presentatie criteria rolinde v3 tcm24 228277 by 0PQ2fe6V

VIEWS: 3 PAGES: 13

									1
Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen

24 mei 2007, Amsterdam
Rolinde Oosterheert / Henk Hortensius
Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden
SenterNovem
                        2
Inhoud presentatie


1.  Doel en achtergrond criteria
2.  Type en opbouw criteria
3.  Ontwikkeling van criteria (werkwijze)
4.  Voorbeelden
5.  Stand van zaken productgroepen

   Overheden integreren duurzaamheid (People, Planet, Profit) in
   de eigen bedrijfsvoering.


   3
Wat is duurzaam inkopen?

Het toepassen van milieu- en sociale aspecten
in alle fasen van het inkoopproces
zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering
van producten, diensten of werken die aan deze
aspecten voldoen.
→ Triple P: People, Planet en Profit > bovenwettelijk
→ Duurzaamheid als zwaarwegend criterium > resultaat!   4
Doel en achtergrond criteria

Doel:
•Stimuleren van duurzame productie
•Bijdrage aan betere wereld (niet afwentelen op het hier en nu, daar en
later)

Achtergrond:
•Gezamenlijke set van eisen bepalen de hoogte van de duurzaamheidslat
•Bovenwettelijk
•Voldoende ambitieus
•Maar ook realistisch
•Leiden tot een acceptabele aanbesteding (met voldoende aanbieders)
•Uitgangspunt voor monitoring in 2008 en 2010

Criteria-ontwikkeling:
•verantwoordelijkheid van VROM
•SenterNovem voert uit in opdracht van VROM

    5
Overgang van oud naar nieuw


•  Resultaat staat centraal
•  Wens tot meer eenduidigheid in de duurzaamheidslat
•  Inhoudelijke actualisatie
•  Minder eisen / wensen
•  Vergroten van de praktische toepasbaarheid
   6
Ontwikkelen van criteria duurzaam inkopen

Protocol : aanpak op hoofdlijnen
 Duurzaamheidverkenning incl. marktverkenning, conceptcriteria,
  consultatie, aanpassing, besluitvorming

Consultatie
 Mogelijkheden voor commentaar en suggesties op concept criteria via
 consultatieronde (via internet) voor iedereen

Rol branches en NGO’s bij criteria ontwikkeling
 Tot nu toe voornamelijk via consultatieronde
 Voor de komende productgroepen wordt meer contact gezocht met
  branches en NGO’s om input te leveren (o.a. betrokkenheid van MVO-
  NL)
    7
Opbouw criteria (1)

•  Niveau 1 Eisen en Wensen (perspectief overheid)
•  Niveau 2 Toelichting (per eis en wens)
•  Niveau 3 Basisdocument (alle relevante informatie)

www.SenterNovem.nl/duurzaaminkopen
   8
  Opbouw criteria (2)

•  Milieuaspecten (grondstoffen, productie, gebruik, afvalstadium)

•  Sociale aspecten
    –  Internationale fundamentele arbeidsnormen (4 ILO)
    –  Lokale sociale aspecten (bijv. inzet van kwetsbare groepen)
    –  Productspecifieke onderwerpen ( bijv. gezondheid bij catering,
      binnenmilieu bij bouw)


•  Format voor criteria
    –  ‘Duurzaamheidslat’ met eisen
    –  Wensen voor wie verder wil
    –  Daarnaast: bestekteksten en basisinformatie

•  Informatie over concrete toepassing van criteria in
   aanbestedingen

    9
               Leertraject !
Voorbeeld: kantoorapparatuur
Eisen: de duurzaamheidslat
o Voldoet aan de eisen van Energy Star (1 april 2007*) voor
  kantoorapparatuur (zie website) of gelijkwaardig
o Print-, kopieer- en multifunctionele apparatuur zijn
  geschikt voor automatisch dubbelzijdig kopiëren en/of
  printen
o Sociale criteria: relevant en daarom op termijn toe te
  voegen

Wensen: geen

* Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment

   10
Voorbeeld: schoonmaak
Eisen: de duurzaamheidslat
o  Gebruik van microvezeldoekjes, doseersystemen, navulbare
  flacons. Verder gebruik droge methode voor linoleumvloeren
o  Minimaal 25% totale volume gebruikte schoonmaakmiddelen
  voldoet aan laatst geldende versie van eisen van minimaal
  Europees Ecolabel of Nordic Swan of gelijkwaardig
o  Kwaliteitssysteem tbv milieubeheer, ISO 14001 of gelijkwaardig
o  Opleiding personeel met aandacht voor minimale milieubelasting

Wensen:
  dierproefvrije schoonmaakmiddelen, sociale criteria, vervoersplan
  medewerkers, > 25% Ecolabel of Nordic Swan   11
 Criteriaontwikkeling: de stand van zaken (vervolg)

Nu gereed       Zomer gereed      2007 gereed     2008Catering       Drukwerk        Adviesdiensten   Beveiliging
Energie        Bedrijfskleding    Afval & reiniging  Bouw (rest)
Computers       Papier         Bouw (deels)    GWW (rest)
Kantoormeubilair   Transport       GWW (deels)     Hulpverlening
Kantoorapparatuur   Verhardingen      Kantoorartikelen  Opleidingen
Tonercartridges    Verlichting (openb.)  Reis en verblijf  Parkeren
( samen reproductie             Openbaar vervoer  Software &
app.)                              Telefonie
Schoonmaak                            Welzijn


Sociale criteria –  Sociale criteria –
kader         operationaliseren

    12
Route verder naar 2010

Komende jaren opdoen van kennis en ervaringen

3 – jaarlijks worden de criteria geactualiseerd

Eind 2008: vervolg-meting
Eind 2010: doelstelling behaald?!

In de tussentijd horen wij graag van uw ervaringen!  13

								
To top