3-4-5

Document Sample
3-4-5 Powered By Docstoc
					Khutbah #6
Paksa : Ang Katapatan at mga Ugaling Dapat Taglayin ng Isang Muslim
Khatib : Ustadh Muhmin Panay

                                                                 : ‫الخطبة األولى‬

‫إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي‬
‫له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه هللا بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة و أدى األمانة ونصح أمته‬
               :‫وجاهد في هللا حق جهاده فصلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد‬

‫()يا أيها الذين أمنوا أتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون(), ))يا أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها‬
‫وبث منهما رجاالً كثيراً ونساء وأتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا (), )(يا أيها الذين أمنوا أتقوا هللا و قولوا قوالً سديدا‬
                                   ()‫يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما‬


O mga Muslim! Katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot at iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula
sa apoy ng Impiyerno sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuti at mga ipinag-utos ng Allah, at pag-iwan
sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal.

Mga alipin ng Allah! SA araw na ito ay ating bibigyang liwanag ang ilan sa mga katangian na dapat taglayin ng
isang Muslim na siyang itinuro sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad SAW. Ganoon din naman ay
pagtutuunan din natin ng pansin ang ilang katangian na hindi karapat-dapat sa isang Muslim.

Isa sa pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang Muslim ay ang katapatan at pagiging totoo.

Ang isang tunay na Muslim ay nararapat na maging matapat sa kanyang pananalita at mga isinasagawa. At siya
rin ay kailangang maging tapat sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa maging Muslim man ito o hindi, maging
kapamilya man niya ito o hindi, kakilala man niya o hindi ay nararapat na maging tapat siya sa kanila.. At higit
sa lahat ay kailangan niyang maging tapat sa kanyang Panginoong Allah. Dahil alam ng isang tunay na Muslim
na ang katapatan niyang ito ang siyang magdadala sa kanya sa tagumpay dito sa mundo at sa Kabilang Buhay.
At ito rin ang magdadala sa Kanya papasok ng Paraiso, gaya ng pagkakaalam niya na ang pagiging hindi tapat
ang siyang magdadala sa kanya sa kapahamakan at magdadala sa kanya patungong Impiyerno. Ang sabi ng
Rasulullah SAW hinggil dito:

‫قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : (( عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى البر و إن البر يهدي إلى الجنة, و ال يزال الرجل يصدق و يتجرى‬
‫حتى يكتب عند هللا صديقا. و إياكم و الكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور و إن الفجور يهدي إلى النار, و ال يزال الرجل يكذب و ينحرى حتى‬
                                                         )) ‫يكتب عند هللا كذابا‬

Ang sabi ng Rasulullah SAW: “Obligasyon ninyo ang katapatan, dahil ang katapatan ay naghahatid tungo sa
kabutihan, at ang kabutihan ay naghahatid tungo sa Paraiso. At sa patuloy na pagiging tapat ng isang lalake at
kanyang layunin ito hanggang sa siya’y itatala sa harapan ng Allah bilang isang labis na matapat. At iwanan
ninyo ang kasinungalingan, sapagkat ang kasinungalingan ay naghahatid tung sa kasamaan, at ang kasamaan ay
naghahatid tungo sa Impiyerno. At sa patuloy na pagsisinungaling ng isang lalake at kanyang layunin ito
hanggang sa siya’y itatala sa harapan ng Allah bilang isang labis na sinungaling.”

Sa hadith na ito’y maliwanag na nagpapahayag kung gaanong kahalaga sa atin ang pagiging matapat at kung
bakit natin dapat iwanan ang pagiging sinungaling sa pananalita at sa mga gawain. Ang tunay na Muslim ay
hindi nagsisinungaling, hindi niya kayang manloko aat mandaya at manlinlang ng kapwa. Katotohanan na ang
pagsisinungaling, panloloko, panlilinlang, pandaraya at pagtataraydor ay mga kaugaliang kamuhi-muhi at
napakasama at hindi dapat taglayin ng isang Muslim. Sabi ng Rasulullah SAW:

                                            )) ‫قال الرسوا صلى هللا عليه و سلم : (( من غشنا فليس منا‬
Sabi ng Rasulullah SAW: “Sinuman ang linlangin niya kami ay hindi kabilang sa amin.”

Mga alipin ng Allah! Katotohanan na ang katapatan ay kanais-nais sa paningin ng Allah SWT at ang
pagsisinungaling at panlilinlang ay napakasama sa paningin ng Allah SWT.

Isang napakaiksing pangyayari po na naganap sa panahon ng Rasulullah SAW ang aking ilalahad sa inyo at
nawa’y makapagbigay ng aral sa bawat isa sa atin. Isang araw ang Propeta Muhammad SAW ay dumaan sa
nagtitinda ng prutas o pagkain. Ipinasok ng Rasulullah SAW ang kanyang kamay sa panindang ito at kanyang
naramdaman na ang banda sa ilalim nito ay mga bulok. At ang sabi ng Rasulullah SAW:

                  )). ‫قال الرسول صلى هللا عليه و سلم : (( يا صاحب الطعام, ما هذا؟ قال : أصابه السماء يا رسول هللا‬
ٍ
Sabi ng Rasulullah SAW: “ O ikaw na nagtitinda ng pagkaing ito, ano ito? Ang sagot ng nagtitinda ay, “
Nabasa po ng ulan, Ya Rasulullah.” At ang sabi ng Rasulullah SAW: “ Hindi ba’t mas maganda kung ilalagay
mo ang mga ito sa ibabaw nang sa gayon ay makita ito ng mga tao. Ang sinuman ang dayain niya kami ay hindi
kabilang sa amin.”

Mga kapatid sa pananampalatayang Islam! Katotohanan na mahigpit na pinagbantaan ng Rasulullah SAW ang
mga taong sinungaling, ang mga manloloko, mga manlilinlang, at mga mandaraya.

                            ))‫قال صلى هللا عليه و سلم : (( لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غادرة فالن‬

Ang kahulugan ng sinabi na ito ng Propeta SAW ay sa bawat manloloko, traydor, sinungaling ay may mga
bandila na ilalagay sa kanila bilang patunay na sila ay mga manloloko, na sila ay mga mandaraya, at sasabihin
sa mga taong ito: “ Ito ang pagtatraydor ni Fulan at lahat ng mga paningin ng mga nilikha sa araw na iyon ay
mapupunta sa kanya at dahil doon ay hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang kanyang mukha dahil sa
sobrang kahihiyan na kanyang mararamdaman sa araw na iyon.

Humingi tayo sa Allah ng tulong upang tayo’y mapabilang sa mga matatapat at iiwas niya tayo sa lahat ng
kasamaan.

                 . ‫أقول قولي هاذا و أسنغفر هللا لي و لكم و لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم‬

                                                             :‫الخطبة الثانية‬

          :‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء و المرسلين نبيينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد‬

                201 : ‫قال هللا تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته و ال تكوتن إال و أنتم مسلمون )) آل عمران‬

Sabi ng Allah SWT: “ O kayong mga mananampalataya! Matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatakot sa
Kanya, at huwag na huwag kayong mamamatay maliban lamang na kayo ay mga Muslim.”


Mga kapatid sa Islam! Katotohanan na nararapat sa bawat isa sa atin na panatalihin niya ang kanyang mabuting
pag-uugali lalo na sa pakikitungo sa kanyang kapwa, sapagkat ito ay naiibigan ng Allah SWT.

                                  )) ‫قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : (( أحسنكم خلقا أكملكم إيمانا‬

Sabi ng Propeta SAW: “ Ang may pinakamabuting pag-uugali sa inyo ang siyang may pinakaganap na
pananampalataya sa inyo.”

Samakatuwid ay kung gaano kabuti ang ugali ng isang Muslim ay ganoon din kalakas ang kanyang
pananampalataya. Ang Islam ay talaga namang binigyan niya ng pagpapahalaga ang paghubog sa kaugalian ng
tao. At ang Rasulullah SAW ang siyang modelo at ehemplo natin sa mabuting pag-uugali. Siya ay labis na
mapagkakatiwalaan at matapat. Siya ay labis na matulungin sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan. Siya na
hindi nagagalit para sa kanyang pansariling interes lamang kung hindi nagagalit lamang siya kung ito ay para sa
relihiyon ng Allah. Siya na labis maunawain at may malawak na pag-iisip. Siya na labis na mapagkumbaba at
malinis sa kanyang pananamit. Iyan po ang mga mabubuting katangian na dapat nating maisakatuparan at
mataglay ng bawat isa sa atin. Ang Propeta SAW ang siyang may pinakakanais-nais na pag-uugali sa lahat at
iyan po ay pinatunayan ng Banal na Qur’an:

                                            4 : ‫قال عز و جل : (( و إنك لعلى خلق عظيم )) القلم‬

Sabi ng Allah SWT: “ Katotohanan na ikaw (Muhammad) ay napakagandang pag-uugali.”

Magbigay po tayo ng isang halimbawa ng naganap sa buhay ng Propeta SAW na isa lamang sa mga katunayan
ng kagandahan ng kanyang pag-uugali. Isang araw ay may dumating sa masjid ng Propeta SAW na isang
lalakeng tagaprobinsiya na may pagkaignorante. Kaslukuyang naroon ang Propeta SAW at ang kanyang mga
Sahabah RA. Ang lalakeng yaon ay pumasok ng masjid at umihi sa isang sulok nito. Nanging sa galit ang mga
Sahabah dahil sa ginawang iyon ng lalakeng ignorante at tumayo sila papalapit sa kanya dahil sa galit at balak
nilang saktan subalit pinigilan sila ng Propeta SAW. At kanyang sinabi sa kanila: “ Hayaan ninyo siyang
makatapos” at inutusan niya silang kumuha ng tubig para pambuhos dito. At pagkatapos noon ay ipinaliwanag
ng maayos ng Rasulullah SAW sa lalake ang mali niyang ginawa at dahil doon ay naliwanagan ang lalakeng
ignorante at dahil na rin sa mabuting pag-uugali na ipinakita na ito ng Propeta SAW ay sa araw ding iyon
mismo ay niyakap niya ang Islam.

Mga kapatid sa Islam! Kung atin lamang tutularan ang napakagandang pag-uugali ng ating Propeta Insha Allah
ay maraming tao ang maeengganyo na pumasok sa Islam. Tularan po natin ang ating mahal na Propeta at
iwanan po natin ang mga masasamang pag-uugali, at sigurado pong tayo ay kaiibigan at kalulugdan ng Allah
SWT at ng tayo’y Kanyang gantimpalaan ng kanyang Paraiso.

‫عباد هللا, صلوا على نبيكم فإن هللا و مالئكته يصلون على النبي حيث قال : (( إن هللا و مالئكته بصلون على النبي ]ا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و‬
‫سلموا تسليما )) اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, أللهم بارك على محمد و على‬
                             .....‫آل محمد كما باركت على إبراهيم و على أل إبراهيم إنك حميد مجيد.....ثم الدعاء‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:19
posted:10/15/2012
language:
pages:3