Docstoc

Med kreditkort samtidigt investerar dina dollar – �tg�rder f�r att f�lja – Blogspot

Document Sample
Med kreditkort samtidigt investerar dina dollar – �tg�rder f�r att f�lja – Blogspot Powered By Docstoc
					BP HOLDINGS
  Madrid, Spain
    Dagens generation är helt
beroende av kreditkort och de använda
det även för investeringsändamål. Om
du är någon som använder kreditkort
för investeringar, bör du utöva total
kontroll på dem eftersom det finns
många möjligheter för dem att få
missbrukas. Värdet av kreditkortet kan
enkelt användas kan omvandlas till
kontanter som du kan börja med ett
nytt konto eller göra ändringar i det
befintliga kontot.
     Den kostnad som du måste betala för kreditkort
kommer att vara över den genomsnittliga avkastningen av
obligationer och aktier. Här är några steg som du kan vidta
för att investera med kreditkort.
     Ansöka om kredit kort: det första steget att ta är att
ansöka om ett kreditkort och det skulle vara bättre om du
kan välja en med en låg inledande avgift. Du kan också se
till att möjligheten att göra kontanter påskynda betalningar
är också tillåten. Förskott resulterar alltid i räntekostnader
oavsett saldo på kortet.
     Skapa ett konto för förmedling: sedan du kan öppna
ett konto för förmedling, det online där avgifterna och de
minsta hänsyn begränsningarna är tillräckligt låg.
    Du kan även öppna ett konto för marginalen endast
när du vill använda de pengar du låna från ditt kreditkort.
Du bör alltid komma ihåg att om du öppnar ett konto för
marginal och kontovärdet depreciates, har du ytterligare
medel inom det.
    Överföra pengar till kontot mäklararvoden: det är inte
möjligt att handeln kontot tills din check har rensats från
kontot mäklararvoden. Se till att du använder marginalen
endast när säkerheten har uppskattat värde. När du säljer av
värdepapper, finns det inga pengar tillgängliga för de
kommande två dagarna.
    Övervaka ditt konto: du bör också övervaka kontot
och har en fast plan när det gäller återbetalning av skulden
när beståndet inte svarar mycket. Köpa obligationer endast
när du tror att en minskning av räntorna så att du kanske
sälja ut obligationerna endast under en ökning av värdet.
    Rulla över ditt kort om du får lägre: när du ser att det
finns billigare priser på kreditkort, du kan rulla över
balansen. Bara se till att den inledande perioden av det nya
kortet är lång nog så att du får tillräckligt med tid att
överföra balansen till det nya kortet. Läs Finstilt för att
undvika någon typ av misstag.
    Därför, när du undrar om det sätt som du kan
använda kreditkort för investeringar, du kan beakta de ovan
nämnda punkterna.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:10/24/2012
language:
pages:5
Description: Dagens generation �r helt beroende av kreditkort och de anv�nda det �ven f�r investerings�ndam�l. Om du �r n�gon som anv�nder kreditkort f�r investeringar, b�r du ut�va total kontroll p� dem eftersom det finns m�nga m�jligheter f�r dem att f� missbrukas. V�rdet av kreditkortet kan enkelt anv�ndas kan omvandlas till kontanter som du kan b�rja med ett nytt konto eller g�ra �ndringar i det befintliga kontot. Den kostnad som du m�ste betala f�r kreditkort kommer att vara �ver den genomsnittliga avkastningen av obligationer och aktier. H�r �r n�gra steg som du kan vidta f�r att investera med kreditkort. Ans�ka om kredit kort: det f�rsta steget att ta �r att ans�ka om ett kreditkort och det skulle vara b�ttre om du kan v�lja en med en l�g inledande avgift. Du kan ocks� se till att m�jligheten att g�ra kontanter p�skynda betalningar �r ocks� till�ten. F�rskott resulterar alltid i r�ntekostnader oavsett saldo p� kortet. Skapa ett konto f�r f�rmedling: sedan du kan �ppna ett konto f�r f�rmedling, det online d�r avgifterna och de minsta h�nsyn begr�nsningarna �r tillr�ckligt l�g. Du kan �ven �ppna ett konto f�r marginalen endast n�r du vill anv�nda de pengar du l�na fr�n ditt kreditkort. Du b�r alltid komma ih�g att om du �ppnar ett konto f�r marginal och kontov�rdet depreciates, har du ytterligare medel inom det. �verf�ra pengar till kontot m�klararvoden: det �r inte m�jligt att handeln kontot tills din check har rensats fr�n kontot m�klararvoden. Se till att du anv�nder marginalen endast n�r s�kerheten har uppskattat v�rde. N�r du s�ljer av v�rdepapper, finns det inga pengar tillg�ngliga f�r de kommande tv� dagarna. �vervaka ditt konto: du b�r ocks� �vervaka kontot och har en fast plan n�r det g�ller �terbetalning av skulden n�r best�ndet inte svarar mycket. K�pa obligationer endast n�r du tror att en minskning av r�ntorna s� att du kanske s�lja ut obligationerna endast under en �kning av v�rdet. Rulla �ver ditt kort om du f�r l�gre: n�r du ser att det finns billigare prise