a ett_ en A-bomb atombomb A-student topp elev a body ruttna_ en by wuzhenguang

VIEWS: 974 PAGES: 452

									a   ett, en
A-bomb   atombomb
A-student topp elev
a body   ruttna, en kropp
a few några få
a good deal åtskilligt
à la carte à la carte
a little more   litet till
a long string of en lång rad av
a long time länge
a lot of  mycket
A minor   a-minor
a pair of tongs tång
a posteriori   a posteriori
a road   huvudväg
A.D. e.Kr
aardvark  jordsvin
aaron aron
Aaron's rod kungsljus
aback bakåt
abacus   kulram
abaft akter ut
abandon   överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons  överger
abase förnedra
abasement förnedring
abash genera
abashed   generad
abashment blygsel
abate lindra
abatement avtagande
abatis   förhuggning
abattoir  slakthus
abbacy   abbotsämbete
abbatial  kloster
abbess   abbedissa
abbey kloster
abbot abbot
abbreviate förkorta
abbreviation   förkortning
abbreviations   förkortningar
abbreviatory   förkortnings
abdicate  abdikera, avsäga sig
abdication avsägelse
abdomen   buk, underliv
abdominal buk
abdominous med stor mage
abduct   bortföra
abduction rövande bort
abductor  kidnappare
abeam tvärs
abecedarian alfabetisk
abed till sängs
abele silver poppel
aberdevine grönsiska
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant  som far vilse
aberration villfarelse
abet underblåsa
abetment  medhjälp
abettor   medhjälpare
abeyance  vila
abhorance avsky, fasa
abhorrent motbjudande
abidance  dröjande
abide vänta, stanna
abiding   bestående, varaktig
abilities själsgåvor
ability   förmåga, möjlighet
abiogenesis uralstring
abject   föraktlig
abjection uselhet
abjuration avsvärjelse
abjure   avsvärja
ablactation avvänjning
ablation  borttagande
ablative  ablativ
ablaut   avljud
ablaze   i lågor
able duktig, skicklig, kunnig
able-bodied arbetsför, stark
able seaman matros
abled möjlig gjord
abloom   i blom
ablution  tvätta sig
ablutions tvagning
ably skicklig, duktigt, kunnigt
abnegate  avsäga sig
abnegation förnekelse
abnorm   abnormal
abnormal  onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
aboard   ombord
abode boning, hemvist, vistelse
aboil kokande
abolish   avskaffa, upphäva
abolished avskaffad
abolition avskaffande
abolitionist   förkämpe
abomasum  löpmage
abominable avskyvärd
abominate avsky
abomination avsky
abondant  ymnig
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
aborted   avbrutits
abortifacient   abortivmedel, abortframkallande
abortion  missfall, abort
abortionist abortör
abortive  misslyckad
abound   flöda över av
about omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn helomvändning
about doogs om hundar, vädra
aboutface helomvändning
above ovan, uppe, över, ovanför
aboveboard öppet, ärligt
abovementioned  ovannämnd
abracadabra abrakadabra
abrade   skava(nöta)av, abradera
abrading  avnötning
abranchiate utan gälar
abrasion  avskavning, slitning
abrasive  sträv
abreact   avreagera
abreaction avreagering
abreast   jämsides
abridge   förkorta
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
abroad   utlandet, utomlands, utrikes
abrogate  avskaffa
abrupt   tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt
abruptly  abrupt
abscense  frånvaro
abscess   abscess, böld
abscond   rymma
absence   frånvaro
absent   frånvarande, borta
absent-minded   disträ, tankspridd
absentee  frånvarande
absenteeism skolk
absently  frånvarande
absinth   malört, absint
absolute  absolut
absolutely absolut
absolution frikännande
absolutism envälde
absolve   frikänna
absorb   uppta
absorbed  ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
abstain   avstå
abstainer absolutist
abstemious återhållsam
abstention röstnedläggelse
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
abstract  sammandrag, abstrakt
abstraction abstraktion
abstracts teoretisk
abstruse  dunkel
absurd   orimlig, absurd
absurdity orimlighet
absurdness absurditet
abudant   riklig, ymnig
abundance överflöd, ymnighet
abundant  överflödande
abuse smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused   missbrukat
abusive   smädlig, ovettig
abut gränsa intill
abysmal   bottenlös, avgrundsdjup
abyss svalg, avgrund
Abyssinia Abessinien
Abyssinian abessinier
acacia   akacia
academic  akademisk
academical akademisk
academically   akademiskt
academician akademimedlem, akademiker
academy   akademi
accede   biträda, tillträda
accede to tillmötesgå
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accelerating   accelererande
acceleration   acceleration
accelerator gaspedal
accent   brytning, accent, tonfall, betoning
accented  betonade
accentuate betona, accentuera
accentuation   betoning
accentutate betona, accentuera
accept   antaga, acceptera, anamma, godtaga
acceptability   godtagbarhet
acceptable acceptabelt, godtagbart
acceptance accept, accepterande, antagande
acceptant acceptor
accepted  accepterad
acceptera accepting
accepting accepterar
acceptor  acceptant
accepts   accepterar
access   tillgång
access time åtkomsttid
accessary medhjälpare, medbrottsling
accessed  åtkomliga
accessible tillgänglig, åtkomlig
accession tillskott, tillträde
accessor  åtföljande
accidence formlära
accident  olycka, olyckshändelse, slump
accidental tillfällig
accidentally   händelsevis
accidents olyckor
acclaim   hälsa såsom, hylla
acclamation bifallsrop
acclimatize anpassa
accolade  dubba till riddare
accommodate anpassa
accommodated   anpassad
accommodates   anpassar
accommodating   medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate inhysa
accomodating   medgörlig
accompan  beledsaga
accompaniment   ackompanjemang
accompanist ackompanjatör
accompany medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying   tillhörande
accomplice medbrottsling
accomplish utföra, fullborda
accomplished   presterade
accomplishment  prestation
accord   medge, bevilja
accordance enlighet
accorded  beviljade
according to   enligt
accordion dragspel
accost   tilltala
account   mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning
accountability  ansvarighet
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy bokföring
accountant revisor, kamrer, bokförare
accounting bokföring
accounts  handelsräkning
accoustics akustik
accoutrement   utrustning
accoutrements   utstyrsel
accredit  befullmäktiga
accredit to ackreditera
accretion anhopning, tillväxt
accrual   periodisering
accrue   växa till, tillfalla
accueded  instämmande
accumulate hopsamla
accumulated samlat
accumulation   anhopning
accumulative   ackumulerad
accumulator ackumulator
accupational therapist arbetsterapeut
accuracy  noggrannhet
accurate  noga, ackurat, verkligt
accursed  förbannad
accusation anklagelse
accusative ackusativ
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of   anklaga någon
accused   anklagad
accuses   anklagar
accustom  vänja
accustomed to   van vid
accysation beskyllning
ace  äss
aceess   etta
acerbity  skärpa, syrlighet
aces äss
acessibly precision
acetate   acetat
acetic   ättikssyra
acetone   aceton
acetylene acetylen
ache värka, värk, värka
ached värkte
aches värker
achievable utförbart
achieve   uppnå
achieved  uppnått
achievement prestantion, insats, gärning
achievements   kunnandet
achieves  uppnår
achilles  akilles
Achilles heel   akilleshäl
aching   värkande
acid sur, syra, syrlig
acidification   försurning
acidify   försura
acidity   syrlighet
acidulous syrlig
acknowledge erkänna
acknowledged   erkännt
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledges   erkänner
acknowledgment  erkännande
acme höjdpunkt
acne finne, akne
acorn ekollon
acoustic  akustisk
acoustical akustik
acoustics akustik
acquaint  göra bekant med
acquaintance   bekantskap
acquaintanceship bekantskap
acquainted bekant
acquiesce samtycka
acquiescence   samtycke
acquiescent eftergiven
acquire   vinna, tillägna sig, införskaffa
acquirement förvärvande
acquires  behöver
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions   förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
acquit   fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal frikännande
acre tunnland
acreage   areal
acrid bitter
acridity  bitterhet
acridness fränhet
acrimonious bitter, skarp
acrimony  bitterhet, skärpa
acrobat   akrobat
acrobatic akrobatisk
acrobatics akrobatik
acronym   akronym
acrylate  akryl
acrylic   akrylfiber
acrylic fabric  akryl
act  verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra
act of indemnity amnestikungörelse
acta handling
acted spelade
acting   tillförordnad, spelsätt, spel
action   gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable handling, åtalbar
actions   händelser
activate  aktivera
activated aktiverad
activates aktiverar
activating verksamhet, aktiverande
activations verksamheter
active   aktiv, verksam
actively  aktivt
activist  aktivist
activities aktiviteter
activity  verksamhet, aktivitet
actor skådespelare, aktör
actress   skådespelerska, aktris
acts agerar
actua själva
actual   verklig
actuality (in)  i själva verket
actually  faktiskt
actuate   driva, sätta i rörelse
acuate   skarp, akut, skarpsinnig
acuity   skärpa, skarpsinne
acumen   skarpsinne
acupuncture akupunktur
acute akut, spetsig
ad  annons
ad lib   improviserat
adage ordspråk, tänkespråk
adamant   orubblig
adapt lämpa, anpassa, adaptera, aptera
adapt to  anpassa till
adaptability   anpassningsförmåga
adaptable anpassningsbar
adaptation anpassning, adaptation
adapted   anpassade
adapters  adaptrar
adaption  bearbetning
adaptor   adapter
add  bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till
add (up)  addera
add on   tillsätta
added adderad
addendum  tillägg
adder huggorm
addict   narkotikaslav
addicted for   begiven på
addiction begivenhet
addictive beroendeframkallande
adding   adderande
additional ytterligare, extra
additionally   dessutom
additions tillägg
additive  tillsats
addled   rutten
addon tilläggsprogram
address   tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera
addressed adresserat
addressee mottagare, adressat
addressees adresser
addresses adresser
adds lägger till
adduce   anföra
adenoids  polyper
adept skicklig
adequacy  tillräcklighet
adequate  tillräckligt
adhere   stå fast vid
adhered   ansluten till
adherence fastsittande vid
adherent  anhängare
adheres   håller troget fast
adhesion  adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning
adhesive  fastnar, bindemedel
adieu farväl
adipose   fettvävnad
adjacent  angränsande, intilliggande
adjecent  närgränsande
adjectival adjektivisk
adjective adjektiv
adjoin   stöta till, bifoga
adjoining angränsande
adjourn   ajournera
adjudge   tilldöma, tillerkänna
adjudicate avdöma
adjudication   tilldömande
adjunct   tillsats, komplement
adjust   ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera
adjust to anpassa till
adjustable justerbar
adjusted  justerad
adjusting justerande
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adjusts   justerar
adlib improvisera
adman reklamman
admass   lättpåverkad masspublik
admin administration
administer förvalta
administrate   administrera
administration  förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative  förvaltnings
administrator   administratör
administrators  administratörer
admirable beundransvärd
admiral   amiral
admiralty amiralitet
admiration beundran, beundran
admire   beundra
admirer   beundrare
admires   beundrar
admissible tillåtlig
admission antagning, tillträde, medgivande
admission board antagningsnämd
admission fee   entré
admissions tillträde
admit erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits   antagit
admittance inträde, tillträde
admittedly obestridligen, erkänt
admixture blandning
admonish  tillrättavisa, varning
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
ado  ståhej, väsen
adolescence uppväxttid
adolescent tonårs
adolscent ungdom
adominition förmaning
adopt adoptera, anta
adopted   införda
adoption  adoptering
adorable  bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring   beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
adp-machines   adb-maskiner
adrenal gland   binjure
adriatic  adritatiska havet
adrift   på drift
ads  annonser
adulation krypande smicker
adulatory smickrande
adult vuxen, fullvuxen
adulterer äktenskapsbrytare
adulterous utomäktenskaplig
adultery  äktenskapsbrott
adulthood mogen ålder
adults   vuxna
advance   avancera, förväg, anmarsch
advance-booking förköp
advanced  avancerad
advancement befordran
advances  framsteg
advancing antågande
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous   fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
adventure äventyr
adventurer äventyrare
adventuress lycksökerska
adventurous äventyrlig
adverb   adverb
adversary motspelare, motståndare
adverse   som är rakt emot
adversity motgång
advert   annons
advertise annonsera
advertised annonserade
advertisement   annons, reklam
advertiser annonsör
advertising annonserande
advertising agency   annonsbyrå
advice   råd, avi
advice-note avi
advice against something   avråda
advisable klokt, rådlig
advise   råda
advised   tipsade
advisedly överlagt
adviser   rådgivare
advisor   mentor
advisory  rådgivande
advocacy  befrämjande av
advocate  kämpa för, förespråkare
advocates advokater
ae  amerikansk engelska
aeon tidsålder
aerate   genomlufta
aerial   antenn
aerie rovfågels näste, örnbo
aero flyg
aerobatics konstflygning
aerobe   aerob
aerodrome flygfält, aerodrom
aerodynamic aerodynamisk
aerodynamics   aerodynamik
aerofoil  vinge, bärplan
aerogram  radiotelegram
aerogrammes aerogram
aeromechanics   aeromekanik
aeronaut  flygare
aeronautic flyg
aeronautical   flyg-
aeronautics flygkonst
aeroplane flygplan
aerosol   aerosol
aerospace rymd
aesthete  estet
aesthetic estetisk
aesthetics estetik
afar fjärran
affability tillgänglighet
affable   älskvärd
affair   affär
affairs   affärer
affect   beveka, påverka
affectation tillgjordhet
affected  påverkad, gripen, tillgjord, konstlad
affection åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate   tillgiven, kärleksfull
affectionately  tillgivet
affects   påverkar
affekt   emotion
affidavit edlig skriftlig försäkran
affiliate uppta
affiliation ansluta
affinity  släktskap
affirm   försäkra, bejaka
affirmation bekräftelse
affirmative jakande
affix tillfoga, fästa
afflict   plåga
afflicted ansatt, drövad
affliction ycka, belastning, prövning
affluent  mycket rik, biflod
afford   ha råd (mrd)
afforestation   skogsodling
affray   slagsmål
affront   chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa
afield   borta
aflame   i brand
afloat   flytande
afoot rörelse
aforementioned  förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
afraid   rädd
afraid of rädd för
afresh   å nyo, på nytt
African   afrikan
afrikaans afrikaans
afro-asian afroasiat
aft  akter ut
after efter
after-care eftervård
after-claim efterkrav
after-deck akterdäck
after-dinner   middags-
after-effect   efterverkning
after-life live efter detta
after-shave rakvatten
after-taste bismak
afterglow efterglans
afterlife livet efter detta
aftermath efterdyningar, efterräkning
afternoon eftermiddag
afters   efterrätt
aftersail aktersegel
aftersaloon aktersalong
aftertaste eftersmak
afterthought   vidare
afterwards dan, efter, efteråt, i efterhand
again ånyo, igen
against   åter, mot, emot
agape med vidöppen mun
agaric   skivling
agate agat
age  tidsålder, ålder
age-group åldersgrupp
age-limit åldersgräns
age of manhood  mansålder
aged i en ålder av, ålderstigen
ageing   åldrande
agencies  företag och organisationer
agency   agentur
agenda   agenda, dagordning
agent agent, ombud
ages åratal
agglomerate hopa
aggragate summa, massa
aggrandize förstora
aggrandizement  förstoring
aggravate försvåra
aggravation försvårande
aggregate total, aggregat
aggregation sammanhopning
aggression övergrepp
aggressive aggressiv
aggressive war  anfallskrig
aggressiveness  agressivitet
aggressor angripare
aggrieve  plåga
aggrieved sårad
Aghan Aghan
aghast   bestört
agile vig
agility   rörlighet, vighet
agitate   uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
aglow glödande
agnostic  agnostiker
ago  sedan
agog ivrig
agonize   pina
agonized  ångestfull, förtvivlad
agonizing kvalfull
agony dödsångest, vånda, kval, pina
agrarian  jord-
agree samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner
agreeable trevlig, behaglig, angenäm
agreed   enig, höll med, överrenskommet, överens
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
agrees   godkänner
agression aggression
agricultural   jordbruks
agriculture jordbruk, lantbruk, åkerbruk
agronomy  agronomi
aground   på grund
ague frossa
ahead förut, före
ahoy ohoj
aid  hjälp
aide medhjälpare
aileron   skevningsroder
ailing   sjuklig
ailment   krämpa
aim  mål, sikte, syfte, måtta
aim at   trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
aimed inriktat
aimless   planlös
ain't är inte
air  luft, vädra, lufta
air-base  flygbas
air-bed   luftmadrass
air-brake lufttrycksbroms
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
air-current luftström
air-cushion luftkudde
air-defence luftvärn
air-duct  luftkanal
air-force flygvapen
air-hostess flygvärdinna
air-launch skjuta ut
air-pcket luftgrop
air-pocket luftgrop
air-pressure   lufttryck
air-raid  flyganfall
air-rifle luftgevär
air-route flygled
air-sick  flygsjuk
air-sickness   flygsjuka
air-taxi  lufttaxi
air-tight lufttät
airborne  flygburen
aircraft  flygplan
airfield  flygfält
airforce  flygvapen
airgun   luftgevär
airing   vädring
airleron  skevroder
airless   vindstilla
airlift   luftbro
airline   flyglinje
airliner  trafikflygplan
airlock   luftblåsa
airmail   flygpost
airman   flygare
airplane  flygplan
airport   flygplats
airproof  lufttät
airscrew  propeller
airshaft  lufttrumma
airship   luftskepp
airspeed  flygfart
airstrip  landningsbana
airtight  lufttäta
airway   luftled
airworthy flygduglig
airy luftig
aisle gång
ajar på glänt
akimbo   med händerna i sidan
akin besläktad
alabaster alabaster
alacrity  beredvillighet
alarm oroa, larm, alarm
alarm-clock väckarklocka
alarm bell alarmklocka
alarmed   förskräckt
alarming  oroväckande, oroande
alarms   alarm
alas tyvärr, ack
Albania   Albanien
Albanian  alban
albatross albatross
albeit   ehuru
albumen   äggvita
albumin   albumin
albums   album
alchemist alkemist
alchemy   alkemi
alcohol   sprit, alkohol
alcohol-related alkoholrelaterad
alcoholic alkoholist
alcoholism alkoholosm
alcove   alkov
alder al
alderman  ålderman, rådman
ale  öl
alert vaken, alert
alert person   rörlig person
alerted   varnade
alertness rörlighet
alerts   vakna
alexandrian alexandrinsk
alfalfa   blålusern
alga alg
algebra   algebra
algebraic algebraiskt
algeria   algeriet
algerian  algerier
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
alibi alibi
alien främmande
alienate  fjärma
alienation fjärmande, alienation
alienist  psykiater
alight   stiga av
alighting avstigning
align upprada
aligning  uppradning
alignment uppställning, placering i linje
aligns   uppradar
alike liknande
alimentary närande
alimony   underhåll, underhållsbidrag
alive levande
alkaline  alkalisk
alkaloid  alkaloid
all  samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing   allomfattande
all-in   alltomfattande
all-out   fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all along utefter
all right bra
all the better  desto bättre
allege   be om ursäkt
alleged   påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory  allegori
allegro   allegro
alleluia  halleluja
allergen  allergen
allergic  allergisk
allergies allergier
allergy   allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway  gränd
allfix   fästa, tillägga
alliance  förbund, förbindelse, allians
allied   allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration   allitteration
allocate  tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something   unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed   tillåten
allowing  tillåter
allows   tillåter
alloy legering
allsorts  blandning
allspice  kryddpeppar
allude   hänsyfta på
allude to anspel
allure   locka
allurement lockelse
alluring  lockande
allusion  anspelning
alluvial  svärm-
ally förena, bundförvant
almanac   kalender
almighty  allsmäktig
almond   mandel
almoner   sjukhuskurator
almost   nästan
alms allmosa
almshouse ålderdomshem
aloe fibre aloehampa
aloft högt upp
alone allena, ensam
along utmed, tillsammans, längs
alongside långsides
aloof på avstånd
aloud högt
alp  högfjäll
alpaca   alpacka
alphabet  alfabet
alphabetic alfabetisk
alphabetical   alfabetisk
alphabetically  alfabetiskt
alphabets alfabeten
alphanumeric   alfanumerisk
alpine   alpin
Alps Alperna
already   redan
Alsatian  schäfer
also likaså, tillika, med, också, även
also-ran  oplacerad häst
altar altare
altar-boy korgosse
altar-piece altartavla
alter ändra sig, ändra
alter ego alter ego
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
altered   ändrat
altering  förändra
alternat  omväxlande
alternate växla, omväxla
alternately alternativt, växelvis
alternating current   växelström
alternation omväxling, växling
alternative alternativ
alternatively   alternativt
alternatives   alternativ
alternator växelströmsgenerator
althorn   althorn
although  fastän
altimeter höjdmätare
altitude  höjdnivå, altitud
alto altstämma
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
altruism  oegennytta, altruism
altruistic altruistisk
alum alun
aluminium aluminium
aluminum  aluminium
alveolus  alveol
always   jämt, alltid
am  är
amalgamation   blandning
amalgemate blanda
amaryllis amaryllis
amass hopa
amateur   amatör
amateurish amatörmässig
amateurism amatörskap
amateurs  amatörers
amatory   erotisk
amaze förbluffa, förvåna
amazed   bestört, häpen, förvånad
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
amazing   häpnadsväckande
amazingly otroligt
Amazon   amason
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ambassadress   kvinnlig ambassadör
amber bärnsten
ambergis  ambra
ambiguity tvetydighet
ambiguous tvetydig
ambition  iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amble lunka
ambulance ambulans
ambush   försåt, bakhåll, bakhåll
ameliorate förbättra
amelioration   förbättring
amen amen
amenable  foglig, medgörlig
amenda   gottgörelse
amended   korrigerat
amendment rättelse
amends   gottgöra
Amenia   armenien
Amenian   armenisk
amenit   behag
amenity   behaglighet
America   Amerika
American  amerikansk
american-made   amerikatillverkade
americanize amerikanisera
amethyst  ametist
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amicable  vänskaplig
amid mitt i
amidships midskepps
amine amin
amino acid aminosyra
amiss illa
amity sämja, vänskaplighet
ammeter   amperemeter, amperemätare
ammo ammunition
ammonia   ammoniak
ammonite  ammonit
ammonium  ammonium
ammunition ammunition
amnesia   amnesi
amnesty   benådning, amnesti
amniotic  fostervatten
amoeba   amöba
among mellan, bland
amongst   bland
amoral   amoralisk
amorality amoralitet
amorous   amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amortization   amortering
amortize  amortera
amount   antal, summa, belopp
amount to belöpa sig till, uppgå till
amounts   summor
amp  ampere
ampere   ampere
amphetamine amfetamin
amphibian amfibie, amfibieflygplan
amphibious amfibisk
amphitheatre   amfiteater
amphora   amfora
ample riklig, ymnig, dryg
amplification   förstärkning
amplified förstärkt
amplifier förstärkare
amplifies förstärker
amplify   förstärka
amplitude vidd, amplitud
amply rikligt
ampoule   ampull
amputate  amputera
amputated amputerat
amputation amputation, amputering
amuck löpa amok
amulet   amulett
amuse roa
amused   road
amusement förlustelse, nöje
amuses   roar
amusing   rolig, lustig
an  en, ett
Anabaptist anabaptist
anabolic  anabol
anachronism anakronism
anachronistic   anakronistisk
anaconda  anakonda
anactment upphöjande till lag
anaemia   anemi
anaemic   blodbrist, anemisk
anaerobe  anaerob
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize   bedöva, söva ner
anagram   anagram
analasis  analys
analgesic stillande, analgetikum
analogic  analogisk
analogical analogisk
analogous analog
analogue  motsvarighet
analogy   analogi
analyse   utreda, analysera
analyser  analytiker
analysis  analys, utredning
analyst   analytiker
analytical analytisk
analytically   analytiskt
analyze   analysera
analyzer  analytiker
analyzes  analyserar
anamnesis anamnes
anapest   anapest
anarchic  anarkistisk
anarchical anarkistisk
anarchism anarkismen
anarchist anarkist
anarchists anarkister
anarchy   anarki
anasthesia bedövning
anastigmat anastigmat
anathema  anatema, bannlysning
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy   anatomi
ancestor  stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
ancestral fäderneärvd
ancestry  anor, börd
anchor   ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
anchovy   ansjovis
ancient   forntida, ålderdomlig
ancient lineage anrik
anciliary underordnad
and  samt, och
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante   andante
andes anderna
androgenic androgen
anecdote  anekdot
anecdotee anekdot
anemometer anemometer
anemone   anemon, sippa
aneroid   aneoridbarometer
anew ånyo, på nytt
anexation tillägg
angel ängel
angelic   änglalik
angels   änglar
anger vrede, ilska
angina   angina
angle meta, vinkel
angle-iron vinkeljärn
angles   vinklar
Anglican  anglikansk
Anglicans anglikaner
Anglicize anglisera
angling   metning
Anglo engelsk
Anglo-american  angloamerikan
Anglo-french   engelsk-fransk
Anglo-Saxon anglosaxiska
Anglo-saxon anglosaxisk
Anglo-saxons   anglosaxerna
Anglo-swedish   engelsk-svensk
anglophile englandsvän
anglophobe engelskhatare
anglophobia engelskfientlighet
angolan   angolan
angora wool angoragarn
angostura angostura
angrily   argsint
angry arg, argsint, vred
anguish   smärta, ångest
anguished ångestfylld
angular   kantig, vinkel-
anhydride anhydrid
aniline   anilin
aniline dye anilinfärg
animadversion   anmärkning
animadvert anmärka på
animal   animal, djur
animalcule mikroskopiskt djur
animality animalisk
animals   djur
animate   animera
animated  animerade, livlig, själfull
animations animationer
animism   animism
animosity fientlighet
anise anis
ankle ankel, fotled
ankle-length   ankellång
ankles   fotleder
anline   anilin
annals   årsberättelse
anneal   glödga
annex tillbyggnad
annexation anektering
annexe   annex
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation   tillintetgörelse
anniversary årsdag
annoble   adla
annotate  kommentera
annotation anteckning
announce  tillkännage, anmäla, förkunna
announcement   anmälan, tillkännagivande
announcements   kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying  retsam, irriterande
annoys   förargar
annual   årlig, annuitet
annually  årligen
annuciation bebådelse
annuity   livränta
annul upphäva
annulment annulering
anode anod
anodyne   smärtstillande medel
anoint   smörja
anointed  de heliga
anomalous anomal
anomaly   avvikelse, anomali
anomie   anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak   anorak
anorexia  anorexi
another   annan
another's en annans
anoxious  ängslig
anstigator anstiftare
answer   bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable ansvarig
answered  besvarade
answering svarar
answers   svar
ant  myra
ant-hill  myrstack
Antabuse  antabus
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic   motverkande
antagonize egga upp
Antarctic Antarktis
ante-room förrum
antecedent korelat
antechamber förrum
antedate  fördatera, antedatera
antediluvian   från tiden före syndafloden
antelope  antilop
antenatal mödravårdscentral
antenna   antenn, antenn (insekt)
antependium altarkläde
antepenultimate tredje från slutet
anterior  främre
anteroom  förrum
anthem   hymn
anthology antologi
anthracite antracit
anthrax   mjältbrand
anthropod människoliknande
anthropological antropologisk
anthropologist  antropolog, antropolog
anthropology   antropologi
anthropomorphous människolik
anthroposophist antroposof
anti-aircraft   luftvärns-
anti-ballistic  antirobot
anti-clockwise  motsols
anti-dazzle avbländbar
anti-dumping   anti-dumpning
anti-hero antihjälte
anti-jewish judefientlig
anti-missile   antirobotrobot
anti-personel   sprängbomb
anti-pollution  miljövårdskampanj
anti-Semite antisemit
anti-semitic   antisemitisk
anti-semitism   antisemitism
antiaircraft   luftvärns-
antibiotic antibiotikum
antibody  antikropp
antic upptåg
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating   förvänta
anticipation   förväntan, antecipation
anticipatory   förutseende
anticlerical   antiklerikal
anticlimax antiklimax
antics   upptåg
antidote  motgift
antidotes motgifter
antifreeze kylarvätska
antigay   böghatande
antigen   antigen
antilogarithm   antilogaritm
antimatter antimateria
antimony  antimon
antiparticle   antipartickel
antipathy antiparti, motvilja
antipode  motpol
antipodes antipoder
antipole  motpol
antiquarian antikvarisk
antiquary antiksamlare
antiquated föråldrad
antique   antikvitet, antik
antique finish  antikbehandling
antique shop   antikvitetsaffär
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antisepsis antiseptisk
antiseptic antiseptisk
antisocial asocial
antistatic antistatisk
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
antler   hjorthorn
antonym   antonym
antwerp   antwerpen
anus anus, analöppning
anvil städ
anxiety   ängslan, beklämning, bekymmer, oro
anxious   beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about   mån om
anxiously ivrigt
any  några, nån
anybody   vem som helst, någon
anybody / anyone vem som helst
anyhow   hur som helst, alltnog, i varje fall
anymore   längre
anyone   någon
anything  vad som helst, någonting
anytime   närsomhelst
anyway   hursomhelst
anywhere  var som hest, någonstans
aorta aorta
apace snabbt
apache   apache
apalling  förskräcklig
apanage   apanage
aparagus  sparris
apart isär
apart from isär
apartheid apartheidpolitik
aparthy   slöhet
apartment lägenhet
apathetic apatisk
apathy   dvala, apati
apatite   apatit
ape  människoapa
apeman   apmänniska
apennines apennierna
aperature öppning
aperient  avföringsmedel
apéritif  aperitif
aperture  öppning
apex apex, spetsen
aphorism  aforism
aphorisms aforismer
aphrodisiac afrodisiakum
aphrodite afrodite
apiary   bikupa
apiece   per styck
aplanatic lens  aplanat
aplomb   självsäkerhet
apnoea   apné
apocalypse uppenbarelseboken
apocrypha apokryfiska böcker
apocryphal apokryfisk
apolexy   slaganfall
apollo   apollon
apologetic ursäktande
apologies ursäkter
apologize be om ursäkt
apologized ursäktade
apology   avbön, försvarstal, apologi, ursäkt
apoplectic slaganfall
apostasy  avfall
apostate  avfälling
apostle   apostel
apostles  apostlarna
apostolic apostolisk
apostrophe apostrof
apothecary apotekare
apotheos  kanonisera
apotheosis förhärligande
appal förfära
appalling ohygglig
apparatus attiralj, apparat
apparel   kläder
apparent  tydligt
apparently tydligen
apparition syn, uppenbarelse
appeal   vädja, vädja, vädja, appellera
appeal against  överklaga
appealing lockande
appear   inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig
appearance apparition, utseende, framträdande
appearances uppträdanden
appeared  framträdde
appearing framträdande
appears   framträder
appease   lindra, lugna, blidka
appeasement lugnande
append   lägga till
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
appended  adderad
appendices bilagor
appendicitis   blindtarmsinflammation, appendicit
appending adderande
appendix  blindtarm, bilaga, bilaga
apperance uppträdande
appertain tillhöra
appetite  aptit, matlust
appetizer aptitretande medel
appetizing välsmakande, aptitretande, aptitlig
applaud   applåd
applause  applåder, applåd
apple äpple
apple-cart ställa till trassel
apple-pie äppelpaj
apple-sauce smicker, äppelmos
apple tree apel
apples   äpplen
appliance tillämplighet
appliances tillämplighet
applicability   användbarhet
applicable tillämplig
applicants sökande
application tillämpning, applikation
application area of use    användningsområde
application for ansökan
applications   applikationer
applicator påstrykare
applied   använd
applikation applikationer
apply tillämpa
apply for ansöka, yrka
apply to  applicera, anlita
applying  att placera
appoint   tillsätta, utnämna, bestämma
appointment ämbete, möte
apportion fördela
apposite  träffande
apposition apposition
appraisal värdering
appraise  bestämma värdet av
appreciable märkbar
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation   uppskattning
appreciative   uppskattande
appreciatively  uppskattande
apprehend anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible   fattbar
apprehension   anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive   orolig, aningsfull
apprentice lärling, lärling
apprenticeship  lärlingskap
apprise   underrätta
approach  närma, anflygning, närma sig, nalkas
approachable   åtkomlig
approached närmat
approaches tillfartsvägarna
approaching annalkande
approbation gillande
appron   förkläde
appropriate tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness anslag
appropriating   bevilja
appropriation   avsättning
approval  godkännande, gillande, bifall, anklang
approve   bifalla, godkänna
approve of gilla
approved  godkänd
approx   ca
approximate ungefärlig
approximately   ungefärligt, omkring
approximation   approximation, närmevärde
apricot   aprokos
April april
apron förkläde, förkläde
apt  läraktig, träffande
aptitude  lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
aqua vitae akvavit
aquarium  akvarium
aquatic   vatten-
aqueduct  akvedukt
aqueducts vattenledningar
aquilegia akleja
aquiline nose   örnnäsa
aquire   förvärva
Arab arab, arabisk
Arabic   arabisk
arable   odlingsbar
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
arbor dorn
arbour   berså
arc  båge
arcade   arkad
arch valv, båge
arch of the root hålfot
archaeological  arkeologiska
archaeologists  arkeologer
archaeology arkeologi
archaic   ålderdomlig
archbishop ärkebiskop
archbishops ärkebiskopar
archealogical   arkeologiska
arched   välvd
archeological   arkeologisk
archeologist   arkeolog
archery   bågskytt
archipelago arkipelag, skärgård, skärgård
architect arkitekt
architectural   arkitektonisk
architecture   arkitektur
archive   arkiv
archive-name   arkivnamn
archived  arkiverade
archiver  arkiverare
archivers akiverare
archives  arkiv
archiving arkivering
Arctic   arktisk
Ardennes carthorse   ardennerhäst
ardent   brinnande, het
ardour   iver, iver
arduous   brant
are  ar
area område, yta, area
areas områden
aren't   är inte
arena arena
arguably  diskutabelt
argue argumentera
argued   hävdande
argues   argumenterar
argument  argument, skäl
argumentative   diskussionslysten
arguments argument
aria aria
Arica Arika
arid torr, ofruktbar
aridity   ofruktbarhet
aries väduren
aright   rätt
arise uppstå
arising   härrörande
aristocracy aristokrati
aristocrat aristokrat
aristocratic   aristokratisk
aristotle aristoteles
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical   aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
ark  ark
arm  rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm
arm-chair karmstol, länstol
armada   armada
armadillo bältdjur
armageddon harmageddon
armament  beväpning, igsrustning
armaments rustningar
armastice vapenstillestånd
armature  armatur
armband   armbindel
armchair  fåtölj
armcheer  fåtölj
armed beväpnad
armistice vapenvila, stillestånd
armlet   armbindel
armorial  vapen
armour   rustning, pansar
armpit   armhåla
arms armar, mn
army här, armé
army staff armestab
aroma arom
around   runt
arousal   upphetsning
arouse   phetsa, framkalla
aroused   upphetsad
arouses   upphetsar
arrange   uppställa, anordna, arrangera
arrange for föranstalta för
arranged  arrangerat
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements   arrangemang
arranger  arrangör
arranger`s fee  anvisningsprovision
arranges  arrangerar
arranging arrangerade
array ställa upp
arrays   arrayer
arrear   restskuld
arrears   resterande skulder
arrest   anhållande, häkta, arrestera, arrestera
arrests   anhållanden
arrival   ankomst
arrival hall   ankomsthall
arrive   ankomma, länder
arrive in anlända till
arrived   anlände
arrives   anländer
arrogance högmod, arrogans, övermod
arrogant  spotsk, stursk, oförskämd
arroganta arrogant
arrow pil
arrows   pilar
arsenal   arsenal
arsenic   arsenik
arson mordbrand
art  konst
artefact  artefakt
artery   pulsåder, artär
artful   derfundig, listig
arthritis artrit
artichoke kronärtskocka, jordärtskocka
article   persedel, vara, artikel
articles  artiklar
articulation   artikulation, artikulera
artifice  knep, list
artificial artificiell, konstgjord
artificial silk konstsilke
artificially   artificiellt
artillery artilleri
artisan   hantverkare
artist   konstnär, artist
artistic  artistisk, konstnärlig
artists   artister
artless   okonstlad
arts konst
artwork   konstverk
Aryar arier
as  såsom, enär, eftersom, som
as-is som den är
as a present   till skänks
as a rule i regel, vanligen
as far as såvitt, ända till
as if liksom om
as well   tillika
as well as liksom, ävensom
as.....as så....som
asbestos  asbest
asbestosis asbestos
ascend   a, bestiga
ascending ökande
ascent   uppfart, bestigning
ascertain förvissa sig om
ascetic   asket
ascii-based ascii-baserade
ascorbic acid   askorbinsyra
ascribe   tillskriva
asepsis   aseptic
ash  ask, aska
ash-tray  askkopp
ash-wednesday   askonsdag
ashamed   skamsen
ashblond  cendré
ashes stoft, aska
ashore   på land
ashtray   askfat
asia asien
asian asiatisk
asiatic   asiatisk
aside undan, avsides, åsido, avsides
asimut   azimut
ask  fråga
ask for   bedja om, begära
askance   åt sidan
asked frågat
askew på sned
asking   frågar
asks frågar
asleep   sovande
asocial   asocial
asparagus sparris
aspect   aspekt, anblick
aspects   aspekter
aspen tree asp
asphalt   asfalt
aspic aladåb
aspire   eftersträva, längta
ass  stjärt, åsna
assail   anfalla
assailable antastlig
assailant angripare
assasin   lönnmördare
assasination   lönnmord
assassin  lönnmördare, mördare
assassinate mörda
assassinated   mördad
assassinates   mördar
assassination   lönnmord
assault   överfalla, angrepp, anstorm
assaults  angriper
assemble  samla
assembled församlade
assembles samlas
assemblies samlingar
assembly  samling
assembly hall   aula
assent   samtycke, bifall
assert   påstå, bedyra
asserted  försäkrade
assertion påstående, förfäktande
assertions förfäktanden
asserts   hävdandet av
assess   taxera, fastställa värdet av, taxera
assess value   taxeringsvärde
assessment taxering, beskattning
asset tillgång
assets   tillgångar
asshur   assur
assiduous ihärdig
assign   anslå, tilldela
assigned  tilldelade
assigner  överlåtare
assigning tilldelande
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
assimilate assimilera
assist   assistera, bistå, hjälpa
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
assisted  hjälpte
assits   assisterar
assizes   lagtima ting
associate kamrat, kompanjon
associate with  sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations   associationer
assonance assonans
assorted  av olika slag
asspire   längta
assume   förutsätta
assumes   förutsätter
assuming  antagande
assumption åtagande
assurance försäkran, försäkring, tillförsikt
assure   försäkra
assured   försäkrade
assurer   försäkringsgivare
assures   försäkrar
assuring  försäkrande
Assyria   assyrien
Assyrian  assyrisk
Assyrian's assyriens
asterisk  asterisk
asterisks asterisker
astern   akter ut
asteroid  asteroid
asthma   astma
astigmatic astigmatiker
astir i rörelse
astone   gottgöra
astonish  förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment   förvåning
astound   slå med häpnad
astounding förvånande
astral   astral
astray   vilse
astride   grensle
astringent sammandragning
astrocious avskyvärd
astrocity skändlighet
astrologer astrolog
astrology astrologi
astronomer astronom
astronomical   astronomisk
astronomy astronomi
asunder   åtskild, sönder
asylum   asyl
asymmetry asymmetri
at  på, hos, i, till, vid, vid
at a stretch   i sträck, i ett kör
at all   alls
at any time när som helst
at first  först
at hand   till hands
at home   hemma
at last   äntligen, omsider
at least  åtminstone
at length omsider
at once   genast
at present för närvarande, för tillfället
at random på måfå
at the bottom   nederst
at the head i täten
at the same level as  på samma nivå som
at the top överst
at the utmost   på sin höjd
at the wrong moment   i otid
ate  åt
atheism   ateism
athenian  atensk
athens   aten
athlete   idrottsman, atlet
athletes  friidrottare
athletics idrott, allmän idrott
athwart   på tvären
atlas atlas (karta)
atleast   åtminstone
atmosphere atmosfär, stämning
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
atrocious gräslig, ryslig
atrocity  grymhet
atrophy   atrofiera
attach   anknyta, bifoga, fästa
attaché   attaché
attached  fäst, tillgiven
attached to fäst vid
attaches  fäster
attaching hopfästande
attack   överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking anfallet
attacks   anfall
attain   vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attempt   attentat, försök
attempted frestad, försökte
attempting försöka
attempts  försök
attemt   försöka
attend   uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to expediera
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
attender  deltagare
attention uppmärksamhet
attentive påpasslig, uppmärksam
attentive to   uppmärksam för
attest   intyga
attestation attest
attested  bekräfta
attic vindsvåning
attire   klädsel
attitude  inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
attorney  ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
attract   ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction dragningskraft
attractive intagande, attraktiv, tilldragande
attributable   anses bero på
attribute attribut
attributes attribut
aubergine aubergine
auburn   rödbrun
auction   auktion, auktionera
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
audacious djärv
audacity  djärvhet
audible   hörbar
audience  åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens
audiences publikens
audio ljud
audio-video ljud-bild
audiotape ljudband
audit granska, revidera
audited   reviderade
auditing  revision
auditor   revisor
auditorium mötessal
auditory  auditiv
augment   föröka
augmented förstärka, förstora
augur spå
August   augusti
auk  alka
auks alkfåglar
aunt faster, moster, tant
aura aura, utstrålning
aureole   gloria
auspices  beskydd
auspicious gynnsam
austere   sträng, allvarlig
Australia Australien
Australian australiska
Austria   Österrike, österrike
Austrian  österrikisk
authentic autentisk, verklighetsnära
authenticity   äkthet
author   upphovsman, författare
author's  utgivarens
authoress författarinna
authorit  myndighet
authoritative   officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
authorization   berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize bemyndiga, godkänna
authorized auktoriserad
authorizing godkännandet
authors   författare
authors'  utgivares
authorship författarskap
autism   autism
autobiography   självbiografi
autoclave autoklav
autogenous autogen
autograph autograf, namnteckning
automap   autokarta
automate  automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically   automatiskt
automaticaly   automatiskt
automobile bil
automobiles bilar
autonomous autonom
autopilot autopilot
autopsy   autopsi
autorized auktoriserad
autumn   höst
auxiliaries hjälptrupper
auxiliary hjälpande
avail tjäna till
availability   tillgänglighet
available anträffbar, tillgänglig
avalanche lavin
avant-garde avantgarde
avarice   girighet
avaricious girig
avenge   hämnas
avenue   gata, allé, aveny
average   medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
averseness avoghet
aversion  ovilja, aversion
avert avvända
aviary   fågelhus
aviation  flyg
aviator   flygare
avid glupsk
avidly   glupskt
avocado   avokado
avoid sky undan, undvika, väja för, undfly
avoided   undvika
avoiding  undvikande
avoids   undviker
avouch   försäkra
avow erkänna
await avvakta
awaited   väntade
awaits   väntar
awake vaken, vakna
awaken   väcka
awakened  uppväckt
awakening väckt
award pris
award-winning   prisvinnande
awarded   prisad
awards   priser
aware medveten
awareness kännedom
away borta, bort
awe  skräck
awful hemskt, gräslig
awfully   rysligt
awhile   en stund
awkward   brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness obekvämlighet
awl  syl
awning   soltält, markis
awoke vaknade
awry på sned
axe  yxa
axe-handle yxskaft
axes yxor
axial axial
axiom axiom
axioms   axiom
axis axel
axle axel, hjul-axel
axle fracture   axelbrott
ayatollah ayatollah
aye  jaröst
ayes jaröster
azalea   azalea
azure himmelsblått
azure-blue azurblå
b-movies  b-filmer
baba romdränkt sockerkaksring
babbittry småborgerlighet
babble   rabbla, pladdra, sorl, jollra
babbler   pratmakare
babbles   pladdrar
babel villervalla
baboo herr
baboon   babian
baby unge, baby
baby-sit  sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
babyhood  barndom
babyish   barnslig
Babylonian babylonisk
Babylonian's   babyloniernas
baccalaureate   kandidatexamen
bacchanal backanalisk
bacchanalia backanalier
bacchanalian   backanalisk
bacchante backant
bacchic   backisk
bacciferous som har bär
bacciform bärformig
baccivorous bärätande
baccy tobak
bachelor  ungkarl, kandidat
bachelorhood   ungkarlsstånd
bachelors ungkarlar
bachelorship   ungkarlsstånd
bacillary bacillär
bacillus  bacill
back karm, tillbaka, rygga, rygg, åter
back-and-forth  fram-och-tillbaka
back door bakdörr
back of the head nacke
back to front   bakfram
back yard bakgård
backache  ryggsmärtor
backband  bärrem
backbite  baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backboard ryggstöd
backbone  ryggrad
backbreaking   hård
backchat  skämtsam replikväxling
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdate  antedatera
backdoor  bakdörren
backdown  reträtt
backdrop  bakgrund
backed-up uppbackade
backer   hjälpare
backfall  fall
backfire  baktändning
background bakgrund
background-color bakgrundsfärg
background in a room  fond i rum
backguard lymmel
backhand  backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
backing   backa
backlog   inneliggande order
backmost  bakerst
backpack  ryggsäck
backpocket bakfickan
backroom  åt gården
backs baksidor, backar
backset   bakslag
backside  bak
backslang rövarspråket
backslapping   ryggdunkande
backslash omvänt snedtecken
backslide återfalla
backslider avfälling
backspace backslag
backspace-key   backslagstangent
backspacer backslagstangent
backspin  underskruv
backstage bakom kulisserna
backstairs baktrappa
backstitch efterstygn
backstreet bakgata
backstroke ryggsim
backsword eneggat svärd
backup   ta kopia
backup-function backup-funktion
backups   kopior
backward  efterbliven, bakåt
backwardness   efterblivenhet
backwards baklänges, bakåt, tillbaka
backwash  tillbakasvallande våg
backwater bakvatten
backwoods obygd
backwoodsman   nybyggare
backyard  bakgård
bacon sidfläsk, fläsk, skinka
baconian  baconanhängare
bacteria  bakterie
bactericidal   bakteriedödande
bactericide baktericid
bacteriological bakteriologisk
bacteriologist  bakteriolog
bacteriology   bakteriologi
bacteriolysis   bakteriolys
bacterium bakterie
bad  elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig
bad mark  anmärkning (i skolan)
baddish   rätt dålig
baddy bov
badge medlemsmärke, emblem
badger   grävling
badinage  raljeri
badlands  ofruktbart land
badly illa, svårt
badly off vanlottad
badman   bov
badminton badminton
badness   dålighet
baffle   skvalpskott
baffled   förvirrad, snopen
baffling  förvirrande
bag  kappsäck, påse, bag, väska, säck
bagage   bagage
bagatelle bagatell
bagful   påse
baggage   bagage
bagging   säckväv
baggy opressade byxor
bagman   provryttare
bagnio   fängelse
bagpipe   säckpipa
bagpiper  säckpipor, säckpipsblåsare
bags påsar
baguette  list, baguette
bagwash   påstvätt
bail borgen
bailable  borgen kan ställas
bailee   depositarie
bailer   öskar
bailey   yttre slottsmur
bailie   ålderman
bailiff   fogde
bailiwick åldermans ämbetsområde
bailment  deposition av egendom
bait agn (om fisk), bete, hetsa
baize boj
bake grädda, baka
baked ugnsbakad
bakehouse bagarstuga
Bakelite  bakelit
bakemeat  ungsbakad rätt
baker bagare
bakery   bageri
bakestone bakplåt
baking   baka
baking-tin bakform
balaam   bileam
balalaika balalajka
balance   tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt
balance against each other  avväga
balanced  balanserad
balances  balanserar
balbriggan bomullstrikå
balconied med balkong
balcony   balkong, altan
bald flintskallig, kal, skallig
baldachin baldakin
baldly   rakt på sak
baldness  skallighet
baldric   axelgehäng
bale packe, bal
bale out a boat ösa en båt
baleen   valfiskben
baleful   ondskefull
balett   balett
balinese  balinesisk
balk hindra
balky istadig
ball klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen  kulspetspenna
ballad   folkvisa
ballade   ballad
balladmonger   visskrivare
balladry  balladdiktning
ballast   barlast
ballet   balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks  ballar
ballon   ballong
ballonet  luftsäck
balloon   ballong
balloonist ballongfarare
ballot   rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy   tuff
ballup   förbaskad
bally braskande reklam
balm balsam
balmy vederkvickande
balneal   bad
balsa balsaträd
balsamic  balsamisk
baltic   baltisk
Baltic herring  strömming
baluster  räcke
balusters trappräcke
balustrade balustrad
bamboo   bambu
ban  förbud, förbjuda
banal banal
banality  banalitet
banana   banan
banbury   smörbakelse
band orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage   förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged  bandagerad
bandanna  stor kulört näsduk
bandeau   hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit   bandit
banditry  banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog   bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw   bandsåg
bandsaws  bandsåg
bandsman  bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged   hjulbent
bane fördärv
baneful   fördärvlig, ödesdiger
bang smälla igen, skräll
banger   skorv
bangle   armband, fotledsring
banian   köpman
banish   förvisa, landsförvisa
banished  fördriven
banishment förvisning, landsförvisning
banister  räcke
banisters trappräcke
banjulele ukulelebanjo
bank bank, strand
bank-note sedel
bank account   bankkonto
bank note sedel
bankable  inlösingbar
banker   bankir
banking   bankväsen
bankroll  sedelbunt
bankrupt  bankrutt
bankruptcy konkurs
banks banker
banned   förbjudna
banner   baner, fana
bannister ledstång
bannisters ledstänger
bannock   havrekaka
banns lysning
banquet   kalas, bankett
banqueter bankettdeltagare
banshee   andeväsen
banshees  andeväsen
bant banta
bantam   dvärghöns
banter   skämt, skämta
bantling  barn
bantu bantuneger
baobab   apbrödsträd
bap  limpa
baptism   dop
baptismal doplängd
baptist   döpare
baptistery dopkapell
baptize   döpa
baptized  döpte
baptizer  döparen
bar  bom, takt, spärr
bar-code  streckkod
bar of chocolate chockladkaka
bar up   bomma igen
barb hulling, hulling
barbarian barbar
barbarians barbarer
barbaric  barbarisk
barbarism barbarismen
barbarity grymhet
barbarize förvilda
barbarous omänsklig, barbarisk
barbarousness   barbari
barbate   skäggig
barbecue  stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire taggtråd
barbel   barb
barber   barberare, frisör
barber`s shop   raksalong
barberry  berberis
barbette  skjutplattform
barbican  vakttorn
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
barbs hullingar
bare kal, bar, blotta, naken, nödtorftig
bare-headed barhuvad
bareback  barbacka
barebacked utan sadel
barefaced med blottat ansikte
barefacedly oblygt
barefoot  barfota
bareheaded barhuvad
barely   nätt och jämt
baresark  bärsärk
bargain   avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer schackrare
barge pråm, skuta
bargee   pråmskeppare
baric barium
baritone  baryton
bark skälla, bark
barked   skällde
barkeeper barägare
barking   skall
barks skäller
barley   korn
barleycorn korn
barm jästskum
barmaid   barflicka
barman   bartender
barmecide skenvälgörare
barmy skummande
barn lada
barnacle  prutgås
barnacles nosklämma
barney   gräl
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barnyard  plats kring en lada
barograph barograf
baron baron
baronage  samtliga baroner
baroness  baronessa
baronetcy baronvärdighet
barony   baroni
baroque   barock
barque   bark
barrack   kasern
barracking missnöjesyttringar
barrackings missnöjesyttringar
barracks  kasern
barrage   spärreld
barrator  processmakare
barratry  underslev
barred   tillbommad
barrel   tunna, gevärspipa
barrel-organ   positiv
barrelful fat
barrelled pipig
barren   steril, karg jord, ofruktbar
barrette  hårspänne
barricade barrikad
barrier   spärr, skrank
barriers  barriärer
barring   avspärrning
barrister advokat
barrow   skottkärra, bår, kärra
bars galler
bartender uppassare
barter   schackra bort
base nedrig, bas, gemen
base oneself on stödja sig på
based baserad
baseless  ogrundad
basement  källarvåning
bash slå
bashful   blyg, försagd
basic grund
basic education grundutbildning
basic salary   grundlön
basic view grundsyn
basically i grund och botten
basics   grunderna
basin skål, handfat, fat
basis grundval
bask sola sig
bask in the sun sola sig, gassa sig
basket   korg
basketwork korgarbete
bass bas
bass music bas musik
bat  slagträ, flädermus
batch hop
bate hålla tillbaka
bath bad
bath-robe badkappa
bath attendant  badmästare
batha bada, badda, badkar
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
bathroom  badrum
baths bad
baton batong, taktpinne
batsman   slagman
batter   piska
batter pudding  ugnspannkaka
batteries batterier
battering-ram   murbräcka
battery   batteri
battle   slåss
battlement bröstvärn
battleship slagskepp
batty vriden
bawl vråla, skråla
bay  bukt, vik
bayonet   bajonett
bazooka   raketgevär
bc  före kristus
be  uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be about  handla
be accustomed to pläga
be ajar   glänt
be allowed to   få
be ashamed blygas, skämmas
be asleep sova
be aware of medveten om
be called heta
be cancelled   återgå
be careless slarva
be content with nöja sig
be delirious   yra
be disgusted   vämjas
be done   ske
be enough räcka
be exposed skylta
be fit for duga
be fond of hålla av, tycka om
be found  förefinnas
be going on pågå
be good form   höra till god ton
be heavy  tynga
be in charge of förestå
be kept dry aktas för väta
be lacking fattas
be late   försenad, dröja
be left   återstå
be like   likna
be lost   förgås
be lucky  ha tur
be mistaken missta sig
be nauseated   vämjas
be noisy  bråka
be on leave tjänstledig
be on visiting terms with   umgås
be present at   övervara
be proud  yvas
be rash   förhasta sig, överila sig
be refractory   tredskas
be sick   kräkas
be silent about tiga om
be situated ligga
be taken in bli lurad
be thought highly of  uppburen
be valid  gälla
be victorious   segra
be worth while  vara mödan värd
be wrecked förlisa, haverera
beach plage, stranden, strand
beach-comber   strandgodssökare
beach-head brohuvud
beacon   fyr, sjömärke
bead pärla, glaspärla, kula
beadle   kyrkvaktmästare
beads pärlhalsband
beak näbb, pip
beam stråla, skina, stråle, balk, bjälke
beams balkar
bean böna
bean-feast hippa
beans bönor
bear tåla, björn
bear on   anligga mot
beard skägg
bearded   skäggig
bearer   innehavare
bearing   lager
bearings  lager
bears bär
beast best, djur, odjur, fä
beast of prey   rovdjur
beat besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten   slagit
beating   avbasning, stryk
beatings  misshandel
beatitude salighet
beats slår
beau älskare, sprätt
beautiful skön
beauty   skönhet
beauty-spot naturskön plats
beauty sleep   skönhetssömn
beaver   bäver
became   blev
because   därför att, emedan, därför
beckon   vinka till sig
become   mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged  förlova sig
become predominant   ta övererhand
become silent   tystna
becomes   blir
becoming  blir
becoming to klädsam
bed  bädd, säng
bed-sitter sov, vardagsrum
bedbug   vägglus
bedding   sängkläder
bedeck   pryda
bedlam   våldsamt tumult, dårhus
bedouin   beduin
bedridden sängliggande
bedroom   sovrum, sängkammare
bedstead  säng
bee  bi
bee-keeping biodling
beech bok
beech tree bok
beef oxkött, nötkött
beefeater vaktare i towern
beefsteak biff, biffstek
beehive   bikupa
beekeeper biodlare
been varit
beer öl
beers öl
beet beta
beetle   skalbagge
beets rödbetor
before   förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
beg  tigga, bettla
began började
beget avla
begged   tiggde, bad
begger   tiggare
begging   tiggande, tiggeri
begin begynna, anträda, börja, starta
beginner  nybörjare
beginning begynnelse, början
begins   startar
begone   försvinn
begotten  född, frambringa, enfödd
begrudge  missunna
begs ber
beguile   locka
begun börjat
behalf   grund
behave   uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter
behaves   uppträder
behavior  beteende
behaviors uppföranden
behaviour uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
behead   halshugga
behind   bakefter, bakom, baktill, efter
behold   skåda
beholders åskådare
behove   hövas
being väsen, varelse
beings   tillsvidare
belch rapa
belches   rapar
belfry   klocktorn
Belgian   belgier
Belgium   Belgien
belie motsäga, beljuga
belief   övertygelse, övertygelse, tro
beliefs   troende
believe   tro
believe in tro på
believed  trodde
believer  troende
believers troende
believes  tror
believing troende
belittle  förringa
belittled förringad
belittles förringar
bell klocka, ringklocka, kyrkklocka
bellboy   hotellpojke
belle vacker kvinna
bellhop   hotellpojke
belligerent krigförande, krigförande
bellow   skälla, vråla, råma, vrål
bellows   blåsbälg
belly mage
belly-ache magont
belong   tillhöra
belong to tillhöra
belonged  tillhörde
belonging tillhörighet
belongings tillhörigheter
belongs   tillhör
beloved   älskling, älskad, avhållen
below under, nedanför
belt bälte, rem
belts remmar
bemoan   begråta
bemoaned  begråtit
bemuse   förvirra
bench domstol, bänk
bend bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja
bender   våt fest
beneath   under
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress   välgörarinna
beneficial välgörande, välgörenhet
beneficiary betalningsmottagare
benefit   gagn, förmån
benefited förmån
benefits  förmåner
benevolence välvilja
benevolent välvillig
benign   välvillig
bent krokig, böjt
benumb   förlama
benzine   bensin
bequeath  testamentera
bereave   beröva
bereavement smärtsam förlust
berry bär
berth koj, ankarplats
beseech   bedja, anropa
beseeching bönfallande
beside   sidan om, bredvid
besides   dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
besiege   belägra, bestorma
besmear   fläckat ner
bespeak   beställa, omvittna
bespoke   beställd
best bäst
best-selling   bästsäljare
best man  marskalk
bestial   rå, djurisk
bestow   skänka, ägna
bestseller bästsäljare
bet  slår vad
betide   hända
betimes   i god tid
betray   röja, förråda
betrayed  förrådd
betroth   trolova
betrothal trolovning
better   bättre
betting   vadhållning
between   mellan, emellan
betwixt   mellan
beuty skönhet
bevel slipad kant, avfasa, snedslipa
beverage  dryck
bevy flock
beware   var försiktig
beware of varna för
bewildering förbryllad
bewilders förbryllar
bewitch   förtrolla, förhäxa
bewitched förtrollad
bewitches förtrollar
beyond   över, förutom, utom, bortom
beyond measure  övermåttan
bhang haschisch
bi-lingual tvåspråkigt
biannual  två gånger om året
bias partiskhet, påverka
biathlon  skidskytte
bib  haklapp, supa
bible bibeln
bible's   bibelns
biblical  biblisk
bibliographies  bibliografier
bibliography   källförteckning
bicker   gnabbas, träta
bickering käbbel, gnabb
bickerings gnabb
bicoloured tvåfärgad
bicycle   cykel
bicycle stand for bicycles  cykelställ för cyklar
bid  bjöd, anbud, bjudit, bjuda
bide bida
biennial  tvåårig
bier likbår
big  stor
bigamy   bigami, tvegifte
bigger   större
biggest   största
bigwig   kaxe, pamp
bike cykel
bilberry  blåbär
bile galla
bilingual tvåspråkig, tvåspråkigt
bilious   argsint, gallsjuk
bill nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill-of-fare   matsedel
bill-posting   affischering
bill of indictment   anklagelseakt
billet   inkvartering
billiardroom   biljardrum
billig   cheap
billing   räkningar
billion   biljon
billow   bölja, våg
billowy   böljande
billposter affischör
bills räkningar
bin  lår, binge, binge
binaries  binära
binary   binär
bind binda
binder   bindemedel
binding   bindning
binoculars kikare
biodegradable   biologiskt nedbrytbar
biographer levnadstecknare
biographies biografier
biography biografi
biological biologiskt
biologist biolog
biologists biologer
biology   biologi
biomass fuel   biobränsle
biorhythm biorytm
biosynthesis   biosyntes
biplane   biplan
birch björk
birch-bark näver
bird fågel
bird cherry hägg
bird of passage flyttfågel
birds fåglar
birds-eye-view  fågelperspektive
biro kulspetspenna
birth födelse, börd, födelse
birth-flight   fågelvägen
birth-rate nativitet
birth certificate åldersintyg
birthday  födelsedag
birthdays födelsedagar
birthplace födelseort
births   födelser
biscuit   kex, kex, skorpa
bisexuals bisexuella
bisexuell bisexual
bishop   biskop
bister   blåsa
bit  stump
bitch slinka, tik, hynda
bite napp, bita, bett
biting   bitande, bita
bitmapped bitmappade
bits bitar
bitten   bitit
bitter   hätsk, bitter, besk
bitterly  bittert
bitterness bitterhet
bitumen   asfalt
bizarre   bisarra
black svart
black-out mörkläggning
blackberries   björnbär
blackberry björnbär
blackbird koltrast
blackbirds koltrastar
blackboard svart tavla
blacken   svartna, svärta
blackens  svartnar
blackguard skurk, kanalje
blackleg  strejkbrytare, falskspelare
blackmail utpressning, utpressa
blackness mörker
blackout  medvetslöshet, mörkläggning
blacksmith smed
bladder   blåsa
blade klinga, knivblad
blade to a knife blad till kniv
blame klandra, klander, tadel, skylla på
blames   förebrår
blanch   bleka, blekna
bland blid, förbindlig
blandish  smickra
blandishment   lockelse, smicker
blank formulär, uttryckslös, nitlott
blanket   filt
blankly   uttryckslöst
blanks   nitar
blare skrälla, smattra
blaspheme häda, smäda
blasphemy hädelse
blast vindstöt, spränga
blasted   fördömd
blatant   skränig
blaze flamma
blazer   klubbrock
blazon   vapensköld
bleach   bleka, vitna
bleached  blekt
bleak kulen
bleat bräka
bleed blöda, åderlåta
bleed to death  förblöda
bleeding  blödning
blemish   fel, fläck
blench   rygga tillbaka
blend blanda sig
bless välsigna
blessed   välsignad, salig
blessing  välsignelse
blew blåste
blight   rost, fördärv, mjöldagg
blighter  ynklig figur
blimey   kors
blimp chauvinist
blind blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända
blind-mans-buff blindbock
blind alley återvåndsgränd
blindfold ögonbindel
blindfolded förbunden
blink blinka, blink, blinka, glimta
blinkers  blinkvisare, skygglappar
bliss salighet, lycksalighet, sällhet
blister   blåsa
blistering svidande
blithe   munter
blitz luftangrepp, överraskande
bloat svälla, röka sill
bloated   pussig
bloater   rökt sill, böckling
block avspärra, klots, kvarter, blockera, block
block up  spärra
blockages blockeringar
blockhead dumskalle
blockhouse blockhus
blockish  trög
blockletter tryckbokstav
bloke kille
blond blond, blondin, ljus
blonde   blond
blondes   blondiner
blood blod
blood-corpuscle blodkropp
blood-donation  blodgivning
blood-donors   blodgivare
blood-suckers   blodsugare
blood-vessel   blodkärl
blood pressure  blodtryck
blooded   fullblods-
bloodhound blodhund
bloodless blodlös
bloods   blods
bloodshed blodutgjutelse
bloodshot blodsprängd
bloodstone heliotrop
bloodstream blodström
bloodthirsty   blodtörstig
bloody   blodig, förbannad
bloom blomster, blomma, blom
bloomer   blunder
bloomers  vida dambyxor
blooming  blommande
bloomsbury intellektuell
bloomy   full av blommor
blossom   blomstring, blomstra, blomma
blossoming blomstrande
blot bläckplump, fläck, läska
blot out  sudda ut
blotch   blemma
blotched  fläckig, blemmor
blotter   läskblock
blotting-paper  läskpapper
blotto   plakat
blouse   blus
blow blåsa, fläkta, törn, rapp, slag
blow-pipe blåsrör
blow a gale storma
blow one's nose snyta sig
blow up   spränga
blowback  bakåtblåsning
blowball  maskrosboll
blower   blåsare
blowgun   blåsrör
blowing   blåsa
blowjob   sug
blown blåst
blowpipe  blåsrör
blowy blåsig
blowzy   sjaskig
blub lipa
blubber   snyfta fram
bluchers  halvstövlar
bludgeon  påk
blue blå
blue-bird blåhake
blue-green blågrön
blue-print plan, blåkopia
blue anemone   blåsippa
bluebeard blåskägg
bluebell  blåklocka
blueberry blåbär
bluebottle spyfluga
blueing   blåelse
blueprint blåkopia
bluestocking   blåstrumpa
bluethroat blåhake
bluey blåaktig
bluff bluff
bluffness burdust sätt
bluing   blåelse
bluish   blåaktig
blunder   groda, misstag, blunder
blunderbuss muskedunder
blunderer klåpare
blunt burdus, avtrubba, tvär, trubbig
bluntly   trubbigt
bluntness slöhet
blur sudda ut, suddighet, fläck
blurb reklamtext
blurred   suddig
blush rodna
blushed   rodnade
blushes   rodnar
blushing  rodnande
blushingly rodnande
bluster   rasa, storma
blusterer skränfock
blustering stormig
boanerges högröstad predikant
boar galt, vildsvin
board bräde, nämnd, styrelse, tilja
board and lodging inackordering
boarder   inackordering
boarding  plank
boarding-house  inackorderingsställe, pensionat
boarding school internatskola
boardwalk strandpromenad
boarish   svinaktig
boast skryt, förhäva sig, berömma sig själv
boaster   skrävlare, skrytare
boastful  skrytsam
boat båt
boater   roddare
boating   rodd
boatman   båtkarl
boatowner båtägare
boatswain båtsman
bob  shilling, guppa
bob-sleigh kälke
bobadil   skrävlare
bobbery   tumult
bobbin   spole, spole, trådrulle
bobbinet  tyll, maskinvävd spets
bobbish   pigg
bobby polis
bobbysocks ankelsockor
bobsled   bobb
bobtail   stubbsvans
bobwig   kort lockperuk
bocome   bliva
bode förebåda
bodeful   förebådande
bodice   blusliv
bodies   kroppar
bodiless  utan kropp
bodily   kroppsligt, lekamlig
bodkin   trädnål
body karosseri, kropp, lekamen, kår, bål
body-guard livvakt
bog  kärr, mosse, träsk
bogey spöke, buse
bogey-man buse
boggles   häpnar man
bogus fingerad, falsk
bohemia   bömen
bohemian  bohem, zigenare
boil koka, böld
boiler   ångpanna
boiler-house   pannrum
boiler-room pannrum
boiling   kokning
boils kokar
boisterous stormig, larmande
bold käck, frimodig, morsk, djärv
bolding   fyllda
boldly   djärvt
bolt skena, bult, regla, bom
bolt on a lock  regel på ett lås
bolts bultar
bomb bomb
bomba bomb
bombard   bombardera
bombardment bombardemang
bombed   bombade
bomber   bombplan
bon-fire  bål
bonanza   malmåder, fynd
bond förbindelse, obligation, band
bondage   slaveri, träldom
bonds band
bondsman  borgensman
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bonnet   huv, huva, bahytt, mössa
bonny god, bra, söt
bonus issue fondemission
bony benig
booby-trap skämt, trick
book bok, tinga
book-case bokhylla
book-keeper bokförare
book-maker vadhållningsagent
book-seller bokhandlare
book-shelves   bokhylla
book-stall tidningskiosk
booking-office  biljettlucka, biljettkontor
bookkeeping bokföring
booklet   broschyr, häfte
booklets  broschyrer
books böcker
booksearch litteratursökning
bookshop  bokhandel
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
boom uppsving, dån, dåna
boon välsignelse, förmån
boorish   tölpaktig
boost lovorda, puffa för
boot tjut, känga, stövel
boot cover baklucka
booth salustånd, bås
bootlegger spritsmugglare
bootless  onyttig, gagnlös
boots stövlar
bootstrap självinmatande programladdare
bootup   uppstart
booty byte
booze supa
boozer   fyllbult
border   kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country  gränsbygd
border on gränsa till
bordered  kantad
borderland gränsområde
bore tråka ut, tråkmåns, borra
borecole  bladkål
bored uttråkad
boredom   leda
borer borr
bores tråkar ut
boring   tråkig
born född
borough   stad, köping, stadsvalkrets
borrow from låna av
borrowed  lånat
borrower  låntagare
borrows   lånar
borstal   undomsfängelse
bosh nonsens, strunt
bosom sköte, famn, bröst, barm
boss chef, förman
botanical botaniska
botanist  botaniker
botany   botanik
both båda, ömse
bother   krångla, besvära
bothered  besvärade
bothering stör, störde
bothers   besvärar
bottle   flaska, butelj
bottom   botten
bough trädgren
bought   köpt
bouillon  buljong
boulevard boulevard
bounce   studsa
bounced   studsade
bouncer   baddare
bounces   studsar
bound inbunden, begränsad, skyldig
bounder   bracka, knöl
boundle   bunt
boundless obegränsad, gränslös, omätlig
bounds   gräns
bountiful frikostig, riklig
bouquet   bouquet, bukett
bout dryckeslag, omgång
bovine   slö, oxlik
bow  böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge
bow-legged hjulbent
bow-window burspråk
bow oneself to  bocka sig för
bowels   inälvor, mage, inälvor, tarmar
bower berså, lövsal
bowl skål
bowl (to drink) bål
bowler   kubb, styv filthatt, kastare
bowsprit  bogspröt
box  spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin
box-room  vind
box on the ear  örfil
boxer boxare
boxes rutor
boy  pojke, yngling
boycott   bojkott
boyfriend pojkvän
boyhood   barndom, pojkår
boyish   pojkaktiga
boys pojkar
bra  behå
brace spänna, dra till
bracelet  armband
bracer   styrketår
braces   hängslen
bracing   stärkande
bracken   ormbunke
bracket   klammar, konsol
brackets  konsoler
braclets  armband
brad stift
brag skryta
braggart  skrävlare
brags skryter
braid fläta
braids   flätor
brain hjärna
brake broms
braker   brytare
brakes   bromsar
braking   broms
bramble   björnbärsbuske
bran kli
branch   gran, filial, bransch
branch off avgrena
brand brännmärka
brandish  svinga, svänga
brandy   brännvin, konjak
brasière  bysthållare
brass fräckhet, mässing
brassy   fräck, mässings
brat barnunge
bravado   karskhet
brave djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa
bravery   modigt, tapperhet
brawl oväsen, träta
brawn muskelkött, salt fläsk
bray skria
braze hårdlöda
brazen   av mässing
Brazil   Brasilien
breach   brytande
breach of peace fredsbrott
bread bröd
bread-winner   familjeförsörjare
bread and butter smörgås
breadboard bakbord
breadth   våd, bredd
breadwinner familjeförsörjare
break brista, avbrott, spricka, bryta
break-out utbrytning
break off bryta av
break the record slå rekord
break up  upplösa
breakage  bräckage
breakdown haveri
breaker   brottsjö
breakers  bränningar
breakeven balans
breakfast frukost
breaking  brytning, brott
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
breaking out   utbrott
breakwater vågbrytare
breast   bröst
breast-feed amma
breast-feeding  amning
breastfeeding   amning
breasts   bröst
breastwork bröstvärn
breath   andas, hämta andan, pust
breathe   andas
breather  paus
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breathless andlös, andfådd
bred uppfödde, uppfött
breeches  ridbyxor, knäbyxor
breechloader   bakladdare
breed föröka sig, ras
breeding  avel
breeth of air   fläkt
breeze   bris, bris, fläkt, kåre
brethren  trosbröder
brevity   korthet
brew brygga, brygd
brew (to drink) brygga
breweries bryggerier
brewery   bryggeri
briar törnbuske
bribe muta
bribes   mutor
brick tegelsten, tegel, hedersprick
bricklayer murare
brickyard tegelbruk
bridal couple   brudpar
bride brud
bride's   brudens
bridegroom brudgum
bridesmaid brudtärna
bridge   bro, slå bro över, brygga
bridle   tygla, tygel, betsla
brief kortvarig, kort, kort
briefing  orientering
briefs   brev
brigand   stråtrövare
bright   ljus, klar, blank
brighten  upplysa, ljusna, klarna
brightest ljusaste
brightly  ljust
brilliance sken
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
brim rand, brädda, brätte, brädd
brima rand
brimstone svavel
bring bringa, föra med sig, ta med sig
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
bring back återföra
bring to justice ställa inför rätta
bring together  sammanföra
bring with one  medföra
brings   bringar
brink rand, kant
brinkmanship   våghalsig politik
brisk pigg, kry, hurtig, rask
bristle   vara full av, borst
britain   storbritanien
britany   bretagne
British   brittisk
Britisher britt
briton   britt
brittany  bretagne
brittle   spröd, skör
broach   föra på tal
broad bred, utsträckt
broad-shouldered axelbred
broadcasting   sändaradiosändning
broadcasts sänder
broadcloth fint svart kläde
broader   vidga, bredare
brochure  broschyr
brogue   irländsk dialekt
broil halstra
broke bröt, pank
broken   trasig, avbruten, söndrig, bruten
broken-down avsigkommen
broker   mäklare
brokerage mäkleri, courtage, kurtage
bronze   brons
brooch   brosch
brood grubbla, yngel, kull, ruva
brook tåla, bäck
broom kvast, ginst
broschures broschyrer
broth buljong, köttsoppa
brothel   bordell
brother   broder, bror
brother-in-law  svåger
brotherhood brödraskap, broderskap
brotherly broderlig
brothers and sisters  syskon
brought   bringade
brow panna, ögonbryn
brow of a hill  backkrön
browbeat  söka stuka, kuscha
brown brun, brun, bryna
brownie   ung flickscout, tomte
browse   bläddra
browser   bläddrare
browsers  bläddrare
browsing  bläddring
bruise   mörbulta, blåmärke, bula
bruising  slå gul och blå
brush borste, borsta, pensel
brushed   borstade
brushers  penslar
brushes   penslar
brushwood snår, småskog
brusque   burdus, brysk
brutal   brutal
brutality brutalitet
brute odjur, djur, rå
bubble   porla, bubbla
buccaneer sjörövare
buck hanne, bock
bucket   hink
buckle   spänne, spänna, buckla
buckweat  bovete
bud  knoppas, knopp
buddhism  buddism
buddhism's buddistisk
buddhist  buddist
buddhists buddister
buddies   kompisar
buddy kompis
budge röra sig ur fläcken
budgerigar undulat
budget estimate anslagsäskande
budgie   undulat
buds knoppar
buff sämsskinn, matt gul
buffalo   buffel, bison
buffe buffé
buffer   buffert
buffet   knuffa, knuff, slå
buffoon   pajas
bug  vägglus
bug-free  felfri
bugbear   buse, spöke
buggy enspännare
bugle signalhorn
build anlägga, bygga, uppföra
builder   byggmästare, byggnadsarbetare
building  byggnad
building contractor   byggmästare
building plot   tomt
buildings byggnader
builds   bygger
buildup   uppbyggd av
built byggd
built-in  inbyggt
bulb blomlök, glödlampa
Bulgaria  Bulgarien
bulge bula
bulk volym
bulkhead  vattentätt skott
bulky skrymmande
bull tjur
bull-fighting   tjurfäktning
bulldoze  tvinga, skrämma
bulldozer schaktningsmaskin
bullet   kula
bullfinch domherre
bullion   guldtacka
bullock   oxe, stut
bulls-eye mitt i prick
bully översittare
bullying  mobbing
bulp lök, glödlampa
bulrush   säv
bum  luffare
bumble-bee humla
bummer   besvikelse
bump stöta, knöl, duns, törn, stöt
bumper   stötfångare
bumpers   stötfångare
bumping   skumpande
bumptious dryg, viktig
bumpy knölig
bun  bulle
bunch knippa, bukett, klase
bunch of keys   nyckelknippa
bunches   klasar
bundle   knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa
bundled   sammanslagen
bungalow  enplansvilla, villa, stuga
bungle   förfuska
bungler   klåpare
bunion   liktorn
bunk brits, koj, nonsens
bunkum   nonsens
bunny kanin
bunting   flaggväv, flaggor
buoy boj
buoyant   bärande
burden   börda, belasta, börda, refräng, last
burdock   kardborre
bureau   byrå
burgess   borgare i stad
burglar   inbrottstjuv
burglary  inbrott
burgundy  burgogne
burial   begravning
buried   begravd
buries   begraver
burly bastant
burn brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna
burned   bränt
burner   brännare
burning   brännande
burnish   polera
burnt brunnit, brann
burnt up  uppbränd
burr kardborre
burrow   gräva, håla
burst spränga, spricka, brista
burst out utbrista
bursting  bristande
bursting-point  bristningsgräns
bury jordfästa, begrava
bus  buss
bus-stop  busshållplats, hållplats
buses bussar
bush buske
bushel   rymdmått
bushes   buskar
bushranger australisk stråtrövare
bushy yvigt hår
business  affär, rörelse, göromål
business man   affärsman, köpman
businesslike   affärsmässig
businessmen affärsmän
busker   kringvandrande musikant
busride   bussfärd
busstation bus station
bust barm, byst
buster   friskus
bustle   brådska
busts byst
busy beskäftig, upptagen, sysselsätta
busy oneself   pyssla
busybody  beskäftig person
but  utan, men
butcher   slaktare, chakuteriaffär
butler   betjänt, hovmästare
butt cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt
butter   smör
butter-cup smörblomma
butter-fly fjäril
butter-milk kärnmjölk
buttock   skinka
button   knäppa, knapp
button-hole knapphål
buttonhelp knapphjälp
buttress  strävpelare, stöd
buxom fyllig, fryntlig
buy  handla, köpa
buyer avnämare, köpare
buyers   köpare
buying   köpa
buying-rate köpkurs
buys köper
buzz surr, surra
buzzard   vråk
by  av, vid, bredvid, till, genom
by-law   lokal förordning
by-pass   gå förbi, sidoväg
by-road   biväg
by all means   visst
by and by småningom
by chance händelsevis
by George! för tusan!
by heart  utantill
by means of medelst
by no means ingalunda
by profession   till yrket
by return omgående
by sea   sjöledes, till sjöss
by the piece   per styck
by the way apropå, i förbigående
by turns  ömsom, i tur och ordning
bye  hejdå
byelection fyllnadsval
bygone   förgången, föråldrad
bypass   förbikoppla
bypath   avväg
byproduct biprodukt
bystander åskådare
bytes tecken
byword   ordstäv
byzantine bysantinsk
cab  förarhytt, droska
cab-driver taxichaufför
cab-rank  droskstation
cab-stand droskstation
cabal kabal
caballer  ränksmidare
cabana   hus
cabaret   krog
cabbage   kål
cabbala   kabbala
cabby chaufför
caber stör
cabin hytt, koja, kajuta
cabined   instängd
cabinet   skåp, kabinett
cabinet-maker   möbelsnickare
cabinet meeting konselj
cabinetwork möbelsnickeri
cabins   hytter
cable kabel
cablegram kabeltelegram
cablet   smäcker kabel
cableway  linbana
cabman   chaufför
caboose   kabyss
cabotage  kustfart
cabriole  svängt stolsben
cacao kakao
cachalot  kaskelot
cache gömställe
cachet   äkthetsstämpel
cachinnate gapskratta
cacique   indianhövding
cackle   kackel, kackla, fnitter, kackla, prat
cackler   pratmakare
cacography dålig stil
cacophonous illalåtande
cacophony missljud
cactus   kaktus
cad  lymmel
cad (person)   knöl
caddie   klubbpojke, klubbflicka
caddish   ohyfsad, lymmelaktig
caddy teburk
cadet kadett, yngre son
cadmium   kadmium
café kafé
cage bur
cages burar
cagey försiktig, slug
cahoot   vara i maskopi med
cairn röse
cajole   smickra
cajolery  mild övertalning
cake kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka
calamity  olycka
calcify   förkalka
calcium   kalcium
calculate kalkylera, beräkna, beräkna
calculated beräknad
calculates beräknar
calculating beräkna
calculation uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations   beräkningar
calculator miniräknare
calender  kalender, almanacka
calf kalv
calf of the leg vadben
calibrate kalibrera
calibre   kaliber
California Kalifornien
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box  telefonhytt
call-boy  pickolo
call-over upprop
call-up   inkallelse
call off  avblåsa
call on   besöka
call out  uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up   inkalla
call upon anmoda
called   kallad
caller   uppringare
callers   uppringare
calligraphy kalligrafi
calling   kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card   visitkort
calling over   upprop
callosity valk
callous   okänslig
callow   grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus   valk
calm stilla
calm down lugna sig
calmed   lugnade
calming   lugnande
calmly   lugnt
calmness  stillhet
calms lugnar
calorie   kalori
calumniate smäda
calumny   förtal
calvary   golgata
calve kalva
calves   kalvar
camaraderie kamratskap
camber   välvning, böja
cambrian  kambrisk
cambric   batist
came kom
camel kamel
Camembert camembert
cameo kamé
camera   kamera
camera-man fotograf
cameraman fotograf
cameras   kameror
camouflage maskering
camp läger, slå läger, campa
camp's   lägrets
camp-bed  tältsäng
camp-chair campingstol
campaign  fälttåg, kampanj
campaigner förkämpe, veteran
camper   campare
camphor   kamfer
camping   camping
camping-ground  campingplats
camps läger
campsites lägerplatser
campus   området kring skola
camshaft  kamaxel
camuflage camuflera
can  kunna, kanna
can't kan inte
Canaan   Kanaan
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
Canada   Kanada
Canadian  kanadensare, kanadensisk
canal kanal
canalize  kanalisera
canard   tidningsanka
canary   kanariefågel
cancel   avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling avbrytande
cancellation   överstrykning, avbeställning
cancellations   stämplar
cancelled avbruten
cancels   avbryter
cancer   kräftans, cancer
candid   uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle   stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease   stearin
candle-stick   ljusstake
candlelight levande ljus
candour   uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
cane prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine   aga, hörntand, hundtand, prygel
canker   rost, brand
cannabis  cannabis
cannery   konservfabrik
cannibal  kannibal
cannibalism kannibalism
cannon   kanon
cannot   kan inte
canny slug, försiktig
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy   tak
cant tjuvspråk, hyckleri
cantankerous   grälsjuk, elak
canteen   matsal, marketenteri
canter   rida i kort galopp
canvas   tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on)  duk
canvass   värva röster, agitera
canvassing ackvisition
canyon   kanjon
cap  mössa, hylsa, mössa, luva, huv
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
capable   duglig, kapabel
capacious rymlig
capacities kapaciteter
capacity  kapacitet, förmåga
cape udde, kappkrage, kap
caper glädjesprång
capercailzie   tjäder
capital   huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic   kapitalistiska
capitalization  kapitalisering
capitalize kapitalisera
capitulate kapitulera
caprice   nyck
capricious nyckfull
capsicum  spansk peppar
capsize   segla omkull, kantra
capstan   ankarspel
capsule   kapsel
captain   kapten, kaptenen
captialists kapitalist
caption   rubrik
captivate tjusa, fängsla
captive   fånge
captivity fångenskap
capture   fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra
captured  fångad
capturing fångande
car  bil, vagn
caramel   kola
carat karat
caravan   husvagn
caraway   kummin
carbohydrate   kolhydrat
carbolic  karbolsyra
carbon   kol
carbuncle böld, röd ädelsten
carburettor karburator, förgasare
carcase   as, lik, kadaver
carcinogenic   cancerframkallande
card kort, spelkort
cardboard papp, kartong
cardemom  kardemumma
cardigan  kofta, stickad ylleväst
cardinal  kardinal, främst
cardinals kardinaler
cards kort
cardsharper falskspelare
care försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans
care-taker vårdare
care for  bry sig om
career   karriär
carefree  sorglös
careful   aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of mån om
careful with   rädd om
carefully noggrannt
careless  slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly oförsiktigt
carelessness   slarv
caress   smekning, smeka
caresses  smeker
caressing smekande
caret markör
caretaker vaktmästare
careworn  tärd
cargo last
cargo-ship lastfartyg
caribbean västindisk
caribou   amerikansk ren
caricature karikera, karikatyr
caries   tandröta, benröta
carnage   blodbad
carnal   sinnlig, köttslig
carnation nejlika
carnival  karneval
carnivorous köttätande
carol julsång, lovsång
carols   julsånger
carouse   festa, rumla
carp gnata, karp
carpenter snickare
carpet   matta
carphone  mobiltelefon
carping   gnat
carriage  ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
carried   verkställd, buren, anlagsbärare, bar
carrier   hållare
carrion   as
carrot   morot
carry bära, föra
carry-on  fortsätt
carry off avleda
carry on  bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit   processa
carry out genomdriva
carrying  bärande på
carrying strap  axelrem
cars bilar
cart kärra, vagn, åkdon
cartel   kartell
carth jord
cartilage brosk
carton   pappask, kartong
cartoon   politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons  serier
cartridge patron, filmrulle
cartridge to a gun   patron
carts kärror
carve tälja, skära, rista, snida
carved   huggen
carving   träskulptur
case fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus
case-hardening-steel  sätthärdat stål
casement  fönster med gångjärn
cases fall
casette-in insatt kassett
cash kontant, inkassera, kassa
cash on delivery postförskott
cashable  inlösbar
cashier   kassörska, kassör
casing   fodral
casino   kasino
cask fat, tunna
casket   schatull, skrin
cassette  kasett
cassettes kasetter
cast gjuta, kasta, rollfördelning
cast off  förskjuta
caste kastväsende
casting   gjutning
castings  gjutgods
castle   slott, slott, borg, borg
castor   hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
casual   tillfällig
casually  nonchalant
casualties döda och sårade
casualty  olycksfall
cat  katt
catagories kategorier
catagory  kategori
catalog   katalog
catalogs  kataloger
catalogue katalog, katalogisera
cataloguing katalogisering
catalouge katalog
catapult  katapult, slangbåge
cataract  stort vattenfall, grå starr
catarrh   katarr
catastrophe katastrof
catastrophies   katastrofer
catburgler fasadklättrare
catcall   protestvissling
catch fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold   förkyla sig
catch a person lying  beslå med lögn
catch sight of  se
catch up  hinna i kapp
catches   fångar
catching  vinnande, smittande
catchword slagord, lystringsord
catechism katekes
categories kategorier
category  kategori
catepillar larv
cater hålla mat, skaffa mat
caterer   matleverantör
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cathedral domkyrka, katedral
Catholic  katolik
Catholicism katolicism
cats katter
cattle   kreatur, boskap
caucus   valkommitté, valmöte
caught   fångad
cauldron  kittel
cauliflower blomkål
causation förorsakande
cause grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm tillfoga skada
caused   orsakade
causeri   kåseri
causes   orsakar
causeway  gångbro
causing   orsakande
caustic   skarp, brännande
cautchoue kautschuk
caution   försiktighet, varsamhet, varning
cautious  varsam, försiktig
cautiously försiktigt
cavalier  kavaljer, ryttare
cavalry   kavalleri
cave grotta, håla
cavern   håla, jordkula, grotta
cavil kitslig, anmärka
cavilling gnat
cavity   hålighet, grop
caw  kraxa
cease sluta, upphöra
ceased   upphörde
ceaseless oupphörlig
ceaselessly oupphörligen
ceases   upphör
cedar cederträ
cedar (wood)   ceder
cede avstå
ceiling   innertak
ceiling-paintings takmålningar
celebrate fira
celebrated berömd
celebrating firade
celebration firande
celebrations   evenemang
celebrity berömdhet, celebitet
celerity  snabbhet
celery   blekselleri
celestial himmelsk
celibacy  celibat
celibate  ogift
celibrate fira, prisa
celibrated berömd
cellar   källare
cello cello, violoncell
cells celler
cellulose cellulosa
cellulose wadding cellstoff
celtic   keltisk
celts kelter
cembalo   cembalo
cement   cement, sammanfoga, kitt, cementera
cemeteries begravningsplatser
cemetery  kyrkogård
cenotaph  minnesgravvård
censor   censor, censurera
censored  censurerad
censoring censur
censorious kitslig
censorship censur
censure   kriticera, klander
census   folkräkning
centenary hundraårsdag
center   centrum
centered  centrerad
centers   centrerar
centigrade hundragradig
centimetre centimeter
centipede tusenfoting
central   mellerst, central
central heating centralvärme, värmeledning
centralize centralisera
centre   medelpunkt, centrum, center, centrera
centre of gravity tyngdpunkt
centrifugal centrifugal
centrifuges centrifuger
centrum   centre
centuries århundraden
century   århundrade, sekel
ceramic   keramisk
ceramics  keramik
cereal   sädesslag
cereals   flingor, spannmål
ceremonies cermonier
ceremony  ceremoni, högtidlighet, ceremoni
certain   viss, äker, sakt, förvissad
certainly visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty visshet
certificate intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification   beviset
certifications  bevis
certified auktoriserad
certify   konstatera, intyga
cesspool  avloppsbrunn, kloakbrunn
chafe frottera, gnida, skrapa
chaff agnar
chaffinch bofink
chagrin   förtret
chain länk, kedja
chain-cable kätting
chained   kedjad
chains   kedjor
chair stol
chairman  ordförande
chairperson ordförande
chairs   stolar
chalice   bägare, kalk
chalk krita
chalks   kritar
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable   jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
chamber   rum, kammare
chamber-maid   husa, städerska
chamberlain kammarherre
chambers  kammare
chambers' juristkontor
chamois   stenget, sämskskinn
champ tugga
champagne champagne
champion  kämpe, mästare
champion in sport mästare i sport
championship   mästerskap
championships   mästerskapen
chance   slump, chans, lycka
chancel   kyrkokor
chancellery kansli
chancellor kansler
chances   chanser
chandelier ljuskrona
change   omväxling, ändra, omkastning, byt, växla
change one's mind komma på andra tankar
change or ex-   skifta
changeable föränderlig, ombytlig
changed   ändrad
changeling bortbyting
changer   utbytare
changing  ändring
changing of the guard vaktavlösning
channel   kanal
channels  kanaler
chanse   möjlighet
chant sång, sjunga, mässa
chanterelle kantarell
chaos kaos
chaotic   kaotisk
chap kille, grabb, karl
chapel   kapell
chaperon  förkläde
chaplain  kaplan
chapter   kapitel
char städerska, röding
charabane turistbuss
character karaktär, sinnelag, tecken
character-study karaktärsstudie
charactercount  teckenberäkning
characteristic  karakteristiska, kännetecken
characterize   karakterisera, känneteckna
characterizes   utmärks
characterlist   tecken-lista
charactermap   teckenhanterare
characters tecken
charade   charad
charcoal  kol (trä-), träkol
charge   avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad
chargeback ångerköp
chargebacks ångerköp
charger   stridshäst
charges   kostnader
chariot   stridsvagn
charisma  utstrålning
charismatic karismatisk
charitable barmhärtig
charity   barmhärtighet, välgörenhet
charlatan charlatan
charm tjusning, tjusa, charm
charmed by betagen i
charming  älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande
charsets  städverktyg
chart diagram
charter   kontrakt, hyra, befrakta
charterer befraktare
charterparty   befraktningsavtal
chartra   charter
charts   diagram
charwoman städerska
chary karg, försiktig
chase jaga, ciselera, jakt
chasm klyfta, svalg
chassis   underreden
chaste   sträng, ren, kysk
chasten   tukta, luttra
chastise  näpsa, tukta
chastisement   tuktan, straff
chastity  kyskhet, dygd
chat småprata
chattel   lösöre
chattels  lös egendom
chatter   snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box pratmakare
chatty   pratsam
chauffeur chaufför
cheap billig
cheaply   billigt
cheat fuska, bedra, narras
cheated   bedrägligt
cheating  fusk, skoj
cheats   fusk
check mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta
check list avprickningslista
checkar   kontrollerar
checkbook checkbok
checked   kontrollerade
checker   kontrollant
checkered rutig
checkers  damspel
checking  kontroll
checklist checklista
checkmate schack och matt, besegra
checks   checkar
checksum  kontrollnummer
cheek skinka, kind
cheeks   kinder, skinkor
cheeky   nosig, näbbig, uppnosig
cheep pip
cheer hurra
cheer up  muntra upp
cheered   hurrade
cheerful  glättig, munter, gladlynt
cheerfully glatt
cheerio   skål, hej
cheerless glädjelös
cheese   ost
cheese-paring   småsnål
chef kock, köksmästare
chemical  kemikalie, kemisk
chemicals kemikalier
chemise   damlinne, linne
chemist   kemist, apotekare
chemistry kemi
cheque   check
chequered brokig, rutig
cheques   checkar
cherish   vårda, omhulda, hysa
cherry   körsbär
chess schack
chest kista, lår, bröst
chest of drawers byrå
chestnut  kastanjebrun, kastanje
chestnut-brown  kastanjebrun
chew tugga
chewing   tugga tuggummi
chianti   chianti
chick brud
chicken   kyckling
chicken-hearted försagd
chicken-pox vattenkoppor
chicory   cikoria
chide banna
chief hövding, huvudsaklig
chief person   huvudperson
chiefly   huvudsakligen
chieftain hövding
chif överhuvud
chiffonier chiffonjé
child barn
childbirth barnafödelse
childhood barndom
childish  barnslig
childishly barnsligt
childlike som ett barn
children  barn
children's barns
Chile Chile
chill kyla, kylig
chilly   kyligt
chimaera  chimär
chime klämta, klockringning, klinga
chimes   klockringningar
chimney   skorsten
chimney-sweep   sotare
chimneypot skorstenspipa
chimpanzee schimpans
chin haka
china porslin, porslin
China Kina
china kina
Chinaman  kines
chinaman  kinaman
Chinese   kinesisk
chink spricka, springa
chip spån, flisa
chipmunk  jordekorre
chips avfall
chirp kvitter, kvittra
chirps   kvittrar
chirrup   kvittra
chisel   mejsel, mejsla
chisel out utmejsla
chit intyg, barnunge
chivalrous ridderlig
chivalry  ridderlighet
chive gräslök
chives   gräslökar
chlorinated klorerad
chlorination   klorering
chlorine  klor
chock kil, kloss
chockfull proppfull
chocolate choklad
chocolates chokladbitar
choice   val, utsökt
choir kor, kör
choir-singing   körsång
choise   urval
choke kväva, kvävas, stokna
choose   utse, välja, utvälja
chooses   väljer
choosing  väljande
choosy   sparsmakad
chop kotlett, kotlett, hugga, hugg
chopper   huggare, köttkniv, hacka
choppy   krabb sjö, ombytlig vind
chops käft
chord ackord, sträng
chore uppgift
chortle   skratta skrockande
chorus   korus, kör, refräng
chose välja
chosen   vald
Christ   Kristus
christ's  kristus
christen  döpa
Christendom kristenhet
christendom's   kristenhetens
christening barndop
Christian kristna, kristen
Christian name  förnamn, dopnamn
christianity   kristendomen
christians kristna
Christmas jul
Christmas-tree  julgran
Christmas Day   juldagen
Christmas Eve   julafton
Christmas present julklapp
chromium  krom
chronic   kronisk
chronicle krönika
chronicles krönikeboken
chronological   kronologisk
chronologies   kronologier
chronology kronologi
chrysalis puppa
chubby   knubbig, tjock
chuck slänga, kasta, skrocka
chuckle   skrocka
chum kamrat
chunk tjockt stycke
church   kyrka
church-yard kyrkogård
churl tölp, drummel
churlish  tölpig
churn röra om, kärna smör
churn butter   kärna smör
chute ränna
cicada   cikada
cider cider, äppelvin
cigar cigarr
cigarette cigarrett
cinch fästa
cinched   fastsatt
cinder   slagg
cinderella askungen
cine-camera filmkamera
cinema   bio
cinnamon  kanel
cipher   chiffer, siffra, chiffer, nolla
circa cirka
circle   krets, cirkel, kretsa, cirka
circle of friends umgängeskrets
circles   cirklar
circling  cirkulerande
circuit   krets, ledning
circular  cirkelrund, cirkulär
circulate cirkulera, skicka omkring
circulated spridd
circulation kretslopp, omlopp
circumcision   omskärelse
circumference   omkrets
circumscribe   omskriva
circumstance   omständighet
circumstances   omständigheter
circumstantial  omständig
circumvent överlista, kringgå
circus   cirkus
circus marquee  cirkustält
cirkulate sprida, cirkulera
cirkulation spridning, omlopp
cirrus   cirrusmoln
cissy förverkligad pojke
cite åberopa, citera
cited citerade
cities   städer
citizen   medborgare, medborgare, borgare
citizens  medborgare
citizenship medborgarskap
citrus   apelsinträd, citronträd
city stad
city-states stadsstater
city hall stadshus
civic medborgerlig, medborgare
civics   samhällslära
civil artig, civil, hövlig
civil war inbördeskrig
civilian  civil
civilians civila
civility  hövlighet
civilization   civilisation, kultur
civilizations   civilisationer
civilize  civilisera
civilized civiliserad
civilizing civiliserande
clad klädd
claim krav, anspråk, kräva, fordra, hävda
claima   anspråk
claimant  fodringsägare
claimed   hävdad
claiming  påstår
claims   fordringar, fordrar
clam mussla
clamber   klättra
clammy   fuktig och klibbig
clamour   rop, skrika, larma, larm
clamp klämma
clamped   hopklämd
clamping  krampa
clams musslor
clan stam, klan
clang skrammel, ringa, skalla, klang
clank rassel, rassla
clap smälla med, klappa, applådera
claptrap  applådknipare
claret   rödvin
clarify   klarna, göra klar
clarities klarheter
clarity   klarhet
clash skräll, stå i strid, drabba ihop
clasp knäppe, lås, knäppa ihop
class klass
class-distinction klasskillnad
class-mate klasskamrat
class superintendent  klassföreståndare
classes   klasser
classic   klassisk
classical klassisk
classicism klassicism
classics  klassiska språk
classification  klassifikation
classified klassificerad
classify  indela (i klasser)
classroom skolsal
clatter   slammer, slamra, oväsen, rassla
clause   klausul, kort sats, bisats
claw klo
clay lera
clean rensa, snygg, putsa, rengöra
clean the shoes borsta skor
cleaned   rengjorde
cleaner   städerska
cleaning  rengörande
cleanliness renhet
cleanly   renlig
cleanness renhet
cleans   rengör
cleanse   rensa, rengöra
cleanses  rensar
clear åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja
clear one`s throat   harkla sig
clear up  utreda
clearance frigång
clearer   klarare
clearing  avräkning, röjning
clearly   klart
cleavage  urringning, klyvning
cleave   klyva
cleft rämna, klyvde, klyvt
clemency  mildhet, förbarmande
clement   mild
clench   gripa hårt om, nita
clench one`s fist knyta näven
clentch   pressa
clentches pressar
clentching pressande
clergy   prästerskap
clergy's  prästernas
clergy-inspired prästpåverkade
clergyman präst
clergymen kyrkliga
clerk kontorist, notarie, tjänsteman
clever   duktig, klok, slug, skicklig
cliché   klyscha
click klicka
clicked   klickad
clicking  klickande
clicks   klickningar
client   kund, klient
clientele kundkrets
clients   klienter
cliff klippa
cliffhanger rysare
climate   klimat
climates  klimat
climax   höjdpunkt
climb klänga, klättra
climbing  klättrande
climbs   klättrar
clinch   gå i närkamp, avgöra
cling fastna, klänga, hålla fast, sitta fast
clinic   klinik
clink klirra
clinks   klirrar
clip klämma
clipboard urklippshanterare
clipper   snabbseglare, klippare
cloak mantel, kappa, skyla
cloak-room tambur, effektförvaring
cloak room inlämning
cloakroom garderob, bagageinlämning
clock ur, klocka
clock-face urtavla
clockwise medsols
clockwork urverk
clod jordkoka, tölp
clodhopper klumpeduns
clog klump, hindra, träsko
cloister  pelargång, kloster
clone klon
clones   kloner
close stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära
close by  invid
closed   stängd
closely   tätt
closer   närmare
closes   stänger
closest   närmast
closet   klosett, skåp
closeup   öppnar
closing   stänger
clot klimp, klump
cloth duk, tyg
clothe   kläda, kläda
clothes   kläder
clothesbrush   klädeesborste
clothing  kläder
cloths   tygstycken
cloud sky, moln
cloudberry hjortron
cloudy   mulen
clout trasa
clove klöv, lökklyfta, kryddnejlika
clover   väppling, klöver
cloves   klövar
clown clown, tölp, pajas
cloy äckla, övermåtta
club klubba, klubb
club-foot klump-fot
clubs klubbar
clubs and diamonds   klöver och ruter
cluck skrocka
clump klunga, dunge, klampa
clumsily  klumpigt
clumsy   tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig
clung to  hålla vid fast
cluster   svärm, klunga, klase
clusters  klungor
clutch   greppa, koppling
clutching fasthållande
clutching-tongs griptång
clutter   bråte, oväsen, skräpa ner
co-determination medbestämmande
co-education   samundervisning
co-op konsum
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operation   samarbete, medarbete, medverkan
co-operative   villig att samarbeta
co-opt   invälja ny ledamot, adjungera
co-ordination   samordning
co-ownership   delägarskap
co-pilot  tredjepilot
co-runners medlöpare
co-worker samarbetspartner
coach vagn, tränare
coachman  kusk
coal stenkol, kol (sten-)
coal-mine kolgruva
coarse   grov, grov, sträv, plump
coast kust
coastal   kust
coat rock, kappa, kavaj
coat of mail   pansarskjorta
coated   täckt
coating   beläggning
coats täcker
coax lirka, smickra
coaxed   smickrad, lirkad
cob  majskolv, ridhäst, klippare
cob-web   spindelnät
cobble   lappa
cobble-stone   kullersten
cobbler   skomakare
cobweb   spindelväv
cocaine   kokain
cock kran, tupp, kuk
cock-shureness  karskhet
cockle   liten flat båt, hjärtmussla
cockoo   gök
cockpit   förarplats i flygplan
cockroach kackerlacka
cocksure  tvärsäker
cocky stöddig
cocoa choklad, kakao
coconut   kokosnöt
cocoon   kokong
cocord   sämja
cod  torsk
cod-goods efterkravgods
cod-parcel efterkravsförsändelse
coddling  dalt
code chiffer, kod
coded kodad
codes koder
coding   kodning
coerce   tvinga
coexistence samlevnad
coffee   kaffe
coffee-house   kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer   skrin, kista
coffin   kista, likkista
cog  kugge
cogent   övertygande
cogitate  fundera
cogitation begrundande, reflexion
cognac   konjak
cognizance kännedom
cogwheel  kugghjul
cogwheels kugghjul
coherent  sammanhängande
coherently sammanhängande
coil ringla, ring, rulle
coilspring resår
coin mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt
coinage   myntprägling
coincide  sammanfalla
coincidence sammanträffande, slump
coiner   förfalskare
coins mynt
coke coca-cola, koks
cold köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla
colder   kallare
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration   samarbete
collaborator   medarbetare, medlöpare
collapse  sammanbrott, kollapsa
collapsible hopfällbara
collar   krage
collate   jämföra, kollationera
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
colleague kollega
colleagues kollegor
collect   indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla
collect on delivery   efterkrav
collected samlat
collection samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection-bag  håv
collection of taxes   uppbörd
collections sortiment
collectively   kollektivt
collector samlare
collects  samlar
college   gymnasium, högskola
collegue  kollega
collide   kollidera, stöta ihop, sammanstöta
collier   kolgruvearbetare
colliery  kolgruva
collision sammanstötning, kollision
colloguy  samtal
colloquial vardaglig
collusion maskopi
colon kolon, grovtarm
colonel   översten
colonists kolonisatörer
colonize  bebygga
colonnade pelargång
colony   koloni
colophony stråkharts
color färg
colorbook målarbok
colored   färgad
colorful  färgrik
coloring  färglag
colors   färger
colossians kolosserna
colossus  koloss
colour   färga, kulör, färg
coloured  färgad
colt föl, unghäst
columbine akleja
column   kolumn, pelare, kolonn
coma dvala
comb kamma, kam
combat   bekämpa, strid
combatant kämpe
combative stridslysten
combination kombination
combinations   kombinationer
combine   kombinera, skördetröska
combined  kombinerad
combines  kombinerar
combining kombinerande
combustible brännsår
combustion förbränning
come komma
come to nothing gå upp i rök
comedy   komedi, lustspel
comes kommer
comestibles matvaror
comfort   trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts  tröstar
comical   komisk
comics   serietidningar
coming   instundande, kommande, tillkommande
comma kommatecken
command   ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file   kommandofil
command-line   kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments   budord
commands  kommandon
commas   kommatecken
commemorate högtidlighålla
commemorating   anslutning
commemoration   åminnelse
commence  börja
commencement   skolavslutning
commencing inledande av
commend   kommendera
comment   kommentar, anmärkning
commentary kommentar
commented kommenterade
commerce  handel, rörelse, handel
commercial kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller  handelsresande
commercialize   kommersialisera
commercially   kommerciellt
commingle blandas
commiserate ömka
commission kommission, provision, fullmakt, uppdrag
commissionaire  dörrvakt, stadsbud
commit   föröva, begå
commitee  kommitté
commitment åtagande
commits   förövar
committe  utskott
committee nämnd, kommitté, utskott
committee's kommitténs
committes kommittéer
commmand  kommando
commodious rymlig
commodity handelsvara
commodore kommendör
common   tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig
common beetroot rödbeta
commonly  vanliga
commonplace vardaglig, trivial, alldaglig
commonwealth   samvälde
commotion oordning, oväsen, uppståndelse
commune   kommun
communicate kommunicera
communicated   meddelat
communication   skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative   meddelsam
communion nattvard
communions samfund
communique kommuniké
Communism kommunism
community samhälle, menighet, gemensamhet
commute   pendla, förvandla
commuter  pendlare
compability kompabilitet
compact   komprimera, dryg
compacts  komprimerar
companies företag
companion följeslagare
companion-ladder kajuttrappa
companion-way   kajuttrappa
companionship   kamratskap
company   lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani
company's företags
comparable jämförbar, jämförbar
comparative jämförande, relativ
comparatively   jämförelsevis
compare   jämföra, komparera
comparing jämföra
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
compartment kupé
compasion medlidande
compass   kompass
compasses passare, cirkel
compassion medlidande
compatibility   kompatibilitet
compatibilty   förenlighet
compatible kompatibel
compatibles kompatibla
compatriot landsman
compeer   jämlike, kamrat
compel   tvinga, betvinga
compelled tvungen
compelled to   nödsakad att
compelling tvingande
compendium kompendium
compensate ersätta, kompensera
compensated kompenserad
compensation   kompensation
comperè   konferencié
compete   konkurrera, tävla
competence sakkunskap
competency kompetens
competent duglig, kompetent
competes  tävlar
competition tävling, konkurrens, tävlan
competitive konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness konkurrenskraftiga
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compile   kompilera
compiled  kompilerad
compiler  kompilator
complacence självbelåtenhet
complacent självbelåten
complain  beklaga, klaga
complainant kärande
complaining klagande
complaint åkomma, klagomål
complaints klagomål
complaisant älskvärd, foglig
complement fyllnad
complementary   komplementerande
complete  full, komplettera, fullända, fullständig
completed färdig
completely fullständigt
completeness   fullständighet, helhet
completes avslutar
completing fullgörande
completion komplettering, avslutning
completly fullständigt
complex   komplexa
complexion hy, utseende
complexity invecklade
compliance eftergivenhet, samtycke
compliancy foglighet
compliant foglig, eftergiven
complicate komplicera
complicated invecklad, sammansatt, komplicerat
complicity medbrottslighet
complies  åtlyder
compliment komplimang
compliments hälsningar
comply   åtlyda
comply with uppfylla
component komponent
components komponenter
compose   utarbeta, komponera
composer  kompositör, tonsättare
composite sammansatt
composition tema, uppsats, komposition
compositor kompositör
composure fattning
compound  blanda, sammansatt
comprehend förstå
comprehending   förstå
comprehensible  förståelig
comprehension   fattningsförmåga, uppfattning
comprehensive   omfattande
compress  komprimera, omslag
compressed komprimerade
compressing komprimerande
compression kompression
compressor kompressor
comprise  inbegripa, innehålla
comprised innehåll
compromise kompromiss, kompromettera
compulsary obligatorisk
compulsion tvång
compulsory obligatorisk
compunction samvetsagg
computational   data
computations   databeräkningar
compute   databehandla
computed  databehandlat
computer  dator
computer's datorns
computer-based  datorbaserade
computer-controll dator-kontroll
computer-magazines   datatidningar
computer-players datorspelare
computerized   datoriserad
computers datorer
computes  databehandlar
computing användandet av datorer
comrade   kamrat, kamrat
comrade's kamrats
comrades  kamrater
concatenate hoplänka
concatenated   hoplänkade
concatenation   sammansättning
conceal   dölja, gömma
concealed hemliga, undangömd, dold
concede   medge
conceit   inbilskhet, högfärd
conceited egenkär, inbilsk
conceivable upptänklig, fattbar
conceive  fatta, uttänka
conceived uttänkt
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
concentration   koncentration
concentric koncentriska
concept   begrepp
conception begrepp, avelse, föreställning
conception of life   livsåskådning
concern   avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet
concern oneself bafatta sig med
concerned inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad
concerning beträffande, angående, rörande
concert   samförstånd, konsert
concerted gemensam
concertina dragspel
concession medgivande, eftergift
concessionaire  koncessionsinnehavare
conciliate försona, blidka
conciliation   försoning, förlikning
conciliator förlikningsman
concise   bestämd, koncis
conclude  avsluta
concluding avslutande
conclusion slut, slutsats
conclusive avgörande, slutlig
concoct   koka ihop
concoction hopkok
concord   harmoni, endräkt
concrete  betong, konkret
concubine älskarinna
concur   instämma, medverka, sammanträffa
concurrence sammanträffande
concurrent jämlöpande, jämlöpande
concussion hjärnskakning, stöt
concussion of the brain    hjärnskakning
condemn   döma, fördöma
condemnation   fördömelse
condemned dödsdömd
condense  kondensera, förtäta
condescend nedlåta sig
condescend to give   bevärdiga med
condiment krydda
condition kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional villkorlig
condole with   kondolera
condolence kondoleans
condom   kondom
condominium gemensam överhöghet
condone   överse med, förlåta, gottgöra
condor   kondor
conduce   befrämja, leda till
conducive befrämjande
conduct   uppförande, beteende, dirigera, vandel
conductance ledningsförmåga
conducted tour  gruppresa
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
conducts  dirigerar
conduit   kanal, rör
cone kägla, kotte, strut
confabulation   småprat, samtal
confection modesak, konfekt, tillblandning, hopkok
confectioners   konditori
confederacy allians, förbund
confederate förbunden
confederation   statsförbund
confer   konferera, tilldela, skänka, överlägga
conference konferens
conferment förlänande, utdelande
confess   bikta, erkänna, tillstå
confessant biktbarn
confessedly det måste medges, uppenbarligen
confession bekännelse, bikt
confessor biktfader
confidant förtrogen
confide   anförtro, lita, tro
confidence förtroende, tillförsikt, tillit
confidence in   tilltro till
confidence man  bondfångare
confidence trickster  bondfångare
confident säker, självsäker
confidental förtrolig
confidential   konfidentiellt, förtrogen
configuration   inställning
configurationfile inställningsfil
configure justera
configured justerat
confinding godtrogen
confine   inspärra, internera, begränsa, gräns
confined  instängd
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
confirm   bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera
confirmation   konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confirmed konfirmerat
confirming bekräftad
confirms  bekräftar
confiscate beslagta, konfiskera
confiscation   beslag
conflagration   storbrand
conflate  slå ihop, sammansmälta
conflict  konflikt
confluence sammanflöde, tillopp
conform   anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
confound  förväxla, förvirra
confounded förbaskad
confraternity   brödraskap
confront  konfrontera
confrontation   konfrontering
Confucianism   konfucianism
confuse   förbrylla, förvirra, förvilla
confused  distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
confusing förbryllande
confusion oreda, sammanblandning, förvirring, oordning
confutation vederläggning
confute   vederlägga
congeal   bli stel, frysa till is
congenerous besläktad, av samma slag
congenial behaglig, sympatisk, besläktad
congenital komplett
conger   havsål
congested överbefolkad, överbelastad
congestion stockning
conglomerate   gytter, hopgyttrad
conglomeration  hopgyttring, gytter
Congo Kongo
congratters grattis!
congratulate   gratulera, lyckönska
congratulating  gratulerar
congratulation  gratulation, lyckönskan
congregate församla, hopsamla
congregatinal   församlings-1
congregation   församling
congress  kongress
congruence kongruens, överensstämmelse
conical   kägelformad, konisk
conifer   barrträd
conjecture gissa, gissning
conjoin   förbinda, förena sig
conjugal  äktenskaplig
conjugations   konjugationer
conjunction samband, bindeord
conjunctiva bindhinna
conjure   trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla
conjurer  trollkarl
conk skalle, kran(näsa)
conker   kastanj
connate   besläktad, medfödd
connect   koppla, ansluta
connected kopplad, förbunden
connecting rod  vevstake
connecting tower manövertorn
connection kontakt, samband, förhållande, förbindelse
connections kontakter
connective tissue bindväv
conniption raseriutbrott, hysteriskt anfall
connivance efterlåtenhet, tyst medgivande
connive   se genom fingrarna
connoisseur kännare
connotation speciell betydelse, bibetydelse
connubial äktenskaplig
conquer   segra, besegra, erövra, övervinna
conqueror besegrare, erövrare
conquest  erövring
consanguinity   släktskap, blodsband
conscience samvete
conscience clause samvetsklausul
conscientious   samvetsgrann
conscious medveten
consciousness   medvetande
conscript rekryt, värnpliktig
conscription   inkallelse, värnplikt
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
consecutive på varandra följande
consensus samstämmighet
consent   bejaka, samtycka
consent to tillåta
consequence följd, konsekvens, slutsats
consequential   följdriktig
consequently   följdaktligen, därför, alltså
conservancy hamnstyrelse
conservation   bibehållande, bevarande
conservative   konservativ, försiktig
Conservative Party   konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory   musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
conserve  konservera, spara
conserves inlagd frukt, fruktkonserv
consider  besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable   betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration   övervägande, omtanke, hänsyn
considerations  omständligheter
considered ansedd
considering betänker
considers har i åtanke
consign   överlämna, sända
consignation   konsignation
consignee varumottagare
consigner avsändare
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
consignor avsändare
consist   består
consisted bestod
consistency konsekvens, konsistens
consistent konsekvent, förenlig
consisting bestående
consistorial   konsistoriell
consolation tröst
console   konsol, stöd, trösta, manöverpanel
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation   sammanslagning
consols   statsobligationer
consonant överensstämmande, konsonant
consort   gemål
consortium konsortium
conspicuous iögonfallande, framstående
conspiracy komplott, komplott, sammansvärjning
conspire  sammansvärja sig, konspirera
consrquence följd
constable konstapel
constaint nödtvång
constant  beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consternation   bestörtning
constipation   förstoppning
constitition (a person`s)   fysik (en persons)
constituency   valkrets
constituent beståndsdel, väljare
constitute bilda, utgöra
constitutes bildar
constitution   förfalska, statsförfattning, författning
constrain hindra
constrained spärrad
constraint tvång
constraints spärrar
constrict sammandra
constriction   sammandragning
construct konstruera, bygga, anlägga
constructed konstruerade
constructing   konstruerande
construction   konstruktion
constructs konstruktioner
construe  tolka
consul   konsul
consulate konsulat
consult   konsultera, rådfråga
consult with   rådgöra med
consultant rådssökande
consultants konsulterande
consultation   samråd
consultative   rådgivande
consulted kontaktade
consume   konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed  förbrukade
consumer  konsument
consuming förbrukande
consummate fullborda, fulländad, utsökt
consummation   avslutning, fulländning
consumption konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång
consumptive lungsjuk
contact   beröring, kontakt
contact surface anliggningsyta
contacted kontaktat
contacting kontaktande
contactors kontaktorer
contacts  kontakter
contagion smitta
contagious smittosam
contain   innehålla
contained förvarad
container container, behållare
containing innehållande
contains  innehåller
contaminate förorena, besmitta
contaminated   förorenat
contamination   nedsmutsning
contemplate begrunda, ha för avsikt
contemporary   samtidig, jämnårig, samtida
contempt  förakt, ringaktning
contemptuous   hånfull, föraktfull
contend   strida, tävla, påstå, kivas
contended nöjd och belåten
content   nöjd, innehåll
contented förnöjd, tillfredsställd
contentedness   förnöjsamhet
contentious trätgirig
contentment belåtenhet
contents  innehåll
contest   bestrida, tävlan
contested omstridd, omtvistad
context   sammanhang, innehåll
context-sensitive innehållskänslig
contiguous angränsande
continence återhållsamhet
continent kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental kontinental
contingency tillfällighet, eventualitet
contingent truppavdelning
continual oupphörlig, oavbruten
continually oavbrutet, ideligen
continuation   fortsättning
continue  fortsätta
continued fortsatt
continuing fortsättning
continuous oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously   oupphörligt
contort   vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contour   kontur
contract  kontrakt
contract illness ådra sig
contraction sammandragning
contractor leverantör, entreprenör
contractual avtalsmässig, kontraktsenlig
contradict dementera, motsäga
contradicted   motsa
contradiction   motsägelse
contraption manick, apparat, grej
contrary  trilsk, motsatt
contrast  motsats, kontrastera, kontrast
contribute medverka, bidra
contribution   insats, bidrag, tillskott
contributor medarbetare
contributory   bidragsgivande
contrite  ångerfull
contrition botfärdighet
contrivance anordning
contrive  hitta på, lyckas
control   behärskning, kontroll, kontrollera
control-key kontrolltangenten
controlled kontrollerade
controller kontrollant
controllers kontroller
controlling kontrollerande
controversial   omtvistad
controversy tvist, strid
contumely skymf, vanära
conumdrum vitsgåta
convene   sammankalla, sammankomma
convenes  sammankallar
convenience bekvämlighet
conveniences   bekvämligheter
convenient bekvämt
conveniently   bekvämt
convenor  sammankallande
convent   kloster, nunnekloster
convention överenskommelse
conventional   vedertagen, konventionell
conventions överenskommelser
converge  sammanlöpa
conversant förtrolig, förtrogen
conversation   konversation, samtal
converse  samtala, konversera, motsatt
conversely omvänt
conversion omvändelse
conversions omvandlingar
convert   omvända, konvertera
converted konverterad
converter omvandlare
converters konverterare
convertible konvertibel, cabriolet
converting konvertera
convertion konvertering
converts  konverterar
convex   kupig
convey   transportera, meddela, framföra, överföra, leda
conveyance åkdon, fordon, befordran
conveyor  transportband
convict   fälla, överbevisa, straffånge, bevisa
conviction fällande, övertygelse
convienent bekvämt
convince  övertyga
convincing övertygande
convivial festlig
convocation sammankallande, församling
convoke   sammankalla
convulsed konvulserade
convulsion krampryckning
coo  kuttra
cook kokerska, laga mat, koka, kock
cooker   kokspis
cookery   kokkonst
cookie   liten kaka
cookies   kakor
cooking   matlagning, anrättning
cooks kockar
cool kallt, sval, avkyla
cooling drink   läskdryck
coon tvättbjörn
coop andelsförening, stänga in, bur för höns
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
coordinate samordna, koordinera
coot sothöna
cop  snuten, polis
Copenhagen Köpenhamn
copier   kopierare
copious   riklig
copper   kopparmynt, koppar
coppice   skogsdunge
copse lund, skogsdunge
coptic   koptisk
copulation parning
copy avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera
copy-taster redaktionschef
copybook  häfte
copying   kopierar
copyists  avskrivare
copyists' avskrivarnas
copyright litterär äganderätt
Copyright to   E-mail lexikonet"at"swipnet.se
copywriter författare av reklamtext
coquettish kokett
coracle   fiskarbåt
coral korall
cord rep, sladd, snöre
cordial   hjärtlig
cordially hjärtligt
core ledare
coriander koriander
corinthians korintierna
corious   märkvärdig
cork kork, korka igen
cork-screw korkskruv
cork up   korka igen
corker   slående argument, grov lögn
corkscrew korkskruv
cormorant skarvfågel
corn spanmål, liktorn, säd, korn
corn-flakes majsflingor
corn-flour majsena
corner   hörna, vrå
cornerstone hörnsten
cornet   glasstrut
cornflower blåklint
cornish   från cornwall, kornisk
corny barnslig, banal
coronation kröning
coroner   adelskrona, undersökningsdomare
corporal  kroppslig, korpral
corporate gemensam
corporation bolag
corps kår
corpse   lik
corpses   liken
corpulence fetma
corpulent korpulent
corpuscle blodkropp
corral   inhängnad
correct   korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected rättad
correcting korrekt
correction rättning
corrections rättelser
correctly korrekt
corrects  rättar till
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
correspond korrespondera, svara, brevväxla
correspond to   motsvara
correspondence  överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent   motsvarande, brevskrivare
corresponding   motsvarande
corresponds svarar
corridor  korridor
corrode   fräta
corrosion anfrätning, sönderfrätande
corrosive frätande
corrugated veckad
corrupt   skada
corrupted skadade
corruption fördärv, förgängelse, skada
corruptions skador
corset   korsett
cosine   cosinus
cosmetic  skönhetsmedel, kosmetik
cosmopolitan   kosmopolitisk
cost kostnad, pris, kostnad
cost-of-living  levnadskostnad
costermonger   fruktförsäljare
costing   kostar
costly   kostsam, kostbar, dyrbar
costs kostnader
costume   kostym, dräkt
costy dyrbar
cosy hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig
cot  vagga, babysång, barnsäng
cotradiction   motsägelse
cotroller kontrollant
cottage   villa, stuga, hydda
cotton   tråd, bomull
cotton-wool bomullsvadd, bomull
couch soffa, divan
cough hosta
could kunde
couldn't  kunde inte
coulisse  kuliss
council   råd
counciller rådsmedlem, stadsfullmäktig
counsel   advokat, rådplägning
counsellor ambasadråd, rådgivare
count greve, räkna
count upon påräkna
countdown nedräkning
countenance uppsyn, ansikte, min
counter   bardisk
counter-attack  motanfall
counter-claim   motfordran
counter-clockwise motsols
counter in a shop disk i affär
counteract motverka
counteracting   motverkande
counteracts motverkar
counterfeit förfalska, förfalskning
counterfeited   förfalskad
counterpane sängöverkast, täcke
counterpart motpart, motsvarighet
counterpoint   kontrapunkt
counters  jetonger
countersign kontrasignera, lösen
countess  grevinna
counting  räkning
countless oräkneliga
countries länder
country   bygd, land
country council landsting
country people  allmoge
countryman lantman, landsman
countryside landsbygd, bygd
counts   antal
county   grevskap, län
coup kupp
coupé kupe
couple   koppla, par
coupled   kopplat
couples   par
couplet   verspar
coupling  koppling
coupon   kupong
coupons   kuponger
coupsel   råda
courage   kurage, mod
courageous modig
courier   löpare, kurir
course   förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp
course of treatment   kur
courses   banor, harjägare, springare, kurser
court domstol, hov
court-house tingshus
court-martial   krigsrätt
court-ship kurtis, frieri
court of apeal  appellationsdomstol
courteous hövlig
courtesy  artighet
courtesy call   artighetsvisit
courtier  hovman
courtly   artig, elegant
courts   domstolar
courtyard gård, gårdsplan
cousin   kusin
coutch   soffa
cove bukt
covenant  förbund, avtal
cover pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke
coverage  täckning
covered   täckte
covering  täckande
coverlet  täcke, sängöverkast
covers   täcker
covert   gömställe, hemlig
covet eftertrakta, åtrå
covetous  vinningslysten, vinningslysten, sniken
covetous of begärlig efter
cow  ko
cow-house ladugård
coward   feg, pultron, feg, kujon, stackare
cowardice feghet
cowberry  lingon
cower krypa ihop
cowl huva, rökhuv
cowslip   gullviva
coxcomb   sprätt
coxswain  styrman, slupstyrare
coy  blyg, pryd
coyote   prärievarg
coyotes   prärievargar
crab kräftan, krabba
crack brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva
cracked   förryckt, spräckt
cracker   knäckare, smällkaramell
crackle   spraka
cradle   vagga
craft hantverk, fartyg, flygplan
crafted   tillverkade
craftmanship   hantverksskicklig
crafts   hantverk
craftsman hantverkare
crafty   listig
crag klippspets, brant klippa
craggy   skrovlig
cram stoppa, packa
cramming  examensplugg
cramp kramp
cranberry tranbär
crane trana, lyftkran
crane to lift with   kran att lyfta med
cranes   tranor
cranium   kranium
crank vev, original
crankcase vevhus
crankshaft vevaxel
cranny   skreva
crap skitprat
crasch   brak
crash krasch, flyghaveri, brak
crashed   kraschat
crashes   kraschar
crate spjällåda, packkorg
crave be om, längta efter
craven   feg
crawl kräla, krypa, kravla
crawled   kravlade
crawling  ålning
crayfish  kräfta
crayon   pastell, krita, färgkrita
craze vurm, mani
craziest  knäppaste
crazy tokiga, galen
creak knarra, knaka, gnissla
creaks   gnisslar
cream kräm, grädde
cream cake gräddbakelse
cream cheese   mjukost
crease   vecka, veck, skrynkla, rynka
creased   skrynklig
create   skapa, frambringa, komponera
creates   skapar
creating  skapande
creation  skapelse
creative  kreativ
creativity kreativitet
creator   skapare
creators  skaparna
creature  varelse
creatures varelser
crèche   barnkrubba
credence  tilltro
credentials kreditivbrev
credibility trovärdighet
credible  trolig, trovärdig
credit   kredit, förtjänst, heder
credited  hedrad
creditor  fordringsägare, borgenär
credits   beröm
credulous lättrogen, godtrogen
creed trosbekännelse
creek liten vik, bukt
creep krypa, smyga
creeped   krypt
creeps   kryper
cremate   bränna
cremated  kremerat
cremation kremeringen, eldbegängelse
crematorium krematorium
crept kröp
crescent  halvmåne, tillväxande
cress krasse
crest krön, bergskam, topp, tofs
crestfallen modfälld
cretonne  kretong
crevice   spricka, skreva
crew besättning, manskap
crew-cut  snaggad
crib bås, krubba
cricket   cricket, syrsa
cried ropade, ropat
crime förbrytelse
criminal  brottsling, kriminell, förbrytare
criminal case   brottmål
criminality kriminalitet
crimp vecka, krusa, veck
crimson   rodna, karmosinröd
cringe   svansa, krypa
cringes   krusar
crinkle   vecka, rynka, veck
cripple   krympling, omintetgöra
crippled  lam, lytt, ofärdig
crisis   kris
crisis period   kristid
crisp chips, krusa, frisk
criss-cross korsvis, genomkorsa
criteria  kriterium
criterion kännetecken
critic   kritiker
critical  kritisk
criticism anmärkning, kritik
criticisms kritik
criticize kritisera
criticized kritiserat
critics   kritik
critik   kritik, recensent
critisize kritisera
croak kväka, kraxa
crochet   virka, virkning
crock lerkruka
crockery  lerkärl, porslin
crocodile krokodil
croft torp
crofter   backstugusittare, torpare
crony stallbroder
crook bedragare, krok
crooked   krokig, ohederlig
crookedness krokig, ohederlig
croon nynna
crooner   schlagersångare
crop skörd
crop up   yppa sig
crops gröda, skörd
cross korsa, vresig, kryss, övergå, kors
cross-bar tvärslå
cross-border   gränsöverskridande
cross-checking  dubbelkontroller
cross-country running terränglöpning
cross-examination korsförhör
cross-examine   korsförhöra
cross-eyed skelögd
cross-roads vägkorsning, korsväg
cross-section   tvärsnitt
crosshair korshårssikte
crossing  överfart, överresa
crossroad genomresa
crosswise på tvären
crossword korsord
crotch   skrev, vinkel
crouched  hopkrupen
crow kråka, gala
crowbar   kofot, bräckjärn
crowd folksamling, hop, skara, skock, trängas
crowd together  tränga ihop sig
crowded   fullsatt, trångt
crowding  trängsel
crowds   klungor
crown kröna, hjässa, krona, hattkulle
crown prince   kronprins
crowns   kronor
crucial   kritisk, avgörande
crucible  smältdegel, degel
crucifix  krucifix
crucifixion korsfästelse
crucify   korsfästa
crude rå, grov
cruel grym
cruelties grymheter
cruelty   grymhet
cruise   kryss, kryssa, kryssning
cruiser   kryssare
crumb smula
crumble   falla sönder
crumbled  söndersmulad
crunch   krossa, knapra på
crusade   korståg
crusader  korstågsfarare
crush krossa
crushes   krossar
crushing  krossande
crust skorpa
crutch   krycka, stöd
crux krux, svårighet
cry  gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik
crybaby   grinolle
crying   gråt
cryptic   kryptiska
crystal   kristall
cub  vargunge, djurunge
cub (animal)   unge (djur)
cubans   cubaner
cube kub, tärning
cubic kubiska
cubic measure   rymdmåyy, kubikmått
cubicle   sovhytt i skola
cuckoo   gök
cucumber  gurka
cud  boll av idisslad föda
cuddle   kela med, krama
cudgel   påk, knölpåk
cue  vink, biljardkö
cuff manschett, örfil
cuffs manschetter
cuirass   pansar
cull plocka
culminate kulminera
culmination kulmen
culpable  skyldig, klandervärd
culprit   missdådare, brottsling, syndare
cult kult, dyrkan
cultic   dyrkan av
cultivate kultivera, bruka, odla, upparbeta
cultivated bildad, kultiverad
cultivates odlar
cultivator odlare
cultural  kulturell
culture   kultur
cultures  kulturer
cumbersome hindersam, klumpig
cumulative sammanräknad
cumulus   cumulusmoln
cunieform kilskrift
cunning   underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig
cup  bägare, pokal, kopp
cupboard  skåp
cupid amorin
Cupid`s bow amorbåge
cupidity  snikenhet
cupola   kupol
cur  byracka
curable   botlig
curate   pastorsadjunkt
curb kuva, trottoarkant
curbs kuvar
curd ostmassa
cure botemedel, kurera, bota
cured ham rökt skinka
curfew   aftonringning, utegångsförbud
curiosity nyfikenhet
curious   underlig, konstig, nyfiken
curious about   nyfiken på
curiously nyfiket
curl krusa, hårlock, ringla
curlew   storspov
curly krusig, lockig
currant   korint, vinbär
currencies valutor
currency  valuta
current   gängse, ström (el- ), nuvarande
currently förnärvarande
curriculum lärokurs, kurs
curry rykta
curry-powder   currypulver
curse svordom, förbanna
cursed   förbannad, jäkla
cursive   kursiv
cursor   muspekare
cursory   flyktig
curt snäv, kort
curtail   stympa, avkorta
curtain   förhänge, ridå, gardin
curtsies  niger
curtsy   nigning, niga
curtsy to niga för
curtsying nigning
curve båge, kröka, kurva
curved   böjt
curves   kurvor
cushion   dyna, kudde
cushions  kuddar
cuspidor  spottkopp
custard   tjock vaniljsås
custodian förmyndare, väktare
custody   arrest, försvar
custom   sed, sedvänja, vana
custom-house   packhus
customary bruklig, vanlig
customer  kund, gäst
customer's köparens
customers kunder
customised specialgjorda
customizable   finjusteringsbar
customize finjustera
custommade skräddarsydd
customs   tull
cut  klippa, hugg, skärsår, skära, snitt
cut'n'paste klipp och klistra
cut-throat mördare
cut off   avskuren, avsnöra
cut up   stycka
cutaway   jackett
cute söt
cuticle   ytterhud
cutlass   kort svärd
cutler   knivsmed
cutlery   knivar, eggjärn
cutlet   kotlett
cuts klipper
cutter   tillskärare, kniv
cutting   sågning
cuttings  avfall, tidningsurklipp
cuttlefish bläckfisk
cyanide   cyanid
cycle cykel
cyclical  konjunkturbetingad
cycling   cykling
cyclists  cyklister
cyclone   cyklon
cykel bicycle
cylinder  vals, cylinder
cynic cyniker
cynical   cynisk
cynosure  lilla björnen, ledstjärna
cypress   cypress
Cyprus   Cypern
cytology  cellära
Czech tjeckisk, tjeck
czechoslovakia  tjeckoslovakien
d-appearance   d-utseende
dab  klapp, klappa
dabble   fuska, plaska
dabchick  smådopping
dace stäm
dachshund tax
dacoit   rövare
dacoity   röveriväsen
dactylic  daktylisk
dactylology dövstumsalfabet
dad  pappa
daddy pappa
dado postament
daedalian labyrintisk
daedalus  daidalos
daffodil  påsklilja
daffy tokig
daft tokig
daftness  dårskap
dagger   dolk
daggle   släpa i väta
dahlia   dahlia
daily dagligen, daglig
daintiness läckerhet
dainty   prydlig, utsökt, fin, läcker
dairy mjölkaffär, mejeri
dairying  mejerihantering
dairymaid mejerist
dais plattform, estrad
daisy tusensköna
dale dal
Dalecarlian dalmas
Dalecarlian woman dalkulla
dalesmen  dalbor
dalliance lek
dally leka, söla
Dalmatia  Dalmatien
dalmatian dalmatisk
dam  moder, dämma upp, damm
damage   avbräck, ramponera, åverkan
damageable ömtålig
damaged   skadade, skador
damages   skadeersättning
damascus  damaskus
damask   damast
damn förbaskat
damnable  värd fördömelse
damnation fördömelse
damned   förbaskade
damnify   tillfoga skada
damning   fördömande
damosel   ungmö
damp fuktig, fukt
dampen   bli fuktig
damper   spjäll, dämpare
dampish   något fuktig
damsel   ung dam
dance dansa
danced   dansade
dancer   dansös, dansör
dancers   dansare
dances   dansar
dancing   dansande
dandelion maskros
dander   ilska
dandified snobbig
dandify   snobba upp
dandle   vyssa
dandruff  mjäll
dandy sprätt, snobb
dandyish  snobbig
dandyism  snobbighet
dane dansk
danegeld  danagäld
danferous vådlig
danger   fara, våda
danger-zone riskzon
danger of life  livsfara
dangerous farlig
dangerously farligt
dangle   dingla, slänga
dangles   dinglar
Danish   dansk
dank fuktig
dankish   däven
dantean   danteisk
dap  pimpla
dapper   flink, prydlig
dapple   spräcklig
darbies   handklovar
dare töras, våga, drista sig, understå sig
daredevil våghals
dares vågar
daring   vågad, vågad, oförvägen
dark dunkel, mörk, mörka, mörkt
dark's   mörkrets
darken   mörkna, förmörka
darkest   mörktaste
darkish   mörkt
darkle   ligga i mörker
darkling  i mörkret
darkly   mörkt
darkness  mörker
darksome  mörk
darky svarting
darling   älskling, raring
darling sweetheart   käresta
darn stoppa strumpor, stoppa kläder
darned   förbaskad
darning   stoppning
dart pil, rusa
dartboard pilkastningstavla
darter   ormhalsfågel
dartre   herpes
darts pilkastning
darwinian darwinistisk
dash släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag
dash-board instrumentbräda
dash it   anagga
dashboard instrumentbräda
dashed   streckade
dasher   käck, elegant
dashes   streck
dashing   flott, käck
dastard   pultron
dastardly usel
data data
data-processing databehandling
database  databas
databases databaser
datable   daterbar
datail   detalj
datamation databehandling
datatypes datasorter
date dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum
date-time datum-tid
date of payment förfallodag
dated daterad
datel dataöverförings
dateless  odaterad
dates datum
dative   dativ
dator computer
datura   spikklubba
daub smörja, färgklick, smeta, kludda
dauber   målarkludd
daubs kluddar
dauby smetig
daughter  dotter
daughter's dotters
daughter-in law svärdotter, sonhustru
daughterboard   dotterkort
daughterly dotterlig
daughters döttrar
daunt skrämma
dauntless oförfärad
davenport skrivbord
davit dävert
dawdle   slå dank
dawdler   sölkorv
dawn gry, gryning, daggryning, dagas
day  dag
day-break gryning
day-time  dagtid
day-to-day dagliga
day after Christmas Day    annandag (jul)
day after tomorrow   övermorgon
day and night   dygn
day of issue   avstämplingsdag
daybreak  gryning, daggryning
daydream  dagdröm
daydreamer dagdrömmare
daydreaming dagdrömmande
daylight  dagsljus
daylong   dagslång
days dagar
daytime   dagtid
daze bedöva
dazed omtöcknad, yrvaken, förvirrad
dazzle   förblinda, blända
de-energised   bruten
de-escalate avtrappa
de-installation av-installation
deacanal  prost
deacon   diakon
deaconess diakonissa
deaconry  diakonat
deactivate avaktivera
deactivated avaktiverad
deactivates avaktiverar
deactivating   avaktiverande
dead avliden, död, dåd
dead-man  dödmans
deaden   dämpa
deadlight stormlucka
deadline  sista tidpunkt
deadlock  baklås, stopp
deadly   dödligt, dödligk
deadness  livlöshet
deaf döv
deafen   göra döv
deafening öronbedövande
deafness  dövhet
deal överenskommelse, planka, handla
dealer   handlare
dealers   handlare
dealing   hantering
dealings  affärer
dealt handlat, handlade
dean domprost, prost, dekanus
deanery   prostämbete
dear rar, kär, dyr
dearly   dyrt, innerligt
dears kära ni
dearth   brist
deary raring
death dödsfall, död
deathbed  dödsbädd
deathless odödlig
deathlike dödslik
deathly   dödlig
deathrate dödlighet, dödstal
deaths   dödens
deb  debutant
debacle   vild flykt
debar utestänga
debarking barkning
debarment uteslutande
debase   förnedra
debasement förnedring
debatable diskutabel
debate   debatt, debattera, debatt
debater   debattör
debating  debatterande
debauch   förföra, utsvävning
debauched sedeslös
debauchee vällusting
debauchery utsvävningar
debilitate försvaga
debility  svaghet
debit debet
debonair  älskvärd, belevad
debouch   rycka fram
debrief   utfråga
debris   spillror
debt skuld
debt-collector  indrivare
debtor   gäldenär
debts skulder
debug avkoda
debugger  avkodare
debugging felsökning
debunk   avslöja
deburring gradning
debus stiga av en buss
début debut
decade   årtionde, decennium
decadence dekadans
decadent  dekadent
decades   årtionden
decagon   tiohörning
decagram  decagramme
decahedron tioplaning
decalcification avkalkning
decalcify urkalka
decalcomania   dekalkomani
decalitre dekaliter
decametre decameter
decamp   bryta upp
decampment uppbrott
decant   dekantera
decanter  karaff
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation   halshuggning
decapod   tiofoting
decarbonize sota
decasyllabic   tiostavig
decathlon tiokamp
decay murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna
decayed   förfallen
decaying  stadd i förfall
decays   förfaller
decease   avlida
deceased  avliden
decedent  död
deceit   bedrägeri, svek
deceitful bedräglig, bedräglig, lögnaktig
deceive   bedra, svika, narra
deceiver  bedragare
deceives  bedragen
decelerate minska hastigheten
deceleration   fartminskning
December  december
decency   anständighet
decennary decennium
decennial tioårs
decent   ärbar, anständig, hygglig
decently  passande
decentralize   decentralisera
deception bedrägeri, villfarelse
deceptive bedräglig
dechristianize  avkristna
decide   besluta, avdöma, avgöra
decided   avgjord, beslutat
decidedly bestämt
decider   omlöpning
decides   beslutar
deciding  avgörande
deciduous avfallande
decilitre deciliter
decimal   decimal
decimal-count   decimalräkning
decimalize decimalisera
decimals  decimaler
decimate  decimera
decimetre decimeter
decipher  dechiffrera
decision  beslut
decisive  avgörande
deck däck, pryda, smycka
deck-hand däcksgast
declaim   orera
declaims  orerar
declamation talarkonst
declamatory deklamatorisk
declaration deklaration, förklara
declaration of war   krigsförklaring
declarations   deklarationer
declare   förklara, deklarera, deklarera
declared  deklarerat
declension deklination
decline   förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna
declivity sluttning
decoction avkok
decode   avkoda
decodes   avkodar
decoding  avkodar
decompose upplösas, upplösa
decomposition   nedbrytningsprocess
decompresses   packar upp
decompressing   uppackningen av
decompression   dekomprimering
decompressor   uppackare
decontaminate   sanera
decontamination sanering
decorate  smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decorous  värdig, anständig
decorum   anständighet
decoulour avfärga
decoy bulvan
decrease  avtagande, minska
decreases minskar
decree   påbud
decrement stegvis minskning
decrepit  skröplig, orkeslös
decriminalize   avkriminalisera
decry nedsätta, racka ned på
decrypt   dekryptera
decrypted dekrypterad
decryption dekryptering
decrypts  dekrypterar
dedicate  tillägna
dedicated tillägnad
dedication dedikering
dedications tillägnande
deduce   härleda
deduct   dra av
deductible avdragsgill
deduction avdrag, avbränning
deed handling, gärning
deed of gift   gåvobrev
deem döma, anse
deep djup
deep-freeze frysbox
deepen   djupna
deepest   djupaste
deeply   djupt
deepness  djup
deer rådjur, hjort
deface   vanställa
defame   förtala
default   huvudsaklig
defeat   nederlag
defect   fel, felaktighet, lyte
defective bristfällig, defekt, felaktig
defects   felaktigheter
defence   värn, försvar
defenceless värnlös
defend   värna, förfäkta, försvara
defendant svarande
defended  försvarade
defending försvar
defends   försvarar
defenseless försvarslös
defensive försvars
defent   värja
defer dröja, uppskjuta
deference aktning
defiance  utmaning, trots
defiant   trotsig
deficient bristfällig
deficit   underskott
defile   orena, defilera
definable definierbara
define   definiera
defined   definierade
defines   definierar
definite  bestämd
definitely defenitivt
definition definition, förklaring
definitions definitioner
definitive slutgiltig
deflect   avlänka, böja
deflecting att böja
deflection böjning
defoliate avlöva
deforestation   avskogning
deform   vanställa
deformed  vanskapt
defrag   defragmentera
defragmentation defragmentering
defragmented   defragmenterad
defragmenting   defragmenterar
defray   täcka, bestrida
defray an expense bestrida en utgift
defrost   avfrosta, tina upp
deft skicklig, händig
defunct   avliden
defy utmana, trotsa
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
degradable nedbrytbar
degradation nedbrytning
degrade   minska, förnedra, degradera
degraded  nedsatt
degrades  minskar
degree   grad
degree of priority   angelägenhetsgrad
degrees   grader
dehumidification avfuktning
deifed   avgudad
deification förgudning
deified   gudsförklarad
deify avguda
deifying  gudsförklarande
deign bevärdigas
deinstall avinstallera
deinstallation  avinstallation
deionization   avjonisering
deity gudom
deject   nedslå, nedstämma
dejected  nedslagen
dejectedly nedslaget, dystert
dejection förstämning
dejects   nedslår
delay uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena
delayed   försenad
delectable ljuvlig
delegate  befullmäktigad
delegated delegerad
delegation delegation
delete   utradera, ta bort, utplåna
deleterious fördärvlig, skadlig
deletes   tar bort
deleting  borttagande
deletion  radering
deletions raderingar
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
deliberation   överläggning
delicacy  takt, delikatess, känslighet
delicate  känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig
delicious läcker, välsmakande, ljuv, delikat
delieverer leverantör
delight   fröjd, välbehag
delight at glädje över
delighted glad, förtjust
delightful förtjusande, välbehaglig
delimit   avgränsa
delimited avgränsad
delimiter avgränsning
delineate skissera
delinquency domstol
delinquent brottslighet
delinquents brottslig
delirium  yra, feberyra
delirous  yr, rasande
deliver   utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda
deliver up avleverera
deliverance befrielse, överlämnande
delivered levererade
delivers  levererar
delivery  förlossning, leverans, räddning
dell däld, dalgång
delouse   avlusa
delousing avlusa
delude   förleda, narra
deludes   narrar
deluge   syndaflod, översvämning
delusion  illusion, villfarelse
delve gräva
delves   gräver
delving   grävande
demagnetize avmagnetisera
demand   begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded  begärde
demanding krävande, kräver
demands   kräver
demarcate avgränsa
demarcation avgränsning
demeanour uppförande
demented  vansinnig
demigod   halvgud
demise   frånfälle, död
demobilize avmobilisera, demobilisera
democracy demokrati
democrat  demokrat
democratic demokratisk
demolish  rasera, slopa, förstöra
demolished förstörd
demolishes river
demon demon, ond ande
demons   demoner
demonstrate demonstrera
demonstration   bevisande, demonstration
demonstrative   demonstrativ, bevisande
demoralize demoralisera
demos demon
demur göra invändningar
demure   blyg, värdig, pryd
den  lya, näste, kula, lya, håla, håla
dence smoke tjock rök
denia avslag
denial   förnekande, avslag
denies   förnekar
denizen   invånare
Denmark   Danmark
denomination   sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denote   utmärka, beteckna
denounce  fördöma, angiva
denounced skarpt kritiserade
denouncing fördömer
dense tjock, tät
density   densitet
dent märke efter slag, buckla
dentist   tandläkare
denude   avkläda, beröva
denuded   utblottad, naken
denunciation   fördömande, angivelse
deny bestrida, neka, dementera, förneka
deny oneself   försaka
denying   förnekande
depart   avgå (om fartyg), avresa
departed  försvunnen
department avdelning, varuhus, departement
departure utfart, avresa, uppbrott, avfärd
departure hall  avgångshall
departures avvikelser
departyre avgång
depend   bero
depend on ankomma på, bero på
dependant underhavande
dependence beroende
dependent avhängig, underlydande
dependents efterlevande
depending beroende
depends   beror
depict   skildra
depicted  avbildad
depicts   avbildningar
deplete   tömma
deplore   beklaga
deploying utvecklande
deployment gruppering
depopulate avfolka
depopulated region   avfolkningsbygd
deport   deportera
deportation utvisning
deportment uppförande, uppträdande
depose   avsätta
deposit   deponera, säkerhet, insättning, avlagring
deposit in layers avlagra
deposition utfällning
depositor insättare
depot depå
deprave   fördärva
deprecate söka avvärja
depreciate minska i värde
depreciation   avskrivning
depredation plundring
depress   nedtrycka, nedslå
depressed deprimerad, nedslagen
depression depression, nedgång, lågtryck, depression
deprivation förlust
deprive   beröva, avhända
deprive of beröva
depriving berövade
dept djup
depth djup
depth-charge   sjunkbomb
depths   djup
deputation deputation
deputy   vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie
derail   spåra ur
derange   störa, rubba
derby derby, plommonstop
deregulate avreglera
deregulation   avreglering
derelict  övergiven
deride   förlöjliga
derided   förlöjligade
derision  åtlöje, hån
derisive laughter hånskratt
derive   härleda
derogatory nedsättande
derrick   lastkran
desalinate avsalta
descend   minska, stiga ned
descend from   härstamma från
descendant avkomling, ättling
descendants ättlingar, efterkommande
descended steg ned
descending minskande
descent   nedgång, sluttning, härstammning
describe  skildra, beskriva
describing beskriva
description signalement, framställning, skildring, beskrivning
descriptions   beskrivningar
descry   varsna
desecrate vanhelga
deselect  välja bort
deselected bortvald
desert   öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken
deserter  överlöpare, desertör
deserve   förtjäna
desiccate uttorka
desiccated milk torrmjölk
design   konstruktion, planera
designate bestämma, utnämna
designated utsedda
designations   beteckningar
designed  skapad
designs   motiv
desirable önskvärd
desire   begär, önskar, åtrå, önska, åstunda
desired   önskad
desires   önskar
desiring  önskar
desist   upphöra, avstå
desk skrivbord, pulpet, arbetsbord
desktop   skrivbord
desolate  ensam, ödslig, öde
desolation ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despair   förtvivlan, misströsta, förtvivla
despatch  avsända
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
despise   försmå, förakta, ringaktning
despite   trots
despondency förtvivlan, nedslagenhet
despot   despot
despotic  despotisk
despotism enväldig
dessert   efterrätt, dessert
destination bestämmelseort, destination
destine   ämna, bestämma
destiny   öde
destitute utblottad, utfattig
destroy   förstöra, fördärva, ödelägga
destroyed förstörd
destroyer jagare
destroys  förstör
destruction förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång
destructive förstörande
desultory osammanhängande
detach   lösgöra, avskilja
detachable löstagbar
detached  frånskild
detachment avskiljande, avskildhet
detail   detalj
detailed  detaljerad, utförlig
details   detaljer
detain   kvarhålla
detect   hitta, uppdraga
detected  funnen
detecting upptäcka
detection avkänning
detective detektiv
detector  detektor
detectors detektorer
detects   hittar
detention kvarsittning
deter avskräcka
detergent rengöringsmedel
deteriorate försämra, försämras
deteriorated   försämrad
deteriorates   förfars
deteriorating   urartat
deterioration   försämring
deteriorations  försämringar
determination   föresats, beslutsamhet, beslut
determine bestämma, avgöra, avgöra
determined bestämd
determining avgöra
deterrent avskräckande
detestable avskyvärd
dethrone  avsätta
detonate  detonera
detonating detonerande
detour   omväg, avstickare
detoxify  avgifta
detract   dra ifrån, förringa
detriment skada, men, förlust
deuce tvåa
deuteronomy femte moseboken
devaluation devalvering
devastate härja, skövla
devastated ödelagd
devastating ödeläggande
develop   upparbeta, utveckla, odla, utbilda
developed utvecklat
developer utvecklare
developing utveckling av
development utveckling
developments   utvecklingar
deviate   avvika
deviation avvikelser
deviation in weight   utslag i vikt
device   tillbehör, device
devil djävul, tusan
devilry   djävulskap
devious   slingrande, irrande
devise   tänka ut, hitta på
devolve   övergå, överlåta
devote   ägna, helga
devote oneself to ägna sig åt
devoted   tillgiven, hängiven
devoting  hängivna
devotion  andakt, fromhet, hängivenhet
devour   from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka
dew  dagg
deworm   avmaska
dexterity skicklighet
dexterous händig, flink
diabetes  sockersjuka, diabetes
diabolical diabolisk, djävulsk
diagnose  ställa diagnosen
diagnosis diagnos
diagnostic diagnostisk
diagrams  diagram
dial ringa, urtavla
dialect   dialekt, landsmål
dialects  dialekter
dialer   uppringare
dialogbox dialogruta
dialogs   dialogrutor
dialogue  dialog
diamond   diamant
diamonds  ruter, diamanter
diaper   haklapp, blöja
diaphragm mellangärde, bländare
diapositiv diabild
diarrhoea diarré
diary dagbok
diasterstricken katastrofdrabbade
diatonic  diatonisk
dibble   sättpinne
dibs kosing, stålar
dice tärning
dicespeed tärningshastighet
dictate   föreskriva, befallning, diktera
dictates  dikterar
dictation maktbud, diktamen, diktat
dictator  diktator
dictatorship   diktatur
diction   stil, språk, uttryckssätt
dictionaries   ordböcker
dictionary lexikon, ordbok
dictionary-part lexikondelen
did  gjorde
die  dö, tätning
die-head  gänghuvud
die-stock gängkloppa
die away  avslockna
dies dör
diesel   disel
diet diet, kost
differ   skiljer sig
difference skillnad
different annorlunda, särskild, skiljaktig, skild
different from  olik
differentiate   skilja sig
differently annorledes, olika
differs   avviker
difficult besvärlig, svårt, kinkig
difficulties   svårigheter
difficulty svårighet
diffidence brist på självtillit, blyghet
diffident försagd
diffuse   omständlig, svamlig, diffus
dig  grävde, gräva, grävt
digest   sammandrag, smälta maten
digestible lättsmält
digestion matsmältning
digging   grävande
diggings  lya, bostad
digit siffra
digitala  digital
digitize  digitalisera
digits   siffror
dignified förnäm, värdig
dignity   värdighet
digress   avvikelse, avvika
digs lya
dilapidated fallfärdig
dilapidation   förfall, vanvård
dilate   utvidga
dilemma   dilemma
diligence arbetsamhet, flit
diligent  ihärdig, skötsam, flitig
dilirium  yrsel
dill dill
dilly-dally vela
dilute   späda ut
diluted   utspädd
dilution  utspädning
dim  dimensionera, oklar
dimast   avmasta
dimension dimension
dimensions dimensioner
diminish  förminska, minska
diminishes förminskar
diminution minskning
diminutive mycket liten
dimple   skrattgrop
din  dåna, dån, larm
dine äta middag
diner middagsgäst
dingey   jolle
dingy grådaskig, smutsig
dining-car restaurangvagn
dining-room matsal, matsal, sal
diningroom matsal
dinner   middag
dinner-guest   middagsgäst
dinner-jacket   smoking
diocese   stift (kyrko-), biskopsdöme
dioxide   dioxid
dip  doppa
diphtheria difteri
diphtong  diftong
diploma   diplom
diplomacy diplomati
diplomat  diplomat
diplomatist diplomat
dipper   doppad, öskar, skopa
dire hemsk, gräslig
direct   direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta
directed  riktade
direction riktning, föreskrift, håll
directions riktningar
directive anvisning
directly  direkt, strax, rakt
director  regissör, direktör, chef
director's direktörers
directorate direktörsbefattning
directories kataloger
directors direktörer
directory katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space katalog-utrymme
directvideo direktvideo
dirge sorgesång
dirt smuts
dirt-track jordbana
dirty osnygg, oren, smutsig
disability invaliditet, oförmåga
disable   stänga av
disabled  avstängd, vanför
disablement arbetsoförmåga
disables  stänger av
disabuse  ta någon ur en villfarelse
disadvantage   nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disadventage   nackdel
disaffected missnöjd
disagree  vara osams, vara oense
disagree with   vara oense med
disagreeable   obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig
disagreed oeniga
disallow  avvisa
disallows godkänner inte
disappear försvinna
disappearing   försvinnande
disappears försvinner
disappoint göra besviken, svika
disappointed   besviken
disappointing   nedslående
disappointment  besvikelse, missräkning
disapproval ogillande
disapprove ogilla
disapprove of   ogilla
disarm   avrusta
disarmament avrustning
disaster  katastrof, olyckshändelse
disasterous katastrofal
disband   hemförlova
disbelief stark misstro
disbursement   utbetalning
disc disk
disc-contents   diskettinnehåll
disc-space disk-utrymme
discard   kassera, kasta bort
discarded avlagd
discern   skönja, märka, urskilja
discernible skönjbar
discharge avlasta, släppa, avfyra, avlossa
discharged avdankad
disciple  lärjunge
discipline kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin
disclaim  förneka
disclaimed frånsägande
disclaimer avsägande
disclaims avsäger sig
disclose  avslöja
disclosure avslöjad
discolour urbleka, avfärga
discoloured anlupen
discomfit modfälla, gäcka
discomfiture   besvikelse, nederlag
discomfort obehag
disconcert omintetgöra
disconcerted   förlägen
disconnect koppla av, stänga av
disconsolate   tröstlösa, otröstlig
discontented   missbelåten
discontinue avbryta
discord   split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet
discordant oförenlig, disharmonisk
discount  rabatt
discounts rabatter
discourage avskräcka
discouraged modfälld
discourse föredrag, tal
discourteous   oartig
discourteously  ohövligt
discover  uppdraga, upptäcka, hitta
discovered upptäckt
discoveries upptäckt
discovers upptäcker
discovery rön, fynd, upptäckt
discredit betvivla, skam, vanheder
discreet  grannlaga, finkänslig, diskret
discrepancy avvikelse, oförenlighet
discretely diskret
discretion gottfinnande, urskiljning
discriminate   göra skillnad
discriminating  skarpsinnig, särskiljande
discrimination  diskriminering, urskillning
discriminatory  diskriminerande
discs disketter
discuss   diskutera, avhandla, diskutera
discuss a sudject behandla ett ämne
discussing diskuterande
discussion debatt, överläggning, diskussion, diskussion
discussions diskussioner
disdain   ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå
disdainful försmädlig
disease   sjukdom
diseases  sjukdomar
disembark landstiga, landsätta, debarkera
disengage löskoppla, lösa
disentangle lösgöra, reda ut
disentanglement utredning
disfavour onåd, ogillande
disfigure vanpryda, vanställa
disgorge  utspy, lämna ifrån sig
disgrace  smälek, blamage, skam, onåd, vanheder
disgraceful skamlig, skandalös
disgruntled missbelåten
disguise  förkläda, förklädnad
disguised utklädd
disgust   äckel, leda
disgusted äcklad
disgusting ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande
disgusts  äcklar
dish maträtt, fat, disk, rätt
disharmony disharmoni
disheartening   nedslående, beklämmande
dishes   disk
dishevelled rufsig
dishonest ohederlig, oärlig
dishonour skam, vanära, vanheder
disiclination   obenägenhet
disinclined obenägen
disinfect desinficera
disinfectant   desinfektionsmedel
disinherit göra arvslös
disinherited   arvlös
disintegrate   upplösa
disinterested   oegennyttig
disinterestedness oegennytta
disintergration upplösning
disk diskett, skiva
disk-based diskbaserad
diskette  diskett
disks hårddiskar
diskspace diskutrymme
dislike   ogilla, motvilja
dislikes  ogillar
dislocate rubba, rycka ur led
dislodge  rubba
dislodges rubbar
disloyal  illojal
dismal   kuslig, sorglig, ruskig
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
dismay   bestörtning, förfäran, förskräcka
dismayed  bestört
dismember sönderslita, sönderdela
dismiss   avskeda, entlediga, avvisa
dismissal avsked, uppsägning
dismissed avskedade
dismount  sitta av
disobedience   olydnad
disobedient olydig
disobey   inte lyda, vara olydig
disorder  oordning, oreda, förvirring
disorderly bråkig
disown   ej erkänna, förneka
disparage nedsätta
disparity olikhet, skillnad
dispassionate   sansad, lugn
dispatch  depesch, avsända, expediera, avfärda
dispatch-box   dokumentskrin, skrivetui
dispatch-case   skrivetui, dokumentskrin
dispatcher avsändare
dispel   skingra, förjaga
dispensable unbärlig
dispense  fördela, utdela
dispenser apoteksbiträde
disperse  skingra
disperses skingras
dispirited nedslagen
displace  flytta, avsätta, rubba
displaced förskjutna
display   utställa, ståt, utställning, skylta
displaying visande
displease misshaga
displeased missnöjd
displeasure missnöje
disposables engångsartiklar
disposal  fritt förfogande, förfogande, disponera
dispose   disponera
dispose of avpollettera
dispose of lottery   lotta ut
disposed  beskaffad, hågad
disposition förfogande, anordning, fallenhet, läggning
dispossess driva bort
disprove  vederlägga
dispute   strid, tvist
disputed  omtvistad, omstridd
disputing tvistar
dispyte   disputera
disqualify diskvalificera
disquette diskett
disquiet  oroande
disquieting oroande
disquise  fökläda
disregard förakt, förakta, strunta i
disregards föraktar
disrepair dåligt skick
disreputable   illa beryktad, vanhedrande
disrepute vanheder
disrespect missaktning, vanvördad
disrespectful   vanvördig
disrespectfully vanvördigt
disrtessed bedrövad
disruption sprängning, sönderslitning
dissatisfaction missnöje
dissatisfied   besviken
dissatisfy missnöjd
disscharge förvalta
dissect   dissikera, obducera
dissecting-room anatomisal
dissemble hyckla, fördölja
disseminated   utbredd
dissension oenighet
dissent   avvika, ha olika mening
dissenter frikyrklig, oliktänkande
dissimilar olika
dissimilarities olikheter
dissimilarity   olikhet
dissimulate förställa sig
dissipated utsvävande
dissipates skingras
dissociation   avståndstagande
dissolute utsvävande, liderlig
dissolution upplösning
dissolve  lösas upp
dissonance missljud
distaff   slända på spinnrock
distance  håll, distans, sträcka, avstånd
distanced distanserad
distant   fjärran, avlägsen, långt avlägsen
distaste  avsmak
distasteful vidrig, osmaklig
distemper valpsjuka, tempera
distempered rubbad, sjuklig
distend   utvidga
distibute distribuera
distict   distrikt
distil   destillera
distinct  tydlig
distinction åtskillnad, utmärkelse
distinction between   åtskillnad mellan
distinctions   åtskillnader
distinctive utpräglad, utmärkande
distinguish särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja
distinguished   celeber, framstående, förnäm, distingera
distort   förvränga, vanställaförvrida
distorted förvänd
distortion förvridning, förvrängning
distract  dra bort, distrahera
distrain  utmäta
distraint utmätning
distraught utom sig, galen
distress  sorg, smärta, plåga
distressed nödlidande
distribute utge, utdela, fördela
distributed utgiven
distributer distributör
distributers   distributörer
distributing   distribution
distribution   spridning, utdelning, utbredning
distributor distributör
distributors   distrubitörer
district  härad, stadsdel, bygd, trakt
distrust  misstro, tvivel
disturb   störa, oroa, ofreda
disturbance orolighet, störning
disturbed störde
disturbs  stör
disunited oeniga
disunity  oenighet
disused   bortlagd, avlagd
ditch dike
ditches   diken
dither   vela
ditto dito
ditty visa
diurnal   daglig
dive dyka
dived dök
diver dykare
diverge   avvika
divers   diverse, åtskilliga
diverse   olika, mångfaldig
diversifying   görs om
diversion förstörelse, avkoppling, avledande
divert   förströ, avleda
diverted  förstrött
dives dyker
divest   avhända
divide   skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela
divide into syllables avstava
divided   delat
dividend  utdelning
dividends återbäring
divides   delar
dividing up uppdelning
divination spådom
divine   gudomlig, spå
divine service  gudstjänst
divinity  gudom, kristendom, teologi
divisible delbar
division  division, indelning, indelning, delat med
divorce   äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från
divorced  frånskild, skild från
divulge   utsprida
divus gudlik
dizziness yrsel
dizzy yr i huvudet
do  göra, duga, uträtta
do a sum  räkna ett tal
do arithmetic   räkna
do I know it?   kan jag det?
do well   sköta sig väl
do without umbära
do you think   månne
docile   foglig, lydig
docility  foglighet
dock skeppsdocka
dock (of the bay] docka
docks bassänger
docs dokument
doctor   läkare, doktor
doctor of medicine   medicine doktor
doctored  fiffla
doctors   doktorer
doctors'  doktorers
doctrine  doktrin, lära
document  handling, dokument, urkund, akt
documentation   dokumentation
documentations  dokumenteringen
documented dokumenterad
documention dokumentation
documents dokument
dodge knep, knyck, kila undan
doe  hind, kaninhona
doe-rabbit kaninhona
does gör
doesn´t   inte
doff ta av sig hatt
dog  hund
dog-days  rötmånad
dog-rose  nyponbuske
dogdays   rötmånad
doggerel  knittel, haltande vers
dogs hundar
doing gjort, förehavande
dole arbetslöshetsunderstöd
doll docka
dollars   dollar
dolorous  smärtsam
dolphin   delfin
dolt träskalle
domain-name domännamn
dome dom, kupol
domesday  domens dag
domestic  inrikes, tam
domestic comfort hemtrevnad
domestic flight inrikes flyg
domesticated   tämjda
domicile  fast bostad, hemort
dominanse herravälde
dominant  dominerande, förhärskande
dominate  behärska, dominera
dominated behärskande
domination herravälde
domineer  dominera, behärska
domineering härsklystentyrannisk
dominican dominikanska republiken
dominion  välde, besittning, herravälde
don't inte
don`t mention it inget att tala om
don´t inte
donate   donera
donation  gåva
donations gåvor
done gjort
donkey   åsna
donor givare
door dörr, port, lucka
doorkeeper portvakt
doors dörrar
doorstep  tröskel
doorway   dörröppning
dooryard  gård, bakgård
dope knark
dormant   sovande, vilande
dormitory sovsal, sovstad
dormouse  hasselmus
dory liten roddbåt
dos-format dos format
dose dos, dosis, sats
dot  prick, pricka, punkt
dot-matrix pinn-
dotage   svaghet, ålderdomsslöhet
dote vara barn på nytt
dots punkter
dotted   prickad
double   dubbel, fördubbla
double-check   dubbelkolla
double-click   dubbelklicka
double-column   dubbelkolumn
double-cross   lura
double-dealer   bedragare
double-decker   biplan, tvåvåningsbuss
double-quick   språngmarsch, hastig marsch
doubleclick dubbelklicka
doubles   fördubblar
doubt tvivla, betvivla, tvivel
doubted   ifrågasatts
doubtful  tvivelaktig, tveksam, betänklig
doubtless otvivelaktigt
doubts   tvivel
douche   dusch
dough deg
doughty   duktig, manhaftig
dove duva
dovetail  hopsinka
dovetailed hoplänkad
dowager   änkenåd
dowdy sjaskig
dower änkas del i boet
down nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför
down-hearted   modlös, missmodig
down-trodden   nertrampad
downcast  nedslagen
downfall  skyfall, nedgång
download  ladda ner
downloaded nerladdat
downpour  hällregn, störtregn, skyfall
downright fullkomligt
downstairs nere
downtown  centrum
downtrodden förtrampad
downward  nedåt
downwardly nedåt
downwards nedåt, nedanför
dowries   hemgifter
dowry hemgift, gåva
doze tupplur, dvala, dåsa
dozen dussin
drab enformig, tråkig
draft uttag, utkast, koncept
drafts   uttagningar
drag dra, dragga, släpa
drag'n'drop dra och släpp
dragon   drake
dragon-fly slända, trollslända
dragoon   dragon
drain dränera, avlopp, avdika
drain off avrinna
drain water avleda vatten
drainage  avlopp
drained   dränerat
drainpipe avloppsledning
dram nubbe, styrketår, sup, snaps
drama drama, skådespel
dramatic  dramatisk
dramatically   dramatiskt
dramatist dramatiker
dramatizes dramatiserade
drank drack, druckit
drape drapera, kläda
draper   klädeshandlare
drapery   manufakturvaror
drastic   drastisk
drastically drastiskt
drat förbaskat
draught   drag, klunk, korsdrag, utkast
draughts  damspel
draughty  dragig
draw draga, tappa ur, rita, teckna, dra
draw-bridge vindbrygga
draw bills trassera
draw lots lotta
drawback  nackdel, olägenhet
drawbridge vindbrygga
drawee   trassat
drawer   låda, byrålåda
drawers   kalsonger
drawing   ritning, teckning
drawing-board   ritbräde
drawing-master  teckningslärare
drawing-pin häftstift
drawing-room   salong, förmak
drawings  ritningar
drawl släpigt uttal
drawn utställda, oavgjord
draws ritar
dread rädsla, frukta, befara
dreadful  ryslig, förskräcklig
dreadfully förskräckligt
dreadnought slagskepp
dream dröm
dream about svärma för
dreams   drömmar
dreamworld drömvärld
dreary   hemsk, ödslig, trist, dyster
dredge   muddra
dredger   mudderverk, bottenskrapa
dregs bottensats
drench   grundlig blöta, genomdränka
drenched  dränkt, dränkte
drenching dränkande
dress klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda
dress-coat frack
dress a person`s hair frisera
dressed   klädd
dressing  garnering, sås, majonässås
dressing-gown   morgonrock
dressing cubide avklädningshytt
dressinggown   morgonrock
dressmaker sömmerska
drew drog
dribble   droppa, dribbla
dried torkad
drift avdrift, vandra
drifted   vandrade
drifting  drift
drifts   vandrar
drill exercera, drill, drilla, borra
drink dricka, supa, dryck
drink a person's health    skåla med någon
drinking  dricka
drinks   drinkar
drip droppe, drypa
dripped   droppade
dripping  droppande
drips droppar
drive enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa
drive away förjaga, fördriva
drivel   dregla, dregel, dravel
driver   förare, drivrutin
drivers   drivrutiner, förare
drives   kör, enheter
driveway  uppfart
driving   drivande
driving licence körkort
drizzle   duggregn
droll rolig, lustig
dromedary dromedar
drone drönare
drool dregla
drools   dreglar
droop hänga ned, sloka
drop tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla
drop the anchor fälla ankaret
droplet   droppe
droplets  droppar
drops släpper
dross avskräde, slagg
drought   torka, torkperiod
drove körde
drown drunkna, dränka
drowned (get)   drunkna
drowsy   slö, dåsig, sömnig
drudge   arbetsträl
drudgery  slavgöra, slit
drug drog
drug-free drogfri
druggist  apotekare
drugs droger
drugstore kemikalieaffär
drum trumma
drum-membrane   trunhinna
drunk drucken, full
drunkard  drinkare
drunken   drucken
drunkennesa dryckenskap, fylleri
dry  torr, torka
dryness   torr
dual tvåfaldig
dub  dubba film, dubba till
dubbing   kopiering
dubious   tvivelaktig
ducal hertiglig
duchess   hertiginna
duchness  hertiginna
duck and, ducka, anka
duck pond ankdamm
duck shooting   andjakt
ducks byxor av segelduk
duckweed  andmat
duct ledning, rör
dud  odugling, blindgångare
dude sprätt, klädsnobb
dudgeon   tjurighet, förtrytelse
due  beroende, vederbörlig, tillbörlig
duel duell
dues avgifter
duet duett
duffer   odugling, skräp
dug  dig
dug-out   skyddsrum
duke hertig
dull tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov
dully trögt
duly vederbörligen
dumb stum, dum
dumb-bell hantel, idiot
dumbfound göra mållös
dummy attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan
dump soptipp, dumpa
dumping   dumpning
dumpling  äppelmunk
dumps dumpar
dun  björn, gråbrun, indrivare
dunce dumbom, dumhuvud
dune dyn
dung gödsel, gödsla, dynga
dungeon   fängelsehåla
dunning letter  kravbrev
dupe narra, lura
duplicate duplisera, kopia
duplicating kopiera
duplication kopiering
duplicity dubbelhet, dubbelspel
durable   hållbar, varaktig
duration  varaktighet
during   under tiden
dusk skymning
dusky dunkel, mörk
dust stoft, damm
dustbag   dammpåse
dustbin   soptunna
duster   dammtrasa, dammvippa
dusty dammig
Dutch holländsk
dutchman  holländare
dutiable  tullpliktig
dutiful   plikttrogen
duty plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull
duty-free tullfri
dwarf dvärg
dwel bo
dwell vistas, bo
dwelling  bostad, boning
dwellinghouse   boningshus
dwindle   förminska
dye  färga, färg
dye stuff färga tyg
dying dör, ivrig
dyke fördämning
dynamic   dynamisk
dynamically dynamiskt
dynamite  dynamit
dynamited sprängd
dynamo   dynamo
dynasty   ätt, dynasti
e-texts   elektroniska texter
each varje, vardera, var, var och en
each other varandra
eager ivrig
eager to learn  vetgirig
eagerly   ivrigt
eagerness begär, iver
eagle örn
eagle-owl berguv
eagles   örnar
ear  ax, öra
ear-ache  örsprång
ear-drop  örhänge
ear-shot  hörhåll
ear for music   gehör
earl engelsk greve
early tidig
early in the morning  arla
earmark   reservera
earn tjäna, förtjäna
earned   förtjänad
earnest   allvar, allvarlig
earning capacity avkastningsförmåga
earnings  förtjänst, arbetsförtjänst
earns förtjänar
ears öron
earshot   hörhåll
earth mull, jorden
earth-quake jordbävning
earth-worm daggmask
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel   lerkärl
earthly   världslig, jordisk
earthquake jordbävning
earthy   färdig
earwig   tvestjärt
ease lätta, lätthet
ease-of-use enkel att använda
easel staffli
eases lättar på
easiest-to-use  enklast att använda
easily   med lätthet
East östra, öster, ost
East Indies - the Ostindien
eastbound som går åt öster
Easter   påsk
easterly  östlig
eastern   östlig
eastward  åt öster, mot öster
easy lätt, obesvärad, mak, ledig
easy-chair länstol, vilstol
easy-going maklig, sorglös
easy-to-use lättanvänt
easy chair fåtölj
easy to survey  överskådlig
eat  äta, äta, förtära
eatables  matvaror
eaten ätit
eating   ätande
eats äter
eaves takskägg, takfot
eaves-gutter   takränna
eavesdropper   tjuvlyssnare
ebb  avta, ebb, ebb
ebonite   ebonit
ebony ebenholts
ec-harmonization eg-anpassning
ec-labelling   eg-märkning
ec-regulation   eg-förordning
eccentric originell, original
ecclesiastcal   kyrklig
ecclesiastes   salomos predikare
ecclesiastical  kyrkliga
echo genljud, eko, eka
echoes   ekar
eclectic  eklektisk
eclipse   förmörka, månförmörkelse
eco-audit miljörevision
eco-labelling   miljömärkning
ecological ekologiska
ecologist miljöforskare
ecology   miljöforskning
economic  ekonomisk
economical sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics nationalekonomi
economies ekonomier
economist nationalekonom
economize hushållning, hushålla
economy   sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
ecosystem ekosystem
ecstasy   extas
eczema   eksem
eddy virvel, virvla
edge rand, egg, brädd, kant
edges kanterna
edging   list
edible   ätlig
edict påbud, förordning
edification uppbyggelse
edifice   byggnad
edify uppbygga
edit redigera
edited   redigerad
editing   redigering
edition   utgåva, upplaga
editor   utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s  redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors   redigerare
editorship redaktion
edits redigerar
edomites  edomiterna
edp  elektronisk databehandling
educate   uppfostra, bilda, uppfostra
educated  bildad
education bildning, uppfostran, undervisning
educational undervisande
educators utbildare
eel  ål
eel hatch ålkista
eery spöklik, kuslig, rädd
efface   utplåna
effect   effekt, förmedla, verkan
effected  påverkad
effective effektiv
effectively effektivt
effects   effekter
effeminate feminiserad, veklig, förverkligad
effeminated förvekligad
effervesce bubbla, skumma
effete   utsliten, uttjänt
efficacious verksam
efficacy  verkan, verksamhet
efficiency effektivitet
efficient effektivt
efficiently effektivt
effigy   bild
effluent  utflöde, spillvatten
effort   bemödande, ansträngning, försök
efforts   ansträngningar
effrontery oförskämdhet
effusion  innerlighet, hjärtlighet, utgjutning
effusive  översvallande
egg  ägg
eggon driva på
eggplant  äggplanta
eggs äggen
egoism   själviskhet, egoism
egoistical egoistisk
egotistic egoistisk
egotistical egoistisk
egotistically   egoistiskt
egregious oerhörd
egress   utgång, utgående
Egypt Egypten
Egyptian  egyptisk
Egyptians egyptierna
egyptologist   egyptolog
egyptology egyptologiska
eh  åh
eider ejder
eiderdown eiderdun
eighieth  åttionde
eight åtta
eight-hour day  åttatimmarsdag
eighteen  arton, aderton
eighth   åttonde
eighties  åttitalet
eighty   åttio
Eire Irland, Irländska republiken
either   heller, endera
either...or vare sig...eller, antingen... eller
ejaculate utropa
ejaculation utrop
eject tar ut
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
elapse   förflyta
elastic   spänslig, elastisk, resår
elastic spring  resårband
elated   upprymd
elation   upprymdhet
elbow armbåge
elbows   armbågar
elder äldre, fläder
elderly   äldre, gammal
eldery   äldre
elect välja
elected   vald
electic   elektriska
election  val
election office valbyrå
election promises valfläsk
electioneer valarbetare
elector   väljare
electorate valmanskår
electric  elektriska
electric bell   ringledning
electric fittings armatur
electrical elektrisk
electrician elektriker
electricity elektricitet
electro-plate   nysilver
electrocute avrätta i elektriska stolen
electronic elektronisk
electronically  elektroniskt
elegance  elegans
elegant   sirlig, elegant, stilfull
element   grundämne, grunddrag
elementary elementär
elementary school grundskola
elephant  elefant
elevate   upphöja, lyfta
elevating upplyftande
elevation upphöjelse, höjd
elevator  hiss
eleven   elva
elevenses förmiddagskaffe
elf  alf, troll, byting, älva
elicit   framkalla, framlocka
eligibility kvalifikation
eligible  önskvärd, berättigad, valbar
eliminate avlägsna
élite elit
elitism   elittänkande
elixir   elixir
elk  älg
ell  aln
ellipse   ellips
elliptical elliptisk
elm  alm
elocution talarkonst, välläsning
elongate  förlänga
elonngation förlängning, utsträckning
elopement rymning
eloquence vältalighet
else annan
else's   annans
elsewhere annanstans, någon annanstans, annorstädes
elucidate förklara, belysa, klargöra
elude gäcka, kringgå
elusive   gäckande, oåtkomlig, bedräglig
emaciate  utmärgla
emacs-like emacsliknande
email e-post
emailing  sända med e-post
emanate   emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation   frigörelse
emasculate förvekliga, kastrera
embalm   balsamera
embankment vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embargo   beslag
embark   inskeppa, gå ombord
embarrass genera
embarrassed förlägen, generad
embarrassing   genant
embarrassment   förlägenhet, bryderi
embassies ambassader
embassy   beskickning, ambassad
embed inbädda
embedded  inbäddat
embellish försköna, pryda
embellishment   förskönande
ember glödkol
embers   glöd
embezzle  försnilla, förskingra
embezzlement   förskingring
embitter  förbittra
emblem   symbol
embolden  inge mod
emboss   kisellera
embrace   omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna
embracing omfattning
embroider brodera
embroideries   broderier
embroidery broderi
embroil   inveckla i strid, trassla till
embryo   anlag
emend rätta, förbättra
emendation textförbättring
emerald   smaragd
emerge   dyka upp, framkomma
emerged   uppstigen
emergencies nödlägen
emergency akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge
emergency treatment   akutsjukvård
emiciated utmärglad
emigrant  emigrant
emigrate  emigrera, utvandra
emigration utvandring
eminence  hög ställning, höjd
eminent   framstående
emissary  agent, sändebud
emission  strålning
emit ge ifrån sig, avge, utsända
emolument inkomst
emotion   sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet
emotional känslobetonad
emotions  känslor
emotive   känslobetonad
emperious befallande
emperor   kejsare
emperor's kejserliga
emphasis  eftertryck
emphasised poängteras
emphasize poängtera
emphasized beslutsam
emphasizing poängterande
emphatic  eftertrycklig, starkt betonad
empire   imperium, rike, kejsardöme
empirical empirisk
employ   anställa, använda
employee  anställd, tjänsteman
employees anställda
employer  arbetsgivare
employers` association arbetsgivarförening
employess personal
employment anställning, syssla
employment office arbetsförmedling
employments arbeten
emporium  handelscentrum, varuhus
empower   bemyndiga
empress   kejsarinna
emptied   tömt
empties   tömmer
empty tömma, tom
emptyness tomhet
emulate   emulera
emulation efterliknande, tävlan
emulator  omvandlare
enable   möjliggöra
enabling  möjliggörande
enact uppföra, stadga, påbjuda
enamel   emalj
enamoured förälskad
enanimous enhällig
encampment läger, lägerplats
encase   inlägga, inpacka
encasement fodral
enchant   tjusa, förtrolla
enchantment trolleri, förtrollning
encipher  chiffrera
encircle  omringa
encircled omge
enclose   bifoga, innesluta
enclosure inhängd
encode   chiffrera, koda
encoded   kodad
encoding  avkodande
encompass omgiva
encore   da capo
encounter träffa på, möter
encountered mött
encourage uppmuntra
encouragement   uppmuntran
encroach  inkräkta
encrypt   avkryptera
encryption kryptering
encrypts  avkrypterar
encumber  belamra, besvära
end  utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta
end-result slutresultat
end-user  slut-användare
endanger  sätta i fara
endcover  ändskydd
endear   göra kär
endeavor  strävan
endeavors strävanden
endeavour strävan, sträva, bemöda sig
ending   ändelse, slutande
endive   endivesallad
endless   ändlös, oändlig
endorse   endossera, bekräfta
endorsement endossement
endow donera, förläna
endowed   donerande
endowment gåvofond
endpoint  slutpunkt
endpoints slutpunkter
ends avslutar
endue förse, utrusta
endurance uthållighet
endure   uthärda, utstå, tåla
enema lavemang
enemal   emalj
enemies   fiender
enemy fiende, ovän
enemy of  fiende till
energetic energisk
energy   energi
enervate  försvaga
enervated kraftlös
enfeeble  försvaga
enfold   omsluta
enforce   upprätthålla
enforced  tvungen
enforcement tillämpning
enforces  upprätthåller
enfranchise ge rösträtt
engage   koppla in
engaged   engagerad, upptagen
engagement förlovning, anställning
engaging  näpen
engender  alstra
engine   maskin, lokomotiv, motor
enginedriver   lokomotivförare
engineer  ingenjör, konstruktör
engineering teknik
engineers konstruktörer
engines   motorer
England   England
English   engelsk
English-language engelskspråkig
English-speaking engelsk-talande
english-woman   engelska
English (to speak)   engelska
Englishman engelsman
engorge   uppsluka
engrave   gravera, inrista, inprägla
engraver  gravör
engravings gravyrer
engross   texta, massuppköp, textning, pränta
engrossing textning
engulf   uppsluka
enhance   förbättra, stegra
enhanced  avancerat
enhancement förbättring
enhancements   förbättringar
enhances  förbättrar
enigma   gåta
enigmatic gåtfull
enjoement åtnjutande
enjoin   ålägga
enjoy avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av
enjoyable njutbara
enjoyed   uppskattade
enjoying  uppskattande
enjoyment njutning, förnöjelse
enjoys   uppskattar
enlarge   förstora, vidga
enlighten upplysa
enlightenment   upplysning
enlist   ta värvning, värva
enliven   liva upp
enmity   fiendskap
ennoble   adla, förädla
enormous  ofantlig, enorm, jättelik
enough   tillräckligt
enquire   förfråga sig
enrage   uppreta
enraged   rasande
enrich   göra fruktbar, berika
enroll   inskriva, enrollera
enrolment inskrivning
ensemble  klänning, ensemble
ensign   fana, fanbärare
ensign second liutenant    fänrik
enslave   förslava
ensue bli följden, följa
ensure   säkerställa
ensures   säkerställer
entail   arvsföljd, medföra
entangle  trassla in
entangled intrasslad, trasslig
enter inträda
enter into ingå, inlåta sig på
entered   inknappade
entering  börjar
enterprise företag, företagsamhet
enterprises vågstycke, företag
enterprising   företagsam
enters   öppnar
entertain undfägna, roa, underhålla, traktera
entertaining   rolig, underhållande
entertainment   tillställning, underhållning
entertains hyser
enthrall  fängsla, förtrolla
enthrone  upphöja på tronen
enthroned installerad
enthusiasm entusiasm, jubel
enthusiast svärmare
enthusiastic   entusiastisk
entice   locka
enticement lockelse
entices   lockar
entire   hela, total, locka, hel
entirely  helt, alldeles
entirety  helhet
entitle   berättiga
entitled  berättigad
entitled to vote valberättigad
entitles  berättigar
entity   helhet
entrails  inälvor
entrance  ingång, entré, inträde
entrance fee   inträdesavgift
entreat   bedja, besvärja
entrench  förskansa
entrenchment   förskansning
entrust   anförtro
entrusted anförtro
entry inträde
entwine   fläta ihop
enumerate räkna upp
enunciate uttrycka, uttala
enure vänja
envelop   inlinda, innesluta
envelope  omslag, kuvert
envious   avundsjuk
environment miljö, omgivning
environmental   miljö-
environments   miljöer
envisage  betrakta, möta
envoy sändebud
envy avundas, avund
ephesians efesierna
epic episk, epos
epidemic  farsot, epidemi, epidemi
epidemics farsoter
epidermis överhud
epigraphy epigrafik
epihtet   epitet, attribut
episcopal episkopal
episcopalian   medlem av episkopalkyrkan
episode   episod
epitaph   epitaf, gravskrift
epitome   sammandrag
epoch epok, tid
equable   jämn
equal jämlike, lika, like
equalising utjämning
equality  jämlikhet
equalize  utjämna
equally   lika
equals   motsvarar
equanimity jämnmod
equation  ekvation
equations ekvationer
equator   ekvator
equestrian ridande, ryttartävling
equilibrium jämviktsläge
equinox   dagjämning
equip utrusta, ekipera, bemanna
equipment utrustning, apparatur
equipped  utrustad
equity   rättvisa
equivalent motsvarande
equivalents motsvarigheter
equivocal tvivelaktig, tvetydig
era  tidevarv, era, skede
eradicate utrota
erase radera
ere  innan, före
erect resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad
erection  erektion, resning
ermine   hermelin
erode erodera, nöta bort
erosion   erodering
erotic   erotisk
erotica   erotik
err  fela, missta sig
errand   ärende
errand-boy springpojke
errands   ärenden
errant   kringvandrande
erratic   oregelbunden, kringirrande
erroneous felaktig, oriktig
error misstag, fel, villfarelse
errors   misstag, fel
erudite   lärd
erudition lärdom
erupt få ett utbrott
eruption  utslag, utbrott
escalade  storma med stormstegar
escalate  trappa upp, öka stegvis
escalation upptrappning
escalator rulltrappa
escape   rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly
escaped   rymde
escarpment brant
eschew   undfly
escort   eskort, eskortera, följe, ledsaga
escutcheon vapensköld
especially särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
espionage spioneri, spionage
esplanade promenadplats
espouse   gifta sig med
espy se, utforska
esq  herr
esquire   väpnare, herr
essay uppsats, försök
essence   essens, huvudinnehållet
essential väsentlig, viktig
essentially huvudsakligen
establish inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa
establish one`s identity   legitimera sig
establishment   upprättande, inrättning, institution
estate   egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus
esteem   värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt
esteemed  aktad
esther   ester
Esthonia  Estland
estimate  värdera, uppskatta, bedöma
estimated beräknad
estimates noteringar, beräknar
estimation värdering
estmation uppskattning
estrange  stöta bort
estuary   flodmynning
etablish  etablera
etc  och så vidare
etch etsa
etching   etsning
eternal   evig, evinnerlig
eternity  evighet
ether eter
ethical   etisk, moraliska, sedlig
ethics   etik
ethiopian etiopisk
etiquette etikett, konvenans
eulogy   lovtal
euphony   välljud
euphoris  välbefinnande
euphrate  eufrat
euro-company   europabolag
euro-currency   europavaluta
euro-norms europanormer
euro-standardization  europastandardisering
eurocheque eurocheck
europe   europa
Europe   Europa
European  europeisk, europé
europeans europeer
europeer  europeiska
evacuate  utrymma, evakuera
evacuation utrymning, uttömning
evade undvika, undanbe sig, undgå
evaluate  utvärdera
evaluating utvärderande
evaluation utprovning
evaluator utvärderare
evanescence försvinnande
evanescent försvinnande
evangelical evangeliska
evangelization  evangelisation
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
evasion   undflykt, undanflykt
evation   undanflykter, undvikande
eve  dag före helg, afton
evel ond, elak
even slät, plan, än, jämn, även
evening   afton, kväll
evening dress   frack
evenings  kvällarna
evenly   jämnt
evensong  aftonsång
event händelse, evenemang, tilldragelse, fall
event-related   händelserelaterad
events   händelser
eventually eventuellt
ever någonsin
everlasting ständig, evig
evermore  för evigt
every var, varje, varenda
every-day vardaglig
every day dagligen
every other varannan
every second   varannan
everybody envar, alla, var och en
everybody's allas
everyday  alldaglig, vardags
everyday commodities  dagligvaror
everyone  alla
everyone's allas
everything allting
everytime alltid
everywhere överallt, allestädes
evict vräka, avhysa, fördriva
evict from a house   vräka ur ett hus
eviction  vräkning
evidence  bevis
evident   uppenbar, tydlig
evidently tydligen
evil ont, elak, led
evil deed missgärning
evildeed  ogärning
evilness  ondska
evils ondska
evince   bevisa, visa
evoke väcka, framkalla
evolution utveckling
evolve   utarbeta, utveckla
ewe  honfår, tacka
ewe - animal   tacka - djur
ewer vattenkanna, handkanna
exacerbate förbittra, förvärra
exact noga, exakt
exacting  fordrande, krävande
exactly   exakt, just
exaggerate överdriva
exaggeration   överdrift
exalt upphöja
exalted   upphöjd
exam examen
examination undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations   examen
examine   undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka
examiner  utredningsman
examines  undersöker
examining utforskande
example   föredöme
exampleprogram  exempelprogram
examples  exempel
exams examen
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
excavate  schackta, utgräva, gräva upp
excavated utgrävd
excavation utgrävning
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exceed   överskrida, överstiga
exceeded  överstigit
exceedingly övermåttan, synnerligen
exceeds   överstiger
excel utmärka sig
excellence förträfflighet, excellens
excellent präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig
except   utom
exception undantag
exceptional enstaka, motstycke
exceptionally   utomordentligt
exceptions undantag
excerpt   utdrag
excerpted utdragen
excerpts  utdras
excess   överskott
excessive överdriven, omåttlig
excessively övermåttan
exchange  utbyte, byta, byte, växla
exchange-office växelkontor
exchanges utbyten
exchequer skattkammare
excice   accis
excite   egga, uppvigla, upphetsa
excited   uppjagad, upphetsad
excitement upphetsning
excites   retas
exciting  spännande, retande
exclaim   utropa
exclaims  utropar
exclamation utrop
exclamation mark utropstecken
exclamationmark utropstecken
exclude   utesluta, välja bort
excluded  borttagen
excluding exklusive, undantagen
exclusion undantag
exclusive exklusiv
exclusively exklusivt
exclusivity ensamförsäljningsrätt
excrete   avsöndra
excretion avsöndring, avföring
excruciating   ytterst plågsam
exculpate oneself urskulda sig
excursion utflykt
excursions utflykter
excuse   undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall
excuse me! ursäkta mig!
excuses   ursäkter
execrate  förbanna
execration förbannelse, avsky
executable körbar
executables körbara
execute   verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra
executed  körda
executes  utför
execution avrättning, verkställande
executioner bödel
executive verkställande
exellent  ypperlig
exemplary exemplarisk
exempt   fritagen, frita
exempted  fritagen
exemption dispens
exercise  utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion
exert utöva, anstränga
exertion  bemödande
exhale   utandas
exhaled   andades ut
exhaust   uttömma, utmatta, avgas
exhaust gas avgas
exhausted utmattad
exhaustion utmattning
exhibit   utställa
exhibition uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions utställningar
exhibitor utställare
exhilarate uppmuntra
exhilarated uppslupen
exhort   uppmana, förmana, mana
exhortation maning, uppmaning
exhorting förmanade
exigency  nödläge, krav
exigent   krävande, tvingande
exile landsförvisa, landsflykt, förvisa
exiled   lämnade exilen
exist förefinnas, existera, leva, vara
existence bestånd, existens, tillvaro
existing  befintlig, existerande, bestående
exists   existerar
exit utgång, utfart
exodus   uttåg, utvandring
exorbitant omåttlig
exorcist  andebesvärjare
exotic   exotiska
expand   expandera, utvidga, utbreda
expanding expanderande
expanse   vid yta
expansion utbredning
expatriate landsförvisa
expect   förvänta, påräkna, vänta
expectant väntande
expectation förhasta, förhoppning, förväntan
expecting väntande
expedient medel, utväg, ändamålsenlig
expeditious snabb
expel fördriva, utvisa, relegera
expelled  utdrivet
expendable förbrukningsbara
expended  utlagd
expenditure åtgång, utgifter
expenditures   förbrukning, utgifter
expense   bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad
expensive dyr
experience vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse
experienced erfaren, upplevde, rutinerad
experiment experimentera, experiment, prov
experimental   experimintell
experimented   experimenterade
experimenting   experimentera
experiments experimenterar, experiment
expert   expert, specialist
expiate   sona
expiation försoning
expiration utgångs
expire   slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla
explain   förklara
explanation förklaring
explanatory förklarande
expletive svordom
explicable förklaring
explicit  uttrycklig
explicitly uttryckligen
explode   krevera, explodera
exploded  exploderade
exploit   bedrift, utnyttja, bragd
exploitation   utnyttjande
exploiting utnyttjande
exploration utforskning
exploratory utforskande
explore   utforska
explorer  utforskare
explorer-style  utforskar-typ
explores  utforskar
exploring utforskande
exploring expedition  upptäcktsresa
explosion krevad
explosions explotioner
explosive explosiv
explosives sprängämnen
expo exposition
exponent  tolk
exponents exponenter
export   utföra, exportera, utförsel
exported  exporterade
exporting exporterande
expose   utställa
exposé   framställning
expose oneself to utsätta sig för
exposed   blottställd, utsatt
exposeoneself   röja sig
exposes   visar
exposing  visande
exposition redogörelse
expostulate protestera
expostulation   förebråelse
exposure  exponera
expound   förklara
express   uttrycka, snabb
express an opinion   yttra sig
express call   ilsamtal
express parcels ilgods
express train   snälltåg
expressed utrryckt
expressing syftar på
expression term, min, uttryck, fras
expressions uttryck
expressive uttrycksfull
expressly särskilt
expulsion utdrivande, utvisning
exquisite utsökt, intensiv
extant   bevarad
extend   utbreda, utsträcka, sträcka
extending utsträcka
extends   utökar
extension utsträckning
extension telephone   anknyningsapparat
extensive vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik
extensively utbrett
extent   vidd, utsträckt
extenuate förringa, förmildra
extenuating förmildrande
exterior  yttre, utsida, yttre
exterminate utrota
extermination   utrotning
external  yttre, utvärtes
extinct   utdöd
extinguish släcka
extol prisa
extolled  lovprisats
extort   framtvinga, avtvinga, utpressa
extortion utpressning
extract   packa upp, utdrag
extracted uppackad
extraction härkomst, uppackning
extractor utdragare
extracts  packar upp
extradite utlämna
extradition utlämning
extraneous ovidkommande, artfrämmande
extraordinarily synnerligen
extraordinary   utomordentligt, ovanlig
extravagance   överdåd, utsvävning
extravagant överdriven, slösaktig, vräkig
extravasation   utgjutning
extreme   ytterlighet, ytterlig
extremely extremt
extremist yttersta del, ytterlighetsman
extremity extremitet, ände
extricate lösgöra, befria
exuberance överflöd, översvallande glädje
exuberant översvallande
exult jubla
eye  ögla, öga
eye-lid   ögonlock
eye-opening ögonöppnande
eye-witness ögonvittne
eyeball   ögonglob, ögonsten
eyebrow   ögonbryn
eyeglass  monokel
eyeglasses glasögon
eyelash   ögonhår, ögonfrans
eyesight  syn
eyetooth  hörntand
eyewitnesses   ögonvittnen
eyrie örnbo, rovfågels näste
ezekiel   hesekiel
ezra esra
fab  jättebra, fantastisk
fable myt, legend, fabel, saga
fabric   vävnad, tyg, väv
fabricate uppfinna
fabrication lögn, påhitt
fabrics   tyger
fabulist  lögnare
fabulous  sagolik, fabelaktig
facade   fasad, framsida
face ansikte, front
face-lift ansikslyftning
face-to-face   ansikte mot ansikte
face cloth tvättlapp
face to   vetta åt
faced vände ansiktet
facetious skämtsam
facial   ansikts-
facilitate underlätta
facilitated främjandet
facilities möjligheter
facility  hjälpmedel
facing   vara vänd mot
facsimile faksimil
fact faktum
faction   split, parti, partigrupp
factor   faktor
factories fabriker
factory   fabrik
facts fakta
faculty   fakultet, förmåga
fad  vurm, mani
fade vissna, blekna, tyna
fade away vissna bort
faded vissen, tynade
fades tynar
fag  knog, cigarrett, knoga
fag-end   sladd
faggot   risknippe
fail fela, förfela, underkänna, misslyckas
failed   misslyckades
failing mark   underbetyg
fails misslyckas
failure   fel, misslyckas
fain tvungen
faint dåna, svimma, svag, matt
faint-hearted   feg
fainting  svimning
fair marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa
fairly   tämligen, någorlunda
fairy fe, älva
fairy-tale saga
fait öde
faitful   trogen
faitfully troget
faith tro, religion, lära
faithful  trofast, trogen
faithfully troget
faithfulness   trohet
faithless trolös
fake förfalskning, förfalska
faked fuska
falcon   falk
fall falla, ramla, trilla, stupa, höst
fall asleep insomna, somna
fall down rasa
fall ill with   insjukna i
fall in love   förälska sig
fall in prices  baisse
fallacy   villfarelse, bedräglighet
fallen   fallit
falling   falla
fallow   trädesåker
false falsk, osann
false step felsteg
false tooth löstand
falsehood osanning
falseness falkskhet
falsification   förfalskning
falsified förfalskad
falsifier förfalskare
falsify   förfalska
falsity   oriktighet
falter   stappla, stamma
fame anseende, rykte
familiar  familjär, förtrogen
familiarity förtrogenhet
familiarize bekanta
familiarize with vänja
families  familjer
family   ätt, familj, släkt
family's  familjens
family-based   familjebaserad
famine   hungersnöd
famine-stricken svältande
famish   svälta
famished  utsvulten
famous   ryktbar, berömd, känd
famously  utmärkt
fan  fläkt, fläkta
fan-belt  fläktrem
fanatic   fanatiker, fanatisk
fanatical fanatisk
fanatically fanatiskt
fanatism  fanatism
fancied   inbillad
fancier   odlare, expert
fanciful  nyckfull, fantasi, romantisk
fancy lust, tycka om, infall, tänka sig
fancy-dress maskeraddräkt
fancy-work broderi
fanfare   fanfar
fang huggtand
fantasies fantasier
fantasize fantisera
fantast   fantast
fantastic sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy   fantasi
fantasy-language fantasi-språk
fanzine   tidning
far  långt, vida
far-famed vida berömd
far-fetched långsökt
far-off   avlägsen
far-out   excentrisk, läckert
far-reaching   vittgående
far-sighted långsökt
far away  fjärran, avlägsen, långt borta
fare taxa, kost, biljettpris
farewell  avsked, farväl
farewell visit  avskedsbesök
farinaceous stärkelsehaltig
farm lantgård, bondgård, hemman
farm-hand lantbruksarbetare
farm-worker dräng
farmer   bonde, lantbrukare, jordbrukare
farmers   bönder
farmhouse manbyggnad
farming   jordbruk
farms lantgårdar
farmstead bondgård
farmyard  gårdsplan, gård
fart fjärt
farther   längre
farthest  längst bort, längst, ytterst
farthing  en kvarts penny, skärv
fascia   butiksskylt
fascicle  faksimil
fascinate fascinera
fascination tjusning
fascists  fascister
fashion   sätt, mode
fashionable i ropet, modern, elegant
fast snabb, fasta, fort
fast-food snabbmat
fast-forward   snabbspolning
fast-info snabbinfo
fast train snälltåg
fastalistic fastalistisk
fasten   fastna, fästa, häfta
fastener  fäste
fastening fästande
fastidious kräsen
fasting   fasta
fastness  fasthet, snabbhet, fästning
fat  fet, fett
fatal ödesdigert, dödlig
fatality  svår olycka
fate ödet
fated ödesbestämd
father   far, pappa, fader
father's  faderns
father-in-law   svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly  faderlig
fathers   fäder
fathom   famn, loda
fathomless ofattbar
fatigue   trötta, strapats
fatigue-duty   handräckningstjänst
fatiguing tröttsam
fatness   fetma
fatso tjockis
fatten   göda
fattening fettbildande
fattening pig   gödsvin
fattens   göder
fatty fetthaltig
fatuity   dumhet
fatuous   enfaldig
faucet   kran
fault bock, skuld
fault-finding   klandersjuka
faultfinder felfinnare
faultless felfri
faulty   felaktig
favor populär
favorable gynnsamt
favorite  favorit
favors   tjänster
favour   gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest
favourable fördelaktig, gynnsam
favouring mannamån
favourite älsklings, favorit
fawn gulbrun, krypa, lisma
fawning   fjäskande
fax  telefax
faxed faxad
fealty   trohetsed
fear frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara
fearful   rädd
fearing   rädda
fearless  orädd, oförfärad
fears högtid
fearsome  förskräcklig
feasibility genomförbarhet
feasible  görlig, möjlig, görlig
feast fest, festa, högtid, förpläga, kalas
feasting  festande
feat dåd, bragd, kraftprov
feather   fjäder
feather-duster  dammvippa
feathered befjädrad
feathery  fjäderlätt
feature   kännetecken, anletsdrag, finess
feature-rich   finessrikt
featured  publicerad
featureless formlös
features  finesser, ansiktsdrag
febrile   feberaktig
February  februari
feckless  hjälplös
fecund   fruktbar
fecundity fruktbarhet
fed  fodrade
federacy  statsförbund
federal   förbunds-
federation sammanslutning
fee  taxa, avgift, arvode, provision, honorar
feeble   matt, klen, svag
feeble-minded   svagsint
feed mata
feed someone   föda
feed up   göda
feedback  gensvar
feeder   utfodrare
feeding   matning
feeding-stuff   fodermedel
feedrolls matningsvalsar
feedwork  matarverk
feedworks matarverk
feel känna
feel at home   trivas
feel bored ledas
feel cold frusa
feel sick kvälja
feel sorry for  tycka synd om
feel uncomfortable   vantrivas
feel unwell må illa
feel well må bra
feeler   känselspröt
feeling   känsel, känsla, känning
feels känns
fees avgifter
feet fötter
feign låtsas, föregiven, hyckla
feigned   simulerad
feint krigslist, fint
felicitate lyckönska
felicitation   lyckönskan
felicitous lycklig, lyckad
felicity  sällhet
feline   kattlik
fell föll
fellow   karl, kamrat
fellow-beeing   medmänniska
fellow-traveller reskamrat
fellowman medmänniska
fellowmen medmänniskor
fellowship gemenskap
felon brottsling
felony   grov förbrytelse
felt kände
female   kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna
feminine  kvinnlig
femur lårben
fen  träsk, kärr, sankmark
fence gärdsgård, stängsel, staket, fäkta
fencing   fäktning
fend off  parera
fender   stänkskärm, stötfångare
fennel   fänkål
fenny sumpig
ferment   jäsämne, jäsa
fern ormbunke, bräken
ferocious rovlysten, ilsken
ferocity  vildhet, grymhet
ferret   vessla, snoka
ferro-alloys   ferrolegeringar
ferry färja
ferryman  färjkarlen
fertile   frukbar, bördig
fertility fruktbarhet
fertilize befrukta
fertilizer gödningsämne
fervent   innerlig, brinnande
fervid   glödande
fervour   innerlighet, värme
fester   bulna, vara sig
festival  fest, högtid, helg
festive   festlig
festivities högtidligheter
festivity högtidlighet
festoon   girlandfestoons@girlands
fetch apportera, avhämta, hämta
fetching  hämtande
fete fira, fest
fetish   fetisch
fetter   fjättra, fotboja, boja
fettered  fjättrad
feud släktfejd, fejd
feudal   feodal-
fever feber
feverish  febrig
few  få, fåtal
fewer färre
fiancé   fästman
fiancée   fästmö
fiasco   fiasko
fib  en liten lögn
fibre fiber, halt, virke
fibres   fibrer
fibrous   fiberrika
fibula   vadben
fickle   lättsinnig, ostadig, flyktig person
fiction   skönlitteratur, diktroman
fictitious oäkta
fiddle   fela, leka, fiol
fidelity  trofasthet, trohet
fidget   oroligt flytta sig
fie  fy
field fält, gärde, mark, åker
field-events   hopp- och kastgrenar
field-glass kikare
field-marshal   fältmarskalk
fieldglass kikare
fields   fält
fieldworkers   fältarbetare
fiend demon, slav, fantast, djävul, odjur
fiendish  djävulska
fierce   vild, grym
fiery eldig, hetsig
fife liten flöjt
fifteen   femton
fifteenth femtonde
fifth femte
fiftieth  femtionde
fifty femtio
fig  fikonträd, fikon
fig-tree  fikonträd
fight bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa
fighter   kämpe, slagskämpe, jaktplan
fighting  slagsmål
figs fikon
figure   figur, siffra, gestalt, räkna, nummer
filament  glödtråd
filch snatta
file fil, mapp, arkivera, fila
file-catalogue  fil-katalog
file-list fil-lista
file-search filsökning
file-size fil-storlek
filemanager filhanteraren
filename  filnamn
files filer
filesearch-function   filsöknings-funktion
fileseek  filsökning
filespec  filspecifikation
filesystem filsystem
filetype  filtyp
filial   sonlig, dotterlig
filibuster fribytare
fill plombera, fylla
filled   fyllt
fillet   rulad, filé
filling   plomb
fills fyller
film filma, film, en hinna
filter   filter, sila, filtrera
filth smuts, snusk
filthy   smutsig, otäck, snuskig
filtrate  filtrera
fin  fena
final slutlig
final-result   slutresultat
finale   final
finality  till slut
finally   slutligen
finance   drätsel, finansiera
finances  finanser
financial finans
financing finansering
finch fink
find påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna
find out  upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på
finding   finnande
finds finner
fine vite, vacker, fin, bötefälla
finesses  finesser
finger   finger, tumma på, spela på
fingertip fingertopp
finical   petig
finicking petig
finish   sluta
finish off avsluta
finished  avslutat, färdig
finite   ändlig, finit
Finland   Finland
Finn finnländare
Finnish   finsk
fiord fjord
fir  tall, fura
fire eld, skjuta, brand, brasa
fire-engine brandbil
fire-escape brandstege
fire at   beskjuta
fire insurance  brandförsäkring
fire off  avlossa
firearm   gevär, skjutvapen
firecracker smällare
fireman   brandman
fireplace spis, eldstad
fireproof brandsäker, eldfast
fires skjuter
fireside  spisvrå
firewood  brasved
fireworks fyrverkeri
firey hetsigt
firing   skjutande
firkin   ankare
firm orubblig, stadig, fast, firma
firm in character karaktärsfast
firmly   stadigt
firmly rooted   grundmurad
firmness  fasthet
firms företag
first första, främst, förnämst, först
first-born förstfödda
first-class förstklassig
first-rate förstklassig, prima
first night premiär
first sorting   grovsortering
firstborn förstfödda
firstly   först
firth fjord
fiscal   skatte-
fish meta, fisk
fisherman fiskare
fishing   fisket
fishing-boat   fiskebåt
fishing-hooks   fiskekrokar
fishing-industry fiskerinäring
fishing-line   rev, metrev
fishing-rod metspö
fishmonger fiskhandlare
fission   klyvning
fissure   klyfta, klyvning
fist näve, knytnäve
fit  sitta, passa, passande, lämplig
fit for use användbar
fit in a race   ryck i tävling
fit out   ekipera, utrusta
fit up   inreda
fitful   ryckig
fitfully  ryckigt
fitness   lämplighet
fits passar
fitted   passade
fitter   montör, tillskärare
fittings  inredning, anslutningar
five fem
fiver fempundsedel
fix  fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta
fix a time utsätta en tid
fixed bestämd, fast
fixed capitl   anläggningskapital
fixed day utsatt dag
fixed star fixstjärna
fixes fixar
fixing   reparation
fixture   fast tillbehör
fizz fräsa, champagne
flabbergast förbluffa
flabby   slak, löslig
flag flagga
flagon   vinkanna
flagpole  flaggstång
flagrant  uppenbar, upprörande
flags flaggor
flail slaga
flair väderkorn, fin näsa
flak luftvärn
flake flinga, flaga
flamboyant prålig, teatralisk
flame flamma, låga
flaming   flamberad
flaneur   flanör
flange   fläns
flanger   flänsverktyg
flannels  flanellkostym, flanellbyxor
flap smäll, smälla, flik, flaxa, klaff
flaps vingklaffar
flare flamma
flared   flammande
flash ljunga, blixt, blixtra
flash-light blixtljus
flash of lighting ljungeld
flashlight ficklampa
flask flaska, termosflaska, fickflaska
flat klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät
flat-iron strykjärn
flat-rolled valsade
flatten   plattar till
flatter   smickra
flattery  smicker
flaunt   pråla, stoltsera
flavor   smak
flavour   smak, arom, krydda
flavoured kryddad
flavouring kryddar
flaw spricka
flawless  utan fel och brister
flax lin
flay flå, skinna, skala
flayed   flådd
flea loppa
fleck fräknig, stänk
fled flydde, flytt
fledgeling nybörjare
flee fly från, fly
fleece   ull, päls, skinna
fleet flotta
fleeting  flyktig
flemish   flamländsk
flency   ledighet
flesh hull, kött
fleshly   köttslig
fleshy   köttig
flew flög
flex elsladd
flexibility flexibilitet
flexible  smidig, flexibel, böjlig, flexibla
flexible cord   sladd (el- )
flexicon  lexikon
flexitime flextid
flick knäpp, knäppa
flicked   knäppt
flicker   fladdra
flickering fladdrande
flicks   film
flier flygare
flight   flygtur, flykt
flighty   flyktig
flimsy   bräcklig, ytlig, tunn
flinch   rycka till, svikta
fling slänga, slänga, kasta
flint flinta
flip knäpp, knäppa iväg
flippant  nonchalant, vanvördig
flirt flörta, kokettera
flirtation kurtis
flit fladdra, sväva
flits fladdrar
flivver   flygmaskin, billig bil
float sväva, flyta, flöte, vaja
floating  flytande
floating assets likvida medel
floating currencies   flytande valutor
floating voter  marginalväljare
flock hjord, flock, tapp, skocka sig
flocks   tuss, skara
floe isflak
flog prygel, prygla
flogging  prygel, aga
flood flod, högvatten, översvämning, översvämma
flood-lighting  fasadbelysning
flooded   överflödande
floodgate dammlucka
flooding  översvämning
floodlight fasadbelysning
floodlights strålkastare
floor våning, golv
floor-lamp golvlampa
floor-walker   avdelningschef
floor manager   studioman, regissör
floor show krogshow
floorcloth skurtrasa
floorleader talman
floosie   slinka
floozie   lösaktik kvinna
flop smäll, flaxa, fiasko
flophouse ungkarlshotell
floppies  disketter
floppy   flexskiva, diskett
flora flora
florescence blomningstid
floriculture   blomsterodling
florid   blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad
florin   gulden, tvåshillingsmynt
florist   blomsterhandlare
floss flocksilke, tandtråd
flotation startande, flytkraft, flytförmåga
flotilla  flottilj
flotsam   vrakgods, strandfynd
flounce   volang, rusa i väg, sprattla
flounder  flundra, sprattla, plumsa
flour mjöl, vetemjöl
flourish  krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga
floury   mjölig
flout håna
flow flyta, rinna, flöde, flöda
flow chart flödesdiagram
flower   blomma
flower-pot blomkruka
flowerage blomsterprakt
flowerbed rabatt
flowershow blomsterutställning
flowing   rinnande, svallande, flytande
flows flödar
flu  influensa
fluctuate vackla
flue ludd, influensa
fluent   flytande
fluently  flytande(om att tala)
fluff dun, ludd, fjun
fluffy   luddig, silkesfin
fluid vätska
fluids   vätskor
fluke flax, tur, lyckoträff, ankarfly
flume vattenränna, flodravin
flummox   förbrylla
flung rusade, kastade
flunkey   lakej
fluoin   fluor
fluorescence   fluorescens
flurry   nervös oro, förvirring, regnby
flush spola, rodna, blossa
fluster   förvirra, förvirring
flute flöjt
flutist   flöjtspelare
flutter   oro, fladdra, vaja
flutters  fladdrar
flux flöde
fly  gylf, flyga, fluga, vaja, fly
fly-by-night   ekonomiskt opålitlig, nattmänniska
fly agaric flugsvamp
flyblow   flugägg
flycatcher flugsnappare
flyer flygare, flygplan
flying   flygning
flying fox flygande hund
flyover   vägkorsning i olika plan, viadukt
flyweight flugviktare
foal föl, föla
foam skumma, skum, lödder, fradga
foam rubber skumgummi
foamy löddrig
fob  klockkedja, klockficka
fob off   avspisa
focal brännvidd
focus brännpunkt, centrum, ställa in
focusing  avståndsinställning, fokuserande
fodder   foder (till djur), fodra
foe  fiende
foetal   foster-
foetus   foster
fog  dimma, tjocka
fogbound  höljd i dimma
fogey stofil
foggy dimmigt
foghorn   mistlur
foglamp   dimljus
foible   svag sida, svaghet
foil folie, florett
foist smuggla
fold vika
fold-out  utvikningsblad
fold up   veckla
foldable  vikbar
folder   mapp
folding-chair   vilstol
folding bed tältsäng
folding money   sedlar
foliage   lövverk
folk folk
folk-costumes   folkdräkter
folk-music folkmusik
folk-song folkvisa
folk dance folkdans
folk story folksaga
folks folk, människor
folksy   folklig
follage   lövverk
follow   följa, efterfölja, lyda
follow-the-leader följa John
follow-up efterbehandling
followed  efterföljda
follower  anhängare
following följande
folly dumhet, dårskap, oförstånd
foment   underblåsa
fond tycka om
fond-exchange   börs
fondant   sockerglasyr
fondle   smekas, kela med, smeka
fondness  tillgivenhet
fondue   fondue
font dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål
fontsize  fontstorlek
food matsäck, mat, kost, föda
food poisoning  matförgiftning
food rationing  matransonering
foodstuff födoämnen, livsmedel
fool narr, tok, dumbom
fooled   lurad
foolery   gyckel, dårskap
foolhardy dumdristig
foolish   löjlig, dåraktig
foolproof idiotsäker
foolscap  skrivpapper i folioformat
fooly dårskap
foot stativ, fot
foot-lights ramp
foot rule tumstock
footage   bilder
football  fotboll
football ground fotbollsplan
footboard fotbräde, fotsteg
footbrake fotbroms
footer   fotboll
footfall  ljud av steg
foothold  fotfäste
footing   fast fot, fotfäste
footle   larva sig
footlights ramp
footling  obetydlig, futtig
footman   lakej, betjänt
footnote  not
footpace  skritt
footpath  gångstig
footpound pundfot
footprint fotspår, fotavtryck
footslog  marschera
footsore  ömfotad
footstall plint, stigbygel
footstep  fotspår, steg
footstool pall
footway   gångstig, trottoar
footwear  skor
foozle   miss
fop  sprätt, snobb
foppish   snobbig
for  till, prenumerera på, åt, ty, för
for-sale  kommersiella
for ever  för alltid, evig, jämt
for hours i timtal
for instance   till exempel
for my sake för min skull
for one hour   under en timma
for sale  till salu
for the rest   för övrigt, för resten
for what reason varför
forage   göra en räd, foder, plundra
foray plundra
forbade   förbjöd
forbear   förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
forbid   förbjuda
forbidden förbjuden
forbids   förbjuder
force våld, tvinga, kraft, tränga
force-land nödlanda
force aside undantränga
force majeure   force majeure
forced   tvingade
forcefully kraftfullt
forcemeat köttfärs
forceps   kirurgtång
forces   styrkor
forcible  kraftig, effektivt, tvångs-
forcibly  med våld, övertygande
forcing   tvingande
forcing house   drivhus, växthus
ford vada över, vadstålle
fore fram-, främre
forearm   underarm
forebode  förebåda
foreboding aning, förebud
forecast  förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
forefather förfader
forefinger pekfinger
forefront frontlinjen
foregone  förutfattad
foreground förgrund, förgrund
forehead  panna
foreign   utrikes, utländsk
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
foreleg   framben
foreman   förman, arbetsbas
foremast  fockmast
foremen   förmän
foremost  förnämst, främst
forenoon  förmiddag
foreplay  förspel
forerunner föregångare
foresail  fock
foresee   förutse
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
foresight förutseende
foreskin  förhuden
forest   skog
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
forests   skog
foretaste försmak
foretell  förebåda, förutsäga, spå
foretoken varsel, varsla
forever   för alltid
forewarn  varsko
foreword  förord
forfeit   förverka, förverkad
forgave   förlät
forge smida, smedja, ässja, förfalska
forger   förfalskare
forgery   förfalskning
forget   förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness   glömska
forgets   glömmer
forgive   förlåta
forgiven  förlåtit
forgiveness förlåtelse
forgo avstå från, uppge
forgot   glömde
forgotten glömd
fork gaffel
forlorn   övergiven, hopplös
form form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable  formbar
formal   formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally  formellt
format   formatera, format
formation gruppering, bildning
formats   format
formatted formaterad
formatting formaterande
former   förre
formerly  förr i tiden, fordom, förr
formidable fruktansvärd
forming   formande, forma
formless  formlös
formlessly formlöst
forms formulär
formula   recept, formel
formulae  formler
formulate utforma, formulera
formwork  formarbete
forsake   överge
forsaken  övergiven
forsale   till försäljning
forsooth  i sanning
fort fort, fästning
forth framåt
forthcoming förestående
forthwid  genast
fortification   befästning
fortified förstärkt
fortify   befästa, förstärka
fortitude mod
fortnight fjorton dagar
fortress  fästning, borg
forts borgar
fortuitous tillfällig
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
fortune   förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller  spåkvinna, spåman
forty fyrtio
forward   framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards  framlänges, framåt
foster   fostra
foster-child   fosterbarn
fought   stred, stridit
foul ojust, orättvis, smutsig
fouling   täpper igen
found stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta
foundation fundamentet, anläggning, grund, stiftelse
founder   gjutare, grundare
founders  grundare
founding  hittar
foundling hittebarn
foundry   gjuteri
fountain  fontän
fountain-pen   reservoarpenna
four fyra
four-coloured   fyrfärgstryck
four-engined   fyrmotorig
four-function   fyra funktioners
fourscore fyra tjog
fourteen  fjorton
fourteenth fjortonde
fourth   fjärde
fowl fjäderfä, höns
fowls höns
fox  räv
fractal   fraktal
fraction  bråk (i matematik), fraktion
fracture  benbrott, brott, krossa, bryta
fragile   skör, bräcklig, ömtålig
fragility skörhet
fragment  bit, skärva
fragmentary fragmentarisk
fragmented fragmenterad
fragrance vällukt, doft
fragrant  välluktande
frail skröplig, ömtålig, bräcklig
frame karm, inrama, ram
frame-work stomme, ram
framework stomme
France   Frankrike
franchise rösträtt
franchisee franchistagare
franchiser franchisegivare
frank frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig
franked   frankerad
franking  frankerings-
frankly   uppriktigt sagt
frantic   förtvivlade
fraternal broderlig
fraud bedragare, bedrägeri
fraudulent bedrägliga
fraught   fylld, försedd
fray nöta ut
freak abnormitet, nyck
freakish  underlig
freckle   fräkne
freckled  fräknig
free ledig, fri
free-for-all   allmänt gräl
free-speech frispråkig
free and easy   ogenerad, otvungen
free of charge  avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
freebie   gratisgrunka
freebooter fribytare
freedom   frihet
freehand  frihand
freehanded frikostig
freeing   frigörande
freely   fritt, obehindrad
freeman   fri man, hedersborgare
Freemason frimurare
freepost  fri svarspost
frees befriar
freeware  gratisprogram
freeze   frysa
freezed   fryst
freight   frakt, last, frakta
freighter fraktförare
French   fransk
French horn valthorn
Frenchman fransman
frenzied  frenetisk
frenzy   vanvett, raseri
frequencies frekvenser
frequency frekvensen
frequent  ofta förkommande
frequently ofta
fresco   fresk
fresh frisk, färsk, ny
fresh fruit rå frukt
freshening återställer
freshman  recentior
freshwater färskvatten
fret gnaga, oroa sig
fretful   retlig
fretting  retlig, otålig
friar tiggarmunk
friction  friktion
Friday   fredag
fried stekt
friend   vän
friendliness   vänskaplighet
friendly  vänlig
friends   vänner
friendship vänskap
frieze   vadmal
frigate   fregatt
fright   förskräckelse, skrämsel, skräck
frighten  avskräcka, skrämma, skärra upp
frightened rädd
frightful hemsk
frigid   kylig, stel
frill krås, rynka
frills   grannlåt
fringe   kanta, flik, frans, lugg
frisk upptåg, skoj
frisky   lekfull, yster
fritter   bryta i småbitar, struva
frivolity flärd
frivolous lättsinnig, obetydlig
frizz krusa hår
frizzle   krusa håret
frock klänning, kåpa, kolt
frog groda
frogman   grodman
frolic   skoja, fest
from från, ur, ifrån
from above uppifrån
from behind bakifrån
from outside   utifrån
from where varifrån
from within inifrån
front fasad, framsida, främre, front
front-bench främre bänkraden
front-line fronten
front door ytterdörr
frontage  fasad
frontier  gränsområde, område, gräns
frontispiece   titelplansch
frose frusit
frost köld, tjäle, frost
frosting  glasyr på tårtan
frosty   rimfrostklädd, kylig
froth skumma, fradga, skum
frown rynka pannan
frowzy   unken
froze stelnade
frozen   fryst, frusen
frugal   sparsam, tarvlig
fruit frukt
fruitage  frukt
fruitfull givande, bördig, fruktbar
fruition  njutning, förverkligande
fruitless fruktlös
fruits   frukter
frustrate svika, gäcka, omintetgöra
frustrated frustrerade
fry  steka, bryna, yngel, grädda
fry not cook   fräsa inte koka
frying-pan stekpanna
fuck knulla
fucks knullar
fuel bränsle
fugitive  flykting
fugitives flyktingar
fulfil   fullbordad, motsvara, uppfylla
fulfilling uppfyllande
fulfilment uppfyllelse
full full, hel
full-blown fullväxta
full-colour fullfärg
full-flavoured  fyllig
full-fledged   fullfjädrad
full-grown fullvuxen
full-screen fullskärms
full-time heltid
full length raklång
full of holes   gropig
full stop punkt
fuller   närmare
fullhearted helhjärtat
fully helt
fully-functional fullt användbar
fully-licensed  fullt-licensierade
fulminate explodera, ljunga
fulsome   äcklig
fumble   fumla
fumbler   klåpare
fume ryka, ilska, ånga
fumes rök
fumigate  desinficera, röka
fumigation desinfektion
fun  kul
fun-loving lättroad
function  funktion
functional funktionsdugligt
functionality   funktionalitet
functioned fungerade
functions funktioner
fund fondera, fond
fundamental principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists fundamentalister
fundation fundament
funded   fonderade
funds fonder
funeral   jordfästning, begravning
fungi svampar
fungus   svamp
funicular kabel-, linbana
funk rädsla
funktions funktioner
funnel   tratt, skorsten
funniest  roligaste
funny komisk, kul, rolig, lustig, löjlig
funny-looking   underliga
fur  päls
fur-coat  päls
fur of a fox   räv-, skinn
furbish   putsa upp
furious   ilsken, rasande, ursinnig
furiously rasande
furl rulla ihop
furlong   en åttondels mile
furnace   värmeledningspanna, smältugn
furnish   inreda, förse, möblera
furniture möbler, möblemang
furrier   körsnär
furrow   räffla, fåra
furry våldsamhet, raseri
further   främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre
further away   längre bort
furthermore vidare
furthest  ytterst, bortest
furtive   förstulen
fury ilska, ursinne, förbittring, raseri
fuse säkring
fused säkrad
fuselage  flygplanskropp
fuses säkringar
fusion   sammansmältning
fuss fjäsk, bråka, väsen, bråk
fussy kinkig
fusty unken
futile   meningslös, lönlös, fåfäng
futility  meningslöshet, fåfänga
future   blivande, tillkommande, framtid
futures   terminsaffärer
gab  prat
gabberdine gabardin, kaftan
gabble   prata
gabby pratsjuk
gable gavel
gable roof gaveltak
gaby dumbom
gad around driva omkring
gadabout  vara ute och roa sig mycket
gadfly   broms
gadget   hjälpmedel, tillbehör
Gael höglandsskotte
Gaelic   gaelisk, keltisk
gaff nonsens, dumt prat, ljuster
gaff-rigged gaffelriggad
gaffe blunder, tabbe
gaffer   bas, gamling, förman
gag  sätta munkavle på, munkavle
gaga gaggig, senil
gage utmaning, pant
gaggle   snattra, kackla, pladdra
gaiety   glädje
gaily muntert, glatt
gain vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva
gain influence  få insteg i
gained   vunnit
gainful   vinstgivande, lukrativ
gainings  intäkter, vinster, förtjänst
gains vinner
gainsay   motsäga, bestrida
gait gång, sätt att gå
gaiter   damask
gal  flicka, tjej
gala gala, stor fest
galactic  galaktisk
galanty show   skuggspel
galaxy   lysande samling
gale storm
gall skavsår, galla, skava
gall bladder   gallblåsa
gallant   artig, tapper
gallery   läktare, galleri
galley   kabyss, galär, pentry
galley-slave   galärslav
gallfly   gallstekel
Gallilee  Galliléen
gallimaufry röra, hopkok
gallipot  apoteksburk
gallivant driva omkring
galllop   galoppera, galopp
gallnut   galläpple
gallon   gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon   galon, träns
gallow   galge
gallows humour  galghumor
gallowtree galge
galop galopp dans
galore   massor av, i överflöd
galosh   galosch
galumph   klampa
galvanic  galvanisk
galvanize uppliva, galvanisera
galvanometer   galvanometer
gam  snygga ben
gambado   skutt, krumsprång
gambit   schackdrag, utspel
gamble   spela
gambler   spelare
gambling  spelande
gamblingdebts   spelskulder
gamblingden spelhåla
gambol   skutta, upptåg, glädjesprång, skutt
game spel, villebråd, parti, lek
game-like spelliknande
game-selector   spelväljare
game laws jaktlagar
game warden viltvårdare, skogvaktare
gamebag   jaktväska
gameinstruction spelinstruktion
gamekeeper skogvaktare
gamely   sportsligt, modigt
gamemaster gymnastiklärare
gamepad   spelplan
games spel, sport
gamesome  lekfull
gamester  hasardspelare
gammation knoppning
gammon   humbug, rökt skinka, bedrägeri
gamp paraply
gamut tonskala
gamy djärv, med viltsmak, käck
gander   gåskarl
gang liga, gäng, lag
gangland  gangstervärlden
gangling  lång och gänglig
ganglion  nervknut
gangplank landgång
gangrene  kallbrand
gangster  gangster
gangway   gång, landgång
gannet   havssula
gantry   ställning, brygga
gaol fängelse
gap  bräsch, klyfta, gap, lucka
gape bliga, gapa
gaping   gapande
garage   garage, bilverkstad
garage mechanic bilmekaniker
garantee  garantera
garanteed garanterat
garb klädedräkt, kostym, skrud
garbage   strunt, skräp, avskräde
garbage can soptunna
garbage collector sophämtare
garbage disposer avfallskvarn
garbage truck   sopbil
garble   förvanska, stympa
garbled   stympade
garden   trädgård, tomt
gardener  trädgårdsmästare
gardenia  gardenia
gardening trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete
gardens   park
gargle   gurgla
gargoyle  person med groteskt ansikte
garibaldi korintkaka
garish   skrikig, prålig, gräll
garland   krans, bekransa, girland
garlic   vitlök
garment   plagg, klädesplagg
garner   förrådsbod, lagra
garnet   granat
garnish   pryda
garnishment införsel i lån
garniture garnityr
garret   vindsrum, vind
garrison  garnison, besättning
garrotte  strypa
garrulous pratsjuk
garter   strumpeband
gas  gas, bensin, gasa, prat
gas-formation   gas-bildning
gas-tight gastätt
gas burner gaslåga
gas chamber gaskammare
gas cooker gasspis
gas fire  gaskamin
gas mask  gasmask
gas range gasspis
gas station bensinstation
gas tank  bensintank
gasbag   pratkvarn
gaseous   gasformig
gash fläka upp, jack, djupt sår
gasholder gasklocka
gasify   förgasa
gasjet   gasbrännare
gasket   packning
gaslamp   gaslampa, gaslykta
gaslight  gasljus
gasolene  bensin
gasp flämta, flämtning, dra efter andan
gasp for breath kippa efter andan
gasped   flämtade
gasproof  gastät
gassed   gasförgiftning
gassing   gasning
gastric   mag-
gastric catarrh magkatarr
gastric ulcer   magsår
gastritis akut magkatarr
gastronome gastronom
gasworks  gasverk
gat  puffra
gate port, grind
gate-crach planka in
gate-crasher   objuden gäst
gate-house grindstuga
gate money biljettintäkter
gâteau   tårta
gatefold  utvikningsblad
gatepost  grindstolpe
gateway   portgång
gather   samla, inhämta, plocka, samlas
gathered  församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers   samla
gauche   tafatt, klumpig
gaucho   sydamerikansk cowboy
gaud grannlåt
gaudy grann, brokig, bjärt, prålig
gauge beräkna, dimention, kapacitet, kaliber
gauges   mätare
Gaul gallien, gallier
gaunt spöklik, mager
gauntlet  ridhandske, gatlopp
gauze flor, gas
gauze bandage   gasbinda
Gawd Gud
gawk drummel, tölp
gawky tafatt, dumskalle
gawp glo, stirra
gay  homosexuell, ljus, glättig
gays bögar
gaze snegla, glo, stirra
gazebo   lusthus
gazelle   gasell
gazette   officiell tidning
gear koppling, redskap, växel
gear on a car   växel på en bil
gearbox   växellåda
gearmotor växelmotor
gearshift växelspak
gearwheel kugghjul
gee  jösses
gee-gee   kuse
gee-up   hoppla
geese gäss
geisha   geisha
gel  gel, stelna
gelatine  gelatin
geld snöpa, kastrera
gelding   valack
gelid iskall
gelt strålar
gem  ädelsten, pärla, juvel, klenod
geminate  ordna parvis
gemination fördubbling
gemma bladknopp
gen  upplysning
gendarme  gendarm
gender   kön, genus
gene arvsanlag
genealogical   genealogisk
genealogy genealogi
general   generell, allmän, general, fältherre
general condition allmäntillstånd
general payroll tax   arbetsgivaravgift
general tool   universalverktyg
generalize generalisera, popularisera
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
generate  generera
generating alstrande
generation mansålder, släktled, alstring, tidsålder
generic   generell
generical generella
generosity ädelmod, frikostighet
generous  givmild, generös, frikostlig, ädelmodig
genesis   första moseboken
genetic   genetisk
genetics  ärftlighetslära
geneva   genever
genial   gemytlig, sympatisk, gynnsam
geniality gemytlighet
genie ande
genious   snille
genital   fortplantnings-, genital
genitals  könsorgan
genius   snille, geni, ande
genocide  folkmord
genre stil, genre
gentee   fin, respektabel
gentillity förnämitet, finhet, tillgjordhet
gentival  genitiv-
gentle   sakta, mild, vek, fredlig, stilla
gentlefolks herrskapsfolk
gentleman herre
gentleman-farmer godsägare
gentleness mildhet, blidhet
gently   försiktigt
gentry   lågadel, societet
gents herrtoalett
genuflect knäböja
genuine   genuint, oförfalskad, gedigen, äkta
genuineness äkthet
genus släkte, klass, grupp
geocentric geocentrisk
geographer geograf
geographic geografisk
geography geografi
geologist geolog
geometry  geometri
geophysical geofysiska
geopolitics geopolitik
germ brodd, bakterie, grodd
germ plasm arvsmassa
germ warefare   bakteriologisk krigföring
German   tysk
german   köttslig, hel-
germane (to)   nära förbunden (med), relevant
Germany   Tyskland
germicide bakteriedödande
germinate växa, spira, gro
gestation dräktighet
gesticulate gestikulera
gesticulatory   gestukilerande
gesture   gest, åtbörd
get  skaffa, bliva, få, lätta
get-away  flykt, start
get-up   utstyrsel, utstyrsel
get about fara omkring
get along klara sig
get angry vredgas
get angry with  bli ond på
get annoyed harmas
get away  ge sig av, komma bort
get back  återfå
get behind komma efter
get by   passera
get cold  kallna
get dark  mörkna
get even with   bli kvitt med
get excited skärra upp sig
get hard  hårdna
get hold of få tag i
get hurt  slå sig
get ill   bli sjuk
get into  stiga in i
get loose lossna
get lost  förkomma, vilse, försvinn!
get married geifta sig
get moving röra på sig
get off to bed  gå och lägga sig
get on   trivas
get on well komma bra överens
get one's hair cut   klippa sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get round kringgå
get through klara sig i
get time  få tid
get tired tröttna
get tired of   ledsna
get to know få veta, lära känna
get to speak to komma till tals med
get up   resa sig, stiga upp
get up to ställa till med
getting   få
gewgaw   bjäfs, grannlåt
geyser   varmvattenberedare
Ghana Ghana
ghastly   spöklik
gherkin   liten gurka
ghetto   getto
ghost våldnad, spöke
ghost story spökhistoria
ghostlike spöklik
ghostly   spöklik
ghoul ond ande
ghoulish  makaber, demonisk
giant jättelik, jätte
giantess  jättinna
giants   jättar
gib  kil
gibber   prata, snattra
gibberish rotvälska
gibbet   galge
gibbous   puckelryggig
gibe hån, gliring, spe, håna, pik
Gibeonites gibeoniterna
giblets   krås
gibs kilar
giddap!   hoppla!
giddiness yrsel, svindel
giddy lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr
gift skänk, talang, gåva, present
gift token presentkort
gift voucher   presentkort
gifted   begåvad, talangfull
gig  lätt tvåhjulig vagn
gigantic  jättelik, gigantisk
gigantic- jätte-
giggle   flina, fnissa, fnittra
giggling  fnittrande
gigolo   gigolo
gigot fårstek
gild förgylla
gill gäl
gill cover gällock
gilt förgylld, förgyllning
gimcrack  billig och grann
gimlet   handborr
gimmick   knep, trick
gin  genever, gin
ginger   ingefära
ginger-ale ingefärsdricka, läskedryck
ginger-beer ingefärsdricka
ginger nut tunn pepparkaka
gingerbread pepparkaka
gingerly  varsamt, ängslikt
gingivitis gingivit, tandköttsinflammation
gink konstig kille
gipsy zigenare, tattare
giraffe   giraff
gird omringa
girder   tvärbalk
girdle   gördel, omge, bälte
girl flicka, tös
girlfriend flickvän
girlie   lillflicka, tös
girlish   flickaktiga
giro postgiro, bankgiro
girth gördel, sadelgjord, omkrets
gist huvudpunkt
git  jävel
gittern   cittra
give uppge, giva, ge
give an account redovisa
give an account of   redogöra för
give away skänka
give back återge
give birth to   föda
give in   ge tappt
give in return  gengälda
give out  låta påskina
give up   ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda
given avgiven
giver givare
giving   givande
gizmo manick
gizzard   fågelmage, kräva
glacial period  istid
glaciated istäckt
glacier   glaciär, jökel
glad nöjd
glad-hand välkomna
glade glänta, skogsglänta
gladiator gladiator
gladly   gärna
gladrags  högtidsblåsa
glamour   förtrollning, charm
glance   blick, titt, kasta en blick, ögonkast
glancing  sneglande
gland körtel, packbox
glans ollon
glare skarpt, sken, lysa
glare at  blänga
glaring   bländande, gräll, bjärt
glasis   svag sluttning
glass glas
glass-plate glasskiva
glassblower glasblåsare
glasses   glasögon
glassworks glasbruk
glassy   glasartad
glaze sätta glas i, glasyr
glazed   glansig
glazed tile kakel
glazier   glasmästeri, glasmästare
gleam glimma, stråle, glimt, skimmra
gleams   glimmar
glean plocka ax
gleanings axplock
glee flerstämmig sång
glen trång dal, dalgång, däld
glib flytande, ledig
glide sväva, rutscha, glida
glider   segelflygplan
gliding   segelflygning
glimmer   glimma, sken
glimpse   inblick, skymt, glimt
glint glittra, glimt, glitter
glisten   glittra, blänka, tindra
glistened blänkte
glistening blänkande
glitter   glänsa, glans, glitter, lysa
gloat glo, stirra
glob jorden
global   totala
globally  totalt
globe glob, klot
gloom dysterhet, mörker
gloomy   dunkel, trist, kuslig
glorify   förhärliga
glorifying förhärligande
glorious  ärorik, härlig, lysande
glory härlighet, ära
gloryfy   prisa
gloss glätta, glans
glossaries ordlistor
glossary  ordlista
glossy   glansig
glove handske, vante
glow glöd, glöda
glower   blänga argt
glue limma, klister, lim
glued limmad
gluey klibbig
glum trumpen, dyster
glut frossa, överfylla
glutenous glupsk
glutton   frossare
gluttonous glupsk
gluttony  glupskhet
gnarled   knotig, kvistig
gnash gnissla med tänderna
gnat mygga
gnaw gnaga på, gnaga
gnaw off  avgnaga
gneiss   gnejs
go  starta, gå
go-between mellanhand
go and see hälsa på
go astray irra
go away   gå sin kos
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
go out   slockna
go red   bli röd
go to resa
go to bed lägga sig
go to pieces   gå i kras
go without undvara
goad sporra, egga
goal mål
goalkeeper målvakt
goals mål
goat get
gob-struck helt stum
gobble   sörpla, sluka
goblet   bägare
goblin   troll
god  gud
god's guds
god-for-nothing odåga
godchild  gudbarn
goddess   gudinna
goddesses gudinnor
godfather fadder
godmother fadder
gods gudar
godsend   gudagåva
goes går
goggle   rulla med ögonen
goggles   glasögon
going att komma
goitre   struma
gold guld
golden   gyllene
goldsmith guldsmed
golf-links golfbana
golgatha  golgata
gondola   gondol
gone borta
gone away bortrest
gong gonggong
good god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll
good-bye  adjö
good-faith god tro
good-looking   snygg, stilig, fager
good-natured   beskedlig, gemytlig, godmodig
good-night godnatt
good-will kundkrets, välvilja
Good Friday långfredag
good intention  välmening
goodbye   adjö, farväl
goodies   godsaker
goodly   ansenlig, behaglig
goodnatured gemytlig
goodness  godhet
goods gods, varor
goody karamell
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
goose gås
gooseberry krusbär
gore stånga, levrat blod
gorge ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa
gorgeous  härlig
gorse gultörne
goshawk   slaghök
gosling   gässling
gospel   evangelium
gossamer  sommarträd, fin väv
gossip   sladder, skvallra, skvaller, skvaller
gossipmonger   sladdertacka
got  skaffade, fick
Gothenburg Göteborg
gothic   gotisk
gotta måste
gouge urholka, trycka ut
gouged   urholkad
gout gikt
govern   regera, styra
governable lättstyrda
governed  styrd
governess guvernant
governing regerande
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
governor  landshövding
governs   regerar
gown klänning, kåpa, dräkt
gowns klänningar
grab roffa åt sig, gripa tag i
grace välvilja, nåd, behag
graceful  behaglig, behagfull, sirlig
gracious  älskvärd, nådig
graciously älskvärt
grade sortera, gradera, grad
grades   klasser
gradient  stigning
gradual   gradvis, långsam
gradually småningom, gradvis
graduate  graduera, akademisk student
graft ympa, ympkvist
grain gryn, korn, spannmål, frö, säd
grain to sow   korn att så
grammar   språklära
grammar-school  högre läroverk
grammatical grammatiskt
grammatically   grammatiskt
grammer   grammatik, språklära
gran mormor, farmor
granary   spannmålsmagasin
grand väldig, storartad, högtidlig
grand-daughter  dotterdotter, sondotter
grand-stand huvudläktare, läktare
grand piano flygel
grandchild barnbarn
grandee   magnat
grandeur  storslagenhet, prakt
grandfather farfar, morfar
grandiloquent   bombastisk
grandma   farmor, mormor
grandmother farmor, mormor
grandmother's   farmors
grandpa   morfar, farfar
grandparents   farföräldrar
grandson  sonson, dotterson
grange   lantgård
granite   granit
grannny's mormors
granny   mormor, farmor
granny's  farmors
grant bevilja, tillåta, medgiva
granted   tillåten
granting  tillåter
granulate göra kornig
grape vindruva, druva
graph graf
graphic   grafik, åskådlig, målande
graphical grafisk
graphically grafiskt
graphics  grafik
graphing  grafiska
graphite  grafit
graphs   grafer
grapple   ge sig i kast med, dust
grasp grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta
grasping  fattande
grass gräs
grassed   gräsbevuxen
grassy   grön, gräsbevuxen
grate galler, rost, riva, gnissla
grate bread riva bröd
grateful  tacksam
gratification   tillfredsställelse
gratify   tillfredsställa
gratifying tillfredsställande
grating   galler, gallerverk
gratitude tacksamhet
gratuities drickspengar
gratuity  gåva, dricka
grave viktig, grav, allvarlig
gravel   grus
gravitation tyngdkraft
gravity   tyngd, allvar, tyngdkraft
gravy köttsås, sky, sås
gray grå
gray-scale grå-skale
graze beta, snudda vid, avbeta
grease   smörja, smet, fett, flott
greased   smord
greasy   fet
great bra, stor
Great Britain   Storbritannien
greatful  tacksam
greatly   verkligen
greatness storhet
greco-roman grekisk-romerska
Greece   Grekland
greed snikenhet, glupskhet, girighet
greedily  girigt
greedy   girig, snål, sniken, vinningslysten
greedy for power maktlysten
Greek grekisk, grek
Greek-speaking  grekisktalande
Greeks   grekernas
green grön
greenback sedel-
greengrocer grönsakshandlare
greenhorn gröngöling
greenhouse växthus
greens   grönsaker
greet hälsa
greeted   hälsade
greeting  hälsning
greetings hälsningar
gregarious sällskaplig
grenade   granat
grenades  granater
grew växte
grey grå
grey-scale gråskale
greyhound vinthund
greyshades gråskalor
grid rutnät
grief smärta, bedrövelse, sorg
grievance missnöje
grieve   sörja, bedröva
grieve at gräma sig över
grieving  sörjande
griffin   grip, sagodjur
griffon   sagodjur
grill halster, halstra
grills   halstrar
grim bister, hård
grimace   grimas
grime smuts, sot, smutsa ned
grimlet   vridborr
grin flin, grina, grin, flina
grind slipa, mala
grind (a hard reading) plugga
grinded   gnisslade
grinder   oxeltand, molar
grindstone slipsten
grip tag, grepp, handtag
gripe kolik, magknip, gnälla
gripped   greppade
grips greppar
grisly   hemsk
grist mäld
grit gott gry, grus, gry
grits gröpe
grizzled  gråhårig
grizzly   gråhårig, grisslybjörn
groan stöna
groaning  stönande, jämmer
groans   stönar
grocer   specerihandlare
groceries specerier
grocery   specerier
grog grogg
groggy   drucken, ostadig
grogtumbler grogglas
groin ljumske
groom stalldräng, sköta hästar, rykta
groove   räffla, ränna
grooves   räfflorna
grope treva, famla
grope for treva efter, famla efter
gross grov, rå, gross, för fet, brutto
grossly   starka
grouch   grinvarg, surpuppa, vara sur
grouchers grinvargar
ground   grund, gårdsplan, botten, jord, mark
ground floor   bottenvåning
grounded  grundad
grounding grundläggande undervisning
groundless ogrundad, obefogad, grundlös
grounds   sump
groundwater grundvatten
group grupp
group's   grupps
grouping  grupperande
grouse   vild hönsfågel
grout putsa
grouting  putsning
grove lund, skogsdunge, dunge
grovel   kräla, krypa
grow bliva, gro, växa
grow numb domna
grow old  åldras
grow red  rodna
grow stiff stelna
grow tender vekna
grow thin smalna, avmagra, magra
grow weak avmattas
growe hage
growing   växande
growl morrande, morra, brumma
grown vuxen
grown-up  växa upp
grown-ups vuxna människor
grown up  vuxen
grows växer
growth   växt, svulst
grub larv, mask, gräva
grudge   missunna, agg, agg, missunna
grudging  missunnsam
gruel stryk, välling
gruelling mycket krävande, stryk
gruesome  ryslig
gruff barsk, sträv
grumble   knot, brumma, knota
grumbler  grinvarg
grumbles  knotar
grunt grymta
grunted   grymtade
grunts   grymtar
gryphon   sagodjur
guarantee garanti, garantera
guarantees garanterar
guarantor garant
guard akta, skydd, patrull, bevaka, vakt
guard-duty vakttjänst
guard on the railway  konduktör på järnväg
guarded   vaktad
guardian  målsman, förmyndare, väktare
guardrails balkar
guards   skydd, garde
guerilla  gerilla
guess gissa, gissning
guess-work gissningsarbete
guest gäst, främmande
guest book gästbok
guest harbour   gästhamn
guests   gäster
guffaw   gapskratt, gapskratta
guffaws   gapskrattar
guidae   guide
guidance  ledning, instruktioner
guide handleda, vägledare, vägleda, leda, guide
guideline riktlinje
guides   styrningar
guiding   styrning
guild gille, skrå
guilds   skrån
guile svek, list, skuld
guiltless oskyldig
guilty   skyldig
guinea-pig marsvin, försökskanin
guitar   gitarr
gulch djup bergsklyfta
gulf bukt
gull mås, lura
gullet   tandlucka
gullible  lättlurad
gully ravin, ränna
gulp sluka, svälja
gulped   slök
gum  gummi, gummera
gummed   gummerad
gums tandkött
gun  kanon, bössa, revolver, gevär
gunman   beväpnad gangster
gunner   artillerist
gunpowder krut
gunwale   reling
gurgle   sorla, porla, sorl
gush spruta fram, forsa ut
gust vindil
gust (wind) by
gusto välbehag, smak
gusty byig, stormig
gut  mage
guts tarmar, mage
gutter   ränna, rännsten, takränna
guttural  guttural
guy  kille
guys killar
gymnasium gymnastiksal
gymnastics gymnastik
gypsum   gips
gypsy zigenare
gyro gyro
gyrocompass gyrokompass
h-iron   h-järn
habit sedvana, sed, vana
habitable beboelig
habitat   naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
habits   vanor
habitual  sed, sedvanlig
habitual drunkard alkoholist
hack hacka, hugga
hacked   hackat
hackneyed utnött
hacks hackar
had  hade
haddock   kolja
hadn't   hade inte
haft skaft
hag  häxa
haggai   haggaj
haggard   tärd, utmärglad
haggis   skotsk hackkorv
haggle   hacka, pruta
haggle with schackra med
Hague (the) Haag
hail hagla, hylla, hagel
hailed   hyllats
hails haglar
hair hår, hårstrå
hair-ribbon hårband
hairdresser hårfrisörska, frisör, hårfrisörska
hairdresser`s   frisersalong
hairpin   hårnål
hairy hårig
halcyon   fridfull, stilla
hale kraftig, kry, frisk
half halv, häfta, halv
half-full halvfull
half-hour halvtimme
half sole halvsula
halfheartedly   halvhjärtat
halfway   halvvägs
halibut   helgeflundra
hall hall, sal, lokal, förstuga, tambur
hålla ordning   in order
hallo god dag, hallå, hej
hallow   helga, dov
hallowed  helgat
halloween all helgona helgen
hallows   helgar
hallway   korridor
hallways  korridorer
halo gloria, mångård
halt stanna, halt, tveka, anhalt, rast
halter   grimma, snara
halve halvera
halves   halvor
ham  skinka, rökt skinka
hamlet   liten by
hammer   hamra, hammare
hammock   hängmatta
hamper   hindra, korg
hand hand, visare
hand-cuffs handklovar
hand-job  hand-jobb
hand-made handgjord
hand-writing   skrivstil
hand-written   handskrivna
hand (over to)  räcka över till
hand over överlämna
hand writing   stil
handbill  affisch
handbook  handbok
handcuff  handklove
handed   räckte
handful   handfull
handi-work slöjd
handicapped handikappade
handicapping   handikapps
handicraft hantverk, slöjd
handkerchief   näsduk
handle   hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar styrstång
handler   hanterare
handles   handhar
handling  hanterande
handmade  handgjort
hands händer
handsome  vacker, ståtlig
handspike spak
handwheel ratt
handwork  handarbete
handwriting handstil
handy fiffiga, händig
hang hänga, hänga
hang-over baksmälla
hanger   klädgalge, galge
hangers   galgar
hanging   hängande
hanging flower-pot   ampel
hangover  bakrus
hangs hänger
hanker   åtrå
hanker after   fika efter
hansom-cab tvåhjulig droska
haphazard på måfå
hapless   olycklig
haply kanske
happen   hända, hända, inträffa, ske, tilldraga
happen to be   råka vara
happened  hände
happening händelse
happens   händer
happiness glädje, sällhet, lycka
happy glad, glad, lycklig
harass   plåga, anfäkta
harassed  plågade
harasses  plågar
harassing plågande
harbinger förebud
harbour   hamn
harch kärv
hard hård, tung, stel, svår
hard-core hårdnackad
hard-disk hårddisk
hard-earned med möda
hard-on   stånd
hard disk hårddisk
hard of hearing lomhörd
hard ryebread   knäckebröd
hardcopy  hårdkopia
harddisk  hårddisk
harden   hårdna, härda sig
hardened  härdad
hardens   hårdnar
harder   hårdare
hårdhet   hardness
hardly   knappt, knappast
hardness  hårdhet
hardship  strapats, umbärande, möda, vedermöda
hardships mycket lidande
hardware  maskinvara, hårdvara, maskinvara
hardwood  hårt träslag
hardwoods hårda träslag
hardy härdad, dristig, härdig
hare hare
harebell  blåklocka
hark lyssna
harlot   sköka
harm skada, ont
harmanization   anpassning
harmed   skadade
harmful   farlig, skadlig
harmless  oskadlig, menlös, ofarlig
harmonised överensstämmande
harmonize harmonisera
harness   sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte
harp harpa
harpoon   harpun
harpsichord cembalo
harrow   harv, harva
harsh barsk, hård, sträv
harshest  kärvhet, strängaste
hart hjort
harvest   gröda, skörda, bärga, skörd
harvester skördemaskin
has  har
has-been  föredetting
hash hacka, ragu
hasn't   har inte
hassle   problem
hassles   trassligheter
haste brådska
hasten   hasta, skynda, påskynda
hastle   brådska
hasty förhasta, hastig
hat  hatt
hatch kull, lucka, kläcka, kläckning
hatched   streckskuggad
hatchet   yxa
hate hata
hated hatade
hateful   hätsk, förhatlig
hatefully förhatligt
hates hatar
hatred   hat
hatter   hattmakare
haughty   högdragen
haul dra, hala, notvarp
haulage   transport
haunch   höft, länd
haunt förfölja, tillhåll
have ha, har
have a feeling  ana
have a glance (at)   ögna (igenom)
have a headache ont i huvudet
have a list slagsida
have confidence in   lita på
have lunch (or dinner ..)   äta
have pity förbarma sig
have the heart to nännas
have to   måsta
have to pay plikta för
haven tillflyktsort
haven't   har inte
haversack ryggsäck, tornister
having   har
havoc förstörelse
hawk harkla sig, hök
hawser   tross
hawthorn  hagtorn
hay  hö
haymaking höbärgning
hayrick   höstack
hazard   fara
hazardly  farligt
hazardous vansklig, farlig
haze dis
hazel hassel, nötbrun
hazel-ben järpe
hazy disig
he  han
he's han är
head överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare
head boy  primus
head scarf sjalett
head waiter hovmästare
headache  huvudvärk
headdress huvudbonad
header   rubrik
headgear  huvudbonad
heading   överskrift, rubrik
headings  rubriker
headland  udde
headlight framlykta
headline  rubrik
headlong  handlöst, huvudstupa, vild
headmaster rektor
headquarters   högkvarter
headrig   huvudrigg
heads huvuden
headship  ledarskap
headstrong envis
headwaiter hovmästare, huvudfåra
headway   framsteg
heal bota, läka
health   hälsa
healthy   frisk, hälsosam, sund
heap stack, skock, hop, hög
heap up   anhopa
heaps högar
hear åhöra, hör, höra
heard hört
hearer   åhörare
hearers   lyssnare
hearing   förhör, hörsel, höra
hearken   lyssna
hearsay   hörsägen
hearse   likvagn
heart hjärta
heart disease   hjärtfel
heart stroke   hjärtslag
heartburn halsbränna
heartedly hjärtat
hearth   eldstad
heartily  hjärtligt
heartiness hjärtlighet
hearts   hjärtan
heartwarming   hjärtevärmande
hearty   innerlig, hjärtlig
heat upphetta, hetta, lopp, värma, värme
heat-wave värmebölja
heated   uppvärmd
heath hed
heathen   hednisk, hedning
heathendom hedendom
heather   ljung
heave lyfta, vräka, hivahäva
heaven   himmel, himmelskt
heavenly  himmelskt
heavens   himlarna
heavily   i hög grad
heavy tung, grov
heavy work grovgöra
Hebrew   hebreisk, hebré, hebreiska
hebrews   hebréer
heckle   ansätta, utfråga
hectogramme hekto
hedge häck, inhägna
hedgehog  igelkott
heed bekymra sig om
heel klack, häl, klacka
hefty tung
heifer   kviga
height   höjd
heighten  öka
heightened ökade
heightens höjer
heinous   fruktansvärd, skändlig
heir arvinge
heirloom  släktklenod
held höll
helds håller
helgon   saint
helicopter helikopter
hell helvete
hellenic  grekisk
hellenistic grekiska
hello hallå, hej
helm roder, styre
helmet   hjälm, hjälm, kask
helmets   hjälmar
help bistå, hjälpa, hjälp
help oneself   ta för sig
helper   medhjälpare, hjälpare
helpfile  hjälpfil
helpful   hjälpsam
helpfull  hjälpsam
helpfully hjälpsamt
helping   hjälpande, hjälper
helpless  hjälplös
helplessness   hjälplöshet
helps hjälper
helpsection hjälpavsnitt
helptext  hjälptext
helptexts hjälptexter
helter-skelter  huller om buller
hem  fålla, fåll, kanta, kant
hemisphere halvklot
hemlock   odört, gift
hemp hampa, hampa, cannabis
hen  höna
hence härav
henceforth framdeles, hädanefter
henchman  livtjänare, handgången man
henhouse  hönshus
hens höns
her  sitt, hennes, henne, sina
her....   sin
herald   utropa, härold
heraldic  heraldiska
heraldry  heraldik
herb ört, växt
herbicide bekämpningsmedel
herd valla, hjord, skock
here hit, här
here's   här är
hereafter härefter
hereby   härmed
hereditary ärvda, ärftlig
heredity  ärftlighet
herein   häri
heresy   kätteri
heretic   kättare
herewith  härmed
heritage  arv
hermit   eremit
hero hjälte
herod herodes
herod's   herodes
heroes   hjältar
heroic   djärv, hjältemodig
heroical  hjältemodigt
heroics   falskt patos
heroine   hjältinna
heron häger
herring   sill
herring gull   gråtrut
hers hennes
herself   sig själv
hesitant  betänksam
hesitate  tveka, dröja
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
heterodox kättersk
hetetical kättersk
hew  hugga, tillyxa
hexagon   sexhörning
hey  hej
heyday   höjdpunkt, glanstid
hi  hej
hibernate övervintra
hibernates övervintrar
hiccough  hicka
hiccup   hicka
hiccups   hicka
hid  gömde
hidden   gömd, dold, förborgad
hide dölja, gömma, hud
hide-and-seek   kurragömma
hidecous  otäck, ruskig
hideout   gömställe
hideouts  gömställen
hiding   gömma
hiding-place   gömställe
hieght   längd
hieroglyphics   hieroglyfer
high hög
high-char städnings-
high-quality   topp-kvalitets
high-school högre skola, läroverk, högskola
high-spirited   modig, eldig
highbrow  intelligenssnobb
higher   högre
highest   högsta
highhanded egenmäktig
highlander högländare
highlight markera
highlighted markerat
highlighting   markerade
highlights urval
highly   starkt
highness  höghet, höjd
highroad  allfarväg, landsväg
highway   motorväg
hijacked  kapad
hike fotvandra
hilarious lustiga
hilarity  munterhet
hill kulle, backe
hillock   hög, kulle
hills kullar
hillside  backslutning, sluttning
hilly kuperad, kulle
hilt svärdsfäste
him  honom
himself   sig själv
hind bakre, hind
hind leg  bakben
hindrance hinder
hinge gångjärn
hinged   upphängd
hinges   gångjärn
hint tips, antydan, vink
hint at   hänsyfta på
hinted   tipsade
hip  höft, nypon
hip pocket bakficka
hippo flodhäst
hippopotamus   flodhäst
hire hyra, uthyrning, leja
hire-purchase plan   avbetalningsplan
hireling  fuling, mutkolv
his  hans, sin, sitt
hiss väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa
historian historiker
historians historiker
historic  historisk
historical historisk
histories berättelser
history   historia
hit  slå, träffa, träff, drabba
hit song  schlager
hitch häkta fast, hake, rycka, ryck
hitch-hike lifta
hitchhike lifta
hither   hit
hitherto  hittills
hits träffar
hitting   träffande
hittites  hettiter
hive bikupa
hoar-frost rimfrost
hoarding  affischtavla, plank
hoarse   hes, skrovlig
hoarsely  hest
hoary vördnadsvärd, gammal, grå
hoax lura, spratt
hobbies   hobbies
hobble   linka, stappla
hobby hobby
hobgoblin troll
hobnob   umgås
hobo luffare
hoe  skyffla, hacka, skyffel
hog  svin
hogmanay  skotsk nyårsafton
hoist hissa, vinscha
hold inneha, tag, hålla
hold-all  kappsäck
hold-up   rån
hold out the prospect förespegla
holder   innehavare, ägare
holders   hållare
holding   håller
holds håller
hole hål, hål, glugg
hole in something lucka i något
hole in the ice vak
holes hål
holiday   semester, helg, ledighet, lovdag
holidays  ledigheter, ferie
holiness  helighet
holler   ropa
hollers   ropar
hollow   grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom
hollowed  ihåliga
holly järnek
hollyhock stockros
holm holme
holocaust förintelsen
holy helig
holy-day  helgdag
homage   hyllning
homburg   filthatt
home hem
home-dialect   hem-dialekt
home-grown hemmagjord
home-made hem-gjord
home products   inhemsaka varor
homebuilt hemmabyggd
homeland  hemland
homeless  hemlösa, husvill
homely   ful, oansenlig, enkel
homepage  hemsida
homes hem
homesick  hemsjuk
homesickness   hemlängtan
homespun  hemvävd, vadmal, enkel
homestead hemman
homewards hem-, hemåt
homework  läxa
homicidal mordisk
homicide  dråp
homily   predikan
homing   hemvändande
hominy   majskorn
homo bög
homogeneity homogenitet
homogeneous homogen
homosexual homosexuell
homosexuality   homosexualitet
homosexuals homosexuella
hone hena
honest   hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly  ärligt talat
honesty   ärlighet, hederlighet
honey honung, älskling
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
honeyed   honungsfylld
honeymoon smekmånad
honeysuckle kaprifol
honk tuta
honor premiera
honorary  heders-
honors   premierar
honour   hedra, heder, ära
honour a person hylla en person
honourable hederlig, hedervärd
honoured  hedrad
hood huva, huv, motorhuv
hoodoo   olycks-, trolldom
hoof klöv, hov
hook haka fast, koppla, hake, krok
hooked   böjd
hooker   fnask
hooky skolka
hooligan  ligist, bov
hooliganism ligistfasoner
hoop tunn-, rullband, tunnband
hoop-net  håv
hoot skräna, tuta, skrän
hooter   tuta
hop  humle, hoppa, skutt, dans, hopp
hop-step-and-jump trestegshopp
hope hoppas, förhasta, förhoppning
hope of   hopp om
hoped hoppades
hopeful   hoppfull
hopefully förhoppningsvis
hopeless  hopplös
hopes hopp
hoping   hoppas
hopping   hoppande
hops humle
hopscotch hoppa hage
horde hord
horizon   horisont
horizons  horisonter
horizontal horisontal, vågrät
horizontally   horisontalt
hormone   hormon
horn horn, lur
hornbeam  avenbok
horned   försedd med horn
horned owl uv
hornet   bålgeting
hornless  hornlös
horny kåt
horoscope horoskop
horrible  ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull
horribly  förskräckligt
horrid   otäck, hemsk, gräslig
horrific  fasaväckande
horrify   förfära
horrifying skräckinjagande
horrily   uppröra, förfära
horror   skräck, fasa
horse häst
horse-breeding  hästavel
horse-power hästkraft, hästkrafter
horse-radish   pepparrot
horse hoof hov
horse power hästkraft
horseback hästryggen
horsefly  broms
horsehair hästtagel, tagel
horseman  ryttare, hästkarl
horsemanship   ridkonst
horsemen  hästkarlar
horsetail hästsvans
horsewip  ridpiska
horsewoman ryttarinna
horsy häst-
horticultural   trädgårdsodlings-
horticulture   trädgårdsodling
horticulturist  trädgårdsodlare
hose byxa
hoseanna  hosianna
hoses slangar
hosier   trikåvaruhandlare
hosiery   trikåvaror, strumpor
hospitable gästfri
hospital  sjukhus
hospitality gästfrihet
hospitalization sjukhusvistelse
hospitalize lägga in på sjukhus
hospitl   lasarett
host värd
host computer   värddator, värddator
hostage   gisslan
hostel   studenthem, härbärge
hostess   värdinna
hostesses värdinnor
hostile   fientlig
hostility fientlighet
hot  het, varm
hot-bed   drivbänk
hot-dog   varm korv
hot-spring heta källor
hot key   snabbvalstangent, snabbvalstangent
hotel hotell
hotel-porter   portier
hothead   brushuvud
hothouse  drivhus
hotline   direktlinje
hotpot   köttgryta
hottest   hetast
hound hetsa, jakthund, hund
hour timma, tidpunkt
hour hand timvisare
hourglass timglas
hourly   varje timme
hours timmar
house hysa, hus
house-breaking  inbrott
house-keeper   hushållerska
house-maid husa
house-martin   hussvala
house-property  fastighet
house-to-house  hus till hus
house-wife husmor
House of Commons underhuset
House of Lords  överhuset
housebreaker   inbrottstjuv
housebreaking   inbrott
housefly  husfluga
household hushåll
household goods bohag
householder lägenhetsinnehavare
housekeeping   hushållning
housemaid husa
houses   hus
housetrained   rumsren
housewife husmor, husmoder
housewifely hushåll, husmoderlig
housework hushållsarbete
housing   bostad
hovel kyffe, skjul
hover kretsa, sväva
hovercraft svävfarkost
hovering  svävande
hovers   svävar
how  hur
how are you hur mår du
how much is it  vad kostar det
however   likväl, emellertid, men, dock
howl tjut, gallskrika, tjuta
howler   groda, grovt fel
howling   ylande
html-code html-kod
html-functions  html-funktioner
hub  centrum, hjulnav, dator hub, nav
hubbub   alarm
hubby gubbe
hubub oväsen, larm
huckleberry blåbär
huckster  krämare
huddle   krypa
hue  färg
huff misshumör
huffy snarstucken
hug  kram
huge väldig
hugely   väldigt
hugged   kramade
hugs kramar
hulk skrov, klumpeduns
hulking   klumpig
hull skrov, skida, skal
hull on a ship  skrov på fartyg
hullaballoo hallåande
hullabaloo larm
hullo hej
hum  gnola, surr, surra, surra
human mänsklig
human being människa
human life människoliv
humane   människovänlig
humanitarian   människovän
humanities mänskligheten
humanity  mänskligheten, mänsklighet
humanize  förmänskliga
humanly   mänskligt
humans   människor
humble   förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk
humbled (be )   spak (vara )
humbug   skoj, humbug
humbuggery skoj
humdrum   enformig, banal
humid fuktig
humidifier luftfuktare
humidify  fukta
humidity  fuktighet
humiliate förödmjuka
humiliating nedsättande, förnedrande
humiliation förödmjukelse, förnedring
humility  ödmjukhet
humming-bird   kolibri
hummock   liten kulle
humorous  humoristisk
humour   lynne, humor
hump puckel, misshumör
humpback  puckelrygg
hunch puckel
hunchback puckelrygg
hundred   hundra
hundredfold hundrafalt
hundreds  hundratals
hundredth hundrade
hung hängd
Hungarian ungersk
Hungary   Ungern, Ungern
hunger   hungra, hunger
hungrily  hungrigt
hungry   hungrig
hunk tjockt stycke
hunt jaga
hunted   jagat
hunter   jägare
hunting   jagar, jakt
hunting-dog jakthund
hunts jagar
hurdle   stängsel, häck
hurdle-race häcklöpning
hurdle pole gärdsgårdsstör
hurl kasta, slunga, kast
hurrah   hurra
hurricane orkan
hurried   skyndsam, skyndade
hurry brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila
hurry-scurry   hafs
hurry up  raska på
hurt skada, såra
hurtle   slunga, rusa
hurts skadar
husband   man, make
husbandman bonde
husbandry jordbruk
hush tystnad, tystna, tysta ned
husk skal, agn, skida
husky skrovlig
hussar   husar
hussy slyna, jäntunge
hustle   gåpåare, trängas, knuffas, knuffa
hut  kyffe, hydda, nav, koja, backstuga
hutch hydda, kaninbur
hyacinth  hyacint
hydraulic hydrauliska
hydraulics hydraulik
hydrocarbons   kolväten
hydroelectric   vattenkraft
hydrogen  väte
hydrography sjömätning
hydroplane sjöflygplan
hygiene   hygien
hygienic  hygienisk
hymen mödomshinna
hymn lovsång, psalm
hymn-book psalmbok
hyperaesthetic  överkänslig
hyperbole överdrift
hypercritical   överkritisk
hypermarket stormarknad
hypersensitive  överkänslig
hypersonic supersnabb
hyphen   bindestreck
hyphenate skriva med bindestreck
hypnosis  hypnos
hypnotic  hypnotisk
hypnotize hypnotisera
hypocisy  skenhelighet
hypocrisy hyckleri
hypocrite hycklare, skrymtare
hypocritical   hycklande, skenhelig
hypothesis hypotes
hypothetical   hypotetisk
hyssop   isop
hysteria  hysteri
hysterical hysterisk
hysterically   hysteriskt
hysterics hysteri
I   jag
i   in
i'll jag skall
I'm  jag är
i've jag har
I beg your pardon!   ursäkta mig!
I have been told man har sagt mig
I`m sorry förlåt
i´m  jag är
ice  is, glass
ice-floe  isflak
iceberg   isberg
icebox   kylskåp
icecream  glass
Iceland   Island
Icelander islänning
Icelandic isländsk
icicle   istapp
icicles   istappar
icily isande
iciness   iskyla
icing glasyr
icon ikon
icons ikoner
icy  iskall, isande
idea tanke, idé
ideal ideal, idealisk
idealistic ideell, idealistisk
idealization   skönmålning
idealize  idealisera
ideally   idealiskt
ideals   ideal
ideas ideer
identical identisk
identification  identifikation
identifier identifieraren
identifiers identifierare
identify  identifiera
identifying identifiera
identity  identitet
ideological ideologisk
ideology  ideologi
idiocy   idioti
idiom mål, språkegenhet
idiosyncrasy   egenhet
idiot idiot
idiotic   fånig, idiotisk
idle overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös
idleness  sysslolöshet, dagdriveri, lättja
idler lätting, dagdrivare
idling   tomgång
idly sysslolöshet
idol avgud, idol
idolatrous avgudisk
idolatry  avgudadyrkan, avguderi
idolization avgudadyrkan
idolize   avguda
idp  integrerad databehandling
idyllic   idyllisk
if  om, om, ifall
ignite   antända
ignition  tändning
ignoble   tarvlig, låg, simpel
ignominious skamlig
ignominous skymflig
ignominy  smälek, vanära
ignorance okunnighet
ignorant  ojämn, okunnig
ignore   ignorera, bortse från
ignores   ignorerar
iillegitimate   illegitim
iimpoverishment utarmning
Iindian   indier, indisk
ill  sjuk, dålig
ill-bred  ouppfostrad, obelevad
ill-disposed   illasinnad
ill-mannered   obelevad, slyngelaktig
ill-tempered   argsint
ill-treat misshandla
ill-treatment   dålig behandling, misshandel
ill-well  agg
ill at ease olustig
illdeed   ogärning
illegal   olaglig
illegality olaglighet
illegally illegal
illegibility   oläslighet
illegible oläslig
illegitimacy   utomäktenskaplig
illegitimate   oäkta, olaglig
illiberal okultiverad
illicit   olovlig, otillåten
illimitable oändlig
illiteracy obildning
illiterate olärd, analfabet
illness   sjukdom, åkomma
illnesses sjukdomar
illogical ologisk
illuminate upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light belysa med ljus
illuminated upplyst
illumination   upplysning
illusion  inbillning, synvilla
illusionist illusionist
illusive  bedräglig, illusorisk
illusory  illusoriskt
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
illustrating   illustrerande
illustration   illustration, exempel, förklaring
illustrative   belysande
illustrator illustratör
illustrerad illustrated
illustrious lysande
ilness   sjukdom
ilnesses  sjukdomar
image bild, image
imagery   bildverk, bildspråk
imaginable tänkbar
imaginary inbillad
imagination inbillning, fantasi
imaginative fantasirik, fantasifull
imaginativeness uppfinningsförmåga
imagine   föreställa sig, inbilla sig, tänka sig
imbalance obalans
imbecile  imbecill
imbecility dåraktighet
imber klättrare
imbibe   insupa, uppsuga
imbue genomdränka, genomsyra
imcumbent kyrklig ämbetsman
imediately ögonblickligen
imitate   efterlikna, imitera, härma
imitation efterbildning
imitative efterliknande
imitator  imitatör
immaculate ren, obefläckad
immaterial oväsentlig, andlig
immature  omogen
immaturity omogenhet
immeasurable   omätlig
immediacy omedelbarhet
immediate omedelbar
immediately ofördröjligen, genast, omedelbart
immemorial urminnes
immense   ofantlig, omätlig
immensity väldig omfattning
immerse   sänka ner
immersion nedsänkning
immigrants invandrare
immigrate invandra
immigrated invandrat
imminence hotande närhet
imminent  överhängande
immobile  orörlig
immobility orörlighet
immobilize göra orörlig
immoderate omåttlig
immodest  oblyg
immolate  offra
immolation offrande
immoral   sedelös, omoralisk, osedlig
immorality omoral
immortal  odödlig
immortality odödlighet
immortalize odödliggöra
immovable orörlig
immovables fast egendom
immune   immun
immunity  immunitet
immunize  vaccinera
immunology immunologi
immure   stänga in
imp  satunge
impact   inverkan
impacts   inverkar
impair   försämra, skada
impaired  försämrad
impairment försämring
impairs   försämrar
impale   spetsa på en påle
impart   meddela, bibringa, tilldela
impartial opartisk
impartiality   opartiskhet
impassable oframkomlig
impasse   dödläge, återvändsgränd
impassioned lidelsefull
impassive känslolös
impassivity känslolöshet
impatience otålighet
impatient otålig
impeach   anklaga
impeachment förebråelse, anklagelse
impecable ofelbar, oklanderlig
impeccable oklanderlig
impecunious pank, fattig
impedance impedans
impediment hinder
impel driva, tvinga
impend   hota
impending nära förestående
impenetrability ogenomtränglighet
impenetrable   ogenomtränglig
impenitent obotfärdig
imperative nödvändig, tvingande
imperceptible   omärklig
imperfect ofullständig, ofullkomlig
imperfection   ofullständighet
imperial  kejserlig
imperialistic   imperialistisk
imperil   äventyra
imperious befallande
imperishable   oförgänglig
impermanent obeständig
impermeable ogenomtränglig
impersonal opersonlig
impersonate imitera
impersonation   imitation
impersonations  imitationer
impersonator   imitatör
impertinence   näsvishet
impertinent oförskämd, näsvis
imperturbability orubblighet
imperturbable   orubblig
impervious impulsiv
impetuosity häftighet
impetuous våldsam
impetus   fart, impuls
impiety   ogudaktighet
impinge   stöta
impious   ogudaktig
impish   okynnig
implacable oförsonlig
implant   inplantera
implausible osannolik
implement infoga, införa
implementation  realiserande
implemented infogad
implements infogar
implicate inbegripa, innebära
implication innebörd
implications   delaktigheter
implicit  tyst, underförstådd
implicitly underförstått
implied   underförstådd, antydd
implore   bönfalla
imploring bedjande
imply innebära, antyda
impolite  ohövlig, nära
impolitic oklok
imponderable   ovägbar
import   importera, import
importance vikt, betydelse
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
importation importering
imported  importerad
importer  importör
importers importörer
importing importerande
imports   importen
importunate enträgen, efterhängsen
importune besvära
importunity enträgenhet
impose   imponera, pålägga, ålägga, lura
imposing  imponerande
imposition påläggande
impossibility   omöjlighet
impossibly omöjlig, hopplöst
imposter  bedragare
impotence maktlöshet, vanmakt
impotent  kraftlös
impound   beslagta
impoverish utarma
imppssible omöjlig
impracticable   ogörlig
impractical opraktisk
impracticality  ogenomförbarhet
imprecate nedkalla
imprecation förbannelse
impregnable ointaglig, ogenomtränglig
impregnate impregnera, genomdränka
impregnated-wood impregnerat trä
impress   prägla, imponera, inprägla, inpränta
impressed imponerad
impression intryck, avtryck, prägel
impressionable  lättpåverkad
impressive imponerande
imprint   intryck, prägel
imprison  fängsla, sätta i fängelse
imprisoned fångad
imprisonment   fångenskap, fängelsestraff
improbability   osannolikhet
improbable osannolik
improper  opassande, otillbörlig, oegentlig
improperly oriktigt
impropriety oegentlighet
improve   förbättra, förkovra sig, bättra
improved  förbättrad
improvement bättring
improvidence   slösaktighet
improvident slösaktig
improving förbättrande
improvise prova dig fram
imprudence oklokhet, oförstånd
imprudent oklok, oförsiktig
impudence oförskämdhet
impudent  fräck
impudently fräckt
impugn   ifrågasätta
impulse   impuls, ingivelse
impulses  ingivelser
impulsive impulsiv
impunity  strafflöshet
impure   oren, förfalskad
impurity  orenhet
impute   beskylla
in  på, i, hos
in-laws   släktingar genom giftermål
in-line   rad-
in a hurry bråttom
in a trice i en handvändning
in a week om en vecka
in advance förskott (i), förväg (i)
in all   inalles, tillsammans, sammanlagt
in brackets inom parantes
in case   ifall
in debt   skyldig
in disorder ostädad
in doubt  tveksam
in essence till sitt väsen
in front  framtill
in front of framför
in full dress   galaklädd
in good taste   smakfull
in half   itu
in high spirits uppsluppen
in kind   in natura, i natura
in love with   förälska i
in order  i ordning
in pieces sönder
in private enrum
in spite of trots
in the end i längden
in the meantime under tiden
in the middle   i mitten
in the mood for upplagd för
in the morning  på morgonen
in the same way lika
in the year anno
in two   itu
in vain   förgäves
inability oförmåga
inaccessibility otillgänglighet
inaccessible   oåtkomlig
inaccurary felaktighet
inaccurate oriktig
inaction  overksamhet
inactive  inaktiv
inactivity overksamhet
inadequacy otillräcklighet
inadequate otillräcklig
inadmissible   otillåtlig
inadvertant ouppmärksam
inadvertence   ouppmärksamhet
inadvisable oklok
inagurate inviga
inalienable oförytterlig
inane andefattig, tom, fånig
inanimate livlös
inanity   tomhet
inappropriate   olämplig
inapt olämplig
inaptitude olämplighet
inarticulate   oartikulerad
inasmuch  eftersom
inate medfödd
inattention ouppmärksamhet
inattentive ouppmärksam
inaudibility   ohörbarhet
inaudible ohörbar
inaugural invignings-
inaugurate inviga
inauguration   invigning
inauspicious   olycksbådande
inboard   inombords-
inborn   medfödd
inborned  medfödda
inbred   medfödd
inbreeding inavel
inbriate  drucken
incalculable   oberäknelig
incandescent   glödande
incantation besvärjelse
incapability   oduglighet
incapable oduglig, oförmögen
incapacitate   göra oförmögen
incapacitated   arbetsoförmögen
incapacity oförmåga
incarcerate fängsla
incarceration   fängslande
incarnate förkroppsliga
incarnation inkarnation
incautious oförsiktig
incendiary mordbrands-
incendiary bomb brandbomb
incense   uppreta, rökelse
incentive motivation
inception påbörjande
incertainty osäkerhet
incertitude ovisshet
incessant oavlåten
incestuous skyldig till incest
inch tum
incidence räckvidd, frekvens
incident  händelse
incidental tillfälligt
incidentally   tillfälligtvis, i förbigående
incinerate bränna till aska
incineration   eldbegängelse, kremering
incinerator förbränningsanläggning
incipient begynnelse-
incised   inristad
incision  snitt
incite   egga, sporra, uppegga, hetsa
incitement eggelse
inclement hårt, bister
inclination böjelse, håg, lust
incline   lutning, böja, luta
inclined  benägen, hågad, sinnad
inclined to fallen för
inclined to do  böjd
inclosed  innesluten
include   inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta
included  inkluderad
including inkluderande, inklusive
inclusion inkludering
incoherence brist på sammanhang
incoherent osammanhängande
income   inkomst, inkomster
incoming  inkommande
incomparable   oförliknelig, makalös, ojämförlig
incompatibility inkompabilitet
incompatible   inkompatibel
incompetent oduglig
incomplete ofullständig
incompletely   ofärdig
incomprehensible obegriplig
inconceivable   ofattlig
incongruous orimlig, oförenlig
inconsiderable  oansenlig, obetydlig
inconsiderate   hänsynslös, obetänksam
inconsistency   inkonsekvens
inconsistent   inkonsekvent
inconsolable   otröstlig
inconstant obeständig
inconvenience   genera, olägenhet, besvär
inconvenienced  besvärade
inconveniences  besvär
inconvenient   obekväm, oläglig
incorporate införliva, inkorporera
incorporated   förenade
incorporation   aktiebolagsbildning
incorrect oriktig, felaktig
incorrectly inkorrekt
incorruptible   omutlig
increase  öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra
increased ökad
increasing ökande
increasingly   allt mer
incredible otrolig
incredibly otroligt
incredulous skeptisk
increment utökning, stegvis ökning
incremented utökad
incrementing   utökande
incriminate anklaga
incubation äggkläckning, ruvande
incubator äggkläckningsmaskin
inculcate inpränta
incur ådra sig
incurable obotlig, oläkbar, obotlig
incurred  hände
incursion fientligt infall
indebted  skuldsatt
indecent  oanständig
indeclinable   oböjlig
indeed   för övrigt, för resten, verkligen, minsann
indefatigable   outtröttlig
indefinable obestämdbar
indefinite obestämd
indelible outplånlig
indelicate ogrannlaga
indemnification skadeersättning
indemnity gottgörelse, gottgöra
indent   göra snitt i kanten
indentation märkning
indention indrag
independence   självständighet, oberoende
independent oavhängig, självständig, oberoende
independently   oberoende
indescribable   obeskrivlig
index register
indexed   indexreglerad
indexes   index
India Indien
india-rubber   gummi
india rubber   radergummi
Indian   indisk, indian
Indian ink tusch
indians   indianer
indicate  beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa
indicating indikerande
indication tecken, kännetecken, beteckning
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indict   anklaga
indictment anklagelseskrift, anklagelse
indifference   likgiltighet
indifferent to  likgiltig för
indigenous inhemsk
indigent  utfattig
indigestible   hårdsmält
indigestion dålig matsmältning
indignant harsen, uppbragt, indignerad
indignation harm
indignity kränkning
indirect  indirekt
indirectly indirekt
indiscreet indiskret, obetänksam, taktlös
indiscriminate  omdömeslös
indispensable   oumbärlig
indisposed indisponerad, obenägen, opasslig
indisputable   oemotsäglig
indistinct otydlig, oklar
indistinguishable omöjlig att skilja
individual individuell, enskild, individ, personlig
individualized  privata
individually   individuellt
individuals personer
indo-european   indoeuropeisk
indolent  slö, loj
indomitable okuvlig
indoors   inomhus, inne
induce   medföra, förmå
indulge   skämma bort
indulged  bortskämd
indulgence överseende
indulgent efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten
industrial industriell
industrious flitig, idog
industry  industri
ineffable outsäglig
ineffective utan resultat
inefficiency   ineffektivitet
ineligible ej valbar
inert trög
inertia   slöhet, tröghet
inestimable oskattbar, ovärderlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inevitably oundvikligen
inexact   inexakt
inexcusable oförlåtlig
inexhaustible   outtömlig
inexorable obeveklig
inexpensive billig
inexperienced   oerfaren
inexplicable   oförklarlig
inexpressible   obeskrivlig, outsäglig
infallibility   ofelbarhet
infallible ofelbar, osviklig
infamous  nedrig, ökänd, ärelös
infancy   barndom
infant   spädbarn
infantile barn-
infantry  infanteri, fotfolk, infanteri
infatuate förblinda
infatuated förälskad
infatuation blind förälskelse
infect   infektera, besmitta, smitta
infected  infekterade
infected with   anstrucken av
infection smitta, infektion
infections smittosam, infektioner
infenious skarpsinnig
infer innebära, sluta sig till
inference slutsats
inferior  mindervärdig, underhaltig, underlägsen
inferiority complex   mindervärdighetskomplex
infernal  djävulsk
infertile ofruktbar
infertility ofruktbarhet
infest   hemsöka
infested  hemsökelsen
infidel   icke-kristen, otrogen
infinite  oändlig
infinitesimal   mycket liten
infirm   sjuklig, klen, skröplig, orkeslös
infirmary sjukhusavdelning, sjukhus
infirmity svaghet
inflame   antända, inflammera
inflamed  inflammerad
inflammable lättantändlig
inflammation   inflammation
inflate   blåsa upp
inflated  uppblåst
inflexible oböjlig
inflict   tillfoga
inflow   tillopp
influence inflytande, inverkan, påverka
influenced påverkat
influential inflytelserik
influenza influensa
influx   tillflöde
infold   omsluta
inform   meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal  utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed  informerad
informer  angivare, anmälare
infrared  ultraröd
infringe  bryta, göra intrång, kränka
infringement   intrång
infringment intrång
infuse   ingjuta
ingenious sinnrik, sinnrik, fyndig
ingenuity påhittighet
ingenuous frimodig, öppen
ingoing   ingående
ingot metalltacka
ingot steel götstål
ingrained inrotad
ingratiate ställa sig in
ingratitude otacksamhet
ingredient ingrediens, beståndsdel
ingredients innehåll
inhabiant invånare
inhabit   bebo
inhabitant invånare, inbyggare
inhale   inandas
inhaled   andades in
inherent  medfödd
inherit   ärva
inherit from   ärva av
inheritance arv
inhibit   förhindra
inhibited förhindrad
inhibition hämning
inhibits  förhindrar
inhospitable   ogästvänlig
inhuman   omänsklig
inimical  fientlig
inimitable oefterhärmlig
iniquitous upprörande, orättfärdig
iniquity  ogärning
initial   begynnelsebokstav, inledande
initialize inviga
initializes inviger
initially först
initials  initialer
initiate  initiera, starta, inviga någon i
initiated in   insatt i
initiates startar
initiation inledning
inject   spruta in
injects   sprutar in
injudicious omdömeslös
injunction åläggande
injure   såra, förorätta
injurious fördärvlig, skadlig
injury   oförrätt, åverkan
injustice oförrätt, orättvisa, orättvisa
ink  bläck
ink-bottle bläckflaska
inkjet   bläckstråle, bläckstråle
inkling   aning, vink
inkpot   bläckhorn
inland   inrikes
inlet vik, inlopp
inmate   invånare
inmost   innerst
inn  värdshus, gätgiveri
innate   medfödd
inner inre
inner-thigh innerlår
inner side insida
innermost innerst
innings   inne-period
innkeeper gästgivare, värdshusvärd
innocence oskuld
innocent  menlös, oskyldig
innocently oskyldigt
innovation nyhetsmakeri
innuendo  insinuation
innumerable oräknelig, otalig
inoculate ympa, inympa, vaccinera
inoculated ympat
inocuous  oskadlig
inoffensive oförarglig
inprecise inexakt
inpudent  oförskämd
input inmatning
inquest   undersökning, utredning
inquire   fråga
inquire into   utreda
inquiry   förfrågan
inquisition inkvisitationenr, äfst
inquisitive frågvis, nyfiken
inquisitivness  vetgirighet
inquisitors inkvisitorer
inroad   intrång
insane   vansinnig, sinnessjuk, tokig
insanely  vansinnigt
insanity  vansinne, sinnessjukdom
insatiable omättlig
inscribe  inrista, inskriva
inscribing inskrivna
inscription inskrift
inscriptions   inskriptioner
inscrutable outgrundlig
insect   insekt
insecure  osäker
insensibility   känslolöshet
insensible okänslig
insensitive okänslig
inseperable oskiljaktig
insert   infoga
inserted  infogad
inserted clause anföringssats
inserting infogande
inserts   infogar
inside   inuti, innanför, inne i, in
inside out avig
insides   insidor
insidious försåtlig, lömsk
insight   inblick, insikt
insights  insikter
insignia  utmärkelsetecken
insignificant   betydelselös
insincere ej uppriktig, falsk
insinuate insinuera, antyda
insinuating antydning, inställsam
insinuation insinuation
insipid   fadd, fadd, banal, sliskig
insist   yrka
insistent enträgen
insistently enträget
insolence oförskämdhet
insolencies oförskämdhetet
insolent  stursk, oförskämd
insolently oförskämt
insolvency obestånd
insomnia  sömnlöshet
insomuch  i den mån, till den grad
insouciant likgiltig
insourcing ta hem egen verksamhet
inspect   inspektera, syna, inspektera
inspecting visitation, inspekterande
inspection inspektion
inspector inspektör
inspectorate   inspektorat
inspectors inspektör
inspects  inspekterar
inspiration ingivelse
inspire   bestjäla, inspirera
inspiring medryckande
inspite   trots
insructive lärorik
install   installera
installable installerbar
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
installer installerare
installing installation
installs  installationer
instalment avbetalning (med belopp)
instance  exempel
instances instanser
instand   ögonblick
instant   ögonblicklig
instantaneous   ögonblicklig
instantly omedelbart
instead   istället
instep   vrist
instigate anstifta
instil   ingiva, indrypa
instill   indrypa, ingiva
instinctively   instinktivt
institut  institutet
institute instifta, institut
institutes institut
institution inrättning, anstalt
institution's   inrättningens
institutional   institut
institutions   institutioner
instruct  instruera, undervisa
instructed instruerad
instruction anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift
instructions   besked, instruktioner
instructs instruerar
instrument verktyg, instrument, redskap
instrumental   bidragande
instruments instrument
insubordinate   upprorisk, uppstudsig
insufferable   olidlig
insufficient   otillräcklig
insular   ö-, insulär
insulate  isolera
insulate a cable isolera en kabel
insulated isolerad
insulates isolerar
insulation isolering
insult   förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa
insulting kränkande, förolämpande
insults   förolämpningar
insuperable oövervinnerlig
insurance försäkring, assurans
insurances försäkringar
insure   försäkra
insured   försäkrad
insurer   försäkringsgivare
insurgent upprorisk
insurmountable  oöverstiglig
insurrection   uppror
intact   oförändrade, orörd
intake   insug
intangible obestämd
integer   heltal, heltal
integral  väsentlig
integrate integrera
integrated integrerat
integration integration
integrity integritet
intellect förstånd
intellectual   intellektuell
intelligence   intelligens, underrättelse
intelligense   intelligensen
intelligible   begriplig
intemperate omåttlig
intend   planera
intend to ämna
intend to do   tänka göra
intended  avsedd
intending buyer spekulant
intends   planerar
intense   intensiv
intensity intensitet
intensive intensiva
intensively intensivt
intent   avsikt, uppsåt
intention avsikt
intentional avsiklig
intentionally   avsikligt
intentions avsikter
intently  uppmärksamt
inter begrava, jordfästa
interact  påverka varandra
interaction interaktion
interactive interaktiv, dialogform
interactively   interaktivt
intercede lägga sig ut för
intercept hejda, uppsnappa
intercession   förbön
interchangable  utbytbar
interchange omväxla, utväxla
intercourse samfärdsel, umgänge
interdict förbud
interest  intresse, intresse, ränta
interest-bearing räntebärande
interested intresserad
interested in   intresserad i
interested party intressent
interesting intressant
interface gränssnitt, kabel, gränssnitt
interfere ingripa, lägga sig i
interference   störningar
interior  insida, interiör, inre
interiors interiörer
interlace sammanfläta, fläta samman, inflätning
interleave interfoliera, interfoliera
interlock förregling
interlude mellanspel
intermediate   medelbra
interment begravning, jordande
interminable   oändlig
intermission   uppehåll
intermittent   oregelbundet återkommande, intermittent
intern   internera
internal  inre, invärtes
internally internt
international   internationell
internationally internationellt
interpid  oförskräckt
interpolate inskjuta
interpose inskjuta
interpreper tolk
interpret tyda, tolka
interpretation  utläggning, tolkning av
interpreted översatt
interpreter översättare, tolk
interprets förklaringar
interrail tågluffning
interrogate utfråga
interrogative   frågande
interrupt störa, avbrott
interruption   uppehåll
interrupts avbrott
intersect skära, korsa
intersection   korsning, skärning
intersperse inströ
interstate mellan stater
interuption avbrott
interval  mellanakt, paus, intervall
intervene ingripa, intervenera
intervenes ingriper
intervention   ingripande
interview sammanträffande, intervju
interviews intervjuer
interwoven genomvävd
intestine tarm
intestines tarmar
intimacy  intimitet, förtrolighet
intimate  innerlig, intim
intimidate skrämma
into in, till
into the bargain till yttermera visso
intolerable outhärdlig
intolerance olidlig
intolerant ofördragsam
intonation tonfall, intonering
intoxicate berusa
intoxicate oneself   berusa sig
intoxication   rus, berusning
intrepid  orädd
intricate invecklad
intrigue  förbrylla, intrig, intrigera
intrigues ränker
intriguing intrigant
intrinsic inre
introduce införa, inleda, introducera
introduce to   presentera, föreställa för
introducing presenterade
introduction   inledning, introduktion, rekommendation
introductions   introduktioner
introductory   introduktions
intrude   inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa
intruder  objuden gäst, inkräktare
intrusion intrång
intrusive påflugen
intuitive intuitiv
inundate  översvämma
inure vänja
inuted   enig
invade   infalla i
invader   inkräktare
invalid   ogiltig
invalidation   upphävande
invaluable ovärderlig
invariable oföränderlig, alltid
invective smädelse, ovett
invectives smädelser
inveigh   okväda
inveigle  tubba, locka
invent   uppfinna, dikta
invented  uppdiktad
inventer  uppfinnare
inventing uppfinna
invention uppfinning, påhitt, påfund
inventive fyndig
inventiveness   uppfinningsförmåga
inventor  uppfinnare
inventory bouppteckning, inventarie
invers   omvänt
inverse   inverterat
invert   vända om
invest   investera
invested  investerat
investigate forska, utreda, undersöka
investigates   undersöker
investigation   undersökning, utredning
investigator   utredningsman, forskare
investing investering
investment investering
investor  investerare
invests   investerar
inveterate ingrodd, inrotad, inbiten
invidious förhatlig
invigorate stärka
invigorating   stärkande
invincibility   oövervinnerlig
invincible oövervinnerlig
inviolable okränkbar
invisibility   osynlighet
invisible osynlig
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
invite   inbjuda, invitera, bjuda
invited   inbjuden
invites   inbjuder
inviting  inbjudande
invoice   faktura, faktuera
invoke   anropa, åkalla
involuntary ofrivillig
involve   involvera
involved in invecklad i
involves  innebär
involving involverande
invulnerability osårbarhet
inward   invärtes
inwards   inåt, inre
iodine   jod
iou  skuldförbindelse
IOU (=I owe you) revers
irascible lättretlig
irasciblere vrede
irate ilsken
Ireland   Irland
iris iris, regnbåge
Irish irländska, irländsk
irksome   tröttsam, tråkig
iron strykjärn, järn
iron clothes   stryka kläder
ironic   ironisk
ironical  spydlig, ironisk
ironically ironiskt
ironmonger järnhandlare
ironstove kamin
ironworks järnbruk
irony ironin, ironi
irradiate bestråla, stråla ut
irreconcilable  oförsonlig
irrefutable ovedersäglig
irregular oregelbunden, regellös
irrelevant ovidkommande
irreparable oersättlig
irreplaceable   oersättlig
irreproachable  oklanderlig, oförvitlig
irreproachably  oklanderligt
irresistable   oemotståndlig
irresolute obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill
irresolution   vankelmod
irrespective   oavsett
irresponsible   oansvarig, tillräknelig, ansvarslös
irretrievable   ohjälplig
irreverent vanvördig
irrevocable orygglig, oåterkallelig
irrigate  bevattna, vattna
irritable retlig, lättretlig
irritants irriterande
irritate  förarga, irritera
irritated uppretad, retade
irritates retas
irritating retande
is  är
isaiah   jesaja
ishmael   ismael
Islamic   islamisk
island   refug, refuge, ö
islander  öbo
isle ö
islet kobbe, holme
isn't är inte
isolate   isolera
isolated  avskild, isolerad
isolation isolering
isolator  huvudströmbrytare
israeli   israels
israelites israeler
Isrealite israelit
issuance  utfärdande
issue upplaga, utgång, nummer
issued   utgivna
issues   ämnen
isthmus   landtunga, näs
it  den, det
it's det är
it hurts me det plågar mig
it is a pity   det är synd, det är synd
it is painful   det gör ont
it is raining cats and doogs ösregn
it`s me   det är jag
Italian   italienska, italiensk
italic   kursiv
italicized kursiverad
italics   kursivering, kursiv
Italy Italien
itch skabb, klia
itches   kliar
itching   klåda
item liten del, sak, liten del, notis, post
itemize   specificera
itemized  specificerad
items föremål
iteration upprepning, upprepning
itinerant resande
itinerary rutt
its  dennes, dess
itself   sig själv
ivory elfenben
ivy  murgröna
jab  stöta, stöt, sticka
jabber   pladdra, pladder, rotvälska
jabberwock obegripligt pladder
jabbery   mygel
jacinth   hyacint
jack domkraft
jack-in-office  paragrafryttare
jack-in-the-box gubben i lådan
jack-knife fällkniv
jack-of-all-trades   tusenkonstnär
jack in cards   knekt i kort
jackal   schakal
jackanapes snobb
jackaroo  gröngöling
jackass   åsnehingst
jackdraw  kaja
jacket   jacka, jacka, rock, kavaj, kofta
jacketing smörj
jackpot   pott
jackscrew domkraft
jacobean  från jakob i
jacobinism jakobinism
jacobite  jakobit
jacobus   jakobin
jactation skryt
jade hästkrake, jade
jaded blaserad, utsliten
jadeite   jadeit
jagged   ojämn
jaggy tandad
jail sitta i fängelse, fängelse
jail-birds fångar
jail-break rymning
jail-breaks rymningar
jailbird  fängelsekund, fånge
jailer   fångvaktare
jails fängelser
jake bondlurk
jakes herrtoalett
jaloppy   bilskrälle, rishög
jalousie  jalusi, persienn
jam  klämma, sylt, blockera
jam-pot   syltburk
jamb karm
jamboree  läger
jambs sidostycken
jammed   packad
jamming   störning
jammy täckt med sylt
jangle   gnissla, oljud
jangler   bråkmakare
jangling  oljud
janitor   portvakt
janitress portvakt
jankers   buren
January   januari
Japan Japan
Japanese  japanska, japansk
jape skämt
japheth   jafet
japonic   japansk
japonica  rosenkvitten
jar  gnissla, kruka, burk, krus, gräla
jargon   rotvälska, jargong
jargonelle päron
jargonize prata jargong
jarring   skärande
jars krukor
jarvey   droskkusk
jasey peruk
jasmine   jasmin
jasper   jaspis
jato jetdriven hjälpmotor
jaundice  gulsot
jaundiced smittad med gulsot
jaunt utfärd
jaunty   nonchalant, ogenerad
javan javanesisk
javanese  javanesisk
javelin   spjut
javelin-man spjutkastare
jaw  käke
jaw-bone  käkben
jawbone   käkben
jaws käkar, käft
jay  nötskrika
jay-walker gådrulle
jazz pigga upp, jazz, snack
jazzy jazzig, gräll
jealous   avundsjuk, svartsjuk
jealously svartsjukt
jealousy  avundsjuka
jeer hån, håna
jeering   hånfull
jehovah   jehova
jehovah's jehovas
jejune   torftig
jell gelé
jellify   göra till gel
jelly gelé
jelly-fish manet
jellygraph dupliceringsapparat
jemimas   resårkängor
jemmy dyrk, kofot
jennet   klippare
jenneting äpple
jeopardize äventyra
jeremiah  jeremia
jericho   jeriko
jerk ryckning, stöt, rycka, ryck, rycka, knyck
jerked   ryckt
jerkin   lädertröja
jerky ryckig
jerrican  dunk
jerry tysk
jerry-builder   husskojare
jerry-building  fuskbygge
jerry-built fuskbyggt
jersey   tröja, ylletröja
jess fotband
jessamine jasmin
jest gyckla, skämt, skämta
jester   skämtare
jesting   skämtsam
jestingly skämtande
jet  låga, stråle, jet
jet-black kolsvart
jetliner  linjejetplan
jetsam   vrakgods
jettison  kasta överbord
jetton   jetong
jetty brygga, kaj, pir
Jew  jude
jew-baiting judeförföljelse
jewel ädelsten, juvel, klenod, smycke
jewel-case juvelskrin
jeweller  juvelerare
jewellery juveler
jewels   juveler
Jewess   judinna
Jewish   judisk
jewry judarna
Jews judar
jib  klyvare, streta emot
jibber   istadig häst
jibe håna
jiff genast, ögonblick
jiffy ögonblick
jig  jigg
jigger   jiggdansare
jiggered  utpumpad, uttröttad
jiggery-pokery  fiffel
jiggle   vicka, ruska på
jigsaw   kontursåg, lövsåg
jihad heligt krig
jilt kvinna, svika, trolös
jim-dandy jättebra, toppen
jiminy   kors då
jimjams   delirium
Jimmy skotte
jimp smärt
jingle   klirra, klirrande
jingles   upprepningar
jingo krigsgalen
jingoism  chauvinism
jingoistic chauvinistisk
jinks upptåg
jinn ande, demon
jinx olycksbringare
jinx on   dra olycka över
jism sats
jitney   billighetsbuss
jitter   vara nervös
jitters   nervositet, panik
jittery   skakis
job  arbete, jobb
job rotation   arbetsväxling
jobation  straffpredikan
jobber   arbetare, ackordsarbetare
jobbery   mygel, korruption
jobbing   arbete
jobbless  arbetslös
jobcentre arbetsförmedling
joblot   varuparti
Jock skotte, högländare
jockey   jockey
jocko schimpans
jockstrap suspensoar
jocose   skämtsam, munter
jocular   skämtsam
jocularity skämtsamhet
jocund   glättig, glad, munter
jocundity munterhet
jodhpurs  spetsbyxor
jodine   jod
jog  knuffa, lunka
jog trot  sakta lunk
joggle   skaka (på)
johnsonese pompös engelska
joice at  glädja sig över
joie de vivre   livslust
join förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga
join in   deltaga
joined   gått med
joiner   möbelsnickare, snickare
joinery   snickeri
joint skarv, led
joint-stock aktiebolag
jointed   ledad
jointer   fogjärn
jointly   gemensamt
joints   anslutningar
jointure  änkesäte
joist tvärbälke
joke vits, skämta, skämt, gyckla
joked skojade
joker skämtare
jokes skämt, skämtar
joking   skämtar
jokingly  på skämt
joky skämtsam
jollification   glad fest
jollify   festa
jolly glad, väldigt
jolt skaka, skakning
jonah jona
jordan   jordanien, jordan
jordanian jordansk
jorum stor dryckesskål
joshua   josua
josiah   josia
joskin   bondkanin
joss kinesisk gudabild
joss-stick rökelsepinne
josser   kille
jostle   knuffa, knuffas
jot  annotera, jota
jotter   anteckningsbok
jottings  anteckningar
jounce   skaka
journal   dagbok, dagbok, tidskrift, tidning
journalese tidningsspråk
journalism journalistik
journalist journalist
journalistic   journalistisk
journalists journalister
journalize införa i dagbok
journals  tidskrifter
journey   färd, resa
journeyman gesäll
joust tornera
jove jupiter-guden
jovial   gemytlig
joviality jovialitet
jovian   jupiter
jowl kindben, haka, käke
joy  glädje, fröjd
joyful   glädjande
joyfully  glatt
joyfulness glädje
joyless   glädjelös
joyous   fylld av glädje
joyousness glädje
joyride   nöjestur
joys glädjeämnen
joystick  styrspak, styrspak
jubilance jubel
jubilant  jublande
jubilation jubileum
jubilee   jubileum
jubilees  jubileer
judaea   judéen
judah juda
judaism   judendom
judaize   judaisera
judder   skaka
judeen   judea
judge domare, döma, bedöma
judged   dömts
judgement omdöme
judges   domareboken
judgeship domarämbete
judgment  utslag, omdöme, dom
judicature rättskipning
judicial  rättslig
judicially rättsligen
judiciary domarna
judicious klok, välbetänkt, vettig
judiciousness   förstånd
jug  kanna, tillbringare, krus
jugged   ugnsstekt
juggernaut gudabild
juggins   dummerjöns
juggle   jonglera
juggler   jonglör
jugglery  jonglerande
jugoslavia jugoslavien
jugular   halsblodåder
jugulate  skära halsen av
juice saft
juiceless saftlös
juices   safter
juiciness saftighet
juicy mustig, saftig
juju fetisch
jujube   slags karamell
jukebox   skivväxlare, skivväxlare
julienne  juliennesoppa
juliet   julia
July juli
jumbly   rörig
jumbo klumpeduns
jumbuck   får
jump hoppa, språng, hopp
jumped-up uppkomlingar
jumper   hoppare, jumper
jumping   hoppande
jumps hopp
jumpy nervös
junction  knutpunkt
juncture  tidpunkt, kritisk tidpunkt
June juni
jungle   djungel
jungly   djungelartad
junior   lägre, yngre
juniper   enbuske
juniper (tree)  en
junk skräp, djonk, lump
junket   utflykt, fest
junketing festande
junkie   knarkare
jurassic  jura
jurat edsvuren person
juridical rättslig
juridically rättsligen
jurisconsul rättslärd
jurisdiction   rättskipning
jurisdictional  juridiktions-
jurisprudence   juridik
jurisprudent   rättslärd
jurisprudential juridisk
jurist   rättslärd
juror jurymedlem
jury nämnd, jury
juryman   nämndeman
jusification   motivering
just bara, rättvis, just, rättfärdig
just as well   likaväl
just enough lagom
just now  nyss
justicary domsrätt
justice   rätt, rättvisa
justiceship domarämbete
justiciable straffbrottslig handling
justiciar högste domare
justiciary domsrätt
justifiable försvarlig, befogad
justification   försvar, berättigande
justificative   rättfärdigande
justified rättfärdigat
justify   rättfärdiga
justly   rättvist
justness  rättvisa
jut  sticka fram
jutes jutar
Jutland   jylland
jutting   utskjutande
juvenal   juvenalis
juvenescence   tidig ungdom
juvenescent ungdomlig
juvenile  ungdomlig
juveniles minderåriga
juvenilia ungdomsverk
juvenility ungdom
juxtapose placera vid sidan
juxtaposition   sammanställning
kaiser   kejsare
kale kål
kangaroo  känguru
kaput kaputt
keel köl
keen skarpsinnig, skarp, vass, ivrig
keen-eyed skarpsynt
keep förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla
keep-fit  motionsgymnastik
keep accounts   föra räkenskap
keep house hushålla
keep in order   hålla ordning
keep on doing   fortsätta med
keep quiet hålla sig i styr
keep silence   tiga
keep time hålla takten
keep up   bibehålla
keeper   vaktare, vårdare
keeping   behållande
keeps behåller
keepsake  suvenir
keg  kagge, kutting
kelp brunalg
ken  känna igen, synhåll
kennel   hundgård, hundkoja
kept bevarad
kerb trottoarkant
kerb-stone kantsten
kerchief  huvudduk
kerfuffle ståhej
kernel   korn, kärna
kerosene  fotogen
kestrel   tornfalk
kettle   kittel
kettle-drum puka
kettle-holder   grytlapp
key  tangent, nyckel
key-code  nyckel-kod
key-fob   nyckelemblem
key-ring  nyckelring
keyboard  tangentbord
keyhole   nyckelhål
keynames  nyckelnamn
keynote   klav, grundton
keys tangenter
keystone  grundval
keystroke tangenttryckning
keystrokes tangenttryckningar
keyword   nyckelord
kibosh   skitprat
kick kick, spark, sparka
kick-off  avspark
kickback  motreaktion
kickdown  nedväxling
kickstand on a bike   cykelställ på cykel
kid  unge
kid-glove hänsynsfull
kidder   skojare
kidding   skoj
kiddy unge
kidnap   röva bort
kidney   njure
kids ungar
kill dräpa, avliva, döda, slå ihjäl
kill-joy  glädjedödare
kill-or-cure   hästkur
killed   dödad
killer   mördare
killing   dödande
kills tar bort
kiln brännugn
kilometre kilometer
kilted   klädd i kilt
kin  släkt
kind hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll
kind-hearted   godhjärtad
kind deed välgärning
kind of (a...)  slags ( ett ..... )
kindergarten   lekskola
kindest regards hjärtliga hälsningar
kindle   tända
kindling  antändning
kindly   välvilligt
kindness  godhet, välvilja
kindred   släktskap
kinds vänliga
kinetic   kinetisk
king konung, kung
king-size extra stor
kingdom   rike, konungarike, kungarike
kingly   konungslig
kingpin   mittenkägla
kings kungar
kink hugskott, fnurra
kinky krullig, excentrisk
kinsfolk  släkt
kinship   släktskap
kinsman   släkting
kinswoman kvinnlig släkting
kip  sömn, slaf
kipper   rökt sill, rökt fisk
kirk kyrka
kiss kyssa, kyss, puss
kiss-curl tjusarlock
kiss-proof kyssäkta
kissed   kysste
kisser   trut
kisses   kyssar
kissing   kyssande, kysser
kit  packning, utrustning
kit-bag   väska
kitbag   ränsel
kitchen   kök
kitchen-garden  köksträdgård
kitchen-midden  kökkenmödding
kitchen-range   köksspis
kitchen-sink   diskbänk
kitchen range   spis
kitchenette kokvrå
kite glada, drake att flyga med
kite-flying drakflygning
kith släktingar
kitsch   krimskrams
kitten   kattunge
kittenish lekfull
kittens   kattungar
klaxon   bilhorn
knack knep, vana
knapsack  ränsel, ryggsäck
knave knekt, skälm, kanalje
knavish   skurkstreck
knead knåda
kneading  knådande, knåda
knee knä
knee-breeches   knäbyxor
knee-cap  knäskål
knee-deep knädjupt
knee-high knähögt
knee-length knäkort
kneecap   knäskål
kneel knäböja
kneeling  knäande
kneels   knäböjer
knell klämtning, klämta
knelt knäböjde
knew visste
knick-knack småsak
knickers  dambyxor, byxor
knife kniv
knife-grinder   skärslipare, slipsten
knight   adelsman, adla, riddare
knight-errant   vandrande riddare
knighthood adelskap
knitting  stickning
knitting-needle sticka, strumpsticka
knitware  stickning
knitwear  trikåvaror
knives   knivar
knob vred
knobby   knölig
knock stöt, slå, knacka, bulta
knock-about bullersam
knock-down dråpslag
knock-kneed kobent
knock-shop bordell
knock-up  träning
knocked   knackade
knocker   gnällspik
knocking-shop   bordell
knoll liten kulle
knot knop, knut
knotted   knölig
knotty   kvistig, knölig
knout knutpiska
know veta, ha reda på, känna
know-all  allvetare
know-how  sakkunskap
knowing   veta
knowingly medvetet
knowledge insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom
knowledgeable   kunnig
known känd
knows vet
knuckle   knoge
knuckle-duster  knogjärn
knuckles  knogar
knured   räfflad
knurl kordera
kooky korkad
kow  ko
kowtow   buga sig
kudos beröm
lab  labb
label etikett
labeled   namngiven
labeler   etiketter
labelled  märkt
labels   etiketter
labor arbeta
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
labored   arbetade
laborious arbetsam, mödosam
labour   arbete, knoga
labour court   arbetsdomstol
labour dispute  arbetskonflikt
labour market   arbetsmarknad
labour welfare act   arbetarskyddslag
labourer  grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare
labourers arbeten
laburnum  gullregn
labyrinth labyrint
labyrinthine   labyrintisk
lace skosnöre, spets, galon, snöra
lacerate  slita sönder
lack frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist
lack-lustre glanslös
lackey   lakej
lacking   bristen
lacking in character  karaktärslös
lacks saknar
laconic   fåordig
lacquer   fernissa, lackera
lacquering lackering
lad  gosse, pojke, yngling
ladder   stege
laddie   pojke
lade ösa
laden lastad, fylld
ladies   damer
ladies`hairdresser   damfrisering
ladies`room damrum
lading   lastning
ladle skopa, slev, ösa
lady kvinna, fru, dam, dam
lady-bird nyckelpiga
Lady Day  vårfrudagen
lady teacher   lärarinna
ladylike  fin, förnäm
lag  söla, bli efter
laggard   sölkorv, sölig
laid lade
lair lya, kula, bo
laird godsägare
laity lekman
lake insjö, sjö
lakes sjöar
lamb lamm
lame halt, ofärdig, vanför, lam
lament   klaga, klagan
lamentation jämmer
lamentations   klagovisorna
lamp lykta, lampa
lamp-post lyktstolpe
lamp-shade lamskärm
lance spjut, lans
land landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land
land-owner godsägare
landed   landat
landfill  soptipp
landing   trappavsats, landstigning
landing-stage   båtbrygga
landlady  värdinna
landlord  värd, jordägare, hyresvärd
landmark  milstolpe, gränsmärke
lands länder
landscape landskap
landslide ras, jordskred
lane gränd, smal väg
language  språk
language-databases   språk-databaser
language-directions   språk-riktningar
language-files  språk-filer
language-translation  språköversättning
language-translator   språköversättare
languages språk
languid   trög, matt
languish  tyna bort, tråna
languish for   tråna efter
lank mager, stripigt hår
lanky gänglig
lantern   lanterna, lykta
lap  knä
lap up   slafsa i sig
lape uppslag på rock, slag
lapland   lappland
lapp same
lapping   vågskvalp
lapse lapsus, tidrymd, förlopp
larceny   stöld
larch lärkträd
lard späck, ister, svinister
large stor
largely   till stor del
lark skoj, skoja, spratt, lärka
larva larv
lascivious vällustig
lash slag, rapp, piska, smäll, snärt
lasitude  trötthet
lass tös, flicka
last ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående
last-modified   ändrad senast
last-updated   uppdaterad senast
last a long time räcka länge
last autumn i höstas
last night förra natten
last year fjor (i)
lasted   varade
lasting   varaktig, dryg, hållbar
lasting value   bestående
lastly   slutligen
lasts varar
latch dörrklinka, säkerhetslås
latch-key portnyckel
latched-in reglade
latches   förreglingar
latching  låsning
latchkey  portnyckel
late sen
late autumn senhösten
lately   på sista tiden, nyligen
latent   dold, latent
later on  senare, framdeles
lateral   sido-
lath spjäla, ribba
lathe svarv
lather   tvåla in, löddra sig, lödder
latin latin
latin-speaking  latintalande
latitude  latitud
latter   senare
latterly  nyligen
lattice   gallerverk, galler
Latvia   Lettland
Latvian   lettisk
laud pris-, prisa, berömvärd
laud voice hög röst
laudable  lovvärd
laudatory berömmande
laugh skratt, skratta
laughable skrattretande
laughing  skrattande
laughing-stock  driftkucku
laughing stock  åtlöje
laughingly skrattande
laughs   skrattar
laughter  skratt
launch   slunga, sjösätta, starta
launching lansering
launder   tvätta och stryka
laundress tvätterska
laundrette tvättautomat
laundry   tvätt, tvättinrättning
laureate  lagerkrönt
laurel   lager träd
laurelwreath   lagerkrans
lava lava
lavatory  toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper   toalettpapper
lavender  lavendel
lavish   ymnig, slösaktig
law  lag, juridik
law-abiding laglydig
law suit  rättegång
lawabiding laglydig
lawbreaker lagbrytare
lawcourt  domstol
lawer jurist
lawful   laglig
lawgiver  lagstiftare
lawless   laglös
lawlessness laglöshet
lawmaker  lagstiftare
lawn gräsmatta
lawnmower gräsklippare
lawns gräsmattor
laws lagar
lawsuit   process, rättegång
lawyer   sakförare, advokat, jurist
lax  lös, slapp
laxative  avföringsmedel, lösande
lay  låg, lägga
lay-by   angöringsplats
lay-figure skyltdocka
lay-off   permittering
lay down  nedlägga
lay eggs  värpa
lay the table   duka
layabout  dagdrivare
layby parkeringsplats
layer skickt, varv, lager
layette   babyutstyrsel
laying   liggande
layman   lekman
layoff   friställning
layout   planering
layouts   planer
lays ligger
laziness  lättja
lazy lat
lead bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra
lead in cards   förhand i kort
leaded   blyinfattad
leaden   blyaktig
leader   ledare
leadership ledarskap
leadfree  blyfri
leading   ledande
leading-strings ledband
leading part   huvudroll
leadpencil blyertspenna
leads leder
leaf blad, löv
leafage   lövverk
leafbud   bladknopp
leaflet   broschyr
leafmould lövjord
leafy lövrik, bladrik, lummig
leafy tree lövträd
league   liga, förbund
leak läcka
leakage   läckage
leaky läckande
lean mager, luta sig
leaned   lutade
leaning   lutande
leans lutar
leap hoppas, prång
leap-frog hoppa bock
leap-year skottår
leap year skottår
leapday   skottdag
learn lära sig, erfara
learned   lärd
learning  lära, lärdom
lease hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning
leasehold arrende
leaseholder arrendator
leash koppel
least minst
least-favoured  minst gynnad
leastwise åtminstone
leather   läder
leatherette konstläder
leathery  seg
leave avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse
leave by will   testamentera
leave of absence tjänstledighet, permission
leave out utelämna
leaven   surdeg
leaves   lämnar
leaving   lämna
leaving certificate   avgångsbetyg
lebanese  libanes
lebanon   libanon
lecher   flickjägare
lecherous liderlig
lecherously liderligt
lechery   lusta
lectern   läspulpet
lector   lektor
lecture   föreläsa, föreläsning
lecture on föredrag om
lectured  föreläst
lecturer  föreläsare
lectureship lektorat
led  lett, ledde
ledge avsats, hylla
ledger   huvudbok, liggare
lee  läsida, lä
leech igel, blodigel
leed föra
leek purjolök
leer blänga, snegla, grin
leer at   snegla på
lees drägg
leeward   i lä
leeway   avdrift
left kvar
Left vänstern
left vänster, lämnade, över
left-hand vänster
left-handed vänsterhänt
left-overs rester
lefthand  vänstra
leftists  vänsterfolk
leftmost  längst åt vänster
leftward  vänster
leftwards till vänster
leg  ben
legacy   arv
legal laglig, giltiga
legal penalty   ansvarspåföljd
legalities lagliga skyldigheter
legality  laglighet
legalization   legalisering
legalize  legalisera
legally   lagligt
legate   påvlig legat
legatee   arvinge
legend   legend, sägen
legendary legendariska
legerdemain taskspeleri
leggings  benkläder
legibility läslighet
legible   läslig
legion   legion
legionary legionär
legionnaire legionär
legislate lagstifta
legislates lagstiftar
legislation lagstiftning
legislative lagstiftande
legislator lagstiftare
legislature lagstiftande församling
legit äkta
legitimacy laglighet
legitimate laglig, rättmätig, legitim
legitimatize   legitimera
legless   benlös
legs ben
leguminous baljväxter
leisure   fritid
leisured  ledig
leisurely ledig, i sakta mak, maklig
leitmotif ledmotiv
lemming   fjällämmel
lemon citron
lemonade  läskedryck
lemonades läskedrycker
lemony   citronsmakande
lend låna
lend to   låna ut
lender   långivare
lending   utlåning
length   längd
lengthen  förlänga, förlängas
lengthened förlängd
lengthening förlängning
lengthiness långrandighet
lengths   längder
lengthwise på längden
lengthy   lång
leniency  mildhet, överseende
lenient   mild, överseende
lens lins
lenses   linser
lent lånat, lånade, fastan
lenten   fastlags-
lentil   lins
leonine   lejonartad
leotard   trikåer
leper spetälsk
leprechaun pyssling
leprosy   spetälska
leprous   spetälsk
lesbian   lesbiska
lesion   organskada
less mindre
lessee   hyresgäst, arrendator
lessen   minska
lessens   minskar
lesser   mindre
lesson   lektion, läxa
lessons   lektioner
lessor   hyresvärd
lest ifall, för att inte
let  hyra ut, låta, låt
let's låt oss
let fall  tappa
let go   släppa
let loose släppa
lethal   dödlig
lethargic dvallik
lethargy  dvala
lets låter
lett lett, lettiska
letter   brev, skrivelse, bokstav, brev
letter-box brevlåda
letter of credit kreditiv
letter of indulgence  avlatsbrev
lettercard kortbrev
letterhead brevhuvud
lettering bokstäver
letterpress boktryck
letters   bokstäver
letting   låter
lettish   lettisk
lettuce   sallad
levant   levanten
levee mottagning
level slät, flack, nivå, jämn
level make avjämna
levelling avvägning
lever hävstång, spak
leverage  hävstångsverkan
leviathan koloss, sjöodjur
Levite   leviter
Leviticus tredje moseboken
levity   lättsinne
levy uttaxering, uppbåd
lewd liderlig
lexical   lexigrafisk
lexicographer   ordboksförfattare
lexicographical lexikografisk
lexicography   lexikografi
liability ansvar
liable   ansvarig
liaison   förbindelseofficer, officer
liar lögnare
libation  dryckesoffer
libel ärekränkning i skrift
libeller  ärekränkare
libellist smädesskrivare
libellous smädig
liberal   liberal, frisinnad, givmild
liberality generositet
liberalization  liberalisering
liberate  frige, befria
liberate from   fritaga från
liberated frigav
liberation befrielse
liberator befriare
liberties friheter
libertine vällusting
liberty   frihet
liberty if the press  tryckfrihet
libra pund
librarian bibliotekarie
libraries bibliotek
library   bibliotek
librarys  bibliotekens
lice löss
licence   licens, självsvåld
licensed  licenserad
licensee  licensinnehavare
licenser  licensgivare
licensing tillståndsgivning
licentiate licentiat, auktoriserad
licentious utsvävande, tygellös
lichen   lav
lick slicka
licked   slickade
licking   slickande
licks slickar
lid  lock
lie  ljuga, lögn, ligga
lie upon  åvila
liege vasall-
lier lögnare
lies ligger
lieutenant löjtnant
life levnad, liv, leverne
life-like livslevande
life-saving livräddning
life-size naturlig storlek
life insurance  livförsäkring
lifebelt  livbälte
lifeblood livsnerv
lifeboat  livbåt
lifebuoy  livboj
lifeless  livlös
lifeline  livlina
lifelong  livslång
lifespan  livslängd
lifetime  livstid
lift hiss, lyfta
lifted   lyft
liftman   hisskonduktör
ligament  ligament, bindsena
ligh opera opertett
light lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse
light-bulb glödlampa
light-hearted   bekymmerslös
light-wave ljusvåg
lighten   upplysa, lätta, blixtra, tändare
lighter   pråm, lätta
lighthouse fyrtorn, fyr
lighthouses fyrar
lighting  belysning, blixt
lightly   lätt
lightness lätthet
lightning blixt
lightning-conductor   åskledare
lights   ljus
lightship fyrskepp
lightweight lättvikt
likable   sympatisk
like lik, liksom, tycka om, gilla, som
liked gillade
likelihood sannolikhet
likely   trolig, sannolik, antaglig
liken likna
likened   lika
likeness  likhet
likes gillar
likewise  likaledes, sammaledes, jämför
liking   tycke, böjelse, gillar
lilac lila, syren
lilo gummimadrass
lilt rytm
lilting   rikt modulerad
lily lilja
lily of the valley   liljekonvalj
limb lem, trädgren
limber   böjlig
lime kalk, lind, kalka
limelight rampljus
limerick  femradig dårdikt
limes kalkar
limestone kalksten
limetree  lind
limey britt, brittisk sjöman
limit begränsa, gräns, inskränka
limitation begränsning, inskränkning
limited   begränsad
limited company (Ltd.) aktibolag AB
limiting  begränsande
limits   gränser
limp mjuk, halta
limpet   skålsnäcka
limpid   klar
limping   haltande
linchpin  hjulsprint
linden   lind
line streck, elledning, lina, rad, fodra, linje
line-etched linjeetsad
line of conduct handlingssätt
lineage   härstamning
lineal   direkt
lineament anletsdrag
linear   linjär
linearally linjärt
lined fodrad, randig
linefeed  radmatning
linefeeds radmatningar
linen lärft, linnetyg, linne
linenumber radnummer
linenumbering   radnumrering
linenumbers radnummer
liner linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder
ling ljung, långa
linger   söla, leva, fortleva, dröja
lingerie  damunderkläder
lingering dröjande
lingo fikonspråk
linguist  språkman
linguistic språklig
linguistics språkvetenskap
linguists språkkännare
lining   foder
link länk, led
linkage   länksystem
linkages  sammankopplingar
linked   länkade
linking   länkande
links länkar
linnet   hämpling
lino korkmatta
linocut   linoleumsnitt
linoleum  korkmatta
linseed   linfrö
linseed-oil linolja
lintel   överstycke
lion lejon
lioness   lejoninna
lionize   dyrka
lip  läpp, pip
lip-service tomma ord
lipstick  läppstift
liquefaction   smältning
liquefy   göra flytande
liqueur   likör
liquid   vätska
liquidate betala, likvidera
liquidation betalning
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
liquidity likviditet
liquidizer mixer
liquor   sprit
liquorice lakrits
lisp läspning, läspa
lisping   läspande
lissom   smidig
list förteckning, lista, nota
listed   listad
listen   lyssna
listen to avhöra, höra på, avlyssna
listener  lyssnare
listening lyssna, lyssnar
listing   uppräkning
listings  listor
listless  apatisk, liknöjd, håglös
listlessly lojt
lists tar upp
lit  tände, tänt
litany   litania
literal   ordagrann, ordagrann, bokstavlig
literally bokstavligen, formligen
literary  litterär
literate  bildad
literature lektyr, litteratur
litharge  silverglöd
lithe smidig, böjlig
lithography litografi
Lithuania Litauen
Lithuanian litauisk
litigant  processande
litigate  processa
litigation process
litre liter
litter   skräp, bår, kull av djuryngla
littered  skräpig
little   ringa, litet, liten, lilla, föga
little ones små
liturgic  liturgisk
liturgical liturgisk
liturgy   liturgi
livable   beboelig
live vistas, leva, bo
livelihood uppehälle
liveliness livlighet
lively   livlig, alert
liven pigga upp
liver lever
liverish  ut gängorna
livery   livré
lives bor
livestock boskap
livid askgrå, dödsblek
living   existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande
lizard   ödla
llama lamadjur
load lassa, lasta, ladda, börda, lass
loading   laddande
loads massor av, laddar
loadstone magnetit
loaf flanera, limpa
loafer   dagdrivare
loam lera, lerjord
loamy lerig
loan lån
loath ohågad, ovillig
loathing  vämjelse, leda
loathsome avskyvärd
loaves   limpor, bröd
lobby korridor, foajé
lobbyist  korridorpolitiker
lobe lob, öronsnibb
lobe of the ear öronsnibb
lobster   hummer
local lokal, lokala
locale   plats
locality  läge, ort
localize  lokalisera
locally   lokala
locate   lokalisera
locates   lokaliserar
locating  lokaliserande
locations platser
loch låsa, fjord, sjö
lock sluss, lås, hårlock, låsa
lock out  utestänga
lockable  låsbar
locker   låst, förvaringsskåp
locket   medaljong
locknut   låsmutter
locks låser
locksmith låssmed
lockups   låsningar
locomotion förflyttning
locomotive rörlig, lokomotiv
locust   gräshoppa
locution  talesätt
lode malmåder
lodestar  polstjärna, ledstjärna
lodestone naturlig magnet
lodge inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera
lodger   inneboende
lodging   logi
lodgings  rum, bostad
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
log  träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock
logarithmic logaritmisk
logarithmically logaritmiskt
logic logik
logical   logisk
logician  logiker
login inloggning
logotype  logotyp
logout   utloggning
logs stockar
loin lunga
loins lungor
loiter   gå och driva, söla, dröja
loiterer  dagdrivare
loitering sölig
lolipop   slickepinne
loll vräka sig
lollipop  slickepinne
lolly slickepinne
lone ensamt
loneliness ensamhet
lonely   ensam, enslig, ödslig
lonelyness ensamhet
lonesome  enslig, ensam
long lång, länge
long-distance heating fjärrvärme
long-range långväga
long-sighted   långsynt
long-term långfristig
long ago  länge sedan
long for  längta efter, åstunda
longbow   pilbåge
longed   längtade
longest-running äldst utgivna
longevity långt liv
longhand  vanlig skrift
longing   längtan, längtansfull
longish   lång
longitude longitud
longitudinal   längsgående
loo  toa
look uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se
look-out  utkik, utsikt
look after tillse, passa, efterse, sköta
look at   bese, beskåda, betrakta
look at oneself in the glass spegla sig
look for  söka efter
look forward to motse
looked   tittade
looking-glass   spegel
lookover  genomsyn
looks tittar, utseende
loom skymta fram, vävstol
looms framträdande
loon odåga, storlom, slyngel
loony galen
loop slinga, ögla, hyska
loop-hole kryphål
loose loss, lösa, lös, slak, rörlig
loose living   skörlevnad
loosely   löst
loosen   lossna, lossa
looses   förlorar
loot plundra
lop  skära bort
lop-sided skev, sned
lord lord, herre
lordly   förnäm, myndig, ståtlig
lordship  herravälde
lorries   lastbilar
lorry lastbil
lose mista, tappa, förlora
losing   förlora
loss förlust
loss of men manspillan
losses   förluster
lost försvunnen
losts förlorar
lot  mycket, lott
lotion   hårvatten
lots massor
lottery   lotteri
lottery-ticket  lottsedel
loud ljudlig, högljud, högt
loud laughter   gapskratt
louden   göra högre
loudly   högt
loudmouth skrävlare
loudspeaker högtalare, högtalare
lounge   schäslong, vestibul, flanera
lounge around   flanera, ströva omkring
lounge lizard   salongslejon
lounge suit kavajkostym
lounger   dagdrivare, lätting
loupe lupp
lour blänga
louse lus
lousy urusel
lout tölp, drummel
loutish   slyngelaktig
louver   spjälgaller, luftintag
lovable   älsklig
love kärlek, älska
love of humanity människokärlek
loved älskade
loveless  kärlekslös
loveliness ljuvlighet, skönhet
lovely   söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig
lover älskare
lovesick  kärlekskrank
lovey älskling
loving   kärleksfull, öm
lovingly  kärleksfull
lovingness kärlek
low  gemen, låg
low-cost  lågpris
low-necked urringad
low-sulfur lågsvavlig
lowbrow   obildad
lower lägre, nedre
lower-case små
lower edge underkant
lower jaw underkäke
lower lip underläpp
lowercase gemen
lowered   sänkte
lowermost lägst
lowest   lägsta
lowland   lågland
lowlands  lågland
lowly ödmjuk, ringa
lowness   låghet
loyal trogen, lojal
loyal to  solidarisk mot, lojal mot
loyalty   lojalitet, trohet
lozenge   romb
Ltd  aktiebolag
lubber   tölp
lubricant smörjmedel
lubricate smörja
lubricating smörj-
lubrication smörjmedel
lucerne   lusern
lucid redig, klar, överskådlig, lysande
lucidity  klarhet
luck tur
luckily   lyckligtvis
luckless  oturlig, vanlottad
lucky lycklig, lyckosam
lucrative lönande, lukrativ
lucre för nöd vinnings skull
lucubrition skriverier
ludicrous löjlig, orimlig
lug  släpa (på), handtag, grepe
luggage   reseffekter, bagage
luggage rack   bagagehylla
luggage van resgodsvagn
lugubrious dyster, sorglig
luke lukas
lukewarm  ljum
lull vyssja
lull to sleep   söva
lullaby   vaggsång
lumbago   ryggskott
lumber   lufsa, timmer, skräp
lumber-room skräpkammare
lumberer  skogsarbetare
lumberjack skogsarbetare
lumberman timmerman
lumberyard brädgård
luminary  ljuskälla, himlakropp
luminosity lysförmåga
lumme kors!
lummox   drummel
lump bit, sockerbitklimp, klump
lump of sugar   sockerbit
lumpenproletariat trasproletariat
lumper   hamnarbetare
lumpsum   klumpsumma
lumpy klimpig
lunacy   vansinne
lunar mån-
lunar month månvarv
lunar probe månsond
lunatic   sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig
lunch luncha, lunch
lunch break lunchrast
lunch room lunchrum
luncheon  luncha, lunch
luncheonette   lunchbar
lunching  lunchar
lung lunga
lunge göra utfall, utfall
lungs lungor
lupin lupin
lupine   varglik
lurch kränga, krängning, sladdra
lure locka, lockelse
lurid spöklik, brandröd
lurk ligga på lur
lurking   lurande
luscious  ljuvlig, läcker
lush yppig
lust begär, åtrå
lustful   vällustig, lysten
lustfully lustfyllt
lustily   lustfyllt
lustiness vigör, livskraft
lustre   ljuskrona, glans
lustreless matt, glanslös
lustrous  glänsande
lusty frisk
lute luta
Lutheran  luteran, luthersk
luxuriant yppig, frodig
luxuriate frodas
luxurious luxuös, luxulös
luxury   lyx
lye  lut
lying lögnaktig, liggande
lying-in  barnsäng
lying hospital  BB, barnbördshus
lymph lymfa
lymph node lymfkörtel
lymphocyte lymfocyt
lynch lyncha
lynx lodjur, lo
lynxeyed  skarpögd
lyre lyra
lyric lyrisk
lyrical   lyrisk
lyricism  lyrisk stil
lyricist  lyriker, textförfattare
lyrics   texter, lyrik
M.P. Member of Parliament
ma  mamma
macabre   makaber
macadam   makadam
macaroni  makaroner
macaroon  mandelkaka
mace spikklubba, spira, ämbetsstav
Macedonia macedonien
macerate  blöta upp, laka ur
machete   machete
machinate intrigera, smida ränker
machination intrig
machine   maskin
machine-gun kulspruta
machine-guns   kulsprutor
machine-readable maskinläsbar
machinery maskiner
mackerel  makrill
macro makro
macros   makron
mad  tokig, vansinnig, vansinne, galen
madam min fru, fröken
madcap   våghals
made gjort, gjorda
madman   vettvilling, dåre, galning
madness   galenskap, vansinne, dårskap
maelstrom malström
magazine  tidskrift, magasin
maggot   mask
magi de tre vice männen
magic trolleri, magi, magiskt
magician  trollkarl
magics   underverk
magistrate polisdomare
magistrates` court - the   rådhusrätt
magnanimity ädelmod
magnanimous storsint
magnate   magnat
magnetic  magnetisk
magneto   magnetapparat
magnification   förstoring
magnificence   prakt
magnificent magnifik, storartad
magnifies förstorar
magnify   förstora
magnitude storlek, vikt
magpie   skata
mags magasin
magstrates magistrat
mahogany  mahogny
Mahomet   Mohammed
maid hembiträde, tjänsteflicka, jungfru
maiden   mö, ungmö, ogift
maidenhead jungfrulighet
mail post
mail-coach diligens
mail-order postorder
mail drop brevinkast, brevlåda
mailbag   postsäck
mailed   skickat
mailing   post
mailplanes postflyg
maim lemlästa, stympa
maimed   lytt
main huvudsaklig
main point huvudsak
mainframe huvudram
mainland  fastland
mainly   huvudsakligen
maintain  upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla
maintaining bevara
maintenance underhålla, skötsel
maize majs
maize-cob majskolv
majestic  majestätisk
majesty   majestät
major durton, större
majority  majoritet, flertal
majority-owned  majoritetsägd
majuscule stor bokstav
make åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra
make-believe   overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make-up   sammansättning, smink, sminkning
make a bet slå vad
make a blunder  dabba
make a confession avlägga bekännelse
make a fortune  skapa en förmögenhet
make a fuss fjäska
make a journey  göra en resa
make a mistake  missta sig
make a noise   bullra, väsnas, stoja
make a person believe inbilla
make after rusa efter
make an appointment with   beställa tid hos
make an impression   imponera
make as if låtsas som om
make away with a person    röja någon ur vägen
make clear klargöra
make dirty smutsa
make do with   få klara sig med
make fast förtöja
make fun of gäckas med
make haste raska på
make it up bli sams, enas
make jam  sylta
make known kungöra
make light of   bagatellisera
make love to   kurtisera
make nervous   enervera
make one's voice heard göra sin röst hörd
make ons's début debutera
make port angöra hamn
make sure of   förvissa sig om
make the bed   bädda
make the price  faststalla priset
make tight täta
make up ones mind föresätta sig
make use of använda, nyttja
make worse förvärra
maker fabrikant, tillverkare, skapare
makers   tillverkare
makes gör
makeshift nödfallsutväg, provisorisk
makeweight fyllnadsgods
making   tillverkning, framställning
malachi   malaki
malady   sjukdom, sjuk
Malayan   malaj
malcontent missnöjd
male manliga, hane
male sex  mankön
malefactor missdådare
malevolent illvillig
malice   skadeglädje, illvilja, elakhet
malicious illvillig, elak
malign   elakartad, baktala
malignity ondska
mall köpcentrum
mallard   and, gräsand
malleable formbar, smidbar
mallet   klubba
malt malt, öl
maltreat  behandla illa
mammal   däggdjur
mammoth   mammut, jätte-, kolossal
man  människa, karl, bemanna
man's mannens
man-made  handgjorda
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
man-slaughter   dråp
manævre   manövrera
manage   hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed   skött
management hantering, förvaltning, ledning
manager   direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages   klarar
mandate   mandat
mandatory obligatorisk
mandible  käke
mandrel   dorn
mane hästman
mane on a horse man
maneuver  manövrera
maneuverability manöverduglighet
maneuvered manövrerade
maneuvering manövrerande
mange skabb
manger   krubba
mangle   mangla, mangel
manhood   manlighet, mandom
mania vanvett, vurm, mani
maniac   galning
manias   manier
manicure  manikyr, manikyrera
manifest  uppenbar, ådagalägga
manifestation   yttring
manifestations  manifestationer
manifold  mångfaldig
manikin   modelldocka, pyssling
manikins  pysslingar
manipulate manipulera
manipulating   användande
mankind   mänsklighet, människosläkte
manliness manlighet
manly manlig
mannequin provdocka, mannekäng
manner   vis, sätt, maner
mannered  tillgjord
mannerism maner
mannerly  väluppfostrad
manners   åthävor, fason, umgängessätt
mannish   karlaktig
manoeuvre manöver, manövrera
manor herrgård
manor-house slott
manpower  arbetskraft
manservant tjänare
mansion   herrgård
mantelpiece spiselkrans
mantle   mantel, kappa
manual   handbok, manuellt, manual
manually  manuellt
manuals   manualer
manufacted tillverkad
manufacture tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured   tillverkade, arbetad
manufacturer   tillverkare, fabrikant
manufacturers   tillverkare
manufacturing   tillverkande
manure   gödsel, gödsla
manuscript manuskript
many många, flera
map  karta
maple lönn
mapping   kartläggande
maps kartor
mar  fördärva
marauder  plundrare
marauding plundrande
marble   marmor, spelkula
march marsch, marschera
March mars
march tåg
marching off   avmarsch
marchioness markisinna
mare sto
mare's-nest värdelös upptäckt, illusion
margarine margarin
marge margarin
margin   marginal
margin-to-margin marginal till marginal
marginality i kanten
margine   kant, marginal
marguerite prästkrage
marguerites prästkragar
marigold  ringblomma
marine   marin, flotta
mariner   sjöman
maringue  maräng
marital   äktenskaplig
maritime  sjöfarts-, kust-
marjoram  mejram
mark märka, märke, markera, signera, beteckna
mark of distinction   utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
mark with numbers numrera
markdown  prissänkning
market   salutorg, marknad, avsättningsområde
market-place   torg, salutorg
marketing marknadsförande
marketplace salutorg
marking   märkning, markering
marks märken
marksman  skarpskytt
markup   pålägg
marmalade marmelad, apelsinmarmelad
marmot   murmeldjur
maroon   rödbrun
marquess  markis
marquis   markis
marriage  giftemål, vigsel, äktenskap
marriageable   giftasvuxen
married   gift
married to gift med
marrow   kärna, märg
marry gifta sig med, viga, gifta sig
marsch   sumpmark
marsh sumpmark, träsk, moras, kärr
marshal   ställa upp, marskalk
marshland sumpmark
marshy   kärr-, sank
mart handelsplats
marten   mård
martial   krigisk
martyr   martyr
marvel   under, förundra sig
marvellous underbar, vidunderlig
marzipan  marsipan
masculine maskulin
mash mosa, mos
mashed-potatoes potatismos
mask maskera, mask
mason murare, frimurare
masoretes masoreterna
masque   maskspel
masquerade maskerad
masquerades maskeras
mass massa, mässa
mass-produce   massproducera
mass media massmedia
massacre  massakrera, massaker
massage   massage
masseur   massör
massif   bergmassiv
massive   massiv
mast mast
master   behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde
master-stroke   genidrag
master copy matris, original
Master of Arts  filosofie magister
Master of Science filosofie magister
master one's temper   behärska sig
master`s desk   kateder
mastered  kännare
masterful dominerande
masterkey huvudnyckel
masterly  mästerlig
masterpiece mästerverk
mastery   sakkunskap, herravälde
masthead  masttopp
masticate tugga
mastiff   stor hund
mastodon  mastodont
masturbate onanera
masturbating   onanerande, onani
mat  matt yta, matta
matador   matador
match matcha, tändsticka, make
match-cord stubintråd
match - to merry parti
match point matchboll
matchbox  tändsticksask
matching  motsvarande
matchless makalös, storartad
matchmaker äktenskapsmäklare
mate para, styrman, kompis
material  väv, tyg, materiell, ämne, stoff
materialism materialism
materially väsentligt
materialze bli till, förverkliga
materity dress  mammaklänning
maternal  moderlig, moders-
maternity home  BB
matey kamratlig
math matematik
mathematical   matematiska
mathematically  matematiskt
mathematician   matematiker
mathematicians  matematiker
mathematics matematik
matinée   matiné
mating   parning
mating call parningsläte
matins   morgonbön, ottesång
matrarch  matriark
matrices  matriser
matricide modermördare
matriculate skriva in sig vid universitet
matriculation   studentexamen
matrimonial äktenskaplig, giftermåls-
matrimony äktenskap
matrix   matris, gjutform
matron   husmor, fru
matter   ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak
matter-of-fact  saklig
matter of taste smaksak
matters   stoffet
matting   mattillverkning
mattock   bred hacka
mattress  madrass
mature   vuxen, mogen
maturity  mognad
matutinal tidig
matzo osyrat bröd
maudlin   gråtmild, halvfull, sentimental
maul misshandla
maunder   släntra omkring
maundy   fottvagning
Maundy Thursday skärtorsdag
mausoleum mausoleum
mauve malvafärgad
maverick  politisk vilde, ensamvarg
mavis taltrast
maw  mage, gap
mawkish   kväljande, mjäkig
maxim regel, sentens, grundsats
maximazed maximerad
maximize  maximera
maximum   maximal
may  måtte, får
May  maj
may  kan, må
maybe kanhända, kanske
mayday   första maj
MayDay   S.O.S.
mayflower gullviva, vårblomma
mayfly   dagslända
mayhem   förödelse
mayonnaise majonnäs
mayor borgmästare
maypole   majstång
mayst kan, får
maze virrvarr, labyrint
mazurka   mazurka
mazy förvirrande
mdi-interface   mdi-gränssnitt
me  mig, jag
mead äng, mjöd
meadow   äng
meadow mushroom champinjon (ängs- )
meagre   torftig, mager
meal måltid, mål mat
meal-beetle mjölbagge
meal-ticket lunchkupong
meal time matdags
mealy mjölig
mealy-mouthed   undanglidande
mean mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda
meander   slingra sig
meaning   betyder, betydelse
meaningful meningsfull
meaningless intetsägande, meningslös
meanings  betydelse
means utväg, menas, medel, råd (utväg)
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing   uttryckssätt
meant menade, menat
meantime  under tiden
meanwhile under tiden
measles   mässling
measly   futtig, ynklig
measure   mått, takt, mäta, åtgärd
measure of length längdmått
measured  avmätt, mätt
measurement mått
measures  mått
measuring mätning
measuringtape   måttband
meat kött
meat-shop köttaffär
meat course kötträtt
meatball  köttbulle
meatloaf  köttfärslimpa
meatpie   köttpaj
meaty köttig
mecaw ara
mechanic  mekaniker
mechanical mekaniker, maskinell
mechanically   rutinmässigt
mechanics mekanik
mechanism mekanism
medal medalj
medallion medaljong
meddle (in) lägga sig i, befatta sig med
meddles   befattar sig
meddlesome beskäftig, påträngande
mediaeval medeltida
medial   mitt-, medial
median   median
mediate   medla
mediation medling, förmedling
mediator  medlare
medical   läkar-, medicinsk
medical student medicinare
medicament läkemedel
medication medicin
medicine  medicin, läkemedel
medicine man   medicinman
medieval  medeltida
mediocre  medelmåttig
mediocrity medelmåtta
meditate  meditera, planera
Mediterranean   medelhavs
medium   medelmåttlig, mellan
medium length   medellängd
medium wave mellanvåg
medley   blandning
medulla oblongata förlängda märgen
medusa   manet
meek ödmjuk, undergiven, tålmodig
meet träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta
meet again återse
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness   röna vänlighet
meeting   samling, sammanträde, möte
megahertz megahertz
megalomania storhetsvansinne
megaphone megafon
megs megabyte, MB
meister   mästare
melancholy vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint
mêlée livlig debatt, handgemäng
meliorate förbättra
mellow   mogen, mogna, fyllig
melodic   melodisk
melodious melodisk
melodrama melodrama
melody   melodi
melon melon
melt tina, smälta
melting   smält
melting pot smältdegel
meltingpoint   smältpunkt
mem  minne
member   medlem, ledamot
member's  medlems
member of Parliament  riksdagsman
membership medlemskap
membrane  membran, hinna
memento   minnessak, minne
memo PM
memoir   biografi, memoar
memorable minnesvärd
memorandum not, promemoria
memorial  minnesmärke
memories  minnen
memorize  memorera
memorizing memorerande
memory   minne
memory-depending minnesberoende
memos pm
men  karlar, manskap
menace   pest, hotelse, hot
menacing  hotet
mend laga, reparera
mendacious lögnaktig
mendacity lögnaktighet, osanning
mended   reparerade
mendicant friar tiggarmunk
mending   lagning, reparerande
menfolk   manfolk, karlar
menial   tjänar-, simpel
meningitis hjärnhinneinflammation
menopause klimakteriet
menses   menstrution
mensuration mätning
menswear  herrkläder
mental   sinnes-, sjäslig
mental state   själstillstånd
mentality mentalitet
mentally  andligen, mentalt
menthol   mentol
mention   nämna, omtala, omnämna
mentor   mentor, handledare, rådgivare
menu matsedel, meny
menu-driven menystyrt
mercantile affärs-, handels-
mercenary legosoldat, vinningslysten, vinningslysten
mercer   manufakturhandlare
merchandise handelsvaror
merchant  köpman, handlare
merchantability köpvärde
merciful  nådig, barmhärtig
merciless obarmhärtig, skoningslös
mercilessly obarmhärtigt
mercury   kvicksilver
mercy barmhärtighet
mere idel, ren, blott och bar
merely   blott, endast, bara
meretricious   liderlig, prålig
merge sammanfoga
merger   sammanslagning
meridian  meridian
meringue  maräng
merit förtjäna, förtjänst, merit
merited   välförtjänst
meritorious förtjänstfull
merits   meriter
merle koltrast
mermaid   sjöjungfru
merriment munterhet
merriness munterhet
merry god, munter
merry-go-round  karusell
merry-goround   karusell
mescalin  meskalin
mesdames  mina damer
mesh maska, nätmaska
mesmerize hypnotisera
mess mäss
mess kit  högtidsdräkt
mess up   röra till, trassel
message   meddelande, bud, budskap
messenger budbärare
messenger boy   springpojke
Messiah   Messias
messianic messianska
met  möttes
metabolic metabolism, ämnesomsättnings-
metabolism ämnesomsättning
metacharacter   metatecken
metage   mätavgift
metal metall
metallic  metallisk
metallurgic metallurgisk
metalwork metallarbete
metalworking   metallbearbetning
metamorphosis   metamorfos, förvandling
metaphor  liknelse
metaphorically  bildspråk
meteor   meteor
meteorology meteorologi
meter mätare
method   metod
methodical metodisk
methodically   metodiskt
Methodist metodist
methods   metoder
methylated spirit rödsprit
meticolous noggrann, minutiös
metre meter
metric   meter
metric-convention meterconventionen
metric system   metersystem
metropolis världsstad
mettle   skrot och korn, kurage
mettlesome livlig, morsk
mew  jama
mews stallänga
miaow jama
mica glimmer
mice möss
michaelmas mickelsmässa
micro-organism  mikroorganism
micro-size mikro-storlek
micrometer mikrometer
microphone mikrofon
microprocessor  mikroprosessor
microscope mikroskop
mid  bland, mellan
midday   middag
middle   mitten, mitt, mellerst
middle-aged medelålders
middle age medelålder
Middle Ages - the medeltiden
middle finger   långfinger
middlebrow medelsvensson
middleclasses - the   medelklassen
middleman mellanhand
middling  medelmåttig
midge kryp, mygga
midget   miniatyr-, liten sportbil, dvärg
midnight  midnatt
midriff   mellangärde
midshipman sjökadett
midst mitt i
midsummer midsommar
midway   halvvägs
midwife   barnmorska
midwifery förlossningshjälp
midwinter midvintern
mien utseende, min, hållning
might kan
mightily  mäktigt
mighty   mäktig, väldig
migrant   flyttande
migrate   utvandra
mike mikrofon
mild blid, lindrig, mild
mildew   brand, mögel, rost
mildness  mildhet
mile-post milstolpe
mile=10kms mil=10km
mileage   miltal
milieu   miljö
militancy stridbarhet
militant  stridslysten
militaristic   militära
military  militärisk, militär
military man   militär
military service värnplikt
militia   milis, lantvärn
milk mjölka, mjölk
milk lorry mjölkbil
milk tooth mjölktand
milking   mjölkande
milkmaid  mjölkerska
milkman   mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud
milksop   mes, morsgris
milky mjölkaktig
Milky Way vintergatan
milkyway  vintergatan
mill kvarn
mill-hand fabriksarbetare
millenium tusenårsrike
millennial tusenårig
millennium tusenårigt riket, årtusende
miller   mjölnare
millet   hirs
milliard  miljard
milliner  modist
millinery modevaror
millinery shop  modeaffär
million   miljon
millionaire miljonär
millions  miljoner
milt mjölke
mime mime, pantomin
mimic härma, apa efter
mimicry   härmning, skyddande förklädnad
mince trippa, tala fint, finhacka
mincing-machine köttkvarn
mind själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg
mind about bry sig om
minded   sinnad
minds sköter
mine min, minera, mina, gruva
miner gruvarbetare
mineral   mineral
mines gruvor
mingle   blanda sig, blanda
miniature miniatyr
minicomputer   minidator
minicomputers   minidatorer
minimise  minimera
minimized minimerad
minimizes minimerar
minimizing minimerande
mining   bergsbruk, gruvdrift
mining engineer bergsingenjör
minion   gunstling, någons kreatur
minipill  minipiller
minister  minister, frikyrkopräst, präst, statsråd
ministry  ministär, statsråd, departement, prästämbete
minnow   spigg
minor moll, mindre
minority  minoriteter
minors   underåriga
mint prägla, myntverk, myntaväxter
minted   präglat
minuet   menuett, minut
minutes   protokoll, minuter
minx näbbgädda
miracle   underverk, mirakel
miraculous underbar
mirage   hägring
mire dy
mirror   återspegla, spegel
mirrors   återspeglingar
mirth munterhet
misadventure   missöde, våda
misapplied missriktad
misapprehension missuppfattning
misbehaviour   dåligt uppförande
misc div
miscarriage missfall
miscellany diverse
mischance olycka
mischief  rackartyg, ofog, okynne, odygd
mischievous odygd, okynnig
miscible  blandbar
misconception   missuppfattning
misconduct vanskötsel, dåligt uppförande
misdeed   ogärning
misdemeanour   förseelse
miser snålvarg, girigbuk
miserable förtvivlad, eländig, ömklig, usel
miserably poor  utfattig
miserly   girig
misery   elände
misfire   klicka
misfit   missanpassad
misfortune olycka
misgivings farhågor
misgovernment   vanstyre
mishap   missöde
mislay   förlägga
mislead   vilseleda, förleda, missleda, förvilla
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement   vanskötsel
misplace  felplacera
misprint  tryckfel
misrepresent   förtala
misrepresented  förvrängd
miss sakna
Miss fröken
miss förfela, missa, miss
miss the mark   bomma
missile   kastvapen
missiles  robotar
missing   saknas
mission   värv, uppgift, mission
missionaries   missionärer
missionary missionär
missive   skrivelse
misspelled felstavat
misspellings   felstavningar
mist tjocka, dimma, imma, töcken
mistake   misstag, misstag
mistletoe mistel
mistress  husmor, älskarinna, matmor, lärarinna
misty disig, dimmig
mistype   skriva fel
misunderstand   missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
misuse   missbruka, missbruk
mite skärv
mitigate  mildra
mitten   vante
mix  sammanblanda, mixa, blanda
mix up   röra ihop
mixed blandad
mixed-race blandras
mixed up  inblandad
mixes blandar
mixture   blandning
moabites  moabiterna
moan stöna
moaning   stönande
moat vallgrav
mob  mobba, pack, mobb, slödder, pöbel
mobile   rörlig
mobility  rörlighet
mobilize  mobilisera
mockery   hån
mode läge
mode of application   användningssätt
model utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme
modeling  modellerande
models   modeller
modems   modem
moderate  moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
moderation måtta
modern   modern
modernize modernisera
modes upplösningar
modest   blygsam, ärbar
modesty   blygsamhet
modification   ändring
modifications   ändringar
modified  ändrad
modifiera modify
modifies  ändrar
modify   modifiera
modifying modifiera
module   modul
modules   moduler
moist fuktig
moisture  fuktighet, fukt
molar oxeltand, molar
mold mögel
moldboard plogbill
mole mullvad
molecule  molekyl
molecules molekyler
molest   antasta
mom  mamma
moment   ögonblick, stund
momentary kortvarig
monarch   monark
monarchy  monarki
monarki   monarchy
monastery kloster, munkkloster
Monday   måndag
monday-friday   måndag till fredag
monetary  monetär
money pengar, penningar
money-back pengarna-tillbaka
money-order postanvisning
monitor   övervaka
monitoring övervakning
monk munk
monkey   apekatt, apa
monkey house   aphus
monks munkar
monochrome svartvit
monologue monolog
monoplane monoplan
monopolize lägga beslag på
monopoly  monopol
monorail  enspårig järnväg
monosyllabic   enstavig
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony  enformighet
monsoon   monsun
monster   odjur, vidunder
monsters  monster
monstrous monstruösa
month månad
monthly   månadsvis
monuments monument
mood sinnesstämning, humör, stämning
moody lynnig, retlig, trumpen
moon måne
moonlight månsken, månljus
moonlighting   extraknäck
moons månar
moor hed, förtöja
mooring   ankartross
moorland  hed
moose älg
moot omtvistad, tvivelaktig
mop  torka av, svabb
mope vara dyster
moral etisk, sedlig, moralisk
moral philosophy sedelära
morale   anda, moral
morality  sedlighet, moral
morally   moraliskt
morals   moral, vandel
morass   kärr, moras, träsk, myr
morbid   sjuklig
mordant   sarkastisk, vass
more mer, vidare, flera
more and more   alltmer
more or less   mer eller mindre
morel murkla
moreover  dessutom
morgue   bårhus
moribund  döende, dödsdömnd
Mormon   mormon
morn morgon
morning   morgon
morning-room   vardagsrum
morning service högmässa
mornings  morgnar
moron idiot, fårskalle, kräk
morose   sur, vresig, dyster
morphia   morfin
morphology morfologi
Morris chair   länsstol
morrow   följande dag, morgondag
morsel   munsbit, bit, smula
mortal   dödlig, människa
mortality dödlighet
mortar   mortel, mörsare, murbruk
mortgage  inteckning, hypotek, belåna
mortgages inteckningar
mortification   kallbrand, harm, förödmjukelse
mortify   förödmjuka
mortise   tapphål
mortmain  besittning för evig tid
mortuary  bårhus
mosaic   mosaik
Moscow   Moskva
mosey dunsta, pysa
moslem   muselman
mosque   moské
mosquito  mygga
moss mossa
most flesta, mest, de flesta, allra
mostly   mestadels, mest
mote smolk, grand, skärva, dammkorn
motel motell
moth mal, nattfjäril
mother   mor, moder, mamma
mother-in-law   svärmor
mother ship moderfartyg
mother tongue   modersmål
mother wit bondförstånd
motherboard moderkort
motherfucker   skitstövel
motherhood moderskap
motherly  moderlig
mothproof malsäker
motif motiv, tema
motin sickness  åksjuka
motion picture  film
motionless orörlig
motive   anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv
motley   brokig, narrdräkt
motor motor
motor-car bil
motor-race biltävling
motor-way motorväg
motor coach turistbuss, buss
motor scooter   skoter
motorbike motorcyckel
motorboat motorbåt
motorist  bilist
motorman  spårvagnsförare, lokförare
mottled   fläckig
motto valspråk, devis, motto
mould mull, mylla, gjutform, mögel, forma
mouldable formbar
moulder   förmultna, multna, vittra
moulding  gjutning
moulding board  bakbord
mouldy   möglig
moult ömsa skinn, rugga
mound försvarsmur, skans, hög
mount montera, bestiga
mountain  berg, fjäll
mountain-ash   rönn
mountain lion   puma
mountain peak   bergstopp
mountaineer bergsbestigare
mountainous bergig
mountains berg
mountebank kvacksalvare
mounted   ridande, beriden, uppklistrad, monterad
mountin ash rönn
mountin chain   bergskedja
mourn begråta, sörja
mourner   sörjande
mournful  sorgsen, sorglig, jämmerlig
mourning  sorg, sorgdräkt
mouse mus, blåtira
mouse-coloured  musgrå, råttfärgad
mouse-ear arv (växt)
mouse-trap musfälla
mouser   råttfångare
mousse   mousse
moustache mustasch
mousy musgrå, blyg
mouth mun
mouth-organ munspel
mouth-to-mouth  munmotmunmetoden
mouthful  munfull
mouthpiece talesman, språkrör, munstycke
mouthwash munvatten
mouthy   talträngd, bombastisk
movable   rörlig
move rörelse, flytta, drag, åtgärd
move for  yrka, hemställa
move house flytta
move off  ge sig av
move stock sälja ut lagret
move the bowels tömma tarmen
move up   gå fram, stiga
moveability flyttbarhet, rörlighet
moved (to be..) röras
movement  rörelse
mover upphovsman, drivande kraft, drivande kraft
moves flyttningar
movie bio, film, biograf
movie house biograf
movie star filmstjärna
moviegoer biobesökare
moviemaker filmskapare
moving   gripande, flyttning, rörande
mow  klippa, loge, slå, höskulla
mow down  meja ner
mower slåttermasin, gräsklippare
moxie mod, fräckhet
Mozambique Mocambique
mph  miles per timme
Mr.(mister) herr
Mrs(misses) fru
much vida, mycket
much-loved mycket älskad
much the biggest utan tvekan den störste
muchness  storlek, mägnd
muck smörja, lort, dynga
muck-up   röra, fiasko
mucker   knöl, polare
muckrake  idka sensationsskriverier, dynggrep
muckraker sensationsmakare
mucky skitig, lortig, smutsig
mucous   slemmig
mucous membrane slemhinna
mud  gyttja, slam, dy
mud bath  gyttjebad
mud flap  stänkskydd
muddle   oreda
muddle-headed   förvirrad, virrig
muddled   rörig, virrig
muddy virrig, dyig, grumlig
mudguard  stänkskärm
mudpack   ansiksmask
mueslie   müsli
muezzin   böneutropare
muff tabbe, klåpare, muff
muffin   tekaka
muffle   linda om, dämpa
muffled   dov
muffler   tjock halsduk, ljuddämpare
mufti civila kläder
mug  sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg
mugger   ligist, rånare
mugging   rån, överfall
muggy tryckande, kvav
mugwump   politisk vilde
mulatto   mulatt
mulberry  mullbär
mulch kompost
mulct bötfälla, böter
mule tjurskalle, mulåsna
muleteer  mulåsnedrivare
mulish   halsstarrig
mull glödga, fundera, grubbla
mulled   vinglögg
mulled and spiced wine glögg
mullein   kungsljus
mullet   multe
mulligan stew   köttgryta
multi-access   fleranvändarsystem
multi-activity centre allaktivitetshus
multi-coloured  flerfärgstryck
multi-engined   flermotorig
multi-facrted   mångfasetterad
multi-lateral   mångsidig
multi-lingual   flerspråkig
multi-partite   flerdelad
multi-saw flersågs
multiangular   månghörnig
multilevel flernivå
multinational   multinationell
multiplayer flera deltagare
multiple  många
multiplication  multiplikation
multiplied multiplicerat
multiply  föröka, avla av sig, multiplicera
multipurpose   universal-
multitude mängd, myckenhet
multitudinous   talrik, myllrande
multiuser fleranvändarsystem
mum  mamma, tyst
mumble   mumla, muttra
mumbo jumbo magisk, fetisch, rappakalja
mummer   mimartist, skådis
mummification   mumifiering
mummy mumie, mamma
mumps påsksjuka
munch snaska på, mumsa
mundane   världslig
Munich   München
municipal kommunal
municipality   kommun, stad
munificence frikostighet, generositet
munificencent   frikostig, storslagen
muniments privilegiebrev, urkunder
munition  ammunition
mural vägg-, väggmålning, mur-
murder   mord, mörda
murderer  mördare
murderous mordisk
murex purpursnäcka
murk mörk
murky dyster, tät, mulen
murmur   mummel, sorla, knota, porla, mumla, susa
muscat   muskatell
muscatel  muskatellvin
muscle   muskel
muscle-bound   stelbent
muscular  muskulös
muse sångmö, musa, grubbla, fundera
museum   museum
mush mos, dravel
mushroom  svamp, champinjon
mushy grötig, mosig, sörjig
music musik
music-hall varietéteater
music book notbok
music box speldosa
music stand notställ
musical   musikalisk
musician  musiker
musk mysk
musket   musköt
musketeer musketör
muskox   myskoxe
muskrat   bisamråtta
Muslem   muselmansk
muslim   muselin
muss röra till
mussel   mussla
must måsta, skall, must
must not  får inte
mustang   mustang
mustard   senap
mustard gas senapsgas
muster   inspektion, mönstra, uppbåd
mustn't   får inte
musty möglig, unken
mutability föränderlighet
mutant   muterade
mute dämpa, statist, stum
mutilate  stympa, lemlästa
mutilitate lemlästa
mutineer  myterist
mutiny   myteri
mutism   stumhet
mutt klantskalle
mutter   mummel, mumla, muttra
mutton   fårkött
mutton chop fårkotlett
mutual   inbördes, gemensam
mutually  gemensamt
mutural   ömsesidig
muzzle   munkorg, mule, nos, tysta, mynning
muzzle-loader   mynningsladdare
muzzle on a rifle mynning
muzzle velocity utgångshastighet
muzzy suddig, otydlig
my  min, mitt
my affair ensak
myalgia   muskelvärk
mycologist mykolog, svampkännare
myope närsynt
myriad   myriad
myrmidon  hantlangare, hejduk
myrrh myrra
myrtle   myrten
myself   själv, mig
mysterious mystisk, gåtfull
mysteriously   mystiskt
mysteriousness  mystisk, besynnerlighet
mystery   mysterium
mystic   mystiker
mysticism mystik
mystification   mysterium
mystify   mystifiera
mystique  kult, mytbildning
myth saga, sägen, myt
mythical  mytisk
mythological   mytologisk
mythology mytologi
myxomatosis kaninpest
nab  hugga
nacelle   flygplanskropp, gondol
nacosis   narkos
nacre pärlemor
nadir bottenläge
naevus   födelsemärke
nag  häst, hästkrake, tjata, gnata
nagging   gnat
nags gnatar
naiad najad, vattennymf
nail spika, spik, nubb, nagel
nail-biting nagelbitning
nail-file nagelfil
nail-polish nagellack
nail-scissors   nagelsax
nail-varnish   nagellack
naive naiv, godtrogen
naïveté   naivitet
naked bar, blottad, naken
namby-pamby sentimental, mjäkig
name kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte
name-calling   utskällning
name-day  namnsdag
name-dropping   kändissnobberi
name-plate namnskylt
name part titelroll
named namngiven
nameless  anonym, outsäglig, namnlös
namely   nämligen
names namn, döper
namesake  namne
naming   namngivning
nancy-boy stjärtgosse
nankeen   nankin
nanny barnsköterska
nap  stalltips, lur, tupplur
napalm   napalm
nape nacke
naphtha   nafta
naphthalene naftalen
napkin   servett, blöja
Naples   Neapel
nappa nappaskinn
nappy blöja
narcissist självplågare, narcissist
narcissus påsklilja, pingslilja
narcomania narkomani
narcomaniac narkoman
narcos   narkos
narcosis  narkos
narcotic  narkotiskt
nark angivare, tjallare
narrate   berätta
narrative berättelse
narrator  berättare
narrow   smal, trång, snäv
narrow-chested  smalbröstad
narrow-minded   inskränkt
narrow off avsmalna
narrowly  smalt
nasal näs-, nasal
nasalization   nasalering
nasalize  uttala nasalt
nascency  födsel, ursprung
nasturtium krasse
nasty otäck
natal födelse-
natality  nativitet, födelsetal
nates bakdel, säte
nation   folk, nation
nation-state   nationalstat
national  nationell, riks-
national-costumes folkdräkter
nationalistic   nationalistisk
nationalities   nationaliteter
nationality nationalitet
nationalization nationalisering
nationalize förstatliga
nationwide landsomfattande
native   inhemsk, inföding, infödd
native-born infödd
native-country  fosterland
native country  fädernesland
native place   hembygd
natives   infödda
nativity  födelse, nativitet
nativity play   julspel
natter   muttra
natty nätt, prydlig
natural   naturlig
natural-born   infödd
naturalistic   naturalistisk
naturalization  naturalisering
naturalize naturalisera
naturally naturligtvis
nature   natur, beskaffenhet
naturist  nudist
naught   noll, nolla
naughty   odygd, stygg, vanartig
nausea   illamående, äckel
nauseate  äckla
nauseating kväljande
nauseous  äcklig
nautical  nautisk, sjö-
nautilus  pärlbåtsnäcka
naval skepps-, sjö-
naval officer   sjöofficer
nave nav
navicert  lejdebrev
navigable manöverduglig
navigate  navigera
navigating navigerande
navigation sjöfart
navigator navigatör
navvy byggnadsarbetare, rallare
navy marin, flotta, örlogsflotta
navy-blue marinblå
nay  nej, nejröst
Nazareth  Nasaret
Nazi nazist
Nazis nazisterna
ne'er-do-well   odåga
Neanderthal man neandertalmänniska
neap nipflod
near-accident   olyckstillbud
near-sighted   närsynt
near-tide nipflod
near to   intill
nearby   närbelägen, i närheten
nearly   nästan, närapå, nära
nearside  nära sidan
neat snygg, nätt
neatly   ordentligt
neatness  prydlighet
nebula   nebulosa
nebulous  oklar
necessarily nödvändigvis
necessary nödvändig
necessitate nödvändiggöra
necessitous behövande
necessity nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
neck nacke, hals
neck-tie  kravatt
neck-wear kragar
neckband  halslinning
neckcloth halsduk
neckerchief halsduk
necking   hångel
necklace  halsband
neckline  urringning
necktie   slips, halsduk
necrology dödslista
necromancer andebesvärjare
necromancy svartkonst
necrosis  vävnadsdöd, nekros
nectar   nektar
nectarine nektarin
née  född
need nöd, behov, behöva, brist
needful   behövlig
neediness nöd, armod
needle   barr, synål, stift, nål
needlecraft handarbete
needless  onödigt
needlessly onödigt
needlewoman sömerska
needlework handarbete, sömnad
needn't   behöver inte
needs ovillkorligen, behov
needy torftig, behövande, nödlidande
nefarious skändlig
negate   förneka
negation  förnekande
negative  negativa, baksida
neglect   uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta
neglected ovårdad, försummad
neglectful försumlig
neglectfully   försumligt
negligé   negligé
negligence underlåtenhet, slarv, oaktsamhet
negligencet försumlig
negligent försumlig
negligible försumbar
negotiable säljbar
negotiate ackordera, underhandla, förhandla
negotiating underhandling
negotiation förhandling
negotiator förhandlare
negro neger
nehemiah  nehemja
neigh gnägga
neighbour granne
neighbourhood   trakt, grannskap
neighbouring   närbelägen
neighbourliness grannsämja
neighbourly umgängsam
neighbours grannar
neither   varken, ingendera
neither...nor   varken...eller
neo-babylonian  nybabyloniska rikets
neo-colonialism nykolonialism
neolithic yngre stenåldern
neologism nybildning
neopagans nyhedningar
nephew   systerson, brorson
nepotism  nepotism
neptune   neptunus
nerve nerv, fräckhet
nerve-racking   nervpåfrestande
nerve-shattering nervskakande
nervous   nervös
nervously nervöst
nervousness ängslan, nervositet
nervy nervös
nest näste, ågelbo, bo
nest-egg  sparslant
nest (a birds)  bo (fågel-)
nested   fasta
nesting-box fågelholk
nestle   krypa in
net  nät, netto
netball   nätboll
nether   nedre
Netherlander   nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
netting   nätbindning
nettle   nässla
nettlerash nässelfeber
network   nätverk
network's nätverks
networked för nätverk
networking nätverksarbetande
networkprogram  nätverksprogram
networks  nätverk
neurology neurologi
neurosis  neuros
neurotic  nervsjuk
neurotical neurotiskt
neuter   neutral, neutrum, neutrum
neutral   neutral
neutrality neutralitet
neutralization  neutralisering
neutralize neutralisera
never aldrig
never-ceasing   evig
never-ending   ändlös
never-falling   ofelbar
never-never avbetalning
never-say-die   uthållig
never-to-be-forgotten oförgätlig
never at a loss aldrig rådlös
nevermore aldrig mer
nevertheless   likväl, ändå, dock, icke desto mindre
new  ny
new-born  nyfödd
new-comer nykommling
new-fangled nymodig
new-fashioned   nymodigt
new-fledged nyfjädrad
new-laid  färsk
new-mown  nyklippt
new year  nyår
New Year`s Day  nyårsdagen
New Year`s Eve  nyårsafton
newborn   nyfödd
newcomer  nykomling
newer nyare
newest   nyaste
newfangled nymodig
newly nytt
newly-weds nygifta
newly married   nygift
news nyheter
news-boy  tidningspojke
news-item notis
news-office depeschbyrå
news-reel journalfilm
news-related   nyhetsrelaterad
news-stand tidningskiosk
news-vendor lösnummerförsäljare
newsagency nyhetsbyrå
newsagent tidningskiosk
newscast  nyhetssändning
newscaster nyhetsuppläsare
newsflash kort extrameddelande
newsgroup nyhetsgrupp
newsgroups nyhetsgrupper
newsletter nyhetsbrev
newsmonger skvallerbytta
newspaper tidning
newspapers tidningar
newsprint tidningspapper
newsreader nyhetsuppläsare
newsreel  journal-, journalfilm
newsroom  nyhetsredaktion
newssheet liten tidning
newsstand tidningskiosk
newsvendor tidningsförsäljare
newt vattenödla
newusers  nya-användare
next härnäst, nästa, instundande
next-door närmast
next-of-kin närmast anhörig
next to   närmast, bredvid
nexus samband
nib  stålpenna
nibble   knapra, nafsa, mumsa
nice god, skön, rar, trevlig, fin, snygg
nicely   fint
nicer trevligare
nicest   finaste
nicet precision
nicety   finhet, nogrannhet
niche nisch
nick skära
nickel   nickel
nickel-plate   förnickla
nickel-silver   alpacka
nickname  öknamn
nicotine  nikotin
niece brorsdotter, systerdotter
nifty tjusig
niggard   girig, gnidare
niggardly knussligt
niggle   knåpa
niggling  knåpgöra
nigh nära, nästan
nighbour  nästa
night natt
night-bird nattuggla
night-blindness nattblindhet
night-club nattklubb
night-light nattlampa
night-owl nattuggla
night-porter   nattportier
night-school   aftonskola
night-service   nattrafik
night-time nattetid
night-vision   mörkerseende
night-watchman  nattvakt
nightcap  sängfösare
nightdress nattlinne
nightfall nattens inbrott
nightingale näktergal
nightly   nattlig
nightmare mara, mardröm
nightmares mardrömmar
nights   nätter
nightshirt nattskjorta, nattskift
nightspot nöjeslokal
nightwear nattdräkt
nil  noll, intet
Nile - the Nilen
nimble   flink, vig
nimble-fingered långfingrad
nimble-witted   kvicktänkt
nincompoop tjockskalle
nine nio
ninefold  niofaldig
ninepin   kägla
ninepins  kägelspel
nineteen  nitton
nineteenth nittonde
ninetieth nittionde
ninety   nittio
nineveh   nineve
ninny dumbom
ninth nionde
nip  nypa, frostskada
nipper   avbitartång
nippers   avbitartång
nipple   smörjkopp, spene
nipples   nipplar
nippy bitande kall
nit  gnetägg
nitrate   nitrat
nitre salpeter
nitric   salpeter
nitride   nitrera
nitrogen  kväve
nitrous   salpeterhaltig
nitty-gritty   praktiska detaljer
nitwit   dumbom
nitwitted dum
nix  inte ett dugg
no  inga, nej, ingen
no-man's-land   ingenmansland
no admittance   ej tillträde
No Admittance   tillträde förbjudet
no one   ingen
no thanks nej tack
noah noa
nob  knopp, överklassare
nobble   fixa
nobel-minded   ädelmodig
nobility  adel
noble förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel
noble-minded   ädel
nobleman  adelsman
nobles   adeln
noblewomen adelskvinnor
nobody   ingen
nocturnal nattlig
nod  nicka, nick
noddle   skalle
nods nickar, knut
nodule   liten knöl
noel jul
nogging   mugg
nohow inte alls
noise bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj
noisless  ljudlös
noisome   skadlig
noisy högljudd, bråkig
nolle prosequi  åtalseftergift
nomadic   nomadiserande
nomenclature   terminologi
nominal   symbolisk
nominate  utnämna, utse
nomination utnämning
nominee   kandidat
non  icke
non- icke-
non-aggression  icke-angrepps
non-alcoholic   alkoholfri
non-aligned alliansfri
non-alignment   alliansfrihet
non-ascii icke-ascii
non-attendance  frånvaro
non-biblical   icke-bibliska
non-binding icke-bindande
non-commercial  icke-kommersiell
non-commissioned officer   underofficer
non-commital   obunden
non-credit icke-kredit
non-delivery   icke-leverans
non-electrical  icke-elektiska
non-empty icke-tomma
non-encrypted   icke-krypterad
non-essential   mindre viktiga
non-exclusive   icke-exklusivt
non-existent   icke-existerande, obefintlig
non-experts ickeexperter
non-federal icke-federala
non-israelites  ickeisraeliter
non-jewish icke-judiska
non-jews  icke-judar
non-levit ickelevitisk
non-licensed   oregistrerade
non-office icke-kontorstid
non-official   inofficiell
non-ordering   icke-order
non-poisonous   giftfri
non-profit ickekommerciella
non-rigid plastic mjukplast
non-secure icke-säkerställd
non-secured icke-säkerställd
non-sexual ickesexuellt
non-standard   ej standard
non-stop  utan uppehåll
non-text  icke-text
non-toxic giftfri
non-usa   icke-usa
nonanointed icke heliga
noncommercial   ickekommerciella
nondescript obestämdbar
none ingen
nonexistent ickeexisterande
nonfederal ickefederala
nonplus   förbrylla
nonpolitical   opolitisk
nonresidential  utsocknes
nonsense  dumheter
nook vrå, hörn
noon middag
noose snara
nor  inte heller, eller
nordic   nordiska
norm norm
normal   normal
normally  normalt
norman   normand
Norman   normandisk
north norra, nord, norr
North Pole - the nordpolen
northern  norra, nordlig, nordisk
northwest nordväst
Norway   Norge
Norwegian norsk, norrman
nose näsa, nos
nosegay   bukett
noses näsor
nostalgia nostalgi
nostalgic hemsjuk
nostril   näsborre
nostrils  näsborrar
not  inte, ej
not amiss inte oäven
not grudge unna
not in the least inte det ringaste
not so .....as  inte så .....som
notable   märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation  beteckningssätt
notations noteringar
notch hack
note notera, biljett, anteckna, not, ton
note-book anteckningsbok
note-paper brevpapper
note = promissory note revers
note down annotera
noted bekant
notepad   anteckningsblock
notepaper brevpapper
notes anteckningar
noteworthy anmärkningsvärd
nothing   ingenting, ingenting, intet
nothing at all  ingenting alls
noticable märkbar
notice   iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice-board   anslagstavla
noticeable kännbar
noticeably märkbart
noticed   märkte
notification   kungörelse, underrättelse
notify   avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying tillkännagivande
notion   begrepp, idé
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
notwithstanding oaktat
nought   nolla, noll
noun substantiv
nourish   uppföda
nourished uppfödde
nourishing närande
nourishment föda, näring
novel ny, roman
novelist  romanförfattare
novels   romaner
novelty   nymodighet, nyhet
November  november
novice   novis
now  nu
now-reigning   nu regerande
now....now....  ömsom
nowadays  nu för tiden
nowdays   nu för tiden
nowhere   ingenstans
noxious   skadlig
nozzle   nos, munstycke
nuance   nyans
nuclear   kärn-
nuclear-powered atomdriven
nucleus   cellkärna
nude naken
nudge puffa till
nudist   nudist
nugget   guldklimp
nuisance  obehag, plågoris
null värdelös
nullify   annullera
numb avdomnad, stel
number   antal, tal, nummer
number two bajs
numbered  numrerad
numbering numrering
numbers   tal
numeral   siffra
numerals  siffror
numerator täljare
numeric   numerisk
numerical numerisk
numerous  talrik, otaliga
nun  nunna
nuptial   bröllops-
nurse sjuksköterska, barnsköterska, sköta, sköterska
nursery   barnkammare
nursing   amning
nurture   uppföda
nut  nöt, mutter
nutcrackers nötknäppare
nutmeg   muskotnöt, muskot
nutrient  näringsämne
nutrition näring
nuts tokig, nötter, muttrar
nutshell  nötskal
oaf  idiot
oafish   fånig
oak  ek
oaken av ek
oakum drev
oar  åra
oarsmen   roddare
oasis oas
oat  havre
oaten havre-
oath ed, svordom, svordom, ed
oatmeal   havremjöl
oats havre
obducracy förhädelse
obdurate  förhärdad, förstockad
obedience lydnad
obedient  lydig
obediently lydigt
obeisence vördnad, vördnadsfull hälsning
obese fet
obesity   dästhet, överdriven fetma
obey hörsamma, rätta sig efter, lyda
obilged   tacksam
obituary  dödsruna
object   invända, ting, föremål, tingest, objekt
object to opponera, protestera mot
objection invändning
objectionable   förkastlig
objective avsikt, saklig
objectives objektiva
objectivity objektivitet
objector  motståndare
objects   objekt
obligate  förplikta
obligation skyldighet, plikt, förpliktelse
obligation to report  anmälningsplikt
obligations skyldigheter
obligatory obligatorisk
oblige   göra en tjänst, förplikta
obliged   skyldig, tvungen
obligin   förekommande
obliging  tjänstvillig, förbindlig
oblique   sned
obliterate utplåna
oblivion  glömska
oblivious glömsk
oblong   avlång
obloquy   smädelse
obnoxious vidrig, anstötlig
obscene   oanständig
obscenely obscent
obscenities oanständigheter
obscenity oanständighet
obscure   förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig
obscurity dunkelhet
obsequies begravningshögtidligheter
obsequious inställsam
observance efterlevnad
observant uppmärksam
observation iakttagelse, yttrande
observatory observatorium
observe   betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli
observer  iakttagare
observers åskådare
obsess   ansätta, hemsöka
obsessed  besatt
obsession besatthet
obsessional tvångsmässig
obsessive överdriven
obsinate  trotsig
obsolescence   förtvining, gammalmodighet
obsolete  föråldrad
obstacle  hinder
obstinacy envishet, trots
obstinancy envishet
obstinate egensinnig
obstreperous   bullrande
obstruct  spärra, täppa till, hindra
obstructive hindrande
obtain   skaffa, erhålla, vinna, anskaffa
obtain by force tilltvinga
obtainable anskaffbar
obtained  införskaffad
obtaining införskaffande
obtrude   påtruga
obtrusion påtvingande
obtrusive påflugen, påfallande
obtuse   trubbig vinkel
obverse   framsida
obviate   undanröja, förebygga
obvious   påtaglig, tydlig, självklar
obviously tydligen
occasion  tillfälle
occasional enstaka
occasionally   ibland
occasions tillfällen
occour   förekomma
occult   ockult
occultic  ockulta
occupant  innehavare
occupants ockupanterna
occupation sysselsättning, yrke
occupational   sysselsättnings-
occupied  ockuperade, upptagen
occupier  innehavare
occupy   besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta
occur händer, tilldraga
occurred  uppstått
occurrence uppkomst, tilldragelse
occurring förekommande
occurs   händer
ocean ocean
oclock   klockan
ocr  optisk teckenidentifiering
octagon   åttahörning
octagonal åttakantig
octavo   oktav, oktavformat
October   oktober
octopus   bläckfisk
odd  bisarr, underlig, udda, egen, sällsam
odds utsikter
odious   gemen, förhatlig
odiously  förhatligt
odour lukt, doft
of  av
of age   myndig
of all sorts   allehanda
of course naturligtvis, givetvis
of no use onyttig
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off  åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand  på rak arm
offal avfall, avskräde
offence   förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend   stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended  stött
offender  syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree   anbudstagare
offering  erbjudande, offer
office   kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer   officer, tjänsteman
offices   kontor
official  tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset   kompenserad
offshoot  sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
ogle ögonflirta, snegla på
ogre jätte, troll
oh  åh
oh no!   ånej!
oil  olja, smörja
oil-cloth vaxduk
oil-seeds oljeråvaror
oil-skins oljekläder
oils oljor
oilseeds  oljefrön
oily oijig
oinment   salva
ointment  salva
okay okej
old  gammal
old-fashioned   gammalmodig
old-time  gammeldags
old age   ålderdom
old man   gubbe
old woman käring, gumma
oldfashioned   ålderdomlig
olive oliv, olivgrönt
olive-green olivgrönt
omen förebud, omen
ominous   olycksbådande
omission  utelämnande, underlåtenhet
omit uraktlåta, underlåta, utelämna
omits utelämnar
omitted   utelämnad
omitting  överhoppad
omnipotence allmakt
omnipotent allsmäktig
omnipresent allestädes närvarande
omniscient allvetande
on  vid, ovanpå, på, anmaning
on-line   direkt
on-screen skärm-
on approval till påseende
on board  ombord
on closer inspection  vid närmare påseende
on duty for the day   jourhavande
on foot   till fots
on our behalf   på våra vägnar
on the contrary däremot, tvärtom
on the first floor   en trappa upp
on the point of på vippen
on the sly i mjugg, i smyg
on the top of   ovanpå
on the whole   överhuvudtaget, på det hela taget
on tiptoe på tå
onboard   ombord
once en gång
one  en, man
one's matriculation   studenten
one-page  ensidiga
one-sided ensidig
one-way   envägs-
one another varandra
one or the other någondera
one`s more om igen
ones ena
oneself   sig
onion lök
onlooker  åskådare
only blott, enda, endast, bara
only just barely nätt och jämnt
onscreen  skärmbild
onself   sig, sig själv
onset anfall
onslaught våldsamt anfall
onto till
ooze sippra
oozed sipprade
opaque   dunkel, ogenomskinlig
open öppna, öppen
open-handed givmild
open-hearted   öppenhjärtlig
open-minded fördomsfri
open-mindedness fördomsfrihet
open slightly   glänta på
opened   öppnad
opening   gap, glugg, öppning
openings  öppningar
openly   öppet
operate   operera
operates  opererar
operating funktion, opererande
operations operationer
operator  maskinist, operatör
operator's användares
opiate   sömnmedel
opinion   åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke
opinionated påstridig
opinions  åsikter
opponent  motståndare
opponents motståndare
opportune läglig, lämplig
opportunity tillfälle
oppose   motsätta sig, opponera, avstyrka
opposed   kontrasterande
opposite  motsatt
opposite to mitt emot
opposition motsättning, stridighet
oppress   förtrycka, nedtrycka
oppressed förtryckt, beklämd, betryckt
oppresses nedtrycker
oppression förtryck, beklämning
oppressive tryckande
opprobrious smädlig, skymflig
opprobrium skymf
opt  välja
optic optisk
optical   optiskt
optimally optimalt
optimazation   optimering
optimise  optimera
optimising optimerande
optimistic optimistisk
optimization   optimering
optimize  optimera
optimum   optimal
option   valfrihet, valmöjlighet
optional  valfri
optionally valfritt
options   valmöjligheter
opulence  överflöd, välstånd
opulent   yppig, rik
or  eller
oracle   orakel
oral muntlig
orally   muntligen
orange   apelsin
orator   vältalare, talare
orb  riksäpple, sfär, klot
orbit kretslopp
orbiting  omlopps
orchard   fruktträdgård
orchestra orkester, orkester, kapell
orchid   orkidé
orchids   orkidéer
ordain   prästviga
ordeal   eldprov
order befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera
ordering  beställning
orderly   välordnad, ordentlig, ordonnans
orders   order
ordinance stadga
ordinary  ordinär, ordinarie, vanlig
ordnance  artilleri
ore  malm
organ orgel, organ
organise  organisera
organization   organisation
organize  organisera
organizer organiserare
organizing organiserar
organs   organ
orgasm   orgasm, utlösning
orgiginally ursprungligen
orgy orgie, utsvävning
orient   orienten
Orient - the   Orienten
oriental  orientalisk
orientation orientering
oriented  orienterad
orifice   öppning
origin   härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung
original  ursprunglig, originell
original sin   arvsynd
originality originallitet, äkthet
originally ursprunligen
originate härröra
originated skrivits
originator skapare
ornament  prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented utsirad
ornaments ornament
ornate   dekorerad, utsmyckad, utsirad
ornithologist   fägelkännare, ornitolog
orotund   pompös
orphan   föräldrarlös
orphane   övergiven
orphen-age hem för föräldralösa
Orpheus   Orfeus
orpin kärleksört
ortodox   renlärig
ortography rättstavning, rättskrivning
oscillate oscillera, svänga, pendla
oscillation svängning
oscillator oscillator
osier vidja, vide
osier basket   mjärde
Oslo Oslo
osmosis   osmos
osprey   fiskgjuse
ossification   bennybildning, förbening
ostensible synbar, skenbar, påstådd
ostentation skrytsamt, prål, vräkighet
ostentatious   föregiven, ostentativ
ostler   stalldräng
ostracism landsförvisning, uteslutning
ostrich   struts
other övrig, annan
other-government andra som styr
otherguess annan, av ett annat slag
otherwise på annat sätt, annars, anorlunda
otherworldly   världsfrämmande, andlig
otiose   gagnlös, onödig, ofruktbar
otitis   otit, öroninflammation
otter utter
ouch oj!, aj!
ought bör, skulle, borde, skall
ought to  böra
ounce uns, uns=28.35gram, gnutta
our  vår
ourselves oss själva
oust avlägsna, kasta ut, fördriva
out  ut, ute
out-and-out grundlig, tvättäkta, total
out-balance uppväga
out-bid   bjuda över
out-of-date utgångna
out-of-doors   utomhus
out-of-print   utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of   ur
out of doors   utomhus, ute
out of humour   misslynt
out of order   trasig, i olag, i oordning
out of print   slutsåld bok
out of the way  undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outback   obygd, vildmark
outbreak  utbrott
outbreak of fire eldsvåda
outbuilding uthus
outburst  utbrott, anfall
outcast   utböling, utstött
outcaste  kastlös
outclass  distansera
outcome   resultat
outcropp  berg, klippa
outcry   larm, rop, rop, skrik
outdated  äldre version, föråldrad
outdistance distansera
outdo överträffa, överglänsa
outdoor   utomhus
outdoor grill   utegrill
outdoors  utomhus, i fria luften
outer yttre, utvändig
Outer Mongolia  Yttre Mongolit
outface   få ur fattning
outfall   utlopp, mynning
outfield  planens bortersta del
outfit   utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outflank  överlista, överflygla
outflow   utlopp, utflöde, avflöde
outfox   överlista
outgo kostnader, uygifter
outgrow   växa ur
outgrown  urvuxen
outgrowth följd, utväxt, resultat
outhermost längst ut
outhouse  uthus
outing   tur, tripp
outjockey överlista
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlast   överleva
outlaw   fredlös
outlawry  lagtrots, laglöshet
outlay   utgifter, utlägg, utgift
outlet   utlopp, avlopp
outline   skissera, kontur
outlive   överleva
outlook   utsikt, utkik
outlying land   utmark, avlägsen
outmanoeuvre   utmanövrera
outmatch  överträffa
outmoded  omodern, föråldrad
outmost   ytterst
outnumber överträffa i antal
outplay   spela ut
outpocket kontant
outpoint  poängbesegra
outpost   utpost, förpost
outprint  utgången på förlaget
output   utmatning
outrage   kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous kränkande
outrank   överträffa
outride   rida om
outrider  spanare
outright  fullständigt, rent ut
outset   början
outshine  ställa i skuggan, överglänsa
outside   utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida
outsider  utomstående
outsize   specialstorlek
outskirts utkanter
outsourcing lämna ut egen verksamhet
outspoken frispråkig
outspokenness   frispråkighet
outstanding enastående, framträda
outstretched   utsträckt
outstrip  distansera
outward   utanför
outwards  utåt, utvärtes
outwit   överlista
oval avlång
ovary äggstock
oven ugn
over över
over-fertilization   övergödning
over-greased   överfettat
over-intellectual överintellektuella
over-the-counter över disk
over-write skriva över
overactive överaktiva
overall   total
overbearing högdragen, myndig
overcame  övervann
overcast  molnig, mulna
overcharge överdebitera
overcoat  överrock
overcome  övervinna
overcrowded trångbodd, överfylld
overdo   överdriva
overdraft överskridande
overdraw  dra över kredit
overdress utstyra
overdue   försenad
overexploitation rovdrift
overfilled överfyllda
overfish  utfiska
overflow  översvämma
overflowing översvämmande
overgrazing överbetning
overgrown with  bevuxen
overhaul  översyn
overhead  fasta kostnader
overhear  få höra, får höra
overheat  överhettas
overheating överhettning
overland  landvägen
overlap   delvis täcka
overlapping överlappande
overload  överbelastning
overloaded överbelastade
overlook  förbise, överse med, förbise
overpower överväldiga
overprint övertryck
overrate  överskatta
override  åsidosätta
overrule  förkasta, upphäva
overrun   överskrida, översvämma
overseas  utomlands
overseer  verkmästare
overshadow överskugga
overshadows överskuggar
oversight förbiseende, översikt
oversleep försova sig
overstate överdriva
overstep  överskrida
overstrain överansträngning
overstrike överstryknings
overt öppen, offentlig
overtake  köra om
overtax   överbeskattas
overthrow kullkasta, störta
overtime  övertid
overture  anbud, uvertyr, stjälpa omkull
overview  översikt
overweight övervikt
overwhelm överväldiga, översvalla
overwhelmed överhopad, överväldigad
overwhelming   översvallande
overwork  överanstränga, övertidsarbete
overworked överarbetad
overwrite överskriva
overwriting överskrivande
overwrote skriva över
ovum äggcell
owe  vara skyldig
owing som skall betalas
owing to  på grund av
owl  uggla
own  egen, äga
owned ägd
owner ägarinna, innehavare, ägare
ownership ägande
owning   ägande
ox  oxe
ox-eye daisy   prästkrage
oxide oxid
oxidize   oxidera
oxonion   oxford-
oxygen   syre
oyster   ostron
oz  uns
ozone ozon
pa  pappa
pace fart
pacific   stilla
pacify   lugna
pack packe, packa
pack of cards   kortlek
pack up   emballera
package   kolli, bal, paket
packaging emballage
packed   packad
packet   bunt, litet paket, paket
packing   frakt, packning
packs packar
pact fördrag
pad  vaddera, madrassera, kudde
padding   vadd, stoppning
paddle   paddla, paddel
paddock   sadelplats, hästhage, hage
padlock   hänglås
pads kuddar
pagan hedning, hednisk
paganism  hedendom
pagans   hedningar
page sida
pageant   festtåg
pages's   sidors
pagination sidbrytning
paid betalad
pail ämbar, hink
pain kval, ont, plåga, pina, smärta, värk
painful   plågsam, smärtsam
painfully smärtsamt
painless  smärtfri
pains möda
pains of hell   avgrundskval
painstaking noggrann
paint måla, smink
painter   målare
painting  målning, måleri
pair par
pairing   parning
pairs par
pajamas   pyjamas
pal  vän
palace   palats, slott
palatable smaklig
palate   gom
pale blek
pale blue ljusblå
palestine palestina
palette   palett, färgkarta
palfrey   liten ridhäst
paling   staket, plank
pall bårtäcke, äcklas
pallet   hård bädd, brits
palliative lindringsmedel
pallid   blek
palm handflata
palmer   pilgrim
palmetto  solfjäderspalm
palms handflator
palpable  kännbar, påtaglig
palpitate darra, klappa
pals vänner
palsy slaganfall
paltry   usel, lumpen, futtig
pamper   klema bort
pamphlet  broschyr
pan  skål, kastrull, gryta, panna
pan-european   alleuropeisk
pancake   pannkaka
pane fönsterruta
panel ruta, fält, panel
pang styng, smärta
panic panisk, panik, få panik
panoply   fullständig rustning
pans kastruller
pansy pensé
pant flämta, stånka, flämtning, flåsa
panther   panter
panties   trosor
pantry   skafferi
pants kalsonger, byxor
pap  välling, gröt
papa pappa
papacy   påvedömet
papal påvlig
paparazzi kändisfotograf
paper tidning, papper
paper-based pappersbaserade
paperback pocketbok
paperboard papp
papers   papper
papersize pappersstorlek
paperwork pappersarbete
papyri   papyrus
papyrological   papyrologiska
papyrologists   papyrologist
papyrology papyrologi
papyrus   papyrus
par  pari
parable   liknelse
parachute fallskärm
parade   parad, promenadplats
paradise  paradis
paraffin  fotogen
paraffin-oil   fotogen
paragon   mönster
paragraph paragraf, notis
paragraphs paragrafer
parallel  parallell
paralysis förlamning
paralyze  förlama
paralyzed lam
parameters parametrar
paramount förnämst
paranthesis parantes
parapet   bröstvärn
paraphernalia   grejor
parboil   förvälla
parcel   paket
parcelling out  avstyckning
parcels   paket
parch förtorka
parchment pergament
pardon   förlåtelse, benåda
pare klippa, skala
parent's  föräldrars
parenthesis parentes
parenthood föräldraskap
parents   föräldrar
parings   något avklippt
parish   socken, pastorat, kommun, församling
parishes  församlingar
Parisian  parisare
parity   paritet
park park, parkera
parked   pakerad
parlance  talspråk
parley   parlamentering, överläggning
parliament parlament, riksdag
parliamentarism parlamentarismen
parlour   vardagsrum
parlour-maid   husa
parlyze   lamslå
parochial socken-
parody   parodi
parole   hedersord
parquet floor   parettgolv
parrot   papegoja
parry parera
parse analysera en sats
parsley   persilja
parsnip   palsternacka
parson   pastor, präst, kyrkoherde
parsonage prästgård
part part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll
part-owner delägare
part-time deltid
part of speech  ordklass
partake   delta
partial   partiell, partisk
partially delvis
participant deltagare
participant in  delaktig i
participate delta
participator   deltagare
participle particip
particle  smådel
particular speciell, detalj
particularly   i synnerhet, särskilt
parties   delar
parting   delning, avsked, bena
parting greeting avskedshälsning
partisan  anhängare
partition uppdelning, skiljevägg, fack
partition off   avbalka
partly   dels, delvis
partner   partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon
partnership delägarskap, enkelt bolag
partridge rapphöna
parts delar
party kalas, bjudning, samkväm, fest
parvenues uppkomlingar
pasqueflower   backsippa
pass förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka
pass-book motbok
pass-key  dyrk
pass a test godkänna
pass away avliva, förgå
pass over utelämna
pass through   genomgå
passable  acceptabel
passage   överfart, genomfart, överresa, korridor, pass
passed   passerade
passenger trafikant, passagerare
passer-by förbipasserande, förbigående
passerby  förbipasserande
passes   passerar
passing   övergående
passion   vrede, passion, lidelse
passionate häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull
passionately   passionerat
passive   passiv
passively passivt
passport  pass
password  lösen, lösenord
past förliden, förbi, över
past times gången tid
paste klister, smet, infoga, pasta
pasteboard papp
pasted   infogad
pastel   pastell
pastime   tidsfördriv
pasting   infogande
pastor   pastor
pastry   bakelse
pasturage on grass   bete
pasture   betesmark, betesmark, hage
pasty köttpastej
pat  klapp, klappa
patch laga, flik, täppa, lappa, lapp
pate skalle
patent   uppenbar, patent
patented  patenterad
patentee  patentinnehavare
patents   patent
paternal  faders-, faderlig
path bana, väg, sökväg, stig
pathetic  rörande
pathname  sökvägsnamn
paths sökvägar
patience  tålamod
patient   tålig, patient, tålamod
patriarchs patriarkerna
patrimony fädernearv
patrol   patrullera, avpatrullera, patrull
patron   kund, gynnare
patronage beskydd
patted   klappade
patter   smattra, rabbla
pattern   mönster, modell, förebild
patterned mönstrad
patterns  exempel
patty pastej, bulle
paunch   buk
pauper   fattighjon
pause uppehåll, paus, rast
pave stenlägga
pavement  trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning
pavilion  paviljong
paw  tass
paw (bear) ram (björn)
pawn pant, pantsätta
pawn-broker pantlånare
pawnbroker pantlånare, pantbank
pawned   pantat
pay  avlöna, betala, avlöna, erlägga
pay-as-you-earn källskatt
pay-slip  lönebesked
pay a compliment visa en artighet
pay a fine böta
pay a visit göra visit
pay attention to ta notis om, uppmärksamma, lystra till
pay back  återbetala
pay for   bekosta
pay in taxes   betala skatt
pay off   avbetala
payable   betalningsbar
paycheck  lönecheck
payday   avlöningsdag
payee betalningsmottagare
payer köpare
paying   betalande
payment   likvid, betalning, utbetalning
payments  betalningar
payroll   avlöningslista
pays betalar
pea  ärta
peace fred, frid
peace-loving   fredsälskande
peace terma fredsvillkor
peaceable fredlig
peaceful  fredlig, fridfull
peach persika
peacock   påfågel
peak topp
peaked   spetsig, mager
peaks toppar
peal klockringning, brak
peanut   jordnöt
peanuts   jordnötter
pear päron
pearl pärla
peasant   bonde
peat torv
pebble   sten, kiselsten
peck picka
peckish   hungrig
peculiar  egendomlig, besynnerlig
peculiarity egenhet, egendomlighet
pecuniary penning-
pedal pedal, trampa
pedantic  pedantisk
peddle   idka gårdfarihandel
pedestal  postament
pedestals socklar
pedestrian fotgängare, gångtrafikant
pedigree  stamtavla, släkregister
pedlar   gårdfarihandlare
peel skala, skal
peeled   skalad
peep pipa, kika, titta
peep a sound   pipa ett ljud
peepholes fönstergluggar
peer kika
peerless  makalös
peerlessly makalöst
peewit   vipa
peg  pinne
pell-mell huller om buller
pellet   hagel, liten kula
pelt skinn, bombardera
pelvic   bäcken, bottnande
pen  penna
pen-name  pseudonym
penalty   straff, vite
penance   botgörelse
pencil   penna (blyerts-), pensel, blyertspenna
pendant   örhänge, hängande, mostycke
pending   oavgjord, i avvaktan på
pendulum  pendel
penetrate penetrera, tränga igenom, genomtränga
penetration genomslagskraft
penguin   pingvin
penholder pennskaft
peninsula halvö
penitence ånger
penitent  botfärdig, ångerfull
penitentiary   fängelse
penmen   skrivare
pennant   vimpel
penniless utfattig
pennon   vimpel
pens pennor
pension   pension
pension off pensionera
pensioner pensionär
pensive   tankfull
pent instängd, inspärrad
pent-up   undertryckt
pentagon  femhörning
pentecost pingst
Pentecostal revival   pingsrörelse
penthouse regntak, takvåning
penury   armod
people   folk, man
people's  människors
peoples   folks
peoples'  folks
pep  kläm, fart
pepentant ångerfull
pepper   peppar
pepper-and-salt grå- och vitspräckligt tyg
per-unit  per-styck
per-units per-styck
per cent  procent
perambulator   barnvagn
perceive  märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli
percent   procent
percentage procenttal
percentages procenttal
percents  procent
perceptible kännbar, skönjbar, märkbar
perception uppfattning, förnimmelse
perch abborre, hönspinne, pinne
perchance till äventyrs
perches   abborrar
percolate filtrera
perdition fördärv
peremptory bestämd, diktatorisk
perennial flerårig
perfect   fullkomlig, perfekt
perfection fulländning
perfectly perfekt
perfidious svekfull, trolös
perforate perforera
perforation perforering
perform   utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances   uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs  utför, uppträder
perfume   parfym, vällukt, parfymera
perfumed  parfymerad
perfunctory likgiltig
perhaps   kanske
peril våda, fara
perilous  farlig
period   skede, termin, tid
period of employment  anställningstid
period of notification anmälningstid
periodic  återkommande
periodical periodisk, tidskrift
periods   perioder
perish   förgås, omkomma
perishable förgängliga
periwinkle snäcka
perjury   mened
perm permanenta, permanentning
permanent ständig
permanent (emplyment) ordinarie
permanently permanent
permeate  genomtränga
permeates genomtränger
permission tillåtelse, lov, permission
permit   tillåta, låta
pernicious fördärvlig
perpendicular   lodrät
perpetrate föröva
perpetual oupphörlig, ständig, beständig
perpetual curate komminister
perplex   förvirra, förbrylla
perplexed rådvill, rådlös
persecute förfölja
persecution förföljelse, förfölja
perseverance   uthållighet
persevere framhärda
persevering ihärdig, trägen
Persian   perser
Persian lamb   persian
persist   framhärda
persisted framhärdade
persistent envis
persists  framhärdar
person   person, människa
person's  persons
personage gestalt, personlighet
personal  enskild, personlig
personal estate lösöre
personality personlighet
personally personligen
personify personifiera
personnel personal
persons   personer
perspcacious   klarsynt
perspective perspektiv
perspicacious   skarpsynt
perspicuous överskådlig
perspiration   svettning, svett
perspire  svettas
persuade  övertyga, övertala
persuaded övertygas
persuasion övertalning
pert näbbig, näsvis
pertain   angå, tillhöra
pertinent tillämplig
perturb   oroa, störa
perusal   genomläsning
peruse   läsa noggrant
pervade   genomtränga
perverse  förvänd, vresig
pervert   fördärva
pest pest, plågoris
pester   plåga, besvära
pesticide insektsmedel
pestilence farsot
pestle   mortelstöt
pet  älsklingsdjur, kela
pet name  smeknamn
petal kronblad, blomblad
petition  anhållan
petrify   förstena
petrol   bensin
petrol to the car bensin till bilen
petroleum bensin
petticoat underkjol, underklänning
petty liten, bagatellartad, småsint
petulant  grinig, kinkig, knarrig
pew  kyrkbänk
pewter   tenn
phantom   vålnad, spöke, skepnad
Pharaoh   farao
pharisee  farisé
pharmaceuticals läkemedel
pharmacies apotek
pharmacy  apotek
phase fas, skede
pheasant  fasan
phenomena fenomenen
phenomenon fenomen, företeelse
phial liten flaska
philander flörta
philanderer flickjägare
philatelist filatelister
philemon  filemon
Philippians filipperna
Philippines filippinerna
philistine filisté
philistinee bracka
philosopher filosof
philosophic filosofisk
philosophy filosofi
phone telefon
phonebook telefonbok
phoney   falsk, låtsad
phony falska
phosphate fosfat
phosphorescent  fosforescerande
photo fotografi
photocopying   fotokopiering
photograph fotografi, fotografera
photographer   fotograf
photographic   fotografisk
photographs fotografier
photography fotografi
photogravure   fotogravyr
photos   fotografier
phrase   fras, uttryck
phrase-database frasbas
phrases   fraser
physical  fysisk
physical labour kroppsarbete
physically fysiskt
physician läkare
physics   fysik
physiology fysiologi
physique  kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet
pick dyrka upp, plocka, peta, hacka
pick berries   rensa bär
pick up   ta upp
picket   stake, strejkvakt, piket
picking   att ta
pickings  överblivet, smulor
pickle   klämma, ättikslag
picklock  dyrk
picknic   utflykt
pickpocket ficktjuv
picks plockar
picnic   utflykt
pictorial illustrerad
picture   tavla, målning, bild, porträtt, bild
picture hook   X-krok
pictures  bilder
picturesque pittoresk
pie  tårt, pastej, paj
piece lapp, stycke, pjäs, bit
piece-work ackordsarbete
piece of furniture   möbel
piece of money  penning
piecemeal styckevis
pieces   bitar
piecework ackordsarbete
piechart  tårtdiagram
pier brygga, pir
pierce   genombryta, genomborra
piercing  genomträngande
piety pietet, fromhet
pig  gris
pig-iron  tackjärn
pigeon   duva
pigeon-hole fack
pike gädda, pik
pike-perch gös
pilate   pilatus
pile trave, hög, påle, stapel, trava upp
pilfer   snatta
pilgrim   pilgrim
pilgrimage pilgrimsfärd, vallfärd
piling up anhopning
pill piller
pillage   plundring
pillar   kudde, pelare
pillar-box brevlåda
pillion   bönpall, damsadel
pillory   skampåle
pillow   huvudkudde, kudde
pillow-case kuddvar, örngottsvar
pilot pilot, lots, lotsa
pimpernel rödarv
pimple   finne, blemma, kvissla
pin  knappnål, nål, stift
pinafore  barnförkläde, förkläde
pincers   kniptång
pinch knipa, nypa
pincushion nåldyna
pine tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort
pine-wood tall (trä)
pine away försmäkta
pineapple ananas
pinion   kuggdrev, bakbinda
pink rosa, skär
pinnacle  takspira, höjdpunkt
pins stift
pint halvstop
pioneer   pionjär
pious from
pipe pipa, avloppsrör, ledning, rör
pipeline  rörledning
piper säckpipsblåsare, blåsare
pipes ledningar
pique såra, förtrytelse
pirate   sjörövare
pisciculture   fiskodling
pissed   plakat
piston   kolv
pit  grop
pit prop  gruvstötta
pitch lutning
pitch-man gatuförsäljare
pitchblack kolsvart
pitcher   tillbringare, handkanna
pitchfork högaffel
piteous   sorglig, ynklig, ömklig
pitfall   fallgrop
pith märg
pith helmet tropikhjälm, tropikhjälm
pithead   gruvöppning
pithy märgfull, märgfylld
pitiable  ynklig, ömklig
pitiful   medlidsam, ömklig
pitiless  skoningslös, obarmhärtig
pito ringbult
pittance  svältlön, liten lön, smula
pitty-patter   tassande
pity medlidande, synd, ömka
pityful   ynkliga, ömklig
pivot lagertapp
pixel bildpunkt
pixie alf, tomtenisse
pixilated snurrig, vimsig
pizza pizza
placard   affisch, anslag, löpsedel, plakat
placate   försona, blidka
place ställa, sätta, anbringa, placera, plats
place name ortnamn
place setting   bordskuvert
placebo   placebo
placed   placerad
placement placering
placenta  moderkaka
places   placerar, platser
placid   lugn, fridfull, blid
placing   placerande
plage plage
plagiarism plagiering
plagiarize plagiera
plague   farsot, pest
plaguey   besvärlig, irriterande
plaice   rödspotta
plaid schal, pläd, filt
plain slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig
plain-clothes   detektiv
plainly   helt enkelt
plainness enkelhet, alldaglighet
plainsman slättinvånare
plainsong unison kyrkosång
plainspoken frispråkig
plaintiff kärande
plaintive klagande
plait plissera, fläta, vecka
plaits   flätor
plan planera, planera, utkast, plan
plane hyvla, plan, flygplan, hyvel
planetarium planetarium
planetoid asteroid
plangent  dånande
plank planka
planking  plank
plankton  plankton
planner   planerare
planning  planerande
plant ört, växt, placera, plantera, planta
plantain  groblad
plantation plantering, plantage, koloni
planting  placerande
plantlouse bladlus
plants   placerar
plaque   minnestavla, platta
plashy   våt, sank
plasma   plasma
plaster   plåster, murbruk
plaster cast   gipsförband
plastering rappning
plastic   plast
plat täppa, jordbit
plate plansch, skiva, plåt, platta, tallrik
plate rack diskställ
plateau   platå
platform  läktare, kateder, plattform
plating   försilvring, förgyllning
platinum  platina
platitude banalitet
Plato Platon
platter   tallrik
plattform tribun
platton   pluton
plaudit   applåder, gillande
plausible rimlig, sannolik, antaglig
play gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka
play-bill program, affisch
play-peg  hage för barn
play down avdramatisera
play music musicera
play of features minspel
play traunt skolka
playability spelbarhet
playable  spelbar
playback  uppspelning
playcarding affischering
player   spelare
playfellow lekkamrat
playful   lekfull
playfully lekfullt
playground lekplats
playing   spelar
playmate  lekkamrat
plays spelar
playwright dramatisk författare
plea yrkande
plead försvara, yrka
pleaded   bad
pleasant  behaglig, trevlig, angenäm
pleasantly angenämt
please   vänligen, behaga
pleased   nöjd, belåten, glad
pleases   tilltalar
pleasing  anslående
pleasure  behag, nöje
pleasure in glädje över
pleat veck, plissera, rynka
plebiscite folkomröstning
pledge   löfte, pant, pantsätta, lova
plenitude fullhet, överflöd
plentiful ymnig
plenty   massor
plenty of gott om
pliable   smidig, böjlig
pliant   böjlig, smidig
pliers   flacktång, tång
plight   belägenhet, tillstånd
plod knoga, traska
plot täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera
plot against   stämpla mot
plotting  intrigant
plough   plog, plöja, plog
ploughing plöjning
plover   brockfågel
pluck mod, kugga, plocka
plug plugg, plomb, tapp, propp
plum plommon
plumb lod, lodrätt, blylod
plumb-line lodlina
plumber   rörarbetare
plumbing  rörarbete
plumbs   lodar
plummet   sänke, lod
plump knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig
plunder   byte, plundring, plundra
plundering plundrande
plunge   rusa, doppa
plunge into störta sig in i
plural   pluralis
plus-fours golfbyxor
plush flott, plysch, rik
ply  lager, bearbeta, veck
pneumatic pneumatiska
pneumonia lunginflammation
poach tjuvfiska, tjuvjaga
pock koppa, märke
pock-marked koppärrig
pocket   ficka
pocketbook plånbok
pod  balja, skida
pod to a bean   skida
poem dikt
poet skald, poet, diktare
poetess   skaldinna
poetical  poetisk
poetry   poesi, dikter
point pigg, poäng, udd, spets, punkt, spetsa, udde
point-blank rakt på sak
point-duty trafikdirigering
point at  peka på
point of view   synpunkt
point out utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera
pointed   spetsig, pekade
pointer   pekare, visare
pointing  pekande
pointless uddlös
points   pekar
poise balans, balansera
poison   förgifta, gift
poisoning förgiftning
poisonous giftig
poke peta, röra om
poker eldgaffel
poking   sökande
Poland   Polen
polar bear isbjörn
pole påle
Pole polack, polack
pole stång, pol
pole-jump stavhopp
pole-vault stavhopp
polecat   iller
police   polis
policeman polis
policies  taktik
policy   politik
policy-holder   försäkringstagare
policyholder   försäkringstagare
Polish   polsk
polish   polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr
polish shoes   putsa skor
polished  polerad
polite   hövlig, artig
politeness hövlighet, artighet
politic   klok
political politisk
politically politiskt
politician politiker
politics  politik
poll röstning, topphugga, rösta
pollutant förorenande ämne
pollute   orena, förorena, förorena
pollution miljöförstöring
poltroon  pultron
polyamide amidplast
polygamy  månggifte
polythene polyeten
pomegranate granatäpple
pommel   sadelknapp, puckla på
pomp ståt
pompous   ståtlig, uppblåst
pond damm
pond with water damm
ponder   grunna, grubbla, fundera
pondered  funderat på
ponderous tung, ovig
poniard   dolk
pooh åh
pooh-pooh rynka på näsan åt
pool göl, damm, bassäng, pöl, tjärn
poop akter
poor torftig, dålig, stackars, fattig
poor relief fattigvård
pop  champagne, pappa, smäll
pope påve
pope-eyed med utstående ögon
popes påvar
poplar   poppel
poppy vallmo
pops poppar
populace  pöbel
popular   omtyckt, populär, poppel
popularity popularitet
popularize popularisera
population folkmängd, befolkning
populous  folkrik
porcelain porslin
porch portal
porcupine piggsvin
pore stirra, por
pork svinkött, griskött, fläsk
porous   porös
porpoise  tumlare
porridge  gröt
port hamn, hamnstad, babord
port light babords lanterna
port of call   angöringshamn
portabel  bärbara
portable  flyttbar, portabel
portend   förebåda
portent   förebud
porter   portvakt, vaktmästare
portfolio portfölj
porthole  hyttventil
portion   dela, del, portion
portions  delen
portly   ståtlig, fetlagd
portmanteau kappsäck
portrait  porträtt
portray   avpoträttera
portrayed porträtterad
ports portar
portuguese portugis
pose framställa, posera, pose
poser kuggfråga
posh flott, elegant
position  ställning, plats, läge
positioned placerad
positive  positiv
posse civiluppbåd, väpnad grupp
posses   inneha
possess   besitta, äga, inneha
possessed besatt
possessing innehavande
possession tillhörighet, ägo, besittning
possessive hagalen
possibility möjlighet
possible  eventuell, möjlig
possibly  möjligen, möjligtvis
post stolpe, posta, plats, befattning, post
post-free betalt porto
post-letter postbrev
post-mortem obduktion
post-office postanstalt, postkontor
postage   porto
postal   post
postal-order   postanvisning
postcard  vykort, brevkort
postcode  postnummer
posted   avsänd
poster   affisch
posterior senare än, ända, bakdel
posterity efterkommande, eftervärld
postern   liten sidodörr, bakdörr
postglacial postglacial
posthaste i ilfart
posthumous efterlämnade, postum
postiche  postisch, löshår
posting   avsända
posting-number  postnummer
postman   brevbärare
postmark  poststämpel
postnatal efter födelsen
postpone  bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
postscript efterskrift
postulate förutsättning, självklar sak
posture   posering, hållning
posturing poserande
posy bukett
pot  kanna, gryta, kruka, burk
pot roast grytstek
potash   kaliumkarbonat, pottaska
potassium cyanide cyankalium
potato   potatis
potato chips   chips
potbelly  isterbuk, kalaskula
poteen   hembränt
potent   kraftig, stark
potentate potentat
potential möjlig
potentiality   utvecklingsmöjlighet
potentiometers  potentiometrar
pother   stickande rök
potherb   köksväxt
pothole   jättegryta
potholing grottforskning
potluck   husmanskost
potplant  krukväxt
potpourri potpurri
potsherds keramikhögar
pottasic  kali
potter   krukmakare
potting shed   trädgårdsskjul
pouch pung
poulterer fågelhandlare
poultice  grötomslag
poultry   höns, höns, fjäderfä
poultry-breeding fjäderfä-avel
pounce   kasta sig över
pounch   pung
pound bulta
pound (£) pund
pour flöda, ösa, hälla
pour out  utgjuta
pouring   flytande
pout tjura
poverty   fattigdom, armod
powder   krut, pulver, puder, pudra
powder-puff pudervippa
powder-room damtoalett
powdered sugar  strösocker
power fömåga, kraft, styrka, makt
power-play maktspel
power of attorney fullmakt
power plant kraftverk
power station   kraftstation
powerful  kraftfull, stark, mäktig
powerfully kraftfullt
powerless kraftlös, vanmäktig
powerlessness   vanmakt
powerline kraftledning
pox  hudutslag
practicable görlig, genomförbar
practical praktisk
practically praktiskt taget
practice  vana, praktik, övning, idka, öva
practices utövning
practise  träna, utöva, öva
practised erfaren, van
practitioner   praktiserande
pragmatic pragmatisk
prairie   prärie
prairie doog   präriehund
prairie wolf   prärievarg
praise   lovprisa, beröm, prisa, berömma
praised   prisade
praisers  lovprisare
praiseworthy   berömvärd
praline   bränd mandel
pram barnvagn
prance   dansa, stoltsera
prance about   kråma sig
prank tilltag, upptåg, spratt
prankster upptågsmakare
prate babbla
prattle   babbla, pladder
prawn räka
praxis   praktik
pray bedja
prayer   bön
prayer book bönbok
prayer rug bönematta
pre  för
pre-eminent överlägsen
pre-eminently   i allra högsta grad
pre-philately   förfilateli
pre-recorded   för-inspelade
pre-release förhands-utgivning
pre-warn  förvarna
preach   predika
preacher  predikant
preaching predikandet
preamble  förord, inledning
prearrange avtala
precarious betänklig, vansklig, osäker
precaution försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått
precautions försiktighetsåtgärder
precede   gå före
preceded  föregånget av
precedence företräde
precedent prejudikat, föregående
precept   föreskrift
precinct  område, gräns
precious  värdefull, dyrbar
precipice bråddjup, stup
precipitate brådstörtad, påskynda
precipitous brant
precise   exakt, precisera, precis
precisely precis
preclude  utestänga, hindra
precocious brådmogen
precosion förebyggande
precursor föregångare
predate   fördatera
predation plundring
predatory rov-
predecessor företrädare
predefined fördefinierad
predetermined   förbestämd
predicate predikat
predict   förespå, förutsäga
predictable förutsägbara
predicted förutsa
prediction förutsägelse
predicts  säger
predilection   förkärlek, förkärlek
predispose göra mottaglig
predisposition  mottaglighet
predominance   övermakt
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
predominate dominera
preen putsa
prefab   monteringsfärdigt
prefabricate   förhandstillverka
preface   företal, förord
prefatory inledande
prefect   ordningsman
prefer   framföra, föredraga, föredra
preferable bättre
preferably företrädesvis, helst
preference företräde före, inställning, preferens
preform   prestera
pregnancy havandeskap
pregnant  havande, grossess, gravid, innehållsrik
prehensile claw gripklo
prehistoric förhistorisk
prejudice fördom
prejudiced fördomsfull
preliminaries   förberedelser
preliminary förberedande
prelude   förspel
premarital föräktenskaplig
premature förtida, för tidig
premeditate tänka ut
premeditated   uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
premier   främst, premiärminister
premise   premiss, fastighet, antagande
premium   premium, premie
premonition förvarning
preoccupied upptagen
preparation preparat, förberedelse
prepare   förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera
prepared  beredd, förberedd
preparing förberedande
prepatory förberedande
prepay   betala i förskott
prepayment förskottslikvid
preponderance   överlägsenhet
preposition preposition
preposterous   bakvänd, orimlig
preprocessor   hjälpprocessor
prerogative privilegium, förmånsrätt
presage   förebud, förebåda
prescribe föreskriva, påbjuda, ordinera
prescription   föreskrift, recept, bestämmelse
presence  närvaro
present   gåva, present, framföra, nuvarande, presens
present times   nutid
presentations   presentationer
presented presenterad
presentiment   förkänsla
presenting presenterande
presently strax, kort därefter
presents  presenterar
preservation   bevarande
preserve  sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara
preserve-tin   konservburk
preserved bevarad
preserves sylt
preserving inkokning
preset   förbestämd
president ordförande, president, ordförande
press ansätta, klämma, pressa, press, trycka
press-stud tryckknapp
pressed   nedtryckt
pressing  enträgen, tryckande
pressure  press, tryck
presto   snabb, hastigt
presumably förmodligen
presume   drista sig, förmoda, undererstå sig
presumption övermod, förutsättning
presumptuous   övermodig, självsäker
presuppose förutsätta
pretence  förevändning
pretend   låsas, påskina, föregiva
pretends  låtsas
pretension anspråk
pretentious anspråksfull
pretext   förevändning
prettier  sötare
pretty   ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck
prevail   övertala, segra, få överhanden, härska
prevailing rådande
prevalent gängse
prevaricate söka undanflykter
prevent   avstyra, förhindra, förbygga
prevent from   avhålla från
prevention förhindrande
preview   förhandsvisning
previewing förhandsvisningen
previews  förhandsvisningar
previous  föregående, tidigare
previously tidigare
prey rov, byte, be
price pris
price per unit  à-pris
priceless ovärderlig
pricelist prislista
prices   priser
priceworthy prisvärt
pricing   prissättning
prick sting, sticka
prickle   sticka, tagg
prickly   taggig
pride högmod, stolthet, högfärd, stolthet
priest   katolsk präst, präst
priestess prästinna
priesthood prästerskap
prifessional   professionell
prifitable nyttig
prig självkär pedant
priggish  självgod, petig
prim stel, korrekt, prudentlig
primacy   primat, överhöghet
primarily primärt
primary   ursprunglig, primär
primate   ärkebiskop
prime anstryka, flöda
prime minister  premiärminister, statsminister
prime time bästa sändningstid
primed   flödat
primer   knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer
primerose gullviva
primers   läroböcker
primeval  ursprunglig
primeval forest urskog
primitive ursprunglig, enkel, primitiv
primogeniture   förstfödslorätt
primordial ursprunglig, urtids-
primp snygga upp sig
prince   prins, furste
princedom furstendöme
princely  furstlig
princess  prinsessa, furstinna
principal huvudsakligen
principal clause huvudsats
principal parts tema, böjningsformer för verb
principal teacher rektor
principality   furstendöme
principe  princip
principle princip
principled principfast
prink snygga upp sig
print trycka, tryck, skriva ut
print-out datautskrift, utskrift
print shop tryckeri
printable utskriftsbar, tryckbar
printed matter  trycksaker
printer   skrivare, boktryckare
printer's error tryckfel
printer's ink   trycksvärta
printing  tryckning, utskrift
printing-press  tryckpress
printing works  tryckeri
prior tidigare
prior to  före, innan
prioress  priorinna
priority  förtursrätt, företräde, prioritet
prise bända upp
prism prisma
prison   fängelse
prison-warder   fångvaktare
prisoner  fånge
prisons   fängelser
privacy   enskildhet
private   enskild, menig, privat
privately privat
privation försakelse, umbärande
privilege privilegium, rättighet
privileges förmåner
privy avträde, hemlighus, hemlig
prize bända, värdera högt, belöning, pris, vinst
prize-winner   pristagare
prize competition pristävlan
prize in school premium i skolan
prize open bända
prize( to gain) pris (att få)
probability sannolikhet
probable  sannolik, trolig
probably  möjligen, troligtvis
probation villkorlig dom, prov
probe undersöka, sondera
problematic problematiska
problems  problem
procedure procedur
proceed   fortsätta
proceeding fortsätta
process   processen, behandla
processed tillverkade
processes processer
processing tillverkning av
procession tåg
processor behandlare
processors processorer
proclaim  proklamera, utropa
proclaimed proklamerade
proclaimer förkunnare
procure   anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera
procurement anskaffning
prod egga
prodigal  slösande
prodigious oerhörd
prodigy   vidunder
produce   prestera, frambringa, skapa, alstra, producera
producer  producent
producing skapande
product   alster, produkt
product-development   produkt-utveckling
production produktion, alstring
productive produktiv
productively   produktivt
products  produkter
profane   vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional   yrkesmässig
professional-looking  yrkesmässiga
professionally  proffesionellt
professor professor
professor of   professor i
professorship   professur
proffer   erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile   profil
profiles  profiler
profit   fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits   förtjänster
profligate utsvävande
profound  djupsinnig, djup
profuse   överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
progeny   avkomma
program   program
program-ideas   programidéer
programfile programfil
programme spelplan
programmer programmerare
programmers programmerare
programming programmering
programming-language  programmeringsspråk
programming-utensils  programmerings-tillbehör
programminghints programmeringstips
programs  program
progress  utveckling, framsteg
progressed utvecklats
progressive progressiva
prohibit  förbjuda
prohibition förbud
project   projekt
project's projektets
projecting utskjutande
projection projektering
projects  projekt
proletarian proletär
proletariate   proletariat
prolific  fruktbar
prolix   vidlyftig, långrandig
prolong   förlänga
prolongation   förlängning
prom promenadkonsert
prominent framträda, bemärkt, framträdande
promiscuous blandad
promise   utlova, lova, löfte
promontory udde
promote   befordra, befrämja, främja
promoted  stött
promotes  främjar
promotion avancemang, befordran
prompt   sufflera, påpasslig, snar
prompted  uppmanad
prompting omedelbar
promptly  omedelbart
promptor  sufflör
promulgate kungöra, förkunna, utfärda
prone framstupa, benägen
prong gaffelspets
prononcement   yttrande
pronoun   pronomen
pronounce avkunna, uttala
pronounciation  uttal
proof prov, bevis, korrektur
prop stödja, stöd
propagate propagera, fortplanta
propagation fortplantning, avling
propel   framdriva
propeller propeller
propensity böjelse
proper   vederbörande, ordentlig, tillbörlig
proper name egennamn
properly  ordentligt
properties egenskaper
property  gods, ägodel, egendom, egenskap
prophecies profetior
prophecy  profetia, spådom
prophesied profeterat
prophesty förespå
prophesy  profetera
prophet   profeten, profet
prophetic profetiska
prophetically   profetiskt
prophets  profeter
propitiate blidka
proporly  egentligen
proportions proportioner
proposal  frieri, förslag
proposals förslag
propose   föreslå, fria
proposed  föreslagna
proposition sats
propound  föreslå
proprietor ägare, ägarinna
proprietorship  äganderätt
propriety konvenans, anständighet
propulsion framdrivande
prosaic   prosaisk
prose prosa
prosecute åtala, åklaga
prosecuted åtalad
prosecution åtal
prosecutor åklagare
proselytes proselyter
prospect  utsikt
prospector malmletare
prospects framtidsutsikter
prospectus prospekt
prosper   blomstra, trivas
prosperity framgång, välstånd, välgång, medgång
prosperous gynnsam, blomstrande
prospers  blomstrar
prostitute prostituerad, fnask
prostrate hjälplös, utsträckt
protect   freda, skydda, förvara
protection skydd, beskydd
protective skyddande
protects  skyddar
protest   protestera
protest against protestera mot
Protestant protestant
protested protesterade
protests  protesterar
protocol  protokoll
prototype prototyp
protract  förlänga
protrude  skjuta ut
protruding utstående, framskjutande
proud högfärdig, stolt
proudly   stolt
prove bevisa, ådagalägga, påvisa
prove to be visa sig vara
proven   bevisats
proverb   ordspråk
proves   bevisning, bevisar
provide   förse
provide for försörja
provided  såvida, försedd
providence försyn
provides  förser
providing förutsatt att
province  landskap, län, provins
provincial småstadsbo, provinciella
provinsional   tillfälligt
provision förråd, tillförsel, matvaror, proviant
provisional provisorisk
provisions matsäck, proviant, livsmedel
proviso   förbehåll
provisory villkorlig, provisorisk
provocation anledning
provoke   förarga, förtörna, reta, framkalla
provoking retsam
prow för, stäv
prowess   tapperhet
prowl stryka omkring
proximity anslutning
proxy ombud
prude pryd person, pryd
prudence  klokhet
prudent   förtänksam, klok
prudish   pryd
prune beskära träd, sviskon
Prussia   Preussen
pry  kika, snoka
psalm psalm
pseudo   falsk
psychic   psykisk
psychical psykisk
psychologist   psykolog
psychology psykologi
psycological   psykisk
ptolemaic ptolemaiska
ptolemy's ptolemaios
pub  värdshus, krog
puberty   pubertet
pubic köns-
public   statlig, offentlig, publik
public's  publikens
public-house   krog, värdshus, krog, värdshus
public good allmännytta
publican  värdshusvärd
publication skrift, publikation
publications   publikationer
publiching publicerande
publicity offentlighet
publicize publicera
publicizing publicerande
publicly  publicerande
publish   publisera, uygiva, utgiva
publisher utgivare, bokförläggare, förläggare
publishers utgivare
publishing publiserar
publishing house förlag, bokförlag
Puck tomte
pucker   rynka
puddle   pöl
puerile   barnslig
puff pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt
pug  mops
pugnacious stridslysten
pull ryckning, draga, rycka, ryck, slita
pull-down rullgardin
pull a person`s hair  lugga
pulldown  drag ner
pulled   drog
pullet   unghöna
pulley   remskiva
pulleys   remskivor
pulling   dragande
pullmonary lung-
pulls drar
pulp massa, pappersmassa, mos
pulpet   predikstol
pulsate   pulsera
pulsating pulserande
pulse pulsera, puls
pulverize pulverisera
pumice   pimpsten
pummel   puckla på, sadelknapp
pump pump, pumpa
pumped   pumpade
pumpkin   pumpa
pumps pumpar
pun  ordlek, vits
punch slå, slå hål i
Punch kasper
punch punsch
punctilious pedantisk
punctual  precis, punktlig
punctuality punktlighet
punctually punktligt
punctuate punktera, kommatera
punctuation interpunktion
puncture  punktering, stick
pundit   lärd person, lärd hindu
pungent   skarp, amper
punish   bestraffa, straffa
punishment straff, straff, bestraffning
punt eka, staka sig fram
puny ynkligt liten
pup  valpa, valp
pupa puppa
pupil lärjunge, pupill, elev
pupils   elever
puppet   marionett
puppy valp
purblind  skumögd
purchase  uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp
purchaser köpare
purchasing köp av
pure ren, oblandad, idel
pure-bred renrasig
purely   enbart
purgatory skärseld
purge utrensning, rensa, rena
purification   rening
purify   rena
Puritan   puritan
purity   renhet
purloin   stjäla, snatta
purple   högröd, purpur, rosa
purport   mening
purpose   avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt
purposed  utlovat
purposeful målmedveten
purposely avsiktligt
purposes  syften
purr spinna
purse börs, pung, portmonnä
purser   överhovmästare
purslane  portlak
pursue   förfölja, utöva
pursuer   förföljare
pursuit   jakt, förföljande
purulent  varig
purvey   anskaffa, leverera
pus  var
push trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga
push-bottom tryckknapp
pushbutton tryckknapp
pushed   tryckte
pusher   gåpåare
pushes   trycker
pushing   tryckande, trycker
pushover  lätt sak, lätt match, barnlek
pusillanimous   modlös
pussy kisse
put  lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka
put aside åsidosätta
put in   infoga, tillsätta, införa
put in order   sätta i stånd, ordna
put into plaster of Paris   gipsa
put off   avspisa, uppskjuta
put on   ta på sig
put out   släcka
put to sleep   söva
put up   montera
putrefraction   förruttnelse
putrid   rutten
puts placerar
putting   uttrycka, knuffa
putty kitt
puzzle   pussel
puzzle one`s head huvudbry
puzzled   brydd
puzzlement bryderi
puzzles   pussel
puzzling  förbryllande, gåtfull
pygmy dvärg, pygmé
pylon ledningsstolpe, mast
pyramids  pyramider
quack snattra, charlatan, kvacksalvare
quackery  kvacksalveri
quad gård i college
quadrangle fyrhörning, collegegård
quadrangular   fyrkantig
quadrant  kvadrant
quadratic kvadratiska
quadruped fyrfotadjur
quadruple fyrdubbel
quadruplet fyrling
quaff dricka, klunk
quagmire  gungfly, lervälling
quail vaktel, bäva, förlora modet
quaint   gammalmodig, egen
quake skalv, skälva
Quaker   kväkare
qualification   förbehåll, kvalifikation, merit
qualifications  kvalifikationer
qualified kompetent, kvalificerade
qualifier bestämning
qualify   kvalificera
qualify oneself meritera sig
qualitative kvalitativ
qualities egenskaper
quality   egenskap, kvalificera, kvalitet
qualm oro, illamående
qualms   samvetskval
quandary  dilemma
quantitative   kvantitativ
quantity  kvantitet, mängd
quantum   kvanta, mängd
quarantine karantän
quarrel   kivas, kiv, gräl, träta
quarrelsome stridslysten, grälsjuk
quarry   byte, stenbrott
quarryman stenbrytare
quart stop
quarter   kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel
quarter-deck   akterdäck
quarterdeck akterdäck
quarterly kvartalsvis
quartermaster   intendent, styrman
quarters  kvartal, kvarter
quartet   kvartett
quarto   kvartsformat
quartz   kvarts
quash krossa, ogilla
quasi kvasi
quatation marks cituationstecken
quatrain  fyrradig strof
quaver   darra
quay kaj
quayage   kajavgift
quayside  kajområde, kajkant
queasy   kväljande, obehaglig
queen drottning
queenelike drottninglik
queenly   drottninglik, majestätisk
queer egen, besynnerlig, underlig
quell kväsa, undertrycka, kuva
quench   släcka, undertrycka
quencher  törstsläckare
queries   förfrågningar
querulous gnällig
query förfrågan
quest sökande, sök
question  förhöra, fråga, fråga
question-mark   frågetecken
question of priorities avvägningsförmåga
questionable   tvivelaktig
questioned omfrågad
questioner frågeställare
questioning ifrågasätta
questionnaire   frågeformulär
questions frågor
queue kö, köa
quibble   rida på ord, ordlek, slingra sig
quibbler  ordryttare
quibbling spetsfundig
quick rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick
quick at repartee slagfärdig
quicken   ge liv åt, egga, påskynda
quickly   fort, snabbt
quicksand kvicksand
quickstart snabbstart
quid pund
quiescent lugnt, lugn
quiet stillsam, tyst
quietly   tystlåtet
quietness stillhet
quill gåspenna
quilt sängtäcke
quince   kvitten
quinine   kinin
quip spydighet
quirk snirkel, besynnerlighet, sarkasm
quisling  quisling
quit sluta
quite helt, ganska, stilla, alldeles
quits slutar
quiver   koger, darra
quiz förhöra, frågesport, gyckla, förhör
quorum   beslutsmässigt antal
quota kvot
quotation citat, anbud (pris)
quotation mark  anföringstecken, cituationstecken
quote ange, citera
quoted   åberopade
quotes   citationstecken
quotient  kvot
rabbit   kanin
rabbit-hutch   kaninbur
rabbits   kaniner
rabble   lödder, pack, anhang, pöbels
rabid galen, arg
racall   återkalla, kalla hem
race löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling
race-course kapplöpningsbana
racehorse tävlingshäst
racial   ras-
racing   kapplöpning
rack ställning
racket   oväsen, bedrägeri, racket
racketeer gangster, utpressare
racoon   tvättbjörn
racy karakteristisk, saftig, livlig
radial   radiella
radiance  strålning, strålglans
radiate   utstråla, sprida, stråla
radiation strålning
radiator  värmeelement, kylare
radical   radikal, radikal, grundlig
radics   radie
radio radio
radio transmission   radiosändning
radioactive radioaktiv
radioactivity   radioaktivitet
radish   rädisa
radius   radie
raf  engelska flygvapnet
raffle   tombola
raft flotte
rafter   taksparre
rafts flottar
rag  bråk, skoja, trasa
rage raseri, förbittring, ilska, ursinne
ragged   trasig
ragman   lumpsamlare
ragout   ragu
rags paltor, lumpor
raid göra räder mot, räd
raids razzior
rail reling, skena
railing   ovett, räcke
raillery  raljeri
railroad  järnväg
rails räls
railway   järnväg
railway depot   bangård
raiment   skrud
rain regn, regna
rain-gauge regnmätare
rainbow   regnbåge
raincoat  regnrock, regnkappa
rainfall  regn
rainy regnig
raise upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta
raised   upprest
raises   höjer
raisin   russin
raising   resning
rake rucklare, räfsa, kratta
rally samla, retas med, rally
ram  ramm, gumse, bagge
ramble   utflykt, ströva, flanera
ramble around   flacka
rambling  svammel
ramification   förgrening
ramify   förgrena sig
rampant   frodig, vild
rampart   fästningsvall
ramshackle fallfärdig
rancid   härsken
rancour   hätskhet, agg
random   slumpvis
randomly  slumpvist
rang ringde
range omfång, räckvidd
range-finding   avståndsbestämning
range of action aktionsradie
ranger   ridande polis, skogvaktare
ranging   omfång
rank stinkande, yppig, rang, ordna, rad
ranked   rankad
ranking   ledande
rankinglist ranglista
ransack   genomleta, plundra
ransom   lösensumma, utlösa
rant orera, skryta
ranter   talare
rap  knacka, lätt slag
rapacious rovgirig
rapacity  girighet, rovgirighet
rape våldta
rapid snabb
rapid stream   strid ström
rapidly   snabbt
rapine   plundring
rapscallion buse
rapt försjunken
rapture   förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse
rapturous hänryckt
rare sällsynt
rarefy   förtunna
rarely   sällan
rarity   sällsynthet
rasberry  hallon
rascal   skojare, bov, lymmel, rackare
rash dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta
rashed   förhastade
rasp strävt ljud, fil
raspberry hallon
rat  råtta
ratchet   spärrhake
rate taxera, värde
rate of exchange kurs
rated dimensionerad
rather   ganska, snarare, hellre
ratify   stadfästa
rating   taxering, gradering
ratio förhållande
ration   portion, ransonera, ranson
rationaiize rationalisera
rational  förnuftig
rationalization rationalisering
rationalize rationalisera
ratrace   karriärjakt
rats råttor
rattan   rotting
rattle   skramla, skallra, rassla, rossla, rossling
rattling  skramlande
ratty sur
raucous   hes
ravage   härja, förhärja
rave yra, rasa, svärma
ravel riva
raven korp
ravenous  glupsk
ravine   hålväg, klyfta, ravin
ravish   hänrycka, hänföra
raw  kulen, rå
raw product råvara
rawmaterial-based råvarubaserad
ray  stråle, rocka
ray-fish  rocka
ray of light   dager
rayon konstsilke
raze rasera
razor rakkniv
razor-edge skarp egg
razorback fenval
razorbill tordmule
razorblade rakblad
razzia   raid
razzle   ute och festar
re  åter
re-create skapa på nytt
re-echo   genljuda, eka, återskalla
re-editing återredigering
re-educate omskola
re-elect  välja om, återvälja
re-employment   återanställning
re-energise sluta
re-enter  återinträda
re-establish   återupprätta
re-examine ompröva, återställa
re-exportation  reexport
re-gummed eftergummerat
reach räcka, nå, anlända, hinna
reachable åtkomlig
reaches   sträcker, når
react reagera, återverka
reaction  reaktion
reactionary bakåtsträvare, reaktionär
reactivate återaktivera
reactor   reaktor
read läsa
read-only läs bara
read off  avläsa
read through   genomläsa
readability läsbarhet
readable  läsbar
reader   läsebok, läsare
readers   läsarna
readily   gärna
readiness villighet
reading   lektyr, läsning
readjust  finjustera, revidera
readjustment   revision
readme   läs mig
readout   avläsning
reads läser
ready redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig
ready-made clothing   konfektion
ready money kontanter
reaffirm  på nytt bekräfta
reafforest återplantera
real egentlig, real, äkta, verklig, reell
real-time realtid
realign   räta ut
realignment uträtning
realistic realistiskt
realities ämnen
reality   realitet, verklighet
realizable realiserbar
realization förverkligande
realize   förstå, inse, förverkliga
reall erinra sig
really   egentligen, faktiskt, verkligen
realm rike
ream ett ris papper
reanimate väcka till liv
reap skörda
reaper   skördemaskin, skördeman
reappear  visa sig på nytt, återuppstå
reappoint återinsätta
reappraisal omprövning
reapprasial omvärdering
rear uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig
rear-admiral   konteramiral
rear-guard eftertrupp
rear-view mirror backspegel
rear seat baksäte
rear tyre bakdäck
rearly   bittida
rearmaments upprustning
rearrange arrangera om
reason   motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak
reason to grund för
reason with resonera med
reasonable rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig
reasonably skäligt
reasoning resonemang, tankegång
reassemble åter samla
reassure  lugna
reawaken  återväcka, återuppväcka
rebate   rabatt
rebel göra uppror, rebell
rebell   upprorsman
rebellion resning, uppror
rebellious upprorisk
rebelliousity   upproriskhet
rebells   rebeller
rebind   binda om
reboot   omstarta
reboots   omstartar
rebound   studsa tillbaka, reaktion
rebuff   snäsa av
rebuild   återuppföra
rebuilding återuppbyggandet
rebuilt   återuppbyggd
rebuke   tillrättavisande
recad gå tillbaka
recalcitrance   motspänstighet
recalcitrant   motspänstig
recalibrate omkalibrera
recalibrated   omkalibrerat
recall   återkalla
recant   återkalla ett yttrande
recap regummera
recarde   dra sig tillbaka
recast   gjuta om
recede   gå tillbaka
receipt   kvitto, kvittera, mottagande
receipts  recept, kvitton
receive   få, anamma, erhålla, mottaga
receiver  mottagare, telefonlur
receiving mottagande
recent   nya
recently  nyligen
receptacle förvaringskärl
reception mottagande, mottagning
receptionist   receptionist
recession tillväxt
recessive recessiv
recharge  ladda om
rechecks  kontrollerar
recieving mottagande
recipe   recept
recipient mottagare
reciprocal ömsesidig
reciprocate göra en gentjänst
reciprocity ömsesidighet
recital   uppläsning, konsert
recitation deklamation
recite   deklamera, uppläsa
reckless  hänsynslös
recklessness   övermod
reckon   räkna, beräkna, tror
reckoning räkning
reckons   beräknar, tror
reclaim   återfordra
reclassify klassificera om
recline   vila, luta sig bakåt
reclining tillbakalutande
recluse   eremit
recognition igenkännande
recognize känna igen
recoil   rekyl, rygga tillbaka
recoilless rekylfri
recollect påminna sig, minnas
recollection   erinran
recommence börja på nytt
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable   rekommendabel
recommendation  rekommendation
recommendations rekommendationer
recompense ersättning, ersätta
recompile omkompilera
reconaissance   rekognoscering
reconcile försona, förlika
reconciliation  förlikning
recondite dunkel, fördold
recondition reparera upp
reconnoitre spana, rekognoscera
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
reconstruct återuppföra
record   grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record-player   skivspelare
recorded  inspelad
recorder  bandspelare
recording inspelning
records   uppgifter, annaler
recount   relatera, uppräkna, skildra, berätta
recourse  tillflykt
recover   krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig
recovered återvinna
recovery  tillfrisknande, återhämtning, bättring
recreant  feg, trolös, avfälling
recreate  återskapa
recreating återskapande
recreation förströelse, nöje, rekreation
recrimination   motbeskyllning
recruit   rekrytera, rekryt
recruitment rekrytering
rectangle rektangel
rectangular rektangulär, rätvinklig
rectify   rätta
rector   kyrkoherde
rectorship rektorat
rectory   prästgård
rectum   ändtarm
recumbent tillbakalutad
recuperate hämta sig
recur återkomma, upprepas
recurrence upprepande
recurrent återkommande
recurse   rekursera
recursion rekursion
recursive rekursiv
recycle   återvinna
recycling återvinning, återanvändning
red  röd
red-faced rödbrusiga
red-handed på bar gärning
red-heat  glödande hetta
red-hot   glödhet
red-letter-day  helgdag
red-tapist paragrafryttare
red wine  rödvin
redbrick  nyare universitet
redbrown  rödbrun
redcap   militärpolis
redden   bli röd, rodna
redecorate återställa
redeem   återlösa, infria, utlösa
redeemable inlösbar
redeeming utlösning
redeliver åter överlämna
redemption utlösning, återlösning
redeploy  placera om
redirect  styra om, ändra, ställa om
redirected omdirigerad, omplacerad
redirection omdirigering
rediscover återupptäcka
redisplayed återvisad
redistributable utgivningsbara
redistribute   omfördela
redistributive  omfördelnings-
redo göra om
redo-function   upprepa-funktion
redolent  doftande
redouble  fördubblas, öka, fördubbla, ökas
redoubt   skans
redraw   rita om
redress   gottgörelse, gottgöra
reduce   knappa in, reducera, inskränka
reduced   nedsatt
reduced-rate   nedsatt-pris
reducers  reduceringar
reduces   minskar
reducing  reducera
reductant motvillig
reduction inskränkning, minskning, förminskning
redundancy överskott
redundant överflödig
redwood   jätteträd i kalifornien
reed rö, vass
reed warbler   rörsångare
reef rev
reek stinka, stank
reeking   rykande
reel spole, rulle, trådrulle
reel-to-reel   rullbandspelare
reentrancy återinträde
reeve fogde
refer hänskjuta, remittera, hänvisa (till)
refer to  referera till, åberopa
referee   domare i idrott
reference avseende, referens
referendum folkomröstning
referred  hänvisat
referring refererande
refers   hänvisar
refill   byt ut
refine   förfina, raffinera, rena
refinement förfining
refit återmontera
refitting montering
reflect   betänka, reflektera, återspegla
reflection avspegling, reflex, eftertanke, återsken
reflector reflektor
reflects  reflekterar
reflex   reflex
reform   reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer  reformator
refractory mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrain   refräng, avstå
refresh   vederkvicka, uppfriska
refreshing uppfriskande, vederkvickande
refreshment förfriskning, vederkvickelse
refreshments   förfriskningar
refrigerator   kylskåp
refuel   tanka
refuge   fristad, tillflykt
refugee   flykting
refund   återbetalning
refunding återbetalande
refunds   återbetalningar
refusal   vägran, avslag
refuse   neka, vägra, avslå, avskräda, rata
refuse heap avskrädeshög
refusing  avslå
refute   vederlägga, tillbakavisa
regain   återfå, återvinna
regal kunglig
regale   undfägna
regard   hänsyn, betrakta, avse, respekt
regarded  betraktad
regarding angående
regardless oavsett
regards   hälsningar
regency   regeringsämbete
regenerate regenerera
regenerated regenerad
regeneration   pånyttfödelse
regent   riksföreståndare, regent
regents   regenter
regime   ordning, styrelse, regim
regiment  regemente
region   trakt, område
register  registrera, inregistrera, mantalsskriven
registers registrerar
registrar notarie
registration   registrering
registration fee anmälningsavgift, registreringsavgift
registration form anmälningsblankett
registrations   registreringar
registry  register
regress   återgång, regress
regret   ånger, ångra, beklaga
regrowth  återväxt
regular   vanlig, regelbundet, ordentlig
regulary  regelbundet
regulate  reglera, ordna, rucka, styra
regulated reglerad
regulating reglerande
regulation regel, bestämmelse
regulations reglemente
rehabilitate   ge upprättelse åt
rehabilitation  återupprättelse, rehabilitering
rehearsal repetition, övning
rehearse  öva, repetera
rehearsing övar, övande
rehiring  återanställning
reich riket
reign regera, regering
reigning  regera
reimburse ersätta
reimbursement   ersättning
rein tygel, tygla
reincarnation   reinkarnation
reindeer  ren, rendjuret
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement   förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
reinkaration   reincarnation
reinstall återinstallera
reinstalling   återinstallera
reiterate ånyo upprepa
reject   slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta
rejected  tillbakavisad
rejection förkastande, utmönstring
rejects   tillbakavisar
rejekt   kassera
rejoice   glädjas
rejoice at fröjda sig åt
rejoin   åter sluta sig till, svara
rejoinder svar, replik
rejuvenate föryngra
relapsa   ercidiv
relapse   återfalla, återfall, recidiv
relate   relatera, förtälja, anknyta
related   besläktad
relating  anknytande
relation  sammanhang, släkting
relations relationer, förhållande
relationship   relation
relationships   relationer
relative  relativ, anhörig, släkting, anförvant
relatively relativt
relatives i förhållande till
relativistic   relativistisk
relax koppla av, slakna
relaxation avkoppling
relaxed   avslappnad, avspänd
relay relä
release   befrielse, utlösa, utgivning
releasing släppande
relegate  förflytta, hänskjuta
relent   mjukna
relentless obeveklig
relevant  dithörande
relevation uppenbarelseboken
reliability pålitlighet
reliable  tillförlitlig, pålitliga
reliably  beroende
reliance  beroende
relic lämning, relik
relief   understöd, undsättning, avbrytare, lättnad
relies   beror
relieve   avlösa, undsätta, lindra, avslöja
religion  religion
religions religioner
religiosity religiositet
religious religiös
religiousness   religiositet
relinquish ge upp, avstå från
relish   smak, njuta av
reload   återladda
reloads   återladdar
reluctant motvillig
rely lita
rely on   lita på
relying   litande
remain   vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå
remainder behållning, rest, återstoden
remaine   förhålla sig
remained  förblev
remaining övrig, kvar, kvarvarande
remains   förblir
remand   återsända i häkte
remark   anmärkning
remark with anmärka på
remarkable påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig
remarried omgift
remedy   botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota
remember  minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
remembrance åtanke
remind   påminna, erinra
remind of påminna om
reminder  påminnelse
reminds   påminner
reminiscence   minne
reminiscent påminnande om
remiss   efterlåten, loj, försumlig
remit efterskänka, förlåta, översända, remittera
remittance penningremiss, remiss
remnant   kvarleva, stuv
remnants  lämningar
remonstrate protestera
remorse   dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse
remote   avlägsen
remote control  fjärrkontroll
remotely  avlägset
removable borttagningsbar
removal   flyttning, avföring
remove   flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta
removing  borttagande
remunerate löna, honorera
remuneration   avlöning
Renaissance renässans
rename   namnändra
rend slita sönder, rämna
render   lämnar, föredraga, återge
renders   avger
rendezvous möte
renew förnya
renewal   förlängning, förnyelse
renounce  avsäga sig
renouncing avsägande sig
renovate  renovera
renovation förnyelse, renovering
renown   ryktbarhet
renowned  ryktbar, namnkunnig
rent hyra, arrendeavgift
rent in kind   avgäla
rental   uthyrning
renumber  omnumnrera
renumbered omnumnrerat
renumbering åternumrera
renumbers omnumnrerar
reopen   återöppna
reoptimize återoptimera
reorganize omorganisera, organisera om
repackaging återpackar
repair   laga, reparera
repair-shop reparationsverkstad
repairer  reparatör
repairing reparation, lagning
repairs   reparationer
reparation reparation, gottgörelse
repartee  kvick replik
repast   måltid
repay betala sig, vedergälla, återbetala
repayment återbetalning
repeal   upphäva
repeat   upprepa, repetera, förnya
repeatedly upprepat
repeats   upprepar
repel stöta tillbaka
repent   ångra, ångra sig
repentance ånger
repertory repertoar
repetious upprepningarna
repetition upprepning, repetition
repetitive återkommande
rephrase  omformulera
replaceable utbytbar
replacement ersättning, återställelse
replacing ersättande
replanting återplantering
replaying omspelning
replenish åter fylla
replenishing   fyll på
replica   kopia
reply svar, genmäla, svara
reply-stamp svarsmärke
reply-stamps   svarsmärken
reply to  besvara
report   rapport, knall, refererat, smälla, referera
reported  rapporterade
reporting meddelat
reports   rapporterar
repose   vila, ro
repository förvaringsplats
reprehensible   klandervärd
represent representera, framställa, föreställa
representative  representant, representativ, ombud
repress   undertrycka
reprieve  uppskov
reprieved benådade
reprieves benådar
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
reprints  återtrycker
reprisal  repressalie
reproach  förebrå, förebråelse
reproach for   förebrå för
reproaches förebråelser
reproachfully   förebrående
reprobate förkasta, förtappad
reprocess upparbeta
reproduce avbilda, reproducera, återskapa, återge
reproduction   kopiering
reproof   förebråelse
reprove   förebrå, tillrättavisa
reptile   kräldjur
republic  republik
republican republikansk, republikan
repudiate förkasta
repugnance motsägelse
repugnant motbjudande
repulse   avvisa
repulsive motbjudande, vedervärdig
repurchase återköpa
reputable aktad
reputation anseende, rykte
reputations rykten
repute   rykte, anse
request   efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön
request for bedja om
requested begärde, efterfrågade
requesting begärande
requests  förfrågningar
require   behöver, erfordra, tarva
required  nödvändig
requirement krav
requirements   krav
requires  behöver
requiring behöver
requirment behov
requisite förnödenheter, erforderlig
requisition rekvisition
requital  vedergällning
requite   löna
reread   läs om
rerun omstarta, starta om
resale   återförsäljning
resale price   andrahandspris
resaw klyvsåg
rescind   återkalla
rescinded upphävd
rescue   räddning, rädda, undsättning
rescuer   räddare
research  forskning
researcher forskare
reseeding återsådd
reseller  återförsäljare
resemblance likhet
resemble  likna, brås på
resembling liknande
resent   harmas över
resented  harmades över
resentment förbittring
resents   harmas över
reservation förbehåll
reserve   reserv, reservera, förbehålla
reserved  sluten, reserverade
reserved person inbunden person
reserves  reserverar
reservoir behållare
reset återställa
resettlement   omflyttning
reship   vidarebefordra
reside   residera, uppehålla sig, bo, vistas
residence residens, säte, bostad, vistelseort
residents invånare
resides   vistas
residual  resterande
residue   överskott
resign   avsäga, försaka, avgå, avstå
resignation avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet
resilient elastisk
resin harts, kåda
resist   motstå
resistance motstånd, motvärn, motstånd
resistent resistant
resize   storleksändra
resolute  resolut, viljestark, beslutsam
resolution upplösning
resolutions upplösningar
resolve   lösa
resolving lösande
resonable resonabel
resort   ta sin tillflykt, tillflykt
resound   ljuda, genljuda
resounding ljudlig
resource  resurs
respawn   återuppstå
respawns  återuppstår
respect   respektera, respekt, hänseende, aktning
respectability  anständighet
respectable respektabel, anständig
respected ansedd, aktad
respectful vördsam, aktningsfull, vördnadsful
respectfully   respektfullt
respecting beträffande, med hänsyn till
respective respektive
respectively   respektive
respiration andning
respiratory distress  andnöd
respiratory organ andningsorgan
respire   andas
respite   respit, frist, uppskov
resplendent glänsande
respond   svara
response  gensvar
responsibilities skyldigheter
responsibility  ansvar
responsible vederhäftig, tillräknelig, ansvarig
responsible for ansvara
rest ro, vila, rast
rest with åvila
restart   omstarta
restarted startat om
restaurant restaurang
restaurantkeeper källarmästare
rested   vilade
resting   vilande
restive   bångstyrig
restless  rastlös, orolig
restoration restaurering
restorations   återställande
restore   återställa, restaurera
restoring återställa
restrain  inskränka, avhålla, återhålla
restraint behärskning
restrict  begränsa, inskränka
restricted endast för tjänstebruk
restriction begränsning, inskränkning
restrictions   begränsningar
restrictive restriktiv
restricts inskränker
restructure omstrukturera
restructuring   omstrukturering
rests vilar
result   resultat
result in medföra, resultera i
resulted  resulterade
resulting resulterande
results   resultat
resume   återuppta
resumes   återupptar
resurrect återuppväcka
resurrection   återuppståndelse
resuscitate återuppliva
retail   detaljhandels
retail dealer   återförsäljare
retailer  återförsäljare
retain   behålla
retake   återintaga
retaliate hämnas
retaliation hämnd
retard   försena
rethorician retoriker
reticence förtegenhet
reticent  sluten
retin töm
retinue   följe
retire   retirera, dra sig tillbaka
retired   pensionerad
retirement tillbakadragande
retort   replik, replikera, genmäla
retouch   retuschera
retrace   spåra
retract   dra tillbaka
retractable indragbart
retraining omskolning
retransmission  återutsändning
retransmit återutsända
retreat   återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort
retrench  skära ned
retribution vedergällning
retrieval återvinnande
retrieve  apport, rädda
retroactive retroaktiv
retrograde tillbakariktad, reaktionär
retrospect återblick
retrospective   retroaktiv
retry försöka igen
return   återkommst, återvända, returnera, återlämna
return home hemkomst
return journey  tur och retur, återfärd
returnable returbar
returned  returnerade
returning återvändande
retype   skriv om
reunion   återförening, sammankomst
reunite   återförena
reuse använda på nytt
revaluate revalvera
revaluation omvärdering
revalue   appreciera, mvärdera
revamp   göra om
reveal   röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja
revealing avslöjande
revel svira, frossa, festa
revelation uppenbarelse, avslöjande
reveller  rumlare
revelling rumlande
revelry   festande
revenge   hämnas, hämnd
revengeful hämndlysten
revenue   ränta, inkomst, att få
reverberate återkasta
reverberation   eko
revere   vörda
revered   aktade
reverence pietet, vördnad
reverend  högvördig
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
reverent  vördnadsfull
reverential vördnadsfull
reverie   dagdröm
reversal  omkastning
reverse   backa, frånsida
reversible omkastbar
revert   återgå
review   recension, tidskrift, revy, kritik, recensera
reviewed  återgiven
reviewer  recensent
reviews   recentioner
revile   smäda
revise   omarbeta, revidera
revised   uppdaterad
revision  ändring, revision
revisit   besöka på nytt
revitalize återuppliva
revival   väckelse, återupplivning av
revive   förnya, återuppliva
revived   återuppväckt
revoke   återkalla, annullera
revolt   resning, revolt, uppror, revoltera
revolting upprörande
revolution varv, revolution, rotation, omvälvning
revolutionary   revolutionär
revolutionize   revolutionera
revolve   rotera
revolving roterande
revue revy
revue song kuplett
revulsion häftig reaktion
reward   vedergällning, lön, belöning, belöna, löna
rewarded  belönad
rewarding givande
rewerse   baklänges
rewiew   uppvisning
rewind   spola tillbaka
rewire   lägga nya ledningar
reword   omformulera
rewound   återspola
rewrite   skriva om
rewritten ändrat
rex  regerande konung
rhapsodical rapsodisk
rhapsodize rapsodiera
rhapsody  rapsodi
Rhen - the Rhen
rhetoric  retorik
rhetorical retorisk
rheumatism reumatism
rhine rhen
rhinoceros noshörning
rhomb romb
rhomboid  romboid
rhombus   romb
rhubarb   rabarber
rhyme rim, rimma
rhythm   rytm
rhythmic  rytmisk
rhytm rytm
rhytmical rytmisk
rib  spröt, revben
ribald   plump
ribaldry  oanständigheter
ribbed   ådrad
ribbon   remsa
rice risgryn, ris
ricepaper rispapper
rich rik, riklig
rich in   rik på
rich in species artrik
riches   rikedomar
richly   rikt
richness  rikedom
rick stack, höstack
rickets   engelska sjukan
rickety   svag, rankig
ricochet  rikoschett
rid  bort
riddance  befrielse
ridden   ridit
riddle   rebus, gåta
riddling  sållandet, gåtorna
ride ritt, åka, rida
rider ryttare, cyklist
rides rider
ridge ås, takås
ridicoulus narraktig
ridicule  förlöjliga, åtlöje
ridiculous narraktig, tokig, löjlig
ridiculously   löjligt
riding   ridning
riding-horse   ridhäst
riendeer  ren
rife uppfylld, mycket vanlig
rifle räffla, gevär
rifle-barrel   gevärspipa
rifled   räfflad
rifles   gevär
rift reva
riftvalley sprickdal
rig  rigga, rigg, tackla
rigger   riggare
rigging   tackling
right befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet
right-about helt om
right-clicking  höger-klickande
right-hand rätt, höger
right-hand man  alltiallo
right-handed   högerhänt
right of common allemansrätt
righteous rättfärdig, rättskaffens
righteousness   rättfärdighet
rightful  rättmätig
rightly   med rätta
rightmost längst till höger
rights   rättigheter
rights issue   nyemission
rightwards till höger
rigid fast
rigidity  stränghet
rigmarole svammel, ramsa
rigour   stränghet
rile irritera
rill rännil, bäck
rim  kant
rime rimfrost
rims kransar
rind skal, svål, kant
ring påringning, klang, klinga, ring
ring (to) ringa (att)
ringleader ledare av myteri
ringlet   hårlock
rink skridskobana
rinse sköljning, skölja, spola
riot upplopp
rip  skära upp, reva
ripe mogen
ripen mogna
ripens   mognar
ripped   rev
ripper   sprättkniv
ripping   utmärkt
ripple   krusning, krusa
rippling  porlande
ris  steg upp
rise stiga, resa sig
rise in salary  löneförhöjning
rises stiger
rising   stigande
risk riskera, fara, äventyr, våga, risk
risks risker
risky vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt
rissen   stigit upp
rite kult-handling
ritual   ritual, rituell
ritualistic rituella
rival tävla med, medtävlare
rivals   rivaler
river å, flod, älv
rivet nit, nita
rivets   nitar
rivulet   liten å
rix-dollar daler
roach mört
road väg
roads redd
roadster  häst, sportbil
roadway   körbana
roam flacka omkring
roan rödgrå, skimmel
roar brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma
roast steka, stek
roast coffee   rosta kaffe
roast meat stek
roasted   rostad
rob  röva, råna, bestjäla
rob out   sudda ut
robber   rånare, rövare
robbers   rövarna
robbery   röveri, stöld
robbery with violence rån
robin rödhakesångare
robots   robotar
robs rånar
rock berg, gunga, vagga
rock'n'roll rocka
rock-chrystal   bergkristall
rock-garden stenparti
rock-hard stenhårda
rock (of stone) klippa
rock of stone   skär av sten
rocker   mede
rockery   stenparti
rocket   raket
rocketry  raketteknik
rockies   klippiga bergen
rocking-chair   gungstol
rocksalt  bergsalt
rocky klippiga
rococo   rokoko
rod  stång, stav, spö
rode red
rodent   gnagare
roe  rådjur, rom
roedeer   rådjur
roentgen  röntgen
rogue skojare, skälm, skurk
roguery   skurkaktighet
roguish   skurkaktig
roistering rumlande
role roll
roll rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra
roll-call namnupprop
rollcall  upprop
rolled   rullade
roller   vält, vals
roller-skate   rullskridsko
rollercoaster   berg- och dalbana
rollerskate rullskridsko
rollick   leka uppsluppet
rollicking uppslupen
rolling   rullande
rolling-mill   valsverk
rolling-pin brödkavle
rolls rullar
Roman romersk, romare
roman (type)   antikva
romance   romantik, romantisk
Romania   rumänien
Romanian  rumänsk
romans   romarna
romantic  romantisk
romanticism romantik
romanticist romantiker
romanticize romantisera
Rome Rom
romp rasa (leka livligt), stoja, vild lek
romping   stojande
rompish   lekfull
rood krucifix
roof tak
roofing   takläggning
roofing-tile   tegelpanna
roofless  utan tak
roofrack  takräcke
roofs taken
rooftile  taktegel
rooftop   taktopp
rooftree  takbjälke
rook schacktorn, råka
rookie   nybörjare
room utrymme, plats, rum
room to breathe andrum
rooms rum
roomy rymlig
roost hönshus, hönspinne
rooster   tupp
root rot
root out  utrota
rooted   rotfast
roots rötter
rope tågvirke, rep, lina
ropey urusel
ropy seg
rosary   radband
rose törnros, ros
rosebud   rosenknopp
rosetree  resenbuske
rosette   rosett
rosin harts
roster   tjänstgöringslista
rostrum   talarstol
rosy rosig
rot  ruttna, multna, röta
rota tjänstgöringsordning
rotary   roterande
rotate   rotera
rotating  roterande
rotation  svängning, rotation
rotational rotations-
rote utantill
rotten   skämd, rutten, rutten
rotter   kräk
rotund   rund
rouble   rubel
rouge smink
rough skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn
rough copy kladd
rough draft utkast
roughage  grov-
roughcast revertera
roughen   göra grov
roughly   hårt
roulette  roulett
Roumania  Rumänien
round runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring
round-about rondell, omväg, karusell
round-trip rundresa
round-up  razzia
round off avrunda
round turn omgång
roundabout rondell
roundabout way  omväg, krokväg
rounded   avrundad
rounding  avrundning
roundish  rundad, trind
roundly   öppet
rounds   rundor
rouse väcka, uppröra
roused   uppjagad, uppbragd
rousing   väckande
rout vild flykt, slå på flykten
route väg
routine   slentrian, rutin
routinely rutinmässigt
routines  rutiner
rove ströva omkring
rove about flacka
rover fribytare, vandrare
roving   kringflackande
row  rodd, räcka, rad, slagsmål
row a boat ro en båt
rowdy slagskämpe, bråkig, ostyrig
rowdyism  busliv
rower roddare
rowing   rodd
rowing-boat roddbåt
rowlock   årtull
rows rader
royal kunglig
royalism  rojalism
royalist  rojalistisk, rojalist
royalistic rojalistisk
royalty   kunglighet, avgift
rub  gnugga, frottera, gnida
rub-down  kraftig gnidning
rub out   radera
rubber   gummi
rubber-band gummisnodd
rubber-stamp   gummistämpel
rubberneck nyfiken person
rubbers   galoscher
rubbery   seg
rubbish-heap   skräphög
rubbishy  skräpig
rubble   stenskärvor
rubicund  rödbrusig
ruble rubel
rubs gnuggar
ruby rubin
ruck hop, veck
rucksack  ryggsäck
ruction   bråk
rudder   styre, roder
ruddy rödblommig, jäkla
rude ohyfsad, ohövlig, obildad
rudely   plumpt
rudiment  anlag
rudimentary rudimentär
rudiments grunderna
rue  ångra
rueful   nedslagen, ynklig
ruff pipkrage, krås
ruffian   skurk
ruffianly skurkaktig
ruffle   reta, vecka, krås
rug  matta, filt, ryamatta
rugged   oländig, skrovlig, kantig, barsk
rugger   rugby
ruin fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera
ruination ödeläggelse
ruined   förfallen
rule härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska
rule of three   reguladetri
ruled regerade av
ruler härskare, linjal
ruling   rådande, regerande
rulings   regler
rum  rom-sprit, underlig
rumage   leta
Rumania   rumänien
Rumanian  rumänsk
rumble   dån, mullra
rumbling  mullrande
rumbustious larmande
ruminant  idisslare
ruminate  grubbla, idissla
rumination idisslande
rummage   letande, genomleta
rumour   rykte
rumour-monger   ryktesspridare
rump kvarleva, bakdel
rumple   skrynkla till
rumpled   skrynklig
rumpus   bråk
run  löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna
run-down  slutkörd
run-up   anlopp, ansats, upptakt
run an estate   sköta ett gods
run ashore stranda
run away  skena, rymma
run over  köra över, överkörd
run riot  husera
run the risk   utsätta sig för, löpa risk
runabout  vagabond
runaround nonchaleras
runaway   förrymd
rune runa
runestone runsten
runfile   körfil
rung ringt, ringde
runic run-
runner   löpare, rännil, reva
runner-up uppkomling
running   rinnande, löpning, går, lopp
running-board   fotsteg
running-in inkörning
runs köras
runt puttefnask
runtime   körning
runway   startbana
rupee rupie
rupture   bristning, brock, brista, brott
rural lantlig
ruralize  göra lantlig
ruse knep
rush rusa, forsa, säv
rush-hour rusningstrafik
rush into störta sig in i
rusk skorpa
russet   rödbrun
Russia   Ryssland
Russian   ryska, ryss, rysk
rust rost, rosta
rustic   lantlig, lantbo
rusticate bo på landet
rusticity lantlighet
rustle   prassel, prassla
rustling  prassel
rustproof rostfri
rusty rostig
rut  slentrian, hjulspår
ruth rut
ruthless  obarmhärtig
rutting   brunsttid
rye  råg
rymes rimmar
s.a. sex appeal
Sabbath   sabbat
sable sobel
sabotage  sabotage, sabotera
saboteur  sabotör
sabre sabel
sabre-rattling  vapenskrammel
sac  säck
saccharin sackarin
saccharine sockerhaltig, sliskig
sacerdotal prästerlig
sachet   portionspåse
sack avskeda, säck, påse, plundra
sack race säcklöpning
sackcloth säckväv
sacking   säckväv
sacrament sakrament
sacramental sakramental
sacred   religiös, helgad, helig
sacredness helighet
sacrifice uppoffring, offer, uppoffra, offra
sacrificial offer
sacriledge vanhelgande
sacrilege vanhelgande, helgerån
sacrilegious   skändlig
sacristy  sakristia
sacrosanct helig
sacrum   korsben
sad  sorgsen, sorglig, ledsen
sad person trist person
sadden   bedröva, göra ledsen
saddle   sadla, sadel
saddle-girth   sadelgjord
saddle horse   ridhäst
saddlebag sadelpåse
sadistic  sadistiska
sadlery   sadelmakeri, remtyg
sadly ledsamt, sorgset
sadness   sorg, vemod
safari   safari
safe kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri
safe-conduct   fri lejd
safe-deposit   kassavalv
safe from trygg
safeguard garanti, säkerhet, skydd
safely   säkert
safety   säkerhet
safety-pin säkerhetsnål
safety-razor   rakhyvel
safety belt säkerhetsbälte
safety curtain  järnridå
safety from trygghet
saffron   saffran
sag  bågna, sjunka, svikta
saga hjältesaga
sagacious skarpsinnig
sagacity  klokhet, skarpsinne
sage vis, salvia
Sagittarius Skytten
sago sago
Sahara   Saharaöknen
sahib herr
sail segla, avsegla, segel
sail-boat segelbåt
sail-cloth segelduk
sailable  segelbar
sailer   segelfartyg
sailor   sjöman, matros
sailor suit sjömanskostym
sailplane segelflygplan
saint (St.) helgon, sankta, sankt
saint´s day helgondag
sainted   helgonförklarad
sake skull
salaam   djup bugning
salacious oanständig, slipprig
salad sallad
salad dressing  salladsdressing
salamander byggtork, salamander
salami   salamikorv
salaried person löntagare
salary   lön
sale rea, omsättning, försäljning, realisation
saleable  säljbar, kurant
sales-woman butiksbiträde
sales tax omsättningsskatt
salesmen  försäljare
salicylic salicylsyra
salient   utskjutande, framträdande
saline   saltdamm, salthaltig
salinity  salthalt, sälta
saliva   spott, saliv
salivary glands spottkörtlar
sallow   gulblek, sälg, vide
sally utfall, kvickhet, utfärd
salmon   lax
salmon trout   laxöring
salmonella salmonella
salon salong
saloon   bar, krog
salsify   haverrot
salt salta, salt
salt lick sleke, saltsten
saltcellar saltkar
saltire   andreaskors
saltness  sälta
saltpetre saltpeter
salty salthaltig
salubrious sund, hälsosam
salutary  hälsosam, nyttig
salutation hälsningsfras, hälsning
salute   salut, salutera, hälsa, honnör
salvage   bärgning, bärga
salvation frälsning, räddning
salve salva, bärga, lindra
salver   silverbricka
salvia   salvia
salvo of laughter skrattsalva
salvolatile luktsalt
salvor   räddare, bärgare
samaritan samaritisk
samaritans samariter
same samma
sameness  enformighet
samovar   samovar
sampan   sampan
samphire  glasört
sample   provbit, smakprov
sampler   provtagare, märkduk
sampling  stickprovsundersökning
sanatorium vilohem, kuranstalt
sanctify  helga
sanctimonious   skenhelig
sanctimony skenhelighet
sanction  tillåtelse, sanktion
sanctity  fromhet, helgd
sanctuary helgedom
sanctum   helgedom
sand sand
sand martin backsvala
sandal   sandelträd, sandal
sandbag   sandsäck
sandbank  sandbank
sandbar   sandrev
sandblast sandblästra
sandblasting   sandblästring
sandglass timglas
sandpaper sandpapper
sandpit   sandtag
sandwich  dubbelsmörgås, smörgås
sandwich-man   reklambärare
sandy sandig
sane klok, vid sunt förnuft
sang sjungit, sjöng
sang-froid kallblodighet
sanguinary blodtörstig, blodig
sanguine  sangvinisk
sanitary  sanitär
sanitation hälsovård, hygien
sanity   sunt förstånd
sank sjönk
sans utan
Santa Claus jultomte
sap  sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom
saphead   dumskalle
sapid smaklig, välsmakande
sapient   vis
sapling   ungt träd
sapper   sappör, ingenjörssoldat, pionjär
sapphire  safir
sappy saftig, savfull
sappy-wood splintved
sarcasm   sarkasm
sarcastic spydig
sardine   sardin
sardonic  sardonisk, hånfull
sarge sergant
sartorial skräddar-
sash skärp, fönsterbåge
sash-window skjutfönster
sassafras sassafras
sat  satt
Satan Satan
satanic   satanisk, satanisk, djävulsk
satanists satanister
satchel   skolväska
sate mätta, tillfredsställa
satellite drabant, satellit
satellite's satellits
satiate   mätta, övermätta
satiety   övermättad
satin satäng, satin
satire   satir
satiric   satirisk
satirical satiriskt
satisfaction   tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig
satisfied nöjd, mätt
satisfy   tillfredsställa, mätta
satisfying tillfredsställande
saturate  indränka, genomsyra
saturation mättande
Saturday  lördag
Saturn   Satunus
saturnine tungsint, tystlåten, dyster
satyr satyr
sauce sås
sauce-box uppkäftig typ
saucepan  kastrull
saucer   tefat, kaffefat
saucy näsvis, uppkäftig
Saudi Arabia   Saudi-Arabien
sauerkraut surkål
sauna sauna, bastu
saunter   flanera, spatsera
saunter about   vanka omkring
sausage   korv
sause sås
sauté sautera
savage   barbarisk, ociviliserad, vild, vilde
savagery  grymhet, barbari
savannah  savann, grässlätt
save frälsa, rädda, spara, bärga
saver sparare
saving   spara
savings   besparingars, parmedel
savings account sparkonto
savings bank   sparbank
saviour   frälsare, räddare
savory   kyndel
savour   doft, smak, arom
savoury   väldoftande, välsmakande
savvy vett
saw  ordstäv, såga, såg
sawblade  klinga
sawder   smicker
sawdust   sågspån
saweed   tång
sawguide  klingstyrning
sawhorse  sågbock
sawing   sågning
sawline   såglinje
sawmills  sågverk
sawn-off  avsågad
saxifrage mandelblomma
Saxon anglosaxare, saxare
saxophone saxofon
say  säga, yttra
saying   säger
scab skabb, svartfot, strejkbrytare
scab on a wound skorpa på sår
scabbard  svärdsskida
scabbies  skabb
scabby   skabbig
scabrous  skrovlig, oanständig
scads massor av pengar
scaffold  byggnadsställning, schavott
scald skålla, brännsår
scalding  skållhet
scale skala, vågskål
scale from fish fjäll
scale in music  skala inom musik
scaled   fjällig, skalad
scales   våg
scaling ladder  stormstrge
scallion  schalottenlök
scallop   kammussla
scallywag skojare
scalp huvudsvål
scalpel   skalpell
scaly fjällig
scamp slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med
scamper   rusa, skena iväg
scamping  fusk
scan avscanna, skärskåda, avsöka
scandal   skandal, anstöt
scandalize skandalisera
scandalmonger   skvallerkärring
scandalous skandalös
Scandinavia skandinavien
Scandinavian   skandinavisk
scanned   avscannade
scanner   avsökare, antenn radar
scanning  avsökning
scant snåla på, knapp
scantling dimention, aning
scanty   otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp
scapegoat syndabock
scapegrace spelevink
scar ärr, skråma
scarab   skarabé
scarce   sällsynt, knapp
scarcely  knappt, knappast
scarcity  knapphet
scarecely knappast
scarecrow fågelskrämma
scaremonger panikspridare
scarf halsduk
scarity   brist, sällsynthet
scarlet   högröd, scharlakansröd
scarlet fever   scharlakansfeber
scarp brant, stup
scary skrämmande
scathing  dräpande
scatter   skingra sig
scatter-brain   virrhöna
scattered strödd, gles, spridd
scattered around utspridd
scatty   knasig
scavenge  rengöra
scavenger gatsopare
scenary   landskap
scene scen, uppträde
scenery   sceneri, landskap
scenes   scener
scent väderkorn, parfymera, parfym, doft
scentless luktlös
scents   dofter
sceptical skeptisk
sceptre   spira, en spira
sceptre (royal) spira (kunglig)
schedule  schema
scheduler schemaläggare
schematic schematisk
scheme   arrangemang
scholar   lärjunge, lärd
scholarly lärda
scholarship lärdom, stipendium
scholary  vetenskaplig
school   skola
school attendance skolgång
schoolfellow   lärare, skolkamrat, lärarinna
schoolmaster   läroverkslärare, magister
schools   skolor
schoolwork skolarbete
sciatica  ischias
science   vetenskap
sciences  vetenskaper
scientific vetenskaplig
scientist forskare, vetenskapsman
scientists forskare
scion ättling, telning
scissors  saxar, sax
scoff håna
scold gräla på
scolding  ovett, ovettig, gräl
scollop   kammussla
scone mjuk platt kaka
scoop ösa, skyffla, skopa
scooter   skoter, sparkcykel
scope omfattning
scorch   sveda, förbränna
scorching brännhet
score resultat, tjog, poängställning
scorn hån, förakt, förakta
scornful  spotsk, fröraktfull
scornfully hånfullt
scorzonera svartrot
Scot skotte
Scotch   skotsk
Scotchman skotte
Scotland  Skottland
Scottish  skotsk
scoundrel skurk, slyngel, lymmel, rackare
scoundrelly skurkaktigt
scoundrels lymmlar
scour genomsöka, skura
scourge   gissel, gissla
scout scout, spana, speja
scowl bister uppsyn, se bister ut
scramble  klättra, rusning
scrap skrot, skrota ned, bit, urklipp
scrap of paper  papperslapp
scrape   skrapning, skrapa
scrapes   skrapar
scrapings avskrap
scratch   riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa
scratch oneself klia sig
scrawl   klotter, klottra
scream   rop, skrik
screamed  skrek
screaming skrikande, skrika
screech   tjuta, skrik, tjut
screen   bildskärmen, skärm
screen-resolution bildskärms-upplösning
screen off avskärma
screensaver skärmsläckare
screw skruva, skruv
screw-nut mutter
screwdriver skruvmejsel, drink
screwed   skruvade
screws   skruvar
scribble  klottra, klotter
scribe   skrivare, skriftlärd
scrimmage gruff
script   handskrift, andelsbevis
script-writer   textskrivare
scripture skrift, kristendom
scrn skärmen
scroll   bläddra
scrolling bläddrande
scrub skuras, krubba
scrubber  gasrenare
scrubbing skrubbande
scrupulous samvetsgrann
scrutinize granska, skärskåda
scrwe skruva
scud lätt regnskur, rusa, vindil
scuffle   tumult, slagsmål
scull ro, vickåra
scullery  diskrum
sculptor  bildhuggare, skulptör
sculpture skulptut, skulptera, skulptur
scum skumma, avskum, skum
scurf skabb, skorv
scurrilous plump
scurry   springa
scurvy   skörbjugg, tarvlig
scuttle   sänka, ventil, smita undan
scythe   lie
sea  sjö, hav, sjögång
sea-damaged sjöskadad
sea captain sjökapten
seabird   sjöfågel
seaboard  kust
seafaring sjöfart
seagull   mås
seal sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka
sealed   tillslutna
sealing-wax lack
seals tätningar
seam skarv, söm, sömma, skikt
seaman   gast, matros, sjöman
seamstress sömmerska
seance   seans
sear förtorka
search   söka, snoka, forska
search-and-replace   sök och ersätt
search for efterspana, leta efter
searchable sökbar
searched  genomsökt
searching rannsakning, sökande
searchlight strålkastare
seascape  marinmålning
seashore  havsstrand
seasick   sjösjuk
seaside   kust
seaside resort  badort
season   årstid, säsong
seasoning krydda
seasons   säsonger
seat mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk
seat-belt säkerhetsbälte
seaweed   tång (sjö), havstång
secession utträde, utbrytning
seclude   avstänga
secluded  enslig, undangömd
second   sekund, andra
second-class ticket   andraklassbiljett
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information    andrahandsuppgift
second-rate sekunda
second cousin   syssling
secondary sekundär
secondary matter bisak
secondary school realskola, läroverk
secondly  för det andra
seconds   sekunder
secrecy   hemlighet
secret   hemlig
secret motive   baktanke
secretariat sekretariat
secretary sekreterare
secrete   gömma, avsöndra
secretion avsöndring
secretly  i hemlighet
sect sekt
section   parti, sektion
sectioning uppdelning
sector   sektor, avsnitt
secular   världslig
secure   säker, betrygga, trygg
secured   säkrat
securities värdepapper
security  trygghet, borgen, hypotek, säkerhet
sedan täckt bil
sedate   stillsam
sedative  lugnande medel, sedativ
sedentary sittande
sedge starrgräs, starr
sediment  bottensats
sedimentationrate blodsänka
seduce   förleda, förföra
seduction förförelse
seductive förförisk
sedulous  trägen
see  inse, träffa, se, skåda
see again återse
seed säd, frö
seed-testing   frökontroll
seedy sjaskig, krasslig
seeing   seende
seek söka
seeking   sökande
seeks söker
seem förefalla, tyckas, synas
seem to   verka som
seemed   verkade
seeming   skenbar, synbar
seemingly skenbart
seemly   passande, anständig
seems tycks
seen sett
seep läcka, sippra ut
seepage   läckage
seer siare
sees ser
seesaw   gungbräda
seethe   sjuda
segments  segment
segregate avskilja
seismic   jordbävnings-
seize gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa
seized   gripen, stängt
seizure   gripande, attack, anfall
seldom   sällan
select   välj, utvälja
selectable valbara
selected  vald
selecting väljer
selection urval, val
selective selektiv
selectively selektivt
selector  väljare
self själv
self- deception självbedrägeri
self-assureness självsäkerhet
self-conceit   egenkärlek
self-confidence självförtroende
self-confident  självsäker
self-conscious  självmedveten
self-control   självbehärskning, självkontroll
self-denial självförnekelse
self-displaying självvisande
self-extract   självuppacka
self-extraction självuppackning
self-financing  självfinansering
self-interest   egennytta
self-published  egenutgivna
self-respect   självaktning
self-righteous  självgod
self-running   självexekverande
self-sacrificing självförhärligande
self-service   självservering
self-supporting självförsörjande
self-viewable   självvisande
self-will egenvilja
selfdenial försakelse
selfish   självisk, egennyttig
sell avyttra, sälja
seller   säljare
selling   säljande
selling of realisation
semblance skepnad, utseende
semester  termin
semi-annually   halvårsvis
semi-colon semikolon
semi-detached   halvt fristående
semi-manufactures halvfabrikat
semi-official   halvofficiella
semibleached   oblekt
semicircle halvcirkel
seminary  seminarium
semitone  halvton
semolina  mannagryn
senate   senaten
senators  senatorer
send sända, skicka
send-off  avskedstagande
send away avvisa
send back returnera
send down relegera
send for  eftersända, sända efter
send off  expediera
send out  utvisa
sender   avsändare
sending   sänder, sändning
sends sänder
senile   senil
senior   senior, högre i rang, äldre
senior assistant master    lektor
seniority anciennitet, högre rang
sensation förnimmelse, sensation, uppståndelse
sense känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne
senseless sanslös, meningslös
senses   sans, känner
sensible  resonlig, förnuftig, vettig
sensitive känslig, sensibel
sensitiveness   mottaglighet
sensitivity känslighet
sensless  vettlös
sensual   sinnlig, sensuell
sensuous  sinnlig
sent sänd
sentence  döma, mening, sats, dom
sentence-lengths menings-längder
sentencelength  meningslängd
sentences meningar
sententious kärnfull
sentiment stämning, känsla
sentimental sentimental, känslosam
sentinel  post (vakt-), vaktpost
sentle   blid
sentry   vaktpost
separate  skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild
separated separerat
separately separat
separating separerande
separation of property boskillnad
September september
sepulchre grav
sequel   efterspel, fortsättning
sequence  sekvens
sequester avskilja, beslagta
sequoia   sequoia, mammutträd
seralize  publisera som följetong
sere förtorka
serene   lugn, fridfull
serenity  klarhet, stillhet
serf livegen, träl
serfdom   livegenskap, träldom
serfs livegen
serge sarstyg
serial   serienummer
series   räcka, serie (i)
serigraphy silkscreen
serious   rejäl, allvarlig, seriös
seriously allvarligt
sermon   predikan
serpent   orm
serum serum
servant   tjänare, betjänt
serve gagna, betjäna, serva, severa, tjäna
serve as  lända till
server   stöd, basenhet
serves   fungerar
service   betjäning, servis, severing, tjänst
servicing underhåll
serviette sevett
servile   servil, krypande
serving   tjänar, severing
servitude slaveri
session   sammanträde
session at court ting
sessions  sessioner
sessions-hall   tingssal
set  ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning
set-back  bakslag
set-up   organisation
set (of clothes) omgång
set fire to antända, tända eld på
set foot on beträda
set forth uppställa
set free  befria, lösgöra, lösgiva
set of instruments   bestick
set oneself to  föresätta sig
setee soffa
setscrew  ställskruv
settable  inställningsbara
setting   ställa in
setting up bosättning
settings  inställningar
settle   bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna
settle down hamna, bosätta sig
settled   uppgjord, ordnat
settlement uppgörelse, nybygge
settler   nybyggare
seven sju
seventeen sjutton
seventieth sjutionde
seventy   sjutio
sever skilja, hugga av
several   flera, åtskillig
severance pay   avgångsvederlag
severe   hård, kännbar, sträng
severity  hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart
sew  sy
sewage   avloppsvatten
sewer såningsman, kloak, kloak
sewing   sömnad
sex  kön
sex maniac sexdåre
sexes könen
sexton   klockare, kyrkvaktmästare
sexual   sexuell
sexuality sexualitet
sexually  sexuellt
sexy sexig
shabby   sjaskig, tarvlig, sluskig
shack hydda, skjul, timmerkoja
shackle   boja, schakel
shacks   kåkstäder
shade nyans, kupa, skugga, avblända, skärm
shade off avtona
shaded   skuggad, skuggig
shading   schattering
shadow   skugga
shady skuggig
shaft skaft, schakt
shafts   axlar
shaggy   raggig, lurvig
shake skaka, skakning, skälva, bäva
shaker   blandare
shakily   darrigt
shaking   skakande, skakar
shaky skakande, svag, skral
shale lerskiffer
shall skall
shallots  schalottenlök
shallow   grund, ytlig
shallowness ytlighet
sham sken-, simulera
shamble   knega, lufsa
shambles  blodbad, röra
shame skam, blygsel
shameful  skamlig
shampoo   schamponera
shamrock  vitklöver
shank underben
shanty   hydda, kåk
shantytowns slumkvarter
shape dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt
shaped   formad
shapeless formlös, oformlig
shapelessly formlöst
shapely   välväxt, välskapad
shapes   former
shaping   utformning
share dela, andel, lott, anpart, aktie, del
shareholder aktieägare
sharer   delaktig
shareware-related shareware-relaterat
shark haj
sharp skärva, skarp, amper, vass
sharp-sighted   skarpsynt
sharpen   vässa
sharpening slipning
sharply   skarpt
shatter   splittra, splittras
shave raka
shave oneself   raka sig
shaven   renrakad
shavings  hyvelspån
shawl schal, sjal
she  hon
she's hon är
she-cat   katta
sheaf kärve
shear klippa får
shears   ullsax
sheath   skida, slida
sheaves   kärvar
shed skjul, utgjuta, sprida
shed tears fälla en tår, fälla tårar
sheen sken, glans
sheep får
sheepish  fåraktig
sheer lodrätt, idel, gir, gira
sheet lakan, ark, skot
sheet-iron bleckplåt
sheet of paper  ark
sheik schejk
shelf hylla, rev
shell granat, skal, skala
shellac   schellack
shellfish skaldjur
shells   skal
shelter   skydd, skyddsrum, skydda
shelve   lägga på hyllan
shelves   revor, hyllor
sheperdess herdinna
shephard  herde, fåraherde
sheriff   fogde
sherry   sherry
shew tugga
shield   skydda, sköld
shift växla
shifted   växlade
shifting  skiftande
shiftless rådlös
shifts   växlar
shifty   slug, lömsk
shimmer   skimmra, skimmer
shin skenben
shine blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina
shines   lyser
shingle   klappersten, takspån
shining   lysande
shiny blank
ship fartyg, skepp, inskeppa
ship-owner redare
ship-owners rederibolag, rederi
ship off  avskeppa
shipbuilding   skeppsbygge
shipload  skeppslast
shipment  frakt
shipowner skeppsredare
shipped   skickad
shipper   avlastare, varuavsändare
shipping  frakt
shipshape välordnad
shipwreck haveri, förlisa, skeppsbrott
shipyard  varv, skeppsvarv
shire amt, grevskap, län
shirk skolka, smita ifrån, undanbe sig
shirt skjorta
shirt-chaser   flickjägare
shirts   skjortor
shit skit
shiver   splittra, darra, rysning
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
shivers   darrar
shoal fiskstim, sandrev
shock chock, stöt, chockera
shocking  chockerande
shod sko
shoddy   oäkta, usel
shoe sko
shoelace  skoband, skosnöre
shoemaker skomakare
shoes skor
shook skakade
shoot arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta
shoot on a plant skott
shootable skjutbar
shooting  skytte
shop affär, verkstad, butik, bod
shop-assistant  expedit
shop-lifter butiksråtta
shop-steward   fackföreningsombud
shop-walker butikskontrollant
shopkeeper handlare
shops handlar, affärer
shore kust, stötta, strand
shore bird vadarfågel
shorn klippt får
short kort, kortvarig
short-cut genväg
short-sighted   kortsynt, närsynt
short-wave kortvåg
short circuit   kortsluning
short of  ont om
short story novell
shortage  brist
shortbread mörbakelse
shortcircuit   kortslutning
shortcoming brist, misslyckande
shorten   förkortas, förkorta, avkorta
shortening avkortande
shorthand stenografi
shortly   kort
shorts   kortbyxor
shot sköt, skjutit, skytt, skott
shot (for a gun) hagel
shotgun   gevär
should   skulle, borde
shoulder  axel, bog, skuldra
shoulder pad   axelvadd
shouldn't borde inte
shout ropa, rop, skräna, ryta
shout with joy  jubla
shouting  skrikande
shove skjuta, stöta
shovel   skyffel, skovel, skyffla
show visa, ådagalägga, visa, uppvisning
show-window skyltfönster
show up   förete, uppvisa
showcase  monter
shower   dusch, skur
shower-bath dusch
shower of rain  regnskur
showering duschar
showing   visande
showrooms utställningslokal
shows visar
showy prålig
shrank   krympte
shred remsa, skära sönder
shrew xantippa, argbigga
shrewd   slug, smart, klipsk
shriek   tjuta, skrik, tjut
shrieking skrikande
shrill   gäll
shrimp   räka
shrine   skrin, helgongrav, helgonskrin
shrink   krympa, skrumpna
shrivel   skrumpna
shroud   vant, hölja, svepning, slöja
shrub buske
shrug rycka på axlarna
shrunk   minskat
shudder   huttra, rysa, rysning
shuffle   gå släpigt, blanda
shun söka undvika, sky
shunt växla, växling
shut stängas, stänga
shut one`s eyes blunda
shut up   inspärra
shutter   fönsterlucka, slutare, lucka
shuttle   skottspole
shuttle cock   badmintonboll, fjäderboll, lekboll
shy  kasta, skygga, skygg, blyg
shyness   blyghet, skygghet
sick sjuk
sickle   skära
sickness  kväljningar, sjukdom, illamående
side sida
side-by-side   sida-vid-sida
side by side   jämsides med, utmed varandra
sideboard buffé, skänk
sideburns korta polisonger
sidekick  underhuggare
sides sidor
sidestep  väja för
sidewalk  trottoar
sideways  på sned
sidition  uppvigling, upproriskhet
siege belägring
siesta   siesta
sieve såll, sålla
sift granska, sålla
sifter   såll
sigh suck, sucka
sighed   suckade
sight anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn
sightly   vacker
sign teckna, skylt, underteckna, vink, signera
sign-post vägvisare
sign of equality likhetstecken
sign off  avmönstra
signal   signalera, signal, märklig
signature påskrift, signatur, underskrift
signature tune  signaturmelodi
signboard skylt
signed   signerad
significance   betydelse
significant märkbar, signifikant
significantly   märkbart
signification   innebörd
signifies tyder på
signify   beteckna, betyda
sigular   singularis
silence   tystnad, stillhet, tysthet
silencer  ljuddämpare
silent   tyst, tystlåten
silently  tyst
silhouette silhuett
silica   kiselsyra
silicon   kisel
silk silke, siden
silky lena
sill fönsterbräde
silliness enfald
silly dumt, dum, enfaldig
silo silo
silt slam
silver   silver, försilvra
similar   lik, liknande, dylik
similarly på samma sätt, liknande
simile   liknelse
simmer   sjuda
simper   le tillgjort
simple   naiv, enkel, simpel
simple-to-use   enkel att använda
simpleton stolle
simplicity enkelket
simplification  förenkling
simplify  förenkla
simply   helt enkelt
simulate  hyckla, simulera
simultaneous   samtidig
simultaneously  samtidigt
sin  synd, synda
sinaitic  sinaitiska
sinblood  blodssynd
since emedan, eftersom, sedan
sincere   oskrymtad, uppriktig
sincerely tillgivne
sincerity uppriktighet
sine sinus
sinew sena
sinewy   senig
sinful   syndig
sing sjunga
singe sveda
singer   sångare, sångerska
singing   sjungande
single   enda, enkel, ogift
single-engined  enmotorig
singsong  allsång
singular  ovanlig
singularis singularis, märklig
singularity egenhet
singularly ensamt
sinious   aplik
sinister  ondskefull
sink dala, sjunka, vask, sänka
sink down digna
sinker   sänke
sinner   syndare
sinuous   slingrande
sion zion
sip  klunk, läppja på, suga, läppja
sir  adelstitel, min herre
sirloin   ländstycke, oxstek
sissolve  upplösa
sissy vekling
sister   syster
sister-in-law   svägerska
sit  sitta
sit down  sätta sig
site's   sidors
site-license   plats-licens
sites platser
sits sitter
sitting   sitter
sitting-room   vardagsrum
situated  placerad, belägen
situation plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations situationer
six  sex
sixteen   sexton
sixth sjätte
sixtieth  sextionde
sixty sextio
size omfång, nummer, format, storlek
sized storleksändrade
sizzle   fräsa vid matlagning
skall ska
skate skridsko, åka skridskor
skating-rink   skridskobana
skein härva, nystan
skeleton  benstomme, skelett
skeptical skeptiska
sketch   skiss, skissera, utkast, teckning
skewer   steknål
ski  skidor, skida
ski jumper backhoppare
skid slira, bromsa
skid with a car sladd med bil
skiff jolle
skiff to row   eka att ro
skilful   kunnig
skill skicklighet
skilled   rutinerad, yrkesutbildad, skicklig
skillful  skicklig
skills   skicklighet
skim glida fram, skumma
skimp snåla med
skimpy   snål
skin flå, skinn, hud
skin-deep ytligt
skins skinn
skip hoppa
skipped   tog bort
skipper   kapten, skeppare
skirmish  skärmytsling
skirret   sockerrötter
skirt skört, kjol, skjorta
skittish  yster, skygg
skittles  käglor
skulk smyga sig, maska
skull skalle, kranium
sky  himmel, sky
sky-goddess himmelsgudinnan
skylark   lärka
slab skiva, platta, häll, kaka
slack loj, slapp, slak
slacken   slappna, slakna
slackness slakhet
slacks   byxor
slag slagg
slake släcka törst
slalom slope   slalombacke
slam slå igen, smäll
slander   förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered förtalad
slang slang, skälla ut
slant slutta, sluttning
slanting  sned
slap smälla, daska
slap-up   flott, prima
slapstick filmfars
slash rista upp, hugg
slat tvärslå, spjäla
slate skiffer, griffeltavla
slattern  slampa
slaughter slakta, slakta, slakt
slaughtered massakerna
slave slav
slavery   träldom, slaveri
slaves   slavar
Slavic   slaviska
Slavonic  slaviska
slay dräpa, döda
sledge   kälke, slägga
sleek slät, blank
sleep sova, sömn
sleeper   sovvagn
sleeping  sovande
sleeping-car   sovvagn
sleepy   sömnig
sleet snöslask
sleeve   ärm
sleigh   släde, kälke
slender   späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig
slept sov
sleuth   detektiv
sleuthhound spårhund
slice andel, skiva
sliced   delade, delad
slick smart, hal, slät
slide slira, skjuta, rutscha, glida
slide-rule räknesticka
slight   lätt, lindrig, spenslig
slighted  tillbakasatt
slightly  obetydligt
slim smärt, smal, gänglig
slime slam, gyttja, slem, dy
slimy gyttjig, inställsam, dyig
sling slunga, bindel
sling-shot slangbåge
slings and arrows prövningar, hemsökelser
slink slinka, smyga
slink away slinka iväg
slink of paper  papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue   felsägning
slink off smita
slip lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga
slip road avfartsväg
slipcover möbelöverdrag
slipknot  löpknut
slipover  slipover
slipper   toffel
slippery  glatt, slipprig, hal
slippy   kvick
sliproad  påfart, avfart
slipshod  vårdslös, hafsig
slit skära, springa, skåra
slither   halka, hasa, glida
slithery  hal, slipprig
sliver   spjälka, flisa
slob klåpare
slobber   dregla
sloch har slokhatt
sloe slånbär
sloe-eyed mörkögd
slog vandra mödosamt
slog through   kämpa sig genom
slogan   slagord, slogan
sloop slup
slop slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock
slop-basin sköljkopp
slope backe, sluttning, slutta
sloppy   slaskig
sloshed   berusad
slot springa, öppning
slot-machine   spelautomat, enarmad bandit
sloth lättja, slöhet
slouch   sloka, slöfock, loma
slough   träsk, ormskinn
slough off överge, avbryta
sloven   smutsgris, slarver
slovenly  sluskig, hafsig, slarvig
slow långsam, sakta
slow-motion ultrarapid
slow-witted obegåvad, trögtänkt
slowly   sakta
slowness  långsamhet
sludge   slam
slug snigel, metallklump, stor klunk
slug it out puckla på varandra
slugabed  sjusovare
sluggard  latmask, slöfock
sluggish  trög, långsam
sluice   sluss
sluice-gate slussport
slum slumkvarter
slumber   slumra, slummer
slumberous sömnig
slump tillbakagång, prisfall, kris
slur sluddra
slur over halka över
slurp sörpla
slush slask, snösörja, dy
slut slampa
slutish   slarvig
sly  listig, bakslug, lömsk, slug
smack smack, slag, fiskebåt, smacka
smack of  ha en anstrykning av
smacker   pundsedel, smällkyss
small liten, lilla, litet, små
small-scale småskaligt
small-time andra klassens
small plate assiett
small town köping, småstad
smallholder småbrukare
smallish  ganska liten, små
smallpox  smittkoppor
smarmy   inställsam
smart elegant
smartly   snyggt
smash kras, krossa, krock, slå sönder
smattering aning, hum
smear smeta
smeary   smetig
smell os, dofta, lukta, lukt, osa
smelly   stinkande
smile leende, le
smiley   leende
smiling   leende
smirk mysa
smith smed
smithy   smedja
smock överdragsklänning
smog rökblandad dimma
smoke rök, röka, ryka
smoker   rökkupé, rökare
smoking   rökande
smooth   slät, jämn, mjuk, glatt
smoothing utjämnar
smoothly  mjukt
smother   kväva
smoulder  pyra
smouldering pyrande
smudge   smutsfläck, fläcka
smug självbelåten
smuggle   smoking, smuggla
smuggled  smugglade
smut sotfläck, oanständighet
snack matbit, mellanmål
snag krux
snail snigel, snäcka, skalsnigel
snail-mail snigel-post
snake orm, snok
snakes   ormar
snap knäppa, nafsa, snäsa av
snap-dragon lejongap
snaps nafsar, snaps
snare försåt, snara, snärja
snarl morra
snatch   ryck, rycka till sig, nappa åt sig
snatch away snappa bort
snatch up uppsnappa
sneak smyga sig, smita
sneer hån, gliring, hånleende, håna
sneering  hånfull
sneering laugh  hånskratt
sneeze   nysa, nysning
sneezing  nysning
sniff snusa, fnysa, vädra
sniffer dog spårhund
sniffle   snörvla
sniffy   föraktfull, nedlåtande
snifter   liten drink
snigger   fnissa
snip klippa av, remsa
snipe beckasin
sniper   krypskytt
snippet   stump, fragment
snitch   knycka, sno
snob snobb
snobbish  snobbaktig, dumhögfärdig
snoop snatta, knycka, snoka
snooping  snokande
snooze   tupplur, ta sig en lur
snore snarka, snarkning
snort fnysa
snout tryne, nos
snow snöa, snö
snowcapped snötäckta
snowflake snöflinga
snowing   snöar
snowman   snögubbe
snowstorm yrväder
snub snäsa av
snuff snusa, snus, vädra
snuffle   snörvla
snug hemtrevlig
so  så
so-called så kallade
soak blöta upp
soaked   uppblött
soakt genomdränkt
soap tvål, såpa
soap-box  provisorisk talarstol
soar sväva högt
sob  snyfta, snyftning
sobbing   snyftande, snyftar
sober sansad, nykter
sobordinate underordnad
sobriety  nykterhet
soccer   fotboll
sociable  sällskaplig
social   samhällelig, social
social democrat socialdemokrat
socialism socialism
society   förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund
society's sällskapets
sock strumpa, kort strumpa, socka
socket   ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla
sockets   socklar
sod  grästorv
soda soda
soda fountain   sifon
sodden   genomdränkt
sodium   natrium
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften   avhärda, mjukna
softly   mjukt
software  programvara, programvara
softwood  barrved
softwoods mjuka träslag
soggy fuktig
soil smutsa, jordmån, jord, mark
soiled   fläckiga
sojourn   uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas
solace   trösta, tröst
solar sol
sold såld
sold out  slutsåld
solder   löda
solders   lod
soldier   knekt, krigare, soldat
sole enda, sjötunga, sula
solely   uteslutande
solemn   högtidlig
solenoid  magnetventiler
solicit   enträget be om
solicitor advokat
solicitous angelägen, bekymrad
solicitude omtanke
solid massiv, solid, säker, gedigen, fast
solidarity gemenskap
soliloquy monolog
solitary  enslig
solitude  enslighet, ensamhet
soloist   solist
solomon   salomo
solstice  solstånd
soluble   löslig
solution  lösning
solutions lösningar
solve lösa, tyda
solved   löst
solvent   vederhäftig, lösningsmedel
solving   lösning
some några, somliga, någon
somebody  någon
someday   någon dag
somehow   på något sätt
someone   någon
someplace någonstans
somersault volt, kullerbytta
something någonting
sometime  nångång
sometimes stundom, emellanåt, ibland
somewhat  något
somewhere någonstans
son  son
son-in-law svärson, svärson, måg
son of   son till
song låt, visa, sång
songster  sångare, fågelsångare
sonorous  klangfull
soon snart
sooner   förr
soot sot, sota ned
soothe   lindra, lugna
soothing  rogivande
sop  mähä, doppad brödbit, tröst
sophisticated   förkonstlad, raffinerad
sophomore andraårsstuderande
soporific sövande
sopping wet uppblött
sorcerer  trollkarl
sorcery   trolldom
sordid   smutsig, simpel
sore ömt ställe, öm, sårig
soreness  ömhet
sorrel   rödbrun, fux
sorrow   sorg
sorrowful sorgsen
sorry ledsen
sort sortera, ordna, sortera, sort
sort of (a...)  slags ( ett ..... )
sort out  gallra
sorted   sorterad
sorting   sortering
sough susa
sought   sökte, sökt
sought after   begärlig
sought for eftersökt
soul själ
soulfull  själfull
Sound Öresund
sound läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda
sound-proofing  ljudisolering
sound-support   ljudstöd
soundboard ljudkort
soundcard ljudkort
sounded   lät
soundeffect ljudeffekt
soundfile ljudfil
sounds   ljud
soundtrack ljudspår
soup soppa
sour sur
source   upprinnelse, källa, ursprung
sourcecode källkod
souse saltlake, blöta
south söder, sydlig
southern  sydlig
southward söder ut
souvenir  minne
sovereign suverän, pund, regent, härskare
sovereignty suveränitet
soviet   sovjets
Soviets   ryssarna
sow  sugga, så
sower såningsman
sown sått, sådd
soy-based soyabaserad
spa  hälsobrunn, kurort
space rymd, utrymme, tid
spacebar  mellanslagstangenten
spacecraft rymdskepp
spaced   indelad
spacer   bricka
spaces   mellanrum
spacing   platsen
spacious  rymlig
spade spade
spades   spader
Spain Spanien
span omfatta
spangle   paljett, glitter
spaniard  spanjor
spanish   spanska
spank daska till
spanking  dask
spanner   skiftnyckel
spar mast, bom
spare spara, bespara, avvara, skona
spare-part reservdel
spark gnista, gnistra
spark-plug tändstift
sparking plug   tändstift
sparkle   tindra, spraka, gnistra
sparkles  pärlar
sparkling pärlande
sparrow   sparv
sparrows  sparvar
sparse   tunnsådd, gles
spasm krampryckning, kramp
spasmic   spasmiska
spasmodic krampaktig
spasms   spasmer
spat spottade, damask, spottat
spatter   stänka ned
spawn fiskrom, lägga rom, yngel
spawn of a fish rom (fisk-)
speak tala
speak-easy lönnkrog
speak of  omtala
speak to  tilltala
speaker   högtalare, talare, talman
speaking  talande
speaking of på tal om
speaks   talar
spear spjut
special   speciell
special-characters   specialtecken
specialfunctions specialfunktioner
specialist specialist
specialities   specialitéer
speciality specialitet
specialize specialisera
specializing   specialiserad
specially speciellt
species   art
specific  specifik
specific name   artnamn
specifically   definitivt
specification   specifikation
specifications  specifikationer
specify   specifiera
specifying specifierande
specimen  exemplar, prov
specious  skenfager, bestickande
speck prick, fläck
speckled  spräcklig
spectacle skådespel
spectacles glasögon
spectacular spektakulära
spectre   spöke
speculate spekulera
speculation spekulation
speculative spekulativ
speculator spekulant
speech   anföring, tal
speech-day skolavslutning
speech defect   talfel
speeches  tal
speechify orera
speechless mållös, stum
speed fart, hastighet
speed-settings  hastighets-inställningar
speedometer hastighetsmätare
speeds   farten
speedway  motorcykelbana
speedy   skyndsam, snar
spell stava
spell-checking  rättstavningskontroll
speller   stavningskontroll
spelling  bokstaverande, rättskrivning
spelling mistake rättskrivningsfel
spend tillbringa, slöhet, spendera, förbruka
spending  spenderande
spendthrift slösare
spent uttmattad, spenderade
sperm sperma
sphere   krets, sfär, glob, rymnd
spherical sfärisk
spice krydda
spider   spindel
spigot   tapp, propp
spike bult, pigg, tagg
spill spilla
spin snurra, spinna
spinach   spenat
spinal column   ryggrad
spindle   axel
spine ryggrad, törne
spinning-wheel  spinnrock
spins snurrar
spinster  ungmö, ogift kvinna
spiral   spiral
spire tornspira, spira
spirit   själ, ande, andemening
spirited  livfull, pigg
spirits   sprit
spiritual andlig, själslig, andlig sång
spirituality   andlighet
spirituals andliga sånger
spit fräsa, stekspett, spotta
spite ondska, agg
spiteful  skadeglad, hätsk
spitefulness   illvilja
spittle   spott
splash   skvalp, plask
spleen   mjälte, svårmod
splendid  präktig, härlig, glänsande, praktfull
splendour glans, prakt
splint   spjäla
splint bone vadben
splinter  flisa, spillra, skärva, splittra
splinters spillror
split spjäka, klyva, rämna
splitting delande
splutter  fräsa, sluddra
spoil rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra
spoilt   bortskämd
spoke eker
spokesman talesman
sponge   snylta, svamp, tvättsvamp
sponge-cake sockerkaka
spongy   porös
sponsor   sponsor, fadder
sponsoring sponsrar
spontaneous spontan
spool spole, spola
spoon sked, ösa
sport idrott, sport, ståta med
sports   idrott, sport
sportscard sportkort
sportsman sportsman
spot ställe, fläck
spot-check stickprov på
spotless  fläckfritt
spotlight strålkastare
spots platser
spotted   prickig, fläckig
spouse   make, maka
spout stupränna, pip, spruta, spruta ut
sprain   vricka, vrickning
sprawl   vräka sig
spray kvist, stänk, stänka, strila
spraying  besprutning
spread   utbreda, utbredning, sprida, breda ut
spreadsheet kalkylblad
spreckled spräcklig
spree festande, upptåg
sprig kvist
sprightly pigg, munter
spring   källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår
spring-mattress resårbotten
spring of steel fjäder av stål
spring term vårterminen
sprinkle  stänka på, stänk, strö ut
sprite   fe, tomte
sprout   gro, grodd, skott, spira
sprout (to) spira (att)
spruce   gran, göra fin, prydlig
spry rask
spun snurrade, snurrat, spann, spunnit
spunk kurage
spur sporre, sporra
spurious  oäkta
spurn spjärna, avvisa, med förakt
spurned   försmådde
spurt spurt, spruta
sputter   fräsa, spotta fram
spy  snoka, spionera, speja, spana, spion
squabble  kiv, kivas, käbbla
squad patrull, grupp
squadron  skvadron, eskader
squads   grupper
squalid   smutsig
squall   vindstöt, skrika, skråla
squalor   snusk, smuts
squander  slösa
squard   tropp
square   kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg
square measure  ytmått
squash   trängsel, mosa, mos, squash
squat huka sig ned
squatter  kolonist
squaw indiankvinna
squawk   skrika gällt
squeak   pipa, gnissla
squeaky   pipig
squeal   skrika
squeamish pjoskig, överkänslig
squeeze   krama, klämma
squeezer  press
squeezing kramande
squelch   krossa
squiffy   lätt berusad
squint   vindögdhet, skela
squinting vindögd
squire   patron, godsägare, väpnare
squirm   vrida sig, våndas
squirrel  ekorre
squirrel fur   gråverk
squirt   spruta ut, stråle
squnder   slösa bort
sraight loan   amorteringslån
stab sticka, stöta, dolkstöt
stability stabiliteten
stabilize stabilisera
stable   stabil, stall
stack stack, skorsten, stapla
staff stav, personal, stab
stag hjorthane
stage teater, scen, estrad
stage-coach postdiligens, diligens
stage-fright   rampfeber
stage-management regi
stage-manager   regissör
stagger   vackla, stappla, ragla
staggering förbluffande
stagnant  stillastående, slö
stagnate  stocka sig, stagnera
staid stadgad, stadig
stain betsa, fläcka, fläck
stainless fläckfri, rostfri
stair trappan
staircase trappa, trappuppgång
stairs   trappor, trappa
stake stake, insats, satsa
stake in a game insats
stale unken, inte färsk
stalemate dödläge, patt
stalk smyga, kliva, stjälk
stall spilta, kloak, bås
stallion  avelshingst, hingst
stalls   fördröjer, hindrar
stalls at thr theatre parkett på teater
stalwart  trogen, kraftig, robust
stamen   blommans ståndare
stamina   styrka, uthållighet
stammer   stamma, stammning
stamp prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla
stamp-fee lösen
stampede  panikartad flykt
stamps   stämplar
stanchion stolpe, stötta
stand stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå
stand-alone fristående
stand-in  ersättare
stand on ceremony krusa
stand out against avteckna sig mot
standard  klass, normal, baner, norm, standar, fana
standard-bearer fanbärare
standardization standardisering
standardize standardisera
standing  står
standstill stillastående, stockning
stank stinkt, stinkte, stank
staple   krampa, märla, stapelvara
star stjärna
starboard styrbord
starch   stärka, stärkelse
starch the collar stärka kragen
stare gapa, glo, stirra
starfish  sjöstjärna
stark stel, fullständig
starlet   ung kvinnlig filmstjärna
starling  stare
starred   stjärnbeströdd
starsprangled banner - the  stjärnbaneret
start start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse
start-up  uppstart
start for begiva sig till
starters  uppstart
starting  startar
starting-line   startlinje
startle   spritta, skrämma upp, skrämma
startled  förfärad, uppskrämd
startling häpnadsväckande
starvation svält
starve   svälta, hungra
starved   utsvulten
starving  svälter
state ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera
state-room praktgemak, lyxhytt
state of emergency   undantagstillstånd
state of war   krigstillstånd
stated   uppgiven
stately   ståtlig
statement uppgift, påstående, uppgift
static   statisk
station   station, förlägga
stationary stillastående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
statistical statistiskt
statistics statistik
statistics-function   statistikfunktion
statuary  bildhuggar-, skulpturer
statue   staty
statuesque statylik
statuette statyett
stature   kroppsstorlek, resning
status   ställning, status
statute   lag, stadga
statutory lagstadgad
staunch   pålitlig, ståndaktig
staunchest inbitne
stave stav
stay uppehåll, stanna, vistas, vistelse
stay away utebli
staying   stannande
stays korsett
stead ställe
steadfast stadig
steady   stadig, beständig
steak stek
steal smyga sig, stjäla
stealing  stöld
stealthily smyg, smygande
stealthy  smygande, smyg
steam ånga, ryka
steam-boiler   ångpanna
steam-engine   ångmaskin
steamer   ångbåt
steamship ångare
steel stål
steep stup, brant
steeped   stupade
steeple   spira, spetsigt torn
steeplechase   hinderlöpning, terrängritt
steer styra, ungtjur
steerage  turistklass, mellandäck
stellar   stjärn-
stem stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga
stem on a ship  för på fartyg
stems stämma
stench   stank
stenographer   stenograf
stenography stenografi
step träda, stiga, steg, trappsteg
step-father styvfar
stepbrother styvbror
stepchild styvbarn
stepdaughter   styvdotter
stepfather styvfar
stepladder trappstege
stepmother styvmor
steppe   stäpp
stepping-stone  språngbräda, medel
steps steg
sterile   steril
stern bister, akterskepp, barsk, akter, hård
stern light akterlanterna
stevedore stuveriarbetare
stew stuva, stuvas, stuvning
stew-pan  stekgryta
steward   steward, uppassare
stich in one`s side   håll
stick fastna, pinne, käpp, stav
sticks   ris
sticky   klibbig, besvärlig
stiff styv, stel, stram
stiffen   styvna, stelna
stiffly   stelt
stiffness stelhet
stifle   kväva
stifling  kvalmig
stile dörrpost
still ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än
still-born dödfött
stillness stillhet
stilt stylta
stilted   högtravande
stimulate stimulera, pigga upp, egga
stimulated stimulerade
stimulating upppiggande, retande
stimulus  retning
sting skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka
stinginess snålhet
stinging  stingande
stingly   snål
stingy   snål
stink stinka, stank
stinking  stinkande
stint snåla med
stipend   lön
stipulate föreskriva
stipulation villkor
stir uppståndelse, fläkta, omröra
stir up   uppröra
stirring  spännande
stirrings rörelserna
stirrup   stigbygel
stitch   stygn, styng, nålstygn
stoat hermelin, vessla
stock lager, ätt, stam, förråd, aktier
stock-broker   börsmäklare
stock-holder   aktieägare
stock-yard inhängnad
stock exchange  aktiebörs, fondbörs
stock raising   boskapsskötsel
stockade  palissad
stockinet trikå
stocking  strumpa
stockroom lagerrum
stocktaking inventering
stocky   kort och tjock
stodgy   bastant, tung
stoke elda med kol
stokehold pannrum
stole stola (lång sjal)
stolid   trög
stomach   mage
stomach pains   magplågor
stomachs  magar
stone sten, kärna
stone-carved   stenhuggna
stone-cutter   stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones   stenar
stood stod
stool pall
stoop böja sig
stooping  framåtböjd
stop bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa
stop up   täppa, täta
stopgap   utfyllnad, ersättare
stoplight stoppljus
stoppage  arbetsnedläggelse
stopped   stoppad
stopper   propp
stopping  fyllning
stopping-place  hållplats
stops stoppar
storage   utrymme
store förråd, lagra, förvara, varuhus
store up  magasinera
stored   sparad
storehouse magasin
stores   sparar
storey   våning
stories   berättelser
storing   sparande
stork stork
storm oväder, storma, storm
stormy   stormig
story berättelse, sägen, historia
story's   berättelsens
story-book sagobok
storysman historieberättaren
stout fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig
stout person   tjock person
stove kamin, kakelugn
stow stuva, packa
stowaway  fripassagerare
straddle  stå bredbent, sitta grensle
straddles skrevar
straggle  sacka efter, ströva
straggler eftersläntare
straight  rakt, direkt, rät, rak
straight across tvärs över
straighten bli rak, rära
straightforward rättfram
straightway genast
strain   anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga
strained  spänd
strainer  sil
straining spännare
strait   sund, svårigheter
strait-jacket   tvångströja
straiten  bringa i trångmål
straits   sund, svårigheter
strand   tråd, strand
strange   främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig
strangely underligt
stranger  främling, obekant
strangest konstigast
strangle  strypa
strap spänna fast, slejf, rem
strapping stöddig
strata   skikt, lager
stratagem knep
strategic strategiskt
strategically   strategiska
strategies strategier
strategy  strategi
stratify  lagra
stratigraphic   skicktindelad
stratum   skikt
straw strå, halmstrå, halm
strawberry jordgubbe, smultron
stray kringströvande, gå vilse
streak   strimma, drag
stream   fors, ström, forsa, rinna
streamer  vimpel
strech   utsträcka
street   gata
streetcar spårvagn
strength  kraft, styrka
strengthen styrka, stärka
strengthened   förstärkt
strengthening   förstärkande
strenuous ansträngande
stress   accent, tryck, betona, påfrestning
stress-mark accent
stretch   spänna, töja, tänja, sträcka
stretched ökat
stretcher bår, sjukbår
stretches sträcker
stretching sträckande
strew strö, beströ
stricken  slagen, drabbad
strict   sträng, absolut
strictly  strikt
stricture skarp kritik
stride   klev, kliva
strident  gäll, kärv, skärande
strife   kiv, tvist
stright   sund
strike   träffa, strejk, slå, strejka
strike-breaker  strejkbrytare
strike-price   lösenpris
striker   strejkande
striking  apart, påfallande, slående
string   band, snodd, sträng
string-band stråkorkester
stringent bindande
strip strimma, remsa
stripe   galon, strimma, rand
striped   randig
stripling yngling, pojkspoling
stripping avklädning
strive   sträva, streta, strida
striving  strävan
strode   klev, klivit
stroke   slag, streck, stryka
stroke of lightning   åsknedslag
stroll   ströva, promenera, promenad
stroller  flanör
strong   stark
strong-room kassavalv
stronghold fäste
strongly  kraftfullt
strop strigel, strigla
strophe   strof
strove   strävade, stred
struck   träffad
structural strukturell
structure struktur
structured strukturerad
struggle  kamp, kämpa, strida, streta
struggle with   bekämpa
strut stötta, kråma sig
stub stubbe, stump
stubble   stubb, skäggstubb
stubborn  envis
stubby   kort och tjock
stuck fast
stuck-up  inbilsk
stud knapp, stuteri, dubb
student   student, studerande
student teacher auskultant
students  studenter
studied   raffinerad
studio   studio, ateljé
studious  flitig
studsa   bounce
study studera
studying  studerande
stuff ämne, tyg, stoff, material, fylla
stuffed   uppfylld
stuffiness instängdhet
stuffy   kvav, inskränkt
stumble   snubbla, snava, stappla
stumblingblock  stötesten
stump stubbe, stump
stun bedöva
stung stuckit, stack
stunk stank
stunning  fantastisk
stunt reklamtrick, konststycke, hämma
stupefy   förbluffa, bedöva
stupendous förbluffande
stupid   dum
stupidity dumhet
stupor   dvala, apati
sturdy   kraftig
sturgeon  störfisk
stutter   stamning, stamma
sty  stia, vagel, vagel, svinstia
style titulera, stil, mode
stylish   flott, chic, stilig
stylistic stilistisk
stylized  stiliserade
suavity   älskvärdhet
sub-catalogues  under-katalogerna
sub-directories under-katalogerna
sub-directory   underkatalog
subaltern underordnad
subconscious   undermedveten
subconsciousness undermedvetande
subcontractor   underleverantör, underentreprenör
subdir   underbibliotek
subdirectories  underbibliotek
subdirectory   underbibliotek
subdivision underavdelning
subdue   undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva
subframe  underram
subject   föremål, ämne, subjekt, undersåte
subject to underkasta
subjection underkastelse
subjugate underkuva
subjunctive konjunktiv
sublet   hyra ut i andra hand
submarine undervattensbåt, ubåt
submarines u-båtar
submenu   undermeny
submerge  dyka, nedsänka
submission underkastelse
submissions hemställningar
submissive undergiven
submit   framlägga, inkomma, underställa
submit to underkasta sig, foga sig
submits   hänskjuter
submitting framläggandet
suboperation   arbetsmoment
suborder  avrop
subordinate underordna
subordinate clause   bisats
subordinate part biroll
subpoena  kalla inför rätta
subscribe prenumerera
subscribe for   subskribera
subscribe to   abonnera på, prenumerera på
subscriber prenumerant, abonnent
subscription   prenumeration, abonnemang
subsections stycke, underavdelning
subsequent påföljande
subsequently   senare
subservient underdånig, tjänlig, servil
subset   delmängd
subsidary biträdande
subside   sjunka undan
subsidiary bi-, hjälp-
subsidiary reason biorsak
subsidies avtagande
subsidize subventionera
subsidy   understöd
subsist   existera, livnära sig
subsistence existens
subsoil water   grundvatten
substance huvudsak
substances ämnen
substandard undermålig
substantation   bevis
substantial verklig, bastant
substantially   verkligt
substantiate   bekräfta
substantive substantiv
substitut ställföreträdare
substitute substitut, surrogat, suppleant, vikarie
subterfuge undanflykt, svepskäl
subterranean   underjordisk
subtle   subtil, hårfin
subtly   hårfint
subtotal  delsumma
subtract  subtrahera
subtraction subtraktion
suburb   förort, förstad
suburban  förorts
subversion omstörtning
subversive omstörtande
subvert   omstörta
subway   underjordisk gång
succeed   lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja
succeeded framgång, efterträder
succeeding efterföljande
succeeds  efterträder
success   framgång, succé
successful framgångsrik, lyckad
successfully   framgångsrikt
succession rad, följd
successor avlösare, efterföljare, efterträdare
succinct  kortfattad
succour   hjälp, hjälpa, undsätta
succulent saftig
succumb   duka under, digna
such så, sådan
suck sug, suga
sucker   parasit, sugapparat
sucking   sugande, suger
sucking-child   dibarn
suckle   amma, dia
suction   sugning
sudden   plötslig
suddenly  plötsligt
suds såplödder
sue  åtala, stämma, lagsöka
suède mockaskinn
suet talg
suffer   lida, utstå
suffer from lida av
suffering lidande
suffering from  behäftad med
suffers   lider
suffice   räcka till, förslå, räcka
sufficient tillräcklig
sufficiently   tillräckligt, nog
suffix   ändelse
suffocate kvävas, kväva
suffocation kvävning
suffrage  rösträtt
suffuse   övergjuta
sugar socker
sugar-beets sockerbetor
sugar-candy kandisocker
suggest   suggerera, påstå, antyda, föreslå
suggested föreslaget
suggestion förslag, inrådan
suicidal  självmordsbenägen
suicide   självmord, självmördare
suit kostym, passa, klänning
suit-case kappsäck, resväska
suitable  passande, läglig, lämplig
suite svit, våning
suited   lämpat
suitor   part, part i mål, friare
suits you klär dig
sulk tjura
sulky vresig, trumpen
sullen   trumpen, butter
sully smutsa ned
sulphate  sulfat
sulphite  sulfit
sulphur   svavel
sultry   kvav
sum  summa, tal
sum up   sammanfatta, summera
summaries kortfattade
summarize sammanfatta
summary   resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt
summer   sommar
summing-up sammanfattning
summit   topp
summon   instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda
summon to a memeeting kalla till möte
summons   kallelse, kallar, stämning (lag- )
sumptuous praktfull
sun  sol
sunbeam   solstråle
sunblind  markis
sunburnt  solbränd
sundae   fruktglass i skål, fruktglass
Sunday   söndag
sundial   solur
sundries  diverse
sundry   diverse
sung sjöng, sjungit
sunglasses solglasögon
sunk sjönk, sjunkit
sunken   insjunken
sunlight  solljus
sunlit   solbelyst
sunny solig
sunrise   soluppgång
sunset   solnedgång
sunshade  parasoll
sunshine  solsken
sunstroke solstyng
sup  äta kvällsvard, klunk, supera
superannuated   överårig, gammalmodig
superb   präktig, storartad
supercillious   högdragen
superfast supersnabb
superfical ytlig
superficial ytlig
superficiality  ytlighet
superfluous överflödig
superhuman övermänsklig
superintend övervaka
superintendent  inspektör
superior  förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet
supermarket stormarknad
supernatural   övernaturlig
supernumerary   statist, övertalig
superpowers supermakterna
superscription  till påseende, påskrift
supersede ersätta
supersonic överljuds-
superstition   vidskepelse, vantro, skrock
superstitious   skrockful, vidskeplig
supervise kontrollera
supervision uppsikt
supervison tillsyn
supervisor uppsyningsman, övervakare
supine   slö, liggande på rygg
supper   kvällsmat, supé
supplant  undantränga
supple   smidig, inställsam
supplement bilaga, tillägg
supplementary   tilläggs
supplication   ödmjuk bön
supplie   förse
supplied  medskickad
supplier  leverantör
supply   förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera
support   understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself livnära sig
supporter anhängare
supporting stödjande
suppose   förmoda, tro, mena, anta
supposition antagande, förmodligen
suppress  undertrycka, kväsa
suppuration varbildning
supranational   överstatlig
supremacy överlägsenhet, överhöghet
supreme   överlägsen, högst
supress   dämpa
surcharge påtryck
sure säker, visst, rejäl, viss
surety   säkert, garant
surf bränningar, bränning
surface   yta
surfeit   övermättnad, övermått
surfing   surfa
surge svalla, svallvåg
surgeon   kirurg
surgery   kirurgi
surgical  kirurgisk
surly sur
surmise   förmoda
surmount  övervinna, höja sig över
surname   efternamn, tillnamn
surpass   överträffa
surplice  mässkjorta
surplus   överskotts-, överskott
surprise  ertappa, överraska, överraskning, förvåning
surprised snopen
surprising förvånande
surprisingly   förvånande
surrender ge sig, uppge
surreptitious   smyg-, hemlig
surround  omge, omgiva, omringa
surrounded omgiven
surrounding kringliggande
surroundings   miljö
surrounds omringar, omger
surtax   extraskatt
surveillance   övervakning
survey   undersökning, överblick, överblicka, översikt
surveying undersökande
surveyor  lantmätare, besiktningsman
surveys   undersökningar
survival  överlevande, rest
survive   överleva
surviving kvarvarande
susceptibility  känslighet
susceptible mottaglig
suspect   misstänka
suspence  ovisshet, uppskov
suspend   avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp
suspenders hängslen
suspension avstängning
suspensory suspensoar
suspicion misstanke, misstanke, misstro
suspicious misstänksam
suspiciously   misstänksamt
sustain   uppehålla
sustenance uppehälle
swab svabb, skrubba, skura
swaddle   linda småbarn
swag stöldgods, bylte, knyte
swagger   skryta, skryt, luffare
swagger cane   officers käpp
swallow   sluka, ladusvala, svala, svala, svälja
swallow dive   svanhopp
swallowing sväljande
swam simmade
swamp översvämma, dränka, kärr
swampy   sumpig
swan svan
swap byta
sward grästorv, gräsmatta
swarm svärm, vimla, myller, svärma, myllra
swarthy   svartmuskig
swathe   insvepa
sway svänga, vackla, vingla
swaying   svängande
swear svära
swearing  svordomar
sweat svettas, svett
sweater   ylletröja, tröja
sweaty   svettig
swede kålrot, svensk
Swede svensk
Sweden   Sverige
Swedish   svenskt, svensk
Swedish turnip  kålrot
sweep sopa, sotare, drag, svepa
sweep-back pilform
sweep-hand centrumvisare
sweeper   sopare
sweeping  radikal, kolossal
sweepings sopor
sweepstake totalisator
sweet karamell, söt, efterrätt, ljuv
sweet-chestnut  äkta kastanj
sweet-corn sockermajs
sweet-pea luktärt
sweet-potato   sötpotatis
sweet-toothed   svag för sötsaker
sweeten   söta, sockra
sweetener sötningsmedel
sweetening sötande
sweetheart fästman, fästmö
sweetie   godis
sweetmeat karamell, godsak
sweetness sötma
sweets   konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker
sweetshop godisaffär
sweetstuff sötsaker
swell dyning, svälla, svullna
swelling  svällande, ansvällning
swelter   förgås, tryckande värme
sweltering tryckande
swept sopade, svepte, svept, sopat
swere gira
swerve   vika av, avvikelse, vridning
swift kvick, rask, snabb
swifter   bomtåg
swiftly   snabbt
swiftness snabbhet
swig stjälpa i sig
swill skölja
swim simma
swimmer   simmare
swimming  simning
swimming-bath   simbassäng
swimming-bladder simblåsa
swimming-costume simdräkt
swimming-pool   simbassäng
swimming costume baddräkt
swimmingly lekande lätt
swimsuit  baddräkt
swindle   skoja, bedra, svindel
swindler  svindlare, skojare
swine svin
swine-pox svinkoppor
swineherd svinaherde
swing svängning, gunga, svänga, dingla, svinga
swing-door svängdörr
swingeing väldig
swinging  svängande
swings   svingar
swinish   snuskig
swipe slå till
swirl virvla, virvel, virvla runt
swish vina, sus
Swiss schweizare, schweizisk
switch   vidja, strömbrytare, växel
switchback serpentinväg
switchboard instrumenttavla
switching växlande
Switzerland chweitz
swivel   svängtapp
swivel-chair   snurrstol
swiviel-bridge  svängbro
swizz båg, hambug, bluff
swollen   svullen, uppsvälld
swollen-headed  uppblåst
swoon svimning, svimma
swoop slå ned på, angrepp
swoosh   susa
swop byta
sword värja, svärd
sword-swallower svärdslukare
swordmanship   fäktkonst
swordplay fäktning
swot plugga, plugghäst
swum simmat
swung svängde
sycophant smickrare
sycophantic krypande
syllabic  stavelsebildande
syllabify uppdela i stavelser
syllable  stavelse
syllabus  kursplan, översikt
sylph sylfid
sylphlike gracil
sylvian   skogig
symbol   symbol
symbolic  symbolisk
symbolical symbolisk
symbolize symbolisera
symbols   symboler
symmetric symmetrisk
symmetrical symmetrisk
symmetry  symmetri
sympathetic tilltalande, sympatisk
sympathize sympatisera
sympathizer sympatisör
sympathy  medkänsla
symphony  symfoni
synagogue synagoga
synchronization synkronisering
synchronize synkronisera
synchronizes   synkroniserar
synchronous synkron
syndicate syndikat
synonymous liktydig, synonym
synonyms  synonymer
synops   sammanfattning
synopsis  syntes, sammanfattning, synopsis
syntactic syntaktisk
synthes   syntes
synthesize framställa på syntetisk väg
synthesizer synthesizer
synthetic syntetisk
syphilis  syfilis
Syria syrien
Syrian   syrisk
syringa   schersmin, syren
syringe   injektionsspruta, spruta
syrup sirap, saft, sockerlag
syrupy   sirapsaktig
system   system
system-directory system-katalog
systematic systematisk
systematize systematisera
systemfile systemfil
systolic  systolisk
ta  tack
tab  etikett, lapp
tabby katta, spräcklig
tabernacle tabernakel
table bord, tabell, tavla
table-boarder   matgäst
table-land högplatå
table-lifting   bordsdans
table-linen bordslinne
table-manners   bordsskick
table-rapping   bordknackning
table-spoon matsked
table-talk bordssamtal
table-tennis   bordtennis
table-turning   bordsdans
table of rates  taxa
tableau   tablå
tablecloth bordsduk
tableknife matkniv
tableland högplatå
tablemat  tablett
tables   tabeller
tablespoonful   matskedsmått
tablet   tablett, skrivblock
tabletop  bordsskiva
tablets   lertavlor
tableware bordsservis
tabloid   piller, tablett, tidning i litet format
taboo tabu
tabs etiketter
tabular   i tabellform
tabulate  ställa upp i tabellform
tabulation tabelluppställning
tacit tyst, underförstådd
taciturn  fåordig, tystlåten, tystlåten
tack häftstift, stift, tråckla, nubb
tackle   tackla, talja
tackling  rigg
tacky klibbig
tact taktfullhet, takt
tactful   grannlaga, taktfull
tactfulness taktfullhet
tactical  taktisk
tactician taktiker
tactics   taktik
tactless  taktlös
tadpole   grodyngel
taffeta   taft
taffrail  akterreling
tag  fästa, fras, lapp
tag-end   sistadel
tail svans, skört, stjärt
tail-coat frack
tail-end  slutdel
tail-gate baklucka
tail-light baklykta
tail-wind medvind
tailback  bilkö
tailed   med svans
tailor   skräddare
tailor-made skräddarsydd
tailoring skrädderi
tailpiece slutstycke
tails svansar
tailsman  mottagare
tailspin  spinn
tained   skämd
taint fläck, besmitta
take vidtaga, intaga, taga, ta
take-away restaurangtyp
take-home lön efter skatt
take-in   bedrägeri
take-off  startplats, avstamp
take-over övertagande
take a bath bada
take a cast of  avgjuta
take advantage of utnyttja
take alarm ana oråd
take an aperient laxera
take away ta bort
take care of   akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of  tillvarata
take in   hysa
take in tow ta på släp
take over axla, överta
take pains to   vinnlägga sig om, vinnlägga sig om
take part in   deltaga
take possession of   bemäktiga sig
take steps vidtaga åtgärder
take upon oneself ikläda sig
taken taget
taken prisoner  tillfångatagen
takeover  företagsförvärv
takeoverbid övertagandebud
taker tagare
taking   intagande
takings   intäkter
talanted  talangfull
talc talk
talcum   talk
tale saga, sägen, berättelse
talebearer skvallerbytta
talent   anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet
talented  begåvad
talk tala, samtal, prat, samtala
talkative pratsam, språksam, talför
talked   pratade
talker   pratmakare
talkie   ljudfilm, talfilm
talking   samtalande
talking-point   diskussionsämne
talking-to åhutning
talking film   talfilm
talks samtalar
tall storväxt, lång, reslig, högväxt, hög
tall person lång person
tall story amsaga
tallow   talg
tally pricka av, överensstämma
tally-ho  buss på
tallyman  kontrollräknare
talon fågelklo
tamable   tämjbar
tame tämja, matt, tam
tamer djurtämjare
taming   tämjande
tamp packa till
tamper   manipulera
tampered  manipulerade
tampering kladdande
tampers   manipulerar
tampon   tampong
tan  solbränna, garva
tang stark smak, stark lukt
tangent   perifer
tangibility påtaglighet
tangible  gripbar
tangle   trassla till, härva, trassel
tank stridsvagn, cistern, vattenbehållare
tankard   sejdel, krus
tanker   tankfartyg
tanned   solbrända
tanner   garvare
tantalize reta, pina
tantamount liktydig, likvärdig
tantrum   misshumör
tap  tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran
tape band
tape-recorder   bandspelare
taper smalt ljus, smalna av
tapered   konisk
tapering  avsmalnande
tapes bandar
tapestry  vävd tapet
tapeworm  binnikemask
tapping   tappning
tar  tjära
tardy senfärdig, långsam, senkommen
target   mål
tariff   tulltaxa, taxa
tarmac   asfalterad startbana
tarn tjärn
tarnish   göra matt
tarnished anlupen
tarpaulin presenning
tarry dröja, tjärig
tart fruktkaka, besk
tartan   rutigt skotskt tyg
tartar   tandsten
task bestyr, värv, uppgift, uppgift
tasks uppgifter
tassel   tofs
tast-master ceremonimästare
taste smaka, smak, avsmaka
tasted   smakade
tasteful  smakful
tasteless smaklös
tasty smaklig
tatter   trasa
tattered  trasig, söndertrasad
tattoo   tatuering, tapto, tatuera
taught   lärt
taunt hån, håna
taut spänd
tavern   värdshus
tawdry   uttstyrd
tawny brungul, läderfärgad
tax  beskatta, skatt
tax-free  skattefri
tax rate  skattesats
taxable   skattepliktig
taxation  beskattning
taxi taxi
taxi-driver taxichaufför
taxicab   bil, taxi, hyrbil
taxidermist konservator
taxing   krävande, svår
tea  te
tea-cosy  tehuv, tevärmare
tea-kettle tekittel
tea-pot   tekanna
tea bag   tepåse
tea ball  tekula
tea caddy teburk
teacart   tevagn
teach lära, instruera, lär ut, undervisa
teachability   läraktighet
teacher   fröken, lärare
teaching  undervisning
teachings föreskriver, lär
teacup   tekopp
teak teak trä
team trupp, lag, arbetslag
teamster  kusk
teamwork  grupparbete
tear reva, tår, slita
tear apart riva sönder
tear to rags   trasa sönder
tearful   gråtmild
tease retas med, reta, käxa
teaser   svår uppgift
teasing   retsam, kitslig
teaspoon  tesked
teat spene, napp
technical tekniskt
technician tekniker
technics  teknik
technique teknik
techno   tekno
technological   teknologiska
technology teknologi
tedious   tråkig, ledsam
teem vimla, myllra
teen tonåring
teenager  tonåring
teens tonår
teeth tänder
teetotaller absolutist, nykterist
telecommunication telekommunikation
telegram  telegram
telegraph telegraf
telephone telefonera, telefon
telescope teleskop, kikare
telex telex
tell yppa, berätta, säga, förtälja, tala om
tell a fib narras
tell a person his fortune   spå
tell lies ljuga
teller   bankkassör
telling   berättar
tells berättar
telltale  skvallerbytta
telly tv
temerity  dumdristighet
temper   besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag
temperament temperament
temperance måtta, nykterhet
temperate nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
temperature temperatur
temperatures   temperaturer
tempered  tempererad
tempest   storm
template  mall
temple   tinning, tempel
tempo tempo
temporarily tillfälligt
temporary temporär, tillfälligt
temporize söka vinna tid
tempt fresta
temptation frestelse
ten  tio
tenable   hållbar
tenacious envis
tenancy   arrendetid, arrende
tenant   hyresgäst, arrendator
tend valla, tendera
tend a wound   sköta ett sår
tendency  riktning, tendens, benägenhet
tender   öm, kärleksfull, mör, späd
tender form anbudsformulär
tenderer  anbudsgivare
tenderly  ömt
tenderness ömhet
tending (the soil)   ans
tendon   sena
tendril   klänge
tendrill on a flower  reva på en växt
tenement  hyrd bostad, arrendegård
tenement house  hyreshus
tenet grundsats
tennis   tennis
tennis-court   tennisplan
tenor lydelse, mening, riktning, tenor
tense spänd, tempus
tenside   tensid
tension   spänning, anspänning
tent tält
tentative trevande
tentatively preliminära
tenth tionde
tenure   besittningsrätt, ämbetstid
tepid ljum
tergiversate   göra undanflykter
tergiversation  undanflykt
term villkor, term, termin
termagent ragata
terminal  terminal, slutgiltig
terminate avsluta
termination avslutande, uppsägning, ämne, ändelse
terminology terminologi
terminus  ändstation
terms ordalag, villkor
terrace   terrassera, husrad, terass
terrain   terräng
terrestrial jordisk
terrible  ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd
terrific  fruktansvärd
terrified förskräckt
terrify   förskräcka, förfära
territories områden
territory område, territorium
terror   fasa, fruktan, skräckvälde, skräck
terrorize terrorisera
terse knapphändig
test pröva, förhöra
test-dummy provdocka
test-tube provrör
test on   prova
testament testamente
tester   provare
testers   testare
testfile  testfil
testfiles testfiler
testifies intyga
testify   vittna, intyga
testimony vittenesbörd, intyg, vittnesbörd
testing   testa
testyfy   bevittna
tether   tjuder, tjudra
Teuteon   german
Teutonic  germansk, tysk
text pränta
text-book lärobok
text-screen textbild
text-statistics text-statistik
textcolor textfärg
textcontroll   textkontroll
textediting textredigering
textexample skolexempel
textfile  textfil
textile   vävnad, tyg, textil
textiles  textilvaror
textmessage textmeddelande
textscroll textrullning
textual   texttrogen
texture   konsistens, struktur
Thames - the   Themsen
than än
thank tack
thank you very much   tack så mycket
thankful  tacksam
thankfully tankfullt
thankfulness   tacksamhet
thanking  tackande
thanks   tack
thanks to tack vare
thanksgiving   tacksägelse
that som, det, att, vilken
that's   det, som är
thatch   kalufs
thatched roof   halmtak
thaw tina, tö, töväder, töa
the  den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det
the contrary   motsatsen
the day before yesterday   förrgår
the Iron Age   järnåldern
the opposite   motsatsen
the other day   häromdagen
the other way around  tvärom
the public allmänheten
the same  samma, densamme, lika
the sooner the better ju förr desto bättre
the Supreme Court Högsta domstolen
theatre   teater, operationssal
theatrical teatralisk
theft stöld
their deras
theirs   deras
them dem
theme tema
themselves sig
then sedan, då
theologian teolog
theologians teologer
theology  teologi
theoretical teoretisk
theories  teorier
theory   teori
there dit, där
there's   där är, det finns
thereabout däromkring
thereafter därefter, därefter
thereby   därvid, därigenom
therefore därför
thereof   därom
thereto   därtill
thereupon därpå
thermometer termometer
thermonuclear   termonuklear
Thermos   termosflaska
thermostate termostat
thesaurus synonymordbok, ordbok, uppslagsbok
these dessa
thesis   tes, avhandling
thespian  dramatisk
Thessalonian   thessaloniker
thews senor, muskler
thewy muskulös, senig
they de här
they're   de är
they've   de har
thick tjocka, tjock
thicken   avreda
thickening tjock klump
thicket   snår
thickness grovlek, tjocklek
thief tjuv
thigh lårben
thimble   fingerborg
thin gles, tunn, gallra, mager
thing sak, tingest, persedel, ting
think anse, tänka, tro, mena, tycka
thinking  tänkande
thinly   glesbygd
third tredje
thirds   tredjedelar
thirst   törst, törsta
thirst for törsta efter
thirsty   törstig
thirteen  tretton
thirteenth trettonde
thirty   trettio
this detta, denna
this evening   i kväll
this morning   i morse
this way  hitåt
thistle   tistel
thistle-down   tistelfjun
thong pisksnärt, läderrem
thorax   bröstkorg
thorn torn, tagg, törne
thorn-bush törn-buske
thorough  grundlig
thoroughbred   rasren, fullblod
thoroughfare   genomfart, huvudgata
thoroughly noggrannt
those de där
though   fastän
thought   tänkte
thought-change  tankeförändring
thoughtful tankfull
thoughtless korttänkt, tanklös
thousand  tusen, tusental
thousand-year   tusenåriga
thousandth tusende
thrall   träl, träldom
thrash   tröska, klå
thread   tråd
thread off avgänga
threadbare banal, luggsliten, trådsliten
threads   trådar
threat   hotelse, hot
threaten  hota
threatening hotfull
three tre
three-dimensional tre-dimensionell
three-engined   tremotorig
three times tre gånger
thresh   tröska
threshold tröskel
threw kastade
thrib dunka
thrift   sparsamhet
thrill   bäva, rysa
thriller  roman, sensationsfilm
thrilling spännande, rafflande
thrills   raffel
thrive   trivas, frodas
thriving  blomstrande
throat   strupe, hals, svalg
throb bulta, dunka
throe häftig
throne   tron
throng   trängas, trängsel
throttle  ventil, kväva
through   genom, igenom
throughout över
throw kast, kasta, slunga, slänga
throwaways engångsartiklar
thru genom
thrum trumma, klinka
thrush   trast
thrust   anfall
thud dunka, duns
thug bandit
thumb tumme
thump slag, stöt, duns, dunka
thunder   åska, dåna, tordön, dunder
thunder-clap   åskskräll
thunder-storm   åskväder
thunderbolt blixt
thundershower   åskskur
Thursday  torsdag
thus således, så, sålunda, alltså, därför
thwack   klappa till
thwart   omintetgöra
thwarting hindrande
thyme timjan
thyroid gland   sköldkörtel
tick prick, bock, fästing, ticka
ticket   lottsedel, biljett
tickle   kittling, kittla
ticklish  kittlig
tidal tidvattens
tide tidvatten, flod
tidings   nyheter
tidy städa, snygg, ordentlig, prydlig
tidy up   städa
tie  knyte, slips, binda
tied band
tier bänkrad, lager, rad
tiff gräl, gnabb
tight åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät
tight-fitting   årsittande
tighten   spänna
tightening åtdragande
tightly   tätt
tightness åtdragning
tights   trikåer
tile bricka
till till, ända tills, tills
till then dittills
tillage   odling
tiller   odlare, rorkult
tilt luta, vippa
timber   timmer, virke
timber yard brädgård
time takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo
time-able schema, tidtabell
time-limit tids-begränsning
time-share apartment  andelslägenhet
time-table schema, kommunikationstabell, tidtabell
time together   samvaro
timely   lämplig, läglig
timer tidrelä
times gånger
timid rädd, försagd, ängslig
timing   tidsmäta
timorous  rädd, ängslig
timothy   timoteus
tin  tenn, konservburk, bleckburk, burk
tin of herrings sillburk
tinder   fnöske
tinge skiftning, lätt färga
tingle   pirra
tinker   kittelflickare, fuskare
tinkle   pinglande, pingla
tinkling  plingande
tinned provisions konserv
tinsel   glitter
tint färga, färgton
tiny pytteliten
tip  spets, tipp, tippa, drickspengar
tipical   typisk
tipping   avstjälpning
tipple   pimpla, supa, dricka
tips tips
tipsy berusad, drucken
tiptop   förstklassig
tire trötta, tröttna
tired trött
tired of  led på
tiresome  retsam (förarglig), ledsam, tröttsam
tiring   tröttsam
tiro nybörjare, novis
tissue   fint tyg, vävnad
tissue-paper   silkespapper
tit  bröstvårta
tit-tat-toe tripp trapp trull
titanic   jättelik
titbit   läckerbit
tithe tionde
title rubrik, titel
titled   rubricerad
titmouse  mes (fågel)
titrate   titrera
tits bröst
titter   fnitter, fnittra, fnissa
tittle-tattle   skvaller
titular   titulär-
tmp  temporär
to  till, att, att, rämna, åt
to-do väsen, ståhej
to-morrow imorgon
to a man  mangrant
to be or not to be   bli, att vara eller inte vara
to death  ihjäl
to eat   att äta
to get   att få, ränta
to night  i natt
to some extent  i någon mån
to speak  slang, att tala
to the left till vänster
to the right   till höger
toad padda
toadflax  gulsporre
toadstool flugsvamp
toady smickrare, smilfink
toast rostat bröd, skål (utbringa en -)
tob  övertagandebud
tobacco   tobak
tobacconist tobakshandlare
tobacconist's   tobaksaffär
toboggan  kälke
today idag
toddle   tulta
toddy palmvin, toddy
todo att göra
toe  tå
toffee   knäck, kola
together  tillsammans, ihop
together with   jämte
toggle   växla
toggling  togglande
toil knoga, knog, sträva
toil in the work slita i arbetet
toilet   toalett
toilsome  mödosam
token tecken, gåva
told berättade, berättat
tolerable dräglig, uthärdlig
tolerance tolerans
tolerate  tåla, fördra, tolerera
toll möda, klämtning, tull, klämta
tolling   klämtning
tomato   tomat
tomb grav, grift, gravvalv
tombola   tombola
tomboy   yrhätta
tomcat   hankatt
tome stor bok, volym
tommy engelsk soldat
tomorrow  imorgon
ton  ton = 1000kg
tongs tång
tongue   tunga
tonic tonisk, stärkande
tonight   i kväll, inatt, i afton
too  tillika, också, även, alltför
tool verktyg, redskap
toolbox   verktygslåda
toolkit   verktygs uppsättning
toot tuta
tooth tand
tooth-brush tandborste
tooth-paste tandkräm
toothache tandvärk
top  topp, krön, höjd
top-hat   cylinderhatt
top-secret topphemlig
top-seller topp-säljare
top-up   fyll på
toper suput
topic ämne
topical   aktuell
topple   störta, stjälpa
tops toppar, överst
topsy-turvy upp och nedvänd
torch ficklampa, fackla, bloss
torchlight strålkastare
tore rusade, rev sönder
torment   pina, kval
tormentor plågoande
torn trasig
torpedo   torped, torpedera
torpid   stel, domnad
torpor   slöhet, dvala
torrent   flöde, ström
torrid   förbränd
torso kropp
tortoise  sköldpadda
tortuous  slingrande
torture   tortera, pina, tortyr
tory konservativ
toss slänga, vräka
toss-up   slantsingling
tot  parvel
total summa, total
totally   totalt
totter   vackla, stappla
touch snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra
touching  rörande, vidrörande
touchy   lättstött
tough besvärligseg
tounge   tunga
tour tur, turnera, resa, turné
touring   rundresa
tourist   turist
tournament turnering
tousle   rufsa till
tout kundvärvare, spion
tow  bogsering, bogsera
towards   åt, emot, mot
towel handduk
tower torn
tower-clock tornklocka
towering  mycket hög
town stad
town-resident   stadsbo
town councillor stadsfullmäktige
town hall rådhus
toxic giftig
toxicity  giftigheten
toxin gift
toy  leksak
trace spåra, spår, märke, aning, spana
traced   uppspårad
tracing   uppspårande
track spår
tracking  spårande
tract område, traktat
tractable lätthanterlig
tractable (be)  spak (vara )
traction  dragningskraft, dragning
tractor   traktor
trade yrke, handla, handel, näring
trade-in  inbyte
trade-union fackförening
trade-wind passadvind
trade mark varumärke
trade union fackförening
trademark fabriksmärke, varumärke
trader   handelsfartyg, köpman
tradesman affärsidkare, handlare
trading   handel
tradition sägen
traditional traditionell
traditionally   traditionell
traffic   trafik
tragedy   tragedi
tragic   tragisk
trail spår
trailer   släpvagn
trailing  efterföljande
train träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna
trained   utbildad, van
trainer   tränare
training  exercis, utbildning, träning
training-school verkstadsskola
traiotor  förrädare
trait drag, karaktärsdrag
trait of character   karaktärsdrag
traitor   förrädare, quisling
tram spårvagn
tramcar   spårvagn
tramp lastfartyg, luffare, landstrykare
trample   trampa, trampa ner
tramway   spårväg
tranquil  lugn
transact  genomdriva, uppgöra
transaction transaktion
transactions   handlingar, förhandlingar
transcend överträffa
transcribe transkribera
transcript översättning, avskrift
transdesert genom öknen
transept  tvärskepp i kyrka
transfer  överföra, överlåta, överlåtelse, transportera
transferable   överlåtbar
transfigure omgestalta, förhärliga
transfix  genomborra
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming   förvandlar
transfusion transfusioner, överföring, blodöverföring
transgress överträde
transient övergående
transit   genomresa
transition övergång
transitional   övergångs-
transitory övergående
translate översätta
translating översättandet, översätter
translation översättning
translation-process   översättnings-process
translationfunction   översättningsfunktion
translationresult översättningsresultat
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
translucent genomskinlig
transmission   växellåda
transmit  sända
transmitting   överföring
transparent genomskinlig
transpiration   utdunstning
transpire sippra ut, avdunsta
transplant omplantera, transplantera
transport transportera, forsla, transport
transportation  transport
transpose transponera
transshipment   omlastning
trap fälla, fånga, snärja, snara
trap-door fallucka
trapper   pälsjägare
trappings utstyrsel, grannlåt
trash skräp
travail   vara i barnsnöd, slita
travel   fara, resa
travelbook reseskildring
traveler  resande
travelled rest, berest, reste
traveller resenär
travelling resande, ambulerande
traverse  travers, genomkorsa
trawl tråla, trål
tray bricka, back
treacherous trolös, förrädisk
treachery svek, förräderi
treacle   sirap
tread trampa, stiga, trampa, träda, steg
treason   högförräderi, förräderi
treasure  skatta, skatt
treasurer skattmästare
treasury  skattkammare, finansdepartementet
treat bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna
treat of  handla
treatise  avhandling
treatment bemötande, behandling
treaty   fördrag, traktat, avtal
treble   tre-, diskant
tree träd
trefoil   väppling
trek dra, utvandring
trellis   spaljé, gallerverk, verk
tremble   skälva, bäva, darra
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously   oerhört
tremor   darrning, dallring, skälvning
trench   skyttegrav, dike, löpgrav
trenchant kraftfull
trencher  skärbräde
trend tendens, tendera
trendy   trendiga
trepidation skälvning, oro
treshhold tröskel
trespass  överträda
trespasses intränger
tress hårlock
trestle   bock av trä, stöd
triad tretal
trial prövning, rannsakning, rättegång, prov
trials   tester, provtryck
triangle  triangel
tribe folkstam, stam
trible   folkstam
tribulation anfäktelse, vedermöda
tribunal  domstol
tribune   tribun
tributary bidragande, skattskyldig, biflod
tribute   hyllning, tribut
trick konst, lura, fuffens, tilltag, spratt
trickle   sippra, drypa
tricky   klurig
tricolour trokoloren
tricot   trikå
tried försökte
trifle   vintårta, bagatell, småsak, tårta
trifling  lättsinnig
trigger   avtryckare på vapen
trigger-happy   skjutgalen
trill drilla
trillion  biljon
trim trimma, vårdad, putsa, avkvista
trimming  garnering
trinity   treenighet
trinket   prydnadssak
trip krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa
tripe inälvor
triple   tredubbel
tripod   stativ, trefot
tripper   söndagsfirare på utflykt
tripych   altarskåp
trite nött, banal
triumph   triumfera, triumf
triumphant triumferande, segerrik
triune   treenig
trivial   värdelös, obetydlig
trod trampade, steg
trodden   stigit, trampat
trojans   trojanska hästar
troll jätte, tralla, troll
trolley   löpkontakt, tralla, dragkärra
trolley-bus trådbuss
troop marschera, skara, trupp, manskap, tropp
troops   soldater
trophy   trofé
tropic   tropik
tropical  tropiska
tropical circle vändkrets
Tropics   tropikerna
trot lunka, trava, trav
trottle   spjäll
trouble   problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda
trouble-maker   bråkmakare
trouble about   bekymra sig
troubled  orosfylld
troubleshooter  problemlösare
troubleshooting felsökning
troublesome bråkig, krånglig, besvärlig
trough   tråg
trousers  byxor, långbyxor
trousseau brudutstyrsel
trout forell
trowel   planteringsspade, murslev
truant   skolkare
truce vapenvila
truck lastbil, transportera
truculant vild, aggressiv
trudge   traska, lunka
true sann, äkta, trogen
truks badbyxor
truly riktigt
trummor   drums
trump trumf
trumped up uppdiktad
trumpet   trumpet, utbasunera
truncate  avkorta
truncating avkortande
truncation avkortning
truncheon batong
trundle   rulla
trunk koffert, trädstam, snabel
truss binda, stötta
trust tillit, anförtro, förtroende
trust in  förlita sig på, lita på
trustee   förmyndare, förtroendeman
trustees  förvaltare
trustworthy pålitlig
truth sanning
truthful  sanningsenlig
truthfully sanningsenligt
truthfulness   sannfärdig
truths   sanningar
try  prova, pröva, försöka, rannsaka
try-before-you-buy   prova innan du köper
try on   prova
trying   provar
tryst avtalat möte
tub  kar, badkar, balja
tube rör, slang, tub, tunnelbana
tuber knöl
tubercle  tuberkel, liten knöl
tuberculosis   tuberkulos
tubing   rör
tuck stoppa in, sötsaker, veck
Tuesday   tisdag
tuft tofs, knippe, grästuva
tug  rycka, ryck, bogsera
tug-of-war dragkamp
tuition   undervisning
tulip tulpan
tulle tyll
tumble   röra, falla, tumla
tumble over välta
tumbler   dricksglas
tummy mage
tumour   tumör, svulst
tumult   bråk, upplopp
tune stämma, melodi, ton
tuned stämd
tunic uniformsrock, vapenrock
tunnel   tunnel
turbid   grumlig, rörig
turbo-jet jetturbin
turbo-prop proppellerturbin
turbot   piggvar
turbulence turbulens
turbulent bråkig, orolig
tureen   terrin
turf torva, hästsport
turfs grästorvor
turgid   svullen, svullna
turist agency   turistbyrå
Turk turk
Turkey   Turkiet
turkey   kalkon
Turkish   turkisk
turmoil   röra
turn övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända
turn giddy hisna
turn of the year årsskifte
turn on   tända
turn out  avlöpa, köra ut
turn over stjälpa, kantra
turn over the leaves  bläddra
turn pale blekna
turn round vända sig om
turn sour surna
turn to the ..  vika av åt
turner   svarvare
turning   vändning, avtagsväg
turnip   rova
turnkey   fångvaktare
turnover  omsättning
turnpike  avgiftsbelagd väg, tullbom
turns vänder
turnstile vändkors
turntable vändskiva
turpentine terpentin
turquoise turkos
turret   litet torn
turtle   havssköldpadda, sköldpadda
turtle-dove turturduva
tusk bete, elefantbete
tusk (a tooth)  bete
tussle   slåss, slagsmål, dust
tutor privatlärare
tutored   lärde
tutorial  handledning
tv-set   tv
twain tvenne
twang klang, knäppa, dallra
tweak nypa
tweezers  pincett
twelfth   tolfte
Twelfth Day trettondagen
Twelfth Night   trettondagsafton
twelve   tolv
twelve / noon   tolv / klockan 12
twentieth tjugonde
twenty   tjugo
twenty-five tjugofem
twice två gånger, dubbelt
twich ryck
twiddle   rulla
twiddling rullning
twig spö, kvist
twigs ris
twilight  skymning
twin tvilling
twin-engined   tvåmotorig
twine tvinna, bindgarn, fläta
twinge   smärta
twinkle   tindra, blinka, glimt
twins tvillingar
twirl snurra
twist tvinna, snurra
twisting  vridning
twitch   rycka, ryck
twitter   kvittra, kvitter
two  två
two-column två kolumners
two-edged tveeggad
two-line  två-raders
two-step  två-stegs
two-wheeled tvåhjulade
two at a time   två i taget
two days ago   för två dagar sedan
tycoon   pamp, magnat
type typ, skriva på maskin, skriva, förebild
typescript maskinskrivet
typesetting typsättning
typewrite skriva på maskin
typewriter skrivmaskin
typewriting maskinskrivning
typical   typisk
typically typiskt
typing   maskinskrivning, skriver
typist   maskinskriverska
typographical   typografiskt
tyrannical tyrannisk
tyrannize over  tyrannisera
tyranny   tyranni
tyrant   tyrann
tyre hjulring, gummidäck
tyre to a car   däck
tyro nybörjare, novis
Tyrol Tyrolen
Tyrolese  tyrolare
Tyrolian  tyroler
tzar tsar
Tzigane   zigenare (Ungersk)
U-boat   ubåt
U-iron   U-balk
U-turn   U-sväng, helomvändning
ubiquitous allestädes närvarande
udder juver
udecoder  avkodare
ues  nötning
ugh  usch
ugliness  fulhet
ugly otäckt, otäck, anskrämlig, ful
Ukraine   Ukraina
ulcer böld, varigt sår
ulfila   wulfila
ulster   ulster
ulterior  framtida, bortre
ulterior purpose biavsikt
ultimate  absolut
ultimately i sista hand
ultra ultra
ultra-violetray lamp  kvartslampa
ultraconservatives   ultrakonservativa
ultraviolet ultraviolett
ulysses   odysseus
umbrella  paraply
umpire   kricketdomare, skiljedomare
un-select av-markera
un-selected av-markerad
unable   oförmögen, förhindrad
unacceptable   oacceptabelt
unaccustomed   ovan
unacquainted   obekant
unaffected flärdfri, opåverkad
unafraid  orädda
unaided   ensam, ohjälpt
unaltered oförändrat
unanimity endräkt
unanimous samstämmig, enhällig
unarchivers uppackare
unarmed   obeväpnad
unassembled omonterade
unassuming anspråkslös
unauthorized   obehörig
unavailable otillåten
unavoidable oundviklig
unaware   ovetande, omedveten
unawares  oförmodad, oförmärkt
unbalanced obalanserad
unbaptized odöpt
unbearable odräglig, outhärdlig
unbeatable oöverträffbar, oslagbar
unbeaten  obesegrad
unbecoming missklädsam, opassande
unbelief  misstro, otro
unbelievable   otroliga
unbend   tina upp, slappna av, räta
unbiassed opartisk, neutral
unbidden  obedd, objuden
unbind   befria, lossa
unbleached oblekt
unblinking fast
unbolt   regla upp
unborn   kommande, ofödda
unbosom   anförtro sig åt
unbound   fri, obunden
unbridled otyglad, tygellös, ohämmad
unbroken  otämjd, oavbruten
unbutton  knäppa upp
unbuttoned knäppte upp
uncanny   mystisk, kuslig
uncertain osäker, oviss
unchangeable   oföränderlig
unchanged oförändrad
uncharitable   kärlekslös
unchecked omarkerad, ohämmad
uncivil   ohövlig
uncivilized ociviliserad
uncle morbror, farbror, onkel
unclear   oklar
uncoloured ofärgad
uncomfortable   obekväm
uncommon  ovanligt
uncompressed   okomprimerade
uncompressing   uppackning, avkomprimering
uncompressor   uppackare
unconcern likgiltighet
unconcerned obekymrad, likgiltig
unconditional   ovillkorlig
unconscious medvetslös, sanslös, omedveten
unconsciously   omedvetet
unconstrained   ospärrad
uncontested obestridd
uncontrollably  okontrollerbart
uncontrolled   obehärskad
uncork   korka upp
uncouth   klumpig, ouppfostrad
uncover   blotta, avtäcka
unction   salvelse, smörjelse
undated   odaterad
undefined odefinierad
undeniable obestridlig, onekligen
under under
under-clothing  underkläder
under age omyndig, minderårig
under notice   uppsagd
underbrush snårskog
undercarriage   ställ
undercut  sälja till lägre pris
underdog  strykpojke
underdone halvrå
underestimate   underskatta
underexpose underexponera
underfed  undernärd
undergarments   underkläder
undergo   genomgå
undergoing genomgå
undergraduate   student
underground underjordisk, tunnelbana
undergrowth undervegenation
underhand hemlig, hemligt
underline understryka
underling underhuggare
underlining understrykning
undermanned underbemannad
undermine undergräva, underminera
underneath inunder, nedanför
underpants kalsonger
underscore understrykning
undersecretary  avdelningschef
underside undersida
undersign underteckna
underskirt underkjol
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding   förstånd, förstående
understands förstår
understate ta till för lite
understatement  undervärdering
understatements undervärderingar
understood förstått
understudy ersättare i roll
undertake åta sig
undertaker begravningsentreprenör
undertaking förbindelse
undertone dämpat
underwear underkläder
underwrite garantera
underwriter försäkringsgivare
undeserved oförtjänt
undesirable ej önskvärd
undesserved oförtjänt
undetermined   obestämd
undeveloped outvecklad
undignified ovärdig
undisputed obestridd
undisturbed ostörd
undivided odelad
undo ångra
undo-function   ångrafunktion
undocumented   odokumenterat
undoing   fördärv, upplösande
undomesticate   förvilda
undone   ångrade
undos ångramöjligheter
undoubtedly otvivelaktigt
undress   ta av kläderna, klä av sig
undressed oberedda
undue obefogad, otillbörlig
undulate  bölja
undying   oförgänglig
unearned income arbetsfri
unearth   gräva upp
uneasy   olustig, orolig
uneducated obildad
unemployed arbetslös, sysslolös
unemployment   arbetslöshet
unequal   ojämn
unequal-sided   oliksidig
unequaled ojämförbar
unequivocal entydig
unerring  osviklig
unessential oväsentlig
uneven   ojämn, knagglig
unevenly  ojämt
unexpected oväntad, oförmodad
unexpectedly   oväntat
unfailing osviklig
unfair   orättvis
unfaithful otrogen
unfamiliar obekant
unfashionable   omodern
unfathomable   ogynnsam, outgrundlig
unfeeling käslolös
unfeigned oskrymtad
unfertile ofruktbar
unfinished ofullbordad, inte färdigt
unfit oduglig, olämplig
unflagging outtröttlig
unfold   avslöja, utveckla
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately   tyvärr, olyckligtvis
unfounded grundlös
unfriendly ovänlig
unfuriate upphetsa
ungracious onådig
ungrateful otacksam
ungrateful to   otacksam
unguarded obevakad
unhappy   olycklig
unharness avsela
unhealthy ohälsosam, sjuklig
unheard of oerhörd
unhelpful ohjälpsam
unhinge   haka av dörr
unhinged  ur gängorna, rubbad
unhurt   oskadd
unification enande
uniform   enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad
unify förena, ena
unilateral ensidig
unimportant betydelselös, oviktig
uninhabitable   obebolig
uninhabited obebodd
uninstall avinstallera
uninstalling   avinstallerande
uninterrupted   oavbruten
unintrested ointresserad
unintresting   ointressant
union förening, förbund, förening, sammanslutning
unique   enastående, unik
uniquely  unikt
unison   samklang, endräkt
unit enhet
unitary   enhetlig
unite förena, anknyta
unity sammanhållning, enighet
universal hel, universell, allmän
universally allmänt
universe  universum
university universitet
university graduate   akademiker
unjust   orättvis, orättfärdig
unjustifiable   förkastlig
unjustified obefogad
unkempt   okammad, ovårdad
unkind   ovänlig, avogt
unknown   okänd, obekant
unlawful  olaglig
unleaded  blyfri
unless   om inte, såvida inte, med mindre
unlettered olärd, föga beläst
unlicensed oregistrerad
unlike   olik, till skillnad från
unlikely  osannolik
unlimited obegränsat
unload   lossa, stänger av, avlasta
unloading avstängning, avlastning
unlock   låsa upp
unlocked  olåst
unlocking-code  upplåsningskod
unlocks   låser upp
unloose   lösa
unlucky   oturliga, olycklig
unmark   avmarkera
unmarked  avmarkerade
unmarried ogift
unmask   demaskera
unmerciful obarmhärtig
unmilled  omalen
unmistakable   omisskänlig, tydlig
unmodified oförändrad
unmovable oflyttbara
unmoved   oberörd
unnatural onaturlig
unnecessary onödig
unneeded  obehövligt
unnerve   förlama, försvaga
unobserved obemärkt
unobtainable   onåbar
unobtrusive ickepåfallande
unoccupied obesatt
unofficial inofficiella
unpack   packa upp
unpacked  okomprimerad
unpacking packa upp
unpacks   packar upp
unpaid   obetalda
unpardonable   oförlåtlig
unpleasant obehaglig, otrevlig
unpleasantly   otrevligt
unpolished ohyfsad
unpopular impopulär
unpractical opraktisk
unprecedented   utan motstycke
unpredictable   oförutsägbar
unpremeditated  oöverlagd
unprepared oförberedd
unprovoked oprovocerad
unpunished ostraffad
unravel   repa upp
unread   olästa
unreal   overklig
unrealistic orealistisk
unreasonable   oresonlig, oförnuftig
unregistered   oregistrerad
unrelated orelaterade
unreliable opålitlig
unremitting oavlåtlig
unrest   oro
unrestrained   otyglad
unrig avrigga
unrighteous syndig
unripe   omogen
unripe fruit   kart
unruly   ostyrig, oregerlig
unsaddle  avsadla
unsafe   osäker
unsatisfactory  otillfredsställande
unsavoury osmaklig
unscrupulous   hänsynslös, samvetslös
unseemly  ful, opassande
unsettled oavgjord
unshaded  blank
unshakable orubblig
unshaved  orakad
unsightly ful
unsigned  inte undertecknad
unskilled worker grovarbetare
unsolicited frivillig
unsorted  osorterade
unsound   sinnessjuk, osund
unspeakable outsäglig
unspoiled ofördärvad
unstable  ostadig
unsteadily ostadigt
unsteady  ostadig
unstinted praise ampel
unsuitability   olämplighet
unsuitable olämplig
unsure   osäker
unsurpassed oöverträffad
unsuspecting   aningslös
untidy   ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad
untie lösa upp en knut
untied   knöt upp
until till dess, till, tills, ända tills
until (not) förrän
until further notice  tills vidare
until now hittills
untimely  oläglig
untitled  odöpt
untold   oräknelig, omätlig
untouched oberörd
untoward  motig
untrained okvalificerad
untrodden obanad
untroubled obesvärad
untrue   osant
untruth   osanning
unusable  obrukbar
unused   oanvänd, obegagnad
unusual   ovanlig, osedvanlig
unveil   avtäcka, avslöja
unviolated oskändade
unwanted  oönskade
unwell   dålig, sjuk, illamående
unwholesome osund
unwieldy  ohanterlig
unwilling ohågad, ovillig, obenägen
unwillingly ogärna
unwise   oklok
unwittingly oavsiktligt
unworn   obegagnad
unworthy  ovärdig
unwrap   packa upp
unwritten oskriven
unzip packa upp
unzippers uppackningsprogram
up  uppe, upp
up-and-down upp och ner
up-close  nära, intima
up-to-date senaste
up and down av och an
up to now hittills
upbraid   förebrå, läxa upp
upbringing uppfostran
update   uppdatering, uppdatera
updating  uppdaterande
upgrade   uppgradering
upgrading uppgradering
upheaval  omvälvning
uphill   uppför, uppför backen
uphold   vidmakthålla, stödja
upholster stoppa, klä möbler
upholsterer tapetserare
upkeep   underhåll
uplifting upplyftande
upload   ladda upp
uploaded  uppladdad
uploading ladda hem
upon på, ovanpå, uppå
upper övre
upper-case stora
upper-right övre högra
upper arm överarm
upper classes   överklassen
upper lip överläpp
uppercase versal
uppermost överst
upright   rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig
uprising  revolt
uproar   uppror, rabalder
uprooting utrotning
upset kullkasta, oroa, välta, stjälpa
upshot   resultat
upside down upp och ned
upstairs  uppe, uppför trappan
upstart   uppkomling
uptake   att fatta
upward   uppåt
upwardly  uppåt
upwards   uppåt
urban stads-
urbane   belevad
urchin   rackarunge
urge uppmana, mana
urgent   angelägen, brådskande
urgent message  ilbud
urgently  angeläget
urging   uppmanar, uppmanande
urine urin
urn  urna
us  oss
us-residents   boende i usa
usable   användbar
usage användande, bruk
use  bruka, trafikera, begagna, bruk, använda
use for   använda
use shanks`s pony apostlahästarna
useable   användbart
used använt
used to   van
useful   nyttig, brukbar, användbar
usefulness användbarhet
useless   oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar
user användare
user-created   användar-skapade
user-friendly   användar-vänligt
user-interface  gräns-snittet
user-license   användarlicens
user-selectable valbara
userlist  användarlista
username  användarnamn
users användare
usher föra in, dörrvakt
usherette platsanviserska på teater
using användande
usual vanligt
usually   vanligen, vanligtvis
usualness vanlighet
usufruct  nyttjanderätt
usufructuary   nyttjanderättshavare
usurer   ockrare
usurp tillskansa sig, inkräkta på
usurper   inkräktare
usury ocker
utensil   redskap
uterance  yttrande
uterly   ytterst
uterus   livmoder
util hjälpmedel
utilising utnyttja
utilities tillbehör
utility   tillbehör, nytta
utilization utnyttjande
utilize   utnyttja
utilized  användande
utils verktyg
utmost   ytterst
utopia   önskedröm, utopi
utter ytterlig, yttra
utterance yttrande
utterly   totalt
utwards   utåt
uvula tungspene, uvula
vacancy   vakans, ledig plats
vacant   obesatt, ledig, tom
vacate   lämna, tömma, utrymma
vacation  ferie, semester
vaccinate vaccinera
vaccinations   vaccinationer
vaccine   vaccin
vacillate vackla
vacillation vacklan
vacuity   tomhet
vacuous   tom
vacuum   tomrum, vakuum
vacuum-clean   dammsuga
vacuum cleaner  dammsugare
vagabond  lösdrivare
vagary   infall, nyck
vagina   slida
vagrancy  kringflackande
vagrant   uteliggare, luffare
vague svävande, vag, otydlig
vain flärdfull, fåfäng
vainglorious   skrytsam
vainglory högfärd
vainly   förgäves
vainness  fåfänglighet
vale dal
valediction farväl
valedictory speech   avskedstal
valence   valens
valentine valentinbrev
valet betjänt
valiant   tapper
valid giltig, hållbar
validation godkännande
validity  giltighet
valise   liten resväska
valley   dal, dalgång
valour   tapperhet, tapperhet
valuable  värdefull
valuation värdering
value värdera, valuta, valör, värde
valueable värdefullt
valued   värderad
valve ventil
vampires  vampyrer
van  förtrupp, lastvagn
vanilla   vanilj
vanish   förgå, försvinna
vanity   flärd, fåfänga, fåfänglighet
vanquish  besegra
vans skåpbilar
vantage   fördel i tennis
vapid fadd
vapour   imma, ånga
vapour bath ångbad
variable  ombytlig, variabel
variants  varianter
variation omväxling
varicose vein   åderbråck
varied   brokig, växlande
variegated brokig
varies   varierar
variety   avart, mängd
various   varjehanda, olika, diverse
varix åderbråck
varnish   lackera, fernissa, lack
varsity   universitet
vary variera
varying   varierande
vase vas
vast vidsträckt, vidlyftig, väldig
vat  moms
vatican   vatikanen
vauderville sångspel
vault hopp, valv
vaulted   välvd
vaunt skryta
vb-links  vb-länkar
vdu  monitor
veal kalvkött
vector-based   vektorbaserad
veer ändra kurs
vegetable vegetabilisk
vegetable-dish  karott
vegetables grönsaker
vegetation växtlighet
vegetative växande
vehemence häftighet
vehement  våldsam, häftig
vehicle   fordon
veil beslöja, hölja, flor, slöja, dok
veils dölja
vein ven, humör, blodåder, åder
velocity  hastighet
velvet   sammet
venal korrumperad
venality  korruption
vend försälja
vendor   försäljare
vendors   försäljare
veneer   faner, fernissa
veneers   faner
venerable vördnasvärd
venerate  vörda
veneration vördnad
venereal  venerisk
venetian  venetiansk
vengeance hämnd
vengeful  hämndlysten
venial   förlåtlig
venice   venedig
venom gift
vension   hjortkött, rådjurskött
vent utlopp
ventilate vädra
ventilated ventilerad
ventilating lufttrumma
ventilation luftväxling
ventilator luftventil, ventil
ventriloquist   buktalare
venture   drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag
veracious sannfärdig
veracity  sannfärdighet
verbal   muntlig, ordagrann
verbally  muntligen, verbalt
verbatism ordagrann
verbiage  svada
verbose   mångordig
verbosity ordrikedom
verbs verb
verdant   grönskande, grön
verdict   utslag, dom
verdigris ärg
verdure   grönska
verge kanten, rand
verger   kyrkvaktmästare
verifiable bevisbara
verification   bekräftande
verify   pröva, besanna, verifiera
verily   sannerligen, i sanning
verit sanning
veritable fornlig
verity   sanning
vermilion cinnober
vermin   ohyra, skadedjur
vernacular lokal dialekt
vernal   vårlig
vernier   nonieskala
versatile mångsidiga
verse vers, strof
versed   kunnig
versification   versifikation
version   version
versus   mot
vertcal   lodrät
vertebra  kota
vertical  vertikal
vertically vertikalt
vertigo   svindelanfall
verve fart
very mycket, ganska
vessel   skuta, fartyg, kärl
vest undertröja, väst
vested   fastställd
vestige   spår
vestigial rudimentär
vestry   sakristia
vesture   dräkt
vet  veterinär
vetch vicker
veteran   veteran
veterinary veterinär
veterinary surgeon   veterinär
veto veto
vex  förarga
vexation  förargelse
vexatious retsam
viability genomförbarhet
viable   livskraftig
vial liten flaska
vibrant   vibrerande
vibrate   dallra, vibrera
vibrera   vibrate
vicar kyrkoherde
vicarage  prästgård
vicarious ställföreträdande
vice skruvstäd, last (en synd)
vice- vice
viceroy   vicekonung
vicinity  närhet
vicious   lastbar, vanartig, ilsken
vicissitudes   skiftande öden
victim   offer
victim to offer för
victimization   diskriminering
victimize göra till offer
victims   offer
victor   segrare
victorious segrande, segerrik
victory   seger
victual   proviantera
victuals  matvaror
videlicet namely, nämligen
videolibrary   videobandsbibliotek
videotape videoband
vie  strida, tävla
Vienna   Wien
view vy, syn, visa, se, sikte, utsikt
viewable  visningsbara
viewer   visare
viewing   visning
viewpoint synpunkt
views ser
vigil vaka, nattvak
vigilance vaksamhet
vigilant  vaksam
vigorous  spänslig
vigorously kärnfullt
vigour   vigör, kraft, styrka
vile värdelös
vilify   förtala
villa villa
village   by
villain   skurk, rackare, bov
villainous skurkaktig, bovaktig
villainy  skurkaktighet, skurkstreck
villein   livegen
villian   bov
vim  energi, kraft
vindicate rättfärdiga, försvara, hävda
vindictive hämndlysten, hämndgirig
vine vinstock, vinranka
vinegar   ättika
vineyard  vingård
vintage   vinskörd, årgång av vin
viola altfiol
violate   våldta, kränka
violation överträdelse, kränkning
violence  våld, våldsamhet
violent   häftig, våldsam
violet   viol, violett
violin   fiol
viper huggorm
virgin   jungfru, oskuld
virginity jungfrulighet
virgins   oskulder
virile   manlig
virility  manlighet, mandom
virtual   virtuell
virtually faktiskt
virtue   dygd, kraft
virtuoso  virtuos
virtuous  dygdig, kraftig
virulent  giftig, häftig
viruses   virus
vis-à-vis visavi, gentemot
visa visum
visable   synlig
visage   anlete
viscera   inälvor
visceral  invärtes, känslomässigt
viscount  viscount
viscountess viscountess
viscous   seg, tjockflytande
vise skruvstäd
visé visum, visera
visibility synlighet, sikt
visible   synlig, synbar, skönjbar
visibly   synligt
vision   vision, syn
visit besök, visit, hälsa på
visitation hemsökelse
visitor   besökande, gäst, besökare
visitors  främmande
visits   besök
visor visir, hjämgaller
vista perspektiv, utsikt
visuable  synliga
visual   synlig
visualize åskådliggöra
visually  visuellt
vital livsfarlig, livs-, vital
vitality  vitalitet
vitalize  vitalisera
vitiate   fördärva
viticulture vinodling
viticulturist   vinodlare
vitreous  glasartad
vitriolic vitriol-
vituperate skymfa, smäda
vituperation   smädelse, smädande, skymford
vivacious livlig, rörlig
vivacity  livlighet
vivid livfull
vivisection minutiös
vixen rävhona
viz  expert, trollkarl
vocabelfile glosfil
vocable   glosa
vocabulary ordlista, ordförråd
vocabulary-lists gloslistor
vocabularytest  glosförhör
vocabularytest-function   glosförhörsdel
vocal sång-, röst-
vocalize  artikulera
vocally   muntligt
vocation  kall, yrke
vocational yrkesmässig
vociferate ropa
vociferous högröstad
vogue mod, sed, popularitet
voiatile  flyktig
voice röst, stämma
voiced   tonande
voiceless tonlös
void tomrum, tom, ogiltig
volatile  flyktig
volcanic  vulkanisk
volcano   vulkan
vole sork
volition  vilja
volley   skur, salva
vols volymerna
volt volt
voltage   spänning
voltaic   galvanisk
voltammeter voltampermeter
volubility svada
voluble   munvig
volume   storlek, volym, omfång
voluminous volumiös
voluntarily godvillig
voluntary frivilligt
volunteer frivillig, voluntär
voluptuous vällustig
vomit kräkas
vomiting  uppkastning
voracious glupsk
voracity  glupskhet
vortex   virvel
votary   trogen tjänare
vote omröstning, rösta, röstning, röst
voter väljare, röstande
voting   röstning, omröstning, röstar
votive   offergåva
vouch garantera, bekräfta
voucher   kupong, kvitto
vouchsafe bevärdigas
vow  högtidligt löfte
vowel vokal
vowels   vokaler
voyage   resa (på sjön)
voyager   resande
voyeur   fönstertittare
vs  mot
vss  verserna
vulcanite ebonit
vulcanize vulkanisera
vulgar   tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel
vulgarian vulgär typ
vulgarity vulgaritet
vulgarize vulgarisera
vulgate   vulgata
vulnerability   sårbarhet
vulnerable sårbar
vulture   gam
vulva blygd
W.C. W.C., toalett
wad  tuss, vaddera
wadding   vadd, stoppning
waddle   vaggande
wade vada
wader vadare
waders   sjöstövlar
wades vadar
wafer rån, oblat
waffle   svamla, våffla
waft fläkt
wag  vifta, vagga, vifta
wage lön
wager vad, slå vad
wager for fish  vad för fisk
wages lön, arbetslön
waggle   vagga, vifta
waggon   vagn
waging war krigföring
wagon vagn
waif hittebarn, herrelös hund
wail jämra sig
wailing   klagande
wails jämrar sig
wainscot  panelning
waist midja
waistcoat väst
waisted   midjeline
wait vänta, passa upp
wait at table   severa
wait for  invänta, vänta
wait upon uppvakta
waited   väntade
waiter   kypare, servitör, vaktmästare, uppassare
waiting   väntar
waiting-room   väntrum
waitress  servitris, uppasserska
waive avstå från, ge upp
waiver   dispensklausul
wake vakna
wake up   väcka, vakna
wakeful   vaken
waken väcka, vaknar, vakna
wakeup   uppvaknings
waking   vakande
walk gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera
walk in procession   tåga
walked   gick
walker   vandrare
walkie-talkie   bärbar radiotelefon
walking   promenad
walkout   strejk
wall vägg, mur
wallaby   liten känguru
wallet   plånbok
wallflower panelhöna
wallop   klå upp, dänga
walloping få stryk
wallow   vältra sig
wallpaper tapet
wallplug  stickpropp
wallsocket vägguttag
walnut   valnöt
Walpurgis night valborgsmässoafton
walrus   valross
waltz vals
wan  glåmig
wand trollspö
wander   vandra
wanderer  vandrare
wandering vandring
wanderlust reslust
wane avta
wangle   fiffla med
wank onanera
wanna vill
want nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva
want of faith   otro
want to do vill göra
wanted   eftersökt
wanting   önskar
wanton   lättsinnig, yster
wantonly  lättfärdigt
wantonness lättsinne
wants vill
wapiti   canadahjort
war  krig
war-trophy krigsbyte
warble   kvitter, drilla
warbler   sångare
ward sal, avdelning, skyddsling, myndling
ward sister avdelningssköterska
warden   föreståndare
warder   fångvaktare
wardrobe  garderob
wardrope  klädskåp
ware varor
warehouse magasin
warehousing magasinering
wares varor
warfare   krigföring
warily   varsamt
wariness  varsamhet
warlike   krigisk
warm varm, värma
warmer   värmare
warmly   varmt
warmonger krigshetsare
warmth   värme
warn förmana, råda, varsko, varna
warned   uppmärksam på
warning   uppsägning, varning
warped   partisk, vind, skev
warrant   fullmakt, garantera
warranties garantier
warranty  garanti
warrent   garanti, fullmakt, häktningsorder
warrior   krigare
warsaw   warszawa
warship   örlogsfartyg, krigsfartyg
wart utväxt, vårta
wartime   krigstid
warts vårtor
wary försiktig, varsam
was  var
wash tvätt, tvätta, spola
wash up   diska
washable  tvättäkta
washcloth disktrasa
washer   bricka
washing   tvätt, tvätta
washingup disk
washout   fiasko
washroom  tvättrum
wasn't   var inte
wasp geting
waspish   retlig
wasshable tvättäkta
wastage   slöseri
waste slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde
waste paper makulatur
waste time spilla tid
wastebasket papperskorg
wasted   bortkastad
wasteful  slösaktig
wasteland ödemark
wastepaper basket papperskorg
waster   odåga
wasting   slöseri
watch klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur
watch-hand urvisare
watch-tower vakttorn
watchdog  vakthund
watched   iakttog
watchful  vaksam
watching  åseende
watchmaker urmakare
watchman  nattvakt
watchout  hålla utkik
watchword lösen
water bevattna, vatten, vattna
water-lily näckros
watercolour akvarell
waterconduit   vattenledning
watercourse vattendrag
watercress vattenkrasse
waterfall vattenfall
waterfowl sjöfågel
waterfront sjösida i stad
watering  vattning
waterline vattenlinje
waterlogged vattenfylld
waterman  färjkarl
watermark vattenmärke
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing   impregnering
waters   vattnen, farvatten
watershed vattendelare
watersheds flodområden
waterside strand
waterspout stupränna
Watersprite - the Näcken
watertap  vattenkran
watertight tillförlitlig, vattentät
waterway  farled
waterworks vattenverk
watery   blöt
wattage   wattal
wattle   flätverk
watwry   blöt
wave vink, våg, vippa, vinka, bölja
wave out on the sea  våg på havet
wavelenght våglängd
waver sväva, vackla
wavering  vacklan
waves vågor
wavw vifta
wavw-length våglängd
wavy vågformig
wavy-lines våglinjer
wax  vaxa, vax
waxen gjord av vax
waxwork   vaxfigur
waxy vaxartad
way  sträcka, kosa, sätt, väg
waybill   fraktsedel
wayfarer  vägfarande
wayfaring vägfarande
waylay   ligga i försåt för
ways vägar, sätt, leverne
wayside   vägkant
wayward   egensinnig
we  man, vi
we'd vi borde, vi hade
we'll vi ska
we're vi är
we've vi har
weak svag, vek
weaken   matta, avmatta, försvaga
weakened  försvagat
weaker   svagare
weakling  klen stackare, krake
weakly   svag
weakness  svaghet
weal väl, valk
wealth   välstånd, rikedom
wealthiness rikedom
wealthy   rik, förmögen, välbärgade
wean avvänja
weanling  avvant
weapon   vapen
weaponry  vapen
wear bära, nötning, nöta
wear and tear   slit
wear off  avklinga
wearable  användbar
wearied   uttröttad
weariness trötthet
wearing   klädd i
wearisome tröttsam
wearn a child   avvänja ett barn
wears bär
weary trötta, trött
weasel   vessla
weather   uthärda, vittra, väder
weather forecast väderleksrapport
weatherbound   hindrad av vädrets makter
weathercock vindflöjel
weatherman meterolog
weatherproof   väderbeständig
weathervane vindflöjel
weave sammanfläta, väva
weaver   vävare
weaving   vävning
weaving-mill   väveri
web  nät, väv
web-ordering   internet-beställning
web-page  hem-sida
webbed   försedd med simhud
webbing   sadelgjordsväv
wed  gifta sig med, viga
wedded   gift
wedding   vigsel, bröllop
wedding-gift   lysningspresent
wedding-trip   bröllopsresa
wedge kil, kila
wedlock   äktenskap
Wednesday onsdag
wee  mycket liten
weed ogräs, rensa
weed-killer ogräsmedel
weed a field   rensa en åker
weeds sorgdräkt
week vecka
weekday   vardag
weekend   helgen
weekender helgfirare
weekly   veckovis, veckotidning
weeks veckor
weeny pytteliten
weep gråta
weeping   gråt
weepy gråtmild
weevil   vivel
weft inslag i väv
weigh tynga, väga
weighed   vägde
weight   vikt, tyngd, lod
weightbridge   fordonsvåg
weights   belastningar
weighty   tung
weir fördämning, damm
weird konstig
welcome   välkommen, kärkommen, välkomna
welcome-home   välkommen-hem
welcomed  välkomnade
welcoming välkomnande
weld svetsa
welder   svetsare
welding   svetsning
welfare   välgång, välfärd
well väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra
well-aimed välriktad
well-arranged   välordnad
well-behaved   skötsam, hyfsad
well-being väl, välbefinnande, välmåga
well-bred belevad
well-cut  välsittande
well-deserved   rättvis
well-documented väldokumenterad
well-educated   väluppfostrad, välutbildade
well-kept välvårdad
well-known välkänd
well-lubricated välsmord
well-managed   välordnade, välskött
well-mannered   väluppfostrad
well-meaning   välmenande
well-nigh nära nog
well-off  välbärgad, rik
well-preserved  välbevarad
well-proportioned väl-proportionerade
well-read beläst
well-spoken vältaligt
well-thumbed   vältummad
well-to-do välbärgad
well-tried beprövad
well not ill   frisk ej sjuk
well! nå!
wellbehaved välartad
wellfunctioning välfungerande
welsh walesisk
welt söm, ärr, prygla
welter   kaos, vältra
wen  utväxt
wench jänta
wend bege sig
went gick
wept gråtit, grät
were var
weren't   var inte
west västra
westbound västgående
westerly  västlig
westermost västligast
western   västra
westernize västerländsk
westlerly västra, västlig
westward  västlig
wet  väta, blöt, våt
wether   bagge
whack smäll
whacker   baddare
whacking  kok stryk
whale val
whale-oil tran
wham dunk
whang slag
whar kaj
wharf lastkaj
what vilken, vad
what's   vad är
What! Va!
what`s the matter hur är det fatt
whatever  vad som helst
whatnot   prydnadshylla
whatsoever över huvudtaget
wheat vete
wheaten   vete
wheedle   lisma, förleda
wheedling lämpor
wheel hjul, ratt, ring
wheel-barrow   skottkärra
wheel-track hjulspår
wheelbarrow skottkärra
wheelbase hjulbas
wheelchair rullstol
wheeled   hjulad
wheeler   hjuling
wheeze   väsa, kikna
wheezy   rosslig
whelp spoling, unge (hund), valp
when när
when convenient när det passar
whence   varav, varifrån
whenever  närhelst
where var
whereabouts vistelseort
whereas   då däremot, emedan
whereby   varigenom
wherefore varför
wherein   vari
wheresoever varhelst
whereson  varpå
whereupon varpå
wherever  varhelst
wherry   skuta
wherryman färjkarl
whet vässa
wheter   om
whether   huruvida, om
whether...or   vare sig...eller
whetstone bryne
whew usch
whey vassla
whey-cheese mesost
which vilken, som, vilken
whichever vad än
whiff pust, pusta
whiffy   unken
while under det att, medan, stund
whilst   medans, medan
whim nyck, infall
whimper   kvida, gnälla
whimpers  kvidande, kvider
whimsical nyckfull
whimsicallity   nyckfullhet
whimsy   fantasier
whine gnälla, yta
whiner   gnällspik
whining   gnällande, pipig
whinny   gnägga
whip vispa, piska
whiplash  pisksnärt
whipped   vispad, piskad
whippet   ett slags vinthund
whipping  vispande, piskning
whir spinna, surra, surr
whirl yra, virvla, virvel, snurra
whirligig snurra
whirling  virvlande
whirlpool strömvirvel
whirr spinna, surra, surr
whirring  snurr
whirwind  virvelvind
whishing  önskar
whisk visp, vispa, dammvippa, viftning
whisker   morrhår
whiskers  polisonger
whisky   visky
whisper   viska
whispering viskande
whistle   vina, vissling, vissla
whistling visslande
whit dugg
whitch   häxa
white vit
white lie nödlögn
White Monk cistercienser
white of egg   äggvita
whiten   göra vit
whitener  blekmedel
whiteness vithet
whitening vitfärgning
whites   vit dräkt
whitewash vitlimma, rentvå
whitey   vit man
whithout  utan
whiting   vittling
whitsum   pingst
Whitsun Eve pingstafton
Whitsunday pingstdagen
Whitsuntide pingst
whittle   skära av
whiz toppexpert, vina, susa
whizkid   allvetare
whizz vissla, susa
who  vilken, vem, som
who'd vem hade
whoa ptro
whoever   vem som än
whole hela
wholemeal osiktat mjöl
wholesale grosshandel, partihandel
wholesale-trade grosshandel
wholesale trade partihandel
wholesaler grossist
wholesome hälsosam
wholly   alldeles, helt
wholy helt
whom vem
whoop skrika
whoopee   slå runt
whooping-cough  kikhosta
whoops   hoppsan
whop klå upp
whopper   lögn, baddare
whopping  jättestor
whoppingcough   kikhosta
whore hora, sköka
whorehouse bordell
whoremaster horkarl
whoremonger horbock
whores   horor
whorl virvel
whose vems
whosever  vems
why  varför
why? varför
wick veke
wicked   syndig, elak, ogudaktig, ond, stygg
wickedness elakhet
wicker   flätverk, videvärk
wickerwork korgarbete
wicket   kricketgrind
wide vid, bred
wide-awake klarvaken
widely   brett
widely-spread   brett särade
widen utvidga, vidga
wider vidare, bredare
widespread utbredd
widest   bredast
widow änka
widower   änkling
widowhood änkestånd
width vidd, bredd
widths   bredd
wield hantera
wiener   korv
wife maka, fru, hustru
wig  peruk
wigging   utsskällning
wiggle   vicka med
wiggling  vickande, vickar
wiggly   slingrande
wigwam   indianhydda
wild yster, vild
wild duck and
wilder   vildare
wilderness vildmark, öken
wildest   vildaste
wildfire  löpeld
wildfowl  fågel
wildlife  djur- och växtliv
wildly   vilt
wildness  vildhet
wildwood  urskog
wile list
wilful   avsiktlig
will testamente, kommer att, skall, vilja
willing   beredvillig, villig
willingly gärna, villigt
willow   vide, pil träd
willow grouse   dalripa
willowy   smärt
wilt vissna
wily listig
win  vinna, vinna, segra
wince rygga tillbaka
winch vinsch, rycka till
wind vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira
wind up   avveckla
windbag   pratmakare
windcheater vindtygsjacka
windfall  fallfrukt, skänk från ovan
winding   slingrande, spiral
windlass  ankarspel, vindspel
windmill  väderkvarn
window   fönster
window-dressing fönsterskyltning
window-pane fönsterruta
windows-compatible   windowskompatibelt
windows-directory windows-katalog
windpipe  luftstrupe, luftrör
windscreen vindruta
windswept vindpinad
windward  lovart, mot vinden
windy blåsig
wine vin
wine-grower vinodlare
winebottle vinflaska
wineglass vinglas
winepress vinpress
wing eskader, flygel, vinge
wingcommander   flottiljchef i flygvapnet
winged   bevingad
winged-peas sparrisärtor
winger   ytter
wings kulisser
wink blinka
winking   blinkning
winkle   pilla ut
winner   vinnare, segrare
winner-spotting tippning
winning   vinnande
winning-post   mål
winnow   sålla
wino alkis
winower   sädesrensare
wins vinner
winsome   älskvärd, vacker
winter   vinter
wintergreen vintergröna
wintry   vinterlik
wipe torka
wiper torkare
wire ståltråd, telegrafera, tråd, telegram
wire-tapping   avlyssning
wireless  trådlös, radio
wirepulling spel bakom kulisserna
wiring   kabeldragning
wiry seg, senig
wisdom   vishet, klokhet, visdom
wise rådlig, klok, vis
wiseacre  snusförnuftig, besserwisser
wisecrack kvickhet, kvickhuvud
wisely   klokt
wisful   ivrig
wish vilja, önska, tillönskaw, tillönskan
wishing   önskande
wisp tofs, tapp, hårtott
wispy stripig
wistful   tankfull, trånande
wit  vett, kvickhet, kvickhuvud
witch häxa, trollkvinna
witchcraft trolldom
witching  förhäxande
with hos, med
with the wind   med vinden, borta
withal   därjämte
withdraw  dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither   vissna, förtorka
withering vissnande
withhold  hålla inne, undanhålla
within   inuti, innanför, inom
without   utan
without hindrance obehindrad
without means   obemedlad, medellös
withstand motstå
witless   dum
witness   bevittna, vittna, vittne
wits sinnen
witticism kvickhet
wittingly avsiktligt
witty spirituell, kvick
wives fruar
wizard   trollkarl
wizardy   trolldom
wizened   skrumpen
wobble   vingla, vagga
wobbly   vacklande
woe  lidande
woebegone bedrövad
woeful   bedrövad
wog  indier
woke vaknade
wolf varg, ulv
wollen   ylle
wolverine järv
wolves   vargar
woman kvinna, fruntimmer
womanhood kvinnlighet
womanish  fruntimmersaktig
womanizer kvinnojägare
womankind kvinnfolk
womanlike kvinnlig
womanliness kvinnlighet
womanly   kvinnlig
womanshood kvinnosläktet
womb livmoder
wombat   pungdjur
womenfolk kvinnor
womit spy
won  vunnit
won't kommer inte att
wonder   under, undra, underverk
wonder at förundra sig, undra över
wondered  undrade
wonderful underbar
wonderfully underbart
wondering undrande
wonderland underland
wonderment förundran
wonderous underbar
wonky ostadig
wont van
woo  fria till
wood skog, virke, ved, trä
wood-anemone   vitsippa
wood-cutter vedhuggare
woodchuck murmeldjur
woodcock  morkulla
woodcraft skogsvana
woodcut   träsnitt
wooded   skogig
wooden   trä-
woodland  tjärn, skogsbygd
woodman   skogvaktare
woodpecker hackspett
woodsman  skogsarbetare
woodswind träblåsinstrument
woodwork  träslöjd
woodworking träbearbetning
woody skogrik
woof väft, brumma
woofer   bashögtalare
wooing   frieri
wool ull, ylle, garn
wool-gathering  drömmerier
woollen   ylle-
woolly   ullig
woozy vimsig
word glosa, ord
word-book ordbok
word-database   ordbas
word-order ordföljd
wordcount ord-beräkning
wordiness ordrikedom
wording   formulering, lydelse, ordalydelse
wordless  ordlöst
wordlist  ordlista
wordly   värdslig
wordprocess ordbehandlings
words ord
wordwide  världsomfattande
wordwrap  radbrytning
wordy ordrik
wore bar
work bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk
work against   motarbeta
work environment arbetsmiljö
work out  utarbeta
workable  formbar
workaday  alldaglig
workarounds åtgärder
workday   arbetsdag
worker   arbetare
worker bee arbetsbi
workhouse fattighus
working   arbete
working-ant arbetsmyra
working hypothesis   arbetshypotes
working material arbetsmaterial
workless  arbetslös
workload  arbetsbelastning
workman   arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike gedigen
workmanly gedigen
workmanship arbete, yrkesskicklighet
workmate  arbetskamrat
workmen   arbetare
workmen`s dwellings   arbetarbostäder
workroom  arbetsrum
works verkstad
works of a watch urverk
workshop  verkstad
workstation arbetsstation
world värld
world-renowned  världsberömd
world-war världskrig
worldliness värdslighet
worldly   världslig
worldwide världsomspännande
worm mask, kräk
wormy maskäten
worn nött, avtärd
worn out  utnött, utsliten
worrisome irriterande
worry oroa, grämelse
worry about oroa sig för
worrying  plågsam
worse värre, sämre
worsen   förvärra
worship   dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan
worshipful vördnadsfull
worshipper dyrkare
worsted   kamgarn
wort vört
worth värd, värde
worth-while lönande
worth mentioning nämnvärd
worthily  värdigt
worthiness värdighet
worthless oanvändbar
worthlessness   värdelöshet
worthwile värd besväret
worthy   värdig
would skulle
would be  förment, inbillad
wouldn't  skulle inte
wound sår, såra, skottsår
woven vävt, flätat
wow  oj
wowen tyg
wrack sjögräs
wraith   vålnad
wrangle   gräla, käbbla
wrap veckla, flöda, svepa
wrap up   insvepa, linda, vira in
wrapper   korsband, omslag
wrapping  omslag
wrappingpaper   omslagspapper
wrat vrede
wratful   vredgad
wrath vrede
wreak utlösa
wreath   krans
wreathe   bekransa
wreck vrak, skeppsbrott
wreckage  skeppsbrott, vrakgods
wrecker   vrakbärgare
wrecking  bärgnings-
wren gärdsmyg
wrench   rycka, skiftnyckel
wrestle   brottas
wrestler  brottare
wrestling brottning
wretch   usling, stackare, kräk
wretched  usel, olycklig, miserabel
wriggle   slingra sig
wring vrida ur
wringer   pärs
wringing  drypande våt
wringkle  rynka
wrinkle   skrynkla
wrinkly   rynkig
wrist handled
wristband handlinning
wristlet  armband
wristwatch armbandsur
writ stämning, skrivelse
write skriva, författa
write-protection skrivskydd
write down uppteckna
write in texthand texta
write poetry   dikta
writer   författare, skrivare
writes   skriver
writhe   vrida sig
writhed   vred sig
writing   skriver, skrift
writing-table   skrivbord
writings  böcker
written   skriftlig
wrong galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig
wrong idea vanföreställning
wrongdoer syndare
wrongdoing ond gärning
wrongful  orättfärdig
wrongfully felaktigt
wrongly   felaktigt
wrote skrev
wroth ond, vred
wrought   formad
wroughtup upphetsad
wrung vred ur
wry  skev, sned
X-chromosome   x-kromosom
x-flash   blixt
x-mas jul
X-ray röntgen
x-rays   röntgenstrålar
xenophobe främlingshatare
xenophobia främlingsskräck
xerography xerografi
xylograph träsnitt
xylographer träsnidare
xylonite  celluloid
xylophone xylofon
yacht jakt, lustjakt
yachting  segling, segelsport
yachtsman seglare
yak  jak
yam  jams
yammer   jämra sig
yank rycka, amerikan
yankee   amerikan
yap  gläfs, gläfsa
yappy gläfsande
yard gård
yardstick tumstock
yarn skepparhistoria, garn
yaw  gir
yawl liten båt
yawn gapa, gäspa, gäspning
yawning   gäspande
yawp skräna
yd  yard
ye  eder
yea  ja
yeah ja
year årtal, år
yearbook  årsbok
yearling  årsgammalt djur
yearly   årligen, årlig
yearn längta
yearning  längtande
years åratal, år
yeast jäst
yell vråla, skräna, gallskrika
yelled   vrålade
yelling   vrålande
yellow   gul
yellowy   gulaktig
yells vrålar
yelomanry odalmän
yelp gläfsa
yen  yen, längtan
yeoman   odalman
yep  jajamensan
yer  du
yes  jo, ja
yes please ja tack
yesterday i går
yesteryear fjolåret
yet  än, ändå, ännu, dock
yew  idegran
yid  jude
yiddish   jiddisch
yield ge efter, inbringa, avkastning, vika sig
yielding  foglig, undfallande
yippee   hurra
yob  kille
yodel joddla
yoicks   buss på
yoke ok
yokel tölp
yolk gula, äggula
yonder   den där, där borta
yore förr
you  man, ni, du, dig
you'll   du skall
you're   du är
you've   du har
young ung
young lady fröken
young man yngling
youngish  rätt så ung
youngster pojkspoling, unge
your din, eder, er
yours er
Yours sincerely högaktningsfullt, Er tillgivne
yourself  dig själv
youtful   ungdomlig
youth yngling, ungdom
youthful  ungdomlig
yugoslavian jugoslavisk
yuletide  jultid
yummy läcker
yuorself....   själv
yup  jepp
zany dumbom
zap  knäppa
zeal arbetslust, iver, nit
zealot   svärmare
zealotry  fanatism
zealous   ivrig, nitisk
zebra sebra
zechariah sakarja
zed  z
zenith   zenit
zephaniah sefanja
zephyr   sefyr
zero noll
zero-rate nollbeskatta
zest aptit, krydda
zestful   kryddad
zigzag   sicksack
zilch noll
zinc zink
zing fart
zion sion
zionism   sionism
zionist   sionist
zip code  postnummer
zip fastener   blixtlås
zipped   packad
zipper   blixtlås
zippered  med blixtlås
zippy klämmig
zips packar
zither   cittra
zombie   gengångare
zone bälte, zon
zoning   indelning
zonked   asberusad
zoo  zoologisk trädgård
zoography djurbeskrivning
zoolatry  djurdyrkan
zoological zoologisk
zoologist zoolog
zoology   zoologi
zoom surra, brumma, zoom
zootomy   zootomi, djuranatomi
zounds   Guds död!, för tusan
zucchetto kalott
Zürich   Zürich
zwieback  skorpa
zygote   zygot, zygot
zyklon   cyklon

								
To top