Docstoc

1

Document Sample
1 Powered By Docstoc
					                            ้
             แผนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ เบืองต้ น

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สั ปดาห์ ท.ี่ ..
หน่ วยการเรียนที่ 1 เรื่ อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นเกี่ยวกับ Program Excel
ใช้เวลาในการสอน 2 ชั้จวโมง สอนมาแล้ว ...... ชัวโมง สอนครั้งนี้ ...... ชัวโมง
                                 ่    ่
ใช้สอนวันที่ ..... เดือน................................... พ.ศ.…………

1. สาระสาคัญ
   โปรแกรม Microsoft
Excel เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้าน Electronic Speasheet ซึ่งทางานภายใต้ระบบ Windows
ที่รวมเอาความสามารถเด่น
         ้                                 ั่
ๆ 3 ด้านเข้าไว้ดวยกัน คือ ด้าน Speasheet Graphic และ Database โดยมีคาชี้แจงและฟังก์ชนต่
าง ๆ ให้เลือกเป็ นจานวนมาก

2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
  2.1 อธิบายประโยชน์ของโปรแกรม Excel ได้
  2.2 อธิ บายส่ วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Excel ได้
  2.3 สามารถเปิ ด – ปิ ด โปรแกรม Excel ได้

   ้
3. เนือหา
3.1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Program Excel และส่ วนประกอบของหน้าจอ Program Excel
คาชี้แจง และแถบเครื่ องมือ เมนูคาชี้แจง
3.2 ขั้นตอนการใช้ Program Excel, การตั้งค่าหน้ากระดาษ, การกาหนดระยะขอบกระดาษ
การบันทึกข้อมูล และการปิ ดแฟ้ ม และออกจากโปรแกรม

4. กิจกรรมการเรียนการสอน/กระบวนการเรี ยนรู้
  ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน

   ู้   ั              ั
ครู ผสอนให้นกเรี ยนแสดงท่ากายบริ หารที่นกเรี ยนถนัด และครู แนะนานักเรี ยนในการใช้โปรแกรม
เอ็กเซลล์จนคาชี้แจง และเมนูที่จาเป็ นในการใช้ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อเด็กนักเรี ยนได้เข้าใจ
และการพิมพ์งานเอกสารในโปรแกรมเอ๊กเซลล์ พร้อมใช้คาชี้แจงจากเมนูแฟ้ ม ได้อย่างถูกต้อง แล
ะเปิ ดโอกาสให้เด็กนักเรี ยนได้สนทนากัน และสอบถามตามที่ไม่เข้าใจในส่ วนต่าง ๆ
ขั้นสอน
1. ทดสอบก่อนเรี ยน
2. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม ๆ ละ 7 – 8 คน
     ั                   ั
3. ให้นกเรี ยนได้ศึกษาใบความรู้เรื่ องระบบปฏิบติการใช้โปรแกรมเอ็กเซลล์
4. เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมอธิบายประกอบใบความรู้ โปรแกรมเอ๊กเซลล์ ส่ วนประกอบหน้า
จอ คาชี้แจง แถบเครื่ องมือ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขอบกระดาษ และการบันทึกข้อมูลเป็ นตัวอย่า
ง
5. เปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนได้สอบถามในส่ วนที่ยงไม่เข้าใจ ในเมนูต่าง ๆ
           ั              ั
      ั      ั
6. ให้นกเรี ยนฝึ กปฏิบติจากเครื่ องคอมพิวเตอร์จริ ง
7. ประเมินผลการตอบคาถามในใบงาน
8. ทดสอบหลังเรี ยน
ขั้นสรุ ป

     ั            ั            ั
ครู ให้นกเรี ยนมารายงานตามที่ตวเองเข้าใจในระบบปฏิบติการพิมพ์งานจากโปรแกรมเอ็กเซลล์ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นในวันนี้ เป็ นรายบุคคล แล้วครู เป็ นผูช้ ีแนะเกี่ยวกับระบบปฏิบติการ แล
                                  ้            ั
                    ั
ะใช้คอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้อง ให้นกเรี ยนได้เข้าใจและสามารถนาไปปฏิบติจริ งได้  ั

5. สื่ อการเรียนการสอน/แหล่ งการเรียนรู้
  5.1 ใบความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบติการเรี ยกใช้ COPUTER
                      ั
                    ั
  5.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์
  5.3 การพิมพ์เอกสารในโปรแกรมเอ๊กเซลล์ ในห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์

    ั
6. วิธีวดผลประเมินผล/กระบวนการประเมินผล

 จุดประสงค์/เนื้อหาที่จะวัดผล     วิธีการวัด/ประเมินผล             ั
                                 เครื่ องมือที่ใช้วดผล
 1. แบบประเมินผลการตอบคาถา       -             - เครื่ องคอมพิวเตอร์
 ม                    การสังเกตในการปฏิบ ั   -
        ั
 2. การฝึ กปฏิบติการใช้คาชี้แจงเค   ติงาน                 ั
                                  การปฏิบติจริ งจากเครื่ องคอมพิ
 รื่ องมือ               - การสนทนา         วเตอร์
 3. ผลงานการบันทึกในแผ่นดิสก์                การซักถาม                           ั
                                                     - ใบงานการฝึ กปฏิบติ                               ้
7. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูบริ หารหรื อผูที่ผบริ หารมอบหมาย          ้ ู้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

                                               (ลงชื่อ)………………….
                                                        ้
                                                       ผูอานวยการ
                                           ............./....................../.................

8. บันทึกหลังการสอน
    8.1 ผลการสอน
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

8.2 ปัญหา/อุปสรรค
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

8.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................                                                 (ลงชื่อ)………………….
                                                          ้
                                                         ผูสอน
                                            ................/....................../.....................

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:10/17/2012
language:
pages:4