Strategic Management - DOC 2 by tJpe17BZ

VIEWS: 31 PAGES: 6

									Strategic Management
Defined:
 Set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a
firm.เป็ นการมองในระยะยาว(5-10ปี ) ว่าต้องการจะทาอะไร แล้วตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่จะเติบโต
Four Basic Elements
   1. Environmental Scanning วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
   2. Strategy Formulation กาหนดกลยุทธ์
   3. Strategy Implementation การเอากลยุทธ์ไปใช้เป็ นการบริ หารจัดการ
   4. Evaluation and Control การประเมินผล
Strategy Formulation
Defined:
Development of long-range plans for the effective management of environmental opportunities
                                         ่
and threats in light of corporate strengths and weaknesses. จะทาแผนออกมาโดยอยูบนพื้นฐาน
                 ั
การวิเคราะห์ SWOT ที่ได้ตดสิ นใจเลือกทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์เรี ยบร้อยแล้ว
   1. Mission Statement
   - Purpose or reason for the organization’s existence
      บอกถึงวัตถุประสงค์/เหตุผลที่ก่อตั้งองค์กร
      (ราชการ/รัฐวิสาหกิจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมีกฎหมายรองรับตอนก่อตั้งองค์กร)
   - Promotes shared expectations among employees
      ความคาดหวังร่ วมกันของผูที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
                   ้
   - Communicates public image important to stakeholders ภาพลักษณ์ขององค์กร
      (การสื่ อสารสู่ สาธารณะขององค์กร)
   - Who we are, what we do, what we’d like to become
   SWOT analysis ต้องเปรี ยบเทียบกับ Mission
              ั
   ซึ่ งเป็ นข้อมูลปั จุบนเพื่อนาไปปรับปรุ งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
   2. Objectives บางทีใช้สลับกับ Goal
   - The end results of planned activity
   1) what is to be accomplished
   2) time in which to accomplish it
   3) quantified when possible
             ่
   ต้องระบุให้ได้วาจะบรรลุผลในระยะใดเพราะต้องเชื่ อมโยงสู่ การประเมินผล
   Strategies
   Defined:
   A strategy of a corporation forms a comprehensive master plan stating how the corporation
   will achieve its mission and objectives. It maximizes competitive and minimizes competitive
   disadvantage.
   3 Types of Strategy
   1. Corporate strategy : ระดับองค์กร
   เป็ นระดับของกลยุทธ์เป็ นการวิเคราะห์ในมุมมองขององค์กรโดยรวมว่าจะทาอะไร/ธุ รกิจอะไร
     - Stability
     - Growth
   ท้ายที่สุดต้องได้ความมันคง ความมีเสถียรภาพขององค์กร และการเติบโตขององค์กร
               ่
   2. Business strategy: ระดับธุ รกิจ
   เป็ นกลยุทธ์ที่แยกย่อยลงไปว่าจะแข่งขันในธุ รกิจนี้อย่างไร/คู่แข่งคือใคร (Sub set o Corporate
   strategy)
     - Competitive strategies กลยุทธ์การแข่งขัน ใช้ทฤษฎีของ Porter คือ
    ้
   ผูนาด้านราคาและการสร้างความแตกต่าง
     - Cooperative strategies การร่ วมมือกันเชิงกลยุทธ์ เช่น สายการบินต่างๆ มีการ share
   สายการบินร่ วมกัน
   3. Functional strategy: ระดับหน้าที่
เป็ นกลยุทธ์ที่แต่ละแผนก/หน้าที่ขององค์กรมีรูปแบบการดาเนินงาน/ทางานอย่างไร (Sub set of
Business strategy)
                    ้
     - Technological leadership ผูนาด้านเทคโนโลยี
                     ้
     - Technological followership ผูตามด้านเทคโนโลยี มี 2 ประเภทคือ
     1) Extender เอามาปรับปรุ งเพิ่มเติม แล้วนาไปใช้ เช่น เกาหลีถือว่าเป็ นleader ได้
     2) Exploiter เป็ นประเภทไม่ผลิตแต่นาเข้าแล้วขาย และ ซื้ อ license แล้วขาย
Value Strategies
Three potential value strategies
                ้
   - Product Leadership ผูนาด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
   - Operational Excellence เป็ นเลิศในการดาเนินงาน
   - Customer Intimacy ให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็ นหลัก
The Scope and Focus of Analysis
ขอบเขตในด้านธุ รกิจและการวิเคราะห์การแข่งขันจะต้องมีความเข้าใจและชัดเจนในเรื่ องเป้ าหมาย
หรื อความพยายามในการวิเคราะห์ขอบเขต
ในการทาความเข้าใจการวิเคราะห์ขอบเขตมีจุดที่ควรให้ความสนใจ 6 ประเภท คือ
   1. ขอบเขตการตัดสิ นใจ เป็ นการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายที่มีผลกระทบในระดับองค์กร
                         ่ ั
    การตัดสิ นใจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยูกบระดับของคนที่ทาการตัดสิ นใจ ระยะเวลา
    ความถี่ และโครงสร้างในการตัดสิ นใจ ขอบเขตหรื อระดับของการตัดสิ นใจ มี 3 ระดับ
    ดังนี้
   A. Strategic decision analysis เป็ นการตัดสิ นใจทัวไปเพื่อให้องค์กรอยูรอด
                            ่           ่
                   ่ ้
    ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยูให้คุมค่า หรื อมีการจัดสรรตามระดับความสาคัญ
    เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงและมีส่วนแบ่งการตลาดที่ดี
     ้ั
    ผูตดสิ นใจในระดับนี้คือ Top Manager
    จะเกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรในระยะยาว
    การตัดสิ นใจในระดับกลยุทธ์น้ ีจะเป็ นตัวกาหนดทิศทางในการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กรและ
               ่
    จะช่วยกาหนดได้วาควรจะแข่งในตลาดอย่างไร (unconstruct)
   B. Tactical decision analysis
            ั
    การวิเคราะห์ตดสิ นใจในระดับยุทธวิธีเป็ นการตัดสิ นใจที่สนับสนุนระดับกลยุทธ์
    เป็ นการกาหนดแบบแผนในการดาเนิ นงานและกาหนดนโยบายในการดาเนินงานขององค์
                  ้ั
    กร การตัดสิ นใจเป็ นของผูจดการระดับกลาง ในแต่ละแผนก
    การตัดสิ นใจในระดับยุทธวิธีน้ ีจะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมากกว่าระดับกลยุทธ์
    (semiconstruct)
   C. Operational decision analysis
             ั        ั
    การวิเคราะห์ตดสิ นใจระดับปฏิบติการเป็ นการตัดสิ นใจที่ทาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานร
                             ้ั       ้ั     ั
    ะยะสั้น เป็ นแบบที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวสู งมาก ผูตดสิ นใจคือผูจดการระดับปฏิบติการ
   2. ขอบเขตในเรื่ องพื้นที่ (Geographic Scope)
    เป็ นการกาหนดขอบเขตในการดาเนินงานขององค์กรในด้านพื้นที่ที่จะดาเนินงาน
    หรื อดาเนิ นธุ รกิจว่าจะมีขอบเขตแค่ไหนในระดับท้องถิ่นหรื อระหว่างประเทศ
    หรื อในประเทศ เป็ นต้น
   3. ด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental sectors) มีจุดเน้นอยู่ 6 อย่าง ดังนี้
- การแข่งขัน (Competitive) มีการประเมินตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึงปั จจุบน ั
  ตลอดจนการคาดการณ์อนาคตของคู่แข่งขัน
- เทคโนโลยี (Technological)
                         ั    ั
  มีการวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีท้ งในปั จจุบนและในอนาคต
  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ innovation + R&D
                            ั
- ลูกค้า (Customer) ลูกค้าจะประกอบไปด้วยลูกค้าปัจจุบนของบริ ษทเอง  ั
  ลูกค้าของบริ ษทคู่แข่ง และลูกค้าที่คาดไว้ในอนาคต
          ั
- เศรษฐกิจ (Economic) เป็ นการประเมินสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
- การเมืองและกฎหมาย (Plolitical and Regulatery)
- สังคม (Social) จะต้องมีการวิเคราะห์ประเมินในด้านของประชากรศาสตร์ ความเชื่อ
  ทัศนคติ ค่านิยม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบแถบยุโรปจะเรี ยก PEST Analysis
P: Political, E: Economic, S: Social, T: Technology
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบแถบ USA: STEEP Analysis
S: Social, T:Technology, E:Economic, E: Ecology, P:Political
4. เรื่ องเวลา (Temporal)
  เป็ นการวิเคราะห์ที่ให้ความสนใจในเรื่ องของการประเมินการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมแล
  ะเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
                                        ั
  ต้องการประเมินเพื่อกาหนดว่าอะไรเป็ นตัวแปรหรื อบริ บทในอดีตและปั จจุบนที่กาลังเจออ
   ่
  ยูและที่มีผลต่อการทางานในอนาคต
       ่
  และดูวาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขององค์กรนั้นจะมีผลอย่างไรบ้างในแต่ละช่วงของกา
  รเปลี่ยนแปลง
        ้
5. ตาแหน่งผูที่ทาการตัดสิ นใจ (Decision Marker Position)
6. ขอบเขตด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (Product Technological Scope)
  เป็ นการวิเคราะห์เพื่อต้องการพิจารณาถึงกิจกรรมสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การไป
  ยังลูกค้า

Industry Analysis
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจะใช้เครื่ องมือ Five Forces Model ของPorter
กาหนดข้อวิเคราะห์การแข่งขัน 5 อย่าง
เพื่อเป็ นการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมมากกว่าจะมองไปอุตสาหกรรมอื่นๆ
                       ั
หรื อสภาพแวดล้อมอื่นๆ จึงอาจจะมีหลายคนที่คดค้านว่าเป็ นเครื่ องมือที่เก่าไป จะพิจารณาดังนี้
1. ข้อจากัดในการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ (Threat of new entrants)
   จะดูความยากง่ายของผูเ้ ข้ามาใหม่ ความได้เปรี ยบในเรื่ องขนาดและ volumeการผลิตที่สูง
   ความแตกต่างที่เป็ นลักษณะเฉพาะ ความเชื่อถือในแบรนด์
   การที่ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้สินค้าใหม่ การลงทุนในอุตสาหกรรมใช้ทุนมาก/น้อย
   ความเสี ยเปรี ยบในด้านต้นทุน นโยบายรัฐบาล
               ้
2. อานาจต่อรองของผูขายวัตถุดิบ (Bargaining power of suppliers)
                     ้้
   จะดูที่อานาจการต่อรองของผูคา จานวนมาก/น้อยราย
              ้
   จานวนวัตถุดิบที่ตองการซื้ อมาก/น้อย การ switching cost การทา forward integration
   ของผูคาวัตถุดิบมาเป็ นคู่แข่ง
       ้้
                ้
3. อานาจต่อรองของผูซ้ื อ (Bargaining power of buyers)
             ้        ู้
   ดูแรงกดดันของผูซ้ื อที่ทาให้ผขายต้องลดราคาลง หรื อปรับคุณภาพสิ นค้า/บริ การให้ดีข้ ึน
                  ่ ั ้  ้
   อานาจการต่อรองขึ้นอยูกบผูซ้ื อหรื อผูขาย
4. ความเสี่ ยงจากสิ นค้า/บริ การทดแทน (Threat of substitute products or services)
      ่
   ดูวามีปัจจัยหรื อความเสี่ ยงจากการมีสินค้าหรื อบริ การที่สามารถทดแทนหรื อไม่
   ที่ทาให้ลูกค้าเปลี่ยนความต้องการไปจากความต้องการแบบเดิม
   ซึ่ งก่อให้เกิดการแข่งขันในเรื่ องของการตัดราคาหรื อคุณภาพมากขึ้น
5. ความรุ นแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม/คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Rivalry among
   existing competitors) ดูที่จานวนของคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
   อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม
SWOT Analysis
เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์สภาพองค์กรในปั จจุบนที่ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์กว่าตัวอื่นที่
                           ั
ได้กล่าวมาแล้ว
                 ั
เพราะจะทาการวิเคราะห์ท้ งสภาพแวดล้อม/ปั จจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
จุดแข็ง-ขุดอ่อนของ SWOT
 เป็ นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพอย่างเดียว ไม่มีการให้คะแนน
แต่เวลาทาการวิเคราะห์อาจจะมีการให้คะแนนเอง
เพื่อให้เห็นภาพและระดับความสาคัญได้อย่างชัดเจน
แต่จะมีปัญหาในเรื่ องมาตรฐานของการให้น้ าหนัก
จุดแข็ง
- ถ้าวิเคราะห์ SWOT
   ของคู่แข่งจะเป็ นประโยชน์เพราะเป็ นการเปรี ยบเทียบให้เห็นว่าเราเหนือคู่แข่งตรงจุดใด
                   ั
- ไม่จาเป็ นต้องวิเคราะห์ตวเลขทางการเงิน
- ช่วยในเรื่ องของการสร้างทีม/การระดมสมอง
จุดอ่อน
- เป็ นการวิเคราะห์ที่ให้ผลการวิเคราะห์แต่เชิงพรรณนาเท่านั้น (Descriptive)
  ไม่มีการให้คะแนน
Process ในการทา SWOT
1. Strengths จุดแข็ง คือสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น
  ทรัพยากรขององค์กร ความสามารถที่มีและความสามารถในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
  เป็ นข้อดีขององค์กร
2. Weaknesses จุดอ่อน คือ จุดอ่อนที่เกิดภายในองค์กรเช่นเดียวกับจุดแข็ง
  เป็ นข้อจากัดในเรื่ องต่างๆ ขององค์กรหรื อข้อด้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน
3. Opportunities โอกาส
  เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรว่ามีโอกาสที่จะดาเนินการอะไรบ้างที่เป็ น
  ไปได้ และสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรได้
4. Threats ภัยคุกคาม
  เป็ นปัจจัยภายนอกที่เป็ นปั จจัยคุกคามหรื อเป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเตือนในการทา SWOT
- ในการ list ข้อดี-ข้อเสี ย ในแต่ละแกนมากเกินไปจะไม่ดี
  ควรจะวิเคราะห์ปัจจัยที่สาคัญจริ งๆ ที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรื อมีผลกระทบจริ งๆ
- ไม่มีการจัดความสาคัญของแต่ละตัวแปรที่ list ออกมา เนื่ องจากไม่มีการให้คะแนน weight
                           ่
  เพราะ SWOT จะเน้นไปที่ strategic fit เพื่อดูวาจุดแข็งจะ match กับจุดอ่อนข้อใด
                            ้    ่
  กับโอกาสอะไรบ้าง และสามารถทาอะไรได้บาง (ซึ่ งแล้วแต่วาจะให้คะแนนหรื อไม่)
                       ่
- จุดเสี ยของ SWOT คือ ไม่มีใครบอกได้วาจุดแข็ง-จุดอ่อนที่เหมาะสมที่ดีควรมีกี่ขอ  ้
  และอะไรมาก่อน-หลัง
                        ่ ั ้    ่
  และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะขึ้นอยูกบผูวเิ คราะห์วามีมากน้อยแค่ไหน
          ********************************************

								
To top