EFEKTO NG BASURA SA KALUSUGAN by 9c01PDQ

VIEWS: 420 PAGES: 2

									  EFEKTO NG BASURA              3. Influenza- ito ay sakit na nakukuha  MGA DAPAT AT HINDI DAPAT
                        sa dumi ng ibon at ng iba pang hayop.  GAWIN
  Global warming               Nakukuha rin ito sa kalat ng tao na                         NABUBULOK
  - ito ay ang pagnipis at unti-unting    mayroong ganitong sakit.         • Huwag basta-basta itatapon ang iyong
  pagkabutas ng ating ‘ozone layer’. Ilang                       panapon. Paghiwa-hiwalayin ang mga     -Gulay          -karne
  beses na itong tinatalakay sa telebisyon  4. Diarrhea- ito ay nakukuha sa pag-   basura, magkompos at magresiklo ng
  at maging sa ilang babasahin ang      inom ng kontaminadong tubig na      iyong basura                -prutas         - etc…
  kaseryosohan ng problema. At lahat ay    maaaring sanhi ng pagkabutas ng
  nag-uugat sa walang pakundangan       daluyan ng tubig na malapit sa tapunan  • Huwag magsunog ng basura dahil ito
  nating pagsira sa ating kapaligiran at   ng basura.                ay makakasama sa “Respiratory
  paglapastangan dito.                                 System”.
  Pagkapinsala sa lupa, hangin at tubig    5. Typhoid Fever – ito ay nakukuha    • Umiwas sa paggamit ng mga
  - Ito ay dulot ng kawalan ng disiplina at  sa mga pagkain na kontaminado ng     disposable na kagamitan tulad ng      DI NABUBULOK
  sistema sa pagtatapon ng basura at ang   dumi ng isang taong may sakit, ito ay  styrofoam, plastic cups o plastic spoons.
  paggamit ng mga kemikal. Nagdudulot     maaaring sanhi ng di wastong       Imbes gumamit ng mga baso, plato,      - goma          -bote
  rin ng pagkapinsala ang labis na      pagtapon ng basura.           kutsara at tinidor sa mga handaan.
  polusyong hindi lang sa hangin kundi                         • Gumamit ng bayong o basket at       -plastik         -etc…
  maging sa tubig at lupa.          6. Hepatitis A – ito ay nakukuha sa   umiwas sa paggamit ng plastic bags.
                                                                   -lata
  Sobra-sobrang pagdami ng basura       kontaminadong pagkain at pag-inom
  - ito ay dahil sa raw-araw nating      ng kontaminadong tubig na maaaring    • Manawagan sa pagsasara ng mga
  pagtatapon ng basura na nagiging      sanhi rin ng pagkabutas ng daluyan ng  tambakan ng basura at hikayatin ang
  malaking problema kapag pinagsama-     tubig na malapit sa tapunan ng basura.  mga kasamahan sa barangay o
                                             subdibisyon na patatagin ang poyektong       PAGRERECYCLE NG BASURA
  sama sapagkat dahil dito paunti na ng
  paunti ang ating imbakan.          7. Gastro-Enteritis – ang sakit na ito  ecological solid waste management sa
  Nakakalasong kemikal            ay nakakaapekto ng husto sa mga bata.  inyong lugar..
  - ito ay dulot ng pagsusunog ng basura,   Ito ay nakukuha sa paginom ng
  ang kemikal na ito ay maaaring       kontaminadong tubig, at sa paglalaro        TAMANG
                        sa mga kanal               PAGSESEGREGASYON NG BASURA
  magdulot ng kamatayan sa tao.

  MGA SAKIT NG NAKUKUHA SA          8. Dengue Fever – ito ay nakukuha sa      Segregasyon ng basura o
  BASURA.                   kagat ng lamok na nabubuhay sa mga       paghihiwalay ng mga basura at
                        tubig na naipon sa mga di natapon ng      kalat na nabubulok at hindi
                                                tnabubulok.                  Ang mga plastik na basura ay hindi
  1. Leptospirosis – sakit na nakukuha    wasto na basura.                                        nabubulok at kinakailangang dumaan
  sa ihi ng daga na maaring nahalo sa                                                     sa proseso ng recycling upang hindi
  tubig na namuo sa basura pati narin sa                                                   makapinsala sa kapaligiran.
  tubig na nanggagaling sa baha                                                        Iyon namang mga nabubulok ay
                                                                        puwedeng ideretso na sa mga landfill
  2. Sakit sa baga- ito ay nakukuha sa                                                    kung saan mapapakinabangan pa sila
  pagsunog ng basura lalo na ng plastik at                                                  bilang pataba. Kumbaga, magkaibang
  ng mga goma.                                                                paraan at proseso ng pagtatapon at
  paglusaw sa mga ito kaya’t hindi dapat
  pagsamahin.
  Isa sa pinakamalaking contributor ng
  air pollution ay ang mauusok na
  sasakyan. Pero dahil nagtitipid sa
  change oil, hindi baleng makaperwisyo
  sa lahat.

  MGA PAKINABANG SA BASURA

  1. Pera – sapagkat sa mga “recyclable”
na basura ay maari nating ibenta sa ‘junk
shop”. Katulad ng papel, karton, bote, lata,
bakal atbp. Sabi nga sa slogan “May Pera
sa Basura”.

2. Recyclable Materials – tulad ng bote, lata,
bakal at karton ay maari pa nating
pakinabangan sapagkat ito ay puwede pang
gamitin. Tulad ng bote, maaring gamitin
lalagyan ng tubig, ang lata maaring
gamiting tabo at lalagyan ng halaman.      AGUAS, MARY CHERRY V.
                         ALMENDROS, IRISH KAYE M.
                         APARENTE, CHARMAINE LOU E.
                         ARAGONES, ARVIELYN
                         APILLANES, RANDY A.
                         BALINGIT, MALYN
                         BENGAN, JOAN MARIE
                         BUMANGLAG, HOLY B.
                         BUSTILLO, KATHLEEN MAY
                         CABARLE, SARAH JANE
                         CALDERON, MARK GIL
                         CALINGACION, JEFFLEY B.
                         CONSULTADO, KATHERINE    BARANGAY SANTOLAN, PASIG CITY
                         DALISAY, VIRNA
                         DELOS REYES, RAQUEL
                         DIVINA GRACIA, ABIGAIL
                         LABANDILO, REYNALYN

                         CHD2, University of MAKATI
                           College of Nursing

								
To top