59240 Form 1 (Irish - Web) by RodneySooialo

VIEWS: 4 PAGES: 14

									                                 Foirm 1
              Íoc agus Tuairiscigh - Tuairisceán Cánach don bhliain 2008

    Uimhir Thagartha Cánach                             GCD               TAIN
    Ná déan dearmad an uimhir seo
    a lua i ngach comhfhreagras nó
    ar cuairt ag d’Oifig Ioncaim
    Seoladh Fillte                             Tá an fhoirm Thuairisceáin seo le húsáid ag:
                                        ■  Iontaobhais - is cóir do na hiontaobhaithe tuairisciú,
    Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim,
                                        ■  Eastáit faoi riarachán - is cóir do na hionadaithe pearsanta
    Rannán an Ard-Bhailitheora,                        tuairisciú,
    Bosca Poist 354,                            ■  Corparáidí agus comhlachtaí eile daoine - is cóir don
    Luimneach.                                 chisteoir, iniúchóir nó ghlacadóir tuairisciú.
                                        Is cóir do chomhpháirtíochtaí tuairisciú ar Fhoirm 1 (Gnólachtaí).
                                        Is cóir do dhaoine aonair tuairisciú ar Fhoirm 11.

TUAIRISCEÁN AR IONCAM, AR MHUIRIR AGUS AR GHNÓCHAIN CHAIPITIÚLA DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2008
                                  FÓGRA
Iarrtar ort leis seo, faoi Alt 890 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, ráiteas do mheasúnú cánach don bhliain 2008 chomh maith le ráiteas
ar ghnóchain chaipitiúla a d'fhabhraigh sa bhliain 2008 a ullmhú agus a sheachadadh chuig an seoladh thuas ar nó roimh an 31 Deireadh
Fómhair 2009. Ní mór duit freisin aon iarmhéid Cánach Ioncaim atá dlite do 2008 a íoc ar an dáta sin. Má chuireann tú isteach an
tuairisceán ar nó roimh an 31 Lúnasa 2009, ríomhfaimid duit, más mian leat, an Dliteanas Cánach Ioncaim. Cuideoidh sé seo leat an
méid ceart cánach a íoc roimh an dáta dlite. Má chuirtear an tuairisceán seo isteach tar éis an 31 Deireadh Fómhair 2009, gearrfar
formhuirear ort anuas ar do dhliteanas cánach (5% má chuirtear isteach é laistigh de dhá mhí, seachas sin 10%).
Cuireann ár Seirbhís Ar-Líne (ROS) ar do chumas an fhoirm seo a thuairisciú agus cáin ar bith atá dlite a íoc go leictreonach.
Tiocfaidh tú ar ROS ag www.revenue.ie
Ag comhlánú anTuairisceáin seo duit, coimeád i gcuimhne:
• Scríobh go soiléir agus go cruinn laistigh de na boscaí.
• Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith nach gá iontráil iontu, fág bán iad.
• I mboscaí dáta cuir isteach an fhormáid Lá / Mí / Bliain - 31/ 10/ 2008.
• Úsáid dúch GORM agus an fhoirm seo á comhlánú agat.
• Mura bhfuil dóthain spáis i gceann ar bith de na painéil atá ar an bhfoirm, ceangail sceideal ar leithligh leagtha amach san fhormáid
 chéanna mar atá sa phainéal/sna painéil ábhartha.
• Ag cur isteach an tuairisceáin seo duit úsáid clúdach ar bith agus scríobh “Saorphost” lastuas den Seoladh Fillte - NÍ gá duit stampa a chur air.
Pionóis – Leagtar síos faoin dlí go ngearrfar pionóis mura ndéantar tuairisceán ar bith, má dhéantar tuairisceán bréige nó má chuidítear
le tuairisceán bréige a dhéanamh nó má éilítear creidmheasanna cánach, liúntais nó faoisimh nach bhfuil dlite. Áirítear sna pionóis sin
fíneálacha suas le €126,970, suas le dúbailt na cánach atá i gceist agus/nó príosúnacht.

NÍ MÓR DUIT AN DEARBHÚ SEO A SHÍNIÚ
Tuairiscítear thuas na daoine atá freagrach as comhlánú an tuairisceáin seo.
DEARBHAÍM chomh fada agus is eol dom agus mar a chreidim go bhfuil san fhoirm seo ráiteas ceart maidir le measúnú cánach don
bhliain 2008 agus ráiteas ceart ar ghnóchain chaipitiúla a d'fhabhraigh sa bhliain 2008.
                                                              (LL/MM/BBBB)

Síniú                                                  Dáta      /     /
Stádas an tSínitheora

Sonraí Teagmhála (má tá ceist faoin tuairisceán seo)

TAIN an Ghníomhaire                      Ainm Teagmhála
                                Teileafón nó
Tag. an Chliaint                        Ríomhphost

                              lEATHANACH 1                 INT. VERSION 2008
                                                    Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
             Uimhir Thagartha Cánach                            nach gá iontráil iontu, fág bán iad


                 ,
A - SONRAÍ FAOI IONTAOBHAS, EASTÁT CHORPARÁID NÓ CHOMHLACHTAÍ EILE DAOINE                                  [1 - 5]

1.  Má tá athruithe ar bith faoi na cinnteidil seo, nár tuairiscíodh cheana do na Coimisinéirí Ioncaim, breac isteach anseo na sonraí nua
   (a) An Cineál Príomhghníomhaíochta
   (b) Seoladh an Iontaobhaí thús-ainmnithe, Ionadaí Pearsanta, Oifigigh etc.
2.  Amhras a chur in iúl
   Má tá fíor-amhras ort faoin mbealach a bhfuiltear ag déileáil, ó thaobh cánach de, le mír ar bith, cuir tic  sa bhosca
   agus ceangal litir ag soiléiriú an phointe atá i gceist.

3.  Sonraí faoi Iontaobhaí(the)
   Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir le gach Iontaobhaí. Más mó ná cúigear a líon, ceangail liosta ar leithligh leagtha amach san
   fhormáid chéanna.
          Ainm                     Seoladh Príobháideach               An dáta a ceapadh
                                                               (LL/MM/BBBB)

                                                             /    /

                                                             /    /

                                                             /    /

                                                             /    /

                                                             /    /

4.  Dáileadh Sócmhainní (lena n-áirítear airgead) as Iontaobhas
     Dáta Dáilte         Ainm agus Seoladh         Tuairisc na Sócmhainne          Luach na Sócmhainne
     (LL/MM/BBBB)          an Tairbhí             (airgead nó eile)

   /    /                                                   ,       ,     . 00

   /    /                                                   ,       ,     . 00

   /    /                                                   ,       ,     . 00

   /    /                                                   ,       ,     . 00

                             lEATHANACH 2
                                                Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
            Uimhir Thagartha Cánach                         nach gá iontráil iontu, fág bán iad


A - SONRAÍ FAOI IONTAOBHAS, etc. (ar lean.)
5.  Aistriú Sócmhainní (lena n-áirítear airgead) isteach in Iontaobas

    Dáta Aistrithe     Ainm agus Seoladh socraitheora,     Tuairisc na Sócmhainne      Luach na Sócmhainne
    (LL/MM/BBBB)        diúscróra/ tabharthóra         (airgead nó eile)

   /    /                                               ,     ,      . 00

   /    /                                               ,     ,      . 00

   /    /                                               ,     ,      . 00

   /    /                                               ,     ,      . 00


B - IONCAM INFHEISTÍOCHTA ÉIREANNACH [101 - 107]

101. Ioncam Éireannach neamhcháinithe

   (a) Stoc Rialtas na hÉireann                                  ,      ,     ,    . 00
   (b) Billí Státchiste na hÉireann                                ,      ,     ,    . 00
   (c) Dibhinní ó Chomhar Creidmheasa Éireannach                         ,      ,     ,    . 00
   (d) Iasachtaí agus Infheistíochtaí eile a éiríonn sa Stát                   ,      ,     ,    . 00
   (e) Ioncam Éireannach iomlán nár gearradh cáin air                       ,      ,     ,    . 00
102. Ús Taisce Éireannach

   (a) Ús comhlán faighte (ar asbhaineadh cáin choinneála 'DIRT' ina leith)            ,      ,     ,    . 00
   (b) Ús comhlán faighte (nár asbaineadh cáin choinneála 'DIRT' ina leith)            ,      ,     ,    . 00
   (c) Ús comhlán faighte as Scairchuntas(-ais) Speisialta, Scairchuntas(-ais)
                                                  ,      ,     ,    . 00
     Téarmach Speisialta, Cuntas(-ais) Coigiltis Speisialta

103. (a) Suim chomhlán Díbhinní ó Chuideachtaí Cónaitheacha Éireannacha
     ( ar asbhaineadh Cáin Iarchoimeádta Díbhinní ina leith)                  ,      ,     ,    . 00
   (b) Suim chomhlán Díbhinní ó Chuideachtaí Cónaitheacha Éireannacha
     (nár asbhaineadh Cáin Iarchoimeádta Díbhinní ina leith)                  ,      ,     ,    . 00
104. Ioncam as Socraíocht, Cúnant, Eastát, etc.

   (a) Cineál(acha) íocaíochta(í)   (b) An tsuim chomhlán faighte/infhaighte, nár asbhaineadh cáin ina leith            ,      ,     ,    . 00
   (c) An tsuim chomhlán faighte/infhaighte, ar asbhaineadh cáin ina leith            ,      ,     ,    . 00


                             lEATHANACH 3
                                                     Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
             Uimhir Thagartha Cánach                             nach gá iontráil iontu, fág bán iad


B - IONCAM INFHEISTÍOCHTA ÉIREANNACH (ar lean.)

105. Ioncam as Paitinní Cáilitheacha neamhdhíolmhaithe

   (a) Suim iomlán na ndleachtanna nó suimeanna eile a fuarthas, nár asbhaineadh cáin ina leith        ,    ,     ,      . 00
   (b) Suim iomlán na ndleachtanna nó suimeanna eile a fuarthas, ar asbhaineadh cáin ina leith         ,    ,     ,      . 00
106. Ioncam comhlán eile faighte, m.sh. Blianachtaí
   (ar asbhaineadh Cáin na hÉireann ar an Ráta Cánach Caighdeánach ina leith)                 ,    ,     ,      . 00
   IONCAM AS FOINSÍ NACH BHFUIL LUAITE AON ÁIT EILE

107. (a) Suim chomhlán ioncaim as foinsí nach bhfuil luaite aon áit eile                     ,    ,     ,      . 00
   (b) Suim na cánach, más ann, asbhainte as an ioncam seo                           ,    ,     ,      . 00
   (c) Sonraí ar fhoinse(í) an ioncaim
C - IONCAM CÍOSA ÉIREANNACH [201 - 210]

201. *Má áirítear éileamh ar fhaoiseamh cánach i leith scéimeanna dreasachta bunaithe ar mhaoin, ag
   Línte 206(c) nó 208(b) cuir tic sa bhosca agus tabhair sonraí i bPainéal L ar lth. 14 den tuairisceán seo

202. Má tá na riachtanais chlárúcháin faoi Chuid 7 den Acht Tionóntachtaí Cónaithe 2004
   comhlíonta maidir le gach áitreabh cónaithe cuir tic sa bhosca

203. Líon aonad maoine ligthe ar cíos                                                  ,
204. Fairsinge i heicteáir, más iomchuí
                                                                ,
                                                                      .
205. Cíos Comhlán Infhaighte                                              ,      ,      . 00
206. Costais
   (a) Deisiúcháin                                                  ,      ,      . 00
   (b) Ús                                                       ,      ,      . 00
   *(c) Faoiseamh de shaghas "Alt 23" más 2008 an chéad bhliain a d'éiligh tú                     ,      ,      . 00
   (d) Eile                                                      ,      ,      . 00
207. Glanioncam Cíosa (más caillteanas taispeáin 0.00)                                 ,      ,      . 00
208. (a) Liúntais Chaipitiúla tugtha ar aghaidh ó bhliain roimhe                            ,      ,      . 00
   *(b) Liúntais Chaipitiúla don bhliain 2008                                     ,      ,      . 00
   (c) Liúntais Chaipitiúla úsáidte i gcoinne ioncaim as cíos sa bhliain 2008                     ,      ,      . 00
209. Más mian leat a roghnú faoi Alt 305 den ACCán. 1997 aon Liúntais Chaipitiúla neamhúsáidte
   (nach bhfuil imfhálaithe cheana) i leith Foirgneamh do 2008 a fhritháireamh i gcoinne               ,      ,      . 00
   ioncaim eile, luaigh suim na Liúntas Caipitiúil neamhúsáidte atá ar fáil lena fritháireamh

210. Caillteanais ar aghaidh - suim na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhliain roimhe                    ,      ,      . 00

                              lEATHANACH 4
                                                       Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
              Uimhir Thagartha Cánach                              nach gá iontráil iontu, fág bán iad


D - IONCAM COIGRÍCHE [301 - 317] (úsáid €)
Ní cóir cáin choigríche asbhainte a chur isteach thíos ach nuair atá sí ar fáil mar chreidmheas i gcoinne Cháin na hÉireann. Mura
gceadaítear cáin choigríche ach mar asbhaint agus sin amháin, caithfidh go mbeidh an t-ioncam a thuairiscítear anseo thíos glan ar an
gcáin choigríche seo. Má aisíocadh an cháin choigríche (nó má tá sí in-aisíoctha ag an dlínse choigríche), is cóir an t-ioncam comhlán a
thuairisciú anseo thíos agus ní cóir an cháin choigríche a chur isteach sa tuairisceán seo. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise sna Nótaí
Treoraithe chun Tuairisceáin Íoc agus Tuairiscigh 2008 a Chomhlánú maidir le cánachas ar ioncam coigríche.
301. Díbhinní ón mBreatain Mhór agus ó Thuaisceart Éireann
   Suim ghlan faighte                                          ,     ,     ,     00   .
302. Treoir Choigilitis an AE - Ús Taisce an AE
   (a) Ús Taisce an AE                                             ,     ,     ,     . 00
   (b) Creidmheas cánach iarchoimeádta faoin Treoir Choigiltis                       ,     ,     ,     .
   (c) Cáin choigríche (seachas ag (b) thuas)                                ,     ,     ,     .
303. Treoir Choigiltis an AE - Ús 'Eile' an AE
   (a) Ús 'eile' an AE                                             ,     ,     ,     . 00
   (b) Creidmheas cánach iarchoimeádta faoin Treoir Choigiltis                       ,     ,     ,     .
   (c) Cáin choigríche (seachas ag (b) thuas)                                ,     ,     ,     .
304. Díbhinní na Stát Aontaithe
   Breac isteach an tsuim chomhlán
   (Breac isteach cáin na hÉireann asbhainte, más ann, ar briseadh na ndíbhinní seo, ag Líne 312)        ,     ,     ,     . 00
305. Díbhinní Cheanada ar asbhaineadh cáin na hÉireann ina leith ar briseadh
   Breac isteach an tsuim chomhlán
   (Breac isteach cáin na hÉireann, más ann, a asbhaineadh ar briseadh na ndíbhinní seo, ag Líne 312)      ,     ,     ,     . 00
306. Díbhinní Cheanada nár asbhaineadh cáin na hÉireann ina leith ar briseadh
   Breac isteach an tsuim chomhlán                                       ,     ,     ,     . 00

307. Ioncam as Trádáil/Gairm Choigríche nár asbhaineadh cáin choigríche ar bith ina leith             ,     ,     ,     . 00
308. (a) Ioncam as Trádáil/Gairm Choigríche ar asbhbaineadh cáin choigríche ina leith               ,     ,     ,     . 00
   (b) Suim na cánach coigríche a asbhaineadh                                ,     ,     ,     .
309. (a) Ioncam as Cíosanna Coigríche (breac isteach an tsuim chomhlán infhaighte)                ,     ,     ,     . 00
   (b) Costais a bhaineann leis an ioncam seo                                  ,     ,     ,     . 00
   (c) Glanbhrabús ar Mhaoin Choigríche Ligthe ar Cíos                             ,     ,     ,     . 00
   (d) Suim na cánach coigríche a asbhaineadh                                ,     ,     ,     .
   (e) Líon aonad maoine coigríche ligthe ar cíos

310. Ioncam as ús, dleachtanna, blianachtaí, díbhinní, etc. coigríche eile ar fad nár
   asbhaineadh cáin choigríche ar bith ina leith
   (Breac isteach suim cháin na hÉireann, más ann, a asbhaineadh, ar briseadh an ioncaim            ,     ,     ,     . 00
   seo, ag Líne 312.)

311. (a) Ioncam as ús, dleachtanna, blianachtaí, díbhinní, etc.
     coigríche eile ar fad ar asbhaineadh cáin choigríche ina leith                      ,     ,     ,     . 00
   (b) Suim na cánach coigríche a asbhaineadh
     (Breac isteach cáin na hÉireann, más ann, a asbhaineadh ar briseadh an ioncaim seo, ag Líne 312.)  ,     ,     ,     .
312. Cáin na hÉireann asbhainte ar briseadh                                  ,     ,     ,     .
                              lEATHANACH 5
                                                Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
            Uimhir Thagartha Cánach                        nach gá iontráil iontu, fág bán iad


D - IONCAM COIGRÍCHE (ar lean.)
313. Cuntais Bhainc Choigríche (Alt 895 ACCán. 1997) Tabhair na sonraí seo a leanas i dtaca le gach Cuntas Bainc Coigríche a
   osclaíodh sa bhliain 2008:
   (a) Ainm agus seoladh choimeádaí na taisce (banc etc.)
   (b) An dáta a osclaíodh an cuntas (LL/MM/BBBB)                              /    /
   (c) An tsuim airgid a cuireadh i dtaisce ar oscailt an chuntais                ,     ,       ,    . 00
   (d) Ainm agus seoladh idirghabhálaí (más ann) trínar osclaíodh an cuntas
Polasaithe Saoil Coigríche/Cistí Eischósta/Táirgí Eischósta Eile [314 - 316]
314. Polasaithe Saoil Coigríche (Ailt 730H, 730I, 730J, 730K ACCán. 1997). Maidir le gach Polasaí Saoil Coigríche ó AON Bhallstát
   den AE nó EEA, nó ó Bhallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn, luaigh:

   (a) Suim an ioncaim faighte faoin bPolasaí Saoil Coigríche                  ,     ,       ,    . 00
   (b) Íocaíocht ábhartha inchánach ar 20%
     (Alt 730J(a)(i)(I) ACCán. 1997)                              ,     ,       ,    . 00
   (c) Íocaíocht neamhábhartha inchánach ar 23%
     (Alt 730J(a)(i)(ll)(B) ACCán. 1997)                            ,     ,       ,    . 00
   (d) Íocaíocht neamhábhartha (punann phearsanta) inchánach ar 43%
     (Alt 730J(a)(i)(II)(A) ACCán. 1997)                            ,     ,       ,    . 00
   (e) Gnóchan (punann phearsanta) inchánach ar 43%
     (Alt 730K(1)(a) ACCán. 1997)                               ,     ,       ,    . 00
   (f) Gnóchan inchánach ar 23%
     (Alt 730K(1)(b) ACCán. 1997)                               ,     ,       ,    . 00
   Maidir le polasaithe ar bith dá leithéid a eisíodh sa bhliain 2008, luaigh:

   (g) Ainm agus seoladh an duine a chuir tús leis an bPolasaí Saoil Coigríche
   (h) Téarmaí an pholasaí


   (i) Préimheanna bliantúla iníoctha                              ,     ,       ,    . 00
   (j) Ainm agus seoladh an duine trína bhfuarthas an Polasaí Saoil Coigríche
                             lEATHANACH 6
                                                       Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
             Uimhir Thagartha Cánach                               nach gá iontráil iontu, fág bán iad


D - IONCAM COIGRÍCHE (ar lean.)
315. Cistí Eischósta (Cuid 27 Caib.4 den ACCán. 1997) Maidir le gach leas ábhartha i 'ciste(í) eischósta rialaithe'
   (iadsiúd a thagann faoi Alt 747B(2A) den ACCán.1997) SAN AE nó EEA nó i mBallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú
   Cánachais Dhúbailte ag Éirinn, luaigh:
   (a) Suim an Ioncaim faighte                                         ,     ,       ,    . 00
   (b) Íocaíocht ábhartha inchánach ar 20%
     (Alt 747D(a)(i)(I)(B) ACCán. 1997)                                    ,     ,       ,    . 00
   (c) Íocaíocht ábhartha (punann phearsanta) inchánach ar 43%
     (Alt 747D(a)(i)(I)(A) ACCán 1997)                                    ,     ,       ,    . 00
   (d) Íocaíocht neamhábhartha inchánach ar 23%
     (Alt 747D(a)(i)(II)(B) ACCán 1997)                                    ,     ,       ,    . 00
   (e) Íocaíocht neamhábhartha (punann phearsanta) inchánach ar 43%
     (Alt 747D(a)(i)(II)(A) ACCán 1997)                                    ,     ,       ,    . 00
   (f) Gnóchan inchánach ar 23%
     (Alt 747E(1)(b)(ii) ACCán 1997)                                     ,     ,       ,    . 00
   (g) Gnóchan (punann phearsanta) inchánach ar 43%
                                                          ,     ,       ,    . 00
     (Alt 747E(1)(b)(i) ACCán 1997)

   Maidir le haon leas ábhartha dá leithéid a fuarthas sa bhliain 2008 luaigh:
   (h) Ainm agus seoladh Ciste(í) Eischósta
   (i) An dáta a fuarthas an leas ábhartha (LL/MM/BBBB)                                  /     /
   (j) An costas a d'íoc an duine as an leas ábhartha                              ,     ,       ,    . 00
   (k) Tuairisc an leasa ábhartha sin   (l) Ainm agus seoladh an idirghabhálaí (más ann) trína
     bhfuarthas an leas ábhartha316. Táirgí Eischósta Eile (Alt 896 den ACCán. 1997) Maidir le gach leas ábhartha faighte sa bhliain 2008 i (i) táirgí eischósta eile (ar a n-áirítear
   Polasaithe Árachais Saoil Coigríche) LASMUIGH den AE nó EEA nó lasmuigh de Bhallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais
   Dhúbailte ag Éirinn, agus i (ii) 'cistí neamhrialaithe' [iadsiúd nach dtagann faoi Alt 747B(2A) den ACCán. 1997)] laistigh den AE nó EEA, nó le
   Ballstát ar bith den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn, luaigh:
   (a) Ainm agus seoladh na dTáirgí Eischósta
   (b) Ainm an duine a chuir tús leis an bpolasaí (más iomchuí)

   (c) An dáta a fuarthas an leas ábhartha (LL/MM/BBBB)                                  /     /
   (d) Costas fála an leasa ábhartha                                      ,     ,       ,    . 00
   (e) Tuairisc an leasa ábhartha sin   (f) Ainm agus seoladh idirghabhálaí (más ann) trína
      bhfuarthas an leas ábhartha317. Faoiseamh Cánachais Dhúbailte Breise dlite                                ,     ,     ,      .
                               lEATHANACH 7
                                                       Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
              Uimhir Thagartha Cánach                              nach gá iontráil iontu, fág bán iad

E - IONCAM AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA, NÓ SLITE BEATHA                                 [401 - 452]
                                                         Trádáil Phríomha
401. Tuairisc na Trádála, Gairme, nó Slí Beatha

   Ná cuir cuntais isteach leis an tuairisceán seo. Ina ionad sin ní mór duit sliocht
   faisnéise a thabhairt as na cuntais i Sleachta as Cuntais, Línte 417 - 452

402. Má scoireadh den fhoinse ioncaim seo i rith na bliana 2008 luaigh an dáta scoir (LL/MM/BBBB)               /    /
Brabús inmheasúnaithe sa bhliain 2008
403. (a) Glanbhrabús coigeartaithe don tréimhse chuntasaíochta                          ,      ,      ,    . 00
   (b) Glanchaillteanas coigeartaithe don tréimhse chuntasaíochta                       ,      ,      ,    . 00
404. (a) Breac isteach an brabús inmheasúnaithe (más caillteanas taispeáin 0.00)
     Is cóir ioncam inmheasúnaithe faoi Alt 98A(4) den ACCán. 1997,                      ,      ,      ,    . 00
     (Préimheanna Droim Ar Ais i gcúrsaí trádála), a chur san áireamh ann mar is iomchuí.
   (b) Má bhaineann cuid ar bith de na brabúis breactha isteach ag Líne 404(a) le Táillí Staile,
     breac isteach an méid sin anseo                                     ,      ,      ,    . 00
   (c) Má bhaineann cuid ar bith de na brabúis breactha isteach ag Líne 404(a) le Táillí
     Póraithe Cúnna, breac isteach an méid sin anseo                             ,      ,      ,    . 00
405. Muirir Comhardaithe                                             ,      ,      ,    . 00
406. Liúntais chaipitiúla neamhúsáidte ó bhliain roimhe                              ,      ,      ,    . 00
Liúntais Chaipitiúla don bhliain 2008 [407 - 410]
407. Má áirítear thíos éileamh ar fhaoiseamh cánach i leith scéimeanna dreasachta bunaithe ar
   mhaoin cuir sa bhosca agus tabhair sonraí i bPainéal L ar leathanach 14 den tuairisceán seo.
408. Innealra agus Gléasra                                            ,      ,      ,    . 00
409. Liúntas Foirgneamh Tionsclaíocha agus /nó Foirgneamh Feirme                         ,      ,      ,    . 00
410. Eile                                                     ,      ,      ,    . 00
Caillteanais [411 - 413]
411. Mura bhfuil aon bhrabúis nó dóthain brabús agus gur mian leat a roghnú aon Liúntais Chaipitiúla
   neamhúsáidte bliana reatha a chur le caillteanas ar bith sa trádáil don bhliain seo (Alt 392 den       ,      ,      ,    . 00
   ACCán. 1997), breac isteach an tsuim ábhartha. Roghnú le déanamh ar nó roimh 31/12/2010.

412. Caillteanais - Caillteanais neamhúsáidte ó bhliain roimhe (Alt 382 den ACCán. 1997)             ,      ,      ,    . 00
413. Más mian leat a roghnú faoi Alt 381 den ACCán. 1997 aon chaillteanas sa trádáil seo sa
   bhliain 2008 a fhritháireamh i gcoinne d'ioncaim eile, breac isteach suim an chaillteanais.
                                                         ,      ,      ,    . 00
   Roghnú le déanamh ar nó roimh 31/12/ 2010

Talamh Forbraíochta Cónaithe
414. (a) Chun roghnú faoi Alt 644A(5) ACCán. 1997 (nach ngearrfar cáin ar Thalamh
     Forbraíochta Cónaithe ar leithligh) cuir tic sa bhosca
   (b) Mura bhfuil tú ag roghnú, breac isteach na glanbhrabúis nó glanghnóchain as déileáil i
     dTalamh Forbraíochta Cónaithe agus ná cuir isteach ag Líne 404 thuas iad                ,      ,      ,    . 00
Athbhreithniú ar an mBliain Chánach Ioncaim 2007 (Ná comhlánaigh an chuid seo ach sa chás gur gá 2007 a athbhreithniú)
415. (a) Cuir tic  sa bhosca má bhí athrú sa Dáta Cuntasaíochta (Alt 65(3) den ACCán. 1997)

   (b) Cuir tic  sa bhosca má scoireadh den trádáil sa bhliain 2008 (Alt 67(1)(a)(ii) den ACCán. 1997)

   (c) Brabúis mheasúnaithe sa bhliain mheasúnaithe 2007                            ,      ,      ,    . 00
   (d) Brabúis leasaithe inmheasúnaithe sa bhliain mheasúnaithe 2007                      ,      ,      ,    . 00
Creidmheas do Cháin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT)
416. Cáin chomhlán iarchoimeádta sa bhonntréimhse do 2008 ar tháillí do Sheirbhísí Gairmiúla         ,      ,    ,      .

                                lEATHANACH 8
                                                     Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
             Uimhir Thagartha Cánach                             nach gá iontráil iontu, fág bán iad


SLEACHTA AS CUNTAIS [417 - 452]
                                                           Trádáil Phríomha
Tréimhse Fhaisnéise na gCuntas (Is gá é seo a chomhlánú)

417.               Ó     (LL/MM/BBBB)                                /     /
418.               Go     (LL/MM/BBBB)                                /     /
Ní mór leathanaigh 9 agus 10 a chomhlánú i ngach cás a bhfaigheann an tIontaobhas, an tEastát, etc. ioncam trádala nó gairme
ina leith, ach amháin nuair a bhíonn ceachtar de Línte 419 nó 420 i gceist.


419. Má chuir tú isteach faisnéis chuntas roimhe a bhaineann leis an tuairisceán seo, luaigh an tuairisceán cánach ioncaim lenar
   cuireadh na cuntais isteach (BBBB)420. Má eascraíonn an t-ioncam as comhpháirtíocht, breac isteach tagairt chánach na comhpháirtíochta


Ioncam

421. Díolacháin/Fáltais/Láimhdeachas                                     ,     ,       ,   . 00
422. Fáltais ó Ghníomhaireachtaí Rialtais (GMS, etc.)                             ,     ,       ,   . 00
423. Ioncam eile ar a n-áiritear ioncam díolmhaithe                              ,     ,       ,   . 00
Míreanna as Cuntas Trádála

424. Ceannacháin                                               ,     ,       ,   . 00
425. Brabúis Chomhlána Trádála                                        ,     ,       ,   . 00
Costais agus Asbhaintí

426. Tuarastail/Pá, Costais Foirne                                      ,     ,       ,   . 00
427. Fochonraitheoirí                                             ,     ,       ,   . 00
428. Sainchomhairliúchán, Táillí Gairmiúla                                  ,     ,       ,   . 00
429. Mótar, Taisteal agus Cothú                                        ,     ,       ,   . 00
430. Deisiúchán/Athnuachan                                          ,     ,       ,   . 00
431. Dímheas, Díscríobh Cáilmheasa/ Caipitil                                 ,     ,       ,   . 00
432. (a) Soláthairtí ar a n-áirítear drochfhiacha - deimhneach                        ,     ,       ,   . 00
    (b) Más diúltach luaigh an méid anseo                                 ,     ,       ,   . 00
433. Costais eile (Iomlán)                                          ,     ,       ,   . 00


                              lEATHANACH 9
                                    Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
            Uimhir Thagartha Cánach             nach gá iontráil iontu, fág bán iad                                        Trádáil Phríomha
Míreanna as Cuntas Caipitil agus Clár Comhardaithe

434. Airgead tirim/Caipiteal tugtha isteach                ,     ,     ,     . 00
435. Tarraingtí (Glan ar Cháin agus ranníocaí Pinsin)           ,     ,     ,     . 00
436. (a) Iarmhéid Deiridh Caipitil - deimhneach              ,     ,     ,     . 00
   (b) Más diúltach luaigh an méid anseo                 ,     ,     ,     . 00
437. Stoc, Obair idir lámha, Táirgí deiridh                ,     ,     ,     . 00
438. Feichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí                  ,     ,     ,     . 00
439. Airgead tirim/Banc (Dochar)                      ,     ,     ,     . 00
440. Banc/Iasachtaí/Rótharraingt (Sochar)                 ,     ,     ,     . 00
441. Iarmhéideanna Cuntas Cliant (Dochar)                 ,     ,     ,     . 00
442. Iarmhéideanna Cuntas Cliant (Sochar)                 ,     ,     ,     . 00
443. Creidiúnaithe agus Fabhruithe                     ,     ,     ,     . 00
444. Creidiúnaithe Cánach                         ,     ,     ,     . 00
445. (a) Sócmhainní Glana - deimhneach                   ,     ,     ,     . 00
   (b) Más diúltach luaigh an méid anseo                 ,     ,     ,     . 00

Sleachta as Ríomh Brabúis Choigeartaithe
Brabús/Caillteanas

446. Glanbhrabús de réir na gCuntas                    ,     ,     ,     . 00
447. Glanchaillteanas de réir na gCuntas                  ,     ,     ,     . 00

Coigeartuithe

448. Costais mótair                            ,     ,     ,     . 00
449. Tabhartais (Pholaitiúla agus Charthanachta)/Aíocht          ,     ,     ,     . 00
450. Solas, Teas agus Teileafón                      ,     ,     ,     . 00
451. Glanghnóchan as díol sócmhainní seasta/inmhuirir           ,     ,     ,     . 00
452. Glanchaillteanas as díol sócmhainní seasta/inmhuirir         ,     ,     ,     . 00                            lEATHANACH 10
                                                 Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
            Uimhir Thagartha Cánach                         nach gá iontráil iontu, fág bán iad


F - IONCAM DÍOLMHAITHE [501 - 506]

501. Brabús ar ioncam a bhfuil Díolúine Ealaíontóirí deonaithe duit ina leith            ,     ,     ,     . 00
502. (a) Brabús, gnóchain nó dáiltí as Táillí Staile roimh 1 Lúnasa 2008               ,     ,     ,     . 00
   (b) Más caillteanas, breac isteach a mhéid roimh 1 Lúnasa 2008                 ,     ,     ,     . 00
503. (a) Brabús, gnóchain nó dáiltí as Coillearnacha                         ,     ,     ,     . 00
   (b) Más caillteanas, breac isteach a mhéid                           ,     ,     ,     . 00
504. (a) Brabús, gnóchain nó dáiltí as Táillí Póraithe Cúnna roimh 1 Lúnasa 2008           ,     ,     ,     . 00
   (b) Más caillteanas, breac isteach a mhéid roimh 1 Lúnasa 2008                 ,     ,     ,     . 00
505. Ioncam Paitinne díolmhaithe ar a n-áirítear dáiltí as Ioncam Paitinne díolmhaithe        ,     ,     ,     . 00
506. (a) Ioncam Díolmhaithe Eile                                   ,     ,     ,     . 00
   (b) Sonraí foinse(í) ioncaim
G - FORMHUIREAR AR IONCAM IONTAOBHAIS NEAMHDHÁILTE [507 - 511]
507. Ioncam Iontaobhais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2006               (A)    ,     ,     ,     . 00
508. Asbhaintí:
   (a) Costais Iontaobhais Incheadaithe                              ,     ,     ,     . 00
   (b) Dáiltí ioncaim ag éirí sa bhliain seo a rinneadh
     ar nó roimh 30 Meitheamh 2008                                ,     ,     ,     . 00
509. Iomlán Asbhaintí (508 (a)+(b)) iolraithe faoi  100
                            /80                 (B)    ,     ,     ,     . 00
510. Ioncam Neamhdháilte (A) - (B)                                  ,     ,     ,     . 00
511. Formhuirear @ 20% d'Ioncam Neamhdháilte                             ,     ,     ,     . 00

H - ÍOCAÍOCHTAÍ BLIANTÚLA, MUIRIR AGUS ÚS ÍOCTHA [601 - 605]

601. Suim chomhlán Cíosanna, etc. iníoctha le Neamhchónaitheoirí sa bhliain 2008           ,     ,     ,     . 00
602. Aisghlámadh ar Fhaoiseamh Cánach Fostóirí ag an bhFoinse (TRS)
   Más fostóir tú, breac isteach suim chomhlán na bpréimheanna Árachais Liachta atá        ,     ,     ,     . 00
   íoctha agat, más ann, ar son na bhfostaithe, seachas ranníocaíochtaí na bhfostaithe

603. Suim chomhlán íocaíochtaí Muirear/Blianachta(í)
   eile má asbhaineadh cáin                                    ,     ,     ,     . 00
604. Faoiseamh Úis ar Iasacht a úsáideadh le leas nó scair a fháil i gcuideachtaí
   nó i gcomhpháirtíochtaí, etc. áirithe (Alt 248 - 250A ACCán 1997)
   Luaigh an t-ús íoctha sa bhliain 2008 ar iasacht a úsáideadh
   le leas a fháil i gcuideachtaí trádála neamhluaite, etc.                    ,     ,     ,     . 00
605. Foirgnimh agus Gairdíní Tábhachtacha - faoiseamh á éileamh sa bhliain 2008           ,     ,     ,     . 00
                               lEATHANACH 11
                                                      Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
            Uimhir Thagartha Cánach                               nach gá iontráil iontu, fág bán iadI - IARRATAS AR GHEARRFHÓGRA MEASÚNAITHE DON BHLIAIN 2008 [701 - 703]
Comhlánaigh an Ráiteas Dliteanais Cánach Ioncaim seo don bhliain 2008 má theastaíonn gearrfhógra measúnaithe uait. Mura nglacann
an cigire le do ríomh nó má thuairiscíonn tú go déanach, cuirfear fógra fada measúnaithe chugat ina dtaispeánfar ríomh an chigire.
                                         Iníoctha                In-aisíoctha
701. Dlíteanas Cánach mar atá ríofa agat féin
   (roimh réamhcháin)                      ,     ,       ,    . 00    ,     ,     ,     . 00
702. Réamhcháin íoctha do 2008                   ,     ,       ,    . 00    ,     ,     ,     . 00
703. Iarmhéid iníoctha/in-aisíoctha (seo í an tsuim is
   cóir a bheith curtha isteach ar do dhuillín íoctha)      ,     ,       ,    . 00    ,     ,     ,     . 00

J - GNÓCHAIN CHAIPITIÚLA - Gnóchain Chaipitiúla don bhliain 1 Eanáir 2008 - 31 Nollaig 2008 [801 - 814]
801. Sonraí ar Dhiúscairt Sócmhainní               An Líon     Fairsinge Chomhiomlán           Comaoin
                                 Diúscairtí       i Heicteáir            Chomhiomlán
   (a) Scaireanna/Urrúis - Luaite
                                                              ,     ,     . 00
   (b) Scaireanna/Urrúis - Neamhluaite
                                                              ,     ,     . 00
   (c) Talamh/Foirgnimh Talmhaíochta
                                            ,     .             ,     ,     . 00
   (d) Talamh Forbraíochta
                                            ,     .             ,     ,     . 00
   (e) Polasaithe Saoil Coigríche (inmhuirir ar 40%)                                   ,     ,     . 00
   (f) Cistí Eischósta (Alt 747A den ACCán. 1997)
     Inmhuirir ar 40%                                                 ,     ,     . 00
   (g) Áitreabh Tráchtála                                                ,     ,     . 00
   (h) Áitreabh Cónaithe
                                                              ,     ,     . 00
   (i) Scaireanna nó Urrúis a malartaíodh
     (Alt 913(5) den ACCán. 1997)                                           ,     ,     . 00
   (j) Sócmhainní Eile
                                                              ,     ,     . 00
   (k) Comaoin Iomlán ar Dhiúscairtí
                                                              ,     ,     . 00
Cuir tic  sa bhosca/sna boscaí lena thaispeáint:

802. Ar tharla diúscairt idir páirtithe bainteacha nó seachas sin, nach raibh ar neamhthuilleamaí

803. An raibh ceann ar bith de na fáltais bhunaidh idir páirtithe bainteacha nó seachas sin nach raibh ar neamhthuilleamaí

804. Ar úsáideadh an margadhluach seachas costas fála sócmhainní ar bith a diúscraíodh

805. Éileamh ar Fhaoisimh

   (a) Diúscairt na Príomháite Cónaithe Príobháidí: breac isteach suim na comaoine                    ,     ,     . 00
   (b) Faoiseamh Scoir - Laistigh den Teaghlach: breac isteach an chomaoin ar dhiúscairt
     sócmhainní cáilitheacha                                              ,     ,     . 00
   (c) Faoiseamh Scoir - Lasmuigh den Teaghlach: breac isteach an chomaoin ar dhiúscairt
     sócmhainní cáilitheacha                                              ,     ,     . 00
   (d) Eile                        breac isteach suim na comaoine                 ,     ,     . 00
     (sonraigh)                              lEATHANACH 12
                                                Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
            Uimhir Thagartha Cánach                         nach gá iontráil iontu, fág bán iadJ - GNÓCHAIN CHAIPITIÚLA (ar lean)

806. Gnóchan(-ain) Inmhuirir (seachas Polasaithe Saoil Coigríche)                       ,     ,     . 00
807. Gnóchan(-ain) roimhe iarchurtha (inmhuirir anois)                            ,     ,     . 00
808. Glanchaillteanas(-ais) sa bhliain 2008                                  ,     ,     . 00
809. Caillteanas(-ais) neamhúsáidte ó bhliain/bhlianta roimhe                         ,     ,     . 00
810. Glanghnóchan inmhuirir (gan Polasaithe Saoil Coigríche a chur san áireamh)                ,     ,     . 00
811. Gnóchan Inmhuirir ar Pholasaithe Saoil Coigríche                             ,     ,     . 00
812. Caillteanas(-ais) neamhúsáidte le tabhairt ar aghaidh go 2009                      ,     ,     . 00
Má tá caillteanas foriomlán CGT agat sa bhliain 2008 ní gá Línte 813 ná 814 a chomhlánú.

813. I leith glanghnóchan inmhuirir a d'éirigh sa tréimhse 1 Eanáir 2008 go 30 Meán Fómhair 2008

   (a) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ar 20%                        ,     ,     . 00
   (b) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ar 40%                        ,     ,     . 00
   (c) Breac isteach méid an ghlanghnóchain ar Pholasaithe Saoil Coigríche inmhuirir ar 40%         ,     ,     . 00
814. I leith glanghnóchan inmhuirir a d'éirigh sa tréimhse 1 Deireadh Fómhair 2008 go 31 Nollaig 2008

   (a) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ar 20% (1/10/08 - 14/10/08)              ,     ,     . 00
   (b) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ar 22% (15/10/08 - 31/12/08)             ,     ,     . 00
   (c) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ar 40%                        ,     ,     . 00
   (d) Breac isteach méid an ghlanghnóchain ar Pholasaithe Saoil Coigríche inmhuirir ar 40%         ,     ,     . 00

K - SÓCMHAINNÍ INMHUIRIR FAIGHTE I 2008
815. Breac isteach an lion sócmhainní faighte agus an chomaoin tugtha

   Tuairisc na sócmhainne                   Líon na bhFáltas                Comaoin

   (a) Scaireanna (luaite agus neamhluaite)                            ,     ,     ,     . 00
   (b) Áitreabh Cónaithe                      ,               ,     ,     ,     . 00
   (c) Áitreabh Tráchtála                     ,               ,     ,     ,     . 00
   (d) Talamh Talmhaíochta                     ,               ,     ,     ,     . 00
   (e) Talamh Forbraíochta                     ,               ,     ,     ,     . 00
   (f) Sócmhainní Gnó                       ,               ,     ,     ,     . 00
   (g) Seandachtaí/Saothair Ealaíona
                                   ,               ,     ,     ,     . 00
   (h) Eile
                                   ,               ,     ,     ,     . 00

                             lEATHANACH 13
                                                              Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith
               Uimhir Thagartha Cánach                                    nach gá iontráil iontu, fág bán iad


L - Dreasachtaí Bunaithe ar Mhaoin ar a bhfuil Faoiseamh á Éileamh i 2008 [901 - 930]
Iarrtar ort an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar chun tacú le d'éileamh ar cheann ar bith de na faoisimh seo a leanas. Coimeád i gcuimhne gurb iad na sonraí atá
ag teastáil thíos “na faoisimh shonraithe” a luaitear in Alt 1052(1)(aa) agus Alt 1084(1)(b)(ib) den ACCán. 1997 agus, mura gcomhlánaítear go hiomlán agus go
cruinn an painéal seo, gur féidir go mbeidh pionóis inghearrtha ort dá bharr faoi Alt 1052 den ACCán. 1997 agus/nó formhuirear faoi Alt 1084 den ACCán. 1997.
Breac isteach costas bliantúil an fhaoisimh, is é sin, an méid atá á éileamh sa bhliain, gan méideanna tugtha ar aghaidh isteach sa bhliain cibé acu mar chaillteanais nó
liúntais chaipitiúla a áireamh agus sula n-asbhaintear aon chaillteanais agus/nó liúntais chaipitiúla neamhúsáidte a thabharfar ar aghaidh go dtí blianta ina dhiaidh sin.

Maoin Chónaithe                     Ailt den ACCán. 1997                             Infheisteoir - Léasóir

901.  Athnuachan Uirbeach                    A.372AP                                ,      ,      . 00
902.  Athnuachan Baile Móir                   A.372AP                                ,      ,      . 00
903.  Ionad Saoire Cois Farraige                 A.372AU                                ,      ,      . 00
904.  Athnuachan Tuaithe                     A.372AP                                ,      ,      . 00
905.  Ag Conaí Lastuas den Siopa                 A.372AP                                ,      ,      . 00
906.  Páirceáil agus Gluais                   A.372AP                                ,      ,      . 00
907.  Cóiríocht do Mhic Léinn                  A.372AP                                ,      ,      . 00
Liúntas Foirgneamh Tionsclaíocha                              Úinéir-Áititheoir             Infheisteoir - Léasóir
908.  Athnuachan Uirbeach                  A.372C & D          ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
909.  Athnuachan Baile Móir                A.372AC & AD          ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
910.  Ionad Saoire Cois Farraige             A.352 & A.353          ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
911.  Athnuachan Tuaithe                   A.372M & N          ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
912.  Carrchlóis Ilstóracha                     A.344        ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
913.  Ag Conaí Lastuas den Siopa (Áitreabh Tráchtála amháin) A.372D            ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
914.  Limistéir Fhiontraíochta                    A.343        ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
915.  Páirceáil agus Gluais                 A.372V & W          ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
916.  Óstáin                         A.268(1)(d)         ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
917.  Teachíní Saoire                      A.268(3)         ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
918.  Brúnna Saoire                    A.268 (2C)(b)         ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
919.  Tithe Aíochta                     A.268(2C)(a)         ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
920.  Tithe Altranais                     A.268(1)(g)         ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
921.  Tithíocht do dhaoine scothaosta/éiglí           A.268(3A)         ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
922.  Tithe Téarnaimh                     A.268(1)(i)        ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
923.  Ospidéil Cháilitheacha                   A.268(2A)        ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
924.  Lárionaid Mheabhairshláinte Cháilitheacha         A.268(1C)         ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
925.  Clinicí Cáilitheacha Díobhála Spórt            A.268(2B)         ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
926.  Foirgnimh a úsáidtear chun críocha áirithe cúraim leanaí A.843A           ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
927.  Aonaid Sainchúraim Mhaolathaigh    A.268(1)(m)                 ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
928.  Foirgnimh nó Struchtúir i Láithreáin
    Chláraithe do Charbhain agus Champáil   A.268(2D)                 ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
929.  An Scéim um Infheistíocht i mBonneagar
    Turasóireachta Chrios Lár na Sionainne  A.372AW                  ,      ,      . 00         ,      ,      . 00
930.  Mura bhfuil an scéim/na scémeanna ar a bhfuil tú ag éileamh faoisimh liostaithe ag na Línte 901 - 929 thuas luaigh ainm na Scéime(anna)
    Dreasachta, luaigh an tAlt iomchuí agus breac isteach suim an fhaoisimh á éileamh sa bhliain (Úinéir-Áititheoir, Infheisteoir-Léasóir).

                                                                     ,      ,      . 00
                                  lEATHANACH 14

								
To top