Bai tap khai niem ve khoi da dien(Co ban) toan hoc 12 by girlbanks

VIEWS: 4,650 PAGES: 2

									Tổ Toán Tin - Trường THPT

BÀI TẬP KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN (Tiết 03_Chương trình chuẩn) I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Củng cố khái niệm về: hình đa diện, khối đa diện và hai đa diện bằng nhau. 2. Về kỹ năng: - Biết cách nhận dạng một hình là hình đa diện, một hình không phải là hình đa diện. - Vận dụng các phép dời hình trong không gian để phân chia, chứng minh hai hình đa diện bằng nhau. - Biết cách phân chia các khối đa diện đơn giản. 3. Về tư duy, thái độ: - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, tổng hợp để giải một bài toán. - Học sinh học tập tích cực. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - GV: Giáo án, bảng phụ. - HS: Học bài cũ và xem trước các bài tập 1  4 trang 12 SGK. III. Phương pháp: - Gợi mở, vấn đáp, thảo luận nhóm. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: Sĩ số: …… Vắng: ……. 2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút) * Câu hỏi 1: (GV treo bảng phụ_Chứa hình a, b, c). Trong các hình sau, hình nào là hình đa diện, hình nào không phải là hình đa diện? D C
A D' B C'

A'

B'

(b) (a)

(c)

(d)

- Hãy giải thích vì sao hình (b) không phải là hình đa diện? * Câu hỏi 2: (GV treo bảng phụ_Chứa hình d). Cho hình lập phương như hình vẽ. Hãy chia hình lập phương trên thành hai hình lăng trụ bằng nhau? - HS nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giải BT 4 trang 12 SGK: “Chia khối lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng D - GV treo bảng phụ có chứa Bài 4/12 SGK: C hình lập phương ở câu hỏi A B KTBC. - Ta chia lăng trụ - Gợi mở cho HS: ABD.A’B’D’ thành 3 tứ C' D' + Ta chỉ cần chia hình lập diện BA’B’D’, AA’BD’ A' B' phương thành 6 hình tứ diện và ADBD’. bằng nhau. Phép đối xứng qua - Theo dõi. + Theo câu hỏi 2 KTBC, các (A’BD’) biến tứ diện em đã chia hình lập phương BA’B’D’ thành tứ diện

Tổ Toán Tin - Trường THPT

thành hai hình lăng trụ bằng 13’ nhau. + CH: Để chia được 6 hình tứ diện bằng nhau ta cần chia như thế nào? - Gọi HS trả lời cách chia. - Gọi HS nhận xét. - Nhận xét, chỉnh sửa.

- Phát hiện ra chỉ cần chia mỗi hình lăng trụ thành ba hình tứ diện bằng nhau. - Suy nghĩ để tìm cách chia hình lăng trụ ABD.A’B’D’ thành 3 tứ diện bằng nhau. - Nhận xét trả lời của bạn.

AA’BD’ và phép đối xứng qua (ABD’) biến tứ diện AA’BD’ thành tứ diện ADBD’ nên ba tứ diện trên bằng nhau. - Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B’C’D’ ta chia được hình lập phương thành 6 tứ diện bằng nhau.

Hoạt động 2: Giải BT 3 trang 12 SGK: “Chia khối lập phương thành 5 khối tứ diện”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - Treo bảng phụ có chứa hình Bài 3/12 SGK: D lập phương ở câu hỏi 2 C KTBC. - Thảo luận theo nhóm. A B - Yêu cầu HS thảo luận nhóm C' 12’ để tìm kết quả. - Đại diện nhóm trình bày. D' - Gọi đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trả lời. A' B' - Gọi đại diện nhóm nhận xét. - Ta chia lăng trụ thành 5 - Nhận xét, chỉnh sửa và cho tứ diện AA’BD, B’A’BC’, điểm. CBC’D, D’C’DA’ và DA’BC’. Hoạt động 3: Giải BT 1 trang 12 SGK: “Cm rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - Hướng dẫn HS giải: Bài 1/12 SGK: + Giả sử đa diện có m - Theo dõi. Giả sử đa diện (H) có m mặt. mặt. Ta c/m m là số chẵn. Do: Mỗi mặt có 3 cạnh nên có 3m + CH: Có nhận xét gì về - Suy nghĩ và trả lời. cạnh. 8’ số cạnh của đa diện này? Mỗi cạnh của (H) là cạnh chung + Nhận xét và chỉnh sửa. của hai mặt nên số cạnh của (H) bằng c = - CH: Cho ví dụ? - Suy nghĩ và trả lời.
3m 2

. Do c nguyên dương nên

m phải là số chẵn (đpcm). VD: Hình tứ diện có 4 mặt.
D C

4. Củng cố: (5’) (GV treo bảng phụ BT 3/12 SGK) - CH 1: Hình sau có phải là hình đa diện hay không? - CH 2: Hãy chứng minh hai tứ diện AA’BD và CC’BD bằng nhau? 5. Dặn dò: - Giải các BT còn lại. - Đọc trước bài: “Khối đa diện lồi và khối đa diện đều”.

A

B D' C'

A'


								
To top