Mawlamyaing Statement final - PDF - PDF by kawthoolei7

VIEWS: 765 PAGES: 4

									           တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသား လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

               ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳစကား၀ိုင္း၏

                   သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္            ံ                             ႈ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္သက္၀င္လႈပ္ရွားၾကေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားလူမအဖြဲ႔အစည္း

မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳစကား၀ိုင္းကို ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြင္း

စည္း လံုးညီညြတ္မႈပိုမိုခိုင္မာေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို

၀ိုင္း၀န္းပ့ံပိုးေပးႏိုင္ေရးအတြက္    ြ
                  ရည္ရယ္လ်က္  ၂၀၁၂ခုႏွစ္  ေအာက္တိုဘာလ     (၁၃)ရက္ေန႔တြင္

                 ဲ့
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ က်င္း ပျပဳလုပ္ခရာ ယင္း အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေသာ ဧရာ၀တီတိုင္း ၊

ရန္ကုန္တိုင္း ၊ ပဲခူးတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္

အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္      ္
               စိတပါ၀င္စားသည့္          ႈ
                         ကရင္အမ်ိဳးသားလူမအဖြဲ႔အစည္း    ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

ဆရာေတာ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေအာက္ပါသေဘာထားမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အပ္

ပါသည္။ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ လတ္တေလာအေျခအေနအေပၚ သေဘာထားအျမင္


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္


၁။    ကရင္အမ်ိဳးသားေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္     အယူအဆကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း    ဦးတည္ခ်က္

          ု
     တစ္ခုတည္းကိသာ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေသာေၾကာင့္              ႈ
                                            ညီညြတ္မကို

           ္
     တည္ေဆာက္ႏိုငမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။


၂။    ႏိုင္ငံေရးအျမင္မတူေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်င္း ခ်င္းၾကား၌

     ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ က်င့္စဥ္အရ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္

                                     ံ
     ခြင့္လႊတ္သည္းခံႏိုင္သည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ိဳးထားရွိျခင္းကို ေထာက္ခအားေပးသည္။
၃။              ္
   ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္      ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္သည့္   နည္းဗ်ဴဟာ

   မ်ားကို တိုးတက္ေျပာင္း လဲေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ က်င့္သံုးႏိုင္

   မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္မႈပန္း တုိင္သို႕ လွ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဟု သံုး သပ္ပါသည္။


၄။  အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမူ၀ါဒလမ္းစဥ္ကို တိတိက်က်

   လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆသည္။


၅။  စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို က်င့္သံုးရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ၊ ဒီမိုကေရစီနည္း လမ္း

   က်ေသာ    ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို    က်င့္သံုးျခင္းသည္  လုပ္ငန္းပိုမိုထိေရာက္

   ေအာင္ျမင္သည္ဟု        ူ
             သံုးသပ္ခံယပါသည္။     တစ္နည္းအားျဖင့္  တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို  မွ်တစြာ

   ခြဲေ၀ယူရန္၊ အမ်ားစုဆႏၵကို လိုက္နာၿပီး အနည္းစုဆႏၵကို ေလးစားရန္ႏွင့္ အထက္ေအာက္

   ဆက္ဆံေရးကို ေျပျပစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည္တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။


၆။  ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးပ်က္စီး ေစမည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို   သတိထားၿပီး   ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ဘ၀

   ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊    ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္  သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္     ရည္မွန္းထားေသာ

        ို
   ပန္းတိုင္ကမ်က္ေျခမျပတ္ သတိထား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု သံုး သပ္ပါသည္။


၇။         ွ
   ကရင္ျပည္သူလူထုမတမ္း တေသာ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ဦး စားေပးၿပီး တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔ အက်ိဳး

   စီး ပြားအတြက္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု ယူဆပါသည္။


၈။                                ို          ္
   တစ္ျပည္လံုး ရွိကရင္ျပည္သူလူထုအသံမ်ားကို နားစြငၿ့္ ပီး မိမိတ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခအေနမွနကို

   ျပန္လည္သံုး သပ္မႈ ျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္

   တိုက္တြန္း အားေပးသည္။


၉။  အျမင္မတူညီေသာ၊    သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ေသာ       ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာပါက    ေတြ႔ဆံု

            ့       ႈ
   ညိွႏႈိင္းျခင္း ျဖင္သာလွ်င္ ေျပလည္မရရွိေသာနည္း လမ္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။
            ႈ
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးခ်ဥ္းကပ္မအေပၚ သံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး


၁။   ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္   ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္                 ဲ႔
                                 လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြအတြက္သာ

    မဟုတ္ဘဲ   တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ရမည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္           ကရင္

    အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး အေနျဖင့္      ကရင္အမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္ေသာ       ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

    ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကဦး တည္သင့္သည္။


၂။   ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍   ေဆာင္ရြက္ရာတြင္     ဆႏၵမေစာဘဲ           ့
                                              ေအာက္ေျခအဆင္ထိ

    ညိွႏိႈင္းျခင္း ၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သတိျပဳလုပ္ေဆာင္္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

    အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေပၚ ရည္မွန္း ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္အညီ တိက်မွန္ကန္

              ္
    ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြကရမည္ ျဖစ္သည္။


၃။   ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တတ္သိနားလည္ေသာ ေရွ႕မွီေနာက္မွီပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္

    တိုင္ပင္ကာ မိမိအဖြဲ႔အတြင္း ျပန္လည္ညိွႏႈိင္းၿပီး က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

    အဖြဲ႔ကို စနစ္တက်အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရွ႕ ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္

    ဆိုပါက ပိုမုိ၍ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။


၄။   ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္    သံခင္း တမန္ခင္း

            ္
    (diplomacy)ၾကြယ၀ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုအစဥ္တစိုက္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

    ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။


၅။   ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္        ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္       အခ်င္းခ်င္းညွိႏႈိင္းမႈ

                 ိ
    ျပဳလုပ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈရရွသည့္အတိုင္း မွန္ကန္တိက်စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အလြန္

    အေရးႀကီးေၾကာင္း သံုး သပ္ပါသည္။


၆။   အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈကို အေျချပဳၿပီး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္း မ်ဥ္း

    ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္       မၿပီး ေျမာက္မီ   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား  အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို

        ု
    ကရင္လူထမွ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပအသိေပးအပ္ပါသည္။
၇။    ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေသာ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊

                      ္
     ကရင္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီး ပြားကို စိတ၀င္စားေသာ ရဟန္း ရွင္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊

                                          ု႔
     ဥပေဒအရ လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတိမွ အာမခံ

     ရမည္ ျဖစ္သည္။


ကရင္အမ်ိဳးသား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား


၁။    ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးသည္ ကရင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာမက ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္

     သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ တရားမွ်တေရး

                                             ံ
     ဆိုင္ရာကရင့္ေရးရာကိစၥမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီပ့ပုိးမႈ

     သည္ အဓိကအခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။


၂။    ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္တြင္းကရင္လူထုကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး

     ကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားေဒသမွကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားျပဳပုဂိၢဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆံု

     ညွိႏိႈင္းအျမင္ဖလွယ္ျခင္းသည္ အဓိကဦး စားေပးရမည့္အရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။


၃။            ႈ
     ကရင္အမ်ိဳးသားလူမအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္      မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း ၏   အစီအစဥ္ႏွင့္

     ျပည္တြင္း ျပည္ပကရင္အမ်ိဳးသားအားလံုး၏ ဘံုသေဘာထားတို႕ကိုေပါင္း စပ္ညွိႏိႈင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

     ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ကရင္

     တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရွးရႈရာေရာက္မည္ဟု ယူဆပါသည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ     သေဘာထားအျမင္ႏွင့္     အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စၿု ငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အပါအ၀င္

                       ္
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြကေသာ   ကရင္အမ်ိဳးသား    ႈ
                                     လူမအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔

အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤသေဘာထားကို အေလးအနက္ အႀကံျပဳတင္ျပအပ္

ပါသည္။


ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕


၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္။

								
To top