obchodná inšpekcia
   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
 pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

číslo: P/0118/01/2011                           dátum: 17.05.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný správny orgán, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: Akki s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava, IČO: 45 447 276,
predávajúci v prevádzke: Reštaurácia Kiss csarda, Nábrežie Čiernej vody 8, Ivánka pri Dunaji

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 predávať výrobky v správnej miere – pri kontrole uskutočnenej dňa 11.03.2011
  v prevádzke Reštaurácia Kiss csarda, Nábrežie Čiernej vody 8, Ivánka pri Dunaji, inšpektori
  SOI zistili poškodenie spotrebiteľa o 0,18 € nedodržaním deklarovaného objemu
  podaného alkoholického nápoja 2x 40 ml Becherovka 38%, ktorý bol predmetom
  kontrolného nákupu, keď miesto deklarovaných, objednaných a zaplatených 2x 40 ml
  bolo podaných (po zohľadnení tolerancie 1 ml) 2x 38 ml,
 umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených
  výrobkov – pri kontrole uskutočnenej dňa 11.03.2011 v prevádzke Reštaurácia Kiss csarda,
  Nábrežie Čiernej vody 8, Ivánka pri Dunaji, inšpektori SOI zistili, že spotrebiteľovi nebolo
  umožnené prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov
  z dôvodu používania váhy bez platného overenia orgánom metrológie,

čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
v znení neskorších predpisov,
                   u k l ad á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 200,00 €
(slovom dvesto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet vedený
v Štátnej pokladnici, Bratislava, č. ú. : 7000065068/8180, KS-289, VS-01180111

                O d ô v od n e n i e
Dňa 11.03.2010 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Reštaurácia Kiss csarda,
Nábrežie Čiernej vody 8, Ivánka pri Dunaji, ktorú prevádzkoval spoločnosť Akki s.r.o.,
Závodná 3, Bratislava, IČO: 45 447 276 (ďalej len „účastník konania“), zameranú na
dodržiavanie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
V rámci kontroly inšpektori SOI vykonali kontrolný nákup, predmetom ktorého bolo 5 druhov
výrobkov (1x 0,33l minerálka Rajec, 1x 0,2l džús 1 pc lososový šalát, 1 pc slivkové guľky, 2x
40 ml Becherovka 38%). Po vyúčtovaní a zaplatení predmetného kontrolného nákupu zistili
poškodenie spotrebiteľa o čiastku 0,18 € nedodržaním deklarovanej miery u podaného
alkoholického nápoja Becherovka 38%, keď miesto deklarovaných, objednaných a
zaplatených 2x 40 ml bolo podaných (po zohľadnení tolerancie 1 ml) 2x 38 ml. Inšpektori
SOI pri výkone kontroly ďalej zistili, že dodržanie množstva zakúpených výrobkov (1 pc
lososový šalát, 1 pc slivkové guľky) nebolo možné prekontrolovať z dôvodu nezabezpečenia
váhy s platným overením orgánom metrológie. Na prevádzke sa používala digitálna váha
výrobné číslo Sk 06-087 s neplatným overením z roku 2007.
Za zistené protiprávne konanie, a tým aj za porušenie zákona, citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania so statusom predávajúceho v
zmysle ustanovenia § 2, písm. b) bod 1. zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý spotrebiteľovi
ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.
Na základe uvedeného bolo účastníkovi konania listom zo dňa 11.04.2011 oznámené začatie
správneho konania o uložení postihu, doručeným dňa 02.05.2011.
K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa účastník konania k dôvodom
konania v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril, zistený protiprávny skutkový stav
žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje niektoré podmienky podnikania významné z hľadiska
ochrany spotrebiteľa. K týmto podmienkam patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky
v správnej miere, resp. umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si dodržanie deklarovanej
hmotnosti zakúpených výrobkov. Tieto povinnosti, ako vyplýva z výsledku kontroly SOI dňa
11.03.2011 v prevádzke Reštaurácia Kiss csarda, Nábrežie Čiernej vody 8, Ivánka pri Dunaji,
účastník konania, ako predávajúci, s poukazom na vyššie uvedené, preukázateľne porušil.
Inšpektori SOI vykonávajú kontrolu vnútorného trhu za účelom zistenia, či predávajúci,
výrobcovia, dodávatelia, resp. dovozcovia alebo osoby uvedené v ustanovení § 26 zákona
o ochrane spotrebiteľa dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im z cit. zákona alebo
právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre
konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.
Porušenie zákona má správny orgán, vzhľadom na platnú dikciu zákona o ochrane
spotrebiteľa, povinnosť sankcionovať pokutou až do výšky 66.387,83 €.
Pri určovaní výšky postihu správny orgán vychádzal z ustanovenia § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého zohľadnil charakter a menšiu závažnosť zisteného
protiprávneho konania, spočívajúce v znížení práv priznaných spotrebiteľovi v zmysle zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán prihliadol tiež na následky zisteného protiprávneho
konania. Nedodržaním deklarovanej miery podaného alkoholického nápoja došlo
k predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa o sumu 0,18 €, teda mu bola spôsobená
majetková ujma, čím dochádza k mareniu účelu zákona vyjadreného v § 3 zákona o ochrane
spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv spotrebiteľa je práve ochrana jeho ekonomických
záujmov, na druhej strane došlo k neoprávnenému prospechu zo strany účastníka konania,
spočívajúce v spôsobení majetkovej ujmy spotrebiteľovi nedodržaním deklarovanej miery u
podaného alkoholického nápoja Becherovka 38%. Z dôvodu nezabezpečenia váhy s platným
úradným overením je spotrebiteľ ukrátený na svojom práve prekontrolovať si správnosť
podaného množstva zakúpených výrobkov vo vzťahu k účtovanej cene. Z hľadiska
posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty za zistené
protiprávne konanie prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je
povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie
ktorých zodpovedá objektívne, bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán postih,
uložený vo výške, stanovenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
            Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
 Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 B r a t i s l a v a 2 7 . P.O.Box č. 5

číslo: D/0164/01/2011                          dátum: 31.05.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný dozorný orgán, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o podomovom
a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 ods. 4, § 4 ods. 1
a ods. 2, písm. g/ zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: Bc. Reima Laaksonen, 903 01 Tureň 569, IČO: 41 785 436,

pre porušenie povinnosti predávajúcim pri zásielkovom predaji
 vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu
  zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním
  tovaru – pri výkone kontroly inšpektormi SOI dňa 04.04.2011 bolo zistené, že
  spotrebiteľka p. Čandová z Malého Lipníka si objednala v internetovom obchode
  www.eurobatérie.sk tovar (adaptér HP/Com 19V), ktorý jej bol doručený dňa 24.09.2010.
  V zákonnej lehote 7 pracovných dní (hneď v deň doručenia) písomne odstúpila od kúpnej
  zmluvy a zaslala tovar predávajúcemu. Predávajúci tovar prevzal (dňa 27.09.2010),
  pričom kúpnu cenu tovaru a náklady spojené z objednaním tovaru vo výške 34,70 € vrátil
  spotrebiteľke až dňa 29.03.2011,

čím došlo k porušeniu § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov,

                    u k l a d á

podľa § 14 ods. 2 cit. zákona pokutu vo výške 500,00 €
(slovom päťsto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, Bratislava, č.ú.: 7000065068/8180, KS-379, VS-01640111

                O d ô v o d n e n i e
Dňa 04.04.2011 sa dostavil na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave pre Bratislavský kraj podnikateľ Bc. Laaksonen, 903 01 Tureň 569, IČO:
41 785 436 (ďalej len „účastník konania“) za účelom prešetrenia podnetu spotrebiteľa
evidovaného pod č. 1134/2010, týkajúceho sa nedodržania podmienok zákona č. 108/2000
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších
predpisov.
Pri výkone kontroly bolo zistené, že spotrebiteľka p. Čandová z Malého Lipníka si objednala
v internetovom obchode www.eurobatérie.sk tovar (adaptér HP/Com 19V), ktorý jej bol
doručený dňa 24.09.2010. V zákonnej lehote 7 pracovných dní (hneď v deň doručenia)
písomne odstúpila od kúpnej zmluvy a zaslala tovar predávajúcemu. Predávajúci tovar
prevzal (dňa 27.09.2010), pričom kúpnu cenu tovaru a náklady spojené z objednaním tovaru
vo výške 34,70 € vrátil spotrebiteľke až dňa 29.03.2011. Teda predávajúci nevrátil
spotrebiteľke v zákonnej lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu
zaplatenú za tovar, ktorú spotrebiteľka uhradila, vrátane nákladov, ktoré vynaložila
v súvislosti s objednaním tovaru.
Uvedeným došlo k porušeniu § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, za
ktoré zodpovedá účastník konania.
Na základe zisteného porušenia zákona bolo účastníkovi konania listom zo dňa 05.05.2011
zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručeným dňa 09.05.2011.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, má účastník konania možnosť v stanovenej lehote podať vyjadrenie k dôvodu
konania. Účastník konania toto svoje právo nevyužil, vo vysvetlivke do inšpekčného záznamu
z kontroly zistené protiprávne konanie žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji
a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru,
ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.
V zmysle § 12 ods. 4 cit. zákona odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od zrušuje.
Predávajúci je povinný v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) cit. zákona vrátiť spotrebiteľovi
najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane
nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
Orgán dozoru preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel
k záveru, že protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo zistený a zodpovednosť účastníka
konania bola preukázaná.
Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či
predávajúci dodržiavajú povinnosti, vyplývajúce im zo zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov.
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je v danom prípade
stav zistený v čase vykonaného šetrenia predmetného podnetu, resp. v čase výkonu kontroly.
Porušenie zákona má orgán dozoru, vzhľadom na platnú dikciu cit. zákona povinnosť
v zmysle § 14 ods. 2 sankcionovať pokutou až do výšky 3.319,39 €.
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji
a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, orgán dozoru pri určení výšky pokuty
prihliadol najmä na závažnosť zisteného protiprávneho konania a následky protiprávneho
konania, spočívajúce v upretí jedného zo základných práv spotrebiteľa v prípade odstúpenia
od zmluvy pri zásielkovom predaji, a to práva na vrátenie uhradenej kúpnej ceny
v maximálnej 15-dňovej lehote. Spotrebiteľovi postupom účastníka konania vzniká majetková
ujma, nakoľko nemá k dispozícii, po celú dobu trvania protiprávneho stavu, vrátenú kúpnu
cenu a náklady spojené s objednaním tovaru. Súčasne orgán dozoru prihliadol na dĺžku
trvania protiprávneho stavu, a to obdobie od uplynutia 15-dňovej lehoty, v priebehu ktorej bol
účastník konania povinný spotrebiteľom vrátiť uhradenú kúpnu cenu, vrátane nákladov
spojených s objednaním tovaru, preukázateľne do času výkonu kontroly. Z hľadiska
posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistené protiprávne
konanie prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať
všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov pri podomovom a zásielkovom
predaji, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek
okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti spôsobili.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih,
uložený vo výške, stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z týchto dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
            Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
 Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 B r a t i s l a v a 2 7 . P.O. Box č. 5

číslo: D/0165/01/2011                         dátum: 31.05.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný dozorný orgán, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o podomovom predaji
a zásielkovom predaji, v nadväznosti na § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2, písm. g/ zákona č.
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení
neskorších predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: FANTASY WAY, s.r.o., Hrubý Šúr 108, IČO: 35 884 754

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy -
  dňa 07.03.2011 pri výkone kontroly inšpektormi SOI bolo zistené, že spotrebiteľ
  p. Miško z Kendíc odstúpil od kúpnej zmluvy č. 1001485, uzavretej dňa 16.09.2010 na
  prezentačnej akcii organizovanej účastníkom konania, v zákonnej lehote 7 pracovných dní
  od dodania tovaru (tovar mu bol dodaný dňa 23.09.2010) poštovou zásielkou zo dňa
  29.09.2010 a vrátil tovar predávajúcemu, pričom k vráteniu uhradenej zálohy vo výške
  19,00 € prišlo až dňa 08.02.2011,

čím došlo k porušeniu § 8 ods. 3 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov,


                    u k l a d á

podľa § 14 ods. 2 cit. zákona pokutu vo výške 3.300,00 €
(slovom tritisíctristo eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, Bratislava, č.ú.: 7000065068/8180, KS-379, VS-01650111

                O d ô v o d n e n i e
Dňa 07.03.2011 sa na základe predvolania dostavil na Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
konateľ spoločnosti FANTASY WAY, s.r.o, Hrubý Šúr 108, IČO: 35 884 754 (ďalej len
„účastník konania“), p. Kamarashki za účelom prešetrenia podnetu spotrebiteľa č. 1141,
týkajúceho sa nedodržania podmienok zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov.
Pri výkone kontroly bolo zistené, že spotrebiteľ p. Miško z Kendíc na prezentačnej akcii
organizovanej účastníkom konania dňa 16.09.2010 uzavrel kúpnu zmluvu č. 1001485. Pri
podpise kúpnej zmluvy uhradil zálohu na kúpnu cenu vo výške 19,00 €. Predmet kúpy
indukčný varič v hodnote 190,00 € mu bol dodaný dňa 23.09.2010. V zákonnej lehote 7
pracovných dní od dodania tovaru dňa 29.09.2010 spotrebiteľ písomne odstúpil od kúpnej
zmluvy, vrátil tovar predávajúcemu a žiadal vrátenie uhradeného preddavku. K vráteniu
uhradenej zálohy došlo až dňa 08.02.2011.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že účastník konania, ako predávajúci, nevrátil v zákonnej
lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi uhradenú zálohu na
kúpnu cenu vráteného výrobku, čím došlo k porušeniu § 8 ods. 3 zákona č. 108/2000 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších
predpisov.
Na základe zisteného porušenia zákona bolo účastníkovi konania listom zo dňa 05.05.2011
zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručeným dňa 09.05.2011.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, má účastník konania možnosť v lehote stanovenej orgánom dozoru podať
vyjadrenie k dôvodu konania. Účastník konania toto svoje právo nevyužil, zistené protiprávne
konanie žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.
V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji
a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia výrobku.
V zmysle § 8 ods. 3 cit. zákona je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť
spotrebiteľovi cenu zaplatenú za výrobok alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi
preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Orgán dozoru preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel
k záveru, že protiprávne konanie, ako aj zodpovednosť účastníka konania boli spoľahlivo
zistené a preukázané.
Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či
predávajúci dodržiavajú povinnosti, vyplývajúce im zo zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov.
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase
vykonaného šetrenia predmetného podnetu. Porušenie zákona má orgán dozoru, vzhľadom na
platnú dikciu cit. zákona v zmysle § 14 ods. 2 sankcionovať pokutou až do výšky 3.319,39 €.
V zmysle § 14 ods. 3 cit. zákona orgán dozoru pri určení výšky pokuty prihliadol najmä na
závažnosť zisteného protiprávneho konania a následky protiprávneho konania, spočívajúce
v prípade neakceptovania odstúpenia od zmluvy v upretí základného práva spotrebiteľa pri
podomovom predaji, a to práva na vrátenie uhradenej kúpnej ceny v zákonnej lehote 15 dní,
čím vznikla spotrebiteľovi priama majetková ujma. Súčasne orgán dozoru prihliadol na dĺžku
trvania protiprávneho stavu, a to obdobie od uplynutia 15-dňovej lehoty, v priebehu ktorej bol
účastník konania povinný spotrebiteľovi vrátiť uhradený preddavok na kúpnu cenu,
preukázateľne do času jeho zaslania formou poštovej poukážky dňa 08.02.2011. Z hľadiska
posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty prihliadol na
skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom
stanovené podmienky predaja výrobkov pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, za
dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
zistené porušenie povinnosti spôsobili. V neposlednom rade orgán dozoru pri určovaní výšky
pokuty za zistené protiprávne konanie tiež prihliadol na skutočnosť, že v prípade účastníka
konania ide o opakované rovnaké protiprávne konanie, zistené aj pri kontrole SOI dňa
08.04.2010, na základe ktorej bola účastníkovi konania právoplatným rozhodnutím č.
D/0133/01/2010 zo dňa 21.06.2010 pokuta 2.500,00 €, ďalej pri kontrole dňa 22.04.2010, na
základe čoho bola účastníkovi konania právoplatným rozhodnutím č. D/0175/01/2010 zo dňa
06.09.2010 uložená pokuta vo výške 3.000,00 €, pri kontrole dňa 22.7.2010, na základe čoho
bola účastníkovi konania právoplatným rozhodnutím č. D/581/01/2010 zo dňa 02.02.2011
uložená pokuta vo výške 3.300,00 €, pri kontrole dňa 30.9.2010, na základe čoho bola
účastníkovi konania právoplatným rozhodnutím č. D/0582/01/2010 zo dňa 07.02.2011
uložená pokuta 3.500,00 € a taktiež pri kontrole dňa 10.11.2010, na základe ktorej bola
účastníkovi konania právoplatným rozhodnutím č. D/0605/01/2010 zo dňa 11.03.2011
uložená pokuta vo výške 3.300,00 €.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih,
uložený vo výške, stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia, za primeraný charakteru
a závažnosti zisteného protiprávneho konania.
Z týchto dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
             Slovenská obchodná inšpekcia
    Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
  pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

číslo: P/0167/01/2011                           dátum: 06.06.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný správny orgán, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: LIMEX Sk, s. r. o., Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 35 752 939,
predávajúci v prevádzke: KOBERCE TREND, Bratislavská 79, Pezinok

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 11 a 12 zákona č. 250/2007 Z. z., v znení
  neskorších predpisov, ak sa poskytujú písomne, boli v štátnom jazyku – pri kontrole
  vykonanej dňa 25.03.2011 v prevádzke KOBERCE TREND, Bratislavská 79, Pezinok,
  inšpektori SOI zistili, že u 5 druhov ponúkaných výrobkov v celkovej hodnote 238,70 €
  absentovali informačné povinnosti uvedené § 11 a § 12 v štátnom jazyku,

čím došlo k porušeniu § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení
neskorších predpisov,
                 u k l ad á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 100,00 €
(slovom jednosto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet vedený
v Štátnej pokladnici, Bratislava, č. ú. : 7000065068/8180, KS-379, VS-01670111

                O d ô v od n e n i e
Dňa 25.03.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke KOBERCE TREND,
Bratislavská 79, Pezinok, zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
Pri výkone kontroly inšpektori SOI zistili v priamej ponuke pre spotrebiteľa 5 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 238,70 €, u ktorých neboli informačné povinnosti uvedené § 11
a § 12 cit. zákona v štátnom jazyku, len v cudzojazyčnej mutácii. Zistený nedostatok sa
týkal nasledovných výrobkov:

  11 ks tkané bavlnené predložky CHAM 40x60 cm, výrobca: India         á 2,50 €
      materiálové zloženie: 100% baumwolle,
      informácia o farbe: SCHOCO BROWN art. 2267040060        2 ks
                PLUM art. 2232040060            2 ks
                JEANS BLUE art. 2265040060         2 ks
                GREEN art. 2241040060           2 ks
                WINE RED art. 2267040060         3 ks
  8 ks tkané bavlnené koberce CHAM 60x90 cm, výrobca: India          á 5,50 €
      materiálové zloženie: 100% baumwolle,
      informácia o farbe: JEANS BLUE art. 2231060090     3 ks
               GREEN art. 2241060090        2 ks
               YELLOW, 100 % cotton Rag Rugs 3 ks
  12 ks obojstranná lepiaca páska na koberce, bal. 5 m, výrobca: Belgicko   á 2,00 €
  12 ks obojstranná lepiaca páska na koberce a podlahoviny,
      bal. 10 m, výrobca: Belgicko  á 3,70 €
  13 ks obojstranná lepiaca páska na koberce a podlahoviny,
      bal. 25 m, výrobca: Belgicko  á 7,60 €
Uvedeným protiprávnym skutkovým stavom došlo k porušeniu § 13 zákona o ochrane
spotrebiteľa, za ktoré zodpovedá spoločnosť LIMEX Sk, s. r. o., Ivanská cesta 10, 821 04
Bratislava, IČO: 35 752 939 (ďalej len „účastník konania“).
Na základe zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi konania
listom zo dňa 09.05.2011 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručeným dňa
17.05.2011.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, má účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní od doručenia oznámenia
podať vyjadrenie k dôvodu konania.
K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa účastník konania k dôvodu
konania v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril, zistený protiprávny skutkový stav
žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.
V zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný zabezpečiť, aby
informácie o vlastnostiach predávaného výrobku, vrátane spôsobu použitia, pokiaľ to
vyžaduje povaha výrobku, obsahoval aj priložený písomný návod.
V zmysle § 12 ods. 2 cit. zákona je predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný
výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi, o spôsobe
použitia a údržby výrobku, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia
alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania alebo informáciami podľa
osobitných predpisov.
V zmysle § 13 cit. zákona je stanovená povinnosť predávajúceho uvádzať písomne
poskytované informácie uvedené v § 11 a § 12 cit. zákona v štátnom jazyku.
Keďže účastník konania, ako predávajúci, v zmysle definície § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa ponúkal na predaj spotrebiteľom výrobky, pri ktorých písomné informácie
v zmysle § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 cit. zákona boli uvedené len v cudzojazyčnej mutácii, t.j.
neobsahovali žiadne údaje v štátnom jazyku, preukázateľne porušil povinnosť ustanovenú
zákonom.
Inšpektori SOI vykonávajú kontrolu vnútorného trhu za účelom zistenia, či predávajúci,
výrobcovia, dodávatelia, resp. dovozcovia alebo osoby uvedené v ustanovení § 26 zákona
o ochrane spotrebiteľa dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im z cit. zákona alebo
právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre
konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.
Porušenie zákona má správny orgán, vzhľadom na platnú dikciu zákona o ochrane
spotrebiteľa, povinnosť sankcionovať pokutou až do výšky 66.387,83 €.
Na základe zisteného skutkového stavu správny orgán dospel k záveru, že konaním účastníka
neboli dodržané zákonom stanovené povinnosti, a tým došlo k porušeniu ustanovenia
uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola
spoľahlivo preukázaná.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho skutkového stavu. Nesplnením zákonom požadovaných informačných
povinností v písomnej forme v štátnom jazyku bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný
mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, konkrétne ustanoveniami § 11 a § 12 cit. zákona. Ďalej
správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj následky zisteného protiprávneho
skutkového stavu spočívajúce v tom, že bez zrozumiteľných písomných informácií o spôsobe
použitia výrobku v štátnom jazyku môže dôjsť k ujme na majetku spotrebiteľa z dôvodu
nesprávnej manipulácie s výrobkom. Uvedeným konaním je marený účel zákona vyjadrený v
§ 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv spotrebiteľa je práve
ochrana jeho majetku. Skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bol
jednak charakter informácií, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju zákonnú
povinnosť, hodnota výrobkov, ktorých sa týkali predmetné nedostatky (238,70 €), ako aj
zistený rozsah porušených povinností (5 druhov výrobkov). Z hľadiska posudzovania miery
zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky pri predaji výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti
spôsobili.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán postih,
uložený vo výške, stanovenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
           Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
   Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava, P.O.BOX 5

číslo: P/0173/01/2011                         dátum: 31.05.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný orgán dozoru, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2, písm. g/ zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: Tomáš Pilát, Závadská 10, 831 06 Bratislava, IČO: 40 788 725,
predávajúci v prevádzke: Restaurant Business Cafe, Vajnorska 134/A, Bratislava

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
  prekontrolovať si správnosť deklarovaného množstva zakúpených výrobkov - pri kontrole
  dňa 01.04.2011 vykonanej v prevádzke Restaurant Business Cafe, Vajnorska 134/A,
  Bratislava, inšpektori SOI zistili, že spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať si
  dodržanie deklarovaného množstva zakúpených výrobkov z dôvodu nezabezpečenia
  hmotnostného meradla s platným overením       orgánu metrológie (v prevádzke sa
  nachádzalo meradlo s neplatným prvotným overením z r. 2008)
 predávať výrobky v správnej miere - predávajúci pri kontrolnom nákupe, uskutočnenom
  inšpektormi SOI dňa 01.04.2011 v prevádzke Restaurant Business Cafe, Vajnorska 134/A,
  Bratislava, nedodržal deklarovaný objem podaného alkoholického nápoja (pri objednávke
  1x 40 ml Hruškovica Spiš 40% á 54,00 €/l miesto deklarovaných, objednaných
  a zaplatených 40 ml, po zohľadnení príslušnej objemovej tolerancie 1 ml, bolo podaných
  37 ml ), čím došlo k predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa celkom o sumu 0,17 €,
 označiť výrobok údajmi o miere alebo množstve – pri kontrole vykonanej inšpektormi
  SOI dňa 01.04.2011 v prevádzke Restaurant Business Cafe, Vajnorska 134/A, Bratislava,
  bolo zistené, že v cenníku predávajúceho pri 13 druhoch výrobkov (jedál)
  nachádzajúcich sa v priamej ponuke pre spotrebiteľa nebolo uvedené množstvo resp.
  objem,

čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov,

                    u k l a d á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 250,00 €
(slovom dvestopäťdesiat eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, Bratislava, č. ú. 7000065068/8180, KS-379, VS-01730111
                 Odôvodnenie
Dňa 01.04.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Restaurant Business Cafe,
Vajnorska 134/A, Bratislava, zameranú na dodržiavanie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Pri výkone kontroly bolo zistené, že spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať si
dodržanie deklarovaného množstva zakúpených výrobkov z dôvodu nezabezpečenia
hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie. V kontrolovanej prevádzke
sa nachádzalo meradlo s neplatným prvotným overením z r. 2008. Ďalej bolo zistené, že
predávajúci pri kontrolnom nákupe nedodržal deklarovaný objem podaného alkoholického
nápoja. Pri objednávke 1x 40 ml Hruškovica Spiš 40% á 54,00 €/l miesto deklarovaných,
objednaných a zaplatených 40 ml, po zohľadnení príslušnej objemovej tolerancie 1 ml, bolo
podaných 37 ml, čím došlo k predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa celkom o sumu
0,17 €.
Inšpektori SOI taktiež zistili, že v cenníku predávajúceho pri 13 druhoch výrobkov (jedál)
nachádzajúcich sa v priamej ponuke pre spotrebiteľa: zmes listových šalátov, mozarella,
cherry paradajky, dressing, parmezán, údený losos na listovom šaláte, nakladaný balkánsky
syr s olivami, chrumkavá zelenina, zmes listových šalátov s grilovaným kuracím mäsom,
paradajková polievka, kuracia cigánska, opekané zemiaky, obloha, nebolo uvedené
množstvo, resp. objem.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a), § 12 ods. 2 zákona o ochrane
spotrebiteľa, za ktoré zodpovedá podnikateľ Tomáš Pilát, miesto podnikania Závadská 10,
831 06 Bratislava, IČO: 40 788 725 (ďalej len „účastník konania“).
Na základe zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi konania
listom zo dňa 09.05.2011 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručeným dňa
13.05.2011.
V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa účastník konania v lehote
stanovenej správnym orgánom nevyjadril, vo vysvetlivke do inšpekčného záznamu z kontroly
zistený protiprávny skutkový stav žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať
výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať
si správnosť týchto údajov.
V zmysle § 12 ods. 2 cit. zákona je predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný
výrobok bol zreteľne označený údajom o miere alebo množstve.
Účastník konania vyššie opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti stanovené
zákonom.
Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či
predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy,
vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností
ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit.
zákona povinnosť zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66 387,83 €.
Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že neboli splnené
zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovenia uvedeného vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola spoľahlivo preukázaná.
Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru vzal v úvahu charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho konania, ktorým bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Ďalej orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na
následky zisteného protiprávneho konania. V prípade nezabezpečenia hmotnostného meradla
s platným overením príslušným orgánom metrológie       je spotrebiteľovi znemožnené
prekontrolovať si dodržanie deklarovaného množstva zakúpených výrobkov, resp. sťažené
uplatnenie reklamácie na dodržanie množstva výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene.
Nedodržaním deklarovaného objemu podávaného nápoja došlo k predraženiu kontrolného
nákupu v neprospech spotrebiteľa celkom o sumu 0,17 €, teda mu bola spôsobená majetková
ujma, čím dochádza k mareniu účelu zákona vyjadreného v § 3 zákona o ochrane
spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv spotrebiteľa je práve ochrana jeho ekonomických
záujmov a na druhej strane došlo k neoprávnenému prospechu zo strany predávajúceho.
Neuvedenie údaju na aké množstvo, či objem výrobku sa cena vzťahuje, znemožňuje
spotrebiteľovi overiť si správnosť svojej objednávky a taktiež je spotrebiteľovi sťažené, resp.
znemožnené uplatnenie si reklamácie na dodržanie hmotnosti, resp. miery výrobkov.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený
protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný
dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých
zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih, uložený vo
výške, stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
           Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
   Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava, P.O.BOX 5

číslo: P/0176/01/2011                         dátum: 01.06.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný správny orgán, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava,
IČO: 31 321 828,
predávajúci v prevádzke: Hypermarket Tesco Zlaté piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 poskytovať písomné informácie uvedené v § 11a § 12 v štátnom jazyku – dňa 14.04.2011
  v kontrolovanej prevádzke Hypermarket Tesco Zlaté piesky, Cesta na Senec 2,
  Bratislava, inšpektori SOI zistili v priamej ponuke pre spotrebiteľa 1 druh výrobku –
  kávovar AMICA CE 2011 CREMIS á 79,99 €, v celkovej hodnote 639,92 €, ktorý nemal
  zabezpečený písomný návod na používanie v štátnom jazyku (k výrobku bol priložený len
  návod v poľskom jazyku),

čím bol porušený § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov,
                   u k l a d á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 1.200,00 €
(slovom jedentisícdvesto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, Bratislava, č. ú. 7000065068/8180, KS-379, VS-01760111

                 Odôvodnenie

Dňa 14.04.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Hypermarket Tesco Zlaté
piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava, so zameraním na šetrenie podnetu spotrebiteľa
č. 310/2011, ako aj na dodržiavanie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Pri výkone kontroly bolo zistené, že v priamej ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh
výrobku (kávovar AMICA CE 2011 CREMIS á 79,99 €, v celkovej hodnote 639,92 €), ktorý
nemal zabezpečený návod na používanie v štátnom jazyku. K výrobku bol priložený len
písomný návod v poľskom jazyku.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré
zodpovedá spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61
Bratislava, IČO: 31 321 828 (ďalej len „účastník konania“).
Na základe zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi konania
listom zo dňa 11.05.2011 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, prevzatým dňa
16.05.2011.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, má účastník konania možnosť v stanovenej lehote podať vyjadrenie k dôvodu
konania. Účastník konania toto svoje právo nevyužil, zistený protiprávny skutkový stav
žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.
V zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný informovať
spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku
o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu
jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne
obsahoval aj priložený písomný návod.
V zmysle § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný zabezpečiť, aby
ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi, dovozcovi alebo
dodávateľovi, o spôsobe použitia a údržby výrobku, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho
nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania alebo
informáciami podľa osobitných predpisov.
V zmysle § 13 cit. zákona je stanovená povinnosť uvádzať písomne poskytované informácie
uvedené v § 11 a § 12 cit. zákona v štátnom jazyku.
Keďže účastník konania ponúkal na predaj výrobky, pri ktorých neboli zabezpečené písomné
návod na použitie, resp. informačné povinnosti v štátnom jazyku, preukázateľne porušil
povinnosť ustanovenú zákonom.
Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či
predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy,
vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností
ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit.
zákona povinnosť zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66.387,83 €, za
opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 165.969,59 €.
Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že neboli dodržané
zákonom stanovené informačné povinnosti a došlo k porušeniu ustanovenia uvedeného vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola spoľahlivo
preukázaná.
Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru vzal v úvahu charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho konania. Neuvedením písomných informácií podľa § 11 a § 12 zákona o
ochrane spotrebiteľa v štátnom jazyku bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu
zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ďalej orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj
na následky zisteného protiprávneho konania spočívajúce v tom, že bez jednoznačného
a zrozumiteľného písomného návodu (t.j. uvedeného v štátnom jazyku) o vlastnostiach,
spôsobe použitia či nebezpečenstva, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia, môže dôjsť k ujme
na majetku, prípadne na zdraví spotrebiteľa z dôvodu nesprávneho použitia výrobku, resp.
nedodržania potrebných bezpečnostných opatrení. Uvedeným konaním je marený účel
zákona vyjadrený v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv
spotrebiteľa sú práve ochrana jeho zdravia a majetku. Skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené
pri určovaní výšky postihu, bol jednak charakter informácií, pri ktorých si účastník konania
nesplnil svoju zákonnú povinnosť, celková hodnota výrobkov, u ktorých boli zistené
nedostatky, ktorá predstavuje sumu 639,92 €, ako aj zistený rozsah porušených povinností,
keďže nedostatky boli zistené u 1 druhu výrobku. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia
orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že
účastník konania, ako predávajúci,   je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu
na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V neposlednom rade orgán dozoru pri
určovaní výšky pokuty za zistené protiprávne konanie tiež prihliadol na skutočnosť, že
v prípade účastníka konania ide o opakované rovnaké protiprávne konanie, zistené aj pri
kontrole SOI dňa 28.07.2010 v prevádzke účastníka konania Obchodný dom MY – oddelenie
hračiek, Kamenné nám. 1, Bratislava, na základe čoho bola účastníkovi konania právoplatným
rozhodnutím č. P/0403/01/2010 zo dňa 08.10.2010 uložená pokuta vo výške 600,00 €.
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih, uložený vo
výške, stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
           Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
   Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava, P.O.BOX 5

číslo: P/0185/01/2011                         dátum: 01.06.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný orgán dozoru, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2, písm. g/ zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: Bio For Life s.r.o., 034 81Lisková 648, IČO: 44 498 322,
predávajúci v prevádzke: Biopotraviny – Bio For Life, Karadžičova 8, Bratislava

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr
  v posledný deň doby spotreby - pri výkone kontroly dňa 04.02.2011 v prevádzke
  Biopotraviny – Bio For Life, Karadžičova 8, Bratislava, inšpektori SOI zistili v priamej
  ponuke pre spotrebiteľa 1 druh výrobku (6x 125 g Sójový dezert broskyňa á 0,50 €/ks)
  v celkovej hodnote 3,00 €, pri ktorom už uplynula doba spotreby,
 označiť výrobok predajnou a jednotkovou cenou - pri výkone kontroly dňa 04.02.2011
  v prevádzke Biopotraviny – Bio For Life, Karadžičova 8, Bratislava, inšpektori SOI
  zistili v priamej ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 9 druhov výrobkov, ktoré neboli
  označené predajnou cenou a 15 druhov balených výrobkov nad 50 g alebo 50 ml, ktoré
  neboli označené jednotkovou cenou,

čím došlo k porušeniu § 6 ods. 3 a § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov,

                    u k l a d á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 100,00 €
(slovom jednosto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, Bratislava, č. ú. 7000065068/8180, KS-379, VS-01850111

                 Odôvodnenie
Dňa 04.02.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Biopotraviny – Bio For Life,
Karadžičova 8, Bratislava, zameranú na dodržiavanie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Pri výkone kontroly bolo zistené, že v priamej ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh
výrobku : 6x 125 g Sójový dezert broskyňa á 0,50 €/ks, v celkovej hodnote 3,00 €, pri ktorom
už uplynula doba spotreby (dátum spotreby do 03.02.2011). Inšpektori SOI taktiež zistili, že
v priamej ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzalo 9 druhov výrobkov:
   o 750 ml Eden Tomaten Saft, EAN: 4005047031136,
   o 750 ml Eden Fit Coctail, EAN:4005047072412
   o 700 ml Vincentka , EAN:8594027250026
   o 750 ml Eden mrkvová šťava, EAN:400504707481
   o 750 ml Voelkel šťava-trpaslík, EAN:4015533000676
   o 100 g Pu-Erh čaj, EAN: 8595058901741
   o 165 g Schär Zwieback, EAN: 8008698002339
   o 200 g Smakzycin produkt na pizzu , EAN: 5907623359209
   o 500 g Hrach žltý, EAN: 8594034770302,
ktoré neboli označené predajnou cenou,
a 15 druhov balených výrobkov nad 50 g alebo 50 ml:
1/ 50 g Dr.Popov – dubová kôra, EAN: 8595058902380 á 2,00 €
2/ 50 g Dr.Popov – aronia plod , EAN:85950589035030 á 2,00 €
3/ 50 g Dr.Popov – rakytník plod, EAN:85955058903370 á 2,00 €
4/ 50 g Dr.popov – vilcacora kôra, EAN:8595058902465 á 2,00 €
5/ 750 ml Eden Tomaten Saft, EAN: 4005047031136 á 3,29 €
6/ 750 ml Eden Fit Coctail, EAN:4005047072412 á 3,70 €
7/ 700 ml Vincentka , EAN:8594027250026 á 1,50 €
8/ 750 ml Eden mrkvová šťava, EAN:400504707481 á 3,95 €
9/ 0,7 l Jablkovo mrkvová šťava, EAN:41060012376 á 4,30 €
10/ 750 ml Voelkel šťava - trpaslík, EAN:4015533000676 á 4,60 €
11/ 100 g Pu-Erh čaj, EAN: 8595058901741 á 5,50 €
12/ 125 g Gluteber suché oblátky, EAN: 590186600379 á 2,80 €
13/ 165 g Schär Zwieback, EAN: 8008698002339 á 5,50 €
14/ 200 g Smakzycin produkt na pizzu , EAN: 5907623359209 á 3,10 €
15/ 500g Hrach žltý, EAN: 8594034770302 á 0,96 €,
ktoré neboli označené jednotkovou cenou v zmysle požiadavky zákona.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 6 ods. 3 a § 14a ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, za ktoré zodpovedá spoločnosť Bio For Life s.r.o., so sídlom 034 81 Lisková
648, IČO: 44 498 322 (ďalej len „účastník konania“).
Na základe zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi konania
listom zo dňa 12.05.2011 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručeným dňa
17.05.2011.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, má účastník konania možnosť v stanovenej lehote podať vyjadrenie k dôvodom
konania. Účastník konania toto svoje právo nevyužil, zistený protiprávny skutkový stav
žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.
V zmysle § 6 ods.3 zákona o ochrane spotrebiteľa výrobky, ktoré majú určenú dobu spotreby
sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky
najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.
V zmysle § 14a ods. 1 cit. zákona je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou
a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou
cenou.
V zmysle § 2 písm. zb) jednotkovou cenou sa rozumie konečná cena vrátane dane z pridanej
hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku
alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku.
Účastník konania vyššie opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti stanovené
zákonom.
Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či
predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy,
vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností
ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit.
zákona povinnosť zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66.387,83 €.
Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že neboli splnené
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov a došlo k porušeniu ustanovenia uvedeného
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola spoľahlivo
preukázaná.
Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru vzal v úvahu charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho konania, ktorým bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Ďalej orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na
následky zisteného protiprávneho konania. Výrobky s určenou dobou spotreby po jej uplynutí
strácajú svoje kvalitatívne i úžitkové vlastnosti až po úplné znehodnotenie a znemožnenie ich
použitia na účel, na ktorý sú určené. Ponukou takéhoto výrobku dochádza k priamej
majetkovej ujme spotrebiteľa, keďže dostáva výrobok, ktorý nemá deklarovanú kvalitu
i k možnej ujme na zdraví, nakoľko v tomto prípade išlo o potravinový výrobok. V dôsledku
toho dochádza k mareniu účelu zákona o ochrane spotrebiteľa vyjadreného v § 3 ods.1, kde
jedným zo základných práv spotrebiteľa je ochrana jeho zdravia a ekonomických záujmov.
Jednou zo základných informácií, ktoré spotrebiteľ potrebuje k svojmu rozhodnutiu
uskutočniť obchodnú transakciu, je cena výrobku. Bez jej uvedenia nemá možnosť posúdiť
ekonomickú výhodnosť či nevýhodnosť plánovanej kúpy a dostupnosť svojich finančných
prostriedkov. Jednotková cena je pre spotrebiteľa dôležitou informáciou, možno ju chápať ako
určitého „poradcu“, nakoľko spotrebiteľovi pomáha ľahšie sa orientovať pri rozhodovaní
o výhodnosti cien jednotlivých druhov výrobkov alebo o výhodnosti ceny určitého druhu
výrobku u rôznych predávajúcich a podľa nej sa objektívne rozhodnúť, či pristúpi ku kúpe
výrobku. Skutočnosťou, ktorá bola zohľadnená pri určovaní výšky postihu, je aj zistený
rozsah porušených povinností, keďže nedostatky boli zistené spolu u 15 druhov výrobkov.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený
protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný
dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých
zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih, uložený vo
výške, stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
           Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
   Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava, P.O.BOX 5

číslo: P/0186/01/2011                          dátum: 02.06.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný orgán dozoru, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2, písm. g/ zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: BB real servis, spol. s r.o., Znievska 9-11, 851 06 Bratislava,
IČO: 35 880 287,
predávajúci v prevádzke: Plastové okná a dvere, BB real servis, Šustekova 29, Bratislava

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 vybaviť reklamáciu spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie – pri
  výkone kontroly inšpektormi SOI dňa 23.03.2011 v prevádzke Plastové okná a dvere, BB
  real servis, Šustekova 29, Bratislava, bolo zistené, že reklamácia spotrebiteľa Mgr. Art
  Tomaškoviča z Bratislavy, zameraná na kvalitatívne nedostatky vykonaného diela
  „dodávka a montáž    plastových okien“,    uplatnená písomne dňa 20.12.2010
  (u predávajúceho zaevidovaná dňa 22.12.2010 pod č. 91), nebola vybavená v zákonom
  stanovenej maximálnej lehote, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia
 vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia – pri
  výkone kontroly inšpektormi SOI dňa 23.03.2011 v prevádzke Plastové okná a dvere, BB
  real servis, Šustekova 29, Bratislava, bolo zistené, že spotrebiteľovi Mgr. Art
  Tomaškovičovi z Bratislavy nebol vydaný písomný doklad o vybavení reklamácie
  (uplatnenej 22.12.2010) najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia,

čím bol porušený § 18 ods. 4 a ods. 9 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
v znení neskorších predpisov,
                  u k l a d á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 600,00 €
(slovom šesťsto eur )

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, Bratislava, č. ú. 7000065068/8180, KS-379, VS-01860111

                 Odôvodnenie

Dňa 23.03.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Plastové okná a dvere, BB real
servis, Šustekova 29, Bratislava, zameranú na prešetrenie podnetu spotrebiteľa evidovaného
č. 186/2011 a na dodržiavanie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Pri šetrení predmetného podnetu bolo zistené, že spotrebiteľ Mgr. Art Tomaškovič z
Bratislavy si písomne listom zo dňa 20.12.2010 uplatnil reklamáciu zameranú na kvalitatívne
nedostatky vykonaného diela (dodávka a montáž plastových okien). Reklamácia bola
u predávajúceho zaevidovaná dňa 22.12.2010 pod č. 91. Predávajúci riadne uplatnenú
reklamáciu nevybavil v zákonom stanovenej lehote najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia
žiadnym zo spôsobov uvedených v § 2 písm. m/ zákona o ochrane spotrebiteľa, ani
spotrebiteľovi nevydal písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa
jej uplatnenia.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 18 ods. 4 a ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa, za
ktoré zodpovedá spoločnosť BB real servis, spol. s r.o., so sídlom Znievska 9-11, 851 06
Bratislava, IČO: 35 880 287 (ďalej len „účastník konania“).
Na základe zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi konania
listom zo dňa 12.05.2011 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručeným dňa
16.05.2011.
V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa účastník konania v lehote
stanovenej orgánom dozoru nevyjadril, zistený protiprávny skutkový stav žiadnym
relevantným spôsobom nespochybnil.
Účastník konania sa vyjadril listom zo dňa 14.04.2011 a následne doplňujúcim listom zo dňa
06.05.2011 k šetrenému podnetu a vykonanej kontrole. Vo svojom vyjadrení uviedol, že
predmetná reklamácia bola viackrát riešená už v zákonných termínoch, no žiaľ nemá
o uvedenej skutočnosti žiadne písomné doklady. Dňa 11.04.2011 bola uskutočnená ohliadky
závad u spotrebiteľa a spotrebiteľom bol navrhnutý termín opráv po 25.04.2011. Okná boli
opätovne vymenené dňa 04.05.2011.
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný orgán dozoru, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu
a dospel k záveru, že protiprávne konanie bolo zo strany SOI spoľahlivo preukázané, čo vo
vyjadrení zo dňa 14.04.2011 nespochybnil ani účastník konania.
Ku skutočnosti, že účastník konania odstránil zistený nedostatok na základe vykonanej
kontroly správny orgán uvádza, že odstránenie nedostatku následne po vykonanej kontrole je
povinnosťou účastníka konania, ktorú mu ukladá ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná
v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné
opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu. Táto
skutočnosť však nie je relevantným podkladom pre zbavenie sa objektívnej zodpovednosti
účastníka konania za protiprávny skutkový stav, zistený v čase kontroly. Odstránenie
nedostatku nie je ani dôvodom na zastavenie konania v zmysle § 30 ods. 1 písm. h/ zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, nakoľko dôvod začatého
konania neodpadol, k porušeniu zákona prišlo a toto bolo v čase kontroly zistené
a preukázané.
V zmysle § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť
reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr,
vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Zákonnú definíciu pojmu predávajúci upravuje § 2 cit. zákona, v zmysle ktorého je ním
podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.
Vybavením reklamácie sa v zmysle § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie
ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku,
vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva
na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
V zmysle § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný o vybavení
reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Účastník konania, ako predávajúci, reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej lehote 30
dní nevybavil žiadnym zo spôsobov uvedených v § 2 písm. m/ zákona o ochrane
spotrebiteľa, taktiež spotrebiteľovi nevydal, vo vyššie uvedenej lehote o vybavení reklamácie
žiadny doklad. Svojím konaním účastník konania preukázateľne porušil povinnosti stanovené
zákonom.
Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či
predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy,
vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností
ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit.
zákona povinnosť zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66.387,83 €, za
opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 165.969,59 €.
Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že neboli splnené
zákonom stanovené podmienky vybavenia reklamácie a došlo k porušeniu ustanovenia
uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola
spoľahlivo preukázaná.
Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru vzal v úvahu charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho konania. Nevybavením reklamácie spotrebiteľa zákonom stanoveným
spôsobom bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Ďalej orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na možné následky zisteného
protiprávneho konania. Nedodržanie zákonného postupu pri vybavovaní reklamácií je
spôsobilé sťažiť spotrebiteľovi vymáhanie jeho oprávnení vyplývajúcich zo zodpovednosti
predávajúceho za vady predaných výrobkov. Spotrebiteľovi vzniká ujma tým, že po celú
dobu trvania protiprávneho stavu nie je oboznámený s výsledkom reklamačného konania,
nemá k dispozícii reklamovaný výrobok, resp. výrobok nie je spôsobilý na používanie, na
základe čoho nemôže podniknúť ďalšie kroky k riešeniu vady, resp. nefunkčnosti výrobku.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistené
protiprávne konanie vzal v úvahu, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný
dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, resp. poskytovania
služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek
okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V neposlednom rade orgán dozoru pri určovaní
výšky pokuty za zistené protiprávne konanie tiež prihliadol na skutočnosť, že v prípade
účastníka konania ide o opakované rovnaké protiprávne konanie, zistené aj pri kontrole SOI
dňa 27.08.2010 v prevádzke účastníka konania Plastové okná a dvere, BB real servis,
Šustekova 29, Bratislava, na základe čoho bola účastníkovi konania právoplatným
rozhodnutím č. P/0411/01/2010 zo dňa 05.11.2010 uložená pokuta vo výške 300, 00 €.
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih, uložený vo
výške, stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
            Slovenská obchodná inšpekcia
   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
 pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

číslo: P/0189/01/2011                          dátum: 02.06.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný správny orgán, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: Martin Juhás - KAVIAREŇ, Kukučínova 142/88, 901 01 Malacky,
IČO: 41 717 431,
predávajúci v prevádzke: Kaviareň Martin Juhás, Kláštorné námestie 2/B, Malacky

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o množstve – pri
  kontrole uskutočnenej dňa 13.04.2011 v prevádzke Kaviareň Martin Juhás, Kláštorné
  námestie 2/B, Malacky, inšpektori SOI zistili, že u 7 druhov nápojov (Coca Cola, Sprite,
  Tonik, Tonik grep, Tonik zázvor, Fanta, Vinea) chýbalo označenie objemu a u 5 druhov
  pochutín (Slovakia chips, DRU tyčinky, pistácie, žuvačky, popcorn) chýbal údaj
  o hmotnosti,
 uvádzať na doklade o kúpe názov a množstvo výrobku – dňa 13.04.2011 v prevádzke
  Kaviareň Martin Juhás, Kláštorné námestie 2/B, Malacky, inšpektori SOI vykonali
  kontrolný nákup, ktorého predmetom bolo 5 druhov výrobkov (2x 0,04 l Hruška Prémium
  Jelínek, 2x 7g espresso, 2x 5g mlieko, 1 fl. 200 ml Coca-Cola, 1 fl. 200 ml multivitamínový
  džús). Po zaplatení kontrolného nákupu v hodnote 8,40 € bol inšpektorom SOI vydaný
  doklad o kúpe, ktorý neobsahoval presný názov a množstvo 2 zakúpených výrobkov,

čím došlo k porušeniu § 12 ods. 2 a § 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov,

                    u k l ad á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 100,00 €
(slovom jednosto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet vedený
v Štátnej pokladnici, Bratislava, č. ú. : 7000065068/8180, KS-289, VS-01890111

                O d ô v od n e n i e
Dňa 13.04.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Kaviareň Martin Juhás,
Kláštorné námestie 2/B, Malacky, ktorú prevádzkuje podnikateľ Martin Juhás - KAVIAREŇ,
Kukučínova 142/88, 901 01 Malacky, IČO: 41 717 431 (ďalej len „účastník konania“).
Predmetná kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
V rámci kontroly inšpektori SOI vykonali kontrolný nákup, predmetom ktorého bolo 5 druhov
výrobkov – 2x 0,04 l Hruška Prémium Jelínek, 2x 7g espresso, 2x 5g mlieko, 1 fl. 200 ml
Coca-Cola, 1 fl. 200 ml multivitamínový džús. Po zaplatení kontrolného nákupu v hodnote
8,40 € bol inšpektorom SOI vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval všetky zákonom
stanovené údaje, t. j. chýbal presný názov a množstvo 2 výrobkov zakúpených do kontrolného
nákupu, pri oboch položkách uvedená len klasifikácia „1FL. NEALKO NÁPOJ“. Ďalej
inšpektori SOI zistili, že v kontrolovanej prevádzke sa v priamej ponuke pre spotrebiteľa
nachádzalo 7 druhov nápojov (Coca Cola, Sprite, Tonik, Tonik grep, Tonik zázvor, Fanta,
Vinea), u ktorých v nápojovom lístku chýbalo označenie objemu a u 5 druhov pochutín
(Slovakia chips, DRU tyčinky, pistácie, žuvačky, popcorn) absentoval údaj o hmotnosti.
Za zistené protiprávne konanie a protiprávny skutkový stav zodpovedá v plnom rozsahu
účastník konania so statusom predávajúceho v zmysle ustanovenia § 2, písm. b) bod 1. zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje
služby.
Na základe uvedeného bolo účastníkovi konania listom zo dňa 12.05.2011 oznámené začatie
správneho konania o uložení postihu, doručeným dňa 18.05.2011.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, má účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní od doručenia oznámenia
podať vyjadrenie k dôvodom konania.
K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa účastník konania k dôvodom
konania v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril, zistené protiprávne konanie
(chýbajúci názov a množstvo výrobkov na doklade o kúpe) a protiprávny skutkový stav
(absentujúci údaj o objeme a hmotnosti u 12 druhov výrobkov) žiadnym relevantným
spôsobom nespochybnil.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje niektoré podmienky podnikania významné z hľadiska
ochrany spotrebiteľa. K týmto podmienkam patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby
ním predávaný výrobok boli zreteľne označený údajom o množstve, ako aj uvádzať na
doklade o kúpe názov a množstvo výrobku. Tieto povinnosti, ako vyplýva z výsledku
kontroly inšpektorov SOI dňa 13.04.2011 v prevádzke Kaviareň Martin Juhás, Kláštorné
námestie 2/B, Malacky, účastník konania, ako predávajúci, s poukazom na vyššie uvedené,
preukázateľne porušil.
Inšpektori SOI vykonávajú kontrolu vnútorného trhu za účelom zistenia, či predávajúci,
výrobcovia, dodávatelia, resp. dovozcovia alebo osoby uvedené v ustanovení § 26 zákona
o ochrane spotrebiteľa dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im z cit. zákona alebo
právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre
konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.
Porušenie zákona má správny orgán, vzhľadom na platnú dikciu zákona o ochrane
spotrebiteľa, povinnosť sankcionovať pokutou až do výšky 66.387,83 €.
Pri určovaní výšky postihu správny orgán vychádzal z ustanovenia § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého zohľadnil charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho konania a protiprávneho skutkového stavu, spočívajúce v porušení zákonom
chránených práv spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol tiež na
následky protiprávneho skutkového stavu prejavujúce sa v tom, že neposkytnutím údaju
o množstve daného výrobku nebola spotrebiteľovi sprístupnená jedna z dôležitých informácií,
vzťahujúcich sa k výrobku, nakoľko údaj o množstve je jedným z rozhodujúcich faktorov pre
spotrebiteľa pri zvažovaní primeranosti ceny predávaného výrobku. Absencia údaju o názve a
množstve zakúpených výrobkov na doklade o kúpe znemožňuje spotrebiteľovi reálne si overiť
napr. deklarované množstvo alebo objem výrobku, čo mu v konečnom dôsledku môže sťažiť
postup pri uplatňovaní reklamácie kvality či účtovania. Z hľadiska posudzovania miery
zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty za zistené protiprávne konanie a
protiprávny skutkový stav prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je
povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie
ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán postih,
uložený vo výške, stanovenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
            Slovenská obchodná inšpekcia
   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
 pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

číslo: P/0192/01/2011                           dátum: 02.06.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný správny orgán, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: Bike – King s. r. o., Podháj 109/4517, 841 03 Bratislava, IČO: 44 440 120,
predávajúci v prevádzke: Bike – King – predajňa bicyklov, Páričkova 3, Bratislava

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 označiť prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste zákonom predpísanými
  údajmi – pri kontrole uskutočnenej dňa 27.04.2011 v prevádzke Bike – King – predajňa
  bicyklov, Páričkova 3, Bratislava, inšpektori SOI zistili, že prevádzka v čase kontroly
  nebola označená obchodným menom a sídlom predávajúceho,
 umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi – pri
  kontrole uskutočnenej dňa 27.04.2011 v prevádzke Bike – King – predajňa bicyklov,
  Páričkova 3, Bratislava, inšpektori SOI zistili, že v kontrolovanej prevádzke sa v čase
  kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi,

čím došlo k porušeniu § 15 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov,

                     u k l ad á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 200,00 €
(slovom dvesto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet vedený
v Štátnej pokladnici, Bratislava, č. ú. : 7000065068/8180, KS-379, VS-01920111

                O d ô v od n e n i e
Dňa 27.04.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Bike – King – predajňa
bicyklov, Páričkova 3, Bratislava, ktorú prevádzkuje spoločnosť Bike - King s. r. o.,
Podháj 109/4517, 841 03 Bratislava, IČO: 44 440 120 (ďalej len „účastník konania“).
Predmetná kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
V rámci kontroly inšpektori SOI zistili, že prevádzka v čase kontroly nebola označená
zákonom predpísanými údajmi, t. j. chýbalo obchodné meno a sídlo predávajúceho a taktiež
sa v prevádzke nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi, čím došlo k porušeniu § 15 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania so statusom
predávajúceho v zmysle ustanovenia § 2, písm. b) bod 1. zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý
spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.
V zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo predávajúceho.
V zmysle § 18 ods. 1 cit. zákona je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať
o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť
a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi.
Na základe uvedeného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi konania
listom zo dňa 12.05.2011 oznámené začatie správneho konania o uložení postihu, doručeným
dňa 18.05.2011.
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,
má účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní od doručenia oznámenia o začatí
správneho konania podať vyjadrenie k dôvodom konania.
K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa účastník konania k dôvodom
konania v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril, zistený protiprávny skutkový stav
žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.
Predmetom a rozsahom úpravy zákona o ochrane spotrebiteľa sú práva spotrebiteľov
a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej
správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo
zriadených na ochranu spotrebiteľa, označovanie výrobkov cenami. Cit. zákon sa vzťahuje na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej
republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje niektoré podmienky podnikania významné z hľadiska
ochrany spotrebiteľa. K týmto podmienkam patrí povinnosť predávajúceho označiť
prevádzkareň zákonom predpísanými údajmi, ako aj umiestniť reklamačný poriadok na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto povinnosti, ako vyplýva z výsledku
kontroly inšpektorov SOI dňa 27.04.2011 v prevádzke Bike – King – predajňa bicyklov,
Páričkova 3, Bratislava, účastník konania, ako predávajúci, s poukazom na vyššie uvedené,
preukázateľne porušil.
Inšpektori SOI vykonávajú kontrolu vnútorného trhu za účelom zistenia, či predávajúci,
výrobcovia, dodávatelia, resp. dovozcovia alebo osoby uvedené v ustanovení § 26 zákona
o ochrane spotrebiteľa dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im z cit. zákona alebo
právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre
konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.
Porušenie zákona má správny orgán, vzhľadom na platnú dikciu zákona o ochrane
spotrebiteľa, povinnosť sankcionovať pokutou až do výšky 66.387,83 €.
Na základe zisteného skutkového stavu správny orgán dospel k záveru, že konaním účastníka
neboli dodržané zákonom stanovené povinnosti, a tým došlo k porušeniu ustanovení
uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola
spoľahlivo preukázaná.
Pri určovaní výšky postihu správny orgán vychádzal z ustanovenia § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého zohľadnil charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho skutkového stavu. Nedodržaním povinnosti zabezpečiť reklamačný poriadok
na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi a neoznačením prevádzky predpísanými
náležitosťami bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane
spotrebiteľa. Ďalej správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na možné následky
zisteného protiprávneho skutkového stavu. Reklamačný poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý,
nakoľko prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie, kde
možno reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku v prevádzke v zmysle
požiadavky zákona spotrebiteľovi hrozí nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým
aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní zodpovednosti za vady. Konaním predávajúceho došlo
k upretiu práva spotrebiteľa na informácie, a tým je marený účel zákona vyjadrený v § 3
zákona o ochrane spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv spotrebiteľa je práve ochrana
jeho práva na informácie. Neoznačenie prevádzky zákonom stanovenými údajmi je spôsobilé
sťažiť spotrebiteľovi kontakt s predávajúcim v prípade uplatňovania si svojich zákonných
práv zo zodpovednosti za vady predaného výrobku, resp. poskytnutej služby. Z hľadiska
posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty za zistený
protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný
dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých
zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán postih,
uložený vo výške, stanovenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
            Slovenská obchodná inšpekcia
   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
 pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

číslo: P/0193/01/2011                          dátum: 01.06.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný správny orgán, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: ATLAS SLOVAKIA s. r. o., Šancová 86, 811 05 Bratislava,
IČO: 35 871 172,
predávajúci v prevádzke: PIZZA ONE, Šancová 86, Bratislava

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 predávať výrobky v správnej miere – pri kontrole uskutočnenej dňa 29.04.2011 v prevádzke
  PIZZA ONE, Šancová 86, Bratislava, inšpektori SOI zistili poškodenie spotrebiteľa o 0,11 €
  nedodržaním deklarovanej miery podaných alkoholických nápojov vodka Nicolaus 38 %,
  ktoré boli predmetom kontrolného nákupu, keď miesto deklarovaných, objednaných
  a zaplatených 2x 40 ml bolo podaných 1x 37 ml a 1x 39 ml,

čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
v znení neskorších predpisov,
                   u k l ad á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 100,00 €
(slovom jednosto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet vedený
v Štátnej pokladnici, Bratislava, č. ú. : 7000065068/8180, KS-289, VS-01930111

                O d ô v od n e n i e
Dňa 29.04.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke PIZZA ONE, Šancová 86,
Bratislava, ktorú prevádzkuje spoločnosť ATLAS SLOVAKIA s. r. o., Šancová 86, 811 05
Bratislava, IČO: 35 871 172 (ďalej len „účastník konania“).
Predmetná kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
V rámci kontroly inšpektori SOI vykonali kontrolný nákup, predmetom ktorého boli 4 druhy
výrobkov (2x 40 ml vodka Nicolaus 38 %, pizza - denná ponuka 370 g, pizza Hawai 240 g,
4 dcl džús pomarančový). Po vyúčtovaní a zaplatení predmetného kontrolného nákupu zistili
poškodenie spotrebiteľa o čiastku 0,11 € z dôvodu nedodržania deklarovanej miery predaných
alkoholických nápojov, keď miesto deklarovaných, objednaných a zaplatených 2x 40 ml, po
zohľadnení príslušnej tolerancie 1 ml, bolo podaných 1x 37ml a 1x 39ml.
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je povinnosťou
predávajúceho predávať výrobky v správnej miere a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť tohto údaju.
Za uvedené protiprávne konanie zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania so statusom
predávajúceho v zmysle ustanovenia § 2, písm. b) bod 1. zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý
spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.
Na základe zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi konania
listom zo dňa 12.05.2011 oznámené začatie správneho konania o uložení postihu, doručeným
dňa 17.05.2011.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, má účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní od doručenia oznámenia
podať vyjadrenie k dôvodu konania.
K oznámeniu o začatí správneho konania v predmetnej veci sa účastník konania vyjadril
listom zo dňa 19.05.2011. Vo vyjadrení ohľadom nedodržania deklarovanej miery podaných
alkoholických nápojov účastník konania uviedol, že k nesprávnemu naliatiu nápojov došlo len
neskúsenosťou a nepozornosťou pracovníčky obsluhy, ktorá alkoholické liehové nápoje
niekedy nenalieva celé týždne, a tým pádom nemá žiadnu prax v ich nalievaní z dôvodu, že
alkoholické nápoje sa v danej prevádzke predávajú v množstve cca 1 - 2 dcl/mesiac, t. j.
prakticky vôbec a sú považované len za doplnkový sortiment k ponuke jedál a nápojov.
Účastník konania vo vyjadrení ďalej namietol, že zisteným nedostatkom nedošlo
k poškodeniu spotrebiteľa, keďže pracovníčka prevádzky vedela, že obsluhuje inšpektorky
štátnej kontroly a nie bežného spotrebiteľa, teda bolo hneď od začiatku nákupu jasné, že
predmetný nákup nebude zaplatený ani skonzumovaný.
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu
a dospel k záveru, že protiprávne konanie bolo zo strany SOI spoľahlivo preukázané, čo vo
vyjadrení zo dňa 19.05.2011 k oznámeniu o začatí správneho konania v predmetnej veci
nespochybnil ani samotný účastník konania.
Vo vyjadrení účastník konania len opísal okolnosti, ktoré spôsobili zistený nedostatok, tieto
sú však subjektívneho charakteru a správny orgán ich nepovažuje za relevantné pre prípadné
prehodnotenie objektívnej zodpovednosti účastníka konania za porušenie zákona zistené
v čase kontroly.
Námietku účastníka konania, že zisteným nedostatkom nedošlo k poškodeniu spotrebiteľa,
keďže pracovníčka prevádzky vedela, že obsluhuje inšpektorky štátnej kontroly a nie bežného
spotrebiteľa, teda bolo hneď od začiatku nákupu jasné, že predmetný nákup nebude zaplatený
ani skonzumovaný, nepovažuje správny orgán za dôvodnú. Inšpektori SOI sú v zmysle § 5
zákona č. 128/2002 Z. z. štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa,
v znení neskorších predpisov, oprávnení vykonávať kontroly v obchodných prevádzkach
zamerané na dodržiavanie povinností predávajúcim, výrobcom, dovozcom alebo
dodávateľom, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Za účelom zistenia
dodržiavania zásad statočnosti pri predaji inšpektorky SOI dňa 29.04.2011 v kontrolovanej
prevádzke vykonali predmetný kontrolný nákup, na základe ktorého zistili, že účastník svojím
konaním porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, čím poškodil spotrebiteľa
tým, že nedodržal mieru dvoch podaných alkoholických nápojov. Na objasnenie námietky
účastníka konania správny orgán ešte dodáva, že inšpektori SOI pri vykonávaní kontrol
vystupujú v pozícii spotrebiteľov, uskutočňujú reálne nákupy, ktoré by uskutočnili aj samotní
spotrebitelia, pričom práve vykonávanie kontrolných nákupov je jediný spôsob na zistenie, či
kontrolované subjekty pôsobiace v oblasti vnútorného trhu dodržiavajú svoje zákonné
povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, účastník konania,
ako predávajúci, je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve.
Nedodržaním deklarovanej miery podaných alkoholických nápojov účastník konania porušil
povinnosť stanovenú zákonom.
Inšpektori SOI vykonávajú kontrolu vnútorného trhu za účelom zistenia, či predávajúci,
výrobcovia, dodávatelia, resp. dovozcovia alebo osoby uvedené v ustanovení § 26 zákona
o ochrane spotrebiteľa dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im z cit. zákona alebo
právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre
konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.
Porušenie zákona má správny orgán, vzhľadom na platnú dikciu zákona o ochrane
spotrebiteľa, povinnosť sankcionovať pokutou až do výšky 66.387,83 €.
Pri určovaní výšky postihu správny orgán vychádzal z ustanovenia § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého zohľadnil charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho konania. Nedodržaním miery podaných alkoholických nápojov bolo porušené
právo spotrebiteľa priznané mu zákonom. Správny orgán prihliadol tiež na následky zisteného
protiprávneho konania. Nedodržaním deklarovaného objemu každého podaného alkoholického
nápoja došlo k predraženiu kontrolného nákupu v neprospech spotrebiteľa o sumu 0,11 €, teda
mu bola spôsobená majetková ujma, čím dochádza k mareniu účelu zákona vyjadreného v §
3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv spotrebiteľa je práve ochrana
jeho ekonomických záujmov a na druhej strane došlo k neoprávnenému prospechu zo strany
predávajúceho. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky
pokuty za zistené protiprávne konanie vzal v úvahu tiež skutočnosť, že účastník konania, ako
predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov,
za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán postih,
uložený vo výške, stanovenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
           Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
   Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava, P.O.BOX 5

číslo: P/0236/01/2011                         dátum: 08.06.2011

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný orgán dozoru, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2, písm. g/ zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov,
                 r o z h o d o l takto:

účastníkovi konania: CHAGALL s.r.o., Zámocká 16, 811 01 Bratislava, IČO: 44 544 154,
predávajúci v prevádzke: Reštaurácia Chagall, Zámocká 16, Bratislava

pre porušenie povinnosti predávajúcim
 umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť deklarovaného množstva zakúpených
  výrobkov - pri kontrole dňa 12.05.2011, vykonanej v prevádzke Reštaurácia Chagall,
  Zámocká 16, Bratislava, inšpektori SOI zistili, že spotrebiteľom nebolo umožnené
  prekontrolovať si dodržanie deklarovaného množstva zakúpených výrobkov z dôvodu
  nezabezpečenia hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie
 predávať výrobky v správnej miere - predávajúci pri kontrolnom nákupe, uskutočnenom
  inšpektormi SOI dňa 12.05.2011 v prevádzke Reštaurácia Chagall, Zámocká 16,
  Bratislava, nedodržal deklarovaný objem podaného alkoholického nápoja (pri objednávke
  2x 40 ml Hruška Spiš originál 40% á 58,00 €/l miesto deklarovaných, objednaných
  a zaplatených 2x 40 ml, po zohľadnení príslušnej objemovej tolerancie 1 ml, bolo
  podaných 1x 34 ml a 1x 35 ml), čím došlo k predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa
  celkom o sumu 0,64 €,
 označiť výrobok údajmi o miere alebo množstve – pri kontrole vykonanej inšpektormi
  SOI dňa 12.05.2011 v prevádzke Reštaurácia Chagall, Zámocká 16, Bratislava, bolo
  zistené v ponuke pre spotrebiteľa 6 druhov výrobkov bez uvedenia údaju o množstve,

čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov,

                    u k l a d á

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 500,00 €
(slovom päťsto eur)

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, Bratislava, č. ú. 7000065068/8180, KS-379, VS-02360111
                  Odôvodnenie
Dňa 12.05.2011 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Reštaurácia Chagall, Zámocká
16, Bratislava, zameranú na dodržiavanie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Pri výkone kontroly bolo zistené, že spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať si
dodržanie deklarovaného množstva zakúpených výrobkov z dôvodu nezabezpečenia
hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie. Ďalej bolo zistené, že
predávajúci pri kontrolnom nákupe nedodržal deklarovaný objem podaného alkoholického
nápoja. Pri objednávke 2x 40 ml Hruška Spiš originál 40% á 58,00 €/l miesto deklarovaných,
objednaných a zaplatených 2x 40 ml, po zohľadnení príslušnej objemovej tolerancie 1 ml,
bolo podaných 1x 34 ml a 1x 35 ml, čím došlo k predraženiu nákupu v neprospech
spotrebiteľa celkom o sumu 0,64 €. Inšpektori SOI taktiež zistili, že v ponuke pre spotrebiteľa
sa nachádzalo 6 druhov výrobkov (5 druhov káv, 1 druh čaju) bez označenia údajom o ich
množstve.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 zákona o ochrane
spotrebiteľa, za ktoré zodpovedá spoločnosť CHAGALL s.r.o., Zámocká 16, Bratislava, IČO:
44 544 154 (ďalej len „účastník konania“).
Na základe zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi konania
listom zo dňa 24.05.2011 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručeným dňa
26.05.2011.
V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa účastník konania v lehote
stanovenej orgánom dozoru nevyjadril, zistený protiprávny skutkový stav žiadnym
relevantným spôsobom nespochybnil.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať
výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať
si správnosť týchto údajov.
V zmysle § 12 ods. 2 cit. zákona je predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný
výrobok bol zreteľne označený údajom o miere alebo množstve.
Účastník konania nedodržaním miery podaného alkoholického nápoja, nezabezpečením váhy
s platným overením orgánom metrológie a neoznačením 6 druhov výrobkov údajom
o množstve preukázateľne porušil povinnosti stanovené zákonom.
Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či
predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy,
vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností
ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit.
zákona povinnosť zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66.387,83 €.
Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že neboli splnené
zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovenia uvedeného vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola spoľahlivo preukázaná.
Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru vzal v úvahu charakter a závažnosť zisteného
protiprávneho konania, ktorým bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Ďalej orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na
následky zisteného protiprávneho konania. V prípade nezabezpečenia hmotnostného meradla
s platným overením príslušným orgánom metrológie      je spotrebiteľovi znemožnené
prekontrolovať si dodržanie deklarovaného množstva zakúpených výrobkov, resp. sťažené
uplatnenie reklamácie na dodržanie množstva výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene.
Nedodržaním deklarovaného objemu podávaného nápoja došlo k predraženiu kontrolného
nákupu v neprospech spotrebiteľa celkom o sumu 0,64 €, teda mu bola spôsobená majetková
ujma, čím dochádza k mareniu účelu zákona vyjadreného v § 3 zákona o ochrane
spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv spotrebiteľa je práve ochrana jeho ekonomických
záujmov a na druhej strane došlo k neoprávnenému prospechu zo strany predávajúceho.
Neuvedenie údaju na aké množstvo, či objem výrobku sa cena vzťahuje, znemožňuje
spotrebiteľovi overiť si správnosť svojej objednávky a taktiež je spotrebiteľovi sťažené, resp.
znemožnené uplatnenie si reklamácie na dodržanie hmotnosti, resp. miery výrobkov.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený
protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný
dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých
zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih, uložený vo
výške, stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia, za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného
vyhotovenia na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:10/24/2012
language:Slovak
pages:36
wangnuanzg wangnuanzg http://
About