1. Wat is Marketing - PowerPoint

Document Sample
1. Wat is Marketing - PowerPoint Powered By Docstoc
					     6. Marktsegmentatie &
      Doelgroepkeuze
Doel:
   door je op deelmarkten met specifieke behoeften
   te richten je aanbod optimaal afstemmen op de
   vraag.

Markt =
concreet: fysieke marktplaats
abstract: verzameling van individuele wensen en
   generieke behoeften, cq. functies die een product
   vervult voor die verzameling individuen
NIMA definitie: het geheel van vraag en aanbod dat de
   marktprijs bepaalt.
      Marktomvang
Marktafbakening:
potentiële afnemers
behoefte aan het product?
interesse in aankoop?
voldoende koopkracht?
bereid prijs te betalen?
Levert: marktomschrijving
     Marktomvang (2)
Marktafbakening mede afhankelijk van:
• productklasse
• productvorm
• merk
       Marktomvang (3)
•  Marktpotentieel = maximale verkopen van alle
  leveranciers bij maximale marketing mix
•  Effectieve vraag + potentiële vraag = marktpotentieel
•  Potentiële vraag = expansieruimte in branche
•  Feitelijk = historie en heden
•  Prognose = toekomst = schatting/onzeker
•  Marktaandeel = eigen omzet / omzet branche (in
  volume (afzet) of in geld (omzet))
•  Omzetpotentieel = theoretisch haalbare eigen deel van
  het marktpotentieel
•  Expansieruimte in branche benutten is (i.h.a.)
  eenvoudiger dan marktaandeel van concurrenten
  afsnoepen.
              Marktomvang (3a)

          Marktkant       Aanbod kant

         Potentiële vraag
Marktpotentieel
         Effectieve vraag
                   Omzet potentieel
                   Eigen omzet/marktaandeel
      Marktomvang (4)
•  Het marktaandeel van Albert Heijn in
  volume is groter/kleiner dan in
  geldomzet.
•  En hoe is dat bij Aldi?
   Rekensom marktpenetratie
Coolbest penetratie som
Opgave: 75.000 huish hebben 7800 pakken Coolbest.
70% heeft 1 pak, 30% heeft 2 pakken.
Oplossing:
•  Stel aantalhuishoudens met Coolbest = X
•  Dan is X x 70% x 1 pak + X x 30% x 2 pak = 7.800
•  0,7 X + 0,3 x 2 x X = 7.800
•  0,7 X + 0,6 X = 1,3 X = 7.800
•  X = 7.800/1,3 = 6.000
•  Penetratiegraad P = 6.000 / 75.000 = 8%
      Marktomvang (5)
Groot marktaandeel is voordeel (Boston-
  matrix):
• Schaalvolume, dus lagere kosten
• Minder prijsvechten, je dicteert zelf de
  prijs
• Bekender product/merk
      Marktomvang (6)
Schatting omvang:
Top-down = vanuit productcategorieën
  analyseren en schatten, uitsplitsing in
  steeds kleinere submarkten
Bottom-up = vanuit vraagzijde individuen
  analyseren en aggreren/schatten

Opgave: schat verkoop aantal autobanden
 per jaar
           Marktvraag
Soorten vraag:
• initieel
• vervanging
• additioneel (extra exemplaren zelfde
  gebruiker)
Uitbreidingsvraag = initieel + additioneel
Totale vraag = uitbreiding + vervanging
Vervangings- en additionele vraag gelden alleen voor duurzame
   goederen
     Rekensom marktaandeel
Voorbeeld som structuur:

Afname      Vraag %  Marktaandeel %  Totaal aandeel
Additioneel   12     15        12x15 = 1,8%
Vervanging    15     20        15x20= 3,0 %
Initieel     73     30        73 x 30=21,9%
         --------              ----------
totaal      100%                26,7%
        Marktvraag (2)
initieel : kritische succesfactor is acceptatie
vervanging : KSF is levensduur, verbruik,
   tevredenheid, concurrentie/betere nieuwe
   producten
Verzadiging (saturation) : initieel = (bijna) 0

Als initieel = 0, dan strategie voor groei:
• productdifferentiatie
• productvernieuwing
• gewijzigde positionering
       Marktpenetratie
Marktpenetratie = aantal gebruikers of bezitters /
  potentieel aantal gebruikers of bezitters x
  100%
Duurzame consumptiegoederen bezitsgraad
Cumulatieve bezitsgraad = aantal afnemers
  ooit/potentieel aantal afnemers
Fast moving consumer goods (FMCG)
  verbruiksgraad = aantal afnemers in een
  periode / potentieel aantal afnemers
       Marktsegmentatie
Definitie: opsplitsen van heterogene markt in meerdere
  homogene segmenten die met toegespitste
  marketingmix (4P’s) worden benaderd om beter
  resultaat te krijgen
Historie:
van: massamarketing of ongedifferentieerde marketing,
  product/productiegericht
naar: segmentatie, uitgaan van (verschillende) behoeften
  van afnemers

Contrasegmentatie: als segmentatie is doorgeschoten/te
  duur is geworden (Unilever saneert 1200 van 1600
  merken)
      Marktsegmentatie (2)
Doelgroepbepaling: bepalen hoe aantrekkelijk elk segment is:
1.  ongedifferentieerd
2.  gedifferentieerd
3.  geconcentreerd
Redenen voor segmentatie:
•  door beter afstemmen op behoeften is doelgroep totaal groter;
•  i.v.m. concurrentie de MM beter op doelgroep afstemmen;
•  mogelijkheid (tijdelijk) monopolie te verwerven, dus
  geen¨prijsgevecht
Spin-off van segmentatie:
•  consequente marketing, marktanalyse
•  trends vroegtijdig opsporen
•  marktgerichte productontwikkeling en distributie
•  relatieve vrijheid in prijsniveau
•  optimale argumenten in reclame die inspelen op behoeften
•  selectieve media
Positionering: jezelf met een specifieke marketingmix onderscheiden
   van concurrentie in de perceptie van afnemers
    Marktsegmentatie (3)
Voorwaarden voor segmentatie:
• voldoende financiële middelen (minder
  schaalvoordelen, meer voorraadkosten, meer
  promotiekosten)
• mogelijkheid in MM te variëren
• geen kannibalisatie
• segment voldoende onderscheidend/meetbaar
• segment groot genoeg voor winst
• segment met promotie en distributie
  bereikbaar
• reageren afnemers positief op speciale MM
      Marktsegmentatie (4)
Segmentatiecriteria:
• demografisch
• geografisch
• psychografisch (persoonlijkheidskenmerken,
  levensstijl)
• gepercipieerde benefits (benefits sought
  segmentation); theoretisch de optimale wijze, maar
  niet praktisch
• gedragscriteria (harde informatie; bijv. verbruik (20/80
  regel), merktrouw, heavy/medium/light users,
  koopbereidheid, adoptiesnelheid)
• multisegmentatie (combinatie van meerdere criteria)
     Marktsegmentatie (5)
Hamvragen:
• Op hoeveel segmenten moet je je richten
• Welke segmenten zijn geschikt

Segmentatiestrategien
1. ongedifferentieerde, marktaggregatie (een geheel)
2. gedifferentieerd (praktisch hele markt via multi
  doelgroep met verschillende MM)
3. geconcentreerd (slechts één of enkele doelgroepen,
  niche-strategie)

Hulpmiddel doelgroepbepaling: deelmarktmatrix,
  celmethode, PMC’s (Product-Markt-Combinaties)
          Positionering
Positioneringsmatrix: plaats van product in perceptie van afnemer in
   verschillende dimensies
Positionering volgt i.h.a. op segmentatie.
Dimensies:
•  instrumentele producteigenschappen (techniek, merkimago)
•  expressieve producteigenschappen (geluk, status, gezelligheid)
•  prijs
•  concurrentie (duidelijk onderscheiden i.p.v. zelfde eigenschappen
  bevechten)
•  toepassingsmogelijkheden, benefits
•  getuigenispromotie, projectie ideale zelf
Herpositionering: nieuwe positie creëren in een ander segment, of als
  gevolg van wijzigingen binnen bestaand segment.
Upgrading versus downgrading strategie van positionering
Over- versus onderpositionering.
          STP
•  Segmenteren
•  Targetten
•  Positioneren

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:145
posted:10/15/2012
language:Dutch
pages:20