İspanya el clasico futbol karşılaşmalarının tarihi by gok1187

VIEWS: 35 PAGES: 2

									ン SPANYA EL CLAS ン CO FUTBOL KAR ゙ ILA ゙ MALARININ TAR ン H ン

El Cl 疽 ico (T・k 軻: Klasik), El derbi Espa l ve El Cl 灣 sic[1] adlar yla
da bilinen, Katalan tak  m  FC Barcelona ile ン spanyol tak m   Real Madrid
CF'nin kar   la t     futbol ma 輙 ar na verilen add r. Bu iki tak    m
  imdiye kadar La Liga d    nda ン spanya Kral Kupas , ン spanya S・er Kupas
 , UEFA ゙ ampiyonlar Ligi ve UEFA S・er Kupas 'nda da kar    la m    lard
  r. Bu kar   la ma UEFA ゙ ampiyonlar Ligi Finali'nden sonra y・ milyonlarca
insanlan n izledi , d・yada en 輟 k takip edilen kul・ futbol ma・d r.[2]

Bu rekabet Madrid ve Barselona gibi ン spanya'n n en b・・ iki    ehrinden ・kan
ve ・kenin en ba  ar  l  ve etkili iki futbol kul・・aras   nda ge 輓 ektedir.
Ayr ca bu iki tak m    n kar   la malar   siyasi bir nitelik de ta
maktad r. Katalan milliyet 輅 lerin destekledi   Barcelona ile ン spanyol
milliyet 輅 lerin destekledi  Real Madrid bu anlamda da bir rekabet i 軻
risindedir.

Rekabetin ilk y llar  say labilecek 1930'lu y llarda Barcelona, Madrid
merkezli bask c  y etime olan muhalefeti ile tan nm     t r.[3][4]
Franco diktat l・・y llar nda Barcelona kul・・e transfer olmak veya
kul・ ・eli ne girmek rejime olan muhalefeti g   termenin de bir yoluydu. Bu d
 emde Barcelona ba kan  Josep Sunyol Franco askerleri taraf ndan   d・・
m・t・.[3] Yazar Phil Ball bu olay  Morbo: The Story of Spanish Football adl
kitab n n El Cl 疽 ico b     de "ン spanya ン・Sava   'n n ba lang c
" olarak belirtmi tir.

ン spanya'da ilk sosyalist partinin Madrid'de kurulmu  olmas na ra en, ・
kenin modern tarihindeki t・ fikir ak mlar    幼 umhuriyet 輅 lik, federalizm,
anar izm, sendikalizm ve kom・izm gibi・Katalonya b gesinin Barselona
ehrinde geli mi tir.[5][6] Miguel Primo de Rivera ve Francisco Franco'nun
diktat l・ d    eminde t・ etnik unsurlara kar   bask c   bir politika
izlenmi tir. Bu politika kar    s nda muhalefetin en b・・ simgesi olan FC
Barcelona ise "m 駸 que un club" (T・k 軻: bir kul・ten daha fazlas ) ad yla
an lmaya ba lanm     t

Rekabet Alfredo di St 馭 ano'nun Real Madrid'e imza atmas  ile 1950'lerde yo
nla m    t r. Di St 馭 ano, 1953 y l nda Kolombiya'n n Club Deportivo
Los Millonarios tak m   n n formas n    giyerken Real Madridli ve
Barcelonal  y eticilerin dikkatini 軻 kmi tir.[10] Santiago Bernab 騏 Yeste
ise neredeyse Di Stefano'nun transferini bitirecek olan Barcelona'dan  ce
davranarak onu tak m na getirmi tir. Bu durum iki kul・ aras nda anla
mazl   neden olmu  ve konu FIFA'ya ta   nm   t r. FIFA temsilcisi Mu
 z Calero ise Di St 馭 ano'nun Barcelona ve Real Madrid'de d    l・oynamas
n  karara ba am    t r. Ancak Franco'nun bask lar    sonucu Barcelona,
Di St 馭 ano ・erindeki haklar  ndan vazge 輓 i  ve oyuncu tamamen Real
Madrid'de forma giymeye ba lam    t r.[10]
Di St 馭 ano, Barcelona'ya kar   oynad  ilk ma 輻 a iki gol birden kaydetmi
 tir. Onun kul・te bulundu   d emde Real Madrid ゙ ampiyon Kul・ler Kupas 'n
 n ilk be  sezonunda  ampiyonlu  ula m   t r.

ン ki tak m 2002 UEFA ゙ ampiyonlar Ligi yar   finalinde kar   la m    ve
ilk ma・ Real Madrid 2-0 kazanm   t  r. ン spanyol medyas  taraf ndan Y・y
  l n Ma・ olarak nitelendirilen ma・ 500 milyondan fazla ki i taraf ndan
izlenmi tir.[11] Kas m 2005'te Madrid'de oynanan kar     la ma ise 3-0
Barcelona lehine sonu 輙 anm   t r. O ma 輻 a Barcelona'da forma giyen
Ronaldinho 輟 k iyi bir performans sergilemi , ma・sonunda Real Madrid
taraftarlar  taraf ndan ayakta alk    lanm   t r.[12] Ronaldinho, Diego
Maradona'dan sonra Real Madrid taraftarlar  taraf ndan bu   ekilde sayg  g
  en ikinci Barcelonal  futbolcu olmu tur.[12]

ン ki kul・ aras nda futbolcu transferi rekabeti de ya anmaktad r. ヨ
zellikle kul・lerin birbirlerinden futbolcu transfer etmeleri bu rekabetin
emli bir par 軋 s d r. ヨ rne n, 1988'de Barcelona'dan Real Madrid'e
transfer olan Bernd Schuster, 1994'te Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan
Michael Laudrup gibi isimler o d emlerde b・・ tart     malar yaratm   t r.
Bu tart   malar n en b・・・ise Barcelona ikinci kaptan     olan Lu 﨎
Figo'nun 2000 y l nda Real Madrid'e transfer olmas yla ger 軻 kle     mi
tir. Figo, Barcelona taraftarlar  taraf ndan "hain"   eklinde nitelenmi
[13] ve sahaya Barcelona taraftarlar  taraf ndan Figo'yu protesto amac   yla
domuz kafas  at lm    t r.[14]

Centro de Investigaciones Sociol icas 2007 y   l nda ン spanya 軋 p   nda bir
ara t rma ger 軻 kle tirmi tir. Bu ara      t rma sonucuna g e t・ ン
spanya 軋 p nda Barcelona'n   n %25, Real Madrid'in ise %32'lik bir taraftar
kitlesi vard r. ワ錮 nc・s rada ise %5 ile Valencia CF vard r.[15]

Avrupa'da ise Barcelona Real Madrid'e g e daha pop・erdir. Alman ara t rma
 irketi Sport+Markt taraf ndan 2010'da yap lan bir ankete g e Real Madrid'in
t・ Avrupa'da 31.3 milyon ki ilik bir hayran kitlesi var iken bu durum
Barcelona ad na 57.8 milyon ki iye ・kmaktad r

								
To top