educational philsophy by HasyimMustaminBatong

VIEWS: 23 PAGES: 7

									       PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

           Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama Pemacu Transformasi Negara
           disunting oleh: Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Ermy Azziaty Rozali, Farid Mat Zain, Hakim Zainal,
           Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Maheram Ahmad, Md Nor Abdullah, Napisah Karimah Ismail & Zamri Arifin
           © Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor
           ISBN 978-983-9368-57-4 (2011), http://www.ukm.my/nun/prosiding%20atas%20talian.htm
     Tradisi Keintelektualan Melayu dan Transformasi Pendidikan Agama
                 Awal Abad ke-20
             1
               Adibah Sulaiman @ Mohamad & 2,3Ezad Azraai Jamsari
               1
              Pusat Pengajian Teras, Universiti Sains Islam Malaysia
                 71800 Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan
          2
           Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam
                3
                 Institut Kajian Rantau Asia Barat (IKRAB)
            Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor


  Abstrak: Kajian ini meneliti tradisi keintelektualan dalam masyrakat Melayu dan proses tranformasi ke atas
  pendidikan agama yang berlaku pada awal abad ke-20. Objektif kajian ini adalah untuk memapar dan
  membincangkan anjakan paradigma masyarakat dalam konteks pendididikan agama. Justeru, kajian ini
  memperlihatkan tradisi keintelektualan yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang menjadi asas kepada
  sistem pendidikan dahulu dan kini. Selain itu, makalah ini memberi fokus kepada proses transformasi
  pendidikan agama di Tanah Melayu serta peranan tokoh-tokoh Kaum Muda Tanah Melayu seperti Syed
  Sheikh b. Ahmad al-Hadi, Sheikh Muhammad Tahir b. Jalaluddin dan Haji Abbas b. Taha. Penulisan makalah
  ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan, melalui metode induktif, deduktif dan analisis untuk
  mengenal pasti evolusi proses transformasi pendidikan agama di Tanah Melayu. Dapatan kajian ini
  menunjukkan idea tentang transformasi terhadap pendidikan agama adalah melawan arus sistem pengajian
  agama yang tradisional yang telah memonopoli norma pendidikan orang Melayu pada waktu itu. Begitupun,
  transformasi pendidikan agama yang dilihat asing oleh masyarakat Melayu awal abad ke-20 adalah cetusan
  idea yang penting kepada institusi dan sistem pendidikan agama masa kini.         PENGENALAN                     aspek pendidikan, di Tanah Melayu. Transmisi
                                  faham reformisme dari Mesir ke Tanah Melayu
Tradisi keintelektualan di Tanah Melayu mempunyai          berlaku secara berterusan disebabkan hubungan
hubungan yang rapat dengan transformasi               akrab antara penyokong Kaum Muda dengan
pendidikan orang Melayu. Secara tradisi, pendidikan         Muhammad Rashid Rida (1865-1935), editor
tidak formal dalam kalangan orang Melayu bermula          majalah al-Manar dan penyokong idea pembaharuan
di rumah, surau atau masjid. Daripada tumpuan            ‘Abduh. Penyokong Kaum Muda bukan sahaja
masyarakat kepada pendidikan madrasah berbentuk           saling berutus surat dengan Rashid Rida, malah
tradisional yang berorientasikan ilmu agama semata-         terdapat antara mereka, seperti Syed Sheikh b.
mata dan pengajian secara halaqah, mereka              Ahmad al-Hadi, yang bertanggungjawab terhadap
diperkenalkan kepada pendidikan madrasah berciri          edaran al-Manar di Alam Melayu.1
moden dari segi kurikulum dan kaedah pengajian.              Secara umum, idea pembaharuan ‘Abduh lebih
Transfomasi mendedahkan orang Melayu kepada             mempengaruhi Kaum Muda berbanding guru beliau,
institusi dan sistem pendidikan yang lebih             Jamaluddin al-Afghani, mahupun muridnya, Rashid
bersistematik serta formal. Transformasi pendidikan         Rida. Malah Kaum Muda dan ‘Abduh dilihat
agama yang berlaku ini dipengaruhi pembaharuan di          mempunyai pemikiran yang sama tentang kemajuan
Timur Tengah, khususnya di Mesir, yang dilakukan          sains  dan  kepentingan ekonomi.  Mereka
oleh Muhammad ‘Abduh terhadap kurikulum               berpendapat bahawa pendidikan merupakan cara
pendidikan di al-Azhar. Kemunduran masyarakat            yang paling berkesan untuk mengubah masyarakat
Melayu dan persaingan merebut peluang pekerjaan           Islam daripada kemunduran dan keterbelakangan
yang lebih menjamin kedudukan merupakan               kepada   kemajuan  dan kemodenan.   Taraf
pemangkin transformasi pendidikan agama di Tanah          pengetahuan dan pendidikan yang rendah dalam
Melayu.                               kalangan masyarakat Islam menjadi halangan utama
                                  untuk mereka lebih membangun dan maju dalam
Masyarakat Melayu Awal Abad ke-20: Majalah             kehidupan.2 Pendapat tersebut bukan semata-mata
terbitan reformis Mesir, iaitu al-‘Urwat al-            dipengaruhi idea pembaharuan ‘Abduh tetapi
Wuthqa dan al-Manar, mempunyai impak yang              merupakan hasil pemerhatian terhadap keadaan
besar ke atas idea pembaharuan, khususnya dalam           sosio-politik orang Melayu yang kebanyakannya

                                552
       PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

adalah Muslim. Justeru, satu kerangka ilmu dan     bahawa orang Melayu perlu melalui proses
pendidikan dibentuk dalam usaha membebaskan      perubahan menerusi platform ilmu dan pendidikan.
orang Melayu daripada keterbelakangan dan       Ini berikutan pihak Inggeris mempunyai pandangan
kemunduran. Mereka perlu menjadi masyarakat      berbeza mengenai pendidikan bagi anak-anak
yang berpendidikan dan berpengetahuan untuk      Melayu. Walaupun pendidikan adalah sebahagian
bersaing dengan kaum lain di Tanah Melayu.3      daripada rancangan pemerintahan Inggeris di Tanah
   Pada waktu itu, sebahagian besar daripada    Melayu tetapi polisi pendidikannya adalah semata-
orang Melayu memperoleh pendapatan di ladang      mata untuk memenuhi keperluan penempatan
dan sungai. Di samping itu, orang Melayu juga     kakitangan pentadbiran dan menjamin kepentingan
terlibat dalam penanaman kopi dan getah, serta     perdagangan komersial Inggeris.10
perlombongan bijih. Industri perlombongan bijih       Polisi Inggeris telah menggugat kedudukan
yang menguntungkan telah menarik minat rakyat     sosio-ekonomi orang Melayu kerana sehingga awal
China untuk berhijrah ke Tanah Melayu.         abad ke-20, sebahagian besar daripada mereka
Perlombongan bijih kemudiannya menjadi satu      memberi penekanan terhadap pengisian ilmu agama
bidang perniagaan yang memberi keuntungan yang     sahaja untuk anak-anak. Pengajian al- Qur’an lebih
besar kepada orang Cina, lebih-lebih lagi selepas   diutamakan berbanding belajar menulis, membaca,
mereka memperkenalkan teknik perlombongan yang     kira-kira dan lain-lain.11 Akibat persepsi yang agak
baru. Memandangkan masyarakat Melayu tidak       negatif dalam kalangan orang Melayu terhadap ilmu
mengambil bahagian dalam industri ini, maka ia     bukan agama, awal 1900-an menyaksikan bahawa
dikuasai para pendatang dan pedagang asing.4 Orang   ibu bapa memandang rendah dan hina terhadap
Cina, yang dulunya adalah kuli, turut terlibat dalam  bahasa Inggeris. Mereka enggan menghantar anak-
bidang perniagaan. Berhubung dengan orang India    anak ke sekolah Inggeris kerana ia dipercayai
di Tanah Melayu, mereka terdiri daripada penoreh    melaksanakan aktiviti berbentuk misionari. Ibu bapa
getah dan buruh. Selain itu, terdapat juga orang    yang berkemampuan lazimnya mengupah seorang
India, Cina dan Eurasia yang memegang jawatan     guru persendirian untuk mengajar anak-anak mereka
kerani di pejabat-pejabat kerajaan.5 Setiap bangsa   di rumah.12 Berdasarkan rekod pada awal abad ke-
berlumba-lumba sesama mereka untuk bekerja       20, terdapat hanya 6% murid di Negeri-negeri
dalam pentadbiran kerajaan tetapi keterbelakangan   Melayu bersekutu dan 12% murid di Negeri-negeri
orang Melayu dari segi pendidikan Inggeris       Selat yang dihantar ke sekolah Inggeris.13 Peratusan
menyukarkan mereka untuk bersaing dengan bangsa    ini menjelaskan bahawa orang Melayu tidak
lain.                         menunjukkan perubahan persepsi dan sikap yang
   Kemunduran masyarakat Melayu bukan hanya     besar terhadap bahasa Inggeris jika dibandingkan
disebabkan oleh sikap mereka sendiri yang prejudis   dengan tahun dan abad sebelumnya.
terhadap bahasa Inggeris tetapi ia juga melibatkan
tindakan dan polisi Inggeris terhadap kaum ini.6 Di  Tradisi   Keintelektualan   Orang   Melayu:
bawah pentadbiran Inggeris, setiap kaum tertakluk   Keintelektualan    bermaksud     kemampuan
kepada polisi sosial Inggeris yang mengagihkan     menggunakan intelek dan akal budi serta keadaan
setiap satu daripada tiga kumpulan etnik utama di   atau sifat penggunaan fikiran yang mendalam untuk
Tanah Melayu untuk mendiami kawasan tertentu.     mencari sesuatu jawapan dan penyelesaian yang
Orang Cina ditempatkan di bandar-bandar, orang     menuju ke arah kesempurnaan melalui proses
India di ladang-ladang getah dan orang Melayu di    berfikir yang bertahap-tahap, teratur, tersusun dan
kampung serta kawasan pedalaman.7 Pembentukan     kreatif.14 Tradisi keintelektualan orang Melayu
masyarakat    melalui   pembahagian   kaum  adalah berkait rapat dengan kelahiran karya-karya
menimbulkan masalah kepada orang Melayu.        agung Melayu. Ia menjadi bukti bahawa tradisi
Mereka sukar mendapatkan mata pencarian di       keintelektualan  dalam   masyarakat   Melayu
bandar dan mengadaptasi diri dengan masyarakat     diperturunkan secara lisan dan turut direkod melalui
pendatang yang bukan sahaja memonopoli aktiviti    tulisan.
ekonomi Tanah Melayu tetapi turut mengamalkan        Kegiatan keintelektualan orang Melayu pada
budaya yang berbeza.8                 awalnya terbatas dalam lingkungan istana dan
   Selain   daripada  dasar  sosio-ekonomi,  aristokrat. Rakyat biasa pula menerima pendidikan
kelemahan orang Melayu juga berpunca daripada     tentang adat, tradisi, budaya dan asas agama
polisi politik Inggeris yang mengutamakan golongan   daripada ibu bapa di rumah.15 Golongan dewasa
aristokrat Melayu, orang Cina dan India khususnya   lazimnya mengikuti pengajian agama seperti
untuk mengisi kekosongan jawatan dalam kerajaan.    membaca al-Qur’an beserta tajwid, tafsir al-Qur’an,
Orang Melayu yang tidak berkedudukan dalam       hadis, fiqh dan tauhid yang diajar oleh para imam
masyarakatnya tidak mempunyai peluang tersebut     atau haji. Tradisi pengajian agama, sebelum
kerana keterbatasan mereka berbahasa Inggeris, iaitu  kemunculan institusi pondok, adalah di surau atau
syarat terpenting untuk bekerja di pejabat kerajaan  masjid kampung. Pengajian agama di pondok
Inggeris di Tanah Melayu.9 Polisi sosio-politik    bermula apabila ulama yang menamatkan pengajian
tersebut menyebabkan Kaum Muda berpandangan      di Mekah kembali ke kampung halaman mereka.16


                          553
       PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

Rumah mereka didatangi masyarakat setempat dan     tidak mempersiapkan mereka ke arah pendidikan
luar sehingga muncul penempatan pelajar di       yang lebih tinggi.32
sekeliling rumah tersebut yang membentuk institusi
pengajian pondok. Ulama yang mendirikan institusi   Transformasi Pendidikan Agama dalam Tradisi
tersebut menjadi guru, pemimpin dan penguasa di    Keintelektualan Melayu: Polisi pendidikan
situ.17 Justeru, pondok adalah sebuah institusi yang  Inggeris tidak bertujuan merangka bentuk pengajian
mengandungi sebuah rumah untuk guru, tempat      yang tinggi bagi melahirkan pelajar yang lebih
untuk belajar dan solat berjemaah, serta penempatan  berpengetahuan dan berkemahiran, tetapi sekadar
kecil untuk para pelajar.18              mengekalkan status quo anak-anak Melayu. Justeru,
   Pengaruh institusi pondok dalam kehidupan    sekolah-sekolah pertanian dan teknik yang
masyarakat Melayu Islam di Nusantara terbukti     dibangunkan oleh Inggeris adalah untuk memberi
daripada perkembangannya dengan pelbagai nama     kemahiran kepada anak-anak Melayu pada kadar
contohnya langgar atau surau (Indonesia),19      minima, iaitu lebih baik daripada ibu bapa mereka.
pesantren (Jawa), dayah atau rangkang (Aceh),     Pada masa yang sama, sekolah-sekolah tersebut
pondok20 atau ashram (Patani)21 dan sekolah Qur’an   tidak memenuhi kehendak masyarakat Melayu yang
(Tanah Melayu).22 Pondok bermula pada awal abad    menitikberatkan ilmu agama, malah ia juga tidak
ke-12 di Patani dan berkembang di Tanah Melayu,    menjamin kedudukan lulusannya untuk berkhidmat
khususnya di Terengganu, Kelantan dan Kedah,      dalam pentadbiran kerajaan Inggeris.33 Dasar
antara abad ke-18 dan ke-19. Kurikulum pondok di    pendidikan yang dilaksanakan oleh Inggeris itu
Tanah Melayu, sebagaimana di Patani dan        hampir sama dengan polisinya di Asia Barat.
Indonesia, adalah berteraskan ilmu-ilmu agama     Inggeris   mendirikan  sekolah-sekolah    yang
semata-mata.23 Tanah Melayu pada abad ke-19 dan    berorientasikan kurikulum ilmu bukan agama tanpa
pertengahan abad ke-20 menyaksikan bahawa       menutup institusi pendidikan tradisional yang telah
pengajian seseorang dianggap belum mencukupi jika   sedia ada. Begitupun, Inggeris mengabaikan
beliau tidak belajar di pondok.24           pendidikan tinggi untuk anak-anak tempatan dan
   Umumnya, sistem pengajian pondok didapati    mengabaikan pembiayaan kewangan untuk institusi
sama dari satu pondok ke pondok lain dalam hal     pendidikan tradisional. Keadaan ini berbeza dengan
berkaitan silibus, pengajaran dan pembelajaran serta  sikap penjajah terhadap institusi-institusi pendidikan
pentadbiran.25 Proses pembelajaran dan pengajaran   yang didirikannya sama ada sekolah Inggeris atau
dijalankan dalam bentuk halaqah, iaitu pelajar duduk  sekolah vernakular.34
mengelilingi seorang ulama yang dipanggil tok        Polisi pendidikan Inggeris menyebabkan tradisi
guru,26 untuk mendengar dan menghafal ilmu agama    keintelektualan orang Melayu yang tertumpu kepada
yang terkandung dalam kitab yang kebanyakannya     institusi pondok beralih kepada madrasah, sekolah
adalah berbahasa Arab.27 Aktiviti sesebuah pondok   Arab,35 Melayu dan Inggeris. Peluang pekerjaan,
lazimnya meliputi solat lima waktu, ‘menadah kitab’  faedah ekonomi dan jaminan perubahan sosial
pada waktu pagi dan petang, serta mengulangkaji    merupakan antara faktor yang mendorong segelintir
sebanyak dua hingga tiga kali sehari.28 Sistem     orang Melayu mengikuti sistem pendidikan yang
pendidikan pondok memberi penekanan terhadap      diperkenalkan oleh Inggeris. Dorongan yang paling
hafalan nahu dan saraf. Penguasaan kedua-dua ilmu   utama kepada orang Melayu untuk menyokong atau
ini adalah syarat untuk melengkapkan diri dengan    melaksanakan sistem dan kurikulum pendidikan
ilmu agama yang lain. Kaedah pengajian yang sama    yang baru ialah untuk memegang jawatan yang baik
masih dilaksanakan dalam kebanyakan pondok pada    dalam pentadbiran Inggeris. Mereka yang tidak
hari ini tetapi dengan sedikit pengubahsuaian.29    mengikuti sekolah yang diperkenalkan oleh Inggeris,
   Perubahan dalam tradisi keintelektualan orang  khususnya sekolah Inggeris, tidak berpeluang
Melayu berlaku pada akhir abad ke-19 apabila      mendapat pekerjaan atau menjawat jawatan yang
Inggeris memperkenalkan sekolah vernakular yang    lebih baik dari golongan berpendidikan Inggeris.
dikhususkan masing-masing kepada bangsa Melayu,    Malah bidang pekerjaan mereka adalah terhad
Cina dan India di Tanah Melayu. Pengajian al-     kepada hal-ehwal agama atau sektor pekerjaan yang
Qur’an yang menjadi tradisi keintelektualan Melayu   diwarisi daripada ibu bapa.36
diajar pada waktu petang, iaitu berasingan daripada     Transformasi pendidikan agama yang berlaku
silibus rasmi sekolah Melayu yang diajar di sebelah  pada awal abad ke-20 adalah berorientasikan
pagi.30 Berbeza daripada pembelajaran silibus rasmi  pendidikan al-Qur’an dan ilmu agama tetapi
sekolah Melayu seperti membaca, menulis, mengira    memperkenalkan ilmu dan kaedah pengajian yang
and subjek-subjek vokasional seperti berkebun dan   selari dengan arus masa. Terdapat madrasah yang
bertukang yang dibiayai Inggeris, pengajian al-    menggunakan model pengajian agama dari Mesir
Qur’an adalah berbayar.31 Polisi pendidikan Inggeris  tetapi kebanyakannya masih meniru kurikulum
ini, secara tidak langsung, memperkenalkan bentuk   pengajian Mekah.37 Pengajian madrasah digubal
pendidikan sekular di Tanah Melayu. Bahkan polisi   mengikut model Mesir untuk membuka peluang
pendidikan Inggeris yang menyediakan pengetahuan    kepada lulusannya menyambung pendidikan di
asas untuk mengekalkan status quo orang Melayu     Universiti al-Azhar.38 Bahasa Inggeris yang diajar di


                          554
       PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

sekolah Inggeris telah menjadi sebahagian silibus      Dualisme adalah konsep dan falsafah bahawa
madrasah model Mesir.39                setiap perkara berada dan terjadi daripada dua unsur
   Golongan Kaum Muda yang kebanyakannya      yang setimbal dan saling berlawanan antara satu
adalah lepasan al-Azhar, seperti Sheikh Muhammad    sama lain. Dalam sistem pendidikan, ia adalah
Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Taha dan Syed Sheikh   konsep berhubung kewujudan dua sistem pendidikan
al-Hadi, berperanan utama membawa transformasi     yang berbeza dan kedua-duanya tidak disepadukan
pendidikan agama di Tanah Melayu.40 Sheikh       bagi mengimbangi intelektual dan fizikal manusia.
Muhammad Salim al-Kalali, Syed Muhammad Aqil,     Sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan
Burhanuddin al-Helmi dan Zainal Abidin Ahmad      kebangsaan mempunyai dasar dan elemen yang
(Za'ba) adalah beberapa individu lain yang       berbeza.48 Perjalanan kedua-dua sistem pendidikan
mempunyai aliran pemikiran yang sama dengan      ini adalah bertentangan atau sekurang-kurangnya
Kaum Muda. Pelaksanaan transformasi pendidikan     tidak sejajar antara satu sama lain.49 Fokus sistem
adalah selaras dengan pembaharuan dan pemodenan    pendidikan agama adalah kepada ilmu-ilmu nakli
terhadap aspek yang sama di Mesir. Polisi Inggeris   manakala sistem pendidikan kebangsaan lebih
dan keterbelakangan orang Melayu menjustifikasi    menitikberatkan ilmu-ilmu akli.50 Sistem pendidikan
kepentingan transformasi pendidikan. Disuarakan    dualistik melahirkan cendekiawan Islam yang tidak
menerusi persuratkhabaran, antaranya al-Imam      memiliki personaliti dan ilmu yang bersepadu.51
(1906-1908), al-Ikhwan (1926-1931) dan Saudara        Dualisme, yang berkait rapat dengan
(1931-1940), orang Melayu diminta supaya bersikap   sekularisme, adalah satu konsep yang asing dan
terbuka terhadap arus perubahan dan proses       bertentangan dengan Islam. Pandangan hidup Islam
transformasi.41                    yang   berasaskan   tauhid   menggambarkan
   Saranan tersebut adalah disebabkan golongan   kepentingan konsep integrasi dalam kehidupan
tradisionalis yang dikenali sebagai Kaum Tua tidak   orang Islam.52 Penerapan idea-idea dan konsep dari
bersetuju terhadap idea pembaharuan yang        Barat dalam pemikiran umat Islam telah mengubah
dikemukakan oleh kumpulan modernis atau Kaum      pandangan hidup tentang alam, fikiran dan nilai-nilai
Muda.42 Ulama Kaum Tua mempertahankan pondok      Islam sehingga mereka melihat Islam dari kaca mata
mahupun madrasah model Mekah dan tindakan       Barat. Perubahan pandangan alam dan nilai-nilai ini
mereka mendapat sokongan kuat daripada         dinamakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas
kebanyakan masyarakat setempat.43 Perbezaan      sebagai proses deislamisasi, iaitu “…penyerapan
pandangan antara kedua-dua golongan ini menjadi    konsep-konsep asing ke dalam fikiran orang-orang
konflik pelaksanaan transformasi pendidikan agama   Islam, di mana ia mengambil tempat serta
pada waktu itu. Antara ulama Melayu yang        mempengaruhi fikiran dan kewarasan mereka”.53
tergolong sebagai Kaum Tua ialah Hj Abu Bakar     Pertentangan antara dualisme dan konsep Tauhid
Muar, Haji Noh Penambang, Haji Yaakub Legor      menyebabkan ‘Abduh menggesa agar berlaku
(1892-1971), Haji Mahmud Zuhdi, Haji Osman       sinkronisasi antara Islam dan ilmu-ilmu moden.54
Jalaluddin al-Kelantani (1880-1952), Saiyid Alwi b.  Akhbar al-‘Urwat al-Wuthqa dan al-Manar
Thahir al-Haddad, Haji Abdullah Fahim dan Ahmad    dijadikan sebagai instrumen untuk beliau
Khatib al-Minangkabawi. Mereka lazimnya belajar    mengutarakan idea dan kritikan.55
di Mekah yang melaksanakan sistem pengajian yang       Pandangan ‘Abduh diterbitkan pula di Tanah
ditiru oleh pondok mahupun madrasah model       Melayu dalam akhbar al-Ikhwan,56 akibat persamaan
Mekah. Pengajian mereka di Mekah adalah        isu yang dihadapi masyarakat sama ada di Nusantara
bergurukan sama ada ulama Arab atau Melayu yang    mahupun di Mesir.57 Sebagaimana lidah pertama
berada di sana, seperti Sheikh ‘Abdullah al-Zawawi   Kaum Muda iaitu, al-Imam yang digambarkan
and Sheikh Wan Ahmad al-Fatani.44           sebagai satu kejutan kepada senario Tanah Melayu
   Kaum Muda mempunyai pemikiran yang        yang tenang,58 banyak akhbar yang diterbitkan
sealiran dengan golongan reformis di Mesir, iaitu   selepas itu, contohnya Neraca,59 yang menyokong
Jamaluddin al-Afghani, Muhammad ‘Abduh dan       usaha-usaha transformasi dalam kehidupan orang
Muhammad Rashid Rida, yang merasa kecewa        Melayu. Berkenaan dengan pendidikan bagi orang
dengan pelbagai kelemahan dalam sistem         Melayu, bentuk transformasi pendidikan agama
pendidikan waktu itu. Isu dualisme dalam        yang dicadangkan ialah pengajaran ilmu agama,
pendidikan sentiasa menjadi bahan kritikan       bahasa Arab dan Inggeris, serta ilmu-ilmu moden
mereka.45 Kemunculan dualisme dalam pendidikan     dalam satu kurikulum.60 Idea transformasi ini
di Mesir adalah atas inisiatif pihak pemerintah yang  diterjemahkan melalui penubuhan Madrasah al-Iqbal
menubuhkan sekolah ketenteraan model Barat pada    al-Islamiyyah di Singapura pada tahun 1907,61
tahun 1816 untuk mempelajari teknik dan kepakaran   Madrasah al-Hadi di Melaka (1915),62 dan Madrasah
mereka.46 Pada waktu itu al-Azhar adalah institusi   al-Mashoor di Pulau Pinang (1919). Hanya
pendidikan yang utama dan berbentuk tradisional.    Madrasah   al-Mashoor   berjaya  dan  kekal
Monopoli al-Azhar dalam pendidikan berakhir      melaksanakan idea transformasi pendidikan agama
selepas satu corak pendidikan yang asing daripada   pada masa itu, iaitu pengintegrasian antara ilmu
struktur al-Azhar dilaksanakan.47           agama dan bahasa Inggeris.63


                          555
         PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

   Peranan penting oleh Kaum Muda dalam               dilihat asing dalam norma pengajian masyarakat
melakukan transformasi dalam pendidikan diakui             waktu itu telah diteruskan dan dilaksanakan dalam
Roff sebagaimana berikut (Roff, 1994: 66)64:              sistem pendidikan agama masa kini. Pengajaran dan
                                    pembelajaran bahasa Inggeris di semua sekolah
It is in fact in the field of education that the immediate impact of
                                    agama yang dulunya dikenali sebagai sekolah Arab
the reformist group may be most clearly seen, both in its
encouragement of religious schools of a more ambitious and       atau madrasah adalah satu kesinambungan untuk
elaborate kind than had hitherto existed and in the formation of a   memastikan orang Melayu bukan hanya menguasai
system of education which, ideally, would take account of the     bahasa Melayu semata-mata. Pada hari ini, sekolah
need not only for a purified Islam but for modern secular
knowledge as well.
                                    agama dengan pelbagai nama seperti sekolah agama
                                    rakyat, sekolah agama negeri, sekolah agama
   Usaha mengintegrasi ilmu agama dan bahasa            bantuan kerajaan dan sekolah integrasi adalah
Inggeris dalam satu institusi adalah selaras dengan          bermula daripada transformasi pendidikan agama
desakan ‘Abduh agar dikotomi sistem pendidikan             pada awal abad ke-20. Senario pendidikan agama di
disatukan. Sekolah aliran moden hendaklah               Malaysia menunjukkan bahawa sekolah agama pada
disesuaikan dengan falsafah pendidikan Islam              hari ini menyediakan pengajaran dalam kedua-dua
manakala sekolah agama atau madrasah hendaklah             ilmu naqli dan ‘aqli, termasuk
memenuhi tuntutan semasa dengan memperkenalkan
ilmu moden dalam sukatan pelajaran pendidikan.65                     NOTA HUJUNG
Di Tanah Melayu, transformasi pendidikan adalah            1
penting kerana sukatan pelajaran yang terhad di               SP. 60/1, Salasilah Syed Alwi; SP. 60/6,
pondok menjadi halangan kepada orang Melayu                 Petekan-petekan tulisan Shaykh Alhadi dari al-
untuk bekerja dengan kerajaan Inggeris. Kesukaran              Imam dan al-Ikhwan; dan Syed Alwi, “The life
untuk menyertai sekolah Inggeris juga adalah satu              of my father,” in The real cry of Syed Shaykh al-
cabaran besar kepada orang Melayu. Oleh itu, usaha             Hady, Alijah Gordon (pnyt.), Malaysian
memperkenalkan bahasa Inggeris dalam sukatan                Sociological Research Institute, Kuala Lumpur,
pelajaran madrasah model Mesir adalah untuk                 1999, hlm. 75.
                                    2
memastikan mereka mendapat peluang mempelajari               Ahmad Bazli Shafie, The educational philosophy
bahasa tersebut. Transformasi tersebut bertujuan              of al-Shaykh Muhammad ‘Abduh, Institute of
memastikan kedudukan orang Melayu adalah                  Islamic Thought and Civilisation (ISTAC),
setanding dengan masyarakat di Tanah Melayu yang              Kuala Lumpur, 2004, hlm.17.
                                    3
lain yang lebih maju.                            Shaykh b. Ahmad al-Hady, “Menuntut
   Berdasarkan catatan dalam Saudara pada tahun             ketinggian anak negeri,” al-Imam, 12 Julai, 1907,
1929, bekas pelajar Madrasah al-Mashoor dikatakan              hlm. 25-31.
                                    4
tidak lagi hanya memberi tumpuan kepada profesion              W. Ismail W. Hamat, “Masyarakat Melayu
berkaitan hal-ehwal agama tetapi mereka juga                dalam separuh abad ke 19,” Dian, bil. 82, 1975,
terlibat dalam bidang perniagaan dan keusahawanan              hlm. 49-51.
                                    5
yang berpusat di beberapa buah bandar besar.66               Alexander McLeish, “A racial melting pot –
Kejayaan mereka menceburkan diri dalam bidang                Malaya,” The Moslem World, jil. 31, bil. 3
selain agama membuktikan bahawa transformasi                (1941): 243-244.
                                    6
pendidikan agama bagi orang Melayu adalah untuk               Adnan Nawang, Za’ba dan Melayu, Berita
meningkatkan sosio-ekonomi dan politik mereka.               Publishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1998, hlm.
Sikap negatif terhadap pembelajaran bahasa Inggeris             17.
                                    7
dan ilmu moden meletakkan orang Melayu di                  McLeish, “A racial melting pot – Malaya,” hlm.
belakang dan ketinggalan dari segi kemajuan jika              247.
                                    8
dibandingkan dengan bangsa lain yang lebih maju,              Abdul Malek Munip, “Perancangan pentadbiran
terutama orang Cina. Penguasaan terhadap bahasa               kolonial Inggeris: Kesannya ke atas ekonomi
asing seharusnya tidak menyebabkan orang Melayu               Melayu,” dalam Masyarakat Melayu: Antara
memandang rendah terhadap bahasa sendiri.67 Hal               tradisi dan perubahan, Zainal Kling (pnyt.),
ini kerana penguasaan yang mendalam terhadap                Utusan Publications & Distributors, Kuala
bahasa ibunda memperlihatkan tahap pengetahuan               Lumpur, 1977, 136.
                                    9
sesuatu bangsa. Malah perkembangan yang berlaku               Adnan Nawang, Za’ba dan Melayu, Berita
dalam bahasa ibunda adalah penanda aras kemajuan              Publishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1998, hlm.
sesebuah masyarakat.                            166, 226-228.
                                    10
                                      Abdul Malek, “Perancangan pentadbiran
            KESIMPULAN                      kolonial Inggeris: Kesannya ke atas ekonomi
                                      Melayu,” hlm. 138-139.
                                    11
Dalam konteks hari ini, pemikiran Kaum Muda                 Kisah pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi,
tentang transformasi pendidikan agama adalah tidak             Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,
dianggap   radikal, sebagaimana   tanggapan              1980, hlm. 40-41.
masyarakat pada awal abad ke-20. Perkara yang


                                  556
        PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011


12                            27
   Abdullah Abdul Kadir, The hikayat Abdullah,       Sufean, Pendidikan di Malaysia: sejarah, sistem
   Terj. A. H. Hill, Oxford University Press, Hong     dan falsafah, hlm. 4; dan Awang Had, “Institusi
   Kong, 1970, hlm. 103, 126.                pondok di Malaysia,” hlm. 41.
13                            28
   McLeish, “A racial melting pot – Malaya,” hlm.      Ibid., hlm. 37-38.
                             29
   250-251.                         Wan Mohd. Shaghir Abdullah, “Sayid Syeikh al-
14
   Kamus Dewan, 2011, 201.                 Hadi: Reformis, pemikir dan penulis dinamis,”
15
   Abdul Aziz Mohd. Zain, et. al., Isu-isu Tamadun     dalam Wawasan pemikiran Islam ulama Asia
   Islam, dalam Tamadun Islam dan Tamadun          Tenggara, Wan Mohd. Shaghir Abdullah (pnyt.),
   Melayu, Penerbit Universiti Malaya, Kuala        Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 2004,
   Lumpur, 2006, 229.                    jil.7, hlm. 137-138.
16                            30
   Sufean Hussin, Pendidikan di Malaysia: sejarah,     D.D. Chelliah, A History of The educational
   sistem dan falsafah, Dewan Bahasa dan Pustaka,      policy of the Straits settlements, The Government
   Kuala Lumpur, 1993, hlm. 2, 4.              Press, Kuala Lumpur, 1947, hlm. 64.
17                            31
   Ismail Hussein, Aziz Deraman & Abdul Rahman       Philip Fook Seng Loh, Seeds Of Separatism:
   al-Ahmadi (pngr.), Tamadun Melayu, Dewan         Educational Policy In Malaya 1874-1940,
   Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1989, jil. 2,     Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1975,
   hlm. 778-779.                      14, 52-53; dan Sufean, Pendidikan di Malaysia:
18
   Awang Had Salleh, “Institusi pondok di          sejarah, sistem dan falsafah, hlm. 12.
                             32
   Malaysia,” dalam Masyarakat Melayu: Antara        Abdul Malek, “Perancangan pentadbiran
   tradisi dan perubahan, Zainal Kling (pnyt.),       kolonial Inggeris: Kesannya ke atas ekonomi
   Utusan Publications & Distributors, Kuala        Melayu,” hlm. 131; H. R. Cheeseman, Education
   Lumpur, 1977, 34.                    in Malaya, 1900-1941. The Malayan Historical
19
   Abd. Rahman Salleh, Didaktik pendidikan         Journal, jil. 2, bil. 1, 1955: 35; dan Frank
   agama di sekolah dasar, Penerbit Peladjar,        Swettenham, British Malaya: an account of the
   Bandung, t.th., hlm. 191.                origin and progress of British influence in
20
   Ismail et. al. (pngr.), Tamadun Melayu, hlm. 772;    Malaya, George Allen and Unwin Ltd., London,
   dan Abd. Rahman, Didaktik pendidikan agama        1948, hlm. 258.
                             33
   di sekolah dasar, hlm. 193.               Ibid., 258; dan Abdul Malek, “Perancangan
21
   Surin   Pitsuwan,   Islam di   Muangthai:     pentadbiran kolonial Inggeris: Kesannya ke atas
   nasionalisme Melayu masyarakat Patani, Terj.       ekonomi Melayu,” hlm. 131.
                             34
   Hasan Basari, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 136.      Paul W. van der Veur (pnyt.), Education and
22
   Menurut Rosnani Hashim, penggunaan pondok        social change in colonial Indonesia (1), Terj.
   hanya bermula pada awal abad ke 19. Lihat        Lian The, t.pt., t.tp., 1969, hlm. 1-17; dan Sufean
   Rosnani Hashim, Educational dualism in          Hussin, Pendidikan di Malaysia, hlm. 78-87.
                             35
   Malaysia: implications for theory and practice,     Sabri, Madrasah al-Ulum al-Syar‘iah Perak
   Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1996,       1937-1977: Satu kajian Pendidikan Islam, hlm.
   hlm. 21.                         21.
23                            36
   Rosnani, Educational dualism in Malaysia:        Mohd. Nor Yazid, Penjajah, pendidikan dan
   implications for theory and practice, hlm. 5;      Islam, Pemikir, Utusan Melayu (Malaysia)
   Raymond     Scupin   (pnyt.), Aspects  of    Berhad, Kuala Lumpur, 1999, bil. 17, hlm. 171-
   development: Islamic education in Thailand and      172; dan Van Der Veur (pnyt.), Education and
   Malaysia, Institute of Malay Language,          social change in colonial Indonesia (1), hlm. 9.
                             37
   Literature and Culture, Universiti Kebangsaan      Mohammad Redzuan Othman, The role of
   Malaysia, 1989, hlm. 103; Surin, Islam di        Makka-educated Malays in the development of
   Muangthai, hlm. 139-143; dan Abd. Rahman,        early Islamic and education in Malaya, Journal
   Didaktik pendidikan Agama, hlm. 193.           of Islamic Studies, jil. 9, bil. 2, 1998: 71; dan T.
24
   Awang Had Salleh, “Institusi pondok di          W. Arnold, The preaching of Islam, Constable &
   Malaysia,” dalam Masyarakat Melayu: Antara        Company Ltd. London, 1913, 406-407.
                             38
   tradisi dan perubahan, Zainal Kling (pnyt.),       Zainal Abidin Abdul Kadir, “Ke Arah
   Utusan Publications & Distributors, Kuala        Pendidikan Islam Yang Lengkap Dan
   Lumpur, 1977, hlm. 34.                  Menyeluruh Seluruh Negara,” dalam Kongres
25
   Sabri Said, Madrasah al-Ulum al-Syar‘iah Perak      Pendidikan Islam Kebangsaan, Hotel Puteri Pan
   1937-1977: Satu kajian Pendidikan Islam,         Pacific, Johor Bahru, 1995, hlm. 3.
                             39
   Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,         William R. Roff, Nasionalisme Melayu, Terj.
   1983, hlm. 19.                      Ahmad Boestamam, Penerbit Universiti Malaya,
26
   Ismail Hussein et. al. (pngr.), Tamadun Melayu,     Kuala Lumpur, 2003, hlm. 83.
                             40
   hlm. 772; dan Scupin (pnyt.), Aspects of         Ibid.
   development, hlm. 52.                           557
        PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011


41                            54
   SP.24/1, Alwi Shaykh Alhady, Riwayat hidup         P. J. Vatikiotis, “Muhammad Abduh and the
   Syed Shaykh bin Ahmad bin Hassan Alhady; dan        quest for a Muslim humanism,” The Islamic
   SP.24/3, Syed Alwi Syed Shaykh al-Hady, Bapa        Quarterly, jil. 4, bil. 4 (1958): 151.
                             55
   Nobel Melayu Syed Shaykh al-Hady.             Arnold Hottinger, The Arabs: Their history,
42
   Abu Bakar Hamzah, Al-Imam: Its role in Malay        culture and place in the modern world,
   society 1906-1908, t.pt., t.tp., 1981, hlm. 51-52;     Connecticut: Greenwood Press Publishers, 1982,
   dan “Khatimah: al-Imam bagi tahunnya yang         hlm. 191-192.
                             56
   kedua,” al-Imam, 1 Jun, 1908, hlm. 389-390.        SP. 60/6; SP. 60/1; dan William R. Roff,
43
   Azim A. Nanji (pnyt.), The Muslim almanac,         Bibliography of Malay and Arabic periodicals:
   Gale Research Inc., Detroit, 1996, hlm. 417; dan      Published in the Straits Settlements and
   Sufean, Pendidikan di Malaysia, hlm. 2.          Peninsular Malay States 1876-1941, Oxford
44
   Syed Alwi, “The life of my father,” hlm. 73;        University Press, London, 1972, hlm. 32.
                             57
   Wan Mohd. Shaghir, “Sayid Syeikh al-Hadi:         Peter G. Riddell, Islam and the Malay-Indonesian
   Reformis, pemikir dan penulis dinamis,” hlm.        world: Transmission and responses, London:
   134; dan Wan Muhamad Saghir Abdullah,           Hurst & Company: 2001, hlm. 209; dan Hafiz
   “‘Ulama’ besar ‘Alam Melayu,” Dian, jil. 49,        Zakariya, “Islamic reform in Malaya: The
   1972, hlm. 43-47.                     contribution of Shaykh Tahir Jalaluddin,”
45
   Rahimin Affandi Abdul Rahim, “The             Intellectual Discourse, jil. 13, bil. 1, (2005): 49.
                             58
   reformation of the Islamic educational system:      Seng Huat Tan, “The life and times of Sayyid
   An analysis of the reformist’s point of view,”       Shaykh al-Hadi,” Latihan Ilmiah, University of
   Muslim Education Quarterly, jil. 14, bil. 3        Malaya Singapore, 1961, hlm. 10.
                             59
   (1997): 64-66.                       Zainal Abidin Ahmad, “Malay journalism in
46
   Peter Mansfield, The British in Egypt,           Malaya,” Journal of the Malayan Branch of the
   Weidenfeld and Nicolson, London, 1971, hlm.        Royal Asiatic Society, jil. 19, bhgn. II (1941):
   142.                            245.
47                            60
   P.J. Vatikiotis, The history of Egypt, Weidenfeld     Li Chuan Siu, Ikhtisar sejarah kesusasteraan
   and Nicolson, London, 1980, hlm. 58; Jack A.        Melayu baru 1830-1945, Pustaka Antara, Kuala
   Crabbs, The writing of history in nineteenth-       Lumpur, 1966, hlm. 39-41, 102-104.
                             61
   century Egypt, Wayne State University Press,       SP. 24/3. Bapa Nobel Melayu Syed Sheikh al-
   Detroit, 1984, hlm. 88-89; dan John L. Esposito      Hady.
                             62
   (pnyt.), The Oxford encyclopedia of modern        SP. 24/3; dan Tan, “The life and times of Sayyid
   Islamic world, Oxford University Press, New        Shaykh al-Hadi,” hlm. 14.
                             63
   York, 1995, jil. 1, hlm. 412.               SP. 10/32, Surat daripada Madrasah al-Masyhor,
48
   Ahmad Mohamad Said (pnyt.), Dualisme dalam         Pulau Pinang kepada Shaykh Tahir.
                             64
   pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia,        William. R. Roff, The origins of Malay
   Kuala Lumpur, 1996, hlm. 2.                nationalism, University of Malaya Press, Kuala
49
   Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf (pnyt.),       Lumpur, 1967, hlm. 66
                             65
   Crisis in Muslim education, King Abdulaziz         Yasien Mohamed, “The educational life and
   University, Jeddah, 1979, hlm. 32.             thought of Muhammad ‘Abduh,” Muslim
50
   Ahmad (pnyt.), Dualisme dalam pendidikan,         Education Quarterly, jil. 13, bil. 4 (1996): hlm.
   hlm. 1.                          27.
51                            66
   Rosnani, Educational dualism in Malaysia, hlm.       “Kaum Muslimin dan Madrasah Mashoor al-
   9-10.                           Islamiyyah Pulau Pinang,” Saudara, 6 Julai,
52
   Che Yusoff Che Mamat, Sekularisme:             1929, hlm. 2.
                             67
   perkembangannya dalam masyarakat Muslim,          “Anak-anak Melayu dengan bahasa Melayu,”
   al-Rahmaniah, Kuala Lumpur, 1988, hlm. 28.         Saudara, 28 Mei, 1932, hlm. 5.
53
   Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Islam and
   secularism, Muslim Youth Movement of
   Malaysia, Kuala Lumpur, 1978, hlm 43.
                           558

								
To top