Docstoc

Адресна карта за записване в хотел

Document Sample
Адресна карта за записване в хотел Powered By Docstoc
					           АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ХОТЕЛ
  ............................................................................................................
1           име                 бащино                фамилно
  Роден(а) на .............................. ЕГН ..................................................
2  в гр.(с.) .................................... обл. ........................................
  Лична карта №............................ издадена на ..................................
3
  Живущ(а) в
4  гр.(с.) ................. ул. ............................................. № ......................


5  Хотел ............... ул. ...............................№ ........ стая ................


6      Дата:........................ 20 ......г. Подпис на регистратора.......................

				
DOCUMENT INFO
Description: Адресна карта в Excel формат, попълвана при настаняване в хотел. Обикновено се попълва още на рецепцията.