Engineering drawing Arabic E-books by dadusindh

VIEWS: 39 PAGES: 150

More Info
									           ‫א‬‫א‬‫א‬
         ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
           ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ٢٢١
    ‫א‬                  ٢٢١                   ‫א‬
                                            W،،‫א‬‫א‬،‫א‬
                                                    
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                  
                                 K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   ‫א‬        ،‫א‬ ‫א‬‫א‬  
 ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬    ،  
 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      ‫א‬  ‫א‬   ،‫א‬   
                    K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                                                    
 ?  ? ?   ? ‫א‬‫א‬  
             K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
               K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
    W    ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬    ‫א‬
                                                 K‫א‬
                                                    
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                        
                         ٢٢١                     ‫א‬
                                           

                                                        
                                    
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  ‫א‬‫א‬‫א‬
                                
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
         K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                                             K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                             
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                       
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
           
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                               
‫א‬‫א‬‫א‬،K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                         ‫א‬‫א‬‫א‬
                       ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                         ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
              
            ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬
١
   ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                    ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                               W
                                                                            
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                                            K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                         K‫א‬‫א‬‫א‬
                         
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                    K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                            -١-
  ‫א‬‫א‬           ٢٢١                    ‫א‬
‫א‬‫א‬                                             K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                                 
                                            W‫א‬‫א‬
                     W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                       K‫א‬‫א‬       -١
                  K‫א‬‫א‬‫א‬       -٢
                      K‫א‬‫א‬      -٣
                             K‫א‬     -٤
                            K‫א‬‫א‬    -٥
                         K‫א‬‫א‬     -٦
                                                 
             ٪٩٥‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                                ١٢W‫א‬‫א‬
                                                 
                                 W‫א‬‫א‬
                  K‫א‬‫א‬‫א‬EF
                                                 
                                       W‫א‬‫א‬
                             K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J
                    -٢-
   ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                    ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                         ‫א‬‫א‬‫א‬
                                           ‫א‬‫א‬١J ١J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
EF‫א‬ ،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          K
‫א‬EISOF‫א‬‫א‬‫א‬
                    W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EAF‫א‬
                                                   
                                                   
                                                        
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
              EISOF‫א‬‫א‬‫א‬E١J ١F
A3 , A2 , ‫א‬EA0F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
                                          
      KE١J ١F‫א‬‫א‬‫א‬KKKA1
                                    WEA0F‫א‬
                   A0 = 118.9 cm C 84.1 cm= 1 m2
                     WEA0F‫א‬EA1F‫א‬
                 A1 =½ C (118.9 cm C 84.1 cm)= 0.5m2
                           -٣-
   ‫א‬‫א‬                 ٢٢١              ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                       K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬
                                                   
                 ‫א‬         ‫א‬                    
                                    ‫א‬
                 Em²F          EcmF
                                                   
                  ١        118.9 X 84.1    Ao
                  1/2        84.1 X 59.4    A1              
                  1/4        59.4 X 42.0    A2              
                  1/8        42.0 X 29.7    A3
                                                   
                  1/16       29.7 X 21.0    A4
                  1/32       21.0 X 14.8    A5              
                  1/64       14.8 X 10.5    A6              
                                                   
                                    W‫א‬٢J ١J ١
              WE٢J ١F‫א‬
                                        
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬ J 
 ‫א‬ ‫א‬    K ٢  ‫א‬‫א‬   ‫א‬ ‫א‬
                                      K
‫א‬ W‫א‬‫א‬         
                                              J 
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E0.3,0.5,0.7,0.9mmF

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                        
              KE٢J ١F‫א‬
                           -٤-
  ‫א‬‫א‬               ٢٢١              ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                  
‫א‬‫א‬‫א‬    ‫א‬  ‫א‬ 
8B9H‫א‬‫א‬
                                       KE٣J ١F‫א‬
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
             K‫א‬E٣J ١F‫א‬
                                           
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                       K‫א‬
٦٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬E٤J ١F
                                    K‫א‬
                                           
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
              K‫א‬‫א‬E٤J ١F‫א‬
                         -٥-
    ‫א‬‫א‬               ٢٢١                   ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                                     W‫א‬٣J ١J ١
 E٥J ١F‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٦J ١F
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                 E٥J ١F‫א‬
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
            KE٦J ١F‫א‬                           
 F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬FT‫א‬
 F‫א‬‫א‬‫א‬KE ٧J ١‫א‬
                              KE‫א‬‫א‬
                                                 K
                                                 
                                                 
                                                      
                                                      
                                                      
                          
                    KT‫א‬E٧J ١F‫א‬                            -٦-
   ‫א‬‫א‬               ٢٢١               ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                W‫א‬٤J ١J ١
‫א‬   ‫א‬     ‫א‬‫א‬  ‫א‬‫א‬  ‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K
                    KE٨J ١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                      
               K‫א‬‫א‬‫א‬E٨J ١F‫א‬
   ١     ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬   
      K‫א‬‫א‬E٩J ١F٤٥‫א‬‫א‬
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
             K‫א‬‫א‬E٩J ١F‫א‬
                                              
                 
                 
 ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                            -٧-
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١              ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                              W‫א‬٥J ١J ١
            W‫א‬
           KE١٠J ١FK30– 60 J ٢    45 J ١
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                 K‫א‬E١٠J ١F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE١١J ١F‫א‬ °15‫א‬°360,°45,°30,°15,°0‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
             K‫א‬‫א‬‫א‬E١١J ١F‫א‬                          -٨-
   ‫א‬‫א‬              ٢٢١                   ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                     W‫א‬٦J ١J ١
‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬    ‫א‬‫א‬   
‫א‬‫א‬KE١٢J ١F°180°٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬      ‫א‬   ‫א‬‫א‬  
                                 K‫א‬‫א‬
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
               K‫א‬E١٢J ١F‫א‬
                                      W‫א‬٧J ١J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   
      ٣٠     ‫א‬    KE١٣J ١F 
                                     K‫א‬‫א‬
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                     
              ‫א‬E١٣J ١F‫א‬                         -٩-
   ‫א‬‫א‬               ٢٢١                   ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                             
      ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬‫א‬ ‫א‬ 
  
 ‫א‬‫א‬‫א‬E١٤J ١F‫א‬KEKKK1 : 2 1 : 1 F
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1 : 1 ‫א‬‫א‬‫א‬ 
                    
٢٥٠   ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬  1 : 5    ٥٨ 
                                   K‫א‬٥٠‫א‬
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                     
          K ‫א‬‫א‬‫א‬E١٤J ١F‫א‬
                                                      
                                      W‫א‬٨J ١J ١
                                       
‫א‬‫א‬‫א‬
                                                  
‫א‬‫א‬‫א‬
KEFrench CurvesF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                           KE١٥J ١F
‫א‬‫א‬E١٦J ١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                           K                          - ١٠ -
   ‫א‬‫א‬              ٢٢١                 ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                                      
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
       K‫א‬‫א‬E١٦J ١F‫א‬
                                                   
                            ‫א‬E١٥J ١F‫א‬
                                    W‫א‬‫א‬٩J ١J ١
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                       
    E١٧J ١F  ‫א‬‫א‬  ‫א‬‫א‬ ‫א‬     ‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                 K‫א‬E١٧J ١F‫א‬
                                       W‫א‬١٠J ١J ١
      ‫א‬  ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬  
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
              K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

                         - ١١ -
  ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                            W‫א‬‫א‬٢J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                      W‫א‬
                                        
 KE0.7mmF‫א‬‫א‬E9H,…,HF‫א‬‫א‬W J 
‫א‬‫א‬EHB,FF‫א‬‫א‬W‫א‬ J 
                                           
                                       KE0.5mmF
  KE0.3mF‫א‬‫א‬E8B,...2B,BF‫א‬‫א‬W J 
                                            
                            K‫א‬‫א‬
        K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢J ١F‫א‬
    ‫א‬‫א‬                             ‫א‬
   ‫א‬                         
                   ٠{٧                   
     ‫א‬
   ‫א‬                         
                   ٠{٣                   
    ‫א‬‫א‬
   ‫א‬‫א‬                    
                       ٠{٣                   
   ‫א‬   
                                 
   ‫א‬          ٠{٣                   ‫א‬‫א‬

                             
   ‫א‬             ٠{٣                   ‫א‬
              ‫א‬
                             
   ‫א‬            ٠{٣                   
             
    ‫א‬                        
            °٤٥‫א‬   ٠{٣                  ‫א‬
     ‫א‬
                                      
  ‫א‬             ٠{٣
                                          
                                      
  ‫א‬             ٠{٣
                                         
                          - ١٢ -
  ‫א‬‫א‬             ٢٢١                ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                                       K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                             
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٨J ١F‫א‬
                       K
                                                
                       - ١٣ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                     ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                 W‫א‬٣J ١
‫א‬ ‫א‬‫א‬
 ‫א‬ ‫א‬        ‫א‬  ‫א‬  
‫א‬‫א‬‫א‬K A4‫א‬ A3‫א‬‫א‬‫א‬
                                           W‫א‬‫א‬‫א‬
                     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K١
                                           K‫א‬‫ א‬K٢
                                          K‫א‬ K٣
                      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K٤
                                          K‫א‬ K٥
                      K‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫ א‬K٦
                                         K‫א‬ K٧
        W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                         
             ‫א‬        ‫א‬‫א‬
             ‫א‬     ‫א‬‫א‬            E‫א‬F‫א‬           
             ‫א‬‫א‬      ‫א‬‫א‬             ‫א‬            
                                                           

                                                     
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                K‫א‬١٠‫א‬K‫א‬‫א‬
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      KA3‫א‬E١٩J ١F‫א‬


                          - ١٤ -
   ‫א‬‫א‬              ٢٢١                 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                             W‫א‬‫א‬٤J ١
      ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬‫א‬  
 ‫א‬     ‫א‬‫א‬    ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ 
                                K‫א‬‫א‬‫א‬
             
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          KE٢٠J ١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             K‫א‬‫א‬E٢٠J ١F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬٧٥°‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
E٢١J ١F
                                   K‫א‬

                        - ١٥ -
  ‫א‬‫א‬            ٢٢١               ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                                   
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                     
        K‫א‬‫א‬E٢١J ١F‫א‬
                                                

    KE٢٢J ١F‫א‬‫א‬‫א‬
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                     - ١٦ -
   ‫א‬‫א‬                ٢٢١                ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                          E‫א‬‫א‬F‫א‬٥J ١
      ١ W ١      ‫א‬   
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬KE٢٣J ١F
 ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬      ‫א‬  ‫א‬  
                                            W‫א‬‫א‬
    ١W٢٠J ١W١٠J ١W٥J ١W٤J ١W٢{٥J ١W٢    ‫א‬
          ٢٠W١J ١٠W١–٥W١–٤W١–٢{٥W١–٢W١  ‫א‬
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                          
             ٢W١E٢٣J ١F‫א‬
                     K١W٢


                          - ١٧ -
   ‫א‬‫א‬               ٢٢١                 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                            ‫א‬‫א‬٦J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
               
  E  F           ‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
                               W‫א‬‫א‬J ١J ٦J ١
‫א‬E٢٤J ١F‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
 ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ 
‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                      K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
              K‫א‬‫א‬‫א‬E٢٤J ١F‫א‬
                                                    
                                    W‫א‬‫א‬٢J ٦J ١
‫א‬      ‫א‬      ‫א‬‫א‬ 
        
 ‫א‬‫א‬E٢٥J ١F
                           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


                         - ١٨ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                            
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
             K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢٥J ١F‫א‬
                                                   
                                  W‫א‬٣J ٦J ١
‫א‬ J ‫א‬‫א‬
             K‫א‬‫א‬E٢٦J ١F‫א‬–‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬           -١
                     KE‫א‬F‫א‬‫א‬    -٢
                    KE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬    -٣
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
             K‫א‬‫א‬‫א‬E٢٦J ١F‫א‬
                                                                            - ١٩ -
   ‫א‬‫א‬               ٢٢١                ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                         W‫א‬٤J ٦J ١
                             
  ‫א‬          
  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬   ،E٢٧J ١ F 
  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
             K‫א‬‫א‬‫א‬E٢٧J ١F‫א‬
                         - ٢٠ -
   ‫א‬‫א‬               ٢٢١                   ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                            W‫א‬‫א‬٧J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                  K‫א‬
                                                      
                                   W‫א‬‫א‬١J ٧J ١
         
 E ٦٠ – ٣٠ F   ‫א‬ ‫א‬       
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE٢٨J ١F
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬٣٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٦٠–٣٠F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٣٠‫א‬
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
                                               K‫א‬
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                         
            ‫א‬‫א‬‫א‬E٢٨J ١F‫א‬
                                                
                                                K


                         - ٢١ -
   ‫א‬‫א‬               ٢٢١                ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                             W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٢J ٧J ١
‫א‬E٢٩J ١F‫א‬‫א‬
   ‫א‬     ‫א‬         ‫א‬ 
 EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                         
                         
              K‫א‬‫א‬E٢٩J ١F‫א‬
                                                      

                         W‫א‬٣J ٧J ١
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 E٣٠J ١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                         
               K‫א‬E٣٠J ١F‫א‬


                          - ٢٢ -
   ‫א‬‫א‬                ٢٢١                   ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                   ‫א‬‫א‬٤J ٧J ١
 ‫א‬   ‫א‬E٣١J ١F  ‫א‬‫א‬  
‫א‬
‫א‬‫א‬        ‫א‬         ‫א‬   
                                                K‫א‬
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                      
                                                      
                K‫א‬‫א‬E٣١J ١F‫א‬
                                                        

                               W‫א‬‫א‬‫א‬٥J ٧J ١
EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ E٣٢J ١F‫א‬
   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                           

              K‫א‬‫א‬E٣٢J ١F‫א‬

                          - ٢٣ -
   ‫א‬‫א‬                ٢٢١                 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                    W‫א‬٦J ٧J ١
                                   WJ 
‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                
 ‫א‬     ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬   ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬
                              K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   

                                    W‫א‬J 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                               K‫א‬
              K‫א‬E٣٣J ١F‫א‬
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                               
                                               
                           W‫א‬‫א‬٧J ٧J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣٤J ١FE R + R1F‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ER + R2F‫א‬‫א‬‫א‬
   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ERF‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                          - ٢٤ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                   ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                      W‫א‬‫א‬‫א‬٨J ٧J ١
ER– RF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ER – R2F
                      KE٣٥J ١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
    E٣٥J ١F‫א‬            E٣٤J ١F‫א‬
        K‫א‬‫א‬‫א‬             K‫א‬‫א‬     
                      W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٩J ٧J ١
‫א‬‫א‬ R + R1‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
ERF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬R - R2
   KE٣٦J ١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                         
         K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣٦J ١F‫א‬

                         - ٢٥ -
   ‫א‬‫א‬               ٢٢١                  ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                    W‫א‬١٠J ٧J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣٧J ١F‫א‬‫א‬
B‫א‬ C B‫א‬ A L
            K‫א‬‫א‬CBDDC
                                               
                                               
                                               
                                               
                                                     
                                                     
                                                     
                  K‫א‬E٣٧J ١F‫א‬
                             W١١J ٧J ١
،‫א‬‫א‬ B‫א‬ AB‫א‬
  KE٣٨J ١F    E °٣٦F     ‫א‬‫א‬ 
E٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E BCF‫א‬
                       
 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬   ‫א‬    D  E٣F ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬ 
               K‫א‬‫א‬ABCDE‫א‬EE٤F‫א‬
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                       

              K‫א‬E٣٨J ١F‫א‬


                         - ٢٦ -
   ‫א‬‫א‬              ٢٢١                  ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                           W‫א‬‫א‬١٢J ٧J ١
°٣٦٠‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ °٧٢‫א‬
  ‫א‬‫א‬   ‫א‬     E٣٩J ١F   ‫א‬
                                  K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
              K‫א‬‫א‬E٣٩J ١F‫א‬
                                                      

                                      W‫א‬١٣J ٧J ١
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                W‫א‬‫א‬‫א‬J 
E٤٠J ١F‫א‬EMF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬S2S1‫א‬‫א‬
                  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    W‫א‬‫א‬‫א‬J 
 AB  ‫א‬  ‫א‬‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  
‫א‬‫א‬‫א‬٣٠ –٦٠‫א‬E٤١J ١F
                                       K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    


                        - ٢٧ -
  ‫א‬‫א‬              ٢٢١                  ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                          
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
  ‫א‬E٤١J ١F‫א‬ ‫א‬E٤٠J ١F‫א‬
   ‫א‬‫א‬                 K‫א‬    
                                                  
                        W‫א‬‫א‬‫א‬١٤J ٧J ١
  E٤٢J ١F  CD ‫א‬ AB ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  
AEE‫א‬CD‫א‬‫א‬
                  
‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ B
              K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                       
             K‫א‬‫א‬E٤٢J ١F‫א‬
                       

                        - ٢٨ -
   ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                   ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١٥J ٧J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬   ‫א‬      ‫א‬‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬E٤٣J ١F
‫א‬  ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬      
                                        K‫א‬‫א‬
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
               K‫א‬‫א‬E٤٣J ١F‫א‬
                                                        
                                   W١٦J ٧J ١
‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬E٤٤J ١F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    K‫א‬‫א‬
                           - ٢٩ -
   ‫א‬‫א‬              ٢٢١                 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                             
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
             K‫א‬E٤٤J ١F‫א‬
                                                     

                               W‫א‬‫א‬‫א‬١٧J ٧J ١
 ‫א‬‫א‬     E١٢F     E١٢F   ‫א‬  
E١٢FEπD F‫א‬‫א‬‫א‬
    ‫א‬  ‫א‬          E٤٥J ١F
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          K‫א‬‫א‬
                                                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
             K‫א‬‫א‬E٤٥J ١F‫א‬
                        - ٣٠ -
   ‫א‬‫א‬              ٢٢١                  ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                ‫א‬
                                                
                          W‫א‬‫א‬‫א‬
                  KE١J ١F‫א‬‫א‬ J
   KE‫א‬F‫א‬ J
             KE٣٦٠°KKK،٦٠°،٤٥°،٣٠°،١٥°F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                 K‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                K‫א‬‫א‬
                              
‫א‬‫א‬°٧٥‫א‬‫א‬‫א‬ J
                         
                         K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                           K‫א‬
                   
                  K‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                                            - ٣١ -
     ‫א‬‫א‬                ٢٢١                   ‫א‬
    ‫א‬‫א‬                                                   W‫א‬‫א‬
                        E١F‫א‬‫א‬
                                            K‫א‬‫א‬
                                                         
                               W‫א‬‫א‬‫א‬E FE FL١
EFA1A0‫א‬J 
                  EF٠{٧٠٧A3‫א‬‫א‬‫א‬J 
                 E F‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬J 
                         EF‫א‬‫א‬J 
                        EF‫א‬J 
       EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
           EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                      EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                                         
                                     W‫א‬‫א‬‫א‬L٢
            W‫א‬‫א‬1:5‫א‬‫א‬J 
                                 
                            ‫א‬ J  ‫א‬J 
                   K‫א‬‫א‬J        ‫א‬‫א‬J 
                                                           

                        W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                      °٣٥J        °١٥J 
                                      °٦٠J         °٤٥J 
                            - ٣٢ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                      ‫א‬
‫א‬‫א‬                                        W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                  ‫א‬               ‫א‬
              ٢ Z       J     ٠{٧٠٧ Z          J
                  ‫א‬                ‫א‬

                  ‫א‬           ١    ‫א‬
            ٠{٧٠٧ Z       J          Z        J
                  ‫א‬           ٢    ‫א‬
                         

                             W‫א‬‫א‬‫א‬J 
                          J           J 
                          J          J 
                                                         

                               W‫א‬‫א‬‫א‬J 
                          J           J 
                          J          J 
                                                         

                 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                         ‫א‬‫א‬J          ‫א‬‫א‬J 
                        ‫א‬‫א‬J               ‫א‬‫א‬J 
                                                         

                       ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                       ‫א‬‫א‬J               ‫א‬‫א‬J
                   ‫א‬‫א‬J                  
                                          ‫א‬‫א‬ J
                                                         

                    W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                               °٣٠J               °١٥J 
                               °٧٥J                °٩٠J 
                                                         

           W‫א‬‫א‬J 
                 J         ‫א‬J
                                    
                 ‫א‬J               ‫א‬J

                         - ٣٣ -
  ‫א‬‫א‬               ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                       W‫א‬‫א‬L٣
                              W‫א‬‫א‬‫א‬J 
                 K‫א‬‫א‬ J ١
            ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢
                       K‫א‬‫א‬‫ א‬J ٣
                K‫א‬‫א‬ J ٤

                                                    
                              W‫א‬‫א‬J 
  KR+R1‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ١
           R+R2‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢
            K‫א‬‫א‬ J ٣
           K‫א‬‫א‬‫א‬ J ٤
                  K‫א‬‫א‬‫א‬ J ٥
            K‫א‬‫א‬‫א‬ J ٦
                                                    
                                 W‫א‬‫א‬J 
                          K‫א‬‫א‬‫א‬ J ١
                                     K J ٢
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٣
                         K‫א‬‫א‬‫א‬ J ٤
                              KEMF‫א‬ J ٥
                                                   
                        - ٣٤ -
  ‫א‬‫א‬             ٢٢١                ‫א‬
‫א‬‫א‬                                     ‫א‬‫א‬
                                       W‫א‬‫א‬
                              K‫א‬‫א‬
                                       E١FW‫א‬
                                          W‫א‬
             K‫א‬‫א‬EFVF
                                          W‫א‬
               KEF١W٢EFVF‫א‬‫א‬ J ١
               KEF٢W١EFVF‫א‬‫א‬ J ٢
                              K‫א‬ J ٣
                                        W‫א‬
               K‫א‬‫א‬EA4F‫א‬‫א‬
                                               


                                                
                      
                      - ٣٥ -
  ‫א‬‫א‬             ٢٢١                 ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                             W‫א‬‫א‬
                              K‫א‬‫א‬
                                       E٢FW‫א‬
                                           W‫א‬
             K‫א‬‫א‬EFVF
                                           W‫א‬
               KEF١W٢EFVF‫א‬‫א‬ J ١
               KEF٢W١EFVF‫א‬‫א‬ J ٢
                              K‫א‬ J ٣
                                         W‫א‬
               K‫א‬‫א‬EA4F‫א‬‫א‬
                      - ٣٦ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                 ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                                    W‫א‬‫א‬
                                       ‫א‬‫א‬
                                           E٣FW‫א‬
                                              W‫א‬
           K‫א‬‘‘‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫‘‘א‬‫א‬
                                              W‫א‬
               W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    K‫א‬‫א‬‫א‬ J ١
                      K‫א‬‫ א‬J ٢
                     K‫א‬‫א‬‫ א‬J ٣
                     K‫א‬‫א‬‫ א‬J ٤
                                             W‫א‬
                   K‫א‬‫א‬‫א‬
                         - ٣٧ -
  ‫א‬‫א‬             ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                                 W‫א‬‫א‬‫א‬
                                        K‫א‬‫א‬
                                         E٤FW‫א‬
                                            W‫א‬
    ‫א‬‫א‬ESVFEFVF
                                            K
                                            W‫א‬
                              KEF
                                           W‫א‬
                            K‫א‬‫א‬
                                              
                                              
  
                      - ٣٨ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                                      W‫א‬‫א‬
                                           K‫א‬‫א‬
                                            E٥FW‫א‬
                                               W‫א‬
             K‫א‬‫א‬
                                               W‫א‬
                                     K‫א‬ J ١
                                     K‫א‬ J ٢
                                             W‫א‬
                               K‫א‬‫א‬
                         - ٣٩ -
  ‫א‬‫א‬            ٢٢١                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                                W‫א‬‫א‬
                                      IJ ‫א‬‫א‬
                                         E٦FW‫א‬
                                            W‫א‬
                                KEF‫א‬EF
                                            W‫א‬
                                W‫א‬‫א‬‫א‬
                     KEF‫א‬‫א‬ J ١
             K٦EF‫א‬‫א‬ J ٢
                  KEF‫א‬‫א‬ J ٣
                         KEF‫א‬‫א‬ J ٤
                K٣{٤{٥ J ٥
               K٤‫א‬ J ٦
               K°٥٠‫א‬٣ J ٧
                                           W‫א‬
                                  K‫א‬

                                                 
                                                  
            ‫ب‬                        ‫أ‬
                     
                             ‫أ‬
                                                  
            ‫ب‬                          ‫ج‬
                     - ٤٠ -
  ‫א‬‫א‬            ٢٢١                ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                            W‫א‬‫א‬
                                   IIJ ‫א‬‫א‬
                                      E٧FW‫א‬
                                          W‫א‬
                  K٦٠‫א‬٢٠٤٠‫א‬
                                          W‫א‬
                               W‫א‬‫א‬‫א‬
       K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ١
                  K٢٠ J ٢
               K٤٠‫א‬‫א‬ J ٣
                  K١٥‫א‬ J ٤
   K٣٠‫א‬‫א‬‫א‬ J ٥
                                        W‫א‬
                                K‫א‬
                                               
                                               
                                               

                                               
                                               
                                               
                                               
                     
                     - ٤١ -
  ‫א‬‫א‬           ٢٢١               ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                         W‫א‬‫א‬
                                 IIIJ ‫א‬‫א‬
                                     E٨FW‫א‬
                                        W‫א‬
                             W‫א‬‫א‬‫א‬
 K٤EF١٠EF J ١
    K٧‫א‬١٠‫א‬ J ٢
                                       W‫א‬
                               K‫א‬

                                    W‫א‬‫א‬
                                IV J ‫א‬‫א‬
                                     E٩FW‫א‬
                                        W‫א‬
                             W‫א‬‫א‬‫א‬
     K٨‫א‬‫א‬ J ١
             K١٦‫א‬‫א‬ J ٢
                                       W‫א‬
                               K‫א‬
                    - ٤٢ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                                         E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
              ‫א‬‫א‬‫א‬
                         
                          
         
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                    ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                   ‫א‬
     
           
                
                       
                                 EFVF‫א‬‫א‬J ١
                         
                                             KEF١W٢
                                 EFVF‫א‬‫א‬J ٢
                         
                                             KEF٢W١
                                        K‫א‬J ٣
                         

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                K‫א‬

                                                     
                         - ٤٣ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                 ‫א‬
‫א‬‫א‬                                        E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
              ‫א‬‫א‬‫א‬
                         
                          
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                        ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                  ‫א‬
     
           
                
                       
                                  K‫א‬‫א‬‫א‬J ١
                         

                                   K‫א‬‫א‬J ٢
                         

                                K‫א‬‫א‬‫א‬J ٣


                                K‫א‬‫א‬‫א‬J ٤


     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                               K‫א‬
                         - ٤٤ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                                         E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
              ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      

                          
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                   
    E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                              K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                   ‫א‬
     
           
                
                       
                                         ‫א‬J ١
                         

                                        K‫א‬J ٢
                         

                                       K‫א‬‫א‬J ٣


     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                K‫א‬

                         
                         - ٤٥ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                                         E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
              ‫א‬‫א‬‫א‬


                          
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                
    E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                         IJ  ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                  ‫א‬
     
           
                
                       
                                   KEF‫א‬‫א‬J ١
                        

                                      K‫א‬‫א‬J ٢
                        

                                  K‫א‬‫א‬J ٣
                        

                                     KEF‫א‬‫א‬J ٤
                        

                              K٣{٤{٥J ٥
                        
                                     ‫א‬
                                          KJ ٦
                                                     
     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                K‫א‬


                         - ٤٦ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                                         E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                           

              ‫א‬‫א‬‫א‬


                          
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                
    E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                        IIJ ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                   ‫א‬
     
           
                
                       
                                  ‫א‬‫א‬‫א‬J ١
                        
                                          K‫א‬
                                    K٢٠J ٢
                        

                                ٤٠‫א‬‫א‬J ٣


                                   K١٥‫א‬J ٤


                                ‫א‬‫א‬J ٥
                                        K٣٠‫א‬
     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                K‫א‬

                             


                         - ٤٧ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                ‫א‬
‫א‬‫א‬                                       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
              ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   

                          
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                        III J ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                 ‫א‬
     
           
                
                       
                                       KJ ١
                        

                                       KJ ٢
                        

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                              K‫א‬
                                                   
                         - ٤٨ -
  ‫א‬‫א‬                ٢٢١                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                                         E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
              ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      

                          
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                         IV J   ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                   ‫א‬
     
           
                
                       
                                  K‫א‬J ١
                        

                                        K‫א‬J ٢
                        

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                K‫א‬
                                                      
                         - ٤٩ -
  ‫א‬‫א‬          ٢٢١                        ‫א‬
‫א‬‫א‬                                        E١F‫א‬‫א‬‫א‬
                                        W‫א‬‫א‬‫א‬
                       E FJ                     E FJ 
                        E FJ                    E FJ 
                        E FJ                    E FJ 
                   E FJ                         E FJ 
                                               E FJ 
                                        W‫א‬‫א‬‫א‬
                                        
                                   K‫א‬ J 
                                       K°٣٥J 
                                           J 
                                    ‫א‬
                          ٠{٧٠٧    Z
                                    ‫א‬
                                   KJ 
                                   KJ 
                                 K‫א‬‫א‬J 
                                     
                             K‫א‬‫א‬ J 
                                       K°٧٥J 
                            K‫א‬J 
                  
                                       W‫א‬‫א‬‫א‬
                KE٣J ٢J ٤J ١F‫א‬‫א‬‫א‬               
                                              J 
                                  
             KE٣J ٥J ٦J ٢J ٤J ١F‫א‬‫א‬‫א‬ J 
                                  
              KE٤J ٣J ٢J ٥J ١F‫א‬‫א‬‫א‬ J 
                                                    
                                                    


                   - ٥٠ -
    ‫א‬‫א‬                              ٢٢١                                ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                                                              
                                         
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                         - ٥١ -
  ‫א‬‫א‬              ٢٢١                 ‫א‬
‫א‬‫א‬                                              ‫א‬‫א‬
                                                 
               K،،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K J ١
                 K١٩٧٠،،‫א‬،‫א‬‫א‬،‫ א‬J ٢
    ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ J ٣
                                K١٤١٩،‫א‬
  K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،K J ٤
   ‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬، J ٥
                                 K١٩٧٠،‫א‬
     K١٩٩٨،،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،K J ٦
         K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K J ٧
                      
                       - ٥٢ -
                                               ‫א‬‫א‬‫א‬
                                            ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                                               ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                             2
                            
                        ‫א‬
‫א‬
٢
 ‫א‬‫א‬                     ٢٢١                     ‫א‬
   ‫א‬                                       
                           
                             
                          
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                               K‫א‬‫א‬
                                     
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                   
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
                     K‫א‬‫א‬
                              
‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
                       
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          K‫א‬‫א‬
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
       
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                    K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
                               - ٥٣ -
‫א‬‫א‬              ٢٢١                    ‫א‬
  ‫א‬                                
                   
                     
                      K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                                   
                                           W‫א‬‫א‬
                        W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                         K‫א‬ J ١
                         K‫א‬‫א‬ J ٢
 KEKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬ J ٣
              K‫א‬‫א‬ J ٤
                                                 
           ٪٨٥‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                                ٤W‫א‬‫א‬
                                                 
                                  W‫א‬‫א‬
                   K‫א‬‫א‬‫א‬EF
                                                 
                                         W‫א‬‫א‬
                             K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                                 
                       - ٥٤ -
 ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                    ‫א‬
   ‫א‬                                  
                       
                         
                   ‫א‬
‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ،‫א‬‫א‬
                                     K‫א‬
                                                    
                                   W‫א‬١J ٢
  
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                  K،
                                                    
                                        W‫א‬‫א‬١J ١J ٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                             
E٢F‫א‬‫א‬ ‫א‬
‫א‬‫א‬KE٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                              KE2HFE0.3 mmF‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
                                            
                                          W ‫א‬٢J ١J ٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                                             K
   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١J ٢F‫א‬
                           - ٥٥ -
 ‫א‬‫א‬             ٢٢١               ‫א‬
  ‫א‬                         
                   
                                                             
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                              

           K‫א‬‫א‬‫א‬E١J ٢F‫א‬
                                           
                                W‫א‬٣J ١J ٢
E٢J ٢F ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          KEHBFE0.5 mmF‫א‬‫א‬
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
            K‫א‬E٢J ٢F‫א‬
                                                                  - ٥٦ -
 ‫א‬‫א‬              ٢٢١               ‫א‬
   ‫א‬                           
                    
                                                       
                               W ‫א‬٤J ١J ٢
KE HBF‫א‬‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
                               
                    W‫א‬
 ‫א‬    KE٣J ٢F        J 
                              
    K ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٤J ٢F   ‫א‬    ‫א‬     J 
‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬    
                                      K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                     K‫א‬
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             K‫א‬E٣J ٢F‫א‬
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             K‫א‬‫א‬E٤J ٢F‫א‬                        - ٥٧ -
 ‫א‬‫א‬                  ٢٢١                   ‫א‬
   ‫א‬                                  
                        
                          
                                    W‫א‬‫א‬٢J ٢
            W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬   ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫ א‬K١
‫א‬   ‫א‬  ‫א‬   ‫א‬    ‫א‬
E٥J ٢F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
                            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                 K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K٢
      KE٦J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬ K٣
               KE٧J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K٤
       K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K٥
                 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K٦
 E٨J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K٧
           KE٨J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K٨
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K٩
                              K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K١٠
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                            
           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٥J ٢F‫א‬


                            - ٥٨ -
‫א‬‫א‬            ٢٢١           ‫א‬
  ‫א‬                     
                 
                                        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
          K‫א‬E٦J ٢F‫א‬
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                        

          K‫א‬‫א‬E٧J ٢F‫א‬
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
          
          K‫א‬E٨J ٢F‫א‬                     - ٥٩ -
 ‫א‬‫א‬                ٢٢١                   ‫א‬
   ‫א‬                                 
                      
                        
                                   W‫א‬‫א‬٣J ٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                     

                                     W‫א‬‫א‬١J ٣J ٢
             
     ‫א‬   ‫א‬‫א‬    ‫א‬‫א‬  
        KE٩J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                          
               K‫א‬‫א‬E٩J ٢F‫א‬
                                                     

                                 W‫א‬‫א‬‫א‬٢J ٣J ٢
       
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    
K‫א‬E‫א‬FEØF‫א‬‫א‬
              KE١٠J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                               
                                               
                                               
                                                   
                            

                      
           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٠J ٢F‫א‬


                          - ٦٠ -
 ‫א‬‫א‬                ٢٢١                ‫א‬
   ‫א‬                              
                      
                             ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                       KE١١J ٢F
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١١J ٢F‫א‬
                                            
                                            
                                    W‫א‬‫א‬٣J ٣J ٢
                                  
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬KE‫א‬FERF٤٥‫א‬‫א‬
                         K‫א‬‫א‬E١٢J ٢F
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
              K‫א‬‫א‬E١٢J ٢F‫א‬                          - ٦١ -
 ‫א‬‫א‬              ٢٢١                 ‫א‬
   ‫א‬                            
                    
                                                      W‫א‬‫א‬‫א‬٤J ٣J ٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                             KE١٣J ٢F‫א‬
                                             
                                             
                                           
                                           
                                           
                                           
                                               
                                               
                        
           K‫א‬‫א‬‫א‬E١٣J ٢F‫א‬
                                                 
                        - ٦٢ -
  ‫א‬‫א‬                  ٢٢١                    ‫א‬
    ‫א‬                                    
                         
                           
                                    W‫א‬‫א‬٤J ٢
                                                         

                                   W‫א‬١J ٤J ٢
                                                     
 ‫א‬،‫א‬‫א‬
 KEDINF‫א‬‫א‬‫א‬EISOF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     KE١٤J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                   W‫א‬‫א‬
                                                   
                              K‫א‬‫א‬ J 
                                                 
                         EKKK‫א‬،،،F‫א‬J 
                                                       
                                                       
                                                       
                                  ‫ب‬
                                                       
                                                       
                           ‫أ‬                           
                                                       
                                                       
               K‫א‬‫א‬‫א‬E١٤J ٢F‫א‬
                                                       
                             - ٦٣ -
‫א‬‫א‬              ٢٢١            ‫א‬
  ‫א‬                        
                   
                               K‫א‬E١J ٢F‫א‬
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             K‫א‬E١J ٢F
                       - ٦٤ -
 ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                   ‫א‬
   ‫א‬                                 
                       
                                                                 W‫א‬٢J ٤J ٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                         
       E ‫א‬  ‫א‬ F ‫א‬    
   ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬      ‫א‬ 
                   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                      W‫א‬‫א‬‫א‬
       ‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J ١
                   KE30 – 0.1FE30 + 0.1FW‫א‬
       ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J ٢
                                  KE30 ± 0.1FW
       ‫א‬‫ א‬J ٣
                                   KE30.1 : 30.5F
                     K‫א‬‫א‬E١٥J ٢F‫א‬
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                K‫א‬E١٥J ٢F‫א‬
                           - ٦٥ -
 ‫א‬‫א‬                ٢٢١                    ‫א‬
   ‫א‬                                 
                      
                        
                      ‫א‬
                                                   
                             W‫א‬‫א‬‫א‬
                     K‫א‬‫א‬ ‫א‬ J
                                    
                     K‫א‬‫א‬ J
                     K‫א‬ J
                             K‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                       KE١J ٢F‫א‬
     KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬ J
                          
                          
                          
                          - ٦٦ -
‫א‬‫א‬                 ٢٢١                   ‫א‬
  ‫א‬                                  
                      
                        
                 W‫א‬‫א‬
                   E١F‫א‬‫א‬
                          
                                         K‫א‬‫א‬
                                                   
                             W‫א‬‫א‬‫א‬E FE FL١
                                                   
        EF‫א‬J 
  ‫א‬‫א‬‫א‬J 
                               
                      KEFE ‫א‬F
                 KEF‫א‬‫א‬‫א‬J 
 KEF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                   KEF‫א‬‫א‬
       E  F‫א‬‫א‬J 
                                                   
                                                   
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬L٢
                           W‫א‬‫א‬‫א‬J 
           ‫א‬J            ‫א‬‫א‬J      ‫א‬J 
             ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                0.5mmJ       0.3mmJ 
                                 0.9mmJ       0.7mmJ 
                                                   
                          - ٦٧ -
‫א‬‫א‬               ٢٢١                   ‫א‬
  ‫א‬                                
                    
                                                  W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
              J                 J 
                    J           J 
                                                 
                              
                          W ‫א‬‫א‬‫א‬J 
            ‫א‬‫א‬J             J 
               J              J 
                                                 
                             W‫א‬    ‫א‬J 
                  J                     J 
                        J          ‫א‬J 
                                                 
                  
          W ‫א‬E30 + 0.3F‫א‬J 
                         30.4J             2.09J  
                  J                  30.2J  
                                                 
             W‫א‬E30 ± 0.3F ‫א‬J 
                                     
                   30.2J                   29.8J  
                 J                  30.03J  
                                                 
                         - ٦٨ -
‫א‬‫א‬          ٢٢١                   ‫א‬
  ‫א‬                           
               
                 
          ‫א‬‫א‬
                                    W‫א‬‫א‬
                              KE١F‫א‬‫א‬
                                    E١٠FW‫א‬
                                        W‫א‬
           KETVF‫א‬‫א‬EFVF‫א‬‫א‬
                                        W‫א‬
                         KEFVF‫א‬‫א‬ J ١
                         KETVF‫א‬‫א‬ J ٢
                            K‫א‬ J ٣
                                        
                                      W‫א‬
                           K‫א‬‫א‬‫א‬J
                       K‫א‬‫א‬‫א‬J
                   - ٦٩ -
‫א‬‫א‬           ٢٢١                  ‫א‬
  ‫א‬                          
                
                  
                                    W‫א‬‫א‬
                             KE٢F‫א‬‫א‬
                                   E١١FW‫א‬
                                        W‫א‬
         K‫א‬‫א‬
                                       W‫א‬
                         KEFVF‫א‬‫א‬ J ١
                           KETVF‫א‬‫ א‬J ٢
                            K‫א‬ J ٣
                                      W‫א‬
                            K‫א‬‫א‬‫א‬
                    - ٧٠ -
‫א‬‫א‬           ٢٢١                   ‫א‬
  ‫א‬                            
                
                  
                                     W‫א‬‫א‬
                             KE‫א‬F‫א‬‫א‬
                                     E١٢FW‫א‬
                                          W‫א‬
                      W
              K٥٠‫א‬‫א‬J ٢         K٨٠‫א‬‫א‬J ١
               K٢٥‫א‬J ٤        K١٠٠‫א‬‫א‬J ٣
                          K٢٥‫א‬‫א‬‫א‬J ٥
          K٦٠‫א‬‫א‬J ٧       K١٠‫א‬‫א‬J ٦
                                         W‫א‬
                               K‫א‬‫א‬
                                        W‫א‬
                              K‫א‬‫א‬‫א‬
                                             


                    - ٧١ -
‫א‬‫א‬                  ٢٢١                   ‫א‬
  ‫א‬                                   
                       
                         
             E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
             ‫א‬‫א‬‫א‬


                            
                 
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                       K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
        E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                   ‫א‬
      
           
               
                       
                               ‫א‬EFVF‫א‬‫א‬J ١
                   
                                                   K
                               K‫א‬ETVF‫א‬‫א‬J ٢
                   

                                   K‫א‬‫א‬J ٣


      ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                K‫א‬
                           - ٧٢ -
‫א‬‫א‬                  ٢٢١                 ‫א‬
  ‫א‬                                 
                       
                         
             E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
             ‫א‬‫א‬‫א‬


                            
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                 KE‫א‬F‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
        E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                 ‫א‬
      
           
                
                       
                               ‫א‬F‫א‬‫א‬J ١
                    
                                         KE‫א‬‫א‬
                                      K‫א‬‫א‬J ٢
                    

                                       K‫א‬J ٣


      ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                              K‫א‬
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  


                           - ٧٣ -
‫א‬‫א‬         ٢٢١                        ‫א‬
  ‫א‬                            
              
                
          E١F‫א‬‫א‬‫א‬
                                                
                                                
                                   W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                
                      E FJ                  E FJ 
                        E FJ                E FJ 
                        E FJ                E FJ 
                                                
                                                
                                   W‫א‬‫א‬‫א‬
                               K‫א‬J 
                                0.3mmJ 
                                KJ 
                      K‫א‬‫א‬J 
                                  KJ 
                                   30.2J    
                              KJ 
                                                
                                                
                                                
                  - ٧٤ -
 ‫א‬‫א‬                                ٢٢١                                  ‫א‬
    ‫א‬                                                              
                                      
                                        
                                      
                                          
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                          - ٧٥ -
 ‫א‬‫א‬                  ٢٢١                   ‫א‬
   ‫א‬                                  
                        
                          
                        ‫א‬‫א‬
                                                     
                 K،،‫א‬‫א‬،‫א‬K J ١
                   K١٩٧٠،،‫א‬،‫א‬‫א‬،‫ א‬J ٢
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ J ٣
                                            ،‫א‬
                                           K١٤١٩
   K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،K J ٤
   ‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬، J ٥
                                       K١٩٧٠،‫א‬
       K١٩٩٨،،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،K J ٦
           K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K J ٧
                            
                            - ٧٦ -
                                    ‫א‬‫א‬‫א‬
                                  ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                                    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    
                 ‫א‬
‫א‬
٣


                          - ٥٤ -
  ‫א‬‫א‬                    ٢٢١                     ‫א‬
   ‫א‬                                      
                          


                          

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
            
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                        
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                             K‫א‬‫א‬‫א‬
                
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                         
                                                         
                                                         
                             - ٧٧ -
‫א‬‫א‬             ٢٢١                     ‫א‬
  ‫א‬                                
                  


                     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                                     


                                         W‫א‬‫א‬
                     W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                               K‫א‬‫א‬‫א‬ J ١
                        K‫א‬‫א‬ J ٢
                              K‫א‬‫א‬‫ א‬J ٣
                           K‫א‬‫א‬‫א‬ J ٤
                                                   

           ٪٨٠‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                                ٢٠W‫א‬‫א‬
                                                 
                                 W‫א‬‫א‬
                   K‫א‬‫א‬‫א‬EF
                                                 
                                         W‫א‬‫א‬
                            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
          K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J
                     - ٧٨ -
 ‫א‬‫א‬               ٢٢١               ‫א‬
   ‫א‬                           
                     


                   ‫א‬
                                              
                                                
                                 W‫א‬‫א‬١J ٣
 ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
               WK‫א‬‫א‬‫א‬
                                              
                                W‫א‬‫א‬١J ١J ٣
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          
‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬KE١J ٣F‫א‬
                  K‫א‬‫א‬‫א‬
                                           
                                           
                                              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               K‫א‬‫א‬E١J ٣F‫א‬
                        - ٧٩ -
 ‫א‬‫א‬                  ٢٢١                   ‫א‬
   ‫א‬                                  
                        

                                     W‫א‬‫א‬‫א‬٢J ١J ٣
                 
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                        KE٢J ٣FK‫א‬‫א‬
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬
                                        K‫א‬‫ א‬K١
                             
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫ א‬K٢
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                     
                                                     
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

                  K‫א‬‫א‬‫א‬E٢J ٣F‫א‬
                           - ٨٠ -
 ‫א‬‫א‬                  ٢٢١                   ‫א‬
   ‫א‬                                  
                        


                                     W‫א‬‫א‬٢J ٣
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
              
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
                                 KE٣J ٣FK‫א‬
                                                     
                                                     
                          
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                 K‫א‬‫א‬E٣J ٣F‫א‬
                                                     
‫א‬‫א‬‫א‬
         
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                        K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬––E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬E٤J ٣F‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬F
                                                K
                           - ٨١ -
  ‫א‬‫א‬            ٢٢١        ‫א‬
    ‫א‬                  
                   
                                         
                                                                              
                                     

                                     
                                     
                                     
                                       

            K‫א‬‫א‬‫א‬E٤J ٣F‫א‬
                      - ٨٢ -
  ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                  ‫א‬
    ‫א‬                                 
                        

                               
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                  KE٥J ٣F‫א‬‫א‬
                                                 
                                                     
                                                     
                           
                           
                           
                           
                           
             K‫א‬‫א‬E٥J ٣F‫א‬
                                      W‫א‬‫א‬٣J ٣
                 
 ‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٦J ٣F‫א‬
                                                     
                           
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
            K‫א‬‫א‬‫א‬E٦J ٣F‫א‬
                                                       
                           - ٨٣ -
  ‫א‬‫א‬                    ٢٢١                     ‫א‬
    ‫א‬                                      
                           

                                       W‫א‬‫א‬‫א‬١J ٣J ٣
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     KE٧J ٣F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
         
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EFVF‫א‬‫א‬‫א‬
ESVF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ETVF‫א‬
                  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                          
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                   K‫א‬‫א‬‫א‬E٧J ٣F‫א‬


                              - ٨٤ -
  ‫א‬‫א‬                   ٢٢١                    ‫א‬
   ‫א‬                                     
                          

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
           
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                     
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                               K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                        
E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
             KE٨J ٣FEF
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                            
                                                        
                 K‫א‬‫א‬‫א‬E٨J ٣F‫א‬
                            
                            
                                                        
                                                        
                                                        

                             - ٨٥ -
  ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                  ‫א‬
   ‫א‬                                 
                        

                                   W‫א‬‫א‬‫א‬٢J ٣J ٣
                      
 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
     
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٩J ٣F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                                                    
                 K‫א‬‫א‬‫א‬E٩J ٣F‫א‬
                          
                          

                           - ٨٦ -
 ‫א‬‫א‬                     ٢٢١                 ‫א‬
   ‫א‬                                    
                           

      
 E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                                       
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                   K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
                            K‫א‬‫א‬‫א‬E١٠J ٣F‫א‬
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                 K‫א‬‫א‬‫א‬E١٠J ٣F‫א‬
                                                       
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١J ٣F‫א‬
                                                       
           ‫א‬‫א‬
                           ‫א‬‫א‬‫א‬       ‫א‬
                     ‫א‬
            ‫א‬‫א‬           ‫א‬‫א‬       ‫א‬
            ‫א‬‫א‬            ‫א‬‫א‬   ‫א‬‫א‬
            ‫א‬‫א‬            ‫א‬‫א‬    ‫א‬‫א‬
          ‫א‬‫א‬‫א‬        ‫א‬‫א‬‫א‬
          ‫א‬‫א‬        ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬     
            ‫א‬‫א‬‫א‬                ‫א‬
                                                       


                              - ٨٧ -
  ‫א‬‫א‬                  ٢٢١                   ‫א‬
   ‫א‬                                   
                         


                            W‫א‬‫א‬٤J ٣
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          K‫א‬‫א‬
                              
‫א‬‫א‬EhF‫א‬EwFELF‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬EAF‫א‬KEyF‫א‬ExF
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EBF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                        KE١١J ٣F
                                                      
                                                      
                                                      

                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

              K‫א‬‫א‬E١١J ٣F‫א‬
                                                      
                           
                           x–(L+w)
                  A=
                            3                           
                           y–(h+w)
                  B=
                            3
                            - ٨٨ -
 ‫א‬‫א‬                ٢٢١                 ‫א‬
   ‫א‬                              
                      


                                   W‫א‬‫א‬‫א‬٥J ٣
                                       
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬‫א‬F
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                      K‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
               K‫א‬‫א‬‫א‬٤٥‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                K‫א‬‫א‬
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٢J ٣F‫א‬
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                               

           ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٢J ٣F‫א‬
                                             
                                             

                         - ٨٩ -
 ‫א‬‫א‬                 ٢٢١                  ‫א‬
   ‫א‬                                 
                       

                
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬‫א‬F
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٤٥‫א‬
                      
J ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬J ‫א‬‫א‬
‫א‬٤٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                               W‫א‬‫א‬‫א‬٦J ٣
                
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                   W‫א‬
                      KEIsometricF‫א‬E‫א‬F‫ א‬K١
                            KEOblique F‫א‬E‫א‬F‫ א‬K٢
                                                    
                                     W‫א‬‫א‬١J ٦J ٣
                               
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
KE١٣J ٣F‫א‬‫א‬°٣٠‫א‬‫א‬
          
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K١٢٠‫א‬ECF
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                        
‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬
                                 K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
                          - ٩٠ -
 ‫א‬‫א‬                ٢٢١                 ‫א‬
   ‫א‬                              
                      

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
            K‫א‬‫א‬E١٣J ٣F‫א‬
                                     W‫א‬‫א‬٢J ٦J ٣
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K٤٥‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬F
                     
E١٤J ٣F‫א‬E‫א‬F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬٤٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                               K‫א‬‫א‬
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                        
              K‫א‬‫א‬E١٤J ٣F‫א‬

                         - ٩١ -
 ‫א‬‫א‬              ٢٢١                    ‫א‬
  ‫א‬                               
                    

                              W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K١
                                      K‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K٢
                                                  
 E١٥J ٣F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                       K‫א‬‫א‬
                                                  
                      
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
            K‫א‬‫א‬‫א‬E١٥J ٣F‫א‬
                       - ٩٢ -
 ‫א‬‫א‬                ٢٢١                  ‫א‬
   ‫א‬                                
                      


                      ‫א‬
                                                  
                            W‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ J
                                 
                                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                         K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
           
           K‫א‬‫א‬  J
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K°٣٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                  K°٤٥‫א‬‫א‬‫א‬
                         
                         - ٩٣ -
‫א‬‫א‬                  ٢٢١                  ‫א‬
  ‫א‬                                 
                       


                 W‫א‬‫א‬
                       
                    E١F‫א‬‫א‬
                         
                                        ‫א‬‫א‬
                                                   
                                                   
                            W‫א‬‫א‬‫א‬E FE FL١
                                                   
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                           KEF‫א‬
               KEF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                      
  ‫א‬‫א‬‫א‬J 
                               E F‫א‬‫א‬‫א‬
               EF   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                 EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                          KE F‫א‬
                          
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                          KEF
             KEF‫א‬‫א‬‫א‬J 
      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                                EF‫א‬
                   KEF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
             EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                                   

                          - ٩٤ -
‫א‬‫א‬             ٢٢١                  ‫א‬
  ‫א‬                             
                  

                            W‫א‬‫א‬‫א‬L٢
                                               
                             W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E
              ‫א‬‫א‬J          ‫א‬‫א‬J 
                J           ‫א‬‫א‬J 
                                               
                       W‫א‬‫א‬‫א‬E
          ‫א‬J        ‫א‬J 
          ‫א‬‫א‬J      ‫א‬‫א‬J 
                                               
                      W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E
            ‫א‬‫א‬J        ‫א‬‫א‬J 
            ‫א‬‫א‬J       ‫א‬‫א‬J 
                                               
                  W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E
            ‫א‬‫א‬J        ‫א‬‫א‬J 
            ‫א‬‫א‬J       ‫א‬‫א‬J 
                                               
                      W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E
            ‫א‬‫א‬J        ‫א‬‫א‬J 
            ‫א‬‫א‬J       ‫א‬‫א‬J 
                                               
                  W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E
            ‫א‬‫א‬J        ‫א‬‫א‬J 
            ‫א‬‫א‬J       ‫א‬‫א‬J 
                                               
                                               

                     - ٩٥ -
‫א‬‫א‬               ٢٢١                 ‫א‬
  ‫א‬                              
                    

                                  ‫א‬‫א‬E
              ‫א‬‫א‬J ٣              ‫א‬J ١
          KE٣FE٢F‫א‬J ٤            ‫א‬J ٢
                                               
                                  W‫א‬‫א‬E
              ‫א‬‫א‬J ٣              ‫א‬J ١
          E٢FE١F‫א‬J ٤             ‫א‬J ٢
                                               
                                  W‫א‬‫א‬E
              ‫א‬‫א‬J ٣              ‫א‬J ١
          E٣FE١F‫א‬J ٤             ‫א‬J ٢
                                               
          W‫א‬EKKKKKKF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E
                        
                        ٦٠J               
                                         ٣٠J 
                        
                        ١٥J               
                                         ٤٥J 
                                               
    W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E
              ‫א‬‫א‬J               ‫א‬‫א‬J 
          ‫א‬‫א‬‫א‬J            ‫א‬‫א‬‫א‬J 
                       - ٩٦ -
‫א‬‫א‬               ٢٢١                   ‫א‬
  ‫א‬                                
                    


               ‫א‬‫א‬

                                          W‫א‬‫א‬
                               ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                         E١٣FW‫א‬
                                              W‫א‬
          K‫א‬‫א‬‫א‬
                                              W‫א‬
          W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬٢W١‫א‬‫א‬
                    KEFVF‫א‬‫א‬J ١               
                     KETVF‫א‬‫א‬J ٢              
                KELSVF‫א‬‫א‬‫א‬J ٣                
                         K‫א‬J ٤             
                                            W‫א‬
                              K‫א‬‫א‬
                       - ٩٧ -
‫א‬‫א‬    ٢٢١     ‫א‬
  ‫א‬      
         
            - ٩٨ -
‫א‬‫א‬               ٢٢١                    ‫א‬
  ‫א‬                                 
                    


                                           W‫א‬‫א‬
                               ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          E١٤FW‫א‬
                                               W‫א‬
                   K‫א‬
                                               W‫א‬
          W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬٢W١‫א‬‫א‬
                    KEFVF‫א‬‫א‬J ١                
                     KETVF‫א‬‫א‬J ٢               
                KERSVF‫א‬‫א‬‫א‬J ٣                  
                          K‫א‬J ٤              
                                             W‫א‬
                              K‫א‬‫א‬
                       - ٩٩ -
 ‫א‬‫א‬              ٢٢١                  ‫א‬
  ‫א‬                             
                   


                                      W‫א‬‫א‬
                                    ‫א‬‫א‬‫א‬
                                       E١٥FW‫א‬
                                            W‫א‬
 
‫א‬ETFETVFEFVF
                                   K‫א‬
                                            W‫א‬
             W‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬١W١‫א‬‫א‬
                   KEFVF‫א‬‫א‬J ١              
                   KETVF‫א‬‫א‬J ٢              
           K‫א‬ERSVF‫א‬‫א‬‫א‬J ٣                
             K‫א‬J ٤             
                      K‫א‬‫א‬W‫א‬
          

                      - ١٠٠ -
‫א‬‫א‬             ٢٢١                ‫א‬
  ‫א‬                           
                  


                                     W‫א‬‫א‬‫א‬
                                  ‫א‬‫א‬‫א‬
                                    E١٦FW‫א‬
                                         W‫א‬
 ETFELSVFEFVF
                              K‫א‬
                                         W‫א‬
            W‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬١W١‫א‬‫א‬
                KEFVF‫א‬‫ א‬J ١
            KELSVF‫א‬‫א‬‫ א‬J ٢
             K‫א‬ETVF‫א‬‫ א‬J ٣
          K‫א‬ J ٤
                  K‫א‬ J ٥
                                       W‫א‬
                              K‫א‬ -
                                             

                     - ١٠١ -
 ‫א‬‫א‬             ٢٢١                  ‫א‬
   ‫א‬                            
                  


                                     W‫א‬‫א‬
                                  K‫א‬‫א‬
                                      E١٧FW‫א‬
                                          W‫א‬
 
ELSVF‫א‬‫א‬‫א‬ETVF‫א‬‫א‬EFVF‫א‬‫א‬
                                    K‫א‬
                                          W‫א‬
              K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٢W١‫א‬‫א‬
                                         W‫א‬
                            K‫א‬‫א‬
                                              
 


                     - ١٠٢ -
   ‫א‬‫א‬             ٢٢١                 ‫א‬
    ‫א‬                           
                    


                                        W‫א‬‫א‬
                                     K‫א‬‫א‬
                                        E١٨FW‫א‬
                                            W‫א‬
             
 K‫א‬ELSVF‫א‬‫א‬‫א‬EFVF‫א‬‫א‬
                                            W‫א‬
                                  W١{٥W١‫א‬‫א‬
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J ١
                         K‫א‬ J ٢
                                          W‫א‬
                              K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                
                                                
 
                                                
                       - ١٠٣ -
‫א‬‫א‬              ٢٢١                 ‫א‬
  ‫א‬                             
                   


                                       W‫א‬‫א‬
                                      K‫א‬‫א‬
                                      E١٩FW‫א‬
                                          W‫א‬
           
    ‫א‬‫א‬ETVF‫א‬‫א‬EFVF‫א‬‫א‬
                                          K
                                          W‫א‬
                  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١W١‫א‬‫א‬
                                         W‫א‬
                             ‫א‬‫א‬
                                              
    
                      - ١٠٤ -
‫א‬‫א‬             ٢٢١                 ‫א‬
  ‫א‬                            
                  


                                      W‫א‬‫א‬
                                     K‫א‬‫א‬
                                      E٢٠FW‫א‬
                                          W‫א‬
    
ESVF‫א‬‫א‬ETVF‫א‬‫א‬EFVF‫א‬‫א‬
                                      K‫א‬
                                          W‫א‬
           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١    W2:1‫א‬‫א‬
               K‫א‬‫א‬J ٢     
                                        W‫א‬
                            K‫א‬‫א‬
                     - ١٠٥ -
‫א‬‫א‬                 ٢٢١                 ‫א‬
  ‫א‬                                
                                  E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                       
             ‫א‬‫א‬‫א‬


                          
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                 ‫א‬
     
         
               
                      
                                   KEFVF‫א‬‫א‬J ١

                                   KETVF‫א‬‫א‬J ٢

                               KELSVF‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

                                      K‫א‬J ٤

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                             K‫א‬
                         - ١٠٦ -
‫א‬‫א‬                  ٢٢١                 ‫א‬
  ‫א‬                                 
                       


            E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                       
             ‫א‬‫א‬‫א‬                          
                                  
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                  ‫א‬
     
         
               
                      
                                   KEFVF‫א‬‫א‬J ١

                                   KETVF‫א‬‫א‬J ٢

                                KERSVF‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

                                      K‫א‬J ٤

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                              K‫א‬
                         - ١٠٧ -
‫א‬‫א‬                 ٢٢١                  ‫א‬
  ‫א‬                                 
                      


            E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                       
             ‫א‬‫א‬‫א‬


                         
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                      K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                  ‫א‬
     
         
              
                     
                                  KEFVF‫א‬‫א‬J ١

                                  KETVF‫א‬‫א‬J ٢

                              ERSVF‫א‬‫א‬‫א‬J ٣
                                              K‫א‬
                               KJ ٤

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                              K‫א‬
                        - ١٠٨ -
‫א‬‫א‬                 ٢٢١                 ‫א‬
  ‫א‬                                
                      


            E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                       
             ‫א‬‫א‬‫א‬


                         
                         
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                      K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                ‫א‬
     
         
              
                     
                                 K‫א‬‫א‬J ١

                                 K‫א‬‫א‬J ٢

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                             K‫א‬
                        - ١٠٩ -
‫א‬‫א‬                 ٢٢١                  ‫א‬
  ‫א‬                                 
                      


            E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                       
             ‫א‬‫א‬‫א‬                         
                                          
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                          K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                 ‫א‬
     
         
              
                     
                                      K‫א‬‫א‬J ١

                                  K‫א‬‫א‬J ٢

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                              K‫א‬
                        - ١١٠ -
‫א‬‫א‬         ٢٢١                    ‫א‬
  ‫א‬                          
              


          E١F‫א‬‫א‬‫א‬
                                            
                                   W‫א‬‫א‬‫א‬
                                            
                     E FJ                E FJ 
                      E FJ               E FJ 
                      E FJ              E FJ 
                      E FJ               E FJ 
                        E FJ             E FJ 
                                        E FJ 
                                            
                                  W‫א‬‫א‬‫א‬
                              KJ 
                    K‫א‬‫א‬J 
                         K‫א‬‫א‬J 
                        K‫א‬‫א‬J 
                         K‫א‬‫א‬J 
                        K‫א‬‫א‬J 
                         KE٣FE٢F‫א‬J 
                         KE١FE٢F‫א‬J 
                         KE٣FE١F‫א‬J 
                                  K°٣٠J 
                            K‫א‬‫א‬J 
                                            
                                            
                                            


                 - ١١١ -
  ‫א‬‫א‬                                ٢٢١                                  ‫א‬
    ‫א‬                                                             
                                       


                                      
                                         
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK                                         - ١١٢ -
 ‫א‬‫א‬                  ٢٢١                  ‫א‬
   ‫א‬                                 
                        


                        ‫א‬‫א‬
                                                     
                 K،،‫א‬‫א‬،‫א‬K J ١
                   K١٩٧٠،،‫א‬،‫א‬‫א‬،‫ א‬J ٢
   ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ J ٣
                                      K١٤١٩،‫א‬
   K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،K J ٤
                                   
‫א‬،‫א‬، ‫א‬‫א‬، J ٥
                                            ،‫א‬
                                            K١٩٧٠
      K١٩٩٨،،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،K J ٦
           K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K J ٧
                          

                          
                          - ١١٣ -
                      ‫א‬‫א‬‫א‬
                    ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
           
          ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬
٤


               - ٧٨ -
  ‫א‬‫א‬‫א‬                   ٢٢١                   ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                  
                          


                         
                                                        
                             
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
         
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                         
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،K‫א‬
                                     K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                        
                             - ١١٤ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬               ٢٢١                      ‫א‬
‫א‬‫א‬                                
                    


                        K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ W‫א‬‫א‬
                                                       
                                            W‫א‬‫א‬
                        W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                  K‫א‬‫א‬ J ١
                    K‫א‬‫א‬ J ٢
           KEKKK‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬ J ٣
                 K‫א‬‫א‬ J ٤
                                                     
             ٪٨٠‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                     
                                   ١٢W‫א‬‫א‬
                                                     
                                   W‫א‬‫א‬
                    K‫א‬‫א‬‫א‬EF
                                                     
                                             W‫א‬‫א‬
                                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
                   K‫א‬‫א‬‫ א‬J

                                                     
                       - ١١٥ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬               ٢٢١                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                             
                     


               ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
                                  W‫א‬١J ٤
     ‫א‬‫א‬F‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                   KE١J ٤F‫א‬‫א‬


                                              
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
  K‫א‬E٢J ٤F‫א‬            ‫א‬‫א‬‫א‬E١J ٤F‫א‬
                                    K‫א‬        
                                                  

                                                
   ‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          KE٢J ٤F
                                                      
                        - ١١٦ -
   ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٢١                  ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                           
                     


                              W‫א‬‫א‬٢J ٤
   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
       
  ‫א‬‫א‬
   ‫א‬‫א‬‫א‬KE٣J ٤F‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬ 
                                     K‫א‬‫א‬
                                              
             K‫א‬E٣J ٤F‫א‬
                                              
 J W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ٤٥‫א‬‫א‬ -١
     KE٤J ٤FK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                         
              K‫א‬‫א‬E٤J ٤F‫א‬


  ‫א‬‫א‬‫א‬ -٢
                                KE٥J ٤F‫א‬                        - ١١٧ -
  ‫א‬‫א‬‫א‬                 ٢٢١                     ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                
                       

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ -٣
           K٤٢‫א‬‫א‬
                 K‫א‬‫א‬E٥J ٤F‫א‬    E٦J ٤FK‫א‬‫א‬‫א‬‫٤- א‬
E٧J ٤FK‫א‬‫א‬‫א‬ -٥
                                                        

                                                      
                                                      
                                                        K‫א‬E٧J ٤F‫א‬            ‫א‬E٦J ٤F‫א‬
                                         ‫א‬   
                          - ١١٨ -
  ‫א‬‫א‬‫א‬               ٢٢١               ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                         
                     


                                   W‫א‬‫א‬٣J ٤
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                     W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                   K‫א‬‫١- א‬
                                   K‫א‬‫٢- א‬
                                    K‫א‬‫٣- א‬
                                     K‫א‬‫א‬‫٤- א‬
                                     K‫א‬‫٥- א‬
                                               
                                 W‫א‬‫א‬١J ٣J ٤
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
KE٨J ٤F‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ E‫א‬‫א‬F‫א‬
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    K‫א‬‫א‬‫א‬                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
           K‫א‬E٨J ٤F‫א‬
                                           
                                           

                        - ١١٩ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬               ٢٢١              ‫א‬
‫א‬‫א‬                        
                    

                                         
 ‫א‬‫א‬E٩J ٤F‫א‬
                                KESEC FVA-AF
                                             
                                               

            KE٩J ٤F‫א‬


                                 W‫א‬‫א‬٢J ٣J ٤
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE١٠J ٤F
                                             
           K‫א‬‫א‬E١٠J ٤F
                       - ١٢٠ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬                ٢٢١               ‫א‬
‫א‬‫א‬                         
                     

                                   W‫א‬‫א‬٣J ٣J ٤
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                    KE١١J ٤F
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
          K‫א‬‫א‬‫א‬E١١J ٤F

                                           
‫א‬‫א‬E١١J ٤F‫א‬
                                 K‫א‬‫א‬
                                               
                                    W‫א‬‫א‬‫א‬٤J ٣J ٤
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
                       
    ٩٠°‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ E١٢J ٤F
                                           K‫א‬
                                                                       - ١٢١ -
  ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٢١               ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                       
                    

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
              K‫א‬‫א‬E١٢J ٤F

                                              
                                     
                                   W ‫א‬‫א‬٥J ٣J ٤
                                     
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
 KE١٣J ٤FK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                              
              K‫א‬E١٣J ٤F
                       - ١٢٢ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬                 ٢٢١                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                               
                       


                       ‫א‬

                            W‫א‬‫א‬‫א‬
           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
          K‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                     W‫א‬‫א‬‫א‬ J
                                         K‫א‬‫א‬ 
                                         K‫א‬‫א‬ 
                                          K‫א‬‫א‬ 
                                           K‫א‬‫א‬‫א‬ 
                                           K‫א‬‫א‬ 
                                                     
                          - ١٢٣ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬                ٢٢١                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                              
                     


                 W‫א‬‫א‬‫א‬
                        
                   E١F‫א‬‫א‬
                         
                                        K‫א‬‫א‬
                                                     
                         W‫א‬‫א‬‫א‬E FE FW‫א‬‫א‬‫א‬

                                                   
           KE F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
       KE F‫א‬‫א‬J 
        KEF٤٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
              KE F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
        KEF‫א‬‫א‬‫א‬J 
                    KE F‫א‬‫א‬J 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                                  KEF
                                                     

                            W‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                               W‫א‬‫א‬J 
                     J            J
                   J                J


                         ‫א‬‫א‬J 
             ‫א‬J               J
               KJ               J

                        - ١٢٤ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬             ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                          
                                 ‫א‬J 
               ‫א‬J           ‫א‬J 
                KJ              ‫א‬J 


                          ‫א‬‫א‬‫א‬J 
           ‫א‬J                 ‫א‬J 
             ‫א‬J             ‫א‬J 


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
                       
                       ١٨٠J                
                                         ٤٥J 
                        
                        ٦٠J                
                                         ٩٠J 


                                 
                   ‫א‬ J 
           ‫א‬J             ‫א‬J 
               K‫א‬J           ‫א‬‫א‬J 
                      - ١٢٥ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٢١                ‫א‬
‫א‬‫א‬                         
                    


              ‫א‬‫א‬‫א‬
                                        W‫א‬‫א‬
                                    K‫א‬‫א‬
                                      E٢١FW‫א‬
                                           W‫א‬
    ‫א‬‫א‬ ETVF‫א‬‫א‬ EFVF‫א‬‫א‬
                                          K
                                          W‫א‬
                               W‫א‬‫א‬١{٥W١
                KETVF‫א‬‫ א‬J ١
          X-X ‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢
                K‫א‬ J ٣
                                         W‫א‬
                   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J
                                           
                       - ١٢٦ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٢١                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                            
                   


                                          W‫א‬‫א‬
                                       K‫א‬‫א‬
                                          E٢٢FW‫א‬
                                              W‫א‬
    ‫א‬‫א‬ ESVF‫א‬‫א‬ EFVF‫א‬‫א‬
                                             K
                                             W‫א‬
                                   W‫א‬‫א‬١W١
                KETVF‫א‬‫א‬J ١
                ESVF‫א‬‫א‬J ٢
           X-X ‫א‬‫א‬‫א‬J ٣
                 K‫א‬J ٤
                                            W‫א‬
                                  K‫א‬‫א‬‫א‬J
                               K‫א‬‫א‬‫א‬J 
                                                 
                      - ١٢٧ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٢١               ‫א‬
‫א‬‫א‬                       
                   


                  W‫א‬‫א‬
                                     K
                                     E٢٣FW‫א‬
                                         W‫א‬
   ‫א‬‫א‬ ETVF‫א‬‫א‬ EFVF‫א‬‫א‬
                                         K
                                         W‫א‬
                               W‫א‬‫א‬١W١
                K ETVF‫א‬‫א‬J ١
           KA-A ‫א‬‫א‬J ٢
                 K‫א‬J ٣
                                        W‫א‬
            K‫א‬‫א‬‫א‬J  K‫א‬‫א‬‫א‬J
                      - ١٢٨ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬               ٢٢١                 ‫א‬
‫א‬‫א‬                           
                    


                                         W‫א‬‫א‬‫א‬
                                        K
                                         E٢٤FW‫א‬
                                             W‫א‬
           K‫א‬‫א‬ EFVF‫א‬‫א‬
                                            W‫א‬
                                 W‫א‬‫א‬2:1
                K ETVF‫א‬‫א‬J ١
       KK EFVF‫א‬‫א‬J ٢
                                           W‫א‬
                                K‫א‬J
                                K‫א‬‫א‬‫א‬J
                       - ١٢٩ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬               ٢٢١                ‫א‬
‫א‬‫א‬                          
                     


                                        W‫א‬‫א‬
                                        K‫א‬
                                        E٢٥FW‫א‬
                                            W‫א‬
            K‫א‬‫א‬ ETVF‫א‬‫א‬
                                           W‫א‬
                                 W‫א‬1:1 
                 K ETVF‫א‬‫א‬J ١
        KK‫א‬ EFVF‫א‬‫א‬J ٢
                  K‫א‬J ٣
                                          W‫א‬
                                K‫א‬‫א‬‫א‬J
                    KT٢٠Z‫א‬‫א‬J 
                        - ١٣٠ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٢١                ‫א‬
‫א‬‫א‬                        
                   


                                      W‫א‬‫א‬
                                      K
                                      E٢٦FW‫א‬
                                          W‫א‬
           K‫א‬‫א‬ EFVF‫א‬‫א‬
                                          W‫א‬
                                W‫א‬1:1 
              >EFVF‫א‬‫א‬J ١
                KK‫א‬J ٢
              KA-A‫א‬‫א‬J ٣
              KB-B‫א‬‫א‬J ٤
                                        W‫א‬
                               K‫א‬‫א‬‫א‬J
                      - ١٣١ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬                 ٢٢١                 ‫א‬
‫א‬‫א‬                              
                       


             E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
             ‫א‬‫א‬‫א‬
                           
                                            
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                        K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                   ‫א‬
      
           
               
                      
                                    KETVF‫א‬‫א‬J ١

                                   ESVF‫א‬‫א‬J ٢

                              X-X ‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

                                      K‫א‬J ٤

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                               K‫א‬
                          - ١٣٢ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬                 ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                               
                                    E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
             ‫א‬‫א‬‫א‬

                           
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
         
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                          K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                    ‫א‬
      
           
               
                      
                                     KETVF‫א‬‫א‬J ١

                                     ESVF‫א‬‫א‬J ٢

                                KA-A‫א‬‫א‬J ٣

                                        K‫א‬J ٤

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                K‫א‬
                          - ١٣٣ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬                 ٢٢١                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                                
                                    E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
             ‫א‬‫א‬‫א‬

                           
                    
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                          K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                     ‫א‬
      
           
               
                      
                                      KETVF‫א‬‫א‬J ١

                                  K‫א‬‫א‬J ٢

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                 K‫א‬
                          - ١٣٤ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬                 ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                              
                                    E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
             ‫א‬‫א‬‫א‬

                           
                                    
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                           K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                   ‫א‬
      
           
               
                      
                                    KETVF‫א‬‫א‬J ١

                                 K‫א‬‫א‬‫א‬J ٢

                                       K‫א‬J ٣

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                               K‫א‬
                          - ١٣٥ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬                 ٢٢١                  ‫א‬
‫א‬‫א‬                               
                       


             E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                        
             ‫א‬‫א‬‫א‬


                           
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     E√F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                             
                           K ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
       E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
                                   ‫א‬
      
           
               
                      
                                     K‫א‬‫א‬J ١

                                     A-A‫א‬‫א‬J ٢

                                     B-B‫א‬‫א‬J ٣

                                      K‫א‬J ٤

     ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                   
     ‫א‬‫א‬????‫א‬،
                                                K‫א‬
                          - ١٣٦ -
 ‫א‬‫א‬‫א‬          ٢٢١                     ‫א‬
‫א‬‫א‬                        
               
                                                
           E١F‫א‬‫א‬‫א‬
                                              
                                                                                     W‫א‬‫א‬‫א‬
                        E FJ                E FJ 
                        E FJ                E FJ 
                        E FJ               E FJ 
                                           E FJ 
                                              
                                              
                                    W‫א‬‫א‬‫א‬
                                KJ 
                               KJ 
                                KJ 
                                 K‫א‬J 
                                    90°J 
                           K‫א‬J 
                                              
                                              
                                              
                  - ١٣٧ -
   ‫א‬‫א‬‫א‬                               ٢٢١                                 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬                                                          
                                      


                                      
                                          
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                         - ١٣٨ -
‫א‬‫א‬                 ٢٢١               ‫א‬
                              
                  

            K،،‫א‬‫א‬،‫א‬K J ١
              K١٩٧٠،،‫א‬،‫א‬‫א‬،‫ א‬J ٢
  ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ J ٣
                              K١٤١٩،‫א‬
K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،K J ٤
 ‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬، J ٥
                               K١٩٧٠،‫א‬
   K١٩٩٨،،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،K J ٦
      K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K J ٧
                     
                     
                     - ١٣٩ -
‫א‬                 ٢٢١                   ‫א‬
                                  
                  


   ‫א‬                 ‫א‬

    ١                                    
    ٣                           ‫א‬‫א‬
    ٣                        ‫א‬‫א‬‫א‬١J ١ 
   ١٢                           ‫א‬‫א‬٢J ١
   ١٤                          ‫א‬٣J ١
   ١٥                     ‫א‬‫א‬٤J ١
   ١٧              E‫א‬‫א‬F‫א‬٥J ١
   ١٨                          ‫א‬‫א‬٦J ١
   ٢١                         K‫א‬‫א‬٧J ١
   ٢١                 K‫א‬‫א‬J ١         
   ٢٢   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٢
   ٢٢         K‫א‬J ٣
   ٢٣                        ‫א‬‫א‬J ٤
   ٢٣            K‫א‬‫א‬‫א‬J ٥
   ٢٤                         K‫א‬J ٦
   ٢٥          K‫א‬‫א‬‫א‬J ٧
   ٢٥          K‫א‬‫א‬J ٨
   ٢٥      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٩
   ٢٦          K‫א‬J ١٠
   ٢٦           KJ ١١
   ٢٧           K‫א‬‫א‬J ١٢
   ٢٧                        K‫א‬J ١٣
   ٢٨         K‫א‬‫א‬‫א‬J ١٤
   ٢٩   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١٥
   ٢٩                 KJ ١٦
‫א‬         ٢٢١                    ‫א‬
                           
          

   ٣٠     K‫א‬‫א‬‫א‬J ١٧         
   ٣٢                  K‫א‬‫א‬
                                   
   ٥٥                         K‫א‬J ٢
   ٥٥                  K‫א‬١J ٢ 
   ٥٨                K‫א‬‫א‬٢J ٢ 
   ٦٠               K‫א‬‫א‬٣J ٢ 
   ٦٣      K‫א‬‫א‬٤J ٢ 
   ٦٧                  K‫א‬‫א‬
               
   ٧٩                        ‫א‬J ٣
   ٧٩            K‫א‬‫א‬١J ٣ 
   ٨١                 K‫א‬‫א‬٢J ٣ 
   ٨٤                  K‫א‬‫א‬٣J ٣ 
   ٨٤      K‫א‬‫א‬‫א‬١J ٣J ٣          
   ٨٦      K‫א‬‫א‬‫א‬٢J ٣J ٣         
   ٨٨       K‫א‬‫א‬٤J ٣ 
   ٨٩              K‫א‬‫א‬‫א‬٥J ٣ 
   ٩٠           K‫א‬‫א‬‫א‬٦J ٣ 
   ٩٠       K‫א‬‫א‬١J ٦J ٣           
   ٩١           K‫א‬‫א‬٢J ٦J ٣        
   ٩٤                  K‫א‬‫א‬
               
     ١١٦                      ‫א‬J ٤
     ١١٦               K‫א‬١J ٤ 
     ١١٧    K‫א‬‫א‬٢J ٤ 
     ١١٩               K‫א‬‫א‬٣J ٤ 
‫א‬       ٢٢١                  ‫א‬
                       
        

     ١١٩     K‫א‬‫א‬١J ٣J ٤       
     ١٢٠     K‫א‬‫א‬٢J ٣J ٤       
     ١٢١     K‫א‬‫א‬٣J ٣J ٤        
     ١٢١       K‫א‬‫א‬‫א‬٣J ٣J ٤      
     ١٢٢         
             K ‫א‬‫א‬٥J ٣J ٤      
     ١٢٤           K‫א‬‫א‬‫א‬
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   

                   

                   

                   

                   

                   

        ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

       ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

								
To top