Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

34_gyor_plusz

VIEWS: 9 PAGES: 32

									         6. oldal 14 éves korról 12 évre          8–9. oldal Az egyik legféltettebb  3. oldal Nagyon meghatározó egy gyermeknek, hogy milyen lelki-
         csökkentik a büntethetőségi kor-         kincsünk a nemesi közgyűlések    állapotban kezdi az iskolát, az első nap élménye rányomhatja bélye-
         határt bizonyos bűncselekmé-           restaurált jegyzőkönyve – derül ki  gét a tanuláshoz való hozzáállására. A nyár végén végezzünk egy
         nyek esetében jövő júliustól. A          a megyei levéltár igazgatójával,   rövid leltárt: füzet megvan, eszközök beszerezve, ünnepi ruha meg-
         témáról dr. Takács Róbert vezető         Néma Sándorral készült nagy-     vásárolva, de vajon a fejekben rendet tettünk? Riportunkban annak
         ügyészt kérdeztük.                interjúnkból.            jártunk utána, hogyan készítik fel a leendő elsősöket az iskolára.
Győr Plusz közéleti hetilap / II. évfolyam 34. szám / 2012. augusztus 24., péntek / Megjelenik 56.000 példányban
  A barátságra
   A bornapok programjai a 11. oldalon

                                                             4. oldal A gyerekeknek bármiről lehet, és kell is
Részletes                      22–23. oldal A Toyota full hibrid rendszere
                           képes benzinüzemű autóként, tisztán elektro-
                                                             beszélni. Persze nem mindegy, hogyan: az életko-
                                                             ruknak megfelelően. Ezért olyanok a mesék, mint
tévéműsor                      mosként és kombinált hajtással is üzemelni –             a káposzta: több rétegből állnak. Mesemondónak,
15–18. oldal                     erről is olvashatnak Gázfröccs mellékletünkben.           pszichológusnak és egy bábrendezőnek tettük fel
                                                             a kérdést: Miért van szükségünk mesékre?
KISHÍREK     NAPRÓL NAPRA


               milliárd forintos fejlesztést hajt végre a Veritas Kft. az                    ezer érvényes aláírás gyűlt össze a megyei napilap

          1     idén Dunakilitin. Az európai autóipar számára üzem-
               anyag-vezetékrendszereket gyártó társaság a beruhá-
               zás keretében a piaci igényeknek megfelelő gépeket,
                                                        71       népi kezdeményezésében, így az Országgyűlés elé
                                                                kerül a szigetközi vízellátás kérdése. A mellékág-
                                                                rendszereket a főmederrel összenyitva újra egysé-
               berendezéseket, új technológiákat vásárol.                            ges lehetne a dunai vízrendszer.Első helyezett          Új játszóeszközök
a győri                                                      NAPRÓL NAPRA
szakács             Adyvárosban
Horváth Szilveszter, a      A tavaly az Ifjúság körút    teni. Az akkori, elavult            Augusztus 17.      Ár. Emléktáblát avattak a tíz évvel ez-
győri La Maréda séfje      mögött átadott, teljesen    eszközöket elbontották,                         előtti, valaha mért legmagasabb árvíz
jó nevű fővárosi ver-      új játszótér után idén     ám most az új szabvá-                          emlékére. A mű a győri várfal oldalára
senytársait maga         újabb játszóeszközöket     nyoknak megfelelő dara-                         került, azt jelölve, hogy mekkora volt
mögé utasítva meg-        helyeztek ki Adyváros-     bok kerültek a helyükre,                         akkor a vízszint.
nyerte az idei Hagyo-      ban. Radnóti Ákos képvi-    ezzel hozzájárulva a gyer-
mány és evolúció sza-      selő programjában hang-     mekek fizikai fejlődésé-            Augusztus 18.      Repülés. Ezüstéremmel tért haza a
kácsversenyt. A fősza-      súlyos helyet kapott a ját-   hez, állóképességük és                          szlovákiai vitorlázó műrepülő világbaj-
kács állítja: az étter-     szóterek fejlesztése, ame-   mozgáskoordinációjuk                           nokságról Tóth Ferenc Európa- és vi-
meknek kell tenniük       lyet jól tükröz, hogy most   fejlesztéséhez. A mókus-                         lágbajnok műrepülő. A repülős Péren
annak érdekében,         13 játszótér gazdagodott    kerekek mellett két négy-                        gyakorolta a látványos figurákat.
hogy a megrögzött ét-      egy-egy új eszközzel.      üléses mérleghintát is ki-
kezési szokások módo-
                                                         Augusztus 19      Baleset. Súlyosan megsérült egy
                                                                     osztrák nő, amikor autójával az árokba
suljanak, netán meg is
                                                                     hajtott az M1-es autópálya Hegyesha-
változzanak. A jó tradí-                                                         lom felé tartó pályaszakaszán Győr tér-
ciókat tisztelő és az in-                                                         ségében. A gyermeket váró asszonyt a
novatív megoldásokat                                                           tűzoltók feszítő-vágóval szabadították
díjazó verseny a koráb-                                                          ki a roncsból, majd a győri kórházba
biaktól teljesen eltérő                                                          szállították.
szemléletet honosított
meg a hazai szakács-                                               Augusztus 20.      Kilátó. Átadták a teljesen felújított, 20
versenyek történeté-                                                           méter magas Boldog Mór Kilátót Pan-
ben. A látványosság he-                                                          nonhalmán. A parkerdő szívében ma-
lyett az íz lett a bírálat                                                        gasodó szerkezetet Várszegi Asztrik fő-
legfontosabb szem-                                                            apát áldotta meg.
pontja. (MTI)
                                                         Augusztus 21.      Riasztás. II. fokú hőségriasztást ren-

A Révai az                                                                delt el az országos tiszti főorvos térsé-
                                                                     günkre, mivel a csúcshőmérséklet min-
élmezőnyben           A közel 2,5 millió forint ér-  helyeztek, ami eddig
                                                                     dennap 30 fok körül vagy afelett alakult.

Megjelent a Köznevelés      tékű fejlesztés – melynek    egyáltalán nem volt a te-            Augusztus 22.      Zöldségakció. A győri kereskedők ér-
2012-es középiskolai       kivitelezését a GYŐR-      rületen, ugyanakkor fon-                         dekképviselete Civil garancia a helyi
rangsora. Az oktatási      SZOL Zrt. végezte el a     tos, hiszen egyszerre                          terményre címmel indított kampányt a
szaklap minden évben       képviselő keretéből –      több gyermek kikapcso-                          zöldség- és gyümölcskereskedők meg-
három szempont alap-       során szempont volt az is,   lódását biztosítja. Négy                         különböztetése érdekében. Az akció
ján értékeli a gimnáziu-     hogy olyan eszközöket      új, hagyományos kétülé-                         keretében bárki a termelés helyszínén
mokat, a szakközépis-      helyezzenek ki, amelyek     ses mérleghinta és egy                          is ellenőrizhette, hogy milyen zöldsé-
kolákat és a vegyes in-     eddig nem voltak a hely-    rugós játékeszköz is he-                         get, gyümölcsöt nevel a termelő.
tézményeket. A vidéki      színeken. Így többek kö-    lyet kapott. Az önkor-
középiskolák közül az      zött hat mókuskereket      mányzati képviselő intéz-            Augusztus 23.      Bornapok. A borlovagrendek belvá-
előkelő második helyen      adtak át, amelyek már az-    kedett arról is, hogy                          rosi felvonulásával megkezdődött az
végzett a Révai Miklós      előtt is rendkívül nép-     mindegyik játszótéren                          ötödik Győri Bornapok, Bor-, Borlovag
                 szerű játéknak számítot-    kint legyenek a dohány-                         és Gasztronómiai Fesztivál. Az ese-
Gimnázium, ahol pél-
                 tak, mielőtt EU-konform     zást, illetve a kutyafutta-                       ményre az ország neves borászait is
dául a nyelvvizsgát
                 játszótereket kezdtek épí-   tást tiltó táblák is.                          várják, és megválasztják a város és a
szerzők száma országos
                                                                     fesztivál borát is.
szinten is kiemelkedő.
         A város hetilapja. Megjelenik minden pénteken, Győr közigazgatási területén. Ingyenesen terjesztve. Lapigazgató: Endrődi Péter. Fotó: O. Jakócs Péter. Ol-
         vasószerkesztő: Silnicki Beáta.A szerkesztőség címe: 9024 Győr, Orgona u. 10.Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: szerkesztoseg@gyorplusz.hu. Kiadja:
IMPRESSZUM    GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Felelős kiadó: Sági Géza elnök-vezérigazgató. Hirdetésfeladás: Csala Róbert (70/518-0246), Gom-
         bos Éva (20/475-1314). Nyomdai előkészítés: Konrád Grafikai Stúdió Kft. Nyomtatás: Lapcom Kft., 9021 Győr, Újlak u. 4/A.Tel.: 96/504-444. Ügyvezető igazga-
         tó: Szammer István.Terjesztés: LapHír Kft.Tel.: 96/416-438. E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912


2 / + / 2012. augusztus 24.
                                                                      FÓKUSZBAN      LAPSZÉL
                                                                    Hátas
                                                                    Hiába telnek a napok, szá-
                                                                    momra a londoni olimpia leg-
                                                                    maradandóbb élménye még
                                                                    mindig az a hátas, amit Gio-
                                                                    vanni Cernogoraz horvát trap-
                                                                    lövő mutatott be. Hosszú küz-
                                                                    delem volt, a végén szétlövés-
                                                                    sel, amelyben az ellenfél hibá-
                                                                    zott, a horvát talált. Porzott a
                                                                    korong, Giovanni, kezében a
                                                                    kétcsövű sörétes puskával, do-

 Óvodából iskolába:                                                          bott egy hátast. Nem úgy csi-
                                                                    nált, mintha, hanem tényleg
                                                                    dobott egy hátast, örömében,
 lélekben is felkészülnek                                                       nagy ívben hanyatt vetette
                                                                    magát.
                                                                    Azóta persze megtudtam,
                                                                    hogy mások, köztük mi, ma-
szerző: szigethy teodóra           dául nyílt napokat tartanak – ezt már     hogy a gyermekek szinte várják a nagy    gyarok is szép és emlékezetes
fotó: o. jakócs péter             Szöllősi Zoltánné mondta lapunknak. A     találkozást.                dolgokat műveltünk London-
                       városháza oktatási osztályának általá-      A Gárdonyi-iskolában például bevett   ban, de most már azt hiszem,
Nagyon meghatározó egy gyer-         nos iskolai ügyekkel foglalkozó munka-    gyakorlat, hogy még a tanév kezdete
meknek, hogy milyen lelkiálla-
                                                                    késő.Aki Horvátországban, a
                       társa szerint sok ovisnak azonban a fő-    előtt tartanak egy úgynevezett sulikós-
potban kezdi az iskolát, az első                                                    helyi királyi tévében nézte
                       igazgatósági rendszerben már nem ide-     tolót. Azért, hogy oldódjon a feszültség
nap élménye rányomhatja bé-                                                       végig ezt az olimpiát, annak a
                       gen az iskola, otthonosan közlekednek     a gyerekekben, körbevezetik őket az
lyegét a tanuláshoz való hozzáál-       a nagyok között, gyakran találkoznak az    egész iskolában, megismertetik velük a   traplövő hátasát dobta ki a
lására. A nyár végén végezzünk        idősebb gyerekkel az úszásoktatáson, a    tantermüket, az ebédlőt, az udvart –    gép. És passz. Csak lökték, csak
egy rövid leltárt: füzet megvan,       testnevelésórára menet, de rengeteg      meséli az iskolaváró napokról Szalai Fe-  lökték, annyit ismételték,
eszközök beszerezve, ünnepi          közös programot is tartanak.         renc, a Nádorvárosi Közoktatási Főigaz-   hogy az már a másik horvát
ruha megvásárolva, de vajon a           Előfordul, hogy a 3-4. osztályosok    gatóság, Óvoda és Általános Iskola fő-   aranyérmes, Sandra Perkovic
fejekben rendet tettünk?           közösen készülnek az ünnepekre a       igazgatója.                 rovására ment.
                       nagycsoportosokkal.                Az intézményben külön tanévnyitót    Ezen az olimpián szurkoló-
A kötelező tanévkezdő csomag összeál-       Szöllősi Zoltánné kifejtette, az intéz-  rendeznek a legkisebbeknek, ahová      ként nem vittem sokra, ami-
lítása mellett éppen olyan fontos, ha     mények még májusban tartanak egy ér-     szülőket, nagyszülőket és más rokono-    ért sportszerűtlenség lenne
nem fontosabb, hogy lelkiekben is fel-    tekezletet az iskolát kezdő gyerekek szü-   kat egyaránt várnak. A családias légkör   Pepi bácsit hibáztatni.Az öreg
készítsük a kicsiket az iskolakezdésre.    leinek, ahol elmondják, hogyan tudják     oldja a kezdeti szorongást. A tante-    a kis tengerparti ház reklámjá-
Az első nap az iskolában meghatározza     tovább könnyíteni gyermeküknek a be-     rembe érve a nebulókat frissítő, csoko-   ban szót sem ejtett műholdas
a gyerek tanuláshoz való hozzáállását is.   illeszkedést. Például ha kevésbé önálló    ládé, névre szóló oklevél várja, aszta-   csatornákról.A végtelen víz, a
  Várszegi Mónika, a városháza okta-    a gyerek, tanuljon meg egyedül öltözni,    lukra pedig ki van készítve az önkor-    napsütés meg a házi kapros
tási osztályának óvodai ügyekkel foglal-   tálcán vinni az ételt, vagy felismerni    mányzat által biztosított ajándék iskola-  szőlőpálinka mellé ő csak any-
kozó munkatársa lapunknak elmondta,      saját holmiját. A szakember szerint ér-    kezdési csomag.
az óvodák nagyon tudatosan, pontosan
                                                                    nyit ígért, hogy beállít egy te-
                       demes a figyelmüket is tréningezni, azt      Az első hét ismerkedéssel telik. A
megtervezett rend szerint készítik a pi-                                                levíziót a nappaliba. Pepi bácsi
                       tanácsolja, meseolvasás után kérdez-     gyerekek bemutatkoznak, elmesélik a
ciket az iskolakezdésre. Észre sem vesz-                                                se tudta, én se gondoltam,
                       zék meg a gyermeket, hogy mire emlék-     nyári élményeket, amiből a tanító néni
szük, de már a kiscsoportban elkezdő-     szik a történetből, s el tudja-e saját sza-  már sok dolgot le tud szűrni. Az órákon   hogy ez így kevés.
dik a gyermek mentális és szociális fej-   vaival mondani, amit hallott.         felelevenítik az óvodában tanult mondó-   Néztem a versenyeket, s rá kel-
lesztése, hogy majd testileg, lelkileg és     A tanító nénik aztán augusztus      kákat, hogy fokozatosan menjenek bele    lett jönnöm, hogy engem nem
értelmileg kész legyen az ismeretek el-    végén minden kisiskolásnak küldenek      a komolyabb ismeretekbe. „Nagy va-     az olimpia, hanem a magyar
sajátítására. El szeretnék érni, hogy a    egy személyre szóló, színes levelet.     rázslók a tanítók, karácsonyra már min-   sportolók érdekelnek.A ma-
gyerek kitartó, érdeklődő legyen, s tud-   Ebben leírják, mikor lesz a tanévnyitó,    denki beilleszkedik, megszokja az okta-   gyarok, akiket a horvát tévé
jon viszonylag hosszabb ideig egy mű-     hol gyülekeznek, és minden más apró      tási módszereket, és már tudnak ol-     nem talál meg, akik itt bajnok-
veletre koncentrálni.             részletet. A kedves gesztussal elérik,    vasni” – mondja Szalai Ferenc.       ként is legfeljebb vágóképek
  A szakember hozzátette, a főigazga-                                                 lehetnek.Azt hiszem, rájöt-
tósági rendszernek köszönhetően Győr-                                                  tem a világnagy nyári játék
ben az iskola és az óvoda közötti éles                                                 népszerűségének titkára.
váltás elmosódott. Közvetlenebb kap-      Kezdőcsomag                                       Nincs olyan, hogy londoni
csolat alakult ki az intézmények, vala-     A győri önkormányzat idén is ingyenes kisiskolás-kezdőcsomaggal támo-          olimpia. Londonország csak
mint az azokban tevékenykedő pedagó-      gatja a szeptemberben általános iskolai tanulmányaikat megkezdő elsős          egy helyszín, ahonnan a tele-
gusok között. Az óvónők visszajelzést      diákokat. A város ezzel a gesztussal próbál segíteni azoknak a szülőknek,        víziók mindegyike saját nem-
kapnak a gyerekekről, hogyan teljesíte-     akikre gyermekük iskolakezdése miatt megnövekedett anyagi terhek vár-
nek az iskolában, de az iskolai pedagó-
                                                                    zeti olimpiáját közvetíti.
                        nak. A város saját költségvetéséből különítette el az erre fordítandó 2 millió
gus is előre tud tájékozódni arról, kik ke-                                               A horvát a horvátot, a magyar
                        forintot, így közel 1500 győri háztartásba érkezik majd meg a támogatás
rülnek majd hozzá első osztályban.       – mondta Borkai Zsolt polgármester, aki a csomaghoz mellékelt levelében
                                                                    a magyart.
  Minden iskola előre megismerteti a     hívja fel a gyermekek figyelmét a szorgalmas tanulásra.                 Gaál József
gyerekekkel az intézmény légkörét, pél-


                                                                       2012. augusztus 24. / + / 3
A HÉT TÉMÁJA     RIPORT
    „A világ
     meséi
     együtt,
   az maga
   az ember”
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A gyerekeknek bármiről lehet, és kell is be-
szélni. Persze nem mindegy, hogyan: az
életkoruknak megfelelően. Ezért olyanok a
mesék, mint a káposzta: több rétegből áll-
nak. Mesemondónak, pszichológusnak és
egy bábrendezőnek tettük fel a kérdést:
Miért van szükségünk mesékre?

„Nagy László sorai vannak a fülemben: „Műveld a     ban közlik a gyermekkel, hogy a nehézségeket nem     Nemcsak a nagypapa halálára vonatkozik ez,
csodát, ne magyarázd”. Mégis, ha valami választ pró-  lehet elkerülni, hanem harcolni kell a célok elérésé-  hanem a szomszéd néniére, a hörcsögére, a kati-
bálok összeeszkábálni, hogyan formálja az embert a   ért. Ez hozzátartozik az emberi léthez, s ha nem hát-  cára, amikor széttapossa, tehát ez egy nagyon sok-
mese, Széchenyi István jut eszembe, aki azt mondta,   rálunk meg, akkor győztesen kerülhetünk ki a       rétű probléma” – mutat rá Tengely Gábor. Szerinte
hogy Fáy András meséiből tanult önelszánást. Ha     végén. A hőseikkel azonosulni lehet, például a leg-   egy jó bábelőadás segíthet a kérdés feldolgozásá-
ilyen józan, közgazdász típusú ember, mint Széche-   kisebb fiúval vagy Hófehérkével, akik elindulnak egy   ban és a továbblépésben. Az előadásban állatsze-
nyi azt mondja, hogy a mesék formálták, akkor mi    rögös úton, és megküzdenek a sárkánnyal vagy a      replőket láthatunk, így ha a gyerek nincs felkészülve
mindenre lehet képes a mese? Egy biztos, a klasszi-   gonosz mostohával. A harc alatt érik a személyisé-    az adott helyzetre, akkor gondolhatja azt, hogy ezek
kusok csak fontos kérdésekre igyekeznek választ     gük, a végén pedig elnyerik jutalmukat. A gyermek    „csak” állatok, és neki nincs köze ehhez.
adni, vagy tréfásan, vagy komolyan, de létezésünket   nemcsak maga a jutalom miatt hallgatja szívesen a      „Majd a tudatalattijából úgyis előjön, ha szük-
magyarázzák. A küzdelmeinkre adnak válaszokat, a    mesét, hanem a küzdelem folyamata miatt is. A      sége lesz rá. Nem a tragédiát mutatom meg,
születéstől a halálig. Segítenek az embernek, még-   mesék konfliktusai az életben is megtörténnek,      hanem azt, hogy a tragédia után is van egy élet.”
pedig közérthető nyelven. A nagyon okos embernek    csak nem sárkányokkal” – magyarázta a pszicholó-      Valastyán Beáta gyakran hallja szülőktől, hogy „a
a mai világban az a jelvénye, hogy érthetetlen nyel-  gus, és hozzátette, ha csak mondjuk egy kisgyerek-    könyökükön jön ki” egy mese, de a gyerek mindig
ven beszél. A mese úgy okos, hogy ezt nem fitogtatja.  nek, hogy mit nem szabad, abból még nem érti       azt kéri esténként. Az ismétlés a gyermek személyi-
Az emberiségnek szinte minden gondolata, érzése,    pontosan, hogy miért ne csinálja. Egy ideig hallgat   ségfejlődése szempontjából nagyon fontos: így dol-
sejtése ott lappang a mesékben. A világ meséi      a szülőkre, de újra rosszat tesz. A mesékből megta-   gozza át azokat a problémákat, kérdéseket, melye-
együtt, az maga az ember. Az ujjlenyomata, lelki tar-  nulja, megérti a jó és rossz közötti különbséget,    ket a mesék tartalmaznak, s egyre mélyebb rétege-
tománya, ezért érdemes életben tartani. A bánatos    hogy mi a helyes, és mi nem.               ket fog fel és ért meg belőlük.
embert képes megvigasztalni, a                                            „A bábszínház gondolkodásra és a művészet érté-
vidámat még jobban megvidá-                                           sére tanít. Kapukat nyit ki gyermekben és felnőttben
mítja. Az automatikus, mechani-                                         egyaránt, felébreszti a képi igényességet, és azáltal,
kus munkát megszépíti. A várako-
zás értelmetlenségét megsürgeti,
                       A mesékből megtanulja,                       hogy a néző megelevenedett képzőművészetet lát a
                                                         színpadon, nyitottabbá válik a kortárs művészetekre”
szépen kitölti az időt” – érvelt kér-
désünk kapcsán Berecz András.
                      hogy mi a helyes, és mi nem                      – veszi át a szót Tengely Gábor, akinek tapasztalata,
                                                         hogy a gyerekek sokkal nyitottabbak, még nincsenek
  A Kossuth-díjas mesélővel Va-                                        elrontva. A felnőttek túlszocializáltsága rányomja a bé-
lastyán Beáta klinikai szakpszichológus is egyetért,    Tengely Gábor Blattner Géza-díjas bábművész,     lyegét a véleményformálásra. Szerinte mi, felnőttek
ő szintén a klasszikus mesék fontosságát hangsú-    a Vaskakas Bábszínház főrendezője is fontosnak      nagyon sokat profitálhatunk abból, ha újra elolvassuk
lyozta, melyek lényeges szerepet játszanak a gyere-   tartja, hogy a bábszínházban arra a világra reflektál-  például Hófehérke történetét, amely az ébredő
kek személyiségfejlődésében, és a felnőttek számára   janak, amelyben élünk.                  szexualitásról, és még számos társadalmi kérdésről
is sokat adhatnak.                     „Vallom, hogy a gyerekeknek bármiről lehet, és    szól. „A gyerekek értik a szimbólumot, de nem feltét-
  „A szocializáció során a gyermekeknek rengeteg   kell is beszélni. Olyan témákat próbálok találni, amik  lenül fordítják le azonnal, viszont amikor szükségük
pszichológiai problémát kell megoldaniuk. Le kell    fontosak nekik. Például a télen egy kortárs gyerek-   van az életben erre, akkor eszükbe fog jutni a megol-
győzniük csalódásaikat, testvérféltékenységüket,    vers-összeállítást mutatunk be Csillagszedő Márió    dás. Ha a gyerekek tudatába időben beépülnek azok
öntudatot, önértékelést, erkölcsi tartást kell tanul-  címmel, melyben az egyik szereplő nagypapája       az alapmesék, problémafelvetések, amik fontosak, és
niuk. A szülők legfontosabb dolga, hogy a gyer-     meghal. Erről nagyon sok szülőnek kínos beszélni,    amikre lényegében épül a társadalmunk, akkor azt
mekek kérdéseire választ adjanak, és felkészítsék    de van egy bizonyos kor, amikor abszolút foglalkoz-   gondolom, könnyebben válhatnak normális felnőtté”
őket a küzdelemre. A népmesék változatos formá-     tatja a gyerekeket, hogy hova lesz az, ami már nincs.  – hangsúlyozta Tengely Gábor.


4 / + / 2012. augusztus 24.
                                                                       FEJLESZTÉS      HIRDETÉS
Folytatják                                             Gyôr megújuló városrészében,
                                                  új társasházban, a Kossuth utca 30.
a Kossuth híd                                            szám alatt kiadó két összkomfortos lakás.


felújítását                                               1 szoba, nappali-konyha,
                                                     összkomfortos, 64 m2
                                                     bérleti díj: 85.000 Ft/hó
szerző: szigethy teodóra      valy leszakadt hídvizsgáló kocsit is.
fotó: marcali gábor         Ez tavaly novemberben billent ki a                            3 szoba, összkomfortos, 82 m2
                  helyéből, mikor két munkás dolgo-                             bérleti díj: 100.000 Ft/hó
Előreláthatólag szeptember zott rajta. A szerkezet annyira megsé-
végére készülnek el a révfalui rült, hogy nem volt érdemes felújí-
Kossuth híd felújítási munkála- tani, inkább újat építenek helyette,
tai. A kivitelező a tavaly elkez- ami nagyobb, mint a régi volt. Ennek
dett felújítási munkálatokat fe- a tartórészét is felújítják. A beruhá-
jezi be, például piros burkola- zás keretében piros burkolatot kap a
tot kap a kerékpárút, új hídvizs- kerékpárút hídon átvezető szakasza.
gáló kocsit építenek, valamint Így szeretnék egyértelművé tenni,
a híd felületét só és korrózió el- hogy a híd keleti oldala kizárólag a bi-
leni védelemmel látják el.     ciklisek közlekedését szolgálja.
                    Máthé-Tóth Péter kifejtette, a
Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő munka a héten elkezdődött, és előre-
Szervezet műszaki vezetője lapunk- láthatólag szeptember végéig tart. A
nak elmondta, már a tavaly kezdő- kivitelezésre kiírt meghívásos pályáza-
dött felújítási munka során látszó- tot a Közgéphídkorr Kft. nyerte el.


                                                  Érdeklôdni lehet: GYŐR-SZOL Zrt.
                                                  Tel.: 96/511-420, 195-ös mellék, +36-20/229-5522
                                           Képzés – lakhatás –
                                           foglalkoztatás
                                           szerző: ozsvárt tamás             kavállalók mobilizálásához, míg a Pro-
                                                                   fessio klaszter tagvállalatai a szakmai
                                           A Győrben és környékén működő         felkészítést és a foglalkoztatást garan-
                                           közép- és kisvállalkozások munkaerő-      tálják a program keretében. A partnerek
                                           szükségleteinek kielégítését szolgálja az   160 állástalan szakmunkást választa-
                                           a kísérleti program, amely az országban    nak ki szigorú szempontok szerint, akik-
                                           először valósul meg a Győr-Moson-       nek gyakorlati képzést, majd munkát
                                           Sopron Megyei Kormányhivatal Munka-      biztosítanak a környékbeli cégeknél.
                                           ügyi Központja, a Professio Fémipari és      Miklósy Lajos, a klaszter elnöke em-
                                           Szakképzési Klaszter, valamint a Győr-     lékeztetett arra, hogy a Professio a szak-
                                           Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi        képzés támogatására jött létre ugyan,
                                           és Iparkamara együttműködésével. A       ám a vállalkozások fejlődésének már
                                           kezdeményezésről tartott sajtótájékoz-     most gátja a szakképzett munkaerő hiá-
dott, hogy további beavatkozás szük-     A munka ideje alatt a biciklisek a   tatón Rimányiné Somogyi Szilvia, a       nya, amit rövid időn belül szeretnének
séges a hídon, de erre akkor nem      nyugati oldalon közlekedhetnek, tol-    munkaügyi központ vezetője elmondta:      elhárítani. Ez indította őket arra, hogy el-
volt keret, a hátralévő karbantartási   niuk kell a kerékpárjukat. Az autósok-   míg Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád       indítsák a Munkaerő-utánpótlás a gép-
munkákra az idei költségvetésben si-    nak pedig félpályás lezárásra kell szá-  megyében 700 esztergályost és 1800       iparban elnevezésű, mintegy 320 millió
került forrást találni.          mítaniuk, a kivitelezés egy-egy sza-    lakatost tartanak nyilván munkanélküli-    forint összköltségvetésű programot.
  Tavaly mintegy 87 millió forintból   kaszán ideiglenes jelzőlámpa irá-     ként, addig ezek a képzettségek régi-       A kereskedelmi és iparkamara konk-
kiszélesítették a Kossuth híd keleti ol-  nyítja majd a haladást.          ónkban hiányszakmáknak számítanak.       rét vállalkozói megkeresésre vette fel a
dalán a járdát, a biztonságos közle-     A Kossuth híd rekonstrukciós      Ezért az ország más részeiből szeretné-    kapcsolatot a programban együttmű-
kedés érdekében ide vezették át a     munkálatai még ezzel sem fejeződ-     nek a vállalkozások számára megfelelő     ködő szervezetekkel – mondta el a tájé-
kerékpáros forgalmat. Most a munka     nek be, a Győri Útkezelő Szervezet     színvonalú munkaerőt toborozni. A       koztatón Dinnyés Előd, az érdekképvi-
tovább folytatódik, közel 84 millió fo-  jövőbeni tervei között szerepel a gya-   munkaügyi központ szakmai kapcsola-      seleti szervezet titkára –, hogy ezzel is
rintból többek között az acél-, illetve  logos oldali konzol felújítása is, vala-  taival, valamint a készülő kormányren-     segítse a kísérlet elindítását, és ezzel a
vasbeton szerkezeten felületkezelési    mint szeretnének teljes díszkivilágí-   delet által biztosított lakhatási és utazási  kamarához tartozó tagvállalatok mun-
munkákat végeznek. Pótolják a ta-     tási rekonstrukciót végrehajtani.     támogatással járul hozzá a leendő mun-     kaerő-problémáinak megoldását.


                                                                        2012. augusztus 24. / + / 5
FÓKUSZBAN      INTERJÚ
Ifjúság, bolondság? Csökkentik
a büntethetőségi korhatárt
szerző: szigethy teodóra          összetételétől is. Sokszor egymást vi-   rűen mert éhes. Az ügyészség célja,     80-90 százalékától meg lehetne sza-
illusztráció: marcali gábor         szik bele a balhéba, úgy gondolják, ha   hogy felderítse ezeket az okokat, és a   badulni – fejtette ki Takács Róbert.
                      sokan vannak benne, nem lehet olyan    fiatalkorú személyiségéhez illeszkedő    „Bízom benne, idővel kialakul ennek a
Tavaly a gyermekkorú elköve-        nagy baj, hiszen a felelősség is meg-   olyan szankciót alkalmazzon, amely a    kultúrája” – szögezte le az ügyész.
tők közel kétharmada volt 12 és       oszlik. Nem tudnak a többieknek      későbbiekben visszatartó erővel bír       Rengeteg tényezőből áll össze,
14 éves kor közötti – jegyezte       nemet mondani, rossz időben tartóz-    majd.                    hogy egy fiatalkorú miért, vagy éppen
meg dr. Takács Róbert, a Győri       kodnak rossz helyen, vagy rossz dön-      Az ügyész szerint nagyon fontos a    miért nem lép a rossz útra. A törvény-
Városi Ügyészség vezető ügyé-        tést hoznak – magyarázta Takács Ró-    bűnmegelőzési tevékenység, az isme-     tisztelet egyértelműen a családból, a
sze annak kapcsán, hogy lapunk       bert. A cselekmények célpontjai leg-    retanyag átadása, ugyanis a fiatalok    szülőktől jön. Ha ott megfelelő alapo-
a Büntető Törvénykönyv fiata-        többször ismeretlen emberek, kisebb    sokszor nem is tudják, hogy bűncse-     kat kapott a fiatal, jó értelemben kor-
lokat érintő változásáról kér-                                                   látai vannak a gyereknek, az sok segít-
dezte. Ennek értelmében jövő                                                    séget ad, hogy elkerülje a bűncselek-
júliustól 14 éves korról 12 évre                                                  ményeket. Mindenekelőtt az otthonról
csökkentik a büntethetőségi                                                    kapott értékeket helyezi mérlegre az
korhatárt emberölés, életve-                                                    iskolás, mikor meghozza a döntést,
szélyt, illetve halált okozó testi                                                 hogy beszáll a balhéba vagy elkerüli.
sértés, rablás és kifosztás ese-                                                    Az esetszámok csökkentéséhez az
tén. A szakember azt reméli,                                                    ügyészség is hozzájárul, rendszere-
hogy csökken az ilyen esetek                                                    sen tartanak az iskolákban bűnmeg-
száma a törvény hatályba lé-                                                    előzési előadásokat. A foglalkozások
pése után.                                                             egyébként nemcsak arról szólnak,
                                                                  hogy hogyan ne legyünk bűnelköve-
Takács Róbert rámutatott, a gyermek-                                                tők, hanem arról is, hogyan kerüljük el,
korúak (14 éves kor alattiak) és fiatal-                                              hogy sértetté váljunk – hangsúlyozta
korúak (14 és 18 éves kor közöttiek)                                                Takács Róbert.
bűnözésének elemzésénél szem előtt                                                   Komoly problémát jelent, hogy
kell tartani a két korcsoport demográ-                                               egyre fiatalabb korban hoznak rossz
fiai változásait. A gyermekkorúak                                                 döntéseket, tavaly például a gyerek-
száma 2002-höz viszonyítva 12 száza-                                                korú elkövetők 62,2 százaléka 12 és 14
lékkal, a fiatalkorúak száma pedig                                                 év közötti volt. Jövőre ők sem úszhat-
13,6 százalékkal csökkent. Tízéves                                                 ják meg a büntetést, az új Büntető Tör-
időszakot áttekintve a fiatalkorú bűn-   részben iskolatársak, s elenyésző     lekményt követnek el. Nem arról be-     vénykönyv 14 éves korról 12 évre csök-
elkövetők számának változása az ösz-    esetben családtagok, szülők, nagy-     szélünk, mikor megvernek valakit,      kenti a büntethetőségi korhatárt em-
szes regisztrált bűnelkövetőhöz ké-     szülők.                  hanem például ha telefonon vagy az     berölés, életveszélyt, illetve halált
pest 8,9 százalék és 9,8 százalék kö-      Az ügyész szerint sokakban az a ne-  interneten zaklatni kezdenek másokat,    okozó testi sértés, rablás és kifosztás
zött változott, a korosztály 2,1–2,5 szá-  gatív sztereotípia él, hogy a nevelőott-  vagy valamelyik társuk személyes      esetén. A törvény 2013 júliusában lép
zaléka vált bűnelkövetővé. Kifejtette,   honban nevelkedettek, vagy elvált szü-   adatival élnek vissza. Nekik ez néha    majd hatályba. „Abszolút jogalkotói
míg 2007-ben 19.724 bűncselek-       lők gyerekei alkotják az elkövetők több-  olyan természetes, hogy fel sem       döntés, hogy milyen stratégia szerint
mény történt fiatalkorú részvételével,   ségét, pedig a bűncselekmények 65-     merül, hogy bűncselekményt követ-      húzzák meg a határt, mik azok az elvek,
addig 2011-ben 16.308. Tavaly az      70 százalékáért a rendes családmo-     nek el. A közösségi oldalakon divat     amik mentén szükséges a korhatár
esetek több mint felében vagyon el-     dellben – mindkét szülő együtt neveli   lett a társak kommentekben történő     módosítása” – mondta a szakember.
leni bűncselekmény miatt kellett eljár-   a fiatalkorút – élő gyerekek felelősek.  „jellemzése”: a nagy nyilvánosság       „Azt reméljük, hogy csökken az
niuk a hatóságoknak, ezek 4,22 száza-      A szakember kifejtette, a bűncse-   előtt elkövetett becsületsértés. Feltö-   esetek száma, de ezt majd csak több
léka volt rablás. A bűntény a gyermek-   lekmények elkövetésének oka sokféle    rik egymás e-mail fiókját, profilját,    év távlatából lehet megmondani” –
korúak körében is előfordult: 2007-     lehet. A hírekben nem jelenik meg a    annak nevében kezdenek levelezni.      jegyezte meg Takács Róbert. Hozzá-
ben 219, 2011-ben 102 rablást re-      háttér, pedig az esetek tisztán látásá-  Amióta néhány éve a
gisztráltak. Ez az összes általuk elkö-   hoz elengedhetetlen tudni a miérte-    közösségi oldalak
vetett bűncselekmény 6,47 százaléka,    ket. Minden esetnél – legyen szó testi   teret nyertek, az ilyen
illetve 3,67 százaléka.
  A garázdaságot elkövetők aránya
                      sértésről vagy lopásról – jól tetten ér-
                      hetők az oda vezető körülmények. A
                                            esetek száma na-
                                            gyon elharapózott. A
                                                                  Az esetek tisztán
emelkedő tendenciát mutat, 2011-
ben az összes bűncselekmény csak-
                      „miért ütötte meg” kérdésre gyakran
                      az a válasz: „rossz passzban voltam”
                                            kamaszokat ezek az
                                            esetek nagyon mé-
                                                                  látásához fontos
nem 20 százalékában kellett emiatt el-   vagy „megsértődtem”. Takács Róbert     lyen érintik. Régen             tudni a miérteket
járnia az ügyészségnek.           példaként említette, hogy fiatal lányok  egy iskolai pletyka el-
  A fiatalkorú bűnelkövetők 17,8 szá-   kozmetikai szereket loptak el a bevá-   terjesztése komoly
zaléka lány, míg 82,2 százaléka fiú volt  sárlóközpontból, miközben ott lapult    „logisztikai” feladatot jelentett, ma egy  tette, a legnagyobb visszatartó erő
2011-ben.                  a pénztárcájukban 10 ezer forint.     gombnyomás. Szélsőséges helyzet-      nem az, ha tudják, hogy amit tesznek,
  A fiatalok általában csoportosan    Azért tették, mert „izgalmas volt”, va-  ben iskolát kellett váltania a diáknak   azért már büntethetők, hanem az, ha
követik el a bűncselekményeket, de     lamint így menők lettek a társaik előtt.  ilyen eset miatt. Ugyanakkor ha a szá-   hatékony a felderítés, és a fiatalok tud-
egyre több az egyéni megvalósítás is.    Más azért lop, mert pénzzé akarja     mítógépes biztonsági beállításokat     ják, biztosan nem kerülhetik el a bün-
Ez nagyban függ a baráti társaság      tenni a lopott tárgyat, vagy egysze-    megfelelően alkalmaznák, az ilyenek     tetést.


6 / + / 2012. augusztus 24.
                                                             OKTATÁS, ELISMERÉS       HIRDETÉS


                         szerző: sz. t.                      várja az újságírószakma iránt érdeklődőket. A két
                         fotó: gy. p.                       éve megújult szakképzés gyakorlatorientált for-
                                                      mában készíti fel a tanulókat az elektronikus és
                         Évek óta képeznek ifjú újságírókat a győri Móra      nyomtatott sajtó munkafolyamataira. A diákok
                         Ferenc Általános és Középiskolában. A jövő toll-     szakmai tárgyakból – fotóriporteri tevékenység,
                         forgatói, televíziós vagy rádiós riporterei szakem-    tömegkommunikációs ismeretek, lapkiadás,
                         berek segítségével és szigorú tanrend alapján sa-     szerkesztés, műfajismeret, médiaismeret, sajtó-
                         játíthatják el a szakma alapjait. A középfokú újság-   és médiatörténet – és más fontos területeken –
                         íróképzés szeptembertől folytatódik, az intéz-      gépírás, jogi, szociológiai, pszichológiai alapok,
                         mény még augusztusban várja a jelentkezőket.       reklám, szakmai informatika – szereznek ismere-
                           A szeptember elsején hatályba lépő közneve-      teket. Az intézmény a négy féléves tanulmányi idő
                         lési törvény változásai érintik az Adyvárosi Főigaz-   alatt lehetőséget teremt a helyi médiumoknál
A jövő tollforgatóit               gatóság Móra Ferenc Középiskola újságíró szak-
                         képzését is. A jogszabály rendelkezései értelmé-
                                                      végzett szakirányú tevékenységre is.
                                                        Az új moduláris rendszerben az idei év júniu-

képzik a Mórában                 ben azok az érettségizett fiatalok kezdhetik meg
                         tanulmányaikat 2012-ben, akik 1993-ban vagy
                                                      sában vizsgázott az első csoport, és kapták kéz-
                                                      hez az emelt szintű szakképzést záró OKJ-s bizo-
                         később születtek. Az iskola még augusztusban       nyítványukat.Elismerés az esperesnek
    „Szabadhegy Városrész Szolgálatáért” díjat kapott         Lebomló bio-csomagolóanyagot fejlesztettek hazai kutatók
    Lentulai Attila református esperes. Az oklevelet és        Bio-csomagolóanyagot fejlesztett politej-    magolásra alkalmas bio-műanyagokat. Az
    az emlékérmet Simon Róbert Balázs alpolgármes-          savból (PLA) a Biopackpro Csomagolás-      biopolimer kukoricából készül és tökélete-
                                     technikai Projekt Kft. az Új Széchenyi      sen környezetbarát. Az Európai Unióban
    ter, a városrész önkormányzati képviselője adta át        Terv keretében. A BiopackPro a fejlesztés    átlagban évi 24,7 millió tonna műanyag-
    augusztus 20-án. Lentulai Attila a református gyü-        megvalósításához 2009-ben 421,25 millió     hulladék keletkezik, a hagyományos mű-
    lekezet és Szabadhegy érdekében hosszú évek óta          Ft támogatást nyert. A projekt keretében a    anyagok sok száz év alatt esnek da-
                                     842,5 millió Ft-os fejlesztés valósult meg.   rabjaikra, míg a PLA csomagolóanyagok
    végzett lelkiismeretes tevékenysége, a különböző         Dobronyi Tamás pH. D., a projektmened-      pár hónap alatt komposztálódnak, így al-
    felekezetek közötti együttműködés fejlesztésében         zser elmondta, a projektcég azért jött létre,  ternatívát jelenthetnek a PET műanyag
    vállalt szerepe, valamint az erdélyi és felvidéki test-      hogy megalkossa a PLA-ból készült, cso-     szeméthalmokkal szemben.
    vérgyülekezetek támogatásában végzett kiemel-
    kedő munkája elismeréseként részesült a díjban.
                                                                   2012. augusztus 24. / + / 7
A HÉT EMBERE      INTERJÚ
                      „A levéltári gyűjtemény
                      nyolcezer méter irat, múl
                      dokumentációja”
                      szerző: gaál józsef
                      fotó: marcali gábor

                      Augusztus 20-án megnéztem, mit ír ked-
                      venc világhálós enciklopédiám Szent István-
                      ról. Ön tudta, hogy ezen a néven hét férfiút
                      tartanak nyilván?
 Az itt közölt interjú a véletlennek kö-    Nem tudom, hány Istvánt avattak szentté, de ket-
 szönhető, egyszerűen összefutot-     tőt minden győri polgárnak ismernie illik. Az egyik
 tunk és beszélgetni kezdtünk a me-    Szent István király, aki a honfoglaló magyar törzsek
 gyei levéltár Liszt Ferenc utcai bejá-  szövetségéből kialakult fejedelemséget keresztény
 ratánál arról, kinek hogyan telt az a   királysággá szervezte át a Kárpát-medencében, a
 hosszú hétvége, amit István kirá-     másik Szent István, az első keresztény vértanú, akit
 lyunknak köszönhetünk. Szentté      ezer évvel korábban, Jeruzsálemben köveztek meg
 avatásának évfordulós ünnepnapja     a hite miatt. Ő volt Káptalan-Győr első plébánia-
 idén hétfőre esett.            templomának védőszentje, a város patrónusa. A
 Néma Sándor 1960-ban, Csornán       kőből épült templom az 1090-es évek közepén már
 született, édesapja is, édesanyja is   állt a későbbi vármegyeháza épülettömbjében, a
 középiskolai tanár volt. A helyi Hu-   mai Liszt Ferenc utca Nefelejcs köz felőli részén. A
 nyadi-gimnáziumba járt, a szom-      vértanút láthatjuk Győr címerének jobb oldali, kék
 bathelyi tanárképző történelem és     mezőjében.
 könyvtár szakán tanult, elvégezte       Az elmúlt napokban sok szó esett állam-
 az ELTE levéltár szakát. Győrben     alapító Szent István királyunkról. Innen,
 lett könyvtáros, majd levéltáros,     Győrből nézve mit köszönhetünk neki?
 Győr-Moson-Sopron Megye Győri         Szent István alatt jött létre a magyar egyházszer-
 Levéltára igazgatója.           vezet győri püspökséggel, és alatta szervezték meg
 Több mint negyed százada szer-      a magyar közigazgatási rendszert, a királyi várme-
 keszt és publikál. Szakértője a kéz-   gyéket, így a győrit is. A város római erődjének he-
 iratos térképeknek, legérdekesebb     lyén, a mai Káptalandomb területén hozták létre a
 kutatásai Győr-Sokoróalja lakott     vármegyeközpontot, innen irányították a megyét.
 szőlőhegyeivel és a megye telepü-     Minden ekkor kezdődött, még a Győr településnév
 léseinek jelképeivel, a városok, köz-   is ennek a korszaknak a terméke.
 ségek címereivel, pecsétjeivel kap-      Hogyan döntötték el akkoriban, hogy egy-
 csolatosak. Nevéhez fűződik töb-     egy várhoz mekkora terület tartozik, hol le-
 bek között az első, vízibírákról szóló  gyenek a vármegyék határai?
 tanulmány, továbbá a megyei, a        A vármegyék határai történelmi, földrajzi, közleke-
 püspöki és a pannonhalmi levéltá-     dési szempontok alapján alakultak ki. Győr vármegye
 rakban fellelhető 18–19. századi     a győri átkelőhelyeket, a Rábán, a Rábcán, a Kis-
 kéziratos térképek kiadása.        Dunán átvezető útvonalakat őrizte, nyugati határát a
 Ez utóbbi album Győr vármegye       Hanság, a mocsár jelölte ki. A győri vármegye pecsét-
 települései 18–19. századi kézira-    jén először a Duna latin neve, a Danubius szerepelt,
 tos térképeken címmel jelent meg     később a szimmetrikus, vörös tárcsapajzsra helyezett
 2003-ban, s Néma Sándor máig       három ezüstpólyára ráírták a három folyó nevét. A leg-
 ezt tartja munkái közül a legna-
 gyobb becsben. Számos tanul-
                      korábbi vármegyei pecsét 1551-ből maradt ránk.      Az egyik legféltettebb
                        Hamarosan ismét lesznek járásaink. Ezt
 mányt tartalmaz. Az írások a tér-     a közigazgatási szintet ismerték, használ-        kincsünk a nemesi
 képek tudományos jelentőségé-       ták a vármegyék?
 ről, a győri régió tájtörténetéről,      A szolgabírói intézmény a 13. század legvégén     közgyűlések
 környezeti kultúrájáról, a várme-
 gye településhálózatának fejlődé-
                      jelenik meg, a nemesi vármegye kialakulásával. A
                      járások feltehetőleg a 14. század termékei, de első
                                                   restaurált jegyzőkönyve
 séről szólnak.              említésük csak a 15. századi összeírásokban lelhe-
                      tők fel. Ekkor egy-egy vármegye három járásra


8 / + / 2012. augusztus 24.
                                                                     INTERJÚ     A HÉT EMBERE
                                    Interjú Néma Sándorral,

t unk hivatalos                            a megyei levéltár igazgatójával
                                                            Beszéljünk a megye levéltáráról is! Igaz a
                                                          hír, amely szerint még az idén megünnepel-
                                                          hetik annak a dokumentumnak az érkezé-
                                                          sét, amellyel az őrzött iratok hossza eléri a
                                                          nyolcadik kilométert?
                                                            Volt ideje összegyűlni az iratoknak, hiszen a le-
                                                          véltárak az írásbeliséggel egyidősek, a mi megyei
                                                          levéltárunk is a győri közigazgatás legpatinásabb
                                                          intézményei közül való. Fennmaradt írásos emlék
                                                          1662-ben említi először, de rangja már korábban is
                                                          a kincstáréval vetekedett. A vármegye iratládáját
                                                          alispánok sora vigyázta, mellettük a püspökök, a ne-
                                                          mesi családok is mindent elkövettek, hogy megőriz-
                                                          zék a jogot, birtokot bizonyító papírokat. Győr
                                                          megye levéltára ráadásul szerencsés is, az elemi
                                                          csapások, háborúk ellenére értékes gyűjteményt
                                                          mondhat magáénak. Az egyik legféltettebb kin-
                                                          csünk a nemesi közgyűlések restaurált jegyző-
                                                          könyve, amelyben megtalálható valamennyi 1580
                                                          után hozott vármegyei határozat. A díszes, latin
                                                          nyelvű könyv páratlan értékű történeti forrás, a rö-
                                                          vidített, magyar változat ráadásként izgalmas plety-
                                                          kagyűjtemény is. Akkoriban még nem vált ketté a
                                                          közigazgatás és a törvénykezés, így a jegyzőkönyv-
                                                          ben nemcsak kényszermunkáról és adókról, hanem
                                                          a kor bűneiről és ítéleteiről, házasságairól és házas-
                                                          ságtöréseiről is olvashatunk. A jegyzőkönyveket a
                                                          vármegyei jegyzők, a nótáriusok vezették még a 19.
                                                          században is.
                                                            Nyár van, mégis embereket látok a levél-
                                                          tár olvasótermeiben, a kutatószobákban.
                                                          Mit csinál, mihez kezd a mai kor embere a
                                                          régi iratokkal?
                                                            A levéltár a történeti értékű dokumentumok őrzője,
                                                          de nálunk a történeti érték a nem selejtezhető iratok-
                                                          kal azonos. Ezek részben jogbiztosító iratok, anya-
 tagolódott, élükön a szolgabíró állt. Győr vármegyé-  viszonyai egyre bonyolultabbak lettek. Először a ki-   könyvek, a születés, a halál, a házasság, az iskolai vég-
 ben sokoróaljai járás, pusztai járás és Tósziget-Csi-  rályi szolgálatban állók, a szerviensek kaptak privi-   zettség dokumentumai, vagy éppen építési engedé-
 lizköz járás létezett. Sokoróaljához a téti területek  légiumokat, bíróságot hozhattak létre, konfliktusos    lyek, tervrajzok, bírósági, közjegyzői iratok, hivatalok,
 tartoztak, a pusztai járáshoz Pannonhalma és kör-    ügyeiket egymás között intézhették, a várjobbágyok    önkormányzatok működésével kapcsolatos papírok.
 nyéke. Ez a név a török pusztításokra vezethető visz-  egy részével karöltve a magyar köznemesség szer-     Vagyis nemcsak a kutatók, a helytörténészek, a szak-
 sza. A harmadik járás a Tóközt, a Rába, a Rábca köz-  ves részévé válhattak. A nemesi vármegyét felváltó    dolgozatot író diákok járnak ide, hanem azok is, akik
 tes területeit, a Szigetköz déli részét és a Csiliz   polgári vármegye élén a király által kinevezett főis-   mondjuk elvesztették az érettségi bizonyítványukat
 patak által körülhatárolt hét falut, Medvét és a töb-  pán mellett egy megye által választott alispán is állt.  vagy a házuk felújításához keresik az eredeti tervrajzo-
 bieket foglalta magába.                 A főispán volt a király, a kormány embere, az alispán   kat. A nyolc kilométer hosszú iratgyűjtemény közös
   A vármegyerendszer minek köszönheti,        az önkormányzaté. Vagyis a magyar központi szerv,     kincs a múltból, bárki használhatja, munkatársaink
 hogy túlélt közel ezer évet? Mondhatjuk, hogy      a kormány alá tartoztak a vármegyék, mint területi    évente másfél ezer ügyfelet szolgálnak ki, kérésre hi-
 egyszerűbb vagy hatékonyabb volt, mint a        közigazgatási egységek, a kormány által kiadott      vatalos másolatot is adnak az őrzött dokumentumok-
 mai állami és önkormányzati igazgatás?         rendeletek, országgyűlési törvények végrehajtói.     ról. Győr épületei, műemlékei közül jó néhány a levél-
   A királyi vármegyerendszer az évszázadok során   Alattuk a járások a szolgabírókkal. De a vármegyék    tári rajzoknak, leírásoknak köszönhetően kapta vissza
 nemesi, majd a kiegyezés után polgári vármegye-     ugyanakkor önkormányzati egységek, a polgári ko-     eredeti szépségét, s a szakemberek számára rendkí-
 rendszerré alakult át, minden korszakban fejlődött,   rokban törvényhatóságok is voltak.            vül hasznos gazdag térképgyűjteményünk is.


                                                                      2012. augusztus 24. / + / 9
KULTÚRA     INTERJÚKool & The Gang: Izgatottan térünk
vissza Magyarországra
szerző: gy. p.                 Többször is koncerteztek Ma-      adtak az Egyetemi Csarnokban.       Sokat jelent nekünk, mert tudjuk,
fotó: gy. p.                 gyarországon, legutóbb 2010-        Milyen benyomásai voltak Győr-     hogy a kubai emberek szerették a ze-
                       ben jártak Budapesten. Milyen       ről, a győri közönségről?       nénket, de nagyon sokáig kellett várni
Fergetes koncertet ígér a szom-       emlékei vannak az országról?         Fantasztikus koncert volt!     arra, hogy megengedjék, hogy Havan-
baton este Győrben, a Szent Ist-        Magyarországon rock- és jazzfesz-     Van-e kedvenc koncerthely-     nában játsszunk. Nagyszerű időt töl-
ván út városháza előtti szaka-        tiválokon játszottunk több mint tíz    színe?                 töttünk ott, és lenyűgözött minket az
szán felállított színpadon fel-                                                iskola, ahova elvittek minket. Ott kö-
lépő Kool & The Gang zenekar                                                  rülbelül 60 hét év körüli gyerek ját-
alapítója. Robert Bell, azaz Kool                                               szott egy zenekarban. Nagyon mély
interjút adott a koncertkörúton                                                benyomást tettek ránk.
lévő együttes magyarországi                                                    Egyszer azt nyilatkozta, hogy
bulija előtt.                                                         körbeutazzák a világot, üzene-
                                                                tük a szeretet, a megértés és az
Hogyan kezdett el zenélni? A                                                  összetartozás. Hogy tudnak a
zene gyerekkorától kezdve ré-                                                 zenéjükkel hozzájárulni ahhoz,
sze volt az életének?                                                     hogy az emberek jobban meg-
  Igen, 10 éves korom óta zenélek. A                                             értsék egymást?
nagymamám zongorázott, és minket                                                 Nos, a zene sok emberre hatással
is megtanított. Az édesapám bok-                                                van szerte a világon. Nem kérünk
szoló volt, és jazz-zenészekkel lakott                                             semmi bonyolultat, csak hogy az em-
együtt, amikor úton volt. Barátok vol-                                             berek jöjjenek össze, és mozogjanak
tak Miles Davis-szel, Thelonious                                                együtt. Van néhány korai dalunk, mint
Monkkal – így aztán úgy nőttünk fel,                                              a „Peacemaker” (A békehozó), a
hogy az ő és más jazz-zenészek dalait                                             „Love and understanding” (Szeretet
hallgattuk, mert az édesapám is-                                                és megértés) vagy a „Music is the
merte őket, és hazahozta a zenéjüket,                                             message” (A zene az üzenet). A ké-
amikor visszatértek az útról.                                                 sőbbi dalaink olyanok, amikre az em-
  Zenéjükkel    meghódítottak                                               berek táncolnak, de van jelentésük is
három generációt, és világszerte                                                – az ünneplés és az élet egységének
70 millió albumot adtak el. Szá-       éven át, és mindig hatalmas élmény      A monte-carlói Sporting Club, a   fontossága. Még mindig ugyanazokat
mos Grammy-díj és American          volt. A rajongók nagyon kedvesen fo-    párizsi Olympia és a londoni Wembley  az üzeneteket közvetítjük, amivel elin-
Music Award-díj tulajdonosai. Mi       gadtak minket. Nagyon szeretjük ezt.    Stadion.                dultunk.
az, ami ennyi sikeren túl még mo-      Itt voltunk, amikor a legelső Burger     2009-ben a Kool and the Gang      A győriek már nagyon várják
tiválja önöket? Van-e még olyan       King megnyílt, és megdöbbenve lát-     kubai fellépése alkalmával el-     a koncertjüket. Mit üzen a kö-
cél, amit el szeretnének érni?        tuk a háztömb sarkán túl is kígyózó    nyerte a Tiszteletbeli Cubadisco    zönségnek?
  Igen, vannak egyéb terveink, ami-     sort. Az emlékekről kérdezett, nos,    Díjat   (Honorary   Cubadisco    Köszönjük az évek során tőletek ka-
ken dolgozunk – egy színdarab és egy     ami leginkább megmaradt, hogy a      Award), amelyet azon zenészek-     pott támogatást. Nagyon izgatottan
könyv, amely a zenénken alapul. Sze-     magyarok szeretnek minket.         nek nyújtanak át, akik hozzájárul-   térünk vissza Magyarországra, és re-
retnénk bekerülni a Rock and Roll Hí-      2003-ban Győrbe is ellátogat-     tak az emberiség fejlődéséhez.     méljük, hogy mind együtt tudunk ün-
rességek Csarnokába.             tak, és nagy sikerű koncertet       Mit jelentett önöknek ez a díj?    nepelni.Esélyegyenlőségre törekszenek
szerző: szigethy teodóra           tották fel a feladatokat. A nyáron hely-  egyik az együttműködési nehézség a   ból fakad. Nem tájékozottak az em-
fotó: illusztráció              zetfeltárásokat készítettek, szakembe-   más szférából jövő – szociális és   berek, az érintettek, hogy tulajdon-
                       rek, civil szervezetek bevonásával fó-   egészségügyi – szakemberek között.   képpen hova is fordulhatnak a prob-
A győri önkormányzat jogszabályi kö-     kuszcsoportos interjúkat készítettek,   A másik gond az információ hiányá-   lémájukkal.
telezettsége, hogy elkészítse a város    illetve külön interjúkat, kérdőíveket                        Az előzetes eredmények alapján a
esélyegyenlőségi programját. A fel-     küldtek ki, hogy tájékozódni tudjanak                       program egyik fő gerince az lesz,
adatra a Széchenyi István Egyetem      a főbb problémákról. Ennek kapcsán                        hogy az információáramlást – akár a
szociális munka tanszékét kérték fel.    indulhat majd meg a valódi munka –                        média bevonásával – elősegítse.
  Kóbor Krisztina, a tanszék munka-    fejtette ki Kóbor Krisztina. Hozzátette,                       „A program kidolgozásával az a cé-
társa lapunknak elmondta, jogszabá-     úgy tervezik, hogy a jövő hét végén                        lunk, hogy a mindennapi, élhető életet
lyok határozzák meg, minek kell szere-    egy előzetes anyagot adnak le az ön-                       jobbá tegyük. Nem fogunk nagy társa-
pelnie a programban, milyen célcso-     kormányzatnak, ami tartalmazni fogja                       dalompolitikai kérdéseket megoldani,
portokra kell a tervet kialakítani. A tan-  a főbb irányvonalakat. Ha ezekkel                         de igyekszünk mindent megtenni
szék kollégái célcsoportok (romák, fo-    egyetértenek, megkezdődik a prog-                         annak érdekében, hogy az itt élők
gyatékkal élők, hátrányos helyzetű fia-   ram részletes kidolgozása.                            esélyegyenlősége megoldott legyen.
talok, idősek, nők, valamint pszichiát-     Az eddigi adatokból kiderült, kettő                      Szeretnénk a városra szabni a tervet”
riai és szenvedélybetegek) szerint osz-   fő probléma érinti az embereket. Az                        – szögezte le Kóbor Krisztina.


10 / + / 2012. augusztus 24.
KULTÚRA      TERMÉNYÁLDÁS, MESTERSÉGEK, BAZILIKA
 Felszentelik             Fűben, fában orvosság
 a pannon-              szerző: földvári gabriella         temre, majd felkereste a Halimbán élő lelő növény, de meg kell tanulnunk hol,

 halmi                fotó: illusztráció             Szalai Miklós esperest és fitoterapeutát, mit szedjünk, mi mire való, s milyen
                                         akitől a gyakorlatot, a teakeverékek tit- formában hasznosítható. Győr kör-

 bazilikát              Ezer helyben honos növényt
                    használhatnánk házi patika-
                                                              nyékén ezekben a hetekben többek
                                                              között aranyvesszőt érdemes keresni,
                    szerként, ha ismernénk és gyűj-                           ennek vízhajtó hatása van. A csipke-
 Befejezéséhez közeledik       tenénk őket. A szakértő, Takács                           bogyót megfázásra, a sédkendert im-
 a pannonhalmi bazilika        Ferenc a természetben ősz ele-                            munerősítésre, a katángkórót és a
 felújítása. A John Pawson      jén fellelhető gyógynövények-                            bojtorjánt májbajra, epére, a fűzfa le-
 angol építész tervei alap-      ről tart előadást vasárnap 13                            velét lázcsillapításra, a komlót álmat-
 ján végzett felújítás        órakor a Látogatóközpontban,                             lanságra gyűjthetjük, használhatjuk.
 során megújultak a bazi-       a szombaton és vasárnap a Ba-                              Jó hír, hogy még az ősz folyamán
 lika gépészeti elemei, új      ross úton zajló terményáldás                             két Győr környéki gyógynövénytúra is
 padozatot, bútorzatot, vi-      vendégeként.                                     indul, így a városlakók néhány órás
 lágítási és hangosítási                                                  kellemes sétával több mint százféle
 rendszert, valamint új ol-      Takács Ferenc régóta gyűjti a gyógynö-                        növényt ismerhetnek meg, ha szüksé-
 tárt, ambót és keresztku-      vényeket, azt meséli, már gyerekkorá-                        ges, gyűjthetnek be. Otthon ezekből
 tat kapott a templom.        ban ezzel a munkával szerzett magának                        az alapanyagokból elsősorban teák,
 Restaurátori munkával        zsebpénzt. A család számára is ő      kait leste el. Ma már ő adja tovább tu- de tinktúrák vagy kenőcsök is készít-
 letisztították a kő- és fal-     szedte a teáknak, szörpöknek való leve-  dását tanfolyamain, s azokon a gyógy- hetők. A tanár úr szerint hazánkban
 felületeket, valamint a       leket, terméseket, az idősektől megta-   növénytúrákon, amelyek az ország leg- ezer növény terem ezerféle betegség
 mennyezetfreskókat. A        nulva, melyik mire való. A kedvtelés ko-  szebb és leggazdagabban termő tájaira ellen. Takács Ferenc leghatásosabb
 bazilika felszentelésére       molyra fordultával Göcsejben gyűjtötte   viszik el az érdeklődőket.        és legnépszerűbb teakeverékei a cu-
 augusztus 27-én, hétfőn       a népi gyógyászatban használatos prak-    A tanár úr szerint a természetben korbetegséget és a magas vérnyo-
 16 órakor kerül sor.         tikákat, beiratkozott a kertészeti egye-  minden betegségre található megfe- mást gyógyítják.

 Közel egy évig tartó kivitele-
 zési munkálatok után a pan-
 nonhalmi bazilika felújítása a
 végéhez közeledik. Az ülőhe-
                    Győri mesterek a budai várban
 lyek korlátozott száma miatt a
 templomszentelés liturgiáján
 a bazilikában csak a névre szó-   szerző: földvári gabriella         festő műhelye előtt is állandó volt a  kápráztatták el a közönséget. Felidéz-
 lóan meghívott vendégek tud-     fotó: gy. p.                sorban állás, a házaspár a kékfestés   ték a Szent István-nap ünnepkörét, a
 nak részt venni. Ugyanakkor                           rejtelmeibe avatta be a látogatókat. A  kenyérszentelést, melyre a kisalföldi
 szeretnénk, ha mindazok, akik    Tucatnyi győri kézműves vett        mesterségek ünnepének idei kiemelt    egyesület kenyeret is vitt magával. Fel-
 Pannonhalmával kapcsolat-      részt a mesterségek idei ünne-
 ban állnak, osztoznának eb-     pén, a budavári palotában meg-
 ben a kiemelkedő ünnepben.      rendezett hagyományok feszti-
 Szeretettel várnak tehát min-    válján. Az augusztus 17-én kez-
 den érdeklődőt augusztus 27-     dődött kiállításon és vásáron a
 én, hétfőn 16 órára a bazilika    győri mesterek bemutatói, kéz-
 előtti térre, ahol kivetítő segít-  műves foglalkozásai nagy sikert
 ségével bekapcsolódhatnak a     arattak.
 felszentelési liturgiába. A fel-
 szentelés után lehetőség nyí-    Tóth Ildikó győri kékfestő mondta el la-
 lik a felújított bazilika megte-   punknak, hogy a mesterségek huszon-
 kintésére.              hatodik budavári ünnepén a Kisalföldi
 A vendégek a főapátság vár-     Népművészek Egyesülete tekintélyes
 körről nyíló bejáratán tudják    csapattal képviseltette magát. Az egye-
 megközelíteni a torony előtti    sület tizenkettedik alkalommal vett
 teret 15.45-ig. Eső esetén a ki-   részt az eseményen, a győri kékfestő-
 vetítőt a tornateremben állítják   műhely mellett ott volt Káldi Károly fa-
 fel. Az autókat a kertészet mel-   zekas, Kóczánné Ács Szilvia csuhé-
 lett található parkolóban tud-    fonó, tojásdíszítő, Róbert Vanda neme-
 ják biztonságosan elhelyezni.    zelő, Gottschling Katalin szövő, Valkó
 Kérjük az Urat, hogy felújított   Gabriella bőrműves, Kasza Miklós
 bazilikánkban felhangzó Igéje    csontfaragó, Erdélyiné Horváth Gabri-
 találjon visszhangra mindany-    ella szövő, viseletkészítő, Jófejű Kinga
 nyiunk szívében, s egykor ve-    csipkekészítő, valamint két fafaragó,
 zessen el bennünket mennyei     Tóth János és Jófejű Emil.
 házába is.                A győri kézművesek kiemelt helyen   témája a régi ritka mesterségek vol-   léptek hazánk legkiválóbb népzené-
 Várszegi Asztrik főapát és a     kaptak bemutatkozási lehetőséget,     tak. Ilyen a kékfestés is.        szei, énekesei, táncosai. A borászok,
 pannonhalmi bencés szerze-      egy Makovecz Imre által tervezett jur-    A négy nap alatt a kézműves mes-   a szakácsok hazánk és a szomszédos
 tesközösség             tában várták az érdeklődőket. Tóth Il-   terek működő műhelyekkel, tradicio-   országok legjobb borait és étkeit kí-
                    dikó és Gerencsér Zsolt utazó kék-     nális népi mesterségek fortélyaival   nálták a látogatóknak.


12 / + / 2012. augusztus 24.
                                          ELISMERÉSEK    HIRDETÉS
 Kitüntetett győriek
szerző: földvári gabriella        tiszteletbeli doktora a Magyar Ér-
fotó: illusztráció            demrend középkereszt a csillaggal
                     polgári tagozata kitüntetést kapta.
Állami és megyei kitüntetéseket        Gábor József, a győri Széchenyi
vehettek át győri személyisé-       István Egyetem Zeneművészeti Inté-
gek államalapításunk, augusz-       zetének nyugalmazott igazgatója
tus 20. alkalmából. A díjakat a      több mint négy évtizedes kiemel-
minisztériumokban rendezett        kedő zongoraművészi és zenepeda-
ünnepségeken, valamint a me-       gógiai munkásságáért a Magyar Ér-
gyei megemlékezéseken adták        demrend Lovagkeresztje kitüntetést
át az arra érdemeseknek.         vehette át. Truka István, a győri köz-
                     terület-felügyelet vezetője A köz szol-
Bana József, a győri városi levéltár   gálatáért Érdemjel ezüst fokozatá-
igazgatója szakmai munkájáért Pau-    nak birtokosa lett, a kitüntetéssel a
ler Gyula-díjban részesült, melyet    belügyminiszter ismerte el eredmé-
Balog Zoltán, az emberi erőforrások    nyes szakmai tevékenységét.
minisztere és L. Simon László kultú-     Borbély János levéltáros, költő a
ráért felelős államtitkár adott át a   megye művészetéért Kormos István-
Néprajzi Múzeumban. Eifert János     díjban részesült. Irodalmi munkás-
fotóművész a Magyar Érdemrend       sága és helytörténeti tevékenysége
Tisztikeresztje kitüntetést vehette át  révén 1974 óta meghatározó szemé-
Balog Zoltántól a Szépművészeti      lyisége megyénknek. Azon költők
Múzeumban. Az évekig Győrben élő     közé tartozik, akiket még Kormos Ist-
művész kiemelkedő fotográfusi és     ván indított el a pályán, s akinek köl-
oktatói tevékenységéért, a magyar     tészete országos elismertséget ví-
kultúráért végzett munkásságáért     vott ki.
érdemelte ki a díjat.             Marek Jánosné, a gyárvárosi Kis-
  Dr. Bedécs Gyula, a megye ide-     kúti úti bölcsőde csecsemő- és gyer-
genforgalmi hivatalának nyugdíjas     meknevelő gondozója dr. Batthyány-
igazgatója, a győri Révai Miklós Gim-   Strattmann László-díjat kapott. Hor-
názium egykori tanára a Magyar Ér-    váth Imréné, a megyei kormányhiva-
demrend Lovagkereszt polgári tago-    tal nyugdíjbiztosítási igazgatóságá-
zat kitüntetést vehette át. Banyák Ist-  nak igazgatója a megye közszolgála-
ván nyugalmazott prímás a roma      táért dr. Csizmadia Andor-díjat ka-
zene műveléséért és a fiatal felvidéki  pott. Dr. Lajtay György nyugállomá-
roma tehetségek gondozásáért ré-     nyú rendőrorvos ezredes, belgyó-
szesült a Magyar Ezüst Érdemke-      gyász szakorvos, igazságügyi orvos-
reszt kitüntetésben. Dr. Michelber-    szakértő a megye egészségügyéért
ger Pál, a Széchenyi István Egyetem    Dr. Petz Aladár-díjat vehetett át.


                                           2012. augusztus 24. / + / 13
KULTÚRA     PROGRAMKÍNÁLAT                            A VÁROSI MŰVÉSZETI MÚZEUM kiállí-
                            tásai közül augusztus 31-ig látogatható
                            Szabó Béla fotóművész és Koppány Attila
                            festőművész tárlata, Kokas Éva, Borkai Petra,
                            Németh Hajnal Auróra és T. Csapó Dorottya
                            ékszertervezők közös bemutatója, a Rechni-
                            tzer–Gyimesi műgyűjteményből összeállított
                            válogatás, valamint a város nemzetközi mű-
                            vésztelepének záró kiállítása.
 A RÁBA FÚVÓSZENEKAR fellépése zárja
                          KULTURÁLIS kínáló            ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA
 az idei Radó-szigeti zenepaviloni koncertsoro-
 zatot. Augusztus 26-án, vasárnap délelőtt 11
 órától hallhatjuk a nagy múltú zenekart, amely
 1940-ben alakult. A mai tagok az együtt zené-
 lés öröméért, a közönség szórakoztatásáért, az
 élő fúvószene népszerűsítéséért, a rendezvé-
 nyek színesítéséért tevékenykednek.
                                                        Szeptember 3-án, hétfőn 18 órakor nyílik
                                                        meg a Győri Fotóklub Egyesület kiállítása, ame-
                                                        lyen a 2012-es esztendő első félévének legjobb
 AGYKONTROLLTANFOLYAMOT szervez-                                        képeit tárják a nagyközönség elé a Petőfi Sán-
 nek gyerekeknek a Gyermekek Házában. A                                    dor Művelődési Házban (Árpád út 44.) A két ne-
 10–14 éveseket augusztus 29 és 30-án, a 7–                                  gyedéves képbírálaton legjobban szereplő ké-
 10 éves korosztályt szeptember 1-jén és 2-                                  pekből alakult ki a 34 fotóból álló kollekció. A ki-
 án várják, 9 órától. A kétnapos tanfolyam                                   állítás szeptember 14-ig tekinthető meg.
 során olyan lazító, feszültségoldó techniká-     SZÜK ÖDÖN fotóriporter kiállítása nyílik a Be-
 kat tanulhatnak a fiatalok, melyek az élet      zerédj-kastélyban augusztus 28-án, kedden
 minden területén segítségükre lesznek. Elő-     18 órakor. A tárlaton több mint száz kép, a köz-
 zetes jelentkezés szükséges.             ismert fotós életművének válogatott darabjai
                            láthatók. A kiállított képek között vannak töb-
                            bek között azok, amelyek az erdő életét örökítik
                            meg, s azok is, amelyeket az alkotó a Gili-szige-
                GYÁRVÁROSI       teken készített. A kiállítást Fábián György szer-
                CSALÁDI        kesztő nyitja meg, közreműködik Sej Edit és
                DÉLUTÁN        Hábereiter Alíz harmonikán, Járóka János
                helyszíne lesz     bőgőn. A kiállítás szeptember 18-ig, munkana-
                augusztus 25-     pokon 9 és 18 óra között látogatható.
                én 15 órától a
                Külső Árpád úti
 közösségi ház udvara, rossz idő esetén a Lu-
 kács-iskola. A városrész nyolcadik családi nap-   HÁZALÓ – ÉPÍTÉSZET KICSIBEN címmel            A PINNYÉDI MŰVELŐDÉSI HÁZ őszi hor-
 ján 15 órától a Csörgősipka Színház, 16 órától    látható kiállítás a Gyermekmúzeumban. A tár-       gászversenyt és nyárbúcsúztató kenyérsütést
 a helyi daloskör és a Likócsi Dalkör lép fel. A   lat képzeletbeli győri sétára hív archív fotók és    szervez. A horgászversenyre augusztus 25-én,
 Hangraforgó együttes koncertje 17 órakor kez-    régi tervrajzok segítségével, továbbá Czigány      a vámosszabadi horgásztónál kerül sor, a részt-
 dődik, majd műsort ad a Vásárúti dalárda és a    Tamás és kollégái által tervezett pannonhalmi      vevők 5 óra 45 perckor gyülekezhetnek a Piny-
 Melódia harmonikazenekar. Csikó Teodóra és      épületeket mutat be. Szeptemberben és októ-       nyédi Művelődési Ház udvarán. A másik ren-
 Takács Zoltán 19 órától, Kosáry Judit 20 órától   berben gyermekfoglalkozások is kapcsolód-        dezvény, a nyárbúcsúztató, kenyérsütéssel egy-
 lép színpadra, zenés műsorral. A gyerekeket     nak majd a Házalóhoz, amely október 28-ig,        bekötött főzőverseny szeptember elsején 15
 ugrálóvár és játszóházak várják, bemutatót tar-   hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között      órától kezdődik a művelődési ház udvarán. A
 tanak a győri speciális mentők.           látogatható.                       szervezők várják a jelentkező csapatokat.                    A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁROSI           A FÉNÖS FEGYVERÖK VILLAGNAK, CSATTAGNAK címmel lát-
                    KÖNYVTÁR leltározás miatt szep-        ható kiállítás a Xántus János Múzeumban. A tárlat a múzeum helytörté-
                    tember 3-ig tart zárva. A friss újságo-    neti anyagának egy szeletét mutatja be a nagyközönség számára. Az első
                    kat, magazinokat a földszinti klub-      teremben a szúró- és vágófegyverek láthatók, a második teremben a lő-
                    ban olvashatják el az érdeklődők,       fegyverek kaptak helyet. A folyosón egy párbajjelenetbe csöppenünk, és
                    hétfőn, szerdán, csütörtökön és pén-      itt láthatjuk a győri polgárőrség, a győri nemzetőrség emlékeit is. A kiállí-
                    teken 9–17 óra között.             tás októberig tekinthető meg, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
14 / + / 2012. augusztus 24.
Korhatár-jelölések:     12 év    16 év    18 év                                                               AJÁNLÓ       TÉVÉMŰSOR

DUNA Televízió, augusztus 24., péntek, 19:05               M1, augusztus 25., szombat, 17:10                        TV2, augusztus 25., szombat, 19:35
Ízőrzők: Nikla                              Kár a benzinért                                 Sodró lendület
                                     Fekete-fehér, magyar vígjáték                          Amerikai vígjáték
Nikla Somogy megye északi részén, a Balaton déli part-
ján fekvő, 750 lelkes falu, amelyet mindenki a „niklai                      A szolgálatkész narrátor arra a             A gyerekkori barátokat elsodorta egymástól az élet, s
remetéről", Berzsenyi Dánielről ismer. A költő 1804 és                      hálátlan feladatra vállalkozott,             csak a barátjuk, Billy halála után találkoznak újra egy-
1836 között élt itt és igazgatta birtokát. A falu népe, job-                   hogy lebeszélje a nézőt az autó-             mással. A három philadelphiai ifjú Oregonba megy ke-
bágyai nagyon szerették őt, s csak úgy nevezték: „a jó                      zásról. Ő már tudja, hogy az öreg            nutúrára. Hamarosan kiderül, hogy Billy megszállottan
Dani uraság". Berzsenyi a szőlőtermelés mellett mé-                       Topolino csak addig működik,               kutatta annak a kétszázezer dollárnak a nyomát, amely-
hészkedéssel is foglalkozott, s eltanulva tőle fortélyo-         amíg ki nem fizetik érte a vételárat, hogy a vállalati so-                         nek a legendás gépeltérítővel,
kat, Nikla lakói a mai napig őrzik a méhészhagyományt,          főrt még menyasszonnyal is megveri a sors, amikor hét-                           D.B. Cooperrel együtt veszett
olyannyira, hogy megalapították a Szent Ambrus Méz            végén fuvaroz televíziót a vállati üdülőbe, és a befutott                         nyoma 1971-ben, amikor D.B.
Lovagrendet, s minden nyáron mézes napokat tartanak           művésznő akkor is jobban vezet, mint a férje, ha törté-                          ejtőernyővel kiugrott a repü-
a településen.                              netesen a kerítést is kidönti.                                       lőgépből Oregon erdei felett.

AUGUSZTUS 24., PÉNTEK
M1                     RTL KLUB                  TV2                        DUNA TV                   VIASAT3
05:25 Múlt-kor               06:05   Fókusz Reggel           06:00  Alexandra Pódium             05:25    Gazdakör            06:00  A Nagy Ő - The Bachelor 
05:55 Híradó                06:45   Jó reggelt, skacok!        06:25  Tények Reggel               05:40    Híradó             07:35  A nagy házalakítás 
08:00 Híradó                07:30   Reflektor Reggel         07:00  Mokka                   06:00    Kárpát Expressz         08:25  Gyilkos sorok 
08:05 Sporthírek              07:40   Reggeli - Csak csajok       09:35  Stahl konyhája              06:30    Híradó             09:20  Doktor House 
08:10 Időjárás-jelentés          08:20   A szerelem rabjai         09:40  Babapercek                06:35    Rondó              10:15  Alkony sugárút 
08:15 Balatoni nyár            09:25   Győzike              09:45  Teleshop                 07:00    Kvartett            12:15  A nagy házalakítás 
10:15 Európa egészsége           10:25   Top Shop             10:50  EZO.TV                  07:30    Híradó             13:05  Harmadik műszak 
11:10 Kenyérmese              12:05   Asztro Show            12:25  A láthatatlan ember            07:35    A Habsburgok és Magyarország  14:00  Harmadik műszak 
12:00 Déli harangszó            13:10   Az éden titkai          13:15  A láthatatlan ember            08:30    Híradó             14:55  Monk - Flúgos nyomozó 
12:01 Híradó délben                                  14:25  Marina                  08:35    Sírjaik hol domborulnak...
12:25 P'amende                                     15:25  Doktor House               09:00    Magyar elsők
12:55 Esély                                      16:25  Hal a tortán               09:20    Életképek 
13:25 Budapest természeti értékei                           17:25  Tiltott szerelem             10:00    Család-barát
13:55 Az én Afrikám                                  18:30  Tények                  11:00    Csellengők 
14:15 DTK                                       19:05  Hal a tortán               11:30    Térkép 
15:30 Capri - Az álmok szigete                             20:05  Aktív                   12:00    Déli harangszó
16:25 Balatoni nyár                                  20:35  Jóban Rosszban              12:02    Híradó - Déli
17:20 A korona hercege                                 21:00  Jóban Rosszban              12:10    Vers
18:30 Vérvörös nyár                                  21:30  A hálózat csapdájában 2.0         12:20    Kívánságkosár          15:50  CSI: A helyszínelők 
19:30 Híradó este             14:10   Szuper felsőtagozat            Hope Cassidy álmai állásáért       14:15    Önök kérték!          16:45  A főnök 
20:00 Sporthírek              16:15   Marichuy - A szerelem diadala       utazik Isztambulba, ám rövide-      15:05    Hagyaték            17:40  A főnök 
20:05 Időjárás-jelentés          17:20   Teresa                  sen egy számítógépes csalás        15:35    Magyar elsők          18:35  Egy kapcsolat szabályai  
20:15 Poén Péntek             18:30   RTL Klub Híradó              áldozatává válik. Nemcsak a        15:50    A világ felfedezése       19:05  Egy kapcsolat szabályai  
   Nacsa Olivér ezúttal Puzsér     19:20   Fókusz                  bankszámlájáról emelnek le        16:45    Kolozsvári Magyar Napok     19:35  Jóbarátok 
   Róbert hasonmásaként jelenik     20:20   Barátok közt               minden pénzt, de a személy-        17:20    Életképek            20:00  Jóbarátok 
   meg a Bagi Iván által vezetett    21:00   CSI: Miami helyszínelők          azonosságát is ellopják.         18:00    Híradó - 18:00         20:30  Két pasi - meg egy kicsi  
   műsorban, és meglehetősen      22:00   Gyilkos elmék           23:15  Aktív                   18:25    Dunasport            20:55  Két pasi - meg egy kicsi  
   szabadszájúan mondja el a vé-    23:15   Odaát               23:45  Tények Este                18:30    Időjárás-jelentés        21:20  Egyenesen át 
   leményét mindarról, amit a      00:15   Reflektor             00:20  EZO.TV                  18:35    Kárpát Expressz         23:20  CSI: A helyszínelők 
   műsorban lát.            00:30   Törzsutas             01:20  A hálózat csapdájában 2.0         19:05    Ízőrzők: Nikla         00:15  Egyenesen át 
21:10 Borvacsora              01:00   Nagyágyúk             02:50  Doktor House               19:35    Sophie szerint a világ     02:15  Zsírégetők 
22:05 Munkaügyek - IrReality Show     01:50   Autómánia             03:40  Alexandra Pódium             20:10    Ménes élet           03:05  Dawson és a haverok 


AUGUSZTUS 25., SZOMBAT
M1                     RTL KLUB                  TV2                        DUNA TV                   VIASAT3
05:25  Hajnali gondolatok         07:00 Kölyökklub              06:00 Az idő örvényében              05:25 Balatoni utazás            05:25  Meztelen szépség 
05:30  Erdőjárók                – Björn mackó kalandjai        06:25 Tv2 matiné                 06:00 Gazdakör               06:15  Ki ez a lány? 
05:55  Magyar gazda               – Kisvakond                 Benne:                   06:25 Hol volt, hol nem volt... (2007) -  07:05  Zsírégetők 
06:25  Zegzugos történetek - A gyulai      – Lassie és a mentőcsapat          - 414-es küldetés                 Benedek Elek: A táltos kecske     07:55  Gordon Ramsay - A konyha
    Petőfi tér meséi             – Tűzoltómesék               - Bajkeverő majom              06:45 Álomból valóság                ördöge 
06:55  Balatoni nyár              – Dini, a kis dinoszaurusz         - Fifi virágoskertje            07:50 Hungária Kávéház           08:50  Alkony sugárút 
09:00  Mozdulj!                 – Hupikék törpikék             - Roary, a versenyautó           08:15 Hungária Kávéház           10:50  Egy kis ravaszság 
09:30  Vízitúra                 – Garfield                 - Eperke legújabb kalandjai         08:45 Duna anzix              12:45  Óriási nyomozó:
10:00  Angi jelenti               – Yakari                  - Chuggington                09:05 Daktari                    A hamisítvány 
10:30  A színek országa - Jordánia    10:05 A dinoszauruszok királya          - Kedvenc kommandó             10:00 Élő egyház              14:40  Gumiláb 
11:00  Történetek a nagyvilágból     10:30 Asztro Show              10:00 Beyblade                  10:30 Isten kezében             16:40  A pálya csúcsán 
12:00  Déli harangszó           11:30 Törzsutas               10:20 EZO.TV                   11:00 Önkéntesek
12:01  Hírek               12:00 Autómánia               10:50 Babavilág                  11:30 Munka-Társ
12:05  KorTárs              12:40 Míg a halál el nem választ      11:20 9 hónap                   12:00 Déli harangszó
12:35  Zöld Tea              13:10 Édes, drága titkaink         11:50 Tequila és Bonetti legújabb         12:02 Híradó – Déli
13:05  A Gerje vidék élővilága      14:15 Édes, drága titkaink            kalandjai                  12:10 Vers
13:45  Telesport - OTP Bank Liga     15:20 Chuck                 12:50 Duval és Moretti              12:15 Lyukasóra
16:05  A siklósi vár           16:25 Michael                13:50 Sheena, a dzsungel             12:45 Mindennapi hősök
16:20  Doc Martin                                      királynője                 13:10 Heuréka! Megtaláltam!
17:10  Kár a benzinért                                14:50 Bűbájos boszorkák              13:40 Sírjaik hol domborulnak...
18:30  SzerencseSzombat                                15:50 Rejtélyek kalandorai            14:05 Talpalatnyi zöld
19:30  Híradó este                                  16:50 Sas kabaré                 14:35 Pannon expressz 
20:00  Sporthírek                                   17:55 Activity                  15:05 Táncvarázs
20:05  Időjárás-jelentés                               18:30 Tények                   16:00 A három testőr: A királyné
20:15  Retró kabaré                                  19:00 Aktív Extra                    nyakéke
21:10  Sherlock                                    19:35 Sodró lendület               18:00 Híradó - 18:00
22:45  Ha volna két életem...                             21:30 Idővonal                  18:25 Dunasport               19:15 A Bermuda-háromszög
00:30  Fülenincs nyúl           18:30   RTL Klub Híradó          23:10 Luxusdoki                  18:30 Időjárás-jelentés              rejtélye 
                      19:00   Fókusz Plusz           00:10 A médium                  18:35 Hogy volt!?              21:00 Halálos nyugalom 
                      19:30   Trója               01:10 EZO.TV                   19:30 Friedrich Schiller: Stuart Mária   22:50 A vesszőfutás 
                      22:35   A hűtlen             02:10 Kalandjárat                 21:35 Kultikon +              01:00 Fair Play 
                      01:00   Doktor Addison          02:35 Teleshop                  22:30 MüpArt - Vad Fruttik         02:45 A vesszőfutás                                                             AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
                                                           FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
                                                                              • Ôszi nyevtanfolyamok IX. 22-tôl.
                                                          WWW.HATOS.HU              • ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF nyelv-
                                                       NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521
                                                       ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895    vizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
                                                           FORDÍTÁS: 06-20/2539190
                                                                              • IX. 3-tól 60 órás, kéthetes intenzív német nyelvtanfolya-
                                                                               mok álláskeresôk számára
                                                                              • 20 órás francia, spanyol, orosz, olasz nyelvi kurzusok
                                                                               minden nyelvi szinten
                                                         AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
                                                                                           2012. augusztus 24. / + / 15
TÉVÉMŰSOR         AJÁNLÓ                                                           Korhatár-jelölések:    12 év     16 év    18 év


RTL Klub, augusztus 26., vasárnap, 22:20                Duna Televízió, augusztus 26., vasárnap, 16:25            M1, augusztus 27., hétfőn, 20:15
A tökéletes trükk                           Szent Péter esernyője                         Hajrá, Bliss!
Amerikai–angol filmdráma                        Magyar–csehszlovák játékfilm                      Amerikai vígjáték

A bűvészek a múlt századforduló Londonjának legna-                     Besztercén meghal a gazdag Ger-         Bliss Cavendar egy texasi porfészekben tengeti napjait,
gyobb sztárjai. A feltűnő és kifinomult Robert Angier a                   gelits. Mindenét fiára hagyja, de a        és mióta csak az eszét tudja, azon töri a fejét, hogy is
közönség kedvence. A kissé egyszerű Alfred Borden vi-                    nagy vagyon nem kerül elő. A bú-         léphetne le innen. Megszállott ex-szépségkirálynő édes-
szont igazi géniusz, de hiányzik belőle az a képesség,                   torok elárverezése után az apróbb        anyja szerint az ő útja az egyetlen út a boldogsághoz,
hogy lebilincselje nézőközönségét. Eleinte barátsággal         ingóságok az ócskás Münz birtokába jutnak, köztük egy         ezért lányait is versenyről versenyre viszi. Egy bevásár-
            és tisztelettel viseltetnek egymás       piros esernyő is. Münz éppen Glogován halad át, amikor        lókörúton Bliss kezébe kerül egy szórólap, ami aztán
            iránt, de mikor a nagy mutatvá-         észreveszi, hogy a pap kétesztendős húgát az időközben        mindent fenekestül felforgat. Bliss
            nyuk rosszul sül el, ellenséggé vál-      eleredt esőn felejtették. Fölé teszi az ernyőt. Amikor a       barátnőjével Austinba surran és be-
            nak. Minden fellépés egyre fo-         pap az esernyő titokzatosan eltűnt tulajdonosát keresi,        lekóstol a Puk&Roll és a görkorcso-
            kozza a gyilkos versenyt közöttük.       a falusiak legendát kanyarítanak az esetből.             lyaderbik pörgős világába.

AUGUSZTUS 26., VASÁRNAP
M1                     RTL KLUB                TV2                     DUNA TV                 VIASAT3
05:25  Hajnali gondolatok         06:30  Top Shop            05:45  Reggeli gondolatok         05:25  Beszélő emlékházak        06:10 Gordon Ramsay - A konyha
05:30  Magyar gazda            07:00  Kölyökklub           06:15  Zöld világ             06:00  Gazdakör                ördöge 
05:55  Esély               10:00  Trendmánia           06:45  Tv2 matiné             06:25  Hol volt, hol nem volt...    07:05 Romantikus kaland 
06:25  Vízitúra              10:35  Teleshop            10:15  Nagy Vagy, Balaton!         06:40  A tökfilkó            07:30 Romantikus kaland 
06:55  Balatoni nyár           11:30  Törzsutas            10:45  EgészségMánia            08:10  7. Nemzetközi Cirkuszfesztivál  07:55 Véznák kontra dagik 
09:00  Engedjétek hozzám         12:05  Míg a halál el nem választ   11:15  EZO.TV               09:10  És még egymillió lépés      08:55 Álomgyári feleség 
09:05  „Így szól az Úr!"         12:30  Trója              11:45  Kalandjárat             10:00  Élő egyház            09:40 Szerelem nyilasa 
09:10  Katolikus krónika         15:35  Tru Calling - Az őrangyal    12:15  Borkultusz             10:30  Isten kezében          10:35 Szex és New York light 
09:40  Megkeresni az embert - Don     16:40  Hát nem baba!          12:45  Stahl kony hája           11:00  Új nemzedék           11:05 Szex és New York light 
    Bosco Iskolaház                              13:15  Több mint TestŐr          11:30  Élő világegyház         11:40 A nagy házalakítás 
10:05  Útmutató                                  13:45  A kiválasztott - Az amerikai    12:00  Déli harangszó          12:30 A nagy házalakítás 
10:30  Kérdések a Bibliában                                látnok               12:02  Híradó - Déli          13:25 Judy Garland: Én és az
10:45  Evangélikus magazin                            14:45  Monk - Flúgos nyomozó        12:10  Vers                  árnyékaim 
11:10  Evangélikus ifjúsági műsor                         15:45  Bűbájos boszorkák          12:15  Élő népzene              Egy megható és elgondolkod-
11:15  Balatonfelvidéki református                        16:40  Sodró lendület           12:45  Akadálytalanul             tató kétrészes film Judy Gar-
    templomok                                 18:30  Tények               13:10  Csellengők               land tragikus életéről, melyben
11:30  Böszörményi Gergely portré                         19:00  Napló                13:40  Határtalanul magyar          nyomon követhetjük kislány-
12:00  Déli harangszó                               20:05  Oviapu 2.              14:10  Arcélek                ként csillogóan induló karrier-
12:01  Hírek                                       Charlie és Phil, a világ legelve-  14:40  Hazajáró                jét, számos magánéleti problé-
12:05  Versailles - egy király álma                            temültebb gyerekvigyázói nyílt   15:05  Magyarország tájegységei        máját, küzdelmét az alkohol-
13:10  Pénz beszél                                    terepen teszik próbára képes-    15:30  Hungária Kávéház            és gyógyszerfüggőségével,
14:35  Kislány, nagylány                                 ségeiket. Irányításuk alatt a    16:00  Hungária Kávéház            anyagi gondjait és válásainak
16:20  Telesport (élő) - OTP Bank Liga                          srácok sportolnak és sátraz-    16:25  Szent Péter esernyője         sorát, egészen korai haláláig.
18:50  Telesport - Sport 7                                nak, no meg a felnőtteket is    18:00  Híradó - 18:00          15:10 A Bermuda-háromszög
19:30  Híradó este                                    gatyába rázzák.           18:25  Dunasport               rejtélye 
20:00  Sporthírek                                 21:45  A rettegés arénája         18:30  Időjárás-jelentés        17:00 Magyar vándor
20:05  Időjárás-jelentés         18:30  RTL Klub Híradó         23:45  Összeesküvés            18:35  Önök kérték!           20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:15  Egyszer volt, hol nem volt     19:00  Cobra 11            00:45  EZO.TV               19:30  Don Juan DeMarco         20:55 A célszemély 
21:00  Holtpont              20:00  Neveletlen hercegnő       01:20  Napló                21:10  Dunasport            21:50 Amerikai pite 2. 
23:05  Millennium I - A tetovált lány   22:20  A tökéletes trükk        02:10  Vers éjfélkor - magyar versek    21:20  Lorenzo olaja          23:55 Kvíz Show 
01:30  Koncertek az A38 hajón       01:00  Doktor Addison                               23:30  Három szín: fehér        02:20 CSI: Miami helyszínelők 
                      01:50  Doktor Addison                               01:00  Rost Andrea énekel        03:00 A célszemély 


AUGUSZTUS 27., HÉTFŐ
M1                     RTL KLUB                TV2                     DUNA TV                 VIASAT3
05:20  Hajnali gondolatok         05:40  Top Shop            05:25  Teleshop              05:25  Gazdakör             06:00  Tuti gimi 
05:25  Magyarország nemzeti parkjai    06:05  Fókusz Reggel          06:00  Aktív Extra             05:40  Híradó              06:45  Kincsek a padláson 
05:55  Ma Reggel             06:45  Jó reggelt, skacok!       06:25  Tények Reggel            06:00  Kárpát Expressz         07:15  Kincsek a padláson 
08:00  Híradó               07:30  Reflektor Reggel        07:00  Mokka                06:30  Híradó              07:40  A nagy házalakítás 
08:05  Sporthírek             07:40  Reggeli - Csak csajok      09:35  Stahl konyhája           06:35  Élő egyház            08:30  Gyilkos sorok 
08:10  Időjárás-jelentés         08:20  A szerelem rabjai        09:45  Babapercek             07:00  Isten kezében          09:20  CSI: A helyszínelők 
08:15  Balatoni nyár           09:25  Győzike             09:55  Teleshop              07:30  Híradó              10:15  Gumiláb 
10:10  Európa egészsége          10:25  Top Shop            11:00  EZO.TV               07:35  Századfordító magyarok          Ren McCormack (Kevin
11:10  Nagy mesterek           12:05  Asztro Show           12:35  Enyveskezű Mikulás         08:30  Híradó                  Bacon) nagyvárosi fiú, aki egy
12:00  Déli harangszó           13:10  Az éden titkai             Jack és Harry sikertelenül pró-   08:35  A Káli-medence kincsei          konzervatív iowai kisvárosba
12:01  Híradó délben           14:20  Mágusok csatája             bálnak kirabolni egy áruházat.   09:20  Életképek                 költözik. Megtetszik neki Ariel
12:25  Roma Magazin                                    Jack mikulásruhában menekül     10:00  Család-barát               (Lori Singer), a nagy tisztelet-
12:55  Domovina                                      el és az álmos kisvárosban köt   11:00  Lyukasóra                 nek örvendő Shaw Moore lá-
13:25  Budapest természeti értékei                            ki, ahol tévedésből azt hiszik   11:30  Térkép                  zadó kislánya.
13:55  Az én Afrikám                                   róla, hogy egy ügynökségtől     12:02  Híradó – Déli          12:15  A nagy házalakítás 
14:15  Mosoly a javábó                                  bérelt Mikulás.           12:10  Vers               13:05  Harmadik műszak 
15:10  Capri - Az álmok szigete                          14:20  Marina               12:20  Kívánságkosár          14:00  Monk - Flúgos nyomozó 
16:05  Balatoni nyár                               15:20  Doktor House            14:15  Táncvarázs            14:55  Monk - Flúgos nyomozó 
17:20  A korona hercege                              16:25  Hal a tortán            15:05  Magyar elsők           15:50  CSI: A helyszínelők 
18:30  Vérvörös nyár                               17:25  Tiltott szerelem          15:20  A világ felfedezése       16:45  A főnök 
19:30  Híradó este                                18:30  Tények               16:15  Múzeumtúra - Francia módra    17:40  Nyomtalanul 
20:00  Sporthírek                                 19:35  Aktív                16:45  Mesélő cégtáblák         18:35  Egy kapcsolat szabályai 
20:05  Időjárás-jelentés                             20:05  Jóban Rosszban           17:20  Életképek            19:05  Egy kapcsolat szabályai 
20:15  Hajrá Bliss!            16:15  Marichuy - A szerelem diadala  20:40  Jóban Rosszban           18:00  Híradó - 18:00          19:30  Jóbarátok
22:05  Munkaügyek - IrReality       17:20  Teresa             21:25  NCIS                18:25  Dunasport            20:00  Jóbarátok 
    Show                18:30  RTL Klub Híradó         22:25  NCIS: Los Angeles          18:30  Időjárás-jelentés        20:25  Két pasi - meg egy kicsi 
22:35  Munkaügyek - IrReality       19:20  Fókusz             23:25  Célkeresztben            18:35  Kárpát Expressz         20:55  Két pasi - meg egy kicsi 
    Show                20:20  Barátok közt          00:25  Tények Este             19:05  Ízőrzők: Kisnána         21:20  Batman 
23:05  Aranyfeszt 2012          21:00  Dr. Csont            01:00  EZO.TV               19:35  Sophie szerint a világ      23:35  Harmadik műszak 
23:35  A MÉSZ története 1902-2010     22:00  Hazudj, ha tudsz!        01:35  NCIS                20:05  Petőfi              00:30  Batman 
00:05  Vérvörös nyár           23:10  Reflektor            02:30  NCIS: Los Angeles          21:05  Híradó              02:40  Zsírégetők 
                      23:30  Az ügynökség          03:20  Doktor House                                 03:25  Dawson és a haverok 
16 / + / 2012. augusztus 24.
Korhatár-jelölések:     12 év    16 év    18 év                                                          AJÁNLÓ       TÉVÉMŰSOR

Duna Televízió, augusztus 28., kedd, 19:35               TV2., augusztus 29., szerda, 22:25                  RTL Klub, augusztus 29., szerda, 21:00
Sophie szerint a világ – Palesztina Született feleségek                                            Dallas
Francia dokumentumfilm-sorozat                      Amerikai vígjátéksorozat                       Amerikai filmsorozat

Sophie Massieu látássérültként egy különleges útra in-                      Claudia váratlanul megje-          Bobby nem árulja el a családnak, hogy halálos beteg,
vitálja a nézőket: vakvezető kutyájával, Pongóval be-                       lenik a Lila Akác közben,          abban bízik, hogy marad elég ideje véget vetni az évek óta
járja a világot, s úgy mutatja be nekünk, ahogy az meg-                      hogy a férje után kutasson,         tartó viszálynak. Ehhez azonban Jockey segítsége is kell,
érinti őt. Szemtanúi lehetünk találkozásainak, kaland-                      amikor is Susan csekkje           akit egészen más cél hajt. Mindenben támogatja nagyra-
jainak, az érzékelései által átélt élményeinek. Betle-                      vezeti nyomra. Gaby ezen          törő fia, Johnny terveit, aki még Southforkot is feltúrja az
            hemben Pongó nagy feltűnést           teljesen kiborul, de végül úgy dönt, hogy beszél           olajért.Az alternatív energiával
            kelt. Sophie egy felületes benyo-        Claudiával. Lynette-nek közben megtetszik Renée            kísérletező Christopher rossz
            mást szerez arról, hogyan élnek         fodrásza, aki azonnal el is hívja randizni. Bree pedig        szemmel nézi unokatestvére
            együtt a keresztények, a zsidók és        ezúttal egyre mélyebbre süllyed, és már nem is            ügyeskedéseit, aki egykori sze-
            a muzulmánok.                  hagyja, hogy segítsenek neki...                    relmét, Elenát is elcsábította.

AUGUSZTUS 28., KEDD
M1                    RTL KLUB                  TV2                     DUNA TV                 VIASAT3
05:20  Hajnali gondolatok        06:05   Fókusz Reggel           06:00  TotalCar               05:25  Gazdakör             06:15  Tuti gimi 
05:25  Magyarország nemzeti parkjai   06:45   Jó reggelt, skacok!        06:25  Tények Reggel            05:40  Híradó              07:00  Kincsek a padláson 
05:55  Ma Reggel             07:30   Reflektor Reggel         07:00  Mokka                06:00  Kárpát Expressz         07:30  Kincsek a padláson 
08:00  Híradó              07:40   Reggeli - Csak csajok       09:35  Stahl konyhája            06:30  Híradó              07:55  A nagy házalakítás 
08:05  Sporthírek            08:20   A szerelem rabjai         09:45  Babapercek              06:35  Roma Magazin           08:50  Gyilkos sorok 
08:10  Időjárás-jelentés         09:25   Győzike              09:55  Teleshop               07:00  Domovina             09:45  CSI: A helyszínelők 
08:15  Balatoni nyár           10:25   Top Shop             11:00  EZO.TV                07:30  Híradó              10:30  Óriási nyomozó: A hamisítvány 
10:05  Európa egészsége         12:05   Asztro Show            12:35  Segítsetek, űrlakók!         07:35  Századfordító magyarok      12:15  A nagy házalakítás 
11:00  Nagy mesterek           13:10   Az éden titkai              Sheldon Bart egy hazug csaló,    08:30  Híradó              13:05  Harmadik műszak 
12:00  Déli harangszó          14:05   Szerelem sokadik látásra         aki Isten nevében pénzt csal ki   08:35  Lélek és test hajléka      14:00  Monk - Flúgos nyomozó 
12:01  Híradó délben                Oliver (Ashton Kutcher) és        az emberektől. Amikor egy      09:20  Életképek            14:55  Monk - Flúgos nyomozó 
12:25  Srpski Ekran                Emily (Amanda Peet) csak tíz       nap megismerkedik egy cso-      10:00  Család-barát           15:50  CSI: A helyszínelők 
12:55  Unser Bildschirm              percre találkoznak, majd         dálatos pénztároslánnyal, úgy    11:00  Akadálytalanu          16:45  Nyomtalanul 
13:25  Budapest természeti értékei         örökre elbúcsúznak. Aztán         dönt, végleg lehorgonyoz nála.    11:30  Térkép              17:40  Nyomtalanul 
13:55  Az én Afrikám                folyton egymásba botlanak, és   14:20  Marina                12:00  Déli harangszó          18:35  Egy kapcsolat szabályai 
14:15  DTK Arcok                  idővel barátok lesznek. Olyan   15:20  Doktor House             12:02  Híradó – Déli          19:05  Egy kapcsolat szabályai 
15:10  Capri - Az álmok szigete          jó barátok, hogy az már szere-  16:25  Hal a tortán             12:10  Vers               19:30  Jóbarátok 
16:05  Balatoni nyár                lem.               17:25  Tiltott szerelem           12:20  Kívánságkosár          20:00  Jóbarátok 
17:20  A korona hercege         16:15   Marichuy - A szerelem       18:30  Tények                14:15  Rácz Béla dalaiból        20:25  Két pasi - meg egy kicsi 
18:30  Vérvörös nyár                diadala              19:35  Aktív                14:40  Az építész Rimanóczyak      20:55  Két pasi - meg egy kicsi
19:30  Híradó este            17:20   Teresa              20:05  Jóban Rosszban                Nagyváradon           21:20  Batman visszatér 
20:00  Sporthírek            18:30   RTL Klub Híradó          20:40  Jóban Rosszban            15:35  Hazajáró             23:35  Doktor House 
20:05  Időjárás-jelentés         19:20   Fókusz              21:25  XXX Am.–cseh akciófilm        16:05  Zebra – Közlekedésbiztonsági   00:35  Terepen 
20:15  Az elvarázsolt dollár       20:20   Barátok közt           23:40  Aktív                    magazin             01:25  Harmadik műszak
21:45  Munkaügyek - IrReality Show    21:00   Castle              00:10  Tények Este             16:20  Tunézia 2.0 - A Szahara kapuja  02:10  Doktor House 
22:15  Munkaügyek - IrReality Show    22:00   Döglött akták           00:45  EZO.TV                16:50  Mesélő cégtáblák         02:55  Zsírégetők 
22:45  Barangolások öt kontinensen    23:10   XXI. század - a legendák velünk  01:20  Táncalak               17:20  Életképek            03:40  Dawson és a haverok 
23:15  A MÉSZ története              élnek               02:35  Doktor House             18:00  Híradó - 18:00
23:45  Vérvörös nyár 12         23:45   Reflektor             03:25  TotalCar               18:25  Dunasport
00:40  Balatoni nyár           00:00   A hatalom hálójában        03:50  Vers éjfélkor - magyar versek    18:30  Időjárás-jelentés
                     01:00   A hatalom hálójában                              18:35  Kárpát Expressz
                                                                  19:05  Ízőrzők: Domoszló


AUGUSZTUS 29., SZERDA
M1                    RTL KLUB                  TV2                     DUNA TV                 VIASAT3
05:20  Hajnali gondolatok        06:05   Fókusz Reggel           06:00  Babavilág              05:25  Gazdakör             06:10  Kincsek a padláson 
05:25  Magyarország nemzeti parkjai   06:45   Jó reggelt, skacok!        06:25  Tények Reggel            05:40  Híradó              06:35  A nagy házalakítás 
05:55  Ma Reggel             07:30   Reflektor Reggel         07:00  Mokka                06:00  Kárpát Expressz         07:25  Gyilkos sorok 
08:00  Híradó              07:40   Reggeli - Csak csajok       09:35  Stahl konyhája            06:30  Híradó              08:20  CSI: A helyszínelők 
08:05  Sporthírek            08:20   A szerelem rabjai         09:45  Babapercek              06:35  Unser Bildschirm         09:15  A nagy házalakítás 
08:10  Időjárás-jelentés         09:25   Győzike              09:55  Teleshop               07:00  Srpski Ekran           10:50  Batman visszatér 
08:15  Balatoni nyár           10:25   Top Shop             11:00  EZO.TV                07:30  Híradó              13:05  Harmadik műszak 
10:00  Útravaló             12:05   Asztro Show            12:35  A szabadság útján          07:35  Századfordító magyarok      14:00  Monk - Flúgos nyomozó 
10:15  Európa egészsége         13:10   Az éden titkai              A történet 1898-ban játszódik.    08:30  Híradó              14:55  Monk - Flúgos nyomozó 
11:05  Nagy mesterek           14:20   Elvarázsolt kastély            Ritter meglátogatja a rokonát,    08:35  Pannóniától a csillagokig    15:50  CSI: A helyszínelők 
12:00  Déli harangszó                                    hogy közölje vele édesanyja ha-   09:00  Magyar elsők           16:45  Nyomtalanul 
12:01  Híradó délben                                     lálhírét. Egyben üzletet is ajánl  09:20  Életképek            17:40  Nyomtalanul 
12:25  Hrvatska krónika                                   neki, hogy kereskedjenek lovak-   10:00  Család-barát           18:35  Egy kapcsolat szabályai 
12:55  Ecranul nostru                                    kal, ehhez azonban le kell szállí-  11:00  Élő népzene           19:05  Egy kapcsolat szabályai 
13:30  Budapest természeti értékei                              taniuk az egész ménest.       11:30  Térkép              19:35  Jóbarátok 
13:55  Az én Afrikám                                 14:20  Marina                12:00  Déli harangszó          20:00  Jóbarátok 
14:15  Gasztroangyal                                 15:20  Doktor House             12:02  Híradó – Déli          20:25  Egy kapcsolat szabályai 
15:10  Capri - Az álmok szigete                           16:25  Hal a tortán             12:10  Vers               20:55  Egy kapcsolat szabályai 
16:10  Balatoni nyár                                 17:25  Tiltott szerelem           12:20  Kívánságkosár          21:20  Mindörökké Batman 
17:20  A korona hercege                               18:30  Tények                14:15  Önök kérték! 
18:30  Vérvörös nyár                                 19:35  Aktív                15:05  Talpalatnyi zöld
19:30  Híradó este                                  20:05  Jóban Rosszban            15:35  Magyar történelmi
20:00  Sporthírek            16:15   Marichuy - A szerelem diadala   20:40  Jóban Rosszban                arcképcsarnok
20:05  Időjárás-jelentés         17:20   Teresa              21:25  Doktor House             15:50  Az ellopott szeg 
20:15  Bosszú              18:30   RTL Klub Híradó          22:25  Született feleségek         16:20  Tunézia 2.0 - A Szahara kapuja
21:00  Becsengetünk és elfutunk     19:20   Fókusz              23:25  Aktív                16:50  Mesélő cégtáblák
21:55  Munkaügyek - IrReality Show    20:25   Barátok közt           23:55  Tények Este             17:20  Életképek 
22:25  Munkaügyek - IrReality Show    21:00   Dallas              00:30  EZO.TV                18:00  Híradó - 18:00          23:35  Lépéselőnyben 
23:00  Kis tini a nagyvilágban      22:05   Dallas              01:05  Doktor House             18:25  Dunasport            00:30  Harmadik műszak 
00:00  Vérvörös nyár           23:05   Reflektor             02:00  Született feleségek         18:30  Időjárás-jelentés        01:20  Cogburn, a békebíró 
00:55  Balatoni nyár           23:20   Doktor Addison          02:50  Doktor House             18:35  Kárpát Expressz         03:10  Zsírégetők 
                     00:10   Doktor Addison          03:40  Babavilág              19:05  Ízőrzők: Penyige         03:55  Dawson és a haverok
              Érettségi akár két év* alatt is! Újdonságként már 8 osztállyal* is jelentkezhet!
              Legyen Ön is anyagilag megbecsült munkavállaló! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal

              • A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta a tanulmányait.        • Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető!


                      TUDÁSÁT KORONÁZZA MEG A DELFINÉL!
            Kazinczy Ferenc Gimnázium Győr Eötvös tér 1. Tel.: 96/526 060, 62/648-228, 20/440-2582 www.delfikoronaja.hu  (*meglévő képesítés beszámításával)
                                                                                      2012. augusztus 24. / + / 17
TÉVÉMŰSOR          AJÁNLÓ

Viasat 3, augusztus 30., csütörtök, 21:20                Duna Televízió, augusztus 30., csütörtök, 14:15           RTL Klub, augusztus 30., csütörtök, 21:00
Batman és Robin                             Hogy volt!?                             Nico
Amerikai akciófilm                            Mészáros Ágira emlékezünk                      Amerikai–hongkongi akciófilm

Hideg borzongás lett úrrá Gotham Cityn, jeges rémület          Tizenöt évesen lépett a világot                   Nico Toscani nyomozó megtudja, hogy hatalmas kábí-
szorítja össze a városlakók szívét. Az elkeseredett em-         jelentő deszkákra. Kezdetben cserfes szolgálólányokat        tószer-szállítmány várható, de anyag helyett robbanó-
berek egyetlen reménye a magányos éjjeli igazságosztó,         játszott, de később, a Nemzeti Színháznál eltöltött 44 (!)      szert találnak, méghozzá olyan típusút, amit Nico még
          aki a derengő hold fényében elindul         év alatt a drámairodalom valamennyi klasszikusa meg-         Vietnamból ismer. Ezért is éri
          a város felé... Batman azonban           találta őt, Csehovtól Moliére-ig, Shaw-tól Shakespeare-       olyan váratlanul főnökei döntése:
          most egy fürge motoros, Robin kísé-         ig. Kilencvennegyedik születésnapja alkalmából Mészá-        a gyanúsítottakat elengedik, Ni-
          retében kel útra.                  ros Ágira emlékezünk archív felvételek segítségével.         cótól pedig elveszik az ügyet.


AUGUSZTUS 30., CSÜTÖRTÖK
M1                     RTL KLUB                  TV2                   DUNA TV                VIASAT3
05:25  Hajnali gondolatok         06:05  Fókusz Reggel           06:00  Segíts magadon!         05:25  Gazdakör           05:50  Kincsek a padláson 
05:28  Magyarország nemzeti parkjai    06:45  Jó reggelt, skacok!        06:25  Tények Reggel          05:40  Híradó            06:15  Kincsek a padláson 
05:55  Ma Reggel             07:30  Reflektor Reggel          07:00  Mokka              06:00  Kárpát Expressz        06:40  A nagy házalakítás 
08:00  Híradó               07:40  Reggeli - Csak csajok       09:35  Stahl konyhája          06:30  Híradó            08:15  Gyilkos sorok 
08:05  Sporthírek             08:20  A szerelem rabjai         09:45  Babapercek            06:35  Horvát krónika        09:10  CSI: A helyszínelők 
08:10  Időjárás-jelentés         09:25  Győzike              09:55  Teleshop             07:00  Ecranul nostru        10:05  Mindörökké Batman 
08:15  Balatoni nyár           10:25  Top Shop              11:00  EZO.TV              07:30  Híradó            12:15  A nagy házalakítás 
10:15  Európa egészsége          12:05  Asztro Show            12:25  35                07:35  Darabokra szaggattatol    13:05  Harmadik műszak 
11:05  Paralimpia összefoglaló      13:10  Az éden titkai           13:25  Rex felügyelő          08:30  Híradó            14:00  Monk - Flúgos nyomozó 
12:00  Déli harangszó           14:05  Mindörökké szerelem        14:20  Marina              08:35  Határtalanul magyar      14:55  Monk - Flúgos nyomozó 
12:01  Híradó délben                                 15:20  Doktor House           09:00  Magyar elsők         15:50  CSI: A helyszínelők 
12:25  Slovenski Utrinki                               16:25  Hal a tortán           09:20  Életképek           16:45  Nyomtalanul 
12:55  Alpok-Duna-Adria                               17:25  Tiltott szerelem         10:00  Család-barát         17:40  Nyomtalanul 
13:30  Szabadlábon Zalában                              18:30  Tények              11:00  Pannon expressz        18:35  Egy kapcsolat szabályai 
13:55  Az én Afrikám                                 19:35  Aktív              11:30  Térkép            19:05  Egy kapcsolat szabályai 
14:15  Az áldozat visszatér                             20:05  Jóban Rosszban          12:00  Déli harangszó        19:30  Jóbarátok 
15:10  Capri - Az álmok szigete                           20:40  Jóban Rosszban          12:02  Híradó – Déli         20:00  Jóbarátok 
16:05  Balatoni nyár                                 21:25  Folytatásos forgatás       12:10  Vers             20:25  Két pasi - meg egy kicsi 
17:15  A korona hercege                                   A negyvenes évei közepén járó,  12:20  Kívánságkosár         20:55  Két pasi - meg egy kicsi 
18:30  Vérvörös nyár                                     hisztérikus Celeste (Sally    14:15  Hogy volt!?          21:20  Batman és Robin 
19:30  Híradó este                                      Field) az egyik délutáni szap-  15:05  Arcélek            23:35  CSI: New York-i helyszínelők 
20:00  Sporthírek             16:15 Marichuy - A szerelem            panopera ünnepelt sztárja.    15:35  Magyar történelmi       00:25  Harmadik műszak 
20:05  Időjárás-jelentés            diadala                   Kolléganője, a szőke Montana       arcképcsarnok         01:15  CSI: New York-i helyszínelők 
20:15  Fábry               17:20 Teresa                    azonban szeretné kitúrni, hogy  15:55  Best of VeszprémFest     02:05  Lépéselőnyben 
21:35  Titkok és szolgálatok       18:30 RTL Klub Híradó               a helyébe léphessen.       16:40  Kőműves Kelemen        02:50  Zsírégetők 
22:30  Négy szellem            19:20 Fókusz                23:20  Aktív              16:45  Mesélő cégtáblák       03:35  Dawson és a haverok 
23:25  Vérvörös nyár           20:20 Barátok közt             23:50  Tények Este           17:20  Életképek 
00:20  Balatoni nyár           21:00 Nico                 00:25  EZO.TV              18:00  Híradó - 18:00
                      23:05 Reflektor              01:00  Folytatásos forgatás       18:25  Dunasport
                      23:25 Doktor Addison            02:35  Doktor House           18:30  Időjárás-jelentés
                      00:20 Doktor Addison            03:25  Segíts magadon!         18:35  Kárpát Expressz
                      01:15 Infománia              03:50  Vers éjfélkor - magyar versek  19:05  Ízőrzők: Noszvaj
    Fôvédnök: Borkai Zsolt               Program
    Gyôr polgármestere                 08.00—08.45 Versenyzôi regisztráció
                              08.45—09.00 Ünnepélyes megnyitó
 Védnök: Dr. Kardeván Endre                09.30—12.30 Halfôzés
 VM-államtitkár                      11.30—13.00 Zsûrizés
                              15.00 órától Eredményhirdetés
    Dr. Németh István             l
    MAHAL-elnök          Tisztelette      A verseny fô célja a halételek népsze-
                    m eghívjuk      rûsítése. Ennek érdekében a látoga-
 Dr. Orosz Sándor
                  Önt és p artnerét     tók kóstolójegyet vásárolhatnak,
 MAHAL-igazgató               Orszá  gos
                 a XXXVIII.
                                                      Városi gyermek-
                                 amit a versenyzôk által készített
                       ersenyr  e
    Szilágyi Gábor      Halfôzô V     r Hal-
                                   kiváló ételekre is beválthat-
    Gyôri Elôre HTSZ     mely et a Magya zati            nak. Különféle halké-
                      és Halás             szítményeket lehet
                 termelôk
                                                      horgászverseny
    ügyvezetô elnök
                        sznosító  k         megkóstolni és meg-
                 Víz terület-ha              vásárolni. A színpadon
                          e és
                    Szövetség TSZ            10.00 órától szórakoz-
                  a Gyôri  Elôre H             tató programok, halas
                       uszt us 25-én                        A Sporthorgász Egyesületek Győr-         részt. Horgászni csak úszós készség-
                 2012. aug                 kvízjáték, bohócmûsor,
                      Gyôrben,             zene, tánc.          Moson-Sopron Megyei Szövetsége a         gel lehet. Az eredménybe minden kifo-
                          arton
                    az Aranyp                             XXXVIII. Országos Halfőző Verseny         gott hal számít. A kifogott halat a mér-
                           ndez
                    közösen re                             programjaként gyermekhorgászver-         legelésig élve kell tartani, majd a mér-
                                                      senyt rendez a győri Mosoni-Duna-         legelés után a vízbe vissza kell engedni.
                                                      holtágon. A versenyen minden 14 év        Az értékelésnél a kifogott halak összsú-
                                                      alatti, horgászengedéllyel rendelkező       lya számít.
                       A helyszínen:                         gyermek részt vehet.                 A versenyt követően kerül sor az ér-
                   halászati eszközök kiállítása,                      A verseny augusztus 25-én, szom-        tékelésre, majd az eredményhirdetésre.
                    kutyakiképzési bemutató
                   és büfé várja a látogatókat!                     baton 9–11 óráig tart, találkozó előtte      A verseny I–II–III. helyezettje díjazásban
                                                      reggel 7 és 7.30 között a győri Mosoni-      részesül. A verseny rendezősége a ver-
                                                      Duna-holtágon a szabad strandnál. A        seny alatt esetlegesen előforduló bal-
   SZERETETTEL VÁRJUK!                                          versenyen kizárólag az 1998. 01. 01.
                                                      után született gyermekek vehetnek
                                                                               esetekért semminemű felelősséget
                                                                               nem vállal.


18 / + / 2012. augusztus 24.
NYÁRZÁRÓ KONCERT        KÖZLEKEDÉS
Nyárzáró koncert: forgalmi
változások az autóbusz-közlekedésben
Augusztus 25-én 0 óra és 20 óra        • a helyi autóbuszjáratok módosított     lyet, de fel- és leszállást biztosíta-    nalon fordulnak meg. Ennek megfe-
(esőnapon /a szombati koncert          útvonalon közlekednek. A Révai       nak a Buda utca és a Nádor aluljáró     lelően Marcalváros, Ménfőcsanak
elmaradása esetén/ – augusztus         Miklós utca megállóhelyről nem in-     megállóhelyeken.               felé nem érintik a Baross Gábor út,
26. 19 óra) között a Szent István        dulnak és nem érkeznek autóbusz-     • Az 5-ös vonal járatai Kismegyer       Szigethy Attila út megállóhelyet, vi-
út Baross Gábor híd és Aradi vér-        járatok, ennek megfelelően a Város-     felől a Roosevelt utca (Bartók-em-      szont megállnak a Roosevelt utca
tanúk útja közötti szakasza lezá-        háza és a Gárdonyi Géza utca meg-      lékmű) megállóhelyig eredeti útvo-      (Bartók-emlékmű) és a Bartók Béla
rásra kerül (a Baross Gábor híd         állóhelyek sem üzemelnek.          nalukon közlekednek, majd a Buda       út, vásárcsarnok megállóhelyeken, a
járható), ezért                • a Sziget, Újváros, Pinnyéd és a Virág-   utca – Tihanyi Árpád út – Eszpe-       városközpont felé pedig leszállási le-
                        piac irányából közlekedő járatok a     rantó út – Bartók Béla út útvonalon     hetőséget biztosítanak a Buda utca
• az 1-es és a 85-ös főúton nyugat felé,    Jókai utca – Szent István út – Honvéd    fordulnak meg. Ennek megfelelően       – Nádor aluljáró – Bartók Béla út,
  illetve felől közlekedő helyközi autó-    liget, majd balra kanyarodva az Aradi    nem érintik a Bartók Béla út, Kris-     munkaügyi központ megállóhelye-
  buszjáratok a Baross Gábor híd he-      vértanúk útja – Árpád út útvonalon     tály étterem megállóhelyet, viszont     ken. A Marcalváros, Ménfőcsanak
  lyett a 821-es főút – Szigethy Attila út   közlekednek. Az autóbuszjáratok az     leszállási lehetőséget biztosítanak     felé induló járatokra a Bartók Béla út,
  – Zrínyi utca útvonalon közlekednek,     Aradi vértanúk útja, Megyeháza meg-     a Buda utca, Nádor aluljáró és a       munkaügyi központ megállóhelyen
  ezért egyik irányban sem érintik a      állóhelyen nem állnak meg.         Bartók Béla út, munkaügyi központ      lehet felszállni.
  Győr, Eötvös park megállóhelyet.      • Az 1, 6, 7, 11, 17A, 37 vonalak járatai   megállóhelyeken.             •  A 8, 12, 30, 31 vonalak járatai a
• a Révai Miklós utca megállóhelyről      Nádorváros felől a Bartók Béla útig    A Kismegyer felé induló járatokra a      Nádor aluljárón keresztül a Bartók
  induló helyi járatok a Szent István     eredeti útvonalukon közlekednek,     Bartók Béla út, munkaügyi központ       Béla út, munkaügyi központig köz-
  úton keresztülhaladva az Aradi vér-     majd a – Nádor aluljáró – Szent Ist-   megállóhelyen lehet felszállni.        lekednek és onnan is indulnak.
  tanúk útja – Árpád út – Teleki László    ván út – Teleki László utca – Bajcsy-   • A 14, 17, 17B vonalak járatai Gyár-   •  A 38-as vonal járatai a Bartók Béla
  utca útvonalon közlekednek és tér-      Zsilinszky út – Aradi vértanúk útja te-   város felől a Szent István út, Iparka-    út, munkaügyi központ megálló-
  nek vissza eredeti útvonalukra.       relőútvonalon érik el a Virágpiacot és   mara megállóhelyig eredeti útvona-      helyről indulnak, és oda is érkeznek.
A 2, 5, 8, 12, 22, 22A, 22Y, 30, 30A, 31,    a Zechmeister utcát, és megállnak a     lukon közlekednek, majd a Teleki     •  A Pinnyéd felé menetrend szerint
38 jelzésű járatok a Városháza megál-      Szent István út, Iparkamara megálló     László utca – Bajcsy-Zsilinszky út –     22.40 órakor az Aradi vértanúk útja,
lóhely helyett az Aradi vértanúk útja,     (bútorbolt) és a Bajcsy-Zsilinszky út    Aradi vértanúk útja terelőútvonalon     Megyeháza megállóhelyről induló
Megyeház megállóhelyen állnak meg.       megállóhelyen. Visszafelé a járatok a    érik el a Virágpiacot és a Zechmeis-     37-es jelzésű járat a Bajcsy-Zsi-
• Az 1, 6, 7, 11, 11B, 14, 17, 17A, 17B,    Honvéd ligetig eredeti útvonalukon     ter utcát, és megállnak a Bajcsy-Zsi-    linszky úti megállóhelyről indul.
  37, City jelzésű járatok Sziget, Újvá-    közlekednek, majd a Szent István      linszky út megállóhelyen. Visszafelé   •  A 21.18 órakor Gyirmótról induló
  ros, Pinnyéd és a Virágpiac irányába     útról balra kanyarodva az Aradi vér-    a járatok a Honvéd ligetig eredeti út-    37A jelzésű járat Bartók Béla út,
  a Teleki László utca – Bajcsy-Zsi-      tanúk útja – Árpád út – Teleki László    vonalon közlekednek, majd a Szent      munkaügyi központig közlekedik.
  linszky utca – Aradi vértanúk útja út-
  vonalon közlekednek. Nem érintik az
  Aradi vértanúk útja, Megyeháza meg-
  állóhelyet, de a Bajcsy-Zsilinszky út
  megállóhelyen megállnak. A belváros
  irányába a Jókai utca – Szent István
  út – Honvéd liget – Aradi vértanúk
  útja – Árpád út – Teleki László utca út-
  vonalon közlekednek az autóbuszok.
  Ezek az autóbuszjáratok az Aradi vér-
  tanúk útja, Megyeháza megállóhe-
  lyen nem állnak meg. A City jelzésű já-
  ratok a Baross Gábor híd, belvárosi
  hídfő megállóhelyet nem érintik.

  Augusztus 25-én 20 órától
(esőnapon /a szombati koncert
elmaradása esetén/ – augusztus
26. 19 órától) üzemzárásig a
Szent István út Teleki László utca
és Aradi vértanúk útja közötti
szakasza, valamint a Baross        utca – Szent István út – Nádor alul- István útról balra kanyarodva az • A menetrend szerint 22.37 órakor a
Gábor híd teljes szélességben le-     járó – Eszperantó út terelőútvonalon Aradi vértanúk útja – Árpád út – Te-   Révai Miklós utcából induló 37A jel-
zárásra kerül, ezért           közlekednek.             leki László utca – Szent István út te-  zésű járat a Zechmeister utca, Klast-
• az 1-es és a 85-ös főúton nyugat • A 2-es járatok a Bartók Béla út mun-    relőútvonalon közlekednek.        rom szálló (Rába-part) megállóhely-
  felé, illetve felől közlekedő helyközi kaügyi központ megállóhelyről in- • A 22, 22A, 22Y vonalak járatai Mar-     ről indul, és bevárja a 22.20 órakor
  autóbuszjáratok a Baross Gábor     dulnak és oda is érkeznek. A Zöld   calváros felől a Baross Gábor út, Szi-  Bácsáról induló 11-es jelzésű jára-
  híd helyett a 821-es főút – Szigethy  utca felé a Bartók Béla út – Buda   gethy Attila út megállóhelyig eredeti   tot, melynek az adott megállóba
  Attila út – Zrínyi utca útvonalon köz- utca – Tihanyi Árpád út – Eszpe-   útvonalukon közlekednek, majd a      várható érkezése 22.40 óra.
  lekednek, ezért egyik irányban sem   rantó út – Zrínyi utca útvonalon köz- Wesselényi utca – Buda utca – Tiha-    A terelés által nem érintett megálló-
  érintik a Győr, Eötvös park megálló-  lekednek, nem érintik a Hunyadi    nyi Árpád út – Eszperantó út – Bar- helyeken a járatok az érvényes menet-
  helyet.                utca, autóbusz-állomás megállóhe-   tók Béla út – Szigethy Attila út útvo- rendnek megfelelően közlekednek.


20 / + / 2012. augusztus 24.
                                                                        AUGUSZTUS       LÉLEKTÉR
 Több ezer fiatal
 „közlekedik tudatosan” Győrben
szerző: papp zsolt             során. A kampány legnépszerűbb        tató módon bemutató kísérletekbe a      Kotrics Andrea, a Móricz Zsigmond Ál-
fotó: o. jakócs péter            eleme a varázsbusz volt, amely 15       résztvevő gyerekeket is bevonták, fo-    talános Iskola intézményvezetője volt,
                      héten keresztül, péntekenként szállí-     kozva ezzel érdeklődésüket.         aki roppant sikeresnek értékelte az el-
Sikerrel zárult a győri önkormányzat    totta a diákokat Győr-Ménfőcsanakról       A nyári szünet ideje alatt működött   múlt egy évet. Mint mondta, a fiatalok
által megvalósított „Közlekedj tudato-   és Győrszentivánról az iskolába. Az uta-   az Erzsébet ligeti ingyenes kerékpárköl-   szemléletét sikerült a megfelelő irányba
san!” kampány, amely tavaly ősszel     zások meglehetősen izgalmasra sike-      csönző, ahol a fiatalok biztonságos kö-   formálni, és ezt a tudásukat a progra-
kezdődött városunkban. A fenntart-     redtek, hiszen a fiatalok menet közben    rülmények között sajátíthatták el a köz-   mokról hazatérve szüleiknek, testvére-
ható közlekedést ösztönző szemlélet-    kisfilmeket nézhettek a fenntartható     lekedés szabályait. Az érdeklődőknek a    iknek is átadják. Hozzátette, ha csak
formáló program célja az új ismere-     közlekedésről. A filmek egyébként, me-    kölcsönzésre utoljára augusztus 25–26-    annyit sikerült elérni, hogy a család hét-
tekre legfogékonyabb, 6–18 éves fia-    lyekhez kvízkérdések is tartoznak, meg-    án nyílik alkalmuk.             végente nem autóval, hanem biciklivel
talok környezettudatos nevelése volt –   tekinthetők a www.kornyezetbarat-         A Bringázz a suliba kampány 2011     megy a nagyszülőkhöz, már megérte a
mondta el a programmal kapcsolat-      gyor.hu honlapon. Azok a gyerekek, akik    őszén és 2012 tavaszán népszerűsí-      fáradozás, azonban biztos benne, ennél
ban Polgári István, a polgármesteri Hi-   a kvízt hétről hétre a legjobban töltötték  tette a diákok körében a kerékpáros köz-   jóval nagyobb hatást sikerült gyakorolni
vatal Városfejlesztési Osztályának     ki, kerékpáros vetélkedőn is részt vehet-   lekedést. A bringavonat segítségével a    a fiatalokra, akik felnőttként is környezet-
stratégiai csoportvezetője, aki azt is   tek, ahol bemutatták, milyen ismerete-    gyerekek konvojszerűen járták végig az    tudatosan élnek majd, és erre nevelik
hozzátette, a gyerekek érdeklődésé-     ket szereztek a varázsbuszos utazásaik    iskolákhoz vezető oda-vissza utat. A     gyermekeiket is.
nek felkeltése érdekében látványos és    során. A legügyesebbek kerékpárral,      „Közlekedj tudatosan!” projekt a Győr-      Győr Megyei Jogú Város Önkor-
izgalmas projektelemeket valósítottak    gördeszkával vagy rollerrel térhettek     kőcfesztiválon standdal volt jelen.     mányzata a 2011 szeptemberétől 2012
meg, melynek révén több ezer általá-    haza.                       A program ideje alatt felmérés is ké-  augusztus végéig zajló kampány lebo-
nos és középiskolás diákhoz jutottak      A program első elemeként rendez-     szült, ami az ismeretek átadásának ha-    nyolításához a Környezet és Energia
el, és ültették el bennük a környezet-   ték meg a fenntartható közlekedési fi-    tékonyságát vizsgálta. Az eredmények     Operatív Program keretein belül sikere-
barát gondolkodásmód csíráját.       zika road show-t, amelynek látványos kí-   kedvezőek, hiszen a projekt végén 11     sen pályázott. A projekt összköltsége
  Kóródi Csilla projektmenedzser la-   sérletekkel fűszerezett előadásain 11 is-   százalékkal több középiskolás és 8 szá-   28.295.000 Ft, melynek 95 százaléka
punknak részletesen is ismertette azo-   kola mintegy 600 diákja vehetett részt.    zalékkal több általános iskolás hallott az  európai uniós támogatás, 5 százalékát
kat a programokat, amelyekben a diá-    A közlekedéssel, mozgással, mobilitás-    alternatív közlekedési eszközökről. A    pedig az önkormányzat önerő formájá-
kok részt vehettek az elmúlt egy év     sal kapcsolatos jelenségeket szórakoz-    program környezeti nevelési szakértője    ban biztosította.
Éjszakai járatok és útlezárások a koncert miatt
A hétvégi nyárzáró nagykoncert       Szent István út, a Baross hídon a      Az augusztus 25-i (esőnap: au-        nan a Templom utca után a 6-os au-
biztonságos lebonyolítása érde-       Wesselényi út és Szent István út, va-    gusztus 26.) rendezvényt köve-        tóbusz útvonalán Kismegyerre,
kében a hétvégén útlezárásokra       lamint a Hunyadi úton a Bartók Béla     tően a résztvevők hazaszállí-       Eszperantó út, autóbusz-állomás meg-
is kell számítani.             út és Baross híd közötti szakaszán a     tása céljából díjmentesen         állóhelyről (Bartók Béla út, munkaügyi
  A Négy Évszak Fesztivál Nyárzáró     nyárzáró koncerten résztvevők biz-      igénybe vehető éjszakai külön-      központ megállóhelyen is megállva):
koncertje miatt a rendőrség ideiglenes   tonsága érdekében.              járatok indulnak:             • 22A jelzéssel 23.15 órakor Marcal-
forgalomkorlátozást rendel el augusz-      Az augusztus 25-én 0 óra és 20 óra    • Virágpiac megállóhelyről 23.15       városba,
tus 25-én 0–20 óráig, valamint augusz-   közötti forgalomkorlátozás ideje alatt a    órakor (Zechmeister utca, Klast-    • 922 jelzéssel 23.30 órakor* a 22-es
tus 26-án 0 óra és 04.30 óra közötti    lezárt útszakaszra a menetrend szerint     rom szálló megállóhelyen is meg-      vonalán Marcalvároson keresztül
időben                   közlekedő helyi járatú autóbuszokon       állva):                  Ménfőcsanakra gyirmóti betéréssel,
  Győr, Szent István úton a Munkácsy    kívül mindennemű járművel behajtani     • 901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvá-   • 931 jelzéssel 23.15 órakor Gyárvá-
út és Baross híd, az Aradi vértanúk     tilos. Az augusztus 25-én 20 óra és au-     rosba, majd Sziget és Pinnyéd útvo-    ros és Likócs érintésével Győrszent-
útján a Révai út és Szent István út, a   gusztus 26-án 04:30 közötti forgalom-      nalon,                   iván, Kálmán Imre útra (homoksori
Jókai úton a Révai út és Szent István út,  korlátozás ideje alatt a lezárt útsza-    • 906 jelzéssel a 6-os vonalán Sá-      betéréssel).
valamint a Jókai útnak az Árpád út és    kaszra mindennemű járművel behaj-        rásra, majd a 11-es autóbusz útvo-   *Az autóbusz a zsúfoltság és az eset-
Szent István út közötti szakaszán.     tani tilos.                   nalán Bácsára,             leges utaslemaradás elkerülése érde-
  Augusztus 25-én 20 óra és augusz-      Amennyiben a rendezvény rossz      Bartók Béla út, munkaügyi központ     kében kettőt fordul: 23.15 órakor haza-
tus 26-án 0 óra közötti időben       időjárási körülményekre való tekintettel   megállóhelyről 23.15 órakor:       szállítja a Marcalvárosig utazókat, majd
  Győr, Szent István úton a Mun-      augusztus 26-án kerül megtartásra, az    • 917 jelzéssel a 17-es vonalán Ady-   rögtön utána, 23.30 órakor a Gyirmótig
kácsy út és a Teleki út, a Jókai úton az  ideiglenes forgalomkorlátozást au-       városon keresztül a Zöld utcába,    és Ménfőcsanakig utazókat is.
Árpád út és a Szent István út, az      gusztus 25-én 0 órától augusztus 27-     • 907 jelzéssel a Mester utcán, majd     Az éjszakai járatok menetrendje a
Aradi vértanúk útján a Révai út és     én 04:30-ig tartják fenn.            a 7-es vonalán Szabadhegyre, on-    www.kisalfoldvolan.hu oldalról letölthető.                                                                         2012. augusztus 24. / + / 21
GÁZFRÖCCS     ÚJAUTÓ                Toyota Yaris Hybrid teszt

                Mini-hibrid dízel áron
                                                              rős kijelző és kapcsoló nem zavart be.
                                                              Minden ott volt, ahol az otthoni Corol-
                                                              lámban. Ha mégis többet akartam tudni,
                                                              hogy mi folyik a háttérben, akkor a szí-
                                                              nes, nagy képernyős hifire bökve előjött
                                                              a Prius-os energiafolyam képe, vagy a fo-
                                                              gyasztási diagramok. És persze a kényel-
 LEÁLLÓSÁV                                                        met fokozó bluetooth telefon-kihango-
                                                              sító–MP3 lejátszó funkció; hátrame-
 Hétvégi                                                         netbe téve pedig a tolatókamera képe.
                                                              Az érintőképernyős szolgáltatás egyéb-
 autóshow                                                         ként bármely Yarisban Active felszerelt-
                                                              ségi szinten elérhető.
 Augusztus 17. és 20.                                                    Sok autót hajtottam már, de városi hasz-
 között Győr városa                                                    nálatra eddig ez bizonyult a legjobbnak. A
 valóságos autós ver-                                                   gyári adat szerinti 3,1 literes fogyasztást el
 senypályává vált.                                                    lehet érni! Átlagos lábbal is 4 liter körül tart-
 Két programsorozat                                                    ható, hiszen minden egyes benzines gáz-
 is városunkba von-
 zotta a magyar és a     szerző és kép: nagy viktor            Van egy kisautónk visszafogott külső
 környező országok                             méretekkel (3,88 m hossz), tisztességes
 benzingőzre és        A Toyota az első volt a hibrid autók soro-  belső méretekkel (4+1 felnőttnek), és közel
 elektronfelhőre       zatgyártásában, és most elhozta a várva   300 literes csomagtartóval – ami meg-
 éhező közönségét.      várt áttörést. A Yaris HSD kisautó és hib-  egyezik a normál benzinesével. Ehhez tár-
 Igen, ma már nem       rid egyben úgy, hogy alig különbözik ha-   sul egy automata váltó, amivel tökéletes vá-
 csak a belső égésű      gyományos társaitól. Első ránézésre     rosi autóvá avanzsál a Yaris HSD. Amikor
                nem mindenki mondja meg róla, hogy      először beültem és zsebemben a kulccsal
 motoros négykere-
                komplex, full hibrid hajtáslánc van     megnyomtam a Start gombot, nem azt
 kűek, de a villamos
                benne. Mit jelent ez?            vártam, hogy hangtalanul csak egy Ready
 hajtásúak is komoly       A Toyota full hibrid rendszere képes   felirat jelenik meg a „fordulatszámmérő”
 szerepet kapnak az      benzinüzemű autóként, tisztán elektro-    órában. Aztán jobban szemügyre vettem
 autósportban. Az       mosként és kombinált hajtással is üze-    azt a bizonyos körműszert és láttam, hogy   fröccsnél – például gyors lámpás indulás-
 Extreme Motor-        melni. A kis Yarisban ezt egy 1,5 literes  nem ford./perc, hanem töltés-eco-power     nál – az akkukat feltölti a rendszer, ami a kö-
 sport Fesztiválon      optimalizált benzinmotor 74 lóerővel, va-  beosztások vannak rajta.            vetkező egyenletes szakaszon biztosítja a
 négy napon keresz-      lamint egy 61 lóerős villanymotor oldja     A kulisszás váltókart D-be         tisztán elektromos suhanást. És engedi fo-
 tül száguldottak a      meg, együttesen 100 lóerős teljesít-     húzva hangtalanul elin-            kozni akár 60 km/h fölé is, tehát nem vált
 benzines gokartok,      ménnyel. De ez sokat nem mond arról az    dultam. Semmi extra,              automatikusan vissza benzinüzemre. Or-
 közben pedig elekt-     élményről, amit a valóságban nyújt. Él-   űrtechnikából isme-              szágúton kellemes utazóautó, meglepő sta-
 romos gyerekgokar-      mény vele spórolni, halkan gurulni vagy                           bilitással és kényelemmel, de azért több
 tok, kiállított autó-    álló motorral klímázni a lámpánál.                             száz kilométeres autópályás útra nem ideá-
 csodák és színes csa-                                                  lis – akkor sokat pörög a benzines, és kicsit
 ládi programok szó-                                                   hangossá is válik. Igazi városi-elővárosi cir-
 rakoztatták a hosz-                                                   káló. A csoda az egészben pedig az att-
 szú hétvégén kiláto-                                                   raktív kiskocsi ára, hiszen 7 légzsákkal,
 gatókat. Közben a                                                    ESP-vel, közepesen felszerelve (digitális
                                                              klíma, tolatókamera, hifi, kulcs nélküli in-
 gönyűi kikötőben a
                                                              dítás, elektromos ablakok és tükrök) 4,9
 Formula Student
                                                              millió forint alatt elhozható a kereskedés-
 Hungary versenyen                                                    ből. Ez már bőven versenyképes egy au-
 több ország egyete-                                                   tomata váltós dízel Yarisszal szemben,
 mistái mérték össze                                                   és annál jóval tisztább – nem mellesleg
 elméleti és gyakor-                                                   csak kb. 20 kilóval nehezebb! Szerintem
 lati szakmai tudá-                                                    a jövő megérkezett…
 sukat egyedileg épí-
 tett formula-autóik
 segítségével. Közöt-
 tük is volt 9 induló
 csapat, mely villany-
                                                           Igazi városi-
 motorokkal felsze-                                                 elővárosi cirkáló
 relve és hangtalanul
 suhant a pályán!22 / + / 2012. augusztus 24.
                                                                 KITEKINTŐ    GÁZFRÖCCS


HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK

                                          Kisbusz taxi
                                          Londonba is
                                          Miután a Nissan NV200 típusá-     nes változatára cserélték, totálisan
                                          val megnyerte New York városá-     megváltoztatva ezzel az utcaképet.
                                          nak taxitenderét, most Lon-      Európában 1,5 literes dízel erőforrást
                                          donra pályázik. Könnyen bizo-     használnának, mely 4-5 literes fo-
                                          nyíthatóan az új járművel hason-    gyasztással kecsegtet. Mindezek mel-
                                          lóan jól járna a város, mint a     lett az utastereket a biztonsági és ké-
                                          Nagy Alma, hiszen töredékére      nyelmi kívánalmakhoz igazították, és
                                          csökkenne a károsanyag-kibo-      már a mozgáskorlátozottak szállítása
                                          csátás, és a fenntartási költsé-    sem okozna gondot.
                                          gek is feleződnének. Ameri-
                                          kában ehhez a régi

 Régi-új Porsche 550                               Ford limuzinokat a
                                          kis puttonyos két-
                                          ezres benzi-
  Egy francia vállalkozás a legendás   hűtéses, egyedi boxermotor
  Porsche 550 kupé változatának     hajtja. Így az 550 kg-os jármű hi-
  felélesztésébe kezdett. James     hetetlen menetteljesítményekkel
  Dean sportkocsijának zárt verzió-   rendelkezik: többek között alig 5
  ját az eredetihez megtévesztésig    másodperc alatt gyorsul 100
  hasonló formában építették meg,    km/h-ra. A látványos sportkocsit,
  de természetesen a legmoder-      mely hivatalosan a Vintech P550
  nebb anyagokkal dolgoztak a régi    Tribute nevet viseli, néhány pél-
  dizájn mögött. A teljes kocsiszek-   dányban, igazán borsos áron fog-
  rény szénszálas műanyagból ké-     ják gyártani a tehetős közönség
  szült, és egy közel 270 lóerős, lég-  igényére.


                                          McLaren
Kétszemélyes jövőkép                                az örökkévalóságnak
                                          Vannak olyan autóvásárlók, akik-    torosak és hátsókerék-hajtásúak
A Renault néhány éve bemutatott vil-   jogosítvány nélkül is lehet vezetni, a  nek nem elég az, amit a gyártók     voltak, míg az X-1-nek középmo-
lamos hajtású járműflottájának      B-s engedéllyel pedig az erősebb     kínálnak, és pénzük is van arra,    torosnak kellett lenni a donortest-
újabb képviselője bukkanhat fel ha-    verziót hajthatjuk. Kimondottan vá-   hogy megfizessenek egy teljesen     vér felépítése miatt. Az először di-
marosan az utakon. A Twizy egy      rosi tempóra és hatótávra tervezték   egyedi járművet. A McLaren mű-     gitálisan elvégzett formatervezést
nagyra nőtt motorkerékpár négy ke-    a vidám kisautót, miután maximum     helyéhez is ilyen kéréssel fordul-   – a leendő tulajdonos kérésére –
rékkel, és 2 személynek elegendő     80 km/h sebességgel, és 100 km      tak, és hároméves tervező- és fej-   több valódi modell követte, köz-
hellyel. A városban történő egyéni    hatótávval rendelkezik. A két ülés    lesztőmunkát követően elkészült     tük egy 1:1 arányú is. A végleges
közlekedést segítő, egyedi jármű     egymás mögött helyezkedik el,      az X-1 modell. Az MP4-12C szu-     dizájn eléréséhez karbonburkola-
elektromotorral hajtott, melynek tel-   hűtés és fűtés nincs benne, még az    persportkocsi alapjaira épített jár-  tokat és -felniket, egyedi lámpá-
jesítménye 5, illetve 18 lóerős lehet.  oldalajtók is opciósak. A minima-    gány időtlen, klasszikus formák-    kat készítettek. A kész négykere-
Így egyes országokban a kisebbet     lista, ugyanakkor funkcionalista di-   kal készül, kimondottan a vevő ké-   kűt ezután több 100 kilométeren
                     zájn vidám és ötletes kiegészítőkkel   résére. A legnagyobb kihívást az    át teszteltek, majd újra összeépí-
                       dobható fel. A járgány ára valami-  jelentette, hogy az igazán hagyo-    tették. A 3,8 literes motor ebben
                         vel több mint 2 millió forint  mányos autócsodák eddig orrmo-     a McLarenben is 625 lóerős,
                           lesz, de az akkumulátoro-                          ezért az 1,4 tonnás gép szá-
                             kat akár egy bérleti                            guldásra készült!
                             konstrukcióban cse-
                              rélgethetjük, megkí-
                               mélve magunkat a
                                magas amortizá-
                                 ciótól.
                                                                 2012. augusztus 24. / + / 23
GASZTRONÓMIA       SZAKÁCSKLUB Augusztus séfje:
 Alexovics Róbert
                 Salátavariáció baconos
                 csirketekerccsel
                                                               Hozzávalók négy személyre:
                                                               két darab egész, csont és bőr nél-
                                                               küli csirkemell, csomag szeletelt
                                                               bacon, két-három evőkanáli mus-
                                                               tár, só, bors, petrezselyem, kevés
                                                               olaj a sütéshez, egy csomag salá-
                                                               tamix és hozzá egy általunk ked-
                                                               velt öntet.

                                                                 Előkészítés: A mellfilét külső
                                                               részével lefelé terítsük deszkára, s

 Kultúrmix                                                          egy éles késsel vágjuk fel a közepé-
                                                               től indulva majdnem a széléig. Ezt
                                                               ismételjük meg a másik irányba is.
 Szerző: Gaál József                                                     Az így kapott „füleket” nyissuk ki
 Recept: Alexovics Róbert                                                  mindkét irányba. Ha jól csináltuk,
 Fotó: O. Jakócs Péter                                                    szép nagy szelet mellet kapunk.
                                                               Klopfolóval ütögessük meg, hint-
 A Kultúrmix cím Alexo-                                                   sük be sóval, őrölt borssal, vágott
 vics Róberttől származik,                                                  petrezselyemmel, kenjük meg vé-
 augusztusi séfünk ezt a                                                   konyan mustárral. Tegyük rá a ba-
 művésznevet adta daratal-                                                  conszeleteket úgy, hogy közvetle-
 lérral és hummusszal tá-                                                  nül egymás mellett legyenek, és
 lalt csevapcsicsájának. A                                                  felük „felfelé” lelógjon. Tekerjük fel,
 hummusz receptjének                                                     tegyük alufóliába és két-három
 szerzői jogaiért leginkább                                                 órát pihentessük. Sütés előtt cso-
 a libanoniak és az izrae-                                                  magoljuk ki, vágjuk ujjnyi vagy vas-
                                                               tagabb szeletekre, a tekercseket
 liek vetélkednek, mind-
                                                               szúrjuk át fogvájóval. Forró olajban
 ketten nemzeti ételüknek
                                                               süssük mindkét oldalukat négy-öt
 tekintik ezt a csicseribor-
                                                               percig. Tálaljuk ízlésünknek meg-
 sóból készülő, őrölt sze-                                                  felelő salátával.
 zámmagos, fokhagymás,
 citromos előételt. A hozzá-

                 Csevapcsicsa
 való növényeket évezre-
 dek óta termesztik a világ
 legkülönbözőbb tájain,
 így vélhetően annak a
 zsidó bölcsnek van igaza,
 aki szerint a hummusz
                 daratallérral
 azoké, akik szeretik. Egész-
 séges táplálék, a csicseri-   és hummusszal
 borsót az érrendszer őré-
 nek nevezik. A hummuszt
                 Hozzávalók négy személyre: A
 a keletiek fűszerezik, ízesí-
                 csevapcsicsához 60 dkg kétszer darált
 tik és pitával mártogatva
                 marhahús, 20 dkg kétszer darált bá-
 fogyasztják, halat, salátát   rányhús (sertés), 2 gerezd zúzott fok-
 kínálhatnak mellé. Sé-     hagyma, egy kiskanál szódabikarbóna,
 fünk a húsimádókra gon-     0,5 dl hideg víz, só, őrölt bors. A dara-
 dolva egy percek alatt     tallérhoz 7,5 dl tej, 17 dkg búzadara, 5
 megsüthető, kenyérrel,     dkg vaj, 3 tojássárgája, só, őrölt fehér-
 hagymával is kitűnő bal-    bors. A hummuszhoz 15 dkg csicseri-
 káni specialitást készített   borsó, 2 citrom leve, 2 gerezd fok-
 hozzá. A csevap titka a sok   hagyma, 1 dl olívaolaj és 1,5 dl tahini   vegyük le a tűzről, keverjük bele a tojá-  és turmixoljuk krémesre. A csevapcsi-
 különböző hús, használ-     (szezámvaj).                sok sárgáját. Vajazzunk ki egy tepsit,   csa masszáját olajos kézzel formázzuk
 hatunk marhát, sertést,       Elkészítése: A csevapcsicsa min-    terítsük el benne a masszát 2 centimé-   pálcikákra vagy simán rudacskákká, s
 bárányt vagy birkát. Ale-    den összetevőjét keverjük össze egy     ter vastagon. Miután kihűlt, takarjuk be  forró olajban 3-4 perc alatt minden ol-
 xovics Róbert szerint      tálban, s tegyük egy éjszakára a hű-    fóliával, és ez is mehet a hűtőbe. A    dalukat süssük meg. A daratallérhoz a
 akkor lesz a legfinomabb,    tőbe. A daratallérhoz tegyük fel a tejet  hummuszhoz éjszakára áztassuk hi-      hideg tejbedarából pogácsaszaggató
 ha faszénen sütjük meg.     forrni, sózzuk, borsozzuk, majd fino-    deg vízbe a csicseriborsót.         segítségével korongokat készítünk.
                 man öntsük bele a darát, s kis lángon      Másnap a csicseriborsót főzzük pu-   Mindkét oldalát forró vajban pirosra
                 további 10-15 percig főzzük. Ha kész,    hára, rakjuk bele az összes hozzávalót   sütjük.


24 / + / 2012. augusztus 24.
                                                                                                KERESZTREJTVÉNY      SUDOKU


                       A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-

                                                                                           SUDOKU
                       hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
                       jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
                       sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
                       Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
                       resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Ami nem öl meg, az meg-                             A sudoku japán eredetű, napjainkban
                       erősít, drága mama! Nyertes: Almási Gáborné (Győr). Nyereményét a szer-                                 egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
                       kesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.                                       egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
                                                                                           kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
                                                                                           1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
                                                                                           3x3-as négyzetben mindegyik szám csak

Utószezon                                                                                      egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
                                                                                           hézségi fokát „+” jelzi.

                  Hajkenőcs                                                                         5   4
Szerelem
 nyilasa    1            Győri
                    sziget                                                                       2 7 6 4 8
                                                                                              1 4   2 7 6          8
 Ájtatos-
                                                                                            6        5
 kodás
                                                                                            1  3 2 4 5 7            6
Fürdőhely
 Kihalt
                                                                                                 3
 madár
                                                                                              6  7  3 9 4
                                                                                            8  9   1   7          5
Egyiptomi              Sportos                                                                      4     6             3
 napisten               ülőke

 Római                                                                                       SUDOKU+
 1000           Meleg
 Énekes          évszak
 (Miklós)
                                 Strázsa    Női név                             Nyelv-    Gyom
                                                                                                          8 1
                                                          Ruhátlan           botlás
                                 Kutya     Hozam
                                                          alkotás
                                                                      Római 50
                                                                               Fiús
                                                                             játékszer
                                                                                                6 7
 Lurkók                                                       Görög
                                                           betű                                 3 1 5 8   9
Nagyüzem

                           Zeneszerző
                                                          Lírai műfaj
                                                                                              5  3
                                                                        Névelő
                            Fiókos
                           szekrény
                                                                      Tamási
                                                                      Áron hőse
                                                                                              7 4  5
 Tartal-
 matlan
                                 Éjfélig                 Tanuló
                                                                                      Horvát
                                                                                            9 1 4   6  3
                                                                                      fillér
Mócsing                              Női név               Libikóka                                     8 4 6   1  9
            Gyapjú-                              Feltéve                 Irány
            kabát
            Turáni
                                             Filmren-
                                              dező                 Hosszú
                                                                                               5     8
            sós tó                               (Béla)                lándzsa
                   Női név                                    Kis Péter
                                                                                              9   4 7  1
 Ford-
 modell                 Orosz                                                                    SUDOKU+++
                    folyam                                   Szaggat
                                      Kecses
                                      kérődző
                                      Magam
                                                                                                   5       8
Kézfogás                             Kincs                                  Nógatás                     5   6  2
                                                                        Foszfor
 Hóhér                               Nulla                                    vegyjele
                                                                                              1   8 7
 Gaál
        A                                                                              ?       4 3   9
                                                                                            2  5  4 7
                                                                                            7 3 1  9  6
 Megfejtések
          7  1  3  9  6  2    4  8  5         1   2  7  4  8  6  9  5  3         3  8  2   5  6  9  1  7  4
          9  4  5  3  8  7    6  2  1         8   4  6  3  9  5  1  2  7         5  7  6   4  1  2  3  9  8
          6  8  2  5  1  4    3  7  9         5   9  3  1  2  7  6  4  8         1  4  9   3  8  7  5  6  2            1
          4  5  6  2  9  8    1  3  7         2   3  5  6  7  8  4  1  9         4  2  1   6  3  8  9  5  7
          8  3  1  7  4  6    5  9  2         6   8  9  5  1  4  7  3  2         6  9  8   7  5  4  2  3  1          6  8    9
          2  7  9  1  5  3    8  4  6         4   7  1  2  3  9  5  8  6         7  5  3   9  2  1  8  4  6
          5  6  7  8  3  9    2  1  4         9   6  2  8  5  1  3  7  4         8  6  7   2  9  3  4  1  5             9 3 1
          3  2  4  6  7  1    9  5  8         3   5  4  7  6  2  8  9  1         9  1  5   8  4  6  7  2  3
          1  9  8  4  2  5    7  6  3         7   1  8  9  4  3  2  6  5         2  3  4   1  7  5  6  8  9       SUDOKU++++
                       www.gyorplusz.hu
                                                                                                    2012. augusztus 24. / + / 25
KÖZSZOLGÁK       GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC                             Finomságok a piacon
                             szerző: nagy csaba
                             fotó: n. cs.

                             Sült kolbász, májas és véres hurka,
                             velős kenyér, pecsenye, sült csülök és
                             töltött szűzpecsenye is kapható a Vá-
                             rosréti piacon Bugár Pálné büféjében.
                             Az ínycsiklandó finomságok alapanya-
                             gai az 1992-ben alapított családi vál-
                             lalkozás abdai húsfeldolgozó üzemé-
                             ben készülnek. A szakmai háttérnek
                             köszönhetően közkedveltek és állan-
                             dóak az ízek, emiatt a törzsvásárlók

A grillezés,                       nagy része a Dunakapu térről a Város-
                             rétre is kijön falatozni. A vevők na-
                             gyobb része győri, de sokan érkeznek
tűzgyújtás                        Szlovákiából, vannak, akik Pozsony-
                             ból jönnek frissensülteket kóstolni –

veszélyei
                             avatott be a részletekbe a szerdai pia-
                             con Bugár Pálné. A sültekhez jólesik a    Fogyasztói kosár:
                             finom kenyér, a jófajta mustár és a     Sült kolbász:                380 Ft/10 dkg
                             többféle kiváló savanyúság. A mindig     Sült hurka:                 280 Ft/10 dkg
szerző: nagy csaba                    mosolygós és kedves Irénke bizalom-     Csülök:                   300 Ft/10 dkg
fotó: illusztráció                    mal ajánlja a vállalkozás másik stand-    Oldalas:                  350 Ft/10 dkg
                             ját is a városréti piacon, ahol füstölt   Tarja:                   380 Ft/10 dkg
Szabadidős tevékenységek közül igazi nyári el-      áru és nyers húskészítmény kapható      Velős kenyér:                  550 Ft/db
foglaltság a grillezés, a szabad tűzön sütés, főzés.   bolti áron. Az itt vásárolt termékeket a   Nyári alma:                200–300 Ft/kg
A baráti és családi körben zajló szabadtéri tűzra-    háziasszonyok akár otthon is elkészít-    Őszibarack:                200–400 Ft/kg
kás veszélyeket is rejt magában, amelyekre így      hetik. A kereskedő ezúton is köszöni a    TV-paprika:                150–300 Ft/kg
nyárutón sem késő felhívni a figyelmet.          vásárlók hűségét és bizalmát.
  – Ahhoz, hogy a kerti sütögetés ne végződjön
tragédiával, a legalapvetőbb tűzvédelmi szabá-
lyokat be kell tartani – hívta fel a figyelmet dr. Kuti
Rajmund tűzvédelmi szakértő. Közvetlenül épü-
let, építmény, tároló mellett nem szabad tüzet
                             Anno 1950: hőség, riadó nélkül
gyújtani. Szabadban épületektől megfelelő távol-     szerző: tóth lászló          ben ponyváról, nehogy a lerakott   polgármesteri hivatala a jövőben
ságra, csak felügyelet mellett lehet tüzelni úgy,     fotó: illusztráció          gabona nedvességet kapjon és     fokozottan ellenőrzi a lelkiismeret-
hogy az a környezetre veszélyt ne jelenthessen.                         csírázásnak induljon”.        len vízpocsékolást, és addig is fel-
A tüzet, bográcsot, grillezőt stb. őrizetlenül      Minden erőt az aratás gyors       „A Soproni Sörgyárban egész    hívja a város közönségét a vízzel
hagyni tilos! Szabadban tüzelés és tüzelő beren-     befejezésére! A téti járás      éven át nagy volt a forgalom, de   való takarékoskodásra. „Szükség-
dezés használata esetén a helyszínen olyan esz-      élenjár, a soproni lemaradt      most a nagy meleg következté-     telen, hogy egy üveg sör vagy fél
közöket, felszereléseket kell készenlétben tartani    az aratási versenyben! Ha-      ben még jobban fokozódott.      kiló gyümölcs hűtésére egész
(lapát, vödör víz), amelyekkel a tűz terjedése      talmas lelkesedéssel folyik                         nap nyitva hagyjuk a vízcsapot,
megakadályozható, szükség esetén a tűz elolt-       a Szovjetunióban a békealá-                         vagy luxuskertek öntözésére po-
ható – emelte ki a tűzvédelmi szakértő, aki rátért    írások gyűjtése! Ezek voltak                        csékoljuk a vizet.” A vízpazarlás fő
az időjárási körülményekre is: szeles, viharos idő-    a Szabad Nép szalagcímei                          oka az volt, hogy ekkor még csak
ben nem szabad tüzet rakni! A szakszerű tűzgyúj-     az 1950. júliusi hőhullám ide-                       minden ötödik vízbekötés volt
tás módjára rátérve dr. Kuti Rajmund ismertette:     jén. Akkoriban a lapok lé-                         mérősítve, a többiek átalánydíjat
bográcsos tűzgyújtáshoz a bogrács méretének        nyegesen kevesebbet fog-                          fizettek.
megfelelő nagyságú tüzet kell rakni. Ehhez a fa-     lalkoztak a kánikulával, in-                          A Szabad Nép hasábjain a
hasábokból kis gúlát kell képezni, és a legegysze-    kább annak gazdasági hatá-                         tiszti főorvosi hivatal közleménye
rűbb módon, papír vagy tűzgyújtó tabletta segít-     sai miatt aggódtak.                             néhány örök érvényű tanácsot
ségével kell meggyújtani a tüzet. A tűzgyújtáshoz                        A gyár kapuján megrakott autók    adott. „A hőségben lehetőleg
benzint vagy gázolajat nem szabad használni. A      A földművelésügyi minisztérium    jönnek kifelé, utána lovas kocsik,  fehér és lehetőleg vászon ruhát vi-
bográcsozás befejeztével a tüzet el kell oltani, el-   illetékes osztálya a Szabad Nép    és viszik a jéghideg söröket     seljünk. Kevés húst és zsírt fo-
lenőrizni kell, hogy parázs se maradjon. Találkoz-    cikkében hangsúlyozta, hogy a     szerte a falukba és városokba a    gyasszunk, főként növényi táplá-
tam olyan tűzesettel, hogy a kerti tárolóhoz közel    nagy meleg igen hasznos. „A nap-   nagy melegtől eltikkadt emberek-   lékot, könnyen emészthető étele-
bográcsoztak, feltámadt a szél, a tároló felé vitte    sütés különösen a gyümölcsök-     nek. A Soproni Sörgyár dolgozói    ket együnk és egyszerre ne túl
a parazsat és az lángra kapott. Mivel nem volt ké-    nek áldásos, ízesebbek, zamato-    is ki akarják venni részüket a szo-  sokat! Vigyázzunk az ételekre,
szenlétben semmilyen tűzoltásra alkalmas esz-       sabbak lesznek. Felhívjuk to-     cializmust építő munkából, július-  mert könnyen romlanak, ne álljon
köz, a tároló sajnos leégett – mondta el a tűzvé-     vábbá a dolgozó parasztok figyel-   ban már teljesítették az éves el-   semmi sem sokáig! A háziasszo-
delmi szakértő.                      mét, hogy a nagy meleg után eső    adási tervet” – írta a Győr-Sopron  nyok főzzék meg jól az ételeket,
  A rendkívüli meleg és csapadékmentes időjá-      és zivatar várható, készüljenek fel  Megyei Hírlap 1950. július 4-i szá-  óvják a legyektől! A piaci gyümöl-
rás miatt a napokban a szakminiszter az ország      tehát az esőre, jól kössék össze a  mában.                csöt jól meg kell mosni. A meleg
teljes területén lévő erdőkre és környezetükre      kévéket, rakják össze jól az aszta-    Ugyanitt a víztakarékosságra   ellen az orvosok által ajánlott vé-
általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.        gokat, és gondoskodjanak idejé-    is felhívják a figyelmet. „A város  dőeszköz a langyos zuhany.”


26 / + / 2012. augusztus 24.
                                                                                                              HIRDETÉS          APRÓ


ALBÉRLET                   nyek és lakosság részére. Ugyanitt      dának hosszú távra kiadó. Érd.:      Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.     Győr-Nádorváros elején 4 szobás,     SZOLGÁLTATÁS
                       ipari takarítógépek, kárpit- és sző-     GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.        Győr-szigeti, 2 szobás, komfortos,     113 m2-es, első emeleti, világos tég-
Győrben, a Hunyadi utcában 53 m2-      nyegtisztító gépek kölcsönözhetők.                           határozott bérleti szerződéses la-     lalakás eladó a tulajdonostól. Zárt ud-  Izomsorvadást, bénu-
es, 2 szobás, 4 emeleti, gázfűtéses     Érd.: Fazekas Mihály, 20/9833-577.      Győr, Kálvária utcában 120 m2-es      kást cserélne nádorvárosi, belvárosi    varon kocsibeállási lehetőség. 06-    lást, isiászt, porckorong-
lakás nem dohányzó diákok részére                             konferenciaterem hosszú távra vagy     vagy révfalui, nagyobb alapterületű,    30/401-2042.               sérvet gyógykezelek. Sa-
kiadó! 30/221-2976.               Költöztetést, bútor-           alkalmakra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL     3–3,5 szobás lakásra (hirdetési                           modai Péter gyógymasszőr,
                         szállítást, lomtalanítást pony-     Zrt., 96/511-420.             szám: 120). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,     Építési telek Győrzá-           30/7543-114, www.egesz-
ÁLLÁS                      vás teherautóval vállalok.                             96/511-420.                molyon, Tölgyfa út elején         segovo.hu.
                         30/529-7589.               LAKÁSCSERE                                      ELADÓ! Közművesített, bekerí-
Érettségizett ügyfélkapcsolati és te-                                                Gyárvárosi, 51 m2-es, 1+fél szobás,    tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,    GARÁZS
lefonos munkatársat biztosítóhoz fel-    Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szige-    Adyvárosi, 36 m2-es, 1,5 szobás,      határozott bérleti jogviszonyú, felújí-  családi házas övezetben. Érd.:
veszünk. Rugalmas munkaidő, cafe-      telés és homlokzatjavítás és -festés.    összkomfortos, távfűtéses, határo-     tott, erkélyes lakást adyvárosi, mar-   30/9370-230.               GARÁZS, 15 m2-es (5,2
téria. 06-70/2678-190, furyliza@       30/376-2712.                 zatlan bérleti szerződéses lakást     calvárosi, 1+2 fél szobás vagy 2+fél                         mx2,9 m), kitűnő állapotban, saját vil-
gmail.com.                                        cserélne nádorvárosi vagy adyvá-      szobás, magántulajdonú lakásra cse-    Albérleteket keresek újonnan Győrbe    lanyórával, Győr-Szigetben eladó! Ér-
                       Whirlpool fagyasztószekrény eladó.      rosi 2, 1+2 fél szobás vagy 3 szobás,   rélne (hird. szám: 121). Érd.: GYŐR-    költöző, megbízható ügyfeleim ré-     deklődni: 06-30/9370-230.
EGYÉB                    Ötfiókos, A kategóriás, új állapotú. Ér-   távfűtéses, határozatlan bérleti      SZOL Zrt., 96/511-420.           szére! Érd.: 06-70/977-7838.
                       deklődés: 30/288-1587.            szerződéses lakásra (hird. szám:                                                ÉPÍTŐANYAG
Tisztelt kisbácsaiak, fi-                                 115). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,        Marcalváros II-n 55 m2-es, 2 szobás,    Győr-Adyvárosban teljesen korszerű-
gyelem! Megkérném önöket, ha         Bélyeget, bélyeggyűj-            96/511-420.                határozatlan bérleti jogviszonyú lakást  sített és szépen felújított, 53 m2-es,   NÁLUNK OLCSÓBB!
bármilyen használható dolgaik vannak,    teményeket, képeslapokat,                                cserélne marcal- vagy adyvárosi, egy-   2 szobás lakás sürgősen eladó. Ára:     YTONG falazóelemek,
ne dobják a szemétbe. Kérem, hívjanak!    pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-      Belvárosi, 53 m2-es, 2 szobás, kom-    szobás, határozatlan bérleti jogviszo-   8 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.        SILKA hanggátló tégla,
20/211-7884, nagy szükségem lenne      ketteket, kitüntetéseket, könyveket,     fortos, gázfűtéses, határozott bérleti   nyú lakásra. Lift nélküli házban max 1.                        MULTIPOR belső
mindenre, én is bácsai vagyok.        egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-     szerződéses lakást cserélne belvárosi   emeletig (hird. szám: 123). Érd.:     Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól     oldali hőszigetelő lapok.
                       nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:    vagy adyvárosi, hasonló nagyságú, 2    GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.        5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló    YTONG–iroda:
Hajat veszek 50 cm felett, vá-        06-20/947-3928.               szobás lakásra (hird. szám: 116). Érd.:                        eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:     Győr, Bácsai út 148/E.
gott vagy vágni valót, jó áron. Tel.:                           GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.        INGATLAN                  30/585-9607                 Telefon: 96/331-395
30/990-9530.                 Üdülési csekk, SZÉP-                                                                              YTONG-raktár:
                       KÁRTYA elfogadása és bevál-                       2
                                             Marcalváros II-n lévő, 55 m -es, 2 szo-                        Győr-Adyvárosban 1 szoba+étkezős,
                                                                   49 m2-es, földszinti, felújítandó, zöld-                        Győr, Fehérvári út 75.
Lomtalanítás! Vállalunk min-         tása. Tel.: 70/564-2280.           bás, összkomfortos, távfűtéses, hatá-   övezeti panellakás Győr-Adyváros-     36 m2-es, hőszigetelt, műanyag ab-     Tel.: 96/417-957
den típusú lomtalanítást igény sze-                            rozatlan bérleti szerződéses lakást cse-  ban tulajdonostól eladó! Irányár: 7 M   lakos, redőnyös, egyedi mérős pa-      Mobil: 30/9588-852
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-    Költöztetés, fuvarozás,         rélne adyvárosi, összkomfortos, na-    Ft. Tel.: 06-70/551-3919.         nellakás eladó. Ár: 6,7 M Ft.        www.y-ytong.hu
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.       lomtalanítás, bútor, műszaki       gyobb, 3 szobás, távfűtéses, határozat-                        20/3468-994.
Tel.: 20/944-6667.                termék szállítása kedvező áron,     lan bérleti szerződéses bérlakásra vagy  Győr-Gyárvárosban háromszobás,
                         2.900 Ft-tól. 30/422-6164.        tulajdonra, Sziget, Újváros és Bán A. u.  43 m2-es, teljesen felújított társas-
  Lomtalanítást vál-                                   kivételével (hird. szám: 117). Érd.:    házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdek-
  lalok, ingyen kitakarítom                               GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.        lődni: 06-70/338-6708.
  pincéjét, udvarát. Felesle-        ÜZLET
  gessé vált holmiját elszállítom.                            Gyárvárosi, 54 m2-es, 2 szobás,      Győr-Sashegyen, Volán utcában 800
  Tel.: 70/500-1291.            Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8.      egyedi fűtéses, határozott bérleti     m2-es zártkert, 30 m2 téliesített, alá-
                       sz. alatti bérházban utcafronti, 27     szerződéses lakást cserélne 1+fél     pincézett, beépíthető tetőterű tégla-
Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg-    m2-es üzlethelyiség kereskedelmi,      vagy 2 szobás lakásra 1 emeletig      házzal eladó. Víz, villany van. Ár: 3,8
és kárpittisztítást vállalok intézmé-    szolgáltatói tevékenységre vagy iro-     vagy liftes házban (hird. szám: 119).   M Ft. 20/801-5541.


                                                                                          IDÉN UTOLJÁRA, RÉGI FELTÉTELEKKEL:
                                                Augusztus 31-én 19 órától BLUES-est!
                                                                                          8. osztályt végzetteknek (esti):
                                                Fellép a Mojo         WorKings együttes.                  • óvodai dajka (Komárom)
     SZIVATTYÚ-AKCIÓ                                                                              • lóápoló és gondozó (Komárom)
                                                 Egy pohár ital, finom vacsora mellett                       • lótartó és -tenyésztô (Komárom)
     VB 25/1300 (házi vízellátó):             38 100 Ft
     JPV 900:                       23 460 Ft
                                                     élvezze Szabó Tamás
                                                  és zenésztársai kiváló muzsikáját!                        Érettségizetteknek (esti):
     BP 10 (csôbúvár):                  64 770 Ft
                                                                                          • gyógypedagógiai asszisztens (Komárom)
     CP 207 (kétlépcsôs):                 38 860 Ft               Recsegős, öreg blues-számok,
                                                                                          • kisgyermekgondozó, -nevelô (Gyôr)
     VP 300 (búvárszivattyú):               14 350 Ft             könnyed jammelés, profi előadásban!                        • fogászati vagy gyógyszertári asszisztens (Gyôr)
                GARANCIÁLIS SZERVIZ                       Jöjjön el Ön is, töltsünk együtt egy kellemes estét!
                                                                                          Szakirányú asszisztensi végzettségûeknek (esti):
            Gyôr, Kossuth L. u. 152.
            Tel.: 36-96/527-896
                                                                                          • klinikai fogászati higiénikus (Gyôr)
                                                                                          • gyógyszerkiadó szakasszisztens (Gyôr)
                                                                                          ÉRETTSÉGI: 1, 2 vagy 4 év alatt (Komárom)
                                                                                                Érd: info@pkgkomarom.hu
                                               Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423                                                       Ny.sz.:
                                                                                         OM 200 356   34/343-007, 30/568-7354              11-0104-05


                        www.borbaratokboltja.hu

                      MEGNYITOTTUNK!                      1985-ben épült, négyemeletes                        Gyôr mellett,          TÉNYÔN
                                                                                                                ELADÓ
                       BORBARÁTOK BOLTJA                  társasházban lévô, 3 szobás, 68 m2-es,
                                                 mûanyag ablakos, erkélyes, napfényes
                       A borbarátoknak, az ország                     LAKÁS ELADÓ.
                       borvidékeinek legjobb borait           A környék infrastruktúrája kiváló, ABC, bölcsôde,
                         kínáljuk, egy helyen.             óvoda, általános iskola, autóbusz, fodrászat, koz-
                           Ajánlunk még:               metika stb. mind-mind egy lépésnyire megtalál-
                        kiváló tokaji borral töltött,          ható. A lakás rendkívül csendes, ablakai a gyönyö-
                       egyedi címkés díszüvegeket            rûen rendben tartott belsô udvarra néznek. A pa-
                       lekvár- és szörpkülönleges-           nelprogram-pályázata befogadásra került, rövide-
                         ségeket, bioszôlôlevet,            sen megtörténik a fûtés-korszerûsítés, legkésôbb
                        bio szôlômagôrleményt.             jövô tavasszal. A földszinten lévô, kb. 15 m2-es                  95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
                                                közös tárolót két család használja mindösszesen.                  garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
                      Nézzen be hozzánk, mert érdemes!
                                                Az autópálya-feljáró is nagyon közel van.                     gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
                                                 Akciós ár: 10.400.000 Ft
                                                                                         Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.
                    Gyôr, Kormos I. u. 8., az OTP-fiók mellett.
                          tothi.gyor@vipmail.hu                                                            Irányár: 10.500.000 Ft.
                    Ny.: k–p.: 8–11, 14–19, szo.: 8–14, h.: szünnap             Tel.: 70/942-8039                                    Tel.: 30/376-55-72                                                                                                          2012. augusztus 24. / + / 27
      Olimpiai melleklet
            ’
A siker pillanatai

                Fotók: MTI
28 / + / 2012. augusztus 24.
                                                                      MOZAIK     SPORT
Olimpikonokat ünnepeltek                                                   Az első
Köszönetet mondott a 2012-es lon-
doni olimpia magyar résztvevőinek       Fotó: MTI                                    telt házas
Áder János köztársasági elnök, aki a
Gyulai István Memorial – Atlétikai                                              paralimpia
Magyar Nagydíj 2012 verseny végén
Orbán Viktor miniszterelnökkel                                                lehet
együtt a Puskás Ferenc Stadionban
köszöntötte a londoni ötkarikás játé-                                             A nyári paralimpiák történeté-
kokon szerepelt magyar sportolókat.                                              nek első abszolút telt házas játé-
  Miután a rendezvény szervezői a                                              kában bíznak a szervezők az au-
korábbi játékok magyar bajnokait                                               gusztus 29-től szeptember 9-ig
üdvözölték, a londoni küldöttség                                               tartó sportesemény előtt. Chris
tagjai a 2012-es olimpián és a hét-                                              Holmes, a paralimpiát előké-
fői emlékversenyen egyaránt győz-                                               szítő szervezőbizottság elnöke
tes kalapácsvető, a nemzeti lobogót                                              elmondta, hogy a versenyekre
hozó Pars Krisztián vezetésével, a                                              összesen 2,5 millió jegyet adtak
nézők vastapsa közepette vonultak                                               ki, melyekből 2,1 millió elővétel-
be a stadionba. Mialatt végigsétál-     mondani jött, mert szeretné megkö-    mogatását. Zárásként azt kívánta,   ben elkelt.
tak a pályát övező rekortánon, a ki-     szönni a sportolók által elért világra-  hogy a következő négy év felkészü-     Magyarországot a négy
vetítőn az olimpia legemlékezete-      szóló diadalt és a felejthetetlen lon-  lése is ugyanolyan eredményes le-   évvel ezelőtti pekingi paralim-
sebb pillanatainak képei peregtek.      doni két hetet. Az államfő szavai sze-  gyen, mint a londoni volt, és Rióban  piához hasonlóan harminchár-
  Az erre az alkalomra felállított dísz-  rint ők voltak azok, akik fantasztikus  is zúgjon a lelátókról a „Hajrá, ma-  man képviselik a játékokon,
tribünön Áder János köztársasági       örömittas perceket okoztak, miköz-    gyarok!".               köztük a győri evezős, Lengyel
elnök és Orbán Viktor miniszterelnök     ben magyarok millióival felejttették     A köztársasági elnök köszöntő   Mónika. A kínai fővárosban
egyenként gratulált a megjelentek-      el a mindennapok gondjait. A köz-     beszéde után a megjelent olimpi-    egy arany- és öt bronzérmet
nek. Ezután a résztvevők Miklósa       társasági elnök, aki a sportolók mel-   konokat nyitott busz vitte körbe a   szereztek a magyarok, a Ma-
Erika Kossuth-díjas énekesnő előadá-     lett a hozzátartozóknak, edzőknek,    stadionban, miközben a dísztribün   gyar Paralimpiai Bizottság Lon-
sában hallgatták meg a Himnuszt.       gyúróknak és orvosoknak is köszö-     előtt piros, fehér és zöld színű pa-  donban 8-10 dobogós hely el-
  Áder János úgy fogalmazott,       netet mondott, külön kiemelte a      pírdarabokat szórtak a konfetti-    érésében bízik.
hogy köszönteni és köszönetet        szurkolók lelkes és sportszerű tá-    ágyúk. (MTI)Szuperkupa-győztes
a Rába ETO
A bajnok Rába ETO 6–2-re legyőzte      hetek már a frissítésről és a formába
a kupagyőztes Berettyóújfalut a pén-     hozásról fognak szólni – értékelt
tek esti salgótarjáni Szuperkupa-      Drucskó Zoltán ügyvezető elnök.
mérkőzésen, így elhódította a serle-      A zöld-fehérek következő nagy
get. A győriek közül Dróth és Ra-      megmérettetése a szeptember 4-én
mada duplázott, mellettük két újonc,     startoló, győri rendezésű Futsal Cup
Fabio és Luque volt eredményes.       csoportköre lesz, ahol az azeri Araz
  – Helyenként döcögős játékkal       Naxivannal, a holland Eindhovennel
ugyan, de végig kontroll alatt tartva hó-  és a selejtezőből továbbjutott ír EID
dítottuk el a kupát. A mérkőzés rámu-    Futsallal csapnak össze. Addig még
tatott a hiányosságainkra is, melyeket    két bajnoki vár a csapatra, augusztus
remélem, sikerül a Futsal Cup-ig kija-    27-én, hétfőn 19.30 órakor Üllőn ját-
vítani. Egy nagyon nehéz fizikai felké-   szik a Rába ETO, augusztus 31-én,
szülésen vagyunk túl, amely rányomta     pénteken 18.30 órakor pedig a
a bélyegét a játékunkra. A következő     DEAC látogat Győrbe.


                                                                  2012. augusztus 24. / + / 29
SPORT    MOZAIK
Becsengetnek az Audi ETO-nak
A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette az NB I.
2012/2013-as alapszakaszának műsorát. A női baj-
nokság a Debrecen–Érd találkozóval indul augusztus
31-én, míg a címvédő Győri Audi ETO KC szeptember
1-jén lép először pályára Dunaújvárosban. A zöld-fe-
hérek augusztus 25-én 17 órakor játsszák le utolsó fel-
készülési mérkőzésüket, a főpróbán a Vardar Szkopje
érkezik a Magvassyba.
  A részletes program: 1. forduló, szeptember 1., 18
óra: Dunaújváros–Audi ETO 2. forduló, szeptember 9.,
18 óra: Audi ETO–Kiskunhalas 3. forduló, szeptember
22., 18 óra: Siófok–Audi ETO 4. forduló, szeptember
29., 18 óra: Érd–Audi ETO KC 5. forduló, október 10.,
18 óra: Audi ETO–Békéscsaba 6. forduló, október 17.,
18 óra: Vác–Audi ETO 7. forduló, október 24., 18 óra:
Audi ETO–Budapest SE 8. forduló, október 30., 18
óra: Veszprém–Audi ETO. 9. forduló, november 7., 18
óra: Audi ETO–FTC 10. forduló, december 30., 18 óra:
Alcoa FKC–Audi ETO 11. forduló, január 6., 18 óra:
Audi ETO–DVSC 12. forduló, január 9., 18 óra: Audi
ETO–Dunaújváros 13. forduló, január 13., 18 óra: Kis-
kunhalas–Audi ETO 14. forduló, január 19., 18 óra:
Audi ETO–Siófok 15. forduló, január 26., 18 óra: Audi
ETO–Érd 16. forduló, február 2.: Békéscsaba–Audi
ETO 17. forduló, február 9., 18 óra: Audi ETO–Vác 18.
forduló, február 23., 18 óra: Budapest SE–Audi ETO
19. forduló, március 2., 18 óra: Audi ETO–Veszprém
20. forduló, március 9., 18 óra: FTC–Audi ETO 21. for-
duló, március 30., 18 óra: Audi ETO–Alcoa FKC 22.
forduló, április 5., 18 óra: DVSC–Audi ETO.Kiütéses győzelem
                               Erősítettek a kosarasok
                               Megkezdte a felkészülést a GYŐR-      tát erősítik. Rajtuk kívül még távozott a
                               SZOL–Széchenyi Egyetem NB I/B-s férfi    csapattól Fülöp András is.
                               kosárlabdacsapata. Kozma Tamás szak-      Győrbe igazolt Drevenka Dávid, aki egy ko-
                               mai igazgató munkáját az idei évben Ka-   rábbi németországi kitérő után tavaly a Treff 07
                               tona Zsolt segíti edzőként. Örömteli hír,  gárdáját erősítette. Rajta kívül az egyetemiek já-
 K-1 küzdősportgálát rendeztek Harkányban, melyben a
                               hogy az egyetemiek megállapodtak a     tékosa lesz Halász Tamás is, aki a SMAFC-tól
 72,5 kg-os Horváth László képviselte az Unicentrál Bulls
                               folytatásról a csapat kulcsjátékosaival,  érkezik. Ezzel a két igazolással külső posztokon
 csapatát. A győri versenyző ellenfele az impozáns mér-
                               így továbbra is Győrben kosárlabdázik    jelentősen erősödött csapatunk. Sikeres egye-
 leggel rendelkező bosnyák Darko Delic volt. Az első szo-
                               Pankár Tibor, Hegedűs Attila, Csiszár    temi felvételije okán a felnőtt és U23-as együt-
 ros menet után Horváth László fokozatosan felőrölte el-
                               Tamás, Horváth Gergő, Papp Balázs és    test erősíti Daru Gábor, aki az előző szezonban
 lenfelét, akire az utolsó menetben háromszor is számolni
                               Baruta Richárd. Távozott a csapattól Stá-  a ZTE-nél játszott, és Péterfai Richárd, aki a
 kellett, így a győri sportoló TKO-győzelmet aratott. Fel-
                               nicz Péter és Győrfy Rúben, akik Buda-   Falco együttesétől érkezett. Az utánpótlás kor-
 készítő edzői Csányi János és Vlasich Róbert voltak.
                               pesten folytatják tanulmányaikat, és a   osztályból Erdész Dávid és Káli Szabolcs is a
                               következőkben a TF-Budapest alakula-    felnőttgárda ajtaján kopogtat.


30 / + / 2012. augusztus 24.
Izgalmas hajrá
a Balaton partján
A Győri ETO FC javuló játékkal begyűjtötte a három
pontot a Siófok otthonában, Pintér Attila együttese
3–2-re győzött a Balaton partján. A zöld-fehérek már
a második percben hátrányba kerültek, Varga Ro-
land azonban még az első félidőben kiegyenlített,
                            Győri éremeső a szolnoki
Djordje Kamber révén pedig fordított az ETO. A hajrá
komoly izgalmakat tartogatott, az exgyőri Nyári Tibor
a 87. percben egyenlített, majd a hosszabbításban
                            országos bajnokságon
ismét jött Kamber, és a gólvonal mögé gyötörte a
labdát. A csapat szombaton 16 órakor a Kecskemét    Remekül szerepeltek a Graboplast     Csay Renáta (K-1 5.000 m),     váth Bence, Szomolányi Máté
csapatát fogadja, a még nyeretlen ellenféllel szem-   Győri VSE versenyzői a Szolnokon     Csay Renáta, Farkasdi Ramóna    (K-2 200 m), Kammerer Zoltán,
ben az újabb győzelem az elvárás.            megrendezett országos bajnoksá-     (K-2 1000 m), Csay Renáta, Far-   Kovács Attila, Németh Balázs,
  Megkezdődtek a másodosztály küzdelmei is, a     gon. A londoni olimpiáról éremmel    kasdi Ramóna, Fazekas Krisz-    Péter Kristóf (K-4 1000 m).
Győri ETO FC B csapata 2–2-es döntetlent játszott    hazatért Fazekas Krisztina és Kam-    tina, Czéllai-Vörös Zófia (K-4     Bronzérmesek: Nagy Péter (C-
a ZTE ellen. A gólokat Dudás és Ahjupera szerezték,   merer Zoltán több számban is rajt-    500 m), Kadler Viktor, Hérics    1 200 m), Fazekes Krisztina, Far-
Molnár kapus pedig két tizenegyest is kivédett. Az   hoz állt a szakosztály fiatal verseny-  Dávid (K-2 200 m), Nagy Péter,   kasdi Ramóna (K-2 500 m), Hagy-
élvonalba igyekvő Gyirmót 2–1-re nyert a Sziget-    zőivel egy hajóban.           Hérics Dávid, Szomolányi Máté,   mási Anita, Farkasdi Ramóna (K-2
szentmiklós ellen. Magasföldi vezető góljára a ven-    Aranyérmesek: Takács Kin-       Horváth Bence (K-4 200 m).     200 m), Kovács Attila (K-1 5.000
dégek még válaszolni tudtak, azonban négy perc-     cső (C-1 200 m), Takács Kincső,       Ezüstérmesek: Lakatos Zsa-    m), Kammerer Zoltán, Kadler Vik-
cel a vége előtt a csereként beállt Tóth megszerezte  Lakatos Zsanett (C-2 200 m),       nett (C-1 200 m), Nagy Péter (C-  tor, Hérics Dávid, Szomolányi
a győzelmet érő találatot. Pénteken 15 órától ZTE–   Nagy Péter (C-1 500 m), Lantos      1 1000 m), Farkasdi Ramóna (K-   Máté (K-4 500 m), Kovács Attila,
Gyirmót, szombaton 17.30 órától Veszprém–ETO      Ádám (C-1 200 m), Lantos         1 500 m), Fazekas Krisztina, Bor-  Péter Kristóf, Fazekas Nándor, Né-
B mérkőzéseket rendeznek.                Ádám, Nagy Péter (C-2 200 m),      dács Blanka (K-2 1000 m), Hor-   meth Balázs (K-4 200 m).Tóth László                                            Nagy halak a Szigetközben
Emléktorna                                            A Szigetköz Horgász Egyesü-      Sokak örömére az állóvizek-
                                                 let megyeszerte tizenkét ki-    kel együtt folyóvíz is tartozik a
A SZESE Győr csapata a                                      váló horgászvíz kezelője, a    Szigetköz Horgász Egyesület-
hagyományokat feleleve-                                      tagság létszáma megközelíti    hez. Az itt horgászók főleg ke-
nítve az egyetemi csarnok-                                    a kettőezret. A szervezet hor-   szegféléket fognak, van azon-
ban rendezi meg a Tóth                                      gászai rendre jó helyezése-    ban időszak, amikor a raga-
László Emléktornát au-                                      ket érnek el a megyei hal-     dozó halak is zsákmányul ejt-
gusztus 25-én négy má-                                      fogó versenyeken, ugyanak-     hetőek. Ilyen szerencsével járt
sodosztályú csapat részvé-                                    kor a mindennapi horgásza-     július végén Nagy Csaba egye-
telével. Szombat délelőtt                                     tok során is szép halak kerül-   sületi tag, aki a Mosoni-Duna
10 órától a házigazda      Hétvégén rendezték meg a IV. Extrém Motosport          nek a szákokba. Erre bizonyí-   városi szakaszán egy áradást
SZESE Győr lép pályára a     Fesztivált az ETO Park parkolójában. A négynapos         ték Szalay Gyula 14,7 kg-os    követően a Kossuth híd alatt
Várpalotai BSK ellen, majd    rendezvény rengeteg látogatót vonzott, az érdeklő-        pikkelyes pontya, amelyet     található révfalui kövezésen
ezt követően 11.30 órától a   dök maguk is kipróbálhatták, milyen egy kuriózum-        sporttársunk a győrújfalui     naplementét megelőzően öt
Tatai HAC játszik az NB I/B   nak számító utcai pályán versenyezni. Mintegy          kavicsbányatavon fogott jú-    darab gyönyörű süllőt fogott
keleti csoportjában sze-     százötven profi mérte össze tudását a gokartverse-        nius 24-én. A hal mézes pufi-   pergetve. A sorozatnak ezzel
replő SBS Eger–Eszter-      nyen, a technikai sportok szerelmesei pedig a rali-       ból és mézes kukoricából      nincsen vége, szintén a Mo-
házy SzSE ellen. 15.30 órá-   szenvedélyüknek is hódolhattak, hiszen az Arra-         álló szendvicsre kapott, a fá-   soni-Dunán, de annak belvá-
tól a mérkőzések vesztesei,   bona Rally Club a fesztivállal karöltve rendezte meg       rasztás mintegy negyed órán    rosi oldalán a horgász egy hat
majd 17 órától a két győz-    a harmadik Alexovics Szlalom Kupát.               át tartott. Ez volt idén a     kilogrammos harcsát is ka-
tes lép pályára.                                         sporttárs 24. pontya.       pásra ingerelt.


                                                                    2012. augusztus 24. / + / 31
KALAUZ      HOROSZKÓP, HIRDETÉS, ÉLETMENTŐK


                                                                        Kalauz
Életmentés az Aranyparton
                                                                        Felnőtt- és gyermekorvosi
szerző: ozsvárt tamás                                     paszkodott az általam odanyújtott kari-     ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
fotó: o. t.                                          kába, és így közös erővel a partra tud-     57. Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
                                               tuk húzni.                    kedden és csütörtökön 16
Életet mentettek az Aranyparton a men-                              A parton szerencsére kiderült, hogy a    órától másnap reggel 7 óráig.
tőőrök. A biztonságos fürdőzés érdeké-                            férfinak az ijedségen kívül nagyobb baja     Szerdán 13 órától 7 óráig,
ben a nyári szezon kezdetétől az Arany-                            nem esett, az adatainak felvétele és egy     pénteken 14 órától 7 óráig.
part I. és Aranypart II. szakaszt működ-                           rövid pihenő után csatlakozott a társa-     Munkaszüneti és ünnepnapo-
tető GYŐR-SZOL Zrt. az egész nap folya-                            sághoz, amellyel a partra érkezett, majd     kon az ügyelet folyamatos.
mán 2-2 őrt alkalmaz a Mosoni-Duna,                              hazament.
valamint a holtág felügyeletére. Az őrök-                             A mentőőrök elmondták: sajnos        GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
nek elsősorban a szabályokat be nem                              sokan nem tartják be a fürdőzés szabá-      lentés Éjjel-nappal hívható:
tartó látogatók adnak munkát, ám idén                             lyait, gyakran a tiltott részen, a bójákon    96/50-50-55.
augusztus 21-én komolyabb beavatko-                              túl úszkálnak, szórakozásból eljátsszák
zásra is sor került a holtág mellett, az                           a fuldoklást, a part menti fákról ugrálnak    GYŐR-SZOL telefonos ügyfél-
Aranypart II. szakaszon. Az esetről az                            be, de akad olyan, aki biciklivel hajt a     szolgálat A 96/50-50-50-es
egyik életmentő, az akkor szolgálatot tel-                          vízbe. Ezek nem veszélytelen rendbontá-     számon munkanapokon 7 és
jesítő Tulner Ákos számolt be.                                sok, hiszen a holtágban a meder több       16 óra között hívható.
  Úgy délután negyed négy felé arra                             méter mély. Ennek ellenére az előbbihez
lettem figyelmes, hogy nem is túl erős        tam a pólómat és a vízbe ugrottam. hasonló közvetlen életveszély ritka, és az      GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
hangon, de valaki segítségért kiált a víz-      Nem volt sok idő gondolkodásra – veszi őrök jelenlétének és figyelmének kö-       E-mail: info@gyorszol.hu
ből. A hang irányába nézve egy férfit pil-      át a szót Varga Noémi, a mentés másik szönhetően most sem történt tragédia.       Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
lantottam meg a bójasoron túl, aki lát-        szereplője –, én is futottam a fuldokló Szeptember 1-jétől a nyári szezon hiva-     dáig és pénteken 8-tól 16
hatóan fuldoklott, hadonászott, és időn-       felé, de előtte még felkaptam a mentő- talosan mindkét aranyparti szakaszon       óráig, csütörtökön 20 óráig.
ként a víz alá merült. Azonnal lerúgtam        karikát. Amikor a férfihoz értünk, Ákos véget ér, megszűnik a felügyelet is, ez     A pénztár 30 perccel előbb
a cipőimet, még futás közben ledob-          hátulról kiemelte a férfit, aki megka- után már tilos a fürdőzés.            zár. Tel.: 96/512-570.

                                                Gyôr belvárosától 7 percre autóval, egy     Orgona utca Az ügyfélszolgá-

 Horoszkóp                                          1416 m2-es dupla telek. A telek gyönyörû
                                                környezetben, közel a Mosoni-Dunához, a töl-
                                                                        lat 8 órakor nyit. Hétfőtől szer-
                                                                        dáig 16 órakor, csütörtökön
 KOS                      MÉRLEG                    tés mellett, csendes családi házas övezetben  17 órakor, pénteken 14 órakor
 Most minden úgy alakul, ahogy azt       Életükben most a legfontosabb a        helyezkedik el. Ideális dupla telekként bará-  zár. A pénztár 30 perccel
 szeretnék. Ne legyenek türelmetlenek any-   párkapcsolat. Az összes akadály elhárult a  toknak vagy testvéreknek, rokonoknak. A     előbb zár. Tel.: 96/505-051.
 nyira, ne rontsanak el ezzel mindent. Él-   szerelem elől, járjanak nyitott szemmel.   telekre a képen látható látványterv készült!
 vezzék ezt az időt is, amikor elérik céljai-  De munkájukat se hanyagolják el, előre                            Fax: 96/505-099.
 kat. Párjuk most mindenben támogatja      tudnak benne lépni. A megérzéseik na-
 önöket.                    gyon jól működnek.                                      ETO Park Az ügyfélszolgálat
                                                                        hétfőtől péntekig 9–17 óráig
 BIKA                      SKORPIÓ
 Legyenek többet barátaikkal, mert       Munkahelyi nehézségeik végre el-                               tart nyitva. Tel.: 96/815-905.
 valakinek nagy szüksége van önökre.      hárulnak. Ez örömmel tölti el önöket, csa-
 Anyagi ügyeik rendben mennek, pluszbevé-    ládjuk is megnyugodhat végre. Rendezzék                            PANNON-VÍZ Zrt. Hibabeje-
 telre is számíthatnak a héten. Munkájuk-    anyagi ügyeiket, elmaradásaikat, ne hal-
 ban változás, előrelépés várható, amire már  mozzák a megoldandó kérdéseket párkap-                            lentés: 96/311-753. Közterü-
 régóta vártak.                 csolatukban sem.                                       leti hibabejelentés a 06-
                                                                        80/204-086-os ingyenes zöld
 IKREK                     NYILAS                                            számon. Ügyfélszolgálat:
 Ne idegeskedjenek annyit munká-        Munkahelyükön dúlnak a konflik-
 juk miatt, inkább vegyék elő jó szervező-
 készségüket, osszák be jobban idejüket, így
                         tusok. Még akkor is álljanak ki magukért,
                         ha nem szeretnek vitatkozni. Jobb, ha rög-
                                                 Ár: 15 millió forint             96/522-630. Hétfőtől csütör-
                                                                        tökig 7.30 és 15.30, pénteken
 hamarabb rájönnek a megoldásra. Kérje-     tön tisztázzák a félreértéseket, különben     Érd.: gymt74@gmail.com           7.30 és 13.30 között.
 nek segítséget családjuktól, barátaiktól.   csak feltorlódnak a problémák.
                                                   Tel.: 06-30/936-2517
 RÁK                      BAK
 A barátokkal, a családdal, a magán-      Most nem szabad hibázniuk sem a
 élettel kell, hogy foglalkozzanak. Osszák be  munkában, sem pedig a magánéletben. Ba-
 jobban a pénzügyeiket, ne költekezzenek    rátaikat ne hanyagolják el, vegyék fel a
 túl sokat. Munkájukban nagyon jó változá-   kapcsolatot velük, szükségük van egy-
 sok jönnek, maradjanak éberek, így észre-   másra. Párkapcsolatra rendkívül jó ez az
 veszik a jó lehetőségeket.           időszak.

 OROSZLÁN                    VÍZÖNTŐ
 Jobban osszák be idejüket, külön-       Most a szerelem a legfontosabb. Ne
 ben felőrli önöket a sok feladat. Figyelje-  feledkezzenek el azért a munkájukról sem,
 nek egészségükre, a nagy rohanás nem      nehogy baj legyen. Barátaik is előtérbe ke-
 tesz jót. Párjukkal nagyon szép pillanato-   rülnek, szeretnének többet találkozni
 kat tölthetnek most el, akiknek nincs pár-   önökkel. Rendezzenek partit, így megoldó-
 juk, járjanak nyitott szemmel.         dik sok minden.

 SZŰZ                      HALAK
 Elismeréseket kapnak, élvezzék ezt       Konfliktusba keveredhetnek család-
 ki. Baráti körükben rendezzék a vitás kér-   jukkal, rendezzék rögtön ezeket a vitás
 déseket, mert megszomorítja életüket. Az    helyzeteket. Munkájukra is figyeljenek
 anyagiak jól alakulnak, még spórolni is    jobban, nem szabad félvállról venniük. Ba-
 tudnak. Figyeljenek az étkezésükre.      rátaik mindenben támogatják önöket.32 / + / 2012. augusztus 24.

								
To top