Regressionsanalyse - AAU -uddannelser, forskning og by 3QU3z74

VIEWS: 4 PAGES: 33

									       Grundlæggende teoretisk statistik


               Regressionsanalyse -
               del 1
               Simpel lineær regression
Side 1
07.12.2009
      Lineær regressionsanalyse

        Regressionsmodeller beskriver sammenhængen
        mellem en
        –  Responsvariabel (den forklarede/ afhængige variabel)
        –  Én el. flere forklarende variable (uafhængige variable)
        Den simpleste regressionsmodel er den lineære
        model med 1 forklarende variable:

                 y   0  1  x
        β1 og β0 kaldes regressionskoefficienter
Side 2
7-12-2009
      Regression / Korrellation

        Regression beskriver sammenhængens ART
        (her lineær) mellem variablene

        Korrellation beskriver styrken af den linieære
        sammenhæng
Side 3
7-12-2009
      Eksempel: El-produktion som
      funktion af brændselsforbrug

             Elpro- Brændsels-             Elpro-   Brændsels-
       Måned   duktion  forbrug   År    Måned   duktion    forbrug
      Januar    150.638  1.422.044     Januar     124.743   1.178.430
      Februar   139.907  1.338.445     Februar    115.333   1.078.701
      Marts    127.849  1.225.643     Marts     112.994   1.086.166
      April    117.390  1.144.123     April     123.229   1.176.552
      Maj      96.450   967.955     Maj       58.400    561.176


                        2005
      Juni     113.148  1.150.605     Juni      17.670    192.242
      Juli     141.873  1.342.686     Juli       3.394     39.189
      August    177.661  1.736.447     August     136.598   1.310.817
      September   20.296   216.282     September    69.840    692.139
      Oktober    92.359   865.543     Oktober     69.941    689.855
      November   92.735   879.298     November    122.615   1.166.354
      December   131.728  1.267.052     December    116.869   1.129.953

Side 4
7-12-2009
      El-produktion vs.
      Brændselsforbrug

                        El-produktion - Brændselsforbrug

                 200.000
                 180.000
                 160.000

                 140.000
         El-produktion
                 120.000
                 100.000
                  80.000
                  60.000

                  40.000
                  20.000
                   -
                      -     500.000    1.000.000   1.500.000  2.000.000

                                 Brændselsforbrug
Side 5
7-12-2009
      Regressionsmodellen

        Populationsmodellen:
                y   0  1  x  e
        Ingen eksakt lineær sammenhæng. Der er altid
        et restled, her benævnt e.
        Den statistiske model:

        yi  0  1  xi  ei  for  i  1, 2,3,........n

Side 6
7-12-2009
      Model og forudsætninger

        Restleddet omfatter:
        –  Målefejl
        –  Summen af alle andre forklarende variable vejer
          hinanden op og giver en tilfældig variation
Side 7
7-12-2009
      Model og forudsætninger (p. 172-74)


        Forudsætninger om fejlleddet:

      E (ei )  0      for  i  1, 2, 3,....., n
      V (ei )    2
                  for  i  1, 2, 3,....., n
      Cov (ei , e j )  0      for    i j
      ei ~ N (0; ) for 2
                     i  1, 2, 3,....., n
Side 8
7-12-2009
      Modelkontrol / residual-analyse

       Residuals                    Residuals          0                        0                                                      
                                                    x or y
                             
                           x or y

                               Heteroscedasticity:
      Homoscedasticity: = Varianshomogenitet.      Ej konstant varians – varierer med X.

                               Residuals
       Residuals


                                  0
         0                                                      
                                                    x or y
                          Time
Side 9                            Afhængighed mellem residualer og X, således der
7-12-2009  Residualer vokser med tiden - ej uafhængige
                               er tale om en ikke-lineær sammenhæng.
      Residualplot –
      el-produktion /brændselsforbrug
                              Brændselsforbrug Residualplot


              4000              2000               0
       Residualer
              -2000              -4000              -6000              -8000
                  -  200.000  400.000  600.000  800.000  1.000.000  1.200.000  1.400.000  1.600.000  1.800.000  2.000.000
Side 10                                Brændselsforbrug
7-12-2009
      Estimerede
      regressionskoefficienter i Bewi

      KOEFFICIENTER OG KONFIDENSINTERVALLER

                     Koefficienter
      Skæring           -1564,559199
      Brændselsforbrug        0,105258


      Skæringen med y-aksen!
      D.v.s. el-produktionen når        Hældningskoefficienten!
      brændselsforbruget, X=0.         D.v.s. den marginale
                           produktion ved forøgelse af
      Denne kan naturligt ikke         brændselsforbruget med 1
Side 11
7-12-2009  være negativ!               enhed.
      Styrken af regressionen

        Variansanalyse - variationselementer
        –  SAKy – Den totale variation i Y
        –  SAKreg – Variationen der skyldes regressionen
        –  RKS – Den uforklarede (rest-)variation
        Determinationskoefficienten
        Korrellationskoefficienten
        Estimation af σ – Variansen på rest-/fejl-leddet

Side 12
7-12-2009
      Variationselementer

        190                        RKS                              (Y  Y )
        180                         


                  (Yi  Y )          i    i
        170    SAKy
                              (Y  Y )
                              
                                i
      Y
        160                             Y
        150                      SAKreg
        140

        130
           85     95        105             115
Side 13
7-12-2009
      Variansanalyse og
      determinationskoefficient

      Total variation=Forklaret +Uforklaret variation
           SAK y = SAKreg +      RKS
        n             n           n    

         (Yi  Y )
        i 1
               2
                      (Y i  Y )
                     i 1
                             2
                                  (Yi  Y i )2
                                 i 1
                   Forklaret variation
                 R 
                 2

                    Total variation
Side 14
7-12-2009
       Variansanalyse i Bewi

      Responsvariabel:
      Elproduktion             Determinationskoefficienten = R2

      R-kvadreret     0,997276         (Determinationskoefficient)
      Justeret R-kvadreret 0,997153
      Standardafvigelse  2328,52         Varians = 5422004,4
      Observationer      24


      KVADRATSUMMER OG F-TEST               SAKreg

                Frihedsgrader Kvadratsum      F-værdi       p-værdi(ss)
      Regression        1   43675845462      8055,29508         ~0
      Residual         22   119284097,1
      I alt (SAKy)       23  43795129559
Side 15
7-12-2009              SAKy          RKS
      Restled vs. Residualer

        Restled refererer til modellen (i ”populationen”)
        Residualer er estimater/ approximationer til
        restleddene:
                    
                         ˆ   ˆ
             ei  (Yi  Y i )  (Yi  0  1  xi )
             ˆ
        Variansen på restleddet, 2 estimeres med
                      n

                      ˆ
                      ei 2
                       RKS
                  2
                 se =    
                      i=1

Side 16
                   (n-2)  n-2
7-12-2009
       Residual-analyse i Bewi

      Responsvariabel:
                         Standardafvigelsen på
      Elproduktion
                         residualerne = se
      R-kvadreret     0,997276         (Determinationskoefficient)
      Justeret R-kvadreret 0,997153
      Standardafvigelse  2328,52         Varians = 5422004,4
      Observationer      24
                                           RKS
                                        se 
                                        2

                                           n-2
      KVADRATSUMMER OG F-TEST

                Frihedsgrader Kvadratsum      F-værdi       p-værdi(ss)
      Regression        1   43675845462      8055,29508         ~0
      Residual         22   119284097,1
      I alt (SAKy)       23  43795129559
Side 17
7-12-2009                          RKS
       Frihedsgrader = (n-2)
      Korrellationsanalyse

        Korellationskoefficienter til vurdering af
        sammenhænge mellem variable
        Kun lineære sammenhænge
        Populationskorrellationskoefficient, ρxy (rho)
                   Cov ( x, y )
               xy 
                    x  y

        Stikprøvens korrellationskoefficient, rxy
                  Cov( x, y )
              rxy 
Side 18               sx  s y
7-12-2009
      Korrellationskoefficienter i Bewi


        KVADREREDE
        KORRELATIONER
                  El-    Brændsels-
                produktion   forbrug
        El-
        Produktion     1    0,997276
        Brændsels-
        forbrug     0,997276     1Side 19
7-12-2009
      Test på korrellation (p. 168)

        Både X og Y skal være normalfordelte
        –  (X,Y) skal være en 2-dimensional Normalfordeling
        Test-statistikken:      rxy       rxy  (n  2)
                    t        
                       1 r  2
                          xy     (1  rxy )2
                       n2
        følger en Students t-fordeling med (n-2) frihedsgrader
        Tommelfinger-regel for lineær sammenhæng
                             2
                       rxy 
                             n
Side 20
7-12-2009
      Hypotesetest og konf.interval (p. 168-69)

        Middelrette        ˆ
                     E(β 0 )=β 0
                      ˆ
                     E(β )=β
                       1  1        Variansen        ˆ    1 x2
                  σ =V(β 0 )=σ ( +
                  2
                  ˆ
                  β0
                            2
                             )
                         n SAK x     Bemærk her, at jo større
                                 spredning på x, jo mindre

                    ˆ   σ2         bliver variansen på den

                  σ =V(β1 )=
                  2
                  ˆ
                  β1
                                 estimerede
                                 hældningskoefficient
                       SAK x
        Fordelingen
           (Hvis alle Y’er er normalfordelte er begge estimatorer også
Side 21       normalfordelte)
7-12-2009
      KI for ß0 og ß1 (p. 169)

         (1-α)% konfidensintervaller:
                          2
         ˆ             1  x
         β 0 ±t   α     se   +
             1- ,n-2
              2       n SAK x

         ˆ              1
         β1 ±t   α     se
             1- ,n-2
              2        SAK x
Side 22
7-12-2009
      Konf.intervaller i Bewi

      KOEFFICIENTER OG
      KONFIDENSINTERVALLER
                                95%-
                            konfidensintervaller
              Koefficienter Standardafv. n. grænse  ø. grænse
      Skæring     -1564,55   1258,99   -4175,54   1046,42

      Brændsels-
      forbrug     0,105258   0,001173  0,102826   0,10769Side 23
7-12-2009
      t-test på modellens parametre


                ˆ
                β 0 -β 0        ˆ
                            β0
       H0 : 0  0  t=     =
       H1 :  0  0    sβˆ       1  x   2
                  o
                       se   +
                         n SAK x
       H 0 : 1  0   ˆ
                β1 -β1      ˆ
                         β1
               t=    =
       H1 : 1  0     sβ
                  ˆ        1
                  1    se
                         SAK x
Side 24
7-12-2009
      Test på regress.koefficienter i Bewi


      KOEFFICIENT-            p-værdi p-værdi
      TESTS                 (ss)  (ss) H1    H1
              Koeffici-       To-   En-  To-    En-
              enter   t-stat  sidet  sidet sidet   sidet
      Skæring    -1564,56 -1,2427 0,227    0,113  b0 ≠ 0  b0 < 0

      Brændsels-
      forbrug    0,10525   89,75   ~0   ~0   b1 ≠ 0  b1 > 0Side 25
7-12-2009
      F-test på β1


                  H 0 : β1 =0
                  H1 : β1  0

                SAK reg /1     SAK reg
             F=          =     2
               RKS/(n-2)        s  e

        Når H0 er sand er både tæller og nævner estimater på σ2.
        F-fordelingen bruges til test på om 2 varianser er ens
Side 26     Én frihedsgrad i tæller og (n-2) i nævneren
7-12-2009
      F-test i Bewi

      KVADRATSUMMER
      OG F-TEST

              Friheds-              p-værdi
               grader   Kvadratsum   F-værdi  (ss)
      Regression     1    43.675.845.462 8055,3    ~0
      Residual     22     119.284.097
      I alt (SAKy)   23    43.795.129.559Side 27
7-12-2009
      To-sidet F-test på β1


       2 - sidet F - test på regressionskoefficienten, 1
       H0 : 1  0
       H1 : 1  0
       Afvis H0 , når
         SAK reg
       F     2
               F(1,n  2 ),
          s  e
Side 28
7-12-2009
      Prediction / prognoseintervaller (p. 169)

        Konfidensintervaller på middelværdien af Y
                          2
                    1 (x 0 -x)
            y0 ±t α  s e 
            ˆ        +
              1- ,n-2
               2    n SAK x
        Prognose-intervaller på en enkelt Y-værdi:

                   1 (x 0 -x) 2
           y0 ±t α  se  1+ +
           ˆ
             1- ,n-2
              2     n SAK x
Side 29
7-12-2009    Interpolation vs. ekstrapolation
      Predictionsintervaller i Bewi

      PROGNOSEINTERVALLER FOR Elproduktion, NÅR
      Brændselsforbrug ER 1000000

                     nedre   øvre   Punkt-
                     grænse  grænse  estimat
      95-% forudsigelsesinterval
      for Y            98.765  108.622  103.693
      95-% konfidensinterval for
      E(Y)             102.708  104.679  103.693Side 30
7-12-2009
      Grafisk / Modelkontrol

        Residual-diagrammer     
        –  Afsæt residualerne mod Y i eller mod xi
        Visuelt check om residualerne er korrellerede
        –  Især relevant ved tidsrækker
        Konstant varians
        –  Standardiserede residualer har konstant varians
        Normalfordelingen
        –  Brug et normalfraktildiagram

Side 31
7-12-2009
      Indflydelsesrige observationer

        Søg så bred en understøttelse af data
        Små ændringer i data må ikke have betydning
        Pas på ekstreme værdier!
Side 32
7-12-2009
      Kapitel I - Opgaver

        Opgavesamling i Statistik 2009 fra Statistica:
        –  AØT: 67, 68, 70, 73, E2 excl. spg. 4, E6, E9, E14
Side 33
7-12-2009

								
To top