SRF Kongressprotokoll 2000 by 8tD2aO

VIEWS: 18 PAGES: 170

									SRF Kongress

  2000PROTOKOLL
Innehåll

§1  Öppnande ................................................................ 1
§2  Fastställande av röstlängd ........................................ 8
§3  Kongressens stadgeenliga utlysande ....................... 9
§4  Fastställande av ....................................................... 9
 a. dagordning ............................................................... 9
 b. arbetsordning ........................................................... 9
 c. arbetsformer ............................................................. 9
§5  Val av mötesfunktionärer ........................................ 10
 a. mötesordförande (3) ............................................... 10
 b. anmälan om sekreterare (2) ................................... 10
 c. protokolljusterare (2) och ersättare (2).................... 10
 d. rösträknare (3) ........................................................ 10
 e. valförrättare (4) ....................................................... 11
 f. beredningsutskott ................................................... 11
 g. Anmälan av övriga utskott ...................................... 11
§6  Fastställande av nomineringstidens utgång ............ 11
§7  Remisser till beredningsutskott och övriga utskott .. 12
§8  Granskningsutskottets rapporter 1996, 1997, 1998
   och 1999 ............................................................... 13
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter .... 13
§ 10 Fastställande av styrelsearvode för kommande
   kongressperiod ....................................................... 13
§ 11 Vårt nya SRF samt motionerna 1-5 ........................ 14
 Vårt nya SRF ............................................................... 14
 Motionerna 1-5............................................................. 15
 Motion 1 Dags för ett annorlunda SRF!! ....................... 15
 Motion 2 Stärk "Vi-känslan" i SRF ................................ 15
 Motion 3 Ökat stöd till lokalföreningarnas
  påverkansarbete ...................................................... 16
 Motion 4 Avveckla länsförbunden? .............................. 16
 Motion 5 Använder SRF sina resurser tillräckligt
  effektivt??? ............................................................... 17
§ 12 Stadgar för SRF samt motionerna 6-26 .................. 18
 Förslag till nya stadgar ................................................. 18
  Inledning .................................................................. 18
  § 1 Namn ändamål ................................................... 18
  § 2 Firmateckning ..................................................... 18
  Motion 20 Stadgeförslag om firmatecknare .............. 18
  Motion 21 Stadgeförslag par 2. Firmatecknare ......... 19
  § 3 Organisation ....................................................... 19
  § 4 Medlemskap ....................................................... 19
  Motion 7 Medlemskap .............................................. 20
 Motion 6 Medlemskap inom SRF.............................. 20
 Motion 8 Medlems bosättning ................................... 20
 Motion 9 Vårdnadshavares valbarhet ....................... 21
 Motion 10 Vårdnadshavares utövande av rösträtt .... 22
 Motion 11 § 4, mom 2 Vårdnadshavare .................... 22
 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta ....... 22
 Motion 12 Vårdnadshavares roll ............................... 22
 Motion 6 Medlemskap inom SRF.............................. 25
 Motion 13 Uteslutning av medlemmar ...................... 25
 § 5 Ansvarighet ....................................................... 26
 § 6 Riksförbundets organ ......................................... 26
 § 7 Omröstning......................................................... 26
 § 8 Kongress ............................................................ 27
 Motion 14 Fördelning mellan distrikten av kongress-
 ombud ...................................................................... 27
 Motion 15 Yttrande- och förslagsrätt! ........................ 28
 § 9 Förbundsstämma ............................................... 29
 Motion 16 Rösträtt på förbundsstämman .................. 29
 Motion 18 Granskningsutskottets status bör höjas ... 30
 § 10 Förbundsstyrelse .............................................. 30
 Motion 17 Tidsbegränsning av uppdraget som för-
 bundsordförande ...................................................... 31
 § 11 Revisorer .......................................................... 32
 § 12 Granskningsutskott ........................................... 32
 § 13 Synskadades Stiftelse ...................................... 32
 § 14 Stadgeändring .................................................. 32
 Motion 19 Ändring av riksförbundets stadgar ........... 32
 § 15 Upplösning ....................................................... 33
Bilaga 1 till SRF:s stadgar – paragrafer som distrik-
  tens stadgar måste innehålla.................................... 33
 Inledning .................................................................. 33
 §§ 1 - 5 ..................................................................... 34
 § 6 Distriktens åliggande .......................................... 34
 § 7 Distriktens organ ................................................ 34
 § 8 Omröstning......................................................... 34
 § 9 Representantskap .............................................. 34
 Motion 22 Antal ombud vid distriktens representant-
 skapsmöten .............................................................. 34
 § 10 Distriktsstyrelse ................................................ 35
 Motion 23 Distriktsstyrelsens ledamöter ................... 35
 § 11 Revisorer .......................................................... 35
 § 12 Stadgeändring .................................................. 35
 § 13 Upplösning ....................................................... 36
 Bilaga 2 till SRF:s stadgar – paragrafer som lokal-
   föreningarnas stadgar måste innehålla..................... 36
   Inledning .................................................................. 36
   §§ 1 - 5 ..................................................................... 36
   § 6 Lokalföreningens åliggande ................................ 37
   Motion 24 Lokalföreningarnas åligganden ................ 37
   § 7 Lokalföreningens organ ...................................... 37
   § 8 Omröstning......................................................... 37
   § 9 Möten ................................................................. 37
   Motion 25 Lokalförenings stadgar............................. 37
   § 10 Lokalföreningsstyrelse ...................................... 38
   Motion 26 Ledamöterna i lokalföreningsstyrelserna .. 38
   § 11 Revisorer .......................................................... 38
   § 12 Stadgeändring .................................................. 38
   § 13 Upplösning ....................................................... 39
§ 13 Jämställdhetsarbetet: ............................................. 39
 a. Rapport 1997-2000 ................................................ 39
 b. SRF-organisationens plan för att uppnå jäm-
   ställdhet samt motionerna 27-29 .............................. 39
 Motionerna 27-29......................................................... 40
 Motion 27 Rättvisa åt kvinnorna ................................... 40
 Motion 28 SRF:s informationsmaterial ......................... 40
 Motion 29 Heltidsarbetande kvinnor bör ha möjlighet
   att gå ned i tid........................................................... 41
§ 14 SRF:s program samt motionerna 30-37.................. 41
 Motionerna 30-37......................................................... 44
 Motion 30 Diskriminering, delaktighet och jämlikhet ..... 44
 Motion 31 SRF:s program, ett program för alla syn-
   skadade? ................................................................. 45
 Motion 32 Policy i privatiseringsfrågor......................... 46
 Motion 33 Dags att slopa AMBI!................................... 46
 Motion 34 Om välgörenhetsverksamheten ................... 47
 Motion 35 Restjänst - ett oberoende resande .............. 47
 Motion 36 Funktionsanpassning .................................. 48
 Motion 37 Blind - Blindare - Blindast ............................ 50
§ 15 Handikappsamarbetet samt motion 38 ................... 51
 Motion 38 SRF bör ej söka medlemskap i HSO ........... 51
§ 16 Val av ..................................................................... 52
 a. förbundsordförande.................................................. 52
 b. 1:e vice förbundsordförande .................................... 52
 c. 2:e vice förbundsordförande..................................... 53
§ 17 Val av övriga styrelseledamöter.............................. 53
§ 18 Val av revisorer ...................................................... 54
§ 19 Val av granskningsutskott ....................................... 55
§ 20 Val av valberedning ................................................ 55
§ 21 Avgifter och ekonomiskt stöd samt motionerna
   39-42 ........................................................................ 56
 a. Länsförbundsavgift 2001-2004 och personellt stöd .. 56
 b. Medlemsavgift för barn och ungdomar ..................... 57
 Motionerna 39-42......................................................... 58
   Motion 39 Fortsatt ekonomiskt stöd .......................... 58
   Motion 40 Ombudsmän till länsförbunds tjänst
   efter behov ............................................................... 59
   Motion 41 Heltidsanställda socialombud................... 59
   Motion 42 Ökat stöd till barn-föräldraverksamheten . 60
§ 22 Verksamhet och budget samt motionerna 43-110 .. 60
 a. Övergripande verksamhetsmål och långtidsbud-
   get 2001-2004 ........................................................ 60
 b. Verksamhetsplan och rambudget 2001 .................. 61
   Rambudget 2001...................................................... 63
 Motionerna 43-110 ....................................................... 63
 Resande ...................................................................... 63
   Motion 43 Färdtjänsten ............................................. 63
   Motion 44 Färdtjänst på användarnas villkor ............ 64
   Motion 45 Färdtjänstutredning .................................. 65
   Motion 46 Färdtjänstresor i annan kommun ............. 65
   Motion 47 Färdtjänst som ägs av landstingen .......... 66
   Motion 48 En anständig färdtjänst ............................ 66
   Motion 49 Resandeservice ....................................... 66
   Motion 50 Ledsagarservice vid tåg- eller bussbyten . 67
   Motion 51 Oklarheter om ledarhundsekipage på
   Länstrafikens bussar ................................................ 67
   Motion 52 Teckenstorlek tidtabeller .......................... 67
 IT ............................................................................... 68
   Motion 53 Fortsätt prioritera IT-frågorna! .................. 68
   Motion 54 Fortsätt prioritera IT-frågorna! .................. 68
   Motion 55 Fortsätt prioritera IT-frågorna ................... 69
   Motion 56 Högprioritera IT-frågorna ......................... 69
   Motion 57 IT-satsning inom SRF ............................. 69
   Motion 58 SRF och IT på 2000-talet ......................... 70
   Motion 59 Satsning "IT för alla" ................................ 71
   Motion 60 IT-tekniken och synskadade kvinnor ........ 71
   Motion 61 Synskadades tillgång till den moderna
   tekniken .................................................................... 72
   Motion 62 Fria datorer - på vems villkor?.................. 72
 Motion 63 Tillgång till datorer i hemmet för synska-
 dade måste förbättras .............................................. 72
 Motion 64 Information på lnternet måste göras
 tillgänglig för synskadade ......................................... 73
 Motion 65 Tekniskt kunnig personal på SRF-
 kansliet ..................................................................... 73
 Motion 66 Begagnade dataanpassningar ................. 74
Arbetsmarknad och rehabilitering ................................ 74
 Motion 67 Synskadades minimala möjligheter att få
 arbete ....................................................................... 74
 Motion 68 Tillgänglig information för yrkesverk-
 samma ..................................................................... 75
 Motion 69 Nivån på arbetsbiträdesersättningen........ 76
 Motion 70 Arbetsmarknaden för synskadade
 invandrare ................................................................ 76
 Motion 71 Synskadade arbetsförmedlare för
 synskadade .............................................................. 77
 Motion 72 Hantverksutbildning ................................. 77
 Motion 73 Yrkesrehabiliteringen för synskadade
 måste förbättras ....................................................... 78
 Motion 74 Centralisera rehabiliteringen för gravt
 synskadade .............................................................. 78
 Motion 75 Samarbete syn- och hörselvård ............... 79
 Motion 76 Hörhjälpmedel på syncentraler ................ 79
 Motion 77 Specialpedagog-utbildning....................... 79
 Motion 78 Service från heminstruktör till
 syn/hörselskadade ................................................... 80
 Motion 79 Tekniska hjälpmedel i hemmet................. 80
 Motion 80 Oförändrad nivå av handikappersättning
 efter det att man blivit folkpensionär eller
 förtidspensionär ........................................................ 81
Konsument .................................................................. 81
 Motion 81 Tillgänglighet i vardagen .......................... 81
 Motion 82 Förteckning över produkter på öppna
 marknaden, som kan vara synskadade till hjälp ....... 81
 Motion 83 Teknisk utveckling ................................... 82
 Motion 84 Teckenstorlek till innehållsdeklarationen
 på livsmedel ............................................................. 83
 Motion 85 Läsbar reklam .......................................... 83
 Motion 86 Gratis nummer-, namn- och
 adressupplysning för synskadade ............................ 83
 Motion 87 Fri nummerupplysning på mobiltelefoner . 84
 Motion 88 Gratis nummerupplysning ........................ 84
 Motion 89 Bättre hissar ............................................ 84
 Kultur ........................................................................... 85
  Motion 90 Direktlån från TPB ................................... 85
  Motion 91 Markerade kassettböcker......................... 85
  Motion 92 Textremsan på TV ................................... 86
  Motion 93 Bättre service för
  radiotidningsprenumeranter...................................... 86
  Motion 94 RATS-tekniken......................................... 86
  Motion 95 Publikationer på punktskrift ...................... 87
  Motion 96 Punktskriftens överlevnad ........................ 87
 Verksamhet ................................................................. 88
  Motion 97 FN:s standardregler för funktionshind-
  rade .......................................................................... 88
  Motion 98 Sammanställning av lagar och regler ....... 88
  Motion 99 Makten över våra liv ................................. 89
  Motion 100 Tillgänglighet i byggd miljö ..................... 89
  Motion 101 Informationsmaterial om tillgänglighet
  för funktionshindrade ................................................ 90
  Motion 102 Se över SRF:s funkiskurser ................... 90
  Motion 103 Verksamhet för synskadade invandrare . 92
  Motion 104 Invandrarfamiljernas situation inom
  SRF .......................................................................... 92
  Motion 105 Samlevnad ............................................. 93
  Motion 106 Sex och samlevnad ............................... 93
  Motion 107 Förverkliga synskadades rätt till motion
  och idrott .................................................................. 94
  Motion 108 Förstärk informatörsverksamheten nu! ... 95
  Motion 109 Flera funktionshinder ............................. 95
  Motion 110 Synskadade med ytterligare
  funktionshinder – prioriterat mål ............................... 96
§ 23 Övriga motioner, 111-138 ....................................... 96
 Motion 111 Medlemsombudsman ................................ 96
 Motion 112 Särskild ombudsman för handikappade
  barn och ungdomar .................................................. 96
 Motion 113 Professionella lobbyister............................ 97
 Motion 114 Återspegla remissvaren ............................. 97
 Motion 115 Hörhjälpmedel i hela organisationen ......... 97
 Motion 116 Kunskaps- och erfarenhetsbank ................ 98
 Motion 117 Alla vinner på bättre ekonomikunskaper .... 99
 Motion 118 Bokföring med datorbaserade program ..... 99
 Motion 119 Musikhandläggare vid riksförbundet .......... 99
 Motion 120 "Plats på scen för SRF-artister" vid
  SRF:s medlemsforum............................................. 100
 Motion 121 Märkning av SRF-material ....................... 100
 Motion 122 Demokrati – yttrandefrihet ....................... 101
  Motion 123 Förbundstidningen Perspektiv ................. 101
  Motion 124 Distribution av "Kvinnosyn" ...................... 102
  Motion 125 Utskick av KVINNOSYN .......................... 103
  Motion 126 Fler korsord i vår ersättningstidning
   "Nya Veckobladet" ................................................. 103
  Motion 127 Medlemsnytta genom medlemskortet ...... 103
  Motion 128 Subventionerade Internetabonnemang
   för synskadade datoranvändare ............................. 104
  Motion 129 El- och teletjänster................................... 105
  Motion 130 Resurser för ledsagare vid SRF-aktivi-
   teter ........................................................................ 105
  Motion 131 Medhjälpare vid SRF:s arrangemang ...... 106
  Motion 132 Flerhandikappades rätt till delaktighet i
   förbundets kurser och konferenser är dålig ............ 106
  Motion 133 Subventionerade hjälpmedel ................... 106
  Motion 134 Demokrati - Insyn - Inflytande .................. 107
  Motion 135 Rabatter på hjälpmedel ........................... 107
  Motion 136 SRF Fritid – bra men kan bli ännu bättre! 108
  Motion 137 Uppföljningskurserna för ledarhunds-
   förare ..................................................................... 108
  Motion 138 Om medel till biståndsverksamhet och
   forskning om ögonsjukdomar ................................. 108
§ 24 Irisutredningen...................................................... 109
§ 25 Uttalanden ............................................................ 109
§ 26 Avslutning............................................................. 111
Bilaga 1: Ombudsförteckning ........................................ 114
Bilaga 2: Permissioner .................................................. 118
Bilaga 3: Övriga deltagande i kongressen ..................... 119
Bilaga 4: Utskottsindelning ............................................ 125
Bilaga 5: Reservation punkt 12 Förslag till nya stadgar
§ 9 mom. 4 .................................................................... 130
Bilaga 6: Uttalande: Synskadade diskrimineras i
premiepensionsvalet ..................................................... 131
Bilaga 7: Uttalande: Synskadade kvinnor – dubbelt
diskriminerade ............................................................... 132
Bilaga 8: Uttalande: Kicki Nordström som president för
World Blind Union.......................................................... 133
Bilaga 9: Uttalande: Svenska EU-ordförandeskapet första
halvåret 2001 ................................................................ 135
Bilaga 10: Uttalande: För tillgänglighet mot diskrimi-
nering ............................................................................ 136
Bilaga 11: Uttalande: Öppna IT-världen också för
synskadade. .................................................................. 137
Bilaga 12: Uttalande till MYS-utredningen ..................... 138
Bilaga 13: Uttalande: Angående Lagen om färdtjänst .... 139
Bilaga 14: Uttalande: Räknas synskadade som
konsumenter? ............................................................... 141
Bilaga 15: Uttalande: Angående Ledsagarservice enligt
LSS. ............................................................................. 142
Bilaga 16: Uttalande: Ge oss TV-programmen! ............. 143
Bilaga 17: Uttalande: Vårt krav - Rehabilitering till
arbete ............................................................................ 144
Bilaga 18: Stadgar för Synskadades Riksförbund .......... 145
  Bilaga 1 till Synskadades Riksförbunds stadgar ........ 152
  Bilaga 2 till Synskadades Riksförbunds stadgar ......... 157
                              1

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND
PROTOKOLL KONGRESSEN 2000

Datum: 11-15 oktober 2000
Plats: Aronsborgs konferenshotell, Bålsta§1   Öppnande

Lennart Nolte hälsar kongressen med följande anförande:
" Ärade kongressdeltagare! En känsla av fest, spänning
och förväntan råder alltid när Kongressen samlas. Det har
nu gått fyra år sedan vi hade vår förra Kongress. Fyra år av
framgångar och bakslag, glädjeämnen och besvikelser.
Fyra år som inneburit att vi också förlorat medarbetare och
vänner men samtidigt fått nya aktiva och engagerade män-
niskor i vår verksamhet. När Kongressen nu samlas är det
för första gången då vi lagt ett helt sekel bakom oss och för
första gången Kongressen samlas inte bara detta
decennium, utan också sekel och millennium. Jag vill
hälsa er allesammans mycket varmt välkomna till
Kongressen och vänder mig därvid särskilt till våra
utländska gäster.

Ett år efter den förra Kongressen träffade jag Marie. Hon
var då 22 år, bodde ensam i sin tvårumslägenhet, saknade
arbete men deltog i kommunal dagverksamhet. Marie var
blind, utvecklingsstörd och rörelsehindrad. Hon frågade en
massa saker om SRF, om Kongressen, Perspektiv, Unga
Synskadade, Almåsa och mycket annat. Jag försökte svara
så gott jag kunde. Strax innan vi skildes sa Marie: ”Får jag
läsa en dikt för dig som jag har skrivit?” Naturligtvis,
svarade jag och Marie läste följande tänkvärda rader:

 ”Jag måste vara med
 Min röst måste höras
 Min vilja måste fram
 Annars är jag inte med er.”

Kan budskapet sägas tydligare, enklare och mer rakt fram
än så här, budskapet att alla människor behövs i vårt
samhälle och att vårt samhälle behöver alla människor!
2


Låt mig med ett par ord få blicka bakåt på den gångna kon-
gressperioden. Genomgående teman för vårt arbete har
varit kampen mot diskriminering och kampen för att åstad-
komma jämställdhet mellan synskadade kvinnor och män,
flickor och pojkar. Har vi lyckats koncentrera krafterna på
dessa frågor och har vi kunnat åstadkomma någon föränd-
ring? Jag svarar Ja på dessa bägge frågor och bygger det-
ta svar på bland annat följande skeenden.

Att tala om diskriminering för att beskriva synskadades
situation kändes ovant för många. Vi var inte vana vid att
kalla saker och ting vid deras rätta namn. I dag kan vi
notera hur detta synsätt har vuxit fram och vunnit
erkännande inte bara inom SRF, utan också inom övriga
handikapprörelsen, på myndighetssidan och inom det
politiska livet. Låt vara att vi och det politiska livet inte alltid
är av samma uppfattning när det gäller vad som är
diskriminering, men att diskriminering av människor med
synskador förekommer och att diskriminering är ett
allvarligt samhällsproblem som måste bearbetas är faktiskt
accepterat.

Konkreta framsteg har också gjorts. Vi har nu en lag mot
diskriminering av människor med funktionshinder i
arbetslivet. En utredning om olaga diskriminering enligt
brottsbalken har inletts. Den utredningen har nyligen fått
tilläggsdirektiv för att också pröva frågan om tillgänglighet
som diskrimineringsfenomen. Detta är exempel på frågor
som vi drivit och som har gett resultat.

Jämställdhetsplanen som antogs av förra Kongressen har
varit en uppmaning åt hela SRF-organisationen att ta kraft-
tag för att skapa jämställdhet. Medvetenheten inom vår or-
ganisation har höjts. Vi är bättre på att lyfta fram jämställd-
hetsfrågor i vårt intressepolitiska arbete. Nätverket för syn-
skadade kvinnor har byggts ut. Glädjande många SRF-
kvinnor har deltagit i ledarskapsutbildningen. Fler män in-
ser att ökad jämställdhet kräver ökat ansvarstagande ock-
så från männens sida. Ett nytt projekt kring mansrollen är
under utveckling.

Jag vill särskilt framhålla den kraftfulla inbrytning SRF har
medverkat till på det internationella planet. Kicki har med
                               3

sitt fleråriga engagemang inom World Blind Union (WBU)
på ett mycket tydligt sätt lyft fram jämställdhetsfrågorna.
Genom konferenser, seminarier och andra
utbildningsinsatser i de olika världsdelarna har synskadade
kvinnor synliggjorts och rustats för uppgifter inom WBU.
Genom sin plats i European Blind Unions (EBU:s) styrelse
har Tiina brutit isen i det tidigare totalt mansdominerade
EBU. Hon har också genom sitt agerande skapat respekt
för sin egen person, för sin politiska kompetens och
placerat jämställdhetsfrågorna på EBU:s dagordning.

SRF syns och hörs inte bara i Sverige utan också långt
utanför vårt lands gränser. På ännu ett område har vi varit
med om att bryta ny mark.

Jag måste vara med
Min röst måste höras
Min vilja måste fram
Annars är jag inte med er.

Nu har vi kravlat oss över millenniegränsen. Vilken vardag
lever vi i, hur ser det politiska klimatet ut? Med SMHI:s ter-
minologi skulle jag vilja karakterisera det på följande sätt:
varma ishavsvindar eller hagel från klarblå himmel! Med
andra ord: jag tycker vi många gånger får dubbla och ofta
motsägelsefulla besked.

Å den ena sidan får vi höra att Sveriges ekonomi är stark,
den är bättre än på flera decennier, tillväxten är mer än 4
procent om året, pengarna bara forsar in i statskassan, den
ena positiva rapporten överträffar den föregående och bud-
getöverskottet bara växer.

Å den andra sidan får synskadade inte del av den
rehabilitering vi behöver, det är svårt eller omöjligt att få
hjälpmedel som bygger på ny teknik, den som blir
synskadad efter 65 års ålder får fortfarande ingen
handikappersättning, statens stöd försvagas för elever med
synskador, integrerade i skolan, färdtjänsten försämras,
och egenavgifterna ökar. Köerna till gråstarrsoperationer
växer, synskadade får otillräckligt med hemtjänst och
statens bidragsgivning till SRF minskar bara för att
politikerna gått på en myt.
4

De politiska partierna måste lära sig att lyssna på oss och
att dra rätt slutsatser av vad de hör. Trovärdigheten blir
ifrågasatt om man ger sken av att staten badar i pengar
samtidigt som kommuner och landsting går på knäna. Den
nationella handlingsplan för handikappolitiken som antogs
av riksdagen i våras är bra – särskilt med de tillägg som
riksdagen beställde. Men den måste följas av ett nationellt
grepp, för att de höga och lovvärda ambitionerna med
handikappolitiken ska kunna slå igenom fullt ut. Jag anser
att det nu är hög tid för det samhällskontrakt som vi tidigare
lanserat. Staten, landstingen och kommunerna måste
tillsammans träffa en överenskommelse om vem som ska
göra vad, när och hur det ska finansieras.

Jag sa nyss att jag tycker att vi har haft framgångar inom
diskrimineringsområdet och med jämställdhetsarbetet
under de gångna åren. Men jag sade inte att jag är nöjd
med vad vi uppnått. Det framgår också av det material
kongressen har att behandla under de kommande
dagarna.

I den nationella handlingsplanen för funktionshindrade mar-
keras mycket tydligt betydelsen av frågor kring
tillgänglighet. Det är bra! Ty bristande tillgänglighet är ett
av de största problem vi synskadade möter i vardagslivet.
Förbundsstyrelsen har därför föreslagit att vi inför nästa
kongressperiod ska lyfta upp tillgänglighetsfrågorna
tillsammans med kampen mot diskriminering.

Med de starka uttalanden för tillgänglighet som görs i den
nationella planen kan jag inte förstå hur SVT i
fortsättningen ska kunna stå emot vårt krav på att få
textremsan tillgänglig och att få syntolkning i TV. Denna
symbolfråga måste nu lösas. Jag utgår ifrån att
socialministern inte vill medverka till att SVT fortsätter att
diskriminera synskadade TV-tittare.

Vi synskadade möter bristande tillgänglighet och därav föl-
jande diskriminering också på en rad andra områden i var-
dagslivet. Den tekniska utvecklingen brukar vi ofta beskriva
i termerna hot och möjligheter. Hoten hittar vi bland annat i
alla de automater, maskiner och apparater som vi allt ofta-
re möter och som ersätter personlig service – men vilka
oftast är otillgängliga för oss – t ex biljettautomater på järn-
                                5

vägs- och busstationer, varuautomater, könummersystem
och girerings- och växlingsmaskiner.

Lösningen för oss ligger inte i att ta avstånd från utveckling
och förändring. Vi har inte motarbetat boktryckarkonsten,
inte motsatt oss bilens intåg eller TV:s framväxt bara för att
vi inte kunnat läsa vanlig skrift, köra bil eller se på TV. De
av oss som är blinda har inte heller motsatt sig
glödlampans segertåg över världen. Nej, vår strategi måste
vara att bejaka det som är bra och att se till att det som är
dåligt blir bra!

Resandet vållar oss stora problem. Det är bra att
kollektivtrafiken görs tillgänglig. Då kan även vi läsa
tidtabellen, veta vad hållplatserna heter, hitta
stoppknappen och så vidare. Men vårt största problem är
inte själva färden. För oss synskadade handlar det om hela
resekedjan, att ta sig till färdmedlet, resa, eventuellt byta
färdmedel, uträtta ärendet, ta sig tillbaks till färdmedlet och
åka dit vi ska och sedan ta sig fram den sista biten. Nu får
vi bevittna hur myndigheterna försämrar färdtjänsten med
motivet att kollektivtrafiken anpassas. Utestängning,
husarrest och ökad social isolering blir följden.
Färdtjänstlagen måste helt enkelt ändras.

Ett tillgängligt arbetsliv för vår del kräver rehabilitering,
hjälpmedel, en flexibel och resursstark
arbetsmarknadspolitik, stark lagstiftning och kompetens-
och kunskapshöjande insatser. Utan dessa åtgärder
riskerar vi att bli utestängda från arbetsmarknaden.

Jag måste vara med
Min röst måste höras
Min vilja måste fram
Annars är jag inte med er.

En av de viktigaste uppgifterna för kongressen är att lägga
fast kursen för de kommande årens arbete. Här vill jag
gärna understryka vikten av att vi har en gemensam syn på
Kongressens roll och betydelse för hela SRF-organisatio-
nen. Det våra stadgar säger om att vi har slutit oss sam-
man för att gemensamt hävda synskadades rätt, är alltså
ett klart ställningstagande för att vi ska använda hela SRF-
organisationen för vårt arbete. Kongressens beslut är alltså
6

giltiga inte bara för riksförbundet, utan i lika hög grad för
länsförbund och lokalföreningar. Häri ligger ju också en av
våra främsta styrkor – kraften i det gemensamma.
Därför vill jag också särskilt poängtera betydelsen av
Kongressens diskussion av vårt framtida SRF. Vår egen
organisation med alla sina medlemmar, är vårt främsta
vapen i kampen för att synskadade ska nå full delaktighet
på alla samhällsområden. Den struktur och de
arbetsformer vi nu har lades fast för 25 år sedan. Mycket
har skett sedan dess. Samhället har förändrats. Ekonomi,
teknik, kommunikationer, maktstrukturer och den allmänna
utvecklingsnivån har medfört ändrade och nya villkor också
för SRF. Detta måste vi ta till oss för att bibehålla vår roll
och ställning som en inflytelserik organisation för och av
synskadade.

Men vi får inte fastna i den inåtvända diskussionen. Ett
föränderligt samhälle kräver ett aktivt, flexibelt och kraftfullt
intressepolitiskt arbete för att möta förändringarna. Därför
behöver SRF och synskadade profileras. Därför behöver
SRF ett nytt program. Därför behöver SRF driva arbetet
inom Vårt nya SRF. Därför behöver vi delta i det
handikappolitiska samarbetet. Därför behöver vi stärka vårt
jämställdhetsarbete. Det är därför nu hög tid att vi startar
arbetet i Kongressen år 2000 för att lägga fast kursen
under de följande åren.

Jag ser fram emot några intensiva och arbetsfyllda dagar
med livliga debatter i kamratlig anda.

Med dessa ord ber jag att få förklara Kongressen år 2000
öppnad."

Därefter informerades kongressen om vilka medlemmar
som innehaft förtroendeuppdrag inom SRF i 25 år och där-
med under kongressperioden (1/11 1996 - 31/8 2000)
tilldelats SRF-nål respektive berlock i guld. Dessa är:

År 1996
Ester Ingemansson, SRF Skåne

År 1997
Maj-Britt Nordh, SRF Kalmar län
Åke Burvall, SRF Västerbottens län
                            7

Roland Göstasson, SRF Västerbottens län
Roland Hällberg, SRF Västerbottens län
Erik Marthin, SRF Västerbottens län
Per-Gunnar Engstrand, SRF Jönköpings län
Folke Holmberg, SRF Örebro län
Alf Linusson, SRF Älvsborg
Matz Gabrielsson, SRF Iris AB
Tor Söderqvist, SRF Kronoberg
Georg Svensson, SRF Kronoberg
Britta Lorentzen, SRF Halland

År 1998
Lizzie Roos, SRF Uppsala län
Bertil Pettersson, SRF Uppsala län
Monica Ulmeryd, SRF Stockholms och Gotlands län
Albert Eldh, SRF Skaraborg
Viola Dahlberg, SRF Skaraborg
Monica Telander, SRF Skaraborg
Adela Blomstedt, SRF Norrbotten
Sven-Roland Holmér, SRF Kalmar län

År 1999
Borghild Olin, SRF Bohus län
Elsie Carlsson, SRF Örebro län
Ingrid Dahrén, Synskadades Vänner i Skaraborgs län
Rigmor Holmberg, Synskadades Vänner i Skaraborgs län
Elna Karlsson, SRF Kronoberg
Lisa Sunnegård, SRF Halland
Mona Carlsson, SRF Skåne
Åsa Sjöberg, SRF Skåne

År 2000
Eva Björk, SRF Stockholms och Gotlands län
Astrid Nilsson, SRF Östergötland
Siv Johansson, SRF Skåne
Barbro Nilsson, SRF Skåne
Sven Johnsson, SRF Skåne
Sonia Ohlsson, SRF Uppsala län
Berndt Cedersparr, SRF Bohuslän


Hälsningar till kongressen framförs av:
Håkan Thomsson, ordförande i SRF Uppsala län
Gloria Peniza, Venezuela
8

Berndt Nilsson, ordförande i HSO
statsrådet Lars Engqvist, socialdepartementet
Till Lars Engqvist överlämnas ett uttalande om den
bristande tillgängligheten till information om
premiepensionsvalet (bilaga 6).

Under veckan framförs hälsningar till kongressen dessutom
av Rolf Eriksson, FSDB; Juan Carlos Cebrián, FUB;
Kerstin Sjögren Fleischer, Länsbiblioteket, Uppsala; Lars-
Åke Wikström, SDR.


§2   Fastställande av röstlängd

Upprop verkställs varvid 122 ombud är närvarande.

Kongressens beslut:
att fastställa röstlängden, omfattande 122 röstberättigade
  ombud. Röstlängden kompletteras under torsdag den
  12 oktober att omfatta 123 röstberättigade ombud,
  med Sven Zachari, SRF Stockholms och Gotlands län.
  (bilaga 1).

Permission beviljas av presidiet för ett antal ombud vid
olika tillfällen (bilaga 2).

Förbundsstyrelsen är närvarande med följande ledamöter:
Dan Berggren
Arne Engström
Monica Eriksson Forss
Per-Arne Krantz
Ingemar Lundkvist
Lennart Nolte
Kaj Nordquist
Kicki Nordström
Tiina Nummi Södergren
Carina Rick
Margareta Söderlund
Håkan Thomsson

Frånvarande pga. sjukdom: Lars Hansson

Upprop genomförs av övriga deltagande i kongressen:
Riksorganisationen Unga Synskadade,
                               9

granskningsutskottet, valberedningen, ledsagare, ombuds-
män, gäster, åhörare och personal från riksförbundets
kansli (bilaga 3).


§3   Kongressens stadgeenliga utlysande

Kallelse till kongressen ska enligt stadgarna skickas ut
senast två månader innan ordinarie kongress. Kallelsen till
denna kongress skickades ut den 8 maj 2000.

Kongressens beslut:
att anse kongressen stadgeenligt utlyst.


§ 4 Fastställande av

a. dagordning

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen fastställer
det utsända förslaget till dagordning med följande tillägg:
5 g: Anmälan av övriga utskott.

Kongressens beslut:
att fastställa dagordningen i enlighet med förbunds-
  styrelsens förslag.

b. arbetsordning

Förbundsstyrelsens förslag
att kongressen fastställer det utsända förslaget till
  arbetsordning med följande ändringar: arbetspasset kl
  16-18 lördag byter plats med passet kl 8-10 på
  söndagen.

Kongressens beslut:
att fastställa arbetsordningen i enlighet med förbunds-
  styrelsens förslag.

c. arbetsformer

Förbundsstyrelsens förslag
10

att fastställa det utsända förslaget till "Kongressens
  arbetsformer" med följande förändringar:
  Uttalanden: Beredningsutskottets yrkande till
  uttalande antas, avslås eller återremitteras av
  kongressen.
  Permission: Presidiet beviljar eller avslår ansökan om
  permission. Kongressen informeras om beviljade
  permissioner och notering görs i kongressprotokollet.

Kongressens beslut:
att fastställa kongressens arbetsformer i enlighet med
  förbundsstyrelsens förslag.


§5  Val av mötesfunktionärer

a. mötesordförande (3)

Valberedningens förslag: Kerstin Andersson, Tyresö, Jan
Holmegard, Enskededalen, och Ove Jansson, Bålsta.

Kongressens beslut:
att bifalla valberedningens förslag.

b. anmälan om sekreterare (2)

Förbundsstyrelsen anmäler att Mari-Louis Ljungquist och
Bertil Sköld, SRF-kansliet, utsetts till sekreterare.

c. protokolljusterare (2) och ersättare (2)

Valberedningens förslag:
Ordinarie: Hans-Olof Fredholm och Gun-Britt Jansson,
SRF Dalarna
Ersättare: Kjell Gustafsson och Catrin Strömvall, SRF
Västmanland.

Kongressens beslut:
att bifalla valberedningens förslag.

d. rösträknare (3)

Valberedningens förslag:
                              11

Lars Karlsson, SRF Älvsborg, Per-Arne Andersson, SRF
Skåne och Gunn Larsson, SRF Uppsala län.

Kongressens beslut:
att bifalla valberedningens förslag.

e. valförrättare (4)

Förbundsstyrelsens förslag:
Anna Karlsson, Christina Numan, Eva Setréus och Gunilla
Svenberg, SRF-kansliet.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

f. beredningsutskott

Valberedningens förslag:
Britt Artursson, SRF Skaraborg
Lillemor Bergman, SRF Värmlands län
Alireza Ghanbar Alipour, SRF Göteborg
Bengt Hoflin, SRF Älvsborg
Lillemor Högselius, SRF Stockholms och Gotlands län
Rickard Lundkvist, SRF Gävleborg
Kicki Lundmark, SRF Västerbottens län, ordförande

Kongressens beslut:
att bifalla valberedningens förslag.

g. Anmälan av övriga utskott

Förbundsstyrelsens förslag till utskottsindelning läses upp
(bilaga 4).

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.


§6   Fastställande av nomineringstidens
    utgång

Valberedningen informerar om att valberedningens förslag
till nomineringar till förbundsstyrelsen inte är rangordnade.
12
Förbundsstyrelsen föreslår
att kongressen fastställer nomineringstidens utgång till
  fredag den 13 oktober kl 12.00.

Kongressens beslut:
att fastställa nomineringstidens utgång till fredag den 13
  oktober kl 12.00.


§7   Remisser till beredningsutskott och övriga
    utskott

Beredningsutskottet

Förbundsstyrelsens förslag:
att till beredningsutskottet remittera följande frågor:
  - styrelsearvode
  - förslag till valberedning samt
  - förbundsstyrelsens förslag till uttalanden:
      1 om diskriminering
      2 om TV-texten
      3 om konsumentfrågor
      4 om rehabilitering
      5 om Kickis kandidatur till WBU-president
      6 om färdtjänsten
      7 om ledsagning enligt LSS
      8 om Sveriges ordförandeskap för EU
      9 om IT
     10 om synskadades kvinnors situation
     11 om synskadades information om
       premiepensionsvalet

Alireza Ghanbar Alipour föreslår ett uttalande om
situationen i skolan.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att remittera samtliga förslag till uttalanden till bered-
  ningsutskottet.
                               13

Övriga utskott

Förbundsstyrelsens förslag:
att utskotten 2-14 arbetar enligt det utsända förslaget till
  arbetsordning.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till utskottsarbete.


§8   Granskningsutskottets rapporter 1996,
    1997, 1998 och 1999

Förbundsstyrelsens förslag:
att godkänna rapporterna.

Catrin Strömvall påpekar att i rapporterna 1997 och 1998
ska stå att granskningsutskottet föreslår kongressen att
bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

Kongressens beslut:
att med Catrin Strömvalls ändringsförslag godkänna
  granskningsutskottets sammanfattning och rapporter
  för 1996, 1997, 1998 och 1999.


§9   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
    ledamöter

Granskningsutskottets yrkande:
att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
  verksamhetsåren 1996, 1997, 1998 och 1999.

Kongressens beslut:
att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
  verksamhetsåren 1996, 1997, 1998 och 1999 i enlig-
  het med granskningsutskottets yrkande.


§ 10 Fastställande av styrelsearvode för kom-
   mande kongressperiod

Beredningsutskottets yrkande:
14

att höja styrelsearvodet från 7 000 till 8 000 kronor per
  styrelseledamot och år.

Kongressens beslut:
att fastställa arvodet enligt beredningsutskottets yrkande.


§ 11 Vårt nya SRF samt motionerna 1-5

Vårt nya SRF

Förbundsstyrelsen föreslår
att SRF fortsätter arbetet med projektet "Vårt nya SRF"
  som syftar till förändring av organisationen och dess
  arbetsformer,
att det i projektet startar en process som leder till:
  - att alla medlemmar i SRF och grupper av
    synskadade utanför SRF ska ha inbjudits till minst
    en gruppaktivitet inom ramen för "Vårt nya SRF"
    före utgången av år 2002,
  - att en majoritet av medlemmarna i SRF samt
    grupper och intresseföreningar av synskadade
    utanför SRF, har kännedom om "Vårt nya SRF" före
    utgången av år 2002,
  - att "Vårt nya SRF" blir Tema för medlemsforum i
    Linköping år 2002,
att alla organisationsled avsätter resurser för att delta i
  projektet och aktivt medverka i processen samt
att rapport och eventuella förslag lämnas till förbunds-
  stämman och kongressen.

Kongressutskottet yrkar:
att utveckla och förbättra samarbetet med Unga
  Synskadade,
att omarbeta texten till avsnitt 3 Vad är det som händer?,
  begreppet individuell solidaritet uttrycker dåligt vad
  som åsyftas,
att i punkt 8 Vision lägga till: SRF och US ska utveckla sitt
  samarbete,
att särskilt se över och stärka samarbetet med US i den
  framtida organisationsutvecklingen,
                              15

att till protokollet anteckna: Motionerna pekar på frågor
  som den aviserade utredningen skall komma med
  konkreta förslag till.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att bifalla tilläggsförslagen från kongressutskottet.

Motionerna 1-5

Motion 1 Dags för ett annorlunda SRF!!

Motionens yrkanden:
att kongressen nu beslutar om att SRF skall bli en mindre
  toppstyrd organisation,
att under den kommande kongressperioden se över
  organisationsstruktur och stadgar och lägga förslag på
  detta till kongressen 2004.
/SRF Stockholms och Gotlands läns kvinnliga nätverk
Qvinnsams ledningsgrupp

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse att-sats 1 besvarad samt
att bifalla att-sats 2.

Kicki Lundmark yrkar avslag på motionens första att-sats.

Kongressens beslut:
att avslå att-sats 1,
att bifalla att-sats 2 i motionen samt
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2 Stärk "Vi-känslan" i SRF

Motionens yrkanden:
att Perspektiv belyser frågan,
att SRF tar fram ett studiematerial som syftar till att stärka
   vikänslan inom organisationen samt lär oss lyssna på
   varandra,
att alla organisationsled ges möjlighet till kurser i konflikt-
   lösning och positivt tänkande samt
att riksorganisationen ställer upp med en "krisgrupp".
/Siv Suua, Olofström, Martha Svahn, Kyrkhult
16

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.


Kongressutskottets yrkande:
att föreslå följande tillägg: att den grupp som tillsätts i
  enlighet med motionens att-sats tre benämns
  samarbetsgrupp.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande på motionen, samt
att bifalla kongressutskottets yrkande till tillägg.

Motion 3 Ökat stöd till lokalföreningarnas påverkans-
arbete

Motionens yrkanden:
att uppdra åt förbundsstyrelsen att förändra personalorga-
  nisationen så att stödet till det intressepolitiska arbetet
  i lokalföreningarna stärks samt
att dessa organisationsförändringar ska vara genomförda
  senast till nästa kongress.
/Ann-Christin Fast, Lund

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kicki Lundmark yrkar bifall till motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla motionen och
att avslå förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 4 Avveckla länsförbunden?

Motionens yrkande:
att förbundsstyrelsen får utreda möjligheten att avveckla
  länsförbunden eller att länsförbund slås samman till
  större regionala förbund.
/Evert Bergman, Söderhamn

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.
                               17

Kongressutskottets yrkande:
att motion 4 avslås.

Simon Tiensuu, Elisabeth Granath och Leif Sunesson
instämmer i utskottets avslagsyrkande på motionen

Bengt Bengtsson yrkar bifall till motionen.

Catrin Strömvall yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

P-G Engstrand föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag
att överlämna samtliga motioner till utredningen Vårt nya
SRF för beaktande.

Per-Arne Andersson yrkar avslag på P-G Engstrands
yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande över motionen,
att bifalla Per-Arne Anderssons avslagsyrkande på P-G
  Engstrands förslag.

Motion 5 Använder SRF sina resurser tillräckligt
effektivt???

 Motionens yrkande:
att man tillsätter en utredning som ska arbeta fram ett
   förslag om att minska antalet distrikt från dagens 24 till
   kanske en nivå på 5-10 distrikt och naturligtvis göra en
   konsekvensanalys också.
/Alexander Masic, Lund

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå motionen.

Per-Arne Andersson yrkar avslag.

Votering begärs och verkställs.

Kongressens beslut:
att med 85 röster mot 36 avslå motionen.
18

§ 12 Stadgar för SRF samt motionerna
   6-26

Förslag till nya stadgar

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta nya stadgar för Synskadades Riksförbund, inklu-
  sive bilagorna 1 och 2.
att stadgarna kommer att gälla från den dag protokollet
  justerats.

Presidiet föreslår att stadgeförslaget behandlas och
beslutas paragraf för paragraf.

Kongressens beslut:
att bifalla presidiets förslag till behandlingsordning samt
att de nya stadgarna enligt bilaga 18 ska gälla från den
  dag protokollet justerats.

Inledning

Kongressutskottet yrkar:
att regeln ang. princip 2 i texten om personals valbarhet,
  arbetas in i stadgarna på riksförbunds-, distrikts- och
  lokalföreningsplan.

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att avslå kongressutskottets yrkande samt
att bifalla styrelsens förslag till Inledning.

§ 1 Namn ändamål

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 2 Firmateckning

Motion 20 Stadgeförslag om firmatecknare

Motionens yrkande:
                               19

att ompröva stadgeförslaget § 2, om att två
  firmatecknare vid alla förekommande tillfällen skall
  teckna i förening.
/Gunnar Lorentzson, Jönköping
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion 21 Stadgeförslag par 2. Firmatecknare

Motionens yrkanden:
att kongressen avslår stadgekommitténs förslag om
  minst två firmatecknare i förening och
att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att
  verka för att ett kontinuerligt kontrollsystem på
  samtliga organisationsplan byggs upp samt
att utbildningsresurser satsas inom området
  ekonomisk hantering och redovisning.
/SRF Jönköping

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-satserna 1 och 2 samt
att bifalla att-sats 3 i motionen.

Per-Arne Andersson yrkar bifall till motionerna 20 och 21.

Margareta Söderlund yrkar bifall till förbundsstyrelsens
förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgetext och
  yttrande över motionerna 20 och 21.

§ 3 Organisation

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till sitt förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 4 Medlemskap

mom. 1 a) Röstberättigad medlem
20

Motion 7 Medlemskap

Motionens yrkande:
att orden ”på grund av synskadan” läggs till paragraferna
  4, moment 1 a i förslagen till normalstadgar för distrikt
  och lokalföreningar.
/SRF i Örebro län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottet yrkar:
att ändra "blind eller synsvag" till att "vara synskadad".

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande över motion 7 samt
att bifalla kongressutskottets yrkande.

mom. 1 b) Röstberättigad medlem

Motion 6 Medlemskap inom SRF

Motionens yrkande:
Ändringsförslag i § 4 Medlemskap, mom. 1:
a. Oförändrat
b. Eller att ha ett varmt intresse för de synskadades sak
c. Tidigare b.
d. Tidigare c.

"Mom. 2: Vårdnadshavare":
Denna punkt utgår (ersätts av "b").
…
Alla paragrafer i stadgarna som rör medlemskap bör
ändras enligt § 4, mom. 1 b.

/26 röstberättigade medlemmar i SRF Mölndal-Härryda-
Partille; Andreas Kettelhoit mfl.

Motion 8 Medlems bosättning

Motionens yrkande:
                                21

att medlem själv skall avgöra vilken förening han/hon vill
  tillhöra. Detta är ett frivilligt inträde och skall ej styras
  av annan (enhälligt).
/SRF Göteborg

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionerna 6 och 8.

Kongressutskottet yrkar:
att bifalla motion 8.

Bertil Magnusson, Elisabeth Granath, Kjell Emanuelsson,
Ingemar Lundkvist, Ann-Christine Andersson, Anita
Svenningsson, Miriam Mattsson m fl. yrkar bifall till motion
8.

Torbjörn Eriksson, Margareta Söderlund, Sonny Hoffman
och Per-Arne Andersson yrkar bifall till förbundsstyrelsens
förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande på motion 6
  samt
att bifalla motion 8.

mom. 1 c) Röstberättigad medlem

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 2 Vårdnadshavare

Förbundsstyrelsens förslag:
Röstberättigad medlem som ej har fyllt 15 år kan själv
utöva sin rösträtt i lokalföreningen eller företrädas av en
vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är valbar till uppdrag
på lokalförenings- och distriktsplan.

Motion 9 Vårdnadshavares valbarhet

Motionens yrkande:
att kongressen, beträffande § 4 moment 2 och nödvän-
  diga konsekvensändringar, beslutar enligt nedanstå-
  ende förslag: Vårdnadshavaren är valbar till alla upp-
22

  drag utom ordförandeposterna på lokalförenings-,
  distrikts- och riksplanet.
/SRF Folkungabygden

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion 10 Vårdnadshavares utövande av rösträtt

Motionens yrkande:
att det i alla paragrafer i såväl riksförbundets som
  distriktens och lokalföreningarnas stadgar, där
  vårdnadshavares rösträtt behandlas, anges att
  rösträtten utövas av en och samma namngivna
  vårdnadshavare.
/SRF i Örebro län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion 11 § 4, mom 2 Vårdnadshavare

Motionens yrkande:
att kongressen avvisar stadgekommitténs förslag om
  utökad medlemsstatus för vårdnadshavare.
/SRF Jönköping

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion 12 Vårdnadshavares roll

Motionens yrkande:
att de formuleringar i stadgeförslaget där vårdnadshavare
  ges valbarhet till uppdrag stryks.
/Gerda Waern och Sonia Ohlsson

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Presidiet föreslår att frågan om vårdnadshavare behandlas
i tre steg:
                                23

1. Barnens rätt att vid viss ålder företrädas
2. Var kan man företräda?
3. Vårdnadshavarens valbarhet

Kongressens beslut:
att tillstyrka presidiets förslag till behandlingsordning.

1. Barnens rätt att vid viss ålder företrädas

Förbundsstyrelsen yrkar i sitt förslag
att alla har rösträtt oavsett ålder.

Motion 11 och 12 yrkar
att behålla nu gällande stadga, vilket innebär att medlem
  har rösträtt från 16 år.

Kongressutskotten yrkar
att barn inte kan företrädas, eller
att barn från 12 år har rösträtt, eller
att barn kan företrädas mellan 12 till 15 år, men ska
  företrädas under 12 år.

Roger Johnson, US, yrkar bifall till förslaget att barn från 12
år har rösträtt och därmed företräder sig själv.

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på kongressutskottens
yrkanden.

Kongressens beslut:
att kongressmajoritetens bifall till utskottets yrkande att
  barn ej kan företrädas faller i och med att två
  tredjedels majoritet inte uppnås,
att bifalla kongressutskottets yrkande att barn kan
  företrädas till 12 år,
att avslå yrkandet att barn kan företrädas mellan 12 till 15
  år, men ska företrädas under 12 år samt
att motion 10 inte får 2/3 majoritet och därmed faller.

2. Var kan man företräda?

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till sitt förslag att barn kan
företrädas i lokalföreningen.
24

Motion 11 och 12 yrkar avslag på förbundsstyrelsens
förslag och att behålla den nu gällande stadgan.

Kongressutskottet yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

3. Vårdnadshavarens valbarhet

Motion 11 och 12 yrkar att vårdnadshavare ej kan vara
valbar och att nu gällande stadga ska gälla.

Kongressutskotten yrkar:
att vårdnadshavare ska vara valbar på alla nivåer, eller
att vårdnadshavare är valbar i lokalförening, eller
att vårdnadshavare inte ska vara valbar på någon nivå,
  eller
att bifalla motion 9.

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på kongressutskottens
yrkanden och bifall till sitt eget förslag.

Gerda Waern och Sonia Ohlsson yrkar bifall till motionerna
11 och 12.

Roger Johnsson yrkar avslag på förbundsstyrelsens förslag
samt att det ska skrivas in i stadgarna att vårdnadshavare
kan adjungeras.

Ingemar Lundkvist, Simon Tiensuu, Leif Sunesson, Maj-
Britt Ryman, Per-Arne Andersson, och Roger Johnsson
yrkar att vårdnadshavare inte ska vara valbara någonstans,
vilket innebär bifall till motion 9. Faller detta yrkar Maj-Britt
Ryman bifall till motion 10.

Jan Karlsson och Roland Gustavsson yrkar bifall till
förbundsstyrelsens förslag.

Catrin Strömvall yrkar att vårdnadshavare till barn äldre än
12 år inte ska vara valbara.
                              25

Kongressens beslut:
att bifalla motionerna 11 och 12 att vårdnadshavare inte
  är valbar,
att därmed avslå motion 9 och övriga förslag samt
att avslå Roger Johnssons tilläggsyrkande om adjunge-
  ring.

mom. 3 Uteslutning

Motion 6 Medlemskap inom SRF

Motionens yrkande:
…
"Mom. 3: Uteslutning":
Sista meningen: "Beslut om uteslutning fattas gemensamt
av lokalföreningen och distriktsstyrelsen". Alla paragrafer i
stadgarna som rör medlemskap bör ändras enligt § 4,
mom. 1 b.
/26 röstberättigade medlemmar i SRF Mölndal-Härryda-
Partille; Andreas Kettelhoit mfl.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion 13 Uteslutning av medlemmar

Motionens yrkande:
att texten ändras enligt nedanstående i alla paragrafer i
  förslaget till stadgar för Riksförbundet samt i paragra-
  ferna i stadgeförslagen för distrikt- och lokalföreningar,
  där uteslutning behandlas.
/SRF i Örebro län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag och därmed avslå
  motionerna 6 och 13.

En konsekvens av förbundsstyrelsens förslag är att proto-
kollsanteckningen om medlemmar som får synförmågan
åter ska utgå.
26

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag i denna del.

En annan konsekvens av förbundsstyrelsens förslag är att
nuvarande paragraf fem om vad som åligger lokalförening-
ar och länsförbund utgår.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag i denna del.

§ 5 Ansvarighet

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 6 Riksförbundets organ

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 7 Omröstning

mom. 1 Beslutsfattande

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 2 Sluten omröstning

Kongressutskottets yrkande:
att sluten omröstning ska istället för kan ske.

Arnold Brännström yrkar bifall till kongressutskottets
yrkande.

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till förslaget.

Kongressens beslut:
att bifalla kongressutskottets yrkande, samt
att bifalla förbundsstyrelsens förslag i övrigt.

mom. 3 Val av ordförande
                              27

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 4 Lika röstetal

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 8 Kongress

mom. 1 Ordinarie kongress

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 2 Ombud

Motion 14 Fördelning mellan distrikten av kongress-
ombud

Motionens yrkande:
att texten i § 8 moment 2 andra stycket ändras så att det
  får följande lydelse: ”Fördelningen mellan distrikten
  sker enligt kvotprincipen i förhållande till distriktens
  medlemsantal...”.
/SRF i Örebro län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att med konsekvensändring enligt kongressens beslut §4
  mom.2 i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt
att bifalla motion 14.

mom. 3 Unga Synskadade

Unga Synskadade yrkar att US-adjungerad i förbunds-
styrelsen inbjuds till kongressen.

Förbundsstyrelsen yrkar att US´ förslag hänskjuts till
gruppen Vårt nya SRF för beredning.

Peter Fork yrkar på behandling under kongressen.
28

Håkan Thomsson, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
förslag men att § 8 mom. 3 ska beslutas på kongressen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt
att bifalla förbundsstyrelsens förslag att hänskjuta US´
  förslag till arbetsgruppen Vårt nya SRF.

mom. 4 Kallelse och handlingar

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 5 Yttrande-, förslags- och rösträtt

Motion 15 Yttrande- och förslagsrätt!

Motionens yrkanden:
att ge motionär yttrande- och förslagsrätt under den del av
  kongressen där motionen behandlas,
att detta beslut skall gälla från och med kongressen 2000.
/Peter Linnstrand, Enskede

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag och
att avslå motion 15.

mom. 6 Vid ordinarie kongress ska förekomma

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 7 Stadgar och intressepolitiskt program

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 8 Motioner

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
                              29

mom. 9 Extra kongress

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 9 Förbundsstämma

mom. 1 Tidpunkt

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 2 Ombud

Alireza Ghanbar Alipour yrkar att direktval ska ske vid
distriktens representantskap av ombud till förbunds-
stämma.

Förbundsstyrelsen yrkar genom Kicki Nordström bifall till
sitt förslag.

Kongressens beslut:
att med konsekvensändring enligt kongressens beslut § 4
  mom. 2 bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 3 Kallelse och handlingar

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 4 Yttrande- förslags- och rösträtt

Motion 16 Rösträtt på förbundsstämman

Motionens yrkanden:
att styrelsen inte ska ha rösträtt på förbundsstämman,
att därför göra en ändring i stadgeförslagets § 9, moment
  4, så att andra meningen får lydelsen: "Endast distrik-
  tens ombud har rösträtt".
/SRF Uppsala län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.
30

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens förslag och bifalla motion 16.

Kicki Nordström, Per-Arne Krantz, båda FS, samt Kjell
Emanuelsson yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Håkan Thomsson, Jan Karlsson och Ingela Olsson, US,
m.fl. yrkar avslag på förbundsstyrelsens förslag och bifall
till motionen.

Kongressens beslut:
att kongressmajoritetens beslut att bifalla motionen faller i
  och med att den inte får 2/3 majoritet,
att därmed bifalla förbundsstyrelsens förslag då konse-
  kvensen av beslutet är att nuvarande stadgan gäller.

Jan Karlsson och Catrin Strömvall reserverar sig mot be-
slutet (bilaga 5).

mom. 5 Vid förbundsstämma ska förekomma

Motion 18 Granskningsutskottets status bör höjas

Motionens yrkanden:
att i stadgeförslagets § 9, moment 5, göra en ny punkt 1:
  "Rapport från granskningsutskottet" (övriga punkter
  kvarstår men förskjuts ett nummer),
att i stadgeförslagets § 12, moment 3, göra tillägg sist i
  första meningen med orden "och förbundsstämman".
/SRF Uppsala län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Håkan Thomsson och Gerda Waern yrkar bifall till motion
18.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att avslå motion 18.

§ 10 Förbundsstyrelse

mom. 1 Ledamöter
                              31

Motion 17 Tidsbegränsning av uppdraget som
förbundsordförande

Motionens yrkanden:
att i stadgarna föra in en passus om att samma person
  kan väljas till förbundsordförande för högst tre kon-
  gressperioder i följd,
att kongressen uttalar att regeln inte tillämpas retroaktivt.
/SRF Tierps kommun, styrelsen

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Hjördis Lindström och Gerda Waern yrkar bifall till motion
17.

Sigge Poromaa yrkar avslag på motionen.

Kicki Nordström, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
yttrande på motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att avslå motion 17.

mom. 2 Beslutförhet

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 3 Sammankallande

Kongressutskottet yrkar:
att minst tre ledamöter ska krävas för sammankallande av
  förbundsstyrelsen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att avslå kongressutskottets yrkande.

mom. 4 Redovisning

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
32

mom. 5 Åtgärder inom distrikt

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 11 Revisorer

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 12 Granskningsutskott

mom. 1 Ledamöter och uppgifter

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 2 Ställningstaganden

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 3 Rapport

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 13 Synskadades Stiftelse

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 14 Stadgeändring

Motion 19 Ändring av riksförbundets stadgar

Motionens yrkande:
att kongressen beslutar att ändra paragraf 14 så att den
  får följande lydelse: § 14 Stadgeändring
  ”Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om för-
  slaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande
  vid ordinarie eller vid extra kongress”.
/SRF i Örebro län
                              33

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att bifalla motion 19.

§ 15 Upplösning

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.


Bilaga 1 till SRF:s stadgar – paragrafer
som distriktens stadgar måste innehålla
Kongressutskottet föreslår
att till protokollet anteckna att "Distrikt omfattar samma
   gränser som de förutvarande länsförbunden", samt
att det i stadgarna förs in en paragraf om hur ändring av
   distrikt ska ske med följande lydelse: "För att förändra
   distriktsindelningen krävs en framställan från berörda
   distrikt till förbundsstyrelsen, som har att fatta beslut
   härom."

Förbundsstyrelsen och Thomas Krantz yrkar bifall till kon-
gressutskottets yrkande.

Roger Johnsson yrkar att tillägget förs in i § 1.

Hjördis Lindström yrkar bifall till Johnssons förslag.

Förbundsstyrelsen yrkar avslag.

Kongressens beslut:
att bifalla kongressutskottets yrkande, samt
att avslå Roger Johnssons förslag.

Inledning

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
34

§§ 1 - 5

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag med de ändringar
  som beslutats i §§ 1-5 i riksförbundets stadgar.

§ 6 Distriktens åliggande

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 7 Distriktens organ

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 8 Omröstning

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag med de ändringar
  som beslutats i § 7 i riksförbundets stadgar.

§ 9 Representantskap

mom. 1 Representantskap

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 2 Ombud

Motion 22 Antal ombud vid distriktens
representantskapsmöten

Motionens yrkande:
att ordet ”skall” i paragraf 9 moment 2, Bilaga 1, stryks.
/SRF i Örebro län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att avslå motion 22.
                              35

mom. 3 Ombud vid kongressen

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag med konsekvens-
  ändring enligt tidigare kongressbeslut rörande § 4
  mom. 2 att vårdnadshavare inte är valbara.

§ 10 Distriktsstyrelse

mom. 1 Ledamöter

Motion 23 Distriktsstyrelsens ledamöter

Motionens yrkande:
att § 10 mom. 1 i bilaga 1 ändras så att det klart framgår
   att ordföranden och minst hälften av distriktstyrelsens
   ledamöter skall vara röstberättigade medlemmar.
/Styrelsen för SRF Östra Värmland

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att som en konsekvens av kongressens beslut rörande § 4
  mom. 2 att vårdnadshavare inte är valbara, anse
  motion 23 besvarad.

mom. 2 Ombud vid förbundsstämman

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 11 Revisorer

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 12 Stadgeändring

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
36

§ 13 Upplösning

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.


Bilaga 2 till SRF:s stadgar – paragrafer
som lokalföreningarnas stadgar måste
innehålla
Kongressutskottet föreslår
att det i stadgarna förs in en paragraf om hur ändring av
  lokalförening ska ske med följande lydelse: "För att
  förändra lokalföreningsindelningen krävs en
  framställan från berörda lokalföreningar till
  distriktsstyrelsen, som har att fatta beslut härom."

Förbundsstyrelsen och Thomas Krantz yrkar bifall till
kongressutskottets yrkande.

Roger Johnsson yrkar att tillägget förs in i § 1.

Hjördis Lindström yrkar bifall till Johnssons förslag.

Förbundsstyrelsen yrkar avslag.

Kongressens beslut:
att bifalla kongressutskottets yrkande samt
att avslå Roger Johnssons förslag.

Inledning

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§§ 1 - 5

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag med de ändringar
  som beslutats i §§ 1-5 i riksförbundets stadgar.
                                37

§ 6 Lokalföreningens åliggande

Motion 24 Lokalföreningarnas åligganden
Motionens yrkande:
att senaste datum för insändande av årsredovisning och
  revisionsberättelse ändras från den 15 maj till den 1
  april.
/SRF i Örebro län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 7 Lokalföreningens organ

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 8 Omröstning

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag med de ändringar
  som beslutats i § 7 i riksförbundets stadgar.

§ 9 Möten

Motion 25 Lokalförenings stadgar
Motionens yrkande:
att det i normalstadgar för lokalföreningarna står att samti-
   digt med kallelse till årsmötet ska dagordning,
   verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
   revisionsberättelse sändas ut på läsbart media.
/Anita Rönnbäck, Luleå

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Torbjörn Eriksson och Karin Sandberg m.fl. yrkar bifall till
motion 25.

Förbundsstyrelsen, Jan Karlsson, Arnold Brännström m.fl.
yrkar avslag på motionen.
38

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgetext samt
att avslå motion 25.

mom. 1 Årsmöte och övriga möten

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

mom. 2 Ombud till distriktets representantskap

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 10 Lokalföreningsstyrelse

Motion 26 Ledamöterna i lokalföreningsstyrelserna

Motionens yrkande:
att ändra skrivningen till "Styrelsen ska bestå av minst tre
  ledamöter. Ordförande samt minst hälften av de övriga
  styrelseledamöterna skall vara röstberättigade
  medlemmar".
/SRF i Örebro län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla motionen samt
att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag till § 10.

§ 11 Revisorer

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.


§ 12 Stadgeändring

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
                              39

§ 13 Upplösning

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.


§ 13 Jämställdhetsarbetet:

a. Rapport 1997-2000

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att godkänna rapporten.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

b. SRF-organisationens plan för att uppnå
jämställdhet samt motionerna 27-29

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta förslaget till plan för att uppnå jämställdhet.

Kongressutskottets yrkande:
att förändra avsnitt 3.2 organisatoriskt arbete: I andra
  satsen ändras "bör" till "ska" och punkt därefter, samt
  en ny strecksats "samtliga länsförbund bör tillsätta
  kvinno- och/eller jämställdhetskommittéer."

Anita Svenningsson, Lotta Jonsson och Maj Britt Ryman
föreslår att det ska stå "ska" även i den av utskottet
föreslagna strecksatsen.

Per-Arne Andersson och Sonny Hoffman föreslår avslag på
Anita Svenningssons förslag.

Hjördis Lindström yrkar att det ska stå att planen ska gälla
både för kvinnor och män.

Jan Karlsson och Hjördis Lindström yrkar på att det bara
ska stå jämställdhetskommitté.

Kicki Nordström, FS, yrkar avslag på Jan Karlssons och
Hjördis Lindströms yrkande.
40

Catrin Strömvall yrkar att vi genomgående använder ordet
jämställdhet.

Kicki Nordström yrkar avslag på Catrin Strömvalls förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag att det endast ska
  vara en strecksats,
att i strecksatsen ska ordet "bör" bytas mot "ska", samt
att i strecksatsen ska endast jämställdhetskommitté
  nämnas.

Margareta Nord, Dalarna, reserverar sig till förmån för att
det ska stå kvinno- och/eller jämställdhetskommitté.

Motionerna 27-29

Motion 27 Rättvisa åt kvinnorna

Motionens yrkanden:
att göra en ny levnadsnivåundersökning för att konstatera
  om klyftorna minskat samt
att om SRF har tillräckligt underlag idag för hur det ser ut,
  skall SRF mer aktivt än under den gångna
  kongressperioden arbeta för att klyftorna försvinner.
/SRF Stockholms och Gotlands läns kvinnliga nätverk
Qvinnsams nätverksträff den 4 mars 2000

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 28 SRF:s informationsmaterial

Motionens yrkande:
att man i samtliga fall, vid revision av SRF:s informations-
  material, fokuserar på att presentera SRF som en
  organisation som arbetar för jämställdhet.
/SRF-kvinnornas nätverksträff i september 1999

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.
                             41

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 29 Heltidsarbetande kvinnor bör ha möjlighet
att gå ned i tid

Motionens yrkande:
att SRF verkar för att synskadade kvinnor skall kunna få
  dra ned sin arbetstid och få kompensation för
  inkomstbortfallet genom samhällets försorg.
/SRF Stockholms och Gotlands läns kvinnliga nätverk
Qvinnsam

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Anita Svenningsson yrkar bifall till förbundsstyrelsens
yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.


§ 14 SRF:s program samt motionerna
   30-37

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta nytt program för SRF.

Del 2

Välgörenhet

Bertil Magnusson yrkar att hela stycket i del 2 "Välgörenhet
förstärker skillnaderna" utgår, med undantag av näst sista
meningen om att organisationen ska skattefinansieras.
Lennart Nolte, FS, Sonny Hoffman, Sonia Ohlsson och
Alireza Ghanbar Alipour yrkar bifall till förbundsstyrelsens
förslag.

Jan Karlsson yrkar att SRF inom alla led aktivt ska
bekämpa välgörenhet.
42

Peter Fork, US, och Alireza Ghanbar Alipour yrkar att SRF
inom alla led aktivt ska bekämpa välgörenhet samt dem
som tillhandahåller välgörenhet till synskadade.

Lennart Nolte, FS, yrkar avslag på Jan Karlssons, Peter
Forks och Alireza Ghanbar Alipours yrkanden.

Thomas Krantz yrkar att det i avsnittet ska skrivas att SRF
aktivt arbetar för att ideella organisationer inte tar över
stats, landstings och kommuners verksamhet.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till text om
  välgörenhet,
att avslå Jan Karlssons, Peter Forks och Alireza Ghanbar
  Alipours förslag att aktivt bekämpa välgörenhet och
  dem som tillhandahåller det samt
att bifalla Thomas Krantz' yrkande om tillägg i avsnittet
  om välgörenhet.

Del 3

Rehabilitering/habilitering

Kongressutskottet yrkar:
att nytt stycke införs i avsnittet Rehabilitering/habilitering
  mellan stycke 3 och 4 med följande text:
  Det psykosociala stödet genom kuratorer/konsulenter
  och psykologer måste utvecklas för att tillförsäkra ade-
  kvat hjälp i kris och ge stöd till personlig utveckling och
  självförtroende som grund för rehabilitering/habilite-
  ring.

Thomas Krantz yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kaj Nordquists, FS, yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla utskottets yrkande.

Tillgänglighet, underrubrik Information

Kongressutskottet yrkar:
                               43

att i avsnittet Tillgänglighet, underrubrik Information,
  stryka sista meningen i stycket "Vi förväntar oss…"

Elisabeth Granath yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
förslag.

Arnold Häggström yrkar att i texten korta perioden från fem
till fyra år, dvs. till nästa kongress.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till Arnold Häggströms
ändringsförslag.

Kongressens beslut:
att bifalla Arnold Häggströms ändringsförslag, samt
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till text i övrigt under
  avsnittet Information.

Utbildning

Kongressutskottet yrkar:
att följande tillägg ska skrivas in i avsnittet Utbildning, sist
  i stycke 1:
  Alla synskadade elever ska ha tillgång till kurator/psy-
  kolog med kunskap om psykosociala konsekvenser av
  synskada.

Peter Fork, US yrkar att i tredje stycket tredje meningen "I
väntan på…" ska strykas. Istället infogas: "För detta krävs
dock att enskilda tillverkare i full utsträckning görs
ansvariga för att tillgängliggöra sina produkter."

Thomas Krantz yrkar bifall till utskottets yrkande.

Roger Johnsson yrkar bifall till Peter Forks förslag.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till Peter Forks förslag med
ändring av ordet "tillverkare" till "producenter", samt yrkar
bifall till utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla utskottets yrkande,
att bifalla att stryka meningen "i väntan på…",
44

att bifalla tilläggsyrkandet av US med FS´ ändring av
  ordet tillverkare till producenter samt
att bifalla förbundsstyrelsens förslag i övrigt till text i
  avsnittet Utbildning.

Fritid

Kongressutskottet yrkar:
att avsnittet Fritid tillfoga sist i sista stycket:
  Det behövs ett aktivt attitydpåverkande arbete och
  kunskapsförmedling till föreningslivet för att göra våra
  behov kända.

Thomas Krantz yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla utskottets yrkande, samt
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Lagstiftning

Peter Fork, US yrkar att i avsnittet Lagstiftning som Viktiga
områden sist i stycket ska tillägga:
Producentansvar – tillgänglighet för funktionshindrade.

Kaj Nordquist, FS, yrkar avslag på US´ tilläggsförslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt
att avslå Peter Forks tilläggsyrkande.

Motionerna 30-37

Motion 30 Diskriminering, delaktighet och jämlikhet

Motionens yrkanden:
att "diskriminering" i SRF-programmet används för
  situationer när någon uppsåtligen eller genom slarv
  utestänger oss synskadade och ersätts med begreppet
  "brist på tillgänglighet" samt
                               45

att SRF-programmet kompletteras med "SRF:s syn på
   förhållandet mellan samhällets krav och den enskildes
   behov".
/Styrelsen för SRF Stockholms och Gotlands län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att avslå motionen.

Kongressutskottet yrkar:
att bifalla att-sats 2.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 31 SRF:s program, ett program för alla
synskadade?

Motionens yrkanden:
att programförslaget återremitteras för omarbetning och
   tas upp vid kommande kongress, samt
att styrelsen får i uppdrag att ta fram ett programförslag,
   som tar sikte på synskadade i samhället och inte på
   allmänna politiska värderingar.
/Nils Adelin, Täby, Hans Bengtsson, Stockholm, Jan
Fernström, Stockholm, Karin Hjalmarson, Vallentuna och
Guy Perdhe, Farsta

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottet yrkar:
att avslå förbundsstyrelsens avslagsyrkande och
att bifalla motionens andra att-sats.

Lennart Nolte, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
förslag till yttrande.

Nils Adelin och Bertil Magnusson yrkar bifall till att-sats två
i motionen.

Jan Karlsson, Tomas Sandström, Catrin Strömvall, Kaj
Nordqvist, Håkan Thomsson m.fl. yrkar bifall till förbunds-
styrelsens yttrande.
46

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande över motionen.

Motion 32 Policy i privatiseringsfrågor

Motionens yrkanden:
att SRF:s förbundsstyrelse snarast utarbetar en tydlig
  policy kring frågor om privatisering, konkurrensut-
  sättning, avknoppning av verksamheter som riktar sig
  till synskadade,
att formuleringen i nya principprogrammet på sidan 10 om
  att "vi accepterar privata alternativ om resultatet blir en
  för oss likvärdig eller bättre verksamhet" ska ändras
  och formuleras skarpare så att den innebär att vi
  accepterar privata alternativ om det innebär en
  BÄTTRE verksamhet. Vare sig en kommunal
  verksamhet bedrivs i kommunal eller privat regi måste
  målet vara att utveckla verksamheten och höja
  kvalitén,
att SRF:s förbundsstyrelse baserar sina
  ställningstaganden i frågan utifrån denna motion och
  dess kongressbehandling
/SRF Stockholms stad

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla att-satserna 1 och 2 samt
att anse att-sats 3 besvarad.

Simon Tiensuu yrkar bifall till förbundsstyrelsens yttrande.

Sven Zachari yrkar bifall till motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 33 Dags att slopa AMBI!

Motionens yrkande:
att det bör stå SRF fritt, i sina olika led, att söka ekono-
   miskt stöd från samhället eller enskild organisation till
   sin verksamhet. I sina bidragsansökningar bör dock
   styrelserna ta hänsyn till respekt för individen och
   synskadade som grupp.
/Birgitta Larsson, Örebro
                              47


Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottet yrkar:
att det beslut som togs på 1993 års kongress återigen ska
  spridas i organisationen genom protokollsanteckning.

Maj-Britt Ryman yrkar bifall till motionen.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till en protokollsanteckning.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande samt
att bifalla utskottets yrkande om protokollsanteckning.

Motion 34 Om välgörenhetsverksamheten

Motionens yrkande:
att kongressen ger hela SRF-organisationen i uppdrag att
  bevaka denna fråga framledes.
/Sigge Poromaa, Luleå

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottet yrkar:
att "välgörenhetsfrågorna ses över i arbetet med 'Vårt nya
  SRF'".

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande samt
att bifalla utskottets yrkande.

Motion 35 Restjänst - ett oberoende resande

Motionens yrkanden:
att i nya programmet göra tydliga skrivningar om att
  synskadan är ett orienteringshandikapp som gör att vi
  måste ha tillgång till en resemöjlighet som gör att vi
  kan hitta dit vi ska och bygger på de behov vi har,
48

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att med kraft arbeta för
  en ändring av nuvarande lagstiftning och utifrån det
  kompletterande lagstiftning som ger oss möjlighet att
  till rimlig kostnad resa utifrån vårt eget behov,
att förbundsstyrelsen arbetar för att en restjänst enligt
  motionens förslag tillskapas.
/Sven Zachari och Anderz Mattsson, Stockholm

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla att-satserna 1 och 2 samt
att avslå att-sats 3.

Kongressutskottet yrkar:
att en kompletterande resform utvecklas för att
  kompensera synskadades nedsatta
  orienteringsförmåga som garanterar synskadades
  specifika behov.

Kaj Nordquist, FS, yrkar avslag på utskottets
tilläggsyrkande.

Sven Zachari yrkar bifall till utskottets tilläggsförslag.

Per-Arne Andersson och Sonia Ohlsson yrkar bifall till
förbundsstyrelsens yttrande samt till avslagsyrkandet på
tilläggsyrkandet.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande samt
att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande på
  utskottets tilläggsyrkande.

Motion 36 Funktionsanpassning

Motionens yrkanden:
att förbundsstyrelsen verkar för att det i all eftergymnasial
  utbildning ska ingå ett nytt ämne kallat
  funktionsanpassning och
att ordet handikappanpassad ersätts med ordet funktions-
   anpassad.
/Per Söderström, SRF Markaryd

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1 och
                  49

att avslå att-sats 2 i motionen.
50

Kongressutskottet yrkar:
att förbundsstyrelsen verkar för att det i all eftergymnasial
  utbildning ska ingå två nya ämnen kallade handikapp-
  kunskap och funktionsanpassning,
att ändra funktionsanpassning till handikappkunskap.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till att ändra funktionsanpass-
ning till handikappkunskap och avslag på yrkandet om två
nya ämnen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande på motionen,
att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande på
  utskottets första tilläggsyrkande samt
att bifalla utskottets andra tilläggsyrkande.

Motion 37 Blind - Blindare - Blindast

Motionens yrkanden:
att när begreppet blind förekommer i vårt informations-
  och studiematerial skall det alltid följas av
  formuleringen ”dvs. saknar ljusperception” samt
att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett
  policydokument med en rekommendation i frågan, som
  kan användas såväl i det interna som det externa
  organisationsarbetet.
/Bert Carlsson, Jönköping

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottet yrkar:
att som en protokollsanteckning att problemet som tas
  upp i motionen bör uppmärksammas i utredningen om
  Vårt nya SRF.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla FS´ yttrande över motionen samt
att bifalla utskottets yrkande om protokollsanteckning.
                                51

Kongressens beslut:
att med de ändringar och tillägg som gjorts av kongressen
  bifalla förbundsstyrelsens förslag till program.


§ 15 Handikappsamarbetet samt motion 38

Förbundsstyrelsens förslag:
att uppdra åt förbundsstyrelsen att vid lämpligt tillfälle
  söka medlemskap i Handikappförbundens
  Samarbetsorgan,
att uttala att länsförbund och lokalföreningar själva avgör
  om de ska ansöka om medlemskap i HSO.

Motion 38 SRF bör ej söka medlemskap i HSO

Motionens yrkande:
att INTE låta något organisationsled återinträda i HSO.
/SRF Blekinge

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att avslå motionen i den del som berör riksförbundet samt
att i övrigt anse motionen besvarad.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens förslag och bifalla motionen.

Lennart Nolte yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Sonny Hoffman, Håkan Thomsson, Sigge Poromaa, Sonia
Ohlsson och Erling Lorentzon yrkar bifall till motionen att
inte låta något organisationsled återinträda i HSO.

Sonia Ohlsson yrkar bifall till motionen och till att frågan
hänskjuts till Vårt nya SRF för utredning.

Per-Arne Andersson yrkar på tillägg av en tredje att-sats att
ansökan från distrikt och lokalförening om medlemskap i
HSO ska godkännas av förbundsstyrelsen.

Jan Karlsson yrkar att om motionen bifalls ska kongressen
uttrycka att handikappsamarbete är viktigt.
52

Anita Svenningsson yrkar avslag till Sonia Ohlssons
yrkande om att hänskjuta frågan till arbetet med Vårt nya
SRF, och yrkar i stället på en separat utredning.

Kicki Lundmark yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.
samt att riksförbundet genom en målinriktad utbildnings-
satsning samt övrigt stöd till distrikt och lokalföreningar
rustar hela organisationen för ett medvetet och aktivt sam-
verkansarbete inför framtiden.

Per-Arne Krantz yrkar bifall till Kicki Lundmarks och Per-
Arne Anderssons yrkanden.

Peter Fork yrkar avslag på Per-Arne Anderssons yrkande.

Kongressens beslut:
att med röstsiffrorna 76 för, 43 mot och 4 avstår, bifalla
  motion 38 att SRF inte ska gå med i HSO,
att avslå Sonia Ohlssons och Anita Svenningssons
  yrkanden om utredning av frågan,
att bifalla Jan Karlssons yrkande att handikappsamarbete
  är viktigt samt
att bifalla Kicki Lundmarks tilläggsyrkande om en
  målinriktad utbildningssatsning.

Ulla-Britt Thilman beviljas permission p.g.a. sjukdom.


§ 16 Val av

a. förbundsordförande

Valberedningens förslag:
Lennart Nolte, Stockholm

Kongressens beslut:
att enhälligt välja Lennart Nolte till förbundsordförande.

b. 1:e vice förbundsordförande

Valberedningens förslag:
Tiina Nummi Södergren, Huddinge
                             53

Övrig nominerad:
Kicki Nordström

Sluten omröstning begärs. Den utfaller enligt följande:
Tiina Nummi Södergren   77 röster
Kicki Nordström      43 röster
Ogiltiga          2 röster

Kongressens beslut:
att välja Tiina Nummi Södergren till 1:e vice ordförande.

c. 2:e vice förbundsordförande

Valberedningens förslag:
Per-Arne Krantz, Lyckeby

Övrig nominerad:
Kicki Nordström

Sluten omröstning begärs. Den utfaller enligt följande:
Per-Arne Krantz      72 röster
Kicki Nordström      48 röster
Ogiltiga          2 röster

Kongressens beslut:
att välja Per-Arne Krantz till 2:e vice ordförande.


§ 17 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens förslag:
Kicki Nordström, Lidingö
Monica Forss-Eriksson, Kolmården
Carina Rick, Matfors
Dan Berggren, Piteå
Kaj Nordquist, Hässelby
Håkan Thomsson, Tierp
Ann-Christin Fast, Lund
Elisabeth Granath, Göteborg
Kenneth Jägsander, Eksjö
Kicki Lundmark, Umeå
54

Övriga nominerade:
Pia Andersson
Arne Engström
Eva Carlbrand
Gillis Larsson
Margareta Söderlund
Catrin Strömvall

Kongressens beslut:
att giltig röst innebär högst tio namn i kuvertet.

Sluten omröstning begärs och verkställs med följande
resultat: 122 röster varav 2 ogiltiga

Dan Berggren, 109
Kaj Nordquist, 108
Kicki Nordström, 107
Håkan Thomsson, 107
Kicki Lundmark, 103
Carina Rick, 103
Monica Forss-Eriksson, 85
Elisabeth Granath, 92
Ann-Christin Fast, 73
Kenneth Jägsander, 72

Arne Engström, 25
Gillis Larsson, 25
Margareta Söderlund, 25
Catrin Strömvall, 20
Pia Andersson, 16
Eva Carlbrand, 2

Kongressens beslut:
att bifalla valberedningens förslag till övriga ledamöter i
  förbundsstyrelsen.


§ 18 Val av revisorer

Valberedningens förslag:
Ordinarie:
BDO Feinstein Revision AB, Stockholm
Sven Zachari, förtroendevald
                           55

Ersättare:
BDO Feinstein Revision AB, Stockholm
Rolf Klangebjer, förtroendevald

Kongressens beslut:
att välja revisorer enligt valberedningens förslag.


§ 19 Val av granskningsutskott

Valberedningens förslag:
Elfon Björk, Norrköping
Kjell Emanuelsson, Västra Frölunda
Thomas Grahn, Älvsbyn
Ella Johansson, Skellefteå
Siv Johansson, Malmö
Solweig Lundkvist, Bålsta
Margareta Åsén-Johansson, Hägersten

Övriga nominerade:
Britt-Marie Berner, Stockholm
Göte Gustavsson, Borås
Monika Granberg, Skåne

Arnold Brännström föreslår tio ledamöter i
granskningsutskottet.

Kongressens beslut:
att det ska vara sju ledamöter i utskottet.
att välja följande ledamöter:
  Elfon Björk
  Kjell Emanuelsson
  Thomas Grahn
  Ella Johansson
  Siv Johansson
  Solweig Lundkvist
  Britt-Marie Berner


§ 20 Val av valberedning

Beredningsutskottets förslag:
Ann-Kristin Andersson, sammankallande
56

Åke Burvall
Agneta Elfving
Thomas Krantz
Marianne Sandström
Anita Svenningsson
Simon Tiensuu

Övriga nominerade:
Stellan Andersson
Lars Carlsson
Astrid Jonzon

Kongressens beslut:
att valberedningens ska bestå av sju ledamöter,
att till valberedning välja:
  Ann-Kristin Andersson
  Stellan Andersson
  Åke Burvall
  Agneta Elfving
  Thomas Krantz,
  Anita Svenningsson
  Simon Tiensuu
att välja en sammankallande i valberedningen,
att välja Ann-Kristin Andersson till sammankallande.


§ 21 Avgifter och ekonomiskt stöd samt
   motionerna 39-42:

a. Länsförbundsavgift 2001-2004 och personellt
 stöd

Förbundsstyrelsens förslag:
att länsförbundsavgiften fastställs till
  55 kr år 2001
  40 kr år 2002
  25 kr år 2003
  25 kr år 2004,
att det personella stödet till länsförbunden förändras så
  att det prövas efter ekonomisk styrka och riktas till de
  ekonomiskt svagare länsförbunden i enlighet med de
  presenterade tankegångarna samt
                               57

att i övrigt inte förändra tidigare beslutade interna
  ekonomiska stöd.

Per-Arne Krantz, FS, och Sonia Ohlson yrkar bifall till
förslaget.

Kongressutskottets yrkande:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Håkan Thomsson, FS, yrkar en ny att-sats "Att om ett
distrikt drabbas starkt av förändringen ekonomiskt bör
riksförbundet ta upp förhandling med distriktet om en
övergångsform för att göra det möjligt att genomföra
förändringen. Med starkt menas de distrikt som har
anställda utan lönebidrag."

Peter Fork, US, yrkar att SRF:s länsförbund och lokalföre-
ningar garanterar US-distrikten stöd för bedrivande av ung-
domsverksamhet.

Leif Sunesson yrkar bifall till Peter Forks förslag.

Jan Karlsson yrkar avslag på Peter Forks förslag samt
att frågan om stödet till US i de olika organisationsleden
remitteras till nästa distriktsordförandekonferens.

Inge Rutgersson yrkar avslag på Peter Forks förslag.

Roger Johnsson, US, drar tillbaka sitt förslag och yrkar
bifall till Jan Karlssons förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag med Håkan
  Thomssons tilläggsförslag,
att bifalla Jan Karlssons förslag att frågan om stödet till
  Unga Synskadade i de olika organisationsleden remit-
  teras till nästa distriktsordförandekonferens.

b. Medlemsavgift för barn och ungdomar

Förbundsstyrelsens förslag:
att samtliga medlemmar ska betala medlemsavgift i SRF.
58

Kongressutskottens yrkanden:
att avslå förbundsstyrelsens förslag samt
att införa endast en avgift eller
att avslå förbundsstyrelsens förslag till förmån för
  nuvarande policy eller
att barnmedlem erlägger fastställd årsavgift till lokalföre-
  ningen upp till 12 års ålder. Om medlemmen då går in
  i Riksorganisationen Unga Synskadade erlägger hon/-
  han avgift till US och ej till SRF, men kvarstår som
  medlem. Eller
att rekommendera lokalföreningar att dubbelanslutna US-
  medlemmar ges rabatt eller
att barnmedlemmar erlägger halv medlemsavgift.

Håkan Thomsson, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
förslag och avslag till utskottens yrkanden.

Ingela Olsson och Kjell Emanuelsson yrkar avslag på
förbundsstyrelsens förslag.

Anita Svenningsson yrkar avslag på förslaget att barnmed-
lemmar ska erlägga halv avgift.

Mattias Lundberg yrkar att US-medlemmar inte ska betala
medlemsavgift i SRF.

Eva-Lena Lindell, yrkar bifall till förslaget att barnmedlem
betalar till SRF till 12 år och därefter, om inträde sker,
enbart till US.

Kongressens beslut:
att medlem som är med i både SRF och Unga
  Synskadade endast ska betala en medlemsavgift,
att avslå förbundsstyrelsens förslag samt
att avslå utskottets yrkande att barnmedlemmar betalar
  halv avgift.

Motionerna 39-42

Motion 39 Fortsatt ekonomiskt stöd

Motionens yrkanden:
att solidaritetsstöd till lokalföreningarna utgår under
  kommande kongressperiod,
                               59

att nivån på de medel som reserveras till solidaritets-
  stöd årligen räknas upp mot inflationen samt
att ett informationsmaterial tas fram som visar på
  våra merkostnader i vår allmänna verksamhet och
  i vår föreningsadministration.
/Bert Carlsson, Jönköping

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-satserna 1 och 3 samt
att avslå att-sats 2.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 40 Ombudsmän till länsförbunds tjänst efter
behov

Motionens yrkande:
att förbundsstyrelsen arbetar för att införa en ombudsman
   per länsförbund. Ombudsmän, som kan arbeta från ett
   (valfritt) ställe, skall finnas att ta vid när arbetsbelast-
   ningen på länsförbunden ökar.
/Björn Grahn, Öjebyn

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 41 Heltidsanställda socialombud

Motionens yrkande:
att SRF på riksnivå skapar förutsättningar för oberoende
  och rättvisa behandlingar av synskadade i det svenska
  samhället, genom inrättande av regionala
  socialombud/omvärldsbevakare som kan komplettera
  och stödja de lokala ideella krafterna.
/Maria Wallin och Michael Wemme, Malmö

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Hjördis Lindström yrkar bifall till motionen.
60

Per-Arne Krantz, FS, yrkar avslag på motionen.

Sonny Hoffman yrkar bifall till förbundsstyrelsens yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 42 Ökat stöd till barn-föräldraverksamheten

Motionens yrkanden:
att varje länsförbund ska ha en handläggare på minst
  halvtid som enbart arbetar med barn-föräldraverksam-
  het,
att uppdra åt förbundsstyrelsen att finna former för
  finansiering av detta stöd till länsförbunden samt
att resursförstärkningarna ska vara genomförda under
  den kommande kongressperioden.
/Ann-Christin Fast, Lund

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att till protokollet föra en anteckning: Att särskilt beakta
  barn/ungdomsfrågorna på såväl riks-, läns- som
  lokalnivå.

Ann-Christin Fast yrkar bifall till utskottets
protokollsyrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande samt
att bifalla förslaget om protokollsanteckning.


§ 22 Verksamhet och budget samt motionerna
   43-110:

a. Övergripande verksamhetsmål och
  långtidsbudget 2001-2004
                              61

Förbundsstyrelsens förslag:
att fastställa övergripande verksamhetsmål och
  långtidsbudget 2001-2004.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

b.  Verksamhetsplan och rambudget 2001

Förbundsstyrelsens förslag:
att fastställa verksamhetsplan och rambudget 2001.

Mål 1

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Mål 2

Kongressutskottets yrkande:
att till mål 2 skriva att synskadade datoranvändare får den
  support de kan behöva.
att till att-sats ett om tillgängligheten till Internet och
  annan kommunikationsteknik skriva, den ska öka "fullt
  ut".

Max Stålnacke yrkar avslag på det andra tilläggsyrkandet
från utskottet.

Per-Arne Krantz, FS, yrkar bifall till det första
utskottsyrkandet, men avslag på det andra.

Hjördis Lindström yrkar på ett tillägg till det första
utskottsyrkandet med innebörden att utbildning/fortbildning
ska ges utöver support.

Miriam Mattsson yrkar att informationsteknologi byts ut till
informationsteknik.

Kongressens beslut:
att bifalla kongressutskottets yrkande om en komplette-
  ring av mål 2 med support,
att bifalla Hjördis Lindströms tilläggsyrkande om
  utbildning/fortbildning,
62

att bifalla Miriam Mattssons yrkande om byte av
  informationsteknologi till informationsteknik,
att avslå kongressutskottets andra tilläggsyrkande samt
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till mål 2 i övrigt.

Mål 3

Kongressutskottets yrkande:
att till mål 3 foga: att vid behov tillgodose kravet på
  arbetslivsinriktad rehabilitering.

Thomas Krantz yrkar att det psykosociala arbetet i
habilitering/rehabilitering får förstärkta resurser.

Kicki Nordström, FS, yrkar bifall till utskottets yrkande och
Thomas Krantz´ tilläggsyrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag,
att bifalla utskottets tilläggsyrkande samt
att bifalla Thomas Krantz tilläggsyrkande.

Mål 4

Kongressutskottets yrkande:
att till målet foga att underlätta för synskadade att få del
  av dessa tjänster samt
att också skriva att SRF ska arbeta för att utveckla och
  förstärka heminstruktörsverksamheten.

Jan Karlsson yrkar bifall till utskottets yrkande om
heminstruktörerna.

Hjördis Lindström yrkar att på de orter där det inte finns
underlag för en heminstruktörstjänst ska finnas möjlighet
att få använda heminstruktörstjänster från annan kommun.

Kjell Gustavsson yrkar bifall till utskottets yrkande om att
synskadade ska få del av tjänsterna.

Kicki Nordström, FS, yrkar avslag på Hjördis Lindströms
tilläggsyrkande.
                             63

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt
att bifalla utskottets tillägg om att synskadade ska få del
  av tjänsterna,
att bifalla utskottets yrkande om heminstruktörerna, samt
att avslå Hjördis Lindströms tilläggsyrkande.

Mål 5

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Mål 6

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Mål 7

Kongressutskottet yrkar:
att mål 7 kompletteras med att utveckla samarbetet med
  Riksorganisationen Unga Synskadade.

Lennart Nolte, FS, yrkar avslag på utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag samt
att avslå utskottets tilläggsyrkande.

Rambudget 2001

Kongressens beslut
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motionerna 43-110

Resande

Motion 43 Färdtjänsten
Motionens yrkande:
att SRF under kommande kongressperiod satsar maxi-
   mala resurser på att arbeta för en färdtjänst på
   brukarens villkor.
/Bert-Åke Andréasson, Ängelholm
64

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 44 Färdtjänst på användarnas villkor

Motionens yrkanden:
att färdtjänsten ska ses som det förflyttningshjälpmedel
  som skapar förutsättningar för synskadade att bli fullt
  delaktiga i samhället,
att färdtjänsten ska kunna användas när som helst,
  dygnet runt alla dagar på året, och till vilket ändamål
  som helst,
att färdtjänsten ska fungera smidigt ur användarsynpunkt,
  vilket bland annat innebär att man kan passa tider, ut-
  föra ärenden under resan samt slipper göra långa och
  tidskrävande omvägar,
att synskadade ska ha rätt att medtaga ledsagare och
  barn under färdtjänstresan utan kostnad,
att resans maximala längd inte får begränsas så att an-
  vändaren får svårigheter att vara fullt delaktig i sam-
  hället och att hänsyn härvid tas till lokala förhållanden,
att den som har rätt till färdtjänst i sin hemkommun ska
  kunna använda sin färdtjänst oavsett var hon eller han
  befinner sig i landet,
att egenavgiften för färdtjänsten inte kopplas till kollektiv-
  trafiktaxan, utan istället sätts med utgångspunkt från
  hur färdtjänsten används, dock högst 25 kr per mil,
att ett högkostnadsskydd införs för att skydda dem som är
  mest beroende av färdtjänsten inklusive dem som be-
  höver göra regelbundna resor till arbete eller studier,
att SRF verkar för att färdtjänstlagen förändras, och att re-
  gering och riksdag även i övrigt utformar sina trafik-
  politiska och handikappolitiska mål, så att kommuner-
  na måste tillhandahålla en färdtjänst utformad enligt
  ovanstående att-satser.
/SRF Uppsala läns representantskap

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.
                              65

Hjördis Lindström och Håkan Thomsson yrkar att det läggs
till att färdtjänsten behöver en tillsynsmyndighet.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
att bifalla Hjördis Lindströms och Håkan Thomssons
  yrkande.

Motion 45 Färdtjänstutredning

Motionens yrkande:
att snarast tillsätta en ny färdtjänstutredning som dels ska
   titta på hur färdtjänsten fungerar idag, men främst ska
   titta på hur den kan fungera bättre framåt. Titta
   exempelvis på hur bilstödet fungerar för
   rörelsehindrade. Kanske kunde man utforma en
   liknande modell för oss så att vi kan leva ett värdigt
   och aktivt liv med studier och arbete etc.
/Ylva Jonsson, Skövde

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och därmed avslå
  motionen.

Arnold Brännström och Håkan Thomsson yrkar bifall till
utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla utskottets yrkande och avslå motion 45.

Motion 46 Färdtjänstresor i annan kommun

Motionens yrkande:
att hos Svenska Kommunförbundet och Landstingsför-
  bundet agera för att likartade regler skall gälla då det
  gäller färdtjänstresor i annan kommun än
  hemkommunen.
/Lennart Blomqvist, Skövde

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.
66

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 47 Färdtjänst som ägs av landstingen

Motionens yrkande:
att tvinga landstingen att inhandla fordon och anställa
   chaufförer; s.k. färdtjänst som helt ägs av landstingen.
/Bert Bengtsson, Lund

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 48 En anständig färdtjänst

Motionens yrkanden:
att SRF arbetar för att påverka regering och riksdag att
   återskapa en färdtjänstlagstiftning som inte
   diskriminerar synskadade,
att SRF understryker betydelsen av regler som beskriver
   och markerar behovet av personlig service inkl.
   ledsagarservice och anpassad kringutrustning till
   allmänna kommunikationsmedel, som biljettautomater,
   tidtabeller, skyltar, hållplatsutrop, linjenummer etc.
/Erling Lorentzon, SRF Blekinge

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 49 Resandeservice

Motionens yrkande:
att SRF utvecklar ett förslag till en resandeservice som
  utgår ifrån synskadan som ett orienteringshandikapp.
/Gunborg Johansson, Spånga

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.
                             67

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och avslå motion
  49.

Håkan Thomsson och Arnold Brännström yrkar bifall till
utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att avslå motion 49.

Motion 50 Ledsagarservice vid tåg- eller bussbyten

Motionens yrkande:
att SRF Riks bevakar ledsagarservicen som SJ:s perso-
   nal tidigare har hjälpt bl.a. synskadade med vid tåg-
   eller bussbyten.
/Berit Jildenhed, Lidköping

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 51 Oklarheter om ledarhundsekipage på
Länstrafikens bussar

Motionens yrkande:
att SRF-organisationen sprider kunskap om avtalsregler-
   na mellan Allergiförbundet och SRF om vad som ska
   gälla beträffande ledarhundsekipage på allmänna
   kommunikationsmedel i landet.
/Hjördis Lindström, Boden

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 52 Teckenstorlek tidtabeller
Motionens yrkande:
att de olika järnvägsbolagen, länstrafik, stadstrafik,
  regiontrafik och privata alternativ tillhandahåller
68

   tidtabeller i väggskåp, stolpar, med sådan textstorlek
   så att man inte utestänger miljoner människor från att
   kunna ta del av innehållet.
/Björn Grahn, Öjebyn

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

IT

Motion 53 Fortsätt prioritera IT-frågorna!

Motionens yrkande:
att IT-frågorna även under nästkommande
  kongressperiod skall prioriteras lika högt som de gjort
  under den innevarande kongressperioden.
/SRF Göteborgs årsmöte

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 54 Fortsätt prioritera IT-frågorna!

Motionens yrkande:
att IT-frågorna även under nästkommande
  kongressperiod skall prioriteras lika högt som de gjort
  under den innevarande kongressperioden.
/SRF Örebro län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.
                              69

Motion 55 Fortsätt prioritera IT-frågorna

Motionens yrkande:
att IT-frågorna även under nästkommande
  kongressperiod skall prioriteras lika högt som under
  innevarande period.
/SRF Värmlands län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 56 Högprioritera IT-frågorna

Motionens yrkanden:
att högprioritera IT-frågorna,
att medel avsätts för utveckling och utbildning
  informationsteknik.
/Mona Carlsson, Inga-Gerd Nilsson, Eva-Lena Lindell,
Ann-Mari Nygren

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 57 IT-satsning inom SRF

Motionens yrkanden:
att SRF centralt fortsätter satsningen på utbildning av
  medlemmarna,
att en fadderverksamhet i datafrågor byggs ut inom SRF,
att politikerna uppvaktas med krav att resurserna vid
  syncentraler, AMI och försäkringskassor ökar så att de
  synskadade kan få tillgång till all den nya tekniken, da-
  torer, anpassningar och övriga hjälpmedel,
att en stor, omfattande internutbildning inom IT: datorer,
  anpassningar och övriga hjälpmedel, ges till alla an-
  ställda vid SRF.
/Kursen kvinnor och IT, medlemmar i SRF Malmö
70

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och avslå att-sats
  tre i motionen och istället
att politikerna uppvaktas med krav om att resurserna vid
  syncentraler, Ami och försäkringskassor ökar så att
  synskadade kan få tillgång till all ny teknik, datoran-
  passningar och övriga hjälpmedel.

Kaj Nordquist, FS, samt Jan Karlsson yrkar bifall till
förbundsstyrelsens förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla att-sats ett,
att bifalla att-sats två,
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande över att-sats tre,
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 58 SRF och IT på 2000-talet

Motionens yrkanden:
att avsätta ekonomiska resurser för ett fortsatt kraftfullt IT-
   arbete,
att svara för fortsatta utbildningsinsatser inom
   organisationen,
att verka för att uppslagsverk och offentlig information på
   Internet blir tillgänglig för synskadade samt
att i övrigt beakta de synpunkter som framställts ovan
/Miriam Mattsson/SRF Blekinges IT-grupp

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att SRF arbetar för att de större biblioteken utrustas för att
  göra sina datorer tillgängliga för oss synskadade,
att personalen får erforderlig utbildning för att handha
  dessa anpassade datorer.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till utskottets tilläggsyrkan-
den.
                              71

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
att bifalla utskottets yrkande.

Motion 59 Satsning "IT för alla"

Motionens yrkanden:
att SRF arbetar för en gemensam standard för
  snabbkommandon,
att SRF uppmuntrar alla medlemmar att lära sig hantera
  datorn,
att SRF förmår studieförbunden att tillhandahålla
  anpassade datorer,
att SRF förmår studieförbunden att utbilda cirkelledare för
  synskadade (även gravt) deltagare samt
att målet verkligen skall vara "IT för alla".
/SRF Olofström

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 60 IT-tekniken och synskadade kvinnor

Motionens yrkanden:
att ge synskadade kvinnor anpassningar till sina
  hemdatorer och utbildning i att använda dem,
att synskadade kvinnor lär sig använda Internet och
att SRF påverkar studieförbunden att anpassa datorer så
  att även synskadade kan delta i datacirklar.
/ SRF Stockholms och Gotlands läns kvinniga nätverk
Qvinnsam

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att göra en protokollsanteckning, att som konsekvens av
  tidigare beslut i jämställdhetsplanen ska motionens att-
  satser 1 och 2 gälla för både män och kvinnor.

Kaj Nordquist, FS, yrkar bifall till utskottets yrkande.
72

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
att göra den föreslagna protokollsanteckningen.

Motion 61 Synskadades tillgång till den moderna
tekniken

Motionens yrkande:
att tillsätta en kommitté av intresserade och kunniga med-
  lemmar, som har till uppgift att bevaka den tekniska ut-
  vecklingen på IT-området och initiera påverkans- och
  informationsinsatser. Kommittén skall förses med
  kansliresurser i den omfattningen att ett effektivt arbe-
  te kan utföras.
/SRF Stockholms och Gotlands län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 62 Fria datorer - på vems villkor?

Motionens yrkande:
att kongressen uttalar som sin mening att ansökningar av
   synskadeanpassningar till datorer skall behandlas som
   ett ärende för sig, oberoende av vem som bekostar
   datorn.
/Bert Carlsson, Jönköping

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 63 Tillgång till datorer i hemmet för synskadade
måste förbättras

Motionens yrkanden:
att en lagstiftning kommer till stånd för tillgång till datorer,
att utbildning och support ges och
                               73

att statliga medel skjuts till för att täcka behovet av
   datoranpassning för synskadade i hemmet.
/Hjördis Lindström, Boden

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 64 Information på lnternet måste göras
tillgänglig för synskadade

Motionens yrkande:
att hela SRF-organisationen arbetar för att
   samhällsinformationen på lnternet görs tillgänglig för
   gravt synskadade.
/Hjördis Lindström, Boden

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och avslå motionen,
att hela SRF-organisationen arbetar för att
  samhällsinformationen på Internet görs tillgänglig för
  synskadade (dvs. ordet gravt utgår).

Kaj Nordquist, FS, tillstyrker utskottets yrkande.

Hjördis Lindström yrkar bifall till motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla utskottets tilläggsyrkande.

Motion 65 Tekniskt kunnig personal på SRF-kansliet

Motionens yrkanden:
att kongressen ger styrelsen i uppdrag att arbeta för att
  en eller flera mycket tekniskt kunniga personer anställs
  på kansliet. Minst en av dem måste vara seende (se
  argumentationen ovan),
att länsförbund och lokalföreningar också får tillgång till
  ovanstående resurs.
74

/Jerry Jonsson, Årsta

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 66 Begagnade dataanpassningar

Motionens yrkande:
att ge SRF:s förbundsstyrelse i uppdrag att stödja ovan
   beskrivna verksamhet.
/Representanter för styrelserna från Västerbottenskustens
lokalföreningar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Arbetsmarknad och rehabilitering

Motion 67 Synskadades minimala möjligheter att få
arbete

Motionens yrkanden:
att ge styrelsen i uppdrag att påverka Iris-gruppen till att
  anställa fler synskadade och då även inom oprövade
  yrken, för att på så sätt försöka experimentera fram
  nya yrkesmöjligheter,
att styrelsen uppdrar åt Iris-gruppen att se till att Enter blir
  ett stabilt och pålitligt företag med genomgående god
  kompetens hos de anställda, som måste få den
  utbildning/fortbildning på våra hjälpmedel och diverse
  dataprogram som de behöver,
att styrelsen kontaktar AMS, riksdag och regering och dis-
  kuterar det allvarliga läget för oss på arbetsmarknaden
  och vad man ska göra åt det. SRF måste kräva att
  kompetensen hos anställda inom AMS höjs väsentligt
  genom fortbildning/utbildning. SRF måste också ta upp
  frågan om förutsättningar för lönebidrags utformning
  etc.,
                              75

att styrelsen ser till att kontakter upprättas mellan arbets-
   givarorganisationer, fackföreningsrörelse och SRF för
   att diskutera vad man kan göra för att förbättra vår
   arbetsmarknadssituation,
att styrelsen/kongressen utser en arbetsgrupp som ska ta
   fram underlag till en enkät med frågor om olika syn-
   skadegruppers arbetsmarknadssituation. Med olika
   synskadegrupper menar jag barndomssynsvaga,
   barndomsblinda och nysynskadade dito. Kön, ålder,
   landsort och storstad är också viktiga att skilja ut.
   Djupintervjuer ska göras så att man utifrån dessa kan
   se om det finns några skillnader mellan grupperna.
   Detta ska göras för att få en bättre bild av hur många
   det är i de olika grupperna som har arbete, vilka yrken
   som förekommer i de olika grupperna, i vilka grupper
   det finns flest arbetslösa och varför samt vilka åtgärder
   som satts in för att få resp. grupps medlemmar i arbete
   och om/hur de fungerat osv. Utifrån undersökningen
   kan vi sedan argumentera bättre för våra krav. Givet-
   vis ska uppgiftslämnarna kunna vara anonyma och i
   övrigt ska undersökningsmaterialet behandlas på ett
   säkert sätt så att inte obehöriga kan använda det eller
   få insyn i det.
/Ylva Jonsson, Skövde

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 68 Tillgänglig information för yrkesverksamma
Motionens yrkanden:
att dessa privatskolutbildningar jämställs med
  universitets- och högskoleutbildningar vad det gäller
  litteraturförsörjningen,
att yrkesverksamma synskadade ska få tillgång till den
  information de behöver på läsbart medium och inom
  rimlig tid.
/Arbetsgruppen för synskadade massörer; Eila Nilsson, Jill
Berg, Tibor Koczkas och Elisabeth Ravstis

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.
76

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 69 Nivån på arbetsbiträdesersättningen

Motionens yrkanden:
att uppdra till förbundsstyrelsen att kraftfullt arbeta för att
  höja den högsta ersättningsnivån på arbetsbiträdeser-
  sättningen till 100 000 kronor per år samt
att denna högre ersättningsnivå skall gälla för personer
  med kommunikationshandikapp.
/SRF Kalmars län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Alireza Ghanbar Alipour yrkar avslag på motionen, och
yrkar att medel till arbetsbiträde ska regleras efter behov.

Britt-Mari Törngren yrkar bifall till motionen.

Kongressens beslut:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och därmed
  motionen samt
att bifalla yrkandet att arbetsbiträdeshjälp ska utgå efter
  behov.

Motion 70 Arbetsmarknaden för synskadade
invandrare

Motionens yrkanden:
att SRF ordnar arbetsmarknadskurser för synskadade
  invandrare med orientering om olika yrken och med
  möjligheter att pröva flera alternativ och där
  synskadade svenskfödda med arbetslivserfarenhet
  deltar som förebilder,
att SRF tar tillvara utrikes födda synskadade personers
  erfarenheter i sitt intressepolitiska arbete med arbets-
  marknadsfrågorna.
/Ana-Maria Silva, Växjö

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.
                             77

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 71 Synskadade arbetsförmedlare för syn-
skadade

Motionens yrkande:
att det bör finnas en synskadad arbetsförmedlare på varje
  arbetsförmedling, eftersom han/hon har kunskap om
  synskadades behov och arbetskapacitet.
/Kareem Lone, Malmö

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 72 Hantverksutbildning

Motionens yrkande:
att ge styrelsen för SRF riks i uppdrag att verka för att
  utbildning i korgmakeri och grundutbildning i vävning
  och textillära blir verklighet under kongressperioden.
/Maj-Britt Ryman

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Per-Arne Andersson yrkar på ett tillägg: att ge förbundssty-
relsen i uppdrag att arbeta för att all utbildning som kan
leda till att synskadade får jobb, som man är intresserad
av, ska göras tillgänglig.

Maj-Britt Ryman och Sigge Poromaa yrkar bifall till
motionen.

Ingela Olsson, US, yrkar avslag till motionen.

Dan Berggren, FS, yrkar avslag på Per-Arne Anderssons
yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
78

att avslå tilläggsyrkandet.

Motion 73 Yrkesrehabiliteringen för synskadade måste
förbättras

Motionens yrkanden:
att resurser sätts in så att vi synskadade får möjlighet att
   kunna fungera självständigt under utbildningsperioder
   vid samtliga AMI-S i landet, exempelvis tjänster köps
   in externt vid behov,
att resurser upprättas så att synskadade ges möjlighet till
   en väl genomtänkt och individuell yrkesrehabilitering,
att ett samarbete med SRF och AMI med dess ledning
   upprättas för att få en samlad bild av situationen vid
   AMI. Detta är mycket viktigt om ett förändringsarbete
   skall kunna äga rum,
att uppföljning och rutiner beträffande service på våra
   arbetstekniska hjälpmedel måste upprättas. Mitt
   yrkande grundas på mina egna erfarenheter av
   utbildning vid AMI i Skellefteå.
/Hjördis Lindström, Boden

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Hjördis Lindström yrkar att det som nämns i att-satserna
ska gälla samtliga yrkesutbildningar.

Dan Berggren, FS, yrkar avslag på Hjördis Lindströms
tilläggsyrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
att avslå tilläggsyrkandet.

Motion 74 Centralisera rehabiliteringen för gravt
synskadade

Motionens yrkande:
att SRF ska arbeta för en centralisering av habiliteringen/-
   rehabiliteringen för blinda; t.ex. att staten tog över an-
   svaret eller åtminstone att någon form av samordning
   sker.
/Alexander Masic, Lund
                             79

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Sonny Hoffman yrkar bifall till styrelsens yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 75 Samarbete syn- och hörselvård

Motionens yrkande:
att SRF arbetar för att samarbetet mellan syn- och
  hörselvård blir regelbundet och fortlöpande, t.ex.
  genom information och gemensam utbildning.
/May Lindqvist, Sollefteå

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 76 Hörhjälpmedel på syncentraler

Motionens yrkande:
att länsförbunden under kongressperioden ska jobba för
  att samtliga syncentraler ska ha en lämplig bärbar
  slingväska.
/Margaret Eriksson, Krylbo

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 77 Specialpedagog-utbildning

Motionens yrkande:
att SRF arbetar för att med kraft se till att specialpedagog-
  utbildningen (extra kompetens för blinda barn/ungdo-
  mar) sprids i landet. I dag är den utbildningen förlagd
  till Stockholm och detta medför att spridningen av
  kompetent personal har stagnerat.
80

/Daniel Heijman, Leo Mohamadi, Mark Ingner, Evalina
Sahlin-Lestander, Daniel Johansson, Elias Nilsson, Moa
Lindeberg, Lovisa Lundberg, Andreas Haapanen, Josefine
Abrahamsson, Vidur Alldén, Andreas Blomberg

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 78 Service från heminstruktör till syn/hörsel-
skadade

Motionens yrkande:
att verka för att heminstruktören kan ta hand om enkel
   service t ex att byta batterier eller sladd till
   hörapparater för personer som är både synskadade
   och hörselskadade.
/Intressegruppen för syn- och hörselskadade i Dalarna

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 79 Tekniska hjälpmedel i hemmet

Motionens yrkanden:
att SRF verkar för att få fram fler bra tekniska hjälpmedel
  för hemmet samt
att SRF bevakar att de enklare tekniska hjälpmedlen finns
  kvar i landstingens hjälpmedelsförteckningar.
/Qvinnsam, SRF Stockholms och Gotlands läns kvinnliga
nätverk

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.
                             81

Motion 80 Oförändrad nivå av handikappersättning
efter det att man blivit folkpensionär eller
förtidspensionär

Motionens yrkande:
att SRF kontaktar vederbörande myndigheter och påtalar
   missförhållandet för dem så att lagstiftningen kan
   ändras till att bli rättvis för alla.
/Ylva Jonsson, Skövde

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen,

Hjördis Lindström yrkar att även personer som blir
synskadade efter 65 år ska få handikappersättning.

Dan Berggren, FS, yrkar bifall till Hjördis Lindströms
yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande samt
att bifalla Hjördis Lindströms yrkande.

Konsument

Motion 81 Tillgänglighet i vardagen

Motionens yrkande:
att SRF under nästa kongressperiod aktivare verkar för
  tillgänglighet i vardagen i enlighet med vad som ovan
  angivits.
/Qvinnsam, SRF Stockholms och Gotlands läns kvinnliga
nätverk

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 82 Förteckning över produkter på öppna
marknaden, som kan vara synskadade till hjälp
82

Motionens yrkande:
att SRF tar fram en förteckning över produkter som finns
   ute på den öppna marknaden och som kan vara till
   hjälp för synskadade.
/ Qvinnsam, SRF Stockholms och Gotlands läns kvinnliga
nätverk

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och avslå motionen.

Eva Carlbrand yrkar bifall till utskottets yrkande.

Monica Forss-Ericsson, FS, och Arnold Brännström yrkar
bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 83 Teknisk utveckling

Motionens yrkanden:
att SRF skall göra såväl offentliga som privata besluts-
  fattare på olika nivåer medvetna om de svårigheter
  och problem många synskadade och andra
  funktionshindrade upplever idag,
att SRF skall verka för att synskadade och andra funk-
  tionshindrade skall kunna få personlig service för att
  kunna handskas med den ”nya” vardagen.
/SRF Göteborgs årsmöte

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och avslå motionen,
  istället uttala
att SRF skall göra såväl offentliga som privata
  beslutsfattare på olika nivåer medvetna om de
  svårigheter och problem många synskadade upplever i
  dag,
                              83

att SRF skall verka för att synskadade skall kunna få
  personlig service för att kunna handskas med den
  "nya" vardagen.

Max Stålnacke yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 84 Teckenstorlek till innehållsdeklarationen på
livsmedel

Motionens yrkande:
att förmå livsmedelstillverkare att göra texten större på
   innehållsdeklarationer på sina förpackningar.
/Björn Grahn, Öjebyn

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 85 Läsbar reklam

Motionens yrkanden:
att SRF kontaktar de stora butikskedjorna ang. läsbar
  reklam,
att SRF tar fram material som är användbart för
  länsförbund och lokalföreningar i arbetet för att få
  läsbar reklam.
/SRF Blekinge

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 86 Gratis nummer-, namn- och adress-
upplysning för synskadade

Motionens yrkanden:
84

att uppdra till förbundsstyrelsen att verka för att
  synskadade ska erhålla gratis nummerupplysning från
  mobiltelefon samt
att verka för att synskadade ska erhålla gratis namn- och
  adressupplysning från sin vanliga telefon och
  mobiltelefon.
/SRF Kalmar län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 87 Fri nummerupplysning på mobiltelefoner

Motionens yrkande:
att SRF-styrelsen får i uppdrag att driva denna fråga så
  att fri nummerupplysning även ska gälla på våra
  mobiltelefoner.
/Synskadades förbund SRF i Jämtlands län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 88 Gratis nummerupplysning

Motionens yrkanden:
att SRF arbetar för att vi bör få gratis nummerupp!ysning,
att SRF arbetar mot Telia, som är den mest vanliga
   teleoperatören med den största täckningen.
/Karl-Gunnar Andersson, Luleå

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 89 Bättre hissar
                              85

Motionens yrkanden:
att uppdra åt styrelsen att verka för att rekommendationer
  för anpassade hissar följs då nya hissar installeras i
  offentliga lokaler samt
att uppdra åt styrelsen att på lämpligt sätt se över och
  vidareutveckla nuvarande rekommendationer.
/Bengt Eriksson, Kista

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Kultur

Motion 90 Direktlån från TPB

Motionens yrkanden:
att Synskadades Riksförbund verkar för att Talboks- och
  Punktskriftsbiblioteket återinför direktlån av talböcker
  för enskilda låntagare samt
att försöksprojektet med boklån via TPB:s hemsida
  permanentas.
/Mattias Lundberg, Stockholm och Fredrik Larsson,
Uppsala

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1 samt
att bifalla att-sats 2.

Mattias Lundberg yrkar på ett tillägg att SRF verkar för att
rutinerna för talbokslån utreds och därefter sätter ett defi-
nierbart mål.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
att bifalla Mattias Lundbergs tilläggsyrkande.

Motion 91 Markerade kassettböcker
Motionens yrkanden:
att till Bonniers förlag rikta ett förtydligande om vårt behov
  av punktskriftsmarkerade kassettböcker med tal- och
  punktskriftnumrerade kassetter samt
86

att driva och bevaka detta intresseärende.
/SRF Kristianstad-Bromölla

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 92 Textremsan på TV

Motionens yrkande:
Därför vill vi ha tolkat tal utan dröjsmål.
/Ingrid och Per Juhlin, Åstorp

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 93 Bättre service för radiotidnings-
prenumeranter

Motionens yrkande:
att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta
  för en förbättrad service vad gäller installation av
  radiotidningsmottagare.
/Brukarrådet i Västmanland

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 94 RATS-tekniken

Motionens yrkanden:
att SRF verkar för att tidskrifterna kan distribueras enligt
  denna effektiva och tillgängliga teknik.
att utbudet av tidskrifterna borde vara större och
att SRF arbetar för att samtliga nummer av tidskrifterna
  distribueras.
                              87

/SRF Göteborgs årsmöte

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 95 Publikationer på punktskrift

Motionens yrkande:
att man anställer vana punktskriftsläsare, som har till
  uppgift att läsa nytryckt material direkt från papper, vid
  landets samtliga punktskriftstryckerier.
/Monica Hedbjörn, Farsta

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och därmed avslå
  motionen och istället besluta
att SRF arbetar för att det anställs vana punktskriftsläsare,
  som har till uppgift att läsa nytryckt material direkt från
  papper, vid landets samtliga punktskriftstryckerier.

Kaj Nordquist, FS, och Max Stålnacke yrkar bifall till
utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och
att bifalla utskottets yrkande.

Motion 96 Punktskriftens överlevnad

Motionens yrkanden:
att SRF upprättar en minimistandard för
   punktskriftsläsare,
att talböcker och taltidningar har läsbara etiketter även för
   oss som har Brailleskrift som förstahandsmedium.
/Klaus Höjdevall, Mjölby

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.
88

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Verksamhet

Motion 97 FN:s standardregler för funktionshindrade

Motionens yrkanden:
att SRF verkar för att så många kommuner som möjligt
   kommer att utbilda sina anställda och förtroendevalda
   om FN:s standardregler för funktionshindrade,
att SRF verkar för att få in FN:s standardregler som ett
   obligatoriskt moment vid lärarutbildningen och
att SRF verkar för att få in FN:s standardregler för
   funktionshindrade i undervisningsplanen för det
   obligatoriska skolväsendet.
/Sigge Poromaa och Bengt Wikström, Luleå

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå motionens första att-sats och istället besluta
att SRF verkar för att alla kommuner ska utbilda sina
  anställda och förtroendevalda om FN:s standardregler
  för funktionshindrade.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsen yttrande på motionens andra
  och tredje att-sats,
att avslå motionens första att-sats, samt
att bifalla utskottets tilläggsyrkande.

Motion 98 Sammanställning av lagar och regler

Motionens yrkanden:
att riksförbundet tar fram en sammanställning över
   tillämpliga lagar och bestämmelser som gäller
   synskadade/funktionshindrade, samt en beskrivning
   hur man överklagar ett beslut och
att riksförbundet tar fram en ”hjälpreda” hur man ansöker
   om och motiverar olika former av stöd från samhället.
/Intressegruppen för syn- och hörselskadade i Dalarna
                              89

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och avslå att sats ett
   och istället besluta
att riksförbundet tar fram en sammanställning över
   tillämpliga lagar och bestämmelser som gäller
   synskadade, samt en beskrivning hur man överklagar
   ett beslut.

Kicki Nordström, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 99 Makten över våra liv

Motionens yrkande:
att uppdra till förbundsstyrelsen att till förbundsstämman
   2001 arbeta fram ett program "Hur får vi makt över
   våra liv" att användas i det intressepolitiska påver-
   kansarbetet.
/Stefan Thomasson, Bromma

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 100 Tillgänglighet i byggd miljö

Motionens yrkanden:
att Synskadades Riksförbund avsätter ekonomiska medel
  för att utbilda funktionärer som kan medverka i
  byggprocessen i referens- och samrådsgrupper,
att Synskadades Riksförbund avsätter ekonomiska medel
  för att utbilda cirkelledare i ”tillgänglighet och byggpro-
  cessen” för att öka kunskapen på detta område i lokal-
  föreningarna för framförallt funktionärer i olika utskott,
att Synskadades Riksförbund anlitar arkitekt Mai Almén
  för att tillförsäkra utbildningarna god kvalité och för att
90

  säkra synskadades position i planerandet av det bygg-
  da Sverige.
/Maria Wallin, Malmö, Michael Wemme, Malmö och Eva
Carlbrand, Nol

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-satserna 1 och 2 samt
att anse att-sats 3 besvarad.

Håkan Thomsson yrkar bifall till förbundsstyrelsens
yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 101 Informationsmaterial om tillgänglighet för
funktionshindrade

Motionens yrkanden:
att ett samlat informationsmaterial tas fram/sammanställs,
   så att det kan användas i KHR-sammanhang/liknande,
att arbetet med framtagning/sammanställning av
   "tillgänglighetsmaterial" påbörjas och sänds ut till
   lokalföreningarna omgående.
/Lisbeth Nilsson, Lennart Cederblad, Elsa Andreasson,
Thomas Olausson, Nina Karlsson samt Lars Hansson.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 102 Se över SRF:s funkiskurser

Motionens yrkanden:
att en grupp med vana kursanordnare tillsätts för att se
  över innehåll och kursmaterial för Introduktionsfunkis,
  Funkis 1 och Föreningsfunkis samt vilket behov av
  färdiga funkispaket som finns på lokal, länsförbunds-,
  regional och central nivå,
att riva upp beslutet från 1998 och arrangera centrala
  föreningsfunkis och Funkis 1 till dess att ovan nämnda
  grupp är färdig med sitt arbete samt
                                91

att en kursansvarig finns på riksförbundet som håller i alla
  kurser och för specialkompetens för innehållet knyter
  till sig sakkunniga medlemmar och tjänstemän.
/SRF Stockholms och Gotlands län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och bifalla motio-
  nen.

Lillemor Högselius, Kicki Lundmark, P-G Engstrand, Lotta
Jonsson och Ewa Swing yrkar bifall till motionen.

Lennart Nolte yrkar bifall till förbundsstyrelsens yttrande.

P-G Engstrand yrkar på ett tillägg att inte bara se över in-
nehållet utan också den sociala kompetensen att arrangera
kurser och sammankomster.

Kicki Nordström, FS, yrkar att förbundsstyrelsen får i upp-
drag att göra en utvärdering av hur funkiskurserna ska ord-
nas och återkommer till förbundsstämman 2001 med för-
slag, och yrkar bifall till P-G Engstrands tilläggsyrkande.

Alireza Ghanbar Alipour yrkar att i görligaste mån
konsultera US om funkisutbildningar.

Kicki Nordström yrkar avslag på Alireza Ghanbar Alipours
yrkande.

Håkan Thomsson yrkar bifall till att-sats ett, men avslag på
att-satserna två och tre.

Kongressens beslut:
att avslå att-sats ett,
att avslå att-sats två,
att avslå att-sats tre,
att bifalla PG Engstrands tilläggsyrkande,
att bifalla Kicki Nordströms yrkande om utvärdering samt
att avslå Alireza Ghanbar Alipours yrkande.
92

Motion 103 Verksamhet för synskadade invandrare

Motionens yrkanden:
att uppdra till förbundsstyrelsen att under kommande
  kongressperiod tillse att särskild verksamhet riktad till
  synskadade invandrare finns med i riksförbundets
  årliga verksamhetsplan,
att uppdra till förbundsstyrelsen att utse en invandrarkom-
  mitté inför kommande kongressperiod, vars uppgift blir
  att driva och bedriva invandrarfrågor genom och inom
  SRF.
/Kamal Suleimani, Härnösand

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 104 Invandrarfamiljernas situation inom SRF

Motionens yrkanden:
att information från SRF som berör barn och familjefrågor
  skickas som hemspråkstolkad information till
  invandrarfamiljerna som känner sig osäkra på
  svenska,
att uppdra till förbundsstyrelsen att arbeta för att
  invandrarfamiljer med synskadade barn får
  hemspråkstolkad information från organisationer och
  myndigheter som arbetar med barn och familjefrågor,
att tillse att invandrarfamiljerna får behövligt stöd och
  hjälp i bildande av nätverk,
att riktade insatser sätts in för att utveckla
  fadderverksamheten och kamratstödet direkt till
  invandrarfamiljerna samt
att aktiviteterna inom barn-föräldraområdet i uppläggning
  och innehåll också utgår från invandrarfamiljernas
  referenser och önskemål.
/Mahshid Motazedi, Huddinge

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse att-satserna 1 och 2 besvarade samt
att bifalla att-satserna 3-5.
                              93


Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och bifalla att-sats
  ett.

Per-Arne Andersson, Max Stålnacke och Lillemor
Högselius yrkar bifall till att-sats ett.

Kicki Nordström, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande över motionen.

Motion 105 Samlevnad

Motionens yrkanden:
att SRF på ett aktivt sätt tar upp och diskuterar frågor
  kring sexualitet, samlevnad/relationer, erotik och
  självbild,
att SRF tar fram ett studiematerial inom området
  sexualitet, samlevnad/relationer, erotik och självbild
  samt
att SRF verkar för att synskadade får tillgång till det utbud
  kring sex och erotik som finns i media idag,
att US håller på med ett studiematerial inom området och
  vi ser det naturligt att US och SRF samarbetar, och
  vidarebefordrar motionen till kongressen.
/SRF Göteborgs årsmöte

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 106 Sex och samlevnad

Motionens yrkanden:
att SRF bildar en referensgrupp med representanter ur
  olika kategorier av medlemmar där man tar hänsyn till
  kön, ålder, synstatus, ytterligare funktionshinder, et-
  nisk tillhörighet mm. där man arbetar fram ett diskus-
  sionsmaterial som kan gå ut till lokalföreningar eller
94

  andra fora, där man på ett mjukt och öppet sätt kan
  diskutera frågor såsom sexualhjälpmedel, hur flirtar
  man när man inte ser? Om ensamhet och hur man
  löser den problematiken.
att en erfaren sexolog eller annan person med gedigen
  kunskap om sexualhjälpmedel och dylikt finns med i
  referensgruppen.
/Catarina Andersson, Botkyrka-Salem

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 107 Förverkliga synskadades rätt till motion
och idrott

Motionens yrkanden:
att SRF-styrelsen tar ett aktivt ansvar för att synskadade
  ges möjlighet att utöva motions- och elitidrott på villkor
  utifrån våra specifika förutsättningar,
att SRF-styrelsen i detta syfte arrangerar en rikskonferens
  till vilken synskadade motions- och idrottsutövare
  inbjuds för att utforma en SRF-policy på motions- och
  idrottsområdet, samt
att SRF-styrelsen avsätter erforderliga ekonomiska och
  personella resurser för en kontinuerlig bevakning av
  motions- och idrottsfrågor.
/Peter Linnstrand, Enskede

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-satserna 1 och 2 samt
att anse att-sats 3 besvarad.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande och bifalla motio-
  nen.

Thomas Krantz yrkar att förbundsstyrelsen aktivt arbetar
för att finna lämpliga former för att stödja och uppmuntra
synskadad idrottsungdom.
                              95

Per-Arne Krantz, FS, yrkar avslag på utskottets yrkande
och bifall till Thomas Krantz´ tilläggsyrkande.

Mattias Lundberg yrkar bifall till utskottets yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
att bifalla Thomas Krantz´ tilläggsyrkande.

Motion 108 Förstärk informatörsverksamheten nu!

Motionens yrkanden:
att kongressen uppdrar åt samtliga länsförbund, att oför-
   dröjligen ta krafttag för att integrera
   informatörsverksamheten så att den blir en naturlig del
   av det intressepolitiska påverkansarbetet,
att SRF behandlar detta ärende på ett vis som gör
   informatörsverksamheten till ett prioriterat mål.
/Deltagarna vid fortbildningen för informatörer 99-12-03--05

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 109 Flera funktionshinder

Motionens yrkande:
att frågeställningarna kring synskadade med ytterligare
   funktionshinder skall bli ett prioriterat mål under nästa
   kongressperiod.
/Carl-Henrik Swahn, Rose-Marie Swahn, Vega Skårberg,
Maud Dahlin

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Ingela Olsson yrkar bifall till motionen.

Monica Forss-Ericsson, FS, yrkar bifall till
förbundsstyrelsens yttrande.
96

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.
Motion 110 Synskadade med ytterligare funktions-
hinder – prioriterat mål

Motionens yrkande:
att frågeställningar kring synskadade med ytterligare funk-
   tionshinder skall bli ett prioriterat mål under nästa
   kongressperiod.
/Flerhandikappkommittén

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.


§ 23 Övriga motioner, 111-138

Motion 111 Medlemsombudsman

Motionens yrkande:
att det skall tillsättas en särskild ombudsman dit enskilda
  medlemmar kan vända sig då de känner sig
  förorättade.
/Evert Bergman, Söderhamn

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 112 Särskild ombudsman för handikappade
barn och ungdomar

Motionens yrkande:
att ge riksstyrelsen i uppdrag att samarbeta med andra
  handikapporganisationer, exempelvis genom HSO, så
  att regeringen tillsätter en ombudsman för
  handikappade barn och ungdomar.
/Ylva Jonsson, Skövde
                             97

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.
Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 113 Professionella lobbyister

Motionens yrkanden:
att SRF anställer ett par professionella lobbyister, för att
  understödja påverkansarbetet,
att dessa lobbyister även får i uppdrag att skapa väl
  riktade annonskampanjer för att påverka och bearbeta
  resten av samhället (utanför maktens korridorer).
/Eva Carlbrand, Nol och Maria Wallin, Malmö

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå motionen

Tiina Nummi-Södergren, FS, yrkar bifall till
avslagsyrkandet.

Kongressens beslut:
att bifalla utskottets yrkande och avslå motion 113.

Motion 114 Återspegla remissvaren

Motionens yrkande:
att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se
  över rutinerna i samband med remissarbeten inom
  organisationen så att inkomna remissvar på
  lämpligt sätt delges remissinstanserna.
/SRF Jönköping

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 115 Hörhjälpmedel i hela organisationen
Motionens yrkande:
98

att samtliga led inom organisationen så snart som möjligt
   och senast under denna kongressperiod utrustas med
   lämpliga hörhjälpmedel.
/Intressegruppen för syn- och hörselskadade i Dalarna

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottet yrkar:
att avslå förbundsstyrelsens yttrande med tilläggsyrkandet
att ta bort "denna kongressperiod".

Ingela Olsson och Bengt Bengtsson yrkar bifall till
motionen.

Eva Carlbrand yrkar avslag på motionen.

Åke Sikstrand yrkar bifall till utskottets yttrande.

Tiina Nummi-Södergren, FS, yrkar bifall till
förbundsstyrelsens yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 116 Kunskaps- och erfarenhetsbank

Motionens yrkande:
att ge förbundsstyrelsen, eller av denna tillsatt
  arbetsgrupp, i uppdrag att på lämpligt sätt, t.ex. genom
  lokala, regionala och/eller riksomfattande nätverk och
  inom dessa "ansvariga" personer, samla, utbyta och
  katalogisera vunna erfarenheter och framgångar enligt
  ovan så att denna kunskaps- och erfarenhetsbank kan
  nyttjas till SRF-medlemmarnas fromma i likartade
  situationer.
/Arnold Brännström, Helsingborg

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.
                               99

Motion 117 Alla vinner på bättre ekonomikunskaper

Motionens yrkanden:
att en funktionärsutbildning inriktad på ekonomihantering
  inrättas,
att utbildningen genomförs av riksförbundet.
/SRF Uppsala kommun

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 118 Bokföring med datorbaserade program

Motionens yrkande:
att förbundsstyrelsen arbetar med att informera och
   utbilda kassörer inom SRF att föra bok med
   datorbaserade program och att varje affärshändelse
   skall resultera i ett verifikat.
/Björn Grahn, Öjebyn

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 119 Musikhandläggare vid riksförbundet

Motionens yrkande:
att riksförbundet av kongressen ges i uppdrag att
  stimulera musicerandet bland synskadade på alla
  upptänkliga sätt och att nödvändiga personella
  resurser avsätts för detta ändamål.
/SRF Stockholms och Gotlands län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Sven-Eric Philström och Hjördis Lindström yrkar bifall till
motionen.
100

Leif Sunesson yrkar avslag på förbundsstyrelsens yttrande
samt yrkar att SRF ska verka för att stödja musikutövande
och annan konstnärlig verksamhet genom politiskt
påverkansarbete på kommunal nivå.

Tiina Nummi-Södergren, FS, yrkar bifall till
förbundsstyrelsens yttrande och avslag på motionen.

Mattias Lundberg yrkar bifall till Leifs Sunessons yrkande.

Peter Fork yrkar att SRF sprider information om den
verksamhet som TRC tillhandahåller inom området musik
och näraliggande områden.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande samt
att bifalla Leif Sunessons och Peter Forks
  tilläggsyrkanden.

Motion 120 "Plats på scen för SRF-artister" vid SRF:s
medlemsforum

Motionens yrkanden:
att SRF vid nästa medlemsforum bereder plats på scenen
   lördag kväll för de som vill uppträda – amatörer/proffs.
   Engagera ackompanjemang, hyra ljudanläggning och
   genomföra SRF:s egen show.
att artistkavalkaden ska vara en tradition vid varje forum.
/Ulf Nordquist, Stockholm

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 121 Märkning av SRF-material

Motionens yrkande:
att allt material på kassett eller diskett som SRF - oavsett
  organisationsled - distribuerar skall vara märkta med
  såväl tydlig skrift som punktskrift beträffande
  avsändare och innehåll.
/SRF-kvinnornas nätverksträff på Almåsa kursgård 1999
                            101

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 122 Demokrati – yttrandefrihet

Motionens yrkande:
att stoppa censuren på förbundstidningen Perspektivs
   insändarsida.
/Kjell Karlsson, Åkersberga

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressutskottets yrkande
att tillskapa ett internt debattforum.

Åke Sikström yrkar avslag på förbundsstyrelsens yttrande
till förmån för bifall på motionen.

Tiina Nummi-Södergren, FS, yrkar bifall till
förbundsstyrelsens yttrande samt avslag på
tilläggsyrkandet av Åke Sikström.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande på motionen samt
att avslå utskottets tilläggsyrkande.

Motion 123 Förbundstidningen Perspektiv

Motionens yrkande:
att person, som ansökt och blivit antagen som stödjande
  medlem i en lokalförening, ska få förbundstidningen
  Perspektiv utan att betala särskilt abonnemang för
  den.
/SRF Botkyrka-Salem, styrelsen

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottens yrkanden:
att bifalla motionen,
102

att stödjande medlemmar som är funktionärer ska få
  Perspektiv kostnadsfritt, medan övriga stödjande
  medlemmar betalar prenumerationsavgift samt
att stödjande medlem ska få Perspektiv utan särskild
  kostnad, dock ska detta ske endast efter viljeyttring
  från den stödjande medlemmen.

Per-Arne Krantz, Simon Tiensuu, Ingemar Lundkvist, Sonia
Olsson, Per-Arne Andersson och Kjell Emanuelsson yrkar
bifall till förbundsstyrelsens yttrande.

Miriam Mattsson, Kenneth Jägsander och Leif Sunesson
yrkar bifall till yrkandet att stödjande medlem ska få Per-
spektiv utan särskild kostnad, dock ska detta ske endast
efter viljeyttring från den stödjande medlemmen.

Erling Lorentzon och Roger Jonsson yrkar bifall till motio-
nen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande på motionen.

Motion 124 Distribution av "Kvinnosyn"

Motionens yrkande:
att "Kvinnosyn" distribueras från riksförbundet direkt till
  samtliga kvinnliga röstberättigade medlemmar inom
  SRF.
/SRF Kalmar län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressutskottets yrkande:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Britt-Marie Törngren yrkar bifall till motionen.

Tiina-Nummi Södergren, FS, yrkar bifall till
förbundsstyrelsens yttrande.

Peter Fork yrkar att "Kvinnosyn" skickas till stödjande med-
lemmar också.
                            103

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 125 Utskick av KVINNOSYN

Motionens yrkanden:
att tidningen KVINNOSYN distribueras direkt hem till
  kvinnorna i nätverket, förtroendevalda och övriga
  intresserade,
att distributionen ombesörjs av rikskansliet samt
att läsarna får tidningen på önskat media.
/SRF-kvinnornas nätverksträff på Almåsa kursgård
1999

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 126 Fler korsord i vår ersättningstidning "Nya
Veckobladet"

Motionens yrkande:
att man skall utöka antalet korsord till åtminstone 2
  korsord per månad i "Nya Veckobladet".
/Monica Ulmeryd, Enskede

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 127 Medlemsnytta genom medlemskortet

Motionens yrkanden:
att SRF arbetar för att påverka stat, landsting och
  kommuner att acceptera SRF-medlemskortet som ett
  intyg på synskada,
att SRF-medlemmar mot uppvisande av giltigt
  medlemskort beredes god och anpassad service efter
  sina behov samt
104

att sprida information om denna medlemsnytta, så att
   organisationen kan knyta fler medlemmar till sig och
   på så sätt bli starkare i samhället.
/Erling Lorentzon, SRF Ronneby.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottet yrkar:
att rutinen för medlemskorten börjar fungera, och
att lokalföreningarna får klara direktiv om vilken
  medlemsnytta som får knytas till medlemskapet.

Catrin Strömvall yrkar att förbundsstyrelsen får i uppdrag
att utveckla medlemsnyttan.

Jan Karlsson yrkar bifall till utskottets samt Catrin
Strömvalls yrkande.

Erling Lorentzon yrkar bifall till motionen.

Kicki Nordström, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
att avslå utskottets tilläggsyrkande om rutiner,
att bifalla utskottets tilläggsyrkande om klara direktiv till
  lokalföreningarna om vilken medlemsnytta som får
  knytas till medlemskapet samt
att avslå Catrin Strömvalls yrkande om uppdrag till
  förbundsstyrelsen.

Motion 128 Subventionerade Internetabonnemang för
synskadade datoranvändare

Motionens yrkande:
att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att inleda
  förhandlingar med de olika Internetoperatörerna om
  subventionerade priser för synskadade
  Internetanvändare.
/Tony Bernedahl och Tommy Pihl, Västerås
                              105

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Arnold Keijser yrkar avslag på förbundsstyrelsens yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 129 El- och teletjänster

Motionens yrkande:
att förbundsstyrelsen, eller annat av denna utsett SRF-
  organ, förhandlar sig till bästa möjliga villkor för
  tillhandahållande av ovannämnda el- och teletjänster
  till därav intresserade SRF-medlemmar.
/Synskadades Förening SRF Helsingborg-Höganäs

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att bifalla motionen samt
att till nästa förbundsstämma 2001 presentera en plan för
  arbetet att bevaka dessa frågor.

Per Ingvar Sundgren yrkar bifall till utskottets yrkande.

Tiina Nummi-Södergren, FS, yrkar bifall till
förbundsstyrelsens yttrande och avslag på utskottets
yrkanden.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande samt
att avslå utskottets yrkanden.

Motion 130 Resurser för ledsagare vid SRF-aktiviteter

Motionens yrkande:
att riksförbundet avsätter resurser för ledsagarhjälp.
/Styrelsen för SRF Jönköpings län

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.
106

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 131 Medhjälpare vid SRF:s arrangemang

Motionens yrkande:
att kongressen uppdrar till riksförbundet att se till att det
   finns medhjälpare vid SRF:s arrangemang så att
   personer som har flera funktionshinder kan delta i
   verksamheten.
/Flerhandikappkommittén

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 132 Flerhandikappades rätt till delaktighet i för-
bundets kurser och konferenser är dålig

Motionens yrkande:
att varje konferens eller kurs avslutas med en middag
  senast kl. 19.00.
/Torbjörn Eriksson, Norrköping

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå förbundsstyrelsens förslag, motionen bör anses
  besvarad.

Torbjörn Eriksson yrkar att motionen ska anses besvarad.

Tiina Nummi-Södergren, FS, bifaller Torbjörn Erikssons
yrkande.

Kongressens beslut:
att bifalla utskottets yrkande och anse motionen besva-
  rad.

Motion 133 Subventionerade hjälpmedel
Motionens yrkande:
                              107

att undersöka möjligheterna att subventionera hjälpmedel
   med anpassningar vid Enter-butikerna.
/Lisbeth Åslund, Nacka-Värmdö

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 134 Demokrati - Insyn - Inflytande

Motionens yrkanden:
att omgående tillse att deras styrelseledamöter i Syn-
   skadades stiftelse och andra till organisationen knutna
   stiftelser, (ålägges följa kongressens beslut)
   kongressen bifaller lägga till texten
att omgående i stiftelsestyrelserna tillse att där fattas
   beslut, att protokollen kan fås ut av medlemmar som
   så önskar, utan att protokollen har censurerats av
   stiftelsestyrelserna före utsändandet.
/Kjell Karlsson, Åkersberga

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Åke Sikström yrkar bifall till motionen.

Kicki Nordström, FS, yrkar bifall till förbundsstyrelsens
yttrande.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 135 Rabatter på hjälpmedel

Motionens yrkande:
att SRF går in med rabatter på olika hjälpmedel för att få
  ha samma möjlighet eller samma standard som övriga
  i samhället.
/Berit Karlsson, Lidköping
108

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 136 SRF Fritid – bra men kan bli ännu bättre!

Motionens yrkande:
att ge SRF-styrelsen i uppdrag att i enlighet med vad som
  sägs i motionen hos SRF Fritid upphandla denna
  service eller på annat sätt tillhandahålla den.
/Peter Linnstrand, Enskede

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Kongressutskottets yrkande:
att bifalla motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 137 Uppföljningskurserna för ledarhundsförare

Motionens yrkande:
att ge SRF i uppdrag att förlägga all ledarhundsutbildning
  till Hundskolan i Sollefteå.
/May Lindqvist, Sollefteå

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 138 Om medel till biståndsverksamhet och
forskning om ögonsjukdomar

Motionens yrkande:
att SRF (Synskadades Riksförbund) inleder förhandlingar
   med KMA om att få överta deras tillgångar på ett lämp-
   ligt sätt både på läns- och riksnivå.
/Sigge Poromaa, Luleå
                             109

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kongressutskottets yrkande:
att anse motionen besvarad och
att ge förbundsstyrelsens i uppdrag att inleda
  diskussioner i motionens anda.

P-G Engstrand yrkar att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag
att ta upp samtal med KMA och dess regionala
organisationer för att undersöka vilka förutsättningar som
gäller för att medlen ska kunna komma till en förnuftig
användning i dagens samhälle samt undanröja eventuella
oklarheter rörande de grunder på vilka medlen utdelas
samt att återkomma vid nästa kongress med en rapport i
frågan.

Sigge Poromaa yrkar bifall till motionen.

Monika Forss-Ericsson, FS, yrkar bifall till
förbundsstyrelsens yttrande och avslag på
tilläggsyrkandena.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande,
att bifalla P-G Engstrands tilläggsyrkande samt
att avslå utskottets yrkanden.


§ 24 Irisutredningen

Förbundsstyrelsens förslag:
att godkänna rapporten.

Håkan Thomsson och Kjell Emanuelsson yrkar bifall till
förbundsstyrelsens förslag.

Kongressens beslut:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.


§ 25 Uttalanden
110

Beredningsutskottets förslag till uttalanden:
                             111

Synskadade diskrimineras i premiepensionsvalet (bilaga
6),
- Synskadade kvinnor dubbelt diskriminerade (bilaga 7),
- Kicki Nordström som president i WBU (bilaga 8).
- Svenska ordförandeskapet i EU (bilaga 9)
- För tillgänglighet mot diskriminering (bilaga 10),
- Öppna IT-världen också för synskadade (bilaga 11),
- Synskadade elever i skolan (bilaga 12),
- Angående lagen om färdtjänst (bilaga 13),
- Räknas synskadade som konsumenter? (bilaga 14),
- Ang ledsagarservice enligt LSS (bilaga 15),
- Ge oss TV-programmen! (bilaga 16) samt
- Vårt krav - Rehabilitering till arbete (bilaga 17).

Hjördis Lindström yrkar på återremiss av uttalandet om
dubbel diskriminering av synskadade kvinnor.

Leif Sunesson, Yngve Abrahamsson yrkar på återremiss
av uttalandet om TV-texten "Ge oss TV-programmen".

Thomas Krantz och Arnold Brännström yrkar att uttalandet
om rehabilitering återremitteras.

Hjördis Lindström och Håkan Thomsson yrkar på att
uttalandet om rehabilitering antas.

Beredningsutskottet föreslår att en fråga om försämring av
specialistläkarutbildning överlämnas till förbundsstyrelsen

Kongressens beslut:
att bifalla beredningsutskottets samtliga förslag samt
att frågan om specialistläkarutbildningen överlämnas till
  förbundsstyrelsen.


§ 26 Avslutning

Fyra styrelseledamöter lämnar förbundsstyrelsen och
avtackas med varsin gåva, nämligen: Ingemar Lundkvist,
Margareta Söderlund, Arne Engström och Lars Hansson.

I granskningsutskottet lämnar Gerda Waern och Göte
Gustavsson sina uppdrag och avtackas med varsin gåva.
112

Valberedningen förnyas varvid fyra ledamöter lämnar den
och avtackas med varsin gåva, nämligen: Marianne Sand-
ström, Lars Karlsson, Astrid Jonzon och Arne Johansson.

I sin sammanfattning av kongressens mest betydande
beslut noterar Lennart Nolte att kongressen valt att stå
utanför det organiserade samarbetet i HSO, men har
kraftfullt slagit fast att vi har en stark tilltro till
handikappolitiskt samarbete. Hela handikapprörelsen
behöver gemensamt manifestera den enighet och de
starka gemensamma mål som finns till exempel när det
gäller förverkligandet av den nationella handlingsplanen ,
kampen mot diskriminering, rätten till arbete och de
oacceptabelt höga egenavgifterna inom vård, service och
omsorg.

Vi tror, sade Lennart Nolte, att nätverksbyggen, aktions-
grupper och projektsamverkan är konstruktiva samarbets-
former som ger de samverkande organisationerna större
tydlighet för sina frågor och rörlighet i samverkan. Ett stöd i
det arbetet ute i organisationen innebär det nya program
som kongressen antagit. Ett annat viktigt beslut på denna
kongress är planen för att uppnå jämställdhet i SRF-orga-
nisationen. Jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor
fortsätter och utvecklas.

Lennart Nolte tackar ombuden och presidiet för väl utfört
arbete. Vidare riktar han ett tack till personalen för ett väl
utfört arrangemang. Ombuden tackar med en varm applåd.

Kongressen 2000 förklaras för avslutad.


Mari-Louis Ljungquist         Bertil Sköld

Justeras:


Hans-Olof Fredholm           Gun-Britt Jansson


Kerstin Andersson           Jan Holmegard
       113

Ove Jansson
114

Bilaga 1:

Ombudsförteckning

SRF Stockholms och Gotlands län
Yngve Abrahamsson
Nils Adelin
Britt-Marie Berner
Maj-Inger Fredholm
Margareta Häll-Assarsson
Lillemor Högselius
Elsy-Marie Järlestedt
Gösta Karlsson
Mattias Lundberg
Bertil Magnusson
Sara-Lisa Melin
Sven-Erik Pihlström
Åke Sikström
Ewa Swing
Sven Zachari

SRF Uppsala län
Johan Anglevall
Gunn Larsson
Solweig Lundkvist
Sonia Ohlsson
Gerda Waern

SRF Södermanlands länsförbund
Roland Gustavsson
Gunn-Britt Larsson
Sture Nilsson
Kerstin Olsson

SRF Östergötland
Ola Burell
Mikael Cidh
Torbjörn Eriksson
Marianne Jonsson
Inger Källstrand

SRF Jönköpings län
Irene Börjesson
Per-Gunnar Engstrand
            115

Kenneth Jägsander
Anita Svenningsson

SRF Kronoberg
Birgit Bergholm
Asta Karlsson
Jan Karlsson
Stefan Målberg

SRF Kalmar län
Lilian Hermansson
Gunborg Israelsson
Rune Lindgren
Ing-Marie Lindblom
Britt-Marie Törngren

SRF Blekinge
Per-Erik Larsson
Erling Lorentzon
Miriam Mattsson
Thomas Olausson

SRF Skåne
Per-Arne Andersson
Bengt Bengtsson
Arnold Brännström
Anita Ekeblad
Ann-Christin Fast
Monica Granberg
Lars-Gunnar Häggström
Signe Jacobsson
Eva-Lena Lindell
Per-Erik Müller
Simon Tiensuu

SRF Halland
Stellan Andersson
Bertil Bengtsson
Hans Sjögren
Margareta Svensson
Marianne Westergren
116

SRF Bohuslän
Ragnar Holmsgård
Elsa Johansson

SRF Göteborg
Kjell Emanuelsson
Alireza Ghanbar Alipour
Elisabeth Granath
Thomas Krantz
Berit Sandsjö
Leif Sunesson
Gun Wesström

SRF Älvsborg
Eva Carlbrand
Bengt Hoflin
Susanne Mikszath
Inge Rutgersson
Irene Spjut

SRF Skaraborg
Britt Artursson
Ing-Britt Johansson
Kjell Karlsson
Jörgen Nielsen

SRF Värmlands län
Jimmy Aspsäter
Sehmedin Avdic
Jan Bergman
Lillemor Bergman

SRF Örebro län
Agneta Elfving
Edgar Karlsson
Maj-Britt Ryman
Ulla-Britt Thilman

SRF Västmanland
Kjell Gustafsson
Arnold Keijser
Catrin Strömvall
Eva Söderström
            117

SRF Dalarna
Hans-Olof Fredholm
Gun-Britt Jansson
Margareta Nord
Bertil Oppa
Agneta Rönnqvist

SRF Gävleborg
Rickard Lundkvist
Jan Mohlén
Lise-Lott Naess
Sören Norman

SRF Medelpad
Torbjörn Höglund
Gulli Moberg
Alf Thunell
Jan Åsberg

SRF Ångermanland
Eva Eriksson
Sixten Levander
Max Stålnacke
Per Ingvar Sundgren

SRF Jämtlands län
Georgibelle Fröjse
Sonny Hoffman
Frans Jonsson
Sune Olsson

SRF Västerbottens län
Gun-Britt Andersson
Lotta Jonsson
Kicki Lundmark
Kristina Strindlund
Tomas Sandström

SRF Norrbotten
Karl-Gunnar Andersson
Hjördis Lindström
Pelle Lundberg
Sigge Poromaa
Karin Sandberg
118

Bilaga 2:

Permissioner

Sven Zachari, SRF Stockholms och Gotlands län, onsdag
kl 13-18 p.g.a. arbete.

Ulla-Britt Thilman, SRF Örebro län, lördag och söndag
p.g.a. sjukdom.

Ombuden från SRF Göteborg, SRF Skåne och SRF
Västmanland, söndag fr.o.m. kl. 14.00 p.g.a. tidig hemresa.
                  119

Bilaga 3:

Övriga deltagande i kongressen

Unga Synskadade
Frida Craft
Peter Fork
Jenny Johansson
Roger Johnsson
Fredrik Larsson
Ulrika Norelius (tor-sön)
Ingela Olsson
Shakti Slawomirska

Granskningsutskottet
Elfon Björk
Thomas Grahn
Göte Gustavsson
Ella Johansson
Siv Johansson

Valberedningen
Ann-Kristin Andersson
Åke Burvall
Lars Carlsson
Astrid Jonzon
Marianne Sandström

Gäster
Kerstin Andersson
Jan Holmegard
Ove Jansson

Ombudsmän och ledsagare
SRF Stockholms och Gotlands län:
Karin Hjalmarsson
Guy Perdhe
Lisbeth Åslund
Iréne Branér (ons-fre)
-- (lör-sön)
Cecilia Ekstrand
Lena Collin
Sigrid Magnusson
Kerstin Rydell
120

SRF Uppsala län:
Eva Löfqvist
Gunilla Thomsson
Inga-Lena Oldenburg

SRF Östergötland:
Karin Gustafsson (ons-tor)
Jenny-Ann Karlsson (fre-sön)
Sandra Årstrand

SRF Jönköpings län:
Bert Carlsson
Margareta Jägsander
Barbro Karlsson
Yvonne Liljeland

SRF Kronoberg:
Monika Andersson

SRF Blekinge:
Siv Suua

SRF Skåne:
Jonas Pettersson
Birgitta Brännström
Lena Müller

SRF Halland:
Jeanet Lindberger
Hans Gard

SRF Bohuslän:
Bernt Cedersparr
Britt-Louise Cedersparr
Ingemar Jonsson (leds. Kaul)

SRF Göteborg:
Anders Josby
Leif Godén
Linda Mathiasson
Berit Nordén
Ingemar Pettersson
                121

SRF Älvsborg:
Birgitta Dahlin
Annelie Gustafsson
Harry Jansson
Bertil Oscarsson

SRF Skaraborg:
Margaretha Ohlson

SRF Värmlands län:
Birgitta Fridén

SRF Örebro län:
Rolf Andersson

SRF Västmanland:
Eva Nilsson
Susanne Blomquist

SRF Dalarna:
Lena Nilsson

SRF Gävleborg:
Lars Engberg (kom ons kväll)

SRF Ångermanland:
Kamal Suleimani

SRF Jämtlands län:
Martin Lindbäck
Åslög Bergvall

SRF Västerbottens län:
Gun Bergström
Susanne Karlsson-Boström

SRF Norrbotten:
Anita Rönnbäck
Thomas Tillberg

Assistenter
Kristin Kjörsvik, Norrköping
Anna Woxner, Göteborg
122

Kanslipersonal
Monica Ahlholm
Birgitta Almrén
Krister Aronsson (ons-fre)
Anders Axelsson
Eva Björk
Lennart Björk
Inger Blom
Lars Eisner
Vivi-Anne Emanuelsson
Stig Eriksson
Urban Fernquist
Eva Hammar (ons)
Gunnar Holmberg
Kersti Holmberg
Marie Häglerud
Lena Höjdevall
Eva Jansson
Leif Jeppsson
Susanne Johansson
Lars Jonsson
Anna Karlsson
Elaine Kennedy (tor-sön)
Renée Kihlberg
Mats Linder
Mari-Louis Ljungquist
Pia Lundborg
Dagny Mörk
Kerstin Nordström
Christina Numan (fre-sön)
Henrik Olsson
Asima Peksin
Ann-Christine Persson
Åse Robertsen-Dokras
Annika Sahl-Kadar
Gunnar Sandström
Jonas Serneholt
Eva Setréus
Gun Setréus
Bertil Sköld
Erik Staaf
Gilda Stiby
Gunilla Svenberg
Ragnvi Svärd
                         123

Jan Söderholm
Arne Söderlund
Jack Thumén
Peter Tuominen (ons-tor, lör-sön)
Margaretha Wiberg (ons-fre)
Jan Wiklund (fre-sön)
Anna Wilhelmsson (ons)

Åhörare
Margareta Åsén-Johansson, Stockholm (ons-sön)

Gäster
Norma Toucedo, Uruguay (ons-sön)
Gloria Peniza, Venezuela (ons-sön)
Julio Muniz, Nicaragua (ons-sön)
J.L. Kaul, Indien (ons-sön)
Cao Van Thanh, Vietnam (ons-sön)
Tran Van Nam, Vietnam (ons-sön)
Kentra Hamdo, Bosnien (ons-sön)
Audrone Juozenaite, Litauen (ons-sön)
Janis Polis, Lettland (ons-sön)
Ann Parts, Estland (ons-sön)
Grzegorz Rzeszutek, Polen (ons-sön)
Harold och Linda Snider, USA (ons-sön)

Birgitta Andersson, SHIA (ons)
Sven-Eric Carlsson, DHR (ons)
Lars Engqvist, socialminister (ons)
Eva Falkenberg, SIDA (ons)
Per Hägermalm (ons)
Stefan Johansson, Handikapp.se (ons)
Ann Jönsson, Soc. dep. (ons)
Hans Larsson (ons)
Elvy Olsson, KMA (ons)
Gunilla Stenberg Stuckey, TRC (ons)
Per-Eric Österlund (ons)
Berndt Nilsson, HSO (ons-tor)
Ann-Marie Westling, SHIF (ons-tor)
Kenneth Henningsson, SRF Hantverk (ons-fre)
Juan Carlos Cebrián, FUB (ons, fre-sön)
Karl-Gunnar Roth, Almåsa (ons-sön)
Stig Becker, Hjälpmedelsinstitutet (tor)
Torbjörn Bredin, SKTF (tor)
Britt-Marie Embring, Håbo kommunstyrelse (tor)
124

Sten Nordlander, Hjälpmedelsinstitutet (tor)
Lars Westerlund, AF/AMI (tor)
Lena Falk Olsson, Uppsala läns- och stadsbibl (fre)
Lotta Gröning (fre)
Lars Lööw, Handikappombudsmannen (fre)
Gunilla Sanmark, Uppsala läns- och stadsbibl (fre)
Kerstin Sjögren Fleischer, Länsbiblioteket Uppsala (fre)
Christina Wahrolin, HSO (fre)
Ingar Beckman Hirschfeldt, TPB (lör)
Anders Bruse, Hundskolan
Margret Grönkvist, Sveriges Heminstruktörsförening (lör)
Björne Karlsson, Svenska Enter, Rehab (sön)
Friedrike Roedenbeck, SRF Hantverk AB (sön)
Lars-Åke Wikström, SDR
Håkan Ceder, Hjälpmedelsinstitutet
                            125

  Bilaga 4:

  Utskottsindelning

  Beredningsutskottet är Utskott 1


  Utskott 2
O  Anita Svenningsson     SRF Jönköpings län
  Sven-Erik Pihlström    SRF Stockholms/Gotlands län
  Gunn Larsson        SRF Uppsala län
  Ola Burell         SRF Östergötland
  Britt-Marie Törngren    SRF Kalmar län
  Bengt Bengtsson      SRF Skåne
  Gun Wesström        SRF Göteborg
  Bertil Oppa        SRF Dalarna
  Jenny Johansson      Unga Synskadade
  Gun Setréus        sekreterare


  Utskott 3
O  Kenneth Jägsander     SRF Jönköpings län
  Margareta Häll-Assarsson  SRF Stockholms/Gotlands län
  Roland Gustavsson     SRF Södermanlands länsförb.
  Marianne Jonsson      SRF Östergötland
  Hans Sjögren        SRF Halland
  Jimmy Aspsäter       SRF Värmlands län
  Mats Rönnblom       SRF Västerbottens län
  Ann-Kristin Andersson   Valberedningen
  Eva Setréus        sekreterare


  Utskott 4
O  Asta Karlsson       SRF Kronoberg
  Yngve Abrahamsson      SRF Stockholms/Gotlands län
  Gunn-Britt Larsson     SRF Södermanlands länsförb.
  Thomas Olausson      SRF Blekinge
  Simon Tiensuu       SRF Skåne
  Margareta Svensson     SRF Halland
  Kjell Emanuelsson     SRF Göteborg
  Ulla-Britt Thilman     SRF Örebro län
  Roger Johnsson       Unga Synskadade
  Gunnar Holmberg      sekreterare
  126

  Utskott 5
O  Miriam Mattsson    SRF Blekinge
  Nils Adelin      SRF Stockholms/Gotlands län
  Johan Anglevall    SRF Uppsala län
  Inger Källstrand   SRF Östergötland
  Anita Ekeblad     SRF Skåne
  Inge Rutgersson    SRF Älvsborg
  Arnold Keijser    SRF Västmanland
  Hjördis Lindström   SRF Norrbotten
  Åke Burvall      Valberedningen
  Gunnar Sandström   sekreterare


  Utskott 6
O  Thomas Krantz     SRF Göteborg
  Ann-Christin Fast   SRF Skåne
  Mattias Lundberg   SRF Stockholms/Gotlands län
  Gerda Waern      SRF Uppsala län
  Ragnar Holmsgård   SRF Bohuslän
  Irene Spjut      SRF Älvsborg
  Edgar Karlsson    SRF Örebro län
  Agneta Rönnqvist   SRF Dalarna
  Astrid Jonzon     Valberedningen
  Jonas Pettersson   sekreterare


  Utskott 7
O  Per Ingvar Sundgren  SRF Ångermanland
  Sara-Lisa Melin    SRF Stockholms/Gotlands län
  Sture Nilsson     SRF Södermanlands länsförb.
  Lotta Jonsson     SRF Västerbottens län
  Ing-Marie Lindblom  SRF Kalmar län
  Eva-Lena Lindell   SRF Skåne
  Catrin Strömvall   SRF Västmanland
  Jan Mohlén      SRF Gävleborg
  Fredrik Larsson    Unga Synskadade
  Karin Hjalmarson   sekreterare


  Utskott 8
O  Britt-Marie Berner  SRF Stockholms/Gotlands län
  Rune Lindgren     SRF Kalmar län
  Erling Lorentzon   SRF Blekinge
  Per-Erik Müller    SRF Skåne
                           127

  Marianne Westergren   SRF Halland
  Leif Sunesson      SRF Göteborg
  Kjell Karlsson     SRF Skaraborg
  Maj-Britt Ryman     SRF Örebro län
  Eva Söderström     SRF Västmanland
  Lise-Lott Naess     SRF Gävleborg
  Alf Thunell       SRF Medelpad
  Georgibelle Fröjse   SRF Jämtlands län
  Ulrika Norelius     Unga Synskadade
  Elfon Björk       Granskningsutskottet
  Ann-Christine Persson  sekreterare


  Utskott 9
O  Torbjörn Eriksson    SRF Östergötland
  Maj-Inger Fredholm   SRF Stockholms/Gotlands län
  Birgit Bergholm     SRF Kronoberg
  Per-Erik Larsson    SRF Blekinge
  Bertil Bengtsson    SRF Halland
  Berit Sandsjö      SRF Göteborg
  Jörgen Nielsen     SRF Skaraborg
  Sören Norman      SRF Gävleborg
  Gulli Moberg      SRF Medelpad
  Sonny Hoffman      SRF Jämtlands län
  Gun-Britt Andersson   SRF Västerbottens län
  Karin Sandberg     SRF Norrbotten
  Peter Fork       Unga Synskadade
  Thomas Grahn      Granskningsutskottet
  Vivi-Anne Emanuelsson  sekreterare


  Utskott 10
O  Agneta Elfving     SRF Örebro län
  Gösta Karlsson     SRF Stockholms/Gotlands län
  Sonia Ohlsson      SRF Uppsala län
  Irene Börjesson     SRF Jönköpings län
  Lars-Gunnar Häggström  SRF Skåne
  Elsa Johansson     SRF Bohuslän
  Sehmedin Avdic     SRF Värmlands län
  Karl-Gunnar Andersson  SRF Norrbotten
  Frida Craft       Unga Synskadade
  Marie Häglerud     sekreterare
  128

  Utskott 11
O  Kjell Gustafsson    SRF Västmanland
  Sven Zachari      SRF Stockholms/Gotlands län
  Mikael Cidh      SRF Östergötland
  Jan Karlsson      SRF Kronoberg
  Gunborg Israelsson   SRF Kalmar län
  Monica Granberg    SRF Skåne
  Eva Eriksson      SRF Ångermanland
  Lars Carlsson     Valberedningen
  Lars Engberg      sekreterare
  Siv Johansson     Granskningsutskottet


  Utskott 12
O  Hans-Olof Fredholm   SRF Dalarna
  Ewa Swing       SRF Stockholms/Gotlands län
  Kerstin Olsson     SRF Södermanlands länsförb.
  Arnold Brännström   SRF Skåne
  Susanne Mikszath    SRF Älvsborg
  Ing-Britt Johansson  SRF Skaraborg
  Jan Åsberg       SRF Medelpad
  Sixten Levander    SRF Ångermanland
  Marianne Sandström   Valberedningen
  Dagny Mörk       sekreterare


  Utskott 13
O  Elisabeth Granath   SRF Göteborg
  Bertil Magnusson    SRF Stockholms/Gotlands län
  Solweig Lundkvist   SRF Uppsala län
  Per-Gunnar Engstrand  SRF Jönköpings län
  Signe Jacobsson    SRF Skåne
  Jan Bergman      SRF Värmlands län
  Margareta Nord     SRF Dalarna
  Torbjörn Höglund    SRF Medelpad
  Stellan Andersson   SRF Halland
  Frans Jonsson     SRF Jämtlands län
  Pelle Lundberg     SRF Norrbotten
  Shakti Slawomirska   Unga Synskadade
  Göte Gustavsson    Granskningsutskottet
  Guy Perdhe       sekreterare
                           129

  Utskott 14
O  Max Stålnacke      SRF Ångermanland
  Elsy-Marie Järlestedt  SRF Stockholms/Gotlands län
  Åke Sikström      SRF Stockholms/Gotlands län
  Stefan Målberg     SRF Kronoberg
  Lilian Hermansson    SRF Kalmar län
  Per-Arne Andersson   SRF Skåne
  Eva Carlbrand      SRF Älvsborg
  Gun-Britt Jansson    SRF Dalarna
  Sune Olsson       SRF Jämtlands län
  Tomas Sandström     SRF Västerbottens län
  Sigge Poromaa      SRF Norrbotten
  Ingela Olsson      Unga Synskadade
  Ella Johansson     Granskningsutskottet
  Gunilla Thomsson    sekreterare
130

Bilaga 5:

Reservation punkt 12 Förslag till nya stadgar § 9
mom. 4

Vi reserverar oss mot beslutet under dagordningen punkt
12 Stadgar § 9 mom. 4 ang. förbundsstyrelsens rösträtt på
förbundsstämman.

Vi anser att förbundsstyrelsen ej ska få rösta i frågor som
rör verksamheten och den ekonomiska förvaltningen. En
enad förbundsstyrelse kan förändra majoriteten inför ett
beslut på ett olyckligt sätt.

Jan Karlsson, Växjö och Catrin Strömvall, Arboga
                              131

Bilaga 6:

Uttalande:


Till
Statsrådet Ingela Thalén
Socialdepartementet


Synskadade diskrimineras i premiepensionsvalet

Sveriges medborgare står nu inför ett för framtiden
avgörande val. Graden av ålderdomens ekonomiska
trygghet ligger nu delvis i våra egna händer. Därför är det
med stor förvåning och upprördhet som vi nu konstaterar
att de valmöjligheter som står seende medborgare till buds
inte gäller synskadade.

-  den information som har gått ut till allmänheten har
  endast i mycket liten omfattning gjorts tillgänglig för
  synskadade.

-  fondkatalogen är överhuvudtaget inte tillgänglig för
  synskadade.

-  den enskildes val av fonder förutsätter att man ser att
  fylla in en färdig blankett. Några alternativa svars-
  möjligheter för synskadade, som exempelvis kassett,
  punktskrift eller internet ges.


Med hänvisning till den Nationella handlingsplanen "Från
patient till medborgare" vill vi nu veta:

-  när skall offentlig information bli tillgänglig för
  synskadade?

-  när skall kassett och punktskrift erkännas som vårt läs-
  och skrivspråk.
132

Bilaga 7:

Uttalande:


Till
Jämställdhetsminister Margareta Winberg
Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström
Demokratidelegationen


Synskadade kvinnor – dubbelt diskriminerade

Kvinnors och mäns utgångslägen är olika. Kvinnor har i
genomsnitt en underordnad ställning i förhållande till
männen både politiskt, ekonomiskt och socialt. Detta
mönster visar sig tydligt inom område efter område.
Synskadade kvinnor utgör inget undantag.

Vid flera utredningar har fakta framkommit som visar att
könsrollsproblematiken liksom funktionshindret utgör ett
dubbelt handikapp för synskadade kvinnor. Kvinnor får inte
tillgång till rehabiliteringsresurserna i samma utsträckning
som män. Kvinnor använder mer läkemedel med förskrivs
billigare medicin än männen. Fler kvinnor använder hjälp-
medel med får oftare än männen själva betala för dem.
Synskadade kvinnor får inte handikappersättning och hel
förtidspension i samma utsträckning som männen. Listan
kan göras lång.

Inom SRF är vi väl medvetna om denna problematik och
har därför under flera år arbetat med attitydförändringar i
jämställdhets- och jämlikhetsarbete inom den egna
organisationen. Vi anser dock att dessa frågor även bör
beaktas i samhällets allmänna debatten kring kvinnofrågor
och jämställdhet för att en förändring skall kunna ske.

Vi inbjuder nu till dialog mellan jämställdhetsministern,
JämO och SRF för att på så sätt driva på arbetet med att
förbättra synskadade kvinnors situation.
                              133

Bilaga 8:

Uttalande:

Till
Socialdepartementet
Utrikesdepartementet

Kicki Nordström som president för World Blind Union

Kicki vill genom sitt presidentskap
-  stärka demokratin inom WBU,
-  stimulera och stödja utvecklingen av synskade-
   organisationer i tredjevärlden,
-  utveckla WBU:s kontakter med FN och dess olika
   fackorgan och
-  särskilt uppmärksamma förhållandena för kvinnor och
   barn som är synskadade.

Synskadades Riksförbund (SRF) har en lång tradition av
internationellt engagemang i form av både bilateralt
solidaritetsarbete i tredje världen samt genom ett aktivt
deltagande i det multilaterala handikappolitiska samarbetet
på olika nivåer inom synskadades international World Blind
Union (WBU).

År 1993 utsågs SRF:s 1:e vice ordförande Kicki Nordström
till ordförande i WBU:s kvinnokommitté. Från den funktio-
nen har Kicki planerat och genomfört världsdelsseminarier
som har syftat till att utveckla WBU:s jämställdhetsarbete
och stärka synskadade kvinnors ställning både inom sina
organisationer och samhällen. Kicki har i FN-sammanhang
och i andra internationella möten agerat för att synliggöra
situationen för kvinnor med funktionshinder.

1996 valdes Kicki till posten som 1:e vice president i WBU.
Detta ökade förtroende är ett utslag av den uppskattning
hennes engagemang har rönt och de resultat hon har
åstadkommit under den föregående mandatperioden.

I november håller WBU sin nästa Generalförsamling i
Melbourne, Australien. SRF har under det senaste året,
från olika delar av världen, fått åtskilliga förfrågningar och
önskemål om nominering av Kicki till posten som WBU:s
134

president för åren 2001-2004. Det finns ett starkt stöd för
Kickis kandidatur och därför har vi nominerat henne till
posten som WBU:s president.

Vi vill se Kicki som ny president i WBU därför att:

 Kicki kommer från en organisation ”av” synskadade till
 skillnad från hennes företrädare vilka alla kommit från
 ”för”-organisationer (Organisationer styrda av experter
 och välgörare).

 Kicki är kvinna, till skillnad från hennes föregångare,
 vilka samtliga varit män.

 Kicki har en stark förankring bland medlemmarna på
 ”gräsrotsnivå”. Även i det avseendet skiljer hon sig från
 föregångarna.

 Kicki blir en ambassadör för synskadade i Sverige och
 de erfarenheter vi gjort och de principer vi står för inom
 SRF.

SRF förväntar sig att regeringen, som en del i sitt erkänt
stora internationella engagemang, ger sitt stöd för Kickis
kandidatur, genom politiskt arbete och ekonomiskt stöd till
SRF för att finansiera utvecklingsarbetet i WBU under Kicki
Nordströms ledning.
                                135

Bilaga 9:

Uttalande:

Öppet brev till
Statsministern och övriga regeringen


Svenska EU-ordförandeskapet första halvåret 2001

Göran Persson, missa inte chansen att visa vägen när
Sverige tar över ordförandeskapet för EU vid årskiftet! Vi i
Synskadades riksförbund har höga förväntningar på att du
och den övriga regeringen ser till att på alvar föra in
handikappfrågorna i EU-politiken. För att talet om ”ett
medborgarnas Europa” ska bli trovärdigt måste vi få
synbara resultat på förbättringar inom Unionen även för
oss som är synskadade.

- När ska vi få arbete i samma utsträckning som övriga
medborgare i enlighet med EU:s ambition att skapa full
sysselsättning?

- När ska vi få tillgång till information på för oss läsbart
media?

- Hur ska vi synskadade fritt kunna välja vid vilket
europeiskt universitet vi ska studera vid när vi inte får
tillgång till hjälpmedel och studielitteratur?

- När ska varor och tjänster som produceras inom EU bli
anpassade så att även vi och andra funktionshindrade
personer kan använda dem?

- Hur ska vi kunna resa fritt inom EU när färdtjänsten bara
tar oss till kommungränsen?

Handikappolitik är inget separat område i politiken. Våra
frågor måste tas upp i det politiska sammanhang där de
naturligt hör hemma. Detta får emellertid inte medföra att
våra specifika behov glöms bort under camouflage av s k
”mainstreaming”.
136

Bilaga 10:

Uttalande:


Öppet brev till
Justitiedepartementet
statsrådet Tomas Bodström


För tillgänglighet mot diskriminering

Regeringen är överens med Synskadades Riksförbund,
Sverige måste bli mer tillgängligt för personer som är
synskadade.

SRF:s kongress har beslutat att vårt övergripande mål för
kongressperioden ska vara "För tillgänglighet - mot
diskriminering".

Nu har vi gått in i det 21:a århundradet och det är dags att
vi i Sverige får upp ögonen för att alla medborgare ska
kunna vara delaktiga på lika villkor. Vi har under de
senaste decennierna haft en exempellös utveckling på det
tekniska området. Det har varit både till förfång och lycka
för synskadade. Förfånget kommer sig mest av att tekniken
inte utnyttjas eller utformas på ett sätt som gör det möjligt
för synskadade att använda den. Tekniken i sig finns, och
är för det mesta bra, men kunskapen, viljan och resurserna
saknas.

Det är bra att statsministern nu i sin regeringsförklaring
säger "Sverige ska göras mer tillgängligt för människor
med funktionshinder." Vi kommer se till att han står vid sitt
ord. Statsministern sa också i sin förklaring att "All form av
diskriminering är oacceptabel i ett anständigt samhälle."
Det får anses som underförstått att han då menar att
Sverige ska vara ett sådant anständigt samhälle att all form
av diskriminering ska brännmärkas. Att han inte i sin
uppräkning inkluderade personer med funktionshinder må
vara honom förlåtet. Vi förväntar oss dock att du ser till att
ett lagförslag som undanröjer all form av diskriminering av
personer med funktionshindrade blir resultatet av den
sittande utredningen.
                              137

Bilaga 11:

Uttalande:

Till
Riksdagens handikappnätverk
Diskrimineringsutredningen
Demokratidelegationen
Fackpress
HO

Öppna IT-världen också för synskadade.

Informationsteknologin är en naturlig del av våra vardag på
så gott som alla områden. Nya produkter och tjänster, till-
gång till obegränsad information, snabba gränslösa kon-
takter är möjligheter som skall underlätta och berika våra
liv. Vi synskadade ser oanade möjligheter till att ta del av
information, vidga våra kontaktytor, utföra medborgerliga
skyldigheter och ta del av olika tjänster. Men idag
diskrimineras vi genom:

-  att informationsgivare och producenter av produkter
  och tjänster inte ser oss som naturliga kunder, dvs.
  tillgodoser våra behov av tillgänglighet och
  användbarhet.

-  att hjälpmedel för att kunna läsa dataskärmen endast
  ges till ett fåtal synskadade.

-  att utbildningsinsatserna är otillräckliga för att kunna ta
  del av den nya tekniken.

-  att forskning och utvecklingsinsatser sällan utgår från
  våra behov.

I USA har man hunnit längre än i vårt land. Där har man
tvingat fram en utveckling genom lagstiftning. Sverige
måste följa efter med en lag om förbud mot diskriminering
av funktionshindrade samt en lag om rätt till hjälpmedel.

(När vi skickar detta till media, uppmana då till ett besök på
www.frittfram.nu för att se exempel på en bra hemsida och
för att få tips och idéer om tillgänglighet).
138

Bilaga 12:

Uttalande till MYS-utredningen


Till
Skolministern
MYS-utredningen

Synskadade elever har ett stort behov av stöd, som redan
idag är otillräckligt. Nu bildas en organisation som vidgar
personkretsen, utan att det tillskjuts mer medel.

Vi kan inte acceptera att elever med synskador riskerar att
få sämre service. Vi kan inte heller acceptera att det
specialpedagogiska stödet urholkas. Ett vidgat
ansvarsområde måste åtföljas av större budget.
                              139

Bilaga 13:

Uttalande:


Till
Partierna i Riksdagen
Näringsdepartementet, statsrådet Björn Rosengren
Kommunförbundet
Vägverket


Angående Lagen om färdtjänst

Den nya lagen om färdtjänst trädde ikraft den första januari
1998. Samtidigt ströks avsnittet om färdtjänst i socialtjänst-
lagen. Detta har inneburit att färdtjänsten på många håll
har börjat betraktas som en ren transportfråga.
Utvecklingen är djupt olycklig eftersom färdtjänst är en
viktig del i funktionshindrades dagliga liv och därför måste
ses i sitt sociala sammanhang.

Färdtjänsten borde vara det hjälpmedel som ger synska-
dade en med övriga medborgare jämförbar rörelsefrihet.
Lagen innehåller dock en rad oacceptabla begränsningar.
Några exempel rör ledsagning, antal resor och resor
utanför den egna kommunen.

I många kommuner har gravt synskadade mist rätten till
ledsagare vid färdtjänstresor. Orsaken är att lagen tolkas
så att endast den resenär som har behov av hjälp i färd-
tjänstfordonet är berättigad att medtaga ledsagare. För
synskadade uppstår behovet av ledsagare i den stund man
kliver ut ur fordonet och skall orientera sig på den nya
platsen. Lagen måste därför ta hänsyn till att färdtjänsten
endast utgör en del av hela reskedjan för synskadade.

I somliga kommuner har man också dragit ner antalet resor
på ett sådant sätt att man i praktiken endast kan göra
någon enstaka resa per vecka. Detta därför att det i lagen
ges en möjlighet att ställa upp villkor när det gäller bl.a.
antalet resor. Följden blir att man inte har möjlighet att leva
ett aktivt liv som andra medborgare.
140

Då färdtjänsten reglerades i socialtjänstlagen var det
möjligt att få färdtjänst varhelst man vistades i Sverige.
Idag har man bara lagstadgad rätt till färdtjänst i den
kommun där man är folkbokförd. Detta innebär att man
som synskadad är utlämnad till kommunernas eventuella
välvilja om man vill resa utanför kommungränsen.

Vi kräver därför att färdtjänstlagen skärps så att synska-
dade garanteras samma rörelsefrihet som andra
medborgare.
                             141

Bilaga 14:

Uttalande:

Till
Näringsdepartementet
statsråden Mona Sahlin och Björn Rosengren
Diskrimineringsutredningen
Konsumentombudsmannen


Räknas synskadade som konsumenter?

Konsumentkommittén har nu lämnat sitt slutbetänkande
SOU 200:29 "Konsumenter i en gränslös värld" och rege-
ringen förbereder just nu en proposition som ska ligga till
grund för kommande riksdagsbeslut. Vi har lämnat syn-
punkter på utredningen och förväntar oss nu att regeringen
ska beakta våra synpunkter och presentera konkreta för-
slag som kan få till följd att vår situation som konsumenter
med funktionshinder förbättras. Våra grundläggande krav
är:

- en tydlig och klar lagstiftning som omfattar tillgänglighet
 och användbarhet på konsumentområdet.

- ett sjätte konsumentpolitiskt mål "Tillgänglighet och
 användbarhet för funktionshindrade konsumenter".

- att förslagen i Märk Väl beaktas och att försöks- och
 utvecklingsarbete bedrivs för att utveckla tekniska
 lösningar för konsumenter med synskada.

- att konsumentverket får i uppgift att beakta tillgänglig-
 heten och användbarheten för funktionshindrade inom
 all sin verksamhet.

- att standardiseringsarbetet tar hänsyn till använd-
 barhet och tillgänglighet för konsumenter med funk-
 tionshinder vid utformningen av standards för såväl pro-
 dukter som tjänster.
142

Bilaga 15:

Uttalande:

Till
Socialministern
Riksdagens socialutskott
Svenska kommunförbundet
Länsrätterna
Kammarrätterna
Regeringsrätten


Angående Ledsagarservice enligt LSS.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) infördes den 1 jan 1994. En av insatserna, som man
kan få enligt den lagen är ledsagarservice. Detta är en
mycket viktig insats för oss synskadade.

Gravt synskadade är en av de grupper som har rätt till stöd
enligt LSS.

Det är därför ytterst märkligt att domstolarna på senare tid
intagit ståndpunkten att personer som är gravt synskadade
i regel inte har rätt till ledsagarservice enligt LSS. Detta är
som vi ser det en alldeles orimlig tolkning.

Synskadade är den grupp för vilken ledsagarservice
ursprungligen tillkom, och den mest typiska grupp som har
användning av tjänsten. Det är därför inte ur någon aspekt
rimligt att gravt synskadade ska vara uteslutna från den
ledsagarservice som erbjuds enligt LSS. Man frågar sig för
vilka rätten överhuvudtaget finns i så fall.

Vi hemställer därför att regeringen snarast föreslår sådana
ändringar i lagen som klargör att gravt synskadade alltid
har rätt till ledsagarservice enligt LSS.
                              143

Bilaga 16:

Uttalande:

Till
Arbetsgruppen för beredning av en radio och
TV i allmänhetens tjänst
Kulturdepartementet, statsrådet Marita Ulvskog
SVT:s styrelse


Ge oss TV-programmen!

Arbetet med att ta fram ett nytt avtal mellan staten och
public serviceföretagen från 2002 är just nu i full gång.

SRF samlat till kongress kräver att riksdag och regering tar
tillfället i akt och ställer konkreta krav om tillgänglighet för
synskadade på Sveriges Television SVT.

Det är helt nödvändigt att SVT:s ansvar för att göra sin
verksamhet tillgänglig för oss synskadade klargörs.
Uppläsning av textremsan och syntolkning får inte bli en
fråga som ska lösas inom ramen för tillgängliga resurser.
Då är vi övertygade om att den aldrig någonsin kommer att
lösas.

Vi kräver att det av texten i sändningstillståndet för SVT
klart ska framgå att SVT senast ett år efter avtalstidens
början ska ha löst frågan om en uppläsning av textremsan
och syntolkning av TV-programmen.
144

Bilaga 17:

Uttalande:

Till
Regeringen
Riksförsäkringsverket
Arbetsmarknadsverket
Landstingsförbundet


Vårt krav - Rehabilitering till arbete

Att bli gravt synskadad är en oerhörd påfrestning på en
människas hela livssituation. Att få tillbaka livskvalité kräver
ett långt, hårt och målmedvetet rehabiliteringsarbete.

De som tar sig an denna utmaning möts av vänliga och
ambitiösa människor, men också av samhällsstrukturer
som inte förmår erbjuda den omfattande rehabilitering som
krävs för att man ska kunna klara sig som blind i dagens
arbetsliv.

Vi anklagar landstingen för att inte ta sitt ansvar för
rehabiliteringen av oss som blir blinda i vuxen ålder!

Vi anklagar Riksförsäkringsverket för deras oförmåga att
garantera att försäkringskassorna ger blinda
arbetslivsinriktad rehabilitering!

Vi anklagar Arbetsmarknadsverket för att man avvecklat
den yrkesinriktade rehabiliteringen för oss blinda innan det
kommit något alternativ i dess ställe!

Vi anklagar regeringen för att gärna tala om arbetslinjen
utan att ge klara direktiv till sina myndigheter att även
blinda ska kunna få en tillräckligt omfattande rehabilitering
för att kunna klara arbetsmarknadens krav!

Om Ni vill se oss blinda ute i samhället och i arbete, måste
Ni ge oss en rejäl chans till rehabilitering!
                             145

Bilaga 18

Stadgar för Synskadades Riksförbund

Inledning

SRF är en organisation som präglas av öppenhet och
demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och
allas synpunkter är välkomna.

Följande principer är vägledande för att stärka demokratin
inom hela organisationen:

SRF eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män.
Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra
beslutande organ.

En person som är anställd inom SRF får inte vara styrel-
seledamot eller ombud i lokalförening, distrikt eller riks-
förbund, där tjänsten är placerad.

Eftersom en synskada ofta innebär läshandikapp, är det
nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för
synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

§ 1 Namn och ändamål

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF,
för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemen-
samt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet
på alla områden.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst
obunden intresseorganisation av synskadade; både blinda
och synsvaga. Organisationen bildades 1889 under nam-
net De Blindas Förening och ombildades 1976 till SRF.

§ 2 Firmateckning

Förbundets firma är Synskadades Riksförbund och tecknas
av dem styrelsen utser, minst två i förening.
146

§ 3 Organisation

SRF är en treplansorganisation med riksförbund, distrikt
och lokalföreningar. Medlem är ansluten till lokalförening. I
områden där lokalförening saknas, ansluts medlemmen
direkt till distriktet.

Distriktens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 1.
Lokalföreningarnas stadgar ska innehålla paragrafer enligt
bilaga 2. Distrikt och lokalföreningar beslutar själva om
ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska
paragraferna.

§ 4 Medlemskap

Mom 1: Röstberättigad medlem
Röstberättigad medlem ska:
a. vara synskadad med så nedsatt synförmåga att det är
  svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med
  synens hjälp orientera sig eller ha andra väsentliga svå-
  righeter, på grund av synskadan, i den dagliga livsfö-
  ringen,
b. själv avgöra i vilken lokalförening han/hon vill bli
  medlem,
c. erlägga fastställd medlemsavgift.

Mom 2: Vårdnadshavare
Röstberättigad medlem som ej har fyllt 12 år kan själv
utöva sin rösträtt i lokalföreningen eller företrädas av en
vårdnadshavare.

Mom 3: Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt
uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och ute-
slutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets
styrelse på förslag av lokalförening eller distrikt.

§ 5 Ansvarighet

Riksförbundet, distrikten och lokalföreningarna svarar ej för
varandras förbindelser.
                               147

§ 6 Riksförbundets organ

Riksförbundets organ utgörs av kongress, förbundsstäm-
ma, förbundsstyrelse, revisorer och granskningsutskott.

§ 7 Omröstning

Mom 1: Beslutsfattande
Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröst-
ning med acklamation. Om en röstberättigad så begär, ge-
nomförs rösträkning, som sker genom namnupprop. Det
förslag har biträtts som fått de flesta rösterna.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har
rösträtt.

Mom 2: Sluten omröstning
Sluten omröstning ska endast ske vid val av styrelse,
granskningsutskott, revisorer och valberedning, om någon
röstberättigad begär det. Sluten omröstning sker med val-
sedlar på punktskrift och storstil.

Mom 3: Val av ordförande
För att bli vald till förbundsordförande, 1:a och 2:a vice
ordförande krävs enkel majoritet.

Mom 4: Lika röstetal
Vid lika röstetal vid kongress och förbundsstämma sker av-
görande genom ny omröstning mellan de förslag som fått
lika antal röster. I sista hand avgör lotten. Vid lika röstetal i
styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Kongress

Mom 1: Ordinarie kongress
Riksförbundets högsta beslutande organ är kongressen,
som sammanträder vart fjärde år. Ordinarie kongress ska
genomföras senast den 31 oktober. Kongressen består av
ombud för distrikten, riksförbundets styrelse, gransknings-
utskottet, revisorerna och valberedningen.

Mom 2: Ombud
Distriktens representantskap utser ombud till kongressen.
Antalet ombud ska vara 125. Ombud ska vara röstberätti-
148

gad medlem. Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets
styrelse. För ombud ska finnas ersättare.

Fördelningen mellan distrikten sker enligt kvotprincipen i
förhållande till distriktens medlemsantal den 31 december
året innan kongressen, sedan två fasta mandat först tillde-
lats varje distrikt. Fördelningen av ombud framräknas av
riksförbundets styrelse och meddelas distrikten senast den
1 mars.

Fördelningen av ombud gäller för hela kongressperioden.

Mom 3: Unga Synskadade
Riksorganisationen Unga Synskadade får delta i kongres-
sen med åtta representanter.

Mom 4: Kallelse och handlingar
Kallelse till ordinarie kongress sker genom brev till distrik-
ten, revisorerna, granskningsutskottet, valberedningen och
Riksorganisationen Unga Synskadade senast den 1 mars
kongressåret och senast en månad före extra kongress.

Kongresshandlingar ska skickas ut senast sex veckor före
ordinarie kongress och två veckor före extra kongress.

Mom 5: Yttrande-, förslags- och rösträtt
Distriktens ombud, riksförbundets styrelse, granskningsut-
skottet, revisorerna, valberedningen samt representanterna
för Unga Synskadade har yttrande- och förslagsrätt under
kongressförhandlingarna. Endast distriktens ombud har
rösträtt.

Mom 6: Vid ordinarie kongress ska förekomma:
1. Beslut om granskningsutskottets rapporter för de
  närmast föregående fyra åren
2. Anmälan av Synskadades Stiftelses årsredovisning
3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
4. Fastställande av styrelsearvoden för kommande
  kongressperiod
5. Val av förbundsordförande, 1:a och 2:a vice förbunds-
  ordförande för kommande kongressperiod
6. Val av tio styrelseledamöter för kommande kongress-
  period
                              149

 7. Val av granskningsutskott för kommande kongress-
  period
 8. Val av revisorer för kommande kongressperiod
 9. Val av valberedning för kommande kongressperiod
10. Behandling av motioner
11. Förslag från styrelsen och av kongressen utsedda
  arbetsgrupper
12. Fastställande av årsavgifter för distrikten för komman-
  de kongressperiod
13. Fastställande av verksamhetsinriktning och långtids-
  budget för kommande kongressperiod
14. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för
  det kommande året

Mom 7: Stadgar och intressepolitiskt program
Stadgar och intressepolitiskt program fastställs av kon-
gressen.

Mom 8: Motioner
Motionsrätt har röstberättigad medlem, lokalförening och
distrikt samt vårdnadshavare för röstberättigad medlem
som ej har fyllt 12 år.

Motioner till kongressen ska skriftligen vara riksförbundets
styrelse tillhanda senast den 30 april kongressåret.

Mom 9: Extra kongress
Extra kongress ska genomföras då riksförbundets styrelse,
granskningsutskottet, revisorerna, förbundsstämman eller
tre av distrikten anser det nödvändigt. Vid extra kongress
får endast avgöras ärende som upptagits i kallelsen.

§ 9 Förbundsstämma

Mom 1: Tidpunkt
Förbundsstämma ska genomföras senast den 30 septem-
ber varje år. De år då ordinarie kongress genomförs, utgår
förbundsstämman.

Stämman ska bestå av två ombud från varje distrikt samt
riksförbundets styrelse, granskningsutskottet och reviso-
rerna. Valberedningen och Riksorganisationen Unga
Synskadade får delta i stämman med två representanter
vardera.
150

Mom 2: Ombud
Distriktens ombud samt ersättare utses av distriktens sty-
relser. Ombuden ska vara ledamöter av distriktsstyrelsen
och får ej vara ledamöter av riksförbundets styrelse.

Mom 3: Kallelse och handlingar
Kallelse och övriga handlingar till förbundsstämman ska
skickas till distrikten, ombuden, granskningsutskottet,
valberedningen, revisorerna samt representanterna för
Unga Synskadade senast fyra veckor före stämman.

Mom 4: Yttrande-, förslags- och rösträtt
Distriktens ombud, riksförbundets styrelse, granskningsut-
skottet, revisorerna samt representanterna för valbered-
ningen och Unga Synskadade har yttrande- och förslags-
rätt under förbundsstämman. Distriktens ombud och riks-
förbundets styrelse har rösträtt; förbundsstyrelsen har dock
inte rösträtt vid fyllnadsval.

Mom 5: Vid förbundsstämman ska förekomma:
1. Fastställande av verksamhetsplan för hela organisa-
  tionen och rambudget för riksförbundet för det kom-
  mande året
2. Frågor som kongressen eller riksförbundets styrelse
  har hänskjutit till förbundsstämman
3. Ev. fyllnadsval till riksförbundets styrelse, gransknings-
  utskottet, revisorerna och valberedningen
4. Aktuella frågor som stämman beslutar behandla.

§ 10 Förbundsstyrelse

Mom 1: Ledamöter
Riksförbundets angelägenheter handhas av en styrelse,
som består av tretton ledamöter. Valbar är röstberättigad
medlem.

Mom 2: Beslutförhet
Styrelsen är beslutför då minst sju ledamöter är närva-
rande.

Mom 3: Sammankallande
Ordföranden sammankallar styrelsen minst fyra gånger per
år och när annan styrelseledamot, granskningsutskottet
eller revisorerna begär det.
                               151

Mom 4: Redovisning
Riksförbundets räkenskaper löper per kalenderår. Sty-
relsen ska senast den 15 april lämna sina redovisnings-
handlingar till revisorerna.

Mom 5: Åtgärder inom distrikt
Det åligger riksförbundets styrelse att vidta åtgärder om
verksamheten inom ett distrikt inte fungerar.

§ 11 Revisorer

Styrelsens förvaltning och riksförbundets räkenskaper ska
granskas av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad.
För revisorerna ska finnas ersättare, varav en ska vara
auktoriserad.

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse till
granskningsutskottet. I revisionsberättelsen ska finnas ett
uttalande angående fastställandet av resultat- och balans-
räkningen, dispositioner beträffande riksförbundets vinst
eller förlust samt ett uttalande angående ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.

§ 12 Granskningsutskott

Mom 1: Ledamöter och uppgifter
Granskningsutskottet ska bestå av sju ledamöter. Utskottet
granskar löpande förbundsstyrelsens verksamhet och
förvaltning. Utskottet ska ha tillgång till alla handlingar.

Mom 2: Ställningstaganden
Utskottet ska årligen ta ställning till styrelsens verksam-
hetsberättelse och ekonomiska redovisning samt reviso-
rernas berättelse. Utskottet fastställer resultat- och balans-
räkningen, dispositioner beträffande riksförbundets vinst
eller förlust samt till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrel-
sens ledamöter.

Mom 3: Rapport
Granskningsutskottet ska senast den 30 juni varje år avge
en rapport till kongressen. Revisorernas berättelse ska
bifogas granskningsrapporten.
152

§ 13 Synskadades Stiftelse

Förbundet kan tillföra Synskadades Stiftelse, tidigare De
Blindas Förenings Understödsstiftelse, de medel förbundet
erhåller genom testamente eller andra gåvor. Riksförbun-
dets styrelse utser tio ledamöter i stiftelsens styrelse.

§ 14 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid ordinarie
eller vid extra kongress.

§ 15 Upplösning

Beslut om riksförbundets upplösning ska fattas av kon-
gressen. Beslutet är giltigt om samtliga röstande biträtt
förslaget eller om beslutet fattats av två på varandra följan-
de kongresser, varav den ena ska vara ordinarie. Vid
vardera kongressen ska beslutet ha biträtts av minst tre
fjärdedelar av de röstande.

Upplöses riksförbundet ska dess tillgångar överlämnas till
liknande organisation av synskadade. Om lämplig sådan ej
finns, ska tillgångarna ställas under offentlig förvaltning för
att användas enligt ändamålet i dessa stadgar, till dess en
organisation motsvarande SRF kan överta tillgångarna.


Bilaga 1 till Synskadades Riksförbunds stadgar
- paragrafer som distriktens stadgar måste
innehålla

Distrikten beslutar själva om ytterligare paragrafer eller
tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

Inledning

SRF är en organisation som präglas av öppenhet och
demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och
allas synpunkter är välkomna.
                              153

Följande principer är vägledande för att stärka demokratin
inom hela organisationen:

SRF eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män.
Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra
beslutande organ.

En person som är anställd inom SRF får inte vara styrel-
seledamot eller ombud i lokalförening, distrikt eller riks-
förbund, där tjänsten är placerad.

Eftersom en synskada ofta innebär läshandikapp, är det
nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för
synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

§ 1 Namn och ändamål

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF
......., för att utifrån tanken om alla människors lika värde
gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och
jämlikhet på alla områden.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst
obunden intresseorganisation av synskadade; både blinda
och synsvaga. Distriktet är en del av Synskadades
Riksförbund och omfattar ...... (geografiskt område).

Distriktet bildades ..(år).. under namnet ....... och ombilda-
des ..(år).. till ....... .

§ 2 Firmateckning

Distriktets firma är ....... och tecknas av dem styrelsen ut-
ser, minst två i förening.

§ 3 Organisation

SRF är en treplansorganisation med riksförbund, distrikt
och lokalföreningar. Medlem är ansluten till lokalförening. I
områden där lokalförening saknas, ansluts medlemmen
direkt till distriktet.

För att förändra distriktsindelningen krävs beslut av
riksförbundets styrelse efter framställan av berörda distrikt.
154

§ 4 Medlemskap

Mom 1: Röstberättigad medlem
Röstberättigad medlem ska:
a. vara synskadad med så nedsatt synförmåga att det är
  svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med
  synens hjälp orientera sig eller ha andra väsentliga svå-
  righeter, på grund av synskadan, i den dagliga livsfö-
  ringen,
b. själv avgöra i vilken lokalförening han/hon vill bli
  medlem,
c. erlägga fastställd medlemsavgift.

Mom 2: Vårdnadshavare
Röstberättigad medlem som ej har fyllt 12 år kan själv
utöva sin rösträtt i lokalföreningen eller företrädas av en
vårdnadshavare.

Mom 3: Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt
uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och ute-
slutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets
styrelse på förslag av lokalförening eller distrikt.

§ 5 Ansvarighet

Riksförbundet, distrikten och lokalföreningarna svarar ej för
varandras förbindelser.

§ 6 Distriktets åligganden

att senast den 15 maj till riksförbundet insända årsredo-
  visning och revisionsberättelse för närmast föregående
  år,
att fortlöpande redovisa styrelsens sammansättning till
  riksförbundet,
att insända gällande stadgar för distriktet till riksförbundet,
att senast den 31 januari årligen lämna uppgift till riksför-
  bundet om antalet röstberättigade medlemmar vid
  senaste årsskiftet,
att erlägga årsavgift till riksförbundet,
att vidta åtgärder om verksamheten inom en lokalförening
  inte fungerar,
                               155

att även i övrigt följa de föreskrifter som riksförbundets
  styrelse utfärdar.

§ 7 Distriktets organ

Distriktets organ utgörs av representantskap, styrelse och
revisorer.

§ 8 Omröstning

Mom 1: Beslutsfattande
Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröst-
ning med acklamation. Om en röstberättigad så begär, ge-
nomförs rösträkning, som sker genom namnupprop. Det
förslag har biträtts som fått de flesta rösterna.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har
rösträtt.

Mom 2: Sluten omröstning
Sluten omröstning ska endast ske vid val av styrelse, re-
visorer, valberedning och kongressombud, om någon
röstberättigad begär det. Sluten omröstning sker med val-
sedlar på punktskrift och storstil.

Mom 3: Val av ordförande
För att bli vald till distriktsordförande krävs enkel majoritet.

Mom 4: Lika röstetal
Vid lika röstetal vid representantskap sker avgörande ge-
nom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal
röster. I sista hand avgör lotten. Vid lika röstetal i styrelsen
har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Representantskap

Mom 1: Representantskap
Distriktets högsta beslutande organ är representantskapet.
Årsmöte ska genomföras senast den 30 april varje år.

Mom 2: Ombud
Representantskap ska bestå av x antal ombud (minst 25)
för lokalföreningarna. Ombud ska vara röstberättigad med-
lem. Ombud får ej vara ledamot av distriktsstyrelsen.
156

Mom 3: Ombud vid kongressen
Vid val av ombud till riksförbundets kongress kan endast
utses röstberättigade medlemmar. Ombud får ej vara
ledamot av riksförbundets styrelse.

§ 10 Distriktsstyrelse

Mom 1: Ledamöter
Distriktets angelägenheter handhas av en styrelse som
väljs av representantskapet. Styrelsen ska bestå av minst
fem ledamöter. Styrelseledamöterna ska vara röstbe-
rättigade medlemmar.

Mom 2: Ombud vid förbundsstämman
Ombud till förbundsstämman, samt ersättare, utses av
distriktsstyrelsen. Ombuden ska vara ledamöter av dist-
riktsstyrelsen och får ej vara ledamöter av riksförbundets
styrelse.

§ 11 Revisorer

Distriktsstyrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper
ska granskas av revisorer, varav en ska vara auktoriserad
eller godkänd. För revisorerna ska finnas ersättare, varav
en ska vara auktoriserad eller godkänd. Revisorer och er-
sättare väljs av representantskapet.

§ 12 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid repre-
sentantskapets årsmöte. De paragrafer som fastställts av
kongressen, kan endast ändras av kongressen.

§ 13 Upplösning

Beslut om distriktets upplösning ska fattas av
representantskapet. Beslutet är giltigt om beslutet fattats av
två på varandra följande representantskap, varav det ena
ska vara distriktets årsmöte. Förslag om upplösning ska vid
vardera mötet biträdas av minst tre fjärdedelar av de rös-
tande.
                               157

Vid distriktets upplösning ska Synskadades Riksförbund,
eller om detta ej finns, de som förvaltar Synskadades Riks-
förbunds tillgångar, förvalta distriktets tillgångar till dess en
organisation liknande distriktet bildas och kan överta för-
valtningen.


Bilaga 2 till Synskadades Riksförbunds stadgar
- paragrafer som lokalföreningarnas stadgar
måste innehålla

Lokalföreningarna beslutar själva om ytterligare paragrafer
eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

Inledning

SRF är en organisation som präglas av öppenhet och
demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och
allas synpunkter är välkomna.

Följande principer är vägledande för att stärka demokratin
inom hela organisationen:

SRF eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män.
Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra
beslutande organ.

En person som är anställd inom SRF får inte vara
styrelseledamot eller ombud i lokalförening, distrikt eller
riksförbund, där tjänsten är placerad.

Eftersom en synskada ofta innebär läshandikapp, är det
nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för
synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

§ 1 Namn och ändamål

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF
....... för att utifrån tanken om alla människors lika värde
gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och
jämlikhet på alla områden.
158

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst
obunden intresseorganisation av synskadade; både blinda
och synsvaga. Lokalföreningen är en del av Synskadades
Riksförbund och omfattar ....... (geografiskt område).
Föreningen är ansluten till SRF ....... (distriktets namn).
Föreningen bildades ..(år).. under namnet ....... och ombil-
dades ..(år).. till ....... .

§ 2 Firmateckning

Föreningens firma är ....... och tecknas av dem styrelsen
utser, minst två i förening.

§ 3 Organisation

SRF är en treplansorganisation med riksförbund, distrikt
och lokalföreningar. Medlem är ansluten till lokalförening. I
områden där lokalförening saknas, ansluts medlemmen
direkt till distriktet.

För att förändra lokalföreningsindelningen krävs beslut av
distriktsstyrelsen efter framställan av berörda lokalföre-
ningar.

§ 4 Medlemskap

Mom 1: Röstberättigad medlem
Röstberättigad medlem ska:
a. vara synskadad med så nedsatt synförmåga att det är
  svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med
  synens hjälp orientera sig eller ha andra väsentliga svå-
  righeter, på grund av synskadan, i den dagliga livsfö-
  ringen,
b. själv avgöra i vilken lokalförening han/hon vill bli
  medlem,
c. erlägga fastställd medlemsavgift.

Mom 2: Vårdnadshavare
Röstberättigad medlem som ej har fyllt 12 år kan själv
utöva sin rösträtt i lokalföreningen eller företrädas av en
vårdnadshavare.
                              159

Mom 3: Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt
uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och ute-
slutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets
styrelse på förslag av lokalförening eller distrikt.

§ 5 Ansvarighet

Riksförbundet, distrikten och lokalföreningarna svarar ej för
varandras förbindelser.

§ 6 Lokalföreningens åligganden

att  senast den 15 maj till distriktet insända årsredovis-
   ning och revisionsberättelse för närmast föregående
   år,
att  fortlöpande redovisa styrelsens sammansättning till
   distriktet och riksförbundet,
att  insända gällande stadgar för föreningen till distriktet,
att  senast den 15 januari årligen lämna uppgift till dist-
   riktet om antalet röstberättigade medlemmar vid se-
   naste årsskiftet,
att  erlägga årsavgift till distriktet,
att  även i övrigt följa de föreskrifter som riksförbunds-
   och distriktsstyrelserna utfärdar.

§ 7 Lokalföreningens organ

Föreningens organ utgörs av årsmöte, övriga medlemsmö-
ten, styrelse och revisorer.

§ 8 Omröstning

Mom 1: Beslutsfattande
Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröst-
ning med acklamation. Om en röstberättigad så begär, ge-
nomförs rösträkning, som sker genom namnupprop. Det
förslag har biträtts som fått de flesta rösterna.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har
rösträtt.
160

Mom 2: Sluten omröstning
Sluten omröstning ska endast ske vid val av styrelse,
revisorer, valberedning och ombud till distriktets repre-
sentantskap, om någon röstberättigad begär det. Sluten
omröstning sker med valsedlar på punktskrift och storstil.

Mom 3: Val av ordförande
För att bli vald till föreningsordförande krävs enkel majo-
ritet.

Mom 4: Lika röstetal
Vid lika röstetal vid årsmöte och övriga medlemsmöten
sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag
som fått lika antal röster. I sista hand avgör lotten. Vid lika
röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Möten

Mom 1: Årsmöte och övriga medlemsmöten
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Års-
mötet ska genomföras senast den 31 mars varje år. Vid
årsmöte och övriga medlemsmöten har röstberättigade
medlemmar rösträtt. En vårdnadshavare för en röstbe-
rättigad medlem, som ej har fyllt 12 år, kan ha rösträtt.

Mom 2: Ombud till distriktets representantskap
Vid val av ombud till distriktets representantskap kan en-
dast utses röstberättigade medlemmar. Ombud får inte
vara ledamot av distriktsstyrelsen.

§ 10 Lokalföreningsstyrelse

Lokalföreningens angelägenheter handhas av en styrelse
som väljs av årsmötet. Styrelsen ska bestå av minst tre
ledamöter. Ordförande och minst hälften av de övriga sty-
relseledamöterna ska vara röstberättigade medlemmar.

§ 11 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska
granskas av revisorer. För revisorerna ska finnas ersättare.
Revisorer och ersättare väljs av årsmötet.
                               161

§ 12 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid ordinarie
årsmöte. De paragrafer som fastställts av kongressen, kan
endast ändras av kongressen.

§ 13 Upplösning

Beslut om lokalföreningens upplösning fattas av årsmötet.
Beslutet är giltigt om det fattats vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav det ena ska vara lokalföreningens
årsmöte. Förslag om upplösning ska vid vardera mötet
biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Vid lokalföreningens upplösning ska distriktet, eller om
detta ej finns, de som förvaltar distriktets tillgångar, förvalta
lokalföreningens tillgångar till dess en organisation liknan-
de lokalföreningen bildas och kan överta förvaltningen.

								
To top