Introduction to the Fungi by hcj

VIEWS: 9 PAGES: 42

									  FUNGAL
 ENZİMLER


Yrd.Doç.Dr. Numan YILDIRIM
   Tunceli Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
 Çevre Mühendisliği Bölümü
Canlıların sınıflandırılması ve Fungusların sistematikteki yeri
        Bu iki
      fotoğraftaki
     aynı şey nedir.Fungus.
 Hif:
Misel:
Fungal hif yapıları
       Mikorizal ilişki
  “myco” = fungus ve “rhiza” = kök
  Funfuslarla bitki kökleri
  arasındaki simbiyotik ilişki
  Ektomikoriza ve endomiloriza
  gibi farklı iki tipi mevcuttur
    Mikorizal ilişkinin yararı
Fungus bitki kökleri
için gerekli olan su ve
besin varlığını arttırır.

Ekosistemdeki
stabilitesini arttırır

Bitkinin  verimliliğini
arttırır.
              sol: Mikorizal fungus
              bulundurmayan
              sağ: Mikorizal fungus bulunduran
Odun bileşenleri parçalanmayınca
   ne meydana gelir?
       Funguslar önemli
       parçalayıcılardır
Funguslar lignini en etkin bir şekilde parçalayan
tek mikroorganizmalardır.
Funguslar lignin, selüloz ve
hemiselülozu parçalayarak
global karbon döngüsüne
büyük katkıda bulunur.
Funguslar tarafından üretilen penisilin bakteri
 hücre duvar sentezini inhibe ederek patojen
bakterilerin ortadan kaldırılmasında kullanılır.
Enzimler protein yapısında olduklarından
ortamın sıcaklığından etkilenirler. 0 0C ta
enzimler çalışmaz, aktif değildir.
Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık vücut
sıcaklığıdır. ( 30-37 0C ) Optimum
sıcaklıktan sonraki artışlar hızı yavaşlatır.
55 0C tan sonrada enzim çalışması
durur. Yüksek sıcaklıkta enzimin yapısı
bozulurken, düşük sıcaklıkta bozulmaz.
Enzimler genellikle nötr pH’da
(pH=7) çalışırlar. Ancak her
enzimin kendine özel bir pH aralığı
vardır. Örneğin: Sindirim
sisteminde, ağızda işgören
enzimler nötr (pH=7), midedekiler
asidik (pH=2), bağırsaktakiler
bazik (pH=8.5) ortamda çalışırlar.
Ortamda yeterli substrat varsa, enzim Tepkime Hızı
miktarı arttıkça tepkime hızı da artar.
                    Enzim Yoğunluğu
4. Substrat Yoğunluğu :
                     Tepkime Hızı
 Ortamda enzim miktarı sabit ise
 substrat eklendikçe tepkime hızı da
 bir süre artar daha sonra sabitleşir.
 Çünkü hızın maximum olduğu
 noktada tüm enzimler substrata
 doymuş ve çalışıyor durumdadır.

                     Substrat yoğunluğu
5. Substrat Yüzeyi :
 Enzimler etkiye substratın dış
                    Tepkime Hızı
 yüzeyinden başladığı için, substrat
 yüzeyi ne kadar geniş olursa
 tepkime hızı o kadar artar. Bundan
 dolayı, ağızda iyice çiğnenen
 besinlerin sindirimi daha kolay
 gerçekleşir.
                    Substrat yüzeyi
6. Su :
 Enzimler sulu ortamda çalışırlar.
 Enzimlerin çalışması en az %15 sulu ortamda
 gerçekleşir.
 Tohumların içindeki nem miktarı %5 olduğu
 için kuru ortamlarda çimlenme
 gerçekleşemez.
                   Reaksiyon Hızı
7. Aktivatör Maddeler :
                    Enzim + Aktivatör
 Enzimlerin çalışmasını hızlandıran
                          Enzim
 maddelerdir. Vitaminler ve bazı
 mineraller bu şekildedir.
                      Enzim + İnhibitör
8. İnhibitör Maddeler :
 Enzimlerin çalışmasını durduran,
 engelleyen, azaltan maddelerdir.
                          Zaman
 Bazı antibiyotikler, civa, kurşun,
 siyanür gibi zehirler.
Beyaz Çürükçül Funguslar

   Beyaz çürükçül funguslar; Basidiomycetes sınıfına dahil olup,
 odunun bileşenlerini parçalar ve odunda beyaz renkli bir kalıntı
 oluşmasına neden olurlar. Doğal şartlar altında ölü yada canlı
 odun üzerinde lignini etkin bir şekilde yıktığı ifade edilen
 canlıların  sadece  beyaz  çürükçül  funguslar  olduğu  rapor
 edilmiştir.

    Beyaz çürükçül fungusların, odunda bulunan protein ve
 karbonhidratlardaki azot ve karbon kaynaklarına daha kolay
 erişebilmek için lignini yıktıkları ifade edilmiştir.
      Lignolitik Enzim Sitemleri

  Lignin  yıkımının,  lignolitik  enzimlerin  birlikte  hareketiyle
gerçekleştirildiği  düşünülmektedir.   Liginin  yıkımına  katılan  ana
ekstraselüler enzimler, hem gurubu içeren lignin peroksidaz (Ligninaz,
Lip, E.C 1.11.1.14), mangan peroksidaz (MnP, E.C 1.11.1.13) ve bakır içeren
lakkaz (benzenediol:oksijen oksidoredüktaz, E.C 1.10.3.2)’dır.

   Lignin yıkan enzimler, ligninin aromatik yapıları üzerinde farklı
oksidatif reaksiyonlara katılan, substrat spesifitesi geniş olan enzimler
olarak bilinmektedirler. Yıkım sonrası oluşan düşük moleküler ağırlıklı
bileşikler, daha ileriki hücresel solunuma katılmaları için hücre içerisine
kolayca taşınabilmektedir.
      Fungal Enzimler
1.  Lakkaz
2.  Mangan Peroksidaz (MnP)
3.  Lignin Peroksidaz (LİP)
4.  Selülaz
5.  Ksilenaz
6.  Amilaz
7.  Proteaz
8.  Lipaz
         Lakkaz
  (Benzenediol:oksijen oksidoredüktaz)
       E.C 1.10.3.2
 Lakkaz; Çoklu bakır fenoloksidazdır, fenolik bileşikleri fenoksil radikallerine
oksitlerler, ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonic acid) veya 1-
hydroxybenzotriazole gibi mediatörlerin varlığında fenolik olmayan bileşikleri de
oksitleme yeteneğindedir.

  Lakkaz ilk olarak bitkilerden izole edilmiştir. Ancak bazı bakteri ve
funguslarda da mevcuttur. Bitkilerdeki lakkazlar polimerizasyon reaksiyonlarında
ligninin şekillenmesine katılırlar, fungal lakkaz ise lignin yıkımı, sporulasyon,
pigment üretimi, şapka oluşumu ve bitki patojenezisi gibi süreçlere katkıda
bulunurlar. Bakteriyel lakkazların melanin üretimine ve spor ceketin dirençliliğine
katkıda bulunduğu ifade edilmiştir.
        Lakkaz
(Benzenediol:oksijen oksidoredüktaz)
      E.C 1.10.3.2
 Lakkazlar tipik olarak 3 farklı tipte 4 bakır atomu içerir.
Farklı bakır domainlerinin varlığı lakkazın katalitik aktivitesi için
oldukça önemlidir. Birincil elektron alıcı olarak görev alan Tip-1
bakır, 2 histidin ve bir sisteine bağlıdır. Tip-1 bakır elektronları
redükleyici fenolik substrattan alır ve bu elektronları Tip-2 ve
Tip-3 bakır bölgelerindeki trinükleer merkeze taşır. Trinükleer
merkez 8 histidin kısımlarıyla düzenlenmiştir ve moleküler
oksijenin bağlanma bölgesidir. Oksijen atomu suya redüklenmek
için Tip-1 bakırdan elektronları alır.
         Lakkaz
 (Benzenediol:oksijen oksidoredüktaz)
       E.C 1.10.3.2
   Lakkaz, Lignin peroksidaz ve mangan peroksidaz gibi diğer
lignolitik fungal enzimlerle birlikte işlev görerek lignini oksitler.
Lakkaz fenolik bileşiklerin fenolik hidroksil guruplarını O2 ile
fenoksi radikallerine oksitleyen bir enzimdir. Bu gerçekleşen
reaksiyon esnasında O2 suya redüklenir, oluşan fenoksi radikalleri
ise  enzimatik  olmayan  bir  reaksiyon  ile  ligninin  yıkımını
gerçekleştirir.
     LAKKAZIN TEKSTiLDE
     KULLANIM ALANLARI
  Lakkaz, tekstil sanayinde tekstil atık sularının
  renksizlestirilmesinin yanı sıra tekstillerin
  ağartılmasında,   kaynatılmasında,   denim
  yıkamada   ve   hatta  boyarmaddelerin
  sentezinde de kullanılmaktadır
  Novozyme (Novo Nordisk, Danimarka) 1996’da
  denim terbiyesinde lakkaz enziminin
  endustriyel
  uygulamasını baslatmıstır.
  Lakkazlar, selulozik liflerde bulunan yağlar, mumlar,
  pektinler, proteinler ve pigmentler gibi doğal
  renklendirici maddelerin uzaklastırılması ve bu sayede
  boyama, baskı ve bitim gibi islemlere hazırlanması
  amacıyla kullanılmaktadır.
  Kaynatma islemleri, cesitli kimyasal maddelerle
  yapılmakta ve cevresel acıdan kirlilik olusturmaktadır.
  Bu nedenle daha ekolojik bir proses olan enzimatik
  kaynatma tercih edilmektedir. Enzimatik kaynatma
  islemlerinde daha cok pektinaz kullanılmakta olup
  ksilanaz, proteaz, lakkaz, lipaz ve selulaz gibi
  enzimlerle de denemeler yapılmıstır.
   Lakkaz Tekstil Atık Sularının
    Biyolojik Parcalanması ve
   Renksizlestirilmesinde Kullanımı
  Azo, trifenil metan ve ftalosiyanin gibi farklı
  kromofor grupların varlığı, boyarmaddelerin
  yapısal cesitliliğini sağlamaktadır. Gorsel etki
  ve kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) acısından
  yan etkilerinin yanı sıra coğu sentetik
  boyarmaddeler,    toksik, kanserojen   ve
  genotoksik etkiler de gostermektedir. Mevcut
  atık su sistemleri ise, bu tip atıklardan inatcı
  boyarmaddeleri ve diğer organik kalıntıları
  tamamen      uzaklastırmakta    yetersiz
  kalmaktadırlar
     Lignin Peroksidaz
  (Ligninaz, Lip) E.C 1.11.1.14 )
  LiP, 38-47 kDa moleküler ağırlığa ve asidik izoelektrik
  noktaya sahip, N-glikozlanmış bir glikoprotein yapıda
  hücre   dışı  enzimdir.   LiP,  oksidatif  lignin
  depolimerizasyonunu     elektron    transferiyle
  gerçekleştirebilen hidrojen peroksit bağımlı bir
  peroksidazdır.   Aktif  bölgesinde   tekli  ferik
  protoporfirin hem gurubu bulunan ve klasik
  peroksidazlar gibi çalışan bir peroksidazdır. LiP ayrıca
  fenol içermeyen, elektron yönünden zengin aromatik
  lignin   modelli   bileşiklerinde   oksidasyonunu
  katalizleyebilmektedir Lignin peroksidaz ilk kez,
  Phanerochaete chrysosporium’un azotça sınırlanmış
  besi yerimde üretilmesi neticesinde bu fungusun
  ekstraselüler ortamında keşfedilmiştir.
    Lignin Peroksidaz
(Ligninaz,Lip) E.C 1.11.1.14 )
  Lignin peroksidazlar, yaklaşık moleküler
  ağırlıkları 40 kDa olan monomerik
  hemoproteinlerdir. LiP’ler ve klasik
  peroksidazlar arasındaki en önemli
  farklılık LiP’lerin elektron sağlayan
  bileşiklerin varlığında aromatik halkaları
  oksitleyebilmesidir. Buna karşın klasik
  peroksidazlar sadece güçlü bir şekilde
  aktive edilmiş aromatik substratlar
  üzerinde etki gösterebilirler
    Lignin Peroksidaz
(Ligninaz, Lip) E.C 1.11.1.14 )
  Lip’lerin sahip olduğu temel iki özellik onların
  bu sıra dışı aktivitelerini sağlamaktadır.
  Birincisi, porfirin halkadaki demirin klasik
  peroksidazlarınkinden daha elektro-defficient
  oluşudur ki bu durum LiP’i oldukça güçlü bir
  oksidan yapar. İkincisi, bir izoenzim LiPA’da
  bulunan bir triptofan residüsü olan trp-171
  enzim yüzeyinde yerleşmiş durumdadır. Bu
  ikinci özellik LiP’in lignin benzeri substratları
  oksitlemesini mümkün kılar. Lignin yıkan
  peroksidazlar, iki alt domaine sahip, 11-12 α
  heliksten oluşmuş globular proteinlerdir
Lignonlitik Peroksidazların Genel Moleküler Yapısı (Martinez, 2002)
       Mangan Peroksidaz
      (MnP) EC. 1.11.1.13
  Neredeyse tüm beyaz çürükçül funguslar tarafından
  en yaygın şekilde üretilen lignolitik peroksidaz,
  mangan peroksidazdır. Bunlar demir (Fe) içeren hem
  prostetik gurubu bulunduran ve şeker gurupları içeren
  glikoproteinlerdir. Mangan peroksidaz yaklaşık olarak
  20 yıl kadar önce ilk olarak Phanerochaete
  chrysosporium’da keşfedilmiştir. Mangan peroksidazın
  üretimi belli Basidiomycete sınıfı Funguslarla sınırlıdır
  ve şimdiye kadar hiçbir bakteri, maya ve küf
  tarafından üretildiği tespit edilmemiştir. Mangan
  peroksidaz Mn2+ iyonunu Mn3+ iyonuna H2O2 bağımlı
  bir şekilde oksitleyerek fenolik yapıdaki lignin ve
  benzeri diğer yapıları1 e- kopararak onları özgün
  olmayan şekilde oksitler.
       Mangan Peroksidaz
      (MnP) EC. 1.11.1.13
  Mangan peroksidazın molekül ağırlığı 32-62.5 kDa
  aralığında olmakla birlikte bir çok saflaştırılan MnP’nin
  moleküler ağırlığının yaklaşık 45 kDa olduğu
  görülmüştür. MnP’ler çoğunlukla bir çok izoform
  şeklinde üretilir ve bu izoformlar farklı izoelektrik
  noktalara sahiptirler (pI 3-4) Mangan peroksidaz,
  indirgen substratı ile kompleks oluşturması için
  Mn+2’yi tercih eden bir enzimdir. Şelat oluşturmuş
  Mn+3 düşük moleküler ağırlıklı oldukça reaktif, difüze
  olabilen bir redoks mediatörü olarak davranır. Oluşan
  Mn+3’ü stabil hale getirmek için fungus tarafından
  üretilen bir organik şelatör olan dicarboxylic acid
  gereklidir.
      Mangan Peroksidaz
      (MnP) EC. 1.11.1.13
  Mn+3 tarafından gerçekleştirilen oksidatif reaksiyon,
  çeşitli fenolik substratlardan, karboksilik asitlerden
  ve doymamış yağlardan radikaller oluşmasına neden
  olur. Bu durum sonrası ligninin fenolik yapılarında
  fenoksi radikal ara ürünleri oluşur. Oluşan bu
  radikaller demethoxylation, quinon oluşumu ve Cα-Cβ
  kırılması gibi çeşitli olaylar gerçekleşir. MnP,
  gerçekleşebilecek olan lipid tabanlı peroksidasyon
  reaksiyonları sonrası çok daha rekalsitrant özellikteki
  fenolik olmayan yapılarıda oksitleyebilir. Şelatlayıcı
  organik asit ve doymamış yağların varlığında fungal
  MnPler in vitro şartlarda sentetik lignini mineralize
  edebilirler
 Mangan Peroksidaz
(MnP) EC. 1.11.1.13
Mangan Peroksidazın Katalitik Döngüsü (Hofrichter, 2002)
      Mangan Peroksidaz
      (MnP) EC. 1.11.1.13
  MnP tekstil boyaları gibi yıkımı güç ksenobiyotikler ile
  doğal substratı olan lignini depolimerize ve okside
  edebilir. Lignin peroksidaz tarafından kullanılan
  indirgen substrat türleri mangan peroksidazın
  substratından  biraz farklılık   gösterir. Lignin
  peroksidaz için bir bileşiğin substrat olup olmadığını
  belirlemede iki faktör önemlidir.; birincisi molekülün
  büyüklüğü ikincisi de redoks potansiyelidir. Lignin
  peroksidazın diğer peroksidazlardan daha yüksek
  redoks potansiyeline sahip olması bu enzimi
  poliaromatik hidrokarbonlar için (PAH) iyi bir
  yükseltgen yapar. Lignin peroksidazda indirgen
  substratın bağlanma bölgesi tam olarak doğrulanmamış
  olması  lignin  gibi  büyük   moleküllerle  lignin
  peroksidazın kinetik parametrelerini belirlemenin
  oldukça zor olmasına sebep olur

								
To top