Records management en informatie-architectuur

Document Sample
Records management en informatie-architectuur Powered By Docstoc
					Records management en
informatie-architectuur
    Ruud Groenendijk
     Informatie-architectuur
• Informatie-architectuur is een systematische
 beschrijving van de onderdelen van de
 informatiehuishouding in hun onderlinge
 samenhang
• in relatie tot de organisatie en/of de bedrijfs-
 processen
• in relatie tot ICT-infrastructuur
      Klassieke hiërarchische
         organisatie


                                        Hoogste baas                 Dienst 1                         Dienst 2                        Dienst 3


                                                                 Afdeling 3.1.  Afdeling 3.2.  Afdeling 3.3.
        Afdeling 1.1.  Afdeling 1.2.      Afdeling 1.3.      Afdeling 2.1.  Afdeling 2.2.

                                                                 Bureau 3.2.1.  Bureau 3.2.2.  Bureau 3.2.3.
Bureau 1.1.1.  Bureau 1.1.2.  Bureau 1.1.3.  Bureau 1.3.1.  Bureau 1.3.2.
                                        Bureau 2.2.1.  Bureau 2.2.2.  Bureau 2.2.3.
Gas
Licht
Water
Sociale Dienst
Burger Zaken
Burgerlijke Stand
Belastingen
Gemeentewerken
Parkeerbedrijf
Arbeidsbureau
       Gasbedrijf    Elektriciteits-  Waterleiding-   Sociale Dienst  Bevolking;  Bevolking;  Belastingen  Gemeente-   Gemeente-  Gewestelijk
               bedrijf      bedrijf              burgerzaken  burgerlijke         Werken;    Werken;   Arbeids-
                                                 stand            huursubsidie  Parkeer-   bureau
                                                                       bedrijf
Scheiding                                            Acte van
                                                 Huwelijks-
                                                 ontbinding


Inkomens-                             Bijstand                   Vrijstelling  Huursubsidie        Werk/
probleem                                                    OZB                    Inschrijven
                                                                             als werk-
                                                                             zoekende


Verhuizing  Afsluiten/eindaf Afsluiten/eindaf Afsluiten/eindaf          Nieuw adres                        Parkeer-
       rekening     rekening     rekening              doorgeven                         vergunning


Informatie                                                   Hoogte OZB   Hoogte huur-        Vacatures
                                                               subsidie
Processen  Producten en diensten  Klanten

        Beleidsdimensie

        Bedrijfsdimensie

       Informatievoorziening

      Gegevensverzamelingen

        Infrastructuur

      Organisatie en beheer
    Informatie-architectuur

•  Structureer
•  Communiceert
•  Stuurt
•  Beheerst de dynamiek
    Records Management

• Records Management is een onderdeel
 van de informatie-voorziening:
 ondersteunend aan de beleids- en
 bedrijfsvoering en kaderstellend voor
 de gegevens-verzamelingen en de
 infrastructuur
Architectuurschets D.I.S.

Processen    Processen            Producten en diensten Klanten:            Klanten
Producten     dienstverlening         extern       extern             intern
en diensten    handhaving            intern        natuurlijke personen      bestuursorganen
Klanten      beleidsontwikkeling                  rechtspersonen          bestuurders
                                                     managers
                                                      staffunctionarissen
                                                     medewerkers
Eisen      Beleidsmatig                 Bedrijfsmatig
            kwaliteit: één gezicht (eenheid van     eenheid van beheer
             beleid)                  verbetering productiviteit en efficiency verbetering informatievoorziening aan
            klant- en vraaggericht             bestuur en management
            multi-channeling               elektronisch documentenverkeer met derde partijen
            stadsdeelkantoren bedienen          digitale duurzaamheid
            externe ontwikkelingen (bijv.
             commissie Wallage, commissie
             Docters van L. e.d.)
Informatie- en  Inhoudelijk             Beleids- en beheersmatig         Meta-informatie
informatie-    personen (natuurlijke en      Bestuurlijk datawarehouse        gegevensbeheer, waaronder generieke en
stromen       rechtspersonen)          Inhoudelijke voortgang           specifieke documentsleutels
          relaties               (beleidscontrol)
          vastgoed (kaartmateriaal en     Middelen (financieel, personeel e.d.)
           administratieve gegevens …..  …..
                            …..
          documentair             procesbeheersing beheersing
                             documentstromen
Informatie-   Inhoudelijk     Informatiesystemen Beheersmatig         Informatiesystemen Meta-informatie
systemen      GBA         Programma- en projectsturing EFIS, PIMS4U  Thesaurus
          CRM          e.d.                     Systeem voor beheer van documentsleutels
          Geo-        Huisstijl
           informatie    E-mail/agendering
          …..…..       …..
          DIS         WFM
                    POVO-achtigen
Infrastructuur   Internet/Intranet/web technologie       Standaardisatie         Netwerk
                                 …..
         Architectuurschets DIS
Processen   Processen        Producten   Klanten (extern)   Klanten (intern)
Producten en  • Dienstverlening    en diensten  • Natuurlijke     • Bestuursorganen
Diensten    • Handhaving      • Extern    personen      • Bestuurders
Klanten    • beleidsontwikkeling  • Intern   • Rechtspersonen   • Managers
                                      • Staffunctionarissen
                                      • Medewerkers
Eisen     Beleidsmatig             Bedrijfsmatig
        • Kwaliteit: één gezicht (eenheid   • Eenheid van beheer
        van beleid)             • Verbetering productiviteit en efficiency
        • Klant- en vraaggericht       verbetering informatievoorziening aan
        • Multi-channeling          bestuur en management
        • Stadsdeelkantoren bedienen     • Elektronisch documentenverkeer met
        • Externe ontwikkelingen (bijv.    derde partijen
        commissie Wallage, commissie     • Digitale duurzaamheid
        Docters van Leeuwe e.d.)
          Architectuurschets DIS
Informatie en  Inhoudelijk         Beleids- en beheersmatig   Meta-informatie
Informatie-   • Personen (natuurlijke   • Bestuurlijke datawarehouse • Gegevensbeheer,
Stromen      en rechtspersonen)     • Inhoudelijke voortgang    waaronder
         • Relaties          (beleidscontrol)       generieke en
         • Vastgoed (kaartmateriaal  • Middelen (financiën,     specifieke
          en administratieve      personeel e.d)        documentsleutels
          gegevens) …        •…
         • Documentair        • Procesbeheersing
                       documentstromen
Informatie-   Inhoudelijk    Informatiesystemen        Informatiesystemen
Systemen     • GBA       beheersmatig           meta-informatie
         • CRM       • Programma- en projectsturing  • Thesaurus
         • Geo-informatie   EFIS, PIMS4U e.d.       • Systeem voor beheer
         •…         • Huisstijl            van documentsleutels
         • DIS       • E-mail / agendering
                  •…
                  • WFM
                  • POVO-achtigen

Infrastructuur  • Internet/Intranet/  • Standaardisatie   • Netwerk
          web technologie    •…
  Proces- en informatiestroom
  aanvraag bouwvergunning
Proces           Informatie
B: Indienen aanvraag    CRM
G: Ontvangst en controle  Bedrijfsapplicatie
G: Bevestiging       DIS Aanmaak en opslag
B: Controle
B: Aanvulling/correctie
  Proces- en informatiestroom
  aanvraag bouwvergunning
Proces          Informatie
G: Invoer in dossier   DIS,GIS, Bedrijfs-
             applicatie, Workflow
G: Ontvankelijk?     Best. Plan, Bouw-
G: Planologische toets  besluit, Bouw-
             verordening,Welstand,
             Workflow
  Proces- en informatiestroom
  aanvraag bouwvergunning
Proces        Informatie
W: Advies       Bedrijfsapplicatie
           Workflow
G: Technische toets  Bouwbesluit,
           Bouwverordening,
           Workflow
  Proces- en informatiestroom
  aanvraag bouwvergunning
Proces           Informatie
B: Contact         Multi-channel
              authenticatie
B: Controleert/aanvulling  DIS, GIS,
correctie          Bedrijfsapplicatie
B: Checkt status      Tracking & Tracing
  Proces- en informatiestroom
  aanvraag bouwvergunning

Proces           Informatie
G: Opstelling vergunning  Bedrijfsapplicatie
G: Verzending vergunning  DIS
G: Verzending factuur    Debiteurenmodule
B: Betaalt         Debiteurenmodule
G: Checkt de betaling    Debiteurenmodule
B: Ontvangt de vergunning  Multi channel
      Voorwaarden

• Proces(sen) beschreven, gestructureerd en
 GESTUURD
• DIS adequaat in relatie tot
 – andere informatiesystemen
 – processen (informatie-uitwisseling,
  workflow)
 – infrastructuur
Consequentie voor de Records
     Manager

Relatie met lijnmanagers en bestuurders
  Consequentie voor de Records
       Manager
•  Kennis
•  Vaardigheid
•  Oriëntatie
•  Positie
Consequentie voor de Records
     Manager

  Inzicht in de perceptie van
     proceseigenaren
   en overige stakeholders
 Consequentie voor de Records
      Manager
Bijdrage aan strategisch-inhoudelijke issues:
• Zorg
• Veiligheid
• Integratie
• Onderwijs
• Dienstverlening
• Handhaving
• Economische activiteit

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:10/16/2012
language:Dutch
pages:21