edalat by 0PQ2fe6V

VIEWS: 6 PAGES: 12

									                ‫جدول شاخص های عدالت در سالمت مصوب هیات وزیران‬

 ‫متغیرهای تفکیک کننده‬     ‫نحوه محاسبه شاخص‬                ‫تعریف‬   ‫نام شاخص‬  ‫حیطه‬  ‫شماره‬
       ‫نابرابری‬   ‫مخرج کسر‬  ‫صورت کسر‬                               ‫ردیف‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬  ‫کل موالید‬  ‫تعداد مرگ‬   ‫احتمال مرگ از بدو تولد تا سن 11‬   ‫میزان مرگ‬  ‫سالمت‬    ‫1‬
 ‫تحصیالت مادر، سن مادر،‬   ‫کودکان زیر زنده در‬   ‫ماه و 29 روز که به صورت میزان در‬   ‫اطفال زیر‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬   ‫همان سال‬  ‫یکسال در‬    ‫هر 1111 تولد زنده بیان می شود‬    ‫یکسال‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬        ‫یکسال معین‬
   ‫روستا) و شهرستان‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬    ‫موالید‬  ‫تعداد مرگ‬    ‫احتمالی مرگ نوزادان از زمان‬   ‫میزان مرگ‬  ‫سالمت‬    ‫9‬
 ‫تحصیالت مادر، سن مادر،‬  ‫زنده همان‬   ‫نوزادان‬   ‫تولد تا دقیق ً 29 روزگی عمر، که‬
                                   ‫ا‬          ‫نوزادان‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬     ‫سال‬  ‫زیر 29 روز‬   ‫بر حسب 1111 تولد زنده بیان می‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬         ‫در یک سال‬                 ‫شود‬
   ‫روستا) و شهرستان‬           ‫معین‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬    ‫موالید‬  ‫تعداد مرگ‬  ‫احتمال مرگ کودک زنده متولد شده‬   ‫میزان مرگ‬  ‫سالمت‬    ‫3‬
 ‫تحصیالت مادر، سن مادر،‬   ‫زنده در‬  ‫کودکان زیر‬  ‫در فاصله تولد تا سن 25 ماه و 29‬  ‫کودکان زیر‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬   ‫همان سال‬   ‫5 سال در‬    ‫روز که بر حسب 1111 تولد زنده‬     ‫5 سال‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬          ‫یک سال‬            ‫بیان می شود‬
   ‫روستا) و شهرستان‬           ‫معین‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫تعداد کل‬    ‫تعداد‬   ‫احتمال مرگ های مادران در زمان‬   ‫میزان مرگ‬  ‫سالمت‬    ‫4‬
  ‫تحصیالت مادر(متوفی)،‬  ‫تولد های‬  ‫مادران به‬  ‫بارداری ، حین زایمان و طی 94 روز‬    ‫مادران‬
    ‫سن مادر(متوفی)،‬   ‫زنده در‬  ‫علت عوارض‬    ‫اول پس از زایمان ناشی از علل‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬   ‫همان سال‬   ‫حاملگی و‬  ‫مرتبط با بارداری و یا تشدید شده‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬         ‫زایمان در‬    ‫به وسیله حاملگی و نه به دلیل‬
   ‫روستا) و شهرستان‬          ‫یک سال‬  ‫حوادث و یا سایر علل غیر مرتبط و‬
                           ‫یا حاملگی در طی یک سال معین به‬
                                ‫ازای 111111تولد زنده‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬  ‫جمعیت وسط‬    ‫تعداد‬   ‫احتمال مرگ ناشی از بیماری های‬   ‫میزان مرگ‬  ‫سالمت‬    ‫5‬
 ‫تحصیالت مادر، سن مادر،‬     ‫سال‬  ‫موارد ناشی‬     ‫عروق کرونر در طی یک سال در‬    ‫ناشی از‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬         ‫از بیماری‬          ‫111/111 نفر جمعیت‬  ‫بیماریهای‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬         ‫های عروق‬                      ‫کرونر‬
   ‫روستا) و شهرستان‬         ‫کرونر قلب‬
   ‫متغیرهای تفکیک‬     ‫نحوه محاسبه شاخص‬               ‫تعریف‬       ‫نام شاخص‬  ‫حیطه‬  ‫شماره‬
   ‫کننده نابرابری‬  ‫مخرج کسر‬   ‫صورت کسر‬                                  ‫ردیف‬
 ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬     ‫تکمیل جدول عمر با‬  ‫تعداد سال هایی که یک کودک تازه‬    ‫امید زندگی در‬  ‫سالمت‬    ‫6‬
   ‫تحصیالت ، سن ،‬   ‫اطالعات جمعیت و مرگ و‬   ‫به دنیا آمده زندگی خواهد کرد‬       ‫بدو تولد‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬            ‫میر‬  ‫در صورتی که الگوهای شایع میزان‬
‫یا اسکان غیر رسمی و‬                 ‫های مرگ اختصاصی سن در زمان‬
  ‫روستا) و شهرستان‬               ‫تولد در تمام طول زندگی کودک به‬
                           ‫همان صورت باقی مانده باشند‬
 ‫جمعیت وسط جنس، سطوح اقتصادی،‬ ‫تعداد موارد‬     ‫میزان بروز دیابت در طی یکسال‬      ‫بروز دیابت‬  ‫سالمت‬    ‫7‬
   ‫تحصیالت ، سن ،‬ ‫سال کشور‬  ‫جدید دیابت‬         ‫در 111/111 نفر جمعیت‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬  ‫گزارش شده در در همان‬
‫یا اسکان غیر رسمی و‬    ‫سال‬   ‫طول سال‬
  ‫روستا) و شهرستان‬
 ‫جمعیت وسط جنس، سطوح اقتصادی،‬ ‫تعداد موارد‬    ‫تعداد موارد جدید سل گزارش شده‬        ‫بروز سل‬  ‫سالمت‬    ‫2‬
   ‫تحصیالت ، سن ،‬ ‫سال کشور‬   ‫جدید سل‬        ‫در هر 111/111 نفر جمعیت‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬  ‫گزارش شده در در همان‬
‫یا اسکان غیر رسمی و‬    ‫سال‬   ‫طول سال‬
  ‫روستا) و شهرستان‬
 ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬ ‫تعدادمصدومین کل جمعیت‬     ‫میزان بروز حوادث ترافیکی به‬      ‫بروز حوادث‬  ‫سالمت‬    ‫2‬
   ‫تحصیالت ، سن ،‬ ‫کشور در‬   ‫ناشی از‬    ‫تفکیک منجر به فوقت و بستری شدن‬    ‫ترافیکی (داخل‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬ ‫همان سال‬    ‫حوادث‬      ‫در بیمارستان در 111/111 نفر‬   ‫شهر، خارج شهر)‬
‫یا اسکان غیر رسمی و‬       ‫ترافیکی به‬                 ‫جمعیت‬
  ‫روستا) و شهرستان‬       ‫تفکیک منجر‬
                 ‫به فوت و‬
               ‫بستری شدن در‬
                 ‫بیمارستان‬
 ‫متغیرهای تفکیک کننده‬       ‫نحوه محاسبه شاخص‬                ‫تعریف‬  ‫نام شاخص‬  ‫حیطه‬  ‫شماره‬
        ‫نابرابری‬  ‫مخرج کسر‬     ‫صورت کسر‬                               ‫ردیف‬
 ‫سطوح اقتصادی ،تحصیالت،‬  ‫کل جمعیت‬   ‫تعداد مصدومین‬  ‫میزان بروز حوادث غیر ترافیکی‬   ‫بروز حوادث‬  ‫سالمت‬   ‫11‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬   ‫کشور در‬   ‫ناشی از حوادث‬  ‫سقوط، سوختگی، نزاع خیابانی و‬       ‫غیر‬
                   ‫حوادث غیر ترافیکی‬
    ‫اسکان غیر رسمی و‬  ‫همان سال‬   ‫سقوط، سوختگی،‬
                             ‫سایر به تفکیک منجر به فوت و‬     ‫ترافیکی‬
    ‫روستا) و شهرستان‬         ‫نزاع خیابانی و‬   ‫بستری شدن در بیمارستان در‬
                     ‫سایر به تفکیک‬        ‫111/111 نفر جمعیت‬
                      ‫منجر به فوت و‬
                      ‫بستری شدن در‬
                      ‫بیمارستان در‬
                    ‫111/111 نفر جمعیت‬
‫سن، جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫جمعیت وسط‬  ‫تعداد موارد جدید‬    ‫میزان گزارش جدید کلیه سرطان‬   ‫بروز تمام‬   ‫سالمت‬   ‫11‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬      ‫سال‬  ‫سرطان ثبت شده در‬   ‫ها( یا ثبت شده جدید) در طی یک‬    ‫سرطان ها‬
                         ‫طول سال‬
    ‫اسکان غیر رسمی و‬                      ‫سال در 111/111 نفر جمعیت‬
    ‫روستا) و شهرستان‬
‫سطوح اقتصادی، تحصیالت ،‬   ‫تعداد افراد 54 تا تعداد کل‬      ‫شیوع استئوبروز با محاسبه‬      ‫شیوع‬   ‫سالمت‬   ‫91‬
 ‫سن ، ناحیه(شهر/حاشیه‬  ‫افراد باالی‬    ‫56 سال دارای‬     ‫سابقه شکستگی متعاقب (زمین‬    ‫اسئوبروز‬
 ‫شهر یا اسکان غیر رسمی‬         ‫سابقه مثبت شکستگی‬     ‫خوردن در سطح صاف یا ضربه‬
               ‫54 تا 56‬                             ‫در زنان 54‬
                    ‫در یکسال گذشته در‬
   ‫و روستا) و شهرستان‬      ‫یکی از نقاط ستون سال‬     ‫جزیی) در یکی از نقاط (ستون‬   ‫تا 56 سال‬
                     ‫فقرات ، استخوان‬    ‫فقرات، استخوان ران،لگن و مچ‬
                    ‫ران،لگن و مچ دست‬   ‫دست) در یکس ال گذشته در افراد‬
                                     ‫باالی 54 تا 56 سال‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫جمعیت وسط‬  ‫تعداد موارد جدید‬   ‫تعداد موارد جدید شناسایی شده‬      ‫بروز‬  ‫سالمت‬   ‫31‬
     ‫تحصیالت ، سن ،‬     ‫سال‬     ‫شناسایی شده‬   ‫اختالالت خفیف روانی به ازای هر‬    ‫اختالالت‬
                    ‫اختالالت خفیفروانی‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬                      ‫111/111 نفر جمعیت تحت پوشش‬  ‫خفیف روانی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬                         ‫برنامه بهداشت روانی‬
   ‫روستا) و شهرستان‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫جمعیت وسط‬  ‫تعداد موارد جدید‬   ‫تعداد موارد جدید شناسایی شده‬      ‫بروز‬   ‫سالمت‬   ‫41‬
     ‫تحصیالت ، سن ،‬     ‫سال‬     ‫شناسایی شده‬   ‫اختالالت شدید روانی به ازای هر‬    ‫بیماری‬
                    ‫اختالالت شدید روانی‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬                      ‫111/111 نفر جمعیت تحت پوشش‬  ‫شدید روانی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬                         ‫برنامه بهداشت روانی‬
   ‫روستا) و شهرستان‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫جمعیت وسط‬  ‫تعداد موارد جدید‬   ‫میزان بروز اقدام به خودکشی بر‬   ‫بروز اقدام‬   ‫سالمت‬   ‫51‬
     ‫تحصیالت ، سن ،‬     ‫سال‬   ‫اقدام به خودکشی‬   ‫حسب کامل و ناکامل در طی یکسال‬   ‫به خودکشی‬
                      ‫بر حسب کامل و‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬              ‫ناکامل‬
                                  ‫در یک صد هزار نفر جمعیت‬     ‫کامل و‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬                                       ‫ناکامل‬
   ‫روستا) و شهرستان‬


  ‫متغیرهای تفکیک‬   ‫نحوه محاسبه شاخص‬                  ‫تعریف‬      ‫نام شاخص‬      ‫حیطه‬  ‫شماره‬
  ‫کننده نابرابری‬ ‫مخرج کسر‬  ‫صورت کسر‬                                        ‫ردیف‬
‫کل کودکان جنس، سطوح اقتصادی،‬    ‫‪DMFT‬‬    ‫میانگین تعداد دندان های آسیب‬     ‫میانگین ‪ DMFT‬در‬      ‫سالمت‬   ‫61‬
  ‫تحصیالت مادر یا‬ ‫کودکان 91 91 ساله‬     ‫دیده (پوسیده،پرشده، افتاده)‬      ‫جمعیت 91 سال‬
   ‫سرپرست ، سن ،‬ ‫غربالگری‬  ‫ساله در‬     ‫در کودکان 91 ساله(پایه اول‬
  ‫ناحیه(شهر/حاشیه‬  ‫شده از‬  ‫بدو ورود‬             ‫راهنمایی)‬
 ‫شهر یا اسکان غیر‬ ‫نظر سالمت‬    ‫به‬
 ‫رسمی و روستا) و‬   ‫دهان و‬  ‫راهنمایی‬
     ‫شهرستان‬   ‫دندان‬ ‫یا 6 ساله‬
                  ‫دوم‬
                 ‫تحصیلی‬
 ‫ناحیه(شهر/حاشیه‬  ‫جمعیتی که جمعیت وسط‬  ‫درصد جمعیتی که طبق تعریف به‬   ‫دسترسی به خدمات‬   ‫سالمت‬   ‫71‬
 ‫شهر یا اسکان غیر‬    ‫سال‬  ‫به خدمات‬    ‫خدمات عمومی سالمت دسترسی‬     ‫عمومی سالمت‬
 ‫رسمی و روستا) و‬         ‫عمومی‬              ‫دارند‬
     ‫شهرستان‬         ‫سالمت‬
                 ‫دسترسی‬
                 ‫دارند‬
 ‫جمعیتی که جمعیت وسط ناحیه(شهر/حاشیه‬   ‫درصد جمعیتی که طبق تعریف به‬   ‫دسترسی به خدمات‬   ‫سالمت‬   ‫21‬
 ‫شهر یا اسکان غیر‬    ‫سال‬  ‫به خدمات‬    ‫خدمات تخصصی سالمت دسترسی‬     ‫عمومی سالمت‬
 ‫رسمی و روستا) و‬         ‫تخصصی‬              ‫دارند‬
     ‫شهرستان‬         ‫سالمت‬
                 ‫دسترسی‬
                 ‫دارند‬
 ‫جمعیتی که جمعیت وسط ناحیه(شهر/حاشیه‬   ‫درصد جمعیتی که طبق تعریف از‬     ‫بهره مندی از‬   ‫سالمت‬   ‫21‬
 ‫شهر یا اسکان غیر‬    ‫از مراقبت سال‬     ‫مراقبت های اولیه مراقبت های اولیه سالمتی‬
 ‫رسمی و روستا) و‬       ‫های اولیه‬         ‫استفاده می کنند‬        ‫سالمتی‬
     ‫شهرستان‬         ‫سالمتی‬
                ‫استفاده‬
                ‫می کنند‬
  ‫نوع ماده، جنس،‬  ‫کل جمعیت‬  ‫بیمارانی‬    ‫تعداد معتادینی که درمان‬    ‫بهره مندی از‬   ‫سالمت‬   ‫19‬
  ‫سطوح اقتصادی،‬       ‫که در یک‬   ‫اعتیاد را در یک دوره معین‬     ‫خدمات درمان‬
  ‫تحصیالت ، سن ،‬      ‫دوره معین‬    ‫گزارش دهی شروع کرده اند‬        ‫اعتیاد‬
 ‫ناحیه(شهر/حاشیه‬         ‫گزارش‬
 ‫شهر یا اسکان غیر‬         ‫دهی،‬
 ‫رسمی و روستا) و‬       ‫درمان را‬
     ‫شهرستان‬       ‫شروع کرده‬
                  ‫اند‬
‫متغیرهای تفکیک کننده‬    ‫نحوه محاسبه شاخص‬             ‫تعریف‬    ‫نام شاخص‬   ‫حیطه‬  ‫شماره‬
      ‫نابرابری‬  ‫مخرج کسر‬  ‫صورت کسر‬                              ‫ردیف‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬  ‫جمعیت کل‬    ‫جمعیت‬     ‫درصد جمعیتی که به شبکه‬   ‫فیزیکی،محیطی دسترسی به‬     ‫19‬
‫یا اسکان غیر رسمی و‬          ‫دارای‬   ‫شبکه عمومی آب عمومی آب آشامیدنی در منزل‬  ‫و زیر ساعت‬
  ‫روستا) و شهرستان‬        ‫دسترسی به‬   ‫یا خارج از منزل با حداکثر‬   ‫آشامیدنی‬
                   ‫شبکه آب‬   ‫نیم ساعت پیاده روی دسترسی‬
                  ‫آشامیدنی‬             ‫دارند‬
                 ‫لوله کشییا‬
                 ‫حداکثر نیم‬
                 ‫ساعت پیاده‬
                     ‫روی‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬  ‫کل نمونه‬    ‫تعداد‬     ‫تعداد و درصد نمونه های‬    ‫فیزیکی،محیطی درصد مواد‬   ‫99‬
‫یا اسکان غیر رسمی و‬     ‫ها‬  ‫نمونه های‬   ‫برداشت شده از آب آشامیدنی‬   ‫مطلوب نمونه‬  ‫و زیر ساعت‬
  ‫روستا) و شهرستان‬          ‫مطلوب‬      ‫که از نظر ویژگی های‬      ‫های آب‬
                            ‫باکتریولوژیکی مطابق‬   ‫آشامیدنی از‬
                             ‫استاندارد ملی است‬        ‫نظر‬
                                         ‫باکتریوژیک‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬  ‫تعداد کل‬    ‫تعداد‬   ‫درصد خانوارهایی که در داخل‬       ‫فیزیکی،محیطی درصد‬   ‫39‬
‫یا اسکان غیر رسمی و‬  ‫خانوارها‬  ‫خانوارهایی‬   ‫خانوار دارای توالت بهداشتی‬  ‫خانوارهایی که‬  ‫و زیر ساعت‬
  ‫روستا) و شهرستان‬         ‫که توالت‬       ‫طبق تعریف می باشند‬     ‫در داخل‬
                   ‫بهداشتی‬                     ‫خانوار‬
                  ‫طبق تعریف‬                   ‫دارایتوالت‬
                    ‫دارند‬                  ‫بهداشتی، طبق‬
                                          ‫تعریف می‬
                                            ‫باشند‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬  ‫تعداد کل‬    ‫تعداد‬  ‫درصد خانوارهایی که از سیستم‬       ‫فیزیکی،محیطی درصد‬   ‫49‬
‫یا اسکان غیر رسمی و‬  ‫خانوارها‬  ‫خانوارهایی‬  ‫دفع بهداشتی فاضالب طبق تعریف‬  ‫خانوارهایی که‬  ‫و زیر ساعت‬
  ‫روستا) و شهرستان‬         ‫که دارای‬       ‫برخوردار می باشند.‬   ‫از سیستم دفع‬
                  ‫سیستم دفع‬   ‫خانوارهایی که دارای چاه یا‬      ‫فاضالب‬
                   ‫بهداشتی‬  ‫مخزن دفع مدفوع بوده و یا به‬  ‫صحیح(بهداشتی)‬
                  ‫فاضالب طبق‬   ‫شبکه جمع آوری فاضالب متصل‬   ‫برخوردارند‬
                    ‫تعریف‬              ‫باشند‬
                    ‫هستند‬
 ‫مناطق شهری شهرستان‬    ‫جمعیت‬  ‫مساحت زمین‬        ‫مساحست فضای سبز‬   ‫فیزیکی،محیطی سرانه فضای‬    ‫59‬
             ‫منطقه‬   ‫های سبز‬  ‫موجود(مترمربع) به ازای هر 1‬    ‫سبز موجود‬  ‫و زیر ساعت‬
                    ‫موجود‬           ‫نفر جمعیت‬
‫متغیرهای تفکیک کننده‬    ‫نحوه محاسبه شاخص‬               ‫تعریف‬   ‫نام شاخص‬     ‫حیطه‬  ‫شماره‬
       ‫نابرابری‬   ‫مخرج کسر‬  ‫صورت کسر‬                              ‫ردیف‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬     ‫تعداد آسیب جمعیت‬  ‫میزان بروز آسیب های ناشی از‬  ‫فیزیکی،محیطی بروز حوادث‬   ‫69‬
    ‫تحصیالت ، سن ،‬    ‫کارگری‬  ‫کار در کارگاه های مشمول قانون های جدید‬   ‫مرتبط با‬  ‫و زیر ساعت‬
 ‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬    ‫واحدهای‬  ‫کشنده و‬  ‫کار، به تفکیک منجر به فوت و‬    ‫کار به‬
 ‫یا اسکان غیر رسمی و‬    ‫کارگری‬ ‫غیر کشنده‬ ‫بستری شدن در بیمارستان در یک‬     ‫تفکیک‬
  ‫روستا) و شهرستان و‬     ‫مشمول‬ ‫(به تفکیک‬    ‫صد هزار نفر جمعیت کارگری‬   ‫کشنده و‬
 ‫سایز کمپانی (اندازه‬  ‫نوع آسیب و قانون کار‬          ‫کارخانجات فوق‬  ‫غیر کشنده‬
  ‫محل کار یا سطح محل‬        ‫قسمت آسیب‬
         ‫کار)‬        ‫دیده بدن)‬
                    ‫در محیط‬
                   ‫های کاری‬
                     ‫مشمول‬
                   ‫قانون کار‬
      ‫مناطق شهری‬   ‫تعداد کل‬   ‫درصد روزهایی که کیفیت هوا طبق تعداد‬     ‫فیزیکی،محیطی درصد‬   ‫79‬
               ‫روزهایی که روزهای‬   ‫تعریف در محدوده استاندارد‬  ‫روزهای سال‬  ‫و زیر ساعت‬
                ‫سال‬ ‫کیفیت هوا‬            ‫بوده است‬    ‫که طبق‬
                   ‫در محدوده‬                 ‫تعریف هوای‬
                   ‫استاندارد‬                  ‫پاک دارند‬
                   ‫بوده است‬
  ‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬   ‫تعداد کل‬   ‫تعداد‬   ‫درصد کودکانن زیر 5 سالی که‬   ‫شیوع کم‬    ‫توسعه‬   ‫29‬
  ‫یا اسکان غیر رسمی و‬    ‫کودکان زیر کودکان‬  ‫وزن آنها بر اساس سن کمتر از‬    ‫وزنی در‬  ‫اجتماعی و‬
‫روستا) و شهرستان، سطح‬   ‫زیر 5 سال‬   ‫5 سال‬    ‫حداقل استاندارد می باشد‬  ‫کودکان زیر‬    ‫انسانی‬
‫اقتصادی، جنس و تحصیالت‬        ‫دارای کم‬                    ‫5 سال‬
         ‫مادر‬         ‫وزنی در‬
                  ‫زمان بررسی‬
 ‫جنس، گروه سنی، سطوح‬     ‫تعداد‬   ‫درصد افراد 51 تا 56 ساله ای که تعداد‬  ‫شیوع اضافه‬    ‫توسعه‬   ‫29‬
 ‫اقتصادی، تحصیالت ، سن‬   ‫جمعیت در‬  ‫افراد 51‬  ‫طبق تعریف اضافه وزن داشته و‬    ‫وزن یا‬  ‫اجتماعی و‬
‫، ناحیه(شهر/حاشیه شهر‬  ‫همان گروه‬  ‫تا 56 سال‬          ‫یا چاق هستند‬   ‫چاقی در‬    ‫انسانی‬
 ‫یا اسکان غیر رسمی و‬  ‫سنی(46-51)‬   ‫دارای‬                 ‫سنین 51 تا‬
   ‫روستا) و شهرستان‬        ‫اضافه وزن‬                 ‫46 سال طبق‬
                   ‫و یا چاقی‬                    ‫تعریف‬
                   ‫طبق تعریف‬
 ‫متغیرهای تفکیک کننده‬      ‫نحوه محاسبه شاخص‬                 ‫تعریف‬   ‫نام شاخص‬    ‫حیطه‬  ‫شماره‬
       ‫نابرابری‬   ‫مخرج کسر‬   ‫صورت کسر‬                                 ‫ردیف‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬     ‫تعداد‬     ‫درصد نوزادانی که 6 ماه منحصر ً از تعداد‬
                            ‫ا‬                    ‫تغذیه‬   ‫توسعه‬   ‫13‬
 ‫تحصیالت مادر، شغل مادر‬   ‫کودکان 6‬   ‫کودکان 6‬       ‫شیر مادر تغذیه شده اند‬   ‫انحصاری با‬  ‫اجتماعی‬
‫، سن ، ناحیه(شهر/حاشیه‬  ‫تا 11 ماهه تا 11 ماهه‬                      ‫شیر مادر در‬     ‫و‬
 ‫شهر یا اسکان غیر رسمی‬         ‫که منحصر ً6‬
                    ‫ا‬                         ‫کودکان تا 6‬   ‫انسانی‬
  ‫و روستا) و شهرستان‬         ‫ماه با شیر‬                        ‫ماهگی‬
                    ‫مادر تغذیه‬
                    ‫شده اند در‬
                      ‫یک زمان‬
                        ‫معین‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬  ‫جمعیت زنان‬     ‫تعداد‬   ‫میزان باروری در زنان همسردار‬      ‫میزان‬   ‫توسعه‬   ‫13‬
      ‫تحصیالت فرد،‬   ‫آن گروه‬     ‫موالید‬      ‫زیر 21 سال و باالی 53 سال‬    ‫باروری‬  ‫اجتماعی‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬  ‫سنی در وسط‬    ‫زنده در‬                    ‫اختصاصی سنی‬     ‫و‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬      ‫سال‬   ‫گروه سنی‬                     ‫زیر 21 سال‬   ‫انسانی‬
   ‫روستا) و شهرستان‬           ‫51 تا 21‬                     ‫و باالی 53‬
                    ‫سال تعداد‬                         ‫سال‬
                       ‫موالید‬
                      ‫زنده در‬
                     ‫گروه سنی‬
                      ‫53 تا 24‬
                        ‫سال‬
 ‫سطوح اقتصادی، تحصیالت‬   ‫تعداد کل‬     ‫درصد نوزادانی که هنگام تولد وزن تعداد‬       ‫شیوع‬   ‫توسعه‬   ‫93‬
‫مادر، ناحیه(شهر/حاشیه‬     ‫نوزادان با موالید‬    ‫آنها کمتر از 1159 گرم می باشد‬   ‫تولدنوزادان‬  ‫اجتماعی‬
 ‫شهر یا اسکان غیر رسمی‬    ‫زنده در‬   ‫وزن تولد‬                     ‫با وزن کم‬     ‫و‬
   ‫و روستا) و شهرستان‬   ‫همان سال‬    ‫کمتر از‬                     ‫هنگام تولد‬   ‫انسانی‬
                      ‫1159 گرم‬
                    ‫در یک سال‬
                        ‫معین‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫کل جمعیت‬     ‫تعداد‬  ‫درصد جمعیت 51 تا 24 ساله ای که‬   ‫نرخ باسوادی‬   ‫توسعه‬   ‫33‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬    ‫51 تا 24‬   ‫افراد 51‬     ‫سواد خواندن و نوشتن دارند‬   ‫(حداقل سواد‬  ‫اجتماعی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬   ‫سال در یک‬  ‫تا 24 سال‬                      ‫خواندن و‬     ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان‬      ‫سال‬   ‫با سواد‬                     ‫نوشتن) در‬   ‫انسانی‬
                                             ‫گروه سنی 51‬
                                              ‫تا 24 سال‬
 ‫متغیرهای تفکیک کننده‬     ‫نحوه محاسبه شاخص‬                ‫تعریف‬   ‫نام شاخص‬    ‫حیطه‬  ‫شماره‬
       ‫نابرابری‬   ‫مخرج کسر‬  ‫صورت کسر‬                                 ‫ردیف‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫جمعیت 6‬ ‫تعداد دانش‬     ‫نسبت خالص ثبت نام در آموزش‬     ‫نوع خالص‬   ‫توسعه‬   ‫43‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬  ‫ساله همان‬   ‫آموزان‬              ‫ابتدایی‬    ‫ثبت نام در‬  ‫اجتماعی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬     ‫سال‬  ‫پایه اول‬                        ‫آموزش‬     ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان‬         ‫شش ساله‬                      ‫ابتدایی(6‬  ‫انسانی‬
                                             ‫سال تمام)‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬  ‫جمعیت پنج‬    ‫تعداد‬  ‫نسبت خالص ثبت نام در آموزش پیش‬     ‫نرخ خالص‬   ‫توسعه‬   ‫53‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬  ‫ساله همان‬  ‫کودکان ثبت‬       ‫دبستانی (5 سال تمام)‬     ‫ثبت نام‬  ‫اجتماعی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬  ‫سال تحصیلی‬   ‫نام شده‬                      ‫کودکان 5‬     ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان‬                                 ‫سال تمام در‬  ‫انسانی‬
                                             ‫آموزش پیش‬
                                              ‫دبستانی‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬    ‫با درج آمار دانش‬      ‫درصد دانش آموزان وارد شده به‬      ‫نرخ‬   ‫توسعه‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬ ‫آموزان در جدول کوهورت‬       ‫پایه اول که توانسته اند با‬  ‫ماندگاری تا‬  ‫اجتماعی‬
   ‫و محاسبه روند ماندگاری اسکان غیر رسمی و‬    ‫قبولی یا با تکرار پایه به پایه‬   ‫پایان دوره‬     ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان‬  ‫در طول 5 سال تحصیلی‬     ‫باالتر ارتقاء یابند و تا پایان‬    ‫دبستان‬  ‫انسانی‬
                          ‫دوره دبستان ترک تحصیل نکرده اند‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫افراد 51‬   ‫افراد 51‬   ‫درصد افراد 51 تا 56 ساله ای که‬    ‫فعالیت‬   ‫توسعه‬   ‫73‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬  ‫تا 56 سال‬  ‫تا 56 ساله‬  ‫هر هفته 5 روز و هر روز به مدت 13‬     ‫فیزیکی‬  ‫اجتماعی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬  ‫مورد بررسی‬   ‫ای که هر‬  ‫دقیقه فعالیت متوسط شدید دارند و‬             ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان‬        ‫هفته 5 روز‬   ‫یا 19 دقیقه فعالیت شدید و یا 11‬          ‫انسانی‬
                    ‫و روز به‬     ‫دقیقه فعالیت مربوط به تقویت‬
                     ‫مدت 13‬             ‫عضالت دارند‬
                      ‫دقیقه‬
                     ‫فعالیت‬
                   ‫متوسط شدید‬
                   ‫دارند و یا‬
                    ‫19 دقیقه‬
                     ‫فعالیت‬
                    ‫شدید و یا‬
                    ‫11 دقیقه‬
                     ‫فعالیت‬
                    ‫مربوط به‬
                   ‫تقویت عضالت‬
                      ‫دارند‬


 ‫متغیرهای تفکیک کننده‬     ‫نحوه محاسبه شاخص‬                ‫تعریف‬   ‫نام شاخص‬    ‫حیطه‬  ‫شماره‬
       ‫نابرابری‬   ‫مخرج کسر‬  ‫صورت کسر‬                                 ‫ردیف‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬   ‫کل جمعیت‬    ‫مساحت‬    ‫مساحت فضاهای اصلی ورزشی کشور‬  ‫سرانه فضای‬   ‫توسعه‬   ‫23‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬          ‫فضاهای‬    ‫اعم از روباز و سرپوشیده به کل‬   ‫ملی ورزشی‬  ‫اجتماعی‬
   ‫روستا) و شهرستان‬        ‫اصلی ورزشی‬     ‫جمعیت بر حسب سانتی متر مربع‬            ‫و‬
                    ‫کشور اعم‬                            ‫انسانی‬
                   ‫از روباز و‬
                    ‫سرپوشیده‬
                     ‫بر حسب‬
                     ‫سانتی‬
                    ‫مترمربع‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬   ‫کل جمعیت‬    ‫تعداد‬   ‫میزان بروز معلولیت های متوسط و‬      ‫بروز‬   ‫توسعه‬   ‫23‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬         ‫معلولین‬        ‫شدید در سال طبق تعریف‬   ‫معلولیت به‬  ‫اجتماعی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬         ‫متوسط و‬                    ‫تفکیک متوسط‬     ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان‬           ‫شدید‬                     ‫و شدید بر‬  ‫انسانی‬
                                             ‫طبق تعریف‬
  ‫جنس، سطوح اقتصادی،‬  ‫کل معلولین‬    ‫تعداد‬   ‫درصدی از معلولین متوسط و شدید‬     ‫دسترسی‬   ‫توسعه‬   ‫14‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬          ‫معلولین‬   ‫که از فرصت های الزم جهت دسترسی‬    ‫معلولین‬  ‫اجتماعی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬          ‫متوسط و‬    ‫به امکانات و خدمات توانبخشی‬    ‫متوسط و‬     ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان‬         ‫شدید بهره‬   ‫اجتماعی و پیشگیری طبق تعریف در‬    ‫شدید به‬  ‫انسانی‬
                     ‫مند از‬      ‫سطح جامعه بهره مند هستند‬     ‫خدمات‬
                      ‫خدمات‬                     ‫توانبخشی‬
                    ‫توانبخشی‬
                    ‫اجتماعی و‬
                     ‫پیشگیری‬
‫جنس، سن، سطوح اقتصادی،‬                                  ‫درصد زنان‬   ‫توسعه‬   ‫14‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬                                   ‫سرپرست‬  ‫اجتماعی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬                                  ‫خانوار که‬     ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان‬                                  ‫از حمایت‬  ‫انسانی‬
                                            ‫های اجتماعی‬
                                             ‫طبق تعریف‬
                                            ‫برخوردارند‬
  ‫نوع ماده، جنس، سن،‬    ‫جمعیت‬     ‫تعداد‬   ‫درصد افراد 51 تا 54 ساله جدیدی‬   ‫بروز سوء‬   ‫توسعه‬   ‫94‬
     ‫سطوح اقتصادی،‬   ‫عمومی 51‬  ‫افراد51 تا‬  ‫که در طی یکسال حداقل یکبار مصرف‬   ‫مصرف مواد‬  ‫اجتماعی‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬  ‫تا 54 سال‬  ‫54 که در طی‬  ‫مواد مشکل آفرین طبق تعریف داشته‬   ‫طبق تعریف‬     ‫و‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬       ‫یکسال حداقل‬                ‫اند‬          ‫انسانی‬
   ‫روستا) و شهرستان،‬        ‫یکبار مصرف‬
        ‫تحصیالت‬        ‫مواد مشکل‬
                  ‫آفرین داشته‬
                      ‫اند‬
 ‫متغیرهای تفکیک کننده‬    ‫نحوه محاسبه شاخص‬               ‫تعریف‬    ‫نام شاخص‬    ‫حیطه‬  ‫شماره‬
       ‫نابرابری‬  ‫مخرج کسر‬  ‫صورت کسر‬                                 ‫ردیف‬
‫جنس، سن، سطوح اقتصادی،‬  ‫کل جمعیت‬  ‫تعداد 91‬    ‫درصد افراد 91 سال و باالتر که‬   ‫شیوع مصرف‬   ‫توسعه‬   ‫34‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬  ‫91 سال و‬    ‫سال و‬    ‫تاکنون حداقل111 نخ سیگار یا‬   ‫مواد دخانی‬  ‫اجتماعی‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬    ‫باالتر‬  ‫باالتر که‬   ‫معادل آن سایر مواد دخانی مصرف‬    ‫در جمعیت‬     ‫و‬
   ‫روستا) و شهرستان،‬         ‫تاکنون‬  ‫کرده اند و در حال حاضر از سیگار‬    ‫91سال و‬   ‫انسانی‬
        ‫تحصیالت‬        ‫حداقل111‬      ‫یا هر فرآورده دیگر دخانی‬     ‫باالتر‬
                   ‫نخ سیگار‬           ‫استفاده می کنند‬
                   ‫یا معادل‬
                    ‫آن سایر‬
                  ‫مواد دخانی‬
                   ‫مصرف کرده‬
                   ‫اند و در‬
                   ‫حال حاضر‬
                   ‫از سیگار‬
                     ‫یا هر‬
                    ‫فرآورده‬
                  ‫دیگر دخانی‬
                  ‫استفاده می‬
                     ‫کنند‬
        ‫شهرستان‬    ‫جمعیت‬    ‫تعداد‬  ‫تعداد مساجد، تکایا و حسینیه های‬     ‫تعداد‬   ‫توسعه‬   ‫44‬
                    ‫مساجد،‬   ‫موجود در شهرستان برای هزار نفر‬     ‫مساجد،‬  ‫اجتماعی‬
                    ‫تکایا و‬           ‫جمعیت شهرستان‬    ‫تکایا و‬     ‫و‬
                   ‫حسینیه ها‬                    ‫حسینیه های‬   ‫انسانی‬
                                              ‫موجود‬
‫جنس، سن سرپرست خانوار،‬   ‫نحوه محاسبه خط فقر‬    ‫درصدی از جمعیت که طبق تعریف‬  ‫خط فقر مطلق‬   ‫توسعه‬   ‫54‬
     ‫سطوح اقتصادی،‬   ‫شدید تقسیم بر ضریب‬   ‫کشوری زیر خط فقر مطلق زندگی می‬          ‫اقتصادی‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬          ‫انگل‬                ‫کنند‬
   ‫اسکان غیر رسمی و‬
   ‫روستا) و شهرستان،‬
        ‫تحصیالت‬
‫جنس، سن سرپرست خانوار،‬   ‫نحوه محاسبه: هزینه‬   ‫درصدی از جمعیت که برابر تعریف‬  ‫خط فقر شدید‬   ‫توسعه‬   ‫64‬
     ‫سطوح اقتصادی،‬    ‫غذایی براساس 1119‬  ‫کشوری زیر خط فقر شدید زندگی می‬          ‫اقتصادی‬
‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬  ‫کیلوکالری که به صورت‬                ‫کنند‬
   ‫سرانه و ماهیانه محاسبه اسکان غیر رسمی و‬
  ‫روستا) و شهرستان،‬         ‫می گردد‬
        ‫تحصیالت‬
 ‫جمعیت فعال جنس، سن سرپرست خانوار،‬   ‫تعداد‬     ‫درصد بیکاری برابر تعریف کشوری‬  ‫درصد بیکاری‬   ‫توسعه‬   ‫74‬
     ‫سطوح اقتصادی،‬  ‫اقتصادی‬   ‫افراد‬                       ‫طبق تعریف‬  ‫اقتصادی‬
 ‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬         ‫بیکار‬                         ‫کشوری‬
‫اسکان غیر رسمی و روستا)‬
   ‫و شهرستان، تحصیالت‬
 ‫متغیرهای تفکیک کننده‬      ‫نحوه محاسبه شاخص‬               ‫تعریف‬    ‫نام شاخص‬   ‫حیطه‬  ‫شماره‬
       ‫نابرابری‬    ‫مخرج کسر‬  ‫صورت کسر‬                                 ‫ردیف‬
 ‫جنس، سن سرپرست خانوار،‬   ‫کل هزینه‬  ‫هزینه های‬                     ‫سهم هزینه‬   ‫توسعه‬   ‫24‬
      ‫سطوح اقتصادی،‬  ‫های خوراکی‬   ‫سالمت در‬                   ‫های سالمت در‬  ‫اقتصادی‬
 ‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬    ‫خانوار‬    ‫بودجه‬                     ‫هزینه های‬
‫اسکان غیر رسمی و روستا)‬          ‫خانوار‬                    ‫غیر خوراکی‬
   ‫و شهرستان، تحصیالت‬
                                               ‫خانوار‬
‫جنس، سن ، سطوح اقتصادی،‬   ‫کل جمعیت‬    ‫تعداد‬   ‫درصد جمعیت تحت پوشش بیمه پایه‬   ‫ضریب نفوذ‬  ‫حکمرانی‬   ‫24‬
 ‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬     ‫کشور‬  ‫جمعیت تحت‬                    ‫بیمه پایه‬
‫اسکان غیر رسمی و روستا)‬         ‫پوشش بیمه‬
   ‫و شهرستان، تحصیالت‬           ‫پایه‬
‫جنس، سن ، سطوح اقتصادی،‬   ‫کل جمعیت‬    ‫تعداد‬  ‫درصد جمعیت تحت پوشش بیمه مکمل،‬   ‫ضریب نفوذ‬  ‫حکمرانی‬   ‫15‬
 ‫ناحیه(شهر/حاشیه شهر یا‬     ‫کشور‬  ‫جمعیت تحت‬  ‫درصدی از جمعیت کشور می باشد که‬   ‫بیمه مکمل‬
‫اسکان غیر رسمی و روستا)‬         ‫پوشش بیمه‬  ‫عالوه بر بیمه پایه و مزایای بیمه‬
   ‫و شهرستان، تحصیالت‬           ‫مکمل‬  ‫های تکمیلی نیز برخوردار می باشد‬
        ‫شهرستان‬   ‫کل جمعیت‬  ‫افراد شرکت‬  ‫درصد افراد شرکت کننده در آخرین‬   ‫درصد شرکت‬  ‫حکمرانی‬   ‫15‬
              ‫واجد شرایط‬   ‫کننده در‬  ‫انتخابات مجلس به کل جمعیت واحد‬  ‫در انتخابات‬
               ‫رای دادن‬    ‫آخرین‬     ‫شرایط رای دادن در شهرستان‬      ‫مجلس‬
                     ‫انتخابات‬
                       ‫مجلس‬
        ‫شهرستان‬     ‫تعداد‬    ‫تعداد‬                       ‫نسبت‬  ‫حکمرانی‬   ‫95‬
                ‫رابطین‬  ‫خانوارهای‬                    ‫خانوارهای‬
                ‫بهداشت‬   ‫تحت پوشش‬                     ‫تحت پوشش‬
                       ‫مراکز‬                      ‫مراکز‬
                      ‫بهداشتی‬                     ‫بهداشتی‬
                      ‫درمانی‬                   ‫درمانی شهری‬
                    ‫شهری که در‬                     ‫به تعداد‬
                     ‫سال بررسی‬                      ‫رابطین‬
                      ‫شاخص ها‬                    ‫بهداشت این‬
                      ‫حداقل 6‬                   ‫مراکز که در‬
                     ‫ماه دارای‬                    ‫سال بررسی‬
  ‫رابط‬    ‫شاخص ها‬
 ‫بهداشتی‬  ‫حداقل 6 ماه‬
‫بوده اند‬    ‫فعالیت‬
       ‫داشته اند‬

								
To top