مذكرات د مصطفى محمود by rasha.t.o.t

VIEWS: 0 PAGES: 115

									         ΩϮϤΤϣϰϔτμϣΩΕ΍ήϛάϣ
           –ϪϴϠϋௌΔϤΣέ–
                    ˵ϧ
       ϡϮϴϟ΍ϱήμϤϟ΍ΓΪϳήΟϰϓΕήθΎϤϛ
          ΔϴϟΎΘΘϣΔϘϠΣ˻˾
                              Y PT
                        R EG
                   S TA
            E KO
     M
  P BY
R eU
    ϝϼΧϥϣϡΗΩΣ΍ϭϑϠϣϰϓΕϻΎϘϣϟ΍ϩΫϫϊϳϣΟΗ
          ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩΔΣϔλ
       DrMoustapha Mahmoud Blog
           ϙϭΑαϳϔϟ΍ϲϠϋΎϧόϗϭϣ
    httpwwwfacebookcompagesDrMoustapha-Mahmoud-
           Blog177610833812?ref ts

              1
           ΏΟ΍ϭϪϳϭϧΗ
     -ϲϟΎΗϟ΍ρΑ΍έϟ΍ϲϠϋΕ΍έϛΫϣϟ΍ϩΫϫιϭλΧΑέΑΧϟ΍΍Ϋϫέη‫ﻧ‬
                                õ
     http//:www.moheet.com/show_news.aspx?nid=333341&pg=1

                 ΔϧΎϣϸϟϭϫΎϣϛϡϛϟϪϠϘϧϧ                                              Y PT
                                    R EG
                              TA
               ΩϮϤΤϣϲϔτμϣΔϨΑ΍

                             S
         ϱΪϟ΍ϭΕ΍ήϛάϣΖδϴϟϡϮϴϟ΍ϱήμϤϟ΍ϩήθϨΗΎϣ


                   E KO
        M
 ΔϔϴΤλ ϪΗήθϧ Ύϣ ϥ΃ ΩϮϤΤϣ ϲϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϞΣ΍ήϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΔϨΑ΍ Ϟϣ΃ ΖϨϠϋ΃ ΓήϫΎϘϟ΍


      BY
 Ε΍ήϛάϣΖδϴϟˬΩήϤΘϤϟ΍αέΎϔϟ΍ΩϮϤΤϣϲϔτμϣΕ΍ήϛάϣ ϥ΍ϮϨϋΖΤΗϡϮϴϟ΍ϱήμϤϟ΍


     P
                    ΎϬϟϮϗΐδΣ˰ϩΪϳςΨΑΕ΍ήϛάϣΐΘϜϳϢϟϪϧϷΎϫΪϟ΍ϭ


R eU
 ˬϦϴϴϔΤμϠϟΎϬΘϤϠγΪϗϥϮϜΗϥ΃ˬήμϣΎϳήϴΨϟ΍ΡΎΒλΞϣΎϧήΑϲϓΎϬϟΚϳΪΣϝϼΧϞϣ΃Ζϔϧϭ
 ήϴΨϟ΍ ΡΎΒλ ϲϓ ΎϬΒΘϛ ϲΘϟ΍ ΎϫΪϟ΍ϭ ΕϻΎϘϤϟ ϊϤΟ Ϯϫ ϥΎϴϔΤμϟ΍ ϪΑ ϡΎϗ Ύϣ ϥ΃ ϰϟ· Γήϴθϣ
                       ΎϬϔϟ΃ΐΘϛϲϓϪΒΘϛΎϤϣξόΑϭϒγϮϴϟ΍ίϭέϭ

 ΎϤϬϧϷϦϴϴϔΤμϟ΍ΓΎοΎϘϤΑϢϘΗϢϟΎϬϧ΃ϒγϮϴϟ΍ίϭέΔϔϴΤμΑ˯ΎΟΎϤΒδΣϞΣ΍ήϟ΍ΔϨΑ΍ΖϓΎο΃ϭ
                    ϢϛΎΤϤϟ΍ΕΎΣΎγϲϓΎϤϬϔϗϮΗϥ΃ξϓήΗϭϦϴΑΎηϻ΍ΰϳϻ

 ΔϠΠϤΑΎϬϟΎϫΎϜΣ ΎϤϛΔϴϘϴϘΤϟ΍ΎϫΪϟ΍ϭΕ΍ήϛάϣήθϨΑϡϮϘΗϑϮγΎϬϧ΃˯ΎϘϠϟ΍ΔϳΎϬϧϲϓϞϣ΃ΕΪϛ΃ϭ
                 ΔϣΩΎϘϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍ϦϣΔϳ΍ΪΑˬΎϬϴϓΐΘϜϳϥΎϛϲΘϟ΍ήϴΨϟ΍ΡΎΒλ
                     2
  ΏΑγΑΕγϳϟϭ «ΔϳΟϬϧϣ»ΕϧΎϛϰϛϭϛηϭ ..«ϰϣ΃ϥρΑ»ϰϓΕϧϛΫϧϣέϛϔϣΎϧ΃
                ΩΎϧόϟ΍»»
 ˬϰγϮϣΔϣϼγϭϦϳϭέ΍ΩΕΎΑΎΘϛϩήϤϋϦϣΔϨϣΎΜϟ΍ϰϓϮϫϭ΃ήϘϳϦϤϓˬΔϳΩΎϋϪΗ΄θϧϦϜΗϢϟ
 ϩάϫ ϰϓϭ ϯΩΎϋ ήϴϏ Ϟϔρ έΎϜϓ΃ Ϧϣ ϪϠϤΤΗ Ύϣ ΏΎόϴΘγ΍ ϦϴϐϟΎΒϟ΍ ϰϠϋ ΐόμϳ ϰΘϟ΍


                                             PT
 Ϧϳί ϰϠϋϰϟ·ϪΒδϧϰϬΘϨϳϯάϟ΍ˬυϮϔΤϣϝ΁ϦϴδΣΩϮϤΤϣϝΎϤϛϰϔτμϣϝϮϘϳΔτϘϨϟ΍
    ˷


                                            Y
 ϖτϨϤϟ΍ξϓέϭήϴϜϔΘϠϟϰϨόϓΪϳϰϨρϭΎΤϳΎϣϞϛϥΎ‫»ﻛ‬ΐϟΎρϰΑ΃ϦΑϰϠϋϰϟ·ϦϳΪΑΎόϟ΍                                    EG
                                     ˬΕΎϤϠδϤϟ΍ϭ΃                                   R
 ΔϗέΎϔϤϟ΍ϭˬϰϣϷΚϟΎΜϟ΍Νϭΰϟ΍ϮϫϰΑ΃ϥϮϜϳϭˬϢϫήϐλ΃Ύϧ΃ΓϮΧ΃ΔόΒγςγϭ΄θϧ΃ΎϣΪϨόϓ                             TA
 ΪόγϪϤγ΍ϡ΃ϮΘϟΕΪϟϭϰϧ΃ϰϧϭήΒΨϳΎϣΪϨϋϭˬϰΑϷΔΜϟΎΜϟ΍ΔΟϭΰϟ΍ϰϣ΃ϥϮϜΗϥ΃ΔΒϳήϐϟ΍


                            S
 ϰϨϧ΃ ϰΘϟϮϔρ ϰϓ ΍ήϴΜϛ ϰϨϠϐη ϯάϟ΍ ήϣϷ΍ Ϯϫϭ ΔϠϴϠϗ ϡΎϳ΄Α ΓΩϻϮϟ΍ ΪόΑ ϰϓϮΗ ϪϨϜϟ                   KO
 ϦϴΒη ΔϨϳΪϤΑ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϥΎϗΎΧ Ζϴϣ Δϳήϗ ϰϓ ΕΪϟϭ ϰϟ ୯ ϪΒϫϭ ϯάϟ΍ ϰϣ΃ϮΗ ΕΪϘϓ
 ˻˹ϡϮϳϯΩϼϴϣϥΎϛϭˬΔϴϓϮϨϤϟ΍ΔϳήϳΪϣΎϬϣΎϳ΃ϰϤδΗΖϧΎϛϰΘϟ΍ˬΔϴϓϮϨϤϟ΍ΔψϓΎΤϤΑϡϮϜϟ΍


                  E
                                   ˬ˺̂˻˺ϡΎϋήΒϤδϳΩ


        M
      BY
 ΍άϫϭϰϘϴϘΤϟ΍ϯΩϼϴϣΪόΑϯ΃ ˺̂˻˺ ‫ﺴﻤﺒﺮ‬ϳΩ ˻̀ϡϮϳϮϫϯΩϼϴϣΓΩΎϬηϰϓΪϴϘϤϟ΍ϦϜϟϭ
 ϞόϟωϮΒγ΃έϭήϣΪόΑϻ·ϢϫΪϴϗϢΘϳϻΪϴϟ΍ϮϤϟ΍ϥ΃ΎϬΘϗϭϰϓαΎϨϟ΍Ε΍ΪϘΘόϣϥ΃ϪΒΒγϥΎϛ


     P
 ϞόϔϟΎΑ ΙΪΣ Ύϣ ΍άϫϭ ˬϪϓϼΧϭ ΕϼΠδϟ΍ϭ ήΗΎϓΪϟ΍ϭ ϕ΍έϭϸϟ ϰϋ΍Ω ϻ ΢Βμϴϓ ΕϮϤϳ Ϟϔτϟ΍


 eU
 ϥϮϜϳϥ΃ϦϜϤϳϰϧ΄ΑΓήγϷ΍ΖΣΎΗέ΍ϥ΃ΪόΑϻ·ϰϟΎΘϟΎΑϰϠϴΠδΘΑ΍ϮϣϮϘϳϢϟϭˬϰϣ΃ϮΗϊϣ


R
                                    ΔϴϘΑϯήϤϋϰϓ

 ϪϧϷ ˬϞόϔϟΎΑ ϰΘϟϮϔρ ϰϓ ή˷ϴϏ Ύϣ Ϯϫϭ ϼόϓ ΔθϫΪϠϟ ˱΍ήϴΜϣ ϥΎϛ Ε΍ϮϨγ Ϧϣ ϚϟΫ ϰϠΗ Ύϣ
 ΎϤΑέϭˬΓέήϜΘϤϟ΍ϰο΍ήϣ΃ΐΒδΑϰΗήγ΃ΖϧΎϋΪϗϭΔΒϳήϏΔϗ΍ΪλνήϤϟ΍ϦϴΑϭϰϨϴΑΖΛΪΣ
 ΎϫΎδϧ΃ ϻ ΔΒϳήϏ ΪϫΎθϣ ήϛάΗ΃ ήϬη΃ ΔόΒγ ϦΑ΍ ΩϮϟϮϣ ϰϨϧ΃ ϰϟ· ϚϟΫ ϰϓ ΐΒδϟ΍ ΩϮόϳ
 ϥϭήΠϳϭ ΓήϜϟ΍ ϥϮΒόϠϳϭ ϥϮΣήϤϳϭ ϥϮΒόϠϳ ϰ΋ϼϣί ΪϫΎη΃ ΖϨϛ ϦϴΣ ήϴϐλ Ϟϔρ Ύϧ΃ϭ ΍ΪΑ΃
 ΔϔϴϔΧΩήΑΔϟΰϧΖϟ΍ίΎϣϥϵ΍ϰϟ·ϭϞόϔϟΎΑϢϬϠΜϣϞόϓ΃ϥ΃Ϧϋ˱΍ΰΟΎϋΖϨϛΎϤϨϴΑϥϮϋέΎμΘϳϭ
                         ˬήϬηΓΪϤϟε΍ήϔϟ΍ϰϓϰϨϨϜδΗϥ΃ϦϜϤϳ

 ϥ΃ΎΒϳήϏϦϜϳϢϟ΍άϬϟϭˬνήϤϠϟϢϠδΘγ΃ϥ΃ϦϜϤϳϻϭϰΗ΍ΫϦϋΚΤΑ΃ϥ΃ΐΠϳϥΎϛ΍άϬϟϭ
 ΓήϜϟ΍ ϥϮΒόϠϳ ϢϬϛήΗ΃ ΖϨϜϓ ˬϰϧ΍ήϗ΃ Ϧϋ ϢΘϳ΃έ ΎϤϛ ϒϠΘΧ΃ ϰϧϷ ˬιΎΧ ϢϟΎϋ ϰϟ ϥϮϜϳ
 ΩΎΑΪϨδϟ΍ Ϧϣ Δϳ΍ΪΑ Ε΍έΎμΘϧϻ΍ϭ ΕϻϮτΒϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ Ϫϴϓ ϝϮΠΗϷ ιΎΨϟ΍ ϰϤϟΎϋ ϞΧΩ΃ϭ
 ˯΍Ϯγ ΕϻϮτΑ ΎϬϠϛ ϰϣϼΣ΃ ΖϧΎϛϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ϭ ϦϴϔθΘϜϤϟ΍ϭ ϰϨϗέΎϔΗ ϻ ΖϧΎϛ ϰΘϟ΍ ϪΗϼΣέϭ
 ΔϴΣήδϣ ΪόΑ ΎϤϴϓ ΖΒΘϛ ϯάϟ΍ ήΒϛϷ΍ έΪϨϜγϹ΍ϭ ΪϴϟϮϟ΍ ϦΑ ΪϟΎΧ ϞΜϣ ΔϳήϜδϋ ΕϻϮτΑ
                  ϥϮδϳΩ΃ϭϰϧϮϛέΎϣϞΜϣΔϴϤϠϋΕϻϮτΑϭ΃ϪϤγ΍ϞϤΤΗ

 ΎτϨρ ΔϨϳΪϤΑ Ϫϴϓ ϦϜδϧ ΎϨϛ ϯάϟ΍ «ϮϠΤϟ΍» ωέΎη ϰϟ· ϡΎϳ΄Α ϯΩϼϴϣ ΪόΑ ΓήγϷ΍ ΖϠϘΘϧ΍
 ΔϠΣήϤϟ΍ ϚϠΗ ήϛάΗ΃ ϦϴΣϭ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΔϳήϳΪϤΑ ΐϘϠΗ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ˬΎϴϟΎΣ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔψϓΎΤϤΑ
                    3
 ϰϤΘϨϳϯάϟ΍ϥϮϨΤϟ΍ϚϟΫˬϯΪϟ΍ϭΓέϮλΓήϛ΍άϟ΍ϦϣέϮϔϟ΍ϰϠϋϭϰϨϴΗ΄ΗϰΗΎϴΣϦϣΓήϜΒϤϟ΍
 Ϧϣ ϪΗΩϮϋ έϮϓ ϪϔΘϛ ϰϠϋ ϰϨϠϤΤϳϭ ϰϨϨπΘΤϳ ϥΎϛ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϰϟ· ϯήρΎΧ ϰϓ
                       ˬΔϴΑήϐϟ΍ΔϳήϳΪϤϟϡΎόϟ΍ϥ΍ϮϳΪϟ΍ϰϓϪϠϤϋ

 ϥ΃ϢϏέˬΔϤϠϜϟ΍ϰϨόϤΑϼϟΪϣΖϨϛΪϘϓΖϗϮϟ΍βϔϧϰϓΎπϳήϣϭΩϮϘϨόϟ΍ήΧ΁ΖϨϛϰϨϧϷϭ
 ˬΩΩήΗϥϭΩϚϟΫϞόϔϟέϮϔμόϟ΍ϦΒϟϰϟήπΣ΃ϪϟΖϠϗϮϠϓˬςγϮΘϤϟ΍ϦϣϞϗ΃ΓήγϷ΍ϝΎΣ
 ωήδϳ ϥΎϜϓ ΎϬΒΣ΃ ϰϨϧϷ ΎϤ΋΍Ω Ϟόϓ΃ ΖϨϛ ΎϤϛ «ΔϴΧϮϠϤϟ΍ ϰϓ ϰδϔϧ» ϢϬϟ ΖϠϗ ΍Ϋ·ϭ
 ˬΎϬϣϮϳΎϨϣΎόρΔϤ΋ΎϗϰϓϦϜΗϢϟ΍Ϋ·ΔϴΧϮϠϤϟ΍ϦϋϥϮΜΤΒϳϥ΍ήϴΠϟ΍Ϟϛϰϟ·ϰΗΪϟ΍ϭϭϯΪϟ΍ϭ
 ϰΑϷ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔΟϭΰϟ΍ ϰϫ ϰϣ΃ ΖϧΎϛ ΖϠϗϭ ϖΒγ ΎϤϛϭ ˬΎϘϠτϣ ΎΒϠρ ϰϟ ϥϭΩήϳ ϻ ΍ϮϧΎϛϭ
 ΎϬϨϣϪΟ΍ϭίΪόΑΖϠΣέϰΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ϪΘΟϭίϰΑ΃ΝϭΰΗΪϘϓˬϰϣϷΚϟΎΜϟ΍Νϭΰϟ΍ϮϫϰΑ΃ϥΎϛϭ
                           ˬΩΎόγΎϬϤγ΍ϥΎϛήϛάΗ΃ΎϣϰϠϋϭ

 ΕΎϗέΎϔϤϟ΍ Ϧϣϭ ˬϪϟ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔΟϭΰϟ΍ ϰϫ ϰϣ΃ ΖϧΎϛ ϢΛ ˬϪΘΠϳί ϰϓ Ϟθϓϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΝϭΰΗ ϢΛ
 Ϟϛ Ϣο ΪϘϓ ˱ΎϧϮϨΣ ˱ΎΒϴρ ˱ΎϧΎδϧ· ϥΎϛ ϰΑ΃ ϥϷϭ ΎϬϟ ΚϟΎΜϟ΍ Νϭΰϟ΍ ϥΎϛ Ύπϳ΃ Ϯϫ Ϫϧ΃ ΔΒϳήϐϟ΍
 ϯήΒϜϟ΍ϰΘϘϴϘηΓήϴΒϛΔϠ΋ΎϋϢπϳΎϨϟΰϨϣϥΎϛΪϘϓ΍άϬϟϭϪϴϟ·ϦϴϘΑΎδϟ΍ΎϬϴΟϭί ϦϣΎϫΩϻϭ΃
 Νϭί Ϧϣ ϦϴϘϴϘηϭ ΓήϴΒϛ ΓήΘϓ άϨϣ ΎΘϠΣέ Ϊϗϭ» ϝ΍ΪΘϋ΍» ϯήϐμϟ΍ ϰΘϘϴϘηϭ ϰϣ΃ Ϧϣ
 ϦδΣ ϡϮΣήϤϟ΍ ήΒϛϷ΍ ϰϘϴϘη ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΩ΍ήϣ ΪϤΤϣϭ Ω΍ήϣ ϰϤϠΣ ΎϤϫϭ ΎϬϟ ϖΑΎγ                                                 PT
                     ˬΕΎϴϨϴΘδϟ΍ ϰϓΔϴϠϬϗΪϠϟ˱ΎψϓΎΤϣϥΎϛϯάϟ΍ˬΩϮϤΤϣ                                                Y
 ˬΎϧΪϟϮϣϦϣϡΎϳ΃ΪόΑϞΣέϯάϟ΍ «‫»ﺳﻌﺪ‬ϰϣ΃ϮΗϭϰμΨηϦϋϼπϓ΍άϫέΎΘΨϣϰϘϴϘηϭ


                                       EG
 ΔϧϮϨΣϭ ΔΒϴρ ϰϣ΃ ΖϧΎϛϭ ˬΪόγ ΕϮϣ ΪόΑ Ω΍ήϓ΃ ΔόδΗ Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ΓήγϷ΍ ΖϧΎϜϓ ΍άϬΑϭ                                      R
 ϰϓ ρήϔϤϟ΍ ϰΑϷ ΓήγϷ΍ ϰϓ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϚϟάΑ ϖϘΤΗ ΎϬϧ΄ϛϭ ΔϣίΎΣ ΓήΑΪϣ ϝΰϨϣ ΓΪϴγϭ                               TA
                ˬϞϴΌπϟ΍ϰΑ΃ΐΗήϤϟΩΎμΘϗ΍ΓήϳίϭΖϧΎϛϭˬϑήμϟ΍ΕΎϴϠϤϋ                              S
 ΙΪΤΘϳ ΎϔϘΜϣ ΎϧΎδϧ· ϥΎϛ ϪϨϜϟϭ ˬ˱Ύηήϗ ́˹ ίϭΎΠΘϳ ϻ ΐΗ΍ήΑ ˱΍ήπΤϣ ϞϤόϳ ϥΎϛ ΚϴΣ                     KO
 ΎϬΠϫΎϨϣ ϰϓ ϞϤΤΗ ΎϬϴϠϋ ϞμΣ ϰΘϟ΍ Δϴ΋΍ΪΘΑϻ΍ ΓΩΎϬη ΖϧΎϛ ΪϘϓ ˬΔϗϼτΑ Δϴδϧήϔϟ΍                    E
 ‫ﻰ‬Α΃ ΝέΪΗ ϢΛ ˬΔϴδϧήϔϟ΍ϭ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ΎϬϨϣϭ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Δγ΍έΩ ϰϓ ϖϤόΘϟ΍ ΎϬΘγ΍έΩϭ        M
 ΔϳήϳΪϣ ϰϓ ήϴΗήϜγ ϰϟ· Ϟλϭ ϥ΃ ϰϟ· ήπΤϤϛ ΔϴϔϴυϮϟ΍ ΕΎΟέΪϟ΍ ϰϟϭ΃ Ϧϣ ϪΒλΎϨϣ ϰϓ
 ϰϓϪϴϠϋϞμΣΐΗ΍έήΒϛ΃ϮϫϭΎϬϴϨΟ ˻˹ϰϟ·ϞλϭϰΘΣΎηήϗ ́˹ϦϣϪΒΗ΍έϊϔΗέ΍ϭΔϴΑήϐϟ΍      BY
     ˬΐΗ΍έήΧ΁ϰΘΣϭϩΎοΎϘΗΐΗ΍έϝϭ΃άϨϣϪΗΎϴΣϰϓΎϬότϘϳϢϟΓΩΎϋϪϟΖϧΎϛϭˬϪΗΎϴΣ
 eU   P
 ϥ΍ήϴΠϟ΍ϭ ˯΍ήϘϔϟ΍ ϪΑέΎϗ΃ ϰϟ· ΐϫάϳ ϥΎϛ ˬ˯΍ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ ϪΒΗ΍έ ϊΑήΑ ϒτόϳ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϮϫϭR
 ΍άϫϊΑέϢϬϴϠϋωίϮϳϭΎτϨτΑΔτϴΤϤϟ΍ϯήϘϟ΍ϰϓϝΎΤϟ΍ΔϗέϢϬϴϓϯήϳϥΎϛϦϳάϟ΍ϪϓέΎόϣϭ
 ˬϪϓέΎόϣϭΎϬΑέΎϗ΃ϭΎϫΩϻϭ΃ϭϪΘΟϭίϊϣϯΪϣΪόΑ΃ϰϟ·ΎϓϮτϋΎϧϮϨΣϥΎϛΪϘϓˬϞϴΌπϟ΍ΐΗ΍ήϟ΍
 Ϟϛ΄ϧϼϓ˯ΎϳήΛ΃ΎϨϧ΄ΑήόθϧΎϨϛΎϨϧΈϓϰΑ΃ϩΎοΎϘΘϳϥΎϛϯάϟ΍ήϴϐμϟ΍ΐΗ΍ήϟ΍ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋϭ
                                      ˬ˯΍άϐϟ΍Ϟπϓ΃ϻ·

 ϙέΎΑ୯ϦϜϟϭήϴϐλϭϞϴΌοΐΗ΍ήϟΎϓˬ«ΔϛήΒϟ΍»ΎϬϧ΃ϯϮγήδϓ΃ϭ΃ϞϠϋ΃ϥ΃ϊϴτΘγ΃ϻϭ
 ϰϠϋϪϠϤϋϦϘΗ΃ΪϗϭϪϘΤΘδϳϯάϟ΍ΪϬΠϟ΍ϭϕήόϟ΍ϪϠϴΒγϰϓϝάΑΪϗϩΎοΎϘΗϦϣϥϷˬϪϴϓ
 ΎϬϟ ΕϻϮϛ΄Ϥϟ΍ϭ ΔϬϛΎϔϟ΍ϭ ήπΨϟ΍ϭ ϡϮΤϠϟ΍ ΖϧΎϛϭ ˬϕίέ ΎϤϴϓ Ϫϟ ୯ ϙέΎΒϓ ϞϤϛϷ΍ ϪΟϮϟ΍
     ..»ΕΎϧϮϣήϫϭΔϳϭΩ΃ϭΕΎϳϭΎϤϴϛ«ϡϮϴϟ΍ϪϠϛ΄ϧΎϤϓˬΎϣΎϤΗϥϵ΍ϦϋϒϠΘΨΗΔϬϜϧϭϢόρ

 ΔϨϴϜδϟ΍ϭ ΔΣ΍ήϟ΍ ΎϬΘϠϤη ϦϜϟ ΎϨϟΰϨϣ ϰϓ Δόο΍ϮΘϣ ΓΎϴΣ Ζθϋ ϰϨϧ΃ ήϜϧ΃ ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ϻ
 Ϧϛ΃ Ϣϟ ϰϨϧ΃ ϰϘϴϘΣ ˬβΒϠϤϟ΍ϭ ΏήθϤϟ΍ϭ Ϟϛ΄Ϥϟ΍ϭ ΔθϴόϤϟ΍ ϰϓ ΔϛήΒϟ΍ϭ ΔϨϴϧ΄Ϥτϟ΍ϭ
 ΔϠϴϤΟ ΔϠϴγϭ ϥΎϛ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϦδΣ΃ ϰϓ «έΎϤΤϟ΍» ϦϜϟϭ ϰδϛΎΘϟ΍ ϭ΃ ΓέΎϴδϟ΍ ϑήϋ΃
 ϥΎϛϭ ΎϨϓέΎόϣϭ ΎϨΑέΎϗ΃ ΓέΎϳΰϟ ΓέϭΎΠϤϟ΍ ϯήϘϟ΍ ϰϟ· ΐϫΫ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ ΖϨϛ ΎϤϨϴΣ ΎϬϣΪΨΘγ΃
 ΔγέΪϤϟ΍ϰϓϰ΋ϼϣίϥ΃ϰδϧ΃ϻϭΎϴϣϮϳϡ΍ΪϗϷ΍ϰϠϋ΍ήϴγϪότϗ΃ΔγέΪϤϟ΍ϰϟ·ϰϘϳήρ
 αέΪϳϥΎϛϯάϟ΍ϰϛϮθϟ΍ΪϤΤϣΦϴθϟ΍ΎϬΒΣΎλϰϟ·ΔΒδϧϰϛϮθϟ΍ΏΎΘϜϟ΍ ΎϬϤγ΍ϥΎϛϭ
 ΏΎΑ ϰϠϋ ϢϫήψΘϨΗ ΖϧΎϛ ϪΗΪηϭ ϪϔϨϋ ϰϟ· ΔΒδϧ ϊΒόΒϟΎΑ ϪΒϘϟ΃ ΖϨϛϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍


                      4
 ϰϨϴΑ ΎϘϠτϣ ΔϧέΎϘϣ ΪϘϋ΃ Ϣϟ ϰϨϜϟ ˬϢϬϟίΎϨϣ ϰϟ· ϢϬϠϴλϮΘϟ ΔϫέΎϓ Ε΍έΎϴγ ΔγέΪϤϟ΍
                                        ˬϢϬϨϴΑϭ

 ΖϨϛΪϘϓˬΎϴϨϏϥϮϛ΃ϥ΃ΓέϭήοϰϟΎΒΑήτΨϳϢϟϭήμϗϭ΃ΓέΎϴγϯΪϟϥϮϜϳϥ΄ΑΎϣϮϳϢϠΣ΃Ϣϟ
 ˱ΎΌϴϠϣϭ ΎϴϠόϟ΍ ϞΜϤϟ΍ϭ ϢϴϘϟΎΑ ˱ΎΌϴϠϣ ˱ΎϤϟΎϋ ϥΎϛ Ϯϫϭ ιΎΨϟ΍ ϰϤϟΎϋ ϰϓ ϰϧΎϴϛ ϞϜΑ ζϴϋ΃
 ϢϏέϭˬΓΎϴΤϟ΍ϩάϫϰϓήθϟ΍ϰϠϋήϴΨϟ΍έΎμΘϧ΍ϰϠΧ΍ΪΑϥΎϛ˱ΎϤ΋΍ΩϭˬΕ΍έΎμΘϧϻ΍ϭΕϻϮτΒϟΎΑ
 ΓΪΣ΍ϭϯϮϜηϪϨϣϊϤγ΃ϢϟϰϨϧΈϓ ε΍ήϔϟ΍΢ϳήρΎϬϴϓϥΎϛΔϠϣΎϛΕ΍ϮϨγϊΒγϰΑ΃νήϣ
          ˬ΍ΪΑ΃ϪϴΘϔηϕέΎϔΗϻΔϣΎδΘΑϻ΍ΖϧΎϛϞΑήϣάΘϟ΍ϭςΨδϟ΍ΓήΒϧϞϤΤΗΓέΎΒϋϭ΃

 ϰϓϪϳήΘόϳϥΎϛΎπϳ΃ϭˬϪΗΎϴΣϰϓϡϮϳήΧ΁ϰΘΣΪΣϮϤϟ΍ϢϠδϤϟ΍ϞΟήϟ΍νϭήϓϯΩΆϳϥΎϛϭ
 ΩϮϤΤϣΦϴηΎϳϪϟϥϮϟϮϘϳϭΦϳΎθϤϟ΍Ϧϣϩ΅ΎϗΪλ΃ϪϴϠϋϞΧΪϳϥΎϜϓϥΎϴδϨϟ΍ϪϣΎϳ΃ήΧ΍ϭ΃
 ϒϴϟΎϜΘϟ΍ϊϓήΗϥ΃ϦϜϤϳϻϼ΋ΎϗϪϴϠϋΩήϳϮϫϭϚΤπϳϰΑ΃ϥΎϛϭˬϒϴϟΎϜΘϟ΍ϚϨϋΖόϓέΖϧ΃
 ϥΎϛ ΕΎόϛήϟ΍ ΩΪϋ Γήϛ΍άϟ΍ ϒόοϭ ΔΧϮΨϴθϟ΍ϭ Ϧδϟ΍ ϢϜΤΑ ϰδϨϳ ϥΎϛ ΎϤϨϴΣϭ ΍ΪΑ΃
 Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϪϨϣ ΖϤϠόΗϭ ˬέΩΎϨϟ΍ ϰϘϠΨϟ΍ ϝΎϤϜϟ΍ ϰϟ ϞΜϤϳ ϰΑ΃ ϥΎϛ ΪϘϟ ϩήϛΫϷ ϰϨϟ΄δϳ
                                ΔϠϴΒϨϟ΍ϭΎϴϠόϟ΍ϞΜϤϟ΍ϭϢϴϘϟ΍

 ϦϣϦϛ΃ϢϟϭϪΗΎϔλβϔϨΑΖόΘϤΗ΍άϟˬαϮϘϟ΍ΝήΑϮϫϭˬϰΑ΃ΝήΑβϔϧΪϴϟ΍ϮϣϦϣΖϨϛΪϗϭ                                              PT
 ϰϋΪϳ ϥΎϛϭ ϚϠϔϟ΍ ϝΎΟέ ΪΣ΃ ϥ΃ ΔΟέΪϟ ˬΝ΍ήΑϷ΍ ϰϓ ΍ήϴΜϛ ϕήϔϳ ΍άϫϭ ˬϯΪΠϟ΍ ΝήΑ Ϊϴϟ΍Ϯϣ
 ˬΔϨγϦϴόΑέ΃ϦϣήΜϛ΃άϨϣΔϴϜϠϔϟ΍ϊΟ΍ήϤϟ΍ϦϣϰϟΐδΣϭϢΠϨϟ΍ϰϟΏήοϦϴδΣΦϴθϟ΍


                                             Y
 ϚϬΟϭ ΢ϣϼϣϭ ϚϠϜηϭ ˬαϮϘϟ΍ ΝήΑ Ϧϣ ϦϜϟϭ ˬϯΪΠϟ΍ ΝήΑ Ϧϣ Ζδϟ Ζϧ΃ ϰϟ ϝΎϗϭ


                                     EG
 ΙΪΤϴγΎϤΑ΄ΒϨΗΪϗϢΠϨϤϟ΍΍άϫϥ΃ϡΎϳϷ΍ΕΎϗέΎϔϣϦϣϭˬαϮϘϟ΍ΝήΑϦϣϚϧ·ϝϮϘΗϚΗΎϔλϭ                                    R
 ϰϧϷˬϦϴϤΠϨϤϟΎΑϰϧΎϤϳ·ϦϋϰϧϮϟ΄δΗϻϭˬϡΎϗέϷ΍ϭϞϴμϔΘϟΎΑΎϣΎϋϦϳήθϋϯΪϣϰϠϋϰϟ                             TA
                .‫ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ‬ϰόϣΙΪΣΎϣϢϜϴϠϋκϗ΃ςϘϓϦϜϟϭ˱ΎΌϴηΪμϗ΃ϻ                            S
 ϒϴϛ ϪϨϣ ΎϨϓήϋ ϖΒγ ΎϤϤϓ ˬςΒπϟΎΑ ϪϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ Ϊϳήϧ Ύϣ ϑήόϳ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϥΎϛ                    KO
 ϒϴϛΔϓήόϣϰϠϋϒϬϠΘϟ΍ΎϨΗ΍ήψϧϰϓ΢ϤϠϳϥΎϛϪϨϜϟϭˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ϭ΃ΓΩήϤΘϤϟ΍ϩέΎϜϓ΃ΖϧϮϜΗ                   E
                        ϝΎϘϓϊϗ΍Ϯϟ΍νέ΃ϰϟ·έΎϜϓϷ΍ϩάϫΖΟήΧ        M
 ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ ϯ΃ ˬΏΎΘϜϟ΍ϭ ΪΠδϤϟ΍ ϰϓ ϯΪϟ΍ϭ ϰϧΎΑέ ΎϤϛ ˬΔΒϴΠϋϭ ΔΒϳήϏ ΖϧΎϛ ϰΘϟϮϔρ«      BY
 ϞΑˬιϼΧϭϯΪϴϠϘΘϟ΍ϰϘϠΘϤϟ΍ϰδϔϧϰϓΪΟ΃ϢϟϰϨϨϜϟˬϰϟϭϷ΍ΔΟέΪϟ΍ϦϣΔϴϨϳΩΔϟϮϔρ     P
 ΔϴϨϴϘϳΎϬϧ΃ήόη΃ϰΘϟ΍˯ΎϴηϷ΍ϰϘΘϧ΄ϓΓΎϔμϣϰϠϋήϤϳϥΎϛϰϠΧ΍ΪΑϞΧΪϳ˯ϰηϞϛϥΎϛ eU
            ˬϊϣΎΠϟ΍ΦϴηϦϣϥΎϛϮϟϰΘΣ˯΍ήϫϪϧ΄Αήόη΃˯ϰηϯ΃ϦϣκϠΨΗ΃ϭRϦϜϟϭ ˬϦϴϘϴϟ΍ ϰϟ· Ϛθϟ΍ Ϧϣ ΎϬϨϣ ΕήΒϋ ϒϴϛϭ Ϛθϟ΍ ΔϠΣήϣ Δμϗ ϑήόϳ ϊϴϤΠϟ΍ ϼΜϤϓ
 ˬΓΪϴϘόϟ΍ ϰϓ ϰϟϭϷ΍ Ϛθϟ΍ ΓέάΑ ϰϠΧ΍ΪΑ ωέί Ϧϣ Ϯϫ ΪΠδϣ ϡΎϣ· ϥ΃ ΪΣ΃ ϪϤϠόϳ ϻ ϯάϟ΍
 ϥΎδϧϹ΍ΎϬόϣϞϣΎόΘϳϰΘϟ΍Δϳήτϔϟ΍έϮϣϷ΍ϯ΃ΕΎϤϠδϤϟ΍ΎλϮμΧϰΑςϴΤϳΎϣϞϛϰϓϭ
 ΎϨόϣϞϣΎόΗΎϣΪϨϋˬ΍άϜϫϭϪΘϟϮϔρϰϓϪϳΪϟ΍ϭϦϣϦΑϻ΍ϩΎϘϠΘϳΎϣϞΜϣΔϴόϴΒρέϮϣ΃ΎϬϧ΄ϛ
       ˬΩΎλήϤϟΎΑϪϟϥϮϛ΄γϰϨϧ΃ϢϠόϳϥ΃ϥϭΩΥ΍ήϓΔϳϮηϊϣϞϣΎόΘϳϪϧ΄ϛϭϞϬΠΑ

 ϦϣΔόΑΎδϟ΍άϨϤϓˬϦϳΪϟ΍ϰϟ·ϥΎϬΠΘϳϰϠϘϋϭϰΒϠϘΑήόη΃ΓήϜΒϤϟ΍ϰΘϟϮϔράϨϣΖϨϛΪϘϓ
 ΪΟΎδϤϟ΍ ϰϓ ΎϬόϴϤΟ νϭήϔϟ΍ ϰϠλ΃ ϯήϋΎθϣϭ ϰγ΍ϮΣ ϞϜΑ ϦϳΪϠϟ ΎϬΠΘϣ ΖϨϛ ϯήϤϋ
 ΩΩήΗ΃ΖϨϛϭˬΪΟΎδϤϟ΍ϰϓΓΎϋΪϟ΍ϭΥϮϴθϟ΍ϭΔϤ΋Ϸ΍ϰϟ·ϦϳΪϳΪηϡΎϤΘϫ΍ϭΕΎμϧΈΑϊϤΘγ΃ϭ
 ΔϋϮϤΠϣ ϊϣ ΎτϨρ ϰϓ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϝΎΟήϟ΍ ΰϋ ϯΪϴγ ΢ϳήοϭ ΪΠδϣ ϰϠϋ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ
 ϊϣΎΟ ϊϣΎΠϟ΍ Φϴη φϋϭ ϰϟ· ϊϤΘδϧϭ ϦϨδϟ΍ϭ νϭήϔϟ΍ ϰϠμϧ ϰ΋ΎϗΪλ΃ Ϧϣ ΓήϴΒϛ
 ϭΎδΘϳϢϟΓήϴΒϛΔϤϴϗϰϟϞΜϤϳϥΎϛϯάϟ΍ΩϮϤΤϣϪϤγ΍ϥΎϛΦϴθϟ΍ϭϝΎΟήϟ΍ΰϋϯΪϴγ
 ΕΎϘϠΣϭ ΪϟϮϤϟ΍ ήπΤϧϭ ϪϟϮϘϳ Ύϣ Ϟϛ ϥϭΩ΃ ΖϨϛ ΍άϬϟϭ ˬΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ κΨη ϯ΃ ΎϬόϣ
          ΩϻϭΎϳ΍ϮϓϮηΩϮϤΤϣΦϴθϟ΍ϪϴϓΎϨϟϝΎϗϡϮϳ˯ΎΟϥ΃ϰϟ·ˬϩ˯΍έϭήϛάϟ΍

 ϝΰϨϤϟ΍ ϰϓ ΓέΎπϟ΍ Ε΍ήθΤϟ΍ϭ ήϴλ΍ήμϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΑ ϥϮπϘΗ ΔϘϳήρ ϰϠϋ ϢϜϟ ϝϮϗ΄γ Ύϧ΃
 ϩάϫ ϢϜϴϠϋ ϰϠϣ΃ ϑϮγϭ Δγ΍ήϜϟ΍ ΢Θϔϳ ΪΣ΍ϭ Ϟϛϭ ˬ΍ΪΟ ΔϤϴψϋ ΔϴϨϳΩ ΔϘϳήρ ϰϫϭ

                     5
 ˬϢγϼτϟ΍ϭΕΎϳϵ΍ϦϣΞϳΰϣϦϋΓέΎΒϋ ˱ΎϣϼϛΎϨϴϠϋϰϠϤϳάΧ΃ϭΓΪϳΪΠϟ΍ΔϤϴψόϟ΍ΔϘϳήτϟ΍
 ΕϮϤΗϑϮγήϴλ΍ήμϟ΍ϥ΃ϥϮϔθΘϜΗϑϮγϭς΋ΎΤϟ΍ϰϠϋΔϗέϮϟ΍ϩάϫ΍ϮϘμϟ΍ΎϨϟϝΎϗϢΛ
 ˬϰΒϠϗϞϛϦϣΖΣήϓΪϘϓϊΒτϟΎΑϭΔϤϴψόϟ΍ΔϴϨϳΪϟ΍ΔϘϳήτϟ΍ϩάϫϯΪϫϰϠϋ˱ΎόϴϨη˱ΎΗϮϣ
 ϪΘϘμϟϭΪΣ΍Ϯϟ΍ϑήΤϟΎΑϪϟΎϗΎϣϞϛΖΒΘϛϭϝϮϘϳΎϣϞϛϖϳΪμΘϟΩ΍ΪόΘγ΍ϰϠϋΖϨϛϰϨϧϷ
          ˬϰϨυΏΎΧϦϜϟˬΔΠϴΘϨϟ΍˱΍ήψΘϨϣΖδϠΟϭς΋ΎΤϟ΍ϰϠϋΪϳΪηϡΎϤΘϫΎΑ

 ˬΦϴθϟ΍ΔϘϳήρϞΒϗΖϧΎϛΎϣϑΎόο΃ΖΤΒλ΃ϭήϴλ΍ήμϟ΍ΕΪϳ΍ΰΗΪϘϓˬΪϳΪηρΎΒΣΈΑΖΒλ΃ϭ
 ϦϣϭΎϬϟ΄ΠϠϣΦϴθϟ΍ΎϬΑϰϧήΒΧ΃ϰΘϟ΍ΔϗέϮϟ΍ϦϣΕάΨΗ΍ήϴλ΍ήμϟ΍ϥ΃΍άϫϦϣϰϫΩϷ΍ϞΑ
 Φϴθϟ΍΍άϫϰϓβϴϟ˯ϰηϞϛϰϓϚη΃Ε΃ΪΑϭˬ«ήϴΒϛΏΎ˷μϧ»ϞΟήϟ΍ϥ΃ΖδδΣ΃ΎϬϣϮϳ
 ΪϗϭϰδϔϧϰϓΖϋέίϰΘϟ΍Ϛθϟ΍ΓέάΑϰϫϩάϫΖϧΎϛϭˬϰϟϮΣϦϣϞϛϰϓϦϜϟϭϩΪΣϭ
 ΎϬϴϟ·ΎϋΩϰΘϟ΍ΔϗέϮϟ΍ϰϓϚη΃ϢϟˬΰϋϯΪϴγϊϣΎΟφϋ΍ϭϭΐϴτΧΩϮϤΤϣΦϴθϟ΍ΎϬϋέί
                 ˯ϰηϞϛϰϓϚηϰϧ΍ήΘϋ΍ϦϜϟϭˬϪΜϳΪΣϰϓϭ΃ςϘϓ

 ϝΎϗϭϚΤοήϜϔϤϛϰΘόϴΒρϭϯήϜϔϟ΍ϰϨϳϮϜΗΔόϴΒτΑϥΎτΒΗήϣϼλ΃ΎϬΨϳέΎΗϭϚθϟ΍Δμϗ
 ήψϨϟ΍ ΍ϭΪϴόϳ ϥ΃ ϦϳήϜϔϤϟ΍ ΔόϴΒρ ϦϤϓ ϰϣ΃ ϦτΑ ϰϓ Ύϧ΃ϭ ˱΍ήϜϔϣ ΖϨϛ ϰϨϧ΄Α ήϛΫ΃ ΎϨϫϭ
 ϰϠϋϢϬϓˬ˯ΎπϴΑΔΤϔλϦϣϥϭ΃ΪΒϳ˱ΎϤ΋΍ΩˬϰϟϭϷ΍Δϳ΍ΪΒϟ΍Ϧϣϥϭ΃ΪΒϳϢϬϧ·ˬΕΎϤϠδϤϟ΍ϰϓ
 ˱ΎϜηβϴϟϭ ˱ΎϴΠϬϨϣ ˱ΎϜηϰϨόΗϰϫϭˬΔϴόϴΒτϟ΍ΔϠΣήϟ΍ϰϫϩάϬϓˬΕΎϤϠδϤϟ΍Ϊοϡ΍ϭΪϟ΍                                              PT
 ΃ΪΒϳ ϭ΃ ΕΎϫΪΒϟΎΑ ϢϠδϳ ϻ΃ ϦϴΑϭ ˬϝΩΎΠϳ ϭ΃ ϥΎδϧϹ΍ ΪϧΎόϳ ϥ΃ ϦϴΑ ϕήϓ ϙΎϨϬϓ ˬ˱ΎϳΩΎϨϋ
                               .˱ΎϴΠϬϨϣϥϮϜϳϥ΄ΑΕΎϤϠδϤϟΎΑ
                                     EG
 ϰΗ΍ϮτΧ ϰϟϭ΃ ϮτΧ΃ ΖϨϛ ϦϴΣ ΔϟϮϔτϟ΍ Ϧϣ ϰόϣ Ε΃ΪΑϭ ΔϤϳΪϗ Ϛθϟ΍Δμϗ ϥ· ϞόϔϟΎΑϭ
                                             Y
                                    R
 ϊϣΎΠϟ΍ Φϴη ϰϠϋ ΩήϤΗ΃ϥ΃ ΖΒΒΣ΃ ΎϣΪϨϋ ΎϣΎϋ ˺˻ ίϭΎΠΗ΃ Ϣϟ ˱΍ήϴϐλ ˱ΎϘϫ΍ήϣϝ΍ί΃ ϻ ΖϨϛϭ                             TA
 ˬΎϬΑΦϴθϟ΍εϭΎϧ΃ΖϨϛϭˬέΎϔϜϟ΍ΔϴόϤΟΎϬΘϴϤγΪϗϭϪϟϞΑΎϘϤϟ΍ΎϨΘϴΑϰϓΔϴόϤΟΖϧϮϜϓ
 ΎϬϋίϮϧϭ ϪϠΧ΍ΪΑ ΎϬϘμϠϧ ϰϜϟ ΪΠδϤϟ΍ ϕ΍ήΘΧ΍ ϝϭΎΤϧϭ ΔϴόϤΠϟ΍ ϩάϫ ΕΎϋϮΒτϣ ΐΘϜϧ ΎϨϛ


                            S
 ϰϓΔϨΧΎγΔϘϠϋϰϧϮΑήοϭΓήϣΕ΍ΫϰΑ΍ϮϜδϣ΃ϢϬϨϜϟΩΪΟ˯Ύπϋ΃ΏάΠϟϦϴϠμϤϟ΍ϰϠϋ                    KO
 Ϧϣ ϝϭ΃ ϰϨϧϷϭ ΕήϜϓ ϰϨϧϷ ˬΓήϤϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ϰϠϋ ϪΒπϏ Ϟϛ Φϴθϟ΍ ΝήΧ΃ Ϊϗϭ ˬϊϣΎΠϟ΍
                        ͉


                   E
                                ˬϩέΎϜϓ΃ϭϪϣϼϛϰϠϋνήΘϋ΍        M
 ΎϬϣΎϳ΃ ΔΣΎδϟ΍ ϰϠϋ ˱΍ΩϮΟϮϣ ΍έΎϴΗ ϥΎϛ ϪϨϜϟϭ ˬϰϟΎϴΧ ϰΣϭ Ϧϣ βϴϟ ϝΎόϓϷ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ      BY
 ΖϧΎϛ ϰΘϟ΍ϭ ϞϴϤη ϞΒηϭ ϰγϮϣ Δϣϼγϭ ϥϭέ΍Ω ΐΘϛ ϰϓ ϼΜϤϣ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ήθϨϳ


     P
 ΍άϫ ϰϠϋ Εήγ ϰϟΎΘϟΎΑϭ ήϴΒϛ ϞϜθΑ ϰϨΗϮϬΘγ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϩάϫϭ ϦϳΪϟ΍ ϰϠϋ ΓέϮΛ ϢϫέΎϜϓ΃ eU
 ΎτϨτΑ ΓΪϠΒϟ΍ ΔΒΘϜϣ ϰϓ ΕΎϋΎγ ٦ ϰϟ· ٥ Ϧϣ ˱ΎϴϣϮϳ ϰπϗ΃ ΖϨϛϭ ˬΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫϭ ϖϳήτϟ΍R
 ΏήπϟΎΑ ϰϬΘϨΗ ΕΎϗΎϨΧϭ ΕϻΩΎΠϣϭ ΕΎθϗΎϨϣ ϰϓ ϞΧΩ΃ϭ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϰϓ ΃ήϗ΃ϭ
 ΓϮϋΩ ϊΒτϟΎΑΎϫέΎϜϓ΃ϥϭήΒΘόϳ΍ϮϧΎϛϰΘϟ΍ϩάϫ έΎϔϜϟ΍ΔϴόϤΟ˯Ύθϧ·ΪόΑΔλΎΧˬϯήΠϟ΍ϭ
                   ˬϥϮϴΤϴδϣ˯ΎϗΪλ΃ΔϴόϤΠϟ΍ϩάϫϰϓϰόϣϥΎϛϭˬήϔϜϠϟ

 ϰΗΎϴΣ ϰϓ ΔΒϳήϏ ΔϠΣήϣ ΖϧΎϛϭ ˬ˱ΎϣϮϤϋ ϥΎϳΩϷ΍ Ϊο ΖϧΎϛ ΔϴόϤΠϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΍άϫ ΓέϮτΧϭ
 ϰϛϮϜηΚόΒϣϮϫΎϣϭ΃έΎϔϜϟ΍ΔϴόϤΟΖϧϮϜΗ΍ΫΎϤϟϭϒϴϛϢΘϠϣ΄ΗϮϟϭˬϕϼρϹ΍ϰϠϋΎϬϠϛ
 ϰϠϋϰϛϮϜηΕΪϟϭΪϘϓˬϚθϟ΍ϰϟ·ϰϧΩΎϗϯάϟ΍Ϯϫ˱Ύψϋ΍ϭ˱ΎΨϴηϥ΃΍ϭΪΠΘγϥΎϳΩϷ΍ϰϓ
                    ˬ΄τΧϭϞϬΠΑΙΪΤΗϪϧ΃΍άϫϰϓΐΒδϟ΍ϭˬΦϴηΪϳ

 ϯάϟΎϓ ˬΔϋϭήϣ ΔΛέΎϛ ϰϟ· ΩϮϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΊρΎΨϟ΍ φϋϮϟ΍ ϥ΃ Ϛηϼϓ ˬΔϘϳήρ ΃Ϯγ΃ ϩάϫϭ
 ϝΎΟΩϭ Ώ΍άϛ ϞΟέ Ϛηϻ ϮϬϓ ˬ˱ΎϘϠτϣ ΔϠμΑ ϦϳΪϠϟ ΖϤϳ ϻ ϝΎΟήϟ΍ ΰϋ ϯΪϴγ Φϴη ϪϟΎϗ
 ϖϠΧ୯ϥ·ϥϮϟϮϘΗ»ΩήϤΗϰϓ ϝ˯ΎδΗ΃ήϤόϟ΍ϦϣΓήΘϔϟ΍ϩάϫϰϓ ΖϨϛϭˬϝΎΣϯ΃ϰϠϋ
 ϦϣΩϮΟϮϣϞϜϟΪΑϻϭϊϧΎλϦϣΔόϨλϞϜϟΪΑϻϭϖϟΎΧϦϣϕϮϠΨϣϞϜϟΪΑϻϪϧϷϥΎδϧϹ΍
 ϰϓ Ϛϟάϛ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ϪΗ΍άΑ ˯ΎΟ Ϫϧ΃ ϡ΃ ୯ ϖϠΧ Ϧϣ ϥΫ· ϰϟ ΍ϮϟϮϘΘϠϓ ˬΎϨϣ΁ϭ ΎϨϗΪλ ΪΟϮϣ
       ˬ»ϝΎϜηϹ΍ϰϬΘϨϳϭϖϟΎΧϼΑΎϬΗ΍άΑΕ˯ΎΟΎϴϧΪϟ΍ϥ΃ϥϮϗΪμΗϻ΍ΫΎϤϠϓϢϛέϮμΗ

 ΕΎϨόϠϟΎΑ ϰϧήτϤΗ ϦδϟϷ΍ ϖϠτϨΗϭ ϩϮΟϮϟ΍ ϰϟϮΣ Ϧϣ ήϔμΘϓ ΍άϫ ϝϮϗ΃ ΖϨϛ ΎϣΪϨϋϭ
 ϥϮΒϠτϳϭ ˬΔϴϘϨϟ΍ ΏϮϠϘϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϰϟ ήϔϐΘδϳϭ ϝΎϤηϭ ϦϴϤϳ Ϧϋ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϰϟ· ϖΑΎδΘΗϭ

                     6
 ΖΒΠϋ΃ϭ ˬϰδϔϧ ΓΩΎΒϋ ϰϓ ΖϗήϐΘγ΍ ϰϨϧϷ ˬ୯ ΓΩΎΒϋ Ζπϓέ ΪϘϟ Ϣόϧ ˬϯΪϬϟ΍ ϰϟ
 ΪϬϣ Ϧϣ ΓϮΤμϟ΍ Ε΃ΪΑϭ ϰϋϮϟ΍ ΡΎΘϔϧ΍ ϊϣ ϯήϜϓ ϰϓ ξϣϮΗ Ε΃ΪΑ ϰΘϟ΍ έϮϨϟ΍ ΔπϣϮΑ
                                       ΔϟϮϔτϟ΍

 ϦϜϟϭ ˬϰϣ΃ϭ ϰΑ΃ Ϧϋ ˱ ΎΌϴη άΧ΁ ϥ΃ Ϊϳέ΃ Ϧϛ΃ Ϣϟ ΕΎϤϠδϤϟ΍ ξϓήΑΕ΃ΪΑ ˺˿˰ϟ΍ ήϤϋ ϰϓϭ
 ˯΍έϭ ΎϤΑ ΃ΪΑ΃ Ϣϟϭ ϰϣΎϣ΃ ϯάϟ΍ αϮδΤϤϟΎΑ Ε΃ΪΑϭ ˬ˱ΎϴμΨη ˱΍ΩΎϬΘΟ΍ ΪϬΘΟ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ ΖϨϛ
 ˯ΎϴϤϴϜϟ΍ϭ ˯Ύϳΰϴϔϟ΍ ΕΪΟϮϓ «˯Ύϳΰϴϔϟ΍» ΔόϴΒτϟ΍ ϰϓ αϮδΤϤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϤΗ Ϊϗϭ ˬΔόϴΒτϟ΍
             ˬΕϮϤϟ΍ϭΓΎϴΤϟ΍ϰϟήδϔΗϥ΃ϦϋΓΰΟΎϋ˱ΎΌϴηϰϟήδϔΗϥ΃ϦϋΓΰΟΎϋ

 Ε΃ΪΒϓ ˬΎϬϨϴόΘϟ ΔϔδϠϓ ϰϟ· ΔΟΎΣ ϰϓ ΎϬϧ΃ ΕΪΟϮϓ ΔϔδϠϔϟΎΑ ΖϨόΘγ΍ ϚϟΫ ϞΟ΃ Ϧϣϭ
 ΕΪΟϮϓΪϤΤϣϭϰγϮϣϭϰδϴϋϭΖηΩ΍έίϭ΍ΫϮΑΔϳϮϴϧΩϭ΃ΔϳϭΎϤγΖϧΎϛ˯΍ϮγϥΎϳΩϷΎΑ
 ϰΒϠϘΑΖϬΠΗ΍ϰϨϧ΃ϢϏέϭˬΔϴόϴΒτϟ΍ΔϠΣήϤϟ΍ϰϫϩάϫΖϧΎϛϭϥ΁ήϘϟ΍ϰϓϪϠϛήϣϷ΍ϝΎϤϛ
 ˬϚθϟ΍ ΔϠΣέ Ε΃ΪΑ ΎϨϫ Ϧϣϭ ˬϚθϟ΍ ϰϟ· ϰϨΗΩΎϗ ΔϴϘϴϘΣ ΏΎΒγ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϜϓ ϦϳΪϟ΍ ϰϟ·
      ˱ΎϴΠϳέΪΗΓϮΠϔϟ΍ϩάϫΕΪϳ΍ΰΗϭϦϳΪϟ΍ϦϴΑϭϰϨϴΑΓϮΠϓΙΪΤΗϭξϓέ΃ϭέϭΎΣ΃Ε΃ΪΑϭ

                                      ω΍ΩϮϟ΍ΔψΤϟϰϓ˯ΎϗΪλ΃
                                              PT
 ˬΏήϗϷ΍ ϩ˯ΎϗΪλ΃ ϯήϳ ϥ΃ ΐϠρϭ ˬϡΎϳϷ΍ ΪΣ΃ ϰϓ ϪΘΑϮΒϴϏ Ϧϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ φϘϴΘγ΍
 Ϟϛ ϩέ΍ί ϞόϔϟΎΑϭ ˬϰϟΪϴλ ΫΎΘγ΃ ΎϤϫϼϛϭ ˬέΩΎϘϟ΍ΪΒϋ έϮΘϛΪϟ΍ϭ ϥ΍έΪΑ ϰϠϋ έϮΘϛΪϟ΍ Ϣϫϭ


                                             Y
 ϦϴΑήϘϤϟ΍ ΪΣ΃ ˬϯϭΎϗήθϟ΍ ϝϼΟ ϰΣήδϤϟ΍ ΝήΨϤϟ΍ ϩέ΍ί ΎϤϛ ˬϡϮϴϟ΍ Ϫόϣ Ύϴπϗϭ ΎϤϬϨϣ                                    EG
  ˬΔϴϨϔϟ΍ϝΎϤϋϷ΍ϦϣΪϳΪόϟ΍ϰϓΎϛήΘη΍ϭΓΪϳΪϋϒϗ΍ϮϣϪόϣεΎϋϯάϟ΍ˬϰϔτμϣέϮΘϛΪϠϟ
                             TA      R
 έϮΘϛΪϟ΍ ϖϳΪλ ϯϭΎϗήθϟ΍ ΐϫΫ Ϊϗϭ ΪόΑ ΎϤϴϓ ϼϴμϔΗ ΎϫήϛΫ ϰΗ΄ϴγ ϒϗ΍Ϯϣ ϰϫϭ
 ΐΗΎϜϟ΍ ϩέ΍ί ΎϤϛ ˬΓήϴΧϷ΍ νήϤϟ΍ έϮϬη ϝϼΧ ϰϔθΘδϤϟ΍ ϰϟ· Ε΍ήϣ βϤΧ ϰϔτμϣ


                            S
 ΓΪϴδϟ΍ϭ αϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ϥΎδΣ· ϞΣ΍ήϟ΍ ΐϳΩϷ΍ ϞΠϧ ˬαϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ΪϤΤϣ ϰϔΤμϟ΍                   KO
 ΔϴΑΩϷ΍ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ΕΎϳ΍ΪΑ ϰϓ ϢϬϣ έϭΩ Ϫϟ ϥΎϛ ΎϤϫϼϛϭ ˬϒγϮϴϟ΍ίϭέ                  E
                                     ˬΔϳήϜϔϟ΍ϭ        M
 ˬϪϠϴΣέϞΒϗϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ϊϣ΍ϮδϠΟϦϳάϟ΍˯ΎϗΪλϷ΍ήΧ΁ϦϣαϭΪϘϟ΍ΪΒϋΪϤΤϣϥΎϛϭ      BY
 έϮΘϛΪϠϟ˯ΎϗΪλϷ΍Ώήϗ΃ϭϢϫ΃Ϧϣ΍ΪΣ΍ϭήΒΘόϳϯάϟ΍ˬϰ΋ΎΟέήϴΗΎϜϳέΎϜϟ΍ϡΎγέϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑ     P
                                     ˬϰϔτμϣ eU
 ΡΎΒλ»ϭ «ϒγϮϴϟ΍ίϭέ»ϰΘϠΠϣϰϓΔϛήΘθϤϟ΍ΕΎϳ΍ΪΒϟ΍άϨϣξόΒϟ΍ΎϤϬπόΒΑΎτΒΗέ΍ΚϴΣ


R
 ΎϬϘϠϋϭ ˬΩϮϤΤϣ ϰϔτμϤϟ ΎϬϤγέ ϰΘϟ΍ ΓήϴϬθϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ΐΣΎλ Ϯϫ ϰ΋ΎΟέϭ ˬ«ήϴΨϟ΍
 ˬΔϋΎγ ϒμϧ ϰϟ΍ϮΣ ΎϬϠϣ΄Θϳϭ ˬϡϮϳ Ϟϛ ΎϬϣΎϣ΃ ϒϘϳ ϥΎϛϭ ϪΘϘη ϥ΍έΪΟ ΪΣ΃ ϰϠϋ έϮΘϛΪϟ΍
                                ΓήϴΧϷ΍Ε΍ϮϨδϟ΍ϰϓΔλΎΧ

                                     ϡ΍ήϫϷ΍ϭϑϮϜϴθΗϭΩΎϘόϟ΍

 ΃ήϘΗϥ΃Ϟϣ΃ϪΘϨΑ΍ϦϣΐϠρΓήϴΧϷ΍ϪϣΎϳ΃ϰϓϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ϰϠϋΓ˯΍ήϘϟ΍ΖΒόλΎϣΪϨϋ
 ΕΎϔϟΆϣϦϣϊρΎϘϣϪϟ΃ήϘΗϥ΃ΎϬϨϣΐϠτϳϥΎϛΎϧΎϴΣ΄ϓˬΔϋϮϨΘϣΕϻΎΠϣϭΕΎϣΎϤΘϫ΍ϰϓϪϟ
 ϑϮϜϴθΗ ϥϮτϧ΃ ήϴϬθϟ΍ ϰγϭήϟ΍ ΐΗΎϜϟ΍ κμϗ ϭ΃ ˬΩΎϘόϟ΍ ΩϮϤΤϣ αΎΒϋ ϕϼϤόϟ΍
 ΕϻΎϘϣϪϟ΃ήϘΗϥ΃ΎϬϨϣΐϠτϳϥΎϛΎϧΎϴΣ΃ϭˬΔϴϤϠόϟ΍ΐΘϜϟ΍ϦϣΕ΍ήϘϔϟ΍ξόΑϭ΃ˬϰγϭήϟ΍
                             ϡ΍ήϫϷ΍ϰϓϩάϴϣϼΗϭϪ΋ΎϗΪλ΃
                    7
  «Ύ˰˰Ϭ˰˰ϠΟγϰ˰˰Ηϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧΗ «ϡϭϳϟ΍ϱέλϣϟ΍
            ϙηϟ΍ΓέΫΑϰϟϭϷ΍ΔϘϠΣϟ΍Ϫ˰˰ΗΎ˰˰ϓϭϝ˰˰˰Αϗ
                                    ˮϚϟΫϕΪμϳϥΎϛϦϣ

 ΍ϮϤϠϜΗϭ αΎϨϟ΍ ϪϨϋ ϝ΄γ ϢϠϜΘϳ ϪΗΎϓϭ ϞΒϗϭ ˯ΎϔΘΧϻ΍ Ϧϣ ˱ΎϣΎϋ Ϧϳήθϋ ΪόΑ ˱΍ήϴΧ΃                                              PT
 ΏΎΒγϷ ϩΩΎόΑ· ϢΗ Ϫϧ΃ ΎϬϨϤϓ ΕΎό΋Ύθϟ΍ ΕΩΪόΗ ΍ϮΘϤλϭ ΍ϮθϫΪϧ΍ϭ ΍Ϯϟ΄γ ϢΛ ΍ϮδΌϳϭ


                                             Y
 ϪϨρϭϭϪΘϠ΋ΎϋϙήΗϪϧ΃ΝϭέϦϣϭˬΖϴΒϟ΍ϰϓϪδϠΟ΃ϭϪΑΎλ΃ ˱ΎϨϴόϟ ˱Ύοήϣϥ΃ΎϬϨϣϭΔϴγΎϴγ                                     EG
                     ϦϴϘϴϟ΍ϦϋΚΤΒϳΩϼΒϟ΍ϰϓϪϬΟϭϰϠϋ˱ΎϤ΋ΎϫέΎγϭ                                    R
   ϯϭήϳϭαΎϨϟ΍ϰϠϋϞτϳϭΙΪΤΘϳϪΗΎϓϭϞΒϗϭΔϟΰόϟ΍Ϧϣ˱ΎϣΎϋϦϳήθϋΪόΑϭ˱΍ήϴΧ΃
                            S TA
 ΖοήόΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ ήΜϛ΃ϭ Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϝϼΧ ήμϣ ϰϓ ϝΪΠϟ΍ έΎΛ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃
 ϰϓ ϝΪΠϠϟ ΓέΎΛ·ΔϴϨϳΪϟ΍ΐΘϜϟ΍ήΜϛ΃ ΐΣΎλ ϢϠϜΘϳ ˱΍ήϴΧ΃ ϪΗΎϴΣ ϝ΍Ϯρ ΕΎό΋Ύθϟ΍ϭ ϡϮΠϬϠϟ


                    KO
 Ϊϗϭ ϥΎπϣέ ήϬη ϰϓ ϪϠΟ΃ Ϧϣ ϢϛϮΣ ϯάϟ΍ ϝϭϷ΍ ϪΑΎΘϛ ϥΎδϧϹ΍ϭ ୯ Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍


                   E
 ˱ΎϣΎϋ ϦϴδϤΨϟ΍ ϝϼΧ ήμϣ ϰϓ ϥϭήϜϔϤϟ΍ ΎϬϨϣ ϰϧΎϋ ϰΘϟ΍ ˬήϴϔϜΘϟ΍ ΔΟϮϤϟ Δϳ΍ΪΑ ϥΎϛ


        M
                                           ΓήϴΧϷ΍      BY
 ˬϰγΎϴδϟ΍ ˬϰϔΤμϟ΍ ˬϪϴϘϔϟ΍ ˬΐϴΒτϟ΍ ˬϑϮδϠϴϔϟ΍ ˬήϜϔϤϟ΍ ˬϢϟΎόϟ΍ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ


     P
 ˬ˱΍ήϴΜϛ ΎϬϨϋ ΍ϮΜΤΑϭ ΓϭΪϘϟ΍ ΍ϭΪϘΘϓ΍ ˱ ϻΎϴΟ΃ ϢϠόϳϭ ΙΪΤΘϳϭ ϯϭήϳϭ ϢϠϜΘϳ ˬΐϳΩϷ΍ ˬΐΗΎϜϟ΍ eU
                                  ΎϬϴϠϋ΍ϭήΜόϳϢϟϥϵ΍ϰΘΣϭ


RΝ΍ήΨΘγ΍ ϢΗϭ ˱΍ήϴΒϛ ˱΍˯ΰΟ ΎϬϨϣ ϯϭέ ϰΘϟ΍ ϪΗ΍ήϛάϣ ϝϼΧ Ϧϣ Γήϣ ϝϭϷ ϖ΋ΎϘΣ ΎϨϫ ήθϨϧ
 ϥϭΪΑΖϠυΓήϴΜϛΕϻ΅ΎδΗϦϋΐϴΠϳΎϨϫϭˬϪΗΎΑΎΘϛϭϪϟΎϤϋ΃ϝϼΧϦϣΕ΍ήϛάϤϟ΍ϩάϫϰϗΎΑ
 ΖϧΎϛϒϴϛϭϩήϤϋϦϣΓήθϋΔϴϧΎΜϟ΍ϰϓΎϬϧϮϛϰΘϟ΍έΎϔϜϟ΍ΔϴόϤΟϭϪΘϟϮϔρϝϮΣΕΎΑΎΟ·
 ϰϟ· ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ Ϟλϭ ϞόϔϟΎΑ Ϟϫϭ ˬΔϠϳϮτϟ΍ Ϛθϟ΍ ΔϠΣέ Δϳ΍ΪΑ ήϴλ΍ήμϟ΍ Ε΍ήθΣ
 ΖϠΘΣ΍ ϒϴϛϭ ϪϴϠϋ ϯϮϗ ήϴΛ΄Η ϩΪϟ΍Ϯϟ ϥΎϛ ϒϴϛϭ ϪϣΪΨΘγ΍ ϯάϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ Ύϣϭ ϡΎΘϟ΍ ϦϴϘϴϟ΍
 ϞϫϭˬϪΗΎΠϳίϞθϓϰϓ ˱ΎΒΒγϰϠϴ΋΍ήγϹ΍ΩΎγϮϤϟ΍ϥΎϛϞϫϭϩΪϨϋϡϷ΍ΔϧΎϜϣϞϣ΃ϪΘϨΑ΍
                 ˮϪϟΎϴΘϏ΍ϝϭΎΣϞϫϭϪϟϮΣΕέ΍ΩϰΘϟ΍ΕΎό΋Ύθϟ΍ϰϓΪϳϪϟϥΎϛ

 ήϠΘϫ ϦϴϫΎΟ Ρϼλ ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ φϓΎΣ Ρϼλ ϞϜϴϫ Ϧϣ ϞϜΑ ϪΘϗ‫ﻧﻜﺸﻒ ﻋﻼ‬
 ΖϨΑ ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋ βΗϮϟ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ βϳήΟ βϳϮϟ αϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ϥΎδΣ· Ε΍ΩΎδϟ΍
                      ΔϴϋϮϴθϟ΍ϭβϛέΎϣϒγϮϴϟ΍ίϭέΊρΎθϟ΍

 ωέ΍ϮηϮϠΨΗΖϧΎϛϯάϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ΔμϗΙΪΤΘϳϥϵ΍ϰΘΣϪΘϨΗϢϟϰΘϟ΍ΔϋΎϔθϟ΍Δϣί΃Ϧϋ
 ήΒϘϟ΍ Ώ΍άϋ αΎϨϠϟ έϮμϳ ϥ΃ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ Ω΍έ΃ ΍ΫΎϤϟϭ ϪΘϋ΍Ϋ· ˯ΎϨΛ΃ ΓέΎϤϟ΍ Ϧϣ ήμϣ
                                     ˮΓέϮμϟ΍ϭΕϮμϟΎΑ

                                    ˮΩϮϤΤϣϰϔτμϣϦϳ΃

                     8
 ϭ΃ϞϔτΘϟΎΑΪΣϷΡϮϤδϣήϴϏϥϵ΍ϪΘόϣϮλϰϓϚγΎϧϮϫ΍ΪΑ΃ϼϬγϪϨϣΎϨΑ΍ήΘϗ΍ϦϜϳϢϟ
 ΪϘϓϩΪΠϧϢϟϭϩΎϧΪΟϮϓΎϨΒϫΫϯΩΎϋήϴϏ˱΍ήϣ΃Ώ΍ήΘϗϻΎΑΎϨϟΡΎϤδϟ΍ϥΎϛϚϟάϟϕ΍ήΘΧϻ΍
 ˯ϰη ϪϠϐθϳ ϻ ΎϨόϤγ ϕήΘΨϳ Ϧϫϭ ϯάϟ΍ ϪΗϮλϭ ϥΎϜϤϟ΍ ϸϤϳ ϞΤϧ ϯάϟ΍ ϩΪδΟ ϥΎϛ
 ϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϞϐθΗ ϰΘϟ΍ ΕϼϜθϤϟ΍ Ϧϋ ΪόΘΑ΍ ΎϬϟ ύήϔΗ ϰΘϟ΍ ϩΎϳΎπϗ Ϧϋ
 ˬϯήΒϜϟ΍ ϞϠόϟ΍ ϰϟ· ϞϛΎθϤϟ΍ Ϟϛ ϥϮόΟήϳ ΎϤϧ·ϭ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϰϟ· ϥϭήψϨϳ ϻ ΎϤ΋΍Ω Δϔγϼϔϟ΍
 ˬϕϼΧϷ΍ ϰϧΪΗ ϰϓ ϩήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣ ϥϵ΍ κΨϠΘΗ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍ϭ ήμϣ ϞϠϋϭ
                                Δϗήϔϟ΍ϭˬϦϳΪϟ΍ϦϋΪόΒϟ΍ϭ

 ϊΑΎδϟ΍ ϰϓ ́́˰ϟ΍ ϩΩϼϴϣ ΪϴόΑ ϞϔΘΤΗ ΔϠ΋Ύόϟ΍ϭ ϩΪϟϮϣ ΪϬη ϯάϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϰϓ ϪϨϣ ΎϨΑήΘϗ΍
 ΎϨόΘϤΘγ΍ϭϩΎϨϟΩΎΟϩΎϧέϭΎΣϩΎϨΒϗ΍έϩΎϧΪϫΎη˻˹˹́ϡΎϋήΒϤδϳΩήϬηϦϣϦϳήθόϟ΍ϭ
 Ϣϟ ϰΘϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ϪΘόϣϮλ ϰϓ ΎϨϔρ ΔϤϳήϜϟ΍ ϪΘϠ΋Ύϋϭ Ϯϫ ΎϬΑ ΎϨμΧ ϰΘϟ΍ ΔϴλϮμΨϟΎΑ
 ΓΪϳΪη ΔΑϮόλ ΎϨϬΟ΍ϭ ˬΓήϴϐλ ΔϟΎλϭ ϦϴΗήΠΣ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ˱΍ήΘϣ ́˾ ΎϬΘΣΎδϣ ΔϘη ίϭΎΠΘΗ
 ϢϟΎόϣ ϰϔΨΗ ΕΩΎϛ ϰΘϟ΍ ˬΔϴϣ΍ήΘϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ϝϼΗ ΐΒδΑ ϪΘόϣϮλ ˯ΎΟέ΃ ϞΧ΍Ω ϙήΤΘϟ΍ ϰϓ
                                         ϥ΍έΪΠϟ΍

 ϝϭΎϨΘϳ ˱ΎΣΎΒλ ΔϨϣΎΜϟ΍ ϰϓ υΎϘϴΘγϻ΍ ΪόΑ ϮϬϓ ϪϨϣ ΎϨΑ΍ήΘϗ΍ ΓήΘϓ ϝ΍Ϯρ ϪΠϣΎϧήΑ ήϴϐΘϳ Ϣϟ
 ϢΛˬ«ϪϴϓΎϜδϧϭ΃ϦΒϠΑϯΎηϭΖγϮΗζϴϋϭΔΑήϣϭΔϨΒΟ»ήϳήδϟ΍ϰϓΔϔϴϔΧέΎτϓ·ΔΒΟϭ                                                  PT
 ϊΑΎΘϴϟΓήϴμϗΔϟϮΟϰϠϋϞμΤϳϭˬΪ΋΍ήΠϟ΍Γ˯΍ήϘΑ΃ΪΒϳϚϟΫΪόΑϭˬΊϓ΍ΩϡΎϤΣϰϠϋϞμΤϳ
 ϰϟ· ˱΍ΪϨΘδϣ ϩέΎϜϓ΃ ϥϭΪϳ ϩήΗΎϓΩϭ ϪΒΘϛ ϰϠϋ ΎϫΪόΑ ΐϜϨϴϟ ˬϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ϡΎϣ΃ ϢϟΎόϟ΍ έΎΒΧ΃
                             ˷                                      EG          Y
 ϝϭΎϨΘϟϻ·ϒϗϮΘϳϻ «΍ΪΑ΃ΐΗΎϜϣϰϠϋβϠΠϳϢϟΩϮϤΤϣϰϔτμϣ»ήϴϬθϟ΍ϰΒθΨϟ΍ϪΣϮϟ
 ήϤΘδϴϟˬΓίϮϣϭΔΣΎϔΗϩϮϠΘϳϯϮθϤϟ΍ϚϤδϟ΍Ϧϋ΍ΪΑ΃ήϴϐΘϳϢϟϯάϟ΍ϭΔδϣΎΨϟ΍ϰϓ˯΍Ϊϐϟ΍


                                     R
 ΔϴϧϮϜϟ΍ΕΎϳϵ΍ξόΑήϴδϔΗϝϭΎΤϳϭˬϥϮϜϟ΍ϡϮϠϋϭϦϳΪϟ΍ϭΔϔδϠϔϟ΍ΐΘϛϦϴΑϩΩΎϬΘΟ΍ϰϓ                              TA
 έΎτϓϹ΍ϞΜϣϰϫϭ˯ΎδϣΓήηΎόϟ΍ϰϓ˯Ύθόϟ΍ΔΒΟϭϝϭΎϨΘϳϭϢϳήϜϟ΍ϥ΁ήϘϟ΍ϰϓΕΩέϭϰΘϟ΍
                          ˯ΎδϣΓήθϋΔϴϧΎΜϟ΍ϰϟ·ϩΩΎϬΘΟ΍Ϟλ΍Ϯϴϟ


                             S
                    KO
 ϊϴτΘδϧϻ˱΍έΎϐλ˱ ϻΎϔρ΃ΎϨϛΪϘϓϪϴϠϋΓΪϳΪΠΑΖδϴϟΎϬϧ·Ϟϣ΃ϪΘϨΑ΍ϝϮϘΗϩάϫϪΘϟΰϋϦϋϭ


                   E
 ϻ ϡΎϳϷ Ϟψϳ Ϫϧ΃ ΔΟέΪϟ ˬΖϟΎρ Ϊϗ Δϟΰόϟ΍ ΓήΘϓ ϥ΃ ϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ήϴϐΗ ϯάϟ΍ϭ ϪΘϓήϏ ϝϮΧΩ        M
 Ϟϣ΄Η ΔϟΎΣ ϰϓ ϩΪΠΘϓ ϪϴϠϋ ϦΌϤτΘϟ ΐϫάΘϓ ϪϴϠϋ ϖϠϘϠϟ ΎϬόϓΪϳ ΎϤϣ ˬΪΣ΃ ϊϣ ΙΪΤΘϳ
 ‫ »ﻻ‬ϝΎϗϭ ΎϬϧ΄Ϥρ Γήϣ Ε΍Ϋ ϪϴϠϋ ΎϬϘϠϗ ΕήϬυ΃ ΎϣΪϨϋϭ ˬΓ˯΍ήϘϟ΍ ϰϓ ϕήϏ ϭ΃ ϡΎΗ ϥϮϜγϭ


      BY
                  .»‫ﻛﻨﻰ‬ήΘϳϻϭϰόϣͿΎϓϯΪΣϭζϴϋ΃ϻΎϧ΄ϓϰϠϋϰϘϠϘΗ
 eU   P
 Ϧϣ ϰϧΎϋΚϴΣ ˬϪϤγ΍ ϞϤΤϳ ϯάϟ΍ ϰϔθΘδϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϪΗΪϗέ΃ ϰΘϟ΍ ΓήϴΧϷ΍ ΔϣίϷ΍ ϥ΃ ϻ·R
 ϦϣΝήΨϳϥ΃ϥ΍ϭϷ΍ϥ΁Ϫϧ΃έήϗϭΎϬΘϗϭϩήϣ΃ϢδΣΎϤΑέϦϴόϟ΍ΔϴϧήϗϰϓΓΪϳΪηΕΎΑΎϬΘϟ΍
                              ϩέ΍ήγ΃ήΗΎϓΩ΢ΘϔϳϭϪΘϟΰϋ

                                 ϞΜϣ˱΍ΪΑ΃Γήϛ΍άϟ΍ϦϣϰΤϤϨΗϻέϮλϙΎϨϫ

                       ˮϊϗ΍ϮϟΎΑΖϴοέϭϢϠΤϟ΍ϰϓϞϣϷ΍ΕΪϘϓϰΘϣ ■

    Εήλϯάϟ΍Ύϧ΃ϦϴΑϭϢϟΎόϟ΍ήϴϴϐΘϟϰϋΎδϟ΍ϢϟΎΤϟ΍ϢϳΪϘϟ΍Ύϧ΃ϦϴΑΔϠλΎϔϟ΍ΔψΤϠϟ΍Ύϣ ■

 ϚϟΫϥΎϛ΃ϊϗ΍ϭϊϗ΍Ϯϟ΍ϭϢϠΣϢϠΤϟ΍ϥ΃ΖϤϬϓϪψΤϟϯ΃ϰϓϭΔϋΎγϯ΃ϰϓϭϡϮϳϯ΃ϰϓ ■
 ϰϣΎϣ΃ ςϗΎδΘΗ ϢϴϘϟ΍ ϯέ΃ Ύϧ΃ϭ «ΐϳέΪΗ ϰϟϭ΃ ΔϨγ» ΔϠΠϤϟ΍ ΰϴϟΎϫΩ ϰϓ ϡ΃ ΔόϣΎΠϟ΍ ϡΎϳ΃
   ϢϬϟΚϳΪΤϟΎΑ˱ΎϣϮϳϢϠΣ΃ΖϨϛϯάϟ΍έΎΒϜϟ΍ΏΎΘϜϟ΍ϰΗάΗΎγ΃ΪϳϰϠϋϯήΧϷ΍ϮϠΗΓΪΣ΍Ϯϟ΍

 ΍ϮϋΎη΃ϭϞΤϟ΍ϮϫϡϼγϹ΍έΎόηϰϠϋΖοήΘϋ΍ϥ΃ΩήΠϤϟˬϰϧήϔϛϦϣϰϧήϔϛϦϴΣϡ΃ ■
                                 ϯήϴμϨΗ

         ˮΔϟΰόϟ΍ΕήΘΧ΍ϭϯΪϠΑϰϓΎϧ΃ϭϰϠϫ΃ϦϋΓήϣϝϭϷΔΑήϐϟΎΑΕήόηϦϴΣϡ΃ ■


                     9
 ϝΑϗΎϬϠΟγϰ˰˰Ηϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍«
           Δϟϭϔρϟ΍ϥϣΏϭέϬϟ΍ΔϳϧΎΛϟ΍ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭ
                                             Y PT
                                    R EG
                            S TA
                    KO
                                        ϖϠϘϟ΍ήγϥ·
        M           E
 ϰϓ ϦδϟϷ΍ ϰϠϋ ΕΎϤϠϛ ςϘϓ ήϫΎψϟ΍ Ϧϣ Ϯϫ ΎϨϨϳΩ ϥ΃ϭ ϥΎϤϳ· ϼΑ ϦϳΩ ϼΑ ζϴόϧ ΎϨϧ΃
      BY
 ϢϜΤΑ ϥϵ΍ ΢Βλ΃ ˬϚΑέ ϑήόΗ Ϛδϔϧ ϑήϋΎϓ ΓΩΎόϟ΍ ϢϜΤΑ ϯΩΆΗ Ε΍ϮϠλϭ ΕΎΒγΎϨϤϟ΍
 ΔϨϫ΍ΪϤϟ΍ Ϧϣ ΎϨϟ ΪΑϻϭ ϚΒΘθϧϭ ϡΪτμϧ ϻ ϰΘΣ ϒϴϜΘϟ΍ϭ ΔϧϭήϤϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ϝϮλϮϟ΍


     P
 ϢϬϟϥϷϢϬϫήϜϧϦϳάϟ΍ϖϓΎϨϧϥ΃ΪΑϻˬϢϬϴϠϋΏάϜϟΎΑαΎϨϟ΍ΏΎδΘϛ΍ϭϖϠϤΘϟ΍ϭΔϠϣΎΠϤϟ΍ϭ eU
 ϚϬΘϨϳΎϨϠϘΘόϳΎϨΣΎΠϧϥ·ϞόϔϟΎΑϖϳήτϟ΍ϰϓΎϨϧϮϠτόϳϢϬϧϷϢϬΒΤϧϦϳάϟ΍ΐϨΠΘϧϭΓΪ΋Ύϓ


R
 ϩάϫΪϘϔϧΔϘϴϘΤϟ΍ϰϓΎϨΑ΍Ϋ·ΎϨϣϼΣ΃ϖϘΤϧϭ΢ΠϨϧΎϨϧ΃ϪϴϓϦψϧϯάϟ΍ΖϗϮϟ΍ϰϓϭΎϨΗΎϣήΣ
  Γήτϴδϟ΍ΐΣϭβϨΠϟ΍ϭϡΎότϟ΍ΰϓ΍ϮΣωΎΒη·ϞΟ΃Ϧϣ΍άϫϞϛϭΎϨδϔϧ΃ΪϘϔϧϭϡϼΣϷ΍

                                         ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ

 ϝϮϘϴϓϕήθϟ΍ϑϮδϠϴϔϟΔϳΩΎόϟ΍ήϴϏΔϟϮϔτϟ΍ΕΎϳΎϜΣΏΎδϨΗΔϟϮϔτϟ΍ΕΎϳήϛΫΖϟ΍ίΎϣ
 ϒϗ΃ ϰΘϟ΍ νέϷ΍ ϰϠϋ ζϴόΗ ϭ΃ ΍ΪΑ΃ ήϘΘδΗ ϻ ΖϧΎϛ ΔΒϴΠϋϭ ΔΒϳήϏ ΖϧΎϛ ϰΘϟϮϔρ»
 ΖϧΎϛ ϰΘϟϮϔρ ˬΎϬϠΧ΍Ω ιϮϏ΃ ϰΘϟ΍ ΔϘϴθϟ΍ϭ ΔϠϴϤΠϟ΍ ϡϼΣϷ΍ Ϧϣ ΔϠδϠγ ΖϧΎϛ ˬΎϬϴϠϋ
 ΔϟϮϔτϟ΍ ΔϠΣήϣ Ϧϣ Ώϭήϫ ϭ΃ ϞϴϠόϟ΍ ξϳήϤϟ΍ ϰόϗ΍ϭ Ϧϣ Ώϭήϫ ˬΏϭήϬϟ΍ Ϧϣ ΔϠδϠγ
      ˬ΍ΪΟΓήϴϐλΩϭΪΣϞΧ΍ΩϦδϟ΍ϢϜΤΑ Ϟϔτϟ΍ήμΤΗΔϘϴοΎϬΘόϴΒτΑϰΘϟ΍ˬΎϬδϔϧ

 ΓήϴΒϛ ϡϼΣ΃ ϰϧΩϭ΍ήΗ ΖϧΎϜϓ ˬΔϳήϤόϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃ ΎϬδϔϧ ϰΘόϴΒρ ΖϧΎϛ ΎϤϨϴΑ
 ΖϴϨϤΗϭ ΎϬΗΪϫΎθϣ ΖϴϨϤΗ ϰΘϟ΍ ϥϭίΎϣϷ΍ ΕΎΑΎϏ ϝΎΒΟ Ϧϋ ΎϬΘϣΎΨο ϰϓ ϞϘΗ ϻ ΔϤΨοϭ
 ΔϠϳϮρΕΎϋΎγϞυ΃ϭκμϘϟ΍ϭΐΘϜϟ΍ϰϓΎϬϨϋ΃ήϗ΃ΖϨϛϰΘϟ΍Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ΕΎΑΎϐϠϟΕϼΣέ
 ϥ΍ϮΛ ϰϓ ϙΎϨϫ ϰϟ· ΖΒϫΫ ϰϨϧ΃ ϕΪλ΃ ϥϷ ϰϨόϓΪϳ ϯάϟ΍ ϝΎϴΨϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ϰϓ ζϴϋ΃
 ϥ΃ϞΒϗέϮϤϨϟ΍ϭΩϮγϷ΍ϦϣΏϭήϬϟΎΑΖϋέΎγϭϥϻΰϐϟ΍ϭΩϭήϘϟ΍ϊϣΐόϠϟ΍ΖγέΎϣϭΓΩϭΪόϣ
             ΩϮϴϗϼΑϥΎϨόϟ΍ϰϠϘϋϭϰϔρ΍ϮϋϭϰΒϠϘϟϙήΗ΃ΖϨϛϭϰϨόϠΘΒΗ


                    10
 ‫ﻟﻄﺒﻘﺔ‬΍ήγ΃ϪΘηΎϋϭϪΘθϋϯάϟ΍ϰϓΎϘΜϟ΍ΥΎϨϤϟ΍ΔόϴΒρϡϼΣϷ΍ϭΕϻΎϴΨϟ΍ϩάϫϊΠηΎϣϭ
 ϡϭ΍Ω΃ ΖϨϛ ΚϴΣ ˬϰοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ϊΑήϟ΍ ϰϓ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ΔτγϮΘϤϟ΍
 ΖϨϛΎϬΒΒδΑϰΘϟ΍ϭΎϤϨϴδϟ΍ϡϼϓ΃ϰϓϼϳέΪϨδϟ΍ϭΩΎΑΪϨδϟ΍ϭϥ΍ί΍ήρΕΎϳ΍ϭέΓΪϫΎθϣϰϠϋ
 ϞΟ΃ Ϧϣ ΓΩϭΪόϣ ϡΎϳ΃ ϰϓ ϞϣΎϜϟΎΑ ϰϓϭήμϣ ϖϔϧ΃ ϰϧϷ ϰΗϮΧ· ΕΎϓϭήμϣ ξόΑ νήΘϗ΃
 ΔμϘΑ ΖΒΠϋ΃ϭ ϭίϭήϛ ϥϮδϨΑέϭ ΩΎΑΪϨδϟ΍ κμϗ ΖϘθϋϭ Γήϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΎϬΗΪϫΎθϣ
 ϥ΃ΖϴϨϤΗϭˬΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ϭΩϭήϘϟ΍ϭΔϔϴΜϜϟ΍έΎΠηϷ΍ϦϴΑΕΎΑΎϐϟ΍ϰϓζϴόϴϟϪΒϛήϤϟϪϤϴτΤΗ
 ϰΘϟ΍ΔόϴΒτϟ΍ϭΓήτϔϟ΍ϰϠϋϥΎδϧϹ΍ζϴόϳϥ΃Ϧϣωϭέ΃ϭϞϤΟ΃ϙΎϨϫβϴϟϪϧϷϪϠΜϣϞόϓ΃
    ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭήπΤΘϟ΍ϢγΎΑΎϫΪδϔΗϰΘϟ΍ϭΎϬΑήθΒϟ΍ΚΒϋϭΕϼΧΪΗϥϭΪΑ୯ΎϬϘϠΧ

 ϰϔτμϣ ΔϴϠϘϋ ΝϮπϧ ΐΒγ ϥΎϛ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϬϟ ϰϓΎϘΜϟ΍ ΥΎϨϤϟ΍ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣϭ
 ΔϠΣήϤϟ΍ϩάϫϰϓήΒϛϷ΍ϢϋΪϟ΍Ϟ˷ϜηϰΑ΄ϓˬςϘϓΏΎΒγϷ΍ΪΣ΃ϥΎϛϝΎϗϪϨϜϟϭΩϮϤΤϣ
 ΎϨϧ΍ήϴΟϦϣ˯ΎΑϵ΍ϥΎϛΎϤϨϴΑϪϧ΃΍ΪΑ΃ΎϫΎδϧ΃ϥ΃ϡϮϴϟ΍ϰΘΣϊϴτΘγ΃ϻϰΘϟ΍ΪϫΎθϤϟ΍ϦϤϓ
 ϥϭΆηϙήΘϳϰΑ΃ϥΎϛˬέΎπΨϟ΍ϭ΃ΔϬϛΎϔϟ΍ϦϣβϴϛϢϬϨϣΪΣ΍Ϯϟ΍ΪϳϰϓϭϢϬΗϮϴΑϥϮϠΧΪϳ
 ϰϓΎϤ΋΍ΩϞϤΤϳϥΎϛˬ«ϞΠϓΔτΑέ»ϞϤΤϳϮϫϭ΍ΪΑ΃ΖϴΒϟ΍ϞΧΪϳϢϟϰΑ΄ϓˬϰϣϷϩάϫΖϴΒϟ΍
                                 ΐΘϜϟ΍ϭΕϼΠϤϟ΍ϪϳΪϳ

 ‫ ﻟﻰ‬ΎϫΎτϋ΃ϭ ΓέΎΑϭΩ ςϴΨΑ ΔϓϮϔϠϣ ΕϼΠϣϭ ΐΘϛ ΔτΑέ ϞϤΤϳ Ϯϫϭ ϞΧΩ ΎϣΪϨϋ ϰδϧ΃ ϻϭ                                              PT
 ΔϴϘτϨϤϟ΍ΔΠϴΘϨϟ΍ΖϧΎϛϰϟΎΘϟΎΑϭ΍ήϴϐλϼϔρΖϟίΎϣΖϨϛΎϬΑϞόϓ΃΍ΫΎϣϰϟήϛάϳϥ΃ϥϭΪΑ
 ΐΘϜϟ΍ ΔΤΑάϣ ΎϳΎϘΑ ϰϠϋ Ρήϣ΃ϭ ΐόϟ΃ Ύϧ΃ϭ ϰϨϧ΃ ϻ· ˬΐΘϜϟ΍ ϩάϫ Ϣψόϣ ϊϴτϘΘΑ ϡϮϗ΃ ϥ΃


                                             Y
 ΔμϘϟ ΔϘϴη ΕΎϣϮγέϭ ˱ ΍έϮλ ϞϤΤΗ ΎϬΗΪΟϭ ΔϠΠϣ ΕΎΤϔλ ϯΪΣ· ϰϠϋ ϯΎϨϴϋ Ζόϗϭ


                                     EG
 ϰϟ· ήϴϐμϟ΍ ϰϠϘϋ ϰϨόϓΩϭ ΔμϘϟ΍ ϰϗΎΑ ϑήϋ΃ ϥ΃ ΕΩέ΃ϭ ΍ΪΟ ϰϨΘΒΠϋ΃ ΓέϮμϣ


                                    R
 ϩΪϳήϳΎϣ΍άϫϥΎϛϭϰόϣΓ˯΍ήϘϟ΍Δϳ΍ΪΑΖϧΎϛϭΎϬϠϛΔμϘϟ΍ΐϴΗήΗϭϊϴϤΠΗΓΩΎϋ·ΔϟϭΎΤϣ                             TA
 ϰΘΣ ϥϮόϴτΘδϳ ϻ ϯήϤϋ ϞΜϣ ϰϓ Ϧϣ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬΪϴόΑ Ϧϣ ϰϨΒϗ΍ήϳ ϥΎϛ ϯάϟ΍ ϰΑ΃
                                         ΔϋΎοήϟ΍


                            S
                    KO
 ΖϨϛ ΪϘϓ ϰΗήϛ΍Ϋ Ϧϣ ϰΤϤϨΗ ϭ΃ ϰδϨΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ϰΘϟϮϔρ ϰϓ ΪϫΎθϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΎϤϛ


                   E
 ΎϨϛΎϤϛϭ΃ˬΔγέΪϤϟ΍ϦϣϰϋϮΒγϷ΍ΓίΎΟϹ΍ϡϮϳϥΎϛΔόϤΠϟ΍ϡϮϳϭΔγέΪϤϟ΍ϖθϋ΃ϭΐΣ΃        M
 Ϧϣ ΰϔϗ΃ϭ ΡΎΒμϟ΍ ϰϓ ΐϫΫ΃ϭ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΩήϤΗ΃ ΖϨϛϭ ˬΔΤϣΎδϤϟ΍ ϡϮϳ ϪϴϤδϧ
 ϦϴΤϳ ϰΘΣ ϝϮμϔϟ΍ ϰϓ ϝϮΠΗ΃ϭ ήϴϔΨϟ΍ ϰϧ΍ήϳ ϻ ϰΘΣ ΔγέΪϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϰϟ· έϮδϟ΍ ϕϮϓ


      BY
 ϡϮϴϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ϰϓ ΖϨϛ ϰϨϧ΃ ϢϬϴϠϋ κϗ΃ϭ ϰ΋ΎϗΪλ΃ ϰϟ· ϰπϣ΃ ϢΛ ήμόϟ΍ ϥ΍Ϋ΃ ‫ﻣﻮﻋﺪ‬


     P
     »˱ ΪΑ΃ΔΤϣΎδϣζϳΪϨόϣΎϧ΃»ϝϮϗ΄ϓ «ΔΤϣΎδϤϟ΍ϮϫϡϮϴϟ΍»ϦϴϗΪμϣήϴϏϥϮϟϮϘϴϓ
       ΍
R eU
 ΖϨϛϰΘϟ΍ϡΎϳϷ΍ϭϰγ΍έΩϡϮϳϝϭ΃ϰϓΪϳΪΠϟ΍ϯΰϟ΍ϯΪΗέ΃ΎϣΪϨϋϰΒϠϘϟϡΎϳϷ΍ΐΣ΃ϥΎϛϭ
 ˯ΎΘθϟ΍ Ϟμϓ ϒμΘϨϤΑ Γήϳΰϐϟ΍ έΎτϣϷ΍ ςϗΎδΗ ˯ΎϨΛ΃ ΪϨϬϟ΍ ϰϟ· ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϰΒϛ΍ήϣ ΩϮϗ΃ ΎϬϴϓ
 Γήϴϐμϟ΍ΕΎόϘϨΘδϤϟ΍ϰϓΎϫή˷ϴγ΃ϭϕέϮϟ΍Ϧϣΐϛ΍ήϣϊϨλ΃ΖϨϛΪϘϓΔγέΪϤϟ΍˯ΎϨϓϰϓ
 ΖϠΑΎϘΗΔϠΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃ϭΎϫΩϮϗ΃ϰϧ΃ϭΪϨϬϟ΍ϰϟ·ΖΒϫΫΎϬϧ΃ϞϴΨΗ΃ϭέΎτϣϷ΍ΎϬΘϔϠΧϰΘϟ΍ϙήΒϟ΍ϭ
 ϢϬΧ΍Ϯϛ΃ ϰϓ ˯ΎτδΒϟ΍ ϊϣ Ζθϋϭ ΔϤϴϤΣ Δϗ΍Ϊλ ϢϬϨϴΑϭ ϰϨϴΑ ΖΒθϧϭ ΩϮϨϬϟ΍ ϊϣ
            ˬΕΎΑΎϐϟ΍ςγϭϪΑΖϟϮΠΗϭϞϴϔϟ΍ΖΒϛέϭϝΎΒΠϟ΍ϰϟΎϋ΃ϰϓΓΩϮΟϮϤϟ΍

 ˱΍έϮΨΑϭ ˱Ύϛ΍Ϯγϭ ˱ΎΟΎϋϭΔϠϴϤΟΔϳΪϨϫ ˱ΎΣήρϭβΑϼϣϞϤΤΗϰϫϭΕΩΎϋΔϠΣήϟ΍˯ΎϬΘϧ΍ΪόΑϭ
 ϰϨϧ΃ϭΓΩΎόδϟΎΑϯέϮόηϰϓ˱ΎΒΒγΎϫήϴϏϭΔΒϴΠόϟ΍ϭΔΒϳήϐϟ΍κμϘϟ΍ϩάϫΖϧΎϛΎϤϛϦϜϟϭ
 ϻϰϨϧϷ ϰϨϣ ϰ΋ΎϗΪλ΃ ΓήϴϏ ϯΪϤϟ ΓήϤΘδϤϟ΍ ϰΒϋΎΘϣ ΐΒγ ΖϧΎϛ ϦϳήΧϵ΍ Ϧϋ ϒϠΘΧ΃
 ΐΤϟ΍ϞϛϢϬϟϦϛ΃ΖϨϛϰϧ΃ϢϏέϢϬϴϠϋήΒϜΗ΃ϰϨϧ΃΍ϭέϮμΗϭϢϬϋ΍ήλϭϢϬΑΎόϟ΃ϢϬϛέΎη΃
 ϥ΃ ΎϧΪΟϭ ΎϨϫϭ ϢϬΑΎόϟ΃ ΔγέΎϤϣϭ ϢϬΗήϳΎδϣϰϠϋ ϯϮϗ΃ ϻ ϒϴόο Ϟϔρ ϰϨϜϟϭ ήϳΪϘΘϟ΍ϭ
 Ϧϣ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ϢϜϟ΍ ΍άϬΑ ϪΘϟϮϔρ ϡϼΣ΃ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ήϛάϳ ΍ΫΎϤϟ Ϯϫϭ ˱ΎϤϬϣ ˱ ϻ΍Άγ ϙΎϨϫ
                                   ˮϦϛΎϣϷ΍ϭϞϴλΎϔΘϟ΍

 ϰϫϞϴλΎϔΘϟ΍ϩάϬϓΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΪϨϋϕήϔϟ΍ήϬψϳΎϨϫϪϧϷΔΑΎΟϹ΍ΎϧΪΟϭϭ
 ϪϘϴϘΤΘϟ ˱ΎϓΪϫϢϬϣΎϣ΃ϝΎϔρϷ΍ϞϛϊπϳϻϦϜϟϢϠΤϳϻϞϔρϦϣΎϣϪϧ΃ϰϨόϤΑΔλϼΨϟ΍
 ϪΗέΎϳΰΑ ϪϣϼΣ΃ ϼΜϣ ΪόΑ ΎϤϴϓ ϪϘϘΣϭ ϻ· ˱΍ΪΣ΍ϭ ˱ΎϤϠΣ ϙήΘϳ Ϣϟ ϮϬϓ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ Ύϣ΃

                    11
 ϢψόϣΎϬϴϓϢϠόΗΔϠϳϮρΓήΘϓϙΎϨϫϡΎϗ΃ϭΪϨϬϠϟήϓΎγΎϣΪϨϋΪόΑΎϤϴϓΎϬϘϘΣϰΘϟ΍ϭΪϨϬϠϟ
 Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ ΕΎΑΎϐϟ΍ Ϧϋ ϪϣϼΣ΃ϭ ΔϳΪϨϬϟ΍ Ε΍ΩΎΒόϟ΍ϭ ϥϮϨϔϟ΍ ϞΜϣ ΔϳΪϨϬϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ έ΍ήγ΃
 ΓήϴϬθϟ΍ϪΗέΎϳίϰϓΪόΑΎϤϴϓϞόϔϟΎΑϪϘϘΣΎϣϮϫϭΔϳήτϔϟ΍ϥΎδϧϺϟΔϴϟϭϷ΍ΓΎϴΤϠϟϪΒΣϭ
                   ϡ΍ΪϗϷ΍ϰϠϋ΍ήϴγΎϬϨϣΩΎϋϰΘϟ΍ϭΎϴϘϳήϓ΃ςγϭϰϟ·

 ΐΣΔμϗϰϓϕέΎϏϰϧ΃΍ϮϤϠϋΎϣΪϨϋϪΗΎϳΎϜΣϞλ΍Ϯϳϥ΃ϰϠϋϢϫΪϘΣϭϢϬϘϨΣΩ΍ίϦϜϟϭ
 ϢϠδϟ΍ήϴΑϰϓϥ΍ήϴΠϟ΍˯ΎϨΑ΃ϭϰ΋ΎϗΪλ΃ϭΎϧ΃ϊϤΠΘϧΎϨϛΪϗϭˬΎϬϴϠϋϥϮϠΗΎϘΘϳ΍ϮϧΎϛΓΎΘϓϩΎΠΗ
 ί΍ήΑϹ ϯέΎΒΘϧϭ ΎτϨτΑ ϮϠΤϟ΍ ωέΎη ϰϓ ϰϧ΍ήϴΟϭ ΔγέΪϤϟ΍ ϰϓ ϰ΋ΎϗΪλ΃ ϢϬϤψόϣ ϥΎϛϭ
 ΔϨΑ΍ ήϘηϷ΍ ήόθϟ΍ Ε΍Ϋ νΎϴΒϟ΍ ΔόλΎϧ ΓΎΘϔϟ΍ ϚϠΗ ΎϨόϣ βϠΠΗ ΖϧΎϛϭ ΎϨϣ Ϟϛ ΐϫ΍Ϯϣ
 Γέ΍Ω· ϥϭΎόϣ ϞϤόϳ ΎϫΪϟ΍ϭϭ Ε΍ϮϨγ ϊδΗ ΎϫήϤϋϭ ΍ΪΟ ΔϠϴϤΟ ΖϧΎϛϭ «ΔϴϟΪϋ» ϥ΍ήϴΠϟ΍
 ήΧ΁Ϟϔρϯ΃ϭϥ΍ήϴΠϟ΍˯ΎϨΑ΃ϰϠϋΎϬΑΕΰϴϤΗϭΖϗϮϔΗϰΘϟ΍ϰΒϫ΍ϮϣΎϫήϬΒΗΖϧΎϛϭΔϴϋ΍έί
                                       ˬϯήϤϋϰϓ

 -ϼϴϤΟϰΗϮλϥΎϛ -ΖόϓέΪϤΤϣΦϴθϟ΍ΕϮλϪΒθϳΕϮμΑϥ΁ήϘϟ΍΃ήϗ΃ϭϰϨϏ΃ΖϨϛΪϘϓ
 ϯΪΧ ϰϓ ϰΗΎϴΣ ϰϓ ΔϠΒϗ ϝϭ΃ϰϨΘϠΒϗ ϥ΃ ΪόΑ έϮόθϟ΍ βϔϧ ϰϨϟΩΎΒΗ ΎϬϧ΃ ΖϤϠϋ ΎϫΪόΑϭ
 ΖϧΎϛΪϘϓϝΎϴΨϟ΍ϰΣϭϦϣΕΎϳΎϜΣ -Ε΍άϟΎΑΎϬϟϭ –ΎόϴϤΟϢϬϟϰϜΣ΃ΖϨϛˬϢϠδϟ΍ήϴΑΖΤΗ
 ϩέΎϜϓ΃ ΕΎϨΑ Ϧϣ Δμϗ ϰϜΤϳ ϥ΃ Ϟϔρ Ϟϛ Ϧϣ ΐϠτΗϭ ΎϨϨϴΑ ϰΘϴΗήϔϧ ϭ΃ ΍ήΗΎΑϮϴϠϜϛ βϠΠΗ                                             PT
 ΖϧΎϛϰΘϳΎϜΣϰϬϧ΃ϥ΃ΪόΑϭΎϤ΋΍ΩίϮϔΗϰΘϟ΍ϰϫϰΘϳΎϜΣΖϧΎϛϭΎϬΒΣϖΤΘδϳϦϣϯήΘϟ
                    έΎϬΒϧ΍Γήψϧϥϵ΍ϰΘΣΎϬδϧ΃ϢϟΓήψϧϰϟ·ήψϨΗ


                                            Y
                                          ˷                                    EG
 ΖϔθΘϛ΍ϰϨϨϜϟϭΕΎϳΎϜΤϟ΍ϭκμϘϟ΍ϩάϫέΎϜϓ΃ϰϨϴΗ΄ΗΖϧΎϛϒϴϛϑήϋ΃ϻϰϨϧ΄ΑϢδϗ΃ϭ                                   R
 ΎϬϧϷ ୯ ΪϤΣ΃ ΖϨϛ ΎϤ΋΍Ωϭ ϝΎϔρϷ΍ ϰϗΎΑ ϰϠϋ ϕϮϔΗϷ ϰϨόϓΪϳ ϥΎϛ Ύϣ Ϯϫ ΎϬϟ ϰΒΣ ϥ΃                             TA
 Ϧϣϭ ΎϨΗϮϗ ϯΪϣ ϑήόΘϟ ωέΎμΘϧϭ ίέΎΒΘϧ ϥ΃ ΖΒϠρ ΍Ϋ· ΎϬϧϷ ϚϟΫϭ ˱Ύμμϗ ϊϤδΗ ϥ΃ έΎΘΨΗ
 ϊϟϭ΃ ΖϨϛ έϮϬθϟ΍ϭ ϡΎϳϷ΍ ϯΪϣ ϰϠϋϭ ˬΔϟΎΤϣ ϻ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ήδΧ΄γ ΖϨϜϓ ΎϬΒΣ ϖΤΘδϳ


                            S
 ϰΗϮΧ· ϝ΄γ΃ ΖϨϛϭ ΍ήϴΜϛ ΕήϜϓ ˱ΎΌϴη ΎϬϳΪϫ΃ ϥ΃ ΕΩέ΃ ΎϣΪϨϋϭ ϰΑ ΎϬΑΎΠϋ· Ω΍Ωί΍ϭ ΎϬΒΤΑ                   KO
  ‫»ﻗﺼﺔ‬ϪϴϠϋ΍ϮϘϠρ΃ϭΎόϴϤΟΔγέΪϤϟ΍ϭωέΎθϟ΍ϝΎϔρ΃ΚϳΪΣέΎλϯάϟ΍ˬήϣϷΎΑ΍ϮϤϠϋϦϳάϟ΍


                  E
 ˱ΎΑΎΘϛ ϥΎϛ ϯάϟ΍ ˬΔϳΪϬϟ΍ ωϮϧ ϰϠϋ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓ ϰϳ΃έ ήϘΘγ΍ ϦϜϟϭ «ΔϠϳΪϋϭ ΩϮϤΤϣ ΐΣ        M
 ΎϬϴϠϋΖϠμΣΔϳΪϫϝϭ΃ϰϨϳΪϬΗΎϬΗΪΟϭΔϠϴϠϗϡΎϳ΄ΑΎϫΪόΑϭΐΤϟ΍ϰϓέΎόη΃ϰϠϋϯϮΘΤϳ
 ΖϨϛϰϧϷ΍ΪΟϪΑΖΣήϓϭ «ήϴϐλΝΎϋϞϴϓ»ϦϋΓέΎΒϋΖϧΎϛϭήΧϵ΍βϨΠϟ΍ϦϣϰΗΎϴΣϰϓ


      BY
                                ΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ΐΣ΃ -ΕήϛΫΎϤϛ -
 eU   P
 ϦϣϞϴΤΘδϤϟ΍΍ϮϠόϓϦϳάϟ΍ϝΎϔρϷ΍ϊϴϤΟϰϠϋ ˱ΎΒόλϥΎϜϓ΍ΪΟΔϠϴϤΟΖϧΎϛΔϠϳΪϋϥϷϭR
 ΍άϫ΍ϭΪϫΎηΎϤϠϛ΍ϮϧΎϛϭˬϢϬϴϠϋϰϨΘϠπϓΎϬϧ΃΍ϮϗΪμϳϥ΃ΓΪΣ΍ϭΓήψϧϢϬϴϟ·ήψϨΗϥ΃ϞΟ΃
 ϪϤϫ Ϧϣ» ΓέΎΒϋ ΍ϭΩΩήϳ ϥ΄Α ϰΘϘϳΎπϣ ϰϓ ΍Ϯϋήηϭ ˬϥϮ˷ϨΠϳ ΎϬϧϮϴϋ ϭ΃ ϰϧϮϴϋ ϰϓ ΐΤϟ΍
                                ˵
 ΍ϭΪΠϳϢϟϭϢϬπόΑϊϣ΍ϮϘϔΗ΍ΔϳΎϬϨϟ΍ϰϓϭˬϦϴΘϨδΑϰϧήΒϜΗΖϧΎϛΎϬϧϷϚϟΫϭ» Ϫϣ΃Ω΃ΐΤϴΑ
 ϰΗΩϮϋ ΪϨϋ ϢϬϗΎϔΗ΍ ΍ϭάϔϧϭ ΔϨΧΎγ ΔϘϠϋ ϰϧϮΑήπϳ ϥ΃ ϯϮγ ϰϨϣ ΍ϮμϠΨϳ ϰϜϟ ΔϘϳήρ
 ωέΎθϟ΍ϰϟϮΧΩϡΪόΑ «ϰϟΎϴϋϡϮγήϣϭϥΎϣήϓ»΍ϭέΪλ΃ϞΑϚϟάΑ΍ϮϔΘϜϳϢϟϭΔγέΪϤϟ΍Ϧϣ
 ϻϭ ΎϬϨϋ ΪόΘΑ΃ ϥ΄Α ϯΪϬόΗ ΪόΑ ΓΪϳΪη ΔΑϮόμΑ ΎϬϟ ΍ϮΨοέ ϰΘϟ΍ ΕΎοϭΎϔϤϟ΍ ΖϠΧΪΗ ϦϜϟϭ
 Ώήπϟ΍ ΔΒόϟ ϰϓ ϢϬΑέΎΣ΃ ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ϻϭ ΓϮϗ ϻϭ ϰϟ ϝϮΣ ϻ ϒϴόο Ύϧ΃ϭ ΎϬΘϳ΅έ ϝϭΎΣ΃
 ϰϣϮμΧΕϻϭΎΤϣϞϛϢϏέΕ΍ϮϨγϊΒδϟ΍ΕίϭΎΠΗΓήΘϓΐΤϟ΍΍άϫϰόϣεΎϋϭˬΏήΤϟ΍ϭ
 Ϊϗ΍άϫϝϭϷ΍ϰΒΣϥ·ϝϮϘΗϥ΃ϊϴτΘδΗϚϧ΃ϯ΃ˬωέΎθϟ΍ϦϣήϴΠϬΘϟ΍ϭΩήτϟ΍ϭΏήπϟ΍Ϧϣ
           ϡϼϓϷ΍ϭΕϼΠϤϟ΍ϭΐΘϜϟ΍ϭκμϘϟ΍ϊϣϯήΧϷ΍ΔϟϮϔτϟ΍ϕΎϓέϰϟ·Ϣπϧ΍

 Ε΃ΪΑΪϘϓΎϫέΎϤΛϰΗΆΗΓ˯΍ήϘϟ΍Ε΃ΪΑϭΔϴϬϴΟϮΘϟ΍ΎϬϴϠϋϖϠτϳϥΎϛΎϤϛϭ΃ΔϳϮϧΎΜϟ΍ΖϠΧΩϢΛ
 Ε΄θϧ΃ ϰϧ΃ ΔΟέΪϟ ϡϮϠόϟΎΑ Ύπϳ΃ ΕΎϣΎϤΘϫ΍ ΕήϬυϭ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ϭ κμϘϟ΍ϭ ήόθϟ΍ ΔΑΎΘϛ ϰϓ
 ϰΘϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ϰϓ έΎϬϧ Ϟϴϟ ϰδϔϧ ΖϗήϏ΃ϭ ϝΰϨϤϟ΍ ϡϭέΪΑ ϞΧ΍Ω έΎΒΘΧ΍ ϞϤόϣ
 Ϟϛ Γήϴϐλ Ε΍έΎΠϔϧ΍ϭ ϖ΋΍ήΤϟ΍ ξόΑ ΙϭΪΣ ΐΒδΑ Γήϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϰΗΎϴΤΑ ϯΩϮΘγ ΖϧΎϛ
 ίΎϬΟϭ ΕΎϳέΎτΒϟ΍ϭ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ ϞΜϣ ΎϬΑ ΎϓϮϐη ΖϨϛ ϰΘϟ΍ ϡϮϠόϟΎΑ ϰδϔϧ ΖϗήϏ΃ϭ ΓήΘϓ
 ΡΎΗέ΃ϻΖϨϛϰϨϧ΃ϯ΃ˬΓΰϬΟϷΕΎϋ΍ήΘΧ΍άϴϔϨΗϭϕέϮϟ΍ϰϠϋϢγήϟ΍ϭϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ϭήϴτϘΘϟ΍
         ..ϰϠϋϪϓϮΨϟϞϤόϤϟ΍΍άϫϊϴΒϳϥ΃ϰϟ·ϯΪϟ΍ϭϊϓΩΎϣϮϫϭΓίΎΟϹ΍ΓήΘϓϰϓ

                    12
 ϞΧ΍ΩΓήϣϝϭϷΎϫέϮλΖϳ΃έϰΘϟ΍Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ΕΎΑΎϐϟ΍ΓέΎϳίΎϤ΋΍ΩϰϨϤΗ΃ΖϨϛϰϨϧ΃ήϛάΗ΃ϭ
 ήϴΒϜϟ΍ΏΎΘϜϟ΍΍άϫΖΤϔμΗΪϗϭΔϳϮϧΎΜϟΎΑΔόΑ΍ήϟ΍ΔϨδϟ΍ϰϓϩΎϨγέΩϯάϟ΍Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ΏΎΘϛ
 ϥΎϛ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΓΩΎϣ ϰϓ αέΪϤϟ΍ ϝ΄δϳ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋϭ ˬΕ΍ήϣ ήθϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪϳΪη ϡΎϤΘϫΎΑ
 ϑήΣϞϛϊοϮϣϢϠόϳϮϬϓΩϮϤΤϣϰϔτμϣήϴϏΐϴΠϳϥ΃ΪΣ΃ϊϴτΘδϳϦϟϥϮϟϮϘϳϊϴϤΠϟ΍
 Ω΍ϮϤϟ ΐΤϣ ϰϨϧ΄Α ΔγέΪϤϟ΍ ϰϓ ΓήϴΒϛ ΔόϤγ ϰϠϋ ΖϠμΣ ϰϨϧ· ϰΘΣ ΏΎΘϜϟ΍ ϞΧ΍Ω
 ϰϓ ΔγέΪϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϭϷ΍ ΖϨϛ ϰϨϧ΃ ϰϓ ˱ΎΒΒγ ϥΎϛ ΍άϫϭ» ϡϮϠόϟ΍ϭ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍
 ϚϟάΑϒΘϛ΍ϢϟϭΎϳήϴΠϴϧϭϥ΍ΩϮδϟ΍ΏϮϨΟΔλΎΧΔϔμΑϭΎϴϘϳήϓ΃Ϧϋ΍ήϴΜϛΕ΃ήϗϭ «ΔϳϮϧΎΜϟ΍
 ϦϴϧΎϨϔϟ΍ έΎΒϛ Ϧϣ ϻΪΑ ϰΗήΠΣ ΎϬΑ ϦϳίϷ ΔϴϘϳήϓϷ΍ ΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ϭ ΩϭήϘϟ΍ έϮλ ωΰϧ΃ ΖϨϛ ϞΑ
 ϞΧ΍Ω ΎϬϧϮϘϠόϳ ϰΗϮΧ· ϥΎϛ ϰΘϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎοΎϳήϟ΍ ϝΎτΑ΃ϭ ΓήϜϟ΍ ϡϮΠϧϭ ϦϴΑήτϤϟ΍ϭ
                                          ϢϬΗ΍ήΠΣ

 ΎϬΘγ΍έΩΖϧΎϛϰΘϟ΍ΓήϫΎϘϟ΍ΔόϣΎΟΐτϟ΍ΔϴϠϜΑΖϘΤΘϟ΍ΔϳϮϧΎΜϟ΍ΔϠΣήϤϟ΍ϰϓϰϗϮϔΗΪόΑϭ
 ήϣϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΪϳΪθϟ΍ ϰϠϫ΃ ν΍ήΘϋ΍ ϰϟ· ΔϓΎο· Ϧπϣ ΩϮϬΠϣ ϰϟ· ΝΎΘΤΗϭ ΔϴγΎϗ
 Ε΍ϮηΎΒϟ΍ϭ ˯΍έίϮϟ΍ ΝήΨΗ ΖϧΎϛ ϰΘϟ΍ -ϕϮϘΤϟ΍ ΔϴϠϜΑ ϰϗΎΤΘϟ΍ ϰϓ ϥϮΒϏήϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧϮϜϟ
 ΎΒϴΒρϥϮϛ΃ϥ΃ήϴϏΐτϟ΍Δγ΍έΩϦϣϯήΧ΃ϑ΍Ϊϫ΃ϰϟϥΎϛϪϧϷϚϟΫϞϛΖϠϤΤΗϭ -ΎϬΘϗϭ
 Ϧγ ϰϓ ϰϨΘΒΣΎλ ϦϴϘϴϟ΍ ϭ΃ ϥΎϤϳϹ΍ ϰϟ· Ϛθϟ΍ Ϧϣ ϰΘϠΣέ ϥ΃ ϖΑΎδϟ΍ ϰϓ ΕήϛΫ ΎϤϜϓ
                                         Γήϴϐλ                                              PT
 ˯ΎϴηϷ΍ϞϛϰϠϘϋϞΒϘΘϳϥ΃ΎϴόϴΒρϦϜϳϢϟˬϰϟϮΣέϭΪϳΎϣϢϬϓ΃ϥ΃Ϊϳέ΃ϰϧϷήϬυϚθϟ΍
                                     EG       Y
 Ύϧ΃ϭϰϧϮϤϠϋϢϫϞΒϗϦϣϪΗήϛΫϯάϟ΍ήϴϬθϟ΍ϰϟΎΜϣϼΜϣΔϟϮϬδΑΔΛέ΍ϮΘϤϟ΍Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ
 ϩΪΟϭ΃ϦϣϭϪόϨλϦϣϪϟΩϮΟϮϣϭωϮϨμϣϞϛϖϟΎΧϪϟΎϴϧΪϟ΍ ϰϓϕϮϠΨϣϞϛϥ΃ήϴϐλ


                                    R
 ΍ΫΈϓˮϩΪΟϭ΃Ϧϣϭ୯ϖϠΧϦϤϓϪϘϟΎΧϪϟ˯ϰηϞϛϥΎϛ΍Ϋ·ΩΎϨϋϰϓϝ˯ΎδΗ΃Ύϧ΃ΖϨϜϓ                             TA
 ΎϴϧΪϟ΍ϞΜϣήΧ΁˯ϰηϯ΃ϥ΄ΑϥϮϨϣΆΗϻ΍ΫΎϤϠϓϪΗ΍άΑΩϮΟϮϣϪϧ΄ΑϥϮϨϣΆϣϢϜϧ΄ΑϰϧϮϤΘΒΟ΃
                                   ϪΗ΍άΑϰΗ΃Ϊϗ


                            S
                    KO
 ΎϬϴϠϋϢϤλ΃ΖϨϛΓΪϘόϤϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍ϩάϫϭΔϴϨϫάϟ΍Ε΍ήϔτϟ΍ϩάϫϥ΃ϞΒϗϦϣΕήϛΫΎϧ΃ΎόΒρ


                   E
 ϦϣΪϳΰϳϦϴϘϳϰϟ·Ϟλ΃ϥ΃ϞΟ΃ϦϣϦϜϟϭΓέϮτΘϤϟ΍ϩέΎϜϓ΃ϭϰϠϘόΑϮϫΰϟ΍ϞϴΒϗϦϣβϴϟ        M
 ϖϘΤΗΎϣϮϫϭΔϴϠϜϟ΍ϩάϬϟϯέΎϴΘΧ΍ΏΎΒγ΃ΪΣ΃ϯήϴϜϔΗΏϮϠγ΃ϭ΃ϯέΎϜϓ΃ΖϧΎϛϭϰϧΎϤϳ·
 ΎϬΟϼϋ Δϴϔϴϛϭ ν΍ήϣϷ΍ ΐΒδΗ ϰΘϟ΍ ΎϳήΘϜΒϟ΍ ϰϠϋ ΖϓήόΗ ϥ΃ ΪόΒϓ ΪόΑ ΎϤϴϓ ϞόϔϟΎΑ


      BY
 Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϧ ΕΪΟϭ ΕΎϋΎδϟΎΑ ΔΣήθϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΚΜΠϟ΍ ϡΎϣ΃ ϰϓϮϗϭ ΪόΑϭ


     P
 ϰϟ·ϭΎϨΌΟϦϳ΃Ϧϣ΍ΪϴΟΖϓήϋϭϰϟϮΣέϭΪϳΎϣϞϛϭΓΎϴΤϟ΍ϚϠϓϰϓέϭΪϳΎϣϞϛϦϋΔΑΎΟϺϟ eU
      ϥΎϤϳϺϟΔϴϘϴϘΤϟ΍Δϳ΍ΪΒϟ΍ΔΣήθϤϟ΍ϰϓΕϮϤϟ΍ϡΎϣ΃ϑϮϗϮϟ΍ϥΎϛϭΐϫάϨγϦϳ΃RήΧ΁ϭΎϬϠΧΪϳΐϟΎρϝϭ΃ΖϨϛΪϘϓˬΔΣήθϤϟΎΑΓΪθΑΖϘϠόΗΐΒδϟ΍΍άϬϟϥ΃ϚΤπϤϟ΍Ϧϣϭ
 ϰϠϋ ΍ϮϘϠϏ΃ϭ ΖϗϮϟΎΑ ήόη΃ Ϣϟϭ ΔΣήθϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΖϨϛ ϡΎϳϷ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϰϓϭ ˬΎϫέΩΎϐϳ Ϧϣ
 Ώ΍ϮΑϷ΍ΕΪΟϭϭϞϤόϟ΍ϦϣΖϴϬΘϧ΍ΎϣΪϨϋϰϨϜϟϭϯΩϮΟϮΑ΍ϭήόθϳϭ΃ήόη΃ϥ΃ϥϭΩΎϬΑ΍ϮΑ΃
 ϰΘΣ ΔϋΎγ ϊΑέ ΓΪϤϟ ϰΗϮλ ϰϠϋ΄Α α΍ήΤϟ΍ ϰϠϋ ΖϳΩΎϧ ΍ΪΟ ˱΍ΩέΎΑ ϮΠϟ΍ ϥΎϛϭ ΔϘϠϐϣ
 ϰϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϰϓ ΔϴϠϜϟ΍ ˯ΎΟέ΃ ϞΧ΍Ω ΩΩήΘΗ ΔμϘϟ΍ ΕέΎλϭ Ώ΍ϮΑϷ΍ ϰϟ ΍ϮΤΘϓϭ ϰϧϮόϤγ
 ϞΒϗ ΍ΪϴΟ ΔΣήθϤϟ΍ ΍ϮμΤϔΘϳ ϥ΄Α Ϧϣϸϟ ΕΎϤϴϠόΗ ΔϴϠϜϟ΍ ΪϴϤϋ έΪλ΃ ΔμϘϟ΍ ϚϠΗ ΐΒδΑϭ
 ϥ΄ΑΔΒϠτϠϟΡήθϳϕΩΎλέϮΘϛΪϟ΍ϥΎϛϭ΍ήΧ΄ΘϣΓήϣΕ΍ΫΝέΪϤϟ΍ϰϟϮΧΩΪϨϋΖΌΟϮϓϭΎϬϘϠϏ
 ϰΠΣήθϤϟ΍ΐϘϟ ϰϠϋϥϮϘϠτϳϊϴϤΠϟ΍ΕΪΟϭΎϫΪόΑϦϣϭ «‫»ﻣﺸﺮﺣﺠﻰ‬ΎϳϞΧΩ΍ϰϟϝΎϗ
           ˷
                          ΐϴΠόϟ΍ϢϠόϟ΍΍άϬΑϭ΢ϳήθΘϟΎΑΖϘϠόΗϭ

 ‫˰˹˾ ﻗﺮﺷﺎ‬Α Ζϴϣ ϥΎδϧ· ΔΜΟ ˯΍ήθΑ ΖϤϗ ΢ϳήθΘϟ΍ϭ ΚΜΠϠϟ ϰϘθϋ Ϧϣ ϰϨϧ΃ ήϛάΗ΃ϭ
 Ϟϛ΂Θϟ΍ϦϣΔΜΠϟ΍φϔΤΗϰΘϟ΍ϦϴϟΎϣέϮϔϟ΍ΓΩΎϣϩήϤϐΗϪϧϷϼϴϘΛϪϧίϭϥΎϛϭΔΑϮόμΑϪΘϠϤΣϭ
 ΩήΠϤΑϭ ΎϬϠϤΣ΃ ϰΘϟ΍ ΔΜΠϟΎΑ ΍ΪΟ Ϊϴόγ Ύϧ΃ϭ ϝΰϨϤϟ΍ ϰϟ· ΖΒϫΫϭ ΔϬϳήϛ ΔΤ΋΍έ έ΍Ϊλ· ϭ΃
 ϰϣ΃ϰϨΗΪϫΎηΎϣΪϨϋϭΎϬϔθϨϳϰϜϟϦϴϟΎϣέϮϔϟ΍ϦϣνϮΣϰϓΎϬΘόοϭϰΗήΠΣϰϟϮΧΩ
 ΖϗΎϓ ΎϣΪϨϋϭ ΎϬϟ Ζϋήγ΃ϭ ϰϋϮϟ΍ ΕΪϘϓϭ ϑϮΨϟ΍ϭ ϊϠϬϟ΍ ΎϬΑΎλ΃ϭ «ΕϮμϟΎΑ Ζόϗέ»
 ϡ΍ήΣ Ζϴϣ ϡΩ΁ ϰϨΑ ˮϯΩ ΖϴΒϟ΍ ΎϬΒϳΎΟ Ζϧ΍ ϰϠϟ΍ ΔΒϴμϤϟ΍ Ϫϳ·» ϰϬΟϭ ϰϓ ΖΧήλ
                  ϩΪϛϰϓϞϤόϳΪΣΕϮϣ΃ΎϤϟϰοήΗϚϴϠϋϡ΍ήΣϚϴϠϋ
                     ˷

                    13
 ΎϫΪϳΖϠΒϗϭΖϟΎϗΎϤϣΖϜΤπϓ «ϪΘΜΟεϮϘϠϣϭήΑΎϘϤϟ΍΍ϮΣ΍έϪϠϫ΃Ϯϟ ϞϤόϟ΍Ϫϳ·ϰϘΒϳϭ
 ήϛ΍Ϋ΃ ϥ΃ ΪΑϻ ϰϣ΃ Ύϳ ϰϨϴΤϣΎγ ΎϬϟ ΖϠϗϭ ΎϬϋΰϓ ϰϓ ΖΒΒδΗ ϰϧϷ ΡΎϤδϟ΍ ΎϬϨϣ ΐϠρ΃
 ϦϣΕΎϋΎγΪόΑϭˬϕϮϔΘΑ΢Πϧ΃ϰϜϟϒϴμϟ΍ΓίΎΟ·ϝ΍Ϯρ΢ϳήθΘϟ΍αϭέΩΔΜΠϟ΍ϩάϫϰϠϋ
 ϰϠϋ ϦϜϟϭ ΖϴΒϟ΍ ϰϓ ΔΜΠϟ΍ ϰϘΒΗ ϥ΃ ϰϠϋ ΖϘϓ΍ϭ ϰΤϟΎμϟ ΍άϫ ϥ΄Α ΎϬϋΎϨϗΈΑ ΕϻϭΎΤϤϟ΍
 ΎϬϨϣ ΏήΘϘΗ Ϧϟ ΎϬϧϷ ΖϴΒϟΎΑ ΎϫΩϮΟϭ ΓήΘϓ ϝ΍Ϯρ ϰδϔϨΑ ϰΗήΠΣ ϒϴψϨΘΑ ϡϮϗ΃ ϥ΃ ρήη
 εΎϋ Ζϴϣ ϞΟέ ϥΎδϧ· ΔΜΟ ϯήϳήγ ΖΤΗ Ζόοϭϭ ϰΗήΠΣ ΏΎΑ ϰϠϋ ΖϘϠϏ΃ϭ ΖϘϓ΍ϭϭ
 ΓΪπϨϣ ϰϠϋ ΎϬόοϮΑ ϡϮϗ΃ ϡϮϳ Ϟϛ ΖϨϛϭ ϒϴμϟ΍ ΓίΎΟ· ΓήΘϓ ϝ΍Ϯρ ήϬη΃ ΔόΑέ΃ ϰόϣ
 νϮΤϟ΍ϰϓήϳήδϟ΍ΖΤΗΎϬόο΃˯ΎϬΘϧϻ΍ΪόΑϭ΢ϳήθΘϟ΍ΐΘϛαέΩ΃ϭΎϬϴϠϋΏέΪΗ΃ϭ΢ϳήθΘϟ΍
                                   ϦϴϟΎϣέϮϔϟΎΑ˯ϰϠϤϟ΍

 ΔόΑέ΃ϝ΍ϮρΎϬΑϞϤόϟ΍ϦϣΔϠϬϠϬϤϟ΍ΔΜΠϠϟΝΎΘΣ΃ϻΖΤΒλ΃ϒϴμϟ΍ΓίΎΟ·ΓήΘϓ˯ΎϬΘϧ΍ΪόΑϭ
 ΎϬϤη΃ΖϠϠυϰΘϟ΍ϦϴϟΎϣέϮϔϟ΍ΔΤ΋΍έϦϜϟϭ ˱Ύηήϗ ˺˾˰Αϰ΋ΎϗΪλ΃ΪΣϷΎϬόϴΒΑΖϤϘϓήϬη΃
 ϦϣΞϟΎϋ΃ΔϠϳϮρΕ΍ϮϨγΎϫΪόΑΖϠϠυΚϴΣΔϴΤλΔϣί΃ϰϓϰϟΖΒΒδΗήϬη΃ΔόΑέ΃ϝ΍Ϯρ
      ϯήϴϜϔΗΔϘϳήρήϴϴϐΗϰϓήϴΒϛϞπϓΎϬϟΔΣήθϤϟ΍ϭΚΜΠϟΎϓΔϴΒόθϟ΍ΕϻΰϨϟ΍

 ϰϠϋ ΎϬΑ ήϔϜϳ ϭ΃ ςΨϟ΍ ϝϮρ ϰϠϋ ˯ΎϴηϷΎΑ ϦϣΆϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ϰϘϴϘΤϟ΍ ήϜϔϤϟ΍ ϥϷ ϚϟΫϭ
 ΎϤ΋΍ΩϭΖϧΎϛΎϤϬϣ˯ΎτΧϷ΍΢Τμϳϭ˯ΎϴηϷ΍ϰϓΎϤ΋΍ΩήψϨϟ΍ΪϴόϳϪΘόϴΒτΑϪϨϜϟϭςΨϟ΍ϝϮρ                                            PT
 Ϧϣ ˯ϰη Ϟϛ ϥϷ Ϛη ϯ΃ ϼΑ ΔϴΒϠϗ ΓήψϨΑ ˯Ύϴηϸϟ ϥϭήψϨϳ Ϧϳάϟ΍ Ϧϋ ϥϭήϜϔϤϟ΍ ϒϠΘΨϳ
 ϩέ΍Ϯθϣ΃ΪΒϳϦϴΣϯΩΎόϟ΍ϭϰόϴΒτϟ΍ϥΎδϧϹ΍ϭβϜόϟ΍ϪϟΖΒΜϳϰΘΣϚθϠϟνήόϣϢϬϟϮΣ
                                    EG       Y
 ϻϭ ήΧ΁ ˯ϰη ϯ΃ βϴϟϭ ΓήηΎΒϣ ϪϣΎϣ΃ ϰΘϟ΍ ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎϤϠδϤϟΎΑ ΃ΪΒϳ ϮϬϓ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϠΣέϭ
 Ύϫ΍ήϳϰΘϟ΍ϰϫϪδΣΖΤΗϊϘΗϰΘϟ΍˯ΎϴηϷ΍ϦϜϟϭ «ϰΘϣϭϒϴϛϭ΍ΫΎϤϟ»˰ΑϩήϴϜϔΗϞϐθϳ


                                   R
 Ε΃ΪΑϭ ΔϴϨϴΗϭήϟ΍ϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ϰϠϋ ΕΩήϤΗ ϰϨϜϟϭ ΎϬϨϣ ϢϠόΘϳϭ ΎϬόϤδϳϭ                            TA
 ΐτϟ΍ΔϴϠϛΩ΍ϮϣϰϓϰϛΎϤϬϧ΍ϢϏήϓΎϬϨϋΔΑΎΟ·ΪΟ΃ϻΎϤ΋΍ΩΖϨϛϰΘϟ΍ΔϠΌγϷ΍Ρήρϰϓ
       ϦϴϘϴϟ΍ϦϋΚΤΒϟ΍ϰϓϰΘϠΌγϷΕΎΑΎΟ·ϦϋΚΤΒϟ΍ΎϤ΋΍ΩϰϨϠϐθϳϥΎϛϪϧ΃ϻ·


                           S
                   KO
 ϰϘϴγϮϤϟ΍ΐΣ΃ήϐμϟ΍άϨϣΖϨϛΪϘϓΎϬΒΣ΃ΖϨϛΕΎϳ΍ϮϫΔγέΎϤϣϦϋ΍άϫϞϛϰϨόϨϤϳϢϟ


                  E
 ϥ΃ϦϜϤϤϟ΍Ϧϣϭΐτϟ΍ΔϴϠϛϰϓ΍ϮΟήΨΗϦϴϧΎϨϔϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϥ΃ΕΪΟϭϭ˱ ϼϴϤΟϰΗϮλϥΎϛϭ       M
 ΖϴϤϟ΍ϰϟ·Ώήϗ΃ϢϫϭΕϮϤϟ΍ϡΎϣ΃ϑϮϗϮϟ΍ϮϤ΋΍Ω˯ΎΒρϷ΍ϥ΃ϰϟ·ϚϟΫϞϛϰϓΐΒδϟ΍ϊΟήϧ
 ήϔϳ ϯάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϰϓ ήθΒϟ΍ Ρ΍ϭέ΃ ξΒϘϳ Ϯϫϭ ΕϮϤϟ΍ ϢϬϨϴϋ΄Α ϡϮϳ Ϟϛ ϥϭήϴϓ ϦϳήΧϵ΍ Ϧϣ


      BY
 ΐϴΒτϟ΍ ϥ΃ ϦϴΣ ϰϓ ˯ΎϗΪλϷ΍ϭ ϦϴΑήϗϷ΍ Ώήϗ΃ϭ ΏέΎϗϷ΍ ϰΘΣ ϥϮϟϭήϬϳϭ ϪϨϣ ϊϴϤΠϟ΍ Ϫϴϓ


     P
 ϪϴϨϴϋϰϓϕΪΤϳϭ ΕϮϤϟ΍ϪΟ΍Ϯϳϯάϟ΍ΪϴΣϮϟ΍ϮϫΔϳήθΒϟ΍ϪΑϰΗ΄ΗϥΎδϧ·ϊΠη΃Ϊόϳϯάϟ΍ eU
  ϪϠϴΣέϭϥΎδϧϹ΍ΩϼϴϣήπΤϳϯάϟ΍ΪϴΣϮϟ΍Ϫϧ΃Ϧϋϼπϓ΍άϫξϳήϤϟ΍ΫΎϘϧ·ϻϭΎΤϣϭΎϳΪΤΘϣRϰϫ ϞόϔϟΎΑϭ ΩϮΟϮϟ΍ Ϧϣ ϪϋΩϮϳ Ϧϣ ήΧ΁ ˱Ύπϳ΃ϭ ΩϮΟϮϟ΍ ϰϓ ϥΎδϧϹ΍ ϞΒϘΘδϳ Ϧϣ ϝϭ΃ϭ
 έΎϘϴγϮϤϟ΍ϭΐΗΎϜϟ΍ϪϤγ΍˱΍ήϴΒϛ ˱΍ΩέΎϣΎϨϠΧ΍ΩϦϣΝήΨΗϥ΃ϰϠϋΓέΩΎϗϥϮϜΗΔΒϴϫέΕΎψΤϟ
 ϪΘϘθϋϯάϟ΍ϯΪϟ΍ϭϡΎϳ΃άϨϣϑϭήψϟ΍ϩάϫϞΒϗϰϠΧ΍ΩϥΎϨϔϟ΍ΪϟϭΪϗϭκϗ΍ήϟ΍ϭήϋΎθϟ΍ϭ
 ϰϟ·ΔϴΑΎδΤϟ΍ϡΎϗέϷ΍ϞϴϤΠϟ΍ϪΗϮμΑϝϮΤϳϥΎϛΪϘϓϰΗΎϴΣϰϓϝϭϷ΍ϡΎϬϟϹ΍έΪμϣϥΎϛϭ
 ϯήϋΎθϣ ΖϤΟήΗ ϰϨϜϟϭ ϦϴϔυϮϤϟ΍ ΕΎΑΎδΣϭ ϝΎϤϋ΃ ϊΟ΍ήϳϭ ΃ήϘϳ Ϯϫϭ ΔϠϴϤΟ ΕΎϤϐϧ
 ϩέ΍ϮΠΑΕ΄θϧϯάϟ΍ΎτϨτΑϯϭΪΒϟ΍Ϊϴδϟ΍ϡΎϘϣϞΧ΍ΩΔγϮϤϠϣϭΔϴόϗ΍ϭ˯Ύϴη΃ϰϟ·ΔϴϨϔϟ΍
 ϰΘϟ΍ϑϮϓΪϟ΍ϭϞΒτϟ΍ϭΔϴϓϮμϟ΍ΕϻΎϬΘΑϻ΍ϭΔϴϨϳΪϟ΍΢ϴη΍ϮΘϟ΍ϭήϛάϟ΍ΕΎϘϠΣϊϣϪΑΎΣέϰϓϭ
 ˯ΎϨΛ΃ ϰΘϓήϏ ϙΎΒη ϰϓ ϯΎϨϟ΍ ϰϠϋ ϑΰόϟ΍ ϖθϋ΃ Ε΃ΪΑ ϚϟΫ ΪόΑϭ ήϛάϟ΍ Ϟϫ΃ ΐΣΎμΗ
 ϞΑΎϨϘϟ΍ ΕϮλ ϯϭΩ ωΎϤγϭ Ε΍ή΋Ύτϟ΍ ϝϮΧΩ ϖΒδϳ ϯάϟ΍ ˯ϭΪϬϟ΍ϭ ϥϮϜδϟ΍ϭ ϡϼψϟ΍
 Ϧϣ ΝήΧϷ Ζϗϭ ΐδϧ΃ ΍άϫ ϥ΄Α ήόη΃ ΖϨϛϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ Ε΍έΎϏ Ε΍έΎΠϔϧ΍ϭ
 ϥΎϛϰΘϟ΍ϕΩΎϨΨϟ΍ϰϓ˯ΎΒΘΧϻ΍ϭϑϮΨϟ΍έϮόηϰϧΩϭ΍ήϳϥ΃ϥϭΩϯΎϨϟ΍ϑίΎϋΩέΎϣϰϠΧ΍Ω
        ΐτϟ΍ΔϴϠϛϰ΋ΎϬϨΑϡΎϳϷ΍ϩάϫϰϓΖϨϛϭΖϗϮϟ΍ϚϟΫϰϓΎϬϴϟ·αΎϨϟ΍ωέΎδϳ

 ΖγϮγ ΔϴΤΘϓ Δμϗ΍ήϟ΍ϭ ϰΗΎΠϨϤϜϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋ ϰτγϷ΍ ϰϠϋ ϑήόΗ΃ ϥ΃ έΪϘϟ΍ ˯Ύη Ϊϗϭ
 ϥϭΩ ΖϘϓ΍ϭϭ ΎϤϬΘϗήϔϟ Ϣπϧ΃ ϥ΃ ϰόϣ ΎϘϔΗ΍ϭ έϮϬτϟ΍ϭ Ρ΍ήϓϷ΍ ˯ΎϴΣϹ Δϗήϓ ΏΎΤλ΃ ΎϧΎϛϭ
 ϯϮϧ΃ ϻϭ ςϘϓ ϑΰόϟ΍ ϯϮϫ΃ Ύϧ΃ ΎϤϬϟ ΖϠϗ ϰϨϜϟϭ ΎϤϬΘθϫΩ έΎΛ΃ Ύϣ ΍άϫϭ ϯΩΎϣ ϞΑΎϘϣ
 ϰδϔϨϟ ϪΑ φϔΘΣ΃ ϥ΃ Ϟπϓ΃ ΖϨϛ ϰϘϴϘΤϟ΍ ΐΒδϟΎΑ ΎϤϫήΒΧ΃ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ϥΎϛ ˬϪϓ΍ήΘΣ΍

                    14
 ϥ΃ ΝΎΘΣ΃ ΖϨϛ Ύϧ΃ –ϰ΋ΎϬϧ ˯ϰη ϯ΄Α ϦϴϘϴϟ΍ϡΪϋ ϯήϴϜϔΘϟ΍ ϰϟΎόϔϧ΍ ΓϭέΫ ϰϓ ΖϨϛ ΪϘϓ
 ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋϰτγϷ΍ΖϴΒϟ΍ϰϟ·ϰΗ΄ϳϥΎϛϭϪϴϠϋϢϜΣ΃ϭϪΑήΟ΃˯ϰηϞϛˬΏέΎΠΘϟ΍νϮΧ΃
 ϰϓ ϭ΃ ΔϟΎϐΒϟ΍ ΏέΩ ϰϓ Ρήϓ Ϫϴϓ ΔϠϴϠϟ΍ έϮΘϛΪϠϟ ϰϟϮϗ ΎϬϟ ϝϮϘϳ ϰΗΪϟ΍ϭ Ϫϟ ΢ΘϔΗ ΎϣΪϨϋϭ
 ϪΑ ϡϮϗ΃ ΎϤϟ ΐπϐΗϭ ϰϨϔϨόΗ ΖϧΎϛϭ ΍ΪΟ ΞϋΰϨΗ ϰΗΪϟ΍ϭ ΖϧΎϛϭ ΓΪϴδϟ΍ ϰϓ ϭ΃ ϰηϮϔϧϷ΍
            ϦϴϘϴϟ΍ϦϋΚΤΒϟ΍ϭΏέΎΠΘϠϟϰδϔϧϙήΗ΃ϥ΃Ϊϳέ΃ϰϧ΃ΐϋϮΘδΗϢϟϭ

 ϯΩϻϭϷϪϴϜΣ΃ΎϤ΋΍ΩΖϨϛϭϥϵ΍ϰΘΣϪδϧ΃ϢϟΔϳΎϐϠϟϒϳήρ˯ϰηΙΪΣϡΎϳϷ΍ΪΣ΃ϰϓϭ
 ΎϨϛ ϯάϟ΍ Ρ΍ήϓϷ΍ ΪΣ΃ ϰϓ Δϗήϔϟ΍ ϊϣ ϑΰϋ΃ ΖϨϛ ΚϴΣ ˬϒϗϮϤϟ΍ Δϓ΍ήρ Ϧϣ ΍ήϴΜϛ ϚΤπϧϭ
 ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϙΎϨϫ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϑΩΎλϭ ϰηϮϔϧϷΎΑ ϝίΎϨϤϟ΍ ΪΣ΃ ΢τγ ϰϠϋ ϪϴϴΤϧ
 ϻΔϴϠϜϟ΍ϰϓϰ΋ϼϣίΪΣ΄ΑΖΌΟϮϓϭϝΰϨϤϟ΍΍άϬϟϞΑΎϘϤϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋϦϣΡήϔϟ΍ϥϭΪϫΎθϳ
 ‫ﻤﻌﻨﻰ ﻳﺎ‬γ έϮΘϛΩ Ύϳ ୯» ϚΤπϟ΍ Ϧϣ Ζϴϣ Ϯϫϭ ϰϟ ϝϮϘϳϭ ϢϬϨϴΑ ϒϘϳ ϪϤγ΍ ήϛάΗ΃
 ήρΎΧϥΎθϋέϮΘϛΩΎϳϡϼγΎϳέϮΘϛΩΎϳϯΩΔΘΤϟ΍ϯϭ΃ΓϮϠΣέϮΘϛΩΎϳϰϨϴΠη΍έϮΘϛΩ
 έϮπΤϟ΍ϦϣϪόϨϤΘγΓήϫΎϘϠϟΔϳέΪϨϜγϹ΍ϦϣΔϓΎδϤϟ΍ϥ΃ΖόϗϮΗϭ «ϰϧΎΗΎϫΪϋΔλΎϗήϟ΍
 ΐτϟ΍ ΔϴϠϛ ΔΒϠρ ϥ΃ ΕΪΟϭ ΔϴϠϜϟ΍ ϰϟ· ΖΒϫΫ ΎϣΪϨϋ ϰϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϰϓ ϰϨϜϟϭ ΪΣ΃ ύϼΑ·ϭ
 ϥ΄ΑΩΩήΗϭ «Ϣδϟ΍ϯίϡϼϛϭ΢ϴϘϠΗ»ΖόϤγΎόΒρϭωϮοϮϤϟ΍΍άϫϯϮγΚϳΪΣϢϬϟβϴϟ
 ΔμϘϟ΍ΖϠλϭϰΘΣΔϳέΪϨϜγϹΎΑϰηϮϔϧϷ΍ϰϓβϣϷΎΑ˱ΎΣήϓϰϴΤϳϥΎϛΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                          ϩέΪϗ΃ϭϪϣήΘΣ΃ΖϨϛϭϕΩΎλέϮΘϛΪϟ΍ϰϟ·                                              PT
 ϞϳϮρεΎϘϧϭΚϳΪΣΎϨϨϴΑέ΍ΩϭϪΒΘϜϣϰϓϰϨΒϠρϭϰΠΣήθϤϟ΍ΐϘϟϰϠϋϖϠρ΃ϦϣϮϫϭ
                                     EG       Y
 Ϛηϭ ϰϠϋ Ύϧ΃ϭ ϰΑ ϖϴϠϳ ϻ ϦϜϟϭ ϞϴϤΟ ˯ϰη ϯΎϨϟ΍ ϑΰϋ Δϳ΍Ϯϫ ϥ΄Α ϰϨόϨϘϳ ϥ΃ ϝϭΎΤϳ
 Ϫϟ ΖΣήη ϰϨϜϟϭ Ρ΍ήϓϷ΍ ϰϓ ϑΰόϟ΍ ϑήΘΣ΃ ϥ΃ ˱ΎΒϴΒρ ΢Βλ΄γϭ ΐτϟ΍ ΔϴϠϛ ϰϓ ΝήΨΘϟ΍


                                    R
 ϰϨΒϠτϳ ϰΗΎΠϨϤϜϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋ ϰτγϷ΍ ΪΟϷ ϩΪϨϋ Ϧϣ ΖΟήΧϭ ϊϨΘϘϳ ϢϠϓ ϯήψϧ ΔϬΟϭ                             TA
                  ΓήϴΜϛΡ΍ήϓ΃ϰϓϚϟΫΪόΑΖϓΰϋϭΖϘϓ΍ϭϭΪϳΪΟΡήϔϟ                            S
                   E KO
        M
     P BY
R eU
                    15
 ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍«
          Εϭϣϟ΍ϊϣϰΗϳΎϛΣΔΛϟΎΛϟ΍ ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
 Δϧέ Ϧϳ΃ϭ ΡΎΒμϟ΍ Ϧϳ΃ ˮϰϟΎϴϠϟ΍ ϒϟΎγ Ϧϣ ϰπϣ Ύϣ Ϧϳ΃ϭ ˮϝΎΣήΘϟ΍ ήΧ΁ Ύϣ ϰΒΣΎλ Ύϳ ■

                                              Y PT
                                     EG
 ϝΎϴΧΎϬϧ΄ϛϦϜΗϢϟΎϬϧ΄ϛϝΎϣήϟ΍ϰϠϋζϘϧϭ΃˯ΎϤϟ΍ϰϠϋϢγέΎϬϧ΄ϛΖΑ΍ΫˮϚΤπϟ΍
    ϝΎΤϤϟ΍Γ΁ήϣϭϢϫϮϟ΍ΔηΎηϰϓϰϟΎϴϠϟ΍ϭϡΎϳϷ΍ϞδϠδϣϰϠϋϝ΍ϭίϪϠϛωΎΘϣϰϠϋ
                              TA      R
 ΎϨϣΎϣ΃ ϯήΠϳ ϯάϟ΍ Ύϣϭ Ύϧ΃ Ϧϣϭ ϮϤϫ Ϧϣ ϦΤϧ Ϧϣ ϥϮϜϧ Ϧϣ ΪΟϮϟ΍ ϖϟΎΧ Ύϳ ϰϬϟ· ■


                             S
 ϰϨΑΎλ΃ ΎϨϫ Ϧϣϭ ϙΎϨϫ Ϧϣϭ ΎϧΪϟ΍ϭ ϥ΍ϮϛϷ΍ϭ ϖϠΨϟ΍ Ύϣϭ ΎϨϔϟ΍ϭ ΩϮΟϮϟ΍ϭ ϥΎϣΰϟ΍ Ύϣϭ
                    KO
                                        ϥϮϨΠϟ΍ϭΖϬΒϟ΍                   E
                             ϝΎϘϤϟ΍ήΒόϳΩΎϋΎϣϭϯέΩ΃ΕΪϋΎϣ ■


        M
      BY
                                          ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ     P
 ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ϪΗΎϳ΍ΪΑ Ϧϋ ˱ ΍Άγ ϪϴϠϋ ΎϨΣήρ ΎϣΪϨϋ ˱ ϼϳϮρ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ΖϤλ
             ϻ eU
 ΕΎϴΣήδϣϭ ΕΎϳ΍ϭέ Ϧϣ ϪΗΎϔϟΆϣ ϰϓ ΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ΝήΧ ϯάϟ΍ ΏΩϷ΍ϭ ΔϓΎΤμϟ΍ϭ ΔΑΎΘϜϠϟ


R
               ΪϴόΒϟ΍ϖϓϷ΍ϰϓήψϧϭ˯΍Ϊόμϟ΍βϔϨΘϓΔϳΪϘϧϭΔϳήϜϓΕΎΑΎΘϛϭ

 ϦϣϞϤΣΎϣϭϢϳήϜϟ΍ϥ΁ήϘϟ΍ϮϫΔμϘϟ΍ΉΩΎΒϣϭΔΑΎΘϜϟ΍Ϊϋ΍ϮϗϪϨϣϢϠόΗ΃ΏΎΘϛϝϭ΃ϥΎϛϝΎϗϭ
 ϰΘϟ΍ϭ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΖϤϠόΗ ϥ΃ άϨϣ ϒϐθΑ ϪϟϭΎϨΘΑ ΖϤϤΘϫ΍ ϯάϟ΍ϭ ˬϞγήϟ΍ϭ ˯ΎϴΒϧϷ΍ κμϗ
                        ˬΔΑΎΘϜϟ΍ϦϣϦϜϤΗ΃ϭ΃ϢϠόΗ΃ϥ΃ϞΒϗΎϬΘϤϠόΗ

 ΉέΎϗ ϝϭ΃ ϥΎϛ Ϊϗϭ ˬΔϳ΍ΪΒϟ΍ ΖϧΎϛ ϪϨϣϭ ˬΔΑΎΘϜϟ΍ ϖΒδΗ ϰΗΎϴΣ ϰϓ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΖϧΎϛ ΪϘϓ
 Ϧϣ ϢϏήϟΎΑ ΪϴΣϮϟ΍ ϰϘϳΪλ ϥΎϛ Ϯϫϭ ˬΝήϓ ΔϟϮϔτϟ΍ ϖϳΪλ Ϯϫ ΪϴΣϮϟ΍ ϯΪϗΎϧϭ ϰΗΎΑΎΘϜϟ
 ϥΎϛ ϯάϟ΍ ୯ ϝϮγέ ΚϳΪΤΑ ˱ ϼϤϋ ϢϬϴϘΘϧ΃ ˯ΎϗΪλϷ΍ ϦϜϟϭ ˬϥϭήϴΜϛ ˯ϼϣί ϰϟ ϥΎϛ ϰϨϧ΃
 «ϞϟΎΨϳϦϣϢϛΪΣ΃ήψϨϴϠϓϪϠϴϠΧϦϳΩϰϠϋ˯ήϤϟ΍»ϰΗϮΧ·ϭΎϧ΃ΎϨόϣΎδϣϰϠϋϯΪϟ΍ϭϩΩΩήϳ
 ΔγέΪϤΑΔϳϮϧΎΜϟ΍ΔϠΣήϤϟ΍ϰϓϪϗΎΤΘϟ΍ΪόΑϰΘΣϕήΘϔϧϢϟϭΪϴΣϮϟ΍ϰϘϳΪλΝήϓϞυ Ϊϗϭ
 ˬ˱΍ήϴϐλ˱ΎόϨμϣΎϧϮϛΎϨϧϷϕήΘϔϧϢϟϭΔϳϮϧΎΜϟ΍ΎτϨρΔγέΪϤΑΎϧ΃ϰϗΎΤΘϟ΍ϭΔϳήϜδόϟ΍ϊϳΎϨμϟ΍
 αΎΤϨϟ΍ϭ ΐϠμϟ΍ Ϧϣ ΐϟ΍ϮϘϟ΍ ΔϋΎϨλ ΪϴΠϳ Ϯϫ ϥΎϛϭ ΔόϴΒτϟ΍ϭ ˯ΎϴϤϜϟΎΑ ˱ΎϓϮϐη ΖϨϛ ΪϘϓ
                ˬήΧϵ΍ΎϨϣϞϛϞϤϜϳϖϳήϓΎϨϧ΃ΕΪΟϮϓϥΩΎόϤϟ΍ϦϣΎϤϬϓϼΧϭ

 ΖϣΎϗ Ϊϗ ϰγ΍έΪϟ΍ ϡΎόϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϊϣ ΔγέΪϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ ϥ΃ ήϛάΗ΃ϭ
 ˬϦϴϣ΄Η ώϠΒϣ ϊϓΪΑ ϡϮϘϳ ϥ΃ ΐϟΎρ Ϟϛ ϰϠϋϭ ˬ˯ΎϴϤϴϜϠϟ ήϴϐλ ϞϤόϣ ΕΎϳϮΘΤϣ ΎϨϤϴϠδΘΑ
 ˬϦϴϣ΄Θϟ΍ ώϠΒϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ϡΎόϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϰϓ ΔγέΪϤϟ΍ ϰϟ· ϞϤόϤϟ΍ ΩήΑ ˱Ύπϳ΃ ϡϮϘϳϭ

                     16
 ΔϴϠϤόϤϟ΍ ϰΑέΎΠΘΑ ΖϤϗϭ ˬΖϴΒϟ΍ ϡϭέΪΑ ϰϓ ϪΘόοϭϭ ϯήΧ΃ Γήϣ ϞϤόϤϟ΍ Ωέ΃ Ϣϟ ϰϨϨϜϟϭ
 ϰδΑϼϣϖϳΰϤΗϰϓΐΒδΘΗΖϧΎϛϰΘϟ΍ϭˬϚϟΫϞΒϗΕήϛΫΎϤϛˬΓήϴΜϛϥΎϴΣ΃ϰϓΔϠηΎϔϟ΍
 ΕϮϤΗϚϧ·ϒϳΎΧζϣΖϧ·»ϝϮϘΗϭϰϬΟϭϰϓΥήμΗϰϣ΄Α΄ΟΎϓ΃ΖϨϛϭΔϤϳΪϘϟ΍ϭΓΪϳΪΠϟ΍
                                »ϩΩϪϠϤόΘΑΖϧ΍ϰϠϟ΍Ϧϣ

 ΓήϤΠϣ Ϧϣ ϪϠϤόϣ ΕΎϳϮΘΤϤΑ ΔϴϠϤόϤϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ ϰϨΒΣΎμϳ Νήϓ ϥΎϛ ϊΒτϟΎΑϭ
 ΢΋΍ϭήϟ΍ϭέϮτόϟ΍Ν΍ήΨΘγΎΑΎϬϟϼΧϦϣΎϨϤϗϭΔΤΟΎϧΔϴϠϤόϣΏέΎΠΗϙΎϨϫΖϧΎϛϭˬήϴϤΨΘϟ΍ϭ
 ˬΓΪθΑΎϬϫήϛ΃ΖϟίΎϣϭΖϨϛϰΘϟ΍ΔϠϴΌπϟ΍ΓήθΤϟ΍ϚϠΗˬήϴλ΍ήμϠϟΔϠΗΎϗΕ΍ΪϴΒϣϭΔϠϴϤΠϟ΍
 ϊϴΒΑϡϮϘϳϰΑ΃ΖϠόΟϰΘϟ΍Ε΍έΎΠϔϧϻ΍ΎϬϴϠϋΐΗήΗΔϠηΎϓΔϴϠϤόϣΏέΎΠΗ˱Ύπϳ΃ϙΎϨϫΖϧΎϛϭ
 έΎΠϔϧ΍ Ϟϛ ϊϣ Νήϓ ΩέΎτϳϭ ˬϰϧΩέΎτϳ ϥΎϛ ϯάϟ΍ ϡϮΘΤϤϟ΍ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ ˱ΎϓϮΧ ϞϤόϤϟ΍
                      ˬϰΗΎΑΎΘϜϟΪϴΣϮϟ΍ΉέΎϘϟ΍ϮϫΝήϓϥΎϛΕήϛΫΎϤϛϭ

 ‫ ·ﻟﻰ‬ϖτϨϣϼϟ΍ Ϧϣ ΎϬϠϳϮΤΗϭ Δμϗ ϥϮϤπϣ Ϧϣ ή˷ϴϏ΃ ϥ΃ ϰϟ· ήϴθϳ ϥΎϛ ΓήϴΜϛ ϥΎϴΣ΃ ϰϓϭ
 Ε΃ΪΑ ΪϘϓ ΓήϜΒϣ ΔϠΣήϣ ΖϧΎϛ ΐΘϛ΃ ΎϤϟ ήθϨϟ΍ ΔϠΣήϣ ˱Ύπϳ΃ϭ ˬϪϠϘϋ ΎϬϠΒϘΘϳ ϰΘΣ ϖτϨϤϟ΍
 ϪϴϓϢϠϜΗ΃˱ΎΑΎτΧέΎΘΨϣϰΧ΃ϰϟ·ΖϠγέ΃ϭˬΪϴόγέϮΑϒϴμϣϰϓΔϠΣέϰπϗ΃ΖϨϛϥ΃άϨϣ
 ΩϮϤΤϣ ΩϮϤΤϣ ϙ΍Ϋ Ζϗϭ ϰΧ΃ ϖϳΪλ ϥΎϛ Ϊϗϭ ˬϒϴμϤϟ΍ ϰϓ ΎϬϴπϗ΃ ϰΘϟ΍ ϡΎϳϷ΍ Ϧϋ
                 ˬϚϟΫΪόΑϢϳήϜϟ΍ϥ΁ήϘϟ΍ΪϳϮΠΗϡϮΠϧϦϣ΢Βλ΃ϯάϟ΍ΩΎϴμϟ΍                                              PT
 ΔΑΎΘϜϟ΍ ϝΎΠϣ ϰϓ ήϴΒϛ ϥ΄η Ϫϟ ϥϮϜϴγ ϰϔτμϣ ϙΎΧ΃ ϥ· ϰΧϷ ϝΎϗϭ ΏΎτΨϟ΍ ΃ήϗϭ


                                             Y
 ΖΟήΧϰΘϟ΍ϯήΧϷ΍ΓήϤϟ΍ϭˬϰΧ΃ΎϬΑϰϨϐϠΑ΃ΎϣΪϨϋ˱΍ήϴΜϛΎϬΑΖΣήϓΓΩΎϬηΖϧΎϛϭˬΏΩϷ΍ϭ


                                     EG
 ‫ﻄﺎ‬Ϩρ ΔγέΪϣ ϰϓ ΍ϮϨϠϋ΃ ΎϣΪϨϋ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϰτΨΗ΃ ϥ΃ ϞΒϗ έϮϨϟ΍ ϰϟ· ϰΗΎΑΎΘϛ ΎϬϴϓ                                    R
 ήΜϛ΃ Ϧϋ Δμϗ ΔΑΎΘϛ Ϧϋ ϰϓ έϭΪϳ ΎϬϋϮοϮϣ ϥΎϛϭ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΔϘΑΎδϣ Ϧϋ ΔϳϮϧΎΜϟ΍                             TA
 ϦϴδϤΧ»ϦϋΓέΎΒϋΖϧΎϛϰΘϟ΍ϰϟϭϷ΍Γΰ΋ΎΠϟ΍ϰϠϋϞμΣ΃ϥ΃ôϾϔϣΖϧΎϛϭˬ˱ΎΒϋέϡϼΣϷ΍
 ϰΘϟ΍Γΰ΋ΎΠϟ΍ϩάϫϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϰϓϰϧΪϋΎγϯάϟ΍ϢϠΤϟ΍ϥΎϛϭ «ΔϴγέΪϣΔτϨηϭ˱Ύηήϗ


                            S
 ϰΒϠϗΕΎΑήοϭΔπϔΨϨϣϰΗέ΍ήΣΔΟέΩϭ ˱ΎπϳήϣΖϨϛϰϨϧ΃ϡΎϳϷ΍ϩάϫϰϓ ˱΍ΪΟΓήϴΒϛΖϧΎϛ                    KO
                                           Δϔϴόο
        M           E
 ϢϟϯέΪλϰϠϋΔϋΎϤδϟ΍ϊοϭΎϣΪϨϋϊϤδϟ΍ϞϴϘΛϥΎϛϭΐϴΒτϟ΍ϰΗήγ΃ΖϋΪΘγ΍Ϛϟάϟϭ
 ϪϨϣΐΒμΘϳΐΣΎηϪΟϮΑΓήγϷ΍ϰϟ·ϪΟϮΘϓΓΎϴΤϟ΍ΖϗέΎϓϰϨϧ΃ϦψϓϰΒϠϗΕΎπΒϧϊϤδϳ      BY
 ΕϮμϟΎΑϰϣ΃» Ζόϗέ»ϥ΃ϻ·ϥΎϛΎϣϭϦϴϜδϤϟ΍ΪϟϮϟ΍ϚϟΫΕΎϣΪϘϟͿ˯ΎϘΒϟ΍˱ ϼ΋Ύϗϕήόϟ΍


     P
 ΕΪόΘγ΍ϰϨϨϜϟϭζόϨϟ΍ϰϓϰϧϮόοϭϭϰϧϮϨϔϛϭϰϗ΍ήϓϰϠϋΔϠ΋Ύόϟ΍Ω΍ήϓ΃ϊϴϤΟϥΰΣϭ eU
 ϦϔϜϟΎΑ ˱ΎϤΘϠϣϭ Δδϣ΍Ω ΔϤϠυ ϰϓ ϰδϔϧ ΪΟϷ ϰϨϴϋ ΖΤΘϓϭ ήϴμϗ Ζϗϭ ΪόΑ ϰϴϋϭ
                        ˷


R
 ˮΎϧ΃ Ϧϳ΃ΎϬϨϴΑϥΎϛϭΓΩΪόΘϣΔϠΌγ΃ϰϨϫΫϰϓΕέΎΛϭϪϴϓΎϧ΃ΎϤϟΪϳΪθϟ΍ΐϋήϟΎΑΕήόθϓ
 ϥΎϛΎϤΑέϭϒλϭϼΑΔΣήϓΖϧΎϛΓήγϷ΍ϰϨΗΩΎόΘγ΍ΎϣΪϨϋϭˮζόϨϟ΍΍άϫϦϣΝήΧ΄γϒϴϛϭ
 ΐϘϟ ϰϟ ϞϬγϭ αϮΒϠϤϟ΍ ϭ΃ αϮδϤϤϟ΍ ΐϘϟ ϰϠϋ ΍ϮϘϠτϳ ϥϷ Ύϴϋ΍Ω ΙΩΎΤϟ΍ ΍άϫ
                                ΪόΑΎϤϴϓϰΠΣήθϤϟ΍

 ΓΪϋϦϤοϩ΍έ΃ϥ΃ϞΒϗϰϓϮΗϯάϟ΍Ϊόγϡ΃ϮΘϟ΍ϰΧ΃ΓΎϓϭΙΩΎΤϟΔϓΎο·ΙΩΎΤϟ΍΍άϫϥΎϛϭ
 ϰϓ ϚϟΫ ΖϟϭΎϨΗ ϥ΃ άϨϣϭ ˬϯέΎϜϓ΃ ϞϴϜθΗ ϰϓ ΖϤϫΎγϭ ϰϠΧ΍Ω ΓέϮϔΤϣ ΖϧΎϛ Ι΍ΪΣ΃
 ϥ΃ϭϢϟΎόϟ΍΍άϫϦϣιϼΨϟ΍ϭΔϘϴϘΤϟ΍ϮϫΕϮϤϟ΍ϥ΄ΑϦϣΆϣΎϧ΃ϭ «ΐϋήϣϢϠΣΏήϏ΃« ‫ﻗﺼﺔ‬
 ήμόϟ΍ ϰϓ «ϯήΠΤϟ΍» ϭ΃ ϰΗϮϤϟ΍ ϪϠΧ΍ΪΑ ϞϤΤϳ ϯάϟ΍ ϰΒθΨϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ βϴϟ ΕϮΑΎΘϟ΍
 Ρϭήϟ΍ ϪϠΧ΍ΪΑ ϦϜδΗ ϯάϟ΍ ΪδΠϟ΍ ϞΜϤϳ ϪϨϜϟϭ Ε΍ϭΎϴϣϮϤϟ΍ ϪΑ φϔΤΗ ϯάϟ΍ ϰϧϮϋήϔϟ΍
                ˯ϰηϞϛϰϬΘϨϳϭ˱ΎϏέΎϓΕϮΑΎΘϟ΍΍άϫ΢ΒμϳΎϬΟϭήΧΩήΠϤΑϭ

 έ΍ϮΠΑ ΔλΎΨϟ΍ ΐϫ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΖγέΎϣ Δγ΍έΪϟ΍ ϝϼΧϭ ˬΐτϟ΍ ΔϴϠϜΑ ΖϘΤΘϟ΍
 ΩϮόϟ΍ϭ ˬϯΎϨϟΎϛ ϚϟΫ ϞΒϗ ΕήϛΫ ΎϤϛ Ρ΍ήϓϷ΍ ϰϓ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϑΰϋϭ ˯ΎϨϐϟΎϛ ΎϬΑ ϰΘγ΍έΩ
 Ϊ΋΍ήΠϟΎΑ ΔϴΑΩϷ΍ ϰΗΎΑΎΘϛ ξόΑ Εήθϧϭ ˬϪϴϠϋ ϑΰόϠϟ ϰϨΑέΪϴϟ αέΪϣ ϰϟ· ΖΒϫΫ ϯάϟ΍
 ϥ΃ ΪόΑ ϰΗΪϟ΍ϭ ΔλΎΧ ΎϬϤϬϔΗ ϰΗήγ΃ ϰϠϋ ˱ΎΒόλ ϥΎϛ έϮϣϷ΍ ϩάϫ Ϟϛ ϦϜϟϭ ˬΕϼΠϤϟ΍ϭ
 ϢϫήΜϛ΃ϭ ˱ΎϨγΔϠ΋Ύόϟ΍ήϐλ΃ΖϨϛΚϴΣϰΑ΃ΓΎϓϭΪόΑϪϴϓϦϣϭΖϴΒϟ΍ϦϋΔϟϭΆδϣΖΤΒλ΃
       ˬϰΗΪϟ΍ϭ ϭ΃ϰ΋ΎϘη΃˯΍ϮγϰΗϮΧ·ϊϴϤΟϦϣ˱ΎΑϮΒΤϣΖϨϜϓϚΤπϟ΍ϭΔΘϜϨϠϟΔΒΤϣ

                    17
 ϞϤΣϚΘΤλΖϧ΍ϮϫϚδϔϨΑϚδϔϧΕϮϤΘϫΖϧ·»ϝϮϘΗϭϰϬΟϭϰϓΥήμΗϰϣ΃ΖϧΎϛϭ
 ΖϨϛ ϰϨϜϟϭ ϰϠϋ ϑϮΨϟ΍ Ε΍ήψϧ ΎϬϴϨϴϋ ϰϓ ϯέ΃ Ύϧ΃ϭ ΔλΎΧ ΎϬϴϠϋ ϖϔη΃ ΖϨϛϭ «ϩΩ Ϟϛ
       ˷
 ΰϴϤΘϟ΍ϞΟ΃ϦϣϚϟάϛˬΕΎϤϠδϤϟ΍ϩΎΠΗϪΑϑήμΗ΃ϯάϟ΍ϰϠΧ΍Ϊϟ΍ξϓήϟ΍Ϧϣωί΍ϮΑϑήμΗ΃
 ϰϓϭ ˬΎϬϟ ϯΪμΘϳ ϥ΃ ΪΣ΃ ϊϴτΘδϳ ϻ ΔΤϣΎΟ ΔΒϏέ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ˬΪϳΪΠϟ΍ ϑΎθΘϛ΍ϭ ΩήϔΘϟ΍ϭ
 ΓΎϴΣϰϓζϴϋ΃ϭΐΤδϧ΃ϥ΃ΐΠϳϰϨϧ΃ΖϔθΘϛ΍ϰΗΪϟ΍ϭϦϣΓέήϜΘϤϟ΍Ε΍έϮΜϟ΍ϩάϫϯΪΣ·
 ΔΒϴϘΣ ήϴπΤΘΑ ΖϤϘϓ ΔϳήΤϟ΍ ϰϬΘϨϤΑ Ϊϳέ΃ Ύϣ αέΎϣ΃ ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ϻ ϰϨϧϷ ΔϠϘΘδϣ
 ϰΘϟ΍ϰΗ΍έ΍ήϗϦϋωϮΟήϟΎΑϰϨόϨϘϳϥ΃ΪΣ΃ϊτΘδϳϢϟϭϞϴΣήϟ΍ϰϠϋέ΍ήλ·ϰϓϰδΑϼϣ
             Ϊϳέ΃ΎϤϴϓϖϓϭ΃ϥ΃ϦϴϨϤΘϣϰϧϮϛήΘϓϞϳϮρήϴϜϔΗΪόΑΎϬΗάΨΗ΍ΖϨϛ

 ΓΩϭΪΤϤϟ΍ΔϳΩΎϤϟ΍ϰΗΎϴϧΎϜϣϹΐγΎϨϣϥϮϴδϨΑϦϋΚΤΑ΃ΖΒϫάϓˬϯήϴμϣϪΟ΍ϭϷϰϧϮϛήΗ
 ΖϠϤϋϭ ϪΑ ΓήΠΣ ήϴΟ΄ΘΑ ΖϤϘϓ ϥ΍ϮϠΣ ϰϓ «ςϴδΑ ϥϮϴδϨΑ» ΕΪΟϭ ϰΘΣ Δόο΍ϮΘϤϟ΍ϭ
 ΔϘϳήτϟΎΑ βϴϟϭ ˬϰΘϘϳήτΑ ϰΗΎϴΣ ζϴϋ΃ ϥ΃ ΐΠϳ ϥΎϛϭ ˬΕϼΠϤϟ΍ ϯΪΣΈΑ ˱ΎϴϔΤλ ΍έήΤϣ
 ˬϰΗΎϴΣ ϰϓ ˱΍ΪΟ ΔϴγΎϗϭ ΓΪϳΪΟϭ ΔΒϳήϏϭ ΔΒϴΠϋ ΔϠΣήϣ Ε΃ΪΑϭ ˬϥϮϴϔΤμϟ΍ ΎϬθϴόϳ ϰΘϟ΍
 ϰϫϭˬ˱ΎϳήϬη ˱ΎϬϴϨΟήθϋϰϨΛ΍ΐΗ΍ήΑ «˯΍ΪϨϟ΍»ΓΪϳήΠΑ ˱ΎϴϔΤλ ˱΍έήΤϣϚϟΫΪόΑΖϠϤϋΪϘϓ
 ϰΘϟ΍ ΔϜϠόμϟ΍ ΓΎϴΣ ζϴϋ΃ ϰϨϧ΃ ΕΪΟϭϭ ˬϦϳΪϟ΍ Ν΍ήγ ϦϴγΎϳ ΎϬϜϠϤϳ ϥΎϛϭ ΔϳΪϓϭ ΓΪϳήΟ
 ϥ΃ ϻ· ΖΜΒϟ Ύϣϭ ϢϬΗΎϴΣ Δϳ΍ΪΑ ϰϓ ΔϓΎΤμϟ΍ ΔϨϬϤΑ ϞϤόϟ΍ ϰϓ ϦϴΒϏ΍ήϟ΍ Ϣψόϣ ΎϬθϴόϳ
 ϰϔθΘδϣ ΖϠΧΩϭ ˬ«ΩϮϔϴΘϟ΍» νήϤΑ ϰΘΑΎλΈΑ ΩΎϨόϟ΍ ΍άϫ Ϟϛϭ ϰΗ΍έ΍ήϗ ΔΒϳήο ΕήϬυ                                           PT
                                    ΔϴγΎΒόϟΎΑΕΎϴϤΤϟ΍
                                   EG       Y
 ΢ϳήρΎϧ΃ϯάϟ΍ήϳήδϟ΍α΃έϰϠϋέΎΘΨϣϰΧ΃ΕΪΟϭϰΘΣνήϤϟ΍ΔΑϮΒϴϏϦϣΖϘϓ΃ϥ·Ύϣϭ
 ΔϋήδΑ ϒΧ ΩΎϨόϟ΍ϭ ΔΤϴμϨϟ΍ ωΎϤγ ϡΪϋϭ ϝΎτΒϟ΍ ϰθϤϟ΍ ΓήΧ΃ ϯΩ΃» ϰϟ ϝϮϘϳ ϪϗϮϓ


                                  R
 ΖϴΒϟ΍ΝέΎΧΖϴπϗΪϗΖϴϗϮΘϟ΍ϚϟΫϰϓΖϨϛΪϗϭ «ϚϴϠϋΕϮϤΘϫϚϣ΃ΖϴΒϟ΍ϊΟήΗϥΎθϋ                            TA
 ϪΑΖΟήΧΎϣϢϫ΃ϥΎϛϭˬήϴΜϜϟ΍ϭήϴΜϜϟ΍ΔΑήΠΘϟ΍ϩάϫϦϣΖϤϠόΗϰϨϨϜϟϭˬϞϣΎϛϡΎϋϰϟ΍ϮΣ
 ϡϼΣ΃ ϪΒΣΎμΗ ήΧ΁ ϕίέ έΪμϣ ΩϮΟϭ ϭ΃ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϥϭΩ ΔϓΎΤμϟΎΑ ϞϤόϟ΍ ϥ΃


                           S    ˬϰϔϜϳϻΐϳΩϷ΍ϭϒϟΆϤϟ΍
                  E KO
 ϝ΍ΰΗΎϫ΍ήϳϥ΃ϦϜϤϳΎϬΘΑΎΘϜΑϡϮϘϳϭ˯ΎϨϋΪόΑϰϔΤμϟ΍ΎϬϴϠϋϞμΤϳϰΘϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϥ΃ΔλΎΧ       M
 ˯΍ϭΩ ϭ΃ Νϭέ ϭ΃ ΔϗϼΣ α΍ϮϣϷ ΊΟΎϔϣ ϥϼϋ· έϮϬυ ΩήΠϤΑ ήθϨϟ΍ Ϧϣ ΐΠΤΗϭ ϪϣΎϣ΃
 ϢϠόΗϭ ΔϠϣΎϛ ΔϨγ ϪϨϋ ΖότϘϧ΍ ϯάϟ΍ ΐτϟ΍ ϰϓ ϰΘγ΍έΩ ΔϠλ΍Ϯϣ ϥ΃ ΕΪΟϭϭ ˬϦϳήΒγ΃


      BY
 ˬϩΎΠΗ΍ ϰϓ ϡϼΣϷ΍ ΔϓΎΤμϟ΍ ϢϟΎϋ ϰϓ ϥ΃ ˱Ύπϳ΃ ΕΪΟϭϭ ˬΓΪ΋Ύϓ ήΜϛ΃ νήϤϟ΍ ΞϟΎϋ΃ ϒϴϛ


     P
 ϯήϤϋϊϴπϳϥ΃ϦϜϤϤϟ΍ϦϣϭˬήΧ΁ϩΎΠΗ΍ϰϓϰϔΤμϟ΍βϠϬϟ΍ϭˬϩΎΠΗ΍ϰϓΪΠϤϟ΍ϭΏΩϷ΍ϭ eU
 αέΎϣ΃ ϚϟΫ ΪόΑϭ ˬΐτϟΎΑ ϰΘγ΍έΩ ϰϬϧ΃ ϥ΃ ΪΑϻ ϰϨϧ΃ϭ ˬϦϤδΗ ϻϭ ϰϨϐΗ ϻ ˯Ύϴη΃ ϰϓR
   ΐϴΒρΎϧ΃ϭΐΘϛ΃ϥ΃ϦϴΑϭˬ˯ϰηϻΎϧ΃ϭΐΘϛ΃ϥ΃ϦϴΑήϣϷ΍ϒϠΘΨϴγϪϧ΃ϭΔΑΎΘϜϟ΍ϭΏΩϷ΍

 ϞϣΎϛ ϢϬϨϴΑ Ϧϣ ˯ΎϗΪλ΃ϰϟ ΢Βλ΃ϭ ϰϔΤμϟ΍ ςγϮϟ΍ ϦϴΑ ˱Ύϓϭήόϣ ΖΤΒλ΃ϭΕ΍ϮϨγ Εήϣϭ
 Ζϧ·»ΓήϴϬθϟ΍ϪΘϠϤΟ «ϥΎδϧϹ΍ϭ୯»ϰΑΎΘϛΔϣί΃ϰϓϚϟΫΪόΑϰϟϝΎϗϯάϟ΍ˬϯϭΎϨθϟ΍
 ϥΎϛΚϴΣˬϰϠϋήϴΒϛϞπϓΐΣΎλϯϭΎϨθϟ΍ϞϣΎϛϥΎϛϭ «Γϼμϟ΍ΓΩΎΠγϰϠϋΖϧ΍ϭΪ‫ﺑﺘﻠﺤ‬
      ͉
 ΎϬϴϠϋ ˯ΎπϣϹΎΑ ϡϮϗ΃ ΖϨϛϭ ˬ«ΔϋΎγ ήΧ΁» ϰϓ ϰΗϻΎϘϣϭ ϰΗΎΑΎΘϛ ήθϨΑ ϡΎϗ Ϧϣ ϝϭ΃
 βϴϧ΃ ΰϳΰόϟ΍ ϰϘϳΪλ ϥ΃ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ήϛάΗ΃ϭ «ϡϡ» ϰϤγ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ϑϭήΤϟΎΑ
 ϊϴϗϮΘΑ ϰϟΎϘϣ ΔΑΎΘϛ Ϧϣ ϰϬΘϧ΃ ΖϨϛ ΚϴΣ ˬϰόϣ ΕΎδϛΎόϤϟ΍ ξόΒΑ ϡϮϘϳ ϥΎϛ ˬέϮμϨϣ
 ΔόΒτϤϟ΍ ϰϟ· ϝΰϨϳϭ ˬ΍ϮΒϫάϳϭ ϢϬϟΎϤϋ΃ Ϧϣ ϊϴϤΠϟ΍ ϰϬΘϨϳ ϰΘΣ ήψΘϨϳ Ϯϫ ϥΎϜϓ «ϡϡ»
 ΐπϏ΄ϓήϴϴϐΘϟΎΑ΄ΟΎϓ΃ϰϧΎΜϟ΍ϡϮϴϟ΍ϰϓϝΎϘϤϟ΍΃ήϗ΃ΎϣΪϨϋΖϨϛϭ «ωϡ»ϰϟ·˯ΎπϣϹ΍ήϴϐϳϭ
                                        ˬΙΪΣΎϤϣ

 ϰϨόϳϰΧ΃Ύϳ»ϪϟϝϮϗ΃ΖϨϛˬβϴϧ΃Ϫϧ΃ϑήϋ΃ΙΪΣΎϣΔϘϴϘΣϰϠϋϑήόΘϠϟΐϫΫ΃ΎϣΪϨϋϭ
 ΎϨϫϭ ˬΔϴϤϨϬΠϟ΍ ϪϟΎϤϋ΃ Ϧϣ ϚΤο΃ Ύϧ΃ϭ ϚΤπϳ ϥΎϛϭ ˬ«ϑήΤϟ΍ ϰΘΣ ϰϠϋ ήΘϜΘδϣ Ζϧ·
                                   ͉
 ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ έϮμϨϣ βϴϧ΃ ϝϮϘϳϭ ˬϚΤπϟ΍ Ϧϣ ΔΟϮϣ ϰϓ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ιϮϐϳ
 ϰϠϤϋ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ ϢϬΘΒΒΣ΃ Ϧϳάϟ΍ ϰ΋ΎϗΪλ΃ Ϧϣ Ϯϫϭ ϯέΎϜϓ΃ ξόΑ ϰϓ ϰόϣ ΖϘϔΗ΍ ϰΘϟ΍
 Δϳ΍ΪΑϰϓϭϯϭΎϨθϟ΍ϞϣΎϛΎϫ΄θϧ΃ϰΘϟ΍ΓΪϳήΠϟ΍ϰϫϭ «Δϴ΋ΎδϤϟ΍»ΓΪϳήΟϰϓϰϔΤμϟ΍


                   18
 ΓΪϳήΠϟ΍ϩάϫϭ˯ΎϗΪλϷ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϭΎϧ΃ϪόϣΖΒϫΫϭˬ«ΔϋΎγήΧ΁»ϦϣΖϠϘΘγ΍ΎϬ΋Ύθϧ·
                     ˵
                            ˬήϬηϦϣήΜϛ΃ήϤΘδΗϢϟ

 ζϣϢΘϧ·»βϳέΩ·ϒγϮϳϥ΄θΑϭϰϧ΄θΑϝϮϘϟ΍Ϣ΋΍ΩϯϭΎϨθϟ΍ϞϣΎϛϥΎϛΓήΘϔϟ΍ϩάϫϰϓϭ
 ήϛάΗ΃ϭˬΔϠϴϤΠϟ΍ϥϮϨϔϟ΍ΔϴϠϜϟΓέΎη·ϰϓˬ«ΔϠϴϤΠϟ΍ΐρΔϴϠϛΔΒϠρϢΘϧ·ΐτϟ΍ΔϴϠϛΔΒϠρ
 ϦϣϡϮϳϰϓϪϴϟ·ΖΒϫΫΎϣΪϨϋϚΤπϳϮϫϭˬϰϣΎϣ΃ϩΪϫΎη΃ϰϨϧ΄ϛϭˬ୯ϪϤΣέϯϭΎϨθϟ΍
 ζϣ ˮέϮΘϛΩ ΖϴϘΑ» ϝϮϘϳ ϥΎϛϭ ˬΐτϟ΍ ΔϴϠϛ ϰϓ ϰΟήΨΗ ϞϔΣ έϮπΤϟ ϩϮϋΩϷ ϡΎϳϷ΍
 ΎϨ΋ΎϗΪλ΃ΪΣ΃ϥΎϛϭϦϴϨόϟ΍ϮΑϷΓήϣΎϬΘΒΘϛϰϠϟ΍ΔΘηϭήϟ΍΢ϴΤλϕΪμϣζϣΎϧ΃ϝϮϘόϣ
   ΐτϟ΍ΔϴϠϛϰϓΝήΨΘϟ΍ϞϔΣήπΣϭϰΗϮϋΩϰΒϟϭ «ΔϗϼΣα΍Ϯϣ΃ΎϬϧ΃ΪΟϭΎϬϓήμϳΡ΍έϭ

 ˯ΎϨΛ΃ ϰϨϧ΃ ΎϤϛ ΔϴϔΤλ ΔΘϜϧ ϊϠτϳ ϦϜϤϣ ωϮοϮϤϟ΍ ϥ· ή˷μϣ Ύϧ΃ ϚΤπϳ Ϯϫϭ ϝϮϘϳ ϥΎϛϭ
                               ˵
 ΕΎϘϠΣ ΎϬΗήθϧϭ «ϞϴΤΘδϤϟ΍» Δϳ΍ϭέ ϒϴϟ΄ΘΑ ΖϤϗ «ήϴΨϟ΍ ΡΎΒλ» ‫ﻋﻤﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺔ‬
 ΔϠϣΎϛ Δϳ΍ϭήϟ΍ ΃ήϘϨγ ϰΘϣ ϰϟ ϝΎϘϓ ϪΒΘϜϣ ϰϓ ϯϭΎϨθϟ΍ ϞϣΎϛ ϚϟΫ ΪόΑ Εέίϭ ΔϠδϠδϣ
 ώϟΎΒϣ ϥϮόϓΪϳ ϻ ΍ϮϧΎϛ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ ϦϳήηΎϨϟ΍ ϥϷ ήηΎϨϟ΍ ΪΠϧ ΎϣΪϨϋ ϝΎϘϓ ΏΎΘϛ ϰϓ
 ΖϤϗϥ΃ϖΒγΪϗϭΐΘϜϟ΍ϦϣήΜϛ΃ΕϼΠϤϟ΍ϭϒΤμϟ΍Γ˯΍ήϗϥϮϠπϔϳ΍ϮϧΎϛ˯΍ήϘϟ΍ϥϷΔϳΰΠϣ
                              ΔλΎΨϟ΍ϰΘϘϔϧϰϠϋΐΘϛΔϋΎΒτΑ
                                             PT
 ΕϭήΛ ΎϫήϳήΤΗ α΃ήϳ ϥΎϛϭ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϠΠϣ έϭΪλϭ ˾˻ ϮϴϟϮϳ ΓέϮΛ Ι΍ΪΣ΃ ϰΟήΨΗ ΐϛ΍ϭϭ
 ϦϴϣΎγήϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔϋϮϤΠϣϭ Ω΍Άϓ ϦδΣ ΎϨόϣ ΐΘϜϳ ϥΎϛϭ ΎϬΑ ΐΘϛ΃ Ε΃ΪΑϭ ΔηΎϜϋ


                                            Y
 ϒΤμϟΎΑϰϠϤϋϥ·ϝϮϗ΃ϥ΃ϊϴτΘγ΃ϻϭϚϟΫΪόΑΔϨϴΘϣΔϗ΍ΪλϢϬΑϰϨΘόϤΟϦϳάϟ΍˯ΎΑΩϷ΍ϭ


                                    EG
 ϰϓϭ΃ήϬηϦϣήΜϛ΃ΕήϛΫΎϤϛήϤΘδΗϢϟϰΘϟ΍Δϴ΋ΎδϤϟ΍ΔϔϴΤμϟ΍ϰϓϯϭΎϨθϟ΍ϞϣΎϛϊϣ                                   R
 ϰϠόϔϟ΍ ϰϠϤϋ ΃ΪΑ ΎϤϧ· ˬΔϟϼΠϟ΍ ΔΒΣΎλ ρϼΑ ϰϓ ˱ΎΘϗΆϣ ˱ ϼϤϋ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϻ· ΔϋΎγ ήΧ΁                            TA
                             » ήϳήΤΘϟ΍ΔϠΠϣ» ‫ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻰ‬                           S
 ϥ΃ ϰϟ· Γήϴϐμϟ΍ ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ ξόΑ ϰϓ ΐτϟ΍ ΔϨϬϣ αέΎϣ΃ Ε΃ΪΑ Ϫδϔϧ ΖϴϗϮΘϟ΍ ϰϓϭ                   KO
 ΎϬόϗϮϤϟΔϟΰόϟ΍ϰϟ·ΎϬΑϞϤόϟ΍ϰϟ΄ϴϫϰΘϟ΍ΕΎϴϤΤϠϟΔυΎϤϟ΃ΔΤμϣϰϓϝΎΤϟ΍ϰΑήϘΘγ΍                  E
 ϑϭήψϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ΖϧΎϛϭ Ϟϣ΄Θϟ΍ϭ ˯ϭΪϬϟΎΑ ϢδΘΗ ϰΘϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ϰϓ ϥΎϛ ϙ΍άϧ΁ ϰϓ΍ήϐΠϟ΍       M
 ‫ »ﷲ‬ϰϟΎϤϋ΃ ϝϭ΃ ϰϓΝήΨϓ ϰϠΧ΍ΪΑ ϦϣΎϜϟ΍ϑϮδϠϴϔϟ΍ϭ ήϜϔϤϟ΍ϭ ΐϳΩϷ΍ ΪϟϮϳ ϥϷ Δϴϋ΍Ω
 ˯ϭΪϫ ϞΧ΍Ωϭ ΔϣΩΎϗ ΔϘϠΣ ϰϓ ϞϴμϔΘϟΎΑ ϪϨϋ ϢϠϜΘϨγ ˱Ύόγ΍ϭ ˱ ϻΪΟ έΎΛ΃ ϯάϟ΍ «ϥΎδϧϹ΍ϭ      BY
 ΝήΧϡΪϟ΍ϭΔϳϭΩϷ΍ϭνήϤϟ΍ΔΤ΋΍έϦϴΑϭ «̀ ‫«ﻋﻨﺒﺮ‬ϰΑΎΘϛΝήΧϰοήϤϟ΍ήΑΎϨϋϦϴΑϭ˯΍ήΤμϟ΍


     P
 ‫»ﻟﻐﺰ‬ϭ ΕϮΒϜϨόϟ΍»ϭ «βϧϷ΍ ΔϠη»ϭ «ζϴϋ Ϟϛ΃» ΐΘϛ Ϛϟάϛϭ «ϡΪϟ΍ ΔΤ΋΍έ» ‫ﻛﺘﺎﺑﻰ‬ eU
                                         ...»ΕϮϤϟ΍R
                    19
  «ϰ˰˰Ηϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϱέλϣϟ΍
      Εϭϣϟ΍ϙϠϣ»Εϳ΃έΔόΑ΍έϟ΍Δ˰ϘϠΣϟ΍Ϫ˰˰ΗΎ˰˰ϓϭϝ˰˰˰ΑϗΎ˰˰Ϭ˰˰ϠΟγ»
 ϩάϫϝΎΑϞϐθΗϰΘϟ΍έΎϜϓϷ΍ϦϋΎϨϟ΄δϓέ΍ϮΤϟ΍ϰϓϪόϣΎϨϠΧΪϳϥ΃ΩϮϤΤϣϰϔτμϣΩ΍έ΃
 ϢϟϪϧ΄ϛϭΖϗϮϟ΍ξόΑήϜϓϪΗϻ΅ΎδΗϞϛϦϋϩΎϨΒΟ΄ϓ -ΎόΒρϰϟΎΤϟ΍ΎϨϠϴΟΪμϘϳ -ϝΎϴΟϷ΍
 ϢΛϪϴΘϔηϡΰϓΓήϤϟΎΑ˱΍έΎϜϓ΃ΖδϴϟΎϬϧ΃ϰϟ·ϩήϴϜϔΗϰϬΘϧ΍Ϫϧ΃ϭ΃ϩΎΒΘϧϻ΍ήϴΜϳΎϣΎϬϴϓΪΠϳ
 ΖϨϛϦϴΛϼΜϟ΍ϦϴΑϭΐτϟ΍Δγ΍έΩϦϴΑΎϣΔϠΣήϤϟ΍ϰϓΎϧ΃ϭϯέΎϜϓ΃ϦϋϢϠϜΗ΃ϥ΃Ϊϳέ΃ϝΎϗ


                                             PT
 ϥΎϛ ϑΩέ΃ ϢΛ ήϜϓ΃ ΖϨϛ ϒϴϛϭ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ϰϨϠϐη ϯάϟ΍ Ύϣϭ ΎΒϳήϘΗ ϙήϤϋ ϞΜϣ ϰϓ


                                            Y
                       ϰϠΧ΍ΪΑΞπϨΗΔϳήϜϓΕ΍ϮτΧϦϣςϴϠΧϙΎϨϫ                                    EG
 ΔΠϴΘϧ ϰϠΧ΍ΪΑ ΍άϫ έΎϜϓϷ΍ ω΍ήλ ϥΎϛ Ϟϫ Δϟ΍Ϊόϟ΍ϭ έΪϘϟ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ϭ ΐϴϐϟ΍ Ϧϋ έΎϜϓ΃


                                   R
 ΎϤΑέ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϳΩϮΟϮϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ έΎϜϓ΃ Ϧϣ ήϴΒϛ ϢϜΑ ΔΣΎδϟ΍ ϡΎΣΩίϻ                             TA
 ΕΎϴϨϳήθϋ ϯ΃ -Εήη΃ ϥ΃ ϖΒγ ΎϤϛ ϰΘϟϮϔρ άϨϣ ϰϨϠϐθΗ έΎϜϓϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΪϛΆϤϟ΍ ϦϜϟ


                            S
 ΪόΑήμϣϰϓΔΣΎδϟ΍ϰϟ·ΎϬϘϳήράΧ΄ΗΕ΃ΪΑέΎϜϓϷ΍ϩάϫΎϤϨϴΑ -ϡήμϨϤϟ΍ϥήϘϟ΍ΕΎϴϨϴΛϼΛϭ                   KO
 ϦϣΔϔγϼϔϟ΍α΄ϴϟΔΠϴΘϧϰϤϟΎόϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍ϰϠϋΎϫέΎθΘϧ΍ΕΎϘϠΣϦϤοΔϴϤϟΎόϟ΍ΏήΤϟ΍
 ϒϨόϟ΍ϭ ϡΪϟ΍ ήΤΑ ϒϗϭ Ϧϋ ΎϫΰΠϋ ϰϓ ΎϬϠθϓ ϞΜϤΘϳ ϥΎϛϭ ΎϬΘϗϭ ΔΣϭήτϤϟ΍ ΞϫΎϨϤϟ΍ Ϟϛ


                  E
 ΔϔδϠϔϟ΍ ϩάϫ έΎθΘϧ΍ ΖϘΒγ Ύϧ΃ ΍Ϋ· ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϢϟΎόϟ΍ ϩΪϬη ϯάϟ΍


        M
                              .Ϧϣΰϟ΍ϦϣϦϳΪϘϋϰϟ΍ϮΤΑέΎϜϓϷ΍ϭ      BY
 ΓήϜϓ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϰΘϟϮϔρ άϨϣ ΎϣϮϤϋ ϰϨΘϠϐη ϰΘϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ήΜϛ΃ Ϧϣ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϦϜϟϭ


     P
 ϒϗ΃ΖϨϛήΧϵ΍ϭϦϴΤϟ΍ϦϴΑΕϮϣ΄γϰϧ΃ϭ΍ΪΟήϴμϗϯήϤϋϥ΃έϮμΗ΃ΖϨϛΎϤ΋΍ΩΕϮϤϟ΍


 eU
 ϰϔϠΧ ϒϘϳ ϰϧΩέΎτϳ ΕϮϤϟ΍ ΍ΪΟ ϊϔΗήϣ ΕϮμΑ ϝϮϗ΃ϭ Ε΍ϮϨγ ήθϋ ϯήϤϋϭ Γ΁ήϤϟ΍ ϡΎϣ΃


R
 Ϫϧ΄ϛϭ ΕϮϤϟ΍ ϚϠϣ ϯέ΃ ΖϨϛ ϞόϔϟΎΑ Ύϧ΃ ϪϨϣ ΏϭήϬϟ΍ ϊϴτΘγ΃ ϻ΃ ϯέ΍ϮΠΑϭ ϰϣΎϣ΃ϭ
  ϚϟάΑϰϠϫ΃ήΒΧ΃ΖϨϛϭΖϧΎΣΪϗϰΘϋΎγϥ΃ΪϳΪΟϡϮϳΡΎΒλϞϛήόη΃ΖϨϛϭϰϨρϭΎΤϳ

 ˱ΎΟϼϋ ΍ΪΠϳ Ϣϟ ΎϣΪϨϋϭ ˯ΎΒρϷ΍ ϰϟ· ϰΑ ΎΒϫΫϭ ϰϠϋ ϰϣ΃ϭ ϯΪϟ΍ϭ ϖϠϗϭ ϑϮΧ έΎΛ΃ ΍άϫϭ
 Ϧϣ ΏήΘϗ΃ ϰϧ΃ ϞϴΨΘϟ ΎϤ΋΍Ω ΎϤϬόϓΪΗ ΖϧΎϛ ϰϧ΍ήϗ΃ Ϧϋ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϰΘόϴΒρ» ϰϨϴϔθϳ
 ϢϬϨϜϟϭϒϳήϟ΍ϰϓΓήΜϜΑϥϭΪΟ΍ϮΘϳ΍ϮϧΎϛϦϳάϟ΍Ϧϴϓ΍ήόϟ΍ϭΦϳΎθϤϟ΍ϰϟ·ϰΑΎΒϫάϓ «ϥϮϨΠϟ΍
  ‫« ﻣﻦ ﺗﺤﺖ‬ϦΟ ϯϭΎΨϣ« ϭ΃ αϮδϤϣ ϰϧ΃ ΍ϮϋήΘΨϳ ϥ΃ ήϴϏ ϪϧϮϟϮϘϳ Ύϣϼϛ ΍ϭΪΠϳ Ϣϟ Ύπϳ΃
 Ϟόϟϭ «ΔϟϮϔτϟ΍ άϨϣ ϰϧΩέΎτΗ ϥΎΠϟ΍ Ϧϣ ϰΑήϗϭ ϥϮϨΠϟ΍ ΕΎό΋Ύη ϥ΃ ΍ϮψΣϻ» νέϷ΍
 ΓήϴτΧΔϠϜθϣϞΜϤϳϰϟΔΒδϨϟΎΑ΢Βλ΄ϓϰϨϤΟΎϬϳΎϤ΋΍ΩνήϤϟ΍ϥ΃ϚϟΫ ϞϛϰϓΐΒδϟ΍
      ϩήϤϋϞΜϣϰϓϢϫϦϣωέΎμϳϭϯήΠϳϥ΃ϊϴτΘδϳϻήϴϐλϞϔτΑϢϜϟΎΑΎϤϓ΍ΪΟ

 ΐτϟ΍ ΔϴϠϛ ΕήΘΧ΍ ΍άϫ ϞΟ΃ Ϧϣ ϰϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ϚϟάΑ ΢ϤδΗ ϻϭ ΓέϮϫΪΘϣ ΔϴΤμϟ΍ ϪΘϟΎΣ
 ϰϓ ϕϮϘΤϟ΍ ΔϴϠϛ ΖϧΎϛΚϴΣ ΎϘΑΎγ ΎϬΘΤοϭ΃ΏΎΒγ΃ ϰϟ· ΔϓΎο· ΕΎϴϠϜϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϥϭΩ
 ϰϠϋ ΓήγϷ΍ ΡΎΤϟ· ϢϏέϭ ϥϮϴγΎϴδϟ΍ϭ ˯΍έίϮϟ΍ ΎϬϴϓ ΝήΨΘϳϭ ΔϤϘϟ΍ ΕΎϴϠϛ Ϧϣ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ
 ϦϣΔϠδϠγϦϋΓέΎΒϋΖϧΎϛϰΗΎϴΣ΢ο΍Ϯϟ΍»ϢϬΘΒϏέϰϠϋΕΩήϤΗϰϧ΃ϻ·ΎϬΑϖΤΘϟ΃ϥ΄Α
 ϞϴλΎϔΗ ϕΩ΃ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϰϠϋ κϳήΣ ϰϨϧϷ ΐτϟ΍ ΔϴϠϛ ΕήΘΧ΍ϭ» ήϤΘδϤϟ΍ ΩήϤΘϟ΍
               ΎϬϨϣκϠΨΘϟ΍ϦϜϤϳϒϴϛϭΔϴΤμϟ΍ΕΎϣίϷ΍ϭν΍ήϣϷ΍ έ΍ήγ΃ϭ

                    20
 ϊτΘδϳ Ϣϟ ϯάϟ΍ ήϤΘδϤϟ΍ ϰοήϣϭ ϰϠϠϋ Ϧϣ ΎϬΑ κϠΨΗ΃ ΔϘϳήρ ϰϠϋ ϑήόΗ΃ ϥ΃ ΕΩέ΃
 ϯήΒϛ ΔϠϜθϣ νήϤϟ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ ϥ΃ ΖϴϗϮΘϟ΍ ΍άϫ ϰϓ ΖϔθΘϛ΍ϭ ϪϨϣ ϰϨϴϔθϳ ϥ΃ ΐϴΒρ
  ‫ﺗﺴﺒﻘﻪ ﻗﺪ‬ϰΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍ϭΕ΍ήηΆϤϟ΍ϥ΃ϭΕϮϤϟ΍ϞΜϤϳϰϟΔΒδϨϟΎΑνήϤϟΎϓϰϟΔΒδϨϟΎΑ
 ΎϤϟ ϝϮλϮϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΍ήϴΜϛ ΖϴϧΎϋϭ αΎδΣϹ΍ϭ ω΍έάϟ΍ϭ ϕΎδϟ΍ϭ ϦϴϨϴόϟ΍ ΕϮϣ ϰϓ ϞΜϤΘΗ
 ˱΍ήϴΒϛ ˱΍έΎμΘϧ΍ΖϘϘΣϰϧ΃ήΒΘϋ΃ΖϨϛΝήΨΘϟ΍ΪόΑϦϴΘϨγΐτϟ΍ΖγέΎϣΎϣΪϨϋϭϪϟΖϠλϮΗ
 ϰϨΒϴμϳ ϥΎϛ ϦϜϟϭ ˬϰοήϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΩϮΟϮϤϟ΍ νήϤϟ΍ ϰϠϋ ΐϠϐΗ΃ ΎϣΪϨϋ ΕϮϤϟ΍ ϰϠϋ
 ϰϟ ήψϨϳϭ ξϳήϣ Ρϭέ ΕϮϤϠϟ ϪϣΎϣ΃ ϕϮδϳϭ ϰϠϋ νήϤϟ΍ ήμΘϨϳ ΎϣΪϨϋ ΪϳΪθϟ΍ ρΎΒΣϹ΍
 ΔϟϭΎρ ϡΎϣ΃ Γήϣ ϝϭϷ Ζϔϗϭ ΎϣΪϨϋ ΖϠϫΫϭ ϪϴϠϋ ϯϮϗ΃ ϻ ϰϧ΃ ΎϨϠόϣ ϪϧΎδϟ ΝήΨϳϭ
                                 ΔΜΠϟ΍ϡΎϣ΃΢ϳήθΘϟ΍

 ϰ΋ϼϣί ξόΒϟ ΙΪΤϳ ϥΎϛ ΎϤϛ ϑϮΨϟΎΑ έϮόη ΩήΠϣ ϰΘΣ ϭ΃ ˯ΎϤϏ· ΔϴϠϤϋ ϰϟ ΙΪΤΗ Ϣϟϭ
 Ύπϳ΃ ϰϠΧ΍ΪΑ ΕϮϤϟ΍ ϞϤΣ΃ ϰϧ΄Αϭ ϪϠΧ΍ΪΑ ΕϮϤϟ΍ ϞϤΤϳ ϥΎδϧ· Ϟϛ ϥ΃ ΎϬϣϮϳ Ϧϣ ΖϤϠόΗϭ
 ϩήϤϋΩ΍Ωί΍ΎϤϠϛϥΎδϧϹ΍ϥ΃ΖϤϠόΗϭϰόϣϦϜδϳΕϮϤϟ΍ϥ΃ϭΓΪϴΟϰΘΤλΖϧΎϛϮϟϭϰΘΣ
 ϦϴϳϼϣϪϠΧ΍ΪΑϞϤΤϳϪϤϓϦϣϩΩήτϳϯάϟ΍ΏΎόϠϟ΍ϥ΃ϭˬϩΪδΟϦϣΔΘϴϤϟ΍ΎϳϼΨϟ΍ΖτϘγ
 ΎϳϼΨϟ΍ϭ˯΍ήϤΤϟ΍ΎϳϼΨϟ΍ϦϣΔϴϠΧϥϮϴϠϣ ˿˹ΔϋΎγϞϛϯϮΤϳϥΎδϧϹ΍ϡΩϥ΃ϭΔΘϴϤϟ΍ΎϳϼΨϟ΍
 ˯΍ήϤΤϟ΍ ϡΪϟ΍ ΎϳϼΨΑ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΎϳήϴΘϜΒϟ΍ ˯ΎπϴΒϟ΍ ϡΪϟ΍ ΎϳϼΧ ϞΘϘΗ ήϳήϣ ω΍ήλ ΪόΑϭ ˯ΎπϴΒϟ΍
 Γέ΍ήϣ ϰϟ· ΎϬϟϮΤϳϭ ΚΜΠϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϪϨϜϤϳ ϯάϟ΍ ΪΒϜϟ΍ ϰϟ· ϰΗϮϤϟ΍ ΚΜΟ ϕϮδΗϭ                                               PT
 Ε΍έΎμϋϰϟ·ΎϬϟϮΤϳϭΎϬϨϣΪϴϔΘδϳϭΎϬϠϠΤϳΚΜΠϟ΍ϩάϫϞϛϊϣϞϣΎόΘϳϢδΠϟ΍ϭ˯΍ήϔλϭ
 Ϟϴϟ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϩάϫ ϝ΍Ϯρ ϰϠΧ΍Ω ϞϤόϳ ΕϮϤϟ΍ ϥΎϛ Ϟϫ ϰδϔϧ ϝ΄γ΃ ϰϨΗΪΟϭϭ ΔϔϠΘΨϣ
                                      EG        Y
                      ˮϰϠΧ΍ΪΑΓή΋΍Ϊϟ΍ΔϛήόϤϟ΍ΔϘϴϘΤΑϯέΩ΃ϻΎϧ΃ϭέΎϬϧ
                                     R
 ΔϴϠϤϋ ϥ΃ϭ ϰϠΧ΍Ω έϭΪϳ ϊϗ΍ϭ ϮϬϓ ΔϤϠϛ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϧϣ ήΒϛ΃ ΕϮϤϟ΍ ϥ΄Α ΎϬϣϮϳ Ϧϣ Ζϓήϋϭ                              TA
 ˯ΎϨΒϟ΍ϦϜϟϭΓΩϻϮϟ΍άϨϣϥΎδϧ·ϞϛϞΧ΍ΩϭϰϠΧ΍ΩϡΪϬϟ΍ϥ΃ϭϯέΩ΃ϥ΃ϥϭΩϢΘΗ˯ΎϨΒϟ΍ϭϡΪϬϟ΍
 Ϊϳ΍ΰΘΗϰΘϟ΍ϡΪϬϟ΍ϭϝϭΰϨϟ΍ΔϴϠϤϋ΃ΪΒΗϢΛϦϴόΑέϷ΍Ϧγϰϓϥί΍ϮΘϟ΍ΙΪΤϳϰΘΣϪϴϠϋΐϟΎϏ


                             S
 ΔΧϮΨϴθϟ΍ΔϠΣήϣΖϠΧΩΎϧ΄ϓΎΒϟΎϏϡΪϬϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭΏΎηΎϧ΄ϓΎΒϟΎϏ˯ΎϨΒϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϰϟΎΘϟΎΑϭ                    KO
 ΏήΘϘΗϰϫϭϪϣ΍Ϊϗ΃Ε΍ϮτΧϊϤγ΃ϭϰϨϣΐϳήϗΕϮϤϟ΍ϥ΄Αήόη΃ϰΘϟϮϔράϨϣΖϨϛΪϗϭ


                   E
 ϡΎϣ΃Ϟόϓ΃ΖϨϛΎϤϛϪϴϓΥήλ΃ϭϪϴϟ·ήψϧ΃ϭΕϮϤϟ΍ϰϓϕΪΣ΃έ΍ήϤΘγΎΑΖϨϛϭϡϮϳϞϛϰϨϣ        M
                          ΕϮϤϟ΍ϯέ΃Ύϧ΃»ήϴϐλϞϔρΎϧ΃ϭΓ΁ήϤϟ΍
      BY
 ΎϤ΋΍ΩϊϗϮΗ΃ΖϨϛϰϨϧ΃ΔΟέΪϟϪϴϓϕΪΣ΃ϭΎϤ΋΍Ωϩ΍ΪΤΗ΃ΖϨϜϓ˱Ύϔ΋ΎΧΖδϟϭΕϮϤϟ΍ϚϠϣϯέ΃


     P
 ϝϮϗ΃ ΎϤ΋΍Ω ΖϨϛϭ ϯήϤϋ Ϧϣ ΎϣΎϋ ́́˰ϟ΍ ϰϟ· Ϟλ΃ ϥ΃ ϊϗϮΗ΃ Ϣϟϭ ΍ήϜΒϣ ΕϮϣ΄γ ϰϨϧ΃ eU
 Ϟυ΍άϫϞϛϢϏέϭ «ΪϳήϳΎϣϞόϔϳ୯ϭΪϳέ΃Ύϧ΃ϭΪϳήΗΖϧ΃»ϦϜϟϭϦϴΛϼΜϟ΍ϦγϰϓΕϮϣ΄γR
 ΢Βλ΃ϭ ϰϧ΍ΪΟϭ ϰϠϋ ήτϴδϳϭ ϰϋϮϠο ϦϴΑ βϔϨΘϳϭ ζϴόϳϭ Ώήθϳϭ Ϟϛ΄ϳ ϰόϣ ΕϮϤϟ΍
 ΎϣΎϋ Ϧϳήθόϟ ΕΪΘϣ΍ ϰΘϟ΍ ΓήϴΧϷ΍ ϰΗϮϠΧ ϰϔϓ ΖΒϫΫ ΎϤϨϳ΃ ϰϨΒΣΎμΗ ΔΛέΎϛϭ ΔϠϜθϣ
 ΕϮϤϟ΍ϯήϜϓϭϰϨϳϮϜΗϰϓϭήμΘϨϤϟ΍Ύϧ΃ΖϨϛϭϪϴϠϋΖΒϠϐΗϭ΍ήϴΜϛϪΘϬΟ΍ϭϭ΍ήϴΜϛϰϟήϬυ
 ϰΒΣϭ ϯήϜϓϭ ϰϨϳϮϜΗ ϰϓ ΐΒδϟ΍ Ϯϫ ϥΎϛ ϞόϔϟΎΑϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ϦϔϟΎΑ ήϴΒϛ ϞϜθΑ ςΒΗήϣ
                                       ϰϘϴγϮϤϠϟ

 ˬΐΗήϣϭ ΔϳΎϐϠϟ ϖϴϗΩ ϡΎψϧ ήϐμϟ΍ άϨϣ ϰϨϣ ϥϮΑήϘϤϟ΍ ΎϬϓήόϳ ΎϤϛ ϰϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΓΎϴΤϟ΍ϭ
 ΥίήΒϟ΍ΓΎϴΣϰϓΔϴϘϴϘΤϟ΍Δϳ΍ΪΒϟ΍ϦϜϟϭˬΔϳΎϬϨϟ΍ΎδϴϟΕϮϤϟ΍ϭΓΎϴΤϟ΍ϥ΃ϚηϙΎϨϫβϴϠϓ
 ΔϳήθΒϠϟ ˯ΎϨϔϟΎΑ ୯ ϥΫ΄ϳ ϥ΃ ϰϟ· ΎϬΑ ΔϘϠόΘϣ ΎόϴϤΟ Ρ΍ϭέϷ΍ ϞψΗ ϰΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϫϭ
 ϙΎϨϫ ϡ΍Ω Ύϣ ΎΌϴη Ϟόϓ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ˱ΎμϳήΣ ΎϤ΋΍Ω ΖϨϛ ϰϧΈϓ ΍άϬϟϭ νέϷ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍
 ϰγΎδΣ·ίΎΠϧϹ΍ϭϞϤόϠϟϰϨόϓΪΗϰΘϟ΍ΏΎΒγϷ΍ϦϣϥΎϛϭϚϟάϟϰϔϜϳΖϗϮϟ΍ϦϣϊδΘϣ
                        ΔϴϧΎΛϞϛϭΔψΤϟϞϛϰϨϣΏήΘϘϳϯάϟ΍ΕϮϤϟΎΑ

 ϞϜη ϰϓ ήϬψΗ ΖϧΎϛϭ ϰόϣΎΟ ΐϟΎρ Ύϧ΃ϭ ϰϨΑΎΘϨΗ ΖϧΎϛ έΎϜϓϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΎϤϜΗήΒΧ΃ ΎϤϛ
 ΕΩήϤΗΎϬϧϷΎϬΘϗϭ˱΍ήϴΒϛ˱ΎϴϔΤλ˱΍ήΒϨϣΖϧΎϛϰΘϟ΍ϒγϮϴϟ΍ίϭέΔϠΠϣϰϓΔϠδϠδϣΕϻΎϘϣ
 ΔϣΎϋΔϳήϜϓΖϧΎϛ˯΍ϮγΕϻΎϘϤϟ΍ϩάϫήθϧ΃ΖϨϛήμϣϰϓΔϓΎΤμϠϟϡΎόϟ΍ϕΎϴδϟ΍ϰϠϋ
 ΖϠϤϋ ΔόϣΎΠϟ΍ ΖϴϬϧ΃ ϥ΃ ΪόΑϭ ΓήϴμϘϟ΍ ΔμϘϟ΍ ΔΑΎΘϛ ϰϟ· ΔϓΎο· ιϮμΨϟΎΑ ΔϴϔδϠϓ ϭ΃
                        ϦϴϣΎϋΓΪϤϟϦϴϳήμϤϟ΍ϡ΃ϰϔθΘδϣϰϓ

                     21
 ΎϬϧϷ ΍ήϴΜϛ ΎϬΑ ΖΒΣέ ϰΘϟ΍ϭ ˺̂˾˻ ϡΎϋ ϰϓ έ΍ήΣϷ΍ ρΎΒπϟ΍ ΔϛήΣ ΖϧΎϛ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ
 ΎϣϮϫϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϠϋΩήϤΘϟ΍ϥΎϜϓΪγΎϔϟ΍ϰϜϠϤϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϠϋΐόθϟ΍ϭζϴΠϟ΍ΩήϤΗϞΜϤΗ
 ΩΎΒόΘγϻΔϳήμϤϟ΍ΔϟϭΪϟ΍ΕέήΣΪϘϓϚϟΫΪόΑΓέϮΜϟ΍ϩάϫΎϨΘϟάΧϦϜϟϭΎϤ΋΍ΩϰϫΎΒΘϧ΍ΖϔϠϳ
 ‫« ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻮﺟﺊ‬ϒγϮϴϟ΍ίϭέ»ϰϓϰΗϻΎϘϣήθϧϰϠϋϡϭ΍Ω΃ΎϬΘϗϭΖϨϛϭϯήμϤϟ΍ΐόθϟ΍
 ϦϴΑϭ ϰϨϴΑ ϡ΍Ϊλ ϝϭ΃ ΍άϫ ϥΎϛ« ΓέϮΜϟ΍ ϝΎΟέ ϞΒϗ Ϧϣ Ϫ΋ΎϋΪΘγΎΑ αϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ϥΎδΣ·
 ήθϨΑΩϮϤΤϣϰϔτμϣϡϮϘϳϒϴϛϭϪΘϠΠϤΑήθϧΎϣϝϮΣϪόϣϖϴϘΤΘϠϟ «ήλΎϨϟ΍ΪΒϋϝΎϤΟ
                                  ϪΘϠΠϣϰϓέΎϜϓϷ΍ϩάϫ

 ΔϳήΤϟΎΑ Ϧϣ΅΃ϭ ϰΘϠΠϣ ϞΧ΍Ω ϥϮϠϤόϳ Ϧϳάϟ΍ ΏΎΘϜϠϟ ΔϳήΤϟ΍ ϰτϋ΃ Ύϧ΃» ϢϬϟ ϥΎδΣ· ϝΎϗϭ
 ϰϔτμϣ ϊϣ ϖϔΘϣ ήϴϏ ϥϮϛ΃ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬΑ ϢΘϧ΃ ϥϭΩΎϨΗ ϰΘϟ΍ϭ ΎϬΑ ϥϮϨϣΆΗ ϰΘϟ΍
 ϰϨόϨϤΗΔϴϔΤμϟ΍ΔϧΎϣϷ΍ϭϪΘϳήΣΪϴϴϘΗϊϴτΘγ΃ϻϰϨϨϜϟΐΘϜϳΎϤϴϓϭϩέΎϜϓ΃ϰϓΩϮϤΤϣ
 ϰϠϋϖΒτϨϳ΍άϫϦϜϟϭϩΪΣϭϮϫβϴϟϭϪϳ΃έϦϋήΒόϴϟΔΣΎδϣϪϴτϋ΃ϥ΃ϭϞΑϞΧΪΘϟ΍Ϧϣ
                   .»ϊϴϤΠϠϟΡΎΘϣΩήϟ΍ϖΣϭϰΘϠΠϣϰϓϦϴϴϔΤμϟ΍Ϟϛ

 ϕϼϤόϟ΍ϮϫϥΎϛϥ΃ΖϗϭϰΒϧΎΠΑϒϗϭϭϰϨϤϋΩΪϗαϭΪϘϟ΍ΪΒϋϥΎδΣ·ϥ΃ϥϮψΣϼΗϢΘϧ΃
 ΍ϭΩέϭ ϥΎδΣϹ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϫ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϢϬγ΃έ ϰϠϋϭ ΓέϮΜϟ΍ ϝΎΟέ βϨϳ Ϣϟϭ αϭΪϘϟ΍ΪΒϋ
 ήϬυϭ ΕϻΎϘϤϟ΍ ϡΎϳ΃ ϰϧϮϨϳΪϳ ϥ΃ ΍ϮόϴτΘδϳ Ϣϟ ϢϬϧ΃ ϒϴϛϭ ϪϨΠγϭ ϪϠΤδΑ ϚϟΫ ΪόΑ ϪϴϠϋ                                               PT
 ΍Ϋ· ˺̂˾˿ ϡΎϋ «ϥΎδϧϹ΍ϭ ୯» ϝϭϷ΍ ϰΑΎΘϛ ϰϓ ΕϻΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ΖόϤΟ ΎϣΪϨϋ ϢϬϔϗϮϣ
                .»ζϴϋϞϛ΃»ϰϟϭϷ΍ΔϴμμϘϟ΍ΔϋϮϤΠϤϟ΍ϦϋήψϨϟ΍ΎϨππϏ
                                     EG
 ΔϓΎΤμϟ΍ ϰϠϋ ϪϠϛ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϥΎϛϭ ϢΠΤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϤΑ ϦϜϳ Ϣϟ ϡϼϋϹ΍ ϥ΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ
                                              Y
                                    R
 ΏΎΘϜϟ΍έ΍Ϊλ·ΪόΑϞόϔϟΎΑΖϔϗϮΗΪϗήμϣϰϓΓΎϴΤϟ΍ϥ΃ΪϛΆΗϥ΃ϊϴτΘδΗϚϧ΃ϻ·ΔϴϗέϮϟ΍                              TA
 ΎϬΣήρ ϰϓ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϭ΃ έΎϜϓϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϰϠϋ αΎϨϟ΍ ΪΘόϳ Ϣϟ ϪΟ΍ϭέϭ
 ϰϨϧ΄ΑϰϨϔλϭϦϣˬϪΟ΍ΰϤΑωϮοϮϤϟ΍ϦϋΐΘϜϳΪΣ΍ϭϞϛ΢Βλ΃ϰϟϮΣϦϣΎϴϧΪϟ΍ΖΒϠϘϧ΍


                             S
 ϚΤο ΎϨϫϭ ϭ ϭ ήϓΎϜϟ΍ϭ ϰϋϮϴθϟ΍ϭ ΪΤϠϤϟΎΑ ϰϨϔλϭ Ϧϣϭ ΪϳΪΠϟ΍ ήμόϟ΍ ϑϮδϠϴϓ                    KO
 ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ Ϧϣ ϝΎϗϭ ΍ήΧΆϣ νήϤϟ΍ ΎϤϬΑΎλ΃ ϥΎΘϠϟ΍ ϩΎϨϴϋ ΖόϣΩ ϰΘΣ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ


                   E
 ϥΎϛϭ ϩήθϧϭ ΏΎΘϜϟ΍ ϊΒρ ϰϠϋ ΖϘϓ΍ϭ ϰΘϟ΍ ϰϫ «ήθϨϠϟ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ έ΍Ω« ΔϴϣϮϜΣ ΍έ΍Ω        M
           ΍ήϴΒϛΎΟ΍ϭέΏΎΘϜϟ΍ϖϘΣϭΕ΍ΩΎδϟ΍έϮϧ΃ΖϗϮϟ΍ϚϟΫϰϓΎϬϴϠϋϑήθϳ
      BY
 ΎϧήθΒϳ ΏϮϠγϷ΍ ΍άϫ ϥ΄Α Ϫϳ΃έ ϯΪΑ΃ϭ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ΃ήϗ Ϊϗ ϥΎϛ ϰΘϔϤϟ΍ ϥ΃ Ύπϳ΃ ϒϳήτϟ΍ϭ


     P
 ϦϜϟϭ ϪΘϤϴϗϭ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϬΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ ΎϴϤγέ Ύϓ΍ήΘϋ΍ ΍άϫ ϥΎϛϭ ήϜϔϣϭ ϢϟΎϋϭ ήϴΒϛ ΐΗΎϜΑ eU
 ϥϮϨΠϟ΍ϪΑΎλ΃ΐΗΎϜϟ΍΍άϫ΍ϮϟΎϗϭ΍ϮΒγϭ΍ϮΟΎϫϭ΍ϭέΎΛϭΏΎΘϜϟ΍΍ϮπϓέΩΪΠϟ΍ζϴΘϔΘϟ΍ΓΎπϗR
 ΔϴϘΒΘϤϟ΍ΓΩϭΪόϤϟ΍ΦδϨϟ΍ΓέΩΎμϣΖϤΗϭ˯ΎπϘϠϟϯΪοϯϭΎϜθϟ΍ΔϋϮϤΠϣ΍ϮϣΪϗϭήϔϛϭ΃
 ϦϣϰϓϥϮΒϏήϳ΍ϮϧΎϛϦϳάϟ΍ϦϴϳήμϤϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϪϔρΎΨΗϥ΃ΪόΑΏΎΘϜϟ΍Ϧϣϕ΍ϮγϷ΍ϰϓ
 ϢϬϧϷϯήΠϳΎϣΔϘϴϘΣϢϬϟήδϔϳϭϪϠΧ΍ΩΪϳ΍ΰΘΗϰΘϟ΍ζϴϓΎϔΨϟ΍ήϴτϳϭϡϼψϟ΍ϢϬϟήδϜϳ
            ..»ϩϮϠΒϘϳϡίϻϭϊϗ΍ϭ»ΎϫέΎΒΘϋΎΑ˯ΎϴηϷ΍ϢϬϴϠϋνήϔΗϥ΃Ϧϣ΍ϮϤΌγ

 ΖϠυϭˬήμϣϰϴϔΤλϢψόϣΎϬϟϭΎϨΗϯήΒϛΔϴπϗϰϟ·ϯΪοΖϣΪϗϰΘϟ΍ϯϭΎϋΪϟ΍ΖϟϮΤΗϭ
 ϥΎϛϭΓΩΪόΘϣϭΓήϴΜϛΕΎό΋ΎηΎϬϟϼΧΖΟήΧ ˱΍έϮϬηΔϟϭΪϟ΍Ϧϣ΃ΔϤϜΤϣϡΎϣ΃ήψϨΗΔϴπϘϟ΍
         ˬϰϣ΍Ϊϋ·ϢΛϦϣϭϦϳΪϟ΍ϦϋϯΩ΍ΪΗέ΍ϭϯήϔϜΑϥϮϤϜΤϴγϢϬϧ΃»ΎϬϨϴΑϦϣ

 ΖϠυϭ «ϦϳΪϟ΍ Ϧϋ Ω΍ΪΗέϻ΍ϭ ήϔϜϟΎΑ ϰϠϋ ϢϜΤϠϟ ϞόϔϟΎΑ ΍ϮϬΘϧ΍ ήϫίϷ΍ ˯ΎϤϠϋ ϥ΃ ήΧ΁ϭ
                   ˷
 ϰϓ ϢϜΤϟ΍ έ΍Ϊλ· έήϘΗ ϰΘΣ ήμϣ ˯ΎΟέ΃ ϰϓ ΩΩήΘΗϭ ϯήΧϷ΍ ϮϠΗ Δό΋Ύη ήϬψΗ ΕΎό΋Ύθϟ΍
 ΎϬϣΎϳ΃ήϛάΗ΃ϭΔϓ΃ήϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋϭϢϜΤϟ΍ΪϳΪθΗνήϐΑϚϟΫϭϥΎπϣέήϬηϰϓΔϴπϘϟ΍
 ϰϓ ωήΑϭ ήϬΘη΍ Ϊϗ ϥΎϛϭ ΩϮϤΤϣ ϪϤγ΍ ϥΎϛ ϡΎΤϤΑ ϥΎόΘγ΍ αϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ϥΎδΣ· ϥ΃
 ΔϳέϮΗΎΘϜϳΩϭΏΎϫέ·ϭήϬϗϭϊϤϗϝΎϤϋ΃ϦϣϯήΠϳΎϤϋΙΪΤΘϳϥΎϛϭήθϨϟ΍Ϣ΋΍ήΟϦϋϊϓ΍ήΘϟ΍
                                 έΎϜϓϷ΍ϭΐΘϜϟ΍ΓέΩΎμϣϭ

 έΎΒϛ ϪϣΪΨΘδϳ ϡϼϛ ΍άϫ ϚΑΎΘϛ ϰϓ ϪΘΒΘϛ Ύϣ ϥ· ϰϟ ϝΎϗ ΕΎόϓ΍ήϤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ Ϫϧ΃ Ύπϳ΃ ήϛΫ΃ϭ
 ΓήΠΣϰϓϝϭ΍ΪΘΗΖϧΎϛϰΘϟ΍ΔϤϛΎΤϤϟ΍ΎϬΘϗήϐΘγ΍ΔϠϳϮρΕΎόϓ΍ήϣΔϠδϠγΪόΑϭΔϴϓϮμϟ΍

                     22
 ϚϟΫ ϰϓ ΓΎπϘϟ΍ ϊϴτΘδϳ ϻ ϦϜϟϭ ΔϠϳϮρ ΕΎϋΎγ ΕΎόϓ΍ήϤϟ΍ ΖϗήϐΘγ΍ϭ Δϳήγϭ ΔϘϠϐϣ
 ϡϮϳ ϝϭ΃ Ϧϣ ϪϤϜΣ έΪλ΃ ϯάϟ΍ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϝΎϤΟ ˯Ύοέ· ϻ· ήμϣ ΦϳέΎΗ ϰϓ ΝήΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍
 ΕέΪλ΃ ΪϘϓ ΔϴϓϮμϟ΍ ϝ΍Ϯϗ΃ Ϧϣ Ϫϴϟ· ΕΪϨΘγ΍ Ύϣϭ ΕΎόϓ΍ήϤϟ΍ Ϟϛ ϢϏέϭ ΏΎΘϜϟ΍ ΓέΩΎμϤΑ
 ϥϭΩ ϢϜΤϟ΍ ΝήΧ ϊΒτϟΎΑϭ έϮϨϠϟ ϪΟϭήΧ ϡΪϋϭ ΏΎΘϜϟ΍ ΓέΩΎμϤΑ ϢϜΤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ
                      ήλΎϨϟ΍ΪΒϋϝΎϤΟήϣ΄ΑϩϭέΩΎλϚϟΫϢϏέϭΕΎϴΜϴΣ

 ϰΘϘη ΏΎΑ ϰδϔϧ ϰϠϋ ΖϘϠϏ΃ ϥ΄Α ϰΗΎϴΣ Δϳ΍ΪΑ ϰϓ Ύϧ΃ϭ ήϔϜϟΎΑ ϰϣΎϬΗ΍ ΖϠΒϘΗϭ
 έΎϜϓϷ΍ ΕάΧ΃ ΎϤϠϓ ΔγΎδΣ Ζϟ΍ίΎϣ ϰϔρ΍Ϯϋ ΖϧΎϛ ΚϴΣ ΔϣΪμϟ΍ ϝϮϫ Ϧϣ ΖϟΰΘϋ΍ϭ
 ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϢϬΗϼϫΆϣ βϔϧ ϩϮϜϠΘϣ΍ Ύϣ βϔϧ ΖϜϠΘϣ΍ ϰϧϷ ϰϧϭήϔϛ ΪϘϟ ϰϨϤΟΎϬΗ
 ΍ϮϟΎϗ ϰϧϭήϔϛ ϝϮϗ΃ ΎϤΑ ϥϮϨϣΆϳϭ ϥϮόϤΘδϳ ϦϳήΧϵ΍ ϞόΟ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϩΎΒΘϧϻ΍ ΏάΟ
 ϚϨΑ΍ Ύϧ΃ ϰΑ΃ Ύϳ ήϔϜϟΎΑ ϰϧϮϤϬΗ΍ ΪϘϟ ϰΑ΃ Ρϭέ ΖϴΟΎϧϭ ήϴϐλ Ϯϫϭ ϪϴϠϋ ϰπϘϧ
 ϯάϟ΍ Ύϧ΃ ήϴϐμϟ΍ ΏΎΒϠΠϟ΍ϭ ΔϴϗΎτϟ΍ ϰϨΘδΒϟ΃ϭ ΔΜϟΎΜϟ΍ ϦΑ΍ Ύϧ΃ϭ ΪΠδϤϟ΍ ϰϟ· ϰϨΘΒΤτλ΍
     ωέΎθϟ΍Ώ΍ήΗϰϓϥϮΒόϠϳϯήϤϋϞΜϣϰϓϦϣϝ΍ίΎϣΎϤϨϴΑΚϳΪΤϟ΍ϭϥ΁ήϘϟ΍ϰϨΘψϔΣ

 ϞΑ ςϘϓ ϰϨϋ ΍ΪϴόΑ ϢϬόϓΪΗ ϻ ΔϴϧΎΤϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ ϚϳΪϳ΄Α ΍ΪϴόΑ ϢϬόϓΪΘϟ ϰΑ΃ Ύϳ Ζϧ΃ Ϧϳ΃
 ήϔϜϳήϜϔϳϦϣ΍ϮϠόΟϭϥΎρήδϟΎϛϪϧϮρϭΎΤϳϯάϟ΍ΐϴτϟ΍ΪϠΒϟ΍΍άϫϦϋ΍ΪϴόΑϢϬόϓΪΗ
 ϰϓ ϰγ΃έ ΕάΧ΃ϭ Γϼμϟ΍ ΓΩΎΠγ ΖηήΘϓ΍ ΎϬΘΣήρϭ ΎϬΑΎΒϠΠΑ Ε˯ΎΟ ϰϟ· ϰϣ΃ Ε˯ΎΟ                                              PT
 ϦϣΏήΘϘΗϢϟΏΎΘϜϟ΍έΎϜϓ΃Ϣψόϣϥ΃ϢϏέϭϝΎΤϟ΍΍άϫϰϠϋΔϠϳϮρΓήΘϓΖϠϠυϭΎϫήΠΣ
 Ώ΍Ϯμϟ΍ϭέΎϨϟ΍ϭΔϨΠϟ΍ϭέΪϘϟ΍ϭ˯ΎπϘϟ΍Δϟ΄δϣϰϓΖϧΎϛϞΑ୯ϞΜϣΖΑ΍ϮΜϟ΍ϭΕΎϴγΎγϷ΍
                                     EG       Y
 ΩήΠϣ ϥ΃ ϥϭήΒΘόϳ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ϥ΃ ϻ· ΩϮϠΨϟ΍ϭ ΚόΒϟ΍ϭ έΎϴΘΧϻ΍ϭ ήΒΠϟ΍ ΎϳΎπϗϭ ΄τΨϟ΍ϭ
 ˯ΎϴηϷ΍ϩάϫϞΜϣϰϓήϴϜϔΘϟ΍ϥ΃ϥϮϤϠόϳϻϢϬϨϜϟϭήϔϜϟ΍Ϯϫ˯ΎϴηϷ΍ϩάϫϞΜϣϰϓήϴϜϔΘϟ΍


                                    R
 ϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγͿΎΑϰϘϠόΗϭϰϧΎϤϳ·ϦϣΪϳΰΗ˯Ύϴη΃ϦϋΚΤΑ΃ήϜϔϣϰϨϧϷϥΎϤϳϹ΍ϰϬΘϨϣ                             TA
          ϞΘϘϟ΍ϭ΃ϢΟήϠϟ΍Ϯοήόϳϥ΃ϥϭΩϙϮϜθϟ΍ϩάϫϰϓϥϭήϜϔϳ΍ϮϧΎϛΎϤϳΪϗϭ                            S
 Δτγ΍ϮΑϡΎϬϟϹ΍ϭϰΣϮϟ΍ϝϭΰϧΎϳέϭήοϥΎϛϞϫϝ˯ΎδΗϷϯήϴϜϔΗϰϧΩΎϗϥΎϴΣϷ΍ξόΑϰϓ                    KO
 ϦϴϧΎϨϔϟ΍ ϢϬϟ΃ ΎϤϠΜϣ ୯ ϪϤϬϠϳ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟϭ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ୯ ϰϠλ ϰΒϨϟ΍ ϰϠϋ ϞϳήΒΟ


                   E
 ϞϜθΑϰϨϠϐθΗϰΣϮϟ΍ΔμϗΖϧΎϛϭˮω΍ήΘΧϻ΍ϭω΍ΪΑϹ΍ΕΎψΤϟϰϓ˯ΎϤϠόϟ΍ϭϦϴϴϘϴγϮϤϟ΍ϭ        M
 ΖϟΎόΗΔΑΎΟ·ϦϋΚΤΒϟ΍Ε΃ΪΑϭϝ΍Άδϟ΍ΖΣήρϥ΃ΩήΠϤΑϦϜϟϭΎϬϴϓήϜϓ΃ΎϤ΋΍ΩΖϨϛϭήϴΒϛ
 ήϴϏ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϋ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ϭ ϦϳήϜϔϤϠϟ ΔϤϬΗ ΪΟϮΗ ϻ Ϫϧ΄ϛϭ ϯήΧ΃ Γήϣ ϯήϴϔϜΘΑ Ε΍Ϯλ΃


      BY
 ϥ΃ΪΑϻϥΎϛϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒδϓϦϴϘϴϠϟϰϟϮλϭΪόΑΎϬϴϓϯήϴϜϔΗήϴϐΗΎϳΎπϘϟ΍ϩάϫϭήϴϔϜΘϟ΍


     P
                 ˬΓήΘϨϋϭβϴϗϭϮγΎϜϴΑϭΥϮΟϭϦϓϮϬΘϴΑϦϋϪϟϮγέΰϴϤϳ
R eU
 ϦϴΣϰϧϷϚϟΫϭήθΒϟ΍ ϞϜϟέϮΘγΩΐϴΠϋΏΎΘϛϪϧ΃ΖδδΣ΃ϥ΁ήϘϟ΍ϰϓϞϳϮρΚΤΑΪόΑϭ
 ୯Δϴϧ΍ΪΣϭϮϫϪϴϓϚηϻΪΣ΍ϭ˯ϰηϦϋΙΪΤΘΗΎόϴϤΟΎϬϧ΃ΖδδΣ΃ϥΎϳΩϷ΍ϞϛΕ΃ήϗ
 ΔϨϬϜϟ΍΢ϟΎμϣΎϬΘϠΧΩϭΎϬϔϳήΤΗϢΗϭϥϭήϘϟ΍ΎϬϴϠϋΖπϣΔϤϳΪϘϟ΍ϥΎϳΩϷ΍ϥ΃ΖϔθΘϛ΍ϦϜϟϭ
 ϞϐΘδϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ ϞϜϓ ήΧ΁ϭ ϦϳΩ ϦϴΑ ϕϭήϔϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ϰϓ ΐΒδϟ΍ Ϣϫ ΍ϮϧΎϛϭ
 ΔϧΎϳΪϟ΍ ΖϧΎϛ «ΔϴϧϮϋήϔϟ΍« ΔϤϳΪϘϟ΍ ήμϣ ϰϓ ϰΘΣ ΔϴμΨη ΢ϟΎμϣϭ ν΍ήϏϷ ϦϳΪϟ΍
 ΍ϮϋήΘΧ΍ΪΑΎόϤϟ΍΍ϭΪϴθϳϥ΃ϥϭΪϳήϳϦϳάϟ΍ΔϨϬϜϟ΍ϦϜϟϭϰΗϮϤϟ΍ΏΎΘϛϮϫϞϴϟΪϟ΍ϭΔϳΪϴΣϮΗ
 ΕΎϣΎϤϠϜϓΎπϳ΃˯ΎϴΒϧϷ΍ϊϣΙΪΣΎϣ΍άϫϭϦϴΑ΍ήϘϟ΍ϰϠϋΎϬ΋΍έϭϦϣ΍ϮϠμΤϴϟΔϬϟϵ΍Ϧϣ˱Ύϓϻ΁
 ϙϮϠϤϟ΍ ήμϋ ϚϟΫ ΪόΑ ˯ΎΟϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΐγΎϜϤϟΎΑ ΍ϭΪϴϔΘδϴϟ ΍ϮϓήΣϭ ϥϮόϔΘϨϤϟ΍ ΝήΧ ϰΒϧ
 ϥ· ΚϴΣ ΍˯Ϯγ ήϣϷ΍ ΕΩ΍ί ϰΘϟ΍ϭ ϥϵ΍ ΎϬϓήόϧ ϰΘϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎγΎϴδϟ΍ϭ ˯Ύγ΅ήϟ΍ϭ
 ΎϨϫ Ϧϣϭ» ϒϠΨϟ΍ ϰϟ· ΖϔΘϟ΃ Ύϧ΃ϭ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ· ήϴγ΃ ϒϴϛ» ϢϫέΎόη ϥϭΩΩήϳ ϦϴϴϧΎϤϠόϟ΍
 Ϟπϓ΃ϰϟ·ΩϮϘϳϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγ ୯ΏΎΘϛϥ΃΍ϮδϧΪϗϭϥΎϤϳϹ΍ϊϣξϗΎϨΘϳϢϠόϟ΍ϥϮϟϮϘϳ
                                     ୯ϰϟ·ϖϳήρ

 ϰϧ΃ ϥϮϨϠόϳϭ ˯ΎϤδϟ΍ ϰϟ· ϰϨϧϮόϓήϳ ήμϣ ϰϓ ϦϴϴδϛέΎϤϟ΍ ΕΪΟϭ ϰΑΎΘϛ ΓέΩΎμϣ ΪόΑϭ
 ϢϫΪϴϳ΄Ηϭ ϰΑ ϢϬΑΎΠϋ· Ω΍Ωί΍ϭ ήμϣ ϰϓ ΔϴϋϮϴθϟ΍ϭ ΔϴδϛέΎϤϟ΍ ϯήϜϔϣ έΎΒϛ Ϧϣ ΖΤΒλ΃
 ϰϓ ΔϠΠϤϟ΍ ΖϧΎϛϭ ήϴΨϟ΍ ΡΎΒλ ΔϠΠϣ ϰϓ ΎϬΗήθϧϭ ϝΎΑί ϞΟέ Ϧϋ Δμϗ ΖΒΘϛ ΎϣΪϨϋ ϰϟ
 ήϜϔϣ ήΒϛ΃ϭ ΐΗΎϛ Ϣψϋ΃ ϰϧ΄Α ϰϨϧϮϔμϳ ϦϴϴϋϮϴθϟ΍ ϥ΃ ΕΪΟϭ ΎϫΪόΑϭ ΎϬΗ΍έ΍Ϊλ· ΕΎϳ΍ΪΑ
 ΖϨϛϭΩϮϤΤϣϰϔτμϣϢγ΍ϞϤΤϳήμϣϰϓήϬψϳ΍ΩΪΠϣϑϮϜϴθΗϥ·ΎϬϣϮϳϰϨϋϞϴϗϭ

                    23
 ΔϳΩΎϋΔμϗΎϬϧ΃ϢϏέΔμϘϟ΍ϩάϬΑϢϬΑΎΠϋϹήΜϛ΃ΎθϫΪϨϣϭϰϟϮΣΙΪΤϳΎϣϞϜϟΎθϫΪϨϣ
 ϦϣΔμϘϟ΍ϩάϫΖϓάΣϥ΄ΑϚϟΫΪόΑϢϬΘϠϫΎΠΗϞΑϢϬϴϟ·Ϣπϧ΃ϭ΃ϢϬόϣϙήΘη΃ϢϟϭΔϳΎϐϠϟ
                                ˬϰΗΎϔϟΆϣϊϴϤΟ

 ΓΩήϟ΍ ΎϬϨϣϭ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϰϟ· ΍ϮϬΟϭϭ ϚϟΫ ΪόΑ ϯΪο ΍ϮϟϮΤΗ Ύϣ ϥΎϋήγ ϢϬϨϜϟϭ
 ΐϏήΗ ΖϧΎϛϭ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϴϣ΃ ΩϮϤΤϣ Ϊϳ ϰϠϋ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ ΕήϬυ ΔγέΪϣ ΖϧΎϛϭ ΔϳήϜϔϟ΍
 ϢϬϔϟΎΨϳϦϣϭΔϴδϛέΎϤϟ΍ϭΔϴϋϮϴθϟ΍ϭΔϴϤϠόϟ΍Δϴϛ΍ήΘηϻΎΑϢϬόϴϤΟΏΎΘϜϟ΍ϯΩΎϨϳϥ΃ϰϓ
 ήϜϔϟ΍ Ϧϋ Ε΃ήϗ Ϛϟάϟϭ ˯ΎϤδϟ΍ ϰϟ· ϰϧϮόϓέ ϢϬϧ΃ ϞϴϟΩ ήΒϛ΃ϭ ΍ήϜϔϣ ϭ΃ ΎΒϳΩ΃ Ϊόϳ ϻ
 ϖϠϏ΃ ϥ΃ ΐΠϳ Ϫϧ΃ ΕΪΟϭϭ ϞϳϮρ έ΍ϮΣ ϰϠΧ΍Ω έ΍Ωϭ ωΎϨΘϗΎΑ ήόη΃ ϢϠϓ ϥΎόϣΈΑ ϰδϛέΎϤϟ΍
 βϔϨϟ΍ϢϠϋϭΔϔδϠϔϟ΍ΐΘϛϢψόϣϰϓϰΗ˯΍ήϗαέΎϣ΃ΖϠϠυϭϰΗήΠΣΏΎΑϰδϔϧϰϠϋ
 Ε΍Ϊϴϔϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ Γ˯΍ήϗϭ βϤϴΟ Ϣϴϟϭϭ βϛέΎϣϭ ϝέΎϜΑϭ ϞΠϴϫϭ Ϯτγέ΃ϭ ϥϮρϼϓ΃ ϞΜϣ
                               ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ϭΔϳΫϮΒϟ΍ϭΔϳΪϨϬϟ΍

 ΎϫΎΠΗ΍΢Βλ΃ΪϗϥΎϛΕΎϴϨϴΘδϟ΍ϰϓέΎδϴϟ΍ϥ΃ϦϴΣϰϓϥΎϤϳϹ΍ϰϟ·ΖϠλϭΔϳΎϬϨϟ΍ϰϓϭ
 ΡήδϤϟ΍ϭ ΎϤϨϴδϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ ϰϟ· ϩΪϳ ΖϠϏϮΗ Ϊϗϭ ϪϠϘΛ Ϫϟϭ ΔΣΎδϟ΍ ϰϠϋ ˱΍ΩϮΟϮϣ ˱ΎϳϮϗ
 Ύϣ ΍άϫϭ ϦϴϳήμϤϠϟ ωϮΠϟ΍ϭ ήϘϔϟ΍ ϰϓ ϪΑ ΐϟΎρ ϯάϟ΍ ϰϟϮϤθϟ΍ ΩΎμΘϗϻ΍ ϡΎψϧ ΐΒδΘϓ
 ΏϮόθϟ΍ϭ ΕΎϋ΍ΫϹ΍ϭ ϢϟΎόϟ΍ ϒΤλ ΍ϭΪΟϭ ΓΩϭΪόϣ ϖ΋ΎϗΩ ϰϓϭ ϚϟΫ ΪόΑ ϢϬϨϜϟϭ ϪΘόϗϮΗ                                               PT
                          ΔϴϋϮϴθϟ΍ρϮϘγϢϬρϮϘδΑϯΩΎϨΗ                                              Y
 ‫ﻏﺘﺎﻟﻮﻧﻰ ﻓﻰ‬΍ ϢϬΗΪϘΘϧ΍ϭ ϢϫέΎϜϓ΃ ϰϠϋ ΕΩήϤΗ ΎϣΪϨϋ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ˯ϻΆϫ ςϘγϭ


                                     EG
 ϢϫέΎϜϓ΃ϰϫϩάϫϭϒϠΨΘϟΎΑϰϧϮϤϬΗ΍ϭΐΗΎϜϟ΍ΐϘϟϦϣϰΘΣϰϧϭΩήΟϭϯήϜϓϭϰΘΒϫϮϣ                                    R
 ϢϫέΎϜϓϷ ϞϴϤϳ ΎΒΗΎϛ ϪϘϳήρ ϰϓ ϑΩΎλ ΍Ϋ· ϢϴψϨΗ ϦϴϴϋϮϴθϟ΍ϭ ΔϴϋϮϴθϟ΍ ϥϷ ϢϬϋΎΒρϭ                              TA
 Ε΃ΪΑϭϰϟϮΣ˯ϰηϞϛϰϓήψϨϟ΍Ϊϴϋ΃Ε΃ΪΑϚϟΫΪόΑϦϣϭϢϬϴϟ·ϪΑάΟϥϮϜΗϢϬΘϤϬϣϥΈϓ
 ΎϬΘΤΤλϭΎϬϨϋΖϟΪϋϰΘϟ΍Ε΍ήϐΜϟΎΑ ˱ΎΌϴϠϣϪΗΪΟϭϭ «ϥΎδϧϹ΍ϭ୯»ϝϭϷ΍ϰΑΎΘϛΔόΟ΍ήϤΑ


                             S
 ϻ ϰΘϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ έΎϜϓϷ΍ Ϟϛ Ϧϋ ΖόΟ΍ήΗ ϰϨϧ΃ Γήϣ ϝϭϷ ϦϠϋ΃ ΎϨϫ Ύϧ΃ϭ ϯήΧ΃ ΐΘϛ ϰϓ                    KO
                  .»ϥΎδϧϹ΍ϭ୯»ϝϭϷ΍ϰΑΎΘϜΑΕ˯ΎΟϰΘϟ΍ϭϦϳΪϟΎΑςΒΗήΗ
        M           E
 ϩΎΒΘϧϻ΍ ΏάΟ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϢϬΗϼϫΆϣ βϔϧ ϩϮϜϠΘϣ΍ Ύϣ βϔϧ ΖϜϠΘϣ΍ ϰϧϷ ϰϧϭήϔϛ ■
 ϮϫϭϪϴϠϋϰπϘϧ΍ϮϟΎϗϰϧϭήϔϛϝϮϗ΃ΎϤΑϥϮϨϣΆϳϭϥϮόϤΘδϳϦϳήΧϵ΍ϞόΟϰϠϋΓέΪϘϟ΍      BY
                                          ήϴϐλ
 eU   P
 Ύϧ΃ ϰΑ΃ Ύϳ ήϔϜϟΎΑ ϰϧϮϤϬΗ΍ ΪϘϟ ϰΑ΃ Ρϭέ ΖϴΟΎϧϭ ϰΘϘη ΏΎΑ ϰδϔϧ ϰϠϋ ΖϘϠϏ΃ ■R
 ‫ﺚ‬ϳΪΤϟ΍ϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ϰϨΘψϔΣ ϯάϟ΍ Ύϧ΃ ΔΜϟΎΜϟ΍ ϦΑ΍ Ύϧ΃ϭ ΪΠδϤϟ΍ ϰϟ· ϰϨΘΒΤτλ΍ ϯάϟ΍ ϚϨΑ΍
 ϰΑ΃ Ύϳ Ζϧ΃ Ϧϳ΃ ωέΎθϟ΍ Ώ΍ήΗ ϰϓ ΐόϠϟ΍ ΔϠΣήϣ ΍ϮτΨΘϳ Ϣϟ ϯήϤϋ ϞΜϣ ϰϓ Ϧϣ ΎϤϨϴΑ
                                            ˸ ˴
 ΍ΪϴόΑ ϢϬόϓΪΗ ϞΑ ςϘϓ ϰϨϋ ΍ΪϴόΑ ϢϬόϓΪΗ ϻ ΔϴϧΎΤϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ ϚϳΪϳ΄Α ϰϨϋ ΍ΪϴόΑ ϢϬόϓΪΘϟ
            ήϔϜϳήϜϔϳϦϣ΍ϮϠόΟϭϥΎρήδϟΎϛϪϧϮρϭΎΤϳϯάϟ΍ΐϴτϟ΍ΪϠΒϟ΍΍άϫϦϋ

 ΎϬΘΣήτΑ Ε˯ΎΟ Δϴϛί ΓήϴΒϜϟ΍ ϰΘΧ΃ ΔϴμΨη ϰϓ ϞΜϤΘΗ ΖϧΎϛ ϰΘϟ΍ϭ ϰϟ· ϰϣ΃ Ε˯ΎΟ ■
                                    ˷
 ϰϠϋΔϠϳϮρΓήΘϓΖϠϠυϭΎϫήΠΣϰϓϰγ΃έΕάΧ΃ϭΓϼμϟ΍ΓΩΎΠγΖηήΘϓ΍ΎϬΑΎΒϠΟϭ
                           ΪϳΪΟϦϣΖπϬϧϰΘΣϝΎΤϟ΍ϩάϫ

    ΓΪϳΪΟζϴΘϔΗϢϛΎΤϣϰϓΓΎπϘϟΩΪΟϡϼυζϴϓΎϔΨϟΔΣΎδϟ΍ϙήΗ΃ϻ΃ΐΠϳϥΎϛ ■

 Ϧϋ ϒϜϳ ϻ Ϫόϣ ϒϠΘΧϷ ϢϟΎόϟ΍ ϰϟ· ΖΌΟ ϩΩϼϴϣ άϨϣ Υήμϳ ϯάϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫ ΢ΟΎϨϟ΍ ϥ· ■
                 ϞρΎΑϞϛϭϢϠυϞϛΎϬΑϢτΤϴϟϝΎϔρϷ΍Γ˯΍ήΑϰϓϩΪϳϊϓέ

                                       ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                     24
  «ϰ˰˰Ηϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
        έλΎϧϟ΍ΩΑϋϊϣϡ΍Ωλϟ΍ϪγϣΎΧϟ΍ϪϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗΎϬϠΟγ
 ϪΣϭέ ϥΎδϧϹ΍ ϰϓ Ύϣ ϞϤΟϷ ϝΎμΌΘγ΍ Ϫϴϓ ϩΪΣϭ ϞϘόϟ΍ϭ ϖτϨϤϠϟ ϡϼδΘγϻ΍ ϥ· ■

                                          Y PT
                                  EG
                  ϩΎϧΪΟϭϷ΍ΩϮΟϮϣβϴϠΑ·ϦϜϳϢϟϮϟϭϩήϴϤοϭϪϧ΍ΪΟϭϭ
                           TA      R
                     ΎϨΑϮϧΫϊϤδϧϥ΃ϥϭΩζϴόϧϥ΃ϊϴτΘδϧϻΎϨϧ· ■                          S
                     ΎϨΑέήϏϪϧϷϪϤΟήϧϭϡϮϳϞϛϪϨόϠϧ΢ΒηϙΎϨϫ ■                  KO
                        ΓήΑΎΒΠϟ΍ϭΓήρΎΑϷ΍ϖϠΧϰϓΪϋΎδϧϦΤϧ ■       M          E       ΎϨϳΪϳ΄ΑϢϬϠϜθϧϭϢϬϘϠΨϧϦϳάϟ΍ϦΤ‫■ ﺑﻞ ﻧ‬      BY
                  ΎϨϣϞϜϟϦϳήϗϡ΍ήΟϹ΍ϭΎϨϳΪϳ΃ϊϨλϦϣϦϴρΎϴθϟ΍ϥ· ■ eU   P                        ϞϴΑΎϗϞΗΎϘϟ΍˯ΎϨΑ΃ΎόϴϤΟΎϨϧϷ ■


R     ϪϨϳήϗϪϴϠϋήτϴδϳϦϣΪΟϮϳϭϪϨϳήϗϰϠϋήτϴδϳϦϣΪΟϮϳϦϜϟϭϦϳήϗΎϨϣϞϜϟ ■

         ξόΒϟ΍ΎϨπόΒϟΎϨϘϨΣϭΎϧΪϘΣϦϣΝήΨϳϪϨϜϟϭϊϨμϳϻϭωέΰϳϻϢδϟ΍ϥ· ■

                        ϞΟϷ΍ϰϬΘϨϳϥ΃ΪόΑϻ·ΕϮϤϟ΍ϦϴΤϳϻϭ ■

                              ϩΪΣϭ୯Ϧϣέ΍ήϗΕϮϤϟΎϓ ■

                                       ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ

 Ύϣ ϰϠϋ ΎϨόϠτϳϭ ϩέ΍ήγ΃ ΔΒϴϘΣ ΢Θϔϳ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϑϮδϠϴϔϟ΍ϭ ήϴΒϜϟ΍ ήϜϔϤϟ΍ ϝ΍ίΎϣ
 ήϛάΘϳΎϴϋ΍ϭϪϠϘϋϝ΍ίΎϣξΒϨϳϪΒϠϗϝ΍ίΎϣέ΍ήγ΃ϦϣΎϬϠΧ΍ΪΑΎϣϞϛΝήΨϳϭϩήΗΎϓΩϪϳϮΤΗ
 ΔΒ΋Ύϐϟ΍ΔϘϴϘΤϠϟϝϮλϮϟ΍ϝϭΎΤϳϦϴϘϴϟ΍Ϧϋ ˱ΎΜΣΎΑΎϫΎπϗϰΘϟ΍ΔϠϳϮτϟ΍ϪΘϠΣέϞϴλΎϔΗϞϛ
 έϮϴτϟ΍ϰϠϋϰόϴΒτϟ΍ϭ΃ϝϮϘόϤϟ΍ϭ΃ϞϬδϟ΍ϦϣβϴϟΩϮϤΤϣϰϔτμϣ ϝϮϘϳˬϊϴϤΠϟ΍Ϧϋ
 ϦϣϥΎϛϮϟϭϰΘΣκϔϗϰϓϦΠδϳϥ΃έϮϔμόϟ΍ϰϠϋϭ΃ˬ˯Ύπϔϟ΍ϰϓϖϴϠΤΘϟ΍ϦϋϒϜΗϥ΃
 ωϮϧέΎΘΨΗϭϪϤϠϗΔΑΎϗήϟ΍ΪλήΗϭϩέΎϜϓ΃ΐΠΤΗϥ΃ήϜϔϤϟ΍ϰϠϋϭ΃ˬΔϤϳήϜϟ΍έΎΠΣϷ΍ϭΐϫάϟ΍
                              ˬϪΗΎΑΎΘϛϪΑΞδϨϳϯάϟ΍ήΒΤϟ΍
                   25
 ˯Ϯπϟ΍ϭ ˯΍ϮϬϟ΍ϭ ˯ΎϤϟ΍ Ϧϣ ΓΎϴΤϟ΍ ϥ΍Ϯϟ΃ Ϟϛ ϰϨϋ ΐΠΤΗ ϥ΃ ϞϬδϟ΍ Ϧϣ ϦϜϳ Ϣϟ ϰϟΎΘϟΎΑϭ
 ω΍ήλ Ϧϣ ϰϠΧ΍Ω έϭΪϳΎϣ Ϟϛ Ν΍ήΧ·ϭ ˬϯ΃ήϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϰϓ ϞΜϤΘΗ ϰΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ
 ΔόϴΒρΖϧΎϛϩάϫϦϜϟϭ˰ϞΒϗϦϣΎϬϨϋΖϤϠϜΗϰΘϟ΍˰ΕΎϤϠδϤϟ΍ΔϘϴϘΣΕΎΒΛ·ϝϭΎΤΗέΎϜϓ΃ϭ
 ϦϴϳήμϤϟ΍ ήϳήΤΗ ΪϬϋ ήμϣ ΎϬΑ Εήϣ ϰΘϟ΍ ΔϳέϮΗΎΘϜϳΪϟ΍ ΪϬϋ ϰϓ ϝ΍ϮΣϷ΍ϭ ϑϭήψϟ΍
                                        ˬϢϫΩΎΒόΘγϻ

 Ϧόρϭ ήϤόϟ΍ ϰΑ ϡΪϘΗ ΎϤϬϤϓ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϝΎϤΟ ΪϬόϟ ϰΘϳ΅έϭ ϰϔλϭ ΔρΎδΑ ϞϜΑ ΍άϫ
 ϦϣϩΪϬϋϰϓΙΪΤϳϥΎϛΎϣϰδϧ΃ϦϠϓϰϣΎϳ΃ήΧ΍ϭ΃ϰϟ·ΖϠλϭϭΔΧϮΨϴθϟ΍ϰϓϦδϟ΍
 ϰϨϧϷ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ ΖϴϧΎϋ ϊΒτϟΎΑϭ ˬϯ΃ήϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ ΓέΩΎμϣϭ ΕϼϘΘόϤϟ΍ϭ ϥϮΠδϟ΍ ΢Θϓ
 Ϫϧ΃ ϊϗϮΗ΃ ΖϨϜϓ» ϥΎδϧϹ΍ϭ ୯» ϝϭϷ΍ ϰΑΎΘϛ Δϣί΃ ΪόΑ ΔλΎΧ ϦϳίέΎΒϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ΪΣ΃ ΖϨϛ
 ˬϰϠΒϗϦϣϊϴϤΠϟ΍ϊϣϊϗϭϯάϟ΍ϡ΍Ϊμϟ΍ήλΎϨϟ΍ΪΒϋϦϴΑϭϰϨϴΑϊϘϳϥ΃ΪΑϻΔψΤϟϯ΃ϰϓ
 ΖϬΟϮΗϭ «ϒγϮϴϟ΍ίϭέ»˰Α ϪΒΘϜϣ ϰϓ ϰϨΒϠτϳ αϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ϥΎδΣ· ϥ΄Α ΖΌΟϮϓ ϞόϔϟΎΑϭ
 ϰϟ ϝϮϘΗ ΎϬΗΪΟϮϓ ϩήψΘϧ΃ ϰϧ΄Α ϪϐϠΒΗ ϰϜϟ ΔϳέΎΗήϜδϟ΍ ϰϟ· ΖϠΧΩΎϣΪϨϋϭ ˬΓήηΎΒϣ Ϫϴϟ·
           ϩΪϴϋ΍ϮϣϞϛϰϐϟϭΔϋΎγϦϣήΜϛ΃άϨϣέΎϧϰϠϋϚϴϨΘδϣΫΎΘγϷ΍ϞΧΩ΍

 ϩάϫϞϛΖϠϫΎΠΗϰϨϨϜϟϭΙΪΤϳϥ΃˱΍ήψΘϨϣϭ΃ΙΪΣ˱΍ήϴτΧ˱ΎΌϴηϙΎϨϫϥ΄ΑέΎϜϓ΃ϰϨΘΑΎΘϧΎϓ
 Ύϳ ϼϫ΃ ϢδΘΒϳ Ϯϫϭ ϰϟ ϝϮϘϳ ϰϟϭϷ΍ ΔϠϫϮϟ΍ Ϧϣ ϪΗΪΟϮϓ ΐΘϜϤϟ΍ ϪϴϠϋ ΖϠΧΩϭ έΎϜϓϷ΍                                              PT
 ΎϳήϴΧϪϟΖϠϗϭˬΔϟ΄δϤϟ΍Γ΄ρϭϦϣ΃ΪϬϳϥΎϛϪϧ΄ϛϭϰϨϴϋϦϣϡϮϨϟ΍ήϳΎρϪΒΒδΑϭϰϨΒϠϐϣ
 » ϥΎδϧϹ΍ϭ୯»ΏΎΘϛΔϴπϗϦϣ ˱ΎΟέΎΧΖϨϛΪϘϓ˰ΎϴϠϋΖόϓήΗ΍ϰϧΎΗΎϳΎπϗϰϓϥΎδΣ·
                                     EG       Y
 ήϣ΍ϭ΃ΕέΪλϝΎϗϪϳ·ϰϨόϳϪϟΖϠϘϓΖϴΒϟ΍ϰϓβϠΟ΍ϰϔτμϣ Ύϳ ϝΎϘϓΓίΎρΔδϟ
         ˮΔΑΎΘϜϟ΍ϦϋϒϗϮΗ΃΍ΫΎϤϟϭήϣ΍ϭϷ΍ϩάϫέΪλ΃ϦϣΖϠϘϓˬΔΑΎΘϜϟ΍ϦϣϚόϨϤΑ
                             TA      R
 ήϣ΃ ϥ΃ ϢΛ ΍ήΧΆϣ ΎϤϫήθϧϭ ΎϤϬΘΑΎΘϜΑ ΖϤϗ ϦϴΘϠϟ΍ ϦϴΘϟΎϘϤϟ΍ ΐΒδΑ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϝΎϗ
 ΔΑΎΟϹΎΑ Ϫγ΃έ ΰϫ ήϴΒϜϟ΍ ϞΟ΍ήϟ΍ ϰϨόϳ Ϧϴϣ Ϫϟ ΖϠϘϓ ΍ΪΟ ΎϴϠϋ Ε΍ΩΎϴϗ Ϧϣ ϑΎϘϳϹ΍


                            S
 ϻϭϝΎϘΘϋ΍ζϴϔϣϭβΑΔΑΎΘϜϟ΍ϦϣϊϨϣΔϟ΄δϤϟ΍ϥ·ΎϨΑέΪϤΣ΍ϰϔτμϣΎϳϝΎϗϭ «‫»ﻧﻌﻢ‬                    KO
 ϥ΃ ΪΑϼϓ ϙ΍έΩ΃ Ϧϣϭ Ϫϟ ΖϠϗϭ ΖόϤγ ΎϤϟ ϞΧ΍ΪϟΎΑ ϕΰϤΗ΃ ϰϧ΃ ϢϏέ ΖϤδΘΑΎϓ ˬϦΠγ


                   E
                        ΔϠϴϠϟ΍ϦϜϳϢϟϥ·ΐϳήϗϦϋϰΗ΄ϴγϝΎϘΘϋϻ΍        M
 ϰϧΎΗ ϊΟήΘϫϭ ϦϴϣϮϳ ϝΎϘϓ ΎϨϟ ୯ ΐΘϛ Ύϣ ϻ· ΎϨΒϴμϳ Ϧϟ ΖϠϗϭ Γέ΍ήΤΑ ϪϴϠϋ ΖϤϠγϭ      BY
 ϢΘϴγϪϧ΄ΑΐϴϫέέϮόηϰϨϤϫ΍ΪϳΎϧ΃ϭαϭΪϘϟ΍ΪΒϋϥΎδΣ·ΐΘϜϣϦϣΖϓήμϧ΍ϭζϘϠϘΘϣ


     P
 ˱ΎϛϮϠγ ϥΎϛ ΍άϬϓ ˬΕϼϘΘόϤϟ΍ ϭ΃ ϥϮΠδϟ΍ ΪΣ΃ ϞΧ΍Ω Ύϧ΃ϭ ϻ· ΔϠϴϠϟ΍ ϰϠϋ ήϤΗ Ϧϟϭ ϰϟΎϘΘϋ΍ eU
 ϥ΃ ΕΪΟϭ ϰΘΣ ΖϗϮϟΎΑ έϮόθϟ΍ ϥϭΩ ΓήϫΎϘϟ΍ ωέ΍Ϯη ϰϓ ΖϟϮΠΗϭ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ ˱΍Ϊ΋ΎγR
 ϥ΄ΑΐϳήϏέϮόηϰϨϤϫ΍ΪϳΎϧ΃ϭΔϘθϟ΍ΖϠΧΩϭϯέΩ΃ϥ΃ϥϭΩϰΘϘηϰϟ·ϰϧΎΗΩΎϗϰϣΪϗ
     ˬΔϟΎΤϣϻΔϠϴϠϟ΍ϩάϫϰϓϝΎϘΘϋϼϟνήόΗ΄γϰϨϧ΄ΑΖϨϘϳ΃΍άϬϟϭϰϨΒϗ΍ήϳϦϣϙΎϨϫ

 ΖϤϗ ϥ΃ ΪόΑ ˱ΎϣΎϤΗ ˱΍ΪόΘδϣ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϞϴϠϟ΍ ϝ΍Ϯρ ήψΘϧ΃ ϰΘϘη ϰϓ ΖδϠΠϓ
 ΔϗϼΣΔϨϜϣϭϦϴΘϣΎΠϴΑϭϦϴϴϠΧ΍ΩϦϳέΎϴϏϭΐΘϛΔϋϮϤΠϣ»ΎϬΑΖόοϭϰΘϟ΍ϰΘΒϴϘΣΰϴϬΠΘΑ
 ϩάϫ ϥ΄Α ϑήΘϋ΍ϭ «ϡΎϤΣ ΐθΒηϭ ΓΎηήϓϭ ϥΎϨγ΃ ϥϮΠόϣϭ ΔϧϮΑΎλϭ α΍Ϯϣ΃ ΔϋϮϤΠϣϭ
 ΕΪΟϭ˱ ϼϴϟΔΜϟΎΜϟ΍ΔϋΎδϟ΍ϰϟ΍ϮΣϰϓϭϪϠϛϯήϤϋϰϓϰϠϋΕήϣΔϠϴϟΐόλ΃ΖϧΎϛΔϠϴϠϟ΍
 ϰϜϟ ΔϘθϟ΍ ΏΎΑ ΢ΘϓϷ ΖϬΟϮΘϓ ϖϘΤΘϳ ϪΘόϗϮΗ Ύϣ ϥ΃ Ζϓήϋϭ ˬΏΎΒϟ΍ ϰϠϋ ˱΍ΪϳΪη ˱Ύϗήρ
 Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣϭ ρΎΒο ΔΛϼΛ ΕΪϫΎηϭ ˬϪϨϣ ήϔϣ ϻϭ ΏήϬϣ ϻ ϯάϟ΍ ϯέΪϗϭ ϯήϴμϣ ϪΟ΍ϭ΃
              ˬϥ΍άΌΘγ΍ϥϭΩΕ΍ήΠΤϟ΍ϰϟ·ϦϴόϓΪϨϣΔϘθϟ΍΍ϮϠΧΩϦϳάϟ΍ήϛΎδόϟ΍

 ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ Ϧϣ ˱ΎόϗϮϣ ϰϠϋ ξΒϘϟΎΑ ˱΍ήϣ΃ ϪΒϴΟ Ϧϣ ςΑΎπϟ΍ ΝήΧ΃ ϰϤϓ ΢Θϓ΃ ϥ΃ ϞΒϗϭ
 ϦΠδϟ΍ϰϟ·ΖϬΟϮΗϭΕϼϴΣήΘϟ΍ΓέΎϴγΖΒϛέϭΎϫϮθΘϓϥ΃ΪόΑϰΘΒϴϘΣΖϠϤΤϓ ˱ΎϴμΨη
 ϡϮϨϟ΍ϦϣΖψϘϴΘγ΍Γ΄ΠϓϭϰδϔϨϟ΍ϭϰϧΪΒϟ΍ΐϳάόΘϟ΍ω΍Ϯϧ΃Ϊη΃ϪϠΧ΍ΪΑΖϬΟ΍ϭϭˬϰΑήΤϟ΍
 ςϴδϟΎΑΏήοϭΐϳάόΗ»ϦϣΕΪϫΎηΎϣϞϛϥ΃ϰϟ΢πΘϳϭˬϰϣϮϧΓήΠΣϞΧ΍ΩϰδϔϧΪΟϷ
             » ΓΩϭήΒϟ΍ΔγέΎϗ˯ΎΘθϟ΍ϰϟΎϴϟϰϓϩΎϴϤϟΎΑΔΌϴϠϣΓήΠΣϰϓϡϮϨϟ΍ϭ                    26
 ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϥϷ ˬϰϣϮϧ ΓήΘϓ ϝ΍Ϯρ ϰϨΘϤΟΎϫ βϴΑ΍Ϯϛϭ ˱ΎϣϼΣ΃ ΎϬόϴϤΟ ΖϧΎϛ
 ϢΘϳ Ϣϟ ϪϧϷ ˯ϰθϟ΍ ξόΑ ΖΤΗέ΍ϭ ˬϡϮϨϟ΍ ϰϟ· ϯΩϮϠΧ ϞΒϗ ΓήϴΜϛ ΕΎϋΎγ ϯήϴϜϔΗ ΖϠϐη
 ΖϨϛ ΍άϜϬϓ ˰ ΖϴΒϟ΍ ϰϓ ϰϴϔϧϭ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ϰϠμϓ ΪόΑ ϰϟϭϷ΍ ΔϠϴϠϟ΍ ϰϓ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍
 ϞϘΘϋ΄γϰϧ΄ΑέϮόθϟ΍ϰϨϛήΘϳϢϟϦϜϟϭ -ϰϔϨϟ΍ϡΎϳ΃ΎϬϧ΄ΑΔΑΎΘϜϟ΍ϦϋϰϔϗϮΗϡΎϳ΃ϰϤγ΃
 Δϟ΄δϣ ϰϫϭ ΔϔϠΘΨϣϭ ϯήΧ΃ ΓΎϧΎόϣϭ ˱ΎγϮΑΎϛϪΟ΍ϭϷ ϰϟΎϘΘϋ΍ αϮΑΎϛ Ϧϣ ΖΟήΧ ϰϨϜϟϭ
 ϰΘϨϬϣ ΕΪϘϓ ϥ΃ ΪόΑ ζϴϋ΄γ ϒϴϛ Δϟ΄δϣ ˱΍ήϴΜϛ ϯήϴϜϔΗ ΖϠϐθϓ ˬϒϳέΎμϤϟ΍ϭ ϕΎϔϧϹ΍
 ϯήΧ΃ ΓΪϳήΟ ϯ΃ ϰϓ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ϰόϨϤΑ έ΍ήϗ ϙΎϨϫϭ «ϒγϮϴϟ΍ίϭέ» ‫ﻛﻜﺎﺗﺐ ﺻﺤﻔﻰ ﻓﻰ‬
                           ήΧ΁ϕίέϭ΃ϞΧΩέΪμϣϯ΃ϰϟβϴϟϭ

 ϦϣϰόϣϰϘΒΗΎϤΑΕΎΟΎΤϟ΍ήϴΑΪΗΔϟϭΎΤϣϭϯήϴϜϔΗ˯ΎϨΛ΄ϓϰϨδϨΗϢϟΔϴϬϟϹ΍ΔϳΎϨόϟ΍ϦϜϟ
 ΖΣήρ ϰΘϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ξόΑ ΔϋΎΒρ ΓΩΎϋ· ϰϨϣ ΐϠτϳ ήθϨϟ΍ έϭΩ ΏΎΤλ΃ ΪΣ΃ ΕΪΟϭ ΐΗ΍έ
 ϩάϫ Ϊ΋Ύϋ ϥΎϛϭ ˬϝΎΤϟ΍ ϰϓ ΖϘϓ΍Ϯϓ ΎϬϟ ήϤΘδϤϟ΍ ϪΒϠρϭ έϮϬϤΠϟ΍ ϝΎΒϗ· ΓΪθϟ ϕ΍ϮγϷΎΑ
 ϕΎϔϧϹ΍ ΔϠϜθϣ ϥ΃ ϢϏέϭ ˬϰϔϨϟ΍ ΓήΘϓ ϝ΍Ϯρ ϰϟ ΪϴΣϮϟ΍ ϞΧΪϟ΍ έΪμϣ Ϯϫ ΐΘϜϟ΍
 ΖΘθΗϭ ϰϨϗΰϤΗ ϰΘϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ϰϧΎϋ΃ ΖϨϛ ϰϨϧ΃ ϻ· ΕήΑΩ Ϊϗ ϒϳέΎμϤϟ΍ϭ
 ϞΧ΍Ω Ϧϣ ΪϫΎθϣ ϰϧΩέΎτΗ ΖΤΒλ΄ϓ ϰϧΎϴϛϭ ϰΗΎϴΣ Ϟϛ ϞΜϤΗ ΔΑΎΘϜϟΎϓ ˬϯέΎϜϓ΃
 ΕΎϧϼϋ· Ϟϣ΄Η΃ϭ ΃ήϗ΃ Ύϧ΃ϭ ϪϴϠϋ ϰϋϼρ΍ϭ ϒϴηέϷ΍ ΓήΠΣ ϰϟ· ϰϟϭΰϧ ϡΎϳ΃ϭ «ϒγϮϴϟ΍ίϭέ»
     ˮϥϵ΍ΪϋΎμϟ΍ΏήτϤϟ΍ϦϴδΣΪόγϦϳ΄ϓϚϠϤϟ΍ΩήρϭΓέϮΜϟ΍ϡΎϴϗϞΒϗήθϨΗΖϧΎϛ                                             PT
 ϥΎϴϛήθΒϟ΍ϕ΍ϭΫ΃ϭΕΎϫΎΠΗ΍ϢγήΗΔϬΟϮϣΕΎϋ΍Ϋ·ϭΓέϮΛϦϣΙΪΤϴγΎϤΑϢϠόϳϥΎϛϞϫϭ
                                    EG       Y
 ΢Βλ΃ϦϟϭϰϔΘΧ΄γϰϨϧ΃ΕϻΎϴΧΖΤΒλ΃ˬ˯ΎϤϟ΍ϰϓ΢ϠϤϟ΍ΏϭάϳΎϤϛΏ΍ΫϭϰϔΘΧ΍ϞϣΎϛ
 ϰΘΣϭˬϥϮϟΎμϟ΍ϰϟ·ϥϮϜϠΒϟ΍ϰϟ·ϰϣϮϧΔϓήϏϦϣϰϧΩέΎτΗαΎϨϟ΍ϰϧήϛάΘϴϟϯήϛΫϰΘΣ


                                   R
 ΔϧϮϨΠϤϟ΍έΎϜϓϷ΍ϩάϫϰϨϛήΘΗϻΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ˯ΎϨϏϭϰϘϴγϮϣϰϟ·ϊϤΘγ΃ϮϳΩ΍ήϟ΍έ΍ϮΠΑΎϧ΃ϭ                             TA
 ϰϨϧ΄Α ϥΎϴΣϷ΍ Ϣψόϣ ϰϓ ήόη΃ ΖϨϛ ˱΍ΪΟ ΔΌϴγ Δϴδϔϧ ΔϟΎΤΑ Εέήϣϭ Ζθϋ ˬΔϤτΤϤϟ΍ϭ
 ΔϴδϛέΎϤϟ΍ϰϓϰϳ΃έϦϋΖϨϠϋ΃ϰϨϧϷ΍άϫϞϛϭ Ν΍ήϓϹΎΑέ΍ήϗϭ΃ϡ΍ΪϋϹΎΑϢϜΣάϴϔϨΗήψΘϧ΃


                            S
 ϰϟ·ΓήΘϔϟ΍ϚϠΗϰϓήμϣΖϟϮΤΗΪϘϓϰϔϨϟ΍ϯ΃ήϟ΍˯΍ΰΟϥΎϛϭˬϦϴΘϟΎϘϣϰϓΔϳίΎϨϟ΍ϭήϠΘϫϭ                   KO
 ήΒϛ΃ ϥ΄Α» ϚϟΫ ϰϠϋ ϦϫήΑ΃ϭ ˬαΎϨϠϟ ΔΤϴΤλ ϞμΗ ϻ ΔϤϠϜϟ΍ ΖΤΒλ΃ϭ ϦϳήϜϔϤϠϟ ΓήΒϘϣ


                  E
 ˿̀ ΏήΣ ϰϓ ΔϘΣΎγ Ε΍έΎμΘϧ΍ Ϧϋ ΏάϜϟΎΑ ϩΎϨόϤγϭ ϩΎϧ΃ήϗ Ύϣ ΔϤϠϜϟ΍ ϒϴϳΰΗ ϰϠϋ ϞϴϟΩ        M
       ΔΑΎΘϜϟ΍ϰϓϰϠΧ΍ΪΑΎϣϞϛΝήΧ΃Ε΃ΪΑϚϟάϟϭˬ«ΔϳήμϤϟ΍ϒΤμϟ΍ϭΔϋ΍ΫϹ΍Ϧϣ
      BY
 ΔΒϴΠϋϭΔΒϳήϏΕΎϋϮοϮϣΔϋϮϤΠϣΐΘϛ΃Ε΃ΪΒϓϯήϴϏΪΣ΃Ύϫ΍ήϳϻϰΘϟ΍ΔϴϔΨϟ΍ΔΑΎΘϜϟ΍ϭ


     P
 ˬΔϳέϮΗΎΘϜϳΪϟ΍ϭ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϰϠϋ ϰϘϨΣ Ϟϛ ΖΟήΧ΃ϭ Δϔγϼϔϟ΍ Ϧϣ ϩήϴϏϭ ϦϳΎΘθϨϳ΃ Ϧϋ eU
 ϢΛήμϣϰϓΙΪΤϳΎϣϝΎϴΣϰϳ΃έΔΑΎΘϜΑϡϮϗ΃ϒϴϜϓα΄ϴϟΎΑϥΎϴΣ΃ϰϓ ήόη΃ΖϨϛϰϨϜϟϭR
 ήδϛ΃ϥ΃Ύπϳ΃ΖϟϭΎΣϭ «ΔϴδϛέΎϤϟ΍ϭϡϼγϹ΍»ΏΎΘϛΔΑΎΘϜΑΕ΃ΪΒϓϪΘΌΒΨΗϭϪ΋ΎϔΧΈΑϡϮϗ΃
 ΡήδϤϟ΍ ϰϓ ΖϘϤόΗϭ αήη ϞϜθΑ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϰϟ· ΖϬΠΗΎϓ ˬΓΪΣϮϟΎΑ ΐϴϫήϟ΍ έϮόθϟ΍ ΍άϫ
 ήϋΎθϣ Ϧϣ ϰϠΧ΍ΪΑ έϭΪϳ ϥΎϛ Ύϣ Ϟϛ ΎϬϴϓ ΖΟήΧ΃ ΕΎϴΣήδϣ ΙϼΛ ΔΑΎΘϜΑ ΖϤϗ ϰΘΣ
 ήϴΠϬΗϭ ΐϳάόΘΑ ϡΎϗ ϯάϟ΍ϭ ˬΎϬΘϗϭ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϯέϮΗΎΘϜϳΪϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΎϬϠΧ΍ΪΑ ΖϟϭΎϨΗϭ ˬϢϠψϟΎΑ
 ϢϫέΎϜϓ΃ Ϧϋ ϥϭήΒόϳϭ ΡϼλϹ΍ ϥϭΪϳήϳ ϢϬϧϷ ΏΎΘϜϟ΍ϭ ϦϳήϜϔϤϟ΍ ϞΘϗϭ ϦΠγϭ ΪϳήθΗϭ
 ϥΎδϧϹ΍»ΕΎϴΣήδϣΙϼΜϟϰΘΑΎΘϛϰϓϪΗήϬυ΃΍άϫϞϛϭˬϢϬϟϮΣΙΪΤϳΎϣϞϛϰϓϢϬ΋΍έ΁ϭ
 ΪϬϋϰϓΎϫήθϨΑΖϤϗϭήλΎϨϟ΍ΪΒϋΕΎϣϰΘΣΎϬΘϴϔΧ΃ϭ˰ «ήΒϛϷ΍έΪϨϜγϹ΍ˬϝ΍ΰϟΰϟ΍ˬϞψϟ΍ϭ
 ϯάϟ΍ ϰϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϰγΎϴδϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΔΣήδϣ ΎϬΑ ΖϟϭΎΣ ΕΎϴΣήδϤϟ΍ ϩάϫϭ Ε΍ΩΎδϟ΍
 ϰοϮϔϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ˱ ϼϜη ΎϬόϴϤΟ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϝΎόϓ΃ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ˬΎϬΘϗϭ ήμϣ ϪΘϬΟ΍ϭ
                                          ΔΌρΎΨϟ΍

 ϰϓ Δϟΰόϟ΍ Ϧϣ ϞϣΎϛ ϡΎϋ ϰϟ· ΖϠλϭ ΎϬϧ΃ ϰΘΣ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ϰόϨϣϭ ϰΒΠΣ ΓήΘϓ ΖϟΎρϭ
 ϝϮϘϳϭϰΗέΎϳΰΑϡϮϘϳϯϭΎϨθϟ΍ϞϣΎϜΑΖΌΟϮϓΔϠϴϤΠϟ΍ΔϴϓΎμϟ΍ϰϟΎϴϠϟ΍ϯΪΣ·ϰϓϭˬϯΎϔϨϣ
 ΖΛΪΤΗϭϞϜϴϫΓέΎϳΰΑΖϤϗΪϘϓ΍άϬϟϭˬΓϼμϟ΍ΓΩΎΠγϰϠϋΪΤϠΗΖϧ΃ΓήϴϬθϟ΍ϪΘϟϮϘϣϰϟ
 ϰϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϰϓϭ ϡ΍ήϫϷΎΑ ϪΒΘϜϣ ϰϓ ϚΘϳ΅έ Ϊϳήϳ Ϯϫϭ Ϛϟ ΖΛΪΣ ϰΘϟ΍ ΔϣίϷ΍ Ϧϋ Ϫόϣ
               Ϫϳ·ϞϣΎϋϭϰϔτμϣΎϳϚϳί·ϪϟϮϘΑϰϨϠΑΎϗϭϞϜϴϫϰϟ·ΖΒϫΫ                    27
 Ϯϟ ϡϮϴϟ΍ Ϧϣ ΐΘϛ΍ ϊΟέ΍ ϰϟ ϝΎϘϓ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϋ ΪϴόΑ Ύϧ΃ Ύϣ ϝϮρ βϳϮϛ ζϣ Ύϧ΃ Ϫϟ ΖϠϗ
 ϦϜϤϳϯάϟ΍ΪϴΣϮϟ΍ςϴγϮϟ΍ϮϫϞϜϴϫϥ΄ΑϦϴϘϳϰϠϋΖϨϛϰϨϨϜϟϭΓΪθΑΕέήδϓΖϴΒΣ
 ϰϨϨϜϟϭϪϴϓϪΘϘΛϭϪϨϣϪΑήϗϯΪϤϟϰϋϮοϮϣϰϓΔρΎγϭϭ΃˱ ΎϣϼϛϪϨϣήλΎϨϟ΍ΪΒϋϞΒϘϳϥ΃
 ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϰϓ νϮΨϟ΍ ξϓέ Ϫϴϟ· ΄ΠϠΗ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ ϩΎϨϟ΄γ ΎϣΪϨϋϭ Δϳ΍ΪΒϟ΍ άϨϣ Ϫϴϟ· ΄Πϟ΃ Ϣϟ
  ήΧ΁           ωϮοϮϣ               ϰϟ·           ϞϘΘϧ΍ϭ
 ˯ΎϨΛ΃ΙΪΣςϘϓϰϬϟϹ΍ΐϴΗήΘϟΎΒϓϰόϣΎϤ΋΍ΩϩέϭΩΐόϠϳέΪϘϟ΍ϥϷΩϮϤΤϣϰϔτμϣϝΎϗ
 ΐτϟ΍ ΔϴϠϛ ϰϓ Δγ΍έΪϟ΍ Ϟϴϣί ΖϠΑΎϗ ϥ΃ ΔΑΎΘϜϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ϧϋ ΐΠΤϟ΍ϭ ϰϔϨϟ΍ ϡΎϋ
 ˱ΎλΎΧ ˱ΎΒϴΒρ ϞϤόϳ ϥΎϛϭ ˬϰΘϔϤϟ΍ έϮϧ΃ έϮΘϛΪϟ΍ ϰΒϠϗ ϰϟ· ˱ΎΒϴΒΣ ϥΎϛ ϯάϟ΍ ϰϘϳΪλϭ
 ϪΗΪΟϭϭ ˬΪϳΪΟ Ϧϣ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϰϟ· ΩϮϋ΃ ϰϜϟ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϰϟ· ΙΪΤΘϟ΍ ϪϨϣ ΖΒϠρϭ ήλΎϨϟ΍ΪΒόϟ
                                           ϰϟϝϮϘϳ

 ΖϤϠϋ ΎϤϨϴΣ ΕήϜϓ ΐΤϟ΍ ΍άϫ ΐΒδΑϭ Ϛϟ ΪϳΪθϟ΍ ϰΒΣ ϯΪϣ ϑήόΗ Ζϧ΃ ϰϔτμϣ Ύϳ
 ϰϨϨϜϟ ˬϪϴϠϋ ϰϣϮϴϟ΍ ϰΒτϟ΍ ϰϓ΍ήη· ˯ΎϨΛ΃ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϰϟ· ΙΪΤΗ΃ ϥ΃ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ϚόϨϤΑ
 ˬΔλΎΧ ΕΎΒϠρ ϪϨϣ ϥϮΒϠτϳ Ϧϣ ϯίΎΠϳ Ϫϧ΃ ϰϫϭ ϪϟϮΣ ΓήθΘϨϣ Δμϗ ϙΎϨϫ ϥϷ ΖόΟ΍ήΗ
 ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ϪϠμϔΑ ˱΍έ΍ήϗ έΪλ΄ϓ ˱ΎλΎΧ ˱ΎΒϠρ ϪϨϣ ΐϠρϭ ιΎΨϟ΍ ϪϘ΋Ύγ Γήϣ Ε΍Ϋ ΃ήΠΗ ΚϴΣ
 ϯΩΎόΑ·ϚϟΫϰϠϋΐΗήΘϴγϪϧϷϑϮΨϟ΍έϮόηϰϨΑΎΘϧ΍ΪϘϓ΍άϬϟϭˬΓήηΎΒϣϰϟΎΘϟ΍ϡϮϴϟ΍ϰϓ
               ˬιΎΨϟ΍ϪϘ΋ΎγΪόΑ΃ΎϤϠΜϣϪϟιΎΧΐϴΒτϛϰΘϔϴυϭϭϰϠϤϋϦϋ                                               PT
 ϰϨϧ΄ΑϩέϮόηϚϟΫϰϠϋΐΗήΘϴγϰϟΎΘϟΎΑϭϙέΎϜϓ΃βϔϨΑϦϣ΅΃ϰϨϧ΃Ϧψϳϥ΃ϦϜϤϳϪϧ΃ΎϤϛ
                                      EG        Y
 ϰϟΎϧ΃ϭβϤθϟ΍˯΍έϭϰϨϴϣήΗΔϤϬΗϰϟϖϔϠϴϓιΎΨϟ΍ϪΒϴΒρΎϧ΃ϭΔλΎΧˬϪΗΎϴΣϰϠϋήτΧ
 ϰϔΘΨϳϒϴϛΕΪϫΎηϭΖϓήϋϭΖόϤγϪϨϣϰΑήϗϢϜΤΑϰϨϧ΃ΎϤϛˬϑήόΗΎϤϛΩϻϭ΃ϭΔΟϭί


                                     R
 ϩΩΩ΍Ϯϟ΍»ϚϴϠϋϝϮϘϳϭϚϫήϜϳϪϧ·ϭΔλΎΧϪόΒλ·ϦϣΓέΎη·ΩήΠϤΑϪοέΎόϳϦϣΩϮΟϮϟ΍Ϧϣ                              TA
 ϥϮϠϣΎόΘϳϦϣϊϣϪΗϮδϗϭϰϟϪϫήϛΔΟέΪϟ΍ϩάϬϟϪϟΖϠϘϓˬ«ϦϴϳήμϤϟ΍ϰϠϋήτΧϭΪΤϠϣ
                          ϰΘϔϤϟ΍έϮϧ΃έϮΘϛΪϟ΍ϝΎϘϓˬϪόϣ


                             S
                    KO
 ϥϮϨΠϣ»ϪϴϠϋϝϮϘΗϥ΃ϦϜϤϳϭΔϤψόϟ΍ϥϮϨΠΑξϳήϣϭΔϳΩΎϋήϴϏΔϴΒμόΑϊΘϤΘϳήλΎϨϟ΍ΪΒϋ


                   E
 ϑϭήυ ϰϓ ϰΘϔϤϟ΍ έϮϧ΃ έϮΘϛΪϟ΍ ϰϓϮΗ Ε΍ϮϨγ ΙϼΛ Ϧϣ Ϟϗ΃ ΪόΑ Ϫϧ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ ..«ϪΗ΍άΑ        M
 ΔϠϴϟϪϧ·ΖϟΎϗϪΘΟϭίϥ΃ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ϰϓΖΑΎΜϟ΍ϦϜϟϪΗΎϓϭϝϮΣΕΎό΋Ύθϟ΍ΕΩΪόΗϭΔπϣΎϏ
 ϝΎϗϭΖϗϮϟ΍ξόΑΓ΁ήϤϟ΍ϰϓήψϧϚϟΫΪόΑϭˬ˯Ύθόϟ΍ΎϨϟϭΎϨΗ»ϝΰϨϤϟ΍ϰϟ·ϪΗΩϮϋΪόΑϪΗΎϓϭ


      BY
 ϪϴϠϋήϬψΗϢϤδΗν΍ήϋ΃ϒθΘϛ΍Ϫϧ΃Ϋ· «ΕΎϋΎγϊΑέ΃ϦϣήΜϛ΃ζϴϋ΃Ϧϟϰϧ΄Αήόη΃ϰϟ


     P
 ϦϣϯήϴϏϭ Ύϧ΃ϰϧέΎΛ΃ϭ˱΍ήϴΜϛϰϠϋήΛ΃ΙΩΎΤϟ΍΍άϫϭϙήΤΘϳϪϴϨϴϋ «‫»ﺑﺆﺑﺆ‬ϥΎϛΎϬϨϴΑϦϣϭ eU
 ϞΘϘϣ˯΍έϭΔϴϔΨϟ΍Ϊϴϟ΍Ϧϣϝ΍Άδϟ΍΍άϬϟ˱΍ΪΑ΃˱΍ήϴδϔΗΪΠϧϢϟϭϰΘϔϤϟ΍έϮϧ΃έϮΘϛΪϟ΍˯ΎϗΪλ΃R
                          ϪΗΎϓϭϦϣΪϴϔΘδϤϟ΍ϦϣϭϰΘϔϤϟ΍έϮϧ΃

 βϔϨΑ ήϣΎϋ ϢϴϜΤϟ΍ΪΒϋ ΓΎϓϮΑ ΎϨΌΟϮϓ ˱΍ήϴΜϛ ΙΩΎΤϟ΍ ΍άϬΑ ΎϨϟΎϐθϧ΍ ˯ΎϨΛ΃ Ϫϧ΃ ΐϴΠόϟ΍ϭ
 ήθϧΪόΑϰΛέΎϛϞϜθΑήϣϷ΍Ω΍ίϭˬϪϟΙΪΣΎϣΔϘϴϘΣϦϋϥϼϋ·ϭ΃ήϴδϔΗϥϭΩΏϮϠγϷ΍
 ϦϣϡϮϤγϪΗίϮΤΑ ˱ΎϤ΋΍ΩΖϧΎϛϪϧ΄ΑϑήΘϋ΍ϭˬϪϴϠϋξΒϘϟ΍ΐϘϋήμϧΡϼλϊϣΕΎϘϴϘΤΘϟ΍
         ΕϮμϟ΍ϰϟΎϋϕϮΑΕΎϜγϹΔΟΎΤϟ΍ΪΟϭΎϤϠϛΎϬϠϤόΘδϳϥΎϛϭΓέΩΎϧω΍Ϯϧ΃

 ϒϘϧ ϥ΃ ϥϭΩ ήϤϳ ϻ΃ ΐΠϳ ϝ΅ΎδΗ ϙΎϨϫ Ϫδϔϧ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ΕϮϤΑ ΕΎϳΎϜΤϟ΍ ϩάϫ ΖϬΘϧ΍ϭ
                        ˮήλΎϨϟ΍ΪΒϋϝΎϤΟϰϓϮΗϒϴϛϮϫϭϪϣΎϣ΃

 ΔϘϴϘΤϟ΍ϦϜϟϭˬ˱ΎϣϮϤδϣΕΎϣϪϧ΃ΎϬϨϴΑϦϣϥΎϛϭˬΓΩΪόΘϤϟ΍ϭΓήϴΜϜϟ΍ϞϳϭΎϗϷ΍ϪΗΎϓϭϦϋϞϴϗ
 ϪΘϟΎΣ κϴΨθΗ ϰϓ ΐϴΒτϟ΍ ϝΎϤϫ·ϭ ήϴμϘΘϟϭ ήϜδϟΎΑ ξϳήϣ ϪϧϷ ΕΎϣ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϥ΃
 Δϣί΃ ϰϬΘϨΘϓ ΪϳέϮϟ΍ ϰϓ ίϮϛϮϠΟ ΔϨϘΤΑ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ ϩΫΎϘϧ· ϦϜϤϳ ϥΎϜϓ ˬ΄τΨϟΎΑ ΔϴΤμϟ΍
 ϥ΃ΐϴΒτϟ΍ΪϤόΗΎϤΑέϭ΃ϪΠϟΎόϳϯάϟ΍ΐϴΒτϟ΍΄τΧ΃ϦϜϟϭˬΎϬϟνήόΗϰΘϟ΍ήϜδϟ΍ΔΑϮΒϴϏϭ
 ΔΠϴΘϧήλΎϨϟ΍ΪΒϋΕΎϣΪϘϓϪϔόδϳϢϟϪϨϜϟϭ΢ϴΤλϞϜθΑϪΘϟΎΣκϴΨθΗϑήϋϭΊτΨϳ
 ω΍Ϯϧ΃ έΪϧ΃ ΪΣ΃ Ϯϫϭ «ϯΰϧϭήΒϟ΍ ήϜδϟΎΑ« ˱Ύπϳήϣ ϥΎϛ ΚϴΣ ˬϪΘϤΟΎϫ ϰΘϟ΍ ήϜδϟ΍ ΔΑϮΒϴϏ
 νήόΗ ΍Ϋ· ΔϟΎΣ ϰϓ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ ξϳήϣ ΕϮϤϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ ϞϬγ΃ Ϧϣϭ ˬήϜδϟ΍ νήϣ
                             ΙΪΣΎϣϮϫ΍άϫϭˬϰΒτϟ΍ϝΎϤϫϺϟ

                     28
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
         ΔϳέλΎϧϟ΍ΔϣϛΎΣϣΔγΩΎγϟ΍ϪϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
 ϰϓϡϮΠϨϟΎΑϚδϤϳϯάϟ΍ϢϜΤϤϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϭϥΎϨΣϰϓΔϤΘόϟ΍ϝ΍Ϊδϧ΍ϭβϤθϟ΍ΏϭήϏϥ· ■
 ϰϗ΍Ϯδϟ΍ ΕϮλϭ ήϬϨϟ΍ ϰϠϋ ω΍ήθϟ΍ ΏΎϴδϧ΍ϭ ΏΎΤδϟ΍ ϒϠΧ Ϧϣ ήϤϘϟ΍ Δϟϼρ·ϭ ΎϬϛϼϓ΃
 ήϤϘϟ΍ ΎϬππϓ ϰΘϟ΍ Ε΍ήΠθϟ΍ ϒϠΗ ΔϘϳΪΤϟ΍ ΕΎϤδϧϭ ϪΗ΍ήϘΒϟ Ρϼϓ ˯΍ΪΣϭ ΪόΒϟ΍ ϰϠϋ
 ϑΰόΗ βϔϨΑ ϖγΎϨΘϟ΍ϭ ϡΎψϨϟ΍ Ϧϣ ΔϠϴϤΠϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϩάϫ ΖϧήΘϗ΍ ΍Ϋ· ˬήϳήΣ Ϧϣ ΡΎηϮϛ                                              PT
 ΓέϮμϟ΍ϩάϫΖϧήΘϗ΍΍Ϋ·Ύϣ΃ˬΎϬϨϴόΑΓΩΎόδϟ΍ϰϬϓΓήϴΨϟ΍ΔϴϨϟ΍ϭΔΒΤϤϟ΍ϭΔϨϴϜδϟ΍ΎϬϠΧ΍Ω


                                             Y
 ΎϬϠΧ΍ΩήΠϔϨΗϭΔϴϫ΍ήϜϟ΍ΎϬϴϓζθόΗϭήΗϮΘϟ΍ϭϞϐϟ΍ΎϫήμΘόϳβϔϨΑϰΟέΎΨϟ΍ϝΎϤΠϟ΍Ϧϣ                                     EG
 ϡΎϣ΃ϦΤϧˬϡΎμϔϧ΍ϭϕΰϤΗϭΔϣϮμΧϡΎϣ΃ϦΤϨϓϡΎϘΘϧϻ΍Ύϳ΍ϮϧϭΪϘΤϟ΍ϭΪδΤϟ΍ϭέ΄Μϟ΍ϞΑΎϨϗ
 ϦΤϧ ˬΎϬϴϓ ζϴόϳ ϰΘϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏήΤϟ΍ ΐγΎϨΗ ΔϴΟέΎΧ ˱ΎΑήΣ ϖϠΨϳ ϥ΃ ϻ· Ϫϟ ϞΣ ϻ ήϠΘϫ


                                    R
                        ϪϟϮΣ˯ΎϘηϖϠΨϳϥ΄Αϻ·΃ΪϬϳϦϟ˯ΎϘηϡΎϣ΃
                            S TA
                                         ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                    KO
 ˬΪϳΪθϟ΍ Ϫοήϣ ϢϏέ ϰϔϨϟ΍ ϡΎϳ΃ Δϟΰόϟ΍ ϡΎϳ΃ ϰδϨϳ ϥ΃ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϊτΘδϳ Ϣϟ


                   E
 ϊϴΑέ Ϧϣ ϡΎϳ΃ Ζϟϭ ϰΘϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ϡΎϳ΃ ήϛάΘϳϭ ΕϮτϧ΍ ϰΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϕ΍έϭ΃ ΢ϔμΘϳ ϝ΍ΰϳϻ


        M
 ϡΎϳ΃ΖϧΎϛϝΎϗϢΛ˱ΎϣϮϳΩϮόϳΏΎΒθϟ΍ΖϴϟϝΎϗϭΔϠϳϮρΓΪϴϬϨΗΪϬϨΗϢϠϜΘϳϥ΃ϞΒϘϓήϤόϟ΍      BY
 ΖϧΎϛΎϬϨϜϟϭˬ˱΍ήϴΜϛϰϨΒπϐΗΖϧΎϛΎϤΑέϰΘϟ΍ˬΔδϓΎϨϤϟ΍ϭω΍ήμϟ΍ϭΔϳϮϴΤϟΎΑΔΌϴϠϣΏΎΒθϟ΍
 ϩάϫ ΖϧΎϛϭ ˱ϼ΋Ύϗ ϢδΘΑ΍ ϢΛ ΔόϳΪΑ Δϴϔϴλ ϝΎϴϟ ΕΎϤϠυ ϰϓ ϢϴδϨϟΎϛ Εήϣ ΔϠϴϤΟ ˱ΎϣΎϳ΃


     P
 ΔΒόλϡΎϳ΃ϰϟ·Ε΍ΩΎδϟ΍ΪϬϋϰϓϚϟΫΪόΑΖϟΪΒΗϰΘϟ΍ϞϜϴϬϟΔΒδϨϟΎΑΔϠϴϤΟ˱Ύπϳ΃ϡΎϳϷ΍ eU
                                 ϪϟΎϘΘϋΎΑΖϬΘϧ΍ϪϟΔΒδϨϟΎΑ


RϦϴΑ ˱΍ήθΘϨϣϥΎϛϭϪϴϟ·ϊϤΘδϳϭϪϴϓϖΜϴϓήλΎϨϟ΍ΪΒϋϝΎϤΠϟΏήϘϤϟ΍ΪϴΣϮϟ΍ϰϔΤμϟ΍ϮϬϓ
 ΐπϐϳ Ϧϣ Ϟϳϭ Ύϳ» Ϫϧ΃ ˱΍έΎΒϛ ϭ΃ ˱΍έΎϐλ ΍ϮϧΎϛ ˯΍Ϯγ ϦϳήϜϔϤϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ϭ ϦϴϴϔΤμϟ΍ ϊϴϤΟ
 ˱ΎϣΎϋΔΑΎΘϜϟ΍ϦϣϰϧΎϣήΣϰϓ˱ΎΒΒγϥΎϛϭϰϨΑΎλ΃ΪϗϞϜϴϫΐπϏϥ΃΢Οέ΃ϭˬ«ϞϜϴϫϪϴϠϋ
 ϊϘϨΘδϣ Ϧϣ ΝϭήΨϟ΍ϭ ΔϳίΎϨϟ΍ϭ ήϠΘϫ» ϦϳϭΎϨϋ ΎΘϠϤΣ ϦϴΘϟΎϘϣ ΖΒΘϛ ϥ΃ ΪόΒϓ ˱ ϼϣΎϛ
 ϞϜϴϫΐπϏϥ΍ήϴΜΘγ ϥΎΘϟΎϘϤϟ΍» :Á‫ﺻﺪﻗﺎ‬Ϸ΍ΪΣ΃ϰϟϝΎϗΎϤϫήθϧ΃ϥ΃ϞΒϗϭ» Δϴϛ΍ήΘηϻ΍
 ϪϟήλΎϨϟ΍ΪΒϋωΎϴμϧ΍ϯΪϣϢϠόΗΖϧ΃ϭήλΎϨϟ΍ΪΒόϟϪΒπϏϞϘϨϳϥ΃ϮϬδϳϭ΃ϰδϨϳϦϟϯάϟ΍
 ϞϜθΑϦϴΘϟΎϘϤϟ΍ήθϧΪόΑϭ «ϒγϮϴϟ΍ίϭέ»ϰϓΎϤϫήθϧϰϠϋΕέήλ΃ϰϨϨϜϟϭˬ«ϪϴϓϪΘϘΛϭ
  ‫ ﻣﻦ‬ϒγϮϴϟ΍ίϭέ Ω΍Ϊϋ΃ ΕέΩϮλ ΓήηΎΒϣ ήθϨϟ΍ ΪόΒϓ ϖϘΤΗ ϰϘϳΪλ ϪόϗϮΗ Ύϣ ˬϝΎΘΘϣ
  ‫ »ﻟﻢ‬ϰϨόϤΑ ΐΒδϣ ήϴϏ Ϫϧ΃ ϚΤπϤϟ΍ ϥΎϛϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϋ ϰϓΎϘϳ· έ΍ήϗ ΝήΧϭ ϕ΍ϮγϷ΍
 ϡΎϗϭϑΎϘϳϹ΍ΐΒγϢϠϋ΃ΖϨϛϊΒτϟΎΑϰϨϜϟϭ ˬ«ϑΎϘϳϹ΍έ΍ήϗΐΒγ΢ο΍ϭϞϜθΑϪΒΣΎμϳ
                 αϭΪϘϟ΍ΪΒϋϥΎδΣ·ϞΒϗϦϣΕήϛΫΎϤϛϑΎϘϳϹ΍έ΍ήϗϰϏϼΑΈΑ

 ϰϠϋήϛάΗΕΎϨδΣϪϟϦϜΗϢϟϯάϟ΍ϭήλΎϨϟ΍ΪΒϋΪο ˱ΎϔϴϨϋ ˱ΎϣϮΠϫϥΎΘϟΎϘϤϟ΍ΖϨϤπΗΪϘϟϭ
 ˯ΎΟέ΃ϊϴϤΟϰϓϰΗ΍ήΑΎΨϤϟ΍ϞϤόϟ΍ήθϧϭΓέϮΜϟ΍ΓΩΎϴϗϰϠϋϰϟϮΘγ΍Δϳ΍ΪΒϟ΍ϦϤϓˬϕϼρϹ΍
 Γήγ΃ Ϟϛ ϞΧ΍Ω ΢Βλ΃ϭ ˬξόΒϟ΍ ϢϬπόΑ ϰϓ Δϳήγ ήϳέΎϘΗ ϥϮΒΘϜϳ ϊϴϤΠϟ΍ ΢Βλ΄ϓ ήμϣ
 ϰϔλϭΔρΎδΒϟ΍ϰϬΘϨϤΑ΍άϬϓˬΕ΍ΩΎϴϘϟ΍ϰϟ·ήϳέΎϘΘϟ΍ϊϓήϳϭΎϬϴϠϋβδΠΘϳΎϬϨϣκΨη
 ϩάϬΑ ΔϘϠΤϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ήϴΒϜϟ΍ ϑϮδϠϴϔϟ΍ ϰϔΘϛ΍ Ϊϗϭ ˬήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ΪϬ‫ﻟﻌ‬
                    29
 κϧϰϠϋ˯΍ήϘϟ΍ϊϠτϴϟΓήϴτΧϰϧΎόϣΎϬϧϮϤπϣϰϓϞϤΤΗΎϬϨϜϟϭΔϠϴϠϗϭΪΒΗϰΘϟ΍ΕΎϤϠϜϟ΍
 ΪόΑϦϜϟϭˬήλΎϨϟ΍ΪΒϋϥΎϴϛΎΗΰϫϭΔΑΎΘϜϟ΍Ϧϣ˱ϼϣΎϛ˱ΎϣΎϋϪϧΎϣήΣϰϓΎΘΒΒδΗϦϴΘϠϟ΍ϥΎΘϟΎϘϤϟ΍
 ϪϴϠϋ ΐΗήΗ Ύϣϭ ϪϠϣΎϜΑ ϯήλΎϨϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϥΎΘϟΎϘϤϟ΍ ϞϤθΗ ϰϜϟ ϚϟΫϭ ΎϤϬϠϳΪόΘΑ ϡΎϗ ϥ΃
 ϡΎϳ΃ήλΎϨϟ΍ΪΒϋΕϮϣΪόΑϯήΧ΃ΓήϣΎϤϫήθϨΑϡΎϗϭΓΪϳΪΠϟ΍ΔϴϨϣΰϟ΍Ι΍ΪΣϷ΍ΎϤϬϟϑΎο΃ϭ
                             ΕΎϴϨϴϧΎϤΜϟ΍ςγϭϰϓϭΕ΍ΩΎδϟ΍

                                        ϰϟϭϷ΍ΔϟΎϘϤϟ΍

 ‫ﺌﻠﺖ ﻣﺎ‬γ Ϯϟ ΎϬϴϓ ϝΎϗ ϰΘϟ΍ϭ -έΎδϴϟ΍ ρϮϘγ -ϥ΍ϮϨϋ ΖϠϤΣϭ ΔϳίΎϨϟ΍ϭ ήϠΘϫ Ϧϋ ϢϠϜΘΗ
 Δϗήδϟ΍ϭ ΩΎδϔϟ΍ ΩΩήΗ ϥϭΩ ΖϠϘϟ ϥϵ΍ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϳϮϟϭϷ΍ ΎϬϟ ϰΘϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϠϜθϤϟ΍
 ϰτόΗ ϻϭ άΧ΄Η ϥ΃ ΪϳήΗ ϰΘϟ΍ ΓΩϭΪϤϤϟ΍ ϯΪϳϷ΍ϭ ΔϴΒϠδϟ΍ϭ ϞδϜϟ΍ϭϢϣάϟ΍ Ώ΍ήΧϭ ζϐϟ΍ϭ
 ωΎϴοϭ΢Αήϟ΍ϞΠόΗϭϊθΠϟ΍ϭϢϬϨϟ΍ϭΐΟ΍ϮϟΎΑϯΩΎϨΗϥ΃ϥϭΩϖΤϟΎΑΐϟΎτΗϰΘϟ΍Ε΍ϮλϷ΍ϭ
 ϯΪϬϳϞϜϟ΍ˬΎϬΑϞϤόΗϻϩ΍Ϯϓ΃ϦϣΝήΨΗΎϬϧϷϯΪΠΗΪόΗϢϟφϋ΍ϮϤϟ΍˯ΎϤΘϧϻ΍ϡΪϋϭϢϴϘϟ΍
 ϰϓϢϜΤϟ΍ΔπΒϗϰΧ΍ήΗϭΓέΪϘϟ΍ϡ΍Ϊόϧ΍ϭΔΒϴϬϟ΍ρϮϘγΖϠϘϟΐΒδϟ΍ΎϣΖϠΌγϮϟΪΘϬϣϻϭ
 ϪΟ΍ϮϳϭξόΒϟ΍ϡΪμϳϭξόΒϟ΍ΐπϐϳϥ΃ϦϣήϔϣϻϞΜϣϷ΍ϢϛΎΤϟ΍ϭˬϞϜϟ΍˯ΎοέϹΔϟϭΎΤϣ
 ϦϠΗ Ϣϟϭ ϥΩΎϬΗ Ϣϟϭ ϢΠϨϤϟ΍ ϝΎϤϋ Ώ΍ήο· ϡΎϣ΃ «‫ »ﺗﺎﺗﺸﺮ‬Ζϔϗϭ ΪϘϟ ϰοήϳ ϻ ΎϤΑ ξόΒϟ΍
 ΩΎμΘϗ΍ ΕάϘϧ΃ϭ ˬέΎϜϨΘγϻ΍ Ε΍Ϯλ΃ϭ ϑΎΘϬϟ΍ϭ ΝΎΠΘΣϻ΍ ϢϏέ ϊϴΒϠϟ ϡΎόϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ΖΣήρϭ                                              PT
                                 ˬϢΨπΘϟ΍ΖΠϟΎϋϭΎϫΩϼΑ                                             Y
 ϰγήϜϟ΍ϰϟ·ΔϴΒϠϏϷ΍Ε΍Ϯλ΃ΎϬΘϠϤΣϭ΍ήΘϠΠϧ·ϦϣΔϴϛ΍ήΘηϻ΍Ϟλ΄ΘδΘϟΓΪ΋ΎϋΎϬϧ΃ΖϨϠϋ΃ϭ


                                     EG
 ϡΪϟ΍ ξόΑ ΔϟΎγ· ϰϟ·ϭ ΔΣ΍ήΟ ϰϟ· ΝΎΘΤϳ ˱ ΎϧΎϴΣ΃ ΡϼλϹ΍ϭ ˬΎϬΘϋΎΠθϟ ˱ ΍ήϳΪϘΗ ΪϳΪΟ Ϧϣ                                    R
 Ϧϣ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍ ΍άϫ ΪϘΘϓ΍ ΍Ϋ· ˱ΎΒϴΒρ ϥϮϜϳ ϻ ΐϴΒτϟ΍ϭ ϖϘΤϣ ΕϮϣ Ϧϣ ξϳήϤϟ΍ ΫΎϘϧϹ                             TA
 ϰϓΎϬΘϬΟ΍ϮϣϦϣΪΑϻΔϠΗΎϘϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϦϣΔϛήΗήμϣϰϓϭϡϭΰϠϟ΍ΪϨϋΪϤπϳϭΡήΠϴϟΓ΃ήΠϟ΍
 ΎϬϴϓϢϴϠόΗϻΐϴΗΎΘϛΔϋϮϤΠϣϰϟ·ΕΎόϣΎΠϟ΍ΖϟϮΣϰΘϟ΍ϰόϣΎΠϟ΍ϢϴϠόΘϟ΍ΔϴϧΎΠϣˬΓ΃ήΟ


                            S
   ˬΔϴϧΎΠϤϟ΍ϩάϫϦϣΐγ΍ήϟ΍ΐϟΎτϟ΍ϡήΤϳϥ΃ϥΎϤϳϹ΍ϒόο΃ϭΔϴϧΎΠϣϰΘΣϻϭΔϴΑήΗϻϭ
                   E KO
 Δϧ΍ΰΨϟ΍ϦϣϝΎϤϫϹ΍ϭΏϮγήϟ΍ϭϞθϔϟ΍ϝϮϤϳϦϣΎϨϟΎΣϥΎϛϻ·ϭϪϤϴϟΎόΗϒϴϟΎϜΗϊϓΪϳϥ΃ϭ        M
 ϰϓ ΎϬϟ ϞϴΜϣ ϻ ϰΘϟ΍ ΐόθϟ΍ βϠΠϣ ϰϓ ϦϴΣϼϓϭ ˱ ϻΎϤϋ Δ΋ΎϤϟ΍ ϰϓ ϥϮδϤΨϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍
 ϯϮγ ϦϜΗ Ϣϟ ϰΘϟ΍ϭ ϰϛ΍ήΘη΍ ϭ΃ ϰϟΎϤγ΃έ ΪϠΑ ϯ΃ ϰϓ ϭ΃ Ύϴγϭέ ϰϓ ϭ΃ ΪϨϬϟ΍ϭ΃ Ϧϴμϟ΍      BY
 ϰϓ ΔόϣΎΠϟ΍ ΞϳήΨϟ ϦϴϴόΘϟ΍ ϖΣϭ ϑΎΘϬϟ΍ϭ ϖϴϔμΘϟ΍ ΎϬΑ έΪΘδϴϟ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ΎϬϣΪϗ ΓϮηέ


     P
 ΕΎϏϮδϣ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγϭ ΪΟϮΗ Ϣϟ ϡ΃ ϒ΋ΎυϮϟ΍ ϩάϫ ΕΪΟϭ ˯΍Ϯγ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ϒ΋ΎυϮϟ΍ eU
                     ϯήΧ΃ΓϮηέϰϫϭΪΟϮΗϢϟϡ΃ϦϴϴόΘϠϟΕ΍έϭήοϭRϞτΒΘϣϞρΎϋϞϜϟϥϮϳΪϟ΍˯ΐϋΖΤΗΥίήΗΔδϠϔϣΔϧ΍ΰΧϦϣήλΎϨϟ΍ΪΒϋϪϣΪϗΔϟΎτΑϝΪΑϭ
 ϪϔϠΧωέΎθϟ΍ϞΘϜϳϥ΃Ω΍έ΃ϢϴϋίΔϴ΋ΎϏϮϏˬΕ΍˯ΎΘϔΘγϻ΍ϰϠϋϊϗϮϳϭΕ΍ήϫΎψϤϟ΍ϪϟΩϮϘϴϟ
 ΔϴϔϴϛϰϓΔϴϋϮϴηϰϟϭ΃ΔϨγϰϓϪϤϠόΗϯάϟ΍ϝϭϷ΍αέΪϟ΍ˬϪ΋ϭΎϨΗΔϘΒρϯ΃ϪΑΏήπϴϟ
 ϢΛ ϰϘΒτϟ΍ ΪϘΤϟ΍ ϞϴΘϓ Ϟόη΍ϭ ξόΒΑ ΎϬπόΑ ΕΎϘΒτϟ΍ Ώήο΍ ϰγήϜϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍
 ϢμΨϟ΍ ϚΑ ΪΠϨΘδϳϭ ϚϴϣΪϗ ϞϜϟ΍ ϞΒϘϳϭ Ϛϴϟ· ϞϜϟ΍ ΄ΠϠϳ ΓΪϴΣϮϟ΍ ˯ΎϔρϹ΍ ΔΑήόΑ φϔΘΣ΍
 ΍άϜϫϭΕΎπϗΎϨΘϟ΍ϭΩΎϘΣϷ΍ϭϦΘϔϟ΍ήΤΑϰϓΪϴΣϮϟ΍ϥΎϣϷ΍΄ϓήϣάΌϨϴΣϥϮϜΗϚϧϷϖϳΪμϟ΍ϭ
 ΩΎϘΣϷ΍ϭϦΘϔϟ΍Ϧϣ ˱΍ήΤΑΪϠΒϟ΍ϙήΗ΍άϜϫϭϩήϴϓ΍άΤΑϪϘΒρϭ αέΪϟ΍ϰϋϭΪϘϓΎϨΒΣΎλϞόϓ
                  ϩΪόΑϦϣϪϠϤΣϦϣϞϜϟΏ΍ήΨϟ΍Ϧϣ˱ΎΛ΍ήϴϣϭΕΎπϗΎϨΘϟ΍ϭ

 ΕΎπϗΎϨΘϟ΍ ΥήϔΘϟ ϪΗϮϣ ΪόΑ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ΎϬϛήΗ ϰΘϟ΍ ΔΗϮϗϮϤϟ΍ ϞΑΎϨϘϟ΍ ΎϬϧ΃ ϥϮϤϠόϳ ϢϬϧϷ
 ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϥΎϛ ΪϘϟϭ ϩΪϋ΍Ϯϗ Ϧϣ ϚϟΎϬΘϤϟ΍ ϥΎϴϨΒϟ΍ ϰϠϋ ϰΗ΄Η ϰΘΣ ϞϛΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϣίϷ΍ϭ
 ϥ΃ ΎϤϛ ˱ ϼϴΤΘδϣ ϥϮϜϴγ ΎϬΑ ˯ΎϓϮϟ΍ ϥ΃ ΔϳήμϤϟ΍ ΔΑήΘϟ΍ ϰϓ ΩϮϋϮϟ΍ ϩάϫ ωέί ΎϤϨϴΣ ϢϠόϳ
 ϰΗ΄ϳϦϣϞϛήϬυϢμϘϳϯάϟ΍ϞΗΎϘϟ΍Υήθϟ΍ϞψΘγΎϬϧ΃ϭ ˱ ϼϴΤΘδϣϥϮϜϴγΎϬϨϋωϮΟήϟ΍
 ϢΟΎϨϣ ϝΎϤϋ ϪΟϭ ϰϓ Ζϔϗϭϭ ΍ήΘϠΠϧΈΑ Ω΍ΰϤϟ΍ ϰϓ ϡΎόϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ΖϋΎΑ» ‫»ﺗﺎﺗﺸﺮ‬ϭ ϩΪόΑ
 ΓΩ΍έ·ΎϬϠϤΤΗΕΩΎϋϭΎϫΩϼΑϦϣΔϴϛ΍ήΘηϻ΍Ϟλ΄ΘδΘϟΓΪ΋ΎϋΎϬϧ΃ΖϨϠϋ΃ϭϦϳΩϭήτϤϟ΍ϢΤϔϟ΍
 Ϊόϳ Ϣϟϭ ˱ ϼϴΤΘδϣ Ϊόϳ Ϣϟ ϞϴΤΘδϣ Ϫϧ΃ έΎδϴϟ΍ Ϧυ Ύϣϭ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϬϴγήϛ ϰϟ· ΔϴΒϠϏϷ΍
                 ˬΕΎϴϨϴΘδϟ΍ϭΕΎϴϨϴδϤΨϟ΍ϰϓΎϬϴϠϋϥΎϛϰΘϟ΍ΓϮϘϟΎΑέΎδϴϟ΍

                    30
 ϊΟ΍ήΗϭϩΩϼΑϰϓϰΘΣϰδϛέΎϤϟ΍ήϜϔϟ΍ςϘγϭϪϠϛϢϟΎόϟ΍ϰϓϰγΎϴδϟ΍έΎϴΘϟ΍ϝϮΤΗΪϘϟ
 ΪϘϓϭ ϝϭΪϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ϩΪϋΎϘϣ ήΜϛ΃ ΪϘϓϭ ΎϴϧΎΒγ·ϭ ΎϴϟΎτϳ·ϭ Ύδϧήϓϭ ΍ήΘϠΠϧ· ϰϓ έΎδϴϟ΍
 ΕΎΘϓϻϭ Ε΍έΎόηϭ ϒΤμϟ΍ ϰϓ ΓΪϤϋ΃ ΩήΠϣ ϯήμϤϟ΍ έΎδϴϟ΍ϭ Ϫϓήη ΪϘϓϭ ϪΘόϤγ
 ΩήΠϣϮϫϭ ˱ΎϳήϴϫΎϤΟ ˱΍ΪϨγϻϭ ˱ΎϴΒόη ˱΍ΪϴλέϪϟΪΠϳϻϥΎΤΘϣϻ΍ΔψΤϟϰϓϦϜϟϭΕΎΤϴλϭ
 ΔϬΟ΍ϮϣήϜϔϟΎΑήϜϔϟ΍ΔϬΟ΍ϮϣΏήϬϣϻϭΔϬΟ΍ϮϤϟ΍Ζϗϭ˯ΎΟΪϗϭήλΎϨϟ΍ΪΒϋϙήΗΎϤϣΔϴϘΑ
     ΖΑΎΜϟ΍ΦϳέΎΘϟΎΑϭϊ΋ΎϗϮϟΎΑϒϴϳΰΘϟ΍ΔϬΟ΍ϮϣΔϘϴϗΪϟ΍ϡΎϗέϷ΍ϭΕ΍˯ΎμΣϹΎΑΐϳΫΎϛϷ΍

 ϝΎϤϫϹ΍ϭ ήϴϣΪΘϟ΍ϭ ΩΎδϔϟ΍ Ϧϋ ˱ ϻϭΆδϣ βϴϟ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϥ· ϥϮϟϮϘϳ Ϧϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΎϤϛ
 ϻ·ΪϟϭΎϣΩΎδϔϟ΍ϥ΃ ˱΍ΪϴΟϥϮϤϠόϳϢϫϭϪϴϓϦΤϧΎϣϰϟ·ΎϨΑϞλϭϯάϟ΍Ώ΍ήΨϟ΍ϭΓϮηήϟ΍ϭ
 ΕΩΎγϭ ϡϼϗϷ΍ Ζϔμϗϭ ϦδϟϷ΍ Ζότϗϭ ΔϳήΤϟ΍ Ϫϴϓ ΖΑΎϏ ϯάϟ΍ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϢϜΣ ϰϓ
 νέϷ΍ ϰϓ ΚϴόΗ ϞΘϘϟ΍ ΔΑΎμϋ ΖϘϠτϧ΍ϭ ϯϮϘϟ΍ ΰϛ΍ήϣ ΖϤϜΣϭ ΔϳίΎϬΘϧϻ΍ϭ ϕΎϔϨϟ΍ ΉΩΎΒϣ
 ϰΑήΤϟ΍ϦΠδϟ΍ϰϓΐϳάόΘϟ΍ϦϳίΎϧίϰϓϻ·ϡϮϴϟ΍ϪϨϣϰϧΎόϧϯάϟ΍ΏΎϫέϹ΍ΪϟϭΎϣϭ˱΍ΩΎδϓ
 ΔϠΘΤϣ νέ΃ϭ ΓήϜϨϣ ΔϤϳΰϫ ϰϓ ϪϤϜΣϭ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ΐΒδΗ ΪϘϓ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϑ΍ήη·ϭ ήϣ΄Α
 ϢΛ ϪϠϛ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ϢΠΣ έ΍ΪϘϤΑϭ ˯ΎϨϴγ έ΍ΪϘϤΑ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ΎϬΛέϭ ΎϤϣ ήϐλ΃ Γήϴϐλ ήμϣϭ
      ϥϮϴϠϣϒϟ΃ϦϣϞϗ΄ΑΔϨϳΪϣΔϧ΍ΰΨϟ΍ϙήΗήλΎϨϟ΍ΪΒϋϥ·ϝϮϘϴϟϦϳΪϟ΍˯ΎϬΑΪϤΣ΃ήϬψϳ

 ϰδϧϭ Ρήτϟ΍ϭ ϊϤΠϟ΍ ϝϮλ΃ ϰδϧ Ϫϧ΃ ήϫΎψϟ΍ϭ ϥϮϴϠϣ ϒϟ΃ ϦϴόΑέ΄Α ΔϨϳΪϣ ϰϫ ϡϮϴϟ΍ϭ                                              PT
 ΔϴγΎγ΃ΔϴϨΑ˯ΎθϧϹΖϘϔϧ΃ϒϴϛϭϥϮϴϠϣϒϟ΃ϥϮόΑέϷ΍ΖϘϔϧ΃Ϧϳ΃ϰγΎϨΗϭ΃Ώήπϟ΍ϝϭΪΟ
 ϪΑήθϳ˯ΎϣϭΎϬΒϛήϳΔϠλ΍ϮϣϭϪϴϓϢϠϜΘϳΎϧϮϔϴϠΗΪΠϴϟΖϘϔϧ΃ΔΑήΨϣΓέΎϬϨϣήλΎϨϟ΍ΪΒϋΎϬϛήΗ


                                             Y
 ˱ΎϨϣ΃ϭΔϗΎρέΩΎμϣϭΎϬϴϠϋ΃ήϘϳ˯ΎΑήϬϛϭΎϬϴϟ·ϯϭ΄ϳΔϓήϏΏΎΒθϟ΍ΎϬϴϓΪΠϳΔϴϨϜγ ˱ΎϧΪϣϭ


                                     EG
 έΎόγ΄Α΍άϫϞϛϭϪϠΟέϞϴΣέάϨϣΩ΍ΪόΘϟ΍ϰϓ΍ϭΩ΍ί˱ΎϧϮϴϠϣϦϳήθϋΕΎΟΎϴΘΣ΍ϰτϐϳ˱Ύϴ΋΍άϏ


                                    R
 ΏήΤϟ΍ ϪϔϠϜΗ Ύϣ ϞϜΑ ˿̀ ϯΰΧϭ έΎϋ ΖΤϣ ΓήμΘϨϣ ΏήΣ ϢΛ ήοΎΤϟ΍ έϻϭΪϟΎΑϭ ΕΎϴϨϴϧΎϤΜϟ΍                             TA
 ϩήϛάϨϟϭ ϪΒΣΎλ ϪϣΎϗ΃ ϯάϟ΍ ϰϟΎόϟ΍ ΪδϟΎΑ ϦϳΪϟ΍ ˯ΎϬΑ ΪϤΣ΃ ΎϨϴϠϋ ϦϤϳ ϢΛ ΓήμΘϨϤϟ΍
 ΰϴϠΠϧϹ΍ϪΗΎϴΣϰϓϭρΎΒΣϹ΍ϰϟ·ΎϬϠϛΖϬΘϧ΍ϒϴϛϭϪΒΣΎλΎϫΰΠϧ΃ϰΘϟ΍ΔϠϓΎΤϟ΍Ε΍ίΎΠϧϹΎΑ


                            S
                       ΩϮϬϴϟ΍ϢϬϧΎϜϣϞΧΩϝΎϨϘϟ΍ϦϣϢϬΟήΧ΃Ϧϳάϟ΍
                   E KO
 Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭ ΎϳέϮγ ΎϬΘπϓέ ΎϳέϮγ ϊϣ ΎϬϨϠϋ΃ ϰΘϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ϭ ΎϬϣΩέ ΎϬϤϣ΃ ϰΘϟ΍ ΓΎϨϘϟ΍ϭ        M
 ΖϬΘϧ΍ϢϴϠόΘϟ΍ΔϴϧΎΠϣϭϢϬϗήϔΗΔϛήόϣϰϟ·ΖϟϮΤΗΏήόϟ΍ϊϤΠΗΔϴϣϮϗΔϳ΍έΎϫέϮμΗϰΘϟ΍
 ϡϮϴϟ΍ ˯ΎΟ ϰΘΣ Δϋ΍έΰϟΎΑ ςΒϫ ϰϋ΍έΰϟ΍ ΡϼλϹ΍ϭ ϢϴϠόΗ Ϯϫ ϻϭ ΔϴϧΎΠϣ Ϯϫ ϻ ϝΎΣ ϰϟ·


      BY
 ΎϫϮϋέίϭϯέΎΤμϟ΍΍ϭήπΧΔϳΩϮόδϟ΍ϰϓΎϨϟΓϮΧ΃Ϧϣ ˱ ϋήΒΗΎϨϴΗ΄ϳ΢ϤϘϟ΍Ϫϴϓ΢Βλ΃ϯάϟ΍
                             Ύ


     P
 ΔϤϳΰϬϟ΍ ϰϟ· ϪΘγΎϴγ ΖϬΘϧ΍ϭ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϰϬΘϧ΍  ˱΍ήϴΧ΃ϭ Ε΍έΎόη ϭ΃ Δϴϛ΍ήΘη΍ ϥϭΩ eU
           ΖτϘγϭϥΎΤΘϣϻ΍ϦϣΎϬψΣΕάΧ΃ϩέΎϜϓ΃ϊϴϤΟϭϯΩΎμΘϗϻ΍Ώ΍ήΨϟ΍ϭRϥ·ϡϮϳϞϛΎϬϨϋΎϨϧϮϤϠϜϳϰΘϟ΍ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϭΔϴϣΪϘΘϟ΍ΎϣϭϪΑ˯ΎΤϳϹ΍ϥϮϳήλΎϨϟ΍ϝϭΎΤϳ΍ΫΎϤϓ
 ϪϠΟ΃ Ϧϣ ϻ· ϞϤόϳ ϻϭ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϬΑ ϻ· ϦϣΆϳ ϻ ϡΎψϧ Ϯϫ ΢ϳήμϟ΍ϭ ϰϓήΤϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϝϮϟΪϣ
 κΨΗϻΔΣϭήτϣήϴϏϞ΋ΎγϭˬΕΎϴΒϴϏΎϬϧ΃ΏΎϘόϟ΍ϭΏΎδΤϟ΍ϭ୯ϭΓήΧϵ΍ΔϳΎϜΣϰϓϯήϳϭ
 ϥϮϧΎϘϠϟϻ·ϢϜΣϼϓϊϤΘΠϤϟ΍ϰϓϭωέΎθϟ΍ϰϓΎϣ΃ΪΠδϤϟ΍ΏΎΑϰτΨΘΗϻϭΎϬΑΎΤλ΃ϯϮγ
 Ϋϭάθϟ΍ϭ ϰϧΰϟ΍ ΔΣΎΑ· ϰϠϋ ΔϴΒϠϏ΄Α ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϖϓ΍ϭ ΍ΫΈϓ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϩΎπΗέ΍ ϯάϟ΍ ϰόοϮϟ΍
 ϥΎϳΩϷ΍ ΖϔϟΎΧ ϥ·ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓϮϗ ΐδΘϜΗϭ Δϋϭήθϣ ΢ΒμΗ ΎϬϧΈϓ ΎΑήϟ΍ϭ έΎϤϘϟ΍ϭ ήϤΨϟ΍ϭ
                                     ϊ΋΍ήθϟ΍ΖϣΩΎλϭ

 ΩϼΒϟ΍ϰϓΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϩάϬϟΓήοΎΤϟ΍ϭΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϠΜϣϷ΍ϭϦϳΪϟ΍˯ΎϬΑΪϤΣ΃ΔϴϧΎϤϠϋϰϫϩάϫ
 ΔϠΜϣ΃ΎϬόϴϤΟϭϙέϮΗΎΗ΃ϡΎψϧϭζϳΩϼΠϨΑϭϰΑϮϨΠϟ΍ϦϤϴϟ΍ϭϥΎϨΒϟϰϫΔϴΑήόϟ΍ϭΔϴϣϼγϹ΍
 ϰΘϟ΍ΔΒόϜϟ΍ ϥ·ϞΑ ΔϳϮϬϟ΍ ϥ΍ΪϘϓϭ ΔϴόΒΘϟ΍ϭ ϒϠΨΘϟ΍ϭ ϥϮϳΪϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ΕΎϣίϸϟ ΔΗϭΎϔΘϣ
 ϰϓϥϮϔϘϳϦϴΣΩΎϜϟ΍ϝΎϤόϟ΍ΎϬϴϓϯήϧϢϬϣΎϬϟ·ϭϢϬϴΣϭΎϬϨϋϥϮϘϠΘϳϭϥϮϴϧΎϤϠόϟ΍ΎϬϴϟ·ϪΠΘϳ
 ϥϮΒϛήϳϭ έΎϴϓΎϜϟ΍ ϥϮϠϛ΄ϳ ϰϋϮϴθϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΎϤϨϴΑ ΔϗΎτΒϟΎΑ ΐϧήϜϟ΍ ΍ϭήΘθϴϟ ήϴΑ΍Ϯρ
 ϦϣΓήΧΎϓΔΑήϋϦϳήθϋϦϣήΜϛ΃ϪΑ˱ΎΟ΍ήΟϚϠΘϤϳϥΎϛϪϧ΃ϒϴϨΟήΑϦϋ΃ήϘϧϭΓήΧΎϓΕΎΑήϋ
 ϦϴϴϧΎϤϠόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϝ΍ϮΣ΃ ήΘϓΩ ϪϟϮϘϳ Ύϣ ϚϟΫϭ ϦϳίϮϤϴϠϟ΍ϭ αΪϴγήϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ήΨϓ΃ϭ ϰϠϏ΃
 ϊΟ΍ήΗϭ ϪϠϛ ϢϟΎόϟ΍ ϰϓ έΎδϴϟ΍ ςϘγ ΍άϫ ϞΟ΃ Ϧϣϭ ϊϴϨθΗ ϥϭΪΑϭ ϢϬόϴϗϮΗϭ ϢϬΗΎϳ΍ϭήΑ
          ˬς΋ΎΤϟ΍νήϋΎϬΑΏήοϭϒϴϨΟήΑϭϦϴϟΎΘγϭϦϴϨϴϟέΎϜϓ΃ϦϋϑϮθΗΎΑέϮΟ

                    31
 ϦϣϖΒϳϢϟϭΎϬγϭ΅έϰϠϋΔϴΑϭέϭϷ΍ΔϴϋϮϴθϟ΍Ώ΍ΰΣϷ΍ΖδϜΘϧ΍ΎϤϛˬϦϴμϟ΍ΖόΟ΍ήΗΎϤϛ
 ϢϠΤϳϭ ΎϬΘοϮϣ ΖϬΘϧ΍ ΔϴϟΎΑ ΔϘϴΘϋ ΕΎϳ΍έ ϊϓήϳ ϯήμϤϟ΍ έΎδϴϟ΍ ϻ· ΔϴδϛέΎϤϟ΍ ζϳϭ΍έΩ
 ΪϘϟϞΑϪΒΣΎλϻ·ϪψϴϐΑΕΎϣΎϣϭϢϜψϴϐΑ΍ϮΗϮϣϦϳΪϟ΍˯ΎϬΑΪϤΣ΃Ϟϴϣΰϟ΍ΎϨϟϝϮϘϳϭΩΎΠϣ΄Α
 ϥϮδΒϠϳϦϳάϟ΍ϕΎϓήϟ΍˯ϼϣΰϟ΍ϭϪϠΒϗϢϴϋίϩΪϬθϳϢϟρΎΒΣ·ϭΓήϜϨϣΔϤϳΰϬΑϪΗήδΤΑΕΎϣ
 ϰϬΘϧ΍ νΎϣ ΔϛήΗ ϰϓ ϞΧΩ Ϫϧ΃ϭ ˬϰϠΒϟ΍ ϪϛέΩ΃ κϴϤϘϟ΍ ϥ΃ ϥϮδϨϳ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ κϴϤϗ
 ϥ΃ϭ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ήϜϓϭ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ίϭΎΠΗ ϪΗ΍ήϴϐΘϣϭ ϪΗϼϜθϤΑ ήμόϟ΍ ϥ΃ϭ ΕΎϔϠΨϣ ΢Βλ΃ϭ
 ϰϓ ΎϬΑ ϥϭέϭΪϳ ϰΘϟ΍ ϒϬϜϟ΍ Ϟϫ΃ ΩϮϘϧ ϥ΃ϭ ˱ ΍ΪϳΪΟ ˱΍ήϜϓ ΝΎΘΤΗ ΕΪΠΘγ΍ ϰΘϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍
 Ώ΍ϮΑ΃ϰϠϋϦΤϧ˯΍ϮϬϟ΍΍ϮϘθϨΘγ΍ϭϕΎϓέΎϳάϓ΍ϮϨϟ΍΍ϮΤΘϓ΍ ˱ΎΌϴηϢϬϟϯήΘθΗϦϟϕ΍ϮγϷ΍
                                        ΕΎϴϨϴόδΘϟ΍

                                        ΔϴϧΎΜϟ΍ΔϟΎϘϤϟ΍

 ήϜϔϟ΍ ΕΎϣ ΎϬϴϓ ϝΎϗ ϰΘϟ΍ϭ «Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϊϘϨΘδϣ Ϧϣ ΝϭήΨϟ΍« ϥ΍ϮϨϋ ΖϠϤΣ Ϊϗϭ
 ΏϮόθϟ΍ ϥ΃ ΩήΠϤΑ ϪΘϴΠϟ ΔϴΤΗ ΔλΎλέ ϖϠτϧ ϥ΃ ϥϭΩ ΔϋΎγ ϰϓ ΔΘϜδϟΎΑ ϰδϛέΎϤϟ΍
 ϝΎϤόϟ΍ ϞΑ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ βϛέΎϣ ΖϨόϟ ϰΘϟ΍ ϰϫ Δϳί΍ϮΟέϮΒϟ΍ ϦϜΗ Ϣϟϭ ϡϼϜϟΎΑ ΎϬϟ ΢Ϥγ
 ΖϤϋί ϰΘϟ΍ ΔϧϮΤτϤϟ΍ ΕΎϘΒτϟ΍ϭ ϢΟΎϨϤϟ΍ ϰϓ ϥϮΣΩΎϜϟ΍ϭ ΎϳέΎΘϴϟϭήΒϟ΍ϭ ϥϮΣϼϔϟ΍ϭ
 ϥϷ ϮϋΪϳ Ύϣ ϙΎϨϫ Ϊόϳ Ϣϟϭ ˬ˯ΎϔΨϟ΍ ΡήΑϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΕήϬυ ΎϬΗΪΠϨϟ Ε˯ΎΟ ΎϬϧ΃ ΔϴδϛέΎϤϟ΍                                              PT
 ξΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔϴϤϠόϟ΍ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϦϜΗ ϢϠϓ ˯ΎτΧϷ΍ ϰϠϋ ήΘδΘϟ΍ ϰϓϭ ΏάϜϟ΍ ϰϓ ήϤΘδϧ
 ϰϟ·ϞϳήΑϰϟ·ϦϴϟΎΘγϰϟ·ϦϴϨϴϟϦϣϦϴΣΎϔδϟ΍ϦϣΔϟϼδϟ΍ϩάϫϪϨϣΖΟήΧϯάϟ΍ΚϴΒΨϟ΍
                                     EG       Y
 ΎΑϭέϭ΃ ΍ϮϟϮΣ «ϮϜδϴθΗϭΎθΗϭ ϰθϛΎϳ εϮϠϴϣϭ ϑϮϜϔϴΟϭ ήϜϴΑϮϫ» ϝΎΜϣ΃ ΔϠΘϗ ˯ϼϤϋ
 ϒμϘΗϭ ϦδϟϷ΍ Ϫϴϓ ϊτϘΗ ΐϋήϠϟ ϥ΍Ϊϴϣϭ ΏΎϫέ· ΔΣΎγϭ ϦΠγϭ Δϧ΍ΰϧί ϰϟ· Δϴϗήθϟ΍


                                    R
                        Δϴϛ΍ήΘη΍ΔϴϤϠόϟ΍Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ϦϜΗϢϟϭϡϼϗϷ΍                             TA
 ϰϟ·ϢϟΎόϟ΍ϪΑήΟϭβϛέΎϣϪόϨλ ˱ΎϳΩϮϬϳ ˱΍ήϜϣϭ ˱ΎϴϔδϠϓ ˱ΎϘϴϔϠΗΖϧΎϛΎϤϧ·ϭΔϴϤϠϋϦϜΗϢϟϭ


                            S
 ˱ΎϤϣ΃ΖόϴοϭΏΎΒθϟ΍ΕΎϗΎρΖϓΰϨΘγ΍έΎδϳϭϦϴϤϳϦϴΑΔΒϴϫέΕΎϋ΍ήλϰϟ·ϭϡΩΕΎϣΎϤΣ                    KO
 ΐϳΫΎϛϷ΍ ΖϠυϭ ΐϳΫΎϛϷ΍ Ϧϣ ΔϴΗϮΒϜϨϋ ϙΎΒη ϰϓ ΏϮόθΑ ΖϘϟ΃ϭ ΕΎϳΩΎμΘϗ΍ ΕήϣΩϭ


                   E
 ΓϮϘϟ΍ϦϣΔϳΫϻϮϓΔπΒϗΔϳΎϋέϰϓϭΡϼδϟ΍ΓϮϗϦϣΔϳΪϳΪΣΔγ΍ήΣΖΤΗΪϟ΍ϮΘΗϭΐγΎϨΘΗ        M
 ΔϔηΎϜϤϟ΍ϭϡϼϜϟΎΑ΢ϤγϭϪΘπΒϗϑϮθΗΎΑέϮΟϊϓέϭϞϴϠϟ΍ϥΫ΃ϰΘΣϰΧ΍ήΘΗϻΔϘϠτϤϟ΍
 ϰϠϋέϮΜΘϟϭΔϴϛ΍ήΘηϻ΍ΔϠϤϟ΍ϦόϠΘϟΕΎΒγϦϣξϔΘϨΗΏϮόθΑ΄ΟΎϔϳϪΑ΍ΫΈϓΔΣέΎμϤϟ΍ϭ


      BY
                  ˬΎϬϴΣΎϔγΩήτΘϟϭΎϫ˯ΎϤϋίϭΎϬΑ΍ΰΣ΃ξϓήΘϟϭΎϬΘϧΪγ
 eU   P
 ΎϫΩέΎτΗ ΏϮόη ϪΟϭ Ϧϣ ΓέϮϋάϤϟ΍ ϥ΍ΫήΠϟΎϛ ϥϭήϔϳ βϣϷ΍ ˯ΎϤϋΰΑ ΄ΟΎϔϳ ϪΑ ΍Ϋ·ϭ
 ϥ΁ΪϗϭˬιΎλήϟΎΑ˱ΎϴϣέϪΒόηϪϣΪϋ΃ήΑΎϛϭϢϬϨϣΩΎϋϦϣϭΕΎϨόϠϟ΍ϭΕΎϓΎΘϬϟ΍ϭΕ΍ήϫΎψϤϟΎΑ

RϢϫϭϢϬδϔϧ΃΍ϮόΟ΍ήϳϥ΃ΪγΎϔϟ΍ήϜϔϟ΍΍άϫΔϣΪΨϟϢϬδϔϧ΃΍ϮγήϛΏήϋϦϴϔϘΜϤϟΖϗϮϟ΍
 ˯΍έ΁ ϦϣϥϮΟήϳ ΍ϮϧΎϛ ΎϤϟ ΩΎπϣ ΞϬϧ ϰϠϋ ΪϳΪΟ Ϧϣ ϊϨμϳ ΎΑϭέϭ΃ ϰϓ ΦϳέΎΘϟ΍ ϢϬϣΎϣ΃ ϥϭήϳ
 ΩΎμΘϗϻ΍ ϩΪδϓ΃ Ύϣ ΢ϠμϨϟ ΖϗϮϟ΍ ϥΎΣ ΎϧΩϼΑ ϰϓϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΎϬΑάϛϭ ΎϬόϴϤΟ ΖΑΎΧ Ε΍ΆΒϨΗϭ
 ϞηΎϔϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ϭ ϡΎόϟ΍ ωΎτϘϟ΍ϭ Ϣϴϣ΄Θϟ΍ ϪόϨλ Ύϣϭ ˬϰϋ΍ΪΘϤϟ΍ ΎϨΟΎΘϧ· ϞϜϴϫ ϰϓ ϰϟϮϤθϟ΍
 ϰϟ· ΔϧΎπΤϟ΍ Ϧϣ ΐϟΎρ Ϧϴϳϼϣ Γήθόϟ ΔϠϣΎη ΔϴϧΎΠϣ ϪϠόϔΗ ϻ Ύϣ ΓήγΎΨϟ΍ ΕΎϛήθϠϟ
 ϻϭϙΎϨϫΔϴϧΎΠϣϻϭ ˱ΎϧΎΠϣϡΪόϤϟ΍ϭήϴϘϔϟ΍Ϣ˷ ϠόϧΎϨϧ΄Αήθϔϟ΍ΩήΠϤϟϭΔϴϧ΍ΰϴϣϥϭΪΑΔόϣΎΠϟ΍
                                        ΔϴΑήΗϻϭϢϴϠόΗ

 ϰϟ·ϒϳήϟ΍ϦϣˬϦϴΣϼϔϟ΍ΓήΠϫϰϟ·ϯΩ΃ϯάϟ΍ϞϠΨϟ΍ϯϮγΪ΋ΎϋϼΑϑ΍ΰϨΘγ΍ϭέ΍Ϊϫ·ΎϤϧ·ϭ
 ˯ΎΒρ΃ϭ ϦϴγΪϨϬϣϭ Ε΍ϮϜΑϭ ˯΍έίϭ ˱ΎόϴϤΟ ΍ϮΤΒμϴϟ ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ΚϴΣ ΔϨϳΪϤϟ΍
 ϥϭΪΑ ΓΩΎϗϭ Εϻ΍ήϨΟ ϪϠϛ ˱ΎθϴΟ έϮμΘϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϼϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ΖϠΘΧ΍ϭ ˬϦϴϣΎΤϣϭ
 ϦϣΝΎΟΪϟ΍ϭξϴΒϟ΍ϭΪΑΰϟ΍ϭΰΒΨϟ΍˯΍ήθϟϥϮΣϼϔϟ΍ϝΰϧϭϒϳήϟ΍ϰϓΔϋ΍έΰϟ΍ΖϔϗϮΗϭΩϮϨΟ
 ήϳίϭΎϧ΃ϭˬΎϜϳήϣ΃ϭ΍ΪϨϟϮϫϦϣξϴΒϟ΍ϭΝΎΟΪϟ΍ϭ΢ϤϘϟ΍ΩέϮΘδΘϟΎϫΪϳΔϨϳΪϤϟ΍ΕΪϣϭΔϨϳΪϤϟ΍
 ΓήϫΎϘϟΎΑ ΔϟΎΑΰϟ΍ ϊϤΠϳ Ϧϣϭ ήϴϤΤϟ΍ ϕϮδϴΣ Ϧϴϣ ϰϘΒϳ ήϳΪϣ ϰϤϋ ϦΑ΍ϭ ήϴϣ΃ ΎϳϮΧ΃ϭ
                                       ΕΎψϓΎΤϤϟ΍ϭ                    32
 Ϧϣ ϊϘϨΘδϣ ϰϓ ΩϼΒϟ΍ ΖϘϟ΃ ΕΎϴϨϴΘδϟ΍ ϰϓ ΖϨϠϋ΃ ϰΘϟ΍ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ˯ΎτΧ΃
 ˬΔΛέΎϜϟ΍ ϪΟ΍Ϯϳ ΪΣ΃ ϻϭ ϰΟΎΘϧϹ΍ έϮϫΪΘϟ΍ϭ ϯΩΎμΘϗϻ΍ ϢϘόϟ΍ϭ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ϭ ΕΎπϗΎϨΘϟ΍
 Ϯϫ΃ ΐΒδϟ΍ Ύϣ ϯέΩ΃ ϻϭ ϢδΣ ϻ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϻ αΎδϣ ϻ ϪϤγ΍ ϡΎϋ ϖτϨϣ Ϯϫ ΔΠϴΘϨϟ΍ϭ
 εΎϋ Ϊϗϭ ϯήΧϷ΍ ϰϫ Ϣϛ΍ήΘΗ ΓέϮΗΎϓ Ϫϟ ϑϮΨϟ΍ ϦϜϟϭ ΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ ΐϗ΍Ϯϋ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍
 ˬΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ ϞΟΆϳ Ϟψϓ Ε΍έΪΨϤϟ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ϰϓϭ ζϴΠϟ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ϰϓ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ
 ϑϮΨϟ΍ ΓέϮΗΎϓ ΖϠυϭ ϚϟάΑ αΎδϣ ϻϭ ΍άϬΑ αΎδϣ ϻ ϯήΧ΃ ϰϟ· ΔϨγ Ϧϣ ΔϤγΎΤϟ΍
 ΔϤϛΎΤϣΕ΍έ΍ήϗϚϟΫΪόΑΪΠΗϢϟϭ ˿̀ΔϤϳΰϫϰϓΓΪΣ΍ϭΓήϣήλΎϨϟ΍ΪΒϋΎϬόϓΩϰΘΣϢϛ΍ήΘΗ
 ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϞϤΣϭ ΕΎϓ Ϊϗ ϥΎϛ ϢδΤϟ΍ ϥ΍ϭ΃ ϥϷ ˬήϣΎϋ ϢϴϜΤϟ΍ΪΒϋ ϝΎϘΘϋ΍ ϻϭ ήμϧ Ρϼλ
                 ϪΘγΎϴδΑϭϪϤγΎΑΔϤϳΰϬϟ΍ΖϧήΘϗ΍ϭήϫΪϟ΍ϯΰΧϩΪΣϭ

 Ϊδϟ΍˯΍έϭΪϤϟ΍ΎϬϴϓϊϔΗήϳΔϴϤϛ΍ήΗΐϗ΍Ϯϋϰϟ·ϯΩΆΗϭΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ϞΟΆΗΎϬϧ΃ϪϠόϔΗΎϣϞϛϭ
 ϰϠϋ ήϓϭ΃ϭ ˬΎϬϠΤϳ ϯΪόΑ ϰΗ΄ϳ ϦϤϟ ΎϬϛήΗ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ ΐΣΎλ ϝϮϘϳϭ Ϟϴδϟ΍ ϢτΤϳ ϰΘΣ
                  ϥΎϓϮτϟ΍ϰΗ΄ϳϰΘϣϩ΍έΩ΃ϦϣϦϜϟϭΕΎϣΩΎμϤϟ΍ϰδϔϧ

 ϻϭϪΘϴϟϭΆδϣϦϣΔϴϟϭΆδϣΐΣΎλϯ΃κϠΨΗΔϴΠϨϣΔϔλϭϻϭΔϴϓΎηΔΘηϭέΪΟϮΗϻϭ
 Ύϣ Ρϼλ·ϭ ΎϬ΋ΎτΧ΃ ΔϬΟ΍ϮϤΑ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϊϘϨΘδϣ Ϧϣ ΝϭήΨϟ΍ Ϯϫ ΪΣ΍ϭ ϞΣ ϻ· ΪΟϮϳ
 ˬϪϠόϔϧϥ΃˱Ύπϳ΃ϦΤϧΎϨϴϠϋϭˬ΍άϫϞόϔΗΔϴϗήθϟ΍ΎΑϭέϭ΃ϝϭΩϭΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ΔϴϨΒϟ΍ϰϓϪΗΪδϓ΃                                              PT
 ΎϨότϗΎϨϧϷˬΔϴϗήθϟ΍ΎΑϭέϭ΃ϝϭΩϪΑήϤΗϯάϟ΍ϯΪϴΟ΍ήΘϟ΍ϕί΄Ϥϟ΍ϰϓΎϨδϠϓϦδΣ΃ΎϨϓϭήυ
 ϰϓέΎδϴϟ΍ϖϳήρζϴόϳϥ΃ϻ·ϖΒϳϢϟϭΔΌϳήΠϟ΍Ε΍ΩΎόϟ΍Ε΍έ΍ήϘΑϖϳήτϟ΍ϒμϧϦϣήΜϛ΃
                                     EG       Y
 ϩήμϋ ϰϬΘϧ΍ϭ ΢ϳήϟ΍ ϩΎΠΗ΍ ήϴϐΗ Ϊϗϭ ˯΍ήϬΑ ϻ· ϪϤϓ ΢Θϔϳ ϻ Ϯϫϭ νέϷ΍ ϥϮϠΑ ϪϬΟϭϭ ϯΰΧ
         ˱΍ΪϏβϴϟϭϥϵΎϓΪϳΪΟΞϬϨϣϭΪϳΪΟήϜϓϪϴϓΩϮδϳϥ΃ΪΑϻΪϳΪΟήμϋ΃ΪΑϭ
                             TA      R
 ϰϓΪϴϟ΍ϰϠϋΪϴϟ΍΍ϮόπϴϟΎϤϴηϭήϴϫνΎϘϧ΃ϰϠϋϦϴϴϧΎΑΎϴϟ΍ϦϴϳϼϣϊϤΠΗΏ΍άόϟ΍ϞϴϟϦϣϭ
 ΓέϮΛ΍ϭήΠϓΔϳΩΎμΘϗ΍ΔϠΒϨϗ΍ϮόϨλϭΎϫϮϠόϓΪϗϭήϬγϕΎΜϴϣϕήϋϕΎΜϴϣϞϤϋϕΎΜϴϣ


                            S
 Ϣϣ΃ϩάϫˬήτΧ΃ϭήΒϛ΃ΪΤΘΑΎϜϳήϣ΃ϰϠϋ΍ϭΩέϢϟΎόϟ΍ΕήϬΑΔϴϤϠϋΓήϫΎψϣ ΍ϭΩΎϗΔϴΟΎΘϧ·                    KO
 ϥϭΪΑϭΪϳΪΣϥϭΪΑΕΎϣ΍ήϫ΃ΎϧΩ΍ΪΟ΃ϊϓέΪϘϟˬΔϠΒϘϤϟ΍Ε΍ϮϨδϟ΍ϰϓΦϳέΎΘϟ΍ΓΩΎϴϘϟΔΤηήϣ


                   E
 ΔϧΎγήΨϟ΍ϭΖϨϤγϷ΍ϦϣΕ΍έΎϤϋϊϓήϧϦΤϧϭϡΎϋϑϻ΁ΔδϤΧϥΎϣΰϟ΍ϰϠϋΖϴϘΑϭ΢Ϡδϣ        M
 ΙΪΤΘϧ ϯάϟ΍ ˯ϰθϟ΍ ΍άϫ Ϯϫ ΪϴΣϮϟ΍ ϕήϔϟ΍ϭ ΎϬ΋ΎϨΑ Ϧϣ έϮϬη ΪόΑ ΓέΎϬϨϣ ϊϘΘϟ ΢ϠδϤϟ΍ϭ
                                  ϢϫΪϨϋΪΠϟ΍ΡϭέˬϪϨϋ
     P BY
 ˬ˱ΎΜΒϋ ΕϮϤϳϭ ˱ΎΜΒϋ ζϴόϴϟ ΪϟϮϳ Ϣϟ ϥΎδϧϹ΍ϭ ήϴμϗ ήϤόϟ΍ ϥ· ΎϧΪϨϋ ΚΒόϟ΍ϭ ΐόϠϟ΍ Ρϭέϭ eU
 ϰϋϮϟ΍ϰϓϭϢϬϔϟ΍ϰϓϭϡΎόϟ΍ϕϭάϟ΍ϰϓ˯ϰηϙΎϨϫϭΎϨΗΎϴΣϰϓ ˱ΎΌϴηϞϤόϧϥ΃ΐΠϳϭR
 ΩΎΠϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϥϮϜϳ ΚϴΤΑ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϨΗΎϳϮϟϭ΃ ϝϭΪΠϧ ϥ΃ ΎϨϴϠϋϭ ήϴϐΘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϙ΍έΩϹ΍ ϰϓϭ
                           ήϴΧϷ΍ΪϨΒϟ΍ϰϓΐόϠϟ΍ϭϝϭϷ΍ΪϨΒϟ΍ϰϓ
                    33
 ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍«
          έϳϔϛΗϟ΍ΔϘϳΛϭΔόΑΎγϟ΍ϪϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
                                              Y PT
                                     EG
 ΔϜΒΗήϤϟ΍ ΓήψϨϟ΍ ϚϠΗ ΖΤϤϟ ΎϬΘΤϤϟ ΔϠΠϤϟ΍ ϞΧ΍Ω Ύϧ΃ϭ ΓϮτΧ ϝϭ΃ ΕϮτΧ ΎϤϨϴΣ ■


                                    R
 ϙΎΒΗέ΍ ϰϓ ϰϨϧϮϴΤϳ ˯ϼϣΰϟ΍ ϥϮϔυϮϤϟ΍ ϦϣϷ΍ αέΎΣ ϞϜϟ΍ νέϷ΍ ϰϓ ΔϧϮϓΪϤϟ΍                              TA
 ΔόϘΘϤϣΓήψϧϰϟήψϨΗαϭΪϘϟ΍ΪΒϋϥΎδΣ·ΓήϴΗήϜγΖϧΎϛΪϘϓνέϷ΍ϰϓϥϭήψϨϳϢϫϭ                             S
                  ΓήηΎΒϣϰϟ·ήψϨϳϻϪϗ΍έϭ΃ϦϴΑϪΗ΍ήψϧϦϓ΍ΩϪδϔϨΑϮϫϭ
                      ˷                    KO
 Ϟϫ Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰϓ αΎϨϟ΍ ΎϬϨϋ ϊϤδϳ ήϴϔϜΗ ΔϛήΣ ϝϭ΃ ϞϜϟ΍ ΖΑΎλ΃ ΔϣΪμϟ΍ ■


                   E
 ήϫίϷΎϓ Ϫδϔϧ ϯϮΘϔϟ΍ ΐΣΎλ ϥϮϣ΄ϣ ϦδΣ Φϴθϟ΍ ϡΪλ Ϧϣ ϝϭ΃ Ϯϫ Ϧϣ ϥϮϤϠόΗ


        M
 ϰϠϋϭϪϴϠϋ΍ϮοήΘϋ΍ΎϣΪϨϋϰϤϟΎόϟ΍ΔϴτγϮϟ΍ϡΎϣ·ϥΎϛϡϮϴϟ΍ήϫί΃ϮϫϦϜϳϢϟϒϳήθϟ΍      BY
 ϡ ϡ ΫΎΘγϷ΍ Ϯϫ ϰϨϋ ϩϭήϛΫ Ύϣ Ϟϛ ϞΑ ϯϮΘϔϟ΍ κϧ ϰϓ ϰϤγ΍ ΍ϭήϛάϳ Ϣϟ ϯέΎϜϓ΃
               ϯΪοαΎϨϟ΍ΔΌΒόΗϥϭΪϳήϳϻϢϬϧϷϢϠόΘϤϟ΍έϮΘϛΪϟ΍ϰϧϮϤγϭ
 eU   P                                     ΩϮϤΤϣϰϔτμϣRϩάϫϞϛϕϮϘΤϟ΍ϊϴϤΟϙΎϬΘϧ΍ΐΠΤϟ΍ϰϔϨϟ΍ϝΎϘΘϋϻ΍ΏΎΌΘϛϻ΍ΓΎϧΎόϤϟ΍ϡΫήθΘϟ΍
 ϦϣϪϧΎϣήΣϭΔΑΎΘϜϟ΍ϦϋϪΒΠΣΓήΘϓϰϠϋΩϮϤΤϣϰϔτμϣήϴΒϜϟ΍ήϜϔϤϟ΍ΎϬϘϠρ΃Ε΍ήϴΒόΗ
 ϩΎδϨϳϥ΃ΐΗΎϜϟ΍ϪϠΑΎϘϳΎϣΐόλ΃ϝΎϗϭΔϟϼΠϟ΍ΔΒΣΎλρϼΑ˯ΎϤγϰϓϖϴϠΤΘϟ΍ϭΔϳήΤϟ΍
 ΖΤΒλ΍ΪϗϚδϔϧΪΠΗ ϥ΃ϮϫήϬϘϟ΍ϞϛήϬϘϟ΍ΓήϬθϟ΍ϭ΃ϝΎϤϟ΍ϚόϣϕήϔϳϻϩέϮϬϤΟ
                               ϯέΎόϟΎϛ΢ΒμΗΎϴδϨϣ

 ‫ ﻓﻘﺪ‬ΓήϤϟΎΑϦϴϳήλΎϨϟ΍ϭ΃ΔϳήλΎϨϟ΍ΪϬϋϦϋϡϼϜϟ΍Ϟϴτϳϥ΃ΪϳήϳϻΩϮϤΤϣϰϔτμϣϥΎϛ
 Ϧϣ ϢϬϨϤϓ ΔοΎϔΘγΎΑ ήμόϟ΍ ΍άϫ ΖϟϭΎϨΗ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ϭ ϦϴϔϟΆϤϟ΍ Ϧϣ Ε΍ήθϋ ΓΪϋ ΎϧήϛΫ
                   νέϷ΍ΕΎϨόϟϞϜΑϩΎϣέϦϣϢϬϨϣϭΎϴΒϧήλΎϧϦϣϞόΟ

 ϭΪΒΗΎϣΎΒϟΎϏήμϣϰϓΔϤψϧϷΎϓ˯ϰηϰϓϰϨϤϬϳϻ΍άϫϥ·ϝϮϘϴϓΩϮϤΤϣϰϔτμϣΎϣ΃
 Ϟϫ΍ϰϠϋΔϳϮϗϰϫ΍ΪΟϒϴόοϥΎϴϛϞΧ΍Ϊϟ΍ϦϣΎϬϧ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϦϜϟΝέΎΨϟ΍Ϧϣ΍ΪΟΔϳϮϗ
 ϻ ΎϣϮϤϋ ϰΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥϷ ϰΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϡΎϣ΃ Δϔϴόο ΎϬϧ· ϝϮϗ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ ϻϭ ήμϣ
 ΓέϮλ ϰϬϓ ΎΌϴη ΎϨϋ ϑήόϳ ϥΎϛ ϥ·ϭ ϑήόϳ ϻ ϞΑ ΎϨΑ ϑήΘόϳ ϻ βϴϟ ΎϧΩϮΟϮΑ ϑήόϳ
 ΍ϮϬϠϴϟϕΎϴϨϟ΍ϕϮϓϢϬϠϤΣϦϣϕΰΗήϳϯάϟ΍ϯϭΪΒϟ΍ϭΎϬγ΃έϰϠϋ΃ΓήΟϞϤΤΗϰΘϟ΍ΔϳϭΪΒϟ΍
  ˯΍ήΤμϟ΍ϰϓζϴόϧϭϡΎϨϏϷ΍ϰϋήϧϭϡΎϴΧϰϓζϴόϧΎϨϟίΎϣ΍ϭΪΑΎϧέϮμΘϳΕΎϣ΍ήϫϷ΍ϡΎϣ΃


                     34
 ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ Εήϔϛ ΎϬϧ΃ ξόΒϟ΍ ϰϋΩ΍ ϰΘϟ΍ ΔϘϴΛϮϟ΍ ήθϨΑ ΪϬόϟ΍ ΍άϫ ϰϬϨϳ ΎϨϫ
 ୯ϪΑΎΘϛϰϓήϫίϷ΍ϯϮΘϓκϧϦϣΖϔτΘϗ΍ΎϬϧ·΍ϮϟΎϗϭήϴϔϜΘϟΎΑΕΎϣΎϬΗ΍΍ϭήθϧΩϮϤΤϣ
 Ϣϟϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΪΣ΃ ήϛάϳ Ϣϟ ϪϘΣ ϰϓ ϦϴϨϋϼϟ΍ ζϴΟϭ ΪθΣ ϯάϟ΍ ήϣϷ΍ ϥΎδϧϹ΍ϭ
                    .»ΔϘϳήΣϥΎϛ»ΙΪΤϟ΍ϒϴϳΰΘϓϥϵ΍ϰΘΣΪΣ΃ΎϬϓήόϳ

 Ϟϫ Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰϓ αΎϨϟ΍ ΎϬϨϋ ϊϤδϳ ήϴϔϜΗ ΔϛήΣ ϝϭ΃ ϞϜϟ΍ ΖΑΎλ΃ ΔϣΪμϟ΍
 ήϫίϷΎϓ Ϫδϔϧ ϯϮΘϔϟ΍ ΐΣΎλ ϥϮϣ΄ϣ ϦδΣ Φϴθϟ΍ ϡΪλ Ϧϣ ϝϭ΃ Ϯϫ Ϧϣ ϥϮϤϠόΗ
 ϰϠϋϭ ϰϠϋ΍ϮοήΘϋ΍ΎϣΪϨϋϰϤϟΎόϟ΍ΔϴτγϮϟ΍ϡΎϣ·ϥΎϛϡϮϴϟ΍ήϫί΃ϮϫϦϜϳϢϟϒϳήθϟ΍
     ˷
 ϡ ϡ ΫΎΘγϻ΍ Ϯϫ ϰϨϋ ϩϭήϛΫ Ύϣ Ϟϛ ϞΑ ϯϮΘϔϟ΍ κϧ ϰϓ ϰϤγ΍ ΍ϭήϛάϳ Ϣϟ ϯέΎϜϓ΃
 ϦϳΪϟ΍ΔϔϴυϭϩάϫΖδϴϟϯΪοαΎϨϟ΍ΔΌΒόΗϥϭΪϳήϳϻϢϬϧϷϢϠόΘϤϟ΍έϮΘϛΪϟ΍ϰϧϮϤγϭ
                                ϯϮΘϔϟ΍ ΔϨΠϟϭ΃ήϫίϻ΍ϭ΃

 ήϫίϷΎΑ ϯϮΘϔϟ΍ ΔϨΠϟ ΖϧΎϛ ϰΘϟ΍ϭ ΔϘϴΛϮϟ΍ ϩάϫ Γ˯΍ήϗ ΪόΑ Ϫδϔϧ νήϔϴγ ϝ΍Άγ ϙΎϨϫ
 ϪΑϰϬϧ΄γϝ΍Άδϟ΍΍άϫϭˮˮϰϨϘΣϻϯάϟ΍ϡϮΠϬϟ΍˯΍έϭϦϣΎϬϴϓέϮμΗ΍ΖϨϛΎϤϣΔϗέήΜϛ΃
 ϰΑΎΘϛ ϰϓ ήϫίϷ΍ ˯ΎϤϠϋ ΔΌϴϫ ϯϮΘϓ ϯ΃έ ϥϭΪΠΘγ ΔϘϴΛϮϟ΍ ϩάϫ ϰϓϭ ΎϣΎϤΗ ΪϬόϟ΍ ΍άϫ
 ΖόΟ΍ήΗ ϰϨϧ΃ ΔϘΑΎγ ΕΎϘϠΣ ϰϓ ΕήϛΫ ϥ΃ ϖΒγ ϯάϟ΍ϭ ΔΠπϟ΍ϭ ϝΪΠϟ΍ έΎΛ΃ ϯάϟ΍ ϝϭϷ΍
                              ϰϬϟϹ΍ϦϴϘϴϠϟΖϠλϭϥ΃ΪόΑϪϨϋ                                               PT
 ΔυϮϔΤϣ ϰϫ ΎϤϛ ΎϴϓήΣ ϥΎδϧϹ΍ϭ ୯ ΏΎΘϛ ϰϓ ήϫίϷ΍ ˯ΎϤϠϋ ϯ΃έϭ ϯϮΘϓ κϧ ϰΗϵ΍ 


                                              Y
                                ΙϮΤΒϟ΍ϊϤΠϣϞΧ΍Ω
                                     R EG
 ‫ ﻧﻄﻠﻊ‬ϥ΃ ΎϨϣ Ϫϴϓ ΐϏήϳ ˺̂˾̀ ‫ ̀˾˼˺ ﺳﻨﺔ‬ϢϗήΑ Ϊϴϗ ΐϠτΑ ΃Ρϡ ΫΎΘγϷ΍ Ϧϣ ϝ΍Άγ «                              TA
                     ϪϴϓΎϨϳ΃έϯΪΒϧϭϥΎδϧϹ΍ϭ୯ΏΎΘϛϰϠϋ                             S
            ΪόΑϭϩΪόΑϰΒϧϻϦϣϰϠϋϡϼδϟ΍ϭΓϼμϟ΍ϭˬϩΪΣϭͿΪϤΤϟ΍ΏΎΟ΃
                   E KO
 ‫̀˾̂˺ ﺑﻌﺪ‬ΔϨγαέΎϣϰϓϪΟήΧ΃ϭϡϡέϮΘϛΪϟ΍Ϫϔϟ΃ϯάϟ΍ΏΎΘϜϟ΍΍άϫϰϠϋΎϨόϠρ΍ΪϘϓ        M
   ΓήϴΒϛΔΠοέΎΛ΃ΪϗΏΎΘϜϟ΍΍άϫϥϷ΍ήψϧϭϒγϮϴϟ΍ίϭέΔϠΠϣϰϓϪϟϮμϓξόΑήθϧϥ΃
      BY
 ϰϳ΃έ˯΍ΪΑ·ϯϮϘΘϟ΍ϭήΒϟ΍ΔϋΎϤΟϭˬΔϴϤϠόϟ΍ΙϮΤΒϟ΍ϊϤΠϤϟϼΜϤϣϪΘϔμΑΐϟΎτϟ΍ϰϨϣΐϠρϭ     P
 ϰϠϋ ϪόϳίϮΗϭ ϪόΒρ ΪόΑ Ϫδϔϧ ΏΎΘϜϟ΍ ϰϓϭ ˬΏΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ϒγϮϴϟ΍ίϭέ ΔϠΠϤΑ ήθϧ ΎϤϴϓ eU
                                        ˯΍ήϘϟ΍R
 ϻ ϰϨϧϷ ˬϪϟϮΣ ήϴΛ΃ ΎϤΑ ήΛ΄Θϣ ήϴϏ Δ΋ΩΎϫ Γ˯΍ήϗ ϩήΧ΁ ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ Ε΃ήϗ Ϊϗϭ
    ϪϨϋΔΌϴγΓήϜϓϪϴϠϋήτϴδΗϮΟϭ΃Ϫϟϰ΋΍ΪϋϮΟϰϓϪϴϠϋϰϤϜΣέΪμϳϥ΃ΐΣ΃

 ˬΔϳήΤϟ΍ϭϢϠόϟ΍ϭϞϘόϟ΍ΪϴΠϤΘΑϪΑΎΘϛϰϓϰϨϋΐΗΎϜϟ΍ϥ·ϝϮϗ΃ϥ΃ϑΎμϧϹ΍ϦϣΪΟ΃Ϛϟάϟϭ
 ϚϟΫϰϟ·ϪϘΒγΪϗϰϣϼγϹ΍ϦϳΪϟ΍ϥ΃ϰϓϝ΍ΪΟϻϭΔϣϷ΍ϭΩήϔϟ΍ϡΪϘΗϰϓΎϫήΛ΃έΎϬυ·ϭ
 ˬέΎΒΘϋϻ΍ϭ ήψϨϟΎΑϭ ˬ୯ ϖϠΧ ϰϓ ήϴϜϔΘϟΎΑ αΎϨϟ΍ ΐϟΎρϭ ϩέΪϗϭ ϪΘϤϴϗ ϞϘόϠϟ ϑήϋ ΪϘϓ
                           ϚϟάΑΔϠϓΎΣϢϳήϜϟ΍ϥ΁ήϘϟ΍ΕΎϳ΁ΪΠϧϭ

 ϊϓήϳ Ύϣ Ϟϛϭ ˬϪΗΎϤϣ ϰϓϭ ϪΗΎϴΣ ϰϓ ϥΎδϧϹ΍ Ϫϴϟ΍ ΝΎΘΤϳ Ύϣ ϞϜΑ ϢϠόϟ΍ ϰϟ· ΎϋΩ Ϫϧ΃ ΎϤϛ
 ˬϪοέ΃ ϰϓ ୯ Ϧϋ ϥΎδϧϹ΍ ΔϓϼΧ ϰϨόϣ ϞϤϛϷ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ϖϘΤϳϭ ˬΔϳήθΒϟ΍ ϥ΄η
 Ϫοήϓϯάϟ΍ϥΎϤϳϹ΍ϥΈϓΎπϳ΃ϭˬΎϬϴϓ୯ϊοϭΎϣϞϛϦϣΪϴϔϳϭΎϫίϮϨϛΝήΨΘδϳϭΎϫήϤόϳ
                             ΔϳϭΎϤδϟ΍ϥΎϳΩϷ΍ή΋ΎγϭϡϼγϹ΍

 ΓΩΎΒόϠϟ ϩΪΣϭ ϖΤΘδϤϟ΍ Ϯϫϭ ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ୯ Ϯϫ ΍ΪΣ΍ϭ ΎϬϟ· ϢϟΎόϠϟ ϥ΄Α ϥΎϤϳϹ΍ Ϯϫϭ
 ‫ ﻓﻰ‬ϥΎδϧϹ΍ΔϳήΣϰϨόϣϖϘΤϳΓΎϴΤϟ΍ϥϭΆηϞϛϰϓϩήϴϐΑϥΎόΘδϳϻϭϪΑϥΎόΘδϳϯάϟ΍ϭ
 ΍ΪΒϋ ϻϭ ˬϩήϴϐϟ ΍ΪΒϋ ϥϮϜϳ ϻ ΎϗΩΎλ ΎϧΎϤϳ· ϦϣΆϤϟΎϓ ΎϬΒΗ΍ήϣ ϰϠϋ΃ϭ ΎϫέϮλ ϰϤγ΃
    ˯ϰηϞϛϖϠΧϭϪϘϠΧϯάϟ΍ϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγ୯ϯϮγήΧ΁˯ϰηϯϷϻϭˬϪΗ΍ϮϬθϟ

                     35
 ϩϮϋΩˬΎϤϴϘΘδϣ΍ήΣ΍ήϴϜϔΗϥΎδϧϹ΍ήϜϔϳϥ΃ϰϟ·ϭˬϢϠόϟ΍ϭϞϘόϟ΍ΪϴϠΨΗϰϟ·ΏΎΘϜϟ΍ΓϮϋΪϓ
 ϥ΃ ϰϟ· ΓϮϋΪϟ΍ Ϧϣ ΏΎΘϜϟ΍ ήΧ΁ ϰϓ ˯ΎΟ ΎϤϓ ϰϣϼγϹ΍ ϦϳΪϟ΍ ΎϫήϜϨϳ ϻϭ ˬϪϴϠϋ ΎϫήϜϨϧ ϻ
 Ϣ΋΍ΩΐΛϮΗϰϓ΍ϮϧϮϜϳϥ΃ϰϟ·ϯήμόϟ΍ϦϳΪϟ΍ϞΟέϭήΤϟ΍ήϜϔϤϟ΍ϭφϘϴϟ΍ϰγΎϴδϟ΍ϒΗΎϜΘϳ
 Ϫϴϓ˯ϰηϻΏΎϘϨϟ΍ΔΤϴΒϘϟ΍ϢϬϫϮΟϭϦϋ΍ϮϗΰϤϳϭˬΎϨ΋΍Ϊϋ΃ϝϮΣΔϜϴϤδϟ΍ωϭέΪϟ΍΍ϭήδϜϴϟ
                                   ϪϴϠϋϪϘϓ΍ϮϧΎϤϣϮϫϭ

 ϥΎϳΩϷ΍ϰϠϋϭΎϨϳ΃έ˯΍ΪΑ·ϥϭΪΑ ΎϬϴϠϋήϤϧϥ΃ϊϴτΘδϧϻ ˯ΎτΧ΃ϦϣϞΨϳ ϢϟΏΎΘϜϟ΍ϥ΃ήϴϏ
                 Ϧρ΍ϮϤϟ΍ϦϣήϴΜϛϰϓϪΑΎΘϛϰϓϪδϤϠϧ΢ο΍ϭϡϮΠϫΎϬϠϛ

 ΍ϮϔϠϜϳ Ϣϟ ϢϬϧϷ ϻ· ΄τΧ Ϧϣ Ϫϴϓ ΍Ϯόϗϭ ΎϤϴϓ ΍ϮόϘϳ Ϣϟ ϪϟΎΜϣ΃ϭ ΐΗΎϜϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΪϘΘϋ΍ϭ
 ϰϓΪΟ΍Ϣϟϰϧ΃ϞϴϟΪΑΎϬϋΎΒΗ΍ϰϟ·αΎϨϟ΍ϡϼγϹ΍ΎϋΩϰΘϟ΍ϡΎϜΣϷ΍Δγ΍έΩ˯ΎϨϋϢϬδϔϧ΃
 ϩΎτΧ Ϧϣ ΔϠΜϣϷ΍ ξόΑ ήϛάϨγϭ ϯέΩΰϳ ϭ΃ ΪϘΘϨϳ ϥ΃ ϖΤΘδϳ ϦϳΪϠϟ ΎΑϮδϨϣ ΎΌϴη ϪΑΎΘϛ
             ΄τΨϟ΍΍άϫήϘϳϻϪδϔϧϊΟ΍έϮϟϪϧ΃ΪϘΘόϧΎϨϧ·ϞΑϪϴϠϋϩήϘϧϻϯάϟ΍

                                             ˻˽ι

 ˯ΎδϜϟ΍ϭ ΪϴΠϟ΍ ϡΎότϟ΍ ϰϫ ΎϤϧ·ϭ ˬΓϼμϟ΍ Ζδϴϟ ΔϠϴπϔϟ΍ ύϮϠΑ ϰϓ Δϳήμόϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ϭ                                               PT
                ϰϘϴγϮϤϟ΍ϭΐόϠϤϟ΍ϭΔγέΪϤϟ΍ϭΪϴΠϟ΍ϦϜδϤϟ΍ϭˬΪϴΠϟ΍                                              Y
                                             ˻˿ι
                                    R EG
        ΪϴΠϟ΍ϡΎότϟ΍ΏήΠϧϥ΃ϻ·ϖΒϳϢϟϭΔόΑέϷ΍ΐϫ΍άϤϟ΍ϰϠϋΓϼμϟ΍ΎϨόϨλΪϘϟ                              TA
 ΎϨόϨλ ΎϨϧ· ΐΗΎϛ ϝϮϘϳ ϥ΃ ϑΎμϧϹ΍ Ϧϣ βϴϠϓ ΢οΎϓ ΄τΧ ϮϬϓ ΄τΨϟ΍ ΔϠΜϣ΃ Ϧϣ ΍άϫϭ


                             S
 ΍άϫϞΜϣϰϟ·ϩΎϋΩϯάϟ΍Ύϣ ϯέΩ΃ϻϭ୯ΎϬΑήϣ΃ΎϤϧ΍ϭˬϥΎδϧϹ΍ΎϬόϨμϳϢϟΓϼμϟΎϓˬΓϼμϟ΍                    KO
 ΎϴϧΎΛαΎϨϟ΍ϰϟ·ϞΑ୯ϰϟ·ϻΎϫέϭΪλΔΒδϨΑϭˬϻϭ΃ΎϬΗΪ΋ΎϓέΎϜϧ·୯ήϣ΍ϭ΃ϰϠϋϢΠϬΘϟ΍                   E
 ϰϓ ΎϬΗϭϼΣϭ ΎϫήΛ΃ ΎϨϗΫϭ ΓϼμϟΎΑ ୯ ήϣ΍ϭ΃ ϰϟ· ΎϨϠΜΘϣ΍ ΎϨϧ΃ ΓέΎΒόϟ΍ ϩάϫ ϝΪΑ ϝΎϗ Ϯϟϭ        M
 ΎϨϧΎϤϳΈΑ ˯ΎϳϮϗ΃ ϥϮϜϨϟ ΎϨΗΎϴΣ ΕΎϣϮϘϣϭ ΎϨϣΎδΟ΃ Ϫϴϟ· ΝΎΘΤΗ Ύϣ Ύπϳ΃ ΎϬϴϟ· ϒπϨϠϓ ΎϧέϭΪλ
           ΔόϤΘΠϣΔΤϠγϷ΍ϩάϬΑΎϧϭΪϋϪΟ΍Ϯϧϥ΃ϊϴτΘδϧϰΘΣΎϨΣ΍ϭέ΃ϭΎϨϣΎδΟ΄Αϭ
     P BY                                     ٥٤ι eU
                                      ϥΎϳΩϷ΍ϰϠϋϢΠϬΗ


Rϰϧΰϟ΍ Ϧϋ ΖϟΎϗ ϰΘϟ΍ ϰϫ ΎϬϧϷ ΓΩΎόδϟ΍ ϰϨόϣ ϰϓ ςϠΨϟ΍ ΏΎΒγ΃ Ϧϣ ΐΒγ ϥΎϳΩϷ΍ϭ
 Νάδϟ΍ϭ˯ΎτδΒϟ΍Ύϫ˯΍έϭϯήΠϳϑ΍Ϊϫ΃ϰϟ·ΕΎϣήΤϤϟ΍ϩάϫΖϟϮΤΘϓΎϬΘϣήΣϭΕ΍άϟήϤΨϟ΍ϭ
                  ϕϼρϻ΍ϰϠϋΓΩΎόδΑΖδϴϟϰϫϭˬΓΩΎόγΎϬϧ΃ϰϠϋ

 έήπϠϟ ϪϣήΤϳ ΎϤϧ· Ϫϟ άϠϳϭ ϥΎδϧϹ΍ ϪϴϬΘθϳ Ύϣ ξόΑ ϡήΤϳ Ϯϫϭ ϦϳΪϟ΍ ϥ΃ ϊϗ΍ϮϠϟ φϔΤϴϟ
 ϡήΣϭ ϢϬϟϮϘϋ αΎϨϠϟ φϔΤϴϟ ήϤΨϟ΍ ϡήΣ ΪϘϓ ϪΗ΍άϠϣ ˯΍έϭ ϯήΠϟ΍ Ϧϣ ϪϴϠϋ ΩϮόϳ ϯάϟ΍
 ϪϴϘϳϭϪΟϭϞϤϛ΃ϰϠϋϰϧΎδϧϹ΍ωϮϨϟ΍ϚϟάΑφϔΤϴϓϞγΎϨΘϟ΍ϭΝ΍ϭΰϟ΍ϰϠϋϢϬϠϤΤϴϟϰϧΰϟ΍
 ΎϬϨϋ ϞϔϏ ΐΗΎϜϟ΍ ϥ΃ Ϧυ΃ Ύϣ ϰΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϰϫ ϩάϫ έΎϴϬϧϻ΍ϭ ν΍ήϘϧϻ΍ϭ ϝϼΤϧϻ΍ ήη
 ϰϨόϣ ϰϓ ςϠΨϟ΍ ΏΎΒγ΃ Ϧϣ ΐΒγ ϥΎϳΩϷ΍ ϥ· ϝϮϘϴϓ ήϴΒόΘϟ΍ ϰϓ ΊτΨϳ ΍άϫ ϊϣ ϪϨϜϟϭ
 ‫ﻪ ﻧﻔﺴﻪ‬ϴϬΘθΗΎϣϞϛϭΪϳήϳΎϣϞϛϥΎδϧϹ΍ϞόϔϳΚϴΤΑ΍έήΤΗΖδϴϟΓΩΎόδϟ΍ϥ΃ϭΓΩΎόδϟ΍
                         ϙϼϬϟ΍ϰϓϪόϗϭ΃ϭϪϬΟϭϰϠϋϚϟΫϪΒϛϮϟϭ

                                            ˺˺˺ι

 ΓήϘϓϰϓϭϥΎϳΩϷ΍έϮτΗΔμϗϚϟΫϰϠϋϝΪΗΎϤϛήϤΘδϣέϮτΗϰϓΓήϜϓϪϧ΃ˬΓήϜϓ୯
  ΓΎϴΤϠϟ˯ϻϮϟ΍ϰϫϭΔϠϴϤΟΔτϴδΑ -Ϫϴϟ·ϮϋΪϳϯάϟ΍ϯ΃ -ϦϳΪϟ΍΍άϫΔόϳήηϭϝϮϘϳϯήΧ΃

                     36
 ΙΪΤΘϳϥ΃ΎΒΟ΍ϭϥΎϛΎϣΎΜϳΪΣΙΪΤΘϴϓ ΔϴϬϟϹ΍Ε΍άϟ΍ϰϓϦότϳΎϨϫΐΗΎϜϟ΍ϰΘϔϤϟ΍ϝϮϘϳ
 ΎϤϧ·ϭ ˬϝϮϘΗ ΎϤϛ ΓήϜϓ ୯ βϴϟ ΎϴόϣΎΟ ΎϤϴϠόΗ ϢϠόΘϤϟ΍ ΐΗΎϜϟ΍ ΎϬϳ΃ ϻ ϒϴπϳϭ ϪϠΜϤΑ
 ϯάϟ΍ϮϫϭˬϝΎϤϜϟ΍ΕΎϔλϊϴϤΠΑΔϔμΘϣϭΙΩ΍ϮΤϟ΍ΕΎϔλϦϋΔϫΰϨϣΕ΍ΫϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγ
 Δμϗ ϥΎϳΩϷ΍ Ζδϴϟϭ ϝϮϘΗ ΎϤϛ ΓέϮτΘϣ ΓήϜϓ ୯ βϴϠϓ ϚϟϮΣ ϩ΍ήΗ Ύϣ Ϟϛ ϖϠΧϭ ϚϘϠΧ
 ϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγ୯ΎϫΪϳ΃ΔϘϴϘΣΔϳϭΎϤδϟ΍ϥΎϳΩϷ΍ΎϤϧ΍ϭΎϬϟϞλ΃ϻϰΘϟ΍κμϘϟ΍ϰϗΎΒϛ
                        ϪϠγέϯΪϳ΃ϰϠϋΎϫ΍ήΟ΃ϰΘϟ΍ˬΕ΍ΰΠόϤϟΎΑ

                                            ˺́ι

   ήϘϔϟ΍ϊϨϤϟΏΎΠΣϭϒΤμϣϯέ΍ϮΟϰϟ·ϭ΍ΪϴΣϭϰδϔϧΪΟϷϡϮϳϰϓϰϴϨϴϋΖΤΘϓΎϧ΃

 Ώήόϟ΍ ΰΠϋ ΔϴϗΎΑ ΓΪϟΎΧ ΓΰΠόϣ ΓΰΠόϤϟ΍ ϩάϫ ϥ· ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϋ ϰΘϔϤϟ΍ ϝϮϘϳϭ
 ϥ΃ϚϠΜϤϟϦϜϤϳϻϭϪΗΪΟϭϯάϟ΍ϒΤμϤϟΎϓϢϳήϜϟ΍ϥ΁ήϘϟ΍ϰϫϭΎϬϠΜϤΑ΍ϮΗ΄ϳϥ΃ϢϫήϴϏϭ
 ϰΘϟ΍βγϷ΍ϑήόΘϟϪϴϓήψϨϟ΍ϦόϤΗϭϩ΃ήϘΗϥ΃ϚϴϔϜϳϰΘϟ΍ΓΰΠόϤϟ΍ϮϫϪϨϋ΍ΪϴόΑϥϮϜϳ
 ˬΔΤϟΎμϟ΍ΔϣϷ΍ϭ΢ϟΎμϟ΍Ωήϔϟ΍ϖϘΤΘϟΔϣϷ΍ΎϬΑΖϠϤϋϭΩήϔϟ΍ΎϬΑϞϤϋϮϟϰΘϟ΍ϭˬΎϬϨϤπΗ
 ϻϭ˯Ύϔόπϟ΍ϭϒόπϟ΍ϑήόϳϻϡϼγϹ΍ϥΈϓˬϪϔόπΑϭϪΑϮϴόΑϥϵ΍ϩ΍ήϧΎϤϛϕήθϟ΍έΎλΎϤϟϭ
 ΏΎΠΤϟ΍ϚϠϤΤΑϡϼγϹ΍ϪΑΰϤϠΗϥ΃ΪϳήΗΎϤϛ˯ΎϋΩϭ΃ΏΎΠΣΎϬϘϘΤϳϰΘϟ΍ΓΩΎόδϟ΍ϑήόϳ                                              PT
 ΎϤϧ·ϭΓΩΎόδϟ΍ΐϠΠϳϭ΃ήϘϔϟ΍ϊϨϤϳΏΎΠΣϪϴϣϼγϹ΍Δόϳήθϟ΍ϰϓΪΟϮϳϼϓˬϒΤμϤϟ΍ϊϣ
                ΔϴϘϴϘΤϟ΍ΓΩΎόδϟ΍ϰϨόϣϖϴϘΤΘϟήϤΘδϣΐ΋΍ΩϞϤϋΪΟϮϳ
                                     EG
 Ϊϗϭ ϕήθϟ΍ Ϧϋ ΖΛΪΤΗ Ϯϟ ϚϠόϟϭ ˬΎόϣ Ρϭήϟ΍ ΓϮϗϭ ΓΩΎϤϟ΍ ΓϮϗ ϰϠϋ ΔδγΆϤϟ΍ ΓΩΎόδϟ΍
                                             Y
                                    R
 ˬΏήϐϟ΍ϰϓΪΟϮϳΎϤϣϚϟΫήϴϏϭˬΕ΍έΎϴρϭϊϧΎμϣϭεϮϴΟϪϟϥϮϜϳϥ΃ϰϟ·ϩήϣ΃ϝΎΤΘγ΍                             TA
 ήΛ΄ΘϤϟ΍ΚϳΪΤϟ΍΍άϫϡϼγϹ΍ϦϋϚΜϳΪΣϥΎϛΎϤϟϪϐϠΒϳϥ΃ϦϴΑϭϪϨϴΑϡϼγϹ΍ϝϮΤϳϻϯάϟ΍
 ϞμϳϢϟϰΘϟ΍ϥϮϴΑήϐϟ΍ΎϬϴϟ·ϞλϭϰΘϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ΪΠϤΗϥ΃ϰϟ·ΎϋΩ΍ήΛ΄Ηϥϵ΍ϕήθϟ΍ΔϟΎΤΑ


                            S
 ϰϠϋ Υίέ ϯάϟ΍ έΎϤόΘγϻ΍ ϦϜϟϭ ˬϪϏϮϠΑ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ϝΎΣ Ϊϗ ϦϳΪϟ΍ ϥϷ ϻ ΪόΑ ϕήθϟ΍ ΎϬϴϟ·                    KO
          .»ϚϟΫϰϓήΒϛϷ΍ΐΒδϟ΍ϮϫΓήϴΧϷ΍ϥϭήϘϟ΍ϰϓϦϴϴϗήθϟ΍ϭϕήθϟ΍έΪλ
        M           E                        ˺˺̂ι
      BY
 ΔϴόϴΒρ ΔϳΎϬϧ ΎϬϧ· ϰΜΤΒϟ΍ ϯΩΎϤϟ΍ ςΑ΍ήΘϟ΍ ΍άϬϟ ϰϧΎΣϭέ ήΧ΁ ˯ΎϘΑ ϰϓ ν΍ήΘϓϻ ϞΤϣ ϼϓ     P
 Ϫγ΃έϰϓϰΘϟ΍ΔϠϤϘϟ΍ϭϪϨτΑϰϓϰΘϟ΍ΓΩϭΪϟ΍ϭϮϫΕϮϤϟ΍ΪόΑΎϴΣϥΎδϧϹ΍ΚόΒϳϥ΃ϥΫ· eU
                                    ϥΎϳΩϷ΍ΔϴΣϭέϰϨόΗϩάϬϓRΎϫΪϨδΗ ΪόΗ Ϣϟϭ ϢϠόϟ΍ ΎϫΪϨδϳ ϻ ϰμΨθϟ΍ ΩϮϠΨϟ΍ ϯϮϋΩ ϥ΃» ϯήΧ΃ ΓήϘϓ ϰϓϭ
                           .»ΔϤϳΪϘϟ΍ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍Ε΍έϭήπϟ΍

 ΩϮϠΨϟ΍ ϯϮϋΩ ΎϬϨϋ ϝϮϘϳϭ ϪΑΎΘϛ ϰϓ ΐΗΎϜϟ΍ ΎϬϴϋΪϳ ϰΘϟ΍ Δπϳήόϟ΍ ϯϮϋΪϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛ
 ϥϮϜϳϥ΃ϢϬϠϟ΍ΓήΧϵ΍ΓΎϴΤϟ΍ήϜϨϳϯάϟ΍ϢϠόϟ΍Ϣγ΍ΎϨϟϞϘϳϢϟϢϠόϟ΍ΎϫΪϨδϳϻϰμΨθϟ΍
 Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ύϣ΃ ϪΗΎΑΎΘϛ ˯ΎϨΛ΃ ϰϓ ΐΗΎϜϟ΍ ϢϫΪΠϣ Ϧϳάϟ΍ ˬϦϴϓήτΘϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ‫ﻗﻮﻻ ﻟﺒﻌﺾ‬
 ϰϓ ΎϫέΎΛ΁ ξόΑ Ϧϋ ϩϮϔθϛ ΎϤϴϓ ϪΗέΪϗϭ ୯ ΔϤψϋ ΍Ϯϓήϋϭ ˬϥΎδϧϹ΍ Ϟλ΃ ϰϓ ΍ϮΜΤΑ
  ϪΘϤψϋϭϪΗέΪϗϭ୯ΩϮΟϭϥϭήϜϨϳϭ΃ΔϴϧΎΜϟ΍ΓΎϴΤϟ΍ϥϭήϜϨϳϢϬϧ΃Ϧυ΃ΎϤϓˬ˯ΎϤδϟ΍ϭνέϷ΍

                                           ˺˼˺ι

 ϮϫϭϞϘόϟ΍Ϯϫ୯ϥ·ϊϗ΍Ϯϟ΍ϕϮϓβϴϟϭϞϘόϟ΍ϕϮϓβϴϟϭϝΪΠϟ΍ϕϮϓβϴϟ୯ϥ·
 ϞΒϘΗ ϯϮϗ Ϯϫϭ ˬΖϗϭ Ϟϛ ϰϓ ΎϧήϴΧ ϞϤόΗ ϰΘϟ΍ ΔϴϧϮϜϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ωϮϤΠϣ Ϯϫϭ ˬϊϗ΍Ϯϟ΍
                          ήϳϮτΘϟ΍ϭΚΤΒϟ΍ϭήϴϜϔΘϟ΍ϭΔόΟ΍ήϤϟ΍

 ϩΪϳήϳ ϯάϟ΍ Ύϣ ϞϴϟΩ ΔΒη ϻϭ ϞϴϟΩ ϻϭ ϖτϨϣ ΎϫΪϨδϳ ϻ Δϔϴόο Ε΍ήϴΒόΘΑ ୯ έΎϜϧ· ΎϨϫ
 Ϫϴϓ ζϴόϳ ϯάϟ΍ ϥϮϜϟ΍ ϥ΄Α Ϫϴ΋έΎϗ ϰϟ· ϰΣϮϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ Ϟϫ ˮΕ΍έΎΒόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΐΗΎϜϟ΍

                    37
 ୯ Ϯϫ Ϫϧ· ϝϮϘϳϭ ϩΪΠϤϳ ϯάϟ΍ ϞϘόϟ΍ Ϟϫϭ ˮϖϟΎΧ ϥϭΩ ΍άϜϫ ϖϠΧ αΎϨϟ΍ Ϫϴϓ ζϴόϳϭ
 ϡϮϗΪϨϋΪΟϭ΍ΫΎϤϠϓϝϮϘϳΎϤϛΪΣϮϤϟ΍ϮϫϞϘόϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭˬΎϬϠϛΕΎϗϮϠΨϤϟ΍ϩάϫΪΟϭ΃ϯάϟ΍
                            ϦϳήΧ΁ΪϨϋΎϣϭΪόϣϭΎϔϴόοϥΎϛϭ

                                   ΐΗΎϜϠϟϰΘϔϤϟ΍˯ΎϋΩ

 ΔϠϴπϓϖΤϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϥΈϓ˰ϖΤϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϭΔϳ΍ΪϬϟ΍ϪϟΎΜϣ΃ϭΐΗΎϜϟ΍΍άϬϟ୯ϝ΄δϧ
                                     » ϢϠϋ΃୯ϭ

 Γήψϧϯ΃ΎϬϴϠϋϖϟ΃ϢϟϰϨϧ΃ϰϟ·ϩϮϧ΃ϥ΃ΐΣ΃ΓήϣϝϭϷΔϘϴΛϮϟ΍ϩάϫΖΟήΧϥ΃ΪόΑϥϵ΍ϭ
 ϑήϋ΃ϭ΃ϯΪϴΑΎϬϜδϣ΃ϢϟϞϴϗΎϣϕΪλΖόϗϮΗϰϨϧ΃ΔΟέΪϟΎΒϳήϗϰΘΣΖΟήΧϥ΃άϨϣ
     ΎϬϨϣΔΨδϧϰϧΎτϋ΃ϭϖΤϟ΍ΩΎΟϰϠϋϖΤϟ΍ΩΎΟΦϴθϟ΍ϰϨϤϠϛΎϣΪϨϋϻ·Ύϫ΍ϮΘΤϣ

             ˮΎϬΒΣΎλϰϓϭˮϯϮΘϔϟ΍ϩάϫϰϓϢϳήϜϟ΍˯ϰθϟ΍ΎϣϥϮϤϠόΗϞϫ ■

 ϥΎϛϭˬϦϳΪΑΎϋήμϘΑ΢Θϔϟ΍ΪΠδϣϡΎϣ·ϩϮΑ΃ϥΎϛϯάϟ΍ «˺̂̀˼ϰϟ· ˺́̂˽»ϥϮϣ΄ϣϦδΣ -
 έ΍Ω» βϴ΋έ ϭ΃ ϡΎϣ· ϥΎϛϭ Δϴδϧήϔϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϴΘϓΎϘΜϟΎΑ ΎϤϠϣ ϥϮϣ΄ϣ ϦδΣ                                            PT
      ήϫίϷ΍ΔΨϴθϣϰϓΕϮΘϠηΦϴθϟ΍ϒϠΧϪϧ΃ήϛάϳϭˬ˺̂˿˽ϰϟ· ˺̂˾˾άϨϣ˯ΎΘϓϹ΍                                           Y
                               ˮΐϴΠόϟ΍ϮϫΎϣϥϮϤϠόΗϞϫ ■
                                   R EG
 ήϛάΗϢϟϯϮΘϔϟ΍ϥ΃ϰϟ·ΔϓΎο·ΕΎϓϼΘΧϻ΍ήϛΫϞΒϗϰόϣϪϴϓϖϔΘϳΎϣήϛΫϰΘϔϤϟ΍ϥ· -                            TA
 Ε΍˯΍ήΘϓ΍έϮϬυ»ϢϏέΐΗΎϜϟ΍ΪοϰψϔϟϒϨϋϭ΃ϊϳΪΒΘϟ΍ϭ΃ϖϴδϔΘϟ΍ϭ΃ήϴϔϜΘϟΎΑΕΎϣΎϬΗ΍ϯ΃
 ϰϓ˯ΎΘϓϹ΍ϯ΃έϥ΍ϮϨόΑϭ ˺˺˺˿ϮϫΎϬϤϗέϭϞϣΎϜϟΎΑΕήϛΫϰΘϟ΍ˬϯϮΘϔϟ΍κϧϦϣΎϬϠϘϧϢϋί


                           S
                                 ϥΎδϧϹ΍ϭ୯ΏΎΘϛ
                  E KO
 ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟΎΑ ϰϤγ΍ ΍ϭήϛΫ ϢϬϧ· ϰΘΣ ήϴϬθΘϟ΍ ϡΪόϟ ΍ΪΑ΃ ΎϬΘϗϭ ϯϮΘϔϟ΍ ήθϨΗ Ϣϟ
                                    » ϡϡ»ϦϴϓήΤΑ


       M
      BY
 ϡϮΠϧ ϢϬϨϣ ϥϮϠόΠϴϓ ϦϳέϮϤϐϤϟ΍ ϦϴϔϟΆϤϟ΍ ξόΑ ΔϤΟΎϬϣ Ϧϣ ϥϵ΍ ΙΪΤϳ Ύϣ φΣϼϧ ΎϨϫϭ     P
                    ΔϬϓΎΘϟ΍ϢϬΗΎΑΎΘϛ˯΍ήηϰϠϋαΎϨϟ΍ϞΒϘϳϭˬϊϤΘΠϣ eU
 ϯέΎϜϓ΃ϭϰΘθϗΎϨϤΑΖϔΘϛ΍ϞΑϚϟΫΐϠτΗϢϟϭˬΏΎΘϜϟ΍ΓέΩΎμϤΑϯϮϋΩϯ΃ϯϮΘϔϟ΍ήϛάΗϢϟ


R
 Ϧϣ ΎΤο΍ϭ ήϬψϳ ˯ΎΘϓϹ΍ έ΍Ωϭ ήϫίϷ΍ ϒϗϮϣ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϪδϔϨΑ ϰϘϠϳ ϯάϟ΍ ϰ΋ΎϬϨϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ϭ
 ϰΘϟ΍ ΔϗΪϧΰϟ΍ ϯϭΎϋΩϭ ϰϨΘϤΟΎϫ ϰΘϟ΍ ήϴϔϜΘϟ΍Ε΍ϮϋΩ Ϟϛ ˯΍έϭ ϦϤϓ ΔϘϴΛϮϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ
                             ˮϥΎϣΰϟ΍ϦϣΪϘϋϝ΍ϮρϰϨΘϤΟΎϫ
                    38
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
          ϰΗΎϳΣϰϓ˯ΎγϧΔϧϣΎΛϟ΍ϪϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
 ϑϻ΁ ΔϤΣί ςγϭ ϰϓϭ ήϋΎθϤϟ΍ Ϟϛ Ϧϋ Δϟΰϋϭ ΝΎΟΰϟ΍ Ϧϣ ϑϼϐΑ ϰΒϠϗ ςϴΣ΃ ■
 ϚϟΫ Ϟυ ΎϴϣϮϳ ϦϬϠΑΎϗ΃ ϰΗϼϟ΍ ΕΎϧΎϨϔϟ΍ Ε΍ήθϋϭ ϰΑ ϦϠμΘϳ ϰΗϼϟ΍ ΕΎΌϣϭ ΕΎΒΠόϤϟ΍
 ϒΘϬϳϥΎϛΡΎΒλϞϛϭϪϗ΍ήΘΧ΍Ϧϫ΍ΪΣ·ϊτΘδΗϢϟϭϊθϘϨϳϻϰΒϠϗϰϠϋ ˱ΎόΑΎϗΰΟΎΤϟ΍
                              ˮΎϬϠΑΎϗ΃Ϧϟ΃ˮΖϗϮϟ΍ϦΤϳϢϟ΃
                                              PT
 ϞϳΰΘϟΎϫΪϳΪϤΗϰϧϮϨΟϯϮΘΤΗϭΎϬϤο΃ϰϠϋϦΤΗϭΎϬϣήΘΣ΃ΔϴϘηΔ΋ΩΎϫΔΟϭίΪϳέ΃ ■
                     ˷


                                             Y
 ΖϗϮϟ΍ϦΤϳϢϟ΃ΎϫήϋΎθϤΑϰΒϠϗήμΘόΗϦϣϞΑΎϗ΃Ϧϟ΃ϯέΪλϰϠϋξΑ΍ήϟ΍ϥΰΤϟ΍ϑϼϏ
                    ˸ ˴                                     EG
                                      !¿‫ﺑﻌﺪ‬                                    R
                                          ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                            S TA
 εΎϋϪϧ΃ϰϨόΗϻΎϨϫΓΩϮμϘϤϟ΍ϪΗΪΣϭϭ΍ΪϴΣϭΎϣΎϤΗΕΎϣΎϤϠΜϣΩϮϤΤϣϰϔτμϣεΎϋ
                    KO
 Ϫ΋ϭΪϫ ϞΜϣ ΎϬΑ ϊΘϤΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϔμϟ΍ ΔϠϴϜθΗ ϪΑ ϥϮτϴΤϳ ΍ϮϧΎϛ ϊϴϤΠϟ΍ ϥϷ ˬ΍ΪϴΣϭ
 ΎϣΰϳέΎϛ ϪΘΒϫϭ ΎϬϴϟ· ΔΟΎΤϟ΍ ΪϨϋ ϪΗϮδϗϭ ϪΘΒϴρ ˬϩΩϮϤΟϭ ϪϧΎϨΣ ˬϪΗϮϗϭ ϪΘϗέ ˬϪΘϴΒμϋϭ


                   E
 ϰϓ ϪΗΪΣϭ ΪϴΣϭ ϚϟΫ ϊϣ ϪϨϜϟ ϊϴϤΠϟΎΑ ΎρΎΤϣ Ϫδϔϧ ΪΠϳ Ύϣ ΎϤ΋΍Ω ϥΎϛ ΔϳΪϴϠϘΗ ήϴϏ


        M
 ήϋΎθϤϟ΍ϚϠΗνϭήϳϭϪϤϬϔϳϭϪϠΧ΍ΩϖϤόΘϳϦϣΪΠϳϢϟϰϟΎΘϟΎΑϭ ϩήϋΎθϣϭϪδϔϧΩήϔΗ      BY
 βϔϨΘϟ΍˯΍ϮϬϟ΍˯ΎϤϟ΍ΓΎϴΤϟ΍ϮϫϰϟΔΒδϨϟΎΑΐΤϟ΍»ΩϮϤΤϣϰϔτμϣϝϮϘϳΐΤϟ΍Ϧόϓ
 ϥ΄ΑϡΰΟ΃ΩΎϛ΃ϰϧ·ϪϨϣΩήΠΘϳϥ΃ϥΎδϧ·ϯ΃ϊϴτΘδϳϻϭΐΣϥϭΪΑζϴϋ΃ϥ΃ϊϴτΘγ΃ϻ


     P
                             .»ϦϳήΧϵ΍ΐΣϦϋϒϠΘΨϣϥϵ΍ϰΒΣR eU
 ϰϔτμϣ ϯΪϳ ϦϴΑ ϦδϠΟ ήμϣ ϰϓ ΕΎϤΠϨϟ΍ Ϟϛ ΕΎΒΗΎϜϟ΍ έΎΒϛ ΕΎΑήτϤϟ΍ϭ ΕΎϧΎϨϔϟ΍
 Ϫϟ ΍ϮϓήΘϋ΍ϭ ˬϕΎθϋ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ΏΎΑ ϖϠρ΃ Ϧϣ ϝϭ΃ ϥΎϛ ϮϬϓ ˬΕϼ΋Ύόϟ΍ ΕΎϨΑ ϰΘΣ ΩϮϤΤϣ
 ϰϨδΣΩΎόγϪϣϼϛΔλϼΧϰϟ·ϦόϤΘδϳϭϦπϔπϔϳϦϜϓϰΑήόϟ΍ϦρϮϟ΍ϭήμϣϰϓ
 ΪόΑΎϤϴϓϩέϭΩϦϴΤϳ˯ϻΆϫϦϋϪϣϼϛϭϰϔτϟ ΔϳΩΎϧήϫΎρϰϠϴϟϞϣΎϛΔΤϳΪϣΔϳΩΎη
 Δϳ΅ήϟ ϦϘϔΨϳ ϊϴϤΠϟ΍ϭ ˬϪϣΎϣ΃ Ε΍ΩϮΟϮϣ Ϧϛ ϭ ϭ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ˯ΎδϨϟ΍ ϑϻ΁ ϥ΃ ΎλϮμΧ
                                     ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ

 ˬϢϴϠΣ ϦΠηϭ ϥΎϨΣ ϰϓ ϻϭ ΔυΎΑ΃ ϯΪηέ ΔϟϮΤϓ ϻϭ ϒϳήθϟ΍ ήϤϋ ΔϣΎγϭ ϰϓ ϦϜϳ Ϣϟ
 ΎϣΪϨϋΕΎϴΘϔϟ΍ΖϧΎϛ» -ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋϥΎϨϔϟ΍ϝϭϷ΍ϪϘϳΪλϥΎδϟϰϠϋϡϼϜϟ΍ϭ -ϚϟΫϊϣϦϜϟϭ
 Ϧϛ ˬϰϔϠΨϟ΍ ΎϤϬϨϣ ϯ΃ ΓέΎϴγ ΪόϘϣ ϰϓ ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ έ΍ϮΠΑ ΐϛήϳ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϥΪΠϳ
 ϦϜϳ Ϣϟϭ ϪΗϼΒϘϣϭ ϩΎϳ· ΕΎϨοΎΣ έϮΘϛΪϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϤΗήϳϭ έϭήϤϟ΍ Ε΍έΎη· ϰϓ ΏΎΒϟ΍ ϦΤΘϔϳ
 ‫ﻂ ﻛﻞ‬γϭ ϰϓϭ ϚϟΫ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ ϪϨϜϟϭ ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ ΪϤΤϣ ϖ΋Ύγ ϻ· ϦϬϨϣ ϪμϠΨϳ
 ϰΒϠϗήμΘόΗϦϣϞΑΎϗ΃Ϧϟ΃ˮΎϬϠΑΎϗ΃Ϧϟ΃ˮΪόΑΖϗϮϟ΍ϦΤϳϢϟ΃ϒΘϬϳϪϠΧ΍ΪΑϥΎϛ˯ϻΆϫ
   .»ϰϠΧ΍ΪΑΎϣϞόθΗΎϬϣΪϘΑΏ΍ϮΑϷ΍ϖϔμΗΔϴϘηΔ΋ΩΎϫΔϘϴϗέΓΎΘϓΪϳέ΃ˮΎϫήϋΎθϤΑ

 ϰϟ· ϦϠΧΩ ϰΗϼϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍ ΎϨϫ ϦϬΑ ΩϮμϘϤϟ΍ϭ ΕϼϴϠϗ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΓΎϴΣ ϰϓ ˯ΎδϨϟ΍
 ˬϞϣ΃ ϪΘϨΑ΍ϭ ˬϩΩϻϭ΍ ϡ΃ ˬΔϴϣΎγ ϰϟϭϷ΍ ϪΘΟϭίϭ Δϴϛί ϪΘΧ΃ϭ ˬϪϣ΃ ϰϓ ϦμΨϠΘϳϭ ϪϗΎϤϋ΃


                    39
 ΓΎϴΤϟ΍ ΎϤΑέϭ ˯ΎδϨϟ΍ Ϊϫΰϴϟ ΎϬϨϋ ϪϟΎμϔϧ΍ϭ Ϫϗϼρ ΪόΑϭ ΐϨϳί ϩήϴΧϷ΍ ϪΘΟϭί ΍ήϴΧ΃ϭ
                                          .‫ﻋﻤﻮﻣﺎ‬

 ϥΎϛϮϫϭϰΑϷϪΜϟΎΜϟ΍ΔΟϭΰϟ΍ϰϫϰϣ΃ϥ΃ϞΒϗϦϣϢϜΗήΒΧ΃ϝΎϗ˯ΎδϨϟ΍ϩάϫϰϟϭ΃Ϧϋϭ
 ϡ΃ΐϴρ΃ϭ΃ϢϟΎόϟ΍ϰϓϡ΃Ϣψϋ΃ΎϬϧϮϛϦϋΎϳΪϴϠϘΗΎϣϼϛϝϮϗ΃ϥ΃Ϊϳέ΃ϻϰϣϷΚϟΎΜϟ΍Νϭΰϟ΍
 Ϣψϋ΃ΖϧΎϛϰϣ΃ϞόϔϟΎΑϦϜϟΔϴϜϴγϼϜϟ΍ΔϘϳήτϟ΍ϩάϬΑϡϼϜϟ΍ΐΣ΃ϻϰϨϧϷΔϘϴϠΨϟ΍ϰϓ
 ΝήΧϭΖΗΎϣΎϣΪϨϋϰϜΑ΃ΎϬΗΎϔλϦϣΓΪΣ΍ϭΔϔλΕήϛάΗΎϤϠϛϰϨϧ΃ϰϔϜϳϢϟΎόϟ΍ϰϓϡ΃
 ˬςϘϓ ΓΪΣ΍ϭ ΔϤϠϛ Ϯϟϭ ϰϨϴϤϠϛ« ΎϬϟ ϝϮϗ΃ϭ ΓΪθΑ ϰϜΑ΃ Ύϫέ΍ϮΠΑ ϒϗ΃ ΖϨϛ ϰϬϟϹ΍ ήδϟ΍
 ϝ΍Ϯρ ϚϗΎϫέ· ϰϓ ΎΒΒδΗ ϦϳάϠϟ΍ ϯΩήϤΗϭ ϰΗϭΎϘη ϰϟ ϯήϔϏ΍ϭ ˬϰϨϋ Δϴο΍έ Ϛϧ· ϰϟϮϗ
                         ˮϢϠϋ΃ΎϣϥϮϤϠόΗϞϫ ..«Ε΍ϮϨδϟ΍ϩάϫ

 ΪϨϋ αΎϨΟϷ΍ ϊϴϤΟ ϰϓ ΕΎϬϣϷ΍ Ϟϛ ΕΎϔλϭ ΔϣϮϣϷ΍ ι΍ϮΧ ϞϜΑ ϢϠϣ ϰϧ΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϥ΃ϒϴο΃ϥ΃ϥϮΟΎΘΤΗϻϢΘϧ΃ϊΒτϟΎΑϙΎϤγϷ΍ϭέϮϴτϟ΍Ϟ΋ΎμϓϞϛΪϨϋΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ϊϴϤΟ
 ϰϣ΃ ϪΘϛήΗ ϯάϟ΍ ήΛϷ΍ ϪόΒϨϣ ϥΎϛ ΕΎϨ΋ΎϜϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ΪϨϋ ΔϣϮϣϷ΍ ΕΎϔμΑ ϰϣΎϤΘϫ΍ ΐΒγ
 ϰΒϠϗϭ ϯΩΎόϟ΍ ϰΒϠϗ ϦϴΒϠϘΑ ζϴϋ΃ ϰϧ΄Ϝϓ ήΧ΁ ΐϠϗ ϞΜϣ ΎΌϴη ϰϠΧ΍ΪΑ ΖϛήΗ ϰϠΧ΍ΪΑ
 ϰγ΃έΝΎΗϭϞϜϟ΍ΖδΑϰϧήϛάϴϟϰΣϦ΋ΎϛΪϨϋΔϣϮϣ΃ΔΤϤϟΖΤϤϟΎϤϠϛξΒϨϳϯάϟ΍ήΧϵ΍
                                      ϰϣ΃ΔϣϮΣήϤϟ΍                                             PT
 ϯΪϟ΍Ϯϟ ΓέϮμΑ φϔΘΣ΃ ΖϟίΎϣ ϰϨϜϟ ˬΎϤϜϟ ΎϬΘϴτϋ΃ ΖϨϛ ΎϬϟ ΍έϮλ ϚϠΘϣ΃ ϻ ϰϧ΃ ϒγϸϟϭ


                                            Y
 ϰόϣ΍ϮόΑΎΗϦϳάϟ΍ϦϳΪϫΎθϤϟ΍ΖϗήϏ΃Ϊϗϰϧ·ϻϮϘΗϥ΃ϥΎόϴτΘδΗ˱΍Ϋ·ΎϤϜϟΎϬϴτϋ΃ϑϮγ


                                    EG
 ϰϓΐΒδϟ΍ϥΎϛϭˬέϮϴτϟ΍ϭΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ΪϨϋΔϣϮϣϷ΍ΕΎϘϠΣϞϜΑϥΎϤϳϹ΍ϭϢϠόϟ΍ϰΠϣΎϧήΑ                                   R
 ϞϴλΎϔΘϟ΍ϞϛήϛάΗ΃ϻΎϧΎϴΣ΃ϰϠΧ΍ΪΑϰϣ΃ϪΘϛήΗϯάϟ΍ήΛϷ΍ϦϋΚΤΑ΃ΖϨϛϰϨϧ΃ϮϫϚϟΫ                            TA
 Ε΍ΫΪ΋ΎϋΎϧ΃ϭΪϬθϤϟ΍ϚϟΫϰδϧ΃ϦϟΕήϛάΗϮϟϦϜϟˬΎϬϟϒϗ΍ϮϤϟ΍ϞϛήϛάΗ΃ϻΎϧΎϴΣ΃ϭΎϬϨϋ
 ΓάϓΎϧϦϣΕήψϧϭˬϥΎϜϣϯ΃ϰϟ·ήϔδϟ΍ϪϴϓϊϴτΘγ΃ΎϐϟΎΑ΍ήϴΒϛΖϨϛΎϤϨϴΑΓήϫΎϘϟ΍ϦϣϡϮϳ


                           S
 ΪΣ΃ Δϳϭ΍ί ϰϓ ΓήΘΘδϣ ϒϘΗ ΎϬΗΪΟϮϓ ζϴόϧ ΚϴΣ ΎτϨρ ΔτΤϣ Ϧϣ ΏήΘϘϣ Ύϧ΃ϭ έΎτϘϟ΍                   KO
      ϖϠϗϰϓήψΘϨΗϭΎϬΑιΎΨϟ΍α΃ήϟ΍˯ΎτϏϭΎϬΗ˯ΎΒόΑΔτΤϤϟ΍ϦϣΔΒϳήϘϟ΍ϝίΎϨϤϟ΍
       M           E
 ΎϬΗΪΟϮϓ Ύόϳήγ ϝΰϨϤϟ΍ ϰϟ· ΕΪϋϭ ΎϫΪΟ΃ ϢϠϓ ΎϬϴϟ· ΖΒϫΫ έΎτϘϟ΍ Ϧϣ Ζϟΰϧ ΎϣΪϨϋϭ
 ϰϓΎϬΛΪΣ΃ϢϟΓΩϮΟϮϣϦϜΗϢϟΎϬϧ΄ϛϭ΍ΪΟϯΩΎϋˬΖϴΒϟ΍βΑϼϤΑΎϬΘθϴόϣέϮϣ΃αέΎϤΗ      BY
 ΎϤϜΗήΒΧ΃ϥ΃ϖΒγϰΘϟ΍ΓήΘϔϟ΍ϚϠΗϰϓΖϨϛϰϨϧϷΓήϫΎϘϟ΍ϰϟ·ΕέΩΎϏΎϣϥΎϋήγϭˬήϣϷ΍


     P
 ΕϼϔΤϟ΍ ϰϟ· ΐϫΫ΃ϭ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϓ ϖϤόΗ΃ ΖϨϛ ΎϬϴϓ ϰδϔϧ Ϧϋ ΚΤΑ΃ ΖϨϛ ϰϧ΃ - eU
 ϯΪμϘϣ βϴϟ ΍άϫ ϥ΃ϭ ήϣϷ΍ Δϟ΂πΑ ΖδδΣ΃ ϢΛ Δμϗ΍έ ˯΍έϭ Ϯϟ ϰΘΣ ΎϧΎΠϣ ΎϬΑ ϑΰϋϷR
 ΩήΠϣϦϣΔΑΎΘϜϟ΍ΔϠΣήϣϝϮΣ΃Ε΃ΪΑϭϪϴϓΰϴϛήΘϟ΍ϭΐτϟ΍Δγ΍έΩϰϓΎϳΪΟήϴϜϔΘϟ΍Ε΃ΪΒϓ
 ϰϓϭϡΎϳϷ΍ϩάϫϰϓΓήϴϬθϟ΍ϒΤμϟ΍ϭΕϼΠϤϟ΍ϰϠϋΕΩΩήΗϢΛϦϣϭάϴϔϨΘϟ΍ϰϟ·έΎϜϓ΃
 ΔϔϗϮϟ΍βϔϧϒϘΗϰϣ΃ΪΟ΃ΖϨϛΓήϫΎϘϟ΍ϰϟ·ΎϬϴϓέΩΎϏ΃ΖϨϛϰΘϟ΍Ε΍ήϤϟ΍ϦϣΓήϣϞϛ
         ϰΗΩϮϋϦϣΪϛ΄ΘΗϥ΃ΪόΑϻ·ΎϬϟΎΑ΃ΪϬϳϭ΃ΎϬΒϠϗϦΌϤτϳϻΔϘϳήτϟ΍βϔϨΑϭ

 ΔΒγΎϨϤϟΎΑ୯ΕΎϗϮϠΨϣϰϘη΃ΖϨϛϰϧ΃ϢϏέϪΑζϴϋ΃ϯάϟ΍ήϴδϛϹ΍ΎϬϨϣΪϤΘγ΃ΖϨϛ
 ΔϗΎρϰϟ·ΖϟϮΤΗΎϬοϭήϳϭΎϬϬΟϮϳϦϣΕΪΟϭ΍Ϋ·ϰϬϓˬΎΒϴϋΖδϴϟϝΎϔρϷ΍ϰϓΓϭΎϘθϟ΍
 ΓϮτΧ Ϟϛ ϰϓϭ ΔϠΣήϣ Ϟϛ ϰϓ ΍ΪΑ΃ϭ ΎϤ΋΍Ω ϕΎϫέ·ϭ ΐόΗ έΪμϣ ΖϨϛ ΔΠΘϨϣϭ Γ˯ΎϨΑ
 αέΎϣϷ ϯήϳήγ ΖΤΗ ΔΜΠϟ΍ Ϫϴϓ ΕήπΣ΃ ϯάϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϞΜϣ ˬϰόϣ ΐόΘΗ Ϧϣ ϰϫ ΎϫάΨΗ΃
 ϡϮϴϟ΍ΏΎδΣϞϤϋ΃Ϣϟϭήϳήδϟ΍ΖΤΗΎϬΗ΄˷ΒΧϰϣ΃ϝΎόϓ΃ΩϭΩέφϓΎΣϰϨϧϷϭˬ΢ϳήθΘϟ΍ΎϬϴϠϋ
                 .‫ﺗﺴﺘﻨﺘﺠﺎ‬ϥ΃ϦϜϤϣΪϛΆϣΎϤϜϨϜϟϭϪϴϓΎϬΘϔθΘϛ΍ϯάϟ΍

 ΓήϫΎϘϟ΍ ΍ΪλΎϗ Ϫϴϓ ΖΟήΧ ϯάϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϰϓ ˱Ύόϣ ΎϬϴϓ ΎϨϴϜΑ ϰΘϟ΍ ΕΎψΤϠϟ΍ Ϣϫ΃» ϑΎο΃ϭ
 ΃ΪΒϤϟ΍ ϰΘγ΍έΩ ΏΎδΣ ϰϠϋ Ϯϟ ϰΘΣ ϖϘΤΘϳ ϥ΃ ϰΣϮϤτϟ Ϊϳέ΃ ΖϨϛ ΓΩϮόϟ΍ Δϴϧ ϥϭΪΑ
 ΃ΪΑϷ ϒΤμϟ΍ϭ ΕϼΠϤϟ΍ ΍ΪλΎϗ ΓήϫΎϘϟ΍ ϰϟ· έϮπΤϟ΍ ϰϓ ϪΘόΒΗ΍ ϯάϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ ϦϜϟ ΩΎΟ
 ήΒΟ΃ϢϟϰϨϧ΃ΎλϮμΧΎϬϨϣΖϤϠόΗϰϨϜϟϭΔΒόλϡΎϳ΄ΑΕέήϣϭϒϴϟ΄Θϟ΍ϭΔΑΎΘϜϟ΍ΔϠΣήϣΎϬϴϓ
 ‫ - ﻟﻜﻨﻰ‬ΔΑήΠΘϟ΍ ϩάϫ Ϟθϓ ΪόΑ ΕΪϋ ΎϣΪϨϋϭ Ύϣ ϑϭήυ ϰϧήτπΗ Ϣϟϭ ϚϟΫ Ϟόϓ ϰϠϋ


                    40
 ΎϬϨπΣϰϓϭ ϰϠϋΎϬϘΣϰϓ΍ήϴΜϛΕ΄τΧ΃ϰϧ΄ΑΖδδΣ΃ -ΪόΑΎϤϴϓΎϬϨϣΖϤϠόΗϊΒτϟΎΑ
       ˷
                                 .»ΎόϣΎϨϴϜΑ

 ϰϓΔΒϏήϟ΍ϩάϫϡ΍ήΘΣ΍ΎϨϟϭΎΣΪϗϭˬΎϬΗΎϓϮΑιΎΨϟ΍˯ΰΠϟ΍Ωήδϳϥ΃ΩϮϤΤϣϰϔτμϣΩήϳϢϟ     ˵
 ξϴΑϷ΍ϰϓϑϮϔϠϤϟ΍ΎϬϧΎϤΜΟΖϨϓΩϰϧ΃ϩήϛάΗ΃ΎϣϞϛϝΎϘϓΎϨΤΤϟ΄ϓΎϧΪϋΎϨϨϜϟϭΔϳ΍ΪΒϟ΍
 ϦϓΩ΃ ϥ΃ ΕΪϛ ϰΘΣ ΎϫέΩΎϏ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ ϻ Ύϧ΃ϭ ΓήΒϘϤϟ΍ ϥϮϘϠϐϳ αΎϨϟ΍ϭ ϯΪϴΑ ΎϫήΒϗ ϞΧ΍Ω
 Υ΍ήλΕ΍Ϯλ΄Α ˱ΎϧϭήϘϣ ˱ ΎΌϴθϓ ˱ΎΌϴηϰϔΘΨϳ ϯάϟ΍ξϴΑϷ΍ϚϟΫϯϮγϯέ΃ΩΎϛ΃ϻΎϧ΃ϭΎϬόϣ
   ϸϤϳϦϟϭϸϤϳϢϟϰϠΧ΍ΪΑύ΍ήϓϭϰϨϧϮϘϧΎόϳϥϭήΧ΁ϭϰϠϋΖΑήΗΩΎϳ΃ϭΉήϘϣΕϮλϭ
                                ˷

 ϪΘΧ΃ΔϴϛίΔΟΎΤϟ΍ϰϫϭˬΩϮϤΤϣϰϔτμϣΐϠϗϦϠϠΘΣ΍ϦϣΔϤ΋ΎϗϰϓΔϴϧΎΜϟ΍ΓΪϴδϟ΍Ϧϋϭ
 έΎΘΨϣ ήϴϏ ϢϬϨϴΑ ΪΟϮϳ ϻ ΏϷ΍ Ϧϣ ΓϮΧ· ΔόδΗ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϤϟ - ΏϷ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϜϟ΍
 ΓήΘϓ ϰϓ ϪΗΪϘΘϓ΍ ϯάϟ΍ ϡϷ΍ έϭΩ ϞϤϜΗ ϥ΃ ΓΪϫΎΟ ΖϟϭΎΣ Δϴϛί ϰΘΧ΃ ϝϮϘϳ - ϖϴϘθϟ΍
 ˱ϻ΍Άγϝ΄γ΄γϭΕήϛΫϥ΃ϖΒγΎϤϛΎϬϴϓΖΑέϮΣϰΘϟ΍ΓήΘϔϟ΍ˬ˯ΎϨΒϟ΍ΓήΘϓΔϳΎϐϠϟΔϤϬϣ
 ˮϯΪΣϭήϴϔϜΘϟ΍ϭΔϤΟΎϬϤϟ΍ΔΑϮϧϥΎΑ·ΎϬΗήϛΫϰΘϟ΍ϑϭήψϟ΍ϞϤΤΘϳϥ΃ϦϜϤϣήθΒϟ΍ϦϣϦϣ
                   βϓΎϨϣϼΑϰΘΧ΃ΔϠΣήϣΖϧΎϛϩάϫϭˮϡ΃ϭ΃ΔΟϭίϼΑ

 ήΠΤΑΖϣΪτλ΍ϚϣΪϗϥ΃ΖόϤγϮϟΓΪθΑϰϜΒΗϰΘϟ΍ΔΒϴτϟ΍ΓήϴΒϜϟ΍ΖΧϷ΍ϥϮϓήόΗϞϫ                                              PT
 ϰϫˬϚϨϣΔΠϴΘϧϯ΃έΎψΘϧ΍ϥϭΪΑϚΗΪηΖϗϭϙήϬυϰϓϚϔϠΧϒϘΗϰΘϟ΍ϭωέΎθϟ΍ϰϓ
 ΎϬόϣϕήϔΗϻϰϫΔϳέϮϬϤΠϠϟΎδϴ΋έϭ΃΍ήϳίϭϥϮϜΗϥ΃ϚϨϣήψΘϨΗϻ˱ΎΑ΍Ϯλϩ΍ήΗΎϣϞόϔΗ


                                             Y
 ΔϣΎδΘΑϻ΍ ΪΠΗ ϥ΃ ΎϬϤϬϳ Ύϣ ϞϜϓ ˬΎϣ ˱ ϼΑΎϘϣ ήψΘϨΗ ϻ ΎϬϨϜϟϭ ΖϗϮϟ΍ ξόΑ ϚΤπΘγ Ϣόϧ


                                     EG
                                    ϰϬΟϭϰϠϋΔϣϮγήϣ
                             TA      R
 ϰϨΗάΧ΃ϭΓήηΎΒϣϰΑήϴϬθΘϟ΍ΪόΑ ϰϟ·Ε˯ΎΟ ΪϘϓϢόϧϰϨΗάϘϧ΃ΎϬϧ΃ϪϠϛϚϟΫϦϣϢϫ΃ϭ
                  ˷
 ϦϴϴϔΤμϟ΍ Ϧϣ ϰϨΘϤΣϭ ήϴϐλ Ύϧ΃ϭ ΕΩϮόΗ ΎϤϛ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΎϬΘΣήτΑ ϰϨΘτϏϭ ΎϫήΠΣ ϰϓ
                                         ˸ ˶


                            S
 ϻϭϦϫ΍ήϟ΍ΖϗϮϟ΍ϰϓΎϤϛϡϼϋ·Ϟ΋ΎγϭϙΎϨϫΎϬΘϗϭϦϜϳϢϟ -ΕϼΠϤϟ΍ϭϮϳΩ΍ήϟ΍ϰϠγ΍ήϣϭ                    KO
 Ύϣϰϧ΃ΕΪΟϮϓ ϰϨϴϋϰϓΕήψϧϭϰϣΪϗϰϠϋϰϨΘπϬϧ΃ήΜϛ΃ϭ΃ϦϳήϬηΪόΑϭ -ΕΎϴ΋Ύπϓ
        ˷


                   E
 ϰϫϭΎϬϣΎϣ΃ϰϨΘδϠΟ΄ϓϒϗϮϤϟ΍΍άϫϰϓϰϨόοϭϦϣϯΪΤΗ΃ϥ΃ϰϠϋ˱΍έ΍ήλ·ϚϠΘϣ΃Ζϟί        M
                                 ϡϼϜϟ΍ϞΧΪϣϦϋ ‫ﺗﺒﺤﺚ‬
      BY
 ΪϨϋ˯ΎπϴΒϟ΍ΎϬΘΣήρϝΪόΗΎϣΪϨϋϰϟϪϟϮϘΗϥ΃ΪϳήΗΎϣϑήϋ΃ϭΎϬϤϬϓ΃Ύϧ΃ϭΎϬϴϟ·ήψϧ΃ΖϨϛ     P
 ϰϨΒΠόϳϦϟϡϼϜϟ΍ϥ΃ϑήϋ΃ϰϧΈϓˬϰΑ΄ΑϡϼϜϟ΍΃ΪΒΗϭϯΎθϟ΍Ώ΍Ϯϛ΄ΑϥΎΜΒόΗΎϫ΍ΪϳϭϡϼϜϟ΍ eU
 ‫ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻰ‬΍ήϴΜϛ Ύϣϼϛ ΖϟΎϘϓ ˮϰΘΧ΃ Ύϳ ωϮοϮϤϟ΍ Ϫϳ· ΎϬΘϟ΄γϭ ϖϳήτϟ΍ ΎϬϴϠϋ Εήμϗ ΍άϟR
 ϰΗϮΧ·ΖϠόΟΔϳΩΎόϟ΍ήϴϏήϐμϟ΍Ι΍ΪΣ΃ϭΔϔϠΘΨϤϟ΍ϰΗ΄θϧϥ·ΖϟΎϗϭΎόϴϤΟΓήγϷ΍Ϟϣ΃
                  ୯ϥΫΈΑϰϠΒϘΘδϣϪϴϠϋϥϮϜϴγΎϣϥϮϛέΪϳΎόϴϤΟ

 ΡήϔϧΎϨϛϒΤμϟ΍ϭΕϼΠϤϟ΍˯΍έϭΚΒόϟ΍ϡ΃ϚϴϓϚϠϫ΃ϝΎϣ΁ϖϴϘΤΗϮϫϝϭϷ΍ϚΒΟ΍ϭϞϬϓ
 Ζϧ΃ϭΡήϔϧΎϨϛϙήϤϋϞΜϣϰϓϢϫϦϣϞΒϗΎϫήϴϏϭ˯ΎϴΒϧϷ΍κμϗϚΗ˯΍ήϗ˯ΎϨΛ΃ήϴϐλΖϧ΃ϭ
 ˱ΎΘϴϣϭ ˱ΎϳήϘΒϋϥϮϜΗϥ΃ϚϨϣΪϳήϧϻΎϨϨϜϟϯήϘΒόϟΎΑΎϨϟϚϧϮϔμϳϥϮγέΪϤϟ΍ϭΩήϏΰϧϭΪϬΘΠΗ
 ϡϼϛζϣϩΩϯήϤϋΎϳϰϔτμϣΎϳϥϵ΍ϪϴϠϋΖϧ΃ΎϣϒμϨΑϮϟϰΘΣΎϨτγϭϰϓϙΪϳήϧ
                                    ΕϼΠϣϭ΃κμϗ

 ϩάϫΔϴϣϷ΍ϰΘΧ΃ΪΣ΍ϭϑήΤΑΚϳΪΤϟ΍ϰϠϋϮϗ΃ϢϟϭϰϧΎδϟΖόϠΘΑ΍ϭΎϬϳήυΎϧϡΎϣ΃ ͊ΖϜγϭ
 ϦρϮϟ΍ ϰϠϋ ΓΪϳΪΟ έΎϜϓ΃ ϯΪϨϋ Ύϧ΃ έ΍άϧϹ΍ ΖϠϐηϭ ˬήτΨϟ΍ αϮϗΎϧ ϰϠΧ΍ΪΑ Ζϋέί
 ήϴϏ ϰϤϠόϟ΍ ϝΎϴΨϟ΍ ΎϤϨϴγϭ ΏΩ΃ ϰϤϠόϟ΍ ϝΎϴΨϟ΍ ϞΜϣ ˱΍ΪΑ΃ ΪΣ΃ ΎϬϤΤΘϘϳ Ϣϟ ϰΑήόϟ΍
 ΓήΘϓ Ϧϣ ΎϬϟ ΪόΘδϣ Ύϧ΃ϭ ΎϬϴϓ ϝϮΧΪϟΎΑ ήϣΎϐϳ Ϧϣ ΝΎΘΤΗϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϰϓ ΓΩϮΟϮϣ
 ϯήϤϋΖόο΃ϮϟϭˬϰϤϠϋϝΎϴΧϡϼϓ΃ϭκμϗϦϋϊϳέΎθϣϭΕΎρϮτΨϣΔϋϮϤΠϣϯΪϨϋϭ
 ϰόϳέΎθϣ Ϟτϋ΄γ ϰϟΎΘϟΎΑϭ ϪϠϛ ήϤόϟ΍ ϰϨϴϔϜϳ Ϧϟ ϰϧϮϤΟΎϫ Ϧϣ ϰϠϋ Ωέ΃ϭ ΏέΎΣ΃
 ΓήΜϛϰϬϧ΃ϭΔϘΑΎδϟ΍ΓήΘϔϟ΍ϰϓϰϨϠϠΨΗϯάϟ΍ΔϴΤπϟ΍έϭΩΖπϔϧϞόϔϟΎΑϭϩάϫΓΪϳΪΠϟ΍
          ΖΟήΧϭϰμμϗΕάΧ΃ϭΔϟΎΠϋϰϠϋϰδΑϼϣ ΖϳΪΗέ΍ϭϡϼϜϟ΍ϭϯϮϜθϟ΍


                    41
 Ϟϣ΃ϰϬϓήϴΧϷ΍ϩήϤϋϒμϧϰϓΩϮϤΤϣϰϔτμϣΐϠϗΖϠΘΣ΍ϰΘϟ΍ΔΜϟΎΜϟ΍ΓΪϴδϟ΍Ύϣ΃
 ϥ΍ΪϘϓΪϨϋΰΘϫ΍έϮΘϛΪϟΎϓΓήϴΧϷ΍Ϫϣ΍Ϯϋ΃ϰϓϪϣ΃ΖΤΒλ΃ϰΘϟ΍ϪΘϨΑ΍ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
 ΪΠϳϢϟϪϧ΃ϻ·ϦϴΗήϣϪΟ΍ϭίϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋϭˬΎϤϬϨϋΚΤΒϳϞυϭϯήΒϜϟ΍ϪΘΧ΃ϭϪϣ΃ϦϣϞϛ
 ˬ΍ήϴΒϛΖϨϛΎϤϬϣϪϣ΃ΪϘϓϦϣήϴϏϡϷ΍ΪϘϓέϮόηϑήόϳϻΎϨϫϝϮϘϳϭϞϣ΃ΪϨϋϩΪΟϭΎϣ
 ΎρΎΤϣΖϨϛϮϟϰΘΣϚϴϠϋϦΤϳϭϚϠϤΤϳϦϤϟϕΎΘθΗϭΎόϴοέϼϔρΩϮόΗϚϣ΃ΕϮϤΗΎϣΪϨϋ
                                    νέϷ΍˯ΎδϨΑ

 ‫ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬ϰΑ ήόθΗ ϰϫϭ ΔϴοΎϤϟ΍ ΎϣΎϋ ϦϴΛϼΜϟ΍ ϝ΍Ϯρ Ϟϣ΄Α ϖϟΎΨϟ΍ ϰϨοϮϋ Ύϧ΃ϭ
 Ϧϋ ήδϔΘδΗ ϻ Ϊϳέ΃ ΍ΫΎϣ ϰϨϟ΄δΗϭ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔψΤϠϟ΍ ϰϓ ΏΎΒϟ΍ ΢ΘϔΗ ΎϫΪΟ΃ ϰΒϧΎΠΑ
 άϨϣϼόϓϪΟΎΘΤϣϥϮϛ΃ϭΓήηΎΒϣ˯ϰθϟ΍ϦϋϰϨϟ΄δΗΖϧΎϛˬϻϡ΃˯ϰηϰϨμϘϨϳϰϧϮϛ
 ΝέΎΨϠϟΓΩΪόΘϤϟ΍ϯέΎϔγ΃˯ΎϨΛ΃ϭ΃ΔγέΪϤϟ΍ϰϟ·ΐϫάΗΎϣΪϨϋΎϬϴϟ·ϕΎΘη΃Ύϧ΃ϭΎϬΘϟϮϔρ
                      ϯΪϳϷ΍ΔϐϟΎϨϨϴΑΕ΄θϧϭέΩΎϧςΑ΍έΎϨϨϴΑϥ˷ϮϜΗ

 ΎϬϤϬϓ΃ΖϨϛϭϚϬϨϣΪϗ΍έΎϧ΃ϭϭ΃ϝϮϐθϣΎϧ΃ϭ ϯΪϳϦϴΑϥΎΗήϴϐμϟ΍Ύϫ΍ΪϳϭΙΪΤΘϧΎϨϛΎϨϧ΃ϯ΃
                        ͉
 ϰϜΒΗϻ΃ΎϫήΒΨϳϥ΃Ω΍έ΃ΎϣΪϨϋΓήϴΧϷ΍έϮΘϛΪϟ΍ΕΎϋΎγϰϓϊΒτϟΎΑϚϟΫΎϨψΣϻ -ϰϨϤϬϔΗϭ
 Ύϧ΃ϭ ϰΗ΍έ΍ϮΣ ϰϓ ϰόϣ ΎϬΗάΧ΃ - ΓέΩΎϨϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϚϠΗ ΎϤϬϨϴΑ ΎϧΪΟϭ ϞόϔϟΎΑϭ Δϓήϐϟ΍ ϰϠΨΗϭ
 ΎϬϟ ϑήΘϋ΃ϭ ϰϣΎϣ΃ ΎϬδϠΟ΃ ΖϨϛ Ύϣ ˯ϰη ϰϓ ΊτΨϣ ϰϧ΄Α ήόη΃ ΖϨϛ ΎϣΪϨϋϭ ήϴϐλ                                              PT
 ϻ ΎϤϜϧ΃ Ϯϟ ϰ΋ΎϗΪλ΃ Ϣϫ ϯΩΎϔΣ΃ϭ ˬΪϴϔΣ ϝϭ΃ ϰϨΗΪϫ΃ ϰΘϟ΍ ϰϫϭ ϰϨϣ έΪΑ ΎϤϋ έάΘϋ΃ϭ
                                           ϥΎϤϠόΗ
                                     EG
 ΙΪΣ΃ϭ ΔϴόϤΠϠϟ ΓΰϬΟϷ΍ ΙΪΣ΃ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϰϓ ήϤΘδϤϟ΍ ϰϴόγ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ Ύϧ΄ϓ
                                             Y
                                    R
 ήΒϛ΃ Ύϧ΄ϓ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϣ ΏΎόϟϷ΍ ΙΪΣ΃ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΎϤ΋΍Ω ϰόγ΃ ΞϣΎϧήΒϠϟ ΔϴϤϠόϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍                             TA
 ϖηΎϋήΒϛ΃Ύϧ΃ΔΣ΍ήλϞϜΑΎϫήϛΫ΃Ύϧ΃ΐόϠϟ΍ϰϓϯΩϻϭ΃ϢϬϠΒϗϦϣϭϯΩΎϔΣϷβϓΎϨϣ
 ϯέΎΗϷ΍ϰΘΣφΤϟ΍ϚϨΑϭϥΎΒόΘϟ΍ϭϢϠδϟ΍Ϧϣϥϵ΍ϰΘΣϢϟΎόϟ΍ϰϓϝΎϔρϷ΍ΏΎόϟϷϊΑΎΘϣϭ


                            S     .(˼ ps ϦθϴΘγϯϼΒϟ΍ϭ
                   E KO
 βϨΠϟ΍ Ϧϋ ϥϵ΍ ϢϠϜΘϧ ϦΤϧ ϝΎϗ ϪϨΑ΍ ϢϫΩ΃ Ϧϋ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ΎϨϟ΄γ ΎϣΪϨϋϭ        M
 ϦϴϨγ ήθϋ ΔϴόϤΠϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤΑ ϪϔΘϜϣ ϰϧ· ΔϳΎϔϛ ΎϳΎόϣ ϞϳϮρ ϩέ΍Ϯθϣ ϢϫΩ΃ ˮϢϋΎϨϟ΍
 ϪϧΎϣίϪϨϋϪϳ·ϻϭϪϳ·ϢϜϟϝϮϗ΃ϦϳΪόΑϭϰϨϴοήϳϥΎθϋβΑϰο΍έϮϫϭϞΑΎϘϣήϴϏϦϣ      BY
 ΐμϏϮϟϰΘΣϰϣϮϧϦϣΓήϣϰϧΎΤλϮϟϪϨϴϋϊϠτΑΖϨϛΎϤϟήϴϐλϮϫϭϰϨϣϥϼϋίϪδϟ


     P
 ϰΗΎϴΣϰϓϰϠϋ΍ϭήΛ΃ϰϠϟ΍ϝΎΟήϟ΍ϊϣϪϴϠϋϢϠϜΘϧΎϤϟϢϫΩ΃ϦϋϡϼϜϟ΍ϰϠΨϧΎϣϮϤϋϪϨϋ
       ˷ eU
                                     ϼΜϣΎϳϮΑ΃ϊϣRϞΒϗϦϣήϛΫΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϠϟϰϔρΎϋϖθϋϝϭ΃ϑήόϧϢϟϭϖΑΎδϟ΍ϡϼϜϟ΍Ϟϛ
 ΖΤΗήϴΒϜϟ΍ΎϨϓϮδϠϴϓΓΎϴΣϰϓ -ΔϴϘϴϘΣΔϠΒϗϝϭ΃ΔΒΣΎλϭϕέΎΤϟ΍ΔϟϮϔτϟ΍ϡ΍ήϏΔϠϳΪϋ
 ΕΎΌϣϭ Ε΍Ϊϴδϟ΍ ϑϻ΁ ϞΑΎϗ ϯάϟ΍ Ϯϫ ˬϯήΧϷ΍ ϪΗΎϴϣ΍ήϏ ϑήόϧ Ϣϟ ΎϨϨϜϟϭ - ϢϠδϟ΍ ήϴΑ
 Ϫϣ΍ήϏ Ϧϳ΃ϭ ˮϝϭϷ΍ ϪϘθϋ Ϧϳ΃ ˬϦϴΗήϣ ΝϭΰΗϭ ΕΎϧΎϨϔϟ΍ϭ ΕΎϤΠϨϟ΍ Ε΍ήθϋϭ ΕΎΒΠόϤϟ΍
 ϰϨΘόΗΔΒϴρΔϴϘηΔ΋ΩΎϫΔΟϭίΪϳέ΃ΖϨϛ»ϝΎϗΎϤϛΎϫΪΟϭϢϟΎόϟ΍ΕΎϴΘϓϯ΃ϭˮήϴΧϷ΍
 ΖϧΎϛϭ ϰϧΰΣϭ ϰϧϮϨΟ ϯϮΘΤΗϭ ΎϬϴϠϋ ϦΣ΃ ϰϨϣήΘΤΗϭ ΎϬϣήΘΣ΃ ϰϟ κϠΨΗ ΎϬΒΣ΃ ϰΑ
 ϰϧϷ ΎϬΒΣ΃ ϥ΃ ϞΒϗ ήμϣ ϝΎϤΟ ΔϜϠϣ ΎϬϧ΃ ϑήϋ΃ Ϣϟ ϰΘϟ΍ ήμϣ ϝΎϤΟ ΔϜϠϣ ΔϴϣΎγ
                                    .»ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϦϣΎϬΘΒΒΣ΃
                    42
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
       έλϣϝΎϣΟΔϛϠϣϥϣϰΟ΍ϭίϪόγΎΗϟ΍ϪϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
                                              PT
       ΔϓήόϣΔψΤϟˬϑΎθΘϛ΍ΔψΤϟˬΔθϫΩΔψΤϟˬΐΣΔψΤϟˬϝΎόϔϧ΍ΔψΤϟΪϳέ΃ ■
                                     EG
 ΩήΠϣΎϬϧϷˬΎϬϟϰϨόϣϻζϴόϟ΍Ϟϛ΃ϞΟ΃ϦϣϰΗΎϴΤϓˬϰϨόϣϰΗΎϴΤϟϞόΠΗΔψΤϟΪϳέ΃ ■
 ΪϳΪη ϡϮϳ ϰϓ ϒϴϴϜΘϟ΍ ϰϓ αϮϠΠϟΎΑ ϪΒη΃ ϩΪϫ΍Ϯηϭ ΐΤϟ΍ ΕΎϣϼϋ ˬ˯ΎϘΒϠϟ έ΍ήϤΘγ΍    Y
                                    R
                     ΩέΎΑϡϮϳϰϓ˯ϑΪϟ΍έΎόθΘγΎΑϪΒη΃ˬΓέ΍ήΤϟ΍                            S TA
 ΎΘϤμΗϥ΃ˬΏάϜϠϟΔΟΎΣήϴϏϰϓϚδϔϧΪΠΗϥ΃ϮϫΐΤϟ΍ˬΔϔϠϜϟ΍ϊϓέϭΔϔϟϷ΍ϮϫΐΤϟ΍ ■
                    KO
               ˯ΎϐλϹ΍ϮϠΤϴϓΎϤϛΪΣ΃ϢϠϜΘϳϭΖϤμϟ΍ϮϠΤϴϓϥΎϨΛϻ΍ΎϤΘϧ΃                   E
                       ϩΎϨϤΗ΃ϯάϟ΍ΐΤϟ΍Ϯϫ΍άϫΔρΎδΒϟ΍ϰϬΘϨϤΑ ■


        M
      BY
                                         ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ     P
 ϰϨϧ΃ϢϜΗήΒΧ΃ϞϫϭˮήμϣϝΎϤΟΔϜϠϤϟϥΎϛϰΗΎϴΣϰϓΐΣϢψϋ΃ϭϯϮϗ΃ϥ΃ϢϜΗήΒΧ΃Ϟϫ eU
 ΖόϤγˬΐΤϟ΍ΖϓήϋΎϧ΄ϓˬϢόϧˬΓήϤϟΎΑΔϠϴϤΟΎϬϧ΃ϑήϋ΃Ϧϛ΃ϢϟˬΎϬΒΣϰϓΖόϗϭΎϣΪϨϋ


R
 ϰϠϴϟΩΎϬΗϮλϥΎϛˬϥϮϔϴϠΘϟ΍ϰϓΎϬΗϮλϊϤγ΃ΖϨϛΎϣΪϨϋΎϬΘΒΒΣ΃Ύϣϝϭ΃ΎϬΘΒΒΣ΃ϭΎϬΗϮλ
 έΎΘΣ΃ ΎϤ΋΍Ω ˬϰϠϋ ϖϠτϳ ϥ΃ ϦϜϤϣ ϒλϭ ήΒϛ΃ ϰϫ ΓήϴΤϟ΍ ϥ΃ ϥϮψΣϼΗ ϢΘϧ΄ϓ ˬΎϬΒϠϗ ϰϟ·
 Ϟϛ ΪόΑϭ ˬΓήϴΜϛ ϥΎϴΣ΃ ϰϓϭ ϰδϔϧ Ϧϋ ΚΤΑ΃ ΖϨϛ ϪϠϛ ϯήϤϋ ˬ˯ϰη Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϰϓ
                 ˮϪϨϋΚΤΑ΃ΎϣΕΪΟϭϞϫϰδϔϧϝ΄γ΃ϰΗΎϴΣϦϣΔϠΣήϣ

 ϰϔμϧ Ϊϳέ΃ ΖϨϛ ˬΩϻϭϷ΍ ϡ΃ ςϘϓ ϦϜΗ Ϣϟ ϰϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔΟϭΰϟ΍ ϪΘϠΣήϣϭ ΐΤϟ΍ ϥΎϛ ΍άϜϫ
 ϰϠϋ ϩΪϳέ΃ϭ ˬϯΪδΠϟ΍ ϞΒϗ ˬϰδϔϨϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ ϰϓ ΐϏέ΃ ΖϨϛ ˬϰϨμϘϨϳ ϯάϟ΍ ήΧϵ΍
 ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ΏΎΑˬΕϼΠϤϟ΍ϭϒΤμϟ΍ϰϓΔπϔπϔϟ΍Ώ΍ϮΑ΃ϖϠρ΃Ϧϣϝϭ΃Ύϧ΃ˬςΒπϟΎΑϰγΎϘϣ
   ˬ»ήϴΨϟ΍ΡΎΒλ»ΔϠΠϣϰϓϰϟ΍ϮϓήΘϋ΍ΏΎΑϭˬ«ϒγϮϴϟ΍ίϭέ»ϰϓϰΠτδΒϟ΍ϭˬϕΎθϋ

 ΔτϘϧ ΔΑΎΜϤΑ ϥΎϛ ˬϰϣΎϣ΃ΕΎϘϫ΍ήϤϟ΍ ΎϬΘϏήϓ ϰΘϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ Ϧϣ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ϢϜϟ΍ ϥ΃ ήϜϧ΃ ϻϭ
 ˬΕΎϴΘϔϟ΍ϯΪΣ·ΕϮλϰϧΪηˬϡΎϳϷ΍ΪΣ΃ϰϓϪϧ΃ήϜϧ΃ϻˬΓ΃ήϤϟΎΑϰϣΎϤϟ·ϭϯήϜϓϰϓϝϮΤΗ
 Ϧϋΐϧ΍ϮΠϟ΍ξόΑϰϟϝϮϘΗΓήϣϞϛϰϓˬΕ΍ήϣΓΪϋΎϨϤϠϜΗˬΔϠΠϤϟ΍ϰϓΎϧ΃ϭϰϟ·» ‫»ﺗﻠﻔﻨﺖ‬͉
 Ϧϣ ϥΎϛ ˬΎϬΘϠϜθϣ ϢϬϓ΃ ϥ΃ ϞΒϗ ΔϤϟΎϜϤϟ΍ ϰϬϨΗϭ ϰϨϛήΘΗ ˬςϗ ΎϬϠϤϜΗ ϻ ΎϬϨϜϟ ˬΎϬΘϠϜθϣ
 ωΎΘϤΘγϻ΍ϞΑΎϬϴϠϋΩήϟ΍ΔϠλ΍ϮϤϟϰϨόϓΩ ˱ΎϴϠΧ΍Ω ˯΍ΪϧϦϜϟϭˬϰϣΎϤΘϫ΍Ύϫήϴϋ΃ϻ΃ϦϜϤϤϟ΍
 ΎϬΒϠρϰϗϻϭˬϪΟϮϟΎϬΟϭΎϬΘϠϜθϣνήόΘϟϰΘϠΑΎϘϣϪϴϓΖΒϠρϯάϟ΍ϡϮϴϟ΍˯ΎΟϭˬΎϬΘϤϟΎϜϤΑ
 ϰΘΣ˱΍ΪΑ΃ ΎϬϛήΗ΃ϢϟϭˬϯΪϳϦϴΑΎϫΪϳΕάΧ΃ϭϰϨΘΤϓΎλϰϨΘϠΑΎϗΎϣϝϭ΃ˬΎϨϴϘΘϟ΍ϭΔΣ΍έϯΪϨϋ
                                            ϡϮϴϟ΍
                    43
 Ϧϣ ήΒϛϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϰϨϣίϻ ϯάϟ΍ ˬϰϧΎΜϟ΍ ϰϔμϧϭ ϯΩϻϭ΃ ϡ΃ϭ ϰϟϭϷ΍ ϰΘΟϭί» ΔϴϣΎγ«
 ΓήγϷ΍ΎϫήΛ΃ϰϠϋΖϧϮϜΗϭˬϰΗΎϴΣϰϓϰϟϭϷ΍ΔϴϘϴϘΤϟ΍ρΎΒΗέϻ΍ΔϗϼϋΕ΃ΪΑΎϬόϣˬϯήϤϋ
 ϞϜΑΓέϮϬΒϣΖϧΎϛˬΔϠϳϮρϡ΍Ϯϋ΃άϨϣϰϨΒΤΗΎϬϧ΄ΑϰϟΖϓήΘϋ΍ϭˬϦϣίάϨϣΎϬϟΖττΧϰΘϟ΍
 ϰϔτμϣ ΔϴϣΎγ ΎϬΘϟϮϔρ ΔϘϳΪμΑ ΓήΛ΄Θϣ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ΔΣΎδϟ΍ ϰϠϋ ϪϤγ΍ ήϬψϳ ‫ﻋﺎﻟﻢ‬
  ΖϴϴΣΎϣςϗϡΎϳϷ΍ϩάϫϰδϧ΃ϻΔϓήθϣϰϔτμϣϞΣ΍ήϟ΍ήϴΒϜϟ΍ϢϟΎόϟ΍ΔϨΑ΍Δϓήθϣ

 ΔϴϔρΎόϟ΍ ΎϬΘϠϜθϣ ϥ΃ Ζϓήϋ ΎϬΘϠϜθϣ ϞΣ ϰϓ ΎϬΗΪϋΎδϤϟ ΔϠΠϤϟ΍ ϰϓ ΎϬΘϠΑΎϗ ϥ΃ ΪόΒϓ
 ΖϧΎϜϓ ˬΎϬΘΒΒΣ΃ϭ ˬΔΒϴϫέ ΔϋήδΑ ΐΤϟ΍ ϯϭΪϋ ϰϟ ΖϠϘΘϧ΍ ϥ΃ ΪόΑ ϻ· ήόη΃ Ϣϟϭ ˬΎϧ΃ ΖϧΎϛ
 ΪϘϟϞΑˬήμϣϝΎϤΟΔϜϠϣΐϘϟϰϠϋϝϮμΤϠϟˬΖϴϗϮΘϟ΍ϚϟΫϰϓˬΎϬΤηέϚϟΫϭˬ΍ΪΟΔϠϴϤΟ
 ˬΓήϘΘδϤϟ΍ήϴϏΓΎϴΤϟ΍ϦϣΔϠϳϮρΔϠΣέΪόΑΎϬΘΟϭΰΗˬϰΒϠϗϝΎϤΟΔϜϠϣϰϠϋΎϬϨϴΣΖϠμΣ
 ΖΌΟϮϓ ˬΎπϳ΃ ήϘΘδϤϟ΍ ήϴϏϭ ˬϊϗϮΘϤϟ΍ ήϴϏ ˯ϰθϟ΍ ΙΪΣ ΔΑϮτΨϟ΍ ΓήΘϓ ˯ΎϨΛ΃ Ϫϧ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ
 κϴΨθΗ Ϫϟ ϑήόϳ Ϣϟ ΐϳήϏ νήϤΑ ΏΎμϣ ϰϧ΃ ΖϤϠϋϭ ˬϰϧΩέΎτΗ Ϧϴόϟ νήϣ ν΍ήϋ΄Α
 ΪϳΪΤΗ ΍ϮόϴτΘδϳ Ϣϟϭ ˬϪϴϓ ˯ΎΒρϷ΍ έΎΘΣ΍ ˬϪΑΎΒγ΃ ΔϓϭήόϤϟ΍ ήϴϏ ϝΎϬγϹ΍ Ϧϣ ωϮϧ Ϯϫϭ
 ˬΎϣ΍ήΟ ϮϠϴϛ ήθϋ ΔδϤΧ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϰϧίϭ ϥΎμϘϧ ϰϓ ϦϴόϠϟ΍ νήϤϟ΍ ϚϟΫ ΐΒδΗϭ ˬϪϋϮϧ
                              ϰϤψόϟ΍ϞϜϴϬϟ΍ϞΜϣΖΤΒλ΃ϭ

 ˱ΎΌϴη Ϊόϳ ΍άϫ ϥΎϛϭ «‫ »ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻢ‬ϝϮϘϳ Ϯϫϭ ϚΤπϟ΍ Ϧϣ ΔΟϮϣ ϰϓ ϕήϏϭ                                              PT
 ϖ΋ϻήψϨϣϰϓϰΘΒϴτΧϰϧΪϫΎθΗϥ΃ΪΑϻϥΎϛϭˬΔΑϮτΨϟ΍ΓήΘϓϰϓΖϟίΎϣΎϧ΄ϓˬ˱ΎϔϴΨγ
 ˬξϓήΗ ϥϷ ΎϬΑ ρΎΒΗέϻ΍ ϯϮϧ΃ ΔϧΎδϧ· ϯ΃ ϮϋΪϳ ϥΎϛ ϰϟ ΙΪΣ Ύϣ ϦϜϟϭ ˬ˱ΎϴΤλϭ ˱ΎϴϧΎϤδΟ
                                     EG       Y
                       ˬ»ξϳήϤΘϟ΍ϞϤϋαέΎϣ΃ϰϜϟΝϭΰΗ΃Ϧϟ» ‫ﻗﺎﺋﻠﺔ‬
                                    R
 Ϛϟάϓ ˬΎϣΎϤΗ ήΧ϶ϟ ϒϟΎΨϣϭ ήϳΎϐϣ κϴΨθΗ Ϫϟ ϥΎϛ Ϫϴϟ· ΐϫΫ΃ ΖϨϛ ΐϴΒρ Ϟϛ ϥϷ ΍άϫϭ                             TA
 ΓήϴΣ ΪόΑ ΪϛΆϳ ΚϟΎΛϭ ˬφϴϠϏ ϥ΍ήμϣ ΎϬϧ΃ ϰϟ· ήϴθϳ ήΧ΁ϭ» ΔϤϳΪϗ ΎϴγέΎϬϠΑ» ΎϬϧ· ϝϮϘϳ
 ϑϮΨϟΎΑ αΎδΣϹ΍ Ϧϣ ΔϠΣήϣ Ζθϋϭ ˬϥϵ΍ ϰϟ· ϪϴϠϋ ϑήόΘϳ Ϣϟ έΩΎϧ νήϣ Ϫϧ΃ ήϴϜϔΗϭ


                            S
 ζϴϋ΃ Ϧϟ ϰϨϧ΃ ϩΎϨόϣ ˬΐϳήϏ νήϣ ϝϮΣ έϭΪϳ ϥΎϛ ˯ΎΒρϷ΍ Ϣψόϣ κϴΨθΗ ϥϷ ΐϋήϟ΍ϭ                    KO
                                 ˬΓΩϭΪόϣέϮϬηϦϣήΜϛ΃
        M           E
 ϰϫϭˬΔΠϴΘϨϟ΍ϩάϫϞΜϣΔϴϣΎγΐϨΟ΃ϥ΃ϦϣΪΑϻϥΎϛϭˬ˯ΎΒρϷ΍˯ϻΆϫϩΪϛΆϳϥΎϛΎϣ΍άϫϭ
 Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ ϰϓ ΖϤϘϓ ˬΝ΍ϭΰϟ΍ Ϧϣ ϡΎϳ΃ ΪόΑ ΎϬΑΎΒη ϥ΍ϮϔϨϋ ϰϓ ϰϫϭ ΔϠϣέ΃ ΢ΒμΗ ϥ΃      BY
 ˬϰϋ΍έΫ ϦϴΑ ΖτϘγϭ ˬρΎΒΗέ΍ ϯ΃ Ϧϣ ΎϬϴϔϋ΃ ϰϨϧ· ΎϬϟ ΖϠϗϭ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ΎϫέΎΒΧΈΑ ΎϨΗΎΟϭήΧ


     P
            ΎϬΒϧΎΠΑΖϠϠυϭϝΰϨϤϟ΍ϰΘΣΎϬϠϤΣ΃ϥ΃ˬΔϴϤΘΤϟ΍ΔΠϴΘϨϟ΍ΖϠϤΤΗϭ
R eU
 ϩάϫ ϦϜϟϭ ˬ«ϡΎϳ΃ ΖϧΎϛ» ϝΎϗϭ ˬήϛάΘϳ Ϯϫϭ ϯήΧ΃ Γήϣ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϪϘϬϗϭ
 ϢΘϳ ϥ΃ ϰϠϋ Εήλ΃ ΎϬϧϷ ϞϴλϷ΍ ΔϴϣΎγ ϥΪόϣ Ϧϋ ϰϟ Ζϔθϛ ΪϳΪΤΘϟΎΑ ήϤόϟ΍ Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍
 ˬΔΑϮτΨϟ΍ΦδϓϭϝΎμϔϧϻ΍ϰϠϋΎϧ΃ΖϤϤλΎϫέ΍ήλ·ϢϏέϭˬΕϮϤϟΎΑΩΪϬϣϰϨϧ΃ϢϏέˬΝ΍ϭΰϟ΍
 ˬϰΒϧΎΠΑϑϮϗϮϟ΍ϰϠϋΕήλ·ΎϬϨϜϟϭˬϰοήϤϟ˱ϼΣΪΟ΃ϥ΃ϞΒϗϰόϣΎϬϤϠυ΃ϥ΃ϊϴτΘγ΃ϼϓ
 ϡΎϳ΃ ϯΫΎΘγ΃ ϰΘϔϤϟ΍ έϮϧ΃ έϮΘϛΪϟ΍ ˬϙ΍Ϋ ϦϴΣ ˬήϴΒϜϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ϰϟ· ΖΒϫΫϭ ˬϰϨϛήΘΗ Ϣϟϭ
 ϦϴόΑΎΘϤϟ΍Ϧϣ ˱΍ΪΣ΍ϭϭˬϰϘϳΪλΪόΑΎϤϴϓ΢Βλ΃ϯάϟ΍ϭˬιΎΨϟ΍ήλΎϨϟ΍ΪΒϋΐϴΒρϭˬΔόϣΎΠϟ΍
                              ˬϰΑϮϠγ΄ΑϦϴΒΠόϤϟ΍ϦϣϭϰΗΎΑΎΘϜϟ

 Ϧϣ ΪΑϻ ϝΎϘϓ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ϭ ΎϳΎπϘϟ΍ Ϧϣ ϪϟϭΎϨΗ΃ ΎϤϴϓ ϰϨθϗΎϨϳ ϥΎϛ Ύϣ ΎϤ΋΍Ωϭ
 ΔϴϋϮϧϰϠϋϑϮϗϮϠϟΔϔϠΘΨϤϟ΍ΕϼϴϠΤΘϟ΍ξόΑϚϟϯήΠϨγϰϟϝΎϗΎϫΪόΑϭˬϚϴϠϋϒθϜϟ΍
 ϦϴΣ ˬͿ ΍ήϜη ΕΪΠγϭ ˯΍Ϊόμϟ΍ ΖδϔϨΗ ϞϴϟΎΤΘϟ΍ ΔΠϴΘϧ ΝϭήΧ ΪόΑϭ ˬΪϳΪΤΘϟΎΑ νήϤϟ΍
 ϥ΃ΪόΑ»ϞΣέϦϴόϠϟ΍νήϤϟ΍ϥ΃ΕΪΟϭϭˬΐϳήϏϭ΃ήϴτΧνήϣϯ΄ΑΏΎμϣήϴϏϰϨϧ΃Ζϓήϋ
 ϥ΃ΖόϗϮΗϯάϟ΍ϭ «ϥϵ΍ϰΘΣϰϨϛήΘΗϢϟϰΘϟ΍ˬϝΎϬγϹ΍ΓΩΎϋϰϫϭˬϪϟΎϤΣ΃ξόΑϰϟϙήΗ
                                    ˬϰΗϮϣϰϓΐΒδΘϳ

 ϰϟ ήψϨϳ ϪϠόΟ Ύϣϭ ϪΘψϴϔΣ έΎΛ΃ Ύϣ ϪϨϣ ΖΒϠρ ˬΎϣΎϤΗ ϰϔη΃ϭ ˱ΎϧΎϨΌϤρ΍ Ω΍Ωί΃ ϰϜϟ ˬϦϜϟϭ
 ϑήόϳϭ ϰϨτΑ ϖθϳϭ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΡΎϨΟ ϰϨϠΧΪϳ ϥ΃ ϪϨϣ ΖΒϠρ ϦϴΣ ˬΐΠόΗϭ Ώ΍ήϐΘγΎΑ
 ϪϴϨϴόΑ ϯήϳϭ ˬΓήϴΜϛ ϥΎϴΣ΃ ϰϓ ΎϬΑ ήόη΃ ΕΎμϠϘΗϭ ϡϻ΁ Ϧϣ ϰϠΧ΍ΪΑ Ύϣ ϞϴλΎϔΗ ςΒπϟΎΑ

                    44
 ϦϜϟˬΔΣΰϣϰϣϼϛήΒΘϋ΍ϭˬ«ΖϗϮϟ΍ϚϟΫϰΘΣΕήϬυήϴυΎϨϤϟ΍ϦϜΗϢϠϓ»ΎϬΑ΍ΫΎϣΓΩήΠϤϟ΍
 ϰΘΑΎλ·ϡΪϋϦϣΕΪϛ΄ΗͿΪϤΤϟ΍ϭˬΎϬϠόϓϭϰΒϠτϣϰϟ·ωΎϤΘγϻ΍ϰϟ·ήτο΍ϯέ΍ήλ·ϡΎϣ΃
       ˬ˯΍ϮϬϟ΍ΔϤδϧϞϤΤΘΗϻϭΔγΎδΣϰΗΪόϣϥ΃ΔΠϴΘϧΕΎμϠϘΘϟ΍ϥ΃ϭˬ˯΍Ωϯ΄Α

 ϰΘϟ΍ΕΎϋϮϨϤϤϟ΍ϞϛϞϛ΄ΗϝϮϘϳϮϫϭϢδΘΑ΍ΎϣΪϨϋϰϟϰΘϔϤϟ΍έϮΘϛΪϟ΍ϪϟΎϗΎϣϞπϓ΃ϥΎϛϭ
 ϚϤδϟ΍ ϻ· ˯ϰη Ϟϛ Ϟϛ΃ Ϧϣ ˯ΎΒρϷ΍ ήϣ΄Α ˱ΎϋϮϨϤϣ ΖϨϛϭ ˬϞΒϗ Ϧϣ ˯ΎΒρϷ΍ ΎϬϨϋ Ϛϟ ϝΎϗ
 ϦϴϣΎϋϚϟΫϰϠϋΖϠϠυϭˬΓΪΣ΍ϭΓίϮϣϭϚϤδϟ΍ϦϣΔότϗϻ·ΎϴϣϮϳϝϭΎϨΗ΃ϻΖϨϛϭˬίϮϤϟ΍ϭ
 ϡΎψϧ ήϴϐΗ ϥ΃ ΪΑϻ ϝΎϗ ΎϣΪϨϋ ϰϨΗΪόγ΃ϭ ϰϟ· Ύϫ΍Ϊγ΃ ϰΘϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔΤϴμϨϟ΍ϭ ˬϦϴϠϣΎϛ
                              ˬΝϭΰΗ «ΏίΎϋ»ΖϨϛ΍ΫΈϓϚΗΎϴΣ

 ϩάϫΏΎΒγ΃ϰϫΎϤϓˬ˱ΎϤϴϠγ ϰϓ˯ϲηϞϛϡ΍ΩΎϤϓˬϩήψϧΔϬΟϮΑΖόϨΘϗ΍ϰϨϧ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ
              ͉
 ΄τΧΎϣ˯ϰηΎϬΑϰΘϴδϔϧϥ΃ϭˬϰΗΎϴΣϰϓΎϣ΄τΧϙΎϨϫϥ΃ΪΑϼϓϰϨΑΎΘϨΗϰΘϟ΍ν΍ήϣϷ΍
 ΩΪΤϧϥ΃ΐΠϳΖϗϭΏήϗ΃ϰϓϪϧ΄ΑΎϫήΒΧϷ «ΔϴϣΎγ»˰ΑΖϠμΗ΍έϮϔϟ΍ϰϠϋϭˬϩήϴϴϐΗϦϣΪΑϻ
 ϰϓΖθϋϭˬ˺̂˿˺ϰϓΎϬΘΟϭΰΗϭˬϰΗϮΧ·ϭΎϬΗήγ΃ςγϭΖΒϠρΎϣ ϖϘΤΗϭˬΝ΍ϭΰϟ΍ΩΎόϴϣ
 ˬΕϼϔΣϦϣΎϬΒΣΎλΎϣϭˬΔϳέΎδϴϟ΍ΓήΘϔϟ΍ϩάϫΖϧΎϛϭˬϰΗΎϴΣϡΎϳ΃Ϊόγ΃ϰϟϭϷ΍Ε΍ϮϨδϟ΍
 ϩάϫϰϓϭˬΎϴϧΎΒϤθϟ΍ϭϰϜδϳϮϟ΍ϥϮΑήθϳ΍ϮϧΎϛϭˬΎϫήϴϏϭΕ΍έΎϔδϟ΍ϞΧ΍ΩΎϬϧϮϤψϨϳ΍ϮϧΎϛ
         ϰΗΎϴΣϰϓΕΎϣήΤϤϟ΍ϭήϤΨϟ΍ϦϋϢϜϟϝ΍ΆγϰϠϋΩέ΃ϥ΃ΐΣ΃ΔτϘϨϟ΍                                              PT
 ϞϴΒγϰϠϋϢϬόϣΖΑήθϓˬΎϬϨϣΪϔΘγ΃ϢϟϦϜϟϭΖΑήΟΪΣ΍ϭΩήΑΩέ΄γωϮοϮϤϟ΍΍άϫϰϓ


                                             Y
 ϰϨϜϟϭ ˬ˯ΎϴηϷ΍ Ϟϛ ΔΑήΠΗϭ ˬϚθϟ΍ ΔϠΣήϣ ϰϓ ΖϨϛ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ ϰϨϧϷ ˬΔΑήΠΘϟ΍


                                     EG
 ΔϴϣΎγ ΖϧΎϛϭ ˬ˱΍ΪΟ ϼϴϘΛ ϰϤδΟ ϞόΠΗ ΖϧΎϛϭ ˬΓήϤϟΎΑ Ϣόρ ΎϬϟ βϴϟ ΎϬϧ΃ ΖδδΣ΃                                    R
             ˬϦϳήΧϵΎΑαΎϨϟ΍ΕΎϗϼϋΪδϔΗϭΓΪϴϔϣήϴϏΎϬϧ΃ϰϟΪϛΆΗϭˬϰϧΎϬϨΗ                             TA
 ϥϷϭ ΎϬϨϋ ϊϨΘϣ΄γ ΖϨϛ Ϣόϧ ˬϚϟΫ ΪόΑ ΎϤόρ ΎϬϟ ϑήϋ΃ Ϣϟϭ ˬέϮϤΨϟ΍ ΐΣ΃ ϢϠϓ ΍άϬϟϭ


                            S
 ΓήΘϔϟ΍ϩάϫΖϬΘϧ΍ΪϘϓϰΘΤλϰϠϋϭϰϠϋυΎϔΤϟ΍ϰϠϋΔϤϤμϣΖϧΎϛϥϮϨΣΔΟϭίϯέ΍ϮΠΑ
                     ͉                    KO
 ϕέΆϳ Ύϣ ήΜϛ΃ ϥΎϛϭ ˬΕ΍ϮϨγ ήθϋ Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ «ΔϴϣΎγ»˰Α ϰΟ΍ϭί ήϤΘγ΍ϭ ΃ΪΒΗ ϥ΃ ϞΒϗ                   E
 ˺˾ ˰Α ϰϧήϐμΗ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ ϢϏέ ˱΍ΪΟ ΓέϮϴϏ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϩάϫ ϝ΍Ϯρ ΔϴΟϭΰϟ΍ ΎϨΗΎϴΣ
 Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϰϓ ΖϧΎϛ ˬ˱΍ΪΟ ΔΒόλ ϞΣ΍ήϣ ϰϟ· ΖϠλϭϭ ΎϴΠϳέΪΗ ΎϬΗήϴϏ ΕΪϳ΍ΰΗ Ϊϗϭ ΎϣΎϋ

        M       ΎϬϴοήΗϰΘϟ΍ϞϴλΎϔΘϟ΍ϞϛϰϨϣϑήόΗϭΔϠΌγϷ΍ξόΑϰϨϟ΄δΗ
     P BY
 ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ϞΣ΍ήϣ Ε΃ΪΒϓ ϞϣΎϜϟΎΑ ΎϬϟϮπϓ ϊΒθΗ ϻ ϰΗΎΑΎΟ· Ε΃ΪΑ ΖϗϮϟ΍ ϰπϣ ΪόΑϭ eU
 ˬΔϳΩΎϋϞϴλΎϔΘϟ΍ϩάϫϞϛˬΓήϜϓϰϠϋϭˬΎϬϴοήϳϻΎϤϋβΑϼϤϟ΍ϞΧ΍ΩΚΤΒϟ΍ϭˬΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍ϭR
 ϞΣ΍ήϟ΍ ϰΧ΃ ϞϴΠδΗ Ϧϣ Ύϫ΅ήϘΘγ ϰΘϟ΍ ϞΜϣ ϑϭήυ ΎϬΒΣΎμϳ ϥ΃ Ϯϫ ϯΩΎόϟ΍ ήϴϏ ϦϜϟϭ
 ˬΎϨϴϠϋ ϦϴϤΗήΗϭ έϭήϤϟ΍ Ε΍έΎη· ϰϓ ΓέΎϴδϟ΍ ΏΎΑ ΢ΘϔΗ ΕΎϴΘϔϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϣΪϨϋ ˬΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ
 ΐόλϚϧ΃ΪϛΆϤϟ΍ϦϣˬξόΒϟ΍ΎϬόΒΘϳϭξόΒϟ΍ΎϬόΑΎΘϳϰΘϟ΍ϙέΎϜϓ΃ϚϟϭΐϳΩ΃ϭΐΗΎϜϛΖϧ΃
                                ϚϨϣΏήΘϘΗϦϣϞϛΏήπΗϥ΃

 ΓέϮλ ϯ΃ ϭ΃ ˬϰΗΎϧϮϔϴϠΗ ΓΪϨΟ΃ ϰϟ· Ϫϔϴο΃ ΪϳΪΟ Ϣϗέ Ϟϛ ϊϣ ΓήϴΒϛ ΔϠϜθϣ ΙΪΤΗ ΖϧΎϜϓ
 ΎόΒρ ϦϜϟϭ ˬϻ· βϴϟ ΔΒΠόϣ ΩήΠϣ ˬΔΒΠόϣ ϰϬϓ ˬϯέ΍ϮΠΑ Ύϣ ΓΪϴγ ΎϬϴϓ ήϬψΗ ΔϠΠϣ ϰϓ
 ϰΗΎϴΣΖϟϮΤΗϭϰΗΎΑΎτΧ΢ΘϔΗϭˬΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΔΑΎϗήΑ΃ΪΒΗˬΕΎΒϗ΍ήϣϭΔϟΪϬΑϭΕΎϗΎϨΧΪόΑ
 ΓήϴΒϛΕΎϳΎϜΣϚϟΫϰϠϋΐΗήΗϭˬΎϬϠόϓ΃ϻ˯Ύϴη΄Α˱ΎϤ΋΍Ω˱ΎϤϬΘϣΖϨϛΎϧ΄ϓˬϕΎτϳϻϢϴΤΟϰϟ·
 ϥ΃ΪΑϻΐΘϛ΃ϰϜϟΖϨϜϓˬω΍ΪΑϹ΍ϭΔΑΎΘϜϟ΍ϰϠϋΪϋΎδϳϻ˱΍ϮΟϖϠΧ΍άϫϞϛϭˬήΒϛ΃ϞϛΎθϣϭ
                                     ˬϥΎϜϣϯ΃ϰϟ·ήϓΎγ΃

 ΪϘϓ ˬΎϬϴϟ· ΕήϓΎγ ϰΘϟ΍ ΩϼΒϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ϰϓ ΎϬΘΒΘϛ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ϰΒΘϛ Ϟϛ ϥ΃ ήϛάΗ΃ϭ
 ΕΎΑΎϐϟ΍ϭ ϯήΒϜϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ϰϟ· ϰΗϼΣέ ϰϓ ΖϗήϐΘγ΍ϭ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ϰϟ· ΎϬϣΎϳ΃ ΕήϓΎγ
 Ϛϧ·ϰϟϝΎϗϭ ˬϰΑήϐϣϑ΍ήϋϒϜϟ΍ϰϟ΃ήϗΏήϐϤϟ΍ϰϟ·ΔϠΣέϝϼΧϰϨϧ΃ήϛάΗ΃ϭˬΔϴ΋΍ϮΘγϻ΍
 ϭ΃ ήμϣ ϰϓ ΐΘϛ΃ Ϧϛ΃ ϢϠϓ ˬ«ϦϴΘΒΣ ΔϴΒμϋ» ΔϴΒμϋ ΎϬϨϜϟϭ ˬΔϠϴϤΟ Γ΃ήϣ΍ Ϧϣ ΝϭΰΘϣ
 ΎϬϧϷ ϰϬΘϨΗ ϻ ϞϛΎθϣ ϰϟ· ΖϟϮΤΗ ϰΗΎϴΣ ϥϷ ˬΎϘϠτϣ ˬϰϗΪϟ΍ ϰϓ ΎϨΘϘη ϰϓ ΪϳΪΤΘϟΎΑ


                    45
 ϝϮϗ΄ϓˬέ΍άϧ·ϖΑΎγϭ΃ΐΒγϯ΃ϼΑέΎΠηΎϨϨϴΑΙΪΤϳϭˬϞϴϠϟ΍ϒμΘϨϣϰϓϰϨψϗϮΗΖϧΎϛ
                              ˬΔϴϣΎγΎϳϪϳ·ϪϴϓΎϬϟ

 Ύϣ ΎϬϴϠϋ κϗ΃ϭ ˬ΢ϴΤλϰΑήϐϤϟ΍ ϑ΍ήόϟ΍ ϡϼϛ ϥ΃ ήϬψϳϭ ˬϰϣϮϴϟ΍ έΎΠθϟ΍ ΍άϫ Ϟϛ ΍ΫΎϤϟϭ
 ΎϬϟϝϮϗ΄ϓˬΖγΓΪΣ΍ϭϊϣΖϨϛϚϧ΃ϢϠΤϟ΍ϰϓΕΪϫΎηΪϘϟϰϟϝϮϘΗϭˬΓέϮΛΩ΍ΩΰΘϓϪϟΎϗ
 ΐϨϳίΓΪϴδϟ΍ϰΘϧ·Ϯϫ΢ϴΤλϰϘΒϳϚϤϠΣϡίϻϮϫˬϢϠΤϳϥΎδϧ·ϞϛϖΣϦϣϭϰϤϠΤΗΎϣ»
 ϻϰϨϧ΃ΕΪΟϭϰϨϜϟϭˬέϮϣϷ΍΃ΪϬΗϡΩΔϔΨΑϭˬϚΤπϟ΍ϰϓήϤϬϨϧϢΛˬ«ΔδϴϔϧΓΪϴδϟ΍ϻϭ
 ϰϠϋΔϴΟϭΰϟ΍Γήϴϐϟ΍ΖϧΎϛΓήΘϔϟ΍ϩάϫϝϼΧϭˬΔϘϳήτϟ΍ϩάϬΑήϤόϟ΍ϰϗΎΑζϴϋ΃ϥ΃ϊϴτΘγ΃
 ϢϫΩ΃ϭ Ϟϣ΃ ΩϻϭϷ΍ ϡ΃ ϰϫϭ ˬΖϴΑ Ζγϭ ΔΒϴρ ΔϧΎδϧ· ϰϬϓ ϚϟΫ ΍Ϊϋ Ύϣ ϦϜϟϭ ˬΎϫΪη΃
                    ˬϰϟ ΔΒδϨϟΎΑΔϳΩΎϋήϴϏΔΣήϓΎϤϫΩϼϴϣϥΎϛϯάϟ΍ϭ

 ϦϣήϴΜϜϟ΍ϙΎϨϫϰϟϝϮϘΗϰϫϭˬϰϟϭϷ΍ΎϬΗ΍ϮϨγϰϓΔγέΪϤϟ΍ϦϣϞϣ΃ΓΩϮϋϡΎϳ΃ήϛάΗ΄ϓ
 ϥϮγέΪϤϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϚΘϳ΅ήϟ ϰόϣ έϮπΤϟ΍ ϥϭΪϳήϳϭ ˬΎΑΎΑ Ύϳ ϚΑ ϥϮΒΠόϣ ΕΎϨΒϟ΍ ϰ΋ΎϗΪλ΃
 ˬϰΒΘϛ ΃ήϘΗϭ ϯέΎϜϓ΃ ϰϓ ϰϨθϗΎϨΗ ΔΠοΎϧ Δγϭήϋ ϚϟΫ ΪόΑ ΖΤΒλ΃ ϒϴϛϭ ˬΕΎγέΪϤϟ΍ϭ
 ΖϨϛϭˬϯέ΍ϮΠΑΎϤ΋΍ΩϥΎϛΪϴΣϮϟ΍ϰϨΑ΍ϢϫΩ΃ϭˬϯήΧ΃ϥΎϴΣ΃ϰϓϰϧΪϘϨΗϭΎϧΎϴΣ΃ϰϨΣΪϤΗϭ
 Ϊόγ΃ΖϧΎϛϭˬϥΎϤϳϹ΍ϭϢϠόϟ΍ΞϣΎϧήΒϟϯΩ΍Ϊϋ·ϡΎϳ΃ˬΝέΎΨϟ΍ϰϟ·ϰΗϼΣέξόΑϰϓϪΒΤτλ΃
 ήϴΧϷ΍ϭ ˬ«ΡϭΪϤϣϭ ϰϔτμϣϭ ΪϤΣ΃ϭ ΩϮϤΤϣ» ϯΩΎϔΣ΃ ϰϟ ΎΒΠϧ΃ϭ ΎΟϭΰΗ ϦϴΣ ϰΗΎϴΣ ϡΎϳ΃                                             PT
 ϒγϸϟ ϦϜϟϭ ˬϰΒϠϗ ϰϟ· ΏΎΒΣϷ΍ ϰϠϏ΃ ΍ϮΤΒλ΃ϭ «‫ »ﻛﻠﺒﻮﺷﻰ‬ϪϴϠϋ ϖϠρ΃ϭ ϪΒϋ΍Ω΃ ΖϨϛ
 Ύϧ΃ϭ ΔλΎΧ ˬ΍άϫ Ϧϣ ήΜϛ΃ ˬΎϬόϣ ϰΗΎϴΣ ζϴϋ΃ ϥ΃ ϊτΘγ΃ ϢϠϓ ϢϴΤΟ ϰϟ· ΎϨΗΎϴΣ ΖϟϮΤΗ
                                    EG       Y
   ˬ˺̂̀˼ΎϬΘϘϠτϓϰϟΎϤϋ΃ϭϰΗΎΑΎΘϛΰΠϧ΃ϰϜϟˬέ΍ήϘΘγϻ΍ϭ˯ϭΪϬϟ΍ϰϟ·Ϣ΋΍ΩϞϜθΑϭΝΎΘΣ΃
                                   R
 ΓήϴΒϛΔϗΎϨΧΪόΑˬςϘϓ «‫˰»ﺑﺠﺎﻣﺘﻰ‬ΑΖΟήΧϡϮϳήΧ΁ϰϓϰϨϧ΃ήϛάΗ΃ϭ˯ϰηϞϛΎϬϟΖϛήΗϭ                            TA
 ϰϨϧ΃ήϜϧ΃ϻϰϨϜϟϭˬΓ΃ήϤϟ΍ϦϋϡΎϴλΔϠΣήϣΖϧΎϛϚϟΫΪόΑϭˬϥϵ΍ϰΘΣΎϨΘϘηϰϟ·Ϊϋ΃Ϣϟϭ
 ϰδϴ΋ήϟ΍ ΐΒδϟ΍ ϥΎϛ ΐΤϟ΍ ϥϮϨΟ ϦϜϟϭ ˬϥϮϨΠΑ ϰϨΘΒΣ΃ϭ ˬϥϮϨΠΑ ΩϻϭϷ΍ ϡ΃ ΐΣ΃ ΖϨϛ


                           S
 Ϧϣϭ ˬϩήϴϛ΍ϮΑ ϰϓ ΏΎΒθϟ΍ϭ Ϧϳήϴϐλ ΎϨϛ ΪϘϓ ˬϪϴϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ϭ ˬϪϗΎϔΧ· ϰϓ ϰγΎγϷ΍ϭ                   KO
 ϰϟϭ΃ ϰϫϭ Γήϴϐϟ΍ ΖΛΪΣϭ ΓήϘΘδϣ ήϴϏ ΓήΘϔϟ΍ Γάϫ ϰϓ ϒρ΍Ϯόϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϰόϴΒτϟ΍


                  E
 ΎϧήΠΗΎϤ΋΍ΩΖϧΎϛϰΘϟ΍ϭˬϰϧϮϨΠϟ΍ΐΤϟ΍΍άϬϟΔϠΗΎϘϟ΍Γήϴϐϟ΍ΖϧΎϜϓˬϯήγϷ΍έΎϴϬϧϻ΍ϞΣ΍ήϣ       M
                              ˬΓήϣϞϛϕΎϨΨϟ΍ϭϑϼΨϟ΍ϰϟ·
      BY
 ˬήϤόϟ΍Ε΍ϮϨγϞϤΟ΃ϦϣϰϫϭˬϰδϨΗϻΕ΍ϮϨγξόΑϊϣΎϨϴπϗΎϨϧ΃ήϜϧ΃ϻ΍άϫϞϛϢϏέϭ


     P
 ήμϗϷ΍ ϰϟ·ϭ ϒϳΎμϤϟ΍ ϰϟ· ˬϞϤόϟ΍ Ϧϣ ΓίΎΟ· ϰϠϋ ϰϟϮμΣ ˯ΎϨΛ΃ ˬΎ˱Ϥ΋΍Ω ΎϬϴϓ ΐϫάϧ ΎϨϛ eU
 ϰϓ ΎϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΐϫάϳ ϥ΃ ˯ΎϴϤόϟ΍ Γήϴϐϟ΍ ϩάϬϟ ΔόϗϮΘϤϟ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ΖϧΎϛ ϦϜϟϭ ˬϥ΍Ϯγ΃ϭ
 ˬϞϤΘϜϳϥ΃ϞΒϗˬ˱΍ΪΟΔϔϴϨϋΓέϮΜΑΓ΄ΠϓϊτϘϧ΍ϪϧϷϭˬϥϮϨΠΑΎϬΒΣ΃ΖϨϛϰϨϧ΃ϢϏέˬϖϳήρ

RϰΒϠϗ ϰϓ ΐΤϟ΍ ΍άϫ εΎϋ ΪϘϓ ˬϥϵ΍ ϰΘΣ ϰΒϠϗϭ ϰδϔϧ ϰϓ ΔλΎΧ Γΰόϣ ΎϬϟ Ζϟ΍ίΎϣϭ


 ϰϓϰϔϜΗϻΎϫΪΣϭΓϮϬθϟΎϓˬΓϮϬθϟ΍ϰϫΖδϴϟΓ΃ήϤϟΎΑϰϨτΑήΗϰΘϟ΍Δϗϼόϟ΍ϥϷϚϟΫϭ
                                      ˬ΍ΪΟΔϠϳϮρΓήΘϓ


 ˬϰΗΎϴΣϰϓΎϬΘϓήϋΔϧΎδϧ·ϯ΃ϭ΃ˬΔϴϣΎγϦϴΑϭϰϨϴΑρΎΑήϟ΍ϰϫΓϮϬθϟ΍ϦϜΗϢϟϭˬϯήψϧ
 ΖϨϛΎπϳ΃ϚϟάϟϭˬΔϠϴϠϗΔϴϔρΎόϟ΍ϰΗΎϗϼϋΖϧΎϛϚϟάϟϭˬϯέϭήοϭϰγΎγ΃˯ϰηΐΤϟΎϓ
 ΖϧΎϛ˯΍ϮγˬΕϼϔΤϟ΍ϦϣΔϠϔΣϰϓΎϨϠΑΎϘΗΎϤϠϛˬ˯ΎδϨϟ΍ϭΐΤϟ΍ήϋΎηϰϧΎΒϗέ΍ΰϧ˰ϟϝϮϗ΃
   .»βϤϧΎϳΕΎΘδϟ΍ΖϓήϋϰϠϟ΍ΪϴΣϮϟ΍Ζϧ·»ΎϨ΋ΎϗΪλ΃ϦϣϩήϴϏϭ΃ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋΖϴΑϰϓ

 ΔΠϳΰϟ΍ϰϫϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ΖΟϭΰΗϢΛˬΎϫΪόΑΓΎϴΤϟ΍ΎϬϴϓ˱΍Ϊϫ΍ίˬΔϠϳϮρΓΪϣΎϨϟΎμϔϧ΍ΪόΑΖϴπϗϭ
 Ϫϧ΃ϞϴϤΠϟ΍ΎόϴϤΟ˯ΎδϨϟ΍ϝΰΘϋϷˬϯήΧϷ΍ϰϫΎϬϨϋΖϠμϔϧ΍ϭˬΕ΍ϮϨγ ٤ΕήϤΘγ΍ϰΘϟ΍
 ϝΰΘϋ΃ϰϨϜϟˬΪΣ΍ϭϝΰϨϣϰϓζϴόϧˬϞϣ΃ΎϨΘϨΑ΍ϊϣζϴόΗϰϫϭΔϴϣΎγΪΠΗ΍άϫϞϛΪόΑ
 ςϘγ΃ ˬήΧ΁ ϰϟ· ϡΎϋ Ϧϣ ϰϨΑΎΘϨΗ ϰΘϟ΍ ΔΑϮΒϴϐϟ΍ ΕΎΑϮϧ ΪόΑ ϰϧ΃ ϥϮϤϠόΗ Ϟϫ ˬϰΘϘη ϰϓ
 ϰΘΣˬϰΗ΍ϭ΍ΪϣϭϰϠϋήϬδϟ΍Ϟϣ΃ϊϣΏϭΎϨΘΗΔϴϣΎγΪΟϷφϘϴΘγ΃ϭˬϥΎϴδϨϟ΍ΐϫΎϴϏϰϓ
 ϑϮγˬϯήΧ΃ϩήϣϦϣΰϟ΍ΩΎϋϮϟϰϨϧ΃ˬϯήϤϋήΒϛϢϏέˬϥϮϤϠόΗˬ˯΍ϭΪϟ΍ϰ΋Ύτϋ·ϭϰϣΎόρ·
 Ϟϣ΃ϭϢϫΩ΃ΎϬϨϣΐΠϧ΃ϭˬϯήΧ΃ϩήϣΎϬΟϭΰΗ΃ϭˬϯήΧ΃ΓήϣΎϬΒΣ΃ϑϮγΎϴϧΎΛϪΘϠόϓΎϣϞόϓ΃
                                          ϯήΧ΃ϩήϣ

                    46
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
          ΔϳϧΎΛϟ΍ΔΟϭίϟ΍ΓέηΎόϟ΍ϪϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
 ΓΎγ΄Ϥϟ΍έ΍ήϜΗΪϳήΗϞϫΎϧΎϴΣ΃ϰδϔϧϰϨΛΩΎΤΗΖϧΎϛϭΎϬΑρΎΒΗέϻ΍ϰϓήϜϓ΃΍ήϴΜϛΖδϠΟ ■
                          ˮΐΤϟ΍έΎϧϰϓΏάόΘΗϥ΃ΪϳήΗ΍ΫΎϤϟ

 Ϧϣ ϞΜϣ ΎϬόϣ ϰϠθϓ ΪόΑ ϰϨϜϟϭ ˯ΎδϨϟ΍ ϩΎΠΗ ϯΪϘϋ ϰϨϋ ΪόΒΗ ϥ΃ ϰϫ ΖϋΎτΘγ΍ ■
                             ϦϳΪϟ΍ϭϢϠόϠϟΖϬΠΗ΍ΎϬΘϘΒγ                                               PT
       ϰδϔϧϭϰΘΣ΍έϰϠϋϰΘΣ˯ΎδϨϟ΍ϰϠϋϦϳΪϟ΍ϭϢϠόϟ΍Ϟπϓ΃ΖϟίΎϣϭΖϨϛϢόϧ ■
                                     EG
                        ϰϗΎΒϟ΍Ϯϫ΍άϫϦϳΪϟ΍ϭϑΪϬϟ΍Ϯϫ΍άϫϢϠόϟ΍ ■
                                              Y
                              TA      R
                  ΕΎϴΤπΘϟ΍ϭΐϗ΍Ϯόϟ΍ΖϧΎϛΎϤϬϣΎϤϬϴϟ·ϰόγ΃ΎϤ΋΍ΩΖϨϛ ■                             S
                                          ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ                    KO
 ˯ΎΒΘΧϻ΍ ϯήϴμϣ ϦϜϳ Ϣϟϭ ϰϟϭϷ΍ ΔΠϳΰϟ΍ ϰϓ ϰϠθϔϟ νΎϬΟ· ΔϴϠϤόϟ ϰΒϠϗ ϊπΨϳ Ϣϟ«


                   E
 ΎϤϠΜϣˬΖϠθϓΎϬϨϜϟϭΡΎΠϨϟ΍ΎϬϟ΍έΪϘϣϥΎϛΔϴΟϭίΔΑήΠΘΑϯέϭήϤϟϰϟΰϨϣϭ΃ϰΘϓήϏϞΧ΍Ω


        M
 ˬϥϮόϗϮΘΗ ΎϤϣ ήϴΜϜΑ ϯϮϗ΃ ΖϨϛ ϞΑ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϰϓ ϝΎΟήϟ΍ Ϧϣ ˯Ύϔόπϟ΍ Ϟόϔϳ      BY
 έ΍ήϘϟ΍ ϰϟ· ΖϠλϮΗ Ϊϗ ΖϨϛ ϰϨϧϻ ˯ϭΪϫϭ ΔϴγΎϣϮϠΑΪΑ ϰΗΎϴΣ ϰϓ ϝϭϷ΍ ϝΎμϔϧϻ΍ ΖϬΟ΍ϭ     P
 ‫« ﻛﺎﻧﺖ‬ΔϠΗΎϘϟ΍ ΓήϴϐϠϟ ΎϬϴϨΒΘϟ ΔϠϴΤΘδϣ ΔϴΟϭΰϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΖΤΒλ΃ ϥ΃ ΪόΑ ϖϴϤϋ ήϴϜϔΗ ΪόΑ eU
 ΎϣΪϨϋΩϭήθϟ΍ϦϣΔϟΎΣϰϓϮϫϭΎϬϘϠρ΃ϰΘϟ΍ΩϮϤΤϣϰϔτμϣήϴΒϜϟ΍ήϜϔϤϟ΍ΕΎϤϠϛϩάϫ
 ΓΎϴΤΑ ϊΘϤΘϳ ϥ΃ ϪϴϧΎϣ΃ ήΜϛ΃ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ˬϪΗΎϴΣ ϰϓ ΔϴϧΎΜϟ΍ Ν΍ϭΰϟ΍ ΔΑήΠΗ Ϧϋ Ϫόϣ ΎϨΛΪΤΗ


R
      ϥϮΘδϟ΍ϪϣΎϋϞϤΘϛ΍ΎϣΪόΑϩήϤϋϦϣϩήΘϔϟ΍ϩάϫϰϓΓήϘΘδϣΔϴΟϭίϭΔϳήγ΃

 ϪΘδγΆϣϭϪϗ΍έϭ΃ϭϪϧΎϤϳ·ϭϪϤϠϋϦϴΑΎϣ˯΍ΰΟ΃ΓΪϋϰϟ·ΎϤδϘϣϩήΘϔϟ΍ϩάϫϰϓϪϣϮϳϥΎϛ
 ϯάϟ΍ϞϳϮτϟ΍ϪϣϮϳϊΑέϪϨϣάΧ΄Ηϥ΁ήϘϟ΍ήϴδϔΗΔϴϠϤϋΖϧΎϛϪΗΎόϠτΗϭϪΠϣΎϧήΑϭΔϳήϴΨϟ΍
 ϪϛέΪϳϻ˯ϰηϰϟ·ΎϬϨϣϝϮλϮϟ΍ϝϭΎΤϳΎϤ΋΍ΩϥΎϛϭˬΕΎϋΎγ ΙϼΛϯϮγϪϴϓϡΎϨϳϻϥΎϛ
 ϰϔτμϣ ΪλήϤϓ ˬ˯ΎϤδϟ΍ ΐϗ΍ήϴϟ ΔϴόϤΠϟ΍ ΢τγ Ϫδϔϧ ϰϠϋ ϖϠϐϴϟ ϥ΁ήϘϟ΍ ϙήΘϳ ϢΛ
 ΕϮϜϠϣϊϣΎϬϴϓ΢Βδϳϯάϟ΍ΕΎϋΎδϟ΍ϚϠΗϦϣφϘϴΘδϳϻΪϳΪΠϟ΍ϞϤΤϳΎϣΎϤ΋΍ΩΩϮϤΤϣ
 ϥϷ «ϥΎϤϳϹ΍ϭϢϠόϟ΍» ‫ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬΍ϰϓϪόϣϦϴϠϣΎόϟ΍ΪΣ΃ϦϣΏΎΒϟ΍ϰϠϋϕήρΪόΑϻ·ϖϟΎΨϟ΍
                                ϥΎΣήϳϮμΘϟ΍ΪϋϮϣ

 ˮˮ˯ϰηϰϨμϘϨϳϻ΃ˮˮΪϴόγΎϧ΃ϞϫΎϤ΋΍ΩϪδϔϧϝ΄δϳϥΎϛϭΓΎϴΤϟ΍έϭΪΗΖϧΎϛ΍άϜϫϭ
 ϰΘϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ ΔϴϨϣ΃ ϖϘΤΘΗ Ϣϟ» ςΒπϟΎΑ ΎϨϟ ϩ΍ϭέ ΎϤϛ Ύόϣ ϪόϤδϨϟ ϼϣΎϛ ϩΩέ ΎϨϛήΗϭ
 Δϴπϗ ϼϳϮρ ΎϬϨϋ ΖΜΤΑ ΎϤϟΎρϭ ϰϣ΃ϭ ϰΑ΃ ΓΎϴΤΑ ϪΒη΃ ΓΎϴΤΑ ΎϤ΋΍Ω ΖϤϠΣ ΎϬΑ ΖϤϠΣ
 ΎϬϧϭΪΑϯΪΣϭζϴϋ΃ϰϨϧ΄ΑϡΎϳϷ΍ΪΣ΃ϰϓΖΌΟϮϓϭϢϠΤϟ΍΍άϫΖϠϗήϋΔϴϣΎγϊϣΓήϴϐϟ΍
 ϪϤγ΍ ΎϤϠΣ Ε΃ΪΑ ϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ϰϓ ΖϨϛ ΪϳΪΠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ΕΩϮόΗ ϰΘΣ ΎΘϗϭ ΕάΧ΃ϭ
 ϥΎϤϳϹ΍ϭ ϢϠόϟ΍ Ϧϋ ϢϠϜΘΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϘϠΤϟ΍ Ε΍ήθϋ ΖϠΠγϭ ϕ΍έϭϷ΍ ϑϻ΁ ΖΒΘϛ ΔϴόϤΠϟ΍
      ϞϤόϟ΍ϪϤγ΍˯ϰηϰϓϞΜϤΘΗϭϦϴϨΛϻ΍ΝΎϣΪϧϻΓΪΣ΍ϭΔλϼΧϙΎϨϫϥ΃Ζϓήϋϭ

                     47
 ϩΩϞϤόϟ΍Ϫϳ·ϰϨόϳϞϤόϟ΍ϼΜϣΓήϬΒϤϟ΍ΓήϴΒϜϟ΍˯ΎϤγϻ΍ζΒΤΑΎϣϰϧ΍ϦϴϓέΎϋϢΘϧ΃ΎόΒρ
 ϑϮθϳ ϪϠϛ ϢϟΎόϟ΍ϭ ϞϐΘθΗϭ ΰϔΗ ϡϮϘΗ ˬϢϠΤΗϭ ζϣΎϨΗ Ύϣ Ϛϧ· ήϴΘϛ ϡϼϛ ήϴϏ Ϧϣ ϞϤόϟ΍
 ΖϴϤΑ ΔϟϮϐθϣ ϰϏΎϣΩ ΔϳήϴΨϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ϭ ΔϴόϤΠϟ΍ ωϭήθϣ Δϳ΍ΪΑ ϯΩ ΖϧΎϛϭ ϚΟΎΘϧ·
 ϦϣΔΟΎΣΝΎΘΤϣζϣΔϴόϤΠϟ΍ϕϮϓΓήϴϐλΔϓήϏϰϓΖϳήϘΘγ΍ϭΔϴόϤΠϟ΍ΖϴϨΑϭΔΟΎΣ
       ..»ˮˮΔΟΎΣϰϨμϗΎϧϥΎϛϞϫβΑΕϮΑΎΘϟ΍Ϣγ΍ΎϬϴϠϋΖϘϠρ΍ϭϯΩϻ·ΎϴϧΪϟ΍

 ΖϠϠυ ΪϘϓ -ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϝϮϘϳ -Γήϴϐϟ΍ ΔϴΤο ΐϫΫ Ϊϗ ϰΗΎϴΣ ϰϓ ϝϭϷ΍ ΐΤϟ΍ ϥϷϭ
 ΔϠϤΟϰϠϋ΍ϮϘϠρ΍ϦϴΑήϘϤϟ΍ϰ΋ΎϗΪλ΍ϥ΍ΔΟέΪϟΝ΍ϭΰϟ΍ϦϋΎϤ΋ΎλΕ΍ϮϨγϰϧΎϤΛϦϣήΜϛ΍
 ϰϨϨϜϟϭ «ΕΎϤϳήΤϟ΍ΓΪϘϋϩΪϨϋεέΩ»ϰϫϭΪϴόΒϟ΍ϭΐϳήϘϟ΍ϥΎδϟϰϠϋϚϟΫΪόΑΖΤΒλ΍
 Ϟϛ ΃ήϗ΃ϭ ήϣϷ΍ ϰϓ ήϜϓ΃ ήϬη΃ ΓΪόϟ ΕήϤΘγ΍ Δϟΰϋ ϰϨϣ ΐϠτΗ ϞϳϮρϭ ϖϴϤϋ ήϴϜϔΗ ΪόΑ
 ϦϜϤϳ ϒϴϛϭ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϘϴϘΣ ϰϟ· ϞλϮΗϷ ΔϳϮΒϨϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ϭ ήϴγΎϔΘϟ΍ϭ ΔϳϭΎϤδϟ΍ ΐΘϜϟ΍
  ΐϨϳίΖϠΑΎϗΎϣΪϨϋΎϬϴϠϋΓήτϴδϟ΍ΔϴϔϴϛϰϓήϴϜϔΘϟ΍Ζϔϗϭ΃ϰϨϧ΃ϻ·ΎϬϴϠϋΓήτϴδϟ΍

 ϦϴΑϭΎϬϨϴΑέ΍ΩεΎϘϧ˯ΎϨΛ΃ήϴΨϟ΍ΡΎΒλΔϠΠϣϞΧ΍ΩΎϬϴϠϋΖϓήόΗˬ˺̂́˺ϡΎϋΎϬΘϠΑΎϗΐϨϳίϭ
 ϞΧΪΗϥϭΩΎϬϟϊϤΘγ΃ΖϠϠυϭΕϮϤϟ΍ϭΓΎϴΤϟ΍ΰϐϟϝϮΣ˯ΎϗΪλϷ΍ξόΑϭΏΎϬϳ·ϭϯίϮϓΪϴϔϣ
 ΎϬΘϴμΨθΑ ΖΒΠϋ΃ϭ ΎϬΑ ΖόϨΘϗ΍ϭ ϰδϔϨΑ ϚϟΫ ΪόΑ ΎϬΘθϗΎϧϭ ΎόϴϤΟ ϢϬϨϣ ΖϧΫ΄Θγ΍ ϢΛ
 ΓέΎϳΰϟ ϚϟΫ ΪόΑ ΎϬΗϮϋΪΑ ΖϤϗϭ ϡϮϳ Ϟϛ ΎϬϠΑΎϗ΃ ϰΘϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ήϴϏ έΎϜϓ΃ ΎϬϟ ϥΎϛ ΔϳϮϘϟ΍                                                PT
 ΐΘϛ ΔϋϮϤΠϣ ΎϬΘϴτϋ΍ ΕήπΣ ΎϣΪϨϋϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ Ε΍˯Ύθϧϻ΍ ϯήΘϟ ΪΠδϤϟ΍ϭ ΔϴόϤΠϟ΍
 ΖϧΎϛ ΎϬϨϜϟϭ ΐ΋΍ήο ΓέϮϣ΄ϣ ϞϤόΗ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ ϰϫ ΖϧΎϛϭ ΎϬϴϠϋ ϰ΋΍Ϊϫ· ΎϬϟ ΖΒΘϛϭ
                                       EG        Y
 ήϜϓ΃ ΍ήϴΜϛ ΖδϠΟϭ ΔγΎδΣϭ ΔΑΎτΨϟ΍ ΔΒϫϮϣ ΎϬϳΪϟϭ ΔΒΠΤϣ ΖϧΎϛϭ ΎϴϨϳΩ ΔϔϘΜϣ
 ϰΘϟ΍Γ΃ήϤϟ΍ϰϫϩάϬϓΓΎγ΄Ϥϟ΍έ΍ήϜΗΪϳήΗϞϫΎϧΎϴΣ΃ϰδϔϧ ϰϨΛΩΎΤΗΖϧΎϛϭΎϬΑρΎΒΗέϻΎΑ


                                      R
                                    ˮΔϨΠϟ΍ϦϣϡΩ΁ΖΟήΧ΃                              TA
 ΓήϜϓϭ ϰΜϧ΄Α ΏΎΠϋ· ϮϬϓ ϰΜϧ΄Α ϰΑΎΠϋ· Ϧϣ ήΜϛ΃ ΎΑΎΠϋ΍ ϥΎϛ ΎϬΑ ϰΑΎΠϋ· ϦϜϟϭ


                             S
 ϰΒϠϗϯϮΤϳΎϤΑΎϬΘΣέΎλέϮϔϟ΍ϰϠϋϭ˯ΎδϨϟ΍ϩΎΠΗϯΪϘϋϰϨϋΪόΒΗϥ΃ϰϫΖϋΎτΘγ΍ϭ                     KO
 ϡΪϘΘϟ΍ Εέήϗ ϰϨϧ΃ ϰϫϭ ôϾϔϣ ΎϬϟ Ϊϋ΃ ϰϧ΄Α ΎϬϐϠΑ΃ Ϣϟ ϰϨϜϟϭ ΎϬϫΎΠΗ ΐΣ ήϋΎθϣ Ϧϣ


                    E
        ΎϣΔϠϴϟϰϓΎϬΘϴΑϰϓ˯Ύθόϟ΍ϰϠϋϰδϔϧΕϮϋΩΎϬΗήγ΃ϦϣΎϬϳΪϳΐϠτϟ        M
 ϊϣϯΎθϟ΍ϰδΘΣ΃ΎϤϨϴΑϭ˯Ύθόϟ΍ΪόΑϭϯϮΒϨϟ΍ΪϟϮϤϟ΍ϡϮϳϖϓ΍ϮϤϟ΍ϡϮϴϟ΍ϥΎϛΔϓΩΎμϤϠϟϭ      BY
 ΔΒδϨϟΎΑôϾϔϣΖϧΎϛϭ˯ϭΪϬϟ΍ϭΔρΎδΒϟ΍ϭϰϗήϟ΍ϰϬΘϨϤΑΎϫΪϳΖΒϠρΎϬΗΪϟ΍ϭϭΪϤΣ΃ΎϬϴΧ΃


     P
 ΎϬΗήγ΃ ΖΒΣέϭ ΍ΪΟ ΓΪϴόγ ΖϧΎϛϭ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΖϠΒϗ ΎϬϨϜϟϭ ΕήϛΫ ΎϤϛ ΎϫήΒΧ΃ ϢϠϓ ΎϬϟ eU
 Ϧϣ ϦϴΛϼΜϟ΍ϭ ΔδϣΎΨϟ΍ ϰϓ ϰϫ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ΍ήϴΒϛ ΎϨϨϴΑ Ϧδϟ΍ ϕέΎϓ ΎϬΘϗϭ ϥΎϛϭ ϰΒϠτΑR
 ϦϣϢΟΎϬΗϰΘϟ΍ΔΧϮΨϴθϠϟΎόοΎΧϦϛ΃ϢϟϰϨϜϟϭˬϯήϤϋϦϣϦϴΘδϟ΍ϰϓΎϧ΃ΎϤϨϴΑΎϫήϤϋ
                 ΎϨϨϴΑ΍ΰΟΎΣϦδϟ΍ϩάϫϦϜΗϢϟϭ ϯήϤϋϞΜϣϰϓϢϫ

 έΎψΘϧ΍ϼΑϭΩϭΪΣϼΑ˯Ύτόϟ΍ϮϫϭϪϴϠϋΎϨόϤΘΟ΍ϯάϟ΍ϑΪϬϟ΍ϖϴϘΤΗΪϳήΗΎϬϧ΃ΖϨϘϳ΃ΎϨϫϦϣϭ
 ΕάΨΗ΍ΖϨϛϰΘϟ΍ «ΔϴϣϼγϹ΍ΔϳήϴΨϟ΍ΩϮϤΤϣΔϴόϤΟ»ϰϓϑΪϬϟ΍΍άϫϞΜϤΘϳϥΎϛϭˬϞΑΎϘϣ
 ΢Βλ΄ϓ ΎϳϮγ ΎϨτΒΗέ΍ ΎϤϨϴΣ ϻ· ΢ϴΤλ ϞϜθΑϢΟήΘϳ Ϣϟ ϪϨϜϟϭ ΪϴόΑ Ϧϣί άϨϣ ΎϬ΋Ύθϧ΍ έ΍ήϗ
 ϰϠϋ βδΠΗ Ϧϣ ΎϬΘϬΟ΍ϭ ϰΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΏΎόμϟ΍ Ϟϛ ϢϏέϭ ϞόϔϟΎΑϭ ˬΎϨϨϴΑ ΩΎΤΗ΍ ϙΎϨϫ
 ΏΎόμϟ΍ϩάϫϞϛϰϠϋΎϧήμΘϧ΍ΎϨϧ΃ϻ·Ϣ΋΍ΩϞϜθΑΔΒϗ΍ήϣϭΔϴϨϣϷ΍ΓΰϬΟϷ΍ϦϣΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍
                          .˺̂́˻ϡΎϋϰϓΔϴόϤΠϟ΍ΡΎΘΘϓΎΑΎϨϤϗϭ

 ΔϴόϤΠϟ΍βϴγ΄ΗϰϓήϴΒϛέϭΩΔϴϠϬϗΪϟ΍φϓΎΤϣΐμϨϣϰϟϮΗϯάϟ΍έΎΘΨϣϰϘϴϘθϟϥΎϛϭ
 ωΎϘΑαΪϗ΃ϰϓΎϬΟϭΰΗ΃ϥ΃Ϊϳέ΃ΖϨϛϯϮΒϨϟ΍ΪϟϮϤϟ΍ϡϮϳΎϬϴϟ·ΖϣΪϘΗΎϤϠΜϣϭΎϬΘϳ΍ΪΑϰϓ
 Ϊϳέ΃ΖϨϛϰϨϧ΃ϢϏέϯϮΒϨϟ΍ΪΠδϤϟ΍ϞΧ΍ΩΔϨϳΪϤϟ΍ϰϓΎϬΘΟϭΰΘϓϰΘΒϏέΖϘϘΤΗϭνέϷ΍
 ϰϠϋ Ν΍ϭΰϟ΍ ΔϘϴΛϭ κϧ ϯϮΘΣ΍ Ϊϗϭ έΪϘϟ΍ ϥΎϛ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· ΔΒόϜϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔϜϣ ϰϓ ΎϬΟ΍ϭί
                                            ϰΗϵ΍

 ϦϣΓέΩΎμϟ΍ϙϮϜμϟ΍ϝΪόϟ΍Γέ΍ίϭΔϳΩϮόδϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ΔϜϠϤϤϟ΍ϢϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍୯ϢδΑ«
 Ϫϟ΁ϰϠϋϭΪϤΤϣΎϧΪϴγϰϠϋϡϼδϟ΍ϭΓϼμϟ΍ϭϦϴϤϟΎόϟ΍ΏέͿΪϤΤϟ΍Δϴϋήθϟ΍ϢϛΎΤϤϟ΍

                     48
 Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΤϣ ୯ΪΒϋ Ύϧ΃ ϯΪϟ ΕΪϘϋ ϰΘϟ΍ Δϴϋήθϟ΍ ΔδϠΠϟΎΒϓ ˬΪόΑϭ ϦϳήϫΎτϟ΍ ϪΒΤλϭ
 Φϴθϟ΍ ΔϠϴπϓ ΎϬδϴ΋ήϟ ΔϴΤΘϟ΍ϭ ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϢϛΎΤϤϟ ΪϋΎδϤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍
 ΔϳήμϤϟ΍ ϯΪϤΣ ϦϴδΣ ΖϨΑ ΐϨϳί Ϧϣ ϡΪϘϤϟ΍ ΐϠτϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ωΎΒλ ϝ΁ ϦΑ ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋ
 ‫ ˼˼˽˹˺ ﻓﻰ‬ϢϗήΑ ΔϣΎϗϹΎΑ ΎϬϟ ΡήμϤϟ΍ϭ ϡ˻˿˽˺̂̀̀ ‫ ˿˽̀˺ ﻓﻰ‬Ϣϗέ ί΍ϮΠΑ ΔϴδϨΠϟ΍
 ΔϴδϨΠϟ΍ϯήμϤϟ΍ϦϴδΣΩϮϤΤϣϝΎϤϛϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍έ΍ήϗ·ϰϠϋ˯ΎϨΑϭ˰ϫ˺́˺˺˽˹˻
 ‫ ˼˺˽˹˺ ﻓﻰ‬ϢϗήΑ ΔϣΎϗϹΎΑ Ϫϟ ΡήμϤϟ΍ϭ ϡ̂̀˺̂́˺ ‫ ˺˹˼˻˻ ﻓﻰ‬Ϣϗέ ί΍ϮΠϟΎΑ
 ΓήϫΎϘϟ΍΢ΒδϤϟ΍ΔϛήΑϰϓϥϮΘϳΰϟ΍ΔϤϜΤϣϦϣέΩΎμϟ΍ϕϼτϟ΍ϚλϰϠϋϭ˰ϫ˺́˺˺˽˹˻
 ϢηΎϫ ΪϤΤϣϭ ιΎμϗ ήϤϋ ϥ΍ϭήϣ Ϧϣ Ϟϛ ΓΩΎϬη ϰϠϋϭ ϡ̀˽˺̂̀̂ ‫ﺑﺮﻗﻢ ˾̀˽ ﻓﻰ‬
 ΪόΑΝϭΰΘΗϢϟϯΪϤΣϦϴδΣΖϨΑΐϨϳίϥ΃ϪϳΪϟΖΒΛΔϴϋήθϟ΍ϝϮλϷ΍ϰϓϭϦϴϟΪόϤϟ΍Ϊϴηέ
                         ϦδΣϦϴδΣϰΤΘϓΎϬΟϭίΎϬϘϠρϥ΃

 ϯΩϮόγ୰ϑϻ΁ΔόΑέ΃ώϠΒϣϕ΍Ϊμϟ΍ϥ΃ϭΎϬϟ˯ϒϛέϮϛάϤϟ΍ϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΐρΎΨϟ΍ϥ΃ϭ
 ˯΍ήΟ· ϢΗ ΎϬΒϠρ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟΎΑ ΎϬϟ ϰϟϭ ϻ Ϫϧ΃ϭ ΎϬϠΜϣ ϕ΍Ϊλ ϰϫ
                                 ˷
 ήϓϮΗϰϠϋ˯ΎϨΑϭέϮϛάϤϟ΍ΐΗ΍ήϟ΍Ϫϗ΍ΪλϭϝΎϤϛϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΐρΎΨϟ΍ϦϣΎϬΟ΍ϭίΪϘϋ
 ϰϠϋέϮϛάϤϟ΍ΩϮϤΤϣϝΎϤϛϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΡΎϜϧΪϘϋϯήΟΪϘϓϊϧ΍ϮϤϟ΍˯ΎϔΘϧ΍ϭρϭήθϟ΍
 Ϊηήϣ Ϧϴϣ΃ ϰϋήθϟ΍ ϥϭΫ΄Ϥϟ΍ Δτγ΍ϮΑ έϮϛάϤϟ΍ ϕ΍Ϊμϟ΍ ϰϠϋ ϯΪϤΣ ϦϴδΣ ΖϨΑ ΐϨϳί
 ϢηΎϫ ΪϤΤϣ ϝΎϤΟϭ Ϊϴηέ ϢηΎϫ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ΓΩΎϬθΑ ˰ϫ˽˻˺˽˹˻ ΦϳέΎΘΑ                                              PT
 ϡϮϴϟ΍ϰϓ ̂́ϢϗέΔϔϴΤλϭ˰ϫ˺˽˹˺ΔϨδϟαΩΎδϟ΍ςΒπϟ΍ϦϣέήΣϊϗ΍Ϯϟ΍ϮϫΎϣϭΪϴηέ
 ΰόϟ΍ϝΎϤϛϪϟϦϣΓήΠϫϦϣϦϴϨΛ΍ϭΔ΋ΎϤόΑέ΃ϭϒϟ΃ϡΎϳ΃ϦϣήϴΧϷ΍ήϔλήϬηϦϣβϣΎΨϟ΍
                                     EG       Y
                .»ϢϠγϭϪϟ΁ϰϠϋϭϪϴϠϋ୯ϰϠλΪϤΤϣΎϧΪϴγϑήθϟ΍ΔϳΎϬϧϭ
                                    R
 ϩάϫϰϓΕήϛάΗϭϰϟΔΟϭίϰϧΎΛϰϫΖϧΎϛϭΎϬϟΝϭίΚϟΎΛΎϧ΃ΖϨϛϼ΋ΎϗΚϳΪΤϟ΍Ϟλ΍ϭϢΛ                             TA
 ˬΔϠϴϤΟϭ ΓήϘΘδϣ ΓΎϴΣ ϰϓ ΎϬόϣ εΎϋϭ ϰϣϷ Νϭί ΚϟΎΛ ϥΎϛ Ύπϳ΃ ϯΪϟ΍ϭ ϥ΃ ΔψΤϠϟ΍
 ΪϘϓˬϯήγ΃έ΍ήϘΘγ΍Ϧϣ୯ϪϤΣέϰΑ΃Ϫϴϟ·ϞλϭΎϣβϔϨΑϢόϧ΄γϰϧ΄ΑϰδϔϧΖΛΪΣϭ


                            S
 ρΎΒΗέϼϟϰϨόΠηΎϣϭˬϰψΣϰϓϭΔϴϠϜθϟ΍ϰΤϣϼϣϰϓϪϟϪΒθϟ΍ΪϳΪηϰϧ΃ΪϘΘϋ΃ΖϨϛ                    KO
 ΔϜϳήηϰόϣϥϮϜΗϥ΃ΪϳήΗϭϑΪϬϟ΍βϔϧϰϓήϜϔΗϥ΃ϰϓΎϬΘΒϏέϭϦϳΪϟ΍Δϟ΄δϣΎόϳήγΎϬΑ


                   E
 ϡϮϗ΃ΎϣϰϠϋϰϨόΠθϳϭϰΒϧΎΠΑϒϘϳϦϤϟΝΎϴΘΣϻ΍Ϊη΃ϰϓΖϨϛΪϘϓΎόϣϪϴϟ·ϞμϧϑΪϫ        M
 ϖϔϧ΃ϭϰΗΎϴΣΐϫ΃ΎϣΪϨϋϰϨϧ΃ϦϳΪϘΘόϣˬϰΗΎϓήμΗϰϓϊϴϤΠϟ΍ϰϧΪϘΘϨϳϥΎϛΖϗϭϰϓϪΑ
      BY
                ϰϠϘϋΏ΍ήτοΎΑΖΒλ΃ΪϗϰϨϧΈϓ୯ϞϴΒγϰϓϰϟ΍Ϯϣ΃
     P
 ΔϠΣέϰϓϰϨϛέΎθΗΔϧΎδϧ·ϦϣΪΑϻϪϧ΃ΖϓήϋϭϰΒϧΎΠΑϒϘΘγΔϧΎδϧϹ΍ϩάϫϥ΃ΕΪΟϭϭ eU
 ϕϼτϟ΍ ϥΎϛϭ ςϘϓ Ε΍ϮϨγϊΑέ΃ ήϤΘγ΍ Ν΍ϭΰϟ΍ ΍άϫϭ Γ΃ήϣ΍ ϥϭΩ ΔϓΎΟ ϥϮϜΘγ ϰΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍R
 ΔϧΎδϧ·ΎϬϧ΃ΖϔθΘϛ΍ϭˬͿΎϨΗΎϴΣΐϬϧϥ΄ΑϪϴϠϋΎϨϘϔΗ΍ϭϪΘϟΎϗΎϣΖΒΜΗϥ΃ϊτΘδΗϢϟΎϬϧϷ
 ΓΎϴΤϟ΍ζϴόΗϥ΃ΪϳήΗΔϨΠϟ΍ϦϣϰϨΟήΨΗϥ΃ΪϳήΗΓ΃ήϣ΍ΖϧΎϛˬ˯΍ϮΣΕΎϨΑϰϗΎΑϞΜϣΎϬϠΜϣ
 ˬΎϨγϮϣΎϗ Ϧϣ ΕΎϓϭάΤϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬϧ΃ ΎϨϘϔΗ΍ Ϊϗ ΝέΎΨϠϟ ΕϼΣέϭ ΢δϓϭ Ϣόϧ Ϧϣ ϪϳϮΤΗ ΎϤΑ
      .‫ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻊ‬ϕϮϓΓήΠΣϰϓϰόϣζϴόΗϒϴϜϓΎϬϴϠϋ΍ΪΟΔϴγΎϗϰΗΎϴΣΖϧΎϛϭ

 ΏΎΑ ϰϠϋ ϖϠϋ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ ϝϮϘϳ Ϯϫϭ ϚΤπϟ΍ Ϧϣ ΔΟϮϣ ϰϓ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϕήϏ ΎϨϫϭ
 ϰΗΎϴΣϞϤΤΘΗϢϟ΍άϬϟϭΓήΒϘϣϰϓζϴόϧϰϨόϳ «ΕϮΑΎΘϟ΍»ΎϬϴϠϋΎΑϮΘϜϣΔΘϓϻΓήΠΤϟ΍ϩάϫ
 ϞΑ ϝϭϷ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ϢϠόΗ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ ϊϣ ˬΎϫήψϧ ϰϓ ΎϬϟ ϰϨόϣ ϻ ΢Βλ΃ ΓΎϴΤϟΎϓ ΔΘϴϤϟ΍
 Γ΃ήϣ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓ ΎϬϨϜϟϭ Ϊϫΰϟ΍ ΓΎϴΣϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϩάϫ ΓΪθΑ ΐΤΗ ΎϬϧ· ΖϟΎϗ βϜόϟΎΑ
                             ήϴΒϛΐΗΎϜϟΔΟϭίζϴόΗϥ΃ΪϳήΗΔϳΩΎϋ

 βϳέΎΑϰϓΎϬΗϼΣέϰπϘΗϥ΄ΑϢϠΤΗϭϦϴϓϭήόϤϟ΍ΏΎΘϜϟ΍ΪΣ΃ϦϣΔΟϭΰΘϣΎϬϧ΃ΪϘΘόΗΖϧΎϛ
 ΎϬϴϠϋ ΏϮΘϜϣ ϊϣΎΟ ΢τγ ϰϠϋ ΓήΠΣ ϰϓ βϴϟϭ ΔϬϓήϣ ΓΎϴΣ ζϴόΗϭ ΎΑϭέϭ΃ϭ ϥΪϨϟϭ
 ϞΜϣ ϢϬϠϣΎϋ΃ ΖϨϛ Ωϻϭ΃ ΔΛϼΛ ϦϴϘΑΎδϟ΍ ΎϬϴΟϭί Ϧϣ ΎϫΩϻϭ΃ ΎϬϟ ϥΎϛ ΎόΒρϭ ˬ«ΕϮΑΎΘϟ΍»
 ΎϣΎϤΗϒϠΘΨϣϚϠϓϰϓέϭΪϳΎϨϣϼϛϥ΃ΎϨΟ΍ϭίϰϠϋϡΎϋέϭήϣΪόΑΖδδΣ΃ϭΎϣΎϤΗϰ΋ΎϨΑ΃
 ϢΗϭ Ϫϴϓ ήϜϔΗ ΪόΗ Ϣϟϭ ΎϳϮγ ΎϨόϤΟ ϯάϟ΍ ϑΪϬϟ΍ Ζϴδϧ «ΐϨϳί» ϥ΃ ΖϨϘϳ΃ϭ ήΧϵ΍ Ϧϋ
 ˬϕΎϔΗ΍ϦϋϭϦϴϓήτϟ΍ϦϣήϴϜϔΘϟ΍ϦϣΓήΘϓΪόΑΎϨϟΎμϔϧ΍έ΍ήϗ˯ΎΟϭ ˺̂́˽ϡΎϋϰϓϝΎμϔϧϻ΍


                    49
 ϡΎϤΠΘγ΍ΔϠΣέΪόΑϝΎμϔϧϻ΍ΙΪΣΪϗϭˬΎϨΟ΍ϭίϥΎϛΎϤϛΎϣήΘΤϣϭΎΑάϬϣΎϨϟΎμϔϧ΍ϥΎϛΪϘϓ
              ϰϟΎΘϟ΍κϨϟ΍ϕϼτϟ΍ΔϘϴΛϭΖϠϤΣΪϗϭϦϳήΗΎϛΖϧΎγϰϓ

 ΖΒδϟ΍ ϡϮϳϰϓϪϧ΃̂ ‫́˿́˾˼˻ ﺻﻔﺤﺔ‬ήΘϓΪϟ΍ϢϗέϥϭΫ΄Ϥϟ΍ΪϳϦϋέΪλϕϼρέΎϬη·«
 ˯ΎδϣΔϨϣΎΜϟ΍ΔϋΎδϟ΍ϡ˺̂́˾ ‫˺˻ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬ϖϓ΍ϮϤϟ΍˰ϫ˺˽˹˿ΔϨγϡήΤϣϦϣ ٦ϖϓ΍ϮϤϟ΍
 ϦϳΪΑΎϋ ΔϤϜΤϤϟ ϊΑΎΘϟ΍ ϚϟΎϣΰϟ΍ ϥϭΫ΄ϣ ϞϴϠΧ Ϊϴδϟ΍ Ϧϴϣ΃ ΪϤΣ΃ Ύϧ΃ ϯΪϳ Ϧϋϭ ϯέϮπΤΑ
 ϝΎϤϛ ϰϔτμϣ Ϊϴηήϟ΍ ϞΟήϟ΍ ήπΣ ϦϳΪΑΎόΑ έΎΑϮϧ ε ˼˾ ϰΒΘϜϤΑϭ ΔϴμΨθϟ΍ ϝ΍ϮΣϸϟ
 ΩϮϟϮϣϯήμϣϒγϮϴϟ΍ίϭήΑϰϔΤλϪΘϨϬϣϭϢϴϜΤϟ΍ϦδΣΐϨϳίΓΪϴδϟ΍ϦΑ΍ϦϴδΣΩϮϤΤϣ
 ϞϤΤϳϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔόϣΎΟ ϥ΍Ϊϴϣ ΩϮϤΤϣ ΪΠδϣ ˼ ϢϴϘϣϭ ϡϮϜϟ΍ ϦϴΒη ˻˾˺˻˺̂˻˺
 ΓΪϴδϟ΍ϰΘϟϮΧΪϣϪΘΟϭΰΑϪΟ΍ϭίΔϘϴΛϭϪόϣϭϰϗΪϟ΍Ϣδϗ ˺˾˺̂˿˼ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ˹˿˿˼˺ ﻓﻰ‬
 ΓΩϮϟϮϣΔϳήμϣΐ΋΍ήοΓέϮϣ΄ϣΪϤΣ΃ΪϴγΪϤΤϣΔδϴϔϧΓΪϴδϟ΍ΖϨΑϯΪϤΣϦϴδΣΐϨϳί
 ϞϤΤΗϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ήμϤΑ ˺˹˾˹˽ ϊΑήϣ ϯήϳϮϨϟ΍ ωέΎη ́ ΔϤϴϘϣϭ ΓήϫΎϘϟ΍ ˺̀˺˹˺̂˽˿
                         ˬΔϫΰϨϟ΍ ˺˾˺˹˺̂̀˻ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ˹˿˺˺˽ ﻓﻰ‬

 ΖΑΎΜϟ΍ϭ ϰϗΪϟ΍ Ϣδϗ ˺˹˻˺̂ Ϣϗέ ϰϗΪϟ΍ ΔΧΎϴη ϡϮϜϟ΍ ϦϴΒη Νϭΰϟ΍ Γήγ΃ Ϊϴϗ ϞΤϣϭ
 ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔϤϜΤϤϟϊΑΎΘϟ΍ΪηήϣϦϴϣ΃Φϴθϟ΍ΔϴϠϤϋ ̂́ΔΤϔλ˰ϫ˽˻˺˽˹˻ΦϳέΎΘΑΎϤϬΟ΍ϭί
 ϒυϮϣ ϰγήϣ ୯ ΪΒϋ ϦδΣ Ϧϣ Ϟϛ ΓΩΎϬθΑϭ Δϴϋήθϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ΔϔϳήόΗ ΪόΑϭ ˬΓέϮϨϤϟ΍                                              PT
 ‫ ˽˼̂˻˼ ﻓﻰ‬ΔϗΎτΑ ϦϳΪΑΎόΑ έΎΑϮϧ ωέΎη ˼̀ ϢϴϘϣϭ ΎϴϨϤϟ΍ ˺˾˺̂˼́ ΩϮϟϮϣ ϯήμϣ
 ϢϴϘϣϭΔθϴΒϟ ˼˺˺˻˺̂˾̂ΩϮϟϮϣϯήμϣΐϟΎρϞϴϠΧΪϤΣ΃ϦϤϳ΃ˬϦϳΪΑΎϋ ˺˺˹˺̂̀˽
                                     EG       Y
            ϥϮϤη΃ ˽˻̀̀ ‫́˿˼˽˾ ﻓﻰ‬ΔϗΎτΑΔϴϓϮϨϣϥϮϤη΃ΰϛήϣΔθϴΒϟ
                                    R
 ΓΪϴδϟ΍ ϰΘϟϮΧΪϣ ϰΘΟϭί ΔϟϮϘΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϪΘΟϭί ϕϼρ έϮϛάϤϟ΍ Νϭΰϟ΍ ΄θϧ΃ ΎϤϬϣΎϣ΃ϭ                             TA
 ϝϭϷ΍ϕϼτϟ΍Ϯϫ΍άϫϥ΃ϑήϋϭϰϨϣϖϟΎρβϠΠϤϟ΍΍άϫϦϋΔΒ΋Ύϐϟ΍ϯΪϤΣϦϴδΣΐϨϳί
 ϭ΃ ΎϬϧΫ· ϥϭΩ ΓΪόϟ΍ ϰϓ Ζϣ΍Ω Ύϣ ΎϬΘόΟ΍ήϣ Ϫϟ ˬΔϴόΟέ ϰϟϭ΃ ϪϨϣ ΖϘϠτϓ ΎϬΑ ϝϮΧΪϟ΍ ΪόΑ


                            S
 ΓΩΎϬη ϡϼΘγϻ ΎϨΒΘϜϤϟ έϮπΤϠϟ ϝϭϷ΍ ϰόΟήϟ΍ ϕϼτϟ΍ ΍άϬΑ ΎϫέΎτΧΈΑ ΪϬόΗ Ϊϗϭ ˬΎϫΎοέ                    KO
 ϰϟ·ΔϴϧΎΜϟ΍ϭϖϠτϤϠϟΎϫ΍ΪΣ·ΖϤϠγέϮλΙϼΛϭϞλ΃ϦϣΓΩΎϬθϟ΍ϩάϫΕέήΣΪϗϭˬΎϬϗϼρ


                   E
                            .»ϰϧΪϤϟ΍ϞΠδϟ΍ϰϟ·ΔΜϟΎΜϟ΍ϭΔϘϠτϤϟ΍        M
 ΖϤϗϝΎϔρ΃ΏΎΠϧ·ϥϭΩΖϬΘϧ΍ϰΘϟ΍ϭΔϴϧΎΜϟ΍ΔϴΟϭΰϟ΍ϰΘϗϼϋϞθϔΑΓϮδϗΪηϷ΍ϯήΛ΄Θϟϭ      BY
 ‫ ﻧﻔﺴﻰ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻰ‬ϰτϋ΃ ϥ΃ ϰϧΎΜϟ΍ Ϟθϔϟ΍ ‫ ﺑﻌﺪ‬Εέήϗ ΪϘϟ» Ϫϴϓ ΖϠϗ ϝΎϘϣ ΔΑΎΘϜΑ ΎϫΪόΑ


     P
 ϯέΪϗ ΍άϫ ϥ΄Α ‫ ﺗﻤﺎﻣﺎ‬ΖόϨΘϗ΍ Ϊϗϭ ήϜϔϣϭ ΐϳΩ΃ϭ ΐΗΎϛϭ ϒϟΆϣϭ ϰϣϼγ· Δϴϋ΍Ϊϛ ϰϓΪϫϭ eU
 ϢΛˬϰϣϼγϹ΍ ΰϛήϤϟΎΑϯΪΠδϤΑ ήϴϐλ ΡΎϨΟϰϓζϴϋ΃ Ύϧ΃ϭ ϦϴΤϟ΍ ΍άϫ άϨϣϭ .«‫ ﺑﻪ‬ΖϴοέϭR
   ϞϤόϟ΍ϰϓϰΗΪΣϭ ϕήϏ΃ΎϤ΋΍ΩΖϨϛϭνήϤϟ΍ΪΘη΍ΎϣΪϨϋϚϟΫΪόΑϰΘϘηϰϟ·ΖϠϘΘϧ΍

 ˯ΎϴηϷ΍ ϩάϫ ‫ ﻣﻊ‬ϙΎΒΘηϻ΍ϰϓϰΘϗϭ ϊϴο΃ ϻϭ ΪδΣϭ΃ ‫ ﺣﻘﺪ‬ϞϜϟϯήϬυϰτϋ΃ ϥ΃ ΕΩϮόΗϭ
 ΖϧΎϛϭ ϩ˯΍έϭ ϯϭΪΟ ‫ ﻻ‬Ύϣ ϰϓ ϰΘϗΎρ ΩΪΑ΃ ‫ ﺣﺘﻰ ﻻ‬ΎϬΑΎΤλ΃ ΐϨΠΗ΃ϭ ΎϬΒϨΠΗ΃ ϥ΃ Ϟπϓ΃ϭ
 ΓϮϘϟΎΑϭ ‫ ﺑﻔﻀﻞ ﷲ‬ΎϤ΋΍Ω ΖϧΎϛϭ ϰΗΎϴΣ ϰϓ Ε΍έΎμΘϧ΍ Ϣϫ΃ ϰϫ ϰδϔϧ ϰϠϋ ϰΗ΍έΎμΘϧ΍
                  ϰϘϳήρ ‫ ﺑﻪ‬έϮϧϯάϟ΍ έϮϨϟ΍ϭ ΓήϴμΒϟΎΑϭ ΎϬΑϰϧΪϣ΃ϰΘϟ΍

 ΎϴϧΪϟ΍ϢϴόϧϰϨϣΏήϘϟ΍ϥ΃ϥέϮμΗ˯ΎδϨϟ΍ϥϷϞΘϘϠϟΓήϣϞϛϰϓΎοήόϣΐΤϟ΍ϥΎϛϚϟάϟϭ
 ϢϟϥΈϓˬήϤόϟ΍ήϴμϗϪΘόϴΒρϰϓΐΤϟ΍ϥ΄ΑΖϨϘϳ΃ϭˬΓήΧϵ΍ϢϴόϧϰϫϰΘϳΎϏϥ΄ΑϥήϜϔϳϢϟϭ
 ΖϔθΘϛ΍ϭˬΕ΍ϮϬθϟ΍ϰϓΪϫΰϟ΍ϭϦδϟ΍ϰϓϦότϟΎΑϰϬΘϨϳϮϬϓϚΑϮΒΤϣΪϴΑϭ΃ϙΪϴΑϪΘϨϳ
 Ύϣ΍Ϋ·ΔλΎΧϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγͿΎΑϰΘϗϼϋϮϫήϤόϟ΍ϞϳϮρϰϗΎΒϟ΍ΪϴΣϮϟ΍ΐΤϟ΍ϥ΃ ˱Ύπϳ΃
 ୯ ϰϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ αΎϨϠϟ ϰΒΣ ϥΈϓ Ϛϟάϟϭ ˬβΤΗ ϝΎόϓ΃ ϰϓ Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ ΖϤΟήΗ
                                        ˱Ύπϳ΃

 ϪϴϠϋ୯ϰϠλϰΒϨϟ΍ϦϴΑϥΎϛϯάϟ΍ϞΜϣέΩΎϨϟ΍ΐΤϟ΍ΪΟ΃ϥ΃ϥϵ΍ΐόμϟ΍ϦϣϪϧ΃Ζϓήϋϭ
 ϞϜΑ ΎϫήϤϋϭ ΎϬΘΤλϭ ΎϬϟΎϣϭ ΎϬδϔϧ ϪΘτϋ΃ ϰΘϟ΍ ΎϬϨϋ ୯ ϰοέ ΔΠϳΪΧ ΓΪϴδϟ΍ϭ ϢϠγϭ
 ϥΎϛΎϳ΃ˬϑΪϬϟ΍ϰϓϪόϣϰϨϔϳΎμΨηϥΎδϧϹ΍ΪΠϳΎϣ΍έΩΎϧϞΑΓέΩΎϧΝΫΎϤϧϩάϫϭˬΓΩΎόγ
 ΎϬϧ΃ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϠϜθϣ ϥ· ϢΛ ΐΤϟ΍ ΍άϫ ΩϭΪΣ Ζϓήϋϭ ΔϘϴϤϋϭ ΔϠϳϮρ ΎγϭέΩ ΖϴϘϠΗ ΪϘϓ

                    50
 ˬϥΎδϧϹ΍ ϚϠϤϳ Ύϣ ϰϠϏ΃ ΍άϫϭ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϪϤγ΍ ˯ϰθϟ΍ ΍άϫ ΍ΪΟ ΎϴϟΎϏ ΎΌϴη ϚϨϣ ϑΰϨΘδΗ
 ωΎϴο Ϯϫ ϝΎϐθϧϻ΍ ΍άϫ ϥΈϓ ήϬδΗϭ ϞϐθϨΗϭ ΐΤΗ ϦϴΣϭ ˬΔΘΤΒϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϪϧϷ
           ϚϠϤϧΎϣϰϠϏ΃ΎϨϣϊϴπϳϭΏϮΒΤϤϟ΍ϰϓάΌϨϴΣ΢ΒμΗϚΘϤϫϥϷΔϤϬϟ΍

 ϥ΃έΎΒΘϋΎΑϩήϛ΃ΎϣϞϤΤΗ΃ϭΐΣ΃ΎϣϡϭΎϗ΃ϥ΃ϮϫΓΎϴΤϟ΍ϰϓΔψΤϠϟ΍ϚϠΗάϨϣϰΒϫάϣϞυϭ
 ϯάϟ΍ϭ ω΍ΪΧ ϮϬϓ ϯϮϬϟ΍ϭ ΐΤϟ΍ Ύϣ΃ ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ୯ ΐΣ Ϯϫ ϰϗΎΒϟ΍ ϰϘϴϘΤϟ΍ ΐΤϟ΍
 ϢϟΎόϟ΍ϰϠϋήϴΒϛϞϜθΑΔϳΩΎϤϟ΍Ζϐρϥϵ΍ϦϜϟϭϞϐθϨϳϭήϬδϳ΍ΪϴΟϚϟΫϑήόϳΏήΟ
 ΩϼΑϰϟ·ΖϟϮΤΗΎϬϧ΃ϻ·ΓέΎπΤϟ΍ϭέϮϨϟ΍Ϣλ΍ϮϋϙέϮϳϮϴϧϭϥΪϨϟϭβϳέΎΑϥ΃ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠόϓ
 Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϫϟϭ ΝϭΰΘϣ ϞΟήϟΎϓ ˬϦϳϭήϴϬϟ΍ϭ Ε΍έΪΨϤϟ΍ϭ Ϋϭάθϟ΍ϭ ΔϠΤϨϤϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍
 ΓΎϴΣ ϰϠϋ ΔόΘϤϟ΍ϭ ΓάϠϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ήτϴγ ΪϘϓ ˬϖϴθϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΎϬϟ ϪΘΟϭίϭ ΔϘϴθϋ
 ϮϤδϟ΍ϭ ϰϗήϟ΍ Ϧϣ ϢϬΗΎϴΣ ΖϟϮΤΗϭ ϯΩϭήϘϟ΍ ϕϼΧϷ΍ Ϧϣ ΎϋϮϧ ϢϬΗΎϴΣ ΖΤΒλ΃ϭ αΎϨϟ΍
                                  έϮΠϔϟ΍ϭϝϼΤϧϻ΍ϰϟ·

 ϝϮϗ΃ϭϰϧΎϴϨΑϭϰΤϣϼϣϰϟ·ήψϨϟ΍ϰϓϖϗΩ΃ϭΓ΁ήϤϟ΍ϰϓϰδϔϧϰϟ·ήψϧ΃ΖϨϛ΍ήϴΧ΃ϭ
 ϝϭϷ΍ ΐΤϟ΍ Ϟθϓ ΪϘϟ ˮϰΗΎϴΣ ϰϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ν΍ϭΰϟ΍ϭ ΐΤϟ΍ ΕΎϗϼϋ ϞθϔΗ ΎϤ΋΍Ω ΍ΫΎϤϟ
 Ϟϫϝ˯ΎδΗ΃ΎϨϫϭˬΔϴΒμϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϡΎϣ΃ϰϔόοΐΒδΑήϴϐλΎϧ΃ϭϩΪϬϣϰϓ «‫»ﻋﺪﻳﻠﺔ‬
 Ϟπϓ΃ ΖϨϛ Ϣόϧ ΔΑΎΟϹ΍ ΪΟ΍ϭ ˬΐΤϟ΍ ϰϠϋ ϦϳΪϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ Ϟπϓ΃ ΎϤ΋΍Ω ΖϨϛ ϰϧϷ                                            PT
 ΎϤ΋΍ΩΖϨϛϯάϟ΍ϑΪϬϟ΍Ϯϫ΍άϫϭϰϗΎΒϟ΍Ϯϫ΍άϬϓϰδϔϧϭϰΘΣ΍έϰϠϋϰΘΣϦϳΪϟ΍ϭϢϠόϟ΍
 ϰϣΎδϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϚϟΫ ϞϴΒγ ϰϓ ϝάΒΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϴΤπΘϟ΍ϭ ΐϗ΍Ϯόϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ Ϫϴϟ· ϰόγ΃
                                    EG       Y
                                          ϞϴΒϨϟ΍ϭ
                                   R
 ϦϴΘϠϜθϣ ϯΪϟ ϥϷ ϥΎΗ΍έϭάόϣ ΎϤϫ ΎϤΑέϭ ϦϴΘΠϳΰϟ΍ ϰϓ ΖϠθϓϭ ϦϴΗήϣ ΖΟϭΰΗ ΪϘϟϭ                             TA
 ήϣ΃Ύπϳ΃ϙΎϨϫϒϟΆϤϟ΍ϭήϜϔϤϟ΍ϭϰϣϼϋϹ΍ϭϑϮδϠϴϔϟ΍ϭΐΗΎϜϟ΍ϭΐϴΒτϟ΍Δϟ΄δϣΐϧΎΠΒϓ
 ςτΧ΃ Ϣϟ ˬϰΗΎϴΣ ϰϓ ˯ϰη ϞϜϟ ςτΧ΃ ϯάϟ΍ ϰϨϧ΃ Ϯϫϭ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ ΔϠϜθϣ ΢Βλ΃


                           S
    ϊϴϤΠϠϟΔϟΎγέϞϤΣ΃ΖΤΒλ΃ϞόϔϟΎΑΔϟΎγέΐΣΎλϡΎϳϷ΍ϦϣϡϮϳϰϓ΢Βλ΄γϰϨϧ΃
                  E KO
       M
     P BY
R eU
                    51
 ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍«
      ௌΎϳϧΩϰϓΡ΍ϭγϰΗϼΣέΓέηϋΔϳΩΎΣϟ΍ϪϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
            ͉
 ΔϧΎϴλ Ϯϫ ΎϧΪϨϋ ϑήθϟΎϓ ˱ ΍ΪΟ ϖϴο ϡϮϬϔϤΑ Δϴϗήθϟ΍ ΎϧΩϼΑ ϰϓ ϑήθϟ΍ ϢϬϔϧ ΎϨϟίΎϣ ■
 ΎϬϧϷ Γήϋ΍Ω βϳέΎΒϓ ϯϮΘδϤϟ΍ βϔϨΑ ΏϮόθϟ΍ ϰϠϋ ϢϜΤϧ ϥ΃ ϝϭΎΤϧϭ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍
 ϰϫ ϥΪϨϟϭ ϢϫέϮόη ΍ϮϟΎρ΃ ϝΎΟήϟ΍ ϥϷ ΕέΎϬϧ΍ ΍ήΘϠΠϧ·ϭ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϰϓ ΕϼΒϘϟ΍ ϝΩΎΒΘΗ
 ϞϤόϟ΍ϑήηΔϤϠϜϟ΍ϑήηϮϬϓ΍άϫϦϣήΒϛ΃ϑήθϟ΍ϥ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϦϜϟϭϰδϨΠϟ΍Ϋϭάθϟ΍
                                      ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ

                                          ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ

 Ϧϋ ΚΤΒϳ ήΧϵ΍ ϒμϨϟ΍ϭ Ϫ΋ΎΗ ϩήϤϋ ϒμϧ ήϤόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ άΧ΃ ϦϴϘϴϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍                                              PT
 ΦϳέΎΘϟ΍ϰϓϪϓϼγ΃ϞόϓΎϤϠΜϣˬςϘϓϭήϜϔϳϞυϭΔϘϠϐϣΓήΠΣϞΧ΍Ωϝΰόϧ΍ϞϫϪϘϴϘΤϟ΍
 ΍άϫ ϰϓ ΔϘϴϘΤϟΎϓ ˭ϻ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ ˮϮγϭέ ϙΎΟ ϥΎΟ ϭ΃ ˬϼΜϣ ϰϟ΍ΰϐϟ΍ ΪϣΎΣϮΑ΃ ϡΎϣϹ΍ ΪϴόΒϟ΍
                                     EG
 ΔΑήΠΘϟ΍ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ΩήΠϤϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϯϫ Ύϣ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍
                                             Y
                                         ΓΪϫΎθϤϟ΍ϭ
                             TA      R
 ζΣϮϟ΍ ϰϓ ˱ ϼΜϤΘϣ ϞόϔϟΎΑ ήϬυ ϝΎΟΪϟ΍ ΦϴδϤϟ΍ ϥ΃ Γήϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϊϛ΃ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ
 ΎϬϠΘΣ΍ϭ ϻ· ΔϟϭΩ ϙήΘϳ Ϣϟϭ ϪϘϳήρ ϰϓ βΑΎϴϟ΍ϭ ήπΧϷ΍ Ϟϛ΃ ϯάϟ΍ϭ ΔϤϟϮόϟΎΑ ϰϤδϤϟ΍


                            S
 ΎϤ΋΍Ω Ϫδϔϧ ΙΪΤϳ ϥΎϛϭ ΔϤϟϮόϟ΍ ωήΘΨϣ ήϴΒϜϟ΍ ϥΎτϴθϟ΍ ϙϼϣ΃ ϰϟ· ΎϬϤο ϭ΃ ΎϳΩΎμΘϗ΍                    KO
      ˮςϘϓΐΘϜϟ΍ΕΎΤϔλϦϣϪϓήϋ΃Ύϣϑήϋ΃ϥ΃΢μϳϞϫϒϴΨϤϟ΍ήμόϟ΍΍άϫϞΜϣϰϓ
        M           E
 ϰϓϪϟΖτϘΘϟ΍έϮμϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϰϟ·ήψϨϳϮϫϭˬΩϮϤΤϣϰϔτμϣήϴΒϜϟ΍ήϜϔϤϟ΍ΙΪΤΗ
      BY
 ΎϬϨϋ ˯ϰη Ϟϛ ήϛάΗ΃ ΖϟίΎϣ ϰϨϧ΄Α ϡΰΟ΃ ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ϻ ϝΎϗϭ ˬΎϬΑέΎϐϣϭ νέϷ΍ ϕέΎθϣ
 ΩϼΑϦϴΑϞϘϨΗ΃ ˱ΎϣΎϋ ˽˹ϦϣήΜϛ΃ΖϗήϐΘγΎϓϯήϤϋϦϣήϴΒϛΐϴμϧϰϠϋΖϠμΣΎϬϧ΃ϢϏέ


     P
 ˬϰΑήόϟ΍ ϦρϮϟ΍ϭ ήμϣ ϞΧ΍Ω ϰϟ ˱ΎΣΎΘϣ ϥΎϛ Ύϣ ϰϠϋ ΖϓήόΗ ϥ΃ ΪόΑ ΪϳΪΠϟ΍ Ϧϋ ˱ΎΜΤΑ ୯ eU
     ΎϨϫΎϬϳϭέ΄γϰΘϟ΍ϰϫϭϰΗΎϴΣϭϯήϜϓϰϓϝϮΤΘϟ΍ρΎϘϧΖϧΎϛΕϼΣήϟ΍ϩάϫϰϓϭRϰΘΣϭ ϯΪϟϮϣ άϨϣ ϰΗΎϴΣ ϰϓ ˯ΎϴηϷ΍ Ϣϫ΃ Ϧϣ ήϔδϟ΍ϭ ΔϠΣήϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϣΪϨϋ ΖϧΎϛ Δϳ΍ΪΒϟ΍
 ϰϓ ήΜϛϷ΍ ΕΎΟέΪϟ΍ ΐΣΎλϭ ΢ΟΎϨϟ΍ ϥ· ϰΗϮΧϷϭ ϰϟ ϝϮϘϳ ϰΑ΃ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ ήϛάΗ΃ ϥϵ΍
 ϞϴΨΗ΃ϭΔϠΣήϟΎΑϢϠΣ΃ϰϣΎϳ΃ζϴϋ΃ΖϨϛΔϳήϴΨϟ΍ήρΎϨϘϟ΍ϰϟ·ΔϠΣήΑϰψΤϴγΔγέΪϤϟ΍
 ΐϛ΍ήϤϟ΍ϊϨλ΃ΖϨϛϚϟάϟϭˬΎϬϨϣΪ΋ΎϋΎϧ΃ϭϰόϣϪϠϤΣ΃ϥ΃ϦϜϤϳΎϣϭΎϬϴϓϩ΍έ΃ϥ΃ϦϜϤϳΎϣ
 ϖϴϘΤΗϦϣΪΑϻϪϧ΃ήϐμϟ΍άϨϣΕΩϮόΗΎϤϛϭΪϨϬϠϟΎϫήϬυϰϠϋΕήϓ΄γϰϨϧ΃ϞϴΨΗ΃ϭϕέϮϟ΍
                      Ϧϣΰϟ΍ϝΎρΎϤϬϣϭΔΒόλΖϧΎϛΎϤϬϣϰϣϼΣ΃

 ΎϤϟΎρϯάϟ΍ϢϠΤϟ΍ϮϫϭϩήϫΎϘϟ΍ϰϟ·ΎϴϘϳήϓ΃ΏϮϨΟϦϣϡ΍ΪϗϷ΍ϰϠϋήϴδϟ΍ϥΎϛϮϟϰΘΣ
 ϦϤοϰϨϧ΃ΖϤϠϋϭˬϒγϮϴϟ΍ίϭέϰϓΎϴϔΤλΖΤΒλ΃ϦϴΣϖϘΤΗΪϗϭΔϟϮϔτϟ΍άϨϣϰϧΩϭ΍έ
 ˺̂˿˻ ϡΎϋ -˱ ϴϟΎΣ Ύϴϧ΍ΰϨΗ -ΎϘϴϧΎΠϨΗ ϰϓ ϰϘϳήϓ΃ ϯϮϴγ΁ ήϤΗΆϣ έϮπΤϟ ήϓΎδϤϟ΍ ΪϓϮϟ΍
        Ύ
       ΔΣήϔϟ΍ϦϣϰϋϮϟ΍ϦϋΐϴϏ΃ϥ΃ΕΪϛΪϓϮϟ΍ϦϤοϯέΎϴΘΧ΍ήΒΨΑΖϤϠϋΎϣΪϨϋϭ

 ϦϣΔϋϮϤΠϤΑϊΘϤΗ΄γϭ΃ϡϮΠϧβϤΧϕΪϨϓϞϳΰϧ΢Βλ΄γϰϧϷήϔδϟΎΑϰΗΩΎόγϦϜΗϢϟ
 ΔϠΣέ Ϧϣ ΎϤϬϣϭ ΍ήϴΒϛ ΍˯ΰΟ ϖϘΣ΄γ ΍ήϴΧ΃ ϰϨϧϷ ϰΗΩΎόγ ΖϧΎϛ ϦϜϟϭ ϕϮδΘϟ΍ϭ ΢δϔϟ΍
 ϭ΃ Δϔ΋΍ί ΓέΎπΣ ϭ΃ ΔϳήθΑ ΎϬδϧΪΗ Ϣϟ ϰΘϟ΍ ωΎϘΒϟ΍ ήΜϛ΃ Ϧϣ ϦϴϘϴϟ΍ϭ ϥΎϤϳϹ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍
                          ΔόϴΒτϟ΍ϭ˯΍ήΤμϟ΍ϭΕΎΑΎϐϟ΍ϦϣΔϤϟϮϋ


                    52
 ϰϟήϬυ΃ϰΗΎϴΣϰϓϒϗϮϣϑήρ΃ΙΪΣϭήϔδϟ΍Ε΍ήϴη΄ΗΝ΍ήΨΘγϻΖϬΟϮΗέϮϔϟ΍ϰϠϋϭ
 ϯήϔγ ΍ϮϠϗήϋϭ ήϔδϟ΍ ΢ϳέΎμΗ Ν΍ήΨΘγ΍ ϰϓ ΕΎΑϮόμϟ΍ ϰϨΘϠΑΎϗ ΎϣΪϨϋ φΤϟ΍ ˯Ϯγ ϯΪϣ
 ωϮϨϤϣϰϤγ΍βϔϧϞϤΤϳ ˱ΎϳήϜδϋ ˱ΎτΑΎοϙΎϨϫϥ΃ΐΒδϟ΍ϥ΃ΖϔθΘϛ΍ϭΓήϴΜϛϕήτΑ
 ΕΎϳήΤΗϭ ΚΤΑ ϰϟ· ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϡΎϳ΃ ΝΎΘΤϳ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϥΎϛϭ ΕΎτϠδϟ΍ ήϣ΄Α ήϔδϟ΍ Ϧϣ
 ϩάϫϰϓ΍ήϴΜϛΖϴϨϤΗϢϛϭήϔδϟ΍ϦϣωϮϨϤϤϟ΍κΨθϟ΍΍άϫΖδϟϰϨϧ΃ϰϟ·΍ϮϠλϮΘϳϰΘΣ
                       ϡΎψϨϟ΍ϭ΃ϰϤγ΍ϦϴΌϴθϟ΍ΪΣ΃ήϴϏ΃ϥ΃ϡΎϳϷ΍

 ΔϬΟ΍ϮϤϟΎϬΟΎΘΣ΃ϰΘϟ΍ΔΒόμϟ΍ΔϠϤόϟ΍ϰϓ ΢θΑΖΌΟϮϓ΢ϳέΎμΘϟ΍ΔϠϜθϣΖϠΣΎϣΪϨϋϭ
 Γήθϋ ϰϠϋ Ϊϳΰϳ ϝΎϤϟ΍ Ϧϣ ˱ΎϐϠΒϣ ϦϜϳ Ϣϟ ϮϬϓ ϰΗήϛ΍Ϋ ϰϨΘϔόγ΃ ϥ·ϭ ΔϠΣήϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ
 ϰϨΗήϤϏϭ ΕήϓΎγϭ ΎϬϴϠϋ ΐϠϐΗ΃ ϥ΃ ΖότΘγ΍ ϰϨϧ΃ ϻ· ΕΎΑϮόμϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ϢϏέϭ ΕΎϬϴϨΟ
 Ζόοϭ ϥ· Ύϣϭ ήϔδϟ΍ ϞΒϗ ΎϬΘϓΩΎλ ϰΘϟ΍ ΐϋΎΘϤϟ΍ Ϟϛ ϰδϧ΃ ϰϨΘϠόΟ ΔΟέΪϟ ΓΩΎόδϟ΍
    ΎϴϘϳήϓ΃έ΍ήγ΃ϦϋΐϴϘϨΘϟ΍Ϫϴϟ·ϮΒλ΃ΎϣϖϘΣϷΖϘϠτϧ΍ϰΘΣΎϴϘϳήϓ΃ϰϓϰϣΪϗ

 ϞΒΟ ΕΪόλ «ΎϘϴϧΎΠϨΗ» ϰϓϭ ϕΪϨϔϟ΍ ϞΧ΍Ω ΓΪΣ΍ϭ ΔϘϴϗΩ Ϯϟϭ αϮϠΠϟ΍ ϖρ΃ ϢϠϓ
 ΎϫΪΠΗΝϮϠΜϟ΍ϰΘΤϓϡΎόϟ΍ϝϮμϓϊϴϤΟϪϴϓήϓ΍ϮΘΗϯάϟ΍ΐϳήϐϟ΍ϞΒΠϟ΍ϚϟΫ» ϭέΎΠϨϤϴϠϛ»
 ΪΣϰϓϞΒΠϟ΍΍άϬϓˬϚϠΑΎϘΗϰΘϟ΍ΕΎΗΎΒϨϟ΍ω΍Ϯϧ΃ήϴϐΘΗΎϴΠϳέΪΗΕΪόλΎϤϠϛϭϞΒΠϟ΍΍άϫϕϮϓ
 ϢϜΑϼϤΤϣϥϮϛ΃ϥ΃ϰΗΩϮϋΪϨϋΐΠϳϰϨϧ΃βϧ΃ϢϟϭˬΔό΋΍ήϟ΍ΔόϴΒτϟ΍ϦϣΎϔΤΘϣϞΜϤϳϪΗ΍Ϋ                                              PT
             ϚϟΫΪόΑΙΪΣΎϣ΍άϫϭΏΎθϋϷ΍ϭΓέΩΎϨϟ΍ΔόϴΒτϟ΍έϮΨμϟ΍Ϧϣ                                             Y
 ΪϘϓ ήϤΗΆϤϟ΍ ΩΎϘόϧ΍ ΓήΘϓ ˯ΎϨΛ΃ ΕΎϬϴϨΠϟ΍ Ϧϣ ΎϤϴϠϣ ϑήλ΃ Ϣϟ ϰϨϧϷ ΓήϴΒϛ ϰΗΩΎόγ ΖϧΎϛϭ


                                     EG
 ΪόΘγ΍ϭ ήϤΗΆϤϟ΍ ϰϬΘϧ΍ ϥ· Ύϣϭ ΏήθϤϟ΍ϭ Ϟϛ΄Ϥϟ΍ϭ ΔϣΎϗϹ΍ ϒϳέΎμϣ ϞϜΑ ήϤΗΆϤϟ΍ ϞϔϜΗ                                    R
 ..«‫ﻼﻣﺔ‬δϟΎΑ ήμϣ ϰϟ· ϥϮόΟήΗ» ϢϬϟ ϝϮϗ΃ ϰΑ ΍ϮΌΟϮϓ ϰΘΣ ήμϣ ϰϟ· ΓΩϮόϠϟ ϊϴϤΠϟ΍                             TA
 ζϣ Ζϧ΃ Ϫϴϟ» ˬϰϘϳήϓϷ΍ ϯϮϴγϵ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ ήϴΗήϜγ ϥΎϛ ϯάϟ΍ ˬϰϋΎΒδϟ΍ ϒγϮϳ Υήλϭ
 ϰϠϋ ϰθϣ ΡϭέΎϫ Ύϧ΃ ϩέΎϴτϟΎΑ ζϣ ϦϜϟ ϊΟ΍έ ϻ» ‫«.. ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ‬Ϫϳ· ϻϭ ΎϧΎόϣ ϊΟ΍έ


                            S
 ϻϰϨϧ΃ϦϣΪϛ΄ΗΎϣΪϨϋΐΠόΗϪϨϜϟϭϪόϣϊϴϤΠϟ΍ϚΤοϭˬ˱ΎϜΤοϭ˱ΎΣ΍ΰϣΎϫήΒΘϋ΍ϭˬ«ϰϠΟέ                    KO
           ΎϬόϴο΃ϦϠϓήϤόϟ΍ΔλήϓϩάϫϪϟΖϠϗϰϨϜϟϭ «‫ﺖ‬ϨϨΠΗ΍Ζϧ΃»ϝΎϘϓΡΰϣ΃
        M           E
 Ϫϴϟ· ΐϫΫ΃ ϥΎϜϣ Ϟϛ ϰϓ ήϳΪϘΗϭ ΓϭΎϔΤΑ ΖϠΑϮϗ ϰϨϧ΃ ήϛάΗ΃ϭ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ΏϮϨΟ ϰϟ· ΖϬΠΗ΍
 ΔϠΠϣ ϥ΃ ΢πΗ΍ ΪϘϓ ϰΗΎΑΎΘϜΑ ϦϴΒΠόϤϟ΍ϭ ϰ΋΍ήϗ Ϧϣ ϢϬϧ΄Α ϥϮϟϮϘϳ ΍ΪΟ ΍ήϴΒϛ ΍ΩΪϋ ΖϠΑΎϗϭ      BY
 ϦϣΎϬΑΖΟήΧϰΘϟ΍ΕΎϬϴϨΠϟ΍ΖϠυ΍άϬϟϭϢϬϨϴΑ΍ήϴΒϛΎΟ΍ϭέϰϘϠΗϭϢϬϴϟ·ϞμΗήϴΨϟ΍ΡΎΒλ


     P
 Ϣ΋ϻϭ ϰϟ ΍ϮϣΎϗ΃ Ϧϳάϟ΍ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ϰϓ ˯΍ήϘϟ΍ ϡήϜϟ ΍άϫϭ ΎϤϴϠϣ κϘϨΗ Ϣϟ ϰϫ ΎϤϛ ήμϣ eU
                               ϰϟϮλϮΑϻΎϔΘΣ΍΢΋ΎΑάϟ΍΍ϭήΤϧϭRήϬη΃ ΔΛϼΛ Ζθϋ ϙΎϨϫϭ ε΍ήΣϷ΍ ϰϟ· ΎϬϨϣϭ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ΏϮϨΟ ϰϓ «‫ »ﺟﻮﺑﺎ‬ϰϟ· ΖϠλϭϭ
 ΎϣΎϤΗΓ΍ήϋΎϬϠϫ΃ζϴόϳϰΘϟ΍ «ϡΎϴϧϡΎϴϧ»ϭ΃ «‫»ﻧﻢ ﻧﻢ‬ΔϠϴΒϗ˯ΎϨΑ΃ϦϴΑϰΗΎϴΣϡΎϳ΃Ϟπϓ΃Ϧϣ
 έΎϤόΘγϻ΍ ϊϣ ϪϠϣΎόΘϟ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ΪϴΠϳ ϥΎϛϭ ΔϠϴΒϘϟ΍ Ϣϴϋί ϰϨϓΎπΘγ΍ ΕϮΗ Δϗέϭ Ϧϣ ϻ·
 ϰϓϥϮϨϜδϳΓΪϴγϦϴδϤΧϦϣΎΟϭΰΘϣϥΎϛϪϧ΃ΔόΟΎϔϟ΍ϭΔΛέΎϜϟ΍ϞΑΐϳήϐϟ΍ϭˬϯΰϴϠΠϧϹ΍
 ΍άϫ Ϧϣ ΐϋήϟ΍ ϰϨΑΎλ΃ έϮϔϟ΍ ϰϠϋϭ ϪΗΎϨΑ Ϧϣ ΎόΑέ΃ ΝϭΰΗ΃ ϥ΃ ϰϠϋ νήϋϭ ΓέϭΎΠΘϣ ϡΎϴΧ
 ϦϨΠΘΗΖϧΎϛϯΩ»ήμϣϰϓΔϴϣΎγϰΘΟϭΰϟϝϮϗ΄γ΍ΫΎϣϪϨϣΝϭήΨϟ΍ϊτΘγ΃Ϣϟϭϕί΄Ϥϟ΍
                                         ..»ϰϨϠΘϘΗϭ

 ήϴϏϭϞϤόϳϻϢϫΪϨϋϞΟήϟ΍ϥ΃ϰϟΪϛ΃ϭϡϼϜϟ΍΍άϫϰϨϣϊϤγΎϣΪϨϋΔϠϴΒϘϟ΍ϢϴϋίϚΤπϓ
 ΖϧΎϛϭϪϴϠϋϕΎϔϧϹ΍ϭϞϤόϟΎΑϡϮϘΗϰΘϟ΍Γ΃ήϤϟ΍ϦϜϟϭΔΟϭΰϟ΍ϭ΃ϝΰϨϤϟ΍ϰϠϋϕΎϔϧϹΎΑϡΰϠϣ
 ΖΤΗαϮϠΠϟ΍ϰϠϋϩέϭΩήμΘϘϳΔϠϴΒϘϟ΍ϩάϫϰϓϞΟήϟ΍ϰϨϴόΑΖϳ΃έϦϴΣΔϐϟΎΑϰΘθϫΩ
 Ύϣ ˱ΎΒϳήϏ ϦϜϳ Ϣϟϭ ϪΗΎΒϠτΘϣ Ϟϛ ήϴϓϮΘϟ ϦϠϤόϳ ϩ΅Ύδϧ ΎϤϨϴΑ Ώήθϳϭ Ϟϛ΄ϳϭ ϦΧΪϴϟ ΓήΠη
 Ϧϣ ΪΠΗ ϰϜϟ ΎϬϴϠϋ ΝϭΰΘϳ ϥ΃ ΎϬΟϭί Ϧϣ ΐϠτΗ ϰΘϟ΍ ϰϫ Γ΃ήϤϟ΍ ϥ΄Α ϪΗΪϫΎηϭ ϪΘόϤγ
 ϥϭΩΔόΟΎπϤϟΎϓήϴΒϛϞϜθΑΔϠϴΒϘϟ΍ϩάϫϰϓήθΘϨϣβϨΠϟ΍ϥ΃ΎϤϛϞϤόϟ΍ϰϓΎϫΪϋΎδϳ
 ΔϤϜΤϣ ϡΎϣ΃ ΎϬϘϴθϋϭ ϰϫ ϡΪϘΗ ΖϠϤΣ ΍ΫΈϓ ΓΎΘϔϟ΍ ϞϤΤΗ ϻ΃ ρήθΑ ϦϜϟϭ ΔΣΎΒϣ Ν΍ϭί
                     ΎϫΪόΑϦϣΎϬ΋ΎϨΑϷϭΎϬϟέΎόϟ΍ϭΔΤϴπϔϟ΍ϥϮϜΗϭΔϠϴΒϘϟ΍


                    53
 ϰϠϋ ϞϫΆϣ Ϯϫϭ ϰΤϴδϤϟ΍ ήθΒϤϟ΍ ϰΗ΄ϳ ΚϴΣ ΔϳήϴθΒΘϟ΍ ΕϼϤΤϟ΍ ΕΪϫΎη ϰϨϧ΃ ΎϤϛ
 ΎϳήθΑ ΎΒϴΒρ ϥϮϜϳ ΐϟΎϐϟ΍ ϰϔϓ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ΕΎϣΎϤΘϫ΍ ΏάΠϟ ϰμΨθϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍
 Δϋ΍έΰϟ΍ ϰϓ ϢϫΪϋΎδϳϭ ΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ϭ ήθΒϟ΍ Νϼϋ ϊϴτΘδϴϓ Δϋ΍έΰϟ΍ ϰϓ ΍ήϴΒΧϭ ΎϳήτϴΑϭ
 Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ Ϧϣ ˯ϻΆϫ ΏάΟ ϪϴϠϋ ϞϬδϟ΍ Ϧϣ ΢Βμϳϭ ϢϬΘϘΛ ΐδϜϳ ϥ΃ ϞΟ΃ Ϧϣ ϚϟΫ Ϟϛϭ
 ΩΪόΘϟ ϡϼγϹ΍ ϞΒϘΗϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ξϓήΗ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϰϟ· Δϴ΋΍ΪΒϟ΍
 ϒϟ΃ϥΎϤϴϠγϭΓΪϴγΔ΋ΎϣϦϣΝϭΰΘϳϥ΃Ωϭ΍ΪϟϦϜϤϳϒϴϛήθΒϤϠϟ΍ϮϟΎϗΓήϣΕ΍ΫϭˬΕΎΟϭΰϟ΍
 ˯ΎϨΑ΃ϭήθΒϤϟ΍ϦϴΑΔϴϨϳΩ ΓήοΎΤϣΕήπΣϭˬςϘϓΓΪΣ΍ϭΓ΃ήϣ΍ΝϭΰΘϧϥ΃ΎϧΪϳήΗΖϧ΃ϭΓΪϴγ
 ˬϰϧΰϟ΍ϭ Δϗήδϟ΍ Ϧϋ ΪόΘΒϧ ϥ΄Α Ύϧήϣ΃ Ώήϟ΍ ϥ· ϝϮϘϳ ϥΎϜϓ ϪϨϳΩ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ νήόϳ ΔϠϴΒϘϟ΍
 ΎϨΗ΍ϭήΛϭαϮϨΑϷ΍΍ϮϗήγΪϘϓϥϮϴϘϴϘΤϟ΍ιϮμϠϟ΍ϢϫΰϴϠΠϧϹ΍ˬΔϠϴΒϘϟ΍ϝΎΟέΪΣ΃ϝΎϗϦϜϟϭ
 ΪΟϮϳϻϭΓ΍ήϋϦΤϨϓΎϨϛήΗ΍ϭϢϬΤμϧ΍ϭΐϫΫ΍ϢϫΩϼΑϰϟ·ΐϛ΍ήϤϟ΍ϰϠϋΎϫϮϠϤΣϭΎϨϤΟΎϨϣϭ
             ϢϬΘθϴόϣΔρΎδΑϢϏέ˯ΎϴϛΫ΃΍ϮϧΎϛˬΕϮΗΔϗέϭήϴϏΎϧήΘδϳΎϣΎϨϴϠϋ

 ΖϗήϐΘγ΍ΪϘϓϰΗΎϴΣϰϓΎϬΘϴπϗϰΘϟ΍ΕϼΣήϟ΍ϝϮρ΃ϰϫϯήΒϜϟ΍˯΍ήΤμϟΎΑϰΘϠΣέΖϧΎϛ
 ́˾˰ϟ΍ϕϮϓΎϫήϤϋΓΪϴγΎϬϴϓΖϠΑΎϗϰΘϟ΍ «ϕέ΍Ϯτϟ΍»ΔϠϴΒϘΑΎϬϟϼΧΖϴϘΘϟ΍ΓΪϳΪϋ΍έϮϬη
 ΍ϮϧΎϛ ΎόϴϤΟ ϢϬϧ΃ ϻ· Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ήϴΒϛ ˯ΰΟ ϰϟ· Ϟμϳ Ϣϟ ϡϼγϹ΍ ϥ΃ ϢϏέϭ ΎϣΎϋ
 ϥϮόϓήϳΕϮϤϟ΍ϢϬϴΗ΄ϳϦϴΣϢϬϧ΃ΐϳήϐϟ΍ϦϣϦϜϟϭˬϥϮϴϨΛϭϢϬϧ΃ϢϏέˬ˱ϼϣΎϛϥ΁ήϘϟ΍ϥϮψϔΤϳ
                    έΎϬϘϟ΍ΪΣ΍Ϯϟ΍ϖϟΎΨϟ΍ϰϟ·ΓέΎη·ϭΎϧΎόϣ·΍ΪΣ΍ϭΎόΒλ·                                              PT
 Ύϣ ΍άϫϭ ΕΎΟήΒΘϣ ˯ΎδϨϟ΍ϭ «ϥϮϤΜϠϣ» ϥϮΒϘϨϣ ΎϬϴϓ ϝΎΟήϟ΍ ϥ΃ ΔϠϴΒϘϟ΍ ϩάϫ ΐ΋΍ήϏ Ϧϣϭ
                                     EG       Y
 ήϴΜϜϟ΍ΖόϤγϭˬϥϮϠόϔϳΎϤϟΎϴϘτϨϣ΍ήϴδϔΗΪΟ΃ϥ΃ϻϭΎΤϣήϣϷ΍ϰϓήϜϓ΃΍ήϴΜϛϰϨϔϗϮΘγ΍
 ΝήΨΗϻ Γ΃ήϤϟ΍ ϦϜϟϭ ϝΎϣήϟ΍ ϥϮϔδϳ ˯΍ήΤμϟ΍ ϰϓ ΎϤ΋΍Ω ϝΎΟήϟ΍ ϥ΃ ΖόϤγ Ύϣ ϦϤο ϥΎϛϭ


                                    R
 ήϴΨϟ΍ ΝϭήΧ έΪμϣ ϪϧϷ ΓέϮϋ Ϣϔϟ΍ ήΒΘόΗ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ ΕΎϧΎϳΩ ϥ΃ ΖϔθΘϛ΍ ϦϜϟ ΎϬΘϴΑ Ϧϣ                             TA
 ϦϴδϤΧ ϭ΃ ϦϴόΑέ΃ ϝ΍Ϯρ ϢϬΗΎΟϭί ϊϣ ΍ϮϠυ ϢϬϧ΄Α ϥϭήΨΘϔϳ ϕέ΍Ϯτϟ΍ ϰϓ ϝΎΟήϟ΍ϭ ήθϟ΍ϭ
 έ΃ Ϣϟϭ ΎϣΎϋ ϦϴδϤΧ ϭ΃ ϦϴόΑέ΃ ϰΟϭί ϊϣ Ζθϋ ΪϘϟ ΔΟϭΰϟ΍ ϝϮϘΗ ϭ΃ ϪϤϓ ήΗ Ϣϟϭ ΎϣΎϋ


                            S                 .‫ﻓﻤﻪ‬
                   E KO
 Γέ΍ήΣ ΕΎΟέΪϟ ΖοήόΗ ˯΍ήΤμϟ΍ ΐϠϗ ϰϓ ΔϴΒϴϠϟ΍ «βϣ΍ΪϏ» ΔϨϳΪϣ ϰϟ· ΖΒϫΫ ΎϣΪϨϋϭ        M
 ΔϣΎδϟ΍ΏέΎϘόϟ΍ϦϣΓΪθΑϑΎΧ΃ΖϨϛϭΎϤ΋΍ΩΩήΒϟΎΑϰϨΒϴμϳϥΎϛΎϣ΍άϫϭΔϔϠΘΨϣϭΓΪϳΪη
 ϰϔϓˬϰϓΎόγ·ϢΘϳϥ΃ϞΒϗ ΕϮϣ΃ϥ΃ΎϬϨϣΔτϴδΑΔϏΪϠΑϦϜϤϳϰΘϟ΍Ε΍ήθΤϟ΍ϭϦϴΑΎόΜϟ΍ϭ


      BY
 ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ ΎϬΑ ΪΟϮϳ ϰΘϟ΍ ϯήϘϟ΍ϭ ϥΪϤϟ΍ Ϧϋ ΓΪϴόΑ ζϴόΗ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ Ϣψόϣ ΐϟΎϐϟ΍


     P
                      ϑΎϛΩ΍ΪόΘγ΍ϥϭΪΑϥϮϜΘϓϢϫΪϨϋΕΪΟϭϥ·ϭ
R eU
 ϡϼγϹ΍ ϰϟ· ΎϬϨϣ ήϴΒϛ ˯ΰΟ ϝϮΤΗϭ ϊϓΎϧ ϦΑ ΔΒϘϋ ΓΩΎϴϗ ΖΤΗ ϡϼγϹ΍ «βϣ΍ΪϏ« ΖϠΧΩ
 Γ΍ήϋ ΓΎϔΣ ˯΍ήΤμϟ΍ ϰϟ· Ϟ΋΍ϭϷ΍ ϥϮΤΗΎϔϟ΍ ήϓΎγ ϒϴϛ ήϴϜϔΘϟ΍ ϰϟ· ϰϧϮϋΪϳϭ ϰϧήϴΜϳ ϥΎϛϭ
 Ύϣ ήΜϛ΃ αΎϨϟ΍ ˯ϻΆϫ ϰϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ΕΎϤϠϛ ΎϬΘϘϠρ΃ ΔϗΎρ ϯ΃ϭ ϡΎγϭ Ϣϴψϋ ϑΪϫ ϞΟ΃ Ϧϣ
 ϚϟΫ ϮϫϢϬϤϴΧ ϰϓ ζϴϋϷ ϕέ΍Ϯτϟ΍ΔϠϴΒϗ ϰϟ· ϞϘΘϧ΃ϥ΃ ϞΒϗ «βϣ΍ΪϏ» ϰϓ ϰϧΪόγ΃
 ϝΎηέΎϤϟ΍ ϥ·ϰϟϞϴϗϰΘϟ΍ΎϬϴϓΖϟΰϧϰΘϟ΍Δϓήϐϟ΍ϚϠΗϭϖϴΘόϟ΍ϭΩϮΟϮϤϟ΍ΪϴΣϮϟ΍ϕΪϨϔϟ΍
 ΔϤϴΨϟ΍»ϢϠϴϓήϳϮμΗϡΎϳ΃ΎϬΘϓήϏϩάϫΖϧΎϛ» ϦϳέϮϟΎϴϓϮλ»ϥ΃ϭϞΒϗϦϣΎϬϨϜγ «‫»ﺑﺎﻟﺒﻮ‬
                                         .»˯΍ΩϮδϟ΍

 ϢϜϟ΍ ΍άϫ Ϟϛ Ώήϗ Ϧϋ ΕΪϫΎη ΎϣΪόΑ ΔόΘϣ ϰΗϼΣέ ήΜϛ΃ ΖϧΎϜϓ ΪϨϬϟ΍ ϰϟ· ϰΘϠΣέ Ύϣ΃
 ΔΌϴϠϤϟ΍ ϢϬΘϤόρ΃ ΔϋΎϨλ ϰϓ ϰΘΣ ˯ϰη Ϟϛ ϰϓ ϥϮϔϠΘΨϣ ΩϮϨϬϟ΍ ΕΎϧΎϳΪϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋ΎϬϟ΍
         ΓΩΎΣΔϳϮόϣΕΎΑΎϬΘϟΎΑϰϨΒϴμΗΎϬϧϷΎϬϟϭΎϨΗϰϠϋΐόμϳϥΎϛϰΘϟ΍ϭ ‫ﺑﺎﻟﺸﻄﺔ‬

 ΩϮϨϬϟ΍ϭ ϦϴϳήμϤϟ΍ ˯ΎϗΪλϷ΍ Ϧϣ ΝϮϓ ϊϣ ϰϬϟΩ ωέ΍Ϯη ϰϓ ϝϮΠΗ΃ Ύϧ΃ϭ ϡϮϳ Ε΍Ϋ ϰϓϭ
 ϰϬϟΩ ωέ΍Ϯη ΪΣ΃ ϰϓ Γήϣ ϝϭ΃ ϪΘϳ΃έ ϯάϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϚϟΫ ϰϧήγ΃ϭ ϰϫΎΒΘϧ΍ Ϊη Ώήόϟ΍ϭ
 ΕΎΒΛ ΔϟΎΣ ϰϓ βϠΠϳ Ϯϫϭ ˬϚϟΫ ΪόΑ ϰΗΎϴΣ ϰϓ ϝϮΤΗ ΔτϘϧ ϥΎϛ ϯάϟ΍ϭ ˬΪϨϬϟ΍ ΔϤλΎϋ
 ϰϓ ϢϜΤΘϟ΍ ϰϠϋ ΔΒϴΠόϟ΍ ϪΗέΪϗ ϰϨΗήϬΑ ϞόϔϟΎΑϭ ΪΣ΃ Ϧϣ ΓΪϋΎδϣ ϼΑ ˯΍ϮϬϟ΍ ϰϓ ϊϔΗήϳϭ
 ΔϬϓήϣΔϟϮϔρζϴόϳϥΎϛ «΍έ΍ϮϴΟ΍ϭΎϤϫ΍ήΑ»ϮϬϓϪΘμϗΖόϤγΎϣΪϨϋήΜϛ΃ϰϧήϬΑϭˬϪΗ΍Ϋ
 ΙΪΤΘϳϮϫϭ˯΍ήϣϷ΍ϭϙϮϠϤϟ΍˯ΎϨΑ΃έ΍ϮΠΑ΍ήΘϠΠϧ·ϰϓϪϤϴϠόΗϰϘϠΗϭήϴΒϛήμϗϞΧ΍ΩΔϠϴϤΟϭ

                    54
 ˬϥΪϨϠΑ ΔϴΣϭήϟ΍ ϥϮΒϟέΎϣ ΔϴόϤΟ ϰϓ Ϯπϋϭ ΎϬΑ΍Ω΁ϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϔδϠϔϟΎΑ ςϴΤϳϭ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍
 ϝΎΒΠϟ΍ ϰϓ ϢϴϬϳϭ ϩ˯ΎϨΑ΃ϭ ϪΘΟϭίϭ ϪΘϴΑ ήΠϬϳϭ ΔϘϴϧϷ΍ ΔϟΪΒϟ΍ ϊϠΨϴϟ ΪϨϬϟ΍ ϰϟ· ΩΎϋ ϪϨϜϟϭ
                .»ΔϤϳΪϗϭΓήϴμϗΔϗήΧϻ·ϩΪδΟήΘδΗϻΎϳέΎϋΎϴϓΎΣΕΎΑΎϐϟ΍ϭ

 ϯάϟ΍ ϒϬϜϟ΍ ϞΧ΍Ω Ϫϴϟ· ΖϠΧΩϭ ϢϳΪϗ ϯΪϨϫ ϖϳΪλ ϖϳήρ Ϧϋ Ϫϴϟ· Ϟλ΃ ϥ΃ ΖότΘγ΍
 ΔΤϠϤϤϟ΍ ΏϮΒΤϟ΍ ξόΑ ϰϧΎτϋ΃ϭ ϰΑ ΐΣέ ϪΘϠΑΎϗ ΎϣΪϨϋϭ ϝΎΒΠϟ΍ ΪΣ΃ ϰϓ ϪΑ ζϴόϳ
 ωΎϗϰϓήϘΘγ΍ϰΘΣϒϬϜϟ΍ϞΧ΍ΩήΌΑϢϟϼγϝΰϨϓ˯ΎϤϟ΍ϦϣΓήΟϰϟϸϤϳϥ΃Ω΍έ΃ϭΎϬϟϭΎϨΗϷ
 ϰϓ Υήλ΃ ΎϬϟϼΧ ΖϨϛ ΔϘϴϗΩ ٤٥ ΪόΑ ϻ· ΎϬϨϣ ΝήΨϳ Ϣϟϭ ΎϣΎϤΗ ϪΘϛήΣ ΖϨϜγϭ ˯ΎϤϟ΍ ήΌΑ
 ΔτϴδΑ ˯Ύϴη΃ ϩάϫ ϝϮϘϳϭ ϚΤπϳ ϥΎϛ ϪϨϜϟϭ ϞΟήϟ΍ άϘϨϧ ϥ΃ ϝϭΎΤϨϟ ϯΪϨϬϟ΍ ϰϘϳΪλ
 ΪόΑΔϳΫϮΒϟ΍ΐΘϛϦϣϢΛΓ΍έϮΘϟ΍ϭϞϴΠϧϹ΍ϦϣΕΎϳ΁Γ˯΍ήϘΑϢΘϤΘϳΎϤϫ΍ήΑβϠΟϭˬϪϟΔΒδϨϟΎΑ
 ˬήΌΒϟ΍ ωΎϗ Ϧϣ ήϫΎτϟ΍ ˯ΎϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ϝΰϧ΃ ϰϧΈϓ Ώήη΍ ϝΎϗϭ ˯ΎϤϟ΍ ΓήΟ ϰϧΎτϋ΃ ϥ΃
 ϩΪϴΑ΢δϣϪϨϜϟϭˬΓήΧϵ΍ϦϣϭΎϴϧΪϟ΍Ϧϣ˱ΎϓϮΧϒΠΗέ΃Ϫϴϟ·ΖΒϫΫΓήϫΎϘϟ΍ϰϟ·ϯήϔγϞΒϗϭ
 ϥ΄Α ϦϴϘϳ ϰϠϋ Ύϧ΃ϭ ήμϣ ϰϟ· ˱΍Ϊ΋Ύϋ ΕήϓΎγϭ ΢Ϡϣ Γήλ ϪΑ ˱ ϼϳΪϨϣ ϰϧΎτϋ΃ϭ ϰγ΃έ ϰϠϋ
                  αΎϨϟ΍ϦϣΏήϘϟΎΑΓΎϴΤϟ΍ϦϣϞπϓ΃୯ϦϣΏήϘϟΎΑ˯ΎϤδϟ΍

 ΎϬΗΎϬϳέΎΒϛϰϓϝΎϴϟϦϣϪΘϴπϗ Ύϣϰδϧ΃ϥ΃ϊϴτΘγ΃ϻϰΘϟ΍ΎϴϧΎϤϟ΃ϰϟ·ΖΒϫΫΪϨϬϟ΍ΪόΑϭ
 ϰϠϋ ϡΎϧ΃ ΖϨϜϓ ˬϊϧΎμϤϟ΍ϭ εέϮϟ΍ Ϯϫ ΎϬΑ Ύϣ Ϣϫ΃ϭ ΍ΪΟ ΔΑάϬϣ ΩϼΑ ΎϴϧΎϤϟ΃ϭ ˬΔϣήΘΤϤϟ΍                                               PT
 βϴϟ΃ ϥΎϤϟϷ΍ ϰ΋ΎϗΪλ΃ ΪΣϷ ΖϠϘϓ ϞϠϤϟΎΑ Εήόη ϰΘΣ ˬΔηέϭ ϰϠϋ φϘϴΘγ΃ϭ ϊϨμϣ
 Ζδϴϟ ΕΎϬϳέΎΒϜϟ΍ ΪΣϷ ΓίΎΟϹ΍ ϡϮϳ ϰϨΒΤτλ΍ϭ ΕΎϫϮϨϳίΎϛ ϭ΃ «ϰϫϼϣ» ‫ﻋﻨﺪﻛﻢ‬
                                     EG        Y
 ν΍ήόΘγϻ΍ΪϫΎη΃ΖδϠΟϭˬΰ΋ΎΠόϟ΍ϦϣϪϠΧ΍Ω΍ϮϧΎϛϦϣϞϛϦϜϟϭήμϣϰϓ ΓΩϮΟϮϤϟΎϛ
 ϡΎϳϷ΍ ΪΣ΃ ϰϓϭ ΔϣήΘΤϣ ΕΎϬϳέΎΒϜϟ΍ ΎϴϧΎϤϟ΃ ϰϔϓ ΔϤϟΎΣ ΓήΗΎϓ ϰϘϴγϮϣ ϰϟ· ϰϐλ΃ϭ


                                    R
 έϮΠϔϠϟ ΔμμΨϣ ωέ΍Ϯη ϙΎϨϫ ϥ΃ Ζϓήϋϭ ΚΣΎΑ ΓήψϨΑ ΎϴϧΎϤϟ΃ ΪϫΎηϷ ϯΪΣϭ ΖϟϮΠΗ                              TA
 ΓΩϮΟϮϣωέ΍Ϯθϟ΍ϩάϫϥ΃ΖϓήϋϙΎϨϫϰϟ·ΖΒϫΫΎϣΪϨϋϭˬΔτΤϨϤϟ΍ΕΎϬϳέΎΒϜϟ΍ϭΓέΎϋΪϟ΍ϭ
 ΎϴϧΎϤϟ΃ϰϠϋΝήϔΗ΃ϻϰϨϧ΃ΖϓήϋωέΎθϟ΍ϞΧ΍ΩϰϟϮΠΗΪόΑϭΡΎϴδϟ΍ΕΎΒϏέΔϴΒϠΗϞΟ΃Ϧϣ


                             S
       ΡΎϴδϟ΍ϦϋϭϰϨϋϥΎϤϟϷ΍ϦϫΫϰϓϰΘϟ΍ΓέϮμϟ΍ϰϠϋϭϰδϔϧϰϠϋΝήϔΗ΃ϞΑ
                   E KO
 ΪϨϋΖϗϮϟ΍ΚϴΣϰϟϭϷ΍ΔψΤϠϟ΍ϦϣΕ΃ΪΑΔϔϳήρΓήϴΜϛΕΎψΤϟϙΎϨϫΖϧΎϛΝέϮΒϣΎϫϰϓϭ        M
 ϕΪϨϔϟ΍ΔϟΎλϰϓϒϗ΃ΖϨϛΎϣΪϨϋ΍ΪϴΟήϛάΗ΃ϭˬϦϴϳήμϤϟ΍ϦΤϧΎϨδϜόΑ˯ϰηϢϫ΃ϥΎϤϟϷ΍
 ϥϷϩήόηΪθϳϰϧΎϤϟϷ΍ϰϔΤμϟ΍ϖΤϠϤϟ΍ϯέ΍ϮΟϰϟ·ϭ «ϒγϮϴϟ΍ίϭέ»ϰϟ·ΎΑΎτΧΐΘϛ΃


      BY
 ΪόΑ ΕΪόλ ΎϣΪϨϋϭ ˬΎϬΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΐΠϳ Ϊϴϋ΍Ϯϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϥϮϤϬϔϳ ϻ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϦϴΛϮόΒϤϟ΍


     P
 ΔϳϭΎΧ ΖϧΎϛ Δϓήϐϟ΍ ΏΎΑ ΖΤΘϓ ΎϣΪϨϋϭ ΢ϳήΘγϷ ϰΘϓήϐϟ ΝέϮΒϣΎϫ ϰϓ ϕΪϨϔϠϟ ϰϟϮλϭ eU
 ϦϜΗϢϟ΍Ϋ·ϭˬϡϮϨϟ΍Ϊϳέ΃ϭήϔδϟ΍Ϧϣ ˱ΎϜϬϨϣΖϨϛΪϘϓ΍ΪΟΖΒπϏϭήϳήγΎϬΑΪΟϮϳϻϭΎϣΎϤΗR
 ϰΘΣ ήψΘϧ΄γ ϭ΃ ΓΪϳΪΠϟ΍ Δϓήϐϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϧ΃ ϰΘΣ Ζϗϭ ϙΎϨϫ ϥϮϜϴδϓ ϰΘϓήϏ ϩάϫ
 Ϧϣ ϰΘθϫΩ Ϫϟ ΖϳΪΑ΃ ˯ΎΟ ΎϣΪϨϋϭ ϡΩΎΨϟ΍ Ϧϋ ΖΜΤΑ ΔϋήδΑϭ ˬΔϓήϐϟ΍ ϩάϫ ΍Ϯηήϔϳ
 ΏΎλ΃ϭ νέϷ΍ ϰϠϋ ϡΎϧ΄γ Ϟϫ ΔϏέΎϓ ΔϓήϏ ϰϨϧϮτόΗ΃ ΎϴϧΎϤϟ΃ ϰϓ Ρ΍ϮδϠϟ ϢϬΘϠϣΎόϣ
                                   ΩήΑϭϯϮ΋έΏΎϬΘϟΎΑ

 ΝήΨϓ ϪϴϠϋ ςϐοϭ ς΋ΎΤϟ΍ ϰϓ έί ϰϟ· ϪΠΗ΍ ϢΛ ΕήϛϷ΍ ϯήόη ϰϟ· ήψϧϭ ϞΟήϟ΍ ϢδΘΑ΍ϭ
 ΖΟήΨϓ ήΧ΁ έί ϰϠϋ ςϐοϭ ϦϴϤϴϟ΍ ϰϟ· ϪΠΗ΍ϭ ˬς΋ΎΤϟ΍ ϞΧ΍Ω Ϧϣ Ε΍ΪόϤϟ΍ ϞϣΎϛ ήϳήγ
 ΔΗϮϧϭϥϮϔϴϠΗϭϮϳΩ΍έΎϬϴϠϋΓΪ΋ΎϣϭϰγήϛϭΐΘϛϭΡΎΒμϣΝήΨϓϒϠΨϟ΍ϰϓϼΒΣΪηϭˬ‫ﻛﻨﺒﺔ‬
 ΐΗΎϛ Ύϧ΃ϭ -ΔΜϳΪΤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟΎΑ ϰϠϬΟ Ϧϣ ϞΠΨϟΎΑ Εήόηϭ ˬΎϳ΍Ϊϫϭ ΕΎϧϼϋ·ϭ Ε΍ήϛάϣ
                               ϰϧΎϤϟ΃ϡΩΎΧϡΎϣ΃ -ϰ΋΍ϭέϭ

 ΔϴϨϓ ΔΣϮϟ ϞΧ΍Ω ζϴϋ΃ ϰϧ΄ϛ ΎϬϟϼΧ Εήόη Ύϣϭέ ϰϓ ΎϬΘθϋ ϰΘϟ΍ ΔϠϴϠϘϟ΍ ϡΎϳϷ΍ ϦϜϟ
 ϥΎϜϣ Ϟϛ ϰϔϓ ˬϒΤΘϤϛ ϭΪΒΗϭ ΔϤϳΪϗ ΎϬϧ΄ϛϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΕΪϫΎη ˬΎϬΗέΩΎϐϣ Ϊϳέ΃ ϻϭ Δό΋΍έ
 ΓΪϟΎΨϟ΍ Ϧϔϟ΍ έΎΛ΁ Ϟϛϭ ϰϧΎϣϭήϟ΍ Ϧϔϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ΔϨϴϣ΃ ΔψϓΎΣ Ύϣϭέϭ ˬΓέϮϓΎϧϭ ΔϤϳΪϗ ϞϴΛΎϤΗ
 ϒΤΘϣϰϓϭˬ΢ϴδϤϟ΍ϞΟ΃ϦϣΎΑΎΒϟ΍ϦϣΓϮϋΪΑΎΑϭέϭ΃˯ΎΟέ΃ϊϴϤΟϦϣΕΎϋήΒΘΑΖϤϴϗ΃ΎϬϴϓ
 ˬϞϴ΋Ύϓ΍έϭ ϰθϨϓ΍Ω ΔθϳήΑ ϥ΍έΪΠϟ΍ ϰϠϋ ΔϣϮγήϣ ΔϴΤϴδϤϟ΍ Δμϗ ΕΪϫΎη ϥΎϜϴΗΎϔϟ΍
 ϒΤΘϣϰϓΔλΎΧΔϓήϏϯήμϤϟ΍ϦϫΎϜϠϟΕΪΟϭϭˬΔϨϬϜϟ΍ΕΪϫΎηΪΑΎόϤϟ΍ϭβ΋ΎϨϜϟ΍ϰϓϭ


                     55
 ϥ΃ Ϛη ϻϭ ϰϟϭϷ΍ Ε΍ήγϷ΍ Ϧϣ ϰϣ΍Ϊϗ ˱ΎϛϮϠϣϭ ϢϬϓήϋ΃ ΔϨϋ΍ήϓ ΎϬϴϓ ΖϠΑΎϗ ϥΎϜϴΗΎϔϟ΍
           ΔδϴϨϜϟ΍ϭΎΑΎΒϠϟΖόϴΑϢΛΎϴϟΎτϳ·ϰϟ·ήΤΒϟ΍ΕήΒϋϭΖϗήγϢϬϠϴΛΎϤΗ

 ΖΤϨϟ΍ ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ΖϤϠόΗϭ ήμϣ ϰϓ ϰϧϮϋήϔϟ΍ ΖΤϨϟ΍ ϢϬϓ΃ Ϣϟ ϰϨϧ΃ Ζϓήϋ Ύϣϭέ ϰϓϭ
 Ϧϣϭ ΪϴόΑ Ϧϣ ϰϧϮϋήϔϟ΍ ϝΎΜϤΘϟ΍ ΪϫΎθϧ ΎϣΪϨόϓ ˬϰϧΎϣϭήϟ΍ ΖΤϨϟ΍ϭ ϰϧϮϋήϔϟ΍ ϯήμϤϟ΍
 «‫ »ﻟﻌﺒﻜﺔ‬Ϫϧ΄ϛϭ ΪϴόΑ Ϧϣ ϭΪΒϴϓ ϰϧΎϣϭήϟ΍ ϝΎΜϤΘϟ΍ Ύϣ΃ ˱ ϼϴϤΟ ϩΪΠϧ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ Ϟϛ Ϧϣϭ ΐϳήϗ
           ϝΎΜϤΗϞϛϰϓΕΎϴμΨθϟ΍ΩΪόΘϟϭΕΎϛήΤϟ΍ϭϞϴλΎϔΘϟ΍ϦϣϪϴϓΎϣΓήΜϜϟ

 ΓήϴϟϦϴΘγΖόϓΩϭϡΎΧήϟ΍ϦϣΔϠ΋ΎϫΔΒϗΖΤΗϰδϔϧΕΪΟϭαήτΑβϳΪϘϟ΍ΔδϴϨϛϰϓϭ
 ϥΎΠϴΗϭϥΎΒϠλϭβϧϼϗϭΏ΍ϭέ΃ϰϠϋϯϮΘΤϳ ˱ΎΑ΍ΩήγΖϠΧΩϭϯϮΑΎΒϟ΍ϒΤΘϤϟ΍ΪϫΎη΃ϰϜϟ
 ΏϻϭΪϟ΍ ϢΠΣ ϰϓ ΔϤΨο ΔΒϫΪϣ ϒΣΎμϣϭ ˬϝΎρέ΃ ΔόπΑ ϥΰϳ ΎϬϨϣ ΝΎΗ Ϟϛ ΐϫάϟ΍ Ϧϣ
 αΎϤϟ΍ϭ ΐϫάϟ΍ϭ ΖϓΎΨϟ΍ ϖϳήΒϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛϭ ϯέϮτγϷ΍ ΥάΒϟ΍ ΍άϬϟ ΖΒΠϋϭ ˬΓέΩΎϧ ήϫ΍ϮΟϭ
      ϢϫέϮϬυϒϠΧΎϴϧΪϟ΍΍ϮϛήΗϦϳάϟ΍ϦϳΪϫ΍ΰϟ΍Ε΍ϮΑΎΒϠϟΕΎϜϠΘϤϣϥΎτϠδϟ΍ϭΪΠϤϟ΍ϭ

 ΍ΪΟ ϞϴϘΛ ϞϤΣ ϥΎΠϴΘϟ΍ ϩάϫ ϥ· Ε΍ϮΑΎΒϟ΍ ˯ϻΆϫ ϦϴϛΎδϣ ϝϮϗ΃ϭ ϰΘϔη κϤμϣ΃ ΖϨϛ
 ϯάϟ΍ϞϴϋΎϤγ·ϮϳΪΨϟ΍ΕήϛάΗέϮϔϟ΍ϰϠϋϭˬΓήϴΣΔϟΎΣϰϓ΍άϫϞϛϞϣ΄Η΃ΖδϠΟϭˬϞόϔϟΎΑ
 ϰϓ ϪΑ ϰϘϟ΃ϭ ϰϜϴγϼϜϟ΍ Ϧϔϟ΍ ϊϤΟ ϥ΃ ΪόΑ Ύϣϭέ Ϧϣ Δότϗ ΓήϫΎϘϟ΍ ϞόΠϳ ϥ΃ ϝϭΎΣ                                              PT
 ΎϨόΒΗ΍΍Ϋ·ϦϜϟϭˬϥϵ΍ϰΘΣΎϫ΍ήϧΎϨϟίΎϣϰΘϟ΍ΔϘϴϧϷ΍Ε΍έΎϤόϟ΍ϭϞϴΛΎϤΘϟ΍ϝϼΧϦϣϦϳΩΎϴϤϟ΍
            ΕΎϳήϛάϠϟ˱ΎϔΤΘϣϭ˱ΎϤϳΪϗ΍ΪϠΑΓήϫΎϘϟ΍ϦϣϞόΠϨδϓϞϴϋΎϤγ·ϰτΧ
                                     EG       Y
                             TA      R
                            S
                   E KO
        M
     P BY
R eU
                    56
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϱέλϣϟ΍
     (˺˻Δ˰˰ϘϠΣϟ΍Γϭ΍ΩΑϟ΍ϭΓέΎοΣϟ΍ϰλϗ΃ϥϳΑϰΗϼΣέϪΗΎϓϭϝΑϗ
 Ϣϫ΃ ϰϠϋ ΎϨόϠτϴϟ ΓήΗΎϓΩ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϞϴϠΠϟ΍ ήϜϔϤϟ΍ϭ ήϴΒϜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΢Θϓ
 ϪΗΎϴϨΘϘϣϭ ϩήϜϓ ΎϬϟϼΧ ϊϤΟϭ ϢϟΎόϟ΍ ΎϬϟϼΧ ϑΎρ ϰΘϟ΍ϭ ΎϬϨϋ ΙΪΤΘϳ ϝ΍ίΎϣ ϰΘϟ΍ ϪΗϼΣέ
 ϕϮϓΩϮΟϮϤϟ΍ϰ΋ΎϤϟ΍ϭϰΟϮϟϮϴΠϟ΍ΔϔΤΘϣϞΧ΍Ωϥϵ΍ϰΘΣΎϬΑφϔΘΤϳϝ΍ίΎϣϰΘϟ΍ΓέΩΎϨϟ΍
 ϥΪϨϟϭβϳέΎΒϟΔϔϠΘΨϤϟ΍ϪΗϼΣέϦϣΎϬόϤΟϰΘϟ΍ϭΓέΩΎϧϙΎϤγ΃ϭέΎΠΣ΃ϦϣϩΪΠδϣ΢τγ
 ΐϫΫΎϤΑέϰΘϟ΍ϝϭΪϟ΍ϩάϫϞΧ΍ΩΓΎϴΤϟ΍ήϫΎψϣϞϛΩϮϤΤϣϰϔτμϣΎϨϟέϮλΪϘϟϥΎϨΒϟϭ
            ˬΔϴϘϴϘΣϥΎόϣϦϣΎϬϠΧ΍ΩϪϠϤΤΗΎϤϋήϴΒόΘϟ΍ϊτΘδϳϢϟϭΎϬϴϟ·ξόΒϟ΍

 ΎϤϧ· ϯΩΎϋ ή΋΍ΰϛ ϩΪϫΎη Ύϣ Ωήδϳ ϦϜϳ Ϣϟ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΎϬϴϟ· ΐϫάϳ Ϣϟ ξόΒϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϤΑέϭ
 ϡΎϣ΃ϼϳϮρϒϗ΃ΖϨϛβϳέΎΑϰϓϝΎϘϓϑϮδϠϴϔϟ΍ήψϨΑϪθϳΎϋϭϩΪϫΎηΎϣΎϨϟέϮμϳϥΎϛ                                             PT
 ΕΎϧϼϋ· ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϥΎϜϣ Ϟϛ ϰϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϳέΎόϟ΍ ϡΎδΟϷ΍ Ϧϣ ΓήϓϮϟ΍ ϩάϫ


                                            Y
 ΡέΎδϣ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΪϳήΒϟ΍ ϊΑ΍Ϯρϭ ΔϳϭΩϷ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϳΎϋΪϟ΍ϭ έϮτόϟ΍ϭ ϥΎμϤϘϟ΍                                    EG
                                  ˬϝΎΠϴΒϟ΍ϰϓΰϴΘΑήΘγϻ΍                                   R
 ϡΎϤΘϫϻ΍ ΍άϫ ϊΒϨϣ βϴϟ ϦϜϟϭ ˬϡΎϤΘϫ΍ ϰϓ ΔϳέΎόϟ΍ νϭήόϟ΍ ϩάϫ ϥϭΪϫΎθϳ ϥϮϴδϧήϔϟ΍ϭ                             TA
 ϯέΎόϟ΍ΪδΠϟ΍ΔϔδϠϓϪόΒϨϣΎϤϧ·ϭΔϴϠγΎϨΘϟ΍˯ΎπϋϷ΍Δϳ΅ήϟϝϮπϔϟ΍ϭ΃ϰδϨΠϟ΍ϥΎϣήΤϟ΍


                            S
 ΓέΎΛϹ΍ ωϮοϮϣ Ϧϣ ήϴϜϔΘϟ΍ ϞϘϨϟ ϯέΎόϟ΍ ΪδΠϟ΍ Δϳ΅έ ϰϠϋ Ϧϴόϟ΍ ΩΎϴΘϋ΍ ΎϬϨϣ ϑΪϬϟ΍ϭ
                   KO
  ϯέΎόϟ΍ΪδΠϟ΍ϰϓϯήϳϥ΃ϦϜϤϳΎϣϞϛϰϓΖΤΒϟ΍ϰϨϫάϟ΍Ϟϣ΄Θϟ΍ωϮοϮϣϰϟ·Δϳΰϳήϐϟ΍                  E
 Ε΍ήθϋϭ ΩΎΠϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ϞΑ ςϘϓ Ϧϔϟ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ βϳέΎΑ ϰϓ ΪϫΎη΃ Ϣϟϭ


        M
 ΎϤϛϭ ΓΩΎΟ ΎϔΤλ Ύπϳ΃ ΎϬϴϓ Ε΃ήϗϭ ϝΎϤΟϭ ϕϭάΑ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ ΎϧέΎΛ΁ νήόΗ ϰΘϟ΍ ϒΣΎΘϤϟ΍      BY
 ϪϧΎϨγ΃ϭ ϩΪϴΑ ϞϤόϳ ϯάϟ΍ Ϫδϔϧ ϮϬϓ ΔϨδϟ΍ α΃έ ϰϓ ϞϴϠϟ΍ ΔϠϴρ ήϜδϳ ϰδϳέΎΒϟ΍ Ζϳ΃έ
 ΔϧΎϴμϟ΍ϭϑ΍ήηϹ΍ΔΠϴΘϧΓΪϴΟΔϟΎΤΑήϴδΗΎϬϨϜϟϭΔϤϳΪϗΕΎδϴΑϮΗ΃Ύπϳ΃ΎϬϴϓϭϡΎόϟ΍ΔϠϴρ


     P
                                        ΎϬϟΔϤ΋΍Ϊϟ΍R eU
 ϦϋϢϠϜΗ΃ϥ΃ϞΒϗϯήΧ΃ΔϟϭΩϰϓΔϠΣέϰϟ·ϞϘΘϧϷβϳέΎΑϰϓϰΘϠΣέϙήΗ΃ϥ΃ϦϜϤϳϻϭ
 ΕέίϰΘϟ΍ΓήΘϔϟ΍ϥ·ΚϴΣˬβϳέΎΑϰϓΡήδϤϟ΍ϰϠϋΓΪδΠϣΕΎϳ΍ϭέϦϣϪΗΪϫΎηΎϣϢϫ΃
 ୯ϥ΃ϢϬϟΎϤϋ΃ϝϼΧϦϣ΍ϮϣΪϗΡήδϤϟ΍ΏΎΘϜϓˬϥΎδϧϹ΍ϭ୯ϦϋϢϠϜΘΗΖϧΎϛβϳέΎΑΎϬϴϓ
 ‫« ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ‬ΕΎΑήόϟ΍ ΓήΒϘϣ» ΔϴΣήδϣ ΕΪϫΎθϓ ˬ˯ΎϤδϟ΍ ϰϓ ΎϧΎϋήϳ ΪΣ΃ ϻϭ ΓίΎΟ· ϰϓ
                               ˬ»ϝΎΑ΍έ΍»ϰϧΎΒγϹ΍

 ΔϤϳΪϘϟ΍ΕΎΑήόϟ΍ΎϬΑϢϛ΍ήΘΗΓέάϗΔΑ΍ήΧϮϫνήόϟ΍ϝ΍ϮρήϴϐΘϳϢϟϯάϟ΍έϮϜϳΪϟ΍ϥΎϛΚϴΣ
 ˯ϻΰϧ ϊΟΎπΗ ϥ΄Α ϪΘΟϭί ϞϐΘδϳϭ ΎϬϓήϏ ήΟΆϳ ΎϬΒΣΎλϭ ΓΪϧΎϛϮϟ Ϯϫ ϩ΍ήϧ Ύϣ ϥ΃ ϢϬϔϧ ϢΛ
   ϒϋΎπϣήΟ΄ΑϪϟΩϮόΘϟΔϓήϐϟ΍ϰϓΎϬΑϰϘϠϳϭΎϬΑήπϳΖπϓέ΍Ϋ·ϭϡϭΰϠϟ΍ΪϨϋΓΪϧΎϛϮϠϟ΍

 ΓϮϘϟ΍ ν΍ήόΘγ΍ϭ΃ΖϗϮϟ΍ϞΘϘϟΔϠϴγϭϰϫΔΑ΍ήΨϟ΍ϩάϫϰϓβϨΠϟ΍ΔγέΎϤϣϥ΃φΣϼϳϭ
 ΢ϴδϤϟ΍ήϬψϳϰΘΣϮϬϠϟ΍ϭΐΤϠϟβϨΠϟ΍αέΎϤϳΪΣ΃ϻˬβϜόϟ΍ϭ΃Γ΃ήϤϠϟϞΟήϟ΍ϝϻΫ·ϰϓ
 ϪϧϷ΍άϫϞόϔϳϪϧ΃ϑήόϧϭΓΪϧΎϛϮϠϟ΍ΐΣΎλΔΟϭίϊϣβϨΠϟ΍αέΎϤϳϮϬϓ΍ΪΟϯήμϋϮϫϭ
 Ϊδϔϴγ ϪϧϷ ϝΎΟήϟ΍ ϪϴϠϋ ήϣ΂Θϳϭ ΐΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ βϨΠϟ΍ αέΎϤϳ ϯάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ Ϫϧ΃ϭ ΎϬΒΤϳ
 ΔϴΣήδϤϟ΍ϝΎτΑ΃ϊϴϤΟϥΎϛϊΒτϟΎΑϭϪϧϮΒϠμϳϭβϴϟϮΒϟ΍ϥϮϐϠΒϳϭˬΔϠϬδϟ΍ϢϬΗΎϴΣϢϬϴϠϋ
                                      ΎϣΎϤΗΓ΍ήϋ                    57
 ΓΪϳΪηΔϟϭΎΤϣϥΎϛϭέ΍ΩϮΠϟ» ωϮΒγϷ΍ΔϳΎϬϧ»Ϣγ΍ϞϤΤϳΎϤϠϴϓΎϤϨϴδϟ΍ϰϓΕΪϫΎηΎϤϛ
 ϚϟΫΪόΑϢϬϔϧϭΔπϳήϣΎϬϧϷϪόϣΝϭήΨϟ΍ϦϋέάΘόΗϭϦϴΟϭίϦϴΑέ΍ϮΤΑϢϠϴϔϟ΍΃ΪΒϳϑήτΘϟ΍
 ϰϟ· ΐϫάϓ Δλήϔϟ΍ Ϧϣ ΩΎϔΘγ΍ Νϭΰϟ΍ ϥ΃ ϯήϧϭ ΎϬϘϴθόΑ ϰϘΘϠΗ ϥ΃ ΪϳήΗ ΎϬϧϷ ΖΑάϛ ΎϬϧ΃
 ϖϴθόϠϟϰϜΤΗϭςϠϣΔϳέΎϋΔΟϭΰϟ΍ϯήϧϭϖϴθόϟ΍ΖϴΑϰϟ·΍ήϴϣΎϜϟ΍ΐϫάΗϢΛˬϪΘϘϴθϋ
                                    ˬΔϠμϔϣΕΎϓ΍ήΘϋ΍

 ϞϘΘϨΗ ϢΛ ˬΎϬΟϭί ϖϳΪλ ΎϬόΟΎο ϒϴϛϭ ϪϘϳΪλϭ ΎϬΟϭί ϦϴΑ ΕΎΟϭΰϟ΍ ϝΩΎΒΗ ϢΗ ΎϤϨϴΣ
 ϰϓ ΎϤϬΗέΎϴγ ϥϼϘΘδϳ ΔΟϭΰϟ΍ϭ Νϭΰϟ΍ϭ ωϮΒγϷ΍ ΔϳΎϬϧ Ϯϫϭ ΪϳΪΠϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϰϟ· ΍ήϴϣΎϜϟ΍
 ΙΩΎΣΐΒδΑΕ΍έΎϴδϟ΍ΕΎΌϣΔϴϓϭϢΣΩΰϣϰϔϳήϟ΍ϖϳήτϟ΍ϭˬϒϳήϟ΍ϰϓϡϷ΍ϰϟ·ϖϳήτϟ΍
 ϞΒϗ ϪϓΪϫ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϰϓϭ Ϫδϔϧ ϰϓ ϻ· ήϜϔϳ ΪΣ΃ ϻ ˬΐδϳϭ ϦόϠϳ ΔΑήϋ ΐΣΎλ Ϟϛϭ
 ϝΎϔρ΃ϭ ΕΎϨΑϭ ΏΎΒη ΎϬΘϴΤο Ρ΍έ ΔόθΑ ϡΩΎμΗ ΙΩ΍ϮΣ ϯήϨϟ ϖϳήτϟ΍ ΢ΘϔϨϳϭ ϦϳήΧϵ΍
 ϦϜϟϭ ˬΔϋήδϣ Ε΍έΎϴδϟ΍ ήϤΗ ΎϤϧ΍ϭ ϯήϴϟ ϒϗϮΘϳ ΪΣ΃ ϻϭ ϖϳήτϟ΍ ϰΒϧΎΟ ϰϠϋ ϰϠΘϗ
      ϰϠΘϗϭΙΩ΍ϮΣϭΔϗήΘΤϣΔϤτΤϣΕΎΑήϋϖϳήτϟ΍ϰΒϧΎΟϰϠόϓˬϪΘϨΗϢϟΓΎγ΄Ϥϟ΍

 ϮϐϧϮϜϟ΍ϭϡΎϨΘϴϓϰϓϦϴΒϧΎΠϟ΍ϰϠϋΔϠόΘθϤϟ΍ϥ΍ήϴϨϟ΍ϰϟ·ΰϣήϳϒϟΆϤϟ΍ϥ΃΍άϫϦϣϢϬϔϧϭ
 ΔϳΎϬϧ ΓίΎΟ· ϥϮπϘϳϭ ΔϔλέϷ΍ ϰϠϋ ΕϼΒϘϟ΍ ΎΑϭέϭ΃ ϰϓ ΎϤϨϴΑ ˬςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ΎϳήϴΠϴϧϭ
 ϞΧ΍Ω ϰϟ· ˯ϭΪϫ ϰϓ ΰϔϘϳ ϢΛ ΎϤϬϘϳήρ ϊτϘϳ ϖϳήρ ϊρΎϘΑ ϥΎΟϭΰϟ΍ ΄ΟΎϔϳ ϢΛ ωϮΒγϷ΍                                              PT
 ΔϳήΨγϰϓϪϴϟ·ϥΎΟϭΰϟ΍ήψϨϳϭϥΪϨϟϰϟ·ΏΎϫάϟ΍ΪϳήϳϪϧ·ϭ୯Ϫϧ·ϦϴΟϭΰϠϟϝϮϘϳϭΔΑήόϟ΍
 ΐϴΠϳ ϥ΃ ΪόΘδϣ Ϫϧ· ϝϮϘϳϭ ˬΐϧέ΃ ΎϬΑ ΍ΫΈϓ ΎϬτδΒϳϭ ˯ΎϤδϟ΍ ϰϟ· ϩΪϳ ϞΟήϟ΍ ϊϓήϳ ϦϜϟϭ
                                     EG       Y
                                       ˬΐϠρϯ΃ΎϤϬϟ
                                    R
 Ϫϳέ΍Ϯγ ϥΎΘδϓ ΔΟϭΰϟ΍ ΐϠτΗϭ ϡΎόϟ΍ ϞϳΩϮϣ αΪϴγήϣ ΔϴΑήϋ ήϴϜϔΗ ΪόΑ Νϭΰϟ΍ ΐϠτϳϭ                             TA
 Ζϧ΃ϭϖΑΎδϟ΍ϡΎόϟ΍ϞϳΩϮϣαΪϴγήϣΓέΎϴγϚϠϤΗϞΟέΎϳϚϨϜϟϭ»˯΍έΩί΍ϰϓ୯Υήμϳϭ
 ϞΜϣϥΎΒϠτΗϭͿΎΑϥΎϴϘΘϠΗϞϫϪϟϮϘΑΐΠόΘδϳϭ «Ϫϳέ΍ϮγϥΎΘδϓϥϮδϤΧϚϳΪϟΓ΍ήϣ΍Ύϳ


                            S
 ΓέΎϴδϟ΍ Ϧϣ ϻίΎϧ ΰϔϘϳϭ ˬ΍ΪΟ ϢϛήϘΤΘγ΃ Ύϧ΃ ήθΑ Ύϳ ΔΣ΍ήμΑ ˬΔϳί΍ϮΟήΒϟ΍ ΐϟΎτϤϟ΍ ϩάϫ                    KO
 ΎϤΘϧ΃» ϰϔΘΨϳ Ϯϫϭ ୯ ΐϴΠϴϓ ΓΰΠόϣ ΎϨϟ ΙΪΣ΃ ϙήϣ΃ ϰϓ Ϛθϧ ΎϨϧ· ϥΎΟϭΰϟ΍ Υήμϳϭ


                   E
 Ϫϟ·ϼΑϢϟΎϋϰϓζϴόΗΎΑϭέϭ΃ϥ·ϢϠϴϔϟ΍ϝϮϘϳϥ΃Ϊϳήϳϭˬ«ϯΩϮΟϭΎϤϜϟΖΒΛ΃ϥ΃ϦϣήϘΣ΃        M
                              ΔϳϭΎϬϟ΍ΔϓΎΣϰϠϋΎϬϧ΃ϭϞϣ΃ϼΑϭ
      BY
 έϮπΣ ϖϳήρ Ϧϋ ϝϮπϔϟ΍ Ϧϣ ωϮϨϛ ϪϴϠϋ ϑήόΗ΃ ϥ΃ ΖϟϭΎΣϭ Ρ΍ϭέϷ΍ ϢϟΎϋ ϰϨϠϐη ΎϤϛ


     P
 ϑήόΗ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ϭ ΐϧΎΠϟ΍ ΍άϫ ϰϓ ΕΎϤϠδϤϟ΍ ξϓέ΃ Ύπϳ΃ ϰϨϧϷϭ Ρ΍ϭέϷ΍ ήϴπΤΗ ΕΎδϠΟ eU
 ϦϳΪϴΣϮϟ΍ΎϨδϟήμϣϰϓΎϨϧ΃ΖϤϠϋΎϣΪϨϋΓΪϳΪθϟ΍ΔϫΎϜϔϟ΍ϦϣΔϟΎΣΖϧΎϛϭϩέ΍ήγ΃ϰϠϋR
                        ˬΎϤϠϋϥϮϜϳΎϤΑέϯάϟ΍ωϮϨϟ΍΍άϬΑϦϴϤΘϬϤϟ΍

 ϰΘϟ΍ Ρ΍ϭέϷ΍ ΔΒΘϜϣ ϰϠϔδϟ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϰϓ ˬϦϴϘΑΎρ Ϧϣ ΎϘϴϧ΃ ϰϨΒϣ ϥΪϨϟ ϰϓ ϥ΃ ΕΪΟϭϭ
 ΎϬϴϓΎϤΑΔϳϭΎϤδϟ΍ΐΘϜϟ΍ϞϜϟΔϤΟήΗϭΎϬϴϠϋϑήόΘϟ΍ϭΡ΍ϭέϷ΍ήϴπΤΗΐΘϛϞϛϰϠϋϯϮΘΤΗ
 Ϧϋ ΔϴϣϮϳ Ε΍ήοΎΤϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϰϨΒϤϟΎΑ Ε΍ΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍Ϊϴδϟ΍ ϯΪΣ· Ϧϣ Ζϓήϋϭ ˬϥ΁ήϘϟ΍
         ˬ˯ΎτγϭϥϭΩΰϴϠΠϧϹ΍ζϳϭ΍έΪϟ΍ΎϬϣΪϘϳΔλΎΧΎοϭήϋϭˬΔϴΣϭήϟ΍ΕϼϜθϤϟ΍

 Ϊϴδϟ΍ϡΎϘϣϡΎϣ΃Ϣϫ΍έ΃ϥ΃ΕΪΘϋ΍Ϧϳάϟ΍ˬΔϠϴϠϟ΍ζϳϭ΍έΪϟ΍ϯέ΄γϰϧϷ΍ΪΟ΍έϭήδϣΖϨϛϭ
 ζϳϭ΍έΩ ϥϮϧϮϜϴγ ϦϜϟϭ ˬΓήϫΎϘϟΎΑ ϦϴδΤϟ΍ ΪΠδϣ ϭ΃ ΐϨϳί ΓΪϴδϟ΍ ϭ΃ ΎτϨτΑ ϯϭΪΒϟ΍
 έΎϤϋ΃ ϰϓ Ε΍Ϊϴγ ϦϳήοΎΤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ ΕΪΟϭϭ ΓήοΎΤϤϟ΍ ΪϋϮϣ ϰϓ ΕήπΣϭ ΰϴϠΠϧ·
                      ˬϢϬϴϠϋήϴΛ΄Θϟ΍ΔϟϮϬδϟ΍ϦϣϰϟΎΘϟΎΑϭΔΧϮΨϴθϟ΍

 Ϧϣ ΪϳΪΠΘϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ ϥ΃ ΖϤϠϋϭ ζϳϭέΪϟ΍ έϭΪΑ ϡϮϘΘγ ϰΘϟ΍ ϰϫ ΓΪϴγ ϥ΃ ΕΪΟϭ ΎϤϛ
 ΕΎΒΛ· ϰϠϋ ΔδϓΎϨϤϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ω΍ήλ Ϯϫ ˯ΎδϨϟ΍ ϢϫΪϨϋϭ ϝΎΟήϟ΍ ΎϧΪϨόϓ ˬΐϧΎΟϷ΍
 ˬΕ΍ϮϠλϭ ΕϻΎϬΘΑ΍ Γ˯΍ήϘΑ ΔδϠΠϟ΍ Ε΃ΪΑϭ ϰϧΎΣϭήϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϝΎΠϣ ϰϓ Ϯϟ ϰΘΣ ΎϬδϔϧ
 ΔΑΎμϧ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΪΑϻ ΎϬϧ΃ ΖϨϘϳ΃ϭ ΎϬϧϮϟ΄δϳ Ϧϣ έΎΘΨΗ ϰΘϟ΍ ϰϫ ΎϬϧ΃ Ζϓήϋ ϰϨϧ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ
 Ζϔϗϭ έϮϔϟ΍ ϰϠϋϭ ΔϋΎϘϟ΍ ϞΧ΍Ω αΎϨϟ΍ ϦϴΑ ϦϳήθΘϨϤϟ΍ ΎϬϋΎΒΗ΃ ϝ΄δΘγ Ϧϣ ϊΒτϟΎΒϓ


                    58
 ήμϣ ϰϓ ΎϧΪϨϋ ΎϬϟ ΖϠϘϓ ϰϓ΍ήμϧ΍ ΐΒγ Ϧϋ Ε΍Ϊϴδϟ΍ ϯΪΣ· ϰϨΘϟ΄γ ϦϜϟϭ ϑήμϧϻ
               ΍άϫϦϣϢψϋ΃˯Ύϴη΃΍ϮόϨμϳϥ΃ϥϮόϴτΘδϳζϳϭ΍έΪϟ΍ΕΎΌϣ

 ϦϴδΤϟ΍ ζϳϭ΍έΩ ϢϜϟ έΪμϧ ϥ΃ ΪΑϻ ϼόϓ ΎϬϟ ΖϠϘϓ ΎϨϴϟ· ϥϭήπΤϳ ϻ ΍ΫΎϤϟ ΖϟΎϘϓ
 ΍ϮΤΒλ΃ϢϬϓζϳϭ΍έΪϟ΍ήϴϏέΪμϧϥ΃ϊϴτΘδϧϻΎϨϧ΃ΖϗϮϟ΍΍άϫϰϓΖϨϘϳ΃ϭΐϨϳίΓΪϴδϟ΍ϭ
 ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ βϳέΎΑ «ΕϭήϴΑ» ϥΎϨΒϟ ϰϓ ϰϣΎϳ΃ Ϧϋ Ύϣ΃ ΍ΪΟ ΓήϴΒϛ ΍Ω΍Ϊϋ΃ ήμϣ ‫ﻓﻰ‬
 ϯάϟ΍ ϥΎΘϔϟ΍ ϝΎϤΠϟ΍ ϚϠΘϤΗ ϦϜϟϭ ϝϭήΘΒϟ΍ ϚϠΘϤΗ ϻ ΔϟϭΩ ϰϫ ϥΎϨΒϠϓ ˬήϴΜϜϟ΍ ΎϬϨϣ ΖϤϠόΘϓ
 ϥϮϜΗΩΎϜΗϥΎϜϣϞϛϰϓΓήθΘϨϣΕΎϬϳέΎΒϜϟ΍ϥΎϨΒϟϰϓϥ΃ΕΪΟϭϭΎϬΗέΎϳίϰϠϋαΎϨϟ΍ήΒΠϳ
 ΎϣΪϨϋϭ ϕΩΎϨΧ ϰϓϭ ΢τγϷ΍ ϕϮϓϭ νέϷ΍ ΖΤΗϭ νέϷ΍ ϕϮϓ ΕΎϬϳέΎΒϜϓ ωέΎη Ϟϛ ϰϓ
 ΩϮϬΠϣϰϟ·ΝΎΘΤϳϦϔϟ΍ϥϷϚϟΫϭΓήϤϟΎΑϦϳΩϮΟϮϣήϴϏΎϤϨϴδϟ΍ϭΡήδϤϟ΍ϭϦϔϟ΍ϥΎϛΎϬΗέί
 ΎϣήτΧ΃ϦϜϟϭςϘϓΔϴϧϼϋ·ΔϠϴγϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϭΔϋ΍ΫϹ΍ϭϞθϔϟ΍ϭ΃ΡΎΠϨϠϟνήόϣϭϰϟΎϋ
 ϥΎϴϛ ϰϟ· ΎϬ΋ΎϤΘϧΎΑ ΎϬϧ΃ ΔϘ΋Ύϔϟ΍ ΔΒϴτϟΎΑ ΎϬϠϫ΃ ϊΘϤΘϳ ϰΘϟ΍ ΪϠΒϟ΍ ϩάϫ ϥΎϨΒϟ ϞΧ΍Ω ϪΗΪΟϭ
 ϥ΃ϦϜϤϳϻϭϞϜϠϟΔΟϭίϥΎϨΒϟζϴόΗϥ΃ϦϜϤϳϼϓΎϬΘΑϭήϋϭΎϬΘϣ΍ήϛϭΎϬΒδϧΪΠΗήϴΒϛϰΑήϋ
 ϦϟΎϬΘΑϭήϋϦϣΎϬϗϼρϥ΃ΔϴϨϴΗϻΎΑΎϬ΋΍ήόηΐΘϜϳϭΔϴδϧήϔϟΎΑΎϬΑΎΘϛΐΘϜϳΔτϴϘϟζϴόΗ
                          ΎϴϤϟΎϋΎϬϨρ΍ϮϣϞόΠϳϦϟϭϢϟΎόϟ΍ϰϟ·ΎϬϤπϳ

 Ε΍ΪϘΘόϣϭ ϙϮϠδϟ΍ ΐ΋΍ήϏ Ϧϣ Ώήϐϟ΍ ΩϼΑ ϰϓ ϩΪϫΎθϧ Ύϣ ϝϮϘϳ Ϯϫϭ ΍ήϴΜϛ ϚΤο ϢΛ                                                PT
 Ϟ΋ΎΒϗϦϴΑΙΪΤϳΎϤϣήϴΜϜΑϞπϓ΃ϥϮϜϳΎϤΑέΔϟϮϬδΑϰϗήθϟ΍ΎϨόϤΘΠϣΎϬϠΒϘΘϳϻΔΤΘϔΘϣ
 ΎϨϫϭ ˬΎϬϨϣ ήϴΜϜϠϟ ΕήϓΎγ ΪϘϓ ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ˯΍ήΤλ ϰϓϭ ΎϴϘϳήϓ΃ ϰϓϭ Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ ΕΎΑΎϐϟ΍
                                      EG        Y
             ˬΕ΍ΪϘΘόϣϭΕ΍ΩΎϋϦϣϙϮϠϴθϟ΍ΔϠϴΒϗ ϞΧ΍ΩϪΗΪϫΎηΎϣ΍ΪϴΟήϛάΗ΃
                                     R
 ϰϟ·˯΍ήϘϟ΍ϮϋΪϳϭ΃ϰϧϮϋΪϳΎϤΑέ΍άϫϭˬϝίΎϨϤϟ΍ϭϝΎϔρϷ΍ϭϝΎΟήϟ΍ϭ˯ΎδϨϟ΍΢ϣϼϣΎϨϟϒλϭϭ                              TA
 Ζϟ΍ίΎϣϰΘϟ΍Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ϩάϫϕϮϔϳϯάϟ΍ήπΤΘϟ΍ϭΎϬθϴόϧϰΘϟ΍ΔϴϧΪϤϟ΍ΔϤόϧϰϠϋ୯ΪϤΣ
 ΎϨϟ ΎϫέϮμϳ ϰΘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ˬΡϮοϮΑϭ ˬϯήϧ ΎϨϠόΠϳ ϪϨϜϟϭ ϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΂Α ϥϵ΍ ϰΘΣ ΓΩϮΟϮϣ


                             S
 Ϧϋ ΍ΪϴόΑ ϦϜϟϭ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ ϊοϮϣ βϔϧ ϰϓ ΎϨϧϮόπϳ ϢϬϓ ΓέϮμϟ΍ βϔϧ ϩάϬϓ ˬΏήϐϟ΍                    KO
      ˬςϘϓΔϴϧΎΑέΖδϴϟϭΔϴϧΎδϧ·Ε΍ΰΠόϤΑϻ·ήϴϐΘΗϦϟϰΘϟ΍ϕήθϟ΍ϭΏήϐϟ΍Ε΍έϮμΗ
        M           E
 ΎϬϨτΑ ϰϠϋ ϰθϤΗ ΓΎϔΤϠγ ΎϬϧ΄ϛ ˯ςΒΑ ήϴδΗ ΓήΧΎΒϟ΍ ΖϧΎϛ» ϙϮϠϴθϟ΍» ΔϠϴΒϗ ϰϓ ϝΎϗ
 ϰϠϋ ϥΰΗΔΣϭήϤϟ΍ϭΎϬϴϓϡΎϧ΃ϰΘϟ΍ϦϳΩήδϟ΍ΔΒϠϋϰϓΓέ΍ήΤϟ΍ρήϓϦϣ ϰϠϋϰϤϐϣΎϧ΃ϭ
    ˷      BY
                                       ˷
 Ν΍Ϯϓ΃ϰϓϡϮΤΗνϮόΒϟ΍Ώ΍ήγ΄ϓ ˱ΎϛΎΒηϭ΃ ˱ΎΑΎΑ΢Θϓ΃ϥ΃ϰϠϋ΅ήΟ΃ϻϭˬϯϭΪΟϼΑϰγ΃έ


     P
 ΎϬϠϛϭ ΔϴθΣϭ ϰϓ ΎϬϴϠϋ ϢΠϬΗ ϻ ϰΘΣ ΎόΒλ΃ ΝήΧ΃ ϥ΃ ϞϴΨΗ΃ ΩΎϛ΃ ϻϭ ˬΝέΎΨϟ΍ ϰϓ ΔϔϴΜϛ eU
                            ˬΎϳέϼϤϟ΍ϞϣΎΣϞϴϓϮϧϷ΍νϮόΑϦϣRϥΎϴϧΎόϳ ΓέΎΤΒϟ΍ Ϧϣ ϥΎϨΛ΍ϭ ˬ˽˹ ϪΗέ΍ήΣ βϳήϟΎϓ ˬΐϛήϤϟ΍ ΢δΘϜΗ Ε΃ΪΑ Ϊϗ ΎϳέϼϤϟ΍ ΖϧΎϛϭ
 Ϧϣ ή΋΍ΰΟ ϯέ΄ϓ ϡϮϨϟ΍ ΏΎΒο ϰϓ Ύϧ΃ϭ ϯήΧ΃ϭ ΔψΤϟ ϦϴΑ ϰϨϴϋ ΢Θϓ΃ ΖϨϛϭ ϰϤΤϟ΍ ΔϔΟέ
 ϰϨϴϋϙήϓ΃ϭˮήΧϵ΍Ύϧ΃ϯάϫ΃Ϟϫϝ˯ΎδΗ΃ΖϨϛϭΔϨϴϔδϟ΍ϰΒϧΎΟϰϠϋΓή΋Ύρ΢ΒδΗέϮϨϟ΍
 ή΋΍ΰΟ ΎϬϧ· ˬϢϠΣ΃ ϻ ϰϧ· ˬϞόϔϟΎΑ έϮϨϟ΍ Ϧϣ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϚϠΗ ϙΎϨϫ Ζϟ΍ίΎϣ ΍ΪϴΟ ϰϟϮΣ ϖϠϤΣ΃ϭ
          ˬϦϴΒϧΎΠϟ΍ϰϠϋΓήΧΎΒϟ΍έ΍Ϯϧ΃ΎϬΌϴπΗέΎϴΘϟ΍ϰϓΔΤΑΎγΚϨγΎϴϬϟ΍ΕΎΗΎΒϧϦϣ

 ϰϠϋ Ϊόλ΃ ϥ΃ ϰϟ ήτΧϭ ˬέΎΨΒϟ΍ϭ ΏΎΒπϟ΍ ϪϔϠϐϳ ΎΒΣΎη ϭΪΒϳ ˯΍ϮΘγϻ΍ ςΧ ήϤϗ ϥΎϛ Ϊϗϭ
 ΩέΎτΑϰϓ΍ήρ΃ϭϰϬΟϭΖϨϫΩϭˬϞϴϠϟ΍ϦϣΔϋΎδϟ΍ϚϠΗϰϓΔόϴΒτϟ΍ΪϫΎηϷΓήΧΎΒϟ΍΢τγ
 Ώ΍ΪϫϷ΍ϰϠϋϒΜϜΘΗΓΪϛ΍έΔΑϮρέΎϤϧ·ϭ˯΍ϮϫΔϤΛϦϜϳϢϟϭˬ˯΍ϮϬϟ΍βϤΘϟ΃ΖΟήΧϭνϮόΒϟ΍
 ΔΒΧΎλΖϧΎϛΎϤϧ·ϭΕέϮμΗΎϤϛΔϤ΋ΎϧΔόϴΒτϟ΍ϦϜΗϢϟϭˬςϐοϪϟϞϴϘΛ˯΍ϮϫϭΪϠΠϟ΍ϰϠϋϭ
 ϝϮΣΡήϤΗΔϤΨπϟ΍ϞϴϨϟ΍΢ϴγΎϤΗϭϰϋ΍ήϤϟ΍ϸϤΗΔϠϴϔϟ΍Ώ΍ήγ΃ˬΓΎϴΤϟ΍ϭΔϛήΤϟΎΑΔηΎϴΟ
                           ˬϢΤΘδΗΔτθϗΪϴγϥΎότϗϭΓήΧΎΒϟ΍

 ˬΔϠϴϠϗΕΎϋΎϔΗέ΍ϰϠϋϖϠΤΗΔϧϮϠϤϟ΍έϮϴτϟ΍ϭέϮδϨϟ΍ϭήϴϓΎμόϟ΍ϭϞΑϼΒϟ΍ϭΕΎϧ΍ϭήϜϟ΍ϑϻ΁ϭ
 ϰϠϋ ΔΒηΎϧ ΔόϴΒτϟ΍ ΏήΣϭ ˬϡϼψϟ΍ ϰϓ ήΑϹ΍ ϥϮϨδϛ ϊϤϠΗ ΔΌϴπϤϟ΍ ΐΣΎΒΤϟ΍ εϮϴΟϭ
 ΐϫάϳ ϢΛ ˬϞϜϟ΍ Ϟϛ΄Η ϙΎϤγϷ΍ϭ ˬϦϴϨΛϻ΍ Ϟϛ΄ϳ ωΪϔπϟ΍ϭ νϮόΒϟ΍ Ϟϛ΄Η ΐΣΎΒΤϟ΍ ΎϫΪη΃


                     59
 ΏΎΒπϟ΍ ϪϔϠϐϳ ΎΒΣΎη ήϤϘϟ΍ Ϟτϳ ϦϴΣ ϰϠϋ ˬΖϤλ ϰϓ ΡΎδϤΘϟ΍ ϑϮΟ ϰϓ ϊϴϤΠϟ΍
       ˬΓήϴΒϛΓΩϭΪΑΝήΨϴϟϦϴτϟ΍ϰϓϩέΎϘϨϣΪϫΪϬϟ΍ϖηήϳήΧϵΖϗϭϦϣϭˬέΎΨΒϟ΍ϭ

 ΔϴϟΎόϟ΍ ΎϧΎϔδϟ΍ ΕΎϣΎϫ ϊϔΗήΗϭ ˬΔϜϤγ ϪϤϓ ϰϓϭ ΝήΨϴϟ ˯ΎϤϟ΍ ϰϓ ϖϠϘϠϟ΍ ή΋Ύρ βτϐϳϭ
 ϭΪϨϳ ϻ ˬϞΧ΍Ϊϟ΍ ϰϓ ϯήΠϳ Ύϣ ΐΠΤΘϟ ϥ΂τθϟ΍ ϰϠϋ ΚϨγΎϴϬϟ΍ ϥΎϘϴγϭ ϯΩήΒϟ΍ έΎΠη΃ϭ
 ΄τϤΘϳϭ΃˯ΎϤϟ΍ΩήϴϟϰόδϳϮϫϭΎϬϗ΍έϭ΃ϦϴΑζΨθΨϴϓϥΎΒόΛΎϬϠϠΨΘϳΎϤϨϴΣϻ·ΕϮλΎϬϨϋ
                       ˬΔϜΑΎθΘϤϟ΍ΕΎΗΎΒϨϟ΍ϩάϫϦϣϞΘϛϯϮϬΘϓϞϴϓ

 ϰϓ ϊϤϠΘϓ ΓήΧΎΒϟ΍ ˯΍Ϯο΃ ΎϬϴϠϋ βϜόϨΗ Γήϴϐλ ΔϤ΋Ύϋ ή΋΍ΰΟ ϰϓ έΎϴΘϟ΍ ΎϬϓήΠϳϭ ΖΘϔΘΗϭ
 ΢ϗϼΘΗ ϰϬϓ ϦΧΎδϟ΍ ϮΠϟ΍ ΍άϫ ϰϓ εΎόΘϧϻ΍ ΎϬϴϠϋ ϭΪΒϳ ϥΎϛ ΓΎϴΤϟ΍ ϑϮϨλ Ϟϛ ΔϤϠψϟ΍
 ϸϤΗϭ ϯϮόΗϭ ΢ΒϨΗϭ ΢ϔΗϭ ζϘθϘΗϭ ϕΰϗΰΗϭ ϖϨϘϨΗϭ ΎϬπόΑ Ϟϛ΄Ηϭ ήΛΎϜΘΗϭ Ϊϟ΍ϮΘΗϭ
 ΎϣΎΠΣ΃ ώϠΒΗϭ ϮϤϨΗϭ ˯ΎδΤϟΎϛ ΔϴϬη ϰϓ ΓΪϛ΍ήϟ΍ ΎϬϫΎϴϣ ΏήθΗϭ ΔΟΰϠϟ΍ ΕΎόϘϨΘδϤϟ΍
 έΎϤΛϭ ϦϴΒϧΎΠϟ΍ ϰϠϋ ϝϮτϟ΍ ΔϘϫΎη ήϴΑ΍Ϯρ ϰϓ ϒτμΗ ΖϧΎϛ ΐϴϟΩϷ΍ έΎΠη΃ ˬΔϗϼϤϋ
                ˬΔΨϴτΒϟ΍ϢΠΣϰϓΓήϤΛϞϛ˯ΎϤϟ΍ϰϓςϗΎδΘΗΖϧΎϛΐϴϟΩϷ΍

 ˬϖϓϷ΍ ΪδΗ ϰΘΣ ΔϴθΣϭ ϰϓ ϮϤϨΗ ΖϧΎϛ ϯΩήΒϟ΍ έΎΠη΃ϭ ϡϭΪϟ΍ ΔϠϴμϓ Ϧϣ ϰϫϭ
 ΔΌϴΒϟ΍ϩάϫΖϧΎϛˬΔϴΑήΤϟ΍Νέ΍ϮΒϟΎϛΔϤΨοΔΤϟΎϛϥϮϠϟ΍˯ΎΒϬη˯ΎϤϟ΍ϖθΗΖϧΎϛ΢ϴγΎϤΘϟ΍                                              PT
 ϦϜϳ Ϣϟ ΪΣ΍ϭ ˯ϰη ΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ϭ ΕΎΗΎΒϨϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋Ύμϔϟ΍ ϩάϬϟ ΓέΎΘΨϤϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ ϰϫ ΔϨΧΎδϟ΍
 ϥΎϛϝΎϴϣ΃ ΔόπΑϞϛˬϥΎδϧϹ΍ϮϫΔόγΎθϟ΍Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ΕΎϫΎΘϤϟ΍ϩάϫϰϓ ˱΍έΩΎϧϻ·ήϬψϳ


                                             Y
 ΔϠϴΒϗ Ϧϣ ϢϬϠϛϭ ˬΏ΍ήΤϟ΍ ϥϮϠϤΤϳ ˬΓ΍ήϋ ΝϮϧΰϟ΍ Ϧϣ ΔΛϼΛ ϭ΃ ϥΎϨΛ΍ ϭ΃ ΪΣ΍ϭ ήϬψϳ


                                     EG
 ϩάϫ ϰϓ ήϓΎδϤϟ΍ ΎϫΎϘϠϳ ϰΘϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϰϫ ήϳϮϨϟ΍ϭ ΎϜϧΪϟ΍ϭ ϙϮϠϴθϟ΍ϭˬ«ϙϮϠϴθϟ΍»                                    R
 Ύϳ΍ήϋ ϥϭήϴδϳ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ ΝϮϧίϭ ˬΎΑϮΟϭ έϮΑϭ ϝΎϜϠϣϭ ϰΘγϮϛ ϦϴΑ ϞϴϨϟ΍ Ϧϣ ΔϘτϨϤϟ΍                             TA
 Ϣϫϭ «ΔΘϓ΍ήϛ βΑϻ»ϭ Ϫϣ΃ ϪΗΪϟϭ ϡϮϴϛ «‫ »ﻋﺮﻳﺎﻧﺎ ﻣﻠﻂ‬ϢϬϨϣ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΟ΃ ΖϨϛ ΎϧΎϴΣ΃ϭ
 ϼΑ ΔόϴϠϘΗ ΩήΠϣ Ϣϫήψϧ ϰϓ ΏΎϴΜϟΎϓ ˬΔϘϳήΘϟ΍ Ϧϣ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϬΑ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϰϟ· ϥϭήψϨϳ


                            S
                       ˬεϮΑήτϟ΍έΰϛˬΎϬϟϰϨόϣϻΪ΋΍ϭίΩήΠϣˬϒ΋Ύυϭ
                   E KO
 ϑΎμϧ˯ ΐϛήϤϟ΍ ΢τγ ϰϠϋ ήϴδϧ ΎϨϛ ΪϘϓ ΔϔδϠϔϟ΍ ϩάϫ ϖϨΘόϧ Ύϧ΃ΪΑ Ϊϗ ΎϨϛ ΎϨϤψόϣϭ        M
 ϦϜϟϭˬϯΪϴϠϘΘϟ΍˯ΎϴΤϟ΍ϪϴπΘϘϳϯάϟ΍ϥϼΑΪϟ΍ήΘϣϒμϧϻ·ϙϮϠϴθϟ΍ϦϴΑϭΎϨϨϴΑϕήϓ ϻΎϳ΍ήϋ
 Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ϰϓ ΍Ω΍ϭέ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϨϜϟϭ ΎϫΪΣϭ ΏΎϴΜϟ΍ Δϟ΄δϣ ϰϓ ˱΍Ω΍ϭέ ΍ϮϧϮϜϳ Ϣϟ ϙϮϠϴθϟ΍      BY
 ΖϧΎϛϭ ˬϢϫΪϴϟΎϘΗϭ ϢϬ΋ΎϳήΒϜΑ ϥϮϜδϤΘϳϭ ΔϴϧΪϣ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ΓΪθΑ ϥϮπϓήϳ ΍ϮϧΎϛϭ ˬϰ΋΍ΪΑ


     P
                 ˬ»ϙϮΟ»ϪϧϮϤδϳΪΣ΍ϭϪϟΈΑϥϮϨϣΆϳϢϬϓˬΔϴϧ΍ΪΣϭϢϬΘϧΎϳΩ
R eU
 ϞϛϰϓΩϮΟϮϣϭϰϔΧϢϫήψϧϰϓϮϬϓΏήτπϣϭξϣΎϏΪΣ΍Ϯϟ΍ϪϟϹ΍΍άϬϟϢϬϤϬϓϦϜϟϭ
 ϙϮϠϴθϟ΍ ϚϠϣ Ϯϫϭ ΞϧΎϛΎϴϧ ϖϳήρ Ϧϋ ϻ· άϔϨΗ ϻ ϪΘΌϴθϣ ϦϜϟϭ ˬ˯ΎϤδϠϟ ϖϟΎΧϭ ϥΎϜϣ
 ϰϔΘΧ΍ϭ΢ϳέϰϟ·ϝϮΤΗΎϤϧ·ϭΖϤϳϢϟϢϫΩΎϘΘϋ΍ϰϓϮϫϭˬΔϠϴΒϘϟ΍ϩάϫ΄θϧ΃ϯάϟ΍ϢϳΪϘϟ΍
               ˬνέϷ΍ϰϠϋϪΘΌϴθϤϟϼΜϤϣ΢Βλ΃ϭ «ϙϮΟ»ΡϭέϪϴϓΖϠΣϢΛ

 ϻΎμΗ΍ ϞμΘϣ ΞϧΎϛΎϴϧϭ ϦϴΑ΍ήϘϟ΍ Ϫϟ ϥϮϣΪϘϳϭ ΪΑΎόϤϟ΍ Ϫϟ ϥϮϤϴϘϳϭ Ϫϟ ϥϮϠμϳ ϢϬϓ ΍άϬϟϭ
 ˬϪϠϛ ϥϮϜϟΎΑ ήΜϛ΃ ϞμΘϣϭ ΪϴόΑϭ ΩήΠϣ ˯ϰη ϮϬϓ ୯ ϭ΃ ϙϮΟ Ύϣ΃ ˬϙϮϠϴθϟ΍ ΓΎϴΤΑ ΎϴϣϮϳ
 ˬΎϬϨϜδΗ ΞϧΎϛΎϴϨϟ΍ Ρϭέ ϥ΃ ϙϮϠϴθϟ΍ ΪϘΘόϳ ΔϳΩΎϋ ΔϴϨϜγ Ε΍ΪΣϭ ϰϫ ΞϧΎϛΎϴϨϟ΍ ΪΑΎόϣϭ
 ΎϬϨϜδϳ ϰΘϟ΍ ΔϳΩΎόϟ΍ ϦϜδϟ΍ Υ΍Ϯϛ΃ ϞΜϣ ˬΥ΍Ϯϛ΃ ΔΘγ ϭ΃ ΔδϤΧ Ϧϣ ΓΪΣϮϟ΍ ϒϟ΄ΘΗϭ
 ΰ΋ΎΠϋ Ϧϣ ΔϨϬϛ ΎϬΘϣΪΧ ϰϠϋ ϡϮϘϳϭ ˬΔϓΎψϧϭ ΎϋΎδΗ΍ ήΜϛ΃ ΎϬϧ΃ ϕέΎϓ ϊϣ ˬϙϮϠϴθϟ΍
 Ϧϣ Ωήϓ ϯϷ ΪΑΎόϤϟ΍ ϩάϫ ϝϮΧΩ ϡήΤϣϭ ˬϦδϟ΍ ϰϓ ΕΎϨϋΎτϟ΍ ϢϬΗΎΟϭί ϢϬόϣϭ ϙϮϠϴθϟ΍
                            ˬΔϨϬϜϟ΍˯ϻΆϫ΍ΪϋΎϤϴϓΐόθϟ΍ Ω΍ήϓ΃

 ˬΔϴΟϭΰϟ΍ Δϗϼόϟ΍ Ϧϋ ΎϣΎΗ ΎϣΎϴλ ΎϤ΋Ύλ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϝΎΟήϟ΍ ϭ΃ ˯ΎδϨϟ΍ Ϧϣ ΎϬϠΧΪϳ Ϧϣ ϰϠϋϭ
 ϪΗ΍ϭΩ΃ϭ ϪΘΤϠγ΃ ϊοϮΗ Ϫϴϓϭ ΞϧΎϛΎϴϧ Ρϭέ ϝϭΰϨϟ κμΨϳ Υ΍ϮϛϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ΥϮϜϟ΍ϭ
 ΥϮϜϟ΍ϭˬϪϟΖϣΪϗϰΘϟ΍ϰΣΎοϷ΍ϥϭήϗαήϐΗϪΑΎΑϰϠϋϭˬϪϨϴΑ΍ήϗΩϮϠΟϭϪϟϮΒρϭϪΗέΎΜϴϗϭ
 ˬΕΎΑϭήθϤϟ΍ήϴϤΨΗϭΏϮΒΤϟ΍ϦϳΰΨΘϟΚϟΎΜϟ΍ϭˬΪΒόϤϟ΍κΨΗϰΘϟ΍ΔϴηΎϤϠϟκμΨϳϰϧΎΜϟ΍
                                ˬΪϴΒόϟ΍ϭϡΪΨϟ΍ϭΔϨϬϜϠϟϊΑ΍ήϟ΍ϭ

                    60
 ΎϳΎϜϴϧ Ρϭέ ϝϭΰϨϟ αΩΎδϟ΍ϭ ˬϝϮΒΘΗϭ ϢΤΘδΗϭ ϪΗΎΟΎΣ ΞϧΎϛΎϴϧ Ρϭέ Ϫϴϓ ϰπϘΘϟ βϣΎΨϟ΍ϭ
 Ζϧ΃ ˬΎϨΗΎΠϧ ϙΪΣϭ ϙΪϴΑ ˬΎϨΠϧ ΎϨϬϟ· Ύϳ» ϦϴϠ΋Ύϗ ϢϬΗ΍ϮϠλ ϰϓ ΔϨϬϜϟ΍ ϞΗήϳϭ ΞϧΎϛΎϴϧ ΓΪϟ΍ϭ
 ΎϨϟ φϔΤΗϭ ΏήΤϟ΍ ΪϨϋ ΎϨΘϋέΫ΃ ϯϮϘΗ ΞϧΎϛΎϴϧ ΓΪϋΎδϤΑϭ ˬϡϮΠϨϟ΍ϭ νέϷ΍ϭ ˯ΎϤδϟ΍ ϚϠϤΗ
 Ϣϫϭ .«ϙ΅΍ΪϓΎϨ΋ΎϣΩϞϛϭˬϚϠΟ΃ϦϣΔϟϭάΒϣΎϧέΎϘΑ΃ϞϛˬωϮΠϟ΍ϭνήϤϟ΍ΎϨϋΪόΒΗϭΎϨΘϴηΎϣ
 έΎϘΑϷ΍ Ύϣ΃ ˬήϬϨϟ΍ ϰϓ ΎϬϣΎψόΑ ϥϮϣήϳϭ ΎϬϣϮΤϟ ϥϮϠϛ΄ϳϭ ϦϴΑ΍ήϗ ϡΪϘΗ ϰΘϟ΍ ϥ΍ήϴΜϟ΍ ϥϮΤΑάϳ
                            ΪΒόϤϟΎΑϰη΍ϮϤϟ΍ΓήϴψΣϰϓΎϬϧϮψϔΤϴϓ

 ήτϤϟ΍αϮϘτΑϝΎϔΘΣϻ΍ϡϮϳϰϓϭˬΩΎμΤϟ΍αϮϘρϭήτϤϟ΍αϮϘρΔϴϨϳΪϟ΍αϮϘτϟ΍Ϣϫ΃ϭ
 κϗήϠϟ ΏΎΒθϟ΍ ϊϤΘΠϳϭ ˬΔΒγΎϨϤϠϟ ϒψϨΗϭ βϨϜΗ ϰΘϟ΍ ΪΒόϤϟ΍ ΔΣΎγ ϰϓ ϝϮΒτϟ΍ ϕΪΗ
 ΎπόΑϪϔϛϰϓϦϫΎϜϟ΍ϊπϳϭϥΎΑήϘϟ΍έϮΜΑϰΗΆϳϢΛˬΞϧΎϛΎϴϧΡϭήϟ˯ΎϨϐϟ΍ϭϑϮϴδϟ΍ϭΏ΍ήΤϟΎΑ
 ϪϛήΘϳϭάΨϔϟ΍ϰϠϋ΃ϰϓΓάϓΎϧΔϨόρϪϨότϳϢΛέϮΜϟ΍ϪΑεήϳϢΛϪϴϓϖμΒϳϭήϬϨϟ΍˯ΎϣϦϣ
                          ˬΎΘϴϣήΨϳϰΘΣΔΣΎδϟ΍ϰϓέϭΪϴϟ

 ΔϨϬϜϟ΍ φϔΘΤϳϭ ΞϧΎϛΎϴϧ ΥϮϛ ϰϟ· ϭ΃ ήϬϨϟ΍ ϰϟ· ήπΘΤϤϟ΍ έϮΜϟ΍ ϪΠΗ΍ ΍Ϋ· ϥϭήθΒΘδϳ Ϣϫϭ
 Ρϭέϥ΃ϙϮϠϴθϟ΍ΪϘΘόϳϭˬήϬϨϟ΍ϰϓϡΎψόϟΎΑϥϮϘϠϳϭˬΎϫϮϠϛ΄ϴϟ˯ΎθΣϷ΍ϭϥΎϘϴδϟ΍ϭα΃ήϟΎΑ
      ˬϙΎϛϷ΍ή΋ΎρϭϥΎΒόΜϟ΍ϭϑ΍έΰϟ΍ϞΜϣΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ϦϣΪϳΪϋϰϓϞΤΗϥ΃ϦϜϤϳΞϧΎϛΎϴϧ
                                                PT
 ˬ«ΞϧΎϛΎϴϧ Ρϭέ ϩάϫ» ΎϔΗΎϫ Υήμϳ ΪΒόϤϟ΍ ΏΎΑ ϰϠϋ ϒϘΗ Δη΍ήϓ ϰϛϮϠϴθϟ΍ ϯήϳ ΎϤϨϴΣϭ
 ΓήΒϘϣΏΎθΧ΃ϦϣΎϬϧ΃ΪϘΘόϳϭβϤΗϻϭαΪϘΗΞϧΎϛΎϴϧΪΒόϣϦϣΏήϘϟΎΑΖΒϨΗΓήΠηϯ΃ϭ


                                               Y
 Ϣϫϭ ˬΎϬϴϓ ϞΤΗ ΞϧΎϛΎϴϧ ϡ΃ ΎϳΎϜϴϧ Ρϭέ ϥ΃ ϊ΋Ύθϟ΍ ϥϷ ϡήΤϣ ΢ϴγΎϤΘϟ΍ Ϊϴλϭ ΞϧΎϛΎϴϧ


                                      EG
 ΎϬΣϭήϟΎϧΎΑήϗΎϬϧϮϣΪϘϳϰΘϟ΍ΓΎθϟΎΑϥϮϘϠϳϚϟάϟϭ˯ΎϤϟ΍ϰϓζϴόΗΎϳΎϜϴϧΡϭέϥ΃ϥϭΪϘΘόϳ                                     R
                           ˬ˯ΎϤϟ΍ϰϓΎϬϠΟέ΃ϦϣΓΪϴϘϣϭΔϴΣϰϫϭ                              TA
 ˬΪΑΎόϣ ϢϬϟ ϡΎϘΗϭ ϥϮϨϓΪϳ ϢϬϓ Ϛϟάϟϭ ΞϧΎϛΎϴϧ ϝΎΜϣ ϰϠϋ ϥϮγΪϘϣ ϙϮϠϴθϟ΍ ϙϮϠϣ Ϟϛϭ


                             S
 ΡϭέϢϬϴϓϥ΃ΪϘΘόϳϭϙϮϠϤϟ΍ΔϠϣΎόϣϥϮϠϣΎόϳΩ΍ΪΟϷ΍ϦϣϰΗϮϤϟ΍ϭˬΎϤΠΣήϐλ΃ϥϮϜΗϦϜϟϭ                    KO
 Ρ΍ϭέ΃ Ϧϋ ϙϮϠϴθϟ΍ ΔϧΎϳΩ ϰϓ ϞμϔϨΗ ϻ Ω΍ΪΟϷ΍ Ρ΍ϭέ΃ϭ ˬͿΎΑ ϝΎμΗ΍ ϰϠϋ ϢϬϧ΃ϭ ϙϮΟ                   E
                              ˬϮΟΡϭέϭ΃ΞϧΎϛΎϴϧΡϭέϭ΃ϙϮϠϤϟ΍        M
 Ύϣ ϥ΃ ϥϭΪϘΘόϳϭ ˬνήϤϟ΍ ϩΪόϘϳϭ Ϧδϟ΍ ϰϓ Ϧότϳ ϯάϟ΍ ϚϠϤϟ΍ Ϧϣ ϙϮϠϴθϟ΍ ϡ˯ΎθΘϳϭ      BY
 ϰοΎϤϟ΍ ϰϓ ΍ϮϧΎϛϭ ΎϬϠϛ ΔϠϴΒϘϟΎΑ ϞΤϳ ϥ΃ ΚΒϠϳ ϻ ΔΧϮΨϴηϭ νήϣ Ϧϣ ϚϠϤϟ΍ ΐϴμϳ     P
 ΓέΩΎϧ ϝ΍ϮΣ΃ ϰϓ ϡΪϘΗ ΖϧΎϛ ΎϬϨϜϟϭ ϙϮϠϴθϟ΍ ΪϨϋ ΔϓϮϟ΄ϣ ήϴϏ ΔϳήθΒϟ΍ ϦϴΑ΍ήϘϟ΍ϭ ϪϧϮϠΘϘϳ eU
                     ήτϤϟ΍έ΍έΪΘγ΍ϰϓΔϳΩΎόϟ΍αϮϘτϟ΍ϞθϔΗΎϣΪϨϋR
                     61
 ΎϬϠΟγϰ˰Ηϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍«
         »ΎϛϧΩϟ΍»ϥΎϛγϥϳΑΕηϋ˺˼ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
 ϰϘϴϟ ˬΕϮΤϟ΍ϭ ΏΪϟ΍ ϞΜϣ ΎϣΎϤΗ ˬϦϫΪϟΎΑ ΰϨΘϜϣ ϦϴϤγ ΔϴΒτϘϟ΍ ϖρΎϨϤϟ΍ ϰϓ ϥΎδϧϹ΍ ■
 ωήΘΧ΍ ΎϤϧ΄ϛ ΩϮγ΃ Ϟϳΰϫ ϞϴΤϧ ΓέΎΤϟ΍ Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ ϖρΎϨϤϟ΍ ϰϓ Ϯϫϭ ˬΩήΒϟ΍ ΔϠ΋ΎϏ Ϫδϔϧ
 ΎϫΪϨϋΔϔϴυϭϻϡϼψϟ΍ϰϓζϴόΗϰΘϟ΍ˬϑϮϬϜϟ΍ϰϟΎΤγϭβϤθϟ΍ϪϴϘΗΔϠψϣϪϤδΠϟ
 ήμΒϟ΍ ΓΩΎΣ ϯέ΍ήΒϟ΍ ϰϟΎΤγ ϥ΃ ϦϴΣ ϰϠϋ ˬϥϮϟ ϼΑϭ ˯ΎϴϤϋ ϰϬϓ ΍άϬϟϭ ϥ΍Ϯϟϸϟ ϻϭ ήμΒϠϟ
                                          ΔϧϮϠϣϭ

                                          ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ

 ϥΎϛϮϟϰΘΣϪϟΎΑϰϠϋήτΧϢϠΣϞϛϖϘΣϪϧ΃ϝϭϷ΍ΩϮϤΤϣϰϔτμϣΎϤϬΑϑήϋϥ΍ήϣ΃     ˵

                                             Y PT
                                     EG
 ϰΘϟ΍ΔϳέϮτγϷ΍ΔϴμΨθϟ΍ϩάϬϓΩΎΑΪϨδϟ΍ϪϴϠϋϞμΣΎϣϰϠϋϞμΤϳϥ΃ϡϮϳΕ΍ΫϪϤϠΣ
 άϨϣΩϮϤΤϣϰϔτμϣϞϔτϟ΍ΎϬΑϢϠΣΔϳέϮτγ΃ϑέΎόϣϭΏέΎΠΗϰϠϋΖϠμΣϭϢϟΎόϟ΍ΖΑΎΟ


                                    R
 Ϫϟ ΎϫήπΤϳ ϩΪϟ΍ϭ ϥΎϛ ϰΘϟ΍ϭ ˬήϔλ΃ ϕέϭ ϰϠϋ ΔϣϮγήϤϟ΍ Ϫμμϗ ΃ήϘϳ Ϯϫϭ ΎϣΎϋ ϦϴϧΎϤΛ                             TA
 ΏΎΟ ΎϣΪόΑ ϪϤϠΣ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΏΎθϟ΍ ϖϘΣ ΎϣΎϋ ϦϴΛϼΛ ΪόΑϭ ϪϠϤϋ Ϧϣ Ϊ΋Ύϋ Ϯϫϭ


                            S
 ΎϜϳήϣ΃ ϝΎϏΩ΃ϭ ΎϴϘϳήϓ΃ Ε΍ϭ΍ήΤλ ϰϓ ΔϟϮϬΠϤϟ΍ ϖρΎϨϤϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϓϷ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ϭ ϝϭΪϟ΍ ΕΎΌϣ
                    KO
                                  Ύϴγ΁ϝΎΒΟϭΔϴΑϮϨΠϟ΍                   E
 ϢΘϬϳϭ ˬΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ΎϫΪϫΎθϳ Ϣϟϭ ΎϬϴϓ ςΤϳ ϰΘϟ΍ ϖρΎϨϤϟ΍ ϕΎϤϋ΃ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϝϭΎΣ


        M
 ςγϭ Ϧϣ ήϴδϳ ϥ΃ ΔΟέΪϟ ΢΋Ύγ ϯ΃ Ϟόϔϳ ΎϤϛ ΔϴΣΎϴδϟ΍ ϢϟΎόϤϟ΍ ϡΎϣ΃ Ϫϟ έϮλ ρΎϘΘϟΎΑ      BY
 ‫ ﻟﻢ‬ð ‫ﻻ‬ΎϏΩ΃ ϕήΘΨϳϭ ˬϞϴϨϟ΍ ϊΑΎϨϣ ΩΪΤϳ ˬέϮϬη έ΍Ϊϣ ϰϠϋ Ϫϣ΍Ϊϗ΃ ϰϠϋ ΓήϫΎϘϟ΍ ϰϟ· ΎϴϘϳήϓ΃
 ϞΑςϘϓϭϦΑΞϴΑέϭΰϴϟϥΪϨϟϰϟ·ΐϫάϳϢΛϝΎϏΩϷ΍ϩάϫϞ΋ΎΒϗ˯ΎϨΑ΃ϊϣζϴόϳϭΎϬΑϊϤδϧ


     P
 ϝίΎϨϣ ϰϟ· Ϟλϭϭ ΔϟϮϬΠϣ ωέ΍Ϯηϭ Δϗί΃ ϰϟ· ϞΧΩϭ ˬΔϓϭήόϤϟ΍ ήϴϏ ϥΪϨϟ ˯ΎϴΣ΃ ϕήΘΧ΍


 eU
 ήϴπΤΗ ΕΎδϠΟ ϰϓ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϙέΎη Ϟϫ ΎϬϴϓ ΓήϴϬθϟ΍ ΕΎϴϧΎΣϭήϟ΍ έΎϛϭ΃ϭ


R
                                         ˮΕΎϴϧΎΣϭήϟ΍

 ϦϣΎϧΎϘΗ·ήΜϛ΃ΓΪϴδϟ΍ζϳϭ΍έΩϥ·ϝΎϗϭˬΔϳΎϬϨϟ΍ϰϓϚΤοϢΛϞϠΣϭϞΠγϭϙέΎηˬϢόϧ
 Ύϣ Ϟϛϭ ΐΘϛϭ ΕΎϋϮγϮϣ ϢϬϨϋ ΐΘϜ˵Η Ϧϳάϟ΍ ϦϳέϮϬθϤϟ΍ ΰϴϠΠϧϹ΍ Ρ΍ϭέϷ΍ ήϴπΤΗ ˯ΎϤϠϋ
 ϪϟΎϗΪϗϭˬϚϟΫϰϓήδϟ΍ϢϠόϳϩΪΣϭΩϮϤΤϣϰϔτμϣϦϜϟˬ΍ΪΟ΍ήϴΜϛξόΒϟ΍ϩήΒΘόϳϖΒγ
 ˬΩΎΑΪϨδϟ΍ϪηΎϋΎϣζϴόϳϥ΄ΑήϴϐλϮϫϭϪΘΑΎΘϧ΍ΎϤϟΎρΔΒϏήϟωΎΒη·ϚϟΫϞϛϥ·ˬϞόϔϟΎΑ
                                         ςϘϓϭ

 Ϯϫϭ ϪϟΎΑ ϰϠϋ ήτΧ ϢϠΣ ϯϷ ϪϘϴϘΤΗ ΪόΑ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϪΑ ήϬΘη΍ ϯάϟ΍ ϰϧΎΜϟ΍ ήϣϷ΍
 ϢϟΎόϟ΍ΐϫ΍άϣϦϴΑΔϗϮΒδϤϟ΍ήϴϏϪΘϠΣέϰϓϭϦϳήΧϵΎϛϪϠΒϘΘϳϭϦϳΪϟ΍άΧ΄ϳϢϟϪϧ΃Ϟϔρ
 ϝΎΒΠϟ΍ ΓΪΒϋϭ έΎϘΑϷ΍ ΓΪΒϋϭ έΎϨϟ΍ ΓΪΒϋ ΐϗ΍έ Ύϴγ΁ ϰϔϓ ˬνέϷ΍ ΐϫ΍άϣ ϞϜΑϭ ϰϠϋ ήϣ
 ˷ήϣ ϢΛ ΎΑϮϨΟϭ ϻΎϤη ϦϴΘϜϳήϣϷ΍ ϰϓ Ϫδϔϧ ήϣϷ΍ Ϟόϓϭ ˬΔϴδϨΠϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ϭ βϤθϟ΍ϭ
  ΔϣΪϘΘϤϟ΍ϝϭΪϟ΍ϚϠΗϦϋϪϓήόϧΎϤϟΎϴϛΎΣϭˬϦϴόϟ΍ϩ΍ήΗΎϣϞϜϟ΍ήδϔϣϭϼϠΤϣˬ΍ή΋΍ίΎΑϭέϭ΄Α

 ˮΩϮϤΤϣ   ϰϔτμϣ   έϮΘϛΪϟ΍  ϰϠϋ  ΍ήϴΛ΄Η ΏέΎΠΘϟ΍   ήΜϛ΃  Ύϣ  ϦϜϟ
 ˬϝΎΣήΘϟ΍ ΓΰϳήϏ ϦϴϘΑΎδϟ΍ ϦϴϘθϟ΍ ϩΪϨϋ ΖόΒη΃ ϰΘϟ΍ ˬΎϜϧΪϟ΍ Ϟ΋ΎΒϗ ϰϟ· ϪΘϠΣέ ΎϬϧ·
                                 ΔϴϨϳΪϟ΍ΔϓήόϤϟ΍ΓΰϳήϏϭ


                    62
 ϞϴϨϟ΍ ϑΎϔο ϰϠϋ ζϴόΗ ϰΘϟ΍ «ΎϜϧΪϟ΍» ΔϠϴΒϗ ΔϠΣήϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϕήθϟ΍ ϑϮδϠϴϓ ϝϮϘϳϭ
 ΓΎϴΤϟ΍ ϰϓ ΙΪΤΗ ΓήϫΎυ Ϟϛ ϥϭήΒΘόϳ Ϣϫϭ ˬΎϨϳΪΗ ΔΑΎϐϟ΍ Ϟ΋ΎΒϗ ήΜϛ΃ ϥ΍ΩϮδϟΎΑ ξϴΑϷ΍
 ˯ΎϨΛ΃ϭ ˬϥΎΑήϗ ϢϳΪϘΗϭ ΓΎη ΢ΑΫ ϰϋΪΘδΗ ΔϴϬϟ· ΓέΎη· ΔϬϓΎΘϟ΍ ήϫ΍Ϯψϟ΍ ϰΘΣ ΔϴϣϮϴϟ΍
 ΐϋήϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ΕέΎΛ΃ ΎϜϧΪϟ΍ Ϟ΋ΎΒϗ ϦϴΑ ϰΠϧϮΗ ϰϓ ΔϴΑϭέϭ΃ Γή΋Ύρ ΖτΣ ϢϬϨϴΑ ϰΘϣΎϗ·
 ϦϣίϮΠϋϞΟέϡΪϘΗϭˬϦϴΑ΍ήϗΖϣΪϗϭϥ΍ήϴΜϟ΍ϦϣϦϴδϤΧϦϣήΜϛ΃ΖΤΑΫϥ΃ΎϬΘΠϴΘϧΖϧΎϛ
                  ˬϦϴϨγάϨϣ ΎϫήΒΧϰϔΨϳϥΎϛϞΘϗΔϤϳήΠΑϑήΘϋ΍ϭΎϜϧΪϟ΍

 Ϧϣ ήΒϛ΃ ϮΠϧΎϤϟ΍ έΎϤΛ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΓήϤΛ ϯ΃έϭ ϪΘϘϳΪΣ ϰϓ ϒϘϳ Ϯϫϭ ΎϜϧΪϟ΍ Ϧϣ ˱ ϼΟέ Ζϳ΃έϭ
 ήψΘϨϳϭϮΠϧΎϤϟ΍ΓήΠηϝϮΣΕ΍ήϣΓΪϋΎϬΑέϭΪϳϭΓΎθΑϰΗ΄ϳϭήΒϜϳϭϞϠϬϴϓϯΩΎόϟ΍ϢΠΤϟ΍
 ΔϳέΎγϰϠϋΎϬϘϠόϳϭΎϬϓ΍ήρ΃ϭΎϬϴϧΫ΃ϊτϘϳϭΓήϤΜϟ΍ϰϠϋΎϬϣΩΐϜδϳϭΎϬΤΑάϴϓϝϮΒΗϰΘΣ
 ϩΪΒόϳϯάϟ΍Ώήϟ΍Ϯϫϭˬ«ϙϻΎϴϧ»ΔϨϬϜϟΎϫΪϠΟϡΪϘϳϭˬϪϧ΍ήϴΟϰϠϋΎϬϤΤϟωίϮϳϭΎϬΨϠδϳϭ
                 ΎϬϣΎψϧβγΆϣϭΎϴϧΪϟ΍ϖϟΎΧϩέΎΒΘϋΎΑϪϴϟ·ϥϭήψϨϳϭˬΎϜϧΪϟ΍

 ϰΘϟ΍ΔϴϧΎΜϟ΍ΔϴΣϭήϟ΍ΓϮϘϟ΍ϭˬ«ϰϠϋϷ΍»ϭ΃ «˯ΎϤδϟ΍ϰϓϯάϟ΍«ϰϓήΤϟ΍ΎϫΎϨόϣ «ϙϻΎϴϧ»ϭ
 Ϧϣ ୯ Ϫϟΰϧ΃ ΪϘϓ ˬΓήϴΜϣ Δμϗ «‫ﺪﻳﺖ‬ΠϧΩ»˰ϟϭ έΎτϣϷ΍ ϊϧΎλ «ΖϳΪΠϧΩ« ϰϫ ΎϬΑ ϥϮϨϣΆϳ
 ϞϣΎΣ ΎϬϨτΑϭ ϭήϳΩ΃ ΔϠϴΒϗ ϰϠϋ ΖτΒϬϓ ϪΗ΍ϮϤγ Ϧϣ ΔγΪϘϤϟ΍ ϡϷΎΑ ΚόΑ ΚϴΣ ˯ΎϤδϟ΍
 ˬϼϴϤΟ ΎΧϮϛ ΎϬϟ ΍ϮϨΘΑ΍ϭ ˬϦϴϠϠϬϣ ϦϴΣήϓ ϦϴΑ΍ήϘϟ΍ϭ ΢΋ΎΑάϟ΍ ΍ϮΤΑΫϭ ϥϮϳϭήϘϟ΍ ΎϬϟϮΣ ϒΘϟ΍ϭ                                               PT
    ˬΎϣΩϪϴϨϴϋϦϣϰϜΒϳϭέΎΒϜϟ΍ϥΎϨγ΄ϛϥΎϨγ΃ϪϟΎϴϜ΋ϼϣ΍ΩϮϟϮϣϊπΗΖϧΎϛήϬηΪόΑϭ                                              Y
 ˬϢϛέΎϳΩϰϣΎΣϭϢϜϴϋ΍έϞϔτϟ΍΍άϫϥϮϜϴγΎϬϠϔρϰϟ·ήϴθΗϰϫϭΔγΪϘϤϟ΍ϡϷ΍ΖϟΎϗϭ


                                     EG
 ˯ΎϤδϟ΍ ΖϘθϧΎϓ ΖΒϠρ Ύϣ ΎϬϟ ΍ϮϣΪϘϓ ϦϴΑ΍ήϗ έΎϘΑϷ΍ϭ ϩΎϴθϟ΍ Ϫϟ ΍ϮϣΪϘϳ ϥ΃ ϢϬϨϣ ΖΒϠρϭ                                    R
 Ϣγ΍ Ϟϔτϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮϘϠρ΃ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣϭ ˬϼϴΜϣ ΎϬϟ ΍ϭΪϬθϳ Ϣϟ ΓήϳΰϏ έΎτϣ΃ Ϧϋ                              TA
 ώϠΑ ϰΘΣ ΔϠϳϮρ ϦϴϨγ «ΖϳΪΠϧΩ» ϢϜΣ ΖΤΗ ΍ϮηΎϋϭ ˬήϳΰϐϟ΍ ήτϤϟ΍ ˬ«ΖϳΪΠϧΩ»
 ξόΑ ϰϓϭ ˬήΛ΃ ϰϠϋ Ϫϟ ήΜόϳ ϢϠϓ ΔϔλΎϋ ϰϓ ϰϔΘΧ΍ ϢΛ ΔΧϮΨϴθϟ΍ Ϧγ «ΖϳΪΠϧΩ»


                             S
               ˵
 ΎδΒϠΘϣΎϜϧΪϟ΍Ϟ΋ΎΒϗϦϴΑϞϘϨΘϳϪϧ΃ϭΕϮϤϳϻΪϟΎΧϪϧ΃ϭΎϴΣϝ΍ίΎϣ «ΖϳΪΠϧΩ»ϥ΃ΕΎϳΎϜΤϟ΍                    KO
                                        ˬΔϳήθΑΓέϮλ
        M           E
 ΍ή΋Ύρ ΎϬϴϠϋ Ϟγέ΃ϭ «ϙϮΑ΃» ϪΘΟϭί ϊϣ ϒϠΘΧ΍ ΍άϫ «ΖϳΪΠϧΩ» ϥ΃ ήϴρΎγϷ΍ ϯΪΣ· ϰϓϭ
 ˬνέϷ΍ Ϧϋ ΔϠμϔϨϣ ˯ΎϤδϟ΍ϭ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣϭ ˬνέϷ΍ϭ ˯ΎϤδϟ΍ ϦϴΑ ΓΎΠϨϟ΍ ϞΒΣ ϊτϗ      BY
 ϒϟ΄ΘΗ ΔϳΩΎϋ ΔϴϨϜγ ΓΪΣϭ «ΖϳΪΠϧΩ» ΪΒόϣϭ ˬΎϜϧΪϟ΍ ϯήϗ ϰϓ ΓήϴΜϛ ΪΑΎόϣ «ΖϳΪΠϧΩ»˰ϟϭ


     P
 ΎϤϫΔϨϬϜϟ΍ϦϣϥΎϨΛ΍ϪϴϠϋϡϮϘϳϭˬ«ΖϳΪΠϧΩ»ϦϜδϣϮϫΥ΍ϮϛϷ΍ϩάϫΪΣ΃ˬΥ΍Ϯϛ΃ΔΛϼΛϦϣ eU
 ΎϬΑ ϝΰϧ «ΖϳΪΠϧΩ» ϥ· ϝΎϘϳ Ώ΍ήΤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΪΒόϤϟ΍ ϰϓϭ ˬϪϧϼΧΪϳ ϥ΍άϠϟ΍ ϥ΍ΪϴΣϮϟ΍R
                                       ˬ˯ΎϤδϟ΍Ϧϣ

 ϦϫΎϛϰϟ·ϥΎΑήϘΑΎϜϧΪϟ΍ϦϣΪΣ΍ϭϡΪϘΘϳΎϤϨϴΣϭˬϩΪϳϊτϘΗϭ΃ΕϮϤϳΎϬϗήδϳϦϣϥ·ϝΎϘϳϭ
 ‫ »ﻓﻰ‬ΖϳΪΠϧΩ» ϯήϳ ϰΘΣ ϪϠϬϤϳ ϦϫΎϜϟ΍ ϥΈϓ ϼΜϣ ϪΘΟϭί ϢϘϋ Ϧϣ ϮϜθϳϭ «ΖϳΪΠϧΩ»˰ϟ΍
 ˬϥΎΑήϘϟ΍ ϝϮΒϘΑ ϪϨϠόϳϭ ϢϠΤϟ΍ ϰϓ ϪϴΗ΄ϳ ϰΘΣ ΎϧΎΑήϗ ϪϨϣ ϞΒϘϳ ϻ ΓΩΎόϟ΍ ϰϓ Ϯϫϭ ϢϠΤϟ΍
 ή΋΍ΰϟ΍α΃έϰϠϋϦϫΎϜϟ΍΢δϤϳϥΎΑήϘϟ΍ϢϳΪϘΗΪόΑϭˬϪϨϴΑ΍ήϘΑϝϮΜϤϟΎΑϦϫΎϜϟ΍ϥΫ΄ϳάΌϨϴΣϭ
 ΔϴΤπϟ΍˯Ύόϣ΃ΕΎϳϮΘΤϣάΧ΄ϳϢΛαΪϘϤϟ΍ΖϳΰϟΎΑϪϤδΟϦϫΪϳϢΛΪΒόϤϟ΍Ώ΍ήΗϦϣϪΤδϤΑ
             ϥΎΑήϘϟ΍ϊϣώΒΘϟ΍ϦϣΔϳΪϫή΋΍ΰϟ΍ϡΪϘϳΎϧΎϴΣ΃ϭ΢ΑάϤϟ΍ϰϠϋΎϫήΜϨϳϭ

 ˬϥΎϜϣϞϛϰϓϝϮΠΘϳϭˬΕϮϤϟΎΑϪϨϣΝήΨϳ΢Βηϭ΃ΡϭέϪϟϥΎδϧ·Ϟϛϥ΃ϥϭΪϘΘόϳΎϜϧΪϟ΍ϭ
 έΩΎΒϳϪϧΈϓΔό΋ΎΟΖϴϤϟ΍ϪϴΑ΃Ρϭέϥ΄ΑϢϬϨϣΪΣ΍Ϯϟ΍ϢϠΤϳΎϤϨϴΣϭˬϡϼΣϷ΍ΐΒδϳϯάϟ΍Ϯϫϭ
 Ρϭήϟ΍ Ϣότϴϟ ΏΎΒϟ΍ έ΍ϮΟ ϰϟ· Ζϳΰϟ΍ϭ ϖϴϗΪϟ΍ ξόΑ Ϫϴϓ ˯Ύϧ· ϊοϭ ϰϟ· φϘϴΘδϳ ΎϤϨϴΣ
                                         ΔϤ΋ΎϬϟ΍

 ϢϫΪΣ΃ϯήΗΖϧ΃ϭˬΓάϘϨϣΔϳΩΎϋΎΣ΍ϭέ΃ΎϫέΎΒΘϋΎΑϝϼΟ·ϭβϳΪϘΘΑΎϬϴϟ·ήψϨϳΩ΍ΪΟϷ΍Ρ΍ϭέ΃ϭ
 ΎϤϨϴΣΎϧΎϴΣ΃ϭˬΔ΋ΩΎϬϟ΍ϰΑ΃ΡϭέΎϳϪϳ·ϼ΋ΎϗϒΘϬϳΩΎτμϴϟ˯ΎϤϟ΍ϰϓϪϤϬδΑϑάϘϳΎϤϨϴΣ
 Ρϭέ Ύϳ Ϫϳ· ϪγΪϘϳ ϯάϟ΍ ϰϧ΍ϮϴΤϟ΍ ϢρϮτϟ΍ Ρϭέ ϰϠϋ ΎϳΩΎϨϣ ϒΘϬϳ Ϣϫ΍Ω ήτΨϟ νήόΘϳ
                        ϰϋ΍έΫϮϗˬαΪϘϤϟ΍ϥΎΒόΜϟ΍ΡϭέΎϳˬϙΎϳέΎϣ

                     63
 Νϼϋϭ ΐϴϐϟ΍ ϒθϛ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϢϬϟ ϥϮϜΗϭ ΎϴϠόϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϢϬδΒϠΗ ϥϭέΎΘΨϤϟ΍ ˯ΎϤψόϟ΍ϭ
 ϥϮϨϣΆϳ ΎϜϧΪϟ΍ϭ ϢϬΗέΎθΘγϻ ΔϠϴΒϘϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΐϫάϳϭ ˬ«ΖϴΗ« Ϣγ΍ ϢϬϴϠϋ ϖϠτϳϭ ϰοήϤϟ΍
 ϩΪϟϭα΃έϰϠϋϕΎμΒϟ΍΢δϤϳϭϩΪϳϰϓϖμΒϳϥ΄ΑϩΪϟϭϙέΎΒϳΏϷ΍ϭΔϛήΒϟ΍ϭΔϨόϠϟ΍ήΛ΄Α
 ϰϓ ΎϬϟ ϝϮϘϳϭ ϪΘΧ΃ ϦόϠϳ ΥϷ΍ϭ ˬϪϴϠϋ ϩϮΜΤϳϭ νέϷ΍ Ώ΍ήΗ Ϧϣ άΧ΄ϳ ϢΛ ϩέΪλ ϰϠϋϭ
 ˬΎϴϧΪϟ΍ ϩάϫ ϰϓ Ζθϋ Ύϣ ήϗΎϋϭ Ζϧ΃ ΔϧϮόϠϣ ˬΪϟϭ Ϛϟ ϥϮϜϳ Ϧϟ ϰΒϫΫ΍ ΐπϐϟ΍ ΕΎϋΎγ
          ˶        ˶
 έΪλϦϫΪϳϭΎϬϴϠϋϖμΒϳϭΎϬ΋Ύόϣ΃ΕΎϳϮΘΤϣάΧ΄ϳϭΓΎη΢Αάϳϥ΄Αϻ·ΎϬϟΝϼϋϻΔϨόϟϰϫϭ
 ϥϵ΍Ύϧ΃ϭϪϴϨϋ΃ϥ΃ϥϭΩϪΘϠϗΎϣΖϠϗΪϘϟϯΩ΍ΪΟ΃Ρϭέ ΎϳϰόϤγ΍ϝϮϘϳϮϫϭΎϬϨτΑϭϪΘΧ΃
 ϥΎδϧϹ΍ϥ΄ΑϥϮϨϣΆϳΎϜϧΪϟ΍ϭϝΎϔρϷ΍ϦϣϰϬΘθΗΎϣΐΠϨΗϥ΃ϭˬ˱ϼϴϤΟ ˱΍ΪϟϭϰΘΧϷϰϨϤΗ΃
 ϞΘϘΗϥ΃ϦϜϤϳΓΩ΍έϹ΍ϥ΃ϭˬϪΒϠϗωΎϤΠΑέήπϟ΍΍άϫϰϬΘθϳϥ΃ΩήΠϤΑϩήϴϏήπϳϥ΃ϊϴτΘδϳ
           ϢδϘϟΎΑϥϮϨϣΆϳϢϫϭϪϧΎϜϣϦϣΎϬΒΣΎλϞϘΘϨϳϥ΃ϥϭΩϒϴδϟ΍ϞΘϘϳΎϤϛ

 ϢδϘϳ Ϯϫϭ Ω΍ΪΤϟ΍ Δϗήτϣ ϞΟήϟ΍ ϖόϠϳ ϥ΃ ϞΜϣ ϢδϘϟ΍ ϰϓ ΔόΒΘϣ ΐϴϟΎγ΃ ϙΎϨϫ Ζϳ΃έϭ
 ΎϧΎϴΣ΃ϰϋΪϳΎϜϧΪϟ΍ήΣΎγϭϰϤδϗϰϓΚϨΣ΃ΖϨϛ΍Ϋ·ΔϗήτϤϟ΍ϩάϬΑϢτΤΗ΃ϭΖϣϻϼ΋Ύϗ
 ϪόπϳϭϞϴϔϟ΍ΙϭέϊϤΠϳϚϟΫϰϟ·ϪϠϴΒγϰϓϮϫϭβϤθϟ΍ΏϭήϏήΧΆϳϥ΃ϊϴτΘδϳϪϧ΃
          ΎϬϧ΍έϭΩήϴΧ΄ΗϭβϤθϟ΍ϑΎϘϳϹΔϟϭΎΤϤϛΏήϐϟ΍ϩΎΠΗ΍ϰϓΏΎθϋϷ΍ϦϴΑ

 ΕϮϤϳ ϻ΃ ΐΠϳϭ ϚϠϤϟ΍ ΔϴμΨη ϡΎϘϣ ϰϓ Ϯϫϭ ΎϜϧΪϟ΍ ϦϴΑ ΔϤϬϣ ΔϴμΨη έΎτϣϷ΍ ϊϧΎλϭ                                               PT
 ϥ΃ΐϠτϳϪϠΟ΃ϮϧΩήόθΘδϳΎϤϨϴΣϮϫϭˬΔϠϴΒϘϟΎΑΔΧϮΨϴθϟ΍ΔϨόϟϞΤΗϻϰΘΣΎϴόϴΒρΎΗϮϣ
 ϪΘϳέΫ Ϧϣ ϥϮΑήϘϤϟ΍ ϪϟϮΣϭ ΓήϘΑ ΪϠΟ Ϧϣ ΐϳήΠϨϋ ϰϠϋ ΎϬϴϓ ϡΎϨϳ ΔϘϴϤϋ ΓήϔΣ Ϫϟ ήϔΤΗ
                                      EG        Y
 ϰΘΣ Ώ΍ήΘϟ΍ ϪΑΎΤλ΃ ϪϴϠϋ ϞϴϬϴϓ ΎϣΎϤΗ ήΘϔϳ ϰΘΣ ΔϋΎγ ˻˽ ϡΎόρ ϼΑ Ϟψϳϭ ϪΑΎΤλ΃ϭ
 ϩήΒϗϰϠϋϦΒϠϟ΍ϥϮΒμϳϭΓήϘΑϭ΃΍έϮΛϪόϣϥϮϨϓΪϳΓΩΎόϟ΍ϰϓϭˬϪϨϓΩϰϟ·ϥϭέΩΎΒϴϓϖϨΘΨϳ
                              TA      R
 ϡΎϴϘϟ΍ έΎτϣϷ΍ ϊϧΎλ ξϓήϳ ΎϧΎϴΣ΃ϭ ˬϡΎϋ Ϟϛ Ϧϣ ϑΎϔΠϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϰϓ ΃ΪΒΗ ήτϤϟ΍ αϮϘρϭ
 αϮϘτϟ΍ϰϠϋϑ΍ήηϹΎΑΔΒΗήϣ ϪϨϣϞϗ΃ήΧ΁ϦϫΎϛϡϮϘϴϓˬϪΧϮϛϰϓϒϜΘόϳϭαϮϘτϟΎΑ


                             S
 ˬϰϬϟ· Ύϳ ϢϐϤϐϳ Ϯϫϭ ϞΧΪϳ ϢΛ ΥϮϜϟ΍ ΏΎΑ ϰϠϋ ϪϘϠόϳϭ ˯ΎϤϟΎΑ ΍˯ϮϠϤϣ ΎΑϮϘΜϣ ΎΑϮϛ άΧ΄ϳϭ                    KO
               ήϳΰϏήτϣϦϣϪϟΎϳˬϰΧϮϛϞΧ΍ΩϰϓήτϤϟ΍ϦϣϰϤΘΣ΃΍άϧ΄ϫ
        M           E
 ϒ΋΍Ϯρ Ϧϣ Δϔ΋Ύρ Ϟϛϭ ήτϤΘϓ Ϫϣϼϛ ϰϠϋ ˯ΎϤδϟ΍ ϕΪμΗ ϥ΃ ΓήϴΜϛ ΕϻΎΣ ϰϓ ΙΪΤϳϭ
 ΎϧΎϴΣ΃ϭϪΘϟϼγϦϣΓέΪΤϨϣΎϬδϔϧήΒΘόΗϭ «ϢρϮρ»ϩΪϴλϡήΤΗϭ ϪγΪϘΗϥ΍ϮϴΣΎϬϟΎϜϧΪϟ΍      BY
 ΡΎδϤΘϟ΍ ϡϮΒϟ΍ ϊΒπϟ΍ Ϟϴϔϟ΍ ϥΎΒόΜϟ΍ ΪγϷ΍» ΔϴόϴΒρ ΓήϫΎυ ϭ΃ ΎΗΎΒϧ αΪϘΗ


     P
 Ϣρ΍Ϯρ ΎϬϠϛ ϮΒϣΎΒϟ΍ έΎΠη΃ϭ ˬ»΢ϠΒϟ΍ ϞϴΨϨϟ΍ ϊϗϮϘϟ΍ ήϬϨϟ΍ ΏΎΤδϟ΍ έΎϨϟ΍ ΐϠόΜϟ΍ eU
 ΎϬγΪϘϳ ϰΘϟ΍ ΔϠϴμϔϟ΍ Ϧϣ ϥΎΒόΜΑ ϰϘΘϠϳ ΎϤϨϴΣ ϥΎΒόΜϟ΍ αΪϘϳ ϯάϟ΍ ϯϭΎϜϧΪϟ΍ϭ ˬΔϳϭΎϜϧΩR
 ΪγϷ΍αΪϘϳϯάϟ΍ϯϭΎϜϧΪϟ΍ϭˬ˯ϮδΑϪϟνήόΘϳϻϭϩήρΎΧΐϴτϴϟΏ΍ήΘϟ΍ϩήϬυϰϠϋεήϳ
 ϡΪϘϳ ϊΒπϟ΍ αΪϘϳ ϯάϟ΍ ϯϭΎϜϧΪϟ΍ϭ ˬΪγϷ΍ Ϟϛ΄ϴϟ ΔΑΎϐϟ΍ ϰϓ ϪϤΤϟ ήΜόΒϳϭ ΎϓϭήΧ ΢Αάϳ
 ΍Ϋ·ϭˬΕϮϤϳϪϧΈϓΎϬγΪϘϳϰΘϟ΍ΓήΠθϟ΍ϞΟέϊτϗ΍Ϋ·ϭˬϩΩϻϭϷϪϣΪϘϳΎϤϛωΎΒπϠϟϡΎότϟ΍
                           ˬϪϴϨϴϋϰϤόϳΎϬϧΎΧΩϥΈϓΎϬΒθΧϕήΣ΃

 έ΍Ω·έϮΧϰϓϥϮθϴόϳϦϳάϟ΍ΔϳϭΎϜϧΪϟΎϓˬΔϴϤρϮτϟ΍ϩάϫϦϋϯϭή˵ΗΔϴϓ΍ήΧΕΎϳΎϜΣϙΎϨϫϭ
 ΍ϭήΜϋ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϳϭήϘϟ΍ ϥ΃ ϒϴϛϭ ˬήϬϨϟ΍ ΪΑί Ϧϣ ΖΟήΧ ϰΘϟ΍ ΔϠϴϤΠϟ΍ «Ϛϴϟ΍» Ϧϋ ϥϮϜΤϳ
 ΔδϤϟϝϭ΃ΪϨϋ˯Ύϣϰϟ·ΖϟϮΤΗϭ «Ϛϴϟ΍»ΕήΨΒΗϙΎϨϫϭΔϳήϘϟ΍ϰϟ·ϦϴΣήϓΎϫϭάΧ΃ΎϬϴϠϋ
 » Ϛϴϟ΍»ΔϠϴϤΠϟ΍ϰϟ·ϦϴϠγϮΘϣϦϴΑ΍ήϘϟ΍΍ϮϣΪϗϭ΢΋ΎΑάϟ΍ϥϮϳϭήϘϟ΍΢ΑΫΎϤϨϴΣϭˬϞΟέΪϳϦϣ
 ΔϳϭΎϜϧΪϟ΍ ΔϠϴΒϘϟ΍ϭ ΎϬϣϮϳ Ϧϣϭ ˬήϬϨϟ΍ ϰϟ· ΕΩΎϋϭ Δϳήτόϟ΍ «Ϛϴϟ΍» ϩΎϴϣ ΖϟΎγ ΩϮόΗ ϥ΃
    .»Ϛϴϟ΍»ΔϠϴϤΠϠϟΎϧΎΑήϗήτϤϟ΍ϢγϮϣϰϓήϴϐμϟ΍ΎϬϠΠϋϊϣΔϴΣΓήϘΑήϬϨϟ΍ϰϓϰϘϠΗ

 ΏήθϳϭΕ΍ΰϨόϟ΍ΐϠΤϳϥΎϛϭήϐμϟ΍ϦϣΝήΧϯάϟ΍ «έϮϛΎϓ»ϦϋϥϮϜΤϳέϮϛΎϓΔϠϴΒϗϰϓϭ
 ϦϣιϼΨϟ΍ «έϮϛΎϓ»ϝϭΎΣϭ «ϞϳϮϳ΃»ϞτΒϟ΍ϪϴϠϋξΒϗϰΘΣϦΒϟϦϣΎϬΗΎϋήοϰϓΎϣϞϛ
 ϦϜϟϭˬϝ΍ΰϏϰϟ·ϢΛέϮϔμϋϰϟ·ϢΛΔτθϗΪϴγϰϟ·ϝϮΤΘϓϊτΘδϳϢϠϓ «ϞϳϮϳ΃» ‫ﻗﺒﻀﺔ‬
 ϯϭΩΎϬϟϥΎϛϭ «έϮϛΎϓ»ΎϬϨϣΝήΧϰΘϟ΍ΓήΨμϟ΍ΕήΠϔϧ΍ϭϪΑΎϜδϤϣϞυ «ϞϳϮϳ΃»ϞτΒϟ΍
 ΍έ΍έΪϣ ήτϤϟ΍ ϝΰϧϭ ΓήΨμϟ΍ ΎϬΘόϠΘΑΎϓ ΎϬ΋ΎοέϹ ΓήΨμϠϟ ΎϧΎΑήϗ ΓήϘΑ ϥϮϳϭήϘϟ΍ ϡΪϗϭ ˬϞ΋Ύϫ


                     64
 ςϘδΗϥϵ΍ϰϟ·˯ΎϤδϟ΍Ζϟ΍ίΎϣϭˬϦϴΑ΍ήϗϦϣϥϮϳϭήϘϟ΍ϪϣΪϗΎϣΖϠΒϗϭ˯ΎϤδϟ΍ΖϤδΘΑ΍ϭ
           ΓήϴϐλΕ΍ϮμΣϰϠϋΪϳΰΗϻ ϥϵ΍ΎϬϨϜϟϭέϮΨμϟ΍ϩάϫνέϷ΍ϰϠϋ

 ˬϢρ΍ϮτϟΎϛΎϬϧϮγΪϘϳϭνέϷ΍ϰϠϋςϗΎδΘΗϰΘϟ΍ϙίΎϴϨϟ΍ϭΐϬθϟ΍ϥϭΪΒόϳϞ΋ΎΒϘϟ΍ξόΑϭ
 «ΕϮϟ΃«ϪϨΑ΍ϢϬϨϣΪΣ΍Ϯϟ΍ϰϤδϴϓΕΎΒγΎϨϤϟ΍ΐδΣ˯ΎϤγ΃ϢϬ΋ΎϨΑ΃ϰϠϋϥϮϘϠτϳΎϜϧΪϟ΍ϭ
 ϑΩΎλ ϩΩϼϴϣϥϷϰϛΎΒϟ΍ϯ΃ «ϮϳΩ΃»ϭ΃ˬέΎτϣϷ΍ϢγϮϣϰϓϥΎϛϩΩϼϴϣϥϷΩέΎΑϭΐρέϯ΃
 ϪϴΑ΃ϦϴΑϑϼΧ˯ΎϨΛ΃ϰϓΪϟϭϪϧϷϪϟΎΧϑήόϳϻϯάϟ΍ «ήϴϨϳϮϛ»ϭ΃ˬΔϠ΋Ύόϟ΍ϰϓΓΎϓϭΙϭΪΣ
 ϥ΃ΪόΑϭϢϘόϟ΍ϦϣΔϠϳϮρΓήΘϓΪόΑΙΪΣϩΩϼϴϣϥϷϰϠμϳϞϜϟ΍ϞΜϣϯήΧ΃˯ΎϤγ΃ϭˬϪϟΎΧϭ
 ϭ΃Ω΍ΪΟ΃˯ΎϤγ΃ϥϮϜΗ˯ΎϤγϷ΍ξόΑϭˬϦΑ΍ΩϼϴϣϞΟ΃ϦϣΓϼμϟ΍ϰϓΎϬϠϛΔϳήϘϟ΍ΖϛήΘη΍
 Ϟϛ ϥϮϓήόϳϭ ϢϬϴη΍Ϯϣ ϰϠϋ ˯ΎϤγϷ΍ ϥϮϘϠτϳ ϢϬϧ΃ ΎϤϛ ˬΔγΪϘϣ ΕΎϧ΍ϮϴΣ ϭ΃ ˯΍ΰϋ΃ ˯ΎΑήϗ΃
                                     ΎϬϤγΎΑΓήϘΑ

 ΎϬϴϠϋ ϮϨΤϳϭ ΎϬϟ ϰϨϐϳ ϮϬϓ ˬϥ΍ϮϴΤΑ ϥΎδϧ· Δϗϼϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϪΗήϘΑϭ ϩέϮΜΑ ϯϭΎϜϧΪϟ΍ Δϗϼϋϭ
 ϢγϮϣ ϰϓ ϩΩϻϭ΃ ΕϮϣ ήΛΆϳ Ϫϧ΃ ΎϬϟ ϪΒΣ Ϧϣ ώϠΒϳϭ ϪΗϮϠΧ ϰϓ ΎϬϴΟΎϨϳϭ ΎϬϤγΎΑ ΎϬϳΩΎϨϳϭ
 ϥΎγήόϟ΍ ϥϷ ΕΎϨΒϟ΍ ΔϔϠΧ Ϟπϔϳ Ϯϫϭ ˬϪΗ΍ήϘΑ Ϧϣ ΓήϘΑ ϢϬϟ ΢Αάϳ ϥ΃ ϰϠϋ ΎϋϮΟ ϑΎϔΠϟ΍
 ϰϓ ΔόΒΘϣ ϞϔγϷ΍ Ϛϔϟ΍ ϰϓ ϊΑέϷ΍ ϥΎϨγϷ΍ ωΰϧϭ ΔϬΒΠϟ΍ Ξη ΓΩΎϋϭ ˬ΍έΎϘΑ΃ ϦϬϧϭήϬϤϳ
 ˬϪϧΎϨγ΃ ωΰϨΗϭ ϪΘϬΒΟ Ξθ˵Η ϥ΃ ΪόΑ ϻ· ϼΟέ ϯϭΎϜϧΪϟ΍ ήΒΘόϳ ϻϭ ˬϙϮϠϴθϟ΍ ϰϓ ΎϤϛ ΎϜϧΪϟ΍                                               PT
 ϝϮΑϭ ώϤμϟΎΑ ΎϬϧϮϨϫΪϳϭ ϢϫέϮόη ϥϮϔϔμϳ ϝΎΟήϟ΍ϭ ˬαϭ΅ήϟ΍ ΕΎϘϴϠΣ ϥήδϳ ˯ΎδϨϟ΍ϭ
 ϩΪϳϭϦϤϳϷ΍ϪΒϨΟϰϠϋϊοϮϳΖϴϤϟΎϓˬΔλΎΧΪϴϟΎϘΗϭαϮϘτϟΎϘϓϭϥϮϨϓΪϳϰΗϮϤϟ΍ϭˬήϘΒϟ΍


                                              Y
                                        ˵                                     EG
 ΓήϔΣ Ϫϟ ήϔΤΗϭ ˬϪϣ΃ ϦτΑ ϰϓ ϦϴϨΠϟ΍ ϞΜϣ ΓΎϨΜϣ ϩΎϗΎγϭ ϩΎϋ΍έΫϭ ˬϪϏΪλ ΖΤΗ ϰϨϤϴϟ΍
    ˬΏ΍ήΘϟ΍ϪϴϠϋϝΎϬϳϢΛ ΓήϘΑΪϠΠΑϰτϐϳϭΎϬϴϓϯέ΍ΪϳϰϨϤϴϟ΍ΔϬΠϟ΍ϦϣΥϮϜϟ΍ΏΎΑϰϠϋ
                              TA      R
 Ώ΍ήΘϟ΍ ΓϮδϨϟ΍ ϮΜΤΗϭ ˬ˯΍ήόϟ΍ ϰϓ ϦϴϤ΋Ύϧ ϡΎϳ΃ ΔδϤΧ ϭ΃ ΔόΑέ΃ ΓήϔΤϟ΍ ϝϮΣ ϪΑέΎϗ΃ ϰϘΒϳϭ
 ΔϴϘΑ Ϫόϣ άΧ΄ϳ ϻ ϰΘΣ ϪΘϴοήΘϟ ΖϴϤϟ΍ Ρϭήϟ ϡΪϘϳϭ έϮΛ ΢Αάϳϭ ˬϦΑΪϨϳϭ ϦϬϫϮΟϭ ϰϠϋ


                             S
 ϰϓϊοϮΗϭΔϴΤπϟ΍ΎϧήοΎϬϴϓϖηήϳϦϴτϟ΍ϦϣΔϴΑΎρΓήϔΤϟ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϰϨΒΗϭˬΔϠ΋Ύόϟ΍                    KO
 Ϟϫ΃ ϊϨΘϤϳϭ ˬϪϤϳΪϘΗ ϢΗ ϥΎΑήϘϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ΓέΎη· ˬΔϤϴϬΒϟ΍ ϞΒΣ ΎϬϨϣ ϰϟΪΘϳ Ύμϋ ΎϬτγϭ


                   E
 ϩάϫ ϝ΍Ϯρ ΎϬϨϘϠΤϳ ϻϭ ϦϫέϮόη ˯ΎδϨϟ΍ ϖϠτΗϭ ˬϦΒϠϟ΍ Ώήη Ϧϋ ϡΎϳ΃ ΔδϤΧ ΖϴϤϟ΍        M
                                             ΓΪϤϟ΍
      BY
 ϊΒτϟΎΑΔΑΎΟϹ΍ϥϮϜΗϭˮΖϴϔΘϛ΍ϞϫϢϫϷ΍ϝ΍Άδϟ΍Ϫϟ΄δϧϥ΃ΎϧΩέ΃ΔϠΣήϣϰϬϧ΃ϥ΃ΪόΑϭ


     P
 ΓΪϳΪϋ˯Ύϴη΃ϦϴΑϰϧϭήϴΧϭήΧ΁ήϤϋϰϠϋΖϠμΣϮϟΓήϣΔ΋ΎϣΖϠόϓΎϣϞΜϣΖϠόϓϮϟϭˬϻ eU
 ήϔδϟΎϓ ˬήΧ΁ ˯ϰη ϯ΃ ϚϠΧ΍ΪΑ ωέΰΗ ϥ΄Α ΔϠϴϔϛ ΎϬϧ· ϝΎΣήΘϟ΍ ήϔδϟ΍ ΕήΘΧϻ ΎϬΘϠόϓR
       ϦϳΪϟ΍ϰϓϖϤόΘϟ΍ϭΕΎϐϠϟ΍ϭΓέΎΠΘϟ΍ϚϤϠόϳϭˬϦϔϟ΍ϚϤϠόϳϭˬΦϳέΎΘϟ΍ϚϤϠόϴγ

 ϝϮΧΪϟ΍ϮϬϓˬϪϨϋϡϼϜϟ΍ϰϓΩϮϤΤϣϰϔτμϣήΒϛϷ΍ΎϨϓϮδϠϴϓϪΑΎϧ΄ΟΎϓϯάϟ΍ΪϳΪΠϟ΍Ύϣ΃
 Ϯϫϭ ˬϪΑ ˷ήϣ ϯάϟ΍ ήμόϟ΍ ϰϓ ήμϣ ϪΑ Εήϣ ΎϤϴϓ ϩ΅΍έ΁ϭ ΔγΎϴδϟ΍ ϙήΘόϣ ϰϓ ϯήΧ΃ Γήϣ
 ˯΍ΩϮδϟ΍ΓέΎϴδϟ΍ήγΎϣϭˬϰΗ΍ΩΎδϟ΍ήμόϟ΍ΝϭΰΗϭˬΔϳήλΎϨϟ΍ϪΘϤλΎΧϭˬΔϴϜϠϤϟΎΑ ˷ήϣϯάϟ΍
 ϰϟ·ωϮΒγ΃ϞϛϦϣΔόϤΟϡϮϳϞϛϪϠϤΤΗΖϧΎϛϰΘϟ΍ˬ˺ϢϗήΑ˯΍ΩϮγ˱ΎϣΎϗέ΃ΖϠϤΣϰΘϟ΍
 ξϓέ΍ΫΎϤϟϭˮΕ΍ΩΎδϟ΍βϴ΋ήϠϟϯήδϟ΍έΎθΘδϤϟ΍ΐμϨϣϞΘΤϳϥΎϛϞϫϭˮϝϮϬΠϣϥΎϜϣ
                                ˮϪϴϠϋϪοήϋϯάϟ΍ήϳίϮϟ΍ΐμϨϣ
                     65
 ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍«
          Ε΍ΩΎγϟ΍ϊϣϰϣΎϳ΃˺˽ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
                                             Y PT
                                    R EG
                βϤθϟ΍ΖΤΗϪΒόΘϳϯάϟ΍ϪΒόΗϞϛϦϣϥΎδϧϺϟΓΪ΋Ύϔϟ΍Ύϣ ■                            S TA
                         ϸϤϳϻήΤΒϟ΍ϭήΤΒϟ΍ϰϟ·ϯήΠΗέΎϬϧϷ΍Ϟϛ ■                    KO
                  ϞδϜϟ΍ϦϋήΒόϳϥ΃ϥΎδϧϹ΍ϊϴτΘδϳϻΰΠόϳϡϼϜϟ΍Ϟϛ ■        M           E
 ΔϴγΎϴδϟ΍ϭΔϳήϜϔϟ΍ΕΎϓϼΘΧϻ΍ϭˬϊϤδϟ΍ϦϣΊϠΘϤΗϻϥΫϷ΍ϭˬήψϨϟ΍ϦϣϊΒθΗϻϦϴόϟ΍ ■      BY
 ΔϨϋ΍ήϔϟ΍ϭ ˬϥΎϜϣϞϛ ϰϓ ϢϠψϟ΍ ΎϳΎΤοϭ ˬΊϠΘϤΗ ϦϠϓ Ϧϣΰϟ΍ ήϣ ΎϤϬϣ ϥϮΠδϟ΍ϭ ˬϰϬΘϨΗ ϻ
                             ήθΒϟ΍ϊϨλϦϣαΎγϷ΍ϰϓϢϫ
 eU   P
 ϢΗ΄ϣϰϟ·ΏΎϫάϟΎϓˬϊΒθΗϻϰϫϭΐϫάϳϪϨτΑϰϟ·ϥΎδϧϹ΍ΐόΗϞϛϥ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϦϜϟϭ ■


R
 ϪϨϴϋ ϡΎϣ΃ ΎϬόπϴϟ ΔϳΎϬϨϟΎΑ ϥΎδϧϺϟ ήϴϛάΗ ήϴΧ ϪϧϷ ˬϑΎϓί ΔϤϴϟϭ ϰϟ· ΏΎϫάϟ΍ Ϧϣ ήϴΧ
                               .»‫ﻟﻤﺘﻘﻠﺐ‬΍»ϪΒϠϗΎϬϴϠϋϖϠϐϳϭ

                                          ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ

 ΔϴϫΎϓήϟ΍ ϭ΃ ϞϣΎϜϟ΍ ϝΪόϟ΍ ϰϟ· ϯΩΆΗ ΎϤ΋΍Ω ϥΎϜϣϭ ϥΎϣί Ϟϛ ϰϓ ϡΎϜΤϟ΍ Δϟ΍Ϊϋ ϦϜΗ Ϣϟ«
 ΔϘΒρ ϰοήϳ ΓήϴΜϛ ϥΎϴΣ΃ ϰϓ ϢϬϤϠυ ϥΎϛ ΎϤϛϭ ϢϴϟΎψϤϟ΍ Ϧϋ ϢϠψϟ΍ ϊϓέ ϭ΃ ΔόΘϤϤϟ΍
         ΩϮϤΤϣϰϔτμϣΙΪΤΗ΍άϜϫ «ϦϴΟΎΘΤϤϟ΍ϭ˯΍ήϘϔϟ΍ΐπϐϳϥΎϛϦϴόϔΘϨϤϟ΍

 Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϥ΃ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϰϓ ϝϭΎΣ Ε΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϰϓ ϞΣ΍ήϟ΍ ήϜϔϤϟ΍ ΃ΪΑ
 Ϧϣ ϦρϮϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ ϦϳΪλ΍ήϟ΍ ϦϴΒϗ΍ήϤϟ΍ ΔϐϠΑ ΙΪΤΗ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ΪϫΎη Ϫϧ΄ϛϭ ϩήμϋ
                         ϊΒτϟΎΑϚϟάΑνήϧϢϟΎϨϨϜϟϭϢϬΒΗΎϜϣ

 ή΋΍ίϞΜϣϚϟΰϨϣϦϋΙΪΤΘΗϒϴϛˮϩΩ΍ϭέϭϪϋΎϨλΪΣ΃Ζϧ΃ΖϨϛήμϋϦϋΩΎϴΤΑΙΪΤΘΗϒϴϛ
 ΔϳϭΪϣ ΎϬϧϮϘϠτϳϭ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ήμϋ ϥΎϛ Ε΍ΩΎδϟ΍ ήμϋ ϥ΃ ϑήόϳ ϊϴϤΠϟ΍ ˬήΑΎϋ
 Ε΍ΩΎδϟ΍ ϦϴΑϭ ϚϨϴΑ ΓΪϴρϮϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϥ΃ Ύπϳ΃ ϑήόϳ ϊϴϤΠϟ΍ϭ ϙήϬυ ˯΍έϭ Ϧϣϭ ϚϣΎϣ΃
 ΍άϫ ΪδΟ ϞΧ΍Ω ΓήϴΜϛ ΔϳήϤϋ ϞΣ΍ήϤΑ Εέήϣ ϝΎϘϓ Ύδϴ΋έ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰΘΣ ϞΒϗ ΓΪΘϤϣ


                    66
 ΪόϘϤϟ΍ ϰϠϋ ΍ϭΰϔϗ ˯Ύγ΅έϭ ΐόθϟ΍ ϢϬΑ ΐΣέ ˯Ύγ΅έϭ ˱ΎϛϮϠϣ ΎϬϟϼΧ ΕΪϫΎη ϦρϮϟ΍
                  ΔΘΤΒϟ΍ΔϓΪμϟΎΑϦϳήΧ΁ϭϢϫΩϮϬΠϤΑ΍ϮϠλϭϦϳήΧ΁ϭ

 ˬϦϜϳϢϟϪϧ΄ϛϭΓέϮΜϟ΍ϞΒϗΎϣΪϬϋΎϣΎϤΗΕϮρΎϬϧ΃ «ϮϴϟϮϳ ˻˼»ΓέϮΛΪόΑϰϓήΛ΃ΎϣήΜϛ΃Ύϣ΃
 ήϬψϳ Ϣϟ ΓέϮΜϟ΍ ΪόΑϭ ϑϻϵΎΑ ΍ϮϧΎϛ ΓέϮΜϟ΍ ϞΒϗ ˮϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϭ΃ ϦϴΑήτϤϟ΍ ήϛάΘϳ ΎϨϣ ϦϤϓ
 ΓέϮΜϟ΍ ϝΎΟέ Ω΍έ΃ ϯάϟ΍ Ϣϫϭ ϊΑΎλϷ΍ ϰϠϋ ΪόΗ ϢϬϨϣ ΔτϴδΑ ΔΒδϧ ήϴϏ ΔΣΎδϟ΍ ϰϠ‫ﻋ‬
 ΔϠϴϟϭ ϡϮϳ ϦϴΑ ΎϨϴϠϋ ΖΟήΧ ΎϣΪϨόϓ ˬΎϬ΋ΎϤγ΃ ξόΑ ΖΤδϣ ΎϬΗ΍Ϋ ϰϫ ΓέϮΜϟΎϓ ϢϫέΎϬυ·
 ϰϠϋϞμΤϳϭϪΘϣΎϗ·ΪϳΪΤΘΑΎϨΌΟϮϓϢΛˬΐϴΠϧΪϤΤϣΐϠϘϟ΍ϖϴϗέΐϴτϟ΍Ϊ΋ΎϘϟ΍ΎϬϤϴϋίϥΎϛ
 ήμόϟ΍ϮϫϭΎόϴϤΟϪϓήόϧϚϟΫΪόΑΙΪΣΎϣϭΔϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϖΒτϳϭήλΎϨϟ΍ΪΒϋϚϟΫΪόΑΐϘϠϟ΍
                                   ..˿̀ΔδϜϨΑϰϬΘϧ΍ϯάϟ΍

 ΐΣΎλ ϞΟήϟ΍ ϚϟΫ Ε΍ΩΎδϟ΍ έϮϧ΃ ΪϤΤϣ ϪϤγ΍ ήϴΒϛ ϥΎϴϛ ΐμΘϧ΍ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϞϴΣέ ΪόΑϭ
 ϥΎϛ ΓέϮΜϟ΍ ϞΒϘϓ ˬέ΍ήΣϷ΍ ρΎΒπϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ίήΑ΃ ϪϤγ΍ ϥΎϛ ϯάϟ΍ ˬήϴΒϜϟ΍ ϰγΎϴδϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍
 ΕΎϤϛΎΤϣΪόΑΓ˯΍ήΑΎϬϨϣΝήΧϭϥΎϤΜϋΎηΎΑϦϴϣ΃ϝΎϴΘϏ΍ΔϴπϗϰϓϢϬΗ΍ϭΔγΎϴδϟΎΑϞϤόϳ
              ˬΪϳΪηϒϐθΑϯήμϤϟ΍ΐόθϟ΍ΎϬόΑΎΘϳϥΎϛΔϠϳϮρ˱΍έϮϬηΖϣ΍Ω

 ΖϧΎϛϰΘϟ΍ «ΎϴϧΎτϳήΑ»ΰϴϠΠϧϹ΍ΪοϥΎϤϟϷ΍ϊϣήΑΎΨΘϟ΍ΔϤϬΘΑζϴΠϟ΍ϦϣϞμϓϚϟΫΪόΑϢΛ                                              PT
 ϰϓ ϦΠδϟ΍ Ϧϣ ϪΑϭήϫ ϡΎϳ΃ ΐΘϛϭ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϰΘη ϰϓ ˱ΎϔϘΜϣ ϥΎϛϭ ˬϙ΍άϧ΁ ήμϣ ϞΘΤΗ
 ‫ﻰ ﺑﻌﺪ‬όϴΒτϟ΍ϦϣϥΎϛϭϑήθϣΦϳέΎΗϞΟήϠϟϥΎϜϓˬϝϼϬϟ΍έ΍ΩϰϓΕήθϧΔϠδϠδϣΕΎϘϠΣ


                                             Y
 ήϴϏϢϬϧ΃ΔλΎΧϦϳήΧϵ΍έ΍ήΣϷ΍ρΎΒπϟ΍ΔϋϮϤΠϣϞΒϗϦϣϩέϭΩϢϴΠΤΗϢΘϳϥ΃ΓέϮΜϟ΍ϡΎϴϗ


                                     EG
 ϦϣήϴΜϜϟ΍ήϬψϳϢϟϦϜϟϭΔϳήϘΒϋΔϴϠϘϋΐΣΎλϥΎϛΕ΍ΩΎδϟ΍ϥ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϭΓήϤϟΎΑϦϴϓϭήόϣ                                    R
 ΔγΎ΋ήϟ΍ϰϠϋέϭΪΗΖϧΎϛϰΘϟ΍ΕΎϋ΍ήμϟ΍ϝΎΠϣϦϋΪόΘΑ΍ϞΑˬήλΎϨϟ΍ΪΒϋΪϬϋϰϓϪΗ΍έΎϬϣ                             TA
                      ϊϗ΍Ϯϟ΍΃ήϘϳϥΎϛϭ˱ΎϳήϘΒϋϥΎϛΖϠ‫ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗ‬                            S
 ήλΎϧϝϮΣΓΩϮΟϮϤϟ΍ϡΎϗέϷ΍Ϧϣ˱΍ΪΣ΍ϭϪϠόΠϴγΕΎϋ΍ήμϟ΍ϩάϫϰϓϝϮΧΪϟ΍ϥ΃ΎϣΎϤΗϢϠϋϭ                    KO
 ϦϣήΒϛ΃Ε΍ΩΎδϟ΍ΡϮϤρϥΎϛΔϴΗ΍ήΑΎΨϣ «ΔϜϴΘγ΍»ΓήΠΑήΧϵ΍˯΍έϭ ˱΍ΪΣ΍ϭΎϬϓάΤϳϰΘϟ΍ϭ                   E
 ϢϏέ -˯ϭΪϬϟ΍ΔϟΎϬΑϪδϔϧρΎΣ΃ ˱ΎϔϠΘΨϣϥϮϜϳϥ΃ΪϳήϳϥΎϛήλΎϧϝϮΣϢϗέΩήΠϣϥϮϜϳϥ΃        M
 ϮϫϭϢϬΘηϭΩϭήϜδόϟ΍ΓΎϴΣϦϋΪόΘΑ΍ϭϦϴϔϘΜϤϟ΍έΎρ·ϰϓϞΧΩϭ -ΓήϤϟΎΑΉΩΎϫήϴϏϪϧ΃
                  ˮΪμϗ΃ΎϣϥϮϤϬϔΗϞϫϩΪθΑϪϴϟ·ήλΎϧέΎψϧ΃ΖϔϟΎϣ
     P BY
 ήΧϵ΍ΎϤϬϨϣϦϣϭςϘϟ΍ϮϫϦϤϟ΍ΪΑ΃ϞμΗϦϟϭϻϚϨϜϟϭˬέΎϓϭςϗΔΒόϟϥΎϛΎϨϫ «ϢϴΠϟ΍« eU
 ΔϓΎΤμϟ΍ϭ Ε΍ήΑΎΨϤϟ΍ϭ ΩΎμΘϗϻ΍ϭ ζϴΠϟ΍ ΩϮϘΗ ΔϣίΎΣ ΔϳήϜδϋ Ε΍ΩΎϴϘΑ ρϭΎΤΘϣ βϴ΋έR
 Ϧϣ έΪϗ ϰϠϋ Ϋ΍ϮΤΘγϻ΍ ˬΪΣ΍ϭ ϑΪϫ ϢϬόϤΠϳ ϢϬϨϴΑ ΎϤϴϓ ϢϬϠϛϭ ΕΎψϓΎΤϤϟ΍ϭ ϡϼϋϹ΍ϭ
 ΔϠΒϘϤϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϰϓ ϊϴϓήϟ΍ ϪΒμϨϤϟ ϮϳέΎϨϴγ ϢϬϨϣ Ϟϛ ϊπϳϭ ΫϮΤϳ ΎϤϣ ήΒϛ΃ ΔτϠδϟ΍
                               ήλΎϨϟ΍ΪΒϋΪϬϋΪόΑΎϤϴγϻ

 ϪΗ΍έΎΒΨΘγΎΑ ΎϣΎϤΗ ϑήόϳϭ ΰϴϛήΘΑ ΍ΪΣ΍ϭ ΍ΪΣ΍ϭ ϢϬΒϗ΍ήϳ ϯάϟ΍ ήλΎϧ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϰϓϭ
 ϢϫήΜϛ΃ϭΓέϮΜϟ΍ϞΒϗΎόϴϤΟϢϫίήΑ΃Ε΍ΩΎδϟ΍φΣϼϳϥΎϛˬϊϴϤΠϟ΍ςτΧΔΒόθΘϤϟ΍ΔλΎΨϟ΍
 ϯϷ ϰόδϳ ϻϭ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΎΒϧΎΟ άΧ΄ϳ ˬϯήϜδόϟ΍ϭ ϰϨϣϷ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϰϓ ΓήΒΧ
 ˬςϘϓϝΎϤΟΪϳΆϳϻςΨϟ΍ϝϮρϰϠϋΓέϮΜϟ΍ΪϳΆϳϚϟΫϞϜϟΔϓΎοϹΎΑϭϪΒμϨϣϦϣήΜϛ΃ΐμϨϣ
     ΎϬ΋ΩΎΒϣϭΓέϮΜϟ΍ΪϳΆϳΎϫήϳήΤΗα΃έϰΘϟ΍ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ϰϓϪΗϻΎϘϣϢψόϣϰϓϪϧ·ϞΑ

 Ε΍ΩΎδϟ΍ έΎΘΧ΍ ΎϣΪϨϋ ϢϬϗΎϨϋ΃ Ε΍ήΧΆϣ ϰϠϋ ΎϬΗ΍ΩΎϴϗϭ ΓέϮΜϟ΍ ϝΎΟέ Ϟϛ ϝΎϤΟ Ώήο Ϟϫ
 ϩΩ ˮΉΩΎϬϟ΍ ϞϳϮτϟ΍ ϪτϴτΨΘΑ ΔΑήπϟ΍ ϚϠΘΑ ϡΎϗ ϯάϟ΍ Ϯϫ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϥ΃ ϡ΃ ˮϪϟ ΎΒ΋Ύϧ
 ϢΛ ϪΗΪϳ΃ϭ Ϫόϣ ΖϔϠΘΧ΍ϭ ϪΑ ΖϨϣ΁ ϞΟήϟ΍ ΍άϬΑ ΖϨϣ΁ ϞόϔϟΎΑ Ύϧ΃ ϰϓϮϨϣ Ε΍ΩΎδϟ΍
 ϭϭΪϳέ΃ΎϣϰϠϋϪϨϣΖϠμΣϭϰϳ΃ήΑϪΘόϨϗ΃ϭ˯ϭΪϬΑϪΗέϮΛΖϠΒϘΗϭϪϟΕΎΒϠρΖπϓέ
 ϰΑ ϞμΗ΍ ΔϳέϮϬϤΠϠϟ ϪΘγΎ΋έ ϞΒϗ Ϫϧ΃ ήϛάΗ΃ϭ ΍ΪΟ Ε΍ΩΎδϟ΍ ΐΣ΃ ΖϨϛ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϩΩ
 ΓήϴΧϷ΍ ϚΗΎΑΎΘϛ ϰϟ ϝΎϗϭ ϯήμϋ ϢϬϔϟ ΔϟϭΎΤϣ «ϥ΁ήϘϟ΍» ‫ ﻛﺘﺎﺑﻰ‬ϰϠϋ ϰϨΌϨϬϴϟ ΎϴϧϮϔϴϠΗ
 ΐΘϜϤϟ΍ϰϓϚϴϟ·ήπΣ΄γϪϟΖϠϘϓϰϧέϭΰΗϥ΃ϙΪϳέ΃ϰϟϝΎϗϭϰϔτμϣΎϳΓΰϴϤΘϣΖϧΎϛ


                    67
 ϪΘϠϴϓ ϰϓϪΗέίϞόϔϟΎΑϭ ΐϳήϏζϣΖϧ΍ϼϴϔϟ΍ϰϓϰϟϻΎόΗ ϰϔτμϣ Ύϳ Ϫϳ· ΐΘϜϣ ϻ ϝΎϗ
        ϦϴΣϼϔϟ΍ϡήϜΑϊΘϤΘϳϭωΪΟϭΪϠΑϦΑ΍Ε΍ΩΎδϟ΍ϥ΃ΎϬϣϮϳϦϣΖϓήϋϭϡήϬϟΎΑ

 ୯ΏΎΘϛΪμϘϳ -ϚΒΘϜΑϞϛΎθϣϞϣΎϋϙΎϜηΖϧ΍ϭϪϟ΍ΆδΑϰϨΒϋ΍ΩϭΏΎΘϜϟ΍ϰϓϰϨθϗΎϧϭ
 ϥΎϤϳϺϟήϴΒϛήΒϨϣΖϴϘΑϦϴϘϴϠϟϚϟϮλϭΪόΑϭ -ΕΎϴϨϴδϤΨϟ΍ϰϓϝΪΟϦϣϩέΎΛ΃ΎϣϭϥΎδϧϹ΍ϭ
 ΖϨΑ ϚϤΟΎϬΗ ΍ΫΎϤϟ ϰϨϟ΄γϭ ΎϬϣϮϳ ΍ήϴΜϛ ΎϨϜΤοϭ ˬϪϳ· Ζϧ΍ Ϯϫ ϙΩήΑ ϞϛΎθϣ ϞϣΎϋϭ
 ΔΒΗΎϛ ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ Δθ΋Ύϋ ϪΘΒΟ΃ϭ ΔϣίϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΝήΨΘγ ϒϴϛϭ ΓϮϘϟ΍ ϩάϬΑ ΊρΎθϟ΍
 ϦϴΑήϘϣ ΎϨϛ Δθ΋Ύϋϭ Ύϧ΃ ϥ΃ ΎϣΎϤΗ ϑήόΗ ϚΗήπΣ ΎϬΘϔρΎόΑ ˯ϰη Ϟϛ άΧ΄Η ΎϬϨϜϟ ΓήϳΪϗ
 ΩϮϬΠϣϦϋΓέΎΒϋϥΎϛϯάϟ΍ϯήμϋϢϬϔϟΔϟϭΎΤϣϥ΁ήϘϟ΍ήϴΧϷ΍ϰΑΎΘϛΔϣί΃ϦϜϟΎϣΎϤΗ
 ϞΑΎϗ΃ϻϭϦϴΑ΍ϮΛϭ΃˱ΎΑ΍ϮΛΎϣ·ϪϴϠϋΪΧ΁νϭήϔϤϟ΍ϰϠϟ΍ϭιϝϮγήϟ΍ϝΎϗΎϤϛΩΎϬΘΟ΍ϭϰϨϣ
                   ΊρΎθϟ΍ΖϨΑϰϠϋΎϬΘϨϠϋ΃ϰΘϟ΍αϭήπϟ΍ΏήΤϟ΍ϩάϬΑ

 ΔΑΎϋΪϟ΍ ΡϭήΑ ϊΘϤΘϳϭ ΔϳΎϐϠϟ ϒϳήυ ϥΎδϧ· Ϫϧ΃ Ϧϣ ϪϨϋ ϝΎϘϳ ΎϤϣ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ ΕΪϛ΄Ηϭ
 ΎϣΪϨϋϭΔϴϔΗΎϬϟ΍ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ϰϠϋΎϨΒυ΍ϭϭϪϨϣωΎϨΘϗ΍ϭΡΎϴΗέ΍ϭϰϨϣϥΎϤϳΈΑΓέΎϳΰϟ΍ΖϬΘϧ΍ϭ
 ΎϳϥϮϔϴϠΘϟ΍ϰϓζόϔϨϳΎϣϻϝΎϘϓϪΗ΄ϨϫϭϪΑΖϠμΗ΍βϴ΋ήϟ΍ΐ΋ΎϧΐμϨϣϰϟϮΗϪϧ΄ΑΖϤϠϋ
 ϡϼϜϟ΍ ϰϓ ΕΎψϔΤΘϟ΍ ξόΑ ϞϤΣ΃ Ύϧ΃ϭ ΖΒϫΫϭ ϰϨΘθΣϭ Ζϧ΍ ϰϧέϭΰΗ ϡίϻ εέΩ
 ϝϭΆδϤϟ΍ βϴϟϭ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ βϴ΋έ Ε΍ΩΎδϟ΍ ΓήπΣ ϰϓ ϡϮϴϟ΍ Ύϧ΄ϓ ΕΎϛήΤϟ΍ϭ ΕΎδϤϬϟ΍ϭ                                              PT
                          ϰϟϝϮϘϳϪΗΪΟϮϓϖΑΎδϟ΍ ϰϓΎϤϛήϴΒϜϟ΍                                             Y
 βϳέ Ύϳ ζΤμϳΎϣ Ϫϟ ΖϠϘϓ ϚΘΣ΍έ ΪΧϭ Ϛϓ Ϫϴϟ ϩΪϛ ϒΘϜΘϣ ΪϋΎϗ Ζϧ· εέΩ Ύϳ ϚϟΎϣ


                                     EG
 ˬϼ΋Ύϗ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ ϰϨΒϋ΍Ωϭ ϰΗΎΑΎΘϜΑ ΎϫήϴΛ΃ ΎϳΎπϗϭ ϪΒΘϛ΃ ΎϤϋ ΎϨϤϠϜΗ ΓΩΎόϟΎϛϭ ϚΤπϓ                                    R
 ϰϨδΣΩΎόγΕϮλϦϋΔόϳάϤϟ΍ϚΘϟ΄γϦϴΣϭˬΎΠϣΎϧήΑϚϟΕΪϫΎηΎϧ΃ΓΪθΑϚΤπϳϮϫϭ                             TA
                          ˮεέΩΎϳϙΪμϗϪϳ·ζόϨϣΎϬΗϮλϥ· ‫ﻗﻠﺖ‬                            S
 Ω΍ίϦϜϟΎϫήϴϏϞΜϣΔϠΑΎϘϤϟ΍ϩάϫΖϧΎϛήϴΧϯΪμϗ୯ϭΖϠϗϭˬΕΎϜΤπϟ΍ϰϓΎϨϗήϐΘγ΍ϭ                    KO
 ΪϳΪΠϟ΍ ϊϗϮϤϟ΍ ΪόΑ ΕΩ΍ί ϰΘϟ΍ ϪϠϛΎθϣ Ϧϋ Ϯϫ ϪϠϐθϳ ΎϤϋ Γήϣ ϝϭϷ ϰϨϤϠϛ Ϫϧ΃ ΎϬϴϠϋ                   E
 ΎϬΑ ϪϠΑΎϗ ϰΘϟ΍ ˬ˯΍Ϊόϟ΍ Ε΍ήψϧϭ ΎϬϟ νήόΗ ϰΘϟ΍ ΔϳήΨδϟ΍ ΔϠϤΣ Ϧϋ ϰϨϤϠϛ ϪϠΘΣ΍ ϯάϟ΍        M
 ϪϨϣ ϊϤρ ϥϭΩ ΔϴϨϣϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΐλΎϨϣϭ ζϴΠϟ΍ ΐλΎϨϣ Ϟϛ ϙήΗ ϥ΃ ΪόΑ ϮϴϟϮϳ ΔϛήΣ ˯ϼϣί
                                   ϢϬϨϣΪΣ΃ΐμϨϣϰϓ
     P BY
 ΓΪϤϟ Ύϫ˯ΎϨΑ΃ϭ ΪϠΒϟ΍ ϢϬΗ ΎϳΎπϘΑ ϝΎϐθϧ΍ϭ Ϣ΋΍Ω ϞϤϋ ΔΠϴΘϧ ϪϴϠϋ ϞμΣ Ύϣ ϥ· ϰϟ ϝΎϗϭ eU
 Ϯϫ ήΧ΁ ΎΌϴη ϰϨϣ ϒθΘδϳ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϥ΄Α ΔδϠΠϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ ΖδδΣ΃ ΎϣΎϋ ϦϴόΑέ΃R
 ϥ΃ ΖδδΣ΃ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΔϴϠϘϋ ϊϣ Ε΍ΩΎδϟ΍ ΔϴϠϘϋ ΎϧέΎϜϓ΃ Ώήϗ ϯΪϣ ήΒΘΨ‫ﻳ‬
 ΔτϠδϟ΍ Ϧϣ ΏήΤϠϟ νήόΗ΃ ϯάϟ΍ Ύϧ΃ϭ ˬϰϠϋ ΪϳΪΟ ˯ϰη Ύϣ ˯ϰθϟ Δϳ΍ΪΑ ϰϫ ΔϠΑΎϘϤϟ΍
 Ϊϳέ΃ΎϨϫΔϟϭΪϟ΍ϰϓϞΟέϢϫ΃ϦϣϯΩΎϋήϴϏϡΎϤΘϫ΍ςΤϣϰδϔϧΪΟ΃ΎϣΎϋϦϳήθϋάϨϣ
 ϥΎτϠδϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ ϢϟΎόϟ΍ ϡΎϣ΃ ΢ΘϔΗ ΎϣΪϨϋ ΔϗέΎϓ ΔψΤϟ ΎϬϧϷ ΔψΣϼϤϟ΍ ϚϠΗ ϞΠγ΃ ϥ΃
                        ˮϪΣΎϨΟΖΤΗϪδϔϧϯϮτϳϞϫϑήμΘϴγϒϴϛ

 ϢϛΎΣϦϴΑϥϮϜΘγΔϗϼόϟ΍Ϟϫϯ΃ˮΎϤϬϨϴΑΔϗϼόϟ΍ϥϮϜΘγϒϴϛϭˮϪϔϗϮϣϰϠϋΖΒΜϳϞϫ
 ήϣϷ΍ ΍άϫ ΎϤλΎΨΘϳϭ ΎϔϠΘΨϳ ΔϳήΤΑ ΎθϗΎϨΘϳ ϥ΃ ΎϤϬϘΣ Ϧϣ ϦϴϘϳΪλ ϦϴΑ ϡ΃ ϡϮϜΤϣϭ
 ϰϫΏήΘϘΗϭ΃ϪτϠδϟ΍ϦϣΏήΘϘϳϢϟΎϋϭ΃ήϜϔϣϞϛϞϘϋϞϐθϳϥ΃ΐΠϳϭˬ˱΍ήϴΜϛϰϨϠϐη
 ΎϣΪϨϋ ϰΗΩΎόγ ΕΩ΍ίϭ Δϳ΍ΪΒϟ΍ άϨϣ ΎϣΎϤΗ ϪΑ ϊϨΘϘϣ Ε΍ΩΎδϟΎΑ ΐΠόϣ ϞόϔϟΎΑ Ύϧ΃ ϪϨϣ
 ϰϨϜϟϭ ˬϪϟ ϙέΎΑ΃ ϥ΃ ΕΩέ΃ ήΧ΁ ήμϋ ϰϠϋ ΔϠΒϘϣ ήμϣ ϥ΃ ΖϨϘϴΗϭ ΔγΎ΋ήϟ΍ ΐμϨϣ ϰϟϮΗ
 ϞϴϠϗ ΪόΑϭ ˬϰΒΘϛ ϰϓ ΖϠϐθϧ΍ϭ ϪϤϠϛ΃ ϥ΃ ϊτΘγ΃ Ϣϟϭ ˬΎϤ΋΍Ω ˱ ϻϮϐθϣ ϪϧϮϔϴϠΗ ΕΪΟϭ
                            ϰΘϠΑΎϘϣΐϠρϭϪϨϣϥϮϔϴϠΘΑΖΌΟϮϓ

 ϥ·ϰϨϟ΄δϳϭˬΖϴΒϟ΍ϰϓϯΪϨϋβϴ΋ήϟ΍ϖ΋ΎδΑΖΌΟϮϓϞϴϠϘΑΪϋϮϤϟ΍ϞΒϗϭ ˱΍ΪϋϮϣΎϧΩΪΣϭ
 ϪϧΎπΣ΃ϰϓϰϧάΧ΃ϰϧΪϫΎηϥ΃ΩήΠϤΑϭϰϟϪΗϮϋΩϰΒϟ΃ΖΒϫΫϭΏΎϫάϠϟ΍ΪόΘδϣΖϨϛ
 ϥΎϤΜϋ ΪϤΣ΃ ϥΎϤΜϋ έϮπΤϟ΍ ίήΑ΃ ϥΎϛϭ ˬϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ Ϧϣ ϢϬϓήϋ΃ ϻ Ϧϣ ϰϠϋ ϰϨϓήϋϭ
 βϴ΋ήϟ΍ ΍ΪϋΎδϣ ϰϨϣΪϘΘϳ ϯέϮπΤΑ ΊΟϮϓ ϊϴϤΠϟ΍ ϥ· ϝϮϘΗ ϥ΃ ϦϜϤϣϭ έϮμϨϣ βϴϧ΃ϭ

                    68
 ΔϳΎϬϧϰϓΕήπΣϰϧ΃ΖθϫΪϧ΍ϭΕ΍άϟΎΑϡϮϴϟ΍΍άϫϭΔψΤϠϟ΍ϩάϫϰϓϭΔΒγΎϨϤϟ΍ϩάϫϰϓ
                                  ΔδϠΠϟ΍

 ϯΩ΍ήϔϧ΍ΩήΠϤΑϭ˱ϻΩΎΒΘϣήϣϷ΍ϥΎϛΎόΒρϭΎϧΪΣϭΎόϣβϠΠϧϥ΃ΪϳήϳϪϧ΄ΑΖδδΣ΃ϰϨϜϟϭ
 ΔϳήμϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϞόΠϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ Ϫϧ΄Α ϰϧήΒΧ΃ϭ ΍ΪϴΟ Ϫϣϼϛ ϰϟ· ϊϤΘγ΃ ϥ΃ ϰϨϣ ΐϠρ ϪΑ
 ˯Ύθϧ· ϰϓ Ϫόϣ ϥϮϛ΃ ϥ΃ ϰϨϣ ΐϠρ Ϛϟάϟ ΍ήϴΜϛ ϪΒΠόϳ ϯάϟ΍ ϰϜϳήϣϷ΍ ϡΎψϨϟ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϗ
 ϰϔτμϣΎϳΖϧ΃Ύπϳ΃ϰϟϝΎϗϭˬϰϜϳήϣϷ΍ϦϳέΎθΘδϤϟ΍βϠΠϣϞΜϣϦϳέΎθΘδϣβϠΠϣ
 ΩϻϮϟ΍ ΰϳΎϋϭ ˬϚϴΑ ϦϴΒΠόϤϟ΍ Ϊη΃ Ϧϣ Ύϧ΃ϭ Δό΋΍έ ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϚΘϴϔϠΧϭ ήϜϔϣ ϥΎδϧ·
                                  Ϛϳί΍ϭήϜϔϳαέ΍ΪϤϟ΍ϰϓ

 ϥΎθϋ βϳέ Ύϳ εϼΑ ϪϠΘϠϗϭ ϪϣΎϣ΃ ΖϜΤο αέ΍ΪϤϟ΍ ϰϓ ϚΒΘϛ ϢϬϟΎϨγέΩ Ϯϟ ϰΘΣ
 ϰϓ ϝϮϘϳ ϪΗΪΟϭϭ ϚΤπϳ Ϣϟ αέ΍ΪϤϟ΍ ϰϓ ϝΎϴόϟ΍ υϮΒΗΎϫ Ϛϧ· ϝϮϘϳϭ ϊϠτϳ εΪΣΎϣ
 ϪΑ ΖΌΟϮϓ βϳέ Ύϳ ήϣ΍ϭ΃ ϚΗΎΒϠρ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ Ϫϟ ΖϠϘϓ ϰϔτμϣ Ύϳ Ϛϟ ΝΎΘΤϣ Ύϧ΃ ΔϳΪΟ
 ήϳίϭ ΐμϨϣ ΎϬϨϤο Ϧϣ ϦϜϳ Ϣϟ ϦϜϟϭ ϑΎϗϭϷ΍ ϭ΃ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϰϠϋ νήόϳ
                        ΎϬΘϗϭϰϓωΎηΎϤϛϡϼϋϹ΍ήϳίϭϭ΃ΔΤμϟ΍

 ϝΎϗ ϑ΍ήμϧϻ΍ ΪϨϋϭ ΔϳΩΎϋ ϊϴο΍Ϯϣ ϰϓ ΚϳΪΤϟ΍ ϞϤϛ΄ϓ ϰϨϴϋ ϰϓ ΩΩήΘϟ΍ φΣϻ Ϫϧ΃ ϭΪΒϳϭ
                            ˷                                              PT
 ‫«.. ﺿﺤﻜﺖ ﻣﻌﻪ‬ΪϳΪΠϟ΍ ϚϠϐη ϥΎθϋ Ϛδϔϧ ΰϬΟ βΑ ϰϔτμϣ Ύϳ ΐϳήϗ ϢϠϜΘϧΎϫ» ‫ﻟﻰ‬
 ϰϔτμϣ Ύϧ΃ ΍άϫ ϯήϐϤϟ΍ Ϫοήϋϭ ϪϣϼϜΑ ϻϮϐθϣ ΔϴϟΎΘϟ΍ ϡΎϳϷ΍ ϝ΍Ϯρ ΖϠϠυϭ ΕέΩΎϏϭ


                                             Y
 ΪλήϤϟ΍ϰϓϰδϔϧϞϐη΃ΐΘϜϳϭ΃ήϘϳϑήόϴΑϞΟ΍έήϴϏϰδϔϧϦϋϑέΎϋζϣΩϮϤΤϣ


                                     EG
 Ρ˷ήη΃Γ΍ϮϨϟ΍ϭϥϮΗϭήΒϟΎΑϰδϔϧ Ϟϐη΃ϭΏϮϜγϭήϜϴϤϟΎΑΐόϟ΃˯Ύπϔϟ΍ΐϛ΍ϮϛϰϓήϜϓ΃ϭ                                    R
              ΔϴϓϮλΔδϠΟήπΣ΃ϥΎδϧϹ΍ΐϴϛήΘΑΎϤϬϧέΎϗ΃ϭ˱Ύϧ΍ϮϴΣϭ΃˱ΎΗΎΒϧ                             TA
 Ϧϣ ΔϨγ Ϧϳήθϋ Ϧϣ ϰϧΎϋ΃ Ύϧ΃ ΍ήϳίϭ ϥϮϛ΃ ϥ΃ ϦϜϟ ΎϤϫήϴδϔΗϭ ϥ΁ήϗ ϯ˯ΰΟ ΃ήϗ΃


                            S
 ϥϮϜϴΑΔϓΎϘΜϟ΍ήϳίϭϯΩΎϧΪϠΑϰϓϮϟΔΒόϠϟ΍ϞΧΩ΃ϩΪϛΓ΄ΠϓΎϬτϠδΗϭΎϬΘϣΎΧέϭΔτϠδϟ΍                    KO
 ϰοΎϳέήϴΒΧϭϞτΑϥϮϜϴΑΔοΎϳήϟ΍ήϳίϭϭΐτϟ΍ϰϓϢϟΎϋϥϮϜϴΑΔΤμϟ΍ήϳίϭϭϼόϓ ‫ﻣﺜﻘﻒ‬                   E
 ΔγέΎϤϣ ϰϓ ήϤΘδϣ Ύϧ΃ϭ ϰϠϤϋ ϰϓ ϥϮϛΎϫ ϰϧϷ ϰηΎϣ ϝϮϗ΃ ΖϨϛ έΎΒϏ Ϫϟ ϖθϳ ϻ        M
                                 ϰΗΎϣΎϤΘϫ΍ϭϰγϮϘρ
      BY
 Ύϣ ϝϭΆδϣ ϯ΃ ˬϝϭΆδϤϟ΍ ..«ϒϴπϧ ζϣ ήμϣ ϰϓ ΎϧΪϨϋ ϢϴΠϟ΍» Δϓϭήόϣ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϦϜϟ     P
 Ϫ΋ΩΎΒϣϰϣήϳϭΔϔϴπϨϟ΍ΔϤϳΪϘϟ΍ϪϣϼΣ΃ϭϪϠϐηϭϪδϔϧϰδϨϳϭϪϧΎϜϣϰϓϚδϤϳϕΪμϳ eU
 ΕΪΧ΃ϭ ϪϋΎΘΑ ϰγήϜϟ΍ ϰϓ ΖΒΘϳ ϯ΍ί· ΪΣ΍ϭ ˯ϰη ϰϓ ΰϛήϳϭ ϞΧ΍Ω Ϯϫϭ ΏΎΒϟ΍ ϰϠϋR
       ϰΘόϴΒτϟ΢ϠμϳϻΎπϳ΃ϮϫϭΐμϨϤϟ΍΍άϬϟ΢Ϡλ΃ϻϰϨϧ΃ϰδϔϧϞΧ΍Ωϯέ΍ήϗ

 ΪόΑ ϰΑ ϞμΗΎϓ Ε΍έ΍ίϮϟ΍ Ϧϣ ΪϘόΘϣ ϰϧ· ήϛΎϓ ϥΎϛ ϪϤΣήϳ ୯ ϪϴΑ βΣ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϥ΄ϛϭ
 ϚϧϮϛ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϝϼϬϟ΍ έ΍Ω Γέ΍Ω· βϠΠϤϟ Ύδϴ΋έ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϙΪϳέ΃ ΎϬϣϮϳ ϝΎϗϭ ˬϦϴϣϮϳ
 ϞϛϦϣϭˬϰϓΓΪ΋΍ΰϟ΍ΔϘΜϟ΍ϩάϫϞϛϦϣώϟΎΑΝήΣϰϓϰδϔϧΕΪΟϭϊΒτϟΎΑϭϰϟ΍έΎθΘδϣ
 ΖϠθϓ ΔΣ΍ήλ ϞϜΑ βϳέ Ύϳ Ύϧ΃» Ϫϟ ΖϠϗϭ ˬ˯ΎϤδϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ ΖτΒϫ ϰΘϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ ϩάϫ
                             ˷
 ϰϓ΢Πϧ΃ϥ΃ϦϜϤϳϰϨϧ΃έϮμΘΗϒϴϜϓϰΟ΍ϭίϰϫϭˬϊϤΘΠϤϟ΍ϰϓΓΪΣϭήϐλ΃Γέ΍Ω·ϰϓ
 ΎϬΘϴϟϭΆδϣ ϞϤΤΗ΃ ϥ΃ ϰϫΩϷ΍ϭ ˬϦϴϔυϮϤϟ΍ Ϧϣ ˱Ύϓϻ΁ ϯϮΤΗ ΔϠϣΎϛ ΔδγΆϣ Γέ΍Ω·
           ΎϨΑέϡ΍ΪϗϪϴϓΖϠθϓϰϠϟ·ϭϪΘϘϘΣϰϠϟ·ϰϠϋΐγΎΤΗ΃ϭΔϴϋΎϤΘΟϻ΍

 ΐΘϜϣϯΪϨϋϥΎϛΎϣϯήϤϋϰϧ·˯ϰηςδΑ΃ϭˬϥΎϜϤΑρΎΒΗέϻ΍ΐΣ΃ϻϥΎδϧ·ϰόΒτΑΎϧ΃ϭ
 ϑήόϴΑ ΪΣ΍ϭ Ϫϴϓ Ϯϫ» ϰϟ ϝΎϗϭ ΎϜΣΎο Ε΍ΩΎδϟ΍ ήΠϔϧ΍ϭ «ϕϼτϧϻ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ ΐΣ΃ ΎϤ΋΍Ωϭ
 ϰϔϗϮϣ ϰϠϋ Εέήλ΃ ϰϨϨϜϟϭ «νήόϟ΍ ΍άϫ ϰϓ ήϜϓ« ϰϟ ϝΎϗϭ «ˮεέΩ Ύϳ ϪΗ΍ήϣ ήϳΪϳ
 ϪϟΖϠϗΎϧ΅ΎϘϟϰϬΘϨϳϥ΃ϞΒϗΔϘΜϟ΍ϩάϫϰϠϋϪϟήϜθϟ΍ϢϳΪϘΗϊϣΐλΎϨϤϟ΍ϩάϬϟϰπϓέϭ
 ΐΘϛϷΎΘϗϭΪΟ΃Ϧϟϭ˱ ϼηΎϓ˱ ΍ήϳΪϣϥϮϛ΄γϭ ˱΍ήϳΪϣϰϟϡϮϳϝϭ΃ϊϣϰϠΧ΍ΪΑΐΗΎϜϟ΍ϰϬΘϨϴγ
 ˬϝ΍ϮΣϷ΍ϞϛϰϓΖΑΎΛωΎϨΘϗ΍ϦϋϰπϓέϥΎϛϭˬϖϳΪμϟ΍ϭΥϷ΍ ϰϓΖϧ΃ήδΨΗϑϮγϭϪϴϓ
                               ˷
 ϞϤόϟ΍ϝϮΒϘΑΖϴϔΘϛ΍ϭˬϯήψϧΔϬΟϮΑΕ΍ΩΎδϟ΍βϴ΋ήϟ΍ϊϨΘϗ΍ˬΎΒΗΎϛϻ·΢Ϡλ΃ϻϰϨϧ΃Ϯϫϭ
                    ϪϨϣΏήϘϟΎΑΎϤ΋΍ΩϥϮϛ΃ϰϜϟϪϟϰμΨηέΎθΘδϤϛ

                    69
 ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍«
           ΔϳϣϼγϹ΍ΕΎϋΎϣΟϟ΍ϭΕ΍ΩΎγϟ΍ϭΎϧ΃˺˾ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ


 ϡϼγϹ΍ΓέϮλϦϣϰϠόϳΎϤϴϓϯήϤϋϊϴο΃ϥ΃ -ΔϴμΨηΔϔμΑ -ϰϨϤΗ΃Ε΍ΩΎδϠϟΖϠϗ ■
                                  ΢ϴΤμϟ΍

        ϷϻϭΔϨγϙ΍Ϯδϟ΍ϭΔϴΤϠϟ΍ϭΏΎΒϠΠϟ΍ϝϮρϦϋϝ΍Άδϟ΍ϦϣήΒϛ΃ϡϼγϹ΍ ■
            ˵

 ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϟ΋Ύμϓ ϯήϧ ϦΤϨϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϊϨλ Ϧϣ ϑήόϧ ϥ΃ ΔϴπϘϟ΍ Ζδϴϟ ■
                       ϢϟΎόϟ΍ϰϓΓϮϗϰΘϋ΃ΝήΤΗϭϡΰϬΗϭϒϘΗ

 ΢ϟΎμϤϟ ϚϟΫ Ϟόϔϳ ϡ΃ ϡϼγϺϟ ΐΤϣ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΔπϬϧ ϰϓ ΪϋΎδϳ Ϧϣ Ϟϫ ■
                                      !¿‫ﺧﺎﺻﺔ‬
                                           PT
   ήϴΒϛΖϳήϔϋήϴπΤΗϰϓΪϋΎδΘγ΢ϟΎμϤϟ΍ϚϠΗ˯ΎϬϧΈΑΔϴϣϼγϹ΍ΕΎϋΎϤΠϟ΍ΖϣΎϗ΍Ϋ· ■
                                   EG
    .»Ϫϳ·ϻϭϦϴϴΒτϗϻϭϒϠγϻϭΩΎϬΟϻϭϥ΍ϮΧ·»ςΒπϟΎΑϦϴϣϯΩΕΎϋΎϤΠϟ΍ϰϫ ■
                                          Y
                                  R
                                       ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ                            TA
 » ϰοΎϤϟ΍ ϯήϧ ϦϜϟϭ ΎϨϧϮϴϋ ΢Θϔϧ ϦΤϧϭ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϯήϴϓ ϪϴϨϴϋ ξϤϐϳ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϥΎϛ«


                           S
 ‫ - ﻛﺎﻧﺖ‬ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ - ϕήθϟ΍ ϑϮδϠϴϓ ΖϬΟ΍ϭ ϰΘϟ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϠϜθϤϟ΍                   KO
 ϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΏΎΘϧ΍ϒϴϛΔϘΑΎδϟ΍ΔϘϠΤϟ΍ϰϓΎϧήϛΫΎϤϜϓ -ΔτϠδϟΎΑϪΘϗϼϋΔόϴΒρ


                  E
 ϪϟϼΘΣ΍ΪόΑϪϟΕ΍ΩΎδϟ΍έϮϧ΃ΪϤΤϣϝΎΒϘΘγ΍ϰϓΎϫΪΟϭϰΘϟ΍ΓϭΎϔΤϟ΍ΪόΑΏΎϴΗέϻ΍ΩϮϤΤϣ


       M
 ϝ΍Άδϟ΍ϪϟΎΑϰϠϋήτΧϭήλΎϨϟ΍ΪΒϋϝΎϤΟβϴ΋ήϠϟΐ΋ΎϨϛΔϟϭΪϟ΍ϰϓϰϧΎΜϟ΍ϞΟήϟ΍ΐμϨϣ
      BY
 ϪΘϗ΍Ϋ΃ ϰΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΔόϴΒρ ϥϮϜΘγ ϒϴϛ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ϢϫϷ΍
 ϰόγ Ϟϫ ϝ΍Άδϟ΍ Ρήτϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΎϨϫϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ˱ΎϣΎϋ ήθϋ ΔδϤΨϟ΍ ϝϼΧ ήϴΜϜϟ΍


     P
                             ˮΔτϠδϟ΍ϰϟ·ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
R eU
 ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΔϴϠϘϋ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϰόγ ϞΑ ΎϬϴϟ· ϊδϳ Ϣϟ ϞόϔϟΎΑ ΔΑΎΟϹ΍ϭ
 ΪϫΎΟΪϘϓ΍άϟˬ˱ΎδϔϨΘϣήΧϵ΍ΪϨϋΎϤϬϨϣϞϛΪΟϭϭˬΔϔϟ΃ΎϤϬπόΑϰϓϥΎϨΛϻ΍ϒθΘϛ΍ϥ΃ΪόΑ
 ΐμϨϣ ϯ΃ ΔϗΎΒϠΑ ξϓέ ΔτϠδϟ΍ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ρΎΒΗέ΍ ϯ΃ ξϔϟ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍
 βϴϟ Ϫϧ΄Α - ΔϳέϮϬϤΠϠϟ Ύδϴ΋έ ΢Βλ΃ ϥ΃ ΪόΑ - Ε΍ΩΎδϠϟ ϼϠόΘϣ ΔϛΎϴθΑ ϩΪλϭ ϪϨϣ ΏήΘϘϳ
 Ε΍ΪΣϭ ήϐλ΃ Γέ΍Ω· ϰϓ Ϟθϓ ϯάϟ΍ Ϯϫϭ ˬήΧ΁ ΐμϨϣ ϯ΃ ϭ΃ ήϳίϭ ΐμϨϣ ϰϠϋ έΩΎϘΑ
 ΔϤϬϤϟ΍ ϰϠϋ ϪΑΎδΣ ϞϤΤΗ΃ϭ ୯ ϡΎϣ΃ ϒϗ΄γ ϒϴϛ ϑήΤϟΎΑ ϝΎϗϭ - ϪΗήγ΃ - ϊϤΘΠϤϟ΍
                                 ϰϠϋΓΎϘϠϤϟ΍ΔτϠδϟ΍ϭ

  ‫ﻛﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻊ‬Ϋ Ωήδϳ Ϯϫϭ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ΎϬϴϓ ΰϛέ ϰΘϟ΍ ρΎϘϨϟ΍ Ϣϫ΃ Ϧϋ Ύϣ΃
 ΎϨϫϭϦϳήΧϵ΍ΏΎΘϜϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϡΎϣ΃ϭΐΗΎϜϛϪϣΎϣ΃ΖΤΘϔΗϰΘϟ΍ΔϳήΤϟ΍ϰϬϓΕ΍ΩΎδϟ΍
 ˱΍ήμϋ ϥΎϛ Ε΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ήμϋ ϝΎϘΗ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ήϴΒϜϟ΍ ήϜϔϤϟ΍ ϝϮϘϳ
 Ϧϣ ΔόϗϮΘϣ ήϴϏ ΔΣΎδϣ ϦϳήϜϔϤϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ϭ ϦϴϔϘΜϤϠϟ ϥΎϜϓ ΐΗΎϜϟ΍ϭ ϒϘΜϤϠϟ ˱΍ήϫΩΰϣ
          ϞΒϗϦϣ΍ήϴΜϛ΍ϮϧΎϋϦϳάϟ΍ϢϫϭΔϔϠΘΨϤϟ΍ϢϬ΋΍έ΁ϦϋήϴΒόΘϟ΍ϰϓΔϳήΤϟ΍

 ΐΗΎϜϠϟΔϳήΤϟ΍ΕΩΎϋΎϴϔϧϭ΃ΎϋϮρΓήΠϬϟ΍ΓΎϴΣ˯ΎπΗέ΍ϭΓήΠϬϟ΍ϰϟ·ξόΒϟΎΑήϣϷ΍Ϟλϭϭ
 βϴ΋ήϟ΍ ϰϘϟ΃ ϥ΃ ΪόΑ ΕϼϘΘόϤϟ΍ Ϧϣ ϥϮΑάόϤϟ΍ ΝήΧϭ ΝέΎΨϟ΍ ϰϓ ϥϭΩήθϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ΩΎϋϭ
 ΏΎΘϜϟ΍ϞϛωέΎδϳϥ΃ϭ ΔϣΎΗΔϳήΣϰϓϪϠϤϋϊϴϤΠϟ΍αέΎϤϳϥ΄ΑήϴϬθϟ΍ϪΑΎτΧΕ΍ΩΎδϟ΍
 ϡΪϬΑϪϣΎϴϗΪόΑϚϟΫϭϦρϮϟ΍ϰϟ·ΓΩϮόϟΎΑΔϴΑϭέϭϷ΍ϝϭΪϟ΍ϭβϳέΎΑωέ΍ϮηϰϓϦϳΩήθϤϟ΍

                   70
 ΎϬΒϗ΍Ϯϋ ϑήόϳϭ ϦϛΎϣϷ΍ ϩάϫ ήϘΘΤϳ κΨη ήΜϛ΃ Ϫϧ· ΎϬϨϋ ϝΎϗ ϰΘϟ΍ ϥϮΠδϟ΍ϭ ΕϼϘΘόϤϟ΍
 ΎϬϟϭΎϨΘϳ ϥΎϛ ϰΘϟ΍ ΔϤόρϷ΍ ˯Ϯγ ΐΒδΑ ΓΪόϤϟΎΑ ν΍ήϣ΃ Ϧϣ ϰϧΎόϳ ϝ΍ίΎϣ ϪϧϷ Ύϫέ΍ήο΃ϭ
 ήΑΎΨΘϟ΍ΔϴπϗϰϓϪϣΎϬΗ΍ϭϰγΎϴδϟ΍ϞϤόϟΎΑϪϟΎϐΘη΍˯ΎϨΛ΃ΓέϮΜϟ΍ϞΒϗέήϜΘϤϟ΍ϪϟΎϘΘϋ΍ϡΎϳ΃
                      ΎϫήϴϏϭϥΎϤΜϋϦϴϣ΃ϝΎϴΘϏ΍ΔϴπϗϭϥΎϤϟϷ΍ϊϣ

 ΕΎθϗΎϨϣϰϓϖΑΎδϟ΍ΪϬόϟ΍ϦϋϪϓϼΘΧ΍ϭΪϳΪΠϟ΍ΪϬόϟ΍ϝϮΣζϗΎϨΘϳϊϴϤΠϟ΍ϥΎϛΎϤϨϴΑϭ
 ΖΟήΧ΃ΪϘϓΪϴϛ΄ΘϟΎΑΕ΍ΩΎδϟ΍ΪϬϋΔϘϳήρϰϠϋΪϳΪΠϟ΍ΪϬόϟΎΑϊΘϤΘγ΃Ύϧ΃ΖϨϛϒϴπΗϻ
 ΔϠΣήϣ Ε΃ΪΑϭ ϖΑΎδϟ΍ ΪϬόϟ΍ ΍άϫ ϑϭήυ ΐΒδΑ έϮϨϟ΍ ήϳ Ϣϟϭ ϪΘΒΘϛϭ ϪΘϧϭΩ Ύϣ Ϟϛ
 ˱ϻϭ΃ήθϨΘϟΐΘϜϟ΍ϭΕΎϴΣήδϤϟ΍ϩάϫΖϴτϋ΃ϭ -ΔϳήΤϟ΍ϢόρΖϗϭάΗΓήϣϝϭϷϭ -ωΎΘϤΘγϻ΍
 ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ ήϴΒϜϟ΍ ΥϷ΍ ΔγΎ΋έ ΓήΘϓ ϥΎΑ· ήϴΨϟ΍ ΡΎΒλ ΔϠΠϣ ϰϓ ΔϠδϠδϣ - ΓΩΎόϟΎϛ -
                                      ϯϭΎϗήθϟ΍

 ϩάϫ ήθϧ ϰϠϋ Ϫ΋ϼϣίϭ φϓΎΣ Ρϼλ ΕΎο΍ήΘϋ΍ Ϧϣ ΔΟϮϤϟ ΖοήόΗ ϰϨϧ΃ ήϛάΗ΃ϭ
 ΓήΘϔϟ΍ϩάϫϰϓϡϼϋϹ΍ήϳίϭϢΗΎΣέΩΎϘϟ΍ΪΒϋέϮΘϛΪϟ΍ϰϘϳΪλϰϟ·΍έϮϓΖΒϫάϓΕΎϴΣήδϤϟ΍
 ϝΎϘϓˬϪΠϋΰϧϥ΃ΪϳήϧϻϪϟΖϠϘϓΕ΍ΩΎδϟ΍βϴ΋ήϟΎΑϞμΗ΃ϑϮγϰϟϝΎϘϓήϣϷΎΑϪΘΣέΎλϭ
 ΍ΪΟΔλΎΧΓΰόϣϚϟϦϜϳϮϬϓˬΕ΍άϟΎΑΖϧ΃ϚϗϮόΗΔϠϜθϤΑϪϐϠΑ΃Ϣϟ΍Ϋ·΍ΪΟΐπϐϴγϰϟ
 Ϧϋ Ύϧ΃ Ζοήϋ΃ ΎϣΪϨϋϭ ϚΗήϴγ ϰΗ΄Η ΎϣΪϨϋ ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ ϰϓ ΎϨϣΎϣ΃ ΍άϫ ΩΩήϳ ΎϤ΋΍Ωϭ                                              PT
 ϰϓ ϢΠΘδϳ ΎϬΘϗϭ ϥΎϛϭ Ε΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϟΎΑ ϝΎμΗϻΎΑ Ϯϫ έΩΎϘϟ΍ΪΒϋ έϮΘϛΪϟ΍ ϡΎϗ ϝΎμΗϻ΍
 ΐΘϛ Ϟϛ κϨϟΎΑ ϝΎϗϭ ΪϳΪθϟ΍ ϩ˯ΎϴΘγ΍ ϯΪΑ΃ έΩΎϘϟ΍ΪΒϋ ϪϐϠΑ΃ ϥ΃ έϮϓϭ ήρΎϨϘϟ΍ ΔΣ΍ήΘγ΍
                                     EG       Y
 ΡΎΒλ ϰϓ ΔϠδϠδϣϭ ΔϘ΋ϻ ΓέϮμΑ ΍έϮϓ ήθϨΗ ΔϴΑΩϷ΍ ϪϟΎϤϋ΃ϭ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΕΎϳ΍ϭέϭ
                                           ήϴΨϟ΍
                             TA      R
 ϢΗΎΣ έΩΎϘϟ΍ΪΒϋ ϞμΗ΍ϭ ˬϰϟ ϞΟήϟ΍ ΍άϫ ϑΎμϧ·ϭ Δϟ΍Ϊόϟ ΓΩΎόδϟ΍ ϰϨΗήϤϏ ϊΒτϟΎΑϭ
 ϥ΃ϦυϯϭΎϗήθϟ΍ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋϥ΃ϭΪΒϳϦϜϟϭˬβϴ΋ήϟ΍ήϣ΍ϭ΄ΑϪϐϠΑ΃ϭϯϭΎϗήθϟ΍ϦϤΣήϟ΍ΪΒόΑ


                            S
 ΖϨϛ ϰϨϧϷ ΔϴϧΎΛ Γήϣ έΩΎϘϟ΍ΪΒϋ ΖϐϠΑ΄ϓ ΕΎϴΣήδϤϟΎΑ ϢΘϬϳ ϢϠϓ ˬϲϘϴϘΣ ήϴϏ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ                    KO
 ϯϭΎϗήθϠϟ΍ΪϋϮϣΩΪΣ -έϮϔϟ΍ϰϠϋ-Ϫϧ΃ϻ·ϪϨϣϥΎϛΎϤϓέϮϨϟ΍ϰϟ·ϰϟΎϤϋ΃ΝήΨΗϥ΃˱ΎμϳήΣ


                   E
 έΩΎϘϟ΍ΪΒϋΐΘϜϣϰϓϯϭΎϗήθϟ΍ ϰϧΪϫΎηϥ΃ΩήΠϤΑϭϪΘϠΑΎϘϤϟϡ΍ήϫϷ΍ΓΪϳήΠΑϪΒΘϜϣϰϓ        M
 ϞΧ΍Ω Ύϫήθϧ΃ϑϮγΎϧ΃ϭˬΔό΋΍έΔϔΤΗϚΗΎϳ΍ϭέϰϟϝΎϗϭϥΎπΣϷΎΑϰϧάΧ΃ˬϡ΍ήϫϷΎΑϢΗΎΣ
                             ήϴΨϟ΍ΡΎΒλΔϠΠϤϟϡΩΎϘϟ΍ΩΪόϟ΍
     P BY
 Ε΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ Ϧϣ ˱ ϻΎμΗ΍ ΕΪΟϭ ϼϴϟ βϴϤΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟΎΑ ϡϮϴϟ΍ ϥΎϛϭ ϦϴϣϮϳ ΪόΑϭ eU
 ΍άϫΔρΎδΒϟΓΩΎόδϟ΍ϰϧήϤϐΗΎϧ΃ϭΎόΒρΖΒΣέϭΎόϣΔόϤΠϟ΍΍ΪϏΎϨϴϠλϮϟ΍ΫΎϣϰϨϟ΄δϳR
 ΓέΎϴδϟ΍ ΖϧΎϛ ΕΩΪόΘγ΍ Ϟϫ ϰϨϟ΄δϳ ϰΑΎΑ ϰϠϋ ϪϘ΋Ύγ ΕΪΟϭ ΓήηΎόϟ΍ ϰϓϭ ϞΟήϟ΍
 ϊοϮϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϢϫΩ΃ ϰϨΑ΍ ζϫΪϧ΍ Ϊϗϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϰϓ ϰϟϭϷ΍ ΓέΎϴδϟ΍ βϴ΋ήϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍
 ΐόμϟ΍ϦϣϥΎϛϦϜϟϭˬϩ΍ήϳϥ΃ΩϮόΘϳϢϟϯάϟ΍ΐϳήϐϟ΍ϊοϮϟ΍΍άϫϦϋϰϨϟ΄δϳϥ΃ϝϭΎΣϭ
 ϰϓ έϭΎθΘϨϟ Ϫϴϟ· ϰϨϠϤΤΗ ΔλΎΨϟ΍ Ε΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΓέΎϴγ ϩάϫ ϥ· Ϫϟ ϝϮϗ΃ ϥ΃ ϰϠϋ
 ϞϛϑήϋϪϨϜϟϭϝϭϷ΍ϞΟήϟ΍ΓέΎϴγϩάϫϭ΍ήϴϐλϥΎϛΪϘϓˬΐόθϟ΍ϭΔϟϭΪϟ΍κΨΗΎϳΎπϗ
                                     ϚϟΫΪόΑ˯ϰη

 ΓΪϠΑϰϟ·ΎϬϘϳήρϖθΗΓέΎϴδϟΎΑΖΌΟϮϓϰϨϜϟϩήμϗϰϓβϴ΋ήϟ΍ϞΑΎϗ΃ϥ΃ΎόϗϮΘϣΖΒϫΫϭ
 ϦϋϰϨϟ΄γϭέϮπΤϟ΍ϭϪόϣΖϴϠλϭ -ϡϮϜϟ΍ϮΑ΃Ζϴϣ -ΔϴϓϮϨϤϟ΍ΔψϓΎΤϤΑΔϴϠλϷ΍Ε΍ΩΎδϟ΍
 ϞϴϘΛϡΎόρϯ΃ϦϣέάΤϟ΍ϰ΋΍άϐϟ΍ϰϣΎψϧϦϣϚΤοϭ˯΍Ϊϐϟ΍ΓΪ΋ΎϣϰϠϋΎϨϠΧΩϭˬϰϟ΍ϮΣ΃
 ϰϓϚϳ΃έϪϳ΍ϭˮˮέϮΘϛΩΎϳΔϴϣϼγϹ΍ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϰϓϚϳ΃έϪϳ·ΔΘϐΑϰϨϟ΄γϭΓΪόϤϟ΍ϰϠϋ
                  ˮˮΪΟΎδϤϟ΍ϭΕΎόϣΎΠϟ΍ϰϓϪϨϴϠϣΎϋϰϠϟ΍Ϟϐθϟ΍

 Ζϴπϗϥ΃ϰϔϜϳωϮϨϟ΍΍άϫϦϣΔϠΌγ΃ϰϣΎϣ΃ϒϘΗϻΎϤ΋΍ΩΎϧ΃ϰϧΎδϟϰϠϋΖϧΎϛΔΑΎΟϹ΍
 ϥϮόΑέ΃ϰϔϜΗϞϫϦϜϟϭϡϮϴϟ΍ΎϬϨϋϝ΄γ΃ϰΘϟ΍ΔϴπϘϟ΍ϰϓήϜϓ΃ϯήϤϋϦϣΎϣΎϋϦϴόΑέ΃
 ..‫ﻰ‬ΘϤλ Ϯϫ ϡήΘΣ΍ϭ ϼϴϠϗ ΖϤλϭ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ έΪμϳ ϯάϟ΍ ϢϛΎΤϟ΍ ϝ΍Άγ Ϧϋ ΔΑΎΟϺϟ ΎϣΎϋ
 Ϫϟ΄δΘΑϚΗήπΣϰϠϟ΍ϝ΍Άδϟ΍ϦϣήΒϛ΃ωϮοϮϤϟ΍»ΎϴΠϳέΪΗϊϔΗέ΍ξϔΨϨϣΕϮμΑΖΒΟ΃ϭ
 ϥ·ϦϴϓέΎϋϰϠϟ΍ήϴΧϚΗήπΣϭϪϳ·ΔϋΎϨλϰϫϰϨόϳϦϴϣΖϋΎΘΑϯΩΕΎϋΎϤΠϟ΍ϰϨόϤΑ

                    71
 ϦϴϣΎϬϟϭ΃ΔϠΌγ΃ΓΪόϟϪϤδϘΗϚΗήπΣνϭήϔϤϟ΍ϩΩϝ΍Άδϟ΍ϪΟΎΣϰθόϨμϨΑΎϣΎϨΣ΍
                                   ˮˮΎϬόϨλ

 ΓϮϗϰΘϋ΃ΝήΤΗϭϡΰϬΗϭϒϘΘΑΕΎϋΎϤΠϟ΍Ϟ΋ΎμϓϑϮθΘΑϚΗήπΣϯΩΕΎϋΎϤΠϟ΍ϊϨλϦϴϣ
 ϰϠϟ΍ϭ - ϪρϮϘγ ϞΒϗ ϰΘϴϓϮδϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ϡΎϣ΃ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ΪμϘϳ - ϢϟΎόϟ΍ ϰϓ
 ϥΎθϋ ϻϭ ϡϼγϹ΍ ΐΤϴΑ Ϯϫ ϥΎθϋ ϯΩ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΔϣϮϗ ϰϓ ΪϋΎδϴΑ
 ϯέΪϳΎϣήϴϏϦϣϪΗΪϨΟ΃άϴϔϨΗϭϪΤϟΎμϣ˯ΎϬϧΈΑΔϴϣϼγϹ΍ΕΎϋΎϤΠϟ΍ΖϣΎϗ΍Ϋ·ϭϪΤϟΎμϣ
                              ήϴΒϛΖϳήϔϋήπΣϥϮϜϳΎϫ

 ϖθϨϣϡ΃ωϮϨμϣϮϫϞϫω΍ϮϧϷ΍ϯ΃ϦϣήμϣϰϓΎϧΪϨϋϰϠϟ΍ϞϳΎμϔϟ΍ϰϧΎΘϟ΍ϝ΍Άδϟ΍ϭ
 ΎϧΪϨϋϰϠϟ΍ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϦϳΪόΑϭϻϡ΃ΓΪϨΟ΃Ώήϐϟ΍ϦϴΑϭϪϨϴΑϮϫϞϫήΧϵ΍ϭϝϭϷ΍ϰϓϰϨόϳ
 ϰϫ ϯϮϗ ϢϬϣ ΖϟΎΗ ϝ΍Άγ ϝ΄δϧ ΎϧϭήΒΠϳ ϰϨόϳ βϳέΎϳ ϯϮϗ ΔϔϠΘΨϣ ϯΩ ήμϣ ϰϓ
 ΔϔμΑϪϟΖϠϗϭ»ϻϭϻϭϦϴϴΒτϗϻϭϒϠγϻϭΩΎϬΟϻϭϥ΍ϮΧ·ˮˮϦϴϣϯΩΕΎϋΎϤΠϟ΍
 Ϯϫ΢οϭ΃ΓέϮμΑϰϨόϳϰϠόϳΎϬϤΠϧϡϼγϹ΍κΨΗϪΟΎΣϯ΃ϰϨϤΗ΃Ύϧ΃βϳέΎϳ»ΔϴμΨη
 ϢϫΎόϣ ϖϔΘϧΎϨΣ΍ϥ·βϳέΎϳΔϠϜθϤϟ΍ϰϫβΑϪϧΎθϋϯήϤϋϊϴο΃νϭήϔϤϟ΍ϰϠϟ΍ϩΩ
                                 ϡϼγϺϟϰϨόϣϰϠϋ
                                             PT
 ΏΎΒϠΠϟ΍ϝϮρϻϭΔϨγΓϼμϟ΍ϞΒϗϙ΍Ϯδϟ΍ϭϪϳ·ΎϬϟϮρϭΔϴΤϠϟ΍ϮϫζϣϡϼγϹ΍ϦϳΪόΑϭ
            ˵
 βϳέΎϳϩήθϧϰϠϋΪϋΎδϧϰϠϟ΍ϡϼγϹ΍ϩΩϮϫζϣΏΎΒϠΠϟ΍ϡίϻϻϭήϔϛϯΩϝΪΒϟ΍ϭ


                                            Y
 ϦϴϤϠδϤϟ΍ Δϣ΍ήϛ Ϯϫ ϰϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡϼγϹ΍ Ϯϫ ΎϨϓΎΘϛ΍ ϕϮϓ ϪϠϴθϧ ϰϠϟ΍ ϡϼγϹ΍


                                    EG
 ˯ΎϤδϟ΍ Ϧϣ ϝΰϧϭ ϪΘϠΣέ Ϟτϋ ϰϠϟ΍ έΎϴτϟΎΑ ϰϔΘΤϳ ΪϋΎϗ ϪϠϛ ϢϟΎόϟ΍ βϳέΎϳ ϰθόϔϨϳΎϣ                                   R
 ωϮΠϟ΍Ϧϣ΍ϮΗϮϤϴΑϦϴϳϼϤϟ΍ϦϴϤϠδϤϟ΍ΎϨΣ΍ϭϙήΤϤϟ΍ϰϓΔϗϮϧΰϣΖϧΎϛΔτϗάϘϨϳϥΎθϋ                            TA
      !!»ΔϴϣϼγϹ΍ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϪϤγ΍ΎϧήϬοϰϓήΠϨΧ΍ϮόϠτϳ΍ϮϣϮϘϳϭϡϮϳϞϛήϘϔϟ΍ϭ                           S
 ΔϠϜθϣ κΨϟ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϰΨϳέΎΘϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϬϟ ϝϮϫΫ ϰϓ ΎϨόϤΘγ΍ϭ ΎϨθϫΪϧ΍                   KO
 ϊΒγϰϓΕΎϋΎϤΠϟ΍ϑϼΘΧ΍ϭΕΎϋΎϤΠϟΎΑΏήϐϟ΍ΔϗϼϋϭΎϨΑϢϬΘϗϼϋϭϦϴϤϠδϤϟ΍ϭϡϼγϹ΍                  E
 ϰϓ ϰϗήθϟ΍ϭ ϰΑήϐϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϝϭΩ ΔγΎγϭ ϦϴϴϔΤλϭ ˱ΎΑΎΘϛ Ϟϐη Ύϣ κΨϟ ϖ΋ΎϗΩ       M
 ϊϣ ϚΤπϳ ϭ΃ Ωήθϳ ϭ΃ ϰϨόρΎϘϳ Ϣϟϭ Ϣόϧ ˮΕ΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϠϟ ΍άϫ ΖϠϗ Ϟϫ ϖ΋ΎϗΩ
 ϪϠϴλΎϔΗϞϜΑέ΍ϮΤϟ΍ϢϜϟϞϘϧ΃ϢϟΎϧ΃ϰϨόρΎϘϳϥ΃ϥϭΪΑϊϤΘγ΍ϭϊϤΘγ΍ςϘϓϰϟΎόϔϧ΍      BY
 ΪϳΪΠϟ΍ ϡϼγϹ΍ϭ ϡϼγϹΎΑ ϖϠόΘϳ ΚϴΣ ϰϧέΎΛ΃ ϯάϟ΍ ΡήΠϟ΍ Ϯϫ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛϭ


     P
 ϞϛςγϭϦϴϤϠδϤϟ΍ϝΎΣϭΕΎϋΎϤΠϟ΍ϩάϫϞϛϦϣήϫίϷ΍ϡϼγ·Ϧϳ΃ϭΩΪΠϟ΍ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ eU
                                    Ι΍ΪΣϷ΍ϩάϫRϰϨϧϷ ήΜϛ΃ ϪΘΒΒΣ΃ϭ Ε΍ΩΎδϟ΍ ΖΒΒΣ΃ ϪΘΒΒΣ΃ ΎϨϨϴΑ ΔϠμϟ΍ ΕΪρϮΗ ΎϣΪϨϋ ϰϨϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍
 ϢϟϞπϓ΃ΓΎϴΣϩήϴϏζϴόϳϥ΃ΐΤϳϭϪΗΎϴΣζϴόϳϥ΃ΐΤϳϥΎϜϓΔμϟΎΧΔϳήμϣϪϴϓΕΪΟϭ
 ϰϓϩϮϘΒγϦϣϞΜϣ˯ΎϴϨϏϷ΍ϰϠϋ ˱ΎϤϗΎϧϭ ˱΍ΪϗΎΣϭ΃ΓήϴΒϜϟ΍ΕΎϴμΨθϟ΍ϡΪϬϟΎϗϮθΘϣϦϜϳ
 ϰϓ˯΍ϮγϪΘϴμΨηϢϬϓϰϓϊϴϤΠϟ΍΄τΧ΃ϦϜϟϭ˯Ύγ΅ήϟ΍ϭ΃ϙϮϠϤϟ΍Ϧϣ˯΍ϮγήμϣϢϜΣ
 ϞΑΎϘΘϧϥ΃ΎϨϨϴΑΎϤϴϓϩΎϧέΪλ΃ϯήϬηϥϮϧΎϗϙΎϨϫϭϡϮϴϟ΍΍άϫϦϣϭΝέΎΨϟ΍ϰϓϭ΃ϞΧ΍Ϊϟ΍
 ήΒόΗήμϣϰϓϝϭϷ΍ϞΟήϟ΍κΨΗϰΘϟ΍˯΍ΩϮδϟ΍ΓέΎϴδϟ΍ήϬηϞϛϦϣϊϤΠϟ΍ΪΣ΃ΡΎΒλ
 ΐΣ΃ϻϪϴϠϋΩέ΃ϭ˯ϰηϰϓϰϨϟ΄δϳΎόϣΎϨϣϮϳάΧ΄ϧϭϪόϣϰϠλϷΪϋϮϤϟ΍ϰϓϰϧάΧ΄Η
                               ϪΘγΎϴγϰϓϞΧΪΗ΃ϥ΃΍ήϴΜϛ

 ΎϬϟΎΣϭΏήΤϟ΍ϞΒϗήμϣϊοϭϞΜϣϰϠϋ΢ϠΗϰΘϟ΍Ε΍έΎδϔΘγϻ΍ξόΑϪϴϠϋϰϘϟ΃ϰϨϜϟϭ
 Ώήόϟ΍ ϰϠϋ Ωήϴγ ϒϴϛϭ ςΒπϟΎΑ έϮϣϷ΍ ϰϓ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ έϭΩ Ϯϫ Ύϣϭ ΏήΤϟ΍ ΪόΑ
 ϰϠϋ ΪϤΘόϳ ϞόϔϟΎΑ Ϟϫϭ ΎϳέϮγ ϊϣ ΎϨΣ΍ήΟ ϯϭ΍Ϊϴγ ϒϴϛϭ ΔϧΎϴΨϟΎΑ ϪϧϮϤϬΘϳ Ϧϳάϟ΍
 ΕΎϣίϸϟ ΎϬΣήτϳ ϰΘϟ΍ ϝϮϠΤϟ΍ ϰϫ Ύϣϭ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ Ϟόϓ ΎϤϛ ˯ϰη Ϟϛ ϰϓ ΖϴϓϮδϟ΍
 Ε΍έΎΒόϟ΍ξόΑάΧ΁ΖϨϛΎϧΎϴΣ΃ϭϪΗ΍έΪϗϰϓϚϴϜθΘϟ΍ϥϮϟϭΎΤϳϊϴϤΠϟ΍ϥ΃ΔλΎΧΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
 ΪϘϨϟ΍ϊϤδϴϓˬ˱ΎΒΣέ˱΍έΪλϚϠΘϤϳΕ΍ΩΎδϟ΍ϥΎϛΪϘϟϰΗΎϔϟΆϣϰϓΎϬόο΃ϭˬϪϧΎδϟϰϠϋϦϣ
                     έ΍ήϘϟ΍ϰϟ·Ϟμϳϥ΃ϰϟ·ϪγέΪϳϭήΧϵ΍ϯ΃ήϟ΍ϭ΃


                    72
 ΔϠΠϤϟΎϬΑΡήμϳϥΎϛϰΘϟ΍Ε΍έ΍ϮΤϟ΍ΪΣ΃ϰϓϰϳ΃έϦϋΪϳΪηϡΎϤΘϫΎΑϰϨϟ΄γΓήϣΕ΍Ϋϭ
 ΔϴϣϮϗΓΪϳήΠϟΎϬΑϰϟΩ΃ϰΘϟ΍Ε΍έ΍ϮΤϟ΍ΪΣ΃ϰϓϰϳ΃έϦϋϰϨϟ΄γϭΔϳέϭΩΔϔμΑϮϳΎϣ
 Ε΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϥϷ Ε΍άϟΎΑ ωϮΒγϷ΍ ΍άϫ ϰϓ ΔθϫΪϟ΍ ϰϨΘΑΎΘϧ΍ Ϊϗ ΖϧΎϛ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϰϓϭ
 ϥ΃ ϭΪΒϳ ϦϴϴϔΤμϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ϻ· ϦϴϴϔΤμϟ΍ Ϧϣ ˯ϼϣΰϟ΍ ξόΒϟ ˯ΎϴϤϋ ΔϘΛ ϰτϋ΃ Ϊϗ ϥΎϛ
                          ˱ΎϔϴΨϣΎΌϴηΕΪϫΎηΪϘϓήΧ΁Ύϳ΃έϢϬϟ

 Ϯϫϭ ήϬψϳϭ ϪϣΎϨϣ ϰΘΣ ϪΣΎΒλ άϨϣ Ϫϟ ΓέϮμϣ ΕΎϴϣϮϳ ήθϨϳ βϴ΋ήϟ΍ ϥΎϛ ϡΎϳϷ΍ ϚϠΗ ϰϓ
 -ΔϟϮϠϴϘϟ΍Ζϗϭ -ϪϟΰϨϣϮϬΑϰϓϡΎόϧζϳέΓΪΨϣϰϠϋϪϴϣΪϗΩΪϤϳϮϫϭϢΛϪϨϗΫϖϠΤϳ
 ϰϠϋΓΪϳΪΟήϫΎψϣέϮϬυϭΕΎϴ΋΍Ϯθόϟ΍έΎθΘϧ΍ΔϠΣήϣβϔϧϩάϫΖϧΎϛΖϗϮϟ΍βϔϧϰϓϭ
 ΞΘϧ ˬΔθΣΎϓ Ε΍ϭήΜΑ ˯ΎϳήΛ΃ έϮϬυϭ ΔϴόϤΠϟ΍ ήϴΑ΍Ϯρϭ έϮΒϘϟ΍ ϥΎϜγ ϞΜϣ ϯήμϤϟ΍ ΐόθϟ΍
                                ϥϮϣΪόϣ˯΍ήϘϓϰϟΎΘϟΎΑϢϬϨϋ

 ΍ϮϣΎϗΪϗΔϟϭΪϟ΍βϴ΋έϢϬΑϖΛϭϦϳάϟ΍ΓΩΎδϟ΍ϥ΃ϮϬϓϪΗΪϫΎηϯάϟ΍ϒϴΨϤϟ΍˯ϰθϟ΍Ύϣ΃
 ˬΔϴϬϟϹ΍ ϪΗΎϴΣ ϞϴλΎϔΘϟ Φϳέ΄Η ΎϬϧ΃ ϩϮόϨϗ΃ ϥ΃ ΪόΑ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϰϓ βϴ΋ήϟ΍ έϮλ ήθϨΑ
 Ϧϋ ΕΎϘϴϘΤΗ ΔϠδϠγ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϰϓ ΍ϭήθϧϭ ϯήμϤϟ΍ ΐόθϟ΍ ΎϬΟΎΘΤϳ ϰΘϟ΍
 έϮλ ΕΎϘϠΣ ˯ΎϬΘϧ΍ ΪόΑϭ ΎΜϳΪΣ ΕήϬυ ϰΘϟ΍ ΔϣϭΪόϤϟ΍ ΔΌϔϟ΍ϭ ˯΍ήϘϔϟ΍ Ϧϋϭ έϮΒϘϟ΍ ϥΎϜγ
 ΩΎϴϋ΃ϭϢϬΟ΍ϭίϭϢϬΗϼϔΣϭβϴ΋ήϟ΍ΕΎϨΑϭβϴ΋ήϟ΍˯ΎϨΑ΃έΎΒΧ΄ΑΔΤϔμϟ΍βϔϧ΍ϭϸϣβϴ΋ήϟ΍                                              PT
                                Φϟ·ϢϬϗϮϔΗϭϢϬΗΎϫΰϧϭϢϫΩϼϴϣ                                             Y
 ΍ϮϧϮϜϳ Ϣϟ Ϧϣ ϪΘϘΛ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϢϬϴϓ ϊοϭ Ϧϳάϟ΍ ˯ϼϣΰϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ϥ· ϝϮϗ΃ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΎϨϫϭ


                                     EG
 ϥ΃ ϻ· ϪϨϣ ϥΎϛ Ύϣϭ ϰϳ΃ήΑ ϪΘΣέΎλϭ ϪΒόη ϡΎϣ΃ ϪΗέϮλ ΍ϮϫϮθϳ ϥ΃ ΍ϮϟϭΎΣϭ ˬΔϘΛ ϞΤϣ                                    R
 Ύϫϭ ΎϬϟϮόϔϣ ΖϠϤϋϭ ΖϠϤΘϛ΍ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ϦϜϟϭ ˬΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧϣ ΔϠδϠδϟ΍ ϩάϫ ϒϗϭ΃                             TA
 ΔΠϴΘϨϟ΍ ϥϮϜΘϟ ˯΍ήϘϔϟ΍ Ϧϣ αϮϔϨϟ΍ ϑΎόο ϰϓ ˯ϻΆϫ ϞΜϣ ΎϬΜΑ ϰΘϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϥϭήΗ ϢΘϧ΃
                                   ΔμϨϤϟ΍ΙΩΎΣΔϠ΋ΎϬϟ΍


                            S
                   E KO
        M
     P BY
R eU
                    73
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
   ωΎΟηϡϳϋίϭϰϘϳϘΣϝρΑΕ΍ΩΎγϟ΍ϰϓέϳΧ΃ϝϭϗ˺˿ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ


       ϩίΎΒΨϟζϴόϟ΍ϰτόϧϥ΃ΐΠϳϰϣϮϘϟ΍ϦϣϷ΍ϰϤδϳΎϤΑήϣϷ΍ϖϠόΘϳΎϣΪϨϋ ■

 ΔΣΎδϣέΪϫ΃ϚϟΫϞϴΒγϰϓϭˬϰΟέΎΧϰϣϮϗϦϣ΃ϦϳϮϜΗ -‫- ﻟﻸﺳﻒ‬Ε΍ΩΎδϟ΍ωΎτΘγ΍ ■
                          ϰϠΧ΍Ϊϟ΍ϦϣϷ΍ϦϣΓήϴΒϛ

                  Ε΍ήϣ΍ΆϣΔϨγϦϴόΑέ΃ΪόΑϥΎϣϷΎΑήόθϳϥ΃ϰϨϤΘϳϥΎϛ ■

                          ϩ΅ΎϨΑ΃ΔόϣΎΠϟ΍ΔΒϠρϭζϴΠϟ΍ϥ΄ΑϦϣ΁ ■

       ϝΎΒΤϟ΍ϰϠϋϊϴϤΠϟ΍ΐϋϻϭΎδϴ΋έϭΎϴΟέϮΛϭΎϳήϜδϋϭΎΒϟΎρΔγΎϴδϟ΍αέΎϣ ■
                                              PT
            ϢϬϋΪΨϳϥ΃ωΎτΘγ΍ϭ «ϑΎΘϛ΃»ΎϬΑΎΟϭϝΎΒΤϟ΍ϰϠϋϞϴ΋΍ήγ·ΐϋϻ ■                                             Y
                            ήμϣΔϧΎϜϣϪϟϼΧϦϣϢϟΎόϟ΍ϑήϋ ■
                                    R EG    ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ                             TA
 ϝϮΠΧ ϚϟΫ ϊϣϭ ΕΎϳήϛΫ ήϴΑ΍Ϯρ ϢϠϋ έΎΤΑ έΎϜϓϷ΍ Ϧϴϳϼϣ ϚϠΘϤϳ Ϫόϣ ΎϨΘϠΑΎϗ ΔϠϜθϣ


                            S
 ΎϬϴϓ ϪΘόϤΟ ϰΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϰϓ ΎλϮμΧ Ϫδϔϧ Ϧϋ ΙΪΤΘϟ΍ ϰϓ ϝϮΠΧ ΩϭΪΤϟ΍ ΪόΑ΃ ϰϟ·                    KO
 ΩϮϤΤϣϰϔτμϤϟϰΒϫάϟ΍ ήμόϟ΍ΎϬϧ·ϊϴϤΠϟ΍ΎϬϨϋϝΎϗϰΘϟ΍ϭΕ΍ΩΎδϟ΍βϴ΋ήϟΎΑΔϗ΍Ϊλ                   E
 ϩέΎϜϓ΄ΑΩϮϤΤϣϰϔτμϣΔΜϳΪΤϟ΍ήμϣϰϓϝΪΠϟ΍ΕέΎΛ΃ϰΘϟ΍ΕΎϴμΨθϟ΍ήΜϛ΃ϦϣΎϤϫϭ        M
 ΔϴγΎϴδϟ΍ ϪΗΎΤτθΑ Ε΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ϭ ˬΔϴΑΩϷ΍ ΔϴϓήόϤϟ΍ ϪΗΎΤτηϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍
 ϻϩέϮπΣϰϓϭκΨθϟ΍ϪΟϭϰϓϖΤϟ΍ΔϤϠϛϝϮϘϳΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΔϳήϜδόϟ΍      BY
 ϥ΃ϯήϳϪϨϜϟϭΕ΍ϮϨδϟΓΎϧΎόϣϦϣϪϟϚϟΫϪΒΒγΎϣϞϛϢϏέέΎΘγϭ΃έ΍ΪΟ ϒϠΧϯέ΍ϮΘϳ     P
 ϑ΍Ϊϫ΃ϭ ˯΍Ϯϫ΃ Ϧϋ ϝϮϘϳϭ Ϟπϔϟ΍ ϪδϔϨϟ ΐδϨϳ ϊϴϤΠϟ΍ ϕΪλ ϥϭΩ ΐΘϜϳ ΦϳέΎΘϟ΍ eU
                          ϰϘϴϘΤϟ΍ϊϧΎμϟ΍ϪδϔϧϯήϳϞϜϟ΍ΔλΎΧR
 Ϧϋ ϢϠϜΗ ΎϬϴϓ ήΛ΃ϭ ΎϫήλΎϋ ϰΘϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘϟ΍ ϰϓ ΍ήϴΜϛ ΐϏήϳ Ϣϟ Ϛϟάϟ
 ΔϧΎϜϣ΃ϮΒΗϥ΃ΪόΑΔγΎϴδϟ΍ϦϋΙΪΤΘϟ΍ϰϓΐϏήϳϻϪϨϜϟ˱ΎϓΪϬΘδϣϥΎϛΎϣΪϨϋΔγΎϴδϟ΍
 Ϣϟ ϕήθϟ΍ ϑϮδϠϴϓϭ ϥΎϤϳϹ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϞΟέ ϞΜϣ ΓΪϋ ˱ΎΑΎϘϟ΃ ϊϤΟϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϓ ΔϗϮϣήϣ
 ϢϠόϳϭ ϢϫΪϨϋ ϦτϘϳ ϥ΃ ϩϭΪηΎϧ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ˯Ύγ΅έ ϥ΃ ΚϳΪΤϟ΍ ϰϓ ϼΜϣ ήϛάϳ ϥ΃ Ωήϳ
 ϰΘϟ΍ Ε΍˯΍ήϏϹ΍ Ϧϣ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ϢϜϟ΍ ήϛάϳ ϥ΃ Ωήϳ Ϣϟ Ϣϫ˯ΎϤϠϋ ϢϠόϳ ϞΑ ϢϬΑϮόηϭ Ϣϫ˯ΎϨΑ΃
 άϨϣϚϟΫϭˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ΕϼϤόϟ΍ϦϣϦϴϳϼϣϰϠϋϞμΤϳϭήθϧέϭΩϭΞϣ΍ήΑϪϟϡΎϘΗϥ΄ΑϪΘϘΣϻ
                                      ΎϣΎϋϦϴΛϼΛϦϣήΜϛ΃

 Ϫϴϓϰϳ΃έϰϨϋ΍ϭάΧ΄Η ϻϝΎϘϓΓήϴϬθϟ΍ΎϤϬΘϗϼϋϭΕ΍ΩΎδϟ΍ϦϋϡϼϜϟ΍ϰϬϨϳϥ΃Ω΍έ΃ϭ
 ϪΗΪϳ΃ ϖΑΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ Ζπϓέ ΎϤϠΜϣϭ ϖΤΑ ϪΘΒΒΣ΃ ϰϧ΄Α ΔϘΑΎδϟ΍ ΓήϤϟ΍ ϢϜΗήΒΧ΃ ϰϧϷ
 ΎϬϧ΃ ΖΒΘϛ ΢ϴΤμΘϟ΍ ΓέϮΛ ϰϓ ϰϧ΃ ϥϮϤϠόΗ Ϟϫ ϞϣΎϜϟΎΑ ˱΍ίΎΤϨϣ ϥϮϜϴγ ϰϳ΃έ ΎϬΘϨϠϋ΃ϭ
 ΰϛ΍ήϣ Ώ΍ήο· ϊϣ ϞϣΎόΘϴγ ϥΎϛ ϦϤϓ ˮΕ΍ΩΎδϟ΍ ϞΜϣ ΔϴμΨη Ϧϣ ϻ· ΝήΨΗ ϻ ΓϮτΧ
                                 ˮ˯ΎϫΪϟ΍΍άϫϞΜϤΑϯϮϘϟ΍

 ΎϬΑ Ϟλϭ ϰΘϟ΍ ϪΗ΍ϮτΧ ϞΜϣ ΎϬϠΜϣ ΎϬϴϓ ϪΗ΍ϮτΧ ΢ϴΤμΘϟ΍ ΓέϮΛ ϚϨΤϤϟ΍ ϰγΎϴδϟ΍ ˯ΎϫΩ
 ΓέϮΜϟ΍ϝΎΟέήϬη΃ϮϫϭˬΕ΍ΩΎδϟ΍ϥ΃ϒϴϛϭˬϞϴμϔΘϟΎΑΎϬϨϋϢϜΗήΒΧ΃Ύϧ΃ϭςΒπϟΎΑϢϜΤϠϟ
 ΖϗήϓΎϬϧ·ϰΘΣΎϬΗϭέάϟΖϠλϭΪϗΎϬϟΎΟέϦϴΑΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ΕΎϋ΍ήμϟ΍ϥ΃ΪΟϭˬϮϴϟϮϳΔϛήΣϞΒϗ

                    74
 ΕΎϋ΍ήμϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻΎΑ ϪϘΣ άΧ΃ ϒϴϛϭ ήϣΎϋϭ ήλΎϧ ϢϬϨϴΑ ϦϴϘϳΪλ Ϣψϋ΃ ϦϴΑ
 ϰϫ ΎϬϴϓ ϙέΎη Ϧϣ ϞϜϟ ΔϴϤΘΤϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ϭ ˬΩΪόϟ΍ ΔϴϔΘϜϣ Γ΍έΎΒϤϟ΍ ϥ΃ ϯ΃έ ΪϘϓ ΎϣΎϤΗ
              ϦϳΪϫΎθϤϟ΍ϭϢϜΤϟΎΑΎπϳ΃ϖΤϠΘγϰΘϟ΍ΓέΎδΨϟ΍ΓέΎδΨϟ΍

 ΓέϮΜϟ΍ϢϴϋΪΗϰϠϋΪΠΑϞϤόϟ΍ϭΎϬϴϓνϮΨϟ΍ϡΪϋϮϫϞΜϣϷ΍ϒϗϮϤϟ΍ϭϞΤϟ΍ϥ΃ϰϟ·ϞλϮΗϭ
 ϰϓϭ -ϪϨϣ ϰϠϋϷ ϊδϳ Ϣϟ ϯάϟ΍ϭ -ϪΒμϨϣ ϰϓ Ϯϫϭ ϪΘϋΎτΘγ΍ έΪϘΑ ΎϬϓ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΗϭ
 ΓΩΎϴϗβϠΠϣ˯Ύπϋ΃ϞϛϞμΤϳϥ΃΍ΪΟ ˱ΎΒϳήϏϥΎϜϓˬςΨϟ΍ϝϮρϰϠϋ «ΔϳέϮϬϤΠϟ΍»ΓΪϳήΟ
 ϰϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳΩΎϴϘϟ΍ϭ Δόϴϓήϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ ϰϠϋ ΓέϮΜϟ΍ ρΎΒο Ϧϣ ϦϴϳΩΎϴϘϟ΍ ήϴϏϭ ΓέϮΜϟ΍
 ϩΪϛΆϳ ϥΎϛ Ύϣ Ϟϛ ϢϏέˬΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ΓΪϳήΟ ϰϓ ζϤϬϤϟ΍ ϪΒμϨϣ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϰπΗήϳϭ ΔϟϭΪϟ΍
 ΓήΒόϤϟ΍ϭ ΓέϮΜϟ΍ ϝΎΣ ϥΎδϟ ϰϫ «ΔϳέϮϬϤΠϟ΍»˰ϓ ˬήϴτΧϭ ϢϬϣ ΐμϨϣ Ϫϧ΃ Ϧϣ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ
                          ˬ˱΍ήϴτΧ˱ΎΒμϨϣϞΘΤϳΎϫήϳΪϳϦϣϭˬΎϬϨϋ

 ϑήόϳ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ΎϫΪϳήϳ ϥΎϛ ϰΘϟ΍ ήϣ΍ϭϸϟ ωϮπΨϠϟ ϪϠϫΆϳ ˯ΎϛΫ ϚϠϤϳ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϥΎϛ ϦϜϟϭ
 Ϧϳάϟ΍ΩΪΠϟ΍Ϫ΋΍Ϊϋ΃Ϧϣ «ΰϴϠΠϧϹ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍ΓήγϷ΍»ϦϣϪ΋΍Ϊϋ΃ϦϣκϠΨΗϥ΃ΪόΑςΒπϟΎ‫ﺑ‬
 ϰΘϟ΍ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔΒόϠϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϰϟ· Ε΍ΩΎδϟ΍ Ϧτϔϓ ΓΩΎϴϘϟ΍ ΐΣ Ϣϫήγ΃ϭ ΔτϠδϟ΍ ϢϬΗήϏ΃
 ϩήϴΒόΗϥΎϛϭˬϥϭήΧϵ΍ϞόϓΎϤϠΜϣ˯ΎΒϐΑβϴϟϭ˯ΎϛάΑΎϬοϮΨϳϥ΃ϰϠϋϖϓ΍ϭϭήλΎϧΎϬΣήτϳ
               ήλΎϨϟ΍ΪΒϋΏΎΠϋ·έΎΛ΃ΎϣϮϫΔϳέϮϬϤΠϟ΍ΓΪϳήΟΓέ΍ΩΈΑΎοήϟ΍Ϧϋ                                              PT
 ϥ΃Ω΍έ΄ϓ «ΖϠϗΎϤϛΔΒόϠϟ΍ϢϬϔϳϯάϟ΍»ϪϋϮπΧϭΕ΍ΩΎδϟ΍˯ϻϮΑϪΑΎΠϋ·Ω΍ΩΰϳϡϮϳϞϛϥΎϛϭ


                                             Y
 Ϧϣ ϞϜΑ ΡΎρ΃ ήλΎϨϟ΍ΪΒϋ ϥΎϛ Ζϗϭ ϰϓ ΔϟϭΪϟ΍ ϰϓ ϰϧΎΜϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϥϮϜϴϟ ϩέΎΘΧΎϓ ϪΌϓΎϜϳ


                                     EG
 ϰόγ Ύϣ ΎϬδϔϧ ϰϫ Ε΍ΩΎδϟ΍ ΔγΎϴγ ΖϧΎϛϭ ΔϳΩήϔϟ΍ ϪΘγΎϴδϟ ϦϴοέΎόϤϟ΍ Ϧϣ ϪϟϮΣ                                    R
 ϰϓϞψΘγϭϯϮϗΰϛ΍ήϣΖϧΎϛήλΎϨϟ΍ΪΒϋΪϬϋϰϓΎϬϧ΃ΖϨυϰΘϟ΍ϯϮϘϟ΍ΰϛ΍ήϣϊϣΎϬϴϟ·                             TA
 αέΎϤϓ ˬζΣϮΗ ΰϛ΍ήϣ Ε΍ΩΎδϟ΍ ΪϬϋ ϰϓ ϢϬϧ΃ ϢϬϟ ΢πΗ΍ ϦϜϟϭ ˬϚϟάϛ Ε΍ΩΎδϟ΍ ήμϋ
      ϰϗΎΒϟ΍ϥϮϓήόΗϢΘϧ΃ϭϩΩ΍ήϣϖϘΤΗϭΩ΍έ΃ΎϤϴϓϼόϓ΢ΠϧϭϪΘγΎϴγβϔϧϢϬόϣ


                            S
                    KO
 ΪόΑ ΎϨϨϴΑ ϝΎμΗ΍ ϝϭ΃ ϰϓϭ Ύϫ΃ήϗ Ε΍ΩΎδϟΎϛ ϞΟέ Ϧϣ ϻ· ΝήΨΗ ϻ ΓϮτΧ ΎϬϧ΃ ΖΒΘϛ ΎϣΪϨϋϭ                   E
 ΔΒγΎϨϤϟΎΑΔϴϋΎϤΠϟ΍ΕϻΎϘΘγϻ΍ϩάϬϟϪϟϮΒϗϰϠϋϭˬΓϮτΨϟ΍ϩάϫϰϠϋϪΗΪϳ΃ϝΎϘϤϟ΍΍άϫ        M
 Ϊϳέ΃ϻϭ ϰϠϋ΢ϠΗΕϻ΅ΎδΗϙΎϨϫΖϧΎϛΎϧΎϴΣ΃ϪΗ΍έ΍ήϗϞϴλΎϔΗϰϓϪόϣϡϼϜϟ΍ΪΘϋ΃ϢϟΎϧ΃
      ˷
           » ϚΤπϟ΍ϦϣΔΟϮϣϰϓΩϮϤΤϣϰϔτμϣιϮϐϳ»ΎϬϠϴλΎϔΘΑϪϠϐη΃ϥ΃
     P BY
 ΔΣήοϷ΍ϭΔϴϓϮμϟ΍έϮϣϷ΍ϰϓϡϼϜϟ΍ΎϨΗΎδϠΟϦϣ˱΍ήϴΒϛ˱΍˯ΰΟϞϐθϳϥΎϛΎϧΎϴΣ΃ΎϨϧϷϝϮϘϳϭ eU
 ΔϳήϜδϋ έϮϣ΄Α ϝϮϐθϣ Ϯϫϭ ΎτϨτΑ ϯϭΪΒϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ΢ϳήο ήϳϮτΗ ϰϠϋ ϞϤόϳ ϒϴϛϭR
 ‫ﻌﺔ ﻓﻰ‬γ΍Ϯϟ΍ϭΓήϴΒϜϟ΍ϪΘϓΎϘΜΑϰϨΌΟΎϔϳϥΎϛϭˬϰϟϭΪϟ΍ϭϰϠΤϤϟ΍ϦϳΪϴόμϟ΍ϰϠϋΔϴγΎϴγϭ
 ϡΎϣϹ΍ϭ ϰϧΎδϤϠΘϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϒϴϔϋϭ ΝϼΤϟ΍ϭ ϰΑήϋ ϦΑ΍ ϞΜϣ ΔϴϓϮμϟ΍ έΎΒϜϟ ϪΗ˯΍ήϗ ϝΎΠϣ
         Ύϫ΅ήϘϳϦϴΣϪϴϓήΛΆΗΖϧΎϛϪΑήϟϯήϔϨϟ΍ϡΎϣϹ΍ΓΎΟΎϨϣϥ΃ϒϴϛϭϰϟ΍ΰϐϟ΍

 «Ε΍ΩΎδϟ΍» ϰϠϋ ΢Ϡϳ ϥΎϛ ΎϧΎϴΣ΄ϓ ˯Ύγ΅ήϟ΍ ϭ΃ ϙϮϠϤϟ΍ ˯΍Ϯγ ϩϮϘΒγ ϦϤϋ ϒϠΘΨϳ ϪϧϷϭ
 ϝΎΘΤϳ ϥΎϜϓ ϪΘγ΍ήΣ ϢϗΎρ ϪοήΘόϳ ϥΎϛ Ύϣ Ϯϫϭ ΐϛϮϣ ϥϭΩ ϪΗέΎϴδΑ ΝήΨϳ ϥ΃ ήρΎΧ
 ‫« ﻋﻠﻰ‬ϰϫΎϘϣ»ϰϠϋβϠΠϳϥ΃ΐΤϳϥΎϛϭϊϨμϟ΍ΔϳήμϣΓήϴϐλΓέΎϴδΑΝήΨϳϭϢϬϴϠϋ
      ˬϡϮϜϟ΍ϮΑ΃ΖϴϤΑϪΘϳήϗϰϓΎϨϟΙΪΣ˱ΎϔϗϮϣΎϨϫήϛΫ΃ϭˬΪΣ΃ϪϓήόϳϻΚϴΤΑϑ΍ήρϷ΍

 ϯΪϠΒϟ΍ ΏΎΒϠΠϟ΍ ϯΪΗέ΍ ϡϮϳ Ε΍Ϋ ϪϧΈϓ ΓΩΪθϣ Δγ΍ήΤΑ ϻ· ϥΎϜϣ ϯ΃ ϰϟ· ΐϫάϳ ϻ ϪϧϷϭ
 ΎϧάΧ΄ϓ ˬϝΰϨϤϠϟ ΓέϭΎΠϤϟ΍ ϝϮϘΤϟ΍ ΪΣ΄Α ˯Ύθόϟ΍ Γϼλ ΪόΑ ϝϮΠΘϧ ΎϨΟήΧϭ ˬϩΎμόΑ Ϛδϣ΃ϭ
 Ϧϣ ΔϋΎδϟ΍ ϒμϧϭ ΔϋΎγ ϰϟ΍ϮΣ ΔϓΎδϣ ϰϠϋ ϦΤϧϭ ϻ· ϪΒΘϨϧ Ϣϟϭ ήϴδϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΚϳΪΤϟ΍
            ˬϡ΍ΪϗϷ΍ϰϠϋ˱Ύϴθϣϖϳήτϟ΍βϔϧϰϓΩΎϋϪϧ΃ϻ·ϪϨϣϥΎϛΎϣϭΖϴΒϟ΍

 ΖϴΒϟ΍ϦϣΏήΘϘΗϡ΍Ϊϗ΃Ε΍ϮτΧϙΎϨϫϥ΄Α «ήϔϐϟ΍»ΪΣ΃ϪΒϨΗϰΘΣϝΰϨϤϟ΍ϦϣΎϨΑήΘϗ΍ϥ·Ύϣϭ
 ΕϮμϟ΍ϥΎϜϣϰϟ·ϝϭήϫϭΡϼδϟ΍ϊϓήΑϡΎϘϓˬ˱Ύδϣ΍Ωϡϼψϟ΍ϥΎϛϭϒϠΨϟ΍ϦϣϞϘΤϟ΍ϞΧ΍Ω
 «ήϴϔϐϟ΍»ΩΩήϓΕ΍ΩΎδϟ΍βϴ΋ήϟ΍ϚΤπϓˬέΎϨϟΎΑϚΨτϫΎϣ·ΎϳϦϴϣΎΘϧ·ϝϮϗϪϟϝΎϗϭϪό˷ϓέϭ
 ήϴϔϐϟ΍ ϚΒΗέΎϓ «Ε΍ΩΎδϟ΍ έϮϧ΃ ΪϤΤϣ Ύϧ΃« Ε΍ΩΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ Ϫϟ ϝΎϘϓ ΔϴϧΎΛ Γήϣ ϪϟΎϗ Ύϣ

                    75
 Ϟόϔϳϥ΃ϦϣϪόϨϤϳϮϫϭΓΪθΑΕ΍ΩΎδϟ΍βϴ΋ήϟ΍ϚΤπϓˬϪΤϣΎδϳϰΘΣϩΪϳϞΒϘϳϰϤΗέ΍ϭ
                       ϚϟΫϰϠϋϩ΄ϓΎϛϭϪϋϭέϦϣ΃ΪϫϭϚϟΫ
                                   ˷

 ήθϧ΃ ϥ΃ Ω΍έ΄ϓ ήϜϔϟ΍ έΪϘϳ ϥΎϛ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϥϷ ϝΎϗϭ ΔϠϳϮρ ΓΪϴϬϨΗ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΪϬϨΗϭ
 ϰλϭΎϫϭϙήϔϛΎϫζϣζϓΎΨΗΎϣ«ϚΤπΑϰϟϝΎϗϭ ϯήΧ΃Γήϣ «ϥΎδϧϹ΍ϭ୯»ΏΎΘϛ
 ΖϤϗϭ Ζπϓήϓ ϩέΎϜϓ΃ ξόΑ ΕήϴϏ Ϊϗ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ ΖϨϛ ϰϨϜϟϭ ..«ϚϴϠϋ ΦϳΎθϤϟ΍
 ήϓϮϳϥΎϛ -ϰΗΎΑΎΘϛϰϓϰόϣζϗΎϨΘϳϥΎϛΎϧΎϴΣ΃ΪΤϠϤϟ΍ϰϘϳΪλϊϣέ΍ϮΣϰΑΎΘϛήθϨΑ
 ςΒΗέ΍ ϰΗΎϴΣ ϰϓ ΙΪΣ Ϣψϋ΃ ϦϜϟϭ -ΐΘϜϳ ΎϧΎϴΣ΃ϭ ΃ήϘϴϟ ϪϣϮϳ Ϧϣ ˯ΰΟ ϯ΃ ϪΘϗϭ Ϧϣ
                          ..»ϥΎϤϳϹ΍ϭϢϠόϟ΍»ΞϣΎϧήΑϮϫϪΑΕ΍ΩΎδϟ΍

 ϑϻ΁ϪϟςϴτΨΘϟ΍ϰϓΖϘϫί΃ϭήϴΒϜϟ΍ϰϋϭήθϤϟΖττΧˬϪϨϣϊϴΠθΘΑΞϣΎϧήΒϟ΍ΪϟϮϣϥΎϛ
 ϯάϟ΍ -ϥΎϤϳϹ΍ϭϢϠόϟ΍ΔϟϭΩβϴ΋έΐϘϠΑ΍ήϴΜϛϮϫΰϳΕ΍ΩΎδϟ΍ϥΎϛϩ΃ΪΑ΃ϥ΃ΕΩέ΃ϭΕΎϋΎδϟ΍
 ϯάϟ΍ΞϣΎϧήΒϠϟΖϧΎϛϭϩήμϋϭϪΘϟϭΩϰϠϋϰΣΪϫΎηϙΎϨϫϥϮϜϳϥ΃Ω΍έ΄ϓ -ϪϴϠϋϪΘϘϠρ΃
 ΕΎϘϠΤϟ΍ ϰϓ ΎϬϳϭήϧ ΔϴϤΤϠϣ Δμϗ ˬΎϣΎϋ ϦϴόΑέ΃ ϝ΍Ϯρ ΎόϴϤΟ ΔϴΑήόϟ΍ ήγϷ΍ ϪϟϮΣ ΖϔΘϟ΍
                                          ΔϴϟΎΘϟ΍

 ήμϋ Ϧϋ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ˬϕήθϟ΍ ϑϮδϠϴϓ ΓΩΎϬη άΧ΄ϧ ϥ΃ ϰοήϧ ϦϜϧ Ϣϟ                                             PT
 ΔϤϬΒϣ ΖϠυϭΦϳέΎΘϟ΍ΎϫήδϔϳϢϟρΎϘϧΓΪϋϦϋϪϟ΄δϧϥ΃ϥϭΩ -ΏήϘϤϟ΍ϪϘϳΪλ -Ε΍ΩΎδϟ΍
 ΔϳήϴΨϟ΍ ΩϮϤΤϣ ΔϴόϤΟϭ ΪΠδϣ ϰ΋Ύθϧ· Δϳ΍ΪΑ ϰϓ ϝΎϘϓ ϰΒϫάϟ΍ Φϴθϟ΍ Ϧϋ ϩΎϨϟ΄γ


                                            Y
 ϰϔτμϣϥ΍Ϊϴϣωέ΍ϮηΖϧΎϛΪΠδϤϟ΍ϰϓ΍ϮΒτΨϴϟΦϳΎθϤϟ΍ξόΑϮϋΩ΃ΖϨϛΔϴϣϼγϹ΍


                                    EG
 Ϟ΋Ύϫ ϊϤΠΗ ϰϓ ϡΎϣ΃ αΎϨϟ΍ ϰϠμϳϭ ΊϠΘϤϳ ΪΠδϤϟ΍ ϥΎϛϭ ˬΔϳ΍ΪΒϟ΍ ϰϓ ΔϏέΎϓ ΩϮϤΤϣ                                   R
 ϰϓ ΔΒτΧ ˯ΎϘϟϹ Ύπϳ΃ ϪΗϮϋΩ ϯάϟ΍ ˬϚθϛ Φϴθϟ΍ ϞΣ΍ήϟ΍ ϝΎΜϣ΃ Ϧϣ ΐϴτΨϟ΍ ϥΎϛ ΎϧΎϴΣ΃                            TA
 ϰϓϭ -ΓΩΎόϟΎϛ -ΪΠδϤϟ΍ΓήλΎΤϣϰϟ·ϦϣϷ΍ϊϓΪϳϥΎϛΎϣϮϫϭςϘϓΓΪΣ΍ϭΓήϤϟΪΠδϤϟ΍
      ϰΒϫάϟ΍Φϴθϟ΍ϞϴΘϏ΍ϭˬϑΎϗϭϷ΍ήϳίϭˬϰΒϫάϟ΍Φϴθϟ΍ΐϴτΨϟ΍ϥΎϛΓήϴΜϛϥΎϴΣ΃


                           S
                   KO
 ΎϣϮϫϭ -୯ϪϤΣέ -ϰΒϫάϟ΍ΐϫΫΔϠϴϟϭϡϮϳϦϴΑˬϪϴϠϋΕΎϬΠϟ΍ϞϛωΎϤΘΟϻΔϘϋΎλΖϧΎϛϭ                  E
 ΔΑΎΟ·ϦϋΚΤΒϳϦϣϯΪΣϭΖδϟϰϧ΃ΖϔθΘϛ΍ϭˮˮϪϠΘϗϦϣ΍ήϴΜϛϝ΅ΎδΘϟ΍ϰϟ·ϰϨόϓΩ       M
 ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϕΪλ Ύϣϭ ˮΰϐϠϟ΍ ϞΣ Ύϣ βϴ΋ήϟ΍ ϝ΄γϷ Δλήϔϟ΍ ΖϧΎΣ ϰΘΣ ϼϳϮρ ΕήψΘϧ΍ϭ
            ˮΔϟϭΪϟ΍Ϧϣ΃Ϧϣ΍ϮϧΎϛϩϮϔτΘΧ΍Ϧϣϥ΃ϪΘϨΑ΍ϥΎδϟϰϠϋΖϠϴϗϰΘϟ΍
     P BY
 ϝΎϗ ϪϨϜϟ ˮωϮοϮϤϟ΍ ϕ΍ήΘΧ΍ ϰϓ ΔϟϭΪϟ΍ βϴ΋έ ΐϏήϳ ϻ΃ ϰδϔϧ ϰϓ ˱ ΋ΎδΘϣ ΕήψΘϧ΍ϭ
                                      ϼ eU
 ΎϳϪΒΣΎΑΖϨϛΎϧ΃»αΎϨϟ΍ΦϴηϥΎϛϭΔϟϭΪϟ΍ϞΟ΍έϥΎϛϰΒϫάϟ΍Φϴθϟ΍ϰϔτμϣΎϳϡΰΤΑR
 ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ωϮΘΑ ϝΎϴόϟ΍ ΐΤΑ ζΗΪϋ Ύϣ Ϫϴϟ Ύϧ΃ ϑέΎϋ Ζϧ· ΔΟΎΣ ϰϠϋ ϚϟϮϗ΃ ϰϔτμϣ
                   .»‫- ﷲ ﻳﺮﺣﻤﻪ‬ϰΒϫάϟ΍Φϴθϟ΍΍ϮϠΘϗΎϤϫϥΎθϋϝϭΩ

 νέϷ΍ ϰϟ· Ϫγ΃ήΑ ϕήρ΄ϓ Ϟϴ΋΍ήγ· ϊϣ ϡϼδϟ΍ ΓΪϫΎόϣ Ϧϣ ϪϔϗϮϣ Ϧϋ Ύπϳ΃ ϩΎϨϟ΄γϭ
 Ϟϫ΃ ϩΎΠΗ ϰϔϗϮϣ ΓΪΣ΍ϭ ΔϠϤΠΑ ΏΎΟ΃ ΍ήϴΧ΃ϭ ϪΘϤλ ΎϨϣήΘΣ΍ϭ ˱΍ήϴΜϛ ΖϤλ ΖϤλϭ
 ΓϮτΧϞϴ΋΍ήγ·ϊϣϡϼδϟ΍ϥ΃ϦϣϢϏήϟΎΑήϣϷ΍ϚϟΫϰϓΕ΍ΩΎδϠϟϪΘϠϗΎϣϭ΢ο΍ϭϥϮϴϬλ
 ΪϬϋϭ΃ΪϋϮΑϥϮϓϮϳϻϦϴϴϠϴ΋΍ήγϹ΍˯ϻΆϫϥ΃ϢϠϋ΃ϭϙήϴϏΎϬϴϠϋϡΪϘϳϥ΃ΪΣ΃ϊϴτΘδϳϻ
                  ϙΎϳ΍Ϯϧϰϓ୯ϚϘϓϭϭΎϬϴϠϋΪδΤΗΓϮτΧϩάϫϦϜϟϭ

 ΓήΘϓΎπϳ΃ϩήμϋΪϬηΕ΍ΩΎδϟ΍βϴ΋ήϟ΍ϪϳΪϳΎΘϠϜΑΡϮϠϳϮϫϭΩϮϤΤϣϰϔτμϣΎπϳ΃ϝΎϗϭ
 ϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ϰϓ ϰϨϧ΃ ϥϮψΣϼΗϭ ˯΍ήϤΤϟ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ϪϣΎϳ΃ ΖΛΪΣϭ ˬΔϴϔ΋Ύτϟ΍ ϦΘϔϟ΍
 ΓΎϴΤϟ΍ ϭ΃ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ϥΎϛ ˯΍Ϯγ ϥΎϤϳϹ΍ϭ ϢϠόϠϟ ύήϔΘΗ ϰϜϠϓ ˯ΎοϮπϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΖΟήΧ
 βϴ΋ήϟ΍ έΎθΘδϣ ΖϨϛ Ύϧ΃ ΎϨϫ ϝΎϘΗ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϚϨϣ ςϘδΗ ΓΎϴΤϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϥ΃ ΪΠΘγ
                             ϩέ΍ήγ΃ϢΗΎϛϰϧ΃ϰϨόϤΑˬϖϳΪμϟ΍

 ϰΘϟ΍ΔϴϣϼγϹ΍ΕΎϋΎϤΠϟ΍˯΍ήϣ΃ϭΔϤ΋΃ΔϬΟ΍ϮϣϞΟ΃΍ΫΎϤϟ «Ε΍ΩΎδϟ΍»ϰϠϋάΧ΃ϊϴϤΠϟ΍ϭ
                         ˷
 Ϫϧ΃ ΖϤϠόΗ ˬϰδϨϳ ϻ ˱ΎγέΩ ΎϨϫ βϴ΋ήϟ΍ Ϧϣ ΖϤϠόΗ ϰϨϜϟϭ Δϳϭ΍ΰϟ΍ Δϣί΃ ϥΎΑ· Ζτθϧ
 Ε΍ΩΎδϟ΍ϭ ϩίΎΒΨϟ ζϴόϟ΍ ϰτόϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϰϣϮϘϟ΍ ϦϣϷ΍ ϰϤδϳ ΎϤΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ΎϣΪϨϋ

                    76
 ϰϠϋ ϞϜϟ΍ ΐ˷όϟ ˬΎδϴ΋έϭ ΎϴΟέϮΛϭ ΎϳήϜδϋϭ ΎΒϟΎρ ΔγΎϴδϟ΍ αέΎϣ -‫- ﺑﺤﻖ‬Δϴϫ΍Ω ϥΎϛ
 ΔϧΎϜϣ ϢϟΎόϟ΍ ϑήϋϭ ϢϬϴϠϋ ϚΤο ..«ϑΎΘϛ΃ ΎϬΑΎΟϭ» ϝΎΒΤϟ΍ ϰϠϋ Ϟϴ΋΍ήγ· ΐϋϻ ϝΎΒΤϟ΍
 ϖΑΎδϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ΓήΧ΄Θϣ ΖϧΎϛ ϰϠϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ϭ ˬϦϴϣ ΔΒϗέ ϰϠϋ ήμϣ ΔϣΰΟ
 ϢϟΎόϟ΍ ϰϓ ϞΟέ Ϣψϋ΃ ϩϮϠΧϭ Ε΍ΩΎδϠϟ ϢϬϧΎπΣ΃ ΍ϮΤΘϓ ϰϠϟ΍ Ϣϫ ζϣ ϪϴϠϋ ϢγήΘΘΑϭ
 Ε΍ΩΎδϟ΍ ϥ· ϝΎϗ ϥϮδϜϴϧϭ ˬΔϴϜϳήϣϷ΍ «ΰϤϳΎΘϟ΍» ΕΎΤϔλ Εϻ΍ήϨΠϟ΍ ϯΰΑ ϩέϮλ ΕέΪμΗϭ
                 ..»Ώήόϟ΍ΐϠόΛΕ΍ΩΎδϟ΍»ΖϟΎϗήϴ΋Ύϣ΍ΪϟϮΟϭˬϥήϘϟ΍ϞΟέ

 ϰϨόϳ ϪΑϮϠγ΄Α ΐόϟϭ ˬϢϟΎόϟ΍ ϰϓ ϰϠϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΐόϠϴΑ Ε΍ΩΎδϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ
 ϢϬϴϠϋ ΐόλ ϢϟΎόϟ΍ϭ ς˷ϴϋϭ ϪϨϴϋ ϰϠϋ ϩΪϳ· ϊϓέϭ νέϷ΍ ω ϰϣήΗ΍ϭ έ˷Ϯϋϭ Ώήο
 ϡϮϘϳ ΎϬϠϛ ˯ΎϨϴγ Ϧϣ ΐΤδϨΗ ϥΎθϋ ϞϳήΑ΃ ˻˾ ΔϳΎϐϟ ΔϠϬϣ Ϟϴ΋΍ήγϹ ΍Ϯτϋ΃ϭ Ε΍ΩΎδϟ΍
 ϥ·Ϊϛ΄ΘΗΎϫϞϴ΋΍ήγ·ϰΘϗϮϟΩϢϬΘϬΟ΍ϭϮϟϰϟΎϗΕ΍ΩΎδϟ΍ΎϫϮόϟϮϳϝϭΩΔϳϭ΍ΰϟ΍ωϮΘΑϝΎϴόϟ΍
 ΖϨϛ Ύϧ΃ ϰϠϟ΍ ϩΩ Ϯϫϭ ΏΎΤδϧϻ΍ Ϧϋ ϊΟ΍ήΘΘγϭ ϥϭίϮϣ ζϣ ϞΧ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ϰϣϮϘϟ΍ ϦϣϷ΍
                                       .‫ﺧﺎﻳﻒ ﻣﻨﻪ‬

 ϰϤΤϳ ϑήϋ ϰϨόϳ ˬϰΟέΎΧ ϰϣϮϗ Ϧϣ΃ ϒγϸϟ ϦϜϟ ϰϣϮϗ Ϧϣ΃ ϯήϘΒϋ ϊϠρ Ε΍ΩΎδϟ΍
 ϥΎϛϭ ˬΪϠΒϠϟ ϰΧ΍Ϊϟ΍ ϦϣϷ΍ Ϧϣ ΔΣΎδϤΑ ϰΤο ϩΪϜϟ ϞλϮϳ ϥΎθϋ βΑ ˬΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ήμϣ
 ϩ˯ΎϨΑ΃ΔόϣΎΠϟ΍ΔΒϠρϭζϴΠϟ΍ϥΎϛϭΕ΍ήϣ΍ΆϣΔϨγϦϴόΑέ΃ΪόΑϥΎϣϷΎΑήόθϳϥ΃ϰϨϤΘϳ                                            PT
 ϰϓΐΒδϟ΍ϥ·ϩΪϛ ϞΒϗΎϨϠϗΎϣϯίϭˬΪΠΑϝϮϘϴΑϥΎϛΎϣϯίΔϠϴόϟ΍ϭ΃ΖϴΒϟ΍ήϴΒϛϮϫϥΎϛϭ
 ϊϣ ˱΍ΰϛήϣ ϦϜϳ Ϣϟ ϪϧϷ Ϫϟ ϦϴΑήϘϤϟ΍ Ϧϣ ϦϴϴϔΤλ ΔϋϮϤΠϣ ϥΎϛ Ε΍ΩΎδϟ΍ ΓέϮλ έΎϴϬϧ΍
                                    EG       Y
                                    ΝέΎΨϟ΍ϞΜϣϞΧ΍Ϊϟ΍
                                   R
 ΎΑΎΒϟ΍ϝΎϗΕ΍ΩΎδϟ΍βϴ΋ήϟ΍ϢμΧϭ -ΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ϖϳΪλ -ΓΩϮϨηΎΑΎΒϟ΍Ϧϋϭ                            TA
 Ϊϛ΅΃Ι΍ΪΣϷ΍ϞΧ΍ΩϦϣϰϧ΃ΔϠϜθϤϟ΍ϦϜϟˬΏήϗϷ΍ϰϘϳΪλΕ΍ΩΎδϟ΍ϭˬΥ΃ϭϖϳΪλΓΩϮϨη
 ήϴϬθϟ΍ ΔόϤΠϟ΍ ϡϮϳ ˯΍ΪϏ ΔδϠΟ ϰϓ ϥΎϛ βϴ΋ήϟ΍ ϥ΃ ϰϨόϤΑ ΎϤϫέΪλ έϮϏϮϣ ϦϴϨΛϻ΍ ϥ΃


                           S
 ΓΪθΑΐπϐϳϥΎϛϦϜϟϭˬνέϷ΍ΏϮρϡϮϜϟ΍ϮΑ΃ΖϴϣϰϓΔόϤΠϟ΍ΓϼλΪόΑϪϴϓϞΑΎϘϳϯάϟ΍                   KO
 ϪϠμΗΔΑΫΎϛέΎΒΧ΃ϦϣΓΪθΑ ˱ΎΒοΎϏϩέϭΪΑϥΎϛϯάϟ΍ΓΩϮϨηΎΑΎΒϟ΍Ϣγ΍ϊϤδϳΎϤϨϴΣέϮΜϳϭ


                  E
 ωϮοϮϤϟ΍ ϥΎϜϓ ϢϴϟΎϗϷ΍ ϰϓ ϦϴϴΤϴδϣ ϰϠϋ ρϮϐπϟ΍ ξόΑ ϝϮΣ ΏϮϨΠϟ΍ ΕΎϴϧ΍ήτϣ Ϧϣ       M
                                   ..»ήΘϛ΃ζϣΩΎϨϋ«
      BY
 ϊϴο΍Ϯϣ ϥϮϜΘΑ Δϴϔ΋Ύρ ΔϨΘϓ ϰϤδϣ ΖΤΗ ήϬψΗ ϰΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ Ϣψόϣ ϥ΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ


     P
 ΐΣϰϓΖόϗϭΔϴΤϴδϣΖϨΑϼΜϣϰϨόϳβϴδΗϦϜϟϭΔϔϳΎϫϦϜϤϣϭΔτϴδΑϭΓήϴϐλ eU
 ϥΎθϋ ωϮοϮϤϟ΍ ΍ϮϨΨδϳϭ Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ ΍Ϯπϓήϳ ΐΤϟ΍ ΍άϫ ΍ϮϔθΘϛ΍ ϢϬϠϫ΃ϭ ϢϠδϣ ΪϟϭR
                          ΍άϜϫϭϞμΤΗϯΩΕΎΟΎΤϟ΍΍ϮόϨϤϳ

 Ε΍ΩΎδϟ΍ Ϧϋ ϪΜϳΪΣ ϰϬϨϳ ϥ΃ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϑϮδϠϴϔϟ΍ ΐϳΩϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ Ω΍έ΃ϭ
 ΔΠϴΘϨϟ΍ ΖϧΎϛϭ ΔμϨϤϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ϰϓ ΪϳΪΟ ˯ϰη Ϧϋ ϒθϜϟΎΑ ϻ· ϰοήϧ ϦϜϧ Ϣϟ ΎϨϨϜϟ
 Ϧϋ ϒθϛ ϪϧϷ ϚΤο ˯ΎϜΒϠϟ Ώήϗ΃ϕϮϨΨϣ ΕϮλϭ ΔϳήΨγϭ ϚΤπΑ ϢϠϜΗ ϼόϓ ΔθϫΪϣ
 ϦϣϝΎϴΘϏϻ΍ΕϻϭΎΤϤϟνήόΘϟ΍Ϣ΋΍ΩΕ΍ΩΎδϟ΍ϥ΃ϮϫϪϨϋϊϤδϧΓήϣϝϭ΃ΎϨϛΪϳΪΟ˯ϰη
                                 ΔμϨϤϟ΍ΙΩΎΣϞΒϗ

 ΔϟϭΩ ΎϬϴϓ ΖρέϮΗ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϟϭΎΤϤϟ νήόΗ βϴ΋ήϟ΍ ϥ΃ Ύϫ΍ϭέ ϰΘϟ΍ ΔϜΤπϤϟ΍ Ε΍ήϤϟ΍ ϦϤϓ
 ϩάϫ ΖτΒΣ΃ Ϊϗϭ ˬΏήϘϣ ΏϮϜδϴϠΗ ΔϴϗΪϨΑ Δτγ΍ϮΑ ϑήΘΤϣ ιΎϨϗ ϖϳήρ Ϧϋ ΔϴΑήϋ
 ΎϬϤγ΍ ϥΎϛ ΔϴϠϤόϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ήϣϷ΍ ϰϓ ϚΤπϤϟ΍ ΔϘϴϘη ΔϴΑήϋ ΔϟϭΩ Ϧϣ ΓέάϘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍
 ΎδϤϨϟΎΑ Ε΍ήϤΗΆϤϟ΍ ΪΣ΃ ϰϓ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏϻ ϯήΧ΃ ΔϟϭΎΤϣ ΕήΟ Ϊϗϭ ϯΪϨϴϛ ϥϮΟ
 ˬιΎΨϟ΍ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϖ΋ΎγΓϮηέ ϖϳήρ Ϧϋ ϰϗ΍ήϋ Ε΍ήΑΎΨϣ ϞΟέ ΎϬΑ ϡΎϗ ΎϫήϴϏ ΔϟϭΎΤϣϭ
 » ϯϮϗΰ˷˶ϛήϣ»ϥΎϛΕ΍ΩΎδϟ΍ϥ΃ -ϞϴϗΎϤϛ -ϊοϮϟ΍ϥϷˬΔϴϨϣϷ΍ϩΰϬΟϷ΍ΡΎΠϨΑ ΖτΒΣ΃ΎϬϠϛϭ
                                  ΔϴΟέΎΨϟ΍ΕΎϬΒΠϟ΍ϊϣ

 ϰϠϋ˯ΎϨΑ΃ΩήϤΗΩήΠϣΎϫήΒΘόϳϥΎϛϰΘϟ΍ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ΔϬΒΠϟ΍ϰϟ·ˬΎϣΎΌϴηˬ˱ΎϨΌϤτϣϥΎϛΎϤϨϴΑ
        ΔΤϠμϤϟ΍ϚϠΗϥϮϛέΪϳϻϦϳάϟ΍Ϫ΋ΎϨΑϷΔΤϠμϤϟ΍ϢϳΪϘΗϰϠϋΎϤ΋΍ΩκϳήΣΏ΃

                    77
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ ϯέλϣϟ΍
        ΔϳέϳΧϟ΍ϝΎϣϋϷ΍ϊϣϰΗϳΎϛΣ˺̀ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ                              ˱ΎϧϮϨΟ΢Βλ΃ϡΎϳϷ΍ϩάϫϰϓ˯Ύτόϟ΍ ■

               ΎϬϴΒϜΗήϣΩέΎτΗΔΒϴμϣΖΤΒλ΃୯ϪΟϮϟ˯Ύτόϟ΍ϭήϴΨϟ΍ϝΎόϓ΃ ■

        ˯ΎϳήΛϷ΍ϭϦϴϴγΎϴδϟ΍ϦϣΎοέΓήψϧϞΑΎϘϣ˯Ύϓήθϟ΍ϦϴΑ˯Ύτόϟ΍ϦόϠϧΎϨΤΒλ΃ ■

       ˯ΎϴΒϏ΃ΎϨΤΒλ΃˯ΎϤμϟ΍ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϦϣίϰϓΎϨϧ΃ήϜϨϳϥ΃ϊϴτΘδϳΪΣ΃ϻϞόϔϟΎΑ ■

 ‫ ﻧﺤﻦ ﻻ‬ΎϧΪϟϭΎϤϛ˱ϼϬΟΕϮϤϧϭϡΪϨϟ΍ΪμΤϧϭΪϘΤϟ΍ήΧΪϧϭ΄Ϥψϟ΍ΏήθϧϭωϮΠϟ΍Ϟϛ΄ϧϦΤϧ ■
   ˮϥϮϨΠϟ΍Ϯϫ΍άϫβϴϟ΃ΎϨΤΒλ΃ϒϴϛϭΎϨϛ΍ΫΎϤϟϭϒϴϛϑήόϧϻϦϳ΃ϰϟ·ϭϦϳ΃Ϧϣϑήόϧ                                                PT
                                           ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                                      EG
 ϥ΃ ˬιΎΨη΄ϛ Ώήόϟ΍ϭ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ϭ ΕΎϋΎϤΠϛ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ Ϟϛ Δϣί΃
 ΕΎϤϠϛϰϟ·Ε΍έΎόθϟ΍ϩάϫϝϮΤϳϦϣϢϬϴϓίέΎΒϟ΍ϦϳϭΎϨϋΕ΍έΎόηϰϓΰϛήΘϳϪϠϛϢϬϟΎπϧ      Y
                                     R
 ϪϟϮΤϴϟϩΩϮϬΠϣϒΜϜϳϦϣ΍έΩΎϧϭ΃ϼϴϠϗΎϬϴϠϋΕϮϤΗϭϒΤμϟ΍ΕΎΤϔλϰϠϋΪϟϮΗ ΕΎΑΎΘϛϭ


                              TA
 ΢ϟΎμϟϪϟϮΣϦϣϭϮϫϩΩϮϬΠϣϭϪΘϗϭα˷ήϛϝΎϤϋ΃ϞΟέΪΠϧϥ΃ϦϜϤϤϟ΍Ϧϣϰόϗ΍ϭϞϤόϟ


                             S
 Ν΍ήΧϹ Ϫόϣ ϥϮϠϤόϳ Ϧϣϭ ϪΘϗήϓϭ Ϯϫ Ϫ΋΍Ω΃ ϪϴΟϮΗ ωΎτΘγ΍ ΎϧΎϨϓ ϭ΃ ˬϪΑ ιΎΨϟ΍ βϧΰϴΒϟ΍                    KO
 –ϞϗϷ΍ϰϠϋΎϨΗΎϴΣϰϓ –΍ΪΑ΃ΪΠϧϢϟΎϨϨϜϟϦϔϟ΍ς΋ΎΣϰϠϋϪϤγ΍ΎϬΑήϔΤϳΔϴϨϓϒΤΗ
 ϞΟ΃ Ϧϣ νέϷ΍ ϩάϫ ˯΍ήϘϓ ϦρϮϟ΍ ΍άϫ ˯΍ήϘϓ ϞΟ΃ Ϧϣ ϢϬϠΟ΃ Ϧϣ ϩΩϮϬΟ ϪΟϮϳ Ϧϣ


                   E
 ΏΎϫέϹ΍ ΔΑέΎΤϣ ϰϓ ήϜϔϳ Ϧϣ ήϧ Ϣϟ ΔΑϼϐϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϦϴΣϼϔϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϰϣΎΘϴϟ΍


        M
 ϰϔτμϣ ήϴΒϜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϻ· ήϧ Ϣϟ Ϣόϧ ϪΘϴΑήΗϭ ήϴϘϔϟ΍ ϡΎόρΈΑ ΔΠτϠΒϟ΍ ΏέΎΤϳϭ ϢϴϠόΘϟΎΑ      BY
                              ϝϮϘϳϩΪΠϧΩΪμϟ΍΍άϫϰϓϭΩϮϤΤϣ     P
 Ϣϟϭˬ˯ΎϳήΛϷ΍ϦϣϦϛ΃ϢϟΕ΄θϧΎϣΪϨϋˬϰϟϮΣϦϣιϮμΨΑϰϣϼΣ΃ϰϟΖϧΎϛΓ΄θϨϟ΍άϨϣ


 eU
 ϰϨϨϜϟϭ ΎϴϟΎΣ ΖϔΘΧ΍ ϰΘϟ΍ ΔτγϮΘϤϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ϦϳέϮΘδϤϟ΍ Ϧϣ ΖϨϛ ˬ˯΍ήϘϔϟ΍ Ϧϣ Ϧϛ΃


R
 ήΧ΄ΗΐΒγϰϫΔΌϴδϟ΍ϑϭήψϟ΍ϭϞϬΠϟ΍ϭήϘϔϟ΍ϥ΄ΑΖόϨΘϗ΍˯΍ήϘϔϟΎΑϝΎϐθϧϻ΍Ϣ΋΍ΩΖϨϛ
 ˬΔϣήΘΤϤϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞΜϣ ΎϨΘϟϭΩ ϮϤϧ ϝΪόϤΑ Ϊόμϧ ϥ΃ ΎϧΩέ΃ ΍ΫΈϓ ˬΏΎϫέϹ΍ ϊΒϨϣϰϫ ϞΑ ˬΎϨΘϣ΃
 ϭ΃ήϴψϨΘϟΎΑςϘϓϥϮϜϳϦϟ΍άϫϭϪΑΎΒγ΃ΔΑέΎΤϤΑΎϨϴϠόϓΏΎϫέϹ΍έϭάΟϊτϘϧϥ΃ΎϧΩέ΃΍Ϋ·ϭ
 ϪδϔϨΑΪΣ΍ϭϞϛ΃ΪΒϳϥ΄ΑϥϮϜϳΝϼόϟ΍ΔϴγΎϴδϟ΍ήΑΎϨϤϟ΍ϰϠϋΥ΍ήμϟΎΑϭ΃ΐΘϜϟ΍ϒϴϟ΄ΘΑ
 ΕΎϧΎϋϹ΍ ΓΎϤδϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ϝϭΪϟ΍ «Εϼπϓϭ ϰϗ΍ϮΑ» ϡΎψϨϟ΍ ήψΘϨϳ ϻ΃ ΎϨϫ Ϊμϗ΃ ϻ ϩΪϴΑ
 ΰϳΎϋϡΎψϨϟ΍ϦϣΎγΎγ΃ΎΌϴηήψΘϨΗϻ΃Ϊμϗ΃ϞΑˬ«Ϣλ΃έ΍ΪΟϰϓϯΩΎϨΘΑ«ϥϮϜΘγϚϧϷ
 ΔϴϨϟ΍ ΩήΠϣ ΪϨϋ ϒϘϴΑ ζϣ -άϔϨΘϳ ϝϮϘΑ -άϔϨΘϴΑ ήϴΨϟ΍ ΎϬϠϫ΃ϭ ϚϠϫ΃ϭ ϙΪϠΒϟ ήϴΧ ϞϤόΗ
                                   ΎϨϠΧ΍ΪΑϭΎϨϴϓϦϤϜϳϞΤϟΎϓ

 ϢϠΤϟ΍ ϥϭήϛάΘΗ ϞϫϝΎϘϓ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ΪϨϋ ΔϴϠϤόϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ Δϳ΍ΪΑ Ϧϋ Ύϣ΃
 ϥΎϛϭϒϳήϟ΍ϰϓ΄θϧϯάϟ΍ΐϴτϟ΍ϞΟήϟ΍ΓέϮτγ΃ϦϋϥϮΒϴτϟ΍αΎϨϟ΍ϩΩήδϳϯάϟ΍ϢϳΪϘϟ΍
 Ϟϐηϭ Ύϋϭήθϣ ϡΎϗ΄ϓ ˬϪΘϳήϗ ˯Ύϔόπϟ ϕήϳ ϪΒϠϗ ΎϤ΋΍Ωϭ ΡϮϤρϭ ΔϤϳΰϋ ΐΣΎλ ΎϳϮϗ ϼΟέ
 ˯΍ήϘϔϟ΍ϪϟΎϤϋΩϻϭ΃ϰϠϋϖϔϨϴϟωϭήθϤϟ΍΍άϫΡΎΑέ΃Ϧϣ˱΍˯ΰΟΰΠΤϳϥΎϛϭΔϳήϘϟ΍˯΍ήϘϓϪϴϓ
 ϢϴϠόΘϟΎΑ ϢΘϬϳ ϕίήϠϟ έΪμϣ ήϴϓϮΘΑ ϢΘϫ΍ ϥ΃ ΪόΑ ϥΫ· βΑϼϣϭ ΎϤϴϠόΗϭ ΎΟϼϋ ϢϬϟ ήϓϮϳϭ
 ΍ϮΤΒλ΄ϓ ϢϬΗΎΟΎϴΘΣ΍ ΕΩ΍ίϭ ˯΍ήϘϔϟ΍ ˯ϻΆϫ ϯϮΘδϣ Ϧϣ ϊϓέ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΔϴΤμϟ΍ ϪϳΎϋήϟ΍ϭ
 ϡΎϗ΃ϭ ΓέϭΎΠϤϟ΍ ΔϳήϘϟ΍ ϞΧΪϓ ήΜϛ΃ ϪΘόϠγ ΖΟ΍ήϓ ΐϴτϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϊϧΎμϣ ΕΎΠΘϨϣ ϥϭήΘθϳ
              ϢϬΘϨΤϣϦϣϢϫΎϳ·Ύόϓ΍έϭΎϬ΋΍ήϘϓϰϠϋ΍ΪϤΘόϣϯήΧ΃ΎϋϭήϓΎϬϴϓ

                     78
 αΎγϷΎΑήϜϔϳϦϜϳϢϟϪϧϷϩΪϠΑϰϓήϘϔϟ΍ϭΔϟΎτΒϟ΍ϰϠϋΎΒϳήϘΗϰπϗϰΘΣ΍άϜϫϞυϭ
 ϊδΘΗϥ΃ϕΩΎμϟ΍ϪϠϤϋΔΠϴΘϧϥϮϜϴϓˬϪΗΪϠΑ˯΍ήϘϓϰϓήϜϔϳϥΎϛϞΑˬςϘϓΡΎΑέϷ΍ϰϨΟϰϓ
 Ύϣ Ϯϫϭ ˬήΧ΁ ϥΎϜϣ ϰϓ ˯΍ήϘϔϟ΍ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΢Αήϟ΍ ΍άϫ ϢδϘϴϓ ˬϪΣΎΑέ΃ ϢυΎόΘΗϭ ϪΗέΎΠΗ
 ϰϨΘϠϐη Ύϣ ΍ήϴΜϛ ˯ΎτδΒϟ΍ ϦϴΑ Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ ϩάϫ Γήϣ Δ΋Ύϣ ϪΣΎΑέ΃ Ϧϣ ϒϋΎπϳ
 ϞϜΑΎϫΪϳ΅΃ϰδϔϧΕΪΟϭϰϨϨϜϟϭˬΎϧΎϴΣ΃ΎϬπϘϧ΃ϭέ΍ήϤΘγΎΑΎϬϴϓήϜϓ΃ΖϨϛϭˬήϐμϟ΍άϨϣ
 ϖϴϘΤΗΔϴϔϴϛϰϓΕ΍ήϤϟ΍ϑϻ΁ΕήϜϓϭΕΎϴϨϴόΒδϟ΍ϒμΘϨϣ˯ΎΟϰΘΣΓϮϗϦϣΖϴΗϭ΃Ύϣ
 ϒρ΍ϮόϟΎΑζϣϞϘόϟΎΑήϴϜϔΘϟ΍ϞϘόϟΎΑΕήϜϓϰϨϧ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϦϜϟϞόϔϟΎΑΓέϮτγϷ΍ϩάϫ
                     ϖϘΤΘϴγϪϴϠϋΎϨϤϤλϭˬΎΌϴηϖϘΤϧϥ΃ΎϧΩέ΃Ϯϟ

 ϢϫΎγ΃ϥ΃ϥϮόϟ΍ΪϳΪϣ΃ϥ΃ϪϟϼΧϦϣϊϴτΘγ΃ΎϴϠϤϋΎΌϴηβγ΅΃ϥ΃ϰϤϠΣϥΎϛ΍άϜϫ
 ϢϠΤϟ΍άϴϔϨΗΕ΃ΪΑϞόϔϟΎΑ ˺̂̀˿ϡΎϋϰϓϰΑϦϴτϴΤϤϟ΍ϦϣϦϴΟΎΘΤϤϟ΍ϞϛΎθϣϞΣϰϓ
 Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϢϋΩ ϰϠϋ ΖϠμΣϭ ˬΪΠδϣ ˯ΎϨΒΑ κϴΧήΗ ϰϠϋ ϑΎϗϭϷ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϣ ΖϠμΣϭ
 ϰΟϼϋϭ ϰϣΪΧ ΰϛήϣ ˯Ύθϧ· ϰϓ ήϴϜϔΘϟ΍ Ε΃ΪΑϭ ˬΪΠδϤϟ΍ ˯ΎϨΑ ϡΎϤΗϹ ΕΎϬΠϟ΍ϭ ιΎΨηϷ΍
 ϰϓ ΕήϜϓ ΪΠδϤϟ΍ ΔϣΎϗ· ΪόΑ ϦϜϟϭ ˬΓΰϴΠϟ΍ ϑΎϳέ΃ ϰϓ Ϫ΋Ύθϧ· ϰϓ ϻϭ΃ ΕήϜϓ ˬ˯ΎτδΒϠϟ
                              ΪΠδϤϟ΍έ΍ϮΠΑϊϤΠϤϟ΍˯Ύθϧ·

 ϰϓ ΖϠϗϭ ˬΎϬΒόη ΔϳΎϋήϟ ϪΑ ϡϮϘΗ ϯάϟ΍ ϰϣΪΨϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ έϭΩ ϰϓ ΕήϜϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϰϓ                                             PT
 ˯΍ήϘϔϟ΍ Ϧϣ ϩΩ΍ϭήϟ ϰτόϳϭ ˬκ΋ΎμΨϟ΍ βϔϧ Ϫϟ ΪΠδϤϟ΍ έϭΩ ϥϮϜϳ ϻ ΍ΫΎϤϟ ϰδϔϧ
 ϥΎϛϭ ˬέΎΘΨϣ ήϴΒϜϟ΍ ϰΧ΃ ϰόϣϭ ˬϰϧΩϭ΍ήϳ ϢϠΤϟ΍ ϥΎϛ ϞόϔϟΎΑ Ύϳ΍ΰϤϟ΍ βϔϧ ϦϴΟΎΘΤϤϟ΍ϭ
                                    EG       Y
 Ϧϣ ϪΑ ΖόϨΘϗ΍ ΎϤΑ ΍ϮόϨΘϗ΍ϭ ˬϢϫΪϨΟ΃ ϥ΃ ΖότΘγ΍ ϦϳήΧ΁ ˯ΎϗΪλ΃ ΔΛϼΛ ΎϳϮϨόϣ ϰϧΪϧΎδϳ
 Ύϣ Ϟϛ ΎϨόοϭ ΎϣΪϨϋϭ ΔϗίϷ΍ϭ ϯέ΍ϮΤϟ΍ϭ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϰϓ ΓΩήθϤϟ΍ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔϣΪΨϟ ϞϤόϟ΍


                                   R
 ϼϤϋϞϤϋ΃ΖϨϛϰϨϜϟϭϰϨϐϳϻϭϦϤδϳϻϯάϟ΍ώϠΒϤϟ΍ϮϫϭϪϴϨΟ ˾˹˹΍ϮϠϤϛ΃˱ΎόϣϚϠΘϤϧ                             TA
                                            Ϳ                            S
 ϰϓ΍ήϴΒϛΎϐϠΒϣϥΎϛϭϑϻ΁ΔΘγϰϟ·βγΆϤϟ΍ϝΎϤϟ΍α΃έΓΩΎϳΰΑΖϤϗ୯ϰϨϧΎϋ΃ΎϣΪϨϋϭ                   KO
 ϢΛˬΔϨρΎΒϠϟΓΩΎϴόΑϪΗ΃ΪΑϞόϔϟΎΑϰϔθΘδϤϟ΍˯Ύθϧ·ϰϠϋϰϧΪϋΎγΎϣϮϫϭΖϗϮϟ΍ϚϟΫ


                  E
 ϞϛϢΠΣˬΓήϴϐλΕ΍ΩΎϴϋΓΪϋϰϔθΘδϤϟ΍Γ΍ϮϧΖϧΎϛ΍άϜϫϭˬϞϴϟΎΤΗϞϤόϣϭΪϣήϠϟΓΩΎϴϋ        M
 ˺˾˹ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϥϵ΍ ϝϮλϷ΍ ϩάϬϟ ΔϴϤγϻ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ώϠΒΗ Ϣϛ ϢϠόΗ Ϟϫ ΓΪΣ΍ϭ ΔϓήϏ ΓΩΎϴϋ
              ιΎΧΏΎδΣϰϓΪΣ΍ϭϢϴϠϣΎϬϨϣΪΟϮϳϻˬͿΎϬϠϛϪϴϨΟϥϮϴϠϣ
     P BY
 Ϧϣϥϵ΍ϮϫϭˬϦϳΪϟ΍έϮϧϝΩΎϋΪϤΣ΃έϮΘϛΪϟ΍ϖϳΪμϟ΍ϥΎϛΎΒϳήϘΗΕΎϴϨϴϧΎϤΜϟ΍ϒμΘϨϣϰϓϭ eU
 ϞϤόϠϟ ΍ΪόΘδϣ ΢Βλ΃ϭ ϪΘϟΎγέ ϰϬϧ΃ ˬςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϰϓ ϞϴϤΠΘϟ΍ ϰϴ΋ΎμΧ· έΎΒϛR
 ΡΎΠϨϟ΍ϯΪϣ΍ϮϠϴΨΘΗϥ΃ϢϜϟϭˬ˯ΎτδΒϠϟϞϴϤΠΘϟ΍ΕΎΣ΍ήΠϟΓΩΎϴϋΎόϣΎϨϤϗ΄ϓˬΎϨόϣϰϤγήϟ΍
 ϢϬϟΎΣΎΘϣ˯ΎϴϨϏϷ΍ϰϠϋ΍ήϜΣϪϧϭέϮμΘϳ΍ϮϧΎϛΎϣ˯΍ήϘϔϟ΍ΪΟϭΪϗϭˬωήϔϟ΍ϚϟΫϪϘϘΣϯάϟ΍
 ϢϠϜΗ΃ϥ΃Ϊϳέ΃ΎϨϫΎϧέϭΩϥΎϛ΍άϫϭˬΔϴόϴΒτϟ΍ΓΎϴΤϟ΍ϦϴΑϭϪϨϴΑΎϣϩϮθΗϪϗϮόϳ ˱΍ήϴϘϓϢ‫ﻓﻜ‬
                          ˮΎϫΰϴϤϳΎϣϙΎϨϫϞϫΓήΘϔϟ΍ϩάϫϦϋ

 ΖϨϛϭϦϴϨΛϻ΍ϰϓΓέ΍ΩϹ΍ϭ˯΍ΩϷ΍ΏϮϠγ΃βϔϧϊΒΗ΃ΖϨϜϓΞϣΎϧήΒϟ΍ϡΎϳ΃ΖϧΎϛϩάϫϢόϧ
 Ύϧ΃ϭΖϨϛήΧ΁ϝΎΠϣϯ΃ϭ΃ΞϣΎϧήΒϟ΍ϰϓ˯΍ϮγϰϠϤϋϰϓϪΘόΒΗ΍ϯάϟ΍ΏϮϠγϷ΍βϔϧϊΒΗ΃
 ΎϫήπΣ΃ϭ ΎϬϳήΘη΃ϭ ΓΰϬΟϷ΍ ΙΪΣ΃ Ϧϋ ΚΤΑ΃ ˬΔϴϟΎΘΘϤϟ΍ ϰΗΎϳήϔγ ϰϓ ϢϟΎόϟ΍ ϝϮΣ έϭΩ΃
 ϪΑ ϊϤδϳ ϥ΃ ϞΒϗ ΎϧΪϨϋ ΔϴότϘϤϟ΍ ΔόηϷ΍ ίΎϬΟ ΎϧήπΣ΃ ϼΜϤϓ ˬϰϔθΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϰόϣ
 ϒθϜϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ ˬΕϼπόϟ΍ϭ ΦϤϟ΍ Ϣγέ ΓΰϬΟ΃ Ϛϟάϛϭ ˬϰδϴρΎϨϐϤϟ΍ Ϧϴϧήϟ΍ ΓΰϬΟ΃ϭ ˬΪΣ΃
 ϥΎϛϞΑωϭήθϤϟ΍΍άϫ˯΍έϭϦϣϑΪϬϟ΍ϦϜϳϢϟ΢Αήϟ΍ϥϷϚϟΫϭˬέΎόγϷ΍κΧέ΄Αϝ΍ίΎϣϭϥΎϛ
 ϪΘϤϴϗΕΩ΍ίϥ΃ΪόΑϥϵ΍ϭΪΣ΍ϭϪϴϨΟϪΘϤϴϗΓήϴΒϛΓήΘϓϰϟ·ϞυϒθϜϟ΍ -ϡΎγϑΪϫϙΎϨϫ
                            ΕΎϬϴϨΟ ٥ϒθϛϰϠϋ΃ίϭΎΠΘϳϻ

 ΕΎΒϘόϟ΍ ϢϬϟ ϞϬγ΃ ϒϴϛ ϢϬδϔϧ΃ ˯ΎΒρϷ΍ ϰϫ ϰϨϬΟ΍ϮΗ Ύϣ ΍ήϴΜϛ ϰΘϟ΍ ϪϠϜθϤϟ΍ ΖϧΎϛ
 ϖϴϘΤΗ ϰϓ ϢϬϨϣ ΔϴΒϟΎϐϟ΍ ΡϮϤρ ϰϟ· ΔϓΎο· ςϘϓ ϒθϜϟ΍ ΔϤϴϗ ϊΑέ ϰϠϋ ϥϮϠμΤϳ Ϣϫϭ
 ϰϟ·ΎϨϣϰόγϪϧ΃ϰϓκΨϠΘϳϪΗ΄θϧϰϓωϭήθϤϟ΍ϯέϭΩ΍άϫϥΎϛϭΔϴμΨηϑ΍Ϊϫ΃
 Ϧϣ ΐϴΒρ ΡϮϤτΑ ϡΪτλ΃ ΖϨϜϓ ήΧ϶ϟ ϥϮόϟ΍ Ϊϳ ΪϤϧ ϥ΃ έΪϗ ϯ΄Α ωΎοϭϷ΍ ήϴϴϐΗ

                    79
 ϦϴΑ ϩήϴΧ΃ ϻ ΔλΎΨϟ΍ ϪΗΪϨΟ΃ άϴϔϨΘϟ ϪόϓΩ ϞΑ ϩΪϴϴϘΗ ϡΪϋ Ϧϣ ΪΑϻ ϥΎϛϭ ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍
 ΔλΎΨϟ΍ Ϫϓ΍Ϊϫ΃ ϰϓ ήϴδϴϓ ϪϤϋΩ΃ϭ ϪϳϮΘΣ΃ ΖϨϛ ϞΑ ˬωϭήθϤϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ϭ ιΎΨϟ΍ ϪΣϮϤρ
                  ΓΩΎϳίϭϪΘϗΎρϦϣϪΟΎΘΤϧΎϣϞϛωϭήθϤϟ΍ϭΎϧ΃ϰϨϴτόϳϭ

 ˬΝέΎΨϟ΍ϰϓϰϟΔϠΣέϝϭ΃ϦϣϰόϣϩήπΣ΃ˬΎΜϳΪΣήϬυ ˱΍ίΎϬΟ˯ΎΒρϷ΍ΪΣ΃ϰϨϣΐϠρ΍ΫΈϓ
 ϊϣ ˬϥϭήΒϜϳ ˯ΎΒρϷ΍ ΢Βλ΄ϓ ϪΑ ΔλΎΧ ϩ΍έϮΘϛΩ ΔϟΎγέ ϞϤϜϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ Ϧϣ ΪϋΎγ΃ ΖϨϛϭ
 ϰϓ ϪϴϠϋ έϭήϤϟΎΑ ˬΓΪΣ ϰϠϋ ΐϴΒρ Ϟϛ ζϗΎϧ΃ ΖϨϛϭ ˬΔδγΆϤϟ΍ ϝΎϤϋ΃ϭ ΓήϬη ωΎδΗ΍
 ϥ΃ϰϠϋϢϬϤψόϣΪϋΎγΎϣϮϫϭˬϢϠϜΘϧϰΘΣΔΣ΍ήΘγϻ΍ϰϓϯΪϨϋϪΒϠρ΃ϭ΃ϪϠϤϋϥΎϜϣ
 ΕΎϴϠϜϟ΍˯΍ΪϤϋϞΜϣΐλΎϨϣϥϮϠϐθϳΎόϴϤΟϢϫΎϫϭ΍ϮϗήΘϳϭΓάΗΎγϷ΍έΎΒϛϦϣ΍ϮΤΒμϳ
 ϰϓ ΔϴϤϠόϟ΍ Ε΍ήϤΗΆϤϟ΍ έϮπΤΑ ϢϫΎϨϤϋΩ ϥ΃ ΪόΑ ΎλϮμΧ ΔΤμϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϓϭ ΔϔϠΘΨϤϟ΍
                  ϢϬϟϢϟΎόϟ΍ϰϓΓΰϬΟϷ΍ΙΪΣ΃ήϴϓϮΗϰϟ·ΔϓΎο·ΝέΎΨϟ΍

 ΓϮΠϓϙΎϨϫΖϧΎϛϒϗϮϤϟ΍ΎϳΪϴϣϮϜϟϢδΘΒϳϮϫϭϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ϝϮϘϳϕΎϴδϟ΍΍άϫϰϓϭ
 ϊΒΘϤϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϭ ϞϣΎόϤϟ΍ϭ ΓΰϬΟϷ΍ ϡΪϘΗ ϰϓ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎϴϔθΘδϣ ϦϴΑϭ ΎϨϨϴΑ ΎϨΤϟΎμϟ ΔϴϨϣί
 ΎϨϛ ϚϟΫ ϊϣϭ Ύπϳ΃ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ΙΪΣ΃ ΎϨϛϭ ˬΎϣΎϋ ϦϴδϤΨϟ΍ ΏέΎϘϳ ΎϤϴϓ
 ϥΎϛ ϰΘϟ΍ ˬΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ ϚϠΗ ΏΎΤλ΃ ϊϓΪϳ ϥΎϛ ΍άϫϭ ˬΔϴμΨη ϑ΍Ϊϫ΃ ϭ΃ ΢Αέ ϼΑ ϞϤόϧ
 ΎϳϚϴϠϋϡ΍ήΣ»ϰϟϥϮϟϮϘϳϭϰΑϝΎμΗϻ΍ϰϟ·ˬΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ΐϘϟΎϬϴϠϋϖϠτϳ                                             PT
 αΎϨϟ΍ ϝϼϐΘγϻ ΔΣΎΠΑ Ϊόϳ ϯάϟ΍ ˬϢϬϔϗϮϣ Ϧϣ ϚΤο΃ ΖϨϛϭ «ΏήΨΘϴϫ ΎϨΘϴΑ έϮΘϛΩ
 ϊϤΠϤϟ΍΢Βλ΃ΪϘϟΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ϢϫέϮΟ΃ϯϭΎδϳήΟ΄ΑΝϼόϟ΍ϞόΟ΃ϥ΄ΑϰϋΎϨϗϹΔϟϭΎΤϣϭ
                                    EG       Y
 ήμϗϻϭ -‫ﺎ‬ϴϣϮϳΔϴϠϤϋϦϴΘγϦϣήΜϛ΃ϯήΠϧϭˬϡϮϳϞϛξϳήϣ ˽˾˹˹ϦϣήΜϛ΃ϥϵ΍ϞΒϘΘδϳ
              ϯήΧ΃ϦϛΎϣ΃ϰϓΎϋϭήϓΎϨϤϗ΃ϭΎϨόγϮΗϥ΃ΪόΑΎλϮμΧ -ϰϨϴόϟ΍
                            TA      R
 ΩϮϤΤϣ ΪΠδϣϭ ΔϴόϤΟ έϮΘϛΪϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϖϠρ΃ ϰΘϟ΍ ˬΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΔδγΆϣ Ϟϫ ϦϜϟ
 Ϧϋ ΎϨΗΎϣϮϠόϣ ϰϫ ϩάϫ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ΪϨϋ ΎϫΩϮϬΟ ϒϗϮΘϳ ˬΔϳήϴΨϟ΍


                           S
 ΎϬρΎθϧ ϊδΗ΍ ϰΘϟ΍ ˬϪΘδγΆϤϟ ϯήΧ΃ έ΍ϭΩϷ ήϴθϳ ήΒϛϷ΍ ΎϨϤϟΎόΑ ΎϨΌΟϮϓ ΎϨϨϜϟ ˬΔϴόϤΠϟ΍                   KO
 ήγϷ΍ Ϧϣ ϑϻϵ΍ Ε΍ήθόϟ βΑϼϤϟ΍ ήϴϓϮΗ ϦϤϓ ΔϔϠΘΨϣ ΕϻΎΠϣ ϰϓ έ΍ήϤΘγΎΑ ϊδΘϳϭ


                  E
 ϡΎόρ ήϴϓϮΗϭ ϞΑ ϞΧΪϟ΍ ϰϣϭΪόϤϟ ΖΑΎΛϭ Ϣ΋΍Ω ϕίέ έΪμϣ ήϴϓϮΗ ϰϟ· ˬΔϳήμϤϟ΍       M
                                       ϦϴΑϮϜϨϤϠϟ
      BY
 ϻΎϨϧϷ΍άϫϢϜϟϮϫΫϦϜϟήϴΒϛϰϋΎϤΘΟ΍έϭΩΎϬϟϥϵ΍ΔϴόϤΠϟ΍ϝΎϗΎϨϟϮϫΫΎϨϳΪΑ΃ΎϣΪϨϋϭ


     P
 ΎϨΑέ ϰ΋ΎϋΩ ΏϮϠγ΄Α ΔδγΆϤϟ΍ Ϧϣ ϊϔΘϨϳ ϦϣϞϜϟϭ ΎϨϟ ୯ϪΒΒγϯάϟ΍ήϴΨϟ΍ ΍άϬϟ Νϭήϧ eU
 ϥϷΔϟϮϬΠϣΔϴόϤΠϟ΍ρΎθϧϥ΃ϚϟΫϰϨόϣβϴϟϦϜϟϪϴηΎϣΔϴϠϤόϟ΍ϭήϴΨϟ΍ϞϫϷϙέΎΒϣR
 ‫ ﻳﺪ‬ΎϬϴϟ·ϞμΗϻϰΘϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍ΎλϮμΧˬϢϴϟΎϗϷ΍ϞϛϰϓΓΩϮΟϮϣ «ΩϮϤΤϣΔϴόϤΟ» ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ‬
 ΎϫέϭΩΕ΃ΪΑΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ΕΎϣΪΨϟ΍ϭρΎθϨϟ΍ΔϨΠϟϭΕΎΣ΍Ϯϟ΍ϭΎϨϴγϭΪϴόμϟ΍ϞΜϣˬΔϣϮϜΤϟ΍
 ϥΎϛ ΎϣΎϋ ϦϳήθόΑ ΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ ϞΒϗ ΔτθϧϷ΍ ϩάϫ ίήΑ΃ϭ ϝϭ΃ϭ ΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϓ
 ΖϧΎϛ ϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ϰϓ ϥΎπϣέ ϰϓ ΔϴόϤΠϟ΍ ΎϬϤϴϘΗ ϰΘϟ΍ϭ ΓέϮϬθϤϟ΍ «ϦϤΣήϟ΍ ΓΪ΋Ύϣ»
 ϰϓ ϦϤΣήϟ΍ ΓΪ΋Ύϣ ΪϬθϣ ϥΎϜϓ ˬΐϨϳί ΓΪϴδϟ΍ ϰϓ ϯήΧϷ΍ ΓήϴϬθϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΓΪ΋Ύϣ
 ϰϤδϳ Ύϣ Ε΃ΪΑ ΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ ϝϭ΃ ϰϓ ϦϜϟϭ -ΔΒΠϋ ΪϬθϣ -˱ Βϴϫέ ˱΍ΪϬθϣ ϦϴγΪϨϬϤϟ΍
                                Ύ
               ϰΗΎϴΣϰϓ΍ΪΟϥΎϤϬϣϥ΍ήϣ΃ΎϤϫϭˬϒϴμϟ΍ϭ˯ΎΘθϟ΍ϰΘϠΣέ

 ΔϴϠϘϋ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϝΎϗ ˬϒϴμϟ΍ϭ ˯ΎΘθϟ΍ ΕϼΣέ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϞΒϗ ϦϜϟϭ
 ˬϞΑΎϘϣϥϭΩΏΎϫέϹ΍ϭήϘϔϠϟϯΪμΘϳϥ΃ϪϨϜϤϳϦϣϙΎϨϫϥ΄Α΍ΪΑ΃ϦϣΆΗϻϯήμϤϟ΍ϡΎψϨϟ΍
 ϝΎϴΟ΃ΔΌθϨΗνήϐΑΎϬδϴγ΄ΗϢΗωϭήϓϦϣΎϤϬΑϖΤϠϳΎϣϭΪΠδϤϟ΍ϭΔϴόϤΠϟ΍ϥ΃΍ϮϜθϓ
 ΖΤΗ ϞϣΎϜϟΎΑ ΔδγΆϤϟ΍ Ζόοϭ ϞόϔϟΎΑϭ Ύϣ ϞϳϮϤΘΑ ΓΫΎη ΔϴϨϳΩ έΎϜϓ΃ ϭ΃ ΔϴϨϣ΃ έΎϜϓ΄Α
 ϥ΃ Ϧϣ ϡΎψϨϟ΍ Ϊϛ΄Η ϰΘΣ ˬΔϴϨϣϷ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ ΖΤΗ ϰϟϮΣ Ϧϣϭ Ζθϋϭ ϡ΍ϮϋϷ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍
 ΎϬΘόϓέͿΪϤΤϟ΍ϭϰϨρϭ˯ΎϨΑ΃ϦϋΓΎϧΎόϤϟ΍ϊϓέϰϓΔϤϫΎδϤϟ΍ϮϫϭˬϦϠόϤϟ΍ϮϫϰϓΪϫ
 ΪΣ ΪϨϋ ϒϗϮΘϟ΍ϭ Ε΍έΎόθϟ΍ϭ ΡΎϴμϟΎΑ βϴϟ έΎϜΘΑϻ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ϥ΄Α Ϧϣ΅΃ ϰϧϷ ˬϞόϔϟΎΑ
                                        ΕΎΑΎΘϜϟ΍                    80
 ΔΌθϨΘϟΞϣΎϧήΑϞϳϮϤΗΕΎϴϨϴόΒδϟ΍ϰϓϙΎϨϫΕΎϬΠϟ΍ξόΑΖϟϭΎΣϰΘϴϓϮδϟ΍ΩΎΤΗϻ΍ϰϓϭ
 ΔΑήΠΘϟ΍ ϦϜϟ ˬϯήϜϔϟ΍ ϭ΃ ϰϨϣϷ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ιΎΧ ί΍ήρ Ϧϣ ϦϴϠΗΎϘϤϟ΍ Ϧϣ ϞϴΟ
 ΎϧΪϨϋϡΎψϨϟ΍ϥϷϭϑήτΗϭ΃έΎϬϧ΍ϞϴΠϟ΍ϥ΃ΔΟέΪϟΓΫΎη΍έΎϜϓ΃ΔϋϮϤΠϤϟ΍ϩάϫϰϓΖϋέί
 ϰϓϯΪϨϋϰϣΎΘϴϟ΍ϰΑέ΃ϰϨϧ΄ΑΪϴϔΗήϳέΎϘΗΖΟήΧΪϘϓˬΏ΍Ϯμϟ΍ϻ·˯ϰηϞϛϰϓϯήϘΒϋ
              Ϣϫ΍έϭϦϣϪϳ΍ΐδϜϳΎϫˮϪϴϟϢϬϴΑήΑήϳέΎϘΘϟ΍Ζϟ΄γϭΔϴόϤΠϟ΍

 ΎϳΎόϣ βΑ Εΰϛέ ˬΏ΍Ϯλ Ϟϛ ϰϓ ΓήΘϬΘδϤϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ..«Ϫ˷ϧ·« Ϫϴϓ ωϮοϮϤϟ΍ Ϊϴϛ΃
 ΔϠϳϮρΕ΍ϮϨγϭ΍έϮϬηΎϨθϋϭΎϧϮϴϋ΍ϮϋέίϭˬΔϴόϤΠϟ΍ΕΎϧϮϔϴϠΗϰϠϋΖμϨΗΓΰϬΟ΃ΖΒϛέϭ
 ϰϘΒϳΎϬϴϠϋήΟ΃ϦϳήψΘϨϣϻϭϢϬϧΎθϋϪΟΎΣϰθϠϤόϨΑΎϣΎϨΣ·ήϣάΘϧϢϟΎϨϨϜϟϭϙΎΒΗέ΍ϰϓ
                                ˷
 ΪΠδϤϟ΍ϰϓΐτΨϳϥΎϛϥΎϴΣϷ΍ξόΑϰϓϪϧ΃ΔϠΑϦϴτϟ΍Ω΍ίϭϯΩϪΘΟΎΣϰϤΤϳΎϫΎϨΑέ
 ΎϨϴϓϦψΗϥϷΎϫΎϳ·ΕΎϬΠϟ΍ϊϓΩΎϤϣϚθϛΦϴθϟ΍ϞΜϣˬϢϬϴϠϋΏϮπϐϤϟ΍ΥϮϴθϟ΍ξόΑ
            ˯΍ήϘϔϟ΍ϭ˯ΎτδΒϠϟϰΗΎϴΣϢϳΪϘΗϰϠϋ˱΍ήμϣΖϨϛϰϨϨϜϟϩΎϳ·Ϧψϟ΍
                              ͉

 ..«ϥΎϤϳϹ΍ϭ ϢϠόϟ΍» ΞϣΎϧήΑ ϰϓ Ύϧ΃ ϝϮϐθϣ ϰϠΧ΍Ω ϪδϔϨΑ ϰϘϟ΃ ϝ΍Άγ ˮΖϴϔΘϛ΍ Ϟϫ
 ϰϟ·ϪΑΝϭήΨϟ΍ϭϩΩ΍Ϊϋ·ϝϮΣΔϤϬϣΔϴϟϭΆδϣϰϠΧ΍ΪΑϰϘϟ΃Ϫϴϟ·ΖϠλϭϯάϟ΍Ϟ΋ΎϬϟ΍ΡΎΠϨϟ΍
 ΎϣϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣϝϮΣ΢ϠϤϟ΍ϝ΍Άδϟ΍΍άϫϦϜϟϪϧϭήψΘϨϳΎϤϛΔϤ΋ϼϣΓέϮμΑϰΑήόϟ΍ΐόθϟ΍
 ˬΎϴϣϮϳξϳήϣϑϻ΁ ٥ϰϟ·ΔϴόϤΠϟ΍ϢϬϠΒϘΘδΗϦϣΩΪϋϞλϭϰϔϜϳϖϟΎΨϟ΍ϥϮόΑϩΎϨϤϗ΃                                             PT
 ΪΟϮϳϻΎϬϓήϋ΃ϻϦϛΎϣ΃Ϧϣ ϰϠϋϯΩΎϨΗΕ΍Ϯλ΃ϙΎϨϫϥ΄ΑΎϧΎϴΣ΃ήόη΃ΖϴϔΘϛ΍ϞϫϦϜϟ
                ͉
 ΕΎΣ΍Ϯϟ΍ϭ˯ΎϨϴγϢϬϨϣΎΟΎϴΘΣ΍ήΜϛ΃ΪΟϮϳϻήμϣϰϓΓήϔϘϤϟ΍ϦϛΎϣϷ΍˯΍ήϘϓϦϣήϘϓ΃
                                    EG       Y
 ϪΟϮΘΗ ϰΘΣ ΓΰϴΠϟ΍ ϑΎϳέ΃ ϰϓ ΔϴόϤΠϟ΍ Ίθϧ΃ ΕΪϛ ϞλϷ΍ ϰϓ ήμϣ ϒϳέϭ Ϊϴόμϟ΍ϭ
 ϥ΍ΪϴϣϰϓΔϴόϤΠϠϟ˱΍ήϘϣϰϟΰϨϣϦϣΖϠόΟϑϭήψϟ΍ϦϜϟˬϰϘϴϘΤϟ΍ΝΎΘΤϤϟ΍ϰϟ·ΎϬΗΎϣΪΨΑ


                                   R
        ϒϴμϟ΍ϭ˯ΎΘθϟ΍ΕϼΣήΑΝϭήΨϠϟϡίϼϟ΍ΖϗϮϟ΍ϮϫϥΎϛϚϟάϟΩϮϤΤϣϰϔτμϣ                            TA
 ΕΎψϓΎΤϤϟ΍ Ϣψόϣϭ ΓήϫΎϘϟ΍ ϰϟ· ΎϨΗΎϣΪΨΑ ϝϮλϮϟ΍ ϑΪϬΑ ϊϤΠϤϟ΍ ˯ΎΒρ΃ϭ Ύϧ΃ ΖΟήΧ


                           S
 ϻ ˬ˯ΎϨϴγϭ Ρϭήτϣϭ Ϊϴόμϟ΍ ϞΜϣ ˬΓΪϴόΒϟ΍ ΕΎψϓΎΤϤϟ΍ ϥ΃ ϰϫΎΒΘϧ΍ Ζϔϟϭ ˬΎϬΑ ΔτϴΤϤϟ΍                   KO
 ΎϧέήϘϓ ˬΕ΍άϟΎΑ ΕΎψϓΎΤϤϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ήϴΜϜΑ ωΎοϭϷ΍ ϢϗΎϔΗ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ ˬΎϨΗΎϣΪΧ ΎϬϠμΗ


                  E
 ϰϓ ϯήΧ΃ϭ ϒϴμϟ΍ ϰϓ ΔϠϓΎϘΑ ΐϫάϧ ΎϨϛ ϞόϔϟΎΑϭ ˬϖρΎϨϤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· Ϟϓ΍ϮϘΑ ΝήΨϧ ϥ΃       M
 ΝΎϫϮγϭϡϮϠδϟ΍»ϦϛΎϣϷ΍ϩάϫα΃έϰϠϋϭˬΎϣϥΎϜϣϰϟ·ϪΟϮΘΗΎϤϬϨϣΔϠϓΎϗϞϛˬ˯ΎΘθϟ΍
 ϩάϫ Ϟϫ΄Α ϢΘϬϧϭ ΔϠϓΎϘϟ΍ ϩάϫ ΓήΘϓ ϞϐΘδϧ ΎϨϛϭ ..«ϥ΍Ϯγ΃ϭ ΔΟέΎΨϟ΍ϭ Ρϭήτϣϭ ΎϨϗϭ


      BY
 Ϟϓ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ ΩΪϋ Ϟλϭϭ ˬϰϨϳΩ ϭ΃ ϯήϜϓ ˬρΎθϧ Ϧϣ ήΜϛ΃ϭ ϝΎΠϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϰϓ ϖρΎϨϤϟ΍


     P
                                       .‫˼˺ ﻗﺎﻓﻠﺔ‬ϰϟ·
R eU
 ϒϴϛϭˮϪΘδϓΎϨϣΖϟϭΎΣϒϴϛϭˮϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΕΎϋϭήθϣϦϣΔϣϮϜΤϟ΍ΕέΎϏϒϴϛΎϣ΃
 ϦϴϠϘΘόϤϟΎΑ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ Δϗϼϋ ϰϫ Ύϣϭ ˮϪϟϮΣ αΎϨϟ΍ ϑΎϔΘϟ΍ ΐΒδΑ ΕήδΧ
              ΔϠΒϘϤϟ΍ΔϘϠΤϟ΍ωϮοϮϣϮϬϓˮήμϣϥϮΠγϰϓϦϴϴγΎϴδϟ΍
                    81
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
 ΔϳΩΎλΗϗϻ΍ϰΗΎϳέυϧϭϰϣϼΣϷ ˱΍ΩϳγΟΗΕϧΎϛΔϳέϳΧϟ΍ΔϳόϣΟϟ΍˺́ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ

 ϦϳήΧϵ΍ϦϣήψΘϨΗϻϭΔϟϭΪϟ΍ϦϣήψΘϨΗϻϙΪϳΪϤϓ୯ΩΎΒόϟϥϮόϟ΍ΪϳϡΪϘΗϥ΃ΕΩέ΃΍Ϋ· ■
         ϪΑΎΤλϷϥϮόϟ΍ϞμϴγϭϙΪϳΪϣςϘϓ˯ϰηϯ΃ϪϠϛϢϟΎόϟ΍ϦϣήψΘϨΗϻϭ

 ˯΍ήϘϓϦϣήϘϓ΃ΪΟϮϳϻΎϬϓήϋ΃ϻϦϛΎϣ΃Ϧϣ ϰϠϋϯΩΎϨΗ ˱ΎΗ΍Ϯλ΃ϙΎϨϫϥ΃ΎϧΎϴΣ΃Εήόη ■
                       ͉
 ϒϳέϭΪϴόμϟ΍ϭΕΎΣ΍Ϯϟ΍ϭ˯ΎϨϴγϢϬϨϣΎΟΎϴΘΣ΍ήΜϛ΃ΪΟϮϳϻήμϣϰϓΓήϓΎϘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍
                                         ‫ﻣﺼﺮ‬

 ΝΎΘΤϤϟ΍ϰϟ·ΎϬΗΎϣΪΨΑϪΟϮΘΗϰΘΣΓΰϴΠϟ΍ϑΎϳέ΃ϰϓΔϴόϤΠϟ΍Ίθϧ΃ϥ΃ΕΪϛϞλϷ΍ϰϓ ■
            ϰϧ΍ΪϴϣϰϓΔϴόϤΠϠϟ ˱ήϘϣϰϟΰϨϣϦϣΖϠόΟϑϭήψϟ΍ϦϜϟϰϘϴϘΤϟ΍
                     ΍

                                           ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                                                PT
 ΃ΪΒϤϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ ϥΎϛ ..«ϪΗΎϓϭ ϰΘΣϭ ϩΩϼϴϣ Ϧϣ ΔϴϧΎδϧϺϟ Ϫϔϴπϳ Ύϣ ϰϫ ϥΎδϧϹ΍ ΔϤϴϗ«                                               Y
 ΔϋϮϤΠϣΡήρϰϟ·ΎϧϮϋΪϳ΍άϫϭˬΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ϕήθϟ΍ϑϮδϠϴϓϪΑϦϣΆϳϯάϟ΍                                      EG
 ‫ﻦ‬ϋ ΎϨΛΪΤΗ ϞόϔϟΎΑ Ϟϫ Ϯϫϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϰϓ ΎϬϨϋ ΔΑΎΟϹ΍ ϞϤΘϜΗ Ϣϟ ΔϠΌγϷ΍ Ϧϣ
 ΚϳΪΤϟ΍ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϕήθϟ΍ ϑϮδϠϴϓ ΓΎϴΣ ϰϓ ϒϴμϟ΍ϭ ˯ΎΘθϟ΍ ϰΘϠΣέ


                                     R
 ΪΣ΃ ΎϬ΋ΩΎΒϣ ϖϴΒτΘΑ ϢϘϳ Ϣϟ ϰΘϟ΍ϭ ΓΪϳήϔϟ΍ϭ ΔϤϴψόϟ΍ ΔϠΣήϟ΍ ϚϠΗ ϪϘΤΘδΗ ϯάϟ΍ ϰϓΎϜϟ΍                              TA
                                   ΓΪϳΪϋϥϭήϗάϨϣϩήϴϏ


                             S
                    KO
 ‫ﺮ‬ø ‫- ﻳﻨﻈ‬ϢϬΒΗΎϜϣϦϣ -ήϴΧϞϋΎϓϥϮϜϳϥ΃ξϓέΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ϥ΃ϒϴϛΎϨϓήϋϞϫϭ
   ö
 ΔΘΑΎΛ ΔϘϴϘΣ ϰϟ· ϞλϮΗ ΪϘϟ ϕϼρϹ΍ ϰϠϋ ΍άϫ ΙΪΤϳ Ϣϟ Ε΍˯΍ήϗ ϰϓ ζϴόϳϭ ϊϠτϳϭ


                   E
 ‫ -ﻛﻤﺎ‬ήψΘϨΗ ϥ΃ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ ϪϣΰϠϳ ϻϭ ΔϟϭΪϟ΍ έΎψΘϧ΍ ϪϣΰϠϳ ϻ ήϴΨϟ΍ Ϟόϓ ϥ΃ ϰϫϭ ΓΪΣ΍ϭ


        M
               ΕΎϧϮόϣϞϜηϰϓΓΎϤδϣϯήΧϷ΍ϝϭΪϟ΍Εϼπϓϭϰϗ΍ϮΑ -ϝΎϗ      BY
 έϮΘϛΪϟ΍ ϝΎϗ ΎϨϫϭ «ΔϳήϴΨϟ΍ ΩϮϤΤϣ ΔϴόϤΟϭ ΪΠδϣ» ΎϫΎϤγ ϰΘϟ΍ ϪΘϴόϤΟ ϡΎϗ΃ Ϛϟάϟϭ


     P
 ϰϓΓΰϬΟϷ΍ΙΪΣ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑϥΎΠϤϟΎΑϰοήϤϟ΍ΝϼόϟϰϔθΘδϣΖϤϗ΃ ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ eU
 ΔϴόϤΠϟ΍ ˯ΎΒρ΃ ΐϳέΪΗϭ ΎϬϣ΍ΪΨΘγϻ ˯΍ήΒΧ ϡ΍ΪϘΘγ΍ ΔΟέΪϟ ΎϬΜϳΪΤΘΑ ϡΎϗ ϞόϔϟΎΑ -ϢϟΎόϟ΍


R
           ΪΣ΍ϭϪϴϨΟΔϓϭήόϤϟ΍ϪΘϤϴϗϦϋ΍ΪΑ΃ϒθϜϟ΍ΩΰϳϢϟϭ -ΎϬϴϠϋϥΎΒθϟ΍

 ΎϤ΋΍ΩΖϨϛϭήμϣϰϓ˯΍ήϘϔϠϟήϴΨϟ΍ϢϳΪϘΗϦϣϊΒη΃ϢϟϰδϔϧνήϳϢϟ΍άϫϞϛϦϜϟϭ
 ϑΎϳέ΃ϭ Ϊϴόμϟ΍ϭ ˯ΎϨϴγ ϰϓ ζϣΎϬϟ΍ ϰϠϋ ΩϮΟϮϣ ΎϧΪϠΑ ϰϓ ϰϘϴϘΤϟ΍ ήϴϘϔϟ΍ ϥ΃ βΣ΍
 ϙήΤΘϟ΍ ϰϟ· ϰϨόϓΩ Ύϣ Ϯϫϭ ΔϣϮϜΣ ΪΟϮΗ ϻϭ ϢϋΩ ΪΟϮϳ ϻ ΚϴΣ ΕΎΣ΍Ϯϟ΍ ϰϓ ήμϣ
 ϦϴϤϠόϤϟ΍ϭ˯ΎΒρϷ΍ϦϣϯάϴϣϼΗΕάΧ΃ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭΔϴΛΎϏϹ΍ϭΔϴΒτϟ΍ϰϠϓ΍ϮϗΕάΧ΃ϢϬΑϮλ
 ϥϮόϟ΍ΎϤ΋΍ΩϡΪϗ΃ϥ΃Ϊϳέ΃ΖϨϛϢϴϟΎϗϷ΍ϭϯήϘϟ΍ϞΧ΍ΩΙΪΤϟ΍ΐϠϗϰϟ·ϝϭΰϨϠϟΕΎοήϤϤϟ΍ϭ
     ΔϳϮϨόϤϟ΍ϭΔϳΩΎϤϟ΍ΕΎϧΎϋϹ΍ϰτϋ΃ϥ΄Α΢Πϧ΃ΎϤ΋΍ΩΖϨϛϭΓΪΠϨϟ΍ϭΙϮϐϟ΍ϞΜϣϥϮϜϴϟ

 ήμϣϰϠϋΕήΛ΃ϩίέΎΑΔϳΩΎμΘϗ΍έΎϜϓ΃ϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍έΎϜϓ΃ϥ·ϝϮϘϧϥ΃ϊϴτΘδϧΎϨϫϭ«
 ΎϬΑ ϡΎϗ ΔϳΩΎμΘϗ΍ Ε΍ήϣΎϐϤΑ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ΎϨΌΟΎϔϳ ΎϣΪϨόϓ ϡϼϛ ΩήΠϣ βϴϟ ΍άϫϭ ΎϬϠϛ
 ΐΠϴϓϪϠΟ΃ϦϣϖϠΧΎϣϯΩΆϳϪϧ΄ΑϦϴϘϴϟ΍ϭέ΍ήϘΘγϻ΍ΊρΎηϰϠϋϩέΎϜϓ΃˯Ύγέ·ϞΟ΃Ϧϣ
           έ΍ϭΪϟ΍ϦδΤϟ΍νήϘϟ΍ϡΎψϧήϗ΃Ϧϣϝϭ΍Ύϧ΃»ϝϮϘϳϮϫϭ «ϪϟϊϤΘδϧϥ΃

 ϊΟ΍ήΗ΃ ϰϨϧ΃ ξόΒϟ΍ Ϧψϳ Ϊϗ ΎϨϫϭ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ΔγΎϜΘϧ΍ϭ ΔϴϟΎϤγ΃ήϟ΍ ΔϴθΣϭ ςγϭ ϰϔϓ
 Ϊϟ΃ϦϣϰϨϧ΃Ϊϛ΅΃ϰϨϨϜϟϭΔθΣϮΘϤϟ΍ΔϴϟΎϤγ΃ήϟ΍ϡΎϣ΃Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ΪοΓΩΎΤϟ΍ϯέΎϜϓ΃Ϧϋ
             Δϣ΍ΪϬϟ΍Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭ΃ΔθΣϮΘϤϟ΍ΔϴϟΎϤγ΃ήϟ΍˯΍ϮγϦϴϨΛϻ΍˯΍Ϊϋ΃


                     82
 ϭ΃ ΪϨγ ϼΑ ϦϴϧϮΤτϣ ϦϴϣϮϠψϣ ˯΍ήϘϔϟ΍ ϥΎϛ ϰϟΎϤγ΃ήϟ΍ ζΣϮΘϟ΍ ΍άϫ ςγϭ ϰϓ ϢϬϤϟ΍
 ΖϗϮϟ΍ϰϓϭΪ΋΍ϮϓϼΑ˯΍ήϘϔϟ΍ν΍ήϗϹ˱ΎϣΎψϧΔϴόϤΠϟ΍ϰϓΖϴγέ΃ΪϘϟϭ୯ΔϤΣέήϴϏϢϋ΍Ω
 ΩήΠϣΎϬϧ΃ϰϠϋϝ΍Ϯϣϸϟήψϧ΃ΖϨϛϰϧϷϝ΍Ϯϣ΃ΓέϮλϰϓνϭήϘϟ΍˯΍ήϘϔϠϟϰτϋ΃ϻϪδϔϧ
 ‫ﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬΍ήγϷ΍ϦϣΓήγ΃ΐϠτΗΎϣΪϨϋϦϜϟΎϬϗΎϔϧΈΑΎϬΘόϔϨϣϰϬΘϨΘγΩϮϘϨϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣ
 Εϻ΁ϞΜϣΝΎΘϧ·Ε΍ϭΩ΃ϝ΍ϮϣϷ΍ϚϠΗϦϣϻΪΑΔϴόϤΠϟ΍ϢϬϴτόΗϭΔϴόϤΠϟ΍Ϧϣ ˱ΎοήϗΔτϴδΒϟ΍
 ΐΗήΘϴγϭ ϰϨρϮϟ΍ ΝΎΘϧϹ΍ ΔϠΠϋ ήϳΪϳ ϚϟΫϭ ϞϤόΘγ ΓήγϷ΍ ϩάϫ ϥΈϓ ϭ΃ ϭ΃ ΔϴηΎϣ ϭ΃
 ˬ΢Αήϟ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ ΐΗήΘϴγϭ ΓΪϋΎδϣ ϯήΧ΃ϭ ΔϠϣΎϋ Ϊϳ΃ ϞϴϐθΘΑ ΔϟΎτΒϟ΍ ϞϴϠϘΗ ϚϟΫ ϰϠϋ
 ϪϴϠϋ ΖϠμΣ ϯάϟ΍ νήϘϟ΍ ΩήΗ ϥ΃ ήδϴϟ΍ϭ ΔϟϮϬδϟ΍ ϰϬΘϨϤΑϭ ΓήγϷ΍ ϚϠΗ ϊϴτΘδΗ ΎϨϫϭ
 νήϗνήϘϟ΍ϥ΃ΔψΣϼϣϊϣ -ΎϬϋϮϧϥΎϛΎϳ΃ΎϬϳΪϟϰΘϟ΍ΝΎΘϧϹ΍Ε΍ΪΣϭϚϠΘϤΗΖϟ΍ίΎϣϰϫϭ
 ϯήΧ΃ΔϠ΋ΎϋϪϴϠϋϞμΤΗϞΑΔϴόϤΠϠϟΩήϳϻΩϭΩήϤϟ΍νήϘϟ΍ϥ΃ΎϨϫφΣϻ -Ϊ΋΍ϮϓϼΑϦδΣ
                                  νήϘϠϟΔΟΎΣϰϓ

 Ϫϴτόϧ ϞΑ ΔϜϤδϟ΍ Ϫϴτόϧ ϻ΄Α» ήϴϬθϟ΍ ϰϨϴμϟ΍ ϞΜϤϟΎΑ ϼϤϋ ΝΎΘΤϤϟ΍ ΪϋΎδϧ ΍άϬΑϭ
 ϞΜϤϟ΍΍άϫΎϨϘΒρϭϪϳΪϳϊϨλϭϪΟΎΘϧ·ϦϣϪΗήγ΃ϭϮϫϞϛ΄ϳϭζϴόϳϭ «Ϊϴμϟ΍ϢϠόΘϴϟΓέΎϨδϟ΍
 ϰϓήΤϟ΍ΐϳέΪΘϟ΍ΰϛήϣΎϨϤϗ΃ΎϣΪϨϋΔϴόϤΠϟ΍ϰϓΎϬΑ ΎϨϤϗΔϔϠΘΨϣϯήΧ΃ϞΣ΍ήϣϰϓΎπϳ΃
 ϰγΎγϷ΍ ϢϬϤϴϠόΗ ϝΎϤϜΘγ΍ ΪόΑ ϰϣΎΘϴϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϢϴϠόΘϟ ϦϴϴϓήΤϟΎΑ ΎϨόΘγ΍ϭ ϚϟΎϣΰϟ΍ ϰϓ
 ΎϫϮϛήΘϳ ϥ΃ ϢϫΪϨϋ ΓΰϬΟ΃ ϭ΃ ΙΎΛ΃ ϭ΃ βΑϼϣ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ϥϭΪϳήϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϳέΩΎϘϟ΍ ΎϧϮϋΩϭ                                              PT
 ΓήϴϘϔϟ΍ ήγϷ΍ ΕΎϨΑ ΎϧάΧ΃ ΪϘϓ ΏΎΒθϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬΎϬϴϠϋ ΩϻϭϷ΍ ϢϠόϧϭ ΎϫάΧ΄ϧ ϦΤϧϭ
 ϦϫΎϨϤϠϋϭ ϝίΎϨϤϟ΍ Γέ΍Ω· Ε΍έΎϬϣϭ Ϊϋ΍Ϯϗ ϼόϓ ϦϫΎϨϤϠϋϭ ϝΰϨϤϟ΍ ϥέΪϳ ϒϴϛ ϦϫΎϨϤϠϋϭ
                                     EG       Y
 ΎϨϛϩάϫϢϠόΘϟ΍έϮϬηϰϓΕΎϨΒϟ΍ϭΏΎΒθϟ΍ϥ΃ôϾϔϤϟ΍ϭΔϧΎϣϷ΍ϭΔϓΎψϨϟ΍ϭΓέΎϬτϟ΍Ϊϋ΍Ϯϗ
 ϊϴΠθΗ ΔΑΎΜϤΑ ϥϮϜΘϟϭΔϴγΎϘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϰϠϋ ϢϬϨϴόΘϟ ΔϳήϬη ΐΗ΍ϭέ ϢϬϟ κμΨϧ


                                    R
                          ϢϠόΘϟ΍ϰϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭϞϤόϟ΍ϰϠϋϢϬϟ                             TA
 άϨϣ ΎϬϘϴΒτΗ Ύϧ΃ΪΑ έΎϜϓ΃ ϰϫϭ ϥϭΪϴμϳ ϒϴϛ ϢϫΎϨϤϠϋϭ ΓέΎϨδϟ΍ ήγϷ΍ ΎϨϴτϋ΃ ϦΤϧ ϥΫ·


                            S
 ϥϮϴϠϣ ˺˾ϰϠϋΪϳΰϳΎϤΑΕΎψϓΎΤϣ ̀ϰϓΓήγ΃ ˿˹˹˹ϦϣήΜϛϷϥϵ΍ΎϨΘϴτϐΗΖϠλϭϭΩϮϘϋ                    KO
                                      ΎϳήϬηϪϴϨΟ
        M           E
 ΔϠϴϤΟϡΎϳ΄ΑϰϧϭήϛάΗϢΘϧ΃ϝϮϘϳϢΛϖ΋ΎϗΪϟ΍ξόΑΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΩήθϳΎϨϫϭ
 «‫»ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻢ‬ϰϫ ϒγϸϟήμϣϰϓΎϧΪϨϋΔϴϘϴϘΤϟ΍ΔϠϜθϤϟ΍ϰϫΎϣϥϮϤϠόΗϞϫϦϜϟϭ


      BY
 Γ˯΍ήϘϟ΍ ΪϴΠϳ ϻϭ ϰϣ΃ ΎϬϔμϧ ήμϣ ϥ΄Α έϮϬθϤϟ΍ ϡϼϜϟ΍ Ϧϣ ϢϛϮϋΩ ϝϭϷ΍ ϡΎϘϤϟ΍ ϰϓ


     P
 ϢϟϭΐϫΫϯάϟ΍ΎϨϨϣίϰϔϓΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΎϴΟϮϟϮϨϜΗΓήϳΎδϣϊϴτΘδϳϻΎϬϤψόϣϥ΃ϭΔΑΎΘϜϟ΍ϭ eU
 ϦϣβϜόϟΎΑϞΑ˱΍ήΧ΄ΘϣϦϜϳϢϟϭΎϴϣ΃ϞϣΎϜϟΎΑΎϨόϤΘΠϣϥΎϛΔϠϴϤΠϟ΍ΕΎϳήϛάϟ΍ήϴϏϪϨϣϖΒΘϳR
 Ϫϋ΍Ϯϧ΄ΑϝϼΘΣϻ΍ϢϏέΓήΘϔϟ΍ϩάϫϰϓΎϨϧ΃ϑήόϳ΍ΪϴΟρϮϠϐϤϟ΍βϴϟϭ΢ϴΤμϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍΃ήϘ‫ﻳ‬
 ϰΘϟ΍ϭ ΓέΎπΣϭ ΔπϬϧ ΏΎΤλ΃ ΎϨϛ ϞόϔϟΎΑ ˱ ΍ΩϮΟϮϣ ˱Ύόϗ΍ϭ ϥΎϛ ϯάϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϪϟΎϜη΃ϭ
            ΔΜϳΪΤϟ΍ΔϳήμϤϟ΍ΔπϬϨϟ΍ϰϤδϣΖΤΗϥϵ΍αέ΍ΪϤϟ΍ΔΒϠτϟαέΪΗ

 ΔϴϠϘόϟ΍ϮϫΔϴόϤΠϟ΍ϝϼΧϦϣϪϣΪϗ΃ϭϪϴϘΘϧ΃ϥ΃ΖϟϭΎΣϯάϟ΍ϡΪϘΘϟ΍έϮΤϣϥ΄ΑΝήΨϧΎϨϫϭ
 ΖϟίΎϣ ϰϨϧ΃ ϻ· ϰϋϭήθϣ Ε΃ΪΑ ΎϣΪϨϋ ΎϬΘϬΟ΍ϭ ϰΘϟ΍ ΰϴΠόΘϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ Ϟϛ ϢϏέϭ ΔϳήμϤϟ΍
 ΊΒΨϳϦϣϮϫΪγΎϔϟ΍ΥΎϨϤϟ΍ςϘϓΔό΋΍έΕΎϴϠϘϋήμϣϰϓωέΎηϞϛϰϓϙΎϨϫϥ΃Ϊϛ΅΃
 ϯϮΘΤΗ ήμϣ ϰϓ ω΍ήΘΧϻ΍ Ε΍˯΍ήΑ ΔϨΠϟ ϥ΃ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ Ύϧ΃ ΢ΘϔΘϟ΍ Ϧϣ ΔϠϴϤΠϟ΍ έϮϫΰϟ΍ ϩάϫ
 ΔϠ΋ΎϫΔϴϋΎϨλΓέϮΛΖΛΪΣϷΎϬόΑέϖΒρϮϟϰΘϟ΍ΕΎϋ΍ήΘΧϻ΍ϦϣϞ΋ΎϫϢϛϰϠϋΎϬΟ΍έΩ΃ϰϓ
 ϢϬϨϣήϴΜϜϟ΍ΖϴϨΒΗΔΑΎθϟ΍ϝϮϘόϟ΍ϩάϫˬϊϤδϳϦϴϣϭ΃ήϘϳϦϴϣϭϦϴϤϟϝϮϘΗϦϜϟήμϣϰϓ
 ‫ﻰ‬ϨϜϟϭ ϢϬΗ΍έΎϜΘΑ΍ϭ ϢϬΗΎϋ΍ήΘΧ΍ϭ ϢϬΗ΍Ϯλ΃ ϞϴλϮΗ ωΎτΘδϤϟ΍ έΪϘΑ ΖϟϭΎΣϭ ΔϴόϤΠϟ΍ ϞΧ΍Ω
 ˯ϻΆϫ ΔδϓΎϨϣ ϥϮθΨϳ ήμϣ ϰϓ έΎΒϜϟ΍ ϥϷ Ύοήϟ΍ ϡΪϋϭ ξϓήϟΎΑ ΎϤ΋΍Ω ϞΑΎϗ΃ ΖϨϛ
                                           ΏΎΒθϟ΍

 ΓάΗΎγ΃ΪΣ΃ϥ·ϝΎϘϓϼΜϣΎϨϟΏήπϳϥ΃ΐΣ΃ΎϨΤϣϼϣϰϠϋΐΠόΘϟ΍ΕΎϣϼϋΪϫΎηΎϣΪϨϋ
 ϡ΍ΪΨΘγ΍ϮϫϭΝϼϴδϟ΍ωϭήθϣϰϟ·ϰϤϠόϟ΍ϪΜΤΑϰϓϞλϮΗήμϣϰϓΏΎΒθϟ΍ΔόϣΎΠϟ΍
 ΪϨϋ ΪΟϭ ΓΩΎόϟΎϛϭ ϰϧ΍ϮϴΣ ϒϠόϛ ΎϬόϴϨμΗ ΓΩΎϋϹ -ΐμϘϟ΍ ϊϳίΎϋί -Δϴϋ΍έΰϟ΍ ΕΎϔϠΨϤϟ΍
 ΓήϜϔϟΎΑ ΕήϬΒϧ΍ ΓήϜϔϟ΍ ϰϠϋ νήϋϭ ϰϨϠΑΎϗ ΎϣΪϨϋ ϪϨϜϟϭ ϞϫΎΠΘϟ΍ϭ ΖϤμϟ΍ ˯΍Ω ΔϣϮϜΤϟ΍

                    83
 ϥϮϜΗ ϰΘΣ ϰϤϠϋϭ ϰΜΤΑ ϞϜθΑ ΎϬΘγ΍έΪΑ ϡϮϗ΃ ϰΘΣ έΎϬΒϧϻ΍ ϚϟΫ ϪϴϠϋ ΖϴϔΧ΃ ϰϨϜϟϭ
 ϰϨΠΘγΔϠ΋ΎϫΔγ΍έΩΎϬϧ΃ ΕΪϛ΄Ηϥ΃ΪόΑϭ΢ϴΤλαΎγ΃ϰϠϋϪϟϰόϴΠθΗϭϪϴϠϋϰΘΑΎΟ·
 ϰΗΎϣΩΎμϤϟ» Ύπϳ΃ ΕΪϛ΄Η ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ΔΤϟΎλ Ω΍Ϯϣ ϰϟ· ΕΎϔϠΨϣ ϝϮΤΘγϭ Ε΍ϭήΜϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ
 ΍άϫ Ϫϴϟ· ΐϫΫ ϝϭΆδϣ ϯ΃ ϥ΃ «ΔϴϤϠόϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΓΩΎδϟ΍ ϊϣ ΔϘΑΎδϟ΍
 έ΍ήϤϟ ϯήΧ΃ Γήϣ ϰδϔϧ νήϋ΃ Ϣϟ ϞόϔϟΎΑϭ αΎγϷ΍ Ϧϣ Ϫϴϟ· ϊϤΘδϳ Ϣϟ ΏΎθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍
 ΖϧΎϛϭ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ωϭήθϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϰϓ Ε΃ΪΑϭ ΓήΠΤΘϤϟ΍ ΔϴΒΘϜϤϟ΍ ϝϮϘόϟ΍ ϚϠΗ ϊϣ ΔΑήΠΘϟ΍
                                  ϊϴϤΠϠϟôϾϔϣΞ΋ΎΘϨϟ΍

 ΍ϮϧΎϛϰΘϟ΍ΕΎϔϠΨϤϟ΍ϥ΃΍ϮϔθΘϛ΍Ϧϳάϟ΍ϦϴΣϼϔϟ΍ϝϮϘϋΪϨϋΓέϮΛωϭήθϤϟ΍΍άϫΙΪΣ΃ΪϘϓ
 ϯάϟ΍ϝϮμΤϤϟ΍ϦϣήΜϛ΃˱ΎΣΎΑέ΃ϖϘΤΗΓϭήΛΖΤΒλ΃ϝ΍ϮϣϷ΍ΎϬϨϣκϠΨΘϟ΍ϞΟ΃ϦϣϥϮόϓΪϳ
 ϥϮϣϮϘϳϻ΍ϮΤΒλ΃ϭΎϳΩΎϣϢϫΪϬΠΗϰΘϟ΍Δϴϋ΍έΰϟ΍ΕΎϨϴμΤΘϟ΍ϦϣϪϓϼΧϭΩΎϤγϰϟ·ΝΎ‫ﻳﺤﺘ‬
 Ϊ΋Ύϋ ϦϜϳ Ϣϟϭ ΎϬ΋΍έϭ Ϧϣ ϥϮΤΑήϳ ΍ϮΤΒλ΃ϭ ϊϳίΎϋΰϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϔϠΨϤϟ΍ ϚϠΗ ϕήΤΑ
 έΎϜΘΑ΍ϰϠϋΕΪϋΎγΚϴΣΔϳήθΒϠϟϥΎϛϞΑςϘϓϦϴΣϼϔϠϟϰϤϠόϟ΍ϰΜΤΒϟ΍ωϭήθϤϟ΍΍άϫ
 ΎϤϛΕΎϔϠΨϤϟ΍ϩάϫϕήΣϦϣΎϬϤψόϣϥϮϜΘϳϰΘϟ΍˯΍ΩϮδϟ΍ΔΑΎΤδϟ΍ϰϠϋ˯ΎπϘϟ΍ΏϮϠγ΃
 ήϳϭΪΗΓΩΎϋ·ϰϓκμΨΘΗϞΒϗϦϣΓΩϮΟϮϣϦϜΗϢϟΓΪϳΪΟϊϧΎμϣΩϮΟϭωϭήθϤϟ΍΍άϫήϓϭ
 ϦϣΔΒδϧϰϠϋ˯ΎπϘϟ΍ϭΎΌϴθϓ˱ΎΌϴηΓέϮτΘϤϟ΍Εϻϵ΍ω΍ήΘΧ΍ϢΗϪϴϠϋ˯ΎϨΑϭΕΎϔϠΨϤϟ΍ϩάϫ
 ΔϳήθΒϟ΍ ΎϬϨϣ ϰϧΎόΗ ΓΪϳΪϋ ΕϼϜθϣ ϞΤϳ ϥ΃ ϰϤϠϋ ΚΤΒϟ ϦϜϤϳ ϒϴϛ ΍ϭήψϧΎϓ ΔϟΎτΒϟ΍                                             PT
 ϥ΃ ΖΑήΟϭ ΎϧΪϴϠϘΘϟ ΎϬΗΩΎόϛ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΖϘΑΎδΗ ωϭήθϤϟ΍ ΡΎΠϨϟ ΔΠϴΘϧϭ ϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ϰϓ
        ΎϬϴϓϢϬΘϘΛϡΪόϟΎϬϨϋϦϴϋέ΍ΰϤϟ΍ΩΎόΘΑΎΑΖΌΟϮϓΎϬϨϜϟωϭήθϤϟ΍ϚϟΫβγΆΗ
                                    EG       Y
 ϦϴμμΨΘϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴϳήμϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΪΣ΃ Ύπϳ΃ ϝΎϘϓ ήΧ΁ ˱ ϼΜϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ήϛΫϭ


                                   R
 «Ϧϴμϟ΍» ϢϠόϟ΍ έΪϘΗ ϰΘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϰϓ ϢϠόϟ΍ ΍άϫ ϰϘϠΗ ϯάϟ΍ϭ ϙΎϤγϷ΍ ΔϴΑήΗ ϰϓ                             TA
 ΖόϤΘγ΍ϭ ϪΘϠΑΎϘϓ ΎϘϠϐϣ ϩΪΠϳϭ ϻ· Ϫϴϟ· ΄ΠϠϳ ΏΎΑ ϯ΃ ϦϴϜδϤϟ΍ ΏΎθϟ΍ ΪΠϳ Ϣϟ ΩΎΘόϤϟΎϛϭ
 ΎϬϟΖόϗϮΗΎϤϛϭΔϴόϤΠϟ΍˯Ύπϋ΃ϰϗΎΑϰϠϋΓήϜϔϟ΍νήόϴϟΔλήϔϟ΍ϪϟΖΤΗ΃ϭΰϴϛήΘΑϪϴϟ·


                            S
 ΎϬ΋ΎϨΑ΃ Ϧϣ ΔϴόϤΠϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ ϦϴϤΘϨϤϟ΍ ϊϣ ϖϔΗΎϓ ϊϴϤΠϟ΍ Ϧϣ ΐϴΣήΘϟ΍ϭ ϝϮΒϘϟ΍ Ζϗϻ                   KO
 Δϋ΍έΰΑ ΍ϮϣϮϘϳ ϥ΃ϭ Ϫϋ΍έΰϠϟ ΕΎΣ΍Ϯϟ΍ ϖρΎϨϣ ϰϓ έΎΑ΁ ήϔΤϟ ϦδΤϟ΍ νήϘϟ΍ Ϧϣ ϦϴόϔΘϨϤϟ΍


                  E
 Ϧϣ ϦϴϳϼϤϟ΍ ήόθϳ ωϭήθϣ Ϯϫϭ έΎΑϵ΍ Ϧϣ ΔΑήδΘϤϟ΍ Γήϴϐμϟ΍ Ε΍ήϴΤΒϟ΍ ϰϓ ϙΎϤγϷ΍        M
 ϡϮϳϰΗ΄ϳΎϤϠϛϰο΍έϷ΍ϚϠΗΏΎΤλ΃΍ϮϧΎϛϭΪϤΤϣΔϣ΃ϰϓϕΎΑήϴΨϟ΍ϥ΃ϢϟΎόϟ΍ϰϓήθΒϟ΍
      BY
                        ΔϳΰϣέέΎόγ΄ΑϪόϴΒΑϥϮϣϮϘϳϚϤδϟ΍ϊϴϤΠΗ
     P
 ϥ΃ΖϋΎτΘγ΍ΔτϴδΒϟ΍ΔϴϤϠόϟ΍ΙΎΤΑϷ΍ϚϠΗϥ΃ΪΠϧΎϨϫϭΓήϴϘϔϟ΍ήγϸϟϞΑΎϘϣϼΑΎϧΎϴΣ΃ϭ eU
 ΎϬΘϨΒΗ ΍Ϋ· ϢϜϟΎΑ ΎϤϓ Δϳΰϣήϟ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϚϠΗϭ ςϴδΒϟ΍ ΩϮϬΠϤϟ΍ ϚϟάΑ ΔϠ΋Ύρ Ε΍ϭήΛ ϰϨΠΗR
 ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ϭ ΔϴϜϤδϟ΍ ΓϭήΜϟ΍ έΎϫΩί΍ ϥϷ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎϋϭήθϤϟ΍ ΔϠϣΎόϣ ΎϬΘϠϣΎϋϭ ΔϟϭΪϟ΍
                   ϰϟϭϷ΍ΔΟέΪϟ΍ϦϣϰϣϮϗϦϣ΃ϊϳέΎθϣ˯΍ΩϮδϟ΍ΔΑΎΤδϟ΍

 ϖϳήϓϭ ΔϳήϴΨϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ Ϧϋ ΖϤϠϜΗ ΎϤϬϣ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ήϴΛϷ΍ ΎϨϤϟΎϋ ϝϮϘϳ
 ‫˹˹˹˻ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ϡΎϋϰϓϦϜϟϭ΍ΪΑ΃ϰϔΘϛ΃ϦϠϓΎϬ΋ΎϨΑϰϓϰϨϘϓ΍έϯάϟ΍ϞϤόϟ΍
 αΎϨϟ΍˯ϻΆϫϡΎΘϳ΃ΕΎϴΘϓΔΌθϨΗϭΔϴΑήΗϰϠϋΎϬΣΎΑέ΃ϦϣϥϮϘϔϨϳϢϋΎτϣΏΎΤλ΃ιΎΨη΃
 ΎϤϛϞϳϮϤΘϟ΍ϭϞϳϮϤΘϟ΍ΔϠϜθϣϢϬϠΑΎϘΗςϘϓϊ΋΍έϡΎγϑΪϫϰϟ·ϥϮϓΪϬϳΎϨϠΜϣϢϬΗΪΟϭ
 βϴϟϭϞϤόϟΎΑϥϮϜϳ -ΔϘΑΎδϟ΍ΔϘϠΤϟ΍ϰϓΕήϛΫϯάϟ΍ -ΐϴτϟ΍ϞΟήϟ΍ΓέϮτγ΃ ‫ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ‬
 ΖϗϮϟ΍ϚϟΫϰϓϡϮϳϞϛϢϬϨϣΔϨΧΎδϟ΍ΕΎΒΟϮϟ΍˯΍ήηϰϠϋΖϘϔΗΎϓςϘϓϯΩΎϤϟ΍ϢϋΪϟΎΑ
 ϼΜϣˬ΍ήϘϓήΜϛϷ΍ήγϷ΍ϡΎόρ·ϦϋΓέΎΒϋϮϫϭϦϴϛΎδϤϟ΍ϡΎόρ·ωϭήθϣϰΒΘϜϣϰϠϋϥΎϛ
 ήΠΤΑϦϳέϮϔμϋΖΑήοϭΎόϣϦϴϋϭήθϤϟ΍ΖΠϣΩ΍άϜϫϭϦϴΑϮϜϨϤϟ΍ήγ΃ˬϰϣΎΘϴϟ΍ήγ΃
 ϡΎόρ· ϰϠϋ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎο· ϡΎΘϳϷ΍ ΕΎϴΘϔϟ΍ ΔϴΑήΗ έ΍ήϤΘγ΍ ϰϠϋ ΪϋΎδϨϓ ΪΣ΍ϭ
                                      ϦϴΟΎΘΤϤϟ΍

 ν΍ήϣ΃ϭ ΕΎϓϵ ϪΒμΧ Ύοέ΃ ϥϮϜΗ ϰΘϟ΍ϭ ϩέϮϬϘϤϟ΍ ΔϣϭΪόϤϟ΍ ΔΌϔϟ΍ Ϧϣ ΖϨϛ ΍Ϋ· Ϛϧ΃ ϞϴΨΗ
 ΔϴϨϳΩ ΔΌθϨΗϭ ˱ΎϤϴϠόΗ ΕΪΟϭϭ ΓέΎϋΪϟ΍ ϭ΃ ΔΠτϠΒϟ΍ ϭ΃ ΏΎϫέϹ΍ ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγ Ϧϣΰϟ΍ ΍άϫ
 ΪόΘΒΘγϚϧ΃ΪϛΆϤϟΎϓϙΪϋΎδϳϭ΃ΔϓήΣϚϤϠόϳϦϣΕΪΟϭϭ ˱ΎϣΎόρΕΪΟϭϭΔϴϨϬϣϭΔϴϤϠϋϭ
                           ΍άϜϫϭϑήτΘϟ΍ϭ΃ϑ΍ήΤϧϻ΍ΏΎΒγ΃Ϧϋ

                    84
 ΔϧϭΎόϣϭ ΓΪϋΎδϣ ϊϴτΘγ΃ ϒϴϛ ΔϴϠϤϋ ϯήϴϜϔΗϭ ϰϨϫΫ ϰϟ· ΖϤϧ ΔψΤϠϟ΍ ϚϠΗ άϨϣϭ
 ϊϣ ϥϮΤϟΎμΘϴδϓ ϢϬϟ ΪΘϤΗ ϯΩΎϳϷ΍ ΍ϭΪΟϭ ΍Ϋ· ϢϬϨϜϟϭ ϥϮΒϧάϣ ϞόϔϟΎΑ ϢϬϓ ϦϴΟΎδϤϟ΍
 ϢϬϨϣϰϤψόϟ΍ΔϴΒϟΎϐϟ΍ϥ΃Ϧϣ΅΃Ύϧ΄ϓϢϬΗΎόϤΘΠϤϟϦϴόϓΎϧϦϴΤϟΎλϰϟ·ϥϮϟϮΤΘϳϭϢϬδϔϧ΃
 ϢΘϳ ˯΍ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ ωίϮΗ ΖϧΎϛ ϰΘϟ΍ ϡΎότϟ΍ κμΣ ξόΑ ϥ΃ ϝΪόϟ΍ Ϧϣϭ ϥϮϴδϔϧ ϰοήϣ
 Δϣίϼϟ΍Ε΍ϮτΨϟ΍ΫΎΨΗ΍ϰϓΕ΃ΪΑϞόϔϟΎΑϭϦϴΟΎδϤϠϟϥϮΠδϟ΍ωΎτϗϰϟ·ΎϬϨϣ˯ΰΟϝΎγέ·
 ϥϮϠμΤϳϦϴΟΎδϤϟ΍ϭΓήϴΒϛΔϴϧ΍ΰϴϣΎϬϟϥϮΠδϟ΍ϥ΃ϦϣΕΪϛ΄ΗϰϨϜϟϭΓήϜϔϟ΍ϚϠΗϖϴΒτΘϟ
                                    ϞϣΎϛ˯΍άϏϰϠϋ

 Ϧϣ˱΍˯ΰΟϥϭΪϳήϳΔρήηϢδϗϦϣήΜϛ΃ϰΑϞμΗ΍ϥ΃ΪόΑήΜϛ΃ΔϳΪΠΑωϮοϮϤϟ΍ϰϓΕήϜϔϓ
 ϭ΃ΔΒϴθΨΘϟ΍ϰϓϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ϥ΄ΑΪϴϔΗΕΎϣϮϠόϣ ϰϟ·ΖϠλϭϰϨϧ΃ΎλϮμΧϡΎότϟ΍κμΣ
                         ˷
 ϰϣ΍ΪϘϟ΍ϦϴϧΎΠδϟ΍ϦϣΐϟΎϐϟ΍ϰϓϥϮϜΗϰΘϟ΍ϭΔΒγΎϨϤϟ΍ΔϔϳήθΘϠϟϢϬοήόΗΪόΑϡΎδϗϷ΍
 ϰϠϋ ϥϮϠμΤϳ ϻϭ ΓήϴΜϛ ˯ΎϣΩ ϥϭΪϘϔϳ ήϛΎδόϟ΍ϭ Δρήθϟ΍ ˯ΎϨϣ΃ ήϣ΍ϭϷ ϢϬΘοέΎόϣ ˯ΎϨΛ΃ ϭ΃
 ϞϔϜΘϳ Ϧϣ ΕΪϘϓ ΎϬϧ΄Α ϰϔΘϜΗϭ ΔϣΪόϣϭ ΓήϴϘϓ ϥϮϜΗ Ϣϫήγ΃ Ϣψόϣ ϥ΃ϭ ϡΎόρ ΕΎΒΟϭ
 ΎϨϫϭϢϬϤότϳϦϣϰϟ·ϥϮΟΎΘΤϳϢϫϭϪϣΎόρ·ϥϮόϴτΘδϳϻϭΔΒϴθΨΘϟ΍ϞΧ΍ΩϢϬϔϳέΎμϤΑ
 ϡΎδϗ΃ ξόΑ ϰϟ· κμΤϟ΍ ϩάϫ ΐϠϏ΃ ΖϬΟϮϓ ˯ϻΆϫ ΎϬΑ ΪϋΎγ΃ ΔϘϳήρ ΕΪΟϭ ΍ήϴΧ΃
 ΍άϫ ϰϠϋ ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ ϖϓ΍ϭ ϥ΃ ΪόΑ ϥϮϴγΎϴδϟ΍ ϥϮϠϘΘόϤϟ΍ ΚϴΣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ϭ Δρήθϟ΍
 Ϣϫήγ΃ϢϋΩϭϦϴρΎτΒϟΎΑϦϴΟΎδϤϟ΍˯΍ήϘϓϢϴϋΪΗϚϟΫΪόΑΐΣΎλϯάϟ΍ϯήϴΨϟ΍ωϭήθϤϟ΍                                            PT
 Δμϗ ςϘϓ ϰϫ ΔϳέϮτγ΃ ΔϤΤϠϣ βϴϟ ΔϴόϤΠϟ΍ ωϮοϮϣ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓϭΎϳϮϨόϣϭ ΎϳΩΎϣ
                      ΔϴϠϤϋΔϘϳήτΑϦϴΟΎΘΤϤϟ΍ϰϟ·ϥϮόϟ΍ΪϳϢϳΪϘΗ
                                    EG       Y
 ‫- ﻳﻌﺞ ﺑﻤﻦ‬ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϥ΍Ϊϴϣ -ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ΓήϫΎυ ΎϧΪϨϋ ϡΎϗέϷ΍ Δϴ΋ΎϋΪϟ΍ Ϧϋ ΍ΪϴόΑϭ


                                   R
 ΩϮϤΤϣΔϴόϤΟΖϧΎϛϪϘϴϓϮΗϭ୯ΪϤΤΑϮϬϓϩ˯ΎϨΑΎϨότΘγ΍΍Ϋ·ϯάϟ΍Ρήμϟ΍ϰϟ·ϥϭ΄ΠϠϳ                            TA
 ΔϴΒόθϟ΍ΖϘϘΣϭήϴϘϓϞϛϰϟ· -ϥϵ΍ΎϨΗέ΍Ω·ΖΤΗΖδϴϟΎϬϧ΃ϢϏέΖϟ΍ίΎϣϭ -ϞμΗΔϳήϴΨϟ΍
 ϦϜϟϭ ˯΍ήϘϔϟ΍ ΕΎϧΎϳΩ ϦϴΑ ϕήϔΗ Ϣϟϭ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΖϓΪϬΘγ΍ ΎϬϧϷ ΎϬΟέΎΧϭ ήμϣ ˯ΎΟέ΃ ϞΧ΍Ω


                           S         ˱΍ήθΑ΍ϮϧΎϛϊϴϤΠϟ΍
                  E KO
       M
     P BY
R eU
                    85
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
         ˱ ϳΣλϥΎϛ «ϯΩΎΣϟ·» ..(˺̂ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
          Ύ


 Ϣϟϭ έΎϬϘϟ΍ ΪΣϷ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ Ϫϧ΃ϭ ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ୯ ΩϮΟϭ ϰϓ ΖϜϜη Ύϣ ϯήϤϋ Ύϧ΃ ■
 ΍άϫ ϥ΃ϭ ΎϨϟϮΣ Ϧϣ ήϴΒϜϟ΍ ϥϮϜϟ΍ ΍άϫ ήϳΪΗ ΎϬϧ΃ϭ ΔϴϬϟϹ΍ ΓέΪϘϟ΍ ϰϓ ˱ΎϘϠτϣ Ϛθϟ΍ ϰϨΒΘϨϳ
 ΖΒΜϳϭ΢μϔϳϮϬϓϢψϋϷ΍ϖϟΎΨϟ΍ΩϮΟϭϰϠϋϞϴϟΩϭϥΎϫήΑήϴΧϮϫήϴΒϜϟ΍ϪϋΎδΗΎΑϥϮϜϟ΍
                       ୯ϝϮγέΪϤΤϣ୯ϻ·Ϫϟ·ϻϒΘϬϳϞΑϦϫήΒϳϭ

 ϪϠϜηϭΩϮϠΨϟ΍ωϮϧϭέΎϨϟ΍ϭΔϨΠϟ΍ϭέΎϴΘΧϻ΍ϭήΒΠϟ΍ϭέΪϘϟ΍ϭ˯ΎπϘϟ΍Δϟ΄δϣϰϓϥΎϛϚθϟ΍ ■
 ήϔϜϟ΍ ήΒΘόϳ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϰϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ΩήΠϣ ϥ΃ ϥϭήΒΘόϳ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ϥΎϛϭ ϩήϬψϣϭ
 ΪόΑ ΎϤϴϓ ϰϟ ϝΎϗ ϯϭΎϨθϟ΍ ϞϣΎϛ ϥ΃ ϰϓ ΐΒδϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ˱΍ήϓΎϛ Ϧϛ΃ Ϣϟ Ύϧ΃ϭ ϪϨϴόΑ
 ϰϫϭ ϖϨθϠϟ ΍Ϯοήόϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϙϮϜθϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϰϓ ϥϮϘϤόΘϳϭ ϥϭήϜϔϳ ΍ϮϧΎϛ ΎϤϳΪϗ»
           »ΩϮϠΨϟ΍ϭΚόΒϟ΍ϭέΎϨϟ΍ϭΔϨΠϟ΍ϭέΪϘϟ΍ϭ˯ΎπϘϟ΍ϭέΎϴΘΧϻ΍ϭήΒΠϟ΍ΎϳΎπϗ
                                               PT
                                           ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                                      EG
 Ϟϛ ΍Ϯϫήϛϭ ΓΪθΑ ΎϫϮΑέΎΣϭ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ΎϬϤΟΎϫΎϣ ˱΍ήϴΜϛ ΔϤϠϛ ΩΎΤϟϹ΍
 ϒμϧϰϓΔϴΣϭήϟ΍Ϫϣ΃ϭϯήΒϜϟ΍ϪΘϨΑ΍ΩϮϤΤϣϰϔτμϣϞϣ΃ϪΗΎϴΣ˯ΎϨΛ΃ϪϴϠϋΎϬϘϠρ΃Ϧϣ       Y
                                     R
 ΃ήϘΗϪΗΎϴΣϰϓΔϠϴμϔΗϞϜΑϢΘϬΗˬΎϬϴΑϷϪΑα΄ΑϻϦϣίάϨϣΎϫήϤϋΖΒϫϭήϴΧϷ΍ϩήϤϋ                              TA
 ϪΗήθϧ ϡϼϛ Ϧϋ ϢϠϜΘΗ ϰϫϭ ΎϬΗϮλ ϦϘΘΣ΍ Γήϣ Ε΍Ϋ ˬΓΪθΑ ϪϴϠϋ έΎϐΗ ϪϨϋ ΃ήϘΗϭ Ϫϟ


                             S
 Ϊϗ ΔϠΒϨϗ ΎϬϠΧ΍ΪΑ ϞϤΤΗ ϢΠϟ΍ ΎϬΑΩ΃ϭ ΎϬ΋ϭΪϫϭ Ϟϣ΃ Δϗέ ϢϏέ ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋ βΗϮϟ ΔΒΗΎϜϟ΍                    KO
 ˬϪϨϋΊρΎΧΚϳΪΤΑϢϠϜΘϳϭ΃ΎϬϴΑ΃Ϧϋ˯ϰθΑβϤϬϳϥ΃ϰϓήϜϔϳϦϣϞϛϪΟϭϰϓήΠϔϨΗ
                       .»‫»ﻣﻠﺤﺪ‬Δϔμϟ΍ϩάϫϪϴϠϋϖϠτϳϦϣ˱ΎλϮμΧ        M           E
 ΪϨϋϪϠΠΧϭϝΎόϔϧϻ΍ΪϨϋϪΗΎΒΛϭκϟΎΨϟ΍Ϫ΋ϭΪϫϭΔϴϟϮΟήϟ΍ΔΒϴτϟ΍ϪΤϣϼϤΑϢϫΩ΁ϪϠΠϧΎϣ΃      BY
 άΧ΃ ΎϤΑέ ϪϴΑ΃ ξΒϨΑ ϊΒθΘϤϟ΍ Ϯϫϭ ˯Ϯγ ϯ΄Α ϩϮΑ΃ ήϛ˵Ϋ ΍Ϋ· ˱΍ήϴΜϛ ϪϬΟϭ ϦϘΘΤϳ ˯΍ήρϹ΍
 ΔϴϠϘόϟ΍ϭϰοΎϳήϟ΍ϢδΠϟ΍ϞΜϣΔυϮΤϠϤϟ΍˯ΎϴηϷ΍ϦϣήϴΜϛϰϓϪϨϋϒϠΘΨϳϪϨϜϟϪϨϣ˯Ύϴη΃


     P
 .»‫»ﻣﻠﺤﺪ‬ΔόϴϨθϟ΍Δϔμϟ΍ϚϠΘΑϪϴΑϷϒλϭϯ΃ϒϨόΑϭξϓήϳϪϧ΃ΪΠϧϚϟΫϊϣΔϳέΎΠΘϟ΍


 eU
 ϡΎϳϷ΍ ΪΣ΃ ϰϓ ϥΎϛ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϝΰϬϟ΍ ϭ΃ ϝΪΠϟ΍ ϞϤΘΤΗ ϻ ΔΤϳήλ ΎϨϫ Ύϫήϛάϧ


R
 Ϟϣ΃ωΎΗήΗϭ΃˱ΎϜηϥΎϛϝΎϗϭϢϫΩ΃ξϓέϮϟϭϰΘΣ˱΍ΪΤϠϣϪΑΎΒηϰϓϥΎϛϢόϧ˱΍ΪΤϠϣ
                                ϑ΍ήηϷ΍ΪΣ΃ΪΤϠϳϒϴϛϝϮϘΗϭ

 ΔμϘϟ΍ ϚϠΗ ϰϓ ϪδϔϨΑ ϢϜΤϳ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ωΪϨϟϭ Δϔϗϭ ΎϨϣ ΝΎΘΤϳ ήϣϷ΍ ΎϨϫϭ
 ϰϟ· Ϛθϟ΍ Ϧϣ ΔϳήϜϔϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϞϜΑ Εέήϣ Ύϧ΃» ϰΗϮμϟ΍ ϪϠϴΠδΗ ϰϓ ΪϛΆϳ ϩΪΠϨγϭ
   ˮΞϋΰϳΎϣϡϼϜϟ΍΍άϫϰϓϞϫ ..«ΪϴΣϮΘϟ΍ΔϤϠϛϡΩΎΧΖΤΒλ΃ϥ΃ϰϟ·ΩΎΤϟϹ΍ϦϣˬϦϴϘϴϟ΍

 ˬϦϳΪϟ΍Ϊοϭˬ୯ΪοκΨηϮϫΪΤϠϤϟ΍αΎϨϟ΍ϞϛήψϧΔϬΟϭϦϤϓΞϋΰϳΎϣϙΎϨϫ ˱ΎόΒρ
 Ϧϋ ϥϮϓήόϳ ϻϭ ϦϳΪϟΎΑ ϦϴϤΘϬϣ ήϴϏ ϢϬδϔϧ΃ αΎϨϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥΎϛ Ϯϟ ϰΘΣ αΎϨϟ΍ ϪϫήϜϳϭ
 ϰϓΐϴΒτϛϪϠϤϋϥΎΑ·ΩϮϤΤϣϰϔτμϣήϴΒϜϟ΍ΎϨϤϟΎϋϥ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϦϜϟϭˬ˱ΎΌϴηϪΑϡ΍ΰΘϟϻ΍
 Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϩάϫ ϦϜΗ Ϣϟ« ϝϮϘϴϓ ϪϠϘϋ ˯ΎΟέ΃ ϰϓ ήϤΘΨΗ Ε΃ΪΑ Ϊϗ ΓήϜϔϟ΍ ΖϧΎϛ ϪΗΎϴΣ ϝϭ΃
 ϰϟΊρΎΨϟ΍ϪψϋϭΐΒγϯάϟ΍ϝΎΟΪϟ΍Φϴθϟ΍ϭΰϋϯΪϴγΏΎΘϛάϨϣΔϟϮϔτϟ΍άϨϣΔϳ΍ΪΒϟΎϓ
 ϚϟΩήγ΃ΔρΎδΒΑϭήϴϜϔΘϟ΍ϰϓήΧ΁ϖϳήρϰϟ·ϰϠϘϋϪΠΘϳϥ΃ϰϟ·ϭϪϨϣ ˱ΎϴμΨη ˱΍έϮϔϧ
 έΎϜϓϷ΍ϞϛΎϧΪϟϮϣάϨϣϞΒϘΘδϧ΍ΫΎϤϟϮϫϭϞϔρΎϧ΃ϭϯέΎϜϓ΃ΓέϮλϰϓϚθϟ΍ΔϠΣήϣΔϳ΍ΪΑ
 Ϣϫ Ϟϫ ˮέΎΒϜϟ΍ Ϧϣ ΎϨϟ ϢϠόϳϭ αέΪϳ Ύϣ ϞϜΑ ϊϨϘϧ ΍ΫΎϤϟ ˮΎϬΑ ϰοήϧ ϥ΃ ΐΠϳ ΕΎϤϠδϤϛ
 ϰΘϠΣήϣβϔϧϰϓΪΣ΃ϯϷΓΩΎϋΙΪΤΗϰΘϟ΍Ϛθϟ΍Δϳ΍ΪΑϰϫϩάϫˮϦϴϘϳϢϬϣϼϛϭ˯ΎϤϠϋ
                                           .»ϰϓήυϭ

                     86
 ˬϝΪΠϟ΍ ΎϬϟϮΣ έΎΛ ϰΘϟ΍ ΔϟΎΤϠϟ Ρήη ήϴΧ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϡϼϛ ϰϓ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍
 ϢΛ ϥ΁ήϘϠϟ ϯήμόϟ΍ ήϴδϔΘϠϟ Δϳ΍ΪΑ Ϧϣ ΪόΑ ΎϤϴϓ ΎϬΑ ήϤϳ Δϣί΃ Ϟϛ ϰϓ ϪϘΣϼΗ ΖϠυϭ
 βϴϟϭ ˬͿ ΎηΎΣ ˬϙήθϟ΍ ϪΑ ΩϮμϘϤϟ΍ βϴϟ ΎϨϫ έϮΘϛΪϟ΍ ϩΪμϘϳ ϯάϟ΍ ΩΎΤϟϹ΍ ΔϋΎϔθϟ΍
 ϥϮϴϠΠϴϬϟ΍ ϭ΃ ϥϮϴϟΪΠϟ΍ϭ ϥϮϳΩΎϤϟ΍ ϪΑ ϖϠόΘϳ ϯάϟ΍ ΩΎΤϟϹ΍ Ϫϧ΃ ϭ΃ ͿΎΑ ήϔϜϟ΍ ΩϮμϘϤϟ΍
 Ϫϧ΃ϭϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγ୯ΩϮΟϭϰϓΖϜϜηΎϣϯήϤϋΎϧ΃ΎϧήΒΧ΃ΎϤϛϮϫϩΪμϘϳΎϣϦϜϟϭ
 ϥϮϜϟ΍ ΍άϫ ήϳΪΗ ΎϬϧ΃ϭ ΔϴϬϟϹ΍ ΓέΪϘϟ΍ ϰϓ ˱ΎϘϠτϣ Ϛθϟ΍ ϰϨΒΘϨϳ Ϣϟϭ έΎϬϘϟ΍ ΪΣϷ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍
 ϖϟΎΨϟ΍ΩϮΟϭϰϠϋϞϴϟΩϭϥΎϫήΑήϴΧϮϫήϴΒϜϟ΍ϪϋΎδΗΎΑϥϮϜϟ΍΍άϫϥ΃ϭΎϨϟϮΣϦϣήϴΒϜϟ΍
         ୯ϝϮγέΪϤΤϣ୯ϻ·Ϫϟ·ϻϒΘϬϳϞΑϦϫήΒϳϭΖΒΜϳϭ΢μϔϳϮϬϓϢψϋϷ΍

 ϪϠϜηϭ ΩϮϠΨϟ΍ ωϮϧϭ έΎϨϟ΍ϭ ΔϨΠϟ΍ϭ έΎϴΘΧϻ΍ϭ ήΒΠϟ΍ϭ έΪϘϟ΍ϭ ˯ΎπϘϟ΍ Δϟ΄δϣ ϰϓ ϥΎϛ Ϛθϟ΍
 ήϔϜϟ΍ ήΒΘόϳ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϰϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ΩήΠϣ ϥ΃ ϥϭήΒΘόϳ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ϥΎϛϭ ϩήϬψϣϭ
 ΪόΑ ΎϤϴϓ ϰϟ ϝΎϗ ϯϭΎϨθϟ΍ ϞϣΎϛ ϥ΃ ϰϓ ΐΒδϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ˱΍ήϓΎϛ Ϧϛ΃ Ϣϟ Ύϧ΃ϭ ϪϨϴόΑ
 ϰϫϭ ϖϨθϠϟ ΍Ϯοήόϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϙϮϜθϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϰϓ ϥϮϘϤόΘϳϭ ϥϭήϜϔϳ ΍ϮϧΎϛ ΎϤϳΪϗ»
 ϩάϫ Ϟϛ ϦϜϟϭ ..«ΩϮϠΨϟ΍ϭ ΚόΒϟ΍ϭ έΎϨϟ΍ϭ ΔϨΠϟ΍ϭ έΪϘϟ΍ϭ ˯ΎπϘϟ΍ϭ έΎϴΘΧϻ΍ϭ ήΒΠϟ΍ ΎϳΎπϗ
 ήϴϜϔΘϟ΍ ΔϟΎρ· ϊϣ ˬϦϳήϴΒϛ ήϴϜϔΗϭ ΚΤΑ ΪόΑ ˱ΎϣΎϤΗ ϯήϴϜϔΗ ΎϬϴϓ ήϴϐΗ ΎϳΎπϘϟ΍ϭ Ϟ΋ΎδϤϟ΍
 ϑάΤΗϥ΃ϊϴτΘδΗϻΐϴΠϋΏΎΘϛϥ΁ήϘϟ΍ϥ΃ΖδδΣ΃ϭϥ΁ήϘϟ΍ΕΎϳ΁ϰϓϖϤόΘϟ΍ϭήΑΪΘϟ΍ϭ
 ϥΎϣίϞϛϰϓϦϴόϤΟ΃ήθΒϠϟέϮΘγΩϩΪΣϭΞϴδϧϊϧΎϣϊϣΎΟϥ΁ήϘϟ΍Ϫϴϟ·˱ΎϓήΣϒϴπΗϭ΃                                               PT
                                             ϥΎϜϣϭ                                              Y
 ΩΪϋΪϳήϳϯάϟ΍ΔϴϟϮϤθϟ΍ΕΎϋΎϤΠϟ΍ΩΎΤϟ·βϴϟϰΤλΩΎΤϟ·ϮϫΎϨϫΩϮμϘϤϟ΍ΩΎΤϟϹ΍ ˱΍Ϋ·


                                      EG
 Ϧϋ΍ϭΪόΒϳϭ΃ΎϬΑϖΤϠϳΎϣϭ΃ΔϴϨϳΪϟ΍νϭήϔϟ΍˯ΐϋϦϣ΍ϮμϠΨΘϳϥ΃ϰϟΎδϜϟ΍ΎϫΩ΍ήϓ΃Ϧϣ


                                     R
 ϥϮϜΗΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΩΎΤϟ·Ϧϋϡϼϛϯ΃ΔλϼΨϓϢϫή΋ΎϤοϡϻ΁ΐΒγϢϬϧΎϫΫ΃                              TA
           ΍άϜϫϭϡΎΘϟ΍ϦϴϘϴϟ΍ϞϣΎϜϟ΍ϥΎϤϳϹ΍ϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϞΟ΃ϦϣΩΎΤϟ·Ϫϧ΃                             S
 ξϓήϳ ϩήμϋ ϰϓ ΔϨΤϤϟ΍ ΕΎϗϭ΃ϭ ΐόλ Ϧϣί ϰϓ Ϧϴόϣ ϑϮδϠϴϓ ήϬψϳ ήμϋ Ϟϛ ϰϓ                    KO
 ΎϨϟϪϧϮϤϠόϳϯάϟ΍ϡϼϜϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·Ϫδϔϧϝ΄δϳϦϴϘΑΎδϟ΍ϰτΧϰϠϋήϴδϳϥ΃ϑϮδϠϴϔϟ΍


                   E
 ΔΤλ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ΓΩΎϋ· ΝΎΘΤϳ ήϣϷ΍ ΍άϜϫ έϮϫΪΗϭ ϊοϮϟ΍ ˯Ύγ ΍ΫΎϤϠϓ ˬΎϴϨϴϘϳϭ ˱ ϼϣΎϛ ΍άϫ        M
 ϰϓ ϥϮρϼϓ΃ Ϧϣ Δϳ΍ΪΑ ήϴΜϜϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϬΑ ήϣ ϢϠόϟ΍ ϦϛΎϣ΃ ϰϓ ϦϘϠΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϤϠδϤϟ΍
       ΩϮΟϮϣΎϧ΃˱΍Ϋ·ήϜϓ΃Ύϧ΃ήϴϬθϟ΍΃ΪΒϤϟ΍ΐΣΎλΕέΎϜϳΩϰϟ·ΔϴϘϳήϏϹ΍ΔϟϭΪϟ΍
     P BY
 ϰΘΣ ϦϴϘϴϟ΍ϭ Ϛθϟ΍ ϞΣ΍ήϤΑ ΍ϭήϣ ϪΗΎΟέΩϭ ϢϬϤϠϋ ϞΣ΍ήϣ ϑϼΘΧΎΑ Δϔγϼϔϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϟϛ eU
 ϦϴϤϠδϤϟ΍ Δϔγϼϔϟ΍ ΪΣ΃ ΪϨϋ ϒϗϮΘϨγ ΎϨϫ ΎϨϨϜϟϭ ϦϴϘϴϟ΍ Ϧϣ ΔϨϴόϣ ΔΟέΩ ϰϟ· ΍ϮϠμϳR
 ϰϟ΍ΰϐϟ΍ΪϣΎΣϮΑ΃ϮϫϭΩϮϤΤϣϰϔτμϣΎϨϓϮδϠϴϓΎϬΑήϣϰΘϟ΍ΎϬδϔϧΔϠΣήϤϟΎΑήϣϯάϟ΍
 ‫ﻪ ﻓﻰ‬ϴϟ·ΐϫΫΎϣϭ˰୯ϪϤΣέ˰ϰϟ΍ΰϐϟ΍ϡΎϣϹ΍ϦϣϚϟΫϰϓΩϮϤΤϣϰϔτμϣΏήΘϗ΍Ϊϗϭ
 ϰΑ΃ΩέϮϣϷ΍ϖ΋ΎϘΣϙ΍έΩ·ϰϟ·ζτόΘϟ΍ϥΎϛ»ϪϴϓϝϮϘϳΫ·ˬ«ϝϼπϟ΍ϦϣάϘϨϤϟ΍» ‫ﻛﺘﺎﺑﻪ‬
 ϻ ˬϰΘϠΒΟ ϰϓ ΎΘόοϭ ୯ Ϧϣ Γήτϓϭ ΓΰϳήϏ ˬϯήϤϋ ϥΎόϳέϭ ϯήϣ΃ ϝϭ΃ Ϧϣ ˬϰϧΪϳΩϭ
 ϰϠϋΔΛϭέϮϤϟ΍Ϊ΋ΎϘόϟ΍ϰϠϋΕήδϜϧ΍ϭˬΪϴϠϘΘϟ΍ΔτΑ΍έϰϨϋΖϠΤϧ΍ϰΘΣˬϰΘϠϴΣϭϯέΎϴΘΧΎΑ
            ˷
                                    .»ΎΒμϟ΍ΪϬϋΏήϗ

 ΔϳΩΎϤϟ΍ έΎϴΗ ϥΎϛ ϰΑΎΒη ϥ΍ϮϔϨϋ ϰϓ» ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϡϼϛ ϰϟ· ΎϨόϤΘγ΍ ΍Ϋ·ϭ
 ˬ«ϰϟϮΣ ϦϤΑ ήΛ΄Η΃ ϥ΃ ϰόϴΒτϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜϓ ˬΕΎϴΒϴϐϟ΍ ϥϮπϓήϳ ϥϮϔϘΜϤϟ΍ ϥΎϛϭ ˬΪ΋Ύδϟ΍ Ϯϫ
 ϑϻ΁ϭˬΐΘϜϟ΍ϰϓϕήϐϟ΍ϦϣΔϨγϦϴΛϼΛϰϟ·ήϣϷ΍ΝΎΘΣ΍»ϪΒΘϛΪΣ΃ϰϓϝϮϘϳΎϤϛϚϟάϟϭ
 ϕήτϟ΍ ϊτϗϷ ϪΟϭ Ϟϛ ϰϠϋ ήϜϔϟ΍ ΐϴϠϘΗϭ ˬβϔϨϟ΍ ϊϣ Ϟϣ΄Θϟ΍ϭ ΓϮϠΨϟ΍ Ϧϣ ϰϟΎϴϠϟ΍
  .»ϦϴϘϴϟ΍ΏέΩϰϠϋϡϮϴϟ΍ΐΘϛ΃Ύϣϰϟ·ˬΕϮϤϟ΍ϭΓΎϴΤϟ΍ΰϐϟϰϟ·ϥΎδϧϹ΍ϭ୯ϦϣˬΔϜ΋Ύθϟ΍

 ϡϼϜϟ΍ ϥΈϓ ˬϞΟϭ ΰϋ ୯ ΩϮΟϭ ήϜϧ΃ ˬΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϥ΃ ϦϳήϴΜϜϟ΍ ΩΎϘΘϋ΍ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑϭ
 Ϧϋ ΚΤΒϳ ϥΎϛ ΪϘϓ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ ϰϓ ΔϴϔδϠϓ ΖϧΎϛ ΔϠϜθϤϟ΍ ϥ΃ ΢οϮϳ ϰϟΎΘϟ΍ϭ ϖΑΎδϟ΍
 Ϊϗϭ ˬΏΫΎΠΗ ϭ΃ ϝΩΎΒΘϣ ω΍ήλ Ϧϣ ΎϤϬϨϴΑ Ύϣϭ ˬϥΎϤϳϹ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϭ΃ ˬΓέΎπΤϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ΔϠϜθϣ
 ϡϼϜϟ΍ ΔΒϫϮϤΑ ϰΑΎΠϋ·ϭ ˬ΢ΘϔΘϳ ΃ΪΑ ϯάϟ΍ ϰϠϘόΑ ϯϮϫί ϥ·» ˱ϼ΋Ύϗ ΔϴΣϭήϟ΍ ϪΗΎϴΤϟ ϢΟήΗ


                     87
 ‫ ﻛﺸﻒ‬ϻϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ βϴϟϭ ΰϓΎΤϟ΍ ΎϤϫ ΎϧΎϛ ˬΎϬΑ ΕΩήϔΗ ϰΘϟ΍ ΞΠΤϟ΍ ΔϧέΎϘϣϭ
                                        Ώ΍Ϯμϟ΍

   ΓΪϴϘόϟ΍ϢϟΎϋϰϓΩϮϤΤϣϰϔτμϣΔϠΣέΕ΃ΪΑΖΤΒϟ΍ϯΩΎϤϟ΍ϰϤϠόϟ΍ϞϘόϟ΍΍άϫϊϣϭ

 ΩϮΟϭ ϰϔϨϳ ϥ΃ ϊτΘδϳ Ϣϟ ϪϧΈϓ ΎϬϨϣ ϖϠτϧ΍ ϰΘϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϴοέϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ
 ϰϓ ϪϤψϨΗ ϰΘϟ΍ ˬϥϮϜϟ΍ ϰϓ ΔϨρΎΒϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ Ϯϫ ୯ ϥ΃ ΕέϮμΗ» ϝϮϘϴϓ ˬΔϴϬϟϹ΍ ΓϮϘϟ΍
 ϢϠόϟ΍ ΎϬϔθϛ ϰΘϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ Ϯϫ ˬΕ΍ϭΎϤγϭ ν΍έ΃ϭ Ε΍ΩΎϤΟϭ ˯ΎϴΣ΃ Ϧϣ ˬΔϠϴϤΟ ΕΎϣϮψϨϣ
 .»˯ϰηϞϛϰϓΔϨρΎΒϟ΍ΔϘϟΎΨϟ΍ΔϳϮϴΤϟ΍ϮϫˬϙϼϓϷ΍ϰϓϭ «ϡίϼΑϮΗϭήΑ»˰ϟ΍ϰϓϭΓέάϟ΍ϰϓ

 ϒΘϫϰΘΣˬϚθϟ΍ϡϻ΁ϰϧΎόϳ ˱ΎπϳήϣΎϫΎπϗϰΘϟ΍ΔΘδϟ΍ήϬηϷ΍Ϧϋϰϟ΍ΰϐϟ΍ΎϨΛΪΣΎϤϛϭ
 ϪϨϜϣϭˬΔϴΣϭήϟ΍ΔϳήΤϟ΍˯ΎϬΑϪϟϒθϛϭˬΔϴϠϘόϟ΍ΔϘϴϘΤϟ΍ϦϴϘϳϰϟ·ϩΩΎϋ΃ϰϨρΎΑϒΗΎϫϪΑ
 ΓϮτγ Ϧϣ ϩέήΣ ϯάϟ΍ Γήτϔϟ΍ ΕϮλ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΪΠϧ ˬ୯ Δϓήόϣ Ϧϣ
 ΐΘϛ ϰϓ ˬϢϠόΗ ϥ΃ ΪόΑ ϚϟΫ ϥΎϛϭ ˬ୯ Δϓήόϣ ϰϟ· ϩΩΎϗϭ ˬϝΪΠϟ΍ ˯ΎϨϋ Ϧϣ ϩΎϔϋ΃ϭ ˬϢϠόϟ΍
 ϰϓϪϟΏΎδΣϻ ΐϴϐϟ΍ϥ΃ϭˬϩ΍ϮγαΎγ΃ϻϯάϟ΍αΎγϷ΍ϰϫΔϴϤϠόϟ΍ΓήψϨϟ΍ϥ΃ΐτϟ΍
         Ϧϴϧ΍ϮϗΝ΍ήΨΘγ΍ϭΪϫ΍ϮηϊϤΟΔϴϠϤϋϮϫϪΗ΍ΫϢϠόϟ΍ϥ΃ϭˬϰϤϠόϟ΍ϢϜΤϟ΍
                                                PT
 ϚϟΫϭˬϥΎϤϳϹ΍ϭϢϠόϟ΍ϦϴΑϙΎΒΘηϻ΍ξϔϟ˱΍ΪϴϬϤΗϦϴϘϴϟ΍ϰϟ·Ϛθϟ΍ϦϣϪΘϠΣέΖϧΎϛ΍άϜϫϭ
           ϯΪϣΐΣέ΃ϭ˱ΎϘϓ΃ΪόΑ΃ϮϫΎϣϰϟ·ΓΩΎϤϟ΍ϕϮϓϥΎδϧϹ΍ϮϠϋϖϳήρϦϋ
                                      EG
 ήμϣϑϮδϠϴϓϪΑήϣϯάϟ΍ωϮοϮϤϟ΍ΓήϤϟΎΑ ˱ΎτϴδΑβϴϟήϣϷ΍ˮωϮοϮϤϟ΍ΎϨΒϋϮΘγ΍Ϟϫ
                                               Y
 ΓέϮμϟ΍ ϊπϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϞΑ ϝϭ΍ΪΘϣ ϡϼϜϛ ϪϟϭΎϨΘϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˱ΎϳΩΎϋ ˱ΎΛΪΣ βϴϟ Ϫϧ· ΔΜϳΪΤϟ΍                              TA      R
 ΔϔγϼϔϠϟϻ·ΙΪΤΗϻΔϴΨϳέΎΗέϮΘϛΪϟ΍ΎϬΑήϣϰΘϟ΍ΔϠΣήϤϟ΍ϩάϫϥ·΢ϴΤμϟ΍ΎϫέΎρ·ϰϓ
 ϒϴϜϓ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΍άϫ Ρϼλ· ϥϭΪϳήϳϭ ϊϤΘΠϤϟΎΑ ςϴΤϤϟ΍ ϰϓΎϘΜϟ΍ Κϐϟ΍ Ϧϣ ϦϳΫ΄ΘϤϟ΍


                             S
                           ΐ΋΍Ϯθϟ΍ΎϬΘΑΎλ΃ϑέΎόϤϟ΍ϭϪϧϮΤϠμϳ
                   E KO
 ΃ΪΒϴϟ˯ΎπϴΑΔΤϔλϰϟ·ϪΗήϛ΍ΫϝϮΤϳϭˬςϴΤϣ˯ϰηϯ΄ΑϢϴϠδΘϟ΍ϡΪϋϮϫϖϳήτϟ΍ϥϮϜϴϓ        M
 ΓΪΣ ϰϠϋ Ϟϛ ˬϖ΋ΎϘΤϟ΍ϭ ˯ΎϴηϷ΍ Δγ΍έΩ ϰϓ ΃ΪΒϴϟ ˼-˻-˺ ϝϭ΃ Ϧϣ ΩϮΟϮϟ΍ Δγ΍έΩ ϰϓ
 ϑϮδϠϴϔϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ΍άϜϫϭ ϪΑ ϥΎϤϳϹ΍ ϰϟ· ϝϮΤΗ ϪΘϴϤϫ΃ϭ ˯ϰη ΔΤλ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ΎϤϠϛϭ      BY
 ϰϔτμϣϑϮδϠϴϔϟ΍ϥΈϓϪδϔϧϖϟΎΨϟ΍ΩϮΟϭϰϔϨΑϚθϟ΍ΔϠΣήϣ΃ΪΑΪϗϰϟ΍ΰϐϟ΍ΪϣΎΣϮΑ΃     P
 ΔϠΣήϤϟ΍ϩάϫέϮΘϛΪϟ΍κΨϟ˱΍ήϴΧ΃ϭ˱΍ΪΑ΃ΔϴϬϟϹ΍Ε΍άϟ΍ΩϮΟϭήϜϨϳϢϟϪϧ΄ΑϑήΘϋ΍ΪϗΩϮϤΤϣ eU
                      Ϣ΋Ύϫϭή΋ΎΣϞϜϟΔΘηϭήϟ΍ΔΑΎΜϤΑΕΎϤϠϛΓΪϋϰϓRϒόοϯΪϨϋΎϧ΃ϭϭ΃ϯϮϗϥΎϤϳΈΑ΢ϠδϣήϴϏΎϧ΃ϭϡΪόϟ΍Ϧϣ΍άϜϫϚθϟ΍ΔϠΣήϣ΃ΪΑ΃Ϣϟ˱ϻϭ΃
 ϥΎϬΠΘϳ ϰϠϘϋϭ ϰΒϠϘΑ Εήόη ΓήϜΒϤϟ΍ ϰΘϟϮϔρ άϨϣ Ύϧ΄ϓ ϦϳΪϟ΍ ωϭήϓ Ϧϣ ωήϓ ϯ΃ ϰϓ Ύϣ
 ˱ΎϣΎϋήθϋϰϨΛ΍ϰϟ·Ε΍ϮϨγϊΒγϦϴΑΎϣΓήΘϔϟ΍ϰϓϰϨϧ·ϝϮϘΗϥ΃ϊϴτΘδΗϭϦϳΪϟ΍ϰϟ·
 ΪΟΎδϤϟ΍ ϰϓ ΎϬόϴϤΟ νϭήϔϟ΍ ϰϠλ΃ ϯήϋΎθϣϭ ϰγ΍ϮΣ ϞϜΑ ϦϳΪϠϟ ˱ΎϬΠΘϣ ΖϨϛ
 ΩΩήΗ΃ΖϨϛϭΪΟΎδϤϟ΍ϰϓΓΎϋΪϟ΍ϭΥϮϴθϟ΍ϭΔϤ΋Ϸ΍ϰϟ·ϦϳΪϳΪηϡΎϤΘϫ΍ϭΕΎμϧΈΑϊϤΘγ΃ϭ
  ‫« ﻧﺼﻠﻰ‬Νήϓ« ϰϋΪϳ ϰϟ ϖϳΪλ ϊϣ ΰϋ ϯΪϴγ ΢ϳήοϭ ΪΠδϣ ϰϠϋ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ
 ΕΎϘϠΣϭΪϟϮϤϟ΍ήπΤϧϭϝϮϘϳΎϣϥϭΪϧϭϊϣΎΠϟ΍Φϴηφϋϭϰϟ·ϊϤΘδϧϭϦϨδϟ΍ϭνϭήϔϟ΍
                                          ..‫ﻛﺮ‬άϟ΍

      Ω΍ήϓϷ΍ϞϜϟΔΣΎΘϣήϴϏΔϔγϼϔϟ΍ΓΎϴΣϰϓΔϴϤΤϠϤϟ΍ΔϠΣήϤϟ΍ϩάϫϥ΃ϩΎϨόϣ΍άϫϭ

 ΔϴΟέΎΧ Ε΍ήΛΆϣ ϯ΄Α ˰ ήϴϜϔΘϟ΍ ΔϠΣήϣ ˰ ϢϬΗϮϠΧ ΔϠΣήϣ ϰϓ Ω΍ήϓϷ΍ ήΛ΄Θϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ˱ΎϴϧΎΛ
 ‫ »ﷲ‬ϝϭϷ΍ ϰΑΎΘϛ ΪόΑ ˱ΎλϮμΧ ΓήϴΜϛ Ε΍˯΍ήϏ· ϰϟ· ΎϬΘϗϭ έΎδϴϟ΍ Ϧϣ ΖοήόΗ Ϊϗ ϰϧϷ
 ϰϟ· ΪϴόΑ Ϧϣ Ϯϟϭ ϞϴϤϳ ˱ΎΒΗΎϛ ϪϘϳήρ ϰϓ ϑΩΎλ ΍Ϋ· ˬ˱ΎϘϴϗΩ ˱ΎϤϴψϨΗ ϥΎϛ ‫« ﻓﻘﺪ‬ϥΎδϧϹ΍ϭ
  ήΜϛ΃ϞϤόϳϰϜϟϪϘϳήρϰϓϪόϓΩϭϪΑΎτϘΘγ΍ϰϫϩάϫΔϟΎΤϟ΍ϭϥϮϜΗϪΘϤϬϣϥΈϓϩέΎϜϓ΃                     88
 ΎϬϴϓΪΠϤϳΔϟΎϘϣΐΘϜϳ «ϢϟΎόϟ΍Ϧϴϣ΃ΩϮϤΤϣ»˰ΑΖΌΟϮϓΔϳ΍ΪΒϟ΍ϰϓΏΎΘϜϟ΍΍άϫέΪλϦϴΤϓ
 ϰϨϧ΃ήϛΫ΃ˬ˱ΎϤϴϋίϰϧϮΒμϧϥϭΪϳήϳΎϣΖϠϗϰϧϷϭˬϰμΨηϮϫΪϴΠϣΏϮϫϮϣΐΗΎϛέϮϬυ
 ΖΤΒλ΃ ΐΗΎϛ Ϣψϋ΃ ϢϬϣϼϗ΄Α ΖΤΒλ΄ϓ ϝΎΑί ϞΟέ Ϧϋ «ήϴΨϟ΍ ΡΎΒλ» ‫ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺼﺔ ﻓﻰ‬
 ϰδϔϧΎϧ΃ϭˬΪϳΪΟϦϣΦϳέΎΘϟ΍ϰϓήϬυϑϮϜϴθΗϥ·ΎϬϣϮϳϰϨϋϞϴϗϞΑϩήμϋϑϮϜϴθΗ
 ˬΔϳΎϐϠϟΔϳΩΎϋ ϥϮϜΗϥ΃ϭΪόΗϻΖϧΎϛΎϬϧ΃ϢϏέΕ΍άϟΎΑΔμϘϟ΍ϩάϬΑϢϬΑΎΠϋϹ ˱ΎθϫΪϨϣΖϨϛ
 ΎϫϮϔλϭϭ «Ϊϐϟ΍» ΎϬϤγ΍ ΔϠδϠγ ϰϓ ΔμϘϟ΍ ΍Ϯόοϭ ΪϘϓ ϚϟΫ ϰϠϋ ήϣϷ΍ ήμΘϘϳ Ϣϟ ϞΑ
 ϥϮϜΘϔϳ αΎϨϟ΍ ˯ϻΆϫ ΩΎϛ ΢ϴΤμϟ΍ ϖϳήτϟ΍ Ζϓήϋϭ ΖϟΪϋ ΎϣΪϨϋϭ ΏΩϷ΍ ϥϮϴϋ Ϧϣ ΎϬϧ΄Α
 ϦϴμϠΨϣ΍ϮδϴϟϢϬϧ΃ϰϠϋϚϟΪϳ΍άϫϭˬΔϳήϜϔϟ΍ΔδϜϨϟ΍ϭΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ΓΩήϟΎΑϰϧϮϤϬΗ΍ˬϰΑ
                   ϝΪόϠϟΪΣ΍ϭϝΎϴϜϣϢϬϳΪϟβϴϟϭϥϮϠϴϜϳ ϢϬϧ΃ϭˬΓήϤϟΎΑ

 ΪϘϟˬΔϴμμϗΔϋϮϤΠϣϯ΃ΎϬϠΧΩ΃ϢϟϭϚϟΫΪόΑϰΗΎϔϟΆϣϞϛϦϣΔμϘϟ΍ϩάϫΖϓάΣ΍άϬϟϭ
 ΖϧΎϛˬϢϟΎόϟ΍Ϧϴϣ΃ΩϮϤΤϣϭβϴϧ΃Ϣϴψόϟ΍ΪΒϋˬΎϬΘϗϭΕήϬυΔϴόϓΪϣϞϗϞΑˬΔγέΪϣΖϧΎϛ
 ϯΩΎϨϳ ϥ΃ ϞΟ΃ Ϧϣϭ ΪΣ΍ϭ έϮΑΎρ ϰϓ ϢϬϠϛ ΏΎΘϜϟ΍ ήϴδϳ ϥ΃ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴΑΎϫέ· ΔϴόϓΪϣ
 Ϧϣ΢Βμϳϻϻ·ϭΓΎϔΤϟ΍ΐΘϛϭΔϴδϛέΎϤϟ΍ϭΔϴϋϮϴθϟ΍ϭΔϴϤϠόϟ΍Δϴϛ΍ήΘηϻΎΑϢϬϠϛΏΎΘϜϟ΍
                                 ˱ΎΒϳΩ΃Ϣϫ΍ϮϫϰϠϋΐΘϜϳ

 ϪΘϔϟ΃ϯάϟ΍ΏΎΘϜϟ΍΍άϫΎϬϟϭ΃ϭˬϰϟϮΣϦϣ˯ϰηϞϛϰϓήψϨϟ΍Ϊϴϋ΃Ε΃ΪΑΏΎΘϜϟ΍΍άϫΪόΑΎϧ΃                                              PT
 ϰΑΎτϘΘγ΍ ϝϭΎΤϳ ϰϛ΍ήΘηϻ΍ ήϜϔϟ΍ ϥ΃ ΔλΎΧ ˬϰϧήδϔϳ ϻϭ Ε΍ήϐΜϟΎΑ ˱ΎΌϴϠϣ ϪΗΪΟϮϓ
 ϢϬϨϣΔϳέΎδϳέΩ΍ϮϛϰϠϋϑήόΗ΃ϢϟϭϢϬϟϢϴψϨΗϯϷϢπϧ΃ϢϟϊΒτϟΎΑΎϧ΃ϭˬ˱ΎϤϴϋίϰΠϳϮΘΗϭ
                                     EG       Y
 ΄τΧϙΎϨϫϥ΃ΖδδΣ΃ϭϪϟϮϘϳΎϤΑϊϨΘϗ΃ϢϟβϛέΎϣϥΎόϣΈΑΕ΃ήϗϥ΃ΪόΑϰϨϧ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ
 ΕΪϨϓϭϪΘϤΤϓ΃Ϧϴϣ΃ΩϮϤΤϣϊϣΕϻΩΎΠϣϭΕ΍έ΍ϮΣϰϓΖϠΧΩϦϴΣ΍άϬϟϭˬϪΗΎΑΎΘϛϰϓΎϣ


                                    R
 ΖΒΤγΎϬϣϮϳϭΓήϫΎϘϟΎΑΔϴϜϳήϣϷ΍ΔόϣΎΠϟ΍ϰϓΎϬϣΎϳ΃ΕΪϘϋϰΘϟ΍ΓϭΪϨϟ΍ϰϓΔλΎΧϩ˯΍έ΁                             TA
 ϪΘΣΪΘϣ΍ϯάϟ΍ϞΟήϟ΍ΎϨΑϞόϓ΍ΫΎϣΖϳ΃έ΃ΎϫΪόΑϩ΅ϼϣίϪϟϝΎϗϭˬϪϴϣΪϗΖΤΗϦϣρΎδΒϟ΍
                         ˮΔόΑΎδϟ΍˯ΎϤδϟ΍ϥΎϨϋϰϟ·ϪΘόϓέϭ


                            S
                    KO
 βϠΠϳϥ΃ϰϟ·ϝΎΤϟ΍ϪΑϰϬΘϨϳϑϮγϞΒϫ΃ζϳϭέΩ΍άϫΩϮϤΤϣϰϔτμϣϥ΃΢πΗ΍ΪϘϟ


                   E
 ϞϴΑΎϬϤϠϟ ˱ΎϤϴϋί ϊϣ΍ϮΠϟ΍ ΪΣ΃  ϡΎϣ΃  βϠΠϳ   ϭ΃  ϒϴλήϟ΍  ϰϠϋ        M
                    Δϴϫ΍ΩϰϓΎϨΗΩϭϞΟήϟ΍΍άϬϟϚϧΎπΘΣΎΑϚϧ·
      BY
 ˱΍˯ΪΑβϔϨϟ΍ϢϠϋϭΔϔδϠϔϟ΍ϰϓΐΘϛΎϣϞϛΕ΃ήϗϭ ˱ ϼϳϮρ ˱΍έ΍ϮΣϰδϔϧϦϴΑϭϰϨϴΑΕ΃ΪΑϭ


     P
 ΖϘϤόΗϭ ˬβϤϴΟ Ϣϴϟϭϭ βϛέΎϣ ϝέΎϜΑ ˯ΎϬΘϧ΍ ϞΠϴϫϭ Ϯτγέ΃ϭ ϥϮρϼϓ΃ ϰϟ· ρ΍ήϘγ Ϧϣ eU
 ˱ϼϳϮρ ˱ ϻΎΠϣ ϚϟΫ άΧ΃ϭ ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ϭ ΔϳΫϮΒϟ΍ϭ ΔϳΪϨϬϟ΍ Ε΍Ϊϴϔϟ΍ ϝϭ΃ Ϧϣ ϥΎϳΩϷ΍ Γ˯΍ήϗ ϰϓR
 ΎϫΪόΑ ΖδδΣ΃ ϥΎϤϳϹ΍ ΊρΎθΑ ΖϬΘϧ΍ ϥ΍έΪΟ ΔόΑέϷ΍ ϦϴΑϭ ϰϨϴΑ ΔϠϳϮρ ΔϠΣέ ϰόϣ
 ϰτόϳϭ ˬΩϮΟϮϟ΍ ΍άϫ ϰϓ ˯ϰη Ϟϛ ϝϭΎϨΗ ϊϧΎϣ ϊϣΎΟ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϥ΃ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓ
 ΍άϫ βϴϟϭ ˬϰϠϘϋ ϞϐθΗϭ ϰϧήϴΤΗ ΖϧΎϛ ϰΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ϭ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϞϜϟ Δϴ΋ΎϬϨϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ΍
             ΎϬΘλϼΧϭΕΎϔδϠϔϟ΍ϭϥΎϳΩϷ΍ϞϛϪΗ˯ΎΒϋϰϓϢπϳϥ΁ήϘϟ΍ϦϜϟϭςϘϓ

 ϪϨϋϥϮΒΘϜϳϭϪΑϥϭΪϴθϳϢϬϗήρϰϓήϴδϳϯάϟΎϓˬΎϬΘϗϭϞόϔϟΎΑϩΎΠΗ΍έΎδϴϠϟϥΎϛϦϜϟϭ
 Ϣϟϭ ΕΎϴϨϴΘδϟ΍ ϰϓ ΍άϫ ΙΪΣ ˬϪϧϮϤΟΎϬϳ ϭ΃ ϪϧϮγΎϨΘϳ ϢϬϨϋ ϪϘϳήρ ήϴϐϳ ϯάϟ΍ϭ ΕϻΎϘϣ
 ήϘϔϟ΍ ΔΠϴΘϧ Ε΄ϳ Ϣϟ ϚϟΫ Ϟϛϭ ΡήδϤϟ΍ϭ ΎϤϨϴδϟ΍ ϰϟ· ΪΘϣ΍ ϞΑ ΏΩϷ΍ ϰϠϋ ήϣϷ΍ ήμΘϘϳ
 ΍ϭ΃έΪϘϟˬϪϠϛϢϟΎόϟ΍ήϴϐΗϦϴΣϰϓϪΑ΍ϭΩΎϧϯάϟ΍ϰϟϮϤθϟ΍ΩΎμΘϗϻ΍ΔΠϴΘϧϞΑΪϠΒϠϟωϮΠϟ΍ϭ
 ϒΤλϊϴϤΟ΍ϭΪΟϮϓϢϬϣϮϧϦϣ΍ϮψϘϴΘγ΍ΔϋΎγ ˻˽ϝϼΧϰϓϊϳέάϟ΍ϢϬρϮϘγϢϬϨϴϋ΄Α
 ΏϮόθϟ΍Ε΍Ϯλ΃ϥϭΪΠϴϓϩΎΠΗ΍ϞϛϰϓϮϳΩ΍ήϟ΍ήηΆϣϥϭήϳΪϳΕΎϨόϠϟ΍ϢϬϴϟ·ϪΟϮΗϢϟΎόϟ΍
           ϢϬϴϠϋϖϔη΃ϰϨϧ·ΎϬδϔϧΎϴγϭέϞΧ΍ΩϰΘΣΔϴϋϮϴθϟ΍ρϮϘδΑϒΘϬΗ
                    89
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
                        ˷
 ϯέλόϟ΍έϳγϔΗϟ΍»ΕέΩλ΃ΎϣΩϧϋΔϳϧΎΛϟ΍ΓέϣϠϟϰϧϭέϔϛ˻˹ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
                 ϥ΁έϘϠϟ»


 ϰϟ·ΖϔΘϠΗϻϭϦδϟϷ΍ϪϟϮϘΗΎϣϰϟ·ϊϤΘδΗϻϭ ϩϮΟϮϟ΍ϰϠϋϢδΗήϳΎϣϰϟ·ήψϨΗϻ■ «
              »ϡϮϳϞϛϩΪϠΟήϴϐϳϮϫϭϥΎδϧϹ΍ΪϠΟϮϫ΍άϫϞϜϓωϮϣΪϟ΍

 ϞϘόϟ΍βϴϟΎπϳ΃ϭΐϠϘΘϳήΧϵ΍ϮϬϓΐϠϘϟ΍βϴϟϊΒτϟΎΑϮϫϭΪϠΠϟ΍ΖΤΗΎϤϋΚΤΑ΍■ «
                       »Δϳϭ΍ΰϟ΍ήϴϏΎϤϠϛϩήψϧΔϬΟϭήϴϐϳϮϬϓ

 ϝΎϤϟ΍ ϥϭάΨΘϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ϻΆϫ ϦϴϧΎΠϣ ϢϬϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ήΣ έΎϴΘΧ΍ ΔψΤϟ ϰϟ· ΎϤ΋΍Ω ήψϧ΍■ «
                                      » ϢϬΗΎϴΤϟΎϓΪϫ
                                              PT
 ϰϠϋ ϪΗϭήΛ ΕΩ΍ί ΍ΫΈϓ ΍ΪΣ΍ϭ ΎΘϴΑ ϻ· ϦϜδϳ ϻϭ ΪΣ΍ϭ ϦτΑ ϯϮγ Ϫϟ βϴϟ ϥΎδϧϹ΍■ «                                             Y
                » ϪΘϣΪΧϰϓϰϫϥϮϜΗϦϟϭΓΩΎϳΰϠϟΎϣΩΎΧϮϫϥϮϜϴγϪΘΟΎΣ                                     EG
                                       ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                             TA      R
 Ρϭήϟ΍Ϫϧ΃ϰϠϋΎϤ΋΍ΩϝϮϘϳϥΎϛ ΎϤϠΜϣϦϳΪϟ΍ϊϣϞϣΎόΘϳΔϔϠΘΨϣΔϴϨϳΩΔϳ΅έϪϟΖϧΎϛϊΒτϟΎΑ                            S
 ϑϮδϠϴϓΪϨϋϦϳΪϟ΍ϰϨόϣϮϫϚϟΫΔρΎδΑϞϜΑΓΩήΠϤϟ΍ϭ΃ΔϳήθΒϟ΍ϦϴόϟΎΑϯήΗϻϰΘϟ΍
 Ϛθϟ΍ΔϠΌγ΃ήϐμϟ΍άϨϣϞϤΣϯάϟ΍ΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΩήϤΘϤϟ΍αέΎϔϟ΍ϕήθϟ΍                    KO
 ‫ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ‬ϦϴϘϴϟ΍ϰϟ·ϞμϴϟΔϳϮϴϧΪϟ΍ϭΔϳϭΎϤδϟ΍ϥΎϳΩϷ΍ϥΎρϭ΃ϭϝΎΒΟϭέΎΤΑΕήΒϋϰΘϟ΍


                   E
 ϒΨΘγ΍ϯάϟ΍ΎτϨτΑϝΎΟήϟ΍ΰϋϯΪϴγΪΠδϣϡΎϣ·ϭΐϴτΧϭφϋ΍ϭϊϣΎϫ΍ϭέϰΘϟ΍ϪΘόϗ΍ϭ


        M
             ϪΘϘϓ΍έϰΘϟ΍Ϛθϟ΍ΔϠΣέϰϓ˱ΎΒΒγϥΎϜϓήϴϐλϞϔρϮϫϭϪϠϘόΑ      BY
 ϰϟ·Ϫόϓ΍ΩϥΎϛϯάϟ΍έ΍ήλϹ΍ϪϠΧ΍ΪΑΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ΐδΘϛ΍ΕΎψΤϠϟ΍ϚϠΗάϨϣϭ


     P
 ϩάϫ ϦϴΑ Ϧϣ ϥΎϛϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΪϴϔΗ ΓΪϳΪΟ Δϳ΅έ Ρήτϳ ˱΍ήϴΒϛ ˱΍ήϜϔϣ ϥϮϜϳ ϥ΄Α ϪϣϼΣ΃ ϖϴϘΤΗ eU
 ΔϴϨϳΩ ΕΎϳήψϨΑ ϰϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϠϟ ΝήΨϴϟ ϰϣϼγϹ΍ ϦϳΪϟ΍ ϖϤϋ ϰϓ ΚΤΒϳ ϥ΃ ϡϼΣϷ΍


R
 ϩήϴδϔΗ ΎϬϨϴΑ Ϧϣ ϥΎϛ ϰΘϟ΍ϭ ξόΒϟ΍ Ϧψϳ ΎϤϛ ΓΪΤϠϣ ΔϴϔδϠϓ Ζδϴϟϭ ΔΣΎΒϣ ΔϴϔδϠϓ
 ϪϴϓΩ΍έ΃ϯάϟ΍ΏΎΘϜϟ΍΍άϫϥΎϛΪϘϓϰΑήόϟ΍ϢϟΎόϟ΍ϭήμϣϰϓ˱ϻΪΟέΎΛ΃ϯάϟ΍ϥ΁ήϘϠϟϯήμόϟ΍
    ϪϴϠϋΔϤ΋Ϸ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϞϣΎΤΗϰϓ˱ΎΒΒγΔϴϧϮϜϟ΍ΕΎϳϵ΍ήϴδϔΘϟΓΪϳΪΟΔϳ΅έΡήτϳϥ΃

 ϰϟ· ΖϠΧΩ ϥΎϨϓ Ύϧ΃ ϞΑ ϦϳΩ ϞΟέ ϡΎϳϷ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϰϓ Ϧϛ΃ ϢϟΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϝϮϘϳ ΎϨϫϭ
 ϯάϟ΍ ήϫίϷ΍ ΏΎΑ Ϧϣ βϴϟϭ ωΎϨΘϗϻ΍ϭ ΐΤϟ΍ ΏΎΑ Ϧϣϭ ϰϬϟϹ΍ Ϟπϔϟ΍ ΏΎΑ Ϧϣ ϦϳΪϟ΍ ΏΎΣέ
 ϥ΁ήϘϟ΍ ήϴδϔΗ ϰϓ ϢϬϨϣ ξόΒϟ΍ ΔγΎϴγ ξϓέ΃ ϰϨϜϟϭ ϪΨϳΎθϣ ξόΑ ϡήΘΣ΃ϭ ϩέΪϗ΃
 ϢϜΣ ΎϤ΋΍Ω ϰϤϜΣ ϥΎϛ ΎϨϫ Ϧϣϭ ΎϬϘϳήΑ ΕΪϘϓ ϰΘϟ΍ ϰϣϼγϹ΍ ϦϳΪϟ΍ Δγ΍έΩ ΔϴΠϬϨϣϭ
                              ϪϴϘϔϟ΍ϭ΃Φϴθϟ΍βϴϟϭήϋΎθϟ΍

 ΎϤ΋΍Ω Ϟυ ϪϨϜϟϭ ΎΘϴΑ Ϫϟ ϰϨΑϭ ΓΪϴμϗ ϪϘθϋ ϰϓ ΐΘϜϓ ୯ ΐΣ΃ ϯάϟ΍ ήϋΎθϟ΍ ςϘϓ ϞΑ
 ΎϤ΋΍Ω ϥΎϛϭ ϥ΍ΪΟϮϟ΍ϭ ϝΎϴΨϟ΍ ϪΘϜϠϤϣ ϯάϟ΍ ϥΎϨϔϟ΍ ϚϟΫϭ ΔόϴΒτϟ΍ϭ Γήτϔϟ΍ ϢϜΤΑ ϥΎϨϔϟ΍
 ΍ΪΑ΃ ϰδϔϧ ΕέϮμΗ ΎϤϓ αΎϨϟ΍ ϰϧ΃ήϘϳ ϥ΃ ΖΒΒΣ΃ ΔϴϘϨϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϩάϬΒϓ ϰΗϮϗϭ ϰϔόο
 ϢΘΤΗήϜϔϣϦϣΕϻϭΎΤϣΩήΠϣΖϧΎϛΎϤϧ·ϭΔόϳήηϭ΃ϪϘϓΔϴπϗϰϓΎϤϛΎΣϭ΃ϥ΁ήϘϟ˱΍ήδϔϣ
 ϪΟ΍ήΧ·ϭϞϘόϟ΍ΓέΎΛ·ϰϠϋΪϳΰϳϻϩέϭΩϥϮϜϳΎϤ΋΍Ωϭ ΪϴϔϣϮϫΎϣϞϛΔϳήθΒϠϟϡΪϘϳϥ΃ϪϴϠϋ
 ϦϣϪϧ΄θΑΖϤϠϜΗϯάϟ΍ «ϥΎδϧϹ΍ϭ୯»ΏΎΘϛϥΎϛΪϘϓϪΗϮϣϦϣΐϠϘϟ΍υΎϘϳ·ϭϩΩΎϗέϦϣ
         ήϔϜϟΎΑϡΎϬΗ΍ϝϭ΃ϰϟϪΟϭϪΒΒδΑϭ˱Ύόγ΍ϭ˱ϻΪΟέΎΛ΃ϯάϟ΍ϭϰϟΎϤϋ΃ϝϭ΃ϞΒϗ


                    90
 ΔϋΎΠθΑ ϰ΋ΎτΧ΃ ΖϬΟ΍ϭ ϦϴϘϴϟ΍ϭ ϥΎϤϳϺϟ ΖϠλϭϭ Ϛθϟ΍ ΔϠΣήϣ ΖϴτΨΗ ϥ΃ ΪόΑ ϰϨϜϟϭ
 ΪϳΪθϟ΍ϯέ΍ήλ·ϥΎϛΉΩΎΒϤϟ΍ϩάϬΑΎϧΎϤϳ·ϭˬβϔϨϟ΍ϊϣϕΪλ΄τΨϟΎΑϑ΍ήΘϋϻ΍ϥ΄ΑϰϧΎϤϳϹ
 ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴΑΩϷ΍ϭ ΔϴΑΎΘϜϟ΍ ϰϟΎϤϋ΃ ΔϋϮϤΠϣ Ϧϣ ϚϟΫ ΪόΑ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϑάΤϳ ϥ΃ ϰϠϋ
 ϥ΃ ϥϭΩ ΔΒόμϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ϩάϫ ϞϜΑ ήϣ΃ ϒϴϛ ΍ήϴΜϛ ϰδϔϧ ΙΪΣ΃ ΖϨϛ ϦϜϟϭ ΔϴϔδϠϔϟ΍ϭ
 ΎϨ΋ΎϨΑϷ ˯ΎτΧϷ΍ ΐϨΠΗϭ Δϳ΍Ϊϫ ϖϳήρ ϥϮϜΗ ϰΘΣϭ ΎϬϨϣ ΍ϭΪϴϔΘδϴϟ αΎϨϟ΍ ϰϠϋ ΎϬμϗ΃
 ϪϠΧ΍ΪΑ ΖϳήΟ΃ ϥ΃ ΪόΑ ϦϜϟϭ ϥΎδϧϹ΍ϭ ୯ ΏΎΘϛ ΔϋΎΒρ ΓΩΎϋ· ϰϓ ΓήϜϔϟ΍ ϰϨΗ˯ΎΟϭ
 «ΪΤϠϤϟ΍ ϰϘϳΪλ ϊϣ έ΍ϮΣ« ϰϤδϣ ΖΤΗ έΪλ ϞόϔϟΎΑϭ ήθϨϠϟ ϪϠϫΆΗ ϰΘϟ΍ ΕϼϳΪόΘϟ΍
 Ϧϣ ΍ϭΩΎϨϓ ϰΘΒϏΎθϣ ϢϬϳϮϬΘδϳ Ϣ΋ΎϤόϟ΍ ΏΎΤλ΃ ξόΑ ϥϷ ϦϜϟϭ ϊϴϤΠϟ΍ ΏΎΠϋ· ϰϗϻϭ
 ϮϫϥΎϛΪΤϠϤϟ΍ϖϳΪμϟ΍ϚϟΫϥ΃ϭήϔϜϟΎΑϰϨϣ΢ϳήλϑ΍ήΘϋ΍ΏΎΘϜϟ΍ϚϟΫϥ΄ΑϢϫήΑΎϨϣϕϮϓ
        ϚϨθϓΓήϤϟ΍ϩάϫΔϴψϔϠϟ΍ϢϬΗήϴϋ΃ΖϧΎϛϦϜϟϭΚΤΒϟ΍ΔϠΣέϭΩΎΤϟϹ΍ϡΎϳ΃Ύϧ΃

 ΔϤϛΎΤϤϟϡΪϗ΃ϢϟϭϦϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ΃ϰΑήόϟ΍ϭϯήμϤϟ΍ωέΎθϟ΍Ϧϣ˯΍ϮγΪΣ΃ϢϬϟϊϤΘδϳϢϟϭ
 ϰϫϭ΍ΪΟΔϤϬϣΔτϘϧ΢οϭ΃ϥ΃ΐΠϳΎϨϫϭΩΎΤϟϺϟϊϤΘΠϤϟ΍ϊϓΩΔΠΤΑϥϮΒϟΎτϳ΍ϮϧΎϛΎϤϛ
 Ϧϋ ϪΗΎϔϟΆϣϭ ϪΒΘϜϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎόΒτϟ΍ ϰϓ ΚΣΎΒϟ΍ ϭ΃ ΐΗΎϜϟ΍ ήϴϐϳ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃
 ϭ΃ ΎϬϴόϳ ϦϜϳ Ϣϟ ήμόϟ΍ ϑϭήυ ϭ΃ Ρϭέ Ϣ΋ϼΗ ΓΪϳΪΟ έΎϜϓ΄Α ϪϋΎϨΘϗϻ ϚϟΫϭ ϰϟϭϷ΍ ΕΎόΒτϟ΍
 ϰ΋ΎτΧ΃ ϰϫ Ύϣ Ζϓήϋϭ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ Ϧϣ ϰδϔϧ ΖϤϛΎΣ ΪϘϟϭ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ϊϠτΘϳ
 ΏϮΘϳϥ΃ΐΠϳϸϤϟ΍ϰϠϋΊτΨϳϦϣϥ΄ΑϦϣ΅΃Ύϧ΃ϭϩέΎϜϓ΃ΐΗΎϜϟ΍ϊΟ΍ήϳϥ΃ΪΑϻϪϧϷϚϟΫϭ                                              PT
                                    Ύπϳ΃ϸϤϟ΍ϰϠϋΏϮϨϳϭ
                                     EG       Y
 ୯ ϝΎϗ ΎϤϛ ϞϣΎϜϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ Ϯϫ ϥ΁ήϘϟ΍ϭ ΊρΎΧ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϰϓ ϥΎδϧϹΎϓ
 ΕΎϳ΁ξόΑΕήδϓΪϘϓ΍άϬϟϭΪΣ΃ϪϴϓϝΩΎΠϳϭ΃ϪϴϠϋΩήϳϻϭϪϨϣάΧΆϳϯάϟ΍ϮϫϭϪϟϮγέϭ


                                    R
 βϔϧϪΟ΍ϭϦϜϟϭ» Ύϳήμϋ΍ήϴδϔΗϥ΁ήϘϟ΍»ϰϤδϣΖΤΗΏΎΘϛϰϓΝήΧϭϥ΁ήϘϟ΍ϦϣέϮγϭ                             TA
 Ϧϣ ΎϤ΋΍Ω ϰϫΎΠΗ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ϭ ΔΒϟΎϐϟ΍ ΔϤδϟ΍ ϰϫ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ ήϴϔϜΘϟ΍ϭ ΕΎο΍ήΘϋϻ΍ ΔΟϮϣ
 ΄τΧϰϨόϤϟ΍΍ϭάΧ΃ϭξόΒϟ΍ϪϤϬϔϳϢϟϊΒτϟΎΑϭΪΣ΃ϢϬδϓΎϨϳϥ΃ϥϭΪϳήϳϻϢϬϓΦϳΎθϤϟ΍


                            S
 ΍άϫϞΟ΃Ϧϣϭ΍ΪϳΪΟΎϧϮϨϜϣξϔϳήμϋϞϛϰϓϥ΁ήϘϟ΍ϥ΃ΔϴπϗϝϮΣϪϴϓϢϠϜΗ΃ΖϨϛΪϗϭ                    KO
 ϻϭϩήμόΑϪϧϮϤπϣίήΒϳϭΐΘϜϳϝΎϘϣϯ΃ϞΜϣβϴϟϮϬϓϡϼϛϪϴϓϰϬΘϨϳϻϥ΁ήϘϟ΍ϥ·ϝϮϘϧ


                   E
  ˱΍ΪϳΪΟϰϨόϣϚϟϰτόϳήμϋϞϛϰϔϓ΍ΪΟϰϨϏϭϯήΛϪϧϮϤπϣϥ΁ήϘϟ΍ϦϜϟϭϚϟΫΪόΑ΃ήϘϳ        M
 ϞΟ΃ϭ Ϣψϋ΃ Ϯϫ Ϫϴϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϥ΃ϭ ϕήτϟ΍ ήϴΧ Ϯϫ ϪΑΎΣέ ϰϓϭ ୯ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍ ϥ΃ ΖϨϘϳ΃ϭ


      BY
 ϚΑ ϢϬϠϟ΍ΕήμΘϧ΍ ϚΑ ϢϬϠϟ΍» Ϫ΋ΎϋΩ ϰϓ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ୯ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ ϝϮϘϳ ϥΎϛ ΎϤ΋΍Ωϭ


     P
 ϰΗ΄ϳϢΛϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγͿΎΑΔϛήΣϞϛϰϓήΒΘόϳϮϬϓ «ϰϟήΨϓϻϭϝϮΟ΃ϚΑϢϬϠϟ΍ϝϮλ΃ eU
 Ϧϣ ϙΎοήΑ ΫϮϋ΃ ϢϬϠϟ΍ ϚΑΎϘϋ Ϧϣ ϙϮϔόΑ ΫϮϋ΃ ϰϧ· ϢϬϠϟ΍» ϝϮϘϳϭ Ϫ΋ΎϋΩ ϰϓ ϝϮγήϟ΍R
 ϚΑΫϮϋ΃ϢϬϠϟ΍ϰϫϭΓήϴΧϷ΍˯ΎϋΪϟ΍ΓέΎΒϋϰϠϋϝ˯ΎδΘϧΪϗϭ «ϚϨϣϚΑΫϮϋ΃ϢϬϠϟ΍ϚτΨγ
                                     ˮϒϴϛϝϮϘΗϭϚϨϣ

 Ύπϳ΃ϮϫϭϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγ୯ϮϫϥΎτϴθϟ΍ϖϠΧϯάϟ΍ϥ΃ήδϓ΃ΖϨϛΔϟϮϘϤϟ΍ϩάϫϰϓϭ
 ϊϓΎϨϟ΍ έΎπϟ΍ Ϯϫϭ ϝίϻΰϟ΍ϭ Ϧϴϛ΍ήΒϟ΍ ήΠϔϣ Ϯϫϭ ΕϮϤϟ΍ϭ ΕΎϧΎρήδϟ΍ϭ ΕΎΑϭήϜϴϤϟ΍ ϖϟΎΧ
 ϥϷ ϩήϴϏ ΪΣ΃ ϻ ϚϨϣ ϚΑ ΫϮϋ΃ ϝϮϘϳ ϢϴΟήϟ΍ ϥΎτϴθϟ΍ Ϧϣ ͿΎΑ ΫϮϋ΃ ϝϮϘϳ ϥ΃ Ϧϣ ϻΪΒϓ
 ϰϓ΍άϫϭήϴτϳ୯ϦϣΔΨϔϨΑϭϪΗΎϗϮϠΨϣϦϣϕϮϠΨϣϭϩΩϮϨΟϦϣΪϨΟϻ·ϮϫΎϣϥΎτϴθϟ΍
 ϦϣΓΪϳΪΟΔΟϮϣΕήϬυϭϻ·ϰϧΎόϤϟ΍ ϩάϫϞϤΤϳϰΑΎΘϛΝήΧΎϣϭΪϴΣϮΘϟ΍ϰϬΘϨϣϪΗ΍ΫΪΣ
 ϯήϴϔϜΘΑ Δϗήϔϟ΍ βϔϧ ΖΒϟΎρϭ Ε΍ϮϨδϟ΍ ξόΒϟ ΖϔΘΧ΍ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ϰϧΩέΎτΗ ήϴϔϜΘϟ΍
  ήϴδϔΘϟ΍ϝΎΠϣϰϓ˯ΎϤϠϋ΍ϮϧΎϛϭήϴγΎϔΘϟ΍ϚϠΘΑΖόϨΘϗ΍ΔΌϓϙΎϨϫϥ΃ϦϣϢϏήϟΎΑϰϣ΍Ϊϋ·ϭ

 Ϧϋ ΙΪΤΘΗ ϰΘϟ΍ ΔϴϧϮϜϟ΍ ΕΎϳϵ΍ ξόΑ ήϴδϔΗ ϥ΁ήϘϠϟ ϯήμόϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍ ΏΎΘϛ ϞϤΣ Ύπϳ΃ϭ
 ϦϜΗϢϟΎϬϧ·ΎϬϟϯήϴδϔΗϰϓΖϠϗϭΔόϴΒτϟ΍ϭϥϮϜϟ΍ϭέΎϬϨϟ΍ϭϞϴϠϟ΍ϭήϤϘϟ΍ϭϚϠϔϟ΍ϭϡϮΠϨϟ΍
 Ύπϳ΃ϭϚϠϔϟ΍ϡϮϠόϟΔϴϤϠόϟ΍ΔϴϔϠΨϟ΍ϢϬϳΪϟϦϜΗϢϟ΢ϟΎμϟ΍ϒϠδϟ΍ϥϷΎϫήμϋϰϓΔϣϮϬϔϣ
 ϞϤΤϳ Ύϧήμϋ ϰϓ ΢Βλ΃ ϯάϟ΍ ϡΪϘΘϤϟ΍ ϢϠόϟ΍ϭ ΔϘϴϗΪϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ Ϣϫήμϋ ϰϓ ήϬυ ϦϜϳ Ϣϟ
 ΎϫήϴδϔΗ ϦϜϤϳϭ ΔϣϮϬϔϣ ΖΤΒλ΃ ϥϵ΍ ϦϜϟϭ ϯήΧϷ΍ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ϭ ήϤϘϟ΍ ϰϟ· ϞΟήϟ΍ ΥϭέΎλ
 ϰϟϦϴϤΟΎϬϤϟ΍ϦϜϟϭϢϳήϜϟ΍ϥ΁ήϘϠϟΪϳΪΠϟ΍˯Ύτόϟ΍Ϫϧ΄Α΍άϫΕήδϓϭϕΪλ΃ϭϖϤϋ΃ϞϜθΑ
 ϻϭΔϟΪΑϯΪΗήϳϭϯήϫί΄ΑβϴϟϮϫϭϥ΁ήϘϟ΍ήδϔϳϒϴϛ΍ϮϟΎϗϭϯΪοΓέϮΜϟ΍ϞϋΎθϣ΍ϮϠϤΣ

                    91
 ϢϜΤΘΗ ϯάϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϰϠϋ ϩΎΗήδΣ Ύϳ ϝϮϗ΃ϭ ϩάϫ ϢϬΘΠΣ Ϧϣ ϚΤο΃ ΖϨϜϓ ΏΎΒϠΠϟ΍ ϯΪΗήϳ
  ϢϬϟ΍ϮΣ΃ϒμΗϒλϮϟ΍αϮϣΎϗϰϓΔϤϠϛΪΟ΃ϻϰΘϟ΍ϝϮϘόϟ΍ϚϠΗΎϨ΋ΎϨΑϷϪγέΪΗϭϪϴϓ

 Ϧϣ ϙήΗ΃ϭ ΍ΪΑ΃ ϰδϔϧ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ Ωήϟ΍ ΩϮόΗ΃ Ϣϟ ϯάϟ΍ Ύϧ΃» ϢϬϴϠϋ Ωέ΃ ΎϤ΋΍Ω ΖϨϛ ϰϨϜϟ
 ϢϜϧ·ϥϮϟϮϘΗ«ϝϮϗ΃ϞϴϜϟ΍ϰΑξϴϔϳϥ΃ΪόΑ «ϰΗΎϳήψϧϕΪλΖΒΜϴγϦϣΰϟ΍ϥϷ΢ΒϨϳϢϠϜΘϳ
 ϰϟ· ϰϤΘϧ΃ ϻϭ Ύϳήϫί΃ Ζδϟ ϰϨϧϷ ϦϳΪϟ΍ ϥϭΆη ϰϓ ϰϠΧΪΗϭ ϥ΁ήϘϠϟ ϯήϴδϔΗ ϥϮπϓήΗ
 ϰΑ΃ΎϧΪϴγϰϓϢϜϟϮϗΎϣϝϮϗ΄ϓϢόϧϥϮϟϮϘϴϓϰϣϼγϹ΍ϢϟΎόϟ΍˯ΎϤϠϋϦϣβϳέΪΗΔΌϴϫ
 ΔΑΎΤμϟ΍ ήΧ΁ ϰϟ· ϊϓΎϧ ϦΑ ΔΒϘϋϭ ΐϟΎρ ϰΑ΃ ϦΑ ϰϠϋϭ ΏΎτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋϭ ϖϳΪμϟ΍ ήϜΑ
 ϢϠόϟ΍ ϥϭάΧ΄Η ϚϟΫ ϊϣϭ ϒϳήθϟ΍ ήϫίϷ΍ Ϧϣ ΍ϮΟήΨΘϳ Ϣϟ ϰϨόϳ ϢϬϴϠϋ έΎΒϏ ϻ ϥϮϟϮϘϴϓ
                                    ϥϮΘϤμϳ΍ϮϧΎϜϓϢϬϨϋ

 ΊρΎθϟ΍ΖϨΑϰϨΘϤΟΎϫΎϣΪϨϋ «ϥ΁ήϘϟ΍ήϴδϔΗ»ΏΎΘϛΔΟϮϣϰϓ΍ήϴΜϛΕήΛ΄ΗΎϣήΜϛ΃ϦϜϟϭ
 ϪϨϣΔΨδϧΎϬϴτϋ΃ϥ΃ϞΒϗΏΎΘϜϟ΍ΔϋΎΒρϰϓωήη΃ϢϟΖΒΘϛϭΕΪϬΘΟ΍ϥ΃ΪόΑϰϨϧ΃ϢϏέ
 ϰϬϓ ϦϳΪϟ΍ ΎϳΎπϗ ϰϓ ΎϬ΋΍έ΂Α ΰΘϋ΃ϭ έΪϗ΃ ΖϨϛ ϰϧϷ ϚϟΫϭ Ϫϴϓ ΎϬϳ΃έ ϝϮϘΗϭ ΎϬϴϠϋ ϊϠτΘϟ
 ΐϠτΗ ϰϧϮϔϴϠΗ ϝΎμΗΎΑ ϡΎϳϷ΍ ΪΣ΃ ϰϓ ΖΌΟϮϓϭ ΔϤϠϜϟ΍ ϰϨόϤΑ ΎϬϟΎΠϣ ϰϓ ΔϴϤϟΎϋ ΖϧΎϛ
 ΏϮϠγϷ΍Ϫϳ·»ϰϟΖϟΎϗϰϨΗΪϫΎηϥ΃ΩήΠϤΑϭέϮϔϟ΍ϰϠϋϭΖΒϫάϓΎϬϟΰϨϣϰϓΎϬΗέΎϳίϰϨϣ
                         ϪϴϠϋΪδΤΗϞϤϋϭϊ΋΍έΩΎϬΘΟ΍ϩΩϊ΋΍ήϟ΍                                              PT
 ϑήηϥϮϜϴϫΎϬϟΖϠϘϓϪδϟϻϭϢγ΍ΏΎΘϜϠϟΕήΘΧ΍»ΖϟΎϗϭ «ϊϴϤΠϟ΍ΏΎΠϋ·ϰϗϼϴγϭ


                                             Y
 ϊΒτϟΎΑϭ «ϥ΁ήϘϠϟ ϯήμόϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍» ϪϤγ ϊϤγ΍ ΖϟΎϘϓ «Ϣγ΍ ϪϴϠϋ ϰΘΣήΘϗ΍ Ϯϟ Ϫϴϟ


                                     EG
 ϝ΄γ΃ ΖϨϛϭ ΍ήϴΜϛ ΕήΛ΄Η ϰϨϜϟϭ ΏΎΘϜϟ΍ ϰϠϋ ϪΘϘϠρ΃ έϮϔϟ΍ ϰϠϋϭ ΍ήϴΜϛ ϰϨΒΠϋ΃ Ϣγϻ΍                                    R
 ΖόϨΘϗ΍ΎϬϧ΃ϰϠϋϞϴϟΩϮϫϭϪϤγ΍ΏΎΘϜϟ΍ϰϠϋϖϠρ΃Ϧϣϰϫϭ΍άϫΖϠόϓ΍ΫΎϤϟϰδϔϧ                             TA
 ΏΎΘϜϟ΍ϰϠϋϭϰϠϋΎϬϣϮΠϫ΍ήϴΜϛϰϨϧΰΣ΃ΪϘϓήϴδϔΘϠϟΓΪϳΪΟΔϳ΅έϞϤΤϳϯάϟ΍ϪϧϮϤπϤΑ
 ϦϜϤϳϯάϟ΍ήτΨϟ΍ϖϟΰϤϟ΍ϰϟ·ρέϮΘϧϥ΃ΐΠϳϻΎϨϧ·«ΔϴϓΖϟΎϗϰΘϟ΍ϡ΍ήϫϷ΍ΓΪϳήΟϰϓ


                            S
 ϢϬϟϡΪϘϳϢϟ΍Ϋ·ϥ΁ήϘϟ΍ϥ΃ΎϬϴϓΦγήϴϓϢϫή΋ΎϤοϭϥΎϣΰϟ΍΍άϫ˯ΎϨΑ΃ϝϮϘϋϰϟ·ϞϠδΘϳϥ΃                    KO
 ϪϐϴδΗ ϥ΄Α ˱΍ήϳΪΟ ϻϭ ΎϨϧΎϣΰϟ ΎΤϟΎλ βϴϠϓ Γέάϟ΍ϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ ΢ϳήθΘϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ϡϮϠϋ


                   E
 ϢϬϓ ΍Ϯπϓήϳ ϥ΄Α ϢϬϳήϐϧ Δϳήμόϟ΍ ϢγΎΑ ΍άϜϫ ϯήμόϟ΍ ΎϨϘτϨϣ ϪϠΒϘϳϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΎϨΘϴϠϘϋ        M
 ϦϣϯήμϋήϴδϔΗϰϓϩϮϤϬϔϴϟΓϮΒϨϟ΍ΔγέΪϣϭΚόΒϟ΍ήμϋϰϓΔΑΎΤμϟ΍ϪϤϬϓΎϤϛϥ΁ήϘϟ΍
                                     » ϥΎϣΰϟ΍΍άϫωΪΑ
     P BY
 ‫ﺪﻳﻦ‬ϟ΍ ϰϠϋ ϰθΨΗ ΎϬϧ΃ϭ ϢϠϋ ήϴϐΑ ϥ΁ήϘϟ΍ ϰϓ ϥϮϤϠϜΘϳ ϦϤϟ ΝΫϮϤϧ ϰϨϧ΄Α ϰϨΘϤϬΗ΍ϭ eU
 ϰϨϤΟΎϬΗ ˱ ϼϣΎϛ ˱ΎΑΎΘϛ ΖΟήΧ΃ϭ ϯϮϬϟ΍ϭ ϯ΃ήϟΎΑ Ϟϳϭ΄Θϟ΍ ωΪΑ Ϧϣ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ϭ ϰϣϼγϹ΍R
 ϰϠϋΖϘϓ΍ϭΎϬϧ΃ϢϏέϰϟϪΘϠϤΣϯάϟ΍ΐϴϫήϟ΍˯΍Ϊόϟ΍΍άϫήγϡϮϴϟ΍ϰΘΣϑήϋ΃ϢϟϭϪϴϓ
 ϯήμόϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍ Ϣγ΍ ϖϠρ΃ Ϛϟάϟϭ ϞϴϤΟϭ ϯήμϋ ϙήϴδϔΗ ΖϟΎϗϭ ϪΘϋΎΒρ ϞΒϗ ΏΎΘϜϟ΍
         ..»ΔϣΩΎϗΔϘϠΣωϮοϮϣϥϮϜϴγΎϬΑΎΘϛϭΊρΎθϟ΍ΖϨΑϡϮΠϫϭ» ‫ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻚ‬

 ϞΘϘϟΎΑΪϳΪϬΘϠϟΖοήόΗϭΔϴϣϼγϹ΍ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϦϣϰΑΎΘϛΪοϭϯΪοΐϴϫέϡϮΠϫΙΪΣϢΛ
 ΔϟΎΣϰϓζϴϋ΃ΖϨϛϭΪϳήΒϟ΍ΕΎΑΎτΧϖϳήρϦϋϭϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϳήρϦϋΓήϣϦϣήΜϛ΃ϢϬϨϣ
     ϰ΋ΎϨΑ΃ΓΎϴΣϰϠϋϦϜϟϭϰΗΎϴΣϰϠϋ˱ΎϓϮΧβϴϟΓήϘΘδϤϟ΍ήϴϏΓΎϴΤϟ΍ϭϖϠϘϟ΍Ϧϣ

 ΪόΑΎϤ΋΍ΩΙΪΤϳΎϤϛϡϮΠϬϟ΍ϰϬΘϧ΍ϦϜϟϭΕ΍ήϣΎϐϤϟΎΑΔΌϴϠϤϟ΍ΓΎϴΤϟ΍ϚϠΗϰϠϋΕΩϮόΗΎϧ΄ϓ
 ΖϠϗ ϦϴΣ ϰϨϧϷ ϊϴϤΠϟ΍ ϒϧ΃ ϢϏήΑ ϥΎϫΫϷ΍ ϰϓ ΍ήϘΘδϣ ΎϫΎΠΗ΍ ΢Βλ΃ϭ ϢϠόϟ΍ ήϘΘγ΍ ϥ΃
 ΓΩϭΪΤϣΕΎϳ΁ϰϫϭΔϴϧϮϜϟ΍ΕΎϳϵ΍ΎϤϧ·ϭϞϜϛϥ΁ήϘϟ΍ϚϟάΑϰϨϋ΃ϻϰϨϧΈϓϰϤϠόϟ΍ήϴδϔΘϟ΍
 ήϴϏϭ ˱ΎΣϮΘϔϣ ΩΎϬΘΟϻ΍ ΏΎΑ Ϟψϳ ϥ΃ ΪΑϼϓ ϝΎΒΠϟ΍ϭ Ε΍ϭΎϤδϟ΍ϭ ϡϮΠϨϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ ϝϭΎϨΘΗϭ
 ΔϧΎϜϣϰϠϋϡϼγϹ΍ϰϓϦϳΪϟ΍ϞΟέϞμΤϳϥ΃ϦϜϤϳϼϓαΎϨϟ΍ϦϣΔϨϴόϣΔΌϓϰϠϋέϮμϘϣ
 ΔϧΎϜϣϪϟ΢ΒμϳϰΘΣΔόϴθϟ΍ΪϨϋϰϨϴϣϮΨϟ΍ϭ΃ΔϴΤϴδϤϟ΍ϰϓΎΑΎΒϟ΍ϭ΃ΩϮϬϴϟ΍ΪϨϋϡΎΧΎΤϟ΍
 ΰϣέϭϪΘϟΰϨϣϭϪϣ΍ήΘΣ΍ϪϟϦϳΪϟ΍ϞΟήϓ˯ΎθϳϦϣήϔϜϳϭϪ΋΍Ϯϫ΃ϰϠϋωήθϳϭϪϟϹ΍ϦϣήΒϛ΃
                                        ϡϼγϺϟ                    92
 ˱΍έϮμϘϣϦϳΪϟ΍βϴϟϭΔΌρΎΧΕΎϳήψϧϞϤΤϳϥ΃ϰόϴΒτϟ΍Ϧϣϭ˱ϼγήϣ˱ΎϴΒϧϭ΃ΎϬϟ·βϴϟϪϨϜϟϭ
 ΕΎϳϵ΍ϭϢϬμμΨΗβϴϟϚϠϔϟ΍ϢϠϋϥ΃ϢϏέ˯ϻΆϫΐπϐϳ΍ΫΎϤϟϢϠϋ΃ϻΖϟίΎϤϓϩΪΣϭϪϴϠϋ
 ΍άϫϭςϘϓζϳήϘϟϭϒϠδϠϟϝΰϧϥ΁ήϘϟ΍ϥ΃ϥϭέϮμΘϳ˯ϻΆϫϭϢϬμμΨΗΖδϴϟΎπϳ΃ΔϴϧϮϜϟ΍
 ΪϘϟϭ»ήΑΪΘϧϥϷΎϧϮϋΪϳϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγ୯ϭϥ΁ήϘϟ΍ήΑΪΘϧϥϷϥϭϮϋΪϣϦΤϨϓ΢ϴΤλήϴϏ
 ϰϓ Ωέϭ Ύϣ ϞϜϓ κμΨΘϟΎΑ ϥϮϨϣΆϳ ˯ϻΆϫ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ «ήϛΪϣ Ϧϣ ϞϬϓ ήϛάϠϟ ϥ΁ήϘϟ΍ Ύϧήδϳ
                  ϢϬμμΨΗϰϓϞΧΪϳϻΔϴϜϠϔϟ΍ϭΔϴϤϠόϟ΍ΕΎϋϮοϮϤϟ΍

 ϰΘϳ΅έΔΤλΖΒΛϷΔϋΎΠθΑΎϬΘϬΟ΍ϮϣϰϠϋϯέ΍ήλ·ϭΕΎϬΟ΍ϮϣϭΕΎϣί΃Ϧϣέ΍ΩΎϣϞϛΪόΑϭ
 ϭΪόϟ΍ϭ ϖϳΪμϟ΍ ϑ΍ήΘϋΎΑϭ ϥ΁ήϘϠϟ ϯήμόϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍ ϰΑΎΘϛ ϥΎϛ ϥ΁ήϘϟ΍ ήϴδϔΘϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍
 ΔϟϮϛΎϜϟ΍ϭ ΔϤόϟ΍ ϯΪΗήϣ Ϣ΋ΎϤόϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϰϠϋ ϦϳΪϟ΍ έΎϜΘΣ΍ ΖϤτΣ ϰΘϟ΍ ΔΑ΍ϮΒϟ΍ Ϯϫ
 ϝϮΧΪϟΓϮϋΩϭΓέΩΎΒϣΔΑΎΜϤΑΪόϳ΍άϫϥΎϛϭϪϣήΘΣ΃ϭϩέΪϗ΃ϯάϟ΍ϒϳήθϟ΍ήϫίϷ΍ϰΠϳήΧ
 ΓΎϋΪϟ΍Ϧϣϥϵ΍ΔϴϣϼϋϹ΍ΔΣΎδϟ΍ϰϠϋϢϬπόΑϯήϧΎϤΑέϭϚϟΫΪόΑϦϳΪϬΘΠϤϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍
                           ..»ΕΎΘϓ΍ήϜϟ΍ϭϝΪΒϟ΍ϯΪΗήϣϥέΩϮϤϟ΍

 Δϳ΍ΪΑϯήΧϷ΍ϥΎϳΩϷ΍ϭϰϣϼγϹ΍ϦϳΪϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΐΘϜϟ΍ϦϣΪϳΪόϟ΍έ΍ΪλΈΑϚϟΫΪόΑΖϤϗϭ
 αΎϨϟ΍ ΎϬϓήόϳ ϥ΃ ϞΒϗ Δϴ΋ΎϬΒϟ΍ϭ ϞϴΠϧϹ΍ϭ Γ΍έϮΘϟ΍ϭ ୯ Ζϳ΃έϭ ϢψϋϷ΍ ήδϟ΍ϭ ୯ ΏΎΘϜΑ
 ΔϋϮϤΠϣΖϠλϭϰΘΣϯήΧϷ΍ϝΎϤϋϷ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϭˬΔϴϣϼϋϹ΍ΔΣΎδϟ΍ϰϠϋΎϬϋΎΒΗ΃ήϬψϳϭ                                            PT
 ΖϟίΎϣϯάϟ΍ΪΤϟ΍΍άϫΪϨϋϯΩΎϬΘΟ΍ϒϘϳϢϟϦϜϟϭ˱ΎΑΎΘϛϦϴόδΗϭΔόδΗϰϟ·ϡϮϴϟ΍ϰΗΎϔϟΆϣ
                                     ˱ΎτϴδΑϩήΒΘϋ΃
                                    EG       Y
                            TA      R
                           S
                  E KO
       M
     P BY
R eU
                    93
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
         ͉
     έλϣΏΎΗϛϟϯΩΎϘΗϧ΍ϭϥ΁έϘϟ΍Δϣί΃˻˺ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
 ΍Ϋ·ϙΎϨϏϦϣ˯ΎϴΤϟ΍ϭέΎδϜϧ΍ϰϓ୯ϦϣϢϠόϟ΍ΐϠρϭϑήτϟ΍ξϔΧϭ ήμΒϟ΍ξϏϥ· ■
 ΖϨϛ ΍Ϋ· ϚϧΎτϠγ Ϧϣϭ ΎϬϴΟϭ ΖϨϛ ΍Ϋ· ϚϫΎΟ Ϧϣϭ ΎϤϟΎϋ ΖϨϛ ΍Ϋ· ϚϤϠϋ Ϧϣϭ ΎϴϨϏ ΖϨϛ
                      ΡϮοϭϞϜΑϥ΁ήϘϟ΍ΎϫήϛΫΕΎϔλˬϥΎτϠγΐΣΎλ

 Ϧϣ ϙΰΠόΑ ϙέϮόη ϚΑήϘϳ ϥ΃ ϰδϋϭ ϥΎδϧϹ΍ ΎϬϳ΃ ϞϬΟ Ϧϣ ϚδϔϨΑ ϞϬΠϟ΍ ΪόΑ ΍ΫΎϣ ■
 ϯήΒϜϟ΍ΔϓήόϤϟ΍ϰϫΎϬϧ·ϭˬϑέΎόϤϟ΍ΐόλ΃ϰϫϩάϫϥϷϚδϔϧϑήϋΎϓΰΟΎϋϞϜΑϖϓήϟ΍
     ୯ϊϣΏΩϷ΍ΙέϮϳϯάϟ΍ϰϘϴϘΤϟ΍ϢϠόϟ΍Δϳ΍ΪΑϰϫϩάϫϰϬΘϨΗϻΕ΃ΪΑ΍Ϋ·ϰΘϟ΍

                                          ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ

 ζϴϓΎϔΧϦϣΎϬϔψϨϳϭΎϬϴϘϨϴϟΔϤϠψϤϟ΍ϢϬΒϳΩ΍ήγϞΧΪϳϥ΃ΎϤ΋΍ΩϝϭΎΤϳϥΎϛϪϧϷϩϮϤΟΎϫ
 ϒϘϳϭ ϊϘΗ ˯ΎτΧϷ΍ ΪϫΎθϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϻ Ϫϧ΃ ΎϬϨϣ ϰϧΎόϳ ϰΘϟ΍ ϪΘϠϜθϣ ΖϧΎϛ ϡϼψϟ΍
 ϰϓΙΪΤϳ΄τΨϟ΍΍άϫϥΎϛ΍Ϋ·ϢϜϟΎΑΎϤϓˬΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ϰϓϪϔϗϮϣϥΎϛ΍άϫϭˬΎΘϣΎλ                                               PT
                               ˬϢϳήϜϟ΍ϥ΁ήϘϟ΍ήϴδϔΗϭΡήη
                                     EG
 ΙΪΤΗϰΘϟ΍ΕΎϔϟΎΨϤϟ΍ϩάϫϞϛΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ϕήθϟ΍ϑϮδϠϴϓϞϤΤΘϳϢϟϚϟάϟ
 ϯήμόϟ΍ήϴδϔΘϟ΍»ϪΑΎΘϛΝήΨϳϥ΃ϰϠϋϢϤλϭˬΔϴϧϮϜϟ΍ΕΎϳϵ΍ήϴδϔΗϰϓ ˯ΎϤϠόϟ΍έΎΒϛϦϣ
                                              Y
                                    R
 ˬΕ΍ϮϨδϟ Ε΃Ϊϫ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ˬΪϳΪΟ Ϧϣ ϡϮΠϬϟ΍ ΏήΣ Ϟόη΃ ϯάϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ϚϟΫ ˬ«ϥ΁ήϘϠϟ                              TA
 Ϧϋ ΙΪΤΘϨγ ΎϤϛϭ ΔϘΑΎγ ΔϘϠΣ ϰϓ ΎϧήϛΫ ΎϤϛ ˬΊρΎθϟ΍ ΖϨΑ ΎϬΗ΃ΪΑ ϰΘϟ΍ ΏήΤϟ΍ ϰϫϭ                             S
 ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ϦϴΑ ϝΪΠϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔΑ΍ϮΑ ΢Θϓϭ ˬΔϠϘΘδϣ ΔϘϠΣ ϰϓ ΪϳΪΤΘϟΎΑ ΎϬϣϮΠϫ
 Ε΍ΰΠόϤϟΔϔϬϠΘϣϝϮϘϋϦϴΑϪΑϦϳήϓΎϜϟ΍ϭϥ΁ήϘϠϟϰϤϠόϟ΍ίΎΠϋϺϟϦϳΪϳΆϤϟ΍Ϧϴπϓ΍ήϟ΍ϭ                    KO
 ϯ΃ ϝϮΒϗ Ζπϓέ ΔϴϔϠγ ΏϮϠϗ ϦϴΑϭ ˬϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ήΒϛϷ΍ ΓΰΠόϤϟ΍ ϰϓ ϒθΘϜΗ ΓΪϳΪΟ


                   E
 ϰϓ ˱΍ΪϳΪΟ ΍ήϴδϔΗ ϥ΁ήϘϟ΍ ήϴδϔΗ ϰϟ· ΪΣ΃ ϪϘΒδϳ Ϣϟ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΓΰΠόϤϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ΪϳΪΟ


        M
                         ϮϴϠϴϟΎΟϭϞϳΎΑϮϤϟ΍ϭήϤϘϟ΍ϭΕΎϴ΋Ύπϔϟ΍ήμϋ      BY
 ήμΣ ΎϨΘϋΎτΘγ΍ ϡΪόϟϪΘθϫΩ ˱ ϻϭ΃ ϯΪΑ΃ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϰϓ ϢϠϜΘϴϟΏΎΒϟ΍Ϫϟ ΎϨΤΘϓ ΎϣΪϨϋ


     P
 ϞόϔϟΎΑ ΎϨϨϜϟ ˬέΎΠϨϟ΍ ϝϮϠϏί έϮΘϛΪϟ΍ Δϳ΍έ ΖΤΗ ϥ΁ήϘϠϟ ϰϤϠόϟ΍ ίΎΠϋϹ΍ ϝΎΠϣ ϰϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ eU
 Ύπϳ΃ ΍ϭΩ΍ίϭ ϰϤϠόϟ΍ ϢϬμμΨΗ ΐδΣ ϢϬΗϻΎΠϣ ΖόδΗ΍ϭ ΍ϭΩ΍ί ΪϘϓ ϢϫήμΣ ϊτΘδϧ Ϣϟ


R
                                     ΔϴϣϼγϹ΍ϝϭΪϟ΍ΝέΎΧ

 ΎϨϧ΍Ϋ΁ ϥ· ΖϠϗ ΎϣΪϨϋ« ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ ΎϨϤϟΎϋϭ ϕήθϟ΍ ϑϮδϠϴϓ ϝΎϗϭ
 ϦϤϣ ΙΪΤϳ ϥΎϛ ΎϤϛ ΔϏϼΒϟ΍ϭ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ Ϧϣ ϝϮϫάϟ΍ϭ ήΤδϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ΪΠΗ ϻ ΖΤΒλ΃
 ˬϢϬϓ ϥϭΩ ςϘϓ φϔΤϟΎΑ ϥ΁ήϘϟ΍ ΎϨϟ ϥϮϤϠόϳ ΍έΎϐλ ΎϨϛ άϨϣ ϚϟάΑ ήόθϧ ΎϨϠϛ ΎόΒρ ˬΎϧϮϘΒγ
 Ϧϣ ΓήϴΜϛ ϥΎόϤΑ ΎϨϠϬΟ΃ ΎϤϣ ΎϨΘϐϟ ϝϮλ΃ ϦϋΎϨΗΪόΑ΃ ϰΘϟ΍ΔϴϣΎόϟ΍ ΎϨΘϐϟ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ΍άϫ
 ˱ϼϔρΎϬϴϓΪΗήϳϭˬϪδϔϧΎϬϴϓΪΣ΍Ϯϟ΍ωΰϨϳ˯ΎϔλΔψΤϟϦϋΚΤΑ΃ΖϨϛΎϬϤϬϔϧϥ΃ϦϜϤϤϟ΍
 Ϊμϗ΃ΖϨϛϢόϧ Ϊϳήϔϟ΍Ϣότϟ΍ϚϟΫϪϴϟ·ΪϴόΗϥ΄ΑΔϠϴϔϛΎϬΘϴϓΎϔηϰϠϋϪδϔϧϪϟΪΗήΗϭ˱΍ήϜΑ
 ϰΘϟ΍ ΔϤϳήϜϟ΍ Δϳ϶ϟ ΎϘΒρ ϪϘϟΎΧϭ ΎϨϘϟΎΧ ϯΪϳ΄Α ϦϜϟ ΎϨϳΪϳ΄Α βϴϟ υϮϔΤϣ ୯ ΏΎΘϛ ϚϟΫ
                        ˬ»ϥϮψϓΎΤϟϪϟΎϧ·ϭήϛάϟ΍ΎϨϟΰϧϦΤϧϥ·»ϝϮϘΗ

 ΚϳΪΤΘϟ΍ Ϯϫ ΪϳΪΠϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍ ΓΪ΋Ύϓϭ Ϫ΋ΎϘΑϭ ϪψϔΣ ΏΎΒγ΃ Ϫϴϓ ୯ ϊοϭ ΪϘϓ Ϛϟάϟϭ
 ΔρΎδΒΑ˯Ύπϔϟ΍ϭϥϭήΘϴϨϟ΍ϭΎϳϼΨϟ΍ϭΏϮϜγϭήϜϴϤϟ΍ήμϋϰϓϝϮϘόϟ΍ϰϟ·ϞμϴϟήϳϮτΘϟ΍ϭ
 ϥϵ΍ϡΪϘϳΎϣϞΑϹ΍ϭϡΎϨϏϷ΍ΓΎϋέϭΔϳΩΎΒϟ΍ϥΎϜγϢϫϭΎϤϳΪϗΏήόϠϟϡΪϘϳϥ΃νϭήϔϤϟ΍Ϟϫ
 ϦϴΑ ΎϨϫ ϑϼΘΧϻ΍ ϦϜϟ ϢϴϜΤϟ΍ ୯ ΏΎΘϛ ϰϫϭ ΓΩΎϤϟ΍ βϔϧ ΓέΫ αΪϨϬϣ ϭ΃ ˯Ύπϓ ϢϟΎόϟ
 ϞϫϰϨόϣϯ΄Αϭ΃ϖΒρϯ΃ϰϠϋήΧ΁ϰϨόϤΑΎϬΑϭΎϬϴϠϋϡΪϘϴγϰΘϟ΍ΔϠϴγϮϟ΍ϭˬϦϳήμόϟ΍
 ΔΜϳΪΣ ΔϠϴγϭϭ ΔϘϳήρ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ΎϨϧ΃ ϡ΃ ϰϣ΍ΪϘϟ΍ ϥϭήδϔϤϟ΍ ϪΑ ΙΪΤΗ ϯάϟ΍ ϰϨόϤϟ΍
                          ήμόϟ΍΍άϫΔϬΟ΍ϮϤϟΓήλΎόϣϭΓΪϳΪΟϭ

                     94
 Δϳ΍ΪΑ ϥΎϛϭ ΎϣΎϋ ˽˹ άϨϣ ϪΘϘϠρ΃ ϯάϟ΍ ϥ΁ήϘϠϟ ϰϤϠόϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍ ΔϠϜθϣ κΨϠϣ Ϯϫ ΍άϫ
 ϰϫϭΔϣΩΎϗΔϴϤϠϋΓήϔρϪΟ΍ϮϨγΎϨϧ΃ΖϨϘϳ΃ϰϨϧϷϥ΁ήϘϠϟϰϤϠόϟ΍ίΎΠϋϹ΍ΔγέΪϣέΎΠϔϧϻ
 ϰδϔϧ ΐρΎΧ΃ ΖϨϛϭ ˬέϮτΘΗ Ζϟ΍ίΎϣϭ ϥϵ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΎϬϴϟ· Ϟλϭ ϕΩ΃ ϰϨόϤΑ ϭ΃ ΎϨϠλϭ ϰΘϟ΍
 ϢόϨΑΏϭΎΟ΃ϰδϔϧΕΪΟϭϭέϮμόϟ΍ϚϠΗϰϓϥ΁ήϘϟΎΑ΍ϮϜδϤΘϳϥ΃ϯΩΎϔΣ΃ϊϴτΘδϴγϞϫ
 ˱ΎΒϛ΍Ϯϣ ϥϮϜϳϭ ήϴδϔΘϟ΍ Ϯϫϭ ΏΎτΨϟ΍ ΚϳΪΤΗ ϢΘϳ ϥ΃ ˯ΎϴηϷ΍ Ϟϛ ϦϤϜΗ ϦϜϟ ϰϓϭ ϦϜϟϭ
 Ϫϧ΃ϭΔϨϣίϷ΍ήϴϐΘΑήϴϐΘϳϻϥ΁ήϘϟ΍ϥ΃ΎϨΑ୯ΔϤΣέϦϣϥ΃ΕΪΟϭϭϪϴϓζϴόϧϯάϟ΍ήμόϠϟ
    ΔϔϠΘΨϤϟ΍ΔϨϣίϸϟϯήμόϟ΍ήϴδϔΘϠϟϞΑΎϗϪϧ΃ϭήϴϐΘΗΕΎόϤΘΠϣϭϢϟΎόϟΖΑΎΜϟ΍ϊϳήθΘϟ΍

 ϥ·ϝϮϘϳϭέϮμΘϳϭϒϴϨΤϟ΍ΎϨϨϳΩϦϣϪδϔϧϞΧ΍ΩΎϔϓ΄ΘϣͿΎΑ ˱ΎϛήθϣΪΠΗΎϣΪϨϋΔρΎδΒΑϭ
 ϦϣϩάΧ΄ΗϢΛ «νέϷ΍ϰϧΩ΃ϰϓϡϭήϟ΍ΖΒϠϏ»Δϳ΁ϪϴϠϋ΃ήϘΗϢΛςϘϓΔϳΩΎΒϠϟ΢Ϡμϳ ΎϨϨϳΩ
 ϼόϓϒθΘϜϳϭˬΓήϴϬθϟ΍ΎϬΑήΣϰϓϼόϓϡϭήϟ΍ϪϴϓΖΒϠϏϯάϟ΍ϥΎϜϤϟ΍ϭΔόϗϮϤϟ΍ϰϟ·ϩΪϳ
 Ϟϗ΃ϰϫˬ»ήλΎόϤϟ΍΢ϠτμϤϟΎΑ»Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ΔϴΣΎϨϟ΍ϦϣΏήΤϟ΍ΎϬϴϓΕέ΍ΩϰΘϟ΍ΔόϗϮϤϟ΍ϥ΃
 ϻ· ϒθΘϜΗ Ϣϟ ϰΘϟ΍ ΔϠϫάϤϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϰϫϭ νέϷ΍ ΐϛϮϛ ϰϠϋ Ύϴϓ΍ήϐΟ ΎοΎϔΨϧ΍ ϊϗ΍ϮϤϟ΍
 ϢϟΎόϟ΍ ϰϓ Ύϴϓ΍ήϏϮΒτϟ΍ϭ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϣϫ΃ Δτγ΍ϮΑ Ϧϳήθόϟ΍ϭ ϯΩΎΤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰϓ
 ϰϓ ϩΎϓ ΢Θϔϳ Ϯϫϭ ˬϒϴϨΤϟ΍ ϚϨϳΩ Ϧϣ ϒϓ΄ΘϤϟ΍ ϰϧΎϤϠόϟ΍ ήψϨϣ ϞϴΨΘΗϭ ˬϢϬΗΰϬΟ΃ ΙΪΣ΃ϭ
 ˻˹˹˹άϨϣΔΜϳΪΤϟ΍ΔϳήψϨϟ΍ϚϠΗήϛΫΪϗϭˬϢϴϜΤϟ΍ϥ΁ήϘϟ΍ϯήϳϮϫϭˬςΒπϟΎΑϞΒϫϷΎϛϝϮϫΫ
                         ϦϴϤϟΎόϟ΍ϖϟΎΨΑ˱΍ΪΣϮϣ˱΍ΪΟΎγήΨϳϭϡΎϋ                                               PT
 ϥΫ· ˬΎϫΪ΋΍Ϯϓ ϢΘϓήϋ Ϟϫϭ ˬςδΒϤϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ΍άϬΑ ΔΜϳΪΤϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ϚϠΗ ΪμϘϣ ϢϜϠλϭ Ϟϫ
                                     EG        Y
 Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑϪϟήϬψϴγϯάϟ΍˯ϰθϟ΍ϮϫϭϢϴϜΤϟ΍ΏΎΘϜϟ΍ϰϠϋΔϴϤϠόϟ΍Ρϭέ˯Ύϔο·ϮϫΪμϘϤϟ΍
 ϪΘΒΜϳ ϯάϟ΍ έϮτΘϤϟ΍ ϰϤϠόϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϴπϓ΍έ ϢϫέϮΤΟ Ϧϣ ϥϮΟήΨϴγϭ ϥϮΒοΎϏ


                                    R
 ϝ΍Ϯρ ϰϠϋ ήϴδϔΘϟ΍ ϢϠϋ ϰϓ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ϭ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϕήϔϟ΍ ϝΎΣ ϦϜϟ ˬϥ΁ήϘϟ΍                              TA
 ϥ΄ηϦϣϰϠόϴγϯάϟ΍ήϣϷ΍ϮϬϓήΧϵ΍ϝϮΒϗϊϣϦϜϟϭβϓΎϨΘϟ΍ϭϑϼΘΧϻ΍ϮϫϥΎϛΦϳέΎΘϟ΍
 έΎϜΘΑϻ΍ Ρϭέ Ϧϣ ˬϢϫϷ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ˬ˱Ύπϳ΃ Ϊϳΰϳϭ ˬϦϴϓήτϟ΍ ΔϴϤϫ΃ Ϧϣ Ϊϳΰϳϭ ϪϳϮϘϳϭ ϑϼΘΧϻ΍


                             S
 ΍άϫΎϨϨϣίϰϓ˱ΎΒΠϋΎϨϫΙΪΤϳΎϣϦϜϟϭˬϪΠϬϨϣϭϪϳ΃έΕΎΒΛ·ϑήρϞϛϝϭΎΤϳϰϜϟΩΎϬΘΟϻ΍ϭ                    KO
                                ˬήϴϔϜΗϰϟ·ήϴϜϔΘϟ΍ϝϮΤϳϯάϟ΍
        M           E
 ΪΣ΃ϥ·ϞΑ˱Ύϳήμϋ˱΍ήϴδϔΗϥ΁ήϘϟ΍ήϴδϔΗϝϭΎΣϯάϟ΍ϦϳήλΎόϤϟ΍ϦϣΪϴΣϮϟ΍ΖδϟϰϨϧ΃ΎϤϛ
 ϢϟϪϨϜϟ ˱Ύϳήμϋ ˱΍ήϴδϔΗϥ΁ήϘϟ΍ήϴδϔΗϝϭΎΣΪϗˬΩΎϘόϟ΍ΩϮϤΤϣαΎΒϋϞΜϣˬϰϠϴΟΔϘϟΎϤϋ


      BY
 Δθ΋Ύϋ ϪΘϤΟΎϫ Ϊϗϭ ˬΔϴϨϤϟ΍ ϪΘϓ΍ϭϭ ϞΧΪΗ Ϊϗ ϥΎϛ ϰϬϟϹ΍ έΪϘϟ΍ ϥϷ ϪϠϤϜϳ ϥ΃ ϊτΘδϳ


     P
 ΩΪμΑϪϧ΃Ϫϧϼϋ·ΪόΒϓϰϟΎΘϟΎϛΎϤϬϨϴΑΙΪΣΎϣϥΎϛϭˬϞόϔϟΎΑ «ΊρΎθϟ΍ΖϨΑ»ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ eU
 ˬΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ΩΎϘόϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϬϨϴΑ ϝΪΟ Ϧϣ έ΍Ω Ύϣ ΪΟϭϭ ˬϥ΁ήϘϠϟ ΚϳΪΤϟ΍ ϩήϴδϔΗ ˯ΎϬϧ·
 ˬΓ΃ήϤϠϟιΎϘΘϧ΍ΎϬϴϓΕ΍ήϘϓϪϴϓΩέϭ΃ «ϥ΁ήϘϟ΍ϰϓΓ΃ήϤϟ΍«ϥ΍ϮϨόΑ˱ΎΑΎΘϛΩΎϘόϟ΍ΐΘϛϥ΃ΪόΑϭ

RήτΨϳϥ΃ϢϬϔϟ΍ϰϓϝϼπϟ΍ϦϣϪϧ΃ήΒΘϋ΍ϭˬΔΛϮϧϷ΍κ΋ΎμΧϦϣΖδϴϟΔϓΎψϨϟ΍ϥ΃Ωέϭ΄ϓ
     ˬϝΎΟήϟ΍Ϧϣ˯ΎϴΣΪη΃˯ΎδϨϟ΍ϥ΃ΔϟϮϘϣΏάϛϭˬΔϳϮΜϧ΃Δϔλ˯ΎϴΤϟ΍ϥ΃ΪΣ΃ϝΎΑϰϠϋ

 ϊϓΩΎϣΓ΃ήϤϟ΍ΪοϒϨόϟ΍΍άϫϥΎϛϭˬΓ΃ήϤϠϟΕΎϣΎϬΗϻ΍ϞϴϜϳΩΎϘόϟ΍άΧ΃ϝ΍ϮϨϤϟ΍΍άϫϰϠϋϭ
 «ΔϤ΋Ύλ ϰϧ· ϢϬϠϟ΍» ϥ΍ϮϨϋ ΖΤΗ ΔϴϔΤλ ΕϻΎϘϤΑ Ωήϟ΍ϭ ϪϴϠϋ ϡϮΠϬϠϟ ΊρΎθϟ΍ ΖϨΑ
 ΎϬϴϟ· ωΫϼϟ΍ ϩΪϘϧ ϡΎϬγ ϪΟϭ ϥ΃ ϻ· ΩΎϘόϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ΎϤϓ ˬΪϳΪη ϒϨόΑ ΩΎϘόϟ΍ ΎϬϴϓ ΕΪϘΘϧ΍
 ϪϣΎϣ΃ϞΛΎϤϟ΍ΪϴΣϮϟ΍ϝΎΜϤϟ΍ΎϫΎϳ·΍ήΒΘόϣˬϡϮΠϬϟ΍ϰϓ˱ΎϳήϘΒϋϥΎϛϮϬϓˬϯϮϗ΃ϭϒϨϋ΃ϞϜθΑ
 ΔμϘϟ΍ ϩάϫ ήϛΫ΃ Ύϧ΄ϓ ˬϥ΁ήϘϟ΍ Γήδϔϣ «Ζδϟ΍« ΎϬϧ΄Α ΎϫΎϳ· Ύϔλ΍ϭϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ ξϗΎϨΗ ϰϠϋ
 ΎϬϧ΄ϛϭ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϝϭΎΤϳ κΨη ϯ΃ ϑΪϬΘδΗ ΖϧΎϛ ΊρΎθϟ΍ ΖϨΑ ϥ· ϝϮϗϷ
                                        ˬϪϜϠϤΗΖΤΒλ΃

 Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϰϓ ΩΎϘόϟ΍ ϪϣΪΨΘγ΍ ϯάϟ΍ ϒϨόϟ΍ ΍άϫ ϞϜΑ ΎϬϴϠϋ Ωέ΃ Ϣϟ ϰϨΘϤΟΎϫ ΎϣΪϨϋϭ
 ΖϴϔΘϛ΍ϭˬΎϬϣήΘΣ΃ϭΎϬϤϠϋέΪϗ΃ΖϨϛϰϨϧϷˬϪϴϠϋϩήϜϧ΃ϻϯάϟ΍ωϭήθϤϟ΍ϪϘΣ΍άϫϭˬϪδϔϧ
 ϯΪο ˱ΎϣϮΠϫ ϙΎϨϫ ϥ΄Α ϚϟΫ ΪόΑ ΖΌΟϮϓ ϢΛ ˬςΨϟ΍ ϝϮρ ϰϠϋ ˱ΎϔϗϮϣ ΎϬϨϣ ΕάΨΗ΍ ϰϨϧ΄Α
 ΔΒϴΘϜϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΕΪΟϭϭ ˬΎπϳ΃ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ϦϜϟϭ ςϘϓ ήμϣ ϞΧ΍Ω Ϧϣ βϴϟ
 ϻϰϨϧ΃ΕΪΟϭΎϨϫϭˬΕΎΤτθϟ΍ϭήϔϜϟΎΑϰϨϤϬΘΗϭΓΪθΑϰϨϤΟΎϬΗΔϳΩϮόδϟ΍ϰϓΔϴϔϠδϟ΍
 ϦϣϥΎϛϭϢϬϴϠϋΩέ΃ϥ΃ΪΑϻϰϨϧ΃ϭˬ΍άϫϦϣήΜϛ΃ϰΑϖμϠΗϰΘϟ΍ΕΎϣΎϬΗϻ΍ϞϤΤΗϊϴτΘγ΃

                     95
 ϰϠϋ ϰϨΘϤΟΎϫ ϰΘϟ΍ ϰϫϭ ˬϦϳΪΑΎόϟ΍ Ϧϳί ΔϠϴϬγ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔΒΗΎϜϟ΍ ϰϧϮϤΟΎϫ Ϧϣ ϦϴΑ
                ϢϠϋϪΑϚϟβϴϟΎϤϴϓΖπΧϚϧ·«ϰϟΎΘϟ΍ϡϼϜϟΎΑϸϤϟ΍

 ϥ΁ήϘϟ΍ϦϜϟϭˬΔϴϤϠϋΕΎϳήψϧϭϢϴϫΎϔϤϟϪΘόπΧ΃ϭˬΎϳήμϋ΍ήϴδϔΗϥ΁ήϘϟ΍ήϴδϔΘΑΕ΃ΪΑϻϭ΃
 ϩήδϔϧ ϥ΃ ϊϴτΘδϧ ϻϭ ୯ ΪϨϋ Ϧϣ ϝΰϨϣ ΏΎΘϛ ϪϧϷ ΔϴϤϠόϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΎγΎγ΃ ϊπΨϳ ϻ
 ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ΎϨτΑέ ϮϠϓ ήϴϴϐΘϠϟ ΔϠΑΎϗ ΕΎϓΎθΘϛϻ΍ ϩάϫ ϥϷ ˬΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎϓΎθΘϛϻ΍ ΐΟϮϤΑ
 ˬΕΎϓΎθΘϛϻ΍ ϩάϫ ϰϓ ήϴϴϐΗ ϯ΃ ϚϟΫ ΪόΑ ΙΪΣ ϢΛ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎϓΎθΘϛϻ΍ ϩάϬΑ
 Ύϣ ΔϘϴϘΣ ΍άϫϭ ϝϭϷ΍ ήϴδϔΘϟ΍ ΐδΣ ϥ΁ήϘϟ΍ ϰϓ ˯ΎΟ Ύϣ ϊϣ ξϗΎϨΗ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ϑϮδϓ
                                  ˬϡϼγϹ΍˯΍Ϊϋ΃Ϫϴϟ·ϰόδϳ

 ΎϤϬϧ·ϻΎϗϭϢϳήϜϟ΍ϥ΁ήϘϟ΍ϦϋΔγ΍έΩϝ‫« ﻣﻦ ﺧﻼ‬ϞϴΑΩέΎθΘϳέ»ϭ» ϯήϤΠΘϧϮϣ»ϝϭΎΣΪϘϟϭ
 ΎϤϬΗϻϭΎΤϣ ϢϏέ ϥ΁ήϘϟ΍ Δϴϗ΍Ϊμϣ ϡΪϋ ΎΘΒΜϳ ϥ΃ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ΎϤϬϨϜϤϳ ΓήϐΛ Ϫϴϓ ΍ΪΠϳ Ϣϟ
 ΐϠρϰϧΎτϳήΒϟ΍έΎϤόΘγϻ΍ϥ΃ΕήϛΫϭϥ΁ήϘϟ΍ϰϓϚϴϜθΘϟ΍ϥϻϭΎΤϳ΍άϫϊϣϭΓήϤΘδϤϟ΍
 ϯήμόϟ΍ήϴδϔΘϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ήδϔϳϥ΃ΔϴϧΎϳΩΎϘϠϟϰδϴ΋ήϟ΍βγΆϤϟ΍ «ΪϤΣ΃΍ίήϴϣ»Ϊϴδϟ΍Ϧϣ
 ϰϓ ϊϗ΃ ϰϨϧ·ϭ ΞϬϨϟ΍ βϔϧ ϰϠϋ ήϴγ΃ ϥϵ΍ ϰϨϧ· ΖϟΎϗϭ ˬϪϨϣ ϞϴϨϠϟ ϢϠόϟΎΑ ϪτΑήϳ ϥ΃ϭ
 ϯ΃ «Ϧϳϭέ΍Ω» Δϳήψϧ ΐδΣ ϥΎδϧϹ΍ ϖϠΧ Εήδϓ ϰϨϧ΄Α Ύπϳ΃ ϰϨΘϤϬΗ΍ϭ ΓήϴΜϛ ΕΎΤτη
 ήϴδϔΘϟ΍ϭ΃έϮΛ΄Ϥϟ΍ήϴδϔΘϟ΍ΖϧΎϛ˯΍ϮγΎϬόϴϤΟήϴδϔΘϟ΍ΐΘϛϥ·ΖϟΎϗϭˬ˱Ύϧ΍ϮϴΣϖϠΧϪϧ΃ ˵                                               PT
                            ϦϴΘϬΟϭήϳήϘΗϦϋϒϠΘΨΗϻϯ΃ήϟΎΑ                                              Y
 ΎϬϴϓ ϥϭΪδϔϳ νέϷ΍ ϰϓ ϪΘϔϴϠΧ ΔϳέΫ ϥ΄Α ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ήΒΧ΃ ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ୯ ϥ΃ ϰϟϭϷ΍


                                      EG
 ϰϓ ϑϭήόϣ ΍άϫϭ ϡϼϜϟ΍ Ϧϣ ήϬυ Ϊϗ Ύϣ ΔϟϻΪΑ ΖϴϔΘϛ΍ ϰϨϧ· ΖϟΎϗϭ ˬ˯ΎϣΪϟ΍ ϥϮϜϔδϳϭ                                     R
 Δϳϵ ϯήϴδϔΗ ΕήϛΫϭ έϮψΤϤϟ΍ ϰϓ ϰϨόϗϭ΃ ΔϐϠϟ΍ ϰϓ ϰϠϬΟ ϦϜϟϭ ˬΔϐϠϟ΍ ϰϓϭ ϥ΁ήϘϟ΍                              TA
 ϝΎϗϭ «ϢϛΎϧέϮλ ϢΛ ϢϛΎϨϘϠΧ ΪϘϟϭ» ϰϫϭ ϥ΁ήϘϠϟ ϯήμόϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍ ΏΎΘϛ ΕΎΤϔλ ϞΧ΍Ω
 ˬϦϴϨδϟ΍ Ϧϴϳϼϣ ΖϗήϐΘγ΍ϭ ΔϳϮδΘϟ΍ϭ ήϳϮμΘϟ΍ϭ ϖϴϠΨΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤΑ ήϣ ϡΩ΁ ϥ· ΎϬϟ ήϴδϔΗ


                             S
 ୯ΪϨϋϰδϴϋϞΜϣϥ·»Ϫϧ΄ηϞΟΎϬϴϓϝϮϘϳϰΘϟ΍ϥ΍ήϤϋϝ΁ΓέϮγΖϠϣ΄ΗϮϟΖϟΎϗΎϨϫϭ                    KO
 ˬϡϼδϟ΍ϪϴϠϋˬϰδϴϋϖϠΧϞϬϓΖϟΎϗϭ «ϥϮϜϴϓϦϛ ϪϟϝΎϗϢΛΏ΍ήΗϦϣϪϘϠΧϡΩ΁ϞΜϤϛ


                   E
 Ύϳ ΖϤϋί ΎϤϛ ΔγήΘϔϣ Δϴϧ΍ϮϴΣ έ΍Ϯρ΄Α ήϣϭ ˬϦϴϨδϟ΍ Ϧϴϳϼϣ ϕήϐΘγ΍ Ϫϣ΃ ϢΣέ ϰϓ        M
                                         .»ˮέϮΘϛΩ
      BY
 ϩάϫ Ϟϛ ϰϠϋ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ Ωέ ϰϟ· ωΎϤΘγϻΎΑ ϦϴϓϮϐη ΎϨδϔϧ΃ ΎϧΪΟϭ ΎϨϫ


     P
 Ϟϛ ΓΩΎόϛ ΎϬϧ΃ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ϰϠϋ ϯΩέ ϥΎϛ» ϖ΋ΎϗΪϟ ΖϤλ ϥ΃ ΪόΑ ϝΎϗ ΚϴΣ ˬΕΎϣΎϬΗϻ΍ eU
 ˱ΎΒϧΎΟ ήϛΫ΃ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϨϫϭ ˬΐΘϛ΃ ΎϤϟ ϢϬϓ ϡΪϋ Ϧϋ ϰϨϤΟΎϬΗϭ ϰΑΎΘϛ ΃ήϘΗ Ϣϟ ϦϴϤΟΎϬϤϟ΍
 ΍άϫ ϰϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ήϴδϔΗ έ΍ήϗ ΕάΨΗ΍ ΪϳΪΤΘϟΎΑ Ύϧ΃ ΍ΫΎϤϟ Ϯϫϭ ˬϞΒϗ Ϧϣ ϪϨϋ ΙΪΤΗ΃ Ϣϟ ˱ΎϤϬϣ

RϦϣήϴΜϜϟ΍ϥ΃ΕΪΟϭήμϣΏΎΘϛϦϣΪΣ΍ϮϛϰϨϧ΃ϰϫϊϴϤΠϟ΍ϞϫάΘγϰΘϟ΍ΔΑΎΟϹ΍ϭˬΖϗϮϟ΍
 Ϊόϳ Ϣϟ ϯάϟ΍ ϥ΁ήϘϟΎΑ ϚδϤΘϟ΍ ϡΪϋϭ ϦϳΪϟ΍ ϡΪϫ ϰϟ· ϥϮϋΪϳ ΏΎΘϜϟ΍ϭ ϦϳήϜϔϤϟ΍ ϰ΋ΎϗΪλ΃
 ϢϬϨϴΑ ϥ΃ ϢϏέ ϢϬόϣ ΖϔϠΘΧ΍ ϰϨϧ΃ ϚϟΫ ΔΠϴΘϧ ϥΎϛϭ ˬήμόϟ΍ ΍άϫϭ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϬϟ ΢Ϡμϳ
                                          ˬϰ΋ΎϗΪλ΃

 ϒγϮϳϭ ˬαϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ϥΎδΣ·ϭ ˬϦϴδΣ Ϫρϭ ˬϢϴϜΤϟ΍ ϖϴϓϮΗ ΏΎΘϜϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ϥΎϛϭ
 ˬϰϣ΍άϐϟ΍୯ΪΒϋϭˬυϮϔΤϣΐϴΠϧϭˬϯϭ΍Ϊόδϟ΍ϝ΍ϮϧϭˬϰΗΎϴΒϟ΍ϭˬέ΍ΰϧϭˬβϴϧϭΩ΃ϭˬβϳέΩ·
 ΓΎΠϧϭˬΪϟΎΧϮΑ΃ΔϳίϮϓϭˬΏΎϴδϟ΍ήϛΎηέΪΑϭˬϞϘϧΩϞϣ΃ϭˬϰϠόϟ΍ΪϤΤϣϭˬέϮΒμϟ΍ΪΒϋΡϼλϭ
 ϯΩϭΩέ ΢οϭ΄γ ΎϨϫϭ ˬϰΑήόϟ΍ ϦρϮϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ Ϟϛ ϰϓ ϥϭήϴΜϛ ϢϫήϴϏϭ ˬϞϴϠΧ ϩΪΒϋϭ ˬήϤϋ
 ϥ΃ΕΪΟϭΚϴΣˬϥϵ΍Ύϧ΃ΐΘϛ΃ΎϤΑβϴϟϭϢϬδϔϧ΄Α΍ϮΒΘϛΎϤΑϢϬϨϣΪΣ΍ϭϞϛϰϠϋϯάΧ΄ϣϭ
 ˬφϔϠϟ΍ϥϭΩΎϤϬΑϥΎϤϳϹΎΑϰϔΘϜϳϥ΃ϪϴϠϋϥΎδϧϹ΍ϥ΃ήϛΫϭˬϦϴΗΩΎϬθϟ΍ήϜϧ΃ϢϴϜΤϟ΍ϖϴϓϮΗ

 ΕΎϴρ ϰϓ ήϛΫ ΚϴΣ «ΔϴϟΩΎόΘϟ΍» ϪΑΎΘϛ ϰϓ ϥΎδϧϹ΍ ΓΩ΍έ· ϰϟΩΎόΗ ୯ ΓΩ΍έ· ϥ· ϝΎϗϭ
 Ϟϫ΃» ‫ﺮﻳﻘﻰ ﻓﻰ‬ϏϹ΍ ήϜϔϟΎΑ ήΛ΄Θϣ Ϯϫϭ ΔϴϬϟϹ΍ ϯϮϘϟ΍ ΏέΎΤϴϟ ϖϠΧ ϥΎδϧϹ΍ ϥ΃ ϪΗΎΤϔλ
                                 ˵
 ήΛϷ΍ ΢πΘϳ» ΐϳΩϭ΃ ϚϠϤϟ΍»ϭ «Ω΍ί ήϬη»ϭ «ϢϴϜΤϟ΍ ϥΎϤϴϠγ» ΕΎϴΣήδϣ ϰϓϭ ˬ«ϒϬϜϟ΍
 ϖϴϓϮΗ ϞόΟ ΪϘϓ «ΪΒόϤϟ΍ Δμϗ΍έ» ϪΑΎΘϛ ϰϓ ˬϢϴϜΤϟ΍ ϖϴϓϮΗ ήϜϓ ϰϠϋ ϰϘϳήϏϹ΍ ϰϨΛϮϟ΍
 έ˷Ϯλ «ΪϴϬθϟ΍» ϪΑΎΘϛ ϰϓϭ ˬϪΑ ήϴΠΘδϳϭ Ϫϟ ΪΠδϳϭ ϩήϔϐΘδϳϭ ϩΪΒόϳ ΎϬϟ· Ϧϔϟ΍ ϢϴϜΤϟ΍

                     96
 ϰϧ΁ήϘϟ΍κϨϟ΍ϒϟΎΧ «ϒϬϜϟ΍Ϟϫ΃«ΔϴΣήδϣϰϓϭˬϪΘΑϮΗΖπϓέϯάϟ΍ΪϴϬθϟΎΑϥΎτϴθϟ΍
 ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ω΍ΪΑ· Ϧϣ ϰϫ Δϴϧ΁ήϘϟ΍ κμϘϟ΍ϭ ϒϬϜϟ΍ Ϟϫ΃ Δμϗ ϥ΃ ήΒΘϋ΍ϭ ΎϣΎϤΗ
 ‫« ﻧﻈﺮ‬୯ ϝϮγέ ΪϤΤϣ» ΔϴΣήδϣ ϰϓϭ ˬϰϧ΁ήϘϟ΍ κμϘϟ΍ Δϴόϗ΍ϭ ήϜϧ΃ϭ ΔϴϣϼγϹ΍
  ˬϝϮγέϭήθΑϪϧ΃ϰϠϋϪϴϟ·ήψϨϳϢϟϭςϘϓήθΑϪϧ΃ϰϠϋˬϡϼδϟ΍ϭΓϼμϟ΍ϪϴϠϋˬϝϮγήϠϟ

 ήϛΫ «Γϼμϟ΍ ϰϫ ϰϨϴϋ Γήϗϭ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ΐϴτϟ΍ ϰϟ· ΐ˷ΒΣ» ϒϳήθϟ΍ ϯϮΒϨϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ϰϓϭ
                               ˵
 ϥ΃ήϛΫϭˬϥϮϗήθΘδϤϟ΍ϞόϔϳΎϤϛΓϼμϟ΍ϰϫϰϨϴϋΓήϗϑάΣϭΚϳΪΤϟ΍ϦϣϝϭϷ΍ήτθϟ΍
 ϥΎϤϴϠγ Δμϗ ϰϓϭ ˬ΍ΩϼΟ Ϫϟ ϥ΃ϭ ΓϭΰϏ Ϟϛ ΪόΑ ΝϭΰΗ ˬϢϠγϭ ϪϴϠϋ ୯ ϰϠλ ˬϝϮγήϟ΍
 ˬΩϮϬϴϟ΍ Γήψϧ ϥΎϤϴϠγ ΎϧΪϴγ ϰϟ· ήψϧϭ ήΤγϭ ϡ΍ήϏϭ ΐΣ ϰϟ· ΔμϘϟ΍ ϩάϫ ϝ˷ϮΣ ϢϴϜΤϟ΍
 ϰϟ· ΎϋΩϭ ΔόΘϤϟ΍ϭ ΓάϠϟ΍ ˯΍έϭ ϯήΠΗ Δϣ΃ ϢϬϧ·ϭ ΦϳέΎΗ ϻϭ ΎϬϟ ϰοΎϣ ϻ Δϣ΃ Ώήόϟ΍ ϥ· ϝΎϗϭ
                                     Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭΔϴϧϮϋήϔϟ΍

 ϢϬϟϦϤϣϢϫήϴϏϭαϭΪϘϟ΍ΪΒϋϥΎδΣ·ϭυϮϔΤϣΐϴΠϧϭϦϴδΣϪρΏΩ΃ΕΪϘΘϧ΍ϰϨϧ΃ΎϤϛ
 ϦϣΓΪθΑϢϬΘϤΟΎϫϚϟΫϊϣϭˬϰ΋ΎϗΪλ΃ϢϬϧ΃ϢϏέˬϰΑήόϟ΍ϦρϮϟ΍ϰϓήϴΒϛέϮϬϤΟϭ˯΍ήϗ
                          ϰϣϼγϹ΍έϮμΘϟ΍ήϬΠϣϝϼΧ

 ˬ«ΙϮϴϠΟέΎϣ» ϯΩϮϬϴϟ΍ ΔλΎΧ ˬϦϴϗήθΘδϤϟΎΑ ήΛ΄Θϣ ϦϴδΣ Ϫρ ϥ· ΔΣ΍ήλ ϞϜΑϭ ΖϠϘϓ                                                PT
 ήόθϟ΍ϰϓ»ϞΜϣΔϴϣϼγϹ΍ϪΒΘϛΔλΎΧˬ˱΍ΪϴΟϪΘγέΩϭϦϴδΣϪρΏΩ΃ϰϓΖϘϤόΗΪϘϟϭ
 ΖϨόϣ΃ϭˬ«ϥΎΨϴθϟ΍»ϭˬ«ϯήΒϜϟ΍ΔϨΘϔϟ΍»ϭˬ«ϡϼγϹ΍Γ΁ήϣ»ϭˬ»ϖΤϟ΍ΪϋϮϟ΍»ϭ «ϰϠϫΎΠϟ΍


                                               Y
 ΎϬϧ΃ ΕΪΟϮϓ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ «ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍»ϭ ˬ«˯ΎόΑέϷ΍ ΚϳΪΣ»ϭ ˬ«ϡΎϳϷ΍« ϰϓ ήψϨϟ΍


                                      EG
 Ϣϟ Ύπϳ΃ Ϯϫϭ ΎΒϳήϏ βϴϟ ΍άϫϭ ˬϩήϜϓ ϰϓ ϰϗ΍ήθΘγϻ΍ ήϜϔϟ΍ ήϴΛ΄Η ΡϮοϮΑ ήϬψΗ ΎόϴϤΟ                                     R
                                    ˬϪΑϑήΘόϳϞΑϩήϜϨϳ                              TA
 ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϊπΧ΃ Ϫϧ΃ ˬϪϴϠϋ ϯάΧ΄ϣ ϥΎϛ ϰϣϼγϹ΍ έϮμΘϟ΍ ήϬΠϣ ΖΤΗ ϪΘόοϭ ϦϴΣϭ


                             S
 ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍ ϰϠϋ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ήμϗ Ϫϧ΃ϭ ˬϰΗέΎϜϳΪϟ΍ Ϛθϟ΍ ΞϬϨϤϟ ϰϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ                    KO
 ϝΰϧ Ϊϗϭ ϢϫΪΣϭ ΏήόϠϟ ϦϳΩ ϰϣϼγϹ΍ ϦϳΪϟ΍ ϥ·» ϝΎϗ ΚϴΣ ΎόϴϤΟ αΎϨϠϟ βϴϟϭ                   E
 ϪϴϠϋ୯ϰϠλˬϰΒϨϟ΍Ϧϋ˯ΎΟΎϣήϜϧ΃ϭ «ϩέϭΩϰϬΘϧ΍ΪϗϭΔϨϴόϣΔϴϨϣίΓήΘϓϰϓϢϬΣϼλϹ        M
 ϰϓϭ ˬϢϠγϭ ϪϴϠϋ ୯ ϰϠλ ˬϝϮγήϟ΍ ΐδϧ ϰϓ ϚϜηϭ ˬϞϴΠϧϹ΍ϭ Γ΍έϮΘϟ΍ ϰϓ ˬϢϠγϭ
 ϰϨϨϜϟϭ ˬϪ΋΍έ΁ ξόΑ Ϧϋ ϊΟ΍ήΗϭ ΎϬϨϴΣ ϰϓ ήϫίϷ΍ ϪϴϠϋ έΎΛ Ϊϗϭ ˬϢϴϫ΍ήΑ· ΔϠϣ ΔϴϔϴϨΤϟ΍      BY
 ˬϡϼγϹ΍ ΖΑ΍ϮΛ ϰϠϋ Ϛθϟ΍ ϰϓ ϪΘϳήψϧϭ «ΙϮϴϠΟέΎϣ» ήϜϓ ϖΒτϳ ˬέΎμΘΧΎΑ ˬϪϧ΃ ΕΪΟϭ


     P
 ΪΟϭ΃ Ϊϗϭ ˬϰΑΎΘϛ Ν΍ήΧ· ϰϠϋ ϰϧΰϔΣϭ ϰϧέΎΛ΃ Ύϣ ΍άϫϭ ˬΪϘϨϠϟ ϰϧ΁ήϘϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ ϊπΧ΃ϭ eU
 Ϫρ ΎϋΩϭ «ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ΪϘϧ» ΎϬϤγ΍ ϝϭϷ΍ Ω΍Άϓ ΔόϣΎΟ ϰϓ αέΪϳ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ ΓΩΎϣR
             ΎϫήϣϭΎϫϮϠΣϭΎϫήηϭΎϫήϴΨΑΔϴΑήϐϟ΍ΓέΎπΤϟΎΑάΧϷ΍ϰϟ·ϦϴδΣ

 ϪϟϪΟϭ΃ϢϟϭυϮϔΤϣΐϴΠϧϢΟΎϫ΃ϢϟϰϨϧ΃΢οϭ΃ϥ΃ϻϭ΃ϰϟ΍ϮΤϤγΎϓυϮϔΤϣΐϴΠϧΎϣ΃
 ϩάϫϭ ˬΎϧ΃ Ζδϟϭ Ϫδϔϧ ϥ΍Ω΃ ϯάϟ΍ Ϯϫ ϪϨϜϟ ˬϖϳΪμϛ ϪϣήΘΣ΃ϭ ΐΗΎϜϛ ϩέΪϗ΃ ϰϨϧϷ ϢϬΘϟ΍
 ϢϬϴϠϋωΩ΃ϢϟΎϧ΄ϓϢϬϟΖϳΪμΗϦϣϞϜϟΔΒδϨϟΎΑΎϬΤϴοϮΗΩϭ΃ϰΘϟ΍ϰϫΔϴγΎγϷ΍ΔτϘϨϟ΍
 ϢϬΒΘϛϞΧ΍ΩΓΩϮΟϮϣιϮμϨϟ΍ϭϢϬϨϳΪΗϰΘϟ΍ϰϫϢϬΟΎϬϨϣϭϢϫήϜϓϭϢϬΑΩ΃ϞΑˬήΘϓ΃Ϣϟϭ
         ˬάΧ΂Ϥϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϪϴϠϋυϮϔΤϣΐϴΠϨϓˬΎϬϨϣΕϼϓϹ΍ϭΏϭήϬϟ΍ϊτΘδΗϢϟϭ

 ΐΘϛϰϓέϮμϟ΍ϩάϬΑϪΑήϗ΃Ϊϗϭ˯ΎϨΑ΃ϭΔΟϭίϪϟϞόΟϭˬ˱ΎΑ΃ϰϟΎόΗϭϪϧΎΤΒγ୯ϞόΟΪϘϓ
 ΫΎΘγϷ΍ ήϛΫ Ϊϗϭ ˬ»ΔϳΎϬϧϭ Δϳ΍ΪΑ»ϭ ˬ«ϞϴϨϟ΍ ϕϮϓ ΓήΛήΛ»ϭ ˬ«ΫΎΤθϟ΍»ϭ ˬ«ΎϨΗέΎΣ Ωϻϭ΃»
 ΰϋ୯ϰϟ·ΰϣέΐϴΠϧϥ΃ ΎϨϴΒϣ «υϮϔΤϣΐϴΠϧΔϠΣέϰϓ୯»ΏΎΘϛϰϓϰθϴΑ΍ήρΝέϮΟ
 ϥ΃ ήϗ΃» ΎϬϴϓ Ϫϟ ϝΎϗ ΔϟΎγέ υϮϔΤϣ ΐϴΠϧ Ϫϟ ΐΘϜϓ ˬΏΩϷΎΑ κμϘϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ˬϞΟϭ
 ήϴΧϷ΍ϑϼϐϟ΍ϰϠϋΏΎτΨϟ΍΍άϫϰθϴΑ΍ήρήθϧΪϗϭˬ«ΎϬϴϓϰϨϋήΒϋϦϣήϴΧϚΗϻϻΪΘγ΍
 ΏΎτΨϟ΍ ΍άϫ υϮϔΤϣ ΐϴΠϧ ήϜϨϳ ϻ ϰΘΣϭ ΔϤϬΗ ϯ΃ Ϧϣ Ϫδϔϧ ΉήΒϳ ϰΘΣ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϣ
                                    ˬϪόϴϗϮΘΑέϮϬϤϤϟ΍

 κϠϟ΍»ϪΒΘϛϝϼΧϦϣήϬψΗϰΘϟ΍ϪΒΘϛϰϓΔϴΜΒόϟ΍ϭΔϴΣΎΑϺϟϪΠϳϭήΗΪϘΘϧ΃ΖϨϛϰϨϧ΃ΎϤϛ
 ϦϴΑ ϪϠμϓϭ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭ ΔϴδϛέΎϤϟΎΑ ήΛ΄Η ΎϤϛ ˬ«έ΍ΪϗϷ΍ ΚΒϋ»ϭ «ϖϳήτϟ΍»ϭ» ΏϼϜϟ΍ϭ

                     97
 ΙΪΤΗΎϤϛˬ«ΔϴΛϼΜϟ΍« ϰϓήϬυΎϤϛˬϯέΎδϴϟ΍˯ΎϤΘϧϻ΍ϪΗΎΑΎΘϛϰϠϋ ΐϠϏϭˬΡϭήϟ΍ϭΓΩΎϤϟ΍
                        ୯ΏΎϴϏϦϋ «ϞϴϨϟ΍ϕϮϓ ΓήΛήΛ» ‫ﻓﻰ‬

 Ϧϣ ˱ΎϣΎϤΗ ϦϳΪϟ΍ ϥΎδΣ· ΪόΒΘγ΍ ΪϘϠϓ ˬϪϨϳΪϳ ϯάϟ΍ Ϯϫ αϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ϥΎδΣ· ΏΩ΃ Ϛϟάϛϭ
 ΓήϫΎυΔϳΩϮΟϮϟ΍ϭΔϳΪϳϭήϔϟ΍ˬΓϮϘϟΎΑήΧϵ΍ϩΎΠΗϻ΍έϮμϳϩΪΠϧ ˱ΎϴϨϳΩ ˱ ΎΒϧΎΟήϛΫ΍Ϋ·ϭˬϪμμϗ
 έϮΤϤϟ΍ϰϫϭˬΔϴδϨΠϟ΍Γΰϳήϐϟ΍ϢϫήϴδΗϪμμϗϝΎτΑ΃ϭΕϼτΑϭαϭΪϘϟ΍ΪΒϋκμϗϰϓ
 ΍άϫ ϰϨτϋ΃ ϙϮΟέ΃» Δμϗ ϰϓϭ ˬΔϴΟϭΰϟ΍ ΔϧΎϴΨϟ΍ έήΑ Ϊϗϭ ˬϪΗΎϴμΨη ϞϜΑ ϰγΎγϷ΍
 ϥ΃ϭˬΎπϳ΃ΔϧΎϴΨϟΎΑΔΟϭΰϟ΍ϡϮϘΗϥ΃ϪΘΟϭΰϟΝϭΰϟ΍ϦϣˬΔϴΟϭΰϟ΍ΔϧΎϴΨϟ΍ΝϼϋϞόΟ «˯΍ϭΪϟ΍
                               ˬϦϳήΧ΁ϝΎΟήΑΕΎϗϼϋΎϬϟϥϮϜΗ

 ΎϬΒϴΒρ ΎϬϤϬΗ΍ΔϧΎϴΨϟ΍ΓήϜϓΔΟϭΰϟ΍ΖπϓέΎϣΪϨϋϭˬϪμΨηϊϣΎϬΘϴμΨηϯϭΎδΘΗϚϟάΑϭ
 ϪΑΩ΃ϭϩήϜϓϢϟΎόϣϰϟΖΤπΗ΍ϭϥΎδΣ·ΏΩ΃ΖγέΩΪϗϭˬΔψϔΤΘϣΪϴϟΎϘΗϰϠϋήϴδΗΎϬϧ΄Α
 ϥϮϜϠϟϭˬϞΟϭΰϋˬͿΔλΎΨϟ΍ϪΗ΍ήψϧϪϟϥ΃ϭˬϑϮθϜϤϟ΍ΏΩϷ΍ϞΜϤϳϪϠϤΠϣϰϓϪϧ΃Ζϳ΃έϭ
 ΔϳΪϳϭήϔϟ΍ϭΔϴϠϴϋΎϤγϹ΍ϭΔϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭΔϴόϗ΍Ϯϟ΍ϭΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϦϴΑΖόϤΟΓήψϧϰϫϭˬΓΎϴΤϟ΍ϭ
 ˬϰϣϼγϹ΍ έϮψϨϤϟ΍ϭ ΞϬϨϤϟ΍ Ϧϋ ϩΪόΑ ϰΘγ΍έΩ ϝϼΧ Ϧϣ ϦϴΒΗϭ ˬΔϳήΗέΎδϟ΍ϭ ΔϳΩϮΟϮϟ΍ϭ
                ˬϡ΍ήΤϟ΍ϭϝϼΤϟ΍ϭϦϳΪϟ΍ϭΔϴϫϮϟϸϟϰϣϼγϹ΍έϮμΘϟ΍Ϧϋϭ
                                           PT
 ϻϭ ζΣ΍Ϯϔϟ΍ ΏΎϜΗέϻϥϮϣΪϨϳ ϻ ϢϬϓ ˬϦϳΪϟ΍Ϧϋ ϪϟΎϤϋ΃ ΕϼτΑϭ ϪϟΎτΑ΃ϰϓ ϰϠΠΘϳ ΍άϫϭ
 ΐΤϟ΍ ϞόΟ Ϊϗϭ ˬΔϴϋήθϟ΍ ήϴϏ ΕΎϗϼόϟ΍ ΔϣΎϗ· ϰϓ ΍έήο ϥϭήϳ ϻϭ ˬϥϮϠμϳ ϻϭ ϥϮϣϮμϳ


                                          Y
 ΖϨΒϟ΍ ϑήη ϥ· ϝΎϗϭ ˬϦϴδϨΠϟ΍ ϦϴΑ Ϟμϔϟ΍ϭ ˬΏΎΠΤϟ΍ ϢΟΎϫϭ ˬϡ΍ήΤϟ΍ϭ ϝϼΤϟ΍ ϕϮϓ


                                   EG
          ΔϠΜϣϷ΍ϦϣΕΎΌϤϟ΍ϙΎϨϫϭˬΎϬϴϠϋΩήϤΘϟ΍ΐΠϳϰΘϟ΍ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϦϣΎϬΘϳέάϋϭ
                            TA     R
                           S
                  E KO
       M
     P BY
R eU
                   98
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
    ϰϧΑϫέϳϡϟ «ϥ΁έϘϟ΍»˰ϟϯέϳγϔΗϰϠϋϡϭΟϬϟ΍˻˻ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
 «ϞΑϹ΍ϭϡΎϨϏϷ΍ΓΎϋέϭΔϳΩΎΒϟ΍ϥΎϜγϢϫϭ»˱ΎϤϳΪϗΏήόϠϟϡΪϘϳϥ΃νϭήϔϤϟ΍ϞϫΔρΎδΒΑ ■
 ϦϜϟ ˬϢϴϜΤϟ΍ ୯ ΏΎΘϛ ϰϫϭ ˬΓΩΎϤϟ΍ βϔϧ ΓέΫ αΪϨϬϣ ϭ΃ ˯Ύπϓ ϢϟΎόϟ ϥϵ΍ ϡΪϘϳ Ύϣ
 ϭ΃ϖΒρϯ΃ϰϠϋήΧ΁ϰϨόϤΑΎϬΑϭΎϬϴϠϋϡΪϘϴγϰΘϟ΍ΔϠϴγϮϟ΍Ϧϳήμόϟ΍ϦϴΑΎϨϫϑϼΘΧϻ΍
 ΔϘϳήρ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ΎϨϧ΃ ϡ΃ ϰϣ΍ΪϘϟ΍ ϥϭήδϔϤϟ΍ ϪΑ ΙΪΤΗ ϯάϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ Ϟϫ ˮϰϨόϣ ϯ΄Α
                   ˮήμόϟ΍΍άϫΔϬΟ΍ϮϤϟΓήλΎόϣϭΓΪϳΪΟϭΔΜϳΪΣΔϠϴγϭϭ

 ϥΎϛϭ ΎϣΎϋ ϦϴόΑέ΃ άϨϣ ϪΘϘϠρ΃ ϯάϟ΍ ϥ΁ήϘϠϟ ϰϤϠόϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍ ΔϠϜθϣ κΨϠϣ Ϯϫ ΍άϫ ■
 ΔϴϤϠϋ Γήϔρ ϪΟ΍ϮϨγ ΎϨϧ΃ ΖϨϘϳ΃ ϰϨϧϷ ˬϥ΁ήϘϠϟ ϰϤϠόϟ΍ ίΎΠϋϹ΍ ΔγέΪϣ έΎΠϔϧϻ Δϳ΍ΪΑ
 ΙΪΤΘΗϭέϮτΘΘγΖϟ΍ίΎϣϭˬϥϵ΍ϢϟΎόϟ΍ΎϬϴϟ·ϞλϭϕΩ΃ϰϨόϤΑϭ΃ΎϨϠλϭϰΘϟ΍ϰϫϭˬΔϣΩΎϗ
    έϮμόϟ΍ϚϠΗϰϓϥ΁ήϘϟΎΑ΍ϮϜδϤΘϳϥ΃ϯΩΎϔΣ΃ϊϴτΘδϴγϞϫϰδϔϧΐρΎΧ΃ΖϨϛϭ

                                         ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ
                                              PT
 ΔΠπϟ΍ Ι΍ΪΣ· ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϕήθϟ΍ ϑϮδϠϴϓ ΩήϤΘϤϟ΍ αέΎϔϟ΍ ΪϤόΘϳ Ϣϟ                                             Y
 ϝϼΧϪϨϋ΍ϮϟΎϗΎϤϛήϴϫΎθϤϟ΍Ϧϣ΢ΒμϴϟˬΔΣΎδϟ΍ϰϠϋέϮϬψϟ΍ϞΟ΃ϦϣϪϟϮΣΔϴϣϼϋϹ΍                                     EG
 ϩάΧ΄Η ήϜϔϣ ΩήΠϣ ϦϜϳ Ϣϟϭ ˬϥ΁ήϘϟ΍ ήϴδϔΗ ϰϓ ϪΑΎΘϛ έϭΪλ ΪόΑ Ζόϗϭ ϰΘϟ΍ ΔϣίϷ΍
 ϪϨϋ΍ϮϟΎϗΎϤϛΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϭήϔϜϟ΍ϡϼυϰϓιϮϐΗΐϳΩ΍ήγϪΑϞΧΪΗϭϙϼϬϟ΍ϰϟ·ϪΗΎΤτη


                                    R
                                ΓήΘϔϟ΍ϚϠΗϝϼΧΎπϳ΃
                            S TA
 ˬϪϴϠϋ ϞΒϘΗ ϯάϟ΍ ήτΨϟ΍ Ϟϣ΄ΘΘϟ ϒϗϮΘΗ ϥ΃ Ω΍έ΃ϭ ΔϴϣϼγϹ΍ ϪΘϣϷ ήϴΨϟ΍ Ω΍έ΃ ήϜϔϣ Ϯϫ ϞΑ
 ΎϬϋΎΟήΘγ΍ ϰϠϋ ϩΎϧΰϔΣ ΔϣίϷ΍ ϚϠΗ ϝϮΣ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϊϣ ΎϨΛΪΤΗ ΎϣΪϨϋϭ                    KO
 ΓΪϳΪϋΎΒΘϛ΍ϮΟήΧ΃ϭˬϰϧϮϤΟΎϫϥϭήϴΜϛϝΎϗΫ·ˬΎϬΘϗϭϰϓϪΑΎϬϬΟ΍ϭϯάϟ΍αΎϤΤϟ΍βϔϨΑ


                   E
 ϢϟϯΪοΖΟήΧϰΘϟ΍ΐΘϜϟ΍ϩάϫϞϛϥ·ϊϴϤΠϟ΍ϡΎϣ΃ΎϤ΋΍ΩϝϮϗ΃ΖϨϛϰϨϨϜϟϭˬϰΘϬΟ΍ϮϤϟ


        M
 ϦϣϥϭΪϳΆϣϙΎϨϫϥΎϛϥϮοέΎόϣϙΎϨϫϥΎϛΎϤϛϪϧϷˬϰγ΃έϰϓΓήόηϙήΤΗϥ΃ϊτΘδΗ      BY
                      ˬϰϣϼγϹ΍ϢϟΎόϟ΍ϭήμϣϰϓ˯ΎϤϠόϟ΍ϭΔϤ΋Ϸ΍έΎΒϛ     P
 ϩάϫϝϭ΃ϥΎϛϭˬΎϬϴϠ΋ΎγΔϴϔϠγϦϋϻ·ϢϨΗϻΔϔϴΨγΔϠΌγ΃ϪΟ΍ϭ΃ΖϨϛΓήΘϔϟ΍ϚϠΗϰϓϭ eU
 ΐΗΎϛϭ ϒϟΆϣϭ ΐϴΒρ Ζϧ΃ϭ ϥ΁ήϘϠϟ ϯήμόϟ΍ ήδϔϤϟ΍ ΕϼϫΆϣ ϚϠΘϤΗ Ϟϫ Ϯϫ ΔϠΌγϷ΍


R
 Ϧϣ Ζδϟ ϰϨϧ΃ ϢϏέ ΐϴΟ΃ ΖϨϛϭ ˮϞΒϗ Ϧϣ ϒϳήθϟ΍ ήϫίϷ΍ ϰϓ αέΪΗ Ϣϟϭ ϰϔΤλ
 ήδϔϤϟ΍ΕϼϫΆϣϥϷϥ΁ήϘϟ΍ήϴδϔΗϊϴτΘγ΃ϰϨϧΈϓήϫίϷ΍ϰϓαέΩ΃ϢϟϭϢ΋ΎϤόϟ΍ΏΎΤλ΃
 ΎϤϬϟϭ΃ϡϮϠόϟ΍ϭΕΎϜϠϤϟ΍ϚϠΗ୯ϰϨΒϫϭΚϴΣˬΎϤϬϜϠΘϣ΃Ϧϳήϣ΃ϰϠϋϡϮϘΗϥ΁ήϘϠϟϯήμόϟ΍
                        ήμόϟ΍ΔΟΎΤΑΎϤϠϣήδϔϤϟ΍ϥϮϜϳϥ΃

 ϥΈϓΔϳ΍ΪϬϟΎϓήμόϟ΍ΔΟΎΣΎϣ΃ϥ΁ήϘϟ΍ΔϘϴϘΤΑΎϘϴϗΩϭΎϴϓ΍ϭΎϤϠϋΎϤϟΎϋϥϮϜϳϥ΃ΎϤϬϴϧΎΛϭ
 ΓήϴΤϟ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ ϰϫ ήμόϟ΍ ΍άϫ ΔϤγϭ ϡϮϴϟ΍ ϰϫ ΎϤϛ ϪϴΘϟ΍ ϰϓ ΎϣϮϳ ϦϜΗ Ϣϟ ΔϳήθΒϟ΍
 ΎϬϠϛϭ »ΏΎΒθϟ΍ ΓέϮΛϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΓέϮΜϟ΍« Ε΍έϮΜϟ΍ ήμϋ ΍άϫ Ώ΍ήτοϻ΍ϭ
 ϦϣΕΎϋΎϤΟϢϫϭ »ΰΒϴϬϟ΍«ήμόϟ΍΍άϫϰϓϪΟ΍ϮϨϓΏ΍ήτοϻ΍ϭΓήϴΤϟ΍ϭϖϠϘϟ΍ϰϠϋϞϴϟΩ
     ˷˱
 ϊϴϤΟ Ϣϋ ϰΘΣ ϡϮϳ Ϟϛ Ϣϫήη ήϴτΘδϳϭ ϡϮϳ Ϟϛ ϢϫΩΪϋ Ϊϳΰϳ ϦϴδϨΠϟ΍ Ϧϣ ΏΎΒθϟ΍
 Δϴϟϵ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϤΘΠϣ ΍ϭΪΟϭ Ϊϗ ϢϬϓ ξϓήϟ΍ ϰϠϋ ϢϬόϤΘΠϣ ϡϮϘϳ έΎτϗϷ΍
 Δϟ΁ϰϟ·ϝΎΤΘγ΍ϭϪΘϳήΣϭϪΘϤϴϗϭϪΣϭέήλΎόϤϟ΍ϥΎδϧϹ΍ϪϴϓΪϘϓϙϼϬΘγ΍ϭΝΎΘϧ·ϊϤΘΠϣ
                   ϦϳΩϭϑήϋϞϛϪόϣ΍ϮπϓέϭϩϮπϓήϓϚϠϬΘδΗϭΞΘϨΗ

 ϥϮϠγήϳϭ ΓΎϔΣ ϥϭήϴδϳϭ ΕΎόϗήϤϟ΍ ϥϮδΒϠϳ ϢϬϓ ΔΑΎϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϣ Ϧϣ έϮλ ϰϟ· ΍ϮϋΰϨϓ
 ΎϣΔϴδϨΠϟ΍ϖ΋ϼόϟ΍ϦϣϢϬϨϴΑϥϮΤϴΒΘδϳϭΕΎϗήτϟ΍ϰϓϭΔϔλέϷ΍ϰϠϋϥϮΘϴΒϳϭϢϫέϮόη
 Ϧϋϭ ϢϬΘϳήΣ Ϧϋ ϥϮΜΤΒϳ Ϣϫ ϞϳϮτϟ΍ ΎϬΨϳέΎΗ ϝϼΧ ΔμϳήΣ ϪΘϧΎϴλ ϰϠϋ ΔϳήθΒϟ΍ ΖϠυ


                    99
 Ϧϋ ϒϗϮΗ ϢΛ Ώ΍ήτοϻ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ ήϴϏϭ ωΎϴπϟ΍ ήϴϏ ϥϭΪΠϳ ϼϓ ϢϬΘϳΩήϓ Ϧϋϭ ϢϬΘϴϧΎδϧ·
     ˬϪΘϟΰϋϰϓϮϫϭήϫ΍Ϯψϟ΍ϩάϫϞϜΑϪϣΎϤϟϹΔθϫΪϟ΍ΎϨϧϮϴϋϰϓΪϫΎηϪϧϷϡϼϜϟ΍

 Ϧϣ ΎϬϟ Δϳ΍ΪϬϟ΍ ΩΎΠϳϹ Ζϴόγ Ϟϫϭ ΎϬΑ ϢΘϬΗϭ ήϫ΍Ϯψϟ΍ ϩάϫ ϙέΪΗ Ϟϫ ϩΎϨϟ΄γ ϰϟΎΘϟΎΑϭ
 ήϴϓΰϟ΍ Ωήτϳ Ϯϫϭ ΉΩΎϫ ΕϮμΑ ϝΎϘϓ ˮϥ΁ήϘϟ΍ ΔϘϴϘΣ ϰϫ Ύϣϭ ϯήμόϟ΍ ϩήϴδϔΘΑ ϥ΁ήϘϟ΍
 Ϫϟΰϧ ϖϠτϤϟ΍ Δϓήόϣ ϰϓ ϥΎδϧϹ΍ ωήδϳ ϥ΃ ୯ ϥΫ΄ϳ ΎϣΪϨϋϭ ϖϠτϤϟ΍ ϢϠόϟ΍ Ϯϫ ϥ΁ήϘϟ΍
 ϰϫϭ ΪϴϘϟ΍ ΓΪϋΎϗ ϰϓϭ ΓέΎηϹ΍ ϚϠΗ ΪϴϘϟ΍ ΔϤϗ ϰϓ ΖϧΎϜϓ ˬΪϴϘϟ΍ ϰϟ· ϕϼρϹ΍ Ϧϣ
                         ΔϴΑήόϟ΍ΔϤϠϜϟ΍ϰϬϓΓέΎΒόϟ΍Ύϣ΄ϓΓέΎΒόϟ΍

 ϕϮϓϭ ΓέΎηϹ΍ ϕϮϓ ϰϬϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ΔϘϴϘΣ Ύϣ΃ϭ ϰΑήόϟ΍ ˯ΎΠϬϟ΍ ϑήΣ ϰϬϓ ΓέΎηϹ΍ Ύϣ΃ϭ
 Ϯϫ ΍άϫ ϥ΃ ϥ΍ΪϘΘόΗ ϻ ϝΎϗϭ ϡϼϜϟ΍ Ϧϋ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϒϗϮΗ ϢΛ« ΓέΎΒόϟ΍
 ˱Ύϧ΁ήϗ ϩΎϨϠόΟ Ύϧ· ϦϴΒϤϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ϭ ϢΣ« ϚϟΫ ϰϓ ϰϟΎόΗ ϝΎϗ ΪϘϓ »୯ ϡϼϛ Ϯϫ ϞΑ ϰϣϼϛ
 ΓέΎη· »‫» ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ «ﺣﻢ‬ϢϴϜΣ ϰϠόϟ ΎϨϳΪϟ ΏΎΘϜϟ΍ ϡ΃ ϰϓ Ϫϧ·ϭ ϥϮϠϘόΗ ϢϜϠόϟ ˱ΎϴΑήϋ
 ϰτόΗΓέΎΒϋ »ϥϮϠϘόΗϢϜϠόϟΎϴΑήϋΎϧ΁ήϗϩΎϨϠόΟΎϧ·«ϪϟϮϗϭΓέΎΒϋ »ϦϴΒϤϟ΍ΏΎΘϜϟ΍ϭ«ϪϟϮϗϭ
 έΪϘΑϰϜΤΗΓέΎΒϋ »ϢϴϜΣϰϠόϟΎϨϳΪϟΏΎΘϜϟ΍ϡ΃ϰϓϪϧ·ϭ«ϪϟϮϗϭϖϠτϤϟ΍ΪϴϴϘΗ˯΍έϭΔϠόϟ΍
                               ϥ΁ήϘϟ΍ΔϘϴϘΣϦϋΓέΎΒόϟ΍ΔϗΎρ
                                              PT
 ΪϴϠϘΗ ϰϓ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϖϳήρ Ϧϋ ϑήόΗ ΎϤϧ·ϭ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϖϳήρ Ϧϋ ϑήόΗ ϻ ϥ΁ήϘϟ΍ ΔϘϴϘΣϭ
 ϰϔτμϣϝΎϗϢΛ ..»ϑϮμΘϟ΍«˰ΑϡΎϳϷ΍ΕΎϳήΧ΃ϰϓϰϤγΎϣϮϫϭΎϛϮϠγϭΓΩΎΒϋϡϮμόϤϟ΍


                                             Y
 ΖδϟϭϑϮμΘϣΎϧ΃ΎϤ΋΍ΩΐϴΟ΃ΖϨϛϭˮϑϮμΘϟΎΑϦϣΆΗϞϫϰϨϧϮϟ΄δϳ΍ϮϧΎϛΎϤ΋΍ΩΩϮϤΤϣ


                                     EG
 ϯήμόϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍« ‫ﺎﺑﻰ‬Θϛ ϰϓϮμΗ ϰϠϋ ϞϴϟΪϟ΍ϭ ϦϴϨΛϻ΍ ϦϴΑ ήϴΒϛ ϕήϓ ϙΎϨϫϭ ˱ΎϴϓϮλ                                    R
 ήϴδϔΗ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ϻ ϡϮϴϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ ϥΈϓ ήϣϷ΍ ϦϜϳ ΎϤϬϣϭ ΓήϴΜϛ ϯήΧ΃ ΐΘϛϭ »ϥ΁ήϘϠϟ                             TA
 ϦϴΑ ΎϬΑΎθΗ ϙΎϨϫ ϥ· ϝ΍Άγ ϰϟ ϪΟϮϳ ϥΎϛ ΎϤϛ ϪϠϳϭ΄Η ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ΎϤϧ·ϭ ςϘϓ ϥ΁ήϘϟ΍
                 ˮΔγΪϘϤϟ΍ΐΘϜϠϟϰΤϴδϤϟ΍ήϴδϔΘϟ΍ϭϥ΁ήϘϠϟϙήϴδϔΗ


                            S
                    KO
 ϰϓ΍ήϜΘΤϣαΪϘϤϟ΍ΏΎΘϜϟ΍ϥΎϛΚϴΣϕϼρϹ΍ϰϠϋΎϨϨϴΑϪΒηΪΟϮϳϻϪϧ΄ΑΐϴΟ΃ΖϨϛϭ                   E
 ϥήϘϟ΍ ϰϓ ήΛϮϟ ϦΗέΎϣ ΓέϮΛ ΖϧΎϛ ϰΘΣ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ήϴϏ ϪϴϠϋ ϊϠτϳ ϻ ϰτγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍        M
 ΔϣΎϋ ϦϴΑ ΏΎΘϜϟ΍ ΖϋΎη΃ϭ ΔδϴϨϜϟ΍ ϰϓ ΓέϮΛ ΖΛΪΣ΃ϭ έΎϜΘΣϻ΍ ΕήδϜϓ ήθϋ αΩΎδϟ΍
 ϪϴϠϋ ΖΟέΩ ϯάϟ΍ ΪϴϠϘΘϟ΍ ϰϠϋ ΖΟήΧ ΔϓήτΘϣ ΔϳέϮΛ ήϴγΎϔΘΑ Ε˯ΎΟ ϢΛ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍      BY
 Ε΃ΪΑ άΌϣϮϳ Ϧϣϭ ϑϭήόϤϟ΍ ϰΘϧΎΘδΗϭήΒϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ αΎϨϠϟ ΖΟήΧ΃ϭ Ύϣϭέ ϰϓ ΔδϴϨϜϟ΍


     P
 ϻΎΠϣ΢ΒμϳϰΤϴδϤϟ΍ϦϳΪϟ΍ϰϓϯΪϴϠϘΘϟ΍ϯ΃ήϟ΍ϭήϬψΗΐϫ΍άϤϟ΍ϭϕήϔϟ΍ϭήϴτΘδΗΓέϮΜϟ΍ eU
 ΪϬϋϰϠϋΔδϴϨϜϟ΍ΖοήόΗϰΘΣˬ΍άϫΎϨϣϮϳϰϟ·ϯΪΤΘϠϟνήόΘΗΎΑΎΒϟ΍ΔτϠγϭˬΓΰΟΎϨϤϠϟR
        ϑϼΘΧϻ΍ϦϣϞϳϮτϟ΍ΎϬΨϳέΎΗϰϓϪϟΖοήόΗΎϣϒϨϋϷαΩΎδϟ΍βϟϮΑΎΑΎΒϟ΍

 ϦϜϟϭ ˬϪϨϋ ϥϮΛΪΤΘϳ ΍ϮϧΎϛ ϯάϟ΍ ϪΑΎθΘϠϟ ϪΟϭ ΪΟϮϳ ϻ έΎΒΘϋϻ΍ ϰϓ Ι΍ΪΣϷ΍ ϩάϫ ϊοϮΑϭ
 ϢϬϔϟ΍ ϥ΃ έΎΒΘϋΎΑ ϪπόΑ ΏέΎϘϳ ˬϢϫήϴΒόΗ ΪΣ ϰϠϋ ˬΔγΪϘϤϟ΍ ΐΘϜϠϟ ϰΤϴδϤϟ΍ ήϴδϔΘϟ΍
 ΏΎϫέϹ΍ ήθϨϳϭ ϒϠΨΘϳϭ ΪϤΠΘϳ ΎϣΪϨϋ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ϢϬδϔϧ΃ ϥϮϤδϳ Ϧϣ ΪϨϋ ϰϨϳΪϟ΍
 ϥΎϛϚϟάϟϭϞϤόϟ΍ϭήϜϔϟ΍ϰϓΔθ΋ΎρΓέϮΛϰϟ·ϊϓΪϳϪϔϠΨΗϭϩΩϮϤΟϪΑϰϤΤϳϯήϜϔϟ΍
 ϥϮϤδϳ Ϧϣ έΎϜΘΣ΍ ήδϜϟ Δϳ΍ΪΑϭ ϰϨϳΪϟ΍ ήϜϔϟ΍ ΩϮϤΟ ϰϠϋ ΓέϮΛ ϞΜϤϳ ϥ΁ήϘϠϟ ϯήϴδϔΗ
 Ϯϫ ΍άϫ ϥϮϜϴδϓ ΎϬΑΎθΗ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΪΣ΃ ήΒΘϋ΍ ΍Ϋ·ϭ ˬϦϳΪϠϟ ΎϧΪϨϋ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ϢϬδϔϧ΃
                                         ..ϪΑΎθΘϟ΍

 ϡϮΠϫϮϫϭˬΓήΘϔϟ΍ϚϠΗϰϓϪϟνήόΗϡϮΠϫήΜϛ΃ΪϨϋϪόϣϒϗϮΘϧϥ΃ΪΑϻΎϨϧ΃ΎϧΪΟϭΎϨϫϭ
 ϰΘϟ΍ΔϛήόϤϟ΍ϥ΁ήϘϠϟϰϤϠόϟ΍ίΎΠϋϹ΍ϝϮΣϙέΎόϤϟ΍ϒϨϋ΃ΖϧΎϛϝΎϗΚϴΣΊρΎθϟ΍ΖϨΑ
 ϡ΍ήϫ΃« ϰϓ ϢψΘϨϣ ϞϜθΑ ΎϬΗϻΎϘϣ ήθϨΗ ΖϧΎϛϭ ˬϯΪο ΊρΎθϟ΍ ΖϨΑ ΓέϮΘϛΪϟ΍ ΎϬΘϨϠϋ΃
       ˬϢϠόϠϟΔϴϫ΍ήϜϟ΍ ͊ϦϜ˵ΗΖϧΎϛΎϬϧ΄ϛϭϒϨόϟ΍ϰϬΘϨϣϰϓΎϬΗϻΎϘϣΖϧΎϛϭ »ΔόϤΠϟ΍

 ϝϮϘΘϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ Δϴϔϴϛ Ϧϋ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϰϓ ΖΒΘϛ ΚϴΣ ΓΩΎΤϟ΍ ΎϬΗ΍έΎΒϋ ήϛάΗ΃ ΎϨϫϭ
 ΔγϮγΪϤϟ΍ωΪΒϟ΍ϭΔϤΤϘϤϟ΍ΐ΋΍Ϯθϟ΍ϞϛϦϣ˱΍έήΤΘϣϡϼγϹ΍ΏΎΘϜϟΎϨϤϬϓϥϮϜϳϥ΃ΪΑϻ»
 ϞρΎΒϟ΍ϭ ϒϳΰϟ΍ ΎϬΑ ξϓήϨϓ ϪΗΎϤϠϛ ΔϣήΣ ϥϮμΗ ΔϴΠϬϨϣ ςΑ΍ϮπΑ ϩήϴδϔΗ ϰϓ ϡΰΘϠϧ ϥ΄Α

                    100
 ΍ϭΪϋ ΖΤΒλ΃ ϰϨϧ΄ϛϭ ϖϠτϨΗ ϢΛ ˬ»ήϳΪΨΘϟ΍ ΓήϜγϭ ϪϳϮϤΘϟ΍ ΔϨΘϓϭ ήΤδϟ΍ ΓάΧ΃ ϰϘΘϧϭ
 ϥ΁ήϘϠϟϯήμόϟ΍ήϴδϔΘϟ΍ϦϋϡϼϜϟ΍«ϥ΃ϦϣέάΤΗϭϝϮϘΘϓϪϴϠϋΎμϳήΣΖδϟϭϡϼγϺϟ
 ϥϭΩωΎϨϗϹ΍ΔϳΎϏϢϬϨϣώϠΒϳϭϢϬϋΎϤγ΃αΎϨϟ΍Ϫϴϟ·ϰϘϠϳ˱ ϻϮϘόϣϭ˱ΎϴϘτϨϣϩήϫΎυϰϓϭΪΒϳ
 ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ΎϬϴϓ ςϠΘΨΗϭ ˱Ύόϣ ϞϘόϟ΍ϭ ΓΪϴϘόϟ΍ ΦδϤΗ ϰΘϟ΍ ΓήτΨϟ΍ ϪϘϟ΍ΰϣ ϰϟ· ΍ϮΘϔΘϠϳ ϥ΃
 ςϠΨϟ΍ ΍άϫ ΰϴϤϨϟ ΎϨϟϮϘϋϭ ΎϨϧΎϤϳΈΑ ϢμΘόϧ ϥ΃ ϻ· ΪϴόΑ ϝϼο ϰϟ· ϰπϔΘϓ ϞΒδϟ΍ ϪΑΎθΘΗϭ
                  ϢϠόϟ΍Δϣ΍ήϛϭήμόϟ΍ϖτϨϤϟϦϴϬϤϟ΍ϦϳΪϟ΍ΔϣήΤϟΦγΎϤϟ΍

 Ϧϣ Δϧϼϋί ϰΘϧ΍ Ϯϫ« ˱ϼ΋ΎδΘϣϭ ˱ΎΒΠόΘϣ ΊρΎθϟ΍ ΖϨΑ ϰϠϋ ϊΒτϟΎΑ Ωέ΃ ΎϧΎϴΣ΃ ΖϨϛϭ «
 Ε΍ήϴδϔΗϭ Ε΍˯ϮΒϧ ϰϠϋ ϯϮΘΤϳ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ΏΎΘϛ ϥ· Ϧϣ Ϟϋΰϳ ΪΣ Ϫϴϓ Ϯϫ ˮϪϳ·
 ήϴδϔΘΑϥ΁ήϘϟ΍ϢϬϓϰϟ·ΓϮϋΪϟ΍«ϝϮϘΘϓαήηϭϒϴϨϋϞϜθΑΩήΗΖϧΎϛΎϬϨϜϟϭ ..»ΔϴϤϠϋ
 ϰΘϟ΍ ΔϣΎδϟ΍ ΓήϜϔϟΎΑ ωΎϨϗϹ΍ ϰϟ· ϕϮδΗ ϡϼγϹ΍ ϰΒϧ ϪϨϴΑ Ύϣ ήϴϏ ϰϠϋ ϰϤϠϋ ϯήμϋ
 ΔϗΎϨϟ΍ ΐϛήϳ ϥΎϛ ήμϋ ϰϓ Ϧϴϴϣ΃ ϡϮϗ ϰϓ ΚόΑ ϰϣ΃ ϰΒϧ ΓΰΠόϣ Ϧϋ ήμόϟ΍ ˯ΎϨΑ΄Α ϯ΄ϨΗ
 ˯ΎΑήϬϜϟΎΑ ϻ ΐτΤϟΎΑ ˯ϰπΘδϳϭ ϮϠϟϮΑ΃ϭ ΞϨϳϮΒϟ΍ϭ βϳϭέ ΰϟϭήϟ΍ϭ αΪϴγήϤϟ΍ ϻ ϞϤΠϟ΍ϭ
 ϰθϴϓϩΎϴϣϭ΢ϴηήΘϟ΍ΓΎϔμϣϦϣϻέΎτϣϷ΍ϭέΎΑϵ΍ϩΎϴϣϭϡΰϣίϊΒϧϦϣϰϘΘδϳϭϥϮϴϨϟ΍ϭ
                                    ϻϮϜϟ΍ΕΎΒρήϣϭ

 ΦγήϴϓϢϫή΋ΎϤοϭϥΎϣΰϟ΍΍άϫ˯ΎϨΑ΃ϝϮϘϋϰϟ·ϞϠδΘϳήτΨϟ΍ϖϟΰϤϟ΍ϰϟ·΍άϫϦϣρέϮΘϧϭ                                              PT
 ΎϴΑϮϛΎϣέΎϔϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ ΢ϳήθΘϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ϡϮϠϋ ϢϬϟ ϡΪϘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϥ΁ήϘϟ΍ ϥ΃ ΎϬϴϓ
 ‫ﺘﻨﺎ‬ϴϠϘϋϪϐϴδΘδΗϥ΄Α ˱΍ήϳΪΟϻϭΎϨϧΎϣΰϟ ˱ΎΤϟΎλβϴϠϓΓέάϟ΍ϭϥϭήΘϜϟϹ΍ϭΎϴΟϮϟϮϴΒϟ΍έ΍ήγ΃ϭ
                                     EG       Y
 ϯΪο ΎϬϣϮΠϫ ϰϓ ΊρΎθϟ΍ ΖϨΑ ϢϠϜΘΗ ΖϧΎϛ ΍άϜϫ ..»ϯήμόϟ΍ ΎϨϘτϨϣ ϪϠΒϘϳϭ ΔϴϤϠόϟ΍
 ϥϭήδϔϣ ΅ήΠϳ ϥ΃ Ϯϫ ϪϤϬϓ΃ ϥ΃ ϰϟ ϰϐΒϨϳ Ύϣϭ ϪϤϬϓ΃ ϻ ϯάϟ΍« Ύπϳ΃ ϝϮϘΗ ΖϧΎϛϭ


                                    R
 ˯ΎϴϤϴϛϭΔόϴΒρϭΔϟΪϴλϭΐρΎϬϴϓΔϴϧ΁ήϗήϴγΎϔΘΑαΎϨϟ΍ϰϠϋ΍ϮΟήΨϳϥ΃ϰϠϋϥϮϳήμϋ                             TA
 ΎϴΟϮϟϮϴδϓϭ ΎϴΟϮϟϮϴΑϭ ΎϴΟϮϟϮϴΟϭ Ε΍ήθΣϭ ϥ΍ϮϴΣϭ Δϋ΍έίϭ ϚϠϓϭ ΔγΪϨϫϭ Ύϴϓ΍ήϐΟϭ
                                             ˬΦϟ·


                            S
                    KO
 ϒϟ΃ ΔϋΎπΑ ϰϤϠόϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϰϓ άΧ΂ϓ ϰϠϘϋ Δϣ΍ήϛϭ ϯήμϋ ϖτϨϣ Ϧϋ ϰϠΨΗ΃ ϥ΃ Ύϣ·


                   E
 ϰϓζϴϋ΄ϓϰΘϟΎλ΃ΓΰϋϭϰϤϠϋ˯ΎϳήΒϛϦϋϰϠΨΗ΃ϥ΃Ύϣ·ϭϕ΍ϮγϷ΍ϰϓΔοϭήόϣϒϨλ        M
 ΞϴΠο ΎϬϟ Νϭήϳ ϒϨλ ϒϟ΄Α ϥϮϟ΍ϮΠϟ΍ ΔϋΎΒϟ΍ ΎϬϴϠϋ Ϊϔϳ ϦϴΣ ϰΘϳήϗ ϖτϨϤΑ ϢϠόϟ΍ ήμϋ
 ΓήΧΎδϟ΍ΔϴΒόθϟ΍ΎϨΘϫΎϜϓϰϓϪϠϛωΎΘΑϭ΃˯ϰηϞϜϟ˯ϰηϞϛϦϋήϣΰϟ΍ϭϞΒτϟΎΑϰϧϼϋ·


      BY
 ϰϓΕ΄τΧ΃ϭ˱΍ΩΎΣϭΎΌρΎΧ˱ΎϬϴΒθΗΓ΍ϮΤϟΎΑϰϤϠόϟ΍ίΎΠϋϹ΍ΓΎϋΪϟΎϬϬϴΒθΗϥΎϜϓ ..»˯ΎϋΩϻΎΑ


     P
                              ˬΕϮΒϜϨόϟ΍ΖϴΑίΎΠϋ·ϰϠϋΎϫΩέ
R eU
 ‫ ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ «ﻣﺜﻞ‬ίΎΠϋ· ΍άϬϓ ΕϮΒϜϨόϠϟ ϥ΁ήϘϟ΍ Κϴϧ΄Η ϑΎθΘϛ΍ ΔϴϠϤϋ Ϯϫϭ
 ϰϤϠόϟ΍ίΎΠϋϹ΍ϦϣΪόϳ΍άϫϭ »˱ ΘϴΑΕάΨΗ΍ΕϮΒϜϨόϟ΍ϞΜϤϛ˯Ύϴϟϭ΃୯ϥϭΩϦϣ΍ϭάΨΗ΍Ϧϳάϟ΍
               Ύ
 ϰϫϭ ήϛάϟ΍ βϴϟϭ ΖϴΒϟ΍ ΞδϨΗ ϰΘϟ΍ ϰϫ ΕϮΒϜϨόϟ΍ ϰΜϧ΃ ϥ΃ ˱΍ήΧΆϣ ϒθϛ ϢϠόϟ΍ ϥϷ
 :‫ﻟﺖ‬ΎϗϦϴΣΕ΄τΧ΃ΊρΎθϟ΍ΖϨΑϦϜϟϭϥ΁ήϘϟ΍ϝϭΰϧϡΎϳ΃ΔϣϮϠόϣϦϜΗϢϟΔϴΟϮϟϮϴΑΔϘϴϘΣ
     ˬΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍ΏϼρϦϣϥϮ΋ΪΘΒϤϟ΍ϪϴϓϊϘϳϻ΄τΧϰϓϊϗϭΩϮϤΤϣϰϔτμϣϥ·«

 ϢϳΪϗ Ϧϣ ΕϮΒϜϨόϟ΍ φϔϟ ΍ϮΜϧ΃ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ Δϐϟ ϰϠϋ ϯήΠϳ Δϳϵ΍ ϩάϫ ϰϓ ϥ΁ήϘϟΎϓ
 ΔϠϤϧϻ·ΎϬϨϣΪΣ΍Ϯϟ΍ϰϓ΍ϮϟϮϘϳϢϠϓΩϭΪϟ΍ϭϞΤϨϟ΍ϭϞϤϨϟ΍Ωήϔϣ΍ϮΜϧ΃ΎϤϛΔϴϨΛϮϟ΍ϢϬΘϴϠϫΎΟ
 ˬϯήμόϟ΍ήδϔϤϟ΍ϢϫϮΗΎϤϛϰΟϮϟϮϴΒϟ΍Κϴϧ΄ΘϟΎΑϪϟΔϗϼϋϻϯϮϐϟΚϴϧ΄ΗϮϫϭΓΩϭΩϭΔϠΤϧϭ
 ΍άϫ ϰϓ ϰϤϠόϟ΍ ίΎΠϋϹ΍ Ϧϳ΄ϓ ΍άϜϫ ΎϬϘτϨϳ ϥΎϛ ΔϳΩΎΒϟ΍ ϑϼΟ΃ Ϧϣ ϰϨΛϭ ϰΑήϋ ϯ΄ϓ
 Ϧϣ ϝϭ΃ ΎϬϧ΃ ϢϏέ« ϰόϣ ΊρΎθϟ΍ ΖϨΑ Δϛήόϣ ϰϫ ϩάϫ ΖϧΎϛ ΔρΎδΑ ϞϜΑ ..»ˮϡϼϜϟ΍
 Ε΄Πϟ ΪϘϟϭ »‫ ﻗﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ΎϤϛ Ϫϟ Ϣγϻ΍ ΕέΎΘΧ΍ ϰΘϟ΍ ϰϫϭ ϰΑΎΘϛ ήθϧ ϰϠϋ ϰϨόΠη
 ΎϫέϮΤϣϥΎϛϰΑϒμόΗΕΩΎϛΔϳήϜϓΔϴμΨηΔϠϜθϣϭΔϴϠΧ΍ΩΔϛήόϣϞΤϟΎϬΗϻΎϘϣϰϟ·
 ϪΘόϗϮΗ Ύϣ ϥΈϓ ΪϘϧϭ ϡϮΠϫ Ϧϣ ϪΘϬΟ΍ϭ Ύϣ Ϟϛ ϢϏέ ϦϜϟϭ ˬϰϤϠϋ ίΎΠϋ· Ϧϣ ϪΑ Ϧϣ΅΃ Ύϣ
                  ϊϗ΍Ϯϟ΍νέ΃ϰϠϋϥϵ΍ϖϘΤΘϳΕ΍ϮϨγϦϣϪϴϟ·ΖϠλϮΗϭ
                    101
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍ έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
     ΔϋΎϔηϟ΍»Δϣί΃ϰϓΙϟΎΛϟ΍έϳϔϛΗϟ΍ϡΎϳ΃˻˼ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ»
 ϰΘϟ΍ ΔϴϟΎϜΗϻ΍ϭ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϬϘϨΘόϳ ϰΘϟ΍ ΔϴΒϠδϟ΍ Δϴπϗ ˱΍ήϴΜϛ ϰϨΗέΎΛ΃ ■
  ϦϴόϤΟ΃ϦϴϤϠδϤϠϟΪϤΤϣΎϧΪϴγ୯ϝϮγέΔϋΎϔηΔϴπϗϰϠϋϦϳΪϤΘόϣΎϬΑϥϭήϫΎΠϳ

         ΔϋΎϔθϟ΍ΩήΠϤϟΔϨΠϟ΍ϥϮϠΧΪϳϭέΎϨϟ΍ϦϣΓΎμόϟ΍ΝήΨϳϥ΃ϞϴΨΗϊϴτΘγ΃ϻ

 «ΕέΎϛ΍ΰϴϓ»ϭ΃Δτγ΍ϭϰϬϟϹ΍ϝΪόϟ΍ϡΎϣ΃ϭΔϳΎϬϨϟ΍ϰϓϙΎϨϫϥϮϜϳϒϴϛϝ˯ΎδΗ΃ΖϨϛ ■
                             ΔϨΠϟ΍ϝϮΧΪϟ «‫»ﻛﻮﺳﺔ‬ϭ

 ΔϨΠϟ΍ ϢϬϠΧΪϴϟ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϧϣ ΔϠΘϘϟ΍ϭ ΓΎϧΰϟ΍ϭ ΓΎμόϠϟ ϝϮγήϟ΍ ςγϮΘϳ ϥ΃ ϞϘόϳ Ϟϫ ■
                                 ˮϦϴΤϟΎμϟ΍ϦϴΑϯϭΎδϳϭ

 ˬ«ϊϴϔθϟ΍ϰϠϋϰϠλϭΪϳήΗΎϣϞόϓ΍»ΔϴϟΎϜΗϻ΍ϢϬΘϟϮϘϣϦϋϥϮϓϮμΘϤϟ΍ϰϠΨΘϳϥ΃ΐΠϳ ■
                   ϰλΎόϤϟ΍ΏΎϜΗέ΍ΔΣΎΑ·ϭΔϴϟΎϜΗϻ΍ϰϬΘϨϣΎϬϴϔϓ                                             PT
                                        ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ                                    EG
 ΎΒϘϨϣ ΍ήϣΎϐϣ ΎΣϮϤρ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϩΪο ϦϳήΧϵ΍ ήϴΜΗ ΖϧΎϛ ϰΘϟ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ϪΘϠϜθϣ
                                            Y
                                   R
 ΕΎϔλ έΎμΘΧΎΑ ϩάϫ ΎϫάϴϔϨΗ ϰϟ· ΓήϜϔϟ΍ έϮϬψΑ Δϳ΍ΪΑ ˬ˯ϰη Ϟϛ ϰϓ ΍Ϊ΋΍έ ΎϔθΘϜϣ                            TA
 Ω΍έ΃ˬΔΛ΍έϮϟΎΑϦϳΪϟ΍ϰϘϠΗΩήΠϣϞΒϘϳϢϟΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϟ΍ήϴΒϜϟ΍ΎϨϤϟΎϋΎϬΒδΘϛ΍                           S
 ΖϠόΟ ΢΋ΎΘϧ ϞΒϗ Ϧϣ ΪΣ΃ ΎϬϴϟ· Ϟμϳ Ϣϟ ΓΪϳΪΟ Ξ΋ΎΘϨΑ ΝήΨϳϭ ήϜϔϳϭ ϒθΘϜϳϭ ΚΤΒϳ ϥ΃
 ϰϠϋΩήϤΗ΃ΖϨϛΎϤ΋΍Ω»ΩϮϤΤϣϰϔτμϣϝϮϘϳΎϨϫϭˬΔϨϴϐπϟ΍ϪϟϞϤΤΗϦϳήϴΜϜϟ΍αϮϔϧ                   KO
 ΎϬΑ Ύϧΰϴϣ ϻϮϘϋ ୯ ΎϨΒϫϭΪϗϭ ˬήϴϜϔΗ ϥϭΪΑ ϦϳΪϟ΍ϰϘϠΗ΃ ϒϴϜϓ ˬΔϴϨϳΪϟ΍ΔλΎΧ ΕΎϤϠδϤϟ΍


                  E
                                    ˬϪΗΎϗϮϠΨϣϊϴϤΟϰϠϋ


       M
      BY
 ϰΘϟ΍ΔϴϟΎϜΗϻ΍ϭˬϦϴϤϠδϤϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ΎϬϘϨΘόϳϰΘϟ΍ΔϴΒϠδϟ΍Δϴπϗ΍ήϴΜϛϰϨΗέΎΛ΃ϞόϔϟΎΑϭ
 ΝήΨϳϰΘΣϦϴόϤΟ΃ϦϴϤϠδϤϠϟΪϤΤϣΎϧΪϴγ୯ϝϮγέΔϋΎϔηΔϴπϗϰϠϋΎϬΑϥϭήϫΎΠϳ


     P
 ϰϓϥϮϜϳϒϴϛϝϮϗ΃ϭΔϴπϘϟ΍ϩάϫϰϓήϜϓ΃΍ήϴΜϛΖϨϛϭΔϨΠϟ΍ϢϬϠΧΪϳϭέΎϨϟ΍ϦϣΓΎμόϟ΍ eU
 ςγϮΘϳ ϥ΃ ϞϘόϳ Ϟϫϭ ˬΔϨΠϟ΍ ϝϮΧΪϟ ΕέΎϛ ΍ΰϴϓ ϭ΃ Δτγ΍ϭ ˬϰϬϟϹ΍ ϝΪόϟ΍ ϡΎϣ΃ϭ ˬΔϳΎϬϨϟ΍R
     .»ϦϴΤϟΎμϟ΍ϦϴΑϯϭΎδϳϭΔϨΠϟ΍ϢϬϠΧΪϴϟϪΘϣ΃ϦϣΔϠΘϘϟ΍ϭΓΎϧΰϟ΍ϭΓΎμόϠϟϝϮγήϟ΍

 ϒϴϛϢϜΛΪΣ΃ϥ΃ΐΠϳΔϴπϘϟ΍ϖϤϋϰϓϢϜΑϞΧΩ΃ϥ΃ϞΒϗ»ϝΎϗϭˬΖϗϮϟ΍ξόΑΖϤλϢΛ
 ϊϗϭϭˬΔϴϓϮμϟ΍Ε΍ήπΤϟ΍ϭΪϟ΍ϮϤϟ΍ΪΣ΃ΕήπΣΎϣΪϨϋϰϨΗΩϭ΍έϞόϔϟΎΑϰϫϭΓήϜϔϟ΍Ε΃ΪΑ
 ϚϠόϔθϴϫϰϠϟ΍ϰϠϋϰϠλϭ˯ΎθΗΎϣϞόϓ΍ΩΩήϳζϳϭ΍έΪϟ΍ΪΣ΃ΕϮλϰόϣΎδϣϰϠϋ
 ΓήπΤϟ΍ϰϓαΎϨϟ΍Ζϟ΄γϭΔϴϓϮμϟ΍ΓΩέϭϷ΍ΪϳΩήΘΑϰΟΎϣΪϧ΍ϦϣΖΟήΨϓΓέΎΒόϟ΍ϰϨΘϠϫΫ΃
 ϥ΃ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ΖϤϠϋ ˬϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϰϓ ΔϠϳϮρ ΔθϗΎϨϣ ϪϴϠϋ ΐΗήΗϭ ˬϡϼϜϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ
 ΓήΧϵ΍ ωϮοϮϣ ϰϨϫάΑ ϝϮΠϳ ϥΎϛ ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϰϓϭ ˬΎϬϟ ΩϭΪΣ ϻ ήθΒϟ΍ ΪϨϋ ΔϴϟΎϜΗϻ΍
 ϊϳϮΠΘϟ΍ϭ ήϴΠϬΘϟ΍ϭ ΕΎΘθϟ΍ ΪϫΎθϣ ϊϟΎρ΃ Ύϧ΃ϭ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϝ΍Ϯϫ΃ϭ ϢϴΤΠϟ΍ϭ ΔϨΠϟ΍ϭ ΏΎδΤϟ΍ϭ
 ϞϴΛΎϤΘϟΎϛ ϝΎϔρϻ΍ϭ ϰϜΒΗ ΕΎϬϣϻ΍ϭ ΎϓϮγϮϛ ΪϳέΎτϣ Ϧϣ ϒϟ΃ Δ΋ΎϤόδΘϟ ΓΩέΎτϤϟ΍ϭ
                          ˬΐϋέϰϓύ΍ήϔϟ΍ϰϓϖϠϤΤΗΔϫϭΪθϤϟ΍

 ϡ΍ ΏΎδΤϟ΍ϭ ΓήΧϵ΍ ΓήϜϓ «ζΘϴϓϮγϮϠϴϣ» ϥϮϨΠϤϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΍άϫ ϦϫάΑ ήτΨϳ΃ ϝ˯ΎδΗ΃ϭ
 -ϩΩΎϘΘϋ΍ΐδΤΑ -ΓήϔϜϟ΍ϦϴϤϠδϤϠϟϩΩήρϰϠϋ΄ϓΎϜϳϑϮγϪϧ΃ΐμόΘϟ΍ϰϤϋϰϓϦψϳ
 ϰΤϴδϣ ϞΟήϟ΍ ϥ· ΔϨΠϟΎΑ ϪϠϤϋ ϰϠϋ ήΟΆϳ ϑϮγ Ϫϧ΃ϭ ˬϢϬγΎΟέ΃ Ϧϣ νέϸϟ ϩήϴϬτΗϭ
 ΃Ϯγ΃ϦϴϤϠδϤϟΎΑϰϣϼγϻ΍ϢϜΤϟ΍ρϮϘγΪϨϋΎϴϧΎΒγ·ϰϓϚϴϟϮΛΎϜϟ΍ϞόϓΪϗϭ ϰδϛΫϮΛέ΃
 ϕϮϘΤΑ ϕΪθΘΗ ϰΘϟ΍ ΎΑϭέϭ΃ ϰϫ ϩάϫϭ ˯ΎϴΣ΃ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΍ϮϗήΣ΃ ΪϘϓ ˬϞόϓ ΎϤϣ ήϴΜϜΑ


                   102
 ήϴΜϜϟ΍ ϯήρΎΨΑ ϝΎΟϭ Δόϴϓήϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ Ϧϔϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ϭ ϰϨϳΪϟ΍ ΢ϣΎδΘϟ΍ϭ ϥΎδϧϻ΍
                                        έΎϜϓϷ΍Ϧϣ

 ϢϬϧ΃ Ϯϟ ΔϨΠϟ΍ ϥϮϠΧΪϳϭ ΔϋΎϔθϟΎΑ ϥϮϤόϨϴγ ϦϴΣΎϔδϟ΍ ˯ϻΆϫ ϞΜϣ ϥ΃ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϫ
 ϥ΁ήϘϟ΍ ϰϓ ϰΜΤΑ ϰΠϬϨϣ ϰϤϠϋ ϞϜθΑ ΔϴπϘϟ΍ Δγ΍έΩ ϰϠϋ ΖϔϜϋϭ ˮϡϼγϻ΍ Δϣ΃ Ϧϣ
 ΍ϮόϤΟ΃ ΚϳΩΎΣϷ΍ Γ΍ϭέ ϥ΃ ΕΪΟϭϭ ˬΔΤϴΤμϟ΍ ΚϳΩΎΣϻ΍ϭ ΔϨδϟ΍ϭ Γήϴδϟ΍ ΐΘϛ Ϟϛ ϰϓϭ
 ϰΑϻ ΚϳΪΣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϰϓ ϰϬϨϟ΍ ΍άϫ ˯ΎΟϭ ˬΚϳΩΎΣϷ΍ ϦϳϭΪΗ Ϧϋ ϰϬϧ Ϊϗ ϰΒϨϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ
  .»ϢϫήϴϏϭΩϮόδϣϦΑ୯ΪΒϋϭϯέΪΨϟ΍ΪϴόγϰΑ΃ϭΖΑΎΛϦΑΪϳίϭήϤϋϦΑ୯ΪΒϋϭΓήϳήϫ

 ΝήΧ» βΒϠϟ΍ ϞΒϘΗϻ Δϴότϗ ϰϓ ϝϮϘϳ Γήϳήϫ ϰΑ΃ ΕΎϤϠϛ ϰϓϭ ήϴΒϜϟ΍ ήϜϔϤϟ΍ ϑΎο΃ϭ
 ϚϨϣΎϬόϤδϧΚϳΩΎΣ΃ΎϨϠϗ ..ϥϮΒΘϜΗϯάϟ΍΍άϫΎϣϝΎϘϓϪΜϳΩΎΣ΃ΐΘϜϧϦΤϧϭϝϮγήϟ΍ΎϨϴϠϋ
 ϩΎϨϗήΣ΃ϭ ϩΎϨΒΘϛ Ύϣ ΎϨόϤΠϓ ΓήϳήϫϮΑ΃ ϝϮϘϳ ..୯ ΏΎΘϛ ήϴϏ ΏΎΘϛ΃ ϝΎϗ ..୯ ϝϮγέ Ύϳ
 ΍ϮΒΘϛΪϗΎγΎϧ΃ϥ΃୯ϝϮγέώϠΑήΧ΁ΚϳΪΣϰϓϝΎϗϯάϟ΍ϮϫϪδϔϧΓήϳήϫϮΑ΃ϭ»έΎϨϟΎΑ
 ϦϤϓήθΑΎϧ΃ΎϤϧ· ..ϢΘΒΘϛΪϗϢϜϧ΃ϰϨϐϠΑϰΘϟ΍ΐΘϜϟ΍ϩάϫΎϣ» ϝΎϗϭήΒϨϤϟ΍ΪόμϓϪΜϳΩΎΣ΃
     .«έΎϨϟΎΑϩΎϨϗήΣ΃ϭϩΎϨΒΘϛΎϣΎϨόϤΠϓ ..ΓήϳήϫϮΑ΃ϝϮϘϳ ..ΎϬΑΕ΄ϴϠϓΎϬϨϣ˯ϰηϩΪϨϋϥΎϛ

 ΐΘϛ Ϧϣϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ήϴϏ ϰϨϋ ΍ϮΒΘϜΗ ϻ» ϝΎϗ ΚϴΣ ϪϴϠϋ ΎϘϔΘϣ ϝϮγήϠϟ ΎΜϳΪΣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΎϤϛ                                              PT
 ϪϴϠϋ୯ϝϮγέΖϧΫ΄Θγ΍» ϝΎϗϯέΪΨϟ΍ΪϴόγϰΑϻΔϳ΍ϭέϰϓϭ «ϪΤϤϴϠϓϥ΁ήϘϟ΍ήϴϏϰϨϋ
 ΎϨϴϠϋΝήΧ« ϝΎϘϓήϤϋϦΑ୯ΪΒϋΎϣ΃ ˬ«ϰϟϥΫ΄ϳϥ΃ϰΑ΄ϓϪΜϳΪΣΐΘϛ΃ϥ΃ϡϼδϟ΍ϭΓϼμϟ΍


                                             Y
 ΏΎΘϜΑϯΪόΑϢϜϴϠόϓϰΑΐϫΫ΍Ϋ·» :ϝΎϗϭωΩϮϤϟΎϛΎϣϮϳϡϼδϟ΍ϭΓϼμϟ΍ϪϴϠϋ୯ϝϮγέ


                                     EG
 ΖϟΎϘϓ Δθ΋Ύϋ ϪΘϨΑ΍ ϪϨϋ Εϭέ ϦϳΪη΍ήϟ΍ ϝϭ΃ ήϜΑ ϮΑ΃ϭ .«Ϫϣ΍ήΣ ΍ϮϣήΣϭ ϪϟϼΣ ΍ϮϠΣ΃ ୯                                    R
 ΎϤϠϓ ΍ήϴΜϛ ΐϠϘΘϳ ϪϠϴϟ ΕΎΒϓ ΚϳΪΣ Δ΋ΎϤδϤΧ ϥΎϛϭ ୯ ϝϮγέ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϰΑ΃ ϊϤΟ»                             TA
      ˬ»ΎϬϗήΣ΃ϭέΎϨΑΎϋΪϓΎϬΑϪΘΌΠϓϙΪϨϋϰΘϟ΍ΚϳΩΎΣϷΎΑϰϤϠϫϰΘϨΑ΍ϯ΃.ϝΎϗ΢Βλ΃                            S
 Ϊϗ Ϫϧ΃ ϰϨϐϠΑ αΎϨϟ΍ ΎϬϳ΃» ϝΎϗϭ ήΒϨϤϟ΍ Ϊόλ ΪϘϓ ΏΎτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋ ϦϳΪη΍ήϟ΍ ϰϧΎΛ Ύϣ΃                    KO
 ϪΑϰϧΎΗ΃ϻ·ΎΑΎΘϛϩΪϨϋΪΣ΃ϖΒϳϼϓΎϬϣϮϗ΃ϭΎϬϨδΣ΃ ϰϟ·ΎϬΒΣ΄ϓΐΘϛϢϜϳΪϳ΃ϰϓΕήϬυ
                            ˷


                   E
 ϥ΃ΪϳήϳϪϧ΃ϡϼδϟ΍ϭΓϼμϟ΍ϪϴϠϋ ୯ϝϮγέϦϋ΍ϮΒΘϛϦϳάϟ΍αΎϨϟ΍ϦψϓˬϪϴϓϰϳ΃έϯέ΄ϓ        M
 ϰϟ·ΐΘϛϢΛ ΏΎΘϜϟ΍Ϟϫ΃Δϴϣ΄ϛΔϴϣ΃ϰϫ΃ ϝΎϗϭ ΎϬϗήΣ΃ϭΎϬόϤΠϓϢϬΒΘϜΑϩϮΗ΄ϓΎϬϴϓήψϨϳ
                      .»ϪϔϠΘϴϠϓ˯ϰηΔϨδϟ΍ϦϣϩΪϨϋϥΎϛϦϣέΎμϧϻ΍
     P BY
 ˯ΎϴΒϧϻ΍ Ϫϴϟ΄Η Ϧϣ ΏΎΘϜϟ΍ ϞϫϷ ΙΪΣ Ύϣ ΙΪΤϳ ϥ΃ ήϤϋ ϑϮΧ ϥΎϛ ΩϮϤΤϣ Ω Ϟλ΍Ϯϳϭ eU
 ΙΪΣΎϤϛΕϮϨϬϛϭˬϰϬϟϹ΍ϰΣϮϟ΍ϥ΄ηϪϟϰΣϭϰϟ·ΖϗϮϟ΍ϊϣϝϮΤΘϴϓϢϬϣϼϛβϳΪϘΗϭR
 ΔγϮγΪϤϟ΍ϭ ΔϋϮοϮϤϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ Ϧϣ ήΒϛϷ΍ ϑϮΨϟ΍ ϥΎϛ ϢΛ ˬϯήΧϷ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϰϓ
 Ϧϴϋ΄ϘϓϰγϮϣϥ΃ϪϴϓΩέϭϯάϟ΍ϭ୯ϝϮγήϟΐδϨϳϯάϟ΍ΚϳΪΤϟ΍ϙΎϨϬϓΕΎϴϠϴ΋΍ήγϻ΍ϭ
                ϝϮϘόϣϡϼϛ΍άϫϞϬϓϪΣϭέξΒϘϴϟήπΣΎϣΪϨϋΕϮϤϟ΍ϙϼϣ

 ΎϬϨϣΚϳΪΤϟ΍ήϴϬτΗΐΠϳϭΓήϴΜϛΕΎϴϠϴ΋΍ήγ·ϭΔγϮγΪϣΚϳΩΎΣ΃ϙΎϨϫϥ΃ϰϠϋϝΪϳ΍άϫϭ
 ϪϜϜθΗϭϪϓϮΨϟϯέΎΨΒϟ΍ϡΎϣϹ΍ϥ΃ϚϟΫ΍άϫϰϠϋϝ΍Ϊϟ΍ϭˬΔϋΎϔθϟ΍ΚϳΩΎΣ΃ΎϬϨϴΑϦϣϰΘϟ΍ϭ
 ˬςϘϓΚϳΪΣϑϻ΍ΔόΑέ΃ϻ·ΎϬόϤΟΚϳΪΣϒϟ΍Δ΋ΎϤόΑέ΃ϦϣϥϭΪϳϢϟΚϳΩΎΣϷ΍ϦϣήϴΜϛϰϓ
 ήθϋΔόΒγϯϮγϩΪϨϋ΢μϳϢϟϯάϟ΍ΔϔϴϨΣϰΑ΃ΐϠϗϰϓϥΎϛ ϯάϟ΍ϑϮΨϟ΍βϔϧϮϫϭ
 ΎϬΘΤλϦϣΪϛ΄Θϟ΍ϭ΍ΪϴΟΎϬΘγ΍έΩϭΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϚϠΘϟϰΘγ΍έΩΪόΑϭˬϑϮϟϷ΍ΕΎΌϣϦϣΎΜϳΪΣ
 ˬΚϳΪΤϟ΍ ΔϤ΋΃ έΎΒϛ ΏϮϠϗϭ ϝϮϘϋ ΩέΎρ ϑϮΨϟ΍ϭ Ϛθϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ ΖϠϗ
 Ϧϣ ϞΒϗ΃ ϻ΃ ΐΠϳ Ϫϧ΃ ΖϨϘϳ΃ϭ ˬϑϮΨϟ΍ ΍άϫ ϑΎόο΃ ΎϧΪϨϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰόϴΒτϟ΍ Ϧϣ ϥΈϓ
 ϊϳήθΘϟ΍ ϰϫ ΔϨδϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ϊϳήθΘϟ΍ Ϯϫ ϥ΁ήϘϟ΍ ϥϷ ˬϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ξϗΎϨϳ Ύϣ ΚϳΩΎΣϷ΍
 βϴϟϊΒτϟΎΑ΍άϫϭˬϝϭϸϟάϴϔϨΘϟ΍ϭΎΌρΎΧϰϧΎΜϟ΍ϢϜΣ΢ΒμϳϝϭϷ΍ϰϧΎΜϟ΍ξϗΎϧ΍ΫΈϓˬϰϧΎΜϟ΍
 ΍Ϯϟ˷Ϯϗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϟϮϘΘϤϟ΍ϭ ϦϴϋΎοϮϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΎϓϮΧϭ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΓήϴϏ ϦϜϟϭ ΔϨδϠϟ ΍έΎϜϧ·
                                          ˵
                          ϞϘϳϢϟΎϣϡϼδϟ΍ϭΓϼμϟ΍ϪϴϠϋϝϮγήϟ΍

 ϰΗ΍ΩΎϬΘΟ΍ϭ ϯέΎϜϓ΃ ΔΤλ ΪϛΆΗ ΕΎϳϵ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ΖΟήΧ ϞόϔϟΎΑ» ϊΑΎΘϳϭ
 ϩάϫ ΖϧΎϛϭ ˬΎϬϘϴΒτΘϟ ρϭήη ϙΎϨϫϭ ϊϴϤΠϠϟ ΔΣΎΒϣ Ζδϴϟ ϰΘϟ΍ϭ ˬΔϋΎϔθϟ΍ Δϴπϗ ϩΎΠΗ

                    103
 Ϧϳάϟ΍ϪΑέάϧ΃ϭ»ˬβϧϮϳ «ϪϧΫ·ΪόΑ Ϧϣϻ·ϊϴϔηϦϣΎϣ˰ΎόϴϤΟΔϋΎϔθϟ΍Ϳ»ϰϫΕΎϳϵ΍
 ‫ˬ»ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ‬ϡΎόϧϷ΍ «ϊϴϔηϻϭ ϰϟϭϪϧϭΩϦϣϢϬϟβϴϟϢϬΑέϰϟ·΍ϭήθΤϳϥ΃ϥϮϓΎΨϳ
                   ˷
 » ϦϴόϓΎθϟ΍ΔϋΎϔηϢϬόϔϨΗΎϤϓ»ˬϪρ «ϻϮϗϪϟϰοέϭϦϤΣήϟ΍ϪϟϥΫ΃Ϧϣϻ·ΔϋΎϔθϟ΍
 ςΑ΍Ϯοϭ ρϭήη ΎϬϟ ϦϜϟϭ ΓΩϮΟϮϣ ΔϋΎϔθϟ΍ ϥ΃ ΖΒΜΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϳϵ΍ Ϧϣ ϩήΧ΁ ϰϟ· ήΛΪϤϟ΍
 Ϧϟ ϦϜϟϭ ˬϊϔθΘϴγ ϝϮγήϟ΍ ϥ΃ϭ ˯Ύθϳ ϦϤϣ ΎϬϋΰϨϳϭ ˯Ύθϳ ϦϤϟ ΎϬϴτόϳ ୯ ϥ΃ ΎϬϤϫ΃ϭ
 ϰϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ϖ΋ΎϘΤϟ΍ϩάϫϞϜΑΖΟήΧϭˬϕέΎγϭ΃ϞΗΎϗϭ΃ ϥ΍ίϢϬϟϊϔθΘϤϟ΍ϦϴΑϥϮϜϳ
                               ˳
 ϪϴϗϼΗ Ύϣ ϰϗϻ ϯάϟ΍ϭ «ΔϋΎϔθϟ΍ ϢϬϔϟ ΔϟϭΎΤϣ» ϥ΍ϮϨϋ ϞϤΣ ΏΎΘϛ ϰϓ ΔϨδϟ΍ϭ ϥ΁ήϘϟ΍
 ΔϴόΟήϟ΍ϭΓήΠΤΘϤϟ΍ϝϮϘόϟ΍ΏΎΤλ΃ϦϴΘϣΰΘϤϟ΍ΔΌϓϦϣϡϮΠϫϦϣΔϳήϜϔϟ΍ϰΗΎΑΎΘϛϢψόϣ
 ΖϧΎϛϭ ˬΔΜϟΎΜϟ΍ ΓήϤϠϟ ϯήϴϔϜΘΑ ΔϴϔϠδϟ΍ ϢϫήΑΎϨϣ ϕϮϓ Ϧϣ ϯϮΘϔϟ΍ ΍ϮϘμϟ΃ ΓΩΎόϟΎϛϭ
                 ΎϬϟήϜϨϣϭΔϨδϟ΍ϰϓϦϋΎρϰϨϧ΃ΓήϤϟ΍ϩάϫϰϓϢϬΑΎΒγ΃

 ϰϓ ΏΎΘϜϟ΍ϭ ΓήϜϔϠϟ ϰΣήρ Δϳ΍ΪΑ ϰϓ Ϫϧ΃ ΐϴΠόϟ΍ϭ ΐϳήϐϟ΍ ˯ϰθϟ΍ ϦϜϟ ΩήτΘδϳϭ
 ΕϻΎϘϣΔϋϮϤΠϣϝϼΧϦϣˬϯϭΎτϨρΪϴγΪϤΤϣˬήϫίϷ΍ΦϴηϰϧΪϳ΃ϭϰϧΪϧΎγϕ΍ϮγϷ΍
 ΎόϴϤΟ ΎϬϨϋ Ϟϔϐϧ ΔϴϨϳΩ ϖ΋ΎϘΣ ϞϤΤϳ ϰΑΎΘϛ ϥ΃ ΎϬϴϓ ΖΒΛ΃ «ϡ΍ήϫϷ΍» ΓΪϳήΟ ϰϓ Εήθϧ
 ΪόΑ ϰϨϜϟϭ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϣψόϣ ϥϻ΍ ΎϬϨϋ ϞγΎϜΘϳ ϰΘϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ ϖΤΘδΗ
 ήϫίϷ΍ ˯ΎϤϠϋ ξόΑ Ϧϣϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ Ϧϣ ϒϴϨϋ ϡϮΠϫϭ ΓΪϳΪη ΔϔλΎόΑ ΖΌΟϮϓ ϚϟΫ
                        ˬ˯΍έϮϟ΍ϰϟ·ϰΑΩϮόΗΕ΍ϮϨδϟ΍ϥ΄ϛϭϪΘϤ΋΃ϭ                                               PT
 ΩΎϬΘΟϻ΍ϭήϴδϔΘϟ΍ϭϦϳΪϟ΍έϮϣ΄ΑϥϮϔϠϜϤϟ΍ϢϫϢϬϧ΃ϥϭΪϘΘόϳϥϮϳήϫίϻ΍ϝ΍ίΎϣϪϧ΃ΖϨϘϳ΃ϭ
                                     EG        Y
 ϰϓ ϰϨϛήΗϭ ήϫίϷ΍ Φϴη ϯϭΎτϨρ Φϴθϟ΍ Ώήϫ ϰΘΣ ϯΪο ΎϬϠϛ ΎϴϧΪϟ΍ ΖϣΎϗ ϥ· Ύϣϭ
 ˯ϻΆϫ ήΑΪΘϳ Ϣϟϭ ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ͿΎΑ Εήϔϛ ϰϨϧ΄ϛϭ ϰϟ ϩΪϴϳ΄Η ΐΤγϭ ϯΪΣϭ ΔΣΎδϟ΍


                                    R
 ϰϨϧ΃ξόΒϟ΍ήδϓϭˬΏΎΘϜϟ΍΍άϫϦϣςΒπϟΎΑΩϮμϘϤϟ΍ϮϫΎϣϰϟϥϮοέΎόϤϟ΍ϭϥϭήϣάΘϤϟ΍                              TA
 ϊϴϤΟ Ϧϣ ϰϬΟϭ ϰϓ ΩϭΩήϟ΍ ΕήΠϔϧ΍ϭ ΖϠϗ ΎϤϛ ΎϬγΎγ΃ Ϧϣ ΔϋΎϔθϟ΍ ΩϮΟϮϟ ήϜϨϣ
         ˬΎΑΎΘϛήθϋΔόΑέϻ΍ϰΑΎΘϛϰϠϋΩήΗϰΘϟ΍ΕΎϔϟΆϤϟ΍ΕίϭΎΠΗϰΘΣΕΎϫΎΠΗϻ΍


                             S
                    KO
 ϚϟΫϭαΎγϻ΍ϦϣΏΎΘϜϟ΍΍ϭ΃ήϘϳϢϟϰϧϮϤΟΎϫϦϳάϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϥ΃ϰϨϧΰΣ΃ΎϣΪη΃ϦϜϟϭ


                   E
 ˬϯϭΎοήϘϟ΍ϒγϮϳέϮΘϛΪϟ΍ϢϬϨϴΑϦϣϥΎϛϭΔϔμϨϤϟ΍ήϴϏϢϫΩϭΩέϦϣ΍ήϫΎυϭΎΤο΍ϭϥΎϛ        M
 Ϯϫ Ϊϛ΍ ΚϴΣ ΏΎΘϜϟ΍ ΃ήϘϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϰϨϤΟΎϫ Ϫϧ΃ ϻ· ΔϴϨϳΪϟ΍ ϪΘϧΎϜϣ έΪϗ΃ϭ ϪΒΣ΃ ϰϨϧ΃ ϢϏήϓ
 ΎϬϧ· ϝϮϗ΃ ϰϨϜϟϭ ΔϋΎϔθϟ΍ ήϜϧ΃ Ϣϟ ϰϨϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ΔϋΎϔθϟ΍ ΕήϜϧ΍ ϰϨϧ΃ ϥϭήΧϻ΍ϭ


      BY
                                      ςΑ΍ϮπΑΔρϭήθϣ
 eU   P
 ϢϬϓ΃ Ϣϟ Ύϧ΃ϭ ήΧϻ΍ ϰϠϋ ϡϮϳ Ϟϛ Ϊϳ΍ΰΘΗ ΔΒ΋Ύόϟ΍ϭ ΔΒοΎϐϟ΍ ΩϭΩήϟ΍ ΖϧΎϛ ΩϮϤΤϣ ΢οϮϳϭR
 Ύϧέ΍ίϭ΃ϦϣήϬτΘϧϭΎϨΑϮϧΫϦϋΏϮΘϨϟΔΑϮΘϟ΍ΏΎΑΎϨϟ΢ΘϓϪϣήϜΑͿΎϓΐπϐϟ΍΍άϬϟΪΣ΍ϭΎΒΒγ
 ϻͿΎϓˬΔΟήθΤϟ΍ΔϋΎγϻ·ΎϬΑΎΑϖϠϐϳϼϓήϴΧϷ΍βϔϨϟ΍ϰϟ·ΓΩϭΪϤϣΔΑϮΘϟ΍ϩάϫϞόΟϭ
 ϻϭ˯ϼϛϭϪϟάΨΘϳϢϟˬϡϮϴϟ΍ϚϟΫϰϓΔϤϠϜϟ΍ΐΣΎλϩΪΣϭϮϫˬϪϤϜΤϟΐϘόϣϻϭϪ΋ΎπϘϟΩ΍έ
 ϥ΃ ϦϜϤϳ ϼϓ Γϼλ Ϟϛ ϰϓ ΏΎΘϜϟ΍ ΔΤΗΎϓ ϰϓ ΃ήϘϧ ΎϤϛ ϦϳΪϟ΍ ϡϮϳ ϚϟΎϣ Ϯϫϭ ˬϦϳΪϋΎδϣ
                                  ˬϡϮϴϟ΍ϚϟΫϰϓΪΣ΃ϪϛέΎθϳ

 ϰϟ·ϥϮϤϠϜΘϴγϝΪΠϟ΍Γ΍ϮϫϥΈϓϪϴϨϋ΃ΎϣΔϘϴϘΣ΢οϭ΃ϥ΃ΖϟϭΎΣϭΖϠϗΎϤϬϣϰϧ΃ΖϨϘϳ΃ϭ
 ϚδϤΘϳ ϰΘϟ΍ Γήόθϟ΍ ΢Βλ΃ ΔϋΎϔθϟ΍ ωϮοϮϣ ϥ΃ ΕΪΟϭϭ ˬϯϭΪΟ ϥϭΩ ϦϜϟϭ ήϫΪϟ΍ ήΧ΁
 Ύϧ΃ϭΔϋΎτϟ΍ϦϋϪΘϤϫϪΑΕΪόϗϦϣϞϛΎϬΑϖϠόΘϳΎϣϼΣ΃ϭˬϥϮϣήΠϤϟ΍ϭϥϮΒϧάϤϟ΍ΎϬΑ΍Ϊϫ΄Α
 ΍άϫϝ΍Ϯϫ΃ϦϣΝϭήΨϟ΍βϤΘϟ΃ΏϮϧάϟ΍Ϟϫ΃ϦϣϯήϴϏϞΜϣΎϧ΄ϓβϜόϟΎΑΪΣϷΎΑ΍άϋΪϳέ΃ϻ
 ϻ·ϩΪϨϋΔϋΎϔθϟ΍ϊϔϨΗϻϭ»ϝϮϘϳϮϬϓϩΪδϳϭϻ·ΎΑΎΑ΢Θϔϳϻϥ΁ήϘϟ΍ϥ΃ΕΪΟϭϰϨϜϟϭϡϮϴϟ΍
     ˵
 Ϧϋω˷ΰϓ΍Ϋ·ϰΘΣ»ϚϟΫΪόΑϥ΁ήϘϟ΍ϝϮϘϳ΍ΫΎϣϦϜϟϭΔϜ΋ϼϤϟ΍ϦϋϡϼϛϮϫϭ «ϪϟϥΫ΃ϦϤϟ
 ϰϠόϟ΍ Ϯϫϭ ϖΤϟ΍ ΍ϮϟΎϗ ϢϜΑέ ϝΎϗ ΍ΫΎϣ ΍ϮϟΎϗ» :‫ﻜﺔ‬΋ϼϤϟ΍ ϝϮϗϭ ˬϒϗϮϤϟ΍ ϝϮϬϟ «ϢϬΑϮϠϗ
                                         ˬ»ήϴΒϜϟ΍

 ήΧ΁ ϥΎϜϣ ϰϓϭ ˬϖΤϟΎΑ ϻ· ϥΫ· ϻϭ ϖΤϟ΍ Ϧϋ ήΒϛϻ΍ ωΰϔϟ΍ ϡϮϳ ϡϮϴϟ΍ ΍άϫ ϰϓ ήϔϣ ϻ ϥΫ·
 ϪϠόΟϭ ΏΎΒϟ΍ ϖϠϏ΄ϓ ΩΎϋ ϚϟάΑϭ ˬ«ϰπΗέ΍ ϦϤϟ ϻ· ϥϮόϔθϳ ϻϭ» ΔϜ΋ϼϤϟ΍ Ϧϋ ϝϮϘϳ
 ϥϮΟΎϧϢϬϨϋϰοήϤϟ΍ϥϷϞλΎΣ ϞϴμΤΗϯ΃ˬϢϬϨϋ ϰοήϤϟ΍ϯ΃Ύοήϟ΍Ϟϫ΃ϰϠϋ΍έϮμϘϣ
                            ˷

                    104
 φΣϭ ˬΕΎΌϴδϟ΍ ϦΒϫάϳ ϥ΁ήϘϟ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛ ΕΎϨδΤϟ΍ϭ ˬήϴΧ Ϧϣ ϢϬΗΎϴΣ ϰϓ ΍ϮϠόϓ Ύϣ ϢϜΤΑ
 ϡϮϘϴγϯάϟ΍ϮϬϓˬϪϔϳήθΗϮϫΔϋΎϔθϟ΍ϩάϬΑϡϮϘϳϦϣϞϛφΣϭˬϢϬϔϳήθΗϮϫΔϜ΋ϼϤϟ΍
 Ϟλ΍ϭ Ϛη ϻ Ϯϫ ΐϴμϨϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟϭ ΐϴμϨϟ΍ ΐΣΎλ έΪλ ϰϠϋ ϥΎθϴϨϟ΍ ϊπϳϭ ΔΌϨϬΘϟΎΑ
          ϖΤϟΎΑϻ·˯ϰηϪϴϓϢΘϳϻϯάϟ΍ϖΤϟ΍ϡϮϳ΍άϫϭˬϪϘΣϪϧϷϪ‫ﻟﺼﺎﺣﺒ‬

 ΏϮϧάϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ϢϬϠΜϣ Ύϧ΄ϓ ϦϳήϜϨΘδϤϟ΍ϭ Ϧϴπϓ΍ήϟ΍ Ϧϣ ΐΠόΗ΃ ΖϨϛ ΎϤ΋΍Ω Ϟλ΍Ϯϳϭ
 ϊϴτΘγ΃ϻϰϨϜϟϭˬϥ΍ΪϟϮϟ΍ϪϟϮϫϦϣΐϴθΗϯάϟ΍ϡϮϴϟ΍΍άϫϰϓΎϬΑϖϠόΗ΃ΔθϘϟΝΎΘΤϣϭ
 ϰΒϠϗϪϟΡΎΗήϳΎϤΑΎϬϨϣΝήΧϷΔϴϧ΁ήϘϟ΍ΕΎϳϵ΍ϰϧΎόϣϑήΣ΃ϥ΃ϊϴτΘγ΃ϻϭϰδϔϧωΪΧ΃ϥ΃
 ϯϮϬϟ΍ ϑΩΎμϳ ϻ ϥΎϛ ϥ·ϭ ϊΒΘϳ ϥ΄Α ϰϟϭ΃ϭ ϝΎϘϳ ϥ΄Α ϖΣ΃ ϖΤϟ΍ ϥΈϓ ˬϰϋΰϓ ϰϔθϳϭ
 ΎΌϴηβϔϧϦϋβϔϧϯΰΠΗϻϡϮϳΔϤϟΆϤϟ΍ΔϘϴϘΤϟ΍ϩάϫϪΟ΍Ϯϧϥ΃ΎϨϴϠϋΐΠϳϪϧ΃ΕΪΟϭϭ
                                ˬΔϋΎϔηϻϭΔϠΧΎϬόϔϨΗϻϭ

 ϖϠΧ ϯάϟ΍ ୯» ϝϮϘϴϓ ΓΪΠδϟ΍ ΓέϮγ ϰϓ ϰϬϟϹ΍ ϪϤγΎΑ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΍άϫ ςΑήϳ ୯ϭ
 ϪϧϭΩϦϣϦϣϢϜϟΎϣεήόϟ΍ϰϠϋϯϮΘγ΍ϢΛϡΎϳ΃ΔΘγϰϓΎϤϬϨϴΑΎϣϭνέϷ΍ϭΕ΍ϮϤδϟ΍
 ϰότϗΎϨϫϰϔϨϟ΍ϭ «ϊϴϔηϻϭϰϟϭϦϣϪϧϭΩϦϣϢϜϟΎϣϥϭήϛάΘΗϼϓ΃ϊϴϔηϻϭ ϰϟϭϦϣ    ˷
 ϻ·ϪϟϚϠϤΗϻϯάϟ΍ϭ ˱ΎϋΰϓΐϠϘϟ΍ϪϟϒΠΗήϳϯάϟ΍ϊτϘϟ΍΍άϫˬϊϴϔηϭ΃ ϰϟϭϦϣωϮϧϯϻ
                                     ˷
 ϯϮγ ϪϣΎϣ΃ ϚϠϤϧ ΍ΫΎϣ ΔΑϮΘϠϟ ˱ΎΑΎΑ ϪϠπϓϭ ϪϣήϜΑ ୯ ΎϨϟ ΢Θϔϳ ϥ΃ ϦϴϠϬΘΒϣ ΩϮΠδϟ΍                                               PT
 ϰϟ· ΩϮόϟ΍ ϡΪϋ ϰϠϋϭ ˬϢΛ· Ϟϛ Ϧϣ ήϬτΘϟ΍ ϰϠϋ ϡΰόϟ΍ϭ ΢ϔμϟ΍ϭ Ϯϔόϟ΍ ΐϠρϭ έΎϔϐΘγϻ΍
                                      ˮ΍ΪΑ΃ΔϔϟΎΨϤϟ΍
                                     EG
 ‫ »ﻣﻦ‬Ϫϴϓ ϝΎϗ ϯάϟ΍ Ϣϴψόϟ΍ ΎϨϟϮγέ ΚϳΪΣ ΔϋΎϔθϟ΍ ΏΎΘϛ Ν΍ήΧ· ϰϠϋ ήΜϛ΍ ϰϧΰϔΣ Ύϣϭ
                                              Y
                                    R
 ϰϓϮΧϥΎϛ ..«୯ΔϤΣέϦϣϡήΤϳϭϚϟΎϬϤϟ΍ϪδϔϧΩέϮϳΔϋΎϔθϟ΍ϰϠϋϢϠϜΘϳϞϤόϟ΍ ϙήΘϳ                              TA
 ϻ·Δγήθϟ΍ΔϛήόϤϟ΍ϩάϫΖπΧΎϣϭΖΒΘϛΎϣϭήϴΧϻ΍ϭϝϭϷ΍ϯΰϓΎΣϮϫΔϴϟΎϜΗϻ΍ϩάϫϦϣ
 ϦϳΪϟ΍ϰϟ·Γ˯Ύγϻ΍Ϊμϗ΃ϢϠϓˬΔϘϴϘΤϟ΍ϝϮϗ΃ϭϥϵ΍ϢϠϜΗ΃ϰϧ΃୯ϢϠόϳϭˬ୯ΓΎοήϣ˯ΎϐΘΑ΍


                             S
    ϦϳΪϟ΍ϦϋωΎϓΪϟ΍Δϳ΍έϞϤΣ΃ϪϠϛϯήϤϋΖθϋΪϘϓαΎϨϠϟϰϧϭέϮλΎϤϛϝϮγήϟ΍ϭ΃
                   E KO
 ΔΣΎδϟ΍ Ϧϋ ϚϟΫ ΪόΑ ΕΪόΘΑ΍ ˱ϼ΋Ύϗ ΔϋΎϔθϟ΍ Δϴπϗ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ ήϜϔϤϟ΍ ϰϬϨϳϭ        M
 ω΍ήμϟ΍ ΍άϫ ΪόΑ ΕΪόΘΑ΍ ΔΘΤΑ ΔϴΤλ ΏΎΒγϻ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϔδϠϔϟ΍ ΔϴϟΪΠϟ΍ϭ ΔϴϣϼϋϹ΍
 ΖϔθΘϛ΍ΎϣΪϨϋϰϨϧ΄ΑΕΎϋΎη·ϥϭΩΩήϳϯήϜϔϟϦϴοέΎόϤϟ΍ϞόΟ΍άϫϭΔΣΎδϟ΍ϦϋϝΪΠϟ΍ϭ      BY
 ϰϨϧϮϓήόϳϮϠϓ΢ϴΤλήϴϏ΍άϫϭˬϊϤΘΠϤϟ΍ΔϬΟ΍ϮϣΔϴθΧΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ΓΎϴΤϟ΍ΖϟΰΘϋ΍ϰΌτΧ


     P
 ΍Ϋ· ϝϮϗ΃ ϰϨϧ΃ϭ ˬΎϬϨϣ ήϬτΘϠϟ Ζόϗϭ ΍Ϋ· ϢϬ΋ΎτΧ΄Α ϦϴϓήΘόϤϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃ Ϧϣ ϰϨϧ΃ ΍Ϯϓήόϟ ΍ΪϴΟ eU
 Ϣϟ ϰϨϧ΃ϭ ˬΎϤ΋΍Ω ΓΩϮΟϮϣ ϞψΘγ ϰΒΘϛϭ ϯέΎϜϓ΃ ϥΈϓ ϯΪδΠΑ ΔΣΎδϟ΍ Ϧϋ ΕΪόΘΑ΍ ΖϨϛR
               ϥϵ΍ϰΘΣΔϋΎϔθϟ΍ΔϴπϗϩΎΠΗϪΗάΨΗ΍ϯάϟ΍ϰϔϗϮϣϦϋϊΟ΍ήΗ΃
                    105
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
      ϥϳϓϭλΗϣϟ΍ϭϑϭλΗϟ΍ϊϣϰΗϳΎϛΣ˻˽ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ


 Ϟϛ ΓΎϴΤϟ΍ ΐϠγ΃ Ύϧ΃ Ϛϟάϛϭ ϪΘϔϴυϭ ϪϠόΠϳ ϥ΄Α ϪΘΒϴϫ Ϟϛ ΕϮϤϟ΍ ΐϠδϳ ϰΗϮϧΎΤϟ΍ ϥ· ■
                                 ϰΘϠϐηΎϬϠόΟ΃ϥ΄ΑΎϬΗέΎϜΑ

 ΩϭΪΠϟ΍ϦϋΎϫΎϨΛέϭϰΘϟ΍ΔϳήϜϔϟ΍ΔϛήΘϟ΍Ρήρ΃ϭΪϳΪΟϦϣΎϬϠϛΎϨϠϛΎθϣζϗΎϧ΃ϥ΃ΖϟϭΎΣ ■
               ΢ϟΎμϟ΍ϰϘΒϳϭΪγΎϔϟ΍ΎϬϨϣςϘδϴϟϡϭήΨϟ΍ϊγ΍ϭϝΎΑήϏϰϓ

                                        ΩϮϤΤϣϰϔτμϣ

 ϰϔτμϣ Ϊϟϭ ˯Ύϴη΃ ΎϬϠϛ ΪΣϷ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ Ϫϧ΄Α ϑ΍ήΘϋϻ΍ϭ Ϫϴϟ· ωϮΟήϟ΍ϭ ϰϬϟϹ΍ ϖθόϟ΍
 ήϣ ˬϩΪΠϧ ΍άϟ ϩήϤϋ ϰϓ ϝϭϷ΍ ΕΎψΤϠϟ΍ άϨϣ ΎϓϮμΘϣ ϥΎϛ ΪϘϟ ϪϠΧ΍ΪΑ ΎϬϠϤΤϳ ΩϮϤΤϣ
 ϥΎϛϭ ˬϑϮμΘϟ΍ϭ ϥΎϤϳϹΎΑ ˯ΎϬΘϧ΍ϭ Ϛθϟ΍ Ϧϣ Δϳ΍ΪΑ ϪΗΎϴΣ ϰϓ ΔϔϠΘΨϣϭ ΔϋϮϨΘϣ ϞΣ΍ήϤΑ
               ˱                                             PT
 ϰϔτμϣΪϟϭΪϘϓˬξόΒϟ΍ΎϬϴϠϋϖϠρ΃ΎϤϛΩΎΤϟϹ΍ϭ΃Ϛθϟ΍ϞΣ΍ήϣϝ΍ϮρϪϘϓ΍ήϳϪϓϮμΗ
 -ϝ˯ΎδΘϳΔϘϫ΍ήϤϟ΍ϊϟΎτϣϰϓϮϫϭϥΎϛϭˬΪϴόΑϦϣίάϨϣ୯ΐΤΑ ˱ ΎϤόϔϣ ˱ΎϓϮμΘϣΩϮϤΤϣ


                                            Y
 Ϣϳ΍ΰόϟ΍ϮΑ΃ϭϰϟ΍ΰϐϟ΍ϭϯήϔϨϟ΍ϭϰΑήϋϦΑ΍ϭΝϼΤϟΎϛΔϴϓϮμϟ΍ΏΎτϗ΃έΎΒϛϝ΅ΎδΗ -ΩήϤΗϰϓ


                                    EG
 ΓΎϴΤϟ΍ ΰϐϟ»ϭ «୯ Ζϳ΃έ»ϭ «‫ﻢ‬ψϋϷ΍ ήδϟ΍»ϭ «ϥΎδϧϹ΍ϭ ୯« ϪΒΘϛ ΖϧΎϛϭ ϰϧ΍ήόθϟ΍ϭ                                   R
            ΔϴϬϟϹ΍Ε΍άϠϟϪϘθϋϭϪϓϮμΗϰϠϋϞϴϟΩήϴΧˬΎϫήϴϏϭ» ΕϮϤϟ΍ΰϐϟϭ                            TA
 ϝ˯ΎδΗϷΖϘϠΧϰϨϧ΄ΑϦϣ΅΃ΎϤ΋΍ΩΖϨϛϝΎϗϭϢδΘΑ΍ϡϼϜϟ΍ϦϣΏΎΒϟ΍΍άϫϪόϣΎϨΤΘϓΎϣΪϨϋ


                           S
 ϞϜϟΪΑϻϪϧϷˬΎϴϧΪϟ΍ϖϠΧ୯ϥ·ϥϮϟϮϘΗ»ϝϮϗ΃ΖϨϛϭˬΪΣϷ΍ΪΣ΍Ϯϟ΍Ϫϧ΃ΖΒΛ΃ϥ΃ϞΟ΃Ϧϣ                   KO
 ΎϨϣ΁ϭ ΎϨϗΪλ ΪΟϮϣ Ϧϣ ΩϮΟϮϣ ϞϜϟ ΪΑϻϭ ϊϧΎλ Ϧϣ ΔόϨλ ϞϜϟ ΪΑϻϭ ϖϟΎΧ Ϧϣ ϕϮϠΨϣ                  E
 ϢϛέϮμΗϰϓ΢λϭϪΗ΍άΑ˯ΎΟΪϗϥΎϛ΍ΫΈϓϪΗ΍άΑ˯ΎΟϪϧ΃ϡ΃୯ϖϠΧϦϣϥΫ·ϰϟ΍ϮϟϮϘΘϠϓ       M
 ϰϬΘϨϳϭϖϟΎΧϼΑΎϬΗ΍άΑΕ˯ΎΟΎϴϧΪϟ΍ϥ΃Ύπϳ΃ϢϛέϮμΗϰϓ΢μϳϻ΍ΫΎϤϠϓήϣϷ΍΍άϫϢΘϳϥ΃
 ϦϜϟϭ ˬΏ΍Ϯμϟ΍ ϰϨϤϬϔϳϭ ϰΘϠΌγ΃ Ϧϋ ΏϭΎΠϳ Ϧϣ ΪΟ΃ ϥ΃ ϊϗϮΗ΃ ΖϨϛ ϦϜϟϭ ˬ«ϝΎϜηϹ΍      BY
                             ϦϴϳήμϤϟ΍ϦΤϧΎϨϳΪϟϙ΍έΩϹ΍˯Ϯδϟ
 eU   P
 ϩάϫ Ϟϛ ϥ΃ ϢϏέ ˬΩΎΤϟϹ΍ϭ ήϔϜϟΎΑ ϰϣΎϬΗ΍ ϰϫ ΔϠΌγ΃ Ϧϣ ϪΣήρ΃ Ύϣ Ξ΋ΎΘϧ ϥ΃ ΪΟ΃ ΖϨϛR
 βϴϟΎϫΩΩήϣϥ΃ϦϋϢϨΗΖϧΎϛΎϤϧ·ϭήϓΎϛέϮϬψΑνέϷ΍ήθΒΗϻϭΪΤϠϣϦϋϢϨΗϻΔϠΌγϷ΍
 ϰϓΏΎηϭ΃ˬΎϬϤτΤϳϢΛΖϗϮϟ΍ξόΑΎϬΑϊΘϤΘδϳΔΒόϟϪϣϼΣ΃ϰμϗ΃ˬ˱ϼϟΪϣ ˱΍ήϴϐλϼϔρ
 ϢϨΗ ΔϠΌγϷ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛ ΎϤϧ·ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴδϨΠϟ΍ ϪΗ΍ϮϬη ˯΍έϭ ϯήΠϳ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϠΣήϣ
 ϞϜΑ ϝϮϗ΃ ΖϨϛ ΪϘϓ ˬΔϳΩϮΟϮϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϒθΘϛϷ ˬΔϳήϜϔϟ΍ ϰΗ΍ϮϬη ˯΍έϭ ϯήΟ΃ ϰϨϧ΃ Ϧϋ
 ୯ ΓΩΎΒϋ Ζπϓέ ΪϘϟ» ϯήϬυ ϰϠϋ Ύμϋ ϭ΃ ϰϬΟϭ ϰϠϋ Δόϔλ ϰθΧ΃ ϥ΃ ϥϭΪΑϭ Γ΃ήΟ
                              ˬϰδϔϧΓΩΎΒϋϰϓΖϗήϐΘγ΍ϰϨϧϷ

 ϥ΃ΩΩέ΃ΖϨϛΎπϳ΃ϭ «ϰϋϮϟ΍ΡΎΘϔϧ΍ϊϣϯήϜϓϰϓξϣϮΗΕ΃ΪΑϰΘϟ΍έϮϨϟ΍ΔπϣϮΑΖΒΠϋ΃ϭ
 ϝϮλ΃ Ύπϳ΃ ϰϨϋ ΖΑΎϏϭ ϡϮϳ Ϟϛ έήϜΘϳ ϯάϟ΍ ϰϟΪΠϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ˯΍έϭ ΔϴδϔϨϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ
 ϢΛ ϖϟΎΨϟΎΑ ϑήΘϋ΃ Ϋ· ϰδϔϧ ϊϣ ξϗΎϨΗ΃ ϰϨϧ΃ ϙέΩ΃ Ϣϟϭ ϖτϨϤϟ΍ ΞϟΎϋ΃ Ύϧ΃ϭ ˬϖτϨϤϟ΍
 ϰϫϭ ˬ˱ΎϘϟΎΧ Ϫϴϓ ϪϴϤγ΃ ϯάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϰϓ ΎϗϮϠΨϣ ϪϨϣ ϞόΟ΄ϓ ϖϟΎΨϟ΍ ϖϠΧ Ϧϣϭ ϝϮϗ΃
 ΩϮΟϮϟ΍ΐΟ΍ϭΐΒδϟ΍ϥϮϜϳϥ΃ϰπΘϘϳΩϮΟϮϠϟϝϭ΃ΐΒδΑϝϮϘϟ΍ϥ·ϢΛΎϬϨϴόΑΔτδϔδϟ΍
 ϰϟ· ΔΟΎΣ ϰϓ ΐΒδϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ύϣ΃ ΪΟϮϳ ϰϜϟ ϩήϴϐϟ ΎΟΎΘΤϣ ϻϭ ΍ΪϤΘόϣ βϴϟϭ ϪΗ΍Ϋ ϰϓ
         .»ϝϭ΃˱ΎΒΒγϪϨϣϞόΠϳϻϭΔϴΒΒδϟ΍ΕΎϘϠΣϦϣΓΪΣ΍ϭϪϠόΠϳ΍άϫϥΈϓΐΒγ

 ϥ΃ϥϵ΍ϊϴτΘγ΃ϭϝ˯ΎδΗ΃ϥ΃ΩήΠϤΑϪϬΟ΍ϭ΃ϯάϟ΍ϝΪΠϟ΍ϞϛϦϣΐΠόΗ΃ΖϨϛ«ΩήτΘδϳϭ
 ϝϭϷ΍ΐΒδϟΎΑϝϮϘϟ΍ϰϟ·Ϯτγέ΄ΑΖϬΘϧ΍ϰΘϟ΍ΔϴϔδϠϔϟ΍ΔϴπϘϟ΍ΩΎόΑ΃ϰϫϩάϫϥ·ϝϮϗ΃
 ΍ϮϟϮϘΗϥ΃ϥϮόϴτΘδΗϭϡΎϣϷ΍ϰϟ·ϪΘόϓΩϰΘϟ΍έΎϜϓϷ΍ϩάϫϰϫϭΩϮΟϮϠϟϝϭϷ΍ϙήΤϤϟ΍ϭ

                    106
 ϑϮμΘϟ΍ϭ ϥΎϤϳϹ΍ ΓϭέΫϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍Δϳ΍ΪΑ ΖϧΎϜϓ ΔϳΎϜΤϟ΍ βϔϧ ϰόϣ ΖϠόϓ ΎϬϧ·
 έΎϜϓϷ΍ ϩάϫ Ε΃ΪΑϭ ΏΎΒθϟ΍ ΔϠΣήϣ ϰϟ· ΖΟήΧϭ ϯΩϮϋ ΪΘη΍ ϥ΃ ΩήΠϤΑ ϦϜϟϭ ˬϰϠΧ΍ΪΑ
 ΦϳΎθϣ ϥ΃ ΕΪΟϭ «ϥΎδϧϹ΍ϭ ୯» ϝϭϷ΍ ϰΑΎΘϛ κΧϷΎΑϭ ϰΒΘϛ ϰϓ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϟ· ΝήΨΗ
 ξόΑ ΝήΧϭ «‫ »ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺛﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ϯήϴϔϜΘΑ ϯϮΘϓ ΕΎϴϨϴΘδϟ΍ ϰϓ ϥϭέΪμϳ ήϫίϷ΍
 ϡϼγϹ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϰϋΪΗ ϰΘϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ˯΍Ϯϟ ΖΤΗ έϮϬΘϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍
                    ϝ˯ΎδΗ΃ϰϧ΃ΩήΠϤϟϰϟΎϴΘϏ΍΍ϮϟϭΎΤϴϟϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ

 ίϭΎΠΘΗϦϜΗϢϟϙ΍ΫϦϴΣϢϫέΎϤϋ΃ϥϷˬ˱ϼϔρήθϋϰϨΛ·ϰϟ΍ϮΣ΍ϮϧΎϛϭ΍άϫ΍ϮϤψϧϞόϔϟΎΑϭ
 ϰϠϋϢϬΘϧ΄ϤρϭϢϬόϣΖδϠΟϭΔΑϮΠϋ΄ΑϝΎϴΘϏϻ΍΍άϫϦϣΕΪϔϧϰϨϜϟϭˬΔϨγΓήθϋϊΑέ΃
 ΍Ϯϟ΍ίΎϣ ϢϬϧ· ΚϴΣ ˬϦΠδϠϟ βϴϟϭ ΔϘϔθϟ΍ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ϢϬϧ΃ ΕΪΟϭϭ ϢϬϨϋ ώϠΑ΃ Ϧϟ ϰϨϧ΃
 ΎϤϬϨϋ ωΎϓΪϠϟ ϢϬϠϫΆϳ Ύϣ ΔϨδϟ΍ϭ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ϥϮψϔΤϳ ϻϭ ϥϮϠόϔϳ Ύϣ ϥϮϛέΪϳ ϻ ˱ ϻΎϔρ΃
 Ϧϣ ΍άϫϭ ΔϳΩϮΟϮϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϋ ΚΣΎΑ ΩήΠϣ Ύϧ΃ϭ ϰόϣ ΙΪΤϳ ϪϠϛ ΍άϫ ϥ΃ ΍ϭέϮμΗ ϦϜϟϭ
                     ϯέΎϜϓ΃ΐΠΣϰϠϋϯέΎΒΟ·ΪΣϷϦϜϤϳϻϭϰϘΣ

 ϦϴΘϣΰΘϤϟ΍ϝϮϘϋΎϬϟϊδΘϳϢϟϰΘϟ΍ΔϠΌγϷ΍ϩάϫϞϛΡήρ΃ΖϨϛϰϨϧ΃ήϣϷ΍ϰϓΐϳήϐϟ΍ϭ
 ΔϴϓϮμϟ΍ ΏΎτϗ΃ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϥϭήϘΑ ϰϠΒϗ Ϧϣ ΎϬϟ΄γ ϰΘϟ΍ Εϻ΅ΎδΘϟ΍ ΎϬδϔϧ ϰϫ ΖϧΎϛϭ
 ϰϧ΍ήόθϟ΍ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋϭϰϧΎδϤϠΘϟ΍ϦϳΪϟ΍ϒϴϔϋϭϯήϔϨϟ΍ϭϰΑήϋϦΑ΍ϭΝϼΤϟ΍ϝΎΜϣ΃έΎΒϜϟ΍                                              PT
 βϔϧ ΎόϴϤΟ ΍ϮϬΟ΍ϭ ϡΎψόϟ΍ ΔϤ΋Ϸ΍ ˯ϻΆϫ Ϟϛ ϥ΃ ΕΪΟϭ ϒγϸϟϭ ˬϢϫΪόΑ Ϧϣ ϢϬϋΎΒΗ΃ϭ
 ϞϘόϟ΍ ϰϠϋ ΔϴοΎϔϟ΍ ΔόΠόΠϟ΍ ΍ϮϠπϓ ήθΑ ϰϟ· ΎϨΌΟ ΎϨϧ΄ϛϭ ˬϪϬΟ΍ϭ΃ ΖϨϛ ϯάϟ΍ ήϴμϤϟ΍
                                     EG       Y
 ϰΑήϋ ϦΑ΍ ΐϠμϓ ΓϮδϗ ήΜϛ΃ έΎΒϜϟ΍ ΔϴϓϮμϟ΍ ˯ϻΆϫ ήμϋ ϥΎϛ ϦϜϟϭ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ϭ
                   ϥϭήϴΜϛϢϫήϴϏϭϰϧ΍ήόθϟ΍ϡΎϣϹ΍Ύπϳ΃ϭΕϮϤϟ΍ϰΘΣ
                             TA      R
 ϰϠϋ ˱ΎΘΑΎΛ ΖϠϠυ ϰϨϧΈϓ ΎϬΑ ήϣ΃ ΖϨϛ ϰΘϟ΍ ΏΎόμϟ΍ Ϟϛ ϢϏέ» ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϊΑΎΘϳϭ
 ϝϮϘϳϻϭϢϫϝϮϘϳϻϭΖϧ΃ϝϮϘϳϻϭΎϧ΃ϝϮϘϳϻΪΣϮϤϟ΍Ϊϫ΍ΰϟ΍ϥ·ΎϤ΋΍ΩϝϮϗ΃ΖϨϛϭϰϔϗϮϣ


                            S
 ϻϭϮϫϻ·ϰθΨϳϻϮϫϻ·Ϫϟ·ϻϮϫϻ·ΪμϘϳϻϭϮϫϻ·ϯήϳϻϮϫϝϮϘϳϞΑϦΤϧ                    KO
 Ώήη΍Ϋ·ϭϮϫϩΪϳϦϣϞϛ΄ϳϮϬϓϞϛ΃΍ΫΈϓϮϫϻ·ΎϨρΎΑϻϭ΍ήϫΎυϯήϳϻϭϮϫϻ·ϰϘΘϳ


                   E
 Ϯϫ ϩήϳΪϘΘΒϓ ϥΎϣήΤϟ΍ ϰϘϠΗ ΍Ϋ·ϭ Ϯϫ ϪϨϤϓ ϕίήϟ΍ ϰϘϠΗ ΍Ϋ·ϭ Ϯϫ Ϫϔϛ Ϧϣ Ώήθϳ ϮϬϓ        M
               ..»‫»ﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ‬ϮϫϪ΋ΎπϘΒϓ˯ΎϘθϟΎΑϪϴϠϋϰπϗ΍Ϋ·ϭ
      BY
 ΪΠϨΘγ΍΍Ϋ·ϭ୯ϰϟ·୯ϦϣΏήϬϳΎϤϧΈϓΏήϫ΍Ϋ·ϭ୯ϰϠϋͿΎΑήΒμϳϮϬϓήΒλ΍ΫΈϓ


     P
 άϴόΘδϳ ୯έΪϗϦϣͿΎΑάϴόΘδϳΎϤϧΈϓΫΎόΘγ΍΍Ϋ·ϭ୯˯ΎπϗϰϠϋͿΎΑΪΠϨΘδϳΎϤϧΈϓ eU
 ˯ΎϤγ΃ήϫΎψϣϻ·ϥϮϜϟ΍ΎϣϭϩΩΎΒόϟ୯˯ϼΘΑ΍ϻ·ΔϳΎϬϨϟ΍ϰϓϥΎτϴθϟ΍ΎϣϭϪ΋ϼΑϦϣϪΑR
 ϖϠτϣ ΍άϫϭ ୯ Ϟόϓϭ ୯ ϻ· ˯ϰη ϯ΃ ϰϓ ϯήϳ ϻ ϮϬϓ ϪϟΎόϓ΃ϭ ϪΗΎϔλ ΕΎϴϠΠΗϭ ୯
   .»ΪϴΣϮΘϟ΍ϖϠτϣϰϟ·ϩΩϮϘΗϰϬϓϢϠδϤϟ΍ΐϠϘϟ˯ΎϤγϷ΍ϪϟϮϘΗΎϣΔϳΎϏ΍άϫϭΪϴΣϮΘϟ΍

 ˯ΎϴηϷ΍ Ϟϛ ϰϟ· ήψϧ΃ ϰϨϧ΃ ϰϫϭ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϰϟ· ΖϠλϭ ϰϨϧ΄Α ΖΌΟϮϓ» ϝϮϘϳϭ
 Ύϣϭ ΕΎϗϮϠΨϤϟ΍ Ϟϛ ϰϓ ϝΰϨϳ ୯ ϥ΄Α Ϧϣ΁ ϯάϟ΍ ϰϓϮμϟ΍ Γήψϧ ΕΎϗϮϠΨϤϟ΍ Ϟϛϭ
 ίΎϐϟ΃ϭ΃ϢγϼρϥϭΩήδϳϭΡϮοϮΑ˯ϰηϞϛϯήϴϓ୯ϦϋήϴΒόΘϠϟΔϠϴγϭϻ·ΕΎϗϮϠΨϤϟ΍
 ୯ϭ ήθΑ ϯήϳ Ϧϣϭ ϪΒϧΎΠΑ ୯ϭ αΎϨϟ΍ ϝ΄δϳ Ϧϣϭ ୯ ϖϳήρ ϰϓ Ϟπϳ ϦϤϓ ΏΎόλ ϭ΃
 ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϕήτϟ΍ ωΎΒΗ΃ Ϧϋ ˯ϰθϟ΍ ξόΑ ˱ΎϔϠΘΨϣ ϑϮμΘϟ΍ ϰϓ ϰΜΤΑ ϥΎϛϭ ϪϣΎϣ΃
 «ϑϮμΘϟ΍»ΐϧΎΠϟ΍΍άϫϰϓϰΘΣΪϳΪΠϟ΍ϒθΘϛ΃ϥ΃Ϊϳέ΃ϰϨϧϷΚΤΑ΃ΖϨϜϓΔϋϮϨΘϤϟ΍ϭ
 ϪϟϭϪϴϓϰϧΎϔΘϟ΍ϭϥΎϤϳϹ΍ϭϑϮμΘϟ΍΍Ϯϓήϋ «ΔϨϋ΍ήϔϟ΍»ϦϴϳήμϤϟ΍˯ΎϣΪϗϥ΃ΕΪΟϭϞόϔϟΎΑϭ
                          »ΕϭΩϭήϴϫ»ϝϮϘϳϥΎϛΚϴΣˬϪϠΟ΃Ϧϣϭ

 ϢϬϨϋ ϦϳΪϟ΍ άΧ΃ ϢϟΎόϟ΍ ΔϴϘΑ ϥ·ϭ ϢϟΎόϟ΍ ϰϓ ϦϳΪΣϮϤϟ΍ ϝϭ΃ ΍ϮϧΎϛ ˯ΎϣΪϘϟ΍ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϥ·
 ήμϋϰϓΪϴΣϮΘϟ΍΍άϫΔϳ΍ΪΑΖϧΎϛΪϗϭήμϣϦϣΎϫΪ΋ΎϘϋϥΎϧϮϴϟ΍ϭΎϫή΋ΎόηΪϨϬϟ΍ΕάΧ΄ϓ
 ϝΎϬΘΑ΍ΓέϮλϰϫϭϰϧΎτϳήΒϟ΍ϒΤΘϤϟΎΑΔΣϮϟϰϠϋΓέϮϔΤϤϟ΍ΔϤϴϧήΘϟ΍ϚϠΗϰϓ «ΐΘΤϨϣ΃»
 ϙ˯Ύπϋ΃ ΖόϨλϭ ϚδϔϨΑ Ϛδϔϧ ΕέϮλ ϯάϟ΍ ϊϧΎμϟ΍ ΎϬϳ΃» Ϯϫ ΎϬμϧϭ ϪϟϺϟ ΓΎΟΎϨϣϭ
 ϭΫϰϋ΍ήϟ΍ϭϚΗΎϔλϰϓϦϳήϘϟ΍ϊτϘϨϤϟ΍ΪϴΣϮϟ΍ΪΣ΃ϚϘϠΨϳϢϟϯάϟ΍ϖϟΎΨϟ΍ΎϬϳ΃ϚϳΪϴΑ
 ϰϟ·ΪϴΣϮΘϟ΍΍άϫϞμϳϭˬ«ήμΣΎϬΑςϴΤϳϻϰΘϟ΍ϩέΎΛ΁ϰϓΪϟΎΨϟ΍ϊϧΎμϟ΍ϭα΄Βϟ΍ϭΓϮϘϟ΍

                    107
 ϥϮΗ΃Ύϳ»ϝϮϘΑϪϧϭΩΎϨϳ΍ϮϧΎϛϢϬϧ΃ΕΪΟϭΚϴΣˬϥϮΗΎϨΧ·ΪϳϰϠϋΪϳήΠΘϟ΍ϭ˯ΎϘϨϟ΍ϰϓΓϭέΫ
                         ϝΎόΘϣΪϴόΑϚϧ·ΓΎϴΤϟ΍˯ΪΑΎϳϰΤϟ΍

 ϼϔρϪΑϰϨόΗϭϪϣ΃ϦτΑϰϓϦϴϨΠϠϟΓΎϴΤϟ΍΢ϨϤΗϚϧ·αΎϨϟ΍ϩϮΟϭϰϠϋϕήθΗϚϨϜϟϭ
 ϪΗΎϴΣ ϰϓ Ϫϴϟ· ΝΎΘΤϳ Ύϣ Ϫϟ ήΑΪΗϭ ϡϼϜϟ΍ ϪϤϠόΗϭ ϪϤϓ ΢ΘϔΗϭ ϰϜΒϳ ϼϓ Ϫϋϭέ ϦϜδΗϭ
 ϚϟϪϴΒηϻϭΪΣ΃ΎϳΪΣ΍ϭΎϳϚΗΎϗϮϠΨϣήΜϛ΃ΎϣϭΝήΨϳϭϪΘπϴΑΐϘΜϳϒϴϛΥήϔϟ΍ϢϠόΗϭ
 ϥΎδϧ·ϦϣΎϬϴϠϋΎϣΖϘϠΧϭϚϟϚϳήηϻϭϙΪΣϭϚΘϘϠΧϯϮϬΗΎϤΒδΣνέϷ΍ΖϘϠΧΪϘϟ
 ΎϤϣ΃ αΎϨϟ΍ ΖϠόΟϭ ΓΩϭΪόϤϟ΍ ϪϣΎϳ΃ Ϫϟ ΕέΪϗϭ ϪΗΎΟΎΣ ϕϮϠΨϣ ϞϜϟ ΕήΑΩϭ ϥ΍ϮϴΣϭ
 ϚΗέ΍ήΣ΍Ϯϗϭάϴϟϒϴμϟ΍ϭϙΩήΑϰϠϋ΍ϮϓήόΘϴϟ˯ΎΘθϟ΍ϢϬϟΖϠόΟϭΓΩΪόΘϣΕΎϐϟϭϞ΋ΎΒϗϭ
 ϯήΠϴϟ ˯ΎϤδϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϤϟ΍ ϢϬϟ Ζϟΰϧ΃ϭ ˯ΎθΗ ϰΘϟ΍ έϮμϟΎΑ ϢϬΗΎϬϣ΃ ϥϮτΑ ϰϓ ϢϬΗέϮλϭ
 βϴϟϭ ϰΒϠϗ ϰϓ Ϛϧ· ΔϳΪΑϷ΍ Ϊϴγ Ύϳ ϙήϴΑΪΗ Ϣψϋ΃ Ύϣ ϢϬϟϮϘΣ ϯϭήΗϭ ϊϓ΍ΪΘΗ ΎΟ΍Ϯϣ΃
 ΎϴΤϳ ϯάϟ΍ ϰϠϔδϟ΍ϭ ΎϴϠόϟ΍ ήμϣ ϚϠϣ ϚΒϠλ Ϧϣ Ϊϟϭ ϯάϟ΍ ϚϨΑ΍ ήϴϏ Ϛϓήόϳ Ϧϣ ϙΎϨϫ
                              .»ϥϮΗΎϨΧ·ϦϴοέϷ΍ΪϴγϖΤϟ΍ϰϓ

 Ϧϣ ϰϠΧ΍ΪΑ Ύϣ ΝήΧ΃ ϥ΃ ΐΠϳ ϰϨϧ΃ ΕΪΟϭ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϰϓ» ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ΢οϮϳϭ
 ΓΎϴΤϟ΍ϩάϬΑ ϢϴΘϣϰϨϧ΃ΔλΎΧΔϴϓϮμϟ΍ΕΎΑΎΘϜϟ΍ξόΑΩ΍ΪϋΈΑϡϮϗ΃Ε΃ΪΒϓϑϮμΘϟ΍ήϋΎθϣ
 ϰϓϮμϟ΍ ϰϠΠΗϭ ΐΣϭ ϡΎϴϫ Ϧϋ Γήϴμϗ Δμϗ ΖΒΘϜϓ ΎϬϠΟ΃ Ϧϣ ˯ϰη Ϟϛ ΕήΠϫ ϰΘϟ΍                                              PT
 ΖϬΟϭΔμϘϟ΍ϩάϫϞΧ΍Ωϭ୯ϰϓΔϠϴϤΠϟ΍˯ΎϴηϷ΍Ϟϛϯήϳϭ˯ϰηϞϛϰϓ୯ϯήϳϯάϟ΍
 ϙΎϨϫ ϥ΃ ΕΪΟϭ ϰϨϧ· ΚϴΣ ˬ΍ΩΎΣ ΍ΪϘϧ ϦϴϓϮμΘϤϟ΍ βϴϟϭ ήμϣ ϰϓ ΔϴϓϮμϟ΍ ξόΑ ϰϟ·
                                     EG       Y
 ΎϤϨϴΣ୯ϭ˯ΎϴηϷ΍ϦϴΑϭϦρΎΒϟ΍ϭήϫΎψϟ΍ϦϴΑςϠΨϟ΍ ϰϫϭΎϬϨϋΖϤμϟ΍ϦϜϤϳϻΔϟ΄δϣ
 ΍ΪϘϧϰϟ΍ϮϬΟϭϭϚϟΫΪόΑϢϬϨϣήϴΜϜϟ΍ΐπϏ΃ΎϣϮϫϭˬΔϴϘϴϘΣήϴϏ˯Ύϴη΃୯ϰϠϋϥϮϋΪϳ


                                    R
                             ΔϴΗϵ΍ϰϫΔμϘϟ΍ΖϧΎϛϭ˱΍ΪϳΪη                             TA
 ΏήθϳϪϧ΄ϛϕέίϷ΍ΪϳΪϤϟ΍ήΤΒϟ΍ϰϟ·ήψϧϭάϳάϟ˯ΎΧήΘγ΍ϰϓήΤΒϟ΍ϰϓϪϴϗΎγϞΟήϟ΍Ϊϣ«


                            S
 ϰϓΔΒ΋΍άϟ΍ΔόόθΘϤϟ΍έ΍ϮϧϷ΍ϭΔϳΆϟΆϠϟ΍ΔϴϓΎϔθϟ΍ϩάϫϦϣϊοήΗϪΣϭέϙήΗϭϪϧϮϟΏήθϳϭ                    KO
 βΤϟ΍ ˯΍έϭ Ϧϣϭ ϞϘόϟ΍ ˯΍έϭ Ϧϣ Ϫϧ΄ϛϭ ϪϴϨϴόϟ ϭΪΒϳ ϥΎϛ ήΤΒϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ Ύϣ ˯ϰη ϩΎϴϤϟ΍


                   E
 ϰϟ·ϕΎΘη΍Ϫϧ·ϝΎϗϯάϟ΍ϰϓϮμϟ΍ϚϟΫΕΎϤϠϛήϛάΗϭˬήϫΎψϟ΍ϝϼΧϊτδϳΐϴϐϟΎϛ˯ϰη        M
 ϪϟΡϮϠϳϥΎϛ୯έϮϧϥ΃ϻϮϟϪϏϮϠΑϦϋ΍ΰΠϋϚϠϬϳϪϠϘϋΩΎϛϭΎϗϮηϪϴϟ·ϕήΘΣ΍Ϫϧ΃ϭϪΑέ
                          ˵
 ϦϴΤϟ΍ ϦϴΑ ϩ΄Ϥυ ϯϭήϴϓ ΩϮΟϮϟ΍ ϰϓ ϰϠΠΘϤϟ΍ ϝΎϤΠϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣϭ ΐϴϐϟ΍ έΎΘγ΍ ˯΍έϭ Ϧϣ


      BY
 ϰϓϰϠΠΘϤϟ΍ϝΎϤΠϟ΍ΏήηΔϴϓϮμϟ΍ϪϨϋϰϜΤϳϯάϟ΍ήϜδϟ΍ϭΏήθϟ΍ϮϫϚϟΫϭˬϦϴΤϟ΍ϭ


     P
 ϙέΩ΃Ϊϗϭ୯୯ϒΘϬΗΔϧΎϤϴϫΔϧ΍ϮθϧΡϭήϟ΍ϙήΘϳϯάϟ΍ΐϴϐϤϟ΍Ώήθϟ΍ϚϟΫΩϮΟϮϟ΍ eU
 ˬΔϴϓϮμϟ΍ ϪϨϋ ϰϜΤϳ ϯάϟ΍ ΪϴόΒϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ϚϟΫ Γήϣ ϝϭϷ ήΤΒϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪΘδϠΟ ϰϓ ΎϨΒΣΎλR
 ΓήπΤϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ύϓήρ ΖϛέΩ΃ Ϊϗϭ ˬΔϧ΍ϮθϨϟ΍ ϪΣϭέ ΖϔΘϫϭ ΐϴϐϤϟ΍ Ώήθϟ΍ ϚϟάΑ ήόηϭ
           ୯Δϧ΍ήϜγΔϧΎϤϴϫΎϬϴϓΖϔΘϫϰΘϟ΍˯ΎϴηϷ΍ϰϓΔϴϠΠΘϤϟ΍ΔϴϬϟϹ΍

 ˬ˯ΎϴηϷ΍ϰϓϝΎϤΠϟ΍ϭϝϼΠϟ΍ήγϭΔϨΘϔϟ΍έΪμϣϭϦδΤϟ΍ϊΒϨΑΓήϣϝϭϷϪΣϭέΖϠμΗ΍ΪϘϟ
                          ˵
 ϯέΎδϟ΍ ήδϟ΍ βϣϼϳ Ϯϫϭ ΔϴΣϭήϟ΍ Δθϋήϟ΍ ϚϠΘΑ βΣ΃ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϔΟήϟ΍ ϚϠΗ ήηΎΑϭ
 ΐΤϤϟ΍ΎϬϨϋϝ΄δϳϥΎϛϰΘϟ΍ΔϗϮθόϤϟ΍ΏϮΒΤϤϟ΍έϮπΣϮϫϚϟΫϭϪδϔϧϰϓϭΩϮΟϮϟ΍ϰϓ
 ϰϓϯέΪϳϥ΃ϥϭΩϪόϣΖϗϮϟ΍ϝ΍ϮρϰϫˬΎϬϴϟ΍ϞΤΗήϳϭΎϬϨϋΚΤΒϳϭΖϗϮϟ΍ϝ΍ϮρϥΎϤϴϬϟ΍
               ΪϳέϮϟ΍ϞΒΣϦϣϪϴϟ΍Ώήϗ΃ϭϪϋϮϠοΎϳΎϨΣϰϓϭϪϴϨϴϋΩ΍Ϯγ

                                 ϮϤϬϴϟ·ϦΣ΃ϰϧ΃ΐΠϋϦϣϭ

                              ϰόϣϮϤϫϭϯ΃έϦϣϢϬϨϋϝ΄γ΃ϭ

                              ΎϫΩ΍ϮγϰϓϢϫϭϰϨϴϋϢϫΪλήΗϭ

                              ϰόϠο΃ϦϴΑϢϫϭϰΒϠϗϢϬϗΎΘθϳϭ                    108
 ϻ· ΩϭΪϘϟ΍ϭ ΩϭΪΨϟ΍ϭ ϩΎϔθϟ΍ ϰϓ ΎϬϨϣ Ύϓήρ ΢Ϥϟ ϰΘϟ΍ ΔϨΘϔϟ΍ϭ ϝΎϤΠϟ΍ϭ ϦδΤϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϓ
 ϰΘϟ΍ «ΔϴϬϟϹ΍Ε΍άϟ΍«ΓΩήϔΘϤϟ΍ϦδΤϟ΍Ε΍άϟΎϴϠΠΗϻ·ϥΎϛϻϭˬΐϴϐϤϟ΍ΐϴϐϟ΍ϚϟΫϦϣ΍ΩΪϣ
 ϥ·ˬϪϘτϧϦϣϪϧΎδϟϰϟ·Ώήϗ΃ϭΎϤϫΩ΍ϮγϦϣϪϴϨϴϋϰϟ·Ώήϗ΃ϭϪδϔϧϦϣϪϴϟ·Ώήϗ΃ϰϫ
 ΎϬϨδΣϦϣΖοΎϓ΃ϰΘϟ΍ «ΩήϔΘϤϟ΍ϦδΤϟ΍Ε΍Ϋϭ»ΎϬϨϋΎΜΤΑϯΩ΍ϮΒϟ΍ϊτϘϳϮϫϭϪϴϓϩϼϴϟ
 ˬϪϨϴϳ΍ήηϰϓϪϣΩϦϣϪΑϻΎμΗ΍ϖΛϭ΃ϭˬϩΪϳέϭϞΒΣϦϣϪϴϟ·Ώήϗ΃˯ϰηϞϛϰϠϋϊϳΪΒϟ΍
 ϪϴϠϋήθϨΗϭΐϠϘϟ΍ή΋ΎρϪΤϧ΍ϮΟϰϓ΃ΪϬϳϭϡϼδϟ΍ΩήΑϪΒϴμϳϚϟΫϰϓϮμϟ΍ϙέΪϳΎϤϨϴΣϭ
 ϝίϻΰϟ΍ ϪϟΰϟΰΗ ϻ ϯάϟ΍ ΔϨΌϤτϤϟ΍ βϔϨϟ΍ϭ ϰϧ΍έϮϨϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ΐΣΎλ ΢Βμϳϭ Ύϫ˯΍Ϯϟ ΔϨϴϜδϟ΍
                                     .»ϝί΍ϮϨϟ΍ϪϛήΤΗϻϭ

 ΞϠΜϣΐϨϋϦϣϒτϗϪϣΎϣ΃ϭήΤΒϟ΍ϡΎϣ΃βϟΎΟϮϫϭέ΍ϮϧϷ΍ϚϠΘΑΎϨΒΣΎλήόη»ΩήτΘδϳϭ
 ήόη ΓϭϼΣϭ ΍ΩήΑ ϪϤϓ ϰϓ ΖΑ΍Ϋ ΎϤϨϴΣϭ ˬ΍έϮϧ ΎϬϠΧ΍Ω ϥΰΘΨΗ ΎϬϧ΄ϛϭ ΐϨϋ ΔΒΣ Ϟϛ ϯ΃έϭ
 ϥΎϛΎϤϧ΄ϛϭˬΓΩΎΒόϟΎϛΎΌϴηΎϬΗϭϼΤϟϪϗϭάΗϰϓϥΎϛϭˬΎϬϧϮϨϜϤΑϪϟΡϮΒΗϭΎϫήγϪϴτόΗΎϤϧ΄ϛ
 Ϟϛ΄ϴϟ ΔϴϧΎϤΣήϟ΍ ϒϛ Ϧϣ ϪϟϭΎϨϳϭ ˬΔρΎγϭ ϥϭΪΑϭ ΓήηΎΒϣ ϪϴϘδϳϭ ϪϤότϳ ϯάϟ΍ Ϯϫ ϪΑέ
            ϝΎϗϦϴΣνέΎϔϟ΍ϦΑ΍ϦϴϴϬϟϹ΍ϦϴϘηΎόϟ΍ΪϴϤϋϝϮϗήϛάΗϭΏήθϳϭ

                                Δϣ΍ΪϣΐϴΒΤϟ΍ήϛΫϰϠϋΎϨΑήη
                                              PT
                             .»ϡήϜϟ΍ϖϠΨϳϥ΃ϞΒϗϦϣΎϬΑΎϧήϜγ                                             Y
 ΎϬΑΪμϘϳϭϡήϜϟ΍ϖϠΨϳϥ΃ϞΒϗϦϣϡήϜϟ΍ήϤΨΑήϋΎθϟ΍ϒλϭϥ·»ΩϮϤΤϣϰϔτμϣϊΑΎΘϳϭ


                                     EG
 ΔϋΩϮϤϟ΍έ΍ϮϧϷ΍ήϤΧϰϫϚϠΗˬ˯ΎϴηϷ΍ϖϠΨΗϥ΃ϞΒϗϦϣ˯ΎϴηϷ΍ϰϓΔϋΩϮϤϟ΍ήδϟ΍ήϤΧ                                    R
 έ΍ϮϧϷ΍ ϩάϫ ήόθΘγ΍ ΎϤϠϛ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϞΜϣ ΩϮΠδϟ΍ ΩϭΎόϳ ϝ΍ίΎϣ ϦϣΆϣ Ϟϛϭ ˬ˯ΎϴηϷ΍ Ϟϛ                             TA
 ήΤΒϟ΍ϪϟεϮηϭϭ୯୯ΖϔΘϫϭϪΣέ΍ϮΟΕΪΠγΎϬΗϭϼΣϕ΍ΫϭΎϫήγήηΎΑΎϤϠϛϭ
 ϰϠϋ αΎϤϟ΍ ΏΎΠΤϛ ήΛΎϨΘϳϭ ϪΟ΍Ϯϣ΄Α ϩΪϫΪϬϳ Ϯϫϭ έ΍ήγϷ΍ ϚϠΘΑ ϪϔηΎϛϭ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϩάϬΑ


                            S
 ήΤΒϟ΍ϦρΎΑϥΎϛΔϨΌϤτϣΔϨϛΎγΔ΋ΩΎϫϪϟϭΪΒΗήΤΒϟ΍ΔΤϔλΖϧΎϛΎϣέΪϘΑϭˬϪϴϗΎγϪΟϭ                    KO
 ήΤΒϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϠϋ ˯ϰη Ϟϛ ϊγϭ ΕϮϤϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϊγϭ ϦϴϤϟΎόϟ΍ ϊγϭ ϰϨρΎΑ Ϫϟ ϝϮϘϳ                   E
           ΓέΪϘϟ΍ϰϠϋΏϭήπϤϟ΍ϞΜϤϟ΍ϭΔϟ΍Ϊϟ΍ΓέΎηϹ΍ϭαϮϤϬϤϟ΍ΰϣήϟΎΑϪΒη΃        M
 ˬήϓΎϜϟ΍ϭϦϣΆϤϟ΍ΎϬϴϓϊϘϳϰΘϟ΍ΔϨΘϔϟ΍ϰϫϚϠΗϭήϫΎψϤϟ΍βϴϟϪϨϜϟϭϪϧΎΤΒγήϫΎψϟ΍ϮϬϓ      BY
 ϦΤϧΎϤϧ·«ΓήϘΒϟ΍ΓέϮγϰϓΎϬϟΎϤΠΑΎϬδϔϧϰϟ·ϩϮϋΪΗϰϫϭΔϠϴϤΠϟ΍ήϫΎψϤϟ΍ϪϟϝϮϘΗ     P
 ϰϔΨϟ΍ ϙήθϟ΍ ϰϓ ϊϗϭ ΎϫΪΒϋϭ ΎϬϟΎϤΟ ήγ΃ ϰϓ ϊϗϭϭ ΎϬΑ ϦΘΘϓ΍ ΍ΫΈϓ «‫ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﻜﻔﺮ‬ eU
 ˬ˯ΎδϨϟ΍ϭ ϩΎΠϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ ΩΎΒϋϭ ήϫΎψϤϟ΍ ϕΎθϋ Ϧϣ ΓήΜϜϟ΍ϭ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϝΎΣ Ϯϫ ϚϟΫϭ ˬϚϠϫϭR
 ϰϓ ΢ϴΑΎμϤϟΎϛ ΎϬϧ΃ϭ ˬΎϬϴϓ ϰϠΠΘϤϟ΍ ୯ Ϧϣ ϦϜϟϭ ΎϬϨϣ Ζδϴϟ ΔϨΘϓ ΎϬϧ΃ ϙέΩ΃ ΍Ϋ·ϭ
 ϰΗ΄Η ϰΘϟ΍ ϰϫ ΔϛέΎΒϣ ΓήΠη Ϧϣ ϙϼγ΃ϭ ΩΪϤΑ ΎϤϧ·ϭ ΎϬΗ΍άΑ ˯ϰπΗ ϻ ΢ϴΑΎμϣ ΕΎΟΎΟί
                                 ˬ΢ϴΑΎμϤϟ΍ϞϜϟΓέΎϧϹ΍ΎϬϨϣ

 ϯάϟ΍ ୯ ϰϟ· ϪΟϮΗϭ ΓήϴϨϤϟ΍ ΢ϴΑΎμϤϟ΍ Ϟϛϭ ήϫΎψϤϟ΍ Ϟϛ ϪΗΩΎΒόΑ ίϭΎΠΗ ϚϟΫ ϙέΩ΃ ΍ΫΈϓ
 ΓΩΎΒόϟΎΑΎϬϧϭΩϩΪΣϭ୯κΘΧ΍ϭΓΪΣϮϟ΍˯Ύϔλϰϟ·ΓήΜϜϟ΍ϡΎΣίϦϣΝήΧϭϩέϮϨΑΎϬϠϛΎϫήϴϨϳ
 ϥΩΎόϣΎϬ΋΍ήϏΈΑϦΤΘϤΘϟ୯ΎϬϘϠΧ΍άϬϟϭΎϴϧΪϟ΍ήγ΍άϫϭϦϴϓέΎόϟ΍ϦϣΔϠϘϟ΍ϝΎΣϮϫϭˬΎΠϧϭ
 ΎϬΑ ϑήόϳϭ ΕΎΟέΪϟ΍ϭ ϝίΎϨϤϟ΍ϭ ΐΗ΍ήϤϟ΍ ΎϬΑ ΰϴϤΘΗϭ ϞϫΎΠϟ΍ Ϧϣ ϑέΎόϟ΍ ΎϬΑ ΰϴϤΘϳϭ αϮϔϨϟ΍
 ϡϮϳ ϰϓ έ΍ήγϷ΍ ϚΘϬΗϭ ϝΎϤϋϷ΍ ήθϨΗ ΎϤϨϴΣ ϢϬΑάϛ ΏάϜϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ϢϬϗΪλ ϕΪμϟ΍ Ϟϫ΃
 ϪδϔϧϦΒϏϪϧ΃ϥΎδϧ·ϞϛήόθϳϡϮϳϭ˯ΎϴϋΩϷ΍˯ΎϋΩ΍ϪϴϓϊϔϨϳϻϯάϟ΍ϦΑΎϐΘϟ΍ϡϮϳϭήθΤϟ΍
 Ύϫά΋΍άϟΪϔϨΗϻΔϨΟΙ΍ήϴϣϦϣϪδϔϧϡήΣϭΎΌϴηϯϭΎδΗϻΔϠ΋΍ίϭΔϬϓΎΗΓάϟϞΠόΗΎϤϨϴΣ
 ήδϟ΍ ϞμΗ΍ϭ ϪϴϣΪϗϭ ϪϬΟϭ ϰϠϋ αΎϤϟΎϛ ήΛΎϨΗϭ ΝϮϤϟ΍ Ϫϟ βϤϫϭ ήΤΒϟ΍ Ϫϟ εϮηϭϭ
                                    .»έ΍ϮΤϟ΍ϰπϣϭήδϟΎΑ

 ΎϓϮμΘϣ ϪΗΎϴΣ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϢΘΧ ϰϠΠΘϟ΍ ΓΪϳΪη ΔϴϓϮμϟ΍ ΔϠΣήϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ΪόΑ ϦϜϟϭ
 ˯ΎϴΒϧϷ΍ϞϛϰϠϋΖϟΰϧΎϤϛΔΘΑΎΛ΍ήϴΧ΃ΎϫΪΟϭϭ΍ήϴΜϛΎϬϨϋΚΤΑϰΘϟ΍ΔϴϬϟϹ΍Ε΍άϟ΍ΐΣϰϓ
 ΎϨϫϮϫϭΎϬϠϛ˯ΎϴηϷ΍ΖϘϠΧΎϣΎϫϻϮϟϭ˯ΎϴηϷ΍ϞϛϞλ΃ϭ˯ΎϴηϷ΍ϞϛέϮΤϣϰϬϓϞγήϟ΍ϭ
 ϪΗΎϴΣϝ΍Ϯρ ϯΩ΍ΆϓϭϯΪδΟϭϰϗΎϤϋ΃ϞϜΑΎϬϴϓΖμ ˵ϏϰΘϟ΍ΚΤΒϟ΍ΔϠΣέϦϜΗϢϟ»ϝϮϘϳ

                    109
 Ϫϴϟ· Ζϴόγ Ύϣ ΕΪΟϭ ΎϣΪϨϋϭ ϰϓϮλ ϰϟ· ϝϮΤΗϷ ΎϤϧ·ϭ ˬΔϴϬϟϹ΍ Ε΍άϟ΍ ϰϓ ϰϜϜθΘϟ
 ϰΒϠϗ ϥ΄Ϥρ΍ϭ ϰδϔϧ Ε΃Ϊϫ «ΪΣϷ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍» ΐΣϭ ϡΎϴϫ ϰϓ Ζθϋϭ ΕΪΟϭ ΎϤΑ Εέήγ
 ϥ΃ΪΑϻϰΘϟ΍ΔϳΩϮΟϮϟ΍ΖΑ΍ϮΜϟ΍ϰϟ·ΓέΎηϹ΍ϮϫϭϪϠΟ΃ϦϣΖϘϠΧΎϣΖϳΩ΃ϰϨϧ΄ΑΕήόηϭ
                       ϝϮϗ΃ΖΒΘϛ΍άϬϟϭΎϬϨϋΪϴΤϧϻϭΎϬΑϦϣΆϧ

 Ϧϣ Ζ΋ήΑϭ ϰϠόϓ Ϧϣ Ζ΋ήΑϭ ϰϨϴϋ Ϧϣ Ζ΋ήΑϭ ϯΪϳ Ϧϣ Ζ΋ήΑ ϰΘΒϴΒΣ Γέά˰ό˰Ϥϟ΍
 ΎϨϜϠϫΎϨδϔϧ΃ΎϨϤϠυΎϨϠϳϭή΋΍ήδϟΎΑϰΑέϢϠϋϦϣϰϓϮΧϭΔϤΛ΃Ύϳ΍ϮϨϟ΍ΖϧΎϛϥ·ϯΪϠΟ
 ‫ﻣﻦ‬α΄ϴϳϻϞΑΓήϔϐϤΑΰϔϧϢϟϥ·ήϤόϟ΍ΔόϴοΎϳΓήϔϐϤΑΰϔϧϢϟϥ·ΓΎΠϧϻϡϮϴϟ΍Ϧϣ
 ϖϠΧ ϯάϟ΍ϭ ΎϤϠϋϭ ΔϤΣέ ˯ϰη Ϟϛ ϊγϭ ϯάϟ΍ έΎϔϐϟ΍ ϰΑέ ΖϤϠυ ΓήϔϜϟ΍ ϻ· ୯ Ρϭέ
  .»ϪϤΣήϳϭϪδϔϧϦϣϪϴϔθϳϻϒϴϛΪϴϟϮϟΎΑϡϷ΍ϮϨΣϦϣήΜϛ΃ϪϴϠϋϮϨΤϳϻϒϴϛϒόπϟ΍
                                         Y PT
                                 R EG
                          S TA
                 E KO
       M
     P BY
R eU
                  110
 «ΎϬϠΟγϰΗϟ΍ΩϭϣΣϣϰϔρλϣΩέϳΑϛϟ΍έϛϔϣϟ΍Ε΍έϛΫϣέηϧϝλ΍ϭΗ «ϡϭϳϟ΍ϯέλϣϟ΍
        ˱ ϣ΋΍ΩϰϧΩέΎρΗΕΎό΋Ύηϟ΍ΓέϳΧϷ΍ΔϘϠΣϟ΍ϪΗΎϓϭϝΑϗ
         Ύ


                   » ϰϬϘϣ»ϰϬϘϣϭϰϬϘϣϞϛϦϴΑΪΠΗΓήϫΎϘϟ΍ϰϓ ■

                    » ϪϳέΎΒϛ»ϪϳέΎΒϛϭϪϳέΎΒϛϞϛϦϴΑΪΠΗΕϭήϴΑϰϓϭ ■

                       » ð‫»ﺑﻨﻜﺎ‬ϚϨΑϭϚϨΑϞϛϦϴΑΪΠΗ΍ήδϳϮγϰϓϭ ■

                     » ð‫»ﺟﺎﻣﻌﺎ‬ϊϣΎΟϭϊϣΎΟϞϛϦϴΑΪΠΗΎτϨρϰϓϭ ■

 Ώ΍ϮΑ΃ ϰϠϋ ήϴΑ΍Ϯρϭ ΕΎΒΘϜϤϟ΍ ϰϓ ˱΍ΪϳΪη ˱ΎϣΎΣί ΪΠΗ ϥ΃ Ύϣ ΪϠΑ ϰϓ ˯ΎΧήϟ΍ ΔϟΩ΃ Ϧϣ ■
 αΎϨϟΎϓ ΍ϮόΒθϳ ϥ΃ ΪόΑ ϻ· αΎϨϟ΍ ΎϬϴϓ ήϜϔϳ ϻ ˯Ύϴη΃ ϩάϫ ΎϤϨϴδϟ΍ έϭΩϭ ΡέΎδϤϟ΍
 ΐϟΎτϳ ϞϜϟ΍ ΎϤϧ·ϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ Ϊϳήϳ ΪΣ΃ ϼϓ ϚϟΫ ϊϣϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϰϟ· ϢϜΘΤΗϭ ϊϗ΍ϮϟΎΑ ϕΪθΘΗ


                                              PT
                           ϊϗ΍Ϯϟ΍ϦϣιϼΨϟΎΑϢϠΤϳϭϊϗ΍Ϯϟ΍ήϴϴϐΘΑ
                                     EG       Y
                                         ΩϮϤΤϣϰϔτμ‫ﻣ‬                                    R
 ΔϴΗΎϴΤϟ΍ϞϴλΎϔΘϟ΍ϭέ΍ήγϷ΍ϕΩ΃ϭˬΔϴμΨθϟ΍Ε΍ήϛάϤϟ΍ϦϣϰϘΒΗΎϣΔϠλ΍ϮϣΎϨϟϭΎΣΎϣΪϨϋ                             TA
 ˬϪϨϣΖϟΎϧΔΧϮΨϴθϟ΍ν΍ήϣ΃ϭˬϪϴϠϋήϬυΪϗΩΎϬΟϹ΍ϥ΃ΎϧΪΟϭˬΩϮϤΤϣϰϔτμϣέϮΘϛΪϠϟ


                            S
 ϦϋϪΜϳΪΣΔϳΎϬϧϰϓϢϠϜΗ΍άϬϟϭˬϪΑέΎΠΗϦϣήϴΜϜϟ΍ΩήγϦϋΕΰΠϋϰΘΣΓήϛ΍άϟ΍Ζϔόοϭ                    KO
 ϝΎϴΟϷ΍ έΎϘϴγϮϤΑ ϪΘϗ΍Ϊλϭ ˬϪΗΩέΎρ ϰΘϟ΍ ΕΎό΋Ύθϟ΍ϭ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ Ϧϣ ϪϔϗϮϣ
 ˱ΎόϨΘϘϣ ΖϟίΎϣϭ ΖϨϛ» ϝΎϘϓ ˬφϓΎΣ ϢϴϠΤϟ΍ΪΒϋ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ϪΒθϟ΍ ήγϭ ˬΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ ΪϤΤϣ


                   E
          ˬ΄τΧΎϫϮϤϬϓϢϬϨϜϟˬΔϨδϟ΍΍ϮγέΩϭ΍ϮόϤγαΎϨϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϙΎϨϫϥ΄Α


        M
      BY
 ˬΎϨόΑΎλ΄ΑϞϛ΄ϧϥ΃ΐΠϳ΍ϮϟΎϗϭΎϫήϫΎψΑ΍ϮϜδϤΗ˯ϻΆϫϭˬ˱΍ΪΟϦϳήϴΜϛϥϵ΍΍ϮΤΒλ΃ϒγϸϟϭ
 ˯ϻΆϫ ϥ· ϝϮϗ΃ ΖϨϛ Ύϣ ˱ΎϤ΋΍Ωϭ ˬΔϠϐΒϟ΍ ΐϛήϧϭ ˬΏϮΜϟ΍ ήμϘϧϭ ˬΎϣ ϞϜθΑ ϰΤϠϟ΍ ΪϤϧ ϥ΃ϭ


     P
 ˬϰΒϨϟ΍ ϕϼΧ΃ ϰϫ ϦϜϟ ˬέϮμόϟ΍ Ϧϣ ήμϋ ϰϓ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϑ΍ήϋϷ΍ Ζδϴϟ ΔϨδϟ΍ ϥ΃ ΍Ϯδϧ


 eU
 ΐϳήϐϟ΍ϭˬϰΑΎϫέ·ϮϫϭΎϬϛήΘϳϭ΃ϪΘϴΤϟϥΎδϧϹ΍ήμϘϳϥ΃ΓΪ΋ΎϓΎϤϓˬϡϼδϟ΍ϭΓϼμϟ΍ϪϴϠϋ


R
 ϰϓ ΔόϤΠϟ΍ ΔΒτΨϓ ˬϯήΧ΃ ϒϗ΍Ϯϣ ϰϓ ΎϬϧϮΒϨΠΘϳϭ ˬϒϗ΍Ϯϣ ϰϓ ΔϨδϟ΍ ϥϮϘΒτϳ ˯ϻΆϫ ϥ΃
 ΔΣΎϤγϰϠϋϝΪϳ΍άϫϭˬΔϋΎγϕήϐΘδΘϓϥϵ΍Ύϣ΃ˬΔϠϴϠϗϖ΋ΎϗΩϯΪόΘΗϦϜΗϢϟϰΒϨϟ΍ΪϬϋ
 ϥΎϛϭ ˬήϋΎθϤϟ΍ ήϴΜϳ ϭ΃ ˬΐϋήϟ΍ ΐΒδϳ ϻϭ ˬαΎϨϟ΍ ϰϠϋ ϒϔΨϳ ϥΎϛ ϰΒϨϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϡϼγϹ΍
      ˮϢϜΑϞϋΎϓϰϧ΃ϥϮϨψΗ΍ΫΎϣϦϳήϓΎϜϟ΍ϝ΄γ΍ήμΘϨϣΔϜϣϞΧΩΎϤϨϴΤϓˬϢϬΑ˱ΎϤϴΣέ

 ϞΧΩΎϤϨϴΣΙΪΣ΍ΫΎϣϦϜϟˬ˯ΎϘϠτϟ΍ϢΘϧ΄ϓ΍ϮΒϫΫ΍ϢϬϟϝΎϘϓˬϢϳήϛΥ΃ϦΑ΍ϭϢϳήϛΥ΃΍ϮϟΎϗ
 ΖϨϛϭˬϖϧΎθϤϟ΍ϰϠϋϪϣϮμΧϖϠϋϦϴΣˬϥ΍ΪΑϷ΍ϪϟήόθϘΗ ˱΍ήψϨϣϥΎϛˬϥ΍ήϳ·ϰϨϴϣϮΨϟ΍
 ϰϟ· ΖϠλϭϭ ˮϰϘϴϘΤϟ΍ ϡϼγϹ΍ ΎϤϬϳ΃ ˱ΎϤ΋΍Ω ϝ˯ΎδΗ΃ϭ ˬΖϗϮϟ΍ ϝ΍Ϯρ ϦϳΪϬθϤϟ΍ Ϟϣ΄Η΃
 ϡϼγϹ΍ϖϴΒτΗ ϦϜϤϳϼϓˬή΋ΎϤπϟ΍˯ΎϴΣ·ϮϫϡϼγϹΎϓˬωϮοϮϤϟ΍ήϫϮΟϢϬϔΘϧϥ΃Γέϭήο
 ϼϓ ˬ΄τΧ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ΍ϮϤϬϓ αΎϨϟ΍ ξόΑ ϦϜϟ ˬΐόθϟ΍ βϠΠϣ Ϧϣ ωΎϤΟ· ϭ΃ ˬϯέ΍ίϭ έ΍ήϘΑ
 ˱ΎϳΩΎϬΘΟ΍ϭ ϪόΒτΑ ΎϴϣΪϘΗ ϡϼγϹ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬϢϬδϔϧ΄Α Ύϣ ΍ϭήϴϐϳ ϰΘΣ ϡϮϘΑ Ύϣ ୯ ήϴϐϳ
 ϰϓΔΣΎδϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϣΖΤΒλ΃ϰΘϟ΍ΓΪϣΎΠϟ΍ΔϴϔϠδϟ΍ϰϟ·ΓΩϮόϟ΍ϥΫ·΍ΫΎϤϠϓˬ˱΍ήλΎόϣ
                                       ˮΓήΘϔϟ΍ϩάϫ

 ˬϡϼγϹ΍ϰϓ «‫»ﻣﻔﺘﻰ‬Ϫϧ΃έϮμΘϳκΨηϞϛϥ·ϝϮϘϟ΍ϊϴτΘγ΃ΚϴΣˬΎϬϟΪϴΟϊΑΎΘϣΎϧ΃ϭ
 ‫ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ΠϣΎϬγέΎϤΗϭˬΓήθΘϨϣΖΤΒλ΃ϰΘϟ΍ΕΎϴ΋Ύπϔϟ΍ϯϭΎΘϓϭΦϳΎθϣέϮϬυΪόΑΔλΎΧ
 ϕϼΧ΃ϩάϫϭˬϯ΃έϰϓϢϬόϣϒϠΘΧ΃ΎϣΪϨϋϰϨϧϭήϔϜϳ˯ϻΆϫϥΎϛΎϤ΋΍ΩϭˬϦϴμμΨΘϤϟ΍ήϴϏ
              .»ϞϘϋϭΩΎϬΘΟ΍ϦϳΩϡϼγϹΎϓˬϕϼρϹ΍ϰϠϋΔϴϣϼγ·ήϴϏ
                    111
 ˬΔγΎϴδϟ΍ϰϓϦϳΩϼϓˬϦϴϤϠδϤϟ΍ϥ΍ϮΧϹ΍ΔϋΎϤΠϟΔΒδϨϟΎΑΎϣ΃»ϞΣ΍ήϟ΍ήϜϔϤϟ΍Ϟλ΍Ϯϳϭ
 ϰΘϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ϰϳ΃έ ΢οϭ΃ ϰϜϟϭ ˬϦϳΪϟ΍ ϰϓ ΔγΎϴγ ϻϭ
 ΔΘϜϧ ϙΎϨϬϓ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϯήϤϋ ϞΣ΍ήϣ ϰϓ ΎϬϓϮϔλ ϰϟ· Ϣπϧ΃ ϰϜϟ ϰόϣ ΖϟϭΎΣ Ύϣ ΍ήϴΜϛ
 ˱ΎΑϮΘϜϣ ˱ΎΗϮΑΎΗ κΨη ΪΟϭ ϝϮϘΘϓ ϥΎϘϔΘϳ ϻ ΔγΎϴδϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϥ΃ ΢οϮΗ ΓήϴϬη ΔϳΰϴϠΠϧ·
 ϦϴϨΛ΍ΪΟ΃ Γήϣϝϭ΃ϞΟήϟ΍ϝΎϘϓˬϥϼϓϕΩΎμϟ΍ϞΟήϟ΍ϭϯήϘΒόϟ΍ϰγΎϴδϟ΍ΪϗήϳΎϨϫϪϴϠϋ
 ϞϤΤϳ ϦϳΪϟ΍ϭ ˬΔϳίΎϬΘϧϻ΍ϭ ΏάϜϟ΍ ΎϬϠΧ΍Ω ϞϤΤΗ ΔγΎϴδϟΎϓ ˬΪΣ΍ϭ ΕϮΑΎΗ ϰϓ ϦϴϧϮϓΪϣ
 ϦϣϡϼγϹ΍ϦϋωΎϓΪϟ΍Δϳ΍έϞϤΣ΃ϪϠϛϯήϤϋΖϠϠυϭˬϡϼδϟ΍ϭ΢ϣΎδΘϟ΍ϭΪϋ΍ϮϘϟ΍ϪϠΧ΍Ω
                                    ˬΎϫήϴϏϭˬ«ϥ΍ϮΧϹ΍«

 ΎϬ΋Ύπϋ΃ ϦϴΑ ϥΈϓ ˬϞΤϟ΍ Ϯϫ ϡϼγϹ΍ ΎϫέΎόη ϰπϓέϭ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ϯΩΎϘΘϧ΍ ϢϏέ ϦϜϟ
 ϦδΣ Ϊϳ ϰϠϋ ΎϬΗ΄θϧ άϨϣ ˱΍ΪΣ΍ϭ ˱ΎΠϴδϧ ϞΜϤΗ ΎϬϧ΃ ΎϫΰϴϤϳ Ύϣ Ϣϫ΃ϭ ˬΓήϴϨΘδϣ ΕΎϴμΨη
 ˬΔόϓΪϨϣϭ ˬΔΠοΎϧ ήϴϏ ΕΎϴμΨη ˱Ύπϳ΃ ΎϬϨϴΑ ϥ΃ Ϧϣ ΎϬ΋ήΒϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ˬϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΎϨΒϟ΍
 ΓϮτΨϟ΍ϩάϫϥ΃ϢϏέˬϰγΎϴγΏΰΣβϴγ΄ΗϰϠϋΎϫέ΍ήλ·ϚϟΫϰϠϋϞϴϟΪϟ΍ϭˬΔΒμόΘϣϭ
 ΔϟΎΤΘγ΍ ϢϏέ ˬΎϬΑ ΔϜδϤΘϣ Ζϟ΍ίΎϣ ΎϬϧ΃ ϻ· ˬϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΓέϮΜϟ΍ ϡΎϴϗ άϨϣ ΎϬϠθϓ ΖΘΒΛ΃
 ϝϮΧΩ Ϊο ϡ΍ϭΪϟ΍ ϰϠϋ ΖϨϛ Ϛϟάϟϭ ˬΔϴϨρϮϟ΍ ΓΪΣϮϠϟ ΪϳΪϬΗ Ϧϣ Ϫϴϓ ΎϤϟ ˬΏΰΤϟ΍ βϴγ΄Η
 ΔγΎϴδϟ΍ ϥϷ ˬήϴϜϔΘϟ΍ ΖϨόϣ΃ ϥ΃ ΪόΑ Ϫϴϟ· ΖϠλϭ ΍άϫ ϰϳ΃έϭ ˬ˱Ύϴ΋ΎϬϧ ΔγΎϴδϟ΍ ϰϓ ϦϳΪϟ΍
             ˬΎϬϨϋϦϳΪϟ΍ϪϳΰϨΗϦϣ ΪΑϻϭˬΔϳίΎϬΘϧϻ΍ϭˬ˯΍ϮΘϟϻ΍ϭˬΏάϜϟ΍ϦϣςϴϠΧ                                               PT
 ˬή΋ΎϤπϟ΍ ˯ΎϴΣ· Ϯϫ ΎϬθϴόϧ ϰΘϟ΍ ΔϴΑΰΤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϰϓ ϦϳΪϟ΍ έϭΩ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϟ˷πϓ΃ϭ
                                      EG        Y
 ήμΘϘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϦϳΪϟ΍ έϭΪϓ ˬΔγΎϴδϟ΍ ϰϓ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΧΩ· Ϯϫ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΩΪϬϳ ˯ϰη ήτΧ΄ϓ
 ϰϓϻ·ΎϨϳΩϭΔγΎϴγϦϜϳϢϟϪΨϳέΎΗϰϓϡϼγϹ΍ϥ·ϢΛˬαΎϨϟ΍ή΋ΎϤο˯ΎϴΣ·ϭΔϴϋϮΗϰϠϋ


                                     R
 ΎϧΪΟϭ ΍Ϋ·ϭ ˬ˯ΎϨΜΘγ΍ ˯ϻΆϫ ϊΒτϟΎΑϭ ˬΏΎτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋϭ ˬϖϳΪμϟ΍ ήϜΑ ϰΑ΃ϭ ˬϰΒϨϟ΍ ΔϠΣή‫ﻣ‬                              TA
 ϰϠϋΖϨϛ΍άϬϟϭˬΏΰΣϢψϋ΃ϪΑβγΆϨγ -ϞϴΤΘδϣ΍άϫϭ -ΏΎτΨϟ΍ϦΑήϤϋΎϧΪϴγϞΜϣ
 ϡΎϤπϧϻ΍ ξϓέ΃ ΎϤϛ ˬρΎΒϗϷ΍ ϭ΃ ϥ΍ϮΧϺϟ ϰγΎϴγ ΏΰΣ ϰϠϋ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ξϓέ΃ ϡ΍ϭΪϟ΍


                             S
           .»˯ϻΆϫϦϣϦϳΪϟ΍ΔϳΎϤΣϮϫϭˬϯέϭΪΑϡϮϗ΃Ϟυ΃ϰΘΣΏΰΣϭ΃ˬΔϋΎϤΠϠϟ
                   E KO
 ϯέ΃ ΖϨϛ Ϫϴϟ· ήψϧ΃ ΖϨϛ ΎϤϠϛ» ϝΎϗ ˬφϓΎΣ ϢϴϠΤϟ΍ΪΒϋ ήϤγϷ΍ ΐϴϟΪϨόϟΎΑ ϪΘϗϼϋ ϝϮΣϭ        M
 ˬ΢Πϧ΍άϬϟϭˬΔΑϭάόϟ΍ϭΔϗήϟ΍ϭαΆΒϟ΍ϭϥΰΤϟ΍ϭϰγϷ΍ϞϤΤϳϥΎϛϪΗϮμϓˬϰο΍ήϣ΃ϭˬϰϠϠϋ
 ΎϣΪϨϋ ϰϨϧ΃ ήϛάΗ΃ϭ ˬϖϴϗήϟ΍ Ώάόϟ΍ ϪΗϮμΑ βϴγΎΣϷ΍ϭ ήϋΎθϤϟ΍ ΰϬϳ ϥ΃ ωΎτΘγ΍ ϪϧϷ


      BY
 ΪϴΟϰϘϴγϮϣϑίΎϋϭ ϥΎϨϓϚϧ΃ΖόϤγϰϟϝΎϗˬΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋϝΰϨϣϰϓΓήϣϝϭϷϪΘϠΑΎϗ


     P
 ϡΎϳϷ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϰϓ ϕϮΑ ϑΰϋ΃ Ϣϟ ϰϨϨϜϟ Ϫϟ ΖϠϘϓ ˬϞϴϤΟ ΕϮλ ΐΣΎλϭ ϯΎϨϟ΍ϭ ΩϮόϠϟ eU
 ϚϟΫ ΪόΑ ΎϨϠΑΎϘΗϭ ˬΔϠϴϠϟ΍ϚϠΗ ϰϓ ˱ ϼϳϮρ ΚϳΪΤϟ΍ ΎϨϟΩΎΒΗϭ ˬΓΪΣ΍ϭ Δ΋ήΑ βϔϨΗ΃ ΕΪϟϭ ϰϨϧϷ
       ˬΔϗ΍ΪλΔϤϠϛΎϬϴϠϋϖϠτϧϥ΃ϦϜϤϳϻϯ΃ˬΔϘϴϤϋϦϜΗϢϟϪΑϰΘϗϼϋϦϜϟˬ˱΍ήϴΜϛ

RΎϬϠόϟϭ ˬΎπϳ΃ Ϛϟάϛ Ϯϫϭ ˬϦϳήΧϵΎΑ ϰΗΎϗϼϋ Ϧϋ ΔϔϠΘΨϣ ΖϧΎϛ ΏΎϫϮϟ΍ΪΒόΑ ϰΘϗϼϋ ΎϤϨϴΑ
 ΎϨΘϗϼϋ ΖϧΎϛϭ ˬεέΩ˰Α ϰϨϳΩΎϨϳ Ϯϫ ϥΎϛϭ ˬΩέϮϟ΍ΪΒϋ˰Α ϪϳΩΎϧ΃ ΖϨϛϭ ˬ˱΍ΪΟ ΓΰϴϤΘϣ ΖϧΎϛ
 ‫ﻞ ﻣﻌﻰ ﻋﻠﻰ‬ψϳϭ ˬ˱ΎϴϣϮϳ Ε΍ήϣ ˺˹ ϦϣήΜϛ΃ ϰΑ ϞμΘϳ ϥΎϛ ΪϘϓ ˬΩϭΪΤϟ΍ΪόΑ΃ ϰϟ· ΔϴϤϴϤΣ
 ξόΑ ϪϨϣ ΖϤϠόΗϭ ˬϦϴϧΎϨϔϟ΍ Ϣψόϣ ϰϠϋ ΖϓήόΗ ϪϟϼΧ Ϧϣϭ ˬ˱ϼϴϟ ΕΎϋΎδϟΎΑ ϥϮϔϴϠΘϟ΍
 ΖϨϛ ΎϣΪϨϋϭ ˬϥϮϤϴϟ Ϧϣ Ε΍ήτϗ ϪϴϠϋϭ ϻ· ˯ΎϤϟ΍ Ώήθϳ ϩΪϫΎη΃ ϢϠϓ ˬΔϤϴϤΤϟ΍ Ε΍ΩΎόϟ΍
 ˬν΍ήϣϷ΍ Ϧϣ ϰϔθΗϭ ΔϴϘϧϭ ΔϴΤλ ϥϮϜΗ ϩΎϴϤϟ΍ ϥ· ϰϟ ϝϮϘϳ ϥΎϛ ΐΒδϟ΍ Ϧϋ Ϫϟ΄γ΃
             ˮϯΩΕΎΟΎΤϟ΍ζϓήόΘϣϭέϮΘϛΩΖϧ·ϯ΍ί·ϪϟϮϘΑϰϨΒϋ΍ΪϳΎϧΎϴΣ΃ϭ

 ϰϫϩάϫϥ΃ΎϫΪόΑΖϓήϋϭˬϥϮϤϴϠϟΎΑϩήϴτϘΗΪόΑϻ·˯ΎϤϟ΍Ώήη΃ϢϟΩΩήΗϥϭΩϭΎϫΪόΑϦϣϭ
 ˬΐτϟ΍αέΪϳϢϟ ˱ΎΒϴΒρϥΎϛϪϧ΃ΎϬϣϮϳϦϣΖϓήϋϭˬν΍ήϣϷ΍ϦϣκϠΨΘϠϟϰϠΜϤϟ΍ΔϘϳήτϟ΍
 ϪϟϮϗ΃ϥ΃ϦϜϤϳΎϣϞϛϭˬϦϔϟ΍αέΩ΃ϢϟϥΎϨϓϰϨϧ΄ΑΩήϳϮϫϥΎϛϭˬ˱ΎϤ΋΍ΩϪϟϝϮϗ΃ΖϨϛ΍άϜϫϭ
 ΪόΑ ϪϨϋ ϪΘΒΘϛ ϝΎϘϣ ϰϓ ΩϮΟϮϣ ˬϩήϛάϟ ϥϵ΍ Γήϛ΍άϟ΍ ϰϨϔόδΗ ϻ ϯάϟ΍ ΩέϮϟ΍ΪΒϋ Ϧϋ
 ϻ ୯ Ϧϣ ΕΎΤϔϧ ϥ΍ϮϨόΑ Ϯϫϭ ˺̂̂˺ ϮϴϟϮϳ ˻˺ ϰϓ ωϮϤθϟ΍ ΔϠΠϣ ϰϓ ήθϧϭ ˬϪΗΎϓϭ
 ˬΎϗΎϔϧβϴϟϭΔϘϴϘΣΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋΪϤΤϣΓΎϴΣϰϓϥΎϤϳϹ΍ϝϮϘϳϥΎϛϭˬω΍ΪΑ·ϻϭΔϳήϘΒϋ
                      ˬΎϋ΍ΪΑ·ϭ΃ΔϳήϘΒϋϭ΃ΓέΎτηϪϨϓϰϤδϳϦϜϳϢϟ


                     112
 ˬϥΎΤϟ΃ ΓΪϋ ϰϓ ϖϓϭ ΍Ϋ· ϥΎϛϭ ˬϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ୯ Ϧϣ ΕΎΤϔϧϭ ήρ΍ϮΧ ϪϴϤδϳ ϥΎϛ ϞΑ
           ˵
 ΕΎϳ΍ϭέ ϩάϫϭ Ε΍ϭΰϧ ΎΒμϟ΍ ϡΎϳ΃ Ϫϟ ΖϧΎϛϭ ˬϰΗέϮλ ϰϓ Φϔϧ ΎϨΑέ ϭ΃ ϰϠϋ ΢Θϓ ΎϨΑέ ϝϮϘϳ
                                     ˷
 Γήϣ΄τΨϟ΍ϰϟ·ΩϮόϳϻ΃ϢδϘϳˬϪϔόοϪϴϠϋΐϠϐΘϳϭΊτΨϳϦϴΣϥΎϛϭˬϪδϔϨΑϰϟΎϫΎϜΣ
 ϖϟΎΧ ͿΎϓ ˬϞγϮΘϳ ϥΎϛϭ Ϫδϔϧ ϰϠϋ ΐϠϐΘϟ΍ ϰϓ ϩΪϋΎδϳ ϥ΃ ୯ ϮϋΪϳ ϥΎϛϭ ˬϯήΧ΃
 ୯ ΪϨϋ Ϫϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΪΑϻϭ ˬϝΎϤΠϟ΍ ϝΎϜη΃ ϞϜϟ ϖηΎϋ ϥΎϨϔϟ΍ϭ ˬϝΎϤΠϟ΍ ϕϭάΘϣϭ ϝΎϤΠϟ΍
 ϪγΎδΣ·ϭΏάόΘϳϭ୯ϰϟ·ϞγϮΘϳϥΎϛ΍άϬΑˬΓήϔϐϤϟ΍ϝΎΠϣϰϓϞΧΪϳΔϳήΣϦϣζϣΎϫ
    ˬϪΗήϔϐϣϭϪΗϮϗϭ୯ϝΪόΑΦγ΍ήϟ΍ϪϧΎϤϳ·ϡίϼϳϖϠϗέΪμϣϥΎϛΊτΨϳϪϧ΄Α ϰϠΧ΍Ϊϟ΍

 ΖϓήΘϗ΍ΪϗϪΗΎϴΣϰϓΎϬϓήΘϗ΍ϰΘϟ΍ΏϮϧάϟ΍Ϟϛϥ΄ΑϰϟϑήΘόϳϮϫϭϝΎϔρϷΎϛϰϜΒϳϥΎϛϭ
 ˬΎψϫΎΑ Ϫ΋ΎτΧ΃ ϦϤΛ ϊϓΩ ΪϘϟ ˬΎϴϧΪϟ΍ ϰϓ ϝΩΎόϟ΍ ιΎμϘϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ˬϚϟΫ ΪόΑ ϪϘΣ ϰϓ
 ΓϭϼΘϟ΍ ϥ΃ ΪΠϧϭ ˬϪΗΎϴΣ ϰϓ ήϴΒϛ ήΛ΃ ΎϬϟ ϥΎϛ ϪΘϟϮϔρ άϨϣ ΎϬϴϓ ΄θϧ ϰΘϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔΌϴΒϟΎϓ
 ϯήϨϓ ˬΪ΋ΎμϘϠϟ ϪϴϧΎϏ΃ ϰϓ ϦϴϴϠΟ ϥ΍ϭΪΒϳ ϪϨρΎΑ ϰϓ ϦϣΎϜϟ΍ ϰϧ΁ήϘϟ΍ ϊΟήϟ΍ϭ Δϴϧ΁ήϘϟ΍
 ϰϟΎϘϣ ϡΎϣ΃ ˱ ϼϳϮρ ϒϘϳ ϥΎϛϭ ˬϯΩ΍Ϯϟ΍ ΓέΎΟ Ύϳ Ϧϣ ΓήϴΜϛ ΕΎϴΑ΃ ϰϓ ΎΤο΍ϭ ϰϘϔϟ΍
 ˯ΎϤψϋ Ϧϣ Ζδϟ ϰϨϧ΃ ϰΨϣ ϰϓ Ζθθϋ ϰϟ ϝϮϘϳϭ ˬΓήΧϵ΍ ˯ΎϤψϋϭ ΎϴϧΪϟ΍ ˯ΎϤψϋ
 ୯ϥϷˬ୯ϰϟ·ϭΏ΍Ϯμϟ΍ϰϟ·ΩϮϘΗϰΘϟ΍ϰϫϕϼΧϷΎϓˬΎϴϧΪϟ΍˯ΎϤψϋϦϣϰϨϧϷΓήΧϵ΍
  ˬϞϤΘΤϳϭϊϓήϳϖϠΨϟ΍ϭΫϭˬϢϴψϋϦϓϭ΃ϢϠϋϰϠϋϞϘϳϢϟϭˬϢϴψϋϖϠΧϰϠόϟϚϧ·ϭϝΎϗ
                                                PT
 ˬϪΗ΍ΰϴϤϣϭ ϪΑϮϴόϟ ˱ΎϛέΪϣ ˱ ϼΟέ ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ ϥΎϛϭ ˬΔπϓΎΧ Δόϓ΍έ ΓήΧϵ΍ ΖϴϤγ ΪϘϓ ΍άϬϟϭ
 ΪόΑΓΪΣ΍Ϯϟ΍ϰϓϰϨΒϠτϳϥΎϛϭˬϦϣΆϤϟ΍ϦϳΪΘϤϟ΍ϰϗήθϟ΍ϯήμϤϟ΍ϥΎδϧϹ΍ΪΠΗϪϠΧ΍ΪΑϭ
                                      EG        Y
 ϰϓ ΕΎϴΑΎΠϳϹ΍ ϥ· ϞμΘϣ ϞϜθΑ ϰϜΒϳϭ ˬΏΎϘόϟ΍ϭ Ώ΍ϮΜϟ΍ ϰϓ ϰϨθϗΎϨϴϟ ϞϴϠϟ΍ ϒμΘϨϣ
 ϝΎμΧϭ Δϋ΍Ωϭϭ ΔΣΎϤγ Ϫϴϓ ϥΎδϧ· ϮϬϓ ΕΎϴΒϠδϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜΑ ήΜϛ΃ ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ ΔϴμΨη


                                     R
 ΓϮϗϭ ϝΎΒϟ΍ ϝϮρϭ ΪϠΠϟ΍ ϪϳΪϟ ˱΍έϮΒλ ϥΎϛϭ ˬϢϠψϳ ϭ΃ ϢΘθϳ ϭ΃ ΐπϐϳ Γήϣ ϩέ΃ ϢϠϓ ˬΔΒϴρ                              TA
 ϰϟ·ϪΠΗ΍Ϫϧ΃ϮϠϓ ˬ˯ΎϤψόϟ΍ϕϼΧ΃ϰϫϭˬϰγΎϣϮϠΑΪϟ΍ϭϰγΎϴδϟ΍ϪϠΧ΍ΪΑϥΎϛϭˬϞϤΤΘϟ΍
 Ϧϔϟ΍ ϦϴΑ ΍ϮόϤΟ Ϧϳάϟ΍ Ϟ΋ϼϘϟ΍ Ϧϣ Ϯϫϭ ˬϢϟΎόϟ΍ ϰϓ ΔγΎδϟ΍ έΎΒϛ Ϧϣ ϥΎϜϟ Ϧϔϟ΍ ήϴϏ


                             S             .»ΔϤϜΤϟ΍ϭ
                   E KO
 άϨϣ ϰϧΩέΎτΗ ΕΎό΋Ύθϟ΍» ϪϟϮϘΑ ϪϟϮΣ ΕΩΩήΗ ϰΘϟ΍ ΕΎό΋Ύθϟ΍ ϰϟ· ήϴΒϜϟ΍ ήϜϔϤϟ΍ ϞϘΘϧ΍ϭ        M
 ΔϠΣέ ˬΕΎϣ ϰϣ΃ϮΗ ϥϷ ΓΩϻϮϟ΍ Ϧϣ ϡΎϳ΃ ΪόΑ ΕϮϣ΄γ ϰϨϧ΃ ϊϴϤΠϟ΍ Ϧυ ϥ΃ άϨϣ ˬϰΘϟϮϔρ
 ϚΤο΃ϭ ϊΘϤΘγ΃ ϥ΄Α ΎϬόϣ ϞϣΎόΗ΃ ΖϨϛϭ ˬΪϴΣϮϟ΍ ΎϬϧΎτΒϗ Ύϧ΃ ΖϨϛ ΕΎό΋Ύθϟ΍ ϊϣ ΔϠϳϮρ


      BY
 ΕΎό΋Ύθϟ΍ ΖϧΎϛ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϟϛ ϰϓ ϦϜϟϭ ˬϯήΧ΃ ϥΎϴΣ΃ ϰϓ ϰϜΑ΃ϭ ΓΪθΑ ΐπϏ΃ϭ ˬ˱ΎϧΎϴΣ΃


     P
 ϰΘϗϼϋ ϰϠϋ ήΛΆΗ Ϣϟϭ ˬϡΎϳϷ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϰϓ ϰϨϣΰϬΗ Ϣϟϭ ˬΩΎϬΘΟΎΑ ϞϤόϟ΍ ϰϟ· ϰϨόϓΪΗ eU
 Ϧϣ ΔϴϧϮϔϴϠΗ ΕϻΎμΗ΍ ϰϘϠΗ΃ ΖϨϛ ϢϴθϬϟ΍ ϰϓ έΎϨϟΎϛ ήθΘϨΗ Δό΋Ύη Ϟϛ ΪόΑϭ ˬϦϳήΧϵΎΑR
                         ˬϰϠϋ΍ϮϨΌϤτϴϟΏέΎϗϷ΍ϭ˯ΎϗΪλϷ΍ϭαΎϨϟ΍
                          ˷

 ˬέ΍άϧ· ϖΑΎγ ϥϭΩϭ ΔϣϮϬϔϣ ήϴϏϭ ΔϔϠΘΨϣ ΖϧΎϛϭ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ΕήϬυ ΕΎό΋Ύθϟ΍ ϩάϫ Ϟϛϭ
 ϰΘϟ΍ ΕΎό΋Ύθϟ΍ ήϬη΃ ΖϧΎϛϭ ˬϕϼρϹ΍ ϰϠϋ ˯ϰη ϯ΃ ϥϮϗΪμϳ αΎϨϟ΍ ϥ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ
 ΖϠϘϧ ΔϳήϴΘδϫ ΔϟΎΣ ϰϨΘΑΎΘϧ΍ϭ ϰϠϘϋ ΙϮϠΑ ΖΒλ΃ ϰϨϧ΃ ϰϫ ˬΔϠϳϮρ Ε΍ϮϨγ ϰϨΘϘϓ΍έ
 ΔΒΣΎλ ˬΪϳΪΤΘϟΎΑ ˬΔό΋Ύθϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ ˬΔϴϠϘόϟ΍ ν΍ήϣϷ΍ ϰϔθΘδϣ ϰϟ· ΎϫήΛ΃ ϰϠϋ
 ξόΑ έϭί΃ ΖϨϛ ϰϨϧ΃ ήϛΫ΃ ΚϴΣ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϘΒρϭ ΕΎΌϓ ϊϴϤΟ ϦϴΑ ϊϳήδϟ΍ έΎθΘϧϻ΍
 ϰϓϭ ωέΎθϟ΍ ϰϓ ϥϮϛ΃ ϒϴϜϓ ΔθϫΪϟ΍ ϢϬΘΑΎλ΄ϓ αΎϨϟ΍ ϰϧΪϫΎηϭ ˬΎτϨρ ϰϓ ϰΑέΎϗ΃
                      ΔϴϠϘόϟ΍ν΍ήϣϷ΍ϰϔθΘδϣϰϓϪδϔϧΖϗϮϟ΍

 ΕΎϘϠΣ ϡΪϗ΃ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ΎϫΪόΑ έήϜΘϤϟ΍ ϯέϮϬυϭ Δό΋Ύθϟ΍ ϰΒϳάϜΗ ϢϏέϭ
 ϯήΧ΃ Δό΋Ύη ϙΎϨϫϭ ˬΔό΋Ύθϟ΍ ϩάϫ ΔΤλ ϥϭΪϘΘόϳ ΍Ϯϟ΍ίΎϣ ϦϳήϴΜϛ ϙΎϨϫ ϥΈϓ ˬϰΠϣΎϧήΑ
 Δό΋Ύθϟ΍ΖϧΎϛϭˬϞϣ΃ϰΘϨΑ΍ϰϫϭϰΒϠϗϰϟ·ήθΒϟ΍ΐΣ΃βϤΗΖϧΎϛΎϬϧϷΎϬϨϣ΍ΪΟΖΒπϏ
 ϡΎϨϤϟ΍ ϰϓ ΢ϴδϤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ Ε΃έϭ ˬήϴτΧ νήϤΑ ΎϬΘΑΎλ· ΐΒδΑ ϰϨϳΩ ΖϟΪΑ ϰϨϧ΄Α ϖϠόΘΗ
 έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ˯΍ΪϨϟ΍ ΖϴΒϠϓ ˬνήϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΍ΪΑ΃ ϰϔθΗ ϦϠϓ ϙΪϟ΍ϭ ήμϨΘϳ Ϣϟ ϥ· ΎϬϟ ϝΎϗϭ
                        ˬϯήϴμϨΗϭϯΪϴϤόΗϢΗϭΔδϴϨϜϟ΍ϰϟ·ΖΒϫΫϭ                     113
 ΎΒϧϷ΍ϭ ΓΩϮϨη ΎΑΎΒϟ΍ ϊϣ Ϫϴϓ ΪΒόΗ΃ ήϳΪϟ΍ ϰϟ· ϚϟΫ ΪόΑ ΖΒϫΫϭ ˬϰΘϨΑ΍ Ζϴϔη ΕήμϨΗ ΎϤϟϭ
 ϯΩ΅΃ ˱ΎϴΤϴδϣ ϥϮϛ΃ ϒϴϜϓ ΎϘϠτϣ ΔΤμϟ΍ Ϧϣ ΎϬϟ αΎγ΃ ϻ ΕΎό΋Ύη ΎϬϠϛϭ ˬϯϮθϴΑ
 ϰϠλ΃ϭ ϪϠΧ΍ΪΑ ζϴϋ΃ϭ Ϳ ˱΍ΪΠδϣ ΖϴϨΑ Ϊϗϭ ˬΓήϳΩϷ΍ ϰϓ ΪΒόΗ΃ϭ β΋ΎϨϜϟ΍ ϰϓ Ε΍ϮϠμϟ΍
 ϢϬόϣ ϰϠλ΃ ϰϨϧ΄Α ΔόϤΠϟ΍ Γϼλ ϰϓ ϥϭ΄ΟΎϔϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϊϣ ΔϋΎϤΟ Ϫϴϓ
 ΪΟ΃ϢϟϰϨϨϜϟˬΎϬϴΟϭήϣϑήϋ΃ϥ΃˱΍ήϴΜϛΖϟϭΎΣϰϨϧ΃ΔϘϴϘΤϟ΍ϭˬΔό΋Ύθϟ΍ΏάϛϦϣϥϭΪϛ΄Θϴϓ
 ϰϟ· ΍ϭ΄Πϟ ˬϕήτϟ΍ ϰΘθΑ ϰΘϤϳΰϫ Ϧϋ ΍ϭΰΠϋ Ϧϳάϟ΍ ˬϡϮμΨϟ΍ ϥ΃ ϯϮγ ΎϬϟ ˱΍ήϴδϔΗ
 ΍Ϋ· ϰ΋΍Ϊϋ΃ ϥ΃ ΎϤ΋΍Ω ΪϘΘϋ΃ ϰϨϧ΃ ΔλΎΧ ˬϰϣΪϫ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΎϬϧ΄Α ϢϬϨϣ ˱΍ΩΎϘΘϋ΍ ΕΎό΋Ύθϟ΍
 ‫ﻓﻰ‬ΔϨόρϰϟϥϮϬΟϮϳϑϮδϓΎϬΑϰϨϧϮϟΎϨϳϰΘϟ΍Ϟ΋ΎγϮϟ΍΍ϭΪϘΘϓ΍ϭ΃ϰΘϬΟ΍ϮϣϦϋ΍ϭΰΠϋ
                                            ˬήϬψϟ΍

 ίϮϣήϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ ΪόΑ ΖϔθΘϛ΍ϭ ˬΔϨότϟ΍ ϩάϫ Ϯϫ ΕΎό΋Ύη Ϧϣ ϰϧΩέΎτϳ ϥΎϛ Ύϣ ϥ΃ ΪϘΘϋ΃ϭ
 Ύϧ΃ϭ ˬ˱΍ήϴϨΘδϣϭ ˱΍ΪϳΪΟ ˱ ΍ήϜϓ ϞϤΤΗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ΔλΎΧ ˬ˱ΎϤ΋΍Ω ΔϓΪϬΘδϣ ήμϣ ϰϓ ΔϴϣϼγϹ΍
 ˱ΎΒΘϛϭˬϥ΁ήϘϠϟϯήμόϟ΍ήϴδϔΘϟ΍ΏΎΘϛϯέ΍Ϊλ·ΪόΑΔλΎΧˬίϮϣήϟ΍ϩάϫΪΣ΃ϰδϔϧήΒΘϋ΃
 ˯ΰΟ ˯΍έϭ ΖϧΎϛ ΔϴϠϴ΋΍ήγϹ΍Ε΍ήΑΎΨϤϟ΍ϥ΃ ΪϘΘϋ΃ΏΎΒγϷ΍ ϩάϬϟϭ ˬϞϴ΋΍ήγ·ϭΔϴϋϮϴθϟ΍ Ϊο
 ϢϫΪοΎϬΑΖϤϗϰΘϟ΍ΔϔϴϨόϟ΍ϡϮΠϬϟ΍ΔϠϤΣΪόΑΔλΎΧˬϰϨΗΩέΎρϰΘϟ΍ΕΎό΋Ύθϟ΍ϦϣήϴΒϛ
                                     ˬΕΎϴϨϴόδΘϟ΍Ϟ΋΍ϭ΃ϰϓ
                                              PT
 ΕΎϓϼΘΧϻ΍ Ϧϣ ΔΣΎγ ϰϟ· ήμϣ ϝϮΤΘΗ ϥ΃ ΎϤ΋΍Ω ϰϨϤΘϳ ΩΎγϮϤϟ΍ ϥ΃ ΪϛΆΗ ϰΗΎϣϮϠόϣϭ
 ΖϧΎϛ ϢϬΗϻϭΎΤϣ ϦϜϟ ˬϦϴϴΤϴδϤϟ΍ϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϠϫ΃ ΏϭήΣ ΔΣΎγ ϰϟ·ϭ ˬΔϴϨϳΪϟ΍


                                             Y
 ήμϣϥ΃ϰϓϚηΪΟϮϳϻϦϜϟˬΩΎλήϤϟΎΑϢϬϟϒϗ΃ΖϨϛϭˬ˱΍ΪϴΟϢϬττΧϢϬϓ΃ϰϨϧϷϞθϔΗ


                                     EG
 ϦϴΑϦϣ΍ϮϧΎϛΔϴϣϼγϹ΍ΕΎϋΎϤΠϠϟϥϮϤΘϨϳϦϤϣϰϣϮμΧϥ΃ΪϘΘϋ΃ΎϤϛˬ˱ΎϤ΋΍ΩΔϓΪϬΘδϣ


                                    R
 ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ ˬϰϟΎϴΘϏ΍ ϢΘϳ ϥ΃ Γήϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΖόϗϮΗϭ ˬΕΎό΋Ύθϟ΍ ϩάϫ ϰΟϭήϣ                             TA
 ˬϰΘϘη ΏΎΑ ϡΎϣ΃ ξΑ΍ήϳϭ ˬΐϫΫ΃ ΎϤϨϳ΃ ϰϨϘϓ΍ήϳ ˱ΎγέΎΣ ΖϨϴόϓ ˯ϰθϟ΍ βϔϨΑ Εήόη
 ϯέΪΗΎϣϭ ˱΍ΪϏΐδϜΗ΍ΫΎϣβϔϧϯέΪΗΎϣϭ ˱ΎΑΎΘϛϞΟ΃ϞϜϟϥ΄Α ˱ΎϨϣΆϣΖϟίΎϣϭΖϨϛϰϨϨϜϟ


                            S        ˬΕϮϤΗνέ΃ϯ΄Αβϔϧ
                   E KO
 ΔΣΎδϟ΍ Ϧϋ ˱Ύϴ΋ΎϬϧ ΖϴϔΘΧ΍ϭ ΔΧϮΨϴθϟ΍ ν΍ήϣ΃ ϰϨΘΑΎλ΃ϭ ήϤόϟ΍ ϰΑ ϡΪϘΗ ΎϣΪϨϋϭ        M
 ΪΣ΄ΑΕ΍ϮϨγΓΪϋάϨϣΖΌΟϮϓϰϨϨϜϟˬΕΎό΋Ύθϟ΍ϒϗϮΘΗϥ΃ΖόϗϮΗˬΔϴϣϼϋϹ΍ϭΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
 ϞϤϋ΃ΔΒόϜϟ΍έ΍ϮΠΑϰϧΪϫΎηϪϧ·ϪϟϝΎϗϭΞΤϟ΍ϰϓϥΎϛϪΑέΎϗ΃ΪΣ΃ϥ΄ΑϰϧήΒΨϳϰ΋ΎϗΪλ΃


      BY
 Δό΋Ύθϟ΍ϩάϫϰϨΗΪόγ΃ϭˬΪϫΰϟ΍ϭϑϮμΘϟ΍Ϧϣ ˱΍ΪΟΔϴϟΎϋΔϟΎΣζϴϋ΃ϭˬΎϬϣήΣϰϓ ˱ΎϣΩΎΧ


     P
 ϰϠλ΃ϭˬϰΗΪΣϭϭϰΘόϣϮλϰϓϰΑέϰΟΎϧ΃ΖϨϛΓήϴΧϷ΍ϰΘϟΰϋΕ΍ϮϨγ˯ΎϨΛ΃ϰϨϧϷΔϳΎϐϠϟ eU
 ϦϜϤϤϟ΍ϦϣϭˬΔϳΎϐϟ΍ϭϑΪϬϟ΍Ϯϫ୯ϥ΄ΑΖϨϘϳ΃ΪϘϓˬϑϮμΘϟ΍ϦϣΔϴϟΎϋΔϟΎΣζϴϋ΃ϭˬϪϟR
 ϰϨϨϜϟ ˬΔϴϟΎϋ ΔϴϧΎΣϭέ ΔϟΎΣ ϰϓ ΐΤΗ Ύϣ ϰϟ· Ρϭήϟ΍ ϞϘΘϨΗ ϥ΄Α ΖϘϘΤΗ ΓΰΠόϤϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃
                                       ˬϊΒτϟΎΑΎϬΘΑάϛ

 ΕΎό΋ΎθϟΎΑΝήΨϳϦϣϙΎϨϫϝ΍ίΎϤϓϦϴϧΎϤΜϟ΍ϭΔϨϣΎΜϟ΍ϰϟ·ϰϟϮλϭϭήϤόϟ΍ϰϓϰϣΪϘΗϢϏέϭ
 βΗϮϟ ΓέϮΘϛΪϟ΍ Γήϣ ϝϭϷ Ϫδϔϧ Ϧϋ ΎϬΟϭήϣ ϦϠϋ΃ϭ ˬΕΎό΋Ύη Ϧϣ ΝήΧ Ύϣ ήΧ΁ϭ ˬΎϬΟϭήϳϭ
 ΖϠΠγ ΎϬϧ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ ˬϰϟ ϢϳΪϗ ϖϳΪλ Ύπϳ΃ ΎϬΟϭίϭ ˬϰΗΎϘϳΪλ ϯΪΣ· ϰϫϭ ˬϢϳήϜϟ΍ΪΒϋ
 ˬΩϮΟϮϟ΍ ϝ΍Άγ ΩϮϤΤϣ ϰϔτμϣ ϰϨϋ ΎϬΑΎΘϛ ϰϓ ΍ήϴΜϛ ΎϬϟ ΖΒΠόΘγ΍ ϰΘϟ΍ Δό΋Ύθϟ΍
 ϰ΋ΎϗΪλ΃ΕΎΟΎΣ˯ΎπϗϰϓϪΑϦϴόΘγ΃ϭϦΠϟΎΑΔϗϼϋϰϠϋϰϨϧ΄ΑΎϬΗήΒΧ΃ϰϨϧ·ΖϟΎϗΚϴΣ
 ϰΘϓήϏ ϰϟ· ϰπϔϤϟ΍ ήϤϤϟ΍ ϞόΘθϳ ϥΎϛ ϒϴϛ ΎϬϟ Ζϔλϭ ϰϨϧ·ϭ ˬΕϼϜθϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ Ϧϣ
 ΓήΘϓ ϰϠϋϰϤϐϴϓΓΪθΑϰϨϨπΘΤϳϭ ϰϟ·ϞΧΪϳϥΎϛϒϴϛϭˬϥΎΠϟ΍ϰϋΪΘγ΃ϦϴΣϥ΍ήϴϨϟΎΑ
    ˷               ˷
                       ˬΔϳ΍ΪΒϟ΍ϰϓ˱ϼ΋ΎϫϥΎϛϢϟϷ΍ϥ΃ϭˬΓήϴμϗήϴϏ

 Ύϣ ϞϜΑ ϰϟ· ϰπϔϳϭ ϰϘϳΪλ ΢Βλ΃ ϥΎΠϟ΍ ϥϷ ˯ϰη Ϧϣ ϰϧΎϋ΃ Ϊϋ΃ ϢϠϓ ϪϴϠϋ ΕΪΘϋ΍ ϢΛ
      ˷
 ϦϜϟ ˬ˱˯΍ήΘϓ΍ ΕΎό΋Ύθϟ΍ ήΜϛ΃ Δό΋Ύθϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ ˬΕ΍ΰΠόϤϟ΍ ϰΑΎΤλϷϭ ϰϟ ϖϘΤϳϭ Ϊϳήϳ
       .»˱ ϓήΤϣήθϧϡϼϜϟ΍ϥ΃ϭˬΓ˯ΎγϹ΍ΪμϘΗϢϟΎϬϧ΃΢οϮΘϟϚϟΫΪόΑϰΑΖϠμΗ΍βΗϮϟ
        Ύ

 Ρ΍ϭέϷ΍ϢϟΎϋϰϠϋϑήόΘϟΎΑ˱ΎϓϮϐηΖϨϛϞόϔϟΎΑ»ϪϟϮϘΑϪΜϳΪΣϞΣ΍ήϟ΍ήϴΒϜϟ΍ήϜϔϤϟ΍ϰϬϨϳϭ
 ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ˬϯήϤϋ Ϧϣ ΔϣΪϘΘϣ ϞΣ΍ήϣϭ ϰΑΎΒη ϰϓ ΕήϛΫ ΎϤϛ ˬ˱΍ήϴΜϛ ΖϟϭΎΣϭ ˬϥΎΠϟ΍ϭ

                    114
 Ϧϋ ΕΩΩήΗ ϰΘϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ ϩάϫ Ϟϛ Ϟόϓ΃ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ϻ ϰϨϜϟ ˬΐϳήϐϟ΍ϭ ϰϔΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍΍άϫ
 ΖϠλϭϭˬϰδϔϧΕ΃Ϊϫϥ΃ΪόΑϭˬϯήϤϋήΧ΍ϭ΃ϰϓΖΤΒλ΃ϥ΃ΪόΑΔλΎΧˬϥΎΠϟΎΑϰΘϗϼϋ
 ήϔδϟ΍ϭΚΤΒϟ΍ϦϣΔϠϳϮρΔϠΣέΪόΑˬϰϟϮΣϯΩΎϔΣ΃ϭϰ΋ΎϨΑ΃ϑΎϔΘϟ΍ΖΒΒΣ΃ϭˬϦϴϘϴϟ΍ϰϟ·
                                    .»έ΍ήϘΘγϻ΍ϡΪϋϭ
          ************************************************

               *****************************

                   *************
                                          Y PT
                                  R EG
                           S TA
         KO
       ME
     P BY
       The End
R eU
                   115

								
To top