Docstoc

Text-Books-------Physical- Science

Document Sample
Text-Books-------Physical- Science Powered By Docstoc
					elCIleo]os Dccnj                  -   M            cr.rm5or;o.j1oofl reeoo" cro<o'r3oocerr5,

oilocmorojloo8 ocmi                 =m                       GMm      GM
                           : R+h
                                          r3ccoo   = R, . potlCI8 R, ooffnd cr)lcol
roroo.r ro"rm'lslgg ccrdeso
                                          o)t    o6 6m o 6r6c6rBl I o'rr oomo cer6. crd o)l
uomi"locad.seom 6fllelo               :   F
                                             c
                                                "sj
                                                                    ts

                                          oocend,
re;alao;erreca]crD       ol(o6Yno =                              = gxm
                                                  eC(oo

         : FGMm'                                     w=mg
          M (R +h)'
                                          regolcor'lo8 orSrorSmi<o m:ncmaar:g!oE prol
         : GMm          1
                                          6olcm o:m)arr;eog;os ecoooiler]6rcce)on
          (R +h)' M
                                          acgo -ard4o"-rgl. o)cop "-rooo;cmoLoo)ed
          --=/\-
           Gm
                                          9(o'lo(oo 65)6ITE(olo)l.
            (R+h)'?
                              :            *     eio; orm5or;oilcr5 a;s;oro8 recoo Grom]e
ojlocmoro-jl ml6TBcaloD (0)l(06IDo
                                                oLergs;cmnil clocrlJcooroicercl go;oL
         :    GMm        1
                                                1"-Lcr:<oeongilGelc? o{)oo)2oaceni t
            (R   +h)'?    m

               GM
            (R+h)'                                 re; a'l co.l; o  s  g
                                                             "r
                                                               o1  or  eL  onril c er  c  e.:l oc cro o1
                                                     als;too8 ectoo Grdolcorokl
                                                a,giomJlcerc
*   egs;oroS o)ro6'rDo
                    "63toilmcerdz
                                re;olcaoct
                                                sJ6? ooffo;oocenit
   oLloccnoloilcmc?


                                                re; e  a     oroll oE or mI or; oil ocrp            co  o     1o.l
*   "OE'1oA 1"-roLdorormo
                        coletg     o.floccno
                                                      1cn                        re
                                                                                      "61
                                                co-rc  co;1o'loo3o    t
re; o1 col c  ereo;     o1l aer; c  oc ?  Grd Go.l  c  rel  o'l oji ac
            "-L
m<otojl  eerao;       o'i1  ao;cac t
            "-r
                                          elolcoloS so         kg   acmS gcodorocoE ovlao;;cm
                                          aocua€d           .erCcncnlos
                                                                       "OLo    kg Dcm)jgg
ocflDlo Gc@culo (Mass and                weight)          orm5 <o3 p cod ororco8               ev'l  oo;3o  t ortrc e<onri1 erc
a\a1ascn ca -4@@{o\l crrfrd g"tparc]ab                       oeme,'lcercl         r5flo      o.s    ocot eumlogs;oroji
                                          pt0ld)tOo 6O6II3O|DJ.
Aool 4 125 dc en(D c oG c co o ou jrborn"
Cac         cn'lonl oarft N"tJai
     cn ooflrclb                                     €(ntg           G(J)lg          8(')lg      g oSos
                                               rutorlon0        orcilon0         orufloa0        aje{o
1calco^rtctb o3al'lorc.cl cvb ^61a,e rzva o 0.5                        Cr.tCO'        arrnf  (kg)       ot6oo  (km) m/st
aleaclLoc a G c @ o era rx.\ a' aggga c a-fl
                                             lLcno0           7.36x1022          t'73',1.4       1"62
6,ffi1. onroL@Qjo Cacndlan eraajla,5rznrb
n\Jcruca6fl) tacr)ccb.tob o:6al'lore-clcub                        Ol (C9o         1.8987x     1027     71492         25.95
ace oaeCYfiJo a.a're'lg. ^6ioorco'lr{413"
                                                               r$e o:
e.cofpl 6,ca6rT)o!                                 * 50kg occrDJgB oLmirorJo-r'lerm                             regol
ccoo ,{)crDai oro; crLcr$or;oj1o8 re]a'l Lolcao)c                       croadn*ileol{rn 6Dero "gltorcocerr5l
crjlaer]cm crqad    omenL erocer6.', m', ac cru] g g
          "sr
orm5 or3 oj1 oE rego1 1olccoccrjl ao;cm cT gad osa

     GMm
6ID6Dl€lo  Cr06rDGHc. pl]D 6Dsac6IT)
           R,

                                                                       'eco,ta,1ilq
                                                                                p       [[
   50kg acru;gg om5or; gcordorocod relal                            e  cor crp"  or1 ejl  oE ( gi ant whee 1)        o   o oar:'l c m c osr'l

   oojloE        6lilelo     1"-Lccolccrilaoemo?                  corlgScenect
         "o1til)
                                                 cn1  ea'nod  ao;   ene  cao   Grd cDJ {e oJ   66BUA      o oni  d  oo
                                                                                    "t
   PL(Dao)Jo 5DJelo 1"-lcoOlCcnl4coS                   "-L1cn        "-Lo;orcJeO;.
   m1o8 oCILarl      kg ocm)lgg              oLmior;
                                                 aaS  omjasoilarn ga;ooroflcod rnlrni mlot
   pcodoro'rcod ovlcor;o           ?
                                                 tooaca;'l oL"lecoS oracnSarll4ca| anoi aSoS
                                                 ax c a, d og an 6rtr pt o a a' c otd reSa'l at'l c eL aoS
re;o1  oioS   1"-rccoccrr'looJCrD GroGo.l 6Drero                       ua>1 aaSo. gacmi alrdatc a            6) o)o.
                                                                        "L
                                  ocm)Jgg            cnl rd ou c cp a a rorofl a6 e; a'l a4 o s a4 a, d
L"-Lcco;cd14co8 or5curoto-jld            "StCc6.)                             "L                              "v
clm5ro; gcotdcrorcod evlaor;ot                                  6tD6tttpto (Bcao) aSwSoLod oLmiasoiloi a>rc
                                                 6tDo o aE a, c o3 g c an uil aal o. rcn afi a c ad
*  oo3 eccoilaocoorct6rB mcr5601g roroo6rn                                    "L
                                                 rnldauc<oo aal aascm otmiots ao gsas
   o1o8 carocq"oooror re;o'l rargad"Mlao;cm                           B c @o oI sJ o aq co;\a't aoS o.
    rArgotd nUom6il    elo          COlCen5    t
                     "91<O)
*                              GlocQor)o@Io)
                                                 ronsloojloS      Blcoojeq eo; gcgpld                  ceuc5i)
   "iLcBCrtaceotoleo]ccrucc/d
                   5DJAt Gto.roc       Os oocerd
                                                 e..ilo8    seLo cn'logco8 BAlo oJlooroJeoicaj
   "-Llcno0 "{)Lto.)                                      DGHc.
   rorgadol4leo;cmailt
ao3    ormi<orlol,)oop Gcoo Glrd6l; mroicrn                          "gcmcoE
                                                           cD HcgHld            cenLc5iloS (o)ceecsJ
                                                   roil 4; o e
oorg)joD GroeccoecDcgon-fl oo!                     (l)]ol(o-)j        "-r
                                                            c  enel  to']  oo;  c cru c e ec   ?


to'r<oemotofl cnmS cru       o12i      oco2cm;oerrecni                * dcgpld          ceuc5floE rorceecsl ot"lem;oac
acnqglercoocDcHc.                                            eneloloo;cm mraoorord orocriloE crr'lcm)
                                                     Bero oJlocoror] c"-rcoco)1o]cmoilcd aco
cdlcdouccpor(D(Do (Free              fall)                         emoocro'rc co'l      o1  ao;   o  ocni "-Lt64ol         od or3
olccgdo) oL"lv;cm <arom;reoro cn'leanoded'                                GooroHSJCIlol.
     nlerJo p6rBcaoiSJc5rGc?
"6lcgcov

                                                              cuijlmf6corgffilo

                     osog!]o8 p.'-rccoccnlao]cm                             mil"noi        go:cml1o8 ormio-r;
                     crucct.tc o5rD 1_olcmioer                             tot;eol    aoi s; emLc<.rE tc-no.t1 ocD
                     ps(o.)lolelcd)]
                           "jcm]ogfl
                                              o8
                                                              "$Lco       6r)]  el  co'locos       re3o1

                     orco)eo]cm ocmr;aod                                rargod"vl eoj crDJcolc,              GDL<tr)
                                             "-Lo
                     miclloo {o)cto{o)oJo o"JqJ                             eolo 6nlelc(orocos mit*t'leri
                     o corc sm-. rororor'lo8 6^JoJ                           oLeL'lao;cm;.         pc    eruetacarri
                     reccnoro- ono'l ooc olJ(m                             cniL"jldi 1orcmr1o8 GYagdo)oD
                     ocmS orga;cmor;oacend                               d. polc6TD- ormicl; ciloo$
o: m5 ror; oi1  a  s osrt aot  to'l  do; cm    gr:  or5 oro-ii o  ofl  ran  g cri                cc(oo. e;aleo)los otJ(o)Jcndor
&  osrr3 (6loc  o.  ot m5 o)3    oL1  eL s eon'l qot o'l   €ol crD    LB  orJ     ofllroro o.s     ffunccD     eBB    g'l oel oro; ccnLcod
<m-il o  op  cro g or c en5 oc     m5.   rel o1 cor; o  s   o"r5  or5 mJ   al                @c 6Dielo olJo.)Jccruoqjslo.
mrncm eon gt oej olo)l Gcuc<lE (6rgad                  olu  6rD6D ej     o'roor;oaconi oLaior;oLloop cc@olJo ojJoJc
orrto8 olojoD acpo pso'rlorero; "rcm;egiloer oDodsJo.
orm5or;eouded acocn-rcoer GrdmJeorogsJcmJ.Zi-r.tia*qrj(qry,@,

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5
posted:10/21/2012
language:Portuguese
pages:2
Description: bed