toan hoc 12 CHỦ ĐỀ 1 VECTƠ VÀ CÁC by girlbanks

VIEWS: 394 PAGES: 3

									CHỦ ĐỀ 1:

VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TÍNH VECTƠ
BẰNG NHAU - ĐỘ DÀI VECTƠ

Tiết 8: BIỂU DIỄN CÁC VECTƠ CÙNG PHƢƠNG – CÙNG HƢỚNG –
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. Về kiến thức: - Giúp học sinh hiểu rõ tổng các vectơ và quy tắc 3 điểm, quy tắc đƣờng chéo hình bình hành. Đồng thời nắm vững các tính chất của phép cộng. - Phân tích một vectơ thành tổng hoặc hiệu 2 vectơ. - Xác định đƣợc một vectơ bằng tích của một số với một vectơ. 2. Về kỹ năng: - Học sinh có cái nhìn mới về hình học để chứng minh 1 bài toán hình học bằng phƣơng pháp vectơ  trình bày lời giải bằng phƣơng pháp vectơ. 3. Về thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải toán cho học sinh. 4. Về tƣ duy: - Rèn luyện tƣ duy logic cho học sinh. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị sẵn 1 số bài tập để đƣa ra câu hỏi cho học sinh. 2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức đã học về VECTƠ III. GỢI Ý VỀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Dùng phƣơng pháp gợi mở - vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tƣ duy đan xen kết hợp nhóm. II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ:  Hoạt động 1: Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Chứng minh rằng: a) AB  CD  AD  CB b) AD  BE  CF  AE  BF  CD c) AB  CF  BE  AE  DF  CD

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời câu hỏi.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao nhiệm vụ cho học sinh. - Nhận xét phần trả lời của học sinh.



- Thông qua phần trả lời nhắc lại quy tắc 3 điểm (hệ thức Salơ) Hoạt động 2: Cho tứ giác ABCD có M,N theo thứ tự là trung điểm các cạnh AD,BC, O là trung điểm MN . Chứng minh rằng: a) AB+ CD = AD + CB  2.MN c) MN  b) OA  OB  OC  OD  O d) AB  AC  AD  4 AO HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao nhiệm vụ cho học sinh. - Nhận xét phần trả lời của học sinh. - Thông qua phần trả lời nhắc lại quy tắc 3 điểm (hệ thức Salơ), quy tắc trung điểm.

1 AB  CD 2





HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời câu hỏi.



Hoạt động 3: Cho Cho ABC a) Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho 5BD = 3CD. Chứng minh : AD 
5 8 AB 
3 10

3 8

AC
7 10 AC

b) trên cạnh BC lấy điểm M sao cho 3BM = 7CM . Chứng minh: AM  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS lên bảng vẽ hình. - Trả lời câu hỏi b

AB 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao nhiệm vụ cho học sinh. - Nhận xét phần trả lời của học sinh.



- Thông qua phần trả lời nhắc lại quy tắc 3 điểm (hệ thức Salơ) Hoạt động 4: Cho Cho hình bình hành ABCD , gọi O là giao điểm 2 đƣờng chéo AC và BD . a) Tính AB , BC theo a , b với OA  a , OB  b b) Tính CD , DA theo c , d với OC  c , OD  d HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao nhiệm vụ cho học sinh. - Nhận xét phần trả lời của học sinh. - Thông qua phần trả lời nhắc lại quy tắc 3 điểm (hệ thức Salơ)

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời câu hỏi.



Hoạt động 5: Cho Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M là trung điểm BC. a) Gọi N là trung điểm BM. Hãy phân tích vectơ AN theo hai vectơ AB, AC b) AM và BK là hai đƣờng trung tuyến của tam giác ABC. Hãy phân tích các véctơ
AB,BC , AC theo hai vectơ a  AM ,b  BK

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời câu hỏi.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao nhiệm vụ cho học sinh. - Nhận xét phần trả lời của học sinh.



- Thông qua phần trả lời nhắc lại quy tắc 3 điểm (hệ thức Salơ), quy tắc hình binh hành và quy tắc trung diểm. Hoạt động 6: Cho tam giác ABC .Tìm tập hợp những điểm thoả : a) MA  MB  MC  MB  MC b) MA  MB  MC  MB  MC

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời câu hỏi.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao nhiệm vụ cho học sinh. - Nhận xét phần trả lời của học sinh. - Thông qua phần trả lời nhắc lại định lý về trọng tâm của tam giác. - Qũy tích các điểm là một đƣờng tròn.

3. Củng cố: Nhắc lại quy tắc 3 điểm (hệ thức Salơ), quy tắc hình bình hành, quy tắc trung điểm. 4. Rèn luyện: HS tham khảo.


								
To top