JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN IO KVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM by 17QQ3HN0

VIEWS: 0 PAGES: 85

									    Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. –
pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. –
pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i
Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno
pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za
obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su

   JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM
     ZA ZANIMANJE INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

    (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 136/03, 167/04 i 101/11)

                     UVOD

     Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga
dijela i stručnog dijela (program naukovanja).
     Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o
usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih
sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-
01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama
zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme,
KLASA: 602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).
     Sadržaji stručnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN
19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Stručni
sadržaji su stručno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio.
     Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu
(programa naukovanja) su:
  1. Osnovna obilježja
  2. Nastavni plan
  3. Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća
  4. Potrebna stručna sprema nastavnika
  5. Uvjeti izvođenja programa
  6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
  7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

1. Osnovna obilježja

  Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:
  - -   naziv obrazovnoga programa/zanimanja
  - -   cilj i zadatci programa
  - -   trajanje obrazovanja
  - -   uvjeti za upis.

2. Nastavni plan

   Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i stručnog dijela programa s
naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.

3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća
    Tablično se navode za svaki predmet iz stručnog dijela obvezni načini provjeravanja i
ocjenjivanja znanja i umijeća.
4. Potrebna stručna sprema nastavnika

    Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema
nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi).

5. Uvjeti izvođenja programa

  -  -    podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-
    teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i
    najveći broj učenika u skupini)
  -  -   minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta
    (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).

6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima

  -  -   naziv predmeta
  -  -   razred
  -  -     tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati
    praktičnih/laboratorijskih vježbi
  -  -   cilj nastavnoga predmeta
  -  -   zadatci nastavnoga predmeta
  -  -    sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim
    očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i
    umijeća stječu
  -  -   metodičke napomene za provedbu nastave
  -  -   osnovne obveze učenika.

7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

    Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju,
način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća
koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s
pomoću kojih se znanja provjeravaju.
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA


Cilj:
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:
  - -    instalater grijanja i klimatizacije

Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke lijevanja.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Upoznati osnove automatizacije i regulacije.
Razumjeti rad instalacije.
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.
Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor
2. NASTAVNI PLAN

   Naziv predmeta               Broj sati
                                            Ukupni
                 1. razred    2. razred    3. razred
                                            broj sati
              tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik         3    105  3    105  3     96        306
Strani jezik          2     70  2     70  2     64        204
Povijest            2     70  0     0  0     0         70
Vjeronauk/Etika        1     35  1     35  1     32        102
Tjelesna i zdravstvena
                1    35    1     35    1    32     102
kultura
Politika i gospodarstvo    0     0    2     70    0     0      70
Osnove računalstva      1,5    53    0     0    0     0      53
Matematika u struci      2    70    1     35    1    32     137
Tehničko crtanje       1,5    53    0     0    0     0      53
Osnove tehničkih        1    35    0     0    0     0      35
materijala
Osnove tehničke        0     0    2     70    0     0     70
mehanike
Elementi strojeva i      0     0    2     70    0     0     70
protoka
Osnove automatizacije     0     0    0     0    2    64      64
Nove tehnologije        0     0    0     0    2    64      64
Izborni nastava        1         2     70    2    64     169
                    35
Tjelesna i zdravstvena
kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci
Praktična nastava           900         900          800     2600
Praktična nastava u školi       340         270         160
Praktična nastava u
školskoj radionici
Tehnologija obrade i
montaže
Tehnologija strojarskih
instalacija
Tehnologija grijanja i
klimatizacije
Praktična nastava u
radnom procesu             560        630         640
Ukupno            16    1461    16   1460    14   1248      4169


Praktična nastava:
U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s
praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama:
2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

A) A)   Općeobrazovni dio (35 tjedana)

Naziv predmeta                 Broj sati                 Ukupni
                1. razred    2. razred    3. razred         broj sati
              tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik        3    105  3    105  3     96          306
Strani jezik         2     70  2     70  2     64          204
Povijest           2     70  0     0  0     0          70
Vjeronauk/Etika        1     35  1     35  1     32          102
Tjelesna i zdravstvena    1     35  1     35  1     32          102
kultura
Politika i gospodarstvo    0      0   2      70    0    0       70
Ukupno            9      315   9     315    7    224      854

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

Naziv predmeta                     Broj sati              Ukupni
                 1. razred       2. razred      3. razred    broj sati
              tjedno godišnje    tjedno godišnje   tjedno godišnje
Osnove računalstva      1,5    53     0     0     0     0     53
Matematika u struci      2     70     1     35     1     32    137
Tehničko crtanje       1,5    53     0     0     0     0     53
Osnove tehničkih        1     35     0     0     0     0     35
materijala
Osnove tehničke          0     0    2    70     0    0     70
mehanike
Elementi strojeva i        0     0    2    70     0    0     70
protoka
Osnove automatizacije       0     0    0      0    2    64     64
1)P

Nove tehnologije 1)P       0     0    0     0     2    64     64
Izborni dio 2)          1     35    2    70     2    64     169
Tjelesna i zdravstvena
kultura

Strukovni predmeti
Matematika u struci
Ukupno              7     246    7    245     7    224    715
1)P
    - Tehnološke vježbe u praktikumu.za pojedino zanimanje
2)
   - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

   C) Praktični dio – Praktična nastava


                            Broj sati             Ukupni broj
    Naziv predmeta
                   1. razred    2. razred    3. razred      sati
                godišnje     godišnje     godišnje
Praktična nastava u školi
s vježbama - najviše sati     340       270        160       770
 Praktična nastava u
školskoj radionici
najviše sati 1)          270       165        32
Tehnologija obrade i
montaže              70
Tehnologija strojarskih
instalacija                     105
Tehnologija grijanja i       -        -        128
klimatizacije
Praktična nastava u
radnom procesu –
najmanje sati           560       630        640       1830
Ukupno               900       900        800       2600


Tehnologija obrade i montaže , Tehnologija strojarskih instalacija i Tehnologija grijanja i
klimatizacije su nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima praktične nastave i
upisuju se u svjedodžbu.
1)
  – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program


D) Ukupno nastave

                          Broj sati            Ukupni broj
                1. razred     2. razred     3. razred     sati
                godišnje     godišnje     godišnje
Općeobrazovni dio         315        315        224       854
 Stručno- teorijski dio s     246        245        224       715
izbornom nastavom
Praktični dio – Praktična     900       900        800       2600
nastava
Ukupno A)+B)+C)          1461       1460       1248       4169

NAPOMENA:
    Ukoliko je potrebno, radi lakše organizacije nastave može se nastava iz Tehničkog
crtanja organizirati tako da 17 sati predavanja ima cijeli razred, a 35 sati vježbi održava se u
dvije grupe (isto kao nastavni predmet Osnove računalstva).

Nastavni predmet        Razred    Nastavnik   Broj sati       Broj učenika
                             1. razr. 1,5 sati
Osnove računalstva         1.    profesor   17 sati - zajedno   30 učenika
                             35 sati - 2 grupe   15 učenika
                             1. razr. 1,5 sati
                             17 sati - zajedno   30 učenika
Tehničko crtanje          1.    profesor
                             35 sati - 2 grupe   15 učenika    »
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA


Predmeti strukovnoga dijela        Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i
programa                 umijeća
Osnove računalstva            pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci            usmeno, pismeno, praktični rad
Tehničko crtanje             pismeno, praktičan rad
Osnove tehničke mehanike         usmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montaže       usmeno, pismeno, praktični rad
Elementi cijevnih instalacija i protoka  usmeno, pismeno, praktični rad
Osnove automatizacije           usmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija strojarskih instalacija    usmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija grijanja i klimatizacije   usmeno, pismeno, praktični rad
Praktikum NT               usmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastava             usmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmeta     usmeno, pismeno, praktični rad
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
Nastavni predmeti
                Nastavnik                Izobrazba
strukovnoga dijela programa
Osnove računalstva       Profesor računalstva          VSS
                Dipl. ing. strojarstva
                Dipl. ing. brodogradnje
                Dipl. ing. elektrotehnike
                Profesor strojarskih predmeta
                Profesor PTO-a
Matematika u struci       Profesor matematike           VSS
                Prof. matematike i fizike
                Dipl. ing. strojarstva
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor strojarskih predmeta
                Profesor PTO-a
Tehničko crtanje        Profesor strojarskih predmeta      VSS
                Dipl. ing. strojarstva
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor PTO-a
Osnove tehničke mehanike    Profesor strojarskih predmeta      VSS
                Dipl. ing. strojarstva
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor PTO-a
Tehnologija obrade i montaže Profesor strojarskih predmeta       VSS
                Dipl. ing. strojarstva
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor PTO-a
Elementi cijevnih instalacija i Profesor strojarskih predmeta      VSS
protoka             Dipl. ing. strojarstva
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor PTO-a
Osnove automatizacije      Dipl. ing. strojarstva         VSS
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor strojarskih predmeta
                Profesor PTO-a
Tehnologija strojarskih     Profesor strojarskih predmeta      VSS
instalacija           Dipl. ing. strojarstva
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor PTO-a
Tehnologija grijanja i     Profesor strojarskih predmeta      VSS, VŠS
klimatizacije          Dipl. ing. strojarstva         SSS
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor PTO-a
 Praktikum NT          Profesor strojarskih predmeta      VSS, VŠS
                Dipl. ing. strojarstva         SSS
                Dipl. ing. brodogradnje
                Profesor PTO-a
                Nastavnik praktične nastave - stručni
                učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor
Izborni dio, stručni predmeti Profesor strojarskih predmeta       VSS
               Dipl. ing. strojarstva
               Dipl. ing. brodogradnje
               Profesor PTO-a
Praktična nastava       Profesor strojarskih predmeta       VSS, VŠS
               Dipl. ing. strojarstva           SSS
               Profesor PTO-a
               Nastavnik praktične nastave- stručni
               učitelj
               /suradnik u nastavi/ majstor
Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske
ili brodograditeljske struke.
5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje
suradnika u nastavi (minimalni standard)
Nastavni predmet        Razred Nastavnik Broj sati          Broj učenika
Osnove računalstva        1.   profesor   1,5 sat (0,5 + 1)

                           18 sati - zajedno    30 učenika
                           35 sati - 2 grupe    15 učenika
Matematika u struci     1., 2., 3.  profesor  1. razr. - 2 sata
                           (2+0)          30 učenika
                           70 sati - zajedno

                           2. razr. - 1 sat (1+0)  30 učenika
                           35 sati - zajedno

                           3. razr. - 1 sat (1+0)  30 učenika
                           32 sata - zajedno
Tehničko crtanje        1. i 2.  profesor  1. razr. - 1,5 sati
                           (1+0,5)         30 učenika
                           35 sati - zajedno    15 učenika
                           18 sati -2 grupe

                           2. razr. - 1 sat (0+1)
                           0 sati - zajedno     15 učenika
                           35 sati - 2 grupe
Osnove tehničke mehanike    1. i 2.  profesor  1. razr. - 1 sat (1+0)
                           35 sati - zajedno    30 učenika

                           2. razr. - 1 sat (1+0)
                           35 sati - zajedno    30 učenika
Tehnologija obrade i       1.    profesor,  2 sata (1 + 1)
montaže                  nastavnik  35 sati zajedno     30 učenika
                     PN     35 sati - 2 grupe    15 učenika
                     suradnik
                     majstor
Elementi cijevnih        2.    profesor  2 sata (1 + 1)
instalacija i protoka                 35 sati - zajedno    30 učenika
                           35 sati - 2 grupe    16 učenika
Osnove automatizacije      3.    profesor  2 sata (1 + 1)
                           32 sati - zajedno    30 učenika
                           32 sati - 2 grupe    15 učenika
Tehnologija strojarskih     2.    profesor,  3 sata (1 + 2)
instalacija                nastavnik  35 sati - zajedno    30 učenika
                     PN     70 sati - 2 grupe    15 učenika
                     suradnik
                     majstor
Tehnologija grijanja i     3.    profesor,  4 sata (2 + 2)
klimatizacije               nastavnik  64 sati - zajedno    30 učenika
                     PN     64 sati - 2 grupe    15 učenika
                     suradnik
                     majstor
Praktikum novih         3.    profesor,  2 sata (1+1)
tehnologija                nastavnik  32 sata - zajedno    30 učenika
                     PN     32 sata - 2 grupe    15 učenika
                     suradnik
                     majstor
Praktična nastava      1., 2., 3.  profesor,  1. g. 900 sati     Školske
                     nastavnik  2. g. 900 sati     radionice 8-16
                     PN     3. g. 800 sati     učenika ,
                     suradnik              Gospodarske
                     majstor               radionice -
                                       izvodi se
                                       pedagoška
                                       pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih   1., 2., 3.  profesor  sadržaji vježbi u pravilu u grupama od
predmeta                       15 učenika

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

Prostor          Oprema                   Nastavni predmeti
Računalna učionica     Standardna oprema 1 + 16 radnih       Osnove računalstva
              mjesta                   Stručni predmeti
Klasična učionica     Klasična učionica (1 + 32 mjesta)      Tehnologija obrade i
              1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop    montaže
                                    Tehnologija strojarskih
                                    instalacija
                                    Tehnologija grijanja i
                                    klimatizacije
                                    Tehničko crtanje
                                    Elementi strojeva
                                    Matematika u struci
                                    Osnove tehničke
                                    mehanike
Klasična učionica +    Klasična učionica sa ormarima        Tehnologija strojarskih
Praktikum za        1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop    instalacija
tehnologije        Školska radionica za ručnu, strojnu     Tehnologija strojarskih
              obradu,                   instalacija
            i spajanje i montažu          Tehnologija grijanja i
                                klimatizacije
Praktikum za      1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop  Tehnologija strojarskih
Osnove automatizacije  + 8 radnih mjesta sa standardnom    instalacija
            opremom za pneumatsko i hidrauličko  Tehnologija grijanja i
            upravljanje i drugo          klimatizacije
                                Osnove automatizacije
Praktikum za nove    1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop  Tehnologija strojarskih
tehnologije       + 8 radnih mjesta sa standardnom    instalacija
            opremom                Tehnologija grijanja i
                                klimatizacije
                                Izborni sadržaji
Školska radionica    Prema standardu za 16 RM        Praktična nastava
za ručnu obradu i                       u ŠR
montažu
Školska radionica    Prema standardu za 8 - 10 RM      Praktična nastava
za strojnu obradu                       u ŠR
6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA), OPĆEOBRAZOVNI DIO

    Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta
etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa,
posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u
Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

6.1. Nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura

     ŠKOLE
                          BROJ SATI TZK
  strukovne-trogodišnje
                Razred  prvi  Razred drugi  Razred  treći
   PROGRAM         tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
 OSNOVNI PROGRAM         1   35    1   35    1   32
 IZBORNA NASTAVA         1   35    1   35    1   32

Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja
potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima
života i rada.

Zadaci:
      razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom
  radi kvalitetne športske rekreacije,
    stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,
     razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za
 čuvanje i promicanje zdravlja,
     usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i
 rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,
    razvijanje radnih sposobnosti,
    izgrađivanje humanih međuljudskih,
    njegovanje higijenskih navika
     teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog
 vježbanja kao dijela kulture življenja i to:
    - -      o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i
       pojedine organske sustave,
    - -      o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed
       nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,
    - -     o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,
    - -     o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano
       bavili,
      razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških
  aktivnosti, športskih igara i zabave.

Posebne zadaće za učenike:
   Razred : PRVI
   utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
   utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
   usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što
   uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika
    djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na
    ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja
    razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih
    dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti

    Razred : DRUGI
    nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne
    mase
    utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
    stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti,
    brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage
    djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na
    ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
    usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za
    postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim
    mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju
    pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između
    pojedinca i društva

    Razred : TREĆI
    nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na
    povećanje snage ruku i ramenog pojasa
    utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti
    utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja
    koje su u funkciji određenog zanimanja učenika
    razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih
    dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
    osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u
    funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog
    vremena.

Posebne zadaće za učenice:

   Razred : PRVI
   nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na
   proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva
   stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu
   razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
   privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa,
   posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja)
   utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je
   uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava

    Razred : DRUGI
    utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti
    utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji
    određenog zanimanja učenica
    razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih
    dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
Razred : TREĆI
   nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica,
    posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita)
   stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu
    razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
   utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim
    prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje)
   utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji
    određenog zanimanja učenica
   razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih
    dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
   usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje
    zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave
    prirodne sredine.

      SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA
       S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA

     Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje
na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u
cjelini.
     U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i
adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.
     Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan
zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat
djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na
organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.
     Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je
specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta,
gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.
     Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu
izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan
proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava
opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma,
rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski
(mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma
uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.

I. Fizički rad se može podjeliti na:
    1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o
aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:
    a) velika
    b) srednja (umjerena)
    c) mala.

    2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran
utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma.
Statički se rad može odvijati tako da:
    a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na
pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini
    b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih
drugih različito velikih sila (tereti i sl.).

Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:
    1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske
sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije
poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.
    2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.
    3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano
bavili.

II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova
živčanog sustava na:
    1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička
središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.
    2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg
živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).
    3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).

Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu s kojim se provodi, podijeliti na lagani,
umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.
Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o
načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:

I. skupina
Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).
II. skupina
Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.
III. skupina
Rad na neautomatskim strojevima.
IV. skupina
Rad na automatskim strojevima.
    Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u
tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o
načinu rada u procesu istoga zanimanja.

    Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke
djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve
motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića
koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti
relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-
športsku gimnastiku za učenice).

    Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke
djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke
sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples,
športske igre i dr.).

    U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se
izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih
ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja
pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim
kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje,
biciklizam i dr.).

    U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim
dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su
zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju
se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje
će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo,
športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).

                  OSNOVNI PROGRAM

    Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih
kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih
kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških
značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te
socijalizaciju svakoga učenika.
    Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za
pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:
    - -     zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim
      sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika
    - -    motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje
    - -    razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća
    - -    utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu
    - -     materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno
      sredine u kojoj škola djeluje.

    Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene
kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:

    1)   - atletika                  2)   - košarka
        - športska gimnastika                - odbojka
        - ples                       - nogomet
        - ritmičko-športska gimnastika               - rukomet.
        - borilački športovi.

    Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti
i osobina, s težištem na usvajanju motoričkih znanja polaznika.

                  IZBORNI PROGRAM

    Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i
drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u
jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima
ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom
aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i
sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje.
    Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno
učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko
razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva
učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na
sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se
sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:

    1) - veslanje                    - stolni tenis
     - klizanje                     - plivanje
     - skijanje                     - badminton
     - biciklizam                    - planinarenje
     - tenis                      - orijentacijsko trčanje i dr.

    2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u
tradiciji lokalne sredine, kao i one koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.

    Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i
sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove
spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa

    PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI
     SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA

    Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na
promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno da se program
tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i
provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema
tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program,
koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.

              METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE

     Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao
sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju
statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao
"predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu
za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od
osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.
     Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za
vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući
pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima,
čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed
pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće.
     U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti
promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o
promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju
nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz
športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.
     Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim
pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos
između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje
zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.
     Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih,
ali ne i operativnih programa.
    Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga
do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću
ponavljanja.
    U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god
je to moguće, želje polaznika.

    Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u
omjeru 1:1:1.
    Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene
kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.
    Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja
motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne
sposobnosti.
    Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska
sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika.
To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći potpuno provesti s obzirom
na materijalne mogućnosti škole.

     Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem
treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih
utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost
športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji
s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni
tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo).
     Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu
ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave.
   Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je
nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima
treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.
     Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u
odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju,
programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo
sljedeće:
        Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je
     svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu
     ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi vezane za vrstu
     zanimanja.
        U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno
     definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i
     mogućnosti.
         Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg
     usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na
     funkcionalne sposobnosti.
         U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke
     organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.
         U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju,
     distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.
         Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i
     pomagala.
      Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku»
  Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri
  ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i
  sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak.
     Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog
  bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja.
     Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane
  udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način
  organizirati.
     Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između
  samih učenika.
6. NASTAVNI PROGRAM -
  KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA

1. Praktični dio obrazovanja – naukovanja:

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne
i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u
izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te
vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika
prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

Br.  Nastavno područje        Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1        2                  3
1.  Obrazovanje za zanimanje    Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.  Ustrojstvo i organizacija   Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za
   obrazovnih pogona       obrazovanje:
                   - -    školske radionice
                   - -    obrtničke radionice
                   - -    pogone poduzeća
                   - -    gradilišta i slične objekte.
3.  Radno pravo          Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju -
   Zaštita na radu        naukovanju.
                   Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.
                   Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje
                   vrijede za obrazovni pogon.
4.  Sigurnost na radu,       Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
   zaštita okoliša i racionalno  Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi
   korištenje energije      mjere prve pomoći.
                   Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati
                   protupožarne aparate i sredstva.
                   Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako
                   zapaljivi materijali i električna struja.
                   Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani
                   radnim mjestom.
                   Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine
                   racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.  Planiranje i priprema rada   Osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući
                   pismeni ili usmeni plan i pripremu.
                   Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
                   - -    materijal predmeta obrade
               - -     alate, pribor, uređaje i strojeve
               - -     sredstva za osobnu zaštitu na radu.
               Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
               Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6.  Tehničko crtanje;    Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža,
   - čitanje, primjena i  uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
    izrada tehničko-   Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
    tehnološke      Upoznati osnove norme i standardizacije.
    dokumentacije     Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
               - projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
7.  Mjerenje i kontrola   Znati i umjeti izmjeriti dužine:
               metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom,
               komparatorom.
               Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim
               mjerilima:
               etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
               Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
               kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.  Ručna obrada      Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije
               narednih operacija.
               Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
               Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
               Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
               Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
               Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
               Znati i umjeti ručno ravnati limove.
               Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i
               kružno.
               Znati i umjeti previti lim.
               Znati i umjeti probiti lim probijačem.
               Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9.  Obrada spajanjem    Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba
               spajati.
               Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka,
               matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema
               redoslijedu spajanja.
               Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
               Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
               Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
               Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
               Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
               elektrolučnim zavarivanjem.
               Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
               plinskim zavarivanjem.
               Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
               Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i
               montaže u struci i zanimanju.
10.  Lijevanje        Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:
               - lijevanje u pješčane kalupe
               - lijevanje u metalne kalupe.
11.  Korozija i površinska  Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i
   zaštita         površinskoj zaštiti:
               - znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od
               korozije
               - znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.
12.  Strojna obrada     Bušenje;
               Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti
               bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu
               provrta, pomoćna sredstva
               - umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
               - znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
               - umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
                na traženu točnost i kvalitetu obrade
               - pridržavati se propisa zaštite na radu.

               Brušenje i oštrenje alata;
               Znati pravilno oštriti alate:
                 sjekač, crtaća igla, točkalo,
                 svrdlo, tokarski nož.
                Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

               Tokarenje;
               Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti
               tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje,
               pomoćna sredstva.
               - umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
               - znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
               - umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu
               crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade
               - pridržavati se propisa zaštite na radu.

               Glodanje;
               Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti
               glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje,
               pomoćna sredstva.
               - umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
               - znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
               - umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu
                crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
               - pridržavati se propisa zaštite na radu.
 Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: instalater grijanja i klimatizacije  NASTAVNA        OČEKIVANI REZULTATI
                                      NASTAVNI SADRŽAJI
   CJELINA          (znanja i umijeća)
1. Zaštita na radu   Upoznati bitne odrednice zakona i     Zadaća zaštite na radu u radionicama i
            pravilnika o zaštiti na radu te      pogonima
            zakonske propise i institucije       Upoznati zakonske propise
            osiguranja od nesreće           Izvori opasnosti i mjere zaštite
            Primjenjivati zaštitna sredstva prema   Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad
            propisima

2. Planiranje i    Naučiti postupke rada prema        Odrediti postupak rada prema usmenim i
  priprema radnog   usmenim i pismenim podlogama te      pismenim podlogama.
  procesa, izrada   pripremati potrebnu dokumentaciju     Priprema potrebne dokumentacije
  dokumentacije

3. Izrada elemenata  Znati izraditi elemente i         Cijevni spojevi - šavne i bešavne cijevi,
  i podsklopova za  podsklopove instalacija          rezanje, savijanje cijevi, narezivanje
  instalacije     Znati rezati i savijati cijevi,      kratkih i dugih navoja
  centralnog     narezivati navoje, spajati fitinzima    Centralno grijanje –spajanje cijevi
  grijanja i     Znati rezati, savijati bakrene cijevi te  holenderima, prirubnicama i
  klimatizacije    ih spajati holenderima i tvrdim i     kompenzatorima, i elementima dilatacije,
            mekim lemom u elemente cjevovoda      kompenzatorima i spiralama u dijelove
            Razumjeti rad instalacije         instalacije
            Poznavati svojstva i rad osnovnih     Klimatizacija –rezanje, savijanje,
            elemenata instalacije           deformacija bakarnih i mjedenih cijevi,
                                 spajanje holenderima
                                 Tvrdo lemljenje i lemljenje u čvrste
                                 nerastavive veze elemenata cjevovoda
                                 Ispitivanje na nepropusnost prema mediju
                                 u protoku

4. Plinsko rezanje,  Znati rukovati plinskim garniturama
  zavarivanje i    te plinom rezati, savijati i zavarivati  Zavarivanje cijevi s prirubnicama i
  deformacija     Znati izrađivati elemente cjevovoda    hamburškim lakovima
            Znati metode ispitivanja zavarenih     Savijanje cijevi u ravnini i prostoru na
            spojeva                  ''vruće'' i na ''hladno''
                                 Suženje cijevi, izrada lijevkova
                                 Izrada kompenzacijskih lira, razvodnika i
                                 spirala
                                 Sastavljanje i ispitivanje dijelova
                                 cjevovoda iz izvedenih dijelova
                                 Ispitivanje zavarenih spojeva; na hladni
                                 pritisak, ultrazvukom i magnetoflukskom
5. Izrada limenih   Upoznati elemente prijenosa snage i
  cijevnih vodova i  gibanja                  Izrada cijevi i kanala okruglog, kvadratnog
  kanala te uređaja  Naučiti izrađivati cijevi iz limova iz   i pravokutnog presjeka iz pocinčanog lima,
  za centralno    različitih materijala u različite     Al-lima; porubom, mekim lemljenjem ili
 grijanje i uređaja   presjeke                   blok-zakovicama i samonarezujućim
 za prozračivanje    Znati izrađivati elemente cjevovoda     vijkom
             te ih sastavljati              Izrada koljena, difuzora; nape, kape i sl.
             Znati sastavljati grijaća tijela s      Izrada žaluzina
             pomoću spojnica               Sastavljanje i montaža grijaćih tijela
                                   radijatora s:
             Znati ispitivati mrežu i grijaća tijela     - Sl - člancima s pomoću spojnica i
             na nepropusnost te ih demontirati i     brtvila
             montirati                    - Al - člancima s pomoću spojnica i
                                     brtvila
                                     - Čeličnih radijatora i konvektora
                                     - Montaža i ispitivanje jednoga grijačeg
                                   tijela
6. Električno                               s pripadajućim elementima armatura za
  zavarivanje –                              dvocijevni i jednocijevni sustav
  elektrodom      Spoznati razliku između zavarivanja        centralnoga grijanja
             elektrodama i žicom (MIG i MAG)
             Znati konstruirati i izraditi
7. Izrada izolacije   podsklopove te ih spojiti
             zavarivanjem                 Izrada raznih temeljnih stopa, konzola i
                                   postolja za postavljanje agregata, grijaćih
             Usvojiti značenje zaštite od korozije    tijela i drugih sklopova i podsklopova
             Znati mjeriti, krojiti te rezati i spajati
8. Posjet gradilištu i  izolacijski materijal
  kotlovnici                             Površinska zaštita cijevi: čišćenje cijevi i
                                   premazivanje zaštitnom bojom
             Upoznati različita gradilišta i vrste    Uzimanje mjera i krojenje izolacijskog
             kotlovnica                  materijala i pričvršćenje
 Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: instalater grijanja i klimatizacije

               OČEKIVANI REZULTATI
NASTAVNA CJELINA                            NASTAVNI SADRŽAJI
                  (znanja i umijeća)
1. Zaštita na radu     Znati koristiti zaštitna      Zadaća zaštite na radu u radionicama i
              sredstva na radu u radionici i   pogonima
              gradilištu             Upoznati bitne odrednice zakona i
              Usvojiti pravila i zakone o     pravilnika o zaštiti na radu
              zaštiti na radu
2. Planiranje i                        Odrediti postupak rada prema
 priprema         Znati izraditi tehnološki      usmenim i pismenim podlogama.
 radnog procesa,      postupak              Priprema potrebne dokumentacije
 izrada           - popis materijala        Priprema alata i materijala
dokumentacije        - troškovnik
               - tehnički crtež
                                Rezervoari za tekuća i plinovita
3. Spremišta goriva    Znati izraditi, ispitati i     goriva; montaža, spajanje, izolacija,
              izvršiti montažu rezervoara     sustav regulacije i sigurnosti, te
              te znati utvrditi i otkloniti    ispitivanje
              kvar                Utvrđivanje i otklanjanje kvarova

4. Kotlovi                           Montaža i spajanje toplovodnih
              Znati spajati kotlove i       kotlova
              elemente sigurnosti te       Ispitivanje i atestacija
              utvrditi i otkloniti kvarove    Elementi sigurnosti
                                Utvrđivanje i otklanjanje kvarova
5. Plamenici i ložišta
              Znati montažu i spajanje      Montaža i spajanje plamenika za
              plamenika              tekuća i plinovita goriva, te
              Znati podešavati plamenike     kombiniranih plamenika
              Usvojiti važnost i sigurnost    Regulacija i kontrola rada
              plamenika              Automatika i sigurnost plamenika
                                Uobičajeni kvarovi i njihovo
6. Dimnjaci                          otklanjanje
              Znati spajati kotlove na
              dimnjake              Spajanje kotlova na zidane i limene
              Znati čistiti i održavati      dimnjake
              dimnjake              Elementi sigurnosti
7. Razvodna mreža                       Održavanje i čišćenje dimnjaka
              Znati izraditi mrežu
              centralnoga grijanja sa svim    Montaža razvodne mreže s
              pripadajućim elementima –      vertikalama i priključenjem na kotao
              pumpom, eksp. posudom,       Montaža cirkulacijskih pumpi,
              razdjeljivačem, grijaćim      ekspanzije posude, razdjeljivača i sl.
              tijelima, ventilatorima       prema shemama spajanja
              Znati izvršiti montažu       Montaža etažnog sustava grijanja i
              etažnog sustava grijanja      proizvodnje tople vode s plinskim i
              Znati postaviti i spojiti      električnim bojlerom
              plinski bojler za toplu vodu
8. Automatika na
  uređajima        Upoznati osnove
  centralnoga       automatizacije i regulacije      Elementi automatike – montaža
grijanja          Znati postaviti i spojiti
              elemente automatike
              centralnoga grijanja
9. Motorni ventili,    Razumjeti rad instalacije.
  miješajuće slavine                      Montaža elemenata za protok pumpi i
10. Održavanje i      Znati i moći montirati i       motornih vozila za automatiku i dr.
  kontrola sustava    demontirati pojedine sklopove     Održavanje u tijeku rada.
  centralnoga      Prepoznati kvarove i greške te    Otklanjanje kvarova
  grijanja        ih znati otkloniti

11. Vježbe iz       Znati princip rada ventilacije i
  ventilacije i     klimatizacije             Montaža aksijalnog ventilatora; kvarovi i
  klimatizacije     Znati izraditi montažne radove    otklanjanje kvarova
              elemenata               Montaža radijalnog ventilatora; kvarovi i
                                 otklanjanje kvarova
12. Nove tehnologije    Znati spojiti cjevovod        Montaža klimatskih uređaja
              Upoznati postupke rada        Montaža cjevovoda

13. Posjet gradilištu                      Posjet gradilištu
              Znati izraditi mrežu (dio mreže)
14. Praktični rad s    i sl. te izraditi popis materijala,  Primjena novih tehnologija
  dokumentacijom     alata, cjenik te tehnološku
  za završni ispit    pripremu s crtežom i mjerama     Kotlovnica i toplinska stanica
              zaštite na radu
 2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

   1. Tehnologija obrade i montaže (1. r.)
   2. Tehnologija strojarskih instalacija (2. r.)
   3. Tehnologija grijanja i klimatizacije (3. r.)


 6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

 Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu
 Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1
 Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u
 zanimanju:
 instalater grijanja i klimatizacije.

 Zadaci:
 Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
 Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže
dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno
izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike
    Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske
    struke
    Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike
    Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
    Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski,
    Čakovec 1997.
    Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb
    1998.

    Mapa za praktičnu nastavu

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu

Cilj i zadaci nastavnih područja
Br. Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)        Sadržaj
1       2             3                4
1. Tehnički materijali     Upoznati osnovna        Osnovni pojmovi tehnologije.
                znanja o najvažnijim      Svojstva materijala.
                tehničkim materijalima:    Željezo i čelik.
                - dobivanje          Obojeni metali i njihove
                        - svojstva           legure.
                - primjena.          Nemetali.
2. Osnove proizvodne      Upoznati načelo rada,     Postupci ručne obrade
     tehnike    alate i postupke pojedinih    odvajanjem čestica:
                obrada             - osnove mjerenja i kontrole
                                - ocrtavanje i obilježavanje
                                - osnovni kutovi reznog alata
                                - sječenje
                                - piljenje
                                - turpijanje
                                - grecanje
                                - izrada navoja.
                                Postupci obrade lima:
                                - rezanje lima
                                - ravnanje lima
                                - savijanje lima
                             - probijanje lima
                             - previjanje lima.
                                      Kovanje i prešanje.
                             Valjanje, vučenje, istiskivanje
                             Lijevanje
               Upoznati postupke spajanja Spajanje razdvojivim vezama:
                             - spajanje vijcima i maticama
                             - spajanje zaticima i
                                      svornjacima
                             - spajanje klinovima
                             - spajanje spojkama.
                             Spajanje nerazdvojivim vezama:
                             - spajanje zakivanjem
                             - spajanje lemljenjem
                             - spajanje zavarivanjem
                             - spajanje lijepljenjem.
               Upoznati načelo rada,    Postupci strojne obrade
               alate i postupke       Osnove teorije rezanja:
               pojedinih strojnih      Bušenje
               obrada            Tokarenje
                             Glodanje
                             Brušenje
                             Štancanje
                             Ostali postupci strojne obrade.
3. Osnove strojeva      Razlikovati pojedine strojeve Podjela strojeva
  i uređaja         za pretvorbu energije,    - pogonski strojevi
               materijala i informacija   - radni strojevi
                             - strojevi s elektroničkom
                              obradom podataka
                             - proizvodna postrojenja
                             Primjeri:
                             CNC - alatni stroj kao
                                  tehnički sustav
                             Centralno grijanje kao
                                 tehnički sustav

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija strojarskih instalacija


Razred: Drugi /vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 1 + 2
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u
zanimanju:
instalater grijanja i klimatizacije.

Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade.
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno
izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike

    Čargonja N.: Vodovod i kanalizacija, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2002.
    Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb,
    2003.
    Strelec & suradnici: Plinarski priručnik, 6. izdanje, EM Zagreb, 2002.
    Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP - P 600, Hrvatska stručna udruga za plin,
    Zagreb 2002
    Šivak M: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M.
    Šivak Zagreb, 1998.
    Mapa za praktičnu nastavu
Tehnologija strojarskih instalacija

Zanimanja: vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije


Cilj i zadaci nastavnih područja
Br. Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)        Sadržaj
1      2            3               4
1.   Elementi cjevovoda   Usvojiti i primijeniti znanja Cijevi
                i vještine u praksi.       - Čelične cijevi - press
                Novi materijali i proizvodi    sistem
                za izvođenje instalacija;     - Bakrene cijevi - press
                svojstva, odabir,         sistem
                označavanje, cijena,       - PVC cijevi
                odgovarajući fazonski       - armirane PVC cijevi
                komadi i preporučena       - Polietilenske cijevi
                armatura, tehnologije       - Polipropilenske cijevi
                spajanja i razaranja,       - Polibutilenske cijevi
                dezinfekcija, proba,       - Univerzalni sistemi
                sanacija, garancija i atest,   (kombinacija metala i
                te vođenje tehničke        plastike s press spojevima)
                dokumentacije.        Spojni elementi
                               Armatura
                               Brtve
                               Reduktori i regulatori tlaka
                               Sigurnosni organi

2.  Spajanje cjevovoda    Znati i umjeti spojiti     Rastavljivi spojevi.
                cjevovod rastavljivim i    Nerastavljivi spojevi.
                nerastavljivim spojevima.
3.  Nemjerni dio       Upoznati vrste nemjerenih   Gravitacijski.
   instalacije       dijelova instalacija.     Tlačni.

4.  Kućni priključak     Upoznati spojni vod      Spojni vod.
                kućnog priključka.

5.  Mjerni dio instalacije  Upoznati razvod unutarnje   Razvod unutarnje instalacije.
                instalacije.

6.  Tehnologije izrade,   Usvojiti važnost pravilnog
   kontrole, ispitivanja,  održavanja cjevovoda.
   zaštite, održavanja i
   sanacije cjevovoda

7.  Djelovanje topline na  Upoznati opasnosti       Dilatacija.
   instalaciju       povećanog djelovanja      Povišenje tlaka i sigurnosna
                topline i tlaka na instalaciju oprema.
                               Čvrste i klizne točke.
                               Kompenzatori.
8.  Djelovanje korozije i   Upoznati opasnosti od      Pri spajanju cijevi:
   njezino sprečavanje    djelovanja korozije.      - iznutra od fluida i izvana od
                Znati spriječiti širenje    okoline
                korozije u instalacijama.    - elektrokorozija.

9.  Ostale instalacije u   Upoznati električne       Elektroinstalacije
   kućanstvu         instalacije, telefonske     (jaka i slaba struja).
                instalacije, uzemljenje.    Telefonske instalacije.
                                Uzemljenje.

10.  Obračun potrošnje     Naučiti i znati obračunati   Brojila.
                potrošnju medija.        Nadležnost distributera.
                                Obveza korisnika.
11.  Usporedba         Upoznati razlike pojedinih
   ekonomičnosti raznih   medija u instalacijama.
   sistema i medija
6.4. Nastavni predmet: Tehnologija grijanja i klimatizacije


Razred: Treći/ instalater grijanja i klimatizacije

Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata (128 sati) 2 + 2

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u
zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.


Zadaci:
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Razumjeti rad instalacije.
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti grešku ili smetnju u radu.
Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.


Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno
izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike

      Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M.
      Šivak, Zagreb, 1998.

      Mapa za praktičnu nastavu
Tehnologija grijanja i klimatizacije (3. godina = 128 sati)
Cilj i zadaci nastavnih područja

                         Cilj
   Br.     Nastavno područje                Sadržaj
                     (znanja i umijeća)
   1          2             3               4
1.       Uvjeti udobnosti     Usvojiti znanja o    Zrak; - sastav zraka
                    značenju grijanja i       -fizikalna svojstva
                    klimatizacije      zraka
                                    -fiziološki uvjeti
                                    -temperatura prostorija
                                    -vlažnost zraka
                                    -brzina strujanja zraka
                                    -h-x dijagram
2.       CENTRALNO        Uvjeti znanja o     -vodeni sustavi
        GRIJANJE         vrstama centralnog    -parni sustavi
        Sustavi grijanja -    grijanja, osnovnim    -grijanje toplim zrakom
        općenito         prednostima i      - vrelo uljni sustavi
                    nedostacima
3.       Proračun gubitka     Usvojiti znanje o    -gubitak topline
        topline         postupku proračuna    -značaj odabranih
                    gubitka topline     građevinskih materijala i
                                 drugih faktora
                                 -primjer izračuna
4.       Oprema i uređaji     Usvojiti znanja i    -Ogrjevna tijela
        sustava centralnog    rješenja o namjeni     - -    radijatori
        grijanja         elemenata, odabiru,    - -    konvektori
                    načinu ugradnje,      - -    kaloriferi
              puštanju u rad
              instalacije centralnog  -Cijevna mreža
              grijanja         - -    materijal
                             cjevovoda i načini
                             spajanja
                           - -    kompenzatori,
                             čvrsti, klizni oslonci
                           - -    odzračivanje,
                             pražnjenje
                           - -    ispitivanje
                             cjevovoda
                           - -    armatura
                             cjevovoda

                          -Ekspanzijska posuda
                           - -    otvorena eksp.
                            posuda
                           - -    zatvorena eksp.
                            posuda

                          -Cirkulacijske crpke
                           - -    izbor veličine
                           - -    montaža i načini
                             povezivanja
                           - -    puštanje u rad

                          -Kotlovi
                           - -    podjela kotlova za
                             centralno grijanje
                           - -    konstrukcija
                             kotlova
                               – –    lijevano
                                 željezni
                               – –    čelični

                          -Plamenici
                                 - uljni
                                 - plinski
                          -Dimnjak
                          -Korozija na strani dimnih
                          plinova
                          -Uljna instalacija
5.  Toplovodno grijanje              -Otvoreni sustav
                           - -    s prirodnom
                            cirkulacijom vode
                             -  -   s prisilnom
                               cirkulacijom vode
                             -  -   jednocjevni
                             -  -   dvocijevni

                             -Zatvoreni sustav
                             -Etažno grijanje
                             -Podno grijanje
6.  Parni sustavi                   -niskotlačni parni sustavi
                              - -    pogonska oprema
                              - -    sakupljanje i
                                vraćanje kondenzata
7.  Napojna kotlovska                 -propisi
   voda                        -ionski omekšivači
                             -otplinjavanje


8.  Priprema potrošne                 -pojedinačna priprema
   tople vode                     -centralna priprema
9.  Kotlovnica                     -razmještaj opreme
                             -propisi
10.  Ispitivanje i puštanje               -hladna proba
   u pogon; tehnički                 -topla proba
   pregled i                     -regulacija
   primopredaja objekta                -gradilišna dokumentacija,
                             atesti, garantni listovi
11.  VENTILACIJA I      Usvajanje znanja i    -prirodna ventilacija
   KLIMATIZACIJA      vještina o namjeni    -umjetna (prinudna)
   Ventilacija       elemenata, odabiru    ventilacija
                načina ugradnje      -broj izmjena zraka;
                puštanju u rad      dimenzioniranje
                instalacije ventilacije
                i klimatizacije
12.  Oprema i uređaji     Usvajanje znanja i    -Ventilatori
   sustava ventilacije   vještina o namjeni    -ventilacijski kanali
                elemenata, odabiru    -elementi za raspodjelu zraka
                načina ugradnje      i sigurnosni elementi
                puštanju u rad
                instalacije ventilacije
                i klimatizacije
13.  Ventilacija kuhinja                -klasična kuhinjska napa
14.  Toplozračno grijanje                -proračun ventilacijskih
                             gubitaka topline
                             -viseći grijači – kaloriferi
                             -termogeni
15.  Klimatizacije
16.  Sobni klima uređaji                -prozorski klima uređaj
                             -split-sustav
                             -ventilo konvektor (fan-coil)
17.  Klima ormar
18.     Klima komora                  -konstrukcija, strane
                              posluživanja ugradnja u
                              prostoru
                              -filterska jedinica
                              -jedinica grijača
                              -jedinica hladnjaka
                              -ventilatorska jedinica
                              -ovlaživačka jedinica
                              -prigušivači zraka
                              -sigurnosno regulacijska
                              oprema
                              -princip rada kompresorskog
                              rashladnog uređaja-Kroz nove tehnologije dopunski obraditi osnovni program, dopuniti shemu spajanja, shemu
automatske regulacije sustava grijanja i klimatizacije
-Upoznati uređaje i opremu različitih proizvođača, te njihove tehničke karakteristike
    - -    niskotemperaturni kotlovi
    - -    kondenzacijski kotlovi
    - -    plinski zagrijač vode
         - protočni zagrijač
         - kombi bojler

    -  -  Kontrola procesa izgaranja
         - vizualna kontrola
         - kontrola pomoću instrumenata
         - sadržaj CO2
         - sadržaj CO
         - dimni broj (čađavost)
         - sadržaj O2
         - temperatura izlaznih dimnih plinova

    -  -  Kotlovnica
         - propisi

    -  -  Skladištenje goriva
         - sigurnosne mjere
            - solarno grijanje
            - dizalica topline u instalaciji grijanja

    -  -  Kemijsko ispitivanje kvalitete pogonskih voda
    -  -  Ventilacija
         - Ventilator bez spiralnog kućišta
         - Upravljanje regulacija protoka zraka
         - podesne remenice
         - dvobrzinski elektromotori
         - naponska i frekventna regulacija broja okretaja
    -  -   Ventilacija kuhinja – primjena eko nape
    -  -   Štednja energije u ventilaciji i klimatizaciji
         - mješanje povratnog i svježeg zraka
         - regulatori topline
                 - limeni rekuperator
                 - pločasti rekuperator
                 - rotacijski rekuperator
                 - toplinska cijev
    - -    Rashladni plinovi s ekološkog aspekta
    - -    Dizalica topline u sustavima klimatizacije
-   Ovlaživanje zraka
6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

Razred: Prvi
    Drugi
    Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 2 sata (70 sati)
               2. razred 1 sat (35 sati)
               3. razred 1 sat (32 sata)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
Zadaci:
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranje i korjenovanje.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa
likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati
jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u
praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju strojobravar.

Literatura za učenike i nastavnike:
  1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova
  Gradiška


Matematika u struci

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.     Nastavno područje         Broj sati po obrazovnim godinama
br.
                        I.    II.  III.  Ukupno
1.   Osnovne matematičke operacije
2.   2.      Potenciranje
3.   3.      Korjenovanje
4.   Jednadžbe prvog stupnja
5.   Veličine i jedinice
6.   Proračuni dužine i kutova
7.   Proračuni površine, volumena i mase
8.   Algebarske operacije
9.   Kvadratna jednadžba
10.   Osnove trigonometrije
11.   Pravilo trojno
12.   Postotni i kamatni račun
13.   13.     Proračuni u zanimanju
14.   Osnovni proračuni troškova
15. 15.   Izrada kalkulacija u zanimanju
    UKUPNO SATI:                70     35  32   137

Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:
Red. Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)    Sadržaj
br.
1      2                  3              4
1.  Osnovne matematičke          Ponoviti znanja i uvježbati Vrste brojeva.
   operacije           vještinu računanja.      Zbrajanje i oduzimanje.
                                 Množenje i dijeljenje.
                                 Osnovne računske
                                 operacije s razlomcima.
2.  Potenciranje          Znati i umjeti računati       Pojam potencije.
                  s potencijama.        Zbrajanje i oduzimanje
                                 potencija.
                                 Množenje i dijeljenje
                                 potencija.
                                 Potenciranje potencija.

3.   Korjenovanje         Znati i umjeti računati       Pojam korjenovanja.
                  s korijenima.         Računske operacije.

4.   Jednadžbe          Znati i umjeti računati   Općenito o jednadžbama.
    i linearni odnos veličina      s linearnim jednadžbama  Ekvivalentne
jednadžbe.
                  s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s

                                  jednom nepoznanicom.
                  Upoznati odnose        Omjeri i razmjeri, prosto
                  među veličinama        pravilo trojno, postotni

    račun.
                  Razumjeti sličnost       Sličnost trokuta,
                  u trokutu           odnos stranica u trokutu,
                                 odnos stranica za 30°, 45° i
                                 60°.
                  Upoznati vektorske veličine Pojam vektorske veličine,
                                 zbroj vektora, množenje
                                 vektora s brojem.
                  Prikazati linearne zavisnosti Koordinatni sustav,
                                 jednadžba pravca.

5.   Veličine i jedinice     Naučiti osnovne veličine.   Veličine.
                  Znati pretvoriti jedinice.   Pretvorba jedinica.

6.   Proračuni dužina       Znati i umjeti proračunati   Proračuni podjele dužine.
    i kutova           podjelu dužine i kutova.    Proračuni opsega kruga i

               njegovih dijelova.
                                  Proračuni razvijene dužine.

               Pravokutni trokut -
                                  Pitagorin poučak.
                                  Trigonometrijske funkcije

               pravokutnog trokuta.7.   Proračuni površina      Znati i umjeti proračunati   Proračuni površina:
    volumena, oplošja i mase   površinu, volumen,       ravni likovi,
                  oplošje i masu likova i tijela. krug, dijelovi kruga, elipsa
                                  Proračuni volumena i
                                  oplošja tijela:
                                  kocka, kvadar, piramida,
                                  valjak, stožac, kugla.
                                  Proračuni mase i težine.


Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:
Red. Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)        Sadržaj
br.
1      2                3               4
1.  Algebarske operacije     Upoznati opće brojeve         Kvadrat i kub
   binoma, i
                  računanje s njima       rastavljanje na faktore,
                                 algebarski razlomci.
2.  Kvadratna jednadžba      Znati riješiti korijene    Rješenja kvadratne
                  kvadratne jednadžbe.      jednadžbe, graf funkcije,
                              korijen negativnog broja.

4.   4.      Trigonometrijske funkcije    Znati primijeniti       Jedinična
    kružnica.
                   trigonometrijske funkcije.  Trigonometrijske funkcije.
                                  Primjena trigonometrije.
                                  Pravokutni i kosokutni
                                  trokut.
                                  Mjerenje kuta.
5.   Pravilo trojno        Znati primijeniti           Jednostavno pravilo
trojno.
                   pravilno trojno.           Složeno pravilo
trojno.
6.   Postotni i kamatni račun   Znati primijeniti          Pojam postotnog
računa.
                   postotni i kamatni račun.   Pojam kamatnog računa.


Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:
Red. Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)        Sadržaj
br.
1       2                 3               4
1.   Izračun troškova       Upoznati troškove i      Materijalni troškovi,
                  njihovo izračunavanje.        vrijeme izrade,
ukupni
                                 troškovi izrade, cijena
                                 proizvoda ili usluge,
                                 izračun norme.
2.   Kalkulacija         Moći obračunati        Izrada predračuna za
                  kalkulaciju.         jednostavniji posao.
3.   Proračuni u struci      Praktično primijeniti znanje. Izrada zadataka iz
    i zanimanju         Priprema za završni ispit.  struke i zanimanja.

6.6. Nastavni predmet: Računalstvo

Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

Zadaci:
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanjeCilj i zadaci nastavnih područja

Br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1     2          3             4
1. Upoznavanje s  Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem   Crtanje (MS Paint),
  računalom                            igranje Solitaire
2.  Služenje      Služenje tastaturom                Prepisivanje teksta
   tastaturom
3.  Oblikovanje     Služenje alatima za oblikovanje teksta      Izrada dopisa
   teksta
4.  Tablični      Izrada tabličnog proračuna            Izrada kalkulacije
   kalkulator                              materijala i rada
5.  Tablični      Korištenje sredstava za unošenje i analizu    Izrada baze
   kalkulator kao   podataka                     podataka u tekst
   baza podataka                             procesoru
6.  Tekst procesor   Povezivanje tekst procesora i baze podataka    Izrada cirkularnih
   kao baza                               pisama
   podataka
7.  Baze podataka    Unošenje, pretraživanje i ispis podataka     Rad s nekom
                                      bazom podataka
8.  Služenje      Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid,  Crtanje (MS Draw)
   pomoćnim      object snap, layers, blokovi)
   sredstvima za
   crtanje
9.  Internet i e-mail  Korištenje Interneta               Programi za
                                      Internet i e-mail


Metodičke napomene:
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.
6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

Razred: Prvi
    Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati:   1. razred 1,5 sati (53 sata)
                2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u
zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada
1 – Konstrukcija krivulje
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
Literatura za učenike i nastavnike:
     1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s
      kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
    2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

Tehničko crtanje
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.     Nastavno područje           Broj sati po obrazovnim godinama

                               I.   II.  III.  Ukupno
1.   Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
    Standardi za tehničko crtanje             4           4
    Prostorno prikazivanje i kotiranje          10           10
    Pravokutno projiciranje i kotiranje         16           16
    Presjeci                       6           6
    Tolerancije, znakovi obrade              6           6
    Pojednostavljeno i shematsko crtanje             6           6
    Izrada radioničkog crteža               5           5
2.   Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
    Građevinski nacrti                      10       10
    Razvijanje plašteva                     15       15
    Crtanje osnovnih elemenata strojeva             10       10
    UKUPNO SATI                     53   35       88
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br. Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1      2            3              4
1. Vrste crteža i    Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima  Vrste crteža.
  standardi u     i propisima                    Standardi u
  tehničkom      izrade tehničke dokumentacije.          tehničkom crtanju:
  crtanju                                - crte
                                     - formati crteža
                                     - mjerila
                                     - zaglavlja i
                                     sastavnice.
2. Prostorno      Znati prikazati predmete i jednostavnije     Pojam prostornog
  prikazivanje i    sklopove u prostornim projekcijama .       prikazivanja.
  kotiranje      Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove Prikazivanje
            u prostornim projekcijama.            predmeta u
                                     izometriji     i
                                     kotiranje.
                                     Prikazivanje
                                     predmeta u
                                     dimetriji     i
                                     kotiranje.
                                     Prikazivanje
                                     predmeta u
                                     kosoj projekciji i
                                     kotiranje.
3. Pravokutno      Znati prikazati predmete i jednostavnije     Osnovni pojmovi
  projiciranje i    sklopove u ortogonalnoj projekciji.        iz nacrtne
  kotiranje      Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove geometrije:
            u ortogonalnoj projekciji.            oktanti, ravnine,
            Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove projekcije.
            u ortogonalnoj projekciji.            Nacrt, tlocrt,
                                     bokocrt.
                                     Skiciranje
                                     ortogonalnih
                                     projekcija.
4. Presjeci       Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.  Puni presjeci.
                                     Predočavanje
                                     presjeka šrafurom.
5. Tolerancije,     Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete Dužinske
  znakovi kvalitete  obrade na tehničkim crtežima.           tolerancije.
  obrade        Znati izabrati tolerancije iz tablica.      ISO sustav
            Proračunati tolerancije provrta i osovine.    tolerancija.
            Prepoznati znakove kvalitete obrade na      Dosjedi.
            tehničkom crtežu.                 Postupci obrade i
                                     označavanje
                                     hrapavosti.
                                     Stupnjevi i razredi
                                     površinske
                                      hrapavosti.
6. Pojednostavljeno Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati       Pojednostavljenja
  crtanje i kotiranje standardne dijelove.                pri crtanju i
                                      kotiranju provrta,
                                      upuštenja i navoja.
                                      Pojednostavljenja
                                      pri crtanju i
                                      kotiranju
                                      standardnih
                                      dijelova.
7. Izrada       Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke  Vježba:
  radioničkog     crteže jednostavnih strojnih dijelova.       Izrada radioničkog
  crteža                                 crteža
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br. Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
1      2            3              4
1. Građevinski nacrti     Znati nacrtati osnovne    Projektni (idejni, glavni,
               geometrijske konstrukcije.  situacijski, instalacijski)
               Znati nacrtati osnovne    Izvedbeni (palirski, detaljni,
               krivulje koje imaju     konstrukcijski, obračunski)
               primjenu na strojnim     Oprema nacrta (format, okvir,
               elementima.         natpis)
                              Sadržaj nacrta (tlocrt, presjek,
                              pogled) – raspored nacrta
                              Kotiranje (jedinica, mjera,
                              visinska kota)
                              Skraćenice i grafičke oznake za
                              pod, stijene, materijal, sanitarije,
                              namještaj, opremu, instalacije
                              Prikaz stuba, vrata, prozora
                              Prikaz dimnjaka i ventilacijskih
                              kanala
                              Građevinske podloge za
                              projektiranje instalacija

2.  Presjeci geometrijskih  Znati nacrtati presjeke   Presjek valjka i razvijanje plašta.
   tijela i razvijanje    osnovnih geometrijskih   Presjek stošca i razvijanje plašta.
   plašteva         tijela.           Presjek kugle i razvijanje plašta.
                Znati razviti plašteve   Presjek prizme i razvijanje
                presjeka osnovnih      plašta.
                geometrijskih tijela.    Presjek piramide i razvijanje
                              plašta.
                              Pravokutni presjek – koljeno,
                              etaža, redukcija, račva
                              Okrugli presjek - koljeno, etaža,
                              redukcija, račva
                              Kombinirani presjeci

3.  Crtanje osnovnih     Znati dimenzionirati i   Vijak i matica: vrste prema
   elemenata strojeva    nacrtati vijak i maticu.  navoju, konstrukciji, izvedbi –
                              izbor i označavanje prema
                              tablicama.
                              Cijevi i fazonski komadi za
                              spajanje cijevi – rastavno.
6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

Razred: Prvi
     Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
             2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u
zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima
strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i
tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i
tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
     1. 1.  Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
     2. 2.  Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
     3. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova
      Gradiška


Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.     Nastavno područje           Broj sati po obrazovnim godinama

                              I.   II.  III.  Ukupno
1.   Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
    Uvod u mehaniku                   5           5
    Statika krutog tijela
    - sustavi sila u ravnini              12          12
    - ravnoteža ravnih punih nosača           8           8
    - određivanje težišta                5           5
    Trenje                        5           5
2.   Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
    Osnove čvrstoće                      15       15
    Osnove kinematike                     10       10
    Osnove dinamike                      10   -   10

    UKUPNO SATI                    35   35      70
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br. Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1     2             3              4
1. Uvod u      Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici. Veličine i jedinice u
  mehaniku     Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.     mehanici.
          Naučiti osnovne zakone mehanike.          Pojam, zadaci i
                                    podjela mehanike.
                                    Osnovni zakoni
                                    mehanike.
2. Statika krutog Usvojiti opće pojmove statike.            Opći pojmovi
  tijela      Upoznati osnovne elemente jednostavnih       Podjela statike.
          statičkih konstrukcija.              Zakoni statike.
          Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz    Sila kao vektor.
          osnova statike krutih tijela.           Veze   i  njihove
          Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz    reakcije.
          područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača. Statički sustavi sila
                                    Statički   momenti
                                    sila.
                                    Sustavi sila u ravnini
                                    Sile djeluju na jednu
                                    točku:
                                    - sastavljanje sila
                                    metodom plana
                                     sila
                                    - rastavljanje sile u
                                    dvije
                                     komponente
                                    - ravnoteža sila
                                    - metoda projekcija
                                    - analitički uvjeti
                                    ravnoteže
                                    - statički određeni
                                    zadaci.
                                    Sile djeluju na krutu
                                    ploču:
                                    - statički moment
                                    sile
                                    - Varignonov teorem
                                    - spreg sila
                                    Grafostatika:
                                    - metoda plana sila
                                    - metoda Verižnog
                                    poligona
                                    - sastavljanje sila
                                    raznog pravca
                                      - grafički uvjeti
                                      ravnoteže.
                                      Analitičko i grafičko
                                      razmatranje
                                      ravnoteže sila u
                                      ravnini:
                                      -      rješavanje
                                      jednostavnijih
                                       zadataka     sila
                                      reakcija
                                       (analitički     i
                                      grafički).
                                      Ravnoteža    ravnih
                                      punih nosača
                                      Pojam, vrste, statički
                                      određeni        i
                                      neodređeni nosači.
                                      Određivanje
                                      momenata
                                      savijanja
                                      –    grafički    i
                                      analitički.
                                      Određivanje
                                      poprečnih i
                                      uzdužnih sila
                                      –    grafički    i
                                      analitički.
                                      Rješavanje zadataka
                                      na:
                                      - nosačima s dva
                                      oslonca
                                      - konzoli
                                      -     kontinuirano
                                      opterećenim
                                       nosačima.
3.  Trenje      Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz     Pojam, vrste i uloga
           područja trenja.                   trenja u praksi.
                                      Trenje klizanja.
                                      Trenje valjanja.
                                      Rješavanje zadataka
                                      na primjerima iz
                                      prakse (trenje na
                                      kosini, vijku, klinu,
                                      ležaju).


2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br. Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)          Sadržaj
1      2          3               4
1.  Osnove    Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz   Vrste naprezanja i
   čvrstoće   područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima  opterećenja.
         strojeva.                     Naprezanje na vlak.
                                  Naprezanje na tlak.
                                  Naprezanje na
                                  savijanje.
                                  Naprezanje na
                                  odrez.
                                  Naprezanje na
                                  uvijanje.
                                  Naprezanje na
                                  izvijanje.
                                  Rješavanje zadataka
                                  na primjerima iz
                                  elementa strojeva.
2.  Osnove    Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz   Pojam i zadatak
   kinematike  kinematike, a primijenjeno u elementima      kinematike.
         strojeva i tehnologiji zanimanja.         Jednoliko
                                  pravocrtno gibanje.
                                  Jednoliko kružno
                                  gibanje.
                                  Jednoliko ubrzano i
                                  usporeno gibanje.
                                  Srednja brzina.
                                  Slobodni pad i hitac
                                  uvis.
                                  Rješavanje zadataka
                                  na primjerima iz
                                  elementa strojeva i
                                  tehnologije
                                  zanimanja.
3.  Osnove    Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz   Pojam i zadatak
   dinamike   dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva  dinamike.
         i tehnologiji zanimanja.             Mehanički rad.
                                  Mehanička energija.
                                  Mehanička snaga.
                                  Mehanički stupanj
                                  iskoristivosti.
                                  Količina gibanja.
                                  Centrifugalna i
                                  centripetalna sila.
                                  Rješavanje zadataka
                                  na primjerima iz
                                  elementa strojeva i
                                  tehnologije
                                  zanimanja.
6.9. Nastavni predmet: Elementi cijevnih instalacija i protoka

Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje znanja o elementima cijevnih instalacija i protoka omogućit će obavljanje
poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.

Zadaci:
Upoznati vrste elemenata strojeva.
Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove
i sklopove i održavanje u radu.
Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva i protoka.
Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva i protoka.
Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja
elemenata strojeva i protoka.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
    Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M.
    Šivak, Zagreb, 1998.


Elementi cijevnih instalacija i protoka – 2.razred

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.     Nastavno područje                  Broj sati po obrazovnim
godinama
                                  I.   II.  III.    Ukupno

1.   Osnovne fizikalne veličine
2.   Izvedene fizikalne veličine
3.   Mediji u instalacijama
4.   Propisi i nadležnosti vezani uz korištenje instalacija
5.   Materijali, poluproizvodi i proizvodi u cjevarstvu
6.   Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka
7.   Uređaji za mjerenje
8.   Kompletni prikaz instalacije i trošila

    UKUPNO SATI                         -    70      -   70
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Elementi cijevnih instalacija i protoka (2. godina = 70 sati)
Br. Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)
    Sadržaj
1      2             3                           4
1. Osnovne       Upoznati osnovne veličine i jedinice SI sustava.   Osnovne veličine i
  fizikalne                                jedinice SI sustava.
  veličine

2.  Izvedene      Upoznati izvedene veličine i jedinice SI sustava.  Površina.
   fizikalne                                Volumen.
   veličine                                Brzina.
                                       Ubrzanje.
                                       Protok.
                                       Sila.
                                       Tlak.
                                       Energija.
                                       Snaga.

3.  Mediji u      Upoznati i usvojiti važnost strujanja u struci.   Stanja medija u
   instalacijama                              ovisnosti o tlaku i
                                       temperaturi.
                                       Strujanje i pojave
                                         pri strujanju.

4.  Propisi   i Upoznati propise i nadležnosti.             Proizvođač.
   nadležnosti                               Distributer.
   vezane   uz                             Korisnik.
   korištenje
   instalacija

5.  Materijali,     Znati i moći izabrati i dimenzionirati       Gubitak tlaka i
   poluproizvodi i   poluproizvode i proizvode              dimenzioniranje
   proizvodi u     u cjevovodu.                    prema protoku i
   cjevovodu                                brzini.
                                       Cijevi.
                                       Fazonski komadi.
                                       Armature.
                                       Materijal    za
                                       izolaciju.

6.  Uređaji     za Znati i moći izabrati i dimenzionirati uređaje za  Crpke.
   stvaranje    i stvaranje i regulaciju protoka.           Posude.
   regulaciju                               Regulatori tlaka.
   protoka

7.  Uređaji   za Znati i moći primijeniti uređaje za mjerenje u      Mjerenje
    mjerenje  struci i zanimanju.                   temperature.
                                       Mjerenje tlaka.
                                      Mjerenje protoka
                                      (nadležnost
                                      distributera).
                                      Mjerenje energije.

8.  Kompletni    Biti osposobljen čitati dijelove instalacije s    Kompletni prikaz
     prikaz   nacrta i samostalno prikazati jednostavnu         instalacije i
   instalacije  i instalaciju s trošilima.               trošila       s
     trošila                             hidrauličkog i
                                      toplinskog
                                      stajališta
                                      (protok, energija,
                                      izbor trošila, izbor
                                      pumpi, sigurnosnih
                                      organa, cjevovoda i
                                      mjerila   potrošnje
                                      medija).
6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:
           CAD + Projekt


Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 2 sata (64 sata)
               32 sata - CAD
               32 sata - Projekt

Cilj:
CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za
zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje
zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.
Osposobiti učenika da može izraditi jednostavan projekt prikaza instalacija i trošila.

Zadaci:
- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala
- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradi crteža
- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja
  izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu
- moći samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila.

Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko
crtanje.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
    Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M.
    Šivak, Zagreb, 1998.
Praktikum: CAD + Projekt (3. razred)

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.     Nastavno područje

                                  III.      Ukupno
1.   CAD                             32       32
    Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije

2.   Projekt                        32      32
    Prikaz instalacija i trošila grijanja


    UKUPNO SATI                         64       642. Cilj i zadaci nastavnih područja

CAD + Projekt
Br. Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1     2              3               4
1. CAD             Osposobiti učenika za     Osnove CAD programa
  Crtanje s pomoću       dvosmjerno grafičko      Otvaranje i spremanje crteža
  računala u dvije       komuniciranje u području   Uporaba naredbi
  dimenzije          strojarstva, tj. za      Organiziranje crteža s pomoću
                zamišljanje dijelova i    slojeva, boja i vrsta crta
                sklopova koji su prikazani  Zadavanje koordinata
                tehničkim crtežima i za    Postavljanje parametara crteža
                prikazivanje zamišljenih   Pregledavanje crteža
                dijelova i sklopova s     Uređivanje crteža s pomoću
                pomoću tehničkog crteža u   osnovnih alata
                CAD programu.         Crtanje jednostavnih crta i likova
                               Crtanje krivulja
                                točkastih objekata
                               Uređivanje crteža s pomoću
                                naprednih alata
                               Dobivanje informacija o crtežu i
                                iz crteža
                               Kreiranje teksta
                               Crtanje kota
                               Kreiranje stilova kota i
                                tolerancija
                               Iscrtavanje i ispis crteža
2.  Projekt.          Osposobiti učenika da    Prikaz instalacije i
                 može samostalno izraditi   trošila s hidrauličkog i
jednostavni prikaz    toplinskog stajališta.
instalacija i trošila.  (protok, energija, izbor trošila,
             izbor pumpi, sigurnosnih organa,
             cjevovoda i mjerila potrošnje
             medija).
6.11. Nastavni predmet: Praktikum:
           Upravljanje i automatizacija

Razred: Treći/ vodoinstalateri, plinoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije

Tjedni (ukupni) fond sati:   3. razred 2 sata (64 sata)
                10 sati – Električne instalacije i zaštita od dodira
                18 sati – Automatska regulacija
                20 sati - Mjerenje i mjerni pretvornici
                16 sati - Upravljanje
Cilj:
Osposobiti učenika za siguran rad s električnom strujom te za dijagnosticiranje i popravak
   regulacijskih i upravljačkih elemenata.

Zadaci:
Naučiti raditi na siguran način s električnim uređajima
Upoznati principe automatske regulacije i rad različitih tipova regulatora.
Razumjeti rad uređaja.
Moći mjerenjem električnih veličina odrediti pokvareni element i zamijeniti ga.
Upoznati principe upravljanja.
Moći programirati upravljačke programatore.

Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja praktičnim radom uz korištenje literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

    Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Praktikum: Upravljanje i automatizacija

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.     Nastavno područje

                                   III.       Ukupno
1.   Električne instalacije i zaštita od dodira          10        10
2.   Automatska regulacija                     18        18
3.   Mjerenje i mjerni pretvornici             20       20
4.   Upravljanje                          16        16
    UKUPNO SATI                          64        64
2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Praktikum: Upravljanje i automatizacija
Br. Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1      2            3               4
1. Električne instalacije i Naučiti učenika raditi s   Vježbe:
  zaštita od dodira    električnim uređajima na   V1; Napon i struja
               siguran način.        V2; Ohmov zakon
                              Istosmjerna i izmjenična struja
                              V3; Strujni krug izmjenične
                                struje
                              V4; Nadstrujna zaštita
                              V5; Zaštita od dodira
                              Izvođenje kućne instalacije
2.  Automatska regulacija   Upoznati principe      Elementi regulacijskog kruga
                automatske regulacije i rad Regulacijska staza
                raznih tipova regulatora.  Binarna regulacija
                              P-regulator
                              PI-regulator
                              PID-regulator
3.  Mjerenje i mjerni     Upoznati mjerne davače i  V6; Mjerenje struje i napona
   pretvornici        obradu signala.       V7; Mjerenje otpora
                Naučiti učenika       Davači temperature
                dijagnosticirati kvar    Davači pritiska
                mjerenjem osnovnih     Davači protoka
                električnih veličina.    Elektromagnetski ventili
                              Elektromotori
                              V8; Mjerenje struje i napona na
                                uređaju
4.  Upravljanje        Upoznati učenika s     Vrste upravljanja
                principima upravljanja.   Upravljački i energetski krug
                Osposobiti učenika za    Princip rada mikroračunala
                programiranje upravljačkih V9; Programiranje upravljačke
                sklopova.            jedinice uređaja za centralno
                                grijanje.
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala


Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljajanje
   poslova u strojarskim zanimanjima.
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim
oznakama.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
 ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno
 izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
    Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,
               udžbenik za prvi razred strojarske struke
    Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,
               metodički priručnik za nastavnike
    Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,
               zbirka grafofolija u boji


Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja
Br. Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)        Sadržaj
1      2            3               4
1. Uvod            Upoznati najvažnije       Značenje tehničkih materijala.
                tehničke materijale u praksi.  Podjela tehničkih materijala.
                Usvojiti znanja o osnovnim   Osnovna svojstva tehničkih
                svojstvima tehničkih      materijala.
                materijala.           Osnove metalografije:
                Usvojiti osnovna znanja o    - osnovni pojmovi
                metalografiji.         - kristalografija i kristalizacija
                                - dijagrami stanja
2.  Sirovo željezo      Usvojiti osnovna znanja     Dobivanje sirovog željeza:
   - dobivanje        o sirovom željezu.       - željezne rude, talionički
                                dodaci
                                 i koks
                                - visoka peć i procesi u visokoj
                                peći
                               - proizvodi visoke peći
3.  Prerada sirovog željeza Usvojiti osnovna znanja     Prerada sirovog željeza:
   u lijevano željezo    o preradi sirovog željeza u  - sivi lijev; lijevano željezo s
               lijevano željezo.         lamelarnim grafitom
                               - žilavi (nodularni) lijev
                               - tvrdi lijev
                               - kovkasti (temper) lijev
                               - čelični lijev
4.  Prerada sirovog željeza Usvojiti osnovna znanja     Postupci dobivanja čelika:
   u čelik.         o preradi sirovog željeza u  Bessemerov i Thomasov
               čelik.             postupak – konvertori.
                               Siemens        Martenov
                               postupak.
                               Postupak dobivanja čelika s
                               upuhivanjem kisika.
                               Elektro postupak dobivanja
                               čelika.
5.                              Podjela
   Vrste, konstrukcijskog Osposobiti i izabrati određeni materijal čelika.
   čelika ili vrste alatnog                Konstrukcijski čelik.
               materijal prema zahtjevu tehničkog
   čelika          crteža, prema standardima i Alatni čelik.
               trgovačkim oznakama.      Označavanje čelika prema
               Osposobiti učenika na     standardima.
               samostalno korištenje     Označavanje lijevanog
               literature i drugih izvora   željeza prema standardima.
               podataka iz područja o
               tehničkim materijalima.
6.  Obojeni metali i     Usvojiti osnovna znanja    Vrste obojenih metala i
   njihove legure.     o podjeli, svojstvima i    njihovih legura.
               primjeni najvažnijih      Teški obojeni metali.
               obojenih metala i njihovih   Legure teških obojenih
               legura.            metala.
               Osposobiti izabrati određeni materijal
                               Laki metali.
               prema zahtjevu tehničkog    Legure lakih metala.
               crteža, prema standardima i
               trgovačkim oznakama.
               Osposobiti učenika na
               samostalno korištenje
               literature i drugih izvora
               podataka iz područja
               tehničkim materijalima.
7.  Sinterirani materijali  Usvojiti osnovna znanja    Postupak izrade.
               o podjeli, postupku izrade,  Sinterirani       željezni
               svojstvima i primjeni     materijali.
               najvažnijih sinteriranih    Sinterirani obojeni metali.
               materijala.          Tvrdi metali.
                               Oksidno keramički rezni
                               materijali.
8.  Nemetali         Usvojiti osnovna znanja    Vrste nemetala.
               o podjeli, svojstvima i    Plastične mase.
                primjeni najvažnijih       Drvo, guma, koža, tekstil.
                nemetala.            Staklo, porculan, azbest.
9.  Goriva i maziva      Usvojiti osnovna znanja     Goriva.
                o podjeli, svojstvima i     Maziva.
                primjeni najvažnijih goriva i
                maziva.


Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike

Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje
   poslova u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih
momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
 ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
  1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova
  Gradiška
  2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
  1. klasičnim računanjem
  2. radom na računalu primjenjujući korisničke programe.


Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br. Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)         Sadržaj
1     2             3                4
1. Statika krutog tijela   Znati i moći riješiti      Osnovni proračuni sila:
               jednostavne zadatke iz      - sastavljanje u istom pravcu
               osnova statike krutih tijela.  - paralelogram sila
               Znati i moći riješiti      - rastavljanje sile u dvije
               jednostavne zadatke iz       komponente.
               područja ravnoteže punih     Proračuni momenata sila:
                jednostavnijih nosača.    - poluga
                               - sila reakcija u osloncima
                               - kosina
                               - klin
                               - vijak
                               - kolotura
2.  Trenje           Znati i moći riješiti     Sile trenje klizanja.
                jednostavne zadatke iz    Rješavanje zadataka na
                područja trenja.       primjerima iz prakse (trenje na
                               kosini, vijku, klinu, ležaju).Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će
   omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

Zadaci:

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
 ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim
 izvođenjem određenih operacija.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
    Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,
               udžbenik za prvi razred strojarske struke,
    Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,
               metodički priručnik za nastavnike,
    Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,
               zbirka grafofolija u boji.
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina


Cilj i zadaci nastavnih područja

Br. Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1    2              3              4
1. Uvod            Ponoviti i utvrditi znanje o  Značenje tehničkih materijala.
                najvažnijim tehničkim     Podjela tehničkih materijala.
                materijalima u praksi.     Osnovna svojstva tehničkih
                Ponoviti znanja o       materijala.
                osnovnim svojstvima      Osnovne postupci ispitivanja
                tehničkih materijala.     najvažnijih tehničkih materijala
2.  Radionička ispitivanja  Usvojiti osnovna znanja o   Vrste radioničkih ispitivanja.
                postupcima radioničkih     Utvrđivanje materijala prema
                ispitivanja.          površini.
                Moći samostalno        Ispitivanje materijala iskrenjem.
                radionički ispitati pojedine  Ispitivanje materijala
                skupine najvažnijih      prijelomom.
                materijala.
3.  Mehaničko –        Usvojiti osnovna znanja o   Ispitivanje vlačne čvrstoće.
   tehnološka ispitivanja  postupcima mehaničko -     Ispitivanje tlačne čvrstoće.
                tehnoloških ispitivanja.    Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
                Moći samostalno ili u grupi  Ispitivanje žilavosti i umora.
                ispitati pojedine skupine   Ispitivanje tvrdoće.
                najvažnijih materijala.    Ispitivanje limova.
4.  Ispitivanje materijala  Usvojiti osnovna znanja o   Magnetsko fluidna
   bez razaranja.      postupcima ispitivanja     defektoskopija.
                materijala bez razaranja.   Elektromagnetska
                               defektoskopija.
                               Ispitivanje ultrazvukom.
                               Ispitivanje rendgenskim
                               zrakama.
5.  Ostali postupci      Usvojiti osnovna znanja o   Metalografska ispitivanja.
   ispitivanja materijala  ostalim postupcima       Kemijska ispitivanja.
                ispitivanja materijala.    Spektralna analiza.
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci

Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom
računu
    primjenjujući ih u struci i zanimanju.

Zadaci:
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka
primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći
izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:
- -    znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i
  pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- -    vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- -    zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
  1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova
  Gradiška
  1. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
  1. lasičnim računanjem
  2. radom na računalu primjenjujući korisnički program.

Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:
Red. Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)    Sadržaj
br.
1        2                 3             4
1.    Trigonometrijske funkcije  Utvrditi primjenu      Jedinična kružnica.
                   trigonometrijske funkcije.  Trigonometrijske funkcije.
                                  Primjena trigonometrije.
                                  Pravokutni i kosokutni
                                  trokut.
                                  Mjerenje kuta.

2.   Pravilo trojno         Utvrditi primjenu      Jednostavno pravilo trojno.
                   pravila trojnog.       Složeno pravilo trojno.

3.   Postotni i kamatni račun    Utvrditi primjenu      Pojam postotnog računa.
                   postotnog i kamatnog računa. Pojam kamatnog računa.
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike

Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje
poslova u struci i zanimanju.

Zadaci:
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima
strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima
strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima
strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
 ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
  1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova
    Gradiška
  2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
  1. klasičnim računanjem,
  2. radom na računalu primjenjujući korisničke programe.

Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br. Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1       2            3              4
1. Osnove       Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz    Vrste naprezanja i
   čvrstoće     područja čvrstoće, primjenjujući ih na       opterećenja.
            elementima strojeva.                Naprezanje na vlak.
                                      Naprezanje na tlak.
                                      Naprezanje na
                                      savijanje.
                                      Naprezanje na
                                      odrez.
                                      Naprezanje na
                                      uvijanje.
                                      Naprezanje na
                                      izvijanje.
                                    Rješavanje zadataka
                                    na primjerima iz
                                    elementa strojeva.
2.  Osnove      Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz   Pojam i zadatak
   kinematike    kinematike, primjenjujući ih u elementima     kinematike.
           strojeva i tehnologiji zanimanja.         Jednoliko
                                    pravocrtno gibanje.
                                    Jednoliko kružno
                                    gibanje.
                                    Jednoliko ubrzano i
                                    usporeno gibanje.
                                    Srednja brzina.
                                    Slobodni pad i hitac
                                    uvis.
                                    Rješavanje zadataka
                                    na primjerima iz
                                    elementa strojeva i
                                    tehnologije
                                    zanimanja.
3.  Osnove      Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz   Pojam i zadatak
   dinamike     dinamike, primjenjujući ih u elementima      dinamike.
           strojeva i tehnologiji zanimanja.         Mehanički rad.
                                    Mehanička energija.
                                    Mehanička snaga.
                                    Mehanički stupanj
                                    iskoristivosti.
                                    Količina gibanja.
                                    Centrifugalna i
                                    centripetalna sila.
                                    Rješavanje zadataka
                                    na primjerima iz
                                    elementa strojeva i
                                    tehnologije
                                    zanimanja.


Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematia u struci

Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
   s primjenom u struci i zanimanju.

Zadaci:
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim
 ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
  1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova
  Gradiška
  2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
  1. klasičnim računanjem
  2. radom na računalu primjenjujući korisničke programe.
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:
Red. Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)   Sadržaj
br.
1        2               3              4
1.    Proračuni u struci     Praktična primjena znanja  Izrada zadataka iz
     i zanimanju                       struke i zanimanja.

2.    Izračun troškova      Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi,
                  njihovo izračunavanje        vrijeme izrade,
ukupni
                                 troškovi izrade, cijena
                                 proizvoda ili usluge,
                                 izračun norme.

3.    Kalkulacija        Obračun posla i zarade    Izrada predračuna za
                                 jednostavniji posao.

Nastavni predmet: Izborna nastava
Osnovni standardi strojarstva

Razred: Treća
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u
   nastavi stručnih predmeta

Zadaci:
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno
  izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:
  1. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Područja korisničkih programa izborne nastave:

   1. tehničko komuniciranje i standardi
   2. proizvodna tehnika
   3. upravljanje i regulacija
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT), OPĆE UPUTE

    Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno
teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom neophodna za obavljanje poslova u
zanimanju.

Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela
kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova
zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava
i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta.
Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu
provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera
znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik
može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita
    Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu
završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se:
    1. 1.   izradom ispitnoga uratka
    Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na
radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
    Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom
izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki
postupak boduje.

Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:
     Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka               0-10
     Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu                      0-20
     Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i              0-20
     instrumentima
     Kvaliteta i točnost izrade                            0-20
     Estetski izgled uratka                              0-10
     Primjena mjera za rad na siguran način                      0-15
     Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša                      0-10
     Racionalna uporaba energije                            0-10
     Racionalna uporaba materijala                           0-10
     Točnost mjernih rezultata                             0-15
     Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata          0-10
     Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije                     0-10

Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje
temeljem bodovne ljestvice:
          % ostvarenih bodova    ocjena
          92 - 100% bodova     Odličan ( 5 )
          81 - 91% bodova      Vrlo dobar ( 4 )
          67 - 80% bodova      Dobar ( 3 )
          50 - 66% bodova      Dovoljan ( 2 )
          0 - 49% bodova      Nedovoljan ( 1 )
  Stručno-teorijski dio ispita

    Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno,
odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno
teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60% mogućih bodova
ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na
popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na
pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit.
    Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje
praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-
teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i
sposobnosti:
- osnovne pojmove i definicije
- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje
- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta
- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje sa 20 do 30 % od ukupnog broja bodova.
    Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri
biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili
tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema,
nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja
nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je
najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po
stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na
taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje
pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja.
    Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na
kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli
i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove.
Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje
učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti
grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili
skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku
da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.
    Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu
dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih
materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:

            % bodova        Ocjena
            90 – 100        odličan (5)
            80 – 89        vrlo dobar (4)
            70 – 79        dobar (3)
            61 – 69        dovoljan (2)
            30 – 60        pravo polaganja usmenoga ispita
            0 – 29         nedovoljan (1)


Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije
pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više
koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme
te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je
poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena
sredstva.

Nastavni predmet: Izborna nastava
         Tehnologija solarnih fotonaponskih sustava
________________________________________________________________

Razred: 2.

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (64)

Cilj:

Cilj programa je stjecanje znanja i vještina koje će omogućiti polaznicima samostalno
projektiranje, postavljanje i servisiranje solarnih sistema za proizvodnju električne
energije.

Zadaci

– obrazložiti princip rada svih obnovljivih izvora energije.

– obrazložiti princip rada elemenata solarnog fotonaponskog sustava.

– projektirati solarni fotonaponski sustav prema potrebama korisnika.

– pravilno postaviti i montirati solarni fotonaponski sustav poštujući sve standarde.

– primijeniti pravila o zaštiti na radu i primjenjivati sredstva za siguran rad u posebnim
uvjetima,

– čuvati zdravlje i čovjekov okoliš, usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i
racionalnog korištenja energije.

– koristiti stručnu literaturu i internet.

Provjeravanje postignuća učenika

Svaki učenik dužan je sudjelovati u svim planiranim oblicima provjeravanja i
ocjenjivanja postignuća koji se sastoje od usmenih i pismenih provjera te provjere
putem praktičnih zadataka na laboratorijskim vježbama.

Literatura:
Dr. sc. Ljubomir Majdandžić, »Obnovljivi izvori energije«, Graphis d.o.o., Zagreb,
2008. godine

Dr. sc. Ljubomir Majdandžić, »Solarni sustavi«, Graphis d.o.o., Zagreb, 2010. godine

Dr. Petar Kulušić, Dr. Jadranka Vuletin, Dr. Ivan Zulim, »Sunčane ćelije«, Školska
knjiga d.d., Zagreb, 2004. godine

Katalozi proizvođača.

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik koji je završio studij elektrotehnike kojim se stječe najmanje 180 ECTS
bodova ili više (sveučilišni prvostupnik elektrotehnike)

Metodičke i organizacijske napomene:

Nastava ovog predmeta izvodi se predavanjem i praktičnim vježbama u laboratoriju.
Teorijsku nastavu treba izvoditi u specijaliziranoj učionici opremljenoj solarnim
fotonaponskim sustavom, te uzorcima i modelima istoga. Učionica treba biti opremljena
LCD projektorom, računalom i internetskom instalacijom.

Dio nastave se izvodi s cijelim razredom (20 sati), a dio (44 sata) u skupinama od po 10
učenika.

Praktične vježbe izvode se u blokovima po 2 sata. Zadaci za rad u laboratoriju moraju
biti takovi da zahtijevaju spajanje, mjerenje, obradu rezultata i izvođenje zaključaka.

U nastavi će se koristiti mape za vježbe.
________________________________________________________________

Izborna nastava – Tehnologija solarnih fotonaponskih sustava
        – 2. godina
________________________________________________________________

Cilj i zadaci nastavnih područja

        Očekivani rezultati
Nastavna
                                  Nastavni sadržaji
cjelina
        (znanja i umijeća)
                                  Energija sunčeva
                                  svjetlost i zračenje
        Steći osnovne spoznaje o energiji sunčeve
        svjetlosti i zračenja. Objasniti značaj sunčeve  Količina sunčevog
1. Uvod u
        energije u suvremenom dobu i shvatiti položaj   zračenja u Republici
predmet
        Hrvatske i regije na solarnoj karti. Znati     Hrvatskoj
        specificirati tehničke norme solarnih sustava.
                                  Tehnički pojmovi iz
                                  solarne energije
                                  Grijanje vode

                                  Način rada solarnih
                                  kolektora za grijanje
                                  vode
        Shvatiti način funkcioniranja solarnog
        kolektorskog sustava za grijanje vode. Opisati i
                                  Vrste kolektora za
        nacrtati shemu rada tog sustava. Navesti
                                  grijanje vode
        osnovne vrste kolektora i njihovu okvirnu
2. Solarni   cijenu.
                                  Ekonomičnost
sustavi
                                  sustava grijanja
        Steći osnovne spoznaje o fotonaponskom efektu
        te mogućnostima njegove primjene. Opisati
                                  Općenito o
        povijesni razvoj fotonaponske tehnike te
                                  fotonaponskom
        trenutnu situaciju u svijetu.
                                  efektu i njegova
                                  primjena

                                  FN sustavi – jučer i
                                  danas
                                  Tehnologija
                                  fotonaponskih ćelija i
                                  panela

        Shvatiti tehnologiju funkcioniranja         Osnovne vrste FN
        fotonaponskog efekta, te tehnologiju izrade FN   panela
3.       ćelija i panela. Navesti i objasniti princip rada
Fotonaponski  monokristalnih, polikristalnih i amorfnih      Tehnologija
paneli     panela. Steći uvid o osnovnim parametrima      monokristalnih,
        električne snage pojedine vrste FN panela.     polikristalnih i
        Navesti okvirne cijene tih panela.         amorfnih FN panela

                                  Usporedba električne
                                  snage, kvalitete i
                                  cijene
                                  Shema spajanja
                                  jednostavnog FN
                                  sustava
        Objasniti osnovne elemente jednostavnih
        fotonaponskih sustava. Znati nacrtati električnu
                                Samostalni FN
4.       shemu spajanja jednostavnih FN sustava male
                                sustavi rasvjete
Fotonaponski  snage.
sustavi
                                Elementi u tom
        Shvatiti ulogu pojedinih elemenata u FN sustavu
                                sustavu
        male snage.
                                  Funkcioniranje
                                  gotovog FN sustava

________________________________________________________________
Izborna nastava – Tehnologija solarnih fotonaponskih sustava –
         3. godina
________________________________________________________________

          Očekivani rezultati
Nastavna cjelina                          Nastavni sadržaji
          (znanja i umijeća)
                                  Općenito o
                                  obnovljivim izvorima
                                  energije.
          Navesti sve danas dostupne obnovljive
          izvore energije. Objasniti svaki od
                                  Vrste obnovljivih
          obnovljivih izvora, shvatiti njihovu
                                  izvora i princip rada.
          mogućnost praktične primjene, te njihovu
1. Obnovljivi
          ekonomičnost.
izvori energije                           Iskoristivost,
                                  prednosti i mane
          Navesti prednosti i mane pojedinog
                                  obnovljivih izvora.
          obnovljivog izvora te mogućnost primjene u
          Republici Hrvatskoj.
                                  Položaj Hrvatske i
                                  budućnost obnovljivih
                                  izvora energije.
                                  Električna shema
                                  spajanja FN sustava
          Opisati i nacrtati električnu shemu
                                  rasvjete.
          djelovanja malog FN sustava za rasvjetu.
          Shvatiti način rada i funkcioniranja
                                Elementi malog FN
          sastavnih elemenata FN sustavu za rasvjetu.
2. Mali                            sustava.
fotonaponski
          Nabrojati i izabrati pribor za izradu modela
sustavi                             Pripreme za izradu
          FN sustava rasvjete
                                modela FN sustava
                                rasvjete.
          Steći vještinu izrade modela FN sustava
          rasvjete.
                                Izrada modela FN
                                sustava rasvjete.
          Nabrojati sve elemente velikih FN sustava.    Elementi
                                  fotonaponskog
          Objasniti način rada pojedinih vrsta FN     sustava i njihova
          panela. Steći znanje izvođenja proračuna     uloga.
          snage pojedine vrste FN panela. Opisati
3. Veliki     način nabave i ekonomičnost za svaku       Vrste FN panela i
fotonaponski    pojedinu vrstu FN panela. Steći vještinu     proračun snage svake
sustavi      ispitivanja i testiranja svih vrsta FN panela.  vrste.

          Objasniti način rada i spajanja solarnog     Nabava, cijena i
          regulatora napajanja i punjenja. Shvatiti    troškovnik FN panela.
          ulogu regulatora u FN sustavu. Spoznati
          način ispitivanja i testiranja regulatora    Ispitivanje i testiranje
        napajanja i punjenja.              svih vrsta FN panela.

        Objasniti ulogu akumulatorske baterije u    Funkcioniranje i
        FN sustavu. Naučiti proračun snage,       ispitivanje solarnog
        kapaciteta i struje punjenja akumulatorskih   regulatora napajanja
        baterija. Steći uvid u ekonomičnost nabave
        pojedinih vrsta i tipova akumulatora.      Električno spajanje
                                regulatora
        Objasniti princip rada pretvarača napona.
        Steći vještinu ispitivanja, spajanja i     Nabava, cijena i
        ugradnje pretvarača napona.           usporedba modela.

        Prepoznati osnovne vrste pretvarača       Uloga akumulatorske
        napona, te steći uvid o njihovoj ulozi u FN   baterije u FN sustavu.
        sustavu i cijeni na tržištu.
                                Proračun snage,
        Opisati klasične vrste električnih potrošača.  kapaciteta i
        Naučiti proračun potrošnje i eventualne     električnih vodiča.
        uštede električne energije.
                                Ekonomičnost
        Steći vještinu izrade električnog spajanja,   korištenja olovnog ili
        montaže i upuštanja u rad FN sustava      alkalnog
        srednje snage.                 akumulatora.

                                Princip rada i vrste
                                pretvarača napona.

                                Proračun snage
                                pretvarača.

                                Nabava i cijena.

                                Ispitivanje i testiranje
                                pretvarača napona.

                                Vrste potrošača.

                                Proračun snage
                                potrošača i usporedba
                                snage sa snagom FN
                                sustava.

                                Proračun potrošnje,
                                faktor radnih sati.
                               Općenito o
        Objasniti način izrade troškovnika i
                               troškovnicima i
4. Projektna  projektne dokumentacije. Steći uvid o
                               projektnoj
dokumentacija  kompletnim cijenama svakog elementa FN
                               dokumentaciji.
        sustava i pronaći najoptimalnije riješenje za
          pojedine vrate potrošnje.            Proračuni snage,
                                  vodova i cijena
          Steći vještinu proračuna svih vodiča i     velikoh FN sustava.
          zaštitnih elemenata u velikom FN sustavu
                                  Način izrade
                                  troškovnika i
                                  projektne
                                  dokumentacije velikog
                                  FN sustava.
                                  Kompletan proračun
          Definirati sve elemente, vodiče, zaštitnu    vodova i električne
          opremu i način izvedbe velikog FN sustava    snage.
          za napajanje obiteljske kuće iz projektne
          dokumentacije. Steći vještinu montiranja, el.  Nabava elemenata iz
          spajanja i upuštanja u rad velikih FN      troškovnika.
5. Izvedba velikog sustava.
fotonaponskog                            Montiranje,
sustava      Opisati vrste ispitivanja i testiranja nužnih  električno spajanje i
          za pravilno funkcioniranje velikog FN      upuštanje u rad
          sustava.                     velikog FN sustava.

          Objasniti načine pravilnog održavanja i     Ispitivanje i
          zaštite FN sustava               održavanje FN
                                  sustava.

________________________________________________________________

Nastavni predmet: Izborna nastava

       Tehnologija solarnih toplinskih sustava
________________________________________________________________

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (64)

Cilj:

Cilj programa je stjecanje znanja i vještina koje će omogućiti polaznicima samostalno
projektiranje, postavljanje i servisiranje solarnih sistema za proizvodnju tople vode i
grijanje.

Zadaci:

– obrazložiti princip rada svih obnovljivih izvora energije

– obrazložiti princip rada elemenata solarnog toplinskog sustava.

– projektirati solarni toplinski sustav prema potrebama korisnika.
– pravilno postaviti i montirati solarni toplinski sustav poštujući sve standarde.

– primijenjivati pravila o zaštiti na radu i primjenjivati sredstva za siguran rad u
posebnim uvjetima.

– čuvati zdravlje i čovjekov okoliš, usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i
racionalnog korištenja energije.

– koristiti stručnu literaturu i internet.

Provjeravanje i ocjenjivanje postignuća

Svaki učenik dužan je sudjelovati u svim planiranim oblicima provjeravanja i
ocjenjivanja postignuća koji se sastoje od usmenih i pismenih provjera te provjere
putem praktičnih zadataka na laboratorijskim vježbama.

Literatura:

Dr. sc. Ljubomir Majdandžić, »Obnovljivi izvori energije«, Graphis d.o.o., Zagreb,
2008. godine

Dr. Petar Kulušić, Dr. Jadranka Vuletin, Dr. Ivan Zulim, »Sunčane ćelije«, Školska
knjiga d.d., Zagreb, 2004. godine

Dr. sc. Ljubomir Majdandžić, »Solarni sustavi«, Graphis d.o.o., Zagreb 2010. godine

Katalozi proizvođača.

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik koji je završio studij strojarstva kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova
ili više (sveučilišni prvostupnik strojarstva).

Metodičke i organizacijske napomene:

Nastava ovog predmeta izvodi se predavanjem i praktičnim vježbama u laboratoriju.
Teorijsku nastavu treba izvoditi u specijaliziranoj učionici opremljenoj solarnim
toplinskim sustavom, te uzorcima i modelima istoga. Učionica treba biti opremljena
LCD projektorom, računalom i internetskom instalacijom.

Dio nastave se izvodi sa cijelim razredom (20 sati), a dio (44 sata) u skupinama od po 10
učenika.

Praktične vježbe izvode se u blokovima po 2 sata. Zadaci za rad u laboratoriju moraju
biti takovi da zahtijevaju spajanje, mjerenje, obradu rezultata i izvođenje zaključaka.

U nastavi će se koristiti mape za vježbe.

________________________________________________________________
Izborna nastava – Tehnologija solarnih toplinskih sustava
        – 3. godina
________________________________________________________________

Cilj i zadaci nastavnih područja

             Očekivani rezultati
Nastavna cjelina                         Nastavni sadržaji
             (znanja i umijeća)
                                 Masa, volumen, gustoća,
                                 protok.

                                 Tlak, instrumenti za
                                 mjerenje tlaka.
             Steći osnovne spoznaje o
                                 Temperatura i toplinsko
             fizikalnim veličinama
1. Osnovne                            rastezanje
             karakterističnim za prijenos
termodinamičke
             topline i energije. Naučiti koristiti
veličine i procesi                        tvari, instrumenti za
             mjerne uređaje i načine mjerenja
                                 mjerenje temperature.
             karakterističnih veličina.
                                 Energija, specifični
                                 toplinski kapacitet.

                                 Entalpija, entropija,
                                 eksergija i anergija.
2. Osnovna svojstva
prijenosa energije u                       Voda.
             Steći osnovne spoznaje o mediju
solarnim toplinskim
             za prijenos topline.
                                 Glikolne smjese.
sustavima
                                 Klimatske značajke
                                 Hrvatske.
             Objasniti značaj sunčeve energije
             u suvremenom dobu i shvatiti      Zimske projektne
3. Meteorološke osnove
             položaj Hrvatske i regije na      temperature.
             solarnoj karti.
                                 Ljetne projektne
                                 temperature.
                                 Sunce.

                                 Sunčevo zračenje.
4. Sunce kao izvor    Steći osnovne spoznaje o energiji
energije         sunčeve svjetlosti i zračenja.
                                 Fizikalne osnove
                                 pretvorbe sunčane u
                                 toplinsku energiju.
                            Solarni toplinski sustavi.

                            Solarni kolektori

                            – Podjela solarnih
                            kolektora

                            – Apsorber

                            – Kućište

                            – Pokrov

                            Osnovne veličine koje
                            opisuju solarne
                            kolektore.

                            Kolektorsko polje.

                            – Spajnje solarnih
           Steći osnovne spoznaje o vrsti
                            kolektora
           solarnih kolektora i načinima
           njihova spajanja.
                            – Dimenzioniranje
5. Osnovni dijelovi
                            kolektorskih polja
solarnih toplinskih  Steći osnovne spoznaje o vrstama i
sustava        karakteristikama solarnih
                             Solarni spremnici.
           spremnika, sigurnosnoj i
           regulacijskoj opremi, te ostaloj
                             – Osnovne značajke i
           opremi solarnog sustava.
                             izvedbe solarnih
                             spremnika

                            – Toplinska izolacija
                            toplinskih spremnika.

                            Cijevni razvod solarnih
                            sustava.

                            – Cjevovodi

                            – Dimenzioniranje
                            cijevnog razvoda.

                            – Solarni medij

                            Sigurnosna, regulacijska
                            i ostala oprema solarnih
                            sustava.
                              – Ekspanzijske posude

                              – Sigurnosna, mjerna i
                              ostala oprema.

                              – Cirkulacijske crpke za
                              solarne sustave.

                              – Izmjenjivači topline

                              – Osjetnici temperature

                              – Regulacija
                              temperature
                              Projektiranje solarnih
                              toplinskih sustava za
                              pripremu tople vode.

                              Primjeri najčešćih
                              izvedbi solarnih
                              toplinskih sustava za
                              PTV i potporu sustavu
                              grijanja.
            Moći samostalno projektirati
                              Postavljanje solarnih
            solarni sustav za pripremu tople
                              kolektora.
            vode uvažavajući pri tome
            zahtjeve kupca.
                              – Sigurnosne napomene
                              za postavljanje solarnih
6. Solarni toplinski  Naučiti načine održavanja
                              kolektora.
sustavi za pripremu   solarnih sustava osobito
potrošne tople vode i  preventivnog.
                              – Osnovni načini za
potporu sustava
                              postavljanje solarnih
grijanja.        Steći osnovne spoznaje o vrstama
                              kolektora.
            dopunskog grijanja u solarnim
            sustavima.
                              – Orijentacija i nagib
                              solarnih kolektora.
            Naučiti karakteristike i primjenu
            toplinskih pumpi.
                              – Zaštita solarnih
                              kolektora od udara
                              munje.

                              Puštanje u pogon i
                              održavanje solarnih
                              toplinskih sustava.

                              – Puštanje u pogon
                              – Održavanje

                              Dopunsko grijanje u
                              solarnom sistemu.

                              Toplinska pumpa.
                              Osnovne značajke i
                              izvedbe solarnih sustava
                              za zagrijavanje bazenske
                              vode.

                              Solarni toplinski sustavi
                              za zagrijavanje bazenske
                              vode s apsorberima.
             Steći osnovne spoznaje o
7. Solarni toplinski                    – Osnovne izvedbe
             izvedbama solarnih sustava za
sustavi za zagrijavanje                  apsorbera
             zagrijavanje bazenske vode, te
bazenske vode
             dimenzioniranje istih.
                              – Dimenzioniranje
                              apsorbera

                              – Osnovne smjernice za
                              orjentaciju i
                              postavljanje apsorbera.

                              – Regulacija solarnog
                              sustava
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)

7.1. Nastavni predmet:
Ispitni cilj:
Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.

Način provjere znanja i umijeća:
- -   pismeno
- -   praktični uradak ili radne probe.

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:
  Sadržaj            Znanja i vještine       Nastavna i radna sredstva
  Tehnologija zanimanja     Znanja: standardizirani    Testovi
  Tehničko crtanje        TEST             Priručnik
  Elementi strojeva i protoka
  Tehnička mehanika
  Praktični dio         Vještine: Standardizirane   Dokumentacija
                  - radne probe         Predmet obrade
                  - praktični uradak      Alati, uređaji i strojevi

  1. Stručno- teorijski dio završnog ispita:

  Pismeni ispit se sastoji od sadržaja programa stručno- teorijskih predmeta:

  1.1.1.1.Tehnologija                          120 minuta
      Zaštita na radu.
      Sigurnost na radu.
      zaštita okoliša i racionalno korištenje energije.
      Planiranje i priprema rada.
      Mjerenje i kontrola.
      Ručna obrada.
      Obrada spajanjem.
      Montaža elemenata u sklopove.
      Ispitivanje sklopova.

  1.2.1.2.Tehničko crtanje i elementi strojeva          60 minuta
      Prostorno prikazivanje i kotiranje
      Pravokutno projiciranje i kotiranje
      Izrada i analiza crteža elementa i sklopa.
      Analiza sastavnih crteža.

  1.3.1.3.Tehnička mehanika                       60 minuta
      Zadaci:
      Proračuni osnove statike krutih tijela.
      Proračuni ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
      Proračuni trenja.
      Proračuni čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
      Proračuni kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji
zanimanja.
      Proračuni dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
  Pitanja za pismeni ispit stručno - teorijskog dijela su standardizirana i nalaze se u
Katalogu znanja koji je pripremila Hrvatska obrtnička komora.
  2. Praktični dio završnog ispita:

  Praktični dio završnog ispita može trajati do 18 sati, a izvodi se u dva oblika:
  - radne probe
  - praktični uradak

Radne probe su praktični dio završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz
područja koja pripadaju tehnologijama zanimanja, a izvode se kod obrtnika ili u praktikumima
obrtničkih škola ili tehnološkim centrima.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
- sastavljanje i montaža sustava.

Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina iz
područja bitnih za zanimanja, a izvodi se u obrtničkim radionicama gdje je učenik bio na
naukovanju, u školskim radionicama obrtničkih škola ili na drugom propisanom mjestu.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
- izrada elementa sklopa ručnim i strojnim obradama,
- montaža elemenata u sklopove,
- montaža i demontaža sklopova,
- ispitivanje i kontrola dijelova i sklopova,
- puštanje u probni rad.
8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


  Program obrazovanja za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije koji se ostvaruje na
osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske
godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom
modelu obrazovanja) za navedeno zanimanje.
  Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program
za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom
i programom.
  Učenici koji su se upisali u program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije ranijih
godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.
  Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a
primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.
        TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

  PROGRAM IZMJENA I DOPUNA JEDINSTVENOG NASTAVNOG PLANA I
  OKVIRNOG OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA ZANIMANJE INSTALATER
         GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

          („Narodne novine“, broj 101/11 od 07.09.2011.)

2. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

								
To top