Docstoc

Referat_SamordningsudvalgetBBH_270510_REVIDERET

Document Sample
Referat_SamordningsudvalgetBBH_270510_REVIDERET Powered By Docstoc
					                                           Direktionen


                                           Bispebjerg Bakke 23
                                           2400 København NV

                                      Opgang  20 D, stuen
REVIDERET REFERAT                             Telefon  3531 3531
                                      Direkte  3531 6749
Møde i:                                    Fax  3531 3999
     Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital
                                       Mail  mchr0085@bbh.regionh.dk
Dato:   27. maj 2010
Kl.:   14:00-16:00                             Web www.bispebjerghospital.dk

Sted:   Bispebjerg Hospital
                                           Dato:14. juni 2010
Referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital
Deltagere:
 Enhedschef Torben Hyldegaard, Koncern Plan og Udvikling
 Lokalområdechef Vivian Buse, Københavns Kommune, SUF
 Konsulent Mette Faxholm, Københavns Kommune, SUF
 Praktiserende Læge Karen Hansen, Almen Praksis
 Overlæge Carsten Hendriksen, Bispebjerg Hospital
 Specialkonsulent Gitte Mogensen, Sundhedsstaben, Københavns Kommune
 Led. Fysioterapeut Morten Østergaard, Bispebjerg Hospital
 Visitationschef Svend Svendsen, Københavns Kommune SOF
 Vicedirektør Janne Elsborg, Bispebjerg Hospital
 Ledende overlæge Hans Perrild, Bispebjerg Hospital
 Direktionssekretær Mette Christensen, Bispebjerg Hospital

Fraværende:
 Chef for Myndighedsenheden, Preben Andersen, Frederiksberg Kommune
 Lokalområdechef Dorte Dahl, Københavns Kommune, SUF
 Sundhedschef Ane Friis Bendix, Frederiksberg Kommune
 Teamleder Anne Arvel, Københavns Kommune, SUF
 Praktiserende læge Søren Kjærem Nielsen, Almen Praksis
 Praksiskoordinator Benny Ehrenreich, Almen Praksis
 Samordningskonsulent Lena Salomon, Bispebjerg Hospital
 Fuldmægtig Elisabeth Fredskilde, Frederiksberg Kommune


Dagsorden:
 1. Orientering om ny medformand for Samordningsudvalget
 2. Implementering af elektronisk kommunikation (bilag)
 3. Godkendelse af forløbsbeskrivelser for patienter med type 2 diabetes og KOL
   (bilag 2 og 3) v. Hans Perrild
 4. Status for udskrivningsbetingede hjemmebesøg (bilag)
 5. Status for
      a. Puljemidler vedrørende forløbsprogrammer mv.
           i. Københavns Kommune v. Gitte Mogensen
          ii. Frederiksberg Kommune v. Ane Friis Bendix
          iii. Bispebjerg Hospital (Bilag) v. Carsten Hendriksen
       b. proces for 2. generations sundhedsaftaler (bilag 6)
       c. ventetid på genoptræning – Københavns Kommune, Frederiksberg
        Kommune og BBH (bilag 11)
   6. Gensidig orientering om
       a. nyt fra Frederiksberg Kommune
       b. nyt fra Københavns Kommune
       c. nyt fra almen praksis
       d. nyt fra BBH
   7. Evt.


   Ad 1.
   Afventer tilbagemelding fra Københavns Kommune med henblik på hvem der
   overtage formandsposten efter Frederiksberg Kommune. Der er delt formandskab
   mellem hospital og kommune i samordningsudvalget.

   Vicedirektør Charlotte Markussen, Frederiksberg Kommune vil træde ind i
   udvalget fra næste møde.

   Ad 2.
   Det er blevet foreslået, at nedsætte en fælles gruppe for Københavns Kommune,
   Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital
   vedrørende elektronisk kommunikation (MedCom-standarder). Bispebjerg
   Hospital pakker op om forslaget. Beslutningen herom tages desuden på næste
   møde i Samordningsudvalget ved Frederiksberg Hospital.

   Planen er at Merethe Halkjær fra Københavns Kommune indkalder til et
   indledende afdækkende møde om opgaven inden sommer, inkl. nedsættelse af en
   arbejdsgruppe, hvortil der udarbejdes et kommissorium. Arbejdsgruppen refererer
   til samordningsudvalgene og det er udvalgene der endeligt nedsætter/udpeger
   deltagere til arbejdsgruppen.

   Relationen mellem arbejdsgruppen og samordningsudvalget drøftes ved næste
   møde i udvalget.

   Ad 3.
   Hans Perrild orienterede om forløbsbeskrivelser for rehabilitering KOL og type 2
   diabetes, herunder proces for arbejdet, indhold, rehabiliteringstilbud mv. – jf.
   præsentation. Den faglige indsats vil blive beskrevet i PKO-NYT.

   Planen er, at forløbsbeskrivelserne skal godkendes i de lokale samordningsudvalg
   og herefter implementeres. Forløbsbeskrivelserne er godkendt i dette udvalg.
   Implementeringen og opfølgning omhandler kompetenceudvikling, tværsektoriel
   videndeling, evaluering og monitorering, it-understøttelse, fælles audit oktober
   2010 og herefter revision af forløbsbeskrivelserne.
Referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital          Side 2
   Forløbsbeskrivelser er iværksat og samarbejdet mellem Bispebjerg Hospital,
   almen praksis og forebyggelsescentrene i København fungere allerede.

   Samordningsudvalget var enige om, at opfordre til at de faglige følgegrupper for
   diabetes type 2 og KOL fortsætter mhp. at sikre det videre arbejde.

   Det blev drøftet, om man den 1. august 2010 skal lancere arbejdet med
   forløbsbeskrivelser i pressen mv. Gitte Mogensen følger op på sagen.

   Det blev besluttet løbende at have forløbsbeskrivelserne på udvalgets møder.

   Ad 4.
   Frederiksberg Kommune hjemtager hjemmebesøg aflagt af hospital per 1.
   september 2010.

   SUF arbejder fortsat på sagen. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe
   der ser på arbejdsgangene ifm. hjemmebesøg. Bispebjerg Hospital er
   repræsenteret i gruppen med afdelingsergoterapeut Gitte Lund Jansen.

   Punktet tages op ved næste møde.

   Ad 5a.
   I Københavns Kommune forløber projekterne vedrørende forløbsprogrammerne
   tilfredsstillende.

   Frederiksberg Kommune var ikke repræsenteret til mødet.

   Bispebjerg Hospital har fået tilsagn om tildeling af statslige puljemidler til
   implementering af regionens forløbsprogrammer for KOL, Diabetes type 2 og
   hjerte-kar sygdomme. I den forbindelse er ansat en projektleder og nedsat en
   styregruppe. Fra Københavns Kommune deltager Jens Egsgaard.

   Planen er at projektlederen og styregruppen udover de Regionale
   forløbsprogrammer også varetager ”Plan for igangsætning af følge hjem, følge op
   og ringe hjem ordninger” mhp. at sikre en overordnet styring af projekterne.

   I forbindelse med projekt 9 ”Afprøvning af model til sikring af efterbehandling for
   hjertekar patienter” er nedsat en styrgruppe. Ved projekt 18 ”Optimering af den
   tværsektoriel sammenhængende forløb med KOL” er nedsat en styrgruppe og en
   Ph.d studerende er under ansættelse.

   Udvalget vil blive orienteret om projekterne, når de er godt i gang.

   Ad 5b.
   Torben Hyldegaard takkede for de mange bemærkninger til udkast til
   sundhedsaftale for 2011-2014. På baggrund af bemærkningerne er udkastet under
   redigering og vil når det er færdigt blive udsendt mhp. en kort høring.

   Oplæg til grundaftalen skal foreligge før sommerferien med henblik på politisk
   godkendelse i slutningen af august. I september-oktober skal de individuelle
Referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital            Side 3
   lokalaftaler forhandles. Herefter skal aftalen i november-december igen behandles
   politisk. Endelig forslag til 2. generation af sundhedsaftaler skal indsendes til
   Sundhedsstyrelsen i januar 2011.

   Gitte Mogensen orienterede om, at Københavns Kommune også skal indgå en
   individuel sundhedsaftale (allonge) med Region Hovedstaden/de enkelte
   hospitaler . Kommunen vil i august måned indkalde de enkelte hospitaler til møde
   med henblik på at drøfte om der er særlige forhold vedrørende samarbejdet
   mellem kommunen og det enkelte hospital, der skal medtages i allongen.

   Ad 5c.
   Gitte Mogensen oplyste om, at der i Københavns Kommune ses en vækst i antal af
   genoptræningsplaner.

   For at kunne overholde ventetiden på genoptræning har kommunen indgået aftale
   med private fysioterapeuter.

   Morten Østergaard opfordrede kommunen til at rette henvendelse til Fysio- og
   ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital i de perioder hvor der
   spidsbelastninger, dette mhp. at BBH løser opgaven frem for private
   fysioterapeuter. BBH vil være konkurrencedygtig på prisen.

   Ad 6a.
   Frederiksberg Kommune var ikke repræsenteret til mødet.

   Ad 6b.
   Vivian Buse orienterede om, at hjemmeplejen i lokalområde Bispebjerg/Nørrebro
   er under reorganisering. Planen er at samle de 3 hjemmeplejeenheder til én enhed
   med henblik på at tilpasse os den demografiske udvikling og sikre ensartet tilbud
   til borgerne. Desuden er det målet at styrke fagligheden.

   Ad 6c.
   Karen Hansen orienterede om, at der er etableret lægelaug rundt om i byen, som
   bl.a. vil beskæftige sig med samarbejdsrelationen til kommuner og hospitaler.

   Ad 6d.
   Janne Elsborg orienterede om det politiske forlig der bl.a. indebærer at Bispebjerg
   Hospital og Frederiksberg Hospital fusionerer og placeres i nybyggeriet på
   Bispebjerg Hospitals matrikel. Nybyggeri forventes tidligst færdigt i 2020. Det
   blev aftalt, at planerne for nybyggeri på BBH blive præsenteret ved næste møde i
   udvalget.

   Carsten Hendriksen orienterede om projektet ”Følge hjem / ring hjem”. Der er
   ansat en sygeplejerske til projektet og det er besluttet, at projektet påbegyndes på
   lungemedicinsk afdelingen og herefter udrulles til de øvrige medicinske
   afdelinger.

   Vedrørende projekt ”Opfølgende hjemmebesøg” er det fortsat en langsommelig
   proces at rekruttere patienter til projektet. Projektets kvantitative data vil blive
   bearbejdet i DIS primo 2011.
Referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital             Side 4
   Projektansøgninger om ringe hjem ordning rettet mod medicinske patienter er
   underudarbejdelse på flere af de medicinske afdelinger på hospitalet.

   Ad 7.
   Til orientering er Morten Østergaard afdelingsleder af såvel fysioterapien og
   ergoterapien på Bispebjerg Hospital.
Næste møde: Torsdag den 16. september 2010, kl. 14-16
Sted: Bispebjerg Hospital
Referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital            Side 5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:10/17/2012
language:German
pages:5