start programming.pdf

Document Sample
start programming.pdf Powered By Docstoc
					ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                         
                     Introduction ΔϣΪϘϣ
                           
                                                     ΔΠϣήΒϟ΍
ϩά˰ϫϝΎϤόΘ˰γ΍ϊϴτΘδϧϲϜϟϭΔϘϠϐϣΔϴϧϭήΘϜϟ·ϖϳΩΎϨλϦϋΓέΎΒϋϲϫϡΎϋϞϜθΑΔΒγΎΤϟ΍Δϟϵ΍ 
    ˰  ˰      ˰  ˰     ˰   ˰ ˰
ΓΰϫΎ˰ ΟΔ˰ ϟϵ΍΢Βμ˰ ΗΎϫΪ˰ ϨϋΞϣ΍ή˰ Βϟ΍Ϧ˰ ϣΔ˰ ϣίέϰ˰ ϠϋϭϞϴϐθ˰ ΗϡΎ˰ ψϧϰ˰ ϠϋΎ˰ ϫ΅΍ϮΘΣ΍ΐ˰ ΠϳΔ˰ ϟϵ΍
                              ˰      ˰   ˰    ˰  ˰     ˰   ˰
                           ΎϬϨϣΔΑϮϠτϤϟ΍ϡΎϬϤϟΎΑϡΎϴϘϟ΍ϭϡ΍ΪΨΘγϼϟ
               Ύ
Ύ˰ϬΗΎϤϬϣ˯΍ΩΎ˰ΑΔϟϵ΍ϡϮϘΗ˱ΤϴΤλΞϣΎϧήΒϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪϨϋϭΔϟϵ΍ϝΎϤόΘγ΍αΎγ΃ϲϫΔΠϣήΒϟ΍ϥΈϓ΍άϜϫϭ
ϥϮ˰Ϝϳϥ΃ΐ˰ΠϳϦ˰ϜϟϭΓΪ˰ϘόϣΔϴ˰οΎϳέΔϟΩΎόϣϦϋΞϣΎϧήΒϟ΍ήΒόϳϥ΃ϱέϭήπϟ΍ϦϣβϴϟϭϪΟϭϞϤϛ΃ϲϠϋ
  ˰
ϦϴόϣΞϣΎ˰ϧήΑϊ˰οϮΑΞϣή˰ΒϤϟ΍ή˰ϜϔϳΎϣΪ˰Ϩϋϭή˰ϣ΍ϭϷ΍ϭΕϻΩΎ˰όϤϟ΍ϦϣΩΪόϟϲϘτϨϣϞδϠδΗϦϋΓέΎΒϋ
                                      ΔϴϟΎΘϟ΍έϮϣϷ΍ϙέΪϳϥ΃ΐΠϳϪΘϟ΄δϤϟ
         Ξ΋ΎΘϧϦϣΪϳήϳΎϣϭΎϬϨϣΪϳήϳΎϣΩΪΤϳϥ΃ϭ˱ΤϴΤλ˱ϤϬϓΔϟ΄δϤϟ΍ϢϬϔϳϥ΃ 
                                 Ύ     Ύ
                        ΞϣΎϧήΒϠϟΎϬϨϴϘϠΗΏϮϠτϤϟ΍ΕΎϴτόϤϟ΍ΩΪΤϳϥ΃ 
         ΎϫέΎΘΧ΍ϲΘϟ΍ΔϐϠϟ΍ΓέΪϘϣϦϣϭΔϟ΄δϤϠϟΞϣΎϧήΑϊοϭΔϴϧΎϜϣ·ϦϣΪϛ΄Θϳϥ΃ 
                               Ύϫ΅΍ήΟ΍ΏϮϠτϤϟ΍ΕΎϴϠϤόϟ΍ΩΪΤϳϥ΍ 
                                                         
             ΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎϴϠϤόϟΎΑϡΎϴϘϟ΍ΞϣήΒϤϟ΍ϰϠϋΐΠϳϦϴόϣΞϣΎϧήΑϊοϮΑϡΎϴϘϠϟ΍άϜϫϭ
                                           Δϟ΄δϤϟ΍ϞϴϠΤΗ 
                                 Δϟ΄δϤϟΎΑιΎΨϟ΍ϡίέ΍ϮΨϟ΍ϊοϭ 
                                             ΞϣΎϧήΒϟ΍ΔΑΎΘϛ 
                                      ΞϣΎϧήΒϟ΍έΎΒΘΧ΍ϭ΢ϴΤμΗ 
 ϲϘϴΒτΗϞϤόϛΞϣΎϧήΒϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ΔϴϔϴϜΑΔλΎΨϟ΍ΕΎψΣϼϤϟ΍ϞϴΠδΗϭΞϣΎϧήΒϟ΍ϖϴΛϮΗ 
                                                         
                                                    ΞϣΎϧήΒϟ΍
Ϧϴ˰όϣϑΪ˰ϫΔ˰ϳΩ΄ΗϞ˰Ο΃Ϧ˰ϣϚ˰ϟΫϭΞϣή˰ΒϤϟ΍Ύ˰ϬΒΘϜϳΔ˰ϴϘτϨϤϟ΍ή˰ϣ΍ϭϷ΍Ε΍Ϯ˰τ ϟ΍Ϧ˰ϣΔϋϮϤΠϣϮϫ Ψ
                                           ϦϴϋϮϧϲϟ·Ξϣ΍ήΒϟ΍ϢδϘϨΗϭ
                                 ΔϴϘϴΒτΗΞϣ΍ήΑ 
                                   ϢψϨϟ΍Ξϣ΍ήΑ 
                                                         
                                                        ϻ
                                            ΔϴϘϴΒτΘϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍˱ ϭ΍
                                                         
                                   Business & TradeΓέΎΠΘϟ΍ϭϞϤόϟ΍ 
ήϴϏ ϦϴϣΪΨΘδϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϋϮϴηϭ ΔϴϤϫ΃ ήΜϛ΃ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΐγΎΤϟ΍ ΕΎϣ΍ΪΨΘγ΍ ήΒΘόΗ
ϡϮϘϳ ΔϴγΎγϷ΍ ϝΎϤϋϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϙΎϨϫ ΔλΎΨϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΕΎϛήθϟ΍ ϲϔϓ ϦϴμμΨΘϤϟ΍
   ϲϫΎϬϤϫ΃ϭΕΎΒϠτΘϤϟ΍ϩάϫΔΠϟΎόϤϟΓήϴΜϛΞϣ΍ήΑΔΑΎΘϛϭϢϴϤμΗϢΗΪϗϭΐΘϜϣϱ΃ρΎθϧΎϬϴϠϋ
ϡΪΨΘδΗϭιϮμϨϟ΍ϭ΃ΕΎϤϠϜϟ΍ΔΠϟΎόϣξόΒϟ΍ΎϬϴϠϋϖϠτϳϭWord ProcessorsΔΑΎΘϜϟ΍Ξϣ΍ήΑ 
 ϝϭ΍ΪΠϟ΍ϭΙϮΤΒϟ΍ϭήϳέΎϘΘϟ΍ϭΕϼγ΍ήϤϟ΍ϖϴΛϮΗϭφϔΣϭΔΑΎΘϛϞΜϣΔϴΒΘϜϤϟ΍ϝΎϤϋ΃ϲϓΎγΎγ΃
Δ˰˰ϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϝϭ΍Ϊ˰ Πϟ΍ξόΒ˰˰ϟ΍Ύ˰ ϬϴϠϋϖ˰˰ϠτϳϭSpread SheetsΕΎΑΎδ˰ Τϟ΍ϭϝϭ΍Ϊ˰ Πϟ΍Ξϣ΍ή˰ Α 
           ˰        ˰                        ˰      ˰    ˰
                     ΔϴΒγΎΤϤϟ΍ϭΔϴϟΎϤϟ΍ϝΎϤϋϷ΍ϲϓΔϴϋϮϨϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗϭ
ϦϣΔϴϋϮϨϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗϭΕΎϧΎϴΒϟ΍Ϊϋ΍ϮϗΞϣ΍ήΑΎπϳ΃ϰϤδΗϭData BaseϒϴηέϷ΍Ξϣ΍ήΑ
˯ϼ˰Ϥόϟ΍ϭΕΎ˰ΒΗήϤϟ΍ϭϥίΎ˰ΨϤϟ΍Ϟ˰ΜϣΕΎ˰ϧΎϴΒϟ΍Ϧ˰ϣΓή˰ϴΒϛΕΎϴϤϛϊϣϞϣΎόΘϟ΍ΪϨϋΎγΎγ΃Ξϣ΍ήΒϟ΍
                                            ϢϫήϴϏϭϥϭΩέϮϤϟ΍ϭ
MeetingΕΎ˰ ϋΎϤΘΟϻ΍ϭPresentationΕ΍ϭΪ˰ Ϩϟ΍ϲ˰ ϓϡΪΨΘδ˰ ΗϭVisual Aidsνϭή˰ όϟ΍Ξϣ΍ή˰Α 
        ˰                 ˰    ˰      ˰              ˰    ˰
                          ϦϳήΧϵ΍ϰϠϋΓήΛΆϣΔϘϳήτΑήψϨϟ΍ΕΎϬΟϭνήόϟ                             
                            

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                             

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                       
ϞϴϬδ˰Ηϲ˰ϓΎ˰γΎγ΃ϡΪΨΘδ˰ΗΞϣ΍ή˰Βϟ΍Ϧ˰ϣΔ˰ϴϋϮϨϟ΍ϩά˰ϫϥΎ˰ϘΗ·ϭInternetΖ˰ϧήΘϧϹ΍Ξϣ΍ή˰Α
   ˰               ˰
ϲ˰ϠϋΕΎ˰ϣϮϠόϤϟ΍ϲ˰ϠϋΓέϭήοΖΤΒλ΃ϲΘϟ΍ϭΔόγϮϤϟ΍ΔϴϨϴΒϟ΍ΔϜΒθϟ΍ϞΧ΍ΩϞϤόϟ΍ϭϝΎϘΘϧϻ΍
                                    ϲϤϟΎϋϕΎτϧ
                                                       
                    Computer Aided Design (CAD)ϲγΪϨϬϟ΍Ϣγήϟ΍ϭ΃ϢϴϤμΘϟ΍ 
                       Ϡ               Ϡ
ϲ˰ϓϚ˰ϟΫϭϢ˰γήϟ΍ϭϢϴϤμΘϟ΍ΔϴϠϤϋϰϋϦϴγΪϨϬϤϟ΍ΓΪϋΎδϣϰ ϋϞϤόΗΞϣ΍ήΒϟ΍ϦϣΔϴ ϮϨϟ΍ϩάϫϭ      ϋ
       Φϟ΍ϲϧΎΒϤϟ΍ϢϴϤμΗϭΕ΍έΎϴδϟ΍ϢϴϤμΗϭέϮϜϳΪϟ΍ϢϴϤμΗϞΜϣΔϴγΪϨϬϟ΍ΕϻΎΠϤϟ΍ϒϠΘΨϣ
                                                       
Δ˰ϴϠϤϋϢϳΪ˰ϘΗϲμ˰Ψθϟ΍ΐ˰γΎΤϟ΍ϝϼ˰ΧϦ˰ϣϦ˰ϜϤϳϲ˰Θϟ΍ϭComputer Based trainingϢϴϠόΘϟ΍ 
                                    ΞϫΎϨϤϟ΍ϞϛϲϓΔϟΎόϓϭΓήΛΆϣΔϴϤϴϠόΗ
                                                       
Δ˰ϳϮΠϟ΍ήϫ΍Ϯ˰ψϟ΍ϞϴΠδ˰ΗϭΔΑϮσέϭΓέ΍ήΣϦϣϮΠϟ΍ΔϟΎΤΑΆΒϨΘϟΎΑϚϟΫϭMeteorologyΔϳϮΠϟ΍ΩΎλέϷ΍ 
                ΔϴϨϣίΩΪϣήΒϋΔϨδϟ΍ϦϣΕΎϗϭϷ΍βϔϧϲϓΔϴΧΎϨϤϟ΍ϑϭήψϟ΍ΔϧέΎϘϣϭ
                                                       
ϡ ˰Ϙϟ΍Γή˰ϛϭΞϧήτθ˰ϟ΍ΔΒόϟϭΕ΍έΎϴδϟ΍ϕΎΒγϞΜϣΎϬϋ΍Ϯϧ΃ϒϠΘΨϤΑΏΎόϟϷ΍Ξϣ΍ήΑGamesΏΎόϟϷ΍ 
  Ϊ
                                                  ΎϫήϴϏϭ
                                                       
Γ΍ΩϷ΍Ϫ˰ ϠόΠΗΔϴ΋Ύμ˰ ΣϹ΍ΕΎ˰ ϴϠϤόϟΎΑϡΎ˰ ϴϘϟ΍ϰ˰ ϠϋΓΰ˰ ϴϤΘϤϟ΍ΐ˰ γΎΤϟ΍ΓέΪ˰ ϗϥ·Statistics˯Ύμ˰ ΣϹ΍ 
     ˰      ˰    ˰       ˰         ˰     ˰      ˰          ˰
ΐ˰γΎΤϠϟϦϜϤϴ˰ϓˬΔ˰ϔϠΘΨϤϟ΍ϡϮ˰Ϡόϟ΍ωϭή˰ϓϲ˰ϓΔ˰ϴϤϠόϟ΍ΙΎ˰ΤΑϷ΍ϲ˰ϓΔϛέΎθ˰ϤϠϟΔϴϟΎΜϤϟ΍ϭΔϟΎόϔϟ΍
Ύ˰ϬόϣϞ˰ϣΎόΘϟ΍ϭΎϬϤϬϓϞόΠϳΎϤϣΔϴϧΎϴΑΓέϮλϲϓΎϫί΍ήΑ·ϭϢϴϘϟ΍ϦϴΑΕΎϗϼόϟ΍ϦϣΞ΋ΎΘϨϟ΍ιϼΨΘγ΍
                                        ϼϬγ΍ήϣ΃ΎϬϨϣΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ
                                                       
ϭΔ˰γ΍έΪϟ΍ΐ˰Η΍ϭήϟ΍Ξϣ΍ή˰ΑΎ˰ϬΘϠΜϣ΍Ϧ˰ϣϭϞ΋Ύδ˰Ϥϟ΍ξ˰ όΑϞ˰ΤϟΞϣή˰ΒϤϟ΍Ύ˰ϬΒΘϜϳϪ˰ϴϣΪΧΞϣ΍ή˰Α
   ˰      ˰      ˰ ˰        ˰      ˰    ˰   ˰    ˰  ˰    ˰     ˰
                     ϥίΎΨϤϟ΍Δϳέ΍ΩϹ΍ϥϮΌθϟ΍±ΕΎΒΘϜϤϟ΍±ΔϬϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ΕΎϧΎΤΘϣϻ΍
                                                       
                                                     Ύ
                                           ϢψϨϟ΍Ξϣ΍ήΑ˱ ϴϧΎΛ
                                 ϟ
ϲ˰ϠϋϪ˰ϨϣϩΩΎϔΘ˰γϼϟΐ˰γΎΤϟ΍ϲϣΪΨΘδ˰ϣΓΪϋΎδ˰ϤϦϴμ˰μΨΘϤϟ΍ϢψϨϟ΍ϲΠϣήΒϣϞΒϗϦϣΐΘϜΗ
                         ϞϴϐθΘϟ΍ΔϤψϧ΍±ΔΠϣήΒϟ΍ΕΎϐϟΎϬϤϫ΃ϦϣϭϪΟϭϦδΣ΃
                                                       
                                             ΔΠϣήΒϟ΍ΕΎϐϟ΃
              ϰϟ·ϢδϘϨΗϭϞϐθϤϟ΍κΨθϟ΍ϭΐγΎΤϟ΍ΓΰϬΟ΃ϦϴΑϝΎμΗ΍ΔϠϴγϭϲϫ
                                                       
                                  Source programέΪμϤϟ΍ΞϣΎϧήΑ
                        θ
ΕΎ˰ϐϟϱΪ˰ΣΈΑϞδ˰ϠδΘϣϭϲ˰ϘτϨϣϞϜ ˰ΑΔ˰ΑϮΘϜϤϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϭΞϣ΍ήΒϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϦϋΓέΎΒϋϲϫ
ΞϣΎ˰ϧήΒϟ΍΍ά˰ϫϦϣϪϤϴϠόΗϞϛϭϦϴΠϣήΒϤϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϭ΃ΞϣήΒϣϞΒϗϦϣίΎϬΠϟ΍ϲϓΓήϓϮΘϤϟ΍ΔΠϣήΒϟ΍
                       ΓΎτόϤϟ΍Δϟ΄δϤϟ΍ϦϣΔϨϴόϣΔϴϠϤϋ˯΍ΩϷΐγΎΤϠϟϪϴΟϮΗϲϫ
                                                       
                                   Compilers ΕΎϤΟήΘϤϟ΍ΞϣΎϧήΑ
                            Π
Ξϣή˰ΒϤϟ΍Ϟ˰ΒϗϦϣΏϮΘϜϤϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ΔϤΟήΗΐ ϳ΍άϟϭΔϟϵ΍ΔϐϟϲϫΎϬϤϬϔϳΓΪΣ΍ϭΔϐϟϲϟϵ΍ΐγΎΤϠϟ
                   ΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎϤΟήΘϤϟ΍ϯΪΣ·ϡ΍ΪΨΘγΎΑϚϟΫϢΘϳϭΔϟϵ΍ΔϐϟΞϣΎϧήΑϰϟ·
                                                       
          ϪΘϤϬϣϭΎϬΑιΎΧϢΟήΘϣΎϬϟΔϴϗ΍ήϟ΍ΕΎϐϠϟ΍ϦϣΔϐϟϞϛCompilerϢΟήΘϤϟ΍
               ΞϣΎϧήΒϟ΍ϲϓΙΪΤΗϲΘϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϞϴΠδΗϭϒθϛ 
                          Δϟϵ΍Δϐϟϰϟ·ΞϣΎϧήΒϟ΍΍άϫΔϤΟήΗ 
                                                       

                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                    
 ˰     ˰ ϻ    ˰      ˰
ώ˰ ϠΒϳϭϝϭ΄˰Α˱ ϭ΃ϲ˰γΎγϷ΍ΞϣΎ˰ ϧήΒϟ΍ή˰ϣ΍ϭ΃Ϧ˰ ϣή˰ ϣ΃Ϟ˰ϛϢΟή˰Θϳϭκ˰ ΤϔϳInterpreterήδ˰ϔϤϟ΍
                     ˰   ˰ ˰    ˰    ˰  ˰              ˰
                                   ΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓ΄τΨϟΎΑΞϣήΒϤϟ΍
                                                    
                                                    
                                                    
                               Opject Program ϑΪϬϟ΍ΞϣΎϧήΑ
          Δϟϵ΍ΔϐϠΑΏϮΘϜϣϪϧϷϪϴϓϞϳΪόΘϟ΍ϦϜϤϳϻϭΐγΎΤϟ΍ϰϠϋάϴϔϨΘϠϟϞΑΎϗΞϣΎϧήΑϮϫ
                                                   
                                                   
                                           ΐγΎΤϟ΍ΕΎϐϟ
                                                   
                                             ϰϟ·ϢδϘϨΗϭ
                       Low Level LanguagesϰϧΩϷ΍ϱϮΘδϤϟ΍ΕΎϐϟ 
                      High Level LanguagesϲϟΎόϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍ΕΎϐϟ 
                                        Δϴϗ΍ήϟ΍ΕΎϐϠϟ΍ 
                                                    
                        Low Level LanguagesϲϧΩϷ΍ϱϮΘδϤϟ΍ΕΎϐϟ
Δ˰ϋϮϤΠϣϦ˰ϋΓέΎ˰Βϋϲ˰ϫϭΐ˰γΎΤϠϟΖό˰οϭΔ˰ϐϟϝϭ΃ϲ˰ϫMachin Language Δ˰ϟϵ΍Δϐϟ 
                               ˬΔϴ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎϗέϷ΍ϦϣϑϮϔλ
Ϟ˰ΜϣΔ˰˰ϴϤϠόϟ΍ΕΎ˰ΤϠτμϤϟ΍ϦϣΔϋϮ˰˰ϤΠϣϡΪΨ˰˰ΘδΗAssemply Language ϊϴϤΠΘϟ΍Δϐϟ 
           Δϟϵ΍Δϐϟϰϟ·ΎϬϤΟήΘϳϢΟήΘϣϰϟ·ΝΎΘΤΗϭADD – Mov –Shift_…
                                                    
                       High Level LanguagesϲϟΎόϟ΍ϱϮΘδϤϟ΍ΕΎϐϟ
Ζ˰ϠΣϭϝΎϤόΘ˰γϻ΍ΔϠϬ˰γϲ˰ϫϭΕϻΎ˰ΠϤϟ΍ϰΘ˰ηϰ˰ϓϡΪΨΘδΗϭΐγΎΤϟ΍έΎθΘϧ΍ϊϣΕήθΘϧ΍ΕΎϐϟ
                    ΎϬϤϫ΃ϦϣϭϊϴϤΠΘϟ΍ΔϐϠΑϦϴΠϣήΒϤϟ΍ΖϬΟ΍ϭϲΘϟ΍ϞϛΎθϤϟ΍
    ΔϴϤϠόϟ΍ϭΔϴγΪϨϬϟ΍ϭΔϴοΎϳήϟ΍Ϟ΋ΎδϤϟ΍ϲϓϡΪΨΘδΗFortran Language ϥ΍ήΗέϮϓΔϐϟ 
       ΔϳέΎΠΘϟ΍ϭΔϳέ΍ΩϹ΍ΕΎϘϴΒτΘϟ΍ϭήϳέΎϘΘϟ΍ϲϓϡΪΨΘδΗCobel Language ϝϮΑϮϛΔϐϟ 
                 ΍
Ϟ˰ΤϟϡΪΨΘδ˰ΗϭΎϬϟΎϤόΘ˰γ΍ΔϟϮϬδ˰ϟ˱έΎθ˰Θϧ΍ΕΎ˰ϐϠϟ΍ή˰Μϛ΃Basic Language ϚδϴΒϟ΍Δϐϟ 
                             ΔϳέΎΠΘϟ΍ϭΔϴϤϠόϟ΍Ϟ΋ΎδϤϟ΍ω΍Ϯϧ΃ϊϴϤΟ
ΕΎϨϴδ˰ϤΨϟ΍ήΧ΍ϭ΃ΕήϬχΔόΑΎΘϤϟ΍ΔϠϬγϭΔΒΗήϣΔϴΠϣήΑΔϐϟPascal Language ϝΎϜδΒϟ΍Δϐϟ 
                                PascalϢϟΎόϟ΍Ϣγ΍ΎϬϴϠϋϖϠσ΃
 Ύ             ΍ ˰ Ύ
˱˰Ο΍ϭέΕΎ˰ϐϠϟ΍ή˰Μϛ΃Ϧ˰ϣϭ˱ήϫΎΑ˱ΣΎΠϧΖϘϘΣϭΔΜϳΪΤϟ΍ΕΎϐϠϟ΍ϦϣC-Language ϲδϟ΍Δϐϟ 
 Δ
 ˰ϴϤϠϋν΍ή˰ϏϷ΍ϊ˰ϴϤΟϞ˰ΤϟϡΪΨΘδ˰ΗϭΔ˰ϣΎϬϟ΍ΕΎ˰ϐϠϟΎΑΔ˰ϴϨϏϭϦϴΠϣήΒϤϟ΍ϊϴϤΟΐγΎϨΗϭ
                                  ΎϫήϴϏϭΔϳέΎΠΘϟ΍ΔϴγΪϨϫ


                          
                          

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
  ˰       ˰    ˰    ˰    ˰              ˰    ˰
ΕΎ˰ϣϮϠόϤϟ΍ϭΕ΍˯Ύμ˰Σϻ΍ϭΕΎ˰ϧΎϴΒϟ΍ϊ˰ϣϡΪΨΘδ˰Ηdata Base Language ΕΎ˰ϧΎϴΒϟ΍Ϊ˰ϋ΍ϮϗΔ˰ϐϟ 
                   ήϳέΎϘΘϟ΍ΔΑΎΘϛϭϪϳέ΍Ωϻ΍ϝΎϤϋϻ΍ϲϓϩήΜϜΑϞϤόΘδΗϭϩήϴΒϜϟ΍
                                           Δϴϗ΍ήϟ΍ΕΎϐϠϟ΍
                Delphi-Visual Basic –Visual CΎϬΘϠΜϣ΃ϦϣϭΕΎϐϠϟ΍ήδϳ΃ϭςδΑ΃
                                                   
                        Operating SystemϞϴϐθΘϟ΍ΔϤψϧ΍Ώ
 Dos – Windows- ΎϬϤϫ΃Ϧϣϭϲϟ΍΁΍ΐγΎΤϟ΍Γέ΍Ω·ϭϞϴϐθΗϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ϭϢϴψϨΘϟ΍ΎϬΘϔϴχϭ
                                         Unix
                                               
                                   DosϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧϒϳήόΗ
ϱϮ˰ΘΤΗΞϣ΍ή˰ΑΔ˰ϋϮϤΠϣϦ˰ϣϥϮ˰ϜΘϳReady Made ProgramΰϫΎ˰ΟΞϣΎ˰ϧήΑϦϋΓέΎΒϋϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧ
  ˰   ˰   ˰    ˰
ˬΔ˰ ϟϵ΍Δ˰ϐϠϟΔ˰ΒϳήϘϟ΍Δ˰ΠϣήΒϟ΍ΕΎ˰ϐϟϯΪ˰ΣΈΑΔ˰ΑϮΘϜϣCommandsή˰ϣ΍ϭ΃ϭInstructionsΕΎ˰ϤϴϠόΗϰ˰Ϡϋ
                   ˰    ˰  ˰        ˰           ˰
   ϧ
Ϫ˰ΗΎϮϜϣϞϜΑΐγΎΤϟ΍ϊϣϞϣΎόΘϟ΍ΎϬϟϼΧϦϣϱήθΒϟ΍ήμϨόϟ΍ϊϴτΘδϳϲΘϟ΍Γ΍ΩϷ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ϩάϫϞΜϤΗϭ
Ϊ˰ϳΪΤϟ΍ϊ˰τϗϦ˰ϣΔ˰ϋϮϤΠϣΐ˰γΎΤϟ΍ή˰ΒΘόϳϞϴϐθ˰ΗϡΎ˰ψϧϥϭΪ˰ΑϭˬΎ˰Ϭϋ΍Ϯϧ΃ϒ˰ϠΘΨϤΑΞϣ΍ήΒϟ΍ϭΔϳΩΎϤϟ΍
                  ίΎϬΠϟ΍ϭϡΪΨΘδϤϟ΍ϦϴΑϞλϮϟ΍ΔϘϠΣήΒΘόϳϯήΧ΃ΓέΎΒόΑϭϚϴΘγϼΒϟ΍ϭ
                                                 
ήϳϮ˰τΗϞ˰ϛϊ˰ϣΎϫέ΍Ϊλ·ϢΘϳϲΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧϦϣΔϔϠΘΨϤϟ΍ΦδϨϟ΍ΎϬΑΪμϘϳϭVersionsΕ΍έ΍ΪλϹ΍
      Ύ˰                  ˰                  γ    Ϡ
ή˰ϴΒόΘϠϟ˱ϣΎϗέ΃ά˰Χ΄ΗΕ΍έ΍Ϊ˰λϹ΍ϭˬϡΎ˰ψϨϟ΍ϰϠϋΕΎϨϴδΤΘϟ΍ϭ΃ΕϼϳΪόΘϟ΍ΔϓΎοΈΑϭ΃ΐ ΎΤϟ΍ϰ ϋ΃ήτϳ
                                     Ϩ
ή˰Χ΁Ύ˰ϤϨϴΑϢϗή˰ϟ΍Ϟ˰ϤΤϳϥΎ˰ϛέ΍Ϊλ·ϝϭ΃ϭˬΙΪΣ΃έ΍ΪλϹ΍ϥ΃ϚϟΫϰ όϣϥΎϛϢϗήϟ΍Ω΍ίΎϤϠϛϭΎϬϨϋ
΢ϴΤλϢϗέϦϴ΋ΰΟϦϣϥϮϜϣέ΍ΪλϹ΍ϦϋήΒόϳϱάϟ΍Ϣϗήϟ΍ϥ΃φΣϼϧϥ΃ϊϴτΘδϧϭϪϤϗέϥΎϛέ΍Ϊλ·
Ύ˰ϤϨϴΑˬϖΑΎδ˰ϟ΍έ΍Ϊ˰λϹ΍ϲ˰ϓΕϼϳΪ˰όΘϟ΍ξ˰όΑΙϭΪ˰ΣϲϨόϳςϘϓήδϜϟ΍ϪϴϓΪϳΰϳέ΍Ϊλ·έϮϬχϭˬήδϛϭ
                      ϖ                 Ϩ
ΖϓϮ˰γϭήϜϳΎϣΔϛήηΖϔϗϮΗϚϟΫΪόΑ ΑΎδϟ΍έ΍ΪλϹ΍ϦϋήϴΒϛήϴϴϐΗΙϭΪΣϰ όΗ΢ϴΤμϟ΍Ϣϗήϟ΍ΓΩΎϳί
Δ˰ϬΟ΍Ϯϟ΍ϭΫWindowsά˰ϓ΍ϮϨϟ΍ΪϋΎμ˰ϟ΍ΎϬϠϴϐθΗϡΎψϧϡΎψϨϟ΍΍άϫϞΤϣϞΤϴϟΓΪϳΪΟΕ΍έ΍Ϊλ·ΡήσϦϋ
                                           GUIΔϴϣϮγήϟ΍
                                                 
ϲ˰τόΗϲ˰Θϟ΍ϭΔϴ˰γΎγϷ΍ϡΎ˰ϬϤϟ΍˰ ϒ΋ΎχϮϟ΍ϦϣΩΪόΑϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧϡϮϘϳϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧϒ΋Ύχϭ
            ϲϟΎΘϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋϲϫϭΞϣ΍ήΒϟ΍ϭΐγΎΤϟ΍ϊϣϞϣΎόΘϳϥ΃ϲϓϡΪΨΘδϤϠϟΔλήϔϟ΍
                                                 
ϡϮ˰Ϙέϭή˰ϣϲσήθ˰ϛϪ˰ϠϴΨΘΗϥ΃Ϧ˰ϜϤϳϭΎϬϋ΍Ϯϧ΃ϒϠΘΨϤΑΕΎΟήΨϤϟ΍ϭΕϼΨϣΪ΍ϰ ϋϑ΍ήηϹ΍
    ϳ                                   ϟ  Ϡ        
ϡΎ˰ϬϤϟ΍Ϧ˰ϣϲ˰ϫϭΓήϛ΍ά˰ϟ΍ϲϓϞϤόϟ΍ϢϴψϨΗϚϟάϛˬϢΣΩΰϣϥ΍ΪϴϣϲϓΕΎΒϛήϤϟ΍ϢϴψϨΗΔϴϠϤόΑ
ϒ˰ϠΘΨϤΑΕΎ˰ϧΎϴΒϟ΍ΕΎ˰ϔϠϣ˯Ύθ˰ϧ·ϭΞϣ΍ή˰Βϟ΍Ϟ˰ϴϤΤΗϝϼ˰ΧϦ˰ϣϚ˰ϟΫϭϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϨϟΔϴγΎγϷ΍
     ΎϬϨϣΓ˯΍ήϘϟ΍ϭ΃ΎϬϴϠϋΔΑΎΘϜϟ΍ϭ΃ΦδϨϟ΍ϱ΃ϝΎΧΩ·Ϧϣι΍ήϗϷ΍ϊϣϞϣΎόΘϟ΍ϚϟάϛΎϬϋ΍Ϯϧ΃
                                                 
Δ˰ϴϗ΍έΔ˰ϐϟϱ΃Ϣ˰ϬϓϊϴτΘδϳϻΐγΎΤϟ΍ϥ΃ΚϴΣInterfaceίΎϬΠϟ΍ϭϡΪΨΘδϤϟ΍ϦϴςϴγϮϟ΍  Α     
ϡΎ˰ψϧϝϼΧϦϣϻ·ΓήηΎΒϣΓέϮμΑϙήϣ΍ϭ΃ϪϴΟϮΗϊϴτΘδΗϼϓˬϪΑΔλΎΨϟ΍Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ΔϐϠϟ΍΍ΪϋΎϤϴϓ
 ΐγΎΤϟ΍ϊϣϞϣΎόΘϟ΍ΪϨϋΎϬϴϟ·ΝΎΘΤΗϲΘϟ΍Δϴδϴ΋ήϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϢψόϣϚϟήϓϮϳϱάϟ΍ϭϞϴϐθΘϟ΍
                                                 


             NUMBER SYSTEMΔ˰˰˰˰˰ϳΩΪόϟ΍Δ˰˰˰ϤψϧϷ΍                           
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
ϰϟ· ΔόϘΑ Ϧϣ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ϑϼΘΧ΍ ϢϏέϭ ˬ ΪϴόΑ Ϊϣ΍ άϨϣ ϱήθόϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ· ϰϠϋ αΎϨϟ΍ ϖϔΗ΍
ϝΎϧ κΨη ϱ΃ ϯ΃έ ΍Ϋ·ϭ Ω΍ΪϋϷ΍ Δϐϟ ϰϠϋ ϥϮϘϔΘϣ ήθΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϻ· ˬ ΔϴοέϷ΍ ΓήϜϟ΍ ϰϠϋ ϯήΧ΍
             Ϫϧ΃ϰϠϋϪϤϬϔϳϪϧΎϓˬϼΜϣϢϗήϟ΍ϢϴϠόΘϟ΍ϦϣΎτδϗ

ϒϠΘΨΗ Ϊϗϭ ΕΎΌϤϠϟ ΔΜϟΎΜϟ΍ϭ ˬ Ε΍ήθόϠϟ ΔϴϧΎΜϟ΍ϭ ˬ ΩΎΣ϶ϟ ϦϴϤϴϟ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔϧΎΨϟ΍ ϥ΃ ϯ΃ 
ϡΎϗέϷ΍ϡΪΨΘδϳξόΒϟΎϓήΧ΁ϰϟ·ΪϠΑϦϣ ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓΔϣΪΨΘδϤϟ΍Γήθόϟ΍ίϮϣήϟ΍ϝΎϜη΃
ϥ΃ϻ·ΎϫήϴϏϭ΍ΔϳΪϨϬϟ΍ϡΎϗέϷ΍ϡΪΨΘδϳήΧϵ΍ξόΒϟ΍ϭ ˬˬˬˬˬˬˬˬˬˬΔϴΑήόϟ΍
Ϧϋ ϒϠΘΨϳ ΏϮγΎΤϟ΍ ϦϜϟ ˬ Γήθόϟ΍ ϪγΎγ΃ ϱάϟ΍ ϱήθόϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϰϠϋ ϖϔΘϳ ϊϴϤΠϟ΍
Ϧϳΰϣήϟ΍ϡΪΨΘδϳϱάϟ΍ ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϮϫϪϟϡΎψϧΐδϧ΍ϥ΃΍Ϋ·         ήϣϵ΍΍άϫϲϓϥΎδϧϹ΍
        Ϧϳΰϣήϟ΍Ϧϳάϫϊϣϥ΍ήχΎϨΘϳϦϴϴΗΩΎϣϦϴΘϟΎΣϻ·ΰϴϤϳϻϪϧ΃ϚϟΫϲϓΐΒδϟ΍ϭςϘϓˬ

΍ήϴΒϛϥΎϛΎϤϬϣΩΪϋϱ΃ϞϴΜϤΘϟϥΎϴϓΎϛΪΣ΍Ϯϟ΍ϭήϔμϟ΍ϥΈϓˬΔϠϫϭϝϭϷΎΒϳήϏϭΪΒϳήϣϷ΍ϥ΃ϊϣϭ 
             binary systemϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟΎΑΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓϱΩΪόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϤδϳϭ

                              ϱήθϋαΩΎδϟ΍ϭϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍    
                                                  
                Ώ
Ω΍Ϊ˰ϋϷ΍ςϴδ˰ΒΘϟΔϠϴ˰γϮϛϦ˰Ϝϟϭ Ϯ˰γΎΤϟ΍Ϟ˰Χ΍ΩΩ΍ΪϋϷ΍ϞϴΜϤΘϟϻϦϴϣΎψϨϟ΍ϦϳάϫϡΪΨΘδϧ         
  ϲϫίϮϣέΔϴϧΎϤΛϡΪΨΘδϳϱάϟ΍ϱΩΪόϟ΍ϡΎψϨϟ΍Ϯϫ :octal systemϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍Δϴ΋ΎϨΜϟ΍
                   ^ˬˬˬˬˬˬˬ`
                                                  
                                             
       ΍άϜϫϪϠΑΎϘϳΩΪόϟ΍ϭˬϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϧϲϓϪϠΑΎϘϳϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓΩΪόϟ΍ ΚϴΤΑ

                ϲϫ΍ΰϣέϡΪΨΘδϴϓhexadecimalϱήθϋαΩΎδϟ΍ϡΎψϨϟ΍
                  {F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 }
                      ΚϴΣϡΎϗέ΄ϛΔϳΪΠΑϷ΍ϑϭήΤϟΎΑΔϧΎόΘγϻ΍ΓέϭήοΎϨϫφΣϻ
             ΍άϜϫϭ12 ϝΩΎόϳC ϭϝΩΎόϳBϭϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓϝΩΎόϳA       
                 ˯ϲϓΎϜϳΔϴϧΎϤΛΩΪϋϮϫ (an an-1 ….a1 a0 )ΩΪόϟ΍ϥΈϓΔϣΎϋΓέϮμΑϭ
                                                  
                
                  an 8n + an-1 8n-1 +……..+ a1 81 + a0 80
                                         ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ίϮϣήϟ΍          αΎγϻ΍      ϡΎψϨϟ΍


                   0,1                  ϲ΋ΎϨΜϟ΍


              0,1,2,3,4,5,6,7                 ϲϧΎϤΜϟ΍


             0,1,2,3,4,5,6,7,8,9               ϱήθόϟ΍
                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   

          0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,,A,B,C,D,E,F          ήθϋΔΘδϟ΍


                                          ΕϼϳϮΤΘϟ΍    

                                            
 ϱ΃ϦϣϞϳϮΤΘϟ΍ΎϧέϭΪϘϤΑϥϮϜϳϥ΃ΔϴϤϫϷ΍Ϧϣ΍άϟΔϔϠΘΨϣΩ΍Ϊϋ΃ΔϤψϧ΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤϧΎϣ˱ΎΒϟΎϏ
                                     ήΧ΃ϡΎψϧϰϟ·ϡΎψϧ

                           ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϟ·ϡΎψϧϱ΃ϦϣϞϳϮΤΘϟ΍

                     ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϟ·ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϦϣϞϳϮΤΘϟ΍       

ϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϭϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓΩΪϋϱ΍ϦϴΑΎϧΎϴΣ΃αΎΒΘϟ΍ΙΪΤϳΪ˰˰ϗ       
Ϛϟάϟ ˮ ΔδϤΧ ϱ΃ ϲ΋ΎϨΜϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ Ϯϫ ϭ΍ ΪΣ΍ϭϭ Δ΋Ύϣ ϯ΃ ϯήθόϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ Ϯϫ ΩΪόϟ΍ Ϟϫ 
      ϯήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϠϋϞϴϟΪϟ΍ϭϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϠϋΔϟϻΪϠϟϲϠϔδϟ΍ϞϴϟΪϟ΍ϡΪΨΘδϧ

ΪΣ΍ϭϖτϨϳϭϯήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϓΔδϤΧϞΒϘϳϮϬϓΎϣ΃ˬΪΣ΍ϭϭΔ΋ΎϣϮϫϥΈϓ΍Ϋ·
                              ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϓΪΣ΍ϭήϔλ

                    (a020 an-1 …….a1 a0 )2΢ϴΤμϟ΍ΩΪόϟ΍ϥΈϓΔϣΎϋΓέϮμΑ

                 ˯ϲϓΎϜϳϮϫϭˬ˱ ϴ΋ΎϨΛ˱ΩΪϋϞΜϤϳˬ˱ΪΣ΍ϭϭ΃˱ήϔλΎϣ· ajΚϴΣ
                          Ύ    ΍      ΍    ΍

      a0 20 +a1 21 +…..+an-1 2n-1 +an 2n

                 ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(1011 )2ϱΩΪόϟ΍ϲϓΎϜϤϟ΍ΪΟϭ΃ϼΜϤϓ

      (1011 )2 = 1x 20 +1x21 +0 x 22 +1x23

          = 1+2+0+8= (11)10

         ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϓΩΪόϟ΍ϪϠΑΎϘϳϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓΩΪόϟ΍ϦϐϓϥΫ·

                     ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(1101 )2ϱΩΪόϟ΍˯ϲϓΎϜϤϟ΍ΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

      (1011 )2 = 1x 20 +0x21 +1 x 22 +1x23

          = 1+0+4+8= (13)10

                     ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϟ·ϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϦϣϞϳϮΤΘϟ΍       

                     ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(1002 )8ϱΩΪόϟ΍˯ϲϓΎϜϤϟ΍ΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

      (1002 )8 = 2x 80 +0x81 +0 x 82 +1x83 =2+512=514                   ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϟ΍ήθϋΔΘδϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϦϣϞϳϮΤΘϟ΍        

                           
                          

       pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                      Get yours now!
   “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
       product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                         
                      ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(AF )16ϱΩΪόϟ΍˯ϲϓΎϜϤϟ΍ΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

     (AF )16= Fx 160 +Ax161 =15 x 1+ 10 x 16 = 15+160 =175

                      ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(A15 )16ϱΩΪόϟ΍ΊϓΎϜϤϟ΍ΪΟϭ΍ϝΎΜϣ

     (A15 )16= 5x 160 +1x161 + Ax162 =5+16+2560 = 2581

                           ήΧ΁ϡΎψϧϱ΃ϲϟ·ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϦϣϞϳϮΤΘϟ΍

        ΔϴϟΎΘϟ΍Ε΍ϮτΨϟ΍ϊΒΘϧBαΎγϷ΍ϱΫϡΎψϨϟ΍ϲϟ·ϱήθόϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϦϣX ΩΪόϟ΍ϞϳϮΤΘϟ

Ϧϣ R ϲϗΎΒϟ΍ϭ ϲϧΎΜϟ΍ ΩϮϤόϟ΍ ϲϓ B ΪϳΪΠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ αΎγ΃ϭ ϝϭϷ΍ ΩϮϤόϟ΍ ϲϓ X ΩΪόϟ΍ ΐΘϛ΍ 
                            ϞϜθϟΎΑΎϤϛΚϟΎΜϟ΍ΩϮϤόϟ΍ϲϓΔϤδϘϟ΍

                   RϲϗΎΒϟ΍     ΪϳΪΠϟ΍ϡΎψϨϟ΍    XΩΪόϟ΍
                               B
ΞΗΎϧϞΑΎϘϣϲϗΎΒϟ΍ϭϝϭϷ΍ΩϮϤόϟ΍ϲϓ X Ϟϔγ΃ΔϤδϘϟ΍ΞΗΎϧΐΘϛ΍ϭ B ϰϠϋ X ΩΪόϟ΍Ϣδϗ΍ 
                                ΚϟΎΜϟ΍ΩϮϤόϟ΍ϲϓΔϤδϘϟ΍

ϦϣϲϗΎΒϟ΍ΩϮϤϋϦϣΏ΍ϮΠϟ΍ΐΘϛ΍ϭΔϤδϘϟ΍˯΍ήΟ΍ϦϋϒϗϮΗήϔλϱϭΎδϳΔϤδϘϟ΍ΞΗΎϧϥΎϛ΍Ϋ· 
                ΐϴΗήΗϲϠϋϭϦϴϤϴϠϟέΎδϴϟ΍ϦϣήτγϲϓϲϠϋ΃ϰϟ·Ϟϔγ΍

                         ΍
αΎγϷ΍ϰϠϋϝϭϷ΍ΩϮϤόϟ΍ϲϓΞΗΎϨϟ΍ΔϤδϗΕ˯΍ήΟ΍ϊΑΎΗ˱ήϔλϱϭΎδϳϻΔϤδϘϟ΍ΞΗΎϧϥΎϛ΍Ϋ· 
         ΚϟΎΜϟ΍ΩϮϤόϟ΍ϲϓϲϗΎΒϟ΍ϭϖΑΎδϟ΍ΔϤδϘϟ΍ΞΗΎϧΐΘϛ΍ϭϲϧΎΜϟ΍ΩϮϤόϟ΍ϲϓ

                             ΍
                            ˱ήϔλϱϭΎδϳΔϤδϘϟ΍ΞΗΎϧϥϮϜϳϰΘΣϚϟΫέήϜϧ 

                                                         

                                                         

                                                         

                            ˮϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(10)10ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                            ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϤδϘϟ΍ΔϴϠϤόΑϡϮϘΗ      ϞΤϟ΍

                                                       

                      ΩΪόϟ΍      αΎγϷ΍    ϲϗΎΒϟ΍
                                                    ƲƫƢǼdzơ
                                       

                                        
                             
                            

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                             

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                           

                                          

                                          

΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ˬ ϲϗΎΑ ήΧ΁ Ϧϣ ˯΍ΪΘΑ΍ ϲϗ΍ϮΒϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘϳ Ϫϧ΃ ϯ΃  Ϯϫ ϥΫ· ϰ΋ΎϨΜϟ΍ ϞΑΎϘϤϟ΍
                              ϰϠϋ΃ϰϟ΍Ϟϔγ΃ϦϣϢϬδϟ΍ϩΎΠΗΎΑϩϼϋ΃

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                           ϮϫΩΪόϠϟϰ΋ΎϨΜϟ΍ϞΑΎϘϤϟ΍          ϝΎΜϣ

                                1001100111            

                                    ˰ΔϴϟΎΘϟ΍ϞϴϠΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋϦϣΞΘϨϳ΍άϫϭ

                                                         

                      ΩΪόϟ΍     αΎγϷ΍     ϰϗΎΒϟ΍
                                                  ƲƫƢǼdzơ
                                      

                                      

                                      

                                       

                                       

                               2        

                               2        

                               2        

                               2        

                                      

                           ˮϰ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(13)10ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΍ϝΎΜϣ

                           ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϤδϘϟ΍ΔϴϠϤόΑϡϮϘΗ              ϞΤϟ΍

                                                        

                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                              

                      ΩΪόϟ΍     αΎγϷ΍     ϲϗΎΒϟ΍
                                                   ƲƫƢǼdzơ
                       13                1

                       6                0

                       3                1

                       1       2       1

                       0

                   (13)10 =2ΞΗΎϨϟ΍

                                                              

                                                              

                           ˮϰ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(35)10ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                           ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϤδϘϟ΍ΔϴϠϤόΑϡϮϘΗ       ϞΤϟ΍

                                                            

                       ΩΪόϟ΍     αΎγϷ΍     ϲϗΎΒϟ΍
                                                         ƲƫƢǼdzơ
                       35                1

                       17                1

                       8                0

                       4                0

                       2                0

                       1                1

                       0       2       

                       (35)10 =00012ΞΗΎϨϟ΍

                                                              

                           ˮϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(41)10ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                           ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϤδϘϟ΍ΔϴϠϤόΑϡϮϘΗ       ϞΤϟ΍

                                                            


                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                                     

                      ΩΪόϟ΍     αΎγϷ΍       ϲϗΎΒϟ΍
                                                    ƲƫƢǼdzơ
                                       1

                      5                  5

                      0                  0

                      (41)10 =518ΞΗΎϨϟ΍                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                        ˮϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(125)10ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                          ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϤδϘϟ΍ΔϴϠϤόΑϡϮϘΗ         ϞΤϟ΍

                                                                  

                      ΩΪόϟ΍     αΎγϷ΍       ϲϗΎΒϟ΍
                                                          ƲƫƢǼdzơ
                     125                  5

                     15                  7

                      1                  1

                      0         

                        (41)10 =1758ΞΗΎϨϟ΍

                   ˮήθϋαΩΎδϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(125)10ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                          ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϤδϘϟ΍ΔϴϠϤόΑϡϮϘΗ         ϞΤϟ΍

                                                                  

                      ΩΪόϟ΍     αΎγϷ΍       ϲϗΎΒϟ΍
                                                               ƲƫƢǼdzơ
                                     D

                                       7


                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                              

                           0          

                       (125)10 =D7ΞΗΎϨϟ΍

                        ˮήθϋαΩΎδϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(415)10ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                                ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϤδϘϟ΍ΔϴϠϤόΑϡϮϘΗ       ϞΤϟ΍

                                                            

                         ΩΪόϟ΍       αΎγϷ΍     ϲϗΎΒϟ΍
                                                         ƲƫƢǼdzơ
                          415                15 (F)

                          25                  9

                           1          16       1

                           0          

                       (125)10 =19FΞΗΎϨϟ΍

ΔϘϳήτϟΎΑ ϢΘΗ ϲ΋ΎϨΜϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϟ· ϪϠϳϮΤΗ ΔϴϠϤϋ ϥΈϓ ΪΣ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ Ϟϗ΃ϭ Ύϳήδϛ ϱήθόϟ΍ ΩΪόϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·
                                               ˰ΔϴϟΎΘϟ΍

                                                       ϝΎΜϣ

                                     10ΩΪόϠϟϲ΋ΎϨΜϟ΍ϞΑΎϘϤϟ΍ΪΟϭ΃

                                                              

                                                      ϞΤϟ΍
                         ΢ϴΤμϟ΍˯ΰΠϟ΍
                                        0.125  *
                 ƲƫƢǼdzơ
                              0          0.25  *
                              0           0.5  *
                              1           1

                                                              
                                                 
                       10 2   
                                         ϥ΃ϯ΃    
                                                
      ϟ
Ϧ˰ϣϖ˰ϴϘΤΘϠ΢ϴΤμ˰ϟ΍ΩΪ˰όϟ΍Δ˰ϟΎΣϲ˰ϓϩΎΠΗϻ΍βϜόΑϞϔγ΃ϰϟ·ϢϬδϟ΍ϩΎΠΗ΍ϥ΃ΎϨϫφΣϻ        
                                       ϥ΃φΣϼϧΞΗΎϨϟ΍
                                                
                                   
                                                 
                                                 
                                              ϝΎΜϣ
                                 
                                

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                                 

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                       
                                  ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓΪΟϭ΃   
                                                      
                                                   ϞΤϟ΍


     :ϥΈϓϲ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΎΘϟΎΑϭˬΪϳΪΟϦϣΩ΍ΪϋϷ΍βϔϧΕέήϜΗΚϴΣΔϴϬΘϨϣήϴϏΔϴϠϤόϟ΍ϥ΃ΎϨϫφ˰˰˰˰Σϼϧ                 10 «2
                          ΢ϴΤμϟ΍˯ΰΠϟ΍
                                     0.1   *
                            0        0.2   *
                            0        0.4   *
                   ƲƫƢǼdzơ

                            0        0.8   *
                            1        0.6   *
                            1        0.2   *
                            0        0.4   *
                            0        0.8   *
                            1        0.6   *


                        ϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϟ·ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϦϣϞϳϮΤΘϟ΍
ϩά˰ϫή˰ϴψϧϥΎ˰ϓ^ˬˬˬˬˬˬˬ`Δ˰ϴϟΎΘϟ΍ίϮ˰ϣήϟ΍ϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓϡΪΨΘδϧ     
                     ϲϟΎΘϟ΍ϝϭΪΠϟΎΑΔΤοϮϣϲϫΎϤϛϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓϡΎϗέϷ΍
                                                   
                 ϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍        ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                 
                                  
       ϲϟΎΘϟ΍ϝΎΜϤϟΎΑ΢οϮϣϮϫΎϤϛϩήϴψϧϰϟ·ϢϗέϞϛϝ΍ΪΒΘγ΍ΔϘϳήτΑϞϳϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋϢΘΗϭ
                                                   
                           ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(25)8ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                         (25)8 = (010 101 )2
                                                      
                              ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(41)8ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                         (41)8 = (100 001 )2

                         ϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(101 011 ) ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                         (101 011 )2 =(53)8
                               
                              

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                               

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                  ήθϋαΩΎδϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϰϟ·ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϦϣϞϳϮΤΘϟ΍
ϩά˰ϫή˰ϴψϧϥΈ˰ϓ{F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 }ΔϴϟΎΘϟ΍ίϮϣήϟ΍ϲϧΎϤΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓϡΪΨΘδϧ  
                    ϲϟΎΘϟ΍ϝϭΪΠϟΎΑΔΤοϮϣϲϫΎϤϛϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓϡΎϗέϷ΍
                                               
             ήθϋαΩΎδϟ΍ϡΎψϨϟ΍         ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍
                               0
                               0
                               0
                               0
                               0
                              0101
                             0110
                              0111
                             1000
                             1001
                    A          1010
                    B           1011
                   C           1100
                    D          1101
                    E          1110
                    F           1
                                                 
       ϲϟΎΘϟ΍ϝΎΜϤϟΎΑ΢οϮϣϮϫΎϤϛϩήϴψϧϰϟ·ϢϗέϞϛϝ΍ΪΒΘγ΍ΔϘϳήτΑϞϳϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋϢΘΗϭ
                                                 
                        ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(25)16ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                   (25)16 = (0010 0101 )2

                       ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(A25)16ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                 (A25)16 = (1010 0010 0101 )2

                       ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(AB5)16ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                 (AB5)16 = (1010 1011 0101 )2

                       ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ(3 A5)16ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                 (3A5)16 = ( 0011 1010 0101 )2

            ήθϋαΩΎδϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ( 0011 1011 0101 )2ΩΪόϟ΍ήϴψϧΪΟϭ΃ϝΎΜϣ

                 ( 0011 1011 0101 )2    (3B5)16

                                    Δ˰˰ϴ΋ΎϨΜϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍ϊϤΟ 
                                                 
ϥ΍Δ˰ψΣϼϣϊ˰ϣˬϱήθ˰όϟ΍ϡΎ˰ψϨϠϟΔ˰ϠΛΎϤϣΔ˰ϘϳήτΑΔϴ΋ΎϨΜϟ΍ΔΤϴΤμϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍ϊϤΟΔϴϠϤϋϢΘΗ    
                                     ϲ΋ΎϨΜϟ΍ϡΎψϨϟ΍ϲϓ
                                               
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                    
                                         
                                                    
               ϲϟΎΘϟ΍ϝΎΜϤϟ΍ϲϓΎϤϛϱήΠΗϦϴϴ΋ΎϨΛϦϳΩΪϋϊϤΟΔϴϠϤϋϥΈϓϲϟΎΘϟΎΑϭ    
                                                 
                          
                            
                           
                                                    
ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ϰϟ· ϊϤΠϧ ϼΜϤϓ ˬ ΔϘϳήτϟ΍ βϔϨΑ Ύπϳ΃ ΔϳήδϜϟ΍ Ω΍ΪϋϷ΍ ϊϤΟ ϦϜϤϳϭ
                                             ϲϟΎΘϟ΍

                      3.375          11.011 
                      2.75+     ϰϓΎϜϳ   10.11 +
                      6.125          110.001

                                     Δϴ΋ΎϨΜϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍Ώήο 
                                                ϝΎΜϣ
                              10011
                               101x
                              10011
                             00000
                             10011
                             1011111
                                                    
                                               ϝΎΜϣ
                                      1.01
                                      10.1x
                                      101
                                     000
                                     101
                                     11.001

                                   Δϴ΋ΎϨΜϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍Ρήσ 
                                                 
                                             ϝΎΜϣ
                    ΓέΎόΘγϻ΍ΔϘϳήτΑϦϣϲ΋ΎϨΜϟ΍ΩΪόϟ΍Ρήσ΍    
                                                 
                                             ϞΤϟ΍
                                             
                                             
                                                 
                                                    
                                               ϒϳήόΗ
         ϖϘΤϳϱάϟ΍A\ΩΪόϟ΍ϮϫAϲ΋ΎϨΜϟ΍ΩΪόϠϟ1's complementΪΣ΍Ϯϟ΍ϞϤϜϣ        
                   A\+A 
              ΖΑΕ΍ΫΔϤϠϜϟ΍ϥ΃ςϴδΒΘϟ΍νήϐϟΪϨΒϟ΍΍άϫϲϓνήΘϔϨγ         
                                                   
                                                ϝΎΜϣ

                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                    
                        ϮϫΩΪόϠϟΪΣ΍Ϯϟ΍ϞϤϜϣ   
                                                
                                                
                                           ϒϳήόΗ
       AΩΪόϠϟΪΣ΍Ϯϟ΍ϞϤϜϣ΃ΚϴΣ΃ϮϫAΩΪόϠϟ 2,s complementϦϴϨΛϹ΍ϞϤϜϣ     
                                                
                                            ϝΎΜϣ
                                  ΩΪόϟ΍   
                               ΪΣ΍Ϯϟ΍ϞϤϜϣ    
                               ϦϴϨΛϻ΍ϞϤϜϣ    
                                                    
                                                ϝΎΜϣ
                              ϦϴϨΛϻ΍ϞϤϜϣΔϘϳήτΑΡήσ΍    
                                                    
                                      ΩΪόϟ΍   
                                   ΪΣ΍Ϯϟ΍ϞϤϜϣ    
                                  ϦϴϨΛϻ΍ϞϤϜϣ    
                                   ϰϟ·ϑΎπϳ     

                       ΞΗΎϨϟ΍  
                                              
 ϞϤϬϳξ΋Ύϓ                                   
                                                    
                                               ϝΎΜϣ
                          ΪΣ΍Ϯϟ΍ϞϤϜϣΔϘϳήτΑϦϣΡήσ΍     
                                                  
                                    ΩΪόϟ΍   
                                 ΪΣ΍Ϯϟ΍ϞϤϜϣ    
                                 ϰϟ·ϑΎπϳ     

                        ΞΘϨϳ  
                                                    
                            ΞΗΎϨϟ΍ϰϟ·ϒο΃                
                                                    
                
                                                   
                                               ϝΎΜϣ
                      ϦϴϨΛϻ΍ϞϤϜϣϡΎψϨΑ ϦϣΡήσ΍       
                                                   
                                    ΡϭήτϤϟ΍    
                                  ΪΣ΍Ϯϟ΍ϞϤϜϣ     
                                  ϦϴϨΛϻ΍ϞϤϜϣ     
                                  ϰϟ·ϑΎπϳ      
                                     ΞΗΎϨϟ΍   
                                                    
                                                
                                 Ϟ΋ΎδϤϟ΍ϞΤϟΔϴγΎγϻ΍ϞΣ΍ήϤϟ΍
                           
                          

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
˯΍Ϯ˰γΏϮ˰ϠτϤϟ΍ϰ˰ϟ·ϝϮ˰λϮϟ΍ϰ˰ΘΣΕΎ˰ϴτόϤϟΎΑΔ˰ϳ΍ΪΑϦϴόϣϞϤϋ˯΍ΩϷΔϘϳήσΩΎΠϳ΍ϮϫΔϟ΄δϣϞΣ
Ϧ˰ϣΩΪ˰όΑΞϣή˰ΒϤϟ΍ή˰Ϥϳϥ΃ΐΠϳϲϟϵ΍ΐγΎΤϟΎΑϞ΋ΎδϤϟ΍ϞΤϟϭϱήΧ΃Γ΍Ω΍Δϳ΃ϭ΃ΐγΎΤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
                            ϲϫϭϮΟήϤϟ΍ΞΗΎϨϟ΍ϰϟ·ϞμϳϰΘΣϞΣ΍ήϤϟ΍
                                           ϞϴϠΤΘϟ΍
ΎΣϮ˰οϭήΜϛ΃Ύ˰ϬϠόΟϭΎϬϠΣΩ΍ήϤϟ΍ΔϟΎδϤϟ΍ϒϳήόΗϭϞϴϠΤΗϲϫϭΞϣήΒϤϟ΍ϪΟ΍ϮΗϲΘϟ΍ϞΣ΍ήϤϟ΍ΐόλ΃Ϧϣ
                                      ϲΗϵ΍ΪϳΪΤΘΑΔϗΩήΜϛ΍ϭ
            ϝΎΧΩϹ΍ΔϴϠϤϋϲϓϡΪΨΘδΗϲΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ΃ΕϼΧΪϤϟ΍ήλΎϨϋΪϳΪΤΗ       
ΕϻΩΎ˰όϤϟ΍ϭ΃ΕΎ˰ϴϠϤόϟ΍ϰ˰Ϡϋϑή˰όΘϟ΍ϭΕΎΟήΨϤϟ΍ϰϟ·ΕϼΧΪϤϟ΍ϦϣϝϮλϮϟ΍ΔϘϳήσΪϳΪΤΗ        
                                Δϟ΄δϤϟ΍ϞΤϟϡΪΨΘδΗϲΘϟ΍
Δ˰ϴϔϴϛϭΞ΋Ύ˰ΘϨϟ΍έΎ˰Ϭχ·Δ˰ϴϠϤϋϲ˰ϓϡΪΨΘδ˰Ηϲ˰Θϟ΍Ε΍ή˰ϴϐΘϤϟ΍ϭ΍ΕΎ˰ΟήΨϤϟ΍Δ˰όϴΒσΪ˰ϳΪΤΗ
 ˰     ˰       ˰       ˰      ˰           ˰           
                                         ΎϬΘϋΎΒσ
                                           ϢϴϤμΘϟ΍
           ΕΎϴϣίέ΍ϮΨϟΎΑϰϤδΗϭΔτΑ΍ήΘϣϭΔϴϘτϨϣϭΔϠδϠδΘϣΕ΍ϮτΧϞϜηϰϠϋΎϬόοϭ
                                              ϪϠΜϣ΍
                            ΏϼσΕΎΟέΩςγϮΘϣΔϓήόϤϟΞϣΎϧήΑϝΎΜϣ
                                           
                                                
                                         ΕΎϴϣίέ΍ϮΨϟ΍

                                            ΃ΪΑ· 

                                    Ω΍ϮϤϟ΍ΕΎΟέΩ΃ήϗ· 

                       Ώϼτϟ΍ΩΪϋΕΎΟέΪϟ΍ωϮϤΠϣ ςγϮΘϤϟ΍ 

                                     ςγϮΘϤϟ΍ϊΒσ΍ 

                                          ϒϗϮΗ 
                                                
                                                
                              ϦϳΩΪϋϊϤΟϞλΎΣΩΎΠϳϹΞϣΎϧήΑϝΎΜϣ

                                           ΃ΪΑ΍ 

                                   B , AϦϳΩΪόϟ΍΃ήϗ΍ 

                                    S = A+BϊϤΟ΍ 

                                       SumϊΒσ΍ 
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                              
                                                   ϒϗϮΗ 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

                 
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              


                                                       ϝΎΜϣ

 ϦϴΘϤϴϘϟ΍ϦϴΗΎϫΔϤδϗˬΏήοˬΡήσˬϊϤΟϞλΎΣΪΟϭ΃ϢΛY,XϦϴΘϤϴϗϝΎΧΩϹΔϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ΐΘϛ΍
                                                         ϞΤϟ΍
ϩά˰ϬϟY , XΕϼΧΪ˰Ϥϟ΍ή˰λΎϨϋΪ˰ϳΪΤΗϱ΃Δ˰ϟ΄δ˰Ϥϟ΍Ϟ˰ϴϠΤΗΐΠϳˬΔϴϣίέ΍ϮΨϟ΍Δ˰ΑΎΘϛϲϓωϭήθϟ΍ϞΒϗ
                       D,C,B,AΕ΍ήϴϐΘϤϟ΍ϲϫϭΕΎΟήΨϤϟ΍ω΍Ϯϧ΃Ύπϳ΃ˬΔϟ΄δϤϟ΍
                         ΎϬϋΎΒΗ΃ΐΠϳϲΘϟ΍Ε΍ϮτΨϠϟϞδϠδϣϥΎϴΑϲϠϳΎϤϴϓϭ
                                                    Δϳ΍ΪΒϟ΍ 
                                                  XΔϤϴϗ΃ήϗ΍ 
                                                  YΔϤϴϗ΃ήϗ΍ 
                           A=X+YΎϤϬόϤΟϞλΎΣϦϣAΔϤϴϗΐδΣ΍ 
                            B=X=YΎϤϬΣήσϞλΎΣϦϣBΔϤϴϗΐδΣ΍ 
                            C=X*YΎϤϬΑήοϞλΎΣϦϣCΔϤϴϗΐδΣ΍ 

                             
                            

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                             

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                      
                       D=X/Y ΎϤϬΘϤδϗϞλΎΣϦϣDΔϤϴϗΐδΣ΍ 
                                      Y , X ϦϳΩΪόϟ΍ϊΒσ΍ 
                                    D,C,B,A Ξ΋ΎΘϨϟ΍ϊΒσ΍ 
                                             ΔϳΎϬϨϟ΍
Ύ˰ϨϤϗΎ˰ϣ΍Ϋ·ϭˬΔϳΎϬϨϟ΍ϰΘΣΔϳ΍ΪΒϟ΍ϦϣϯήΧϷ΍ϲϠΗΓϮτΧΔϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ϩάϫΕ΍ϮτΧΔΑΎΘϛΖϤΗΪϘϟ
            ΓϮΟήϤϟ΍Ξ΋ΎΘϨϟ΍ϰϟ·ϞμϧϑϮγΕ΍ϮτΨϟ΍ϩάϫΎϨόΒΘΗϭϦϴΘϤϴϗϱ΃˯ΎτϋΈΑ

                                               ϝΎΜϣ

                     ΔϴϟΎΘϟ΍ϥ΍ίϭϷ΍ΔΛϼΛςγϮΘϣΩΎΠϳϹΔϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ΐΘϛ΍
                                      ˬˬ
                                                ϞΤϟ΍
                        D=A+B+CϞόΟ΍            Δϳ΍ΪΒϟ΍
                    M=D/3ςγϮΘϤϟ΍ΐδΣ΍        A ϞόΟ΍
                       M , C , B , AϊΒσ΍     B  ϞόΟ΍
                             ΔϳΎ˰˰ϬϨϟ΍    C ϞόΟ΍
                                                      
                                                      

                                                 ϝΎΜϣ


                                           ΔϟΩΎόϤϟ΍ΔϤϴϗΪΟϭ΃
                                             A+B
                                           X 
                                                A-B
                                                      
                                        B , AϲΘϤϴϗϝΎΧΩ·ΪόΑ
                                                  ϞΤϟ΍
                                              Δϳ΍ΪΒϟ΍ 
                                   B,AϦϣϞϛΔϤϴϗϞΧΩ΃ 
                             ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΍B=AΖϧΎϛ΍Ϋ· 
                                        X=A+BΐδΣ΍ 
                                        Y=A-B ΐδΣ΍ 
                                        Z=X/Y ΐδΣ΍ 

                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
                                         ZΔϤϴϗϊΒσ΍ 
                                    ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΍ 
                                  Δϴ΋ΎϬϧϻΔϤϴϘϟ΍ϊΒσ΍ 
                                           ΔϳΎϬϨϟ΍
Ύ˰ϧΎϛ΍ΫΈ˰ϓB,AϦϳή˰ϴϐΘϤϟ΍Ϧ˰ϣϞ˰ϛΔ˰ϧέΎϘϣϮ˰ϫϭϲ˰ϘτϨϤϟ΍έ΍ήϘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΗΔϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ϩάϫϲϓ
  ΍
ˬ˱ήϔ˰λϱϭΎδϳΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓΎϤϬΣήσϞλΎΣϥϷΔϤδϘϟ΍ΙϭΪΣϊϨϤϳΎϫΪϨϋΔϤϴϘϟ΍ϲϳϭΎδΘϣ
                             Ϩ
ϻΔ˰ϤϴϘϟ΍ϲ˰ϫϭκϴμ˰ϨΘϟ΍ϲ˰ΘϣϼϋϦϴ˰ΑΖό˰οϭϲ˰Θϟ΍ϭΔΒ˰γΎ Ϥϟ΍ΔϟΎ˰γήϟ΍ΔϋΎ˰˰Βσϲ˰˰ϟΎΘϟΎΑϭ
ϰ˰ϟ·ΪϨδ˰ϳϭΎ˰ϤϬόϤΟϞ˰λΎΣΐδΤϳΎϫΪϨϋˬϚϟΫήϴϏΎϧΎϛ΍Ϋ·Ύϣ΃ˬΔϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ϒϗϭϢΛΔϴ΋ΎϬϧ
      ΔϤδϗϞλΎΣϊοϮϳ΍ήϴΧ΃ϭΎϴϧΎΛYϲϓϊοϮϳϭΎϤϬΣήσϞλΎΣΐδΤϳϢΛϻϭ΃XήϴϐΘϤϟ΍
              Δϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ΔϳΎϬϧϲΗ΄ΗϭήϴϐΘϤϟ΍΍άϫϊΒτϳϲϟΎΘϟΎΑϭZήϴϐΘϤϟ΍ϲϓYϭX
                                              ϝΎΜϣ

                 ϰϟ·ϦϣΩ΍ΪϋϷ΍ΕΎόΑήϣΔϋΎΒσϭΏΎδΤϟΔϴϣίέ΍ϮΧΕ΍ϮτΧΐΘϛ΍
                                                   

                                               ϞΤϟ΍
                                           Δϳ΍ΪΒϟ΍ 
                                        N = OϞόΟ΍ 
                                                   


                ΔϴϟΎΤϟ΍ΎϬΘϤϴϗϰϟ·ΔϓΎοΈΑNΔϤϴϗΩίϱ΃N = N + 1ϞόΟ΃±
                                       S N * NϞόΟ΃±
                                      S, N ϲΘϤϴϗϊΒσ΃±
                         ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΃Ϧϣήϐλ΃N ΖϧΎϛ΍Ϋ·±
                                             ΔϳΎϬϨϟ΍±
 N ΔϴϧΎΜϟ΍ΓϮτΨϟ΍ϚϟΫϲϠΗϰϟ·ϦϣϞδϠδΘϟ΍ν΍ήϏϷϡΪΨΘδϳΩ΍ΪϋϦϋΓέΎΒϋN ήϴϐΘϤϟ΍ΎϨϫ
               ΪϨγ΃ϢΛΔϤϳΪϘϟ΍NήϴϐΘϤϟ΍ΔϤϴϗϰϟ·ϒο΃ϰϨόΗϲϫϭ= N + 1
 Ϣ       ϲ           Θ              ή
 ˰ΛSή˰ϴϐΘϣ ˰ϓNϊ˰ΑήϣΪϨ˰γ΃ϰ˰Ϩό ϓΔόΑ΍ήϟ΍ΓϮτΨϟ΍Ύϣ΃N ϴϐΘϤϟ΍βϔϧϰϟ·ϊϤΠϟ΍ϞλΎΣΔϤϴϗ
 Ζ                                     ΃
 ˰ϟ΍ίϻNΔϤϴϗϥ΃ΔϟΎΣϲϓˬˬΕ΍ϮτΨϟ΍έήϛϰϨόΗϲϫϭΓϮτΨϟ΍ϩΪόΑΖΗˬϦϳήϴϐΘϤϟ΍ϊΒσ΃
                                            ϦϣϞϗ΃
                                                   
                                               ϝΎΜϣ

ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ΐδΣZ ΔϤϴϗΏΎδΤϟΔϴϣίέ΍ϮΧΕ΍ϮτΧΐΘϛ΃ˬX ήϴϐΘϤϠϟϖϠτϤϟ΍ΪΤϟ΍ΏΎδΣ

                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
                                                   

                                           X if x > 0

                               Z =        O IF X = 0
                                       -X IF X < 0
                                  XήϴϐΘϤϟ΍ΔϤϴϗϝΎΧΩ·ΪόΑϚϟΫϭ
                                               ϞΤϟ΍
                                             Δϳ΍ΪΒϟ΍±
                                          x ΔϤϴϗϞΧΩ΃±
                             ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΍X< 0ϥΎϛ΍Ϋ·±
                                          X Z ϞόΟ΃±
                                      ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΃±
                                          Z = -X ϞόΟ΃±
                                           ZΔϤϴϗϊΒσ΃±
                                             ΔϳΎϬϨϟ΍±
                                                   
                                                   
                                                   
                                              ϝΎΜϣ

                                                   
            ΔϴϤϴϠόΗΔγέΪϣϲϓΔΒϠτϟ΍ϦϣNUM έΎϤϋ΃ϝΪόϣΏΎδΤϟΔϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ΐΘϛ΃
                                                   
                                              ϞΤϟ΍
                                                   
ΔϟΎδ˰Ϥϟ΍ϩά˰ϫϞΤϟϚϟΫϭΎϬϨϣΓΪΣ΍ϭϞϛϰϨόϣϭΎϬϣΪΨΘδϧϑϮγϲΘϟ΍Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ΪϳΪΤΗϲϠϳΎϤϴϓ
                                         ϲϠϳΎϤϛϲϫϭ
                                  ΔΒϠτϟ΍ΩΪϋήμΤϟ΍Ω΍ΪϋϞΜϤΗC
                                    ΔΒϠτϟ΍έΎϤϋ΃ωϮϤΠϣSUM
                                    ΔγέΪϤϟΎΑΔΒϠτϟ΍ΩΪϋNUM
                                     ΐϟΎσϞϛήϤϋϞΜϤΗAGE
                                    ΔΒϠτϟ΍έΎϤϋ΃ςγϮΘϣAVG
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                     
                                                     
                              ΔΑϮϠτϤϟ΍Δϴϣίέ΍ϮΨϟ΍Ε΍ϮτΧϲϠϳΎϤϴϓϭ
                                              Δϳ΍ΪΒϟ΍±
                                          C = 0ϞόΟ΃±
                                        SUM ϞόΟ΃
                                     NUM ΔΒϠτϟ΍ΩΪϋϞΧΩ΃
                                         AGEήϤόϟ΍ϞΧΩ΃±
                                         AGEήϤόϟ΍ϊΒσ΃±
                                  SUM = SUM + A G E ϞόΟ΃±
                        C = C+1 ϱ΃ΔϴϟΎΤϟ΍C Ω΍Ϊόϟ΍ΔϤϴϗϰϟ·ϒο΃±
                        ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΃NUM ϯϭΎδΗϻC ϥΎϛ΍Ϋ·±
              NUM ΩΪόϟ΍ϰϠϋSUM ωϮϤΠϤϟ΍ΔϤδϘΑAVG ςγϮΘϤϟ΍ΐδΣ΃±
                                      AVG ςγϮΘϤϟ΍ϊΒσ΃±
                                             ΔϳΎϬϨϟ΍±
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                               Ρήθϟ΍
                      ˰
        Ε΍ή˰ϴϐΘϤϟ΍Ϧ˰ϣϞ˰Ϝϟήϔ˰λΔϤϴϘϟ΍κϴμ˰ΨΗϲ˰ϐΒϨϳˬΔΤϴΤλΎϤ΋΍ΩΔΠϴΘϨϟ΍ϥϮϜΗϰΘΣ
        ϩά˰˰ϫΔ˰˰ϳ΍ΪΑϲ˰˰ϓΓΪ˰˰Σ΍ϭΓή˰˰ϣΎϫά˰˰ϴϔϨΗϢΘ˰˰ϳϲ˰˰Θϟ΍ϭϲϟ΍Ϯ˰˰Θϟ΍ϰ˰˰ϠϋSUM,CΔ˰˰ϴ΋ΪΒϤϟ΍
        SUM ϲϠϜϟ΍ωϮϤΠϤϟ΍ϲϓΎϬΘϓΎο·AGEΔΒϠτϟ΍ϞϛήϤϋϰϠϋϝϮμΤϠϟϭˬΔϴϣίέ΍ϮΨϟ΍
        Ε΍Ϯ˰τΨϟ΍Ϣπ˰Ηϲ˰Θϟ΍ϭLOOPΓέϭΪ˰ϟΎΑϰϤδ˰ϳΎϣϞΧ΍Ω΍άϫϞϛϢΘϳˬΔΒϠτϟ΍Ω΍ΪόΗϭ
                                                ΔϴϟΎΘϟ΍
                                        AGEΐϟΎτϟ΍ήϤϋϝΎΧ
                                          AGEήϤόϟ΍ΔϋΎΒσ
                                SUMωϮϤΠϤϟ΍ϰϟ·AGEήϤόϟ΍ΔϓΎο·
                                 ϢϗήϟΎΑΔϴϟΎΤϟ΍CΩ΍Ϊόϟ΍ΔϤϴϗΓΩΎϳί
            Δ       ϱ
        ˬNUM ˰ΒϠτϟ΍ΩΪ˰ϋ ϭΎδ˰ΗCΩ΍Ϊ˰όϟ΍Δ˰Ϥϴϗ΢ΒμΗΎϣΪϨϋΓέϭΪϟ΍ϩάϫϦϣΝϭήΨϟ΍ϢΘϳϭ
                 Δϴϣίέ΍ϮΨϟ΍˯ΎϬϧ·ϭϪΘϋΎΒσϲϟΎΘϟΎΑϭAVGςγϮΘϤϟ΍ΏΎδΣϢΘϳΎϫΪϨϋ

                           
                          

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                              
                                                        ϝΎΜϣ

                      ϲΗϵΎϛXήϴϐΘϤϟ΍ϢϴϗΖϧΎϛ΍Ϋ·ˬΔϴϟΎΘϟ΍Δϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ϊΒΘΗΞΗΎϧΪΟϭ΃
                                       

                                                   Δϳ΍ΪΒϟ΍ 
                                                 S = O ϞόΟ΍2

                                                 M = O ϞόΟ΍-3
                                                 X ΔϤϴϗ΃ήϗ΍
                       ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΍ϱϭΎδΗϭ΃ϦϣήΒϛ΍ XΖϧΎϛ΍Ϋ·
                                                  XΔϤϴϗϊΒσ΍
                                             S = S + XϞόΟ΍
                                             M M+1ϞόΟ΍
                        ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫΎϓϱϭΎδΗϭ΃ϦϣϞϗ΃MΖϧΎϛ΍Ϋ·
                                                 SΔϤϴϗϊΒσ΍
                                                      ΔϳΎϬϨϟ΍
                                                              


                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                          ΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣ
ϞϜ˰ηϞ˰ϛϭˬΔϴ˰γΪϨϫϝΎϜ˰η΃ϭίϮϣέΎϬϴϓϡΪΨΘδΗΔτϳήΧϦϋϩέΎΒϋϮϫϭΕΎϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ϦϣΝήΨΘδϳ
                                            Ϸ
Ϟ˰Σϊ˰Ο΍ήϣϦ˰ϣ˱ Ύ˰όΟήϣή˰ΒΘόϳϮ˰ϫϭΔϟ΄δ˰Ϥϟ΍Ϟ˰ΤϟΔϣΪΨΘδ˰Ϥϟ΍ή˰ϣ΍ϭϷ΍ωϮ˰ϧϦ˰ϋή˰ΒόϳϝΎϜη ΍Ϧϣ
 ςτΨϤϠϟήψϨϟ΍ΩήΠϤΑϚϟΫϭΕϼϳΪόΘϟ΍˯΍ήΟϹΞϣΎϧήΒϟ΍ϢϤμϣΏΎϴϏΪϨϋΎϬϴϟ·ωϮΟήϟ΍ϦϜϤϳϞ΋ΎδϤϟ΍
                                               

                                             Flow chartϥΎϳήγς΋΍ήΧ

                  Flow chart ϥΎϳήγς΋΍ήΧϰϤδΗϝΎϜη΃ϰϟ·ΕΎϤϠϜϟ΍ϩάϫϝϮΤΗ

           ΔϴΑΎδΤϟ΍ΔΠϟΎόϤϟ΍                             Δϳ΍ΪΒϟ΍
                                                             

                                                         
  ǁơǂǫƿƢţơ    NO                  YES      
                                               ΔϳΎϬϨϟ΍            

                              
                                      
                                                  ϝΎΧΩϹ΍

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
    ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϩΎΠΗ΍ΪϳΪΤΘϟϢϬγϷ΍
                              

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
                          ήΧ΁ϰϟ·˯ΰΟϦϣϞλϭΔϘϠΣ
              ϊΒσ΍
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                       
                                                       

                                                       

                                                       

                                                     

                                                 

                                                
           ϦϳΩΪϋϊϤΠΑϡϮϘϳΞϣΎϧήΒϟϥΎϳήδϟ΍ΔτϳήΧΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϢγέ΍ϝΎΜϣ

                        Start
                             


                        A, B                       C=A+B                        C
                                                                                  
                        Stop                             

                                                       

       ϦϣήΒϛ΃ΩΪϋΔϋΎΒτΑϡϮϘϳΞϣΎϧήΒϟϥΎϳήδϟ΍ΔτϳήΧΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϢγέ΍ϝΎΜϣ


                                 Start
                                                       
                 ΃ΪΑ΃ 
                                                       
                ΃ήϗ΃ 

  ϻ·ϭΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΃A>8 ΖϧΎϛ΍Ϋ· 
                                 ˯΍ήϗ·                   

                                 A>8
            ΓϮτΧϰϟ·ΐϫΫ΄ϓ
                              NO        YES
                                                       
               AϊΒσ΃                                   
                ϒϗϮΗ                        A
                                                       


                                            End
                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                                                                        

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                DZƢưǷ


             Ϣ   Ϧ
DΔϓΎδ˰Ϥϟ΍ϊ˰Βτϳϭΐδ˰Τϳ ˰ΛT ϣΰ˰ϟ΍ϭAΔ˰ΘΑΎΜϟ΍ΔϠΠόϟ΍΃ήϘϳΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϢγέΏϮϠτϤϟ΍
                                                ΚϴΣ
                                           
                                      D =    AT²
                                            
                                    ΚϴΣV Δϴ΋ΎϬϨϟ΍Δϋήδϟ΍ϭ
                                           V = AT
                                               ϞΤϟ΍
                                                  

                                                    

                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                          
                                                          

                                                          

                                                         

                                                       

                                                          
                                                          
                                                          
                                                   Ρήθϟ΍
           ϰ
ϮϠΗΪΣ΍Ϯϟ΍Ϟϔγ΃ϰϟ· Ϡϋ΃ϦϣΎϬπόΑΖΤΗΖϤγέΔϔϠΘΨϤϟ΍ϝΎϜηϷ΍ϦϣΩΪϋΪΟϮϳϝΎΜϤϟ΍΍άϫϲϓ
                               ΔϴϘτϨϣΕ΍έ΍ήϗΔϳ΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϥϭΩήΧϷ΍
    ˰    ˰     ˰             ˰
Ζ˰˰ϤΗϲ˰ Θϟ΍ϭΎ˰ ϬϴϠϋϑέΎ˰ όΘϤϟ΍Data processing ΕΎ˰ ϧΎϴΒϟ΍Δ˰ ΠϟΎόϣΓέϭΩϞ˰ ΜϤΗϝΎϜ˰ ηϷ΍ϩά˰ ϫϲ˰ ϓ
                                ˰       ˰    ˰    ˰  ˰
                      ϲΗϵΎϛϲϫϭΏΎΘϜϟ΍΍άϫϦϣϝϭϷ΍Ϟμϔϟ΍ϲϓΎϬΘθϗΎϨϣ
                                                          

               output       processing        input
                                                          
                                                          
                                                          
                    T , AϦϳήϴϐΘϤϠϟInputϝΎΧΩ·ϰϠϋϝΪΗΓϮτΨϟ΍ΚϴΣ
Ύ˰Ϭϟΐ˰γΎϨϤϟ΍ήϴϐΘϤϟ΍ϰϟ·ΔϟΩΎόϣϞϜϟΎμϴμΨΗϭ΃ProcessingΔΠϟΎόϣϥ΍ήΒΘόΗˬϥΎΗϮτΨϟ΍ϭ
          VΔϋήδϟ΍ϭDΔϓΎδϤϟ΍ϦϣϞϜϟOutputΝ΍ήΧ·ΰϣέήΒΘόΗΓϮτΨϟ΍ΎϤϨϴΑ
                                                          
      ϲ    ς                         Ϧ
      ˰ϓB ϴ˰ΤϤϟ΍ϭAΔΣΎδ˰Ϥϟ΍ΏΎδ˰ΤϟϦϴΘϣϮ˰γήϤϟ΍ ϴΗϮ˰τΨϟ΍Ϣ˰οϢΘ˰ϳΪϗΎπϳ΃
                                        ϲΗϵΎϛΪΣ΍ϭϞϜη
                                    
                                                          
                                                          
                                        

                                                ϝΎΜϣ

                    ΔϠϤΠϟ΍ΔϋΎΒσϊϣΩΪϋϱ΃Γ˯΍ήϘϟΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϢγέ΍
            Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϠϤΠϟ΍ϊΒτϳϭˬΎΒϟΎγΩΪόϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·THE NUMBER IS NEGATIVE


                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                           
         Δ
      THE ˰ϠϤΠϟ΍ϊ˰Βτϳ΍ήϔ˰λϥΎ˰ϛ΍Ϋ·ϭˬΎ˰ΒΟϮϣϥΎ˰ϛ΍Ϋ·THE NUMBER IS POSITIVE 
                                         NUMBER IS ZERO
                                                     ϞΤϟ΍
                  Ϫ       ϰ
     ϭ΃Ύ˰ΒΟϮϣϡ΃ϥΎ˰ϛΎΒϟΎ˰γ ˰ΘϓήόϣϦ˰ϜϤϳ ˰ΘΣΔ˰ϤϴϘϟ΍ϊϣϪΘϧέΎϘϣϲϐΒϨϳˬΩΪόϟ΍Γ˯΍ήϗΪόΑ
                            ΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϲϠϳΎϤϴϓϭˬϱϭΎδϳ
                                                           
                                                           
                                   
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           


                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           
                                                           

                                                  ϝΎΜϣ

                 Ω΍Ϊϋ΃ΔΛϼΛϦϴΑϦϣήϴΒϜϟ΍ΩΪόϟ΍ΩΎΠϳϻΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϢγέ΍
                                                           
                                                      ϞΤϟ΍
ϯή˰ΧϷ΍Ϯ˰ϠΗΓΪΣ΍Ϯϟ΍ίϮϣέϭ΃ϝΎϜη΃ΔϋϮϤΠϣϱ΃ΔόΑΎΘΘϣϞΣΔϘϳήσϡΪΨΘδΗΎϨϛΔϘΑΎδϟ΍ΔϠΜϣϷ΍ϲϓ
    Ϧ          Ϲ
Δ˰ΛϼΛ ˰ϣΩΪ˰ϋή˰Βϛ΃ΩΎ˰Πϳ ϭς˰τΨϤϟ΍΍άϫϲϓϭˬΕΎϋήϔΗϭ΃Ε΍έ΍ήϗϱ΃ϥϭΪΑϭΔϳΎϬϨϟ΍ϰϟ·Δϳ΍ΪΒϟ΍Ϧϣ
         ϝ
ϲ˰Θϟ΍Ε΍έ΍ή˰Ϙϟ΍ ΎϜ˰η΃ϡ΍ΪΨΘ˰γ΍Ϧ˰ϣΪ˰ΑϻϪϴϠϋˬξόΒΑΎϬπόΑΩ΍ΪϋϷ΍ϩάϫΔϧέΎϘϣΎϨϴϠϋΐΟϭΩ΍Ϊϋ΃
                                ϲϟΎΘϟ΍ςτΨϤϟ΍ϲϓΎϬΤοϮϧϑϮγ
                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                
     ϡ΍ΪΨΘ˰γ΍Ϣ˰Λή˰ΒϛϷ΍ΩΪ˰όϟ΍ϪϴϓφϔΘΤϳϱάϟ΍MAXήϴϐΘϤϟ΍ϰϟ·AϝϭϷ΍ΩΪόϟ΍ΩΎϨγ·ϢΘϳΎϨϫ
        ή               Ϯ     Ϟ
     Ϧ˰ϣ ˰Βϛ΃BΏ΍Ϯ˰ΟϥΎ˰ϛ΍Ϋ·ϲ˰Ϩόϳ ˰ϫϭB>MAX ˰ϫϝ΍Άδϟ΍ϪΑϱάϟ΍ϭϝϭϷ΍ϦϴϴϘτϨϣϦϳέ΍ήϗ
                 Ϫϴϟ·BΩΪόϟ΍ΩΎϨγΈΑMAXήϴϐΘϤϟ΍ΔϤϴϗήϴϴϐΗϢΘϳΎϫΪϨϋϢόϨΑMAX
     Κ˰ϟΎΜϟ΍ΩΪ˰όϟ΍ΔϧέΎϘϣϱ΃C>MAXϞϫϝ΍Άδϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳϱάϟ΍ϲϧΎΜϟ΍ϲϘτϨϤϟ΍έ΍ήϘϟ΍Ύϣ΃
      Ύ
     ˰ϤϛMAXΔ˰ϤϴϗϲϘΒΗϻ΃ϭˬMAXϦϣήΒϛ΃CΔϟΎΣϲϓMAXϰϟ·CΔϤϴϗΪϨδΗϭMAXϊϣC
                     ςτΨϤϟ΍ΔϳΎϬϧϲϟΎΘϟΎΑϭMAXήϴϐΘϤϟ΍ΔϋΎΒσϢΘΗ΍ήϴΧ΃ϲϫ
                                                  

                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                     
                                              ϝΎΜϣ

       ΔϴϘϴϘΤϟ΍έϭάΠϟ΍ΪΟϭ΃ϢΛC , B , AΔϴϘϴϘΣΩ΍Ϊϋ·ΔΛϼΛΓ˯΍ήϘϟΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϢϤλ
                              ΓέϮμϟ΍ϲϓΔϴϧΎΜϟ΍ΔΟέΪϟ΍ϦϣΔϟΩΎόϤϠϟ
                                         AX²+BX+C=0
                                 ϲϫRIϝϭϷ΍έΪΠϟ΍ΔϐϴλΚϴΣ
                                                     
                                  -B + 4B² - AC
                                 R 1 =
                                        2A
                                                     
                                  ϲϫR2 ϲϧΎΜϟ΍έΪΠϟ΍Δϐϴλϭ
                                           
                                  -B - 4B² - AC
                                 R 2 =
                                        2A
                                                     
                                                     
                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  
                                           ϝΎΜϣ

          ϋ      ˰
Ϧ˰ϣΩΪ˰ϋϲ˰ϓΎ˰ϬϴϠ Ϟμ˰ΤΘϤϟ΍ϪΘΟέΩϭΐ˰ϟΎτϟ΍Ϣ˰ϗέΓ˯΍ήϘϟΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϢϴϤμΗΏϮϠτϤϟ΍
ϑΎ˰Ϙϳ·ϭϝΪ˰όϣή˰Βϛ΃Δ˰ϋΎΒσ΍ή˰ϴΧ΃ϭˬϪ˰Ϥϗέϊ˰ϣΐ˰ϟΎτϟ΍ΕΎ˰ΟέΩς˰γϮΘϣΔ˰ϋΎΒσϭΩΎ˰Πϳ·ϢΛˬΩ΍ϮϤϟ΍
                            ήϔλϯϭΎδϳΐϟΎτϟ΍ϢϗέϥϮϜϳΎϣΪϨϋςτΨϤϟ΍

                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                                                  
                                              ϞΤϟ΍
                                                  
 ςτΨϤϟ΍ϲϓϡΪΨΘδΗϑϮγϲΘϟ΍Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ξόΑϒϳήόΗϲϐΒϨϳˬϝΎΜϤϟ΍΍άϫϞΣϢϬϓϭϞϴϬδΘϟ
                              Ϟμϔϟ΍ϲϓςγϮΘϣήΒϛ΃φϔΤϟMAX
                                  ΐϟΎτϟ΍ΕΎΟέΩωϮϤΠϣSUM
                                      
        ςτΨϤϟ΍΍άϫϲϓΕΎϧΎΤΘϣ΍ΔΛϼΛΐϟΎσϞϜϟΕΎΟέΪϟ΍ΩΪϋΏΎδΤϟ˵ ΍Ω΍ΪϋϞΜϤϳC
                                      ΐϟΎτϟ΍ΪϴϗϢϗέID
                                         ΐϟΎτϟ΍ΔΟέΩG
                                         ςγϮΘϤϟ΍AVG
                                                  
                      νήϐϟΎΑϲϔϳϱάϟ΍ΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϲϠϳΎϤϴϓϭ
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  


                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

                                           ϝΎΜϣ

 Δ
 ˰ϴϟΎΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϝΎΧΩ·ΔϟΎΣϲϓΞΗΎϨϟ΍ΩΎΠϳ·ϭϖΑΎδϟ΍ϝΎΜϤϟ΍ϲϓΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϊΒΘΗΏϮϠτϤϟ΍
                                                 
                              ϲΗϷΎϛϲϧΎΜϟ΍ΐϟΎτϟ΍ϢϗέϭςγϮΘϣ
                                      
΢ΒμϳϯϭΎδϳΐϟΎτϟ΍ϢϗέϪϴϓϱάϟ΍ήϴΧϷ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ήτγϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϰΘΣςτΨϤϟ΍ϊΒΘΗήϤΘδϳϭ
                                         ID = 0 
      ϧ
Ζ˰ϗϮϟ΍β˰ϔϲ˰ϓϭˬήϴΛ΄˰ΗΎ˰ϬϟβϴϟϪϴϠϳϱάϟ΍ϭ΃ήτδϟ΍΍άϫϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΔϴϘΑϥΎϓϪϴϠϋϭ
 ˰
ήϴϴϐΗΙΪΤϳϻΎϨϫϭˬΔϟΎΤϟ΍ϩΪϫϲϓϼΑΔΑΎΟϹ΍ϥϮϜΗϭAVG > MAXϞϫϝ΍Άδϟ΍ϰϟ·άϴϔϨΘϟ΍ϪΠΘϳ
                                ϲϫϭMAX ήϴϐΘϤϟ΍ΔϤϴϗϲϓ
               ή
Ϫ˰ϴϓϱά˰ϟ΍ή˰ϴΧϷ΍ΕΎ˰ϧΎϴΒϟ΍ τ˰γϰ˰ϟ·ϝϮ˰λϮϟ΍ϰΘΣΔϘϳήτϟ΍βϔϨΑςτΨϤϟ΍΍άϫϊΒΘΗήϤΘδϳ΍άϜϫϭ
           ςτΨϤϟ΍ΔϳΎϬϧϲϟΎΘϟΎΑϭςγϮΘϣήΒϛ΃ΔϋΎΒσϢΘϳΚϴΣˬϯϭΎδϳΐϟΎτϟ΍Ϣϗέ
                                                   
                                                   
                                                   

                                                   
                                                   
                                                   
                                            ΔψΣϼϣ
                 Ϊ                        Ϊ
ήϔ˰λΔ˰ϤϴϘϟ΍ϝΎ˰ΧΩ·Ϯ˰ϫϪ˰΋ΎϬϧϹ ˰ϴΣϮϟ΍ρήθϟ΍ϭˬΔΒϠτϟ΍ϦϣΩΪϋϱϷςτΨϤϟ΍΍άϫϡ΍ ΨΘγ΃ϦϜϤϳ
                        ςτΨϤϟ΍΍άϫϲϬΘϨϳϦϠϓϻ·ϭΐϟΎτϟ΍ΪϴϗϢϗέϰϟ·
            ο
ήϴϐΘΗϭΕ΍ήϴϐΘϤϟ΍Ϟϛϊ ϮΗΚϴΣΓήμΘΨϤϟ΍ΔϘϳήτϟΎΑϖΑΎδϟ΍ςτΨϤϟ΍ϊΒΘΗΔΠϴΘϧϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϦϜϤϳ
                       ϲΗϷΎϛϲϫϭϑϭήψϟ΍ΐδΤΑήΧ΃ϰϟ·ϦϴΣϦϣ
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                    
                                                    
                                                    
          Ϟϫ    AVG    Ϟϫ      G    C  SUM    Ϟϫ     ID   MAX
      AVG > MAX         C<3                 ID = 0
          ˮ        ˮ                   ˮ
                                          ϻ       
                  Ϣόϧ                        
                  Ϣόϧ                        
          Ϣόϧ         ϻ                           
                                          ϻ   
                  Ϣόϧ          
                  Ϣόϧ          
            ϻ         ϻ            


                                          ϻ   
                  Ϣόϧ                        
                  Ϣόϧ                        
                    ϻ                           
          Ϣόϧ    
                                         Ϣόϧ     
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

                                                    
                                             ϝΎΜϣ

                                                    
          Pήόδϟ΍ϭNUM˯΍ϭΪ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍Ϣ˰˰˰ϗέΓ˯΍ή˰˰ϘϟΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϢγέ΍
                        ϲΗϷ΍ΪΟϭ΃ϢΛˬΔϳϭΩϷ΍ϦϣΩΪϋΎϬΑΔϴϟΪϴμϟ

                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
                           ΔϴϟΪϴμϟΎΑM ΔϳϭΩϷ΍ϊϴϤΟΩΪϋ   
                    Ε΍έΎϨϳΩΎϫήόγϕϮϔϳϲΘϟ΍K )ΔϳϭΩϷ΍ΩΪϋ    
     Ε΍έΎϨϳΩϯϭΎδϳϭ΃ϦϣϞϗ΃ΎϫήόγϥϮϜϳϲΘϟ΍AVG)ΔϳϭΩϷ΍ήόγςγϮΘϣ        
         ϰ    ˰     ό     Δ
     Ϧ˰ϣ ˰Ϡϋ΃Ύ˰˰˰˰˰ϫέΎ˰˰ γ΃ϲ˰Θϟ΍ ˰ϳϭΩϸϟPϩήό˰γϭNUM˯΍ϭΪ˰ϟ΍Ϣ˰ϗέΔϋΎΒσ   
                                         ΍έΎϨϳΩ
                   ήϔλϯϭΎδϳNUM ˯΍ϭΪϟ΍ϢϗέϥΎϛ΍Ϋ·ςτΨϤϟ΍ϒϗϭ΃     
                                         ϞΤϟ΍  
            ΔΑΎΘϛϲϐΒϨϳˬΔόΑΎΘϤϟ΍ϞϬγϭΎΤο΍ϭΔϟ΄δϤϟ΍ϩάϫϞΣϥϮϜϳϰΘΣ
                    ϲΗϷΎϛϥϮϜΗΪϗϲΘϟ΍Δϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ϞΤϟ΍΍άϫΕ΍ϮτΧ
                                          Δϳ΍ΪΒϟ΍±
                     ΍ήϔλϯϭΎδΗMˬN ˬK ˬSUM Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ϞόΟ΃±
                       P ήόδϟ΍ϭNUM˯΍ϭΪϟ΍ϢϗέϦϣϞϛΔϤϴϗ΍ήϗ΃±
                        ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫΎϓNUM ϥΎϛ΍Ϋ·±
                               M Ω΍Ϊόϟ΍ϰϟ·ΔϤϴϘϟ΍ϒο΃±
                             P ˬNUM ϊΒσΎϓP ϥΎϛ΍Ϋ·±
                          ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫΎϓ P ϥΎϛ΍Ϋ·±
           ΔϳϭΩϷ΍έΎόγ΃ΔϋϮϤΠϣϞΜϤΗSUMΚϴΣSUM = SUM + P ϞόΟ΍±
       Ε΍έΎϨϳΩϦϋΎϫήόγϞϘϳϲΘϟ΍ΔϳϭΩϷ΍ΩΪϋNΚϴΣNϰϟ·ΔϤϴϘϟ΍ϒο΃
                                   ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΍
                                   Kϰϟ·ΔϤϴϘϟ΍ϒο΃
                                   ΓϮτΨϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΃±
                     AVG = SUM / N ϞόΟ΃ϯϭΎδΗϻN ϥΎϛ΍Ϋ·±
                                AVG KϦϣϞϛΔϤϴϗϊΒσ΃±
                                         ΔϳΎϬϨϟ΍±
                                                   
                                                   
                                                   
             Δϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ϩάϬϟΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϲϠϳΎϤϴϓϭ
                                                   
                                                   
                                                   

                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

       ˰
ϭNUM ˯΍ϭΪ˰ϟ΍Ϣ˰ϗέΓ˯΍ή˰ϗϚϟΫϲϠϳˬΕ΍ήϴϐΘϤϟ΍ξϐΒϟήϔλΔϴ΋΍ΪΘΑϻ΍ΔϤϴϘϟ΍ΖμμΧϝΎΜϤϟ΍΍άϫϲϓ
               Δ˰˰˰˰˰˰ϴϘτϨϣΕ΍έ΍ήϘϛίϮ˰ϣέϭ΃ϝΎϜη΃ΩΪϋϡΪ˰ΨΘγ΃ϢΗΎπϳ΃P ήόδϟ΍
                                            ϲϫϭ
                   ήϔλϯϭΎδΗNUM ΔϟΎΣϲϓςτΨϤϟ΍ΔϳΎϬϧϰϠϋϝΪϴϟϝϭϷ΍
         ΍έΎϨϳΩϰϠϋΪϳΰϳϱάϟ΍P ήόδϟ΍ϭNUM ˯΍ϭΪϟ΍ϢϗέΔϋΎΒσϰϠϋϝΪϴϟϲϧΎΜϟ΍
έΎό˰γϷ΍ωϮϤΠϣϭˬΏΎΠϳϹ΍ΔϟΎΣϲϓΕ΍έΎϨϳΩϦϋΎϫήόγΪϳΰϳϲΘϟ΍KΔϳϭΩϷ΍ΩΪϋΩΎΠϳϹΚϟΎΜϟ΍
                 AVG ςγϮΘϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϠϟϲϔϨϟ΍ΔϟΎΣϲϓN ϢϫΩΪϋϭSUM
                       ήϔλϯϭΎδΗϻN ΔϟΎΣϲϓςγϮΘϤϟ΍ΏΎδΣϊΑ΍ήϟ΍
                   Ε΍έΎϨϳΩϦϣϰϠϋ΃ϩήόγ˯΍ϭΩϦϣήΜϛ΃ϙΎϨϫϥ΃ν΍ήΘϓ΍ϊϣ
                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
 ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                       
                                           ΔΠϣήΒϟ΍
 ή˰ϣ΍ϭϷ΍Ϧ˰ϣΔ˰ϋϮϤΠϤϛΐΘϜΗϥ΃ΐΠϳ΍άϟΕΎϴϠϤόϟ΍ήϴγςτΨϣϭ΃ΕΎϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ϢϬϔϳϻϲϟϵ΍ΐγΎΤϟ΍
   ϡ΍ΪΨΘγϼϟ΢ϟΎλΞϣΎϧήΑϰϟ·ήϣ΍ϭϷ΍ϩάϫϝϮΤΘΗϢΛΐγΎΤϠϟΎϬϟΎΧΩ·ϢΘϳϭΔϴΠϣήΒϟ΍ΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣΈΑ
                                                  
                                       ΞϣΎϧήΒϟ΍έΎΒΘΧ΍ 
 ΕΎ˰ϧΎϴΑϰ˰Ϡϋϩά˰ϴϔϨΗϞ˰ΒϗΞϣΎϧήΒϟ΍ΔΤλϦϣΪϛ΄ΘϠϟΕΎϧΎϴΒϟ΍ϦϣΔϨϴϋϖϳήσϦϋΞϣΎϧήΒϟ΍έΎΒΘΧ΍ϭάϴϔϨΗ
                           ΔΤϴΤμϟ΍Ξ΋ΎΘϨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ϲτόϳϰΘΣΔϴϘϴϘΣ                                         ΔϐϟϱϷΔϧϮϜϤϟ΍ήλΎϨόϟ΍

                                
                       ˬ
ˬˬ ˬΔλΎΧϝΎϜη΃ϡΎϗέ΃ϑϭήΣίϮϣήϟ΍
                                           ΓίϮΠΤϤϟ΍ΕΎϤϠϜϟ΍ 
                                       (Instructions)ήϣ΍ϭϷ΍ 

                          ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϝΎΧΩ·ήϣ΍ϭ΃˰΃            

                          ΕΎϧΎϴΒϟ΍Ν΍ήΧ·ήϣ΍ϭ΃˰Ώ             

                    ΞϣΎϧήΒϟ΍ϥΎϳήγϲϓϢϜΤΗήϣ΍ϭ΃˰˰Ο              

                               ΔϴϔϳήόΗήϣ΍ϭ΃˰Ω           

     ΔΠϣήΒϟ΍ϦϋΞΘϨΗϥ΃ΐΠϳϲΘϟ΍ΩϮϴϘϟ΍ϭΪϋ΍ϮϘϟ΍ϭϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϲϫϭΔϐϠϟ΍Ϊϋ΍Ϯϗ

                     ϚδϴΒϟ΍ΔϐϟΕΎϴγΎγ΃

               (Fundamentals of Basic Language)

                                            ϚδϴΒϟ΍ΔϐϟήλΎϨϋ

 ϚδϴΒϟ΍ήλΎϨϋϰϤδΗΕ΍ήϴΒόΘϟ΍ϭΕ΍ήϴϐΘϤϟ΍ϭΖΑ΍ϮΜϟ΍ϭϑϭήΤϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϦϣϚδϴΒϟ΍ΔϐϟϥϮϜΘΗ

                                           ϚδϴΒϟ΍ϑϭήΣήλΎϨϋ

            Π
Ϧ˰ϣΔϴδ˰ϴ΋έΕΎ˰ϋϮϤ ϣΙϼ˰ΛϚδ˰ϴΒϟ΍Δ˰ϐϟϦϤπ˰ΘΗϭϚδ˰ϴΒϟ΍ΔϐϟϲϓήμϨϋήϐλ΃ϮϫϑήΤϟ΍ήΒΘόϳ
                                        ϲϫϑϭήΤϟ΍

                                            ϡΎϗέϷ΍  

                                     AZΔϳΪΠΑϷ΍ϑϭήΤϟ΍    

                                ˬ #ˬˬˬΔλΎΨϟ΍ϑϭήΤϟ΍   
                             
                            

      pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                             

                      Get yours now!
  “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
       product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
       ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                               
                                                     ϚδϴΒϟ΍ΖΑ΍ϮΛ

                               ΞϣΎϧήΒϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ήϴϐΘΗϻϲΘϟ΍ΔΘΑΎΜϟ΍ϢϴϘϟ΍ϲϫ      

                                                       ϥΎϋϮϧϰ˰˰ϫϭ

                                      ΔϴϓήΣΖΑ΍ϮΛΏ   ΔϳΩΪϋΖΑ΍ϮΛ΃     

                                                     ΔϳΩΪόϟ΍ΖΑ΍ϮΜϟ΍΃

                                                ΔΤϴΤμϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍      

                            ΔϴγϷ΍έϮμϟ΍Δϳήθόϟ΍έϮδϜϟ΍ΔϴϘϴϘΤϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍        

                 κϴμϨΗϲΘϣϼϋϦϴΑΓέϮμΤϣΔϳΪΠΑϷ΍ϑϭήΤϟ΍ϦϣϊΑΎΘΗϱ          ΔϴϓήΤϟ΍ΖΑ΍ϮΜϟ΍Ώ

                                                        Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍

                ϲ˰˰ϫϭΓήϛ΍άϟ΍ϲϓΕΎϧΎϴΒϟ΍ΎϬϴϓφϔΤΗϲΘϟ΍ΔϴϋϭϷ΍ϲϫϭΕΎϧΎϴΒϟ΍˯ΎϤγ΃ϲϫ            

                                            ALIΔϴϓήΤϟ΍Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍΃

                                               ΔϳΩΪόϟ΍Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍Ώ

                                           ΔΤϴΤμϟ΍Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍

           ˰   ˰     ˰      ˰
ΔΤϴΤ˰ ˰λΔ˰ ˰ϳΩΪϋΕΎ˰ ˰ϧΎϴΑϦϳΰ˰ ˰ΨΘϟΔμ˰ ˰μΨϤϟ΍ήΗϮ˰ ˰ϴΒϤϜϟ΍Γήϛ΍ά˰ ˰ΑϦϳΰ˰ ˰ΨΘϟ΍ϊ˰ ˰οϮϣϲ˰ ˰ϫ
                              ˰     ˰       ˰    ˰    ˰    ˰
                        ήϴϐΘϤϟ΍ΔϳΎϬϧϲϓ%ΔϣϼϋϊοϮΑΔΤϴΤμϟ΍Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ΰϴϤΘΗϭΓήϴϐΘϣ

                                 C%         B% ,      A% ,
                                           ΔϴϘϴϘΤϟ΍Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍

         ΓήϴϐΘϣΔϴϘϴϘΣΔϳΩΪϋΕΎϧΎϴΑϦϳΰΨΘϟΔμμΨϤϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍Γήϛ΍άΑϦϳΰΨΘϟ΍ϊοϮϣϲϫ

                    A!, B!, C!, ..........       ϡΎϗέ΃ϦϤπΘΗϭΔϗΪϟ΍ΔϳΩΎΣ΃ΔϴϘϴϘΣΕ΍ήϴϐΘϣ΃

                     A#, B#, C#, .............ϢϗέϦϤπΘΗΔϗΪϟ΍ΔϔϋΎπΘϣΔϴϘϴϘΣΕ΍ήϴϐΘϣΏ
                                                     ϚδϴΒϟ΍Ε΍ήϴΒόΗ

                        Δ˰˰ϴϓήΣΕ΍ήϴΒόΗΔϳΩΪϋΕ΍ήϴΒόΗϦϴϤδϗϰϟ·ϢδϘϨΗ

                                                ΔϳΩΪόϟ΍Ε΍ήϴΒόΘϟ΍ϦϳϮϜΗ

       ΎϤϬϨϴΑ ΎϬϴϓΔϠμΘϤϟ΍ΔϳΩΪόϟ΍Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ϭΔϳΩΪόϟ΍ΖΑ΍ϮΜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϳΩΪόϟ΍Ε΍ήϴΒόΘϟ΍˯ΎϨΑϢΘϳ 
                                       Δ˰˰ϴΑΎδΤϟ΍ΕϼϣΎόϤϟ΍ϭα΍ϮϗϷΎΑ

                                                               
                                    
                                   

             pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                                    

                            Get yours now!
         “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
             product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                       
                                            Δ˰˰ϴΑΎδΤϟ΍ΕϼϣΎόϤϟ΍

         ϚδϴΒϟ΍ήϴΒόΗ     ϱήΒΠϟ΍ήϴΒόΘϟ΍         ΔϴΑΎδΤϟ΍ΕΎϴϠϤόϟ΍

          A+ B          A+ B              ϊϤΠϟ΍

          A-B          AB              Ρήτϟ΍

         A * B          A.B              Ώήπϟ΍

                         A
          A/B
                         B
                                     ΔϤδϘϟ΍

                           b
          A^B          A                αϷ΍

                                                       

                                          ΔϴΑΎδΤϟ΍ΕΎϴϠϤόϟ΍ΔϳϮϟϭ΃

                                             α΍ϮϗϷ΍ϞΧ΍ΪΑΎϣ

                                                   αϷ΍

                                  ΎϫέϮϬχΔϳϮϟϭϷΎϘΒσΔϤδϘϟ΍ϭΏήπϟ΍

                                   ΎϫέϮϬχΔϳϮϟϭϷΎϘΒσΡήτϟ΍ϭϊϤΠϟ΍

                                                     ϼΜϣ
                   ( (A+B)*(A-B) ) / C

                            2                        

                                                       

                               
                                                       

                   ϚδϴΒϟ΍Δϐϟήϣ΍ϭ΃

                                  REM statement.ΔψΣϼϤϟ΍ήϣ΃
 REM This program is to compute phase angle.
                                LET variable = constant :κϴμΨΘϟ΍ήϣ΃

                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
                      10 LET X=5
                      20 LET N$ = "ALI"
                           ϲ
ϰ˰ϟ·ΩϮ˰ΟϮϤϟ΍ή˰ϴϐΘϤϟ΍ϲ˰ϓ Δ˰ϣϼϋϦϴϤϳϰϟ·ΩϮΟϮϤϟ΍ ϓήΤϟ΍ϱΩΪόϟ΍ΖΑΎΜϟ΍ΔϤϴϗϦϳΰΨΗϢΘϳ
                                        Δ˰˰ϣϼϋέΎδϳ

                                                   

                  ΕΎΟήΨϤϟ΍ϭΕϼΧΪϤϟ΍ΔΠϟΎόϣ

                  (Input & output processing)

                                         PrintΔϋΎΒτϟ΍ήϣ΃

ϰϠϋ Δϴϗέϭ Φδϧ ϭ΃ νήόϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ΕΎΟήΨϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΑ έΎϬχ· ϲϓ ΔϋΎΒτϟ΍ ήϣ΃ ϡΪΨΘδϳ    
                                            ΔόΑΎτϟ΍
            Let   A=5
            Let   A$ = “Ali”
            print “ ...................”
            print A, A$
            print A; A#
            print
            print “Thank You “
                               TAB( x )ΕΎϓΎδϤϟ΍Δϟ΍Ωϡ΍ΪΨΘγ΍

                    ΔϋΎΒτϟ΍ϊοϮϣϦϴϴόΘϟΔϋΎΒτϟ΍ΔϠϤΟϊϣΔϓΎδϤϟ΍Δϟ΍ΩϡΪΨΘδΗ

            Print Tab (10); “Garyounis”
            Print Tab (25); “University”
            Print Tab (10); “Garyounis”
            print Tab (25); “University”
                         (print using Statement)ΔϋΎΒτϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ήϣ΃

                             
                            

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                             

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
         Let    A$ = "# # ##       #,# # # , # # # . # # "

         Let    x = 1234.56

         Print using A$ ; x, x, x

         Print   using “# # # #” ; x

         Print   using “# , # # #” : x

         Print   using “# , # # # . # #” ; x

     Run

         1234   5 1,234.56

          1235

          1.235

         1,235.56

         Let w =15673088.209

         Let A=17.667

         Let B=-5,38

         Let C= 40

         Print using “ # # . # # ‘; A, B, C

         Print using “ # # # # # # # # , . # # “; W #

     Run :

     17.67       -5.38      40.00

     15,673, 688.21

     Print using    “$ # # # # . # #”; 21.58

     Run :       $ 21 . 58

     Print using " $$# # # # .# #"; 21.58

     Run :   $ 21.58

     Print using "$$ # # # # # ,.# # ; 2192.963

                  $ 2,192.96

                             
                            

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                             

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                         INPUT ΞϣΎϧήΒϟ΍άϴϔϨΗ˯ΎϨΛ΃ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϝΎΧΩ·

Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ΃ ΢ϴΗΎϔϤϟ΍ ΔΣϮϟ Δτγ΍ϮΑ Γ΍άϐϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϝΎΒϘΘγ΍ ϲϓ ϝΎΧΩϹ΍ ήϣH ϡΪΨΘδϳ
                                         Γήϛ΍άϟ΍ϲϓΎϬϨϳΰΨΗϭ

                     Input variable, variable,….
         (1) Input x, y,z
             Print  x+ y + z
         (2)   Print “ Enter Your name “
             Input N$
             Print “Your name is” ; N$


        (3) Input “ what is your name “ ; N$
            Print   N$
                         READ / DATAΞϣΎϧήΒϟ΍ϞΧ΍ΩΕΎϧΎϴΒϟ΍ϦϳΰΨΗ

               ϳ                       Ύ
ϰ˰ϟ·ά˰ϴϔϨΗϦ˰ϣή˰ϴϐΘΗϻϭΎϬΜΪ˰ΤΗϭ΃ΎϬϠϳΪ˰όΗϰ˰ϟ·ΝΎΘΤΗϻϭΔΘΑΎΛΎϬϧ΄ΑΕΎϧϴΒϟ΍ϦϣΔϴϋϮϨϟ΍ϩάϫΰϴϤΘΗ
                                                 ήΧ΁

                      Read   variables, ...............
                      Data       Constant, ..............


         (1) Read    A,B,C
            Print  A+B+C
            Data   11,2,31

                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                          (2)  Data Ahmed,Ali
            Read   Name1 $, Name2 $
            Print   Name1$ ; Name2 $
                                                  

                            :(Restore Statement)ϦϳΰΨΘϟ΍ΓΩΎϋ·ήϣ΃

                ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΔϤ΋ΎϗΔϳ΍ΪΑϰϟ·ϢϜΤΘϟ΍ΓΩΎϋ·ϲϓϦϳΰΨΘϟ΍ΓΩΎϋ·ήϣϷ΍ϡΪΨΘδϳ

     READ A, B, C,
     Restore
     Read X, Y
     Data -1, 4, 16
     Print A; B; C ; x ; Y
                          

                    ωήϔΘϟ΍ϭϝΎϘΘϧϻ΍ΔϴϠϤϋ

             (Transferring and Branching Operations)

                                                  

                                 ρϭήθϤϟ΍ήϴϏϝΎϘΘϧϻ΍ήϣ΍ϭ΃


ϲ˰ϓϡΪΨΘδ˰Ϥϟ΍ή˰ϣϷ΍ϭρή˰ηϱ΃ϥϭΩΞϣΎ˰ϧήΒϟΎΑή˰Χ΃ϊ˰οϮϣϰ˰ϟ·Ϧϴ˰όϣϊ˰οϮϣϲϓϢϜΤΘϠϟ   
                         GOTOήϣ΃Ϯ˰˰ϫρϭήθϤϟ΍ήϴϏϝΎϘΘϧϻ΍ˬάϴϔϨΗ

                     Goto Line number.
            print “ALi”
            Goto 40
            print “same”
        40   print “ Hello”
                                                  

                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                     
                            :ΞϣΎϧήΒϟ΍ϰϓϢϜΤΘϠϟέ΍ήϘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ήϣ΍ϭ΃

                          IF - Then έΎδϤϠϟρϭήθϤϟ΍ωήϔΘϟ΍       

       IF Conditional-Expression (Then Goto \ Then \ Goto Line Number)
                     άΌϨϴΣ΍Ϋ·   Input x
         If X= 1 then 40
         End
     40   print “ yes “
                                         ϻ·ϭάΌϨϴΣ΍Ϋ·


 IF Conditional-Expression Then (Statement 1 / Line No.) Else (Statement 2 / Line
 No.)
         input x
         If x= 5 then print “ x = 5” Else print “ x<> 5”
                                                     

                                        Δ˰˰ϴϘτϨϤϟ΍ΕϼϣΎόϤϟ΍

                          ( AND ) ϭϲϘτϨϤϟ΍ϞϣΎόϟ΍      

                                   (OR ϭ΃ϲϘτϨϤϟ΍ϞϣΎόϟ΍    

                                   (Not)ϲϔϨϟ΍ϲϘτϨϤϟ΍ϞϣΎόϟ΍

     10   Read x
         IF x>2 And x <8 then print x Else End
         Goto 10
         Data 1,-7 8 , 15, 3, 6
                                                     

                              ( On Goto ) ΩΪόΘϤϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΍ήϣ΃

                           
                          

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                      
  ˰    ˰    ˰    ˰     ˰   ˰
 Ύ˰ ϘΒσΓΩΪ˰ όΘϣϭΔ˰ ϔϠΘΨϣϊ˰ ο΍Ϯϣϰϟ·ΞϣΎ˰ ϧήΒϟΎΑϦϴ˰ όϣωϮ˰ οϮϣϦ˰ ϣϚδ˰ ϴΒϟ΍Δ˰ ϐϟϰ˰ ϓωή˰ ϔΘϟ΍Ϧ˰ ϜϤϳ
                            ˰   ˰   ˰   ˰    ˰   ˰   ˰    ˰
                  ΩΪόΘϤϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΍ήϣ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑρϭήθϟ΍ϦϣΓΩΪΤϣΔϋϮϤΠϤϟ

                                                     

           On   numeric Expression Goto          Ln1,Ln2, .........
         Read x
         On x Goto 40 , 30
     30   Print x^2 : End
     40   Goto 10
         Data 1,2

        (Loops and Subprograms)ƨºººººȈǟǂǨdzơƲǷơŐdzơȁƧǁǂǰƬŭơƩƢǬǴūơ

                      For and Next statementϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϘϠΤϟ΍

 For variable = Numeric -Expression 1 To Numeric-Expression 2 Step ( Numeric
Expressions)

Next variable

                                         ΍
        ……Ύϫέ΍ΪϘϣΓϮτΨΑΔϴ΋ΎϬϨϟ΍ΔϤϴϘϟ΍ϰΘΣϭήϴϐΘϤϠϟΔϴ΋΍ΪΘΑϻ΍ΔϤϴϘϟ΍Ϧϣ˱˯ΪΑϰϨόϤϟ΍

     (1)   For   I = 1 to 20 step 2
         Print I;
         Next I
     (2)   For I = 10 to 1 step -1
         print I;
         next I
                      (While and wend statement) ϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϘϠΤϟ΍

                    while       Condition
                    Wend
         I=1
                           
                          

      pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                     Get yours now!
  “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
        while I<=100
        S=S+I
        I= I+ 1
        wend
        print “The sum is”; S
        End
                               (Subprograms)Δ˰˰˰ϴϋήϔϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍
                       Gosub Line      number
                       Return
    ϡ΍ΪΨΘγ΍ΐΠϳϲϋήϓΞϣΎϧήΑϞϛΔϳΎϬϧϰϓϭ.....ϢϗέήτδϟΎΑϲϋήϔϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍άϴϔϨΗϰϟ·ΐϫΫ΍
                                       Return ΓέΎΒόϟ΍

        Input x

        Gosub 100

        Print y,w

        End

     100  Y=x^2

        w= x^3 + y

        Return

                    (ON - Gosub)ΓΩΪόΘϤϟ΍ΔσϭήθϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍

Δ˰Ϥϴϗΐδ˰ΣΔϔϠΘΨϣΔϴϋήϓΞϣ΍ήΑϰϟ·ΏΎϫάϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ϦϣΎΑϮϠτϣϥϮϜϳΎϣΪϨϋΓέΎΒόϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
                                         Ύ˰˰˰ϣήϴΒόΗ

        On    Numeric Expression      Gosub Line numbers
                 …ϭ…ϭ…ϡΎ˰˰ϗέ΃Δϴϋήϔϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ϰϟ·ΐϫΫ΍ήϴΒόΘϟ΍ΔϤϴϗΐδΤΑ

     10   Input x

        On X GoSub 100, 200, 40.

        Goto 10
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍

     40   End
                                                       100  Input A,B

        Print A+B

        Return

     200  Input A,B

        Print A*B

        Return

                  ΩΎόΑϷ΍Ε΍ΫΕ΍ήϴϐΘϤϟ΍ΔΠϟΎόϣ

               (Dimensional Variables Processing)
                                                  

              One-Dimensional Arrays ΪΣ΍Ϯϟ΍ΪόΒϟ΍Ε΍ΫΕΎϓϮϔμϤϟ΍ 
                           Ϥ
ΕΎ˰ϧΎϴΑωϮ˰Ϩϟ΍β˰ϔϧϦ˰ϣΕΎ˰ϧΎϴΒϟ΍Ϧ˰ϣϪ˰ΠΘϣΎπ˰ϳ΃ϰ δ˰Ηϭ List Δ˰Ϥ΋ΎϗΪΣ΍Ϯϟ΍ΪόΒϟ΍ΔϓϮϔμϣήΒΘόΗ
                                        ΔϴϓήΣϭ΍ΔϳΩΪϋ

   ήϣ΃άΧ΄ϳϭΔϴϓήΤϟ΍ϭ΃ΔϳΩΪόϟ΍ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪόΒϟ΍Ε΍ΫΔϓϮϔμϣϦϋϥϼϋϹ΍ϲϓDimήϣ΃ϡΪΨΘδϳ      
                                    ϲΗϵ΍ϞϜθϟ΍ΪόΒϟ΍

                Ln Dim variable (Limit ),…..

   Dim x(6)
     Array X
              X(1)   X(2) ...............     X(6)
                       Γ˯΍ήϘϟ΍ήϣ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϓϮϔμϤϟ΍Ν΍ήΧ·ϝΎΧΩ·

        Dim A (10)
        For I = 1 to 10
        Read A (I)
        Next I
        Data 3,5,8,7,6,18,91,19,10
                                     ϝΎΧΩϹ΍ήϣ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ

                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
        Dim A (15) , B (15 )
         For I = 1 to 15
        Input A( I ) ,B( I )
        Next I
                            ΔϋΎΒτϟ΍ήϣ΁ϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϓϮϔμϤϟ΍Ν΍ήΧ·

        Dim A(5 )
        print “Days”, “Sales”
        For   I= 1 to 5
        Read A(I)
        Data 101,200, 50.5, 35-5, 16
        Next I
        For I =1 to 5
        Print I, A( I )
        Next I
                   Two-Dimensional Array ϦϳΪόΒϟ΍Ε΍ΫΕΎϓϮϔμϤϟ΍       

ή˰ϣ΃ϡΪΨΘδϳϭCoulmns ΓΪϤϋϷ΍ϦϣΔϴγ΃έΔϋϮϤΠϣϭRows ϑϮϔμϟ΍ΔϴϘϓ΍ΔϋϮϤΠϣϦϣϥϮϜΘΗ          
            ˰
Ϊ˰όΒϟ΍ή˰ϣ΃ά˰Χ΄ϳϭΔϴϓήΤϟ΍ϭ΍ΔϳΩΪόϟ΍ϦϳΪόΒϟ΍ΔϓϮϔμϣϦϋϥϼϋϹ΍ϲϓDim Statement ΪόΒϟ΍
                                       ϲΗϵ΍ϞϜθϟ΍

            Dim variable 1 (n1,m1 ), variabl2 (n2,m2 ),…..


        Dim A(5,3)
        For I=1 to 5

                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                      
        For J=1 to 3
        Input A( I,J )
        Next I
        Next J
        End
                       Ϧ˰˰ϳΪόΒϟ΍ϭΪΣ΍Ϯϟ΍ΪόΒϟ΍Ε΍ΫΕΎϓϮϔμϤϟ΍ϰϠϋΕΎϘϴΒτΗ

                                                     

                          

                    (Functions)ϝ΍ϭΪϟ΍

                                           ΔϳΩΪόϟ΍ϝ΍ϭΪϟ΍

                                    î˰ϟΔϘϠτϤϟ΍ΔϳΩΪόϟ΍ΔϤϴϘϟ΍

                       Y = ABS (x)
             Print ABS (-5)
                                   Δϳϭ΍ΰϟ΍ΐϴΟϭΔϳϭ΍ΰϟ΍ϡΎϤΗΐϴΟ

                       Y = Cos (x)
             Y = Sin (X)
                  Exp ( X )           ΔϴγϷ΍Δϟ΍Ϊϟ΍

                                   Ln x˰ϟϲόϴΒτϟ΍ϢΘϳέΎϏϮϠϟ΍

                     Log (X) , X > 0

                                       Δϴ΋΍Ϯθόϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍Δϟ΍Ω

                     Y=RND 0<Y<1
                                               

                             Y = SQR ( X )    x˰ϟ ϲόϴΑήΘϟ΍έάΠϟ΍
                                     MOD     ΔϤδϘϟ΍ϲϗΎΑ


                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                         
                                                   ΓέΎηϹ΍Δϟ΍Ω

                    1   x>1
          SGN (x) =      0  X=0
                    -1  X<1                               CINT ( x )Δ˰˰ϴϘϴϘΤϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍ΐϳήϘΗΔϟ΍Ω

                            FIX ( x )XΩΪόϟ΍ϦϣΔϳήθόϟ΍ϡΎϗέϷ΍ϑάΤϟ
                         Int ( x )   XϯϭΎδϳϭ΃ϦϣϞϗ΃΢ϴΤλΩΪϋήΒϛ΃

                                   Δ˰˰ϳΩΪόϟ΍ϝ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋΕΎϘϴΒτΗ      

                                           Δ˰˰˰˰˰ϴϓήΤϟ΍ϝ΍ϭΪϟ΍

                                                         

           Δ˰˰˰˰˰˰ϔϴχϮϟ΍                   Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍Ϊϟ΍

   ϲϓήΣΖΑΎΛϞΧ΍ΩήΜϛ΃ϭ΃ϑήΣϦϋΚΤΒϠϟ                 INSTR , POS

      ϲϓήΣΖΑΎΛϦϣ˯ΰΟΝ΍ήΨΘγϻ             MID $ - RIGHT$- SEG $ - LEFT$

 ΓέήϜΘϣΔϨΒϟϦϣϥϮϜϣϝϮσϱ΄ΑϲϓήΣΖΑΎΛϦϳϮϜΘϟ                 STRING $

 Δ˰˰ϴϟΎΧΕΎϓΎδϣϰϠϋϱϮΘΤϳϲϓήΣΖΑΎΛϦϳϮϜΘϟ                  SPACE $

 ϪϟϮσϲϓήΣΖΑΎΜϟΔϧϮϜϤϟ΍ΕΎϨΒϠϟ΍ΩΪϋΪϳΪΤΘϟ                 LEN

                                                         

                            POS / INSTR Δ˰˰ϤϠϛϲϓϑήΣϦϋΚΤΒϟ΍

                              POS ( A $, B$, I )             

                                   ΚΤΒϟ΍ϞΤϣϲϓήΤϟ΍ΖΑΎΜϟ΍Δϳ΍ΪΑ

               ϪϴϓΚΤΒϟ΍ϢΘϳϱάϟ΍ϑήΤϟ΍                    

                                   ϪϨϋΚΤΒϟ΍ϢΘϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍

                     INSTR ( I, A$, B$)

                           
                          

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                        
           A$ = “ABCDERGHIJKLMNO”

           B$ = “DEFG"

           X% = POS ( A $, B$, 1%)

           Y% = INSTR ( 1%, A$, B$ )

           Print x%, Y%

         End
                      ǺǷƆơƔƾƥƣȂǴǘŭơƔơDŽŪơ
                                                       
                      Ǟººƥơǂdzơǥǂūơ
         4     4
                                                        

                                   SEG $    Δ˰ϤϠϜϟ΍Ϧϣ˯ΰΟϊΒσ


                     SEG $ ( A$, I, J)     

        ΎϬϨϣ˯ΰΟΔϋΎΒσΩ΍ήϤϟ΍ΔϤϠϜϟ΍  ˯ΰΠϟ΍Δϳ΍ΪΑϑήΣήΧ΁       

      10    Prnit Seg$ ( “ABCDEFG”, 3,5 )
      RUN     CDE
                            MID$ϑϭήΣΔϋϮϤΠϤϟςγϭϦϣϑϭήΣιϼΨΘγ΍


                      MID $ ( A$, I, J )

                                    ϪΘϋΎΒσΏϮϠτϤϟ΍˯ΰΠϟ΍ϝϮσ

     ΎϬϨϣ˯ΰΟΔϋΎΒσΩ΍ήϤϟ΍ΔϤϠϜϟ΍ϝϮσϪΘϋΎΒσΩ΍ήϤϟ΍˯ΰΠϟ΍Δϳ΍ΪΑ

     print MID$ ( “ABCDEFG” ,3,5 
      10
           Run    CDEFG
                              ϑϭήΤϟ΍ΔϋϮϤΠϤϟήδϳϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲτόΗLEFT $


                          LEFT $ (A$, I)
   έΎδϴϟ΍ΔϬΟϦϣΎϬΟ΍ήΨΘγ΍ΏϮϠτϤϟ΍ΕΎϨΒϠϟ΍ΩΪϋ

                               
                              

       pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                               

                       Get yours now!
   “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
        product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                      
                10    print Left $ (“ABCDEFG”, 3)
                ABC
                            ϑϭήΣΔϋϮϤΠϤϟϦϤϳϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲτόΗRIGHT $

                      RIGHT $ (A$, I)
 ΔϬΟϦϣϪΘϋΎΒσΏϮϠτϤϟ΍˯ΰΠϟ΍ϰϓϑήΣϝϭ΍ΐϴΗήΗ
                    έΎδϴϟ΍

                (1)    Print Right $ (“ABCDEFG”, 2)
                FG
               (2)     y$ = Right $ (ENVELOPES, 6)
                     Print y $
                ELOPES
                            STRING $ΓέήϜΘϣΔϨΒϟϦϣϲϓήΣΖΑΎΛϦϳϮϜΗ

                STRING $ (I1, I2)
         ϲϓήΤϟ΍ΖΑΎΜϟ΍ϝϮσ       ΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϨΒϠϟϲϜγϷ΍ΩϮϜϟ΍ϞΜϤϳ΢ϴΤλΩΪϋ

                      Print String $ (5, 65)
                        AAAA A
                                SPACE$ ( I )Δ˰˰ϴϟΎΨϟ΍ΔϓΎδϤϟ΍Δϟ΍Ω


                         Δ˰˰ϴϟΎΨϟ΍ΕΎϓΎδϤϟ΍ΩΪϋ    

        print “ABC”; space$ (4) “Computer”
            ABC     4     computer
                                                      

                               LEN (A$)    ϑϭήΤϟ΍ΩΪϋϦϴϴόΗΔϟ΍Ω


               Ύ˰ϬϓϭήΣΩΪϋΏΎδΣΩ΍ήϤϟ΍ΔϤϠϜϟ΍             

        (1)   LEN ( Hello )
        RUN.
                            
                           

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                            

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
        5
        (2) Input X$
           Print LEN(X$)
        RUN.
        ? Hello There
        11
                                      Γή˰˰ϜΘΒϤϟ΍ϝ΍ϭΪϟ΍


           DEF FN name ( variable ) = numeric exprescion

            DEF FN Y (x ) = 3 * x ^ 2 - 2 * x + 4
            E= 3 : F=2
            D = FN Y( E+f )
            M= FN Y ( 4 )
            W= FN Y( E )
            Print D; M ; W
        Run
            69      44        25
                                ΞϣΎϧήΒϟ΍ϞϴϤΤΗϭϦϳΰΨΘϟ΍ήϣ΍ϭ΃

                                        Save ήϣϷ΍   
         ΐϠμϟ΍ιήϘϟ΍ϭ΍ϥήϤϟ΍ιήϘϟ΍ϰϠϋΎϣ΍ϥΰΨϤϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ϦϳΰΨΘϟϡΪΨΘδϳ

                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                      
                     Save “ File name “
                                          Load ήϣϻ΍     
           Δϴδϴ΋ήϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϰϟ·ιήϘϟ΍ϰϠϋϥΰΨϤϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ϞϴϤΤΘϟϡΪΨΘδϳ

                     Load “ File name “
                                            LocateήϣϷ΍

                            ΍     ΍
 X Ϣϗέήτδϟ΍ϱ΃(x,y)ΔτϘϨϟ΍ΪϳΪΤΗΞϣήΒϤϟ΍Ω΍έ΃΍ΫΈϓ˱ΩϮϤϋϭ˱ήτγϰϟ·ΔηΎθϟ΍ϢδϘϨΗ
                              ήϣϷ΍ϞϤόΘδϳϪϧΈϓYϢϗέΩϮϤόϟ΍ϭ

                       Locate X,Y
                                                 ϝΎΜϣ

 Locate 10,18
 Print “Mohamed “
         ΩϮϤόϟ΍Ϧϣ˯΍ΪΘΑ΍ήτδϟ΍ϲϓMohamedΔϤϠϜϟ΍ΔϋΎΒτΑϡϮϘϳϑϮγΞϣΎϧήΒϟ΍
                          
                                         ϪϴϧΎϴΒϟ΍ϡϮγήϟ΍
                                                  
                                      ScreenϪηΎθϟ΍ήϣH
                       Screen n
                    ϲϫΔηΎθϠϟρΎϤϧ΃ϙΎϨϫϭΔηΎθϟ΍ςϤϧnΚϴΣ
                                          
        Screen 0                   ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔϴϧΎϴΒϟ΍ϡϮγήϟ΍έΎϬχΈΑ΢Ϥδϳϻ

        Screen 1   Ϧ˰ϣςϤϨϟ΍΍άϫϲϓΔηΎθϟ΍ΐϛήΘΗϭΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔϴϧΎϴΒϟ΍ϡϮγήϟ΍έΎϬχΈΑ΢Ϥδϳ
                              ϞδϜϴΑξόΑΎϬϨϣϞϛϭϞδϜϴΒϟ΍Ϧϣϒλ
        Screen 2   Ϧ˰ϣςϤϨϟ΍΍άϫϲϓΔηΎθϟ΍ΐϛήΘΗϭΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔϴϧΎϴΒϟ΍ϡϮγήϟ΍έΎϬχΈΑ΢Ϥδϳ
                              ϞδϜϴΑξόΑΎϬϨϣϞϛϭϞδϜϴΒϟ΍Ϧϣϒλ
                                                  
                                                  
                                         ColorϥϮϠϟ΍ήϣ΃
                   Color Background , Palette

                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                      
                                  ϰϟ·ϦϣΔϤϴϗάΧΎϳϭΔϴϔϠΨϟ΍Ϣϗέ
       Background
       Palette            ΔϴϣΎϣϷ΍ΓέϮμϟ΍ϦϳϮϠΘϟΔϴϔϠΨϟ΍ϰϠϋΎϬόοϭΩ΍ήϤϟ΍ϥ΍ϮϟϷ΍ΔϋϮϤΠϣ


                                                ϝΎΜϣ
 Color 7,0                                            ςϘϨϟ΍Ϣγέ
                     Pset (x,y) ,color
                            ΔτϘϨϟ΍ϲΛ΍ΪΣ·ϞΜϤΗ(x,y) ΚϴΣ
                                           ϝΎΜϣ
 Pset (250,1),1
                                            ρϮτΨϟ΍Ϣγέ
 Line (x1,y1) - (x2,y2) ,color
                       (x2,y2)ϪτϘϨϟ΍ϰϟ·(x1,y1)ϪτϘϨϟ΍ϦϣςΨϟ΍Ϣγέ΍
                                                
                                             ϝΎΜϣ
                                                

                    Line (0,0)-(219,199),1
                                  ϲϟΎΘϟ΍ϞϜθϟ΍ϢγήΑϢϗϦϳήϤΗ
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                    
                                                  
                                          Γή΋΍Ϊϟ΍Ϣγέ
 Circle (x,y) R,C,R1,R2
                                                  ΚϴΣ
                  R             ήτϘϟ΍ϒμϧ
                  C                 ϥϮϠϟ΍
                  R1           ήτϘϟ΍ϒμϧΔϳ΍ΪΑ
                  R2           ήτϘϟ΍ϒμϧΔϳΎϬϧ
                                                    
                                               ΔϠΜϣ΍
 Circle (0,0),10


 Circle (0,0),10,0,1

 Circle (0,0),10,1,0


 Circle (0,0),10,-1,0
                    šŚƳŚǀŞƫřšŚƠƬƯŠŬƫŚƘƯ
                   (Data Files Processing)
                                         ˮΕΎϔϠϤϟ΍ϲϫΎϣ

                             : ϥΎΗΪ΋Ύϓι΍ήϗϷ΍ϰδϴσΎϨϐϤϟ΍ςγϮϠϟ

                        ΎϬϴϟ·ΔΟΎΤϟ΍ΪϨϋΎϬϋΎΟήΘγ΍ϭΞϣ΍ήΒϟ΍φϔΣ   

  ΎϬϴϟ·ΔΟΎΤϟ΍ΪϨϋΔϔϠΘΨϤϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍Δτγ΍ϮΑΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϲΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍φϔΣϲϫ      

        ϰδϴσΎϨϐϤϟ΍ςγϮϟ΍ϲϓΔϧΰΨϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϦϣΎϣΔϋϮϤΠϣϰϠϋϒϠϤϟ΍Ϣγ΍ϖϠτϳϭ

                                       ˮΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣϲϫΎϣ

ιήϘϟ΍  ϱϮϧΎΛ ϦϳΰΨΗ ςγϭ ϲϓ ΔϧΰΨϤϟ΍ϭ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ ϊϴϤΠΗ Ϯϫ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΕΎϔϠϣ
                        ΎϬϣΪΨΘδϳϱάϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ϦϋΔϟϮμϔϣϥϮϜΗϭϥήϤϟ΍
                                   ϟ
Ϧ˰ϣΔ˰ϋϮϤΠϣϰ˰ϠϋϱϮ˰ΘΤϳΕΎ˰ϧΎϴΑΕΎ˰ϔϠϣϞϜ˰ηϲϓΔϳϮϧΎΜϟ΍ϦϳΰΨΘ΍ρΎγϭ΃ϰϠϋΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞΠδΗϭ
             ΕΎϧΎϴΒϟ΍Ε΍ΩήϔϣϦϣΕϼΠδϟ΍ϩάϫϦϣϞΠγϞϛϥϮϜΘϳϭΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕϼΠγ
                                                  

                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                                  ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣϡ΍ΪΨΘγ΍Ύϳ΍ΰϣ

                   ΞϣΎϧήΑϦϣήΜϛ΃ϖϳήσϦϋΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ 

      ήΧ΍ΞϣΎϧήΒϟϞΧΪϤϛΎϬϣΪΨΘγϻΞϣΎϧήΒϟ΍ΕΎΟήΨϣϦϳΰΨΗΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϤϟϦϜϤϳ 

              ΔϟϮϬδΑΞϣΎϧήΒϟ΍Δτγ΍ϮΑΎϬΜϳΪΤΗϭΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣ˯Ύθϧ·ϦϜϤϳ 

                 ΪΣ΍ϭΞϣΎϧήΑΔτγ΍ϮΑΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣϦϣΪϳΪόϟ΍ϝϭ΍ΪΗϦϜϤϳ 

       ΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎϴϠϤόϟ΍˯΍ήΟ·ϡΪΨΘδϤϠϟ΢ϴΘΗϲΘϟ΍ήϣ΍ϭϷ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϚδϴΒϟ΍ϡΎψϧϦϤπΘϳϭ
                                               

                                   ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣ˯Ύθϧ· 

                                   ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣϒϳήόΗ  

                                    ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣ΢Θϓ  

                                  ϒϠϤϟ΍ϦϣΕΎϧΎϴΒϟ΍Γ˯΍ήϗ  

                                 ϒϠϤϟ΍ϰϠϋΕΎϧΎϴΒϟ΍ΔΑΎΘϛ 

                                     ϒϠϤϟ΍ΔϳΎϬϧέΎΒΘΧ΍ 

                                    ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣϖϠϏ  
                                                  
                                              
                                      ΕΎϔϠϤϟ΍ϢϴψϨΗ
  ϢϴψϨΘϟϥΎϴδϴ΋έϥΎϋϮϧϙΎϨϫϭϱϮϧΎΜϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ρΎγϭ΃ϰϠϋΕΎϔϠϤϟ΍ΐϴΗήΗΔϘϳήσϮϫ
                                       ΎϤϫΕΎϔϠϤϟ΍
                                              
ΐ˰ ϴΗήΘϟΎΑΔ˰ ϴόΑΎΘΘϟ΍ΕΎ˰ ϔϠϤϟ΍ϲ˰ ϓΕϼΠδ˰ ϟ΍Δ˰ ΠϟΎόϣϢΘ˰ ΗΔ˰ ϴόΑΎΘΘϟ΍ΕΎ˰ ϔϠϤϟ΍ 
  ˰    ˰      ˰    ˰    ˰ ˰       ˰  ˰        ˰
ϰ˰Ϡϋέϭή˰Ϥϟ΍ϡΰ˰ϠϳϢ˰ϗέϞΠδ˰ϟ΍Δ˰ΠϟΎόϣϢΘ˰Ηϲ˰ϜϠϓϒ˰ϠϤϟ΍ϲϓϪΑϥΰΨϤϟ΍
                      ϰΘΣϦϣϪϟΔϘΑΎδϟ΍ΕϼΠδϟ΍
ΕΎ˰ϔϠϤϟ΍ϲ˰ϓΕϼΠδ˰ϟ΍Δ˰ΠϟΎόϤϟϊΑΎ˰ΘΗΔ˰ϗϼϋΪ˰ΟϮΗϻ ϴ΋΍Ϯθ˰όϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ 
                               Δ
   ό
ΔΠϟΎ ϣΎϧΩέ΃΍Ϋ·ϰϨόϤΑΕΎϔϠϤϟ΍ϲϓΕϼΠδϟ΍ϪΑϥΰΨΗϱάϟ΍ΐϴΗήΘϟΎΑϪϴ΋Ϯθόϟ΍
Ϟ˰Αΐ˰ϴΗήΘϟ΍ϲϓϪϟΔϘΑΎδϟ΍ΕϼΠδϟ΍ϰϠϋέϭήϤϟ΍ϡΰϠΘδϳϼϓϢϗέϞΠδϟ΍
                                 ΓήηΎΒϣϪϟϭ΍ΪΗϢΘϳ
                                              
                                     ΕΎϔϠϤϟ΍˯ΎϤγ΍
ήΒόϳϑήΣ΃ϦϣϥϮϜϣΩ΍ΪΘϣ΍ϭΔτϘϨΑΔϋϮΒΘϣϑήΣ΃ϰϟ΍ϑήΣϦϣϒϠϤϟ΍Ϣγ΍ϥϮϜΘϳ
                           ϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋϒϠϤϟ΍ωϮϧϦϋ
                         ιϮμϨϟ΍ΕΎϔϠϣϞϴΜϤΘϟ.Txt 
                        ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΕΎϔϠϣϞϴΜϤΘϟ.Dat 
                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
                         ϲσΎϴΘΣϻ΍΢δϨϟ΍ϞϴΜϤΘϟ.Sav       
                  ήϳέΎϘΘϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴΜϤΘϟ.Lis      
                           ϚδϴΒϟ΍Ξϣ΍ήΑϞϴΜϤΘϟ.Bas       
                 ϝϭ΍ΪΟϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴΜϤΘϟ.TBL                                (Creating Sequential File)ȄǠƥƢƬƬdzơǦǴŭơƗ

                               :ƨȈǠƥƢƬƬdzơƩƢǨǴŭơǪǴǣȁƶƬǧǂǷƗ    
ϢϗέκϴμΨΗϭϒϠϤϟ΍Mode ωϮϧΪϳΪΤΗϭΕΎϔϠϤϟ΍ΔϴϤδΘΑϒϠϤϟ΍΢Θϓήϣ΃ϡϮϘϳ
                                   ϒϠϤϟ΍


                                                  
 Open mode , #filenumber,filespec                     ΕΎϔϠϤϟ΍΢Θϓήϣ΃
 Mode:
                                           
              ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϝΎΧΩϹI 
              ΕΎϧΎϴΒϟ΍Ν΍ήΧϹO 
 Filenumber : ϦϣϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
 Filespec : ϪϔλϭϭϒϠϤϟ΍Ϣγ΍


 Close #filenumber, #filenumber,……, #filenumber
                                        ΕΎϔϠϤϟ΍ϖϠϏήϣ΍

 Open “O”,#1,” Student.dat”                                 ϪϠΜϣ΍
 Open “I”,#4,” Degree.dat ”
 Open “O”,#6,” Age.dat”

 Close #1
 Close #4,#6
                                              ϝΎΜϣ
     10   Open “0”, # 1 “ Data “

     20   Input “name”; N$
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍

     30    IF N# = “ENd” Then close : End
                                                                 40    Input “Grade”; G

     50    Go to 20

                                                      
                                        ( print #) ΔϋΎΒτϟ΍ήϣ΃

     ȉ       ǀ
ǖºLJȁńƛń ơƤLJƢūơƧǂǯơ ƥƨȈǘLJȂdzơǺȇDŽƼƬdzơƨǬǘǼǷǺǷƩƢǻƢȈƦdzơDzǬǻǶƬȇǾǻƗŘǠŠǦǴŭơȄǴǟƩƢǻƢȈƦdzơƨƥƢƬǰƥƨǟƢƦǘdzơǂǷƗǵȂǬȇ
                                                ǦǴǸǴdzȅȂǻƢưdzơǺȇDŽƼƬdzơ

               print # File-number, List of expressions
               ƨººȈƫȋơƩơŚƦǠƬdzơ     ǶǫǁǦǴŭơľǞƦǗơ

                                                         DZƢưǷ

 Print #1 ,Tab(10);”The answer is”;A

                             

                             

                             
                                           Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ωΎΟήΘγ΍

           InputήϣϷ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑϲόΑΎΘΘϟ΍ϒϠϤϟ΍ϦϣΕΎϧΎϴΒϟ΍Γ˯΍ήϗϢΘΗ
                 Input # File-number, variadle-list
                 ǶǫǁǦǴŭơǺǷƨȈƫȉơƩơŚǤƬŭơǝƢƳǂƬLJơ                                                      ϝΎΜϣ
 Input #3 ,, Hours ,Rate

                                               ϒϠϤϟ΍ϖϠϏ
                 IF EOF ( file-number ) then close

                              
                             

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                              

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   

            ǦǴŭơǪǴǣơǶǫǁƧƢǼǬdzƢƥƵȂƬǨŭơǦǴŭơƨȇƢȀǼdzƪǴǏȁơƿƛ

                                               ϝΎΜϣ
     10   Open “I”, # 1, “Data”
     20   Print Tab(4); “Name” ; Tab(25); “Grade” .

     30   IF EOf (1) Then close : End

     40   Input # 1, N$ , G
     50   Print N$ ; Tab (27) ; G
     60   Goto 30

                               (Random File)ȆƟơȂnjǠdzơǦǴŭơƣ

                                                  
 Open Filename , As #filenumber, record length                 ΕΎϔϠϤϟ΍΢ΘϓήϣH
                                             
 Open “Invlist” As #1 ,55

 Close #filenumber, #filenumber,……, #filenumber
                                        ΕΎϔϠϤϟ΍ϖϠϏήϣH

                                                ϪϠΜϣ΃
 Close #9
 Close #2,#3    ϲ΋΍Ϯθόϟ΍ϒϠϤϟ΍΢ΘϓϭϲόΑΎΘΘϟ΍ϒϠϤϟ΍΢ΘϔϟϥΎϳήϫϮΟϥΎϓϼΘΧ΍ΪΟϮϳ
Ύ˰ϤϨϴΑΝ΍ή˰Χ·ϡ΃ϝΎ˰ΧΩ·Δ˰ΠϟΎόϤϟ΍ωϮ˰ϧΪϳΪΤΗϦϣΪΑϻΔϴόΑΎΘΘϟ΍ΕϔϠϤϟ΍ϲϓ 
                                  Ύ
            Ν΍ήΧϹ΍ϭϝΎΧΩ΍·΍ϲΘϴϠϤόϟΎϤ΋΍ΩΔϴ΋΍Ϯθόϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϲϓ

ΩΪ˰ϋϞΠδ˰ϟ΍ϝϮ˰σϰ˰ϟ·ΓέΎ˰ηϹ΍ϱέϭήπϟ΍ϦϣϥϮϜϳΔϴ΋΍Ϯ όϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϲϓ 
                           θ
   Ύ
  ˱ϓήΣϦϣϞΠδϟ΍ϝϮσΡϭ΍ήΘϳϭ΢Θϔϟ΍ήϣ΃ϲϓϞΠδϟΎΑϑϭήΤϟ΍

                                                

                               GET , PUTϊοϮϟ΍ϭΐϠΠϟ΍ήϣ΃
                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
       ϲ΋΍Ϯθόϟ΍ϒϠϤϟ΍ϦϣϞΠγϞϘϧϭΓ˯΍ήϘϟGET ήϣ΃ϡΪΨΘδϳ 

               GET # File number, Record number
                                                  
 Get #1 ,75
                                             ϝΎΜϣ

 Get #2 , num

ϲ΋΍Ϯθόϟ΍ϒϠϤϟ΍ϰϠϋϦϳΰΨΘϟ΍ΔϘτϨϣϦϣϞΠδϟ΍ΔΑΎΘϛϲϓPUTήϣ΃ϡΪΨΘδϳ 

               GET # File number, Record number
                                                  


                                              ϝΎΜϣ
 Put #1 ,27
 Put #2 , K

ϡΪΨΘδΗϭϒϠϤϟΎΑϑϭήΤϟ΍ΩΪϋϒϠϤϟ΍ϝϮσΔϟ΍ΩϲτόΗ LOFϊϗϮϤϟ΍Δϟ΍Ω 
ϰϠϋϒϠϤϟ΍ϑϭήΣΩΪϋϲϟΎϤΟ·ΔϤδϘΑϚϟΫϭϒϠϤϟΎΑΕϼΠδϟ΍ΩΪϋϦϴϴόΘϟ
                           ϞΠδϟ΍ϝϮσ

                   LOF( File number)
                                                  


                                              ϝΎΜϣ
 Let Length =LOF(1) / 64
                    ωϭήθϣ
                                    Ύ
ΐϟΎτϟ΍ϦϣΏϮϠτϤϟ΍ώϠΒϤϟ΍ϊϣΔΒϠτϟ΍ϦϣΩΪϋϢγ΍ϭϢϗέϝΎΧΩΈΑϡϮϘϳ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍ 
ϲϓ ϢϬΗΎϛ΍ήΘη΍ ϊϓΪΑ ΍ϮϣϮϘϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ΔΒϠτϟ΍ Ϣπϳ ήϳήϘΗ Ν΍ήΧ·ϭ ϪϠϴΠδΗ ϞΑΎϘϣ
ϲϓΎϬϠϴΠδΗϢΗϲΘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭΔΒϠτϟ΍ϡΎϗέ΃ϭϝϭϷ΍ϒϠϤϟ΍ϲϓΔόϣΎΠϟΎΑΩ΍ϮϤϟ΍ϞϴΠδΗ
                                     ήΧ΍ϒϠϣ
                                                  
                                                  
                                     Ύ
Γ˯΍ήϗ ϢΘΗ ΚϴΤΑ ϡΪϟ΍ ϑήμϣ κΨΗ ΕΎϧΎϴΑ Ϣπϳ ΕΎϧΎϴΑ ϒϠϣ ϪϨϋ ΞΘϨϳ ˱ΠϣΎϧήΑ ΐΘϛ΍ 
    ϪϴϟΎΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟΎΑιΎΧϲδϴ΋έϒϠϣϲϓΎϬϨϳΰΨΗϭΔϴϋήϓΔϟ΍ΩϖϳήσϦϋΕΎϧΎϴΒϟ΍
                               IDκΨθϟ΍Ϣϗέ 
                             NameκΨθϟ΍Ϣγ΍ 
                              Addressϥ΍ϮϨόϟ΍ 
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                               TelephoneϒΗΎϬϟ΍ 
                                    AgeήϤόϟ΍ 
                            Blood TypeϡΪϟ΍ΔϠϴμϓ 
                                         ΏϮϠτϤϟ΍
        ϢϬϳΪϟ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϼϟ ϒΗΎϬϟ΍ Ϣϗέ ϭ Ϣγϻ΍ ϭ κΨθϟ΍ Ϣϗέ ΔϋΎΒσ 
                                ϪΒΟϮϣAϡΪϟ΍ΔϠϴμϓ
        O ϡΪϟ΍ ΔϠϴμϓ ϢϬϳΪϟ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϸϟ ήϤόϟ΍ϭ ϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ Ϣγϻ΍ ϦϳΰΨΗ 
                     ήΧ΁ϒϠϣϲϓϢϫΩΪϋϊϣΔΒϟΎγAϭ΃ϪΒϟΎγ
        ϒϠϤϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕϼϳΪόΘϟ΍ Ϟϛ Ϫϴϓ ϥΰΨΗ ΚϟΎΛ ϒϠϣ ˯Ύθϧ· 
                                     ϲδϴ΋ήϟ΍
        ϥϮϜΗ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϸϟ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ ϡΎϗέ΃ϭ ˯ΎϤγϷ΍ ϞϜΑ ΔϤ΋Ύϗ ΝΎΘϧ· 
                     BΔϠϴμϓϢϬϳΪϟϭϪϨγϦϣϞϗ΃ϢϫέΎϤϋ΃
                                             
                       ΔϣΎϋϦϳέΎϤΗ


                        ΔϴΗϵ΍ϚδϴΒϟ΍ϞϤΟϲϓ΄τΨϟ΍΢Τλ–
                1:- PRINT TEB(50) “OK”
                2:- IF I > 50 GOTO 40
                3:- PRINT (AIL),
                4:- DATE A,B,C
                5:- X1 +X2 + X3 = S
                6:- LET C$ = (A + B) /2
                7:- DAM (15)
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                   
                               ΔϴΗϵ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ΔΠϴΘϧΪΟϭ΃
                                               
       

          10 READ A,B
      ƣ                                     
                     10 READ A$,X,Y
         20 DATA 5,4,7,8,3,8   20 DATA “GOOD LUCK”,7,5
                                             
                                             
         30 IF A = B THEN 70   30 IF X > Y ^2 THEN PRINT A$ ELSE PRINT X
                    – Y ^2
                                             
         40 PRINT A,B, A*B
                                            
                                             
         50 PRINT
                                Ɨ
                                             
         60 GOTO 10                                
                                             
                                             
     ΍άϬΑΩΪόϟ΍ΏήοϝϭΪΟϊΒτϳΞϣΎϧήΑΔΑΎΘϜΑϢϗWEND WHILE ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
                                         ϞϜθϟ΍
                       1*7
                       2*7
                       
                      
                      10*7

                                     Ύ
   Γ˯΍ήϗϭ΃ϝΎΧΩΈΑϡϮϘϳϢΛX(3,3)ϦϜΘϟϭϦϳΪόΑΕ΍ΫΔϓϮϔμϣΰΠΤϳ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍
    ϲδϴ΋ήϟ΍ήτϘϟ΍ϕϮϓϲΘϟ΍ήλΎϨόϟ΍ϊΒτϳΔϋΎΒτϟ΍ΪϨϋϦϜϟϭΔϓϮϔμϤϟ΍ϩάϫήλΎϨϋ
                          (*)ΰϣήϟΎΑϊϗ΍ϮϤϟ΍ΔϴϘΑϸϤϳϭςϘϓ
                                            
                   * 1 3
                   * * 2
                   * * *

                                         
                                  Ύ
   ˰ϟΔΟέΪϠϟϯήΧ΃ϭϢγϼϟΓΪΣ΍ϭˬΪΣ΍ϭΪόΑΕ΍ΫΔϓϮϔμϣΰΠΤΑϡϮϘϳ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍
      Ϣγ΍ϊΒτϳΎϫΪΟϭ΍Ϋ·ϦϣϰϠϋ΃ϲΘϟ΍ΔΟέΪϟ΍ϦϋΚΤΒϟΎΑϡϮϘϳϢΛˬΔΒϠσ
                 " V.Good"ΔϠϤΠϟ΍ΐϟΎτϟ΍Ϣγ΍ϡΎϣ΃ϊΒτϳϭΐϟΎτϟ΍

                                Ύ
 ϲϫϭBΔϓϮϔμϤϟ΍ϥϮϜϳϢΛA (2,2)ΔϓϮϔμϤϟ΍ϦϳΰΨΗϭΰΠΤΑϡϮϘϳ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍
                      ˮAΔϓϮϔμϤϟ΍ΏϮϠϘϣϦϋΓέΎΒϋ
                                                   
                                   Ύ
      C=A+9B ΚϴΣCΔϓϮϔμϤϟ΍ΩΎΠϳ·ϢΛA,BΔϓϮϔμϤϟ΍Γ˯΍ήϘϟ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍
                                          
    ΔϴδϜϋΓέϮμΑΎϬΘϋΎΒσϭΔϓϮϔμϤϟ΍ϲϓΔϴϟΎΘϟ΍ϢϴϘϟ΍ϦϳΰΨΘΑϡϮϘϳΞϣΎϧήΑΐΘϛ΍
                                    4,5,6,7,8,9

                           
                          

       pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                      Get yours now!
   “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
       product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                       
                                                     
                                     ΔϴϟΎΘϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ΞΗΎϧϊΒΘΗ

                              START
                                                     
                             10 FOR I=1 TO 4
            10 FOR K=5TO 1 STEP -1      20 PRINT I;
                         X = 6 30 NEXT I
            20  FOR J=5 TO K STEP -1     40 FOR J=1 TO 4
            30  PRINT J;           50 PRINT J^2
            40  NEXT J        I=I+1 60 NEXT J
            50  PRINT
                           DEF FN Y(I)=X*I
           60 NEXT I

                       FN Y(I);
                                                       
                       PRINT
                                 Ύ
    ϦϴΑΓέϮμΤϣΔϳΩήϓϩΩ΍Ϊϋ΃Δϴ΋΍ϮθϋΔϓϮϔμϣΔϋΎΒτΑϡϮϘϳ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍
                       Input-ReadΔϤϴϠόΗϡ΍ΪΨΘγ΍ϥϭΪΑxΔΒΗέϦϣ
                         YES
                                                  
                                  NOΔϴϟΎΘϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ΞΗΎϧΪΟϭ΃
                              I=<16 10 Dim y(6)
                                   
            10  Dim B(4,3)
            20  FOR J=1 TO 4              20 FOR I=1 TO 6
                                         STOP
            30  FOR L=1 TO 3              30 y(I)=7-I
            30  B(L,J)=L                40 PRINT y(I);
            40  PRINT B(L,J);
                                 50 NEXT I
            50 NEXT L

            60 PRINT

           70 NEXT J
                                                      
 
                         ϚδϴΒϟ΍ΔϐϠΑΞϣΎϧήΒϟ΍ΐΘϛ΍ϢΛϥΎϳήδϟ΍ΔτϳήΧΞΗΎϧϊΒσ΍
                           
                          

      pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                     Get yours now!
  “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
             Ύ                     Ύ
            ˱ϴϟίΎϨΗΎΒϴΗήΗΩ΍ΪϋϷ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣΐϴΗήΘϟ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍
                                         
                      
                                  Ύ
  ϝϭϷ΍ϥΎΤΘϣϻ΍ΕΎΟέΩϭϲγ΍έΪϟ΍ϪϤϗέϭΐϟΎτϟ΍Ϣγ΍ϝΎΧΩΈΑϡϮϘϳ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍
                     ϲΗ϶ϟΎϘϓϭϪϟΪόϣΏΎδΣϭΚϟΎΜϟ΍ϭϲϧΎΜϟ΍ϭ
                                ΔΟέΪϟ΍ ϝΪόϤϟ΍
                F               ϦϣϞϗ΍
               D                  1-1.5
                C                 1.5-2
               CC                 2-2.5
                B                 2.5-3
                A                 3-3.5
              AA                 3.5-4
                  ϲϟΎΘϟ΍ΞϣΎϧήΒϠϟϚϟΫϭϥΎϳήδϟ΍ΔτϳήΧϢγέ΍
    έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛΖϧΎϛ΍Ϋ·Ω΍Ϊϋ΃ΔόΑέ΃ωϮϤΠϣΏΎδΤΑϡϮϘϳΞϣΎϧήΒϟ΍ 
ΖϧΎϛ ΍Ϋ΍  ϦϴΑ ΓέϮμΤϤϟ΍ ΔϳΩήϔϟ΍ Ω΍ΪϋϷ΍ ΔϋΎΒτΑ ϡϮϘϳ ΞϣΎϧήΒϟ΍ 
                              έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛ
ϊΑέ΃ϦϣήΜϛ΃έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛ ϝΎΧΩ·ΔϟϭΎΤϤΑΞϣΎϧήΒϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΢Ϥδϳϻϥ΄ΑΓΎϋ΍ήϣϊϣ
ΔϤϠϛΔϴϟΎΘϟ΍ΔϟΎγήϟ΍νήϋϊϣϞϣΎϜϟΎΑΞϣΎϧήΒϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳϪϗΎϔΧ΍ΔϟΎΣϲϓϭΕ΍ήϣ
                                 ΔΤϴΤλήϴϏέϭήϤϟ΍
                                          
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
                  ϲϟΎΘϟ΍ΞϣΎϧήΒϠϟϚϟΫϭϥΎϳήδϟ΍ΔτϳήΧϢγέ΍
   ϰϠϋϪϤδϘϟ΍ΔϴϠΑΎϗρήθΑϦϴΑΓέϮμΤϤϟ΍Ω΍ΪϋϷ΍ΔϋΎΒτΑϡϮϘϳΞϣΎϧήΒϟ΍
                                           
                     ϲϟΎΘϟ΍ΞϣΎϧήΒϠϟϥΎϳήδϟ΍ΔτϳήΧϢγέ΍
                                           
               ΔϓϮϔμϣϲϓΎϬϨϳΰΨΗϭΏϼτϟ΍ΕΎΟέΩϦϣNϝΎΧΩ· 
                           Ύ     Ύ
                          ˱ϳΪϋΎμΗ˱ΒϴΗήΗΕΎΟέΪϟ΍ΔϋΎΒσ 
                           ˱ϴϟίΎϨΗΐϴΗήΗΕΎΟέΪϟ΍ΔϋΎΒσ 
                            Ύ
       ΔϓϮϔμϤϟ΍ΩΎόΑ΃ΓΎϋ΍ήϣϊϣB ΔϓϮϔμϣϲϓϦϴΤΟΎϨϟ΍Ώϼτϟ΍ϦϳΰΨΗ 
       ΔϓϮϔμϤϟ΍ΩΎόΑ΃ΓΎϋ΍ήϣϊϣCΔϓϮϔμϣϲϓϦϴΒγ΍ήϟ΍Ώϼτϟ΍ϦϳΰΨΗ 
       ΔϓϮϔμϣϲϓίΎΘϤϣήϳΪϘΗϰϠϋϦϴϠμΤΘϤϟ΍ϦϴΤΟΎϨϟ΍Ώϼτϟ΍ϦϳΰΨΗ 
                            ΔϓϮϔμϤϟ΍ΩΎόΑ΍ΓΎϋ΍ήϣϊϣD
                           ϦϴΤΟΎϨϟ΍Ώϼτϟ΍ΩΪϋΔϋΎΒσ 
      ϲϠϜϟ΍Ώϼτϟ΍ΩΪϋϦϴΤΟΎϨϟ΍Ώϼτϟ΍ΩΪϋ ΡΎΠϨϟ΍ΔΒδϧΔϋΎΒσ 
                      
                      
                              Ύ
           TAB ϡ΍ΪΨΘγΎΑϲϟΎΘϟ΍ϞϜθϟ΍ϢγήΑϡϮϘϳ˱ ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍ 
            
 
 
 
 
 
 

                            * * * * * * * *
                                       
            

              
              *       *
                             *      *
                


                              *     *
                  

                    

                      
         *    *
                                *   *
                  


                                 *  *
            
 
 
 
 
 
 


                                  * *
                  

                                   *
                                                  
                                           Ύ
                  ϡίέ΍ϮΨϟ΍Ϣγέϊϣϰϟ·ϦϣΏήπϟ΍ϝϭΪΟϊΒτϳ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍ 
                                                   
                                           ΎΠ
        ϯή˰Χ΃Γή˰ϣΎ˰ϬόΒτϳϢ˰ΛϱΪϋΎμ˰Ηΐ˰ϴΗήΘΑϰ˰ϟ·Ϧ˰ϣΔ˰ϋΎΒτΑϡϮ˰Ϙϳ˱ ϣΎϧήΑΐΘϛ΍ 
                                 ϡίέ΍ϮΨϟ΍ϢγέϊϣϲϟίΎϨΗΐϴΗήΘΑ

                                                 
  ˰     ˰ ˰      ˰    ˰   ˰
ϭϢ˰ γϻ΍ϭϢϗή˰ϟ΍ϊ˰ ΒτϳϭΔ˰ΒϠσΩΪ˰όϟΩ΍Ϯ˰ϣΔ˰ΟέΩϭϢ˰γ΍ϭϢ˰ϗέϝΎΒϘΘ˰γϻ˱˰ΠϣΎϧήΑΐ˰Θϛ΍ 
                          ˰    ˰    ˰    ˰  Ύ      ˰
                                ϡίέ΍ϮΨϟ΍ϢγέϊϣΕΎΟέΪϟ΍ςγϮΘϣ
                                                 
                                         ΎΠ
ϝΎ˰ΧΩ·Ϊ˰ϨϋΚ˰ϠΜϤϟ΍ΔΣΎδ˰ϣϭϢϗή˰ϟ΍ϝΎ˰ΧΩ·Ϧ˰ϋΓή΋΍Ϊϟ΍ΔΣΎδϣΏΎδΤΑϡϮϘϳ˱ ϣΎϧήΑΐΘϛ΍ 
         ϗ
Ϧ˰ϣΝή˰ΨϳϭϢ ή˰ϟ΍ϝΎ˰ΧΩ·Ϊ˰ϨϋϞϴτΘδ˰Ϥϟ΍ΔΣΎδ˰ϣϭϢϗήϟ΍ϝΎΧΩ·ΪϨϋϊΑήϤϟ΍ΔΣΎδϣϭϢϗήϟ΍
ϊ˰ϣΔϘΑΎδ˰ϟ΍ϡΎ˰ϗέϷ΍Ϧ˰ϋϒ˰ϠΘΨϳϢϗέϝΎΧΩ·ΪϨϋΪϳΪΟϢϗέΓ˯΍ήϘϟΩϮόϳϭϢϗήϟ΍ϝΎΧΩ·ΪϨϋΞϣΎϧήΒϟ΍
                                           ϡίέ΍ϮΨϟ΍Ϣγέ
                                                 
                                                 
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                    
                                         Ύ
                ήϐλ΃ϭϢϗέήΒϛ΍ΔϋΎΒτΑϡϮϘϳϢΛϡΎϗέ΃ϝΎΒϘΘγΎΑ˱ΠϣΎϧήΑΐΘϛ΍ 
                                                    
                                ΔϴϟΎΘϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ΔΠϴΘϧΪΟϭ΃ 
                                                  ΃
        10 LET Y = 0

        20 LET X = 1
        30 FOR I = 1 TO 10 STEP 2
        40 PRINT X
        50 X = X + 2
        60 IF I = 3 THEN X = 0
        70 NEXT I
        80 FOR J = 1 TO 3
        90 LET Y = X + Y
        100 PRINT Y
        110 NEXT J

        120 END
        -----------------------------------------------------------------------------------------
                                                    
                                                  Ώ
        10 FOR I = 15 TO 1 STEP -2

        20 PRINT I
        30 NEXT I
        40 PRINT I + (I^2) + (I^3)
        50 END
        -----------------------------------------------------------------------------------------
                                                    
                                                  Ν
        10  LET A = 10
        20  WHILE A<5
        30  PRINT A
        40  WEND

           50 END
                                                  Ω
        10  INPUT N
        20  FOR I = TO N
        30  READ X
        40  IF X<3 : RESTORE
        50  PRINT “X=” ; X
        60  NEXT I
        70  DATA 9,5,7,4,3,12,6,2,14,5,1
        80  END
                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                     
    NΔϴϧΎΜϟ΍ΓήϤϟ΍ϭ NΔϤϴϗϥ΃ΎϧήΒΘϋ΍΍Ϋ·ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓϦϴΗήϣΞϣΎϧήΒϟ΍ΔΠϴΘϧΪΟϭ΃

           -----------------------------------------------------------------------------------------
                                     ΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎϴϣίέ΍ϮΨϟ΍ΔΠϴΘϧΪΟϭ΃ 

                     Start


                      x=0


                     Read A


                           Yes     x
          x=x+1         x=0
                 No

                                End
                                                     


                          Start


                           x=5


                                Yes
               x=x+1         x=10          End
                      No
                           
                          

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                           

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  


                         Start


                         A=1       A                       Yes
              A=A+15        A=45         End
                      No                         Start


                         A=100


                               Yes
                          A=0         End
                      No
            A       A=A-10


          A=A+5        A
                       ϚδϴΒϟ΍ΔϐϟϲϓΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎϴϠϤόϟ΍ΞΗΎϧϮϫΎϣ–

         (5+6)*4
                          
                         

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                          

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
         5+6*4

         5+8/4

         8/4+5

         (7+8)/(1+2)

         7+8/1+2

         (20+10*(4+2))/(5+15)


          X =100,50,150ΎϣΪϨϋ ϚδϴΒϟ΍ΔϐϟϲϓϲϟΎΘϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ΞΗΎϧϮϫΎϣ–28

     Input X
     If x< 100 then go sub 70
     If x> 100 then go sub 90
     If x= 100 then go sub 110
     Print y
     End
     70 y= x/10
     return
     90 y= 15*X /100
     return
     110 y= 15*X +100
     return


                               ϲϟΎΘϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ΞΗΎϧΪΟϭ΃
                                               
 INPUT "Enter Filename: "; n
 OPEN n$ FOR OUTPUT AS #1
 PRINT #1, "This is saved to the file
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ϲϠΟϭϵ΍ΩϮ˰˰ϤΤϣ΃ϪΠϣήΑΕΎϴγΎγ΍
                                                  
 CLOSE
 OPEN n$ FOR INPUT AS #1
 INPUT #1, a
 PRINT "Read from file: "; a
CLOSE
                                               
                                               
                               ϲϟΎΘϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ΞΗΎϧΪΟϭ΃
 INPUT X
 INPUT M
 FOR I = 1 TO M
 Z=I*X
 PRINT X; "*"; I; " ="; Z
 NEXT I
                         
                        

     pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
                         

                     Get yours now!
 “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
      product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:8
posted:10/18/2012
language:
pages:70