DİYABET HASTALIĞI NEDİR ? ŞEKER HASTALIĞININ ETKİLERİ TEDAVİSİ by gok1187

VIEWS: 62 PAGES: 16

									D ン YABET HASTALI ミ I NED ン R ? ゙ EKER HASTALI ミ ININ ETK ン LER ン TEDAV ン S ン
Diabetes mellitus eski Yunanca idrara ge 軻 n, ve Latince mellis = tatl      ya da bal), s
  kl kla yaln zca diyabet olarak adland r lan, genellikle kal t msal ve 軻
vresel etkenlerin birle   imi ile olu an ve kan glukoz seviyesinin a      r  derecede
y・selmesiyle (hiperglisemi) sonu 輙 anan metabolik bir bozukluk.[2] V・utta kan
ekerinin d・enlenmesi pek 輟 k say da kimyasal madde ve hormonun karma        k etkile
imi sonucunda sa an r. ゙ eker metabolizmas      n n d・enlenmesinde rol oynayan
hormonlardan en   emlisi pankreas n beta h・relerinden salg lanan ins・in
hormonudur. Diabetes Mellitus ya ins・in salg lanmas ndaki yetersizlik ya da ins・
inin etkisindeki bir bozukluk sonucunda ortaya ・kan y・sek kan      ekerinin yol a
birka・grup hastal     tan mlamak i 輅 n kullan lan ortak bir terimdir.[3]

Diyabet ya ins・in ・etiminin azalmas   y・・den (Tip 1 diyabette) ya da ins・inin
etkisine kar   diren・geli mesiyle (Tip 2 diyabette ve gestasyonel diyabette[4])
olu ur. Her iki durum da sonu 輻 a kan    ekerinin y・selmesine (hiperglisemi) neden
olur. A   r  miktarda idrar ・etimi diyabetin akut (ive n) belirtilerinin ba
nda gelir ve bu durumun ba l ca sorumlusu hiperglisemidir. Susama ve s v      t・
etimin artmas  ise a   r  idrar ・etimini dengeleme 軋 bas n n bir sonucudur. G
  menin bozulmas , a・klanamayan kilo kay plar , yorgunluk ve enerji metabolizmas
  ndaki de   iklikler ise diyabetin  eki belirtileridir. T・ diyabet vakalar n
n yakla   k %1-5 段 ni yaln zca tek bir gendeki tek bir mutasyon (de    inim)
sonucu olu mu   monogen (tek bir genden kaynaklanan) hastalar olu turur ( ne n,
Gen 輙 erde g   en eri kin tipli diyabette (MODY).[5]

1921 y l   nda ins・inin kullan  ma girmesinden bu yana diyabetin t・ t・leri tedavi
edilebilmektedir ancak kesin bir tedavisi yoktur. ン ns・inin    r nga, ins・in
pompas  ya da ins・in kalemleri ile enjekte edilmesi Tip 1 diyabetin en temel tedavi y
  temidir. Tip 2 diyabet ise diyet, antihiperglisemik ( eker d・・・・ ila 輙 ar ve
ins・in takviyesi ya da bunlar   bir arada kullanarak kontrol alt nda tutulur.

Diyabetin kendisi ve diyabette kullan lan tedavi y    temleri pek 輟 k komplikasyonlara
(karma   kl klara) yol a 軋 bilir. E r hastal k iyi kontrol edilmezse
hiperglisemi, ketoasidoz ya da nonketotik hiperozmolar koma gibi akut (ive n)
komplikasyonlar geli ebilir. Hastal    n uzun s・ede ortaya ・kan (kronik, s・e n))
komplikasyolar n   n ba l calar    ise; dola   m sistemi (kardiyovask・er)
hastal klar   (hipertansiyon, kalp yetmezli  ve ateroskleroz gibi), kronik b rek
yetmezli  (nefropati), k l・e sebep olabilen retina hasar    (retinopati),   itli
tiplerde sinir hasarlar  (periferik n opati) ve yara iyile mesini geciktiren ve
impotense sebep olan mikrovask・er bozukluklar say labilir. ヨ zellikle ayaklarda geli
  en dola   m bozukluklar n n sonucu olarak ortaya ・kan yara iyile mesinin
gecikmesi, amp・asyon ile sonu 輙 anabilir. Diyabetin uygun   ekilde tedavi edilmesinin
yan  s ra, kan bas nc    kontol・e yeterince   em verilmesi ve hayat tarz n n
iyile tirilmesi (sigara i 輓 emek ve kilo kontrol・yapmak gibi) bu kronik
komplikasyonlar n pek    nun olu turdu   riskleri azaltabilir. Geli mi    ・
kelerde travma (yaralanma) sonucu olu mam    amp・asyonlar n ana sorumlusu ve ya
  l l    ba   olmayan k l・lerin de en    emli sebebi diyabettir. Amerika Birle
  ik Devletleri 地 de b rek diyalizi hastalar   n  n yakla   k %45 段 ni diyabetik
nefropati hastalar  olu turmaktad r

Diyabet terimi genellikle a   r  miktarda idrara ・kma ve idrarda glukoz ( eker)
bulunmas  (glukoz・i) ile karakterize bir hastal k olan diabetes mellitus hastal
  n  tan mlamak i 輅 n kullan l r. Ancak ender g ・en birka・hastal       da
diyabet ismi verilmektedir. Bunlarin i 輅 nde en bilineni Diabetes Insipidus'tur. Bu
hastalikta idrarda glukoz bulunmaz (insipidus, latince tatsiz anlamina gelmektedir).
Diabetes Insipidus b rek (nefrojenik Diabetes Insipidus) ya da hipofiz bezi (santral
Diabetes insipidus) kaynakli olarak geli ebilir.

Eskiden kullanilan "輟 cukluk 軋・ diyabeti", "j・enil diyabet" ve "ins・ine-ba・ml
diyabet" terimleri yerine g・・・de t・ d・yada Tip 1 diyabet terimi kullanilmaktadir.
Benzer  ekilde eskiden "yeti kin ya ta ba    layan diyabet", 登 beziteye ba
diyabet・ve 妬 ns・ine ba・ml    olmayan diyabet・terimleri yerine de Tip 2 diyabet
terimi kullan lmaktad   r. Bu iki tip diyabetten farkl  olarak, hen・ isimlendirme
konusunda genel bir anla  maya var lamam    de   ik isimlendirmeler de vard r.
Bunlara  nek olarak; ya l l k diyabeti i 輅 n kullan lan Tip 3 diyabet[7],
ins・in injeksiyonunu gerektirecek kadar ilerlemi   tip 2 diyabet i 輅 n kullan lan
ins・ine diren 輙 i tip 1 diyabet (ya da duble diyabet), yeti   kinlerde g  en gecikmi
  otoimm・ diyabet (Tip 1.5 diyabet[8]) verilebilir. Diyabetin birde 敵 en 輙 erde g
   en eri kin tipli diyabet・olarak adland r lan bir t・・vard r. Bu hastalar
  n ailelerinde diyabet hik 窕 esi vard r ve tip 2 diyabete 30 ya lar ndan     ce
yakalan rlar. Bu isim tek gen mutasyonu sonucunda olu mu    (monogen) kal t msal
diyabeti tan mlamak i 輅 n kullan lan genel bir terimdir.

Tip 1 diyabet (Type 1 diabetes mellitus), pankresas n beta h・relerinin ・etti
ins・in miktar ndaki ortadan kalkmas    ile ortaya ・kan ve sonu 軼 a tam ins・in
yetersizli nin olu mas     ile karakterize bir hastal kt r. Bu tip diyabet 澱 a・
   kl k-arac l     ya da 妬 dyopatik・olarak ikiye ayr   labilir. Tip 1 diyabet
hastalar n n      nlu  nu ba   kl k-arac l     tip olu turur. Bu tipte
pankreas n beta h・relerinde olu an kay plar n temel sorumlusu T-h・re arac l
  otoimm・ yan tt r.[3] Tip 1 diyabetin olu mas n engellemek i 輅 n koruyucu
bir   lem yoktur. Kuzey Amerika k tas   ve Avrupada g   en toplam diabetes mellitus
vakalar n n % 10 kadar n      Tip 1 diyabet hastalar   olu turur ve bu oran baz
b  gelerde daha da y・sektir. Hastal ktan etkilenen insanlar n       hastal
yakaland klar nda sa      kl  ve normal kilodad  rlar. ヨ zellikle hastal   n ba
  lang c nda ins・in duyarl l       ve ins・in yan t verirli     genellikle
normaldir. Tip 1 diyabet hem 輟 cuklar   hem de yeti   kinleri etkileyebilir ama
eskiden bu hastal    鍋 ocukluk 軋・ diyabeti・ad n n verilmesinin sebebi,
nlukla 輟 cuklar   etkilemesi y・・dendir.

Tip 1 diyabetin ba l ca tedavisi, hen・ hastal     n ba   nda bile olsa, sentetik
ins・inin v・uda enjekte edilmesi ve kan   ekeri seviyelerinin s k   bir  ekilde g
  lenmesidir. E r ins・in olmazsa, s kl kla diyabetik ketoasidoz durumu olu ur
ve koma ile sonu 輙 anabilir. G・・・de Tip 1 diyabetin tedavisinde, her ne kadar hastal
   n seyrini geri 軻 viremese de, hayat tarz  de  iklikleri (diyet ve egzersiz) de
  em kazanm   t r. En 輟 k kullan lan subk・an ins・in enjeksiyonundan farkl
olarak, ins・ini bir pompa vas tas yla v・uda vermek te olas d r. ン ns・in
pompalar , 24 saat boyunca belirli zamanlarda ins・ini v・uda verebilmelerinin yan
nda, yemek saatlerinde daha y・sek dozda ins・ini vererek normal   eker seviyesini d・
enleyebilirler. ン ns・inin solunum yoluyla kullan lan bir formu (inhalasyon yoluyla)
Ocak 2006 tarihinde Amerikan FDA kurulu u taraf ndan onaylanm     ve kullan ma
girmi tir ancak bu ila・formu Ekim 2007 tarihinde ekonomik olmamas   y・・den ・etici
firma taraf ndan piyasalardan 軻 kilmi tir.[9][10] Monoklonal antikorlar ya da k -
h・re kaynakl   tedaviler hayvan 軋 l   malar  nda etkili olmalar na kar    n
hen・ insanlar ・erindeki klinik 軋 l    malar tamamlanmam   t r.[11]

Tip 1 diyabetin tedavisinin aral ks   z olarak s・d・・mesi t・ vakalar i 輅 n 輟 k
emlidir. E r hastan n ald      ins・inin dozu ve kan   ekerinin d・enli olarak
kontrol edilmesi konusunda yeterince iyi e timi, bilinci,    eni ve disiplini varsa
Tip 1 diyabet tedavisi hastalar n normal hayatlar n     s・d・melerini engellemez.
Ancak, tedavi baz  hastalar i 輅 n k・fetlidir 錮 nk・ ins・inin hastaya verilmesi
fizyolojik de ldir ve bu tedavi yakla    m  idealden 輟 k uzaktad r. Tip 1
diyabet hastalar n n ortalama kan    ekeri seviyesi m・k・ oldu nca normale (80・
20 mg/dl, 4・ mmol/l) yak   n olmal d r. Baz    doktorlar s kl kla hipoglisemi
ya ayan hastalar   i 輅 n en fazla 140・50 mg/dl (7-7.5 mmol/l) de rlerini
ermektedirler. 400 mg/dl (20 mmol/l) de rinden daha fazla kan    ekeri de  rleri
bazen hastalar n rahats   z hisetmelerine ve dehidratasyona (a   r  s v   kayb
 ) kadar varabilen s k idrara ・kma sorununa yol a 軋 bilir. 600 mg/dl (30
mmol/l)nin ・erindeki de   rler her ne kadar ya am   tehdit edecek aciliyette
olmasalar bile genellikle t bbi m・ahale gerektirirler. Ancak, hipoglisemi ad
verilen d・・ kan   ekeri de  rleri n etlere ve bilin・kay plar na sebep
olabilir ve kesinlikle acil olarak tedavi edilmelidir. Hipoglisemi tedavisi y・sek
miktarda glukoz i 軻 ren jellerin hastan n a     na yerle tirilmesi ya da glukagon
hormonu enjekte edilmesi yoluyla yap l r.

Tip 2 diyabet (Type 2 diabetes mellitus) ins・inin etkisine kar   kar   diren・
geli mesi ya da ins・in duyarl    n n azalmas   ile ins・in sentezi ve salg
lanmas n   n g ece azalmas   ya da bazen tamamen ortadan kalkmas  ile ortaya ・
kan bir hastal kt r. Dokular n ins・ine yan t verirli nin bozulmas n n ba
  l ca sorumlusu h・re membran   nda bulunan ins・in resept    . Ancak, spesifik
bozukluk bilinmemektedir. Bilinen bir sebebe ba   olarak ortaya ・kan tip 2 diyabet
vakalar  ayr ca s n fland r l rlar.

Tip 2 diyabetin erken evrelerindeki ba l ca bozukluk ins・in duyarl l      ndaki
azalmad r. Bu durum kendisini plazma ins・in seviyelerinin artmas    ile g terir.
Hastal  n bu a amas   ndaki hiperglisemi al nacak    itli  lemler ve karaci
rde glukoz yap m n    azaltan ya da insulin duyarl  n  artt ran ila 輙 ar
kullan larak geri 軻 vrilebilir. Hastal   k ilerledik 軻, insulin salg lanmas
ndaki bozukluk daha da ilerler ve genellikle hastalara insulin vermek bir zorunuluk
halini al r.
Tip 2 diyabetin olu ma nedeni hakk nda bir 輟 k teori ileri s・・m・t・. Santral
obezitenin (kar n b gesindeki organlar n 軻 vresinde yo nla m          ya・ile ile
olu an    i manl k, deri alt nda toplanm       olan de l) bireyleri insulin
direncine yatk n hale getirdi    bilinmektedir. Kar n b gesinde toplanan ve
hormonal olarak aktif ya・k・lesi, adipokinler ad    verilen bir grup hormon salg lar
ve bu hormonlar muhtemelen glukoz tolerans n    bozar. Tip 2 diyabet hastalar n n
yakla   k %55 段 obezdir.[12] ヨ teki fakt ler aras nda ya l l k (Kuzey
Amerika 壇 a ya l   lar  n yakla   k %20 痴 i diyabet hastas d r) ve kal t m
(Aile ge 輓 i lerinde Tip 2 diyabet hastas    bulunan bireylerde hastal k daha yayg
  n olarak g    ) say  labilir. Ge 輻 i miz 10 y lda, tip 2 diyabet 輟 cuklar
ve gen 輙 eri de etkilemeye ba  lam   t  r. Bu art    baz ・kelerde yine son on
y  lda 輟 cuk obezlerin say s n n artmas      ile yak ndan ili klilidir.[13]
Son zamanlarda Tip 2 diyabet oran ndaki y・selmeye 軻 vre kirlili     de katk da
bulunuyor olabilir. Polikarbonat plastiklerin bile iminde bulunan bisfenol A
maddesinin idrardaki miktar  ile Tip 2 diyabet insidans   aras nda pozitif bir ili
  ki oldu  g  terilmi  tir.[14]

Tip 2 diyabet y llarca farkedilmeden devam edebilir 錮 nk・g     en hastal  k
semptomlar  genellikle ya hafiftir, ya hi・semptom yoktur ya da 輟 k seyrektir ve
genellikle hi・ketoasidoz n   eti g  mez. Ancak, fark  na var  lmayan tip 2 diyabet,
diyabetik nefropati sebebiyle b rek yetmezli   ne,   itli damar hastal klar na
(koroner arter hastal   dahil), diyabetik retinopati sebebiyle g me kayb na,
diyabetik n opati sebebiyle duyu ve a    hissinin azalmas na, non alkolik
steatohepatit sebebiyle (Non-alkolik steatohepatit (NASH) alkol al m    belirli
miktarlar  a mayan ki   ilerde ortaya ・kan ve Karaci rde ya anma ile birlikte
alkolik karaci r hastal    nda oldu  gibi hepatositlerde balonla ma, iltihabi
infiltrasyon, Mallory cisimcikleri, megamitokondria ve fibrozis gibi bulgular n g
d・・hastal kt r) karaci r hasar na ve diyabetik kardiyomiyopati sebebiyle de
kalp yetmezli ne yol a 軋 bilir.

Tip 2 diyabet ilk ba ta genellikle fiziksel aktiviteninin artt r lmas ,
karbohidrat al m n n azalt lmas      ve zay flama rejimleri ile tedavi edilmeye
ba lan r. Bu tedavi yakla     m  輟 k az miktarda kilo kayb  sa  ansa bile (
ne n,   ellikle kar n b gesindeki ya・birikiminden verilecek yakla     k 5
kilogram) ins・in duyarl  l   n  d・eltir. Bazen sadece bu tedavi yakla   m  ile
uzun s・eli olarak glukoz seviyelerini kontrol etmek olas d r. Ancak, bu bireylerde
ins・ine diren・e limi ortadan kalkmaz ve bu y・den diyet, egzersiz ve kilo kontrol・
e devam edilmelidir. E r gerekiyorsa tedavide ikinci ad m, oral antidiyabetik ila 輙
ar ile tedavidir. Hastal   n ba lang c nda ins・in ・etimi hen・ hafif derecede
bozuldu  i 輅 n a・zdan al nan ila 輙 ar (genellikle birka・ilac n kombinasyonu
eklinde) ins・in ・etimini iyile tirebilirler ( ne n, oral s・fonil・eler), karaci
  rden sal nan glukoz miktar n    d・enleyip, bir dereceye kadar ins・in direncini
azaltabilirler ( ne n, metformin) ya da ins・in direncini b・・      de iyile
tirebilirler ( ne n, tiyazolidindionlar). Yap lan bir klinik 軋 l      mada,
metformin ile tedavi edilen a   r  kilolu hastalar n sadece diyet yapan hastalar
ile kar   la t r ld klar nda diyabete ba        t・ sonland rma
kriterlerinde (endpoint) %32, diyabete ba     lerin %42 ve t・   oran  ve inme
riskinin ise %36 oran nda azald    tesbit edilmi tir.[15] Pankreas n beta h・
relerindeki ins・in salg  lanmas n   n daha da bozulmas  sonucunda a・zdan al nan
ila 輙 ar eninde sonunda yetersiz gelebilirler. Bu noktadaki hastalarda glukoz d・
eylerini normal ya da normale yak n bir seviyede tutabilmek i 輅 n ins・in tedavisi
gereklidir.

Gestasyonel diyabet (Gebeli  ba   diyabet) pek 輟 k a・dan tip 2 diyabetle
benzerlikler g terir. Bu hastal   kta da g ece az ins・in sekresyonu ve ins・in yan
  tverirli nin azalmas   durumu s konusudur. T・ hamilelikler i 輅 nde %2-5 oran
nda g    ve do mdan sonra ortadan kaybolabilir. Gestasyonel diyabet tedavi
edilebilir bir durumdur ancak t・ hamilelik s・esi boyunca dikkatlice izlenmelidir.
Hamilelikleri s ras nda gestasyonel diyabet geli en kad nlar n yakla
k %20-50 kadar  hayatlar n n ileri d emlerinde tip 2 diyabet hastas    olurlar.

Ge 輅 ci bir durum olmas  na ra en, tedavi edilmeyen gestasyonel diyabet hem fetusun
hem de annenin hayat  i 輅 n tehlikeli olabilir. Makrozomi (y・sek do   m a・rl   ),
do   tan (konjenital) kalp ya da santral sinir sistemi anormallikleri ve iskelet kas
  ndaki  ekil bozukluklar  (malformasyon), bebek i 輅 n olu an risklere   nek
olarak verilebilir. Fetustaki ins・in miktar n n y・selmesi fetus surfaktan yap m
  n  bask layabilir ve yenido n    n respiratuvar distres sendromu 地 a (Hyalen
membran hastal   olarak da isimlendirilen yenido n n respiratuvar distres
sendromu (RDS), akci rlerde endojen surfaktan n eksikli ne ba       olarak do mda
ortaya ・kan pulmoner geli im bozuklu dur[16]) yola 軋 bilir. Alyuvar y k m na
ba   olarak hiperbiluribinemi g   ebilir. Daha ciddi vakalarda, fetusu besleyen
damarladaki bozukluklar y・・den plasentan n yeterince beslenememesi sonucunda     do
  mlar olu abilir. Plasentan n fonksiyonunun azalmas    do mun yapay olarak ba
lat lmas n    gerektirebilir. E r belirgin bir fetal distres (s k nt ) varsa
ya da makrozomi ile ili  kili bir hasar riski s  konusu ise do mun sezaryen yoluyla
yap lmas   gerekebilir.

2008 y  l nda Amerika Birle  ik Devletleri 地 de yap  lan bir ara  t  rmaya g  e,
diyabetik oldu  halde hamile kalan Amerikan kad n    say s n n artt      n  g
  termi tir. Son alt   y lda anne adaylar   n nda g    en diyabet oran   ikiye
katlanm   t r[17] Bu durum diyabetin hamilelik s   ras nda ya anan
komplikasyonlar  art rmas   i 輅 n oldu  kadar, ayn   zamanda diyabetik annelerin
輟 cuklar n n ileride diyabetik olma potansiyeli art     rd   i 輅 n de son derece
  emlidir.

ヌo  diyabet vakas nda diyabet, tip 1 ve tip 2 diyabet olmak ・ere iki farkl   ve
geni  etiyolojik kategoride incelenir. Ancak, bir 輟 k diyabet t・・・ bilinen bir
sebebi vard r ve bu y・den farkl    kategorilere ayr l rlar. Diyabet konusunda yap
  lan ara t rmalar artt k 軋, daha     ceden tip 1 ya da tip 2 diyabet tan s
konmu  pek 輟 k hasta diyabetin olu ma sebebine g   e yeniden s n   fland r
lacakt r.

Baz  diyabet t・leri v・ut dokular n n ins・in seviyesi normal olsa bile ins・ine
yan  t vermemesi sonucunda olu ur (ins・in seviyesinin normal olmas ile tip 2
diyabetten ayr l   r) ancak bu t・ 輟 k nadirdir. Baz  genetik mutasyonlar (otozomal
ya da mitokondrial) beta h・relerin i levini bozabilir. Baz   vakalarda ins・inin
etkisinde bozukluk genetik olarak tesbit edilebilir. Pankreasta ileri derecede hasar
olu turan herhangi bir hastal k diyabete sebep olabilir ( ne n kronik pankreatit
ya da kistik fibrozis). ン ns・inin etkisini antagonize eden (etkisini azaltan ya da
ins・inin etkisine ters etki g teren) hormonlar n a     r  salg land    hastal
  klar diyabete sebep olabilir (bu durum a   r  miktardaki antagonist hormonun
engellenmesi ile 銹 z・ebilir). Pek 輟 k ila・ins・in salg s n      bozabilir ve baz
toksinler pankreas  n beta h・relerine zarar verebilir. ICD-10 taraf ndan 1992 y l
  nda tan mlanan 澱 eslenme bozuklu   na ba   diyabet・te hisi (ICD-10 kodu E12)
1999 y l   nda  u an halen kullan  mda olan s n fland rman n y・・l・e
girmesiyle DS ヨ taraf ndan te his listesinden ・kar lm      t r.[4]

Poli・i (輟 k ve s k idrara ・kma), polidipsi (susama hissi ve s v     al m ndaki
a   r  art   ) ve polifaji (i tah art    ) diyabetin ・ klasik belirtisidir.
Tip 1 diyabette ve  ellikle 輟 cuklarda bu belirtiler 輟 k k sa s・e i 輅 nde
(haftalar ya da aylar) ortaya ・kabilir. Ancak, tip 2 diyabetin belirtileri genellikle
輟 k daha uzun s・e i 輅 nde geli ir ve bu belirtiler ya 輟 k hafiftirler ya da hi・g
   mezler. Tip 1 diyabet 輟 k h zl   ve a   r  kilo kay plar na (normal ya da
fazla yemek t・etimine ra   en) ve hi・azalmayan yorgunluk hissine neden olabilir. Kilo
kayb   d   ndaki t・ bu say lan semptomlar, iyi kontrol edilmeyen tip 2 diyabet
hastalar nda da g    ebilir.

Kan glukoz konsantrasyonu, b reklerde glukoz i 輅 n e ik de r olan 170・80 mg/dl 地
in ・erine ・karsa, b rek proksimal t・・lerinden glukozun gerial n m       tam olmaz
ve glukozun bir k sm   idrarda kal r. Bu durum idrar n ozmotik bas nc n n
artmas na ve suyun b rekler taraf ndan geri emiliminin azalmas na neden olarak
idrar yap m n n artmas na (poli・i) ve dolay s       yla su kayb na yol a 軋 r.
Kan hacminde su kayb  y・・den olu an kay p h・reler taraf ndan tutulmakta olan
suyun kana ozmotik yolla ge 輓 esiyle yerine konur, ancak bu durum v・udun susuz kalmas
  na ve susama hissinin artmas na (polidipsi) neden olur.

Uzun sure y・sek konsantrasyondaki glukoza maruz kalmas  g merce nin glukoz
absorbe ederek  ekil de   tirmesine ve g menin bozulmas na neden olur. Kan
ekerinin d・enli olarak kontrol・・ yap lmas    ve normal s n rlara yak n
tutulmas  genellikle merce n   eklinin ilk haline d mesini sa ar. Bulan k g
me diyabet te hisine giden yolda en yayg n g    en hasta ikayetlerinden
birisidir. Tip 1 diyabet hastalar  h zl   de   en g me bozukluklar  i 輅 n haz
  rl kl   olmal d rlar, Tip 2 diyabet hastalar nda g me bozukluklar
genellikle a amal   olarak ger 軻 kle ir ama yine de hastalar bu durum i 輅 n haz
rl kl   olmal d rlar.

Hastalar (genellikle tip 1 diyabet hastalar ) a    r  bir metabolik d・ensizlik
durumu olarak tan mlanabilecek diyabetik ketoasidoz ad   verilen durumu
sergileyebilirler. Diyabetik ketoasidozun belirtileri aras nda hastalar n nefesinde
belirgin bir aseton kokusunun olmas , Kussmaul solunumu ad   verilen 輟 k h zl  ve
derin soluma, poli・i, mide bulant s , kusma ve kar n a      s ,   itli
tiplerde mental (sald rganl k, mani, zihin kar     kl  , ya da halsizlik gibi)
bozuklular say labilir. ゙ iddetli diyabetik ketoasidoz vakalar nda tablo komaya do
  u ilerleyebilir ve  le sonu 輙 an r. Diyabetik ketoasidoz t bbi bir acil
durumdur ve hastalar n derhal hastaneye kald  r lmalar   gerekir.

Daha nadir ancak en az diyabetik ketoasidoz kadar ciddi durum da Hiperglisemik
Hiperozmolar Nonketotik Sendrom (HHNS) dur. Ketoasidoz olmaks z n, a     r
hiperglisemi, plazma hiperozmolaritesi ve a   r  su kayb  (dehidratasyon) ile
karakterize bir sendromdur. Genellikle tip 2 diyabet hastalar nda g     ve a   r
  su kayb n   n bir sonucu olarak ortaya ・kar. S  kl kla a    r  miktarda
ekerli i 軻 cek t・eten hastalarda ve ya l larda g      . A   r   ekerli s  v
  t・etmek s v   kayb  anlam nda k s r bir d g・olu turmaktan        eye
gitmez.

Hem tip 1 hem de tip 2 diyabet en az ndan k smen kal tsal hastal      klard r. Tip
1 diyabet, daha 輟 k bir enfeksiyon (esasen viral bir enfeksiyon) sonucunda, daha az
yayg n olarak da stres ya da 軻 vresel fakt ler (belli bir tak m ila・ya da
kimyasala maruz kalmak gibi) sonucunda olu uyor gibi g    mektedir. Ki ilerin bu
nedenlerden birine kar   yatk n olup olmamalar n    belirleyen genler belirli HLA
(ン nsan L osit Antijeni ・Human Leucocyte Antigen. ン nsanlarda ba     kl k
sisteminin i levi ile ilgili 輟 k say da geni bar nd ran belirli bir kromozom b
  gesine verilen ad) genotiplerine kadar izlenmi tir. Ne var ki, tip 1 diyabette, bu
yatk nl k genetik olarak kazan lm      bile olsa hala 軻 vresel bir fakt
tetiklemesine ihtiya・varm    gibi g  mektedir. Tip 1 diyabet hastalar n n
k・・ bir k sm    mutasyona u am    bir gen ta   rlar ve bu gen 敵 en 輙 erde g
   en eri kin tipli diyabet 覇 (MODY)・neden olur.

Tip 2 diyabette daha g・l・bir kal t m kal     b  vard r. Birinci dereceden
akrabalar nda tip 2 diyabet vakas   olan ki ilerde tip 2 diyabet olu ma ihtimali
輟 k y・sektir ve bu say   diyabetli akraba say s n    n artmas yla daha da artar.
Tek yumurta ikizlerinde konkordans (ikizlerden her birinin ayn  anda hastal
yakalanma oran ) %100 弾 yak nd r ve ailesinde diyabet hastas     olanlarda bu
oran %25 kadard r. G・・・e kadar pek 輟 k say da gen ve bu genlerdeki mutasyon ya
da polimorfizmler tip 2 diyabet ile ili kilendirilmi tir. Dahas , tip 2 diyabet i
輅 n ba・ms z risk fakt    olan (tel ba   na tip 2 diyabete yol a 軋 bilen)
obezitenin de k smen kal t msal oldu     unutulmamal d r.

ン ns・in, glukozun kandan h・relere (ba ta kas ve ya・h・releri olmak ・ere, ama
santral sinir sistemi h・relerine de l) ge   ini d・enleyen en   emli hormondur. Bu
y・den, ins・in yetersizli  ya da ins・in resept    ins・ine kar
hassasiyetinin kaybolmas , t・ diyabet t・lerinde   emli bir rol oynar.

Besinlerle al nan karbohidratlar al  nmalar  ndan birka・saat sonra bir
monosakkarit olan glukoza d  t・・・. Glukoz, kanda bulunan temel karbohidratt r ve
v・ut taraf ndan enerji kayna・ olarak kullan   l r. Bu d     i  lemi, fruktoz,
pek 輟 k disakkarit (sukroz ve baz  bireylerde laktoz haricinde), ve ni asta
haricindeki hemen b・・ polisakkaritler i 輅 n ge 軻 rlidir. ン ns・in pankreas n
Langerhans adac klar nda bulunan Beta h・relerinden (゚-h・releri) kandaki glukoz
seviyesinin artmas na (basit 軻 yemeklerden sonra) yan t olarak salg lan r. ン
ns・in v・uttaki h・relerin yakla    k ・te ikisi taraf ndan kandaki glukozu al p,
onu enerji kayna・ olarak kullanmak, ba ka molek・lere 軻 virmek ya da depolamak i 輅 n
kullan l   r.

ン ns・in ayr ca karaci   r ve kas dokusunda glukozu glikojen halinde depolamak i 輅 n
gerekli sinyali sa ayan ana hormondur. Kandaki glukoz seviyesinin d・mesi, hem
pankreastan salg lanan ins・in miktar n n azalmas na hem de glikojenin par 軋
lanarak glukoza d   mesine neden olur. Bu i lem esasen glukagon hormonu taraf ndan
kontrol edilir. Glukagon ins・inin etkisine ters etki g teren bir hormondur.
Glikojenin par 軋 lanmas  yla olu an glukoz tekrar dola    ma verilerek kan glukoz
seviyesi artt r l r. Bu mekanizma kas h・relerinde mevcut de ldir. Kas h・
relerinde depolanan glikojen glukoza d   t・・d・ten sonra sadece kas h・releri taraf
  ndan acil ihtiyaci kar   lamak i 輅 n kullan l r.

Y・sek ins・in seviyeleri h・re b・・esini ve h・re b      mesini artt rmak, protein
sentezini ve ya・depolanmas n   artt rmak gibi baz    anabolik (ヨ z・leme ya da yap
  m) etkiler yapar. ン ns・in pek 輟 k iki y l・metabolik yolakta i lemin katabolizma
壇 an (Yad mlama ya da y k m) anabolizma ya do     u olmas  i 輅 n gerekli sinyali
sa ar. Bu durumda ins・in yoklu   s   edilen metabolik i  lemlerin anabolizmadan
katabolizmaya do u olmas na yol a 軋 r. Yani d・・ ins・in d・eyleri v・udun ya・
molek・lerini yakmaya ba  lamas na neden olur ve bunun sonusunda v・ut Ketozis
denilen metabolik durum i 軻 risine girer.

E  r mevcut ins・in miktar  yeterli de lse, h・reler ins・inin etkisine zay f
derece yan t veriyorlarsa (ins・in duyarl    n n azalmas  ya da ins・in direnci)
ya da ins・in molek・・de herhangi bir bozukluk varsa, h・reler ihtiya・duyduklar
glukozu h・re i 軻 risine alamazlar ya da sonra kullan lmak ・ere karaci r ve kasta
depolayamazlar. Bu durumun net sonucu olarak, kan  ekeri y・selir, protein sentezi
azal r ve asidoz gibi metabolik bozukluklar ortaya ・kar.

Pankreas n Beta h・relerinden ins・inin salg   lanmas  glukoz metabolizmas taraf
  ndan uyar l r. Glukozun metabolize olmas   yla sentezlenen ATP h・re i 輅 ndeki
ATP / ADP oran  art r r. Bu durum ATP-duyarl    Potasyum (K+) kanallar n n
(KATP) kapanmas na neden olur. H・re d     na ・kamayan K+ h・re i 輅 ndeki
potansiyelin y・selmesine ve h・re membran n   n depolize olmas na yol a 軋 r. Bu
durum voltaj-duyarl Kalsiyum (Ca2+) kanallar  n  a 軋 r ve h・re i 輅 ne giren Ca2+
ins・inin depo edildi  gran・lerden egzositoz yoluyla h・re d     na ・kmas na
neden olur.

Tip 1 diyabetin ve   tip 2 diyabet vakas n   n te hisi, hastalar   n a   r
miktarda idrara ・kma ve a   r  susaman n yan nda     nlukla kilo kaybetmeye ba
  lamaktan  ikayet etmeleri sonucunda konur. Bu belirtiler g・ ge 輻 ik 軻
iddetlenir. Yeni diyabet te hisi konmu   hastalar  n yakla   k %25 段, diyabet te
  hisi konuldu nda diyabetik ketoasidoz da geli mi tir. Diyabetin     eki
tiplerinin te hisi ise farkl   yollarla yap l r. S radan bir sa      k taramas
  s ras nda, ba ka bir t bbi test s ras nda kan        ekerinin y・sek bulunmas
  ve g me bozukuluklar n n ya da a・klanamayan yorgunluk hissinin ortaya ・kmas
  bunlara  nek olarak verilebilir. Diyabet te  hisi   nlukla, hastan  n
diyabetin sebep oldu   baz  bozukluklardan yak nmas   ile yap l r. Bunlara
nek olarak, kalp krizi, inme, n opati, yara iyile mesinin gecikmesi ya da ayak
yaralar ,    itli g me bozukluklar ,     itli mantar enfeksiyonlar  ya da a
  r  kilolu ve hipoglisemili 輟 cuk d・yaya getirmek say labilir.

Diyabet tekrarlayan ya da kal  c  hiperglisemi ile karakterizedir. Te  hisi a  a・
daki   tlere g e yap l    r;

  A   k plazma glukoz seviyesinin 126 mg/dL (7.0 mmol/l) ya da daha y・sek olmas ,
  Oral glukoz tolerans testi (OGTT) s ras nda a・zdan 75 g     k glukoz y・
lemesini takip eden iki saat sonunda plazma glukozunun 200 mg/dL (11.1 mmol/l) ya da ・
erinde olmas
  Hastan n hiperglisemi belirtileri g termesi ve rastgele     len plazma glukoz
seviyesinin 200 mg/dL (11.1 mmol/l) ya da ・erinde olmas

Al nacak herhangi bir pozitif sonu・ e r ortada belirgin bir hiperglisemi yoksa,
yukar da say lan testlerden birinin ba ka bir g・ tekrar yap lmas yla do
ulanmal d r. Pek 輟 k doktor hem     lmesinin kolay olmas  hem de yakla   k iki
saat kadar s・en oral glukoz torans testiyle kar   la t r ld      nda 輟 k k sa
s・ece sonu・verdi   i 輅 n sadece a  k kan  ekerini   eyi tercih eder. ゙ u an
y・・l・te olan diyabet tan m na g e a       k kan  ekeri de rinin iki kere 126
mg/dL (7.0 mmol/l) de rinden y・sek olmas   tip 2 diyabet i 輅 n te his konulmas n
  gerektirir.

A   k kan  ekeri de ri 100 ile 125 mg/dL (6.1 ile 7.0 mmol/l) aras nda olan
hastalardaki durum 澱 ozulmu   a  k glukozu・olarak tan mlan r. A・zdan 75 g
glukoz y・lemesini takip eden 2 saatin sonunda kan   ekeri de rleri 200 mg/dL 馳 i ge
輓 eyen ancak 140 mg/dL ya da ・erinde bir de re sahip olan hastalar    n ise 堵 lukoz
toleranslar n n bozuldu     kabul edilir. Bozulmu  a   k glukozu ve bozulmu
glukoz tolerans  堵 izli   eker・olarak ta isimlendirilmektedir. Bu iki 菟
rediyabetik・(diyabet   cesi) durumun ikisi de ama  ellikle bozuk glukoz tolerans ,
hem diyabet olu umu hem de    itli kardiyovask・er hastal klar n olu mas      i
輅 n ana risk fakt    .[19]

Her ne kadar diyabetin te  hisinde kullan lmasa da, kandaki y・sek glukozun
alyuvarlarda bulunan hemoglobine yakla  k %6 ya da daha fazla oranda geri d   s・
olarak ba anmas   (bu hemoglobine 堵 likozillenmi  hemoglobin・ad  verilir ve
HbA1c ile g terilir) pek 輟 k laboratuvar taraf ndan ola n d       bir durum
olarak de rlendirilir. Alyuvarlar n ortalama ya am s・eleri 120 g・ oldu      i輅n
bu de rin    lmesi geriye d   ・ ayl k ortalama kan glukoz de rlerinin tahmin
edilmesi i 輅 n kullan l r. HbA1c de ri ile ortalama kan glukoz seviyesi aras
nda pozitif bir orant  vard r. Ba ka bir deyi   le, kan  ekeri y・seldik 軻
glikozillenen hemoglobin miktar  da o oranda fazla olacakt r. ヌ ok say da doktor,
kan glukoz de rlerinin zaman i 軻 risindeki de   imini takip etmek i 輅 n, hemen
diyabet te hisinin ba   lang c nda bu testin yap lmas n      isteyebilir. ゙ u an
ge 軻 rli olan d・enlemelere g  e diyabet hastalar n n HbA1c de rinin %7 壇 en
d・・ olmas n     erilmekte ve bu de r iyi bir glisemik kontrol・ g tergesi
olarak kabul edilmektedir. Ancak  eki baz  kurulu  lar bu de rin %6.5 olmas
gerekti ni savunmaktad   rlar (Pek 輟 k hasta i 輅 n, Uluslararas  Diyabet Federasyonu
(The International Diabetes Federation) ve Amerikan Endokrinoloji Enstit・・% 6.5 稚 en,
ve Amerikan Diyabet Birli  ise %7 壇 en d・・ de rleri    ermektedirler). HbA1c de
ri bu de rlerin alt nda olan diyabet hastalar nda retinopati ve diyabetik n
opati de dahil olmak ・ere diyabetin pek 輟 k komplikasyonunun olu ma s kl
anlaml  olarak azd

Hayat n    itli d emlerindeki herkesin ve diyabet i 輅 n risk fakt lerine sahip
ki ilerin diyabet taramas    yapt r lmas      erilir. Tarama testleri ko ullara
ya da b gesel politikalara g e de     iklik g terebilir ve rastgele bir zamanda
   len kan  ekeri, a   k kan  ekeri, a・zdan 75 gr glukoz al m n     takip
eden 2 saat sonundaki kan  ekeri de ri     lerek ya da yine glukoz y・lemesini
takip eden ancak belirli zaman aral klar nda bir 輟 k kez kan      ekeri de rinin
錮 lmesiyle yap l r. Pek 輟 k sa      k kurulu u 40-50 ya    aras ndaki ki
ilerin s・ekli olarak, bu ya tan b・・ ki ilerin ise daha s k aral klarla
taranmas n     ermektedirler. Daha erken ya  taki taramalar, diyabet i 輅 n risk
fakt   (obezler, ailesinde diyabet hik 窕 esi olanlar ve    itli etnik k  enlerden
gelen ki iler gibi) ta    yan bireyler i 輅 n   erilmektedir.

Diyabetin e lik etti   pek 輟 k hastal k da tarama yap lmas n      gerektirir. Y・
sek kan bas nc   (hipertansiyon), y・sek kolesterol, koroner kalp hastal    , ge 輅
rilmi  gestasyonel diyabet, polikistik over sendromu, knonik pankreatit, ya
karaci r, hemokromatoz, kistik fibrozis,    itli mitokondrial n opatiler ve
miyopatiler, miyotonik distrofi vebaz  kal tsal hiperins・inemi vakalar    bu hastal
  klara  nek olarak verilebilir. Uzun s・eli ve y・sek dozda glukokortikoidler, baz
anti-kanser ila 輙 ar ( ellikle L-asparajinaz), baz   antipsikotik ila 輙 ar ( ellikle
fenotiyazinler) gibi ila 輙 ar n kullan m    diyabet geli me riskini artt    rd
i 輅 n, bu ila 輙 ar  kullanan ki  iler i 輅 n de d・enli diyabet taramas    erilir.

Diyabet te hisi konmu   ki iler ise diyabetin yol a    komplikasyonlar i 輅 n
d・enli aral klarla test edilirler. Y lda bir kere yap lan mikroalb・in・i i 輅 n
idrar testi ve retinopati i 輅 n g muayenesi bu testlerden baz lar   d r.

Tip 1 diyabet olu ma riskinin, ki ilerin sahip olduklar    HLA (ン nsan L  osit
Antijeni ・Human Leucocyte Antigen. ン nsanlarda ba    kl k sisteminin i levi ile
ilgili 輟 k say da geni bar   nd ran belirli bir kromozom b gesine verilen ad)
tipleri ( ellikle DR3 ve DR4 tipleri) baz al   narak tespit edilen genetik yatk nl
  klar , bilinmeyen baz  軻 vresel fakt ler (hen・ kan tlanamam       olsa da bir
enfeksiyon olabilece nden    henilmektedir) ve pankreas n ins・in ・eten beta h・
relerine kar   geli en kontrols・ otoimm・ ( ba       kl k) yan ta ba
oldu  bilinmektedir. Baz  ara t r c lar, bebeklerin anne s・・ile
beslenmelerinin sonraki hayatlar nda diyabet riskini azaltaca・n    savunmaktad
rlar.[22][23] Diyabet olu  umunu tetikleyebilece  d・・・en 輟 k say    da besin ・
erinde ara t   rma yap lm  ancak kesin bir kan t elde edilememi tir.[24]
Bebeklere bir ya lar na kadar g・de 2000 IU (・ite) vitamin D verilmesinin ileride
diyabete yakalanma olas l klar n   azaltt   g terilmi  ama aradaki ba  ant
  a・klanamam   t r.[25]

Tip 2 diyabet riski ise pek 輟 k vaka i 輅 n beslenme d・eninde de     iklik yap lmas
  ve fiziksel aktivitenin artt r lmas     ile azalt labilir.[26][27] Amerikan
Diyabet Birli , ideal kilonun korunmas n , haftada en az 2.5 saat egzersiz yap
lmas n   (tempolu y・・・ yapmak yeterli gibi g     mektedir) ya・al m n n
azalt lmas n    ve lifli g dalar t・etilmesini    ermektedir. Amerikan Diyabet
Birli , diyabeti   lemek i 輅 n alkol t・etilmesini   ermemektedir, ancak hafif alkol
t・etimi diyabet riskini azaltabilir (A    r  alkol t・etiminin v・ut sistemlerine
anlaml  derecede zarar verdi   kesin ve a・kt   r) Buna benzer tart   mal  bir
durum d・・ seviyede alkol t・etimi ile kalp hastal klar      aras nda da vard r ve
buna 擢 rans z Paradoksu・ad    verilmektedir (Frans zlar g ece fazla doymu     ya
   besinler t・ettikleri halde koroner kalp hastal    ndan yine g ece daha az
etkilendikleri i 輅 n bu isim verilmi tir)

ヌ e itli diyet rejimleri taraf ndan tavsiye edilmesi ve srarla vurgulanmas na
kar  n, d・・ glisemik indeksli yiyeceklerin t・etilmesinin klinik a・dan bir yarar
sa ad   na ili kin yeterli bir kan t yoktur.[28]

Pek 輟 k 軋 l   mada belirli bir tak  m yiyece  n t・etilmesi ya da ilac   n kullan
  lmas  ile tip 2 diyabetin baz    ellikleri aras nda ba ant    oldu nu ileri
s・・m・t・. Yine baz    軋l    malarda diyabete yatk nl    olan ki ilerin
profilaktik olarak (hastal     lemek ya da geciktirmek amac yla (profilaksi))
metformin,[27] rosiglitazon,[29] ya da valsartan[30] kullanmalar n n hastal     n
ilerlemesini geciktirdi  ni g termi tir. Romatoid artrit tedavisi i 輅 n
hidroksiklorokin kullanan hastalarda, diyabet ortaya ・kma s kl     n n %77 oran
nda azald  n  g terilmi   tir ama aradaki nedensel mekanizma a・k de   ldir.[31]
Bebeklerini emziren annelerde tip diyabet riskinin azald    g terilmi tir.[32]
Besinler ve ila 輙 ar ile diyabet aras  nda yukar da say lanlar ya da    eki pek 輟
k ba ant dan herhangi biri i 輅 n kesin bir kan t yoktur. Bu ba ant lardan hi
軛 iri, standart bir klinik yakla   m  gerektirecek kadar iyi ve yeterli derecede
saptanmam   t r

Diyabet kronik bir hastal  kt r ve kesin bir tedavisi yoktur ve hem uzun vadede hem
de k sa s・e i 軻 risinde ortaya ・kabilecek diyabete ba     sorunlar i 輅 n gereken t
  bbi  em verilmelidir. Kan  ekeri seviyesinin hem k sa hem de uzun s・e i 軻
risinde kabul edilebilir s n rlarda tutulabilmesi i 輅 n hasta e timinin, diyet
deste nin, yeterli egzersizin ve hastan n kendi kan    ekerini kontrol etmesinin ola
  n・t   emi vard r. Hastal    n dikkatlice kontrol edilmesi uzun s・ede ortaya ・
kan komplikasyon riskinin azalt  lmas  i 輅 n gereklidir. Bu hedefe teorik olak, diyet,
egzersiz ve zay flama (tip 2 diyabet),    itli antidiyabetik ila 輙 ar (sadece tip 2
diyabet) ve insulin tedavilerinin (tip 1 diyabet ve art k a・zdan al    nan ila 輙 ara
cevap vermeyen tip 2 diyabet hastalar nda) kombinasyonlar   ile ula   labilir. Buna
ek olarak, diyabete e lik eden y・sek kardiyovask・er hastal k riskini azaltmak i 輅
n, diyabetli hastalar n egzersiz yapmak, az sigara t・etmek ya da daha iyisi hi・
sigara kullanmamak, uygun besinlerle beslenmek, diyabetli hastalar i 輅 n yap lm
  el 輟 raplar ve ayakkab   lar kullanmak ve e  r gerekliyse kan bas nc n   d・・
mek i 輅 n    itli ila 輙 ar kullanmak gibi, hayat tarzlar nda yapacaklar  de
iklikler ile kan bas nc [33] ve kolesterol seviyelerini kontrol alt    nda tutmalar
  zorunludur.

ヌo  tip 1 diyabet vakas  nda, insulin tedavisi 途 eg・er・ya da 哲 PH insulin・ya /ya
da bir insulin analo  ile (insulin lispro (Humalog ョ), insulin aspart (Novolog ョ) ya da
insulin glulisin (Apidra ョ)) ya da bu insulin analoglar n n insulin glargin (Lantus
ョ) ya da insulin detemir (Levemir ョ) ile kombinasyonlar   yap larak uygulan r. Tip
1 diyabet i 輅 n ba ka bir tedavi yakla    m  da ins・in pompas   ( ne n, Deltec
Cozmo ョ, Animas One Touch Ping ョ, Medtronic Minimed ョ, Insulet Omnipod ョ) kullanmakt r.
Bir tedavi y temi olmayan ama hastalar n kendi kan glukoz seviyelerini      elerine
ve onlara uygulad klar   tedavinin etkinli  hakk nda fikir sahibi olmalar na
olanak sa ayan kan glukoz    m cihazlar  da tedavinin bir par 軋 s   olarak de
rlendirilebilir. Bu aletleri kullanmak i 輅 n hastalar n bir lanset yard m yla
genellikle parmaklar  ndan alacaklar  bir damla kan    m i 輅 n yeterli olmaktad  r.

Tip 1 diyabet hastalar  i 輅 n hen・ pratik bir kesin tedavi y temi yoktur. Tip 1
diyabet, g ece basit bir fonksiyonu olan tek bir organ    n yine tek bir    it h・
resinin fonksiyonunun bozulmas  sebebiyle (pankreas n Langerhans adac klar nda
bulunan Beta h・releri) ortaya ・kt    i 輅 n,    nlukla ya t・ pankreas  n ya da
sadece beta h・relerinin de    tirilmesi  eklindeki kesin tedavi yakla   m   pek
輟 k kez denenmi tir.[34] Sadece pankreas ya da b rek ve pankreas n birlikte nakli
yap l p art k d      ar dan ins・in kullanmaya ihtiyac    kalmayan tip 1 diyabet
hastalar n n kesin tedavi olduklar     d・・・ebilir. Diyabete     nlukla b rek
ile ilgili komplikasyonlar e lik etti    i 輅 n (diyabetik nefropati) pankreas ve b
re n ayn   anda de   tirilmesi ortaya umut verici sonu 輙 ar ・karmaktad r. B
rekle birlikte pankreas  nda de   tirildi  vakalardaki hayatta kalma oran ,
sadece b re n de     tirildi  vakalara benzer ya da bu orandan daha y・sektir.[35]
Ancak, nakilden sonra bu hastalar uzun s・eli ba     kl k bask lay c      ila 輙 ar
kullanmak zorundad  rlar ve v・udun nakledilen yeni organ    reddetme ihtimali vard   r.

Pankreas  b・・ olarak nakletmek yerine don lerden izole edilen pankreas adac k
h・relerinin tip 1 diyabet hastalar n n karaci rlerine enjekte edilmesiyle yap
lan adacik nakilleri de umut vaadeden sonu 輙 ar ortaya ・karmaktad r.[36] Karaci re
enjekte edilen adac k h・releri portal vende yerle mekte ve bir s・e sonra ins・in
salg lamaya ba lamaktad rlar. Adac k h・re nakillerinden sonra doku reddini
engelleyebilmek amac yla hastalar n ba      l k sistemlerini bask lay c
ila 輙 ar kullanmalar  gerekmektedir. D   ar  dan sadece beta h・relerinin
nakledilmesi deneysel olarak hem insanlar hem de fareler ・erinde denenmi tir ancak,
bu tedavi yakla   m  klinik a・dan hen・ pratik de ldir ve bunun k smen de olsa
sebebi beta h・re don   (ba   layan) ki ilerin yetersiz olmas d r. Her organ
naklinde oldu  gibi beta h・relerin nakledilmesi de ba    kl k yan t n    ba
  lat r ve nakledilen dokuyu korumak ad na uzun s・eli olarak ba      kl k bask
  lay c   ila 輙 ar  kullanmak gerekir.[37] Alternatif bir teknik olarak,
nakledilecek beta h・relerini ba     kl k sisteminden izole edip koruyacak yar   ge
輅 rgen bir muhafazan n i 輅 ne koyulmas      erilmi tir. K   h・re ara t rmalar
  da muhtemel bir kesin tedavi y temi olarak    e s・・m・t・. K    h・reler pankreas
adac k h・relerinin yeniden geli mesini sa      ar ve genetik a・dan tedavi edilen ki
  inin bir par 軋 s  oldu  i 輅 n ba    kl  k bask lay c   ila 輙 ar n kullan
  m n   gerektirmeyebilir.[34] Bu i lem fareler ・erinde denenmi tir ve 2007 y
l  nda 15 yeni te  his edilmi  tip 1 diyabet hastas n n kendi kemik iliklerinden
al nan k   h・relerle tedavi edilmeleri sonucunda, bu hastalar n pek     nda ba・
   kl k sistemleri bask land ktan sonra uzun s・e boyunca ins・in tedavisine
gerek kalmad    g terilmi   tir.[38]

Kan  ekeri seviyeleri iyi kontrol edilmi   hastalarda diyabetin sebep oldu
komplikasyonlar 輟 k daha az s kl kta ve daha az     iddette ortaya ・kt    i輅n
hasta e timi, hastan n durumu hakk ndaki bilgisi ve kendi hastal       ile
ilgilenmesi hayati   em ta   maktad r.[43][44] Hastan n sahip oldu     eki sa
  k sorunlar  diyabetin bu zararl   etkilerini daha da h zland r r. Bunlara
nek olarak, sigara kullan m , y・sek kolesterol seviyeleri,     i manl k, y・sek
kan bas nc   (hipertansiyon) ve d・enli egzersiz yap lmamas    say  labilir. Yap
lan bir 軋 l    maya g e, y・sek kan bas nc     olan kad nlarda diyabetin
ortaya ・kma olas l      normal bireylerden ・ kat fazlad r.

D・enli olarak egzersiz yapan, zay flayan ve sa      kl  bir diyetle beslenen tip 2
diyabet hastalar n n, hastal      n kendisini ya da hastal   n yola
komplikasyonlardan baz lar n     電 uraklama・a amas nda tutabilecekleri g
terilmi tir. ゙・hesiz, yukar da say lan bu       lemler ins・in duyarl    n  iyile
  tirerek, insanlar  tip 2 diyabet i 輅 n bir aday olmaktan ・karabilir ya da diyabet
  cesi durumlar n n ger 軻 k hastal      d   mesini  leyebilir. Ancak, hastalar
bunlar  uygulamaya ba lamadan    ce mutlaka doktorlar yla beklenilen faydalar hakk
  nda g   melidir. Bu  ellikle hastalar n hipoglisemi risklerini azaltmalar     ve
bu uygulamalar n yol a 軋 bilece    sorunlardan sak   nabilmeleri i 輅 n  emlidir. Ger
軻 kte pek az insan hastal    n  電 uraklama・a amas nda tutabilmektedir. Ancak,
baz  hastalar egzersiz sonras nda v・udun ins・in gereksinimi azald       i 輅 n daha
az ins・ine ihtiya・duyabilirler. Ger 軻 kte uygulanan bu     lemlerin bir faydas  olsun
ya da olmas n, bu sa     kl  hayat bi 輅 minin hem diyabetik hem de sa    kl
bireyler i 輅 n sa ad     pek 輟 k fayda vard  r.

Diyabetin ilerleyi i ya   lanma ile birlikte de   ir. Pankreas n ins・in ・eten
beta h・relerinin ya lanma ile birlikte bozulmaya ba lamas     ins・in ・etimi azalt
  r. Buna ek olarak, ya  lanma ile kas dokusunun azalmas  ve  ellikle i・organlar
  n 軻 vresinde olmak ・ere ya・birikiminin artmas , ins・in direncini artt r r ve
dokular n ins・ine yan    t vermesini azalt r. Glukoz tolerans   ya  ile birlikte
gittik 軻 azal r ve bu ya l     n・usta tip 2 diyabet g   me s kl    n  artt r
  r.[45] Ya lanmaya ba    glukoz intolerans  na s kl kla ins・in rezistans     e
  lik eder ama bu ki ilerin dola    mlar nda bulunan ins・in miktar    daha gen・
ki ilerdeki ins・in seviyesi ile benzer ya da ayn d r.[46] Ya l       hastalar i 輅
n belirlenen tedavi hedefleri ki iden ki iye de     kenlik g terir ve hastan n
genel sa   k durumu, hayat beklentisi, verilen tedaviye olan ba    l   ve
isteklili  g    de bulundurularak belirlenir

Diyabetik ketoasidoz (DKA) hiperglisemi, ketonemi (Kanda keton cisimlerinin miktar n
  n artmas ) ve metabolik asidoz (kan pH n     n d・mesi) ile karakterize bir
durumdur. DKA her zaman acil t bbi m・ahale gerektiren akut (h zl       geli en) ve
tehlikeli bir komplikasyondur. D・・ ins・in seviyeleri y・・den glukozu yeterince
kullanamayan karaci r, enerji kayna・ olarak ya ar      kullanmaya ba  lar; bu
metabolik yolaktaki ara substrat keton cisimleridir. Bu durum periyodik oldu    s・ece
normaldir, ama kal c    oldu nda ve enerji ・etiminde devaml    olarak bu yolak
kullan ld    nda ciddi bir sorun halini alabilir. Kanda keton cisimlerinin y・selmesi
kan n pH n     n d・mesine ve diyabetik ketoasidoz olu   mas na neden olur.
Genellikle ins・in tedavisi    emas na uymayan hastalarda g      (ins・in
enjeksiyonunu unutmak ya da gerekenden az ins・in kullanmak gibi). Diyabetik
ketoasidozun belirtileri aras nda hastalar n nefesinde belirgin bir aseton
kokusunun olmas , Kussmaul solunumu ad    verilen 輟 k h zl    ve derin soluma,
poli・i, mide bulant s , kusma ve kar n a       s ,    itli tiplerde mental (sald
  rganl k, mani, zihin kar      kl  , ya da halsizlik gibi) bozuklular say
labilir. Hastalar genellikle a    r  s v   kaybederler (dehidratasyon). Kar n a
   s na 輟 k s k rastlan     r ve 輟 k  iddetli olabilir. Hastan n bilin・durumu
ba lang    a normaldir ama ilerleyen safhalarda komaya kadar ilerleyebilir.
Ketoasidoz kolayl kla kan bas nc n n a        r    ekilde d・mesine
(hipotansiyon),   oka ve   e neden olabilicek kadar ciddile ebilir. ン drar tahlili
ile keton cisimcikleri tesbit edilebilir (kandaki keton cisimleri genellikle DKA
belirtileri ortaya ・kmadan    ce b rek e ik de rini a arak idrara ge 軻 r). H
zl   ve yerinde m・ahale ile tam bir iyile me sa anabilir. Ancak m・ahalenin
gecikmesi ve yetersiz tedavi ya da DKA    n yol a     sorunlar (beyin  emi)   le
sonu 輙 anabilir. Diyabetik ketoasidoz t bbi bir acil durumdur ve hastalar     n derhal
hastaneye kald r    lmalar  gerekir. Diyabetik ketoasidoz    nlukla tip 1 diyabet
hastalar nda ortaya ・kan bir komplikasyondur ancak tip 2 diyabet hastalar nda da g
   ebilir.

Hiperglisemik hiperozmolar sendrom (eski ismiyle Hiperglisemik hiperozmolar nonketotik
sendrom (HHNS) ya da baz   kaynaklarda sadece Hiperozmolar Sendrom), diyabetik
ketoasidoz belirtileri ile pek 輟 k a・dan benzerlik g teren ancak tamamen farkl
bir sebeple olu an ve yine tamamen farkl     ekilde tedavi edilen metabolik bir
durumdur. Hiperglisemik hiperozmolar sendrom, belirgin ketoasidoz olmaks z n, a
r   hiperglisemi, plazma hiperozmolaritesi ve a   r  su kayb  (dehidratasyon) ile
karakterize bir sendromdur. Kan   ekeri 輟 k y・sek (genellikle 300 mg/dl (16 mmol/l)
ve ・eri de rler y・sek kabul edilir) ki ilerde, kandaki glukoz kan      n ozmotik bas
  nc n n y・selmesine ve h・re i 輅 ndeki su molek・lerinin kana do      u 軻 kilmesine
neden olur. Yine y・sek glukoz b reklerden suyun geri emilmesini engelleyerek ・
etilen idrar miktar n    da artt r r (Buna ozmotik di・ez ad     verilir). E  r
kaybedilen s v    yerine konmazsa (a・zdan ya da damar yoluyla), h・relerin devaml
olarak su kaybetmeleri ve a   r  idrar ile suyun at lmas   sonucunda hastalar n
s  v  kaybetmelerine neden olur (dehidratasyon). S v   kayb na genellikle
elektrolit dengesizlikleri e lik eder ve bu her zaman tehlikelidir. E    r m・ahale
edilmezse dola   mdaki s v   miktar n n 輟 k azalmas    sonucunda b rekler
fonksiyonunu yitirmeye ba  lar. Bu durum zaten y・sek olan glukozun b   rekler yoluyla
at lamamas na, kandaki glukozun daha da y・selmesine ve kan     n ozmotik bas nc
n  n iyice artmas na neden olur. Kan n ozmotik bas nc     320・30 mOsm/kg de
rini a arsa beyin h・relerinden su kaybedilmeye ba lan r ve tablo komaya kadar
gidebilir. Hiperglisemik hiperozmolar sendromda, diyabetik ketoasidozda oldu  gibi,
acil t bbi m・ahale gereklidir. M・ahaleye genellikle kaybedilen s v n      yerine
konmas  ile ba lan r. Hiperglisemik hiperozmolar sendrom tip 2 diyabet hastalar
nda daha yayg n olarak g    .

Hipoglisemi ya da anormal derecede d・・ kan    ekeri, diyabet tedavisinde kullan lan
pek 輟 k tedavi y teminin akut bir komplikasyonudur. ヨ zellikle ins・in tedavisi g
en tip 1 ve tip 2 diyabet hastalar nda g      . Ancak beta h・relerinin ins・in salg
  s n   artt ran ila 輙 ar   kullanan (oral s・fonil・eler, meglitinid ya da
fenilalanin analoglar   gibi), ya l   ve b  rek bozuklu   olan hastalarda da
rastlan r. Bu durum hem diyabetik hem de diyabetik olmayan ki iler aras      nda nadir
g   sede halen ins・inle tedavi edilen hastalarda g     en koman n bir numaral
sebebidir. Hastada ajitasyon, terleme ve sempatik sinir sisteminin aktivasyonuna ba
pek 輟 k belirti (korku ve panik gibi) g     . Hastan   n bilin・durumu devaml    de
  iklik g terir ve   iddetli vakalarda komaya, n etlere hatta beyin hasar     ve
   e sebep olabilir. Diyabet hastalar nda g     en bu duruma zamanlamas   yanl
ve 輟 k fazla ins・in kullanmak, 輟 k fazla ve yanl      zamanda yap lan egzersiz
(egzersiz yapmak ins・in gereksinimini azalt r), yeterince besin al nmamas       (
ellikle glukoz i 軻 ren karbohidratlar) ya da bir      ka・r lmas    neden olabilir.

ン yatrojenik (Uygulanan bir tedavi ya da ilac n istenmeyen yan etkilere ya da
komplikasyonlara neden olmas ) hipoglisemi, basit 軻 a    r  miktardaki (ya da g
ece y・sek) ins・ininin g terdi    etkiler ve tip 1 ve tip 2 diyabette bozulmu   kar
   t glukoz d・enlemesinin bir sonucu olarak ortaya ・kar. Normal bireylerde glukoz
seviyesinin a   r  miktarda d・mesine yan t olarak derhal ins・in salg lanmas
azalt l r ve glukagon ve adrenalin salg lanarak kan      ekeri y・seltilmeye ve
hipoglisemi d・eltilmeye 軋 l     l r (Buna glukoz metabolizmas n n kar       t-
d・enlenmesi ad   verilir ve glukagon ve adrenalin glukoz metabolizmas  i 輅 n kar
t-d・enleyici hormonlar olarak an l    r). Ancak, ン ns・inin mevcut olmad
diyabette (tip 1 diyabet) hipoglisemiye yan t olarak d     ar dan al nan ins・
inin seviyesi d・・・emez, ve buna ek olarak yetersiz glukagon ve adrenalin yan    tlar
  glukozun kar   t-d・enleme mekanizmas n   n bozulmas na yol a 軋 r.

Diyabet hastalar nda g   en azalm   sempatoadrenal yan  t hastan  n hipoglisemi
belirtilerinin (titreme, terleme, panik vs) fark na varmas n    zorla t r r
(buna 塗 ipoglisemi habersizli   (hypoglycemia unawareness) ad  verilir). Diyabetik
hastalarda g lenen otonomik n opati, beyinin ard arda ge 輅 rilen hipoglisemi n
etleri y・・den hipoglisemiye kar    塗 assasiyetini・yitirip gerekli yan t     olu
turmamas  ve hastan n hipoglisemi belirtilerini maskeleyecek     itli ila 輙 ar
kullan yor olmas   hipoglisemi habersizli nin sebepleri aras nda say labilir.
Pek 輟 k vakada bu k sa s・eli hipoglisemi n    etlerinden ka・nmak hipoglisemi
habersizli ni d・eltebilir ancak bu her vaka i 輅 n ge 軻 rli de ldir.
ヌo  vakada hipoglisemi  ekerli yiyecek ya da i 軻 ceklerle tedavi edilir. Diyabetik
hastalar n hipoglisemi riskine kar    yanlar  nda  ekerleme, kesme  eker ya da
glukoz tabletleri bulundurmalar  gerekir. Hasta e r hipoglisemi belirtilerini
hissederse hemen 15 gram kadar  eker t・etmeli ( ne n, 1 輟 rba ka      kadar
eker) ve 15 dakika beklemelidir. 15 dakika sonra e r hala kendini iyi hissetmiyorsa
tekrar 15 gram  eker al  p 15 dakika daha beklemelidir. Buna 15/15 kural  ad
verilir.

Ciddi vakalarda, tedavi i 輅 n glukagon enjeksiyonu (glukagon ins・inin etkilerine
tamamen ters etki olu turan bir hormondur) ya da damar yolundan dekstroz inf・yonu
ile yap l r, ancak genellikle hastan n bilincinin kapal     oldu  vakalarda bu
yola ba vurulur. Glukagon karaci rde glikojen olarak depolanm     halde bulunan
glukozu serbest b rakarak (glikojenoliz) kan glukoz d・eyini y・seltir. Bu y・den
glukagon enjeksiyonu yap  ld   durumlarda, glukagon yaln zca bir kez kullan
labilir. Karaci rde yetersiz miktarda glikojen olmas   ya da hi・olmamas
glukagonun etkisini b・・ oranda azalt r. Hastanelerde genellikle dekstroz inf・yonu
yap l r.

Damar Hastal  klar

Kan  ekerinin uzun s・e y・sek seyretmesi kan damarlar na zarar verir (anjiyopati).
Kan damarlar n n i・y・eylerini kaplayan endotel h・releri normalden daha fazla
miktarda glukozu h・re i 輅 ne al rlar 錮 nk・bu h・relere glukoz giri i ins・inden
ba・ms z olarak ger 軻 kle ir. H・re i 輅 ne giren y・sek miktarda glukoz bu h・
relerde proteinlerin glikozillenmesine (protein molek・leri ile glukozun enzimatik
birle imi) ve y・ey glikoproteinlerin birikmesine yol a 軋 r. Sonu 輻 a damarlar n
bazal membran  kal nla    r ve zay flar. Diyabette bu durumun yol a
sorunlar  tan mlamak i 輅 n mikrovask・er hastal klar (k・・ damarlarda olu an
hasarlar sebebiyle olu an) ve makrovask・er hastal klar (arterlerde olu an
hasarlar sebebiyle olu an) tabirleri kullan l r.

K・・ 軋 ptaki kan damarlar n n hasar g mesi sonucunda olu      an mikroanjiyopati a
 a・da say lan komplikasyonlara yol a 軋 bilir;

  Diyabetik  retinopati: Diyabete ba  olarak g dibi damarlar n n bozulmas .
Retinada olu  an yeni damarlar n zay f ve d・・ kalitede olmas ve makula emi
(makulan n s   v birikimi ile i mesi) ile karakterize, ciddi g me kayb ve
k l・e sebep   olabilen hastal k. Mikroanjiyopati y・・den olu an retina hasar
Amerika Birle  ik Devletleri地de yeti kinlerde g  en k l・・ en yayg n sebebidir.

								
To top