on tap chuong 1, toan hoc lop 12 by girlbanks

VIEWS: 4,014 PAGES: 10

									CHAÌO MÆÌNG QUYÏ
THÁÖY CÄ GIAÏO VAÌ CAÏC EM HOÜC SINH

Bài 6 :

Ôn tập chương I
( tiết 20)

Người dạy: Bùi Thị Thủy

SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ
1. Tập xác định 2. Sự biến thiên a) Giới hạn =>Tiệm cận (đối với hàm phân thức). b) Bảng biến thiên c) Chiều biến thiên d) Cực trị

e) Điểm uốn ( đối với hàm đa thức).
3. Đồ thị: a) Điểm đặc biệt ( Thường là giao điểm của đồ thị với trục 0x, 0y).

b) Tính đối xứng
c) Vẽ

HÀM BẬC BA y = ax3 + bx2 + cx + d
+ Đồ thị đối xứng qua điểm uốn. + Có 2 cực trị hoặc không có cực trị.

a0

a>0
Y
12

a<0
y
10 8

10

6

y’ =0 có 2 nghiệm phân biệt.
-10 -5

8

6

4

mF

4

2

2

yF = 4.00 Y
-5
X M
5 10 15

X

M
5 10 15

-2

X

-2

x

-4

-6

y

8

8

6

y

y’ = 0 có nghiệm kép
-5

6

4

4

2

2

X

M
5

x

X
-5

M
5

-2
-2

x

-4
-4

y

6

6

y

4

4

y’ =0 vô nghiệm
-5

2
2

X

M
5

x

X
-5 5

-2
-2

x

-4

-4

-6

-6

HÀM SỐ TRÙNG PHƯƠNG y = ax4 + bx2 +c a  0
+ Đồ thị đối xứng qua trục tung + Có 1 cực trị hoặc 3 cực trị

a>0
y
6

a<0
6

y

4

2

ab  0 3 cực trị

4

X
-10
2

M
5 10

-5

-2

x

15

X
-10 -5

M
5 10 15

-2

x

-4

-6
-4

-8
-6

-10
-8

-10

y

6

y

4

ab  0
1 cực trị
-1 0 -5

12

2

10

X
-10 -5

M
5 10

8

x

15

-2

6

-4
4

2

-6

X

M
5 10 15

-8

-2

x

-10

HÀM SỐ
 d

y

ax  b (c  0, ad  bc  0) cx  d
Tiệm cận ngang:

R \   + TXĐ:  c + Tiệm cận: d Tiệm cận đứng: x  

c

y

a c

+ Đồ thị đối xứng qua giao điểm hai tiệm cận I (

d a ; ) c c

D = ad –bc > 0
y
10 8

D = ad – bc < 0
10

y

8

6

6

4

m

4

mF

2

2

yF = -1.06

yF = 4.04
Y
-10 -5

X

M
5 10 15

Y
-10 -5

X

M
5 10 15

F
-2

x

x
-2

-4

-4

-6

-6

Hãy tìm hàm số với đồ thị tương ứng ?

y
8

y

y
8 6

8

6
6

4
4
4

m

m

F
2

2

2

Y
-10 -5

X yF = -0.98 F

M
5 10

Y

X yF = 2.66

M
5 10

x

-10

-5

0

1

3

5

-10

-5

1

x
-2

x

-2

-2

-4

-4

-4

-6

-6

3

-8

2
-8

a) y =

-x4 +

4x2

+2

b) y = -x3 - 3x2 -2

6x  2 4x  2 d) y = -x3 + 3x2 - 4x -2 c) y 

 6x  5 4x  2 f) y = - x4 - 2x2 +2 e) y 

SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ
1. Tập xác định 2. Sự biến thiên a) Giới hạn =>Tiệm cận (đối với hàm phân thức). b) Bảng biến thiên c) Chiều biến thiên d) Cực trị

e) Điểm uốn ( đối với hàm đa thức).
3. Đồ thị: a) Điểm đặc biệt ( Thường là giao điểm của đồ thị với trục 0x, 0y).

b) Tính đối xứng
c) Vẽ

Dặn dò:
•Làm bài tập còn lại : 9,11,12/46,47(SGK) •Ôn tập kỹ để kiểm tra một tiết.


								
To top