แบบเสนอโครงการ _3_ by jackkub01

VIEWS: 56 PAGES: 3

									                      แบบเสนอโครงการ
                   การสร้ างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา
     นาย ธีรยุ   ธรรมนุ รหัส 531463132
     นาย ภารณุพงษ์ แก้วดี รหัส 531463134

ชื่อโครงการ
     การเพาะปลูกผัก ผลไม้ ดอกไม้ และเห็ด

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
     การเพาะปลูกพืชผักต่างๆรวมไปถึงการปลูกดอกไม้และเห็ดมีความสําคัญในการสร้างเศรฐกิจภายใน
                                             ั
ครบครัวในด้านหนึ่ง และพืชผักต่างๆที่กล่าวมาล้วนเป็ นพืชเศษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กบประเทศและ
เกษตรกรได้ แต่การปลูกพืชผักเหล่านี้มีความเสี่ ยงที่การเพาะปลูกล้มเหลวได้เนื่องจากผูเ้ พาะปลูกไม่มีความรู ้
   ้ั
คณะผูจดทําจึงได้ศึกษาและจัดทําเพื่อเผยแพร่ เรื่ องการเพาะปลูกผักผลไม้ดอกไม้และเห็ดวัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการการเพาะปลูกผักผลไม้ดอกไม้และเห็ด
     2. เพื่อให้ผสนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเพราะปลูกผักผลไม้ดอกไม้และเห็ด
           ู้
             ู้
     3. เพื่อช่วยให้ผสนใจลดความเสี่ ยงในการเพาะปลูกที่จะทําให้พืชตายได้
                          ้
     4. เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตของผูสนใจ
        ี่
วัสดุ/อุปกรณ์ ทใช้
     1. ทางด้านฮาร์ดแวร์
       1.1 เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
          - CPU ความเร็ วขั้นตํ่า 2.4 GHz
                  ื ่
          - ฮาร์ดดิสก์มีพ้นที่วาง 500 GB
          - หน่วยความจําหลัก (RAM) 4 GB
          - Monitor 14 นิ้ว
     2. ทางด้านซอฟต์แวร์
                 ั
         2.1 ระบบปฏิบติการ
          - Microsoft Windows 7
                   ั
         2.2 โปรแกรมที่ใช้พฒนา
          - โปรแกรม Joomla 2.5 : ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
          - โปรแกรม Adobe Flash CS4 : ใช้ในการทําบทเรี ยนเว็บ
         2.3 ฐานข้อมูล
          - My SQL

ขอบเขตของโครงการ
    บทเรี ยน
     การเพาะปลูกผักสวนครัว
     การเพาะปลูกพืชไร่
     การเพาะปลูกผลไม้
     การเพาะปลูกไม้ดอก
     การเพาะเห็ด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
     1. ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
      - ศึกษาข้อมูลของการปลูกพืชผักผลไม้ดอกไม้และการเพาะเห็ด
     2. วิเคราะห์และออกแบบบทเรี ยน
      - ออกแบบรู ปแบบหน้าเว็บ
      - ออกแบบเมนู
      - ออกแบบบทเรี ยน
     3. สร้างบทเรี ยน
     4. ทดสอบการใช้งานและปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยน
     5. นําบทเรี ยนไปใช้จริ ง

   ่
ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
                ํ
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้สาหรับการปลูกพืชผักต่างๆรวมไปถึงการปลูกดอกไม้และการเพาะเห็ด
             ํ
    2. ผูเ้ รี ยนได้นาความรู ้ และประสบการณ์จากการศึกษาการปลูกพืชผักสวนครัวไปใช้ได้จริ งใน
ชีวิตประจําวันได้

ระยะเวลาดําเนินการ
    เดือน ตุลาคม 2555 - เดือน มกราคม 2556

								
To top