N�zov vysokej �koly, n�zov fakulty: Univerzita Mateja Bela v by 17QQ3HN0

VIEWS: 130 PAGES: 113

									  1. 1. 5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

Študijný program: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

        1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.




                           1
2
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná / externá
Kód:         Názov: Teória výchovy a vzdelávania (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   prof. PhDr. B. Kosová, CSc.
                      PhDr. B. Kasáčová, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                     Počet kreditov:
predmetu:                                             3
1. r. ZS        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 1-1-0       Za obdobie štúdia: 13-13-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/ skúška

Priebežné hodnotenie: 0,3 seminárna práca s prezentáciou
           0,2 praktické úlohy

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, záverečný test 0,5

Cieľ predmetu:
Osvojiť si základné poznatky o pedagogických procesoch, javoch a ich súvislostiach, získať pedagogický
pojmový aparát, nadobudnúť schopnosť odborne komunikovať a pracovať s pedagogickými zdrojmi, začať si
budovať odborné a etické učiteľské postoje.

Stručná osnova predmetu:
Pedagogická terminológia, základné pojmy a kategórie. Pedagogika ako veda, jej predmet a systém
pedagogických vied. Výchova ako systém, jej poslanie a predmet. Vzdelanie a vzdelávanie. Vzdelávacie
systémy u nás a v zahraničí. Škola ako vzdelávacia inštitúcia. Pedagogické a sociálne funkcie, stupne a typy
škôl. Učiteľ a jeho profesia, problémy učiteľskej profesie. Dimenzie učiteľskej profesionality.



Literatúra:
PRŮCHA, J.: Stručný přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2000.
KASÁČOVÁ, B.: Učiteľ. Profesia a príprava. Banská Bystrica : PF UMB, 2002.
KOSOVÁ, B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo ako ďalej na 1. stupni ZŠ. B. Bystrica: PF
UMB, 1995.
KOSOVÁ, B.: Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní. Banská Bystrica : PF UMB, 2002.
ŠVEC, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava, IRIS, 1995.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                     27. 10. 2003




                                                        3
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná / externá
Kód:         Názov: Sociálne aspekty detstva a výchovy (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PhDr. B. Kasáčová, CSc.
                      PhDr. O. Wágnerová,CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                    Počet kreditov:
predmetu:
   1.r. ZS      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                   3
            Týždenný:   1-1-0    Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 seminárna práca a prezentácia

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, záverečný test 0,5

Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa so širšími teoretickými východiskami poňatia dieťaťa a detstva ako pedagogického fenoménu.
Nadobudnúť zručnosť v štúdiu interdisciplinárnych odborných textov a schopnosť formulovať svoje postojové
hľadiská.

Stručná osnova predmetu:
Dieťa a detstvo v ľudskej spoločnosti. Poňatie dieťaťa a detstva v premenách a vývoji pedagogického myslenia.
Detstvo ako sociálny jav. Deti a detstvo v modernej spoločnosti. Rodina ako sociálna sieť. Rodina ako výchovná
inštitúcia. Výchovné štýly v rodine. Rola dieťaťa v rodine a jej premeny. Rodina a škola ako socializačné
prostredie. Morálny a právny status dieťaťa a práva dieťaťa.

Literatúra:
KOLLÁRIKOVÁ, Z. – PUPALA, B. ET AL.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001.
HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. B. Bystrica : PF
UMB, 2001.
MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce s vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997.
PREVENDÁROVÁ, J. – KUBÍČKOVÁ, G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava : 1996
KOSOVÁ, B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo ako ďalej na 1. stupni ZŠ. B. Bystrica: PF
UMB, 1995.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                    27. 10. 2003




                                                       4
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:         Názov: Mimoškolská pedagogika (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. RSDr. J. Brindza, CSc.
                      PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                  Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39               4
1. r. ZS        Týždenný: 1-2-0      Za obdobie štúdia: 13-26-0


Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / skúška

Priebežné hodnotenie: 0,2 seminárna práca
            0,3 projekt
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného 0,5, skúška 0,5
Cieľ predmetu:
Študenti získajú vedomosti o aplikácii všeobecnej pedagogiky na výchovu mimo vyučovania. Osvoja si obsah,
metódy a prostriedky v mimoškolskej výchove a dokážu ich aplikovať v systéme výchovy mimo vyučovania.
Získajú zručnosti potrebné pre výchovu detí.

Stručná osnova predmetu:
Postavenie mimoškolskej pedagogiky v systéme pedagogických vied.
Aplikácia pedagogických východísk, princípov a metód pedagogiky v mimoškolskej pedagogike. Výchova
mimo vyučovania ako celistvý proces. Teórie voľného času. Práca s programami výchovnej práce v školskom
klube, spoločenských a občianskych organizáciách, združeniach a cirkvách. Záujmy, záujmová činnosť detí,
záujmové útvary. Metodika výchovy mimo vyučovania.


Literatúra:
PÁVKOVÁ, J. a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál,2002.
HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J.: Školní družina. Praha: Portál, 2003.
KRYSTOŇ, M.: Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase. Banská Bystrica: PF UMB, 2003.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                      5
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta

                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Všeobecná psychológia (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. V. Salbot, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                   Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
1.r.ZS         Týždenný: 1-1-0      Za obdobie štúdia: 13-13-0             3

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /skúška

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:
Záverečný vedomostný test –1,0
Cieľ predmetu: :
Získať základné vedomosti zo všeobecnej psychológie. Naučiť študentov spôsobilostiam používať
najvšeobecnejšie psychologické pojmy. Naučiť študentov porozumieť osobnosti iných ľudí i sebe samému
Stručná osnova predmetu:
Predmet psychológie, vývin názorov na psychiku. Základné psychologické smery, hlbinná psychológia,
behaviorizmus, gestalt-psychológia, humanistická psychológia, kognitívna psychológia. Biologická a sociálna
determinácia psychiky. Psychika, vedomie, nevedomie, prežívanie a správanie. Výskumné metódy psychológie:
pozorovanie, experiment, dotazník, rozhovor, anamnéza, metóda analýzy produktov činnosti. Psychické
poznávacie procesy: pociťovanie, vnímanie, predstavivosť a fantázia, myslenie a reč. Pamäť a pozornosť. City a
vôľové procesy. Osobnosť, jej dynamika a štruktúra.
Literatúra:
NAKONEČNÝ, M.: Základy psychológie. Praha:Academia,1998.
ŠTEFANOVIČ, J.,GREISINGER,J.: Psychológia. Martin:Osveta,1987.
BOROŠ,J.,ONDRIŠKOVÁ,E.,ŽIVČICOVÁ,E.: Psychológia .Trnava : Ústav sociálnej komunikácie FF,1998.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                         27.10.2003




                                                      6
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Ontogenetická psychológia (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. V. Salbot, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                  Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
1.r.ZS         Týždenný: 1-1-0      Za obdobie štúdia: 13-13-0           3

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,2 záverečný vedomostný test 0,8
Cieľ predmetu:
Získať prehľad o vývine ľudskej psychiky a faktoroch, ktoré ho podmieňujú. Poznanie osobitostí vývinu
v mladšom školskom veku i odchýlky od vývinu mu umožnia adekvátne rozvíjať osobnosť žiaka.
Stručná osnova predmetu:
Predmet vývinovej psychológie, metódy poznávania vývinu ľudskej psychiky. Vybrané vývinové koncepty –
kognitívny vývin (J.Piaget), vývin osobnosti (E.Erikson). Problémy determinácie a periodizácie vývinu
psychiky. Komplexná charakteristika vývinu v jednotlivých obdobiach od prenatálneho vývinu po ukončenie
adolescencie. Špecifické vývinové javy v predškolskom, mladšom školskom veku a pubescencii
Literatúra:
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000
KURIC,J.A KOL.: Ontogenetická psychologie. Praha : SPN,1986
KLINDOVÁ,Ľ.,RYBÁROVÁ,E.: Vývinová psychológia. Bratislava : SPN,1977.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 Slovenský                        27.10.2003




                                                      7
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Základy telesnej kultúry (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika – 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                  Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová,CSc.    doc. PaedDr. N. Vladovičová, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                 2
            Týždenný: 0-1-0       Za obdobie štúdia: 0-13-0
1.r. ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / skúška

Priebežné hodnotenie: 0,2 seminárna práca
             0,1 aktivita
             0,2 test
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5 , ústna skúška 0,5
Cieľ predmetu:
Osvojiť si základné telovýchovné vzdelanie a nadobudnúť elementárne kompetencie k organizovaniu telesnej
výchovy.


Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie telesnej kultúry v historickom vývoji, pojmový systém a názvoslovie telesnej kultúry,
telesná výchova vo výchovnom pôsobení – kalokaghatia, sociálne aspekty.

Literatúra:
VLADOVIČOVÁ, N. – GÖRNER, K.: Vybrané kapitoly z dejín telesnej kultúry. Banská Bystrica: PF UMB 1996.
JUNGER, J. – KASA, J.: Úvod do športovej kinantropológie. Prešov, 1996.
NOVOTNÁ, N.: Gymnastika. Banská Bystrica: PF UMB 2003.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      Slovenský                    27.10.2003




                                                      8
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta

                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:         Názov: Rozvoj gramotnosti (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. E. Kompánová, CSc.
                      PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39                 5
1. r. ZS        Týždenný:   1-2-0   Za obdobie štúdia: 13-26

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného 0,2, test 0,8
Cieľ predmetu:
Študent získa vedomosti z teórie a metodiky rozvíjania gramotnosti ako prostriedku akulturácie a zručnosti v ich
aplikácii.
Stručná osnova predmetu:
Pregramotnosť, gramotnosť: kultúrna, lingvistická, funkčná. Objekty gramotnosti – texty ako siete významov
a symbolických nástrojov. Vzťah vzdelávania a formovania kultúrnej gramotnosti. Kognitívno-psychologické
aspekty utvárania gramotnosti: fázy čítania a písania, faktory ovplyvňujúce zvládnutie hovorenej a písanej reči
deťmi.
Literatúra:
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
PETRASOVÁ, A.: Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnej gramotnosti rómskych žiakov.
Prešov: MPC, 2002.
ĎUROŠOVÁ, E.: Rozvoj gramotnosti detí z menej podnetného sociálneho a kultúrneho prostredia. - v tlači



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                    27.10.2003




                                                       9
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Rozvoj výtvarnej expresie 1 (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. M. Sokol,
                      Dr. K. Michalová
                      Dr. J. Kožušková
Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:                                             2
1.r. ZS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,7 Samostatná práca v rozsahu 5-10 úloh
           0,3 Test

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu:
Získať základné vedomosti a zručnosti v práci s výtvarným materiálom cestou výtvarnej hry a experimentu.
Stručná osnova predmetu:
Predmet tvorí základ teoreticko – praktického modulu VP, v ktorom poslucháči získavajú základné vedomosti
a zručnosti z oblasti výtvarnej tvorivosti a rozvíjajú svoje výtvarné cítenie a myslenie cez širokú škálu uplatnenia
materiálov a techník. Zmyslom disciplíny je sebapoznávanie a sebahodnotenie vlastných schopností a možností
komunikovať v umení a prostredníctvom umenia a získavať základné zručnosti potrebné pre vlastné výtvarné
sebavyjadrenie a vyjadrenie.
Literatúra:
FILA,R.: Načo nám je umenie. Bratislava: Mladé letá 1991.
FILA,R.: Výtvarné príprava pre I. a II. Roč. SUPŠ. Bratislava 1985.
GERO,Š. – TROPP,S. – KOŽUŠKOVÁ,J.: Písmo vo výtvarnej výchove. B. Bystrica: PF UMB 199.9
GERO,Š.: Úvod do teórie výtvarnej kultúry. B. Bystrica: PF UMB 1999.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:               Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                            27. 10. 2003




                                                         10
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Umenie v edukácii (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.  doc. B.Felix,
                     doc. M. Sokol
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                       Počet kreditov:
predmetu:                                          1
1.r. ZS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
           Týždenný: 1-0-0    Za obdobie štúdia: 13-0-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,3 seminárna práca
           0,7 záverečná práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu: Naučiť chápať umenie ako prostriedok rozvíjania emotívnej inteligencie, ako základ
zážitkového učenia, vytváranie etických postojov a nonkognitívneho poznávania sveta v polyestetických
a multimediálnych dimenziách.
Stručná osnova predmetu: Umenie – jednota v rôznosti. Estetické kritériá a ich premeny. Špecifiká hudobného,
výtvarného a dramatického jazyka. Reprodukcia, improvizácia, interpretácia. Zážitkové učenie a polyestetická
výchova. Etické aspekty umenia a ich odraz v edukačnom procese. Pedagogická interpretácia umeleckých diel.
Možnosti médií v edukácii. Synergia a vzájomné presahy jednotlivých druhov umení.
Literatúra:
PIJOAN, J.: Dejiny umenia1-12. Praha: Odeon, 1991.
GERO,Š. – TROPP,S.: Interpretácia výtvarného diela. B. Bystrica: PF UMB 2000.
GERO,Š. – TROPP,S.: Ako porozumieť výtvarnému dielu. B. Bystrica: MC 1999.
GERO,Š.: Verbálna interpretácia výtvarného diela. B. Bystrica: MC 2002.
TROPP,S.: Vizuálna interpretácia výtvarného diela. B. Bystrica: MC 2002.
FILA,R.: Načo nám je umenie. Bratislava: Mladé letá 1991.
SPOUSTA, V.: Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno: Masarykova univerzita, 1997
LACOVÁ, K. a kol.: Tvorba ako hra. Bratislava: Iuventa, 1995
FELIX, B.- JANÁKOVÁ, L.: Maľovaná hudba – znejúci obraz. Bratislava: NOC, 1972

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                     11
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                   Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:        Názov: Počiatočné matematické predstavy (P)

Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   Doc. RNDr. P. Klenovčan, CSc.
                      PaedDr. Ž. Sobôtková, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                  Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39                 4
1. r. ZS        Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / skúška

Priebežné hodnotenie: 30% písomná práca
           30% seminárna práca

Záverečné hodnotenie :
Na základe priebežného hodnotenia 60%, písomná a ústna skúška 40 %
Cieľ predmetu:
Odbornú prípravu študenta zamerať na analýzu úloh a činností s matematickými prvkami v zamestnaniach detí v
MŠ. Poukázať na potrebu matematiky v každodennom živote. Formovať kladný vzťah k matematike. Rozvíjať
vlastnosti, zručnosti a matematické schopnosti. Viesť k tvorivému a logickému mysleniu.

Stručná osnova predmetu:
Utváranie základných predstáv o veľkosti, tvare, množstve predmetov a javov, o ich umiestnení v priestore a
čase. Precizovanie matematickej terminológie, spresnenie základných matematických pojmov a predstáv. Rozvoj
jazyka, logiky a komunikačných zručností. Rozvíjanie matematických činností: priraďovanie, rátanie,
usporiadanie, klasifikácia, meranie a porovnávanie, priestorová predstavivosť.

Literatúra:
KOLLÁRIKOVÁ, Z. - PUPALA, B. (eds.): Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
DIVÍŠEK, J.: Metodika rozvíjania matematických predstáv v MŠ. Bratislava: SPN, 1987.
KOL.: Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Bratislava, 1999.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                        27. 10. 2003




                                                    12
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:         Názov: Predškolská pedagogika (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. A. Anderková, PhD.,
                      PaedDr. E. Kompánová, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                3
1.r. LS        Týždenný: 1-0-0      Za obdobie štúdia: 13-0-0


Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,3 samostatná práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,3, test 0,7
Cieľ predmetu:
Študent si osvojí základné informácie o predškolskej výchove. Nadobudne vedomosti o cieli a obsahu
predškolskej výchovy. Osvojí si základné pojmy, princípy, zásady, prostriedky, metódy a formy výchovy detí
predškolského veku.

Stručná osnova predmetu:
Rozvoj teórie a praxe výchovy detí predškolského veku, jej teoretické východiská. Cieľ, obsah, zásady, metódy,
podmienky, prostriedky a formy výchovy. Osobnosť učiteľky MŠ, spolupráca s rodinou a ďalšími činiteľmi.

Literatúra:
CEJPEKOVÁ, J.: Pedagogika predškolského veku. Banská Bystrica: PF UMB, 2001.
GUZIOVÁ, K.: Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava: MŠ SR, 1999.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                       13
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denné/externé
Kód:         Názov: Pedagogická a sociálna komunikácia (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PhDr. O. Wágnerová,CSc.
                      Doc. Dr. J. Brindza,CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                 2
1.r.LS         Týždenný: 0-2-0 Za obdobie štúdia: 0-26-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:

Priebežné hodnotenie:  0,2 aktívna účasť
             0,4 aktivity

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,6 záverečné 0,4 konferencia
Cieľ predmetu: Teoreticko-praktický kurz je zameraný na získanie poznatkov z teórie pedagogickej
komunikácie s dôrazom na rozvoj komunikatívnych zručností študenta (učiteľa) v sociálnych a školských
situáciách, kultiváciu neverbálneho a verbálneho prejavu, rozvoj spôsobilosti identifikovať a teoreticky
reflektovať vlastný komunikačný prejav ako aspekt efektívnej výučby v škole.



Stručná osnova predmetu: Teoretické uvedenie do problematiky pedagogickej komunikácie. Špecifiká
komunikácie v škole, komunikácie učiteľ- žiak. Pravidlá komunikácie v triede. Integračný štýl učiteľa. Výrazové
prostriedky komunikácie. Organizačné formy vyučovania z hľadiska komunikácie. Individuálne a skupinové
aktivity zamerané na výcvik komunikačného prejavu študenta.


Literatúra:
MAREŠ, J.- KŘIVOHLAVÝ, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, l995.
ŠKVARENINOVÁ, O.: Rečová komunikácia. Bratislava, l994.
BRINDZA, J.: Sociálna komunikácia. Banská Bystrica: PF UMB, l996.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
   slovenský                        27.10.2003




                                                      14
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Sociálna psychológia (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. M. Flešková, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39
 1.r.LS        Týždenný: 2-1-0      Za obdobie štúdia: 26-13-0              4

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/ skúška

Priebežné hodnotenie: 0,2 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,2 záverečný vedomostný test 0,8
Cieľ predmetu: : Získať poznatky o pôsobení sociálneho prostredia na vývin osobnosti žiaka. Má pomôcť
budúcim učiteľom presnejšie vnímať žiaka ako individuálnu osobnosť, ale aj ako člena pracovnej skupiny –
školskej triedy.
Stručná osnova predmetu: : Sociálna determinácia vývinu človeka. Socializácia a kultivácia osobnosti.
Sociálne učenie. Mechanizmy socializácie – imitácia, priame spevňovanie, identifikácia. Metódy sociálnej
psychológie: pozorovanie, experiment, dotazník, rozhovor, sociometrická metóda. Sociálne poznávanie. Sociálna
motivácia. Postoje, vytváranie a zmeny postojov, meranie postojov. Sociálna komunikácia, komunikačný proces,
verbálna a neverbálna komunikácia, reč ľudského tela. Sociálne skupiny a ich charakteristika, rozdelenie skupín,
ich význam v živote jednotlivca. Pozícia, status, rola. Empatia a asertivita, Rogersova teória „byť sám sebou“,
persuázia, konflikty v medziľudských vzťahoch. Sociálna psychológia rodiny a škola. Poruchy správania
spôsobené prostredím. Drogová závislosť a sociálne prostredie
Literatúra:
KOLLÁRIK,T.: Sociálna psychológia. Bratislava: SPN,1993
KAČÁNI, V. a kol.: Základy učiteľskej psychológie. Bratislava : SPN,1999
HAYESOVÁ,N.: Základy sociálnej psychológie. Praha :Portál, 1998.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                         27.10.2003




                                                       15
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Poznávanie osobnosti dieťaťa a psychodiagnostika (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr.V. Salbot, CSc
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                 2
1.r.LS         Týždenný: 1-1-0      Za obdobie štúdia: 13-13-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:
3 diagnostické rozbory –1,0
Cieľ predmetu: : Osvojiť si kategoriálny systém psychologického opisu osobnosti dieťaťa spolu s orientačnou
znalosťou najdôležitejších s ním spojených psychodiagnostických metód. Bude rozlišovať voľne dostupné
metódy od tých, s ktorými je oprávnený pracovať iba psychológ. Získa základné skúsenosti a usmernenia vo
využití voľne dostupných metód


Stručná osnova predmetu: Východiskový model osobnostných čŕt. Dieťa ako objekt spoznávania. Etické a
legislatívne súvislosti psychodiagnostickej činnosti. Pedagógove možnosti pri využívaní psychodiagnostiky.
Analýza neverbálnych prvkov správania. Analýza obsahu verbálnych prejavov. Sociálno-symbolické aspekty
správania. Analýza úpravy zovňajšku a modifikácie životného priestoru. Písmo ako prejav osobnosti. Kresba ako
prejav osobnosti. Diagnostika niektorých zložiek a dimenzií osobnosti (motivácia, svetonázor, sebapojatie, vôľa,
temperament, schopnosti, odolnosť, mravnosť).


Literatúra:
DAVIDO,R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha :Portál, 2001.
KUČERA, M.: Mluví písmo .Praha :Avicenum,1991.
PESESCHKIAN,N.: Příběhy jako klíč k dětské duši. Praha : Portál,1999.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                         27.10.2003




                                                      16
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Základné pohybové činnosti (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                  Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.    doc. PaedDr. N. Vladovičová,CSc.
                       Mgr. N. Novotná, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                           Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                  2
            Týždenný: 0-2-0       Za obdobie štúdia: 0-26-0
1.r. LS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: seminárna práca 0,4
           aktivita    0,1

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, písomná skúška z názvoslovia telesných cvičení, vypracovanie zásobníka
pohybových hier 0,5

Cieľ predmetu: Získať teoretické poznatky a praktické zručnosti z pohybových hier a všeobecnej gymnastiky.


Stručná osnova predmetu: Pohybová hra ako zábava a potešenie, záležitosť slobodného a dobrovoľného
rozhodnutia hrať sa. Hry rozvíjajúce pohybové schopnosti, hry rozvíjajúce vôľové vlastnosti a sebadisciplínu.
Praktické činnosti zamerané na relaxáciu, uvoľnenie, rozvoj obratnosti. Názvoslovie telesných cvičení
v telovýchovnej praxi.


Literatúra:
ADAMČÁK, Š.: Vybrané kapitoly z pohyb. hier. B.Bystrica: PF UMB , 2003.
Vladovičová, N.: Pohybové hry. B. Bystrica: PF UMB ,2001.
NOVOTNÁ, N.: Gymnastika. Banská Bystrica: PF UMB ,2003.
TRUNEČKOVÁ, E.-SAMEKOVÁ, Z.: Teória a didaktika gymnastiky. B. Bystrica: PF UMB 1991.
SAMEKOVÁ, Z.: Kompenzačné cvičenia pre žiakov mladšieho školského veku. B. Bystrica: PF UMB,2001.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      Slovenský                    27.10.2003




                                                        17
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
               Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Tvorivá dramatika v škole (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                  Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.    Mgr. L. Janáková, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26               3
1. r. LS        Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:




Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 prezentácia pripravenej hry podľa vlastného výberu
           0,5 vypracovanie scenára podľa literárneho textu

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu:
Rozvíjať personálnu a sociálnu stránku osobnosti a tvorivé schopnosti študenta. Utvárať dôveru a kvalitné
vzťahy v skupine, schopnosť pracovať v skupine, dokázať sa individuálne presadiť prostredníctvom interpretácie
a improvizácie literárnych a modelových životných situácií.

Stručná osnova predmetu:
Typy a druhy dramatických hier a cvičení. Rolová hra a jej podoby. Proces prežívania interpretácie a reflexie.
Práca s literárnym textom. Interpretácia umeleckého diela (literárneho, hudobného, výtvarného) prostredníctvom
dramatickej výchovy. Improvizácia na námet z umeleckého diela alebo bežného života.


Literatúra:
MACHKOVÁ, E.: Metodika dramatické výchovy. Praha : SPN, 1999.
VALENTA, J.: Metódy a techniky dramatické výchovy. Praha : STROM, 1998.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                      18
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Praktická fonetika a pravopis (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                  Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.    PaedDr. I. Očenáš, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška a seminár                   Počet kreditov:
predmetu:                                           2
1. r. LS        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 1-1-0     Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety:



Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,3 ortografický test
           0,3 fonetický test
           0,4záverečný test

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu:
Získať základné systémové poznatky o zvukovej sústave slovenčiny, zvládnuť základy artikulačno-akustickej,
percepčnej a funkčnej analýzy zvukovej sústavy ľudskej reči a slovenského jazyka v kontexte so slovenským
pravopisom.

Stručná osnova predmetu:
Zvuková rovina slovenčiny, tvorenie reči, rečové orgány a ich činnosť, fonetická klasifikácia a charakteristika
hlások, slovenská ortoepia a jej aplikácia v praxi. Slabika ako základná a komplexná jednotka súvislej zvukovej
reči. Suprasegmentálne (prozodické) vlastnosti slovenčiny. Zvukové variácie významových jednotiek. Slovenský
pravopis a jeho princípy.

Literatúra:
KRÁĽ, Ábel: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984.
(2. vyd. 1988; 3. vyd. 1996.).
OČENÁŠ, Ivan: Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. Banská Bystrica: Pedagogická
fakulta UMB, 2003, s. 7 – 55.
Pravidlá slovenského pravopisu. 3., upravené a doplnené vyd. Bratislava: Veda, 2000. (2., doplnené a
prepracované vyd. 1998 ).
SIČÁKOVÁ, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov : Náuka, 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                       19
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná
Kód:         Názov: Rozvoj hudobnej expresie (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. M. Janek, PhD.
                      Dr. D. Michalková, CSc.
                      Mgr. art M. Strenáčiková, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
1.r.LS         Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0            2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,3 testy
            0,4 hudobné činnosti
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,7, záverečné hodnotenie samostatná práca 0,3
Cieľ predmetu:
Základné teoretické poznatky z elementárnej hudobnej náuky a ich praktická aplikácia. Organizácia Hv
v materských školách a školských kluboch. Zásady a metódy práce s hudobným materiálom. Hudobné činnosti.



Stručná osnova predmetu: Hudobná teória, intonačno-rytmická a hlasová výchova, základy taktovacej
techniky. Základy hudobnej pedagogiky a hudobnej psychológie. Hudobný vývoj dieťaťa predškolského
a mladšieho školského veku. Didaktické aspekty hudobných činností. Základy vokálno-intonačných činností.
Hygiena hlasu. Hudobno-hrové činnosti v materských školách a školských kluboch.

Literatúra:
KOPINOVÁ, Ľ. a kol.: Metodika Hv pre SPgŠ. Bratislava: SPN, 1995.
SUCHOŇ, E. – FILIP. M.: Stručná náuka o hudbe. Bratislava: Opus, 1993.
LANGSTEINOVÁ, E. a kol.: Metodické príručky k učebniciam Hv/1,2. Bratislava: SPN, 2002.
FELIX, B. – JANÍČKOVÁ, S.: Hudobná náuka 1, 2. B. Bystrica: PF UMB, 1995.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                  27. 10. 2003




                                                   20
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Rozvoj výtvarnej expresie 2 (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc

Garantuje:                Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.  doc. M. Sokol,
                     Ing. M. Bartko,.
                     Dr. M Bárdi
                     Dr. Sokolová
Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:                                            2
1.r. LS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,8 samostatná práca v rozsahu 5-10 úloh
           0,2 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu: Rozvíjať teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z oblasti estetiky a umenia. Hľadať súlad
medzí cítením, myslením a výtvarnou výpoveďou.
Stručná osnova predmetu: Predmet nadväzuje a ďalej rozvíja kritické myslenie poslucháča prostredníctvom
interpretačných aktivít. Dôraz sa kladie na aktuálny veku primeraný výber, diverzifikáciu a jej reflexiu v umení.
Súčasťou predmetu sú praktické výtvarné výpovede odrážajúce hľadanie estetickej kvality vlastného života.

Literatúra:
FILA,R.: Načo nám je umenie. Bratislava: Mladé letá 1991.
GERO, Š. – TROPP, S.: Interpretácia výtvarného diela. B. Bystrica: PF UMB, 2000.
SLAVÍK, J.: Umění zážitku, zážitek umění. Praha: PF UK, 2001.
BROŽKOVÁ, I.: Dobrodružství barvy. Praha, 1980.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                          27. 10. 2003




                                                       21
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Prírodovedné a sociálne poznávanie 1 (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   Doc. Ing. Ľ. Babicová, CSc
                      PaedDr. L. Čellárová, PhD.
                      PaedDr. M. Toman
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                3
            Týždenný: 0- 2 -0     Za obdobie štúdia: 0-26-0
1. r. LS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška

Priebežné hodnotenie: 0,3 seminárna práca
           0,2 aktivita

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, záverečná práca 0,5

Cieľ predmetu:
Poznať a pochopiť význam pracovnej a technickej výchovy, prírodovedného a sociálneho poznávania v
procese výchovy a vzdelávania v materských školách a školských kluboch. Oboznámiť sa s podielom vedy
a techniky na vývoji spoločnosti, kvalite životného prostredia.

Stručná osnova predmetu:
Program výchovy a vzdelávania detí predškolského a mladšieho školského veku z aspektu pracovnej
a technickej výchovy, prírodovedného a sociálneho poznávania. Technická a environmentálna gramotnosť,
začiatočné sociálne a prírodovedné poznávanie – aktuálne fenomény socializácie súčasníka. Osobnosť učiteľa
materskej školy a v školskom klube, jeho elementárne kompetencie prírodovedno-technického a sociálneho
vzdelávania a výchovy.


Literatúra:
Čo všetko chcem vedieť. Bratislava : Mladé letá, 2001.
Encyklopédia vedy. Bratislava: Slnovrat, 1993..
HAMILTON, G.: Biozáhrada. Bratislava : Príroda, 1993.
KOŽUCHOVÁ, M.a kol.: Fenomén techniky vo výchove a vzdelávaní v základnej škole. Bratislava : UK, 1997.
MACAULAY, D.: Nová mamutia kniha techniky. Bratislava : Slnovrat, 2002.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                                 27.10.2003




                                                       22
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Logika (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   Doc. RNDr. P. Klenovčan, CSc.
                      PaedDr. Ž. Sobôtková, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                  Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 52                 5
1. r. LS        Týždenný: 1-3-0 Za obdobie štúdia: 13-39-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /skúška

Priebežné hodnotenie: 40 % - 2 písomné práce
            20 % - Seminárna práca
Záverečné hodnotenie
Na základe priebežného hodnotenia 60%, písomná a ústna skúška 40 %

Cieľ predmetu:
Získať základné poznatky z logiky a intuitívnej teórie množín. Ovládanie jazyka a formálnej stránky
matematických vyjadrovacích prostriedkov. Získať schopnosti využitia teoretických vedomostí na riešenie
praktických úloh a schopnosti logickej argumentácie.


Stručná osnova predmetu:
Úvod do výrokovej logiky: výrok, pravdivostná hodnota, konštanta, premenná, logické spojky, operácie
s výrokmi (negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia). Tautológie a kontradikcie. Výroková
analýza slovného textu.
Úvod do predikátovej logiky: výrokové formy, kvantifikované výroky a ich negácie. Základy intuitívnej teórie
množín, množinové operácie. Vennove diagramy a slovné úlohy.

Literatúra:
SOBÔTKOVÁ, Ž. – VASIĽKOVÁ, E.: Základy matematiky. B. Bystrica: PF UMB, 2000.
SOBÔTKOVÁ, Ž.: Logika a množiny. B. Bystrica: PF UMB, 2001.
DRÁBEK, J. a kol.: Základy elementární aritmetiky. Praha: SPN, 1985.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                     23
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Teória rozvoja osobnosti dieťaťa (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   prof. PhDr. B. Kosová, CSc.
                      PaedDr. A. Doušková, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 52                 5
2. r. ZS        Týždenný: 2-2-0       Za obdobie štúdia: 26-26-0
Podmieňujúce predmety: Teória výchovy a vzdelávania


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /skúška
Priebežné hodnotenie: 0,2 priebežný test
           0,1 referát
           0,2 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, skúška 0,5
Cieľ predmetu: : Získanie vedomostí o rozvoji osobnosti dieťaťa a jej jednotlivých stránok s dôrazom na
individualizáciu výchovy a sociomorálny vývin, pochopiť výchovu ako vzťah dvoch ľudí smerujúci k
sebarozvoju žiaka, porozumieť tvorbe adekvátnych podmienok a prostriedkov pre jeho realizáciu v podmienkach
edukácie.
Stručná osnova predmetu: Východiská personálnej a sociálnej výchovy, procesuálne poňatie výchovy.
Pedagogická teória rozvoja osobnosti žiaka, jeho aktivizácia, vzťah rozvoja a výchovy. Sebarozvoj, sebapoňatie,
autoregulácia. Individuálny prístup vo výchove a zvyšovanie jeho miery. Sociomorálny vývin dieťaťa,
kooperatívny spôsob výchovy, prosociálne kvality osobnosti. Pomáhajúci vzťah učiteľa a žiaka, autorita učiteľa,
štýl výchovy. Hodnotenie žiaka. Klíma triedy podnecujúca rozvoj žiaka. Vedenie triedy. Stratégie a metódy
rozvoja osobnosti.
Literatúra:
KOSOVÁ, B.: Vybrané kapitoly z personálnej a sociálnej výchovy. Banská Bystrica: PF UMB 1998.
CANGELOSI, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál 1994.
KARNSOVÁ, M.:Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál 1995.
KASÍKOVÁ, H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.
KOSOVÁ, B.: Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy. B. Bystrica: PF UMB 1997.
PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál 1996.
ZELINA, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava: IRIS1994.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovensky                          27.10. 2004




                                                      24
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Biológia dieťaťa a zdravotná TV.
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                  Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.    doc. PaedDr. P. Bartík, PhD.
                       PaedDr. Š. Adamčák, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                 3
            Týždenný: 1-1-0       Za obdobie štúdia: 13-13-0
2.roč. ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / skúška

Priebežné hodnotenie: test 0,5

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, skúška 0,5
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky z biológie dieťaťa a jeho vývojových osobitostí. Získať praktické zručnosti
zo zdravotnej telesnej výchovy so zameraním na prácu z oslabenými žiakmi a na prevenciu jednotlivých druhov
oslabení.

Stručná osnova predmetu: Jednotlivé anatomické sústavy so zameraním na ich fyziologickú činnosť. Vplyv
pohybových aktivít na jednotlivé systémy (srdcovo-cievny, dýchací, oporno-pohybový..).Predlekárska prvá
pomoc. Starostlivosť o telesne a zdravotne oslabených. Organizačné formy a prostriedky práce s oslabenými
žiakmi. Vhodné a nevhodné cvičenia pri rôznych oslabeniach. Prevencia telesných a zdravotných oslabení.

Literatúra:
BARTÍK, P.-SITÁR, P.: Vybrané kapitoly z fyziológie a psychológie TV.B. Bystrica: PF UMB 1997.
BARTÍK, P. Zdravotná telesná výchova I. Banská Bystrica: PF UMB 2002.
MARTINKOVÁ – LANGSTEIN. Biológia dieťaťa a dorastu, školské zdravotníctvo. B. Bystrica: PF UMB 1989.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      Slovenský                    27.10.2003




                                                      25
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
               Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Literatúra pre deti (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                  Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.    prof. PhDr. B. Šimonová, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška a seminár                   Počet kreditov:
predmetu:                                          3
2. r. ZS        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 1-1-0     Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety:




Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/skúška

Priebežné hodnotenie: 0,2 test
           0,2 skupinová a individuálna práca na problémových úlohách s výstupom
           0,1 seminárne diskusie

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, skúška 0,5

Cieľ predmetu:
Rozvíjanie literárnej gramotnosti. Poznanie a pochopenie žánrov literatúry pre deti.


Stručná osnova predmetu:
Literatúra pre najmenších. Rozprávka ako základný žáner v percepcii detí. Ľudová a autorská rozprávka.
Významné súbory rozprávok v slovenskej a v svetovej literatúre. Riekanka ako praforma modernej poézie.
Komiks. Prózy s detským hrdinom. Výberová práca s textom s prihliadnutím na záujmy a potreby detí
predškolského a mladšieho školského veku. Umelecké dielo a poklesnutá literatúra. Identifikácia znakov.

Literatúra:
KOPÁL, J. – TARCALOVÁ, Ž.: Literatúra pre deti a didaktika literárnej výchovy. Bratislava : SPN, 1985.
ŠIMONOVÁ, B.: Žáner v pohybe. Banská Bystrica : PF UMB, 1994.
SEDLÁK, J.: Epické žánre v literatúre pre mládež. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1981.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                          27. 10. 2003




                                                     26
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:         Názov: Rozvoj reči (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. E. Kompánová, CSc.
                      PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                   Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                2
2. r. ZS        Týždenný: 1-1-0      Za obdobie štúdia: 13-13-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,2, test 0,8

Cieľ predmetu:
Kurz poskytne študentovi vedomosti o vývine a rozvíjaní reči detí predškolského veku. Študent získa zručnosť
rozvíjať reč detí v podmienkach materskej školy.
Stručná osnova predmetu:
Základné predpoklady a podmienky rozvoja reči dieťaťa predškolského veku. Činnosť zmyslových, rečových
orgánov, mozgu a ich funkcie. Obsah, metódy, prostriedky a formy rozvíjania reči.
Literatúra:
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
GUZYOVÁ, K.: Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava: MŠ SR, 1999.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                     27
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Rozvoj výtvarnej expresie 3 (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.

Garantuje:                Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, Csc.  doc. M. Sokol,
                     Dr. J. Husár,
                     Dr. J. Uhel, ArtD.
Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:                                           2
2.r. ZS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,8 samostatná práca v rozsahu 5-10 úloh
           0,2 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu:
Získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti prostredníctvom tvorby a realizácie vlastných výtvarných
projektov a didaktických projektov určených pre predškolskú výtvarnú výchovu.
Stručná osnova predmetu:
Predmet tvorí záver teoreticko-praktického modulu výtvarných príprav. Poslucháč má preukázať schopnosť
kriticky myslieť, kreatívne riešiť problémy, ovládať základy verbálnej a realizačnej interpretácie. Po ukončení
modulu je vybavený základnými pedagogickými schopnosťami a zručnosťami vo všetkých dostupných médiách
využívaných vo výtvarnej výchove na 1. stupni ZŠ. Má základné vedomosti a skúsenosti s tvorbou a realizáciou
výtvarných a didaktických projektov.

Literatúra:
ŠUPŠÁKOVÁ, B.:Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava, Gradient 1999.
GERO,Š. – TROPP,S.: Jako porozumieť výtvarnému dielu, B. Bystrica, MC 1999.
KULKA, J.: Psychologie umění, Praha, SPN 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                      28
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Prírodovedné a sociálne poznávanie 2 (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PaedDr. D. Melicherčíková, PhD.
                      PaedDr. M. Gašparová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0             3
2. r. ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / skúška

Priebežné hodnotenie: 0,3 seminárna práca
           0,1 aktivita
           0,2 testy 2x

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,6, ústna skúška 0,4
Cieľ predmetu:
Poznať a pochopiť význam pracovnej a technickej výchovy, prírodovedného a sociálneho poznávania v
programoch výchovy a vzdelávania v materských školách a školských kluboch. Pochopiť význam pracovnej a
technickej výchovy, prírodovedného a sociálneho poznávania v procese socializácie dieťaťa.



Stručná osnova predmetu:
Program výchovy a vzdelávania detí v predškolskom a mladšom školskom veku z aspektu pracovnej a technickej
výchovy, prírodovedného a spoločenskovedného poznávania. Technická, environmentálna gramotnosť,
začiatočné sociálne a prírodovedné poznávanie - aktuálne fenomény socializácie súčastníka. Osobnosť učiteľa
materskej školy a vychovávateľa v školskom klube, jeho elementárne kompetencie.

Literatúra:
ČIHAŘ, J. a kol.: Příroda v České a Slovenské republice. Praha : Academia, 2002.
HOLEC, S. a kol.: Prírodoveda. Banská Bystrica : FPV UMB, 1999.
KORIM, V.: Vlastiveda s didaktikou. Banská Bystrica : PF UMB, 1995.
PLESNÍK, P.: Malá slovenská vlastiveda. Bratislava : Obzor, 1989.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
                                    27.10.2003
slovenský




                                                     29
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: Denná, externá
Kód:         Názov: Úvodná prax v školských zariadeniach
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupňa VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PhDr. Nadežda Vladovičová,CSc.     PhDr. O. Wágnerová, CSc.

Obdobie štúdia     Forma výučby: pedagogická prax                   Počet kreditov:
predmetu:
2.r. ZS         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                   1

           Týždenný:       Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety: Pedagogická a sociálna komunikácia


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet/ kredit

Priebežné hodnotenie: 0,5 mikrovýstup,
           0,5 portfólio

Záverečné hodnotenie :
na základe priebežného hodnotenia

Cieľ predmetu:
Získať vhľad do edukačnej činnosti učiteľa a vychovávateľa v školských zariadeniach, vedieť vstúpiť do
komunikácie s deťmi prostredníctvom krátkych vstupov, vedieť identifikovať a analyzovať základné prvky
komunikácie medzi edukátorom a dieťaťom.

Stručná osnova predmetu:
Pozorovanie a zaznamenávanie do pozorovacích protokolov. Verbálna komunikácia edukátora a detí (pohyb,
gestikulácia , mimika, proxemika). Krátky samostatný výstup s dôrazom na jednotlivé aspekty pedagogickej
komunikácie.

Literatúra:
MAREŠ,J.-KŘIVOHLAVÝ,J.: Komunikace ve škole. Brno, 1995.
GAVORA,P.: Učiteľ a žiaci v komunikácii. Bratislava, 2003.
SVATOŠ,T.-KOTKOVÁ,V.: Sociální a pedagogická komunikace. Hradec Králové, 1998.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
     slovenský                    27.10.2003




                                                      30
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Filozofia výchovy (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   prof. PhDr. B. Kosová, CSc.

Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška                        Počet kreditov:
predmetu:      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                 2
2. r. LS       Týždenný: 1-0-0     Za obdobie štúdia: 13-0-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / skúška
Priebežné hodnotenie: 0,4 esej

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,4, skúška 0,6
Cieľ predmetu:
Porozumieť základným filozofickým východiskám výchovy, vzťahu filozofie a pedagogiky, vzťahu pedagogiky
a postmoderného myslenia. Chápať prejavy filozofických názorov v cieľoch výchovy a v edukačných
modeloch.
Stručná osnova predmetu:
Filozofia a pedagogika, obsah filozofie výchovy. Filozofia človeka, zmysel jeho života a výchovy. Pedagogická
antropológia, etologické východiská výchovy. Podstata výchovy. Ciele výchovy, ideál plnohodnotnej osobnosti,
humanizácia výchovy. Pedagogická axiológia. Etické aspekty výchovy, morálka, sloboda, zodpovednosť
a výchova. Spoločenské východiská výchovy, demokracia, ľudské práva a výchova, veda, technika a výchova,
uniformita a pluralita vo výchove. Postmoderna a výchova.
Literatúra:
GRULICH, V.: Filozofické pojetí člověka a výchova. Praha, SPN 1977.
KAISER, A. – KAISEROVÁ, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava, SPN 1992.
KOSOVÁ, B.: Zmysel života a ciele výchovy. Pedagogická revue, 45, 1993, č. 5 - 6.
KUČEROVÁ, S.: Obecné základy mravní výchovy. Brno, MU 1990.
KUČEROVÁ, S.: Úvod do pedagogické antropologie a axiologie. Brno, MU 1990.
SKALKOVÁ, J.: Postmoderné myslenie a pedagogika. Pedagogická revue, 47, 1995, č. 5 - 6.
PELCOVÁ, N.: Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, UK 2001
SUCHODOLSKI, B.: Filosofie a pedagogika. Praha, SPN 1966.
Výchova a tradice evropského myšlení. Plzeň, ZČU 2003.
ZELINA M.: Sloboda osobnosti. Šamorín, Fontana 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovensky                        27.10. 2003




                                                     31
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: Denná, diaľková
Kód:         Názov: Špeciálna pedagogika
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupňa VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PhDr. Nadežda Vladovičová,CSc.     PhDr. O. Wágnerová, CSc.

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:
2.r. LS         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39                  3

           Týždenný: 1-2-0       Za obdobie štúdia: 13-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / skúška

Priebežné hodnotenie 0,3 seminárna práca,
           0,2 portfólio

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, písomná skúška 0,5


Cieľ predmetu:
Získať základné penzum poznatkov o vednej disciplíne a edukácii detí so špecifickými potrebami, s osobitným
zreteľom na aktuálnu spoločenskú potrebu postupnej realizácie integrácie postihnutých detí do škôl bežného
typu. Súčasne s poznatkovou bázou sa zvýši citlivosť študenta na chápanie a potreby detí so špecifickými
vzdelávacími potrebami.

Stručná osnova predmetu:
Náčrt špeciálnej pedagogiky ako integrovaného a vnútorne diferencovaného vedného odboru. Predmet: poslanie,
význam, miesto v sústave vied, systém ŠP, základné kategórie, pojmy a termíny v ŠP, norma, normalita,
edukácia v integrovaných podmienkach, edukácia v segregovaných podmienkach. Defektologická prevencia.
Socializácia. Logopédia. Neprospievajúci žiak. Pedagogika nadaných a talentovaných žiakov.

Literatúra:
VAŠEK,Ľ. A kol.: Špeciálna pedagogika. Bratislava 2003.
EDELSBERGER – KÁBELE: Speciální pedagogika pro učitele 1. stupňa ZŠ. Praha 1988.
VAŠEK,L. a kol.: Špeciálna pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava ,
        1994.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
     slovenský                     27.10.2003




                                                     32
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Patopsychológia dieťaťa (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. S. Kariková, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                     Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
2.r.LS         Týždenný: 1-0-0      Za obdobie štúdia: 13-0-0              2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:
Záverečný test –1,0
Cieľ predmetu: : Sprostredkovať budúcim učiteľom základné informácie o príčinách a prejavoch
problémového (patologického) správania sa žiakov. Zároveň sa poslucháči oboznámia s možnosťami, ktoré má
učiteľ pri reedukácii porúch u správania sa žiakov

Stručná osnova predmetu: Príčiny a faktory spôsobujúce patologický vývin detí. Neurotické dieťa v triede –
neurasténie a psychasténie u detí. Dieťa s ĽMD a ADHD - príčiny a prejavy. Mentálne retardované deti a ich
integrácia do ZŠ. Nadané deti, ich osobitosti. Pripravenosť dieťaťa pre vstup do školy. Diagnostika školskej
zrelosti. Poruchy správania u detí - klamstvá, krádeže, záškoláctvo. Agresivita u detí a jej prejavy. Šikanovanie
v triede ZŠ.




Literatúra:
KARIKOVÁ, S.: Základy patopsychológie detí a mládeže. Banská Bystrica :PF UMB,2001.
ŘÍČAN,P. a kol. : Dětská klinická psychologie. Praha :Grada,1995.
JAKABČIC,I.,POŽÁR, L.: Všeobecná patopsychológia. Bratislava : Iris, 1995




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                         27.10.2003




                                                       33
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                   Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:        Názov: Hudobný ateliér (P)

Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc..
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. B. Felix, PhD.
                      Mgr. art M. Strenáčiková, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13               1
2. r. LS        Týždenný: 0-1-0      Za obdobie štúdia: 0-13-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet/ kredit

Priebežné hodnotenie: 0,5 aktivita

Záverečné hodnotenie:
 0,5 priebežné hodnotenie; 0,5 samostatná práca
Cieľ predmetu: Základná orientácia v hudobnom umení.



Stručná osnova predmetu: História hudobných štýlov, ich nadväznosť a prelínanie. Slávni skladatelia,
interpreti a dirigenti. Najvýznamnejšie kompozície. Hudobné nástroje. Hudobné formy a druhy. Vzťah hudby
a ostatných umení.

Literatúra:
ORIENTE, A.: Prvé stretnutie s hudbou. Bratislava: Mladé letá, 1986
HERDEN, Jaroslav a kol.: Hudba pro děti. Praha: Univerzita Karlova, 1992
WAUGH, Alexander: Umenie počúvať hudbu. Bratislava: Slovo, 1997
Encyklopédie, audio a video nahrávky



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
     slovenský                    27. 10. 2003




                                                      34
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Prírodovedné a sociálne štúdie v predškolskej edukácii (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. A. Doušková, PhD.
                      PaedDr. M. Trnka
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:                                            3
2.r. LS        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39
            Týždenný: 0-3-0      Za obdobie štúdia: 0-39-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška

Priebežné hodnotenie: 0,3 projekt
           0,3 seminárna práca s prezentáciou

Záverečné hodnotenie: 0,4-skúška
Na základe priebežného hodnotenia 0,6, skúška 0,4
Cieľ predmetu:
Študenti získajú poznatky o elementárnych spoločenskovedných a prírodovedných štúdiách v predškolskej
edukácii, nadobudnú zručnosti ich integrácie do obsahového kontextu podporujúceho rozvoj poznania. Naučia sa
chápať spoločenskovedné štúdie ako širšiu sociokognitívnu oblasť edukácie, osvoja si schopnosti projektovania
a realizácie rôznych metód budovania pojmového aparátu detí a rozvíjania vyšších kognitívnych procesov pri
poznávacej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Aplikácia vybraných epistemologických východísk do konkrétnej oblasti poznávania soiálnych a
prírodovedných reálií v predškolskej edukácii, rozvíjanie poznania ako subtriedy rozumovej výchovy v MŠ.
Práca s deťmi z aspektu rozvíjania morálneho statusu a upevňovania sociálnych väzieb, didaktická analýza
stratégií a metód usmerňovania procesu počiatočného poznávania. Aktuálny stav a možnosti variovania postupov
počiatočného rozvíjania poznania, spontánne poznávanie a prekoncepty detí, pojmotvorný proces v predškolskej
edukácii.

Literatúra:
KOLLÁRIKOVÁ, E.-PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál. 2001.
WÁGNEROVÁ, M. : Kohnitivní a sociální psychologie žáka. Praha, 2001
DOUŠKOVÁ, A.: Učenie sa žiaka v prírodovednom a spoločenskom kontexte. Banská Bystrica: PF UMB. 2003.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                    27.10.2003




                                                     35
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu:
Kód:         Názov: Škola v prírode (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PaedDr. N. Vladovičová, CSc.
                      PedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  2
2. r. LS        Týždenný:       Za obdobie štúdia:   5 dní


Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,4 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,4, projekt 0,6

Cieľ predmetu:
Získať zručnosti, potrebné k pobytu v škole v prírode.
Stručná osnova predmetu:
Študent absolvuje modelovú školu v prírode pre deti MŠ a deti 1. st. ZŠ. Pod vedením učiteľov získava poznatky
a zručnosti potrebné pre organizáciu voľnočasových aktivít detí MŠ a ZŠ a to prírodovedných, telovýchovných,
výtvarných a hudobných. Vedie si pedagogický denník, do ktorého si zaznamenáva reflexie každého dňa
(rozbor, hodnotenie, sebahodnotenie).
Literatúra:
kol.: Premeny školy v prírode. Metodická príručka: Bratislava, Iuventa 1999.
Vyhláška MŠ SR o škole v prírode 294/1994 Z.z. zo dňa 12.10.1994.
Neuman, J. a kol.: Turistika v škole v prírode. Praha: Portál 2000.
Michal, J.: Sezónne činnosti na 1. stupni ZŠ. Banská Bystrica: PF UMB 2000.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
        slovenský                  27.9.2003




                                                      36
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Predškolská didaktika (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.

Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. A. Doušková, PhD.,
                      PaedDr. Š. Porubský
Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška, seminár                   Počet kreditov:
predmetu:                                            5
3.r. ZS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 49
           Týždenný: 1-3-0   Za obdobie štúdia: 13-36-0
Podmieňujúce predmety: Teória výchovy a vzdelávania,
            Teória rozvoja osobnosti dieťaťa


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /skúška

Priebežné hodnotenie: 0,3 projekt výučby
             0,3 dva priebežné testy
Záverečné hodnotenie:
Priebežné hodnotenie: 0, 6; záverečné hodnotenie 0, 4
Cieľ predmetu:
Získať prehľad o existujúcich teoretických koncepciách predškolskej edukácie a ich odraze v rozličných
prístupoch k programom výchovnej práce v materskej škole; poznať ciele a stratégie individuálneho celostného
rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku; nadobudnúť predpoklady pre ich kritickú analýzu a vytváranie
subjektívnej didaktickej koncepcie; poznať a osvojiť si didaktické prostriedky sprostredkovania pedagogických
poznatkov a skúseností v priebežnom a ďalšom vzdelávaní učiteľov.
Stručná osnova predmetu:
Didaktika ako nástroj vedenia dieťaťa v predškolskej edukácii, projektovanie cieľov a stratégií v oblasti
individuálneho celostného rozvoja dieťaťa na základe porozumenia jeho vývinových osobitostí, teoretické
východiská, ciele, obsah rôznych programov predškolskej výchovy a ich komparácia, stratégie vedenia dieťaťa
v kontexte práce s programom MŠ, rozvíjanie učiteľských kompetencií a zručností v oblasti plánovania,
realizácie a reflexie edukačného procesu. Tvorba individuálnej edukačnej koncepcie študenta a rozvoj jeho
spôsobilosti pre jej aplikáciu v praxi.
Literatúra:
ŠVEC, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: IRIS, 1995.
KALHOUS, Z., OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
Slovenský                          27. 10. 2003




                                                      37
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:        Názov: Pedagogická prax v 1. ročníku ZŠ/ v 1. triede MŠ (P)

Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. E. Kompánová CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: pedagogická prax                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  1
3. r. ZS        Týždenný:       Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 hodnotenie práce študenta na vyučovacích hodinách cvičným učiteľom

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, hodnotenie portfólia 0,5

Cieľ predmetu:
Študent spozná pedagogicko-psychologické špecifiká edukácie v 1. ročníku ZŠ, alebo v 1. triede – oddelení MŠ
na začiatku školskej dochádzky dieťaťa a sleduje jeho adaptáciu na školu.


Stručná osnova predmetu:
Pedagogické pozorovanie v priebehu edukácie v prvých dňoch pobytu v MŠ alebo ZŠ so zreteľom na vekové a
psychické osobitosti dieťaťa predškolského alebo mladšieho školského veku. Špecifíká práce učiteľa, školská
dokumentácia, rodičovské združenie a jeho osobitosti. Paktická činnosť študentov podľa usmernenia učiteľa.
Samostatný čiastkový výstup študenta (20 minút).

Literatúra:
GUZIOVÁ, K.: Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Bratislava: MŠ SR, 1999.
DOUŠKOVÁ, A., PORUBSKÝ, Š., (EDS.): Vedenie študenta na odbornej učiteľskej praxi. Banská Bystrica: PF
UMB, 2004.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                     38
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:         Názov: Pedagogická prax v školskom klube (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: pedagogická prax                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                 2
3. r. ZS        Týždenný:       Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 hodnotenie práce študenta na vyučovacích hodinách cvičným učiteľom

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, portfólio 0,5

Cieľ predmetu:
Študent spozná pedagogicko-psychologické špecifiká výchovávateľa v školskom klube.


Stručná osnova predmetu:
Pedagogické pozorovanie priebehu výchovnej práce vychovávateľa so zreteľom na vekové a psychické
osobitosti dieťaťa. Špecifíká pedagogickej práce vychovávateľa. Dokumentácia v školskom klube. Paktická
činnosť študentov podľa usmernenia vychovávateľa. Samostatné čiastkové výstupy študenta.

Literatúra:
KRYSTOŇ, M.: Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase. Banská Bystrica: PF UMB 2003.
DOUŠKOVÁ, A., PORUBSKÝ, Š., (EDS.): Vedenie študenta na odbornej učiteľskej praxi. Banská Bystrica: PF
UMB, 2004.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                     39
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:         Názov: Pedagogická prax v MŠ (projekt) (P)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. A. Anderková, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: pedagogická prax                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                 3
3. r. LS        Týždenný:       Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 hodnotenie práce študenta na vyučovacích hodinách cvičným učiteľom

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, portfólio 0,5


Cieľ predmetu:
Komplexné rozvinutie učiteľských spôsobilostí (odborno-metodické, pedagogické a praktické) v edukačnej
realite MŠ.


Stručná osnova predmetu:
Pedagogické pozorovanie a anamnéza triedy – oddelenia a práce učiteľa. Priama edukačná činnosť študenta:
plánovanie a príprava vyučovacej jednotky, realizácia a riadenie, klíma triedy – oddelenia a disciplína,
hodnotenie edukačnej činnosti, reflexia a sebahodnotenie vlastnej pedagogickej činnosti.

Literatúra:
GUZIOVÁ, K.: Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Bratislava: MŠ SR, 1999.
DOUŠKOVÁ, A., PORUBSKÝ, Š., (EDS.): Vedenie študenta na odbornej učiteľskej praxi. Banská Bystrica: PF
UMB, 2004.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                     40
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/ externá
Kód:         Názov: Stratégie rozvoja dieťaťa (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.

Garantuje:                Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.  PaedDr. A. Doušková, PhD.,
                     PaedDr. Š. Porubský
Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:                                              3
2. r. ZS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0- 26- 0
Podmieňujúce predmety: Teória rozvoja osobnosti dieťaťa




Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 seminárna práca s prezentáciou
             0,5 projekty
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia.
Cieľ predmetu: Získať praktické skúsenosti a niektoré učiteľské zručnosti v uplatňovaní rozmanitých stratégií
rozvoja osobnosti žiaka.

Stručná osnova predmetu: Rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na individualizáciu. Akcelerácia rozvoja
dieťaťa smerujúca k sebarozvoju, Socializácia dieťaťa. Kooprerácia. Vytváranie vhodných podmienok a tvorba
adekvátnych prostriedkov pre osobnostný rozvoj dieťaťa.


Literatúra:
KOSOVÁ, B.: Teória rozvoja osobnosti žiaka. Prešov: MC, 2002.
BLATNÝ,M., PLHÁKOVÁ, A.: Temperament, inteligence, sebapojetí. Brno: SCAN, 2003.
CANFIELD,J., SICCONE, F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sabeduvěře. Praha: Portál, 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
Slovenský                        27. 10. 2003




                                                      41
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Interkultúrna výchova (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová , CSc.   doc. J. Brindza, CSc.
                      PaedDr. Š. Porubský
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:                                              3
2. r. ZS        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 seminárna práca s prezentáciou

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenie: 0,5, projekt - záverečná práca 0,5
Cieľ predmetu: Študent sa oboznámi s teoretickými východiskami a pohľadmi na problematiku multikultúrnej
spoločnosti. Na základe interaktívnych metód a foriem práce získa poznatky a osvojí si niektoré stratégie
interkultúrnej výchovy, akulturácie a socializácie detí príslušníkov marginalizovaných minorít.
Stručná osnova predmetu:
Podstata, ciele a základné princípy interkultúrnej výchovy a vzdelávania. Poznatky o pedagogickom prístupe
a edukačných stratégiách, ktoré umožňujú plnohodnotné a rovnoprávne uspokojovanie skupinových
a individuálnych rozvojových potrieb detí a žiakov predškolského a mladšieho školského veku s ohľadom na ich
etnický pôvod, náboženské vyznanie, socio – kultúrne zázemie a pohlavie. Metódy a formy akulturácie
a socializácie rómskych detí zo segregovaných a separovaných komunít, tvorba inkluzívneho edukačného
prostredia a interkultúrna komunikácia v škole a v mimoškolskom prostredí. Plánovanie a uplatňovanie
rozmanitých stratégií, ktoré smerujú k vytváraniu multikultúrneho učiaceho sa spoločenstva učiteľov, žiakov ich
rodinných príslušníkov a miestnej komunity.

Literatúra:
PRUCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.
PRUCHA, J.: Multikulturní výchova.. Praha: ISV, 2000.
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                       27. 10. 2003




                                                      42
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Seminár k bakalárskej práci (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PhDr. B. Kasáčová, CSc.
                      PaedDr. M. Trnka
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu: 3.r. ZS                                         3
            Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity / zápočet
Priebežné hodnotenie: 0,6 projekt
             0,4 seminárna práca
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu:
Osvojiť si poznatky o formálnych a obsahových náležitostiach tvorby a úpravy záverečnej práce, získať
zručnosti aplikácie metodologických poznatkov do projektu záverečnej práce a zručnosti plánovania, realizácie,
spracovania a interpretácie jej metodickej časti.
Stručná osnova predmetu:
Výber témy a jej štruktúra. Obsahové a formálne náležitosti písomnej časti práce. Proporcionalita, tvorba,
realizácia a interpretácia individuálneho metodického projektu študenta, stratégie vyučovania a ich didaktická
analýza z aspektu vytýčeného problému metodickej časti práce, uplatnenie metód pozorovania, rozhovoru,
dotazníka, experimentu a akčného výskumu v empirickej časti.

Literatúra:
LÁSZLO, K.: Ako písať seminárnu, záverečnú a diplomovú prácu. Žilina: IPV, 2003.
KLINCKOVÁ, J.: Rukoväť diplomanta. Banská Bystrica: FHV UMB 1998.
GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Brno: Paido, 2000.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                    27.10.2003




                                                      43
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:         Názov: Pedagogika 1. ročníka (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. E. Kompánová, CSc.,
                      PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26               3
3.r. ZS        Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0


Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,3 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,3, test 0,7

Cieľ predmetu:
Získať základné vedomosti o príprave detí v MŠ pre vstup do ZŠ a v prípravnom – nultom ročníku ZŠ a
zručnosť aplikovať ich v praxi. Získať základné vedomosti o edukačnom procese v 1. ročníku ZŠ.

Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a kategórie pedagogiky 1. ročníka ZŠ. Príprava dieťaťa pre vstup do školy, diagnostika
pripravenosti, požiadavky školy na dieťa na začiatku školskej dochádzky, adjustačné ťažkosti prvákov. Ciele,
obsah, metódy, formy a organizácia edukácie v predškolskom oddelení v MŠ, prípravnom – nultom ročníku v ZŠ
a v prvom ročníku v ZŠ. Rozvíjajúce programy.

Literatúra:
BRŤKA, J.: Úvod do pedagogiky 1. ročníka ZŠ. Bratislava: SPN, 1980.
MACZEJKOVÁ, M. a kol.: Prípravný – nultý ročník v ZŠ. Prešov: MC, 2000.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                     44
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Projekt v edukácii (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. A. Doušková, PhD.
                      PaedDr. M. Trnka
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                           Počet kreditov:
predmetu:                                              3
3.r. LS        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,7 projekt
           0,3 seminárna práca s prezentáciou

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu:
Študenti získajú poznatky o cieľoch a princípoch projektového vyučovania, nadobudnú zručnosti jeho
plánovania, realizácie a vyhodnocovania, osvoja si základné techniky a stratégie podporujúce kooperatívnu
prácu detí na projekte. Rozšíria si schopnosti didaktickej analýzy učiva, tvorby učebných úloh problémového
charakteru, diferenciácie procesu vyučovania v závislosti od individuálnych odlišností žiakov. Nadobudnú
elementárne zručnosti obsahovej integrácie v podmienkach predškolskej a elementárnej edukácii.

Stručná osnova predmetu:
Projektové vyučovanie, charakteristika projektu ako špecifického typu kooperatívnej úlohy, stratégie, techniky a
zásady kooperácie pri riešení projektovej úlohy. Výber učiva, tematika projektov, ciele a princípy projektového
vyučovania, didaktická transformácia učiva do úloh projektového charakteru, obsahová integrácia učiva.
Metódy, techniky a stratégie projektového vyučovania, jeho etapy a klasifikácia projektov, vyhodnotenie
projektov. Úloha učiteľa a žiakov v procese plánovania a realizácie projektu, integrácia projektu do podmienok
aktuálneho školského systému v prredškolskej a elementárnej edukácii.

Literatúra:
VALENTA, J. a kol.: Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha: Ipos Artama, 1993.
KASÍKOVÁ, H.: Kooperatívní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997.
MIKLÓS, L.: Vzdelávanie cez projekt. Vydalo: (Unesco-chair), Banská Štiavnica, 1996.
ZELINA, M.: Alternatívne školstvo. Bratislava: Iris, 2000



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                    27.10.2003




                                                       45
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:         Názov: Hra v edukácii (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. A. Anderková, PhD.,
                      PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
3. r. LS        Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0             3


Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,4 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,4, projekt 0,6

Cieľ predmetu: Študent nadobudne základné poznatky z pedagogicko-psychologickej oblasti teórie hry, dokáže
vytvárať hrové situácie ako prostriedok učenia sa a všestranného rozvoja dieťaťa. Má zručnosť pretvárať
edukačné postupy a metódy na herné aktivity.

Stručná osnova predmetu:
Herné a neherné aktivity v škole, výchovný a vzdelávací potenciál herných aktivít, tvorba vhodného prostredia
pre efektívne herné aktivity, vytváranie podmienok pre hru, námet hry, funkcie hry, vedenie hry, kolatívne
premenné hry, pravidlá hry, tvorba hry z rôznych aktivít, klasifikácia hier a jej význam pri tvorbe herných
situácií v edukácii.

Literatúra:
CEJPEKOVÁ, J.: Hra vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ. Banská Bystrica: PF UMB, 1996.
CEJPEKOVÁ, J.: Pedagogika predškolského veku. Banská Bystrica: PF UMB, 2001.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                     46
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: Denná, diaľková
Kód:         Názov: Vedenie dieťaťa (PV)
Študijný odbor: Učiteľstvo umeleckých predmetov
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PhDr. O. Wágnerová, CSc.
                      PhDr. B. Kasáčová, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:
3.R.. LS        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                   3

           Týždenný: 0 -2-0        Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety: špeciálna pedagogika


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet/ kredit

Priebežné hodnotenie : 0,5 seminárna práca,
            0,5 individuálny program pre vedenie dieťaťa

Záverečné hodnotenie:
na základe priebežného hodnotenia – 1,0


Cieľ predmetu:
V nadväznosti na teoretické poznatky získajú študenti metodicko-praktické skúsenosti a zručnosti viesť dieťa so
špecifickými potrebami v podmienkach edukácie v bežných školských zariadeniach.

Stručná osnova predmetu:
Prospechovo slabší žiaci. Ľavoruké dieťa. Dlhodobo, chronicky choré dieťa. Dieťa s ADHD. Nadané dieťa.
Poruchy správania. Spolupráca rodina –škola - PPP, ďalší odborníci.

Literatúra:
SHEEDYOVÁ-KURCINKOVÁ: Problémové dítě v rodině a ve škole. Praha, 1998.
ŠEBEK,M.: Nepokojné deti a ich výchova. Bratislava, 1990.
MARTIN – WALTMANOVOVÁ-GREENWOODOVÁ: Jak řešit problémy dětí se školou. Praha, 1997.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
     slovenský                     27.10.2003




                                                      47
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Sociálno –psychologický tréning 1 (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. S. Kariková, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
2.r.LS         Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0            2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,8 - 100% aktívna účasť

Záverečné hodnotenie :
 Na základe priebežného hodnotenia 0,8 seminárna práca 0,2
Cieľ predmetu: Vytvoriť orientačnú predstavu o zmysle, obsahu, formách a organizácii sociálno-
psychologického tréningu, ktorú by mal mať každý profesionál pracujúci s ľuďmi.



Stručná osnova predmetu: : Tréningový kontrakt. Aranžmá tréningovej situácie a pravidlá skupinovej práce.
Zahrievacie a zoznamovacie aktivity. Vytváranie pozitívnej skupinovej atmosféry. Sebapoznávacie aktivity s
využitím sociálnej spätnej väzby. Pozorovanie vybraných procesov skupinovej dynamiky. Analýza možností
zvyšovania sociálnej kompetencie pedagóga prostredníctvom tréningu. Väčšina tém sa preberá prostredníctvom
foriem aktívneho sociálneho učenia s dôrazom na sebareflexívne spracovanie zážitku na sebe samom.




Literatúra:
BELZ,H.,SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál,2001
GILLERNOVÁ,I. ,HERMOCHOVÁ, S., ŠUBRT, R.: Sociální dovednosti učitele. Cvičení z metod aplikované sociální
psychologie. Praha :SPN 1990
HERMOCHOVÁ, S.: Sociálně psychologický výcvik. Příspěvek sociální psychologie k metodice práce s přirozenou
skupinou. Praha :SPN, 1982


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                        27.10.2003




                                                    48
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Psychológia zážitkového učenia (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Naďa Vladovičová, CSc.     doc. PhDr. S. Kariková, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
2.r.LS         Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0              2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit

Priebežné hodnotenie: 0,7 -100% aktívna účasť

Záverečné hodnotenie:
 Na základe priebežného hodnotenia 0,7 seminárna práca 0,3
Cieľ predmetu:
 Sprostredkovať poslucháčom poznatky o zážitkovom učení ako novom trende vo vzdelávaní žiakov.
Prostredníctvom hrových techník navodiť u poslucháčov zážitky, vnútorným spracovaním ktorých môže u nich
dôjsť k rozvoju schopnosti empatie, akceptácie, kongruencie, prosociálneho správania.

Stručná osnova predmetu:
Humanisticky orientovaná psychológia ako teoretické východisko zážitkového učenia. Základné charakteristiky
zážitkového učenia. Štrukturovaná hra ako jedna z metód zážitkového učenia a vyučovania, jej kritériá a spôsoby
realizácie (aktivity: pohybové, výtvarné, hudobné, viacrozmerné). Možnosti využitia zážitkového učenia a
vyučovania v práci učiteľa I.stupňa ZŠ a MŠ.




Literatúra:
GÁBOROVÁ, Ľ,: Nondirektívny prístup vo výchove a vzdelávaní. Prešov : FHPV PU,1998
KYRIACOU,CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996.
PETTY,G.: Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                         27.10.2003




                                                      49
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Rozvíjanie kreativity (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. V. Salbot, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
 3.r.ZS        Týždenný: 0-2-0       Za obdobie štúdia: 0-26-0             2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:
Príprava 5 kreatívnych úloh 1,0
Cieľ predmetu: : Pripraviť študenta na rozvíjanie kreativity vo vyučovacom procese a tréningové úlohy by mali
stimulovať i rozvoj jeho tvorivosti



Stručná osnova predmetu: Predmet psychológie kreativity, tvorivosť ako schopnosť, proces, vlastnosť,
produkt. Determinanty rozvíjania tvorivosti v škole – osobnosť žiaka, učiteľa, učebný materiál, atmosféra,
bariéry rozvíjania tvorivosti (originalita, flexibilita, fluencia myslenia). Tvorivé vyučovanie – konštruovanie
kreatívnych úloh, otázok, riešenie problémov, utváranie tvorivej klímy.




Literatúra:
ZELINA,M.: Stratégie a metódy rozvíjania osobnosti dieťaťa. Bratislava : Iris, 1994
ZELINA, M.,ZELINOVÁ, M.: Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava : SPN, 1990.
SALBOT, V.SABOLOVÁ,G.: Tvorivosť a jej rozvíjanie v škole. Banská Bystrica : PF UMB,1998




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                         27.10.2003




                                                      50
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Psychológia výchovy (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. M. Valihorová , CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
3.r.ZS         Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0            2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 projekt

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,2 seminárna práca 0,8
Cieľ predmetu: : Získať základné teoretické vedomosti tak, aby ich študent vedel integrovať s poznatkami
z iných vedeckých disciplín. Získať tiež schopnosti identifikovať výchovné problémy, citlivo ich riešiť.




Stručná osnova predmetu: Psychológia výchovy ako samostatná veda, jej význam v pedagogickej praxi.
Psychologická interpretácia pojmu výchova, jej vzťah k učeniu, vyučovaniu. Výchova a sebavýchova v procese
osobnostného formovania. Psychologické osobitosti výchovného pôsobenia. Pedagogicko-psychologické zásady
výchovného pôsobenia. Psychologické osobitosti metód výchovného pôsobenia, ich charakteristika a uplatnenie
v praxi.



Literatúra:
ČÁP, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha :UK, 1993.
GRÁC,J.: Úvod do psychológie výchovných procesov. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : PF UK
ĎURIČ,L. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava : JASPIS, 1991.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                        27.10.2003




                                                    51
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Záťaž v učiteľskej profesii (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. M. Flešková, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
3.R.LS         Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia:0-26-0               2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit

Priebežné hodnotenie: 0,5 účasť

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5 seminárna práca 0,5
Cieľ predmetu: : Umožniť poslucháčom vhľad do profesie učiteľa, pripraviť ich na pracovnú záťaž v praxi a
umožniť im zoznámenie sa s vhodnými coopingovými stratégiami.



Stručná osnova predmetu: : Špecifiká učiteľskej profesie. Profesijné kompetencie učiteľa. Pracovná záťaž
učiteľa, činitele stresu práci učiteľa. Stratégie zvládania nadlimitnej pracovnej záťaže. Adekvátne coopingové
stratégie a ich využitie u učiteľov. Burnout syndróm a učitelia.

Literatúra:
KŘIVOHLAVÝ,J.: Jak nestratit nadšení. Praha : Grada, 1998.
KŘVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Praha : Grada, 1994
KYRIACOU ,CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                          27.10.2003




                                                         52
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Psychohygiena a sebarozvoj (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. M. Flešková, CSc.
                      PhDr. L. Miškolciová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
 3.r.LS        Týždenný: 0-2-0       Za obdobie štúdia: 0-26-0            2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie :
Prezentácia projektu 1,0
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s problematikou duševného zdravia a jeho rizikových faktorov. Študenti získajú
prehľad o problematike zvládania stresu a záťažových situácií, s aplikáciou na záťažové situácie v školských
podmienkach a osvoja si základy sebavýchovy



Stručná osnova predmetu: Základné pojmy duševnej hygieny. Rizikové faktory duševného zdravia – stres,
zdroje stresu. Neutralizácia stresu – základné prístupy. Zvládanie záťažových situácií (stratégie copingu).
Duševná hygiena v škole.




Literatúra:
KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001
MÍČEK,L.: Duševní hygiena. Praha: SPN,1989
HAVLÍNOVÁ, M. a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha : Portál,1998




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                         27.10.2003




                                                     53
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/ externá
Kód:         Názov: Atletické a gymnastické aktivity
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                   Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.     PaedDr. Š. Adamčák, PhD.
                        Mgr. N. Novotná, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                 2
2 r. LS        Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia:0-26-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,4 praktická ukážka riadenia časti vyuč. hodiny s obsahom atletiky a gymnastiky

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,4, organizačné zvládnutie atletických a gymnastických súťaží, hier-písomná
príprava 0,6.
Cieľ predmetu: Nadobudnúť teoretické a praktické skúsenosti ako rozvíjať základné lokomočné pohyby
s využitím prostriedkov atletiky a gymnastiky.


Stručná osnova predmetu: Význam atletickej činnosti vo vývoji človeka. Organizácia a riadenie základných
prostriedkov. Význam gymnastických hier v predškolskom veku. Organizácia a riadenie gymnastických hier
s náčiním a náradím. Motivačné činitele pri gymnastických hrách, dopomoc a bezpečnosť pri cvičení. Akrobatické
hry a hry s využitím preskoku. Cvičenie na preliezkach .


Literatúra:
KOŠTIAĽ, J.: Atletika – zvolený šport. Bratislava: UK FTVŠ, 1991.
KUCHEN a kol.: Teória a didaktika atletiky. Bratislava. SPN, 1987
NOVOTNÁ, N.: Gymnastika. Banská Bystrica: PF UMB, 2003.
SVATOŇ, V.: Gymnastika metodicky a a hrou. Olomouc: Hanex, 1992.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
    Slovenský                       27.10.2003




                                                     54
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/ externá
Kód:         Názov: *Základy atletiky a gymnastiky
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                   Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.     PaedDr. R. Rozim, PhD.
                        Mgr. N. Novotná, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                 2
 2 r. LS        Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia:0-26-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,1 aktivita
           0,4 prezentácia zadanej činnosti

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5 a 0,5 osvojenie praktických činností z atletiky a gymnastiky
Cieľ predmetu: Získať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s organizovaním a riadením atletických
činností v školskej telesnej výchove a nadobudnúť teoretické poznatky a praktické zručnosti zo základnej
gymnastiky a akrobacie.



Stručná osnova predmetu: Ciele a úlohy školskej atletiky vo vyučovaní telesnej výchovy na 1. st. ZŠ. Osvojenie
si základných lokomočných pohybov chôdza, beh, skok a hod s využitím atletických prostriedkov. Prostriedky
základnej gymnastiky. Druhy formy rozcvičení, posilňovacie cvičenia, cvičenia na rozvoj koordinácie, správneho
dýchania. Využitie náčinia a náradia pri cvičení.

Literatúra:
ROŠKOVÁ, M. – ČILLÍK, I.: Technika a didaktika atletických disciplín. Vysokoškolské učebné texty. Banská
Bystrica: FHV UMB, 1996.
KAMPMILLER, T. a kol.: Teória a didaktika atletiky I. Bratislava, Univerzita Komenského 1996.
NOVOTNÁ, N.: Gymnastika. Banská Bystrica: PF UMB, 2003.
HRČKA, J.-KOS, B.: Základná gymnastika. Bratislava. SPN 1972.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
    Slovenský                       27.10.2003




                                                      55
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/ externá
Kód:         Názov: *Zimné pohybové aktivity
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                   Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.     doc. PaedDr. P. Bartík, PhD.
                        PaedDr. R. Rozim, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                 1
 2 r. ZS        Týždenný: 0-1-0      Za obdobie štúdia:0-13-0

Podmieňujúce predmety: žiadne


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 písomný test z metodiky zimných pohybových aktivít

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, hodnotenie získaných praktických zručností 0,5
Cieľ predmetu: Osvojiť si teoretické poznatky a praktické zručnosti zo zimných pohybových aktivít.


Stručná osnova predmetu: Zásady zimnej turistiky. Bezpečnosť pri pobyte na horách v zime. Základy bežeckého
a zjazdového lyžovania. Sánkovanie a korčuľovanie.


Literatúra:
MICHAL, J.: Teória a didaktika lyžovania. Banská Bystrica: PF UMB, 2001.
MICHAL, J.: Vybrané kapitoly zo sezónnych činností. Banská Bystrica: PF UMB, 1998.
KEMMLER, J.: Lyžovanie. Základy výcviku. Bratislava, 1996.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
    Slovenský                       27.10.2003




                                                     56
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/ externá
Kód:         Názov: Zimné pohybové hry
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                   Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.     PaedDr. Š. Adamčák, PhD.
                        PaedDr. P. Mandzák
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  1
 2 r. ZS        Týždenný: 0-1-0      Za obdobie štúdia:0-13-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 seminárna práca
            0,2 aktivita
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, preukázať požadované teoretické vedomosti a praktické zručnosti
z organizovania zimných pohybových hier-praktický výstup 0,5.
Cieľ predmetu: Osvojiť si teoretické poznatky a praktické zručnosti pri zimných hrách.


Stručná osnova predmetu: Význam sezónnych činností pre zdravie detí. Hry na snehu a prírode s využitím
náčinia-klzáky, boby, sane.


Literatúra:
ZAPLETAL, M.: Encyklopedie her. Praha, Olympia 1973.
MAZAL, F.: Pohybové hry a hrání. Olomouc, Hanex 2000.
MICHAL, J.: Sezónne činnosti na 1.stupni základných škôl. B.Bystrica.: PF UMB, 2000.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
    Slovenský                       27.10.2003




                                                     57
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta

                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu:
Kód:         Názov: Predplavecký výcvik
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika.
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                   Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc     doc. PaedDr. J. Michal, PhD.
                        PaedDr. P. Mandzák
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                1
 3.r.LS        Týždenný: 0-1-0      Za obdobie štúdia: 0-13-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 aktivita,
            0,3 písomná príprava na metodický výstup,
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, preukázanie teoretických vedomostí a praktických zručností
v organizácii predplaveckého výcviku 0,5.

Cieľ predmetu: Získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri organizácii predplaveckého výcviku.

Stručná osnova predmetu: Uplatnenie hier v predplaveckom výcviku. Hry na oboznámenie sa s vodou, hry na
splývanie hry na orientáciu vo vode, hry na dýchanie a skoky do vody v rôznych polohách. Imitačné plavecké
cvičenia – prostriedok nácviku plaveckých spôsobov v predplaveckom výcviku.

Literatúra:
Biloveská, M. – Michal, J. – Bence, M.: Didaktika plávania. Banská Bystrica: PF UMB, 1994.
Michal, J.: Teória a didaktika plávania. Banská Bystrica: PF UMB, 2002.
Gierl, J. – Hahn, T. 2000. Plavání. Olomouc, 2000.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                      58
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu:
Kód:         Názov: *Plavecké pohybové činnosti
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:                  Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc    doc. PaedDr. J. Michal, PhD.
                       PaedDr. P. Mandzák
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
3.r.LS         Týždenný: 0-1-0     Za obdobie štúdia: 0-13-0              1

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 aktivita,
           0,3 písomná príprava na metodický výstup,

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, preukázanie nadobudnutia teoretických vedomostí a praktických
zručností z plaveckých pohybových činností na požadovanej úrovni 0,5.

Cieľ predmetu: Nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti z plaveckých pohybových činností.

Stručná osnova predmetu: Uplatnenie hier v plaveckom výcviku. Kompenzačné cvičenia ako spôsob
odstraňovania chýb v práci horných, dolných končatín a dýchania v plaveckých spôsoboch znak, prsia, kraul.
Využívanie nadľahčovacích pomôcok pri nácviku plaveckých spôsobov. Skoky do vody – účinný spôsob
odbúrania strachu z vodného prostredia.

Literatúra:
BILOVESKÁ, M. – MICHAL, J. – BENCE, M.: Didaktika plávania. Banská Bystrica: PF UMB, 1994..
MICHAL, J.: Teória a didaktika plávania. Banská Bystrica: PF UMB, 2002.. ISBN 80-8055-679-2
GIERL, J. – HAHN, T.: Plavání. Olomouc, 2000.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                       59
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:        Názov: Rozvoj pregramotných spôsobilostí (PV)

Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. E. Kompánová, CSc.,
                      PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                 2
2. r. LS        Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia:     13-13-0


Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 seminárna práca
           0,2 samostatná práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,4, test 0,6

Cieľ predmetu:
Študent získa základné vedomosti o pregramotnosti ako utváraní vzťahu k písanej kultúre a jej špecifického
vnímania a chápania deťmi predškolského veku. Pochopí dôležitosť rozvíjania pregramotných spôsobilostí u detí
ako významného predpokladu funkčnej gramotnosti a dokáže ich rozvíjať.

Stručná osnova predmetu:
Funkcie, cieľ a účelnosť gramotnosti. Etapy a domény rozvoja gramotnosti v predškolskom veku. Prirodzené
prístupy k rozvoju gramotnosti. Stimulácia gramotnosti v predškolskom veku. Koncept „emergujúcej“
(prirodzene sa vynárajúcej) gramotnosti. Príprava na formálne osvojovanie písanej reči v 1. ročníku ZŠ, činnosť
zmyslových orgánov a mozgu. Vývin grafomotoriky detí.

Literatúra:
ZÁPOTOČNÁ, O., PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
GUZIOVÁ, K.: Program výchovy a vzdelávania detí v materskej škole. Bratislava: MŠ SR, 1999.
TOKÁR, M.: Obrázkové príbehy. Prešov: PF PUP, 2002.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27.10.2003




                                                      60
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
               Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Praktická lexikológia a gramatika (PV)
Študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                     Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. doc. PaedDr. P. Odaloš, CSc.
                      PaedDr. I. Očenáš, PhD.,
                      Mgr. A. Gálisová
Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška a seminár                    Počet kreditov:
predmetu:      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                2
2. r. ZS       Týždenný: 1-1-0     Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety:




Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 + 0,5 - 2 testy

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu:
Získať základné systémové poznatky o lexikálnej a gramatickej rovine slovenského jazyka, zvládnuť
diferenciáciu slovnej zásoby slovenčiny, morfematickú, slovotvornú, morfologickú a syntaktickú analýzu slova
a vety.

Stručná osnova predmetu:
Morfematická štruktúra slova. Slovotvorná štruktúra slova. Tvorenie slov. Diferenciácia slovnej zásoby.
Gramatický tvar a tvarotvorná štruktúra. Slovné druhy, ich lexikálne a gramatické vlastnosti. Morfologické
kategórie. Skloňovacia a časovacia sústava spisovnej slovenčiny. Syntagmatické, vetné, polovetné a súvetné
konštrukcie. Veta ako komplexná komunikačná jednotka; klasifikácia viet podľa modálnosti, zložitosti
a gramatickej stavby. Výpoveď ako rečová jednotka syntaktickej roviny. Hlavné a rozvíjacie vetné členy.
Nepravidelnosti v stavbe vety – expresívne a defektné syntaktické konštrukcie. Metodika morfologického
a syntaktického rozboru vety.

Literatúra:
NAVRÁTIL, Ladislav: Nominálne slovné druhy. Nitra : Enigma, 2002.
NAVRÁTIL, Ladislav: Neohybné slovné druhy a citoslovcia. Nitra: Enigma, 2001.
OČENÁŠ, Ivan: Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. Banská Bystrica : Pedagogická
fakulta UMB, 2003.
RIPKA, I. – IMRICHOVÁ, M.: Základy slovenskej lexikológie. Prešov : FHPV PU, 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                       61
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
               Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Slohová a komunikačná výchova (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                   Zabezpečuje: doc. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.            Mgr. Anna Gálisová
Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13             2
2. r. LS       Týždenný: 0-1-0       Za obdobie štúdia: 0-13-0
Podmieňujúce predmety: Praktická lexikológia a gramatika




Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,3 seminárna práce z tvorby textu
           0,3 seminárna práca z analýzy textu
           0,4 vedomostný test

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu:
Spoznať miesto štylistiky v jazykovom systéme, zvládnuť základné štýly a slohové postupy v spisovnej
slovenčine, vedieť charakterizovať funkcie jazykových prostriedkov v texte. Študent má byť spôsobilý
rozanalyzovať základné štýly a slohové postupy spisovnej slovenčiny, resp. má zvládnuť charakterizovanie
funkcie jazykových prostriedkov v texte.

Stručná osnova predmetu:
Základné štylistické a komunikačné pojmy. Štýlotvorné činitele. Klasifikácia a charakteristika funkčných
jazykových štýlov. Hovorový, umelecký, publicistický, administratívny, náučný štýl. Štylistika zvukových
prostriedkov. Štylistika slovotvorných a lexikálnych prostriedkov. Štylistika morfologických prostriedkov.
Štylistické rozloženie slovných druhov. Štylistika syntaktických prostriedkov.

Literatúra:
FINDRA, J.: Slovenská štylistika. 2004 (v tlači).
SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov : Slovacontact, 1996.
FINDRA, J. – PATÁKOVÁ, M.: Cvičenia zo štylistiky. Bratislava : SPN, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                          27. 10. 2003




                                                       62
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/ externá
Kód:         Názov: *Písmo a písanie (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. E. Kompánová, CSc.
                      PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26               2
3. r. ZS        Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0


Podmieňujúce predmety:
Rozvíjanie pregramotných spôsobilostí

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit/ zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 samostatná práca
           0,1 test

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,3, test 0,7
Cieľ predmetu:
Študent získa vedomosti o základných požiadavkách na písmo a písanie a nadobudne zručnosť písať
normatívnym písmom.


Stručná osnova predmetu:
Kvalitatívne a kvantitatívne tvary normatívneho písma u nás. Hygienické a technické pravidlá pri písaní.
Materiálno-technické podmienky a prostriedky písania. Utváranie zručnosti písať normatívnym písmom.

Literatúra:
NEMČÍKOVÁ, M.- NEMČÍK, J.: Metodická príručka na písanie pre prvý stupeň ZŠ. Bratislava: SPN, 1988.
ŠUPŠÁKOVÁ, B.: Didaktika písania. Bratislava: UK, 1992.
ĎUROŠOVÁ, E., KOMPÁNOVÁ, E.: Vybrané kapitoly o písme a písaní. – v tlači




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                  27.10.2003




                                                    63
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
               Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Literárno-interpretačný seminár (PV)
Študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                     Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.
Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                           Počet kreditov:
predmetu:      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                 2
3. r. ZS       Týždenný: 0-1-0     Za obdobie štúdia: 0-13-0
Podmieňujúce predmety:



Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 písomná interpretácia básnického literárneho diela
           0,5 písomná interpretácia prozaického literárneho diela

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu:
Rozvíjať literárnu gramotnosť so zameraním na oblasť percepcie literárneho diela žiakom.

Stručná osnova predmetu:
Práca so základnými žánrami literatúry pre deti a mládež – riekankou, hádankou, rozprávkou, povesťou, mýtom.
Obsahová a formálna interpretácia literárneho textu. Interpretačné možnosti pri práci s literárnym dielom na 1.
stupni ZŠ a v predškolskej výchove.

Literatúra:
POPOVIČ, A. – LIBA, P. – ZAJAC, P. – ZSILKA, T.: Interpretácia umeleckého textu. Bratislava : SPN, 1981.
ZAJAC, P.: Tvorivosť literatúry. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
KOPÁL, J.: Próza a poézia pre mládež. Nitra : Enigma, 1997.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                          27. 10. 2003




                                                      64
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
               Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Praktická rétorika a prednes (PV)
Študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                     Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. doc. PaedDr. Ľ. Kováčik, PhD.
Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                            Počet kreditov:
predmetu:      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                  2
3. r. ZS       Týždenný: 0-1-0     Za obdobie štúdia: 0-13-0
Podmieňujúce predmety:




Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 prezentácia rečníckeho prejavu
           0,5prezentácia umeleckého prednesu literárneho diela

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu:
Pripraviť študenta na prácu so žiakom v oblasti umeleckého prednesu. Študent má zvládnuť problematiku
umeleckého prednesu tak, aby vedel žiakovi pomôcť pri prvom kontakte s umeleckým slovom a jeho
interpretáciou. V oblasti rétoriky rozvíjať rečnícke schopnosti študentov a metodicky ich pripraviť na prácu so
žiakmi pri kultivovaní ich hovoreného prejavu.

Stručná osnova predmetu:
Dramaturgia v umeleckom prednese. Výrazové prostriedky recitátora. Práca s textom – výstavba prednesu a
výber zvukových a mimojazykových prostriedkov. Výstavba rečníckeho textu. Výrazové prostriedky v rétorike.
Práca s detským recitátorom.



Literatúra:
MISTRÍK, J.: Učiteľská rétorika. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1997.
FINDRA, J.: Umenie prednesu. Bratislava : SPN, 1979.
GROHOVÁ, E.: Prax detského prednesu. Prešov : Metodické centrum, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                          27. 10. 2003




                                                         65
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
               Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Reč učiteľa v materskej škole (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                      Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.        PaedDr. I. Očenáš, PhD.,
                           Mgr. A. Gálisová
Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                          Počet kreditov:
predmetu:      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                2
3. r. LS       Týždenný: 0-1-0    Za obdobie štúdia: 0-13-0
Podmieňujúce predmety:



Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 seminárna práca – prejav alebo projekt (0,5)
           0,5 písomná previerka

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu:
Získať základné vedomosti a zručnosti v oblasti verbálnej komunikácie v prostredí materskej školy. Študent má
zvládnuť problematiku tvorbu ústneho jazykového prejavu v teoretických a praktických súvislostiach a rozvíjať
svoje rétorické schopnosti tak, aby sa pripravil na komunikáciu realizovanú v prostredí materskej školy.

Stručná osnova predmetu:
Reč učiteľa v materskej škole ako špecifický typ komunikácie. Komunikačný register učiteľov v materskej škole.
Reč učiteľa a dieťaťa v materskej škole. Výrazové prostriedky v komunikácii v materskej škole. Lingválne
výrazové prostriedky. Paralingválne výrazové prostriedky. Extralingválne výrazové prostriedky. Dialóg
v materskej škole. Empatia v komunikácii. Psychosomatika a výkon komunikanta. Čas a priestor v komunikácii.


Literatúra:
KRÁĽ, A.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava : SPN, 1996.
SLANČOVÁ, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov : Náuka, 2001.
SLANČOVÁ, D.: Reč autority a lásky. Prešov : FF PU, 1999.
ŠKVARENINOVÁ, J.: Rečová komunikácia. Bratislava : SPN, 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                      66
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
               Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Jazykové a literárne hry (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.

Garantuje:                      Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. prof. PhDr. B. Šimonová, CSc.
                      Mgr. A. Gálisová
Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                            Počet kreditov:
predmetu:      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13                  2
3. r. LS       Týždenný: 0-1-0    Za obdobie štúdia: 13
Podmieňujúce predmety:



Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,7 seminárna práca
           0,3 aktívna účasť

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu:
Študent má spoznať a overiť si možnosti rozvíjania literárnej gramotnosti prostredníctvom hry ako zážitkovej
formy výučby v edukačnom procese.

Stručná osnova predmetu:
Didaktická jazyková a literárna hra ako motivovaná činnosť s pedagogickým zámerom a jej miesto vo
výchovno-vzdelávacom procese. Charakteristika a klasifikácia jazykových a literárnych hier. Podmienky pre
jazykové a literárne hry. Jazyková a literárna hra a tvorivosť. Jazyková a literárna hra a samostatnosť. Jazykové
a literárne hry ako alternatíva.


Literatúra:
ŠIMONOVÁ, B. – BAČÍKOVÁ, D. – JANÁKOVÁ, L.: Slovenčina na prvom stupni ZŠ netradične. Banská
Bystrica : PF UMB, 1997.
LYNCH, Ch. – KIDD, J.: Cvičení pro rozvoj řeči. Praha : Portál, 2002.
JANÁKOVÁ, L.: Tvorivá dramatika ako prostriedok motivácie. Banská Bystrica : PF UMB, 1996.
HOUŠKA, T.: Škola hrou. Praha: Tomáš Houška, 1991.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                        67
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Intonácia a hlasová výchova (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.
                      PaedDr. M. Kološtová, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
2.r ZS         Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0            2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet/ kredit

Priebežné hodnotenie: 0,2 testy;
           0,8 praktické činnosti, rytmicko-melodické diktáty

Záverečné hodnotenie:
Podľa priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu: Získať elementárne návyky v intonačno-rytmickej, sluchovej a hlasovej výchove. Zvládnutie
relatívnej solmizácie s využitím fonogestiky v durových a molových tóninách. Vypestovať si vyrovnaný
a zvučný hlas v celom rozsahu. Poznať detský hlas a metodiku práce s ním.

Stručná osnova predmetu: Intonácia a sluchová analýza v dur a molovej diatonike, intonácia základných
intervalov. Základné taktovacie gestá. Zásady hlasovej výchovy a ich vhodná aplikácia. Dych a artikulácia,
nasadenie tónu, hlavová rezonancia, technika spevu. Hlasová hygiena.

Literatúra:
FELIX,B. – JANÍČKOVÁ, S: Hudobná výchova 1,2. B. Bystrica: PF UMB, 1995.
Učebnice a metodické príručky pre 1. stupeň ZŠ a pre SPgŠ




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
     slovenský                    27. 10. 2003




                                                    68
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Hudobné dielne (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. B. Felix, PhD.
                      Mgr. Ing. J. Janeková
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                2
            Týždenný:   0-2-0   Za obdobie štúdia: 0-26-0
2.r ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet/ kredit

Priebežné hodnotenie: 0,6 praktické činnosti, aktivita

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,6, spoločná prezentácia projektu 0,4.
Cieľ predmetu: Prakticky uplatniť vedomosti nadobudnuté v hudobnej výchove, rozvinúť inštrumentálne
činnosti a získať študentov pre uplatňovanie zážitkového učenia a metód tvorivej dramatiky.

Stručná osnova predmetu: Hra v Hv ako motivačný prostriedok a ako edukačná metóda. Spracúvanie
vybraných piesní pre MŠ, inštrumentácia, vytváranie partitúr, vokálna a inštrumentálna improvizácia.
Melodizácia básnických textov. Polyestetické projekty.

Literatúra:
FELIX, B.: Hudobno-dramatické činnosti na ZŠ. B. Bystrica: Metodicko – ped. centrum, 2003.
Učebnice a metodiky Hv pre ZŠ a SPgŠ




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
 slovenský                         27. 10. 2003




                                                     69
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná
Kód:         Názov: * Základy hry na hudobnom nástroji 1 (PV )
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. M. Janek, PhD.
                      PaedDr. M. Kološtová, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
  2r. LS       Týždenný: 0-1-0     Za obdobie štúdia: 0-13-0               2

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet/ kredit

Priebežné hodnotenie: priebežné prehrávky 0,6

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,6; verejná prehrávka 0,4
Cieľ predmetu: Získať základné inštrumentálne zručnosti na vybranom nástroji tak, aby ho študent dokázal
využívať ako integrovanú súčasť Hv. Dokázať primerane zharmonizovať modelové piesne a vytvoriť k nim
jednoduchý sprievod. Interpretovať detské skladbičky.



Stručná osnova predmetu: Zvládnutie technickej a prednesovej látky podľa individuálnej vyspelosti, rozvíjanie
technických zručností a interpretačných schopností. Harmonizácia modelových piesní základnými akordmi,
jednoduchá štylizácia sprievodu.



Literatúra:
Základné nástrojové školy, vybrané inštrumentálne skladby, učebnice a metodiky Hv na 1. stupni ZŠ. J. S. Bach:
Knižočka skladieb pre A.M. Bachovú




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
     slovenský                     27. 10. 2003




                                                      70
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Obligátny nástroj (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. M. Janek, PhD.
                      PaedDr. D. Strmeňová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
            Týždenný: 0-1-0    Za obdobie štúdia: 0-13-0                1
2.r LS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet / kredit

Priebežné hodnotenie: 0,6 priebežné prehrávky

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,6; verejná prezentácia 0,4
Cieľ predmetu: Získať elementárne zručnosti hry na ďalšom hudobnom nástroji (husle, zobcová flauta,
syntetizátor, gitara)



Stručná osnova predmetu: Základná inštruktívna literatúra podľa vyspelosti študenta.
Vytváranie primeraných melodických alebo harmonických sprievodov.



Literatúra:
FELIX, B.-JANEK,M.: Hra a programovanie na syntetizátore. B. Bystrica: PF UMB
Literatúra podľa výberu pre jednotlivé nástroje.
Učebnice a metodiky Hv pre 1. stupeň ZŠ




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
      slovenský                   27. 10. 2003




                                                     71
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Hudobno – vizuálne inšpirácie (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc

Garantuje:                Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, Csc.  doc. B. Felix
                     Dr. J. Husár
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:                                         1
3.r. LS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
           Týždenný: 0-1-0    Za obdobie štúdia: 0-13-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit + (zápočet)

Priebežné hodnotenie: samostatná práca: 0,7
            záverečná práca: 0,3
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 1,0.


Cieľ predmetu: Viesť poslucháčov k chápaniu súvislostí a vzťahov výtvarného a hudobného umenia.

Stručná osnova predmetu: Obsah smeruje k syntéze teoretických poznatkov a praktických činností z oblasti
výtvarného a hudobného umenia. Zvládnutie intermediálnych postupov a vzájomného presahovania umení cez
voľbu výtvarných výrazových prostriedkov.
Literatúra:
FILA,R.: Načo nám je umenie. Bratislava: Mladé letá, 1991.
ECO, U.: Interpretace a nadinterpretace: Archa, 1993.
BELO, F. – JANÁKOVÁ, L.: Maľovaná hudba. Bratislava: NOC, 1992.
SPOUSTA, V.: Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno: MU, 1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                    72
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Výtvarno – hudobný ateliér (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc

Garantuje:                  Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.    doc. B. Felix
                       Dr. J. Uhel, ArtD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:                                        1
3.r. LS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
           Týždenný: 0-1-0    Za obdobie štúdia: 0-13-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,7 samostatná práca
           0,3 záverečná práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia.
Cieľ predmetu: Získať základné vedomosti a zručnosti v oblasti intermediálnej tvorby.
Stručná osnova predmetu: Komparácia emocionálneho a expresívneho vyjadrovania a analýza výrazových
prvkov a prostriedkov výtvarného a hudobného jazyka (synestézia). V praktických výtvarno-hudobných
výstupoch poukázať na výrazovú identitu oboch zložiek.

Literatúra:
BELO, F. – JANÁKOVÁ, L.: Maľovaná hudba. Bratislava: NOC, 1992.
SPOUSTA, V.: Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno: MU, 1997.
GOMBRICH, E.,H.: Umění a iluze. Praha: Odeon, 1985.
GOODMAN, N.: Způsoby světa – tvorby. Bratislava: Archa, 1996.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                   73
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná / externá
Kód:         Názov: Hudobno-pohybové činnosti (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PhDr. E. Baranová, CSc.
                      PaedDr. M. Janek, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                      Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0-26-0            2
3.r ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:

Cieľ predmetu: Rozvoj hudobno-pohybových činností s aspektom pre pedagogickú prácu v materských školách
a školských kluboch.

Stručná osnova predmetu: Hudobno-pohybová a tanečná výchova. Nácvik hudobno – pohybových kreácií.
Rozvoj estetického, ladného pohybového prejavu, podpora rozvoja tvorivosti v hudobno-pohybových
činnostiach. Detské pohybové hry so spevom.


Literatúra:
BARANOVÁ, E.: Hudobno-pohybové činnosti na hodinách Hv a ich vplyv na rozvoj hudobnosti žiakov. Banská
Bystrica: PF UMB, 2002




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
  slovenský                      27. 10. 2003




                                                  74
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Výtvarné projekty – základ (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc

Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, Csc.   Dr. J. Husár
                      Dr. J. Uhel, ArtD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:                                         2
2.r. LS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,7 samostatná práca
            0,3 záverečná práca
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť poslucháčov konštruovať výtvarný projekt so zreteľom na základné
elementy výtvarného jazyka a základné výtvarné vyjadrovacie prostriedky individuálne zvoleného média.
Stručná osnova predmetu: Základné prvky, výrazové a vyjadrovacie možnosti vybratého média. Rozsah
výrazových možností a ich uplatňovanie v umení a vo vlastných výtvarných realizáciách..

Literatúra:
ŠUPŠÁKOVÁ, B.: Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava, Gradient 1999.
GERO,Š. – HUSÁR, J. – SOKOLOVÁ, K.: Úvod do teórie výtvarnej kultúry, PF UMB 1997.
ROESELOVÁ.V.: Rady a projekty ve Vv. Praha, 1997.
FILA,R.: Načo nám je umenie., Bratislava: Mladé letá 1991.
ZHOŘ, I.:Výtvarná výchova v projektech II., Brno: Tobiáš 1996.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                          27. 10. 2003




                                                    75
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Výtvarné médiá – základ (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc

Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   Dr. J. Husár

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:                                         2
2.r. LS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,7 samostatná práca
            0,3 záverečná práca
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 1,0.
Cieľ predmetu: Naučiť poslucháčov konštruovať výtvarný projekt so zapojením základných výtvarných médií
s rešpektovaním ich dominantných vlastností.

Stručná osnova predmetu: Základné výtvarné médiá využívané v predškolskej a školskej výtvarnej výchove.
Základné prvky a výrazové prostriedky vo vzťahu k médiám.

Literatúra:
ŠMOK, J.: Za tajomstvom fotografie. Martin: Osveta, 1975.
KREJČA A.: Techniky grafického umění. Bratislva: Pallas, 1992.
LOSOS, J.: Techniky maľby. Praha: Aventinum, 1995.
LANG, J.: Úvod do sochárstva. Bratislava: Ikar, 1997.
FILA,R.: Načo nám je umenie. Bratislava: Mladé letá, 1991.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                    76
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Výtvarné projekty (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc

Garantuje:                  Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.    Dr. J. Uhel, ArtD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:                                         2
3.r. ZS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 1,0 samostatná práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je prostredníctvom tvorby a realizácie výtvarného projektu poskytnúť
poslucháčovi komplexný a mnohopohľadový prístup k individuálne zvolenému výtvarnému médiu.

Stručná osnova predmetu: Výtvarný jazyk. Výtvarné médium. Výtvarné výrazové prostriedky a ich uplatnenie
v kompozíciách. Vzťah medzi emocionálne - expresívnym a racionálne – konštruktívnym prístupom. Vzťah
medzi fantazijne – imaginatívnym a zobrazovacím prístupom.
Literatúra:
ŠUPŠÁKOVÁ, B.:Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava: Gradient, 1999.
ROESELOVÁ.V.: Rady a projekty ve Vv. Praha, 1997.
ZHOŘ, I.: Projekty a metodické řady. Výtvarná výchova, č. 1 str. 3, 1994-1995.
UŽDIL, J.: Výtvarný projev a výchova. Praha: SPN, 1974.
VALENTA, J.: Projektová metoda ve škole a za školou. Praha: Iposartama, 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                          27. 10. 2003




                                                    77
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Výtvarné médiá (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc

Garantuje:                  Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.    Dr. J. Husár

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:                                        2
3.r. ZS       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0    Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety: žiadne


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,7 samostatná práca
           0,3 záverečná práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je prostredníctvom tvorby a realizácie výtvarného projektu využívajúceho
zapojenie širokého spektra vizuálnych médií poskytnúť poslucháčovi komplexný a mnohopohľadový prístup
k zvolenej problematike.

Stručná osnova predmetu: Súčasné vizuálne médiá, ich vplyv a využitie vo výtvarnej výchove. Dlhodobý
výtvarný projekt a jeho realizácia so zapojením širokej škály vizuálnych médií plus prepojenie na umenie.

Literatúra:
FILA, R. – BARTKO, O. – REIŠTETTEROVÁ, Z.: Výtvarná príprava. SPN Bratislava, 1986.
GERŽOVÁ, J. – HURBANIČOVÁ, I.: Kľúčové termíny výtvarného umenia 2. pol. 20. storočia. Bratislava, 1998.
ROESELOVÁ.V.: Rady a projekty ve Vv. Praha, 1997.
TROPP,S.: Vizuálne médiá a výtvarné umenie. B. Bystrica: MC, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                   78
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Elementárna pracovná výchova (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc
Garantuje:                 Zabezpečuje:
                      doc. Ing. Ľ. Babicová, CSc
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. L. Čellárová, PhD.
                      PaedDr. M. Toman
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                 3
            Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0
2. r. LS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,3 test
           0,2 aktivita

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, záverečná práca 0,5.

Cieľ predmetu: Poznať špecifiká pracovnej a technickej výchovy. Dokázať uskutočniť psychodidaktickú
analýzu procesu nadobúdania elementárnych pracovných vedomostí, zručností a návykov pri práci s prírodným
a technickým materiálom. Poznať charakteristické rysy technickej tvorivosti žiakov mladšieho školského veku.

Stručná osnova predmetu: Psychodidaktická analýza nadobúdania elementárnych pracovných vedomostí,
zručností a návykov – psychomotorické učenie. Etapizácia nadobúdania vedomostí, zručností a návykov.
Obsahová analýza pracovnej a technickej výchovy na I. stupni ZŠ. Nemateriálne a materiálne výučbové
prostriedky pracovnej a technickej výchovy – plánovanie a príprava edukačného procesu.

Literatúra:
BEŇUŠKOVÁ, J.- BABICOVÁ, Ľ.: Pestovateľské práce s didaktikou. Banská Bystrica : Trian, 1996.
ČELLÁROVÁ, L. – TOMAN, M.: Technické práce. Banská Bystrica : PF UMB, 1998.
KOLÁRIKOVÁ, Z. – PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001.
MYDLÍKOVÁ, B.: Inšpirácie pre šikovné ruky, Bratislava : Príroda, 2001.
OPRAVILOVÁ,E. – GEBHARTOVÁ,V.: Rok v mateřské škole. Praha : Portál, 2003.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:              Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                                 27.10.2003




                                                     79
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Elementárne sociálne štúdie (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   prof. PaedDr. V. Korim, CSc.
                      PaedDr. M. Gašparová
                      PaedDr. I. Rakytová, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0             2
2. r. LS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,1 aktivita
           0,3 samostatná aktivita
           0,6 test

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu:
Zosystemizovať vedomosti študentov zo základných všeobecno-geografických reálií a poskytnúť stručný
prehľad historického vývoja Slovenska.

Stručná osnova predmetu:
Chronologický prehľad histórie SR, podmienky rozvoja Slovenska v historických súvislostiach. Geografická
charakteristika Slovenska, základné krajinné elementy. Ochrana prírodných a kultúrnych pamiatok.

Literatúra:
HUTCHINGSONOVÁ, M. - ROSS, A.: Nápady pro vlastivědu. Praha : Portál, 1996.
KORIM, V. - GAŠPAROVÁ, M.: Základy vlastivedného vzdelávania. Banská Bystrica : PF UMB, 2003.
MAZÚREK, J.: Geografia Slovenska. Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 1998.
PLESNÍK, P. a kol.: Malá slovenská vlastiveda. Bratislava : Obzor, 1989.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
                                   27.10.2003
slovenský




                                                   80
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Elementárne prírodovedné štúdie (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PaedDr. D. Melicherčíková, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0               3
3. r. ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,1 aktivita
           0,4 test 2x
           0,5 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu:
Pochopiť rozdiel vplyvu na vývoj dieťaťa pri aktívnom a pasívnom poznávaní prírody najbližšieho okolia.
Získanie experimentálnych zručností.

Stručná osnova predmetu:
Uplatnenie bádateľských metód pre rozvoj rozumovej výchovy. Vplyv experimentovania na rozvoj osobnosti.
Naivné predstavy a vedecké zákony a teórie. Vedecký spôsob poznávania objektov, javov, zákonitostí v
najbližšom okolí i globálnom aspekte u detí predškolského a mladšieho školského veku.


Literatúra:
COLIN, A. R.: Věda a jak porozumět jejím záhadám. Praha : Knižní klub, 1997.
HOLEC, S. a i.: Prírodné vedy v živote. Banská Bystrica : FHV UMB, 1998.
LORBEER, G. C. - NELSONOVÁ, L. W.: Biologické pokusy pro deti. Praha : Portál, 1998.
LORBEER, G. C. - NELSONOVÁ, L. W.: Fyzikální pokusy pro deti. Praha : Portál, 1998. .



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
                                     27.10.2003
slovenský




                                                     81
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Metodika sociálnych záujmových aktivít (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. I. Rakytová, PhD.
                      PaedDr. M. Gašparová
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0             2
2. r. LS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,2 aktivita
           0,8 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0

Cieľ predmetu:
Nadobudnúť schopnosti a zručnosti efektívne prežívať voľný čas žiakov prostredníctvom poznávania regiónov
Slovenska s akcentom na vlastný región.


Stručná osnova predmetu:
Ciele, obsah, formy a metódy vlastivednej záujmovej činnosti, jej organizácia, materiálno-technické
zabezpečenie. Výchovný potenciál vlastivedných záujmových útvarov. Využitie poznatkov kultúrno-
historického a prírodného charakteru vlastného regiónu vo výchovnej práci.

Literatúra:
KORIM, V. - GAŠPAROVÁ, M.: Základy vlastivedného vzdelávania. Banská Bystrica : PF UMB, 2003.
KORIM, V. - MICHAL, P. - MICHALOVÁ, J.: Vlastiveda s didaktikou. Banská Bystrica : PF UMB, 1995.
ŠTURMA, J.: Vedení záujmových útvarů. Vychovávateľ, roč. 42, č. 7-8, 1999, s. 5-8.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
                                   27.10.2003
slovenský




                                                    82
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Metodika prírodovedných záujmových aktivít (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   doc. PaedDr. D. Melicherčíková, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
            Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0               3
3. r. ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit / zápočet

Priebežné hodnotenie : 0,1 aktivita
            0,3 mikrovýstup
            0,6 seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia – 1,0
Cieľ predmetu:
Poukázať na možnosti prírodovednej záujmovej činnosti pre rozvoj osobnosti, empatie, kreatívnosti,
tolerantnosti, formovania hodnotového systému.

Stručná osnova predmetu:
Ciele, obsah, formy, metódy a organizovanie prírodovednej záujmovej činnosti pre deti mladšieho školského a
predškolského veku. Psychologické aspekty vzťahu - dieťa a živočích. Mladý ochranca prírody. Chovateľská a
zberateľská činnosť. Práca s literatúrou zameranou na určovanie zložiek prírody. Odlišnosti prírodovednej
záujmovej činnosti zameranej na živú a neživú prírodu.

Literatúra:
DURRELL, G. - DURRELLOVÁ, L.: Amatérsky přírodovědec. Praha : Slovart, 1997.
GARMS, H.: Rostliny a živočíchy - príručka na určovanie. Žilina : Knižné centrum, 1997.
KAYSSER, R.: Priateľ lesa. Martin : Osveta, 1993.
ŠRÁMOVÁ, H. a kol.: Medicína volného času. Praha : Grada, 1994.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
                                    27.10.2003
slovenský




                                                     83
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denné/externé
Kód:         Názov: Metodika technických záujmových aktivít (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc
Garantuje:                 Zabezpečuje:
                      doc. Ing. Ľ. Babicová, CSc
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. L. Čellárová, PhD.
                      PaedDr. M. Toman
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  3
            Týždenný: 0-2-0       Za obdobie štúdia: 0-26-0
2. r. LS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 aktivita

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, záverečná práca 0,5

Cieľ predmetu: Získať prehľad o možnostiach rozvoja pracovných vedomostí, zručností a návykov pri
tvorivom využívaní dostupných materiálno-technických prostriedkov. Oboznámiť sa s tradičnými ručnými
technikami spracovania prírodných a technických materiálov, tvorivým využívaním grafickej komunikácie,
možnosťami transformácie vybraných javov slovenskej ľudovej kultúry do záujmových aktivít. Získať zručnosti
v pestovaní vybraných druhov zeleniny, okrasných rastlín a spracovania rôznych rastlinných materiálov a tvorby
kompozícií.

Stručná osnova predmetu: Všeobecná charakteristika technických a pestovateľských záujmových aktivít
žiakov mladšieho školského veku – úlohy, ciele, metodika, materiálno-technické zabezpečenie, bezpečnostné
a hygienicke požiadavky. Projektovanie realizácia vybraných aktivít.

Literatúra:
BROOKES, J.: Príjemný život s kvetinami. Bratislava : Príroda, 1999.
Encyklopédia vedy. Bratislava : Slnovrat, 1993.
KRUŠPÁN, I. a kol.: Technická záujmová tvorivá činnosť. Banská Bystrica : PF UMB,1986.
MACAULAY, D.: Nová mamutia kniha techniky.Bratislava : Slnovrat, 2002.
SULZENBACHEROVÁ, G.: Zabudnuté remeslá. Bratislava : Slnovrat, 2002.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                                 27.10.2003




                                                      84
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Environmentálna výchova (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc
Garantuje:                 Zabezpečuje:
                      Doc. Ing. Ľ. Babicová, CSc.
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr.L. Čellárová, PhD.
                      PaedDr. M. Toman
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26                 2
            Týždenný: 1-1-0      Za obdobie štúdia: 13-13-0
3. r. ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 projekt

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5 test 0,5

Cieľ predmetu: Nadobudnúť vedomosti o súčasnom stave životného prostredia, vedieť analyzovať a hodnotiť
vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím v lokálnom, regionálnom a globálnom meradle.

Stručná osnova predmetu: Postavenie a úloha enviromentálnej výchovy vo výchove a vzdelávaní, životné
prostredie jako celok, zložky a prvky životného prostredia (ŽP), Globálne problémy ŽP, (modelovanie situácií a
trendov v prostredí), Ľudské činnosti a prostredie, Využívanie a ovplyvňovanie zložiek ŽP človekom,
surovinových a energetických zdrojov, ovzdušia, vody, pôdy.

Literatúra:
Agenda 21 a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja. Bratislava : MŽP SR, 1996.
HRONEC, O. a kol.: Prírodné zdroje. Košice : Roven s.r.o., 2000.
KMINIAK, M.: Enviromentálna výchova. Bratislava : PF UK, 1997.
PIKE,G. – SELBY, D.: Globální výchova. Praha : Grada, 1994.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                               27.10.2003




                                                      85
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Kultúrne tradície (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc
Garantuje:                 Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   PaedDr. L. Čellárová, PhD.
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
            Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0              2
3. r. ZS
Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,3 seminárna práca
            0,2 aktivita
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, projekt 0,5.

Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s tradíciami hmotnej a duchovnej kultúry na Slovensku a možnosťami ich
transformácie do výchovno-vzdelávacieho procesu v predškolských zariadeniach a na I. st. ZŠ. Oboznámiť sa
s aktivitami inštitúcií a organizácií zameranými na ich oživovanie a zachovávanie na Slovensku sa
v celosvetovom meradle.

Stručná osnova predmetu: Kultúrne tradície mestského a vidieckeho prostredia. Identifikácia javov tradičnej
hmotnej kultúry (remeslá, kultúra bývania a odievania, …) a duchovnej kultúry (zvyky, obyčaje, liečiteľstvo,…
Folklór slovesný, hudobný a tanečný. Zachovávanie kultúrneho dedičstva – legislatíva, inštitúcie, organizácie.
Miesto školy v oživovaní a zachovávaní kultúrnych tradícií.

Literatúra:
BEŇUŠKOVÁ, Z. a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava : Veda,1998. 262s.
ČELLÁROVÁ, L.: Ľudové tradície a remeslá na Slovensku a ich využitie v štúdiu učiteľstva I. st. ZŠ. Banská
Bystrica : PF UMB, 1997. 94 s.
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. Bratislava : Veda,1995.
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska II. Bratislava : Veda,1995.
Etnografický atlas Slovenska. Bratislava : Veda, 1990.
Regionálna výchova a škola. Banská Bystrica : PF UMB, 2002.
URBANOVÁ, N.: Kultúrne dedičstvo Slovenska. Bratislava: Monument, 1995.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                                27.10.2003




                                                       86
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Aritmetika (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   Doc. RNDr. P. Klenovčan, CSc.
                      Doc. RNDr. M. Haviar, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                   Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39                  4
2. r. ZS        Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Bodové hodnotenie, skúška

Priebežné hodnotenie: 40% - 2 písomné práce
           20% - seminárna práca

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 60%, písomná a ústna skúška 40 %

Cieľ predmetu: Získať základné vedomosti o zavedení prirodzených, celých a racionálnych čísel. Zvládnuť
počtové operácie v pozičnej číselnej sústave. Zvládnuť základy deliteľnosti celých čísel. Získať schopnosť
využiť teoretické vedomosti na riešenie problémov, najmä na riešenie vybraných úloh 1. stupňa základnej školy.



Stručná osnova predmetu: Základné vlastnosti prirodzených, celých a racionálnych čísel. Deliteľnosť
prirodzených a celých čísel. Pozičné číselné sústavy. Znaky deliteľnosti. Najväčší spoločný deliteľ, najmenší
spoločný násobok. Prvočísla. Rozklad prirodzeného čísla na súčin prvočísiel. Binárne operácie a ich základné
vlastnosti. Prirodzené čísla. kardinálne a ordinálne čísla. Celé čísla. Racionálne čísla. Reálne čísla.

Literatúra:
SOBÔTKOVÁ, Ž. – VASIĽKOVÁ, E.: Základy elementárnej aritmetiky – 1. časť. Banská Bystrica: PF UMB,
1998.
DRÁBEK, J. a kol.: Základy elementární aritmetiky pro učitelství 1. stupně ZŠ. Praha: SPN, 1985.
KRIŽALKOVIČ, K.: Základy elementárnej aritmetiky pre učiteľstvo 1. st. ZŠ. Nitra: PdF, 1984.
KLENOVČAN, P.: Základy elementárnej aritmetiky (pracovný zošit). Banská Bystrica: PF UMB 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                      87
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Pracovné dielne z aritmetiky (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   Doc. RNDr. P. Klenovčan, CSc.
                      Doc. RNDr. M. Haviar, CSc.
                      PaedDr. Ľ. Gerová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                    Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39                   4
2. r. ZS        Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška

Priebežné hodnotenie: 40% - 2 písomné práce
            20% - seminárna práca
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 60%, písomná a ústna skúška 40 %

Cieľ predmetu: Získať základné vedomosti o zavedení čísel. Zvládnuť základné počtové operácie v desiatkovej
číselnej sústave. Zvládnuť základné matematické pojmy. Získať schopnosť riešiť matematické problémy
materskej školy.


Stručná osnova predmetu: Základné vlastnosti čísel. Budovanie číselných množín. Deliteľnosť prirodzených a
celých čísel. Znaky deliteľnosti. Prvočísla. Rozklad prirodzeného čísla na súčin prvočísiel. Binárne operácie a
ich základné vlastnosti. Riešenie praktických úloh.

Literatúra:
SOBÔTKOVÁ, Ž. – VASIĽKOVÁ, E.: Základy elementárnej aritmetiky – 1. časť. Banská Bystrica: PF UMB,
1998.
DRÁBEK, J. a kol.: Základy elementární aritmetiky pro učitelství 1. stupně ZŠ. Praha: SPN, 1985.
KRIŽALKOVIČ, K.: Základy elementárnej aritmetiky pre učiteľstvo 1. st. ZŠ, PdF, Nitra, 1984.
KLENOVČAN, P.: Základy elementárnej aritmetiky (pracovný zošit), PF UMB Banská Bystrica, 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         27. 10. 2003




                                                      88
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: *Geometria (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   Doc. RNDr. P. Hanzel, CSc.
                      PaedDr. Ž. Sobôtková, CSc.
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                  Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39                 4
2. r. LS        Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Bodové hodnotenie, skúška

Priebežné hodnotenie: 10% priebežná aktivita
            30% písomná práca
            20% seminárna práca
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 60%, písomná a ústna skúška 40 %
Cieľ predmetu:
Získať základné poznatky o polohových a metrických vlastnostiach rovinných a priestorových útvarov. Ovládať
základné množiny bodov s danou vlastnosťou a učivo o zhodných zobrazeniach. Precizovať matematickú
terminológiu a symboliku a rozvíjať estetiku grafického prejavu.
Stručná osnova predmetu:
Základné útvary v rovine. Bod, priamka, polpriamka, úsečka, polrovina, konvexný útvar, uhol, trojuholník,
štvoruholník, n-uholník. Zhodnosť úsečiek, uhlov, trojuholníkov. Kružnica, kruh, okolie bodu a pojmy z neho
odvodené. Zobrazenie telies vo VRP. Polohové a metrické vlastnosti rovinných a priestorových útvarov. Miera
úsečky, uhla, rovinného merateľného útvaru a jej vlastnosti. Jordanova teória miery. Veľkosť úsečky a uhla,
obsah obrazca. Pytagorova a Euklidove vety. Množiny bodov s danou vlastnosťou. Zhodné zobrazenia v rovine.
Literatúra:
SOBÔTKOVÁ, Ž. – VASIĽKOVÁ, E.: Základy elementárnej geometrie. B. Bystrica: PF UMB, 1998.
DRÁBEK, J. a kol.: Základy elementární geometrie pro učitelství 1. st. ZŠ. Praha: SPN, 1984.
MONOSZOVÁ, G.: Elementárna geometria. B.Bystrica: FPV UMB, 1998 .
KRIŽALKOVIČ, K. a kol.: 500 riešených úloh z geometrie. Bratislava: Alfa, 1972.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                        27. 10. 2003




                                                    89
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                    Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:         Názov: Pracovné dielne z geometrie (PV)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1.stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.   Doc. RNDr. P. Hanzel, CSc.
                      PaedDr. Ž. Sobôtková, CSc.
                      PaedDr. Ľ. Gerová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška, seminár                  Počet kreditov:
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39                 4
2. r. LS        Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0

Podmieňujúce predmety:


Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška

Priebežné hodnotenie: 20% priebežná aktivita
            40% seminárna práca
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 60%, písomná a ústna skúška 40 %
Cieľ predmetu:
Získať základné poznatky o vlastnostiach rovinných a priestorových útvarov. Vedieť vytvoriť množiny bodov s
požadovanými vlastnosťami. Poznať zhodnosť. Poznať základnú matematickú terminológiu. Rozvíjať estetiku
grafického prejavu.
Stručná osnova predmetu:
Zavedenie základných pojmov geometrie: bod, priamka, polpriamka, úsečka, polrovina, uhol, trojuholník,
štvoruholník, kruh, kružnica. Zhodnosť v geometrii. Zobrazenie telies vo VRP. Vlastnosti rovinných a
priestorových útvarov. Meranie veľkosti. Množiny bodov s danou vlastnosťou. Riešenie praktických úloh
Literatúra:
SOBÔTKOVÁ, Ž. – VASIĽKOVÁ, E.: Základy elementárnej geometrie,Banská Bystrica: PF UMB, 1998.
DRÁBEK, J. a kol.: Základy elementární geometrie pro učitelství 1. st. ZŠ. Praha: SPN, 1984.
MONOSZOVÁ, G.: Elementárna geometria. Banská Bystrica: FPV UMB, 1998.
KRIŽALKOVIČ, K. a kol.: 500 riešených úloh z geometrie. Bratislava: Alfa, 1972.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                        27. 10. 2003




                                                    90
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Elementárne matematické zručnosti (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika, 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, PaedDr. Želmíra Sobôtková, CSc.
CSc.                PaedDr. Ľubica Gerová
Obdobie štúdia   Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...) Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
   1. roč. ZS  Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
          Týždenný: 0-2-0 Za obdobie štúdia: 0-26-0            3
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit, zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): Aktívna účasť – 30 %
                              1 seminárna práca – 40 %
                              1 priebežná pís. práca – 30 %
Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 100 %.
Cieľ predmetu:
Precvičenie tých častí učiva matematiky základnej a strednej školy, ktoré sú potrebné
k úspešnému zvládnutiu matematických disciplín v rámci štúdia na Pedagogickej fakulte
UMB.
Stručná osnova predmetu:
Úpravy algebraických výrazov. Riešenie rovníc, nerovníc. Riešenie sústav rovníc a nerovníc.
Základné útvary v rovine a ich vlastnosti. Základné euklidovské konštrukcie.

Literatúra:
KOLEKTÍV: Elementárna matematika. Banská Bystrica : PF UMB, 2002.
KOLEKTÍV: Zbierka úloh z matematiky k prijímacím skúškam na štúdium učiteľstva pre 1.
stupeň ZŠ. Banská Bystrica : PF UMB, 1997.
Učebnice a pracovné zošity matematiky pre 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročník gymnázií 2000 -2003


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský                    úpravy listu: 27. 10. 2003




                                             91
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:        Názov: Osobné počítače (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika, 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, RNDr. Katarína Sebínová
CSc.
Obdobie štúdia    Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...) Počet
predmetu:                                 kreditov:
   1.a 2. roč. LS Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
           Týždenný: 0-2-0 Za obdobie štúdia: 0-26-0           3
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit, zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): Účasť na cvičeniach – 40 %
Vypracovanie seminárnej práce s problematikou počítačov – 60 %

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 100 %.

Cieľ predmetu:
Zvládnuť základné činnosti s počítačom, posilniť a rozšíriť poznatky o PC zo strednej školy.

Stručná osnova predmetu:
Stavba počítača a funkcie jednotlivých častí hardveru, prídavné zariadenia.
Základný softvér počítača, práca so súbormi: prehliadanie, kopírovanie súborov, ochrana pred
vírusmi.
Textový editor. Tabuľkový editor. Prezentačný program. Internet.

Literatúra:
BROŽ, M.: Word 2000. Základní příručka. Praha : Computer Press, 1999.
PECINOVSKÝ, J.: Excel 2000. Praha : Grada, 1999.
SOBOTA, B.: ABC o PC 2001. Košice : Oriens, 2001.
ŠITINOVÁ, M. – RENDA, M.: Microsoft PowerPoint 97 snadno a rychle. Praha : Grada,
1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský                     úpravy listu: 27. 10. 2003




                                              92
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Základný lyžiarsky kurz (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc

Garantuje:              Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Naďa Vladovičová,    PaedDr. Š. Adamčák, PhD.
CSc.                 PaedDr. P. Mandzák

Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...):  Počet
predmetu:      seminár                         kreditov:
2. roč. ZS     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 35          2
          Týždenný: 0 – 0 – 0 Za obdobie štúdia: 0 – 35 – 0

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /zápočet

Priebežné hodnotenie: 0,5 aktivita

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, preukázať požadované teoretické vedomosti
a praktické zručnosti zo základov lyžovania 0,5.



Cieľ predmetu: Osvojiť si základy zjazdového lyžovania


Stručná osnova predmetu: Základy zjazdového lyžovania – lyžiarska výstroj, chôdza,
obraty, výstupy, zjazdový postoj, jazda šikmo po spádnici, oblúky

Literatúra:
HELLEBRANDT, V.: Zjazdové lyžovanie. Bratislava: Šport, 1990.
MICHAL, J.: Sezónne činnosti na 1. stupni základných škôl. B.Bystrica: UMB PF, 2000.
PŘÍBRAMSKÝ, M.: Lyžování. Grada, 1999.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovensky              úpravy listu: 27.10.2003




                                            93
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Aranžovanie rastlín (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:               Zabezpečuje: doc. Ing. Ľubica Babicová, CSc.
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.
Obdobie štúdia   Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...) Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
   2. roč. LS  Týždenný: 0-1-0     Za obdobie štúdia: 0-13-0        2


Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 1,0 samostatná práca

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 1,0.

Cieľ predmetu:
Získať základné vedomosti a zručnosti pri aranžovaní rastlinného materiálu s možnosťou
využitia pri tvorbe životného prostredia človeka.


Stručná osnova predmetu:
Základy záhradnej architektúry. História a súčasnosť v aranžovaní. Praktické činnosti pri
spracovaní rôznych rastlinných materiálov - rezanie, sušenie, lisovanie, farbenie. Tvorba
kompozícií na zadanú tému.

Literatúra:
HILLIER, M. - HILTON, C.: Sušené kvetiny. Bratislava : Gemini, 1992.
HILLIER, M.: Záhradky v kvetináčoch. Bratislava : Gemini, 1994.
SCHUBERTOVÁ, M.: Bývame s kvetinami. Bratislava : Perfekt, 2000.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovenský              úpravy listu: 27.10.2003




                                             94
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu:
Kód:       Názov: Vodácky kurz (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc
Garantuje:              Zabezpečuje:
doc.PaedDr. Nadežda Vladovičová,   PaedDr. Š. Adamčák, PhD.
CSc.                 PaedDr. R. Rozim, PhD.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
2. roč. LS     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 35           2
          Týždenný: 0 – 0 – 0 Za obdobie štúdia: 0 – 35 – 0

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 0,5 aktivita

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, preukázať požadované teoretické vedomosti
a praktické zručnosti zo základov kanoistiky 0,5.
Cieľ predmetu: Osvojiť si základy kanoistiky a vodnej turistiky.

Stručná osnova predmetu: Základy kanoistiky, výcvik na pramiciach, kanoe, kajakoch.
Literatúra:
MICHAL, J.: Telesná výchova v prírodnom prostredí. B.Bystrica: PF, 2000.
MICHAL, J.: Sezónne činnosti na 1. stupni základných škôl. B.Bystrica.: UMB PF, 2000.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovensky              úpravy listu: 27. 10. 2003




                                            95
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Príroda okolo nás (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:               Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
Obdobie štúdia   Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...) Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
 2. ročník ZS, LS Týždenný: 0-1-0     Za obdobie štúdia: 0-13-0        1

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit /zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 0,3 aktivity

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,3, seminárna práca 0,7.
Cieľ predmetu:
Poukázať na rozmanitosť prírody, na možnosti narušenia rovnováhy prírodných systémov a
ich vplyv na život človeka.


Stručná osnova predmetu:
Sinergetika a diverzita prírodných systémov. Vplyv a vzťah človeka k faune, flóre a neživej
prírode. Ochrana prírody. Zásady mikro a makro sveta. Ľudské aktivity v prírode a klimatické
zmeny regionálne, globálne.

Literatúra:
ČIHAŘ, J.: Příroda v České a Slovenské republice. Praha : Academia, 2002.
HOLEC, S. a kol.: Prírodné vedy v živote. Banská Bystrica : FPV UMB, 1998.
PRIMACK, R. B. a kol.: Biologické princípy ochrany přírody. Praha : Portál, 2001.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovenský              úpravy listu: 27.10.2003




                                             96
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Materiály a technológie (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:               Zabezpečuje: PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.        PaedDr. Milan Toman

Obdobie štúdia  Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...)     Počet
predmetu:    prednáška, seminár                      kreditov:
         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39
 2. roč. ZS, LS Týždenný: 1-2-0   Za obdobie štúdia: 13-26-0           3
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 0,5 čiastkové úlohy

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, záverečná práca 0,5.
Cieľ predmetu:
Poznať technológiu technických materiálov, ich vlastnosti a spôsoby spracovania, osvojiť si
kultúru práce pri spracúvaní prírodných a technických materiálov.


Stručná osnova predmetu:
Technológie a vlastnosti prírodných a technických materiálov. Ručné techniky práce s
pletivami, papierom, modelovacím materiálom, textilom, drevom, kovom a plastom.

Literatúra:
BARFF, U. - BURKHARDT, I.: Veľká kniha pre malých majstrov I. Bratislava : Lienka,
1995. 224 s.
BARFF, U. - BURKHARDT, I.: Veľká kniha pre malých majstrov II. Bratislava : Lienka,
1996. 224 s.
BARFF, U. - BURKHARDT, I.: Veľká kniha pre malých majstrov III. Bratislava : IKAR,
1997. 207 s.
ČELLÁROVÁ, L. - TOMAN, M.: Technické práce. Banská Bystrica, PF UMB, 1998. 143 s.
Encyklopédia ručných prác. Bratislava : IKAR, 1996. 254 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
       slovenský             úpravy listu: 27.10.2003




                                               97
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Človek, príroda a technika (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:               Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
                    PaedDr. Milan Toman
Obdobie štúdia   Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...) Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
  2. roč. ZS, LS Týždenný: 0-2-0     Za obdobie štúdia: 0-26-0        2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 0,2 aktivity
                            0,3 mikrovýstup

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, záverečná seminárna práca 0,5.
Cieľ predmetu:
Poukázať na citlivý vzťah systému človek a príroda. Poznať, že poznávanie zákonitostí
prírody je podmienené rozvojom techniky.


Stručná osnova predmetu:
Historický prehľad poznania a súčasný stav poznania prírodných zákonov. Vplyv nových
výdobytkov vedy a rozvoj techniky na život a prírodu. Práca s odbornou a vedeckou
literatúrou.

Literatúra:
HOLEC, S. a kol.: Prírodné vedy v živote. Banská Bystrica : FPV UMB, 1998.
LAFFERTY, P.: Neviditeľný svět. Praha : Orbis Pictus, 1993.
PATURI, F. R.: Kronika techniky. Bratislava : Fortuna Print, 1993.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovenský              úpravy listu: 27.10.2003




                                             98
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: História a geografia Slovenskej republiky (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:               Zabezpečuje: prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc.        PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.

Obdobie štúdia  Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...)     Počet
predmetu:    seminár                            kreditov:
         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
 2. roč. ZS, LS Týždenný: 0-2-0   Za obdobie štúdia: 0-26-0           2
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /skúška

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 0,2 aktivita
                            0,3 samostatná práca

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, skúška 0,5.
Cieľ predmetu:
Poznat históriu SR a získať základné poznatky z geografie SR.



Stručná osnova predmetu:
Prehľad historického vývoja SR z hľadiska kľúčových udalostí, etáp a osobností.
Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika SR.


Literatúra:
Encyklopédia Slovenska. zv. 1-6. Bratislava : Veda, 1981.
Kolektív: Dejiny Slovenska. 2000.
KORIM, V.: Historická zložka vlastivedného vzdelávania. Banská Bystrica : PF UMB, 1998.
KOVÁČ, D.: Dejiny Slovenska. Bratislava, 1998.
MAZÚREK, J.: Geografia Slovenska. Banská Bystrica : FPV a MV UMB, 1998.
PLESNÍK a kol.: Malá slovenská vlastiveda. Bratislava : Obzor, 1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej
      slovenský               úpravy listu: 27.10.2003




                                              99
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná / externá
Kód:       Názov: Metódy poznávania žiaka a školskej triedy (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
CSc.                PaedDr. Marian Trnka

Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...):   Počet
predmetu:      seminár                          kreditov:
2. r. LS                                     2
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13
          Týždenný: 0 – 1 – 0 Za obdobie štúdia: 0 – 13 – 0

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 0,5 seminárna práca prezentáciou;
                            0,2 praktické úlohy

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,7, záverečný projekt 0,3.

Cieľ predmetu:
Nadobudnúť vedomosti o metódach a aplikačných možnostiach pedagogickej diagnostiky.
Získať zručnosť vo využívaní pedagogických diagnostických metód v škole a schopnosť
projektovať individuálne edukačné postupy. Osvojiť si postoje tolerancie k rozdielom medzi
žiakmi.

Stručná osnova predmetu:
Metódy pedagogického diagnostikovania v škole a v MŠ. Školská zrelosť a pripravenosť ako
cieľová a zároveň východisková diagnostická kategória. Individuálny vzdelávací plán
v podmienkach MŠ. Etika učiteľa pri práci s informáciami o žiakoch. Spôsoby a formy
komunikácie s odborníkmi spolupracujúcimi so školou pri žiakoch so špecifickými
edukačnými potrebami.

Literatúra:
GAVORA, P.: Akí sú moji žiaci. Bratislava: Práca, 1999.
KOUTEKOVÁ – GONDOVÁ, M.: Všeobecná teória pedagogickej diagnostiky. B. Bystrica:
PF UMB, 1998.
VARCHOLOVÁ, M. A KOL.: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací plán
v podmienkach MŠ.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovenský              úpravy listu:
                          27. 10. 2003


                                             100
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: interná/externá
Kód:        Názov: Praktikum k rozvoju reči (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc
Garantuje:             Zabezpečuje:
doc. PaedDr. N. Vladovičová, CSc. PaedDr. E. Kompánová, CSc.
                  PaedDr. E. Ďurošová
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:      seminár                        kreditov:
2. roč. LS     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13          2
          Týždenný: 0 – 1 – 0  Za obdobie štúdia: 0 – 13 – 0

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. Test, samostatná práca...): 0,5 samostatná práca

Záverečné hodnotenie ( napr. Skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, seminárna práca 0,5.

Cieľ predmetu:
Kurz poskytne študentovi informácie o možnostiach didaktického usmerňovania rozvoja reči
detí predškolského a mladšieho školského veku. Študent získa zručnosť rozvíjať reč detí
v podmienkach materskej a základnej školy.
Stručná osnova predmetu:
Cvičenia rozvíjajúce rečové a zmyslové orgány. Metódy, prostriedky, formy rozvíjania reči a
ich uplatňovanie v praxi.

Literatúra:
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál,
2001.
GUZYOVÁ, K.: Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava: MŠ
SR, 1999.
GAVORA, P., ZÁPOTOČNÁ, O.a kol.: Gramotnosť vývin a možnosti jej didaktického
usmerňovania. Bratislava: UK, 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:     Podpis garanta a dátum poslednej
      slovenský            úpravy listu: 27.9.2003




                                            101
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód: RIKT     Názov: PC – digitálny videoprogram (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. st. VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:               Zabezpečuje: Mgr. Štefan Ligas, PhD.
doc. PeadDr. Nadežda Vladovičová, CSc.
Obdobie štúdia   Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...) Počet
predmetu:     seminár                          kreditov:
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13           2
  3. roč. ZS, LS Týždenný: 0-1-0      Za obdobie štúdia: 0-13-0
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity /klasifikovaný zápočet

Priebežné hodnotenie 0,5 scenár

Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, prezentácia jednoduchého videoprogramu 0,5.
Cieľ predmetu: Získanie základných vedomostí a zručností z oblasti tvorby kompozícii
statického a dynamického obrazu. Práca zo scenárom, nahranie a úprava digitálneho
videoprogramu. Získanie adekvátnych zručností pri práci z digitálnou videokamerou


Stručná osnova predmetu: Digitálny zvuk, digitálne video - od VHS až po DVD. Tvorba
obrazu a jeho základné kompozície. Scenár videoprogramu. POWER POINT - podporný
softvér prezentačných programov. DATA/VIDEO projektor a možnosti jeho aplikácie
v edukácii.


Literatúra:
BRITVÍK, M.: Hardvér, Microsoft, Windows, Internet, MS World, Excel. Dolný Kubín :
Profeko, 2003.
NOVÁK, J.: Digitálne fotografie a video. Praha : Grada Publishing, 2001.
2. PC WORLD, mesačník.
3. STRUŽKA, A – ŠTEPÁNEK,E.: Základy videotechniky a tvorby videopořadů. Brno :
Masarykova univerzita, 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovenský              úpravy listu: 27.10.2003




                                             102
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu:
Kód:       Názov: Zdokonaľovací lyžiarsky kurz (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc
Garantuje:              Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Naďa Vladovičová,CSc. PaedDr. Š. Adamčák, PhD.
                   Doc.PaedDr. J.Michal, PhD.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
3. roč. ZS     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 35           2
          Týždenný: 0 – 0 – 0 Za obdobie štúdia: 0 – 35 – 0

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 0,5 aktivita

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,5, preukázať požadované teoretické vedomosti
a praktické zručnosti z lyžovania 0,5.


Cieľ predmetu: Zdokonaliť zručnosti zjazdového lyžovania v rôznych terénnych
podmienkach.

Stručná osnova predmetu: Zjazdové lyžovanie – jazda v teréne s rôznou náročnosťou, jazda
v bránkach, jazda v neupravenom teréne.
Literatúra:
HELLEBRANDT, V.: Zjazdové lyžovanie. Bratislava: Šport, 1990.
MICHAL, J. : Sezónne činnosti na 1. stupni základných škôl. B.Bystrica: UMB PF, 2000.
PŘÍBRAMSKÝ, M.: Lyžování. Grada, 1999.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovensky              úpravy listu: 27. 10. 2003




                                            103
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná
Kód:       Názov: Základy hry na hudobnom nástroji 2 (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby-Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Naďa Vladovičová,   PaedDr. M. Janek, PhD.
CSc.                PaedDr. M. Kološtová, PhD.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
3. roč. ZS     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13           2
          Týždenný: 0 – 1 – 0   Za obdobie štúdia 0 – 13 – 0
Podmieňujúce predmety: Základy hry na hudobnom nástroji 1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežné 0,6

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,6, verejná prezentácia 0,4.
Cieľ predmetu: Zvládnutie klavírnych sprievodov ľudových a umelých piesní a piesní
z oblasti populárnej hudby.

Stručná osnova predmetu: Ovládanie hry na klavíri v rozsahu klavírnej školy pre
začiatočníkov. Klavírne sprievody k hudobnému materiálu z metodiky Hv pre SPgŠ
a k piesňam, hrám a riekankám detí predškolského veku.

Literatúra:
BÖHMOVÁ A KOL.: Klavírna škola pre začiatočníkov
KOPINOVÁ A KOL.: Metodika Hv pre SPgŠ.
Učebnice a metodiky Hv pre 1. stupeň ZŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
  slovenský                  úpravy listu: 27. 10. 2003




                                           104
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná
Kód:       Názov: Bábkové divadlo (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika stupeň VŠ štúdia – titul Bc

Garantuje:               Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:     seminár (blok)                     kreditov:
3. roč. ZS                                2
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
          Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:



Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: prezentácia projektov (0,8), seminárna diskusia (0,2)

Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia

Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s vývinom a formami bábkového divadla. Praktikum bábkového divadla.



Stručná osnova predmetu:
Bábka v predškolskom zariadení. Dejiny bábkového divadla. Druhy bábok. Praktikum
bábkového divadla. Vodenie bábky. Dramatizácia rozprávkového textu. Tvorba dialógov.
Tvorba kostýmu a scény. Hudobná zložka . Herecký prejav. Inscenácia vlastných projektov.
Návštevy predstavení v bábkovom divadle. Hodnotiace semináre.


Literatúra:
ŠVEC, J.: Praktikum bábkového divadla. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1985.
PANOVOVÁ, O.: Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava : Mladé letá, 1989.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský                    úpravy listu: 27. 10. 2003




                                           105
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                   Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Fantasy (V)
Študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc

Garantuje:               Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:     seminár                        kreditov:
ZS                                    2
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26
          Týždenný: 0-2-0      Za obdobie štúdia: 0-26-0
Podmieňujúce predmety:



Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie: prezentácia projektov (0,8), seminárna diskusia (0,2)

Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia

Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa so žánrami súčasného umenia s fantastickým prvkom.




Stručná osnova predmetu:
Genéza fantasy, výklad pojmu. Typy literatúry fantasy. Filmová fantasy. Televízna fantasy.
Významné diela. Osobnosti. Modelovanie postáv a typy. Charakteristika hrdinu. Modelovanie
alternatívneho priestoru. Práca s kategóriou času. Etické posolstvo významných diel. Toxické
vplyvy žánrov fantasy na detského recipienta. Hodnotenie ideovej a estetickej úrovne
súčasnej fantasy.

Literatúra:
PRINGLE, D.: Fantasy. Praha : Albatros, 2003.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský                    úpravy listu: 27. 10. 2003




                                            106
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Jazykový seminár (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika stupeň VŠ štúdia – titul Bc

Garantuje:               Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, CSc. PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...):     Počet
predmetu:                                    kreditov:
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
          Týždenný:      Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety:



Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:

Cieľ predmetu:
Prehĺbiť teoretické základy a poznanie jazykového systému slovenčiny aplikáciou na
jazykových cvičeniach a rozboroch; zvýšiť úroveň jazykovej kompetencie. Rozvíjať jazykové
schopnosti a zručnosti pri komplexnej jazykovokomunikačnej analýze vety, resp. textu.

Stručná osnova predmetu:
Vzťah obsahu a formy jazykového znaku a jeho realizácia v jazykovom systéme a v jazykovej
komunikácii. Fonetický, lexikálny, morfologický, syntaktický rozbor. Všestranný jazykový
rozbor.



Literatúra:
Encyklopédia jazykovedy. Zost.. Jozef Mistrík. Bratislava : Obzor, 1993. 520 s. ISBN 80-
215-0250-9
BETÁKOVÁ, Valéria – RÝZKOVÁ, Anna: Všestranný jazykový rozbor. 3., preprac. vyd.
Bratislava : SPN, 1987. 320 s.
FINDRA, Ján – PATÁKOVÁ, Marta: Cvičenia zo štylistiky. 3. vyd. Bratislava : SPN 1990.
264 s.
MISTRÍK, Jozef: Jazyk a reč. 1. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1984. 432 s. (2. upravené vyd.
1999. ISBN 80-06-00924-4)
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský                     úpravy listu: 27. 10. 2003




                                              107
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Polyestetický seminár (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby-Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Naďa Vladovičová,   doc. B. Felix, PhD.
CSc.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
3. roč. LS     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13           2
          Týždenný: 0 – 1 – 0 Za obdobie štúdia: 0 – 13 – 0
Podmieňujúce predmety: spoločný predmet katedier Hv a Vv

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): samostatná práca v projekte 0,6

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,6, prezentácia projektu 0,4
Cieľ predmetu: Vzájomné pôsobenie hudobného a vizuálneho umenia, pričom sa mení
východisková optika: katedra Hv poskytuje možnosti vyjadrenia obrazu (fotografie, filmu,
literárneho diela) hudbou, katedra Vv skúma hudbu a literatúru ako zdroj výtvarných
inšpirácií.

Stručná osnova predmetu: Podobnosť a rozdielnosť vizuálneho a hudobného umenia.
Podnety literatúry a filmu pre hudbu. Projekt Maľovaná hudba – znejúci obraz. Spoločná
práca a prezentácia výsledkov.

Literatúra:
FELIX, B. - JANÁKOVÁ, L.: Maľovaná hudba – znejúci obraz. Bratislava: OU, 1992.
SPOUSTA, V.: Integrace základních druhů umění. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
WAUGH, A.: Umenie počúvať hudbu. Bratislava: Slovo, 1997.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
  slovenský                  úpravy listu: 27. 10. 2003




                                             108
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:       Názov: Didaktické hry (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika, 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
Doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, RNDr. Štefan Kováčik
CSc.
Obdobie štúdia   Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...) Počet
predmetu:     Prednáška, seminár                   kreditov:
   3. r. LS   Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
          Týždenný: 1-1-0-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0-0         3
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit, zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): Aktívna účasť – 30 %
Vytvoriť a otestovať (so žiakmi) matematickú hru pre jedného hráča – 35 %,
Vytvoriť a otestovať matematickú hru pre skupinu žiakov – 35 %

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 100 %.
Cieľ predmetu:
Posilnenie prípravy v oblasti netradičných spôsobov vyučovania, podrobnejšie sa oboznámiť
najmä s matematickou hrou vo vyučovaní matematiky.

Stručná osnova predmetu:
Didaktická hra: triedenie hier podľa typov, charakteristické znaky jednotlivých hier, stratégia
hry. Klady a nedostatky použitia hier vo vyučovaní, ich posilňovanie a eliminácie. Ukážky
matematických didaktických hier, ich testovanie a overovanie vhodnosti použitia. Tvorba
vlastných matematických didaktických hier, modifikácie, gradácia náročnosti.

Literatúra:
KREJČOVÁ, V. – VOLFOVÁ, H.: Didaktické hry v matematice. Olomouc : Gaudeamus,
1994.
ŽBIRKOVÁ, J. a kol.: Hra a jej sociálne súvislosti. Nitra : PdF, 1999.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský                     úpravy listu: 27. 10. 2003




                                              109
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná
Kód:       Názov: Prosociálnosť ako prevencia sociálno-patologických javov (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
doc.PaedDr. Nadežda Vladovičová, doc.PhDr. M. Valihorová, CSc.
CSc.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13           2
          Týždenný: 0 – 1 – 0   Za obdobie štúdia: 0 – 13 – 0
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): seminárna práca 0,3

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,3, záverečný vedomostný test 0,7.

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je prehĺbiť teoretické poznatky študentov zo základov
prosociálnosti a prevencie sociálno-patologických javov. Študenti získajú praktické zručnosti
v smere prosociálneho správania a tiež v oblasti preventívnych aktivít rôznych sociálno-
patologických javov.

Stručná osnova predmetu: Prosociálnosť, vymedzenie pojmu, charakteristika, prejavy a
vlastnosti prosociálneho človeka. Význam prosociálneho správania v oblasti prevencie
sociálno-patologických javov. Charakteristika druhov prevencie a možností na ZŠ a SŠ.
Uplatňovanie rôznych foriem zážitkového učenia, hier, modelových situácíí ako prostriedkov
na rozvíjanie prosociálneho správania.
Literatúra:
BRATSKÁ, M.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. Bratislava: Uk, 1995.
LENCZ, L.: Metódy etickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum, 1993.
GÁBOROVÁ, Ľ.: Nondirektívny prístup vo výchove a vzdelávaní. Prešov: FHPV PU, 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej
  slovenský                   úpravy listu:
                          27.10.2003




                                             110
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná
Kód:       Názov: Rozvoj sociálno-psychologických zručností (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
doc.PaedDr. Nadežda Vladovičová, doc.PhDr.S. Kariková, PhD.
CSc.                Mgr. V. Poliach
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:     seminár                         kreditov:
          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13           2
    LS     Týždenný: 0 – 1 – 0 Za obdobie štúdia: 0 – 13 – 0
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): seminárna práca 0,3

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,3, aktívna účasť (100%) 0,7.

Cieľ predmetu: Prostredníctvom metód zážitkového učenia dosiahnuť u poslucháčov
pochopenie dôležitosti sebapoznania ako aj poznávania iných pre naplnenie úloh
humanisticky orientovaného učiteľa. Rozvíjať u poslucháčov schopnosť empatie a akceptácie
seba aj iných.
Stručná osnova predmetu: Sebaúcta a úcta k druhým ako dôležité atribúty interpersonálnych
vzťahov. Sociálna percepcia a akceptácia. Pozitívne hodnotenie druhých. Zdravé
sebavedomie – základ asertívneho správania.Empatia ako dôležitá súčasť interakcie učiteľ-
žiak. Verbálne a neverbálne aspekty komunikácie medzi učiteľom a žiakom – ich
psychologické účinky.
Literatúra:
ROGERS, K.R.: Ako byť sám sebou. Bratislava: Iris, 1995.
KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1998.
SILBERMAN, M. - LAWSONOVÁ, K.: 101 metód pre aktívny výcvik a vyučovanie. Praha:
Portál, 1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej
  slovenský                   úpravy listu:
                          27.10.2003




                                             111
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná
Kód:       Názov: Psychológia školských situácií (V)
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň VŠ štúdia – titul Bc.
Garantuje:             Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová, doc. PhDr. S. Kariková, PhD.
CSc.                 prof.PhDr.V. Kačáni, DrSc.

Obdobie štúdia  Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...):       Počet
predmetu:    seminár                             kreditov:
   LS     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 13              2
         Týždenný: 0 – 1 – 0 Za obdobie štúdia: 0 – 13 – 0
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Rozbor 3 vybraných modelových situácií 1,0

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 1,0

Cieľ predmetu: Cieľom kurzu je poskytnúť študentom prakticky použiteľnú osnovu pre
psychologickú analýzu situácií, s ktorými sa môže učiteľ stretnúť počas vyučovania -
situáciami vyrušovania, nerešpektovania pravidiel, útokov na autoritu učiteľa, násilia voči
spolužiakom, nedorozumení medzi učiteľom a rodičom, konfliktov v učiteľskom zbore atď..
Na základe tejto psychologickej analýzy bude môcť lepšie situáciám predchádzať resp. s
väčším nadhľadom na situácie reagovať.
Stručná osnova predmetu: Základná schéma školskej situácie. Učiteľ a žiak ako subjekty
situácie. Situačný scenár. Typológia situácií, typológia reakcií. Učiteľova osobnosť a jeho
preferencia stratégií prístupu k situáciám. Špecifiká situácií typu žiak-žiak. Špecifiká situácií
typu učiteľ-žiak. Špecifiká situácií typu učiteľ-rodič. Špecifiká situácií typu učiteľ-učiteľ.
Špecifiká situácií typu učiteľ-nadriadený. Modelovanie školských situácií.
Literatúra:
CANGELOSTI, J.C.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.
HARRIS, T.: Já jsem O.K., ty jis O.K.. Praha: Portál, 1996.
LANGOVÁ, M. a kol.: Učitel v pedagogických situacích. Kapitoly ze sociální pedagogické
psychologie. Praha: UK, 1992.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej
  slovenský                    úpravy listu:
                           27.10.2003




                                               112
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                  Pedagogická fakulta
                Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu:
Kód:       Názov: Kurz tenisu
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika stupeň VŠ štúdia – titul Bc
Garantuje:              Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Nadežda Vladovičová,  Doc.PaedDr. J.Michal, PhD.
CSc.
Obdobie štúdia   Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): Počet
predmetu:      seminár                        kreditov:
LS         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 35          2
          Týždenný: 0 – 0 – 0 Za obdobie štúdia: 0 – 35 – 0
Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity/zápočet

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 0,5 aktivita

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenia 0,5,preukázať požadované teoretické vedomosti
a praktické zručnosti z tenisu 0,5
Cieľ predmetu: Osvojiť si základy tenisu.
Stručná osnova predmetu: Základy tenisu, nácvik jednotlivých druhov úderov, podania,
herné činnosti jednotlivca, pravidla tenisu – dvojhra, štvorhra.
Literatúra:
PERÚTKA, J. A KOL.: Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu. Bratislava: Obzor,
1980.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej
      slovensky              úpravy listu: 27. 10. 2003




                                            113

								
To top