CHAPTER 3 SOME STATISTICAL CONCEPTS by hcj

VIEWS: 8 PAGES: 37

									PORTFÖY TEORİSİ
İSTATİSTİKSEL TEMEL
Olasılık dağılımı
 – Getirinin beklenen değeri
 – Getirinin varyansı
 – Standart sapma
 – Kovaryans
 – Korelasyon
  Getirinin Olasılık Dağılımı
 Olasılık     Olası Getiri (%)
  (pi)         (ri)
_________      _________
  .05          -20
  .10          -10
  .20          5
  .30          30
  .20          55
  .10          70
  .05          80
         Olasılık Dağılımı
Olasılık
 0.35

 0.3

 0.25

 0.2

 0.15

 0.1

 0.05

  0
      -20  -10  5   30    55  70  80

          Olası Getiri (%)
–%20


–%10

%5

%30

%55

%70


%80
• Getirinin Beklenen Değeri
         n
    E(r)       pr  i
             i
         i 1
E(r) = .05×(-20) + .10×(-10) + .20×(5)
   + .30×(30) + .20×(55) + .10×(70)
   + .05×(80) = % 30

• Varyans
           n
    σ (r)   pi [ri  E(r)]
     2                2

          i 1
2(r) = .05(-20 -30)2 + .10(-10 -30)2 + .20(5 -30)2
       + .30(30 -30)2 + .20(55 -30)2 + .10(70 -30)2
       + .05(80 -30)2 = 820
• Standart sapma
       σ   σ2
       σ  820  %28.64

• Kovaryans: İki rassal değişken arasındaki
 doğrusal ilişkinin şiddeti.
• Örnek:

   Ortak olasılık
     (pi)         A (rA,i)   B (rB,i)
  _____________      __________  __________
     .10           5      10
     .20          10      20
     .40          20      40
     .20          40      50
     .10          70      60

            n
 Cov(rA , rB )   pi [rA,i  E(rA )][rB,i  E(rB )]
           i 1
• Kovaryans

 E(rA) = .10(5) + .20(10) + .40(20) + .20(40) + .10(70)
    = 25.5%
 E(rB) = .10(10) + .20(20) + .40(40) + .20(50) + .10(60)
    = %37.0

 Cov(rA,rB) = .10(5 - 25.5)(10 - 37)
       + .20(10 - 25.5)(20 - 37)
       + .40(20 - 25.5)(40 - 37)
       + .20(40 - 25.5)(50 - 37)
       + .10(70 - 25.5)(60 - 37)

       = 241.50
A
  B
• Korelasyon [-1.0 ≤ρ≤ +1.0 ].
      Cov(r A , rB )
ρ A, B 
      σ A σB
σ 2  .10(5  25.5) 2  .20(10  25.5) 2  .40(20  25.5) 2
 A

      + .20(40  25.5) 2  .10(70  25.5) 2  342.25
σ A  342.25  18.5%
σ 2  .10(10  37) 2  .20(20  37) 2  .40(40  37) 2
 B

      + .20(50  37) 2  .10(60  37) 2  221.0
σ B  221.0  14.87%
      Cov(r A , rB )    241.5
ρ A, B                   .878
       σ Aσ B     (18.5)(14. 87)
   HISTORICAL DISTRIBUTIONS
     (Evaluating Past Returns)
Time Period     Percent Returns
(e.g., month)  Stock A    Stock B
    (t)    (rA,t)     (rB,t)
 ________   ________   ________
    1      5      10
    2      10       5
    3      5      15
    4      20      20
    5      40       5
     Graph of Past Returns
Return on Stock A
  45
  40
  35
  30
  25
  20
  15
  10
   5
   0
     10   5   15  20   5

        Return on Stock B
              n
• Mean Return       r   t
           r  t 1
              n
           rA  (5  10  5  20  40) / 5  16%
           rB  (10  5  15  20  5) / 5  11%
• Variance and Standard Deviation
        n

         (rt  r) 2
  σ 2 (r)   t 1
         n 1
  σ 2 (rA )  [(5  16) 2  (10  16) 2  (5  16) 2
        + (20  16) 2  (40  16) 2 ] / 4  217.5
  σ(rA )    217.5  14.75%
  σ 2 (rB )  [(10  11) 2  (5  11) 2  (15  11) 2
        + (20  11) 2  (5  11) 2 ] / 4  42.5
  σ(rB )    42.5  6.52%
• Covariance
              n

              [(r A,t   rA )(rB,t  rB )
    Cov(rA , rB )   t 1
                 n 1
            (5  16)(10  11) 
             (10  16)(5  11) 
                      
    Cov(rA , rB )   (5  16)(15  11)  / 4  26.25
                      
             (20  16)(20  11)
             (40  16)(5  11) 
                      
• Correlation Coefficient
       Cov(rA , rB )   26.25
  ρ A,B                  .27
       σ(rA ) σ(rB ) (14.75)(6. 52)
• Coefficient of Determination
      ρ2 B  (.27)2  .073  7.3%
       A,
Relationship Between a Stock and the
      Market Portfolio
Time Period     Percent Returns
(e.g., month)  Stock j   Market
    (t)    (rj,t)    (rM,t)
 ________   ________   ________
    1     -7      -10
    2      6       5
    3     15      25
    4      9      15
    5     22      30
• Mean Returns
 rj  ( 7  6  15  9  22) / 5  9%
 rM  ( 10  5  25  15  30) / 5  13%
• Variance and Standard Deviation
 σ 2 (r j )  [( 7  9) 2  (6  9) 2  (15  9) 2
      + (9  9) 2  (22  9) 2 ] / 4  117.5
 σ(rj )   117.5  10.84%


 σ 2 (rM )  [( 10  13) 2  (5  13) 2  (25  13) 2
      + (15  13) 2  (30  13) 2 ] / 4  257.5
 σ(rM )   257.5  16.05%
• Covariance
          ( 7  9)( 10  13) 
           (6  9)(5  13) 
                     
  Cov(rj , rM )   (15  9)(25  13) / 4  171.25
                     
           (9  9)(15  13) 
           (22  9)(30  13)
                     
• Correlation Coefficient

     Cov(rj , rM )   171.25
ρ j,M                  .984
     σ(rj ) σ(rM ) (10.84)(16 .05)
Yatırımcının riskten kaçındığı varsayılır:
Risk nedir?
Riskten kaçınan, risk nötür, risk seven
 E(r)
         


                       σ
Riskten kaçınan uygun bir mükafat karşılığı riski
alır.
 Portföyün Getirisinin Beklenen Değeri


wA A yatırımın ağırlığı. wA+wB=1


E(rp)=wAE(rA)+wBE(rB )
             m
Genel olarak   E(rp )   wj E(r j )
             j1
  w   w   2wAwB A B  A,B
 2
 p
     2
     A
        2
        A
             2
             B
               2
               B


   Cov(r1 , r1 ) Cov(r1 , r2 ) Cov(r1 , r3 ) 
   Cov(r , r ) Cov(r , r ) Cov(r , r )
      2 1      2 2      2 3 

   Cov(r3 , r1 ) Cov(r3 , r2 ) Cov(r3 , r3 ) 
                        
        m  m
   σ 2 (rp )   wj wk Cov(r j , rk )
        j1 k 1
• ρ=1 olduğunda

     2
     p   w    w    2wA wB A B
         2
         A
           2
           A
              2
              B
                 2
                 B

        (wA   A  wB   B )  2
   p  wA   A  wB   B
  E(r)

E(rB)                     B

              XP
        A
E(rA)                σA             σB  σ

Değişik wA değerleri için bir portföy oluşturulur.
• ρ= –1 olduğunda

    2
    p   w    w    2wA wB A B
        2
        A
          2
          A
             2
             B
                2
                B

       (wA   A  wB   B )  2


   p  wA   A  (1  wA )   B

                   B
  σp=0 yapan durum      wA 
                   A  B
  E(r)

E(rB)          B
        X
          P


E(rA)   
       A


     σA      σB  σ
ρ = -1              Panel A
     A
        Return
                  Time
                 Panel B
     B

        Return
                  Time


                 Panel C
     A+B
            Return
                 Time
                            B
                 = -0.5
Expected return
          = -1              = +1


                      =0

              A     = 0.5

                Std. dev.
Birçok riskli yatırım araçlarından oluşturulan
portföyler için:

            Etkin Sınır     A
 Beklenen getiri(%)
                      B
                   Std. Spm. (%)
Paramızın bir kısmıyla risksiz (rrf) yatırım yapabilelim
 diğer kısmıyla riskli yatırımlardan oluşmuş portföy.
  E(rp)=wrf E(rrf)+wC E(rC)
    =wrf ·rrf +wC ·E(rC)

     w   w   2wrf wC rf  C rf ,C
    2
    p
      2
      rf
         2
         rf
            2
            C
              2
              C Risksiz yatırımın tanımı gereği std.spm. =0, ve
 diğer riskli yatırım ile korelasyonu =0 olması
 sebebiyle
    w 
    2
    p
      2
      C
         2
         C
                 p  wC  C
E(rp)=wrf · rrf+wC E(rC)

 p  wC  C
Risksiz getiri %5, Riskli yatırımın beklenen
getirisi %15 ve standart sapması %20 ise,
wC=%70 iken porföyün beklenen getirisi ve
std.spm. ne olur?
E(rp)=0.3×5+0.7×15=%12
σp =0.7×20=%14
Herhangi bir C portfölyosu ile oluşturulan yeni
portfölyo X

                   Turuncu
  E(R)
                K   kısım borç
           C       alarak
   ERC              oluşturulur
         X  Q
    rrf
       a


             C            
 Risk getiri ilişkisini gösteriyor
Yatırımcı bir M portföyü ve risksiz yatırım aracını
kullanarak bir yatırım tercihinde bulunur. Bu M
portföyü nasıl bulunur?
                 Çizgi 3

ERp    Portföy M
              Çizgi 2
              Çizgi 1
   rf
        Portföy A


                      p
Portfölyo Tercihi

   E(R)
                     IB    Z’
                        Sermaye Piyasa Doğrusu
                   B
             IA
                M       Y
   ERm
         A      Q E(Rm)- rrf
    rrf
       a    L                m             
Yatırımcı:
1) M (piyasa) portföyünü belirler
2) Yatırımı M portföyü ve risksiz yatırım
  aracını birleştirerek gerçekleştirir.

								
To top