contoh SURAT MANDAT by xiaopangnv

VIEWS: 485 PAGES: 1

									                        SURAT MANDAT

                 No. 001/SM/KETUA/BEM-FSM/VII/2012     Sehubungan dengan adanya ................. pada tanggal .......................... yang akan dilaksanakan
oleh :

Nama      : Munarso

NIM      : J2D 009 040

Jabatan    : Ketua BEM FSM UNDIP 2012

maka dengan ini memberikan mandat kepada :

Nama      :

NIM      : J2C 009

Jabatan    : Wakil Ketua BEM FSM UNDIP 2012

Untuk menggantikan dan melaksanakan tugas ketua selama waktu tersebut di atas.

     Demikian surat mandat ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.
                                                Semarang, .....................          Pemberi Mandat,                   Penerima Mandat,
             Munraso                        ............

          NIM J2D 009 040                     NIM J2C 009

								
To top